Sunteți pe pagina 1din 24

Studiu privind evaluarea performantelor pe categorii de functionari publici

Cuprins
1. Capitolul 1: Orgnizarea si functionarea comunei Perieni 2. Capitolul 2: Studiu privind evaluarea performantelor pe categorii de functionari publici 3. Capitolul 3: Concluzii si propuneri

Capitolul 1: Orgnizarea si functionarea comunei Perieni


1.Scurt istoric Comuna Perieni se afla situata in partea de Sud-Vest al judetului Vaslui, la11km distanta de orasul Barlad si la 50km distanta de municipiul Vaslui. Comuna Perieni are o suprafata de 6204 ha si o populatie de 3632 locuitori. Denumirea comunei vine de la Perii lui Yeni un turc care avea o carciuma pe aceste meleaguri. In cadrul comunei Perieni se afla Statiunea Centrala de Cercetare pentru combaterea eroziunii solului, infiintata in anul 1970. Obiectivul principal de dezvoltare al Statiunii Perieni, care dispune de 819 h,este acela de a verifica in conditii de productie pe bazine hidrografice mici,in marime naturala, eficienta antirrozionala si economica a masurilor, metodelor si tehnicilor de conservare a solului si apei, stabilite de catre sectorul de cercetare. Sectorul de dezvoltare cuprinde doua ferme de cultura a cerealelor si plantelor tehnice, o ferma viticola, o ferma zootehnica, un sector de conditionat seminte si un sector mecanic. 2.Cadrul legal Primaria Comunei Perieni este o autoritate a administratiei publice, care functioneaza pe baza principiilor autonomiei locale si descentraliarii serviciilor publice. Primaria Comunei Perieni isi desfasoara activitatea pe baza Legii 215/2001, republicata si modificata prin legea 286/2006. 3.Organizare interna Administratia publica a comunei Perieni se intemeiza pe principiul descentralizarii, autonomiei locale, deconcentrarii, serviciilor publice, egibilitatii autoritatii administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor, locale de interes deosebit. Autoritatile administratiei publice locale prin care se realizeaza autonomia locala la nivelul comunei sunt: Consiliul local al comunei Perieni, ca autoritate deliberativa si Primarul comunei Perieni ca autoritate executive.

Consiliul local si Primarul functioneaza ca autoritati ale administratie publice locale si rezolva treburile publice din comuna in conditiile prevazute de lege. Atributii competente si sarcini ale consiliului local: alege din randul consilierilor viceprimarul, respectiv viceprimarii, dupa caz; stabileste, in limitelele normelor legale, numarul de personal din aparatul propriu; aproba statutul comunei, precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului stabileste impozite i taxe locale, precum si taxe speciale, inconditiile legii; aproba, la propunerea primarului,in condiiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal i regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate, ale institutiilor si serviciilor publice, precum si ale regiilor autonome de interes local; administreaza domeniul public i domeniul privat al comunei; hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii; hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, in conditiile legii; infiinteaza institutii publice, societati comerciale i servicii publice de interes local; urmarete,controleaza si analizeaza activitatea acestora; instituie, cu respectarea criteriilor generale stabilite prin lege,norme de organizare si functionare pentru institutiile si serviciile publice de interes local; numeste i elibereaza din functie, in conditiile legii, conducatorii serviciilor publice de interes local, precum i pe cei ai institutiilor publice din subordinea sa;

confera persoanelor fizice romane sau straine, cu merite deosebite, titlul de cetatean de onoare alcomunei sau al orasului; hotaraste, n conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romne sau straine, cuorganizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, n vederea finantarii i realizarii n comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local;

hotaraste infratirea comunei sau orasului cu unitati administrativ-teritoriale similare din alte tari;
4

sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase; asigura libertatea comertului si incurajeaz libera initiativa, n conditiile legii; aplica sanctiuni disciplinare, n conditiile legii, persoanelor pe care le-a numit;

Primaria comunei Perieni are o structura functionala, cu activitate permanata, constituita din primar, viceprimar si secretarul comunei Perieni a carei misiune principala este: de a duce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.

Atributiile primarului : asigura respectarea prevederilor Constitutiei,precum si punerea

inaplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cucaracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor publice centrale, precum i ahotarailor consiliului judetean; asigura aducerea la ndeplinire a hotararilor consiliului local; intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local; ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor,epidemiilor sau epizotiilor, impreuna cu organele de specialitate ale asigura aducerea la indeplinire a hotararilor consiliului local, in situatia in care consideraca hotararea este ilegala in trei zile de la adoptare sesizeaza prefectura

propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la problemelelocale de interes deosebit. Pe baza hotararii consiliului local, ia masuri pentru organizarea acestei consultatii in conditiile legii.

