Sunteți pe pagina 1din 105

S.N.S.P.A.

BUCURESTI
FACULTATEA DE ADMINISTRAIE PUBLIC

RAPORT DE PRACTIC

Perioada stagiului de practic:


12.05.2014- 29.05.2014
(14 zile lucratoare)

I.

PREZENTARE GENERAL A STAGIULUI DE PRACTIC


a. Identificarea instituiei - gazd i a compartimentului unde a fost efectuat stagiul de
practic;
Comunele, orasele, judetele sunt unitati administrativ-teritoriale in care se exercita autonomia

locala si in care se organizeaza si functioneaza autoritati ale administratiei publice locale.

Primaria Sectorului 1 are sediu in Mun. Bucuresti, Sectorul 1 Bd. Banu Manta nr. 9, cu
urmtoarele

coordonate

de

contact:

Tel.

021/3191013;

Fax :

021/3191033;

Email:

registratura@primarias1.ro
Consiliul Local al Sectorului 1 din Municipiul Bucuresti, in calitate de autoritate deliberativa
impreuna cu Primarul Sectorului 1 in calitate de autoritate executiva, functioneaza ca autoritati
autonome, rezolvand si gestionand o parte din treburile publice ale sectorului 1 al Municipiului
Bucuresti, avand atributii stabilite prin lege, dintre care unele le exercita numai pe baza Hotararilor
Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
Conducerea executiva a sectorului 1 al Municipiului Bucuresti este formata din Primarul
Andrei Ioan Chiliman si un Viceprimar: Vasile Mooc, alesi in conditiile legii pe o perioada de 4
ani. Sectorul 1 ca subdiviziune administrativ-teritoriala a Municipiului Bucuresti are si un Secretar:
Moldoveanu Alexandru care are statut de functionar public cu functie de conducere si este
salarizat de la bugetul local.
Primarul Sectorului 1, Viceprimarul, Secretarul impreuna cu aparatul propriu al Consiliului
Local al sectorului 1 constituie, conform legii, PRIMARIA SECTORULUI 1, institutie publica cu
activitate permanenta.

SERVICIUL RELAII CU PUBLICUL si SERVICIUL IMAGINE, CULTURA, PRESA


Ca fenomen n care se cedeaz i se primesc informaii, comunicarea este un proces
implicativ care presupune participarea, atat a membrilor colectivitatii locale din Sectorul 1
Bucuresti, dar si a Primariei, ca institutie publica si se bazeaz pe transfer i contratransfer
informaional.
Existena colectivitatii locale la nivelul Sectorului 1 Bucuresti i a structurilor publice care
gestioneaza interesele acesteia, implic, alturi de norme, legi, reguli, ierarhizare, automat i
organizarea actiunilor la nivel macro, adica procesul de comunicare organizare.
In consecinta, exista dou planuri ale comunicarii, respectiv comunicarea-organizare
intersistemic, situaie n care aciunile sunt axate pe legtura dintre sistemul administratiei publice
locale si sistemul colectivitatii locale reprezentata de persoanele fizice si juridice si comunicarea organizare intrasistemic, caz n care comunicarea face referire la interiorul sistemului
administratiei publice locale constituita la nivelul Sectorului 1 Bucuresti.
Procesul comunicrii la nivelul administratiei publice a Sectorului 1 st la baza crerii,
meninerii i dezvoltrii relatiei dintre administratori si cei administrati, deoarece realizeaza puni
de legtur ntre sistemul institutional public si persoane fizice si juridice titulari de drepturi
recunoscute si ocrotite de lege precum i legturi ntre Primaria Sectorului 1 pe de o parte si
Serviciile Publice de interes local subordonate Consiliului Local Sector 1 pe de alta parte si
celelalte institutii administrative din sistemul administratiei publice centrale si locale.
2

b.

Obiectivele departamentului n care se efectueaz stagiul de practic;


Prezentarea activitatii de relatii publice. Particularitati ale procesului de comunicare
externa si interna la nivelul Primariei Sectorului 1. Transparenta administrativa
relativa la liberul acces la informatiile de interes public
Managementul modern la nivelul administratiei publice a Sectorului 1, presupune derularea
procesului de comunicare in dimensiunile sale clasice, respectiv, comunicarea interna si cea
externa.
Potrivit Legii 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public si HG nr.
123/2002 ce reglementeza modul de organizare a compartimentelor specializate din instituitii
publice, autoritile i instituiile publice au obligaia de a organiza compartimente specializatede
informare i relaii publice sau de a desemna persoane cu atribuii n acest domeniu. Asigurarea de
ctre autoritile i instituiile publice a accesului la informaiile de interes public se face din oficiu
sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaii publice sau al persoanei desemnate n
acest scop.
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public este o lege adoptata
dupa model american, in interesul democratiei, ocrotirii valorilor statului de drept si respectului
fata de cetatean.
Consolidarea democratiei si reforma in administratia publica, presupun institutionalizarea
transparentei in relatiile cetatean si instituti/autoritati publice. Totodata , legea de fata reprezinta un
pas major in schimbarea de mentalitate in relatia dintre cetatean si functionarii publici.
Sunt astfel preluate dispozitii cuprinse in DUDO art.19 si dezvoltate

prevederile

constitutionale cuprinse in art. 31 Constitutia Romaniei.


Prin legea nr. 544/2001, pe de o parte, este circumstantiat dreptul la petitionare, ca drept
fundamental cetatenesc relativ la dreptul persoanei de a solicita informatii cu privire la activitatile
oricarei institutii care utilizeaza resurse financiar publice, adica informatii care sunt de interes
public. Pe de alta parte, Legea nr. 544/2001 reuneste in protectia ei juridica si reglementeaza in
mod nuantat doua drepturi fundamentale , anume, dreptul la petitionare, si dreptul la informatie
inscrise in art. in art. 47 si art 31 ale Constitutiei Romaniei , de unde si caracterul de norma mijloc,
care asigura traducerea cerintelor fundamentale de reglementare a ordinii sociale inscrise in
3

Constitutie, in limbaj specific dreptului in domeniul libertatii cetatenilor de a se adresa Autoritatilor


Publice in vederea realizarii accesului lor liber la orice informatie de interes public.
Spre deosebire de OG 27/2002, care reglementeaza dreptul cetatenilor de a se adresa
institutiilor publice prin petitii formulate in nume propriu, unde accentul cade pe latura activa a
raportului administratie cetatean, respectiv, dreptul subiectiv recunoscut si ocrotit de lege
apartinand unei persoane fizice sau juridice, Legea nr. 544/2001 are in centrul atentiei
dimensiunea pasiva a acestei relatii, adica, oligatia institutiei publice de a asigura liberul acces
la informatiile de interes public. Aceasta axioma se desprinde cu usurinta din economia legii care
obliga institutiile publice sa furnizeze din oficiu informatii de interes public cu caracter essential, si
de asemenea sa raspunda in termene relativ scurte solicitarilor scrise sau verbale, respectiv, 10 zile.
Informarea cetatenilor asupra diferitelor drepturi subiective ce le apartin, dar si asupra
mijloacelor legale de protectie de care dispun in raporturile cu administratia, reprezinta in Romania
unul din elementele esentiale in efortul de constructie unei administratii publice democrate, pentru
ca reda transparenta administrativa. Cu cat transparenta administrativa este mai reala, cu atat vor
exista mai multe avantaje procedurale, iar costurile suplimentare la nivel societal vor fi compensate
mai eficient.
Exigente ce se cer a fi indeplinite in aplicarea Legii 544/2001

Accesul mai bun la informatii printr-o rationala aplicare si delimitare a notiunii de secret
administrativ;

Publicarea proiectelor de decizii in vederea consultarii si atragerii cetatenilor la elaborarea


acestora. Se mentine un climat participativ al oamenilor in concordanta cu legea nr. 52/2003
privind transparenta administrativa, de natura sa duca la eficientizarea procesului decisional.

Respecterea elementelor de procedura contradictorie, cu respectarea dreptului cetatenilor de


a cunoaste continutul dosarului si a primi raspuns formulat in scris in mod corelativ cu
obligatia administratiei de a motiva in scris raspunsul . solutiile adoptate trebuie justificate,
astfel incat cetatenii sa inteleaga si sa insuseasca solutia sau dimpotriva sa o conteste si sa
poata motiva un eventual recurs administrativ sau o actiune in justitie.

Comunicarea externa presupune, pe de o parte, activitatea de informare a cetatenilor


relatii cu publicul - si activitatea de informare a mass media relatii publice. Pe de alta parte,
comunicarea interna presupune informarea personalului propriu.
Pentru desfasurarea optima a activitatii in aceste domenii si asigurarea unei gestionari
eficace a imaginii institutiei in aplicarea Legii nr. 544/2001, Primaria Sectorului 1 a luat hotararea
infiintarii unor servicii specializate, in principal pe probleme de comunicare, pe de o parte pentru
informarea directa a persoanelor - Serviciul Registratura, Relatii cu Publicul si pentru informarea
mass media - Serviciul Imagine, Cultura, Presa, pe de alta parte;

Astfel:

Serviciul Registratura, Relatii cu Publicul


-

asigura accesul la informatiile de interes public din oficiu sau la cerere;

are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

a)

actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei


publice;

b)

structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare,


programul de audiente si autoritatii sau institutiei publice;

c)

numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale
functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

d)

coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul,
numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;

e)

sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

f)

programe si strategii proprii;

g)

lista cuprinzand documentele de interes public;

h)

lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

i)

modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care


persoane se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes
public solicitate.
-

asigura persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in


scris sau verbal;

asigurarea informatiilor de interes public se poate realiza daca sunt intrunite


conditiile tehnice necesare si in format electronic;

are obligatia sa precizeze conditiile si formele in care are loc accesul la informatiile
de interes public si sa furnizeze pe loc informatiile solicitate, in situatia in care
acestea sunt detinute in cadrul serviciului;

indruma persoanele sa solicite in scris informatia de interes public;

asigura programul minim stabilit de conducerea autoritatii sau institutiei publice,


care va fi afisat la sediul acesteia si care se va desfasura in mod obligatoriu in timpul
functionarii institutiei, incluzand si o zi pe saptamana, dupa programul de
functionare;

va primi, va inregistra si se va ingriji de rezolvarea petitiilor;

pentru rezolvarea temeinica si legala a petitiilor serviciul le va indruma catre


compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a raspunsului;

are obligatia sa urmareasca solutionarea si redactarea in termen a raspunsului;

asigura expedierea raspunsului catre petitionar a petitiilor inregistrate in cadrul


compartimentului, ingrijindu-se si de clasarea si arhivarea petitiilor;

asigura indreptarea petitiilor gresit inregistrate catre autoritatile sau institutiile


publice in a caror atributii intra rezolvarea problemelor semnalate in petitii;

intocmeste semestrial raportul privind activitatea de solutionare a petitiilor din


cadrul institutiei publice;

actualizeaza anual un buletin informativ care va cuprinde informatii de interes


public;

realizeaza materiale informative specifice;

coordoneaza eleborarea si difuzarea catre populatie a pliantelor, ghidurilor si


materialelor informative, destinate tuturor celor interesati care sa contribuie la
alcatuirea unei imagini corecte despre institutie si activitatile ei;

colaboreaza cu compartimentul de informatica in vederea asigurarii accesului la


informatiile publice, si prin intermediul mijloacelor informatice (internet, intranet,
etc);

asigura desfasurarea programelor de practica a studentilor in baza cererii acestora


si/sau a institutiilor de invatamant superior ;

elibereaza

adeverinte

care

atesta

invatamantului superior.
6

efectuarea

practicii

de

catre

studentii

Serviciul Imagine, Cultura, Presa

monitorizeaza activitatea institutiilor locale de cultura, arta si a ONG-urilor din sectorul 1


asigurand totodata colaborarea cu acestea;

initiaza activitati si evenimente artistice, culturale, stiintifice, sportive si de agrement proprii


cat si unele care decurg din derularea unor relatii de colaborare locala, nationala sau
internationala;

identifica forme posibile si eficiente de cooperare dintre ONG-uri si Primaria Sectorului 1;


initiaza si coordoneaza proiecte in parteneriat cu societatea civila;

asigura consultarea cetatenilor si ONG-urilor, direct sau in comitete consultative;

organizeaza campanii de educatie civica prin activitati de diseminare a informatiei si de


consultare a cetatenilor;

promoveaza relatii de colaborare cu institutii si organizatii nationale si internationale,


precum si infratiri cu alte autoritati ale administratiei publice locale nationale sau
internationale in colaborare cu Serviciul Cabinet Primar;

promoveaza imaginea administratiei publice locale a sectorului 1;

asigura relatiile cu mass-media, intocmeste si prezinta primarului sinteza zilnica a


problemelor dezbatute de principalele cotidiene;

elaboreaza comunicate de presa in baza notelor de informare primite din partea serviciilor
de specialitate din Primarie ;

pune la dispozitia cetatenilor si a mijloacelor de informare in masa informatiile cu caracter


cultural, in vederea cunoasterii exacte a activitatii administratiei publice locale a sectorului 1
in acest domeniu de activitate, prin informari si conferinte de presa organizate ori de cate ori
este nevoie;

gestioneaza crizele si conflictele de comunicare care pot afecta increderea cetatenilor in


activitatea desfasurata de Primaria si Consiliul Local al sectorului 1;

initiaza si organizeaza dezbateri, mese rotunde, seminarii pe teme de interes pentru cetatenii
sectorului 1;

Atributiile i obiectivele Serviciilor RELATII CU PUBLICUL si RELATII CU PRESA au


fost stabilite in conformitate cu urmatoarele acte normative, emise de autoritatile statului de drept:
Acte normative cu caracter general:
1. Constitutia Romaniei - modificata si completata prin Legea de revizuire a
Constitutiei Romaniei nr. 429 din 23/10/2003, aprobata prin referendum national 18
- 19 octombrie 2003 si publicata in Monitorul Oficial , Partea I , nr. 758 din 29
octombrie 2003;
2. Lege nr. 199 din 17 noiembrie 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei
locale, adoptat la Strasbourg la 15 octombrie 1985, publicat n Monitorul Oficial
nr. 331 din 26 noiembrie 1997;
3. Legea nr. 215din 23/04/2001,a administraiei publice locale, republicata in
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 123 din 20.02.2007;
4. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicata in Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 251 din 22 martie 2004, astfel cum a fost modificata si
completata prin Legea nr. 344/2004, O.U.G. nr. 92/2004, O.U.G. nr. 39/2005, O.G.
nr. 2/2006, Legea nr. 442/2006 si Legea nr. 251/2006;
5. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici, publicata in
Monitorul Oficial, Partea I nr. 157 din 23/02/2004;
6. Legea nr. 195 din 22/05/2006, legea cadru a descentralizrii, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei nr. 453/25 mai 2006;
7. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic legislativ pentru elaborarea actelor
normative, republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 777 din 25/08/2004;
8. Ordonana de Urgen a Guvernului Romaniei nr. 24/2007 privind stabilirea unor
msuri de reorganizare n cadrul administraiei publice centrale, publicata in
Monitorul Oficial, Partea I nr. 247 din 12/04/2007;
9. Ordonan de Urgen nr. 63/2003privind organizarea i funcionarea Ministerului
Administraiei i Internelor, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 462 din
28/06/2003, astfel cum a fost completata de Legea nr. 604/2003, Legea nr. 161/2005
si modificata de Legea de aprobare nr. 604/2003, Ordonana de Urgen nr. 36/2004,
Ordonana de Urgen nr. 2/2005;
8

Acte normative cu caracter specific


1

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public, publicata
in Monitorul Oficial, Partea I nr. 663 din 23/10/2001, astfel cum a fost completata de
Legea nr. 380/2006, modificata de Rectificarea din anul 2002, Legea nr. 371/2006 si
Legea nr. 380/2006;

Lege nr. 504/2002, legea audiovizualului, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.
534 din 22/07/2002, astfel cum a fost modificat de Legea nr. 402/2003, Ordonan
de Urgen a Guvernului nr. 123/2005, Ordonan de Urgen a Guvernului nr.
3/2006 si Legea nr. 197/2006;

Lege nr. 8/1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe, publicata in Monitorul
Oficial, Partea I nr. 60 din 26/03/1996, astfel cum a fost completat de Legea nr.
285/2004, Ordonan de Urgen nr. 123/2005, Legea nr. 329/2006, modificat de
Legea nr. 146/1997, Legea nr. 285/2004, Ordonana de Urgen nr. 123/2005,
Ordonan de Urgen nr. 190/2005 si Legea nr. 329/2006;

Lege nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii


Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, publicata in
Monitorul Oficial, Partea I nr. 391 din 09/05/2005

Lege nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate publicata in Monitorul


Oficial, Partea I nr. 248 din 12/04/2002;

Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in


exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri,
prevenirea si sanctionarea coruptiei;

Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n


exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri,
prevenirea i sancionarea corupiei

Legea nr. 19/2003 privind organizarea i funcionarea Ageniei Naionale de Pres


ROMPRES, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 34 din 22/01/2003;

Legea nr. 41/1994 privind organizarea i funcionarea Societii Romne de


Radiodifuziune i Societii Romne de Televiziune, republicata in Monitorul
9

Oficial, Partea I, nr. 636 din 27 decembrie 1999, modificata de Ordonana


Guvernului nr. 18/2003, Ordonana de Urgen nr. 71/2003 si Legea nr. 469/2004;
10 Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 70 din 03/02/2003;
11 Lege nr. 3/1974, Legea presei din Romnia, republicata in Buletinul Oficial nr. 3 din
19/01/1978;
12 Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial,
Partea I nr. 790 din 12/12/2001;
13 Lege nr. 32/1994 privind sponsorizarea, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.
129 din 25/05/1994, completata de Legea nr. 394/2006 si modificata deLegea nr.
105/1997, Ordonan nr. 36/1998 si Ordonana de Urgen nr. 127/1999;
14 Hotarare a Guvernul Romaniei nr. 353/2002 pentru aprobarea Normelor privind
protectia informatiilor clasificate ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord in
Romania, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 315 din 13/05/2002;
15 Hotrre nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public, publicat in
Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 08/03/2002;
16 Hotararea Guvernului

nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de

protectie a informatiilor clasificate in Romania, publicata in Monitorul Oficial,


Partea I nr. 485 din 05/07/2002;
17 Hotararea Guvernului nr. 1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr.
161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea
demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si
sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National,
astfel cum a fost modificata prin HG 538/2004.
18 Hotararea Guvernului nr. 123/2002 metodologia de aplicare a legii liberului acces
la informatiile de interes public:
19 Hotararea Guvernului nr. 1723/2004 din 14/10/2004privind aprobareaProgramului
de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul

10

20 Hotrrea Guvernului nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de msuri


pentru combaterea birocraiei n activitatea de relaii cu publicul, publicat in
Monitorul Oficial, Partea I nr. 1009 din 02/11/2004, astfel cum a fost modificata de
Hotrrea Guvernului nr. 1487/2005;
21 Ordonanta de Urgenta a Guvernul Romaniei nr. 153/2002 privind organizarea si
functionarea Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, publicata
in Monitorul Oficial, Partea I nr. 826 din 15/11/2002;
22 Ordonanta Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a
petitiilor;
23 Ordin al Avocatului Poporului nr. 6/2003 privind stabilirea Clauzelor contractuale
standard in cazul transferurilor de date cu caracter personal catre un operator stabilit
intr-un stat a carui legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel
oferit de legea romana, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 151 din
10/03/2003;
24 Ordin al Avocatului Poporului

nr. 75/2002 privind stabilirea unor masuri si

proceduri specifice care sa asigure un nivel satisfacator de protectie a drepturilor


persoanelor ale caror date cu caracter personal fac obiectul prelucrarilor, publicat in
Monitorul Oficial, Partea I nr. 449 din 26/06/2002;
25 Ordin al Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea Cerintelor minime de
securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal, publicat in Monitorul Oficial,
Partea I nr. 383 din 05/06/2002;
26 Ordin al Avocatului Poporului nr. 53/2002 privind aprobarea formularelor tipizate
ale notificarilor prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,
publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 383 din 05/06/2002;
27 Decizie a Consiliul Naional al Audiovizualului privind normele obligatorii de
realizare a publicitii n cadrul programelor audiovizuale radiodifuzate sau
distribuite prin cablu, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 290 din
07/08/1998;
28 Decizie a Presedintelui Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor
cu Caracter Personal, nr. 60/2006 privind stabilirea unor formulare tipizate ale
11

notificarilor prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire


la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata
in Monitorul Oficial, Partea I nr. 507 din 12/06/2006;

c. Detalii despre coordonatorul stagiului de practic din interiorul instituiei.


Nicolae Pandele functionar public statutar in cadrul Serviciului Imagine, Cultura,
Presa si Informatica
Nicolae Pandele a absolvit Facultatea de Drept in anul 1999 si a urmat studiile postuniversitare
de masterat, Studii Administrative Europene", intre 2000-2002, in cadrul Scolii Naionale de Studii
Politice si Administrative. Intre 2003-2006 a urmat succesiv specializri in cadrul Institutului National
de Administraie: Transparenta comunicrii cu cetenii", Managementul relaiilor publice",
Tehnici de comunicare si relaiile cu mass-media", Managementul patrimoniului. Proceduri
administrative privind achiziiile publice de bunuri, servicii si lucrri", Auditul financiar contabil",
Standarde de control intern". In 2004 a urmat Programul de pregtire deschis jurnalitilor si
funcionarilor din administraia publica" organizat de Consiliul Europei in parteneriat cu Centrul pentru
Jurnalism Independent. Activitatea profesionala a prins contur in 1986, odat cu funcia de prospector la
ntreprinderea de Prospeciuni Geologice si Geofizice din Bucureti. In anul 2000 a fost Redactor la
Agenia de Presa Promptmedia din Bucureti, iar in anul 2002 a deinut funcia de Recenzor ef la
Institutul National de Statistica si Studii Economice. In perioada martie 2007 iulie 2013 a exercitat
functia de ef Serviciu Integrare Europeana in cadrul Primriei Sectorului 1 din Bucureti.
In prezent isi desfasoara activitatea in cadrul Serviciului Imagine, Cultura, Presa si
Informatica, avand functia de inspector superior.

II.

DESCRIEREA INSTITUIEI PRIMITOARE


a. Plasarea instituiei n sistemul administrativ romnesc

Administratia publica in Sectorul 1 Bucuresti se organizeaza si functioneaza in temeiul


Constitutiei Romaniei si Legii nr. 215 a administratiei publice locale. Astfel, aparatul propriu al
12

Primariei Sectorului 1 functioneaza in temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala,
in organizarea acesteia urmarindu-se realizarea conditiilor de operativitate si eficienta.
Primarul conduce serviciile publice ale Sectorului 1 in conditiile prevazute de art. 68 alineatul
(1) din Legea 215/2001 republicata. De asemenea, Primarul in calitate de autoritate executiva are
obligatia de a pune in aplicare Hotararilor adoptate de Consiliul Local al Sectorului 1 si indeplineste
atributiile ce ii revin prin Legea nr. 215/2001, solutionand si gestionand problemele curente ale
Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti.
Constitutia Romaniei
Art. 3 - Teritoriul
(3) Teritoriul este organizat, sub aspect administrativ, in comune, orase si judete. In conditiile legii,
unele orase sunt declarate municipii.
Articolul 73 alin 3 lit o- Categorii de legi
(3) Prin lege organica se reglementeaza:
o) organizarea administratiei publice locale, a teritoriului, precum si regimul general privind
autonomia locala;
CAPITOLUL V - Administratia publica
Seciunea 2 - Administratia publica locala
Articolul 120 - Principii de baza
(1) Administratia publica din unitatile administrativ-teritoriale se intemeiaza pe principiile
descentralizarii, autonomiei locale si deconcentrarii serviciilor publice.
(2) In unitatile administrativ-teritoriale in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o
pondere semnificativa se asigura folosirea limbii minoritatii nationale respective in scris si oral in
relatiile cu autoritatile administratiei publice locale si cu serviciile publice deconcentrate, in
conditiile prevazute de legea organica.
Articolul 121 - Autoritati comunale si orasenesti

13

(1) Autoritatile administratiei publice, prin care se realizeaza autonomia locala in comune si in
orase, sunt consiliile locale alese si primarii alesi, in conditiile legii.
(2) Consiliile locale si primarii functioneaza, in conditiile legii, ca autoritati administrative
autonome si rezolva treburile publice din comune si din orase.
(3) Autoritatile prevazute la alineatul (1) se pot constitui si in subdiviziunile administrativteritoriale ale municipiilor.
Articolul 123 - Prefectul
(1) Guvernul numeste un prefect in fiecare judet si in municipiul Bucuresti.
(2) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local si conduce serviciile publice
deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din
unitatile administrativ-teritoriale.
(3) Atributiile prefectului se stabilesc prin lege organica.
(4) Intre prefecti, pe de o parte, consiliile locale si primari, precum si consiliile judetene si
presedintii acestora, pe de alta parte, nu exista raporturi de subordonare.
(5) Prefectul poate ataca, in fata instantei de contencios administrativ, un act al consiliului judetean,
al celui local sau al primarului, in cazul in care considera actul ilegal. Actul atacat este suspendat de
drept.

Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala


Capitolul I - Dispozitii generale
Seciunea 1 - Regimul general al autonomiei locale
Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza regimul general al autonomiei locale, precum si organizarea
si functionarea autoritatilor administratiei publice locale.
Art. 2. - (1) Administratia publica in unitatile administrativ-teritoriale se organizeaza si
functioneaza in temeiul principiilor:
14

autonomiei locale,

descentralizarii serviciilor publice,

eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale,

legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit.


(2) Aplicarea principiilor prevazute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului de stat
national, unitar si indivizibil al Romaniei.
Art. 3. - (1) Prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor
administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona, in numele si in interesul colectivitatilor
locale pe care le reprezinta, treburile publice, in conditiile legii.
(2) Acest drept se exercita de consiliile locale si primari, precum si de consiliile judetene,
autoritati ale administratiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber
exprimat.
(3) Dispozitiile alin. (2) nu aduc atingere posibilitatii de a recurge la consultarea locuitorilor prin
referendum sau prin orice alta forma de participare directa a cetatenilor la treburile publice, in
conditiile legii.
(4) Prin colectivitate locala se intelege totalitatea locuitorilor din unitatea administrativ-teritoriala.
Art. 4. - (1) Autonomia locala este numai administrativa si financiara, fiind exercitata pe baza si
in limitele prevazute de lege.
(2) Autonomia locala priveste organizarea, functionarea, competentele si atributiile, precum si
gestionarea resurselor care, potrivit legii, apartin comunei, orasului sau judetului, dupa caz.
CAPITOLUL V - Administratia publica a municipiului Bucuresti
Art. 92. - Municipiul Bucuresti este organizat in 6 subdiviziuni administrativ-teritoriale, numite
sectoare.
Art. 93. - (1) Sectoarele municipiului Bucuresti au cate un primar si un viceprimar, iar municipiul
Bucuresti are un primar general si 2 viceprimari.
(2) Validarea alegerii primarului general al municipiului Bucuresti se face de presedintele
Tribunalului Bucuresti, in conditiile prezentei legi.
Art. 94. - Autoritatile administratiei publice locale din Municipiul Bucuresti sunt
- Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale ale sectoarelor, ca autoritati
deliberative, precum si
15

- Primarul general al municipiului Bucuresti si primarii sectoarelor, ca autoritati executive,


alese in conditiile Legii privind alegerile locale.
Art. 95. - (1) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti se constituie, functioneaza si
pot fi dizolvate in conditiile prevazute de dispozitiile prezentei legi pentru consiliile locale, care se
aplica in mod corespunzator.
(2) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti exercita, in principal, urmatoarele
atributii:
(3) Atributiile prevazute la alin. (2) lit. c)-h), p) si q) pot fi exercitate numai pe baza
IMPUTERNICIRII EXPRESE date prin hotarare a Consiliului General al Municipiului
Bucuresti.
a) aleg, din randul consilierilor, consilierul care conduce sedintele consiliului, precum si un
viceprimar1
b) aproba regulamentul de organizare si functionare a consiliului;
c) avizeaza studii, prognoze si programe de dezvoltare economico-sociala, de organizare si
amenajare a teritoriului si urbanism, inclusiv participarea la programe de dezvoltare regionala si
zonala, in conditiile legii, pe care le supune spre aprobare Consiliului General al Municipiului
Bucuresti;
d) aproba bugetul local, imprumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei
bugetare; aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar; stabilesc impozite si taxe locale, precum
si taxe speciale, in conditiile legii;
e) aproba, la propunerea primarului, in conditiile legii, organigrama, statul de functii,
numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare ale aparatului propriu de
specialitate si ale serviciilor publice de interes local;
1Litera a) de la alineatul 2 a fost modificata implicit prin articolul unic din O.U.G. nr. 74/2001, astfel cum a fost
modificat prin Legea de aprobare nr. 738/2001, potrivit caruia "viceprimarii municipiului Bucuresti si ai sectoarelor
acestuia nu pot fi in acelasi timp si consilieri".

16

f) administreaza, in conditiile legii, bunurile proprietate publica sau privata a municipiului, de pe


raza sectorului, pe baza hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
g) hotarasc cu privire la concesionarea sau inchirierea serviciilor publice de sub autoritatea lor, in
conditiile legii;
h) infiinteaza institutii, societati comerciale si servicii publice; instituie, cu respectarea criteriilor
generale stabilite prin lege, norme de organizare si functionare pentru institutiile si serviciile
publice, precum si pentru societatile comerciale pe care le infiinteaza sau care se afla sub
autoritatea lor; numesc si elibereaza din functie, in conditiile legii, conducatorii institutiilor publice
si ai serviciilor publice de interes local;
i) - aproba, in conditiile legii, PUZ si PUD ale sectoarelor, pe care le comunica Consiliului
General al Municipiului Bucuresti;
- aproba, in limitele competentelor sale, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de
investitii de interes local si asigura conditiile necesare pentru realizarea lor, in concordanta cu
prevederile planului urbanistic general al municipiului Bucuresti si ale regulamentului aferent;
j) asigura, potrivit competentelor sale, conditiile necesare bunei functionari a institutiilor si
serviciilor publice de educatie, sanatate, cultura, tineret si sport, apararea ordinii publice, de interes
local; urmareste si controleaza activitatea acestora;
k) contribuie la organizarea activitatilor stiintifice, culturale, artistice, sportive si de agrement;
l) contribuie la asigurarea ordinii publice, analizeaza activitatea gardienilor publici si propune
masuri de imbunatatire a acesteia;
m) actioneaza pentru protectia si refacerea mediului inconjurator, in scopul cresterii calitatii vietii;
contribuie la protectia, conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de
arhitectura, a parcurilor si a rezervatiilor naturale;
n) contribuie la realizarea masurilor de protectie si asistenta sociala, asigura protectia drepturilor
copilului, potrivit legislatiei in vigoare; aproba criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale;
infiinteaza si asigura functionarea unor institutii de binefacere de interes local;
o) infiinteaza si organizeaza targuri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractie, baze sportive si
asigura buna functionare a acestora;
p) hotarasc, in conditiile legii, cu acordul Consiliului General al Municipiului Bucuresti,
cooperarea sau asocierea cu autoritati ale administratiei publice locale din tara sau din strainatate,

17

precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice


locale, in vederea promovarii unor interese comune;
q) hotarasc, in conditiile legii, cu acordul prealabil al Consiliului General al Municipiului
Bucuresti, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, cu organizatii
neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor
actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local;
r) asigura libertatea comertului si incurajeaza libera initiativa, in conditiile legii;
s) sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase.
(3) Atributiile prevazute la alin. (2) lit. c)-h), p) si q) pot fi exercitate numai pe baza
imputernicirii exprese date prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
(4) Consiliile locale ale sectoarelor exercita si alte atributii stabilite prin lege sau delegate de
Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
Art. 96. - Consiliul General al Municipiului Bucuresti se constituie, functioneaza si indeplineste
atributiile prevazute de dispozitiile prezentei legi pentru consiliile locale, care se aplica in mod
corespunzator.
Art. 97. - (1) Primarii si viceprimarii sectoarelor municipiului Bucurestifunctioneaza in
conditiile prevazute de dispozitiile prezentei legi pentru primarii si viceprimarii comunelor si
oraselor si indeplinesc atributiile stabilite de lege pentru acestia, cu exceptia celor prevazute la art.
68 alin. (1) lit. c) si k)2, care se exercita numai de primarul general al municipiului Bucuresti.
(2) Primarilor si viceprimarilor sectoarelor municipiului Bucuresti li se aplica in mod
corespunzator dispozitiile prezentei legi cu privire la suspendare si demitere.
(3) Primarul general si viceprimarii municipiului Bucuresti functioneaza si indeplinesc atributiile
prevazute de dispozitiile prezentei legi pentru primarii si viceprimarii comunelor si oraselor, care se
aplica in mod corespunzator.

