Sunteți pe pagina 1din 15

RAPORT PRACTICǍ

Crǎciunescu Mihaela Roxana


Facultatea de Administraţie Publicǎ,anul
2,SNSPA,Bucureşti
Instituţia gazdǎ:Primǎria Sectorului 2
Perioada stagiului de practicǎ:16
februarie-29 mai 2009
1.Prezentarea generalǎ a stagiului de practicǎ

• Identificarea institutiei gazdǎ şi al departamentului unde a fost

efectuat stagiul de practicǎ

Stagiul de practicǎ s-a desfǎşurat in cadrul Primǎriei Sectorului 2,cu sediul


in Bucureşti,Str. Chiristigiilor,Nr. 11-13,sector 2,reprezentatǎ de d-l Neculai
Onţanu,urmând ca pe perioada stagiului de practicǎ sǎ fiu repartizatǎ în cadrul
departamentului RESURSE UMANE.

• Obiectivul stagiului de practicǎ

Obiectivul principal al stagiului de practicǎ este, dupǎ pǎrerea mea,


introducerea în sistemul administrativ de stat,pentru o mai bunǎ cunoaştere a
acestuia în vederea formǎrii mele profesionale.Un alt aspect al stagiului de
practicǎ îl reprezintǎ oportunitatea de a interacţiona cu funcţionarii
publici,persoane dinamice şi competente în activitatea pe care o desfǎşoarǎ,şi
ocazia de a pune în practicǎ noţiunile acumulate pânǎ în momentul
respectiv.Deasemenea s-a pus foarte mare accent pe cunoaşterea structurii
instituţiei,legislaţia specificǎ,cunoaşterea structurii personalului,cunoaşterea
regulamentelor de protecţia muncii şi de ordine internǎ şi,nu în ultimul
rând,deprinderea cu completarea şi redactarea
formularelor,chestionarelor,dispoziţiilor,raporturilor de evaluare.

• Detalii despre coordonator

Coordonatorul stagiului de practicǎ din cadrul Primǎriei Sectorului 2 a fost


domnul Iordache Daniel, consilier la serviciul
salarizare,organizare.perfecţionare din cadrul direcţiei resurse umane.

Domnul Iordache Daniel este absolvent al Facultǎţii de Administraţie


Publicǎ din cadrul Scolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative şi
deasemenea absolvent al unui master in Administraţie Publicǎ “Managementul
Sectorului Public”.

Funcţia de consilier pe care o ocupa domnul Iordache Daniel este o funcţie


publicǎ de execuţie,iar scopul pricupal al postului este întocmirea şi actualizarea
dosarelor profesionale ale functionarilor publici şi a dosarelor personale ale
personalului contractual.

Alte atribuţii pe care trebuie sǎ le îndeplineascǎ sunt:redactarea diverselor


lucrǎri specifice activitǎţii de personal(adeverinţe de practicǎ pentru
studenţi,adeverinţe necesare pensionǎrii,adeverinţe care atestǎ calitatea de salariat
al Primǎriei Sectorului 2 etc.);întocmirea formalitǎţilor începerii şi încetǎrii
activitǎţii salariaţilor etc.
2.Descrierea instituţiei primitoare

• Plasarea instituţiei în sistemul administrative românesc

Primǎria sectorului 2 este organizatǎ şi functioneazǎ conform prevederilor


Constituţiei României care prin articolul 120 aliniatul 1 stabileşte
cǎ:”Administraţia publicǎ din unitǎţile administrativ-teritoriale se întemeiazǎ pe
principiul descentralizǎrii şi deconcentrǎrii serviciilor publice”, deasemenea la
baza funcţionǎrii Primǎriei sectorului 2 stau şi:Legea Administraţiei Publice
Locale nr. 215/2001;Legea 216/2002 pentru modificarea aliniatului 1 al articolui
103 din Legea Administraţiei Publice Locale,nr.215/2001;Legea 161/2003
privind unele mǎsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitǎţilor
publice , a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,prevenirea si sancţionarea
corupţiei;Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici;legea nr.
7/2004 privind Codul de Conduitǎ al funcţionarilor publici;O.G. Nr. 35/2002
pentru aprobarea Regulamentului Cadru de Organizare şi Funcţionare A
Consiliilor Locale;Hotǎrârea nr. 1209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea
carierei funcţionarilor publici;Hotǎrârea nr. 1210/2003 privind organizarea şi
funcţionarea consiliilor de disciplinǎ şi a comisiilor paritare din cadrul
autoritǎţilor şi instituţiilor publice etc.

