Sunteți pe pagina 1din 2

Nivel - ușor TEST - 1

1.Ce prevede articolul 1 din Constituția României?


a) Definiția Statului Român.
b) Drepturile omului.
c) Obligațiile Președintelui.

2.Care din umrătoarele sunt principii care stau la baza exercitării funcției publice?
a) legalitate, impartialitate si obiectivitate; transparență, eficienta si eficacitate, stabilitate in
exercitarea functiei publice
b) responsabilitate, in conformitate cu prevederile legale, orientare catre cetatean, subordonare
ierarhica
c) respectarea drepturilor omului, interesul privat, profesionalism și corectitudine.

3.Care din următoarele reprezintă condiții pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru
ocuparea unei funcții publice?
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania, cunoaste limba romana, scris si vorbit, are
varsta de minimum 18 ani impliniti.
b) are cetățenia română și rezidența în România, cunoaște limba română scris și vorbit, are vârsta
minimă de 18 ani neînpliniți.
c) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca
pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani, nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum
este definita prin lege.

4.Ce reprezintă funcția publică în sensul Legii nr.188, privind statutul funcționarilor publici?
a) ansamblul atribuțiilor responsabilităţilor stabilite de autoritatea Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici, în temeiul legii și în scopul realizării competenţelor sale;

b) ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite de autoritateasau instituţia publică, în


temeiul legii, în scopul realizării competenţelor sale;
c) ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul realizarii
prerogativelor de putere publica de catre administratia publica centrala, administratia publica
locala si autoritatile administrative autonome.

5.Cum se clasifică funcțiile publice?


a) functii publice generale si functii publice specifice;
b) functii publice din clasa I, functii publice din clasa a II-a, functii publice din clasa a III-a;
c) functii publice de stat, functii publice teritoriale si functii publice locale.

6.Ce reprezintă asigurarea egalității de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor


publice?
a)principiu conform căruia cetățenii au dreptul la tratamente egale in raport cu functionarii
publici;
b) principu conform căruia funcționarii publici au îndatorirea de a aplica regimuri juridice
diferite în situații identice sau similare.
c) principiu conform căruia funcţionarii publici au îndatorirea de a aplica acelaşi
regim juridic în situaţii identice sau similare;

7.Care este definiția sintagmei ,,informație de interes public” în sensul legii nr.7?
a)orice informaţie care priveşte activităţile sau care rezultă din activităţile unei autorităţi publice
ori instituţii publice, indiferent de suportul ei;
b)orice informație importantă care necesită vizualizarea sa de către cetățeni.
c)orice informație care privește activitățile juridice ale cetățenilor .

8.Ce atribuții are Agenția Națională a Funcționarilor Publici?


a) urmăreşte aplicarea şi respectarea, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, aprevederilor
prezentului cod de conduită;
b) elaborează studii şi analize privind respectarea prevederilor prezentului cod deconduită;
c) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care au ca scop promovarea şiapărarea
intereselor legitime ale cetăţenilor în relaţia cu funcţionarii publici.

9. Încetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici se face prin act administrativ al
persoanei care are competenta legala de numire in functia publica si are loc in urmatoarele
conditii:
a) de drept;
b) prin acordul partilor, consemnat in scris;
c) prin eliberare din functia publica;
d) prin destituire din functia publica;
e) prin demisie.

10.Se poate dispune dispune destituirea din functia publica in conditiile legii in următoarele
cazuri:

a) pentru savarsirea repetata a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut
consecinte grave;
b) daca s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar functionarul public nu actioneaza pentru
incetarea acestuia intr-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de
incompatibilitate.
c) dacă împotriva unui funcționar public s-a depus o plângere penală.

NOTĂ: Materialul a fost prelucrat din Constituția României, Legea nr.188 privind Statutul
funcționarilor Publici precum și din Legea nr.7 privind Codul de Conduită al funcțiuonarilor
Publici.

Urmează să introduc o serie de teste structurate in funcție de dificultate și în cuprinsul cărora se


vor regăsi aproape toate actele normative care stau la baza exercitării funcției publice.
Tita

S-ar putea să vă placă și