2 Art. 68 alin. 1 lit. c si k c) poate propune Consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire
la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotararii consiliului local ia masuri pentru organizarea acestei
consultari, in conditiile legii;
k) ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice;

18

(4) Primarului general si viceprimarilor municipiului Bucuresti li se aplica in mod corespunzator


dispozitiile prezentei legi cu privire la suspendare si demitere.
Art. 98. - Secretarilor sectoarelor municipiului Bucuresti le sunt aplicabile in mod corespunzator
prevederile art. 83-86, iar secretarului general al municipiului Bucuresti, prevederile art. 120.
Art. 99. - HOTARARILE CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI si
DISPOZITIILE CU CARACTER NORMATIV ALE PRIMARULUI GENERAL sunt
obligatorii si pentru autoritatile administratiei publice locale organizate in sectoarele
municipiului Bucuresti.
Art. 100. - (1) Primarul general al municipiului Bucuresti impreuna cu primarii sectoarelor
municipiului Bucuresti se intrunesc cel putin o data pe luna, la convocarea primarului general sau la
propunerea a cel putin 3 primari de sectoare. La sedinte se analizeaza modul in care sunt aduse la
indeplinire hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti si dispozitiile cu caracter
normativ ale primarului general si se prezinta informari reciproce privitoare la activitatea consiliilor
locale de sector, avandu-se in vedere corelarea unor activitati necesare in vederea bunei functionari
a administratiei municipiului Bucuresti. La sedinte participa de drept si prefectul municipiului
Bucuresti.
(2) Primarii sectoarelor participa de drept la sedintele Consiliului General al Municipiului
Bucuresti si pot avea interventii la dezbaterea problemelor aflate pe ordinea de zi.
(3) La sedintele comisiilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti pot participa presedintii
comisiilor de specialitate ale consiliilor locale de sector.
(4) Presedintii comisiilor de specialitate ale consiliilor locale de sector au dreptul sa intervina la
discutii fara a avea drept de vot.

b. Prezentarea general a misiunii, obiectivelor compartimentului unde a fost


efectuat stagiul de practic;
Potrivit Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate
subordonat Primarului Sectorului 1 Bucuresti, aprobat prin HCL Sector 1 nr. 30/2007, IN
domeniul comunicarii si relatiilor publice, sunt ndeplinite urmatoare sarcini, astfel:

Serviciul Registratura, Relatii cu Publicul :


19

- asigura accesul la informatiile de interes public din oficiu sau la cerere;


- are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:
j) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei
publice;
k)

structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare,


programul de audiente si autoritatii sau institutiei publice;

l) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale
functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
m)

coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul,
numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;

n)

sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

o)

programe si strategii proprii;

p)

lista cuprinzand documentele de interes public;

q)

lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

r)modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care


persoane se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes
public solicitate.
-

asigura persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in


scris sau verbal;

asigurarea informatiilor de interes public se poate realiza daca sunt intrunite


conditiile tehnice necesare si in format electronic;

are obligatia sa precizeze conditiile si formele in care are loc accesul la informatiile
de interes public si sa furnizeze pe loc informatiile solicitate, in situatia in care
acestea sunt detinute in cadrul serviciului;

indruma persoanele sa solicite in scris informatia de interes public;

asigura programul minim stabilit de conducerea autoritatii sau institutiei publice,


care va fi afisat la sediul acesteia si care se va desfasura in mod obligatoriu in timpul
functionarii institutiei, incluzand si o zi pe saptamana, dupa programul de
functionare;

va primi, va inregistra si se va ingriji de rezolvarea petitiilor;

20

pentru rezolvarea temeinica si legala a petitiilor serviciul le va indruma catre


compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a raspunsului;

are obligatia sa urmareasca solutionarea si redactarea in termen a raspunsului;

asigura expedierea raspunsului catre petitionar a petitiilor inregistrate in cadrul


compartimentului, ingrijindu-se si de clasarea si arhivarea petitiilor;

asigura indreptarea petitiilor gresit inregistrate catre autoritatile sau institutiile


publice in a caror atributii intra rezolvarea problemelor semnalate in petitii;

intocmeste semestrial raportul privind activitatea de solutionare a petitiilor din


cadrul institutiei publice;

actualizeaza anual un buletin informativ care va cuprinde informatii de interes


public;

realizeaza materiale informative specifice;

coordoneaza eleborarea si difuzarea catre populatie a pliantelor, ghidurilor si


materialelor informative, destinate tuturor celor interesati care sa contribuie la
alcatuirea unei imagini corecte despre institutie si activitatile ei;

colaboreaza cu compartimentul de informatica in vederea asigurarii accesului la


informatiile publice, si prin intermediul mijloacelor informatice (internet, intranet,
etc);

asigura desfasurarea programelor de practica a studentilor in baza cererii acestora


si/sau a institutiilor de invatamant superior ;

elibereaza

adeverinte

care

atesta

efectuarea

practicii

de

catre

studentii

invatamantului superior.
Serviciul Imagine, Cultura, Presa
monitorizeaza activitatea institutiilor locale de cultura, arta si a ONG-urilor din sectorul 1
asigurand totodata colaborarea cu acestea;
initiaza activitati si evenimente artistice, culturale, stiintifice, sportive si de agrement proprii
cat si unele care decurg din derularea unor relatii de colaborare locala, nationala sau
internationala;
identifica forme posibile si eficiente de cooperare dintre ONG-uri si Primaria Sectorului 1;
initiaza si coordoneaza proiecte in parteneriat cu societatea civila;
21

asigura consultarea cetatenilor si ONG-urilor, direct sau in comitete consultative;


organizeaza campanii de educatie civica prin activitati de diseminare a informatiei si de
consultare a cetatenilor;
promoveaza relatii de colaborare cu institutii si organizatii nationale si internationale, precum
si infratiri cu alte autoritati ale administratiei publice locale nationale sau internationale in
colaborare cu Serviciul Cabinet Primar;
promoveaza imaginea administratiei publice locale a sectorului 1;
asigura relatiile cu mass-media, intocmeste si prezinta primarului sinteza zilnica a
problemelor dezbatute de principalele cotidiene;
elaboreaza comunicate de presa in baza notelor de informare primite din partea serviciilor de
specialitate din Primarie ;
pune la dispozitia cetatenilor si a mijloacelor de informare in masa informatiile cu caracter
cultural, in vederea cunoasterii exacte a activitatii administratiei publice locale a sectorului 1
in acest domeniu de activitate, prin informari si conferinte de presa organizate ori de cate ori
este nevoie;
gestioneaza crizele si conflictele de comunicare care pot afecta increderea cetatenilor in
activitatea desfasurata de Primaria si Consiliul Local al sectorului 1;
initiaza si organizeaza dezbateri, mese rotunde, seminarii pe teme de interes pentru cetatenii
sectorului 1;

III.

JURNALUL STAGIULUI DE PRACTICA

Luni 12.05.2014- Cunoaterea cldirii, a birourilor , a bazei materiale de care dispune Primria
Sectorului 1 i a personalului
Mari 13.05.2014 - Activitatea de documentare asupra ROF
Miercuri 14.05.2014 - Activitatea de documentare asupra organigramei
Joi 15.05.2014 - Studierea aprofundarea i interpretarea reglementrilor Legii 215 /2001 cu observarea
specifiicaiilor asupra Municipiului Bucureti

22

Vineri 16.05.2014 - Studiu individual - activitate de documentare asupra bazei legislative care
reglementeaz activitatea Serviciului Imagine, Cultura, Presa si a Serviciului Relatii cu Publicul

Luni 19.05.2014: Studierea procedurilor privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informatia de interes public in cadrul Primariei Sectorului 1. Raportul anual.
Concluzii
In ceea ce priveste relatiile cu publicul, informatiile de interes public referitoare la activitatea si programul
de lucru cu publicul al serviciilor de specialitate din cadrul institutiei, serviciilor publice subordonate
Consiliului local Sector 1 sau altor institutii, sunt furnizate pe loc, la cerere, in vederea realizarii
drepturilor recunoscute si ocrotite de lege pentru cetateni, conform prevederilor art. 31 Constitutia
Romaniei, Legii nr 544/2001 privind liberul acces la informatile de interes public si H.G. 123/2002 privind
metodologia de aplicare a legii nr. 544/2001 ;
De asemenea, sunt oferite cetatenilor cereri tip, pliante, ghiduri si materiale informative continand lista
actelor necesare pentru obtinerea diferitelor documente de interes public acte de stare civila, autorizatie
de construire, autorizatie amplasare reclame publicitare, titlu de proprietate teren aferent apartamentului,
autorizatii de functionare comerciala, repartizarea de locuinte din fondul locativ de stat, etc.
In majoritatea situatiilor, accesul la informatiile de interes public se realizeaza prin consiliere, cetatenii
fiind informati asupra drepturilor si obligatiilor lor, demersurilor ce trebuie sa le faca inaintea autoritatilor
administrative si termenului legal de solutionare a cererilor, potrivit legii.
Legea nr. 544/2001 confera dreptul oricaror persoane fizice sau juridice de a obine informaii de interes
public relative la activitatea Primariei Sectorului 1. Prin informatii de interes public se intelege toate
informaiile care se refer sau rezult din activitile aparatului propriu de specialitate al Consiliului
local Sectorului 1 si serviciilor de interes public subordonat acestuia.
Excepiile sunt detaliate de lege i privesc numai unele categorii de informaii din domenii ca: sigurana
naional, activitile comerciale, datele personale sau procedurile judiciare.
Spre exemplu informaii de interes public au fost solicitate avand ca obiect: numrul autoturismelor
cumprate de Administratia Domeniului Public Sector 1 intr-o anumit perioad de timp, marca, preul
pltit i persoana care folosete fiecare dintre aceste autoturisme; numrul persoanelor care au primit
23

locuine sociale de la Primaria Sectorului 1 intr-o anumit perioad de timp; sumele de la bugetul
Consiliului local pltite pentru telefoanele mobile ale consilierilor locali intr-o anumit perioad de timp;
Informaiile de interes public pot fi comunicate din oficiu de catre Primaria Sectorului 1 sau ca urmare a
cererilor adresate de persoane fizice sau persoane juridice iar accesul la informaii de interes public este
gratuit. Primaria Sectorului 1 este obligata s pun la dispoziia publicului, din oficiu i intr-o form clar
i concis, informaii despre organizarea i funcionarea serviciilor sale, datele de identificare (denumire,
adres, numere de telefon, fax, adrese electronice), sursele financiare, bugetul sau bilanul contabil.
Dac se doreste obinerea unei informaii de interes public, se depune o cerere, in mod direct, model tip
prevazut de lege - sau se trimite o solicitare prin email sau posta care va fi inregisrata la Primaria Sector 1
intr-un registru special, conform legii.
In situatia in care rezolvarea cererii este de competenta unei alte instituii/autoriti publice decat Primaria
Sectorului 1 care a primit cererea, aceasta va fi trimis autoritii competente in termen de 5 zile de la
primire i solicitantul va fi informat despre acest lucru.
Dup ce a primit cererea, Primaria Sectorului 1 este obligat s rspund in termenul legal:
- 5 zile, dac refuz s comunice informaia;
- 10 zile, prin comunicarea informaiei sau instiinarea c informaia este complex i sunt necesare
30 de zile pentru un rspuns;
- 30 de zile, prin comunicarea informaiei complexe solicitate.
Termenele se socotesc in raport de data, menionat in confirmarea de primire, la care Primaria Sectorului
1 a primit cererea. Ziua in care incepe i ziua in care se sfarseste un termen nu se iau in calcul. De exemplu,
dac s-a trimis o cerere pe 1 martie 2014, iar in confirmarea de primire se menioneaz c solicitarea a fost
primit pe 3 martie 2014, Primaria Sectorului 1 trebuie s trimit:
- pana la 9 martie 2014 inclusiv: refuzul de a comunica informaia (5 zile calculate intre 3 martie i
9 martie 2014; zilele in care incepe i se sfarsete termenul, adic 3 i 9 martie, nu sunt luate in
considerare);
- pana la 14 martie 2014 inclusiv, informaia solicitat sau instiinarea c informaia este complex
(10 zile calculate intre 3 martie i 14 martie 2014; Zilele in care incepe i se sfarsete termenul,
adic 3 i 14 martie, nu sunt luate in considerare);
24

- pana la 3 aprilie 2014 inclusiv, informaia complex solicitat (30 zile calculate intre 3 martie i 3
aprilie 2014; Zilele in care incepe i se sfarseste termenul, adic 3 martie i 3 aprilie, nu sunt luate
in considerare).
In cazul refuzului comunicarii informaiei solicitate, sau in situatia in care persoana este nemultumita de
raspuns, se prevede posibilitatea redactarii unei reclamaii administrative i apoi actiunii in justitie
introdusa la tribunal - secia de contencios administrative. Exista de asemnea posibilitatea ca persoana
care se considera vatamata sa nu formuleze reclamaie administrativ i sa se adreseze direct tribunalului.
Secia de contencios administrativ a tribunalului va judeca plangerea in procedur de urgen.
Dac nu exista optiunea sau imposibilitatea obiectiva a persoanei de a se prezenta la infirile de la
tribunal, se poate face mentiune in plangere despre acest lucru, in sensul ca se solicita judecarea plangerii
i in lipsa reclamantului. In situatia in care persoana este in continuare nemulumita de soluia instanei,
poate s o atace cu recurs, pe care il depune la tribunalul care a judecat plangerea, in termen de 15 zile de
cand a fost comunicat hotrarea, fara a datora o tax de timbru.
Daca persoana este mulumita de hotrarea tribunalului, este foarte posibil ca Primaria Sectorului 1 s
fac recurs, in termen de 15 zile de cand a fost comunicata hotrarea. Dac nimeni nu face recurs in cele 15
zile, hotrarea tribunalului este irevocabil i procesul se incheie.
In eventualitatea in care una din parti intelege sa faca recurs, se va primi o citaie prin care acestea vor fi
informate cand i de ctre ce instan va fi judecat recursul, iar hotrarea instanei de recurs este
irevocabil i procesul se incheie.
In eventualitatea in care se opteaza pentru formularea reclamatiei administrative, adresata Primarului
Sectorului 1, aceasta trebuie s cuprind aceleai meniuni ca i cererea iniial, plus motivele pentru care
se considera c informaiile cerute sunt de interes public, in termen de 30 de zile de cand s-a comunicat
refuzul sau de cand trebuia s se rspund sau de cand s-a rspuns parial sau nesatisfctor.

Mari 20.05.2014 - Documentare privind Raportul anual si analiza modului de aplicare a Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informatia de interes public in cadrul Primariei Sectorului 1. Privire generala
In anul 2013 au fost inregistrate un numar de 44502 de cereri.
Facand o comparatie cu anii precedenti cand au fost inregistrate
25

In anul 2013 un numar de 37267.


In anul 2011 un numar de 34816,
Se observa o crestere substantiala a petitiilor depuse de la un an la altul

Petitii inregistrate
3

nr petitii

34816

37267

2002

2003

2004

44502

anii

Miercuri 21.05.2014: Documentare privind statistica scrisorilor cu regim special


inregistrate in 2013 au fost 4947. In anii precedenti s-au inregistrat astfel :

Anul
2009
2010
2011
2013
2013

Numar scrisori
152
291
346
1500
4947
26

Scrisori cu regim special repartizate pe ani

numarul solicitarilor

5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1

anii

Repartizarea scrisorilor cu regim special pe servicii/directii inregistrate in anul


2013.

27

scrisori cu regim special an 2013


2500

2000

1500
nr scrisorilor
1000

500

Nr. scrisori
21
26
30
31
37

Serviciul/directia
Juridic
Investitii
Urbanism
Asociatii Proprietari
Resurse Umane

Nr.scrisori
64
68
124
328
355

57
58

Cadastru
Relatii cu Publicul

1237
2416

28

10 11 12 13 14

Serviciul/directia
Cabinet Primar
Politie locala
Secretariat
Utilitati publice
Directia Generala de
Asistenta Sociala
Stare Civila
Directia Impozite si
Taxe Locale

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

SERVICIUL
CARUIA
I-A
REPARTIZATA PETITIA
A.F.I.U.S.P.
Ad-tia Pietelor
Administrativ
A.D.P.
Apararea civila
Asociatii proprietari
Audit intern
Autoritatea tutelara
Birou Autorizatii comerciale
Buget
Cabinet Primar
Cabinet Secretar
Cadastru
Cantina Ajutor Social
Contabilitate
Disciplina in Constructii
Directia Invatamant Preuniversitar
Directia Generala de Asistenta Sociala
Directia Economica
Directia Impozite si Taxe Locale
Directia Urbanism
Biroul Electoral
Serviciul Financiar
Directia Utilitati publice
Informatica
Imagine, Mass media
Investitii
Juridic
Legislatie
Publicitate
Registratura, Relatii cu Publicul
Regularizare taxe
Resurse Umane
Secretariat
Stare Civila
Urbanism
Anulate
Monitorul Oficial
29

FOST Nr. petitii


116
240
42
976
10
2846
66
2460
3686
294
110
18
3198
52
186
2934
288
760
100
494
454
172
1002
6388
6
88
1024
494
132
2534
464
2430
858
1820
158
6874
480
248

Joi 22.05.2014: Documentare privind statistica redirectionarii petitiilor

Redirectionarea petitiilor
1000
800
600
nr petitii

400
200
0
AFIUSP
Ad-tia Pietelor
ADPAp Civila
CCAS

Serviciul
A.F.I.U.S.P.
Ad-tia Pietelor
A.D.P.
Apararea civila
C.C.A.S.
D.A.I.P.
D.G.A.S.
D.I.T.L

Nr petitii
116
240
976
10
52
288
760
494

30

DAIPDGAS

DITL

Redirectionarea petitiilor

AFIUSP; 4%
DITL; 17%

Ad-tia Pietelor; 8%

ADP; 33%

DGAS; 26%

DAIP; 10% CCAS; 2% Ap Civila; 0%

Serviciul
A.F.I.U.S.P.
Ad-tia Pietelor
A.D.P.
Apararea civila
C.C.A.S.
D.A.I.P.
D.G.A.S.
D.I.T.L

Nr procente
4%
8%
33 %
0%
2%
10 %
26 %
17 %
31

Repartizarea petitiilor de catre Cabinet Primar

Asoc prop; 9%
Urbanism; 23% Audit intern; 0%
BOAC; 12%
Dir economica; 5%

Resurse Umane; 3%
Regularizari Taxe; 8%

Disciplina in C-tii; 9%

Publicitate; 8%
Investitii; 3% Imagine; 0% Gospodarie Com; 20%

Asociatii proprietari

2846 Imagine, Mass


media
Audit intern
66
Investitii
B.O.A.C.
3686 Publicitate
Cabinet Primar
110
Regularizare
taxe
Cabinet Secretar
18
Resurse Umane
Disciplina in Constructii 2934 Urbanism
Gospodarie Comunala - 6388 Administrativ
directia
Informatica
6
Directia
32

88
1024
1217
2430
858
7328
42
1582

Economica

Repartizarea petitiilor de catre Cabinet Secretar

4000
3000
2000
1000
numar petitii

Serviciul
Autoritatea tutelara
Cadastru
Juridic
Legislatie
Registratura, Relatii cu Publicul

Nr petitii
1230
1599
247
66
107

Secretariat
Stare Civila
Electoral

910
54
86

Vineri 23.05.2014- Analiza numarului solicitarilor de informatii adresate in baza Legii nr.
544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public inregistrate pe parcursului anului
2013 ( 299).Facand o comparatie cu anii precedenti observam ca numarul acestor solicitari au
crescut semnificativ.
Anul
2011
2012

Numarul solicitarilor
9
82
33

2013

299

A. Solicitri de informaii de interes public


1. Numrul total de solicitari pe anul 2013
a.la nivel local
2. Numrul total de solicitri, departajat pe domenii de interes
1.utilizarea banilor publici (contracte, investitii,
cheltuieli etc)
2.modul de ndeplinire a atribuiilor
institutiei
publice
3. acte normative, reglementari
4. activitatea liderilor instituiei
5. informatii privind modul de aplicare a legii nr.
544/2001
6. altele (se precizeaza care)

299
8
262
20
2
4
3 (informatii ref forta
munca,
case
nationalizate)

3.Numrul de solicitri rezolvate favorabil


a.la nivel local
283
4. Numrul de solicitri respinse, defalcat n funcie de motivaia refuzului
1. informatii exceptate
4
2. informatii inexistente
12
3. fr motiv
0
5. Numrul de solicitri adresate
1. pe suport de hrtie
85
2. pe suport electronic
214
6. Numrul de solicitri adresate de persoane fizice
259
7. Numrul de solicitri adresate de persoane juridice
40
B. Reclamaii administrative i plngeri n instan
1. Numrul de reclamaii administrative la adresa instituiilor publice
1. rezolvate favorabil reclamantului
Nu este cazul
2. respinse
Nu este cazul
3. n curs de soluionare
Nu este cazul
2. Numrul de plngeri n instan la adresa instituiilor publice
1. rezolvate favorabil reclamantului
Nu este cazul
2. respinse
1
3. n curs de soluionare
Nu este cazul
C. Sumele incasate pentru serviciile de copiere a informatiilor
Total sume incasate
1.108.150 lei
D. Numarul estimativ de vizitatori ai punctului de informare
Total vizitatori
72.000
34

RAPORT privind accesul la informatiile de interes public pentru anul 2013

Nr de solicitari, departajat pe domenii de interes

1% 1% 1% 3%
7%

88%

Nr de solicitari
3 % (8)
87 % (262)
7% (20)
1% (2)
1% (4)
1% (3)

Domenii de interes
utilizarea banilor publici
mod de indeplinire atributii institutie
acte normative
activitatea liderilor institutiei
mod de aplicare L544/2001
altele

Nr. total de solicitari


283
4
12

Mod de solutionare
rezolvate favorabil
informatii exceptate
informatii inexistente

35

Numar solicitari adresate

Mod de adresare
pe suport de hartie
pe suport electronic

Nr solicitari
85 (28%)
214 (72 %)

36

Solutionare solicitari Legea 544/2001

300
250
nr solicitari 200
150
100
50
0
1
mod solutionare

37

Categorii de solicitanti

2; 13%

1; 87%

Categorii de solicitanti
Persoane fizice
Persoane juridice

Nr de solicitari
259 (87 %)
40 (13 %)

Luni 26.05.2014 Analiza RAPORTULUI administraiei Sectorului 1 privind aplicarea Legii nr.
52/2003 privind transparena decizional n anul 2013 intocmit n temeiul art.12 in Legea nr.
52/2003 privind transparenta decizionala n amdinistratia publica.
n decursul anului 2013, la nivelul autoritatilor locale din Sectorul 1 care emit/adopta acte
administrative, si anume, Primarul Sectorului 1 si Consiliul Local al Sectorului 1, prevederile Legii
nr.52/2003 privind transparenta decizionala n administratia publica au fost aplicate, dupa cum

38

urmeaza:
A. Publicitatea proiectelor de acte normative.
a) Proiectele de hotarri normative au fost aduse la cunostinta publica, dupa urmatoarea procedura:
1. Cu cel putin 30 de zile naintea dezbaterii n vederea adoptarii n sedinta publica, textul integral
al anuntului special prevazut de Legea nr. 52/2003 a fost dat publicitatii pe site-ul propriu al
Primariei Sectorului 1 si afisat la sediul institutiei, pe panourile din holul de la intrare.
2. A fost respectat termenul de minimum 10 zile la dispozitia celor interesati pentru depunerea n
scris, att n format electronic, ct si la registratura a eventualelor opinii, sugestii, recomandari.
3. Proiectele de hotarri, nsotite de expunerea de motive, raportul de specialitate si anexele lor, au
fost afisate pe panourile de la intrarea n Primarie.
Cei care au solicitat o copie a proiectului au primit n mod gratuit copia. Nu a fost instituita o taxa
speciala n acest sens, n interesul ncurajarii cetatenilor interesati sa participe la procesul
decizional.
b) Dispozitii cu caracter normativ
n anul 2013, Primarul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti a emis urmatoarele dispozitii cu
caracter normativ:
-Dispozitia nr.541/2013 privind interzicerea lucrarilor de constructii la investitiile prevazute
si aprobate prin hotarrile Consiliului Local al Sectorului 1 fara obtinerea, n prealabil, a
autorizatiei de constructie, emise conform Legii nr.50/1991 si fara existenta contractelor de
achizitie publica ncheiate conform OUGR nr.60/2001.
-Dispozitia nr.770/2013 privind acordarea ajutoarelor pentru plata consumului de gaze
naturale pentru perioada de iarna;
-Dispozitia nr.1527/2013 privind aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenta
pentru plata chiriei unei locuinte, aprobarea formularelor de ancheta pentru acordarea ajutorului
social, conform Hotarrii Consiliului Local nr.120/2013 si setul de acte necesare.
-Dispozitia nr.3822/2013 privind nfiintarea Comandamentului de deszapezire la nivelul
sectorului 1.
B. Publicitatea sedintelor Consiliului Local al Sectorului 1.
n perioada de referinta au fost organizate 22 sedinte. Toate sedintele Consiliului Local au fost
publice, fara nici o exceptie. Publicitatea tuturor sedintelor a fost asigurata prin afisaj pe panourile
din holul de la intrarea n Primaria Sectorului 1 si prin afisarea pe site-ul propriu
(www.primariasector1.ro). Textul integral al dispozitiei de convocare a sedintei, cuprinznd:
ordinea de zi, locul, data si ora desfasurarii sedintei a fost dat publicitatii n acelasi mod.
A fost respectat termenul minim de 3 zile de ndeplinire a procedurilor de publicitate a sedintelor,
prevazut de art.7, alin.(1) lit."a" din Legea nr.52/2003.
Toti cei interesati au primit copii gratuite ale ordinii de zi, la simpla cerere, iar persoanele care au
nregistrat opinii, sugestii, recomandari privind proiectele de hotarri date publicitatii au fost
39

invitate n mod expres la sedinta pe ordinea de zi a careia era nscris proiectul de hotarre n cauza.
C. Publicitatea minutelor sedintelor Consiliului Local.
n conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr.52/2003, minutele sedintelor au fost afisate pe
un panou special consacrat sedintelor Consiliului Local al Sectorului 1, aflat n holul de la intrarea
n Primaria Sectorului 1. Minutele consemneaza sintetic dezbaterile nregistrate n cadrul sedintelor,
precum si rezultatul dezbaterilor, incusiv procedura de vot. Cu ncepere din anul 2004, minutele se
publica si n site-ul propriu.
D. Invitarea speciala la sedinte a celor care au depus recomandari.
Toti cei care au depus n scris recomandari au fost invitati la sedintele Consiliului Local. Au fost
invitate chiar si persoanele fizice si juridice care nu au depus nici o recomandare scrisa, dar si-au
manifestat interesul pentru proiectul de hotarre n cauza, solicitnd o copie a acestuia. De
asemenea, au fost invitate si persoanele carora li s-au transmis din oficiu proiecte de hotarri.
Unele sedintele publice s-au desfasurat n prezenta mass-media. Consiliul Local a adoptat n total
419 hotarri n anul 2013, dintre care: 248 hotarri privind planuri urbanistice de detaliu si zonale.
E. Proiectele de hotarri pentru care a fost asigurata publicitatea prevazuta de Legea nr.
52/2003, privind transparenta decizionala, n anul 2004 au cuprins domeniile:
- urbanism: documentatii PUD/PUZ;
- economic: buget si extrabuget;
- organizatoric si functional: organigrame, state de functii, regulamente de organizare si functionare,
nfiintari institutii; - culturale: acorduri de asociere/cooperare;
- protectie sociala si protectia copilului: acordarea unor sume cu titlu de ajutor de urgenta, ca
masura de prevenire si combatere a marginalizarii sociale, colaborari cu diverse organizatii,
fundatii, implementarea uor proiecte;
- impozite si taxe: scutiri de la plata impozitelor pe cladire pentru proprietarii de locuinte care
realizeaza reparatii la fatadele imobilelor.
F. Nu au fost nregistrate recomandari primite din partea cetatenilor si asociatiilor legal
constituite.
G. Consultarile publice. Nu au fost nregistrate solicitari n acest sens.
H. Nu a fost nregistrata nici o actiune judecatoreasca pentru ncalcarea drepturilor instituite
prin Legea nr. 52/2003.
I. Evaluarea proprie a parteneriatului cu societatea civila.ncurajarea participarii societatii
civile la guvernarea locala. n decursul anului 2013, autoritatile locale au manifestat corectitudine
si rigoare n relatia cu societatea civila, ndeplinindu-si obligatiile prevazute de lege si manifestnd
n plus, o atitudine de ncurajare a participarii civile la guvernarea locala.
40

Familiarizarea cetatenilor cu drepturile consacrate prin Legea nr. 52/2003. n holul de la


intrarea n Primarie, pe unul din panourile de afisaj, sunt afisate informatii clare privind drepturile
instituite prin lege si obligatiile autoritatilor locale, precum si un apel la participare. Prezentarea
drepturilor cetatenesti consacrate de legea transparentei au fost publicate si n Buletinul Informativ
al Primariei, distribuit gratuit unei retele extinse de cititori, precum si pe site-ul Primariei. De
asemenea, sunt date publicitatii, prin aceleasi mijloace, numele si coordonatele de contact ale
persoanelor responsabile cu societatea civila.
Copii gratuite. Anunturile date publicitatii se ncheie ntotdeauna cu precizarea ca cei interesati pot
solicita si pot primi copii dupa proiectele de hotarri afisate.
Invitarea la sedinta chiar si a persoanelor care nu au depus recomandari scrise.
Publicitatea pe site-ul propriu. S-au depus eforturi pentru realizarea un portal bogat n informatii,
mijloc facil si ieftin pentru asigurarea transparentei decizionale. Menu-ul portalului este conceput
pentru a oferi o paleta de informatii mult mai vasta dect este prevazut n lege.
Preocupari pentru instruirea functionarilor responsabili. Functionarii responsabili participa
constant la sesiunile de training care au ca scop sprijinirea dialogului impartial ntre institutiile
societatii civile si factorii de decizie n materie de politici publice.

Marti - 27.05.2014 Analiza circuitului documentelor.


Din analiza atributiunilor de serviciu in conformitate cu regulamentul de organizare si
functionare al institutiei, in ceea ce priveste actele administrative, se disting urmatoarele categorii
de atributii incidente de altfel fiecarei structuri a aparatului propriu de specialitate al Primariei
Sectorului 1
1.
2.
3.

Generale
Relative la Relatii Publice;
Relative la Relatii cu Publicul Registraturasi urmarire solutionare petitii

1. Atributii generale Serviciul Relatii cu Publicul :

Informare/documentare permanenta asupra:


noilor reglementari legale;
informatiilor de interes public necesare aplicarii Legii nr. 544/2001 si HG nr. 123/2002 si
solutionarii petitiilor in conformitate cu prevederile legale ;
Asigurarea solutionarii in termenul legal a lucrarilor incredintate si aducerea la indeplinire a
oricarei sarcini incredintate de seful ierarhic superior;

41

2. Atributii specifice activitatii de Relatii cu Publicul :

Asigurarea accesului la informatile de interes public, din oficiu sau la cerere, prin
consiliere ;
Difuzarea pliantelor, ghidurilor si materialelor informative catre toti cetatenii interesati ;
Intocmirea si actualizarea bazei de date informative a serviciului in format electronic si in
format documentar. Asigura inscrierea in registrul de evidenta informatii / documentatii a tuturor
schimbarilor intervenite in timp, fiecare mentiune fiind insotita de documentul care a stat la baza
inscrierii in registru;
Asigurarea programului minim stabilit de conducerea institutiei care este afisat la sediul
acesteia si care se va desfasura in mod obligatoriu in timpul functionarii institutiei, incluzand o zi
pe saptamana si dupa programul de functionare ;
Contribuie la alcatuirea unei imagini corecte despre institutie si activitatile ei;
3. Atributii specifice activitatii de registratura :
Asigurarea inregistrarii in mod obligatoriu a tuturor petitiilor primite direct sau prin posta,
conform Legii nr. 16/1996 si O.G. nr. 27/2002; Dispozitiei Primarului Sectorului 1 Mun. Bucuresti
nr. 3456/2004 - instructiunil privind evidenta, circulatia si pastrarea documentelor in cadrul
Primariei Sectorului 1.
Asigurarea inscrierii in registrul general si in baza de date computerizata a petitiilor si
transmiterea acestora catre conducere in vederea rezolutionarii;
Repartizarea lucrarilor astfel rezolutionate conform procedurilor interne, spre mapele
departamentelor de specialitate sau spre a fi redirectionate, facand mentiunea rezolutiei;

4. Atributii specifice activitatii de urmarire solutionare petitii

Urmarirea solutionarii petitiilor in termenul legal conform art. 51 din Constitutia Romaniei
si O.G. nr. 27/2002 si intocmirea notelor interne catre serviciile care nu au respectat termenul de
solutionare ; Intocmirea raportului lunar privind petitiile nesolutionate in termenul legal prevazut de
O.G. nr. 27/2002 si transmiterea spre informare conducerii institutiei;
Asigurarea expedierii raspunsului catre petitionar a cererilor solutionate de catre serviciile
de specialitate din primarie si aplicarea stampilei de primire a raspunsului cu indicarea datei de
primire, formei petitiei si formei raspunsului (original/copie) ;
Asigurarea redirectionarii petitiilor gresit indreptate, catre institutiile publice in ale caror
atributii intra rezolvarea problemelor semnalate in cerere, cu respectarea termenului de 5 zile
prevazut de O.G. nr. 27/2002 ;
Asigurarea descarcarii petitiilor in registrul general cu urmarirea atenta a nr. inregistrare
ingrijindu-se si de clasarea si arhivarea acestora, cu respectarea prevederilor O.G. nr. 27/2002 ;
In cadrul activitatilor privind registratura si urmarirea solutionarii petitiilor, sunt fost
desfasurate, conform Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Nationale, O.G. nr. 27/2002 si Dispozitiei
1226/2005 ale Primarului Sectorului 1 Municipiul Bucuresti, urmatoarele operatiuni privind
evidenta, circulatia si pastrarea documentelor:
inregistrarea cererilor depuse la registratura direct sau prin curierat ori primite prin
corespondenta - prin aplicarea stampilei dreptunghiulare - si adreselor din oficiu expediate de
catre serviciile de specialitate din cadrul Primariei Sectorului 1, prin inscrierea numerelor in
42

registrul de intrare iesire care se tine la nivelul Registraturii Generale si contine rubrici privind
numarul de inregistrare, data inregistrarii, numele si prenumele petentului, continutul pe scurt al
cererii, serviciul/serviciile unde a fost repartizata lucrarea, data expedierii raspunsului. Plicurile
adresate expres unei persoane, facand parte, - potrivit art. 4 din Dispozitia nr. 152/01.02.2001 din
categoria documentelor confidentiale, nu se desfac, acestea urmand sa fie inmanate personal. Exista
si situatii particulare in care petentul intentioneaza sa probeze in fata instantei sau altei autoritati
administrative faptul depunerii cererii, caz in care se va aplica pe copia petitiei sale stampila
patrata cu indicarea am primit originalul .
Scrisorile cu regim special si solicitarile privind liberul acces la informatiile de interes
public in baza Legii nr. 544/2001, se inregistreaza in registre special destinate.
Cererile, astfel cum au fost primite si inscrise in registru, au fost inregistrate si in
evidenta computerizata a petitiilor, sub forma tabelara in programul MS Office Excell, in
rubrici care contin numarul de inregistrare, data inregistrarii, numele si prenumele petentului,
adresa, continutul pe scurt al cererii.
Dupa ce a fost efectuata dubla inregistrare a documentelor, atat in registrul de intrare
iesire, cat si pe suport electronic, petitiile au fost introduse intr-o mapa si transmise spre
rezolutionare. Potrivit Dispozitiei nr. 3456/2004 a Primarului Sector 1 Secretarul primariei
retine spre analiza si rezolutionare numai documentele ce privesc serviciile care le coordoneaza
direct in conformitate cu organigrama Primariei. Celelalte documente se distribuie Sefului Cabinet
Primar pentru a fi analizate, rezolutionate si repartizate.
Dupa ce petitiile au fost astfel rezolutionate, s - au facut mentiuni - in registru si in baza
computerizata cu privire la serviciile de specialitate competente carora le-a fost repartizate.
Acestea au fost ordonate in mape corespunzator serviciilor si predate sub semnatura. Expedierea
raspunsului la petitii s-a efectuat prin Serviciul Registratura, Relatii cu Publicul dupa solutionarea
acestora in termenul legal. In acest sens a fost realizata operatiunea de primire a cererilor si
raspunsurilor in dublu exemplar (original si copie), verificata integritatea documentatiei, aplicata
stampila cu mentiunea am primit raspunsul in original/copie si semnatura. A urmat apoi
ordonarea acestora in plicuri (in vederea expedierii lor prin posta) si in mape, pentru fiecare
serviciu returnandu-se, dupa caz, copia sau originalul documentatiei reprezentand baza legala.
In legatura cu expedierea raspunsului, au fost distinse doua situatii :
1.
trimiterea raspunsului catre petent care, in functie de obiectul cererii, a fost informat
asupra demersurilor ce trebuie sa le intreprinda in realizarea unor drepturi sau executarea unor
obligatii legale.
2.
redirectionarea cererilor catre institutia legal competenta, in cazul in care cererile
adresate Primariei Sectorului 1 sunt de competenta altor institutii. In aceasta ipoteza, au fost
redactate si trimise adrese, atat catre solicitant - informat asupra situatiei cererii sale -, cat si catre
institutia legal competenta. In cazul in care solutionarea cererii implica o coroborare de competente
apartinand mai multor institutii, au fost redactate atatea adrese cate institutii competente au fost.
Operatia care a urmat a fost inscrierea in registru a mentiunilor privind expedierea raspunsului
(scaderea in registru), dupa caz, expediat raspuns catre petent ; redirectionat catre. si instiintat
petent ;data. ;
Gruparea documentelor in dosare (arhivarea) reprezinta momentul final al procedurii de
inregistrare, circulatie si pastrare a documentelor.

