Sunteți pe pagina 1din 34

Universitatea Spiru Haret Specilizarea Administratie Public

PROIECT DE PRACTICA LA PRIMARIA SECTOR 4 BUCURESTI

STUDENT:
ANUL III 2010-2011

CUPRINS

1. PREZENTAREA PRIMRIEI SECTOR 4 BUCURESTI 1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesional 1.2. Baza legala de nfiinare 1.3. Legislaia pe baza creia i desfoar activitatea 1.4. Proiecte aflate n derulare n SECTOR 4 BUCURESTI 1.5. Modaliti de organizare a activitii n cadrul instituiei analizate 2. Organizarea aparatului de specialitate al primarului 3. Atributii ale compartimentelor functionale 4. Constituirea Consiliului Local 5. Date statistice
2 PROCEDURA DE ADRESARE A UNOR PETITII UNUI ORGAN ADMINISTRATIV SI MODUL DE SOLUTIONARE AL ACEDTORA 1.1 Inregistrarea petitiilor 1.2 Repartitia petitiilor 1.3 Solutionarea petitiilor 3 SPECIFICUL CONTRACTELOR ADMINISTRATIVE 1.1 Notiunea de contract 1.2 Caracterul contractelor 1.3 Trasaturile contractelor 4 ACTELE ADMINISTRATIVE 1.1 Intocmire 1.2 Rectificare 1.3 Efectele actelor administrative

5 INLOCUIREA, RECTIFICAREA SI RECONSTITUIREAACTELOR DE STARE CIVILA 6 DOMENIUL PUBLIC 1.1 Bunurile care fac parte din domeniul public al statului 1.2 Regimul juridic al bunurilor ce fac obiectul domeniului public

LICENTA DE FUNCTIONARE IN DIFERITE DOMENII DE ACTIVITATE 1.1 Competenta 1.2 Procedura

8 NOTIUNEA DE CONTRAVENTIE SI TRASATURILE CARACTERISTIECE ALE ACESTEIA 1.1 Obiect 1.2 Subiect 1.3 Sanctiune 9 10 11 AVERTISMENTUL AMENDA CONTRAVENTIONALA PROCESUL VERBAL DE CONTRAVENTIE 1.1 Intocmire 1.2 Competenta 1.3 Procedura

1.1.

Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesional

Primaria Sectorului 4 Bucuresti este organizat i funcioneaz potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 (textul actului publicat in Monitorul Oficial nr. 204/ 23 aprilie 2001) privind aprobarea organigramei i numrului de posturi ale aparatului propriu de specialitate. Primarul General, Viceprimarii, Secretarul General al Sectorului 4 Bucuresti, impreuna cu aparatul propriu de specialitate constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumita Primaria Sectorului 4 Bucuresti, care aduce la indeplinire hotararile Consiliului General al comunei Sectorului 4 Bucuresti si dispozitiile Primarului General, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale. Primarul General este seful administratiei publice locale si al aparatului propriu de specialitate, pe care il conduce si controleaza, conform art. 66(1) din Legea 215/2001. Primarul General reprezinta autoritatea executiva in realizarea autonomiei locale. De asemenea, Primarul General raspunde de buna functionare a administratiei publice a comunei ,in conditiile legii. Totodata, Primarul General reprezinta Sectorul 4 Bucuresti in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine, precum si in justitie. Consiliul General al Sectorului 4 Bucuresti reprezinta autoritatea deliberativa in cadrul primariei. In relatiile dintre Consiliul General, ca autoritate deliberativa si Primarul General, ca autoritate executiva nu exista raporturi de subordonare. Structura organizatorica a Primariei Sectorului 4 Bucuresti cuprinde urmatoarele compartimente: -PRIMARUL ; -VICEPRIMARUL ; -SECRETARUL GENERAL ; -Compartiment deservire ; -Compartiment financiar-contabilitate ; -Compartiment tehnic ; -Compartiment asisten social, stare civil ; -Compartiment agricol. -Inspectoratul Situatii de Urgenta -Gardieni 1.2. Baza legala de infiintare

Primaria Sectorului 4 Bucuresti este organizat si functioneaza potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si in conformitate cu hotararile Consiliului

General al Primriei Sectorului 4 Bucuresti privind aprobarea organigramei si numarului de posturi ale aparatului propriu de specialitate.

1.3.

Legislatia in baza careia isi desfasoara activitatea

Primarul detine o functie de autoritate publica si este seful administratiei publice locale a comunei si a aparatului de specialitate pe care l conduce si coordoneaza conform: - Legii Administraiei Publice Locale, nr. 215/2001(art.66 alin.1) i funcioneaz conform: - Legii 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei; - Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcionarilor Publici; - Regulamentului cadru de organizare si functionare aprobat prin O.G. nr. 35/2002 (pentru aprobarea Regulamentului Cadru de Organizare si Functionare a Consiliilor Locale); - Hotararea nr. 1209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici; - Hotararea nr. 1210/2003 privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplina si a comisiilor paritare din cadrul autoritatilor si institutiilor publice - Hotararea nr. 44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. - Hotarare nr. 1278 din 13 noiembrie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei nr. 36 din 30/01/2002. 1.4. Proiecte aflate n derulare n Sectorul 4 Bucuresti : -Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru constructie IMOBIL P+M functiune
comerciala, pe un teren proprietatea GHEORGE VASILE, in suprafata de 135 mp., situat n B-dul C-tin Brancoveanu nr. 95 B, sector 4 -Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru constructie IMOBIL P+4E. pe un teren in proprietatea MAROIU NICUSOR, in suprafata de 82,2 mp + 321,58 mp concesionare, situat in str. Nitu Vasile nr.1, sector 4 -Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu epntru constructie definitva cu functiunea acces din exterior, pentru apartament proprietatea d-lui TICIU ZAHARIEVIOREL, in suprafata de 48,07 mp., situat in sos Oltenitei, nr. 224, bl. -Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru constructie Birouri, Locuinte, Spatii Comerciale P+4E, pe un teren proprietatea SC ROTARY CONSTRUCTII SRL - LOTUL 4, in suprafata de 2853 mp, situat in B-dul Metalurgieie, nr. 243 -Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru constructie definitiva cu functiunea hale depozitare si extindere hala productie, pe un teren proprietatea SC PRINT PARK PROD SRL, in suprafata de 1526,41 mp., situat in B-dul Met -Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru constructie definitiva cu functiunea locuinta P+1 E + M, pe un teren proprietatea d-lui Mihai Petre, in suprafata de 263,30 mp., situat in str. BUCOVAT nr.40C, sector 4

-Proiect de Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru constructia definitiva cu functiunea acces din exterior, pentru apartament proprietatea d-lui IOSIF MIHAITA NICUSOR, in suprfata de 70,65 mp., situat in ALEEA NICULITEL nr.2, bl.

1.5.

Modalitati de organizare a activitatii in cadrul institutiei analizate

Primarul, viceprimarii si secretarul comunei impreuna cu aparatul de specialitate al primarului constituie Primaria Sectorului 4 Bucuresti. Primaria este o structura functionala cu activitate permanenta care aduce la indeplinire hotararile consiliului local si dispozitiile primarului, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale. ORGANIZAREA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI Aparatul de specialitate al primarului este constituit din compartimente functionale structurate ca: directii, servicii, birouri si compartimente a caror conducere este asigurata de catre primar, viceprimar si secretarul, potrivit organigramei aprobate de consiliul local. Conducerea, indrumarea si controlul activitatii curente si a personalului din cadrul compartimentelor functionale strucurate ca directii, servicii si birouri este asigurata de catre functionarii de conducere (functionari publici si personal contractual), numiti in condiiile legii. In cadrul subdiviziunilor aparatului propriu, se realizeaza atributiile consiliului local si ale primarului, prin acte si operatiuni tehnice, economice si juridice; ele nu au capacitate juridica, administrativa distincta de cea a autoritatii in numele careia actioneaza. ATRIBUTII Primar: Cristian Popescu Conform Legii nr.215 pe 2001 primarul are urmatoarele atributii: Art.68: a) asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea n aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romniei, a hotarrilor si ordonantelor Guvernului; dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, precum si a hotarrilor consiliului judetean; b)asigura aducerea la ndeplinire a hotarrilor consiliului local. n situatia n care apreciaza ca o hotarre este ilegala, n termen de 3 zile de la adoptare l sesizeaza pe prefect; c) poate propune consiliului local consultarea populatiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotarrii consiliului local ia masuri pentru organizarea acestei consultari, n conditiile legii; d)prezinta consiliului local, anual sau ori de cte ori este necesar, informari, privind starea economica si sociala a comunei sau a orasului, n concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, precum si informari asupra modului de aducere la ndeplinire a hotarrilor consiliului local;

e) ntocmeste proiectul bugetului local si contul de ncheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local; f) exercita functia de ordonator principal de credite; g) verifica, din oficiu sau la cerere, ncasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si comunica de ndata consiliului local cele constatate; h) ia masuri pentru prevenirea si limitarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, mpreuna cu organele specializate ale statului. n acest scop poate mobiliza populatia, agentii economici si institutiile publice din comuna sau din oras, acestea fiind obligate sa execute masurile stabilite n planurile de protectie si interventie elaborate pe tipuri de dezastre; i) asigura ordinea publica si linistea locuitorilor, prin intermediul politiei, jandarmeriei, gardienilor publici, pompierilor si unitatilor de protectie civila, care au obligatia sa raspunda solicitarilor sale, n conditiile legii; j) ndruma si supravegheaza activitatea gardienilor publici, conform angajamentelor contractuale; k) ia masurile prevazute de lege cu privire la desfasurarea adunarilor publice; l) ia masuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentatiilor sau a altor manifestari publice care contravin ordinii de drept ori atenteaza la bunele moravuri, la ordinea si linistea publica; m) controleaza igiena si salubritatea localurilor publice si produselor alimentare puse n vnzare pentru populatie, cu sprijinul serviciilor de specialitate; n) ia masuri pentru prevenirea si combaterea pericolelor provocate de animale, n conditiile legii; o)ia masuri pentru elaborarea planului urbanistic general al localitatii si l supune spre aprobare consiliului local; asigura respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum si ale planurilor urbanistice zonale si de detaliu; p) asigura repartizarea locuintelor sociale pe baza hotarrii consiliului local; q) asigura ntretinerea si reabilitarea drumurilor publice, proprietate a comunei sau a orasului, instalarea semnelor de circulatie, desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal, n conditiile legii; r) exercita controlul asupra activitatilor din trguri, piete, oboare, locuri si parcuri de distractii si ia masuri pentru buna functionare a acestora; s)conduce serviciile publice locale; asigura functionarea serviciilor de stare civila si de autoritate tutelara; supravegheaza realizarea masurilor de asistenta si ajutor social; s) ndeplineste functia de ofiter de stare civila; t) emite avizele, acordurile si autorizatiile date n competenta sa prin lege; t) propune consiliului local spre aprobare, n conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare a aparatului propriu de specialitate; u) numeste si elibereaza din functie, n conditiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, cu exceptia secretarului; propune consiliului local numirea si eliberarea din functie, n conditiile legii, a conducatorilor regiilor autonome, ai institutiilor si serviciilor publice de interes local; v) raspunde de inventarierea si administrarea bunurilor care apartin domeniului public si domeniului privat al comunei sau al orasului;

