Sunteți pe pagina 1din 82

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

FACULTATEA DE ADMINISTRATIE SI MANAGEMANT PUBLIC

PROIECTE IN SECTORUL PUBLIC


PRIMARIA SECTORULUI 2 BUCURESTI

DENISA OLARU
GRUPA 229
AN III

BUCURESTI 2020

1
Cuprins
1. Prezentarea instituției........................................................................................................................4
1.1 Prezentarea misiunii, valorilor, obiectivelor...........................................................................4
Misiunea..............................................................................................................................................4
Viziunea..............................................................................................................................................4
Valorile noastre..................................................................................................................................4
Obiective:............................................................................................................................................4
1.2 Prezentarea serviciilor publice realizate și furnizate de instituție....................................4
1.3 Prezentarea principalilor indicatori economico-financiari de venituri și cheltuieli
potrivit execuției bugetare.................................................................................................................7
1.4 Prezentarea proiectelor și programelor derulate de instituția publică............................8
1.5 Rezentarea principalelor documente strategice ale instituției........................................10
1.6 Prezentarea parteneriatelor......................................................................................................11
1.7 Prezentarea programelor de pregătire și perfecționare a resurselor umane...............11
1.8 Prezentarea încadrării cu personal pe posturi, organigrama...........................................12
1.9 Prezentarea rapoartelor de activitate- NU AM GASIT NIMIC............................................16
2. Analiza Diagnostic............................................................................................................................16
2.1 Domeniul Social:....................................................................................................................16
2.1.1. Numarul si structura populatiei.......................................................................................16
2.1.2. Fenomene demografice..................................................................................................16
2.1.3. Forta de munca si somajul..............................................................................................16
2.1.4. Cultura si traditii................................................................................................................17
2.1.5. Educatie.............................................................................................................................18
2.1.6. Asistenta sociala:.............................................................................................................18
2.1.7. Sanatate:...........................................................................................................................20
2.1.8. Conditii de locuire:...........................................................................................................21
2.2 Economic.................................................................................................................................21
2.3 Urbanism..................................................................................................................................24
2.4 Mediul inconjurator...............................................................................................................24
2.4.1. Calitatea mediului (apa, aer, sol)...................................................................................25
2.4.2. Managemantul integrat al deseurilor.............................................................................26
2.5 Infrastructura..........................................................................................................................27
2.5.1. Tehnico-edilitar(apa canal).............................................................................................27
2.5.2. Energetica.........................................................................................................................27
2.5.3. Spatii verzi.........................................................................................................................27
2.5.4. Retea de transport( impact, siguranta)..........................................................................28
3. Program operațional de finanțare.................................................................................................29

2
4. Titlul proiectului: „Un viitor mai bun”..........................................................................................30
5. Scopul proiectului.............................................................................................................................30
6. Obiective.............................................................................................................................................30
7. Activitatile principale.......................................................................................................................31
8. Bugetul proiectului...........................................................................................................................35
Reguli generale și specifice de decontare..............................................................................37
9. Graficul Gantt.....................................................................................................................................44
10. Echipa de management propusă pentru implementarea proiectului.................................47
11. Fișa de proiect POCU – Axa Prioritara 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei.49
12. Matricea Cadru Logic al proiectului...........................................................................................61

3
1. Prezentarea instituției
1.1 Prezentarea misiunii, valorilor, obiectivelor

Misiunea
„Misiunea Primăriei Sectorului 2 este de a fi permanent în slujba nevoilor comunităţii locale
pentru a le rezolva într-o manieră legală,  transparentă, echitabilă, competentă şi eficientă,
asigurând astfel prosperitatea locuitorilor Sectorului 2, prin furnizarea de servicii la un înalt
standard de calitate în context naţional şi internaţional.”

Viziunea
„Primăria Sectorului 2, pledând pentru excelenţă în administraţia publică locală, îşi propune să
devină un etalon al calităţii la nivelul primăriilor din România prin obţinerea şi menţinerea unui
sistem de elită în furnizarea serviciilor către beneficiari şi toate părţile interesate, precum şi
depăşirea aşteptărilor acestora.”

Valorile noastre
„Reuşita Primăriei Sectorului 2  în îndeplinirea politicii şi obiectivelor sale se bazează în primul
rând pe valorile imateriale ale organizaţiei. În acest sens, cunoştinţele, experienţa şi
profesionalismul organizaţiei, includ valori precum: respect faţă de lege şi cetăţean, performanţă,
disciplină, integritate, onestitate, spirit de echipă, capacitate de inovare, egalitate de şanse şi
responsabilitate socială.
Credem în valorile noastre care ne inspiră şi ne susţin în eforturile de a ne îndeplini misiunea,
viziunea şi de a ne consolida identitatea. Aceste valori ne coordonează şi motivează permanent
comportamentul nostru faţă de întreaga  comunitate locala.”

Obiective:

 Dezvoltarea sectorului de investitii si servicii publice;


 Imbunatatirea si diversificarea asistentei si protectiei sociale;
 Dezvoltarea si gestionarea urbana a teritoriului;
 Conservarea si dezvolarea parimoniului cultural;
 Recuperarea, conservarea si dezvoltarea patrimoniului local;
 Imbunatatirea relatiilor intercomunitare si a imaginii administratiei locale a sectorului 2

1.2 Prezentarea serviciilor publice realizate și furnizate de instituție

Institutii in subordonare:
 Administrarea domeniului public Sector 2
 Administratia pietelor Sector 2
 Directia generala de Asistenta si Protectia Copilului Sector 2
 Politia locala Sector 2
 Directia Venituri, Buget Local Sector 2
 Centru Teritorial Veterinar Sector 2
 Centrul Cultural „Mihai Eminescu”
 Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2
 Viziunea este transpusă într-un set de obiective strategice care vizează:

4
 Capitală de succes, oraș poartă, oraș punte;
 Nucleu metropolitan puternic;
 Structură echilibrată și puternică de activități economice;
 Racord la marile axe de transport și conectarea la fluxuri informaționale globale;
 Comunitate educată și adaptabilă;
 Identitate urbană puternică;
 Calitate ridicată a locuirii;
 Servicii sociale performante;
 Mediu de viață sănătos și sigur;
 Gestionarea responsabilă și cu eficiență sporită a energiei;
 Administrație publică performantă;
 Dezvoltare urbană planificată, condusă, performantă.
Servicii publice furnizate de primarie:
1. Serviciul Corp Control se află în subordonarea directă și nemijlocită a primarului și
realizează controlul activităților aparatului de specialitate al primarului Sectorului 2 și
serviciilor publice subordonate Consiliului Local Sector 2 în baza planului anual de
control sau din dispoziția primarului. în exercitarea atribuțiilor de control, personalul din
structura Serviciului Corp Control este îndreptățit să solicite documente, informații și date
referitoare la aspecte care fac obiectul acțiunii de control. Serviciul Corp Control are în
subordine Biroul Control Intern și Managementul Calității.

2. Biroul Control intern și Managementul Culi/fiții este subordonat Serviciului Corp Control și
are rolul dc a sprijini implementarea și menținere.a SCIM, asigurând secretariatul
Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului dc control
intern managerial, precum și de a menține și de a îmbunătăți Sistemul de management
al calității la nivelul Primăriei Sectorului 2; colaborează cu organismul extern acreditat, ce
asigură auditul extern în vederea reccrtificării/supravegherii SMC al Primăriei Sector 2,
cu care la nivelul instituției a fost încheiat un contract în acest sens.

3. Serviciul Management Situații de Urgență (SMSU) Sector 2 București este structura de


specialitate care acționează în sprijinul Comitetului Local Pentru Situații de Urgență
Sector 2 în activitatea de prevenire și înlăturare a efectelor dezastrelor, calamităților,
intemperiilor și catastrofelor pe teritoriul Sectorului 2. Serviciul Management Situații dc
Urgență (SMSU) se subordonează nemijlocit Primarului Sectorului 2 București. Rolul
Serviciului Management Situații Urgență (SMSU) este acela de a furniza informațiile, de
a propune măsurile cc se impun și dc a urmări implementarea deciziilor privind
managementul situațiilor de urgență în zona de responsabilitate administrativă a
Sectorului 2 București.

4. Serviciul Contabilitate-Financiar- Potrivit Legii contabilității (Legii nr. 82/1991, republicată,


cu modificările și completările ulterioare), obligația organizării și conducerii contabilității în
cadrul consiliilor locale, respectiv primăriilor revine ordonatorului principal de credite și
șefului compartimentului financiar-contabil. Documentele justificative care stau la baza
înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit,
vizat, aprobat ori înregistrat în contabilitate, după caz.

5. Compartimentul Evidență Gestiune asigură condițiile optime de desfigurare a activității


gestiunii bunurilor Primăriei Sectorului 2, Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare

5
Civilă și Centrul Militar Sector 2.

6. Serviciul Buget Local – CFP

Directia Servicii Publice - Este subordonată primarului sau viceprimarului căniia i s-a
delegat competența de coordonare. Structura organizatorică a direcției este următoarea;

 Serviciul Gospodărie Comunală;


 Serviciul Monitorizare Execuție Contracte Edilitare;
 Serviciul Relații cu Asociații de Proprietari.

7. Directia Achizitii si Contracte Publice:

 Serviciul Achiziții Publice;


 Serviciul Urmărire Derulare Contracte;
 Biroul Investiții

8. Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu este subordonată Arhitectului Șef.


Structura organizatorică a direcției este următoarea:

 Serviciul Autorizare și Documentații Urbanism;


 Compartiment Regularizare Taxe;

 Serviciul Fond Funciar, Cadastru.

9. Direcția Audit Public Intern este subordonată direct Primarului Sectorului 2 și are
următoarea structură organizatorică:
 Serviciul Audit Public Intern al Primăriei Sector 2
 Serviciul Auditare Instituții Subordonate Consiliului Local

10. Direcția Management Resurse Umane este subordonată primarului și are următoarea
structura organizatorică:

 Serviciul Perfecționare și Gestiunea Carierei;


 Biroul Organizare;

 Serviciul Resurse Umane;


 Compartiment Prevenire și Protecție.

11. Directia relatii comunitare: Este subordonată direct Primarului Sectorului 2 și are ca scop:
organizarea activității du secretariat la Cabinetul Primarului Sectorului 2, Viccprimarului și
Secretarului Sectorului, menținerea legăturii pennancnte cu locuitorii Sectorului 2, cu
problemele lor sociale, a relațiilor cu Societatea civilă, incluzând sfera de competență
privind atribuirea locuințelor/ repartizarea locuințelor cu chirie, în conformitate cu
prevederile legale și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu mediul ncguvernamcntal
pentru dezvoltarea și perfecționarea permanentă a diferitelor servicii sociale sau
comunitare, gestionrea relațiilor cu mass-media și promovarea imaginii instituției.

12. Serviciul Registratură și Relații cu Publicul are rolul de a menține o legătură directă cu
cetățenii și cu problemele din sfera de competență a administrației publice locale, asigură

6
realizarea drepturilor cetățeanului la petiționare și oferă informații cu privire la problemele
cu care se confruntă cetățenii Sectorului 2.

13. Serviciul învățământ și Relații cu Societatea Civilă asigură legătura dintre administrata
publică locală a sectorului 2 și ISMB-Scctor 2, pe de o parte și instituțiile/organizațiile
societății civile, pe dc altă parte, în scopul asigurării condițiilor necesare pentru derularea
în comun a unor proiecte sau activități în domenii de interes reciproc și, dc asemenea,
asigură aplicarea corespunzătoare a Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările
ulterioare.

14. Biroul Spațiu Locativ arc ca obiect principal de activitate analizarea cererilor cetățenilor
care nu dețin locuințe corespunzătoare și care au domiciliul stabil pe raza teritorială a
Sectorului 2, privind atribuirea locuințelor în conformitate cu prevederile Legii locuinței nr.
114/1996, cu modificările și completările ulterioare, precum și a cererilor formulate de
tineri cu vârsta de până la 35 dc ani la data depunerii, în vederea repartizării locuințelor
cu chirie construite prin ANL, în conformitate cu H.G.R. nr. 962/2001, cu modificările și
completările ulterioare.

15. Serviciul Administrativ asigură condițiile optime de desfășurare a activității personalului


Primăriei Sectorului 2, legate de condițiile de muncă, reparații, întreținere, dotare mobilier
si consumabile.

16. Directia Administratie publica locala:Este subordonată Primarului Sectorului 2.Structura


organizatorică a Direcției Administrație Publică Locală este următoarea:

 Serviciul Administrație Publică Locală;


 Biroul Arhivă
 Biroul Evidență Electorală.

17. Direcția Management Proiecte este subordonată primarului sau viccprimarului căruia i s-
a delegat competența de coordonare. Structura organizatorică a direcției este
următoarea:

 Serviciul Proiecte Europene;


 Serviciul Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă
 Compartimentul Relații cu Comunitatea Romă

1.3 Prezentarea principalilor indicatori economico-financiari de venituri și cheltuieli


potrivit execuției bugetare

Anexa A- Cont Anual de executie 2019

Denumire indicator economico-financiar Denumire indicator economico-financiar


Contul de Rezultat Patrimonial Bilant
Venituri din impozite, taxe, contributii de Active fixe necorporale
asigurari si alte venituri ale bugetelor
Venituri din activitati economice Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,
plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale
Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare Terenuri si cladiri
cu destinatie speciala

7
Alte venituri operationale Active financiare necurente
Salarii si contrinutiile sociale Creante necurente
Subventii si transferuri Creante comerciale necurente
Stocuri, consumabile, lucrari si servicii IMPOZIT PE PROFIT
executate de terti
Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte
decontari
Alte cheltuieli operationale Creante comerciale si avansuri
Venituri financiare Avansuri acordate
Cheltuieli financiare Creante bugetare
Venituri extraordinare Creantele bugetului general consolidat
Cheltuieli extraodinare Creante din operatiuni cu fonduri externe
nerambursabile si fonduri la buget
Imprumuturi pe termen scurt acordate
Conturi la trezorerie
Dobanda de incasat
Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta
Sume necurente ce urmeaza a fi platite dupa o
perioada mai mare de un an
Datorii comerciale
Decontari privind incheierea executiei bugetului de
stat din anul curent
Datorii comerciale si avansuri
Datorii catre bugete
Contributii sociale
Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza sa
fie platite intr-o perioada de pana la un an
Imprumuturi pe termen lung- sume ce urmeaza a fi
platite in cursul exercitiului curent
Salariile angajatilor
Alte drepturi cuvenite altor categorii de
persoane( pensii, indemnizatii de somaj, burse)
Venituri in avans
Provizioane
CAPITALURI PROPRII
Rezerve, fonduri

1.4 Prezentarea proiectelor și programelor derulate de instituția publică

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană zona Baicului


A. Proiect “Modernizare străzi zona Baicului (24 străzi)”
 Valoare totală proiect: 3.885.656 Euro
 Suma solicitată din fondurile UE: 3.039.493 Euro
 Cofinanțare PS2: 846.163 Euro
 S-au realizat 24 de străzi modernizate însumând o lungime totală de 3.919 m
carosabil, cu o suprafaţă carosabilă de 19.314,71 m² și 20 trotuare aferente
străzilor modernizate, cu o lungime totală de 3.758 m, cu o suprafaţă de 6.467,5
m².
B. Proiect ”Amenajare arhitecturală şi peisagistică în zona Baicului”
 Valoare totală proiect: 564.408 Euro
 Suma solicitată din fondurile UE: 541.666 Euro
 Cofinanţare PS2: 22.742 Euro

8
 S-au realizat 14.831 mp spaţii verzi amenajate în 25 de locaţii situate în
proximitatea blocurilor de locuinţe.
C. Proiect “Sistem de supraveghere video şi management informaţional pentru creşterea
siguranţei sociale şi prevenirea criminalităţii în arealul Baicului”
 Valoare totală proiect: 777.711,74 Euro
 Suma solicitată din fondurile UE: 550.611,76 Euro
 Cofinanţare PS2: 227.099,98 Euro
 S-au realizat un sistem integrat de monitorizare video compus din 47 camere
video și un dispecerat dotat cu echipamente şi softuri specifice.
Planul Integrat de Dezvoltare Uurbană a zonei Creangă

A. Proiect “Crearea unui parc de utilitate publică în cartierul Ion Creangă”


 Valoare totală proiect: 2.156.680,70 Euro
 Suma solicitată din fondurile UE: 1.629.311,31 Euro
 Cofinanţare PS2: 527.369,39 Euro
 S-au realizat: reabilitarea fondului vegetal existent şi plantări de material
dendrologic în suprafaţă de 16.500 mp, asfaltarea de alei în suprafaţă de 1.796
mp, dotarea cu mobilier urban, amenajări peisagistice cu impact vizual.
B. Proiect “Sistem de supraveghere video şi management informaţional pentru creşterea
siguranţei şi prevenirea criminalităţii în arealul Creangă”
 Valoare totală proiect: 807.521Euro
 Suma solicitată din fondurile UE: 579.944 Euro
 Cofinanţare PS2: 227.577 Euro
 S-au realizat un sistem integrat de monitorizare video compus din 48 camere
video, un dispecerat dotat cu echipamente şi softuri specifice.
C. Proiect: “ Sistem de supraveghere video şi management informaţional pentru creşterea
siguranţei sociale şi prevenirea criminalităţii în arealul Creangă”
Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a zonei Plumbuita – Steaua Roşie – Petricani
A. Proiect “Modernizare străzi cartierul Steaua Roşie, Plumbuita”
 Valoare totală proiect: 1.915.138,39 Euro
 Suma solicitată din fondurile UE: 1.638.595,60 Euro
 Cofinanţare PS2: 276.542,79 Euro
 S-au realizat: modernizarea a 15 strazi în suprafață de 23.267,60 mp, o
intersecție amenajata în suprafață de 610 mp și s-au amenajat trotuarele aferente
străzilor în suprafață de 13.889,03 mp.

B. Proiect “Sistem de monitorizare video pentru creşterea siguranţei şi prevenirea


criminalităţii în zona Plumbuita - Steaua Roşie – Petricani”
 Valoare totală proiect: 719.862,99 Euro
 Suma solicitată din fondurile UE: 418.646,99 Euro
 Cofinanţare PS2: 301.216 Euro
 S-au amplasat 54 camere video şi s-a realizat un dispecerat de monitorizare,
dotat cu echipamente specifice.
Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale
Proiectul “Centrul de Servicii de asistenţă socială pentru persoane vârstnice ION CREANGǍ”
 Valoare totală proiect: 662.572 Euro
 Suma solicitată din fondurile UE: 547.484 Euro
 Cofinanțare PS2: 115.088 Euro

9
 Prin proiect s-a realizat reabilitarea și dotarea centrului în care funcționează: un cabinet
de medicină general, un cabinet de kinetoterapie, un cabinet de fizioterapie, sală pentru
gimnastică medicală si de întreținere, sală de festivități, sală pentru jocuri de societate,
sală de lectură, sală de informatică și o sală de curs.
Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii preuniversitare, universitare
şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.
A. Proiectul ,,Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale
preuniversitare a Colegiului Naţional Iulia Haşdeu”
 Valoare totală proiect: 8.654.607,57 Euro
 Suma solicitată din Fonduri UE: 8.481.515,42 Euro
 Cofinanţare PS2: 173.092,15 Euro
 S-a realizat consolidarea, reabilitarea termică, inclusiv schimbarea acoperișului și
modernizarea clădirii existente în suprafață de 6150 mp și extinderea clădirii pe o
suprafață 465 mp în prelungirea celei existente și dotarea cu echipamente didactice.
B. Proiectul ,,Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaţionale
preuniversitare a Liceului Teoretic C.A.Rosetti”
 Valoare totală proiect: 1.825.937,22 Euro
 Sursa solicitată din Fonduri UE: 1.789.418,48 Euro
 Cofinanțare PS2: 36.518,74 Euro
 S-au realizat consolidarea corpurilor de clădiri –de la fundație, pereți, până la
acoperiș, refacerea izolației acoperișului şi amenajarea spațiilor în mansardă,
compartimentări ușoare cu rigips în mansardă, amenajarea unei scări de acces
pentru mansardă, schimbarea tâmplăriei interioare cu tâmplărie naturala din lemn
stratificat, înlocuirea instalației de încălzire în totalitate, montarea unei instalații de
climatizare cu echipamente aferente, înlocuirea instalației sanitare, reamenajarea
grupurile sanitare, refacerea instalaţiei de avertizare incendiu şi hidranți.
“Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor
naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice”
Proiectul ,,Parc de agrement Tei – Plumbuita”
 Valoare totală proiect: 10.936.259,28 Euro
 Suma solicitată din fondurile UE: 2.968.728,94 Euro
 Cofinanțare PS2: 7.967.530,34 Euro
 Lucrările de construcţii realizate în cadrul proiectului, au constat în principal din
amplasarea următoarelor echipamente: Roller Coaster, Roata mare, Roata mică, Casa
groazei, Lanţuri (flying swinger), Carusel (Merry go round), Maşinuţe electrice (Bumper
Cars), reabiltarea a 2 locuri de joacă și construirea a 3 grupuri sanitare.
1.5 Rezentarea principalelor documente strategice ale instituției

Strategia de Dezvoltare Locală a Sectorului 2 pentru perioada 2016-2025 apare ca o necesitate


de actualizare a cadrului strategic de dezvoltare existent, în contextul noului cadru financiar
multianual al Uniunii Europene. De altfel, noua perioadă de programare a generat actualizarea
strategiilor de dezvoltare la nivel european, național, regional, județean și local.
Ținând cont de faptul că o abordare integrată a planificării urbane este posibilă doar în contextul
mai amplu al liniilor directoare trasate la niveluri administrative superioare, au fost luate în calcul
următoarele demersuri strategice:
 Cadrul Financiar Multianual 2014 - 2020 al Uniunii Europene, Mecanismele financiare
asociate sau partenere Uniunii Europene;
 Politica de coeziune 2014 - 2020 a Uniunii Europene;

10
 Strategia Europa 2020 adoptată în cadrul Consiliului European din 17 iunie 2010;
 Acordul de Parteneriat 2014 - 2020 cu România, adoptat de Comisia Europeană;
 Programele de finanțare ale Guvernului României;
 Strategia de Dezvoltare Teritorială a României, Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice;
 Master Planul General de Transport al României, Guvernul României și Ministerul
Transporturilor în iulie 2015;
 Planul de Amenajare a Teritoriului Național, ale cărui secțiuni sunt aprobate prin lege de
către Parlamentul României;
 Planul de Dezvoltare Regională a Regiunii
 București-llfov 2014-2020;
 Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Ilfov;
 Strategia de Dezvoltare a Județului Ilfov Orizont 2020;
 Conceptul Strategic București 2035;
 Planul Urbanistic General al Municipilui București.