43

CIRCUITUL PETITIEI

Redirectionarea
petitiei catre alte
institutii in termen
de 5 zile

Primirea petitiei de catre


Serviciul de Registratura,
Relatii cu Publicul

Rezolutionare petitiei de
catre conducerea institutiei
si Servicul de Registratura,
Relatii cu Publicul

Expedierea raspunsului dat


de catre compartimentul de
specialitate

Arhivarea si /sauclasarea
petitiei de catre Serviciul de
Registratura, Relatii cu
Publicul

Trimitera petitiei catre


compartimentul de
specialitate cu precizarea
termenului de trimitere a
raspunsului

Solutionarea petitiei de
catre seful
compartimentului de
specialitate si trimiterea
raspunsului Serviciului de
Registratura, Relatii cu
Publicul

44

Miercuri 28.05.2014:Documentare aupra activitatii Serviciului Imagine, Cultura, Presa

Serviciul Imagine, Cultura, Presa realizeaza, prin activitatea desfasurata, imaginea publica a
Primariei Sectorului 1. Administratia publica locala se remarca prin activitatile pe care le comunica
cetatenilor si are nevoie de increderea acestora in toate demersurile sale. Organizarea procesului de
comunicare este o importanta atributie a managementului organizational fara de care nu se poate
realiza o atribuire corecta a rolurilor. Sistemul comunicational este cel care creeaza conditiile
optime pentru schimbul de informatii.
Serviciul Imagine, Cultura, Presa asigura si coordoneaza producerea integrala si unitara a
mesajului public al autoritatii locale si coordoneaza raspandirea informatiilor publice prin toate
mijloacele specifice. Existenta serviciului se justifica prin nevoia autoritatilor locale de a-si construi
o imagine credibila, care sa fie recunoscuta de toata lumea si sa-si prezinte aceasta identitate in mod
profesional si obiectiv.
In perioada mentionata, activitatea serviciului a fost marcata de diversitate si dinamism, datorita
actiunilor multiple pe care le-a initiat sau la care a participat.
Impletind creativitatea cu seriozitatea si efortul sustinut, functionarii serviciului au reusit sa
dezvolte mai multe programe si sa rezolve probleme ale comunitatii locale, sa mentina relatii de
colaborare cu societatea civila, precum si sa desfasoare multe alte activitati aflate in competenta
serviciului.
Dintre activitatile Serviciului Imagine, Cultura, Presa se remarca: initierea unor proiecte in
parteneriat cu societatea civila, realizarea unor actiuni artistice, culturale si sportive cu prilejul unor
sarbatori, realizarea unor dezbateri pe teme de interes ale cetatenilor sectorului, realizarea unor
programe civice educationale, actiuni si programe destinate protectiei sociale, comunicarea
permanenta cu toate institutiile de presa, monitorizarea presei.
Enumeram principalele evenimente care au avut loc in anul 2013:
DATA
20.01.2013

21.01.2013

LOC

EVENIMENT

ORGANIZATORI /
PERS. CONTACT
Biblioteca
Inaugurarea
filialei
Dimitrie -PrimariaSectorului 1
Metropolitana
Bolintineanu din Parcul Bazilescu. -Biblioteca
Bucuresti
Au fost prezenti reprezentanti ai mass Metropolitana Bucuresti
mediei.
Primaria Sectorului 1 Seminar organizat cu ocazia Vizitei Primaria Sectorului 1
delegatiei Ministerului de Interne si
45

Administratiei Publice din Olanda,


efectuata in scopul realizarii unui
schimb de experienta in domeniul
gestionarii situatiilor de urgenta,
generate de dezastre si identificarii
capacitatilor de cooperare in acest
domeniu. Au fost prezenti reprezentanti
ai presei.
23.01.2013

24.01.2013

30.01.2013

04.02.2013

Sala ARCUB

Spectacol de muzica populara Hai sa


dam mana cu mana. Au participat
batranii din Caminul pentru Persoane
Varstnice nr. 1 si Centrul de Ingrijire si
Asistenta nr. 3
Sala ARCUB
- Spectacol oferit de copii prescolari din
sectorul 1, la care participantii au primit
cadouri din partea Primariei Sectorului
1.
- In Parcul Kiseleff fanfara militara a
sustinut un concert de muzica de
promenada.
Scolile din Sectorul
Verificarea centralelor termice din
1
unitatile de invatamant preuniversitar de
pe raza sectorului 1 de catre patrula
tehnica infiintata la nivelul primariei,
impreuna cu mass media.
Primaria Sectorului 1 -Seminar
organizat
de
Primaria
Sectorului 1 in colaborare cu Fundatia
de Ingrijiri Comunitare Bucuresti cu
tema Planul de Servicii comunitare
un instrument de includere sociala a
grupurilor marginalizate, proiect
finantat de Uniunea Europeana prin
programul POR 2007-2013.
- Dezbatere cu tema Bucurestiul in
fata provocarilor Mileniului III
organizat de Primaria Sectorului 1 in
colaborare cu Cotidianul Ultima
Ora.Au
fost
discutate
disfunctionalitatile aparute in ultima
perioada in administratia publica locala
(deszapezire, transport in comun),
parteneriatul public privat- dificultati
si oportunitati.
- Inaugurarea Gradinitei nr.122 din str.
Baneasa nr.12.
46

Primaria Sectorului 1

Primaria Sectorului 1

Primaria Sectorului 1

-Directia Generala de
Asistenta Sociala
-Fundatia de Ingrijiri
Comunitare Bucuresti

-Primaria sectorului 1
-Cotidianul Ultima Ora

-Primaria sectorului 1

13.02.2013

17.02.2013

19.02.2013
19-22.2013
23 -27
02.2013
24.02.2013
27.02.2013

08.03.2013

15 martie
15 aprilie
2013

Primaria Sectorului 1 Semnarea protocolului de colaborare


cu Asociatia Casa Ioana prin care se
asigura micul dejun pentru un numar de
100 de persoane fara adapost cazate in
azilurile de noapte din Bucurestii Noi si
Soseaua Oltenitei. Au fost prezenti
reprezentanti ai presei.
Sala ARCUB
Intalnirea
conducerii
Primariei
Sectorului 1 cu administratorii de
condominiu (imobil) si presedintii
asociatiilor de proprietari /locatari din
sector, promovata de Serviciul Imagine,
Cultura, Presa in presa
Piata Amzei
Inaugurarea
noului
complex
agroalimentar Piata Amzei. Au fost
prezenti reprezentanti ai mass mediei.
Piata Domenii
Editia a II a a Festivalului Pestelui si
Vinului.
Primaria Sectorului 1 Organizarea si amenajarea Targului
de martisoare realizat de elevii Scolii
nr. 1 Sfintii Voievozi. Actiune
promovata in presa
Canalul 2 al
Organizarea si oficierea in direct a trei
Televiziunii Romane casatorii, in direct, in cadrul emisiunii
Spune DA de Dragobete
Sala Polivalenta
Gala
Campionilor
de
karate
organizata de Federatia Romana de Arte
Martiale Departamentul de Karate
Shotokan SKDUN si Primaria
Sectorului 1
- Inaugurarea Centrului de Asistenta
pentru Mamele Abuzate, situat in
strada Pajura nr. 3-5, amenajat cu
sprijinul Asezamantului Bisericesc
Diaconia;
- Spectacolul Doar pentru tine
prilejuit de Ziua Internationala a
Femeilor, sustinut la Teatrul de Opereta
Ion Dacian de mari formatii si
interpreti ;
- La Clubul Seniorilor a fost sustinut un
spectacol pentru membrele acestuia.
Ampla actiune de salubrizare a strazilor
din sector sub deviza Luna Curateniei
de Primavara Actiune promovata in
presa de serviciu.
47

-Primaria sectorului 1

-Primaria sectorului 1

-Primaria sectorului 1
-Primaria sectorului 1
-Primaria sectorului 1

-Primaria sectorului 1
-Primaria sectorului 1
- Federatia Romana de
Arte
Martiale

Departamentul de Karate
Shotokan SKDUN
-Primaria sectorului 1

Primaria Sectorului 1
S.C Romprest S.A.
ADP Sector 1

9 aprilie - 15
septembrie
2013

Parcul Bazilescu

Proiectul social-recreativ Micarea, Primaria Sectorului 1


sntate pentru copii, n Sectorul 1 al For My Intermed
Capitalei, in Parcul Bazilescu, n
perioada 15 aprilie 15 septembrie
2013. Proiectul presupune utilizarea
carturilor cu pedale (ecologice) pe aleile
Parcului Bazilescu.

01-10.
04.2013

Piata Revolutiei

Expozitia florala Targul de flori Primaria Sectorului 1


organizata in Piata Revolutiei cu
ocazia Sfintelor Sarbatori de Pasti Au
fost prezenti reprezentanti ai presei.
Inaugurarea Cantinei de Ajutor Social Primaria Sectorului 1
din str. Pajura nr. 13, la care au fost
prezenti reprezentantii presei

07.04.2013

12.04.2013

16.04.2013

20-24.
04.2013

01.05.2013
25.05.2013
26.05.2013
26.05.2013

28.05.2013

Parcul Herastrau
intrarea Piata
Charles de Gaulle

Spectacol de muzica populara organizat


in ce-a de-a doua zi a Pastelui. Si-au dat
concursul
Maria
Dragomiroiu,
Gheorghe Turda, Daniela Condurache,
Elisabeta Turcu, Floarea Calota,
Stefania Rares si Aneta Stan.
Inaugurarea Gradinitei nr. 44 din
Bucurestii Noi, ce a fost consolidata,
extinsa si modernizata, la care au fost
prezenti reprezentantii presei
Centrul Metropolitan Festivalul Cartii Cafeneaua Literar
pentru Tineret
Artistica, unde au fost organizate
intalniri cu scriitori, spectacole de
teatru, concert de muzica veche si jazz
Parcul Herastrau
intrarea Piata
Charles de Gaulle
Piata Aurel Vlaicu
Str. Poligrafiei nr. 35
Bd. Dobrogeanu
Gherea nr. 74
Teatrul Ion Creanga

Primaria Sectorului 1

Primaria Sectorului 1

- Primaria Sectorului 1
Radio
Romania
Cultural
-Asociatia Difuzorilor si
Editorilor Patronat al
Cartii
Spectacol de muzica populara realizat Primaria Sectorului 1
cu ocazia Zilei Internationale a Muncii
Inaugurarea Pietei Aurel Vlaicu din
cartierul Aviatiei
Deschiderea PRESS CLUB, un club
exclusiv pentru ziaristi.
Inaugurarea Casei ONG-urilor,
centru pentru sprijinirea persoanelor cu
handicap. Au fost prezenti reprezentanti
ai presei.
Festivalul Kids Fashion Editia a
doua, festival de moda pentru copii.
48

Administratia Pietelor
Primaria Sectorului 1
Administratia
Domeniului Public
Directia Generala de
Asistenta
Sociala

Sector 1
-Primaria sectorului 1
- Fox Kids

28-30.
05.2013

Parcul Herastrau
intrarea Piata
Charles de Gaulle

28.05.2013

31.05.2013

01.06.2013

Parcul Kiseleff

02.06.2013

Parcul Bazilescu

31.08.2013

Str. G-ral Berthelot


nr. 55
Centrul de Zi si
Centrul Maternal
Sf. Andrei

14.09.2013

14.09.2013

15.09.2013

-Grupul Scolar de
Transporturi C.F
- Scoala Gen. Nr. 13

21.09.2013

Directia Generala de
Asistenta Sociala

Manifestarea a fost promovata in presa.


FESTIVINUM, festival unde marii
producatori de vinuri si-au prezentat
soiurile de vin. Seara au sustinut
concerte solistii Gheorghe Turda, Ayda
si trupele TAXI, Spitalul de Urgenta,
Vita de Vie. Manifestarea a fost
promovata in presa.
Receptia lucrarilor de modernizare a
Cantinei de Ajutor Social Grivita. Au
fost prezenti reprezentanti ai mass
mediei.
Inaugurarea Centrului Caraiman, din
str. Caraiman nr. 33A unde pensionarii si
somerii din sectorul 1 beneficiaza de
asistenta medicala gratuita Au fost
prezenti reprezentanti ai presei.
Spectacol muzical artistic oferit copiilor
cu ocazia Zilei de 1 Iunie
Incheierea lucrarilor de modernizare in
Parcul Bazilescu Au fost prezenti
reprezentanti ai mass mediei.
Deschiderea unui nou centru pentru
colectarea impozitelor si taxelor
Inaugurarea
Centrului de Zi si
Centrului Maternal Sf. Andrei
situat n str. Cosmesti nr. 15. Au fost
prezenti reprezentanti ai mass mediei.
A fost demarata o actiune pentru
eliminarea atelajelor hipo de pe raza
sectorului 1

Participarea primarului Andrei Ioan


Chiliman la deschiderea oficiala a
noului an scolar la Grupul Scolar de
Transporturi C.F. din str. Butuceni nr. 10
si Scoala Gen. Nr. 13 din Bd. Petrila nr.
10-12, ocazie cu care a facut o donatie
de carti bibliotecilor din aceste centre de
invatamant
Inaugurarea Centrului de Recuperare
pentru Copii cu Dizabilitati din str. Msal Averescu nr. 17, unde circa 200 de
49

- Primaria Sectorului 1
- Asociatia producatorilor
de Vinuri din Romania

Primaria sectorului 1

Primaria sectorului 1

Primaria sectorului 1
Administratia
Domeniului Public
Primaria Sectorului 1 i
DITL
DGAS
Primaria Sectorului 1
Primaria Sectorului 1
Politia Sectorului 1
Gardienii Publici
Jandarmeria Romana
Administratia
Domeniului Public
Primaria Sectorului 1

-Directia Generala de
Asistenta Sociala
-Primaria Sectorului 1

01.10.2013

Clubul Seniorilor

08.10.2013

Directia Generala de
Asistenta Sociala

13.10.2013

16.10.2013

30 - 31. 10.
2013
03.11.2013

12.11.2013

17.11.2013

copii cu nevoi speciale vor beneficia de


servicii specializate de recuperare
Program artistic oferit de Primaria
sectorului 1 persoanelor de varsta a treia
sub genericul Luna varstei a treia in
sectorul 1. Totodata, au primit cadouri
cuplurile ce au implimit 50 de ani de
casatorie.

Deschiderea Centrului de Asistenta


pentru Mamele Abuzate prin care
persoanele / mamele care au fost supuse
violentei fizice de catre partener
primesc consiliere psihologica si
juridica.
Primaria Sectorului 1 Organizarea unei dezbeteri cu tema
Strategia integrata in domeniul
protectiei sociale a sectorului 1, 2004
2005 la care au participat membrii
Comisiei Anti Saracie si Promovare a
Incluziunii Sociale Sector 1
Un numar de 26 de membrii ai Clubului
Seniorilor au mers in pelerinaj, pentru o
zi, la manastirile Ghighiu, Zamfira si
Cheia
Un grup de persoane de la Caminul
pentru Persoane Varstnice Odai au
participat la un pelerinaj organizat la
manastirile din Nordul Moldovei
Primaria Sectorului 1 Lansarea concursului de proiecte de
arhitectura pentru realizarea cladirii
noului centru de hemodializa al
Spitalului Clinic de Nefrologie Carol
Davila
RomExpo
Primaria Sectorului in colaborare cu
Camera de Comert si Industrie a
Romaniei au organizat Topul Firmelor
2004 din sectorul 1
Ministerul
Masa rotunda cu tema Bucuresti
Transporturilor,
capitala pentru toti scopul urmarit
Constructiilor si
fiind crearea unui Bucuresti accesibil
Turismului
tuturor, pregatit pentru statutul de
Capitala europeana.

50

-Directia Generala
Asistenta Sociala

de

Primaria Sectorului 1

Primaria Sectorului 1
Patriarhia Romana
Primaria Sectorului 1

- Primaria Sectorului 1
- Ordinul Arhitectilor din
Romania
-Primaria Sectorului 1
-Camera de Comert si
Industrie a Romaniei
-Primaria Sectorului 1
-Ministerul
Transporturilor,
Constructiilor si
Turismului
-Organizatia Natonala a
Persoanelor cu Handicap
din Romania

17.11.2013

19. 11
17.12. 2013
20.11.2013

06.12.2013
06.12.2013

08.12.2013

0917.12.2013

Teatrul de Revista
C-tin Tanase

- Societatea Nationala a
Handicapatilor Fizic din
Romania
Primaria Sectorului 1 a oferit -Primaria Sectorului 1
persoanelor varstnice din sectorul 1 -Teatrul de Revista C-tin
spectacolul Dai un ban, dar face Tanase
sustinut de actorii Teatrului de Revista
C-tin Tanase

Primaria Sectorului 1 Expozitie de pictura si icoane pe sticla


realizate de elevii Liceului de Arte
Plastice N. Tonitza
Piata Matache
Inaugurarea noii hale de carne si
produse lactate din Piata Matache,
pentru care s-a investit 50.000

-Primaria Sectorului 1
-Liceului de Arte Plastice
N. Tonitza
-Administratia Pietelor
sector 1

Centrul Metropolitan Deschiderea expozitiei de pictura a


pentru Tineret
elevilor de la Liceul de Arte Plastice N.
Tonitza
Liceul N. Iorga
Primarul Andrei Ioan Chiliman a
participat la cea de-a 45-a aniversare a
liceului N. Iorga ocazie cu care au fost
donate carti pentru dotarea bibliotecii
liceului
Primaria Sectorului 1 Organizarea unui spectacol de colinde,
muzica si poezie la care au participat
copiii din gradinitele si scolile din
sectorul 1
Primaria sectorului 1 Spectacole de colinde, muzic si poezie
la care au participat copiii din unitatile
de invatamant preuniversitar din
sectorul 1

-Primaria Sectorului 1
-Liceului de Arte Plastice
N. Tonitza
-Primaria sectorului 1
-Inspectoratul
Scolar
sector 1
-Primaria sectorului 1
-Inspectoratul
Scolar
sector 1

In lunile ianuarie iunie 2013 au fost concepute, redactate si transmise presei un numar de
182 comunicate si materiale informationale presei. A fost

asigurata informarea mass-mediei,

promovand actiunile realizate de Primaria Sectorului 1.


In lunile iulie decembrie au fost trimise presei 80 de comunicate i articole, in care au fost
prezentate activittile si manifestarile organizate de Primaria Sectorului 1.
Incepand din luna noiembrie angajatii din cadrul Serviciului Imagine, Cultura, Presa au
intocmit si redactat articole si interviuri prezentate n revista Vocea Primariei, publicatie tiparita
de Primaria Sectorului 1, care apare lunar in 60.000 de exemplare distribuite gratuit n sector.

51

Serviciul Imagine, Cultura, Presa asigura, totodata, secretariatul Colegiului Consultativ


Cetatenesc printr-un functionar public, care intocmeste o centralizare a problemelor ridicate de
membrii acestuia si urmareste solutionarea sesizarilor depuse de catre membrii Colegiului
Consultativ Cetatenesc-sector 1 la registratura generala a Primariei Sectorului 1 si, totodata, la
compartimentele abilitate.
Joi 29.05.2014: documentare asupra aplicatiei software DAVA solutionarea petitiilor
adresate Primariei Sectorului 1
Serviciul de Registratura, Relatii cu Publicul are atributia de a asigura primirea,
inregistrarea si asigurarea solutionarii petitiilor ( cererea, reclamaia, sesizarea sau propunerea
formulat n scris sau prin e-mail, pe care un cetean ori o organizaie legal constituit o poate
adresa Primariei sectorului 1 al Municipiului Bucuresti)
Circuitul petitiei conform OG 27/2002 ce reglementeaza activitatea de solutionare a
petitilor
Serviciul Registratura, Relatii cu Publicul primeste petitiile, le rezolutioneaza si apoi le
trimite spre compartimentele de specialitate cu precizarea termenului de trimitere a
rspunsului.Deasemenea Serviciul de Registratura, relatii cu Publicul redirectioneaza petitiile catre
alte institutii in vederea solutionarii acestora.
Serviciul Registratura, Relatii cu publicul este obligat s urmreasc soluionarea i
redactarea n termen a rspunsului.
Termenul de solutionare a petitiei este de 30 de zile de la data inregistrarii. n situaia n care
aspectele sesizate prin petiie necesit o cercetare mai amnunit, acest termen poate fi prelungit cu
inca 15 zile de catre conducatorul institutiei- Primarul sectorului 1. Semnarea rspunsului se va face
numai de ctre eful compartimentului care a soluionat petiia. n rspuns se va indica n mod
obligatoriu temeiul legal al soluiei adoptate.
Dupa solutionare expedierea rspunsului ctre petiionar se va face numai prin intermediul
compartimentului care a nregistrat petiia, respectiv Serviciul de Registratura, Relati cu Publicul,
acesta ngrijindu-se i de clasarea i arhivarea petitiei.
Petiiile greit ndreptate vor fi trimise n termen de 5 zile de la nregistrare de ctre
Serviciul de Registratura, Relatii cu publicul autoritilor sau instituiilor publice n ale cror
atribuii intr rezolvarea problemelor semnalate n petiie. Petiiile anonime sau cele n care nu sunt
trecut datele de identificare a petiionarului nu se iau n considerare i vor fi clasate.
Propuneri de imbunatatire a circuitului petitiilor
Computerizarea inregistrarii petitiei printr-un program performant care sa permita urmarirea
solutionarii petitiilor in termen de 30 de zile si centralizarea raspunsurilor si efectuarea raporturilor
de specialitate privind petitiile nesolutionate in termen legal.

52

Functiunile specifice ale programului


programul trebuie sa permita stocarea, generarea, evidenta si accesul la forma electronica a
tuturor petitiilor care intra, ies sau circula in cadrul compartimentului Registratura, Relatii cu
Publicul
trebuie sa cunoasca traseul tuturor petitiilor specifice acestui serviciu care intra, sau ies din
serviciul de Registratura, pentru a le putea dirija spre celelalte compartimentele de la care trebuie
sa primeasca avize sau in cadrul carora se arhiveaza.
sa receptioneze documentele care sosesc in compartiment prin diverse cai de intrare : posta,
fax, e-mail, etc.
sa verifice continutul documentelor pe baza unor module predefinite
sa catalogheze documentele in functie de proprietatile acestora (traseu, termen de rezolvare,
destinatie, etc.)
sa expedieze documentele rezolvate si cele emise catre celelalte compartimente unde
trebuiesc avizate sau arhivate.
sa inregistreze operatiile efectuate asupra documentelor in conformitate cu anumite reguli
prestabilite in functie de tipul documentelor
sa obtina diverse situatii referitoare la stadiul de rezolvare a documentelor si la operatiile
efectuate asupra acestora
sa asigure accesul rapid, simultan, direct si in orice moment si la orice document din baza de
date a subsistemului pe baza drepturilor de acces acordate.
Functiuni generale ale sistemului de arhivare electronica
trecerea documentelor existente pe suport electronic, prin scanare, cu echipament
performant care sa asigure o cat mai buna calitate a imaginii scanate si o protectie buna a
documentelor originale in timpul procesului de scanare
accesarea documentelor solicitate direct pe suport electronic, precum si posibilitatea de
listare a lor
accesul rapid, simultan, direct, in orice moment si la orice document din baza de date, pe
baza drepturilor de acces acordate.Accesul la documentul original se va face doar daca este absolut
necesar, in vederea protejarii acestura impotriva uzurii si distrugerii

Functiuni specifice ale sistemului de arhivare electronica


sistemul de arhivare a documentelor va asigura arhivarea in conditii de securitate maxima
atat a documentelor manipulate in vederea scanarii, cat si a datelor si a imaginilor transferate intre
locatiile distribuite si sediul central de prelucrare si arhivare
sistemul permite interogari cu baze de date reletionate usurand validarea datelor si putand
urmarii traseul parcurs de documentul respectiv.
Sistemul recunoaste automat fiecare tip de document ceea ce conduce la o utilizare foarte
usoara si comoda, nemaifind necesara o separare in prealabil pe tipuri de documente la scanare si
clasificarea lor in unul din cele trei module
53

Deasemena sistemul sa poata permite scanarea de documente de diferite forme, marimi,


culori si nuante intr-o singura operatie.
Cerinte tehnice
Sa recunoasca in mod automat tipul de document, nemaifiind necesara o sortarea acestora
pe tipuri de documente inainte de scanare ;
Sa aibe functii avansate de prelucrare a imaginii (autocorectia notatiei documentului la
scanare) in vederea atingerii unei acurateti imbunatatite a datelor recunoscute ;
Utilizatorii sa poata fi restrictionati la utilizarea numai a anumitor module, tipuri de
documente, precum si restrictia la modul de administrare ;
Sa permita import automat a faxurilor si a imaginilor rezulatate din alte aplicatii de scanare ;
Sa aiba posibilitati de marire <zoom> automat a imaginii pentru validare cat si pentru
verificare ;

IV.

Comentariu asupra stagiului de practica.


4.1. Analiza SWOT

54

STRENGHTS
Puncte Tari

citate din punct de vedere


onal;
itatea functionarilor din
a Serviciului Registratura,
cu Publicul SRRP - sunt
absolventi de institutii de
ant superior de lunga durata,
titudinile necesare pentru
u publicul si au experienta in
tratia publica;

etenta profesionala
mat cursuri de specializare in
ul relatiilor cu publicul si
r publice;
inesc conditiile specifice

nta la stres
ibilitate la program prelungit

nta unei baze de date in


electronic, creata pe cont
de catre SRRP, referitoare la
tiile de interes public
si gestionate de institutiile
lui administrativ, in general.

nta unei dotari optime cu


e specific activitatii de
atura

WEAKNESSES
Puncte Slabe

OPPORTUNITIES
Oportunitati

- deficit de personal motivat de faptul


ca 3 angajati au interupt raporturile de
functie publica iar 2 posturi sunt
vacante.
2functionari se afla in concediu pentru
cresterea copilului, in conditiile legii
1 functionar este suspendat din functia
public pe motiv de incompatibilitate;
2 posturi sunt vacante:
-1inspector (devenit vacant prin demisia
titularului);
-1secretar dactilograf (prin detasarea
functionarului);

-cresterea calitatii serviciului


public de registratura si relatii cu
cetatenii prin;

-dotarea materiala este insuficienta in


raport cu exigentele specifice activitatii
de registratura si informare a publicului
din
perspectiva
reformei
in
administratia publica; se impune
asigurarea optima a desfasurarii
activitatii prin dotarea cu urmatoarele
mijloace materiale:
reviste de specialitate
scanner
2 calculatoare
2 imprimante performante
televizor
-lipsa unui spatiu special destinat
desfasurarii relatiilor cu publicul,
dotat cu mobilier corespunzator si cu
aparatura
necesara
preluarii
si
inregistrarii in format electronic a
cererilor;

55

cursuri
si
programe
de
specializare si perfectionare a
pregatirii
profesionale
si
a
aptitudinilor de comunicare a
personalului
participari la Conferinte nationale
si internationale, reuniuni si
intalniri in domeniu organizate de
catre ONG sau institutii publice,
promovand astfel implementarea
sistemului de management al
calitatii, respectiv al procesului de
certificare a calitatii serviciilor ISO
9001 catre cetateni;
introducerea sau extinderea, dupa
caz, a sistemului Intranet, in
vederea eliminarii timpilor morti in
cadrul operatiunilor de gestionare si
prelucrare a informatiei;

THREATS
Pericole

- aglomerarea treptata a
prin cresterea sarcinilor
de urmatoarele elemente
multiplicarea
struc
circuitelor administrative
a circulatiei docume
conditiile in care ad
publica locala se afla i
expansiune in aplicarea re
sistemul administrativ s
perspectiva aderarii Ro
structurile UE.
preluarea de catre
registratura relatii cu p
oricarui tip de soli
competenta
generala
Sector 1 si asigurarea t
acesteia spre solutionare
publice subordonate
local sector 1;

-majoritatea petentilor
familiarizati
cu
aplicabila fiecarui do
activitate si pentru e
serviciilor
publice
insuficiente i provoac n
indiferent cat de buna ar
serviciului prestat. Ast
pericolul unei crize l
prestigiului si reputatie
trebuie sa se bucure oric
publica.

-agravarea
probleme
comunicare in special cu
din segmentul de varst
ani din cauza lipsei un
speciale pentru rezolv
cereri cu caracter vadit de

nivelul Sectorului 1;

56

4.2.

