Sunteți pe pagina 1din 25

UNIVERSITATEA “NICOLAE TITULESCU” DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI


ADMINISTRAŢIE

PROGRAMUL DE STUDII DE MASTERAT

MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIILOR ȘI
SERVICIILOR PUBLICE
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GIURGIU

Coordonator științtific

Conf. Univ. Dr. Costel Stanciu

Masterand

Constanda Lavinia

MOSP, Anul I, Grupa 2


CUPRINS
SECTIUNEA I –A – PREZENTAREA INSTITUTIEI DE PRACTICA

1.1. DENUMIREA INSTITUŢIEI, PROFIL, OBIECT DE ACTIVITATE PROFESIONALĂ

1.2. BAZA LEGALĂ DE ÎNFIINŢARE

1.3. LEGISLAŢIA PE BAZA CĂREIA ÎŞI DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA

1.4. OBIECTIVELE FUNDAMENTALE URMĂRITE PE URMĂTORII DOI ANI

1.5. MODALITĂŢILE DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII ÎN CADRUL INSTITUŢIEI ANALIZATE


( STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI PREZENTAREA SUCCINTĂ ATRIBUȚIILOR FIECĂRUI
COMPARTIMENT)

SECȚIUNEA A II-A ACTE ŞI CONTRACTE ADMINISTRATIVE. CIRCUITUL DOCUMENTELOR.

2.1. PREZENTAREA UNOR EXEMPLE DE ACTE ADMINISTRATIVE:

2.2. PREZENTAREA UNUI CIRCUIT AL DOCUMENTELOR PENTRU ADOPTAREA UNUI ACT


ADMINISTRATIV ETC.

2.3. PREZENTAREA UNUI CIRCUIT AL DOCUMENTELOR PENTRU OBŢINEREA UNUI AVIZ,


AUTORIZAŢII

SECȚIUNEA A III-A RESURSELE UMANE LA NIVELUL INSTITUŢIEI ANALIZATE

3.1. PREZENTAREA RESURSELOR UMANE ALE INSTITUŢIEI (PE CATEGORII DE VÂRSTE, FUNCŢII -
DE CONDUCERE, DE EXECUŢIE, VECHIME ETC.)

3.2. PREZENTAREA NORMELOR REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL RESURSELOR UMANE

3.3. PROCEDURI DE SELECŢIE ŞI RECRUTARE A PERSONALULUI DE GESTIUNE ŞI DE EXECUŢIE

3.4. .MODALITATI DE PROMOVARE SI MOTIVARE A SALARIATILOR, INSTRUMENTE, MIJLOACE

3.5. PROCEDURI DE EVALUARE ŞI CONTROL A PERSONALULUI; INSTRUMENTE,


COMPETENŢEFORME, INDICATORI DE PERFORMANŢĂ FOLOSIŢI SAU CARE AR TREBUI FOLOSIŢI

3.6. COMPARTIMENTE SPECIALIZATE ÎN ACTIVITATEA DE PERSONAL; PREZENTAREA DETALIATĂ


A ORGANIZĂRII SALE, ÎNCADRĂRII CU PERSONAL, ACTIVITĂŢI CE SE DERULEAZĂ AICI;

3.7. APRECIEREA PERSONALĂ ASUPRA STILULUI DE LUCRU ŞI A PERFORMANŢELOR


ANGAJAŢILOR

BIBLIOGRAFIE
Secţiunea I –a – Prezentarea instituţiei de practică

1.1. Denumirea instituţiei, profil, obiect de activitate profesională

Giurgiu  este reședința și cel mai mare oraș al județului Giurgiu, Muntenia, România. Este
un port fluvial important și un punct de frontieră cu Bulgaria.

Primăria Municipiului Giurgiu este persoană juridică de drept public având patrimoniu propriu şi
capacitate juridică deplină şi, îşi desfăşoară activitatea în sediul situat în Strada București, Nr. 49-
51, Giurgiu.

  Primăria Municipiului Giurgiu (Aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local) este o


structură funcţională cu activitate permanentă care duce la îndeplinire       hotărârile Consiliului
Local şi Dispoziţiile primarului şi asigură întocmirea actelor pregătitoare şi realizarea
operaţiunilor tehnico-materiale necesare elaborării proiectelor de acte administrative care se supun
spre aprobare sau emitere autorităţii publice locale competente, precum şi alte activităţi necesare
bunei funcţionări a Primăriei municipiului Giurgiu.
Primăria Municipiului Giurgiu organizează şi desfăşoară activităţi de stare civilă, registru
agricol, contencios administrativ, autoritate tutelară, urbanism şi cadastru.
Primăria municipiului Giurgiu este ordonator principal de credite pentru instituţiile şi serviciile din
subordinea Consiliului Local.

Obiectul de activitate al Primăriei Giurgiu îl reprezintă gestionarea eficientă a resurselor


municipiului Giurgiu, precum şi siguranţa fizică şi socială a comunităţii de aici. In prezent
primaria Municipiului Giurgiu, colaboreaza cu institutii din tara si strainatate in vederea formarii
profesionale a functionarilor publici.

1.2. Baza legală de înfiinţare

Primaria Municipiului Giurgiu este organizată și funcționează potrivit prevederilor Legii


administrației publice locale nr.215/2001 privind aprobarea organigramei și numărului de posturi
ale aparatului propriu de specialitate și în conformitate cu hotărârile Consiliului privind aprobarea
organigramei si numarului de posturi ale aparatului propriu de specialitate. 

