CT Enumeraţi sancţiunile disciplinare ale funcţionarilor publici şi comentaţi modul de aplicare al acestora. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.

77 alin. (3) şi art. 78 - enumerarea sancţiunilor disciplinare – 4 sancţiuni x 1punct aplicarea mustrării scrise – 3 puncte aplicarea celorlalte sanctiuni – 5 puncte - condiţiile de aplicare a sancţiunii (cercetare prealabilă, audiere) – 3 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Tipuri de răspundere aplicabile funcţionarilor publici pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor de serviciu. Definiţi fiecare tip de răspundere în parte- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 75, art. 83, art. 84, art. 85, art. 86 - Răspundere disciplinară, contravenţională, civilă sau penală – 3 puncte Răspunderea disciplinară 3 puncte - Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici - 3 puncte - Răspunderea civilă a funcţionarului public – 3 puncte - Răspunderea funcţionarului public pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă - 3 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT În cadrul instituţiei publice au fost sancţionaţi disciplinar doi funcţionari publici. Primului funcţionar public i-a fost aplicată sancţiunea mustrării scrise în urmă cu 6 luni, iar celui de-al doilea sancţiunea retrogradării în funcţia publică pe o perioadă de 6 luni, în urmă cu 3 luni. Precizaţi şi motivaţi dacă se impune în vreun caz radierea de drept a sancţiunii disciplinare.- 20 puncte BAREM Art. Se CORECTARE 82 4 puncte

radiază

sancţiunea

mustrării

scrise

- Radiere mustrare scrisă - în termen de 6 luni de la aplicare – 3 puncte Motivare – prin efectul legii – 4 puncte - Retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an se radiază în termen de un an de la expirarea termenului pentru care a fost aplicată. – 4 puncte - Capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Aplicarea sancţiunilor disciplinare şi competenţa aplicării acestora, cu precizarea termenelor, condiţiilor de aplicare şi de radiere.Daţi un exemplu de sancţiune disciplinară şi precizaţi termenul de radiere a acesteia.- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 77 alin. (5), art. 78, art. 79 alin. (1) , art. 82 - identificarea termenului de aplicare a sancţiunii – 1 punct - identificarea modalităţilor de aplicare: persoana care are competenţa numirii, la propunerea comisiei de disciplină – 1 punct, direct de către conducător – 1 punct - identificarea condiţiilor de aplicare: cercetare prealabilă – 2 puncte, audiere funcţionar public – 2puncte, termenele de radiere – 3 puncte - constatare prin act administrativ, cu excepţia destituirii – 2 puncte exemplul prezentat 3 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Comentaţi situaţiile în care este angajată răspunderea civilă a funcţionarului public.- 20 puncte BAREM CORECTARE - enumerarea situaţiilor în care acesta se angajează – 3 situaţii x 2 p=6 puncte - enumerarea modalităţilor prin care se dispune repararea pagubei.- 2x2p= 4 puncte precizarea termenului de 30 de zile – 1 puncte - enunţarea posibilităţii funcţionarului de a se adresa instanţei de contencios.2 puncte - precizarea termenul de prescripţie de 3 ani, a dreptului conducătorului instituţiei de a emite ordinului/dispoziţiei de imputare de la data producerii pagubei.2 puncte

- capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Analizaţi prevederile legale privind răspunderea funcţionarului public pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă.- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 86 modalitatea de angajare a răspunderii– 3 puncte condiţiile în care are loc suspendarea – 4 puncte - măsurile dispuse în caz de achitare sau încetare a procesului penal – 4 puncte - condiţiile de sesizare a comisiei de disciplină – 2 puncte condiţiile de mutare – 2 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Detaliaţi prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare referitoare la perfecţionarea funcţionarilor publici.- 20 puncte BAREM CORECTARE art.50 din Legea nr.188/1999 -este un drept şi o obligaţie1punct -obligaţiile autorităţilor /instituţiilor publice 2 puncte -drepturile funcţionarilor publici pe perioada perfecţionării- 3 puncte -obligaţiile funcţionarilor publici în cazul cursurilor cu durată mai mare de 90 de zile5 puncte -precizarea studiilor ce nu constituie forme de perfecţionare profesională- 1 puncte -obligaţiile autorităţilor /instituţiilor publice privind planul de perfecţionare – 3 puncte -capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. Consecinţe asupra carierei funcţionarului public. Obligaţiile funcţionarilor publici de