Aprecierea personala asupra stilului de lucru in cadrul institutiei, in


domeniul comunicarii

Primarul sectorului 1 indeplineste sarcinile care ii revin ca organizator relativ la resursele


umane in sensul ca foloseste instrumente utile care le are la ndemn si noile cai de optimizare
managerial.
n primul rand au fost descoperite punctele slabe i dificultile cu care se confrunt
funcionarii i in vaza carora vor fi elaborate strategii de mbuntire a calitii i implicit a
performanei n munc, avand in vedere ca o strategie pentru a fi aplicat presupune luarea n
considerare a calitii personalului, factorul uman fiind un element esenial al optimizrii
administraiei locale active.Astfel, pot fi puse n lumin punctele slabe i punctele tari i a fost
facuta sinteza n vederea aplicrii unor soluii de organizare raional.
Se are in vedere modul n care funcionarul rezolv problemele, atitudinea fa de nou i
procesul de mbuntire continu a aciunii administrative. Acest sistem a fost aplicat in sensul c
problemele trebuie rezolvate n timp i trebuie rezolvate bine, adica, s faci azi mai bine
dect ieri i s faci astfel nct, mine s fie mai bine ca astzi. Mecanismul de fata se
asociaz cu principiul zero erori, adic nu trebuie greit de dou ori n acelai loc, altfel
mbuntirea va fi deficitar. Aceasta nseamn zero defecte, zero ntrzieri, zero
ntreruperi, zero restane, zero stagnri.
In domeniul relatiilor cu publicul si relatiilor publice, managementul modern la nivelul
administratiei publice a Sectorului 1, presupune derularea procesului de comunicare in dimensiunile
sale clasice, respectiv, comunicarea interna si cea externa.
Potrivit Legii 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public si HG nr.
123/2002 ce reglementeza modul de organizare a compartimentelor specializate din instituitii
publice, autoritile i instituiile publice au obligaia de a organiza compartimente specializate de
informare i relaii publice sau de a desemna persoane cu atribuii n acest domeniu. Asigurarea de
ctre autoritile i instituiile publice a accesului la informaiile de interes public se face din oficiu
sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaii publice sau al persoanei desemnate n
acest scop.
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes public este o lege adoptata
dupa model american, in interesul democratiei, ocrotirii valorilor statului de drept si respectului fata
de cetatean.
Consolidarea democratiei si reforma in administratia publica, presupun institutionalizarea
transparentei in relatiile cetatean si instituti/autoritati publice. Totodata , legea de fata reprezinta un
pas major in schimbarea de mentalitate in relatia dintre cetatean si functionarii publici.
Sunt astfel preluate dispozitii cuprinse in DUDO art.19 si dezvoltate prevederile
constitutionale cuprinse in art. 31 Constitutia Romaniei.
Prin legea nr. 544/2001, pe de o parte, este circumstantiat dreptul la petitionare, ca drept
fundamental cetatenesc relativ la dreptul persoanei de a solicita informatii cu privire la activitatile
oricarei institutii care utilizeaza resurse financiar publice, adica informatii care sunt de interes
public. Pe de alta parte, Legea nr. 544/2001 reuneste in protectia ei juridica si reglementeaza in mod
nuantat doua drepturi fundamentale , anume, dreptul la petitionare, si dreptul la informatie inscrise
in art. in art. 47 si art 31 ale Constitutiei Romaniei , de unde si caracterul de norma mijloc, care
asigura traducerea cerintelor fundamentale de reglementare a ordinii sociale inscrise in Constitutie,
in limbaj specific dreptului in domeniul libertatii cetatenilor de a se adresa Autoritatilor Publice in
vederea realizarii accesului lor liber la orice informatie de interes public.
Spre deosebire de OG 27/2002, care reglementeaza dreptul cetatenilor de a se adresa
institutiilor publice prin petitii formulate in nume propriu, unde accentul cade pe latura activa a
raportului administratie cetatean, respectiv, dreptul subiectiv recunoscut si ocrotit de lege
apartinand unei persoane fizice sau juridice, Legea nr. 544/2001 are in centrul atentiei dimensiunea
pasiva a acestei relatii, adica, oligatia institutiei publice de a asigura liberul acces la informatiile
de interes public. Aceasta axioma se desprinde cu usurinta din economia legii care obliga institutiile
57

publice sa furnizeze din oficiu informatii de interes public cu caracter essential, si de asemenea sa
raspunda in termene relativ scurte solicitarilor scrise sau verbale, respectiv, 10 zile.
Informarea cetatenilor asupra diferitelor drepturi subiective ce le apartin, dar si asupra
mijloacelor legale de protectie de care dispun in raporturile cu administratia, reprezinta in Romania
unul din elementele esentiale in efortul de constructie unei administratii publice democrate, pentru ca
reda transparenta administrativa. Cu cat transparenta administrativa este mai reala, cu atat vor exista
mai multe avantaje procedurale, iar costurile suplimentare la nivel societal vor fi compensate mai
eficient.
De asemenea pe parcursul stagiului de practica am reusit sa inteleg exigentele ce se cer a fi
indeplinite in aplicarea Legii 544/2001

Accesul mai bun la informatii printr-o rationala aplicare si delimitare a notiunii de secret
administrativ;
Publicarea proiectelor de decizii in vederea consultarii si atragerii cetatenilor la elaborarea
acestora. Se mentine un climat participativ al oamenilor in concordanta cu legea nr. 52/2003
privind transparenta administrativa, de natura sa duca la eficientizarea procesului decisional.
Respecterea elementelor de procedura contradictorie, cu respectarea dreptului cetatenilor de a
cunoaste continutul dosarului si a primi raspuns formulat in scris in mod corelativ cu
obligatia administratiei de a motiva in scris raspunsul . solutiile adoptate trebuie justificate,
astfel incat cetatenii sa inteleaga si sa insuseasca solutia sau dimpotriva sa o conteste si sa
poata motiva un eventual recurs administrativ sau o actiune in justitie.

V. CONCLUZII. CONTRIBUTIA STAGIULUI DE PRACTICA


1) In primul rand, am dobandit o reprezentare corecta a organizarii functionale a autoritatilor locale
din sectorul 1 in sensul ca am constientizat in c oncfret continutul principiului conform
caruia Administratia publica este compartimentata pe orizontala si verticala.
-Este dimensiunea care exprima realitatea ca administratia publica este sistematizata pe de o
parte pe verticala, adica divizata pe grupe si servicii si pe de alta parte, pe orizontala, fiind vorba
de organizarea la nivel national (administratia publica centrala) si la nivel local (administratia
publica locala).
-Spre exemplu in cadrul Primariei Sectorului 1 exista o diviziune pe Directii. In cadrul fiecarei
Directii exista Servicii si Birouri, conform organigramei.
Pe langa aceasta structura a aparatului de specialitate, exista servicii publice de interes local
subordonate Consiliului local si structurate la randul lor pe Servicii si Birouri.
In cadrul organizatoric al Primariei Sectorului 1 exista 12 servicii publice de interes local :
1. Directia de Impozite si Taxe Locale sector 1
2. Directia de Administrare pentru Invatamantul universitar
3. Administratia Fondului Imobiliar al Unitatilor Sanitare
4. Administratia Domeniul Public Sector 1
5. Directia Politie Comunitara
58

6. Administratia Pietelor Sector 1


7. Cantina Centrala de Ajutor Social Sector 1.
8. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1
9. Caminul Persone varstnice numarul 1
10. Centrul de ingrijire si asistenta numarul 1
11. S.C. Economat SRL.
12. S.C.CET Grivita SRL

In al doilea rand, prin activitatea mea in cadrul stagiului consider ca avantajele obtinute sunt
a) sporirea gradului de cunoatere a reglementrilor specifice domeniului de activitate;
b) sporirea gradului gradul de cunoatere a specificului i a principiilor care guverneaz procesul
de comunicare si relatii publice in domeniul administraiei publice locale i a raporturilor
administrative cu autoritile centrale; In concluzie, comunicarea externa presupune, pe de o
parte, activitatea de informare a cetatenilor relatii cu publicul - si activitatea de informare a
mass media relatii publice. Pe de alta parte, comunicarea interna presupune informarea
personalului propriu.;
c) dobandirea unor capacitati de ndeplinire a unor atribuii specifice serviciului relatii cu publicul.
Pentru desfasurarea optima a activitatii in aceste domenii si asigurarea unei gestionari eficace a
imaginii institutiei in aplicarea Legii nr. 544/2001, Primaria Sectorului 1 a luat hotararea
infiintarii unor servicii specializate, in principal pe probleme de comunicare, pe de o parte
pentru informarea directa a persoanelor - Serviciul Registratura, Relatii cu Publicul si pentru
informarea mass media - Serviciul Imagine, Cultura, Presa, pe de alta parte
d) dobandirea unei capacitati de adaptare i flexibilitate n realizarea activitatilor desf pe parcursul
stagiului;
e) dobandirea capacitatii de a distinge corect ntre caracteristicile diverselor opiuni n ndeplinirea
unor operatiuni administrative i de a identifica cea mai bun variant de aciune;
f) dobandirea unei capacitati de insusire a ideilor, n scris i verbal, fluen n scris, incluznd
capacitatea de a redacta inscrisuri clar i concis;
g) dobandirea unei capacitati de a lucra n echip, respectiv capacitatea de a ma integra n echipa
Serviciului Relatii cu publicul.
h) participare efectiv la realizarea unor operatiuni administrative si de birou

59

ANEXE

Anexa 1- ORGANIGRAMA PRIMARIEI SECTORULUI 1 APARATUL


PROPRIU

Anexa 2 - REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE.

Anexa 3 -EXEMPLU PRACTIC DE PROTOCOL DE COLABORARE IN


VEDEREA DERULAPRII IN PARTENERIAT A UNUI PROIECT
SOCIAL CULTURAL SI RECREATIV

60

Anexa nr.1
TOTAL POSTURI : 8870
din care :
functii publice : 650
- de conducere : 61
- de executie : 589
personal contractual : 220

ORGANIGRAMA PRIMARIEI SECTORULUI 1


-APARATUL PROPRIU SI INSTITUTII SUBORDONATEPREEDINTE DE EDIN,
Ion Brad

PRIMAR

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 1

SECRETAR
ARHITECT SEF

DIRECTIA MANAGEMENT ECONOMIC


DIRECTIA AUDIT PUBLIC INTERN

SERVICIUL FOND IMOBILIAR


SERVICIUL RELATII
ASOCIATII PROPRIETARI
SERVICIUL LIBERA INITIATIVA
SI ACTIVITATI COMERCIALE

SERVICIUL AUTORIZATIIDECONSTRUIRE
SI REGLEMENTARI URBANISTICE
BIROUL BRANSAMENTE

SERVICIUL MEDICINA
VETERINARA

SERVICIUL PUBLICITATE SI AUTORIZARI

SERVICIUL ADMINISTRATIV SI
APROVIZIONARE

SERVICIUL FOND FUNCIAR, CADASTRU SI


REGISTRU AGRICOL

SERVICIUL ECOLOGIE
URBANA, PROTECTIA
MEDIULUI SI EDUCATIE
ECOCIVICA

DIRECTIA DE IMPOZITE SI
TAXE LOCALE SECTOR 1
DIRECTIA DE ADMINISTRATIE PT.
INVATAMANTUL
PREUNIVERSITAR SECTOR 1
ADMINISTRATIA FONDULUI
IMOBILIAR AL UNITATILOR
SANITARE PUBLICE SECTOR 1

BIROUL PATRIMONIU

SERVICIUL AUDIT APARAT


SERVICIUL AUDIT INSTITUTII
SUBORDONATE

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.


ECONOMIC
SERVICIUL BUGET, EXECUTIE
BUGETARA

DIRECTIA INVESTITII

SERVICIUL CONTABILITATE

BIROUL AVIZ UNIC

DIRECTIA INSPECTIE

SERVICIUL INFORMATICA

DIRECTIA POLITIE
COMUNITARA

SERVICIUL SECRETARIAT GENERAL,


AUDIENTE

BIROUL CALITATEA SERVICIILOR

SERVICIUL DISCIPLINA IN
CONSTRUCTII, LUCRARI
EDILITARE SI GOSPODARIE

SERVICIUL INSPECTIE
ECOLOGICA SI DE MEDIU

SERVICIUL CONTROL
COMERCIAL SI CONTROL
PIETE
SERVICIUL CONTROL
ASOCIATII PROPRIETARI

BIROUL RECEPTII SI
REGULARIZARI TAXE

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE


DE LUCRARI

SERVICIUL FINANCIAR

ADMINISTRATIA PIETELOR
SECTOR 1
CANTINA CENTRALA DE
AJUTOR SOCIAL

BIROUL LEGISLATIE,
AVIZARE CONTRACTE
SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA

SERVICIUL STRATEGIE SI
DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA

SERVICIUL ACHIZITII SI
DERULARE SERVICII

DIRECTIA COMUNICARE SI
INTEGRARE EUROPEANA

SERVICIUL AVIZE ACORDURI SI


AUTORIZATII

SERVICIUL IMAGINE,
CULTURA, PRESA
SERVICIUL INTEGRARE EUROPEANA

SERVICIUL URMARIRE
CONTRACTE SI LUCRARI

SERVICIUL REGISTRATURA,
RELATII CU PUBLICUL
SERVICIUL DE SINTEZA SI PRELUARE
SESIZARI CETATENI

DIRECTIA GENERALA PUBLICA


DE EVIDENTA PERSOANELOR
DIRECTIA STARE
CIVILA
BIR. 1.EVID.PERS.

BIR. 2.EVID.PERS.

SERVICIUL PROMOVARE ACTIVITATI


CULTURAL-SPORTIVE PENTRU TINERET
SERVICIUL RELATII I NTERNATIONALE

DIRECTIA GENERALA DE
ASISTENTA SOCIALA SI
PROTECTIA COPILULUI
SECTOR 1
S.C. ECONOMAT 2001
S.R.L.

BIROU INVESTITII INSTITUTII


SUBORDONATE
BIR. 3.EVID.PERS.

S.C. CET GRIVITA S.R.L.


SERVICIUL CABINET VICEPRIMAR

BIR. 4.EVID.PERS.

DIRECTIA RESURSE UMANE


BIR. 5.EVID.PERS.
SERVICIUL CABINET PRIMAR

SERVICUL DEZVOLTARE
INSTITUTIONALA

BIROUL INSPECTIE
MONUMENTE ISTORICE
SERVICIUL CONTROL INTERN

ADMINISTRATIA
DOMENIULUI PUBLIC
SECTOR 1

SERVICIUL CONTENCIOS
ADMINISTRATIV,JURIDIC

SERVICUL RESURSE UMANE


Aparat propriu
SERVICIUL SPATII CU ALTA
DESTINATIE DECAT CEA DE
LOCUINTA
SERVICIUL PROTECTIA SI
MEDICINA MUNCII, P.S.I.

BIROUL EVIDENTA ELECTORALA

BIR. INFORMATICA.

BIR. REGISTRAT.
REL. PUBLICE.

BIR. ANALIZA
SINTEZA
BIROUL RESURSE UMANE
Institutii subordonate Consiliuilui Local

Anexa nr.3
la Hotrrea Consiliului Local
nr. 90/21.03.2012
PREEDINTE DE EDIN,
Ion Brad

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE I FUNCIONARE


al aparatului propriu din Primria Sectorului 1

CAPITOLUL I - Dispoziii Generale


Art. 1 Aparatul propriu al Primriei Sectorului 1 funcioneaz n temeiul Legii nr. 215/2001 privind administraia
public local, n organizarea acesteia urmrindu-se realizarea condiiilor de operativitate i eficien.
Primarul conduce serviciile publice locale ale Sectorului 1 n condiiile prevzute de art. 68 alin. (1) din Legea
nr. 215/2001 republicat. n exercitarea atribuiilor sale, primarul emite dispoziii care devin executorii dup ce sunt
aduse la cunotina persoanelor interesate.
Primarul deleag Viceprimarului exercitarea unora dintre atribuiile ce-i revin, cu respectarea prevederilor art.
70 din Legea nr. 215/2001, cu modificrile i completrile ulterioare.
Noua structura organizatoric a aparatului propriu cuprinde 8 DIRECII o DIRECIE GENERAL i
structura condus de ARHITECTUL EF, n a cror subordine funcioneaz servicii i birouri.
DIRECIA / DIRECIA GENERAL va fi coordonat de cte un DIRECTOR EXECUTIV i nu va putea
avea mai puin de 15 posturi de execuie n subordine.
Directorii Executivi se subordoneaz primarului i viceprimarului, potrivit liniilor ierarhice stabilite n
organigrama. Acetia vor transforma programele i strategiile stabilite de autoritile administraiei publice n sarcini
de lucru i vor asigura ca acestea s fie ndeplinite ntr-o manier care s permit atingerea obiectivelor stabilite, prin
colaborarea la nivel de servicii i birouri.
CAPITOLUL II - Atribuiile personalului cu funcia de Director Executiv, Director Executiv Adjunct i Arhitect ef
Art. 2 Personalul cu funcia de Director Executiv, Director Executiv Adjunct i Arhitect ef din aparatul Primriei
Sectorului 1 coordoneaz ntreaga structur organizatoric i funcional a Direciei, definete funciile, colaborrile,
intrrile i ieirile specifice sub conducerea primarului, conform prezentului Regulament.
Art. 3 Personalul cu funcia de Director Executiv, Director Executiv Adjunct i Arhitect ef are obligaia s
ntocmeasc rapoartele de specialitate pentru fundamentarea legalitii i oportunitii proiectelor de hotrri ale
Consiliului Local al Sectorului 1 i s duca la ndeplinire hotrrile adoptate de acestea n limitele de competen.
Proiectele de hotrri ale Consiliului Local al Secrorului 1 iniiate, vor fi prezentate SECRETARULUI Sectorului 1
pentru formularea avizului de legalitate, nsoit de documentaia aferent.
Art. 4 Personalul cu funcia de Director Executiv, Director Executiv Adjunct i Arhitect ef va asigura ntocmirea
proiectelor dispoziiilor Primarului Sectorului 1 i fundamentarea acestora prin note administrative, referate sau
rapoarte, solicitnd avizul de legalitate al Biroului Legislaie, Avizare, Evident Electoral .
Art. 5 Personalul cu funcia de Director Executiv, Director Executiv Adjunct i Arhitect ef aprob metodele, tehnicile,
programele i aciunile serviciilor i birourilor din subordine stabilind totodat atribuii i sarcini, scadente,
subobiective raportate la timpul i resursele de care se dispune.

Art. 6 Personalul cu funcia de Director Executiv, Director Executiv Adjunct i Arhitect ef are atribuia de a organiza
datele i informaiile, ca i circulaia acestora n cadrul structurilor conduse i n afara lor.
Art. 7 Personalul cu funcia de Director Executiv, Director Executiv Adjunct i Arhitect ef face propuneri i particip
la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor vacante din subordine.
Art. 8 Personalul cu funcia de Director Executiv, Director Executiv Adjunct i Arhitect ef are obligaia de a stabili,
sau, dup caz, a actualiza, n termen de 30 de zile de la aprobarea prezentului R.O.F., atribuii exprese n fiele de post
ntocmite pentru personalul din subordine, potrivit funciei i pregtirii profesionale.
Actualizarea fielor de post precum i ntocmirea lor n cazul persoanelor nou angajate este deasemenea
obligatorie ori de cite ori este nevoie.
Personalul din subordine va fi permanent evaluat n scopul perfecionrii activitii profesionale, lund msuri
operative sau facnd propuneri conducerii, conform competenelor.
Se va asigura cunoaterea i aplicarea actelor normative de referin n administraia public local.
Art. 9 Personalul cu funcia de Director Executiv i Arhitect ef fundamenteaz, ca specialiti n domeniul respectiv,
cererile de oferte i ofertele primite de Primria Sectorului 1 pentru achiziii de bunuri i servicii, n vederea efecturii
selectrii de ofert de ctre comisia stabilit n acest scop.
Art. 10 Personalul cu funcia de Director Executiv i Arhitect ef vizeaz, ca specialiti pe domeniul respectiv,
contractele de aprovizionare.
Art. 11 Personalul cu funcia de Director Executiv i Arhitect ef vizeaz pentru realitate facturile furnizorilor de
bunuri i servicii specifice domeniului de activitate al direciei respective.
Art. 12 Personalul cu funcia de Director Executiv i Arhitect ef ntocmete necesarul de cheltuieli specific direciei
pentru includerea acestora n bugetul de cheltuieli al anului respectiv i l transmite Direciei Management Economic.
Art. 13 Personalul cu funcia de Director Executiv i Arhitect ef solicit prezena reprezentanilor Direciei
Management Economic pentru ntocmirea documentelor necesare transferurilor de mijloace fixe i obiecte de inventar
ctre/de la alte direcii.
Art. 14 Personalul cu funcia de Director Executiv i Arhitect ef vizeaz pentru realitate i oportunitate toate
documentele emise de fiecare direcie, solicitri care implic angajarea de cheltuieli.
Art. 15 Personalul cu funcia de Director Executiv i Arhitect ef are obligaia s soluioneze n termenul legal i n
limita competentelor ce le revin prin prezentul Regulament de Organizare i Funcionare alte sarcini, potrivit
dispoziiilor conducerii instituiei.
Art. 16 Personalul cu funcia de Director Executiv i Arhitect ef rspunde legal, penal i administrativ, de la caz la
caz, pentru neaducerea la ndeplinire a prerogativelor funciei, pentru orice abateri de la etica i deontologia
profesional.
Art. 17 efii compartimentelor vor asigura descrcarea lucrrilor n termenul legal n Registrul unic de eviden al
Primriei Sectorului 1.
CAPITOLUL III - Structura organizatoric a aparatului propriu al Primriei Sectorului 1
Art. 18 PRIMARUL coordoneaza direct sau prin intermediul viceprimarului, potrivit delegrii de competene,
urmtoarea structur organizatoric :

SERVICIUL CABINET PRIMAR


SERVICIUL CONTROL INTERN

SERVICIUL SPAII CU ALT DESTINAIE DECT CEA DE LOCUINE


DIRECIA RESURSE UMANE
- SERVICIUL RESURSE UMANE APARAT PROPRIU
- SERVICIUL DEZVOLTARE INSTITUIONAL
- BIROUL RESURSE UMANE instituii subordonate Consiliului Local
SERVICIUL PROTECIA I MEDICINA MUNCII, P.S.I.
ARHITECT EF
-Serviciul Autorizaii de Construire i Reglementri Urbanistice
-Biroul Branamente
-Serviciul Publicitate i Autorizri
-Serviciul Fond Funciar, Cadastru i Registru Agricol
-Biroul Aviz Unic
DIRECIA INSPECIE
-Serviciul Disciplina n Construcii, Lucrri Edilitare i Gospodrie Comunal
-Serviciul Control Comercial i Control Piee
-Serviciul de Inspecie Ecologic i de Mediu
-Biroul Recepii i Regularizri Taxe
-Serviciul Control Asociaii de Proprietari
-Biroul Inspecie Monumente Istorice
DIRECIA MANAGEMENT ECONOMIC
-Biroul Patrimoniu
-Biroul Calitatea Serviciilor
-Director executiv adjunct
-Serviciul Buget, Execuie Bugetar
-Serviciul Contabilitate
-Serviciul Financiar
- Serviciul Strategie i Dezvoltare Socio-economic
DIRECIA COMUNICARE I INTEGRARE EUROPEAN
-Serviciul Imagine, Cultur, Pres
-Serviciul Integrare European
-Serviciul Registratur, Relaii cu Publicul
-Serviciul Sintez i Preluare Sesizri Ceteni
- Serviciul Relaii Internaionale
-Serviciul Promovare Activiti Cultural-Sportive pentru Tineret
DIRECIA AUDIT PUBLIC INTERN
-Serviciul Audit Aparat Propriu
-Serviciul Audit Instituii Subordonate
DIRECIA INVESTIII
-Serviciul Achiziii Publice de Lucrri
-Serviciul Achiziii i Derulare Servicii
-Serviciul Avize, Acorduri i Autorizaii
-Serviciul Urmrire Contracte i Lucrri
-Biroul Investiii Instituii Subordonate

DIRECIA UTILITI PUBLICE


-Serviciul Libera Iniiativ i Activiti Comerciale
-Serviciul Fond Imobiliar
-Biroul Medicin Veterinar
-Serviciul Aprovizionare i Administrativ
-Serviciul Relaii Asociaii de Proprietari
-Serviciul Ecologie Urban, Protecia Mediului i Educaie Eco-Civic
-Serviciul Informatic
DIRECIA
-

DE EVIDEN A PERSOANELOR
Direcia Stare Civil
Biroul 1 Evidena Persoanelor
Biroul 2 Evidena Persoanelor
Biroul 3 Evidena Persoanelor
Biroul 4 Evidena Persoanelor
Biroul 5 Evidena Persoanelor
Birou Informatic
Birou Analiz-Sintez
Birou Registratur, Relaii Publice

VICEPRIMARUL coordoneaz, ndrum i controleaz, structurile aparatului propriu conform delegrii de


competen I are n subordine direct serviciul care deservete.
SECRETARUL coordoneaz, ndrum i controleaz, n conformitate cu prevederile art. 85 din Legea
215/2001, urmatoarea structur :
-Serviciul Secretariat General, Audiene
-Serviciul Contencios, Administrativ, Juridic
-Biroul Legislaie, Avizare Contracte
-Serviciul Autoritate Tutelar
-Direcia Stare Civil
-Biroul Eviden Electoral
n conformitate cu prevederile Ordonanei Guvernului Romniei nr.1/1992 coordoneaz, ndrum, controleaz
activitatea privind registrul agricol i semneaz documentele specifice activitii.
Art.19 Conform prevederilor legale, PRIMARUL coordoneaz, supravegheaz i controleaz activitatea tuturor
instituiilor i serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 1.
CAPITOLUL IV - Atribuiile compartimentelor aparatului propriu al Primriei Sectorului 1

Art. 20 Atribuiile Serviciului Cabinet Primar sunt urmtoarele :


-

urmrete eficientizarea raporturilor dintre Primria Sectorului 1 i administraia public central, dintre
Primria sectorului 1 i alte autoriti publice locale, judeene, municipale, oreneti i comunale;
asigur consultan de specialitate pentru soluionarea problemelor deosebite;
Colaboreaz cu toate celelalte compartimente ale aparatului propriu;
Implementarea acquis-ului comunitar n administraia public local a sectorului 1;
monitorizeaz aplicarea reformei administrative i a performanei operaionale n cadrul Primriei sectorului 1;
asigur evidena i dactilografierea corespondenei primarului;
urmrete realizarea rspunsurilor la corespondena sosit pe numele Primarului;
urmrete modul n care s-au ndeplinit prevederile Hotrrilor Consiliului Local i ale dispoziiilor primarului
sectorului 1;
se documenteaz, n vederea informrii Primarului Sectorului 1 n legtur cu modul n care personalul cu
funcie de conducere (ef direcie, serviciu, birou) realizeaz perfecionarea pregtirii profesionale a
subordonailor, cum se preocup pentru pstrarea patrimoniului instituiei, a dotrilor acesteia i pentru
reducerea la minimum a cheltuielilor materiale, precum i pentru asigurarea securitii materialelor cu coninut
secret i contracararea scurgerii informaiilor viznd aceste materiale;

Art.21 Atribuiile Serviciului Cabinet Viceprimar sunt urmtoarele:


- colaboreaz cu Serviciul cabinet Prmar;
- asigur consultan de specialitate pentru soluionarea problemelor n competen;
- asigur evidena i dactilografierea corespondenei viceprimarului;
- urmrete realizarea rspunsurilor la corespondena sosit pe numele viceprimarului ;
- urmrete modul n care s-au ndeplinit sarcinile trasate de viceprimar, conform competenelor delegate ;
- se documenteaz, n vederea informrii viceprimarului n legtur cu modul n care personalul din serviciile
subordonate aflate n competena sa, realizeaz perfecionarea pregtirii n scopul creterii performanelor
profesionale, cum se preocuppentru pstrarea patrimoniului instituiei, a dotrilor acesteia i
pentru
reducerea
la minim a cheltuielilor materiale, precum i pentru
asigurarea materialelor cu coninut secret i contracararea scurgerii informaiilor cu acest caracter
cuprinse n materialele redactate
implementarea acquis-ului comunitar n administraia public local a sectorului 1.
Art. 22AtribuiileServiciului Control Internsunt urmtoarele :
asigura indeplinirea obiectivelor generale ale institutiei Primriei Sectorului
o
respectarea legii, a tuturor actelor normative emise de autoritatile statului, a hotararilor adoptate
de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, Consiliul local al Sectorului 1, precum si a
dispozitiilor emise de Primarul Sectorului 1 ;
o
supravegherea respectarii regulilor competentei in regim de drept administrativ ce revine
personalului de conducere si de executie din cadrul compartimentelor aparatului propriu al Primriei
Sectorului 1, a cunoasterii si intelegerii de catre acesta a importantei si rolului controlului intern;
o
stabilirea de obiective specifice controlului intern, astfel incat acestea sa fie adecvate,
cuprinzatoare, rezonabile si integrate misiunii Primriei Sectorului 1 si obiectivelor de ansamblu ale
institutiei;
o
asigurarea unei atitudini cooperante a personalului cu functii de conducere si de executie, carora
le revine obligatia sa sprijine efectiv controlul intern si sa raspunda in orice moment solicitarilor conducerii ;
o
supravegheaza realizarea, la un nivel corespunzator de calitate, a atributiilor compartimentelor
aparatului propriu al Primriei Sectorului 1, stabilite in concordanta cu propria lor misiune, in conditii de
legalitate, eficienta, eficacitate si economicitate in vederea protejarii fondurilor publice impotriva pierderilor
datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei;
o
asigura supravegherea continua, de catre personalul de conducere, a tuturor activitatilor specifice
compartimentelor aparatului propriu al Primriei Sectorului 1 si actioneaza corectiv, prompt si responsabil
ori de cate ori se constata realizarea unor activitati in mod neeconomic, ineficace sau ineficient ori cu
incalcarea principiului legalitatii si oportunitatii operatiunilor si actelor administrative ;
o
evaluarea sistematica si mentinerea, la un nivel considerat acceptabil, a riscurilor asociate
structurilor, programelor, proiectelor sau operatiunilor specifice compartimentelor aparatului propriu al
Primriei Sectorului 1;
o
intocmirea si actualizarea unor baze de date si informatii financiare si de conducere, precum si a
unor rapoarte periodice privind dezvoltarea si intretinerea unor sisteme si proceduri de informare publica
adecvata, in conditiile legii;
-asigura indeplinirea cerintelor specifice activitatii de control intern asupra activitatii compartimentelor
aparatului propriu al Primriei Sectorului 1 :
o consemnarea in documente scrise a tuturor operatiunilor institutiei, evenimentelor semnificative si
activitatilor specifice organizarii controlului intern ;
o inregistrarea si pastrarea, in conditiile legii, in mod adecvat, a documentelor, astfel incat acestea sa fie
disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de catre cei in drept; operatiunile si evenimente
semnificative vor fi inregistrate de indata si in mod corect ; accesarea resurselor si documentelor se va
realiza numai de catre persoane indreptatite si responsabile in legatura cu utilizarea si pastrarea lor, in
conditiile legii ;
o formuleaza propuneri de optimizare a activitatii administrative i management al sectoarelor controlate i,
dup aprobarea lor de ctre conductorul instituiei, verific modul n care acestea sunt duse la ndeplinire.
n situaia n care acestea nu sunt duse la ndeplinire va informa conductorul instituiei pentru luarea
deciziilor ce se impun;
o primete rapoartele intocmite de catre compartimentul de audit public intern al instituiei, in conditiile legii,
in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii;

o
o
o
o

analizeaz situatia raportata n urma controlului de audit efectuat, propune msuri de soluionare a
iregularitilor constatate i le supune spre aprobare conductorului instituiei;
urmrete modul de punere n aplicare a deciziilor emise in cauza si monitorizeaz rezultatele obtinute n
urma punerii in executare a acestora;
asigura separarea atributiilor privind efectuarea de operatiuni intre persoane, astfel incat atributiile de
aprobare, control si inregistrare sa fie incredintate, intr-o masura adecvata, unor persoane diferite, special
imputernicite in acest sens ;
sesizeaz organele de urmrire penal n cazul n care, din controlul sau verificrile efectuate, rezult ca
iregularitatile sau prejudiciile constatate intrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni.

Art. 23 Atribuiile Serviciului Spaii cu Alt Destinaie dect cea de Locuin sunt urmtoarele :
- ntocmete documentaia necesar comisiilor constituite n temeiul Legii nr. 550/2002 i a O.U.G.R.
nr.110/2005 n vederea vnzrii spaiilor cu alt destinaie pe raza sectorului 1;
- elaboreaz documentaia necesar organizrii licitaiilor n vederea vnzrii spaiilor cu alt
destinaie pe
raza sectorului 1;
- urmrete respectarea clauzelor cuprinse n contractul de vnzare-cumprare ale spaiilor cu alt destinaie pe
raza Sectorului 1;
- ntocmete proiecte de acte normative n domeniul specific de activitate ;
- asigur consultan de specialitate pentru soluionarea problemelor deosebite aprute n procesul de aplicare a
legilor mai sus menionate;
- colaboreaz cu toate celelalte compartimente ale aparatului propriu;
- ndeplinete i alte atribuii specifice domeniiului de activitate.
Art. 24Direcia Resurse Umane coordoneaz activitatea urmtoarelor servicii:
- Serviciului Resurse Umane aparat propriu
- Serviciului Dezvoltare Instituional
- Biroului Resurse Umane Instituii Subordonate Consiliului Local
Art. 25 Atribuiile Serviciului Resurse Umane aparat propriu sunt:
- asigur recrutarea i angajarea personalului pe baz de competen i conform prevederilor legale prin concurs;
- organizeaz conform legislaiei n vigoare concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu i
verific ndeplinirea de ctre participani a condiiilor prevzute de lege;
- urmrete respectarea legalitii privind angajarea i acordarea tuturor drepturilor prevzute de legislaia muncii
pentru personalul din aparatul propriu;
- analizeaz propunerile de structuri organizatorice ale compartimentelor din aparatul propriu i pregtete
documentaia necesar n vederea supunerii dezbaterii i aprobrii de ctre Consiliul Local a organigramei
aparatului propriu al PS 1;
- pregtete documentaia necesar elaborrii Regulamentului de Organizare i Funcionare, Regulamentului de
Ordine Interioar i al altor instruciuni necesare bunei funcionri a aparatului propriu al PS 1, precum i a
structurii organizatorice;
- pregtete documentaia necesar elaborrii statului de funcii a aparatului propriu;
- ine evidena fielor de post pentru aparatul propriu al PS 1 i rspunde de corelarea acestora cu atribuiile din
Regulamentul de Organizare i Funcionare;
- rspunde de aplicarea corect a legislaiei de salarizare (salariul de baz, indemnizaii de conducere, salariu de
merit, premii) n aparatul propriu al PS 1
- ntocmete documentaia privind plata orelor suplimentare prestate peste programul normal de lucru pentru
personalul din aparatul propriu i urmrete ncadrarea n plafonul prevzut de lege;
- asigur completarea i eliberarea legitimaiilor de control n baza dispoziiilor i urmrete recuperarea lor la
plecarea din instituie a salariailor care au beneficiat de astfel de legitimaii;
- ntocmete raportri statistice privind activitatea de personal din aparatul propriu;
- face intervenii la Ministerul Muncii i Solidaritii Sociale, Ministerul Administraiei i Internelor, Ministerul
Finanelor Publice i Agenia Naional a Funcionarilor Publici pentru aplicarea corect a prevederilor legale n
domeniul salarizrii;
- ntocmete documentaia necesar acordrii premiilor anuale i a celor lunare din fondul de premiere;

ntocmete rapoarte de specialitate privind modificarea organigramelor, statelor de funcii i Regulamentelor de


Organizare i Funcionare ale serviciilor i instituiilor publice din subordinea Consiliului Local ori de cte ori este
nevoie;
ntocmete documentaiile necesare pentru numirea i eliberarea din funcie a directorilor serviciilor i instituiilor
publice subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 i le supune spre aprobare Consiliului Local;
rspunde de asigurarea necesarului de personal pe funcii i specialiti pentru aparatul propriu;
urmrete integrarea rapid a noilor angajai;
controleaz respectarea disciplinei muncii;
ine evidena condicilor de prezen i a registrelor de deplasri n teren, urmrete prezena la serviciu a
angajailor;
stabilete nevoile de pregtire i de perfecionare a pregtirii profesionale; primete ofertele pentru cursuri de
pregtire profesional de la instituiile abilitate n domeniu ; ntocmete mpreun cu Direcia Management
Economic referatele n baza crora salariaii din aparatul propriu urmeaz cursuri de pregtire profesional ;
rspunde de organizarea i inerea la zi a evidenei personalului din aparatul propriu;
efectueaz lucrrile legate de ncadrarea, promovarea, definitivarea, detaarea sau ncetarea contractului de munc
al personalului din aparatul propriu;
ntocmete dispoziii de angajare, promovare i definitivare n funcii, de sancionare i ncetare a contractului de
munc;
ine evidena concediilor de odihn, a concediilor medicale, a concediilor fr plat i a sanciunilor;
rspunde de organizarea , potrivit legii, a Comisiei de disciplin i Comisiei Paritare;
ntocmete i elibereaz legitimaii de serviciu;
rspunde de rezolvarea reclamaiilor, sesizrilor i conflictelor de munc care revin n competena serviciului;
rspunde de procurarea carnetelor de munc i a suplimentelor;
ine gestiunea carnetelor de munc pentru personalul din aparatul propriu i opereaz n acestea modificrile de
drepturi salariale determinate de indexri, promovri n funcii i n grade profesionale, salarii de merit, etc.;
elibereaz adeverine privind calitatea de salariat la cerere;
rezolv sesizri i reclamaii referitoare la activitatea de personal, salarizare, organizare, din serviciile publice
locale subordonate Primriei Sectorului 1;
rspunde de cunoaterea i aplicarea legislaiei n vigoare pe linia organizrii i salarizrii personalului din aparatul
propriu i serviciilor publice locale subordonate PS1;
stabilete criteriile i conditiile pentru acordarea premiilor;
propune, instrumenteaz prin rapoarte de specialitate i redacteaz proiecte de hotrri ale Consiliului Local al
Sectorului 1 i proiectele de dispoziii ale Primarului Sectorului 1 n domeniul su de activitate.
stabilete nevoile de pregtire i de perfecionare a personalului din aparatul propriu de specialitate al Consiliului
Local al Sectorului 1 n conformitate cu recomandrile U.E.

