Sunteți pe pagina 1din 67

CAIET PRACTICA PRIMARIA COMUNEI ION NECULCE

Anul
: II

- 2006 -

Practica Finante An 2

CUPRINS : CAP. I Structura si atributiile c !"arti!entului #inanciar-c ntabil I.$. Pre%entarea biectului &e acti'itate si & !eniul in care se inca&rea%a I.2. Or(ani%area interi ara a institutiei I.). *uncti nalitatea la Pri!aria I n Neculce I.+. Relatii cu e,teri rul

CAP. II C n&ucerea acti'itatii #inanciare "rin bu(ete II.$. -u(etul &e 'enituri si c.eltuieli "e anul 2006 II.2. M &ul &e calcul si se!ni#icatia in&icat ril r s"eci#ici &e re#lectare a acti'itatii institutie "ublice II.). M &ul &e #un&a!entarea a in&icat ril r #inanciari/'enituri si c.eltuieli0 si anali%a acest ra

CAP. III *inantarea institutiei III.$. Surse &e #inantare III.2. *inantarea bu(etara a Pri!ariei c !unei I n Neculce III.). *inantarea &in 'enituri "r "rii si &in alte surse a Pri!ariei c !unei I n Neculce. *lu,uri in# r!ati nale (enerate &e #inantarea institutiei.

Practica Finante An 2

Ca".I Structura si atributiile c !" rti!entului #inanciar-c ntabil

I.$ Pre%entarea biectului &e acti'itate si & !eniul in care se inca&rea%a Administratia publica in unitatile administrativ teritoriale se organizeaza si functioneaza in temeiul autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor adminis - tratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale, de interes deosebit . Prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona in numele si in interesul colectivitatii locale pe care le reprezinta, treburile publice, in conditiile legii . Acest drept se exercita de catre consiliile locale si primari, autoritati ale administratiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat . Competentele si atributiile autoritatilor administratie publice locale se stabilesc numai prin lege . Autoritatile administratiei publice locale administreaza sau, dupa caz, dispun de resursele financiare, precum si de bunurile proprietate publica sau privata a comunelor, in conformitate cu principiul autonomiei locale . Controlul administrativ si controlul financiar al activitatii autoritatilor publice locale se executa in limitele si conditiile prevazute de lege . Comunele sunt persoane juridice de drept public. Acestea au patrimoniu propriu si capacitate juridica deplina . Autoritatile administratiei publice locale prin care se realizeaza autonomia locala in comuna sunt consiliile locale comunale ca autoritati deliberative si primarii ca
3

Practica Finante An 2

autoritati executive. Consiliile locale si primarii se aleg in conditiile prevazute de legea privind alegerile locale . Alesii locali sunt primarul si consilierii locali . Consiliile locale si primarii functioneaza ca autoritati ale administratiei publice locale si rezolva treburile publice din comuna in conditiile legii . Mandatul primarului si consiliului local este de legii . !n scopul asigurarii autonomiei locale autoritatile administratiei publice locale au &re"tul sa instituie si sa "ercea"a i!" %ite si ta,e l cale1 sa elab re%e si sa a"r be bu(etele &e 'enituri si c.eltuieli ale c !unel r1 in c n&itiile le(ii . Consiliul local are initiativa si "otaraste in conditiile legii in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice locale sau centrale . #intre atributiile "rinci"ale ale c nsiliului l cal stabilite prin Le(ea nr. 2$23200$ - Le(ea a&!inistratiei "ublice l cale , amintim $ - alege din randul consilierilor viceprimarul% stabileste in limitele normelor legale, numarul de personal din aparatul propriu% - aproba statutul comunei precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului % - aproba bugetul local imprumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare% aproba contul de inc"eiere a exercitarii - titlului bugetar% stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale in conditiile legii % - aproba, la propunerea primarului, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functioanre a aparatului propriu de specialitate, ale institutiilor si serviciilor autonome de interes local % - administreaza domeniul public si privat al comunei % publice, precum si ale regiilor ani si se exercita in conditiile

Practica Finante An 2

- infiinteaza institutii publice, societati comerciale si servicii publice de interes local % - analizeaza si aproba, in conditiile legii, documentatiile de urbanism ale localitatilor, documentatiile te"nico-economice pentru lucrarile de investitii, de interes local si asigura conditiile necesare reactualizarii acestora etc. !n exercitarea atributiilor ce ii revin, consiliul local adopta "otarari cu votul majoritatii membrilor prezenti, in afara de cazurile in care legea sau regulamentul de organizare si functionare a consiliului cere o alta majoritate . &otararile cu caracter normativ devin obligatorii si produc efect de la data aducerii la cunostinta publica, iar cele individuale, de la data comunicarii . Consilierii raspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte, sau dupa caz, in nume propriu pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si pentru "otararile pe care le-au votat . #upa constituire, consiliul local isi organizeaza comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate . Consiliul local al comunei !on 'eculce este format din (3 consilieri, impartiti in trei comisii de specialitate$ - comisia buget finante% - comisia pentru administratie publica locala,juridica,apararea ordinii si linistii publice ,a drepturilor cetatenilor% - comisia pentru invatamant, cultura, sport. #intre atributiile "rinci"ale ale "ri!arului , stabilite prin )egea nr. 2(* + 2,,( - )egea administratiei publice locale, amintim$ - asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Consitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor% - asigura aducerea la indeplinire a "otararilor consiliului local. !n situatia in care apreciaza ca o "otarare este ilegala, in termen de 3 zile de la adoptare il sesizeaza pe prefect%
*

Practica Finante An 2

- intocmeste proiectul bugetului local si contul de inc"eiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local% - exercita functia de ordonator principal de credite% - asigura ordinea publica si linistea locuitorilor% - ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al locali - tatii si il supune spre aprobare consiliului local% - conduce servicile publice locale si asigura functionarea serviciilor de stare civila si de autoritate tutelara% supraveg"eaza realizarea ajutor social% - indeplineste functia de ofiter de stare civila% - propune consiliului local spre aprobare, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate - raspunde de invetarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat al comunei etc. !n exercitarea atributiilor sale primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupa ce sunt aduse la cunostinta publica sau dupa ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupa caz. Mandatul primarului este de ani. masurilor de asistenta si de

I.2. Or(ani%area interi ara a institutiei Consiliul local al comunei !on 'eculce, judetul iasi, in baza prevederilor art.3- , .(/,.2/,lit.e din )egea nr. 2(* + 2,,( - )egea administratiei publice locale a aprobat prin &.C.). nr.(( + 2 ., .2,,2 01egulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu in cadrul Primariei comunei !on 'eculce. Conform continutului regulamentului susmentionat activitatea este structurata pe urmatoarele compartimente$
2

Practica Finante An 2

(. Compartimentul administratiei publice locale% 2. Compartimentul stare civila% 3. Compartimentul registru agricol, cadastru% . Compartimentul protectiei sociale% *. Compartimentul autoritate tutelare% 2. 3irou finante - contabilitate$ 2.( Compartiment finante contabilitate% 2.2 Compartiment constatare, stabilire,impunere persoane fizice% 2.3 Conmpartiment casierie% 4. Compartiment urbanism si autorizari constructii% -. Compartiment biblioteca comunala% 5. Compartiment administrativ, protectie civila si apararea impotriva incendiilor si gospodarie comunala. Primarul, in calitatea sa de sef al administratiei publice locale, raspunde de intreaga activitate din primarie potrivit competentelor stabilite de lege. I.). *uncti nalitatea la Pri!aria c !unei I n Neculce )a nivelul Primariei comunei !on 'eculce acti'itatea ec n !ic - #inanciara este organizata la nivelul compartimente$ - compartimentul finante contabilitate% - compartimentul constatare, stabilire, impunere persoane fizice si juridice% - compartimentul casierie. Activitatea este organizata si condusa de catre seful biroului de contabilitate, care impreuna cu cei trei salariati asigura functionarea acestuia. Anexa de mai jos evidentiaza organigrama Primariei !on 'eculce. de 0birou finante - contabilitate0 cu urmatoarele

Practica Finante An 2

-ir ul #inante c ntabilitate Se# bir u5) an(a4ati

C !"arti!ent *inante C ntabilitate

C !"arti!ent c nstatare1stabilire1i!"unere "ers.#i%ice si 4uri&ice

C !"arti!ent casierie

6rganizarea activitatii are la baza prevederile )egii nr. -2 + (55( - )egea contabilitatii , fiind condusa in partida simpla . 7alariatii acestui sector sunt absolventi de studii medii ,de specialitate economica si cu perfectionare in domeniul administratiei publice ,impozite si taxe locale precum si de operator calculator . Ca dotare te"nica serviciul contabilitate dispune de doua calculatoare , doua imprimante si un xerox Minolta tip A3 . Atributiile sunt impartite pe compartimente , astfel $

Practica Finante An 2 -- evidenta+inregistrare operatiuni patrimoniale -- inc"eierea+urmarirea contractelor primariei -- inregistrarea+platile executate din bugetul local -- inregistrarea+corectitudinea incasarilor+platilor pt. autofinantare -- intocmirea rapoartelor de specialitate -- exercitarea controlului financiar -- asigura inventarierea anuala a patrimoniului+inregistrare -- inregistrare in contabilitatea lucrarilor de investitii -- evidenta sintetica a tuturor surselor de venituri -- colaborare cu trezoreria -- constituirea,utilizarea,reintregirea fondului de rulment -- intocmirea proiectului bugetului local -- intocmirea documentatiei pt desc"iderea finantarii c"elt. -- executarea controlului financiar preventive -- intocmirea darilor de seama contabile asupra bugetului local -- urmarirea incasarii creantelor -- organizarea active.de urmarire silita a bunurilor+veniturilor -- urmarirea datelor restante primate spre urmarire -- intocmirea documentatiei privind debitorii insolvabili -- identificarea pers.care exercita active.supuse impozitarii -- urmarirea executiei partii de venituri a bugetului local -- pastrare+eliberare+evidenta c"itantiere cu regim special -- conducerea evidentei mijloacelor fixe ob. de inventar -- intocmire+transmitere lunara a declaratiilor privind contributiile -- intocmire lunara a statelor de plata a salariilor personalului -- organizare+indrumare+control actiuni de constatare+stabilire -- intocmire borderouri de debite si scaderi,operarea lor in evident contabile -- intocmire+depunere la termen a declaratiilor de impunere catre pers.fizice+juridice -- coordonarea activ. de gestionare documente pt fiecare contribuabil -- verificarea pers. #etiuatoare de bunuri+venituri supuse impozitarii -- solicitare sanctiuni contribuabililor care incalca legislatia fiscala -- identificare+sanctionare pres.ce desfasoara active.calendaristica -- centralizare data statistice+transmitere raportari periodice la termen -- analiza+cercetare+solutionare cereri pt.stabilire impozite si taxe --avizare propuneri pt acordarea esalonarii,reducerii taxelor -- verificare+solutionare contestatii ale contribuabililor -- intocmeste+gestioneaza dosar fiscal pe fiecare contribuabil --urmarirea existentei titlurilor executarii pt impozite si taxe incasare impozite+taxe locale stabilite de consiliul local urmarire taxe datorate de contribuabili cf.rolului fiscal existent intocmire zilnica a registrului de casa pastrare,evidenta incasarii zilnice ac"itare drepturi salariale,ajutoare sociale,indemnizatii

Compartimentul 8inante 9contabilitate

Compartiment constatare,stabilire, impunere,urmarire pers.fizice si juridice

Compartiment casierie

Practica Finante An 2

I.+. Relatiile cu e,teri rul Autoritatile locale sunt comitatele si districtele ale caror sarcini sunt$ aplicarea politicii guvernamentale pe plan local% exercitarea unor competente delegate importante in domenii ca$ educatia, asiguarea fondului locativ sau protectia sociala. !n baza acestui principiu, Primaria comunei !on 'eculce este subordonata ierar"ic Prefecturii sub aspectul respectarii legislatiei in teritoriu, Consiliului :udetean !asi privind organizarea si finantarea bugetului local si #irectiei ;enerale a 8inantelor Publice privind respectarea disciplinei financiare referitoare la structura bugetului local in cele trei faze$ intocmire, executie, raportare. Pe plan local primariei ii revine sarcina de a asigura conditii prielnice pentru educatie si asistenta sociala. !n acest sens primaria coordoneaza activitatea scolilor generale din comuna. #eci institutiile ierar"ic subordonate sunt$ scoala coordoneaza generala 1azboieni, scoala generala 3uznea, scoala generala Prigoreni. #e asemenea primaria serviciile publice organizate, astfel$ biblioteca comunala, gospodarie comunala, servicul P.7.!. . !n relatiile cu exteriorul in rol important il detine relatia cu trezoreria. <rezoreria la care este arondata primaria este in orasul <argu 8rumos. 1elatiile cu acesta institutie au la baza prevederile 6rdinului nr. (23* + 2,,3 pentru aprobarea 'ormelor metodologice de aplicare a 6=; nr. ( 2 + 2,,2 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Prin trezorerie se deruleaza operatiunile de plati si incasari privind fonduri publice, dupa caz, fara a se limita la acestea. 7tatul garanteaza efectuarea operatiunilor financiare prin trezoreria statului in conditii de siguranta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, precum si pastrarea integritatii #ocumentele prin care se dispun plati din conturile instituiei publice se semneaza de catre persoanele abilitate de lege, aprobate prin specimenele de semnaturi
(,

disponibilitatilor banesti.

Practica Finante An 2

de catre ordonatorii de credite, la care se anexeaza copii ale actelor de numire in functie a acestora. 1elatia cu persoanele fizice si juridice platitoare de impozite si taxe trebuie sa fie cordiala iar persoanele implicate sa dea dovada de profesionalism si etica profesionala.
Sub r& narea Pri!ariei c !unei I n Neculce

C nsiliul 7u&etean Iasi

Pre#ectura

8irectia 9enerala a #inantel r "ublice

Pri!aria c !unei I n Neculce RELATIILE CU E6TERIORUL


Tre% reri a Iasi Sc.(enerala I n Neculce
Pers.#i%ice14ur i&ice "latit are &e i!" %ite

Sc.(enerala Ra%b ieni

PRIMARIA c !unei I n Neculce

9 s" &arie c !unala

Sc.(enerala -u%nea -ibli teca I n Neculce

Ser'iciul P.S.I.