Atributii ale viceprimarului : exercita atributiunile Primarului n lipsa acestuia din localitate, cu exceptia celor ce nu pot fi delegate;

asigura

elaborarea

Regulamentului

local

de

urbanism

si

documentatiilor de urbanism siamenajarea teritoriului, le prezinta spre aprobare Consiliului local, potrivit prevederilor legale, iar dupaaprobare urmareste realizarea acestora; solutioneaza operativ, in spiritul legii, constatarile corpului de consulieri a disciplinei in constructii, cat si eliberarea autozizatiilor de constructii,in conformitate cu planul urbanistic si amenajarea teritoriului; vegheaza la respecatarea normelor de protectie a mediului si a ecosistemului din teritoriu administrat de municipiu, conform legii si specificului local; urmareste tinerea la zi a bancii de date privind amenajarea teritoriului si lucrarilor de cadastru imobiliar; indeplineste functia de Ofiter de stare civila; controleaza activitatea de rezolvarea a scrisorilor, sesizarilor si cererilor cetatenilor in domeniul sau de activitate; Indeplineste si alte atributii delegate de Primar n conditiile legii Secretarul in calitate de functionar public de conducere ,are urmatoarele atributii principaleconform Legii nr. 215/2001 a administratiei publice locale: Comunica in scris consilierilor invitatia la sedinta asigurind convocarea consiliului local,in termenul stabilit de lege; Pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local; Aduce la cunostinta publica ordinea de zi a sedintei consiliului local; Intocmeste procesul verbal al sedintei consiliului local; Semneaza impreuna cu presedintele de sedinta procesul verbal; Intocmeste un dosar special pentru fiecare sedinta de consiliu care va fi numerotat,semnat si sigilat, impreuna cu consilierul care conduce sedinta; Colaboreaza la redactarea proiectelor de hotariri si le avizeaza pentru legalitate; Comunica hotaririle consiliului local primarului si prefectului, de indata,dar nu mai tirziu de 3 zile de la data adoptarii; Asigura comunicarea catre autoritatile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau primar, in termen de cel mult 10 zile,daca legea nu prevede altfel; Elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, in afara celor cu caracter secret, stabilit legii;
6

Legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea copiilor cu acte originale, in conditiile legii.

4.Organigrama Serviciul de taxe si impozite si Controlul comercial Protectie civila Serviciul de Contabilitate, Buget,Finante si Administratie Biroul comunitar pentru Cadastru si agricultura Serviciul de Urbanism,Investitii,Manage mentul proiectelor. Serviciul public Politie Comunitara

Primar

Consiliul local Perieni


Viceprimar

Serviciul gospodariei comunale Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor Compartimentul Resurse umne Secretar Arhiva Oficiul juridic Compartimentul de asistenta sociala

5.Relatii functionale interne si externe: a.Relatii interne:


7

Relatiile in cadrul institutiei publice, sunt relatii interne intre compartimente si intre functii diferite.Potrivit criteriilor de constituire in sistem a sarcinilor publice corespunzator tipurilor de servicii cinoscute se potidentifica, in cadrul aceleeasi institutii, relatii obligatorii, care sunt reglementate de anumite acte juridice saurelatii facutative. Ca relatii interne se pot identifica : relatiile dintre agentul agricol si compartimentul impozite si taxe, ca urmare a datelor care sefurnizeaza din registrul agricol despre fiecare contribuabil si despre averea acestuia (cladiri, terenuri) careconstituie sursa de stabilire din oficiu a impozitelor si taxelor ; relatiile dintre compartimentul impozite si taxe si compartimentul cheltuieli, ca urmare a datelor furnizate de primii necesare in fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli ; relatiile dintre compartimentul asistenta sociala si compartimentul cheltuieli, ca urmare a datelor furnizate despre dosarele intocmite pentru ajutorul minim garantat, pentru sustinerea persoanelor cu handicap si protectie a copilului ; relatiile dintre compartimentul urbanism si compartimentul impozite si taxe.

Relatii intre consiliul local si primar sunt relatii de autoritate deoarece primarul este autoritate executiva iar consiliul local deliberativa. In acelasi timp, din punct de vedere al modului de formare, ambele autoritati sunt constituite prin votul cetatenitlor, ceea ce le confera in egala masura legitimitate, deosebirea intreele fiind de natura juridica.Se poate vorbi de existenta in primul rand, de existenta unor relatii de cooperare si control prin delegare, atat Consiliul Local avand competente de control asupra primarului cat si acesta, la randul sau asupra Consiliului Local prin competentele pe care le are in virtutea dublului sau rol de autoritate locala si in acelasi timp agent al statului (controlul de legimitate si dreptul de a sesiza prefectul).

b.Relatii externe:

Relatiile dintre autoritatile publice centrale si autoritatile publice locale sunt extrem de variate si complexe, elemanifestandu-se ca relatii de autoritate ierarhica cu institutiile superioare. Relatiile dintre autoritatea de varf a administratiei publice si autoritatile locale ale administratiei publice sunt derelatii de autoritate ierarhica, generate de

competenta generala pe care o are guvernul de a conduce administratia publica locala la nivel national. Expresia acestui tip de relatii de autoritate este dreptul de control al legalitatii pecare il are prefectul, ca reprezentant al Guvernului in teritoriu, precum si dreptul guvernului de a emite acte juridice obligatorii pentru aceste autoritati locale. Autoritatea guvernului asupra consiliilor locale trebuieexercitata strict in limitele legii si cu respectarea autonomiei functionale a acestora, principiul autonomiei administrative si al descentralizarii serviciilor publice fiind inscrise in Constitutie. Autoritatile administratiei publice locale au relatii externe cu urmatoarele institutii : cu Directia Generala a Finantelor Publice a judetului din care face parte institutia respectiva, cu privire ladarile de seama contabile (trimestriale si anuale), a contului de executie ; cu Consiliul Judetean, in legatura cu transferul si subventiile de credite bugetare de la aceasta institutie catreadministratiile publice locale; cu Trezoreria Finantelor publice referitor la aprobarea de catre aceasta a deschiderii de credite bugetate conform bugetului de venituri si cheltuieli, a efectuarii de plati conform deschiderii facute, a efectuarii de incasari incontul institutiei publice locale de la diferite institutii publice si de la contribuabili ; cu alte institutii publice (directia de sanatate publica, casa judeteana de pensii, bugetul de stat) in calitate decontribuabil ; cu contribuabilii (agentii economici, institutii publice si persoane fizice) cu privire la incasarea impozitelor,taxelor ,contributiilor la bugetul local, cu furnizorii de bunuri si servicii; De asemenea administratia publica locala are relatii externe si cu contribuabilii. Aceste relatii pot fi : relatii de cooperare (colaborare), relatii de utilizare a serviciilor publice (servicii efectuate de catreadministratie pentru cetateni), relatii de subordonare a cetatenilor fata de organele administratiei publice locale.
9

Relatiile de colaborare intre autoritatile administratiei publice locale si cetateni trebuie sa ocupe rolul cel mai important, atat din punct de vedere al ponderii cat si al valorii continutului.

Capitolul 2: Studiu privind evaluarea performantelor pe categorii de functionari publici


Evaluarea performanelor profesionale ale funcionarilor publici din cadrul Primariei Comunei Perieni Evaluarea performantelor personalului este una dintre activitatile de management prin care sunt realizate obiectivele organizationale. Activitatea de evaluare este un proces complex cu profunde implicatii la nivel organizational si uman. Creand resorturi pentru manifestarea deplina a aptitudinilor, cunostintelor functionarilor la nivel institutional, practicarea unui sistem al evaluarilor performantelor isi dovedeste utilitatea prin raportarea la beneficiile aduse organizatiei si oamenilor ei. Referitor la categoriile de functionari in cadrul Primariei Comunei Perieni acestea pot fi: Categoria A solicitantii sa aiba studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau cu o diploma echivalenta cu aceasta Categoria B solicitantii supusi definitivarii trebuie sa fi urmat studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma Categoria C absolventi cu studii medii, liceale sau post-liceale, cu diploma Nivelul studiilor functionarului public determina si activitatile pe care le poate desfasura acesta. Astfel: Functionarii publici din categoria A pot sa desfasoare activitati de aplicare si executare a legilor, de control, consiliere, coordonare, conducere, elaborare de reglementari, luare a deciziilor sau alte activitati care necesita cunostinte superioare de specialitate Functionarii publici din categoria B efectueaza activitati de aplicare si executare a legilor, indrumare, elaborare a unor proiecte de reglementari, lucrari pregatitoare pentru luarea deciziilor, unele activitati de conducere, precum si alte activitati care necesita pregatire superioara de scurta durata
10

Functionarii publici din categoria C efectueaza activitati de aplicare si executare a legilor si a altor reglementari, activitati de birou sau de control care necesita o cultura generala medie si cunostinte tehnice sau profesionale de nivel mediu. Aceasta ierarhizare a categoriilor functionarilor publici conform studiilor,

