Sunteți pe pagina 1din 9

Consideratii generale

Literatura de specialitate, analiza materialelor faptice, precum şi tradiţiile româneşti


în domeniul administraţiei ne conduc la concluzia că apariţia şi evoluţia institiţiei
administaţiei publice locale s-au desfăşurat într-o relaţie directă cu complexul economic
şi juridico – politic al societăţii româneşti. Numai în acest mod, se explică şi tendinţele de
autonomie locală care, ca în orice alt fenomen sunt supuse influenţelor şi reformelor
timpului, iar uneori chiar momentului.
Administaţia, creaţie a societăţii şi istorie a spiritului organizatoric al omului se
caracteizează prin multiplicarea şi diversificarea sarcinilor sale. Progresul impetuos
ştiinţific, tehnic, impune necontenite îmbunătăţiri în activitatea şi structura administaţiei
prin utilizarea unor tehnici şi metode moderne. Drept urmare, administarţia nu mai poate
soluţiona problemele, călăuzindu-se după precedente, ea trebuind să fie dinamică,
creatoare şi să realizeze operativ obiectivele societăţii.
A administra înseamnă a prevedea, a organiza, a conduce, a coordona şi a controla.
Este necesar ca un asemenea conţinut complex al administaţiei să se realizeze pe baze
ştiinţifice. În consecinţă, urmează ca administraţia să-şi îmbunătăţească activitatea şi
structura pentru a corespunde printr-o organizare raţională variatelor probleme ce reclamă
o rezolvare promptă şi eficientă, asigurând astfel simplificarea propriului ei sistem.
Administraţia urmează să răspundă exigenţelor mereu sporite ale oamenilor, să reducă
costul activităţii sale, rămânând în permanenţă sub controlul opiniei publice.
Administaţia publică locală are trei mari funcţii şi anume: cea politică,
administrativă şi economico-financiară.
Concluzionând putem afirma că „ administraţia publică locală este un ansamblu de
autorităţi administrative autonome care în regim de putere publică rezolvă treburile
publice din comune, oraşe şi judeţe şi prestează către colectivităţile respective servicii
publice de natură politică, administrativă şi economico-financiară”1
Constituţia României (art.119) statuează principiile de bază privind modul de
constituire şi funcţionare a administraţiei publice „administraţia publică în unităţile
administrativ-teritoriale, se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei
locale şi al descentralizării serviciilor publice” iar potrivit prevedrilor art.2, alin.(1) din
1
C. Petraru, A.G.Simionescu, Managementul public şi administraţie, Ed. Economică, 2001, pag.73
Legea nr. 215/2001 „ administraţia publică din unităţile administrativ – teritoriale se
întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice,
eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi consultării cetăţenilor
în problemele locale de interes deosebit” .

Aparatul propriu de organizare şi funcţionare al Primăriei comunei Olanu


În conformitate cu dispoziţiile art. 120 din Constituţia României 2, coroborate cu
dispoziţiile din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, consiliile locale şi
primarii sunt autorităţi administrative autonome şi rezolvă treburile publice din unităţile
administrative unde au fost alese. Pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de legislaţia în
vigoare, Consiliul local Olanu este deservit de un aparat propriu de specialitate care este
subordonat primarului.
Primarul răspunde de buna funcţionare a aparatului propriu de specialitate pe care
îl conduce şi îl controlează. Coordonarea unor compartimente din aparatul propriu de
specialitate va fi delegată viceprimarului sau secretarului, prin dispozitie.
Funcţionarii din aparatul propriu de specialitate se bucură de stabilitate în funcţie,
conform legii. În functie de specificitatea atribuţiilor, Primăria comunei Olanu îşi
organizează aparatul propriu în compartimente de specialitate. Acestea sunt structuri
organizatorice ale primăriei, care asigură realizarea atribuţiilor administraţiei publice
locale stabilite prin lege şi alte acte normative, precum şi cele reieşite din propriile
hotărâri.
Compartimentele de specialitate ale primăriei au fiecare o componentă proprie,
stabilită prin lege sau prin regulamentul intern. Ele nu au capacitate decizională şi nici
dreptul de a iniţia proiecte de hotărâri, ci doar abilitatea legală de a fundamenta, prin
rapoarte de specialitate, studii, referate, etc. sub aspect legal, formal, de eficienţă şi/sau
eficacitate, procesul decizional.
Organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare
şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate se aprobă, conform legii, la propunerea
primarului, prin hotărâre a consiliul local.

