CT Enumeraţi sancţiunile disciplinare ale funcţionarilor publici şi comentaţi modul de aplicare al acestora. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.

77 alin. (3) şi art. 78 - enumerarea sancţiunilor disciplinare – 4 sancţiuni x 1punct aplicarea mustrării scrise – 3 puncte aplicarea celorlalte sanctiuni – 5 puncte - condiţiile de aplicare a sancţiunii (cercetare prealabilă, audiere) – 3 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Tipuri de răspundere aplicabile funcţionarilor publici pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor de serviciu. Definiţi fiecare tip de răspundere în parte- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 75, art. 83, art. 84, art. 85, art. 86 - Răspundere disciplinară, contravenţională, civilă sau penală – 3 puncte Răspunderea disciplinară 3 puncte - Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici - 3 puncte - Răspunderea civilă a funcţionarului public – 3 puncte - Răspunderea funcţionarului public pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă - 3 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT În cadrul instituţiei publice au fost sancţionaţi disciplinar doi funcţionari publici. Primului funcţionar public i-a fost aplicată sancţiunea mustrării scrise în urmă cu 6 luni, iar celui de-al doilea sancţiunea retrogradării în funcţia publică pe o perioadă de 6 luni, în urmă cu 3 luni. Precizaţi şi motivaţi dacă se impune în vreun caz radierea de drept a sancţiunii disciplinare.- 20 puncte BAREM Art. Se CORECTARE 82 4 puncte

radiază

sancţiunea

mustrării

scrise

- Radiere mustrare scrisă - în termen de 6 luni de la aplicare – 3 puncte Motivare – prin efectul legii – 4 puncte - Retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an se radiază în termen de un an de la expirarea termenului pentru care a fost aplicată. – 4 puncte - Capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Aplicarea sancţiunilor disciplinare şi competenţa aplicării acestora, cu precizarea termenelor, condiţiilor de aplicare şi de radiere.Daţi un exemplu de sancţiune disciplinară şi precizaţi termenul de radiere a acesteia.- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 77 alin. (5), art. 78, art. 79 alin. (1) , art. 82 - identificarea termenului de aplicare a sancţiunii – 1 punct - identificarea modalităţilor de aplicare: persoana care are competenţa numirii, la propunerea comisiei de disciplină – 1 punct, direct de către conducător – 1 punct - identificarea condiţiilor de aplicare: cercetare prealabilă – 2 puncte, audiere funcţionar public – 2puncte, termenele de radiere – 3 puncte - constatare prin act administrativ, cu excepţia destituirii – 2 puncte exemplul prezentat 3 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Comentaţi situaţiile în care este angajată răspunderea civilă a funcţionarului public.- 20 puncte BAREM CORECTARE - enumerarea situaţiilor în care acesta se angajează – 3 situaţii x 2 p=6 puncte - enumerarea modalităţilor prin care se dispune repararea pagubei.- 2x2p= 4 puncte precizarea termenului de 30 de zile – 1 puncte - enunţarea posibilităţii funcţionarului de a se adresa instanţei de contencios.2 puncte - precizarea termenul de prescripţie de 3 ani, a dreptului conducătorului instituţiei de a emite ordinului/dispoziţiei de imputare de la data producerii pagubei.2 puncte

- capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Analizaţi prevederile legale privind răspunderea funcţionarului public pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă.- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 86 modalitatea de angajare a răspunderii– 3 puncte condiţiile în care are loc suspendarea – 4 puncte - măsurile dispuse în caz de achitare sau încetare a procesului penal – 4 puncte - condiţiile de sesizare a comisiei de disciplină – 2 puncte condiţiile de mutare – 2 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Detaliaţi prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare referitoare la perfecţionarea funcţionarilor publici.- 20 puncte BAREM CORECTARE art.50 din Legea nr.188/1999 -este un drept şi o obligaţie1punct -obligaţiile autorităţilor /instituţiilor publice 2 puncte -drepturile funcţionarilor publici pe perioada perfecţionării- 3 puncte -obligaţiile funcţionarilor publici în cazul cursurilor cu durată mai mare de 90 de zile5 puncte -precizarea studiilor ce nu constituie forme de perfecţionare profesională- 1 puncte -obligaţiile autorităţilor /instituţiilor publice privind planul de perfecţionare – 3 puncte -capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. Consecinţe asupra carierei funcţionarului public. Obligaţiile funcţionarilor publici de

conducere în acest proces. ( Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.7/ 2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată)- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 69 din Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificările şi completările ulterioare Procesul de evaluare. Calificative.5 puncte Consecinţe asupra carierei -5 puncte - Obligaţiile funcţionarilor publici de conducere. Obiectivitatea în evaluare- 5 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Modalitatea de planificare a resurselor umane prin raportare la planul de ocupare a funcţiilor publice, ca instrument managerial, conform dispoziţiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.- 20 puncte. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.23 din Legea nr.188/1999 -previzionarea modalităţilor de ocupare a funcţiilor publice pentru anul viitor6 puncte -elaborarea planului de ocupare a funcţiilor publice (conţinut, transmitere, aprobare)9 puncte -capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Numirea, eliberarea din funcţia publică şi evaluarea performanţelor individuale a înalţilor funcţionari publici, conform Legii nr. 188/1999 rep. 2 privind Statutul funcţionarului public.- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 19 şi art. 20 - enumerarea entităţilor competente a numi şi a elibera înalţii funcţionari publici, identificarea funcţiilor publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici raportat la acestea; - 2x5 puncte – 10 puncte evaluarea anuală – 1 punct evaluarea generală – 1 punct - competenţa de evaluare (comisia) - 1 punct, numirea comisiei – 2 puncte

20 puncte BAREM CORECTARE art. (3) prezentarea obligaţiei – 5 puncte . în cazul obţinerii calificativului "nesatisfăcător" la evaluarea performanţelor profesionale individuale – 3 puncte Ca sancţiune disciplinară – 3 puncte .încetarea şi modificarea raportului de serviciu pe perioada suspendării – 3 puncte .capacitatea de analiza şi sinteză. 99 alin. 4 alin. pe perioada suspendării raportului de serviciu precum şi măsurile pe care le poate lua conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în vederea desfăşurării în condiţii normale a activităţii. art.. 101 .Pentru incompetenţa profesională. claritatea. d. claritatea. 99 alin. iar funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea acestuia într-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate. (1) lit.(3). art.36. 96 alin. art. art.comentarii asupra impedimentelor generate de reorganizarea activităţii instituţiei sau autorităţii publice care necesită reducere de posturi. coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Comentaţi obligaţia autorităţilor şi instituţiilor publice de a rezerva postul aferent funcţiei publice de execuţie.ocuparea postului pe durata suspendării prin concurs/redistribuire– 2 puncte . s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate. Termenul de comunicare al actelor administrative20 puncte BAREM CORECTARE Art. coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi situaţiile în care raportul de serviciu al funcţionarului public poate înceta din motive imputabile acestuia..capacitatea de analiza şi sinteză. inclusiv posturi ale căror titulari au raportul de serviciu suspendat – 5 puncte . – 3 puncte .Actele administrative se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii – 3 puncte .Situaţii: săvârşirea repetată a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecinţe grave – 3 puncte.). (2).

termenul de constatare a cazului de încetare a raportului de serviciu . claritatea.termenul de comunicare a actului administrativ de încetare a raportului de serviciu – 1 punct . posturi vacante. .20 puncte BAREM CORECTARE Art. Trataţi şi comentaţi încetarea de drept a raportului de serviciu. .8 puncte.capacitatea de analiza şi sinteză. reducere program.. 97 şi art. claritatea.20 puncte BAREM CORECTARE art.enumerarea situaţiilor de încetare de drept – 8x1punct . coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de încetare a raportului de serviciu.5 puncte = 2. atribuţiile acestora precum şi măsurile care pot fi cuprinse în acordurile colective. Trataţi şi comentaţi eliberarea din funcţia publică a funcţionarului public.cazurile de eliberare din funcţia publică = 7 cazuri x 1 punct =7 puncte: . 97 şi art.atribuţii comisii paritare . .1 punct .. .72 alin. claritatea. 98 5 modalităţi x 1 punct = 5 puncte. . lista . coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi cazurile în care sunt consultate comisiile paritare. art.capacitatea de analiza şi sinteză. 99 . coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de încetare a raportului de serviciu.obligaţiile instituţiei în ceea ce priveşte eliberarea funcţionarilor publici din motive neimputabile lor (preaviz.3 x 2 puncte .prezentarea modalităţilor de încetare a raportului de serviciu: 5 modalităţi x 0. 74 4 cazuri x 1 punct4 puncte .capacitatea de analiza şi sinteză.5 puncte.20 puncte BAREM CORECTARE Art.6 puncte măsuri acord colectiv 5 x 1 – 5 puncte . .(1).