((

Practica Finante An 2

CAP. II

C n&ucerea acti'itatii #inanciare "rin bu(ete

II.$. -u(etul &e 'enituri si c.eltuieli "e anul 2006 Pentru o mai buna intelegere a activitatii economico-financiare desfasurata in cadrul Primariei comunei !on 'eculce voi prezenta structura bugetului pe anul 2,,2. Cateva consideratii teoretice$ 7e stie ca practic bugetul local este documentul care prezinta previziunea pentru o anumita perioada de timp, in cazul nostru anual, atat pentru venituri cat si pentru c"eltuieli. 3ugetul perioadei se intocmeste inainte de inceputul acesteia, avand rolul de a pregati un anume comportament viitor pentru obtinerea veniturilor si efectuarea c"eltuielilor. 3ugetul local corespunde in componenta cu structura comunelor. Cadrul general al bugetelor locale este aprobat prin 6=!; 'r. * + 2,,3 privind finantele publice locale, care cuprinde lista veniturilor si c"eltuielilor prevazute in aceste bugete si care poate fi actualizata ca urmare a perfectionarii legislatiei, precum si prin legile bugetare anuale, in concordanta cu programele de crestere a autonomiei financiare a unitatilor administrativ - teritoriale si de descentralizare a serviciilor publice. >eniturile bugetelor locale se formeaza din impozite, taxe, din venituri cu destinatie speciala si alte venituri prevazute in lege, precum si din cote si sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si din transferuri cu destinatie speciala de la bugetul de stat. !n raport de resursele financiare publice se dimensioneaza c"eltuielile repartizate pe destinatii in conformitate cu obiectivele de dezvoltare a localitatii.

(2

Practica Finante An 2

>eniturile si c"eltuielile aprobate prin bugetul local se repartizeaza pe trimestre avand in vedere termenele legale de incasare a veniturilor si perioada in care se executa c"eltuielile. 3ugetele locale se intocmesc in conditii de autonomie, conform 6=; 'r. * + 2,,3. 3ugetul local este o componenta a sistemului de bugete definit, conform reglementarilor in vigoare, ca o veriga a acestuia, in contextul economiei in raport cu celelalte componente.bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat etc/. ?ste dreptul organelor locale sa dimensioneze previziunile bugetare la c"eltuieli avand in vedere veniturilor nevoile proprii corelate cu posibilitatea de mobilizare a folosire eficienta a fondurilor. 7tructura si evolutia si cu masurile de

indicatorilor cuprinsi in bugetul local al comunei !on 'eculce se face pe surse, capitole, titluri de c"eltuieli si subcapitole, pe anul 2,,2 si este prezentat mai jos.

(3

Practica Finante An 2

II.2. M &ul &e calcul si se!ni#icatia in&icat ril r s"eci#ici &e re#lectare a acti'itatii institutie "ublice *un&a!entarea c.eltuielil r are la baza criteriile$ normative% influente% Analiza si studierea comparativa a c"eltuielilor$ atat pe total cat si pe structura ?xecutia preliminara pentru anul de baza$ consta in executia certa pentru o 3aza legala a c"eltuielilor$ nici o c"eltuiala nu poate fi inscrisa in bugetul de

venituri si c"eltuieli sau finantata prin aceasta daca nu este reglementata prin acte

anumita perioada de timp si executia probabila la sfarsitul anului, corectata cu eventuale

si pe dinamica% Preturile si tarifele diferitelor servicii si materiale $ care au repercursiuni 3aremurile de c"eltuieli$ norme legale prin intermediul carora anumite directe asupra structurii si evolutiei c"eltuielilor%

categorii de c"eltuieli sunt stabilite la nivelele maxime ce nu pot fi depasite. @n baza prevederilor art. (5 lit. d/ din )egea nr. *,,+2,,2 privind finantele publice, ale art. (4 alin. .2/ din )egea contabilitatii nr. -2+(55(, republicata, si ale art. (3 din 6rdonanta ;uvernului nr. ((5+(555 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv, aprobata cu modificari si completari prin )egea nr. 3,(+2,,2, cu modificarile ulterioare, institutiile publice, indiferent de subordonare si de modul de finantare a c"eltuielilor, au obligatia sa respecte procedurile privind parcurgerea celor faze ale executiei bugetare a c"eltuielilor, respectiv angajarea, lic"idarea, ordonantarea si plata c"eltuielilor, precum si sa organizeze, sa conduca evidenta si sa raporteze angajamentele bugetare si legale AncepBnd cu anul bugetar 2,,3. @n vederea respectarii prevederilor mentionate mai sus au fost elaborate prezentele norme metodologice care au ca obiect stabilirea procedurilor, a persoanelor implicate si a documentelor privind executia c"eltuielilor care se efectueaza din fonduri publice.

Practica Finante An 2

E,ecutia bu(etara se bazeaza pe principiul separarii atributiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atributiile persoanelor care au calitatea de contabil. 6rdonatorii de credite ai bugetelor prevazute la art. ( alin. .2/ din )egea nr. *,,+2,,2 sunt autorizati sa angajeze, sa lic"ideze si sa ordonanteze c"eltuieli pe parcursul exercitiului bugetar, An limita creditelor bugetare aprobate, iar plata c"eltuielilor se efectueaza de persoanele autorizate care, potrivit legii, poarta denumirea generica de contabil. 6peratiunile specifice angajarii, lic"idarii si ordonantarii c"eltuielilor sunt An competenta ordonatorilor de credite si se efectueaza pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate ale institutiei publice. 6rdonatorii de credite pot delega aceasta calitate Anlocuitorilor de drept, secretarilor generali sau altor persoane Amputernicite An acest scop. Actele de delegare a atributiilor desemneaza persoanele din cadrul institutiilor publice Amputernicite sa semneze pentru si An numele ordonatorilor de credite. @n actul de delegare trebuie sa se specifice limitele si conditiile delegarii, respectiv atributiile persoanelor delegate sa semneze documentele de angajare, lic"idare si ordonantare a c"eltuielilor, precum si subdiviziunile clasificatiei bugetului aprobat pentru care au fost Amputernicite sa efectueze aceste operatiuni si termenul de valabilitate a Amputernicirii. Actele &e &ele(are, Ansotite de specimenele de semnaturi ale persoanelor care au fost Amputernicite, trebuie comunicate$ - persoanelor Amputernicite% - conducatorului compartimentului financiar .financiar-contabil/ care nu poate efectua nici o plata ordonantata de o persoana care nu a fost Amputernicita An acest sens% - persoanei Amputernicite sa exercite controlul financiar preventiv. #e asemenea, actele de Ancetare a delegarii se comunica persoanelor mentionate mai sus.

(*

Practica Finante An 2

$. An(a4area c.eltuielil r 7umele aprobate, la partea de c"eltuieli, prin bugetele prevazute la art. ( alin. .2/ din )egea nr. *,,+2,,2, An cadrul carora se angajeaza, se ordonanteaza si se efectueaza plati, reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite. Pentru actiunile multianuale se Anscriu distinct An buget creditele de angajament si creditele bugetare. Pentru actiunile multianuale ordonatorii de credite Anc"eie angajamente legale An limita creditelor de angajament aprobate An buget pentru exercitiul bugetar respectiv. C"eltuielile de investitii se angajeaza individual An cadrul angajamentelor multianuale care reprezinta limita superioara de angajare. <oate angajamentele legale din care rezulta o c"eltuiala pentru investitii publice sau alte c"eltuieli asimilate investitiilor, cofinantate de o institutie internationala, se vor efectua An conformitate cu prevederile acordului de finantare. Creditele bugetare aferente actiunilor multianuale reprezinta limita superioara a c"eltuielilor care urmeaza a fi ordonantate si platite An cursul exercitiului bugetar. Platile respective sunt aferente angajamentelor legale efectuate An limita creditelor de angajament aprobate An exercitiul bugetar curent sau An exercitiile bugetare anterioare. Angajarea c"eltuielilor bugetare, altele decBt cele care privesc actiuni multianuale, se face numai An limita creditelor bugetare aprobate. 6rdonatorii de credite au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare numai An limita prevederilor si potrivit destinatiilor aprobate, pentru c"eltuieli strict legate de activitatea institutiilor publice si cu respectarea dispozitiilor legale. Angajarea oricarei c"eltuieli din fonduri publice Ambraca doua forme de angajamente$ a0 An(a4a!entul le(al - faza An procesul executiei bugetare reprezentBnd orice act juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice.

(2

Practica Finante An 2

Angajamentul legal trebuie sa se prezinte sub forma scrisa si sa fie semnat de ordonatorul de credite. Angajamentul legal ia forma unui contract de ac"izitie publica, comanda, conventie, contract de munca, acte de control, acord de Amprumut etc. @n toate actele juridice prin care se contracteaza o datorie a statului rezultata din contractarea unor Amprumuturi interne sau externe sau o datorie rezultata dintr-un contract, comanda etc. trebuie sa se faca mentiuni cu privire la institutia care are prevazute An buget creditele aferente angajamentului respectiv si subdiviziunea bugetara la care sunt prevazute acestea si de la care urmeaza sa se faca plata. 7arcina Anscrierii datelor respective revine compartimentelor de specialitate care elaboreaza proiectele angajamentelor legale. @nainte de a angaja si a utiliza creditele bugetare, respectiv Anainte de a lua orice masura care ar produce o c"eltuiala, ordonatorii de credite trebuie sa se asigure ca masura luata respecta principiile unei bune gestiuni financiare, ale unui management financiar sanatos, An special ale economiei si eficientei c"eltuielilor. @n acest scop utilizarea creditelor bugetare trebuie sa fie precedata de o evaluare care sa asigure faptul ca rezultatele obtinute sunt corespunzatoare resurselor utilizate. Proiectele angajamentelor legale reprezinta decizii de principiu luate de ordonatorii de credite, care implica o obligatie de efectuare a unei c"eltuieli fata de terte persoane. Aceste proiecte de angajamente legale nu pot fi aprobate de catre ordonatorul de credite decBt daca au primit An prealabil viza de control financiar preventiv An conditiile legii. Angajarea si ordonantarea c"eltuielilor se efectueaza numai cu viza prealabila de control financiar preventiv propriu, potrivit dispozitiilor legale. )a institutiile publice la care operatiunile sunt supuse controlului financiar preventiv delegat angajarea si ordonantarea c"eltuielilor se efectueaza si cu viza prealabila a controlorului delegat, conform legislatiei An vigoare.

(4

Practica Finante An 2

Proiectul de angajament legal se prezinta pentru viza de control financiar preventiv Ampreuna cu o propunere de angajare a unei c"eltuieli, potrivit modelului prezentat An anexa nr. ( la prezentele norme metodologice. Angajarea c"eltuielilor se efectueaza An tot cursul exercitiului bugetar, astfel AncBt sa existe certitudinea ca bunurile si serviciile care fac obiectul angajamentelor vor fi livrate, respectiv prestate, si se vor plati An exercitiul bugetar respectiv. 6rdonatorii de credite nu pot angaja c"eltuieli Antr-o perioada An care se stie ca bunul, lucrarea sau serviciul nu va putea fi executat, receptionat si platit pBna la data de 3( decembrie a exercitiului bugetar curent, respectiv ultima zi de plata prevazuta An Programul calendaristic pentru derularea principalelor operatiuni de Anc"eiere a exercitiului bugetar, cu exceptia actiunilor multianuale. @n situatia An care, din motive obiective, angajamentele legale de c"eltuieli nu pot fi platite pBna la finele anului, acestea se vor plati din creditele bugetare ale exercitiului bugetar urmator. 6rdonatorilor de credite li se interzice sa ia cu buna stiinta masuri care au ca obiect angajarea de c"eltuieli peste sumele aprobate An buget, la partea de c"eltuieli, cu exceptia angajamentelor multianuale efectuate An conditiile legii. 6rdonatorii de credite nu pot Anc"eia nici un angajament legal cu terte persoane fara viza de control financiar preventiv decBt An conditiile autorizate de lege. #upa semnarea angajamentului legal de catre ordonatorul de credite acesta se transmite compartimentului de contabilitate pentru Anregistrare An evidenta c"eltuielilor angajate. b0 An(a4a!entul bu(etar - orice act prin care o autoritate competenta, potrivit legii, afecteaza fonduri publice unor anumite destinatii, An limita creditelor bugetare aprobate. @n aplicarea principiului anualitatii, potrivit caruia Cplatile efectuate An cursul unui an bugetar An contul unui buget apartin exercitiului corespunzator de executie a bugetului respectivC, si a prevederilor legale, potrivit carora pentru a efectua o plata este obligatorie parcurgerea prealabila a celor trei faze, respectiv angajarea, lic"idarea, ordonantarea, se
(-

Practica Finante An 2

impune punerea An rezerva a creditelor bugetare angajate, astfel AncBt toate angajamentele legale Anc"eiate An cursul unui exercitiu bugetar sau An exercitiile precedente de ordonatorul de credite sau de alte persoane Amputernicite sa poata fi platite An cursul exercitiului bugetar respectiv, An limita creditelor bugetare aprobate. @n vederea respectarii acestei cerinte, angajamentul bugetar prin care au fost rezervate fonduri publice unei anumite destinatii, An limita creditelor bugetare aprobate, preceda angajamentul legal. ?ste interzis ordonatorilor de credite aprobarea unor angajamente legale fara asigurarea ca au fost rezervate si fondurile publice necesare platii acestora An exercitiul bugetar, cu exceptia actiunilor multianuale. >aloarea angajamentelor legale nu poate depasi valoarea angajamentelor bugetare si, respectiv, a creditelor bugetare aprobate, cu exceptia angajamentelor legale aferente actiunilor multianuale care nu pot depasi creditele de angajament aprobate An buget. Angajarea c"eltuielilor trebuie sa se faca Antotdeauna An limita disponibilului de credite bugetare si, respectiv, An limita disponibilului de credite de angajament pentru actiuni multianuale. @n scopul garantarii acestei reguli, angajamentele legale, respectiv toate actele prin care statul sau unitatile administrativ-teritoriale contracteaza o datorie fata de tertii creditori, sunt precedate de angajamente bugetare, respectiv de rezervarea creditelor necesare platii angajamentelor legale. An(a4a!entele bu(etare " t #i$ b(/ angajamente bugetare individuale% b2/ angajamente bugetare globale. b(/ Angajamentul bugetar individual este un angajament specific unei anumite operatiuni noi care urmeaza sa se efectueze. Angajamentul bugetar individual se prezinta la viza persoanei Amputernicite sa exercite controlul financiar preventiv An acelasi timp cu proiectul angajamentului legal individual.
(5

Practica Finante An 2

b2/ Pentru c"eltuieli curente de natura administrativa, ce se efectueaza An mod repetat pe parcursul aceluiasi exercitiu bugetar, se pot Antocmi propuneri de angajamente legale provizorii, materializate An bugete previzionale, care se Anainteaza pentru viza de control financiar preventiv Ampreuna cu angajamentele bugetare globale. Angajamentul bugetar global este un angajament bugetar aferent angajamentului legal provizoriu care priveste c"eltuielile curente de functionare de natura administrativa, cum ar fi$ - c"eltuieli de deplasare% - c"eltuieli de protocol% - c"eltuieli de Antretinere si gospodarie .Ancalzit, iluminat, apa, canal, salubritate, posta, telefon, radio, furnituri de birou etc./% - c"eltuieli cu asigurarile% - c"eltuieli cu c"iriile% - c"eltuieli cu abonamentele la reviste, buletine lunare etc. @n cazul angajamentelor legale provizorii ordonatorul de credite verifica faptul ca angajamentele legale individuale Anc"eiate sa nu depaseasca valoarea angajamentelor provizorii care au fost emise anterior. Angajamentele legale individuale aprobate pBna la finele anului, acoperite de aceste angajamente legale provizorii, nu trebuie Anaintate pentru viza de control financiar preventiv. Angajamentele legale individuale care depasesc valoarea angajamentelor legale provizorii se supun vizei de control financiar preventiv. Angajamentele bugetare se realizeaza prin emiterea unui document scris privind angajamentul bugetar individual si angajamentul bugetar global, prin care se certifica existenta unor credite bugetare disponibile si se pun An rezerva .se bloc"eaza/ creditele aferente unei c"eltuieli, potrivit destinatiei prevazute An buget.

