Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS GALATI FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Contabilitatea Institutilor Publice

PRIMARIA GALATI

Coordonator: Lect.univ.dr. Balcu Florina

Studenta:CRISTEA MARCELA GRUPA:CIG 2

2011

CUPRINS
CAP.1
PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE 1.1 Denumirea institutiei publice, profil, obiect de activitate profesionala 1.2 Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea 1.3 Obiectivele fundamentale urmarite pe urmatorii doi ani 1.4 Modalitati de organizare a activItatii in cadrul primariei

CAP.2
ASPECTE LEGATE DE ACTIVITATEA DE FINANTARE 2.1 Analiza institutiei din punct de vedere economico-financiar 2.2 Nivelul si structura cheltuielilor si veniturilor institutiei analizate in ultimii doi ani

CAP.3
ACTE ADMINISTRATIVE. CIRCUITUL DOCUMENTELOR

CAP.4
STUDIU DE CAZ BIBLIOGRAFIE

CAP.1 PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE 1.1 Denumirea institutiei publice, profil, obiect de activitate profesionala Primaria Municipiului Galati este autoritatea publica prin care se realizeaza autonomia locala in Municipiul Galati, ea fiind reprezentata ca autoritate deliberativa de Consiliul local, iar ca autoritate executiva de Primarul Local, carora li se adauga secretarul si aparatul propriu de specialitate. Consiliul Local al Municipiului Galati si Primarul Local functioneaza ca autoritati administrative, autonome si rezolva treburile publice din Municipiul Galati, in conditiile legii, fiind alesi conform Legii alegerilor locale. Consiliul Local al Municipiului Galati este format dintr-un numar de 31 de consilieri general alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile stabilite de Legea nr.70/1996 privind alegerile generale. Primaria Municipiului Galati e constituita din primar:inginer Dumitru Nicolae si 2 viceprimari. Primaria Municipiului Galati este institutie publica cu activitate permanenta, care aduce la indeplinirea efectiva hotararile Consiliului Local al Municipiului Galati. Sediul P.M.G. se afla pe Bulevardul Domneasca Nr. 40. Aparatul propriu al Primariei Municipiului Galati, prin compartimentele de specialitate: compartimente, oficii, servicii, birouri, directii, asigura aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Consuliul Local al Municipiului Galati, a dispozitiilor Primarului Local al Municipiului Galati, a tuturor atributiilor ce le revin conform Legii 215/2000 privind administratia publica locala si celelalte acte normative in vigoare. Primarul Local indeplineste o serie de functii si atributii, care il identifica, facandu-l raspunzator, cu instutia pe care o conduce: este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale raspunde de buna functionare a administratiei publice locale, in conditiile legii si asigura coordonarea, indrumarea si controlul compartimentelor prevazute in organigrama. reprezinta Municipiul Galati in relatiile cu alte autoritati publice, persoanele fizice sau juridice, romane sau straine, precum si in justitie participa la sedintele Consiliului General al Municipiului Galati conform Legii 215/2000 privind administratia publica locala si O.U.G. nr.22/1997 pentru modificarea si completarea Legii 69/1991 Conducatorii compartimentelor aparatului propriu al Primariei Municipiului Galati au obligatia de a elabora si aplica masuri care sa asigure indeplinirea hotararilor Consiliului Local al Municipiului Galati, a dizpozitiilor Primarului Local al Municipiului Galati si a tuturor atributiilor prevazute de lege.

