CT Enumeraţi sancţiunile disciplinare ale funcţionarilor publici şi comentaţi modul de aplicare al acestora. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.

77 alin. (3) şi art. 78 - enumerarea sancţiunilor disciplinare – 4 sancţiuni x 1punct aplicarea mustrării scrise – 3 puncte aplicarea celorlalte sanctiuni – 5 puncte - condiţiile de aplicare a sancţiunii (cercetare prealabilă, audiere) – 3 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Tipuri de răspundere aplicabile funcţionarilor publici pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor de serviciu. Definiţi fiecare tip de răspundere în parte- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 75, art. 83, art. 84, art. 85, art. 86 - Răspundere disciplinară, contravenţională, civilă sau penală – 3 puncte Răspunderea disciplinară 3 puncte - Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici - 3 puncte - Răspunderea civilă a funcţionarului public – 3 puncte - Răspunderea funcţionarului public pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă - 3 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT În cadrul instituţiei publice au fost sancţionaţi disciplinar doi funcţionari publici. Primului funcţionar public i-a fost aplicată sancţiunea mustrării scrise în urmă cu 6 luni, iar celui de-al doilea sancţiunea retrogradării în funcţia publică pe o perioadă de 6 luni, în urmă cu 3 luni. Precizaţi şi motivaţi dacă se impune în vreun caz radierea de drept a sancţiunii disciplinare.- 20 puncte BAREM Art. Se CORECTARE 82 4 puncte

radiază

sancţiunea

mustrării

scrise

- Radiere mustrare scrisă - în termen de 6 luni de la aplicare – 3 puncte Motivare – prin efectul legii – 4 puncte - Retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an se radiază în termen de un an de la expirarea termenului pentru care a fost aplicată. – 4 puncte - Capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Aplicarea sancţiunilor disciplinare şi competenţa aplicării acestora, cu precizarea termenelor, condiţiilor de aplicare şi de radiere.Daţi un exemplu de sancţiune disciplinară şi precizaţi termenul de radiere a acesteia.- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 77 alin. (5), art. 78, art. 79 alin. (1) , art. 82 - identificarea termenului de aplicare a sancţiunii – 1 punct - identificarea modalităţilor de aplicare: persoana care are competenţa numirii, la propunerea comisiei de disciplină – 1 punct, direct de către conducător – 1 punct - identificarea condiţiilor de aplicare: cercetare prealabilă – 2 puncte, audiere funcţionar public – 2puncte, termenele de radiere – 3 puncte - constatare prin act administrativ, cu excepţia destituirii – 2 puncte exemplul prezentat 3 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Comentaţi situaţiile în care este angajată răspunderea civilă a funcţionarului public.- 20 puncte BAREM CORECTARE - enumerarea situaţiilor în care acesta se angajează – 3 situaţii x 2 p=6 puncte - enumerarea modalităţilor prin care se dispune repararea pagubei.- 2x2p= 4 puncte precizarea termenului de 30 de zile – 1 puncte - enunţarea posibilităţii funcţionarului de a se adresa instanţei de contencios.2 puncte - precizarea termenul de prescripţie de 3 ani, a dreptului conducătorului instituţiei de a emite ordinului/dispoziţiei de imputare de la data producerii pagubei.2 puncte

- capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Analizaţi prevederile legale privind răspunderea funcţionarului public pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă.- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 86 modalitatea de angajare a răspunderii– 3 puncte condiţiile în care are loc suspendarea – 4 puncte - măsurile dispuse în caz de achitare sau încetare a procesului penal – 4 puncte - condiţiile de sesizare a comisiei de disciplină – 2 puncte condiţiile de mutare – 2 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Detaliaţi prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare referitoare la perfecţionarea funcţionarilor publici.- 20 puncte BAREM CORECTARE art.50 din Legea nr.188/1999 -este un drept şi o obligaţie1punct -obligaţiile autorităţilor /instituţiilor publice 2 puncte -drepturile funcţionarilor publici pe perioada perfecţionării- 3 puncte -obligaţiile funcţionarilor publici în cazul cursurilor cu durată mai mare de 90 de zile5 puncte -precizarea studiilor ce nu constituie forme de perfecţionare profesională- 1 puncte -obligaţiile autorităţilor /instituţiilor publice privind planul de perfecţionare – 3 puncte -capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. Consecinţe asupra carierei funcţionarului public. Obligaţiile funcţionarilor publici de

conducere în acest proces. ( Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.7/ 2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată)- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 69 din Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificările şi completările ulterioare Procesul de evaluare. Calificative.5 puncte Consecinţe asupra carierei -5 puncte - Obligaţiile funcţionarilor publici de conducere. Obiectivitatea în evaluare- 5 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Modalitatea de planificare a resurselor umane prin raportare la planul de ocupare a funcţiilor publice, ca instrument managerial, conform dispoziţiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.- 20 puncte. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.23 din Legea nr.188/1999 -previzionarea modalităţilor de ocupare a funcţiilor publice pentru anul viitor6 puncte -elaborarea planului de ocupare a funcţiilor publice (conţinut, transmitere, aprobare)9 puncte -capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Numirea, eliberarea din funcţia publică şi evaluarea performanţelor individuale a înalţilor funcţionari publici, conform Legii nr. 188/1999 rep. 2 privind Statutul funcţionarului public.- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 19 şi art. 20 - enumerarea entităţilor competente a numi şi a elibera înalţii funcţionari publici, identificarea funcţiilor publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici raportat la acestea; - 2x5 puncte – 10 puncte evaluarea anuală – 1 punct evaluarea generală – 1 punct - competenţa de evaluare (comisia) - 1 punct, numirea comisiei – 2 puncte

coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi situaţiile în care raportul de serviciu al funcţionarului public poate înceta din motive imputabile acestuia. iar funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea acestuia într-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate.comentarii asupra impedimentelor generate de reorganizarea activităţii instituţiei sau autorităţii publice care necesită reducere de posturi. 101 .capacitatea de analiza şi sinteză. 96 alin. (2). inclusiv posturi ale căror titulari au raportul de serviciu suspendat – 5 puncte . în cazul obţinerii calificativului "nesatisfăcător" la evaluarea performanţelor profesionale individuale – 3 puncte Ca sancţiune disciplinară – 3 puncte .Situaţii: săvârşirea repetată a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecinţe grave – 3 puncte.Pentru incompetenţa profesională..20 puncte BAREM CORECTARE art. Termenul de comunicare al actelor administrative20 puncte BAREM CORECTARE Art.36.Actele administrative se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii – 3 puncte . art. claritatea.(3). 99 alin. claritatea.ocuparea postului pe durata suspendării prin concurs/redistribuire– 2 puncte .). d. art. s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate.. art. (3) prezentarea obligaţiei – 5 puncte . art. (1) lit. – 3 puncte .încetarea şi modificarea raportului de serviciu pe perioada suspendării – 3 puncte . 4 alin.capacitatea de analiza şi sinteză. coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Comentaţi obligaţia autorităţilor şi instituţiilor publice de a rezerva postul aferent funcţiei publice de execuţie. 99 alin. pe perioada suspendării raportului de serviciu precum şi măsurile pe care le poate lua conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în vederea desfăşurării în condiţii normale a activităţii.

claritatea.obligaţiile instituţiei în ceea ce priveşte eliberarea funcţionarilor publici din motive neimputabile lor (preaviz.capacitatea de analiza şi sinteză.enumerarea situaţiilor de încetare de drept – 8x1punct .5 puncte = 2. .(1). . claritatea. 74 4 cazuri x 1 punct4 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE art.termenul de constatare a cazului de încetare a raportului de serviciu .20 puncte BAREM CORECTARE Art. Trataţi şi comentaţi eliberarea din funcţia publică a funcţionarului public.cazurile de eliberare din funcţia publică = 7 cazuri x 1 punct =7 puncte: . claritatea.termenul de comunicare a actului administrativ de încetare a raportului de serviciu – 1 punct . . posturi vacante.capacitatea de analiza şi sinteză. coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi cazurile în care sunt consultate comisiile paritare.3 x 2 puncte . Trataţi şi comentaţi încetarea de drept a raportului de serviciu. art.1 punct . reducere program. atribuţiile acestora precum şi măsurile care pot fi cuprinse în acordurile colective. coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de încetare a raportului de serviciu. coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de încetare a raportului de serviciu..5 puncte.prezentarea modalităţilor de încetare a raportului de serviciu: 5 modalităţi x 0.20 puncte BAREM CORECTARE Art. 97 şi art.. .capacitatea de analiza şi sinteză.72 alin. . 99 . 98 5 modalităţi x 1 punct = 5 puncte. . 97 şi art. lista .6 puncte măsuri acord colectiv 5 x 1 – 5 puncte .8 puncte.atribuţii comisii paritare .

art. 20 puncte BAREM CORECTARE -instituţia care elaborează planul . ideilor – 5 puncte 4 puncte conducere – 1 punct – 0.modalităţile de redistribuire în funcţie de distanţă – 3 puncte –art. 52 şi art. Consideraţii privind acest instrument.3 puncte . 53 . 23.art.comunicarea către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici . comparativ pentru cele două tipuri de instituţii 23..identificarea situaţiilor : 2 situaţii x 3 puncte – 6 puncte . Precizaţi care sunt studiile care nu constituie forme de perfecţionare profesională. pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală şi pentru cele din administraţia publică locală.20 puncte BAREM CORECTARE Art.identificarea studiilor care nu constituie forme de perfecţionare profesională: 2 tipuri x 3 puncte – 6 puncte .capacitatea de analiza şi sinteză. coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de realizare şi condiţiile în care se efectuează redistribuirea funcţionarilor publici de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. claritate. claritatea. 104.prioritatea funcţionarului public de realizarea transferului . Obligaţia de comunicare a planului de perfecţionare profesională.5 punct coerenţa şi logica exprimarii SUBIECT Prezentaţi situaţiile în care funcţionarii publici care urmează forme de perfecţionare profesională beneficiază de drepturile salariale cuvenite. alin (2) -5 puncte -modalitatea de întocmire art. 20 puncte BAREM CORECTARE . coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Comparaţi modalităţile de elaborare.capacitatea de analiza şi sinteză.ANFP) – . (1) şi (2). claritatea. 51 alin. 23. alin (5)– 6 puncte -capacitate de analiză şi sinteză. . aprobare şi transmitere a planului de ocupare a funcţiilor publice. alin (3) – 4 puncte -aprobarea şi transmiterea planului. alin (4).