alin (2) -5 puncte -modalitatea de întocmire art.5 punct coerenţa şi logica exprimarii SUBIECT Prezentaţi situaţiile în care funcţionarii publici care urmează forme de perfecţionare profesională beneficiază de drepturile salariale cuvenite. alin (5)– 6 puncte -capacitate de analiză şi sinteză. 20 puncte BAREM CORECTARE . 53 .ANFP) – . pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală şi pentru cele din administraţia publică locală. comparativ pentru cele două tipuri de instituţii 23.20 puncte BAREM CORECTARE Art. aprobare şi transmitere a planului de ocupare a funcţiilor publice. coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Comparaţi modalităţile de elaborare. .3 puncte . (1) şi (2).prioritatea funcţionarului public de realizarea transferului .art.identificarea studiilor care nu constituie forme de perfecţionare profesională: 2 tipuri x 3 puncte – 6 puncte . alin (4). claritatea. claritate..modalităţile de redistribuire în funcţie de distanţă – 3 puncte –art.capacitatea de analiza şi sinteză. Consideraţii privind acest instrument. 51 alin. 104. 23. 52 şi art. 20 puncte BAREM CORECTARE -instituţia care elaborează planul . alin (3) – 4 puncte -aprobarea şi transmiterea planului.capacitatea de analiza şi sinteză. art.identificarea situaţiilor : 2 situaţii x 3 puncte – 6 puncte .comunicarea către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici . 23. Precizaţi care sunt studiile care nu constituie forme de perfecţionare profesională. Obligaţia de comunicare a planului de perfecţionare profesională. ideilor – 5 puncte 4 puncte conducere – 1 punct – 0. coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de realizare şi condiţiile în care se efectuează redistribuirea funcţionarilor publici de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. claritatea.

lit.Reorganizarea: are loc prin reducerea postului ocupat – 1 punct. cazuri numire – 2 puncte.termen de preaviz şi drepturi ce decurg din el – 3 puncte solicitare ANFP lista funcţii publice vacante-1punct prioritate funcţionar de conducere-1punct .capacitatea de analiză si sinteză. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Care sunt etapele reorganizării unei autorităţi sau instituţii publice? Drepturile funcţionarilor publici şi obligaţiile instituţiilor publice în caz de reorganizare. (3). art. 99 .redistribuirea pe funcţii de conducere şi execuţie – 4 puncte .art.) şi alin.capacitate de analiză şi sinteză. reducere program lucru – 1punct. organizare examen – 1 punct. 107 alin. claritate. preaviz – 1 punct.alin (1).20 puncte BAREM CORECTARE Art. alin (2)-(4) .c. 104. aviz ANFP. alin (6)-(8) . dispus prin act administrativ 1 punct. emitere act administrativ reorganizare/eliberare din funcţie–4 puncte . (1) .redistribuirea pe funcţii temporar vacante şi testarea – 3 puncte . alin (5) . claritatea.capacitatea de analiză si sinteză. 100. coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Analizaţi comparativ reorganizarea şi încetarea activităţii unei instituţii publice şi consecinţele acesteia asupra carierei funcţionarilor publici . solicitare la ANFP listă funcţii publice vacante – 1 punct.numire în noile funcţii publice/criterii legale – 4 puncte . .art. criterii numire – 2 puncte. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte .etapele finale ale redistribuirii – 5 puncte . 105 alin. a)b) . 99. 100 .eliberarea din funcţia publică şi trecerea în corpul de rezervă -2 puncte . 104.stabilirea funcţii publice. 104. art. justificare reducere post/ interdicţie înfiinţare post – 1 punct .Deosebiri: . claritatea.20 puncte BAREM CORECTARE Art. termen comunicare act – 1 punct. art.art. .Asemănări: motive neimputabile – 1 punct. punere la dispoziţie funcţii vacante – 1 punct. prioritate funcţionar public conducere – 1 punct. art. (1) lit.

SUBIECT Scopul cazierului administrativ. 92 .exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante sau temporar vacante – 3 puncte scopul – evidenţiere situaţie disciplinară – 3 puncte .capacitate de analiză şi sinteză. 101.). reducere program– 1 punct.5 puncte SUBIECT Analizaţi comparativ eliberarea din funcţia publică.d. Consecinţe asupra carierei funcţionarilor publici . pentru dezvoltarea carierei acestuia. art.2 puncte . 99. 66 lit. e. prin reducerea postului ocupat de funcţionarul public şi destituirea din funcţia publică. 20 puncte BAREM CORECTARE art. 105 alin. art.concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere – 3 puncte promovare rapidă– 3 puncte . punere la dispoziţie funcţii publice vacante– 1 punct.). coerenţă şi logica exprimării ideilor .). . 65 alin.dispus prin act administrativ. 70 alin. 20 puncte BAREM CORECTARE -prezentarea impedimentelor – 3x3puncte 9puncte -măsuri de diminuare a efectelor – 6 puncte -capacitate de analiză şi sinteză. intrare în corpul de rezervă: . c. (2) lit. art. art. art. (2) lit. claritate. termen comunicare – 1 punct Deosebiri: eliberare 7 puncte din care: .concurs sau examenul de promovare în gradul profesional – 3 puncte .motiv neimputabil.81.20 puncte BAREM CORECTARE Art. Prezentaţi situaţiile în care funcţionarului public îi este necesar cazierul administrativ.drepturi funcţionar public/obligaţii instituţie: preaviz – 1 punct. art. urmare a reorganizării activităţii. claritate. (1) Asemănări: încetare a raporturilor de serviciu – 1 punct . coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Prezentaţi trei situaţii care ar putea constitui impedimente în gestionarea eficientă a resurselor umane în cadrul unei instituţii publice din administraţia publică centrală/locală precum şi măsurile corelative de diminuare a acestora.

20 puncte BAREM CORECTARE Art. (1) ambele situaţii de încetare– 2 puncte nu se intră în corpul de rezervă – 1 punct . 105 alin.dacă nu există funcţii vacante corespunzătoare – 1 punct cazuri de numire 4 x1punct/-4 puncte criterii – 4x1punct 4puncte .20 puncte BAREM CORECTARE Art. (1) şi (2) enumerarea cazurilor 4x1 punct/-4 puncte . art.prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire. claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Cazuri în care autoritatea ori instituţia publică are obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. (1) lit. 105 alin.solicitare la ANFP listă funcţii publice vacante – 1 punct. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Analizaţi comparativ destituirea din funcţie publică şi demisia .capacitatea de analiză si sinteză. 54 lit. art.nu se intră în corpul de rezervă – 2 puncte .demisia –manifestarea voinţei funcţionarului public – 1punct . în perioada de preaviz.notificare scrisă persoanei care are competenţa legală de numire– 2 puncte nu se motivează – 1 punct producere efecte– 1 punct .interdicţia de ocupare a unei funcţii publice– 2 puncte . 99 alin. motiv imputabil– 1 punct identificarea celor două situaţii – 1 punct .destituirea . claritatea. i. lista funcţiilor publice vacante. 102. (1) . . 101. a)-c) şi e. (6). prioritate funcţionar de conducere – 1 punct destituire 6 puncte din care: sancţiune disciplinară. Cazurile şi criteriile de numire a funcţionarilor publici la reorganizare.art.capacitatea de analiză si sinteză.) .art. ca sancţiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile funcţionarului public – 3 puncte situaţii – 2 puncte comunicare act administrativ 2 puncte .)şi alin. art. 100 alin.

modalităţi de modificare a raporturilor de serviciu . art..20 puncte BAREM CORECTARE Art. art.justificare reducere post şi organizare examen.situaţii în care este necesar avizul ANFP ( detaşare conducere. . interdicţie înfiinţare posturi similare – 2 puncte .prezentare modalităţi modificare raport de serviciu -5x1punct.prelungire detaşare. 89 .condiţiile de realizare exercitare cu caracter temporar – 3 puncte .excepţia funcţiei publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici – 2 puncte perioadă dispunere vacantă – 1 punct excepţia.condiţii realizare pe funcţii publice conducere vacante sau temporar vacante – 3 puncte . . necesitate acord funcţionarului public – 1 punct. prelungire exercitare vacantă – 1punct perioadă dispunere temporar vacantă-2 puncte salariul – 1punct . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de modificare a raportului de serviciu.20 puncte BAREM CORECTARE Art.capacitatea de analiză si sinteză. . condiţiile de realizare detaşare – 3 puncte . claritatea.capacitatea de analiză si sinteză.situaţia de excepţie privind funcţiile din categoria înalţilor funcţionari publici – 1 punct . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Analizaţi în mod comparativ detaşarea funcţionarilor publici şi exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere. (2). 92 Asemănări: .5 puncte .se pot realiza pe funcţii de conducere – 1 punct.posibilitatea realizării pe funcţii publice cu statut special – 1 punct Deosebiri: . exercitare funcţie publică conducere vacantă) – 3 puncte . 87 alin. claritatea. Trataţi exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante. 92 .1 punct perioada de dispunere – 1 punct .

Conţinutul înştiinţării transmise către ANFP – 2 puncte Rolul responsabilului de procedură – 2 puncte .capacitatea de analiză si sinteză. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Descrieţi competenţa de organizare a concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.capacitatea de analiză si sinteză.excepţia mutare definitivă/temporară solicitată de funcţionarul public – 1 punct mutarea în altă localitate 1punct refuz mutare 1punct .Comentaţi rolul responsabilului de procedură.5 puncte SUBIECT Definiţi răspunderea funcţionarilor publici. . art. în alte situaţii prevăzute de lege – 1punct. 91 .Competenţa ANFP de organizare a concursurilor – 2 puncte . claritatea.mutarea definitivă. coerenţa şi logica exprimării ideilor .20 puncte BAREM CORECTARE Art.Reguli specifice aplicabile autorităţilor şi instituţiilor publice – 4 puncte .Capacitatea de analiză şi sinteză.. 20 pct BAREM CORECTARE . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de modificare a raportului de serviciu.(2).cazuri de modificare a raporturilor de serviciu 5x1 punct .5 puncte tipuri de mutare 1 punct . dispusă de conducător – 2puncte.Stabilirea competenţei de organizare a concursurilor – 5 puncte . claritatea. Trataţi şi comentaţi mutarea în cadrul autorităţii sau instituţiei publice ori în cadrul altei structuri fără personalitate juridică a autorităţii sau instituţiei publice . cazul înalţilor funcţionari publici-1punct mutarea temporară –1punct . la solicitarea funcţionarului public – 1punct. 87 alin. claritatea.