• Prezentarea generalǎ a misiunii,obiectivelor

Departamentului/Biroului unde a fost efectuat stagiul de practicǎ


Stagiul de practicǎ a fost desfǎşurat în cadrul direcţiei Resurse
Umane.Direcţia Resurse Umane este subordonatǎ primarului şi are urmǎtoarea
structurǎ organizatoricǎ:Serviciul Organizare,Perfecţionare;Serviciul Resurse
Umane;Biroul Managementul Calitǎţii;Biroul Intern de Prevenire si Protecţie.

Direcţia resurse umane se caracterizeazǎ prin urmǎtoarele atribuţii


definitorii:

 analizeazǎ şi organizeazǎ funcţionarea aparatului propriu al Primǎriei


Sectorului 2 în scopul obţinerii eficienţei maxime a activitǎţii acestuia
 rǎspunde de selecţionarea şi recrutarea necesarului de personal pe
nivelurile de pregǎtire,pe functii si specialitati, si corespunzator posturilor
prevǎzute în statutul de funcţii şi organigrama.
 analizeazǎ datele şi informaţiile şi elaboreazǎ programe,prognoze şi
strategii de dezvoltare în domeniul resurselor umane.
 asigurǎ respectarea de cǎtre salariaţi a dispoziţiilor legale de cǎtre protecţia
muncii,paza contra incendiilor şi protecţia civilǎ a personalului şi a bunurilor
materiale în caz de rǎzboi sau dezastre.
 asigurǎ aplicarea principiilor de management al calitǎţii prevǎzute de
standardele ISO seria 9000 şi controleazǎ aplicare acestor principii.

Serviciul Salarizare,Organizare,Perfecţionare este un compartiment care


analizeazǎ şi organizeazǎ funcţionarea aparatului propriu al Primǎriei Sectorului 2
în scopul obţinerii eficienţei maxime a activitǎţii acestuia.

În ceea ce priveşte serviciul Resurse Umane principalele atribuţii


sunt:coordoneazǎ elaborarea proiectelor de dispoziţii referitore la activitatea de
personal;coordoneazǎ activitatea de evidentǎ şi gestionare a
personlului;coordoneazǎ desfǎşurarea activitǎţilor specifice procesului de
recrutare selecţie etc.
Serviciul de Management al Calitǎtii se caracterizeazǎ,în principal,prin
urmǎtoarele atribuţii:asigurǎ aplicarea principiilor de management al calitǎţii şi
controleazǎ respectarea acestor principii;întocmeşte împreuna cu serviciile
implicate proceduri generale şi operţionale specifice serviciilor din Primǎrie,pe
baza pricipiilor de management al calitǎţii;implementeazǎ documentele
Sistemului de Management al Calitǎţii(SMC) în cadrul tututror compartimentelor
din Primǎrie etc.

Biroul Intern de Prevenire şi Protecţie este compartientul care asigurǎ


respectarea de cǎtre salariaţi a dispoziţiilor legale privitoare la securitatea şi
sǎnǎtatea în muncǎ desfǎşurând activitǎţi de prevenire şi protecţie,precum şi
activitǎţi complementare din domeniul situaţiilor de urgenţǎ,cum ar fi:prevenirea
şi stingerea incendiilor şi protecţia civilǎ.

• Anexarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare a


instituţiei
3.Jurnalul stagiului de practicǎ

• 9 februarie 2009

În prima zi a stagiului de practicǎ mi s-a fǎcut o scurtǎ prezentare a Primǎriei


Sectorului 2 si deasemenea mi s-a dat câteva detalii despre departamentul Resurse
Umane ,departamentul unde am fost reprtizatǎ pe toatǎ perioada stagiului de
practicǎ.Serviciul Resurse Umane asigurǎ recrutarea si angajarea personalului ,pe
bazǎ de competenţǎ şi conform prevederilor legale,prin concurs.Ţine evidenţa
fişelor de post pentru aparatul propriu al Primǎriei şi rǎspunde de corelarea
acestora cu atribuţiile din Regulamentul de Organizare si Functionare

• 16 februarie 2009

Acesta zi a stagiului de practicǎ a fost marcatǎ de prezentarea modului de


organizare a Primǎriei Sectorului 2.Mi s-a prezentat schema de
organizare(organigrama) Primǎriei Sectorului 2,accentul fiind pus pe Direcţia
Resurse Umane.Aceasta direcţie dispune de un total de 30 de posturi dintre care 5
sunt de conducere şi 25 de execuţie.Aceste posturi se împart între Serviciul de
Salarizare,Organizare si Funcţionare(1 post de conducere,7 de execuţie);Serviciul
de Resurse Umane(1 post de conducere,8 de execuţie);Biroul Managementul
Calitǎţii(1 post de conducere,5 de execuţie);şi nu în ultimul rând între Biroul de
Prevenire si Protecţie(1 post de conucere ,5 de execuţie)

• 23 februarie 2009

Douǎ reprezentante ale Biroului de Prevenire şi Protecţie ne-au prezentat date


importante în ceea ce priveşte protecţia muncii privind securitatea in
muncǎ.Sunt identificate pericolele şi sunt evaluate riscurile de accidente şi
îmbolnǎvire profesionalǎ la locul de muncǎ şi pe baza acestora sunt întocmite
“fişe de expunere la riscuri profesionale” şi de asemenea este elaborat şi
actualizat “planul de prevenire si de protecţie”.Angajaţii sunt progarmaţi
pentru efectuarea unui control medical şi au fiecare câte o “fişǎ de aptitudine”
,fişe care sunt emise de medicul de medicina muncii.Protecţia muncii se ocupǎ
deasemenea cu instruirea angajaţilor în ceea ce priveşte planul de evacuare şi
instruirea personalului unitǎţii în aplicarea mǎsurilor de protecţie civilǎ şi
prevenire şi stingerea incendiilor.

• 9 martie 2009

Ziua de 14 martie a stagiului de practicǎ a constat in prezentarea


Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Primǎriei Sectorului
2.Regulamentul de organizare şi funcţionare vorbeşte în primul rând despre
dispoziţiile generale de organizare şi funcţionare ale Primǎriei Sectorului
2,dispoziţii generale care definesc in principal ierarhizarea ,organizarea şi
funcţionarea Primǎriei Sectorului 2.Citez articolul 1 conform cǎruia
“Primarul,viceprimarul,secretarul,împreunǎ cu aparatul de specialitate al
primarului constituie o structurǎ functionala cu activitate permanentǎ , denumitǎ
‘Primǎria Sectorului 2 a Municipiului Bucureşti’ care aduce la îndeplinire
hotǎrârile consiliului local şi dispoziţiile primarului,soluţionând problemele
curente ale colectivitǎţii locale”.Datoritǎ faptului cǎ am efectuat stagiul de
practicǎ la Direcţia Resurse Umane s-a pus foarte mare accent pe capitolul 7 din
Regulamentul de organizare şi funcţionare.Conform acestuia Direcţia Resurse
Umane este subordonatǎ primarului şi se imparte in:1.Serviciul
Salarizare,Organizare,Perfecţionare;2.Serviciul Resurse Umane;3.Serviciul
Managementul Calitǎtii;3.Biroul Intern de Prevenire şi Protecţie;fiecare dintre
aceste servicii având anumite atribuţii şi responsabilitǎţi.