99. prioritate funcţionar public conducere – 1 punct. (1) lit. 100.c. organizare examen – 1 punct. termen comunicare act – 1 punct. dispus prin act administrativ 1 punct. art.redistribuirea pe funcţii de conducere şi execuţie – 4 puncte .Deosebiri: .capacitatea de analiză si sinteză. 107 alin. criterii numire – 2 puncte. cazuri numire – 2 puncte. coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Analizaţi comparativ reorganizarea şi încetarea activităţii unei instituţii publice şi consecinţele acesteia asupra carierei funcţionarilor publici .capacitatea de analiză si sinteză.) şi alin.alin (1). art. punere la dispoziţie funcţii vacante – 1 punct.redistribuirea pe funcţii temporar vacante şi testarea – 3 puncte . a)b) . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte .Reorganizarea: are loc prin reducerea postului ocupat – 1 punct.eliberarea din funcţia publică şi trecerea în corpul de rezervă -2 puncte . art. claritatea. emitere act administrativ reorganizare/eliberare din funcţie–4 puncte . 105 alin.art.termen de preaviz şi drepturi ce decurg din el – 3 puncte solicitare ANFP lista funcţii publice vacante-1punct prioritate funcţionar de conducere-1punct .Asemănări: motive neimputabile – 1 punct. preaviz – 1 punct.art.20 puncte BAREM CORECTARE Art.capacitate de analiză şi sinteză. (3). reducere program lucru – 1punct. aviz ANFP. . 104. claritate. 100 . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Care sunt etapele reorganizării unei autorităţi sau instituţii publice? Drepturile funcţionarilor publici şi obligaţiile instituţiilor publice în caz de reorganizare. claritatea. alin (6)-(8) .etapele finale ale redistribuirii – 5 puncte . lit. alin (5) . . (1) . alin (2)-(4) . 104.numire în noile funcţii publice/criterii legale – 4 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE Art.stabilirea funcţii publice. 104. 99 . art. solicitare la ANFP listă funcţii publice vacante – 1 punct. justificare reducere post/ interdicţie înfiinţare post – 1 punct .art.

). .concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere – 3 puncte promovare rapidă– 3 puncte . reducere program– 1 punct. (1) Asemănări: încetare a raporturilor de serviciu – 1 punct . 70 alin. urmare a reorganizării activităţii. art.d.81. 65 alin. c. art. Prezentaţi situaţiile în care funcţionarului public îi este necesar cazierul administrativ.exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante sau temporar vacante – 3 puncte scopul – evidenţiere situaţie disciplinară – 3 puncte . intrare în corpul de rezervă: .dispus prin act administrativ. Consecinţe asupra carierei funcţionarilor publici .). pentru dezvoltarea carierei acestuia.SUBIECT Scopul cazierului administrativ. e. 66 lit.motiv neimputabil. 20 puncte BAREM CORECTARE art. claritate. coerenţă şi logica exprimării ideilor .capacitate de analiză şi sinteză. 105 alin.2 puncte . art.drepturi funcţionar public/obligaţii instituţie: preaviz – 1 punct. 92 . 101.20 puncte BAREM CORECTARE Art. 99. art. prin reducerea postului ocupat de funcţionarul public şi destituirea din funcţia publică. art. art. (2) lit. 20 puncte BAREM CORECTARE -prezentarea impedimentelor – 3x3puncte 9puncte -măsuri de diminuare a efectelor – 6 puncte -capacitate de analiză şi sinteză.5 puncte SUBIECT Analizaţi comparativ eliberarea din funcţia publică. termen comunicare – 1 punct Deosebiri: eliberare 7 puncte din care: .concurs sau examenul de promovare în gradul profesional – 3 puncte . (2) lit. claritate. punere la dispoziţie funcţii publice vacante– 1 punct. coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Prezentaţi trei situaţii care ar putea constitui impedimente în gestionarea eficientă a resurselor umane în cadrul unei instituţii publice din administraţia publică centrală/locală precum şi măsurile corelative de diminuare a acestora.).

(1) ambele situaţii de încetare– 2 puncte nu se intră în corpul de rezervă – 1 punct . 100 alin. motiv imputabil– 1 punct identificarea celor două situaţii – 1 punct .20 puncte BAREM CORECTARE Art. 99 alin.notificare scrisă persoanei care are competenţa legală de numire– 2 puncte nu se motivează – 1 punct producere efecte– 1 punct .capacitatea de analiză si sinteză.)şi alin. prioritate funcţionar de conducere – 1 punct destituire 6 puncte din care: sancţiune disciplinară. (1) lit. art. i. ca sancţiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile funcţionarului public – 3 puncte situaţii – 2 puncte comunicare act administrativ 2 puncte .capacitatea de analiză si sinteză. 105 alin.20 puncte BAREM CORECTARE Art. (1) .art. claritatea. 105 alin. (6). în perioada de preaviz.solicitare la ANFP listă funcţii publice vacante – 1 punct.destituirea . 102.dacă nu există funcţii vacante corespunzătoare – 1 punct cazuri de numire 4 x1punct/-4 puncte criterii – 4x1punct 4puncte .demisia –manifestarea voinţei funcţionarului public – 1punct . lista funcţiilor publice vacante.prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire. 54 lit.) .nu se intră în corpul de rezervă – 2 puncte . art. claritatea. 101. art. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Cazuri în care autoritatea ori instituţia publică are obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.interdicţia de ocupare a unei funcţii publice– 2 puncte .art. Cazurile şi criteriile de numire a funcţionarilor publici la reorganizare. . (1) şi (2) enumerarea cazurilor 4x1 punct/-4 puncte . a)-c) şi e. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Analizaţi comparativ destituirea din funcţie publică şi demisia .

20 puncte BAREM CORECTARE Art. claritatea.prezentare modalităţi modificare raport de serviciu -5x1punct. . 89 .posibilitatea realizării pe funcţii publice cu statut special – 1 punct Deosebiri: .excepţia funcţiei publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici – 2 puncte perioadă dispunere vacantă – 1 punct excepţia.situaţia de excepţie privind funcţiile din categoria înalţilor funcţionari publici – 1 punct .condiţiile de realizare exercitare cu caracter temporar – 3 puncte . interdicţie înfiinţare posturi similare – 2 puncte . claritatea.se pot realiza pe funcţii de conducere – 1 punct.justificare reducere post şi organizare examen. 92 .modalităţi de modificare a raporturilor de serviciu .capacitatea de analiză si sinteză. 92 Asemănări: . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de modificare a raportului de serviciu.5 puncte . . art. (2). Trataţi exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante. necesitate acord funcţionarului public – 1 punct.20 puncte BAREM CORECTARE Art. art. exercitare funcţie publică conducere vacantă) – 3 puncte . 87 alin.1 punct perioada de dispunere – 1 punct . condiţiile de realizare detaşare – 3 puncte .capacitatea de analiză si sinteză..situaţii în care este necesar avizul ANFP ( detaşare conducere. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Analizaţi în mod comparativ detaşarea funcţionarilor publici şi exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere.condiţii realizare pe funcţii publice conducere vacante sau temporar vacante – 3 puncte .prelungire detaşare. . prelungire exercitare vacantă – 1punct perioadă dispunere temporar vacantă-2 puncte salariul – 1punct .

cazul înalţilor funcţionari publici-1punct mutarea temporară –1punct . coerenţa şi logica exprimării ideilor .5 puncte tipuri de mutare 1 punct . dispusă de conducător – 2puncte. art.capacitatea de analiză si sinteză. la solicitarea funcţionarului public – 1punct.mutarea definitivă.Competenţa ANFP de organizare a concursurilor – 2 puncte .Comentaţi rolul responsabilului de procedură.Conţinutul înştiinţării transmise către ANFP – 2 puncte Rolul responsabilului de procedură – 2 puncte .Stabilirea competenţei de organizare a concursurilor – 5 puncte . claritatea.(2). Trataţi şi comentaţi mutarea în cadrul autorităţii sau instituţiei publice ori în cadrul altei structuri fără personalitate juridică a autorităţii sau instituţiei publice . 87 alin. 20 pct BAREM CORECTARE .Capacitatea de analiză şi sinteză. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Descrieţi competenţa de organizare a concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice.excepţia mutare definitivă/temporară solicitată de funcţionarul public – 1 punct mutarea în altă localitate 1punct refuz mutare 1punct . 91 . ..Reguli specifice aplicabile autorităţilor şi instituţiilor publice – 4 puncte . claritatea.20 puncte BAREM CORECTARE Art.cazuri de modificare a raporturilor de serviciu 5x1 punct . în alte situaţii prevăzute de lege – 1punct.5 puncte SUBIECT Definiţi răspunderea funcţionarilor publici.capacitatea de analiză si sinteză. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de modificare a raportului de serviciu. claritatea.