determina deci si domeniul activitatilor pe care le pot desfasura. Se stabileste astfel un sistem piramidal, in cadrul caruia fiecare functionar public ocupa un loc si are competente corespunzatoare nivelului sau de pregatire. In tara noastra, evaluarea functionarilor publici se inscrie in cadrul evaluarii conventionale/formale, avand la baza cadrul legal, cu accent asupra modalitatilor concrete de realizare a obiectivelor individuale inscrise in fisa postului fiecarui angajat. Exista patru dimensiuni ale activitatii de evaluare in cadrul Primariei Perieni: a) Evaluarea cunostintelor candidatilor b) Evaluarea functionarilor publici debutanti c) Evaluarea performantelor profesionale individuale pentru acordarea calificativelor d) Evaluarea structurii posturilor pe care le ocupa functionarii Evaluarea activitatii functionarilor publici se realizeaza in scopul de a avansa sau retrograda in grade de salarizare, de a promova intr-o functie publica superioara, de a stabili cerinte de formare profesionala a functionarilor. Acest proces de evaluare a performantelor profesionale individuale permite Primariei Comunei Perieni sa ajunga la o cuncluzie in ceea ce priveste modul in care functionarul public si-a desfasurat activitatea in raport cu obiectivele urmarite. Procesul de evaluare a performantelor individuale se desfasoara in perioada 1 decembrie a anului anterior evaluarii si pana la 1 decembrie a anului in curs1 si se finalizeaza in perioada 1 decembrie 31 decembrie a anului in curs. Cu toate astea exista si niste situatii de exceptie2: Daca raportul de serviciu al functionarului inceteaza, se modifica sau este supendat in timpul perioadei de evaluare, atunci punctionarul public va fi evaluat pana in acel moment
1

Conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarului public

Conform art. 3 alin 3 si 4 din Metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici din H.G. Nr. 1209/2003

11

Daca raporturile de serviciu ale functionarilor publici care au calitatea de evaluator inceteaza, se modifica sau se supenda, procedura de evaluare se declanseaza si trebuie parcursa intr-o perioada de 15 zile de la incetarea, modificarea sau suspendarea raportului de serviciu. Calificativul acordat in cazul acesta se va lua in calcul la rezultatul final al evaluarii anuale

Daca functionarul public este promovat intr-o categorie superioara, in urma dobandirii unei diplome de studiu de nivel superior, evaluarea se va realiza la momentul promovarii In urma evaluarii performantelor functionarul public va primi unul dintre

urmatoarele

calificative:

exceptional,

foarte

bun,

bun

,satisfacator,

nesatisfacator. Aceste rezultate au efect direct asupra avansarii, promovarii, ramanerii pe post sau retrogradarii functionarului public, iar in cazul restrangerii activitatii, primarul va avea in vedere rezultatele obtinute la evaluare. Evaluarea performantelor profesionale individuale se face in acord cu prevederile legale in vigoare, avandu-se in vedere o metodologie ce prezinta coordonatele fundamentale necesare. Aceasta metodologie stabileste cadrul general pentru: a) Aprecierea obiectiva a performantelor profesionale individuale, prin compararea gradului de indeplinire a obiectivelor individuale cu rezultatele obtinute Este necesar a se preciza si ca stabilirea obiectivelor individuale de atins de catre functionarul public se face in concordanta cu atributiile stabilite in fisa postului. Nu este specificat un numar fix de obiective, fisa postului avand rezervat spatiu pentru patru obiective, insa acest lucru nu limiteaza fixarea unui numar mai mare. Decizia privind numarul obiectivelor se va lua in calcul in limita atributiilor prin fisa postului. Un alt aspect important este dat de faptul ca acestea trebuie sa derive din obiectivele compartimentului, serviciului sau biroului si trebuie sa fie in consens cu cele stabilite de Primaria comunei Perieni. Ele pot fi modificate in conditiile in care institutia le

12

modifica pe ale sale trimestrial, fiind consemnate intr-un document semnat si datat de evaluator si functionarul public care urmeaza a fi evaluat3. Obiectivele individuale trebuie sa se respecte anumite cerinte:4 Sa fie specifice activitatilor care presupun exercitarea prerogativelor de putere publica, ceea ce inseamna ca functionarul public nu va depasi limitele conpetentelor sale in indeplinirea responsabilitatilor; Sa fie cuantificabile, adica sa aiba o forma concreta de realizare; Sa prevada un termen de realizare ; Sa fie realiste, adica sa poata fid use la indeplinire in perioada de timp alocata si resursele precizate; Sa fie flexibile , adica sa poata fi revizuite in functie de modificarile intervenite in prioritatile Primariei Comunei Perieni. b) Corelarea obiectiva intre cerintele functiei publice si activitatea functionarului public; c) Asigurarea unui sistem motivational prin reompensarea functionarilor publici care au obtinut rezultate deosebite; d) Identificarea necesitatilor de instituire a functionarilor publici pentru imbunatatirea rezultatelor activitatii desfasurate in scopul indeplinirii obiectivelor stabilite. Etapele procesului de evaluare stabilite in metodologie sunt:5 - Completarea raportului de catre evaluator; - Interviul de evaluare; - Contrasemnarea raportului de evaluare. Evaluatorul este persoana care are responsabilitatea completarii raportului de evaluare a performantei individuale ale functionarilor publici. Evaluatorul este conducatorul compartimentului in care functionarul public isi desfasoara activitatea sau superiorul ierarhic al functionarului public de conducere, in cazul in care evaluantul este tocmai acesta. Daca acest lucru nu este posibil, evaluatorul este un inalt functionar public. Un inalt functionar public actioneaza ca evaluator pentru functionarii publici de executie
3