1.6 Prezentarea parteneriatelor

A. Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene


Dezvoltarea teritoriala este procesul de transformare a geografiei teritoriilor locuite (elemente
fizice: infrastructura, peisaj, orase, dar si structura teritoriala si distributia geografica a populatiei
si activitatilor umane). Dezvoltarea teritoriala este un concept comprehensiv folosit, de
asemenea, ca obiectiv al politicilor publice: nu se urmareste numai cresterea economica in
regiunile respective, ci si durabilitatea, cu aspectele sale economice, sociale, de mediu si
culturale. in actualul context european caracterizat de rate de crestere scazute si dezechilibre
regionale accentuate, dezvoltarea teritoriala a devenit o prioritate generala in vederea
imbunatatirii serviciilor si gradului de ocupare si in vederea reducerii dezechilibrelor teritoriale.
La nivelul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, atributiile in domeniile
amenajarii teritoriul, urbanismului si habitatului revin Directia politici si strategii. Activitatile
derulate urmaresc dezvoltarea durabila, echilibrata a teritoriului national, intarirea coeziunii
economice, sociale si teritoriale, cresterea policentrica echilibrata a asezarilor umane, protejarea
si promovarea patrimoniului national, precum si cresterea calitatii locuirii in cadrul asezarilor
umane.

https://www.ps2.ro/index.php/component/search/?
searchword=parteneri&searchphrase=all&Itemid=112

1.7 Prezentarea programelor de pregătire și perfecționare a resurselor umane

https://www.ps2.ro/index.php/proiecte-ue-in-derulare/320-management-al-performantei-in-cadrul-
primariei-sectorului-2

prin proiectul primaria ps2 a instruit un nr x de angakati pentru utilizarea ….si

de cautat cadrul legal din suportul de perfectionare

1.8 Prezentarea încadrării cu personal pe posturi, organigrama

11
De adaugat nr de posturi pe departamente si nr de angajati- functionari publici si contractuali
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A PRIMĂRIEI SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI
CABINET PRIMAR

SERVICIUL CORP CONTROL

 Biroul Control Intern și Managementul Calității

SERVICIUL MANAGEMENT SITUAȚII DE URGENȚA

I. DIRECȚIA ECONOMICĂ

 Serviciul Contabilitate - Financiar


 Compartiment Evidență Gestiune
 Serviciul Buget Local - CFP
 Compartiment CFP

II. DIRECȚIA SERVICII PUBLICE


 Serviciul Gospodărie Comunală
 Serviciul Monitorizare Execuție Contracte Edilitare
 Serviciul Relații cu Asociații de Proprietari

III. DIRECȚIA ACHIZIȚII ȘI CONTRA CONTRACTE PUBLICE


 Serviciul Achiții Publice
 Serviciul Urmărire Derulare Contracte
 Biroul Investiții

ARHITECT ȘEF

IV. DIRECȚIA URBANISM, CADASTRU ȘI GESTIONARE TERITORIU


 Serviciul Autorizare și Documentații Urbanism
 Compartimentul Regularizare Taxe

 Serviciul Fond Funciar, Cadastru

V. DIRECȚIA AUDIT PUBLIC INTERN


 Serviciul Audit Public Intern al Primăriei Sector 2
 Serviciul Auditare Instituții Subordonate Consiliului Local

VI. DIRECȚIA MANAGEMENT RESURSE UMANE


 Serviciul Perfecționare și Gestiunea Carierei
 Biroul Organizare
 Serviciul Resurse Umane
 Compartiment Prevenire și Protecție

VII. DIRECȚIA RELAȚII COMUNITARE

 Serviciul Secretariat General Audiențe

12
 Serviciul Registratură și Relații Publice
 Serviciul învățământ și Relații cu Societatea Civilă

 Biroul Spațiu Locativ


 Compartimentul Protocol și Relații cu Mass Media

VIII. DIRECȚIA SISTEME INFORMA T1CE Șl ADMINISTRARE ECHIPAMENTE


 Serviciul Administrativ
 Serviciul Administrare Rețele IT și Aplicații Informatice

 Biroul Administrare Aplicații Informatice

 Serviciul Administrare Echipamente

IX. DIRECȚIA JURIDICĂ, LEGISLAȚIE, C0NTENC10S-ADM1NISTRAT1V

 Serviciul Juridic

 Serviciul Autoritate Tutelară

X. DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ


 Serviciul Administrație Publică Locală

 Biroul Arhivă

 Biroul Evidență Electorală

XI. DIRECȚIA MANAGEMENT PROIECTE


 Serviciul Proiecte Europene

 Serviciul Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

 Compartiment Relații cu Comunitatea Romă

1.9 Prezentarea rapoartelor de activitate- NU AM GASIT NIMIC

Din documentare facuta pe site nu am identifact rapoarte de informatii privind activitatea de


ultimii ani.

2. Analiza Diagnostic

In analiza nevoii si potentialului pentru fiecare sector de activitate s-au relevat resursele,
necesitatile principale si mijloacele de rezolvare a acestora. S-au cules informatii, sugestii,
propuneri din diferite actiuni.
Analiza diagnostic are 4 aspecte:

13
 etapa in programul de investigare/cercetare a fiabilitatii managementul initial al
administratiei locale.

 proces care impune un mod de actiune si interpretare realizat pe baza unei metodologii


proprii care se constituie din: pregatirea investigatiei, efectuarea cercetarii si analizei
efective

 rezultat interpretat prin concluziile desprinse din analiza si prin strategia elaborata

 ca instrument in managementul administratiei publice locale util Consiliului local si


aparatului executiv al

Din analiza diagnostic rezulta cateva elemente definitorii asupra gradului actual de dezvoltare a
comunei Tanacu. Pentru elaborarea acestui capitol s-a apelat la analiza SWOT care s-a facut
pentru fiecare sector si este prezentata in anexa.

In continuare vom prezenta cateva comentarii, interpretari si concluzii  

2.1 Domeniul Social:

2.1.1. Numarul si structura populatiei

Sectorul 2 este unul dintre cele 6 districte ale Municipiului Bucuresti, fiind al treilea numar de
locuitori domiciliati in anul 2016, dupa Sectorul 3 si Sectorul 6. La recensamantul populatiei si al
locuintelor din 2011, sectorul 2 avea o populatie de 345.370 de locuitori.
Conform Directiei Regionale de Statistica, populatia Sectorului 2 era de 372.913 persoane in
anul 2016, reprezentand aproximativ 17% din populatia Municipiului Bucuresti. Aceiasi sursa
releva o crestere constranta in perioada 2010-2016, tendinta inceputa inca din anii 2000, care se
manifesta si la nivel municipal sau national.

2.1.2. Fenomene demografice

In ceea ce priveste miscarea naturala a populatiei, Municipiul Bucuresti inregistreaza de obicei


valori mai bune decat cele la nivel national, desi rata sporului natural este in continuare negativa
datorita influentelor sociale ale mediului exclusiv urban. Municipiul Bucuresti este lider al
clasamentului national in ceea ce priveste ratele de nuptialitate si de natalitate superioare si rata
de mortalitate care a inregistrat valori mai mici decat in restul tarii. Totodata, rata mortalitatii
infantile este aproximativ la jumatate fata de media nationala datorita dotarilor medicale
performate si a accesului facil la sistemul de sanatate.

2.1.3. Forta de munca si somajul

La finele anului 2007 se inregistra un numar mediu de 19 salariati in agricultura, un numar mediu
de 9 salariati in comert, 1 salariat in industrie si 1 salariat in industria prelucratoare. In evidenta
statistica se consemneaza un numar mediu de 14 salariati in administratia publica, 20 de
salariati in invatamant si 19 salariati in sanatate si asistenta sociala. In total, se evidentiaza un
numar mediu total de 83 de salariati.

In prezent 25% dintre persoanele active sunt plecate la lucru in strainatate.

2.1.4. Cultura si traditii

Ca parte a Municipiului București, dezvoltarea culturală a Sectorului 2 nu poate fi privită


individual, ci doar în contextul mai extins al Capitalei și chiar al teritoriului periurban al acesteia.
Caracterul polarizator al Bucureștiului, care concentrează cea mai mare aglomerație de locuitori,
activități economice și instituții din România, face ca toate sectoarele să se confrunte cu o serie

14
de probleme și provocări similare în ceea ce privește domeniul cultural.

Pe teritoriul Sectorului 2 se regăsesc 16.2 % din totalul monumentelor istorice din București.
Dintre cele 429 de monumente care se află aici, 16 sunt monumente și ansambluri de
monumente de importanță națională. Printre cele mai importante monumente clasa A se numără
Ansamblul Mănăstirii Mărcuța, Parcul loanid, Circul de Stat-Pavilionul Central, Ansamblul Palatul
Ghica-Tei, Școala Centrală de Fete, Ansamblul Bisericii Mântuleasa, Ansamblul Mănăstirii
Plumbuita, Ansamblul Bisericii Grecești, Moara lui Assan, Casa Melik-azi Muzeul Theodor Pa I
lady, Biserica "Sf. loachim și Ana" etc.

O analiză a distribuției spațiale a clădirilor monument istoric pe teritoriul Sectorului 2 indică o


concentrare a acestora preponderent în zona centrală a capitalei. Pe lângă aceasta, cartierul în
care se regăsește un număr semnificativ de monumente este cartierul Tei, aici localizându-se și
unele monumente de interes național precum Moara lui Assan, Circul de Stat sau Ansamblul
Palatului Ghica Tei.

Cu toate că majoritatea clădirilor monumente istorice de interes național se află într-o stare bună
sau foarte bună, este important de menționat faptul că Moara lui Assan, o importantă mărturie a
momentului incipient al industrializării moderne românești, care se află astăzi într-o avansată
stare de degradare. Construită în anul 1853 de comerciantul transformându-se într-un centru
polarizator pentru turiști și pentru masa creativă.

Situația este diferită în cazul clădirilor monument de interes local, unde se înregistrează
numeroase cazuri de monumente aflate în stare avansată de degradare care necesită intervenții
de reabilitare. Pe lângă clădirile din zona centrală, un studiu din anul 2015 indică faptul că 34 din
cele 84 de monumente din afara perimetrului central sunt degradate, în ruină sau au fost
demolate.

Municipiului București, acesta fiind și cel mai mare punct de atracție la nivel național. Capitala
României este un „hotspot" pentru turiști datorită multitudinii de clădiri de valoare din punct de
vedere arhitectural, a ofertei variate de activități pentru petrecerea timpului liber, a concentrării
sediilor centrale ale multor instituții și companii, precum și datorită poziției sale ca punct de
plecare către numeroase alte destinații.

In acest context, Sectorul 2 al Municipiului București contribuie la atractivitatea de ansamblu a


Capitalei, însă nu poate fi privit ca o destinație turistică în sine, neavând încă o identitate
puternic conturată din acest punct de vedere.

Nu în ultimul rând, în ceea ce privește percepția locuitorilor față de cartierul în care locuiesc
măsurată printr-o notă de la 1 la 10, unde 1 înseamnă "mort, static, plictisitor", iar 10 înseamnă
"viu, activ, creativ", cartierul Tei Floreasca a înregistrat cea mai mare notă, 9, peste media
capitalei de 7.1.

2.1.5. Educatie

Invatamantul preuniversitar:

Infrastructura de educație preuniversitară din Sectorul 2 include unități de învățământ pentru


toate nivelurile de educație: preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal, inclusiv învățământ
special. Conform datelor furnizate de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în anul
școlar 2016 - 2017 rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 2

15
cuprindea 82 unități, respectiv: 20 grădinițe, 29 școli cu învățământ primar și gimnazial, două
școli gimnaziale de arte, 23 licee din care 13 sunt teoretice, două au profil mixt iar 8 oferă
învățământ tehnic, postliceal și vocational și o școală postliceală sanitară. Pe lângă acestea, mai
funcționează și 3 școli speciale cu învățământ primar și gimnazial, două licee speciale cu
specializări teoretice sau tehnice și două școli profesionale speciale.

In Sectorul 2, oferta învățământului liceal înclină spre profilul teoretic, cu specializările


matematică - informatică (1036 locuri), filologie (644 locuri), științe ale naturii (5325 locuri),
științe sociale (196 locuri) și resurse naturale și protecția mediului (84 locuri). în rândul liceelor
cu profil servicii predomină, în ordinea numărului de locuri, specializările din domeniul economic
(252 locuri), turism și alimentație (112 locuri) și comerț (56 locuri).

Invatamantul Universitar:

în Sectorul 2 își au sediul 8 facultăți și două centre de cercetare ale 4 universități de stat, două
universități particulare acreditate, 3 universități autorizate provizoriu și alte 3 instituții de
învățământ alternativ sau postliceal care nu sunt sub administrarea Inspectoratului Școlar al
Municipiului București - Sector 2. Totodată, pe teritoriul Sectorului 2 se află și campusul
studențesc Tei care împreună cu Universitatea Tehnică de Construcții formează un pol
universitar pe Bulevardul Lacul Tei, în apropierea parcului Tei.

2.1.6. Asistenta sociala:

Infrastructura publică de servicii sociale din Sectorul 2 este asigurată prin intermediul DGASPC
Sector 2, care oferă următoarele:

Centre pentru copii:

• Adăpostul pentru Copiii Străzii "Dănilă Prepeleac" (locuri ocupate: 7 din 18);
• Centrul Pilot de Protecție pentru Copilul Victimă a Traficului de Ființe
Umane "Gavroche" (locuri ocupate: 21 din 28);
• Centrul de Consiliere "Caroteni"
• Centru de Primire în Regim de
Urgență "Cireșarii" (locuri ocupate: 14 din 36);
• Centru de Zi de Recuperare și Resurse pentru Copiii cu Dizabilități Multiple și Familiile lor
(locuri ocupate: 17 din 30);
• Centrul de Servicii pentru Copilul cu Handicap (locuri ocupate: 42 din 55);
• Centrul de îngrijire și Găzduire "Colț Alb" (locuri ocupate: 54 din 60);
• Centrul de îngrijire și Găzduire "Cantemir" (locuri ocupate: 23 din 28);
• Centrul de îngrijire și Găzduire "Neghiniță (locuri ocupate: 36 din 40);
• Centrul de Servicii de Asistență și Sprijin pentru Prevenirea Situațiilor ce Pun în Pericol
Securitatea și Dezvoltarea Copilului „Casa din Tei" (locuri ocupate: 60 din 60);
• Creșa "Sinaia" (locuri ocupate: 80 din 80);
• Creșa "Ciobănașului" (locuri ocupate: 175 din 175);
• Centrul de Zi „Pinocchio" (locuri ocupate: 36 din 40).

Servicii și birouri pentru copii:

• Serviciul Intervenții în Situații de Abuz, Neglijare, Trafic și Migrație care are în

16
componență Biroul Intervenție în Regim de Urgență și Telefonul Copilului și Biroul
Asistență Socială Stradală;
• Serviciul Adopții;
• Serviciul Protecția Copilului Delincvent;
• Serviciul Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități;
• Serviciul Alternative de Tip Rezidențial care are în componență Biroul Coordonare
Centre, Locuințe Protejate și Sprijinirea Reintegrării Familiale;
• Serviciul Prevenirea Separării Copilului de Familie;
• Serviciul Asistență Maternală;
• Biroul Secretariat Comisie pentru Protecția Copilului.

Centre pentru adulți:

• Adăpostul Social de Urgență pentru Persoane Adulte;


• Centrul de îngrijire și Asistență Nr. 2 (locuri ocupate: 50 din 65) - din considerente de
calitate a serviciilor impuse prin legislația națională centrul va fi restructurat la 46 de
locuri, fapt ce fundamentează necesitatea unui nou centru;
• Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța (locuri ocupate: 21 din 42);
• Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică nr.l (locuri ocupate: 90 din 90);
• Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică nr.2 (locuri ocupate: 60 din 60).

Servicii și birouri pentru adulți:

• Serviciul Prevenire și Combatere a Marginalizării Sociale;


• Serviciul Asistență Persoane Vârstnice;
• Serviciul Intervenție și Urgențe Sociale;
• Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap;
• Serviciul Asistență Socială Silvestru;
• Serviciul Asistență Socială Baicului;
• Serviciul Asistență SocialăMașina de Pâine;
• Serviciul Asistență Socială Pantelimon;
• Serviciul Asistență Socială Glinka;
• Serviciul Rezidențial pentru Adulți.

Centre comunitare:

• Complexul pentru activități recreative și educative „Sf. Pantelimon";


• Centrul de servicii de asistență socială pentru persoane vârstnice „Ion Creangă";
• Centrul de zi „Clubul Seniorilor";
• Centrul de zi „Clubul înțelepților";
• Centrul de zi „Sfinții Mihail și Gavril";
• Centrul socio-cultural „Jean-Louis
Calderon";
• Complexul de servicii socio-educative pentru elevi „Sfânta Maria".

Cu toate acestea, pe fondul procentajului mare de persoane dezavantajate din Sectorul 2,

17
oficialitățile recunosc dotarea și dimensionarea insuficientă a centrelor pentru persoane cu
dizabilități, a centrelor de reabilitare neuropsihiatrică, a creșelor, a centrelor care previn situațiile
ce pun în pericol copilul, a locuințelor sociale sau a locuințelor pentru tinerii care părăsesc
sistemul social și a centrelor de tranzit pentru persoanele neidentificate din spitale dar și a unui
centru pentru refugiați. Totodată, a fost identificată nevoia de diversificare a serviciilor sociale,
mai ales în ceea ce privește centrele și serviciile pentru copii (copii care au săvârșit fapte penale
dar care nu răspund penal, copii români care sunt identificați singuri în străinătate și care sunt
aduși în țară), pentru persoanele cu dizabilități psihice (persoane cu boli psihice comice,
persoane cu alzheimer) și pentru persoanele cu dizabilități fizice, în special îngrijirea la domiciliu
a acestora - domeniu unde DGASPC Sector 2 se confruntă cu lipsa personalului calificat.

O problemă majoră semnalată de autorități a fost situația persoanelor ce nu au acte de


identitate, atât copii, cât și adulți. Cauzele diferă de la lipsa veniturilor pentru plata taxelor de
înregistrare și realizarea de fotografii, analfabetismul persoanele nu știu să scrie și nu pot
completa cereri, copii cu părinții care nu au acte de identitate și nu pot fi înregistrați la naștere,
până la situații mai grave în care copiii sunt părăsiți în maternitate. Acest fapt influențează
totodată și capacitatea persoanelor defavorizate de a se încrie în sistemul de asistență socială
pentru a beneficia de servicii sau ajutoare financiare.

2.1.7. Sanatate:

Municipiul București este principalul furnizor de servicii de sănătate la nivel județean, regional
dar și național datorită expertizei și a dotărilor unice în România. Sistemul de sănătate publică
din Sectorul 2 este gestionat la nivel municipal, împreună cu celelalte sectoare și este
reprezentat în special prin spitale, laboratoare medicale și cabinete de specialitate. Pe de altă
parte, rețeaua de cabinete medicale de familie, farmacii și cabinete stomatologice a fost aproape
complet preluată de domeniul privat în ultimii ani.

Spitalele prezente pe teritoriul Sectorului 2 sunt:


• Spitalul Clinic Doctor loan Cantacuzino;
• Spitalul Sfântul Ștefan;
• Institutul Clinic Fundeni;
• Spitalul Clinic de Ortopedie Foișor;
• Spitalul Militar Al Ministerului De Interne;
• Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov.

Municipiul București este al 2-lea pol național în care a fost dezvoltat sistemul de telemedicină,
alături de Târgu Mureș și lași. Cu ajutorul acestui sistem de transmisie și monitorizare în timp
real, locuitorii din regiune pot avea conexiune directă cu medicii specialiști din București, prin
intermediul unor sisteme computerizate de care beneficiază medicii de familie sau spitalele
municipale, fără a mai fi nevoie ca bolnavii să se deplaseze pentru consultări de specialitate,
fapt esențial mai ales în situații de urgență:

• Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Pantelimon;


• Spitalul Clinic Nicolae Malaxa;
• Centrului Clinic de Boli Reumatismale "Dr. I. Stoia";
• Spitalul Colentina;
• Spitalul de Urgență Profesor Doctor Dimitrie Gerota;

18
2.1.8. Conditii de locuire:

Din populația stabilă de 345.370 de locuitori, declarată la recensământul din 2011, aproximativ
81,81% locuiește în zone nedezavantajate, în timp ce restul de 18,19% se împarte astfel: cea
mai mare parte locuiește în zone dezavantajate pe locuire (7,23%), urmată de populația ce
trăiește în zone dezavantajate din punct de vedere al capitalului uman (educație, sănătate și
comportament demografic), 6,34%. Restul categoriilor însumează procente mai mici și sunt
formate din populația în zone în care predomină alte funcțiuni decât locuirea (2,24%), populația
în zone dezavantajate din punct de vedere al ocupării forței de muncă (1,69%) sau populația
care trăiește în areale marginalizate (0,69%).