2,

Practica Finante An 2

Propunerile de angajamente se Anainteaza din timp persoanei Amputernicite cu exercitarea controlului financiar preventiv, pentru a da posibilitate acesteia sa Asi exercite atributiile conform legii. Propunerile de angajare a c"eltuielilor trebuie Ansotite de toate documentele justificative aferente si, daca este cazul, de orice alte documente si informatii solicitate de catre persoana Amputernicita sa exercite controlul financiar preventiv. )a finele anului persoana Amputernicita sa exercite controlul financiar preventiv analizeaza modul de realizare a c"eltuielilor care au facut obiectul angajamentelor bugetare globale, precum si daca totalul angajamentelor legale individuale aferente acestora este la nivelul angajamentelor legale provizorii. @n cazul An care nu exista diferente semnificative Antre c"eltuielile previzionate si cele definitive, persoana Amputernicita sa exercite controlul financiar preventiv avizeaza angajamentul bugetar global care devine definitiv. #aca persoana Amputernicita sa exercite controlul financiar preventiv constata diferente semnificative, atunci poate "otarA asupra includerii An viitor a c"eltuielilor de natura celor care au facut obiectul angajamentelor bugetare globale An categoria angajamentelor bugetare individuale. Avizarea consta An semnarea de catre persoana Amputernicita sa exercite controlul financiar preventiv sau Anlocuitorul de drept al acesteia a propunerii de angajare a unei c"eltuieli si a angajamentului bugetar, care vor fi stampilate si datate. Avizarea proiectelor de angajamente legale se poate face dupa Andeplinirea urmatoarelor conditii$ a/ proiectul de angajament legal a fost prezentat An conformitate cu prezentele norme metodologice% b/ existenta creditelor bugetare disponibile la subdiviziunea corespunzatoare din bugetul aprobat% c/ proiectul de angajament legal se Ancadreaza An limitele angajamentului bugetar, stabilite potrivit legii%
2(

Practica Finante An 2

d/ proiectul de angajament legal respecta toate prevederile legale care Ai sunt aplicabile, An vigoare la data efectuarii sale .controlul de legalitate/% e/ proiectul de angajament legal respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor si regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriei de c"eltuieli din care fac parte .controlul de regularitate/. Persoana Amputernicita sa exercite controlul financiar preventiv poate sa refuze acordarea vizei daca considera ca nu sunt Andeplinite conditiile mentionate mai sus. #upa avizarea angajamentului bugetar individual sau global, dupa caz, de catre persoana Amputernicita sa exercite controlul financiar preventiv, acesta se semneaza de ordonatorul de credite si se transmite compartimentului de contabilitate pentru Anregistrare An evidenta c"eltuielilor angajate. Creditele bugetare neangajate, precum si creditele bugetare angajate si neutilizate pBna la finele exercitiului bugetar sunt anulate de drept. 6rice c"eltuiala angajata si neplatita pBna la data de 3( decembrie a exercitiului bugetar curent se va plati An contul bugetului pe anul urmator din creditele bugetare aprobate An acest scop. Aceasta c"eltuiala trebuie sa se raporteze la finele anului curent pe baza datelor din contabilitatea c"eltuielilor angajate. @n angajamentele legale individuale si cele provizorii, precum si An angajamentele bugetare individuale sau globale se precizeaza subdiviziunile bugetul aprobat. 7alariile personalului cuprins An statele de functii anexate bugetului aprobat si obligatiile aferente acestora, pensiile si ajutoarele sociale stabilite conform legilor An vigoare, precum si c"eltuielile cu dobBnzile si alte c"eltuieli aferente datoriei publice se considera angajamente legale si bugetare de la data de ( ianuarie a fiecarui an cu Antreaga suma a creditelor bugetare aprobate. @n situatia An care se impune majorarea sau diminuarea unor angajamente legale, este necesara elaborarea unor propuneri de modificare a angajamentelor legale si bugetare initiale, Ansotite de memorii justificative.
22

Practica Finante An 2

2. Lic.i&area c.eltuielil r ?ste faza An procesul executiei bugetare An care se verifica existenta angajamentelor, se determina sau se verifica realitatea sumei datorate, se verifica conditiile de exigibilitate ale angajamentului legal pe baza documentelor justificative care sa ateste operatiunile respective. >erificarea existentei obligatiei de plata se realizeaza prin verificarea documentelor justificative din care sa rezulte pretentia creditorului, precum si realitatea Cserviciului efectuatC .bunurile au fost livrate, lucrarile executate si serviciile prestate sau, dupa caz, existenta unui titlu care sa justifice plata$ titlu executoriu, acord de Amprumut, acord de grant etc./. 7alariile si indemnizatiile vor fi lic"idate An baza statelor de plata colective, Antocmite de compartimentul de specialitate, cu exceptia cazurilor An care este necesara lic"idarea individuala. #ocumentele care atesta bunurile livrate, lucrarile executate si serviciile prestate sunt 8actura fiscala .cod ( - -(,+A/ sau 8actura .cod ( - -(,+aA/ cuprinse An anexa nr. (A CCatalogul formularelor tipizate, comune pe economie, cu regim special de tiparire, Anseriere si numerotare, privind activitatea financiara si contabilaC la &otarBrea ;uvernului nr. -3(+(554 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara si contabila si a normelor metodologice privind Antocmirea si utilizarea acestora, sau alte formulare ori documente cu regim special, aprobate potrivit legii. #eterminarea sau verificarea existentei sumei datorate creditorului se efectueaza de catre persoana Amputernicita de ordonatorul de credite, pe baza datelor Anscrise An factura si a documentelor Antocmite de comisia de receptie constituita potrivit legii .Procesverbal de receptie - cod ( -2-*, An cazul mijloacelor fixe, 'ota de receptie si constatare de diferente - cod ( -3-(A, An cazul bunurilor materiale, altele decBt mijloacele fixe/.

23

Practica Finante An 2

#ocumentele care atesta bunurile livrate, lucrarile executate si serviciile prestate sau din care reies obligatii de plata certe se vizeaza pentru C3un de plataC de ordonatorul de credite sau de persoana delegata cu aceste atributii, prin care se confirma ca$ - bunurile furnizate au fost receptionate, cu specificarea datei si a locului primirii% - lucrarile au fost executate si serviciile prestate% - bunurile furnizate au fost Anregistrate An gestiune si An contabilitate, cu specificarea gestiunii si a notei contabile de Anregistrare% - conditiile cu privire la legalitatea efectuarii rambursarilor de rate sau a platilor de dobBnzi la credite ori Amprumuturi contractate+garantate sunt Andeplinite% - alte conditii prevazute de lege sunt Andeplinite. Prin acordarea semnaturii si mentiunii C3un de plataC pe factura, se atesta ca serviciul a fost efectuat corespunzator de catre furnizor si ca toate pozitiile din factura au fost verificate. Conditiile de exigibilitate a obligatiei se verifica pe baza datelor cuprinse An angajamentele legale, care trebuie sa cuprinda si date cu privire la termenele de plata a obligatiei. Persoana Amputernicita sa efectueze lic"idarea c"eltuielilor verifica personal documentele justificative si confirma pe propria raspundere ca aceasta verificare a fost realizata. #ocumentele care atesta parcurgerea fazei de lic"idare a c"eltuielilor stau la baza Anregistrarii An contabilitatea patrimoniala a institutiei publice pentru reflectarea serviciului efectuat si a obligatiei de plata fata de tertii creditori.

Practica Finante An 2

). Or& nantarea c.eltuielil r ?ste faza An procesul executiei bugetare An care se confirma ca livrarile de bunuri au fost efectuate sau alte creante au fost verificate si ca plata poate fi realizata. Persoana desemnata de ordonatorul de credite confirma ca exista o obligatie certa si o suma datorata, exigibila la o anumita data, si An acest caz ordonatorul de credite bugetare poate emite C6rdonantarea de plataC pentru efectuarea platii. 6rdonantarea de plata este documentul intern prin care ordonatorul de credite da dispozitie conducatorului compartimentului financiar .financiar-contabil/ sa Antocmeasca instrumentele de plata a c"eltuielilor. 6rdonantarea de plata trebuie sa contina date cu privire la$ - exercitiul bugetar An care se Anregistreaza plata% - subdiviziunea bugetara la care se Anregistreaza plata% - suma de plata .An cifre si litere/ exprimata An moneda nationala sau An moneda straina, dupa caz% - datele de identificare a beneficiarului platii% - natura c"eltuielilor% - modalitatea de plata. 6rdonantarea de plata este datata si semnata de ordonatorul de credite sau de persoana delegata cu aceste atributii. 6rdonantarea de plata va fi Ansotita de documentele justificative An original si va purta viza persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate, care sa confirme corectitudinea sumelor de plata, livrarea si receptionarea bunurilor, executarea lucrarilor si prestarea serviciilor, existenta unui alt titlu care sa justifice plata, precum si, dupa caz, Anregistrarea bunurilor An gestiunea institutiei si An contabilitatea acesteia. 8acturile An original sau alte documente Antocmite An vederea platii c"eltuielilor vor purta obligatoriu numarul, data notei contabile si semnatura persoanei care a Anregistrat An contabilitate lic"idarea c"eltuielilor.
2*

Practica Finante An 2

@n cazuri exceptionale, cBnd nu este posibila prezentarea documentelor justificative An original, vor fi acceptate si copii ale documentelor justificative, certificate pentru conformitatea cu originalul de catre ordonatorul de credite sau de persoana delegata cu aceste atributii. @n situatia An care, An conformitate cu prevederile contractuale, urmeaza sa se efectueze plata An rate a bunurilor livrate, lucrarilor executate si a serviciilor prestate, se vor avea An vedere urmatoarele$ - prima ordonantare de plata va fi Ansotita de documentele justificative care dovedesc obligatia catre creditor pentru plata ratei respective% - ordonantarile de plata ulterioare vor face referire la documentele justificative deja transmise conducatorului compartimentului financiar .financiar-contabil/. )a emiterea ordonantarii de plata finale ordonatorul de credite confirma ca operatiunea s-a finalizat. @nainte de a fi transmisa compartimentului financiar .financiar-contabil/ pentru plata ordonantarea de plata se transmite pentru avizare persoanei Amputernicite sa exercite controlul financiar preventiv. 7copul acestei avizari este de a stabili ca$ - ordonantarea de plata a fost emisa corect% - ordonantarea de plata corespunde cu c"eltuielile angajate si suma respectiva este exacta% - c"eltuiala este Anscrisa la subdiviziunea corespunzatoare din bugetul aprobat% - exista credite bugetare disponibile% - documentele justificative sunt An conformitate cu reglementarile An vigoare% - numele si datele de identificare ale creditorului sunt corecte. @n cazul An care ordonantarea de plata nu se avizeaza, se aplica prevederile pct. ( CAngajarea c"eltuielilorC.

22

Practica Finante An 2

'ici o ordonantare de plata nu poate fi prezentata spre semnare ordonatorului de credite decBt dupa ce persoana Amputernicita sa exercite controlul financiar preventiv a acordat viza. Persoana Amputernicita sa exercite controlul financiar preventiv se asigura ca ordonantarile supuse vizei se refera la angajamente de c"eltuieli deja vizate si ca sunt Andeplinite conditiile de lic"idare a angajamentelor. 6rdonantarile de plata nevizate de persoana Amputernicita sa exercite control financiar preventiv sunt nule si fara valoare pentru conducatorul compartimentului financiar .financiar-contabil/ care urmeaza sa faca plata, daca nu sunt autorizate An conditiile prevazute de lege. #upa aprobare ordonantarea de plata Ampreuna cu toate documentele justificative An original se Anainteaza conducatorului compartimentului financiar .financiar-contabil/ pentru plata. Primele trei faze ale procesului executiei bugetare a c"eltuielilor se realizeaza An cadrul institutiei publice, raspunderea pentru angajarea, lic"idarea si ordonantarea c"eltuielilor revenindu-i ordonatorului de credite bugetare sau persoanelor Amputernicite sa exercite aceasta calitate prin delegare, potrivit legii. +. Plata c.eltuielil r Plata c"eltuielilor este faza finala a executiei bugetare prin care institutia publica este eliberata de obligatiile sale fata de tertii-creditori. Plata c"eltuielilor se efectueaza de persoanele autorizate care, potrivit legii, poarta denumirea generica de contabil, An limita creditelor bugetare si destinatiilor aprobate An conditiile dispozitiilor legale, prin unitatile de trezorerie si contabilitate publica la care Asi au conturile desc"ise, cu exceptia platilor An valuta, care se efectueaza prin banci, sau a altor plati prevazute de lege sa se efectueze prin banci.