1.3. Legislaţia pe baza căreia îşi desfăşoară activitatea

La baza functionarii Primariei Giurgiu se afla urmatoare legi:

 Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale(publicată in Monitorul Oficial nr. 204
din 23 aprilie 2001),modificată prin  Legea 286/2012  - prin care se reglementează regimul
general al autonomiei locale,precum şi organizarea şi funcţionarea autorităţilor
administraţiei publice locale.
 Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 ***(Republicată privind Statutul funcţionarilor
publici) - a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 8
decembrie 1999 şi a mai fost modificată de-a lundul timpului prin mai multe legi.
 Hotărârea nr. 1084 din 25/10/2001,Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 707 din
07/11/2001privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performanţelor profesionale
individuale ale funcţionarilor publici, precum şi de contestare a calificativelor
acordate.Potrivit acestei hotărâri,Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici stabileşte
anual criteriile de performanţă pe baza cărora se face evaluarea performanţelor
profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul următor.
 Hotărârea nr.1083 din 25 octombrie 2001-privind organizarea şi funcţionarea comisiilor de
disciplina din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice – prin care se reglementeaza modul
de constituire, componenţa, atribuţiile,modul de sesizare şi procedura de lucru ale
comisiilor de disciplina din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.
Ordonanţa nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare  a consiliilor locale,publicată în Monitorul Oficial nr.90 din 2
februarie 2002

1.4. Obiectivele fundamentale urmărite pe următorii doi ani


Pentru a atinge standardele unui oras civilizat în sensul unui confort urban de care
locuitorii sa beneficieze se continua programul de optimizare a infrastructurii astfel:

o Realizarea treptei biologice a ”Staţiei de epurare a apelor uzate” ;


o Întreținerea și reparația reţelei de distribuţie a agentului termic primar şi secundar,aceasta
necesitând reparaţii, înlocuiri;
o reabilitarea si modernizarea cladirii Centrului Social, din strada Episcopiei, nr.9 ;
o reabilitarea termica a locuintelor din cartierele Istru și Tineretului ;
o reabilitarea termică școlilor și grădinițelor din oraș;
o reamenajare și modernizare Teatrul de vara;
o construirea Oraselului copiilor;
o reamenajare si reabilitare Parc Mihai Viteazul ;
o reabilitare cladire pentru ''Clubul Pensionarilor'', din strada Aleea Ghioceilor nr.2;
o reabilitare centrul de cazare temporara a persoanelor fara adapost, din Municipiul Giurgiu;
o amenajare Piata de gross pentru pește;
o modernizarea si extinderea retelei de iluminat public pe strazi, la unitati de invatamant,
sanitare, parcuri, obiective sociale si monumentale prin înlocuirea vechilor becuri cu lămpi solare;
o Dezvoltare cartier de locuinţe zona pădurea Bălănoaia în vederea realizării unui număr de
39 locuinţe P+1 pe o suprafaţă de teren de 39900 mp situat pe Aleea Arinului
o Crearea unui parc industrial.
o Crearea unei program prin care sa se materializeze potentialul turistic al Dunarii, dat fiind
faptul ca Dunarea are o frumusete aparte in dreptul comunei Malu si in imprejurimi.
o Amenajarea unui lac de agrement în zona Steaua Dunării.

1.5. Modalităţile de organizare a activităţii în cadrul instituţiei analizate ( structura


organizatorică și prezentarea succintă atribuțiilor fiecărui compartiment)

În principiu, structura organizatorică a Primăriei Municipiului Giurgiu cuprinde:


Reprezentare
Nr. Crt. Componente
valorica
Nr. Total de subdiviziuni, din care : 34

-         directii 7
1.
-         servicii 9

-         compartimente 19

2. Numar niveluri ierahice 4

Total personal, din care : 154

3. -         de conducere 19

-         de executie 134


Pondere ierarhica pentru :

-         primar 1
4.
-         viceprimar 2

-         secretar 1
                 
În cadrul aparatului propriu al primarului sunt încadraţi 19 funcţionari publici de conducere
şi 134 funcţionari publici de execuţie. Remarcăm că funcţionarii publici de execuţie deţin
ponderea cea mai mare (Fig. nr. 2).

Str uctur a apar atului pr opr iu al pr im ar ului


m unicipiului Rom an
Giurgiu
14%
f unctionari publici
de conducere
f unctionari publici
86% de executie

Sursa: organigrama Primăriei Giurgiu


Fig. nr. 1 Structura aparatului propriu al primarului municipiului Giurgiu

Directii :
-         Directia administratie  publica locala si judeteana ;
-         Directia economica ;
-         Directia protectie, ordine publica si administrativ ;
-         Directia tehnica ;
-         Directia urbanism si amenajarea teritoriului
- Directia relații comunitare
- Directia de evidenta a persoanelor
         Servicii :
-         Serviciul resurse umane si informare publica ;
-         Serviciul gospodarie comunala si probleme cu locatarii ;
-         Serviciul comercial, control si relatii cu agentii ;
-         Serviciul buget, finante, contabilitate ;
-         Sericiul de protectie si ordine publica ;
-         Serviciul investitii ;
-         Serviciul PIU ;
-         Serviciul urbanism, avizare tehnica ;
-         Serviciul autorizari si disciplina in constructii.
              Birouri :
-         Birou stare civila.
 Compartimente :
-         Compartimentul administratie publica locala ;
-         Compartimentul relatii publice ;
-         Compartiment registru agricol ;
-         Compartiment contencios ;
-         Compartiment autoritate tutelara 
-         Compartiment de audit intern ;
-         Compartiment tehnologia informatiilor ;
-         Compartimentul administrarea domeniului public si privat ;
-         Compartimentul resurse umane si protectie civila ;
-         Compartimentul de informare publica ;
-         Compartiment administrativ ;
-         Compartiment auxiliar ;
-         Compartiment gospodarire comunala ;
-         Compartiment transport public de calatori ;
-         Compartiment pentru problemele locatarilor ;
-         Compartiment cadastru ;
-         Compartimentul de autorizare agenti economici ;
-         Compartiment de control si relatii cu agentii economici ;
-         Compartiment realizare proiecte Phare
Conducerea Primăriei Municipiului Giurgiu este asigurată de către Primar, ca șef al
administrației publice locale, precum și de către 2 Viceprimari și un Secretar, aflați in subordinea
acestuia. Acestora li se subordoneaza Servicii, Departamente si Birouri.
 Primarul este seful administratiei publice locale, raspunde de buna organizare si
functionare a acesteia, indeplineste o functie de autoritate publica, conduce serviciile publice
locale si este ordonatorul principal de credite.

