Sunteți pe pagina 1din 12

Stadiul legislatiei romane privind administratia

publica locala
1.1. Organizarea si functionarii administratiei publice locale din Romania
Regimul juridic de functionare si organizare a administratiei publice locale din
Romania este reglementat prin legea nr. 215/2001 publicata in Monitorul Oficial nr. 12 din
20 februarie 2001! care pana in prezent a suferit numeroase modificari si completari.
"n conceptia acestor reglementari administratia publica in unitatile administrativ#teritoriale se
organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor descentralizarii! autonomiei locale!
deconcentrarii serviciilor publice! eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale!
legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit.
$sadar administratia publica locala este infaptuita prin intermediul unit atilor administrativ#
teritoriale care potrivit legii sunt% comuna! orasul! care uneori prin lege poate fi declarat
municipiu! si judetul. $ceste unitati administrativ teritoriale sunt persoane juridice de drept
public! cu capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu! subiecte juridice de drept fiscal!
titulare ale codului de inregistrare fiscala si ale conturilor desc&ise la unitatile teritoriale de
trezorerie! precum si la unitatile bancare.
'otrivit art. alin. 1 din aceasta lege prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea
efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona! in numele
si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta! treburile publice! in conditiile legii.
(a priveste organizarea! functionarea! competentele si atributiile! precum si gestionarea
resurselor care! potrivit legii! apartin comunei! orasului! municipiului sau judetului! dupa caz
si se refera numai aspecte de ordin administrativ si financiar! fiind e)ercitata pe baza si in
limitele prevazute de lege.
$utoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala in
comune! orase si municipii sunt consiliile locale! comunale! orasenesti si municipale! ca
autoritati deliberative! si primarii! ca autoritati e)ecutive.
*onsiliul local are initiativa si &otaraste! in conditiile legii! in toate problemele de interes
local! cu e)ceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale
administratiei publice locale sau centrale.
+*onsiliul local e)ercita urmatoarele categorii de atributii%
,,,.referat.ro
a- atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului! ale
institutiilor si serviciilor publice de interes local si ale societatilor comerciale si regiilor
autonome de interes local.
b- atributii privind dezvoltarea economico#sociala si de mediu a comunei! orasului sau
municipiului.
c- atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei! orasului sau
municipiului.
d- atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni.
e- atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si e)tern.
*omunele! orasele si municipiile au cate un primar si un viceprimar! iar municipiile resedinta
de judet au un primar si 2 viceprimari!
/iceprimarul este subordonat primarului si inlocuitorul de drept al acestuia! care ii poate
delega atributiile sale.
'rimarul indeplineste o functie de autoritate publica.
'rimarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor! a
prevederilor *onstitutiei! precum si punerea in aplicare a legilor! a decretelor 'resedintelui
Romaniei! a &otararilor si ordonantelor 0uvernului! a &otararilor consiliului local. dispune
masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter
normativ ale ministrilor! ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice
centrale! ale prefectului! precum si a &otararilor consiliului judetean! in conditiile legii.
'entru punerea in aplicare a activitatilor date in competenta sa primarul beneficiaza de un
aparat de specialitate! pe care il conduce. (l conduce totodata si serviciile publice locale.
$paratul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente functionale! in
conditiile legii. *ompartimentele functionale ale acestuia sunt incadrate cu functionari publici
si personal contractual.
'rimarul reprezinta unitatea administrativ#teritoriala in relatiile cu alte autoritati publice! cu
persoanele fizice sau juridice romane ori straine! precum si in justitie.