Obiectul de activitate, asa cum se reflecta si din atributiile Primarului Local, este reprezentat in principal de preocuparea primariei pentru satisfacerea nevoilor cetateanului. Astfel, primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, dispune masuri necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu carcter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiilor publice precum si a hotararilor Consiliului Local; in situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare sesizeaza prefectul. Primarul Local este raspunzator de asigurarea ordineii publice si linistii locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii. In acest sens ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica. Viceprimarii sunt alesi cu vot secret al majoritatii consilierilor in functie. Durata mandatului acestora este egala cu cea a mandatului Consiliului Local al Municipiului Galati. Primarul Local poate delega viceprimarilor exercitarea unora din atributiile prevazute de lege, in vederea neintreruperii satisfacerii trebuintelor cetatenilor si a indeplinirii obiectivelor pe care Primaria Municipiului Galati si le-a format. 1.2 Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea Primaria Municipiului Galati este constituita din legi, hotarari de guvern si ordonante de urgenta.. Cadrul legal ce sta la baza desfasurarii activitatii Primariei municipiului Galati, este alcatuit, in primul rand, din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2000, Legea Finantelor Publice Locale nr.189/1998, Legea privind Statutul Functionarilor Publici nr.188/1999, Legea 40/1991, republicata, Ordonanta de Urgenta nr.775/1998, Legea nr.154/1998, Ordonanta de Urgenta nr.24/2000,O.G.nr. 192/2002, precum si alte acte normative in vigoare, necesare bunei desfasurari a activitatii primariei. 1.3 Obiectivele fundamentale urmarite pe urmatorii doi ani: Pregatirea si organizarea in bune conditii a sedintelor Delegatiei Permanente si ale Primariei Galati; Verificarea si urmarirea respectarii normelor de tehnica legislativa privind elaborarea si adoptarea proiectelor de hotarari si dispozitii; urmarirea comunicarii si punerii in aplicare a hotararilor adoptate de Consiliul Local si a dispozitiilor emise de presedinte, fata de persoanele juridice interesate; Pregatirea si organizarea sedintelor Comisiei Locale Consultative, in colaborare cu Prefectura Judetului Galati, serviciile publice descentralizate, primariile si toti factorii de raspundere de la nivel judetean; Inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate a municipiului Galati asupra unor

imobile existente in proprietatea publica sau privata a judetului Actualizarea in permanenta, in site-ul Primariei Galati a bazei de date constituita in domeniul informatiilor de interes public la nivelul Primariei Municipiului Galati, lista actelor administrative si documentelor elaborate de consiliul judetean care constituie informatii de interes public; Asigurarea liberului acces la informatiile de interes public; Editarea in Monitorul Oficial al judetului Galati a actelor si documentelor emise sau adoptate de autoritatile administratiei publice locale din toate unitatile administrativteritoriale, ale Presedintelui Consiliului Local, ale Prefectului judetului si ale serviciilor publice si difuzarea acestuia; Organizarea audientelor si urmarirea rezolvarii problemelor ridicate de cetateni, prin implicarea serviciilor din aparatul propriu; Colaborarea cu ONG-urile din oras in vederea initierii si derularii unor proiecte in interesul comunitatii. Infiintarea unui Birou de Informare pe probleme de administratie. Programul de dezvoltare a Municipiului Galati cuprinde construirea a 3000 de case, prin intermediul ANL, in urmatorii opt ani; paza sediilor administratiei publice locale, paza bunurilor publice si private ale municipiului Galati si asigurarea ordinii si linistii cetatenilor. Ministerul Administratiei Publice si Internelor, este cel care coordoneaza si supravegheaza activitatea Primariei Galati. Constituirea acestui minister este binevenita in conditiile in care se doreste o reforma a administratiei, care presupune o structura ierarhica administrativa a tarii destul de inchegata. Infiintarea Ministerului Administratiei Publice este benefica, cu atat mai mult cu cat ritmul alert cu care se petrec diverse lucruri in tara, conduce la luarea de masuri operative in vederea anihilarii efectelor acestora, urmarirea si coordonarea acestor masuri luate de catre autoritattile locale si judetene din tara intrand in atributiile ministerului. 1.4 Modalitati de organizare a activitatii in cadrul primariei Facem o scurta prezentare a structurii organizatorice a institutiei, cu elementele componente princpale (primari, viceprimari, secretar, directii si servicii) dispuse ierarhic, pe nivele, sub forma de organigrama si avand legaturi la: detalii privind obiectul de activitate al departamentelor; informatii de profil al persoanelor importante din segmentul de conducere-management (primar, viceprimari, secretar, sefi de directie). Primarul este cel care indeplineste functia de autoritate publica. El este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate al autoritatilor publice locale, pe care il conduce si controleaza, raspunzand de buna functionare a primariei. Primarul reprezinta Municipiul Galati in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine, precum si in justitie. Primarul local participa la sedintele Consiliului Local avand dreptul sa-si exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii in cadrul sedintei. Printre atributiile Primarului se numara:

Asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a hotararilor si ordonantelor Guvernului, dispune masuri necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu carcter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiilor publice precum si a hotararilor Consiliului Local; in situatia in care apreciaza ca o hotarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare sesizeaza prefectul. Poate propune Consiliului Local consultarea populatiei, prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotararii Consiliului Local, ia masuri pentru organizarea acestor consultari, in conditiile legii; Prezinta Consiliului Local, anual sau ori de cate ori este necesar, informari, privind starea economica si sociala a municipiului, in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor publuice locale, precum si informari asupra modului de aducere la indeplinire a hotararilor Consiliului Local; Intocmeste proiectul bugetului Municipiului Galati si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune aprobarii Consiliului Local; Exercita functia de ordonator principal de credite; Verifica, din oficiu sau la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de indata Consiliului Local cele constatate; Asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotararii Consiliului Local; Asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, in conditiile legii; Ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica; Asigura repartizarea locuintelor sociale in conformitate cu hotararea Consiliului Local; Asigura intretinerea si reabilitarea drumurilor publice, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal, in conditiile legii; Ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor, cursurilor de apa din raza orasului precum si pentru decolmatarea vailor locale pentru asigurarea scurgerii apelor mari. Primarul indeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si insarcinarile date de Consiliul Local. In exercitarea atributiilor sale, Primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual, acestea devenind executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau au fost comunicate persoanelor interesate. Primarul are posibilitatea de a delega unele dintre atributiile sale viceprimarilor, care sunt alesi de Consiliul Local, din randul membrilor sai, cu vot secret al majoritatii consilierilor in functie si este schimbat din functie tot de Consiliul Local prin votul a 2/3 din numarul consilierilor in functie. Mandatul viceprimarului se desfasoara pe durata mandatului Consiliului Local si inceteaza odata cu aparitia de incompatibilitati cu functia acestuia, caz in care Consiliul ia act de incetare a mandatului si alege un alt viceprimar. Secretarul: avizeaza proiectele de hotarare ce urmeaza a fi adoptate de Consiliul Local;

asigura aducerea la cunostinta a hotararilor si dispozitilor de interes general; tine legatura cu organizatiile de cult din municipiu si face propuneri primarului si Consiliului Local pentru solutionarea problemelor legate de buna lor functionare. Viceprimarii: exercita atributiile delegate de primar; indruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale; controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si a produseelor alimentare puse in vanzare; supravegheaza inventarierea si administrarea bunurilor care apartin municipiului; supravegheaza targurile, pietele, oboarele, locurile si parcurile de distractii si iau masuri operative pentru buna functionare a acestora; asigura intretinerea bunurilor publice din municipiu, implantarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal; asigura elaborarea regulamentului local de urbanism si a documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului. CAP.2 ASPECTE LEGATE DE ACTIVITATEA DE FINANTARE 2.1 Analiza institutiei din punct de vedere economico-financiar BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2009 A. VENITURI TOTALE 45978,685 1.VENITURI PROPRII TOTAL : 583 - IMPOZITUL PE PROFIT 0 - IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE 50 - ALTE IMPOZITE DIRECTE 130 - VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME 0 - VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE 100 -DIVERSE VENITURI 110 - VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI 30 - VENITURI CU DESTINATIE SPECIALA 163 -Taxe speciale 30 -Donatii si sponsorizari 43 -Sume acordate de pers fizice si juridice ptr finantarea unor actiuni de interes public 90 2.SUME DEFALCATE DIN TVA 6228,98 -Invatamant special 2558,78 -produse lactate si de panificatie ptr.elevi cls.I+IV 3670,2 3. COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 30066,705 -cote defalcate din impozitul pe venit 11200 -sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 10166,705 -pentru echilibrare bugete locale 3129,55 -contributii pentru personal neclerical 2186,97 -institutii de cultura 86,965 -sustinerea sistemului de protectie a copilului 4763,22