24

Practica Finante An 2

Plata c"eltuielilor este asigurata de seful compartimentului financiar .financiarcontabil/ An limita creditelor bugetare desc"ise si neutilizate sau a disponibilitatilor aflate An conturi, dupa caz. @n cazul institutiilor publice care nu au An structura lor un compartiment financiar sau financiar-contabil, plata c"eltuielilor se va efectua de catre persoana desemnata de ordonatorul de credite sa Andeplineasca aceasta atributie An cadrul institutiei publice. !nstrumentele de plata utilizate de institutiile publice, respectiv cecul de numerar si ordinul de plata pentru trezoreria statului .6P&</, se semneaza de doua persoane autorizate An acest sens, dintre care prima semnatura este cea a conducatorului compartimentului financiar .financiar-contabil/, iar a doua, a persoanei cu atributii An efectuarea platii. Plata se efectueaza de conducatorul compartimentului financiar .financiar-contabil/ numai daca sunt Andeplinite urmatoarele conditii$ - c"eltuielile care urmeaza sa fie platite au fost angajate, lic"idate si ordonantate% - exista credite bugetare desc"ise+repartizate sau disponibilitati An conturi de disponibil% - subdiviziunea bugetului aprobat de la care se efectueaza plata este cea corecta si corespunde naturii c"eltuielilor respective% - exista toate documentele justificative care sa justifice plata% - semnaturile de pe documentele justificative apartin ordonatorului de credite sau persoanelor desemnate de acesta sa exercite atributii ce decurg din procesul executarii c"eltuielilor bugetare, potrivit legii% - beneficiarul sumelor este cel Andreptatit potrivit documentelor care atesta serviciul efectuat% - suma datorata beneficiarului este corecta% - documentele de angajare si ordonantare au primit viza de control financiar preventiv% - documentele sunt Antocmite cu toate datele cerute de formular% - alte conditii prevazute de lege.
2-

Practica Finante An 2

'u se poate efectua plata$ - An cazul An care nu exista credite bugetare desc"ise si+sau repartizate ori disponibilitatile sunt insuficiente% - cBnd nu exista confirmarea serviciului efectuat si documentele nu sunt vizate pentru C3un de plataC% - cBnd beneficiarul nu este cel fata de care institutia are obligatii% - cBnd nu exista viza de control financiar preventiv pe ordonantarea de plata si nici autorizarea prevazuta de lege. @n cazul constatarii unei erori An legatura cu plata ce urmeaza sa fie efectuata, conducatorul compartimentului financiar .financiar-contabil/ suspenda plata. Motivele deciziei de suspendare a platii se prezinta Antr-o declaratie scrisa care se trimite ordonatorului de credite si, spre informare, persoanei Amputernicite sa exercite controlul financiar preventiv. 6rdonatorul de credite poate solicita An scris si pe propria raspundere efectuarea platilor. @n vederea efectuarii c"eltuielilor, institutiile publice au obligatia de a prezenta unitatilor de trezorerie si contabilitate publica la care au conturile desc"ise bugetul de venituri si c"eltuieli aprobat si repartizat pe trimestre, pe modelele elaborate de Ministerul 8inantelor Publice. Pentru efectuarea c"eltuielilor de capital institutiile publice vor prezenta unitatilor de trezorerie si contabilitate publica si programul de investitii aprobat An conditiile legii. Creditele bugetare aprobate An buget vor putea fi utilizate la cererea ordonatorilor de credite numai dupa desc"iderea de credite de catre ordonatorii principali de credite, repartizarea creditelor bugetare pentru bugetul propriu si pentru ordonatorii de credite secundari sau tertiari, dupa caz, si+sau alimentarea cu fonduri a conturilor desc"ise pe seama acestora. #esc"iderea conturilor de c"eltuieli si de disponibilitati de catre institutiile publice se efectueaza potrivit normelor privind organizarea si functionarea trezoreriilor statului.
25

Practica Finante An 2

#reptul de administrare si dispozitie asupra conturilor de c"eltuieli bugetare sau de disponibil, desc"ise la unitatile de trezorerie si contabilitate publica si banci, se va exercita An mod exclusiv de catre institutiile publice pe seama carora au fost desc"ise, prin persoanele special Amputernicite An acest sens, dupa comunicarea catre trezorerie sau banca a Amputernicirilor si a fiselor cu specimenele de semnaturi ale persoanelor abilitate sa efectueze plata, Ampreuna cu amprenta stampilei. 6rdinele de plata se emit pe numele fiecarui creditor. Acestea vor fi datate si vor avea Anscrise An spatiul rezervat obiectul platii si subdiviziunea bugetului aprobat de la care se face plata. 6rdinele de plata se Anscriu Antr-un registru distinct, vor purta un numar de ordine unic, AncepBnd cu numarul ( An ordine crescatoare pentru fiecare ordonator de credite si pentru fiecare exercitiu bugetar. =n ordin de plata nu poate cuprinde plati referitoare la mai multe subdiviziuni ale bugetului aprobat. 6rdinele de plata se emit pe baza documentelor justificative din care sa reiasa ca urmeaza sa se ac"ite integral sau partial o datorie contractata si justificata. 7e excepteaza de la aceasta regula ordinele de plata ce se emit pentru plata de avansuri. Actiunile si categoriile de c"eltuieli pentru care se pot acorda plati An avans din fonduri publice sunt cele stabilite prin "otarBri ale ;uvernului. 7umele reprezentBnd plati An avans nejustificate prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pBna la sfBrsitul anului se recupereaza de catre institutia publica care a acordat avansurile si se vor restitui bugetului din care au fost acordate, cu perceperea dobBnzilor si penalitatilor de AntBrziere aferente, potrivit legii. #in conturile de c"eltuieli bugetare sau de disponibilitati, dupa caz, institutiile publice pot ridica, pe baza de cecuri pentru ridicare de numerar, numerarul pentru efectuarea platilor de salarii, premii, deplasari, precum si pentru alte c"eltuieli care nu se pot efectua

3,

Practica Finante An 2

prin virament, cum ar fi$ drepturi cu caracter social, burse pentru elevi si studenti, ajutoare etc. @n fila de cec se mentioneaza si natura c"eltuielilor care urmeaza sa se efectueze din numerarul ridicat. !nstitutiile publice vor lua masurile necesare pentru reducerea la maximum a platilor An numerar, efectuBnd prin casieria proprie numai acele c"eltuieli de volum redus care nu se justifica a fi efectuate prin virament. 7umele ridicate An numerar se pastreaza An casieria institutiei publice An conditii de siguranta. @n vederea efectuarii de plati An numerar pentru deplasari sau ac"izitionarea de bunuri, executarea de lucrari sau prestarea de servicii se pot acorda avansuri An numerar persoanelor desemnate pe baza C#ispozitiei de plata - Ancasare catre casierieC .cod ( - /, semnata de conducatorul compartimentului financiar .financiar-contabil/ si de persoanele cu atributii An efectuarea platilor An numerar. :ustificarea avansurilor An numerar se efectueaza An baza documentelor justificative eliberate de agentii economici sau de persoane fizice autorizate, respectiv facturi fiscale .cod ( - -(,+A/, facturi .cod ( - -(,+aA/, c"itante .cod ( - -(/, bon de comanda-c"itanta .cod ( - -((/ sau alte formulare ori documente privind activitatea financiara si contabila cu regim special, aprobate potrivit legii. 2. Or(ani%area1 e'i&enta si ra" rtarea an(a4a!entel r bu(etare si le(ale !nstitutiile publice, indiferent de subordonare si de modul de finantare a c"eltuielilor, au obligatia sa organizeze evidenta angajamentelor bugetare si legale. ?videnta angajamentelor bugetare si legale este tinuta de compartimentul de contabilitate, iar persoana Amputernicita sa exercite controlul financiar preventiv va supraveg"ea organizarea si tinerea evidentei, actualizarea si raportarea angajamentelor bugetare si legale.

3(

Practica Finante An 2

7copul organizarii evidentei angajamentelor bugetare este de a furniza informatii An orice moment si pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exercitiul bugetar curent cu privire la creditele bugetare consumate prin angajare si prin comparatie sa se determine creditele bugetare disponibile care pot fi angajate An viitor. 7copul organizarii evidentei angajamentelor legale este de a furniza informatii An orice moment si pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exercitiul bugetar curent cu privire la angajamentele legale anuale sau multianuale aprobate de ordonatorul de credite. ?videnta angajamentelor bugetare si legale este tinuta concomitent de compartimentul de contabilitate si de persoana Amputernicita sa exercite controlul financiar preventiv. @n acest scop, printr-un act de decizie administrativa se vor desemna persoana .persoanele/ si Anlocuitorii acesteia care vor avea atributii pe linia organizarii si conducerii evidentei angajamentelor bugetare si legale. Principalele atributii ale acestora privesc$ a/ evidenta creditelor bugetare aprobate An exercitiul bugetar curent, precum si a modificarilor intervenite pe parcursul exercitiului bugetar curent cu ajutorul contului 5 , CCredite bugetare aprobateC% b/ evidenta angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 5*, CAngajamente bugetareC% c/ compararea datelor din conturile 5 , CCredite bugetare aprobateC si 5*, CAngajamente bugetareC si determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate% d/ evidenta angajamentelor legale cu ajutorul contului 52, CAngajamente legaleC% e/ la finele lunii, reevaluarea angajamentelor legale exprimate An alte monede decBt moneda nationala, la cursul de sc"imb valutar comunicat de 3anca 'ationala a 1omBniei, valabil pentru ultima zi lucratoare a lunii.

32

Practica Finante An 2

Cu diferentele din reevaluare se majoreaza sau se diminueaza, dupa caz, valoarea angajamentelor bugetare si legale din conturile 5*, CAngajamente bugetareC si 52, CAngajamente legaleC% f/ la finele anului, Anregistrarea An creditul contului 52, CAngajamente legaleC a totalului platilor efectuate An cursul anului An contul angajamentelor legale Anc"eiate. #atele se preiau din conturile 4,, C8inantarea bugetara privind anul curentC, (2, C#isponibil al institutiei publice finantate din venituri propriiC, ((5 C#isponibil din fonduri cu destinatie speciala si de redistribuireC etc. Procedura de Anregistrare An contabilitate a c"eltuielilor bugetare trebuie sa dea posibilitatea de a asigura pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat An exercitiul bugetar curent informatii cu privire la$ a/ creditele bugetare disponibile% b/ angajamentele legale% c/ platile efectuate An baza angajamentelor legale la un moment dat% d/ soldul angajamentelor legale care mai trebuie platite la finele anului% e/ datele necesare Antocmirii C7ituatiei privind executia c"eltuielilor bugetare angajate la finele trimestruluiC, potrivit modelului prezentat An anexa nr. trimestriale si anuale ale institutiilor publice. 7ituatia privind executia c"eltuielilor angajate la finele trimestrului va fi Ansotita de un raport explicativ privind toate informatiile utile cu privire la angajamentele efectuate An cursul exercitiului bugetar. AvBnd An vedere ca valorile la care se refera creditele bugetare, angajamentele bugetare si legale nu constituie elemente patrimoniale, acestea se evidentiaza An contabilitate An conturi An afara bilantului, utilizBndu-se metoda de Anregistrare An partida simpla% Anregistrarile se fac An debitul si creditul unui singur cont, fara utilizarea de conturi corespondente. Conturile de ordine si evidenta 5 , CCredite bugetare aprobateC, 5*, CAngajamente bugetareC si 52, CAngajamente legaleC au urmatoarea functiune$
33

la prezentele norme

metodologice, situatie care este parte componenta din structura C7ituatiilor financiareC

Practica Finante An 2

Contul 5 , CCredite bugetare aprobateC Cu ajutorul acestui cont institutiile publice, indiferent de subordonare si de modul de finantare a c"eltuielilor, tin evidenta creditelor aprobate pentru efectuarea c"eltuielilor aprobate prin buget. Contabilitatea analitica a creditelor aprobate se tine pe titluri, articole si alineate An cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. @n debitul contului se Anregistreaza la Anceputul exercitiului bugetar creditele bugetare aprobate, cu defalcarea pe trimestre, precum si suplimentarile efectuate An cursul exercitiului bugetar, care majoreaza creditele bugetare aprobate. @n creditul contului se Anregistreaza diminuarile de credite efectuate An cursul exercitiului bugetar, care micsoreaza creditele bugetare aprobate. 7oldul contului reprezinta totalul creditelor bugetare aprobate la un moment dat. Contul 5*, CAngajamente bugetareC Cu ajutorul acestui cont institutiile publice, indiferent de subordonare si de modul de finantare a c"eltuielilor, tin evidenta angajamentelor bugetare, respectiv a sumelor rezervate An vederea efectuarii unor c"eltuieli bugetare, An limita creditelor bugetare aprobate. Contabilitatea analitica a angajamentelor bugetare se tine pe titluri, articole si alineate An cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. @n debitul contului se Anregistreaza angajamentele bugetare, precum si suplimentarile efectuate An cursul exercitiului bugetar, care majoreaza angajamentele bugetare initiale. @n creditul contului se Anregistreaza diminuarile de angajamente bugetare efectuate An cursul exercitiului bugetar, care micsoreaza angajamentele bugetare initiale. 7oldul contului reprezinta totalul angajamentelor bugetare la un moment dat. 7oldurile conturilor 5 , CCredite bugetare aprobateC si 5*, CAngajamente bugetareC la finele exercitiului bugetar nu se redesc"id An anul urmator.
3

Practica Finante An 2

)a Anceputul fiecarui exercitiu bugetar, An debitul contului 5*, CAngajamente bugetareC se preia soldul contului 52, CAngajamente legaleC de la finele exercitiului bugetar anterior. 8ac exceptie angajamentele legale neplatite aferente actiunilor multianuale, pentru care An debitul contului 5*, CAngajamente bugetareC se preiau numai angajamentele legale neplatite pentru care exista credite aprobate An exercitiul bugetar curent. Contul 52, CAngajamente legaleC Cu ajutorul acestui cont institutiile publice, indiferent de subordonare si de modul de finantare a c"eltuielilor, tin evidenta angajamentelor legale, aprobate de ordonatorul de credite An limita creditelor bugetare aprobate. Contabilitatea analitica a angajamentelor legale se tine pe titluri, articole si alineate An cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. @n debitul contului se Anregistreaza angajamentele legale, precum si suplimentarile efectuate An cursul exercitiului bugetar, care majoreaza angajamentele legale initiale. @n creditul contului, An cursul anului se Anregistreaza diminuarile de angajamente legale care micsoreaza angajamentele legale initiale, iar la finele anului, totalul platilor efectuate An contul angajamentelor legale. 7oldul contului la finele lunii reprezinta totalul angajamentelor legale, iar la finele anului, totalul angajamentelor ramase neac"itate. )a finele anului 2,,2 institutiile publice au obligatia inventarierii angajamentelor legale aprobate An cursul anului 2,,2 sau An anii precedenti si neac"itate pBna la finele anului 2,,2 si evidentierii acestora An debitul contului 5*, CAngajamente bugetareC si An debitul contului 52, CAngajamente legaleC, precum si a asigurarii, AncepBnd cu exercitiul bugetar al anului 2,,4, a parcurgerii etapelor de lic"idare, ordonantare si plata, conform prezentelor norme metodologice. 6rdonatorii de credite, indiferent de sistemul de finantare din structura administratiei publice locale, au obligatia sa aplice prezentele norme metodologice, An conditiile

3*

Practica Finante An 2

prevederilor )egii nr. (-5+(55- privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. @n scopul aplicarii An bune conditii a prevederilor prezentelor norme metodologice, ordonatorii de credite vor stabili prin norme proprii documentele, circuitul acestora si persoanele Amputernicite sa efectueze operatiunile legate de angajarea, lic"idarea, ordonantarea si plata c"eltuielilor, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale. ClasificaDia bugetarE reprezintE un instrument de lucru An plan informaDional cu referire An special la relaDiile bugetare concretizate prin balanDe financiar-operative An toate etapele procesului bugetar cu deosebire An elaborarea proiectelor de bugete publice Fi cu referire la execuDia bugetarE. 7tructura clasificaDiei bugetare este formatE dintr-un numEr de diviziuni Fi subdiviziuni An care sunt Ancadrate veniturile Fi c"eltuielile bugetare. 8iecare sumE AncasatE prin buget sau plEtitE An contul bugetului trebuie AncadratE Antr-o anumitE subdiviziune a clasificaDiei bugetare, corespunzEtoare venitului realizat sau c"eltuielii fEcute. ClasificaDia bugetarE se foloseFte An toate verigile sistemului bugetar Fi cuprinde pErDi, titluri, capitole, subcapitole, articole Fi alineate. #intre acestea, titlurile se referE la grupe mari de c"eltuieli dintre care 3 sunt comune tuturor instituDiilor publice Fi anume$ <itluil ! 9 C"eltuieli de personal <itlul !! 9 C"eltuieli materiale Fi servicii <itlul !!! 9 C"eltuieli de capital Primele douE sunt incluse An categoria c"eltuielilor curente An vreme ce C"eltuielile de capital fac parte din c"eltuielile pentru investiDii.

