Sunteți pe pagina 1din 7

Analiza sistemică în cadrul DGASPC Sector 2

Am ales tema aceasta deoarece lucrez în cadrul DGASPC Sector 2 şi-mi este mai uşor pentru
partea cu privire la studiul de caz.
În prima parte am prezentat câteva cuvinte cheie, apoi DGASPC Sector 2, mai exact, scopul,
modul în care s-a înfiinţat, obiectivele specifice.
Mai departe am prezentat încadrarea DGASPC-ului ca subsistem al sistemului administraţiei
publice locale şi sistemul relaţional, apoi am trecut la partea de analiză.
Cuvinte cheie:
Sistem - orice ansamblu organizat de resurse şi proceduri în interacţiune sau interdependente, real
sau abstract, pentru realizarea unui set de funcţii specific
Sistemul a fost apreciat de Aristotel ca fiind mai mult decat suma partilor (compartimentelor); el
reprezinta un ansamblu unitar de elemente aflate intr o permanenta legatura, urmarind infaptuirea
unui scop.
Subsistem – parte dintr-un sistem
Analiza sistemică - oferă conducătorilor o abordare eficace pentru o mai bună înțelegere a
organizării interne
Institutie publică - instituţie cu personalitate juridică, a administraţiei publice centrale, locale sau
europene, care gestionează resurse financiare publice.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 oferă servicii sociale de
calitate și asigură aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției
copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și
a oricăror persoane aflate în nevoie de pe raza Sectorului 2.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 s-a înfiinţat în
baza Hotărârii nr. 43 din 17.12.2004 ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea
Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti.
În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Sector 2 îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:
- de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de asistenţă
socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor de
acțiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 2 al
Municipiului București;
- de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi protecţie a copilului la nivelul Sectorului 2 al
Municipiului Bucureşti;
- de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;
- de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au
responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială,
precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu;
- de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru
implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea
marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la
nivelul sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
- de reprezentare a Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti, pe plan intern şi
extern, în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului.
Obiectivele specifice ale Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector
2 sunt următoarele:
- Protecția socială a persoanelor aflate în dificultate
- Asigurarea și promovarea drepturilor fundamentale ale drepturilor copiilor
- Măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gerstiunea și controlul activelor, datoriilor și
capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute
- Asigurarea resurselor financiare necesare desfășurării activităților
- Gestionarea eficientă a resurselor financiare alocate pentru desfășurarae activității
- Gestionarea resurselor financiare alocate pentru cheltuielile de personal
- Realizarea gestionării eficiente a patrimoniului și a resurselor materiale necesare
desfășurării activității
- Asigurarea unui cadru legal pentru funcționarea și reprezentarae instituției
- Gestionarea resurselor umane
- Asigurarea unui cadru adecvat desfășurării proceselor de muncă
- Dezvoltarea organizațională în vederea îmbunătățirii continue a performanțelor
- Îmbunătățirea capacității instituționale pentru creșterea gradului de satisfacție al
beneficiarilor direcți și al celorlalte părți interesante
DGASPC S 2 functioneaza cu respectarea prevederilor legale, a rof-ului si roi – ului.
DGASPC Sector 2 reprezinta un subsistem al sistemului administraţiei publice locale.
Luată ca atare, DGASPC sector 2 este un sistem social.

In lucrarea lui Ioan Alexandru conceptul de sistemul social este definit din doua perspective,
prima perspectiva este cea a analizei procesului prin care sistemul este studiat ca asamblu de
subsisteme strans legate intre ele, iar cea de-a doua perspectiva este a analizei rezultatului final
prin care sistemul este tratat ca asamblu.
Din perspectiva teoriei generale a sistemelor, sistemele sociale sunt privite ca entităţi
dinamice, în interacţiune, în continuă transformare şi în permanent legătură cu mediul
inconjurător de la care se influenţează şi pe care îl modifică, la rândul lor nemijlocit1.
Întregul demers al metodologiilor analizei de sistem se bazează pe ideea existenţei posibilităţilor
de perfecţionare şi ameliorare continuă a performanţelor sistemului prin analiza sistemului
existent şi restructurarea (reproiectarea) acestuia. Indiferent de forma de analiză (structurală sau
funcţională), analiza sistemică apelează la o serie de metode specifice etapelor de reproiectare a
sistemului2.
Abordarea sistemica a cadrului organizational este general aplicabila, impune o perspectiva
holista, impune atentie fata de complexitatea organizatiei, traseaza legaturi intre cauzele si
efectele ineficientei, permite o predictie a evolutiei viitoare si nu in ultimul rand permite aplicarea
la diferite nivele analitice.
Analiza sistemica urmareste studierea relatiilor dintre elementele sistemului, precum şi dintre
acestea şi întregul său şi celelalte elemente ale sistemului social. Structura organizatorică a
aparatului propriu al DGASPC S2 cuprinde: direcții, servicii, centre, compartimente, birouri.