'rimarul indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii%
a- atributii e)ercitate in calitate de reprezentant al statului! in conditiile legii. "n acest sens
el indeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea
serviciilor publice locale de profil! atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor!
referendumului si a recensamantului.
b- atributii referitoare la relatia cu consiliul local! constand in% prezentarea consiliului local!
in primul trimestru! un raport anual privind starea economica! sociala si de mediu a unitatii
administrativ#teritoriale! la solicitarea consiliului local! prezentarea de alte rapoarte si
informari! elaborarea de proiectele de strategii privind starea economica! sociala si de mediu
a unitatii administrativ#teritoriale pe care le supune aprobarii consiliului local.
c- atributii referitoare la bugetul local! motiv pentru care el e)ercita functia de ordonator
principal de credite. intocmeste proiectul bugetului local si contul de inc&eiere a e)ercitiului
bugetar si le supune spre aprobare consiliului local. initiaza negocieri pentru contractarea de
imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ#teritoriale.
verifica! prin compartimentele de specialitate! corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la
organul fiscal teritorial! atat a sediului social principal! cat si a sediului secundar.
d- atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor in cadrul carora%
coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local. ia masuri pentru prevenirea si!
dupa caz! gestionarea situatiilor de urgenta. ia masuri pentru organizarea e)ecutarii si
e)ecutarea in concret a activitatilor din domenii precum% educatia! serviciile sociale!
sanatatea! cultura! tineret! sport! ordinea publica! situatiile de urgenta! protectia si
refacerea mediului. conservarea! restaurarea si punerea in valoare a monumentelor
istorice si de ar&itectura! a parcurilor! gradinilor publice si rezervatiilor naturale.
dezvoltarea urbana. evidenta persoanelor. podurile si drumurile publice. serviciile
comunitare de utilitate publica% alimentare cu apa! gaz natural! canalizare! salubrizare!
energie termica! iluminat public si transport public local! activitatile de administratie
social#comunitara. cultele religioase. ia masuri pentru asigurarea inventarierii!
evidentei statistice! inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes
local din domeniile aratate mai sus! precum si a bunurilor din patrimoniul public si
privat al unitatii administrativ#teritoriale. numeste! sanctioneaza si dispune
suspendarea! modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau! dupa caz! a
raporturilor de munca! in conditiile legii! pentru personalul din cadrul aparatului de
specialitate! precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes
local. asigura elaborarea planurilor urbanistice si actioneaza pentru respectarea
prevederilor acestora. emite avizele! acordurile si autorizatiile date in competenta sa
prin lege si alte acte normative. asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare
conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare
europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile
furnizate cetatenilor.
'rimarul! viceprimarul! secretarul unitatii administrativ#teritoriale si aparatul de specialitate al
primarului constituie o structura functionala cu activitate permanenta! denumita primaria
comunei! orasului sau municipiului! care duce la indeplinire &otararile consiliului local si
dispozitiile primarului! solutionand problemele curente ale colectivitatii locale.
'entru indeplinirea atributiilor ce le revin primarul emite dispozitii. 1ispozitiile primarului se
comunica in mod obligatoriu prefectului judetului! in cel mult 5 zile lucratoare de la
semnarea lor.
$sadar intreaga activitate curenta a unei comune! oras sau municipiu este asigurata prin
'rimarie ca structura functionala care este condusa de catre 'rimar! ajutat de viceprimari!
secretarul unitatii administrativ teritoriale precum si de aparatul de specialitate al primarului.
"ntr#o prezentare succinta! structura organizatorica a unei 'rimarii este cea din figura nr. .1.
care apartine 'rimariei comunei Magesti.
2igura .1.
1.2. Adoptarea conceptului e-government in administratia publica din Romania
"n ce priveste asigurarea transparentei administratiei publice respectiv asigurarea unui
contact mai facil cu autoritatile publice! in legislatia Romaniei a fost adoptata 3egea
141/200 care prin 5itlul "" privind transparenta in administrarea informatiilor si
serviciilor publice prin mijloace electronice prevede infiintarea Sistemului (lectronic
6ational ca sistem informatic de utilitate publica! in scopul asigurarii accesului la
informatii publice si furnizarii de servicii publice catre persoane fizice si juridice.
Sistemul (lectronic 6ational! Sistemul (lectronic 6ational este ansamblul unitar
alcatuit din 7sistemul e#guvernare7 si 7sistemul e#administratie7! accesibil prin "nternet la
adresa ,,,.e#guvernare.ro! oferind cetatenilor o alternativa la rezolvarea problemelor
administrative! care necesita in mod uzual deplasarea repetata la g&iseele institutiilor
respective.