32

Practica Finante An 2

II.). M &ul &e #un&a!entarea a in&icat ril r #inanciari/'enituri si c.eltuieli0 si anali%a acest ra *un&a!entarea in&icat ril r #inanciari este ! !entul care "rece&e :nce"erea elab r;rii "r iectel r bu(etel r &e 'enituri <i c.eltuieli. AcDiunea An sine constE An prefigurarea reperelor de fundamentare a bugetelor, care sunt$ identificarea Fi individualizarea de indicatori specifici acDiunii, activitEDi sau entitEDi organizatorice socioeconomice, situaDia anului de bazE, normele Fi normativele financiare, precum Fi cadrul juridic de acDiune. !ndicatorii specifici 9 fizici sau valorici, sunt identificaDi la nivel de activitate Fi stabiliDi potrivit cu anumite exprimEri, mErimi sau limite. 7ituaDia anului de bazE se constituie ca un reper important An fundamentare pentru cE exprimE continuarea de activitEDi Fi acDiuni de la un an bugetar la altul. @n funcDie de datele anului de bazE, cu referire la indicatorii specifici, se procedeazE la prefigurarea de date pentru anul urmEtor. 'ormele Fi normativele financiare sunt folosite pentru indicatorii de c"eltuieli, ele exprimBnd limite fixe sau variabile, funcDie de care sunt dimensionate consumurile de fonduri pe destinaDii. Cadrul legislativ de acDiune 9 este cel care poate influenDa la modul direct sau indirect determinarea unor indicatori de c"eltuieli. #atoritE acestui fapt, An acDiunea de fundamentare trebuie sE se culeagE informaDii din legislaDie, informaDii ce au efecte asupra veniturilor sau c"eltuielilor. )a instituDiile publice, cu deosebire la nivelul ordonatorilor terDiari de credite bugetare, pentru fundamentarea c"eltuielilor se folosesc subdiviziunile clasificaDiei economice, indicatorii respectivi rezultBnd din specificul fiecErei c"eltuieli An parte. >eniturile PrimEria !on 'eculce provin din douE surse$ venituri proprii care se obDin An urma colectErii impozitelor Fi taxelor locale Fi venituri de la bugetul de stat, care iau forma creditelor bugetare. !n anexa de mai jos este prezentat fluxul informational privind fundamentarea indicatorilor financiari.

34

Practica Finante An 2

>eniturile proprii constau An$


#enumire !.>enituri curente A.>enituri fiscale A(. !mpozite directe !mpozite Fi taxe de la populaDie !mpozitul pe clEdiri de la pers. fizice <axe asupra mijloacelor de transport deDinute de pers. fizice !mpozitul pe terenuri de la pers. fizice Alte taxe Fi impozite de la populaDie !mpozitul pe clEdiri Fi terenuri de la pers. juridice !mpozitul pe clEdiri de la pers. juridice !mpozitul pe terenuri de la pers. juridice Alte impozite directe <axa asupra mijloacelor de transport deDinute de pers. juridice !mpozitul pe terenul din extravilan A2. !mpozite indirecte <axe pentru activitatea notarialE <axe extrajudiciare de timbru 3. >enituri nefiscale Alte venituri privind circulaDia pe drumuri publice Cod indicator ,,.,2 ,,.,3 ,,., ,,.,2 ,3.,2.,2 ,3.,2.,3 ,3.,2.,5 ,3.,2.3, ,*.,2 ,*.,2.,( ,*.,2.,2 ,-.,2 ,-.,2.,* ,-.,2.,2 ,-.,2.3, (4.,2.(2 (4.,2.(3 2,.,, 2(.,2.,2

>eniturile proprii se determinE, An marea lor majoritate, dupE sistemul valoarea lor An anul de bazE care se ajusteazE cu eventualele modificEri pe care le-a suferit materia impozabilE. Cea mai mare parte a c"eltuielilor bugetare se determinE ca produs Antre numErul de indicatori fizici specifici activitEDii pentru anul de plan Fi c"eltuiala medie cu indicatorul fizic din anul de bazE, eventual corectatE cu inflaDia din anul de plan. #e asemenea trebuie sE se aibE An vedere un alt element important An fundamentarea indicatorilor financiari, Fi anume domeniul de activitate din care face parte instituDia publicE, Fi obiectul de activitate. 8undamentarea c"eltuielilor la =nitatea administrativ-teritorialE !on 'eculce se realizeazE pe urmEtorii indicatori$ c"eltuieli de personal, c"eltuieli materiale Fi servicii, c"eltuieli de AntreDinere Fi gospodErire, alte c"eltuieli, c"eltuieli de capital, investiDii ale instituDiilor publice.

3-

Practica Finante An 2

C"eltuielile de personal de la orice Autoritate publicE, de tipul celui studiate sunt evidenDiate prin urmEtoarele articole Fi aliniate din clasificaDia bugetarE. $. *un&a!entarea c.eltuielil r &e "ers nal C.eltuieli cu salariile @n calculul fondului de salarii se au An vedere urmEtorii indicatori$ - 'umEr de posturi reflectat An statul de funcDii% - 'umEr de beneficiari salarii de merit, spor de vec"ime, indemnizaDii de conducere% - 7alariul tarifar de Ancadrare, salariul de merit, indemnizaDia de conducere% 'umErul de angajaDi al Aparatului propriu al Consiliului )ocal !on 'eculce este de 2( persoane, din care $ 2 angajaDi Andeplinesc funcDii de demnitate publicE% (* angajaDi Andeplinesc funcDia de funcDionar public% angajaDi reprezintE personal contractual. @n calcularea salariului de bazE se au An vedere$ salariul de Ancadrare, sporurile Fi indemnizaDiile de conducere. !ndemnizaDia de conducere se stabileFte pentru persoanele ce Andeplinesc funcDii de conducere, pentru unitatea analizatE existE o singurE funcDie de conducere. #e asemenea, personalul din unitatea publicE studiatE beneficiazE de al (3-lea salariu, ce reprezintE un premiu anual de pBnE la un salariu mediu lunar de bazE realizat An anul pentru care se face plata. C"eltuielile cu salariul lunar al unui angajat se calculeazE ca sumE Antre salariul de bazE, salariul de merit, indemnizaDie de conducere, spor de vec"ime Fi alte sporuri. 8ondul brut de salarii se obDine adunBnd c"eltuielile cu salariile lunare ale angajaDilor.

35

Practica Finante An 2

'ecesarul anual de fonduri pentru acoperirea c"eltuielilor cu salariile se determinE dupE urmEtoarea formulE$ 'ecesarul anual de H 8ond aferent I fonduri salariilor lunare "entru un salariu: =n angajat al PrimEriei !on 'eculce are un salariu de Ancadrare de 5,, lei, o vec"ime An muncE de 2 ani Fi are An AntreDinere o persoanE. Angajatul AndeplineFte o funcDie de conducere. 7alariul de bazE se calculeazE ca sumE Antre salariul de Ancadrare Fi indemnizaDia de conducere care este de 2*G din salariul tarifar$ Salariul de baz = Salariul de ncadrare + Indemnizaie de conducere = 900 + 25% * 900 = 900 + 225 = 1125 RON )a salariul de bazE se adaugE sporul de vec"ime pentru a se putea stabili cuantumul salariului brut. @n cazul nostru spor vec"ime este egal cu (,G din salariul de bazE$ Salariul bru = Salariul de baz + S!or "ec#ime = 1125 + 10% * 1125 = 1125 + 112$5 = 12%&$5 RON (2 luni J E,e!"lu Al (3-lea J Premii salariu &e calcul

!n anexa de mai jos este prezentata o situatie recapitulativa privind plata salariilor si un stat de plata.amblel efectuate pentru muncitori/. Am anexat si declaratia (,, privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat.

Practica Finante An 2

C ntribu=ii "entru asi(ur;ri s ciale &e stat Cadrul juridic pentru fundamentarea acestui tip de c"eltuialE este reprezentat de )egea nr. (5+2,,, privind sistemul public de pensii Fi alte drepturi de asigurEri sociale, 6rdonanDa de =rgenDE nr. (+2,,, pentru modificarea Fi completarea )egii (5+2,,,, 6rdonanDa de =rgenDE nr. 5+2,,3 care modificE aceeaFi )ege (5+2,,,. ContribuDia angajatorului la 8ondul AsigurErilor 7ociale de 7tat se calculeazE An funcDie de condiDiile de muncE An care angajaDii AFi desfEFoarE activitatea$ Pentru condiDii normale de muncE$ 22 G x fondul anual aferent salariilor brute% Pentru condiDii deosebite de muncE$ 24G x fondul anual aferent salariilor brute% Pentru condiDii speciale de muncE$ 32G x fondul anual aferent salariilor brute. @n cazul unitEDii publice analizate angajaDii lucreazE An condiDii normale de muncE, deci cota ce se va aplica pentru stabilirea contribuDiei pentru asigurErile sociale de stat este de 22G. '(S = 22% ) *ond anual a+eren ,alariilor bru e C ntribu=ii "entru asi(ur;ri s ciale &e s;n;tate 3aza normativE pentru calculul Fi plata contribuDiei angajatorului la 8ondul asigurErilor sociale de sEnEtate se regEseFte An de 6rdinul C'A7 nr. 4 +2,,, pentru aprobarea 'ormelor privind modul de Ancasare a contribuDiilor la asigurErile sociale de sEnEtate Fi 6rdonanDa de =rgenDE a ;uvernului nr. (**+(555, 6rdonanDa de =rgenDE a ;uvernului nr.(-,+2,,( de modificare a )egii nr. ( *+(554, privind asigurErilor sociale de sEnEtate. 8undamentarea c"eltuielilor cu contribuDia angajatorului la asigurErile sociale de sEnEtate se realizeazE pe baza formulei$

Practica Finante An 2

'(SS = &% ) *ond anual a+eren ,alariilor bru e C ntribu=ia "entru c nstituirea # n&ului &e < !a4 Acest tip de c"eltuialE se fundamenteazE An baza urmEtoarelor acte normative$ &.;. nr.(4 +2, februarie 2,,2 pentru aprobarea 'ormelor metodologice de aplicare a )egii nr. 42+(2 ianuarie 2,,2, privind sistemul asigurErilor pentru Fomaj Fi stimularea ocupErii forDei de muncE. ContribuDia se stabileFte prin aplicarea unei cote de 3G la 8ondul anual aferent salariilor de bazE, deci formula este$ '*S = %% ) *ond anual a+eren ,alariilor de baz C.eltuieli "entru &e"las;ri1 &eta<;ri1 trans#eruri Pentru fundamentarea c"eltuielilor pentru deplasEri, detaFEri, transferuri se iau An calcul toate c"eltuielile generate de deplasarea personalului unitEDii publice An alte localitEDi, An vederea Andeplinirii unor sarcini de serviciu. 7e includ An aceastE categorie urmEtoarele c"eltuieli$ diurna, decontarea transportului Antre localitEDi, decontarea cazErii. @n fundamentarea acestor c"eltuieli se pleacE de la nivelul acestora din anul de bazE, luBnd An calcul evenimentele anticipate a avea loc An anul de plan, indicele inflaDiei Fi perspectivele unor majorEri de preDuri .scumpirea combustibililor, creFterea tarifelor la transportul de cElEtori sau a tarifelor de cazare, etc/.

Practica Finante An 2

2. *un&a!entarea c.eltuielil r !ateriale 8undamentarea c"eltuielilor materiale se face pe baza calculelor proprii Fi a actelor normative specifice domeniului de activitate. 8undamentarea c"eltuielilor la instituDia publicE analizatE se face An cadrul titlului !! KC"eltuieli materiale Fi serviciiL, pe articole Fi alineate dupE cum urmeazE$
ARTICOL 2 ALINEAT ,( ,2 , ,* ,2 ,4 2* 22 ,2 ,3 24 225 3, 8ENUMIRE C"eltuieli pentru AntreDinere Fi gospodErire @ncElzit !luminat Fi forDE motricE PoFtE, telefon, telex, radio, televizor, telefax 8urnituri de birou Materiale pentru curEDenie Alte materiale Fi prestEri servicii Materiale Fi prestEri servicii cu caracter funcDional 6biecte de inventar de micE valoare sau scurtE duratE Fi ec"ipament ?c"ipament Alte obiecte de inventar de micE duratE sau scurtE duratE 1eparaDii curente 1eparaDii capitale CErDi Fi publicaDii Alte c"eltuieli

Practica Finante An 2

*lu, in# r!ati nal cu "ri'ire la "latile in nu!erar "entru c.eltuielile !ateriale se "re%inta ast#el:

Compartiment x

Contabilitate

Primar

Aprovizionare

1eferat de necesitate

8acturaJ ordin de plata

#upa testarea pietei

<rezorerie

8urnizor

C.eltuieli "entru :ntre=inere <i ( s" &;rire

Practica Finante An 2

@n cadrul articolului 2

se includ resursele necesare pentru buna funcDionare a

PrimEriei, fiind incluse An aceastE categorie de c"eltuieli fondurile necesare pentru$ (. !luminat Fi forDE motricE 2. PoFtE, telefon, telex, radio, televizor, telefax 3. 8urnituri de birou . Materiale pentru curEDenie *. Alte materiale Fi prestEri servicii 1- .nclzi @ncElzirea se realizeazE la nivelul instituDiei studiate cu ajutorul unei centrale ce funcDioneazE pe bazE de lemne. Consumul de lemne se stabileFte An funcDie de consumul mediu pe o lunE de iarnE. >aloarea totalE a acestei c"eltuieli se estimeazE AnmulDind consumul mediu, cu nr. de luni An care este necesarE AncElzirea spaDiului de desfEFurare a activitEDii Fi cu preDul unei tone de lemne. '#el uieli cu nclzi ul = 'on,um mediu / 0lemne1* nr luni * !re / 0lemne1

2- Ilumina 2i +or mo ric @n cadrul c"eltuielilor pentru iluminat sunt incluse c"eltuielile privind costul curentului electric Fi c"eltuielile cu becurile electrice. @n ceea ce priveFte c"eltuielile privind costul curentului electric pentru iluminat se iau An calcul urmEtorii indicatori$ 'umErul corpurior de iluminat Fi aparatura de specialitate% 'umErul orelor de iluminat Fi de funcDionare a aparaturii% Consumul de energie electricE pe corp de iluminat Fi aparaturE pe lunE% <ariful pentru ( MN+lunE.