DGASPC Sector 2 are în evidență trimestrial 51 de dosare - persoane sau familii - de


marginalizare socială și 680 dosare - persoane sau familii - care se află în risc de marginalizare
socială, ceea ce în seamnă un număr total de 2.924 de dosare în anul 2016, provenite din cele 5
structuri subordonate ce sunt amplasate pe teritoriul Sectorului 2. Cele mai multe persoane
marginalizate sau în risc de marginalizare socială au fost identificate în zona Mașina de Pâine,
urmată de zona Baicului, zona Pantelimon și zona Silvestru.

2.2 Economic
Sectorul 2 dispune de un mediu economic deosebit de atractiv datorită situării în partea de Nord
Est a Municipiului București, fiind localizat la confluența principalelor coridoare de transport pan-
european. în același timp acesta reprezintă un centru urban foarte important sub toate
aspectele: potențialul populației, funcțiile administrativ-politice, rolul jucat în transport,
însemnătatea industrială, culturala și științifică. Sectorul 2 deține o pondere de 20% din cifra de
afaceri a Capitalei, situându-se astfel pe locul 2, însă dezvoltarea zonelor economice nu este
uniformă, existând și zone cu o activitate economică redusă.

Din punct de vedere al întreprinderilor active, situația din Sectorul 2 este similară cu cea
înregistrată la nivelul Municipiului București. Totodată, localizarea geografică a acestuia, în
partea de NE a municipiului, este favorabilă desfășurării activităților comerciale fapt ce este
transpus în cel mai mare număr de întreprinderi la nivelul municipiului, ce activează în cadrul
acestui 2 existau 22.855 de companii comparativ cu 21.996 câte erau înregistrate la nivelul
anului 2010, reprezentând o creștere de 3.9%.

La nivelul Sectorului 2, cifra de afaceri generată de întreprinderile active a fost în anul 2015 de
97.208 milioane lei cu 18,57% mai mare decât în anul 2010, când activitatea economică a
sectorului a înregistrat o cifră de afaceri de 81.981 milioane lei. Realizând o analiză a structurii
economiei locale, se observă menținerea tendinței ce a fost constatată la nivelul Municipiului
București, o economie dominată de sectorul terțiar, în special ramura Comerțului cu ridicata și
cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, ce contribuie într-o proporție
semnificativă la formarea cifrei de afaceri de la nivelul sectorului (35,03% în anul 2010 respectiv
48,91% în anul 2015). De asemenea, locul al doilea, deși înregistrează valori în scădere, este
ocupat de Clasa K - Intermedieri financiare și asigurări, ce contribuie în anul 2010 într-o
proporție de 24,60% respectiv 15,32% în anul 2015. în ceea ce privește sectorul industriei
prelucrătoare, în perioada analizată se observă o diminuare a aportului adus de acesta la
alcătuirea cifrei de afaceri și anume de la 8,80% în anul 2010 la 7,67% în anul 2015.

Forta de munca

19
Numărul mediu de salariați ai întreprinderilor active înregistrați la nivelul Municipiului București a
înregistrat o scădere cu 1,2% în anul 2011 față de anul 2010, de la 819.552 salariați, la 809.698
salariați. începând cu anul 2012 numărul acestora a început să crească treptat, ajungând la
850.045 salariați în anul 2015, o creștere cu 3,72% față de anul de bază 2010.

Analizând evoluția numărului mediu de salariați ai întreprinderilor active din Municipiul București
pe sectoare de activitate, în perioada 2010-2015, putem constata că a fost înregistrată o
creștere a numărului de salariați în 2015 față de anul 2010 în următoarele sectoare de activitate:
Clasa P - învățământ cu 42,2%, Clasa Q - Sănătate și asistență socială cu 41,4%, Clasa R -
Activități de spectacole, culturale și recreative cu 26,7%, Clasa I - Hoteluri și restaurante cu
24,0%, Clasa N - Activități de servicii administrative și activități de servicii suport cu 19,7%,
Clasa E - Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare cu
16,0%, Clasa J - Informații și comunicații cu 12,9%, Clasa S - Alte activități de servicii cu 9,3%,
Clasa M - Activități profesionale, științifice și tehnice cu 3,8%, Clasa G - Comerț cu ridicata și cu
amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor cu 3,0%. în același timp s-a înregistrat o
scădere a numărului mediu de angajați în următoarele sectoare de activitate: Clasa B - Industria
extractivă cu 26,4%, Clasa A - Agricultură, silvicultură și pescuit cu -24,1%, Clasa D - Producția
și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat cu -21,6%, Clasa
F - Construcții cu - 20,9%, Clasa H - Transport și depozitare cu -16,4%, Clasa K - Intermedieri
financiare și asigurări cu - 15,5%, Clasa C - Industria prelucrătoare cu -9,7%, Clasa L -
Tranzacții imobiliare cu-5,2%.

Numărul mediu de salariați ai întreprinderilor active la nivelul Sectorului 2, deși a avut o evoluție
fluctuantă în perioada analizata, 2010-2015, a înregistrat o creștere de la 231.090 la 240.693
salariați, cu 4,16% mai mult în anul 2015 față de anul 2014.

Piata imobiliara

Analiza imobiliară a Sectorului 2 este strâns corelată cu contextul în care se află, ca parte a
Municipiului București. Numărul de locuințe existente la sfârșitul anului la nivelul Municipiului
București a avut un trend ascendent în perioada analizată 2010 - 2016, cu cea mai mare
creștere înregistrată în anul 2011, de 6,2%.

Din datele raportului referitoare la Municipiul București, acesta se clasează pe locul 2 la nivel
național, după Cluj Napoca, cu un preț mediu de 1.240 de euro / mp util și un avans de 3,4% în
ultimele trei luni ale trimestrului 2 din 2017. Cartierele cu cele mai ridicate prețuri pe piața
apartamentelor sunt cele din zona de centru-nord a orașului, cu peste 1.500 de euro / mp util,
ajungând chiar aproape de 3.000 de euro / mp util.

Prețul mediu al apartamentelor din Sectorul 2 și evoluția acestuia


Cartierele cu cele mai mari creșteri de preț/mp
Prețul mediu și evoluția în T2, 2017 Euro/mp Creștere
Parcul Carol (Cantemir - Mărășești) 1620 16,70%
Giurgiului 970 7,90%
Griviței - Gara de Nord 1110 6,60%
Dorobanți - Floreasca 2050 6,20%
Dristor - Vitan Vechi 1280 6,10%

20
Cartierele cu cele mai mari creșteri de preț/mp
Cartiere în care s-au înregistrat scăderi de preț/mp
Prețul mediu și evoluția în T2, 2017 Euro/mp Scădere
Cotroceni 1450 -3,10%
Ștefan cel Mare 1340 -1%
Pipera 1270 -0,50%
Ferdinand 1279 -0,40%
Cartierele cu cele mai mici prețuri/mp
Prețul mediu și evoluția în T2, 2017 Euro/mp Variație
Ghencea 890 1,60%
Rahova 890 2%
Giulești 940 5,70%
Giurgiului 970 7,90%
Militari 1000 0,20%

Din discuțiile purtate în cadrul întâlnirilor de lucru cu actori relevanți precum reprezentanții
Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București sau ai Asociației Confederațiilor
Patronale din România, a reieșit faptul că lipsa calificării forței de muncă reprezintă una din
principalele probleme cu care se confruntă mediul de afaceri atât la nivel național cât și regional
sau local. Acest deficit de forță de muncă specializată conduce la dificultăți în susținerea sau
dezvoltarea unei afaceri. Un deficit major îl reprezintă absolvenții de școli profesionale, precum
și slaba pregătire a acestora.

Este necesară o schimbare a mentalității atât în rândul tinerilor cât și a părinților în ceea ce
privește învățământul profesional și importanța acestuia. Dezvoltarea de parteneriate între
unitățile de învățământ și actorii din mediul privat în ceea ce privește pregătirea absolvenților de
învățământ profesional pentru încadrarea în muncă, precum și dezvoltarea de strategii de
fidelizare a acestora după absolvirea instituției de învățământ și încadrarea lor în câmpul muncii
reprezintă oportunități pentru depășirea acestui obstacol.

De asemenea sprijinirea reconversiei profesionale conform cerințelor pieței reprezintă un aspect


important în facilitarea corelării cererii cu oferta de forță de muncă.

O altă problemă cu care se confruntă mediul de afaceri este faptul ca 50% până la 80% dintre
firmele nou înființate dau faliment în primi 5 ani, în timp ce 87% dintre firmele incubate au
supraviețuit "anului 5". Este foarte importantă sprijinirea IMM-urilor în primii ani de viață,
perioadă în care sunt cele mai vulnerabile iar riscul de faliment este cel mai ridicat, prin
facilitarea accesului la o serie de resurse precum spații și echipamente, dar și servicii, în special
consultanță sau diverse oportunități de afaceri.

încurajarea dezvoltării sectorului privat prin inovare și transfer tehnologic, promovarea centrelor
de cercetare tehnologică și facilitarea întâlnirii cu potențiali beneficiari ai rezultatelor obținute
sunt factori care pot să contribuie la o dezvoltare economică pozitivă a Sectorului 2.

2.3 Urbanism
Managemantul teritoriului
In ceea ce privește contextul în care se dezvoltă Sectorul 2, aceste este puternic influențat de
cele două așezări învecinate, orașul Pantelimon și comuna Dobroești. Dacă în ultimii 6 ani

21
populația Sectorului 2 a scăzut cu 3.1%, în cazul celor două așezări aceasta a crescut cu peste
27%. Această creștere demografică este datorată unui process de expansiune accentuat.

Deoarece această expansiune a suburbanului s-a realizat fără a asigura dotările necesare
pentru noii rezidenți, aceștia le folosesc pe cele din Sectorul 2. Astfel, principalele căi de
legătură între Pantelimon, Dobroești și Sectorul 2 sunt solicitate de către rezidenții celor două
așezări care fac naveta către București pentru locuri de muncă, educație, agrement, cultură sau
alte dotări de interes cotidian.
Zona de locuințe colective se caracterizează preponderent prin construcții înalte (peste P+6)
dezvoltate în lungul unor artere de circulație de mare amploare. Locuințele colective orientate
către circulațiile majore sunt echipate cu unități comerciale, servicii sau alimentație publică la
parter. Astfel, acestea acoperă într-o oarecare măsură necesarul de dotări aferente rezidenților
din proximitate.

Tot pe criterii istorice se poate delimita și zona de locuințe individuale din cartierele Andronache,
Plumbuita și Baicului, constituite preponderent după anii '50. în toate cele trei zone, dar mai ales
în Baicului se remarcă un proces de densificare în ultimii ani. Casele vechi sunt extinse sau
înlocuite de locuințe mai mari, aspect care conduce la creșterea gradului de ocupare a terenului.
Aceste trei zone rezidențiale nu sunt echipate suficient cu dotări de interes cotidian, fiind adesea
lipsite de grădinițe, dotări culturale sau spații verzi publice.

Odată cu declinul industrial și mutarea acestor activități către noua periferie, terenurile
industriale abandonate („brownfield") au fost treptat preluate și ocupate de activități comerciale
de mare amploare. Astfel, pe foste terenuri industriale au apărut mall-uri precum Mega Mail sau
Verdanda alături de centre comerciale de dimensiuni mari (Cora) sau medii (rețeaua Lidl). Toate
aceste unități completează cererea de dotări transformându-se în centralități la nivelul Sectorului
2. în consecință, cu excepția zonei centrale (zona A. Verona) și a pieței Obor, cea mai mare
parte a centralităților la nivelul Sectorului 2 este reprezentată de unități comerciale care au
devenit principalele zone de întâlnire și petrecere a timpului liber.

In completarea zonelor de locuire, pe teritoriul Sectorului 2 se regăsesc încă trei tipuri de zone
cu un specific funcțional-morfologic aparte: zona Stadionului Arena Națională (unul dintre
principalii generatori de trafic), zona UTCB care atrage un număr foarte mare de studenți și zona
lacuri. Aceste trei zone sunt reprezentative la nivelul sectorului, dar cuprind și o serie de
probleme specifice care trebuie ameliorate.

2.4 Mediul inconjurator


Cadrul natural
Sectorul 2 al Municipiului București este situat în unitatea de relief reprezentată de Câmpia
Vlăsiei, ce include, de altfel, întregul teritoriu administrativ al Municipiului (lojă, 2009). Este un tip
de câmpie joasă, cu terase și având o alcătuire petrografică caracterizată prin prezența loessului
și a depozitelor loessoide (Bănuță, 2009).
Astfel, din punct de vedere geomorfologic Sectorul 2 se caracterizează printr-un relief plat de
câmpie, cu altitudini de 85-90 m în Câmpul Otopeni (situat la nord de valea Colentinei - zona
Pipera și nordul cartierului Colentina), ce coboară spre 60 m în Câmpul Colentinei (situat între
Valea Colentina și Valea Dâmboviței și cuprinzând celelalte cartiere din sectorul 2) - Bănuță,
2009.

22
Cel mai important factor modelator al geomorfologiei din Sectorul 2 este Valea Colentinei, ce are
o lățime cuprinsă între 600 - 1.500 m. Se remarcă favorabilitatea reliefului pentru dezvoltarea
așezărilor umane, datorată pantelor reduse. Cu toate acestea, litologia Municipiului București
prezintă restricții pentru construcții de anvergură, mai ales în apropierea cursurilor de apă
(Mihăilescu, 1942 apud lojă, 2009), prezența depozitelor loessoide favorizând apariția tasărilor,
ce ridică probleme importante amenajărilor antropice.
Din punct de vedere climatic, Municipiul București se încadrează într-un climat temperat-
continental cu nuanțe de excesivitate (Dumitrescu, 1971 apud lojă, 2009), cu veri fierbinți și ierni
adesea aspre (Primăria Sectorului 2, 2008), fiind situat în sectorul climatic central al Câmpiei
Române (Bănuță, 2009). Temperatura medie anuală este de 10-11 °C, media anuală a
precipitațiilor atmosferice fiind de 530 mm la stația Băneasa și cca. 610 mm la stația Filaret
(Bănuță, 2009). Din punct de vedere termic, se remarcă în cazul Municipiului București
fenomenul de insulă de căldură urbană, temperaturile fiind mai ridicate cu circa 2 °C în centru
față de periferie, din cauza ponderii ridicate a suprafețelor construite (lojă, 2009). Prin urmare, la
nivelul Sectorului 2 pot fi diferențiate două mari tipuri de microclimate - corespunzătoare zonelor
centrale și zonelor rezidențiale periferice (Bănuță, 2009). Raportul suprafață construită/suprafață
oxigenantă (spații verzi, oglinzi de apă) constituie un factor important în aceste diferențieri
microclimatice (lojă, 2009). Astfel, zona salbei de lacuri de pe râul Colentina are un rol important
în compensarea deficitului de umiditate caracteristic climei Bucureștiului și în apariția
fenomenului de briză urbană resimțit în partea de nord a Capitalei.
2.4.1. Calitatea mediului (apa, aer, sol)

Calitatea aerului

Singura stație de monitorizare a calității aerului de pe teritoriul Sectorului 2 al Capitalei este


stația Mihai Bravu (stație de trafic). Cum a fost menționat și în capitolul anterior, traficul rutier
constituie o sursă majoră de poluare a atmosferei pe întreg teritoriul Municipiului București,
peste 90 % din emisiile de monoxid de carbon.
Traficul auto este semnalat ca fiind sursa cea mai importantă de poluare din Municipiul București
și de către APM București, din cauza emisiilor de gaze anorganice (NOx, SO2, CO), compuși
organici volatili (benzen) și pulberi - PM10, PM2.5 (APM București, 2016). Cele mai mari
probleme apar pe arterele de trafic supraglomerate, mai ales atunci când dispersia poluanților
este împiedicată de clădiri înalte dispuse compact în lungul străzilor (APM București, 2016).

Datele furnizate de către APM București cu privire la monitorizarea calității aerului prezintă însă
lipsuri cauzate de dificultăți în înregistrarea concentrațiilor medii anuale la stația Mihai Bravu:
lipsesc datele privind concentrațiile de PM10 (din 2010) și NO2 (din 2013).

Calitatea apei

Calitatea apelor subterane din Sectorul 2 este afectată de apele menajere evacuate necontrolat
și, în unele cazuri, de pierderile suferite pe rețeaua de canalizare (Bănuță, 2009). Cele mai mari
probleme se resimt în cazul primului acvifer (ROAG03 - Colentina), considerat a fi la risc de
neatingere a stării chimice bune (ABA Argeș- Vedea, 2015a). Acest acvifer este afectat însă și
de surse de degradare din exteriorul Sectorului 2: agricultura intensivă realizată pe terenurile
cultivate produc poluări punctuale (ABA Argeș-Vedea, 2015a). O altă problemă semnalată este
cea a numeroaselor captări realizate din acviferul Colentina, ce cresc vulnerabilitatea la poluare
a acestuia (Bănuță, 2009).

23
In ceea ce privește calitatea apelor de suprafață, atât râul Colentina, cât și Valea Șaulei au fost
încadrate în stare ecologică moderată și stare chimică bună (clasa II de calitate), conform ABA
Argeș-Vedea (2015a). Lacurile de acumulare de pe râul Colentina sunt și ele considerate a fi în
stare chimică bună (ABA Argeș-Vedea, 2015a). Cu toate acestea, pe lacurile de pe râul
Colentina nu sunt autorizate zone de agrement de tipul ștrandurilor cu funcțiunea de îmbăiere,
întrucât probele de apă recoltate nu se încadrează în parametrii prevăzuți de HG nr. 459/2002
cu privire la normele de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere (APM
București, 2015).

Calitatea solului

După cum a fost prezentat și în subcapitolul Cadrul natural, solurile de pe teritoriul Sectorului 2
al Municipiului București au suferit modificări antropice semnificative, fiind în prezent
nestructurate și având o slabă activitate microbiologică (Bănuță, 2009).

De altfel, conform datelor INSSE (baza de date TEMPO-Online - 2014), cea mai mare parte a
teritoriului Municipiului București (circa 80 %) este ocupată cu construcții, căi de comunicații și
căi ferate, subliniind astfel gradul ridicat de artificializare a solului la nivelul Capitalei.

Deși datele consultate nu relevă probleme majore privind degradarea solurilor pe teritoriul
Sectorului 2, este de remarcat suprafața mare ocupată de fostele platforme industriale, o parte
abandonate, iar o parte aflate în transformare în prezent: platforma industrială Pipera, zona
Obor- Electronicii - Gara de Est sau Filatura Română.

Pe teritoriul Sectorului 2 al Municipiului București nu există situri contaminate, conform datelor


APM București (2016). De altfel, în Municipiul București au fost identificate patru situri
contaminate, toate fiind situate în Sectorul 1 și având ca principal poluant produsele petroliere.
Suprafața terenurilor degradate inventariate în Sectorul 2 este de 19,1 ha, care reprezintă circa
5 % din totalul suprafeței de terenuri degradate in Municipiul București (conform Registrului
Spațiilor Verzi).

2.4.2. Managemantul integrat al deseurilor


Deșeurile municipale din București sunt depozitate în trei depozite ecologice, amplasate două în
județul Ilfov (Glina și Vidra) și unul în Municipiul București - depozitul IRIDEX, situat în Sectorul 1
al Capitalei, pe drumul Rudeni - Chitila (PMB, 2009).

în Sectorul 2, colectarea și transportul deșeurilor menajere și stradale este realizată de către


societatea SC SUPERCOM SA, ce derulează și activitate de sortare a deșeurilor în stația de
sortare situată în Str. Gherghiței nr. 23C (APM București, 2016). Din considerente de mediu, se
are însă în vedere mutarea acestei stații de sortare în comuna Găneasa, județul Ilfov.

In Sectorul 2 al Municipiului București, conform datelor furnizate de către Primăria Sectorului 2,


gradul de conectare la serviciile de salubrizare este de 100 %. Se observă o ușoară creștere a
cantității de deșeuri municipale colectate în perioada 2012-2016.
Conform informațiilor furnizate de către Primăria Sectorului 2, cele mai vulnerabile areale în
ceea ce privește salubrizarea sunt terenurile aflate în litigiu.

2.5 Infrastructura

24
2.5.1. Tehnico-edilitar(apa canal)
Conform datelor furnizate de către Autoritatea Municipală de Reglementare a Serviciilor Publice
(AMRSP), în ceea ce privește capacitățile de producție a apei, pe teritoriul sectorului 2 există 12
puțuri de mică adâncime și 3 puțuri de mare adâncime, aflate însă în conservare.

Rețeaua de alimentare cu apă din Sectorul 2 are o lungime de 459,28 km (2016), acoperind în
mare parte necesitățile populației. Există însă în continuare 35 de străzi unde rețeaua de
alimentare cu apă lipsește (nu este recepționată de către Apa Nova București) sau este realizată
parțial, lungimea necesară pentru extinderea rețelei de alimentare cu apă fiind estimată la circa
3,6 km. De asemenea, pe alte 46 de străzi rețeaua de alimentare cu apă necesită lucrări de
modernizare.

Se remarcă o scădere constantă a volumului de apă consumat de către populația Sectorului 2,


de la circa 26 milioane mc în 2010 la circa 22,5 milioane mc în 2016 (14 %). Se observă, de
asemenea, o scădere considerabilă (73 %) a volumului de apă pierdut în aceeași perioadă: de la
aproape 25 milioane mc (2010) la circa 6,7 milioane mc (2016).
2.5.2. Energetica
Conform datelor transmise de către E-Distribuție Muntenia SA, pe raza Sectorului 2 nu există
surse de producție a energiei electrice. Cele 5 electrocentrale existente pe teritoriul municipiului
București, administrate de SC Electrocentrale București SA (ELCEN) au o putere instalată de
1108 MW și utilizează ca tip de combustibil gazele naturale și păcura (ADR-BI, 2014). Aceste
electrocentrale sunt localizate în Sectoarele 3 (CET București Sud, CET Titan), 4 (CET
Progresu) și 6 (CET Grozăvești, CET București Vest) ale Capitalei.