Primarul asigura respecatrea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a


prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui
Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, a hotararilor Consiliului Local; dispune
masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter
normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale,
ale prefectului, precum si a hotararilor Consiliului Judetean, in conditiile legii.

In exercitarea atributiilor sale Primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual.
Aceastea devin executorii dupa ce sunt aduse la cunostiinta publica sau dupa ce au fost
comunicate persoanelor interesate.
Primarul reprezinta orasul in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoane fizice sau
juridice romane sau straine, precum si in justitie.
Pentru punerea in aplicare a activitatilor date in competenta sa prin acte normative,
Primarul beneficiaza de un Aparat de Specialitate, pe care il conduce.
Componenta Aparatului de Specialitate al Primarului este urmaroarea:
In subordinea Viceprimarului:

► Biroul investitii si achizitii publice: asigura fundamentarea si gestionarea eficienta a


fondurilor alocate pentru realizarea obiectivelor e investitii finantate de la bugetul local, precum si
incheierea contractelor de achizitie publica.

► Departament gospodarie comunala si administrarea fondului imobiliar

► Departament administrativ

► Serviciul de administrare a orasului: asigura administrarea zonelor verzi, a parcurilor,


scuarurilor, locurilor de joaca pentru copii, toaletarea si taierea copacilor de pe domeniul piblic si
privat al orasului Sinaia, repararea mobilierului urban si achizitia de cosuri de gunoi stradale, etc;

In subordinea Primarului

► Cabinet Primar;
► Serviciul financiar contabil – prognoza: asigura inregistrarea cronologica si sistematica,
prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la situatia patrimoniala a unitatii,
elaborarea bugetului local si a bilantului contabil;

► Serviciul taxe – impozite si executari silite: asigura recuperarea restantelor neachitate,


ritmicitatea normala a fluxurilor ce alimenteaza bugetul local, verfificarea respectarii termenelor
de plata de catre contribuabili;

► Birou corp control al Primarului;

► Departament audit intern: da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a


veniturilor si cheltuielilor publice;

► Serviciul politie comunitara;

► Serviciul tehnic, urbanism, amenajarea teritoriului – cadastru: coordoneaza dezvoltarea


urbanistica armonioasa a orasului, emite autorizatii de construire si certificate de urbanism;

► Serviciul public pentru administrarea domeniului schiabil;

► Departament resurse umane si formare personal: coordoneaza activitatile specifice de


resurse umane desfasurate la nivelul intregii Primarii a orasului Giurgiu; gestioneaza functiile
publice si functionarii publici din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului;

► Departament protectie civila: pregateste si organizeaza exercitii de alarmare a populatiei in


cazul unor dezastre, verifica starea adaposturilor si ia masuri pentru mentinerea lor functionala,
organizeaza concursuri pe teme de protectie civila pentru elevi;

► Departament comunicare, programe si integrare europeana:

 Coordoneaza, organizeaza si desfasoara activitatii de identificare, selectare si procurare a


surselor informationale privitor la Programele U.E. sau a altor surse externe de finantare
nerambursabila.
 Elaboreaza strategii, programe si proiecte de dezvoltare economica si sociala locala;
 Pregateste documentatia pentru proiectele care vizeaza dezvoltarea orasului;
 Initieaza si dezvolta contacte directe cu principalii finantatori ai unor proiecte de
dezvoltare locala.
 Contribuie la dezvoltarea si perfectionarea sistemului de comunicare si relationare dintre
autoritatea locala si mediul extern si intern;
 Mentine relatiile cu mass-media;
 Identifica surse extrabugetare din care sa se finanteze diverse proiecte;
 Elaboreaza devize destinate organizarii unor activitati educationale si culturale;
 Organizeaza unele actiuni culturale de traditie;
 Promoveaza imaginea orasului Giurgiu, atat in tara cat si in strainatate;
 Asigura aplicarea corecta a normelor, standardelor si valorilor Uniunii Europene in vederea
implementarii aquis-ului comunitar;
 Monitorizeaza contractele in derulare, in privinta respectarii obligatiilor contractuale
 Efectueaza sondaje de opinie in randul locuitorilor orasului Giurgiu, pentru aflarea

problemelor acestora si rezolvarea lor.