x) organizeaza evidenta lucrarilor de constructii din localitate si pune la dispozitie autoritatilor administratiei publice centrale rezultatele acestor evidente; y) ia masuri pentru controlul depozitarii deseurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizarii malurilor cursurilor de apa din raza comunei sau a orasului, precum si pentru decolmatarea vailor locale si a podetelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari. (2)Primarul ndeplineste si alte atributii prevazute de lege sau de alte acte normative, precum si nsarcinarile date de consiliul local. Viceprimar: POPESCU Alexandru Leonte Viceprimarul a fost ales prin votul secret al majoritatii consilierilor locali, pe durata mandatului Consiliului local pentru ca, alaturi de Primar, sa participe cu atributiuni delegate de acesta la activitatile executive din administratia publica locala. Primarul comunei a delegat, n conditiile prevazute la art.70 din Legea 215/2001, urmatoarele atributii viceprimarului: - Exercita atributiunile Primarului n lipsa acestuia din localitate, cu exceptia celor ce nu pot fi delegate. - Asigura elaborarea Regulamentului local de urbanism si a documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, le prezinta spre aprobare Consiliului local, potrivit prevederilor legale, iar dupa aprobare urmareste realizarea acestora. - ndruma si coordoneaza activitatea Comisiei municipale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului. - Solutioneaza operativ, n spiritul legii, constatarile Corpului de control a disciplinei n constructii, cat si eliberarea autorizatiilor de constructii, n conformitate cu planul urbanistic si amenajarea teritoriului. - Vegheaza la respectarea normelor de protectia mediului si a ecosistemului din teritoriul administrat de municipiu, conform legii si specificului local. - Urmareste tinerea la zi a bancii de date privind amenajarea teritoriului si lucrarilor de cadastru imobiliar. - ndeplineste functia de Ofiter de stare civila. - Controleaza activitatea de rezolvarea a scrisorilor, sesizarilor si cererilor cetatenilor n domeniul sau de activitate. - Coordoneaza si controleaza activitatea directiilor, serviciilor si birourilor de specialitate care i-au fost ncredintate prin organigrama aprobata de Consiliul local la propunerea primarului si anume : > Directia Tehnica > Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului > Birou Cadastru > Birou Mediu si Dezvoltare Regionala > Serviciul Dezvoltare Investitii > Directia Servicii Publice > Directia ntretinere si Administrare Patrimoniu In care sens : - aproba atributiunile de serviciu ale salariatilor ce ncadreaza directiile, serviciile si birourile date spre coordonare si conducere.

- avizeaza programarea anuala a concediilor de odihna ale salariatilor din serviciile si birourile coordonate. - ntocmeste fisa de apreciere profesionala anuala pentru directorii si sefii serviciilor din subordine. - propune Primarului masuri de stimulare a salariatilor merituosi sau aplicarea de sanctiuni disciplinare, conform prevederilor Codului Muncii si a Regulamentului de Ordine Interioara. - coordoneaza elaborarea studiilor si proiectelor n domeniile ncredintate prin prezentele atributiuni si le sustine spre aprobare la Consiliul local sau la alte institutii abilitate de lege pentru aprobare. - Organizeaza si controleaza aplicarea actelor normative n vigoare si a hotararilor Consiliului local. - Analizeaza periodic activitatea sectoarelor coordonate urmarind realizarea sarcinilor ce le revin pe parcurs si la sfarsitul perioadei. - Initiaza elaborarea de studii si organizeaza actiuni de control cu privire la problemele sau aspectele importante din sectoarele coordonate, propunand masuri urgente pentru remedierea eventualelor deficiente constatate. - Sesizeaza in timp util Primarul si Consiliul local asupra problemelor mai importante, cat si asupra deficientelor din sectoarele pe care le coordoneaza. - ndeplineste si alte atributii delegate de Primar n conditiile legi Secretar: DELEGEANU Dan Bogdan Conform Legii nr.215 pe 2001 secretarul are urmatoarele atributii: Art.85: (1) Secretarul ndeplineste, n conditiile legii, urmatoarele atributii principale: a) participa n mod obligatoriu la sedintele consiliului local; b) coordoneaza compartimentele si activitatile cu caracter juridic, de stare civila, autoritate tutelara si asistenta sociala din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local; c) avizeaza proiectele de hotarre ale consiliului local, asumndu-si raspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnnd hotarrile pe care le considera legale; d) avizeaza pentru legalitate dispozitiile primarului; e) urmareste rezolvarea corespondentei n termenul legal; f) asigura ndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat; g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului local; h) asigura comunicarea catre autoritatile, institutiile si persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, n termen de cel mult 10 zile, daca legea nu prevede altfel; i) asigura aducerea la cunostinta publica a hotarrilor si dispozitiilor cu caracter normativ; j) elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, n afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii; k) legalizeaza semnaturi de pe nscrisurile prezentate de parti si confirma autenticitatea copiilor cu actele originale, n conditiile legii.

(2) Secretarul poate coordona si alte servicii ale aparatului propriu de specialitate al autoritatilor administratiei publice locale, stabilite de primar. Referent: Referent: Inspector: Referent Agricol: Referent Contabil Taxe si Impozite:

PRINCIPALELE ATRIBUTII ALE COMPARTIMENTELOR FUNCTIONALE DIN STRUCTURA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI Compartimentele funcionale din structura aparatului de specialitate al primarului sunt urmtoarele Sector 4 Bucuresti (conform hotrarii nr. 26/25.06.2003): compartiment deservire, compartimentul financiar-contabil, compartimentul tehnic, compartimentul de asistenta sociala si stare civila, compartimentul agricol. Serviciul financiar - contabilitate 1. Realizeaza evidenta contabila in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pe urmatoarele actiuni : - contabilitatea mijloacelor fixe; - contabilitatea materialelor si obiectelor de inventar (contabilitatea sintetica a valorilor materiale se tine valoric, cu ajutorul conturilor sintetice; contabilitatea analitica a materialelor si obiectelor de inventar se tine cantitativ si valoric); - contabilitatea mijloacelor banesti; - contabilitatea decontarilor cu tertii si cu personalul institutiei; - contabilitatea activitatilor extrabugetare; - contabilitatea operatiunilor de trezorerie; - contabilitatea cheltuielilor, pe structura clasificatiei bugetare; 2. Asigura respectarea politicilor si procedurilor contabile care reglementeaza intocmirea documentelor si inregistrarea operatiunilor, intocmirea si pastrarea documentelor justificative si contabile, tinerea jurnalelor si registrelor de contabilitate, utilizarea planului de conturi, utilizarea programelor de contabilitate si procedurilor pentru intocmirea situatiilor financiare; 3. Realizeaza calcularea si plata directa-prin casierie sau prin viramente, in conturi de card, a drepturilor salariale cuvenite personalului al carui angajator este primarul comunei

10

precum si a indemnizatiilor lunare cuvenite demnitarilor (primar, viceprimari si consilieri locali); 4. Calculeaza si retine din salarii si indemnizatii obligatiile catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si alte obligatii (rate, popriri) si intocmeste toate documentele necesare platii acestora in termenele legale; 5. Asigura intocmirea si predarea declaratiilor privind achitarea obligatiilor de plata aferente salariilor; 6. Calculeaza drepturile banesti aferente concediilor de odihna, concediilor de boala, sarcina, lehuzie, pentru angajati ori de cate ori este nevoie; 7. Intocmeste si verifica fisele fiscale ale salariatilor si le distribuie acestora si catre Directia Generala a Finantelor Publice; 8. Elibereaza adeverinte de venit persoanelor pentru care calculeaza salarii si indeminzatii la solicitarea acestora ; 9. Asigura constituirea, retinerea si eliberarea garantiilor materiale pentru salariatii care au calitatea de gestionar; 10. Intocmeste, pe baza datelor prezentate de compartimentele de specialitate din cadrul Directiei de Asistenta Sociala, statele de plata pentru acordarea ajutorului social, indemnizatiilor de nastere, indemnizatiilor pentru persoane cu handicap grav, ajutoarelor sociale si altor forme de sustinere financiara prevazute de legislatia in vigoare; 11. Asigura evidenta analitica si sintetica a tuturor conturilor conform Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, planului de conturi si monografiei contabile actualizate, specifice institutiilor publice; 12. Realizeaza inregistrarea in contabilitate a documentelor care au stat la baza operatiunilor contabile, in mod sistematic si cronologic; 13. Intocmeste ordine de plata pentru efectuarea de plati catre furnizori; 14. Intocmeste dispozitii interioare de plata si incasare privind acordarea de avansuri spre decontare, urmarind decontarea acestora ; 15. Asigura intocmirea filei CEC pentru ridicari de sume din banca, respectand plafoanele de plati, conform legislatiei in vigoare; 16. Asigura intocmirea borderourilor centralizatoare privind sumele incasate pe surse de venit ce se depun la Trezorerie pentru operare in executia de casa; 17. Asigura inregistrarea in contabilitate a documentelor care au stat la baza intrarilor si iesirilor din magazia institutiei; 18. Intocmeste si verifica balanta de verificare lunara, avandu-se in vedere concordanta dintre conturile analitice si sintetice; 19. Participa la intocmirea darilor de seama contabile trimestriale si anuale; 20. Intocmeste si transmite situatiile statistice solicitate de organele in drept; 21. Participa la actiuni de inventariere a mijloacelor fixe, materialelor, obiectelor de inventar si mijloacelor banesti ori de cate ori este nevoie, valorifica inventarele; 22. Elaboreaza si redacteaza corespondenta specifica repartizata serviciului; Serviciul realizeaza si alte atributii specifice stabilite prin lege sau alte acte nomative, prin hotarari ale Consiliului Local, dispozitii ale primarului sau primite de la sefii ierarhici. Compartimentul de avizare tehnica este subordonat Serviciului de urbanism si amenajarea teritoriului si functioneaza in temeiul prevederilor Legii nr.50/1991, republicata,