capacitatea de analiză şi sinteză.considerente generale cu privire la răspunderea funcţionarilor publici – 1punct răspunderea civilă – situaţii 3x1 punct -3 puncte recuperarea pagubelelor – 4 puncte .obligaţia angajatorului în situaţia trimiterii în judecată a funcţionarului public-1punct .75.măsurile speciale de protecţie pentru anumite categorii de funcţionari publici. art.capacitatea de analiză si sinteză. 85. claritatea. . art.în ce situaţie este sesizată comisia de disciplină-1punct . 20 puncte BAREM CORECTARE .20 puncte . art. 84. propunere şi avizare 6 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE Art. .86 . coerenţa şi logica exprimării ideilor.obligaţia angajatorului în situaţia începerii urmăririi penale-1punct .5 puncte SUBIECT Răspunderea contravenţională şi civilă a funcţionarilor publici.Prezentaţi şi comentaţi răspunderea civilă şi răspunderea penală a funcţionarilor publici.obligativitatea autorităţii sau instituţiei în asigurarea protecţiei funcţionarului public -4 puncte .obligaţia angajatorului în situaţia achitării sau încetării procesului penal1punct . claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Precizaţi şi comentaţi în ce constă dreptul funcţionarilor publici de a beneficia de protecţia legii în exercitarea atribuţiilor de serviciu.obligativitatea autorităţii sau instituţiei publice de a acorda despăgubiri funcţionarului public în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu în exercitarea atribuţiilor de serviciu 5 puncte .funcţionarul public se poate adresa instanţei – 1 punct prescriere – 1 punct răspunderea penalăcând se angajează -1punct . precum şi repararea pagubelor produse.

răspunderea contravenţională – condiţii angajare – 2 puncte .5 puncte SUBIECT Prezentaţi rolul compartimentelor de resurse umane în gestiunea funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici.capacitatea de analiză şi sinteză. claritatea. claritatea.art. 24 – obligaţii compartimente RU – realizare gestiune curentă a resurselor umane şi a funcţiilor publice – 2 puncte colaborarea directă cu ANFP – 1 punct formulare de propuneri – 3 x 2 6 puncte fundamentare propuneri –3 x 2 6 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE . claritatea. 83 – art.3. art.capacitatea de analiză si sinteză. formulaţi şi fundamentaţi minim 3 propuneri de îmbunătăţire a modului de gestiune. coerenţa şi logica exprimării ideilor.48 .situaţia de excepţie de a refuza îndeplinirea unei dispoziţii primite de la superiorii ierarhici. 85 .45. coerenţa şi logica exprimării ideilor.5 puncte SUBIECT Rolul şi importanţa depunerii jurământului de credinţă prevăzut de Statut pentru .obligaţia de a rezolva lucrările în termenele stabilite şi de a nu primi direct cereri care intră în competenţa lor – 5 puncte . art. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi principiul subordonarării ierarhice şi limitele acestuia 20 puncte BAREM CORECTARE Art.capacitatea de analiză şi sinteză.funcţionarul public se poate adresa instanţei – 1 punct prescriere – 1 punct .principiu care stă la baza exercitării funcţiei publice – 4 puncte .BAREM CORECTARE Art. dacă o consideră ilegală.posibilitate contestare de către funcţionarul public – 2 puncte răspunderea civilă – situaţii 3x2puncte-6puncte recuperarea pagubelelor – 3puncte . – 6 puncte ..

-4puncte (2x2puncte) .2 alin.5 puncte .4. art.prezentarea modalităţilor de ocupare a funcţiei temporar vacante.5puncte consecinţele refuzului depunerii jurământului -5 puncte . claritatea.capacitatea de analiză şi sinteză.(2).Condiţii generale de ocupare a unei funcţii publice – 5 puncte Condiţiile de vechime 5 puncte Organizarea concursului de recrutare – 5 puncte . claritatea.57.funcţionarii 20 puncte publici. care este perioada de exercitare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici. . 20 puncte BAREM CORECTARE Art. coerenţa şi logica exprimării ideilor. precum şi modalităţile de ocupare a unei funcţii publice temporar vacante. coerenţa şi logica exprimării ideilor . art.54.9 puncte (2x 4.prezentarea efectelor asupra carierei persoanei care ocupă funcţia temporar vacantă.5puncte) .termenul de depunere a jurământului şi forma depunerii.1 punct precizarea că perioada este nedeterminată1 punct .5 puncte SUBIECT Reguli ce sunt aplicabile pentru ocuparea prin recrutare a unei funcţii publice de execuţie din cadrul unei instituţii publice locale. BAREM CORECTARE Art.precizarea că este act administrativ de numire. respectiv că dobândeşte calitatea de funcţionar public pentru perioada în care ocupă temporar funcţia publică şi că nu beneficiază de dreptul de a intra în corpul de rezervă al funcţionarilor publici după încetarea raportului de serviciu. claritatea.20 puncte BAREM CORECTARE Art. .62 alin.capacitatea de analiză şi sinteză.(6) şi (7). coerenţa şi logica exprimării ideilor .procedura obligatorie a depunerii jurământului -5 puncte .58 .5 puncte SUBIECT Prezentaţi în ce bază se nasc şi se exercită raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici.Capacitatea de analiză şi sinteză. art. .

identificare modalităţi (detaşare. situaţia disciplinară – 1 punct. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. claritatea. art. aviz ANFP – 1 punct. 20 puncte BAREM CORECTARE .capacitatea de analiză şi sinteză. vechime – 1 punct. coerenţa şi logica exprimării ideilor . 89 alin. îndeplinire condiţii studii –1punct. termen temporar vacante –1punct .SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice de execuţie şi de conducere temporar vacante.20 puncte BAREM CORECTARE Art. art. claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor . 63.70 modalităţile de ocupare a funcţiilor publice-5 puncte . . condiţie studii – 1punct.5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice. art.(4).5 puncte SUBIECT Descrieţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice de conducere cu caracter temporar.66. art.(3).68. art.4 alin. termen vacante ( 6 luni cu prelungire 3 luni) – 1 punct.56.prin redistribuire din corpul de rezervă al funcţionarilor publici de către ANFP 5 puncte prin concurs5 puncte . condiţiile şi procedurile aplicabile.1 puncte .detaşarea: termen ( 6 luni cu prelungire 3 luni) – 1 punct. Detaliaţi promovarea funcţionarilor publici. art.descrierea condiţiilor şi procedurilor – 13 puncte din care: . 65. inexistenţa funcţionarilor publici în instituţie care să fie promovaţi – 2 puncte exercitarea cu caracter temporar: identificarea celor 2 situaţii – 2 puncte. exercitare cu caracter temporar) – 2 puncte .promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut . art.noţiuni generale privind promovarea funcţionarilor publici. 64.4 puncte . (2).92 alin. vechime –1punct. 92 . art.prin exercitare cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere temporar vacante5 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză.art.

Precizaţi şi motivaţi dacă în acest caz poate opera .56. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 90 .publicitatea funcţiilor publice vacante care pot fi ocupate prin transfer la cerere2 puncte .actul administrativ prin care se dispune redistribuirea-1 punct .5 puncte SUBIECT Un funcţionar public aflat în corpul de rezervă. art. care a ocupat în urmă cu 6 luni într-o instituţie publică funcţia de consilier superior. solicită redistribuirea la o instituţie publică aflată la 60 de km de localitatea de domiciliu.5 puncte transferul în interesul serviciului 4 puncte transferul la cerere4 puncte . 20 puncte BAREM CORECTARE Art.promovarea într-o funcţie publică de conducere -4 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză.capacitatea de analiză şi sinteză. claritatea.modalităţile de ocupare a funcţiilor publice .capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte cine realizează redistribuirea -1 puncte .56.situaţiile în care se poate realiza redistribuirea.condiţia obligatorie în situaţia redistribuirii într-o funcţie publică vacantă de conducere-2 puncte . Detaliaţi transferul funcţionarilor publici.3 puncte condiţiile redistribuirii-3 puncte . claritatea.5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice. coerenţa şi logica exprimării ideilor . pe funcţia publică vacantă de consilier asistent.promovarea în clasă -1 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor . coerenţa şi logica exprimării ideilor .5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice.modalităţile de ocupare a funcţiilor publice . Detaliaţi redistribuirea funcţionarilor publici.104 . claritatea.