• 23 martie 2009

In ziua a 5-a a stagiului de practicǎ mi s- a explicat modul de redactare a unei


note fundamentare privind participarea la cursuri de perfecţionare atât în ţarǎ cât
şi în Bucureşti.Pentru participarea la cursuri de perfecţionare organizate pe o
perioada mai îndelungata sau organizate în alt stat,pe baza propunerii fǎcute de
reprezentantul direcţiei respective,se întocmeşte o nota de fundmentare care sǎ
cuprindǎ:legislatia pe baza cǎreia persoanele respective pot participa la
cusuri;numele instituţiei organizatoare;numele,prenumele si funcţiile persoanelor
participante la curs,compartimentul din care acestea fac parte;denumirea şi
tematica cursului;perioadǎ şi loc de desfǎşurare;suma care trebuie alocatǎ în acest
sens.Nota de fundamentare este semnatǎ de cǎtre persoana care a întocmit-o,de
Directorul Direcţiei Resurse Umane,şi se transmite spre aprobare primarului prin
semnare şi prin ştampila.

• 30 martie 2009

Aceasta zi se evidenţiazǎ prin faptul cǎ ni s-a explicat modul de redactare a


unei dispoziţii de deplasare în strǎinǎtate.Dispoziţia se întocmeşte dupǎ
aprobarea,pe baza notei fundamentare,a ofertei primite şi a legislaţiei în
domeniu.Dispoziţia de participare la curs se întocmeste în doua exemplare,pe
foaie cu antet Cabinet Primar.Se transmite in mapa Secretrului pentru viza de
legalitate.Dupǎ avizare şi ştampilare se transmite la Serviciul contabilitate pentru
viza CFP.Se introduce în mapa pentru aprobrea Primarului şi aplicarea
ştampilei,se multiplicǎ şi se arhiveazǎ în dosarul persoanei.

• 6 aprilie 2009
Am participat la întocmirea unei fise de post.Fisa de post trebuie sa conţinǎ
urmǎtoarele elemente:denumirea postului;nivelul postului(funcţia publicǎ
corespunzǎtoare categoriei );scopul principal al postului;identificarea funcţiei
publice(denumire clasa,gradul profesional,treapta de salarizare);condiţiile
specifice privind ocuparea postului(studii de specialitate,perfecţionǎri,cunoştinţe
de operare/programare pe calculator,limbi strǎine etc.);atribuţiile şi
responsabilitǎţile corespunzǎtoare postului;sfera relaţionalǎ atât în ceea ce
priveşte domeniul intern cât şi cel extern.

• 13 aprilie 2009

Mi s-a prezentat modul în care se realizeazǎ raporturile de evaluare în ceea ce


priveşte funcţionarii publici de execuţie.Calificativele în baza evaluǎrii
performanţelor profesionale ale functionarilor publici se stabilesc pe baza notei
finale dupa cum urmeazǎ:între 1 şi 1,5-nesatisfǎcǎtor;între1,51 şi 2,5-
satisfǎcǎtor;între 2,51 şi 3,5-bine;între 3,51 şi 5-foarte bine.Criteriile de
performanţa pe baza cǎrora se face evaluarea performanţelor profesionale
individuale ale funcţionarilor publici de execuţie sunt
urmǎtoarele:adaptabilitate;asumarea responsabilitǎtilor;capacitatea de a rezolva
problemele;capacitatea de implementare;capaciatatea de autoperfecţionare şi de
valorificare a experienţei dobandite;capacitatea de analizǎ şi sintezǎ;creativitate şi
spirit de iniţiativǎ;capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic;capaciatatea
de a comunica;capacitatea de a lucra independent;capacitatea de a lucra în
echipǎ;competenţa de redactare;capacitaea de consiliere;capaciatea de
îndrumare;abilitǎţi de utilizare a calculatoarelor şi a altor echipamente
informatice;respectul faţa de lege şi loialitatea faţǎ de interesele
instituţiei;conduita în timpul serviciului.

