Sunteți pe pagina 1din 59

Legea nr.

188/1999 privind Statutul funcionarilor publici (r2)


1.

Enumerai sanciunile disciplinare ale funcionarilor publici i comentai modul de aplicare al acestora.

Sanctiunile disciplinare sunt:


a) mustrare scrisa
- se poate aplica direct de catre persoana care are competenta legala de numire in functia publica;
- se radiaza in 6 luni de la aplicare, de drept;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de pana la 3 luni
- se aplica de persoana care are competenta legala de numire in functia publica, la propunerea comisiei de disciplina;
-se radiaza intr-un an de la la expirarea termenului pentru care au fost aplicate
c) suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau, dupa caz, de promovare in functia publica
pe o perioada de la 1 la 3 ani
- se aplica de persoana care are competenta legala de numire in functia publica, la propunerea comisiei de
disciplina;
-se radiaza intr-un an de la la expirarea termenului pentru care au fost aplicate
d) retrogradarea in functia publica pe o perioada de pana la un an
- se aplica de persoana care are competenta legala de numire in functia publica, la propunerea comisiei de disciplina
-se radiaza intr-un an de la la expirarea termenului pentru care au fost aplicate.
e) destituirea din functia publica
-se radiaza in 7 ani
La individualizarea sanctiunii disciplinare se tine seama de:
- cauzele si gravitatea abaterii disciplinare, imprejurarile in care aceasta a fost savarsita,
-gradul de vinovatie si consecintele abaterii,
-comportarea generala in timpul serviciului a functionarului public,
- existenta in antecedentele acestuia a altor sanctiuni disciplinare care nu au fost radiate in conditiile prezentei legi.
Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de cel mult 1 an de la data sesizarii comisiei de disciplina cu privire la
savarsirea abaterii disciplinare, nu mai tarziu de 2 ani de la data savarsirii abaterii disciplinare.
Daca fapta a fost sesizata ca abatere disciplinara si ca infractiune, raspunderea disciplinara se suspenda pana la
dispunerea neinceperii urmaririi penale, scoaterii de sub urmarire penala ori incetarii urmaririi penale sau pana la
data la care instanta judecatoreasca dispune achitarea sau incetarea procesului penal.
Pe perioada cercetarii administrative, daca functionarul public care a savarsit o abatere disciplinara poate influenta
cercetarea administrativa, conducatorul autoritatii sau institutiei publice are obligatia de a interzice accesul acestuia
la documentele care pot influenta cercetarea sau de a dispune mutarea temporara a functionarului public in cadrul
altui compartiment sau altei structuri a autoritatii ori institutiei publice.
Sanctiunile disciplinare se aplica doar dupa cercetarea prealabila a faptei savarsite si dupa audierea functionarului
public.
Audierea functionarului public trebuie consemnata in scris, sub sanctiunea nulitatii.
Refuzul functionarului public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaratie privitoare la abaterile
disciplinare care i se imputa se consemneaza intr-un proces-verbal.
2.

Tipuri de rspundere aplicabile funcionarilor publici pentru nclcarea cu vinovie a ndatoririlor de


serviciu. Definii fiecare tip de rspundere n parte.

Incalcarea de catre functionarii publici, cu vinovatie, a indatoririlor de serviciu atrage raspunderea disciplinara,
contraventionala, civila sau penala, dupa caz.
Incalcarea cu vinovatie de catre functionarii publici a indatoririlor corespunzatoare functiei publice pe care o detin si
a normelor de conduita profesionala si civica prevazute de lege constituie abatere disciplinara si atrage
raspunderea disciplinara a acestora.
(2) Constituie abateri disciplinare urmatoarele fapte:
a) intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;
b) neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor;
c) absente nemotivate de la serviciu;
d) nerespectarea in mod repetat a programului de lucru;
e) interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului legal;

f) nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor cu acest caracter;


g) manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea;
h) desfasurarea in timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic;
i) refuzul de a indeplini atributiile de serviciu;
j) incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri, incompatibilitati, conflicte de interese si interdictii
stabilite prin lege pentru functionarii publici;
k) alte fapte prevazute ca abateri disciplinare in actele normative din domeniul functiei publice si functionarilor
publici.
Raspunderea contraventionala a functionarilor publici se angajeaza in cazul in care acestia au
savarsit o contraventie in timpul si in legatura cu sarcinile de serviciu.
(Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii functionarul public se poate
adresa cu plangere la judecatoria in a carei circumscriptie isi are sediul autoritatea sau institutia publica in care este
numit functionarul public sanctionat).
Raspunderea civila a functionarului public se angajeaza:
a) pentru pagubele produse cu vinovatie patrimoniului autoritatii sau institutiei publice in care functioneaza;
b) pentru nerestituirea in termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;
c) pentru daunele platite de autoritatea sau institutia publica, in calitate de comitent, unor terte persoane, in temeiul
unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.
Repararea pagubelor aduse autoritatii sau institutiei publice in situatiile prevazute la lit. a) si b) se dispune prin
emiterea de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice a unui ordin/ dispozitii de imputare, in termen de 30
de zile de la constatarea pagubei, sau, dupa caz, prin asumarea unui angajament de plata, iar in situatia prevazuta la
lit. c) a aceluiasi articol, pe baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.
Impotriva ordinului/dispozitiei de imputare functionarul public in cauza se poate adresa instantei de contencios
administrativ.
Dreptul conducatorului autoritatii sau institutiei publice de a emite ordinul/dispozitia de imputare se prescrie in
termen de 3 ani de la data producerii pagubei.
Raspunderea functionarului public pentru infractiunile savarsite in timpul serviciului sau in legatura cu
atributiile functiei publice pe care o ocupa se angajeaza potrivit legii penale.
Daca functionarul public este trimis in judecata/condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,
contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de
fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu
exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea - persoana care are competenta
legala de numire in functia publica va dispune suspendarea functionarului public din functia publica pe care o
detine.
Daca instanta judecatoreasca dispune achitarea sau incetarea procesului penal, suspendarea din functia publica
inceteaza, iar functionarul public respectiv isi va relua activitatea in functia publica detinuta anterior si ii vor fi
achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.
In situatia in care nu sunt intrunite conditiile pentru angajarea raspunderii penale, iar fapta functionarului public
poate fi considerata abatere disciplinara, va fi sesizata comisia de disciplina competenta.
De la momentul inceperii urmaririi penale, in situatia in care functionarul public poate influenta cercetarea, persoana
care are competenta numirii in functia publica are obligatia sa dispuna mutarea temporara a functionarului public in
cadrul altui compartiment sau altei structuri fara
personalitate juridica a autoritatii ori institutiei publice.
3.

n cadrul instituiei publice au fost sancionai disciplinar doi funcionari publici. Primului funcionar public i-a fost
aplicat sanciunea mustrrii scrise n urm cu 6 luni, iar celui de-al doilea sanciunea retrogradrii n funcia public
pe o perioad de 6 luni, n urm cu 3 luni. Precizai i motivai dac se impune n vreun caz radierea de drept a
sanciunii disciplinare.
Sanctiunile disciplinare se radiaza de drept, dupa cum urmeaza:
a) in termen de 6 luni de la aplicare, sanctiunea disciplinara mustrare scrisa;
b) in termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sanctiunile disciplinare:
diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de pana la 3 luni, suspendarea dreptului de
avansare in gradele de salarizare sau, dupa caz, de promovare in functia publica pe o perioada de la 1 la 3 ani
si retrogradarea in functia publica pe o perioada de pana la un an
c) in termen de 7 ani de la aplicare, sanctiunea destituirea din functia publica.

Radierea sanctiunilor disciplinare prevazute la lit. a) si b) se constata prin act administrativ al


conducatorului autoritatii sau institutiei publice.
Se radiaz sanciunea mustrrii scrise.
Motivarea este realizata prin efectul legii.
Retrogradarea n funcia public pe o perioad de pn la un an se radiaz n termen de un an de la expirarea
termenului pentru care a fost aplicat.
4.

Aplicarea sanciunilor disciplinare i competena aplicrii acestora, cu precizarea termenelor, condiiilor de aplicare
i de radiere. Dai un exemplu de sanciune disciplinar i precizai termenul de radiere a acesteia.
Sanctiunile disciplinare se aplica in termen de cel mult 1 an de la data sesizarii comisiei de disciplina cu privire la
savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data savarsirii abaterii disciplinare.
Sanctiunea disciplinara mutrare scrisa se poate aplica direct de catre persoana care are competenta legala de
numire in functia publica.
Sanctiunile disciplinare diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de pana la 3 luni,
suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau, dupa caz, de promovare in functia publica pe
o perioada de la 1 la 3 ani, retrogradarea in functia publica pe o perioada de pana la un an si destituirea din
functia publica se aplica de persoana care are competenta legala de numire in functia publica, la propunerea
comisiei de disciplina.
Sanctiunile disciplinare se aplica doar dupa cercetarea prealabila a faptei savarsite si dupa audierea functionarului
public. Audierea functionarului public trebuie consemnata in scris, sub sanctiunea nulitatii. Refuzul functionarului
public de a se prezenta la audieri sau de a semna o declaratie privitoare la abaterile disciplinare care i se imputa se
consemneaza intr-un proces-verbal.
Pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare si propunerea sanctiunii disciplinare
aplicabile functionarilor publici din autoritatile sau institutiile publice se constituie comisii de disciplina.
Sanctiunile disciplinare se radiaza de drept, dupa cum urmeaza:
a) in termen de 6 luni de la aplicare, sanctiunea disciplinara mustrare scrisa;
b) in termen de un an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, sanctiunile disciplinare:
diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de pana la 3 luni, suspendarea dreptului de
avansare in gradele de salarizare sau, dupa caz, de promovare in functia publica pe o perioada de la 1 la 3 ani
si retrogradarea in functia publica pe o perioada de pana la un an
c) in termen de 7 ani de la aplicare, sanctiunea destituirea din functia publica.
Radierea sanctiunilor disciplinare prevazute la lit. a) si b) se constata prin act administrativ al
conducatorului autoritatii sau institutiei publice, exceptie destituirea.
Exemplu: sanctiune disciplinara de mustrare scrisa pentru absente nemotivate de la serviciu, va fi radiata in termen
de 6 luni de la aplicare.
5.

Comentai situaiile n care este angajat rspunderea civil a funcionarului public.

Raspunderea civila a functionarului public se angajeaza:


a) pentru pagubele produse cu vinovatie patrimoniului autoritatii sau institutiei publice in care functioneaza;
b) pentru nerestituirea in termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;
c) pentru daunele platite de autoritatea sau institutia publica, in calitate de comitent, unor terte persoane, in temeiul
unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.
Repararea pagubelor aduse autoritatii sau institutiei publice in situatiile prevazute la lit. a) si
b) se dispune prin emiterea de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice a unui ordin sau a unei dispozitii
de imputare, in termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, dupa caz, prin asumarea unui angajament de
plata, iar in situatia prevazuta la lit. c) a aceluiasi articol, pe baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.
Impotriva ordinului sau dispozitiei de imputare functionarul public in cauza se poate adresa instantei de contencios
administrativ.
Dreptul conducatorului autoritatii sau institutiei publice de a emite ordinul sau dispozitia de imputare se prescrie in
termen de 3 ani de la data producerii pagubei.
6.

Analizai prevederile legale privind rspunderea funcionarului public pentru infraciunile svrite n timpul
serviciului sau n legtur cu atribuiile funciei publice pe care o ocup.

Raspunderea functionarului public pentru infractiunile savarsite in timpul serviciului sau in legatura cu atributiile
functiei publice pe care o ocupa se angajeaza potrivit legii penale.
In cazul in care functionarul public este trimis in judecata/condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra
umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea
justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila
cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea -, persoana care are competenta
legala de numire in functia publica va dispune suspendarea functionarului public din functia publica pe care o
detine.
Daca instanta judecatoreasca dispune achitarea sau incetarea procesului penal, suspendarea din functia publica
inceteaza, iar functionarul public respectiv isi va relua activitatea in functia publica detinuta anterior si ii vor fi
achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.
In situatia in care nu sunt intrunite conditiile pentru angajarea raspunderii penale, iar fapta functionarului public
poate fi considerata abatere disciplinara, va fi sesizata comisia de disciplina competenta.
De la momentul inceperii urmaririi penale, in situatia in care functionarul public poate influenta cercetarea,
persoana care are competenta numirii in functia publica are obligatia sa dispuna mutarea temporara a functionarului
public in cadrul altui compartiment sau altei structuri fara personalitate juridica a autoritatii ori institutiei publice.
7.

Detaliai prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcionarilor publici (r2) cu modificrile i completrile
ulterioare referitoare la perfecionarea funcionarilor publici.
Functionarii publici au dreptul si obligatia de a-si imbunatati in mod continuu abilitatile si pregatirea profesionala.
Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa prevada in bugetul anual propriu sumele necesare pentru acoperirea
cheltuielilor de perfectionare profesionala a functionarilor publici organizata la initiativa ori in interesul autoritatii
sau institutiei publice. Pe perioada in care functionarii publici urmeaza forme de perfectionare profesionala,
beneficiaza de drepturile salariale cuvenite, in situatia in care acestea sunt:
a) organizate la initiativa ori in interesul autoritatii sau institutiei publice;
b) urmate la initiativa functionarului public, cu acordul conducatorului autoritatii sau institutiei publice. Functionarii
publici care urmeaza forme de perfectionare profesionala, a caror durata este mai mare de 90 de zile intr-un an
calendaristic, organizate in tara sau in strainatate, finantate din bugetul de stat sau bugetul local, sunt obligati sa se
angajeze in scris ca vor lucra in administratia publica intre 2 si 5 ani de la terminarea programelor, proportional cu
numarul zilelor de perfectionare profesionala, daca pentru programul respectiv nu este prevazuta o alta perioada.
Functionarii publici care urmeaza forme de perfectionare profesionala, a caror durata este mai mare de 90 de zile
intr-un an calendaristic, organizate in tara sau in strainatate, finantate din bugetul de stat sau bugetul local ale caror
raporturi de serviciu inceteaza:
b) prin acordul partilor, consemnat in scris;
d) prin destituire din functia publica
f) cand functionarul public a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru o fapta prevazuta la
art. 54 lit. h) sau prin care s-a dispus aplicarea unei sanctiuni privative de libertate, la data ramanerii definitive si
irevocabile a hotararii de condamnare;
g) ca urmare a interzicerii exercitarii profesiei sau functiei, ca masura de siguranta ori ca pedeapsa complementara,
de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia;
d) pentru incompetenta profesionala, in cazul obtinerii calificativului "nesatisfacator" la evaluarea performantelor
- inainte de implinirea termenului prevazut sunt obligati sa restituie contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru
perfectionare, precum si, dupa caz, drepturile salariale primite pe perioada perfectionarii, calculate in conditiile legii
proportional cu perioada ramasa pana la implinirea termenului.
Prevederile anterioare nu se aplica in cazul in care functionarul public nu mai detine functia publica din motive
neimputabile acestuia.
In cazul in care persoanele care au urmat o forma de perfectionare, dar nu au absolvit-o din vina lor, sunt obligate sa
restituie institutiei sau autoritatii publice contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru perfectionare, precum si
drepturile salariale primite in perioada perfectionarii, calculate in conditiile legii, daca acestea au fost suportate de
autoritatea sau institutia publica.
Nu constituie forme de perfectionare profesionala si nu pot fi finantate din bugetul de stat sau dinbugetul local
studiile universitare sau studiile de doctorat.
Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa comunice anual Agentiei Nationale a Functionarilor

Publici, in conditiile legii, planul de perfectionare profesionala a functionarilor publici, precum si fondurile
prevazute in bugetul anual propriu pentru acoperirea cheltuielilor de perfectionare profesionala a functionarilor
publici,organizate la initiativa ori in interesul autoritatii sau institutiei publice.
8.

Evaluarea performanelor profesionale individuale ale funcionarilor publici. Consecine asupra carierei
funcionarului public. Obligaiile funcionarilor publici de conducere n acest proces. ( Legea nr.188/1999 privind
Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare i Legea nr.7/ 2004, privind
Codul de conduit al funcionarilor publici, republicat)
Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se face anual.
In urma evaluarii performantelor profesionale individuale, functionarului public i se acorda unul dintre urmatoarele
calificative: "foarte bine", "bine", "satisfacator", "nesatisfacator".
Calificativele obtinute la evaluarea profesionala sunt avute in vedere la:
a) promovarea intr-o functie publica superioara;
b) eliberarea din functia publica.
In cadrul procesului de evaluare a performantelor profesionale ale functionarilor publici se stabilesc cerintele de
formare profesionala a functionarilor publici.
Metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici se aproba prin hotarare
a Guvernului, la propunerea ANFP, dupa consultarea organizatiilor sindicale ale functionarilor publici,
reprezentative la nivel national.
Obiectivitate n evaluare
n exercitarea atribuiilor specifice funciilor publice de conducere, funcionarii publici au obligaia s asigure
egalitatea de anse i tratament cu privire la dezvoltarea carierei n funcia public pentru funcionarii publici din
subordine.
Funcionarii publici de conducere au obligaia s examineze i s aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a
competenei profesionale pentru personalul din subordine, atunci cnd propun ori aprob avansri, promovri,
transferuri, numiri sau eliberri din funcii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluznd orice form
de favoritism ori discriminare.
Se interzice funcionarilor publici de conducere s favorizeze sau s defavorizeze accesul ori promovarea n funcia
public pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile generale care
guverneaza
conduita
profesionala
a
functionarilor
publici.

9.

Modalitatea de planificare a resurselor umane prin raportare la planul de ocupare a funciilor publice, ca instrument
managerial, conform dispoziiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici (r2), cu modificrile i
completrile ulterioare.
Planul de ocupare a functiilor publice stabileste:
a) numarul maxim al functiilor publice rezervate promovarii functionarilor publici;
b) numarul maxim al functiilor publice care vor fi rezervate in scopul promovarii rapide;
c) numarul maxim al functiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare;
d) numarul maxim al functiilor publice care vor fi infiintate;
e) numarul maxim al functiilor publice care vor fi supuse reorganizarii;
f) numarul maxim de functii publice pe fiecare clasa, categorie si pe grade profesionale;
g) numarul maxim al functiilor publice de conducere si al functiilor publice corespunzatoare categoriei inaltilor
functionari publici.
Planul de ocupare a functiilor publice se elaboreaza anual, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale
functionarilor publici, astfel:
a) de catre ANFP, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite, pentru autoritatile si institutiile publice
din administratia publica centrala - se aproba prin hotarare a Guvernului
b) de catre primar sau, dupa caz, de catre presedintele consiliului judetean, prin aparatul de specialitate, pentru
autoritatile si institutiile publice din administratia publica locala - se aproba prin hotarare a consiliului local,
respectiv a consiliului judetean.
Planul de ocupare a functiilor publice se intocmeste centralizat, pe fiecare ordonator principal de credite si pe
fiecare institutie din subordinea acesteia sau finantata prin bugetul sau.

Pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica locala, proiectul planului de ocupare a functiilor
publice se transmite ANFP cu 45 de zile inainte de data aprobarii. In
situatia in care Agentia Nationala a Functionarilor Publici constata neregularitati in structura acestuia, autoritatile
sau institutiile publice au obligatia de a modifica proiectul planului de ocupare a functiilor publice, pe baza
observatiilor Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in conformitate cu prevederile legale.
Gestiunea curenta a resurselor umane si a functiilor publice este organizata si realizata, in cadrul
fiecarei autoritati si institutii publice, de catre un compartiment specializat, care colaboreaza direct cu ANFP.
10. Numirea, eliberarea din funcia public i evaluarea performanelor individuale a nalilor funcionari publici,
conform Legii nr. 188/1999 rep. 2 privind Statutul funcionarului public.
Numirea, modificarea, suspendarea, incetarea raporturilor de serviciu, precum si sanctionarea disciplinara a
inaltilor functionari publici se fac, in conditiile legii, de catre:
a) Guvern, pentru fp de :
- secretar general al Guvernului si secretar general adjunct al Guvernului;
- prefect;
- subprefect;
b) primul-ministru, pentru fp de:
- secretar general din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
- secretar general adjunct din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
- inspector guvernamental
Numirea intr-o functie publica pentru :
- secretar general al Guvernului si secretar general adjunct al Guvernului;
- secretar general din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
- secretar general adjunct din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
se face dintre persoanele care indeplinesc conditiile de pentru ocuparea unei fp corespunzatoare categ. Inaltilor fp.
La eliberarea din functia publica, inaltii functionari publici au dreptul la compensatii materiale, stabilite potrivit
legii privind sistemul unitar de salarizare a functionarilor publici.
Evaluarea performantelor profesionale individuale ale inaltilor functionari publici se face anual, in conditiile
legii.
Evaluarea generala a inaltilor functionari publici se face o data la 2 ani, in scopul confirmarii cunostintelor
profesionale, aptitudinilor si abilitatilor necesare exercitarii functiei publice.
Inaltii functionari publici au obligatia de a urma anual cursuri de perfectionare profesionala, in conditiile legii.
Evaluarea anuala si evaluarea generala se fac de catre o comisie de evaluare, ai carei membri sunt numiti prin
decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului internelor si reformei administrative.
11. Comentai obligaia autoritilor i instituiilor publice de a rezerva postul aferent funciei publice de execuie, pe
perioada suspendrii raportului de serviciu precum i msurile pe care le poate lua conductorul autoritii sau
instituiei publice n vederea desfurrii n condiii normale a activitii.
Functiile publice de executie temporar vacante pe o perioada de cel putin o luna pot fi ocupate pe perioada
determinata, astfel:
a) prin redistribuirea functionarilor publici din corpul de rezerva care indeplinesc conditiile specifice pentru
ocuparea functiei publice respective;
b) prin numire pe perioada determinata, prin concurs in conditiile legii, in situatia in care in corpul de rezerva nu
exista functionari publici care sa indeplineasca cerintele specifice pentru a fi redistribuiti in conformitate cu
dispozitiile prevazute la lit. a).
Persoana numita in aceste conditii dobandeste calitatea de functionar public numai pe aceasta perioada si nu
beneficiaza la incetarea raportului de serviciu de dreptul de a intra in corpul de rezerva al functionarilor publici.
In perioada concediilor de boala, a concediilor de maternitate si a celor pentru cresterea si ingrijirea
copiilor, raporturile de serviciu nu pot inceta si nu pot fi modificate decat din initiativa functionarului public in
cauza.
Pe perioada suspendarii raportului de serviciu autoritatile si institutiile publice au obligatia sa rezerve postul
aferent functiei publice.
Ocuparea acestuia se face, pe o perioada determinata, in conditiile legii.