Se remarcă o creștere a consumului de energie electrică de circa 10 % în perioada 2010 - 2016


(vezi figura de mai jos), în condițiile în care populația după domiciliu din sector a scăzut, în
aceeași perioadă, cu circa 3 %. Astfel, în anul 2016 consumul a fost de 2.395 kWh/locuitor, față
de 2.115 kWh/locuitorîn anul 2010.

2.5.3. Spatii verzi


Vegetația din Sectorul 2 este una antropizată, fiind reprezentată, în cea mai mare parte, de
vegetația din parcuri, grădini și spațiile vezi din cvartalele de locuințe.

în Sectorul 2 nu există arii naturale protejate declarate prin lege. în schimb, pe teritoriul
Sectorului se regăsesc patru arbori ocrotiți: chiparos de California (str. Ronda nr. 31), dud alb
(str. Batiștei), magnolie cu flori roz (str. Dragoș Vodă nr. 25), tisa (str. Tunari nr. 34).

Din punct de vedere al distribuției spațiale, se remarcă concentrarea spațiilor verzi de dimensiuni
mari în zona de nord a Sectorului 2, de-a lungul salbei de lacuri (Floreasca, Tei, Plumbuita,
Pantelimon) și slaba deservire a zonei din interiorul primului inel de circulații, unde densitatea
fondului construit nu a permis amenajarea unor spații verzi de mari dimensiuni.

Pe teritoriul Sectorului 2 există, de asemenea, suprafețe verzi ce aparțin Administrației Lacuri,


Parcuri și Agrement București (ALPAB) - Parcul Circului de Stat (16,98 ha - APM București,
2016) și pepinierele Toboc (44,11 ha) și Pipera (36,00 ha).

Printre disfuncțiile identificate în cazul spațiilor verzi din Sectorul 2 al Capitalei se numără

25
valorificarea insuficientă a zonelor cu potențial peisagistic favorabil, tendința (înregistrată în
special în anii 2007-2010) de a desființa spații verzi pentru amplasarea de noi construcții și
tendința de degradare a spațiilor verzi publice din cauza fondurilor insuficiente pentru
întreținere .

2.5.4. Retea de transport( impact, siguranta)


In ceea ce privește transportul public, acesta este asigurat de RATB, (operatorul de transport
public suprateran: tramvai, autobuz și troleibuz), Metrorex (operatorul de transport public
subteran) și o suită de operatori privați care activează pe rutele Ilfov-București și care de regulă
au capătul de linie în zona Obor. în completarea acestor linii vine și transportul public din orașul
Voluntari care intră pe teritoriul Sectorului 2 (liniile 1 și 167 până pe Bdul. Lacul Tei, Linia 153
până la Republica, Linia 155 până la Institutul Oncologic Fundeni).

In ceea ce privește deservirea transportului public putem constata că cea mai mare parte a
Sectorului 2 are acces facil la acest serviciu (rază de 350 m pentru transport suprateran și
1000m pentru metrou). Zonele nedeservite sunt str. Gh. Țițeica în cartierul Tei și segmente din
cartierul Andronache.

Transportul public pe cale ferată în Sectorul 2 este asigurat de Gara Obor. în prezent, deși
această gară are potențialul de a fi o importantă poartă de acces în oraș, cel puțin la nivel
regional, ea este subutilizată. Numărul curselor efectuate zilnic este de 14.

In concluzie, pentru a crește calitatea transportului public va fi nevoie de optimizarea legăturilor


cu principalele zone de interes (zona de birouri din nord sau zona căminelor de lângă UTCB),
creșterea gradului de deservire și ameliorarea accesului la informații (orare pe rute accesibile
tuturor călătorilor). De asemenea, un rol important în eficiența sistemului de transport la nivelul
Sectorului 2 îl vor avea prioritizarea transportului public și ancorarea la liniile suburbane (noduri
intermodale / de tranfer).

26
3. Program operațional de finanțare

Program operational cu Capital Uman: Axa prioritara 4- Incluziunea sociala si combatarea saraciei
Argumentarea alegerii temei
In anul 2017 Primaria Sectorului 2 a accesat un program de finantare POCU Axa prioritara 5
Obiectivul general al proiectului fiind implementarea mecanismului de Dezvoltare Locala Plasata
sub Responsabilitatea Comunitaţii (DLRC) în zonele marginalizate ale Sectorului 2 al Municipiului
Bucuresti.
In urma Analizei Diagnostic prezentata anterior reiese ca Sectorul 2 Prezinta mai multe zone si
cartiere marginalizate cu numeroase comunitati de rromi. Proiectul ales are in vedere nevoile
Sectorului 2 ajutand pe viitor la dezvoltarea comunitatii si la reducerea numarului de persoane
aflate in risc de saracie si excluziune sociala.
Tabel 1. Indicatori cheie și praguri minimale pentru validarea zonelor ca fiind marginalizate

Criterii/
Praguri
Dimensiun Indicatori cheie
minimale
e

Proporția persoanelor de 15-64 de ani care au absolvit


22%
maxim 8 clase (gimnaziu)

Proporția persoanelor cu dizabilități, boli cronice sau alte


Capital
afecțiuni care le limitează activitățile zilnice, în totalul 8%
uman
populației din comunitatea vizată prin proiect

Proporția copiilor și tinerilor (0-17 ani) din populația totală din


20,5%
comunitatea vizată prin proiect

Proporția persoanelor de 16-64 ani care nu sunt încadrate pe


piața formală a muncii (salariați cu contract de muncă sau
Ocuparea lucrează oficial pe cont propriu, cu sau fără angajați - patron
forței de sau administrator de firmă, PFA, AF, întreprindere 22,5%
muncă individuală, liber profesionist) și nici nu urmează o formă de
învățământ, în totalul populației din comunitatea vizată prin
proiect

Proporția locuințelor supra-aglomerate (< 15,33 m2 pe


persoană) , în totalul locuințelor din comunitatea vizată prin 54%
proiect
Locuire*
Nesiguranță locativă: proporția gospodăriilor ce nu dețin
locuința în proprietate personală, în totalul gospodăriilor din 12%
comunitatea vizată prin proiect

În raport cu pragurile minimale din Tabelul 1 si in urma Analizei Diagnostic realizata anterior
comunitatea este validată ca fiind marginalizată si îndeplinește simultan următoarele trei condiții:
(1) are un nivel scăzut de capital uman;
(2) are un nivel scăzut de ocupare pe piața formală a muncii;
(3) are condiții de locuire precară,
unde:

27
(1) în comunitate se înregistrează un nivel scăzut de capital uman, dacă oricare doi din cei trei
indicatori corespunzători din tabelul 1 au valori ce depășesc pragul minimal aferent.
(2) în comunitate se înregistrează un nivel scăzut de ocupare a forței de muncă pe piața
formală a muncii, dacă indicatorul corespunzător din tabelul 1 are valori de peste 22,5%
(pragul minimal).
(3) în comunitate se înregistrează un nivel crescut de locuințe supra-aglomerate și/sau un
grad ridicat de nesiguranță locativă, dacă cel puțin unul dintre indicatorii din tabelul 1 au
valori ce depășesc pragul minimal aferent.

4. Titlul proiectului: „Un viitor mai bun”


Program operational cu Capital Uman: Axa prioritara 4- Incluziunea sociala si combatarea saraciei

5. Scopul proiectului

Căderea în sărăcie extremă presupune trecerea printr-o serie de situaţii intermediare între
insuficienţa veniturilor şi lipsa generalizată de accesare și utilizare a resurselor oferite de societate.
Drumul de la sărăcia standard la sărăcia extremă presupune pierderea treptată a bunurilor, a stării
de sănătate, a calității locuinței și a hranei necesare, a locului de muncă sau a condiției pentru
accesarea unui loc de muncă, a rețelelor sociale și a capacității de accesare a resurselor
disponibile la nivelul comunității sau al societății.

Odată cu acestea oamenii își pierd capacitatea de a-și ordona și structura viața de zi cu zi,
supraviețuirea lor fiind legată de fiecare zi. Lipsa de perspective, de accesare a resurselor și de
utilizare a lor într-un mod care să ducă la soluționarea de problemelor pune oamenii într-o stare de
supraviețuire și de inactivitate.

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile
marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri
integrate.
Limitarea fenomenului de saracie generalizata si excluziune sociala in comunitatile marginalizate
cu populatie de etnie roma prin masuri integrate de educatie, formare, ocupare, locuire, sanatate si
asistenta sociala din Sectorul 2 Bucuresti unui grup tinta de 400 de beneficiari (din care 120
persoane de etnie rroma, respectiv 30,00% si 160 de femei din totalul grupului tinta, respectiv
40%), pe o durata de 36 de luni.

6. Obiective

Obiectivul general al proiectului: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi


excluziune socială din cadrul comunităţii marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate.
Obiective specifice
Obiectiv 1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din
comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii roma (acele comunităţi în
care populaţia aparţinând minorităţii roma reprezintă minim 10% din totalul populaţiei la nivelul
comunităţii), prin implementarea de măsuri integrate.
Obiectiv 2: Imbunătățirea alfabetizării digitale a populației din comunități dezavantajate (e-
incluziune).
Obiectiv 3: Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile care au depăşit
situaţia de vulnerabilitate prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/
formare profesională etc. adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale

28
7. Activitatile principale

Grupul țintă cuprinde persoane din comunitățile marginalizate (non–roma) aflate în risc de sărăcie
și excluziune socială.
Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni.
Rezultate așteptate: Principalul rezultat care se urmărește în corelare cu acest obiectiv specific îl
reprezintă atingerea unui ”Număr redus de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială
din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome”.
În cadrul proiect se vor realiza următoarele activități:
Activitate preliminară - Realizarea analizei la nivelul comunităţii marginalizate rome pentru
fundamentarea cererii de finanțare.
P.1. Colectarea datelor de referință prin care se dovedește îndeplinirea cerințelor minime pentru
identificarea comunității cu populație romă. Colectarea acestor date se va face pe baza unui
chestionar care trebuie să conțină informații în măsură să permită calculul indicatorilor cheie, la
nivelul comunității marginalizate vizate prin proiect, precum și procentul solicitat în ceea ce privește
numărul de persoane aparținând minorității rrome.Statutul ocupațional, nivelul de educație și
competențe, condițiile de locuire (de exemplu: numărul de metri pătrați ce revin fiecărei persoane
din gospodărie) și accesul la utilități (canalizare, apă, curent electric etc.) sunt condiții obligatorii în
acest proces. Documentarea trebuie să fie reprezentativă la nivelul populației din zona de
intervenție vizată, cu un număr suficient de mare de cazuri pentru a permite analiza comunității
marginalizate. În cazul comunităților marginalizate de dimensiuni mici (de exemplu: un bloc
ghetou) este recomandată realizarea unui investigări exhaustive a acesteia. Scopul acestei
activități este de a valida încadrarea comunității ca fiind marginalizată și de a furniza date concrete
și relevante pentru a fundamenta analiza nevoilor și problemelor populației din comunitatea
marginalizată a căror rezolvare se urmărește prin proiect. Colectarea datelor (mai cu seamă în
cazul informațiilor privind piața forței de muncă) nu trebuie să se limiteze la zona de intervenție a
proiectului, fiind indicat să se evalueze și oportunitățile din zonele învecinate.
P.2. Completarea Fișa sintetică minimală a comunității(Anexa B) - care include o centralizare
a elementelor minime cuantificabile pe baza cărora va fi dezvoltată analiza la nivel de comunitate.

Obiectiv: Imbunătățirea alfabetizării digitale a populației din comunități dezavantajate (e-


incluziune).
Activitatea 1. Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: educația timpurie
(de nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă
şi reducerea părăsirii timpurii a școlii) prin acordarea unor pachete integrate (pachetele
integrate ar putea include de exemplu. costuri de transport şi masă pentru copiii din grupul țintă,
materiale educaționale, accesul la servicii medicale şi sociale, măsuri de prevenire și diminuare a
părăsirii timpurii a școlii prin servicii educaționale specifice nevoilor persoanelor din grupul țintă,
măsuri de acompaniere (de exemplu. îmbrăcăminte și încălțăminte, stimulente condiționate de
prezență), adaptate nevoilor și specificului comunității etc.)
În vederea sprijinirii și stimulării creșterii calității actului educațional în școlile care deservesc copiii
din comunitățile vizate de proiect, pot fi acordate pachete integrate pentru profesorii ce predau la
școli din zone defavorizate, pe baza performanței acestora în ceea ce privește atragerea copiilor
din grupul țintă către sistemul de învățământ (de exemplu: pentru creșterea prezenței zilnice și a
participării școlare, îmbunătățirea performanțelor școlare, organizarea de activități extra-curriculare
stimulative pentru copiii din grupul țintă, educația părinților etc.)
Pentru Activitatea 1, în funcție de rezultatele analizei realizate la nivel de comunitate și de nevoile
de educație ale persoanelor din grupul țintă, propunerile de proiecte vor include următoarele sub-
activități:
 Sub-activitatea 1.1. Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie
- învățământ ante-preșcolar în cadrul căreia pot fi finanțate atât acțiuni care vizează
creșterea accesului și participării la educația ante-preșcolară, inclusiv prin asigurarea/
dezvoltarea de servicii locale şi utilizarea de materiale de învăţare pentru copiii din
29
învățământul ante-preșcolar, în special pentru copiii aparținând minorității rome și pentru copiii
cu dizabilități, furnizarea de servicii de informare și consiliere a părinţilor, programe de educație
parentală, inclusiv măsuri de acompaniere și de asigurare de sprijin financiar etc.
 Sub-activitatea 1.2. Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie
- învățământ preșcolar, în cadrul căreia pot fi finanțate acțiuni care vizează creșterea
accesului și participării la educația preșcolară, inclusiv prin asigurarea/ dezvoltarea și utilizarea
de servicii locale şi materiale de învăţare pentru copiii din învățământul preșcolar, în special
pentru copiii aparținând minorității roma și copiii cu dizabilități, furnizarea de servicii de
informare și consiliere a părinţilor, programe de educație parentală, inclusiv măsuri de
acompaniere și de asigurare de sprijin financiar etc.
 Sub-activitatea 1.3. Sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii prin: programe de
tip zone prioritare de educație/ școală după școală, în cadrul căreia pot fi finanțate atât
acțiuni care vizează reducerea părăsirii timpurii a școlii, inclusiv prin servicii de informare,
consiliere şi mentorat destinate elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii, precum şi părinţilor
acestora, programe care promovează activitățile extra-curriculare cu accent pe dobândirea de
competenţe cheie, măsuri care vizează desegregarea școlară, acțiuni care contribuie la
creșterea stimei de sine, educație interculturală, programe de sprijin individualizat și adaptare
curriculară, dezvoltare de resurse şi materiale noi de învăţare etc., furnizarea unor programe
specifice de promovare a regulilor elementare de igienă dezvoltate şi adaptate pentru copii/
tineri romi şi pentru copii/ tineri care sunt cel mai afectați de sărăcie și au o stare de sănătate şi
condiţii de viaţă precare etc.
 Sub-activitatea 1.4. Programe de tip a doua șansă - Sprijin pentru implementarea
programelor integrate destinate tinerilor care au abandonat școala și adulților care nu și-au
finalizat educația obligatorie, consiliere și programe de educație parentală pentru membrii
familiilor copiilor și adulților care se află în afara sistemului educațional, acțiuni și campanii de
conștientizare destinate creșterii ratelor de menținere în sistemul inițial de învățământ și pentru
a asigura înțelegerea beneficiilor pe care le oferă educația în relație cu oportunitățile de
angajare, furnizarea de programe de tip ”A doua șansă”, alte măsuri care vizează creșterea
numărului de persoane care se reîntorc în sistemul de educație și formare
Durata si perioada de implementare Activitate 1: 30 luni( Ianuari-Iunie, Septembrie-
Decembrie 2021; Ianuari-Iunie, Septembrie- Decembrie 2022; Ianuari-Iunie, Septembrie-
Decembrie 2023)
Obiectiv: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială
din comunităţile marginalizate în care există populaţie aparţinând minorităţii roma (acele
comunităţi în care populaţia aparţinând minorităţii roma reprezintă minim 10% din totalul
populaţiei la nivelul comunităţii), prin implementarea de măsuri integrate.
Activitatea 2. Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, în conformitate
cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea
ocupării forței de muncă.
 Sub-activitatea 2.1. Servicii de mediere a muncii, organizată și desfășurată în
conformitate cu prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj
și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare. (de
exemplu informare și consiliere profesională, plasare pe piața muncii, formare profesională,
subvenționarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor aparținând acestor categorii,
evaluarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal, etc.)
Formarea profesională trebuie să fie realizată de către furnizori de formare profesională autorizați
în conformitate cu prevederile OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu
modificările și completările ulterioare, fiind finalizată cu certificate de calificare sau de absolvire cu
recunoaștere națională. Formarea profesională se organizează prin programe de inițiere, calificare,
recalificare, perfecționare, specializare. Angajatorii pot organiza ei înșiși programe de formare
profesională doar dacă sunt autorizați ca furnizori de formare profesională în condițiile OG nr.
129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare.
Conform anexei 2 a HG nr. 918/2013 privind Cadrul național al calificărilor, cu modificările și
completările ulterioare, persoanele care au absolvit învățământul primar (4 clase) pot participa la
programe de inițiere, definite în OG nr. 129/2000, cu modificările și completările ulterioare, privind

30
formarea profesională a adulților, organizate de furnizori de formare profesională autorizați, care se
finalizează cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională.
Angajatorii care beneficiază de astfel de subvenții sunt obligați să mențină ocupat locul de muncă
nou-creat încă 6 luni de la finalizarea perioadei pentru care au primit subvenția (conform
prevederilor legislative în vigoare).
Activităţile de contractare, pe baze temporare, a personalului, desfășurate de persoanele juridice
în baza autorizației de funcționare ca agent de muncă temporară, nu intră în sfera serviciilor
specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă.
 Sub-activitatea 2.2. Organizarea și derularea de programe de formare profesională a
adulților (cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare), în
conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională
a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (inclusiv prin acordarea de
sprijin financiar angajatorilor)
Organizarea stagiilor pentru absolvenții de învățământ superior de către angajatori se realizează în
baza unui contract de stagiu încheiat între angajator şi stagiar, cu durată de 6 luni, anexă la
contractul individual de muncă, conform prevederilor Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului
pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările și completările ulterioare.
Perioada de stagiu se desfăşoară conform unui program de activităţi aprobat de angajator, la
propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul.
La sfârșitul perioadei de stagiu, angajatorul are obligația să evalueze cunoştinţele stagiarului și să
elibereze certificatul/ adeverinţa din care să reiasă perioada în care acesta a desfăşurat activitatea
în baza contractului de stagiu, competenţele şi deprinderile practice dobândite. Certificatul atestă
dobândirea de experienţă şi vechime în muncă sau în specialitate, după caz.
În situaţia în care contractul de stagiu încetează anterior datei prevăzute în contract 8, angajatorul
este obligat să restituie integral stimulentul financiar de care a beneficiat pentru derularea
contractului de stagiu.

 Sub-activitatea 2.3 Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte


căi decât cele formale. (inclusiv prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor)
Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de
ucenicie, fiind organizată conform prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de
muncă, republicată. Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru calificările stabilite prin
legislaţia în vigoare şi pentru ocupaţiile cuprinse în Clasificarea Ocupaţiilor din România, pentru
care există standarde de pregătire profesională, respectiv standarde ocupaţionale. Ucenicia are o
durată cuprinsă între 1 și 3 ani în funcție de nivelul de calificare solicitat de ocupația pentru care se
organizează schema.
Angajatorii care doresc să organizeze activităţi de ucenicie la locul de muncă potrivit domeniilor de
activitate au obligația să declare la AJOFM/AMOFM locurile de muncă vacante pentru care
organizează aceste activități.
Pentru formarea profesională a ucenicului, angajatorul are obligația de a respecta prevederile OG
nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările și completările ulterioare,
activitatea de formare fiind finalizată cu certificate de calificare cu recunoaştere naţională.
Evaluarea şi certificarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă se realizează în
conformitate cu prevederile legale în vigoare privind formarea profesională.
În situaţia în care contractul de ucenicie încetează anterior absolvirii stagiului de ucenicie 9,
angajatorul este obligat să restituie integral stimulentul financiar de care a beneficiat pentru
derularea contractului de ucenicie.
 Sub-activitatea 2.4 Activități de acompaniere, adresate exclusiv persoanelor cu
nivelurile de ocupabilitate C și D, respectiv „greu ocupabil” și „foarte greu ocupabil”
(conform Procedurii de lucru aprobată prin Ordinul Președintelui ANOFM), în vederea
sprijinirii acestora pentru participarea la activitățile proiectului.