11

privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare si a Normelor metodologice de aplicare a acesteia. Realizeaza urmatoarele atributii : 1. Primeste si analizeaza fisele tehnice si documentatiile aferente cererii pentru autorizatia de construire/desfiintare, solicitate prin certificatul de urbanism; 2. Asigura consultarea fiselor tehnice de catre reprezentantii administratorilor/furnizorilor de utilitati urbane; 3. Transmite organismelor abilitate pe plan local fisele tehnice si documentatiile specifice si obtine avize pentru: prevenirea si stingerea incendiilor, protectia civila, protectia mediului, igiena si sanatatea populatiei; 4. Calculeaza taxele datorate de beneficiari pentru obtinerea avizelor si acordurilor si in final a acordului unic; 5. Pregateste si prezinta documentatiile complete si le supune spre analiza plenului Comisiei de Acorduri Unice (CAU); 6. Informeaza solicitantii cu privire la modalitatile de modificare si completare a documentatiilor pentru avize, in conformitate cu conditiile impuse prin avize/acorduri; 7. Redacteaza Acordul unic; 8. Face convocari pentru sedintele Comisiei de Acorduri Unice (CAU); 9. Intocmeste procesele-verbale ale sedintelor desfasurate de catre C.A.U. 10. Arhiveaza documentele pentru avizare si fisele tehnice aferente. CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL Conform legii 215/2001, art. 28: ,,Consiliile locale sunt compuse din consilieri alei prin vot universal, egal, direct, secret i liber exprimat, n condiiile stabilite de legea privind alegerile locale. Numrul membrilor fiecrui consiliu se stabilete prin ordin al prefectului, n funcie de populaia comunei, raportat de Institutul Naional de Statististic i Studii Economice la data de 1 ianuarie a anului in curs. Avand o populaie de 1358 locuitori, conform recensmantului din 2002, comuna va beneficia de un numr de 8 Consilieri. Consiliul General/ Local este format din urmtorii membri n Sectorul 4 Bucuresti:
BLU Florica CIUFUDEAN Ioana CIULACU Victoria DELEGEANU Dan Bogdan DIACONU Gheorghita DIACONU Petric DINU Marian Geani DRGAN Romeo Ionel LANGURIS Edys Ion MANESCU Liviu Adrian MIHALACHE Vasile MITITELU Ioan Dorin MOROZAN Mircea Cristian Pacuraru-Canutoiu Florian PETIANU Cristian PETCU Marian PETRESCU Andrei

12

Pitu Daniel POPA Geta POPESCU Marian Radu POPESCU Viorel Dan PRODEUS Ileana Mihaela SVULESCU Gheorghe Scutariu Miluta VARTEJARU Nicolae ZARA Ovidiu Dumitru

DATE STATISTICE CU CARE OPEREAZA PRIMARIA COMUNEI SEACA DE PDURE

Suprafata: 34 km Cartiere: Giurgiului, Berceni,Olteniei, Tineretului, Vcreti Populatie: 325,000 Asezarea geografica: Localitatea se afl situat n partea de sud a municipiului, cuprins ntre
sectoarele 3 i 5.

PROCEDURA DE ADRESARE A UNOR PETITII UNUI ORGAN ADMINISTRATIV SI MODUL DE SOLUTIONARE AL ACESTORA 1.1 Inregistrarea petitiilor

Prin petiie se nelege cererea, reclamaia, sesizarea sau propunerea adresat autoritilor publice de ctre o persoan fizic sau juridic, direct sau prin reprezentant. Petiia poate iniia o procedur administrativ sau face parte dintr-o procedur administrativ deja iniiat. Prin cerere se solicit emiterea/adoptarea unui act administrativ sau efectuarea unei operaiuni administrative n temeiul unui drept subiectiv sau unui interes legitim. Prin reclamaie se contest un act administrativ sau modul de rezolvare a unei petiii. Prin sesizare se informeaz autoritatea public cu privire la o problem de interes public/personal. Prin propunere se urmrete realizarea unor aciuni de interes public de ctre autoritatea public. Mijloace de petiionare - Petiia poate fi formulat: a) n scris, personal la sediul autoritii publice sau prin pot, e-mail, fax, etc; b) verbal i consemnat n scris. 1.1 Inregistrarea petitiilor Autoritatea public este obligat s primeasc i s nregistreze petiia sau alte documente prezentate n cadrul procedurii de ndat.

13

n cazul petiiilor/documentelor depuse personal sau prin reprezentant, la sediul autoritii publice, compartimentul de relaii cu publicul elibereaz dovada nregistrrii lor. Petiiile sau orice documente trimise prin pot se socotesc comunicate n termen dac au fost predate recomandat la oficiul potal nainte de mplinirea lui. Pentru militari, petiia sau alte documente se consider comunicate la data predrii comandamentului militar de care aprine militarul, iar n cazul deinuilor, la data predrii lor la administraia locului de detenie. n cazul petiiilor/documentelor depuse prin mijloace de pot electronic, autoritatea public este obligat s comunice n cel mult 2 zile, prin aceleai mijloace, numrul de nregistrare al petiiei. n caz de litigiu, dovada depunerii petiiei prin pot electronic, respectiv a comunicrii numrului de nregistrare, const n mesajul salvat n dosarul trimise al contului de pot electronic. 1.2 Repartitia petitiilor Pentru gestionarea n bune condiii a activitii de soluionare a petiiilor prin mijloace electronice, autoritile publice au obligaia de a asigura, prin paginile de internet proprii, posibilitatea ca petiiile s fie depuse on-line iar petiionarul s primeasc automat dovad de nregistrare. Petiiile pot fi formulate verbal n cadrul programului cu publicul, audienelor, audierilor i edinelor publice. Aceste petiii vor fi consemnate n scris i evideniate n registrul petiiilor prin grija Compartimentului de relaii publice. Transferul petiiilor Petitiile greit adresate sunt trimise n termen de 5 zile calendaristice de la nregistrare de ctre compartimentul de relaii cu publicul autoritilor publice care au ca atribuii rezolvarea problemelor sesizate, urmnd ca n acelai termen petiionarul sa fie ntiinat despre transferul petiiei. 1.3 Solutionarea petitiilor

Art. 94 - (1) Persoanele din cadrul autoritilor publice sunt obligate sa rezolve numai petitiile care le sunt repartizate, fiindu-le interzis sa le primeasc direct de la peteni, sa intervin sau sa struie pentru soluionarea acestora n afara cadrului legal. nclcarea acestor dispoziii constituie abatere disciplinar i se sancioneaz n condiiile legislaiei funciei publice/demnitii publice/muncii. Semnarea rspunsului se face de ctre conductorul autoritii publice ori de persoana imputernicita de acesta, precum i de eful compartimentului de specialitate care a soluionat petiia. Rspunsul va fi motivat cu respectarea regulilor generale de motivare a actelor administrative. 3 SPECIFICUL CONTRACTELOR ADMINISTRATIVE 1.1 Notiunea de contract CONTRACTELE ADMINISTRATIVE

14

Autoritile publice pot ncheia contracte administrative sau contracte de drept privat. Contractul administrativ reprezint acordul de voin cu caracter bi sau multilateral, n care cel puin o parte este o autoritate public, prin care se urmrete satisfacerea unui interes public i cruia i se aplic un regim juridic special, de drept administrativ. Contractele administrative se ncheie n form scris, sub sanciunea nulitii absolute . 1.2 Caracterul contractelor

Condiii pentru calificarea juridic Un contract poate fi calificat ca fiind contract administrativ dac ndeplinete urmtoarele condiii: a) cel puin o parte contractant este o autoritate public; b) obiectul contractului privete constituirea domeniului public, punerea n valoare a bunurilor/activitilor/servicilor proprietate publica a statului sau unitilor administrativ teritoriale, executarea lucrrilor de interes public, prestarea serviciilor publice, nstrinarea bunurilor din domeniul privat al statului i unitilor administrativ teritoriale, acordarea unor sume din bugetul public cu titlu nerambursabil. c) are o parte reglementar format din clauze stabilite prin lege sau acte administrative, derogatorii de la dreptul comun. Modaliti de calificare juridic Calificarea unui contract ca fiind contract administrativ se poate realiza: a) expres, prin lege; b) de ctre instana de contencios administrativ, n cursul unui proces sau n urma unei sesizri cu acest obiect, prin hotrre de interpretare, n cadrul contractelor necalificiate prin lege.

1.3 Trasaturile contractelor Calificarea ca atare a unui contract administrativ are ca efect aplicarea unui regim juridic de drept administrativ, care const n: a) autoritatea public are dreptul de modificare/denunare unilateral a contractului, fr intervenia instanei, n temeiul interesului public. b) dac legea nu prevede expres altfel, competena de soluionare a litigiilor rezultate din ncheierea, executarea i ncetarea contractului aparine instanelor de contencios administrativ. c) ncheierea, executarea i ncetarea efectelor contractului sunt guvernate de principiul prioritii interesului public n faa celui privat. d) autoritile publice au obligaia de a despgubi contractantul privat atunci cnd modificarea/rezilierea contractului n temeiul interesului public nu este rezultatul culpei acestuia. Cuantumul despgubirii se stabilete de comun acord de prile contractante, n scris, pe baz de expertiz. n cazul n care prile nu se neleg cu privire la acest cuantum, va hotr instana de contencios administrativ. n completarea regimului juridic de drept administrativ, contractului administrativ i se aplicnormele de drept privat, n msura n care sunt compatibile cu obiect contractului.