Sistemul relaţional al DGASPC Sector 2


1
Ani Matei , Analiza sistemelor administraţiei publice, Editura Economică, Bucureşti, 2003 S. Guţu,Sisteme
informatice în administraţie, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984,
2
Păun, M., Analiza sistemelor economice. Ed. All, Bucureşti, 1997
Consiliul
Consiliullocal
localsector
sector 22 Sectretar

Primar

DGASPC Sector 2 Colegiul director

Director general

Direcţii (economică, achiziţii publice, juridică, resurse umane,protecţie socială, protecţie copil, strategii programe)

Servicii

Centre Birouri

Compartimente
Legendă cooperare
Subordonare
Funcţionale
Fig. 1, relatii de subordonare, coordonare, Valerica Nechifor

Analiza sistemica a DGASPCS 2


Intrarile sistemului reprezinta o consecinta a conexiunilor acestuia cu mediul sau. Acestea au ca
obiect transferul din mediul inconjurator sau alte subsisteme. Principalele tipuri de intrari in
sistem sunt: resursele umane, resursele materiale/finanaciare, resurse informationale.
Iesirile sistemului administrativ sunt o expresie a raportului sistemului cu mediul, ele asigurand
transferul catre alte sisteme, subsisteme de resurse material, umane, informatii, etc.
Legaturile care actioneaza in interiorul sistemului asupra intarilor si iesirilor variaza in timp.
1. Resurse umane:
Resurse umane 2018 2019
Intrări 167 217
Angajări, transferuri
Ieșiri 97 60
Încetare contract individual de muncă (pensionări,
demisii, transferuri)
In anul 2019 direcția avea prevăzute 2404 posturi dintre care: 383 funcționari publici (53 funcții
publice de conducere, 330 funcții publice de execuție), 2021 contractuali (35 funcții contractuale
de conducere, 1986 funcții contractuale de execuție)
În anul 2018 in cadrul direcției își desfășurau activitatea 2367 angajați, dintre care 96 ocupau
funcție de conducere, 2271 funcție de execuție.

2. Resurse financiare:
Resurse financiare 2018 2019
Buget alocat 239.711.000 209.956.000
Cheltuieli cu personalul (salarii) 82.908.257 113.067.287
Cheltuieli materiale (asigurarea resurselor necesare 18.964.480 22.770.968
desfasurarii activitatilor, cheltuielile cu privire la
intreținerea imobilelor, chirii, utilitati, etc)
Cheltuieli asistenta social (ajutoare de urgenta, 115.081.097 53.684.791
ajutoare de înmormântare, chirii, indemnizatii, etc)

3. Resurse informationale materializate in acte normative, dispozitii, hotarari de consiliu:


Intrari 2018:
- Hotarari ale Consiliului Local
- Dispozitii ANPDCA
- Standarde minime de calitate aplicabile
Iesiri 2018:
- Proiectul de hotarare privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului
de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului
Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul
Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2
- 4209 de certificate de incadrare in grad de handicap (690 copii, 3519 adulti),
- 97 de dispozitii aprobate privind dreptul la alocatia pentru sustinerea familiei
- 590 de dispozitii aprobate pentru aprobrea unui ajutor de urgent
- 36 de raspunsuri in baza lg nr 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare,
- dispozitii ale directorului general
- proiecte de hotarari
Intrari 2019
- HCL nr. 201 - privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului de
Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector
2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul Direcției
Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2
- alte Hotarari ale Consiliului Local care reglemeteaza activitatea DGASPC
- Dispozitii ANPDCA
- Standarde minime de calitate aplicabile
Iesiri 2019:
- Proiectul de hotarare privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții, Regulamentului
de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului
Sector 2 și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale Serviciilor Sociale din cadrul
Direcției Generale de Asistență Socialăși Protecția Copilului Sector 2
- Regulamentelor de Organizare și Funcționare
- 4252 de certificate de incadrare in grad de handicap (649 copii, 3603 adulti),
- 65 de dispozitii aprobate privind dreptul la alocatia pentru sustinerea familiei
- 313 de dispozitii aprobate pentru aprobrea unui ajutor de urgent
- 62 de raspunsuri in baza lg nr 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare,
- dispozitii ale directorului general
- proiecte de hotarari

4. Reurse material:
Bunuri mobile si imobile
- DGASPC S2 are sediul administrative in strada olari nr. 15, insa pentru a veni in sprijinul
beneficiarilor DGASPC dispune de mai multe sedii unde isi desfasoara activitatea dispuse pe
toata raza sectrului 2 in functie de nevoile identificate in comunitate.

La nivelul sectorului 2 al Municipiului București se numără peste 400.000 locuitori, din care
aproximativ 55.000 au vârsta peste 65 ani, aproximativ 10.000 de locuitori au diverse grade de
invaliditate şi handicap, 20.000 de persoane sunt în somaj din care 2.000 sunt în somaj de lungă
durată, 5.000 sunt persoane de etnie rromă. Dintre aceştia, un număr de aproximativ 150.000 de
locuitori au apelat până în prezent la serviciile Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protectia
Copilului a Sectorului 2 şi au beneficiat de serviciile sociale solicitate un număr de 25.000
locuitori.