31
Durata si perioada de implementare Activitate 2: 36 luni( 2021,2022,2023)

Activitatea 3. Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe


cont-propriu
 Sub-activitatea 3.1. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă (persoane aflate în
risc de sărăcie și excluziune socială) pentru înființarea de afaceri sub forma unor servicii
personalizate de sprijin, de exemplu. consiliere/ consultanță/ mentorat/ formare profesională
antreprenorială, sprijin pentru elaborarea planului de afaceri etc., analiza și selectarea
planurilor de afaceri viabile, suport în înființarea companiei etc.
Planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unei comisii de selecţie, în cadrul unui proces
transparent şi nediscriminatoriu. Comisia de selecţie a ideilor de afaceri va include obligatoriu un
număr impar de membri din care se recomandă să facă parte reprezentanți ai:
o Mediului de afaceri;
o Patronatelor din aria de implementare a proiectului.
 Sub-activitatea 3.2. Acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de noi
afaceri, inclusiv sprijin post-înfiinţare afacere. Acordarea subvenției (micro-grant) va fi
condiționată de înființarea firmei (costurile aferente înființării companiei vor fi acoperite prin
proiect – Sub-activitatea 3.1.).
Subvenția maximă pentru un plan de afaceri aprobat este de 25.000 euro/ plan de afaceri/ firmă.
Pentru subvenția acordată este obligatorie angajarea a minimum 1 persoană în cadrul afacerii
sprijinite. Afacerile înființate trebuie să funcționeze minimum 12 de luni pe perioada implementării
proiectului și să asigure o perioadă de sustenabilitate de minimum 6 luni. Perioada de
sustenabilitate presupune continuarea funcționării afacerii, inclusiv obligația menținerii locului de
muncă ocupat, și poate fi contabilizată pe perioada implementării proiectului sau după finalizarea
implementării.
Personalul echipei de proiect (atât al beneficiarului, cât și al partenerilor) nu poate face parte din
firmele înființate prin proiect.
Durata si perioada de implementare Activitate 3: 9 luni( Iunie, Iulie, August 2021; Iunie, Iulie,
August 2022; Iunie, Iulie, August 2023)

Obiectiv:Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile care au


depăşit situaţia de vulnerabilitate prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-
profesionale/ formare profesională etc. adecvate nevoilor specifice în vederea integrării
socio-profesionale
Activitatea 4. Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii,
inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale). Se are în vedere furnizarea
de servicii integrate pentru copii, tineri, adulți/ părinți etc. (de exemplu măsuri active de ocupare,
formare profesională, educație, măsuri de inserție socio-profesională, servicii –
sociale/medicale, /medico-sociale, consiliere psihologică etc.) recomandabil prin intermediul
centrelor comunitare integrate/ punctelor unice de acces la servicii /prin implicarea specialiștilor de
la nivelul rețelei teritoriale a Serviciului Public de Ocupare sau a celor de la nivelul serviciilor
publice de asistență socială, în colaborare, pe bază de protocoale, cu rețeaua teritorială a
Serviciului Public de Ocupare;
Servicii:
o furnizarea serviciilor sociale prin promovarea utilizării forței de muncă de la nivelul
comunității (inclusiv prin scheme de ucenicie);
o furnizarea de servicii de către echipe mobile multi-funcționale;
o experimentarea unor noi relații de tip contractual între autoritățile locale și/sau furnizorii
privați de servicii sociale şi partenerii comunitari;
o pachet de servicii sociale destinat prevenirii separării copilului de familia sa;

32
o pachet de servicii medico-sociale/ pachet de servicii de asistență medicală comunitară
destinat persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, inclusiv etnicilor
romi, realizat de către asistentul medical comunitar, mediatorul sanitar și asistentul
social pentru reducerea mortalității infantile, prevenirea sarcinilor la minore, creșterea
numărului de persoane din comunitățile cu populație aparținând minorității rome
înscrise la medicul de familie și/ sau beneficiari de diferite programe de sănătate (TB,
diabet, boli cardio-vasculare, boli infecțioase etc), prevenirea și/ sau monitorizarea
cazurilor de autism, probleme de sănătate mintală a copilului și adultului, reducerea
mortalității materne, creșterea numărului de beneficiari de servicii și programe privind
sănătatea reproducerii /planificarea familială.
Durata si perioada de implementare Activitate 4: 12 luni( Martie, Aprilie, Mai, Iunie 2021;
Martie, Aprilie, Mai, Iunie 2022; Martie, Aprilie, Mai, Iunie 2023).

Activitatea 5. Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul


țintă (consolidări structurale, izolație termică și încălzire a locuinței, extinderi de camere,
îmbunătățirea igienei locuinței și spațiilor conexe, conectare la reţelele de utilități gaze, apă,
electricitate, cai de acces etc.), pentru a reduce pericolul pe care locuirea precară îl reprezintă
pentru siguranța familiilor și pentru a facilita îmbunătățirea stării de sănătate și a capacității de
învățare și ocupare a persoanelor din grupul țintă.
Durata si perioada de implementare Activitate 5: 12 luni(Iulie, August, Septembrie,
Octombrie 2021; Iulie, August, Septembrie, Octombrie 2022; Iulie, August, Septembrie,
Octombrie 2023)

Activitatea 6. Activități de asistență juridică pentru reglementări acte. În cadrul acestei


activități se va acorda sprijin pentru furnizarea de asistență juridică pentru reglementarea actelor
de identitate, de proprietate, de stare civilă, de obținere a drepturilor de asistență socială (beneficii
de asistență/ servicii sociale) si pentru proiectele de antreprenoriat.
Durata si perioada de implementare Activitate 6: 9 luni( Iunie, Iulie, August 2021; Iunie, Iulie,
August 2022; Iunie, Iulie, August 2023).

Activitatea 7. Campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni specifice în domeniul


combaterii discriminării și acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității
în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea/ Acțiuni de facilitare și
mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pentru rezolvarea problemelor
comunității printr-o abordare participativă. În cazul comunităților segregate sau a existenței unor
servicii segregate (precum cele educaționale) sunt încurajate campaniile de informare care au ca
scop pregătirea procesului de desegregare și integrare a grupului marginalizat în societate (în
special cele ce vizează desegregarea școlară și cea legată de locuire).
Durata si perioada de implementare Activitate 7: 3 luni( Ianuarie 2021, Ianuarie 2022,
Ianuarie 2023)

8. Bugetul proiectului

Plafoane aplicate în cadrul măsurilor sprijinite prin proiect


Activitatea 1: Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: educația timpurie
(de nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă
şi reducerea părăsirii timpurii a școlii prin acordarea unor pachete integrate
Acordarea de subvenții se realizează în baza unei metodologii elaborate și aplicate de solicitant/
partenerul responsabil cu implementarea acestei activități. Aceasta ar putea include condiționarea
acordării subvenției în funcție de: rezultatele școlare îmbunătățite obținute pe perioada acordării
sprijinului, număr diminuat de absențe nemotivate, de corigențe, eliminarea repetenției la persoane
din grupul țintă, participarea în procent de 80% la activități extra curriculare dezvoltate/furnizate în
33
proiect etc. Plafonul maxim al subvențiilor acordate pentru creșterea accesului și participării la
educație este de 1800 RON de copil/ an. Această subvenție nu include cheltuielile cu hrană.
Subvențiile care urmăresc creșterea accesului și participării la educație pot fi combinate cu premii
si cheltuieli cu hrană.
Activitatea 2: Plafoane aplicate pentru măsurile de ucenicie/ stagiu/ încadrarea în muncă/ sprijin
pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii (de exemplu formarea profesională):

Cheltuieli acoperite de costul/beneficiar pentru fiecare


Măsură Plafon
activitate

Cei 1100 RON / pers./ lună se acordă angajatorului pe toata


perioada derulării contractului de ucenicie. Din suma de 1100
Ucenicie la 1100
RON /pers./lună, angajatorul este obligat să repartizeze
locul de RON/pers./lu
ucenicului un minimum de 30% din suma primită /ucenic/ lună,
muncă10 nă
suplimentar față de obligația prevăzută de Legea nr. 279/2005
republicată privind ucenicia la locul de muncă.

Cei 1350 RON /pers/lună se acordă angajatorului pe toata perioada


Stagiu
derulării contractului de stagiu. Din suma de 1350 RON
pentru
1350 /pers./lună, angajatorul este obligat să repartizeze stagiarului
absolvenții
RON/pers/lu un minimum de 30% din suma primită stagiar/ lună,
de
nă suplimentar față de obligația prevăzută de Legea nr. 335/2013
învățământ
privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ
superior11
superior.

Subvenția de 900 RON se acordă timp de maximum 12 luni


pentru fiecare persoană angajată. Banii îi primește angajatorul și
Subvenții
ii folosește ca subvenție a salariului persoanei încadrate prin
acordate 900 RON
proiect.
angajatoril /pers. pe
or pentru timp de 12 Pentru aceasta subvenție angajatorul trebuie:
încadrarea luni
 să facă dovada că a creat un nou loc de muncă, pe care a
în muncă12
încadrat o persoană din comunitatea marginalizată (contract de
muncă)

Acordarea subvenţiilor lunare pentru participanţii la programe de inițiere/ perfecționare/


specializare/ calificare/ recalificare este condiţionată de participarea la întregul program de
formare profesională, inclusiv la examenul final de evaluare.
În cazul în care cursantul abandonează programul de formare profesională pe parcursul derulării,
acesta va fi obligat să returneze întreaga sumă primită ca subvenţie până la momentul părăsirii
programului [excepţia de la această regulă o constituie abandonarea/ întreruperea participării din
motive neimputabile cursantului şi anume: concediile medicale, concediile maternale (în cazul
sarcinii, lăuziei, concediului postnatal) şi situaţiile de forţă majoră.
Cuantumul maxim al subvenţiei este 5 lei/ oră pentru cursanţii care participă la programe de
inițiere/ perfecționare/ specializare/ calificare/ recalificare.
Subvenţia lunară va fi calculată pentru fiecare cursant în parte în funcţie de durata efectivă a
programului de programe de inițiere/ perfecționare/ specializare/ calificare/ recalificare, şi nu
de durata maximă reglementată. Astfel:
 În cazul în care stagiul de pregătire practică aferent programului de formare profesională se
derulează chiar la locul de muncă al cursantului, în timpul programului de lucru, subvenţia
lunară va fi acordată numai pentru perioada în care acesta participă la stagiul de pregătire
teoretică, cu condiția ca angajatorul să fie furnizor autorizat sau să aibă un contract de prestări
servicii cu un furnizor autorizat pentru acel program de formare.

10
Conform Legii nr. 279/2005 republicată privind ucenicia la locul de muncă
11
Conform Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior
12
Conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj şi stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările
ulterioare
34
 În cazul în care cursantului i se validează/ certifică competenţe dobândite anterior, iar acesta
nu parcurge integral toate modulele de pregătire aferente programului, subvenţia lunară va fi
acordată numai în perioada în care acesta participă efectiv la programul de formare
profesională.
Activitatea 4: Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe
cont-propriu
Subvenția maximă pentru un plan de afaceri aprobat este de: 25.000 euro/ plan de afaceri/ firmă și
va fi acordată numai persoanelor juridice, în urma aprobării planurilor de afaceri si numai după ce
persoanele fizice au beneficiat de sprijin pentru deschiderea unei afaceri (de exemplu consiliere/
consultanță/ mentorat/ formare profesională. antreprenorială, sprijin pentru elaborare plan de
afaceri etc., analiza și selectarea planurilor de afaceri viabile, suport în înființarea companiei).

Încadrarea cheltuielilor Anexa C

35
Activitati Total costuri Costuri directe totale cu Costuri directe
directe personalul( Costuri directe cu cu personalul
personalul subcontractate+ subcontractate
Costuri directe cu personalul care
nu fac obiectul subcontractarii)

Activitate preliminara: Realizarea unei Analize la 7.700,000 7.700,000


nivelul Comunitatii marginalizate

Activitate 1: Sprijin pentru creșterea accesului și 500.000,00 425.000,00 50.000,00


participării la educație: educația timpurie (de nivel
ante-preșcolar și preșcolar), învățământ primar și
secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea
părăsirii timpurii a școlii) prin acordarea unor
pachete integrate

Activitatea 2.Furnizarea de servicii specializate 526.00,00 156.000,00 0,00


pentru stimularea ocupării, în conformitate cu
prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării
forței de muncă, cu modificările și completările
ulterioare

Activitatea 3.Susținerea antreprenoriatului în 1.282.000,00 27.000,00 0,00


cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-
propriu

Activitatea 4. Sprijinirea dezvoltării/furnizării de 7.000,00 5.000,00 0,00


servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în
cadrul centrelor comunitare integrate (medico-
sociale).

Activitatea 5. Activități de îmbunătățire a condițiilor 406.000,00 6.000,00 0,00


de locuit ale persoanelor din grupul țintă

Activitatea 6. Activități de asistență juridică pentru 10.000,00 6.000,00 0,00


reglementări acte (acolo unde este cazul).

Activitatea 7. Campanii de informare si 7.000,00 5.000,00 0,00


constientizare/ action specific in domeniul
combaterii discriminarii si actiuni de implicare
civila si voluntariat al membrilor comunitatii in
solutionarea problemelor cu care se confrunta
comunitatea

Manager de proiect 72.000,00 72.000,00 0,00

Total costuri directe 3.154.700,00 1.023.000,00 50.000,00

Cheltuieli directe cu personalul (care nu fac 978.000,00


obiectul subcontractarii)

Cheltuieli indirecte -15% din Cheltuieli directe cu 146.700,00 Aplicarea art. 68 alineatul (1) litera (b) RDC
personalul

Total Costuri eligibile Directe+ Indirecte 3.301.400,00

Masuri de ocupare Activitatea 1+ Activitatea 3 36


1.808.000,00 54,76% Proce
Obiectivele proiectului Activități Descrierea activităților Indicato
derulate

Reducerea numărului de persoane Persoan


Activități de îmbunătățire a Vor avea loc imbunatatiri
aflate în risc de sărăcie şi condițiilor de locuit ale precum: consolidări risc de s
excluziune socială din persoanelor din grupul țintă. structurale, izolație excluziu
comunităţile marginalizate în care termică și încălzire a (din car
există populaţie aparţinând locuinței, extinderi de rurală) d
minorităţii roma (acele comunităţi camere, îmbunătățirea comunit
în care populaţia aparţinând igienei locuinței și spațiilor margina
conexe, conectare la
minorităţii roma reprezintă minim dobând
reţelele de utilități gaze,
10% din totalul populaţiei la apă, electricitate, cai de calificar
nivelul comunităţii), prin acces etc. pentru a calității
implementarea de măsuri reduce pericolul pe care participa
integrate. locuirea precară îl roma;
reprezintă pentru
siguranța familiilor și
pentru a facilita
îmbunătățirea stării de
sănătate și a capacității
de învățare și ocupare a
persoanelor din grupul
țintă.

Persoan
Furnizarea de servicii Sub-activitate: Servicii de
specializate pentru stimularea mediere a muncii, ucenici)
ocupării, în conformitate cu organizată și desfășurată Roma/ d
prevederile Legii nr.76/2002 în conformitate cu urban, c
privind sistemul prevederile Legii benefici
asigurărilor pentru șomaj și nr.76/2002 privind pentru p
stimularea ocupării forței de sistemul asigurărilor program
muncă, cu modificările și pentru șomaj și stimularea
educație
completările ulterioare ocupării forței de muncă,
cu modificările și
completările ulterioare.
Sub-activitate:
Organizarea și derularea
de programe de formare
profesională a adulților
(cursuri de inițiere,
calificare, recalificare,
perfecționare sau
specializare), în
conformitate cu
prevederile Ordonantei
Guvernului nr. 129/2000
privind formarea
profesională a adulților,
republicată, cu
modificările și
completările ulterioare.

37
Sub-activitate: Evaluarea
și certificarea
competențelor
profesionale obținute pe
alte căi decât cele
formale.
Sub-activitate: Activități
de acompaniere, adresate
exclusiv persoanelor cu
nivelurile de ocupabilitate
C și D, respectiv „greu
ocupabil” și „foarte greu
ocupabil” (conform
Procedurii de lucru
aprobată prin Ordinul
Președintelui ANOFM), în
vederea sprijinirii acestora
pentru participarea la
activitățile proiectului.

Imbunătățirea alfabetizării digitale Persoan


Sprijin pentru creșterea Sub-activitate: Sprijin
a populației din comunități ucenici)
accesului și participării la pentru creșterea
dezavantajate (e-incluziune). Roma/ d
educație: educația timpurie accesului și participării la
(de nivel ante-preșcolar și educația timpurie - urban, c
preșcolar), învățământ primar învățământ ante-preșcolar benefici
și secundar, inclusiv a doua pentru p
Sub-activitate: Sprijin
șansă şi reducerea părăsirii program
pentru creșterea
timpurii a școlii) prin
accesului și participării la educație
acordarea unor pachete
educația timpurie -
integrate.
învățământ preșcolar.
Sub-activitate: Sprijin
pentru reducerea părăsirii
timpurii a școlii prin:
programe de tip zone
prioritare de educație/
școală după școală.
Sub-activitate: Programe
de tip a doua șansă.

Reducerea numărului de persoane


Susținerea antreprenoriatului Sub-activitate: Acordarea
aparţinând grupurilor vulnerabile
în cadrul comunității, inclusiv de sprijin persoanelor din
care au depăşit situaţia de
a ocupării pe cont-propriu grupul țintă (persoane
vulnerabilitate prin furnizarea unor
aflate în risc de sărăcie și
servicii sociale/ medicale/ socio-
excluziune socială) pentru
profesionale/ formare profesională
înființarea de afaceri sub
etc. adecvate nevoilor specifice în
forma unor servicii
vederea integrării socio-
personalizate de sprijin
profesionale
Sub-activitate: Acordarea
de subvenții (micro-
granturi) pentru înființarea
de noi afaceri.

Persoan
Sprijinirea dezvoltării/furnizării
de servicii sociale/ furnizarea benefici
de servicii, inclusiv în cadrul formare

38
bune pr
centrelor comunitare integrate
(medico-sociale). care:
Sectoru
Secto
socia
Sectoru
medi
Sectoru
Persoane
îmbunătă
calificare
urmare a
primit, di
din sect
asiste
din sect
Nu se aplică Management de proiect Nu se a

9. Graficul Gantt

Anul 2020 2021 2022

Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Activitate
prelimina
ra

Activitate
a1

Sub-
activitate
a 1.1

Sub-
activitate
a 1.2

Sub-
activitate
a 1.3

Sub-
activitate
a 1.4

Activitate
a2

Sub-
activitate
a 2.1

Sub-
activitate

39
a 2.2

Sub-
activitate
a 2.3

Sub-
activitate
a 2.4

Activitate
a3

Sub-
activitate
a 3.1

Sub-
activitate
a 3.2

Activitate
a4

Activitate
a5

Activitate
a6

Activitate
a7

Activitati:
Activitate preliminara: Realizarea unei Analize la nivelul Comunitatii marginalizate
Activitatea 1. Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: educația timpurie (de
nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi
reducerea părăsirii timpurii a școlii) prin acordarea unor pachete integrate.
Sub-activitatea 1.1. Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie -
învățământ ante-preșcolar
Sub-activitatea 1.2. Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie -
învățământ preșcolar.
Sub-activitatea 1.3. Sprijin pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii prin: programe de tip zone
prioritare de educație/ școală după școală.
Sub-activitatea 1.4. Programe de tip a doua șansă.

Activitatea 2. Furnizarea de servicii specializate pentru stimularea ocupării, în conformitate cu


prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței
de muncă, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
Sub-activitatea 2.1. Servicii de mediere a muncii, organizată și desfășurată în conformitate cu
prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței
de muncă, cu modificările și completările ulterioare.
Sub-activitatea 2.2. Organizarea și derularea de programe de formare profesională a adulților
(cursuri de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau specializare), în conformitate cu
prevederile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Sub-activitatea 2.3. Evaluarea și certificarea competențelor profesionale obținute pe alte căi decât
cele formale.

40
Sub-activitatea 2.4. Activități de acompaniere, adresate exclusiv persoanelor cu nivelurile de
ocupabilitate C și D, respectiv „greu ocupabil” și „foarte greu ocupabil” (conform Procedurii de lucru
aprobată prin Ordinul Președintelui ANOFM), în vederea sprijinirii acestora pentru participarea la
activitățile proiectului.

Activitatea 3.Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu


Sub-activitatea 3.1. Acordarea de sprijin persoanelor din grupul țintă (persoane aflate în risc de
sărăcie și excluziune socială) pentru înființarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de
sprijin
Sub-activitatea 3.2. Acordarea de subvenții (micro-granturi) pentru înființarea de noi afaceri.

Activitatea 4. Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în


cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale).

Activitatea 5. Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă.

Activitatea 6. Activități de asistență juridică pentru reglementări acte (acolo unde este cazul).

Activitatea 7. Campanii de informare si constientizare/ action specific in domeniul combaterii


discriminarii si actiuni de implicare civila si voluntariat al membrilor comunitatii in solutionarea
problemelor cu care se confrunta comunitatea.

41
10. Echipa de management propusă pentru implementarea proiectului

I. Managerul de proiect

Cerinte Minime:

 să aibă atribuții menționate în fișa postului în domeniul în care urmează să acționeze


proiectul propus spre finanțare, de cel puțin 6 luni.
să fi deținut orice poziție într-un proiect cu finanțare din fonduri europene, cel puțin 1 an
 să fie absolvent cu diplomă al unui curs autorizat ANC sau echivalent, pentru ocupația
Manager de proiect sau absolvent cu diplomă al unui program studii universitare de
licență (inclusiv studii superioare de lungă sau scurtă durată).
 studii universitare de master sau postuniversitare, acreditat sau autorizat să funcționeze
provizoriu, în care să fi studiat cel puțin un semestru disciplina management de proiect.

Atributii si sarcini:

 Este responsabil pentru managementul proiectului - implementarea cu succes a


activităților proiectului și pentru atingerea rezultatelor planificate în proiect (aferente
tuturor subactivităților);
 Coordonează activitățile în vederea îndeplinirii obiectivelor;
 Coordonează reuniunile de lucru pentru planificarea şi implementarea activităților;
 Planifică şi răspunde de organizarea eficientă a activităților;
 Asigură implementarea proiectului conform graficului de activități;
 Asigură: activitatea de management și evaluare , derularea proiectului în parametrii
stabiliți, executarea la timp a activităților, comunicarea cu partenerii din cadrul proiectului
si respectarea obligatiilor contractuale care decurg din acordurile de parteneriat;
 Pregătește și organizează planurile de activitate în cadrul proiectului și asigură resursele
necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.
 Administrează bugetul proiectului în conformitate cu procedurile interne aplicabile și cu
condițiile finanțatorului;
 Valorifică si dezvoltă oportunitățile pe durata implementării proiectului;
 Coordonează activitățile din cadrul proiectului supervizând direct echipa de
implementare și echipa suport.