conducere în acest proces. ( Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.7/ 2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată)- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 69 din Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificările şi completările ulterioare Procesul de evaluare. Calificative.5 puncte Consecinţe asupra carierei -5 puncte - Obligaţiile funcţionarilor publici de conducere. Obiectivitatea în evaluare- 5 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Modalitatea de planificare a resurselor umane prin raportare la planul de ocupare a funcţiilor publice, ca instrument managerial, conform dispoziţiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.- 20 puncte. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.23 din Legea nr.188/1999 -previzionarea modalităţilor de ocupare a funcţiilor publice pentru anul viitor6 puncte -elaborarea planului de ocupare a funcţiilor publice (conţinut, transmitere, aprobare)9 puncte -capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Numirea, eliberarea din funcţia publică şi evaluarea performanţelor individuale a înalţilor funcţionari publici, conform Legii nr. 188/1999 rep. 2 privind Statutul funcţionarului public.- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 19 şi art. 20 - enumerarea entităţilor competente a numi şi a elibera înalţii funcţionari publici, identificarea funcţiilor publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici raportat la acestea; - 2x5 puncte – 10 puncte evaluarea anuală – 1 punct evaluarea generală – 1 punct - competenţa de evaluare (comisia) - 1 punct, numirea comisiei – 2 puncte

Pentru incompetenţa profesională. pe perioada suspendării raportului de serviciu precum şi măsurile pe care le poate lua conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în vederea desfăşurării în condiţii normale a activităţii.capacitatea de analiza şi sinteză.capacitatea de analiza şi sinteză. în cazul obţinerii calificativului "nesatisfăcător" la evaluarea performanţelor profesionale individuale – 3 puncte Ca sancţiune disciplinară – 3 puncte .. 99 alin.. s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate.36.(3). iar funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea acestuia într-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate. Termenul de comunicare al actelor administrative20 puncte BAREM CORECTARE Art. 99 alin. art. coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi situaţiile în care raportul de serviciu al funcţionarului public poate înceta din motive imputabile acestuia. art. art.Situaţii: săvârşirea repetată a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecinţe grave – 3 puncte. 101 . claritatea. – 3 puncte . (2). (3) prezentarea obligaţiei – 5 puncte .Actele administrative se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii – 3 puncte . 96 alin. coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Comentaţi obligaţia autorităţilor şi instituţiilor publice de a rezerva postul aferent funcţiei publice de execuţie.). claritatea. inclusiv posturi ale căror titulari au raportul de serviciu suspendat – 5 puncte .comentarii asupra impedimentelor generate de reorganizarea activităţii instituţiei sau autorităţii publice care necesită reducere de posturi.ocuparea postului pe durata suspendării prin concurs/redistribuire– 2 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE art.încetarea şi modificarea raportului de serviciu pe perioada suspendării – 3 puncte . art. d. 4 alin. (1) lit.