Sistemul (lectronic 6ational are la baza urmatoarele principii%
transparenta in furnizarea de informatii si servicii publice.
accesul egal! nediscriminatoriu! la informatii si servicii publice! inclusiv pentru
persoanele cu &andicap.
eficienta utilizarii fondurilor publice.
confidentialitatea! respectiv garantarea protejarii secretului datelor cu caracter
personal.
garantarea disponibilitatii informatiilor si a serviciilor publice.
$doptarea acestui sistem raspunde nevoilor actuale de consolidare si eficientizare a
administratiei publice atat centrale cat si locale urmarind astfel atingerea urmatoarelor
obiective concrete%
reducerea c&eltuielilor publice! combaterea birocratiei si a coruptiei la nivelul
institutiilor publice.
cresterea gradului de transparenta a modului de utilizare si administrare a
fondurilor publice.
imbunatatirea accesului la informatii si servicii publice in conformitate cu
legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si liberul acces la
informatiile de interes public.
eliminarea contactului direct intre functionarul de la g&iseu si cetatean sau
agentul economic.
furnizarea de informatii si servicii publice de calitate prin intermediul
mijloacelor electronice.
intarirea capacitatii administrative a institutiilor publice de a#si indeplini rolul si
obiectivele si de a asigura furnizarea! intr#o maniera transparenta! de informatii si
servicii publice.
promovarea colaborarii dintre institutiile publice pentru furnizarea de servicii
publice prin mijloace electronice.
redefinirea relatiei intre cetatean si administratia publica! respectiv intre mediul
de afaceri si administratia publica! in sensul facilitarii accesului acestora la
serviciile si informatiile publice! prin intermediul te&nologiei informatiei.
promovarea utilizarii "nternetului si a te&nologiilor de varf in cadrul institutiilor
publice.
'otrivit art. 12 din legea nr. 141/200! serviciile publice de baza ce vor fi furnizate prin
intermediul mijloacelor electronice sunt urmatoarele%
declararea! notificarea si efectuarea de plati prin intermediul mijloacelor
electronice privind ta)ele si impozitele datorate de catre persoane fizice si
juridice.
servicii de cautare a unui loc de munca prin intermediul agentiilor de ocupare a
fortei de munca.
servicii privind obtinerea de diferite autorizatii! licente sau certificate.
servicii privind obtinerea de permise legate de mediu
servicii privind ac&izitiile publice efectuate prin mijloace electronice! inclusiv
efectuarea de plati prin mijloace electronice de plata.
servicii privind inregistrarea unui comerciant sau efectuarea de mentiuni in
registrul comertului
servicii in legatura cu evidenta informatizata a persoanei
servicii in legatura cu inregistrarea ve&iculelor auto
servicii de sanatate publica! precum% efectuarea de programari pentru servicii
medicale! efectuarea de plati pentru serviciile medicale.
servicii privind accesul la biblioteci publice.
inscrierea in diferite forme de invatamant! in special invatamantul liceal si
superior.
servicii privind colectarea de date statistice de catre "nstitutul 6ational de
Statistica!
servicii privind inregistrarea unei asociatii sau fundatii
servicii privind declaratiile vamale
servicii privind consultarea si eliberarea propriului cazier fiscal.
servicii de consultare a Monitorului Oficial al Romaniei.
"n concluzie putem afirma ca si in Romania e)ista preocupari notabile pentru
consolidarea si modernizarea administratiei publice! concretizate prin adoptarea de
reglementari menite sa faciliteze accesul cetateanului la parg&iile administrative! respectiv sa
reduca semnificativ termenele de solutionare a cererilor! dar si sa dinamizeze procesul
decizional administrativ.
CONCLU!!
$sa cum am vazut! la nivel mondial! mai ales in randul tarilor puternic dezvoltate se
manifesta o nevoie tot mai acuta de consolidare a procesului de modernizare a administratiei
publice centrale.