15

Controlul administrativ reprezint verificarea activitii administrative, realizat de autoritile publice din administraia public, n conformitate cu dispoziiile exprese ale legii. 4 ACTELE ADMINISTRATIVE Actele administrative sunt acele acte emise/adoptate de dou sau mai multe autoriti publice. 1.1 Intocmire Motivarea este operaiunea administrativ prin care se expun considerentele care justific emiterea/adoptarea unui act administrativ. Motivarea complet a unui act administrativ cuprinde: a) motivarea n drept - fundamentul legal al emiterii/adoptrii actului administrativ, inclusiv formele procedurale obligatorii care susin actul; b) motivarea n fapt oportunitatea emiterii/adoptrii actului administrativ, inclusiv modul de exercitare a puterii discreionare, cnd este cazul. c) n cazul actelor defavorabile, o scurt descriere a procedurii administrative care a stat la baza adoptrii/emiterii actului investigaii, probe, audieri, opinii ale prilor contrare coninutului final al actului, etc.) (3) Motivarea complet este obligatorie, face parte integrant din actul administrativ i condiioneaz legalitatea acestuia. Motivarea ulterioar total sau parial a actului administrativ acoper viciul de ilegalitate din momentul n care este realizat. (4) Motivarea nu este obligatorie n cazurile n care: a) autoritatea public admite o petiie n totalitate, fr ca prin soluionare alte persoane s fie afectate n drepturile sau interesele lor legitime. b) cnd legea prevede n mod expres aceasta. Actele administrative se emit/adopt n forma scris. Actele administrative trebuie s cuprind obligatoriu antetul autoritii publice emitente/care le-a adoptat, i s precizeze persoana juridic din care face parte autoritatea public. n privina iniierii, redactrii i structurii, actelor administrative normative li se aplic, n completare, dispoziiile Legii 24/2000 privind normele de tehnic legislativ pentru elaborarea actelor normative, precum i celelalte acte normative subsecvente. Semnarea actului administrativ se face, dup caz, de conductorul autoritii publice ori de ctre mputerniciii acestuia, respectiv de ctre persoana competent portivit legii, dup care va avea loc nregistrarea, numerotarea, datarea i tampilarea actului. Semnarea actelor administrative este condiia de form obligatorie prin care se atest autenticitatea, legalitatea i oportunitatea acestora, i angajeaz rspunderea semnatarului pentru aceste aspecte. Refuzul persoanelor competente de a semna actul adoptat n mod valabil de organele colegiale poate fi acoperit prin semnarea actului de ctre nlocuitorii desemnai de nsi organul de conducere colegial sau stabilii prin lege, i atrage rspunderea celor vinovai. Sanciunea lipsei semnrii este inexistena actului. Contrasemnarea

16

Cnd legea prevede n mod expres, actele administrative vor fi contrasemnate de persoanele abilitate, pentru legalitate sau oportunitate/coninut. Contrasemnarea angajeaz responsabilitatea persoanei n cauz doar n ceea ce privete obiectul contrasemnrii. Sanciunea lipsei contrasemnrii este nulitatea actului. Meniuni obligatorii Art. 113 - Actele administrative individuale trebuie s conin meniuni complete privind; a) calea de atac administrativ i/sau jurisdicional deschis celor vtmai sau celor interesai, b) termenul de constestare, respectiv c) autoritatea public/instana competent s o soluioneze. Tipuri Sunt formaliti procedurale ulterioare emiterii/adoptrii actului administrativ: aprobarea/ratificarea, confirmarea, comunicarea sau aducerea la cunotin public, rectificarea, reconstituirea i arhivarea. Aprobarea Aprobarea reprezint ncuviinarea cu sau fr observaii/condiii, dat de o autoritate public cu privire la un act administrativ emis/adoptat de ctre o alt autoritate public. Aprobarea este obligatorie numai n cazurile expres prevzute de lege i se realizeaz n scris, n termenul general de rspuns la petiii, socotit de la solicitare. Necomunicarea n termenul legal a rspunsului la solicitarea de aprobare echivaleaz cu aprobarea implicit (tacit) a actului administrativ. Actele supuse aprobrii produc efecte juridice numai de la data aprobrii lor. Actele supuse aprobrii trebuie s conin o rubric destinat observaiilor sau circumstanierii efectelor juridice. Confirmarea Confirmarea reprezint operaiunea de validare a unui act administrativ, realizat n scopul de a-i acoperi eventualele vicii de form sau de procedur neeseniale. Sunt vicii neeseniale acelea care nu au influenat voina autoritii publice sau care nu afecteaz drepturile persoanelor. Viciile de fond sau de competen nu pot fi acoperite. Actele administrative confirmate produc efecte juridice de la data intrrii lor n vigoare. Comunicarea Actele administrative cu caracter individual se comunic persoanelor crora li se adreseaz n termen de maxim 5 zile calendaristice de la data adoptrii/emiterii, respectiv aprobrii/confirmrii lor, cu excepia cazurilor n care legea prevede altfel. Dovada comunicrii actului administrativ individual revine autoritii publice care a emis/adoptat actul. Modalitile de comunicare sunt cele prevzute la seciunea comunicarea n cadrul procedurii administrative. Pentru persoanele crora actul administrativ individual nu li se adreseaz, comunicarea reprezint efectiva luare la cunotin a actului administrativ, respectiv momentul la care n mod obiectiv ar fi putut lua la cunotin actul. n cazul actelor administrative individuale pentru care legea impune aducerea la cunotin public sub sanciunea inexistenei acestora, actul se aduce la cunotin

17

public n termenul prevzut de acest cod pentru actele normative de la aceast dat. n aceste situaii comunicarea actului administrativ este facultativ. Aducerea la cunotin public Actele administrative cu caracter normativ se aduc la cunotin public n termen de maxim 5 zile de la adoptare/emitere, respectiv de la aprobare/confirmare. Actele administrative normative care nu se public n Monitorul oficial al Romniei, partea I, sunt aduse la cunotin public, cumulativ, prin: a) publicare pe pagina de internet a autoritii publice; b) afiare, timp de 30 de zile calendaristice, la sediul autoritii publice. n cazul n care autoritatea public nu are pagin de internet proprie, actele normative se public pe pagina de internet a autoritii ierarhic superioare, respectiv a Consiliului judeean/instituiei Prefectului n cazul autoritilor administraiei publice locale autonome. n cazul asociaiilor de dezvoltare intercomunitar, pagina de internet poate gzdui actele normative emise de unitile administrativ-teritoriale asociate, caz n care acestea nu se mai public pe pagina de internet a Consiliului judeean/instituiei Prefectului. 1.2 Rectificare

Rectificarea este operaiunea de ndreptare a erorilor materiale evidente (omisiuni, meniuni greite, greeli de redactare) din actele administrative sau operaiunile administrative realizate n scris. Pe calea rectificrii nu pot fi modificate efectele juridice ale actelor administrative. Competena de a rectifica aparine doar autoritii care a emis/adoptat actul sau realizat operaiunea, din oficiu sau la cererea persoanelor interesate. Rectificarea produce efecte juridice de la momentul intrrii n vigoare a actului, cu respectarea drepturilor ctigate ca urmare a interpretrilor realizate cu bun credin pn la data rectificrii. Reconstituirea Reconstituirea este operaiunea de refacere material a unui nscris administrativ, pe baza dovezilor prezentate de persoane interesate sau de autoriti publice privind coninutul su. Dup reconstituire, autoritatea public emitent/care a adoptat actul va semna, tampila, nregistra i arhiva din nou actul, cu meniunea reconstituit, i cu precizarea modalitii de reconstituire. Arhivarea Arhivarea reprezint operaiunea de: eviden, inventariere, selecionare, pstrare i folosire a actelor i nscrisurilor administrative create sau deinute de autoritile publice. Actele administrative operaiunile administrative realizate n scris sunt supuse regimului juridic al arhivrii n condiiile legislaiei specifice. Adoptarea/emiterea actelor administrative Guvernul i autoritile publice cu conducere colegial adopt acte administrative, iar Primul Ministru i autoritile publice cu conducere unipersonal emit acte administrative. Conducerea colegial este exercitat de o structur deliberativ care decide prin vot.

18

Conducerea unipersonal este exercitat de o persoan, a crei decizie este atestat prin semntur. Legalitatea Actele administrative se emit/adopt numai pe baza i n executarea Constituiei, dreptului comunitar european, legilor sau a altor acte normative cu for juridic superioar, i trebuie s se integreze organic n sistemul legislaiei. Actele normative, pentru a cror punere n executare se emite/adopt actul administrativ, vor fi menionate n formula introductiv, alturi de prevederile din actul de organizare i funcionare a autoritii publice prin care se stabilete competena emiterii/adoptrii actului. Actul administrativ este legal dac autoritatea emitent/care l-a adoptat a acionat cu respectarea limitelor competenei sale, a procedurii legale de emitere/adoptare, precum i a dispoziiilor legale n materie. Legalitatea actului este obiectiv atunci cnd se raporteaz la prevederile legale privind adoptarea/emiterea sa, respectiv subiectiv dac se raporteaz la drepturile i interesele legitime ale persoanelor n raporturile lor cu autoritile publice. Actele administrative beneficiaz de prezumia de legalitate. Dac ilegalitatea afecteaz parial actul administrativ, dar partea afectat este esenial pentru existena actului, acesta va fi considerat n ntregime illegal 1.3 Efectele actelor administrative Intrarea n vigoare Dac legea nu prevede altfel, actele administrative intr n vigoare, devenind obligatorii i executorii de drept n termen de 3 zile de la data comunicrii, respectiv aducerii lor la cunotin public, sau la o dat ulterioar indicat n cuprinsul lor. Caracterul obligatoriu reprezint obligaia autoritii emitente/care adopt actul, a altor autoriti publice i a destinatarilor/destinatarului de a-l respecta. Caracterul executoriu reprezint dreptul de a executa actul dar i obligaia de executare, att pentru autoritatea public emitent/care l-a adoptat, ct i pentru destinatarul/destinatarii lui. Prin excepie de la prevederile alin (1), actul administrativ individual defavorabil care nu conine meniunile prevzute la art.112, nu beneficiaz de caracter executoriu. Suspendarea carcaterului executoriu nceteaz la data completrii sale n mod corespunztor i complet cu meniunile obligatorii. Clauze adiionale Un act administrativ poate fi nsoit de clauze adiionale numai dac legea prevede sau cnd sunt menite s asigure ndeplinirea condiiilor de legalitate ale actului. O astfel de clauz nu poate fi contrar scopului actului administrativ i nu poate duce la nerealizarea acestui scop. Un act administrativ poate fi: a) sub termen actul devine executoriu la o dat ulterioar intrrii n vigoare sau dup trecerea unei anumite perioade de timp, respectiv actul i produce efectele juridice numai un anumit termen determinat. b) sub condiie actul devine executoriu n momentul ndeplinirii condiiei, care poate fi un eveniment sau o mprejurare viitoare i nesigur;