In subordinea Secretarului:

► Secretariat: urmareste aplicarea legilor, hotararilor Guvernului Romaniei, ordinele


prefectului, hotararile Consiliului Local si ale dispozitiilor emise de primar, urmarind trecerea la
indeplinire;

► Departament administratie publica locala;

► Departament juridic: asigura verificarea tuturor actelor cu caracter juridic;

► Departament asistenta sociala si autoritate tutelara: asigura serviciul de protectie a


drepturilor si intereselor anumitor categorii de persoane prevazute de lege;

► Departament registratura si relatii cu publicul: primeste, inregistreaza si repartizeaza


documente de la cetateni, institutii, agenti economici.

Pentru indeplinirea atributiilor stabilite, serviciile de specialitate colaboreaza cu serviciile


publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale organizate la nivel
judetean.

Serviciile publice infiintate de Consiliul Local sunt subordonate Primarului care le


coordoneaza direct sau prin Viceprimar si Secretar.

 Viceprimarul orasului este subordonat primarului si inlocuitorul de drept al


acestuia, care ii poate delega atributiile sale, prin dispozitie, si coordoneaza direct activitatea
structurilor functionale ale administratiei locale, conform organigramei.
 Secretarul orasului este functionar public de conducere, cu studii superioare
juridice sau administrative, salarizat din bugetul de stat si se bucura de stabilitate in functie. Nu
poate fi membru al unui partid politic sub sanctiunea destituirii din functie.
Secretarul indeplineste, in conditiile legii, urmatoarele atributii principale :

 coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate


tutelara si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local;
 avizeaza proiectele de hotarare ale consiliului local, asumandu-si raspunderea pentru
legalitatea acestora, contrasemnand hotararile pe care le considera legale;
 asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de
secretariat;
 pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local;
 asigura comunicarea catre autoritatile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise de
consiliul local sau de primar, in termen de cel mult 10 zile, daca legea nu prevede altfel;
 asigura aducerea la cunostinta publica a hotararilor si dispozitiilor cu caracter normativ;
 elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, in afara celor cu
caracter secret, stabilit potrivit legii;
 legalizeaza semnaturi de pe inscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea
copiilor cu actele originale, in conditiile legii
Secțiunea a II-a Acte şi contracte administrative. Circuitul documentelor.
2.1. Prezentarea unor exemple de acte administrative:
Actul administrativ este acea forma juridica de realizare, ca activitate principala ori
secundara, a faptului administrativ, de catre organe de stat sau, in baza legii, de organe nestatale,
ce concretizeaza manifestarea unilaterala de vointa a acestora, intr-un regim juridic
administrativ, tipic sau atipic, dupa caz.

Actul administrativ este supus unui regim juridic specific. Regimul juridic specific al
actului administrativ, pe care il denumim regim de drept administrativ, este stabilit, in principal,
de Constitutie si de Legea nr. 29/19990, legea conticiosului administrativ. Art. 48 din Constitutie
lasa deschisa posibilitatea atacarii in justitie si a actelor administrative ale celorlalte organe de
stat.

Se desprind urmatoarele trasaturi ale actului administrativ, in sens formal – material:


 Este forma juridica principala a activitatii organelor administratiei publice.
 Este o vointa juridica unilaterala.
 Este emis numai in realizarea puterii publice
 Are un regim juridic specific, in centrul caruia se afla Legea continciosului
administrativ (Legea nr.29/1990)

Clasificarea actelor administrative


(in sensul structural-organizational)

I. Dupa categoria organului de la care emana, distingem:


a) acte care emana de la organe ale administratiei de stat
b) acte care emana de la organe de stat
c) acte care emana de la autoritatile autonome ale administraiei publice locale
d) acte care emana, in baza imputernicirilor date de lege ori de organe ale administratiei de
stat (in baza legii), de la persoane private (juridice sau fizice) – acte administrative prin
delegatie.
II. Dupa competenta materiala a organului emitent, distingem:
a) acte de administratie generala
b) acte de administratie speciala
III. Dupa gradul de intindere a efectelor, delimitam:
a) acte normative
b) acte individuale
c) acte cu caracter intern
Aviz privind certificatul de urbanism

ROMANIA CONSILIUL LOCAL

JUDETUL _____________ ____________________

NR._______ din ______

Catre, ___________________________________________________________

Urmare adresei dvs. nr. _____________________ din_________________ referitoare la


certificatului de urbanism
cererea nr. ______________din _____________ pentru eliberarea autorizatiei de constructie
autorizatiei de desfiintare
inaintata de__________________________________________________________________
municipiul
cu domiciliul in judetul_______________________ orasul _________________________
sediul comuna
sectorul
____________satul ________________________________cod postal___________________

strada________________ nr. _____ bloc ______ sc. _____ et. _________ ap.______ pentru
municipiul
imobilul situat in judetul _____________________orasul ____________________________
comuna
______________sectorul ______________________________cod postal ________________
satul
strada___________________nr. ________Nr. fisa cadastrala _________________________
Nr. Carte Funciara
nr. topografic al parcelei _______________________________________________________

sau identificat prin ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

si solicitat(a) pentru ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________
In urma analizarii documentatiei transmise si verficarii datelor existente, se emite
urmatorul:
A V I Z*
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Anexam** : _____________________________________________________________

PRIMAR SECRETAR

LS.