coerenţa şi logica exprimării ideilor. propunere şi avizare 6 puncte . art.obligativitatea autorităţii sau instituţiei publice de a acorda despăgubiri funcţionarului public în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu în exercitarea atribuţiilor de serviciu 5 puncte .20 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE Art. claritatea. precum şi repararea pagubelor produse.obligaţia angajatorului în situaţia începerii urmăririi penale-1punct . . art.Prezentaţi şi comentaţi răspunderea civilă şi răspunderea penală a funcţionarilor publici. art. claritatea.capacitatea de analiză si sinteză.5 puncte SUBIECT Răspunderea contravenţională şi civilă a funcţionarilor publici. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Precizaţi şi comentaţi în ce constă dreptul funcţionarilor publici de a beneficia de protecţia legii în exercitarea atribuţiilor de serviciu.obligativitatea autorităţii sau instituţiei în asigurarea protecţiei funcţionarului public -4 puncte . 85.obligaţia angajatorului în situaţia achitării sau încetării procesului penal1punct .măsurile speciale de protecţie pentru anumite categorii de funcţionari publici.în ce situaţie este sesizată comisia de disciplină-1punct .86 .capacitatea de analiză şi sinteză.considerente generale cu privire la răspunderea funcţionarilor publici – 1punct răspunderea civilă – situaţii 3x1 punct -3 puncte recuperarea pagubelelor – 4 puncte . .obligaţia angajatorului în situaţia trimiterii în judecată a funcţionarului public-1punct .funcţionarul public se poate adresa instanţei – 1 punct prescriere – 1 punct răspunderea penalăcând se angajează -1punct . 20 puncte BAREM CORECTARE .75. 84.

48 . art. coerenţa şi logica exprimării ideilor.situaţia de excepţie de a refuza îndeplinirea unei dispoziţii primite de la superiorii ierarhici.3. claritatea. 24 – obligaţii compartimente RU – realizare gestiune curentă a resurselor umane şi a funcţiilor publice – 2 puncte colaborarea directă cu ANFP – 1 punct formulare de propuneri – 3 x 2 6 puncte fundamentare propuneri –3 x 2 6 puncte . claritatea.principiu care stă la baza exercitării funcţiei publice – 4 puncte .BAREM CORECTARE Art. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi principiul subordonarării ierarhice şi limitele acestuia 20 puncte BAREM CORECTARE Art. claritatea.. coerenţa şi logica exprimării ideilor. 83 – art.5 puncte SUBIECT Rolul şi importanţa depunerii jurământului de credinţă prevăzut de Statut pentru .capacitatea de analiză si sinteză.5 puncte SUBIECT Prezentaţi rolul compartimentelor de resurse umane în gestiunea funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici.art.45. dacă o consideră ilegală. art.răspunderea contravenţională – condiţii angajare – 2 puncte . – 6 puncte .posibilitate contestare de către funcţionarul public – 2 puncte răspunderea civilă – situaţii 3x2puncte-6puncte recuperarea pagubelelor – 3puncte . 85 .funcţionarul public se poate adresa instanţei – 1 punct prescriere – 1 punct . formulaţi şi fundamentaţi minim 3 propuneri de îmbunătăţire a modului de gestiune.capacitatea de analiză şi sinteză.obligaţia de a rezolva lucrările în termenele stabilite şi de a nu primi direct cereri care intră în competenţa lor – 5 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză.20 puncte BAREM CORECTARE .

coerenţa şi logica exprimării ideilor .funcţionarii 20 puncte publici.62 alin. .5 puncte SUBIECT Prezentaţi în ce bază se nasc şi se exercită raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici. coerenţa şi logica exprimării ideilor .prezentarea modalităţilor de ocupare a funcţiei temporar vacante. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. claritatea. respectiv că dobândeşte calitatea de funcţionar public pentru perioada în care ocupă temporar funcţia publică şi că nu beneficiază de dreptul de a intra în corpul de rezervă al funcţionarilor publici după încetarea raportului de serviciu. art.termenul de depunere a jurământului şi forma depunerii.5puncte consecinţele refuzului depunerii jurământului -5 puncte .54.5puncte) .58 .2 alin. art.9 puncte (2x 4.5 puncte SUBIECT Reguli ce sunt aplicabile pentru ocuparea prin recrutare a unei funcţii publice de execuţie din cadrul unei instituţii publice locale.prezentarea efectelor asupra carierei persoanei care ocupă funcţia temporar vacantă.(2).5 puncte .procedura obligatorie a depunerii jurământului -5 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. claritatea.20 puncte BAREM CORECTARE Art.57. art. . coerenţa şi logica exprimării ideilor. precum şi modalităţile de ocupare a unei funcţii publice temporar vacante.(6) şi (7).precizarea că este act administrativ de numire. care este perioada de exercitare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici.capacitatea de analiză şi sinteză.1 punct precizarea că perioada este nedeterminată1 punct .-4puncte (2x2puncte) . BAREM CORECTARE Art.Condiţii generale de ocupare a unei funcţii publice – 5 puncte Condiţiile de vechime 5 puncte Organizarea concursului de recrutare – 5 puncte .Capacitatea de analiză şi sinteză.4. . claritatea.

claritatea.1 puncte .promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut . 20 puncte BAREM CORECTARE Art.identificare modalităţi (detaşare.art. coerenţa şi logica exprimării ideilor . art.SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice de execuţie şi de conducere temporar vacante.92 alin. (2).66.20 puncte BAREM CORECTARE Art. 63. vechime – 1 punct. aviz ANFP – 1 punct.capacitatea de analiză şi sinteză. 64.detaşarea: termen ( 6 luni cu prelungire 3 luni) – 1 punct. 20 puncte BAREM CORECTARE . claritatea. condiţie studii – 1punct. situaţia disciplinară – 1 punct.noţiuni generale privind promovarea funcţionarilor publici. termen vacante ( 6 luni cu prelungire 3 luni) – 1 punct. îndeplinire condiţii studii –1punct.descrierea condiţiilor şi procedurilor – 13 puncte din care: . condiţiile şi procedurile aplicabile.(3). coerenţa şi logica exprimării ideilor . art. art.5 puncte SUBIECT Descrieţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice de conducere cu caracter temporar. inexistenţa funcţionarilor publici în instituţie care să fie promovaţi – 2 puncte exercitarea cu caracter temporar: identificarea celor 2 situaţii – 2 puncte.70 modalităţile de ocupare a funcţiilor publice-5 puncte . Detaliaţi promovarea funcţionarilor publici. art.4 puncte . art. 89 alin. vechime –1punct.prin redistribuire din corpul de rezervă al funcţionarilor publici de către ANFP 5 puncte prin concurs5 puncte .5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice. art.capacitatea de analiză şi sinteză. .(4).4 alin.prin exercitare cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere temporar vacante5 puncte . 65.68. termen temporar vacante –1punct . art. 92 . art.56. exercitare cu caracter temporar) – 2 puncte .

coerenţa şi logica exprimării ideilor . art.Precizaţi şi motivaţi dacă în acest caz poate opera .actul administrativ prin care se dispune redistribuirea-1 punct . claritatea.capacitatea de analiză şi sinteză.56. solicită redistribuirea la o instituţie publică aflată la 60 de km de localitatea de domiciliu.104 .promovarea în clasă -1 puncte . claritatea.promovarea într-o funcţie publică de conducere -4 puncte .5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. coerenţa şi logica exprimării ideilor .capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte SUBIECT Un funcţionar public aflat în corpul de rezervă.situaţiile în care se poate realiza redistribuirea.5 puncte transferul în interesul serviciului 4 puncte transferul la cerere4 puncte . claritatea.condiţia obligatorie în situaţia redistribuirii într-o funcţie publică vacantă de conducere-2 puncte . Detaliaţi transferul funcţionarilor publici.publicitatea funcţiilor publice vacante care pot fi ocupate prin transfer la cerere2 puncte . 90 . pe funcţia publică vacantă de consilier asistent. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.56.capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte cine realizează redistribuirea -1 puncte .modalităţile de ocupare a funcţiilor publice .5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice. coerenţa şi logica exprimării ideilor . care a ocupat în urmă cu 6 luni într-o instituţie publică funcţia de consilier superior.3 puncte condiţiile redistribuirii-3 puncte .modalităţile de ocupare a funcţiilor publice . Detaliaţi redistribuirea funcţionarilor publici.

91.(3).70 prezentarea modalităţilor de ocupare 5 puncte analiza comparativă – 10 puncte . promovare.5 puncte SUBIECT Identificaţi modalităţile de ocupare a unei funcţii publice de conducere şi dezvoltaţi una dintre acestea.descrierea unei modalităţi de ocupare a unei funcţii publice de conducere – 5 puncte . art. 104 Identificare soluţiei ( situaţie posibilă) – 4 puncte Motivare: . 20 puncte BAREM CORECTARE Art. cu acordul scris al funcţionarului public – 3 puncte Redistribuire – ANFP – 3 puncte numire – conducător instituţie publică – 2 p . la cererea funcţionarului public . art. art. art. redistribuire. coerenţa şi logica exprimării ideilor . exercitare cu caracter temporar. Analizaţi comparativ concursul de recrutare şi concursul de promovare.(2) şi alin. art. art. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. transfer.Redistribuirea funcţionarilor publici se face în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice din alt judeţ sau aflate la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu. mutare.capacitatea de analiză şi sinteză. claritatea. detaşare. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 66. art.65 alin.57.56. Precizaţi instituţia care realizează redistribuirea şi cea care realizează numirea. art.(2) .identificarea modalităţilor de ocupare a unei funcţii publice de conducere pe perioadă nedeterminată şi pe perioadă determinată – 8 x 1 . art.57.56.106 alin.capacitatea de analiză şi sinteză.Redistribuirea se poate face şi într-o funcţie publică inferioară vacantă.3 puncte .66.92. coerenţa şi logica exprimării ideilor . claritatea.5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice.distincţia între ocuparea pe perioadă determinată şi ocuparea pe perioadă nedeterminată.8 puncte ( recrutare. art.redistribuirea.90. art. 2 puncte . hotărâre judecătorească) .89.