-sume alocate de Primariei pentru echilibrarea bugetelor locale 8700 4.SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE PENTRU PROTECTIA COPILULUI 350 Imprumuturi interne pentru investitii 8750 B.CHELTUIELI- TOTALE 45978,685 CHELTUIELI CURENTE 44478,685 -cheltuieli de personal 10776,78 -cheltuieli materiale 26819,935 -subventii ptr institutiile publice 4245 -sustinerea cultelor 200 -contributii la salarizarea personalului neclerical 2186,97 -dobinzi 250 CHELTUIELI DE CAPITAL 1500 1.AUTORITATI PUBLICE 2690 CHELTUIELI CURENTE 2690 -cheltuieli de personal 2160 -cheltuieli materiale 530 CHELTUIELI DE CAPITAL 0 2.INVATAMANT 6401,48 CHELTUIELI CURENTE 6401,48 -cheltuieli de personal 2558,78 -cheltuieli materiale 3842,7 CHELTUIELI DE CAPITAL 0 a.INVATAMINT PRIMAR SI GIMNAZIAL 3670,2 CHELTUIELI CURENTE 3670,2 -cheltuieli materiale 3670,2 3.CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI DE TINERET 8243,935 CHELTUIELI CURENTE 7543,935 -cheltuieli de personal 525 -cheltuieli materiale 386,965 -subventii pentru institutiile publice 4245 -sustinerea cultelor 200 -contributii la salarizarea personalului neclerical 2186,97 CHELTUIELI DE CAPITAL 700 4.SERVICIUL PUBLIC SPECIALIZAT PTR PROTECTIA COPILULUI 8850 CHELTUIELI CURENTE 8850 -cheltuieli de personal 4950 -cheltuieli materiale 3900 -CHELTUIELI DE CAPITAL 0 5.ALTE ACTIUNI PRIVIND DEZV.PUBLICA SI LOCUINTE 775 CHELTUIELI CURENTE 75 -cheltuieli de personal 40 -cheltuieli materiale 35 CHELTUIELI DE CAPITAL 700

7.TRANSPORTURI SI COMUNICATII 17530,27 DRUMURI SI PODURI 17530,27 CHELTUIELI CURENTE 17530,27 -cheltuieli de personal 300 -cheltuieli materiale 172302700 CHELTUIELI DE CAPITAL 0 8.ALTE ACTIUNI 455 CHELTUIELI CURENTE 355 -cheltuieli de personal 3 -cheltuieli materiale 352 CHELTUIELI DE CAPITAL 100 CHELTUIELI CURENTE 50 -cheltuieli materiale 500000 9 REZERVA BUGETARA 300 CHJELTUIELI CURENTE 300 -cheltuieli materiale 300 10 DOBINZI AF.DATORIEI PUBLICE LOCALE INTERNE 250 11.CHELTUIELI CU DESTINATIE SPECIALA 163 CHELTUIELI CURENTE 163 -cheltuieli de personal 0 -cheltuieli materiale163 CHELTUIELI CURENTE 30 -cheltuieli materiale 30 CHELTUIELI DE CAPITAL CHELTUIELI CURENTE 43 -cheltuieli materiale 43 CHELTUIELI CURENTE 90 -cheltuieli de personal 0 -cheltuieli materiale 90 CHELTUIELI DE CAPITAL 0 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010 A .VENITURI - TOTALE 68013,6162 1. VENITURI PROPRII - TOTAL din care: 1200 - IMPOZITUL PE PROFIT 0 - IMPOZITE SI TAXE DE LA POPULATIE . 5 Taxe mijloace transport pers fizice 5 Alte impozite si taxe de la populatie 0 - ALTE IMPOZITE DIRECTE 300 Taxe mijloace transport pers juridice 300 Alte incasari din impozite directe 0 Taxe pentru eliberare licente autorizare functionare 300 - VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL R.A. 0

- VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE 395 Venituri - combaterea daunatorilor 100 Alte venituri de la institutii publice 295 DIVERSE VENITURI 170 VENIT. DIN VALORIF UNOR BUNURI ALE STAT 30 2. COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMP PE VENIT 36782,725 - Cote defalcate din impozitul pe venit 14500 - Sume def din imp pe venit pt echilibrare bug loc 15840,225 - pt echilibare bugete locale 5355,125 - pt protectie sociala 0 - institutii de cultura 104,3 - contributii pentru personal neclerical 2413,3 - sustinerea sistemlui de protectie al copilului 7967,5 - Sume alocate de C.J. pt echilibrare bug loc 6442,5 3. SUME DEFALCATE DIN TVA 8829,3 - invatamant preuniv de stat 2302,1 - produse lactate si de panificatie 6527,2 4. SUBVENTII 21131,5912 SUBVENTII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT 20901,5912 Subventii primite de b.l. pt fin dr. acordate pers cu handicap 20901,5912 SUBVENTII PRIMITE DE LA ALTE BUGETE 230 Subv primite de la alte b.l. pt sust sist de prot a dr copil 230 5.DONATII SI SPONSORIZARI 70 Donatii si sponsorizari 70 B.CHELTUIELI - TOTAL 67333,6162 1.AUTORITATI PUBLICE 3100 CHELTUIELI CURENTE 3050 - cheltuieli de personal 2400 - cheltuieli materiale 650 CHELTUIELI DE CAPITAL 50 2. INVATAMANT 8979,3 CHELTUIELI CURENTE . 8979,3 - cheltuieli de personal 2302 - cheltuieli materiale 6677,2 CHELTUIELI DE CAPITAL 0 2.1 INVATAMANT PRIMAR SI GIMNAZIAL 6527,2 CHELTUIELI CURENTE 6527,2 - cheltuieli materiale ( lapte - corn) 6527,2 2,2 INVATAMANT SPECIAL 2452 3. SANATATE 100 CHELTUIELI CURENTE 100 - cheltuieli materiale 100 4. CULTURA RELIGIE, ACT SPORTIVA TINERET 9627,6 CHELTUIELI CURENTE 8727,6 - cheltuieli de personal 4260 - cheltuieli materiale 2054,3

10

- subventii pentru institutii publice - transferuri: 2413,3 - contributii la salarizarea pers neclerical 2413,3 CHELTUIELI DE CAPITAL 900 5. ASISTENTA SOCIALA 31654,0912 CHELTUIELI CURENTE 31530,8912 - cheltuieli de personal 5950 - cheltuieli materiale 8279,3 - transferuri 17301,5912 CHELTUIELI DE CAPITAL 123,2 CHELTUIELI CURENTE 21136,5912 - cheltuieli de personal 200 - cheltuieli materiale 3635 - transferuri 17301,5912 CHELTUIELI DE CAPITAL 0 CHELTUIELI CURENTE 550 - cheltuieli de personal 350 - cheltuieli materiale 200 CHELTUIELI DE CAPITAL 0 CHELTUIELI CURENTE 9844,3 - cheltuieli de personal 5400 - cheltuieli materiale 4444,3 CHELTUIELI DE CAPITAL 123,2 6. SERVICII DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE 770 CHELTUIELI CURENTE 70 - cheltuieli de personal 40 - cheltuieli materiale 30 CHELTUIELI DE CAPITAL 700 7. SERV. PUBL. PROTECTIA PLANTELOR 490 CHELTUIELI CURENTE 490 - cheltuieli de personal 400 - cheltuieli materiale 90 CHELTUIELI DE CAPITAL 0 8. SERV PUBL. DRUMURI SI PODURI MUNICIPALE 8329,625 CHELTUIELI CURENTE 6400 - cheltuieli de personal 400 - cheltuieli materiale 6000 CHELTUIELI DE CAPITAL 1929,625 9. ALTE ACTIUNI ECONOMICE 250 CHELTUIELI CURENTE 250 - transferuri: plati efectuate in cdrul progr de dezv. 250 10. ALTE ACTIUNI 543 CHELTUIELI CURENTE 393 - cheltuieli de personal 3 - cheltuieli materiale 390