ARHITECT SEF,

__________________________

TEHNICIAN URBANISM SI

AMENJAREA TERITORIULUI

*
**In urma solicitarii avizului pentru eliberarea certificatului de urbanism, se vor preciza in principal
regimul juridic, economic si tehnic al imobilului, iar in cazul solicitarii avizului pentru eliberarea
autrizatiei de construire /desfiintare se vor preciza conditiile locale de executare/desfiintare.
**
****** In cazul cererii pentru eliberarea autorizatiei de construire/desfiintare, se anexeaza documentatia
necesara eliberarii autorizatiei, primita odata cu solicitarea avizului, cererea pentru eliberarea autorizatiei
se pastreaza la primarie.
Cerere pentru Emiterea autorizatiei de construire/desfiintare
2.2. Prezentarea unui circuit al documentelor pentru adoptarea unui act administrativ etc.
CIRCULAŢIA DOCUMENTELOR

o Art. 14. Toate documentele emise în circuitul închis al primăriei trebuie să poarte
numarul de înregistrare din registrul compartimentului emitent, semnătura funcţionarului care l-
a întocmit, semnatura şefului de compartiment şi avizarea directorului, acolo unde este cazul, în
partea  dreapta sus.
o Art. 15. În fiecare zi, la ora 09:00, petiţiile înregistrate în ziua anterioară, se
inaintează de Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul spre analiză şi rezolutionare catre
Cabinet Secretar numai documentele ce privesc serviciile pe care le coordonează direct,
conform art. 85 alin (b)Legea 215/2001 şi organigramei primariei.
o Art. 16. Celelalte documente se distribuie către Serviciul Cabinet Primar pentru a
fi analizate şi rezolutionate, în aceleaşi condiţii prevăzute in art.15.
o Art. 17. Una din cele două persoane va efectua aceste operaţiuni pentru întreaga
corespondenţa primită în primărie, în situaţia absenţei celeilalte.
o Art. 18. Sunt exceptate de la articolul precedent următoarele:
o -Plicurile pe care există menţiunea “personal” sau “confidenţial”.
o -Solicitarile privind:
o -certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire ale Direcţiei Urbanism;
o -acte de stare civilă;
o -autorizatiile eliberate de Serviciul Liberă Iniţiativă şi Activitate Comercială;
o -efectuări de recepţii şi regularizari taxe pentru construcţiile finalizate;
o -anchetele sociale care fac obiectul Serviciului Autoritate Tutelară;
o -adeverinte necesare pentru vanzarea apartamentelor
o Art. 19. Analiza, rezoluţionarea şi repartizarea documentelor se va realiza în
maximum 48 de ore de la primirea lor.
o Art. 20. Persoanele care îndeplinesc activităţile prevăzute la art. 16. au obligatia
ca toate documentele care se refera la: iniţiative, activităţi, informări, propuneri, sesizări,
reclamaţii, etc., privind persoane sau stări de fapt din primărie şi serviciile subordonate sau de
interes general pentru Sectorul 4 să le prezinte primarului spre informare şi eventual decizie.
o Art. 21. Dupa ce documentele au fost analizate şi rezolutionate se returnează la
Registratura Generala pentru a fi predate în aceeasi zi la direcţiile sau compartimentele care au
în competenţa preluarea sau soluţionarea documentului conform rezoluţiei, menţionandu-se în
registrul general departamentul care a primit documentul.
o Art. 22. Documentele primite direct de către conducerea instituţiei prin Cabinet
Primar sau Cabinet Viceprimar, după analiză şi rezolutionare vor fi transmise la Registratura
Generală pentru a fi înregistrate şi repartizate departamentelor.
o Art.23. Solicitarile primite în format electronic de către compartimentele din
cadrul instituţiei vor fi transmise către adresa de e-mail a registraturii pentru a fi transpuse pe
format de hârtie, înregistrate şi soluţionate potrivit legii şi prezentelor instrucţiuni.
ADOPTAREA DOSARELOR PENTRU ALOCAȚIA DE STAT
I. Dispoziţii generale
II. Primirea, înregistrarea şi circuitul corespondenţei
III. Rezolvarea, redactarea şi semnarea corespondenţei
IV. Ştampilarea corespondenţei
V. Expedierea corespondenţei
VI. Constituirea arhivei
Pentru adoptarea dosarelor pentru alocatia de stat, alocatia de nou-nascuti si dosarelor
pentru alocatia suplimentara se parcurg urmatorii pasi: In cadrul Serviciului Registratură, Relaţii
cu Publicul li se atribuie un numar de înregistrare din registu, se semneaza de catre funcţionarul
care le-a întocmit, se semneaza de catre şeful de compartiment şi se avizeaza de catre director.
Se inainteaza spre analiza Cabinetului Secretarului si Primarului. Distribuirea se face in maxim
48 de ore . Dupa ce dosarele au fost analizate şi rezolutionate se returnează la Registratura
Generala pentru a fi predate în aceeasi zi la direcţiile sau compartimentele care au în competenţa
preluarea sau soluţionarea lor conform rezoluţiei, menţionandu-se în registrul general
departamentul care a primit documentul.

2.3 Prezentarea unui circuit al documentelor pentru obţinerea unui aviz,


autorizaţii
OBȚINEREA UNEI AUTORIZAȚII DE CONSTRUCȚIE
Pentru a putea obtine o autorizație de construcție, aceasta fiind obligatorie pentru
inceperea  lucrarilor:
- Alcatuirea dosarului pentru obtinerea autorizației
- Depunerea acesteia la secretariat
- In cadrul Serviciului Registratură, Relaţii cu Publicul li se atribuie un numar
de înregistrare din registu
- Se inainteaza spre analiza Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului
-Autorizația de construcție este emis de Primarie prin Biroul de Urbanism.
Autorizatia de constructie a casei se  obtine in baza Legii 50/1991 - Autorizarea lucrarilor
de constructii, republicata cu modificarile ulterioare, aprobate prin ordinul 1943/2001 al
Ministrului Lucrarilor Publice, Transportului si Locuintei.
Dosarul  pentru obtinerea avizelor va contine:
  CertificatuI de Urbanism;
 schita de amplasament a terenului la scara 1:500;
 schita de amplasament a terenului la scara 1:2 000;
 schita de amplasament cu pozitia casei pe teren
 cerere
         CertificatuI de urbanism poate preciza ca in vederea obtinerii autorizatiei de constructie
aveti nevoie de avizele urmatoarelor  societati / regii  (unele din ele pot diferi de la o zona la
alta):
 Oficiul de cadastru - Studiu pedologic si Certificat de scoatere a terenului din circuitui
agricol (de ce este in zona agricola)
 exploatare retele de apa, canal - Compania Nationala Apele Romane
 exploatare retele electrice - Electrica
 exploatare retele de gaze naturale - Distrigaz
 salubritate;
 retele telefonice - Romtelecom
 aparararea impotriva incendiilor - Pompieri
 apararea civila  - Apararea Locala Antiaeriana
 sanatatea populatiei - Directia de Sanatate Publica -SANEPID
 Admininistatia drumurilor si podurilor
 Politia – de ce terenul se afla intr-o zona speciala
 Autoritatea romana de aviatie – de ce terenul se afla in proximitatea unui aeroport
 MAPN, SRI – de ce terenul se afla in proximitatea unui obiectiv militar
 Ministerul culturii si cultelor – de ce terenul se afla pe un sit arheologic sau intr- zona de
interes arheoloic
 protectia mediului  - Ministerul Apelor si Protectiei Mediului
 etc, 
Avizul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului se elibereaza ultimul, deoarece pentru
obtinerea acestuia sunt necesare toate celelalte avize. 

Sectiunea a- III-a - Aspecte privind exercitarea controlului în cadrul instituţiei


analizate.

3.1 Controlul de legalitate asupra actelor;


Controlul de legalitate al actelor în cadrul Primariei Municipiului Giurgiu este reprezentat
de Direcţia Juridică.
Direcţia Juridică are ca obiect de activitate reprezentarea instituţiei în faţa instanţelor
judecătoreşti şi acordarea de consultanţă juridică aparatului de specialitate al Primarului
Municipiului Giurgiu.
Direcţia Juridică :
 Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ .
 Compartimentul Registru Agricol .
 Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ
Atribuţii specifice:

 exprimă puncte de vedere în ceea ce priveşte aplicarea şi interpretarea legilor şi actelor


normative în cazul luării unor măsuri de către conducerea primăriei sau la cererea
compartimentelor, dacă aceste solicitări privesc probleme din sfera de competenţă a
primăriei
 reprezintă, în instanţele judecătoreşti de toate gradele, Consiliul Local al Sectorului 4 şi
Primarul Sectorului 4
 semnează pentru conformitate forma contractelor transmise de compartimentele de
specialitate
 ia măsuri pentru realizarea creanţelor, obţinerea titlurilor executorii şi sprijină executarea
acestora
 întocmeşte întâmpinări, răspunsuri la adrese şi interogatorii, formulează apeluri, recursuri
şi redactează acţiuni judecătoreşti, face propuneri privind promovarea căilor
extraordinare de atac
 solicită acte în susţinerea probatoriilor de la serviciile din cadrul aparatului de specialitate
 colaborează cu orice alt serviciu din aparatul de specialitate în vederea realizării
atribuţiilor ce revin instituţiei în temeiul actelor normative în vigoare
 colaborează la redactarea răspunsurilor pe probe juridice în cazul sesizărilor şi
reclamaţiilor adresate instituţie

Compartimentul Registru Agricol

Atribuţii specifice:
 întocmeşte şi ţine la zi registrul agricol care constituie document oficial de evidenţă
primară unitară în care se înscriu date privind: componenţa gospodăriei/exploataţiei
agricole fără personalitate juridică, terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele,
pădurile proprietate publică/privată identificate în raport cu grupa funcţională şi vârsta,
modul de utilizare a suprafeţelor agricole privind suprafaţa arabilă cultivată cu
principalele culturi, suprafeţele de teren necultivat, ogoarele, suprafaţa cultivată în sere şi
solarii şi suprafaţa cultivată cu legume în grădinile familiale, numărul pomilor răzleţi,
suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor, alte plantaţii pomicole aflate în teren
agricol, viile, pepinierele viticole şi hameiştile, suprafeţele efectiv irigate în câmp,
animalele domestice şi/sau animalele sălbatice crescute în captivitate – situaţia la
începutul semestrului, evoluţia efectivelor de animale în cursul anului aflate în
proprietatea gospodăriilor/exploataţiilor agricole fără personalitate juridică, cu domiciliul
în localitate, şi/sau în proprietatea unităţilor cu personalitate juridică, care au activitate pe
raza localităţii, utilajele, instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, mijloacele de
transport cu tracţiune animală şi mecanică existente la începutul anului, aplicarea
îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, utilizarea îngrăşămintelor chimice la
principalele culturi, construcţiile existente la începutul anului.

3.2 Controlul de specialitate

Controlul administrativ specializat poate fi realizat de structuri administrative


special constituite, cu un grad sporit de specializare, cu activitate permanentă sau temporară.
În această categorie de structuri administrative putem enumera următoarele:
- Controlul exercitat de organe special constituite cum ar fi Curtea de Conturi sau Garda
Financiară; este un control foarte complex.
- Controlul exercitat de Inspecţiile de Stat din cadrul ministerelor, ale altor organe
centrale ale administraţiei publice sau ale autorităţilor administrative autonome locale.
- Controlul exercitat de organe administrative cu caracter jurisdicţional, cu prilejul exercitării
căilor administrative de atac formulate de către cei administraţi.
Controlul jurisdictional asupra administraţiei este un control necesar care se realizează prin
intermediul autorităţilor administrative cu competenţă în domeniu, iar controlul judiciar prin
contenciosul administrativ presupune exclusivitatea autorităţii judecătoreşti la actul de
control, chiar dacă în multe situaţii s-a desfaşurat anterior procedura administrativ
jurisdicţională.

3.3 Controlul financiar preventiv


Controlul financiar preventiv se organizează şi se exercită în următoarele forme:

 controlul financiar preventiv propriu şi asupra tuturor operaţiunilor cu impact


financiar asupra fondurilor publice şi a patrimoniului public;
 controlul financiar preventiv delegat, la ordonatorii principali de credite ai
bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, precum şi ai bugetului
oricărui fond special, la Fondul naţional şi la agenţiile de implementare a fondurilor
comunitare, precum şi la alte entităţi publice cu risc ridicat, prin controlori delegaţi
ai Ministerului Finanţelor Publice.

3.4 Controlul ierarhic

Este denumit si control administrativ si poate fi la randul sau intern sau extern. De
asemenea, există şi o formă de jurisdicţie administrativă, realizată de organe de specializate
prevăzute de lege.
1. Controlul administrativ intern se realizează de către persoane sau de către
compartimente din interiorul organului administrativ. Controlul administrativ intern este un
control ierarhic care se realizează de către şeful ierarhic superior asupra compartimentelor
din subordine, de şeful compartimentului asupra funcţionarilor din compartiment sau de
compartimente specializate, precum cel financiar, denumit „controlul financiar intern”, de
compartimentul juridic asupra actelor cu caracter juridic emise de alte compartimente.
Avantajele controlului intern constau în operativitate şi costuri reduse.
2. Controlul administrativ extern este un control ierarhic specializat, de supraveghere
generală sau tutelă administrativă. Controlul ierarhic se exercită de autorităţile ierarhic
superioare celei controlate, este un control tipic administrativ şi are la bază regula că
autoritatea administrativă ierarhic superioară are responsabilitate şi pentru actele autorităţii
ierarhic subordonate.
Acest control este necesar pentru a menţine unitatea sistemului organelor administraţiei
publice. Controlul de supraveghere generală se realizeaza de către Guvern cu ajutorul corpului
său de control sau a prefectilor, care sunt reprezentanţi ai Guvernului în teritoriu.

3.5 Controlul din partea Curţii de Conturi

Controlul jurisdictional asupra administraţiei este un control necesar care se realizează


prin intermediul autorităţilor administrative cu competenţă în domeniu, iar controlul judiciar
prin contenciosul administrativ presupune exclusivitatea autorităţii judecătoreşti la
actul de control, chiar dacă în multe situaţii s-a desfaşurat anterior procedura
administrativ jurisdicţională.
Controlul este o activitate complexă care poate fi exercitată începând cu şeful ierarhic al celui
controlat până la un control exercitat de Parlament, de organele de justiţie, folosindu-se
diferite criterii.
În raport cu momentul acţiunii administraţiei, controlul poate fi:
- Control prealabil sau preventiv;
- Control concomitent;
- Control posterior sau ulterior.
Dupa natura autoritătii care îl realizează, pot fi reţinute patru tipuri de control:
- Controlul exercitat de Parlament;
- Controlul exercitat de autorităţi ale administraţiei publice;
- Controlul exercitat de autorităţile judecătoreşti;
- Controlul social prin presă etc.

3.6 Sistemul de asigurare a calitaţii


În anul 2003 a avut loc certificarea Sistemului de Management al Calităţii în cadrul
Primăriei Municipiului Giurgiu de către Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii (SRAC)
– IQNet (The International Quality Network) conform cerinţelor standardului SR EN ISO
9001:2001 (ISO 9001:2000);
În anul 2006 Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii (SRAC) – IQNet (The
International Quality Network) a recertificat Sistemul de Management al Calităţii în cadrul
Primăriei Municipiului Giurgiu;
În luna mai 2009, în urma auditului extern de recertificare în domeniul
calităţii, Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii (SRAC) – IQNet (The
International Quality Network) a decis reînnoirea certificării Primăriei Municipiului Giurgiu,
pe o perioadă de 3 ani, în conformitate cu standardul ISO 9001:2008.
Certificatul obţinut atestă că Primăria Municipiului Giurgiu a documentat, implementat şi
menţine un sistem de management al calităţii în conformitate cu SR EN ISO 9001:2008.
Astfel, fiecare angajat conştientizează faptul că prin implementarea şi certificarea unui
Sistem de Management al Calităţii, se urmăreşte obţinerea de succese pe termen lung prin:
satisfacerea clientului, obţinerea de avantaje pentru întreg personalul implicit prin obţinerea de
avantaje pentru societate. In acest scop, calitatea reprezintă punctul central al tuturor activităţilor
unei organizaţii, deci implicit al municipalităţii ieşene, ea realizându-se prin participarea
întregului personal din cadrul acesteia, respectând câteva reguli de bază:
   •nimeni din organizaţie nu este exclus, ci fiecare participă la implementarea calităţii, acest
lucru având un impact în percepţia clientului asupra calităţii serviciului prestat sau produsului
furnizat cât şi în aprecierea societăţii;
   •nu numai clienţii externi trebuie satisfăcuţi, ci şi clienţii interni de asemenea. Din această
cauză organizaţia este văzută ca o înlănţuire de clienţi-furnizori-clienţi;
   •aprecierea organizaţiei de către societate poate avea deseori un rol vital în asigurarea
succesului în afaceri;
   •sistemul de Management al Calităţii trebuie să se bazeze pe o mentalitate în care rigoarea este
valoarea fundamentală.

3.7 Auditul public intern.


Organizarea auditului public intern 
Auditul public intern este organizat în mod independent sub forma unui compartiment
specializat, respectiv direcţie. La nivelul Primăriei Municipiului Giurgiu, Direcţia de Audit
Public Intern este în directa subordine a primarului şi este formată din două servicii: Serviciul
Audit Aparat Propriu si Serviciul Audit Instituţii Subordonate. 
Art.1 Activitatea Direcţiei de Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu este
guvernată de următoarele acte normative: Legea 672/2002 privind auditul public intern, Normele
metodologice specifice privind organizarea şi funcţionarea auditului public intern, cu
modificările şi completările ulterioare, O.M.F.P. nr. 1702/2005 - privind organizarea şi
exercitarea activităţii de consiliere desfăşurate de către auditorii interni din cadrul entităţilor
publice, O.M.F.P. nr. 252/2004 - privind Codul de conduită etică a auditorului intern.

Atribuţiile Direcţiei Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Giurgiu sunt
următoarele :

- Directorul Executiv al Direcţiei de Audit Public Intern, împreună cu şefii celor 2 servicii, sunt
responsabili de gestionarea resurselor umane din cadrul Direcţiei de Audit Public Intern,
asigurând astfel desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de audit intern.
- Directorul Executiv al Direcţiei de Audit Public Intern asigură evaluarea externă a activităţii
compartimentelor de audit din entităţile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Giurgiu,
cel puţin o data la 3 ani.
- Directorul Executiv al Direcţiei de Audit Intern împreună cu cei 2 şefi de servicii, asigură
pregătirea profesională continuă a auditorilor din cadrul Direcţiei de Audit Public Intern (min. 15
zile/an) şi respectarea Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit
intern.
- Coordonează, activitatea de audit public intern la nivelul entităţilor publice aflate sub
autoritatea Consiliului Local Giurgiu (Direcţia de Impozite si Taxe Locale, Direcţia Generala de
Asistenţa Sociala si Protecţia Copilului, Administraţia Pieţelor, Cantina Centrala de Ajutor
Social Bucuresti, Administraţia Fondului Imobiliar al Unitaţilor Sanitare Publice, Direcţia
Administrare a Invaţământului Preuniversitar, Direcţia Poliţie Comunitară, Administraţia
Domeniului Public) si a aparatului de Specialitate al Primariei Giurgiu ;
- Elaborează Norme metodologice specifice Primăriei Giurgiu si entităţilor publice aflate sub
autoritatea Consiliului Local Giurgiu, aprobate de primar, cu avizul U.C.A.A.P.I. ;
- Elaborează Planul anual de audit public intern, Planul prognoza pe 3-5 ani si Programul de
asigurare si imbunătăţire a calităţii;
- Elaborează Raportul anual al activităţii de audit public intern, pe care îl transmite la
U.C.A.A.P.I. până la data de 15 ianuarie ;
- Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management
financiar şi control ale Primarului şi ale entităţilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local

Recomandari:
 Implementarea unor mecanisme de motivare a functionarilor publici care se implica si au
rezultate bune cu privire la activitatea pe care o desfasoara nu doar financiar ci de exmplu
prin acordarea de distincții sau diplôme de merit.

 Angajarea de personal specializat care sa implementeze mijloace moderne de lucrul in


cadrul Primariei Municipiului Giurgiu si sa instruiasca functionarii publici cu privire la
utilizarea lor;
 Crearea unui traseu turistic punanand in valorare fluviul Dunarea
 Creearea unor parteneriate in vederea incadrarii pe piata muncii a persoanelor
defavorizate din punct de vedere social ;
 Demararea unor proiecte cu sprijinul Uniunii Europene prin intermediul carora sa fie
constientizate riscurile excluziunii sociale atat de angajatori cat si de persoanele vizate ;
 Persoana desemnata cu activitatea de instruire profesionala sa se perfectioneze continuu
pentru a fi permanent adaptata la noile cerinte.
 Adoptarea anumitor modalitati prin care sa fie verificat nivelul cunostiintelor dobandite
de persoana formata profesional si parerea acestuia cu privire la calitatea procesului la
care a luat parte.
 Motivarea si sustinerea personalului in cadrul procesului de schimbare si incurajarea
delegarii de responsabilitate in cadrul procesului decizional
Bibliografie:
 http://www.primaria-giurgiu.ro

 Regulamentul de Organizare si Functionare a Aparatului de Specialitate al Primariei,


[ONLINE] la adresa: http://www.ps4.ro/primaria/regulamentul-de-functionare-rof.html

 Bugetul de venituri si cheltuieli ,[ONLINE] la adresa:


http://www.ps4.ro/primaria/informatii-financiare/proiect-buget-2014.html

 Organigrama Primariei,[ONLINE] la adresa:


http://www.ps4.ro/primaria/organigrama.html

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, [ONLINE] la
adresa : http://www.ps4.ro/legea-5442001.html

 Legea 52/ 2003 privind Transparenta Decizionala ,[ONLINE] la adresa:


http://www.ps4.ro/legea-522003.html

 Legea 550/2002 , [ONLINE] la adresa: http://www.ps4.ro/consiliul-local/legea-


5502002.html

S-ar putea să vă placă și