2 puncte . art. art.90.distincţia între ocuparea pe perioadă determinată şi ocuparea pe perioadă nedeterminată.8 puncte ( recrutare.89. art. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. hotărâre judecătorească) . art.5 puncte SUBIECT Identificaţi modalităţile de ocupare a unei funcţii publice de conducere şi dezvoltaţi una dintre acestea.92. coerenţa şi logica exprimării ideilor .3 puncte . art.65 alin.Redistribuirea funcţionarilor publici se face în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice din alt judeţ sau aflate la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu. mutare. coerenţa şi logica exprimării ideilor . art. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. promovare. transfer. cu acordul scris al funcţionarului public – 3 puncte Redistribuire – ANFP – 3 puncte numire – conducător instituţie publică – 2 p . 66.57.56. art. art.56. art.5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice.70 prezentarea modalităţilor de ocupare 5 puncte analiza comparativă – 10 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. exercitare cu caracter temporar.(2) şi alin.redistribuirea. Analizaţi comparativ concursul de recrutare şi concursul de promovare. claritatea. la cererea funcţionarului public .106 alin.Redistribuirea se poate face şi într-o funcţie publică inferioară vacantă.(2) . art. art.capacitatea de analiză şi sinteză.66.91. 104 Identificare soluţiei ( situaţie posibilă) – 4 puncte Motivare: . Precizaţi instituţia care realizează redistribuirea şi cea care realizează numirea. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. claritatea.57.(3). redistribuire. detaşare.descrierea unei modalităţi de ocupare a unei funcţii publice de conducere – 5 puncte .identificarea modalităţilor de ocupare a unei funcţii publice de conducere pe perioadă nedeterminată şi pe perioadă determinată – 8 x 1 .

rolul ANFP privind administrarea evidenţei naţionale şi dosarul .70 . coerenţa şi logica exprimării ideilor .identificarea aspectelor specifice ce ţin de promovarea în gradul profesional -4 puncte . claritatea.25.5 puncte SUBIECT Dezvoltarea carierei funcţionarilor publici de execuţie prin ocuparea în mod definitiv a unei funcţii publice superioare.5 puncte SUBIECT Prezentaţi comparativ rolul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici ( ANFP ) şi rolul autorităţilor şi instituţiilor publice privind evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici şi dosarul profesional. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.65.26 . coerenţa şi logica exprimării ideilor .10 puncte comentarea celor 10 drepturi – 5 puncte -capacitatea de analiză şi sinteză.66. secţiunea 1 .enumerarea a 10 drepturi – 1 punct fiecare. claritatea. claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor .capacitatea de analiză şi sinteză. art.identificarea condiţiilor prevăzute de lege pentru participarea la concursul organizat în vederea promovării într-o funcţie publică de conducere -2 puncte .identificarea modalităţilor de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii publice superioare – 4 puncte .identificarea aspectelor specifice ce ţin de promovarea în clasă -3 puncte ..5 puncte SUBIECT Enumeraţi şi comentaţi 10 drepturi ale funcţionarilor publici.68. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.capacitatea de analiză şi sinteză.identificarea condiţiilor prevăzute de lege pentru participarea la concursul organizat în vederea promovării rapide în funcţia publică – 2 puncte . 20 puncte BAREM CORECTARE Capitolul V. Obligaţia persoanelor care au acces la datele cuprinse în evidenţa naţională şi la dosarul profesional. art. art. art.

5 puncte SUBIECT Asemănări şi deosebiri între delegare şi detaşare.3) – 7x 1puncte = 7 puncte .88.5 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. claritatea. ca modalităţi de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici de execuţie şi funcţionarilor publici de conducere.capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor .comentarea şi transpunerea principiilor – 2 x 4 puncte = 8 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE .5 puncte . art.drepturi salariale şi costuri suportate de instituţia publică la delegare – 1 puncte . Comentaţi transpunerea a două dintre principii în dispoziţiile legale din Statut.enumerarea principiilor ( art. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. coerenţa şi logica exprimării ideilor .drepturi salariale şi costuri suportate de instituţia publică la detaşare – 1 puncte .5 puncte SUBIECT Enumeraţi principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice.situaţii în care funcţionarul public poate refuza detaşarea – 6x0. claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor .profesional– 4 puncte .detaşarea pe o funcţie publică de conducere – 1. .obligaţiile autorităţilor şi instituţiilor publice privind evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici şi dosarul profesional – 10 puncte obligaţia asigurării confidenţialităţii 1 punct . claritatea.durata delegării în cursul unui an calendaristic şi acordul scris al funcţionarului public – 2 puncte .5p -1.capacitatea de analiză şi sinteză.situaţii în care funcţionarul public poate refuza delegarea sau detaşarea – 3x0.detaşarea pe o funcţie publică din categoria înalţilor funcţionari publici – 1 puncte .detaşarea funcţionarilor publici cu statut special – 2 puncte .5p-3 puncte . 89 .durata detaşării în cursul unui an calendaristic şi acordul scris al funcţionarului public – 2 puncte .

art. Comparaţie între transferul la cerere şi transferul în interesul serviciului.5p 2.SUBIECT Prezentaţi modalităţile de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici de execuţie şi funcţionarilor publici de conducere.100.68.prezentarea modalităţilor de promovare a funcţionarilor publici de execuţie 3 puncte promovarea în clasă 2 puncte promovarea în grad profesional 2 puncte promovarea rapidă 2 puncte .prezentarea modalităţilor de modificare a raporturilor de serviciu – 5x0. art. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.90 .5 puncte SUBIECT Formulaţi o propunere de reorganizare a unei instituţii publice. art. art. claritatea.107 prezentarea propunerii de reorganizare -10 puncte .64.99.capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte . art.-20 puncte BAREM CORECTARE Art. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.5 puncte transferului în interesul serviciului – 4 puncte transferul la cerere – 4 puncte analiza comparativă 4.87. coerenţa şi logica exprimării ideilor . coerenţa şi logica exprimării ideilor . art.comparaţie între promovarea în clasă şi promovarea în grad profesional 6 puncte . art.capacitatea de analiză şi sinteză.65.70 . claritatea.5 puncte SUBIECT Prezentaţi şi comparaţi modalităţile de promovare a funcţionarilor publici de execuţie.63.identificarea prevederilor legale aplicabile propunerii avansate -1x 5 prevederi 5 puncte .Identificaţi 5 prevederi legale aplicabile în situaţia reorganizării unei instituţii publice.

art. art.104.107 identificarea situaţiilor 5 x 3 puncte -15 puncte .5 puncte SUBIECT Având în vedere atribuţiile Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici vă rugăm să identificaţi 5 situaţii în care o instituţie publică colaborează cu Agenţia.5 puncte scopul mobilităţii 2 puncte . prin care se poate modifica raportul de serviciu al funcţionarilor publici. claritatea.capacitatea de analiză şi sinteză.fondurile prevăzute în bugetul anual propriu pentru acoperirea cheltuielilor de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici.53.5 situaţii x 0.1.20 puncte BAREM CORECTARE Exemplu: art. art.5 puncte . art.capacitatea de analiză şi sinteză.69 .24. claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor . art.54.26.1 punct . art. Detaliaţi detaşarea funcţionarilor publici. 89 .5 puncte SUBIECT Precizaţi scopul realizării mobilităţii în corpul funcţionarilor publici şi enumeraţi modalităţile prevăzute de Statutul funcţionarilor publici.capacitatea de analiză şi sinteză.99.-20 puncte BAREM CORECTARE Capitolul V.detaşarea funcţionarilor publici de conducere . organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice .25.5.57. art. – 20 p BAREM CORECTARE Art.. art.modificarea raporturilor de serviciu . claritatea.5 puncte . 87. art. coerenţa şi logica exprimării ideilor .5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalitatea de stabilire a necesarului de cursuri de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru funcţionarii publici. secţiunea a 3-a. .2. art. coerenţa şi logica exprimării ideilor .evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici stabileşte cerinţele de formare 5 puncte planul de perfecţionare 5 puncte .detaşarea se dispune în interesul instituţiei/perioada .

fiind funcţionar public.prezentarea deosebirilor pentru fiecare tip de mutare (pe funcţie publică de nivel inferior se poate dispune numai mutarea definitivă. (5).capacitate de analiză. în cazul în care. art.3 puncte .6 puncte . logica exprimării ideilor – 5 puncte . claritatea.detaşarea funcţionarilor publici cu statut special . art. coerenţa şi logica exprimării ideilor -5 p SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi asemănările şi deosebirile dintre mutarea temporară şi mutarea definitivă a funcţionarilor publici.identificare normă de conduită generală art. (7). 91 . de acelaşi grad profesional cu îndeplinirea condiţiilor specifice) -3 x 2 . . claritatea. cu repartizarea postului numai mutarea definitivă sau temporară dispusă de conducător.20 puncte BAREM CORECTARE Art. acceptaţi? – 20 de puncte BAREM CORECTARE .prezentarea elementelor comune celor două tipuri de mutare (se dispune de conducător sau se solicită de funcţionarul public.2 puncte . 86 alin.2 puncte . clasă şi.capacitatea de analiză si sinteză. coerenţa şi logica exprimării ideilor .motivare soluţie – Am în vedere faptul că.capacitatea de analiză si sinteză. vi se propune ocuparea unei funcţii de preşedinte al unui partid politic. în calitate de funcţionar public îmi este interzis să fac parte din organele de conducere ale partidelor politice -5 puncte . perioadele)3 x 2 6 puncte mutarea înalţilor funcţionari publici 1 punct . 44 alin. urmărire penală) . 77 alin. după caz.5 . (1) Legea 188/1999– 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte . pe funcţie publică echivalentă de aceeaşi categorie.condiţii -1 punct detaşarea înalţilor funcţionari publici 2 puncte .cazurile de refuz al detaşării – 6 situaţii x0.alte situaţii ( cercetare administrativă. claritate în exprimare.5 p SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi dacă.

folosirea prerogativelor de putere publică.5 puncte .5 puncte . 79 alin.capacitate de analiză şi sinteză. .5 puncte SUBIECT Descrieţi.descrierea conduitei superiorului ierarhic: sesizarea comisie de disciplină – 3 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Descrieţi o situaţie care constituie abatere disciplinară şi conduita superiorului ierarhic în cazul în care o constată. Dezvoltaţi şi comentaţi destituirea ca sancţiune disciplinară.identificarea activităţilor care implică prerogative de putere publică .20 puncte BAREM CORECTARE -Statut art.aplicarea la situaţia concretă a instituţiei . ca sancţiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile funcţionarului public – 2 puncte cazuri – 2 cazuri x3 – 6 puncte comunicare act administrativ – 2 puncte . 20 puncte BAREM CORECTARE Art. interdicţii.20 puncte BAREM CORECTARE Art. Încadraţi fapta. claritate.capacitatea de analiză si sinteză. art. 78. (1) descrierea situaţiei – 6 puncte încadrarea faptei 4 puncte . art.destituirea se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică. 101 condiţii – 5x1 – 5 puncte .5 puncte . 97. (3) / Cod art 17 .SUBIECT Enumeraţi condiţiile în care poate avea loc încetarea raporturilor de serviciu. în mod punctual şi succint. claritatea.2 puncte .motivarea măsurilor dispuse: obligaţie prevăzută de lege . descrieţi şi motivaţi măsurile care se impun a fi luate în acest caz. 2 alin. . coerenţă şi logica exprimării ideilor . art. activităţile ce presupun exercitarea prerogativelor de putere publică ce se desfăşoară în cadrul instituţiei pentru care candidaţi şi conduita funcţionarilor publici în procesul de folosire a prerogativelor de putere publică. 77.