Pe perioada suspendarii, raporturile de serviciu ale functionarilor publici nu pot inceta si nu pot fi modificate
decat din initiativa sau cu acordul functionarului public in cauza.
Pot interveni impedimente in cazul reorganizarii activitatii instititiei sau autoritatii implica cand este necesara
reducerea de posturi, incluiv posturi ale caror titulari au raportul de serviciu suspendat.
In caz de reorganizare a autoritatii sau institutiei publice, functionarii publici vor fi numiti in noile
functii publice sau, dupa caz, in noile compartimente in urmatoarele cazuri:
a) se modifica atributiile aferente unei functii publice mai putin de 50%;
b) sunt reduse atributiile unui compartiment;
c) este schimbata denumirea fara modificarea in proportie de peste 50% a atributiilor aferente functiei publice;
d) este schimbata structura compartimentului.
Aplicarea prevederilor se face cu respectarea urmatoarelor criterii:
a) categoria, clasa si, dupa caz, gradul profesional ale functionarului public;
b) indeplinirea criteriilor specifice stabilite pentru functia publica;
c) pregatirea profesionala;
d) sa fi desfasurat activitati similare.
In cazul in care exista mai multi functionari publici, se organizeaza examen de catre autoritatea sau
institutia publica.
Reducerea unui post este justificata daca atributiile aferente acestuia se modifica in proportie de peste 50%
sau daca sunt modificate conditiile specifice de ocupare a postului respectiv, referitoare la studii.
In cazul reorganizarii activitatii prin reducerea posturilor, autoritatea sau institutia publica nu poate infiinta posturi
similare celor desfiintate pentru o perioada de un an de la data reorganizarii.
12. Prezentai situaiile n care raportul de serviciu al funcionarului public poate nceta din motive imputabile acestuia.
Termenul de comunicare al actelor administrative.
Persoana care are competenta legala de numire in functia publica va dispune eliberarea din functia publica prin act
administrativ pentru incompetenta profesionala, in cazul obtinerii calificativului "nesatisfacator" la evaluarea
performantelor profesionale individuale
Situatia reprezinta motiv imputabil functionarilor publici.
Destituirea din functia publica se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenta legala de numire
in functia publica, ca sanctiune disciplinara aplicata pentru motive imputabile functionarului public, in urmatoarele
cazuri:
a) pentru savarsirea repetata a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecinte grave;
b) daca s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar functionarul public nu actioneaza pentru incetarea acestuia
intr-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate.
Actele administrative se comunica functionarului public in termen de 5 zile lucratoare de la date emiterii.
Comunicarea actului administrativ trebuie sa se faca anterior datei destituirii din functia publica.
13. Prezentai i comentai cazurile n care sunt consultate comisiile paritare, atribuiile acestora precum i msurile care
pot fi cuprinse n acordurile colective.
Comisiile paritare sunt consultate in urmatoarele situatii:
a) la stabilirea masurilor de imbunatatire a activitatii autoritatilor si institutiilor publice pentru care sunt constituite;
b) la stabilirea oricaror masuri privind pregatirea profesionala a functionarilor publici, daca costurile acestora sunt
suportate din fonduri bugetare;
c) la stabilirea programului de lucru de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice;
d) alte situatii prevazute de lege.
Atributiile comisiile paritare:
emit avize consultative.
urmaresc permanent realizarea acordurilor stabilite intre sindicatele reprezentative sau reprezentantii
functionarilor publici cu autoritatile sau institutiile publice.
intocmeste rapoarte trimestriale cu privire la respectarea prevederilor acordurilor incheiate in conditiile
legii, pe care le comunica conducerii autoritatii sau institutiei publice, precum si conducerii sindicatelor
reprezentative ale functionarilor publici.
Autoritatile si institutiile publice pot incheia anual, in conditiile legii, acorduri cu sindicatele

reprezentative ale functionarilor publici sau cu reprezentantii functionarilor publici, care sa cuprinda numai masuri
referitoare la:
a) constituirea si folosirea fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor la locul de munca;
b) sanatatea si securitatea in munca;
c) programul zilnic de lucru;
d) perfectionarea profesionala;
e) alte masuri decat cele prevazute de lege, referitoare la protectia celor alesi in organele de conducere ale
organizatiilor sindicale.
14. Prezentai modalitile de ncetare a raportului de serviciu. Tratai i comentai ncetarea de drept a raportului de
serviciu.
Incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici se face prin act administrativ al persoanei
care are competenta legala de numire in functia publica si are loc in urmatoarele conditii:
a) de drept;
b) prin acordul partilor, consemnat in scris;
c) prin eliberare din functia publica;
d) prin destituire
e) prin demisie
Raportul de serviciu existent inceteaza de drept:
a) la data decesului functionarului public;
b) la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii functionarului public;
c) daca functionarul public nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 54 lit. a), d) si f);
d) la data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare pentrupensionare;
e) ca urmare a constatarii nulitatii absolute a actului administrativ de numire in functia publica, de la data la care
nulitatea a fost constatata prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila;
f) cand functionarul public a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca definitiva pentru o fapta prevazuta la
art. 54 lit. h) sau prin care s-a dispus aplicarea unei sanctiuni privative de libertate, la data ramanerii definitive si
irevocabile a hotararii de condamnare;
g) ca urmare a interzicerii exercitarii profesiei sau functiei, ca masura de siguranta ori ca pedeapsa
complementara, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus interdictia;
h) la data expirarii termenului in care a fost ocupata pe perioada determinata functia publica.
Constatarea cazului de incetare de drept a raportului de serviciu se face, in termen de 5 zile lucratoare de la
intervenirea lui, prin act administrativ al persoanei care are competenta legala de numire in functia publica.
Actul administrativ prin care s-a constatat incetarea de drept a raporturilor de serviciu se comunica ANFP, in
termen de 10 zile lucratoare de la emiterea lui.
15. Prezentai modalitile de ncetare a raportului de serviciu. Tratai i comentai eliberarea din funcia public a
funcionarului public.
Incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici se face prin act administrativ al persoanei care are
competenta legala de numire in functia publica si are loc in urmatoarele conditii:
a) de drept;
b) prin acordul partilor, consemnat in scris;
c) prin eliberare din functia publica;
d) prin destituire
e) prin demisie.
Persoana care are competenta legala de numire in functia publica va dispune eliberarea din functia publica prin act
administrativ, care se comunica functionarului public in termen de 5 zile lucratoare de la emitere, in urmatoarele
cazuri:
a) autoritatea sau institutia publica si-a incetat activitatea ori a fost mutata intr-o alta localitate, iar functionarul
public nu este de acord sa o urmeze;
b) autoritatea sau institutia publica isi reduce personalul ca urmare a reorganizarii activitatii, prin reducerea postului
ocupat de functionarul public;

c) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia publica ocupata de catre functionarul public a unui
functionar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive si
irevocabile a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus reintegrarea;
d) pentru incompetenta profesionala, in cazul obtinerii calificativului "nesatisfacator" la evaluarea
performantelorprofesionale individuale;
e) functionarul public nu mai indeplineste conditia prevazuta la art. 54 lit. g);
f) starea sanatatii fizice sau/si psihice a functionarului public, constatata prin decizie a organelor competente de
expertiza medicala, nu ii mai permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare functiei publice
detinute;
g) ca urmare a refuzului neintemeiat al inaltului functionar public de acceptare a numirii.
Situatiile prevazute la lit. a)-c) si e)-g) reprezinta motive neimputabile functionarilor publici.
In cazul eliberarii din functia publica, autoritatea sau institutia publica este obligata sa acorde functionarilor publici
un preaviz de 30 de zile calendaristice.
In perioada de preaviz, persoana care are competenta legala de numire in functia publica poate acorda celui in cauza
reducerea programului de lucru, pana la 4 ore zilnic, fara afectarea drepturilor salariale cuvenite.
In cazurile prevazute la lit. b), c), si e), in perioada de preaviz, daca in cadrul autoritatii sau institutiei publice exista
functii publice vacante corespunzatoare, aceasta are obligatia de a le pune la dispozitie functionarilor publici.
In cazurile prevazute la lit. a)-c) si e), daca nu exista functii publice vacante corespunzatoare in cadrul autoritatii sau
institutiei publice, autoritatea ori institutia publica are obligatia de a solicita ANFP, in perioada de preaviz, lista
functiilor publice vacante.
In cazul in care exista o functie publica vacanta corespunzatoare, identificata in perioada de preaviz, functionarul
public va fi transferat in interesul serviciului sau la cerere.
Functionarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei functii publice vacante la nivel inferior.
16. Prezentai situaiile n care funcionarii publici care urmeaz forme de perfecionare profesional beneficiaz de
drepturile salariale cuvenite. Precizai care sunt studiile care nu constituie forme de perfecionare profesional.
Obligaia de comunicare a planului de perfecionare profesional.
Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa prevada in bugetul anual propriu sumele necesare pentru acoperirea
cheltuielilor de perfectionare profesionala a functionarilor publici organizata la initiativa ori in interesul autoritatii
sau institutiei publice.
Pe perioada in care functionarii publici urmeaza forme de perfectionare profesionala, beneficiaza de drepturile
salariale cuvenite, in situatia in care acestea sunt:
a) organizate la initiativa ori in interesul autoritatii sau institutiei publice;
b) urmate la initiativa functionarului public, cu acordul conducatorului autoritatii sau institutiei publice.
Nu constituie forme de perfectionare profesionala si nu pot fi finantate din bugetul de stat sau din
bugetul local studiile universitare sau studiile de doctorat.
Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa comunice anual ANFP, in conditiile legii, planul de perfectionare
profesionala a functionarilor publici, precum si fondurile prevazute in bugetul anual propriu pentru acoperirea
cheltuielilor de perfectionare profesionala a functionarilor publici, organizate la initiativa ori in interesul autoritatii
sau institutiei publice.
17. Comparai modalitile de elaborare, aprobare i transmitere a planului de ocupare a funciilor publice, pentru
autoritile i instituiile publice din administraia public central i pentru cele din administraia public local.
Consideraii privind acest instrument.
Planul de ocupare a functiilor publice se elaboreaza anual, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale
functionarilor publici, astfel:
a) de catre ANFP, pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite, pentru autoritatile si institutiile publice
din administratia publica centrala - se aproba prin hotarare a Guvernului
b) de catre primar sau, dupa caz, de catre presedintele consiliului judetean, prin aparatul de specialitate, pentru
autoritatile si institutiile publice din administratia publica locala - se aproba prin hotarare a consiliului local,
respectiv a consiliului judetean
Planul de ocupare a functiilor publice se intocmeste centralizat, pe fiecare ordonator principal de credite si pe
fiecare institutie din subordinea acesteia sau finantata prin bugetul sau.

Pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica locala, proiectul planului de ocupare a functiilor
publice se transmite ANFP cu 45 de zile inainte de data aprobarii.
In situatia in care Agentia Nationala a Functionarilor Publici constata neregularitati in structura acestuia, autoritatile
sau institutiile publice au obligatia de a modifica proiectul planului de ocupare a functiilor publice, pe baza
observatiilor Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in conformitate cu prevederile legale.
18. Prezentai modalitile de realizare i condiiile n care se efectueaz redistribuirea funcionarilor publici de ctre
ANFP.
Redistribuirea functionarilor publici se face de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici:
a) in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice din aceeasi localitate sau dintr-o localitate aflata la o distanta de
pana la 50 km de localitatea de domiciliu;
b) in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice din alt judet sau aflate la o distanta mai mare de 50 km de localitatea
de domiciliu, la cererea functionarului public.
Redistribuirea functionarilor publici se face intr-o functie publica de aceeasi categorie, clasa si acelasi grad
profesional cu functia publica detinuta de functionarul public.
Redistribuirea se poate face si intr-o functie publica inferioara vacanta, cu acordul scris al functionarului public.
Redistribuirea intr-o functie publica de conducere se face - cu respectarea a), b), si categoriei, clasei, geadului
profesional - numai daca functionarul public a indeplinit atributii similare cu atributiile functiei publice de pe care
se efectueaza redistribuirea.
ANFP va asigura redistribuirea pe functii publice temporar vacante, ca urmare a suspendarii titularului pe o perioada
de cel putin o luna, a functionarilor publici din corpul de rezerva care
indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice respective.
In cazul in care exista mai multi functionari publici care indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei
publice respective, ANFP organizeaza, in colaborare cu autoritatea sau institutia publica in cadrul careia se afla
functia publica vacanta, o testare profesionala pentru selectarea functionarului public care urmeaza sa fie
redistribuit.
Redistribuirea functionarilor publici din corpul de rezerva se dispune prin ordin al presedintelui ANFP.
Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice au obligatia de a numi functionarii publici redistribuiti cu caracter
permanent sau temporar.
In cazul in care conducatorii autoritatilor si institutiilor publice refuza incadrarea functionarilor publici redistribuiti
cu caracter temporar sau permanent, functionarul public se poate adresa
instantei de contencios administrativ competente.
19. Analizai comparativ reorganizarea i ncetarea activitii unei instituii publice i consecinele acesteia asupra
carierei funcionarilor publici.
ASEMANARI
Persoana care are competenta legala de numire in fp va dispune eliberarea din functia publica prin act
administrativ, care se comunica functionarului public in termen de 5 zile lucratoare de la emitere, in urmatoarele
cazuri:
a) autoritatea sau institutia publica si-a incetat activitatea ori a fost mutata intr-o alta localitate, iar functionarul
public nu este de acord sa o urmeze;
b) autoritatea sau institutia publica isi reduce personalul ca urmare a reorganizarii activitatii, prin reducerea
postului ocupat de functionarul public;
Reprezinta motive neimputabile functionarilor publici.
In cazul eliberarii din functia publica, autoritatea sau institutia publica este obligata sa acorde functionarilor publici
un preaviz de 30 de zile calendaristice.
In perioada de preaviz, persoana care are competenta legala de numire in functia publica poate acorda celui in cauza
reducerea programului de lucru, pana la 4 ore zilnic, fara afectarea drepturilor salariale cuvenite.
In cazurile prevazute la lit. b) in perioada de preaviz, daca in cadrul autoritatii sau institutiei
publice exista functii publice vacante corespunzatoare, aceasta are obligatia de a le pune la dispozitie functionarilor
publici.
Daca nu exista functii publice vacante corespunzatoare in cadrul autoritatii sau institutiei publice, autoritatea ori
institutia publica are obligatia de a solicita ANFP, in perioada de preaviz, lista functiilor publice vacante.

In cazul in care exista o functie publica vacanta corespunzatoare, identificata in perioada de preaviz, functionarul
public va fi transferat in interesul serviciului sau la cerere.
Functionarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei functii publice vacante la nivel inferior.
DEOSEBIRI
In caz de reorganizare a autoritatii sau institutiei publice, functionarii publici vor fi numiti in noile functii publice
sau, dupa caz, in noile compartimente in urmatoarele cazuri:
a) se modifica atributiile aferente unei functii publice mai putin de 50%;
b) sunt reduse atributiile unui compartiment;
c) este schimbata denumirea fara modificarea in proportie de peste 50% a atributiilor aferente functiei publice;
d) este schimbata structura compartimentului.
Se respecta urmatoarele criterii:
a) categoria, clasa si, dupa caz, gradul profesional ale functionarului public;
b) indeplinirea criteriilor specifice stabilite pentru functia publica;
c) pregatirea profesionala;
d) sa fi desfasurat activitati similare.
In cazul in care exista mai multi functionari publici, se organizeaza examen de catre autoritatea sau institutia
publica.
Reducerea unui post este justificata daca atributiile aferente acestuia se modifica in proportie de peste 50% sau
daca sunt modificate conditiile specifice de ocupare a postului respectiv, referitoare la studii.
In cazul reorganizarii activitatii prin reducerea posturilor, autoritatea sau institutia publica nu poate infiinta
posturi similare celor desfiintate pentru o perioada de un an de la data reorganizarii.
20. Care sunt etapele reorganizrii unei autoriti sau instituii publice? Drepturile funcionarilor publici i obligaiile
instituiilor publice n caz de reorganizare.
Persoana care are competenta legala de numire in fp va dispune eliberarea din functia publica prin act
administrativ, care se comunica functionarului public in termen de 5 zile lucratoare de la emitere, in urmatoarele
cazuri:
a) autoritatea sau institutia publica si-a incetat activitatea ori a fost mutata intr-o alta localitate, iar functionarul
public nu este de acord sa o urmeze;
b) autoritatea sau institutia publica isi reduce personalul ca urmare a reorganizarii activitatii, prin reducerea
postului ocupat de functionarul public;
Reprezinta motive neimputabile functionarilor publici.
In cazul eliberarii din functia publica, autoritatea sau institutia publica este obligata sa acorde functionarilor publici
un preaviz de 30 de zile calendaristice.
In perioada de preaviz, persoana care are competenta legala de numire in functia publica poate acorda celui in cauza
reducerea programului de lucru, pana la 4 ore zilnic, fara afectarea drepturilor salariale cuvenite.
In cazurile prevazute la lit. b) in perioada de preaviz, daca in cadrul autoritatii sau institutiei
publice exista functii publice vacante corespunzatoare, aceasta are obligatia de a le pune la dispozitie functionarilor
publici.
Daca nu exista functii publice vacante corespunzatoare in cadrul autoritatii sau institutiei publice, autoritatea ori
institutia publica are obligatia de a solicita ANFP, in perioada de preaviz, lista functiilor publice vacante.
In cazul in care exista o functie publica vacanta corespunzatoare, identificata in perioada de preaviz, functionarul
public va fi transferat in interesul serviciului sau la cerere.
Functionarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei functii publice vacante la nivel inferior.
In caz de reorganizare a autoritatii sau institutiei publice, functionarii publici vor fi numiti in noile functii publice
sau, dupa caz, in noile compartimente in urmatoarele cazuri:
a) se modifica atributiile aferente unei functii publice mai putin de 50%;
b) sunt reduse atributiile unui compartiment;
c) este schimbata denumirea fara modificarea in proportie de peste 50% a atributiilor aferente functiei publice;
d) este schimbata structura compartimentului.
Se respecta urmatoarele criterii:
a) categoria, clasa si, dupa caz, gradul profesional ale functionarului public;
b) indeplinirea criteriilor specifice stabilite pentru functia publica;
c) pregatirea profesionala;

d) sa fi desfasurat activitati similare.


In cazul in care exista mai multi functionari publici, se organizeaza examen de catre autoritatea sau institutia
publica.
Reducerea unui post este justificata daca atributiile aferente acestuia se modifica in proportie de peste 50% sau
daca sunt modificate conditiile specifice de ocupare a postului respectiv, referitoare la studii.
In cazul reorganizarii activitatii prin reducerea posturilor, autoritatea sau institutia publica nu poate infiinta
posturi similare celor desfiintate pentru o perioada de un an de la data reorganizarii.
Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a solicita avizul ANFP (este prealabil si obligatoriu) privind
functiile publice in situatia reorganizarii activitatii autoritatii sau institutiei publice.
Corpul de rezerva este format din functionarii publici care au fost eliberati din functia publica in conditiile art. 99
alin. (1) lit. a)-c), e) si g) si este gestionat de ANFP.
21. Scopul cazierului administrativ. Prezentai situaiile n care funcionarului public i este necesar cazierul
administrativ, pentru dezvoltarea carierei acestuia.
Cazierul administrativ este un act care cuprinde sanctiunile disciplinare aplicate functionarului public si care nu au
fost radiate in conditiile legii.
ANFP va elibera un cazier administrativ pentru evidentierea situatiei disciplinare a functionarului public,
conform bazei de date pe care o administreaza.
Cazierul administrativ este necesar in urmatoarele cazuri:
a) desemnarea unui functionar public ca membru in comisia de concurs pentru recrutarea functionarilor publici;
b) desemnarea unui functionar public in calitate de presedinte si membru in comisia de disciplina;
c) desemnarea unui functionar public ca membru in comisia paritara;
d) ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici sau categoriei functionarilor
publici de conducere;
e) in orice alte situatii prevazute de lege.
Cazierul administrativ este eliberat la solicitarea:
a) functionarului public interesat;
b) conducatorului autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea;
c) presedintelui comisiei de disciplina;
d) altor persoane prevazute de lege.
Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut,
functionarul public trebuie sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile
prezentei legi.
Pentru a participa la concursul de promovare intr-o functie publica de conducere,functionarii publici trebuie sa
nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi.
Pot beneficia de sistemul de promovare rapida in functia publica:
a) persoanele care au absolvit programe organizate, in conditiile legii, pentru obtinerea statutului de manager public;
b) functionarii publici care nu indeplinesc conditiile de vechime prevazute pentru promovarea in gradul profesional
imediat superior celui detinut trebuie sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in
conditiile prezentei legi;
Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere vacante sau temporar vacante se
realizeaza prin promovarea temporara a unui functionar public care indeplineste conditiile de studii si de vechime in
specialitatea studiilor pentru ocuparea functiei publice si care nu are o sanctiune disciplinara aplicata, care nu a fost
radiata, in conditiile prezentei legi.
In mod exceptional, la propunerea justificata a conducatorului autoritatii sau institutiei publice in al carei stat de
functii exista functia publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici vacanta sau temporar vacanta,
exercitarea cu caracter temporar a acesteia poate fi realizata de functionari publici sau, dupa caz, de functionari
publici cu statut special care indeplinesc conditiile prevazute, cu avizul ANFP.
Aceasta masura se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenta legala
de numire in functia publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, in conditiile in care, din motive
obiective, functia publica nu a putut fi ocupata prin mobilitate.
Daca functia publica este vacanta, masura se dispune de catre persoana care are competenta numirii in functia
publica, pe o perioada de maximum 6 luni intr-un an calendaristic, cu avizul ANFP.

In mod exceptional, perioada poate fi prelungita cu maximum 3 luni, cu avizul ANFP, daca autoritatea sau institutia
publica a organizat concurs de recrutare sau promovare si functia publica nu a fost ocupata, in conditiile legii.
Daca functia publica este temporar vacanta, masura se dispune de catre persoana care are competenta legala de
numire in functia publica, pana la data incetarii suspendarii din functia publica, a detasarii titularului functiei
publice, pana la radierea de drept a sanctiunii disciplinare de suspendarea a dreptului de avansare in gradele de
salarizare sau, dupa caz, de promovare in functia publica peo perioada de la 1 la 3 ani; sau, dupa caz, in
situatia in care functionarul public de conducere exercita cu caracter temporar o alta functie publica de conducere
vacanta sau temporar vacanta ori din categoria inaltilor functionari publici, pana la expirarea perioadei pentru care sa dispus exercitarea cu caracter temporar, in conditiile legii.
Daca salariul corespunzator functiei publice pe care o exercita cu caracter temporar este mai mare, functionarul
public are dreptul la acest salariu.

22. Analizai comparativ eliberarea din funcia public, urmare a reorganizrii activitii, prin
reducerea postului ocupat de funcionarul public i destituirea din funcia public. Consecine asupra carierei
funcionarilor publici.
ASEMANARI
In ambele cazuri inceteaza raportul de serviciu. Persoana care are competenta legala de numire in functia publica
va dispune eliberarea sau destituirea din functia publica prin act administrativ, care se comunica functionarului
public in termen de 5 zile lucratoare de la emitere.
DEOSEBIRI
Reprezinta motiv neimputabil functionarului public eliberarea sa din fp cand autoritatea sau institutia publica isi
reduce personalul ca urmare a reorganizarii activitatii, prin reducerea postului ocupat de functionarul public.
In cazul eliberarii din functia publica, autoritatea sau institutia publica este obligata sa acorde functionarilor publici
un preaviz de 30 de zile calendaristice.
In perioada de preaviz, persoana care are competenta legala de numire in functia publica poate acorda celui in cauza
reducerea programului de lucru, pana la 4 ore zilnic, fara afectarea drepturilor salariale cuvenite.
Daca in cadrul autoritatii sau institutiei publice exista functii publice vacante corespunzatoare, aceasta are
obligatia de a le pune la dispozitie functionarilor publici.
Daca nu exista functii publice vacante corespunzatoare in cadrul autoritatii sau institutiei publice, autoritatea ori
institutia publica are obligatia de a solicita ANFP, in perioada de preaviz, lista functiilor publice vacante.
In cazul in care exista o functie publica vacanta corespunzatoare, identificata in perioada de preaviz, functionarul
public va fi transferat in interesul serviciului sau la cerere.
Functionarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei functii publice vacante la nivel inferior.
Destituirea din functia publica se dispune ca sanctiune disciplinara aplicata pentru motive
imputabile functionarului public, in urmatoarele cazuri:
a) pentru savarsirea repetata a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecinte grave;
b) daca s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar functionarul public nu actioneaza pentru incetarea acestuia
intr-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate.
Comunicarea actului administrativ trebuie sa se faca anterior datei destituirii din functia publica.
Corpul de rezerva este format din functionarii publici care au fost eliberati (nu destituiti) din functia publica in
conditiile art. 99 alin. (1) lit. a)-c), e) si g) si este gestionat de ANFP.
Conform Art. 54 lit. i) nu poate ocupa o fp persoana care a fost destituita dintr-o fp sau i-a incetat contractul
individual de munca pt motive disciplinare in ultimii 7 ani.
23. Analizai comparativ destituirea din funcie public i demisia.
In cazul destituirii si demisiei are loc incetarea raportului de serviciu si fp nu intra in corpul de rezerva al fp,
gestionat de ANFP.
Destituirea din functia publica se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenta legala de
numire in functia publica, ca sanctiune disciplinara aplicata pentru motive imputabile functionarului public,
in urmatoarele cazuri:
a) pentru savarsirea repetata a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecinte grave;

b) daca s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar functionarul public nu actioneaza pentru incetarea acestuia
intr-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate.
Actul administrativ se comunica functionarului public in termen de 5 zile lucratoare de la
date emiterii. Comunicarea actului administrativ trebuie sa se faca anterior datei destituirii din functia publica.
Functionarul public poate sa comunice incetarea raporturilor de serviciu prin demisie, notificata in scris persoanei
care are competenta legala de numire in functia publica.
Demisia nu trebuie motivata si produce efecte dupa 30 de zile calendaristice de la inregistrare.
24. Cazuri n care autoritatea ori instituia public are obligaia de a solicita Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici,
n perioada de preaviz, lista funciilor publice vacante. Cazurile i criteriile de numire a funcionarilor publici la
reorganizare.
Persoana care are competenta legala de numire in functia publica va dispune eliberarea din functia publica prin act
administrativ, care se comunica functionarului public in termen de 5 zile lucratoare de la emitere, in urmatoarele
cazuri:
a) autoritatea sau institutia publica si-a incetat activitatea ori a fost mutata intr-o alta localitate, iar functionarul
public nu este de acord sa o urmeze;
b) autoritatea sau institutia publica isi reduce personalul ca urmare a reorganizarii activitatii, prin reducerea postului
ocupat de functionarul public;
c) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia publica ocupata de catre functionarul public a unui
functionar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive si
irevocabile a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus reintegrarea;
e) functionarul public nu mai indeplineste conditia prevazuta la art. 54 lit. g);
Daca nu exista functii publice vacante corespunzatoare in cadrul autoritatii sau institutiei publice, autoritatea ori
institutia publica are obligatia de a solicita ANFP, in perioada de preaviz, lista functiilor publice vacante.
In cazul in care exista o functie publica vacanta corespunzatoare, identificata in perioada de preaviz,
functionarul public va fi transferat in interesul serviciului sau la cerere.
In caz de reorganizare a autoritatii sau institutiei publice, functionarii publici vor fi numiti in noile functii
publice sau, dupa caz, in noile compartimente in urmatoarele cazuri:
a) se modifica atributiile aferente unei functii publice mai putin de 50%;
b) sunt reduse atributiile unui compartiment;
c) este schimbata denumirea fara modificarea in proportie de peste 50% a atributiilor aferente functiei publice;
d) este schimbata structura compartimentului.
Se respecta criteriile:
a) categoria, clasa si, dupa caz, gradul profesional ale functionarului public;
b) indeplinirea criteriilor specifice stabilite pentru functia publica;
c) pregatirea profesionala;
d) sa fi desfasurat activitati similare.
In cazul in care exista mai multi functionari publici, se organizeaza examen de catre autoritatea sau institutia
publica.
Reducerea unui post este justificata daca atributiile aferente acestuia se modifica in proportie de peste 50% sau
daca sunt modificate conditiile specifice de ocupare a postului respectiv, referitoare la studii.
In cazul reorganizarii activitatii prin reducerea posturilor, autoritatea sau institutia publica nu poate infiinta
posturi similare celor desfiintate pentru o perioada de un an de la data reorganizarii.
25. Analizai n mod comparativ detaarea funcionarilor publici i exercitarea cu caracter temporar a unei funcii
publice de conducere.
ASEMANARI
Modificarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici de executie si de conducere are loc prin:
a) delegare;
b) detasare;
c) transfer;
d) mutarea in cadrul autoritatii sau institutiei publice ori in cadrul altei structuri fara personalitate juridica a
autoritatii sau institutiei publice, in conditiile prezentei legi;

e) exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere.