19

c) sub obligaie beneficiarul actului este obligat s realizeze, s sufere sau s se abin de la o anumit aciune 5 INLOCUIREA, RECTIFICAREA SI RECONSTITUIREAACTELOR DE STARE CIVILA
Reconstituirea actelor de stare civila se poate face, la cerere, daca: a) registrele de stare civila au fost pierdute sau distruse, in totalitate ori in parte; b) actul de stare civila a fost intocmit in strainatate si nu poate fi procurat certificatul ori extrasul de pe acest act. Art. 56 Intocmirea ulterioara a actelor de stare civila se poate cere daca: a) intocmirea actului de nastere sau de deces a fost omisa, desi au fost depuse actele necesare intocmirii acestuia; b) intocmirea actului de casatorie a fost omisa, desi a fost luat consimtamantul sotilor de catre ofiterul de stare civila. Art. 57 (1) Cererea de reconstituire sau de intocmire ulterioara a unui act de stare civila, insotita de documentele doveditoare, se depune la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale competente sa intocmeasca actul. In situatiile prevazute la art. 55 lit. b), cererea se depune la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale pe a carei raza se afla domiciliul persoanei interesate. Cererea se solutioneaza in termen de 30 de zile, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanei, prin dispozitie a primarului, care se comunica solicitantului in termen de 10 zile de la emitere. (2) Dispozitia prevazuta la alin. (1) poate fi contestata la instanta judecatoreasca in a carei raza teritoriala isi are sediul autoritatea emitenta. Art. 58 Dispozitiile art. 5557 se aplica, in mod corespunzator, persoanelor fara cetatenie, care au domiciliul in Romania. Art. 59 In cazul in care unul dintre exemplarele registrului de stare civila este pierdut sau distrus, in totalitate ori in parte, acesta se inlocuieste printr-o copie intocmita de pe registrul existent, care se certifica pentru conformitate de catre ofiterul de stare civila.

(1) Intocmirea actului de nastere se face la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza s-a produs evenimentul, pe baza declaratiei verbale a persoanelor prevazute la art. 19, a actului de identitate al mamei si al declarantului, a certificatului medical constatator al nasterii si, dupa caz, a certificatului de casatorie al parintilor. (2) Daca declaratia priveste pe un copil din afara casatoriei, iar recunoasterea paternitatii are loc in momentul declararii nasterii, datele privind pe tatal copilului se inscriu in rubricile corespunzatoare din cuprinsul actului de nastere ce se intocmeste. (3) Declararea nasterii se face in termen de 15 zile pentru copilul nascut viu si in termen de 3 zile pentru copilul nascut mort. Termenele se socotesc de la data nasterii. In cazul in care copilul nascut viu a decedat inauntrul termenului de 15 zile, declararea nasterii se face in termen de 24 de ore de la data decesului. Pentru copilul nascut mort se intocmeste numai actul de nastere. Art. 18 (1) Numele de familie si prenumele copilului se stabilesc potrivit legii. (2) Ofiterul de stare civila poate refuza inscrierea unor prenume care sunt formate din cuvinte indecente ori ridicole, parintii putand opta pentru un nume corespunzator. (3) Daca parintii nu au nume de familie comun sau exista neconcordanta intre prenumele copilului trecut in certificatul medical constatator al nasterii si declaratia verbala a declarantului, intocmirea actului de nastere se face pe baza declaratiei scrise si semnate de ambii parinti, din care sa rezulte numele de familie si prenumele copilului. In caz de neintelegere intre parinti, va decide primarul unitatii administrativ-teritoriale de la locul inregistrarii nasterii, prin dispozitie. Art. 19 Au obligatia de a face declaratia de nastere oricare dintre parinti, iar daca, din diferite motive, nu o pot face, obligatia declararii revine medicului, persoanelor care au fost de fata la nastere, personalului desemnat din unitatea sanitara in care a avut loc nasterea sau oricarei persoane care a luat cunostinta despre nasterea copilului.

20

Art. 20 (1) Cand declaratia de nastere a fost facuta dupa expirarea termenelor prevazute de art. 17 alin. (3), inauntrul termenului de un an de la nastere, intocmirea actului de nastere se face cu aprobarea primarului, respectiv a sefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular de cariera. (2) Daca nasterea s-a produs in strainatate si intocmirea actului nu a fost facuta la misiunea diplomatica sau la oficiul consular de cariera al Romaniei ori la autoritatea locala din strainatate, intocmirea actului de nastere se face in tara, la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale pe a carei raza se afla domiciliul parintilor, dupa ce Ministerul Administratiei si Internelor verifica, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, daca nasterea nu a fost inregistrata in strainatate. Art. 21 (1) Cand declaratia a fost facuta dupa trecerea unui an de la data nasterii, intocmirea actului se face in baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile, care trebuie sa contina toate datele necesare intocmirii actului de nastere. (2) Actiunea se introduce la judecatoria in a carei raza teritoriala are domiciliul persoana interesata sau unde are sediul institutia de ocrotire a copilului. In vederea solutionarii, instanta solicita serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor in a carui raza administrativ-teritoriala are domiciliul persoana interesata sau se afla sediul institutiei de ocrotire verificari pentru stabilirea identitatii, precum si avizul medicului legist cu privire la varsta si sexul persoanei al carei act de nastere se cere a fi intocmit. Judecarea cauzei se face cu participarea procurorului. (3) Dispozitiile alin. (1) si (2) sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul in care nasterea unui cetatean roman s-a produs in strainatate, iar declaratia de nastere se face in tara. Art. 22 (1) Orice persoana care a gasit un copil ale carui date de identificare nu se cunosc este obligata sa anunte cea mai apropiata unitate de politie in termen de 24 de ore. (2) Intocmirea actului de nastere al copilului gasit se face in termen de 30 de zile de la data gasirii acestuia, de catre serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor in a carui raza administrativ-teritoriala a fost gasit copilul, pe baza unui procesverbal intocmit si semnat de reprezentantul serviciului public de asistenta sociala, de reprezentantul unitatii de politie competente si de medic. (3) In procesul-verbal prevazut la alin. (2), care se intocmeste in termen de 3 zile de la data gasirii copilului, trebuie sa se mentioneze data, locul si imprejurarile in care a fost gasit copilul, sexul si data presupusa a nasterii acestuia, stabilita de medic. (4) Obligatia de a face demersurile necesare in vederea inregistrarii nasterii copilului revine serviciului public de asistenta sociala in a carui raza administrativ-teritoriala a fost gasit acesta. Art. 23 (1) Intocmirea actului de nastere in cazul copilului parasit de mama in maternitate se face la implinirea termenului de 30 de zile de la intocmirea procesului-verbal de constatare a parasirii copilului, semnat de reprezentantul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, de reprezentantul politiei si de cel al maternitatii. (2) Daca identitatea mamei nu a fost stabilita in termenul prevazut la alin. (1), serviciul public de asistenta sociala in a carui raza administrativ-teritoriala a fost gasit copilul, pe baza documentatiei transmise de directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, are obligatia ca in termen de 5 zile sa obtina dispozitia de stabilire a numelui si prenumelui copilului si sa faca declaratia de inregistrare a nasterii la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor. (3) Intocmirea actului de nastere se face pe baza procesuluiverbal prevazut la alin. (1), a certificatului medical constatator al nasterii, a dispozitiei de plasament in regim de urgenta, a raspunsului politiei cu privire la rezultatul verificarilor privind identitatea mamei, a dispozitiei de stabilire a numelui si prenumelui copilului si a declaratiei de inregistrare a nasterii. Art. 24 In cazurile prevazute la art. 22 si 23, daca nu se cunosc numele de familie si prenumele copilului, acestea se stabilesc, prin dispozitie, de catre primarul unitatii administrativteritoriale unde se inregistreaza nasterea. Art. 25 La inregistrarea nasterii, ofiterul de stare civila atribuie si inscrie codul numeric personal, care se mentioneaza in certificatul de nastere, precum si in toate celelalte acte care privesc persoana in cauza. Art. 26 (1) In cazul adoptiei se va intocmi un nou act de nastere de catre serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in raza careia se afla domiciliul adoptatului ori sediul institutiei de ocrotire in ingrijirea careia se gaseste adoptatul. (2) In situatia in care adoptatorii sunt cetateni straini ori cetateni romani cu domiciliul sau cu resedinta in strainatate, noul act de nastere se va intocmi de serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in raza careia se afla domiciliul celui adoptat ori sediul institutiei de ocrotire, in cazul copiilor aflati in ingrijirea acesteia. (3) In noul act de nastere intocmit, rubrica "Locul nasterii" se va completa cu denumirea unitatii administrativ-