99 alin.modalităţile de ocupare a funcţiilor publice . claritatea. 100 alin.5 puncte – 4 puncte .capacitate de analiză şi sinteză.20 puncte BAREM CORECTARE art. art. coerenţa şi logica exprimării ideilor. (2) . claritate. 188/1999 . 91 alin.depunerea jurământului şi consecinţa nedepunerii acestuia –3 puncte .5 puncte SUBIECT Identificaţi şi comentaţi cinci obligaţii ale funcţionarilor publici de conducere faţă de funcţionarii publici de execuţie. . coerenţă şi logica exprimării ideilor . . 62 competenţa de numire – 3 puncte . (5). (2).comentarii asupra posibilităţii de negociere .. a elementelor cuprinse obligatoriu în actul administrativ de numire şi anexa – fişa postului – 8 x 0. claritate. art.5 puncte SUBIECT Care sunt modalităţile de ocupare a funcţiilor publice? Prezentaţi patru cazuri de „alte modalităţi” de ocupare prevăzute expres de Legea nr. 56 .5 10 puncte art. Comentarii privind posibilitatea de negociere a elementelor prevăzute în mod obligatoriu în actul administrativ de numire. art. (3).capacitatea de analiză şi sinteză.20 puncte BAREM CORECTARE Art.. coerenţă şi logica exprimării ideilor .4 x 2. -20 puncte BAREM CORECTARE .obligaţii care derivă din principiul subordonării ierarhice (coordonarea) art. (1) şi (3).identificarea formei.capacitate de analiză şi sinteză.5 puncte SUBIECT Numirea funcţionarilor publici. art.identificarea şi comentarea obligaţiilor – 5 x 3 puncte – 15 puncte Exemple: .alte modalitati prevazute expres de prezenta lege – minim 4 cazuri .5 puncte . 111 alin.consecinţă a regimului juridic aplicabil funcţionarilor publici – 5 puncte . 106 alin.

claritatea.5 puncte SUBIECT Ordonaţi minim 7 îndatoriri ale funcţionarilor publici în funcţie de importanţa pe care considerati ca o are fiecare. 1-3 5 puncte art. 83 Art. 77 Art.20 puncte BAREM CORECTARE art.capacitatea de analiză şi sinteză. coerenţa şi logica exprimării SUBIECT Alegeti două dintre cele mai eficiente şi rapide modalităţi de ocupare a posturilor vacante din instituţiile publice şi argumentati care dintre ele este cea mai indicată. .sprijinirea iniţiativelor şi propunerilor motivate care pot conducere la eficientizarea activităţii autorităţii /instituţiei publice – art.Alegeti cate un exemplu de indatorire a carei incalcare atrage răspunderea funcţionarului public. coerenţa şi logica exprimării ideilor. coerenţa şi logica exprimării ideilor . pentru fiecare categorie de răspundere a functionarului public – 20 puncte BAREM Art. 84 Art.28 . în funcţie de etapele care trebuiesc îndeplinite până la numire.Capacitatea de analiză şi ideilor . 43-49 Art.43 alin.5 puncte CORECTARE ( 7x1) 7 puncte exemplu 2 puncte exemplu 2 puncte exemplu 2 puncte exemplu 2 puncte sinteză.capacitatea de analiză şi sinteză. 86 . – 20 puncte .5 puncte SUBIECT Analizati si comentati asemanarile si deosebirile dintre functionarii publici si functionarii publici cu statute speciale . claritatea.g) .obligaţii în procesul de stabilire a necesităţilor de perfecţionare profesională – art.28 .3 lit. 5 alin 13 5 puncte comentariu 5 puncte .(2) . 2 alin. claritatea.informarea cu privire la deciziile care îl privesc în mod direct – art.

(3). (2). nu pot fi modificate/ înceta raporturile de serviciu. 66 lit. claritatea. se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare – 6 puncte competenţa emiterii actului administrativ – 1 punct . claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte . (2) lit. 90 alin. alin.5 9 puncte Exemple (art.cerere scrisă.Capacitatea de analiză şi sinteză. 104 alin (1)-(8)) . termen. coerenţa şi logica exprimării ideilor .5 puncte SUBIECT Enumeraţi modalităţile de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici.6 puncte argumentarea soluţiei 2 x 4. – 20 puncte BAREM CORECTARE Art.identificarea modalităţilor de ocupare .capacitatea de analiză si sinteză. a)-e). se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare.) enumerarea modalităţilor – 5 x1 p – 5 puncte delegarea peste 60 zile/an – 2 puncte detaşarea peste 6 luni – 2 puncte detaşare pe funcţie publică inferioară – 2 puncte transfer în interesul serviciului – 2 puncte mutare definitivă dispusă de conducător – 2 puncte . reluarea . art. se rezervă postul. (2). art. art. 26. Prezentaţi situaţiile în care pentru realizarea mobilităţii este necesar acordul scris expres al funcţionarului public. art.se constată prin emiterea actului administrativ. 91 alin.a.capacitatea de analiză si sinteză.se dispune prin act administrativ . 89 alin. la revenire . 95. – 20 puncte BAREM CORECTARE Art. art. 96 . art.obligaţie instituţie (suspendarea .obligaţii funcţionar public ( la suspendare .2 x 3 . 90 alin(1)-(8). 88 alin. 87 alin.cerere scrisă. Precizaţi care sunt obligaţiile funcţionarului public şi ale autorităţii sau instituţiei publice pentru suspendarea raporturilor de serviciu şi reluarea activităţii.BAREM CORECTARE . art. art. (3). coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Un funcţionar public solicită suspendarea raporturilor de serviciu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. claritatea. (3). 94 alin. termen) 4x2 puncte – 8 puncte . (1) şi (3).

capacitatea de analiză si sinteză. precum şi în situaţia în care se dispune achitarea sau încetarea procesului penal. se emite act administrativ. Unul dintre aceştia este trimis în judecată. reluarea . 26 alin. 61 obiectul perioadei de stagiu – 4 puncte durata – 3 puncte realizarea evaluării – 1 punct .se dispune prin act administrativ . 94 alin. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Precizaţi dacă funcţionarii publici beneficiază de dreptul de asociere şi dacă da.rezultatul evaluării – ( numire/eliberare ) 2x3 puncte – 6 puncte . se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare – 10 puncte . 60. perioada de stagiu nu constituie vechime necesară pentru ocuparea unei funcţii publice – 1 punct . – 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 11. claritatea. – 20 puncte BAREM CORECTARE Art.trimitere în judecată – se constată suspendarea de drept. iar pentru cel de-al doilea s-a început urmărirea penală. actul administrativ se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare. CORECTARE 29 . art. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Trataţi perioada de stagiu a funcţionarilor publici. funcţionarul public îşi reia activitatea. se dispune mutarea temporară – 5 puncte . nu pot fi modificate/ înceta raporturile de serviciu.la eliberare.capacitatea de analiză si sinteză. m. claritatea. art.) . 86. Descrieţi obligaţiile instituţiei publice în această situaţie. vor fi achitate drepturile salariale. (3).SUBIECT La nivelul unei instituţii publice. în ce condiţii – 20 de puncte BAREM Art. art.urmărire penală – dacă fapta poate influenţa cercetarea.suspendarea încetează. doi funcţionari publici au săvârşit infracţiuni în legătură cu serviciul. la achitare sau încetare proces penal . se rezervă postul. (1) lit.

claritatea.Promovarea în grad profesional (art.eliberarea din funcţie a funcţionarilor publici cărora li s-au desfiinţat . 1 post este vacant (referent)..-5 puncte . 54 2 punct .20 puncte BAREM CORECTARE . (1) şi (2)) 2 puncte prezentare comparativ-sintetică – 3 puncte . Acest serviciu se reorganizeaza la nivel de compartiment cu 5 posturi de consilier superior. Ce obligaţii revin conducătorului instituţiei publice în această situaţie în conformitate cu Statutul funcţionarilor publici? .precizarea că dreptul de asociere sindicală este garantat. 57 alin. 66) – 2 puncte condiţiile generale prevăzute la art. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Un serviciu de resurse umane are în componenţă 8 posturi din care un post de conducere de şef serviciu.3 puncte .obligativitatea solicitării avizului privind funcţiile publice. Sunt ocupate 6 posturi de executie.107 alin. 70-71)– 1 punct .precizarea că funcţionarii publici pot înfiinţa.4 puncte . 68)– 1 punct Promovarea rapidă (art. 64 -65)– 2 puncte Promovarea în clasă (art.prezentarea situaţiei înalţilor funcţionari publici ce au calitatea de ordonatori principali de credite aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale.prezentarea situaţiei celorlalţi funcţionari publici. coerenta şi logica exprimării ideilor .capacitatea de analiză şi sinteză. 4 posturi de consilier superior şi 3 posturi de referent superior. adera şi exercita orice mandat în cadrul organizaţiilor sindicale.2 puncte .5 puncte SUBIECT Prezentaţi sintetic asemănările şi deosebirile dintre promovarea şi recrutarea funcţionarilor publici – 20 puncte BAREM CORECTARE .Promovarea pe funcţii publice de conducere (art.capacitatea de analiză şi sinteză.competenţele de organizare a concursului de recrutare pentru funcţiile publice (art.. 58 alin.1 punct . (5) şi (6)) 2 puncte .(1) – 2 puncte . claritatea.condiţiile de vechime în specialitatea studiilor pentru recrutare (art.precizarea că funcţionarii publici se pot organiza în asociaţii profesionale sau cu scop în protejarea intereselor profesionale. potivit art.