Detasarea si exercitarea cu caracter temporar a unei funcii publice de conducere se dispune pentru o
perioada de cel mult 6 luni intr-un an calendaristic.
Se pot dispune si pe o functie publica de conducere.
In mod exceptional, detasarea se poate dispune si pe o functie publica din categoria inaltilor functionari
publici, daca functionarul public indeplineste conditiile de studii si de vechime in specialitatea studiilor necesare
exercitarii functiei publice in conditiile prezentei legi.
In acest caz, detasarea se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenta legala de numire a
functionarilor publici care ocupa functii publice din categoria inaltilor functionari publici, la propunerea
conducatorului autoritatii sau institutiei publice in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea functionarul public
detasat.
Functionarii publici cu statut special pot fi detasati pe functii publice generale echivalente functiilor publice
specifice ocupate, cu avizul ANFP.
Functionarii publici pot fi detasati si pe functii publice cu statut special, cu avizul ANFP.
DEOSEBIRI
In cursul unui an calendaristic un functionar public poate fi detasat mai mult de 6 luni numai cu acordul sau scris.
Detasarea se poate dispune daca pregatirea profesionala a functionarului public corespunde atributiilor si
responsabilitatilor functiei publice, cu respectarea categoriei, clasei si gradului profesional al functionarului public.
Se poate dispune si pe o functie publica din categoria inaltilor functionari publici, cu avizul ANFP, daca
functionarul public indeplineste conditiile de studii si de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii
functiei publice in conditiile prezentei legi.
In acest caz, detasarea se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenta legala de numire a
functionarilor publici care ocupa functii publice din categoria inaltilor functionari publici, la propunerea
conducatorului autoritatii sau institutiei publice in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea functionarul public
detasat.
Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere vacante sau temporar vacante se realizeaza
prin promovarea temporara a unui functionar public care indeplineste conditiile de studii si de vechime in
specialitatea studiilor pentru ocuparea functiei publice si care nu are o sanctiune disciplinara aplicata, care nu a fost
radiata, in conditiile prezentei legi.
In mod exceptional, la propunerea justificata a conducatorului autoritatii sau institutiei publice in al carei stat de
functii exista functia publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici vacanta sau temporar vacanta,
exercitarea cu caracter temporar a acesteia poate fi realizata de functionari publici sau, dupa caz, de functionari
publici cu statut special care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1), cu avizul ANFP .
Aceasta masura se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenta legala de numire in functia
publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, in conditiile in care, din motive obiective, functia
publica nu a putut fi ocupata prin mobilitate.
Daca functia publica este vacanta, masura se dispune de catre persoana care are competenta numirii in functia
publica, pe o perioada de maximum 6 luni intr-un an calendaristic, cu avizul ANFP.
Perioada poate fi prelungita cu maximum 3 luni, cu avizul ANFP, daca autoritatea sau institutia publica a organizat
concurs de recrutare sau promovare si functia publica nu a fost ocupata, in conditiile legii.
26. Prezentai modalitile de modificare a raportului de serviciu. Tratai exercitarea cu caracter temporar a unei funcii
publice de conducere vacante.
Modificarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici de executie si de conducere are loc prin:
a) delegare;
b) detasare;
c) transfer;
d) mutarea in cadrul autoritatii sau institutiei publice ori in cadrul altei structuri fara personalitate juridica a
autoritatii sau institutiei publice, in conditiile prezentei legi;
e) exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere.
Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere vacante sau temporar vacante se
realizeaza prin promovarea temporara a unui functionar public care indeplineste conditiile de studii si de vechime in

specialitatea studiilor pentru ocuparea functiei publice si care nu are o sanctiune disciplinara aplicata, care nu a fost
radiata, in conditiile prezentei legi.
In mod exceptional, la propunerea justificata a conducatorului autoritatii sau institutiei publice in al carei stat de
functii exista functia publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici vacanta sau temporar
vacanta, exercitarea cu caracter temporar a acesteia poate fi realizata de functionari publici sau, dupa caz, de
functionari publici cu statut special care indeplinesc conditiile, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
Aceasta masura se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenta legala
de numire in functia publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, in conditiile in care, din motive
obiective, functia publica nu a putut fi ocupata prin mobilitate.
Daca functia publica este vacanta, masura se dispune de catre persoana care are competenta numirii in functia
publica, pe o perioada de maximum 6 luni intr-un an calendaristic, cu avizul ANFP.
In mod exceptional, perioada poate fi prelungita cu maximum 3 luni, cu avizul ANFP, daca autoritatea sau
institutia publica a organizat concurs de recrutare sau promovare si functia publica nu a fost ocupata, in conditiile
legii.
Daca functia publica este temporar vacanta, masura se dispune de catre persoana care
are competenta legala de numire in functia publica, pana la data cand inceteaza suspendarea din functia publica,
detasarea titularului functiei publice, pana la radierea de drept a sanctiunii disciplinare sau in situatia in care
functionarul public de conducere exercita cu caracter temporar o alta functie publica de conducere vacanta sau
temporar vacanta ori din categoria inaltilor functionari publici, pana la expirarea perioadei pentru care s-a dispus
exercitarea cu caracter temporar, in conditiile legii.
Daca salariul corespunzator functiei publice pe care o exercita cu caracter temporar este mai mare, functionarul
public are dreptul la acest salariu.
27. Prezentai modalitile de modificare a raportului de serviciu. Tratai i comentai mutarea n cadrul autoritii sau
instituiei publice ori n cadrul altei structuri fr personalitate juridic a autoritii sau instituiei publice.
Modificarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici de executie si de conducere are loc prin:
a) delegare;
b) detasare;
c) transfer;
d) mutarea in cadrul autoritatii sau institutiei publice ori in cadrul altei structuri fara personalitate juridica a
autoritatii sau institutiei publice, in conditiile prezentei legi;
e) exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere.
Mutarea in cadrul autoritatii sau institutiei publice ori in cadrul altei structuri fara personalitate
juridica a autoritatii sau institutiei publice poate fi:
- definitiva
- temporara.
Mutarea definitiva poate avea loc:
a) cand se dispune de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea
functionarul public pe o functie publica vacanta echivalenta, de aceeasi categorie, clasa si, dupa caz, de acelasi grad
profesional, sau pe o functie publica vacanta de nivel inferior pentru care sunt indeplinite conditiile specifice
prevazute in fisa postului.
In cazuri temeinic justificate, mutarea se poate dispune motivat de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, cu
repartizarea postului corespunzator functiei detinute de functionarul public. In oricare dintre situatii este necesar
acordul scris al functionarului public;
b) la solicitarea justificata a functionarului public, cu aprobarea conducatorului autoritatii sau institutiei publice,
pe o functie publica vacanta echivalenta, de aceeasi categorie, clasa si, dupa caz, la acelasi grad profesional, sau pe o
functie publica vacanta de nivel inferior pentru care sunt indeplinite conditiile specifice prevazute in fisa postului;
c) in alte situatii prevazute de dispozitiile legale.
In cazul inaltilor functionari publici, mutarea definitiva se poate dispune de persoana care are competenta legala
de numire in functia publica, la solicitarea motivata a inaltului functionar public si cu aprobarea conducatorului
autoritatii sau institutiei publice in care se gaseste functia publica de conducere ori de executie vacanta pe care
urmeaza a fi mutat definitiv, cu indeplinirea conditiilor specifice prevazute pentru functia publica respectiva.
Mutarea temporara pe o alta functie publica se dispune motivat, in interesul autoritatii sau institutiei publice, de
catre conducatorul autoritatii ori institutiei publice, pe o functie publica vacanta echivalenta, de aceeasi categorie,

clasa si, dupa caz, de acelasi grad profesional, pentru care sunt indeplinite conditiile specifice prevazute in fisa
postului sau, dupa caz, cu repartizarea postului corespunzator functiei detinute de functionarulpublic, pentru o
perioada de maximum 6 luni intr-un an calendaristic.
In mod exceptional, mutarea temporara sau definitiva poate fi solicitata de functionarul public in cazul in care
starea sanatatii, dovedita pe baza unui examen de specialitate, nu ii mai permite desfasurarea activitatii in acel
compartiment.
Mutarea temporara sau definitiva se face in conditiile prezentei legi, daca functionarul public in
cauza este apt profesional sa indeplineasca atributiile care ii revin.
Daca mutarea se dispune in alta localitate, functionarul public beneficiaza de dreptul la o indemnizatie egala cu
salariul net calculat la nivelul salariului din luna anterioara celei in care se transfera, la acoperirea tuturor
cheltuielilor de transport si la un concediu platit de 5 zile.
Plata acestor drepturi se suporta de autoritatea sau institutia publica la care se face transferul, in termen de cel mult
15 zile de la data aprobarii transferului.
Functionarul public poate refuza mutarea in cadrul altei structuri a autoritatii sau institutiei publice in alta
localitate, daca se afla in una dintre situatiile:
a) graviditate;
b) isi creste singur copilul minor;
c) starea sanatatii, dovedita cu certificat medical, face contraindicata detasarea;
d) detasarea se face intr-o localitate in care nu i se asigura conditii corespunzatoare de cazare;
e) este singurul intretinator de familie;
f) motive familiale temeinice justifica refuzul de a da curs detasarii.
Refuzul nejustificat constituie abatere disciplinara.
28. Descriei competena de organizare a concursurilor de recrutare pentru ocuparea funciilor publice din cadrul
autoritilor i instituiilor publice. Comentai rolul responsabilului
de procedur.
Recrutarea in vederea intrarii in corpul functionarilor publici se face prin concurs, in limita functiilor publice
vacante rezervate in acest scop prin planul de ocupare a functiilor publice.
Conditiile de participare si procedura de organizare a concursului se stabilesc potrivit legii.
Concursul are la baza principiile competitiei deschise, transparentei, meritelor profesionale si competentei, precum
si cel al egalitatii accesului la functiile publice pentru fiecare cetatean care indeplineste conditiile legale.
Anuntul privind concursul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si intr-un cotidian de larga
circulatie, cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii concursului.
In mod exceptional, termenul de 30 de zile poate fi redus, in conditiile legii, pentru concursul organizat in vederea
ocuparii functiilor publice de executie temporar vacante.
(Conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de recrutare organizat
pentru ocuparea functiilor publice de executie se stabilesc astfel:
a) un an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de
executie de grad profesional asistent din clasa I, 8 luni pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad
profesional asistent din clasa a II-a sau 6 luni pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional
asistent din clasa a III-a;
b) 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de
executie de grad profesional principal;
c) 9 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie
de grad profesional superior.
Conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de recrutare organizat
pentru ocuparea functiilor publice de conducere se stabilesc astfel:
a) 2 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de
conducere de: sef birou, sef serviciu si secretar al comunei, precum si a functiilor publice specifice asimilate
acestora;
b) 3 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de
conducere, altele decat cele prevazute la lit. a).

Pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiilor publice de conducere, candidatii
trebuie sa fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in
specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice.)
Concursul de recrutare pentru functiile publice vacante din autoritatile si institutiile publice centrale este
organizat, in conditiile legii, astfel:
a) de catre comisia prevazuta la art. 18 alin. (1) pentru inaltii functionari publici.
Secretariatul tehnic al comisiei se asigura de Agentia Nationala a Functionarilor Publici;
b) de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pentru ocuparea functiilor publice de conducere generale si
specifice;
c) de catre autoritati si institutii publice, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru ocuparea
functiilor publice de executie generale si specifice.
Concursul de recrutare pentru functiile publice vacante din autoritatile si institutiile publice din
administratia publica locala este organizat, in conditiile legii, astfel:
a) de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pentru functiile publice de conducere din urmatoarele
domenii: protectia copilului, evidenta informatizata a persoanei, audit public intern, financiar-contabilitate, urbanism
si arhitectura, resurse umane, integrare europeana, pentru secretarii unitatilor administrativ-teritoriale, precum si
pentru functiile publice de executie din domeniul auditului public intern;
b) de catre autoritati si institutii publice, pentru ocuparea functiilor publice vacante, altele decat cele prevazute la lit.
a).
In situatia prevazuta la lit. b), autoritatile si institutiile publice din administratia publica locala au obligatia de a
informa Agentia Nationala a Functionarilor Publici inainte cu 10 zile de demararea procedurii de organizare si
desfasurare a concursurilor.
In situatia in care Agentia Nationala a Functionarilor Publici constata ca nu sunt indeplinite conditiile legale privind
organizarea si desfasurarea concursurilor dispune amanarea sau suspendarea organizarii si desfasurarii concursului.
Instiintarea va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele:
a) identificarea functiilor publice vacante prin denumire, categorie, clasa si, dupa caz, grad profesional, precum si
compartimentul din care fac parte;
b) conditiile de studii de specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice prevazute in fisa postului pentru fiecare
functie publica vacanta;
c) data propusa pentru organizarea concursului.
In termen de 10 zile, Agentia Nationala a Functionarilor Publici verifica in baza de date privind evidenta functiilor
publice si a functionarilor publici daca exista functionari publici care indeplinesc conditiile pentru a fi redistribuiti.
In conditiile in care nu exista functionari publici care sa poata fi redistribuiti, Agentia Nationala a
Functionarilor Publici comunica autoritatilor si institutiilor publice desemnarea unui responsabil de procedura,
functionar public, reprezentant al acesteia in comisia de concurs. Responsabilul de procedura poate fi desemnat
din cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici sau din cadrul institutiei prefectului, pe baza propunerilor
prefectilor si:
- verifica indeplinirea conditiilor legale de organizare si desfasurare a concursurilor si indeplineste si celelalte
activitati corespunzatoare calitatii de membru in comisia de concurs.
- sesizeaza cu celeritate Agentia Nationala a Functionarilor Publici in situatia nerespectarii de catre autoritatile si
institutiile publice a procedurii de organizare si desfasurare a concursurilor.
Pe baza analizei sesizarii formulate de responsabilul de procedura, Agentia Nationala a Functionarilor Publici
dispune suspendarea organizarii si desfasurarii concursului.

29. Definii rspunderea funcionarilor publici. Prezentai i comentai rspunderea civil i rspunderea penal a
funcionarilor publici.
Incalcarea de catre functionarii publici, cu vinovatie, a indatoririlor de serviciu atrage raspunderea disciplinara,
contraventionala, civila sau penala, dupa caz.
Raspunderea civila a functionarului public se angajeaza:
a) pentru pagubele produse cu vinovatie patrimoniului autoritatii sau institutiei publice in care functioneaza;
b) pentru nerestituirea in termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;
c) pentru daunele platite de autoritatea sau institutia publica, in calitate de comitent, unor terte persoane, in temeiul
unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.

Repararea pagubelor aduse autoritatii sau institutiei publice in situatiile prevazute la lit. a) si b) se dispune prin
emiterea de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice a unui ordin/ dispozitii de imputare, in termen de 30
de zile de la constatarea pagubei, sau, dupa caz, prin asumarea unui angajament de plata, iar in situatia prevazuta la
lit. c) a aceluiasi articol, pe baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.
Impotriva ordinului/dispozitiei de imputare functionarul public in cauza se poate adresa instantei de
contencios administrativ.
Dreptul conducatorului autoritatii sau institutiei publice de a emite ordinul/dispozitia de imputare se prescrie in
termen de 3 ani de la data producerii pagubei.
Raspunderea functionarului public pentru infractiunile savarsite in timpul serviciului sau in legatura cu
atributiile functiei publice pe care o ocupa se angajeaza potrivit legii penale.
Daca functionarul public este trimis in judecata/condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,
contra statului sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de
fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu
exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea - persoana care are competenta
legala de numire in functia publica va dispune suspendarea functionarului public din functia publica pe care o
detine.
Daca instanta judecatoreasca dispune achitarea sau incetarea procesului penal, suspendarea din functia publica
inceteaza, iar functionarul public respectiv isi va relua activitatea in functia publica detinuta anterior si ii vor
fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.
In situatia in care nu sunt intrunite conditiile pentru angajarea raspunderii penale, iar fapta functionarului public
poate fi considerata abatere disciplinara, va fi sesizata comisia de disciplina competenta.
De la momentul inceperii urmaririi penale, in situatia in care functionarul public poate influenta cercetarea,
persoana care are competenta numirii in functia publica are obligatia sa dispuna mutarea temporara a
functionarului public in cadrul altui compartiment sau altei structuri fara personalitate juridica a autoritatii ori
institutiei publice.
30. Precizai i comentai n ce const dreptul funcionarilor publici de a beneficia de
protecia legii n exercitarea atribuiilor de serviciu.
Functionarii publici beneficiaza in exercitarea atributiilor lor de protectia legii.
Autoritatea sau institutia publica este obligata sa asigure protectia functionarului public impotriva
amenintarilor, violentelor, faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victima in exercitarea functiei publice sau in
legatura cu aceasta.
Pentru garantarea acestui drept, autoritatea sau institutia publica va solicita sprijinul
organelor abilitate, potrivit legii.
Masurile speciale de protectie pentru functionarii publici cu atributii de control si inspectie, executare silita a
creantelor bugetare, precum si pentru alte categorii de functionari publici care desfasoara activitati cu grad ridicat de
risc profesional se stabilesc prin acte normative, la propunerea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici sau
de catre autoritati si institutii publice, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
Autoritatea sau institutia publica este obligata sa il despagubeasca pe functionarul public in situatia in care
acesta a suferit, din culpa autoritatii sau institutiei publice, un prejudiciu material in timpul indeplinirii
atributiilor de serviciu.
31. Rspunderea contravenional i civil a funcionarilor publici, precum i repararea pagubelor produse.
Raspunderea contraventionala a functionarilor publici se angajeaza in cazul in care acestia au
savarsit o contraventie in timpul si in legatura cu sarcinile de serviciu.
Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii functionarul public se poate
adresa cu plangere la judecatoria in a carei circumscriptie isi are sediul autoritatea sau institutia publica in care este
numit functionarul public sanctionat.
Raspunderea civila a functionarului public se angajeaza:
a) pentru pagubele produse cu vinovatie patrimoniului autoritatii sau institutiei publice in care functioneaza;
b) pentru nerestituirea in termenul legal a sumelor ce i s-au acordat necuvenit;
c) pentru daunele platite de autoritatea sau institutia publica, in calitate de comitent, unor terte persoane, in temeiul
unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.

Repararea pagubelor aduse autoritatii sau institutiei publice in situatiile prevazute la lit. a) si b) se dispune prin
emiterea de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice a unui ordin/ dispozitii de imputare, in termen de 30
de zile de la constatarea pagubei, sau, dupa caz, prin asumarea unui angajament de plata, iar in situatia prevazuta la
lit. c) a aceluiasi articol, pe baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.
Impotriva ordinului/dispozitiei de imputare functionarul public in cauza se poate adresa instantei de
contencios administrativ.
Dreptul conducatorului autoritatii sau institutiei publice de a emite ordinul/dispozitia de imputare se prescrie in
termen de 3 ani de la data producerii pagubei.
32. Prezentai principiul subordonarrii ierarhice i limitele acestuia.
Principiile care stau la baza exercitarii functiei publice sunt:
a) legalitate, impartialitate si obiectivitate;
b) transparenta;
c) eficienta si eficacitate;
d) responsabilitate, in conformitate cu prevederile legale;
e) orientare catre cetatean;
f) stabilitate in exercitarea functiei publice
g) subordonare ierarhica.
Functionarii publici raspund, potrivit legii, de indeplinirea atributiilor ce le revin din functia publica pe care o detin,
precum si a atributiilor ce le sunt delegate.
Functionarul public este obligat:
- sa se conformeze dispozitiilor primite de la superiorii ierarhici,
-sa rezolva in termenele stabilite lucrarile repartizate.
Functionarilor publici le este interzis sa primeasca direct cereri a caror rezolvare intra in competenta lor sau
sa discute direct cu petentii, cu exceptia celor carora le sunt stabilite asemenea atributii, precum si sa intervina
pentru solutionarea acestor cereri.
Functionarul public are dreptul sa refuze, in scris si motivat, indeplinirea dispozitiilor primite de la superiorul
ierarhic, daca le considera ilegale.
Daca cel care a emis dispozitia o formuleaza in scris, functionarul public este obligat sa o execute, cu exceptia
cazului in care aceasta este vadit ilegala.
Functionarul public are indatorirea sa aduca la cunostinta superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispozitia
astfel de situatii.
33. Prezentai rolul compartimentelor de resurse umane n gestiunea funciilor publice i a funcionarilor publici,
formulai i fundamentai minim 3 propuneri de mbuntire a modului de gestiune.
Gestiunea curenta a resurselor umane si a functiilor publice este organizata si realizata, in cadrul
fiecarei autoritati si institutii publice, de catre un compartiment specializat, care colaboreaza direct cu ANFP.
PROPUNERI!!!
34. Rolul i importana depunerii jurmntului de credin prevzut de Statut pentru funcionarii publici.

La intrarea in corpul functionarilor publici, functionarul public depune juramantul de credinta in termen de 3 zile
de la emiterea actului de numire in functia publica definitiva.
Juramantul are urmatoarea formula: "Jur sa respect Constitutia, drepturile si libertatile fundamentale ale
omului, sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa indeplinesc constiincios indatoririle ce imi revin
in functia publica in care am fost numit, sa pastrez
secretul profesional si sa respect normele de conduita profesionala si civica. Asa sa-mi ajute Dumnezeu."
Formula religioasa de incheiere va respecta libertatea convingerilor religioase.
Depunerea juramantului se consemneaza in scris.
Refuzul depunerii juramantului se consemneaza in scris si atrage revocarea actului administrativ de numire in
functia publica.

Obligatia de organizare a depunerii juramantului apartine persoanei care are competenta legala de numire.
35. Reguli ce sunt aplicabile pentru ocuparea prin recrutare a unei funcii publice de execuie din cadrul unei instituii
publice locale.
Poate ocupa o functie publica persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de
examen medical de specialitate;
f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de
serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a
unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei
in care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive
disciplinare in ultimii 7 ani;
j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.
Recrutarea in vederea intrarii in corpul functionarilor publici se face prin concurs, in limita functiilor publice
vacante rezervate in acest scop prin planul de ocupare a functiilor publice.
Conditiile de participare si procedura de organizare a concursului se stabilesc potrivit legii.
Concursul are la baza principiile competitiei deschise, transparentei, meritelor profesionale si competentei, precum
si cel al egalitatii accesului la functiile publice pentru fiecare cetatean care indeplineste conditiile legale.
Anuntul privind concursul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si intr-un cotidian de larga
circulatie, cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii concursului.
In mod exceptional, termenul de 30 de zile poate fi redus, in conditiile legii, pentru concursul organizat in vederea
ocuparii functiilor publice de executie temporar vacante.
Conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de recrutare
organizat pentru ocuparea functiilor publice de executie se stabilesc astfel:
a) un an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie
de grad profesional asistent din clasa I, 8 luni pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional
asistent din clasa a II-a sau 6 luni pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional asistent din
clasa a III-a;
b) 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie
de grad profesional principal;
c) 9 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie
de grad profesional superior.
Concursul de recrutare pentru functiile publice vacante din autoritatile si institutiile publice din
administratia publica locala este organizat, in conditiile legii, astfel:
a) de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pentru functiile publice de conducere din urmatoarele
domenii: protectia copilului, evidenta informatizata a persoanei, audit public intern, financiar-contabilitate, urbanism
si arhitectura, resurse umane, integrare europeana, pentru secretarii unitatilor administrativ-teritoriale, precum si
pentru functiile publice de executie din domeniul auditului public intern;
b) de catre autoritati si institutii publice, pentru ocuparea functiilor publice vacante, altele decat cele prevazute la lit.
a).
In situatia prevazuta la lit. b), autoritatile si institutiile publice din administratia publica locala au obligatia de a
informa Agentia Nationala a Functionarilor Publici inainte cu 10 zile de demararea procedurii de organizare si
desfasurare a concursurilor.
In situatia in care Agentia Nationala a Functionarilor Publici constata ca nu sunt indeplinite conditiile legale privind
organizarea si desfasurarea concursurilor dispune amanarea sau suspendarea organizarii si desfasurarii concursului.
Instiintarea va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele:

a) identificarea functiilor publice vacante prin denumire, categorie, clasa si, dupa caz, grad profesional, precum si
compartimentul din care fac parte;
b) conditiile de studii de specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice prevazute in fisa postului pentru fiecare
functie publica vacanta;
c) data propusa pentru organizarea concursului.
In termen de 10 zile, Agentia Nationala a Functionarilor Publici verifica in baza de date privind evidenta functiilor
publice si a functionarilor publici daca exista functionari publici care indeplinesc conditiile pentru a fi redistribuiti.
In conditiile in care nu exista functionari publici care sa poata fi redistribuiti, Agentia Nationala a
Functionarilor Publici comunica autoritatilor si institutiilor publice desemnarea unui responsabil de procedura,
functionar public, reprezentant al acesteia in comisia de concurs. Responsabilul de procedura poate fi desemnat
din cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici sau din cadrul institutiei prefectului, pe baza propunerilor
prefectilor si:
- verifica indeplinirea conditiilor legale de organizare si desfasurare a concursurilor si indeplineste si celelalte
activitati corespunzatoare calitatii de membru in comisia de concurs.
- sesizeaza cu celeritate Agentia Nationala a Functionarilor Publici in situatia nerespectarii de catre autoritatile si
institutiile publice a procedurii de organizare si desfasurare a concursurilor.
Pe baza analizei sesizarii formulate de responsabilul de procedura, Agentia Nationala a Functionarilor Publici
dispune suspendarea organizarii si desfasurarii concursului.
36. Prezentai n ce baz se nasc i se exercit raporturile de serviciu ale funcionarilor
publici, care este perioada de exercitare a raporturilor de serviciu ale funcionarilor publici, precum i modalitile
de ocupare a unei funcii publice temporar vacante.
Functionarul public este persoana numita, in conditiile legii, intr-o functie publica.
Persoana care a fost eliberata din functia publica si se afla in corpul de rezerva al functionarilor publici isi pastreaza
calitatea de functionar public.
Raporturile de serviciu se nasc si se exercita pe baza actului administrativ de numire, emis in conditiile legii pe perioada nedeterminata.
Prin exceptie, functiile publice de executie temporar vacante pe o perioada de cel putin o luna pot fi ocupate pe
perioada determinata, astfel:
a) prin redistribuirea functionarilor publici din corpul de rezerva care indeplinesc conditiile specifice pentru
ocuparea functiei publice respective;
b) prin numire pe perioada determinata, prin concurs in conditiile legii, in situatia in care in corpul de rezerva nu
exista functionari publici care sa indeplineasca cerintele specifice pentru a fi redistribuiti in conformitate cu
dispozitiile prevazute la lit. a).
Persoana numita in aceste conditii dobandeste calitatea de functionar public numai
pe aceasta perioada si nu beneficiaza la incetarea raportului de serviciu de dreptul de a intra in corpul de
rezerva al functionarilor publici.
37. Prezentai i comentai modalitile de ocupare a funciilor publice de execuie i de conducere temporar vacante.
Functiile publice de executie temporar vacante pe o perioada de cel putin o luna pot fi ocupate pe perioada
determinata, astfel:
a) prin redistribuirea functionarilor publici din corpul de rezerva care indeplinesc conditiile specifice pentru
ocuparea functiei publice respective;
b) prin numire pe perioada determinata, prin concurs in conditiile legii, in situatia in care in corpul de rezerva nu
exista functionari publici care sa indeplineasca cerintele specifice pentru a fi redistribuiti in conformitate cu
dispozitiile prevazute la lit. a).
Persoana numita in aceste conditii dobandeste calitatea de functionar public numai
pe aceasta perioada si nu beneficiaza la incetarea raportului de serviciu de dreptul de a intra in corpul de rezerva al
functionarilor publici.
Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere vacante sau temporar vacante se
realizeaza prin promovarea temporara a unui functionar public care indeplineste conditiile de studii si de vechime in
specialitatea studiilor pentru ocuparea functiei publice si care nu are o sanctiune disciplinara aplicata, care nu a fost
radiata, in conditiile prezentei legi.