10 puncte comentarea celor 10 drepturi – 5 puncte -capacitatea de analiză şi sinteză. art. secţiunea 1 .5 puncte SUBIECT Dezvoltarea carierei funcţionarilor publici de execuţie prin ocuparea în mod definitiv a unei funcţii publice superioare. art. Obligaţia persoanelor care au acces la datele cuprinse în evidenţa naţională şi la dosarul profesional. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.identificarea condiţiilor prevăzute de lege pentru participarea la concursul organizat în vederea promovării într-o funcţie publică de conducere -2 puncte .25.identificarea modalităţilor de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii publice superioare – 4 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză.capacitatea de analiză şi sinteză.identificarea condiţiilor prevăzute de lege pentru participarea la concursul organizat în vederea promovării rapide în funcţia publică – 2 puncte .rolul ANFP privind administrarea evidenţei naţionale şi dosarul .5 puncte SUBIECT Prezentaţi comparativ rolul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici ( ANFP ) şi rolul autorităţilor şi instituţiilor publice privind evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici şi dosarul profesional.68. art. art.26 .identificarea aspectelor specifice ce ţin de promovarea în clasă -3 puncte .66. coerenţa şi logica exprimării ideilor . 20 puncte BAREM CORECTARE Art. claritatea. 20 puncte BAREM CORECTARE Capitolul V.70 . claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor .65..identificarea aspectelor specifice ce ţin de promovarea în gradul profesional -4 puncte . claritatea.enumerarea a 10 drepturi – 1 punct fiecare. coerenţa şi logica exprimării ideilor .5 puncte SUBIECT Enumeraţi şi comentaţi 10 drepturi ale funcţionarilor publici.

claritatea.durata delegării în cursul unui an calendaristic şi acordul scris al funcţionarului public – 2 puncte . ca modalităţi de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici de execuţie şi funcţionarilor publici de conducere.detaşarea pe o funcţie publică de conducere – 1.3) – 7x 1puncte = 7 puncte .5 puncte SUBIECT Enumeraţi principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice.5p -1.88.profesional– 4 puncte .durata detaşării în cursul unui an calendaristic şi acordul scris al funcţionarului public – 2 puncte .situaţii în care funcţionarul public poate refuza detaşarea – 6x0. 89 . . Comentaţi transpunerea a două dintre principii în dispoziţiile legale din Statut.capacitatea de analiză şi sinteză.obligaţiile autorităţilor şi instituţiilor publice privind evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici şi dosarul profesional – 10 puncte obligaţia asigurării confidenţialităţii 1 punct .5 puncte SUBIECT Asemănări şi deosebiri între delegare şi detaşare.detaşarea funcţionarilor publici cu statut special – 2 puncte .comentarea şi transpunerea principiilor – 2 x 4 puncte = 8 puncte .drepturi salariale şi costuri suportate de instituţia publică la delegare – 1 puncte . claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor . 20 puncte BAREM CORECTARE Art.drepturi salariale şi costuri suportate de instituţia publică la detaşare – 1 puncte .5 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. claritatea.situaţii în care funcţionarul public poate refuza delegarea sau detaşarea – 3x0.capacitatea de analiză şi sinteză. art. coerenţa şi logica exprimării ideilor .detaşarea pe o funcţie publică din categoria înalţilor funcţionari publici – 1 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor .5p-3 puncte .5 puncte .5 puncte .enumerarea principiilor ( art.20 puncte BAREM CORECTARE .

capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte SUBIECT Formulaţi o propunere de reorganizare a unei instituţii publice.63. coerenţa şi logica exprimării ideilor . art.87. coerenţa şi logica exprimării ideilor . art.107 prezentarea propunerii de reorganizare -10 puncte . art. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.-20 puncte BAREM CORECTARE Art.prezentarea modalităţilor de modificare a raporturilor de serviciu – 5x0. art.90 .99. Comparaţie între transferul la cerere şi transferul în interesul serviciului.capacitatea de analiză şi sinteză.5p 2. art.64.5 puncte .identificarea prevederilor legale aplicabile propunerii avansate -1x 5 prevederi 5 puncte . 20 puncte BAREM CORECTARE Art. claritatea.SUBIECT Prezentaţi modalităţile de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici de execuţie şi funcţionarilor publici de conducere.prezentarea modalităţilor de promovare a funcţionarilor publici de execuţie 3 puncte promovarea în clasă 2 puncte promovarea în grad profesional 2 puncte promovarea rapidă 2 puncte .Identificaţi 5 prevederi legale aplicabile în situaţia reorganizării unei instituţii publice. art.comparaţie între promovarea în clasă şi promovarea în grad profesional 6 puncte . art.65.68.5 puncte SUBIECT Prezentaţi şi comparaţi modalităţile de promovare a funcţionarilor publici de execuţie.100.5 puncte transferului în interesul serviciului – 4 puncte transferul la cerere – 4 puncte analiza comparativă 4.70 . claritatea.

detaşarea funcţionarilor publici de conducere .107 identificarea situaţiilor 5 x 3 puncte -15 puncte . Detaliaţi detaşarea funcţionarilor publici.capacitatea de analiză şi sinteză.57. claritatea.54.-20 puncte BAREM CORECTARE Capitolul V. prin care se poate modifica raportul de serviciu al funcţionarilor publici. coerenţa şi logica exprimării ideilor .69 .capacitatea de analiză şi sinteză. .5 puncte SUBIECT Precizaţi scopul realizării mobilităţii în corpul funcţionarilor publici şi enumeraţi modalităţile prevăzute de Statutul funcţionarilor publici.evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici stabileşte cerinţele de formare 5 puncte planul de perfecţionare 5 puncte .. art.5 puncte .5 situaţii x 0.5. art. secţiunea a 3-a. organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice .5 puncte SUBIECT Având în vedere atribuţiile Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici vă rugăm să identificaţi 5 situaţii în care o instituţie publică colaborează cu Agenţia.53. art.1.modificarea raporturilor de serviciu . art.1 punct .24. claritatea.2.5 puncte . art. art. art.5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalitatea de stabilire a necesarului de cursuri de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru funcţionarii publici.20 puncte BAREM CORECTARE Exemplu: art. art. coerenţa şi logica exprimării ideilor .capacitatea de analiză şi sinteză.26.99.fondurile prevăzute în bugetul anual propriu pentru acoperirea cheltuielilor de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici. art. art. – 20 p BAREM CORECTARE Art. claritatea. 89 . coerenţa şi logica exprimării ideilor .detaşarea se dispune în interesul instituţiei/perioada . 87.25.5 puncte scopul mobilităţii 2 puncte .104.

capacitatea de analiză si sinteză. (7). vi se propune ocuparea unei funcţii de preşedinte al unui partid politic.5 . claritatea.5 p SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi dacă. 77 alin.cazurile de refuz al detaşării – 6 situaţii x0. fiind funcţionar public. de acelaşi grad profesional cu îndeplinirea condiţiilor specifice) -3 x 2 . logica exprimării ideilor – 5 puncte .alte situaţii ( cercetare administrativă.2 puncte . art. coerenţa şi logica exprimării ideilor -5 p SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi asemănările şi deosebirile dintre mutarea temporară şi mutarea definitivă a funcţionarilor publici.identificare normă de conduită generală art. claritate în exprimare. în calitate de funcţionar public îmi este interzis să fac parte din organele de conducere ale partidelor politice -5 puncte .6 puncte .condiţii -1 punct detaşarea înalţilor funcţionari publici 2 puncte . art. coerenţa şi logica exprimării ideilor .detaşarea funcţionarilor publici cu statut special . în cazul în care.motivare soluţie – Am în vedere faptul că. urmărire penală) . claritatea. pe funcţie publică echivalentă de aceeaşi categorie.capacitatea de analiză si sinteză.prezentarea deosebirilor pentru fiecare tip de mutare (pe funcţie publică de nivel inferior se poate dispune numai mutarea definitivă.2 puncte . . 91 . acceptaţi? – 20 de puncte BAREM CORECTARE .prezentarea elementelor comune celor două tipuri de mutare (se dispune de conducător sau se solicită de funcţionarul public. (1) Legea 188/1999– 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte . după caz. clasă şi.20 puncte BAREM CORECTARE Art.3 puncte . (5). 86 alin.capacitate de analiză. cu repartizarea postului numai mutarea definitivă sau temporară dispusă de conducător. 44 alin. perioadele)3 x 2 6 puncte mutarea înalţilor funcţionari publici 1 punct .