Practica Finante An 2

Astfel, formula de calcul utilizatE An fundamentarea c"eltuielilor privind costul curentului electric este urmEtoarea$
'#el uieli cu = Nr- ore de ilumina 0+uncionare * nr- cor!uri de* 340or0 * ari+035* nrilumina ul a!ara ur lun ilumina cor!0lun luni

8undamentarea acestei c"eltuieli depinde destul de mult de variaDia preDului la MO, de aceea se ia An considerare c"eltuielile cu energia din anul de bazE ajustate cu rata inflaDiei.. @n cazul c"eltuielilor cu becurile electrice se iau An calcul urmEtorii indicatori$ numErul sElilor iluminate cu becuri, numErul de becuri din fiecare salE, un numEr mediu al becurilor sc"imbate pe an , preDul unitar al unui bec. '#el uieli cu = Nr- mediu de becuri * 6re uni ar bec becurile elec rice ,c#imba e anual %- 6o2 $ ele+on$ ele)$ radio$ ele"izor$ ele+a) Pentru fundamentarea acestui tip de c"eltuialE se iau An calcul plata serviciilor de poFtE, abonamente la telefon, telex, radio, televizor, etc., incluzBndu-se aici Fi plata convorbirilor internaDionale, a taxelor de telex Fi telefax cu strEinEtatea. !ndicatorii utilizaDi An fundamentarea acestor c"eltuieli sunt$ numErul de posturi telefonice% numEr televizoare, aparate video% c"eltuieli medii cu convorbirile telefonice% tariful pentru abonamentul pentru servicii telefonice% tariful pentru abonament radio Fi <>% c"eltuieli cu corespondenDa poFtalE internE. '#el uieli cu !o2 a$ = (bonamen * nr- luni + Nr- im!ul,uri * ari+0im!ul, ele+on$ radio con,uma e0lun 7- *urni uri de birou
2

Practica Finante An 2

@n fundamentarea c"eltuielilor cu furniturile de birou se iau An considerare necesarul de tipizate Fi rec"izite pentru buna desfEFurare a activitEDii. @n principiu se ia An calcul valoarea acestei c"eltuieli din anul de bazE care se indexeazE cu indicele inflaDiei. 5- 8a eriale !en ru curenie !ndicatorii de fundamentare a c"eltuielilor cu materialele pentru curEDenie sunt$ suprafaDa unitEDii administrativ 9 teritoriale% materiale de curEDenie necesare% cantitatea necesarE din fiecare tip de materiale de curEDenie% preDul unitar al fiecEruia. '#el uieli cu ma eriale = / 'an i a ea din +iecare * 6reul uni ar1 !en ru curenie ma erial nece,ar 9 -(l e ma eriale 2i !re, ri ,er"icii C"eltuielile cu materialele Fi serviciile cuprinse An aceastE categorie au An vedere costul serviciilor de deparazitare, deratizare Fi dezinsecDie efectuate de unitEDi specializate, expertize te"nice pentru efectuarea reparaDiilor curente Fi capitale, plata serviciilor efectuate de terDi. C.eltuieli cu biecte &e in'entar <i ec.i"a!ent Cadrul normativ pentru fundamentarea acestor c"eltuieli este dat de$ )egea nr. (*+(55 , privind amortizarea capitalului imobilizat An active corporale Fi necorporale, 6=; nr. * +(554 de modificare a )egii nr. (*+(55 , &; nr. (,3*+(555 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe. 8undamentarea c"eltuielilor cu obiecte de inventar Fi ec"ipamente are la bazE c"eltuielile efectuate la nivelul PrimEriei !on 'eculce cu ac"iziDionarea de obiecte de inventar Fi ec"ipamente. @n cadrul alineatului 22.,3 KAlte obiecte de inventar de micE valoare sau scurtE duratEL se includ c"eltuielile fEcute pentru ac"iziDionarea de obiecte de

Practica Finante An 2

inventar cu caracter funcDional sau pentru uz administrativ-gospodEresc, An limita valoricE stabilitE de lege sau cu o duratE de serviciu mai micE de un an. @n fundamentarea acestor c"eltuieli se Dine cont de urmEtoarele elemente$ cantitatea necesarE, conform execuDiei bugetare din anul precedent Fi preDul lor corectat cu rata inflaDiei. C.eltuieli cu re"ara=ii curente C"eltuielile cu reparaDiile curente sunt acele c"eltuielile ce nu depEFesc valoarea de (*,, 16', Anregistrate cu ocazia $ - @nlocuirii de obiecte uzate% - 1emedierii ale unor defecDiuni% - 1efacerii de lucrEri% AceastE categorie de c"eltuieli cuprinde de asemenea Fi costul proiectelor te"nice Fi al materialelor procurate pentru lucrEri de AntreDinere Fi reparaDii curente realizate An regie proprie la instalaDii, clEdiri .zugrEveli, reparaDii la acoperiF, mobilier, etc./. ). *un&a!entarea c.eltuielil r &e ca"ital 8undamentarea acestui tip de c"eltuieli presupune efectuarea de cEtre unitatea administrativ 9teritorialE de investiDii ale instituDiilor publice ce privesc efectuarea de acDiuni de utilitate Fi interes public local. Pentru a fi considerate c"eltuieli de capital aceste trebuie sE aibE o valoare minimE de (*,, 16'. Pentru investiDii de anvergurE autoritatea localE trebuie sE AntocmeascE un proiect de investiDii, sE organizeze o licitaDie pentru repartizarea lucrErii publice unui contractor. @n cazul An care realizarea investiDiei dureazE mai mulDi ani bugetari trebuie sE se realizeze fundamentarea c"eltuielilor pentru fiecare an bugetar.

Practica Finante An 2

Alte c.eltuieli incluse :n bu(etul &e 'enituri <i c.eltuieli #in bugetul local se finanDeazE o parte din c"eltuielile instituDiilor de AnvEDEmBnt astfel c"eltuielile materiale Fi alte servicii, toate c"eltuielile de personal, transferuri .bursele elevilor romBni/ Fi c"eltuielile de capital sunt incluse An bugetul de venituri Fi c"eltuieli al PrimEriei comunei !on 'eculce. PrimEria !on 'eculce alimenteazE deci cu fonduri Fcolile din localitate pentru urmEtoarele categorii de c"eltuieli$ - C"eltuieli materiale curente necesare procesului instructiv-educativ, pentru AntreDinere Fi reparaDii Fi pentru plata utilitEDilor% - C"eltuieli salariale aferente personalului didactic , didactic auxiliar Fi nedidactic% - 1eparaDii capitale Fi investiDii% - 8inanDarea unor activitEDi de protecDie socialE a elevilor care provin din familii defavorizate din punct de vedere social Fi economic% - 6rganizarea examenelor naDionale de ocupare a posturilor didactice. Elab rarea bu(etel r l cale este supusE cerinDelor de dimensionare Fi repartizare a c"eltuielilor publice locale, pe destinaDii Fi ordonatori de credite, An concordanDE cu atribuDiile ce revin autoritEDilor administraDiei publice locale Fi cu prioritEDile stabilite de acestea, An vederea funcDionErii lor Fi An interesul comunitEDii respective. <recerea de cEtre ;uvern An administrarea Fi finanDarea autoritEDilor administraDiei publice locale a unor c"eltuieli publice, ca urmare a descentralizErii lor, Fi a altor c"eltuieli publice noi, este efectuatE prin lege, numai cu asigurarea resurselor necesare realizErii acestora. )a baza elaborErii, aprobErii Fi execuDiei bugetare stau principiile autonomiei locale, al ec"ilibrului, al realitEDii, al anualitEDii Fi publicitEDii. CompetenDele Fi rEspunderea autoritEDilor administraDiei publice locale An ceea ce priveFte finanDele publice locale se referE la$
5

Practica Finante An 2

- elaborarea Fi aprobarea bugetelor locale la termenele stabilite% - stabilirea, Ancasarea Fi urmErirea impozitelor Fi taxelor locale, An condiDiile legii% - urmErirea execuDiei bugetelor locale Fi rectificarea acestora pe parcursul Antregului an bugetar, An condiDii de ec"ilibru bugetar% - stabilirea Fi urmErirea modului de prestare a serviciilor publice locale, inclusiv opDiunea trecerii sau nu a acestor servicii An rEspunderea unor agenDi economici specializaDi sau servicii publice locale, urmErindu-se eficientizarea acestora An beneficiul cetEDenilor% - administrarea eficientE a bunurilor din proprietatea publicE sau privatE a unitEDilor administrative-teritoriale% - angajarea de Amprumuturi pe termen scurt, mediu Fi lung Fi urmErirea ac"itErii la scadenDE a obligaDiilor de platE rezultate din acestea% - administrarea resurselor financiare pe durata execuDiei bugetare, An condiDii de eficienDE% - stabilirea opDiunilor Fi a prioritEDilor An aprobarea Fi efectuarea c"eltuielilor publice locale% - elaborarea, aprobarea, modificarea Fi urmErirea realizErii programelor de dezvoltare An perspectiva a unitEDilor administrativ-teritoriale, ca bazE a gestionErii bugetelor locale anuale% - organizarea Fi urmErirea efectuErii controlului financiar de gestiune asupra gestiunilor proprii, a gestiunilor instituDiilor Fi serviciilor publice din subordinea consiliilor locale, a consiliilor judeDene Fi a Consiliului ;eneral al Municipiului 3ucureFti. Potrivit legislaDiei An vigoare, fiecare unitate administrativ-teritorialE comunE, oraF, municipiu, sector al Municipiului 3ucureFti, AFi AntocmeFte bugetul local An condiDii de autonomie. @ntre aceste bugete nu existE relaDii de subordonare. 6rdonatorii principali de credite elaboreazE Fi prezintE, o datE cu proiectul anual al bugetului local, o prognozE a
*,

Practica Finante An 2

acestuia pe urmEtorii 3 ani, precum Fi programul de investiDii publice, detaliat pe obiective Fi pe ani de execuDie. 3ugetele locale se aprobE de cEtre consiliile locale, consiliile judeDene Fi Consiliul ;eneral al Municipiului 3ucureFti, iar bugetele instituDiilor Fi serviciilor publice finanDate integral din venituri extrabugetare, de cEtre organul de conducere al acestora, cu avizul ordonatorului principal de credite. @n ceea ce priveFte bugetul instituDiei acesta se realizeazE An cadrul C !"arti!entul -u(et1 *inan=e1 I!" %ite <i Ta,e-C ntabilitate, pe baza fundamentErilor efectuate. 3ugetul va fi Antocmit An trei exemplare, vizat de #irecDia :udeDeanE de <rezorerie Fi depus astfel$ ( exemplar la 8irec=ia &e Tre% rerie <i C ntabilitate Public; Iasi1 Compartiment 3uget1 ( exemplar la C nsiliul L cal Fi ( exemplar la 8irec=ia 9eneral; a *inan=el r Publice Iasi, care realizeazE centralizarea pe judeD Fi trimite pentru aprobarea sumele de ec"ilibrare Fi transferurilor Ministerului 8inanDelor Publice. 8luxul informaDional este prezentat An imaginea de mai jos$

*(

Practica Finante An 2
7e trimite necesarul de transferuri pe judet

Ministerul 8inantelor Publice

7e aproba 3ugetul de 7tat

7e aprobE integral sau parDial sumele necesare pentru ec"ilibrare

#irectia generala a 8inantelor Publice


7e realizeaza bugetul de venituri si c"eltuieli 7e determina necesarul de venituri de ec"ilibrare

7e trimite necesarul de transferuri pe judet

Primaria comunei !on 'eculce

7e aprobE bugetele locale, dupE aprobarea 3ugetului de 7tat

E,e!"lu &e calcul al 'enituril r bu(etare si c.eltuielil r E,e!"lu &e calcul al 'enituril r bu(etare IMPO>ITUL PE CLA8IRI 8E LA PERSOANELE *I>ICE ?ste anual si se datoreaza de catre contribuabili pentru cladirile aflate in proprietatea acestora , respectiv in intravilanul sau extravilanul comunei , in cazul nostru . !mpozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de ,,( G asupra valorii impozabile a cladirii determinata potrivit criteriilor si normelor de evaluarea prevazute in anexa nr. l aprobate de catre Consiliul local !on 'eculce prin &C) nr. 2( + 2*.,5.2,, , art.( ,pct.a . Pentru determinarea valorii impozabile a cladirilor se au in vedere instalatiile cu care este dotata cladirea , respectiv daca indeplinesc cumulativ conditia de dotare cu instalatie de apa ,canalizare, electricitate si incalzire centrala sau daca au una , doua , trei sau niciuna din astfel de instalatii .
*2

Practica Finante An 2

!n situatia in care pe parcursul anului fiscal cladirea sufera modificari ca efect al dotarii cu toate cele patru instalatii , modificarea se face incepand cu data intai a lunii urmatoare celei in care a aparut aceasta situatie . 7uprafata construita desfasurata a unei a cladiri ce sta la baza impozitului pe cladiri , datorat de persoane fizice rezulta din actul de proprietate si se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor sale inclusiv a balcoanelor, logiilor si a celor situate la subsol . !n calcul nu se cuprind suprafetele podurilor, precum si a cele a treptelor si teraselor neacoperite . !n vederea aplicarii coeficientilor de corectie pozitiva prevazuti la pct.l din nota la anexa nr.l la ordonanta s-a avut in vedere ierar"izarea acestora reglementata de )egea nr. 3*( + 2,,( , astfel $ - satul !on 'eculce - ca sat resedinta de comuna - rangul !> % - satele 1azboieni, Prigoreni, 3uznea - sate componente - rangul > . !mpozitul pe cladiri persoane fizice se stabileste pe baza declaratiei de impunere model 6<) - ,,( . E,e!"lu &e calcul "entru i!" %itul "e cla&iri $ Pentru o cladire cu destinatia de locuinta , care nu poate fi masurata pe conturul exterior , situata in satul 1azboieni , zona A, contruita in anul (5*, , cu pereti din caramida arsa , fara instalatii , pe o suprafata utila de (,, m.p. , impozitul pe cladiri datorat pentru anul 2,,3 se calculeaza astfel $ a/ se calculeaza suprafata construita desfasurata , prin aplicarea coeficientului de (,2, asupra suprafetei utile $ (,, m.p. x (,2, G H (2, m.p . b/ se determina valoarea impozabila a cladirii astfel $ b-(/ se determina valoarea impozabila pe m.p. de suprafata construita desfasurata in functie de rangul !>, corespunzator zonei A , unde coeficientul de corectie este de (,( $ 3 (,, ,,, lei+m.p. x (,( H 3 (, ,,, lei + m.p. b-2/ se calculeaza valoarea impozabila a cladirii tinanud-se seama de suprafata construita desfasurata prevazuta la lit.a/ si valoarea prevazuta la spct.b( $ (2, m.p. x 3 (, ,,, lei+m.p. H ,5 2,, ,,, lei b-3/ in raport cu anul in care a fost realizata constructia se aplica o reducere de (*G, ce corespunde unei aplicari de -*G asupra valorii mentionate de spct.b-2 $ ,5 2,, ,,, x -* G H 3 4 -2, ,,, lei c/ se calculeaza impozitul pe cladiri datorat pentru anul 2,,3 , prin inmultirea valorii mentionate la spct.b-3 cu cota de ,,(G prevazuta la art.* alin..(/ din ordonanta $ 3 4 -2, ,,, x ,,(G H 3 4 -2, lei Prin aplicarea prevederilor art.43, alin..2/ din ordonanta rezulta un impozit pe cladiri rotunjit de 3 - ,,, lei . Plata impozitului se face in "atru rate e(ale astfel$