21

teritoriale unde isi are sediul serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, primaria unde se intocmeste actul. Sectiunea 2 - Intocmirea actului de casatorie Art. 27 (1) Casatoria se incheie de catre ofiterul de stare civila, la sediul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, al primariei in a carei raza de competenta teritoriala isi are domiciliul sau resedinta unul dintre viitorii soti. (2) Casatoria se poate incheia in afara sediului serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, al primariei competente, cu aprobarea primarului, daca din motive temeinice unul dintre soti se afla in imposibilitatea de a se prezenta. Art. 28 (1) Declaratia de casatorie se face personal de catre viitorii soti, in scris, la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, la primaria competenta unde urmeaza a se incheia casatoria. (2) Ofiterul de stare civila care primeste declaratia de casatorie solicita viitorilor soti sa prezinte actele de identitate, certificatele de nastere, certificatele medicale privind starea sanatatii acestora, precum si: a) aprobarea presedintelui consiliului judetean sau a primarului general al municipiului Bucuresti, dupa caz, pentru incheierea casatoriei, in cazul existentei unor impedimente rezultate din conditiile de rudenie fireasca sau adoptie, in conditiile prevazute de lege; b) avizul medical, dovada incuviintarii parintilor ori, dupa caz, a tutorelui si autorizarea directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului pentru incheierea casatoriei, in cazul existentei unor impedimente rezultate din conditiile de varsta, cu respectarea prevederilor Codului familiei. (3) Odata cu documentele prevazute la alin. (2), viitorii soti depun, in mod obligatoriu, o declaratie pe propria raspundere ca nu cunosc niciun motiv de natura legala care sa impiedice incheierea casatoriei. (4) Daca unul dintre viitorii soti nu se afla in unitatea administrativ-teritoriala unde urmeaza a se incheia casatoria, el poate face declaratia de casatorie la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale unde se afla temporar, care o transmite in termen de 48 de ore serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, primariei unde urmeaza a se incheia casatoria. Art. 29 Prin grija ofiterului de stare civila, declaratia de casatorie va fi publicata, prin afisarea in extras, in ziua in care a fost primita, la locul special amenajat la sediul primariei unde se va incheia casatoria. Art. 30 (1) Casatoria se incheie in termen de 10 zile, in care se cuprind atat ziua cand a fost facuta declaratia de casatorie, cat si ziua in care se oficiaza casatoria. (2) Primarul municipiului, al sectorului municipiului Bucuresti, al orasului sau al comunei unde urmeaza a se incheia casatoria poate sa incuviinteze, pentru motive temeinice, incheierea casatoriei inainte de implinirea termenului prevazut la alin. (1). Casatoria se poate oficia si dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1), numai cu aprobarea primarului, dar fara depasirea termenului de valabilitate a certificatelor medicale privind starea sanatatii. Art. 31 Ofiterul de stare civila nu incheie casatoria daca constata ca nu sunt indeplinite cerintele legii, consemnand refuzul intr-un proces-verbal. Dispozitiile art. 10 sunt aplicabile in mod corespunzator. Art. 32 (1) La incheierea casatoriei, ofiterul de stare civila ia consimtamantul viitorilor soti, liber si deplin exprimat, in prezenta a doi martori, dupa care ii declara casatoriti, le citeste dispozitiile din Codul familiei, privind drepturile si obligatiile sotilor, si intocmeste, de indata, actul de casatorie. (2) Actul de casatorie se semneaza de catre soti, cu numele de familie pe care au convenit sa il poarte in timpul casatoriei, de cei doi martori si de catre ofiterul de stare civila. Art. 33 La incheierea casatoriei intre cetateni straini sau intre acestia si cetateni romani, daca nu cunosc limba romana, precum si in cazul in care unul sau ambii viitori soti sunt surdomuti, se va folosi interpret autorizat, incheindu-se in acest sens un proces-verbal. Art. 34 (1) Ofiterul de stare civila poate incheia casatoria intre cetateni straini numai daca, pe langa actele prevazute la art. 28, viitorii soti prezinta dovezi eliberate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale tarilor ai caror cetateni sunt, din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile de fond, cerute de legea lor nationala, pentru incheierea casatoriei. (2) Cetatenii statelor cu care Romania a incheiat tratate/conventii/acorduri de asistenta juridica in materie civila sau de drept al familiei, precum si cetatenii statelor care nu au misiune diplomatica acreditata in Romania fac dovada indeplinirii conditiilor de fond cerute de legea lor nationala pentru incheierea casatoriei, cu documente

22

justificative eliberate de autoritatile competente ale statului de cetatenie. (3) Documentele prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa fie insotite de declaratii notariale ale viitorilor soti din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile necesare incheierii casatoriei in Romania. Sectiunea 3 - Intocmirea actului de deces Art. 35 (1) Intocmirea actului de deces se face la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza s-a produs decesul, pe baza certificatului medical constatator al decesului si a declaratiei verbale facute de membrii familiei decedatului sau, in lipsa acestora, de una dintre urmatoarele persoane: a) medicul sau alt cadru din unitatea sanitara unde s-a produs decesul; b) orice persoana care are cunostinta despre deces. (2) Declarantul va depune certificatul medical constatator al decesului, documentul cu care se face dovada identitatii si, dupa caz, livretul militar ale celui decedat. Art. 36 (1) Declararea decesului se face in termen de 3 zile de la data incetarii din viata a persoanei. In acest termen se cuprinde atat ziua in care s-a produs decesul, cat si ziua in care se face declaratia. (2) Cand decesul se datoreaza unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum si in cazul gasirii unui cadavru, declararea se face in termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului sau al gasirii cadavrului. (3) In cazurile prevazute la alin. (2), pentru intocmirea actului de deces este necesara si dovada eliberata de politie sau de parchet, din care sa rezulte ca una dintre aceste autoritati a fost sesizata despre deces. (4) In cazul in care decesul nu a fost declarat in termen, intocmirea actului de deces se face cu aprobarea Parchetului. Art. 37 In cazul in care se declara decesul unui copil nascut viu, care a incetat din viata fara ca declararea nasterii sa fi fost facuta in termenele prevazute de lege, ofiterul de stare civila va intocmi mai intai actul de nastere si apoi pe cel de deces. Daca, din motive temeinice, actul de nastere nu poate fi intocmit, ofiterul de stare civila intocmeste actul de deces si ulterior urmareste inregistrarea nasterii. Art. 38 (1) Certificatul medical constatator al decesului, in care se consemneaza cauza decesului, se intocmeste si se semneaza de catre medic sau, in lipsa acestuia, de catre un cadru mediu sanitar care a facut constatarea. (2) Daca decesul s-a produs pe o nava sau pe o aeronava si nu exista medic la bord, constatarea decesului se va face in primul port sau aeroport de escala, de catre un medic. (3) In situatia cand durata calatoriei navei pana la primul port de escala este mai mare de 24 de ore, constatarea decesului se face de catre comandant, impreuna cu consiliul de bord, si se consemneaza in jurnalul de bord. In caz de moarte violenta, comandantul navei va efectua cercetari, potrivit legii. Art. 39 (1) Documentul cu care se face dovada identitatii si livretul militar ale persoanei decedate se retin de catre ofiterul de stare civila si se inainteaza, dupa caz, serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor la care este arondata unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia persoana decedata a avut ultimul domiciliu sau comandamentului militar, pana la data de 5 a lunii urmatoare celei in care s-a inregistrat actul. (2) In cazurile in care declarantul nu poate prezenta documentele prevazute la alin. (1), precizeaza in scris motivul neprezentarii acestora si datele de stare civila ale decedatului. Declaratia se inainteaza autoritatilor prevazute la alin. (1). Art. 40 (1) Intocmirea actului de deces privind un cadavru gasit se face la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza a fost gasit. (2) Inregistrarea cadavrului neidentificat se va face pe baza documentelor prevazute la art. 35 si la art. 36 alin. (3), precum si a procesului-verbal intocmit de medic, care va cuprinde varsta, sexul, locul unde a fost gasit cadavrul, data si cauza decesului. (3) Datele privind identitatea cadavrului, stabilite ulterior de politie, se inscriu prin mentiune pe actul respectiv. Mentiunea se comunica serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau primariei care are in pastrare actul de nastere si, dupa caz, comandamentului militar. Art. 41 (1) Ofiterul de stare civila, dupa intocmirea actului de deces, elibereaza declarantului o adeverinta de inhumare sau de incinerare a cadavrului. (2) Inhumarea sau incinerarea unui cetatean roman al carui deces s-a produs si s-a inregistrat in strainatate se face pe baza adeverintei eliberate de serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau de ofiterul de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza urmeaza sa se faca inhumarea ori incinerarea. Adeverinta se intocmeste pe baza certificatului de deces eliberat de autoritatile straine, precum si a

23

traducerii legalizate a acestuia. Cand decesul cetateanului roman s-a inregistrat la misiunea diplomatica a Romaniei, adeverinta se intocmeste pe baza certificatului de deces emis de misiunea diplomatica sau de oficiul consular de cariera. (3) Adeverinta prevazuta la alin. (1) si (2) se elibereaza intr-un singur exemplar. In cazul in care declarantul decesului nu mai detine adeverinta de inhumare sau de incinerare, la solicitarea acestuia, autoritatile prevazute la alin. (1) si (2) ii elibereaza un duplicat. (4) Daca decesul unui cetatean roman s-a produs pe o aeronava aflata in afara teritoriului Romaniei sau pe o nava aflata in afara apelor teritoriale romane, iar cadavrul este transportat in tara, inhumarea sau incinerarea se face pe baza dovezii eliberate de comandantul navei sau al aeronavei, potrivit art. 8 alin. (6). Art. 42 Intocmirea actului de deces, in baza unei hotarari judecatoresti definitive declarative de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, dupa caz, la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor de la: a) locul de nastere al celui declarat mort; b) domiciliul celui declarat mort, in cazul cand actul de nastere a fost intocmit la autoritatile locale din strainatate; c) domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecatoreasca a mortii, in situatia in care locul nasterii si domiciliul decedatului nu sunt cunoscute. Sectiunea 4 - Intocmirea actelor de stare civila ale cetatenilor romani aflati in strainatate Art. 43 (1) Intocmirea actelor de stare civila privind pe cetatenii romani aflati in strainatate se face la misiunile diplomatice, la oficiile consulare de cariera ale Romaniei sau la autoritatile locale competente. (2) Cetatenii romani aflati in strainatate pot solicita inscrierea in registrele de stare civila romane, de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de cariera ale Romaniei, a certificatelor de stare civila eliberate de autoritatile straine, care ii priveste, in cazul in care inregistrarea actului sau faptului de stare civila a fost facuta in prealabil la autoritatea din statul in care acestia se afla; inscrierea se face cu aprobarea sefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare, iar refuzul acestora se motiveaza. (3) Autoritatea competenta in materie de evidenta a populatiei repartizeaza misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei liste cu coduri numerice precalculate, in vederea inscrierii lor in actele de nastere intocmite si in certificatele eliberate in baza acestora. Art. 44 (1) ?efii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare de cariera ale Romaniei incheie casatorii intre cetateni romani sau daca unul dintre viitorii soti este cetatean roman, daca aceasta este in concordanta cu legislatia tarii in care sunt acreditati si daca cel putin unul dintre viitorii soti, cetatean roman, are domiciliul sau resedinta in circumscriptia consulara a misiunii diplomatice ori a oficiului consular. (2) Misiunile diplomatice si oficiile consulare de cariera ale Romaniei trimit, prin Ministerul Afacerilor Externe, actele din primul exemplar al registrelor de stare civila, pe masura completarii lor, la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor al sectorului 1 al municipiului Bucuresti, impreuna cu documentele primare pe baza carora s-a intocmit actul. Al doilea exemplar al actelor din registrele de stare civila va fi trimis, in termen de 30 de zile de la data cand toate actele au fost completate, la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor al municipiului Bucuresti. (3) Actele de stare civila ale cetatenilor romani, intocmite de autoritatile straine, au putere doveditoare in tara numai daca sunt inscrise sau transcrise in registrele de stare civila romane. Transcrierea certificatelor si a extraselor de stare civila se efectueaza cu aprobarea primarului unitatii administrativteritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanei. Cetateanul roman este obligat ca, in termen de 6 luni de la intoarcerea in tara sau de la primirea din strainatate a certificatului sau a extrasului de stare civila, sa ceara transcrierea acestor acte la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la primaria unitatii administrativteritoriale in a carei raza domiciliaza. (4) Inscrierea sau transcrierea in registrele de stare civila romane a certificatelor sau a extraselor de stare civila eliberate de autoritatile straine, care nu contin toate rubricile prevazute de certificatele de stare civila romane, se efectueaza pe baza documentului original emis de autoritatile straine si a altor inscrisuri autentice, emise de autoritatile publice competente romane sau, dupa caz, straine, care fac dovada datelor ce trebuie inscrise la rubricile respective, prezentate de solicitant. (5) Transcrierea certificatelor si a extraselor de stare civila privind cetatenii romani care nu au avut niciodata domiciliul in Romania se face cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucuresti si cu avizul prealabil al Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti. (6) Cetatenii romani ale caror acte de stare civila au fost inregistrate in localitati care au apartinut Romaniei, iar in prezent se gasesc pe teritoriul altor state, pot solicita intocmirea actelor de stare civila la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la primaria unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza isi au domiciliul, pe baza extrasului de pe actul de stare civila ce se gaseste in pastrarea Arhivelor Nationale, cu aplicarea prevederilor art. 11 alin. (3). Transcrierea acestor extrase in registrele de stare civila se face cu aprobarea primarului unitatii administrativ-teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului si cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, al Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor a Municipiului Bucuresti. Art. 45