In acord cu prevederile legale art. 2 alin(3) din Metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici 4 Conform cu art. 2 alin(2) din Metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici 5 Conform cu art. 5 din Metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici

13

din cadrul compartimentelor care nu sunt coordinate de un functionar public de conducere. Acesata calitate poate fi avuta si de demnitar pentru functionarii publici avuti in subordine (evaluarea secretarului primariei este realizata de catre primar in baza propunerii consiliului local). Evaluarea trebuie sa fie obiectiva, adica trebuie sa se bazeze pe cunoasterea reala a activitatii desfasurate de angajat pe toata perioada evaluata si sa nu fie marcate doar momentele bune, cele slabe sau doar o anumita etapa de activitate. In acest caz, vor fi intalnite erorile de evaluare, rezultatele ne mai fiind concludente. Indatoririle evaluatorului sunt urmatoarele : - Analizeaza modul in care au fost indeplinite obiectivele individuale; - Evalueaza standardele generale de performanta, corelate cu fisa postului; - Stabileste calificativul final al evaluarii; - Consemneaza informatii privitoare la dificultatile inregistrate de functionar in timpul perioadei evaluate , dar si performantele deosebite realizate. - Stabileste obiectivele si termenele limita individuale pentru urmatoarea etapa de evaluare; - Stabileste necesitatile de instruire pentru urmatoarea perioada de evaluare. Notarea criteriilor de performanta si stabilirea parcurgandu-se urmatoarele etape :6 Performanta aferenta fiecarui obiectiv este evaluata pe o scalacrescatoare de la 1 la 5: 1 corespunzant calificativului nesatisfacator,2 calificativului satisfacator, 3 calificativului bun, 4 calificativului foarte bun, 5 calificativului exceptional. Nota 1 corespunzatoare calificativului nesatisfacatortrebuie interpretat ca fiind standardul asteptat si are ca efect direct eliberarea din functie a functionarului public in cauza7. Daca exista circumstante atenuante acestea pot fi inscrise in partea descriptive a formularului de evaluare. In mod corespunzator , nota 5 corespunzatoare calificativului exceptional se acorda pentru performante deosebite, avandu-se in vedere nivelul de calificativului final se fac

Conform cu art. 7-9 din Metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici
7

Conform art. 84 alin 4 lit. d din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici

14

instruire si de experienta al unui functionar public. Aceata nota nu trebuie acordata cu usurintaj, ci, dupa o prealabila analiza a rezultatelor obtinute. Dupa notarea fiecarui obiectiv se calculeaza media aritmetica-totalul notelor

acordate impartite la numarul obiectivelor. Fiecare standard de performanta relevant pentru evaluare trebuie notat pe o scala de la 1 la 5, intr-un mod similar celui aferent activitatii direct corelate cu obiectivele . Astfel cel putin unul dintre standardele de performanta va fi considerat foarte important sau important ori mai putin important. Ulterior se calculeaza media aritmetica a diferitelor standard de performanta. Se obtine o nota finala pentru evaluare, ca medie a celor doua note obtinute pentru evaluarea gradului de indeplinire aobiectivelor individuale standardelor de performanta. Corespondenta intre media generala obtinuta si calificativul final de evaluare : Intre 1 si 1.50 calificativul obtinut este nesatisfacator; Intre 1.51 si 2.50 calificativul obtinut este satisfacator; Intre 2.51 si 3.50 calificativul obtinut este bun; Intre 3.51 si 4.50 calificativul obtinut este foarte bun; Intre 4.51 si 5.00 calificativul obtinut este exceptional; si indeplinirea

Dupa incheierea acestei proceduri de evaluare are loc desfasurarea interviului, o alta etapa in cadrul procesului de evaluare. Interviul, ca etapa a procesului de evaluare, reprezinta un schimb de informatii care are loc intre evaluator si functionarul public. Se indentifica o serie de functii ale interviului, dupa cum urmeaza: a) Functia de informare, functionarul public evaluat fiind cel informat cu privire la continutul raportului de evaluare b) Consensualitatea, in sensul ca evaluatorul si functionarul public trebuie sa ajunga la un punct comun in ceea ce privesc notele acordate sau metiunile facute in raport; c) Functia de consemnare, functionarul public si evaluatorul putand inscrie in formularul de raport orice consemnari, le semneaza si stampileaza; Ulterior semnarii raportului , acesta este inaintat superiorului evaluatorului care il va contrasemna sau va dispune efectuarea modificarilor necesare, daca se constata
15