II. Coordonator activități

Atributii si sarcini:

 Asigură implementarea activităților proiectului potrivit graficului GANTT;


 Menține relația cu experții şi cu partenerii proiectului, în colaborare cu echipa de
implementare și în acord cu prevederile contractului de finanțare;
 Coordonează elaborarea instrumentelor de lucru pentru implementarea activităților;
 Planificarea acțiunilor necesare în implementare și urmărirea acestora în activități;
 Monitorizează graficul activităților implementate în proiect în perioada de raportare;

42
 Verificarea lunară a rapoartelor de activitate aferente întregii echipe de implementare și
efectuarea, după caz, a propunerilor necesare de corectare a acestora;
 Elaborează rapoarte de monitorizare lunară a activităților derulate;
 Elaborează raportul tehnic aferent cererilor de prefinanțare, rambursare și plată;
 Elaborează notificări și acte adiționale;
 Întocmește alte acte necesare implementării tehnice corespunzătoare POCU.

III. Responsabil financiar:

Cerinte minime:

- să aibă atribuții menționate în fișa postului în domeniul financiar, de cel puțin 1 an, preferabil,
sau
- să fie absolvent cu diplomă de licență al unui program studii universitare (inclusiv studii
superioare de lungă sau scurtă durată) sau studii universitare de master sau postuniversitare
acreditat sau autorizat, în domeniul economic.

Atributii si sarcini:

 Acordă asistență managerului de proiect în îndeplinirea sarcinilor acestuia, pe partea


financiară, 
 Elaborează planul financiar necesar asigurării fondurilor (fluxului financiar) în
conformitate cu activitățile proiectului;
 Asigură consultanță financiară echipei de proiect pe toată durata proiectului;
 Monitorizează progresul financiar al proiectului;

IV. Experți recrutare grup țintă (3 posturi):

Atributii si sarcini:

 Identifică și înregistrează persoanele din grupul țintă conform cererii de finanțare;


 Recrutează, implică și asigură menținerea în proiect a persoanelor din grupul țintă în
vederea finalizări formării antreprenoriale;
 Asigură legătura între cursanți și echipa de implementare în vederea organizării
cursurilor;
 Este responsabil pentru monitorizarea participării grupului țintă la activitățile proiectului;
 Participă la elaborarea documentelor necesare pentru Cererile de Rambursare în cadrul
proiectului.

V. Expert egalitate de șanse

Atributii si sarcini:

43
 Se implică în selecția grupului țintă care va beneficia de formare antreprenorială pentru
susținerea intereselor acestora;
 Se asigură că furnizorii de formare profesională respectă egalitatea de șanse în cadrul
programului de formare antreprenorială;
 Asigură egalitatea de șanse la evaluarea și selectarea planurilor de afaceri;
 Colaboreaza cu tutorii stagiilor de practică și se asigură că acestea respectă principiul
egalității de șanse în locurile de desfășurare a stagiilor;
 Se asigură că în furnizarea ajutorului de minimis și la înființarea noilor întreprinderi se va
respecta principiul egalității de șanse.

VI. Expert monitorizare program formare antreprenorială

Atributii si sarcini:

 Monitorizarea persoanelor din grupul țintă care doresc să beneficieze de formare


antreprenorială;
 Monitorizează derularea programului de formare antreprenorială și rezultatele acestuia;
 Urmărește nevoile de instruire ale cursanților, formarea grupelor de curs, planificarea și
organizarea cursurilor;
 Urmărește și monitorizează utilizarea resurselor implicate în activitatea de formare
antreprenorială;

VII. Asistent Manager

Atributii si sarcini:

 Susține managerul de proiect în elaborarea cererilor de rambursare periodice și a


cererilor de plată;
 Asigură comunicarea internă la standardele la care trebuie prestată activitatea și a
indicațiilor managerului de proiect;
 Urmărește respectarea tuturor procedurilor prevăzute în contractul de finanțare și în
desfășurarea proiectului;
 Contribuie la elaborarea instrumentelor şi a metodologiei aferente;
 Realizează și participă la întâlnirile de lucru cu experții colaboratori ori de câte ori este
necesar în vederea eficientizării activităților pentru atingerea indicatorilor de proiect;
 Contribuie la completarea instrumentelor de lucru ori de câte ori este necesar;
 Recepționează, verifică și arhivează documentele ce ţin de specificul activităților
proiectului; - Participă la ședințele de management organizate în cadrul proiectului;
 Participă la elaborarea planului de achiziții al proiectului.

44
11. Fișa de proiect POCU – Axa Prioritara 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei

1.Date de identificare a proiectului ce se va depune pe POCU:

Denumirea instituției Primaria Sector 2 Bucuresti


solicitante:

Regiunea de Dezvoltare: Sector 2 Bucuresti

Titlul proiect: „Un viitor mai bun”

Obiectivul (scopul) Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi


proiectului: excluziune socială din cadrul comunităţii marginalizate, prin
implementarea de măsuri integrate.
Valoarea totală estimată a 3.154.700,00
proiectului:

Durata estimată a 36 luni


proiectului:

Localizare spațială a Sector 2 Bucuresti


proiectului (UAT):

Beneficiarul Proiectului Vă rugăm să selectaţi baneficiarul potenţial al sprijinului:


(solicitantul finantarii): Autorități publice (centrale și locale) cu responsabilități în
domeniul asistenței sociale
Furnizori de servicii sociale
ONG-uri acreditate ca furnizori de servicii sociale
Institute de cercetare si universități

45
2. Aspecte de detaliu ale proiectului:

Necesitatea/ justificarea Realizarea analizei la nivelul comunităţii marginalizate rome


proiectului, inclusiv studii/ pentru fundamentarea cererii de finanțare.
analize care să
Realizarea Analizei Diagnostic.
fundamenteze
oportunitatea finanţării:

Descrierea proiectului Activitate preliminară - Realizarea analizei la nivelul


(principale activităţi şi comunităţii marginalizate rome pentru fundamentarea
descrierea acestora, cererii de finanțare.
durată şi etapizare):
P.1. Colectarea datelor de referință prin care se dovedește
îndeplinirea cerințelor minime pentru identificarea comunității
cu populație romă. Colectarea acestor date se va face pe
baza unui chestionar care trebuie să conțină informații în
măsură să permită calculul indicatorilor cheie, la nivelul
comunității marginalizate vizate prin proiect, precum și
procentul solicitat în ceea ce privește numărul de persoane
aparținând minorității rrome.Statutul ocupațional, nivelul de
educație și competențe, condițiile de locuire (de exemplu:
numărul de metri pătrați ce revin fiecărei persoane din
gospodărie) și accesul la utilități (canalizare, apă, curent
electric etc.) sunt condiții obligatorii în acest proces.
Documentarea trebuie să fie reprezentativă la nivelul
populației din zona de intervenție vizată, cu un număr suficient
de mare de cazuri pentru a permite analiza comunității
marginalizate. În cazul comunităților marginalizate de
dimensiuni mici (de exemplu: un bloc ghetou) este
recomandată realizarea unui investigări exhaustive a acesteia.
Scopul acestei activități este de a valida încadrarea
comunității ca fiind marginalizată și de a furniza date concrete
și relevante pentru a fundamenta analiza nevoilor și
problemelor populației din comunitatea marginalizată a căror
rezolvare se urmărește prin proiect. Colectarea datelor (mai
cu seamă în cazul informațiilor privind piața forței de muncă)
nu trebuie să se limiteze la zona de intervenție a proiectului,
fiind indicat să se evalueze și oportunitățile din zonele
învecinate.
P.2. Completarea Fișa sintetică minimală a
comunității(Anexa B) - care include o centralizare a
elementelor minime cuantificabile pe baza cărora va fi
dezvoltată analiza la nivel de comunitate.

Obiectiv: Imbunătățirea alfabetizării digitale a populației


din comunități dezavantajate (e-incluziune).
Activitatea 1. Sprijin pentru creșterea accesului și
participării la educație: educația timpurie (de nivel ante-

46
preșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar,
inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a
școlii) prin acordarea unor pachete integrate (pachetele
integrate ar putea include de exemplu. costuri de transport şi
masă pentru copiii din grupul țintă, materiale educaționale,
accesul la servicii medicale şi sociale, măsuri de prevenire și
diminuare a părăsirii timpurii a școlii prin servicii educaționale
specifice nevoilor persoanelor din grupul țintă, măsuri de
acompaniere (de exemplu. îmbrăcăminte și încălțăminte,
stimulente condiționate de prezență), adaptate nevoilor și
specificului comunității etc.)
În vederea sprijinirii și stimulării creșterii calității actului
educațional în școlile care deservesc copiii din comunitățile
vizate de proiect, pot fi acordate pachete integrate pentru
profesorii ce predau la școli din zone defavorizate, pe baza
performanței acestora în ceea ce privește atragerea copiilor
din grupul țintă către sistemul de învățământ (de exemplu:
pentru creșterea prezenței zilnice și a participării școlare,
îmbunătățirea performanțelor școlare, organizarea de activități
extra-curriculare stimulative pentru copiii din grupul țintă,
educația părinților etc.)
Pentru Activitatea 1, în funcție de rezultatele analizei realizate
la nivel de comunitate și de nevoile de educație ale
persoanelor din grupul țintă, propunerile de proiecte vor
include următoarele sub-activități:
 Sub-activitatea 1.1. Sprijin pentru creșterea accesului
și participării la educația timpurie - învățământ ante-
preșcolar în cadrul căreia pot fi finanțate atât acțiuni care
vizează creșterea accesului și participării la educația ante-
preșcolară, inclusiv prin asigurarea/ dezvoltarea de servicii
locale şi utilizarea de materiale de învăţare pentru copiii
din învățământul ante-preșcolar, în special pentru copiii
aparținând minorității rome și pentru copiii cu dizabilități,
furnizarea de servicii de informare și consiliere a părinţilor,
programe de educație parentală, inclusiv măsuri de
acompaniere și de asigurare de sprijin financiar etc.
 Sub-activitatea 1.2. Sprijin pentru creșterea accesului
și participării la educația timpurie - învățământ
preșcolar, în cadrul căreia pot fi finanțate acțiuni care
vizează creșterea accesului și participării la educația
preșcolară, inclusiv prin asigurarea/ dezvoltarea și
utilizarea de servicii locale şi materiale de învăţare pentru
copiii din învățământul preșcolar, în special pentru copiii
aparținând minorității roma și copiii cu dizabilități,
furnizarea de servicii de informare și consiliere a părinţilor,
programe de educație parentală, inclusiv măsuri de
acompaniere și de asigurare de sprijin financiar etc.
 Sub-activitatea 1.3. Sprijin pentru reducerea părăsirii

47
timpurii a școlii prin: programe de tip zone prioritare
de educație/ școală după școală, în cadrul căreia pot fi
finanțate atât acțiuni care vizează reducerea părăsirii
timpurii a școlii, inclusiv prin servicii de informare,
consiliere şi mentorat destinate elevilor în risc de părăsire
timpurie a școlii, precum şi părinţilor acestora, programe
care promovează activitățile extra-curriculare cu accent pe
dobândirea de competenţe cheie, măsuri care vizează
desegregarea școlară, acțiuni care contribuie la creșterea
stimei de sine, educație interculturală, programe de sprijin
individualizat și adaptare curriculară, dezvoltare de
resurse şi materiale noi de învăţare etc., furnizarea unor
programe specifice de promovare a regulilor elementare
de igienă dezvoltate şi adaptate pentru copii/ tineri romi şi
pentru copii/ tineri care sunt cel mai afectați de sărăcie și
au o stare de sănătate şi condiţii de viaţă precare etc.
 Sub-activitatea 1.4. Programe de tip a doua șansă -
Sprijin pentru implementarea programelor integrate
destinate tinerilor care au abandonat școala și adulților
care nu și-au finalizat educația obligatorie, consiliere și
programe de educație parentală pentru membrii familiilor
copiilor și adulților care se află în afara sistemului
educațional, acțiuni și campanii de conștientizare destinate
creșterii ratelor de menținere în sistemul inițial de
învățământ și pentru a asigura înțelegerea beneficiilor pe
care le oferă educația în relație cu oportunitățile de
angajare, furnizarea de programe de tip ”A doua șansă”,
alte măsuri care vizează creșterea numărului de persoane
care se reîntorc în sistemul de educație și formare
Durata si perioada de implementare Activitate 1: 30
luni( Ianuari-Iunie, Septembrie- Decembrie 2021; Ianuari-
Iunie, Septembrie- Decembrie 2022; Ianuari-Iunie,
Septembrie- Decembrie 2023)
Obiectiv: Reducerea numărului de persoane aflate în risc
de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile
marginalizate în care există populaţie aparţinând
minorităţii roma (acele comunităţi în care populaţia
aparţinând minorităţii roma reprezintă minim 10% din
totalul populaţiei la nivelul comunităţii), prin
implementarea de măsuri integrate.
Activitatea 2. Furnizarea de servicii specializate pentru
stimularea ocupării, în conformitate cu prevederile Legii
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și
stimularea ocupării forței de muncă.
 Sub-activitatea 2.1. Servicii de mediere a muncii,
organizată și desfășurată în conformitate cu
prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul

48
asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței
de muncă, cu modificările și completările ulterioare.
(de exemplu informare și consiliere profesională, plasare
pe piața muncii, formare profesională, subvenționarea
angajatorilor pentru angajarea persoanelor aparținând
acestor categorii, evaluarea competențelor dobândite în
sistem non-formal și informal, etc.)
Formarea profesională trebuie să fie realizată de către
furnizori de formare profesională autorizați în conformitate cu
prevederile OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a
adulților, cu modificările și completările ulterioare, fiind
finalizată cu certificate de calificare sau de absolvire cu
recunoaștere națională. Formarea profesională se
organizează prin programe de inițiere, calificare, recalificare,
perfecționare, specializare. Angajatorii pot organiza ei înșiși
programe de formare profesională doar dacă sunt autorizați
ca furnizori de formare profesională în condițiile OG nr.
129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu
modificările și completările ulterioare.
Conform anexei 2 a HG nr. 918/2013 privind Cadrul național
al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare,
persoanele care au absolvit învățământul primar (4 clase) pot
participa la programe de inițiere, definite în OG nr. 129/2000,
cu modificările și completările ulterioare, privind formarea
profesională a adulților, organizate de furnizori de formare
profesională autorizați, care se finalizează cu certificate de
absolvire cu recunoaștere națională.
Angajatorii care beneficiază de astfel de subvenții sunt obligați
să mențină ocupat locul de muncă nou-creat încă 6 luni de la
finalizarea perioadei pentru care au primit subvenția (conform
prevederilor legislative în vigoare).
Activităţile de contractare, pe baze temporare, a personalului,
desfășurate de persoanele juridice în baza autorizației de
funcționare ca agent de muncă temporară, nu intră în sfera
serviciilor specializate pentru stimularea ocupării forţei de
muncă.
 Sub-activitatea 2.2. Organizarea și derularea de
programe de formare profesională a adulților (cursuri
de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare sau
specializare), în conformitate cu prevederile Ordonantei
Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a
adulților, republicată, cu modificările și completările
ulterioare. (inclusiv prin acordarea de sprijin financiar
angajatorilor)
Organizarea stagiilor pentru absolvenții de învățământ
superior de către angajatori se realizează în baza unui
contract de stagiu încheiat între angajator şi stagiar, cu durată

49
de 6 luni, anexă la contractul individual de muncă, conform
prevederilor Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului
pentru absolvenţii de învăţământ superior, cu modificările și
completările ulterioare.
Perioada de stagiu se desfăşoară conform unui program de
activităţi aprobat de angajator, la propunerea conducătorului
compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul.
La sfârșitul perioadei de stagiu, angajatorul are obligația să
evalueze cunoştinţele stagiarului și să elibereze certificatul/
adeverinţa din care să reiasă perioada în care acesta a
desfăşurat activitatea în baza contractului de stagiu,
competenţele şi deprinderile practice dobândite. Certificatul
atestă dobândirea de experienţă şi vechime în muncă sau în
specialitate, după caz.
În situaţia în care contractul de stagiu încetează anterior datei
prevăzute în contract, angajatorul este obligat să restituie
integral stimulentul financiar de care a beneficiat pentru
derularea contractului de stagiu.

 Sub-activitatea 2.3 Evaluarea și certificarea


competențelor profesionale obținute pe alte căi decât
cele formale. (inclusiv prin acordarea de sprijin financiar
angajatorilor)
Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de
muncă în baza unui contract de ucenicie, fiind organizată
conform prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la
locul de muncă, republicată. Ucenicia la locul de muncă se
organizează pentru calificările stabilite prin legislaţia în vigoare
şi pentru ocupaţiile cuprinse în Clasificarea Ocupaţiilor din
România, pentru care există standarde de pregătire
profesională, respectiv standarde ocupaţionale. Ucenicia are o
durată cuprinsă între 1 și 3 ani în funcție de nivelul de
calificare solicitat de ocupația pentru care se organizează
schema.
Angajatorii care doresc să organizeze activităţi de ucenicie la
locul de muncă potrivit domeniilor de activitate au obligația să
declare la AJOFM/AMOFM locurile de muncă vacante pentru
care organizează aceste activități.
Pentru formarea profesională a ucenicului, angajatorul are
obligația de a respecta prevederile OG nr. 129/2000 privind
formarea profesională a adulţilor, cu modificările și
completările ulterioare, activitatea de formare fiind finalizată cu
certificate de calificare cu recunoaştere naţională. Evaluarea
şi certificarea formării profesionale prin ucenicie la locul de
muncă se realizează în conformitate cu prevederile legale în
vigoare privind formarea profesională.

50
În situaţia în care contractul de ucenicie încetează anterior
absolvirii stagiului de ucenicie, angajatorul este obligat să
restituie integral stimulentul financiar de care a beneficiat
pentru derularea contractului de ucenicie.
 Sub-activitatea 2.4 Activități de acompaniere, adresate
exclusiv persoanelor cu nivelurile de ocupabilitate C
și D, respectiv „greu ocupabil” și „foarte greu
ocupabil” (conform Procedurii de lucru aprobată prin
Ordinul Președintelui ANOFM), în vederea sprijinirii
acestora pentru participarea la activitățile proiectului.
Durata si perioada de implementare Activitate 2: 36
luni( 2021,2022,2023)

Activitatea 3. Susținerea antreprenoriatului în cadrul


comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu
 Sub-activitatea 3.1. Acordarea de sprijin persoanelor
din grupul țintă (persoane aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială) pentru înființarea de afaceri sub
forma unor servicii personalizate de sprijin, de
exemplu. consiliere/ consultanță/ mentorat/ formare
profesională antreprenorială, sprijin pentru elaborarea
planului de afaceri etc., analiza și selectarea planurilor de
afaceri viabile, suport în înființarea companiei etc.
Planurile de afaceri vor fi supuse aprobării unei comisii de
selecţie, în cadrul unui proces transparent şi
nediscriminatoriu. Comisia de selecţie a ideilor de afaceri va
include obligatoriu un număr impar de membri din care se
recomandă să facă parte reprezentanți ai:
o Mediului de afaceri;
o Patronatelor din aria de implementare a proiectului.
 Sub-activitatea 3.2. Acordarea de subvenții (micro-
granturi) pentru înființarea de noi afaceri, inclusiv sprijin
post-înfiinţare afacere. Acordarea subvenției (micro-grant)
va fi condiționată de înființarea firmei (costurile aferente
înființării companiei vor fi acoperite prin proiect – Sub-
activitatea 3.1.).
Subvenția maximă pentru un plan de afaceri aprobat este de
25.000 euro/ plan de afaceri/ firmă. Pentru subvenția
acordată este obligatorie angajarea a minimum 1 persoană în
cadrul afacerii sprijinite. Afacerile înființate trebuie să
funcționeze minimum 12 de luni pe perioada implementării
proiectului și să asigure o perioadă de sustenabilitate de
minimum 6 luni. Perioada de sustenabilitate presupune
continuarea funcționării afacerii, inclusiv obligația menținerii
locului de muncă ocupat, și poate fi contabilizată pe perioada

51
implementării proiectului sau după finalizarea implementării.
Personalul echipei de proiect (atât al beneficiarului, cât și al
partenerilor) nu poate face parte din firmele înființate prin
proiect.
Durata si perioada de implementare Activitate 3: 9
luni( Iunie, Iulie, August 2021; Iunie, Iulie, August 2022;
Iunie, Iulie, August 2023)

Obiectiv:Reducerea numărului de persoane aparţinând


grupurilor vulnerabile care au depăşit situaţia de
vulnerabilitate prin furnizarea unor servicii sociale/
medicale/ socio-profesionale/ formare profesională etc.
adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-
profesionale
Activitatea 4. Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii
sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor
comunitare integrate (medico-sociale). Se are în vedere
furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulți/
părinți etc. (de exemplu măsuri active de ocupare, formare
profesională, educație, măsuri de inserție socio-profesională,
servicii – sociale/medicale, /medico-sociale, consiliere
psihologică etc.) recomandabil prin intermediul centrelor
comunitare integrate/ punctelor unice de acces la servicii /prin
implicarea specialiștilor de la nivelul rețelei teritoriale a
Serviciului Public de Ocupare sau a celor de la nivelul
serviciilor publice de asistență socială, în colaborare, pe bază
de protocoale, cu rețeaua teritorială a Serviciului Public de
Ocupare;
Servicii:
o furnizarea serviciilor sociale prin promovarea
utilizării forței de muncă de la nivelul comunității
(inclusiv prin scheme de ucenicie);
o furnizarea de servicii de către echipe mobile multi-
funcționale;
o experimentarea unor noi relații de tip contractual
între autoritățile locale și/sau furnizorii privați de
servicii sociale şi partenerii comunitari;
o pachet de servicii sociale destinat prevenirii
separării copilului de familia sa;
o pachet de servicii medico-sociale/ pachet de
servicii de asistență medicală comunitară destinat
persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune
socială, inclusiv etnicilor romi, realizat de către
asistentul medical comunitar, mediatorul sanitar și

52
asistentul social pentru reducerea mortalității
infantile, prevenirea sarcinilor la minore, creșterea
numărului de persoane din comunitățile cu
populație aparținând minorității rome înscrise la
medicul de familie și/ sau beneficiari de diferite
programe de sănătate (TB, diabet, boli cardio-
vasculare, boli infecțioase etc), prevenirea și/ sau
monitorizarea cazurilor de autism, probleme de
sănătate mintală a copilului și adultului, reducerea
mortalității materne, creșterea numărului de
beneficiari de servicii și programe privind sănătatea
reproducerii /planificarea familială.
Durata si perioada de implementare Activitate 4: 12
luni( Martie, Aprilie, Mai, Iunie 2021; Martie, Aprilie, Mai,
Iunie 2022; Martie, Aprilie, Mai, Iunie 2023).