• 11 mai 2009

Principala activitate la care am participat în aceastǎ zi s-a referit la modul de


desfǎşurare a recrutǎrii(selecţiei) de personal.procedura de recrutare personal
trebuie sǎ întrunesca printre altele urmǎtoarele :centralizarea de cǎtre Seful
Serviciului Resurse Umane a solicitǎrilor conducerii;se fac demersuri pentru a da
publicitǎţii funcţiile publice vacante pentru care se organizeazǎ concurs;anunţul
trebuie sǎ cuprindǎ obligatoriu:denumirea şi sediul instituţiei,locul,data şi ora
desfǎşurǎrii concursului,denumirea,categoria,clasa şi gradul funcţiei publice
pentru care se organizeazǎ concursul;condiţiile generale de participare;data pâna
la care se pot depune dosarele de inscriere:numǎrul de telefon de unde se pot afla
informaţii suplimentare ş.a.m.d.

• 18 mai 2009

Aceasta zi a avut ca obiectiv principal descrierea prcedurii pentru perfecţionarea


funcţionarilor publici şi a personalului contractual.Se porneşte de la Strategia
Primǎriei Sectorului 2 şi se întocmeste o strategie de formare –dezvoltare a
personalului.Formarea şi perfecţionarea funcţionarilor publici se face pe baza
unor cursuri aprobate prealabil de Directorul Direcţiei Resurse Umane şi de cǎtre
Primar,în urma respectǎrii unor proceduri esenţiale.

• 25 mai 2009

Eliberarea adeverinţei de practicǎ.

4.Comentarea stagiului de practicǎ

Stagiul de practica pe care l-am desfasurat in cadrul Primariei Sectorului 2 s-a


realizat in conditii excelente deoarece nu a existat nici o cauza care sa fi influentat
in mod negative aceasta activitate.

Relatia cu functionarii publici a fost deasemenea, una excelenta .Functionarii


publici cu care am interactionat in cadrul Primariei Sectorului 2 sunt persoane
foarte dinamice,competente,cu o vasta pregatire in domeniul admnistratiei
publice.Acestia ne-au pus la dispozitie diverse materiale,in limitele legii,au
incercat sa ne explice orice nelamurire in legatura cu serviciile din cadrul
Directiei Resurse Umane,si nu in ultimul rand au incercat sa ne familiarizeze cu
procedurile,actele ,activitatile,atributiile si responsabilitatile pe care le presupune
Directia Resurse Umane.

In ceea ce priveste relatia cu colegii pot spune ca a fost una benefica si s-a
desfasurat in conditii foarte bune.Spun ca a fost o relatie benefica pentru fiecare
dintre noi,deoarece printr-o stransa colaborare si fcand un cumul de cunostinte am
reusit sa intelegem,pe cat posibil, organizarea si functionarea Primariei Sectorului
si implicit ce inseamna cu adevarat munca in administratia publica.

Stagiul de practica desfsurat in cadrul Primariei Sectorului 2 mi-a dat


posibilitatea sa particip la redactarea diferitelor note de
fundamentare,dispozitii,raporturi de evaluare,chestionare de autoevaluare si
deasemenea la aplicarea diverselor proceduri si la incheierea diferitelor contracte.

Una din cele mai interesante activitati la care am participat in cadrul


stagiului de practicaa fost intocmirea raportului de evaluare a coordonatorului
meu ,domnul Daniel Iordache.Aceasta activitate m-a ajutat sa inteleg ce aptitudini
sunt cu adevarat importante in ceea ce priveste viitoarea mea cariera in domeniul
administratiei publice.Criterii precum:capacitatea de analiza si sinteza;creativitae
si spirit de initiativa;competenta de redactare;capacitatea de a lucra imdependent
sau in echipa;capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei
dobandite,fiind criterii care atesta capacitatea si gradul de competenta si
performanta pe care le are un functionar public.Domnul Daniel Iordache a
obtinut la acest rapot de evaluare o nota nu foarte departe de cea
maxima(4,62),ceea ce atesta profesionalismul si vasta pregatire pe care le detine
in domeniul administratiei publice.