(1) – 5 puncte . potivit art.a) şi alin.3 lit. 111 alin.5puncte) .(3) – 5 puncte . Ce reprezinta acest principiu şi precizati care sunt dispozitiile Statutul funcţionarilor publici în care este materializat acesta.107 alin.d -5 puncte . iar incălcarea acestora atrage răspunderea titularului funcţiei publice art. coerenta si logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT În cuprinsul Statutului funcţionarilor publici se face referire la raportul de serviciu al functionarului public. raspunderea contraventionala2.. raspunderea civila-2.(2)-(7) – 8 puncte .capacitate de analiza si sinteza. raspunderea penala-2.stabilirea de functii publice potrivit art. claritatea.capacitate de analiza şi sinteza.obligativitatea solicitarii avizului privind functiile publice.identificarea celor patru tipuri de răspunere aplicabile funcţionarilor publici 10 puncte ( raspunderea disciplinara – 2.5 puncte.posturile şi prezentarea procedurii potrivit art.5puncte. potrivit art 56 lit.(2) – 5 puncte .capacitate de analiza si sinteza.20 puncte BAREM CORECTARE .(1) lit.conform principiului responsabilităţii. e) – 5 puncte .alta modalitate de ocupare a unei functii publice.5puncte. în . claritatea. claritatea. Raportul de serviciu reprezintă un raport de muncă. coerenta si logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Ce presupune modificarea calitatii posturilor de natură contractuală în funcţii publice în conformitate cu prevederile Statutului funcţionarilor publici şi care sunt obligaţiile conducătorului instituţiei/autorităţii publice? . funcţia publică trebuie exercitată în conformitate cu prevederile legale.100 alin. prevazuta de lege.20 puncte BAREM CORECTARE .numirea funcţionarilor publici în condiţiile art.99 alin (1) lit b) si alin. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Unul dintre principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice este principiul responsabilităţii în conformitate cu prevederile legale.

188/1999) – 3 puncte .1 punct .identificarea activităţilor/categoriilor care nu intra sub incidenta Statutului.3 din Legea nr. coerenţă şi logica exprimării ideilor .corelarea principiilor cu normele de conduită – 5 puncte .519 din Legea nr. 49 – 3 puncte . privind Codul de conduită a funcţionarilor publici SUBIECT Identificaţi normele generale de conduită ale funcţionarilor publici corelate fiecărui principiu care stă la baza exercitării funcţiei publice.(3)4 puncte . lit. Daţi un exemplu care se înscrie în această normă.20 puncte BAREM CORECTARE .2 alin.(1) .e).obligativitatea respectarii conflictului de interese si al incompatibilitatii art. al numirii şi al incompatibilităţii. 20 puncte BAREM CORECTARE .identificarea principiilor care stau la baza exercitării funcţiei publice (art.identificarea normelor generale de conduită a funcţionarilor publici (art. potrivit art. alin. 7.7/2004) – 7 puncte . claritate. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte Legea nr.intelesul legii? Argumentaţi din punct de vedere al noţiunii. . a) .art.(1) şi alin.6 – 4 puncte .prezentarea raportului de serviciu potrivit art.identificarea activitatilor care implică exercitarea prerogativelor de putere publică art. claritatea. 2 alin.5puncte SUBIECT Prezentaţi interdicţiile stabilite de lege pentru funcţionari publici în scopul de a nu aduce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.capacitate de analiză şi sinteză.enumerarea interdicţiilor ( art.noţiunea de funcţie publică . (2).10 puncte (5x2) exemplul prezentat 5 puncte . 7/2004 (r1). al atribuţiilor exercitate.capacitatea de analiză şi sinteză.4 alin. 20 puncte BAREM CORECTARE .(2) – 3 puncte .

12 -obligaţiile funcţionarilor publici în relaţiile cu personalul din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. claritate. coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Precizaţi care sunt obiectivele codului de conduită al funcţionarilor publici şi care sunt metodele prin care acestea se realizează.Identificaţi consecinţele acestei fapte. 20 puncte BAREM CORECTARE art.2 -prezentarea obiectivelor6 puncte -prezentarea celor trei metode de realizare a obiectivelor.capacitate de analiză şi sinteză.9 puncte . b. coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Prezentaţi obligaţiile funcţionarilor publici în ceea ce priveşte respectarea cadrului relaţiilor în exercitarea funcţiei publice. precum şi cu persoanele fizice sau juridice – 10 puncte exemplul prezentat 5 puncte -capacitate de analiză şi sinteză.Arătaţi ce măsuri aţi lua în situaţia în care aţi fi superiorul direct al funcţionarului public care nu a respectat normele de conduită privind cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice..12 -descriere5 puncte -pct. coerenţă şi logica exprimării ideilor .5puncte SUBIECT Descrieţi o situaţie care ar reprezenta o încălcare a normelor de conduită privind cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice a. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. claritate. b) – 5 puncte -capacitate de analiză şi sinteză. claritate. Daţi un exemplu de posibilă încălcare a acestei norme. 20 puncte BAREM CORECTARE art. a) – 5 puncte -pct.

20 puncte BAREM art.prezentarea celor 3 exemple .15 puncte exemple orientative folosirea prerogativelor de putere publică .detalierea normei generale privind obiectivitatea în evaluare .e) .3 x 5. 20 puncte BAREM CORECTARE Capitolul III rolul ANFP 5 puncte rolul autorităţilor şi instituţiilor publice 5 puncte analiza comparativă 5 puncte .b) -15 puncte orientative normelor identificate- 3 x 5 . coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Prezentaţi comparativ rolul Agenţei Naţionale a Funcţionarilor Publici( ANFP ) şi rolul autorităţilor şi instituţiilor publice în coordonarea.3 analiza exemple CORECTARE lit. coerenţa şi logica exprimării ideilor . claritate.capacitatea de analiză şi sinteză.capacitate de analiză şi sinteză. coerenţa şi logica exprimării ideilor . monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională. analizaţi trei norme care să reflecte acest principiu.detalierea normei generale privind participarea la procesul de luare a deciziilor . claritatea.5 puncte SUBIECT Având în vedere principiul general privind imparţialitatea şi independenţa în exercitarea funcţiei publice analizaţi trei norme din Codul de conduită al funcţionarilor publici care să reflecte acest principiu. claritatea. 20 puncte BAREM CORECTARE art.3 lit.-capacitate de analiză şi sinteză.5 puncte SUBIECT Având în vedere principiul general privind prioritatea interesului public în exercitarea funcţiei publice.

precizări privind dezvăluirea informaţiilor care au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea informaţii utilizarea resurselor publice . coerenţa.5 puncte .art. acestea vor rezista o viaţă în condiţiile unui utilizator privat. închiriere .motivare soluţie – Nu.capacitate de analiză. 19 alin (3) .limitarea participării la achiziţii. concesionări sau închirieri .art.capacitatea de analiză şi sinteză.capacitatea de analiză şi sinteză. claritate în exprimare.precizarea interdicţiilor după încetarea raportului de serviciu . funcţionarilor publici le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale. 11 identificare normă de conduită generală – 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte . – 20 de pct BAREM CORECTARE art. logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Enumeraţi şi detaliaţi limitările la care sunt supuşi funcţionarii publici în ceea ce priveşte participarea la achiziţii.posibilitatea de a achiziţiona împreună cu excepţiile . claritatea.aplicarea în mod corespunzător pentru concesionare.restricţionarea furnizării informaţiilor . -5 puncte . Ideea spotului este că dacă centurile produse de firma respectivă rezistă în medie 5 ani la folosirea zilnică a poliţiştilor locali. 19 alin (2) 5 puncte . deoarece în considerarea funcţiei publice deţinute.5 puncte . 19 alin (1) . concesionări sau închirieri ale bunurilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale – 20 de puncte BAREM CORECTARE . acceptaţi propunerea/oferta făcută: sunteţi poliţist local şi o firmă care confecţionează articole de pielărie vă propune să deţineţi rolul principal într-un spot publicitar pentru curele / centuri. claritatea şi logica exprimării ideilor . coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte ..art. pentru următorul caz.5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi dacă.

e. reputaţiei şi demnităţii – 2 puncte . corectitudine şi amabilitate – 2 puncte . 12: . – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art.capacitatea de analiză şi sinteză. în cazul în care.Motivare soluţie – obligaţia de a nu acorda asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statutului sau a instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea – 5 puncte . claritate în exprimare.interdicţia de a impune altor funcţionari publici înscrierea în organizaţii sau asociaţii – 2 puncte . coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi dacă. claritatea. 7 alin. de a respecta principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice – 3 puncte Art. un prieten vă cere informaţii referitoare la recuperarea în justiţie a unei taxe pe care acesta a achitat-o instituţiei dumneavoastră.interdicţia folosirii în alte scopuri a prerogativelor funcţiei publice – 2 puncte interdicţia urmăririi de foloase – 2 puncte interdicţia de folosire a poziţiei oficiale– 2 puncte . – 20 de puncte . îi oferiţi informaţiile solicitate. bună-credinţă. 17: .obligaţia de a avea o atitudine imparţială şi justificată.SUBIECT Descrieţi cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice şi folosirea prerogativelor de putere publică. fiind funcţionar public în cadrul unei Direcţiei Generale Judeţene a Finanţelor Publice. – 20 de puncte BAREM CORECTARE . logica exprimării ideilor – 5 p SUBIECT Comentaţi folosirea prerogativelor de putere publică.identificare normă de conduită generală – art. (2) lit.obligaţia de a avea un comportament bazat pe respect.) – 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte .obligaţia de a nu aduce atingere onoarei.capacitate de analiză.