divergente majore de opinie intre evaluator si functionar sau evaluare nu corespunde realitatii. De asemenea, sunt stabilite obiectivele viitoare pe care functionarul public le are de indeplinit, precum si criteriile de performanta , aceste fiind incluse de evaluator in finalul raportului de evaluare. Daca este cazul se vor stabili si necesitatile de pregatire profesionala pentru perioada urmatoare. Rezultatele obtinute de functionarul public la evaluarea anuala ii da dreptul acestuia la avansarea si promovare in functie. Ei pot primi recompense morale si materiale pentru rezultatul muncii lor. Un rol important in cadrul procesului de evaluare a performantelor functiionarilor publici este desinut de compartimentul de resurse umane care pana la data de 31

decembrie a fiecarui an comunica criteriile stabilite de Agentia Nationala a Functionarilor Publici, transmit tuturor compartimentelor rapoartele de evaluare, coordoneaza si monitorizeaza procesul de evaluare a performantelor profesionale individuale, asigura asistenta de specialitate evaluatorilor si functionarilor ce urmeaza a fi evaluat, include rezultatele evaluand dosarele profesionale ale celor evaluate si planifica participarea la programe de instruire. Procedura de evaluare a categoriei inaltilor functionari publici are ca element distinctiv comisia de evaluare, care inlocuieste evaluatorul functionarilor publici in

general. Comisia de evaluare este alcatuita din cinci membri, respectiv un presedinte si patru membri, specialisti in administratia publica ( nu se face o alta specificatie, astfel incat, din interpretarea legii, acestia pot fi cadre didactice universitare cu inalta pregatire in domeniu). Membrii comisiei sunt numiti prin decizie a primului ministru. la propunerea ministrului administratiei si internelor. Lucrarile comisiei se vor desfasura fie prin intalnire directa, fie prin corespondenta, insa, ei trebuie sa se intalneasca inaintea finalizarii raportului de evaluare. Raportul de evaluare a performantei unui inalt functionar public nu este standardizat, insa trebuie sa contina obligatoriu referiri privitoare la: modul si gradul de indeplinire a obiectivelor stablilite de conducatorul autoritatii sau a institutiei respective; modul de indeplinirea a obiectivelor si perfomatelor obtinute de structurile conduse;
16

propunerile privind eficientizarea activitatii structurilor conduse. Vor fi indentificate deficientele in activitatea si modul de inlaturare a acestora. Metodologia de evaluare este asemenatoare cu cea aplicabila a functionarilor

publici in general, exceptie facand faptul ca notele finale sunt stabilite de comisia de evaluare, iar interviul nu mai are loc, rezultatele fiind aduse la cunostina inaltului functionar public. Spre deosebire de functionarii publici, inaltii functionari nu pot discuta aspectele din raportul de evaluare, singura modalitate de contestatare fiind actiunea in fata instantei de contencios administrativ. Procedurile de evaluare a functionarului public debutant se desfasoara dupa anumite criteriii expres stablite de lege cu scopul de conveni daca persoana corespunde din punct de vedere profesional functiei. In procesul de evaluare a functionarului public debutant intervin trei parti, fiecare avand un rol bine definit: a. functionarul public debutant; b. evaluatorul; c. indrumatorul. Functionarul public debutant este o persoana care a promovat concursul de intrare in corpul functionarilor publici de cariera, direct sau dupa absolvire, dar nu indeplineste conditiile de vechime necesare numirii intr-o functie publica definitive, in conditiile legii. Functionarul este evaluat pe toata perioda de stagiu de sase luni pentru functionarii numiti in functii corepunzatoare clasei a IIIa , de 8 luni pentru functionarii numiti in functii corespunzatoare a IIa si de 12 luni pentru cei numiti in functii corepunzatoare clasei I. Functionarul publici debutant are indatorirea de a raspunde cu profesionalism si impartialitate la toate solicitarile postului, trebuie sa isi perfectioneze pregatirea profesionala teoretica si sa isi insuseasca deprinderile practice necesare exercitarii functiei. In relatia sa cu indrumatorul, functionarul debutant trebuie sa se consulte in probleme ce privesc responsabilitatile de indeplinit , sa observe sis a adopte o conduit conforma statului avut in organizatie. Este necesar sa participe la seminarii stiintifice in vederea desavarsirii

