Sunteți pe pagina 1din 3

5/15/2018 www.anfp.gov.

ro/SubiecteConcurs

Subiecte concurs

Alegeti categoria de subiecte: Constituţia României

Constituţia României

SUBIECT

Indicaţi forma de guvernământ a statului român şi identificaţi puterile statului în democraţia constituţională. Prezentaţi dreptul
Guvernului de a reglementa la nivel de normă primară, potrivit Constituţiei României, republicată. - 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 1 alin. (2) şi (4) şi art. 115 alin. (1) şi (4) din Constituţia României, republicată

- indicarea formei de guvernământ drept republică – 3 puncte;


- identificarea puterilor statului – 6 puncte (dintre care: menţionarea puterii executive – 2 puncte, menţionarea puterii
legislative – 2 puncte, menţionarea puterii judecătoreşti – 2 puncte);
- dreptul Guvernului de a reglementa – 6 puncte (3 puncte pentru indicarea reglementării prin ordonanţă, în temeiul şi cu
respectarea legii speciale de abilitare + 3 puncte pentru indicarea reglementării prin ordonanţă de urgenţă, în situaţii
extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, cu respectarea limitelor stabilite cu privire la această modalitate).

SUBIECT

Detaliaţi prevederile constituţionale ce au ca obiect munca şi protecţia socială a muncii. Identificaţi în Legea nr.188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cel puţin 3 (trei) modalităţi prin care sistemul
reglementat asigură şi/sau dezvoltă aplicarea prevederilor constituţionale detaliate – 15 puncte.

BAREM CORECTARE

(art. 41 din Constituţia României, republicată; prevederi ale Legii nr. 188/1999 cu privire la elementele menţionate la alin. (2)
al art. 41 din Constituţie, precum : art. 33, art. 35-39, art. 41, art. 50-53, art. 57, art. 72, art. 90, etc.)

- indicarea elementelor specifice neîngrădirii dreptului la muncă - 3 puncte;


- precizarea dreptului la măsuri de protecţie socială - 3 puncte (dintre care 2 puncte pentru indicarea explicită a celor 8
domenii vizate de protecţia socială - 0,25 puncte/domeniu);
- durata normală medie a zilei de lucru - 1 punct;
- egalitatea de gen în ceea ce priveşte remunerarea muncii prestate - 1 punct;
- garantarea dreptului la negocieri colective în materie de muncă şi caracterul obligatoriu al convenţiilor colective - 1 punct;
- identificarea argumentată a cel puţin 3 modalităţi prin care sistemul reglementat asigură şi/sau dezvoltă aplicarea
prevederilor constituţionale detaliate - 6 puncte.

SUBIECT

Identificaţi şi detaliaţi 5 (cinci) drepturi şi libertăţi fundamentale, aşa cum sunt prevăzute în Constituţia României, republicată. Pentru
2 (două) dintre drepturile şi libertăţile fundamentale identificate şi detaliate, la alegere, indicaţi modalitatea în care acestea se
regăsesc reflectate în Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare- 15 puncte

BAREM CORECTARE

(art. 22-53 din Constituţia Rămâniei, republicată; prevederi ale Legii nr. 188/1999 cu privire la elementele menţionate)
- identificarea şi detalierea a 5 drepturi şi libertăţi fundamentale stabilite de Constituţie – 10 puncte (2 puncte/drept sau
libertate fundamentală identificată şi detaliată);
http://www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs 1/3
5/15/2018 www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs
- indicarea argumentată a modalităţii în care 2 dintre drepturile şi libertăţile fundamentale identificate se regăseşte reflectat în
Statutul funcţionarilor publici – 5 puncte.

SUBIECT

Detaliaţi modalitatea în care Constituţia României, republicată, dispune cu privire la egalitatea în drepturi în ceea ce priveşte
ocuparea de funcţii şi demnităţi publice, incluzând prevederile cu privire la dreptul de a fi ales şi restrângerea exerciţiului unor
drepturi sau al unor libertăţi. Identificaţi în Legea nr.188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare cel puţin două
modalităţi prin care legea dezvoltă aplicarea prevederilor constituţionale. – 15 puncte.

BAREM CORECTARE

(art. 16 alin. (3) şi (4), art. 37-38 şi art. 53 din Constituţia României, republicată; prevederi ale Legii nr. 188/1999 cu privire la
elementele menţionate, precum : art. 54 lit. a) şi h)-j), art. 34, art. 44 , art. 94 lit. a), e), i), m), art. 95 lit. d), etc.)
- ocuparea funcţiilor şi demnităţilor publice – 1,5 pct;
- dreptul de a alege şi de a fi ales în autorităţile administraţiei publice locale – 1,5 pct;
- condiţionarea dreptului de a fi ales de lipsa unei interdicţii de asociere în partide politice – 1,5 pct;
- limitele de vârsta pentru exercitarea dreptului de a fi ales – 1,5 pct;
- dreptul de a alege şi de a fi aleşi în Parlamentul European al cetăţenilor români – 1 pct;
- identificarea elementelor specifice restrângerii exerciţiului unor drepturi – 4 pct;
- identificarea argumentată a cel puţin 2 modalităţi prin care Legea nr.188/1999 asigură şi/sau dezvoltă aplicarea prevederilor
constituţionale detaliate - 4 pct.