"n acest conte)t a fost identificata pozitia cetateanului care nu mai accepta viziunea
traditionala a guvernului ca detinator de drept al interesului colectiv ci se pozitioneaza! in
calitatea de 8client7! unul care asteapta obtinerea unor avantaje specifice! intr#un raport
individual! c&iar si pe termen scurt! cu autoritatea politica.
1e aceea in dezvoltarea si consolidarea administratiei publice un rol e)trem de
important il joaca delegarea puterii si autonomia politica a realitatilor locale! care
reprezinta acel model de implinire democratica intrucat! pe de o parte apare mai usoara
participarea si implicarea politica a cetatenilor! iar pe de alta parte controlul ar deveni mai
simplu si relatiile mult mai directe.
5inand cont de aceste deziderate! a fost identificat principiul 8subsidiaritatii7 care faciliteaza
actiunea de la nivelul de administratie cel mai apropiat de cetatean si numai acolo unde
aceste este ineficient se poate interveni de la nivelul imediat superior s.a.m.d.
$cesta e de fapt si modelul 9niunii (uropene unde functiile politice sunt derulate
in mod prioritar de la nivelul politic cel mai apropiat de cetatean! nivelurile superioare
intervenind atunci cand pot derula mai eficace aceleasi functii.
"n acelasi scop al consolidarii administratiei publice se recurge din ce in ce mai
mult la delegarea responsabilitatilor atat in furnizarea serviciilor publice cat c&iar si a
diferitelor functii ale agentiilor guvernamentale! cu consecinta diminuarii consistente a
aparatului birocratic.
'entru aceluiasi deziderat al dezvoltarii si modernizarii administratiei publice se
inscrie si conceptul de e#government care favorizeaza in primul rand ameliorarea calitatii
serviciilor oferite! modalitatea de fructificare a lor! alaturand contactului traditional si pe cel
on#line! in special pentru anumite tipuri de utilizatori si pentru fructificarea asa#numitelor
servicii non#invazive.
5oate aceste cai de dezvoltare a administratiei publice in scopul eficientizarii ei intra
un 8coliziune7 cu numeroase bariere de ordin politic! financiar si cele rezultate din
mentalitatea agentilor administratiei. 1e aceea tendintele de evolutie a administratiei publice
sunt influentate in mod direct de modul de dezvoltare a economica! sociala si politica a
colectivitatii.
"!"L!O#RA$!%
1. *arovita 0.! 83:(#government ai cittadini7! New Economy! "l Sole 2; Ore! Milano! 2001.
2. *&an <.! =iao>ue <. si colectivul% 8Model of 'ublic ?udgeting and $ccounting Reform7!
O(*1 <ournal of ?udgeting! OS*(! 2002.
. *ooper $.! "l disagio tecnologico! $pogeo! Milano! 1@@@.
;. *osmo R.! 8Soft,are libero per la pubblica amministrazione% la scelta della ragione7!
documente ale conferintei Software: copyright sau copyleft! ?ellinzona! 1A mai 2002.
5. 1ertouzous M.! La Rivoluzione incompiuta! $pogeo! Milano! 2001.
4. 2ossati $.! 83:"talia del federalismo7! Economia pubblica! n. 1! 2001.
A. 2austo 1.! 'ica 2.! Teoria e fatti del federalismo fiscale! "l Mulino! ?ologna! 2000.
B. 2orte 2.! Scienza delle finanze! 0iuffrC! Milano! 2002.
@. 0iarda '.! 8"l federalismo fiscale in attuazione della legge 1/1@@@% aspetti tecnici!
ragioni e problemi aperti7! Economia pubblica! n. 5! 2000.
10. 0ill 1.! 8Signosing t&e Doo7! O(*1 <ournal of budgeting! vol. 2! n. 1! 200.
11. 0ruen 6.! 80reater "ndependence for 2iscal "nstitution7! O(*1#<ournal for ?udgeting!
vol. "! n. 1! 2001.
12. Manfred E./.! 3eaders&ip F $rta si maiestria de a conduce. 1e la paradigma clinica la
pragmatismul sc&imbarii! (ditura *odecs! ?ucuresti! 200.