obligaţia de a acţiona conform prevederilor legale şi de a exercita capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial – 3 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Descrieţi conduita funcţionarilor publici în procesul de luare a deciziilor şi evaluare a competenţei profesionale.obligaţia de folosire utilă şi eficientă a banilor publici – 4 puncte .interdicţia de impune altor funcţionari publici înscrierea în organizaţii sau asociaţii – 3 puncte .obligaţia funcţionarilor publici de conducere de a aplica obiectiv criteriile de evaluare – 3 puncte . 17: . claritatea.interdicţia folosirii în alte scopuri a prerogativelor funcţiei publice – 4 puncte interdicţia urmăririi de foloase – 4 puncte . 15 .interdicţia de a promite luarea unei decizii şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat – 3 puncte Art.obligaţia de a folosi timpul de lucru şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute – 4 puncte . – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art. 16 . coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi normele de conduită profesională a funcţionarilor publici privind utilizarea resurselor publice.capacitatea de analiză şi sinteză.BAREM CORECTARE Art.asigurarea egalităţii de şanse şi tratament – 3 puncte . claritatea.obligaţia de a acţiona ca un bun proprietar – 4 puncte .interdicţia de a folosi timpul de lucru ori logistica pentru realizarea activităţilor publicistice în interes personal sau pentru activităţi didactice – 3 puncte .interdicţia de folosire a poziţiei oficiale – 4 puncte . – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art. 18: .

dacă funcţionarul public nu este desemnat în acest sens. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz: La ieşirea din instituţia în care sunteţi încadrat ca funcţionar public. 10: ..-5 puncte .motivare soluţie – Da. un reprezentant al unui post TV local vă solicită informaţii privind starea unui dosar pe care acesta l-a depus cu 3 săptămâni înainte.relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici desemnaţi – 2 puncte . – 3 puncte Art.capacitatea de analiză şi sinteză. claritatea.capacitatea de analiză şi sinteză. logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi normele de conduită profesională a funcţionarilor publici privind activitatea publică şi activitatea politică. Îi comunicaţi reprezentantului postului TV informaţia? – 20 pct BAREM CORECTARE .12 – 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte . deoarece calitatea acestuia în relaţia cu funcţionarul public este de beneficiar al serviciilor publice-funcţionar public iar nu de reprezentant al presei-funcţionar public. 9: .identificare normă de conduită generală art.prezentarea celor 4 interdicţii x 2 puncte fiecare – 8 puncte . claritatea.obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial. – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art. Ştiţi că dosarul este soluţionat pozitiv şi că poate fi ridicat de către deponent oricând între orele 08-16 de la registratura instituţiei. claritate în exprimare. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte .respectarea limitelor mandatului de reprezentare – 2 puncte .capacitate de analiză.interdicţia funcţionarilor de conducere de a favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcţia publică – 3 puncte .

capacitatea de analiză şi sinteză. – 20 de puncte BAREM Art. în condiţiile legii. . claritate în exprimare. 22: .motivare soluţie – Nu.4 puncte . logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Cu ce scop şi în ce condiţii un funcţionar public îndeplineşte atribuţii de consiliere etica şi monitorizare a respectării normelor de conduita? Prezentaţi o situaţie care v-ar determina să vă adresaţi funcţionarului public cu atribuţii de consiliere etică. (1)– 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte . desemnarea atribuţiile . 21: .temeiul în care CORECTARE 21: funcţionarului public – 2 puncte acestuia – 3 puncte se exercită atribuţiile acestuia – 1 punct . coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz: la ieşirea din primăria în care sunteţi încadrat ca funcţionar public cu atribuţii exclusive în domeniul economic.atribuţiile acestuia – 3 atribuţii x 1.identificare normă de conduită generală art.SUBIECT Comentaţi rolul autorităţilor şi instituţiilor publice în coordonarea. un reprezentant al unui post TV local vă solicită informaţii privind stadiul unei acţiuni publice a primăriei.cuprinsul raportului anual elaborat de către ANFP– 4 date x 1 punct .5 puncte Art. 9 alin.5 puncte fiecare – 4.5 puncte . claritatea.5 puncte .desemnarea unui funcţionar public cu atribuţii de etică – 2 puncte .comunicarea rapoartelor şi rolul acestora – 4. deoarece relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici desemnaţi în acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională? – 20 puncte BAREM CORECTARE Art.capacitate de analiză. Îi comunicaţi reprezentantului postului TV informaţia? – 20 de pct BAREM CORECTARE .

22: . logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Detaliaţi rolul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în coordonarea.N. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz: sunteţi funcţionar public iar şeful ierarhic superior vă roagă să îi achiziţionaţi medicamente în timpul programului de lucru. (2) – 5puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte .capacitate de analiză. claritatea. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz: un cetăţean vă atrage atenţia asupra faptului că în instituţia în care lucraţi ca . monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională ale funcţionarilor publici – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art. claritate în exprimare. 18 alin.P.capacitatea de analiză şi sinteză.prezentarea aspectelor legate de baza de date în care sunt centralizate aceste rapoarte x 1 punct de fiecare – 3 puncte situaţia prezentată 5 puncte .4 puncte . 20: . Acceptaţi rugămintea acestuia? 20 puncte BAREM CORECTARE .modalitatea de transmitere a rapoartelor – 1 punct . deoarece funcţionarii publici au obligaţia să folosească timpul de lucru numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute 5 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză.analizarea celor 3 atribuţii ale A. claritatea.interdicţia de a influenţa derularea procedurii de lucru a comisiilor de disciplină – 5 puncte Art.identificare normă de conduită generală – art. x 2 puncte fiecare – 6 puncte .cuprinsul raportului anual elaborat de către ANFP– 4 date x 1 punct .motivare soluţie – Nu.F.

descrierea libertăţii opiniilor în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu – art.modul în care se realizează dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public 2. – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art. 10 3 puncte analiza comparativă 6 puncte .2.motivare soluţie – Solicit imediat şefului ierarhic permisiunea de a afişa Codul de conduită la sediul instituţiei publice.capacitate de analiză.obligaţia de a apăra prestigiul autorităţii sau instituţiei publice .5 puncte . afişarea constituind obligaţie prevăzută de lege în sarcina instituţiei publice 5 puncte . 8 3 puncte descrierea activităţii publice – art. pentru o perioadă de 2 ani 2. activitatea publică şi activitatea politică a funcţionarilor publici.5 puncte . coerenta şi logica exprimării ideilor .5 puncte SUBIECT Analizaţi comparativ libertatea opiniilor. logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Descrieţi şi comentaţi loialitatea faţă de Constituţie şi lege şi loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice ale funcţionarilor publici.5p identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte . 6: Loialitatea faţă de Constituţie şi lege – 5 puncte Art. republicată.capacitatea de analiză şi sinteză. într-un loc vizibil după care îl afişez. 25 . claritate în exprimare.5 puncte .precizarea că primele 4 interdicţii se aplică şi după încetarea raportului de serviciu.2.funcţionar public responsabil de relaţii publice nu este afişată Legea nr.descrierea celor 5 interdicţii ale funcţionarilor publici . claritatea. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici.5 puncte . 9 3 puncte descrierea activităţii politice – art. 7: . – 20 de puncte BAREM CORECTARE . Cum reacţionaţi? – 20 de puncte BAREM CORECTARE Identificare normă de conduită generală – art.

claritate. legislativă şi judecătorească. claritatea. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. . Comentaţi principiul supremaţiei Constituţiei şi a legii.capacitatea de analiză şi sinteză.3 9 principii x 1 puncte = 9 puncte comentariu 6 puncte -capacitate de analiză şi sinteză..3 9 principii x 1 punct = 9 puncte comentariu 6 puncte . 20 puncte BAREM CORECTARE Art.puterea executivă.1). coerenţă şi logica exprimării ideilor .20 puncte BAREM CORECTARE .delegarea legislativă. – 5 puncte .115). Dreptul Guvernului de a reglementa la nivel de normă primară (de lege).5 puncte SUBIECT Prezentaţi principiile generale care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici.5 puncte SUBIECT Principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în organizarea statului. coerenţă şi logica exprimării ideilor .în cadrul democraţiei constituţionale statul funcţionează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în organizarea statului ( art.dreptul Guvernului de a reglementa la nivel de lege este stabilit în Constituţie. Comentaţi principiul imparţialiăţii şi independenţei. -3 puncte .controlul Parlamentului asupra Guvernului în situaţia delegării legislative ( art.115)7 puncte . potrivit Constituţiei României. claritate. distincţia între ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă (art.capacitate de analiză şi sinteză.5 puncte SUBIECT Prezentaţi principiile generale care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici. coerenta şi logica exprimării ideilor .