(3) / Cod art 17 . claritatea. 77.5 puncte .5 puncte SUBIECT Descrieţi. 101 condiţii – 5x1 – 5 puncte . 20 puncte BAREM CORECTARE Art. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Descrieţi o situaţie care constituie abatere disciplinară şi conduita superiorului ierarhic în cazul în care o constată. (1) descrierea situaţiei – 6 puncte încadrarea faptei 4 puncte .identificarea activităţilor care implică prerogative de putere publică . activităţile ce presupun exercitarea prerogativelor de putere publică ce se desfăşoară în cadrul instituţiei pentru care candidaţi şi conduita funcţionarilor publici în procesul de folosire a prerogativelor de putere publică. 78. în mod punctual şi succint. art. Dezvoltaţi şi comentaţi destituirea ca sancţiune disciplinară. coerenţă şi logica exprimării ideilor .motivarea măsurilor dispuse: obligaţie prevăzută de lege .folosirea prerogativelor de putere publică.descrierea conduitei superiorului ierarhic: sesizarea comisie de disciplină – 3 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE -Statut art.aplicarea la situaţia concretă a instituţiei . descrieţi şi motivaţi măsurile care se impun a fi luate în acest caz. 2 alin. claritate.capacitatea de analiză si sinteză.capacitate de analiză şi sinteză.20 puncte BAREM CORECTARE Art. 97. .2 puncte . . art. 79 alin.5 puncte .destituirea se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică. art.SUBIECT Enumeraţi condiţiile în care poate avea loc încetarea raporturilor de serviciu. ca sancţiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile funcţionarului public – 2 puncte cazuri – 2 cazuri x3 – 6 puncte comunicare act administrativ – 2 puncte .5 puncte . Încadraţi fapta. interdicţii.

Comentarii privind posibilitatea de negociere a elementelor prevăzute în mod obligatoriu în actul administrativ de numire.5 puncte . 106 alin.consecinţă a regimului juridic aplicabil funcţionarilor publici – 5 puncte . (1) şi (3).obligaţii care derivă din principiul subordonării ierarhice (coordonarea) art. art.4 x 2. 62 competenţa de numire – 3 puncte .identificarea şi comentarea obligaţiilor – 5 x 3 puncte – 15 puncte Exemple: . 56 .comentarii asupra posibilităţii de negociere .5 puncte SUBIECT Care sunt modalităţile de ocupare a funcţiilor publice? Prezentaţi patru cazuri de „alte modalităţi” de ocupare prevăzute expres de Legea nr. coerenţa şi logica exprimării ideilor. claritate. (2) . (3). claritatea.. a elementelor cuprinse obligatoriu în actul administrativ de numire şi anexa – fişa postului – 8 x 0. coerenţă şi logica exprimării ideilor .5 10 puncte art.capacitatea de analiză şi sinteză. 99 alin. 91 alin.5 puncte SUBIECT Numirea funcţionarilor publici. art.5 puncte – 4 puncte .depunerea jurământului şi consecinţa nedepunerii acestuia –3 puncte . art. 100 alin. art. (2). coerenţă şi logica exprimării ideilor .20 puncte BAREM CORECTARE Art. . 188/1999 .capacitate de analiză şi sinteză..5 puncte SUBIECT Identificaţi şi comentaţi cinci obligaţii ale funcţionarilor publici de conducere faţă de funcţionarii publici de execuţie.20 puncte BAREM CORECTARE art.modalităţile de ocupare a funcţiilor publice .capacitate de analiză şi sinteză. (5). claritate.alte modalitati prevazute expres de prezenta lege – minim 4 cazuri . .identificarea formei. -20 puncte BAREM CORECTARE . 111 alin.

20 puncte BAREM CORECTARE art. 84 Art. claritatea.obligaţii în procesul de stabilire a necesităţilor de perfecţionare profesională – art.capacitatea de analiză şi sinteză. 2 alin.3 lit.Alegeti cate un exemplu de indatorire a carei incalcare atrage răspunderea funcţionarului public. 1-3 5 puncte art. pentru fiecare categorie de răspundere a functionarului public – 20 puncte BAREM Art. 43-49 Art.informarea cu privire la deciziile care îl privesc în mod direct – art. 5 alin 13 5 puncte comentariu 5 puncte . 77 Art.5 puncte SUBIECT Ordonaţi minim 7 îndatoriri ale funcţionarilor publici în funcţie de importanţa pe care considerati ca o are fiecare.g) .5 puncte CORECTARE ( 7x1) 7 puncte exemplu 2 puncte exemplu 2 puncte exemplu 2 puncte exemplu 2 puncte sinteză.Capacitatea de analiză şi ideilor .(2) . . coerenţa şi logica exprimării ideilor . coerenţa şi logica exprimării SUBIECT Alegeti două dintre cele mai eficiente şi rapide modalităţi de ocupare a posturilor vacante din instituţiile publice şi argumentati care dintre ele este cea mai indicată.28 .5 puncte SUBIECT Analizati si comentati asemanarile si deosebirile dintre functionarii publici si functionarii publici cu statute speciale .capacitatea de analiză şi sinteză. în funcţie de etapele care trebuiesc îndeplinite până la numire.sprijinirea iniţiativelor şi propunerilor motivate care pot conducere la eficientizarea activităţii autorităţii /instituţiei publice – art. claritatea.28 . 83 Art. – 20 puncte . 86 . claritatea.43 alin. coerenţa şi logica exprimării ideilor.

art. art. 94 alin.capacitatea de analiză si sinteză. art. (2).BAREM CORECTARE . art. 95. art. coerenţa şi logica exprimării ideilor . 87 alin. a)-e).se dispune prin act administrativ . alin.obligaţii funcţionar public ( la suspendare .6 puncte argumentarea soluţiei 2 x 4.obligaţie instituţie (suspendarea .5 9 puncte Exemple (art. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte . la revenire . se rezervă postul. se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare – 6 puncte competenţa emiterii actului administrativ – 1 punct . se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare. claritatea. nu pot fi modificate/ înceta raporturile de serviciu.se constată prin emiterea actului administrativ.cerere scrisă. – 20 puncte BAREM CORECTARE Art. Precizaţi care sunt obligaţiile funcţionarului public şi ale autorităţii sau instituţiei publice pentru suspendarea raporturilor de serviciu şi reluarea activităţii. (1) şi (3). reluarea . 90 alin(1)-(8). (2). Prezentaţi situaţiile în care pentru realizarea mobilităţii este necesar acordul scris expres al funcţionarului public. (2) lit. termen. 66 lit. art.a. termen) 4x2 puncte – 8 puncte .cerere scrisă.) enumerarea modalităţilor – 5 x1 p – 5 puncte delegarea peste 60 zile/an – 2 puncte detaşarea peste 6 luni – 2 puncte detaşare pe funcţie publică inferioară – 2 puncte transfer în interesul serviciului – 2 puncte mutare definitivă dispusă de conducător – 2 puncte . claritatea. (3).Capacitatea de analiză şi sinteză.identificarea modalităţilor de ocupare . art. (3). (3). coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Un funcţionar public solicită suspendarea raporturilor de serviciu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. claritatea. art.2 x 3 .capacitatea de analiză si sinteză. 90 alin.5 puncte SUBIECT Enumeraţi modalităţile de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici. 88 alin. 89 alin. 91 alin. 96 . 104 alin (1)-(8)) . 26. – 20 puncte BAREM CORECTARE Art.

) . în ce condiţii – 20 de puncte BAREM Art. art. 86. precum şi în situaţia în care se dispune achitarea sau încetarea procesului penal. – 20 puncte BAREM CORECTARE Art. Unul dintre aceştia este trimis în judecată. Descrieţi obligaţiile instituţiei publice în această situaţie. iar pentru cel de-al doilea s-a început urmărirea penală. vor fi achitate drepturile salariale. perioada de stagiu nu constituie vechime necesară pentru ocuparea unei funcţii publice – 1 punct . reluarea . claritatea. doi funcţionari publici au săvârşit infracţiuni în legătură cu serviciul. se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare – 10 puncte .trimitere în judecată – se constată suspendarea de drept.SUBIECT La nivelul unei instituţii publice. 61 obiectul perioadei de stagiu – 4 puncte durata – 3 puncte realizarea evaluării – 1 punct . se emite act administrativ. 11. se dispune mutarea temporară – 5 puncte .la eliberare.rezultatul evaluării – ( numire/eliberare ) 2x3 puncte – 6 puncte . funcţionarul public îşi reia activitatea. nu pot fi modificate/ înceta raporturile de serviciu. – 20 puncte BAREM CORECTARE Art. la achitare sau încetare proces penal .capacitatea de analiză si sinteză. (3). art. 60. se rezervă postul.capacitatea de analiză si sinteză. actul administrativ se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare.urmărire penală – dacă fapta poate influenţa cercetarea. (1) lit. claritatea.se dispune prin act administrativ . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Precizaţi dacă funcţionarii publici beneficiază de dreptul de asociere şi dacă da. 94 alin. art. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Trataţi perioada de stagiu a funcţionarilor publici. m.suspendarea încetează. 26 alin. CORECTARE 29 .

prezentarea situaţiei celorlalţi funcţionari publici.precizarea că dreptul de asociere sindicală este garantat.(1) – 2 puncte .1 punct .precizarea că funcţionarii publici se pot organiza în asociaţii profesionale sau cu scop în protejarea intereselor profesionale. adera şi exercita orice mandat în cadrul organizaţiilor sindicale.5 puncte SUBIECT Prezentaţi sintetic asemănările şi deosebirile dintre promovarea şi recrutarea funcţionarilor publici – 20 puncte BAREM CORECTARE .capacitatea de analiză şi sinteză. 70-71)– 1 punct .condiţiile de vechime în specialitatea studiilor pentru recrutare (art. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Un serviciu de resurse umane are în componenţă 8 posturi din care un post de conducere de şef serviciu.precizarea că funcţionarii publici pot înfiinţa.prezentarea situaţiei înalţilor funcţionari publici ce au calitatea de ordonatori principali de credite aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale.2 puncte . coerenta şi logica exprimării ideilor . 58 alin.20 puncte BAREM CORECTARE .competenţele de organizare a concursului de recrutare pentru funcţiile publice (art. Sunt ocupate 6 posturi de executie. (5) şi (6)) 2 puncte .Promovarea pe funcţii publice de conducere (art. 68)– 1 punct Promovarea rapidă (art. 64 -65)– 2 puncte Promovarea în clasă (art.capacitatea de analiză şi sinteză. claritatea. 57 alin. 54 2 punct . 4 posturi de consilier superior şi 3 posturi de referent superior.obligativitatea solicitării avizului privind funcţiile publice.. potivit art.107 alin.eliberarea din funcţie a funcţionarilor publici cărora li s-au desfiinţat . 66) – 2 puncte condiţiile generale prevăzute la art. claritatea. Acest serviciu se reorganizeaza la nivel de compartiment cu 5 posturi de consilier superior. 1 post este vacant (referent). (1) şi (2)) 2 puncte prezentare comparativ-sintetică – 3 puncte .3 puncte .4 puncte .-5 puncte . Ce obligaţii revin conducătorului instituţiei publice în această situaţie în conformitate cu Statutul funcţionarilor publici? .Promovarea în grad profesional (art..