Art. 26 Atribuiile Serviciului Dezvoltare Instituional sunt urmtoarele:


- elaboreaz strategii si proceduri de lucru;
- stabileste metodologia de implementare a normelor europene in domeniul instruirii si perfectionarii pregatirii
personalului;
- elaboreaz instruciunile necesare unei bune funcionri a compartimentelo din structura organizatoric a Primriei
i a instituiilor subordonate;
- ]ntocmete planul managerial al formrii profesionale n mod activ i stabilete necesarul pe Direcii, Servicii,
Birouri i avanseaz propuneri n acest sens formatorilor.
- propune, instrumenteaz prin rapoarte de specialitate i redacteaz proiecte de hotrri ale Consiliului Local al
Sectorului 1 i proiectele de dispoziii ale Primarului Sectorului 1 n domeniul su de activitate.
- stabilete nevoile de pregtire i de perfecionare a pregtirii profesionale; primete ofertele pentru cursuri de
pregtire profesional de la instituiile abilitate n domeniu ; ntocmete mpreun cu Direcia Management
Economic referatele n baza crora salariaii din aparatul propriu urmeaz cursuri de pregtire profesional ;
- ntocmete raportri statistice privind activitatea de personal din aparatul propriu;
- face demersuri la Ministerul Muncii i Solidaritii Sociale, Ministerul Administraiei i Internelor, Ministerul
Finanelor Publice i Agenia Naional a Funcionarilor Publici pentru aplicarea corect a prevederilor legale n
domeniul perfecionrii pregtirii profesionale ale angajailor din aparatul propriu i al instituiilor din subordinea
Consiliului Local al Sectorului 1.
Art. 27 Atribuiile Biroului Resurse Umane Instituii Subordonate Consiliului Local sunt urmtoarele:

asigur consilierea n vederea nbuntirii activitilor de resurse umane


sprijin evaluarea performanei de managementul resurselor umane
sprijin activitile desfurate de ctre serviciile de resurse umane pentru respectarea disciplinei muncii
verific i sprijin lucrrile legate de ncadrarea, promovarea, definitivarea, detaarea sau ncetarea raporturilor de
serviciu
rezolv sesizri i reclamaii referitoare la activitatea de personal a instituiilor subordonate Consiliului Local
propune, instrumenteaz prin rapoarte de specialitate i redacteaz proiecte de hotrri ale Consiliului Local al
Sectorului 1 privind modificrile aprute n cadrul instituiilor subordonate Consiliului Local i proiectele de
dispoziii ale Primarului Sectorului 1 n domeniul su de activitate.
stabilete nevoile de pregtire i de perfecionare a personalului din aparatul propriu de specialitate al Consiliului
Local al Sectorului 1 n conformitate cu recomandrile U.E.

Art. 28 Atribuiile Serviciului Protecia i Medicina Muncii, P.S.I. sunt urmtoarele :


- s asigure evaluarea riscurilor de accidentare i mbolnvire profesional la locurile de munc, precum i s
reevalueze riscurile ori de cte ori sunt modificate condiiile de munc i s propun msurile de prevenire
corespunztoare, ce vor alctui programul anual de protecie a muncii ; evaluarea riscurilor presupune identificarea
factorilor de risc de accidentare i mbolnvire profesional i stabilirea nivelului de risc pe loc de munc i
unitate ;
- s asigure auditarea securitii i sntii n munc la nivelul unitatii ori de cte ori sunt modificate condiiile de
munc i s stabileasc nivelul de securitate ; auditarea presupune analiza activitii i stabilirea gradului de
conformitate cu prevederile actelor normative n vigoare ;
- s controleze, pe baza programului de activitate, toate locurile de munc, n scopul prevenirii accidetelor de munc
i mbolnvirilor profesionale ;
- s verifice periodic, dar nu mai mult de un an, sau ori de cte ori este nevoie dac noxele se ncadreaz n limitele
de nocivitate admise pentru mediul de munc, pe baza msurtorilor efectuate de ctre organismele abilitate sau
laboratoarele proprii abilitate i s propun msuri tehnice i organizatorice de reducere a acestora unde este cazul ;
- s participe i s-i dea avizul la angajarea personalului, respectiv la modul n care acesta corespunde cerinelor de
securitate ;
- s asigure instruirea i informarea personalului n probleme de protecie a muncii, att prin cele trei forme de
instructaje ( introductiv general, la locul de munc i periodic ), ct i prin cursuri de perfecionare ;
- s asigure evaluarea cunotinelor dobndite n procesul de instruire prin examene, teste, probe practice, etc. ;
- s propun msuri pentru formarea personalului cu resposabiliti n domeniul proteciei muncii, n funcie de
necesitile concrete ;
- s organizeze propaganda de protecie a muncii ;
- s elaboreze lista cu dotarea personalului cu echipamente individuale de protecie i de lucru, s participe la
recepia mijloacelor de protecie colectiv i a echipamentelor tehnice nainte de punerea lor n funciune ;
- s participe la cercetarea accidentelor de munc i s in evidena acestora ;
- s colaboreze cu serviciul medical pentru cunoaterea la zi a situaiei mbolnvirilor profesionale, efectuarea de
controale comune la locurile de munc pentru identificarea factorilor de risc de mbolnvire profesional i
propunerea msurilor de securitate corespunztoare ;
- s propun sanciuni sau stimulente economice pentru modul n care se realizeaz programul de msuri de protecie
a muncii ;
- s propun sanciuni sau stimulente economice pentru modul n care se respect cerinele de securitate a muncii n
organizarea i desfurarea proceselor tehnologice la toate locurile de munc ;
- s colaboreze cu serviciul medical n fundamentarea programului de msuri de protecie a muncii ;
- s colaboreze cu reprezentanii angajailor cu atribuii pentru securitatea i sntatea n munc, cu persoanele
juridice sau fizice abilitate angajate pentru a presta servicii n domeniu pentru realizarea programelor privind
mbuntirea condiiilor de munc incluse n contractele colective.

B. Structura Medicina Muncii


-

s participe la evaluarea riscurilor privind mbolnvirile profesionale;


s monitorizeze starea de sntate a angajailor prin :
- examene medicale la angajarea n munc;
- examen medical de adaptare;

- control medical periodic;


- examen medical la reluarea activitii;
s ndrume activitatea de reabilitare profesional, reconversia profesional, reorientarea profesional n caz de
accident de munc, boal profesional, boal legat de profesie sau dup afeciuni cronice;
s comunice existena riscului de mbolnvire profesional ctre toi factorii implicai n procesul muncii;
s consilieze angajatorul privind adaptarea muncii i a locului de munc la caracteristicile psihofiziologice ale
angajailor;
s consilieze angajatorul pentru fundamentarea strategiei de securitate i sntate la locul de munc;
s participe la sistemul informaional naional privind accidentele de munc i bolile profesionale

Pentru aplicarea, controlul i supravegherea msurilor de aprare mpotriva incendiilor :


s propun primarului stabilirea, prin dispoziii scrise, a responsabilitilor i modului de organizare
privind aprarea mpotriva incendiilor n Primrie; s le actualizeze ori de cte ori apar modificri
i s le aduc la cunotin salariailor, utilizatorilor i oricrei persoane interesate;s asigure
identificarea i evaluarea riscurilor de incendiu din Primrie i s justifice autoritilor competente
c msurile de aprare mpotriva incendiilor sunt corelate cu natura i nivelul riscurilor;

s obin avizele i autorizaiile de prevenire i stingere a incendiilor, prevzute de lege;


s ntocmeasc i s actualizeze permanent lista cu substanele periculoase, clasificate astfel
potrivit legii, utilizate n activitatea sa sub orice form, cu meniuni privind: proprietile fizicochimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezint pentru sntate i mediu,
mijloacele de protecie recomabdate, metode de prim-ajutor, substane pentru stingere,
neutralizare sau decontaminare;
s elaboreze instruciunile de aprare mpotriva incendiilor i s stabileasc sarcinile ce revin
salariailor, pentru fiecare loc de munc;
s verifice ca, att salariaii, ct i persoanele din exterior, care au acces n Primrie, primesc,
cunosc i respect instruciunile necesare privind msurile de aprare mpotriva incendiilor;
s stabileasc responsabili n cadrul compartimentelor din Primrie cu atribuii privind punerea
n aplicare, controlul i supravegherea msurilor de aprare mpotriva incendiilor;
s asigure mijloacele tehnice corespunztoare i personalul necesar interveniei n caz de
incendiu, precum i condiiile de pregtire a acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu,
profilul activitii i mrimea unitii;
s asigure ntocmirea planurilor de intervenie i condiiile pentru ca acestea s fie operaionale
n orice moment;
s asigure contactele, nelegerile, angajamentele, conveniile i planurile necesare corelrii, n
caz de incendiu, a aciunii forelor i mijloacelor proprii cu cele ale unitilor de pompieri
militari i cu cele
ale serviciilor de urgen ce pot fi solicitate n ajutor; s permit accesul acestora n Primrie n
scop de recunoatere, de instruire sau de antrenament i s participe la exerciiile i aplicaiile
tactice de intervenie organizate;
s asigure i s pun n mod gratuit la dispoziia forelor chemate n ajutor mijloacele tehnice,
echipamentele de protecie individual, substanele chimice de stingere care sunt specifice
riscurilor care decurg, din existena i funcionarea unitii sale, precum i medicamentele i
antidotul necesare acordrii primului ajutor;
s propun prevederea fondurile necesare realizrii msurilor de aprare mpotriva incendiilor i
s asigure, la cerere, plata cheltuielilor efectuate de alte persoane fizice sau juridice care au
intervenit pentru stingerea incendiilor n unitatea sa;
s stabileasc i s transmit, ctre utilizatorii produselor rezultate din activitatea unitii sale,
precum i ctre terii interesai, regulile i msurile de aprare mpotriva incendiilor, specifice
acestora, corelate cu riscurile previzibile la utilizarea, manipularea, transportul, depozitarea i
conservarea produselor respective.

Art. 29 Atribuiile Biroului Eviden Electoral sunt urmtoarele :


- ntocmete i actualizeaz baza de date cu privire la alegtorii Sectorului 1 pe baza comunicrilor primite de
la Direcia Stare Civil, Serviciul Autoritate Tutelar, Serviciul Evidena Populaiei din cadrul Inspectoratului General
al Poliiei, Judectorii i Ministerul de Justiie;
- menine evidena comunicrilor pe categorii: decedaii, interzii, mutai, ntr-un regim special;
- actualizeaz permanent nomenclatorul arterelor din Sectorul 1;
- colaboreaz cu Direcia General - Serviciul Nomenclatura Urban pentru comunicarea rapid a schimbrii,
modificrii denumirilor de strzi, precum i nfiinarea de noi artere;
- propune numrul de secii de votare corespunzator legii, precum i delimitarea acestora;
- efectueaz operaiuni tehnico-administrative legate de desfurarea alegerilor;
- stabilete necesarul de cheltuieli legate de desfurarea alegerilor n vederea comenzilor;

- colaboreaz n timpul campaniei electorale cu toate partidele politice participante la alegeri pentru fluidizarea
procesului electoral;
- colaboreaz cu cetenii Sectorului 1 n vederea identificrii nscrierilor greite sau omisiunilor din listele
electorale;
- acord sprijin institutelor de cercetare i sondare a opiniei publice pentru realizarea sondajelor pe baza
listelor electorale;
- menine legtura cu serviciile sau birouriile electorale din cadrul Primriilor Sectoarelor Municipiului
Bucureti;
- ndeplinete orice atribuii stabilite de conducerea Primriei Sectorului 1
Arhitectul ef coordoneaz urmtoarea structur :
Art. 30 Atribuiile Serviciului Autorizaii de Construire i Reglementri Urbanistice sunt urmtoarele:

analizeaz, verific, ntocmete i elibereaz documentaiile pentru:


ntocmete certificate de urbanism lucrri de construire i demolare pentru:
construcii i amenajri urbanistice din cadrul sectorului 1.
ntocmete autorizaii de construire imobile noi, consolidri, supraetajri,
recompartimentri interioare, construcii i amenajri urbanistice aflate pe teritoriul
sectorului 1.
ntocmete autorizaii de desfiinare construcii existente.
autorizaiile i certificatele de urbanism sunt semnate de Arhitectul ef, eful
Serviciului, i ntocmitor
ntocmete corespondena:
ntocmete invitaii n vederea completrii documentaiilor i retururi.
elibereaz i ntocmete corespondena specific prin care se precizeaz prevederile
legale n care se ncadreaz lucrrile de construcie propuse de solicitani pe raza
sectorului 1.
program cu publicul:
verificare documentaii,
primire completri, eliberare certificate de urbanism i autorizaii inclusiv planele
anexe vizate spre neschimbare.
ntocmete situaiile statistice privind autorizaiile i certificatele de urbanism eliberate de Primria Sectorului
1, solicitate de Direcia de Statistic, M.L.P.T.L. si I.C.M.B.
colaborare cu Direcia Inspecie n vederea rezolvrii sesizrilor privind lucrri de construcii efectuate pe raza
sectorului 1.
colaborare cu Serviciul Juridic n vederea instrumentrii dosarelor ce fac obiectul unor litigii aflate pe rolul
instanelor judecatoreti privind lucrri de construire.
colaborare cu Serviciul Fond Funciar i Cadastru n vederea obinerii datelor privind regimul juridic al
terenurilor, necesar la ntocmirea certificatelor de urbanism.
ntocmete rspunsuri pentru audienele la Primar i Arhitect ef.
colaborare cu Serviciul Registratur Relaii cu Publicul n vederea transmiterii ctre beneficiarii interesai sau
ctre proiectani a tuturor informaiilor necesare pentru ntocmirea unor documentii complete i corecte, n
conformitate cu prevederile legale n vigoare.
arhiveaz documentele eliberate, claseaz corespondena i elibereaz duplicate ale documentaiei din arhiva
serviciului.

verificare documentaii de urbanism PUZ, PUD (intrate n serviciu n vederea avizriiaprobrii), din punct de vedere al respectrii legislaiei n vigoare, ncadrrii n prevederile
PUG ;
ntocmire avize tehnice i referate de naintare spre abrobare,
elibereaz i ntocmete corespondena specific in vederea completrii documentaiilor de
urbanism naintate n vederea aprobrii
colaboreaz cu elaboratorii documentaiilor de urbanism pe parcursul avizrii-aprobrii
acestora ;
programeaz i prezint spre consultare, avizare Comisiei Tehnice de Urbanism i
Amenajarea Teritoriului (CTUAT), documentaiile de urbanism n faza de proiect ;

arhiveaz documentele de urbanism aprobate, claseaz corespondena i elibereaz duplicate ale documentaiei
din arhiva serviciului.

organizeaz i ine secretariatul CTUAT ;


redacteaz i emite avizele de urbanism ;
nainteaz spre avizare Comisiei de Administrare a Domeniului Public de organizare i
dezvoltare urbanistic, realizarea lucrarilor publice, protecia mediului nconjurator
documentaiile de urbanism avizate tehnic ;
ntocmete i nainteaz proiectele de hotrre ctre Consiliul Local Sector 1, n vederea
aprobrii documentaiilor de urbanism ;
susine n comisiile Consiliului Local sector 1, proiectele de hotrre naintate spre avizare
acestora ;
emite la cerere puncte de vedere asupra ncadrrii n zone urbanistice a unor amplasamente ;
colaboreaz cu alte servicii din Primria Sector 1 pe probleme legate de activitatea de
avizare a documentaiilor de urbanism ;
particip la diverse comisii din cadrul P.M.B., la solicitarea acestora, n vederea susinerii
documentaiilor de urbanism avizate tehnic n cadrul serviciului ;
transmite Serviciului Documentaii de Urbanism DGUAT PMB, documentaiile
aprobate;
ndeplinete orice alte sarcini dispuse de Arhitectul ef .

- consultri cu proiectanii elaboratori de documentaii de urbanism n conformitate cu recomandarile U.E.


Art. 31Atribuiile Biroului Branamentesunt urmtoarele:

analizeaz, verific, ntocmete i elibereaz documentaiile pentru:


certificate de urbanism pentru lucrri de extinderi reele de utiliti pe artere de
importan secundar, branamente i racorduri, reabilitri sistem rutier, modernizri
i reparaii strzi.
autorizaii de construire pentru lucrri de extinderi reele de utiliti pe artere de
importan secundar, branamente i racorduri, reabilitri sistem rutier, modernizri
i reparaii strzi, aflate pe teritoriul sectorului 1.
ntocmete certificate de urbanism i autorizaii de construire pentru utiliti
(electrica, apa-canal, gaze), conform competenelor legale.
autorizaiile i certificatele de urbanism sunt semnate de Arhitectul ef, eful Biroului,
i ntocmitor.
ntocmete corespondena:

ntocmete invitaii n vederea completrii documentaiilor i retururi.


elibereaz i ntocmete corespondena specific prin care se precizeaz prevederile
legale n care se ncadreaz lucrrile de construcie propuse de solicitani pe raza
sectorului 1.
program cu publicul:
verificare documentaii,
primire completri, eliberare certificate de urbanism i autorizaii inclusiv planele
anexe vizate spre neschimbare.

ntocmete situaiile statistice privind autorizaiile i certificatele de urbanism eliberate de Primria Sectorului
1, solicitate de Direcia de Statistic, M.L.P.T.L. si I.C.M.B.
- colaborare cu Direcia Inspecie n vederea rezolvrii sesizrilor privind lucrri de construcii efectuate pe raza
sectorului 1.
- colaborare cu Serviciul Juridic n vederea instrumentrii dosarelor ce fac obiectul unor litigii aflate pe rolul
instanelor judectoreti privind lucrri de construire.
- colaborare cu Serviciul Fond Funciar i Cadastru n vederea obinerii datelor privind regimul juridic al
terenurilor, necesar la ntocmirea certificatelor de urbanism.
- colaborare cu Serviciul Secretariat General Registru Agricol, n vederea ntocmirii de rspunsuri pentru
audienele la Primar i Arhitect ef.
- colaborare cu Serviciul Registratur Relaii cu Publicul n vederea transmiterii ctre beneficiarii interesai sau
ctre proiectani a tuturor informaiilor necesare pentru ntocmirea unor documentaii complete i corecte, n
conformitate cu prevederile legale n vigoare.
- arhiveaz documentele eliberate, claseaz corespondena i elibereaza duplicate ale documentaiei din arhiva
serviciului.
Art. 32Atribuiile Serviciului Publicitate i Autorizrisunt urmatoarele:
- analizeaz documentaiile pentru certificate de urbanism i autorizaii de construire pentru corpuri i panouri
de afiaj, firme i reclame, ntocmete i elibereaz certificate de urbanism i autorizaii de construire.
- analizeaz documentaiile pentru avize de amplasare pentru panouri publicitare mobile/pliante, bannere
publicitare, ceasuri publice, panouri montate pe vehicule special echipate, ntocmete i elibereaz avizele sus
amintite.
- program cu publicul
- elibereaz corespondena ctre solicitani, prin care se precizeaz prevederile legale n care se pot ncadra
lucrrile de construcii in domeniul publicitii.

analizeaz oportunitarea i legalitatea propunerilor de amplasamant solicitate (activitate de


teren i birou).
colaboreaz cu alte servicii din Primria Sector 1 pe probleme legate de activitatea de
publicitate; ndeplinete orice alte sarcini dispuse de Arhitectul ef .
colaborare cu Direcia Inspecie n vederea rezolvrii sesizrilor privind lucrri de publicitate afiate pe raza
sectorului 1.
stabilete o strategie proprie n materie de publicitate ( tarife, densitate), face propuneri ctre Consiliul Local al
Sectorului 1 n vederea promovrii hotrrilor reglementnd acest domeniu i innd cont de cerinele i
recomandrile U.E.

Art. 33 Atribuiile Serviciului Fond Funciar, Cadastru i Registru Agricolsunt urmtoarele:

evidena planurilor cadastrale i a registrului posesorilor de imobile, planuri ntocmite la


nivelul anului 1985; ine legtura cu departamentul de resort din cadrul Primriei Capitalei
i cu celelalte instituii implicate n vederea actualizrii acestuia;
atest regimul tehnic, economic i juridic al imobilelor pe baza evidenelor existente,
precum i prin verificri pentru nevoi interne;

o tehnic: - efectuarea masurtorii, identificarea poziiei, configuraiei i mrimii


suprafeelor terenurilor pe destinaii de folosin i proprietari;
o economic: - identificarea pe baza evidenelor existente i prin orice alte mijloace a
destinaiei, categoriei de folosin a parcelelor i eventual, a elementelor necesare
stabilirii valorii imobilelor;
o juridic: - identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate i a oricror acte,
precum i a posesiei efective;
efectuarea de masurtori pentru actualizarea planurilor cadastrale n situaii date i
ntocmete planurile de situaie corespunztoare;
identificarea i evidenierea tuturor imobilelor, terenurilor virane de pe teritoriul
Sectorului 1, proprietate de stat sau a Municipiului Bucureti; identific, prin orice mijloace,
temeiul legal de scoatere din circuitul civil a acestora; ia msuri de conservare a terenurilor
de ctre autoritile competente;
pregatete lucrrile Comisiei pentru aplicarea Legii nr.18/1991 privind fondul funciar prin
instrumentarea dosarelor i fundamenteaza propunerile ce urmeaz a fi naintate Prefecturii
Municipiului Bucuresti;
nsuirea i aplicarea tuturor actelor normative de referin n domeniul administraiei
publice locale;
ntocmire i fundamentare a proiectelor de Hotrri ale Consiliului Local al Sectorului 1 i
proiectele de Dispoziii ale Primarului Sectorului 1 n domeniul su de activitate.
ntocmete corespondena; - invitaii n vederea completrii documentaiilor, ntocmete i
expediaz corespondena specific n care sunt precizate prevederile legale a Legii Fondului
Funciar;
program cu publicul; - verificarea documentaiilor, completarea dosarelor, eliberarea
Titlurilor de Proprietate, a Proceselor Verbale de punere n posesie;
Registrul Agricol ,
Consultana Agricol
nscrierea , completarea la zi i centralizarea datelor din Registrul Agricol;
ntocmete rapoartele statistice pe baza datelor din Registrul Agricol;
ntocmete certificatele de productor pe baza evidenelor din Registrul Agricol i a verificrilor din teren;
atestarea datelor din evidenele Registrului Agricol persoanelor titulare necesare la Oficiul forelor de munc i
pentru ajutor social ;
emite certificate de proprietate pentru animale pe baza evidenelor Registrului Agricol i a verificrilor n
teren;
asigur servicii de consultan agricol prin sprijinirea fermierilor din sectorul 1 n obinerea de semine
selecionate , animale de reproducie , material biologic i informarea acestora n teren ;
asigur transmiterea de informaii referitoare la subveniile i primele din agricultur, precum i legislaia
agricol n vigoare ;
elibereaz i centralizeaz cererile pentru subvenii n baza legislaiei agricole n vigoare,
precum i cererile pentru nscrierea n registrul exploataiilor agricole i viticole;
informaii privind achiziionarea ngraamintelor ;
informaii privind normele sanitar veterinare n vederea desfacerii pe pia a produselor de origine animal i
a celor din producia legumicol , viticol , pomicol ;
identificarea problemelor urgente ale fermierilor i grupurilor de fermieri privai din sectorul 1 prin demersuri
efectuate pe teren i colaborarea cu Oficiul Municipal de Consultana Agricol pentru soluionarea acestora ;
asigur asistena tehnic la ntocmirea Registrului Agricol pentru sectorul 1.

Art. 34Atribuiile Biroului Aviz Unicsunt urmtoarele:

promoveaz spre analiz Comisiei de Acorduri Unice fiele tehnice necesare emiterii
Acordului Unic (avize i acorduri privind utilitile urbane i infrastructur) precum

i alte avize i acorduri privind prevenirea i stingerea incendiilor, protecia mediului,


aprarea civil, sntatea populaiei.
ntocmete corespondena:
ntocmete invitaii n vederea completrii documentaiilor i retururi.
elibereaz i ntocmete corespondena specific.
program cu publicul:
verificare documentaiilor i a fielor tehnice depuse n vederea naintrii spre analiz
Comisiei de Acorduri Unice.
asigur secretariatul Comisiei de Acorduri Unice
primire completri,

colaborare cu Serviciul Registratur Relaii cu Publicul n vederea transmiterii ctre beneficiarii interesai sau
ctre proiectani a tuturor informaiilor necesare pentru ntocmirea unor documentaii complete i corecte, n
conformitate cu prevederile legale n vigoare.
- arhiveaz documentele eliberate, claseaza corespondena i elibereaz duplicate ale documentaiei din arhiva
serviciului.
- asigur libera informere a cetenilor n conformitate cu standardele U.E.
Art. 35 Atribuiile Directiei Inspectie sunt urmtoarele:
- efectueaz conform abilitrilor primite, controale pe teritoriul sectorului 1, pentru verificarea respectrii, de
ctre persoanele fizice i juridice, a normelor n domeniul construciilor i activitilor economice, ordine i
linite public;
- constat i sanctioneaz, conform legii, contraveniile n domeniul construciilor i activitilor economice, a
ordinii i linitii publice;

la solicitarea Primriei i Prefecturii Municipiului Bucureti, particip la aciuni


dispuse pe linie comercial privind verificarea avizelor P.S.I. a tuturor agenilor
economici care i desfoar activitatea n spaii amplasate n imobile n care exist
spaii de locuit i verificarea legalitii activitilor comerciale desfurate n unitile
colare din sector ;
susinerea celorlalte compartimente din primrie n desfurarea activitii de control
specifice, prin formarea echipelor comune de control i constatare ;
urmrirea modului de realizare a msurilor dispuse n procesele verbale de constatare
a contraveniilor ncheiate de Inspecia de Stat n Construcii a Municipiului
Bucureti ;
ntocmete procese verbale i urmrete respectarea msurilor stabilite prin procesele verbale ; n acest scop,
ine legtura cu D.I.T.L. sector 1 si prin intermediul Serviciului Contencios Administrativ Juridic, cu instanele
de judecat i organele de poliie ;
efectueaz verificri pe teren i n arhiva serviciilor din cadrul Primriei Sectorului 1, Administraiei
Domeniului Public Sector 1, Administraia Pieelor Sector 1, urmare a sesizrilor i reclamaiilor persoanelor
fizice i juridice, aplic msurile impuse prin legislaia n domeniu i transmite, n termen legal, rspunsurile
ctre peteni ;
particip la aciuni concertate alturi de organele de control ale administraiei centrale i poliiei ;
controleaz activitatea inspectorilor din cadrul Serviciului Inspecie Zonal i Aplicarea Legislaiei pe
Domeniul Public i Privat din cadrul Administraiei Domeniului Public Sector 1 ;
informeaz, periodic sau la cerere, conducerea Primriei asupra situaiei constatate cu ocazia controalelor ;
prezint rapoarte Consiliului Local al Sectorului 1 ;

ntocmete i fundamenteaz proiectele de hotrri ale Consiliului Local al Sectorului 1 i proiectele de


dispoziii ale Primarului sectorului 1 n domeniul su de activitate ;
- se ocup de rezolvarea n termen legal a audienelor primite de ctre conducerea primriei conform
competenelor direciei.
- n vederea rezolvrii sesizrilor primite, analizeaz i controleaz documentele emise att de aparatul propriu
al primriei ct i de serviciile publice ale sectorului 1 ;
- urmrirea disciplinei n domeniul autorizrii executrii lucrrilor n construcii ;
- n vederea asigurrii obligaiei de a urmri respectarea disciplinei n domeniul autorizrii lucrrilor de
construcii i avnd n vedere faptul c inspectorii din cadrul Direciei Inspecie cunosc realitile urbanistice
existente n teritoriu, avizeaz toate proiectele de hotrri de consiliu privind aprobarea planurilor urbanistice
de detaliu privind realizarea de construcii pe raza sectorului 1 ;
- membrii anume desemnai de ctre primarul de sector analizeaz i face propuneri pentru legalitatea licitaiilor
efectuate de ctre direciile din subordinea Primriei Sectorului 1.
urmrete armonizarea activitii de inspecie i informeaz cetenii cu privire la drepturile ceteneti
innd seama de standardele europene.
Direcia Inspecie are n subordine:
-Serviciul Disciplina n Construcii, Lucrri Edilitare i Gospodrie Comunal
-Serviciul Control Comercial i Control Piee
-Serviciul de Inspecie Ecologic i de Mediu
-Biroul recepii i Regularizri Taxe
-Serviciul Control Asociaii de Proprietari
-Biroul Inspecie Monumente Istorice
Art. 36 Atribuiile Serviciului Disciplina n Construcii, Lucrri Edilitare i Gospodrie Comunal sunt urmtoarele:
- efectueaz conform abilitrilor primite, controale pe teritoriul sectorului 1, pentru verificarea respectrii,
de ctre persoanele fizice i juridice, a normelor n domeniul construciilor;
- constat i sancioneaz, conform legii, contraveniile n domeniul construciilor ;
- ntocmete procese verbale de constatare a contraveniei i urmrete respectarea msurilor stabilite prin
procesele verbale ; n acest scop, ine legtura cu D.I.T.L. sector 1 i prin intermediul Serviciului
Contencios Administrativ Juridic, cu instanele de judecat i organele de poliie ;
- efectueaz verificri pe teren i n arhiva serviciilor din cadrul Primriei Sectorului 1, Administraiei
Domeniului Public Sector 1, Administraia Pieelor Sector 1, urmare a sesizrilor i reclamaiilor
persoanelor fizice i juridice, aplic msurile impuse prin legislaia n domeniu i transmite, n termen
legal, rspunsurile ctre peteni ;
- particip la aciuni concertate alturi de organele de control ale administraiei centrale i poliiei ;
- coordoneaz i controleaz activitatea inspectorilor din cadrul Serviciului Inspecie Zonal i Aplicarea
Legislaiei pe Domeniul Public i Privat din cadrul Adminstraiei Domeniului Public Sector 1 ;
- informeaz, periodic sau la cerere, conducerea Primriei asupra situaiei constatate cu ocazia
controalelor ; prezint rapoarte Consiliului Local al Sectorului 1 ;
- ntocmete i fundamenteaz proiectele de hotrri ale Consiliului Local al Sectorului 1 i - proiectele de
dispoziii ale Primarului sectorului 1 n domeniul su de activitate ;
- se ocup de rezolvarea n termen legal a audienelor primite de ctre conducerea primriei conform
competenelor direciei ;
- n vederea rezolvrii sesizrilor primite, analizeaz i controleaz documentele emise att de aparatul
propriu al primriei ct i de serviciile publice ale sectorului 1 ;
- urmrirea disciplinei n domeniul autorizrii executrii lucrrilor n construcii
- urmrete i controleaz executarea construciilor autorizate i ncadrarea acestora n prevederile
autorizaiei de construire;
- ntocmete i fundamenteaz proiecte de hotrri ale Consiliului Local al Sectorului 1 i proiecte de
dispoziii ale Primarului Sectorului 1 n domeniul su de activitate;
- constat i ia msurile legale n vigoare n cazul documentaiilor de P.U.D. si P.U.Z (pentru
solicitant) depuse spre analiza Consiliului Local al Sectorului 1;
- ndrum, supravegheaz, planific activitatea de gospodrie comunal i probleme
edilitare;

creeaz banca de date n domeniu;


ntocmete, reactualizeaz i ine evidena planlurilor edilitar gospodreti;
actioneaz n teritoriu conform planurilor i propunerilor la nivelul direciei;
ine legtura permanent cu instituiile de profil;
verific n teren sesizrile i reclamaiile n domeniu;
propune, ntocmete i urmrete elaborarea documentaiilor de profil;
asigur transmiterea din/i n teritoriu, ctre celelalte sevicii din cadrul direciei;
acioneaz pentru ridicarea vehiculelor fr stpn sau abandonate pe terenuri
aparinnd domeniului public;
urmrete aplicarea legislaiei n vigoare privind autorizarea executrii lucrrilor de
construire pentru branamente.
prin Dispoziie a Primarului Sectorului 1, personalul de execuie poate aciona pentru aplicarea legislaiei
n vigoare privind activitatea comercial, a ordinii i linitii publice inclusiv n piee, trguri i oboare.
ndeplinete atribuii privind organizarea de protecie civil pe raza sectorului 1 i
evidena militar pentru salariaii primriei sectorului 1
supravegheaz respectarea legislaiei n vigoare i sancionarea cazurilor de nerespectare a acesteia;
documentare i specializare permanent n domeniu;
schimb de experien cu instituii similare sau de profil din ar sau din afar;
relaii cu societatea civil, ONG-uri, fundaii i alte instituii;
ndeplinete i alte atribuii specifice primriei.