(Daca functia publica este temporar vacanta, masura se dispune de catre persoana care are competenta legala de
numire in functia publica, pana la data incetarii suspendarii din functia publica, a detasarii titularului functiei
publice, pana la radierea de drept a sanctiunii disciplinare de suspendarea a dreptului de avansare in gradele de
salarizare sau, dupa caz, de promovare in functia publica peo perioada de la 1 la 3 ani; sau, dupa caz, in situatia
in care functionarul public de conducere exercita cu caracter temporar o alta functie publica de conducere vacanta
sau temporar vacanta ori din categoria inaltilor functionari publici, pana la expirarea perioadei pentru care s-a
dispus
exercitarea
cu
caracter
temporar,
in
conditiile
legii).
38. Descriei modalitile de ocupare a funciilor publice de conducere cu caracter temporar, condiiile i procedurile
aplicabile.
Ocuparea functiilor publice de conducere cu caracter temporar se poate realiza prin detasare si prin exercitarea cu
caracter temporar a unei functii publice de conducere vacante sau temporar vacante.
Detasarea se dispune in interesul autoritatii sau institutiei publice in care urmeaza sa isi
desfasoare activitatea functionarul public, pentru o perioada de cel mult 6 luni in cursul unui an calendaristic - in
mod exceptional perioada poate fi prelungita cu maxim 3 luni, cu avizul ANFP.
Un functionar public poate fi detasat mai mult de 6 luni numai cu acordul sau scris.
Detasarea se poate dispune pe o functie publica de conducere daca functionarul public indeplineste conditiile de
studii si vechime in specialitatea studiilor si daca nu exista in cadrul
autoritatii sau institutiei publice functionari publici care sa exercite cu caracter temporar functia publica.
Functionarii publici cu statut special pot fi detasati pe functii publice generale echivalente functiilor publice
specifice ocupate, cu avizul ANFP.
Functionarii publici pot fi detasati si pe functii publice cu statut special, cu avizul ANFP.
Exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere vacante sau temporar vacante se
realizeaza prin promovarea temporara a unui functionar public care indeplineste conditiile de studii si de vechime
in specialitatea studiilor pentru ocuparea functiei publice si care nu are o sanctiune disciplinara aplicata, care nu a
fost radiata, in conditiile prezentei legi.
In mod exceptional, la propunerea justificata a conducatorului autoritatii sau institutiei publice in al carei stat de
functii exista functia publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici vacanta sau temporar vacanta,
exercitarea cu caracter temporar a acesteia poate fi realizata de functionari publici sau, dupa caz, de functionari
publici cu statut special care indeplinesc conditiile prevazute, cu avizul ANFP.
Aceasta masura se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenta legala
de numire in functia publica corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, in conditiile in care, din motive
obiective, functia publica nu a putut fi ocupata prin mobilitate.
Daca functia publica este vacanta, masura se dispune de catre persoana care are competenta numirii in functia
publica, pe o perioada de maximum 6 luni intr-un an calendaristic - perioada poate fi prelungita cu maximum 3
luni, cu avizul ANFP, daca autoritatea sau institutia publica a organizat concurs de recrutare sau promovare si
functia publica nu a fost ocupata, in conditiile legii.
Daca functia publica este temporar vacanta, masura se dispune de catre persoana care are competenta legala de
numire in functia publica, pana la data incetarii suspendarii din functia publica, a detasarii titularului functiei
publice, pana la radierea de drept a sanctiunii disciplinare de suspendarea a dreptului de avansare in gradele de
salarizare sau, dupa caz, de promovare in functia publica peo perioada de la 1 la 3 ani; sau, dupa caz, in
situatia in care functionarul public de conducere exercita cu caracter temporar o alta functie publica de conducere
vacanta sau temporar vacanta ori din categoria inaltilor functionari publici, pana la expirarea perioadei pentru care sa dispus exercitarea cu caracter temporar, in conditiile legii.
39. Prezentai modalitile de ocupare a funciilor publice. Detaliai promovarea funcionarilor publici.
Modalitati de cupare a functiilor publice:
a) promovare;
b) transfer;
c) redistribuire;
d) recrutare;
e) alte modalitati prevazute expres de prezenta lege.

Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei functionarului public, prin ocuparea unei functii publice
superioare.
Promovarea in clasa si promovarea in grade profesionale nu sunt conditionate de existenta unui post vacant.
Promovarea in functia publica de executie in GRADUL PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR celui
detinut de functionarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de catre autoritatile si
institutiile publice, prin transformarea postului ocupat de functionarul public ca urmare a promovarii concursului
sau examenului.
Fisa postului functionarului public care a promovat in functia publica se completeaza cu noi atributii si
responsabilitati sau, dupa caz, prin cresterea gradului de complexitate a atributiilor exercitate.
Concursul sau examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau
institutia publica, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
(Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut,
functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
b) sa fi obtinut cel putin calificativul bine la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii 2 ani
calendaristici;
c) sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi.
Functionarii publici care nu indeplinesc conditiile de vechime prevazute pentru promovarea in gradul profesional
imediat superior celui detinut pot participa la concursul organizat, in conditiile legii, in vederea promovarii rapide
in functia publica.)
Pentru a participa la concursul de promovare intr-o functie publica de CONDUCERE, functionarii publici
trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa fie absolventi de masterat sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management sau in
specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
b) sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I;
c) sa indeplineasca cerintele specifice prevazute in fisa postului;
d) sa indeplineasca conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de
recrutare organizat pentru ocuparea functiilor publice de conducere:
- 2 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de conducere
de: sef birou, sef serviciu si secretar al comunei, precum si a functiilor publice specifice asimilate acestora;
-3 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de conducere,
altele decat cele prevazute la lit. a).
e) sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi.
In urma dobandirii unei diplome de studii de nivel superior, functionarii publici de executie au
dreptul de a participa la examenul organizat pentru ocuparea unei functii publice intr-o CLASA superioara celei
in care sunt incadrati, daca studiile absolvite sunt in specialitatea in care isi desfasoara activitatea sau daca
autoritatea ori institutia publica apreciaza ca studiile absolvite sunt utile pentru desfasurarea activitatii.
Promovarea se face prin transformarea postului ocupat de functionarul public ca urmare
a promovarii examenului.
Pot beneficia de sistemul de PROMOVARE RAPIDA in functia publica:
a) persoanele care au absolvit programe organizate, in conditiile legii, pentru obtinerea statutului de manager public;
b) functionarii publici care au promovat concursul, dar nu indeplinesc conditiile de vechime prevazute pentru
promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut, insa:
au cel putin 1 an vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza
au obtinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performantelor profesionale individuale din ultimul an;
nu au in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi;
au urmat cel putin o forma de perfectionare profesionala in ultimul an.
Concursul pentru promovarea rapida se organizeaza anual, de catre ANFP, in limita numarului de functii publice
rezervate promovarii rapide.
40. Prezentai modalitile de ocupare a funciilor publice. Detaliai transferul funcionarilor publici.
Modalitati de cupare a functiilor publice:
a) promovare;
b) transfer;
c) redistribuire;

d) recrutare;
e) alte modalitati prevazute expres de prezenta lege.
Transferul se poate face intr-o functie publica pentru care sunt indeplinite conditiile specifice prevazute in fisa
postului.
Transferul poate avea loc dupa cum urmeaza:
a) in interesul serviciului - numai cu acordul scris al functionarului public transferat.
In cazul transferului in alta localitate, functionarul public transferat are dreptul la o indemnizatie egala cu salariul
net calculat la nivelul salariului din luna anterioara celei in care se transfera, la acoperirea tuturor cheltuielilor de
transport si la un concediu platit de 5 zile.
Plata acestor drepturi se suporta de autoritatea sau institutia publica la care se face transferul, in termen de cel mult
15 zile de la data aprobarii transferului.
Se face intr-o functie publica de aceeasi categorie, clasa si grad profesional cu functia publica detinuta de
functionarul public sau intr-o functie publica de nivel inferior.
b) la cererea functionarului public.
Se face intr-o functie publica de aceeasi categorie, clasa si grad profesional sau intr-o
functie publica de nivel inferior, in urma aprobarii cererii de transfer a functionarului public de catre conducatorul
autoritatii sau institutiei publice la care se solicita transferul.
Transferul poate avea loc numai intre autoritati sau institutii publice din administratia publica centrala, intre
autoritati administrative autonome ori intre autoritati sau institutii publice din administratia publica locala.
In cazul functionarilor publici de conducere, transferul se poate realiza pe functii publice de conducere de acelasi
nivel sau, dupa caz, de nivel inferior, ale caror conditii de ocupare si experienta profesionala necesara in vederea
ocuparii sunt similare cu cele ale functiei de pe care se efectueaza transferul.
Autoritatile sau institutiile publice intre care se realizeaza transferul sunt obligate sa verifice
indeplinirea conditiei de similaritate a conditiilor de ocupare si a experientei profesionale.
Autoritatile sau institutiile publice au obligatia de a asigura publicitatea functiilor publice vacante care pot fi
ocupate prin transfer la cerere.
In situatia in care doi sau mai multi functionari publici solicita ocuparea unei functii
publice vacante prin transfer la cerere, selectia se face pe baza de interviu.
In cazul inaltilor functionari publici, transferul la cerere se poate dispune de persoana care are competenta legala
de numire in functia publica, la solicitarea motivata a inaltului functionar public si cu aprobarea conducatorului
autoritatii sau institutiei publice in a carei structura se gaseste functia publica vacanta pe care urmeaza a fi transferat,
cu indeplinirea conditiilor specifice prevazute pentru functia publica de conducere sau de executie respectiva.
41. Prezentai modalitile de ocupare a funciilor publice. Detaliai redistribuirea funcionarilor publici.
Modalitati de cupare a functiilor publice:
a) promovare;
b) transfer;
c) redistribuire;
d) recrutare;
e) alte modalitati prevazute expres de prezenta lege.
Redistribuirea functionarilor publici se face de catre ANFP, astfel:
a) in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice din aceeasi localitate sau dintr-o localitate aflata la o distanta de
pana la 50 km de localitatea de domiciliu;
b) in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice din alt judet sau aflate la o distanta mai mare de 50 km de localitatea
de domiciliu, la cererea functionarului public.
Se face intr-o functie publica de aceeasi categorie, clasa si acelasi grad profesional cu functia publica detinuta de
functionarul public.
Se poate face si intr-o functie publica inferioara vacanta, cu acordul scris al functionarului
public.
Redistribuirea intr-o functie publica de conducere se face numai daca functionarul public a indeplinit atributii
similare cu atributiile functiei publice de pe care se efectueaza redistribuirea.
ANFP va asigura redistribuirea pe functii publice temporar vacante, ca urmare a suspendarii titularului pe o
perioada de cel putin o luna, a functionarilor publici din corpul de rezerva care
indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice respective.

In cazul in care exista mai multi functionari publici care indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei
publice respective, ANFP organizeaza, in colaborare cu autoritatea sau institutia publica in cadrul careia se afla
functia publica vacanta, o testare profesionala pentru selectarea functionarului public care urmeaza sa fie
redistribuit.
Redistribuirea functionarilor publici din corpul de rezerva se dispune prin ordin al presedintelui ANFP.
Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice au obligatia de a numi functionarii publici redistribuiti cu caracter
permanent sau temporar.
In cazul in care conducatorii autoritatilor si institutiilor publice refuza incadrarea functionarilor publici, functionarul
public se poate adresa instantei de contencios administrativ competente.
42. Un funcionar public aflat n corpul de rezerv, care a ocupat n urm cu 6 luni ntr-o instituie public funcia de
consilier superior, solicit redistribuirea la o instituie public aflat la 60 de km de localitatea de domiciliu, pe
funcia public vacant de consilier asistent.Precizai i motivai dac n acest caz poate opera redistribuirea.
Precizai instituia care realizeaz redistribuirea i cea care realizeaz numirea.
In acest caz se poate opera redistribuirea.
Conform art.104, redistribuirea functionarilor publici se face de catre ANFP, in cadrul autoritatilor sau
institutiilor publice din alt judet sau aflate la o distanta mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu, la
cererea functionarului public.
Redistribuirea functionarilor publici se face intr-o functie publica de aceeasi categorie, clasa si acelasi grad
profesional cu functia publica detinuta de functionarul public.
Redistribuirea se poate face si intr-o functie publica inferioara vacanta, cu acordul scris al functionarului public.
Redistribuirea functionarilor publici din corpul de rezerva se dispune prin ordin al presedintelui ANFP.
Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice au obligatia de a numi functionarii publici redistribuiti cu
caracter permanent sau temporar.
43. Prezentai modalitile de ocupare a funciilor publice. Analizai comparativ concursul de recrutare i concursul de
promovare.
Modalitati de cupare a functiilor publice:
a) promovare;
b) transfer;
c) redistribuire;
d) recrutare;
e) alte modalitati prevazute expres de prezenta lege.
ASEMANARI
Concursul de recrutare i concursul de promovare au la baza principiile competitiei deschise, transparentei,
meritelor profesionale si competentei.
DEOSEBIRI
Concursul de recrutare se face in limita functiilor publice vacante rezervate in acest scop prin planul de ocupare a
functiilor publice.
Are la baza principiul egalitatii accesului la functiile publice pentru fiecare cetatean care indeplineste conditiile
legale.
Anuntul privind concursul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si intr-un cotidian de larga
circulatie, cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii concursului.
In mod exceptional, termenul de 30 de zile poate fi redus, in conditiile legii, pentru concursul organizat in vederea
ocuparii functiilor publice de executie temporar vacante.
Conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de recrutare
organizat pentru ocuparea functiilor publice de executie:
a) un an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie
de grad profesional asistent din clasa I, 8 luni pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional

asistent din clasa a II-a sau 6 luni pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional asistent din
clasa a III-a;
b) 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie
de grad profesional principal;
c) 9 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie
de grad profesional superior.
Conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de recrutare
organizat pentru ocuparea functiilor publice de conducere:
a) 2 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de
conducere de: sef birou, sef serviciu si secretar al comunei, precum si a functiilor publice specifice asimilate
acestora;
b) 3 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de
conducere, altele decat cele prevazute la lit. a).
Pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiilor publice de conducere, candidatii
trebuie sa fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in
specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice.
Concursul sau examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut, se adreseaza
functionarilor publici. Conditii cumulative
a) sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
b) sa fi obtinut cel putin calificativul bine la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii 2 ani
calendaristici;
c) sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi.
Functionarii publici care nu indeplinesc conditiile de vechime prevazute pentru promovarea in gradul profesional
imediat superior celui detinut pot participa la concursul organizat, in conditiile legii, in vederea promovarii rapide in
functia publica.
Pentru a participa la concursul de promovare intr-o functie publica de conducere,functionarii publici trebuie sa
nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi.
Pot beneficia de sistemul de promovare rapida in functia publica:
a) persoanele care au absolvit programe organizate, in conditiile legii, pentru obtinerea statutului de manager public;
b) functionarii publici care nu indeplinesc conditiile de vechime prevazute pentru promovarea in gradul profesional
imediat superior celui detinut trebuie sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in
conditiile prezentei legi, insa:
au cel putin 1 an vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
au obtinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performantelor profesionale individuale din
ultimul an;
nu au in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi;
au urmat cel putin o forma de perfectionare profesionala in ultimul an.
Concursul pentru promovarea rapida se organizeaza anual, de catre ANFP, in limita numarului de functii publice
rezervate promovarii rapide.
44. Identificai modalitile de ocupare a unei funcii publice de conducere i dezvoltai una dintre acestea.
Ocuparea functiilor publice de conducere se poate face pe perioada nedeterminata si pe perioada determinata,
prin:
a) promovare
b) transfer
c) redistribuire
d) recrutare
e) alte modalitati prevazute expres de prezenta lege
f) detasare
g) mutarea in cadrul autoritatii sau institutiei publice ori in cadrul altei structuri fara personalitate
juridica a autoritatii sau institutiei publice
h) exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere.
Pentru a participa la concursul de promovare intr-o functie publica de conducere, functionarii publici trebuie sa
indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa fie absolventi de masterat sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management sau in
specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
b) sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I;
c) sa indeplineasca cerintele specifice prevazute in fisa postului;
d) sa indeplineasca conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de
recrutare organizat, astfel:
2 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de
conducere de: sef birou, sef serviciu si secretar al comunei, precum si a functiilor publice specifice
asimilate acestora;
3 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de
conducere, altele decat cele prevazute la lit. a).
e) sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi.
In urma dobandirii unei diplome de studii de nivel superior, functionarii publici de executie au
dreptul de a participa la examenul organizat pentru ocuparea unei functii publice intr-o clasa superioara celei in care
sunt incadrati, daca studiile absolvite sunt in specialitatea in care isi desfasoara activitatea sau daca autoritatea ori
institutia publica apreciaza ca studiile absolvite sunt utile pentru desfasurarea activitatii - promovarea se face prin
transformarea postului ocupat de functionarul public ca urmare a promovarii examenului.
45. Dezvoltarea carierei funcionarilor publici de execuie prin ocuparea n mod definitiv a unei funcii publice
superioare.
Dezvoltarea carierei fp de executie de face prin concursul sau examenul de promovare si se organizeaza de
autoritatea sau institutia publica, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile
bugetare alocate.
Promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut.
Pentru a participa la concurs/examen functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
b) sa fi obtinut cel putin calificativul bine la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii 2 ani
calendaristici;
c) sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi.
Promovarea rapida in functia publica
Functionarii publici care nu indeplinesc conditiile de vechime prevazute pentru promovarea in gradul profesional
imediat superior celui detinut pot participa la concursul organizat, in vederea promovarii rapide in functia publica.
Pot beneficia de sistemul de promovare rapida in functia publica:
a) persoanele care au absolvit programe organizate, in conditiile legii, pentru obtinerea statutului de manager public;
b) functionarii publici care au promovat concursul, dar nu indeplinesc conditiile de vechime prevazute pentru
promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut, insa:
au cel putin 1 an vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza
au obtinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performantelor profesionale individuale din ultimul an;
nu au in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi;
au urmat cel putin o forma de perfectionare profesionala in ultimul an.
Concursul pentru promovarea rapida se organizeaza anual, de catre ANFP, in limita numarului de functii publice
rezervate promovarii rapide.
Promovarea intr-o functie publica de conducere
Pentru a participa la concurs functionarii publici trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa fie absolventi de masterat sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management sau in
specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
b) sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I;
c) sa indeplineasca cerintele specifice prevazute in fisa postului;
d) sa indeplineasca conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de
recrutare organizat pentru ocuparea functiilor publice de conducere :
2 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de
conducere de: sef birou, sef serviciu si secretar al comunei, precum si a functiilor publice specifice
asimilate acestora;

3 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de
conducere, altele decat cele prevazute la lit. a).
e) sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata.
Promovarea in clasa
In urma dobandirii unei diplome de studii de nivel superior, functionarii publici de executie au
dreptul de a participa la examenul organizat pentru ocuparea unei functii publice intr-o clasa superioara celei in care
sunt incadrati, daca studiile absolvite sunt in specialitatea in care isi desfasoara activitatea sau daca autoritatea ori
institutia publica apreciaza ca studiile absolvite sunt utile pentru desfasurarea activitatii.
Promovarea se face prin transformarea postului ocupat de functionarul public ca urmare a promovarii examenului.
Promovarea in clasa nu se poate face pe o functie publica de auditor sau de consilier juridic.

46. Enumerai i comentai 10 drepturi ale funcionarilor publici.


1.Dreptul la opinie
Este interzisa orice discriminare intre functionarii publici pe criterii politice, de apartenenta sindicala,
convingeri religioase, etnice, de sex, orientare sexuala, stare materiala, origine sociala sau de orice alta asemenea
natura.
2.Dreptul de a fi informat cu privire la deciziile care se iau in aplicarea prezentului statut si care il vizeaza in
mod direct.
3.Dreptul de asociere sindicala
Functionarii publici pot sa infiinteze organizatii sindicale, sa adere la ele si sa exercite orice mandat in cadrul
acestora.
In situatia in care inaltii functionari publici sau functionarii publici care au calitatea de ordonatori de credite sunt
alesi in organele de conducere a organizatiilor sindicale, acestia au obligatia ca in termen de 15 zile de la alegerea in
organele de conducere ale organizatiilor sindicale sa opteze pentru una dintre cele doua functii.
In cazul in care functionarul public opteaza pentru desfasurarea activitatii in functia de conducere in organizatiile
sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspenda pe o perioada egala cu cea a mandatului in functia de
conducere din organizatia sindicala.
Functionarii publici, altii decat inaltii functionari publici sau functionarii publici care au calitatea de ordonatori de
credite, pot detine simultan functia publica si functia in organele de conducere ale organizatiilor sindicale, cu
obligatia respectarii regimului incompatibilitatilor si al conflictelor de interese care le este aplicabil.
Functionarii publici se pot asocia in organizatii profesionale sau in alte organizatii avand ca scop protejarea
intereselor profesionale.
4. Dreptul la greva
Functionarii publici care se afla in greva nu beneficiaza de salariu si alte drepturi salariale pe durata grevei.
5. Dreptul la salariu pentru activitatea desfasurata, compus din salariu de basa si spor pentru vechimea in
munca
Functionarii publici beneficiaza de prime si alte drepturi salariale, in conditiile legii.
Salarizarea functionarilor publici se face in conformitate cu prevederile legii privind stabilirea sistemului unitar de
salarizare pentru functionarii publici.
6. Dreptul la recuperare sau la plata majorata cu un spor de 100% din salariul de baza pentru pentru orele lucrate
din dispozitia conducatorului autoritatii sau institutiei publice peste durata normala a timpului de lucru ( 8 ore pe zi
si de 40 de ore pe saptamana) sau in zilele de sarbatori legale ori declarate zile nelucratoare.
Numarul orelor platite cu sporul de 100% nu poate depasi 360 intr-un an.
7. Dreptul de a fi alesi sau numiti intr-o functie de demnitate publica
Inaltii functionari publici si functionarii publici de conducere pot fi numiti/pot candida pentru functii de demnitate
publica numai dupa incetarea, in conditiile legii, a raporturilor de serviciu.
8. Dreptul, in conditiile legii, la concediu de odihna, la concedii medicale si la alte concedii.
In perioada concediilor de boala, a concediilor de maternitate si a celor pentru cresterea si ingrijireacopiilor,
raporturile de serviciu nu pot inceta si nu pot fi modificate decat din initiativa functionarului public in cauza.
9. Dreptul de a beneficia de asistenta medicala, proteze si medicamente, in conditiile legii.
10. Dreptul de a beneficia de pensii, precum si de celelalte drepturi de asigurari sociale de stat, potrivit legii.
In caz de deces al functionarului public, membrii familiei, care au, potrivit legii, dreptul la pensie deurmas, primesc
pe o perioada de 3 luni echivalentul salariului de baza din ultima luna de activitate a functionarului public decedat.