claritatea.(1) – 5 puncte . raspunderea penala-2.(2) – 5 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Unul dintre principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice este principiul responsabilităţii în conformitate cu prevederile legale.5puncte. potivit art. 111 alin.20 puncte BAREM CORECTARE .(1) lit. claritatea.capacitate de analiza si sinteza.identificarea celor patru tipuri de răspunere aplicabile funcţionarilor publici 10 puncte ( raspunderea disciplinara – 2.. claritatea. raspunderea civila-2.(3) – 5 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE .100 alin.107 alin.a) şi alin.99 alin (1) lit b) si alin. Raportul de serviciu reprezintă un raport de muncă.obligativitatea solicitarii avizului privind functiile publice.conform principiului responsabilităţii.posturile şi prezentarea procedurii potrivit art. funcţia publică trebuie exercitată în conformitate cu prevederile legale.stabilirea de functii publice potrivit art.d -5 puncte .capacitate de analiza şi sinteza. raspunderea contraventionala2.5 puncte.numirea funcţionarilor publici în condiţiile art. coerenta si logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT În cuprinsul Statutului funcţionarilor publici se face referire la raportul de serviciu al functionarului public. e) – 5 puncte .(2)-(7) – 8 puncte . Ce reprezinta acest principiu şi precizati care sunt dispozitiile Statutul funcţionarilor publici în care este materializat acesta.capacitate de analiza si sinteza.5puncte. prevazuta de lege.5puncte) .alta modalitate de ocupare a unei functii publice.3 lit. în . iar incălcarea acestora atrage răspunderea titularului funcţiei publice art. potrivit art 56 lit. coerenta si logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Ce presupune modificarea calitatii posturilor de natură contractuală în funcţii publice în conformitate cu prevederile Statutului funcţionarilor publici şi care sunt obligaţiile conducătorului instituţiei/autorităţii publice? .

capacitate de analiză şi sinteză. privind Codul de conduită a funcţionarilor publici SUBIECT Identificaţi normele generale de conduită ale funcţionarilor publici corelate fiecărui principiu care stă la baza exercitării funcţiei publice.e). potrivit art. .(2) – 3 puncte .intelesul legii? Argumentaţi din punct de vedere al noţiunii.2 alin. a) .noţiunea de funcţie publică . al numirii şi al incompatibilităţii. (2). al atribuţiilor exercitate.6 – 4 puncte . claritatea. 7/2004 (r1).188/1999) – 3 puncte .3 din Legea nr. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte Legea nr.identificarea principiilor care stau la baza exercitării funcţiei publice (art. 49 – 3 puncte .519 din Legea nr.5puncte SUBIECT Prezentaţi interdicţiile stabilite de lege pentru funcţionari publici în scopul de a nu aduce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.4 alin. 20 puncte BAREM CORECTARE . claritate.20 puncte BAREM CORECTARE .(1) .obligativitatea respectarii conflictului de interese si al incompatibilitatii art.art. lit.10 puncte (5x2) exemplul prezentat 5 puncte .enumerarea interdicţiilor ( art. Daţi un exemplu care se înscrie în această normă.corelarea principiilor cu normele de conduită – 5 puncte . alin.(1) şi alin.identificarea activităţilor/categoriilor care nu intra sub incidenta Statutului.identificarea activitatilor care implică exercitarea prerogativelor de putere publică art.(3)4 puncte .prezentarea raportului de serviciu potrivit art.capacitatea de analiză şi sinteză.1 punct . coerenţă şi logica exprimării ideilor . 2 alin. 20 puncte BAREM CORECTARE .7/2004) – 7 puncte .identificarea normelor generale de conduită a funcţionarilor publici (art. 7.

coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Prezentaţi obligaţiile funcţionarilor publici în ceea ce priveşte respectarea cadrului relaţiilor în exercitarea funcţiei publice.5puncte SUBIECT Descrieţi o situaţie care ar reprezenta o încălcare a normelor de conduită privind cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice a.2 -prezentarea obiectivelor6 puncte -prezentarea celor trei metode de realizare a obiectivelor.9 puncte . precum şi cu persoanele fizice sau juridice – 10 puncte exemplul prezentat 5 puncte -capacitate de analiză şi sinteză. 20 puncte BAREM CORECTARE art. coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Precizaţi care sunt obiectivele codului de conduită al funcţionarilor publici şi care sunt metodele prin care acestea se realizează. b) – 5 puncte -capacitate de analiză şi sinteză. a) – 5 puncte -pct.Arătaţi ce măsuri aţi lua în situaţia în care aţi fi superiorul direct al funcţionarului public care nu a respectat normele de conduită privind cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice. claritate. b. claritate. claritate.12 -descriere5 puncte -pct. coerenţă şi logica exprimării ideilor . Daţi un exemplu de posibilă încălcare a acestei norme..12 -obligaţiile funcţionarilor publici în relaţiile cu personalul din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. 20 puncte BAREM CORECTARE art.capacitate de analiză şi sinteză. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.Identificaţi consecinţele acestei fapte.

20 puncte BAREM art. coerenţa şi logica exprimării ideilor . coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Prezentaţi comparativ rolul Agenţei Naţionale a Funcţionarilor Publici( ANFP ) şi rolul autorităţilor şi instituţiilor publice în coordonarea. 20 puncte BAREM CORECTARE art.3 lit. claritatea.3 analiza exemple CORECTARE lit.3 x 5.5 puncte SUBIECT Având în vedere principiul general privind imparţialitatea şi independenţa în exercitarea funcţiei publice analizaţi trei norme din Codul de conduită al funcţionarilor publici care să reflecte acest principiu.e) . claritatea.5 puncte SUBIECT Având în vedere principiul general privind prioritatea interesului public în exercitarea funcţiei publice. analizaţi trei norme care să reflecte acest principiu.capacitatea de analiză şi sinteză. 20 puncte BAREM CORECTARE Capitolul III rolul ANFP 5 puncte rolul autorităţilor şi instituţiilor publice 5 puncte analiza comparativă 5 puncte .detalierea normei generale privind participarea la procesul de luare a deciziilor . coerenţa şi logica exprimării ideilor .b) -15 puncte orientative normelor identificate- 3 x 5 .capacitate de analiză şi sinteză.15 puncte exemple orientative folosirea prerogativelor de putere publică .detalierea normei generale privind obiectivitatea în evaluare . monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională.prezentarea celor 3 exemple . claritate.-capacitate de analiză şi sinteză.

art.capacitate de analiză. Ideea spotului este că dacă centurile produse de firma respectivă rezistă în medie 5 ani la folosirea zilnică a poliţiştilor locali. coerenţa. funcţionarilor publici le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale. 19 alin (1) ..restricţionarea furnizării informaţiilor . pentru următorul caz. 19 alin (2) 5 puncte .posibilitatea de a achiziţiona împreună cu excepţiile . claritatea. -5 puncte . acceptaţi propunerea/oferta făcută: sunteţi poliţist local şi o firmă care confecţionează articole de pielărie vă propune să deţineţi rolul principal într-un spot publicitar pentru curele / centuri. deoarece în considerarea funcţiei publice deţinute. închiriere . claritate în exprimare. acestea vor rezista o viaţă în condiţiile unui utilizator privat.precizarea interdicţiilor după încetarea raportului de serviciu . coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte . concesionări sau închirieri . claritatea şi logica exprimării ideilor .art.limitarea participării la achiziţii.capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte . logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Enumeraţi şi detaliaţi limitările la care sunt supuşi funcţionarii publici în ceea ce priveşte participarea la achiziţii. concesionări sau închirieri ale bunurilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale – 20 de puncte BAREM CORECTARE .aplicarea în mod corespunzător pentru concesionare.art.capacitatea de analiză şi sinteză. 19 alin (3) .precizări privind dezvăluirea informaţiilor care au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea informaţii utilizarea resurselor publice . – 20 de pct BAREM CORECTARE art.5 puncte . 11 identificare normă de conduită generală – 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte .motivare soluţie – Nu.5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi dacă.