20 puncte BAREM CORECTARE art.8 puncte. 74 4 cazuri x 1 punct4 puncte . posturi vacante. 97 şi art.obligaţiile instituţiei în ceea ce priveşte eliberarea funcţionarilor publici din motive neimputabile lor (preaviz. Trataţi şi comentaţi eliberarea din funcţia publică a funcţionarului public.enumerarea situaţiilor de încetare de drept – 8x1punct . .capacitatea de analiza şi sinteză.termenul de constatare a cazului de încetare a raportului de serviciu .20 puncte BAREM CORECTARE Art. claritatea.. 99 .cazurile de eliberare din funcţia publică = 7 cazuri x 1 punct =7 puncte: ..5 puncte = 2. coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de încetare a raportului de serviciu.72 alin.3 x 2 puncte . atribuţiile acestora precum şi măsurile care pot fi cuprinse în acordurile colective. claritatea. 97 şi art.termenul de comunicare a actului administrativ de încetare a raportului de serviciu – 1 punct . .capacitatea de analiza şi sinteză. 98 5 modalităţi x 1 punct = 5 puncte.prezentarea modalităţilor de încetare a raportului de serviciu: 5 modalităţi x 0.5 puncte. claritatea.atribuţii comisii paritare .capacitatea de analiza şi sinteză.(1). coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi cazurile în care sunt consultate comisiile paritare. coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de încetare a raportului de serviciu. art.1 punct . .6 puncte măsuri acord colectiv 5 x 1 – 5 puncte . . lista .20 puncte BAREM CORECTARE Art. . . Trataţi şi comentaţi încetarea de drept a raportului de serviciu. reducere program.

5 punct coerenţa şi logica exprimarii SUBIECT Prezentaţi situaţiile în care funcţionarii publici care urmează forme de perfecţionare profesională beneficiază de drepturile salariale cuvenite. Consideraţii privind acest instrument. pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală şi pentru cele din administraţia publică locală.comunicarea către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici .capacitatea de analiza şi sinteză. aprobare şi transmitere a planului de ocupare a funcţiilor publice. Precizaţi care sunt studiile care nu constituie forme de perfecţionare profesională. comparativ pentru cele două tipuri de instituţii 23. claritatea. .art. 20 puncte BAREM CORECTARE .. coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Comparaţi modalităţile de elaborare. 52 şi art.prioritatea funcţionarului public de realizarea transferului . 51 alin.20 puncte BAREM CORECTARE Art.identificarea situaţiilor : 2 situaţii x 3 puncte – 6 puncte .identificarea studiilor care nu constituie forme de perfecţionare profesională: 2 tipuri x 3 puncte – 6 puncte . (1) şi (2).ANFP) – . 53 . ideilor – 5 puncte 4 puncte conducere – 1 punct – 0. coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de realizare şi condiţiile în care se efectuează redistribuirea funcţionarilor publici de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.3 puncte .capacitatea de analiza şi sinteză. art. 23. alin (4). 23. alin (2) -5 puncte -modalitatea de întocmire art. Obligaţia de comunicare a planului de perfecţionare profesională. 20 puncte BAREM CORECTARE -instituţia care elaborează planul . claritatea. claritate. alin (3) – 4 puncte -aprobarea şi transmiterea planului. alin (5)– 6 puncte -capacitate de analiză şi sinteză. 104.modalităţile de redistribuire în funcţie de distanţă – 3 puncte –art.

capacitate de analiză şi sinteză. aviz ANFP. emitere act administrativ reorganizare/eliberare din funcţie–4 puncte .Asemănări: motive neimputabile – 1 punct. (1) . art.stabilirea funcţii publice. 99.eliberarea din funcţia publică şi trecerea în corpul de rezervă -2 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte . claritatea. a)b) .etapele finale ale redistribuirii – 5 puncte .redistribuirea pe funcţii temporar vacante şi testarea – 3 puncte . criterii numire – 2 puncte. 100. justificare reducere post/ interdicţie înfiinţare post – 1 punct .Deosebiri: . art. 99 . alin (6)-(8) . solicitare la ANFP listă funcţii publice vacante – 1 punct.20 puncte BAREM CORECTARE Art. lit. (1) lit.redistribuirea pe funcţii de conducere şi execuţie – 4 puncte . organizare examen – 1 punct.termen de preaviz şi drepturi ce decurg din el – 3 puncte solicitare ANFP lista funcţii publice vacante-1punct prioritate funcţionar de conducere-1punct . 104. termen comunicare act – 1 punct. alin (2)-(4) . 100 .art.art.) şi alin. dispus prin act administrativ 1 punct. cazuri numire – 2 puncte. prioritate funcţionar public conducere – 1 punct.capacitatea de analiză si sinteză. .numire în noile funcţii publice/criterii legale – 4 puncte . art.c.art.alin (1). (3). . coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Analizaţi comparativ reorganizarea şi încetarea activităţii unei instituţii publice şi consecinţele acesteia asupra carierei funcţionarilor publici . 104. preaviz – 1 punct.capacitatea de analiză si sinteză. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Care sunt etapele reorganizării unei autorităţi sau instituţii publice? Drepturile funcţionarilor publici şi obligaţiile instituţiilor publice în caz de reorganizare.Reorganizarea: are loc prin reducerea postului ocupat – 1 punct. 104. 107 alin. 105 alin. punere la dispoziţie funcţii vacante – 1 punct.20 puncte BAREM CORECTARE Art. alin (5) . reducere program lucru – 1punct. art. claritatea. claritate.