In cazul in care decizia pentru pensia de urmas nu a fost emisa din vina autoritatii sau a institutiei publice in termen
de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita in continuare drepturile prevazute pana la emiterea deciziei pentru
pensia de urmas.
47. Prezentai comparativ rolul Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici ( ANFP ) i rolul autoritilor i instituiilor
publice privind evidena funciilor publice i a funcionarilor publici i dosarul profesional. Obligaia persoanelor
care au acces la datele cuprinse n evidena naional i la dosarul profesional.
DEOSEBIRI
ANFP:
-administreaza evidenta nationala a functiilor publice si a functionarilor publici, pe baza datelor transmise de
autoritatile si institutiile publice.
-propune formatul standard al evidentei functiilor publice si a functionarilor publici, precum si continutul dosarului
profesional,stabilite prin hotarare a Guvernului
Autoritatile si institutiile publice:
-tin evidenta fp si a fp, potrivit formatului stabilit de catre ANFP.
-au obligatia de a transmite ANFP toate informatiile cuprinse in evidenta functiilor publice si a functionarilor publici
din cadrul acestora.
-intocmesc dosarul profesional pentru fiecare functionar public, in scopul asigurarii gestionarii eficiente a resurselor
umane si pentru urmarirea carierei
-raspund de intocmirea si actualizarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici si asigura pastrarea acestora
in conditii de siguranta.
-in cazurile de transfer sau de incetare a raporturilor de serviciu, pastreaza o copie a dosarului profesional si
inmaneaza originalul functionarului public, pe baza de semnatura.
- au obligatia de a comunica ANFP, in termen de 10 zile lucratoare, orice modificare intervenita in situatia
functionarilor publici.
-sunt obligatae, la solicitarea functionarului public, sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de
acesta, vechimea in munca, in specialitate si in functia publica.
Persoanele care au acces la datele cuprinse in evidenta nationala a functiilor publice si a functionarilor
publici, precum si la dosarul profesional al functionarului public au obligatia de a pastra confidentialitatea
datelor cu caracter personal, in conditiile legii.
48. Enumerai principiile care stau la baza exercitrii funciei publice. Comentai transpunerea a dou dintre principii n
dispoziiile legale din Statut.
Principiile care stau la baza exercitarii functiei publice sunt:
a) legalitate, impartialitate si obiectivitate;
Functionarii publici:
- au obligatia sa isi indeplineasca cu profesionalism, impartialitate si in conformitate cu legea indatoririle de serviciu
si sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului
functionarilor publici.
-au indatorirea de a respecta normele de conduita profesionala si civica prevazute de lege.
Functionarii publici de conducere sunt obligati sa sprijine propunerile si initiativele motivate ale personalului din
subordine, in vederea imbunatatirii activitatii autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea,
precum si a calitatii serviciilor publice oferite cetatenilor.
b) transparenta;
c) eficienta si eficacitate;
d) responsabilitate, in conformitate cu prevederile legale;
e) orientare catre cetatean;
f) stabilitate in exercitarea functiei publice;
g) subordonare ierarhica.
Functionarii publici:
-raspund de indeplinirea atributiilor ce le revin din functia publica pe care o detin, precum si a atributiilor ce le sunt
delegate.

- sunt obligati sa se conformeze dispozitiilor primite de la superiorii ierarhici.


- au obligatia de a rezolva, in termenele stabilite de catre superiorii ierarhici, lucrarile repartizate.
-au dreptul sa refuze, in scris si motivat, indeplinirea dispozitiilor primite de la superiorul
ierarhic, daca le considera ilegale.
-are indatorirea sa aduca la cunostinta superiorului ierarhic al persoanei care a emis dispozitia astfel de situatii.
Daca cel care a emis dispozitia o formuleaza in scris, functionarul public este obligat sa o execute, cu exceptia
cazului in care aceasta este vadit ilegala.
49. Asemnri i deosebiri ntre delegare i detaare, ca modaliti de modificare a raporturilor de serviciu ale
funcionarilor publici de execuie i funcionarilor publici de conducere.
ASEMANARI
Functionarul public poate refuza delegarea si detasarea daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) graviditate;
b) isi creste singur copilul minor;
c) starea sanatatii, dovedita cu certificat medical, face contraindicata delegarea sau detasarea.
DEOSEBIRI
Functionarul public poate refuza detasarea daca se afla, in plus fata de primele 3 cazuri comune mentionate
anterior, in una dintre urmatoarele situatii:
d) detasarea se face intr-o localitate in care nu i se asigura conditii corespunzatoare de cazare;
e) este singurul intretinator de familie;
f) motive familiale temeinice justifica refuzul de a da curs detasarii.
Delegarea se dispune in interesul autoritatii sau institutiei publice in care este incadrat functionarul
public, pe o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice intr-un an.
Delegarea pe o perioada mai mare de 60 de zile calendaristice in cursul unui an calendaristic se poate dispune numai
cu acordul scris al functionarului public.
Detasarea se dispune in interesul autoritatii sau institutiei publice in care urmeaza sa isi
desfasoare activitatea functionarul public, pentru o perioada de cel mult 6 luni.
In cursul unui an calendaristic un functionar public poate fi detasat mai mult de 6 luni numai cu acordul sau scris.
Pe timpul delegarii functionarul public isi pastreaza functia publica si salariul, iar autoritatea sau institutia
publica care il deleaga este obligata sa suporte costul integral al transportului, cazarii si al indemnizatiei de
delegare.
Pe perioada detasarii functionarul public isi pastreaza functia publica si salariul, insa daca salariul
corespunzator functiei publice pe care este detasat este mai mare, el are dreptul la acest salariu.
Pe timpul detasarii in alta localitate autoritatea sau institutia publica beneficiara este obligata sa-i suporte costul
integral al transportului, dus si intors, cel putin o data pe luna, al cazarii si al indemnizatiei de detasare.
Detasarea se poate dispune si pe o functie publica de conducere, daca functionarul public indeplineste conditiile
de studii si vechime in specialitatea studiilor si daca nu exista in cadrul autoritatii sau institutiei publice functionari
publici care sa exercite cu caracter temporar functia publica.
Detasarea pe o functie publica inferioar se face doar cu acordul scris al fp.
Detasarea se poate dispune si pe o functie publica din categoria inaltilor functionari publici, daca functionarul
public indeplineste conditiile de studii si de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice in
conditiile prezentei legi.
In acest caz, detasarea se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenta legala de numire a
functionarilor publici care ocupa functii publice din categoria inaltilor functionari publici, la propunerea
conducatorului autoritatii sau institutiei publice in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea functionarul public
detasat.
Detasarea functionarilor publici cu statut special se realizeaza pe functii publice generale echivalente functiilor
publice specifice ocupate, cu avizul ANFP, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor alin. (1)-(21) si cu
respectarea prevederilor art. 110 din prezenta lege.
Functionarii publici pot fi detasati si pe functii publice cu statut special, cu avizul Agentiei Nationale a
Functionarilor Publici, cu respectarea prevederilor art. 110.

50. Prezentai modalitile de modificare a raporturilor de serviciu ale funcionarilor publici de execuie i funcionarilor
publici de conducere. Comparaie ntre transferul la cerere i transferul n interesul serviciului.
Mobilitatea in cadrul corpului functionarilor publici se realizeaza prin modificarea raporturilor de serviciu, astfel:
a) pentru eficientizarea activitatii autoritatilor si institutiilor publice;
b) in interesul functionarului public, pentru dezvoltarea carierei in functia publica.
Modificarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici de executie si de conducere are loc prin:
a) delegare;
b) detasare;
c) transfer;
d) mutarea in cadrul autoritatii sau institutiei publice ori in cadrul altei structuri fara personalitate juridica a
autoritatii sau institutiei publice, in conditiile prezentei legi;
e) exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere.
Transferul poate avea loc dupa cum urmeaza:
a) in interesul serviciului;
b) la cererea functionarului public.
ASEANARI
Transferul se poate face intr-o functie publica pentru care sunt indeplinite conditiile specifice prevazute in fisa
postului.
Se face intr-o functie publica de aceeasi categorie, clasa si grad profesional cu functia publica detinuta de
functionarul public sau intr-o functie publica de nivel inferior.
DEOSEBIRI
Transferul in interesul servicului
-se poate face numai cu acordul scris al functionarului public transferat
- in alta localitate, functionarul public transferat are dreptul la o indemnizatie egala cu salariul net calculat la nivelul
salariului din luna anterioara celei in care se transfera, la acoperirea tuturor cheltuielilor de transport si la un
concediu platit de 5 zile.
Plata acestor drepturi se suporta de autoritatea sau institutia publica la care se face transferul, in termen de cel mult
15 zile de la data aprobarii transferului.
Transferul la cerere
-se face in urma aprobarii cererii de transfer de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice la care se solicita
transferul.
In acest caz, transferul poate avea loc numai intre autoritati sau institutii publice din administratia publica centrala,
intre autoritati administrative autonome ori, dupa caz, intre autoritati sau institutii publice din administratia publica
locala.
In cazul functionarilor publici de conducere, transferul se poate realiza pe functii publice de conducere de acelasi
nivel sau, dupa caz, de nivel inferior, ale caror conditii de ocupare si experienta profesionala necesara in vederea
ocuparii sunt similare cu cele ale functiei de pe care se efectueaza transferul.
Autoritatile sau institutiile publice intre care se realizeaza transferul sunt obligate sa verifice
indeplinirea conditiei de similaritate a conditiilor de ocupare si a experientei profesionale.
Autoritatile sau institutiile publice au obligatia de a asigura publicitatea functiilor publice vacante care pot fi ocupate
prin transfer la cerere.
In situatia in care doi sau mai multi functionari publici solicita ocuparea unei functii
publice vacante prin transfer la cerere, selectia se face pe baza de interviu.
In cazul inaltilor functionari publici, transferul la cerere se poate dispune de persoana care are competenta legala
de numire in functia publica, la solicitarea motivata a inaltului functionar public si cu aprobarea conducatorului
autoritatii sau institutiei publice in a carei structura se gaseste functia publica vacanta pe care urmeaza a fi transferat,
cu indeplinirea conditiilor specifice prevazute pentru functia publica de conducere sau de executie respectiva.
51. Formulai o propunere de reorganizare a unei instituii publice.Identificai 5 prevederi legale aplicabile n situaia
reorganizrii unei instituii publice.

Art.99, art.100, art.107

-prezentarea propunerii de reorganizare


- identificarea prevederilor legale aplicabile propunerii avansate -5 prevederi
52. Prezentai i comparai modalitile de promovare a funcionarilor publici de execuie.
Promovarea- modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei functii publice superioare.
In cariera, functionarul public poate promova in functia publica.
ASEMANARI promovare in clasa si promovare in grad profesional
Promovarea in clasa si promovarea in grade profesionale nu sunt conditionate de existenta unui post vacant.
DEOSEBIRI promovare in clasa si promovare in grad profesional
Promovarea in functia publica de executie in gradul profesional imediat superior celui detinut de
functionarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de catre autoritatile si institutiile publice,
prin transformarea postului ocupat de functionarul public ca urmare a promovarii concursului sau examenului.
Fisa postului functionarului public care a promovat in functia publica se completeaza cu noi atributii si
responsabilitati sau, dupa caz, prin cresterea gradului de complexitate a atributiilor exercitate.
Concursul sau examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau
institutia publica, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
Conditii participare:
a) sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
b) sa fi obtinut cel putin calificativul bine la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii 2 ani
calendaristici;
d) sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi.
Promovarea in clasa
Are lic in urma dobandirii unei diplome de studii de nivel superior, functionarii publici de executie au dreptul de a
participa la examenul organizat pentru ocuparea unei functii publice intr-o clasa superioara celei in care sunt
incadrati, daca studiile absolvite sunt in specialitatea in care isi desfasoara activitatea sau daca autoritatea ori
institutia publica apreciaza ca studiile absolvite sunt utile pentru desfasurarea activitatii.
Promovarea se face prin transformarea postului ocupat de functionarul public ca urmare
a promovarii examenului.
Nu se poate face pe o functie publica de auditor sau de consilier juridic.

Promovarea rapida in functia publica


Functionarii publici care nu indeplinesc conditiile de vechime prevazute pentru promovarea in gradul profesional
imediat superior celui detinut pot participa la concursul organizat, in conditiile legii, in vederea promovarii rapide in
functia publica.
Pot beneficia de sistemul de promovare rapida in functia publica:
a) persoanele care au absolvit programe organizate, in conditiile legii, pentru obtinerea statutului de manager public;
b) functionarii publici care au promovat concursul, dar nu indeplinesc conditiile de vechime prevazute pentru
promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut, insa:
au cel putin 1 an vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza
au obtinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performantelor profesionale individuale din ultimul an;
nu au in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi;
au urmat cel putin o forma de perfectionare profesionala in ultimul an.
Concursul pentru promovarea rapida se organizeaza anual, de catre ANFP in limita numarului de functii publice
rezervate promovarii rapide.
53. Avnd n vedere atribuiile Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici v rugm s
identificai 5 situaii n care o instituie public colaboreaz cu Agenia.
In cadrul fiecarei autoritati si institutii publice exista un compartiment specializat care realizeaza si organizeaza
gestiunea curenta a resurselor umane si a functiilor publice si colaboreaza direct cu ANFP.

ANFP administreaza evidenta nationala a functiilor publice si a functionarilor publici, pe baza datelor
transmise de autoritatile si institutiile publice.
Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a comunica ANFP, in termen de 10 zile lucratoare, orice
modificare intervenita in situatia functionarilor publici.
Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa comunice anual ANFP, in conditiile legii, planul de
perfectionare profesionala a functionarilor publici, precum si fondurile prevazute in bugetul anual
propriu pentru acoperirea cheltuielilor de perfectionare profesionala a functionarilor publici, organizate la
initiativa ori in interesul autoritatii sau institutiei publice.
Autoritatile si institutiile publice centrale colaboreaza cu ANFP la organizarea concursurilor de
recrutare a functionarilor publici.
ANFP asigura redistribuirea functionarilor publici
Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a solicita ANFP avizul privind functiile publice in oricare
dintre urmatoarele situatii:
a) stabilirea sau modificarea structurii de functii publice pentru fiecare autoritate si institutie publica, in
parte, de catre conducatorul acesteia ori prin hotarare a consiliului judetean sau, dupa caz, a consiliului
local
b) modificarea calitatii posturilor
c) reorganizarea activitatii autoritatii sau institutiei publice.

54. Prezentai modalitatea de stabilire a necesarului de cursuri de perfecionare a pregtirii profesionale pentru
funcionarii publici.
Functionarii publici au dreptul si obligatia de a-si imbunatati in mod continuu abilitatile si pregatirea profesionala.
Evaluarea performantelor profesionale ale functionarilor publici stabileste cerintele de formare profesionala.
Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa prevada in bugetul anual propriu sumele necesare pentru
acoperirea cheltuielilor de perfectionare profesionala a functionarilor publici organizata la initiativa ori in
interesul autoritatii sau institutiei publice.
Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa comunice anual ANFP, in conditiile legii, planul de perfectionare
profesionala a functionarilor publici, precum si fondurile prevazute in bugetul anual propriu pentru acoperirea
cheltuielilor de perfectionare profesionala a functionarilor publici, organizate la initiativa ori in interesul autoritatii
sau institutiei publice.
55. Precizai scopul realizrii mobilitii n corpul funcionarilor publici i enumerai
modalitile prevzute de Statutul funcionarilor publici, prin care se poate modifica raportul de
serviciu al funcionarilor publici. Detaliai detaarea funcionarilor publici.
Mobilitatea in cadrul corpului functionarilor publici se realizeaza prin modificarea raporturilor de
serviciu in scopul:
a) eficientizarii activitatii autoritatilor si institutiilor publice;
b) in interesul functionarului public, pentru dezvoltarea carierei in functia publica.
Modificarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici de executie si functionarilor publici de conducere
are loc prin:
a) delegare;
b) detasare;
c) transfer;
d) mutarea in cadrul autoritatii sau institutiei publice ori in cadrul altei structuri fara personalitate juridica a
autoritatii sau institutiei publice, in conditiile prezentei legi;.
e) exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere.
Detasarea se dispune in interesul autoritatii sau institutiei publice in care urmeaza sa isi
desfasoare activitatea functionarul public, pentru o perioada de cel mult 6 luni in cursul unui an calendaristic prelungire numai cu acordul scris al fp.
Detasarea se poate dispune daca pregatirea profesionala a functionarului public corespunde atributiilor si
responsabilitatilor functiei publice, cu respectarea categoriei, clasei si gradului profesional al functionarului public.

Detasarea pe o functie publica de conducere se dispune daca functionarul public indeplineste conditiile de studii
si vechime in specialitatea studiilor si daca nu exista in cadrul autoritatii sau institutiei publice functionari publici
care sa exercite cu caracter temporar functia publica.
Functionarul public poate fi detasat pe o functie publica inferioara, numai cu acordul sau scris.
Detasarea pe o functie publica din categoria inaltilor functionari publici se dispune daca functionarul public
indeplineste conditiile de studii si de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice in
conditiile prezentei legi.
In acest caz, detasarea se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenta legala de numire a
functionarilor publici care ocupa functii publice din categoria inaltilor functionari publici, la propunerea
conducatorului autoritatii sau institutiei publice in care urmeaza sa isi desfasoare activitatea functionarul public
detasat.
Functionarii publici cu statut special pot fi detasati pe functii publice generale echivalente functiilor publice
specifice ocupate, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor
alin. (1)-(21) si cu respectarea prevederilor art. 110.
Functionarii publici pot fi detasati si pe functii publice cu statut special, cu avizul Agentiei Nationale a
Functionarilor Publici, cu respectarea prevederilor art. 110.
Functionarul public poate refuza detasarea daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) graviditate;
b) isi creste singur copilul minor;
c) starea sanatatii, dovedita cu certificat medical, face contraindicata detasarea;
d) detasarea se face intr-o localitate in care nu i se asigura conditii corespunzatoare de cazare;
e) este singurul intretinator de familie;
f) motive familiale temeinice justifica refuzul de a da curs detasarii.
Pe perioada detasarii functionarul public isi pastreaza functia publica si salariul.
Daca salariul corespunzator functiei publice pe care este detasat este mai mare, el are dreptul la acest salariu.
Pe timpul detasarii in alta localitate autoritatea sau institutia publica beneficiara este obligata sa-i suporte costul
integral al transportului, dus si intors, cel putin o data pe luna, al cazarii si al indemnizatiei de detasare.
56. Prezentai i comentai asemnrile i deosebirile dintre mutarea temporar i mutarea
definitiv a funcionarilor publici.
Mutarea in cadrul autoritatii sau institutiei publice ori in cadrul altei structuri fara personalitate
juridica a autoritatii sau institutiei publice poate fi definitiva ori temporara.
ASEMANARI
Mutarea definitiva si mutarea temporara se dispune de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice
in care isi desfasoara activitatea functionarul public/ la solicitarea justificata a functionarului public, cu aprobarea
conducatorului autoritatii sau institutiei publice - pe o functie publica vacanta echivalenta, de aceeasi categorie, clasa
si, dupa caz, de acelasi grad profesional, pentru care sunt indeplinite conditiile specifice prevazute in fisa postului.
DEOSEBIRI
Pe o functie publica de nivel inferior se poate dipune doar mutarea definitiva.
Se poate dispune doar de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, cu repartizarea postului
corespunzator functiei detinute de functionarul public mutarea definitiva si mutarea temporara (se dispune
pentru o perioada de maximum 6 luni intr-un an calendaristic).
In cazul inaltilor functionari publici se poate dispunr mutarea definitiva - de persoana care are competenta
legala de numire in functia publica, la solicitarea motivata a inaltului functionar public si cu aprobarea
conducatorului autoritatii sau institutiei publice in care se gaseste functia publica de conducere ori de executie
vacanta pe care urmeaza a fi mutat definitiv, cu indeplinirea conditiilor specifice prevazute pentru functia
publicarespectiva.
Pe perioada cercetarii administrative, in situatia in care functionarul public care a savarsit o abatere disciplinara
poate influenta cercetarea administrativa, conducatorul autoritatii sau institutiei publice are obligatia de a interzice
accesul acestuia la documentele care pot influenta cercetarea sau, dupa caz, de a dispune mutarea temporara a
functionarului public in cadrul altui compartiment sau altei structuri a autoritatii ori institutiei publice.

De la momentul inceperii urmaririi penale, in situatia in care functionarul public poate influenta cercetarea,
persoana care are competenta numirii in functia publica are obligatia sa dispuna mutarea temporara a functionarului
public in cadrul altui compartiment sau altei structuri fara personalitate juridica a autoritatii ori institutiei publice.
57. Identificai norma de conduit aplicabil i precizai dac, n cazul n care, fiind
funcionar public, vi se propune ocuparea unei funcii de preedinte al unui partid politic, acceptai?
Avand in vedere art. 44 alin. (1) Functionarilor publici le este interzis sa ocupe functii de conducere in
structurile sau organele de conducere, alese sau numite, ale partidelor politice, definite conform statutului
acestora, ale organizatiilor carora le este aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice sau ale
fundatiilor ori asociatiilor care functioneaza pe langa partidele politice.
Solutia este negativa nu as accepta deoarece am in vedere faptul c, n calitate de funcionar public mi este
interzis s fac parte din organele de conducere ale partidelor politice.
58. Enumerai condiiile n care poate avea loc ncetarea raporturilor de serviciu. Dezvoltai i comentai destituirea ca
sanciune disciplinar.
Incetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici se face prin act administrativ al persoanei
care are competenta legala de numire in functia publica si are loc in urmatoarele conditii:
a) de drept;
b) prin acordul partilor, consemnat in scris;
c) prin eliberare din functia publica;
d) prin destituire din functia publica;
e) prin demisie.
Destituirea din functia publica se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenta legala de
numire in functia publica, ca sanctiune disciplinara aplicata pentru motive imputabile functionarului public
(la propunerea comisiei de disciplina), in urmatoarele cazuri:
a) pentru savarsirea repetata a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecinte grave;
b) daca s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate, iar functionarul public nu actioneaza pentru incetareanacestuia
intr-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate.
Actul administrativ se comunica functionarului public:
- in termen de 5 zile lucratoare de la date emiterii
- anterior datei destituirii din functia publica.

59. Descriei o situaie care constituie abatere disciplinar i conduita superiorului ierarhic n cazul n care o constat.
ncadrai fapta, descriei i motivai msurile care se impun a fi luate n acest caz.
Contituie abatere disciplinara - absentarea nemotivata de la serviciu.
Superiorul ierarhic are la dispozitie, conform legii, urmatoarele sanctiunile disciplinare:
a) mustrare scrisa;
b) diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioada de pana la 3 luni;
c) suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau, dupa caz, de promovare in functia publica pe o
perioada de la 1 la 3 ani;
d) retrogradarea in functia publica pe o perioada de pana la un an.
e) destituirea din functia publica.
La individualizarea sanctiunii disciplinare trebuie sa tina seama de
- cauzele si gravitatea abaterii disciplinare.
- imprejurarile in care aceasta a fost savarsita,
-gradul de vinovatie si consecintele abaterii,
-comportarea generala in timpul serviciului a functionarului public,
-existenta in antecedentele acestuia a altor sanctiuni disciplinare care nu au fost radiate in conditiile prezentei legi.
Pentru analizarea faptelor sesizate ca abateri disciplinare si propunerea sanctiunii disciplinare aplicabile
functionarilor publici din autoritatile sau institutiile publice se constituie comisii de disciplina.

Va aplica sanctiunea disciplinara se aplica in termen de cel mult 1 an de la data sesizarii comisiei de disciplina cu
privire la savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data savarsirii abaterii disciplinare.
60. Descriei, n mod punctual i succint, activitile ce presupun exercitarea prerogativelor de putere public ce se
desfoar n cadrul instituiei pentru care candidai i conduita funcionarilor publici n procesul de folosire a
prerogativelor de putere public.
Activitatile desfasurate de functionarii publici, care implica exercitarea prerogativelor de putere publica, sunt
urmatoarele:
a) punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative;
b) elaborarea proiectelor de acte normative si a altor reglementari specifice autoritatii sau institutiei publice si
asigurarea avizarii acestora;
c) elaborarea proiectelor politicilor si strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor si statisticilor necesare
realizarii si implementarii politicilor publice si a documentatiei necesare executarii legilor, in vederea realizarii
competentei autoritatii sau institutiei publice;
d) consilierea, controlul si auditul public intern;
e) gestionarea resurselor umane si a resurselor financiare;
f) colectarea creantelor bugetare;
g) reprezentarea intereselor autoritatii sau institutiei publice in raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de
drept public sau privat, din tara si strainatate, in limita competentelor stabilite de conducatorul autoritatii sau
institutiei publice, precum si reprezentarea in justitie a autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara
activitatea;
h) realizarea de activitati in conformitate cu strategia de informatizare a administratiei publice
Conduita fp in procesul de folosire a prerogativelor de putere public
Functionarilor publici le este interzis:
- folosirea, n alte scopuri dect cele prevzute de lege, a prerogativelor funciei publice deinute.
- urmrirea obinerii de foloase sau avantaje n interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale
altor persoane - prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de
evaluare sau de participare la anchete ori aciuni de control.
- s foloseasc poziia oficial pe care o dein sau relaiile pe care le-au stabilit n exercitarea funciei publice, pentru
a influena anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite msuri.
- s impun altor funcionari publici s se nscrie n organizaii sau asociaii, indiferent de natura acestora, ori s le
sugereze acest lucru, promindu-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.
61. Care sunt modalitile de ocupare a funciilor publice? Prezentai patru cazuri de alte modaliti de ocupare
prevzute expres de Legea nr. 188/1999
Modalitati de ocuparea functiilor publice:
a) promovare;
b) transfer;
c) redistribuire;
d) recrutare;
e) alte modalitati prevazute expres de prezenta lege:
1) Reintegrarea functionarului public in fp detinuta - la solicitarea acestuia, ca masura dispusa de instanta
care a constatat nulitatea actului administrativ prin care s-a constatat/dispus incetarea raportului de serviciu.
2) In caz de reorganizare a autoritatii sau institutiei publice, functionarii publici vor fi numiti in noile functii
publice sau, dupa caz, in noile compartimente in urmatoarele cazuri:
se modifica atributiile aferente unei functii publice mai putin de 50%;
sunt reduse atributiile unui compartiment;
este schimbata denumirea fara modificarea in proportie de peste 50% a atributiilor aferente functiei publice;
este schimbata structura compartimentului.

3) Prin mutare definitiva dispusa de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara
activitatea functionarul public/ la solicitarea justificata a functionarului public, cu aprobarea conducatorului
autoritatii sau institutiei publice - pe o functie publica vacanta echivalenta, de aceeasi categorie, clasa si,
dupa caz, de acelasi grad profesional, pentru care sunt indeplinite conditiile specifice prevazute in fisa
postului.
4) Prin punerea la dispozitia functionarilor publici a posturilor ramase vacante datorita eliberarii din fp
a fp care nu mai indeplineste conditiile specifice pt ocupare afp (art. 54, lit.(g))
62. Numirea funcionarilor publici. Comentarii privind posibilitatea de negociere a elementelor prevzute n mod
obligatoriu n actul administrativ de numire.
Numirea in functiile publice din categoria inaltilor functionari publici se face de catre:
a. Guvern, pentru functiile publice:
- secretar general al Guvernului si secretar general adjunct al Guvernului;
-prefect
-inspector guvernamental.
b. Primul-ministru, pentru functiile public:.
-secretar general din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale
-secretar general adjunct din ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale
-inspector guvernamental.
Numirea in functiile publice de conducere generale si specifice pentru care se organizeaza concurs de recrutare
de catre ANFP, - se face prin actul administrativ emis de conducatorii autoritatilor sau institutiilor publice din
administratia publica centrala si locala, la propunerea ANFP.
Numirea in functiile publice de executie generale si specifice pentru care se organizeaza concurs de recrutare de
catre autoritati si institutii publice, cu avizul ANFP - se face prin actul administrativ emis de conducatorii
autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala care au organizat concursul.
Actul administrativ de numire:
-are forma scrisa
-trebuie sa contina: temeiul legal al numirii, numele functionarului public, denumirea functiei publice, data de la
care urmeaza sa exercite functia publica, drepturile salariale, precum si locul de desfasurare a activitatii.
Fisa postului aferenta functiei publice se anexeaza la actul administrativ de numire, iar o copie a acesteia se
inmaneaza functionarului public.
La intrarea in corpul functionarilor publici, functionarul public depune juramantul de credinta in termen de 3 zile
de la emiterea actului de numire in functia publica definitiva.
Juramantul are urmatoarea formula: "Jur sa respect Constitutia, drepturile si libertatile fundamentale ale omului, sa
aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa indeplinesc constiincios indatoririle ce imi revin in functia publica
in care am fost numit, sa pastrez
secretul profesional si sa respect normele de conduita profesionala si civica. Asa sa-mi ajute Dumnezeu( formula
religioasa de incheiere va respecta libertatea convingerilor religioase).
Depunerea juramantului se consemneaza in scris.
Refuzul depunerii juramantului se consemneaza in scris si atrage revocarea actului administrativ de numire in
functia publica.
Obligatia de organizare a depunerii juramantului apartine persoanei care are competenta legala de numire.
63. Identificai i comentai cinci obligaii ale funcionarilor publici de conducere fa de funcionarii publici de
execuie.
I.
II.
III.
IV.

Coordonarea fp de executie - obligatie care deriva din principiul subordonarii ierarhice.


Informarea fp de executie cu privire la deciziile care se iau in aplicarea prezentului statut si care il vizeaza
in mod direct.
Sprijinirea propunerile si initiativele motivate ale personalului din subordine care pot conduce la
imbunatatirea activitatii autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si a
calitatii serviciilor publice oferite cetatenilor
Stabilirea necesitilor de perfecionare profesional a personalului din subordine.

V.

Numeste fp in fp de executie generale si specifice.

64. Analizati si comentati asemanarile si deosebirile dintre functionarii publici si functionarii publici cu statute speciale.
ASEMANARI
Functia publica reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul realizarii
prerogativelor de putere publica de catre administratia publica centrala, administratia publica locala si autoritatile
administrative autonome.
Functionarul public si functionarul public cu statut special este persoana numita, in conditiile legii, intr-o functie
publica.
Activitatile desfasurate care implica exercitarea prerogativelor de putere publica, sunt:
a) punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative;
b)elaborarea proiectelor de acte normative si a altor reglementari specifice autoritatii sau institutiei publice, precum
si asigurarea avizarii acestora;
c)elaborarea proiectelor politicilor si strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor si statisticilor necesare
realizarii si implementarii politicilor publice, precum si a documentatiei necesare executarii legilor, in vederea
realizarii competentei autoritatii sau institutiei publice;
d) consilierea, controlul si auditul public intern;
e) gestionarea resurselor umane si a resurselor financiare;
f) colectarea creantelor bugetare;
g) reprezentarea intereselor autoritatii sau institutiei publice in raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de
drept public sau privat, din tara si strainatate, in limita competentelor stabilite de conducatorul autoritatii sau
institutiei publice, precum si reprezentarea in justitie a autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara
activitatea;
h) realizarea de activitati in conformitate cu strategia de informatizare a administratiei publice.
DEOSEBIRI
Functionarii publici cu statute speciale isi desfasoara activitatea in cadrul urmatoarelor servicii publice:
a) structurile de specialitate ale Parlamentului Romaniei;
b) structurile de specialitate ale Administratiei Prezidentiale;
c) structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ;
d) serviciile diplomatice si consulare;
e) autoritatea vamala;
f) politia si alte structuri ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative;
g) alte servicii publice stabilite prin lege.
Prin statutele speciale se pot reglementa:
a) drepturi, indatoriri si incompatibilitati specifice, altele decat cele prevazute de prezenta lege;
b) functii publice specifice.
In cazul statutelor speciale aplicabile serviciilor diplomatice si consulare, precum si politistilor si altor structuri ale
Ministerului Internelor si Reformei Administrative, dispozitiile speciale pot reglementa si prevederi cu privire la
cariera.
65. Ordonai minim 7 ndatoriri ale funcionarilor publici n funcie de importana pe care considerati ca o are
fiecare.Alegeti cate un exemplu de indatorire a carei incalcare atrage rspunderea funcionarului public, pentru
fiecare categorie de rspundere a functionarului public
I.
II.

III.

Functionarii publici au obligatia sa isi indeplineasca cu profesionalism, impartialitate si in conformitate cu legea


indatoririle de serviciu si sa se abtina de la orice fapta care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau
juridice ori prestigiului corpului functionarilor public
Functionarilor publici le este interzis sa ocupe functii de conducere in structurile sau organele de conducere,
alese sau numite, ale partidelor politice, definite conform statutului acestora, ale organizatiilor carora le este
aplicabil acelasi regim juridic ca si partidelor politice sau ale fundatiilor ori asociatiilor care functioneaza pe
langa partidele politice.
Functionarii publici raspund, potrivit legii, de indeplinirea atributiilor ce le revin din functia publica pe care o
detin, precum si a atributiilor ce le sunt Functionarii publici au obligatia sa pastreze secretul de stat, secretul de
serviciu, precum si confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostinta

IV.
V.

in exercitarea functiei publice, in conditiile legii, cu exceptia informatiilor de interes public Functionarilor
publici le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru altii, in considerarea
functiei lor publice, daruri sau alte avantaje.
Functionarii publici au obligatia de a rezolva, in termenele stabilite de catre superiorii ierarhici, lucrarile
repartizate
Functionarii publici au obligatia sa respecte intocmai regimul juridic al conflictului de interese si al
incompatibilitatilor, stabilite potrivit legii.

Constituie abateri disciplinare si atrage raspundere disciplinara incalcarea cu vinovatie de catre functionarii publici a
indatoririlor corespunzatoare functiei publice pe care o detin si a normelor de conduita profesionala si civica:
a) intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;
b) neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor;
c) absente nemotivate de la serviciu;
d) nerespectarea in mod repetat a programului de lucru;
e) interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului legal;
f) nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor cu acest caracter;
g) manifestari care aduc atingere prestigiului autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea;
h) desfasurarea in timpul programului de lucru a unor activitati cu caracter politic;
i) refuzul de a indeplini atributiile de serviciu;
j) incalcarea prevederilor legale referitoare la indatoriri, incompatibilitati, conflicte de interese si interdictii stabilite
prin lege pentru functionarii publici;
k) alte fapte prevazute ca abateri disciplinare in actele normative din domeniul functiei publice si functionarilor
publici.
Raspunderea contraventionala se angajeaza in cazul in care acestia au savarsit o contraventie in timpul si in
legatura cu sarcinile de serviciu - refuzul de a indeplini atributiile de serviciu;
Raspunderea civila - pentru pagubele produse cu vinovatie patrimoniului autoritatii sau institutiei publice in care
functioneaza;
Raspunderea penala - pentru savarsirea unei infractiuni unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra
autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de
coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie.
66. Alegeti dou dintre cele mai eficiente i rapide modaliti de ocupare a posturilor vacante din instituiile publice i
argumentati care dintre ele este cea mai indicat, n funcie de etapele care trebuiesc ndeplinite pn la numire.
Transferul
a) in interesul serviciului cu acordul scris al functionarului public transferat.
Intr-o functie publica de aceeasi categorie, clasa si grad profesional cu functia publica detinuta de functionarul
public sau intr-o functie publica de nivel inferior.
b) la cererea functionarului public.
Se face intr-o functie publica de aceeasi categorie, clasa si grad profesional sau intr-o
functie publica de nivel inferior, dupa aprobarea cererii de transfer a functionarului public de catre conducatorul
autoritatii sau institutiei publice la care se solicita transferul.
Transferul poate avea loc numai intre autoritati sau institutii publice din administratia publica centrala, intre
autoritati administrative autonome ori intre autoritati sau institutii publice din administratia publica locala.
In cazul functionarilor publici de conducere, transferul se poate realiza pe functii publice de conducere de acelasi
nivel sau, dupa caz, de nivel inferior, ale caror conditii de ocupare si experienta profesionala necesara in vederea
ocuparii sunt similare cu cele ale functiei de pe care se efectueaza transferul.
Autoritatile sau institutiile publice intre care se realizeaza transferul verifica indeplinirea conditiei de similaritate a
conditiilor de ocupare si a experientei profesionale.
In situatia in care doi sau mai multi functionari publici solicita ocuparea unei functii publice vacante prin transfer la
cerere, selectia se face pe baza de interviu.
In cazul inaltilor functionari publici, transferul la cerere se poate dispune de persoana care are competenta legala
de numire in functia publica, la solicitarea motivata a inaltului functionar public si cu aprobarea conducatorului

autoritatii sau institutiei publice in a carei structura se gaseste functia publica vacanta pe care urmeaza a fi transferat,
cu indeplinirea conditiilor specifice prevazute pentru functia publica de conducere sau de executie respectiva.
Promovare intr-o functie publica de conducere, conditii:
a) sa fie absolventi de masterat sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management sau in
specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
b) sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I;
c) sa indeplineasca cerintele specifice prevazute in fisa postului;
d) sa indeplineasca conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de
recrutare organizat pentru ocuparea functiilor publice de conducere se stabilesc astfel:
- 2 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de conducere
de: sef birou, sef serviciu si secretar al comunei, precum si a functiilor publice specifice asimilate acestora;
- 3 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de conducere,
altele decat cele prevazute la lit. a).
e) sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi.
Redistribuirea - de catre ANFP:
a) in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice din aceeasi localitate sau dintr-o localitate aflata la o distanta de
pana la 50 km de localitatea de domiciliu;
b) in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice din alt judet sau aflate la o distanta mai mare de 50 km de localitatea
de domiciliu, la cererea functionarului public.
Se face intr-o functie publica de aceeasi categorie, clasa si acelasi grad profesional cu functia publica detinuta de
functionarul public.
Se poate face si intr-o functie publica inferioara vacanta, cu acordul scris al functionarului
public.
Redistribuirea intr-o functie publica de conducere se face numai daca functionarul public a indeplinit atributii
similare cu atributiile functiei publice de pe care se efectueaza redistribuirea.
ANFP va asigura redistribuirea pe functii publice temporar vacante, ca urmare a suspendarii titularului pe o
perioada de cel putin o luna, a functionarilor publici din corpul de rezerva care
indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice respective.
In cazul in care exista mai multi functionari publici care indeplinesc conditiile specifice pentru ocuparea functiei
publice respective, ANFP organizeaza, in colaborare cu autoritatea sau institutia publica in cadrul careia se afla
functia publica vacanta, o testare profesionala pentru selectarea functionarului public care urmeaza sa fie
redistribuit.
Redistribuirea functionarilor publici din corpul de rezerva se dispune prin ordin al presedintelui ANFP.
67. Enumerai modalitile de modificare a raporturilor de serviciu ale funcionarilor publici. Prezentai situaiile n care
pentru realizarea mobilitii este necesar acordul scris expres al funcionarului public.
Modificarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici de executie si functionarilor publici de conducere
are loc prin:
a) delegare;
b) detasare;
c) transfer;
d) mutarea in cadrul autoritatii sau institutiei publice ori in cadrul altei structuri fara personalitate juridica a
autoritatii sau institutiei publice, in conditiile prezentei legi;
e) exercitarea cu caracter temporar a unei functii publice de conducere.
Delegarea pe o perioada mai mare de 60 de zile calendaristice in cursul unui an calendaristic se poate dispune
numai cu acordul scris al functionarului public.
Detasarea se dispune in interesul autoritatii sau institutiei publice in care urmeaza sa isi
desfasoare activitatea functionarul public, pentru o perioada de cel mult 6 luni. In cursul unui an calendaristic un
functionar public poate fi detasat mai mult de 6 luni numai cu acordul sau scris.
Functionarul public poate fi detasat pe o functie publica inferioara, numai cu acordul sau scris.
Functionarul public poate refuza detasarea daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) graviditate;

b) isi creste singur copilul minor;


c) starea sanatatii, dovedita cu certificat medical, face contraindicata detasarea;
d) detasarea se face intr-o localitate in care nu i se asigura conditii corespunzatoare de cazare;
e) este singurul intretinator de familie;
f) motive familiale temeinice justifica refuzul de a da curs detasarii.
Transferul in interesul servicului se poate face numai cu acordul scris al functionarului public.
In cazul transferului in interesul serviciului in alta localitate, functionarul public transferat are dreptul la o
indemnizatie egala cu salariul net calculat la nivelul salariului din luna anterioara celei in care se transfera, la
acoperirea tuturor cheltuielilor de transport si la un concediu platit de 5 zile.
Plata acestor drepturi se suporta de autoritatea sau institutia publica la care se face transferul, in termen de cel mult
15 zile de la data aprobarii transferului.
Mutarea definitiva - cand se dispune de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara
activitatea functionarul public pe o functie publica vacanta echivalenta, de aceeasi categorie, clasa si, dupa caz, de
acelasi grad profesional / pe o functie publica vacanta de nivel inferior pentru care sunt indeplinite conditiile
specifice prevazute in fisa postului.
In cazuri temeinic justificate, mutarea se poate dispune motivat de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, cu
repartizarea postului corespunzator functiei detinute de functionarul public.
In oricare dintre situatii este necesar acordul scris al functionarului public.
68. Un funcionar public solicit suspendarea raporturilor de serviciu pentru creterea copilului n vrst de pn la 2
ani. Precizai care sunt obligaiile funcionarului public i ale autoritii sau instituiei publice pentru suspendarea
raporturilor de serviciu i reluarea activitii.
Raportul de serviciu se suspenda la initiativa functionarului public in cazul
a) concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la
implinirea varstei de 3 ani, in conditiile legii;
Obligatiile functionarului public:
1. La suspendarea raportului de serviciu- solicita in scris (face cerere scrisa) si motivata, cu cel putin 15 zile
calendaristice inainte de data cand se solicita suspendarea, cu exceptia situatiei de participare la greva, in
conditiile legii - cand cererea de suspendare se face cu 48 de ore inainte de declansarea grevei.
Cererea se aproba de conducatorul autoritatii sau institutiei publice numai pe baza unor documente justificative.
2. La reluarea activitatii - In termen de 15 zile calendaristice inainte de data incetarii motivului de suspendare de
drept, dar nu mai tarziu de data luarii la cunostinta de motivul incetarii suspendarii de drept, sa informeze in scris
(cerere scrisa) persoana care are competenta legala de numire in functia publica despre acest fapt.
Obligatiile autoritii sau instituiei publice
1. La suspendarea raportului de serviciu
- de a constata suspendarea rap de serviciu prin act administrativ al persoanei care are competenta de numire in
functia publica,
- de a comunica actul administrativ catre ANFP in termen de 10 zile lucratoare de la data emiterii
- de a rezerva postul aferent functiei publice pe perioada suspendarii raportului de serviciu
- raporturile de serviciu ale functionarilor publici nu pot inceta si nu pot fi modificate decat din initiativa sau cu
acordul functionarului public in cauza
2. La reluarea activitatii
- de a dispune reluarea activitatii prin act administrativ al persoanei care are competenta de numire in functia
publica,
- de a comunica actul administrativ catre ANFP in termen de 10 zile lucratoare de la data emiterii
Suspendarea raportului de serviciu se constata si reluarea asctivitatii se dispune prin act
administrativ al persoanei care are competenta numirii in functia publica.
69. La nivelul unei instituii publice, doi funcionari publici au svrit infraciuni n legtur cu serviciul. Unul dintre
acetia este trimis n judecat, iar pentru cel de-al doilea s-a nceput urmrirea penal. Descriei obligaiile instituiei
publice n aceast situaie, precum i n situaia n care se dispune achitarea sau ncetarea procesului penal.

In cazul urmaririi penale, daca functionarul public poate influenta cercetarea,persoana care are competenta numirii
in functia publica are obligatia sa dispuna mutarea temporara a functionarului public in cadrul altui compartiment
sau altei structuri fara personalitate juridica a autoritatii ori
institutiei publice.
In caul trimiterii in judecata
- persoana care are competenta legala de numire in functia publica va dispune suspendarea de drept a
functionarului public din functia publica pe care o detine
- se rezerva postul aferent functiei publice pe perioada suspendarii raportului de serviciu
- raporturile de serviciu nu pot inceta si nu pot fi modificate decat din initiativa sau cu acordul functionarului
public in cauza
- se emite act administrativ care se comunica ANFP, intermen de 10 zile lucratoare
Daca instanta judecatoreasca dispune achitarea / incetarea procesului penal
- suspendarea din functia publica inceteaza,
- functionarul public respectiv isi va relua activitatea in functia publica detinuta anterior
- reluarea activitatii se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenta de numire in functia
publica,
- se comunica actul administrativ catre ANFP in termen de 10 zile lucratoare de la data emiterii
ii vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.
70. Tratai perioada de stagiu a funcionarilor publici.
Functionarii publici sunt debutanti sau definitivi.
Pot fi numite functionari publici debutanti persoanele care au promovat concursul pentru ocuparea unei functii
publice de grad profesional debutant.
Pot fi numiti functionari publici definitivi:
a) functionarii publici debutanti care au efectuat perioada de stagiu prevazuta de lege si au obtinut rezultat
corespunzator la evaluare;
b) persoanele care intra in corpul functionarilor publici prin concurs si care au vechimea in specialitatea studiilor
necesare ocuparii functiei publice de minimum 12 luni, 8 luni si, respectiv, 6 luni, in functie de nivelul studiilor
absolvite.
Perioada de stagiu are ca obiect verificarea aptitudinilor profesionale in indeplinirea atributiilor si
responsabilitatilor unei functii publice, formarea practica a functionarilor publici debutanti, precum si cunoasterea de
catre acestia a specificului administratiei publice si a exigentelor acesteia.
Durata perioadei de stagiu este de 12 luni pentru functionarii publici de executie din clasa I, 8 luni pentru cei din
clasa a II-a si 6 luni pentru cei din clasa a III-a.
La terminarea perioadei de stagiu, pe baza rezultatului evaluarii realizate, functionarul public
debutant va fi:
a) numit functionar public de executie definitiv in clasa corespunzatoare studiilor absolvite, in functiile publice
prevazute la art. 14, in gradul profesional asistent;
b) eliberat din functia publica, in cazul in care a obtinut la evaluarea activitatii calificativul "necorespunzator".
In cazul eliberarii din fp, perioada de stagiu nu constituie vechime necesara pentru ocuparea unei functii publice.
71. Precizai dac funcionarii publici beneficiaz de dreptul de asociere i dac da, n ce condiii
Dreptul de asociere sindicala este garantat functionarilor publici.
Functionarii publici pot, in mod liber, sa infiinteze, sa adere si sa exercite orice mandat in cadrul organizatiilor
sindicale.
In situatia in care inaltii functionari publici / functionarii publici care au calitatea de ordonatori de credite sunt
alesi in organele de conducere a organizatiilor sindicale, acestia au obligatia ca in termen de 15 zile de la alegerea in
organele de conducere ale organizatiilor sindicale sa opteze pentru una dintre cele doua functii.
In cazul in care functionarul public opteaza pentru desfasurarea activitatii in functia de conducere in organizatiile
sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspenda pe o perioada egala cu cea a mandatului in functia de
conducere din organizatia sindicala.

Functionarii publici, altii decat cei prevazuti anterior, pot detine simultan functia publica si functia in organele de
conducere ale organizatiilor sindicale, cu obligatia respectarii regimului incompatibilitatilor si al conflictelor de
interese care le este aplicabil.
Functionarii publici se pot asocia in organizatii profesionale sau in alte organizatii avand ca scop protejarea
intereselor profesionale.
72. Prezentai sintetic asemnrile i deosebirile dintre promovarea i recrutarea funcionarilor publici
Conditii generale
Poate ocupa o functie publica persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are varsta de minimum 18 ani impliniti;
d) are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei publice pentru care candideaza, atestata pe baza de examen
medical de specialitate;
f) indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica;
g) indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei publice;
h) nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra autoritatii, de
serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a
unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu exceptia situatiei
in care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive
disciplinare in ultimii 7 ani;
j) nu a desfasurat activitate de politie politica, astfel cum este definita prin lege.
Promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei functii publice superioare.
Promovarea in gradul profesional
Promovarea in functia publica de executie in gradul profesional imediat superior celui detinut de functionarul public
se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de catre autoritatile si institutiile publice, prin transformarea
postului ocupat de functionarul public ca urmare a promovarii concursului sau examenului.
Fisa postului functionarului public care a promovat in functia publica se completeaza cu noi atributii si
responsabilitati sau, dupa caz, prin cresterea gradului de complexitate a atributiilor exercitate.
Concursul sau examenul de promovare in gradul profesional se organizeaza de autoritatea sau
institutia publica, in limita functiilor publice rezervate promovarii, cu incadrarea in fondurile bugetare alocate.
Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare in gradul profesional imediat superior celui detinut,
functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
b) sa fi obtinut cel putin calificativul bine la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii 2 ani
calendaristici;
c) sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi.
Functionarii publici care nu indeplinesc conditiile de vechime prevazute pentru promovarea in gradul
profesional imediat superior celui detinut pot participa la concursul organizat, in conditiile legii, in vederea
promovarii rapide in functia publica.
Promvarea in clasa
In urma dobandirii unei diplome de studii de nivel superior, functionarii publici de executie au
dreptul de a participa la examenul organizat pentru ocuparea unei functii publice intr-o clasa superioara celei in care
sunt incadrati, daca studiile absolvite sunt in specialitatea in care isi desfasoara activitatea sau daca autoritatea ori
institutia publica apreciaza ca studiile absolvite sunt utile pentru desfasurarea activitatii.
Promovarea se face prin transformarea postului ocupat de functionarul public ca urmare
a promovarii examenului.
Promovarea in clasa nu se poate face pe o functie publica de auditor sau de consilier juridic.
Promovarea rapida
Pot beneficia de sistemul de promovare rapida in functia publica:

a) persoanele care au absolvit programe organizate, in conditiile legii, pentru obtinerea statutului de manager public;
b) functionarii publici care au promovat concursul prevazut, dar nu indeplinesc conditiile de vechime prevazute
pentru promovarea in gradul profesional imediat superior celui detinut, daca:
a) au cel putin 1 an vechime in gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
b) au obtinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performantelor profesionale individuale din ultimul an;
c) nu au in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi;
d) au urmat cel putin o forma de perfectionare profesionala in ultimul an.
(3) Concursul pentru promovarea rapida a acestora organizeaza anual, de catre ANFP in limita numarului de functii
publice rezervate promovarii rapide.
Perioada in care o persoana a urmat programe organizate, in conditiile legii, pentru obtinerea statutului de manager
public este asimilata perioadei de stagiu.
In cazul nepromovarii programelor, perioada de stagiu nu constituie vechime in specialitatea studiilor necesare
ocuparii functiilor publice si nici vechime in functia publica.
Promovarea pe fp de conducere
Pentru a participa la concursul de promovare intr-o functie publica de conducere, functionarii publici
trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa fie absolventi de masterat sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management sau in
specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
b) sa fie numiti intr-o functie publica din clasa I;
c) sa indeplineasca cerintele specifice prevazute in fisa postului;
d) sa indeplineasca conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de
recrutare organizat pentru ocuparea functiilor publice de conducere se stabilesc astfel:
- 2 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de conducere
de: sef birou, sef serviciu si secretar al comunei, precum si a functiilor publice specifice asimilate acestora;
- 3 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de
conducere, altele decat cele prevazute
e) sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi.
Recrutarea in fp
Spre deosebire de promovare, conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la
concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiilor publice de executie sunt:
a) un an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie
de grad profesional asistent din clasa I, 8 luni pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional
asistent din clasa a II-a sau 6 luni pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad professional asistent din
clasa a III-a;
b) 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie
de grad profesional principal;
c) 9 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie
de grad profesional superior.
Conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de recrutare
organizat pentru ocuparea functiilor publice de conducere se stabilesc astfel:
a) 2 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de
conducere de: sef birou, sef serviciu si secretar al comunei, precum si a functiilor publice specifice asimilate
acestora;
b) 3 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de
conducere, altele decat cele prevazute la lit. a).
Pentru participarea la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiilor publice de conducere, candidatii
trebuie sa fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in
specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice.
Aceste 3 subpuncte sunt comune cu promovarea intr-o fp de conducere.
Competenta de organizare a concursului de recrutare pentru functiile publice vacante din autoritatile si
institutiile publice centrale, in conditiile legii:
a) de catre comisia comisie permanenta, independenta, formata din 7 membri, numiti prin decizie a primuluiministru - pentru inaltii functionari publici.
Membrii comisiei au mandate fixe de 10 ani si jumatate si sunt numiti prin rotatie.
Secretariatul tehnic al comisiei se asigura de ANFP;
b) de catre ANFP, pentru ocuparea functiilor publice de conducere generale si specifice;

c) de catre autoritati si institutii publice, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru ocuparea
functiilor publice de executie generale si specifice.
Competenta de organizare a concursului de recrutare pentru functiile publice vacante din autoritatile si
institutiile publice din administratia publica locala in conditiile legii:
a) de catre ANFP, pentru functiile publice de conducere din urmatoarele domenii: protectia copilului, evidenta
informatizata a persoanei, audit public intern, financiar-contabilitate, urbanism si arhitectura, resurse umane,
integrare europeana, pentru secretarii unitatilor administrativ-teritoriale,
precum si pentru functiile publice de executie din domeniul auditului public intern;
b) de catre autoritati si institutii publice, pentru ocuparea functiilor publice vacante, altele decat cele prevazute la lit.
a).
In situatia prevazuta la lit. b), autoritatile si institutiile publice din administratia publica locala au
obligatia de a informa ANFP inainte cu 10 zile de demararea procedurii de organizare si desfasurare a concursurilor.
In situatia in care ANF constata ca nu sunt indeplinite conditiile legale privind organizarea si desfasurarea
concursurilor dispune amanarea sau suspendarea organizarii si desfasurarii concursului.
Instiintarea va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele:
a) identificarea functiilor publice vacante prin denumire, categorie, clasa si, dupa caz, grad profesional, precum si
compartimentul din care fac parte;
b) conditiile de studii de specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice prevazute in fisa postului pentru fiecare
functie publica vacanta;
c) data propusa pentru organizarea concursului.
In termen de 10 zile, ANFP verifica in baza de date privind evidenta functiilor publice si a functionarilor publici
daca exista functionari publici care indeplinesc conditiile pentru a fi redistribuiti.
In conditiile in care nu exista functionari publici care sa poata fi redistribuiti, ANFP comunica autoritatilor si
institutiilor publice desemnarea unui responsabil de procedura, functionar public, reprezentant al acesteia in comisia
de concurs.
Responsabilul de procedura verifica indeplinirea conditiilor legale de organizare si desfasurare a concursurilor si
indeplineste si celelalte activitati corespunzatoare calitatii de membru in comisia de concurs.
Responsabilul de procedura sesizeaza cu celeritate ANFP in situatia nerespectarii de catre autoritatile si institutiile
publice a procedurii de organizare si desfasurare a concursurilor.
Pe baza analizei sesizarii formulate de responsabilul de procedura, ANFP dispune suspendarea organizarii si
desfasurarii concursului.
Responsabilul de procedura poate fi desemnat din cadrul ANFP sau din cadrul institutiei prefectului, pe baza
propunerilor prefectilor.

73. Un serviciu de resurse umane are n componen 8 posturi din care un post de conducere de ef serviciu, 4 posturi de
consilier superior i 3 posturi de referent superior. Sunt ocupate 6 posturi de executie, 1 post este vacant (referent).
Acest serviciu se reorganizeaza la nivel de compartiment cu 5 posturi de consilier superior. Ce obligaii revin
conductorului instituiei publice n aceast situaie n conformitate cu Statutul funcionarilor publici?
Conducatorul institutiei are obligatia sa solicite ANFP avizul privind functiile publice.
Persoana care are competenta de numire in fp este obligata sa dispuna eliberarea din functia
publica prin act administrativ, a persoanelor carora li s-au desfiintat posturile- care se comunica functionarilor
publici in termen de 5 zile lucratoare de la emitere.
Motivul este neimputabil fp - autoritatea sau institutia publica isi reduce personalul ca urmare a
reorganizarii activitatii, prin reducerea postului ocupat de functionarul public.
In cazul eliberarii din functia publica, autoritatea sau institutia publica este obligata sa acorde functionarilor publici
un preaviz de 30 de zile calendaristice.
In perioada de preaviz, persoana care are competenta legala de numire in functia publica poate acorda celui in cauza
reducerea programului de lucru, pana la 4 ore zilnic, fara afectarea drepturilor salariale cuvenite.
In perioada de preaviz, daca in cadrul autoritatii sau institutiei publice exista functii publice vacante
corespunzatoare, aceasta are obligatia de a le pune la dispozitie functionarilor publici.
Daca nu exista functii publice vacante corespunzatoare in cadrul autoritatii sau institutiei publice, autoritatea ori
institutia publica are obligatia de a solicita ANFP, in perioada de preaviz, lista functiilor publice vacante.

In cazul in care exista o functie publica vacanta corespunzatoare, identificata in perioada de preaviz, functionarul
public va fi transferat in interesul serviciului sau la cerere.
Functionarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei functii publice vacante la nivel inferior.

74. Unul dintre principiile care stau la baza exercitrii funciei publice este principiul responsabilitii n conformitate cu
prevederile legale. Ce reprezinta acest principiu i precizati care sunt dispozitiile Statutul funcionarilor publici n
care este materializat acesta.
Conform principiului responsabilitii, funcia public trebuie exercitat n conformitate cu prevederile
legale, iar inclcarea acestora atrage rspunderea titularului funciei publice.
Raspunderea aplicabila functionarilor publici poate fi: raspunderea disciplinara, raspunderea contraventionala,
raspunderea civila, raspunderea penala.
75. Ce presupune modificarea calitatii posturilor de natur contractual n funcii publice n conformitate cu prevederile
Statutului funcionarilor publici i care sunt obligaiile conductorului instituiei/autoritii publice.
Persoanele incadrate cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata in posturi de natura contractuala
care au fost stabilite si avizate ca functii publice vor fi numite in functii publice de executie daca indeplinesc
conditiile prevazute la art. 54 si conditiile de vechime in specialitatea studiilor corespunzatoare clasei si gradului
profesional ale functiei publice.
Autoritatile si institutiile publice au obligatia de a solicita ANFP avizul privind functiile publice in situatia de fata modificarea calitatii posturilor.
Ocuparea functiilor publice se face si prin alte modalitati prevazute expres de prezenta lege, in afara de
promovare, transfer, redistribuie si recrutare.
76. n cuprinsul Statutului funcionarilor publici se face referire la raportul de serviciu al functionarului public. Raportul
de serviciu reprezint un raport de munc, n intelesul legii? Argumentai din punct de vedere al noiunii, al
atribuiilor exercitate, al numirii i al incompatibilitii.
Functia publica reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in
scopul realizarii prerogativelor de putere publica de catre administratia publica centrala, administratia publica locala
si autoritatile administrative autonome.
Activitatile desfasurate de functionarii publici, care implica exercitarea prerogativelor de putere publica, sunt
urmatoarele:
a) punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative;
b) elaborarea proiectelor de acte normative si a altor reglementari specifice autoritatii sau institutiei publice, precum
si asigurarea avizarii acestora;
c) elaborarea proiectelor politicilor si strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor si statisticilor necesare
realizarii si implementarii politicilor publice, precum si a documentatiei necesare executarii legilor, in vederea
realizarii competentei autoritatii sau institutiei publice;
d) consilierea, controlul si auditul public intern;
e) gestionarea resurselor umane si a resurselor financiare;
f) colectarea creantelor bugetare;
g) reprezentarea intereselor autoritatii sau institutiei publice in raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de
drept public sau privat, din tara si strainatate, in limita competentelor stabilite de conducatorul autoritatii sau
institutiei publice, precum si reprezentarea in justitie a autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara
activitatea;
h) realizarea de activitati in conformitate cu strategia de informatizare a administratiei publice.
Prevederile prezentei legi nu se aplica:
a) personalului contractual salariat din aparatul propriu al autoritatilor si institutiilor publice, care desfasoara
activitati de secretariat, administrative, protocol, gospodarire, intretinere-reparatii si de deservire, paza, precum si
altor categorii de personal care nu exercita prerogative de putere publica. Persoanele care ocupa aceste functii nu au
calitatea de functionar public si li se aplica legislatia muncii;
b) personalului salariat incadrat, pe baza increderii personale, la cabinetul demnitarului;

c) corpului magistratilor;
d) cadrelor didactice;
e) persoanelor numite sau alese in functii de demnitate publica.
Raporturile de serviciu se nasc si se exercita pe perioada nedeterminata, pe baza actului administrativ de numire,
emis in conditiile legii.
Functionarii publici au obligatia sa respecte intocmai regimul juridic al conflictului de interese si al
incompatibilitatilor, stabilite potrivit legii.

Legea nr. 7/2004 (r1), privind Codul de conduit a funcionarilor publici


1) Identificai normele generale de conduit ale funcionarilor publici corelate fiecrui principiu care st
la baza exercitrii funciei publice.
Principiile care stau la baza exercitarii functiei publice sunt:
a) legalitate, impartialitate si obiectivitate;
b) transparenta;
c) eficienta si eficacitate;
d) responsabilitate, in conformitate cu prevederile legale;
e) orientare catre cetatean;
f) stabilitate in exercitarea functiei publice;
g) subordonare ierarhica.
Norme generale de conduit profesional a funcionarilor publici
Asigurarea unui serviciu public de calitate
Loialitatea fa de Constituie i lege
Loialitatea fa de autoritile i instituiile publice
Libertatea opiniilor
Activitatea public
Activitatea politic
Folosirea imaginii proprii
Cadrul relaiilor n exercitarea funciei publice
Conduita n cadrul relaiilor internaionale
Interdicia privind acceptarea cadourilor, serviciilor i avantajelor
Participarea la procesul de luare a deciziilor
Obiectivitate n evaluare
Folosirea prerogativelor de putere public
Utilizarea resurselor publice
Limitarea participrii la achiziii, concesionri sau nchirieri

2) Prezentai interdiciile stabilite de lege pentru funcionari publici n scopul de a nu aduce prejudicii imaginii sau
intereselor legale ale instituiei publice n care i desfoar activitatea. Dai un exemplu care se nscrie n aceast
norm.
Loialitatea fa de autoritile i instituiile publice
Funcionarilor publici le este interzis:
a) s exprime n public aprecieri neconforme cu realitatea n legtur cu activitatea autoritii sau instituiei publice
n care i desfoar activitatea, cu politicile i strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau
individual;
b) s fac aprecieri neautorizate n legtur cu litigiile aflate n curs de soluionare i n care autoritatea sau instituia
public n care i desfoar activitatea are calitatea de parte;
c) s dezvluie informaii care nu au caracter public, n alte condiii dect cele prevzute de lege;

d) s dezvluie informaiile la care au acces n exercitarea funciei publice, dac aceast dezvluire este de natur s
atrag avantaje necuvenite ori s prejudicieze imaginea sau drepturile instituiei ori ale unor funcionari publici,
precum i ale persoanelor fizice sau juridice;
e) s acorde asisten i consultan persoanelor fizice sau juridice n vederea promovrii de aciuni juridice ori de
alt natur mpotriva statului sau autoritii ori instituiei publice n care i desfoar activitatea.
Exemplu dezvaluirea unor informatii fara caracter public unui solicitant care nu are dreptul sa le solicite/sa le
cunoasca, de la care ar obtine anumite avantaje materiale/foloase necuvenite in urma acestor dezvaluiri.
3) Descriei o situaie care ar reprezenta o nclcare a normelor de conduit privind cadrul relaiilor n exercitarea
funciei publice
a.Identificai consecinele acestei fapte.
b.Artai ce msuri ai lua n situaia n care ai fi superiorul direct al funcionarului public care nu a respectat
normele de conduit privind cadrul relaiilor n exercitarea funciei publice.
Cadrul relaiilor n exercitarea funciei publice
n relaiile cu personalul din cadrul autoritii sau instituiei publice n care i desfoar activitatea, precum i cu
persoanele fizice sau juridice, funcionarii publici sunt obligai:
s aib un comportament bazat pe respect, bun-credin, corectitudine i amabilitate.
sa nu aduca atingere onoarei, reputaiei i demnitii persoanelor din cadrul autoritii sau instituiei publice
n care i desfoar activitatea, precum i persoanelor cu care intr n legtur n exercitarea funciei
publice, prin:
a) ntrebuinarea unor expresii jignitoare;
b) dezvluirea unor aspecte ale vieii private;
s respecte principiul egalitii cetenilor n faa legii i a autoritilor publice, prin:
a) promovarea unor soluii similare sau identice raportate la aceeai categorie de situaii de fapt;
b) eliminarea oricrei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naionalitatea, convingerile religioase i
politice, starea material, sntatea, vrsta, sexul sau alte aspecte.
c) formularea unor sesizri sau plngeri calomnioase.
Funcionarii publici trebuie
s adopte o atitudine imparial i justificat pentru rezolvarea clar i eficient a problemelor cetenilor.
Exemplu atribuirea unor expresii jignitoare care aduc atingere onoarei, reputaiei i demnitii persoanelor din
cadrul autoritii sau instituiei publice n care i desfoar activitatea.
Incalcarea normei de conduita atrage raspunderea disciplinara a functionarului public, in conditiile legii.
Masuri As cerceta in rapoartele trimestriale intocmite privind respectarea normelor de conduit de ctre
funcionarul public din cadrul autoritii sau instituiei publice, pentru a identifica eventuale cauze care determin
nclcarea normelor de conduit profesional, inclusiv a constrngerilor sau ameninrilor exercitate asupra unui
funcionarului public.
As sesiza comisia de disciplin, care are competena de a cerceta nclcarea prevederilor prezentului cod de
conduit i de a propune aplicarea sanciunilor disciplinare, n condiiile legii.
4) Prezentai obligaiile funcionarilor publici n ceea ce privete respectarea cadrului relaiilor n exercitarea funciei
publice. Dai un exemplu de posibil nclcare a acestei norme.
Cadrul relaiilor n exercitarea funciei publice
n relaiile cu personalul din cadrul autoritii sau instituiei publice n care i desfoar activitatea, precum i cu
persoanele fizice sau juridice, funcionarii publici sunt obligai:
s aib un comportament bazat pe respect, bun-credin, corectitudine i amabilitate.
sa nu aduca atingere onoarei, reputaiei i demnitii persoanelor din cadrul autoritii sau instituiei publice
n care i desfoar activitatea, precum i persoanelor cu care intr n legtur n exercitarea funciei
publice, prin:
a) ntrebuinarea unor expresii jignitoare;
b) dezvluirea unor aspecte ale vieii private;
s respecte principiul egalitii cetenilor n faa legii i a autoritilor publice, prin:
a) promovarea unor soluii similare sau identice raportate la aceeai categorie de situaii de fapt;

b) eliminarea oricrei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naionalitatea, convingerile religioase i
politice, starea material, sntatea, vrsta, sexul sau alte aspecte.
c) formularea unor sesizri sau plngeri calomnioase.
Funcionarii publici trebuie
s adopte o atitudine imparial i justificat pentru rezolvarea clar i eficient a problemelor cetenilor.
Exemplu de incalcare a normei este aplicarea unui tratament discriminatoriu al catatenilor pe criteriul starii
materiale fapt care ar evidentia incalcarea principiului egalitatii cetatenilor in fata legii.
5) Precizai care sunt obiectivele codului de conduit al funcionarilor publici i care sunt metodele prin care acestea se
realizeaz.
Obiectivele prezentului cod de conduit urmresc s asigure creterea calitii serviciului public, o bun
administrare n realizarea interesului public, precum i s contribuie la eliminarea birocraiei i a faptelor de corupie
din administraia public, prin 3 metode:
a) reglementarea normelor de conduit profesional necesare realizrii unor raporturi sociale i profesionale
corespunztoare crerii i meninerii la nivel nalt a prestigiului instituiei funciei publice i al funcionarilor publici;
b) informarea publicului cu privire la conduita profesional la care este ndreptit sa se atepte din partea
funcionarilor publici n exercitarea funciilor publice;
c) crearea unui climat de ncredere i respect reciproc ntre ceteni i funcionarii publici, pe de o parte, i ntre
ceteni i autoritile administraiei publice, pe de alt parte.
6) Prezentai comparativ rolul Agenei Naionale a Funcionarilor Publici( ANFP ) i rolul autoritilor i instituiilor
publice n coordonarea, monitorizarea i controlul aplicrii normelor de conduit profesional.
Coordonarea, monitorizarea i controlul aplicrii normelor de conduit profesional
Rolul Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici
ANFP coordoneaz, monitorizeaz i controleaz aplicarea normelor prevzute de prezentul cod de conduit,
exercitnd urmtoarele atribuii:
a) urmrete aplicarea i respectarea, n cadrul autoritilor i instituiilor publice, a prevederilor prezentului cod de
conduit;
b) elaboreaz studii i analize privind respectarea prevederilor prezentului cod de conduit;
c) colaboreaz cu organizaiile neguvernamentale care au ca scop promovarea i aprarea intereselor legitime ale
cetenilor n relaia cu funcionarii publici.
Prin activitatea sa, ANFP nu poate influena derularea procedurii de lucru a comisiilor de disciplin din cadrul
autoritilor i instituiilor publice.
Rolul autoritilor i instituiilor publice
n scopul aplicrii eficiente a dispoziiilor prezentului cod de conduit, conductorii autoritilor i instituiilor
publice vor desemna un funcionar public, de regul din cadrul compartimentului de resurse umane, pentru
consiliere etic i monitorizarea respectrii normelor de conduit.
Acesta exercita urmtoarele atribuii:
a) acordarea de consultan i asisten funcionarilor publici din cadrul autoritii sau instituiei publice cu privire la
respectarea normelor de conduit;
b) monitorizarea aplicrii prevederilor prezentului cod de conduit n cadrul autoritii sau instituiei publice;
c) ntocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduit de ctre funcionarii publici din
cadrul autoritii sau instituiei publice.
Atribuiile se exercit n temeiul unui act administrativ emis de conductorul autoritii sau instituiei publice sau
prin completarea fiei postului cu atribuia distinct de consiliere etic i monitorizare a respectrii normelor de
conduit.
Rapoartele trimestriale - aprobate de conductorul autoritii sau instituiei publice, se comunic funcionarilor
publici din cadrul autoritii sau instituiei publice i se transmit trimestrial, la termenele i n forma standard
stabilite prin instruciuni de ANFP
Rapoartele autoritilor i instituiilor publice privind respectarea normelor de conduit vor fi centralizate ntr-o baz
de date necesar pentru:

a) identificarea cauzelor care determin nclcarea normelor de conduit profesional, inclusiv a constrngerilor sau
ameninrilor exercitate asupra unui funcionar public pentru a-l determina s ncalce dispoziii legale n vigoare ori
s le aplice necorespunztor;
b) identificarea modalitilor de prevenire a nclcrii normelor de conduit profesional;
c) adoptarea msurilor privind reducerea i eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale.
7) Avnd n vedere principiul general privind imparialitatea i independena n exercitarea funciei publice analizai
trei norme din Codul de conduit al funcionarilor publici care s reflecte acest principiu.
Imparialitatea i independena este principiul conform cruia funcionarii publici sunt obligai s aib o atitudine
obiectiv, neutr fa de orice interes politic, economic, religios sau de alt natur, n exercitarea funciei publice.
3 norme:
Folosirea prerogativelor de putere public
Este interzis folosirea de ctre funcionarii publici, n alte scopuri dect cele prevzute de lege, a prerogativelor
funciei publice deinute.
Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de
participare la anchete ori aciuni de control, funcionarilor publici le este interzis urmrirea obinerii de foloase sau
avantaje n interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
Funcionarilor publici le este interzis s foloseasc poziia oficial pe care o dein sau relaiile pe care le-au stabilit n
exercitarea funciei publice, pentru a influena anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei
anumite msuri.
Funcionarilor publici le este interzis s impun altor funcionari publici s se nscrie n organizaii sau asociaii,
indiferent de natura acestora, ori s le sugereze acest lucru, promindu-le acordarea unor avantaje materiale sau
profesionale.
Participarea la procesul de luare a deciziilor
n procesul de luare a deciziilor, funcionarii publici au obligaia s acioneze conform prevederilor legale i s i
exercite capacitatea de apreciere n mod fundamentat i imparial.
Funcionarilor publici le este interzis s promit luarea unei decizii de ctre autoritatea sau instituia public, de ctre
ali funcionari publici, precum i ndeplinirea atribuiilor n mod privilegiat.
Obiectivitate n evaluare
n exercitarea atribuiilor specifice funciilor publice de conducere, funcionarii publici au obligaia s asigure
egalitatea de anse i tratament cu privire la dezvoltarea carierei n funcia public pentru funcionarii publici din
subordine.
Funcionarii publici de conducere au obligaia s examineze i s aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a
competenei profesionale pentru personalul din subordine, atunci cnd propun ori aprob avansri, promovri,
transferuri, numiri sau eliberri din funcii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluznd orice form
de favoritism ori discriminare.
Se interzice funcionarilor publici de conducere s favorizeze sau s defavorizeze accesul ori promovarea n funcia
public pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile.