11

CHELTUIELI DE CAPITAL 150 11. TRANSFERURI CATRE ALTE BUGETE 200 Transfer din b.l. catre bug Primariei pt sust sist protectie copil 200 12. RATA IMPRUMUTULUI INTERN PT INVESTITII 1250 13. DOBANZI 2040 2.2 Nivelul si structura cheltuielilor si veniturilor institutiei analizate in ultimii doi ani In tabelul de mai jos prezentam evolutia indicatorilor economico-financiari in anii 20092010: DENUMIREA INDICATORILOR A .VENITURI - TOTALE 1. VENITURI PROPRII - TOTAL 2. COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMP PE VENIT - Cote defalcate din impozitul pe venit - Sume def din imp pe venit pt echilibrare bug loc - pt echilibare bugete locale - institutii de cultura - contributii pentru personal neclerical - sustinerea sistemlui de protectie al copilului - Sume alocate primariei pt echilibrare bug loc 3. SUME DEFALCATE DIN TVA - invatamant preuniv de stat - produse lactate si de panificatie B.CHELTUIELI - TOTAL 1.AUTORITATI PUBLICE CHELTUIELI CURENTE - cheltuieli de personal - cheltuieli materiale 2. INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE - cheltuieli de personal - cheltuieli materiale ANUL 2010 ANUL 2009 % 68013,6162 1200 36782,725 14500 15840,225 5355,125 104,3 2413,3 7967,5 6442,5 8829,3 2302,1 6527,2 67333,6162 3100 3050 2400 650 8979,3 8979,3 2302,1 6677,2 45978,685 83 30066,705 11200 10166,705 3129,55 86,965 2186,97 4763,22 8700 6228,98 2558,78 3670,2 45978,6850 2690 2690 2160 530 6401,48 6401,48 25587,88 3842,7 47.92 105.83 22.34 29.46 55.80 71.11 19.93 10.35 67.27 -25.95 41.75 10.03 77.84 46.45 15.24 13.38 11.11 22.64 40.27 40.27 -91.00 73.76

12

3. CULTURA RELIGIE, ACT SPORTIVA TINERET CHELTUIELI CURENTE si CULTURA - cheltuieli de personal - cheltuieli materiale CHELTUIELI DE CAPITAL 4. SERVICII DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE CHELTUIELI CURENTE - cheltuieli de personal - cheltuieli materiale CHELTUIELI DE CAPITAL 5. ALTE ACTIUNI CHELTUIELI CURENTE - cheltuieli de personal - cheltuieli materiale CHELTUIELI DE CAPITAL 6. DOBANZI

9627,6 8727,6 4260 2054,3 900 770 70 40 30 700 543 393 3 390 150 2040

7543,935 7543,935 525 386,965 700 775 75 40 35 700 4550000 3550000 3 352 100 2500

27.62 15.69 71.43 430.87 28.57 -0.65 -6.67 0.00 -14.29 0.00 19.34 10.70 0.00 10.80 50.00 -18.40

CAP.3 ACTE ADMINISTRATIVE. CIRCUITUL DOCUMENTELOR Prezentarea sitemului informational Sistemul informational al Primariei Municipiului Galati lasa, la prima vedere, foarte mult de dorit, nu doar atat ca dotari si personal specializat, cat si ca structura organizatorica in cadrul institutiei publice. Desi majoritatea petitiilor, cererilor si reclamatiilor, sunt in mare masura rezolvate, aceasta nu inseamna ca nu ar trebui sa existe potrivit R.O.F. al aparatului propriu de specialitate al consilului local un anumit oficiu care sa aiba sarcini si atributii bine delimitate, avand la baza un flux informational adecvat, bineinteles, complexitatii Primariei Galati . In sprijinul afirmatiilor de mai sus, certificam caci din R.O.F. al aparatului propriu de specialitate rezulta ca aceasta sarcina ii revine Oficiului Informare si relatii publice care are drept atributii: - asigura aducerea la cunostinta publica a informarilor de interes public - elibereaza la solicitare acte si date de interes public - asigura functionarea biroului de informare-documentare - colaboreaza cu mijloacele mass-media In practica am observat ca rolul informational este asigurat de Serviciul Registratura, care 13