(2) lit. 101.5 puncte SUBIECT Analizaţi comparativ eliberarea din funcţia publică.dispus prin act administrativ. . urmare a reorganizării activităţii. (1) Asemănări: încetare a raporturilor de serviciu – 1 punct . coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Prezentaţi trei situaţii care ar putea constitui impedimente în gestionarea eficientă a resurselor umane în cadrul unei instituţii publice din administraţia publică centrală/locală precum şi măsurile corelative de diminuare a acestora. Prezentaţi situaţiile în care funcţionarului public îi este necesar cazierul administrativ.). art. c.d. 20 puncte BAREM CORECTARE art. art. punere la dispoziţie funcţii publice vacante– 1 punct.motiv neimputabil. reducere program– 1 punct. claritate.capacitate de analiză şi sinteză. Consecinţe asupra carierei funcţionarilor publici .81. 65 alin. 66 lit. intrare în corpul de rezervă: . pentru dezvoltarea carierei acestuia. art. 20 puncte BAREM CORECTARE -prezentarea impedimentelor – 3x3puncte 9puncte -măsuri de diminuare a efectelor – 6 puncte -capacitate de analiză şi sinteză. e.SUBIECT Scopul cazierului administrativ. 70 alin.concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere – 3 puncte promovare rapidă– 3 puncte .drepturi funcţionar public/obligaţii instituţie: preaviz – 1 punct.). termen comunicare – 1 punct Deosebiri: eliberare 7 puncte din care: .). claritate. prin reducerea postului ocupat de funcţionarul public şi destituirea din funcţia publică.20 puncte BAREM CORECTARE Art.2 puncte . art. art. 92 . art. coerenţă şi logica exprimării ideilor . (2) lit. 105 alin.exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante sau temporar vacante – 3 puncte scopul – evidenţiere situaţie disciplinară – 3 puncte .concurs sau examenul de promovare în gradul profesional – 3 puncte . 99.

claritatea.20 puncte BAREM CORECTARE Art.demisia –manifestarea voinţei funcţionarului public – 1punct . .20 puncte BAREM CORECTARE Art. 105 alin. (1) şi (2) enumerarea cazurilor 4x1 punct/-4 puncte . motiv imputabil– 1 punct identificarea celor două situaţii – 1 punct . în perioada de preaviz.art.)şi alin. 105 alin.art. ca sancţiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile funcţionarului public – 3 puncte situaţii – 2 puncte comunicare act administrativ 2 puncte . art.prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Cazuri în care autoritatea ori instituţia publică are obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. (1) . lista funcţiilor publice vacante.notificare scrisă persoanei care are competenţa legală de numire– 2 puncte nu se motivează – 1 punct producere efecte– 1 punct . (1) ambele situaţii de încetare– 2 puncte nu se intră în corpul de rezervă – 1 punct . prioritate funcţionar de conducere – 1 punct destituire 6 puncte din care: sancţiune disciplinară. 101.) .capacitatea de analiză si sinteză. (1) lit.solicitare la ANFP listă funcţii publice vacante – 1 punct. i. 100 alin. 102. 99 alin. claritatea. art. Cazurile şi criteriile de numire a funcţionarilor publici la reorganizare.capacitatea de analiză si sinteză. a)-c) şi e. art. 54 lit.nu se intră în corpul de rezervă – 2 puncte .interdicţia de ocupare a unei funcţii publice– 2 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Analizaţi comparativ destituirea din funcţie publică şi demisia .destituirea .dacă nu există funcţii vacante corespunzătoare – 1 punct cazuri de numire 4 x1punct/-4 puncte criterii – 4x1punct 4puncte . (6).