17

pregatirii profesionale si la formele de pregatire organizate pentru functionarii publici debutanti. Functionarul debutant va intocmi un raport de stagiu ( standardizat) pe care il va inainta evaluatorului si care va face referire la aspecte precum atributiile ce reies din fisa postului, cele delegate de superiorul ierarhic, cursurile de specializare sau alte forme de perfectionare urmate pe perioada de stagiu, activitati in care s-a implicat, sustinerea de lucrari la conferinte , simpozioane, dificultati intampinate. Rolul indrumatorului este unul extrem de important pentru viitorul functionar public. Capacitatea de a transmite initialului cele mai bune practivi de indeplinire a atributiilor de serviciu, sprijinul si suportul moral oferit, indreptarea eventualelor greseli, oferirea unui model sunt doar cateva dintre responsabilitatile indrumatorului. Cu cinci zile inaintea incheierii perioadei de stagiu se intocmeste raportul privind evaluare performantelor individuale ( formular standard) care va cuprinde: descrierea activitatii desfasurate de functionarul public debutant; aptitudinile pe care le-a dovedit in modul de indeplinirea a indatoririlor de serviciu; conduit functionarului public debutant in timpul serviciului; concluzii privind nivelul de performanta si recomandarile privind numirea in functia publica defnitiva sau, dimpotriva, eliberarea din functie, daca raportul nu este conform. Evaluatorul este superiorul ierarhic sau seful serviciului in care functionarul public debutant isi indeplineste atributiile de serviciu. Evaluatorul nu poate fi si indrumator pentru functionarul public debutant/ Acesta are urmatoarele indatoriri: primeste si analizeaza referatul indrumatorului si pe cel al functionarului public debutant; completeaza raportul de evaluare; stabileste calificativul de evaluare; face propuneri privind numirea in functia publica definitive sau eliberarea din functie; aduce la cunostinta functionarului public rezultatul raportului perioadei de stagiu si propunerile facute, nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la intocmirea raportului.
18

Potrivit legii, notarea criteriilor de evaluare si stabilirea calificativului de evaluare se face astfel: criteriile de evaluare se noteaza de la 1 la 5, nota 1 fiind cea mai mica, nota 5 cea mai mare. Nota exprima aprecierea indeplinirii fiecarui criteriu de evaluare; se face media artmetica a notelor obtinute pe fiecare criteriu de evaluare si se obtine nota finala; calificativul obtinut satifacator daca este intre 1 si 3 si nesatifacator, daca media este 3, 01 si 5. Criteriile avute in vederea pe durata perioadei de stagiu se refera la cunoasterea reglementarilor specifice domeniului de activitate, a principiilor ce guverneaza activitatea de administratie publica, precum si a structurii si modului de functionare. De asemenea, sunt urmarite capacitatea de indeplinirea a atributiunilor de serviciu, adaptabilitatea si flexabilitatea in indeplinirea responsabilitatilor, capacitatea de analiza si sinteza, capacitatea de comunicare, de lucru in echipa. Un aspect important este dat de comportamentul functionarului public debuntant in accord cu normele de deontoogie profesionala. Functionarul public debutant are dreptul la contestatie, in termen de 3 zile de la data luarii la cunostinta a calificativului primit. Analiza contestatiei va fi realizata de superiorul ierarhic al evaluatorului. In urma analizei, daca se va ajunge la concluzia ca raportul nu corespunde realitatii , are dreptul de a modifica notele si , implicit calificativul acordat. Functionarul va primi un raspuns in 3 zile. Daca este nemultumit se va adresa instantei de contencios administrative in condtiile legii. La evaluarea performantelor in anul 2012 la Primaria Comunei Perieni, au participat la activitatea de instruire: o 10 de functionari au participat la cursuri de perfectionare desfasurate in cadrul Primariei o 5 functionari publici au absolvit cursurile postuniversitare in Managementul institutiilor publice Alte activitati derulate in cadrul aceluiasi an: o Actualizarea regulamentului de organizare si functionare o Evaluarea performantelor profesionale individuale in anul 2012 o Avansarea a 7 functionari publici din primarie in baza propunerilor sefilor de compartiment o Intalniri formale cu personalul angajat
19

Capitolul 3: Concluzii si propuneri


Evaluarea anuala a performantelor functionarilor publici din cadrul Primariei Comunei Perieni este foarte importanta, pentru ca astfel conducerea institutiei se asigura ca personalul este potrivit pentru activitatea desfasurata, ca este capabil sa realizeze obiectivele acesteia intr-un mod eficient. Potrivit legii, toti functionarii publici au dreptul de a avansa in gradele de salarizare si de a fi promovati intr-o functie publica superioara. Functionarul public care a obtinut calificativul nesatisfacator nu va fi pomovat sau nu i se va mari salariu din cauza nepregatirii sale. In urma ultimei evaluari a Primariei Comunei Perieni nu s-au inregistrat cazuri de retrogradare intr-o functie inferioara. In urma evaluarii se poate stabili daca persoana respective este potrivita pentru functia respectiva, este important si modul in care functioanarul public se integreaza in colectivul in care lucreaza, amabilitatea si raspunderea promta a tuturor cerintelor poate genera un raspuns multumitor pentru functionarul public. Conform unei analize privind studiile functionarilor publici din cadrul Primariei, am constatat ca marea majoritate dintre ei au studiile universitare incheiate. Dintr-un numar total de 50 , 15 din ei au absolvit studiile superioare de lunga durata cu diploma, 25 studii superioare de scurta durata iar cei cu studiile liceale incheiate fiind intr-un nr de 10. Evaluarea performantelor unui functionar public presupune o modalitate prin care fiecare sa isi cunoasca capacitatile sale profesionale si daca este cazul sa se perfectioneze. Prin evaluarea performantelor functionarilor publici se urmareste verificarea capacitatii de a rezolva problemele eficient de autoperferctionare si de valorificare a experienitei dobandite, creativitatea si sprijinul de initiative, capacitatea de planificarea si de a actiona strategic, capacitatea de a organiza eficienta a activitatilor de seviciu. timpul propriu pentru indeplinirea