O alta activiate pe care am desfasurato si mi s-a parut deosebit de interesanta


si utila a fost procedura ce trebuie urmata in ceea ce priveste
recrutarea(selectia)de personal(functionari publici).Recrutarea functionarilor
publici tece prin diferite etape,una mai importanta decat cealalta.De exemolu
foarte important este anuntul prin care se face public concursul pentru un anumit
post de functionar public.Acest anunt este obligatoriu si trebuie sa
cuprinda:denumirea si sediul institutiei;locul ,data si ora desfasurarii
concursului;denumirea,categoria,clasa si gradul functiei publice pentru care se
organizeaza concursul;conditiile generale de participare;data pana la care se pot
depune dosarele de inscriere;numarul de telefon de unde se pot fl informatii
suplimentare.Am considerat foarte utila aceasta activitate deoarece pe viitor voi
participa si eu la un concurs pentru un post de functionar public si cred ca m-ar
avantaja cunoasterea procedurilor de recrutare.

Deasemenea foarte interesant de studiat fost organigrama Primariei


Sectorului 2.Datorita acestei organigrame am reusit sa inteleg in totalitate
organizarea Primariei Sectorului 2 si deasemenea divizarea Directiilor in
Servicii,in special in ceea ce priveste Directia de Resurse Umane.Un alt aspect
foarte important pe care l-am deprins cu ajutorul organigramei a fost numarul
total de posturi care corespund si compun fiecare Directie din cadrul Primariei
Sectorului 2.In ceea ce priveste Directia Resurse Umane avem un total de 30 de
posturi,dintre care avem 5 de conducere si 25 de executie.

In incheiere as vrea sa precizez ca stagiul de practica pe care l-am desfasurat


si a avut ca institutie gazda Primaria Sectorului 2,a avut la baza interactionarea
direct cu diferiti functionari publici,relationarea cu colegii de grupa,sin u in
ultimul rand partea cea mai important a din componenta stagiului de practica au
fost activitatile pe care le-am desfasurat,activitati care ne-au ajutat sa intelegem o
mica parte a administratiei publica locale.

5.Concluzii
In concluize pot spune ca stagiul de practica a fost unul util si benefic,in
primul rand,datorita faptului ca ne-a dat posibilitatea sa punem in practica
notiunile accumulate pana in momentul de fata.In al doilea rand am avut
posibilitatea sa interactionam si sa cunoastem o parte a administratiei publice
locale,domeniu in cadrul caruia ne vom cladi si noi ulterior cariera de functionari
publici.

Stagiul de practica mi-a oferit o experienta profesionala vasta cu aplicatii in


mai multe domenii.Cel mai important punct atins este dobandirea unei viziuni de
ansamblu asupra activitatilor defasurate in cadrul institutiilor precum si
informarea si invatarea unor norme metodologice specifice fiecarei institutii in
parte,acumularea de cunostinte legislative obligatorii pentru salariatii institutiei.

Pe langa aceste importante activitati la care am participat,in perioada


stagiului de practica am avut ocazia sa cunoastem functionari publici de cariera in
domeniul administratiei publice si am avut posibilitatea sa-i vad cum
actioneaza,cum rezolva si cum aplica diferite notiuni in anumite situatii specifice
domeniului administratiei publice.

Stagiul de practica ne-a oferit posibilitatea sa experimantam din punct de vedere


practice ce inseamna cu adevarat o cariera in administratia publica,de ce
competente avem nevoie pentru a urma o cariera de functionar public,cat de
importante sunt studiile si nu in ultimul rand,poate sic ea mai importanta
concluzie care a reiesit din desfasurarea stagiului de practica,este faptul ca am
inteles ca nu am gresit atunci cand am optat pentru Facultatea de Administratie
Publica deoarece cariera de functionar public este una care mi se potriveste.