89 . exercitare funcţie publică conducere vacantă) – 3 puncte .1 punct perioada de dispunere – 1 punct . (2). condiţiile de realizare detaşare – 3 puncte .capacitatea de analiză si sinteză. prelungire exercitare vacantă – 1punct perioadă dispunere temporar vacantă-2 puncte salariul – 1punct .modalităţi de modificare a raporturilor de serviciu .excepţia funcţiei publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici – 2 puncte perioadă dispunere vacantă – 1 punct excepţia. Trataţi exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante. 92 Asemănări: . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Analizaţi în mod comparativ detaşarea funcţionarilor publici şi exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere. .. art.se pot realiza pe funcţii de conducere – 1 punct.prezentare modalităţi modificare raport de serviciu -5x1punct.condiţiile de realizare exercitare cu caracter temporar – 3 puncte .justificare reducere post şi organizare examen.situaţii în care este necesar avizul ANFP ( detaşare conducere.posibilitatea realizării pe funcţii publice cu statut special – 1 punct Deosebiri: .capacitatea de analiză si sinteză. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de modificare a raportului de serviciu. claritatea.prelungire detaşare. necesitate acord funcţionarului public – 1 punct.condiţii realizare pe funcţii publice conducere vacante sau temporar vacante – 3 puncte . art. claritatea.20 puncte BAREM CORECTARE Art. . interdicţie înfiinţare posturi similare – 2 puncte .situaţia de excepţie privind funcţiile din categoria înalţilor funcţionari publici – 1 punct . 92 . 87 alin.5 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE Art. .

claritatea.cazuri de modificare a raporturilor de serviciu 5x1 punct .Stabilirea competenţei de organizare a concursurilor – 5 puncte . art. în alte situaţii prevăzute de lege – 1punct.. Trataţi şi comentaţi mutarea în cadrul autorităţii sau instituţiei publice ori în cadrul altei structuri fără personalitate juridică a autorităţii sau instituţiei publice .20 puncte BAREM CORECTARE Art. claritatea.Competenţa ANFP de organizare a concursurilor – 2 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor .5 puncte SUBIECT Definiţi răspunderea funcţionarilor publici. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de modificare a raportului de serviciu. . 87 alin. 91 .Reguli specifice aplicabile autorităţilor şi instituţiilor publice – 4 puncte .Comentaţi rolul responsabilului de procedură. cazul înalţilor funcţionari publici-1punct mutarea temporară –1punct .Conţinutul înştiinţării transmise către ANFP – 2 puncte Rolul responsabilului de procedură – 2 puncte .Capacitatea de analiză şi sinteză. dispusă de conducător – 2puncte.capacitatea de analiză si sinteză.excepţia mutare definitivă/temporară solicitată de funcţionarul public – 1 punct mutarea în altă localitate 1punct refuz mutare 1punct .capacitatea de analiză si sinteză. 20 pct BAREM CORECTARE .mutarea definitivă. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Descrieţi competenţa de organizare a concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. la solicitarea funcţionarului public – 1punct.(2). claritatea.5 puncte tipuri de mutare 1 punct .