20

ANEXA 1

RAPORT DE EVALUARE
a performanelor profesionale individuale ale funcionarilor publici 1

Numele i prenumele ......................................................... Funcia public ............................................................. Gradul de salarizare ........................................................ Data ultimei promovri ...................................................... Perioada evaluat: de la ......................... la ....................... Studii: ..................................................................... ............................................................................. Programe de instruire*): ............................................................................. ............................................................................. ___________ *) Urmate n perioada evaluat. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nr. Obiective % din Termen Realizat (pondere) Notare

HOTARAREA nr. 1.209 din 14 octombrie 2003 privind organizarea i dezvoltarea carierei funcionarilor publici ANEXA 3 Modelul raportului de evaluare
1

21

ANEXA 2

Chestionar de evaluare a satisfaciei profesionale Chestionarul de satisfacie aplicat cuprinde 30 itemi i nregistreaz rspunsurile pe o scal Lichert n cinci trepte, fiecrui tip de rspuns acordndu-i-se un anumit numr de puncte: SA-sunt de acord n totalitate A-sunt de acord AD-cteodat sunt de acord/cteodat nu D-nu sunt de acord SD-dezacord total Itemii acoper mai muli factori: a) relaia cu eful ierarhic( comunicare ef-subaltern, feed-back, suport afectiv i informativ, atitudine n munc) 1.simt c ii pot spune supervizorului meu ceea ce cred 2.supervizorul meu mi spune ceea ce se ateapt de la mine 4. supervizorul meu m apreciaz cnd mi fac treaba bine 5. supervizorul m trateaz cu respect i demnitate 6.supervizorul meu m informeaz despre lucrurile pe care trebuie s le tiu 7.supervizorul meu mi permite s-mi fac slujba fr a se interfera 8.supervizorul meu mi d feedback regulat despre munca mea/performana mea b) lucrul n echip.i corespunde urmtorii itemi 3.exist o problem de favoritism n grupul meu de lucru 20.majoritate persoanelor din grupul meu de lucru coopereaz pentru pentru a ndeplini cerinele de lucru 21. exist cloaborare ntre grupul meu de lucru i alte grupuri de lucru c)aderare la valorile instituiei 9. eful supervizorului meu ne ofer sprijinul de care avem nevoi 10.conducerea instituiei ne informeaz n legtura cu ceea ce instituia ncearc s realizeze 11.conducerea instituiei acord atenie ideilor i sugestiilor personale la acelai nivel ca mine 12. am ncredere n imparialitatea conducerii instituiei 14. sunt mndru c lucrez pentru SC...Xx...SRL
22

15.faptul c lucrez la SC...XX..SRL mi va aduce probabil genul de viitor pe care mi-l doresc 16.consider c SC...Xx...SRL face o treab bun pentru clienii si 17. n general sunt mulumit pentru c lucrez la SC...Xx...SRL 26.consider c SC...Xx...SRL face o treab bun pentru clienii si 27 conducerea companiei este orientat spre client d)management participativ 13. simt c slujba mea este sigur dac sunt un bun performer 24.sunt capabil s obin resursele de care am nevoie n munca mea 25.am destul libertate pentru a mi face treaba bine e)factorii de munc 18. sunt pltit corespunztor pentru genul de munc pe care o fac 19.bonusurile i beneficiile acordate rspund celor mai multe din nevoile mele imediate 22. n mediul meu de lucru, condiiile de confort acordate sunt satisfctoare 23.regulamentele i procedurile companiei interfer ndeplinesc obligaiile de serviciu f)feed-back chestionar 28.cred c chestionarul acoper toate ariile pe care a vrea s le includ n feed back 29. am nteles pe deplin fiecare aspect al acestui chestionar 30.exist vreo arie sau vreun aspect neacoperit de acest chestionar, pe care ai dori s-l menionai?.Interpretarea cantitativ categorii insatisfacie mare insatisfacie uoar satisfacie moderat satisfacie medie satisfacie mare a testului grupeaz scorurile n 5 cu modul n care mi

23

Bibliografie
1. Metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale

functionarilor publici

2. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici 3. Pregatirea profesionala si cariera personalului din Administratia Publica, Ana Maria Bercu, ed. Universitara, Bucuresti, 2009 4. Cartea functionarului public, Boiana Augusta Berchi, Ed. Teora

24