(2) -5 puncte art.drept fundamental prevăzut de Constituţia României.20 puncte BAREM CORECTARE . 4 alin.188/1999 „Drepturile funcţionarilor publici”)– 10 puncte . claritatea.5 puncte SUBIECT Munca şi protecţia socială a muncii. potrivit Constituţiei României şi prezentaţi condiţiile de exercitare a acestuia. coerenţa şi logica exprimării ideilor.descrierea dreptului fundamental la muncă şi protecţia socială ( art. .capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte SUBIECT Descrieţi şi comentaţi dreptul la grevă. . . aşa cum sunt acestea prevăzute în Constituţia României. coerenţa şi logica exprimării ideilor. . prevăzute de Legea nr.5 puncte SUBIECT Trataţi egalitatea în drepturi a cetăţenilor.descrierea a 5 drepturi şi libertăţi fundamentale din Cap. claritatea. 16 -10 puncte . republicată. . 188/1999.capacitatea de analiză şi sinteză. coerenţa şi logica exprimării ideilor.capacitatea de analiză şi sinteză. . .dreptul la muncă şi protecţia socială a muncii în legislaţia funcţiei publice şi a funcţionarilor publici (selecţie din secţiunea I a Capitolului V din Legea nr.20 puncte BAREM CORECTARE art. Dezvoltarea acestui drept în Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. claritatea.( 5 puncte) SUBIECT Descrieţi 5 (cinci) drepturi şi libertăţi fundamentale. II al Constituţiei României x 3 p fiecare – 15 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. cu modificările şi completările ulterioare.20 puncte BAREM CORECTARE . . claritatea.41 din Constituţia României)-5 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.20 puncte .. republicată.

art. 32.5 puncte -functionarii publici beneficiaza de asistenta medicala. claritatea.identificarea ca drept în Statut şi descriere. 188 .descrierea dreptului prevăzut de Constituţia României– 5 puncte . 5 puncte – 7 x 1.27-42 / Constitutie-tit. durata normala a 1. .suspendarea raportului de serviciu: la iniţiativa funcţionarului public – 2 puncte. drepturi ce-şi au izvorul în drepturile şi libertăţile fundamentale prevăzute de Constituţia României.II.5 puncte -profesionale/dreptul de asociere 1. concedii medicale si la alte concedii/munca şi protecţia socială a muncii 1. coerenţa şi logica exprimării ideilor. conditii normale de munca si igiena.BAREM CORECTARE art. 95 Legea nr. cerere cu 48 de ore – 2 puncte constatare prin act administrativ – 2 puncte .5 puncte SUBIECT Dreptul la la învăţătură şi accesul la cultură.II -dreptul la opinie/libertatea de exprimare – 1 punct -interzicerea oricărei discriminări/egalitatea în drepturi – 1 punct -dreptul la grevă /dreptul la grevă 1 punct -dreptul de a fi informat /dreptul la informaţie 1 punct -asocierea în organizaţii profesionale sau in alte -1. proteze si medicamente /dreptul la ocrotirea sănătăţii -2 puncte -capacitatea de analiză şi sinteză. 43 Constituţia României.5 puncte SUBIECT Prezentaţi drepturile funcţionarilor publici prevăzute de Statutul funcţionarilor publici. concediu de odihna. aşa cum sunt acestea stabilite prin Constituţia României.5 puncte -organizatii avand ca scop protejarea intereselor 1. . in conditiile legii /dreptul de a fi ales 1. claritatea. alin (1) – (7) .20 puncte BAREM CORECTARE . art.dreptul la învăţătură – 10.5 puncte -timpului de lucru. art. 5 puncte. coerenţa şi logica exprimării ideilor. 30. .5 puncte -functionarii publici pot fi alesi.capacitatea de analiză şi sinteză. .5 puncte -dreptul la salariu aferent muncii depuse.20 puncte BAREM CORECTARE Statut art. cap.4 puncte .

5 puncte – 3 x 1.capacitatea de analiză şi sinteză. republicată. cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.art. republicată.inviolabilitatea libertăţii exprimării – 2 puncte libertatea presei – 2 puncte interdicţii – 3 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor. 33.. .capacitatea de analiză şi sinteză.5 pct SUBIECT Restrângerea exerciţiului unor drepturi potrivit Constituţiei României şi activitatea politică a funcţionarilor publici.20 puncte BAREM CORECTARE . cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. . claritatea. republicată. potrivit Legii nr.20 puncte BAREM CORECTARE Art.20 puncte BAREM CORECTARE . . republicată7.5 puncte . alin (1) – (3) . 29. 8 din Legea 7/2004.5 puncte art. consacrate prin Constituţia României. (6) din Constituţia României (2003).5 puncte.188/1999. . republicată. coerenţa şi logica exprimării ideilor. claritatea.restrângerea exerciţiului unor drepturi. coerenţa şi logica exprimării ideilor. 30 .188/1999.capacitatea de analiză şi sinteză.libertatea conştiinţei – libertatea gândirii şi a opiniilor – 2 puncte libertatea conştiinţei – 2 puncte cultele religioase – 3 puncte dreptul părinţilor şi a tutorilor – 1 puncte .7/2004.53). 30 alin.7/2004.activitatea politică a funcţionarilor publici potrivit Legii nr. art. .7. claritatea.accesul la cultură – 4. .5 puncte SUBIECT Trataţi comparativ textul constituţional referitor la libertatea de exprimare şi norma generală de conduită profesională a funcţionarilor publici privind libertatea opiniilor prevăzută de Legea nr.libertatea de exprimare . potrivit Constituţiei României ( art. .5 puncte SUBIECT Comentaţi noţiunile de libertate a conştiinţei şi libertate de exprimare.7/2004.5 puncte . art.

(6) şi (7) din Legea nr. coerenţa şi logica exprimării ideilor. precum şi militarii. republicată. cu jurământul depus de Preşedintele României. coerenţa şi logica exprimării ideilor. claritatea.20 puncte BAREM CORECTARE .5 puncte SUBIECT Comentaţi dreptul de asociere al funcţionarilor publici din perspectiva Constituţiei României şi Legea nr. .cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii publice. .20 puncte .prezentarea diferenţelor de esenţă dintre cele două jurăminte (izvor de drept. . claritatea. 6 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE fidelitatea faţă de ţară este sacră.188/1999. prevăzut de Statutul funcţionarilor publici. începerea mandatului şi durata lui. de primul-ministru. 62 alin. efectele nedepunerii) – 10 puncte . 82. 3 puncte . 83.capacitatea de analiză şi sinteză.188/1999.prezentarea dispoziţiilor legale (art. în acest scop. prevăzut de Constituţia României. .capacitatea de analiză şi sinteză. republicată.republicată – 10 puncte .consideraţii personale privitoare la importanţa asumării acestei îndatoriri în situaţia exercitării unei funcţii publice prin prisma depunerii jurământului de credinţă.capacitatea de analiză şi sinteză. . forma. răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi. coerenţa şi logica exprimării ideilor. . vor depune jurământul cerut de lege. depunerea. 6 puncte . cu modificările şi completările ulterioare.5 puncte SUBIECT Comentaţi fidelitatea faţă de ţară ca îndatorire fundamentală a funcţionarilor publici stabilită de Constituţia României şi de Legea nr.188/1999)5 puncte . cu modificările şi completările ulterioare.5 puncte SUBIECT Trataţi comparativ jurământul de credinţă depus de funcţionarii publici. claritatea.104 din Constituţie şi art. miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului.

capacitatea de analiză şi sinteză. exercitare aderare) – 2 puncte . 188/1999 republicată.Constituţie art. coerenţa şi logica exprimării ideilor. 188/1999 (r2) cu modificările şi completările ulterioare.5 puncte .5 puncte SUBIECT Dreptul de asociere sindicală.53).nu pot face parte din partide politice: judecătorii Curţii Constituţionale – 1 p.dreptul de asociere al funcţionarilor publici în partide politice şi organizaţii sindicalelimite stabilite de legea organică.dreptul de asociere. drept fundamental înscris în constituţia României ( art. coerenţa şi logica exprimării ideilor.drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici. potrivit Constituţiei României ( art. 40 alin.obligaţiile înalţilor funcţionari publici şi a funcţionarilor publici de conducere care au calitatea de ordonator de credite privind alegerea în organele de conducere ale organizaţiei sindicale – 2 puncte . . . claritatea.suspendarea raporturilor de serviciu pe perioada exercitării mandatului – 2 puncte . 188/1999 – art. astfel cum este reglementată de Constituţia României şi Legea nr.20 puncte BAREM CORECTARE . (3). patronatelor şi a asociaţiilor profesionale.9 – 2 puncte Legea nr.unct avocaţii poporului – 1 punct. conform Constituţiei României.formele de manifestare a dreptului de asociere sindicală (înfiinţare. conform Constituţiei României şi al Legii nr. .restrângerea exerciţiului unor drepturi.capacitatea de analiză şi sinteză. 20 puncte BAREM CORECTARE Constituţie – descriere art.5 puncte SUBIECT Interdicţia de a face parte din partide politice.5 puncte . Rolul sindicatelor.40).BAREM CORECTARE . cu modificările şi completările ulterioare. claritatea. 40 –2 puncte Rol – descriere art. alţii decât înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere care au calitatea de ordonator de credite – 3 puncte . . 29 garantarea dreptului – 2 puncte .5 puncte .

5 puncte . claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor. (2) – identificarea categoriei înalţilor funcţionari publici – 3 puncte . 188/1999 (r2).partide politice . 44 alin. art.Legea nr.interdicţii: . poliţiştii – 1 punct şi alte categorii de funcţionari publici stabilite prin lege organică – 1 punct .magistraţii – 1 punct. membrii activi ai armatei – 1 punct. fundaţiile ori asociaţiile care funcţionează pe lângă partidele politice – 2 puncte . .capacitatea de analiză şi sinteză. organizaţii cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice – 2 puncte.2 puncte.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful