Sunteți pe pagina 1din 4

FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

CENTRALIZATOR TEME LUCRĂRI DE ABSOLVIRE


SESIUNEA IUNIE/IULIE 2019

SPECIALIZAREA: ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Nr.crt. Cadrul didactic Tema propusă Numele și prenumele


E-mail studentului
Disciplina
1. Lect.univ.dr. Marius Văcărelu Parlamentul
mvacarelu@gmail.com

2. Bazele constituționale ale Guvernul


administrației publice
(Studentii au libertatea sa propuna
3. orice tema, cu acordul Curtea Constituțională
coordonatorului)

4. Justiția și puterea judecătorească

5. Lect.univ.dr. Marius Văcărelu Actul administrativ fiscal


mvacarelu@gmail.com

6. Drept financiar și fiscal Executarea silita fiscala a bunurilor


(Studentii au libertatea sa propuna mobile
orice tema, cu acordul
coordonatorului)
7. Asist.univ.dr. Elena Marinică Libera circulație a persoanelor în
elena.marinica@administratiepubli Uniunea Europeană (la alegere, o
ca.eu cauză)
8. Rolul Parlamentelor naționale în
Uniunea Europeană (studiu de caz: la
Drept instituțional european alegere, un stat membru al Uniunii)

Coordonarea se realizează împreună cu


prof.univ.dr. Irina Zlătescu
9. Lector.univ.dr. Gabriela Varia Legea ca izvor de drept. Studiu de caz
gabriela.varia@administratiepublic
a.eu
10. Legea ca izvor de drept. Studiu de caz
Statul şi administraţia publică în
societatea modernă

11. Conf.univ.dr. Mihaela V. Cărăușan Functia publică: evolutie sau involuție


mihaela.carausan@administratiepu juridico-administrativă
blica.eu
12. Drept administrativ I Codificarea activității administrației
publice - deziderat national

13. Conf.univ.dr. Mihaela V. Cărăușan Actul juridic de drept administrativ


mihaela.carausan@administratiepu (acte și contracte)
blica.eu
14. Drept administrativ II Mecanisme de control administrativ-
ierarhic
15. Conf.univ.dr. Radu Popescu Concedierea salariaților și a
radupopescu77@yahoo.com funcționarilor publici

16. Dreptul muncii Organizarea muncii

17. Conf.univ.dr. Radu Popescu Infracţiuni săvârșite de funcționarii


radupopescu77@yahoo.com publici

18. Drept penal Răspunderea penală pentru fapte de


corupție

19. Conf.univ.dr. Victor Alistar Temă la propunerea studentului, cu


victor.alistar@yahoo.com condiția discutării ei în prealabil cu
coordonatorul.
20. Contencios administrativ Temă la propunerea studentului, cu
condiția discutării ei în prealabil cu
coordonatorul.
21. Conf.univ.dr. Mădălina Cocoșatu Integritatea profesională a
madalina.cocosatu@administratiep funcționarului public
ublica.eu
22. Promovarea standardelor de moralitate
Deontologia funcţionarului public profesională

23. Conf.univ.dr. Mădălina Cocoșatu Pregătirea şi perfecţionarea


madalina.cocosatu@administratiep profesională a funcţionarilor publici
ublica.eu
24. Ştiinţa administraţiei Reforma administraţiei publice din
România - actualitate şi perspectivă

25. Dr. Ionița Cochințu Dreptul subiectiv civil și obligația


Ionita.cochintu@ civilă. Aspecte teoretice și practice
Elemente de drept civil
26. ionita.cochintu@administratiepubli Considerații generale referitoare la
ca.eu prescripția extinctivă în dreptul civil

27. Dreptul de proprietate. Regimul juridic


Conf.univ.dr. Andrei Duțu al proprietăţii publice

28. Institutii fundamentale de drept Răspunderea civilă delictuală directă şi


civil pentru administraţia publică indirectă

29. Conf.univ.dr. Andrei Duţu-Buzura Garantarea dreptului fundamental la un


andrei.dutu@administratiepublica.e mediu sănătos
u
30. Dreptul mediului şi dezvoltare Dezvoltarea durabilă: politici
durabilă internationale, regionale şi naţionale

31. Lect.univ.dr. Marius Văcărelu Compararea sistemului administratiei


mvacarelu@gmail.com publice din Franta cu sistemul
Drept administrativ comparat administratiei publice din Germania
(Studentii au libertatea sa propuna
32. orice tema, cu acordul Compararea sistemului administratiei
coordonatorului) publice din Franta cu sistemul
administratiei publice din Italia
33. Compararea sistemului administratiei
publice din Franta cu sistemul
administratiei publice din Spania
34. Compararea sistemului administratiei
publice din Franta cu sistemul
administratiei publice din Suedia