Activitatea 5. Activități de îmbunătățire a condițiilor de


locuit ale persoanelor din grupul țintă (consolidări
structurale, izolație termică și încălzire a locuinței, extinderi de
camere, îmbunătățirea igienei locuinței și spațiilor conexe,
conectare la reţelele de utilități gaze, apă, electricitate, cai de
acces etc.), pentru a reduce pericolul pe care locuirea precară
îl reprezintă pentru siguranța familiilor și pentru a facilita
îmbunătățirea stării de sănătate și a capacității de învățare și
ocupare a persoanelor din grupul țintă.
Durata si perioada de implementare Activitate 5: 12
luni(Iulie, August, Septembrie, Octombrie 2021; Iulie,
August, Septembrie, Octombrie 2022; Iulie, August,
Septembrie, Octombrie 2023)

Activitatea 6. Activități de asistență juridică pentru


reglementări acte. În cadrul acestei activități se va acorda
sprijin pentru furnizarea de asistență juridică pentru
reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare
civilă, de obținere a drepturilor de asistență socială (beneficii
de asistență/ servicii sociale) si pentru proiectele de
antreprenoriat.
Durata si perioada de implementare Activitate 6: 9
luni( Iunie, Iulie, August 2021; Iunie, Iulie, August 2022;
Iunie, Iulie, August 2023).

Activitatea 7. Campanii de informare şi conștientizare/


acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării și
acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor
comunității în soluționarea problemelor cu care se

53
confruntă comunitatea/ Acțiuni de facilitare și mediere
pentru identificarea și consolidarea de parteneriate pentru
rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare
participativă. În cazul comunităților segregate sau a existenței
unor servicii segregate (precum cele educaționale) sunt
încurajate campaniile de informare care au ca scop pregătirea
procesului de desegregare și integrare a grupului marginalizat
în societate (în special cele ce vizează desegregarea școlară
și cea legată de locuire).
Durata si perioada de implementare Activitate 7: 3
luni( Ianuarie 2021, Ianuarie 2022, Ianuarie 2023)

Riscuri estimate în Nerealizarea indicatorilor propusi şi a tintelor stabilite.


procesul de implementare:

Indicatori de realizare:  Persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială


(din care: din zona rurală) din comunitățile
marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea
calității de participant, din care: roma;
 Persoane (elevi/ ucenici), din care Roma/ din mediul
urban, care beneficiază de sprijin pentru participarea la
programe de educație/FP.
 Persoane care beneficiază de formare/ schimb de
bune practici etc., din care:
- Sectorul medical Sectorul asistenței sociale
- Sectorul socio-medical
- Sectorul educational
 Persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare/
certificate urmare a sprijinului primit, din care:
- Sectorul medical Sectorul asistenței sociale
- Sectorul socio-medical
- Sectorul educational

Rezultat asteptat: Principalul rezultat care se urmărește în corelare cu acest


obiectiv specific îl reprezintă atingerea unui ”Număr redus de
persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din
comunitățile marginalizate în care există populație aparținând
minorității rome”.

3. Costuri estimative:

54
Buget Estimativ si Sursele de finantare
Costuri totale (din care costuri Total (euro) Costuri eligibile Costuri neeligibile
eligibile din fonduri 222.182 169.151 53.031
structurale):

Surse de finantare (ponderi): Contributie UE Contributia nationala


Contributie proprie Buget national
88,56% 0% 11,44%
Gradul de certitudine al Ridicat - Mediu
Finantarilor (ridicat, mediu,
scazut)

4. Grupurile țintă vizate:

În cadrul prezentului program, grupul țintă cuprinde persoane aflate în risc de sărăcie și
excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând
minorității rome, care să beneficieze de servicii/măsuri integrate.
”Persoane în risc de sărăcie şi excluziune socială”: acest indicator, denumit pe scurt
AROPE, corespunde întregii categorii de persoane care sunt în următoarea situație:
 A) în risc de sărăcie
sau
 B) se confruntă cu o deprivare materială severă
sau
 C) trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii.

A) În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat
situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60% din mediana veniturilor
disponibile în totalul populației.
B) Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile de
folosință îndelungată. Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă dispun
de condiții de trai extrem de limitate datorită lipsei resurselor, la care se înregistrează cel
puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare: nu își pot permite:
1) să plătească chiria sau facturile la utilități,
2) să asigure încălzirea adecvată a locuinței,
3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute,
4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,
5) o săptămână de vacanță departe de casă,
6) un autoturism,
7) o mașină de spălat,
8) un TV color, sau
9) un telefon.

55
C) Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii sunt
cele cu vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta
între 18-59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total.
Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă vizat prin proiect trebuie să
îndeplinească CUMULATIV următoarele condiții:
 a) au domiciliul/ locuiesc în comunitatea marginalizată vizată de intervenție.
Persoanele din comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care
nu au acte de identitate, dar locuiesc în acest teritoriu vor reprezenta grup țintă eligibil dacă,
în urma analizei la nivel de comunitate, se constată că locuiesc în comunitatea marginalizată
aflată în risc de sărăcie şi excluziune socială (declarație pe propria răspundere).
 b) sunt în risc de sărăcie și excluziune socială (prin încadrarea într-una din categoriile de
mai sus Grup țintă);
 c) la nivelul proiectului, persoanele aparținând minorității rome care beneficiază de sprijin
trebuie să reprezinte la nivelul grupului țintă al proiectului minimum 20% din totalul
persoanelor aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială care beneficiază de servicii
integrate.

12. Matricea Cadru Logic al proiectului

Logica intervenţiei Indicatori de realizare Surse şi Ipoteze


verificabili în mod mijloace de
obiectiv verificare
Obiectiv Reducerea numărului de Persoane din AM POCU
general persoane aflate în risc de comunitățile
sărăcie şi excluziune socială marginalizate aflate în Rapoarte
din cadrul comunităţii risc de sărăcie şi statistice.
marginalizate, prin excluziune socială care
implementarea de măsuri dobândesc o calificare la
integrate. încetarea calității de
participant.

Scaderea ratei de somaj.

Obiective Obiectiv 1: Reducerea Persoane din POCU Acces sporit la credite


specifice numărului de persoane aflate în comunitățile si finantare;
risc de sărăcie şi excluziune marginalizate aflate în Rapoarte
socială din comunităţile risc de sărăcie şi statistice. Implicare sporita a
marginalizate în care există excluziune socială care autoritatilor locale;
populaţie aparţinând minorităţii au un loc de muncă,
roma (acele comunităţi în care inclusiv cele care Interes sporit al
populaţia aparţinând minorităţii desfășoară o activitate mediului de afaceri
roma reprezintă minim 10% din independentă, la local;

56
totalul populaţiei la nivelul încetarea calității de
comunităţii), prin participant.
implementarea de măsuri
integrate.

Obiectiv 2: Imbunătățirea
alfabetizării digitale a populației
din comunități dezavantajate
(e-incluziune).

Obiectiv 3: Reducerea
numărului de persoane
aparţinând grupurilor
vulnerabile care au depăşit
situaţia de vulnerabilitate prin
furnizarea unor servicii sociale/
medicale/ socio-profesionale/
formare profesională etc.
adecvate nevoilor specifice în
vederea integrării socio-
profesionale

Rezultate O.1-Rezultat 1: Reducerea Servicii la nivelul AM POCU Comunicare eficienta


aşteptate numărului de persoane aflate în comunităților a actorilor locali;
risc de sărăcie şi excluziune marginalizate aflate în Rapoarte
socială din comunităţile risc de sărăcie şi statistice. Interes sporit al
marginalizate în care există excluziune socială care mediului de afaceri
populaţie aparţinând minorităţii beneficiază de sprijin, din local;
roma. care:
- Servicii medicale Sprijin din partea
O.2-Rezultat 2: Imbunătățirea - Servicii sociale mediului de afaceri.
alfabetizării digitale a populației - Servicii
din comunități dezavantajate. sociomedicale AM POCU/ Sprijin din partea
INS mediului de
O.3- Rezultat 3: Reducerea Rata de cuprindere a antreprenori locali.
numărului de persoane elevilor din învățământul Rapoarte
aparţinând grupurilor primar (6-10 ani) sprijiniți statistice. Sprijin sporit al
vulnerabile care au depăşit din FSE, din care: roma Autoritatilor locale.
situaţia de vulnerabilitate prin Rapoarte
furnizarea unor servicii sociale/ Cresterea numarului de camera de
medicale/ socio-profesionale/ angajati. comert
formare profesională.

Activităţi R.2-Activitatea 1. Sprijin pentru Mijloace : Rapoarte de


creșterea accesului și  Personal calificat evidenta ale
participării la educație: educația  Acreditare de proiectului. Capacitate de
timpurie (de nivel ante- evaluare a asociere crescuta.
preșcolar și preșcolar), competentelor Rapoarte
învățământ primar și secundar,  Parteneriate cu statistice.
inclusiv a doua șansă şi angajatori pentru
reducerea părăsirii timpurii a furnizarea Rapoarte de

57
școlii) prin acordarea unor locurilor de progres ale
pachete integrate. munca; proiectului.
 Surse financiare
R.1-Activitatea 2. Furnizarea de
pentru
servicii specializate pentru
cofinantare
stimularea ocupării, în
alocate prin Costuri:
conformitate cu prevederile
Hotrâre a
Legii nr.76/2002 privind
Consiliului Local Buget total Interes din partea
sistemul asigurărilor pentru
proiect: firmelor de angajari.
șomaj și stimularea ocupării
222.182 euro
forței de muncă.
R.2-Activitatea 3. Susținerea
antreprenoriatului în cadrul Interes in mediul de
comunității, inclusiv a ocupării afaceri.
pe cont-propriu.
R.3-Activitatea 4. Sprijinirea Interes din partea
dezvoltării/furnizării de servicii cursantilor.
sociale/ furnizarea de servicii,
inclusiv în cadrul centrelor
comunitare integrate (medico-
sociale).
R.1-Activitatea 5. Activități de
îmbunătățire a condițiilor de
locuit ale persoanelor din
grupul țintă. Implicara sporita a
R.3-Activitatea 6. Activități de autoritatilor locale.
asistență juridică pentru
reglementări acte.
Activitatea 7. Campanii de
informare şi conștientizare/
acțiuni specifice în domeniul
combaterii discriminării și
acțiuni de implicare activă și Sprijin din partea
voluntariat al membrilor mediului de afaceri.
comunității în soluționarea Interes din partea
problemelor cu care se Mass- Media.
confruntă comunitatea/ Acțiuni
de facilitare și mediere pentru
identificarea și consolidarea de
parteneriate.

Preconditii:

Sustinere factori de
decizie.
Co-Finantare prin
hotarare a Consiliului
Local/ Dezvoltare
Locala

58
59
13. Anexe

Anexa A: Cont Anual de executie 2019

Cod Credite bugetare încasări/ plăți


DENUMIREA INDICATORILOR Prevederi Prevederi efectuate la
indicator
anuale inițiale anuale finale 31.12.2018
TOTALVENITURI(cod00.02+00.l5+00.16+00.17+45.02+ 00.01 852.831.000 914.080.000 880.400.246
46.02+48.02)
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 49.90 660.117.000 702.697.000 670.791.078
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 783.556.000 836.871.000 797.627.471
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 752.872.000 807.944.000 771.676.988
00.04 315.229.000 398.480.000 388.221.886
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN 00.06 315.229.000 398.480.000 388.221.886
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01- 04.02 315.229.000 398.480.000 388.221.886
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 315.229.000 350.789.000 342.123.612
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 04.02.04 0 47.691.000 46.098.275
venit pentru echilibrarea bugetelor locale
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) 00.09 224,883.000 217.140.000 201.335.903
07.02 224.883.000 217.140.000 201.335.903
Impozite si taxe pe proprietate (cod
Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01 184.271.000 164.828.000 150.226.415
Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)
07.02.01.01+07.02.01.02) 7.02.01. 60.675.000 36.732.000 32.650.292
Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *) 7.02.01. 123.596.000 128.096.000 117.576.123
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02
02 15.612.000 15.612.000 14.388.418
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)
07.02.02.01+07.02.02.02+07.0 7.02.02. 9.485.000 7.985.000 7.468.543
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *) 7.02.02. 6.127.000 7.627.000 6.919.875
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 25.000.000 36.700.000 36.720.869
Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 0 0 202
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 00.10 201.260.000 180.824.000 172.410.939
S urne defalcate din TVA (cod 11.02 123.439.000 136.320.000 129.277.553
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 11.02.02 120.733.000 125.396.000 118.709.408
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 11.02.06 0 8.218.000 8.218.000

60
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 11.02.09 2.706.000 2.706.000 2.350.145
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.0 12.02 254.000 24.000 20.406
Taxe hoteliere-restante 12.02.07 254.000 24.000 20.406
T axe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50) 15.02 186.000 436.000 561.089
Impozit pe spectacole 15.02.01 186.000 436.000 561.089
T axe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării 16.02 77.381.000 44.044.000 42.551.891
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02 76.081.000 42.744.000 41.088.188"
Impozit pe mijloacele de transport deținute de 6.02.02. 50.309.000 22.882.000 21.456.222
Impozit pe mijloacele de transport deținute de 6.02.02. 25.772.000 19.862.000 19.631.966
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si 16.02.03 1.300.000 1.300.000 1.457.703
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării 16.02.50 0 0 6.000
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02) 00.11 11.500.000 11.500.000 9.708.259
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50) 18.02 11.500.000 11.500.000 9.708.259
Alte impozite si taxe 18.02.50 11.500.000 11.500.000 9.708.259
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 30.684.000 28.927.000 25.950.483
CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 15.000 1.422.000 2.120.146
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30 30.02 0 1.400.000 2.089.009
Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.02.05 0 1.400.000 2.089.009
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către 0.02.05. 0 1,400.000 2.089.009
Venituri din dobânzi (cod 31.02.03) 31.02 15.000 22.000 31.138
Alte venituri din dobânzi 31.02.03 15.000 22.000 31.138
C2. VANZAR1 DE BUNURI SI SERVICII (cod 00.14 30.669.000 27.505.000 23.830.33
Venituri din prestări de servicii si alte activitati 33.02 2.161.000 2.723.000 3.059.152
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerer 33.02.10 75.000 185.000 210.337
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si de 33.02.28 0 2.000 4.804
Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati 33.02.50 2.086.000 2.536.000 2.844.011
Venituri din taxe administrative, eliberări permise 34.02 1.300.000 850.000 766.277
Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 1.300.000 850.000 766.277
Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+36 35.02 25.515.000 21.515.000 17.000.14
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit 35.02.01 25.515.000 21.515.000 16.933.69
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte 5.02.01. 25.515.000 21.515.000 16.933.69
Alte amenzi, penalitati si confiscări 35.02.50 0 0 66.451
Diverse venituri 36.02 1.693.000 2.415.000 3.003.081
Venituri din aplicarea prescripției extinctive (cod 36.02.01.( 36.02.01 1.023.000 1.315.000 1.765.030
Venituri din aplicarea prescripției extinctive 6.02.01. 1.023.000 1.315.000 1.765.030
Taxe speciale 36.02.06 30.000 30.000 65.534
Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de 36.02.31 0 130.000 155.359
Alte venituri 36.02.50 640.000 940.000 1.017.158
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02 0 2.000 1.680
I Donații si sponsorizări “) 37.02.01 0 2.000 1.680

61
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea 37.02.03 -5.825.000 50.993.000 0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare 37.02.04 5.825.000 -50.993.000 0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) 00.15 0 2.148.000 2.442.840
Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 0 2.148.000 2.442.840
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice 39.02.01 0 34.000 50.151
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al 39.02.07 0 2.114.000 2.392.689
statului sau al unităților administrativ-teritoriale**)
IV. SUBVENȚII (cod 00.18) 00.17 69.275.000 74.413.000 72.133.81
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI 00.18 69.275.000 74.413.000 72.133.81
Subvenții de la bugetul de stat 42.02 69.275.000 74.413.000 72.133.81
Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit 42.02.12 Oi 4.725.000 2.331.483
Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 69.275.000 69.275.000 68.233.33
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței 42.02.34 0 7.000 8.247
cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri
Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor
42.02.51 0 401.000 340.280
programe de interes national (42.02.51.01+42.02.51.02)
Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor 2.02.51. 0 401.000 340.280
programe de interes national, destinate secțiunii de 01
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare
42.02.69 0 5.000 1.220.476
susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de
Sume primite de la UE/alti donatori in contul plăților 48.02 0 648.000 8.196.117
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02 0 648.000 8.196.117
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 8.02.02. 0 0 1.160.245
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 8.02.02. 0 61.000 6.448.426
Prefinanțare 8.02.02. 0 587.000 587.447

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE 49.02 1.101.285.00 1.013.425.000 809.451.5


FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE) 0 33
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85) 847.006.000 808.308.000 713.716.2
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+! 01 803.783.000 765.085.000 681.742.3
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 170.381.000 171.828.000 165.444.6
TITLUL I) BUNURI SI SERVICII 20 258.077.000 258.115.000 225.880.2
TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03) 30 22.000.000 28.000.000 10.685.95
Dobânzi aferente datoriei publice interne 30.01 7.000.000 10.000.000 4.392.996
Dobânzi aferente datoriei publice externe 30.02 15.000.000 18.000.000 6.292.958
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 35.307.000 0 0
Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale 50.04 35.307.000 0 0

62
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 51 SF 133.724.000 127.883.000 109.841.3
DENUMIREA INDICATORILOR Cod Credite bugetare încasări/pl
Transferuri curente (cod 51.01 133.724.000 127.883.000 109.841.3
Transferuri către instituții publice 51.01.01 133.724.000 125.983.000 108.095.4
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor 51.01.46 0 1.900.000 1.745.935
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02) 55 SF 2.706.000 2.706.000 2.350.145
A. Transferuri interne (cod 55.01.18+55.01.63+55.01.65) 55.01 2.706.000 2.706.000 2.350.145
| Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat 55.01.63 2.706.000 2.706.000 2.350.145
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 131.077.000 126.063.000 118.680.1
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) 57.02 131.077.000 126.063.000 118.680.1
Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 117.450.000 113.396.000 111.801.2
Ajutoare sociale in natura 57.02.02 13.474.000 12.460.000 6.877.062
Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță 57.02.03 6.000 6.000 1.800
Suport alimentar 57.02.05 147.000 201.000 0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 59 50.511.000 50.490.000 48.859.86
Burse 59.01 35.000.000 35.689.000 35.330.30
Susținerea cultelor 59.12 10.000.000 11.550.000 11.250.45
Despăgubiri civile 59.17 566.000 1.020.000 672.467
Acțiuni cu caracter științific si social-cultural 59.22 2.000.000 400.000 293.754
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 2.945.000 1.831.000 1.312.884
OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81) 79 43.223.000 43.223.000 32.695.13
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) 81 43.223.000 43.223.000 32.695.13
Rambursări de credite externe (cod 81.01 25.538.000 25.538.000 22.703.75
Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.05 25.538.000 25.538.000 22.703.75
Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02 81.02 17.685.000 17.685.000 9.991.379
Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale 81.02.05 17.685.000 17.685.000 9.991.379
TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI 85 0 0 -721.239
Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul 85.01 0 0 -721.239
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în 85.01.01 0 0 -721.239
OCCH lUTiCATJC UCiVULIAIXt țcou 254.279.000 205.117.000 95.735.27
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 51 6.000.000 6.217.000 5.839.297
Transferuri de capital 51.02 6.000.000 6.217.000 5.839.297
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de 51.02.28 6.000.000 6.217.000 5.839.297
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe 58 2.205.000 12.411.000 491.250
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională 58.01 1.205.000 1.236.000 118.762
Finanțarea națională 58.01.01 1.205.000 1.139.000 87.525
Finanțare externă nerambursabilă 58.01.02 0 37.000 2.916

63
Cheltuieli neeligibile 58.01.03 0 60.000 28.322
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02 1.000.000 11.175.000 372.488
Finanțarea națională 58.02.01 20.000 1.680.000 5.814
Finanțare externă nerambursabilă 58.02.02 980.000 9.485.000 366.674
Cheltuieli neeligibile 58.02.03 0 10.000 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 246.074.000 186.489.000 89.415.11
TITLUL Xtll ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03) 71 246.074.000 186.489.000 89.415.11
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 35.202.000 33.159.000 29.821.82
Construcții 71.01.01 8.588.000 455.000 294.238
Mașini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 3.279.000 1.258.000 1.141.078
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 71.01.03 1.929.000 2.113.000 1.324.186
Alte active fixe 71.01.30 21.406.000 29.333.000 27.062.31
Reparații capitale aferente activelor fixe 71.03 210.872.000 153.330.000 59.593.29
TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 85 0 0 -10.386
Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul 85.01 0 0 -10.386
Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent în 85.01.02 0 0 -10.386
secțiunea de dezvoltare a bugetului local
Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 50.02 147.075.000 113.541.000 72.648.35
AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE (cod 51.02.01) 51.02 77.798.000 71.569.000 55.068.18
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85) 64.962.000 66.103.000 53.355.02
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+ 01 63.630.000 64.771.000 52.118.58
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 39.958.000 43.560.000 41.442.45
TITLUL II BUNURI St SERVICII 20 22.909.000 20.438.000 10.313.37
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 59 763.000 773.000 362.752
Despăgubiri civile 59.17 518.000 525.000 195.020
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 245.000 248.000 167.732
OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81) 79 1.332.000 1.332.000 1.332.000
TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) 81 1.332.000 1.332.000 1.332.000
Rambursări de credite externe (cod 81.01 1.332.000 1.332.000 1.332.000
Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale 81.01.05 1.332.000 1.332.000 1.332.000
TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI 85 0 0 -95.565
Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul 85.01 0 0 -95.565
Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent în 85.01.01 0 0 -95.565
secțiunea de funcționare a bugetului local
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 12.836.000 5.466.000 1.713.166
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe 58 1.205.000 1.811.000 136.325
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională 58.01 1.205.000 1.137.000 87.465
| Finanțarea națională 58.01.01 1.205.000 1.137.000 87.465
64
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02 0 674.000 48.860
Finanțarea națională 58.02.01 0 100.000 5.814
Finanțare externă nerambursabilă 58.02.02 0 564.000 43.046
Cheltuieli neeligibile 58.02.03 0 10.000 0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 11.631.000 3.655.000 1.576.841
TITLUL XIII ACTIVE NEFiNANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 11.631.000 3.655.000 1.576.841
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 10.322.000 2.626.000 1.343.552
Construcții 71.01.01 6.306.000 0 0
Mașini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 537.000 558.000 470.992
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 71.01.03 899.000 1.101.000 481.243
Alte active fixe 71.01.30 2.580.000 967.000 391.317
Reparații capitale aferente activelor fixe 71.03 1.309.000 1.029.000 233.289

Din total capitol:


Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) 51.02.01 77.798.000 71.569.000 55.068.18
Autorități executive 1.02.01. 77.798.000 71.569.000 55.068.18

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.02.05 la 54.02 44.277.000 8.972.000 6.446.628
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85) 43.957.000 8.678.000 6.251.350
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+! 01 43.957.000 8.678.000 6.251.350
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 7.000.000 7.000.000 5.796.805
TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 1.500.000 1.528.000 406.665
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 35.307.000 0 0
Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale 50.04 35.307.000 0 0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 59 150.000 150.000 47.880
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate 59.40 150.000 150.000 47.880
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 320.000 294.000 195.278
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 320.000 294.000 195.278
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 320.000 294.000 195.278
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 270.000 244.000 195.278
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 71.01.03 234.000 244.000 195.278
Alte active fixe 71.01.30 36.000 0 0
Reparații capitale aferente activelor fixe 71.03 50.000 50.000 0

65
Anexa B: FIŞĂ SINTETICĂ MINIMALĂ A COMUNITĂŢII

Localitatea ……………………………………………..., Sectorul ………………………………………...