8) Avnd n vedere principiul general privind prioritatea interesului public n exercitarea funciei publice, analizai trei
norme care s reflecte acest principiu.
Prioritatea interesului public este principiul conform cruia funcionarii publici au
ndatorirea de a considera interesul public mai presus dect interesul personal, n exercitarea funciei publice.
Normele care reflecta acest principiu sunt:
1. Loialitatea fa de autoritile i instituiile publice
Funcionarii publici au obligaia de a apra n mod loial prestigiul autoritii sau instituiei publice n care i
desfoar activitatea i de a se abine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor
legale ale acesteia.
Funcionarilor publici le este interzis:

a) s exprime n public aprecieri neconforme cu realitatea n legtur cu activitatea autoritii sau instituiei publice
n care i desfoar activitatea, cu politicile i strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau
individual
b) s fac aprecieri neautorizate n legtur cu litigiile aflate n curs de soluionare i n care autoritatea sau instituia
public n care i desfoar activitatea are calitatea de parte;
c) s dezvluie informaii care nu au caracter public, n alte condiii dect cele prevzute de lege;
d) s dezvluie informaiile la care au acces n exercitarea funciei publice, dac aceast dezvluire este de natur s
atrag avantaje necuvenite ori s prejudicieze imaginea sau drepturile instituiei ori ale unor funcionari publici,
precum i ale persoanelor fizice sau juridice;
e) s acorde asisten i consultan persoanelor fizice sau juridice n vederea promovrii de aciuni juridice ori de
alt natur mpotriva statului sau autoritii ori instituiei publice n care i desfoar activitatea.
Prevederile lit. a) - d) se aplic i dup ncetarea raportului de serviciu, pentru o perioad de 2 ani, dac
dispoziiile din legi speciale nu prevd alte termene.
Dezvluirea informaiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conin asemenea
informaii, la solicitarea reprezentanilor unei alte autoriti ori instituii publice, este permis numai cu acordul
conductorului autoritii sau instituiei publice n care funcionarul public respectiv i desfoar activitatea.
Utilizarea resurselor publice
Funcionarii publici sunt obligai s asigure ocrotirea proprietii publice i private a statului i a unitilor
administrativ-teritoriale, s evite producerea oricrui prejudiciu, acionnd n orice situaie ca un bun proprietar.
Funcionarii publici au obligaia s foloseasc timpul de lucru, precum i bunurile aparinnd autoritii sau
instituiei publice numai pentru desfurarea activitilor aferente funciei publice deinute.
Funcionarii publici trebuie s propun i s asigure, potrivit atribuiilor care le revin, folosirea util i eficient a
banilor publici, n conformitate cu prevederile legale.
Funcionarilor publici care desfoar activiti publicistice n interes personal sau activiti didactice le este interzis
s foloseasc timpul de lucru ori logistica autoritii sau a instituiei publice pentru realizarea acestora.
Limitarea participrii la achiziii, concesionri sau nchirieri
Orice funcionar public poate achiziiona un bun aflat n proprietatea privat a statului sau a unitilor administrativteritoriale, supus vnzrii n condiiile legii, cu excepia urmtoarelor cazuri:
a) cnd a luat cunotin, n cursul sau ca urmare a ndeplinirii atribuiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea
bunurilor care urmeaz s fie vndute;
b) cnd a participat, n exercitarea atribuiilor de serviciu, la organizarea vnzrii bunului respectiv;
c) cnd poate influena operaiunile de vnzare sau cnd a obinut informaii la care persoanele interesate de
cumprarea bunului nu au avut acces.
Dispoziiile se aplic n mod corespunztor i n cazul concesionrii sau nchirierii unui bun aflat n proprietatea
public ori privat a statului sau a unitilor administrativ-teritoriale.
Funcionarilor publici le este interzis furnizarea informaiilor referitoare la bunurile proprietate public sau privat
a statului ori a unitilor administrativ-teritoriale, supuse operaiunilor de vnzare, concesionare sau nchiriere, n
alte condiii dect cele prevzute de lege.
9) Identificai norma de conduit aplicabil i precizai dac, pentru urmtorul caz,
acceptai propunerea/oferta fcut: suntei poliist local i o firm care confecioneaz articole de pielrie v propune
s deinei rolul principal ntr-un spot publicitar pentru curele / centuri. Ideea spotului este c dac centurile produse
de firma respectiv rezist n medie 5 ani la folosirea zilnic a poliitilor locali, acestea vor rezista o via n
condiiile unui utilizator privat.
Norma de conduita este Folosirea imaginii proprii.
Nu accept propunerea facuta deoarece,in considerarea funciei publice deinute, funcionarilor publici le este
interzis s permit utilizarea numelui sau imaginii proprii n aciuni publicitare pentru promovarea unei activiti
comerciale, precum i n scopuri electorale.
10) Enumerai i detaliai limitrile la care sunt supui funcionarii publici n ceea ce privete participarea la achiziii,
concesionri sau nchirieri ale bunurilor aflate n proprietatea privat a statului sau a unitilor administrativteritoriale

Limitarea participrii la achiziii, concesionri sau nchirieri


Orice funcionar public poate achiziiona, concesiona sau inchiria un bun aflat n proprietatea privat a statului sau
a unitilor administrativ-teritoriale, supus vnzrii n condiiile legii, cu
excepia urmtoarelor cazuri:
a) cnd a luat cunotin, n cursul sau ca urmare a ndeplinirii atribuiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea
bunurilor care urmeaz s fie vndute;
b) cnd a participat, n exercitarea atribuiilor de serviciu, la organizarea vnzrii bunului respectiv;
c) cnd poate influena operaiunile de vnzare sau cnd a obinut informaii la care persoanele interesate de
cumprarea bunului nu au avut acces.
Funcionarilor publici le este interzis furnizarea informaiilor referitoare la bunurile proprietate public sau
privat a statului ori a unitilor administrativ-teritoriale, supuse operaiunilor de vnzare, concesionare sau
nchiriere, n alte condiii dect cele prevzute de lege.
11) Descriei cadrul relaiilor n exercitarea funciei publice i folosirea prerogativelor de putere public.
Cadrul relaiilor n exercitarea funciei publice
Functionarii publici sunt obligati:
- s aib un comportament bazat pe respect, bun-credin, corectitudine i amabilitate in relaiile cu
personalul din cadrul autoritii sau instituiei publice n care i desfoar activitatea, precum i cu persoanele
fizice sau juridice,.
- sa nu aduca atingere onoarei, reputaiei i demnitii persoanelor din cadrul autoritii sau instituiei publice n
care i desfoar activitatea, precum i persoanelor cu care intr n legtur n exercitarea funciei publice, prin:
a) ntrebuinarea unor expresii jignitoare;
b) dezvluirea unor aspecte ale vieii private;
c) formularea unor sesizri sau plngeri calomnioase.
- s adopte o atitudine imparial i justificat pentru rezolvarea clar i eficient a problemelor cetenilor.
- s respecte principiul egalitii cetenilor n faa legii i a autoritilor publice, prin:
a) promovarea unor soluii similare sau identice raportate la aceeai categorie de situaii de fapt;
b)eliminarea oricrei forme de discriminare bazate pe aspecte privind naionalitatea, convingerile religioase i
politice, starea material, sntatea, vrsta, sexul sau alte aspecte.
Folosirea prerogativelor de putere public
Functionarilor publici le este interzis:
- folosirea, n alte scopuri dect cele prevzute de lege, a prerogativelor funciei publice deinute.
- urmrirea obinerii de foloase sau avantaje n interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau
morale altor persoane - prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte
normative, de evaluare sau de participare la anchete ori aciuni de control,
- s foloseasc poziia oficial pe care o dein sau relaiile pe care le-au stabilit n exercitarea funciei publice,
pentru a influena anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite msuri.
- sa impun altor funcionari publici s se nscrie n organizaii sau asociaii, indiferent de natura acestora, ori s
le sugereze acest lucru, promindu-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

12) Identificai norma de conduit aplicabil i precizai dac, n cazul n care, fiind funcionar public n cadrul unei
Direciei Generale Judeene a Finanelor Publice, un prieten v cere informaii referitoare la recuperarea n justiie a
unei taxe pe care acesta a achitat-o instituiei dumneavoastr, i oferii informaiile solicitate.
Nu i-as oferi informatiile solicitate deoarece, conform normei generale de conduita profesionala a fp - loialitate
fa de autoritile i instituiile publice, functionarilor publici le este interzis s acorde asisten i
consultan persoanelor fizice sau juridice n vederea promovrii de aciuni juridice ori de alt natur
mpotriva statului sau autoritii ori instituiei publice n care i desfoar activitatea.
13) Comentai folosirea prerogativelor de putere public.
Folosirea prerogativelor de putere public
Functionarilor publici le este interzis:

- folosirea, n alte scopuri dect cele prevzute de lege, a prerogativelor funciei publice deinute.
- urmrirea obinerii de foloase sau avantaje n interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau
morale altor persoane - prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte
normative, de evaluare sau de participare la anchete ori aciuni de control,
- s foloseasc poziia oficial pe care o dein sau relaiile pe care le-au stabilit n exercitarea funciei publice,
pentru a influena anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite msuri.
- sa impun altor funcionari publici s se nscrie n organizaii sau asociaii, indiferent de natura acestora, ori s
le sugereze acest lucru, promindu-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.
14) Prezentai i comentai normele de conduit profesional a funcionarilor publici privind utilizarea resurselor
publice.
Utilizarea resurselor publice
Funcionarii publici sunt obligai:
- s asigure ocrotirea proprietii publice i private a statului i a unitilor administrativ-teritoriale, s evite
producerea oricrui prejudiciu, acionnd n orice situaie ca un bun proprietar.
- s foloseasc timpul de lucru, precum i bunurile aparinnd autoritii sau instituiei publice numai pentru
desfurarea activitilor aferente funciei publice deinute.
- s propun i s asigure, potrivit atribuiilor care le revin, folosirea util i eficient a banilor publici, n
conformitate cu prevederile legale.
Funcionarilor publici care desfoar activiti publicistice n interes personal sau activiti didactice le este
interzis s foloseasc timpul de lucru ori logistica autoritii sau a instituiei publice pentru realizarea
acestora.
15) Descriei conduita funcionarilor publici n procesul de luare a deciziilor i evaluare a competenei profesionale.
Participarea la procesul de luare a deciziilor
n procesul de luare a deciziilor, funcionarii publici au obligaia s acioneze conform prevederilor legale i s i
exercite capacitatea de apreciere n mod fundamentat i imparial.
Funcionarilor publici le este interzis s promit luarea unei decizii de ctre autoritatea sau instituia public, de
ctre ali funcionari publici, precum i ndeplinirea atribuiilor n mod privilegiat.

Obiectivitate n evaluare
n exercitarea atribuiilor specifice funciilor publice de conducere, funcionarii publici au obligaia s asigure
egalitatea de anse i tratament cu privire la dezvoltarea carierei n funcia public pentru funcionarii publici din
subordine.
Funcionarii publici de conducere au obligaia s examineze i s aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare
a competenei profesionale pentru personalul din subordine, atunci cnd propun ori aprob avansri, promovri,
transferuri, numiri sau eliberri din funcii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluznd orice form
de favoritism ori discriminare.
Se interzice funcionarilor publici de conducere s favorizeze sau s defavorizeze accesul ori promovarea n
funcia public pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile
16) Identificai norma de conduit aplicabil i precizai cum procedai n urmtorul caz: La ieirea din instituia n care
suntei ncadrat ca funcionar public, un reprezentant al unui post TV local v solicit informaii privind starea unui
dosar pe care acesta l-a depus cu 3 sptmni nainte. tii c dosarul este soluionat pozitiv i c poate fi ridicat de
ctre deponent oricnd ntre orele 08-16 de la registratura instituiei. i comunicai reprezentantului postului TV
informaia?
Cadrul relaiilor n exercitarea funciei publice
Da, as comunica informatia reprezentantului postului TV, deoarece calitatea acestuia n relaia cu funcionarul
public este de beneficiar al serviciilor publice-funcionar public iar nu de reprezentant al presei - funcionar
public

17) Prezentai i comentai normele de conduit profesional a funcionarilor publici privind activitatea public i
activitatea politic.
Activitatea public
Relaiile cu mijloacele de informare n mas se asigur de ctre funcionarii publici desemnai n acest sens de
conductorul autoritii sau instituiei publice, n condiiile legii.
Funcionarii publici desemnai s participe la activiti sau dezbateri publice, n calitate oficial, trebuie s respecte
limitele mandatului de reprezentare ncredinat de conductorul autoritii ori instituiei publice n care i
desfoar activitatea.
(3) n cazul n care nu sunt desemnai n acest sens, funcionarii publici pot participa la activiti sau dezbateri
publice, avnd obligaia de a face cunoscut faptul c opinia
exprimat nu reprezint punctul de vedere oficial al autoritii ori instituiei publice n
cadrul creia i desfoar activitatea.
Activitatea politic
n exercitarea funciei publice, funcionarilor publici le este interzis:
a) s participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) s furnizeze sprijin logistic candidailor la funcii de demnitate public;
c) s colaboreze, n afara relaiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaii ori sponsorizri
partidelor politice;
d) s afieze, n cadrul autoritilor sau instituiilor publice, nsemne ori obiecte inscripionate cu sigla sau
denumirea partidelor politice ori a candidailor acestora.

18) Comentai rolul autoritilor i instituiilor publice n coordonarea, monitorizarea i controlul aplicrii normelor de
conduit profesional?
Rolul autoritilor i instituiilor publice
n scopul aplicrii eficiente a dispoziiilor prezentului cod de conduit, conductorii autoritilor i instituiilor
publice vor desemna un funcionar public, de regul din cadrul compartimentului de resurse umane, pentru
consiliere etic i monitorizarea respectrii normelor de conduit.
Persoana exercit urmtoarele atribuii:
a) acordarea de consultan i asisten funcionarilor publici din cadrul autoritii sau instituiei publice cu privire la
respectarea normelor de conduit;
b) monitorizarea aplicrii prevederilor prezentului cod de conduit n cadrul autoritii sau instituiei publice;
c) ntocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduit de ctre funcionarii publici din
cadrul autoritii sau instituiei publice.
Atribuiile se exercit n temeiul unui act administrativ emis de conductorul autoritii sau instituiei publice sau
prin completarea fiei postului cu atribuia distinct de consiliere etic i monitorizare a respectrii normelor de
conduit.
Rapoartele trimestriale aprobate de conductorul autoritii sau instituiei publice, se comunic funcionarilor
publici din cadrul autoritii sau instituiei publice i se transmit trimestrial, la termenele i n forma
standard stabilite prin instruciuni de ANFP.
Rapoartele autoritilor i instituiilor publice privind respectarea normelor de conduit vor fi centralizate ntr-o
baz de date necesar pentru:
a) identificarea cauzelor care determin nclcarea normelor de conduit profesional, inclusiv a constrngerilor sau
ameninrilor exercitate asupra unui funcionar public pentru a-l determina s ncalce dispoziii legale n vigoare ori
s le aplice necorespunztor;
b) identificarea modalitilor de prevenire a nclcrii normelor de conduit profesional;
c) adoptarea msurilor privind reducerea i eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale.
Publicitatea cazurilor de nclcare a normelor de conduit
Raportul anual cu privire la managementul funciei publice i al funcionarilor publici, care se ntocmete de
ANFP, trebuie s cuprind i urmtoarele date:
a) numrul i obiectul sesizrilor privind cazurile de nclcare a normelor de conduit profesional;

b) categoriile i numrul de funcionari publici care au nclcat normele de conduit moral i profesional;
c) cauzele i consecinele nerespectrii prevederilor prezentului cod de conduit;
d) evidenierea cazurilor n care funcionarilor publici li s-a cerut s acioneze sub presiunea factorului politic.
ANFP poate s prezinte n raportul anual, n mod detaliat, unele cazuri care prezint un interes deosebit pentru
opinia public.

19) Identificai norma de conduit aplicabil i precizai cum procedai n urmtorul caz: la ieirea din primria n care
suntei ncadrat ca funcionar public cu atribuii exclusive n domeniul economic, un reprezentant al unui post TV
local v solicit informaii privind stadiul unei aciuni publice a primriei. i comunicai reprezentantului postului
TV informaia?
Activitatea publica
Nu, deoarece relaiile cu mijloacele de informare n mas se asigur de ctre funcionarii publici desemnai n acest
sens de conductorul autoritii sau instituiei publice, ncondiiile legii.
20) Cu ce scop i n ce condiii un funcionar public ndeplinete atribuii de consiliere etica i monitorizare a respectrii
normelor de conduita? Prezentai o situaie care v-ar determina s v adresai funcionarului public cu atribuii de
consiliere etic.
Rolul autoritilor i instituiilor publice
n scopul aplicrii eficiente a dispoziiilor prezentului cod de conduit, conductorii autoritilor i instituiilor
publice vor desemna un funcionar public, de regul din cadrul compartimentului de resurse umane, pentru
consiliere etic i monitorizarea respectrii normelor de conduit.
Persoana exercit urmtoarele atribuii:
a) acordarea de consultan i asisten funcionarilor publici din cadrul autoritii sau instituiei publice cu privire la
respectarea normelor de conduit;
b) monitorizarea aplicrii prevederilor prezentului cod de conduit n cadrul autoritii sau instituiei publice;
c) ntocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduit de ctre funcionarii publici din
cadrul autoritii sau instituiei publice.
Atribuiile se exercit n temeiul unui act administrativ emis de conductorul autoritii sau instituiei publice sau
prin completarea fiei postului cu atribuia distinct de consiliere etic i monitorizare a respectrii normelor de
conduit.
Rapoartele trimestriale aprobate de conductorul autoritii sau instituiei publice, se comunic funcionarilor
publici din cadrul autoritii sau instituiei publice i se transmit trimestrial, la termenele i n forma
standard stabilite prin instruciuni de ANFP.
Rapoartele autoritilor i instituiilor publice privind respectarea normelor de conduit vor fi centralizate ntr-o
baz de date necesar pentru:
a) identificarea cauzelor care determin nclcarea normelor de conduit profesional, inclusiv a constrngerilor sau
ameninrilor exercitate asupra unui funcionar public pentru a-l determina s ncalce dispoziii legale n vigoare ori
s le aplice necorespunztor;
b) identificarea modalitilor de prevenire a nclcrii normelor de conduit profesional;
c) adoptarea msurilor privind reducerea i eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale.
21) Identificai norma de conduit aplicabil i precizai cum procedai n urmtorul caz: suntei funcionar public iar
eful ierarhic superior v roag s i achiziionai medicamente n timpul programului de lucru. Acceptai rugmintea
acestuia?

Nu, deoarece conform normei generale de conduit profesionala Utilizarea resurselor publice funcionarii
publici au obligaia s foloseasc timpul de lucru, (precum i bunurile aparinnd autoritii sau instituiei
publice) numai pentru desfurarea activitilor aferente funciei publice deinute.
22) Detaliai rolul Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici n coordonarea, monitorizarea i controlul aplicrii
normelor de conduit profesional ale funcionarilor publici .
Rolul Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici
ANFP coordoneaz, monitorizeaz i controleaz aplicarea normelor prevzute de prezentul cod de conduit,
exercitnd urmtoarele atribuii:
a) urmrete aplicarea i respectarea, n cadrul autoritilor i instituiilor publice, a prevederilor prezentului cod de
conduit;
b) elaboreaz studii i analize privind respectarea prevederilor prezentului cod de conduit;
c) colaboreaz cu organizaiile neguvernamentale care au ca scop promovarea i aprarea intereselor legitime ale
cetenilor n relaia cu funcionarii publici.
Prin activitatea sa, ANFP nu poate influena derularea procedurii de lucru a comisiilor de disciplin din cadrul
autoritilor i instituiilor publice.
Publicitatea cazurilor de nclcare a normelor de conduit
Raportul anual cu privire la managementul funciei publice i al funcionarilor publici, care se ntocmete de
ANFP, trebuie s cuprind i urmtoarele date:
a) numrul i obiectul sesizrilor privind cazurile de nclcare a normelor de conduit profesional;
b) categoriile i numrul de funcionari publici care au nclcat normele de conduit moral i profesional;
c) cauzele i consecinele nerespectrii prevederilor prezentului cod de conduit;
d) evidenierea cazurilor n care funcionarilor publici li s-a cerut s acioneze sub presiunea factorului politic.
ANFP poate s prezinte n raportul anual, n mod detaliat, unele cazuri care prezint un interes deosebit pentru
opinia public.
23) Identificai norma de conduit aplicabil i precizai cum procedai n urmtorul caz: un cetean v atrage atenia
asupra faptului c n instituia n care lucrai ca funcionar public responsabil de relaii publice nu este afiat Legea
nr. 7/2004 privind Codul de conduit al funcionarilor publici, republicat.
Conform normei generale de conduita profesionala Asigurarea publicitii - pentru informarea cetenilor,
compartimentele de relaii publice din cadrul autoritilor i instituiilor publice au obligaia de a asigura publicitatea
i de a afia codul de conduit la sediul autoritilor sau instituiilor publice, ntr-un loc vizibil.
Astfel, solicit imediat efului ierarhic permisiunea de a afia Codul de conduit la sediul instituiei publice,
ntr-un loc vizibil dup care l afiez, afiarea constituind obligaie prevzut de lege n sarcina instituiei
publice
24) Descriei i comentai loialitatea fa de Constituie i lege i loialitatea fa de autoritile i instituiile publice ale
funcionarilor publici.

Loialitatea fa de Constituie i lege


Funcionarii publici au obligaia ca, prin actele i faptele lor, s respecte Constituia, legile rii i s acioneze
pentru punerea n aplicare a dispoziiilor legale, n conformitate cu atribuiile care le revin, cu respectarea eticii
profesionale.
Funcionarii publici trebuie s se conformeze dispoziiilor legale privind restrngerea exerciiului unor drepturi,
datorat naturii funciilor publice deinute.
Loialitatea fa de autoritile i instituiile publice
Funcionarii publici au obligaia de a apra n mod loial prestigiul autoritii sau instituiei publice n care i
desfoar activitatea, precum i de a se abine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau
intereselor legale ale acesteia.
Funcionarilor publici le este interzis:

a) s exprime n public aprecieri neconforme cu realitatea n legtur cu activitatea autoritii sau instituiei publice
n care i desfoar activitatea, cu politicile i strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau
individual;
b) s fac aprecieri neautorizate n legtur cu litigiile aflate n curs de soluionare i n care autoritatea sau instituia
public n care i desfoar activitatea are calitatea de parte;
c) s dezvluie informaii care nu au caracter public, n alte condiii dect cele prevzute de lege;
d) s dezvluie informaiile la care au acces n exercitarea funciei publice, dac aceast dezvluire este de natur s
atrag avantaje necuvenite ori s prejudicieze imaginea sau drepturile instituiei ori ale unor funcionari publici,
precum i ale persoanelor fizice sau juridice;
e) s acorde asisten i consultan persoanelor fizice sau juridice n vederea promovrii de aciuni juridice ori de
alt natur mpotriva statului sau autoritii ori instituiei publice n care i desfoar activitatea.
Prevederile lit. a) - d) se aplic i dup ncetarea raportului de serviciu, pentru o perioad de 2 ani, dac
dispoziiile din legi speciale nu prevd alte termene.
Dezvluirea informaiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conin asemenea
informaii, la solicitarea reprezentanilor unei alte autoriti ori instituii publice, este permis numai cu acordul
conductorului autoritii sau instituiei publice n care funcionarul public respectiv i desfoar activitatea.
25) Analizai comparativ libertatea opiniilor, activitatea public i activitatea politic a funcionarilor publici.
Libertatea opiniilor
n ndeplinirea atribuiilor de serviciu, funcionarii publici au obligaia:
- de a respecta demnitatea funciei publice deinute, corelnd libertatea dialogului cu promovarea intereselor
autoritii sau instituiei publice n care i desfoar activitatea.
- de a respecta libertatea opiniilor i de a nu se lsa influenai de considerente personale sau de popularitate.
n exprimarea opiniilor, funcionarii publici trebuie s aib o atitudine conciliant i s evite generarea conflictelor
datorate schimbului de preri.
In activitatea public, relaiile cu mijloacele de informare n mas se asigur de ctre funcionarii publici
desemnai n acest sens de conductorul autoritii sau instituiei publice, n condiiile legii.
Funcionarii publici desemnai s participe la activiti sau dezbateri publice, n calitate oficial, trebuie s respecte
limitele mandatului de reprezentare ncredinat de conductorul autoritii ori instituiei publice n care i desfoar
activitatea.
n cazul n care nu sunt desemnai n acest sens, funcionarii publici pot participa la activiti sau dezbateri publice,
avnd obligaia de a face cunoscut faptul c opinia exprimat nu reprezint punctul de vedere oficial al autoritii ori
instituiei publice n cadrul creia i desfoar activitatea.
Activitatea politic
n exercitarea funciei publice, funcionarilor publici le este interzis:
a) s participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
b) s furnizeze sprijin logistic candidailor la funcii de demnitate public;
c) s colaboreze, n afara relaiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donaii ori sponsorizri
partidelor politice;
d) s afieze, n cadrul autoritilor sau instituiilor publice, nsemne ori obiecte inscripionate cu sigla sau
denumirea partidelor politice ori a candidailor acestora.
26) Prezentai principiile generale care guverneaz conduita profesional a funcionarilor publici. Comentai principiul
imparialiii i independenei/ principiul supremaiei Constituiei i a legii.
Principiile care guverneaz conduita profesional a funcionarilor publici sunt:
a) supremaia Constituiei i a legii, principiu conform cruia funcionarii publici au ndatorirea de a respecta
Constituia i legile rii;
Funcionarii publici au obligaia ca, prin actele i faptele lor, s respecte Constituia, legile rii i s acioneze
pentru punerea n aplicare a dispoziiilor legale, n conformitate cu atribuiile care le revin, cu respectarea eticii
profesionale.
Funcionarii publici trebuie s se conformeze dispoziiilor legale privind restrngerea exerciiului unor drepturi,
datorat naturii funciilor publice deinute.

b) prioritatea interesului public, principiu conform cruia funcionarii publici au ndatorirea de a considera
interesul public mai presus dect interesul personal, n exercitarea funciei publice;
c) asigurarea egalitii de tratament a cetenilor n faa autoritilor i instituiilor publice, principiu conform
cruia funcionarii publici au ndatorirea de a aplica acelai regim juridic n situaii identice sau similare;
d) profesionalismul, principiu conform cruia funcionarii publici au obligaia de a ndeplini atribuiile de serviciu
cu responsabilitate, competen, eficien, corectitudine i contiinciozitate;
e) imparialitatea i independena, principiu conform cruia funcionarii publici sunt obligai s aib o atitudine
obiectiv, neutr fa de orice interes politic, economic, religios sau de alt natur, n exercitarea funciei publice;
n exercitarea funciei publice, funcionarii publici au obligaia de a avea un comportament profesionist, precum i
de a asigura, n condiiile legii, transparena administrativ, pentru a ctiga i a menine ncrederea publicului n
integritatea, imparialitatea i eficacitatea autoritilor i instituiilor publice.
Funcionarii publici trebuie s adopte o atitudine imparial i justificat pentru rezolvarea clar i eficient a
problemelor cetenilor.
Funcionarii publici nu trebuie s solicite ori s accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaii sau orice alt avantaj, care
le sunt destinate personal, familiei, prinilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaii de afaceri sau de
natur politic, care le pot influena imparialitatea n exercitarea funciilor publice deinute ori pot constitui o
recompens n raport cu aceste funcii.
n procesul de luare a deciziilor, funcionarii publici au obligaia s acioneze conform prevederilor legale i s i
exercite capacitatea de apreciere n mod fundamentat i imparial.
f) integritatea moral, principiu conform cruia funcionarilor publici le este interzis s solicite sau s accepte,
direct ori indirect, pentru ei sau pentru alii, vreun avantaj ori beneficiu n considerarea funciei publice pe care o
dein, sau s abuzeze n vreun fel de aceast funcie;
g) libertatea gndirii i a exprimrii, principiu conform cruia funcionarii publici pot s-i exprime i s-i
fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept i a bunelor moravuri;
h) cinstea i corectitudinea, principiu conform cruia n exercitarea funciei publice i n ndeplinirea atribuiilor de
serviciu funcionarii publici trebuie s fie de bun-credin;
i) deschiderea i transparena, principiu conform cruia activitile desfurate de funcionarii publici n
exercitarea funciei lor sunt publice i pot fi supuse monitorizrii cetenilor.
27) Prezentai trei situaii care ar putea constitui impedimente n gestionarea eficient a
resurselor umane n cadrul unei instituii publice din administraia public central/local precum i msurile
corelative de diminuare a acestora.

-prezentarea
-msuri

de

impedimentelor
diminuare

3x3puncte
efectelor

9puncte
puncte

S-ar putea să vă placă și