2
Constituţia României publicată în M. Of. al României nr. 767 din 31.10.2003, modificată şi completată
prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003 publicată în M. Of. al României, Partea I, nr.
758 din 29 octombrie 2003
Primarul, viceprimarul şi secretarul asigură conducerea, coordonarea şi controlul
activităţii desfăşurate de compartimentele de specialitate, astfel cum rezultă din
Regulamentul de funcţionare al Consiliului local Olanu şi din organigramă.Viceprimarul
este înlocuitorul de drept al primarului. În caz de absenţă a primarului, atribuţiile sale vor
fi exercitate, în numele acestuia, de viceprimar, desemnat de primar prin dispoziţie.
Primarul poate delega dreptul de a aproba folosirea şi repartizarea creditelor bugetare,
înlocuitorilor săi de drept.
.Primarul. Pe lănga atribuţiile prevăzute în art. 68, alin. 1 din Legea nr. 215/2001
a administraţiei publice locale, modificată, primarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute
de lege sau de alte acte normative, precum şi însărcinările date de consiliul local.
În exercitarea atribuţiilor sale primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau
individual. Ele sunt acte juridice administrative emise în condiţiile legii şi a hotărârilor
consiliului local, exprimând voinţa manifestată în mod unilateral de către primar, au
caracter de actualitate şi produc direct efecte juridice.
Dispoziţiile primarului au caracter teritorial, efectele lor juridice limitându-se la
localitatea Olanu şi sunt obligatorii pentru toţi cei cărora li se adresează, executarea lor
fiind asigurată şi prin exercitarea constrângerii de către autorităţile statului.
Dispoziţiile cu caracter normativ sunt acte administrative emise de primar, în
cazurile când sunt autorizate de lege, acestea reglementând relaţiile sociale din cuprinsul
activităţii executive pe plan local şi produc efecte juridice numai după ce se aduc la
cunoştinţă publică.
Dispoziţiile cu caracter individual sunt acele dispoziţii care rezolvă unul sau mai
multe cazuri concrete de interes local, pentru care se creează, se modifică, respectiv se
sting unele drepturi sau obligaţii şi produc efecte numai din momentul în care au fost
înmânate celor care se adresează, sunt obligatorii şi direct executorii.
Primarul realizează activitatea administraţiei publice locale şi prin acte sau
operaţii cu caracter material tehnic.Acestea sunt fapte sau acte materiale, neproducătoare
prin ele însele de efecte juridice dar, care constau în fapte de serviciu, activităţi materiale,
acte pregătitoare ale actelor administrative ori acte de executare a actelor administrative.
.Viceprimarul. În activitatea sa primarul este ajutat de către viceprimar, ales din
rândul membrilor consiliului local, cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie.
Primarul deleagă viceprimarului, prin dispoziţie emisă în cel mult 30 de zile de la
validare, exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit art. 68 alin. (1) din Legea nr.
215/2001.

Viceprimarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:


a).- îndrumă şi supraveghează activitatea de pază a bunurilor publice şi ale
cetăţenilor, conform angajamentelor contractuale;
b).- controlează igiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor
alimentare puse în vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;
c).- exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, locuri
şi parcuri de distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora;
Viceprimarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau de alte acte
normative, precum şi însărcinările date de consiliul local sau primar.
.Secretarul comunei. Comuna Olanu are un secretar. Secretarul este funcţionar
public de conducere, cu studii superioare juridice.
Secretarul îndeplineşte, în condiţiile legii, atribuţiile prevăzute de art. 85 din
Legea nr. 215/2001, alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de către consiliul
local ori de primar.
Secretarul desfăşoară activităţi pe linie de stare civilă şi autoritate tutelară,
îndeplinind următoarele atribuţii:
a).-înregistrează actele de stare civilă: naşteri, căsătorii, decese; operează menţiuni
pe marginea actelor de stare civilă, operează sentinţe stabilire tăgadă paternitate, operează
rectificări în instanţă ale actelor de stare civilă, eliberează duplicate certificate naştere,
căsătorie, deces;
b).- completează buletinele statistice pentru născuţi, decedaţi, căsătoriţi,
completează comunicări de modificări la evidenţa populaţiei, completează comunicări
pentru născuţi la evidenţa populaţiei, înregistrează actele de adopţie;
c).- completează dosare de schimbare de nume pe cale administrativă;
d).- eliberează livretele de familie pentru tinerii căsătoriţi;
e).- întocmeşte sesizările succesorale (anexa I) şi trimite comunicări la primării
pentru persoanele decedate (anexa III);
f).- completează şi trimite situaţii privind activitatea de stare civilă (lunare şi
trimestriale), operează sentinţe civile;
g).- întocmeşte dosarele cu acţiuni în instanţă (anulări, rectificări acte);
h).- efectuează acte de transcriere (naşteri, căsătorii, decese);
i).- operează adrese ale Ministerului de Interne (dobândire şi redobândire
cetăţenie, renunţare cetăţenie);
j).- coordonează activitatea colectivului de sprijin al autorităţii tutelare şi de
asistenţă socială organizat la nivelul consiliului local;
l).- elaborează propuneri pentru îmbunătăţirea continuă a activităţii de
supraveghere şi ocrotire a minorilor, organizează acţiuni pentru depistarea minorilor
predispuşi să comită fapte antisociale, lipsiţi de ocrotire părintească şi fără posibilităţi
materiale din partea susţinătorilor legali.
Secretarul îndeplineste şi alte atribuţii prevăzute de lege sau alte însarcinari date
de consiliul local ori de primar.
Compartimentul agricultură. Compartimentul agricultură îndeplineşte
următoarele atribuţii principale:
- participă la aplicarea Legilor fondului funciar: 18/1991, 169/1997, 1/2000, 247/20053;
- participă la aplicarea Legii 44/1994 privind veteranii de război4;
- întocmeşte note de constatare la solicitarea cetăţenilor privind pagubele sau litigiile cu
alţi cetăţeni;
- răspunde de punerea în aplicare a deciziilor D.A.D.R. Vâlcea;
- îndeplineşte şi alte sarcini solicitate prin acte normative;
Compartimentul pentru agricultură îndeplineşte şi alte sarcini stabilite prin lege
sau alte acte normative, precum şi însărcinările date de primar, viceprimar şi secretarul
comunei.
.Compartimentul contabilitate - impozite si taxe locale

3
Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri
adiacente publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005
4
Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor de război şi
văduvelor de război publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 172 din 7 iulie 1994
Compartimenul contabilitate – impozite şi taxe locale îndeplineşte următoarele
atribuţii principale:
- organizează şi conduce evidenţa contabilă a patrimoniului consiliului
local şi a sumelor primite pentru executarea cheltuielilor proprii şi ale unitătilor
subordonate;
- întocmeşte închiderea lunară a veniturilor şi cheltuielilor pe capitole bugetare şi
articole de cheltuieli, întocmind balanţa de verificare în baza notelor contabile la salarii,
materiale, subvenţii, investiţii, fonduri speciale şi venituri proprii;
- întocmeşte bilanţul, respectiv darea de seamă contabilă şi anexele, trimestrial şi
anual şi le depune la Direcţia Generală a Finanţelor Publice;
- asigură ţinerea evidenţei lunare a cheltuielilor din bugetul local;
- asigură efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului unitătii, urmăreşte
mişcările care se fac, în gestiuni, în cursul anului;
- întocmeşte lunar statele de plată ale salariaţilor, deplasărilor în ţară, ajutoarelor
de boală, concediilor de odihnă şi altor drepturi băneşti ale salariaţilor şi asigură plata
acestora;
- întocmeşte borderourile de reţineri şi ordinele de plată;
- virează la diverşi terţi, garanţii, împrumuturi la diferite bănci, impozit salarii,
CAS, CASS, fond şomaj;
- întocmeşte ordine de plată şi achită cheltuielile de întreţinere (încălzit, iluminat,
apă, canal, salubritate, poştă, telefon, fax, radio-TV, furnituri de birou, materiale de
curăţenie, alte materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional, reparaţii auto,
carburanţi, asigurări auto, pază, materiale şi întreţinere tehnică de calcul, etc.);
- calculează indemnizaţiile de şedinţă pentru consilierii locali şi asigură plata
acestora în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- urmăreşte efectuarea, în numerar sau virament, a tuturor plăţilor efectuate prin
Trezorerie, ridică extrasul de cont şi verifică exactitatea sumelor înscrise în acestea;
- asigură ţinerea evidenţei în conformitate cu prevederile legale în vigoare a
mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materialelor, carburanţilor;
- exercită controlul zilnic asupra operaţiunilor efectuate prin casierie şi ia măsuri
corespunzătoare pentru evitarea unor situaţii în afara legii;
- asigură elaborarea proiectului de venituri şi cheltuieli pentru activitatea proprie,
urmăreşte menţinerea echilibrului financiar şi a capacităţii de plată a acestora;
- depune la Trezorerie cu foaie de vărsământ încasările pe conturi;
- întocmeşte zilnic Registrul de Casă;
- verifică existenţa documentelor care să ateste recepţionarea de materiale şi
bunuri de natura obiectelor de inventar şi mijloace fixe livrate de furnizori şi ia măsuri în
cazul constatării unor eventuale diferenţe;
- întocmeşte bonurile de consum la materialele de întreţinere şi rechizite de birou;
- răspunde de evidenţierea în contabilitate a materialelor sau pieselor rezultate din
dezmembrarea bunurilor aprobate spre casare în baza proceselor-verbale ale comisiilor de
casare;
- asigură încasarea şi reîntregirea unor cheltuieli, cât şi a veniturilor provenite din
chirie spaţiu, utilităţi, copii acte, certificate de urbanism, imprimate stare civilă, etc;
Compartimentul contabilitate – impozite şi taxe îndeplineşte şi alte sarcini
prevăzute de lege sau alte acte normative, precum şi însărcinările date de primar,
viceprimar, consiliul local sau secretarul comunei.
Compartimentul de asistenţă socială. Compartimentul de asistenţă socială are
rolul de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul
protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu
handicap şi a oricăror persoane aflate în nevoie.
În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege compartimentul de asistenţă socială
desfăşoară activităţi în următoarele domenii:
a).- În domeniul protecţiei copilului:
- monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-
teritorială, asigurând centralizarea şi sintetizarea acestor date şi informaţii;
- identifică copiii aflaţi în dificultate, elaborează documentaţia pentru stabilirea
măsurilor speciale de protecţie a acestora şi susţine în faţa organelor competente măsurile
de prevenire a abandonului copilului;
- realizează şi sprijină activitatea de prevenire a abandonului copilului;
- acţionează pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului, inclusiv pentru
înregistrarea naşterii acestuia, în vederea identificării unei soluţii cu caracter permanent
pentru protecţia copilului;
- exercită dreptul de a reprezenta copilul şi de a administra bunurile acestuia în
situaţiile şi în condiţiile prevăzute de lege;
- susţine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial;
Compartimentul de asistenţă socială îndeplineşte şi alte sarcini prevăzute de lege
sau de alte acte normative, precum şi însărcinările date de primar, consiliul local şi
secretarul comunei.
Totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, modul în care se
efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă,
precum şi jurisdicţia muncii sunt reglementate de Codul muncii.
Dispoziţiile Codului de conduită al funcţionarilor publici aprobat prin Legea nr.
7/20045, care reglementează normele de conduită din cadrul aparatului propriu al
consiliului local sunt obligatorii pentru funcţionarii publici şi pentru persoanele care
ocupă temporar o funcţie publică.
Relaţiile de muncă dintre persoanele încadrate în această instituţie sunt aşezate pe
principiul însuşirii liber consimţite şi aplicării cu consecvenţă a disciplinii muncii.