1. Mat&eson $.! ?etter 'ublic Sector 0overnance% 5&e Rationale for ?udgeting and
$ccounting Reform in Gestern 6ations! O(*1#<orunal on ?udgeting! vol. 2! 'aris!
2002.
1;. Mintzberg 0. H.! 3a progettazione dell:organizzazione! "l Mulino! ?ologna! 1@B5.
15. 6ielsen <.! Web usability! $pogeo! Milano! 2000. /isciola 5.! sabilita dei siti web!
$pogeo! Milano! 2000.
14. 'ollit *.! 0irre =.! 3onsdale <.! Mul R.! Summa H.! Gaereness M.! !erformance or
"ompliance# !erformance $udit and !ublic %anagement Reform in &ive "ountries!
*larendon 'ress! O)ford! 1@@@.
1A. 'ollitt *.! 8"ntegrating 2inancial Management and 'erformance Management7! O(*1
<ournal of ?udgeting! volume 1! n. 2! 200.
1B. Russo /.! La strada ostruita del federalismo fiscale! 3a Sapienza! Roma! 2000.
1@. Stra, <.! 8Resource $ccounting and 6HS 5rusts7! !ublic %oney and %anagement! 1B%2!
$prilie/<une! 1@@B.
20. 5asso *.! Omero '.! La !ersonalizzazione dei contenuti web' e(commerce' i(access' e(
government! 2ranco $ngeli! Milano! 200.
21. 5&ompson <.1.! 3:azione organizzativa! "S(1"! 5orino! 1@BB.
22. 5&ompson 2.! 85o,ard a Regulator> ?udget7! !ublic )udgeting and &inance' 1A%1!
Spring! 1@@A.
2. 5revisani 1.! *omunicazione pubblica% tecnica! cultura! tecnologia e management!
Medialab! 2errara! 2001.
2;. DifcaI S.! New %anagerialism: $dministrative Reform in Whitehall and "anberra! Open
9niversit> 'ress! ?ucIing&am! 1@@;.
25. $"'$! *irculara din 4 septembrie 2001! n. $"'$/*R/2 +0azeta Oficiala nr. 21; din 1;
septembrie 2001- 8*riterii si instrumente pentru imbunatatirea site#urile Geb si a
aplicatiilor informatice destinate persoanelor cu &andicap7.
24. 6eub> ?.! 8On t&e 3acI of a ?udget 5&eor>7! !ublic $dministration *uarterly! 21%2!
1@@A.
2A. 1ocumentele O(*1 F 'ublic 0overnance and 5erritorial 1evelopment 1irectorate!
+nolwledge %anagement in ,overnment' 3earning 0overnment S>mposium! O(*1
HeadJuarters! 'aris! #; februar>! 200.
2B. 1ocumentele O(*1 F 'ublic 0overnance and 5erritorial 1evelopment 1irectarate! The
Learning ,overnment: -ntroduction and .raft Results of the Survey of +nowledge
%anagement !ractices in %inistries/.epartments/$gencies of "entral ,overnment! 2At&
Session of t&e 'ublic Management *ommittee! *&ateau de la Muette! 'aris! #; aprilie!
200.
2@. 1ocumentele O(*1! Science' Technology and -ndustry Scoreboard! 2001.
0. 1ocumentele O*(1 F 'ublic 0overnance and 5erritorial 1evelopment 1irectorate!
+nowledge %anagement in ,overnment: $n -dea Whose Time 0as "ome! 'ublic
Management *ommittee F Human Resources Management GorIing 'art> 3earning
0overnment S>mposium F O(*1 HeadJuarters! 'aris! #; februar>! 200.
1. 1ocumentele OS*(% %easuring +nowledge %anagement in the )usiness Sector: &irst
Steps1
2. e(urope Report! Web(based Survey on Electronic !ublic Service! 2002! e Office of e#
(nvo>! )enchmar2ing Electronic Service .elivery' 2000.
Powered by http://www.referat.ro/
cel mai tare site cu referate