35. Conf. univ.dr. Anca Mierlă Protecția juridică a drepturilor


ancamierla@yahoo.com lingvistice ale minorităților naționale:
Carta europeană a limbilor regionale
Limba Engleză sau minoritare
36. Drepturi lingvistice în administrația
publică

37. Lect. univ. dr. Andy Leoveanu


andy.leoveanu@administratiepublic Logica normelor administrative
a.eu
38. Logica acţiunii administrative Termeni şi noţiuni în ştiinţele
administrative

39. Lect. univ. dr. Andy Leoveanu Eficientizarea structurilor


andy.leoveanu@administratiepublic administraţiei publice
a.eu locale. Studiu de caz
40. Tehnici şi metode de elaborare a Utilizarea tehnicilor şi metodelor
deciziei publice manageriale în procesul decizional
public. Studiu de caz
41. Georgescu Maria-Andrada Analiza funcțională a cheltuielilor
(maria- publice
andrada.georgescu@administratiep
42. ublica.eu) Bugetul general consolidat
AFPB

43. Liviu Andrei, 0720772588; Bugetul de stat în economia


liviucandrei@yahoo.com contemporană
Economie
44. Economia turismului în România

45. Tatiana-Camelia Cruceanu Dezvoltarea capacității de politici


tatiana.cruceanu@administratiepubl publice: exigență a integrării europene
ica.eu și a procesului de europenizare
46. Politici publice Procesul consultărilor publice în
elaborarea politicilor: între formalizare
și efectivitate
47. Conf.univ.dr. Dragoș Dincă Descentralizarea serviciilor publice
dragos.dinca@administratiepublica.
eu
48. Managementul Serviciilor Publice Aplicarea principiului adaptabilitatii
serviciilor publice

49. Conf.univ.dr. Dragoș Dincă Instrumentele dezvoltarii urbane


dragos.dinca@administratiepublica. durabile
eu
50. Dezvoltare si Planificare Urbana Responsabilitati privind dezvoltarea
urbana

51. Conf.univ.dr. Dragoș Dincă Gestiunea serviciilor publice prin


dragos.dinca@administratiepublica. parteneriat public privat
eu
Asist.univ.dr. Alexandra Iancu
52. Managementul Serviciilor Publice Dezvoltarea serviciilor publice de
salubrizare

53. Lect.univ.dr. Cătălin Dumitrică Planificarea procedurilor de achiziţii


catalindumitrica@gmail.com publice. Studiu de caz
Achiziţii publice
54. Atribuirea contractului de achiziţie
publică. Studiu de caz

55. Conf.unviv.dr. Iancu Diana – Relatiile de putere dintre ramura


Camelia, executiva si cea legislativa in Romania
dciancu@administratiepublica.eu
Asist.univ.dr. Volacu Alexandru,
56. alexandru.volacu@administratiepu Majoritarism si proportionalitate. O
blica.eu analiza normativa a sistemelor
Sisteme politice si administrative electorale
57. Conf.unviv.dr. Iancu Diana – Modele individualiste ale conducerii
Camelia,
dciancu@administratiepublica.eu
58. Asist.univ.dr. Volacu Alexandru, Identitate socială și conducere
alexandru.volacu@administratiepu
blica.eu
Psihosociologia conducerii
59. Lect.univ.dr. Corina-Georgiana Perfecționarea structurii organizatorice
Antonovici a unei instituții publice. Studiu de caz
corina.antonovici@administratiepu
60. blica.eu Îmbunătățirea funcțiilor procesului de
Management public conducere exercitate într-o instituție
publică. Studiu de caz
61. Asist. Dr. Anca Mot Sistemul meritocratic – obiectiv al
ancamot1@yahoo.fr procesului de reforma administrativa
Politică și administrație
62. Puterea administrativa si sistemul
politic

63. Dr. Mihai – Liviu DĂNILĂ Specificul comunicării în administraţia


0722131570 publică locală. Studiu de caz
liviu.danila@snspa.ro
64. Dimensiuni strategice ale comunicării
Comunicare în Administrația organizaţionale interne. Studiu de caz
Publică
65. Funcția legislativă a Parlamanetului.
Procedura legislativă
Dr. Otilia Ștefana Giredariu,
otiliaalexandru@yahoo.com
66. Specifitatea aplicării normelor de
Legistică formală
tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor administrative normative
67. Lect.univ.dr. Adelina Dumitrescu Contabilitatea activelor in instituțiile
adelina.dumitrescu@administratiep publice
ublica.eu
68. Contabilitate institutiilor publice Situațiile financiare anuale

S-ar putea să vă placă și