*3

Practica Finante An 2

- pana la (* martie - -4 ,,, lei % - pana la (* iunie - -4 ,,, lei % - pana la (* septembrie - -4 ,,, lei % - pana la (* noiembrie - -4 ,,, lei . Cla&irile & ban&ite in cursul anului , indiferent sub ce forma , se impun cu data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea au fost dobandite . !mpozitul se calculeaza pana la sfarsitul anului . E,e!"lu &e calcul &re"tul &e "r "rietate se & ban&este in luna #ebruarie $ )ucrand pe exemplu de mai sus , se determina impozitul pe cladiri aferent unei luni $ 3 - ,,, lei $ (2 luni H 25 ,,, lei + luna 7e calculeaza impozitul datorat proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal incepand cu luna martie $ 25 ,,, lei+ luna x (, luni H 25, ,,, lei . !mpozitul pe cladiri rezultat se repatizeaza la termenele de plata ramase pana la sfarsitul anului fiscal si se plateste astfel $ !. pana la (* martie - 25 ,,, lei % !!. pana la (* iunie - -4 ,,, lei % !!!.pana la (* septembrie - -4 ,,, lei % !> pana la (* noiembrie - -4 ,,, lei . !n cazul contribuabililor care detin mai multe cladiri cu destinatia de locuinta , altele decat cele inc"iriate , impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza $ a/ cu (*G pentru prima cladire , in afara celei de la adresa de domiciliu % b/ cu *,G pentru cea de a doua cladire , in afara celei de domiciliu% c/ cu 4*G pentru cea de a treia cladire , in afara celei de domiciliu % d/ cu (,,G pentru cea de a patra caldire si urmatoarele , in afara celei de la adresa de domiciliu . 6rdinea numerica a cladirii se determina in raport cu anul dobandirii cladirii , indiferent sub ce forma , rezultat din documentele care atesta calitatea de proprietar . Contribuabilii detinatori de mai multe cladiri cu destinatia de locuinta , au obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentul de specialitate al administratiei publice locale in a caror raza teritoriala isi are domiciliul precum si in a caror raza teritoriala sunt situate cladirile respective , model !<) - ,,2 . 7unt considerate ca fiind inc"iriate numai acele cladiri cu destinatia de locuinta pentru care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii $ a/ proprietarul, in calitatea sa de locator, are contract de inc"iriere , inc"eiat in forma scrisa % b/ contractul de inc"iriere este inregistrat la organul fiscal competent in scopul stabilirii veniturilor din cedarea bunurilor in conditiile legii %

Practica Finante An 2

c/ locatorul face dovada ca locatarul are inscrisa in actul sau de identitate mentiunea cu privire la domiciliu sau resedinta , dupa caz, care corespunde cu cea a imobilului care face obiectul inc"irierii % d/ locatarul nu poate fi membru al familiei locatorului . !n categoria cladirilor supuse impozitului pa cladiri datorat de persoane fizice se cuprind $ a/ contructiile cu destinatia de locuinta , respectiv unitatile construite formate din una sau mai multe camere de locuit, indiferent unde sunt situate , la acelasi nivel sau niveluri diferite % b/ constructiile de la pct.a dezafactate si utilizate pentru desfasurarea activitatilor de profesii libere , de activitati comerciale sau alte scopuri % c/ constructiile anexe situate fie in corpul principal de cladire , fie in afara acestuia , cum sunt $ bucatariile ,camarile , pivnitele , grajdurile , magaziile , garajele si alte asemenea% d/ constructiile gospodaresti , cum sunt $ patulele, "ambarele pentru cereale , surele, fanariile, remizele, soproanele si alte asemenea . 7unt considerate cladiri distincte , avand elemente de identificare proprii ale adresei $ a/ cladirile distantate spatial de celelalte cladiri amplasate in aceeasi curtelot de teren, percum si cladirile legate intre ele prin pasarele sau balcoane de serviciu % b/ cladirile alipite , situate pe loturi alaturate , care au sisteme constructive si ar"itectonice diferite si nu au legaturi interioare . Nu intra sub inci&enta art.2 1 alin/20 &in r& nanta $ - cladirile distincte cu destinatia de locuinta ,situate la aceeasi adresa% - cladirea dobandita in baza si pe durata de executare a contractului ce contine clauze de intretinere pe durata intregii vieti a persoanei care instraineaza cladirea respectiva , proprietarul asigurandu-i inmormantarea si cel de renta viagera , in conditiile art. ( 235 si urmatoarele din Codul civil , si dintre acestea numai pentru un contribuabil , inc"eiat sub forma autentica si sub rezerva ca persoana respectiva nu este ruda de gradul intai cu persoana care dobandeste cladirea respectiva . Im!ozi ul !e cladiri !er,oane :uridice - se calculeaza prin aplicarea cotei de (,* G asupra valorii de inventar a caldirii inregistrata in contabilitatea acestora . #aca persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a cladirilor incepand cu anul (55- cota impozitului pe cladiri este de (,G aplicata la valoarea de inventar inregistrata in contabilitate . 7tabilirea impozitului pe cladiri persoane juridice se determina pe baza declaratiei de impunere model !<) - ,,3 .

**

Practica Finante An 2

Procedura de calcul si plata a acestui impozit este asemanatoare cu cea a impozitului pe cladiri persoane fizice . TA6A ASUPRA MI7LOACELOR 8ETINUTE 8E PERSOANELE *I>ICE 8E TRANSPORT

?ste o taxa anuala datorata de contribuabilii care detin mijloace de transport cu tractiune mecanica , stabilita in functie de capacitatea cilindrica a acestora , pentru fiecare *,, cm 3 sau fractiune din acestia, conform anexei nr. 2 , lit.A , pct.( din ordonanta . Pentru remorci, semiremorci si rulote taxele anuale se atbilesc in functie de capacitatea acestora , conform anexei nr. 2 , lit 3 din ordonanta. Pentru atase taxa anuala se stabileste la nivelul a *,G din taxa datorata pentru motociclete, motorete si scutere . Pentru categoriile de autove"icule de transport marfa prevazute la lit.A , pct.!! si !!! din anexa nr.2 la ordonanta , taxa anuala se stabileste in suma fixa in lei + an , in mod diferentiat , in functie de numarul de axe , de masa totala autorizata si de sistemul de suspensie cu care sunt dotate . 7unt scutite de taxa autoturismele , motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu "andicap locomotor si care sunt adaptate "andicapului acestora . <axa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice se stabileste de catre organele de specialitate ale consiliilor locale pe baza declaratiei model !<) - ,,2 depusa de contribuabil . #eclaratiile se depun in termen de (* zile de la data dobandirii mijlocului de transport taxabil . Capacitatea cilindrica a motorului si capacitatea remorcilor se dovedesc cu cartea de identitate a autoturismului sau remorcii , cu factura de cumparare sau cu orice alte documente legale din care sa rezulte acestea. <axa asupra mijloacelor de transport se datoreaza cu data de intai a lunii in care au fost dobandite , iar in cazul instrainarii sau radierii in timpul anului din evidentele de politie , taxa se da la scadere cu data de intai a lunii in care a aparut acesta situatie . Pentru mijloacele de transport ce fac obiectul contractelor de leasing taxa se datoreaza de proprietar . !n cazul sc"imbarii domiciliului , contribuabilii proprietari de mijloace de transport supuse taxei au obligatia sa declare in termen de 3, de zile la organul de specialitate din cadrul consiliului local la vec"iul domiciliu sau sediu, data mutarii si noua adresa . !n baza acestei declaratii organul de specialitate din cadrul consiliului local , transmite dosarul impunerii in termen de (* zile , organului de specialitate al consiliului local de la noul sediu sau domiciliu , specificand ca in baza confirmarii , va da la scadere taxa , cu incepere de la ( a lunii in care s-a
*2

Practica Finante An 2

sc"imbat sediul sau domiciliul , urmand ca impunerea sa se stabileasca de la aceeasi data la noul sediu sau domiciliu . 6rganul de specialitate al consiliului local de la noul sediu verifica pe teren , la noul sediu sau domiciliu , inainte de confirmarea primirii dosarului , exactitatea datelor privind noul sediu sau domiciliu , confirmand preluarea debitului in termenul legal . !n cazul instrainarii mijloacelor de transpost , taxa stabilita pe numele vanzatorului se da la scadere pe baza actului de vanzare - cumparare si a certicatului de radiere din evidenta organelor de politie cu incepere de la data de ( a lunii in care s-a facut radierea . 6rganul de specialitate a autoritatii publice locale va acorda scaderea si va comunica , in termen de (* zile , la organul de specialitate al consiliului local din raza de domiciliere a cumparatorului , numele si adresa cumparatorului si data la care s-a acordat scaderea . Consiliul local de la domiciliul cumparatorului este obligat sa confirme prin organele de specialitate primirea datelor respective in termen de 3, de zile si sa ia masuri pentru impunerea cumparatorului . Aceasta este o masura suplimentara prevazuta de lege , desi contribuabilii au obligatia sa declare in termen legal dobandirea sau instrainarea mijloacelor de transport . !n cazul in care proprietarii de mijloace de transport supuse taxei , pleaca din localitatea de domiciliu sau din sediu , fara sa declare sau fara sa anunte modificarile intervenite , taxele aferente se debiteaza in evidentele fiscale , urmand ca ulterior sa se faca cercetari pentru a fi urmarite la plata , potrivit reglementarilor legale ori sa li se transmita debitele in localitatile unde au plecat . <axa asupra mijloacelor de transport se plateste trimestrial , in rate egale , pana la data de (* martie, (* iunie , (* septembrie , (* noiembrie . E,e!"lu &e calcul $ =n contribuabil persoana fizica dobandeste un autoturism cu o capacitate cilindrica de (23- cm 3 pe data de (2 mai 2,,3 si depune la organul de specialitate a consiliului local declaratia de impunere in termen legal .Pentru determinarea taxei asupra mjilocului de transport aferente anului 2,,3 se parcurg urmatoarele etape $ - stabilirea nr. de celindree ( 23- $ *,, cm3 H 3 celindree % - se identifica in anexa nr.2 la ordonanta nivelul taxei corespunzatoare mij.de transport cu capacitate cilindrica de pana la 2,,, cm3 inclusiv cu care se inmulteste nr. de de fractiuni $ 3 fractiuni x *- ,,, lei H (4 ,,, lei - se determina taxa lunara $ (4 ,,, $ (2 luni H ( *,, lei + luna % - se determina taxa de plata in functie de data procurarii $ ( *,, lei x - luni H ((2 ,,, lei . mai - dec.2,,3 /

*4

Practica Finante An 2

- se stabilesc termenele si rata de plata la fiecare termen , prin impartirea sumei datorate la nr. de termene de plata ramase pana la sfarsitul anului de referinta $ ((2 ,,, $ 3 termen H 3- 224 lei + termen , respectiv $ (* iunie - 34,, lei , (* septembrie - 3- 4,, lei si (* noiembrie - 3- 2,, lei . Pentru solicitarile de inmatriculari temporare taxa se ac"ita integral la data luarii in evidenta . !nstitutiile publice , precum si persoanele juridice care au ca profil de activitate transportul de calatori in comun in regim urban si suburban sunt scutite de plata taxei asupra mijloacelor de transport . ;a)a mi:loace de ran,!or de inu e de !er,oane :uridice - se datoreaza de persoanele juridice detinatoare de mijloace de transport . Procedura de calcul si modul de plata este acelasi ca si la persoane fizice .#eclaratia de impunere este model !<) - ,,4 . IMPO>ITUL PE TEREN 8ATORAT 8E PERSOANELE *I>ICE Contribuabilii care detin in proprietate terenuri situate in municipii , orase , comune , in intravilanul localitatii datoreaza impozit pe teren ,pe baza declaratiilor de impunere model !<) - ,, .. !mpozitul pe teren se stabileste anual , in suma fixa pe m.p. de teren, in mod diferentiat , in intravilanul localitatilor pe ranguri de localitati si zone , potrivit anexei nr.3 la ordonanta . !ncadrarea terenurilor pe zone si categorii de folosinta , in intravilan si extravilan , se face de catre consiliile locale , in functie de pozitia terenurilor fata de centrul localitatii , de retelele edilitare , precum si de alte elemente specifice fiecarei unitati administrativ- teritoriale , conform documentatie de amenajarea teritoriului si de urbanism, registrelor agricole . Pentru comuna !on 'eculce zonele de impozitare din intravilanul satelor componente comunei s-au aprobat prin &C) nr. , + 24.(2.2,,2 , anexa nr.( . Pentru terenurile din intravilanul localitatilor , inregistrate la registrul agricol la alta categorie decat cea de terenuri cu constructii , impozitul pe teren se determina prin inmultirea nivelurilor prevazute in anexa cu coeficientii de corectie cuprinsi in nota din aceeasi anexa, diferentiati pe ranguri de localitati. #eoarece la nivelul comunei !on 'eculce elementele specifice permit delimitarea a 3 zone incadrarea terenurilor este urmatoarea $ - in intravilan $ zona A , zona 3 si zona C % - in extravilan $ zona ! , zona a-!!-a si zona a-!!!-a .