24

(1) Registrul national de evidenta a persoanelor este actualizat prin mijloace informatice cu date continute de certificatele sau extrasele de stare civila eliberate cetatenilor romani de autoritatile straine care au fost inscrise/transcrise in registrele de stare civila romane, astfel: a) in cazul unitatilor administrativ-teritoriale unde functioneaza servicii publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, primarul dispune serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor actualizarea componentei locale a Registrului national de evidenta a persoanelor; b) in cazul unitatilor administrativ-teritoriale unde nu functioneaza servicii publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, primarul sau persoana delegata de acesta sa indeplineasca atributiile de ofiter de stare civila actualizeaza Registrul national de evidenta a persoanelor; c) serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor al sectorului 1 al municipiului Bucuresti actualizeaza, prin mijloace informatice, Registrul national de evidenta a persoanelor cu datele continute de actele de stare civila eliberate cetatenilor romani de autoritatile straine, inscrise in conditiile prevazute la art. 43 alin. (2) in registrele de stare civila romane de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de cariera ale Romaniei. (2) Pana la asigurarea infrastructurii informatice necesare indeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1) lit. b), primarul care a aprobat transcrierea sau persoana delegata de acesta sa indeplineasca atributiile de ofiter de stare civila transmite extrase pentru uz oficial de pe certificatele sau extrasele de stare civila transcrise la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor la care este arondata unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia domiciliaza titularul actului transcris, in vederea actualizarii componentei locale a Registrului national de evidenta a persoanelor. (3) Pe masura asigurarii infrastructurii informatice necesare, serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor efectueaza activitatile de actualizare direct in Registrul national de evidenta a persoanelor.

- Anularea, modificarea, rectificarea sau completarea actelor de stare civila si a mentiunilor Art. 60 (1) Anularea, completarea sau modificarea actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe acestea se poate face numai in temeiul unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. (2) In cazul anularii, completarii si modificarii actelor de stare civila, sesizarea instantei judecatoresti se face de catre persoana interesata, de structurile de stare civila din cadrul serviciilor publice comunitare locale sau judetene de evidenta a persoanelor ori de catre parchet. Cererea se solutioneaza de judecatoria in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau sediul acestora, pe baza verificarilor efectuate de serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor si a concluziilor procurorului. (3) Solutionarea cererilor de anulare, completare si modificare a actelor de stare civila formulate de cetatenii romani cu domiciliul in strainatate si de straini este de competenta Judecatoriei Sectorului 1 al municipiului Bucuresti. Art. 61 (1) Rectificarea actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe marginea acestora se face in temeiul dispozitiei primarului unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul de stare civila, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judetean de evidenta a persoanei. (2) Cererea de rectificare a actelor de stare civila si a mentiunilor inscrise pe acestea, insotita de actele doveditoare, se depune la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la primaria unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul de stare civila ori, dupa caz, la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau la primaria de la locul de domiciliu. Cererea se solutioneaza in termen de 30 de zile prin emiterea dispozitiei prevazute la alin. (1), care se comunica solicitantului in termen de 10 zile de la data emiterii. (3) Dispozitia prevazuta la alin. (1) poate fi contestata la instanta judecatoreasca in a carei raza teritoriala isi are sediul autoritatea emitenta, in conditiile legii. Art. 62 Anularea, completarea si modificarea unui act de stare civila sau a unei mentiuni inscrise pe acesta, dispuse prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, precum si rectificarea unui act de stare civila ori a mentiunilor inscrise pe acesta, aprobate prin dispozitie a primarului, se inscriu numai prin mentiune pe marginea actului de stare civila corespunzatoare.

DOMENIUL PUBLIC 1.1 Bunurile care fac parte din domeniul public al Sectorului

25

1.2

Regimul juridic al bunurilor ce fac obiectul domeniului public

Prin domeniu public al statului se nelege situaia unor bunuri sau drepturi care nu sunt n posesia nici unei persoane, fizice sau juridice. Un exemplu este domeniul public, ce consist din spaiul radio-electronic, domeniul minier, apele terestre, apele continentale, gazele naturale etc.

Statul sau unitatile administrativ-teritoriale exercita posesia, folosinta si dispozitia asupra bunurilor care alcatuiesc domeniul public, in limitele si in conditiile legii. Domeniul public este alcatuit din bunurile prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie, din cele stabilite in anexa care face parte integranta din prezenta lege si din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public si sunt dobandite de stat sau de unitatile administrativ-teritoriale prin modurile prevazute de lege. Domeniul public al statului este alcatuit din bunurile prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie, din cele prevazute la pct. I din anexa, precum si din alte bunuri de uz sau de interes public national, declarate ca atare prin lege. Domeniul public al judetelor este alcatuit din bunurile prevazute la pct. II din anexa si din alte bunuri de uz sau de interes public judetean, declarate ca atare prin hotarare a consiliului judetean, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public national. Domeniul public al comunelor, al oraselor si al municipiilor este alcatuit din bunurile prevazute la pct. III din anexa si din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare a consiliului local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public national ori judetean. Domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale este alcatuit din bunuri aflate in proprietatea lor si care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul sau unitatile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privata. Regimul juridic al dreptului de proprietate publica este reglementat de prezenta lege ( Legea 213/17.11.1996), daca prin legi organice speciale nu se dispune altfel. Dreptul de proprietate privata al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor din domeniul privat este supus regimului juridic de drept comun, daca legea nu dispune altfel. Fac parte din domeniul public sau privat al statului sau al unitatilor administrativteritoriale si bunurile dobandite de stat in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, daca au intrat in proprietatea statului in temeiul unui titlu valabil, cu respectarea Constitutiei, a tratatelor internationale la care Romania era parte si a legilor in vigoare la data preluarii lor de catre stat. Bunurile preluate de stat fara un titlu valabil, inclusiv cele obtinute prin vicierea consimtamantului, pot fi revendicate de fostii proprietari sau de succesorii acestora, daca nu fac obiectul unor legi speciale de reparatie. Instantele judecatoresti sunt competente sa stabileasca valabilitatea titlului.

Regimul juridic al proprietatii publice

26

ART. 7 Dreptul de proprietate publica se dobandeste: a) pe cale naturala; b) prin achizitii publice efectuate in conditiile legii; c) prin expropriere pentru cauza de utilitate publica; d) prin acte de donatie sau legate acceptate de Guvern, de consiliul judetean sau de consiliul local, dupa caz, daca bunul in cauza intra in domeniul public; e) prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativteritoriale in domeniul public al acestora, pentru cauza de utilitate publica; f) prin alte moduri prevazute de lege. Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativteritoriale in domeniul public al acestora, potrivit legii 213/1996 art. 7 lit. e), se face, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti ori a consiliului local. Hotararea de trecere a bunurilor poate fi atacata, in conditiile legii, la instanta de contencios administrativ competenta in a carei raza teritoriala se afla bunul. Trecerea in domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societatilor comerciale, la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar, se poate face numai cu plata si cu acordul adunarii generale a actionarilor societatii comerciale respective. In lipsa acordului mentionat, bunurile societatii comerciale respective pot fi trecute in domeniul public numai prin procedura exproprierii pentru cauza de utilitate publica si dupa o justa si prealabila despagubire. Trecerea unui bun din domeniul public al statului in domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, dupa caz, prin hotarare a Guvernului. Trecerea unui bun din domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale in domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local. Dreptul de proprietate publica inceteaza, daca bunul a pierit ori a fost trecut in domeniul privat. Trecerea din domeniul public in domeniul privat se face, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, daca prin Constitutie sau prin lege nu se dispune altfel. Hotararea de trecere a bunului in domeniul privat poate fi atacata in conditiile Legii 213/1996 art. 8 alin. (2). Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile, dupa cum urmeaza: a) nu pot fi instrainate; ele pot fi date numai in administrare, concesionate sau inchiriate, in conditiile legii; b) nu pot fi supuse executarii silite si asupra lor nu se pot constitui garantii reale; c) nu pot fi dobandite de catre alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de buna-credinta asupra bunurilor mobile. Actele juridice incheiate cu incalcarea prevederilor alin. (1) privind regimul juridic al bunurilor din domeniul public sunt lovite de nulitate absoluta.