intra in componenta Oficiului Administratie publica locala din ale carei atributii am desprins doua, care consideram ca s-ar putea referi la acest serviciu: - inregistreaza toate actele si cererile care intra in institutie, prezentandu-le spre solutionare si apoi spre repartizare pe compartimente, - colaboreaza cu toate compartimentele primariei Serviciul Registratura se ocupa in principal cu primirea si directionarea cererilor de la cetateni, evidenta si contolul documentelor de la acestia, fiind in acelasi timp un centru de informare a cetatenilor. Serviciul nu rezolva petitiile primite si nici nu urmareste rezolvarea acestora, ci doar le primeste si le sorteaza, dupa care le trimite mai departe, spre rzolvare, celor care au competenta necesara, tinand evidenta acestora. In timp ce Registratura se ocupa de primirea documentelor cetatenilor (cereri, petitii, reclamatii, dosare necesare sustinerii plangerii), le clasifica pe tipuri de probleme (reclamatii, servicii publice, cereri de locuinte, autorizatii de constructie, patrimoniu, cadastru), paradoxal Oficiul Informare si relatii publice, raspunde de informarea cetatenilor cu privire la diverse tipuri de probleme legate de activitate P.M.G. . Paradoxal ni se pare faptul ca unul intra in contact cu cetateanul iar altul il informeaza, lucru ce ar trebui sa fie realizat de unul si aceelasi. Documentele informationale din cadrul Serviciului Registratura 1. Cererea, petitia sau reclamatia 2. Bon de inregistrare 3. Borderourile 4. Registrul special de intrare-iesire 5. Numar de intrare Cap 4.STUDIU DE CAZ Monografie contabil pe luna Octombrie 2010 n cursul luni au loc urmatoarele operaiuni economice :

01.10.2010: se iregistreaza stingerea datoriei fata de furnizorul S.C.CRESACTIV.S.R.L. de 2345lei printr-un acreditiv. *Plata furnizorului printr-un acreditiv: 401=5411 2345

02.10.2010: primaria vinde cu factura fiscala un teren in valoare de 6500 lei societatii S.C.TTC.S.A. *Vanzarea terenului: 641=791 6500 6500

*Scoaterea din evidenta a terenului: 104=2111

03.10.2010: primaria achizitioneaza pe baza unui contract de leasing financiar un autoturism a carui valoare de intrare este de 55000 lei. *Achizitie autoturism prin leasing: 2133=167 55000

14

04.09.2010: se evidentiaz plata utilitatilor lunii septembrie catre urmatorii furnizori : *SC ELECTRICA SA, factura nr.6658742 in suma de 1280,54lei 401=7702 1280,54

*SC APA CANAL.SA, factura nr.211542 n sum de 1880,56 lei 401=7702 1880,56

*ROMTELECOM, factura nr. 123456 n sum de 1305,00 lei 401=7702 1305,00 06.09.2010: primaria acorda un avans spre decontare de 700 lei unui salariat care pleaca n delegatie la Bucuresti. *Ridicarea numerarului de la trezorerie pentru plata avansului: 581=770 700 5311=581 700 *Acordarea avansului: 542=5311 700

07.10.2010: in urma unui incendiu, primaria inregistreaza scaderea din gestiune a unui autoturism al carui cost de achizitie a fost de 35000 lei, amortizat pentru 50% din valoare.Autoturismul a fost asigurat, iar primaria incaseaza de la firma de asigurari 15000lei. *Scoaterea din gestiune a autoturismului: %=2133 2813 690 *Incasarea politei de asigurare: 561=790 15000 35000 17500 17500

09.10.2010: se inregistreaza pe baza procesului verbal de casare nr.339 casarea unui calculator integral amortizat, valoarea de intrare fiind de 34000 lei.Din casare se recupereaza tastatura in valoare de 67 lei si un mouse in valoare de 30 lei.Tastatura e folosit pentru inlocuirea unei tastaturi defecte de la un alt calculator. *Casarea calculatorului integral amortizat: 2814=214 *Inregistrarea pieselor recuperate: 302=791 *Utilizarea tastaturii: 602=302 67 107 34000

10.10.2010: se achizitioneaz cu factura fiscala material lemnos si elemente de feronerie in valoare de 2000 lei de la furnizorul S.C.CST.S.R.L, TVA 24%.

15

*Achiziia materialelor: 301=401 2480 12.10.2010: materialele achizitionate de la firma S.C.CST.S.R.L sunt trimise spre prelucrare in vederea obtinerii unor banci ptr amenajarea spatiilor verzi, la o unitate specializat(S.C.MMM.S.R.L). *Trimiterea spre prelucrare a materialelor: 351=301 2480 14.10.2010: primaria primeste de la S.C.MMM.S.R.L bancile comandate, factura de manopera insumand 700 lei, TVA 24%. *Receptia bancilor si inregistrarea facturii de manopera: 302=% 351 401 3276 2408 868

15.10.2010: se incaseaza si se achita prin casa salariile angajatilor ,aferente lunii septembrie,in valoare de 34500lei. *Incasarea salariilor: 581=7702 5311=581 *Plata salariilor: 421=5311 34500 34500