*-

Practica Finante An 2

E,e!"lu &e calcul "ri'in& i!" %itul "e teren $ =n contribuabil detine in proprietate , pe raza satului 1azboieni , str.Principala ,care este de rangul !> , cu incadarare in zona A , teren in intravilan astfel $ curti constructii - (*,, m.p. , din care pe (*, m.p. este suprafata construita la sol a unei cladiri si *,,, m.p. teren arabil. Calcul impozit pe teren datorat $ 7e stabilesc suprafetele ce fac obiectul impozitarii in sensul ca din suprafetele detinute se scade suprafata construita la sol a cladirilor , astfel $ ( *,, m.p. - (*, m.p. H (3*, m.p. * ,,, m.p. - , H *,,, m.p. % !n functie de incadrarea in zona se stabileste nivelul impozitului pe teren $ pentru rangul !> , categoria A tariful este de *,, lei , care inmultit cu coeficientul de corectie de (,( conduce la nivelul de **, lei +m.p. % pentru terenul arabil in suprafata de *,,, m.p. corespondentul in extravilan este zona ! , la nivelul de (* lei + m.p. , care inmultit cu coeficientul de corectie de (,( conduce la un tarif de (2,*, lei +m.p. . 7e calculeaza impozitul pe teren datorat $ (3*, m.p. x **, lei+m+p H 4 2 *,, lei *,,, m.p. x (2,*, lei+m.p. H -2 *,, lei <otal de plata -2* ,,, lei , cu ter!en &e "lata in rate egale de plata astfel $ (* martie 2,2 ,,, lei (* iunie 2,2 *,, lei (* septembrie 2,2 ,,, lei (* noiembrie 2,2 *,, lei . Pentru terenurile dobandite in cursul anului, indiferent sub ce forma , impozitul pe teren se datoreaza de la data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea au fost dobandite proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal . Im!ozi !e eren !er,oane :uridice - se datoreaza de contribuabili persoane juridice detinatori de terenuri in proprietate . 'ivelul taxei si procedura de determinare este aceeasi ca la persoane fizice.

IMPO>ITUL PE SPECTACOLE

*5

Practica Finante An 2

7e datoreaza de catre contribuabilii care organizeaza manifestari artistice , competitii sportive, activitati artistice si distractive de videoteca si discoteca si se calculeaza in cote procentuale asupra incasarilor din vanzarea biletelor la intrare sau in suma fixa pe metru patrat , in functie de suprafata incintei in care se desfasoara spectacolul . !nstitutiile publice nu datoreaza impozit pe spectacol . Contribuabilii care organizeaza activitati artistice si distractive de videoteca si discoteca , in calitatea lor de platitori de impozit pe spectacole , au obligatia de a depune #eclaratia de impunere pentru stabilirea impozitului model !<) - ,(2 , pana cel tarziu la data de (* inclusiv , pentru luna urmatoare . !mpozitul pe spectacole se plateste pana la data de (* a lunii urmatoare . Controlul asupra modului de calcul, evidenta si plata a impozitului pe spectacole se realizeaza de catre organele de specialitate ale consiliului local . Pentru anul 2,,* nivelul impozitelor pentru astfel de activitati a fost stabilit prin &C) nr. 2 + 2,,* . )a nivelul comunei !on 'eculce impozitul pe spectacole provine din activitati de discoteca Pentru ne"lata in ter!en a impozitelor si taxelor locale se datoreaza dobanzi pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare , conform dispozitiilor legale . #obanda se calculeaza pentru fiecare zi , incepand cu ziua imediat urmatoare scadentei obligatiei bugetare si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv . !n cazul in care ultima zi a termenului de plata este zi nelucratoare , potrivit legii , plata impozitului sau a taxei , dupa caz se face fara dobanda in ziua lucratoare imediat urmatoare . !n situatiile in care impozite si taxele locale datorate nu au fost stabilite ca urmare a nedepunerii declaratiei ori datele declarate nu corespund realitatii , stabilirea sau modificarea impozitului sau a taxei , dupa caz, se poate face pe cinci ani anteriori celui in care s-a efectuat constatarea . <ermenul de prescriptie pentru dreptul de a cere executarea silita este de * ani . )a diferenta de impozit se calculeaza dobanzi de la data cand impozitul sau taxa era datorata . #obanzile si penalitatile de intarziere pentru venituri nevarsate la termen se inregistreaza la capitolul si subcapitolul corespunzatoare impozitului sau taxei la care se refera . 'u se datoreaza dobanzi pentru sumele datorate cu titlu de amenzi, dobanzi, penalitati de intarziere , penalitati de orice fel, stabilite potrivit legii . Plata cu intarziere a impozitelor , taxelor , contributiilor si a altor obligatii bugetare , cu exceptia dobanzilor , penalitatilor de orice fel si a amenzilor , se sanctioneaza cu o penalitate de intarziere de ,,* G pentru fiecare luna si + sau

2,

Practica Finante An 2

pentru fiecare fractiune de luna intarziere , incapand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care acestea aveau termene de plata .

E,e!"lu &e calcul la "rinci"alele c.eltuieli C"eltuielile se prevad in bugetele locale, in conformitate cu clasificatia bugetara si concretizeaza caile de finantare a actiunilor specifice realizate pe plan local.#esigur, unele c"eltuieli nu figureaza la acest nivel,fiind doar de importanta locala.#atorita faptului ca aceasta structura a c"eltuielilor din bugetele locale este aliniata la cea internationala,prezentam lista c"eltuielilor incadrandu-le in categoriile specifice clasificatiei functionale$ !nvatamant,sanatate,cultura,asistenta sociala,ajutoare si indemnizatii.actiuni social-culturale/ 7ervicii,locuinte% <ransporturi,agricultura,alte actiuni economice.actiuni economice/ Alte actiuni <ransferuri catre alte bugete 8ondul de rulment propriuc"eltuieli cu destinatie speciala.

CAP. III *inantarea c !unei I n Neculce


III.$. Surse &e #inantare 6rdonatorii principali de credite ai bugetelorlocale comunale sunt primarii unitatilor administrative-teritoriale, iar conducatorii institutiilor sau al serviciilor publice cu personalitate juridica din subordinea fiecarei primarii sunt, dupa caz, ordonatorii de credite secundari sau tertiari. 8inantarea c"eltuielilor din bugetele locale ale comunelor se asigura prin desc"ideri de credite de catre ordonatorii principali, in limita creditelor bugetare aprobate prin bugetul communal si potrivit destinatiei stabilita in raport cu gradul de folosire a sumelor puse la dispozitie anterior, cu respectarea dispozitiilor legale care reglementeaza efectuarea c"eltuielilor.Primaria este finantata din$ proiectul bugetului de venituri si c"eltuieli al comunei !on 'eculce care a fost elaborat potrivit )egii finantelor publice locale nr.(-5+(55-, modificata prin

2(

Practica Finante An 2

6=; nr.2(2+(555 si 6=; nr.2(5+2,,, si a )egii nr.*,4+2,,3 9legea bugetului de stat pe anul 2,, . !n conformitate cu prevederile art.2, alin. ale )egii (-5+(55- proiectele bugetelor locale se prezinta spre aprobare consiliilor locale , An termen de maxim 3, de zile de la intrarea An vigoare a legii bugetului de stat . Conform legilor mai sus mentionate, veniturile bugetului local se formeaza din$ >enituri proprii a comunei prevazute in bugetul local.impozite, taxe si alte venituri / 7ume defalcate din taxa pe valoarea adaugata conform art 3( din )egea *,4+2,,3 pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei , finantarea c"eltuielilor de personal si burse An Anvatamantul preuniversitar de stat ,finantarea c"eltuielilor centrelor de consultanta agricola , finantarea partiala a c"eltuielilor de personal la crese. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit $- cote defalcate din impozitul pe venit% - sume defalcate din impozitul pe venit pentru protectie sociala privind asigurarea ajutorului social , a ajutorului de Ancalzire potrvit )egii (2+2,,( si pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu "andicap si a energiei termice livrate populatiei 7ubventii primite de la bugetul de stat .subventii primite pentru drumuri judetene, comunale si pentru strazile care se vor amenaja precum si sume acordate de persoane juridice si fizice An vederea participarii la finantarea unor actiuni de interes public/

7ubventii primite de la alte bugete .subventii primite de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru finantarea programelor pt ocuparea temporara a fortei de munca/ #onatii si sponsorizari

III.2.*inantarea bu(etara a Pri!ariei c !unei I n Neculce ?xercitiul bugetar este anual, se desc"ide la ( ianuarie si se inc"ide la 3( decembrie pe baza$ 3ugetului de venituri si c"eltuieli aprobat% 'otei de finantare privind determinarea necesarului de credite bugetare% 'otei justificative privind cererea de desc"idere a creditelor bugetare% 'otei justificative privind solicitarea de sume defalcate din impozitul pe salarii%
22

Practica Finante An 2

Comunicarii catre trezoreria locala a creditelor desc"ise din bugetul local pe luna% #ispozitiei bugetare. Platile care reprezinta c"eltuieli se efectueaza in limita prevederilor din bugetul communal cu repartizarea pe trimestre ele se fac prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, numai dupa desc"iderea creditelor bugetare. #esc"derea creditelor din bugetul communal se face de catre ordonatorul principal de credite 9 primarul comunei 9 pe baza cererii &e &esc.i&ere &e cre&ite1cu defalcare pe c"eltuieli curente si de capital, intocmita de contabilul communal.#upa analizare si aprobare de catre primar, acesta transmite cererea bugetara la trezoreria teritoriala, la care are contl desc"is primaria respectiva. No a de +inan are !ri"ind de erminarea nece,arului de credi e bu<e are se elaboreaza lunar de catre contabilul comunal pentru ordonatorul principal de credite si cuprinde indicatorii$ >enituri proprii prevazute a se incasa la inceputul anului% >enituri incasate de la inceputul anului pana la inceputul lunii% >enituri ce urmeaza a se incasa in luna pentru cre se solicita desc"iderea de credite% C"eltuieli efectuate de la inceputul anului pana la finele lunii% C"eltuieli ce urmeaza a se efectua in luna pentru cre se solicita desc"iderea de credite% Credite bugetare desc"ise de la inceputul anului% Credite bugetare solicitate a fi desc"ise. 'ota de finantare se semneaza de catre seful compartimentului financiar- contabil si se aproba de ordonatorul principal de credite. No a :u, i+ica i"a !ri"ind cererea de de,c#idere de credi e bu<e are se intocmeste lunar de catre contabilul comunal cuprinzand indicatorii$ C"eltuieli bugetare aprobate cumulate de la inceputul anului% Credite bugetare desc"ise cumulate de la inceputul anului pentru c"eltuielile curente si c"eltuieli de capital% Plati de casa la finele lunii precedente celei in care se solicita desc"iderea de credite% #isponibilul existent in cont la finele lunii% C"eltuieli preliminate pentru luna in care se solicita desc"iderea de credite% Credite bugetare solicitate a fi desOc"ise. No a :u, i+ica i"a !ri"ind ,olici area de ,ume de+alca e din im!ozi ul !e ,alarii=

23

Practica Finante An 2

C"eltuieli totale din buget% C"eltuieli care se finanteaza din venituri proprii si sume defalcate pentru luna de executie. 'ota justificativa se semneaza de catre seful compartimentului financiar-contabil si se aproba de catre ordonatorul principal de credite. 'omunicarea ca re rezoreria locala a credi elor de5,c#i,e din bu<e ul local pe luna cuprinde informatiile referitoare la c"eltuieli pentru care s-a obtinut linia de credite privind c"eltuielile curente de personal,c"eltuieli materiale si servicii,c"eltuieli de capital.Comunicarea se elaboreaza de consiliul local si se adreseaza trezoreriei teritoriale a finantelor publice pentru credite desc"ise de ordonatorul principal de credite pentru nevoiele comunei. >i,!ozi ia bu<e ara !en ru re!ar izarea credi elor se intocmeste concomitent cu cererea de desc"idere a creditelor de catre ordonatorul principal de credite 9 primarul comunei 9 atat pentru c"eltuielile proprii cat si pentru institutiile din subordinea comunei. #upa aprobarea data de 7erviciul 3uget din cadrul #irectiei ;enerale a 8inantelor Publice :udetene, un exemplar din dispozitia de reprtiazare a creditelor ajunge, prin directia judeteana de trezorerie, la trezorerie locala unde primaria isi are desc"ise conturile.

*lu,uri in# r!ati nale (enerate &e #inantarea institutiei.


61#6'A<61=) #? C1?#!<? .primarul/

Cererea bugetara

<1?P61?1!A <?1!<61!A)A

'ota de fin. Privind determinarea necesarului de credite

'ota justif. Privind cererea de desc"idere a creditelor bugetare

'ota justificativa privind solicitarea sumelor defalcate

Practica Finante An 2

CONTA-ILUL

COMUNAL

C6'7!)!=) C6M='A) .ordonator de credite/

Comunicarea catre trezorerie a creditelor desc"ise din bug.local #ispozitia bug.pt.repartiz.creditelor

<1?P61?1!A )6CA)A

7?1>!C!=) 3=;?<.#.;.8.P.: ./

III.2.*inantarea &in 'enituri "r "rii si &in alte surse a Pri!ariei c !unei I n Neculce >eniturile proprii ale Primariei comunei !on 'eculce se incaseaza, se administreaza, se utilizeaza si se contabilizeaza de acestea conform dispozitiilor legale. >eniturile proprii ale Primariei comunei !on 'eculce provin din prestari de servicii, c"irii, manifestari culturale si sportive, concursuri artistice, publicatii, prestatii editoriale, studii, proiecte, valorificari de produse din activitati proprii sau anexe si altele. >eniturile prorpii cuprind$ impozitul pe profit, impozite si taxe de la populatie, taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat folosite in alte scopuri decat pentru agricultura si sivilcutura, taxe asupra mijloacelor de transport ale persoanelor juridice, impozitul pe spectacole, varsaminte din profitul net, venituri de la institutiile publice, venituti din unele servicii prestate. !n categoria diverse venituri se incadreaza veniturile
2*

Practica Finante An 2

din recuperarea c"eltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri, venituri din amenzi si sanctiuni aplicate, venituri din concesiuni si inc"iirieri, incasari din valorificarea bunurilor confiscate, incasari din alte surse. #e asemenea in bugetele proprii ale comunelor, oraselor si municipiilor se incaseaza venituri cu destinatie speciala si anume$ taxe speciale, venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat, venituri din fondul pentru drumurile publice, venituri din fondul de interventie, venituri din fonduri de locuinte, venituri din amortizarea mijloacelor fixe, donatii, sponsorizari, sume acordate de persoane fizice si persoane juridice. Cu aceste fonduri de finantare de la persoane fizice si juridice comuna isi va majora bugetele de venituri si c"eltuieli. Aceste institutii au obligatia de a prezenta, in anexa la contul de executie bugetara timestriala si anuala, situatia privind sumele primite si utilizate in aceste conditii.

-ibli (ra#ie: (. 8ilip, ;".. .coord/ - 8inante, ?ditura :unimea, !asi, 2,,2 2. 7tefura, ;. - 3ugete publice si fiscalitate, ?d.=niversitatii KAl.!.CuzaL !asi, 2,,* 3. <urliuc , >. .coord/ - Moneda si credit, ?ditura ?conomica, 2,,* . >oinea, ;". s.a. - !mpozite, taxe si contributii, ?d.:unimea, !asi, 2,,*

22

Practica Finante An 2

24

S-ar putea să vă placă și