Art. 37Atribuiile Biroului Recepii i Regularizri Taxesunt urmtoarele:


- efectueaz operaiunea de regularizare de tax pentru autorizaiile de construire emise de Primarul
Sectorului1 ;
- desemneaz inspectori anume abiliti pentru a participa i executa demersurile conform legii la recepia
final la terminarea lucrrilor de construcii .
Art. 38 Atribuiile Serviciului Control Comercial i Control Pieesunt urmtoarele :
- efectueaz conform abilitrilor primite, controale pe teritoriul sectorului 1, pentru verificarea respectrii,
de ctre persoanele fizice i juridice, a activitilor economice;
- constat i sanctioneaz, conform legii, contraveniile n domeniul activitilor economice;
- ntocmete procese verbale de constatare a contraveniei i urmrete respectarea msurilor stabilite prin
procesele verbale ; n acest scop, ine legtura cu D.I.T.L. Sector 1 i prin intermediul Serviciului
Contencios Administrativ, Juridic, cu instanele de judecat i organele de poliie ;
- efectueaz verificri pe teren i n arhiva serviciilor din cadrul Primriei Sectorului 1, Administraiei
Domeniului Public Sector 1, Administraia Pieelor Sector 1, urmare a sesizrilor i reclamaiilor
persoanelor fizice i juridice, aplic msurile impuse prin legislaia n domeniu i transmite, n termen
legal, rspunsurile ctre peteni ;
- particip la aciuni concertate alturi de organele de control ale administraiei centrale i poliiei ;
- informeaz, periodic sau la cerere, conducerea Primriei asupra situaiei constatate cu ocazia
controalelor ;
prezint rapoarte Consiliului Local al Sectorului 1 ;
- ntocmete i fundamenteaz proiectele de hotrri ale Consiliului Local al Sectorului 1 i proiectele de
dispoziii ale Primarului sectorului 1 n domeniul su de activitate ;
- se ocup de rezolvarea n termen legal a audienelor primite de ctre conducerea primriei conform
competenelor direciei ;
- n vederea rezolvrii sesizrilor primite, analizeaz i controleaz documentele emise att de aparatul
propriu al primriei ct i de serviciile publice ale sectorului 1.
- efectueaz controale n cadrul pieelor de pe teritoriul sectorului 1, verificnd activitatea acestora din
punct de vedere comercial, al proteciei consumatorilor, etc;
- activitatea serviciului se poate desfura att n afara programului normal de lucru, ct i pe timpul nopii
- constat abaterile de la aplicarea corect a legii n domeniul activitii din piee i aplic msurile legale n
vigoare ;
- ntocmete proiecte de hotrri de consiliul n domeniul lui de activitate

Art. 39 Atributiile Biroului Inspecie Monumente Istorice sunt urmtoarele:


- efectueaz verificri pentru constatarea strii monumentelor istorice i zonelor protejate din sectorul 1;
- propune msuri de reabilitare a monumentelor istorice i zonelor protejate din sectorul 1 i urmrete
modul n care aceste masuri sunt duse la ndeplinire;
- informeaz, periodic sau la cerere, conducerea Primriei asupra situaiei constatate cu ocazia verificrilor
n teren ;
- prezint rapoarte Consiliului Local al Sectorului 1 asupra strii monumentelor istorice i zonelor protejate;
- colaboreaz cu Corpul Gardienilor Publici din sectorul 1 n vederea asigurrii pazei i proteciei
monumentelor istorice i zonelor protejate;
- n ndeplinirea atribuiilor colaboreaz cu Ministerul Culturii i Cultelor;
- colaboreaz cu toate celelalte compartimente ale aparatului propriu.
Art. 40 Atribuiile Serviciului de Inspecie Ecologic i de Mediu sunt urmtoarele :
- acioneaz n teritoriu conform planurilor i propunerilor la nivelul direciei;
- ine legatur permanent cu instituiile de profil;
- verific, soluioneaz sesizrile i reclamaiile n domeniu;
- supravegheaz respectarea legislaiei n vigoare i sancioneaz cazurile de nerespectare a acesteia;
- asigura transmiterea din i n teritoriu, ctre celelalte sevicii din cadrul direciei;
- monitorizeaz sursele de poluare;
- ndeplinete atribuii privind organizarea de protecie civil pe raza sectorului 1 i evidena militar pentru
salariaii primriei sectorului 1
- documentare i specializare permanent n domeniu;
- schimb de experien cu instituii similare sau de profil din ara sau din afar;
- ndeplinete i alte atribuii specifice primriei.

Art. 41 AtribuiileServiciului de Control Asociaii de Proprietarisunt urmtoarele:


-analizeaz i controleaz organizarea i funcionarea asociaiilor de proprietari n conformitate cu Ordonana nr.85/30
august 2001 i cu Hotrrea Guvernului Romniei nr.400/2 aprilie 2003, pentru aprobarea Normelor metodologice
privind organizarea i funcionarea asociailor de proprietari ;
-Controleaz aplicarea i respectarea Legii nr. 22/18 nov.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanii
i rspunderea n legatur cu gestionarea bunurilor ;
-Controleaz aplicarea i respectarea Ordinului Ministrului Finanelor Publice nr. 2329/28 dec.2001 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind organizarea i conducerea contabilitii n partida simpla de ctre persoane juridice
fr scop lucrativ;
-n cazul depistrii unor deficiene i/sau prejudicii va raporta imediat efului de serviciu ;
-Va avea o strins colarorare cu biroul relaii asociaii proprietari ;

Art. 42 Atributiile Directiei Management Economic sunt urmatoarele:


- organizeaza, coordoneaza si asigura elaborarea proiectului de buget pentru Primaria Sector 1, pentru entitatile
organizatorice din cadrul Consiliului Local Sector 1;
- ntocmeste documentatia necesara pentru deschiderea de credite bugetare, urmarind ncadrarea n totalul creditelor
aprobate prin buget;
- analizeaza periodic, conform legii, executia bugetului pe titluri de cheltuieli;
- fundamenteaza, propune ordonatorului principal de credite documentatia privind virarile de credite ntre articole
bugetare;
- organizeaza verificarea periodica n conformitate cu prevederile legale, situatiile financiare si urmareste respectarea
legislatiei n vigoare;
- organizeaza si exercita controlul financiar preventiv propriu n conformitate cu prevederile legale;
- asigura ntocmirea documentatiei referitoare la efectuarea platilor catre furnizori n baza contractelor economice
ncheiate sau a comenzilor emise, precum si virarea n termenele legale a obligatiilor catre bugetul de stat;

- asigura ntocmirea documentatiei pentru procurarea valutei necesare deplasarilor n strainatate si ntocmirea
decontului de cheltuieli n acest sens;
- organizeaza nregistrarea n evidenta contabila a tuturor operatiunilor financiare care implica modificari patrimoniale
si ntocmirea balantei de verificare sintetica si analitica;
- organizeaza gestionarea fondurilor primite de la diverse organisme internationale;
- organizeaza si urmareste, mpreuna cu conducatorii celorlalte compartimente de resort derularea activitatii de
inventariere anuala a patrimoniului;
- asigura aducerea la ndeplinire a altor sarcini dispuse de Primarul Sectorului 1;
- schimb permanent de date si informatii cu departamentul de resort din cadrul Primariei Generale a Municipiului
Bucuresti si cu administratia Financiara sector 1.
Directia Management Economic are n subordine :
- Biroul Patrimoniu
- Biroul Calitatea Serviciilor
- Serviciul Buget, Executie Bugetara
- Serviciul Contabilitate
- Serviciul Financiar
-Serviciul Strategie i Dezvoltare Socio-economic

Director Executiv Adjunct


Art. 43 Atributiile Serviciului Buget, Executie Bugetara sunt urmatoarele :
- ntocmirea si centralizarea proiectelor de buget pentru D.A.I.P.,A.F.I.U.S.P., D.G.A.S.P.C.,
D.I.T.L., A.D.P., 1, Cantina Centrala de Ajutor Social, Primariei Sectorului 1, Centrului Militar, Protectie Civila,
Evidenta populatiei,
- verificarea si analiza lunara a balantei de verificare att cea sintetica, ct si soldurile conturilor de debitori, creditori,
furnizori;
- ntocmirea situatiei centralizate (inclusiv unitati subordonate), privind necesarul de cheltuieli n vederea ntocmirii
proiectului de buget anual ct si a rectificarilor acestuia, n baza solicitarilor naintate de institutiile si serviciile publice
subordonate;
- propune deschiderea si retragerea de credite lunara si ntocmeste documentatia necesara ;
-ntocmirea anexelor conform prevederilor legale stipulate de Legea 500/2002 privind finantele publice ;
- urmarirea platilor pentru Primarie, Protectie Civila, Centrul Militar, Evidenta Populatiei pentru a nu fi depasite
prevederile bugetare alocate,
- verificarea si introducerea tuturor operatiunilor contabile lunare n fisele de cont pentru executia bugetara pentru
Primaria sectorului 1, Centrul Militar, Apararea Civila, Fondurilor cu Destinatie Speciala, Evidenta Populatiei;
- verificarea nchiderii platilor cu cheltuielile acolo unde este cazul;
- verificarea lunara a balantei, a conturilor de plati si cheltuieli materiale, personale, capitale (6xx, 770) ale Primariei
Sectorului 1, Centrul Militar, Apararea Civila, Fondurilor cu Destinatie Speciala, Evidenta Populatiei;
- ntocmirea executiei bugetare centralizate si raportarea lunara, trimestriala si anuala a Consiliului Local al sectorului
1;
- centralizarea bilanturilor pentru Consiliul Local al sectorului 1 si raportarea trimestriala si anuala la Administratia
Financiara sector 1 si la Directia de trezorerie si Contabilitate Publica;
- tine evidenta angajamentelor bugetare si legale si face raportarile necesare ;

Art. 44 Atributiile Serviciului Contabilitate sunt urmatoarele :


- ntocmirea si nregistrarea tuturor notelor contabile (banca, casa lei si n devize, diverse, de salarii) ;
- introducerea notelor contabile, ntocmirea balantei de verificare ;
- furnizarea datelor necesare pentru ntocmirea lunara, trimestriala si anuala a executiei bugetare , ct si a altor raportari
statistice;

- nregistrarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar n registrele de inventar si completarea fiselor de inventar pe
locuri de folosinta si pe persoane;
- repartizarea cheltuielilor de intretinerte pe chiriasi, urmarirea ncasarii cotelor de ntretinere si a chiriilor, precum si
virarea la bugetul de stat a sumelor ncasate n termen legal;
- ntocmirea O.P.H.T. si cecurilor pentru numerar;
- nregistrare operatiuni contabile n fise de cont;
- operarea n calculator a tuturor nregistrarilor contabile efectuate;
- urmarirea si verificarea viramentelor bancare (lei si devize);
- urmarirea si verificarea registrului de casa ( lei si devize);
- urmarirea lichidarii avansurilor spre decontare , debitori din cote de ntretinere, chirii, convorbiri telefonice, etc., creat
penalitati de ntrziere pentru timpul depasit conform legislatiei in vigoare si virarea acestora la buget;
- nregistrarea valorica si cantitativa n contabilitate a materialelor si obiectelor de inventar achizitionate pentru
Primaria Sectorului 1, Protectie Civila, Centrul Militar si Evidenta Populatiei;
- ntocmirea transferurilor si consumului lunar a materialelor, obiectelor de inventar, bonurilor valorice de asa, benzina
si motorina, pe baza bonurilor de consum sau transfer dupa caz;
- verificarea lunara a soldurilor conturilor de salarii din balanta de verificare;
- verificarea conturilor si inchiderea acestora la finele anului;
- ntocmirea si tinerea evidentei contractelor spatiilor comerciale vndute n baza legii550/2002, urmarirea ncasarii
contractelor cu plata n rate, aplicarea dobnzii si penalitatilor
aferente, intocmirea si eliberarea facturilor aferente acestora;
Art. 45Atributiile Serviciului Financiar sunt urmatoarele :
- predarea de catre Serviciul Resurse Umane la termenele stabilite pentru ntocmirea statelor de plata a urmatoarelor
documente:
- organigrama Primariei Sectorului 1;
- foaia colectiva de prezenta verificata si semnata pentru fiecare serviciu si birou;
- prezenta pentru orele suplimentare;
- certificatele medicale ;
- nstiintarile pentru concediile de odihna solicitate cu plata n avans;
- nstiintarile privind modificarea sporurilor de vechime ale salariatilor;
- ntocmirea statelor de plata lunare pentru salariatii Primariei, Evidenta Populatiei, Consilierilor Consiliului Local ai
sectorului 1, pentru lichidarea drepturilor salariale;
- calcularea certificatelor medicale si efectuarea platii acestora lunar;
- calcularea concediilor de odihna acordate n avans si efectuarea platii acestora;
- ntocmirea lunara a centralizatorului de salarii, ntocmirea OPHT- urilor aferente drepturilor salariale;
- Efectueaza retinerile din salarii;
- Intocmeste si transmite lunar catre B.C.R. pe discheta situatia privind efectuarea platii salariilor;
- Asigura permanent legatura cu B.C.R in vederea obtinerii cardurilor pentru noii angajati , precum si a documentatiei
pentru aprobarea descoperitului de cont pentru salariatii proprii;
- urmarirea si verificarea garantiilor gestionare materiale, ntocmirea actelor aditionale pentru majorarea cuantumurilor
garantiilor gestionare materiale de cte ori este necesar;
- mentine permanent legatura cu unitatea CEC in vederea ridicarii extraselor de cont pentru garantiile gestionare
materiale;
- eliberarea de adeverinte solicitate de catre salariatii unitatii noastre pentru diferite necesitati ( medic de familie,
policlinica, spital, mprumuturi , achizitionari de bunuri, compensare caldura, acordarea de deduceri suplimentare);
- urmarirea si verificarea indemnizatiilor electorale neridicate att pentru alegerile locale ct si pentru alegerile
generale, primirea cererilor de ridicare a acestora, verificarea si acordarea sumelor cuvenite;
- ntocmirea si transmiterea lunara si anuala a situatiei statistice privind drepturile de personal ale Primariei Sectorului 1
ct si centralizarea situatiei statistice pe Consiliul Local incluznd subunitatile noastre (A.D.P., Administratia Pietelor,
D.I.T.L., D.G.A.S.P.C., PS1, Evidenta Populatiei);
- ntocmirea si transmiterea semestriala la Administratia Financiara a Sectorului 1a declaratiilor privind structura si
cheltuielile de personal din unitatea noastra;
- ntocmirea si transmiterea lunara la Casa de Pensii a Sectorului 1, la Casele de Sanatate (a O.P.S.N.A.J., a
Transporturilor, a Municipiului Bucuresti) la A.M.O.F. a declaratiilor privind contributiile la fondurile : asigurarilor
sociale de sanatate, asigurarilor sociale, ajutorului de somaj;

- ntocmirea si transmiterea lunara la Administratia Financiara a Sectorului 1 a situatiei privind impozitul aferent
drepturilor salariale platite;
- nregistrarea lunara n fisele fiscale ale salariatilor Primariei Sectorului 1, ale consilierilor Consiliului local al
sectorului 1;
- completarea dosarelor cu actele necesare pentru introducerea datelor noilor angajati privind efectuarea deducerilor
personale suplimentare necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor salariale lunare;
- ridicarea si depunerea de numerar de la Trezoreria Sector 1;
- ridicarea si depunerea documentelor pentru decontare bancara;
- efectuarea tuturor platilor si ncasarea sumelor ce se deruleaza prin casieria Primariei Sectorului 1;
- ntocmirea si predarea zilnica a registrului de casa ;
- exercitarea contolului financiar preventiv asupra documentelor n care sunt consemnate operatiunile patrimoniale ale
Primariei Sectorului 1, Aparare Civila, Centrul Militar si Evidenta Populatiei ;
- intocmeste situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru Primaria Sector 1 si Evidenta Populatiei;
- centralizeaza la nivelul Consiliului Local situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal;
Art. 46 Atributiile Biroului Patrimoniu sunt urmatoarele:
- tine evidenta si raspunde de intrari/iesiri de elemente patrimoniale in/din patrimoniul
Primariei sectorului 1;
- propune constituirea comisiei de inventariere a patrimoniului Primariei sectorului 1, conform normelor in vigoare;
- analizeaza starea de uzura a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar si face propuneri privind casarea acestora;
- asigura evidenta miscarilor patrimoniului apartinand Primariei Sectorului 1;
- intocmeste rapoarte asupra declasarii obiectelor de inventar din patrimoniului apartinand Primariei Sectorului 1;
- colaboreaza permanent cu compartimentele omologe din cadrul institutiilor si serviciilor publice aflate in subordinea
Consiliului Local al Sectorului 1.
- colaboreaza la intocmirea inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public si privat al Primariei Sectorului 1;
- constituie si exploateaza baza de date referitoare la situatia juridica a imobilelor (terenuri si cladiri) ce alcatuiesc
domeniul public si privat al Primariei Sectorului 1
- colaboreaza si efectueaza schimb de informatii in vederea actualizarii datelor, cu alte institutii administrative
centrale/locale si colecteaza date privind evolutia proprietatii astfel incat in orice moment sa se dispuna de date reale
asupra patrimoniului;
- colecteaza acte normative care constituie cadrul juridic al modificarilor de proprietate;

Art. 47 Atributiile Biroului Calitatea Serviciilor sunt urmatoarele :


- Elibereaza Manualul Calitatii (MC) , Procedurile Generale (PG)cu formularele anexa (FPG)
- Modifica Manualul Calitate , Procedurile Generale cu formularele anexa la maxim 2 ani, conform Standarului ISO
9001 : 2000 , cnd se schimba organigrama sau la cererea organismelor de certificare.
- Urmrete implementarea cerinelor sistemului de management al (SMC) n compartimentele din cadrul Primriei
Sectorului 1.
- ine gestiune unic (sistem informatic i suport hrtie- n original) a documentelor sistemului de management al
calitii i asigur difuzarea controlat a MC, PG, FPG n cadrul Primriei Sector 1.
- Colaboreaz cu responsabilii managementului calitii (RMC) ai compartimentelor la ntocmirea documentaiei,
nregistrrilor i raportrilor referitoare la analiza funcionrii sistemului de managementului al calitii i proceselor
SMC din Primria Sectorului 1 (Proceduri specifice, Neconformiti/Propuneri/Reclamaii, Aciuni corective, Aciuni
preventive, Rapoarte lunare, Rapoarte semestriale, Rapoarte de audit).
- Gestioneaz nregistrrile i raportrile referitoare la analiza funcionrii sistemului de management al calitii i
proceselor SMC din Primria Sectorului 1 (Neconformiti/Propuneri/Reclamaii,Aciuni corective, Aciuni preventive,
Rapoarte lunare, Rapoarte semestriale, Rapoarte audit, PV de instruire) n colaborare cu RMC ai direciilor (sistem
informatic i sistem hrtie).
- Codific i api introduce n sistem informatic (dup ce a fost aprobat), documentaia emis la nivel de direcii (PS,
FPS- n original) , versiunea n vigoare i retrage din sistem informatic versiunea anulat. PS, FPS n original pe suport
hrtie se afl la elaborator
(compartimente PS1).

- Codific i apoi introduce n sistem informatic documentele (MC, PG, FPG n original) emise n cadrul Serviciului
Managementul Calitii Serviciilor, versiunea n vigoare i pe suport hrtie, n original.
- Retrage controlat din uz documentele de calitate (MC, PG, FPG- n sistem informatic i pe suport hrtie) aflate la o
versiune depit i difuzeaz noile versiuni controlat.
- Multiplic Manualul Calitii i procedurile generale cu formularele anex i le pred controlat conducatorilor
compartimentelor Primriei Sectorului 1, organelor de certificare, clieni (cnd se solicit).
- Arhiveaz MC, PG, (originale- n sistem informatic i pe suport hrtie) i PS (originale n sistem informatic i
copie controlat pe suport hrtie).
- Planific instruirile interne n domeniul managementului calitii n Program anual de instruire, instruiesc personalul
Primriei Sectorului 1 privind cunoaterea i aplicarea cerinelor sistemului de management al calitii. Instruirile
interne n domeniul calitii sunt documentate n PV de instruire, care se pstreaz n cadrul compartimentului i se
desfoar conform Program anual de instruire n domeniul calitii.
- Evalueaz eficacitatea procesului de instruire (intern/extern) n domeniul calitii prin testarea personalului
(pentru RMC i auditori interni calitate).
- Rezultatele testrilor vor fi documentate n Raport de evaluare a eficacitii instruirii i constituie baza de date
pentru evaluarea anual.
- Particip alturi de firmele angajatepentru elaborarea, implementarea i obinerea certificrii Sistemului integrat
de management al calitii .
-Rspunde de meninerea certificrii Sistemului de Management al Calitii n Primria Sectorului 1.
-nregistreaz neconformiti, iniiaz aciuni preventive/ corective;prelucrarea datelor obinute n urma analizei
aciunilor preventive/ corectivepermite luarea deciziilor eficiente pentru mbuntirea Sistemului de Management al
Calitii.
-Urmrete stadiul realizrii obiectivelor propuse n Planificarea calitii proprie direciei.
-Verific
i
analizeaz
lunar
stadiul
nregistrrilor
n
sistem
informatic
referitor
la
Neconformiti/Propuneri/Reclamaii i comunic direciilor/compartimentelor independente stadiul nregistrrilor.
- Actualizeaz Lista de eviden pentru documentele legale i de reglementare proprie direciei.
- Colecteaz toate datele provenite din Primria Sectorului 1 legate de problemele de calitate, pentru ca aceasta s
poat fi analizate global.
- Urmrete modul de actualizare a documentelor precum i impactul modificrii asupra altor proceduri sau
instruciuni( dupa caz).

Art.48 Atribuiile Serviciul Strategie i Dezvoltare Economico-social sunt urmtoarele:


- organizeaza, coordoneaza si asigura elaborarea de strategii de dezvoltare pentru Primria Sector 1 pentru entitatile
organizatorice din cadrul Consiliului Local Sector 1 care vor constitui fundamentarea proiectelor de biget;
- ntocmeste documentatia necesara pentru deschiderea de credite bugetare, urmarind ncadrarea n totalul creditelor
aprobate prin buget;
- analizeaza periodic, conform legii, executia bugetului pe titluri de cheltuieli;
- asigura aducerea la ndeplinire a altor sarcini dispuse de Primarul Sectorului 1;
- schimb permanent de date si informatii cu departamentul de resort din cadrul Primariei Generale a Municipiului
Bucuresti si cu administratia Financiara sector 1.
- prezint Consiliului Local anual sau de cate ori este necesar, informri privind starea economic i social a sectorului
n concordan cu atribuiile ce revin autoritilor administraiei publice locale, precum i informri asupra modului de
aducere la ndeplinire a hotrrilor consiliului local
- avizeaz proiectele de buget pentru Primria Sectorului 1, Centrului Militar, D.D.F.S.S, Protecie Civil, Evidena
Populaiei, fonduri cu destinaie special, salubritate, mprumuturi interne
- primete, verific i centralizeaz raportrile operative cu privire la execuia cheltuielilor bugetului Consiliului Local
al Sectorului 1;
- primeste, verific, centralizeaz i raporteaz situaiile privind monitorizarea cheltuielilor de personal conform O.U.G
nr.48/2005.
Atribuiile Direciei Comunicare i Integrare European sunt urmtoarele:

Art. 49 Atribuiile Serviciului Imagine, Cultur, Pres sunt urmtoarele :


-

monitorizeaz aplicarea reformei administrative i a performanei operaionale n cadrul Primriei sectorului 1;


monitorizeaz imaginea Primriei sectorului1;
asigur relaiile cu mass media;
ntocmete comunicatele de pres pe baza datelor i informaiilor primite de la compartimentele de colaborare
creeaz cadrul organizatoric pentru conferine de pres, interviuri susinute de ctre primarul sectorului 1,
Consiliul Local i direciile subordonate;
Pune la dispoziia cetenilor informaii cu privire la viaa public, agenda manifestrilor culturale, sportive,
etc.;
Contribuie la formarea i asigurarea unei bune imagini a instituiilor, prin serviciile oferite, prin colaborrile
realizate cu partenerii n domeniul schimbului de informaii;
Informeaz conducerea primriei despre coninutul articolelor i al informaiilor din mass-media referitoare la
activitatea administraiei publice;
Particip la realizarea aciunilor, programelor i proiectelor ce privesc comunitile i care nu contravin
competenelor i mijloacelor de intervenie ale Primriei;
Monitorizeaz derularea altor programe finanate de organizaii guvernamentale i neguvernamentale;
Pregtete i redacteaz documentaia, n vederea cooperrii sau asocierii cu alte autoriti ale administraiei
publice locale, precum i aderarea la asociaii naionale a autoritilor administraiei publice locale, n vederea
promovrii unor interese comune;
Particip la seminarii, simpozioane i alte ntlniri organizate i ar i strintate, privind perfecionarea
metodelor de organizare i funcionare a autoritilor administraiei publice locale;
Popularizeaz prin mass-media principalele aciuni organizate de Primria Sectorului 1;
Asigur planificarea i desfurarea aciunilor i manifestrilor organizate de Primar i Consiliul Local:
Colaboreaz cu toate celelalte compartimente ale aparatului propriu;
Contribuie la dezvoltarea parteneriatului public privat;
Promoveaz parteneriatul social, asigurnd o bun i permanent colaborare cu reprezentanii societii civile;
Iniiaz colaborri cu instituii i organizaii naionale i internaionale i nfriri cu autoriti ale
administraiei publice locale;
Iniiaz i organizeaz dezbateri, seminarii, mese rotunde i ateliere de studiu pe teme de interes pentru
cetenii sectorului 1;
Asigur un spaiu de ntlnire i dialog personalitilor vieii sociale i politice;
Promoveaz relaii de colaborare cu instituii i organizaii naionale i internaionale, precum i nfrirea cu
alte autoriti ale administraiei publice locale naionale sau internaionale n colaborare cu Serviciul Integrare
European;
Colaboreaz cu ONG-urile naionale i internaionale pe probleme specifice administraiei publice locale;
Iniiaz activiti i evenimente artistice, culturale, tiinifice i de agrement ct i unele care decurg din
derularea unor relaii de colaborare local, naional sau internaional;
ntocmete i fundamenteaz proiecte de hotrri ale Consiliului Local al sectorului 1 i proiecte de dispoziii
ale Primarului Sectorului 1 n domeniul su de activitate;
Monitorizeaz activitatea instituiilor locale de cultur, art i a ONG-urilor din sectorul 1, asigurnd totodat
colaborarea cu acestea;
Asigur consultarea cetenilor i ONG-urilor, direct sau n consilii consultative. Asigur secretariatul
Consiliului Consultativ Cetenesc;
Organizeaz campanii de educaie civic prin activiti specifice i consultarea cetenilor;
Gestioneaz crizele i conflictele de comunicare care pot afecta ncrederea cetenilor n activitatea desfurat
de Primria i Consiliul Local al Sectorului 1 ;
Informeaz cetenii cu privire la reglementrile U.E.

Art.50 AtribuiileServiciului Integrare European sunt urmtoarele :

asigura documentarea si monitorizarea oportunitatilor privind programele de finantare ale


Uniunii Europene, ale Fondurilor de Preaderare (Phare, ISPA) ale Fondurilor Structurale destinate
administratiei publice locale precum si furnizarea acestor informatii compartimentelor de

specialitate si institutiilor din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 eligibile pentru aceste
programe si proiecte;

asigura legatura cu Delegatia Comisiei Europene la Bucuresti, cu administratorii Fondurilor


de Preaderare si ale Fondurilor Structurale in domeniul politicilor si programelor de dezvoltare
locala;

colaboreaza cu entitatile si autoritatile care au atributii in domeniul integrarii europene


(Ministerul Integrarii Europene, directiile de specialitate ale Agentiilor de Dezvoltare Regionala,
institutii de invatamant si ONG-uri) in problematica administratiei publice locale;

intocmeste si promoveaza proiecte de programe in vederea realizarii integrarii europene la


nivel local;

initiaza programe si proiecte in parteneriat cu institutii de invatamant si cu ONG-uri, pentru


educarea persoanelor si societatii civile cu privire la cunoasterea si aplicarea normelor Uniunii
Europene.

redacteaz proiectele n vederea obinerii de finanri din fonduri europene sau


internaionale

asigura documentarea, analiza si intocmirea bazei de date privind actele normative ale
Uniunii Europene in domeniile de interes municipal;

analizeaza si sintetizeaza datele privind organizarea si functionarea administratiei publice


locale din statele Uniunii Europene;

desfasoara actiuni care au drept scop promovarea normelor comunitare incurajand


initiativele locale in ceea ce priveste integrarea europeana;

intocmeste proiecte de hotarari ale Consiliului Local si de dispozitii ale Primarului specifice
domeniului de activitate;

asigura traducerea materialelor si documentatiilor in domeniul integrarii europene de interes


local;

asigura documentarea, analiza si monitorizarea reglementarilor Uniunii Europene care


trebuie implementate si aplicate de catre autoritatea publica locala, atat in documentele de lucru
elaborate de acestea, cat si in activitatea curenta in domeniul utilitatilor publice si infrastructurii
locale;

elaboreaza norme de aplicare pentru acele documente ale Uniunii Europene (directive sau
recomandari) care lasa la latitudinea autoritatilor publice locale elaborarea setului de masuri pentru
aplicarea acestora;

elaboreaza studii si proiecte privind aplicarea acelor reglementari ale Uniunii Europene
pentru care nu au fost intreprinse masuri de implementare pana in prezent si care implica un set de
masuri complexe pentru indeplinirea lor, inclusiv largirea cadrului institutional, organizatoric si
financiar in acest sens;

promoveaza asocierea si cooperarea la/cu alte organizatii, uniuni, federatii eligibile pentru
Consiliul Local si Primaria Secttorului 1 si tine evidenta acestora;

realizeaza materiale si documentatii de promovare a proiectelor de cooperare si asociere in domenii de interes


local;
asigura si realizeaza materiale de prezentare in vederea promovarii imaginii Primariei si a Consiliului Local al
Sectorului 1.

Art.51 Atribuiile Serviciului Relaii Internaionale sunt urmtoarele :


intocmeste documentatia necesara in vederea incheierii de acorduri de cooperare si/sau colaborare intre
Consiliul Local al Sectorului 1 - Bucuresti si alte administratii publice locale din lume;
intocmeste protocoale de acorduri de cooperare si/sau colaborare intre Consiliul Local al Sectorului 1 Bucuresti si alte administratii publice locale din lume;
intocmeste documentatia necesara infratirii intre Consiliul Local al Sectorului 1 - Bucuresti si alte
administratii publice locale din lume;
intocmeste protocoalele de infratire intre Consiliul Local al Sectorului 1 - Bucuresti si alte administratii
publice locale din lume;
realizeaza materiale si documentatii de promovare a proiectelor de cooperare si asociere in domenii de
interes local;
asigura si realizeaza materiale de prezentare in vederea promovarii imaginii Primariei si a Consiliului Local
al Sectorului 1 pe plan extern;
intocmeste materiale de sinteza in limbi straine pe baza datelor furnizate de compartimentele de specialitate;
asigura logistica necesara delegatiilor straine ce viziteaza sau colaboreaza cu autoritatile administratiei
publicelocale;
asigura traducerile curente, traducerile materialelor si documentelor primite de la compartimentele de
specialitate si a celor primite sau cerute de organismele internationale
pentru acordurile de asistenta tehnica si de cooperare;
asigura corespondenta externa a Primariei aferenta domeniului de activitate;
asigura activitatile legate de documentarea si pregatirea organizarii vizitelor externe pentru autoritatile
administratiei publice locale, avand responsabilitatea asupra oportunitatii deplasarilor externe (inclusiv
asupra problemelor de natura financiar-contabila);
primeste si centralizeaza rapoartele de activitate ale delegatiilor externe la intoarcerea in tara;
desfasoara operatiuni necesare atragerii investitorilor straini in vederea realizarii obiectivelor prioritare in
diverse domenii de interes local;
intocmeste informari directe sau prin corespondenta cu partenerii externi;
colaboreaza cu compartimentele de specialitate la selectarea ofertelor, clasificarea acestora si a firmelor in
functie de domeniul de activitate si intocmeste proiecte de contracte externe in domenii de interes local;
participa impreuna cu compartimentele de specialitate la negocierea cu reprezentantii companiilor si
organismelor internationale a ofertelor si ai termenilor de colaborare;
colaboreaza cu celelalte compartimente de specialitate la organizarea licitatiilor internationale;
asigura corespondenta externa curenta si traduce materiale si documentatii ale compartimentelor de
specialitate;
intocmeste fise de contact in urma fiecarei intalniri cu partenerii externi;

verifica bonitatea si credibilitatea unor firme straine, respectiv cu capital mixt sau a reprezentantelor
acestora prin intermediul ambasadelor romane din strainatate, prin banci si camere de comert, Agentia
Romana de Dezvoltare, precum si cu sprijinul altor institutii si persoane fizice, oameni de afaceri, care pot
furniza informatii utile in acest sens;
primeste ofertele privind stagiile de formare, cursurile de specializare, cooperarile internationale si face
propuneri compartimentelor Primariei Sectorului 1, in vederea imbunatatirii performantelor institutiei.