34500

17.09.2010: se achizitioneaza motorina in valoare de 400 lei si se inregistreaza justificarea consumului de carburant pe baza foii de parcurs in valoare de 133lei. *Achizitia motorinei: 3022=5324 400 133

*Justificarea consumului de carburant pe baza foii de parcurs: 6022=3022

18.10.2010: in urma reevaluarii unui teren detinut de primarie se constata ca valoarea justa este de 30000lei iar cea contabila de 27000lei *se inregistreaza o rezerva din reevaluare: 2111=1051 3000

19.10.2010: se efectueaz o reparatie la instalatia de aer conditionat, facturata la valoarea de 100 lei. *Reparatia instalatiei de aer conditionat: 611=401 100

20.10.2010: se achizitioneaz cu factura fiscalt nr. 214452 detergenti, vopsea si diluant necesare pentru curatenie in valoare de 1240 lei. *Achizitia materialelor consumabile: 3028=401 1240 21.10.2010:se inregistreaza redeventa lunar de 575 lei pentru un teren concesionat.Terenul a fost achizitionat din venituri proprii. Se incaseaza prin casierie redeventa.

16

*Inregistrarea redeventei: 4111=706 *Incasarea redeventei: 5311=4111

575 575

2210.2010: primaria Galati primeste prin transfer de la primaria Tulcea piese de schimb in valoare de 1400 lei in baza procesului verbal de preluare-predare nr. 2245. *Piese de schimb primite prin transfer: 3024=482 1400

25.10.2010:se inregistreaza un avans de 450 lei acordat firmei S.C. PANCOREX.S.A pentru elaborarea unui nou program informatic de contabilitate. *Acordare avans: 234=561 450

26.10.2010: primaria constata lipsa la inventariere inregistrarea unui eveniment sportiv cu o valoare contabila de 3400lei. *constatarea lipsei: 100=206 3400

27.10.2010: se achizitioneaz cu factura nr. 1252452 de la S.C. CALCULATORUL S.R.L un calculator in valoare de 2950 lei *Achizitie calculator: 214=404 2950

28.10.2010: primaria vinde actiuni achizitionate din bugetul local la pretul de 45000, valoarea contabila a titlurilor de participare vandute fiind de 28000 lei. *Vanzarea actiunilor: 5211=% 260 764 45000 28000 17000

29.10.2010: se inregistreaza intrarea n patrimoniu a unei cladiri primita ca donatie de la S.C.VEGA.SRL pentru extinderea bibliotecii comunale existente.Valoarea justa a cladirii donate este de 42000 lei. *Intrarea in patrimoniu a unei cladiri prin donatie: 212=103 42000 30.10.2010: se inregistreaza dobanda de primit de 225 lei pentru disponibilitatile din contul la banca BRD.Se ncaseaz dobanda si se vireaza la buget. *Inregistrarea dobanzii de primit: 5187=4481 225 *Incasarea dobanzii: 5121=5187 225 *Virarea la buget: 4481=5121 225 31.10.2010: primaria inregistreaza tichetele de masa acordate salariatilor in valoare de 6200lei. *inregistrarea tichetelor de masa: 642=5326 6200 *retinerea impozitului: 5326=444 992

17

BIBLIOGRAFIE:
CONTABILITATEA INSTITUIILOR PUBLICE DIN ROMNIA,autori Cosmina Pitulice i Mariana Glavan, Editura CONTRAPLUS,2007 NORMELE METODOLOGICE PRIVIND ORGANIZAREA I CONDUCEREA CONTABILITII INSTITUIILOR PUBLICE,PLANUL DE CONTURI PENTRU INSTITUIILE PUBLICE I INSTRUCIUNILE DE APLICARE A ACESTUIA, Editura LUMINALEX, Bucureti 2006 CONTABILITATEA ADMINISTRAIEI PUBLICE LOCALE (comune, orae, municipii, judee i INSTITUIILOR PUBLICE specializate,deconcentrate),autori prof.C.I.Jitaru i Jurist Mihaela Jitaru, Editura DANUBIUS BRILA 2OO8 informaii preluate din bugetul de venituri si cheltuieli al primariei Galati

18

S-ar putea să vă placă și