SUBIECT

Detaliaţi dreptul la grevă potrivit Constituţiei României şi prezentaţi condiţiile de exercitare a acestuia de către funcţionarii publici,
conform prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare -
15 puncte

BAREM CORECTARE

(art. 43 din Constituţia României, republicată; art. 30 şi art. 95 alin. (1) lit. e) şi alin. (3)-(5), art. 96 alin. (1) şi alin. (3) din
Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

Constituţia României, republicată


- scopul legitim în exercitarea dreptului la grevă – 3 puncte;
- stabilirea prin lege a condiţiilor şi limitelor exercitării dreptului la grevă – 2 puncte;

Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare


- dreptul la grevă şi condiţiile în care acesta poate fi exercitat – 1 punct;
- dreptul la salariu şi alte drepturi salariale pe durata grevei – 2 puncte;
- suspendarea raportului de serviciu pentru participarea la grevă – 2 puncte;
- aspecte procedurale prevăzute de lege pentru suspendarea raportului de serviciu şi pentru reluarea activităţii– 4 puncte;
- interdicţia stabilită de lege cu privire la încetarea şi modificarea raporturilor de serviciu pe perioada suspendării – 1 punct

SUBIECT

Trataţi corelativ textul constituţional referitor la libertatea de exprimare şi norma generală de conduită profesională a funcţionarilor
publici privind libertatea opiniilor prevăzută de Legea nr.7/2004, republicată - 15 puncte

BAREM CORECTARE

(art. 30 din Constituţia României, republicată; art. 8 din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,
republicată)

Constituţia României
- inviolabilitatea libertăţii de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor– 1 punct;
- interzicerea cenzurii şi libertatea presei - 1 punct;
- interdicţiile cu privire la utilizarea libertăţii de exprimare - 6 puncte;
- răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică - 1 punct;

Legea nr.7/2004, republicată


- norma de conduită generală libertatea opiniilor - 6 puncte.

http://www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs 2/3
5/15/2018 www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs
SUBIECT

Detaliaţi restrângerea exerciţiului unor drepturi potrivit Constituţiei României, republicată. Indicaţi regulile aplicabile în legătură cu
desfăşurarea de activităţi politice sau asociate activităţilor politice de către funcţionarii publici, aşa cum sunt acestea stabilite potrivit
Constituţiei României, republicată, Legii nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr.7/2004,
republicată - 15 puncte

BAREM CORECTARE

(art. 37 alin. (1), art. 40 alin. (3) şi art. 53 din Constituţia României, republicată; art. 44 şi art. 49 din Legea nr. 188/1999
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 10 din Legea nr. 7/2004, republicată)
Constituţia României, republicată
- dreptul de a fi ales– 1 punct;
- dreptul de asociere în partide politice şi limitările acestuia – 1 punct;
- elementele specifice restrângerii exerciţiului unor drepturi– 3 puncte;
Legea nr. 188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- îndatoririle funcţionarilor publici privind activitatea politică – art.44– 3 puncte;
- obligaţia de a respecta regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor – 1 punct;
- suspendarea raportului de serviciu pentru numirea/alegerea într-o funcţie de demnitate publică, respectiv pentru participare
la campania electorală – 2 puncte;
Legea nr. 7/2004, republicată
- norma de conduită generală activitatea politică – 4 puncte.

SUBIECT

Detaliaţi dreptul de asociere al funcţionarilor publici din perspectiva Constituţiei României, republicată, şi din perspectiva Legii
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - 15 puncte

BAREM CORECTARE

(art. 40 din Constituţia României, republicată; art. 29 şi art. 44 din Legea nr. 188/1999 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare)

Constituţia României
- dreptul de asociere– 4 puncte;

Legea nr. 188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare


- dreptul de asociere sindicală pentru funcţionarii publici – 4 puncte;
- asocierea funcţionarilor publici în organizaţii profesionale sau în alte organizaţii având ca scop protejarea intereselor
profesionale - 1 punct;
- îndatoririle funcţionarilor publici privind activitatea politică – art.44 din Legea nr. 188/1999 – 6 puncte.

http://www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs 3/3

S-ar putea să vă placă și