Art. 52Atributiile Serviciului de Sintez i Preluare Sesizri Ceteni sunt urmatoarele:


- serviciul reprezint compartimentul specializat al Primriei, cu funcionare 24 de ore din 24, prin care
cetenii ce locuiesc n Sectorul 1 se adreseaz autoritilor publice locale, n vederea soluionrii de probleme sociale,
administrative, locative, materiale, financiare i de alt natur ;
- personalul din cadrul serviciului, reprezint primria n relaiile cu cetenii care adreseaz, telefonic, petiii
n nume propriu.
- compartimentul este abilitat s transmit, nemijlocit, petiiile cetenilor ctre serviciile de profil din primrie
i societile prestatoare de servicii publice din Sectorul 1, n vederea soluionrii n termenul legal a acestora.
- monitorizeaz permanent programele principalelor posturi de televiziune naional i private, urmrind
problemele i nevoile comunitii, modul concret n care se reflect activitatea autoritii administraiei publice n
contiina civic, eficiena actului decizional administrativ la nivelul Capitalei i cu deosebire la cel al Sectorului 1 ;
- seful serviciului informeaz nemijlocit primarul i viceprimarul Sectorului 1 i eful direciei, n situaii de
urgen ce reclam o maxim reacie a autoritilor publice locale, ntr-un timp foarte scurt ;
- ntocmete documente necesare actului de conducere din primrie : informri zilnice privind sesizrile fcute
telefonic de ceteni i problemele specifice administraiei publice preluate din programele TV, analize i sinteze
periodice ;
- personalul serviciului conlucreaz nemijlocit cu angajaii celorlalte serviciii din primrie, punndule la dispoziie n timp util, informaiile furnizate de ceteni, n vederea rezolvrii problemelor ridicate de
acetia;
Art. 53 Atribuiile Serviciului Registratur, Relaii cu Publicul sunt urmtoarele :

s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)
aa)

asigur accesul la informaiile de interes public din oficiu sau la cerere;


are obligaia s comunice din oficiu urmtoarele informaii de interes public:
actele normative care reglementeaz organizarea i funcionarea autoritii sau instituiei publice;
structura organizatoric, atribuiile departamentelor, programul de funcionare, programul de audiene i
autoritii sau instituiei publice;
numele i prenumele persoanelor din conducerea autoritii sau a instituiei publice i ale funcionarului
responsabil cu difuzarea informaiilor publice;
coordonatele de contact ale autoritii sau instituiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de
telefon, fax, adresa de e-mail i adresa paginii de internet;
sursele financiare, bugetul i bilanul contabil;
programe i strategii proprii;
lista cuprinznd documentele de interes public;
lista cuprinznd categoriile de documente produse i/sau gestionate, potrivit legii;
modalitile de contestare a deciziei autoritii sau a instituiei publice n situaia n care persoana se
consider vatmat n privina dreptului de acces la informaiile de interes public solicitate.

- asigur persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau
verbal;
- asigurarea informatiilor de interes public se poate realiza daca sunt intrunite conditiile tehnice necesare si in format
electronic;
- are obligatia sa precizeze conditiile si formele in care are loc accesul la informatiile de interes public si sa furnizeze pe
loc informatiile solicitate, in situatia in care acestea sunt detinute in cadrul serviciului;
- indruma persoanele sa solicite in scris informatia de interes public;
- asigura programul minim stabilit de conducerea autoritatii sau institutiei publice, care va fi afisat la sediul acesteia si
care se va desfasura in mod obligatoriu in timpul functionarii institutiei, incluzand si o zi pe saptamana, dupa programul
de functionare;

- va primi, va inregistra si se va ingriji de rezolvarea petitiilor;

- pentru rezolvarea temeinica si legala a petitiilor serviciul le va indruma catre


compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a raspunsului;
- are obligatia sa urmareasca solutionarea si redactarea in termen a raspunsului;
- asigura expedierea raspunsului catre petitionar a petitiilor inregistrate in cadrul
compartimentului, ingrijindu-se si de clasarea si arhivarea petitiilor;
- asigura indreptarea petitiilor gresit inregistrate catre autoritatile sau institutiile publice in a
caror atributii intra rezolvarea problemelor semnalate in petitii;
- intocmeste semestrial raportul privind activitatea de solutionarea a petitiilor din cadrul
institutiei publice;
- actualizeaza anual un buletin informativ care va cuprinde informatii de interes public;
- realizeaza materiale informative specifice;
- coordoneaza elaborarea si difuzarea catre populatie a pliantelor, ghidurilor si materialelor
informative, destinate tuturor celor interesati care sa contribuie la alcatuirea unei imagini
corecte despre institutie si activitatile ei;
-

colaboreaza cu compartimentul de informatica in vederea asigurarii accesului la


informatiile publice, si prin intermediul mijloacelor informatice (internet, intranet,
etc);
asigura accesul persoanelor (studentilor) care efectueaza studii si cercetari n folos
propriu sau in interes de serviciu, la fondul documentaristic al autoritii sau al
instituiei publice pe baza solicitarii personale, in condiiile legii (cf. art. 11 din Legea
544/2001).

informeaz cetenii cu privire la reglementrile U.E.

Art. 54Atribuiile Serviciului Promovare Activiti Cultural-Sportive pentruTineret sunt urmtoarele:


- rspunde nevoilor de promovare a tinerelor talente n domeniile : plastic, literal, muzical, schimbului de
informaii culturale
- stabilete programe de ntlniri cu scopul unor schimburi de informaii utile
- stabilete programe de miniconferine i manifestri artistice
- organizeaz susinerea artitilor valoroi n toate domeniile
- organizeaz i menine colaborarrile artistice cu liceul Nicolae Tonitza
- organizeaz expoziii
- organizeaz diferite evenimente cu sprijinul i prin cooperarea cu membrii ai ambasadelor, ai organizaiilor
minoritilor naionale, refugiai, centre culturale

iniiaz programe de formare specializat


Iniiaz proiecte de cooperare european i de informare a tineretului n legatur cu programele Comisiei
Europene.
- promoveaza prin activitati specifice cat si prin implicarea in programul national Sportul pentru toti, rolul
sportului in randul populatiei si in special al tinerilor;
- initiaza, colaboreaza si deruleaza impreuna cu inspectoratele scolare, unitatile de invatamant si institutiile de
invatamant superior programe privind organizarea si dezvoltarea sportului scolar si universitar;
- organizaza impreuna cu inspectoratul scolar competitii sportive;
- in colaborare cu alte departamente ale Primariei Sectorului 1 cat si cu alte autoritati elaboreaza programe de
dezvolatare si modernizare a bazelor si instalatiilor sportive la care pot avea acces publicul larg si in special tinerii;
-initiaza propuneri pentru prevenirea violentei la manifestarile sportive.

Art. 55Atribuiile Direciei Audit Public Intern sunt urmtoarele :


-

Direcia de Audit Public Intern are atribuii de coordonare, evaluare, sintez n domeniul activitii de audit public
intern la nivelul sectorului l ;

Direcia coordoneaz din punct de vedere metodologic activitatea de audit intern desfurat n unitile
subordonate Primriei Sectorului 1 , n vederea definirii strategiei i mbuntirii activitii de audit public intern ;
Colaboreaz permanent cu forurile ierarhic superioare, CAPI i UCAAPI din cadrul Ministerului Finanelor
Publice ;
Elaboreaz norme metodologice de audit public intern specifice Administraiei locale Sector l pe care le supune
spre avizare UCAAPI ;
Elaboreaz proiectul planului anual de audit public intern n urma consultrii cu conductorul instituiei publice
(Primarul) ;
Exercit auditarea asupra tuturor activitilor desfurate n cadrul Primriei Sectorului l , inclusiv entitile
subordonate i cele finanate din bugetul de venituri i cheltuieli al Consiliului local ;
Va transmite n termen de 10 zile de la nchiderea trimestrului ctre organul ierarhic superior UCAAPI sinteze
ale recomandrilor nensuite de ctre conductorul entitii publice auditate sau a structurilor auditate i
consecinele nendeplinirii acestora, nsoite de documentaia relevant ;
La cererea UCAAPI, Direcia de audit public intern din cadrul Primriei Sectorului va transmite rapoarte periodice
cu privire la constatrile, concluziile i recomandrile rezultate din activitile de audit desfurate ;
Directorul Direciei de audit public intern va acorda avizul favorabil sau nefavorabil n vederea numirii auditorilor
interni din cadrul Direciei ct i a efilor de servicii/birouri din entitile subordonate, dup analizarea dosarelor
de nscriere depuse de candidaii pentru ocuparea funciei de auditori interni ;
n cazul revocrii auditorilor interni de ctre conductorul instituiei publice, eful compartimentului sau dup caz
directorul direciei de audit trebuie s analizeze motivele, s efectueze investigaii s poarte discuii directe cu
auditorii n cauz n termen de 10 zile, n vederea prezentrii avizului favorabil sau nefavorabil al revocrii ;
Directorul Direciei de audit public intern este responsabil pentru organizarea i desfurarea tuturor activitilor de
audit public intern din sectorul l

Art. 56 Atribuiile Serviciului Audit Aparat Propriu sunt urmtoarele :


- exercit auditul public intern asupra tuturor activitilor desfurate n cadrul Primriei, cu privire la formarea i
utilizarea fondurilor publice, precum i la administrarea patrimoniului public ;
- auditeaz, cel puin o dat la 3 ani fr a se limita la acestea, activitile compartimentelor aparatului propriu ;
auditeaz calitatea muncii n cadrul compartimentelor aparatului propriu ;
rspunde de realizarea programului privind implementarea standarelor de calitate ISO 9001.
Art. 57 Atribuiile Serviciului Audit Instituii Subordonate sunt urmtoarele :
1.- Asigurarea obiectiv i consilierea, n vederea mbuntirii sistemelor i activitilor entitii
publice ;
2.- Evaluarea performanei de management ;

3.- Analiza eficacitii sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului i a proceselor


administrrii ;
4. - Efectueaz activiti de audit pentru a evalua dac sistemele de management ale entitii publice
sunt transparente i sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficien i
eficacitate ;
5.- Examineaz dac criteriile stabilitate pentru implementarea obiectivelor i sarcinilor pentru
entiti publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor i apreciaz dac rezultatele sunt conforme cu
obiectivele
6.- Evalueaz sistemele de conducere i control intern, cu scopul ca acestea s functioneze economic,
eficace i eficient, pentru identificarea deficienelor i formuleaz recomandri pentru corectarea
acestora ;
7. - Evaluarea calitii i eficenei cu care conductorul instituiei publice(i pe scara ierarhic,
conductorii structurilor subordonate) organizeaz, conduce i finalizeaz operaiunile, activitile i
aciunile specifice instituiei publice ;
8.- Analiza procedurilor, metodologiilor, metodelor i a tehnicilor adecvate pentru fundamentarea
deciziilor de orice fel luate cu privire la ndeplinirea obiectivelor manageriale la nivel optim, prin
determinarea abaterii dintre obiectivul planificat i cel efectiv.
9.- Urmrirea i mbunatirea fluxului informaional intern i extern ;
10- Analiza i evaluarea calitii muncii i a randamentului personalului angajat ;
11- Verificarea i analiza depistrii deficienelor n conpartimentele de Resurse Umane, n
concordan cu legislaia n vigoare ;
12 Elaborarea de norme metodologice proprii, specifice sectorului ;
13 Raporteaz periodic asupra constatrilor, concluziilor i recomandrilor rezultate din activitiile
desfurate ;
14 - n cazul identificarii de prejudicii, raporteaz imediat efului/director ;
15 Auditeaz i analizeaz :
activitile financiare sau cu implicaii financiare desfurate de entitiile publice din
momentul constituirii angajamentelor pan la utilizarea fondurilor de ctre beneficiarii
finali, inclusiv a fondurilor provenite din asistena extern ;
constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea i stabilirea titlurilor de creane ,
precum i a facilitilor acordate la ncasarea acestora ;
administrarea patrimoniului public, precum i vnzarea, gajarea , concesionarea de
bunuri din domeniul privat/public al statului ori al unitilor administrativ-teritoriale;
sistemul contabil i fiabilitatea acestuia ;
concordana sistemului informatic cu cel economic ;
Efectueaz activiti de audit public intern pentru a evalua dac sistemele de management financiar i control
ale entitii publice sunt transparente i sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate , economicitate, eficien i
eficacitate.
Activitatea se va desfura la nivelul sectorului (uniti subordonate Primriei).
Auditeaz i analizeaz :
listele cu propunerile obiectivelor de investiii aferente sectorului 1 ;
propunerile de cheltuieli aferente acestor obiective de investiii ;
dac procedurile de selecie i contractele pentru execuia serviciilor si lucrrilor de reparaii i investiii
sunt transparente i n conformitate cu legislaia n vigoare ;
modul de derulare i urmrire a contractelor specifice activitii de investiii ;
documentele aferente obinerii de credite externe pentru finanarea obiectivelor de investiii ;
toate obiectivele de investiii de la iniiere pn la finalizarea acestora ;
concordana dintre documentaie (contract, devize, situaii de lucrri, decontarea facturilor ) cu fapticul pe
teren ;
calitatea lucrrilor executate n conformitate cu legislaia n vigoare ;
dac propunerile obiectivelor de investiii i reparaii se ncadreaza n cheltuielile aprobate prin bugetul de
venituri i cheltuieli ;

dac au fost ncheiate contracte sau acte adiionale la contracte fr acoperire bugetar ;
Raporteaza periodic asupra constatrilor , concluziilor i recomandrilor rezultate din activitiile
desfurate .
n cazul identificrii de deficiene care atrag dupa sine prejudicii, va raporta imediat efului/director.
Efectueaz controale inopinante sau inspecii la cereea efului/director.
Orice alte sarcini conforme cu legislaia n vigoare trasate de ef/director.
Activitatea se va desfura la nivel de sector.(uniti subordonate).
Art. 58Atribuiile Direciei Investiii sunt urmtoarele:
- Elaboreaz strategia de dezvoltare tehnico-edilitar a Sectorului 1 ;
- ntocmete certificatele de urbanism pentru lucrrile edilitare derulate prin Direcia de Investiii, conform legii ;
- Obine avizele legale necesare ntocmirii autorizaiilor de construire pentru lucrrile edilitare derulate prin Direcia
de Investiii ;
- ntocmete autorizaiile de construire pentru lucrrile edilitare derulate prin Direcia de Investiii, aprobate la final
de Arhitectul ef al Consiliului Local i de ctre Primarul Sectorului 1 ;

- Colaboreaz cu direciile i serviciile de specialitate din cadrul Primriei


Generale a Municipiului Bucureti i ale primriilor de sector n elaborarea
i aplicarea PUG, PUD i PUZ, ct i a altor programe de dezvoltare urban ;
-

Rspunde de ntocmirea programelor de finanare a obiectivelor de investiii urbane din cadrul Sectorului 1 ;
ntocmete listele cu propunerile obiectivelor de investiii ;
Promoveaz propunerile de cheltuieli aferente obiectivelor de investiii n Consiliul local ;
Colaboreaz cu proprietarii reelelor edilitare subterane, pentru coordonarea activitii investiiionale a acestora ;
Organizeaz procedurile de selecie i contractare pentru execuia serviciilor i lucrrilor obiectivelor de investiii ;
Urmrete i verific modul de derulare a contractelor specifice activitii de investiii ;
Asigur decontarea serviciilor i lucrrilor contractate, n condiiile stipulate de lege ;
Colaboreaz permanent cu proiectanii n procesul de elaborare a documentaiilor tehnico-economice ;

- Colaboreaz cu organele abilitate s verifice calitatea lucrrilor, ct i


operaiunile de finanare i decontare a lucrrilor ;
-

ntocmete caietele de sarcini pentru concesionri i contracte de COMODAT ;


Asigur contactul permanent cu locuitorii Sectorului 1, prin convorbiri directe i rspunsuri la numeroasele sesizri
privind starea reelelor edilitare i a sistemelor rutiere ;
Monitorizeaz reeaua stradal a sectorului i asigur permanent corectitudinea informaiilor i actualizarea lor n
bazele de date aferente ;
Verific documentaiile tehnico-economice n comisia tehnic a Primriei Sectorului 1 ;
Asigur documentaia necesar coordonrii realizrii reelelor edilitare cu forurile competente din Primria
General a Municipiului Bucureti i S.C. APA NOVA Bucureti S.A. ;
Actualizeaz avizele aferente documentaiilor i pregtete documentaia tehnic n vederea obinerii autorizaiilor
de construire necesare desfurrii lucrrilor edilitare ;
Colaboreaz cu Administraia Domeniului Public de sector n vederea elaborrii i realizrii planului de reparaii pe
anul n curs ;
Colaboreaz cu Directia de Administrare a Invatamntului Preuniversitar n vederea elaborrii i realizrii planului
de reparaii pe anul n curs ;
Colaboreaz cu Administratia Fondului Imobiliar al Unitatilor Sanitare din sectorul 1 n vederea elaborrii i
realizrii planului de reparaii pe anul n curs ;
Colaboreaz cu Directia pentru Administrarea Fondului Imobiliar al unitatilor de sanatate publica Sector 1 n
vederea elaborrii i realizrii planului de reparaii pe anul n curs ;
Desfasoara activitati de constituire si ntretinere a patrimoniului social cultural (monumente, statui, obiective de
agrement, gropi ecologice etc.) ;
ntocmete documentaiile necesare obinerii de credite externe pentru finanarea obiectivelor de investiii ;
ntocmete i verific documentaiile aferente viabilizrilor cartierelor de locuine ce urmeaz a fi construite ;
ntocmete centralizatoarele cu datele cldirilor de locuit multietajate care necesit consolidri ;
ntocmete materiale solicitate de Biroul de Imagine i mass-media referitoare la stadiul lucrrilor de investiii ;
Colaboreaz cu serviciile Primriei Sectorului 1, A.D.P. Sector 1, Administraia Pieelor, Direcia de Administraie
pentru nvmntul Preuniversitar, Direcia pentru Protecia Copilului, R.A.T.B. etc. ;

Colaboreaz cu instituii guvernamentale abilitate, n vederea obinerii de Fonduri de Preaderare i Fonduri


Structurale i credite externe.

Art. 59 Atribuiile Serviciului Achiziii Publice de Lucrri sunt urmtoarele:


- face preselecia (agrearea) societilor comerciale care au ca obiect de activitate execuia de lucrri specifice
programului de investiii
- organizeaz sistemul de selecie al societilor comerciale care execut lucrri, constituind o baz de date privind
evoluia preurilor pe piaa materialelor, forei de munc, transporturi etc.
- colaboreaz cu societile care elaboreaz documentaii tehnico-economice, pentru stabilirea unor costuri optime
pentru lucrrile de investiii aprobate
- organizeaz procedurile de atribuire a contractelor de achiziii publice de lucrri de investiii
- urmrete modul de ndeplinire al condiiilor contractuale pe durata de execuie a lucrrilor, ct i n perioada de
garanie
- elaboreaz dosarele de achiziii publice i contractele aferente acestora
- elaboreaz documentaiile, instruciunile pentru ofertani, necesare pentru procedurile de atribuire a contractelor de
achiziii publice
Art. 60 Atribuiile Serviciului Achiziii i Derulare Servicii sunt urmtoarele:
- ntocmete programul de elaborare a documentaiilor tehnico-economice necesare realizrii obiectivelor de
investiii aprobate de Consiliul Local al sectorului 1
- face preselecia (agrearea) societilor comerciale care au ca obiect de activitate ntocmirea documentaiilor
tehnico-economice de specialitate
- ntocmete i aprob temele necesare proiectelor de investiii
- asigur secretariatul Comisiei Tehnico-Economice al Primriei Sectorului 1
- organizeaz procedurile de atribuire ale lucrrilor din categoria serviciilor (proiectare, expertizare, evaluare etc.)
necesare investiiilor
- asigur pregatirea permanent ntre prestatorul de servicii i executantul de lucrri, pentru realizarea obiectivelor
de investiii n parametrii tehnico-economici programai
- particip la recepia obiectivelor de investiii
- face propuneri de acordare a unor calificative prestatorilor de servicii, care s permit o selecie mai riguroas a
acestora
- urmarete ntocmirea certificatelor de urbanism i a autorizaiilor de construire pentru lucrrile edilitare derulate
prin Direcia de Investiii, aprobate la final de Arhitectul ef al Consiliului Local i de ctre Primarul Sectorului 1,
pe baza de memorii tehnice i planuri cadastrale (1:500 si 1:2.000), conform legii
- urnarete obinerea avizelor legale necesare ntocmirii autorizaiilor de construire pentru lucrrile edilitare derulate
prin Direcia de Investiii
Art. 61 Atribuiile Serviciului Avize, Acorduri i Autorizri sunt urmtoarele:
- ine evidena scris a tuturor lucrrilor ce au fost repartizate serviciului
- verific i ntocmete certificate de urbanism pentru lucrrile derulate prin Direcia de Investiii, conform
legii, aprobate n final de Arhitectul ef al Consiliului Local i de ctre Primarul Sectorului 1 (cu
consultarea serviciilor de specialitate Cadastru i Juridic)
- verific i ntocmete autorizaii de construire pentru lucrrile derulate prin Direcia de Investiii, conform
legii, aprobate n final de Arhitectul ef al Consiliului Local i de ctre Primrul Sectorului 1
- verific i ntocmete autorizaii de desfiinare pentru lucrrile derulate prin Direcia de Investiii, conform
legii, aprobate n final de Arhitectul ef al Consiliului Local i de ctre Primarul Sectorului 1
- verific pe teren lucrrile pentru care se elaboreaz certificate de urbanism, autorizaii de construire sau
autorizaii de desfiinare
- transmite de urgena note de constatare Serviciului Disciplin n Construcii n cazul lucrrilor ncepute
sau executate fr autorizaie de construire sau de desfiinare
- ntocmete n termen legal corespondena privind completarea sau restituirea documentaiilor analizate
- colaboreaz cu direciile de specialitate din cadrul Primriei Municipiului Bucureti i ale primriilor de
sector pentru elaborarea i aplicarea PUG, PUZ, PUD
- colaboreaz cu administratorii de reele edilitare i cu direciile de specialitate din cadrul Primriei
Municipiului Bucuresti, pentru coordonarea activitii acestora

monitorizeaz reeaua stradal a sectorului i asigur permanent corectitudinea informaiilor i


actualizarea lor n bazele de date aferente
- colaboreaz cu serviciile Primriei sectorului 1, Administaiei Domeniului Public Sector 1, Direcia de
Administrare pentru nvamantul Preuniversitar i cu alte structuri ale Administraiei Publice Locale
Art. 62 Atribuiile Serviciului Urmrire, Contracte i Lucrri, sunt urmtoarele :
- ntocmete listele anuale pentru lucrrile de investiii, planificnd fondurile necesare
finalizrii acestora ;
- face propuneri de completare sau dezvoltare ale investiiilor de lucrri edilitare (reele de ap potabil,
reele de cnalizare, reabilitatre sistem rutier, consolidri imobile, lcae de cult etc.)
- rspunde mpreun cu beneficiarii sau administratorii direci de ntocmirea programelor de finanare a
obiectivelor de investiii urbane n cadrul Sectorului 1 ;
urmrete n teren execuia lucrrilor, pe parcursul desfurrii investiiei ;
ntocmete i actualizeaz cartea tehnic a construciei n perioada de garanie ;
- asigur decontarea serviciilor i lucrrilor contractate, n condiiile stipulate de lege ;
- colaboreaz permanent cu firmele de proiectare ide consultan pe parcursul derulrii contractelor de
investiii ;
- colaboreaz cu organele abilitate s controleze calitatea lucrrilor executate, ct i finanarea i decontarea
acestora ;
- colaboreaz cu direciile i serviciile de specialitate din cadrul Primriei Generale a Municipiului
Bucureti i ale primriilor de sector n elaborarea i aplicarea PUG, PUD, i PUZ, ct i a altor programe
de dezvoltare urban;
- Colaboreaz cu proprietarii reelelor edilitare subterane (SC Distrigaz Sud SA, SC Apa Nova Bucureti),
pentru coordonarea activitii investiionale a acestora;
Art. 63 Atributiile Biroului Investitii Institutii Subordonate sunt urmatoarele:
- colaboreaz cu Administraia Domeniului Public de sector n vederea coordonrii programelor de
investiii i de reparaii;
- colaboreaz cu Direcia de Administrare a nvmntului Preuniversitar n vederea coordonrii
programelor de investiii i de reparaii;
- colaboreaz cu Direcia General de Asisten Social din sectorul 1 n vederea coordonrii programelor
de investiii i de reparaii;
- colaboreaz cu Direcia pentru Administrarea Fondului Imobiliar al unitilor de sntate public sector 1
n vederea coordonrii programelor de investiii i reparaii;
- ntocmete materiale solicitate de primar, Biroul Imagine i Mass-media referitoare la stadiul lucrrilor de
investiii n cadrul instituiilor subordonate;
- centralizeaz creditele angajate i cheltuielilor efectuate pentru finanarea obiectivelor de investiii n
cadrul instituiilor subodonate Consiliului Local al Sectorului 1;

Art. 64Direcia Utiliti Publice


- asigura documentarea, analiza si monitorizarea reglementarilor Uniunii Europene care trebuie implementate si
aplicate de catre autoritatea publica locala, atat in documentele de lucru elaborate de acestea, cat si in activitatea curenta
in domeniul utilitatilor publice.
Atribuiile Serviciului Libera Iniiativ i Activiti Comerciale din cadrul Directiei Utiliti Publice, sunt
urmatoarele:
- instrumentarea dosarelor privind eliberarea, modificarea, completarea, anularea, preschimbarea autorizaiilor
pentru asociaii familiale i pentru persoane fizice care desfoar activiti economice n mod independent, conform
Legii nr. 507/2002 i a Normelor Metodologice de aplicare, aprobate prin Hotrrea Guvernului Romniei nr. 58/2003;
- instrumentarea dosarelor privind eliberarea, prelungirea, modificarea, completarea, anularea autorizaiilor i
acordurilor de funcionare pentru spaiile comerciale situate n zone publice, conform Ordonanei Guvernului Romniei
nr. 99/2000, aprobat de Legea nr. 650/2002 i a Normelor Metodologice de aplicare, aprobate prin Hotrrea
Guvernului Romniei nr. 333/2003;
- instrumentarea dosarelor privind eliberarea, prelungirea, modificarea, autorizaiilor de comercializare n pieele
situate n sectorul 1, conform Hotrrii nr. 24/1997 a Consiliului Local Sector 1;

- instrumentarea dosarelor privind eliberarea autorizaiilor pentru comer stradal ocazionat de srbtorile
religioase ale Crciunului, srbtorile religioase ale Patelui i zilele de 1 i 8 Martie;
- soluionarea sesizrilor petenilor n limita competenelor conferite de legislaia n vigoare;
- operarea nscrierii i radierii contractelor de gaj n Registrul de gajuri al Primriei secorului 1;
- avizarea i propunerea Consiliul Local Sector 1 a proiectelor de hotrri n domeniul activitilor economice;
Art. 65 Atribuiile Serviciului Fond Imobiliar sunt urmtoarele :
- ine evidena fondului locativ proprietate de stat n limitele de competena stabilite prin legislaia i actele de
autoritate ale municipalitii (Legea 114/1996 i Normele Metodologice de aplicare a acesteia elaborate de
Guvernul Romaniei ; O.G.R. nr. 19/1994 i Normele Metodologice de aplicare a acesteia ; Legea 152/1998 i
H.G.962/2001 privind construirea de locuine n regim de nchirirere pentru tineri i familii de tineri, cu
finanare de la bugetul de stat i credite externe ; Regulamentul de repartizare a locuinelor i a terenurilor
aferente acestora, din fondul locativ de stat cf.Hotrrii C.G.M.B. nr.42/13.02.2003 ) ;
- Verific pe teren i n dosarele existente n evidena A.F.I. , SC ROM-VIAL SA i Direcia de Impozite i Taxe
Locale, situaia locuinelor, garajelor i dependinelor disponibile ct i reglementarile solicitate de locatari ;
- ntocmete i fundamenteaz propunerile de reglementare i repartizare a locuinelor, garajelor, dependinelor ,
transcrierile, includerile n contractele de inchiriere;
- Primete i instrumenteaz dosarele persoanelor ndreptaite s contracteze locuine proprietate (OGR 19/1994
i Normele Metodologice de aplicare a acesteia) ;
- Primete i instrumenteaz dosarele persoanelor ndreptite s contracteze locuine proprietate de stat ( Legea
114/1996 i Normele Metodologice de aplicare a acesteia) ;
- ntocmete i fundamenteaz proiecte de hotrri ale Consiliului Local al Sectorului 1 i proiectele de
dispoziii ale Primarului Sectorului 1 n domeniul su de activitate ;
- Schimb permanent de date i informaii cu departamentul de resort din cadrul Primriei Municipiului
Bucureti ;
- Asigur rspuns n termenul legal la cererile, audienele i scrisorile repartizate serviciului;
- ncheie contracte de nchiriere pentru locuinele aflate n administrarea Consiliului Local al Sectorului 1.
Art. 66 Atribuiile Serviciului Relaii Asociaii Proprietari sunt urmtoarele:
-ndrumarea i sprijinirea asociaiilor de locatari prin consilierea proprietarilor apartamentelor de bloc i spaiilor
cu alt destinaie dect cea de locuin n scopul transformrii n asociaii de proprietari, n condiiile legii;
-ndrumarea i sprijinirea asociaiei de proprietari pentru ndeplinirea de ctre acestea a obligaiilor ce le revin
pentru ntreinerea i repararea construciilor i instalaiilor din condominiu;
-ntocmirea i distribuirea materialelor informative de interes pentru asociaia de proprietari prin care s contribuie
la buna funcionare a acestora;
-organizarea n colaborare cu organizaii neguvernamentale, a seminariilor de instruire pentru preedinii i
administratorii de condominii;
-organizarea i asigurarea exercitrii controlului financiar-contabil i gestionar asupra activitii asociaiilor de
proprietari, n condiiile legii;
-avizarea adeverinelor emise de asociaia de proprietari n cazul nstrinrii de apartamente;
-ndrumarea i sprijinirea asociaiilor de proprietari pentru respectarea de ctre acestea a prevederilor O.G. nr.
84/2001;
-participarea la edinele asociaiilor de proprietari n baza solicitrii acestora.
Art. 67 Atribuiile Serviciului Medicin Veterinar sunt urmtoarele :
- soluioneaz petiiile i audienele cetenilor sectorului 1 privind creterea i ntreinerea animalelor astfel
nct s nu produc poluarea mediului sau discomfort vecinilor;
- informeaz cetenii Sectorului 1 privind creterea, ntreinerea i exploatarea animalelor pentru eficientizarea
acestor activiti;
- asigur consultaii i tratamente animalelor din cadrul gospodriilor populaiei Sectorului 1, precum i alte
aciuni sanitary-veterinare practicnd taxele aprobate de Consiliul Local al Sectorului 1, conform HCLS1
nr.43/2002;
- informeaz Direcia Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor a Municipiului Bucureti n situaia
suspectrii apariiei de boli epizootice i contribuie la msurile ce se instituie.

Art. 68 Atribuiile Serviciului Informatic sunt urmtoarele:


- Concepe si elaboreaza proiectul care sta la baza realizarii unui sistem informatic integrat, in cadrul Primariei
Sectorului 1;
- Elaboreaza strategia de informatizare a activitatii desfasurata de fiecare departament existent in PS1, prin
efectuarea permanenta a unui studiu si a unei analize asupra sistemului informational, pentru a putea propune
solutii de informatizare adecvate;
- Asigura adaptarea permanenta a sistemului informational la modificarile legislative aparute;
- Concepe, realizeaza si actualizeaza pagina de prezentare a Primariei Sectorului 1;
- Asigura o interfata prietenoasa intre PS1 si cetatenii acestui sector prin intermediul punctelor electronice de
informare;
- Administreaza reteaua Internet si Intranet existenta in PS1, realizand totodata proiectul de extindere a acesteia,
in functie de necesar;
- Gestioneaza conectarea utilizatorilor din cadrul PS1 la reteaua Internet;
- Urmareste traficul de utilizare a retelei Internet;
- Asigura asistenta tehnica celorlalte compartimente din PS1 in vederea exploatarii rationale a echipamentului
informatic, cat si pentru utilizarea eficienta si corecta a aplicatiilor informatice implementate;
- Concepe programe si aplicatii software specifice activitatii desfasurate de fiecare departament;
- Asigur buna funcionare din punct de vedere logicistic a aplicaiilor implementate;
- Este singurul utilizator autorizat (prin reprezentantul mputernicit de conducere) al sistemului electronic de
organizare a licitatiilor electronice e-licitatie si al sistemului electronic de colectare a datelor statistice estatistica;
- Stabileste necesarul de tehnica de calcul, precum si aplicatiile informatice ce urmeaza a fi achizitionate pe
parcursul unui an calendaristic;
- Colaboreaza cu unitatile subordonate Consiliului Local al Sectorului 1 pentru realizarea unei strategii comune
de informatizare.
se documenteaz continuu privind noutile aprute n domeniul Tehnologiei Informaiei, precum i modificrile
legislative aprute ca urmare a aderrii Romniei la Uniunea European
Art.69 Atribuiile Serviciului Ecologie Urban, Protecia Mediului i Educaie Eco-Civic sunt urmtoarele:
-acioneaz conform planurilor i propunerilor la nivelul direciei;
-ine legtura permanent cu instituiile de profil;
-propune, ntocmete i urmrete elaborarea documentaiilor de profil;
-asigur transmiterea din i n teritoriu, ctre celelalte servicii din cadrul direciei;
-elaboreaz analize, studii i cercetri privind fundamentarea deciziilor n domeniul
proteciei mediului i ecologiei urbane;
-optimizeazsistemul de salubrizare i promoveaz reciclarea materialelor refolosibile;
-gestionarea i extinderea ariilor oxigenate i a suprafeelor acvatice;
-promovarea de programe i proiecte de reconstrucieecologic;
-documentare i specializare permanent n domeniu;
-schimb de experiencu instituii similare sau de profil din arsau din afar;
-relaii cu societatea civil, ONG-uri, fundaii i alteinstituii;
-implementarea directivelor Uniunii Europene n domeniulproteciei mediului la nivel de
administraie local;
-ndeplinete i alte atribuii specifice primriei.
Art. 70 Atribuiile Serviciului Aprovizionare i Administrativ sunt urmtoarele :
- ine evidena actelor de proprietate ale imobilelor aflate n patrimoniul Primriei Sectorului 1;
- organizeaz i supravegheaz modul de ntrebuinare al bunurilor mobile i imobile aflate n patrimoniul Primriei
Sectorului 1, a gestiunii materialelor i ntocmete documentaia necesar;
- organizeaz, urmrete i activitatea oferilor i folosirea autoturismelor din dotarea Centrului Militar i Aparare
Civil Sector 1;
- ntocmete FAZ urile pentru mainile din dotarea Primriei Sectorului 1;
- vizeaz Faz-urile pentru autoturismele din dotarea Centrului Militar si Aprare Civil Sector 1;

vizeaz pentru realitate cererile de materiale specifice ntreinerii i funcionrii autoturismelor pentru Primria
Sectorului 1, Centrul Militar si Aprare Civil Sector 1;
vizeaz pentru realitate facturile furnizorilor direci (FDEB, RGAB etc.);
ntocmete i fundamenteaz anual propunerile pentru reparaii capitale i curente pentru Primria Sectorului 1;
vizeaz propunerile privind reparaiile capitale i curente pentru Centrul Militar i Aprare Civil Sector 1;
urmrete, receptioneaz i vizeaz lucrrile capitale i curente efectuate pentru Primria Sectorului 1;
organizeaz i supravegheaz efectuarea i ntreinerea cureniei n sediul primriei, pe cile de acces i pe spaiile
verzi aferente, inclusiv dezpezirea;
asigur paza imobilului i respectarea reglementarilor privind accesul cetenilor n primrie , precum i
prevenirea i stingerea incendiilor, inclusiv asigurarea materialelor necesare;
asigur ntocmirea i fundamentarea proiectelor de hotrri ale Consiliului Local al Sectorului 1 n domeniul sau
de activitate;
urmrete asigurarea termenelor scadente a autorizaiilor privind funcionarea n legalitate a anexelor cu specific
alimentar (bufet etc.)
ine evidena planurilor imobilelor din patrimoniu cu responsabiliti privind modificrile de spaiu pentru anumite
utiliti;
se preocup de verificarea structural a imobilelor din patrimoniu i ia msuri de reabilitare;
urmrete i receptioneaz lucrrile de remediere a instalaiilor (electrice, sanitare, termice), operaii de zugrveli
ale suprafeelor interioare i exterioare ale imobilelor din patrimoniu;
ine evidena chiriailor i ntocmete cote de ntreinere i consumurile de energie;
asigur prin personalul angajat, calificat i autorizat remedierea tuturor defeciunilor de mica amploare la
instalaiile din cldirile din patrimoniu;
asigur efectuarea curaeniei n Primria Sector 1 i sediul din Piaa Amzei;
asigur materialele de curenie pentru personalul numit n acest scop.

Art. 71 Atribuiile Serviciului Secretariat General, Audiene sunt urmtoarele :


a)Consiliul Local al Sectorului 1:

asigur aducerea la cunotina cetenilor a ordinii de zi a edinelor Consiliului Local


al Sectorului 1, n condiiile legii, precum i a Hotrrilor i Dispoziiilor cu caracter
normativ;

asigur convocarea consilierilor la sedinele Consiliului Local i la edinele comisiilor de specialitate pe


domenii de activitate ;
- organizeaz edinele consiliului, conform ordinii de zi ;
- asigur pregatirea dosarelor de sedin, multiplicarea materialelor i difuzarea ctre consilierii alei ;
- ine evidena consilierilor la sedinele n plen;
- ntocmete stenogramele dezbaterilor reuniunilor Consiliului Local ;
- ine evidena Registrului hotrrilor Consiliului Local ;
- transmite ctre Prefectura Municipiului Bucureti hotrrile adoptate de Consiliul Local al Sectorului 1 n
termenul prevzut de lege n vederea obinerii avizelor de legalitate ;
- difuzeaz hotrrile Consiliului Local n termenul legal factorilor cu responsabiliti ;
- transmite ctre compartimentele de specialitate din cadrul Primriei Sectorului 1 a proiectelor de hotrri, n
vederea ntocmirii raportului de specialitate;
- asigur dactilografierea avizelor, proiectelor de hotrri ale Consiliului Local i a oricror materiale iniiate i
redactate de Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1 sau de oricare consilier ;
- ntocmete i fundamenteaz proiecte de hotrri ale Consiliului Local al Sectorului 1 n domeniul su de
activitate ;
- urmrete modul de aducere la ndeplinire a Hotrrilor Consiliului Local al Sectorului 1 solicitnd informri
n acest sens;
- desfasoara actiuni care au drept scop promovarea normelor comunitare incurajand initiativele locale in ceea ce
priveste integrarea europeana.
- arhiveaz materialele edinelor de consiliu i ine evidena acestora n dosare sigilate .
b)Primria Sectorului 1:

ine evidena dispoziiilor Primarului Sectorului 1, a dispoziiilor Primarului General i a hotrrilor


Consiliului General al Municipiului Bucureti ;
difuzeaz, n termenul legal , dispoziiile Primarului Sectorului 1, ale Primarului General , a Hotrrilor
Consiliului General al Municipiului Bucureti, a Ordinelor Prefectului n legtur cu activitatea Consiliului
Local al Sectorului 1;
transmite Prefecturii Municipiului Bucureti, n termenul prevazut de lege, dispoziiile emise de Primarul
Sectorului 1 n vederea obinerii avizului de legalitate.
ntocmete i fundamenteaz proiecte de dispoziii ale Primarului Sectorului 1 n domeniul su de activitate ;
programarea audienelor la conducerea Primriei sectorului 1 i urmrirea soluionrii problemelor respective ;
asigur realizarea lucrrilor secretariatului sectorului 1 i ntocmete rspunsuri la corespondena curent
referitoare la activitatea proprie;

c)Arhiva
- evidena , gestiunea i conservarea arhivei din 1965 i pn n prezent ;
- identificarea i efectuarea copiilor n vederea legalizarii de ctre secretarul sectorului, de pe orice act din
arhiva general, cu excepia celor cu caracter secret, asigurnd taxarea conform legislaiei n vigoare ;
Art. 72 Atribuiile Serviciului Contencios Administrativ, Juridic sunt urmtoarele :
- reprezint Primria i Consiliul Local al Sectorului 1 n faa instanelor judectoreti de orice grad i a altor autoriti;
- instrumenteaz cauzele n care Primria i Consiliul Local al Sectorului 1 figureaz ca parte (formularea cererilor de
chemare n judecat, redactarea ntmpinrilor, declararea cilor de atac, etc);
- redacteaz proiecte de dispoziii ale Primarului Sectorului 1 i de hotrri ale Consiliului Local al Sectorului 1;
- rspunde la petiii i ofer consultaii juridice persoanelor fizice n legatur cu litigiile n care Primria i Consiliul
Local al Sectorului 1 figureaz ca parte; - analizeaz dac sunt ndeplinite condiiile legate de procedur privind
iniierea i promovarea proiectelor de acte administrative existente ntre referate, raport de specialitate, ( expunere de
motive, extras din legislaie invocat, documentaie aferent)
- redacteaz i asigur publicarea anunului pentru supunerea spre dezbatere public a proiectelor de acte normative ale
Consiliului Local Sector 1;
- ine evidena proiectelor de acte normative supuse dezbaterii publice;
- urmrete asigurarea publicitii la sediul instituiei i introducerea pe site-ul propriu a proiectelor de acte normative
ale Consiliului Local Sector 1;
- transmite proiecte de acte normative tuturor persoanelor care au depus cerere pentru primirea acestor informai ale
Consiliului Local Sector 1i;
- transmite spre analiz i avizare autoritilor publice interesate proiecte de acte normative ale Consiliului Local Sector
1;
- asigur organizarea unei ntlniri n care se dezbate public proiectul de act normativ al Consiliului Local Sector 1 daca
acest lucru a fost avut n scris de o asociaie legal constituit sau de o alt autoritate public;
- informeaz Primarul i Secretarul cu privire la expirarea termenelui pn la care se puteau nregistra i primi
propuneri la proiectul de act normativ al Consiliului Local Sector 1supus dezbaterii publice;
- ntocmete raportul anual privind transparena decizional;
- asigur publicarea raportului anual privind transparena decizional n site-ul propriu, afiarea la sediul instituiei ntrun spaiu accesibil publicului;
- apr interesele Consiliului Local n faa instanelor de judecat;
- redacteaz rspunsuri i expediaz corespondena n acest sens.
- implemetarea acquis-ului comunitar n Administraia Public Local a Sectorului 1.
Art. 73 Atribuiile Biroului Legislaie, Avizare Contracte sunt urmtoarele :
- avizeaz de legalitate proiectele de dispoziii;
- formuleaz avize scrise la solicitarea conducerii;
- ine evidena actelor normative publicate n Monitorul Oficial i informeaz toate serviciile administraiei
publice locale ale Sectorului 1 despre apariia i modul de aplicare al actelor normative de referin;
- rspunde la petiii i ofer consultaii juridice serviciilor administraiei publice i petenilor n legatur cu
activitatea acestuia;
- ntocmete i fundamenteaz proiectele de hotrri ale Consiliului Local al Sectorului 1 i proiectele de
dispoziii ale Primarului Sectorului 1 n domeniul su de activitate;
- initiaz, la sesizarea persoanelor fizice sau juridice, procedura de deschidere a succesiunilor vacante;

- redacteaz, n temeiul Legii nr. 24/2000 i a HGR nr. 400/2000, propuneri de iniiativ legislativ;
- reprezint Consiliul Local al Sectorului 1 la Registrul Comerului, n vederea nfiintrii de societi
comerciale;
- lucrri tehnice de secretariat i arhiv.
- implemetarea acquis-ului comunitar n Administraia Public Local a Sectorului 1.
Art. 74 Atribuiile Serviciului Autoritate Tutelar sunt urmtoarele :
- supravegherea i ocrotirea persoanelor majore lipsite de capacitate de exerciiu i a celor cu capacitatea de exerciiu
pastrat, dar care nu-i pot asigura singure ngrijirea i reprezentarea;
- ndrumarea i controlul modului n care sunt ngrijite persoanele majore, aflate n evidena serviciului, precum i
modul cum sunt administrate bunurile i veniturile lor;
- verific n teritoriu i ntocmete referate de ancheta social, formulnd puncte de vedere, la solicitarea instanelor
judecatoreti, privind raporturile patrimoniale personale dintre prini i minori n cazuri de divor, ncredinare,
rencredinare, stabilire de domiciliu, procesele minorilor trimii n judecat ca infractori minori, ntreruperea sau
amnarea executrii pedepsei pentru majori, sau la solicitarea organelor de poliie pentru cercetarea minorilor care
au savrit infraciuni;
- pregtirea emiterii dispoziiilor primarului prin care dispune n urmtoarele situaii: litigiile dintre prini privind
stabilirea numelui minorului rezultat att din cstorie ct i din afara acesteia; ncuviinarea actelor de dispoziie n
legtur cu bunurile minorului, pe care urmez s-l ncheie prinii n numele minorului sau minorul, cu
ncuvinarea acestora; luarea hotrrii privind locul unde va fi ngrijit minorul/majorul pus sub interdicie;
ncuviinarea pentru ridicarea banilor sau a actelor de valoare aparinnd minorului sau persoanei majore pus sub
interdicie, depui n diferite instituii bancare; instituirea curatelei; numirea curatorului n caz de nenelegere ntre
tutore i minori sau cnd ntre acetia sunt interese contrare; instituirea tutelei pentru persoanele majore puse sub
interdicie; descrcarea de gestiune la ncetarea tutelei sau curatelei;
- verificarea anual i ori de cte ori este nevoie a gestiunilor tutorilor i curatorilor;
- i da acordul pentru gzduirea anumitor categorii de persoane n instituii de asistena social, dac acestea nu-i
pot da consimmntul ;
- sesizarea altor autoriti privind cazurile a cror soluionare excede competena Autoritii tutelare;
- formuleaz cereri n justiie, prin Serviciul Contencois Administrativ, Juridic, pentru urmtoarele situaii: punerea
sub interdicie i ridicarea acesteia; nregistrarea tardiv a naterii copilului care nu a fost nregistrat n registrul
strii civile pn la vrsta de 1 an;
- sesizarea Direciei General de Asisten Social cnd se constat c un copil este n dificultate;
- la solicitarea medicului psihiatru, ofer informaii referitoare la existena sau la adresa unui reprezentant personal
sau legal al unui pacient al acestuia ;
- comunic Biroului de evidena electorala datele de identificare ale persoanelor pentru care s-a dispus punerea sub
interdicie sau scoaterea de sub interdicie;
- asist persoanele vrstnice la ncheierea actelor juridice de nstrinare, cu titlu oneros sau gratuit, a bunurilor ce-i
aparin, n scopul ntreinerii sau ngrijirii lor i verific ori de cte ori este nevoie, ndeplinirea obligaiilor ce
decurg din actul ncheiat.

Art. 75Atribuiile Direciei Generale de Eviden a Persoanelor sunt urmtoarele :


Direcia Stare Civil
nregistrarea naterii care presupune: atribuirea codului numeric personal conform metodologiei; completarea
celor dou acte; completarea certificatului de natere; completarea buletinului statistic i a comunicrii de
natere pentru poliie; desfurarea certificatelor consumate;
- nregistrarea adopiei ca urmare a hotrrii judectoreti emise n urma creia se ntocmete i se expediaz
meniune de adopie pentru actul iniial i comunicare de modificare pentru poliie i eliberarea certificatului;
- nregistrarea naterilor ca urmare a hotrrilor judectoreti de nregistrare tardiv a acestora i eliberarea
certificatului;
- nregistrarea copiiilor abandonai n baza procesului verbal i eliberarea extrasului de natere;
- transcrierea actelor de natere nregistrate n strintate i eliberarea certificatelor;
- verificarea filelor consulare de la ambasadele romneti (atribuirea codului numeric, nscrierea n opis,
ntocmirea buletinului statistic i comunicrii);

completarea opisului alfabetic exemplar 1 i 11;


ntocmirea adreselor pentru expedierea buletinelor statistice i comunicrilor de natere pentru poliie (lunar);
ntocmirea adresei pentru expedierea certificatelor anulate din gestiune (lunar);
n funcie de necesitile serviciului i alte atribuii fat de eful serviciului;

COMPARTIMENTUL CSTORII
- Verificarea documentelor primare n vederea nregistrrii cstoriei
- nregistrarea actelor de cstorie n cele dou registre;
- Completarea certificatului de cstorie;
- Desfurarea certificatelor consumate;
- Completarea opisului alfabetic exemplar 1 i ll;
- Completarea i expedierea meniunilor de cstorie la locul de natere al celor doi soi conform Legii
119 / 1996;
- ntocmirea adresei i expedierea buletinelor statistice (lunar);
- tampilarea, semnarea i arhivarea registrelor consumate;
- ntocmirea livretelor de familie eliberate la oficierea cstoriei;
- ntocmirea actelor de cstorie n urma aprobrii transcrierilor din strintate, eliberarea certificatului de
cstorie i livretului de familie la transcriere;
- Reine atenia viitorilor soi la depunerea actelor, a obligaiei legale ce le revine, n sensul de a prezenta la
oficierea cstoriei, doi martori;
- Asigur publicitatea prin afiarea inteniei viitorilor soi de a se cstori, la depunerea actelor la sediul
Primriei.
- n funcie de necesitile serviciului i alte atribuii de la eful serviciului.
COMPARTIMENTUL NREGISTRAREA DECESELOR:
- Verificarea actelor primare n vederea nregistrrii decesului;
- nregistrarea decesului, care presupune: completarea celor dou acte, completarea certificatului de deces
i desfurarea lui; completarea adeverinei de nhumare, completarea buletinului statistic;
- Completarea opisului alfabetic exemplarului 1 i ll;
- ntocmirea comunicrilor de meniuni privind decesele nregistrate i expedierea acestora la locul de
natere al decedailor;
- ntocmirea comunicrilor de modificri pentru copiii cu vrsta sub 14 ani i expedierea acestora la
poliie (lunar);
- ntocmirea extraselor de deces pentru Serviciul Paapoarte i D.G.E.I.P. (dup caz) i expedierea
acestora;
- ntocmirea adresei de expediere a buletinelor statistice la Direcia de Statistic (lunar);
- naintarea la organele de poliie a buletinelor de identitate ale decedailor,pe baz de borderou (lunar);
- Expedierea la centrele militare a livretelor militare ale decedailor pe baz de borderou (lunar);
- ntocmirea listei decedailor care au avut ultimul domiciliu n Sectorul 1 pentru Biroul Electoral;
- ntocmirea, lunar, a tabelului privind decesele copiiilor pn la mplinirea vrstei de 18 ani pentru
gestionarea la Direcia pentru Dialog, Familie i Solidaritate Social.
- ntocmete lunar sesizrile cu privire la motenire pentru Biroul de avizare din cadrul primriei de care
aparine ultimul domiciliu al persoanei decedate.
COMPARIMENTUL REGISTRATUR
- nregistreaz zilnic documentele primare n baza crora se nregistreaz actele curente (certificate
constatatoare de natere, deces, declaraii de cstorie);
- nregistrarea zilnic a cererilor n baza crora s-au eliberat certificatele;
- nregistrarea sentinelor care se depun pentru a se opera pe acte (sentine de divor, de rectificare, de
stabilire a filiaiei, de ncuviinare de nume, de anulare a unor acte sau meniuni, de adopie, declaraii
de recunoatere);
- nregistrarea cererilor prin care se solicit transcrieri de acte ntocmite n strintate (nateri, cstorii,
decese, divor);
- nregistrarea diverselor adrese sosite de la alte primrii, secii de poliie, Tribunal, Parchet, etc. ce
constituie corespondena venit;

nregistrarea rspunsurilor i solicitrilor noastre ctre alte primrii, pentru certificate, uzuri oficiale
de pe acte, meniuni, anexe;
nregistrarea dosarelor pentru indemnizaiile de natere;
nregistrarea dosarelor pentru schimbarea numelui;
nregistrarea filelor consulare ce reprezint actele ntocmite la ambasade;
Primiri i verificri de acte pentru cstorie (confruntarea actelor originale cu copiile care se rein
pentru ntocmirea dosarului, B.I., certificate, sentine);
ndosarierea, numerotarea, tampilarea acestor acte necesare pentru dosarul de cstorie;
ntocmirea buletinelor statistice;
Relaii cu publicul;
Primiri i verificri de acte pentru dosarele de schimbare a numelui: verificarea cererilor i a actelor
pentru publicarea n Monitorul Oficial, verificarea actelor pentru ntocmirea dosarului dup caz
(certificate, sentine, dovezi);
ndosarierea pentru schimbarea numelui, expedierea prin pot la seciile de poliie, pstrarea
evidenei n registrul special pentru schimbri de nume, anunarea solicitantului telefonic sau n scris,
de aprobare a schimbrii de nume, eliberarea deciziilor, trimiterea dovezii de primire a deciziei i
chitanei C.E.C. i achitarea taxei la D.G..I.P.-D.E.P., solicitarea certificatelor noi ca urmare a acestei
modificri fcute n acte ;
Relaii cu publicul;
Primirea actelor pentru transcrierea cstoriilor efectuate n strintate, solicitarea n scris a aprobrii
de la D.G.E.I.P.-D.E.P. pentru transcriere, invitarea solicitantului la sosirea aprobrii, telefonic sau n
scris, nregistrarea actului n registrul de acte curente exemplar l i ll, ntocmirea certificatului (Legea
119 / 1996);
Legarea actelor primare i arhivarea lor, evidena lor conservarea i clasarea documentelor;
n funcie de necesitile serviciului i alte atribuii de la eful serviciului.

COMPARTIMENTUL CORESPONDEN:
- Eliberarea certificatelor de stare civil solicitate de ceteni ca urmare a pierderii, deteriorrii,
distrugere prin ardere, care presupune: verificarea cererii ceteanului, verificarea n arhiv,
ntocmirea i desfurarea certificatului completat;
- Rezolvarea cererilor prin care se solicit certificate din provincie care presupune: verificarea cererii
ceteanului, ntocmirea adresei de solicitare i expedierea acesteia prin pot;
- Rezolvarea tuturor solicitrilor sosite de la alte primrii, inspectorate de poliie, notariate, etc.;
- ndosarierea tuturor adreselor i cererilor primite;
- ndosarierea actelor sosite de la ambasadele i consulatele romneti;
- Primirea i expedierea documentelor necesare pentru solicitarea transcrierii;
- Atribuirea de coduri numerice personale pentru cetenii romni cu domiciliul n strintate, cerute de
D.G.E.I.P. S.E.P.;
- Relaiile cu publicul;
- n funcie de necesitile serviciului i alte atribuii de la eful serviciului.
COMPARTIMENTUL MENIUNI:
- Primirea meniunilor de la alte primrii;
- Primirea sentinelor de divor;
- Primirea renunrilor, redobndirilor i acordrilor de cetenie romn, care necesit urmtoarele
operaiuni: nregistrarea lor,ordonarea lor dup an, numr de act, sector; verificarea n arhiv;
operarea lor pe marginea actelor; ntocmirea, i expedierea altor meniuni dup caz.
Atrbuiile Birourilor de Eviden a Persoanelor sunt:
- ntocmesc, pstreaz, in evidena i elibereaz, n sistem de ghieu unic, certificatele de stare civil, crile
de identitate i crile de alegtor;
- nregistreaz actele i faptele de stare civil, precum i meniunile i modificrile intervenite n statutul civil,
n domiciliul i reedina persoanei;
- ntocmete i pstreaz registrele de stare civil;
- ntocmesc, completeaz, rectific, anuleaz sau reconstituie actele de stare civil, precum i meniuni fcute
pe actele de stare civil i pe actele de identitate;

- actualizeaz, utilizeaz i valorific Registrul local de eviden a populaiei, care conine datele de
identificare i adresele cetenilor care au domiciliul n raza de competen teritorial a direciei;
- furnizeaz, n cadrul Sistemului Naional Informatic de Eviden a Populaiei, datele necesare pentru
actualizarea Registrului Permanent de Evidena Populaiei;
- furnizeaz, n condiiile legii, la solicitarea autoritilor i instituiilor publice centrale, judeene i locale ,
agenilor economici ori cetenilor, datele de identificare i de adres ale persoanei;
- ntocmete listele electorale permanente, n colaborare cu structurile teritorial ale Centrului National pentru
Administrarea Bazelor de Date de Eviden a Persoanelor;
- constat contraveniile i aplic sanciuni, n condiiile legii;
- primete cerererile i documentele necesare n vederea eliberrii paapoartelor simple, permiselor de
dconducere, certificatelor de nmatriculare a vehiculelor i le nainteaz serviciilor publice comunitare pentru eliberarea
i evidena paapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere i nmatriculare a
vehiculelor, prin intermediul serviciului public comunitar judeean de eviden a persoanelor;
- primete de la serviciile publice comunitare competente paapoartele simple, permisele de conducere,
certificatele de nmatriculare a vehiculelor i plcile cu numere de nmatriculare a vehiculelor pe care le elibereaz
solicitanilor;
- ine registrele de eviden pentru fiecare categorie de documente eliberate;
- ndeplinete i alte atribuii stabilite prin reglementri legale;
- organizeaz activitatea de eliberare a actelor de identitate i a crilor de alegtor, sens n care primete,
analizeaz i soluioneaz cererile pentru eliberarea crilor de identitate, stabilirea, restaybilirea ori schimbarea
domiciliului, precum i acordarea vizei de reedin;
- pentru ndeplinirea ntocmai a atribuiilor din competen, rspunde de aplicarea ntocmai a dispoziiilor
legale, a ordinelor i instruciunilor care reglementeaz activitatea pe linia regimului de eviden a persoanelor;
- nregistrez toate cererile, n registrele corespunztoare fiecrei categorii de lucrri;
- rspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare i nscrise n formularele necesare
eliberrii actelor de identitate;
- colaborez cu formaiunile de poliie organiznd n comun aciuni i controale la locuri de cazare n comun,
hoteluri, moteluri, camping-uri i alte uniti de cazare turistica, n vederea identificrii persoanelor nepuse n legalitate
pe linie de eviden a populaiei, precum i a celor urmrite n temeiul legii;
- assigur aplicarea meniunilor corespunztoare n actele de identitate ale cetenilor fa de xare s-a luat
msura interdiciei de a se afla n anumite localiti sau de a prsi localitatea de domiciliu;
- identific pebaza meniunilor operative elementele urmrite, cele cu interdiciaprezenei n anumite
localiti etc. i anun unitile de poliie n vederea lurii msurilor legale ce se impun;
- nmneaz actele de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;
- actualizeaz Registrul permanent de eviden a populaiei cu informaiile din cererile cetenilor pentru
eliberarea actului de identitate, precum i din comunicrile autoritilor publice prevzute de lege;
- desfoar activiti de primire, examinare i rezovare a petiiilor cetenilor;
- asigur colaborarea i schimbul permanent de informaii cu unitile oprative ale M.A.I., n scopul realizrii
operative i de calitate a sarcinilor ce le revin, n temeiul legii;
- formuleaz propuneri pentru mbuntirea muncii, modificarea metodologiilor de lucru, etc;
- ntocmete situaiile statistice, sintezele ce conin activitile desfurate lunar, trimestrial i anual, n cadrul
serviciului, precum i procesele-verbale de scdere din gestiune;
- rspunde de activitile de selecionare, creare, folosire i pstrare a arhivei specifice;
- soluioneaz cererile formaiunilor operative din M.A.I., S.R.I., S.P.P., Justiie, Parchet, M.Ap.N., persoane
fizice i juridice, privind verificarea i identificarea persoanelor fizice;
- organizeaz, asigur conservarea i utilizeaz, n procesul muncii, evidenele locale;
- elibereaz acte de identitate persoanelor internate n uniti sanitare i de protecie social, precum i celor
aflate n arestul unitilor de poliie ori n uniti de detenie din zona de responsabilitate;
- acord sprijin n vederea idntificrii operative a persoanelor internate n uniti sanitare, ce nu posed asupra
lor acte de identitate;
- asigur securitatea documentelor serviciului;
Atribuiile Biroului Informatic sunt:
- actualizeaz Registru permanent de eviden a populaiei local cu datele privind persoana fizic n baza
comunicrilor naintate de ministere i alte autoriti ale administraiei publice centrale i locale, precum i a
documentelor prezentate de ceteni cu ocazia soluionrii cererilor acestora;

- preia n Registrul permanent de eviden a populaiei datele privind persoana fizic n baza comunicrilor
nominale pentru nscuii vii, ceteni romni, ori cu privire ls modificrile intervenite n statutul civil al persoanelor n
vrst de 0-14 ani, precum i actele de identitate ale persoanelor decedate ori declaraiile din care rezult c persoanele
decedate nu au avut acte de identitate;
- preia imaginea cetenilor care solicit eliberarea actelor de identitate i a paapoartelor;
- actualizeaz datele i pregtete lotul n vederea producerii criolr de identitate i a paapoartelor;
- copiaz pe dischete sau CD lotul cu cererile pentru producerea crilor de identitate i a paappoartelor i
completeaz fia de nsoire a lotului i celelalte evidene;
- opereaz n baza de date local data nmnrii crii deidentitate;
- execut activiti pentru ntreinerea preventiv a echipamentelor dein dotare;
- evideniaz incidentele de hard-soft i de aplicaie;
- clarific neconcordaele dintre nomenclatorul arterelor de circulaie i situaia din teren, respectiv din
documentele cetenilor;
- rezolv erorile din baza de date local (contatate cu ocazia verificrii sau semnalate de ali utilizatori);
- salveaz i arhivez pe suport magnetic, fiierul de imagini pentru loturile de cri de identitate;
- furnizeaz, n condiiile legii, date de identificare i de adres ale persoanei ctre autoritile i instituiile
publice centrale, judeene i locale, agenii economici i ctre ceteni, n cazul n care sunt necesare prelucrri de date
n sistem informatic;
- administrez reeaua i domeniul sistemului informatic pe probleme de competena direcie;
- ntocmete listele electorale permanente;
- desfoar activiti de studiu i documentare tehnic, n scopul cunoaterii tehnologiilor n domeniul
informatic i a posibilitilor de implentare a acestora n cadrul sistemului informatic local;
- colaboreaz cu specialitii structurilor informatice interconectate la bazele de date comune ale Ministerului
Afdministraiei i Internelor, n vederea asigurrii utilizrii datelor n conformitate cu prevederile legale;
- execut opraii de instalare a sistemelor de oprare a software-ului de baz i de aplicaie pe echipamentele de
calcul care impun sistemul informatic local i particip la depanarea i repunerea n funciune a echipamentelor de
calcul, mpreun cu specialitii firmei care asigur asisten tehnic n cadrul contractelor de service al echipamentelor
de calcul, de comunicie i software;
- asigur protecia datelor i informaiilor gestionate i uia msuri de prevenire a scurgerii de informaii i
secrete de serviciu;
- execut alte sarcini dispuse de conducerea direciei;
CAPITOLUL V - Relaiile funcionale ntre compartimentele aparatului propriu al Primriei Sectorului 1
Art. 76 Compartimentele aparatului propriu al Primriei Sectorului 1 sunt obligate s coopereze n vederea ntocmirii n
termenul legal a lucrrilor al caror obiect implic coroborarea de competene n conformitate cu prevederile actelor
normative n vigoare.
CAPITOLUL VI- Atribuii comune tuturor compartimentelor. Dispoziii finale.
Art. 77 Toate compartimentele vor studia, analiza i propune msuri pentru raionalizarea permanent a lucrrilor,
simplificarea evidenei, sporirea vitezei de circulaie a documentelor, urmrind fundamentarea legal a lucrrilor.
n acest sens personalul cu funcia de DIRECTOR EXECUTIV:
- organizeaz evidena indicatorilor din domeniile de activitate ale compartimentelor i ntocmesc rapoarte statistice
pe care le transmit in termenul legal;
- rspund de perfecionarea pregtirii profesionale a subordonailor i asigura mijloacele necesare pentru
desfurarea corespunzatoare a activitii;
- asigur securitatea materialelor cu coninut secret i rspund de scurgerea informaiilor i a documentelor din
compartimentele respective.

Toi salariaii au obligaia de a manifesta o preocupare permanent pentru pstrarea


patrimoniului instituiei i a dotrilor, lund msuri de reducere la minimum a cheltuielilor
materiale.

Toi salariaii au obligaia de a ndeplini i alte atribuii din domeniul de activitate a compartimentelor din care
fac parte, care decurg din actele normative n vigoare, nou aparute, precum i sarcinile de serviciu dispuse de
conducerea Primriei, menite s concure la realizarea integral a atribuiilor instituiei, la mbuntirea activitii
acesteia, att n timpul programului de lucru, ct i n afara acestuia.
Toi salariaii au obligaia de a pune la dispoziia membrilor Consiliului Local al Sectorului 1 documentele
solicitate, la cererea acestora.
Art. 78 Nendeplinirea integral i n termenul legal a sarcinilor de serviciu se sancioneaz conform legislaiei muncii
i salarizrii.
Art. 79 Toate compartimentele aparatului propriu al Primriei Sectorului 1 prezint anual i ori de cte ori este necesar
rapoarte de activitate.
Art. 80 Toate compartimentele aparatului propriu al Primriei Sectorului 1 vor colabora n mod direct cu Comisiile de
specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 1 pentru luarea deciziilor majore n domeniul lor de activitate.
Art. 81 Prezentul R.O.F. se va difuza sub semntura tuturor compartimentelor aparatului propriu al Primriei Sectorului
1, conductorii acestora avnd obligaia s asigure, sub semntur, luarea la cunotin de ctre toi salariaii din
subordine.
Art. 82 Prezentul R.O.F. a fost aprobat prin Hotrrea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.____ din ___.___.2012 i
intr n vigoare la data de __.__.2012.

S-ar putea să vă placă și