Analiza swot
Puncte tari Puncte slabe
Buna comunicare si colaborare cu Consiliul Deficitul de personal in raport cu nevoile
local sector 2 si alte institutii/organizatii existente si pentru o calitate adecvata a
publice/ private serviciilor sociale (asistenti sociali, psihologi)

Planificarea riguroasa a activitatilor de Insuficienta finantare de la bugetul de stat a


asistenta sociala pentru toate categoriile (copii, activitatilor de asistenta sociala si protective a
varstnici, personae cu dizabilitati, familii aflate copilului in raport cu nevoile
in situatii de risc) prin planuri de actiune si
procedure bine definite Lipsa unor studii sau analize complexe la
nivelul comunitatii prvind numarul exact al
Gama larga de servicii sociale acordate persoanelor defavorizate, pe categorii

Numarul mare de personae asistate – Absenta unor baze de date actualizate cu toti
capacitatea de a oferi servicii sociale in functie prestatorii de servicii sociale care activeaza in
de nevoile identificate sectorul 2

Derularea de parteneriate cu institutii si Comunicarea deficitara intre departamente,


organizatii neguvernamentale in vederea directiile/serviciile institutiei cauzata de
cresterii calitatii si capacitatii serviciilor oferite utilizarea excesiva a canalelor de comunicare
informale
Existenta unei pagini de web actualizata a
institutiei Insuficienta spatiului de desfasurare al
activitatii (capacitatea redusa in centrele
rezidentiale, crese putine)
Oportunitati Amenintari
Lansarea unor linii de finantare europeana Criza economica va genera subfinantarea
activitatilor de asistenta sociala si protective a
Introducerea unui spatiu intranet organizat copilului in raport cu standardele si obiectivele
efficient unde materialele directiilor/serviciilor stabilite
sa poata fi consultate cu usurinta si care sa Decizia politica de limitare prin lege a alocarii
faciliteze comunicarea in interiorul institutiei de resurse umane in raport cu nevoile existente
pentru asigurarea calitatii serviciilor sociale
oferite
Asistenta sociala este o prioritate in activitatea Fluctuatia personalului din sistemul de
Primariei si a Consiliului local asistensta sociala generate de slaba motivatie
financiara a personalului de specialitate si
Cadrul legal care permite descentralizarea reorientarea acestuia catre privat
serviciilor sociale acolo unde administratia Accentuarea tendintelor de imbatranire a
publica locala nu face fata populatiei sectorului 2 si cresterea numarului
de personae varstnice ca grup vulnerabil
Cresterea disponibilitatii de implicare a
persoanelor in activitati comunitare si de Cresterea gradului de saracie pentru anumite
voluntariat categorii de populatie si implicit a nevoilor de
asistenta sociala
Cresterea interesului public, inclusive al mass Insuficienta comunicare intre autoritatile
media, cu privire la activitatile de asistenta central responsabile de reglementare si control
sociala derulate la nivel local si autoritatile locale responsabile de
implementare si gestionare a activitatii de
asistenta sociala,

Modificarile legislative repetate in domeniul


asistentei sociale

Propuneri de imbunatatire a activitatii:


Indiferent de nivelul de dezvoltare al unei societăţi, asistenţa social va fi utilă ca măsură de
protecţie pentru persoanele vulnerabile/ defavorizate. Astfel modul în care serviciile publice sunt
furnizate cetățenilor este un indicator relevant care măsoară performanța proceselor de reformă,
în general, și a procesului de descentralizare, în special.
Asigurarea unei pozitii corecte a institutiei in randul publicului extern astfel incat sa contribuie,
pe de o parte, la eficientizarea procesului de furnizare a serviciilor de asistenta sociala si protectia
opilului, iar pe de alta parte la modificarea perceptiilor vis-à-vis de personalul institutiei.
- Planificare multianuala si solicitarea resurselor necesare desfasurarii activitatii
- Externalizarea unor servicii sociale catre orrganizatii neguvernamentale
- Promovarea serviciilor de asistenta sociala
- Crearea unei baze de date care sa cuprinda persoanele incluse in categoria grupurilor
vulnerabile si serviciile sociale de care acestia au beneficiat la un moment dat
- Proceduri bine puse la punct
- Digitalizare – crearea unui program, soft prin care sa se poata urmari traseul lucrarilor si
stadiul la care se afla aceasta
- Pregatirea continua a personalului
- Angajarea personalului de specialitate
- Infiintarea mai multor crese
Concluzii
Una dintre principalele probleme ale institutiei din domeniul asistentei sociale si protectiei
copilului tine de cadrul legislative, acesta fiind caracterizat ca fiind stufos si uneori neclar. Pe de
alta parte lipsa unei evaluari care a nevoilor comunitatii locale vis-à-vis de domeniul asistentei
sociale determina existent unei finantari inechitabile a sistemului social (nu exista o corelare intre
volumul si structura finantarii si nevoile comunitatii). Doar beneficiarii serviciilor de asistenta
sociala pot aprecia in mod realist rezultatele muncii si pot stimuli cresterea performantelor
institutiei. Identificarea corecta a nevoilor beneficiarilor si satisfacerea lor este un obiectiv
fundamental si baza dezvoltarii durabile. Imbunatatirea calitatii vietii este cea mai importanta
tinta a DGASPC.