Determinaţi zona
de intervenție
(și atașați harta) (descriere)
DATE (descrierea gospodăriilor)
1. DEMOG
Inventarul Nr.
RAFICE
gospodăriilor cu gospodă
numele străzii Numele străzii rii    
   
Total populaţie NEROMI ROMI TOTAL NEROMI+ ROMI
conform
recensământului
adulţi copii Total adulţi co Tot adu co Total neromi+
nero pii al lţi pii romi
mi ro
mi
                 
POPULA
2. Total populaţie NEROMI ROMI TOTAL NEROMI+ ROMI
ŢIE
conform
evaluării
adulţi copii NER adulţi co RO adu co Total neromi+
primăriei
OMI pii MI lţi pii romi
                 

Total populaţie NEROMI ROMI TOTAL NEROMI+ ROMI


conform leaderi

66
romi adulţi copii NER adulţi co RO adu co Total neromi+
OMI pii MI lţi pii romi
                 

Mediator şcolar Total Rata Nr. Nr. grădiniţe  


elevi aban şcoli
don
şcola
r
           
EDUCAŢ Copii care nu
3. urmează o formă        
IE
de învăţământ              
                       
Distanţa până la
cel mai apropiat
liceu  
   
Nr. Rata
Rata neocupării angaj şomaj
aţi ului                  

                       

OCUPA Meşteşuguri tradiţionale Profesii libere Agricultură


4.
RE

(descriere) (descriere) (descriere)


Există şi alte
forme de resurse
economice în (descriere)
67
zonă
Asiste
Nr. nt
unităţi medic
Profilaxie
medic al
ale comu
nitar                
Asiste
ni
medic
ali
comun
SĂNĂTA itari și
5.
TE mediat
ori
sanitar
preventie
i,
asiste
nt
medic
al
scolar
și Centre
medic comunitare
scolar     integrate              
Perso Perso
ane ane
fără fără
Documente stare
certifi acte
6. ACTE civilă
cat de de
naşter identi
e tate                  
                       

68
Persoane care
deţin acte pentru
spaţiul unde
locuiesc                      
Descrierea
contextului de
locuit (condiţii
LOCUIR de locuit,
7. utilităţi, statutul
E
juridic)  

Neamuri de romi
(descriere)
romii romii romii
Proporţia în care
tradiţio integr asimi
se regăsesc
nali aţi laţi                
                       
CULTUR
8.
Ă Există căsătorii
timpurii?                      
Se vorbeşte
limba romani?                      
Cămin cultural
 
ALTE Poştă
RESURS  
9.
E
LOCALE Farmacie  

Biserică
 

69
Magazine
 
Spaţii de
socializare  

Piaţă
 
Reclamaţii/sesiz
ări ale
cetăţenilor la
primărie in
ultimii doi ani  
Se va ține cont de definiția și aspectele prezentate în anexă. Dacă există segregare
teritorială se vor descrie cel puțin următoarele elemente: distanța față de cea mai
apropiată localitate sau față de localitatea unde există servicii precum educație,
sănătate, locuri de muncă; existența barierelor fizice sau simbolice; distanța socială
Segregare – calitatea (cooperare, conflicte, indiferență, etc) și cantitatea (majoritatea
TENSIU teritorială interacțiunilor membrilor grupului segregat sunt realizat tot cu membrii grupului
NI ŞI segregat sau cu membrii comunităț dintre grupul segregat și comunitatea
1 DINAMI majoritară); gradul de concentrare (procentul) a romilor sau a grupului vulnerabil
0. CĂ segregat în teritoriul vizat și procentul romilor în alte zone/cartiere ale unității
SOCIAL administrativ-teritoriale.
Ă Se va ține cont de definiția și aspectele prezentate în anexă. Dacă există segregare
școlară se vor descrie cel puțin următoarele elemente: procentul de romi sau
procentul membrilor altui grup vulnerabil segregat în școală/clasă, procentul
Segregare aceluiași grup segregat în comunitatea vizată și procentul aceluiași grup în alte
şcolară școli/clase care deservesc comunitatea respectivă; distanța până la școală,
distanță exprimată în timpul pe care copilul îl petrece pentru deplasarea la școală
(dus-întors). E încurajată și descrierea altor aspecte (calitatea educației, dotările
școlii, etc), în funcție de specificul fiecărei comunități.
Principalele
surse de Intra-comunitar Extra-comunitar

70
tensiune  
Familii mixte
(romi/ne-romi)  

71
Anexa C: Incadrarea Cheltuielilor eligibile

Încadrarea cheltuielilor eligibile în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte se realizeză


după cum urmează:

Cheltuieli directe
Cheltuielile eligibile directe reprezintă cheltuieli care pot fi atribuite unei anumite activități
individuale din cadrul proiectului şi pentru care este demonstrată legătura cu activitatea/ sub
activitatea în cauză

Categori
Subcategorie Subcategoria (descrierea
e
MySMIS cheltuielii) conține:
MySMIS

Cheltuielile 9-  Salariu manager de proiect.


eligibile directe Cheltuieli
care nu intră aferente 22-Cheltuieli salariale
sub incidența manage cu managerul de
ajutorului de mentului proiect
minimis de
proiect

83-Cheltuieli salariale  Salarii pentru personalul implicat


cu personalul implicat in implementarea proiectului
in implementarea altele decât management de
proiectului (în proiect.
derularea activităților,
altele decât
25- management de
Cheltuieli proiect)
salariale
164-Contribuții sociale  Contribuții angajat şi angajator
aferente cheltuielilor pentru manager de proiect
salariale şi cheltuielilor  Contribuții angajați şi angajatori
asimilate acestora pentru personalul implicat in
(contribuții angajați şi implementarea proiectului altele
angajatori) decât management de proiect.

27- 98- Cheltuieli cu  Cheltuieli pentru cazare


Cheltuieli deplasarea pentru
 Cheltuieli cu diurna personalului
cu personal propriu și
propriu
deplasar experți implicați in
ea implementarea  Cheltuieli pentru transportul
proiectului persoanelor (inclusiv transportul
efectuat cu mijloacele de
transport în comun sau taxi,
gară, autogară sau port şi locul
delegării ori locul de cazare,

72
precum şi transportul efectuat pe
distanta dintre locul de cazare şi
locul delegării)
 Taxe şi asigurări de călătorie și
asigurări medicale aferente
deplasării

 Cheltuieli pentru cazare


 Cheltuieli pentru transportul
persoanelor (inclusiv transportul
efectuat cu mijloacele de
transport în comun sau taxi, gară,
97-Cheltuieli cu autogară sau port şi locul
deplasarea pentru delegării ori locul de cazare,
participanţi - grup ţintă precum şi transportul efectuat pe
distanta dintre locul de cazare şi
locul delegării)
 Taxe şi asigurări de călătorie și
asigurări medicale aferente
deplasării

29-  Cheltuieli aferente diverselor


Cheltuieli achiziții de servicii specializate,
cu pentru care beneficiarul nu are
servicii expertiza necesară (de exemplu
consultanță juridică necesară
100-Cheltuieli pentru implementării activităților
consultanță și proiectului, formare profesională,
expertiză consiliere profesională,
consultanță antreprenorială,
servicii medicale aferente
grupului țintă în vederea
participării la programele de
formare profesională etc.)

104-Cheltuieli cu  Servicii de transport de materiale


servicii pentru şi echipamente
organizarea de
 Servicii de catering
evenimente și cursuri
de formare  Pachete complete conținând
transport, cazarea şi/sau hrana
participanților/ personalului
propriu
 Organizarea de evenimente
 Editarea şi tipărirea de materiale
pentru sesiuni de
instruire/formare

73
 Achiziționare de publicații, cărți,
reviste de specialitate, materiale
11- educaționale relevante pentru
Cheltuieli operațiune, în format tipărit, audio
cu taxe/ şi/ sau electronic
aboname  Taxe de eliberare a certificatelor
nte/ 32-Cheltuieli cu de calificare/ absolvire
cotizații/ taxe/abonamente/cotiz
acorduri/ ații/acorduri/ autorizații  Taxe de participare la programe
autorizații necesare pentru de formare/ educație
necesare implementarea  Taxe eliberare documente de
pentru proiectului stare civilă, documente de
impleme identitate etc.
ntarea
proiectul  Taxe notariale
ui:  cheltuielile aferente garanțiilor
oferite de bănci sau alte instituții
financiare

21-  Materiale consumabile


Cheltuieli
 Cheltuieli cu materii prime și
cu
materiale necesare derulării
achiziția
cursurilor practice
de active
fixe  Materiale direct atribuibile
corporale susținerii activităților de educație
(altele 70-Cheltuieli cu și formare
decât achiziția de materii  Papetărie
terenuri prime, materiale
și consumabile și alte  Cheltuieli cu materialele auxiliare
imobile), produse similare  Cheltuieli cu materialele pentru
obiecte necesare proiectului ambalat
de
inventar,  Multiplicare
materii  Licente si software
prime și
materiale  Etc.
, inclusiv
materiale
consuma
bile

23-  Cheltuieli cu hrana pentru


Cheltuieli 81-Cheltuieli cu hrana participanți (grup țintă)
cu hrana

43- 165-Cheltuieli pentru  Utilități:


Cheltuieli asigurarea utilităților
o apă şi canalizare
pentru necesare structurii
asigurare

74
o servicii de salubrizare
o energie electrică
o energie termică şi/sau
gaze naturale
 telefoane, fax, internet, acces la
baze de date
 Servicii poștale şi/sau servicii
curierat
 Servicii de administrare a
clădirilor:
o întreținerea curentă
o asigurarea securității
clădirilor
a o salubrizare şi igienizare
utilităților
necesare  Servicii de întreținere şi reparare
funcționa echipamente şi mijloace de
rii transport:
structuril o întreținere echipamente
or
operațion o reparații echipamente
alizate in o întreținere mijloace de
cadrul
transport
proiectul
ui o reparații mijloace de
transport
 Arhivare documente
 Amortizare active
 Cheltuieli financiare şi juridice
(notariale)
 Prime de asigurare bunuri
(mobile şi imobile)
 Prime de asigurare obligatorie
auto (excluzând asigurarea
CASCO)
 Cheltuieli aferente deschiderii,
gestionării şi operării
contului/conturilor bancare al/ale
proiectului

5- 9-Cheltuieli cu  Închiriere sedii, inclusiv depozite


Cheltuieli închirierea, altele
 Închiriere spații pentru
cu decât cele prevăzute
desfășurarea diverselor activități

75
închiriere ale operațiunii
a, altele
 Închiriere echipamente
decât
cele  Închiriere vehicule
prevăzut  Închiriere diverse bunuri
e la la cheltuielile generale
cheltuielil de administrație
e
generale
de
administr
ație

 Rate de leasing plătite de


utilizatorul de leasing pentru:
4-
Cheltuieli 8-Cheltuieli de leasing o Echipamente
de fără achiziție o Vehicule
leasing
o Diverse bunuri mobile şi
imobile

 Subvenții (ajutoare, premii)


acordate pentru copii și elevi,
inclusiv ca măsuri de
acompaniere
 Subvenții (ajutoare, premii)
pentru persoane aparținând
grupurilor vulnerabile
26-
91-Subvenții Subvenții (ajutoare, premii)
Cheltuieli 
cu pentru cursanți pe perioada
subvenții/ derulării cursurilor
burse/pre  Subvenții (ajutoare, premii)
mii pentru servicii sociale de îngrijire
pentru persoanele dependente
(bătrâni, copii, persoane cu
dizabilități)

94-Burse  Burse sociale

95-Premii  Premii în cadrul unor concursuri

 Construcții:
28- 161-cheltuieli cu o Reabilitare/ modernizare
Cheltuieli constructii, inclusiv clădiri/ condiții de locuire,
de tip reabilitare/ inclusiv accesibilizarea
FEDR modernizare clădiri clădirilor/ inclusiv a
spatiilor interioare pentru
persoane cu dizabilități

76
(de exemplu toalete
accesibilizate). Toate
lucrările de accesibilizare
trebuie să fie efectuate în
conformitate cu
Normativul tehnic NP051
 Instalații tehnice
 Echipamente tehnologice
(mașini, utilaje şi instalații de
lucru)
 Utilaje şi echipamente
tehnologice şi funcționale
 Alte echipamente:
o Echipamente de calcul şi
echipamente periferice de
calcul
o Cablare rețea internă
o Achiziționare şi instalare
de sisteme şi
echipamente pentru
persoane cu dizabilități
o Mobilier, birotică,
echipamente de protecție
a valorilor umane şi
materiale
o Alte cheltuieli pentru
investiții
 Cheltuieli pentru avize, acorduri,
autorizații:
o Taxe pentru obținerea/
prelungirea valabilității
certificatului de urbanism;
o Taxe pentru obținerea/
prelungirea valabilității
autorizației de construcție;
 Obținerea avizelor şi acordurilor
pentru racorduri şi branșamente
la rețelele publice de apă,
canalizare, gaze, termoficare,
energie electrică, telefonie;
 Obținerea acordului de mediu;
 Obținerea avizului PSI;

77
 Obținerea avizelor sanitare de
funcționare.
 Cheltuieli privind proiectarea şi
ingineria:
 Elaborarea tuturor fazelor de
proiectare (studiu de
prefezabilitate, studiu de
fezabilitate, proiect tehnic, detalii
de execuție);
 Plata verificării tehnice a
proiectului;
 Elaborarea documentațiilor
necesare obținerii acordurilor,
avizelor şi autorizațiilor aferente
obiectivului de investiții,
documentații ce stau la baza
emiterii avizelor şi acordurilor
impuse prin certificatul de
urbanism, documentații
urbanistice, studii de impact,
studii/expertize de amplasament;
 Cheltuieli pentru elaborarea
studiilor de teren: studii
geotehnice, geologice,
hidrologice, hidrogeotehnice,
fotogrammetrice, topografice şi
de stabilitate a terenului.
 Cheltuieli pentru lucrări de
construcții şi instalații aferente
organizării de șantier
o Cheltuieli conexe
organizării de șantier.
 Cheltuieli pentru asigurarea
utilităților şi/sau reabilitarea şi
modernizarea utilităților:
o Alimentare cu apă,
canalizare;
o Alimentare cu gaze
naturale;
o Agent termic;
o Căi de acces;
o Facilități de acces pentru
persoane cu dizabilități;

78
 Energie electrică.

Cheltuieli directe
Cheltuielile eligibile directe reprezintă cheltuieli care pot fi atribuite unei anumite activități
individuale din cadrul proiectului şi pentru care este demonstrată legătura cu activitatea în
cauză

Cheltuieli  Subvenții (ajutoare, premii) acordate


eligibile directe angajatorilor pentru stagiari, ucenici;
26- 158-Subvenții
care intră sub
Cheltuie acordate  Subvenții (ajutoare, premii) acordate
incidența
li cu angajatorilor angajatorilor (inclusiv pentru
ajutorului de
subvenți întreprinderile sociale de inserție)
minimis
i/ burse/ pentru încadrarea în muncă.
premii/
ajutoare 159-Subvenții pentru
 Subvenții (micro-granturi) pentru
înființarea unei
înființarea unei afaceri
afaceri
(antreprenoriat).
(antreprenoriat)

Cheltuieli indirecte
Cheltuielile eligibile indirecte reprezintă cheltuielile efectuate pentru funcționarea de ansamblu
a proiectului şi nu pot fi atribuite direct unei anumite activități.

Categor
Subcategorie Subcategoria (descrierea cheltuielii)
ie
MySMIS conține:
MySMIS

Cheltuieli 44- 166-Cheltuieli  Salarii aferente experților suport


eligibile Cheltuiel indirecte conform pentru activitatea managerului de
indirecte care i art. 68 proiect
nu intră sub indirecte
 Salarii aferente personalului
incidența conform
administrativ și auxiliar
ajutorului de art. 68
minimis  Contribuții sociale aferente
cheltuielilor salariale şi cheltuielilor
asimilate acestora (contribuții
angajați şi angajatori).
 Chirie sediu administrativ al
proiectului
 Plata serviciilor pentru medicina
muncii, prevenirea şi stingerea
incendiilor, sănătatea şi securitatea
în muncă pentru personalul propriu
 Utilități:
a) apă şi canalizare
b) servicii de salubrizare

79
c) energie electrică
d) energie termică şi/sau gaze
naturale
e) telefoane, fax, internet, acces
la baze de date
f) servicii poștale şi/sau servicii
curierat
 Servicii de administrare a clădirilor:
a) întreținerea curentă
b) asigurarea securității clădirilor
c) salubrizare şi igienizare
 Servicii de întreținere şi reparare
echipamente şi mijloace de
transport:
a) întreținere echipamente
b) reparații echipamente
c) întreținere mijloace de
transport
d) reparații mijloace de transport
 Amortizare active
 Conectare la rețele informatice
 Arhivare documente
 Cheltuieli aferente procedurilor
de achiziție
 Multiplicare, cu excepția materialelor
de informare şi publicitate
 cheltuielile aferente garanțiilor oferite
de bănci sau alte instituții financiare
 taxe notariale
 abonamente la publicații de
specialitate
 Cheltuieli financiare şi juridice
(notariale):
o prime de asigurare bunuri
(mobile şi imobile)
o asigurarea medicală pentru
călătoriile în străinătate,
o prime de asigurare
obligatorie auto (excluzând

80
asigurarea CASCO)
o d) cheltuieli aferente
deschiderii, gestionării şi
operării contului/conturilor
bancare al/ale proiectului
Materiale consumabile:
a) cheltuieli cu materialele
auxiliare
b) cheltuieli cu materialele pentru
ambalat
c) cheltuieli cu alte materiale
consumabile
 producția materialelor publicitare şi
de informare
 tipărirea/multiplicarea materialelor
publicitare şi de informare
 difuzarea materialelor publicitare şi
de informare
 dezvoltare/adaptare pagini web
 închirierea de spațiu publicitar
 alte activități de informare şi
publicitate

14. Bibliografie

1. Site-ul primariei sectorului 2 Bucuresti: https://www.ps2.ro/


2. https://files.finantare.ro/2019/pocu_lista_axa_4.pdf
3. https://www.fonduri-structurale.ro/fisa-proiect/2/programul-operational-capital-
uman/289/pocu-3-5-programe-de-ucenicie-si-stagii
4. https://www.fonduri-structurale.ro/program-operational/2/programul-operational-
capital-uman
5. https://www.directmm.ro/wp-content/uploads/2018/02/Atributiile-principale-din-fisa-
de-post-pentru.pdf

81
6. https://www.fonduri-ue.ro/images/files/programe/CU/POCU-
2014/20.04/ORIENTARI.GENERALE.POCU.pdf
7. https://www.fonduri-ue.ro/transparenta/declaratii/15-programe-operationale/2014-
2020/pocu/67-pocu-ip-prj
8.

82