Indicatori de performanta financiara

Indicatorii financiari si bugetari constituie instrumente ale procesului complex al analizei


financiare - element esential in managementul financiar al administratiei publice locale.

5
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici publicată în M. Of. al României nr.
157 din 23 februarie 2004
Analiza financiara reprezinta asadar un ansamblu de instrumente si tehnici, inclusiv
indicatori financiari si prognoze, care permite masurarea situatiei financiare prezente a
unei organizatii publice sau private.

Structurarea datelor budgetare

Pentru a realiza analiza financiara a unei administratii publice locale este necasar ca
bugetul acesteia sa fie structurat in asa fel incat sa sublinieze informatiile cele mai
importante, intr-un mod structurat si logic, grupand tipurile de venituri si cheltuieli intr-o
maniera utila. Structura standard a bugetului folosita in analiza financiara este
urmatoarea:

1. Venituri operationale (+)


a) Veniturile curente (fiscale si nefiscale) proprii ale APL
b) Cota defalcata din IVG
c) Alte transferuri operationale (pentru echilibrare sau cu destinatie speciala) din
bugetele centrale
2. Cheltuieli operationale (-)
3. Rezultatul brut operational (excedent/deficit)
4. Serviciul anual al datoriei (-)
5. Rezultatul net operational (excedent/deficit)
6. Venituri pentru investitii (+)
a) venituri proprii pentru investitii (venituri de capital sau amortizarea activelor
fixe)
b) transferuri din bugetele centrale pentru investitii
7. Cheltuieli pentru investitii (-)
8. Rezultatul bugetar primar (excedent/deficit)
9. Imprumuturi primite in anul curent (+)
10. Sold fond de rulment la inceputul anului (+)

11. Rezerve (-)


12. Rezultatul bugetar final (>=0)