identificare normă de conduită generală – art.capacitatea de analiză şi sinteză. logica exprimării ideilor – 5 p SUBIECT Comentaţi folosirea prerogativelor de putere publică. în cazul în care. un prieten vă cere informaţii referitoare la recuperarea în justiţie a unei taxe pe care acesta a achitat-o instituţiei dumneavoastră.capacitate de analiză. 17: .interdicţia folosirii în alte scopuri a prerogativelor funcţiei publice – 2 puncte interdicţia urmăririi de foloase – 2 puncte interdicţia de folosire a poziţiei oficiale– 2 puncte .) – 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte . corectitudine şi amabilitate – 2 puncte .Motivare soluţie – obligaţia de a nu acorda asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statutului sau a instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea – 5 puncte . – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art.obligaţia de a avea o atitudine imparţială şi justificată.obligaţia de a nu aduce atingere onoarei. – 20 de puncte BAREM CORECTARE . (2) lit.interdicţia de a impune altor funcţionari publici înscrierea în organizaţii sau asociaţii – 2 puncte . coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi dacă. de a respecta principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice – 3 puncte Art.SUBIECT Descrieţi cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice şi folosirea prerogativelor de putere publică. îi oferiţi informaţiile solicitate. fiind funcţionar public în cadrul unei Direcţiei Generale Judeţene a Finanţelor Publice.obligaţia de a avea un comportament bazat pe respect. 7 alin. e. bună-credinţă. claritatea. reputaţiei şi demnităţii – 2 puncte . 12: . claritate în exprimare. – 20 de puncte .

asigurarea egalităţii de şanse şi tratament – 3 puncte .obligaţia funcţionarilor publici de conducere de a aplica obiectiv criteriile de evaluare – 3 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. claritatea.capacitatea de analiză şi sinteză. 18: .interdicţia folosirii în alte scopuri a prerogativelor funcţiei publice – 4 puncte interdicţia urmăririi de foloase – 4 puncte .obligaţia de a folosi timpul de lucru şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute – 4 puncte . claritatea. – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi normele de conduită profesională a funcţionarilor publici privind utilizarea resurselor publice.interdicţia de a promite luarea unei decizii şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat – 3 puncte Art.obligaţia de folosire utilă şi eficientă a banilor publici – 4 puncte . – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art. 17: .obligaţia de a acţiona conform prevederilor legale şi de a exercita capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial – 3 puncte .interdicţia de impune altor funcţionari publici înscrierea în organizaţii sau asociaţii – 3 puncte .BAREM CORECTARE Art. 15 . 16 .interdicţia de a folosi timpul de lucru ori logistica pentru realizarea activităţilor publicistice în interes personal sau pentru activităţi didactice – 3 puncte .interdicţia de folosire a poziţiei oficiale – 4 puncte . coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Descrieţi conduita funcţionarilor publici în procesul de luare a deciziilor şi evaluare a competenţei profesionale.obligaţia de a acţiona ca un bun proprietar – 4 puncte .

un reprezentant al unui post TV local vă solicită informaţii privind starea unui dosar pe care acesta l-a depus cu 3 săptămâni înainte. claritate în exprimare. 10: . – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art.relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici desemnaţi – 2 puncte . Ştiţi că dosarul este soluţionat pozitiv şi că poate fi ridicat de către deponent oricând între orele 08-16 de la registratura instituţiei.12 – 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte .-5 puncte .interdicţia funcţionarilor de conducere de a favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcţia publică – 3 puncte . logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi normele de conduită profesională a funcţionarilor publici privind activitatea publică şi activitatea politică. – 3 puncte Art.prezentarea celor 4 interdicţii x 2 puncte fiecare – 8 puncte .capacitate de analiză.capacitatea de analiză şi sinteză. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz: La ieşirea din instituţia în care sunteţi încadrat ca funcţionar public. dacă funcţionarul public nu este desemnat în acest sens. claritatea. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte .motivare soluţie – Da..identificare normă de conduită generală art. claritatea. 9: .obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial.capacitatea de analiză şi sinteză. Îi comunicaţi reprezentantului postului TV informaţia? – 20 pct BAREM CORECTARE .respectarea limitelor mandatului de reprezentare – 2 puncte . deoarece calitatea acestuia în relaţia cu funcţionarul public este de beneficiar al serviciilor publice-funcţionar public iar nu de reprezentant al presei-funcţionar public.

desemnarea unui funcţionar public cu atribuţii de etică – 2 puncte . claritate în exprimare. 9 alin. . 21: .temeiul în care CORECTARE 21: funcţionarului public – 2 puncte acestuia – 3 puncte se exercită atribuţiile acestuia – 1 punct .capacitatea de analiză şi sinteză.comunicarea rapoartelor şi rolul acestora – 4. logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Cu ce scop şi în ce condiţii un funcţionar public îndeplineşte atribuţii de consiliere etica şi monitorizare a respectării normelor de conduita? Prezentaţi o situaţie care v-ar determina să vă adresaţi funcţionarului public cu atribuţii de consiliere etică.4 puncte .5 puncte Art. monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională? – 20 puncte BAREM CORECTARE Art.identificare normă de conduită generală art.capacitate de analiză. (1)– 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte . coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz: la ieşirea din primăria în care sunteţi încadrat ca funcţionar public cu atribuţii exclusive în domeniul economic. 22: .cuprinsul raportului anual elaborat de către ANFP– 4 date x 1 punct .atribuţiile acestuia – 3 atribuţii x 1. un reprezentant al unui post TV local vă solicită informaţii privind stadiul unei acţiuni publice a primăriei. deoarece relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici desemnaţi în acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. claritatea.motivare soluţie – Nu.5 puncte .SUBIECT Comentaţi rolul autorităţilor şi instituţiilor publice în coordonarea. desemnarea atribuţiile .5 puncte fiecare – 4. în condiţiile legii. – 20 de puncte BAREM Art.5 puncte . Îi comunicaţi reprezentantului postului TV informaţia? – 20 de pct BAREM CORECTARE .

20: . logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Detaliaţi rolul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în coordonarea. 18 alin. deoarece funcţionarii publici au obligaţia să folosească timpul de lucru numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute 5 puncte .identificare normă de conduită generală – art.P.N. claritate în exprimare.analizarea celor 3 atribuţii ale A.capacitatea de analiză şi sinteză. x 2 puncte fiecare – 6 puncte .modalitatea de transmitere a rapoartelor – 1 punct . coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz: sunteţi funcţionar public iar şeful ierarhic superior vă roagă să îi achiziţionaţi medicamente în timpul programului de lucru. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz: un cetăţean vă atrage atenţia asupra faptului că în instituţia în care lucraţi ca .cuprinsul raportului anual elaborat de către ANFP– 4 date x 1 punct .interdicţia de a influenţa derularea procedurii de lucru a comisiilor de disciplină – 5 puncte Art. 22: . claritatea.motivare soluţie – Nu.4 puncte . (2) – 5puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte .capacitate de analiză.capacitatea de analiză şi sinteză.F. claritatea. monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională ale funcţionarilor publici – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art. Acceptaţi rugămintea acestuia? 20 puncte BAREM CORECTARE .prezentarea aspectelor legate de baza de date în care sunt centralizate aceste rapoarte x 1 punct de fiecare – 3 puncte situaţia prezentată 5 puncte .

într-un loc vizibil după care îl afişez. claritatea.5 puncte SUBIECT Analizaţi comparativ libertatea opiniilor. coerenta şi logica exprimării ideilor . 6: Loialitatea faţă de Constituţie şi lege – 5 puncte Art. 8 3 puncte descrierea activităţii publice – art.descrierea celor 5 interdicţii ale funcţionarilor publici .funcţionar public responsabil de relaţii publice nu este afişată Legea nr.precizarea că primele 4 interdicţii se aplică şi după încetarea raportului de serviciu.obligaţia de a apăra prestigiul autorităţii sau instituţiei publice .motivare soluţie – Solicit imediat şefului ierarhic permisiunea de a afişa Codul de conduită la sediul instituţiei publice. Cum reacţionaţi? – 20 de puncte BAREM CORECTARE Identificare normă de conduită generală – art.5p identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte . claritate în exprimare. – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art.capacitatea de analiză şi sinteză. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici. pentru o perioadă de 2 ani 2. 7: .5 puncte .5 puncte . 9 3 puncte descrierea activităţii politice – art. logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Descrieţi şi comentaţi loialitatea faţă de Constituţie şi lege şi loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice ale funcţionarilor publici. activitatea publică şi activitatea politică a funcţionarilor publici.5 puncte .descrierea libertăţii opiniilor în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu – art.capacitate de analiză.2. republicată. 25 .5 puncte . – 20 de puncte BAREM CORECTARE .modul în care se realizează dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public 2. 10 3 puncte analiza comparativă 6 puncte . afişarea constituind obligaţie prevăzută de lege în sarcina instituţiei publice 5 puncte .2.

115). – 5 puncte .115)7 puncte . 20 puncte BAREM CORECTARE Art. coerenta şi logica exprimării ideilor .capacitate de analiză şi sinteză. claritate.capacitatea de analiză şi sinteză. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.5 puncte SUBIECT Prezentaţi principiile generale care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici. claritate.în cadrul democraţiei constituţionale statul funcţionează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în organizarea statului ( art.3 9 principii x 1 punct = 9 puncte comentariu 6 puncte . Dreptul Guvernului de a reglementa la nivel de normă primară (de lege). claritatea.dreptul Guvernului de a reglementa la nivel de lege este stabilit în Constituţie. coerenţă şi logica exprimării ideilor .controlul Parlamentului asupra Guvernului în situaţia delegării legislative ( art. coerenţă şi logica exprimării ideilor . -3 puncte .3 9 principii x 1 puncte = 9 puncte comentariu 6 puncte -capacitate de analiză şi sinteză.20 puncte BAREM CORECTARE .1). Comentaţi principiul supremaţiei Constituţiei şi a legii.delegarea legislativă.5 puncte SUBIECT Principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în organizarea statului. legislativă şi judecătorească. Comentaţi principiul imparţialiăţii şi independenţei. distincţia între ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă (art.puterea executivă..5 puncte SUBIECT Prezentaţi principiile generale care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici. . potrivit Constituţiei României.