27

(1) Bunurile din domeniul public pot fi date, dupa caz, in administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autoritatilor administratiei publice centrale si locale, a altor institutii publice de interes national, judetean sau local. (2) Darea in administrare se realizeaza, dupa caz, prin hotarare a Guvernului sau a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local. (3) Titularul dreptului de administrare poate sa posede, sa foloseasca bunul si sa dispuna de acesta, in conditiile actului prin care i-a fost dat bunul in administrare. Dreptul de administrare va putea fi revocat numai daca titularul sau nu-si exercita drepturile si nu-si executa obligatiile nascute din actul de transmitere. (4) In litigiile privitoare la dreptul de administrare, in instanta titularul acestui drept va sta in nume propriu. In litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare are obligatia sa arate instantei cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedura civila. Titularul dreptului de administrare raspunde, in conditiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neindeplinirii acestei obligatii. De asemenea, neindeplinirea acestei obligatii poate atrage revocarea dreptului de administrare. (5) In litigiile prevazute la alin. (4), statul este reprezentat de Ministerul Finantelor, iar unitatile administrativ-teritoriale, de catre consiliile judetene, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de consiliile locale, care dau mandat scris, in fiecare caz, presedintelui consiliului judetean sau primarului. Acesta poate desemna un alt functionar de stat sau un avocat care sa-l reprezinte in fata instantei. (6) Dispozitiile alin. (4) si (5) sunt aplicabile si in litigiile privitoare la dreptul de concesiune, inchiriere sau la dreptul de proprietate asupra bunurilor concesionate sau inchiriate. ART. 13 (1) Servitutile asupra bunurilor din domeniul public sunt valabile numai in masura in care aceste servituti sunt compatibile cu uzul sau interesul public caruia ii sunt destinate bunurile afectate. (2) Servitutile valabil constituite anterior intrarii bunului in domeniul public se mentin in conditiile prevazute la alin. (1). ART. 14 (1) Inchirierea bunurilor proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativteritoriale se aproba, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, a consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, iar contractul de inchiriere va cuprinde clauze de natura sa asigure exploatarea bunului inchiriat, potrivit specificului acestuia. (2) Contractul de inchiriere se poate incheia, dupa caz, cu orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina, de catre titularul dreptului de proprietate sau de administrare. ART. 15 Concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica se face prin licitatie publica, in conditiile legii. ART. 16 (1) Sumele incasate din inchirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publica se

28

fac, dupa caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale. (2) In cazul in care contractul de inchiriere se incheie de catre titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul sa incaseze din chirie o cota-parte intre 20-50%, stabilita, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, a consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local prin care s-a aprobat inchirierea. ART. 17 Statul si unitatile administrativ-teritoriale pot da imobile din patrimoniul lor, in folosinta gratuita, pe termen limitat, persoanelor juridice fara scop lucrativ, care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica, ori serviciilor publice.

LICENTA DE FUNCTIONARE IN DIFERITE DOMENII DE ACTIVITATE 1.1 Competenta 1.2 Procedura

8 NOTIUNEA DE CONTRAVENTIE SI TRASATURILE CARACTERISTIECE ALE ACESTEIA 1.1 Obiect 1.2 Subiect 1.3 Sanctiune

Raspunderea contraventionala este o forma a raspunderii administrative. Notiunea de contraventie si trasaturile caracteristice Notiunea de contraventie este definita de art.1 din O.G. nr.2/2001 care, dupa ce precizeaza ca scopul legii contraventionale este acela de a apara valorile sociale care nu sunt ocrotite de legea penala, defineste contraventia ca fiind fapta savrsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege, ordonanta, prin hotarre a Guvernului sau, dupa caz, prin hotarre a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

29

Din definitia data la art.1 din O.G. nr.2/2001 rezulta si trasaturile caracteristice ale contraventiei: - este o fapta savrsita cu vinovatie, ceea ce duce la concluzia ca raspunderea contraventionala nu este o raspundere obiectiva, ci o forma a raspunderii subiective, bazata pe culpa; - fapta savrsita aduce atingere valorilor sociale care nu sunt ocrotite prin legea penala, contraventia avnd un pericol social propriu, fara legatura cu infractiunea sau alta fapta antisociala. Pericolul social reprezinta acea trasatura esentiala a unei fapte antisociale, ce indica masura n care fapta contraventionala aduce atingere uneia dintre valorile sociale aparate printr-un act normativ care prevede necesitatea aplicarii unei sanctiuni contraventionale. - pentru a fi contraventie, fapta savrsita cu vinovatie trebuie sa fie stabilita si sanctionata ca a atare prin lege, ordonanta, prin hotarre a Guvernului sau, dupa caz, prin hotarre a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Din cea de-a treia trasatura caracteristica rezulta principiul legalitatii incriminarii sau, folosind un barbarism neacceptat de Dictionarul explicativ al limbii romne, principiul legalitatii contraventionalizarii. Aspecte de drept material ale raspunderii contraventionale Elementele constitutive ale contraventiei Elementele constitutive ale contraventiei sunt: obiectul, subiectul, latura obiectiva si

30

latura subiectiva. Astfel, pentru a ne afla n fata unei contraventii, este necesar ca cele patru elemente sa fie ntrunite cumulativ. Obiectul contraventiei este format din valorile sociale aparate de normele administrative de drept carora li se aduce atingere sau sunt puse n pericol prin fapta care a fost savrsita. Subiectul contraventiei l reprezinta autorul faptei si acesta poate fi o persoana fizica sau o persoana juridica. Latura obiectiva consta n actiunea sau inactiunea cu urmari periculoase din punct de vedere social sau care reprezinta o amenintare pentru anumite valori sociale, prevazuta n actul normativ care stabileste si sanctioneaza contraventii. Latura obiectiva consta, totodata, si n urmarea produsa, care poate fi o stare de pericol sau un rezultat pagubitor. Latura subiectiva reprezinta atitudinea psihica a faptuitorului fata de contraventia pe care a comis-o si fata de urmarile acesteia. Elementul determinant al laturii subiective l constituie vinovatia, care consta n atitudinea volitiva a faptuitorului n raport cu contraventia savrsita si urmarile acesteia. Astfel, vinovatia contravenientului se poate manifesta sub forma intentiei sau a culpei, n raport cu care se va realiza individualizarea sanctiunii contraventionale. Cauzele care nlatura raspunderea contraventionala Potrivit art.11 alin.(1), caracterul contraventional al faptei este nlaturat n cazul legitimei aparari, starii de necesitate, constrngerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilitatii, betiei involuntare complete, erorii de fapt, precum si infirmitatii, daca are

31

legatura cu fapta savrsita. De asemenea, potrivit art.11 alin.(2), minorul sub 14 ani nu raspunde contraventional. Potrivit art.11 alin.(5), cauzele care nlatura caracterul contraventional al faptei se constata numai de instanta de judecata.

1.Tipuri de sanctiuni contraventionale Sanctiunile contraventionale prevazute in legislatia din tara noastra pot fi principale i complementare. A. Sanctiunile contraventionale principale sunt: - avertismentul; - amenda contraventionala; - prestarea unei activitati in folosul comunitatii.

AVERTISMENTUL

a. Avertismentul Avertismentul consta in atentionarea verbala sau scrisa a contravenientului asupra pericolului social al faptei savarite, insotita de recomandarea de a respecta dispozitiile legale. Avertismentul se aplica in cazul in care fapta este de gravitate redusa, dar se poate aplica i in cazul in care actul normativ de stabilire i sanctionare a contraventiei nu prevede aceasta sanctiune.

10

AMENDA CONTRAVENTIONALA

b. Amenda contraventionala Amenda contraventionala are caracter administrativ. Limita minima a amenzii contraventionale este de 25 lei, iar limita maxima nu poate depai: - 100.000 lei, in cazul contraventiilor stabilite prin lege i ordonanta; - 50.000 lei, in cazul contraventiilor stabilite prin hotarari ale Guvernului; - 5.000 lei, in cazul contraventiilor stabilite prin hotarari ale consiliilor judetene ori ale Consiliului General al Municipiului Bucureti; - 2.500 lei, in cazul contraventiilor stabilite prin hotarari ale consiliilor locale ale comunelor, oraelor, municipiilor i ale sectoarelor municipiului Bucureti. Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice in conformitate cu legislatia in vigoare se fac venit integral la bugetul de stat, cu exceptia celor aplicate, potrivit legii, de autoritatile administratiei publice locale i amenzilor privind circulatia pe drumurile publice, care se fac venit integral la bugetele locale. Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice in conformitate cu legislatia in vigoare se fac venit integral la bugetele locale.

32

11

PROCESUL VERBAL DE CONTRAVENTIE


2. Procesul-verbal de constatare a contraventiei

Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu: - data i locul unde este incheiat; - numele, prenumele, calitatea i institutia din care face parte agentul constatator; - datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia i locul de munca ale contravenientului; - descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei i locului in care a fost savarita, precum i aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei i la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; - indicarea actului normativ prin care se stabilete i se sanctioneaza contraventia; - indicarea societatii de asigurari, in situatia in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie; - posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, daca acesta prevede o asemenea posibilitate; - termenul de exercitare a caii de atac i organul la care se depune plangerea. In situatia in care contravenientul este persoana juridica in procesul-verbal se vor face mentiuni cu privire la denumirea, sediul, numarul de inmatriculare in registrul comertului i codul fiscal ale acesteia, precum i datele de identificare a persoanei care o reprezinta. In momentul incheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aduca la cunotinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct in procesul-verbal la rubrica "Alte mentiuni", sub sanctiunea nulitatii procesului-verbal. Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele i calitatea agentului constatator, numele i prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii i a sediului acesteia, a faptei savarite i a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata i din oficiu. Procesul-verbal se semneaza pe fiecare pagina de agentul constatator i de contravenient. In cazul in care contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste imprejurari, care trebuie sa fie confirmate de cel putin un martor. In acest caz procesulverbal va cuprinde i datele personale din actul de identitate al martorului i semnatura acestuia. Nu poate avea calitatea de martor un alt agent constatator. In lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la incheierea procesului-verbal in acest mod.

PRIMAR,

STUDENT,

Cristian Piedone

33

34