. coerenţa şi logica exprimării ideilor.20 puncte BAREM CORECTARE .20 puncte . republicată. prevăzute de Legea nr. claritatea.capacitatea de analiză şi sinteză. coerenţa şi logica exprimării ideilor. cu modificările şi completările ulterioare. II al Constituţiei României x 3 p fiecare – 15 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. .188/1999 „Drepturile funcţionarilor publici”)– 10 puncte . republicată.( 5 puncte) SUBIECT Descrieţi 5 (cinci) drepturi şi libertăţi fundamentale. coerenţa şi logica exprimării ideilor.20 puncte BAREM CORECTARE .capacitatea de analiză şi sinteză.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. coerenţa şi logica exprimării ideilor.5 puncte SUBIECT Munca şi protecţia socială a muncii.capacitatea de analiză şi sinteză.drept fundamental prevăzut de Constituţia României.descrierea a 5 drepturi şi libertăţi fundamentale din Cap. .descrierea dreptului fundamental la muncă şi protecţia socială ( art. . Dezvoltarea acestui drept în Legea nr. 188/1999. claritatea. . .20 puncte BAREM CORECTARE art. ..41 din Constituţia României)-5 puncte . 4 alin. aşa cum sunt acestea prevăzute în Constituţia României. cu modificările şi completările ulterioare. claritatea. . (2) -5 puncte art.dreptul la muncă şi protecţia socială a muncii în legislaţia funcţiei publice şi a funcţionarilor publici (selecţie din secţiunea I a Capitolului V din Legea nr. potrivit Constituţiei României şi prezentaţi condiţiile de exercitare a acestuia. claritatea. 16 -10 puncte .5 puncte SUBIECT Trataţi egalitatea în drepturi a cetăţenilor.5 puncte SUBIECT Descrieţi şi comentaţi dreptul la grevă.

claritatea.20 puncte BAREM CORECTARE . art.II. 95 Legea nr.5 puncte -functionarii publici pot fi alesi. cerere cu 48 de ore – 2 puncte constatare prin act administrativ – 2 puncte . . aşa cum sunt acestea stabilite prin Constituţia României. 30. cap. 5 puncte.5 puncte SUBIECT Dreptul la la învăţătură şi accesul la cultură.capacitatea de analiză şi sinteză. concediu de odihna. coerenţa şi logica exprimării ideilor.suspendarea raportului de serviciu: la iniţiativa funcţionarului public – 2 puncte. 43 Constituţia României.27-42 / Constitutie-tit.5 puncte -dreptul la salariu aferent muncii depuse. art.II -dreptul la opinie/libertatea de exprimare – 1 punct -interzicerea oricărei discriminări/egalitatea în drepturi – 1 punct -dreptul la grevă /dreptul la grevă 1 punct -dreptul de a fi informat /dreptul la informaţie 1 punct -asocierea în organizaţii profesionale sau in alte -1. drepturi ce-şi au izvorul în drepturile şi libertăţile fundamentale prevăzute de Constituţia României.5 puncte SUBIECT Prezentaţi drepturile funcţionarilor publici prevăzute de Statutul funcţionarilor publici. in conditiile legii /dreptul de a fi ales 1.dreptul la învăţătură – 10. proteze si medicamente /dreptul la ocrotirea sănătăţii -2 puncte -capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte -organizatii avand ca scop protejarea intereselor 1. durata normala a 1. coerenţa şi logica exprimării ideilor.5 puncte -profesionale/dreptul de asociere 1.5 puncte -functionarii publici beneficiaza de asistenta medicala. .descrierea dreptului prevăzut de Constituţia României– 5 puncte . concedii medicale si la alte concedii/munca şi protecţia socială a muncii 1. . claritatea. conditii normale de munca si igiena.5 puncte -timpului de lucru.4 puncte .BAREM CORECTARE art. alin (1) – (7) .identificarea ca drept în Statut şi descriere. 5 puncte – 7 x 1. 32.20 puncte BAREM CORECTARE Statut art. . art. 188 .

.7/2004. potrivit Legii nr. republicată7. alin (1) – (3) . 33. 8 din Legea 7/2004. cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr.accesul la cultură – 4. coerenţa şi logica exprimării ideilor.capacitatea de analiză şi sinteză.20 puncte BAREM CORECTARE Art.activitatea politică a funcţionarilor publici potrivit Legii nr. republicată.53).capacitatea de analiză şi sinteză.restrângerea exerciţiului unor drepturi.art. republicată.. 29.5 puncte art. .libertatea de exprimare .5 puncte SUBIECT Trataţi comparativ textul constituţional referitor la libertatea de exprimare şi norma generală de conduită profesională a funcţionarilor publici privind libertatea opiniilor prevăzută de Legea nr. art.188/1999.5 pct SUBIECT Restrângerea exerciţiului unor drepturi potrivit Constituţiei României şi activitatea politică a funcţionarilor publici. republicată.5 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor.capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte . cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 5 puncte – 3 x 1. (6) din Constituţia României (2003). 30 alin. .20 puncte BAREM CORECTARE .7/2004. . . coerenţa şi logica exprimării ideilor. 30 . . . art. claritatea.libertatea conştiinţei – libertatea gândirii şi a opiniilor – 2 puncte libertatea conştiinţei – 2 puncte cultele religioase – 3 puncte dreptul părinţilor şi a tutorilor – 1 puncte . consacrate prin Constituţia României. potrivit Constituţiei României ( art.5 puncte SUBIECT Comentaţi noţiunile de libertate a conştiinţei şi libertate de exprimare. claritatea. republicată.7.5 puncte.inviolabilitatea libertăţii exprimării – 2 puncte libertatea presei – 2 puncte interdicţii – 3 puncte .188/1999.7/2004. claritatea.20 puncte BAREM CORECTARE .

în acest scop.20 puncte BAREM CORECTARE fidelitatea faţă de ţară este sacră. claritatea.20 puncte BAREM CORECTARE .188/1999)5 puncte . precum şi militarii. republicată. cu modificările şi completările ulterioare. începerea mandatului şi durata lui.prezentarea diferenţelor de esenţă dintre cele două jurăminte (izvor de drept. .5 puncte SUBIECT Comentaţi dreptul de asociere al funcţionarilor publici din perspectiva Constituţiei României şi Legea nr. 6 puncte . 6 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi. republicată. prevăzut de Statutul funcţionarilor publici. claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor.104 din Constituţie şi art. efectele nedepunerii) – 10 puncte . forma. coerenţa şi logica exprimării ideilor.5 puncte SUBIECT Comentaţi fidelitatea faţă de ţară ca îndatorire fundamentală a funcţionarilor publici stabilită de Constituţia României şi de Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare.cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii publice.5 puncte SUBIECT Trataţi comparativ jurământul de credinţă depus de funcţionarii publici. . . .188/1999. miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului. de primul-ministru. claritatea. (6) şi (7) din Legea nr. 82.188/1999. depunerea.capacitatea de analiză şi sinteză.prezentarea dispoziţiilor legale (art. prevăzut de Constituţia României. 3 puncte . .20 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. vor depune jurământul cerut de lege. 83.consideraţii personale privitoare la importanţa asumării acestei îndatoriri în situaţia exercitării unei funcţii publice prin prisma depunerii jurământului de credinţă.republicată – 10 puncte . cu jurământul depus de Preşedintele României. coerenţa şi logica exprimării ideilor. 62 alin. .

Rolul sindicatelor. (3). claritatea.restrângerea exerciţiului unor drepturi. 188/1999 republicată. coerenţa şi logica exprimării ideilor.unct avocaţii poporului – 1 punct. . patronatelor şi a asociaţiilor profesionale.20 puncte BAREM CORECTARE .5 puncte . conform Constituţiei României şi al Legii nr.9 – 2 puncte Legea nr.suspendarea raporturilor de serviciu pe perioada exercitării mandatului – 2 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte SUBIECT Dreptul de asociere sindicală.nu pot face parte din partide politice: judecătorii Curţii Constituţionale – 1 p.40). exercitare aderare) – 2 puncte .BAREM CORECTARE . claritatea. alţii decât înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere care au calitatea de ordonator de credite – 3 puncte . .formele de manifestare a dreptului de asociere sindicală (înfiinţare. 188/1999 (r2) cu modificările şi completările ulterioare. . .dreptul de asociere al funcţionarilor publici în partide politice şi organizaţii sindicalelimite stabilite de legea organică. 29 garantarea dreptului – 2 puncte . 188/1999 – art.53). conform Constituţiei României.5 puncte .5 puncte . drept fundamental înscris în constituţia României ( art. astfel cum este reglementată de Constituţia României şi Legea nr.dreptul de asociere.5 puncte SUBIECT Interdicţia de a face parte din partide politice. 20 puncte BAREM CORECTARE Constituţie – descriere art.Constituţie art. 40 –2 puncte Rol – descriere art. 40 alin. cu modificările şi completările ulterioare. potrivit Constituţiei României ( art.obligaţiile înalţilor funcţionari publici şi a funcţionarilor publici de conducere care au calitatea de ordonator de credite privind alegerea în organele de conducere ale organizaţiei sindicale – 2 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor.capacitatea de analiză şi sinteză.drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici.

2 puncte. organizaţii cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice – 2 puncte. . poliţiştii – 1 punct şi alte categorii de funcţionari publici stabilite prin lege organică – 1 punct . 44 alin. (2) – identificarea categoriei înalţilor funcţionari publici – 3 puncte . art. claritatea.capacitatea de analiză şi sinteză.partide politice . 188/1999 (r2).5 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor.magistraţii – 1 punct. fundaţiile ori asociaţiile care funcţionează pe lângă partidele politice – 2 puncte .interdicţii: . membrii activi ai armatei – 1 punct.Legea nr.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.