art.75. . art.în ce situaţie este sesizată comisia de disciplină-1punct .obligativitatea autorităţii sau instituţiei în asigurarea protecţiei funcţionarului public -4 puncte .măsurile speciale de protecţie pentru anumite categorii de funcţionari publici.20 puncte BAREM CORECTARE Art. claritatea.obligaţia angajatorului în situaţia trimiterii în judecată a funcţionarului public-1punct .capacitatea de analiză si sinteză.capacitatea de analiză şi sinteză.obligaţia angajatorului în situaţia achitării sau încetării procesului penal1punct . art.86 .funcţionarul public se poate adresa instanţei – 1 punct prescriere – 1 punct răspunderea penalăcând se angajează -1punct . 20 puncte BAREM CORECTARE . 84.20 puncte . 85. propunere şi avizare 6 puncte . precum şi repararea pagubelor produse. coerenţa şi logica exprimării ideilor. . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Precizaţi şi comentaţi în ce constă dreptul funcţionarilor publici de a beneficia de protecţia legii în exercitarea atribuţiilor de serviciu. claritatea.Prezentaţi şi comentaţi răspunderea civilă şi răspunderea penală a funcţionarilor publici.considerente generale cu privire la răspunderea funcţionarilor publici – 1punct răspunderea civilă – situaţii 3x1 punct -3 puncte recuperarea pagubelelor – 4 puncte .5 puncte SUBIECT Răspunderea contravenţională şi civilă a funcţionarilor publici.obligaţia angajatorului în situaţia începerii urmăririi penale-1punct .obligativitatea autorităţii sau instituţiei publice de a acorda despăgubiri funcţionarului public în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu în exercitarea atribuţiilor de serviciu 5 puncte .

BAREM CORECTARE Art.principiu care stă la baza exercitării funcţiei publice – 4 puncte . dacă o consideră ilegală. 83 – art. formulaţi şi fundamentaţi minim 3 propuneri de îmbunătăţire a modului de gestiune.capacitatea de analiză si sinteză.funcţionarul public se poate adresa instanţei – 1 punct prescriere – 1 punct . coerenţa şi logica exprimării ideilor. claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor.45.5 puncte SUBIECT Rolul şi importanţa depunerii jurământului de credinţă prevăzut de Statut pentru .3. claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi principiul subordonarării ierarhice şi limitele acestuia 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 85 . claritatea.20 puncte BAREM CORECTARE .posibilitate contestare de către funcţionarul public – 2 puncte răspunderea civilă – situaţii 3x2puncte-6puncte recuperarea pagubelelor – 3puncte . art.art. – 6 puncte ..răspunderea contravenţională – condiţii angajare – 2 puncte .obligaţia de a rezolva lucrările în termenele stabilite şi de a nu primi direct cereri care intră în competenţa lor – 5 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte SUBIECT Prezentaţi rolul compartimentelor de resurse umane în gestiunea funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici. 24 – obligaţii compartimente RU – realizare gestiune curentă a resurselor umane şi a funcţiilor publice – 2 puncte colaborarea directă cu ANFP – 1 punct formulare de propuneri – 3 x 2 6 puncte fundamentare propuneri –3 x 2 6 puncte .situaţia de excepţie de a refuza îndeplinirea unei dispoziţii primite de la superiorii ierarhici. art.48 .capacitatea de analiză şi sinteză.

.5 puncte SUBIECT Prezentaţi în ce bază se nasc şi se exercită raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici.prezentarea modalităţilor de ocupare a funcţiei temporar vacante.54.5 puncte .57.2 alin. coerenţa şi logica exprimării ideilor .capacitatea de analiză şi sinteză.capacitatea de analiză şi sinteză. art.58 .termenul de depunere a jurământului şi forma depunerii. precum şi modalităţile de ocupare a unei funcţii publice temporar vacante.-4puncte (2x2puncte) .funcţionarii 20 puncte publici. coerenţa şi logica exprimării ideilor.5puncte consecinţele refuzului depunerii jurământului -5 puncte . art.4. . claritatea.procedura obligatorie a depunerii jurământului -5 puncte . respectiv că dobândeşte calitatea de funcţionar public pentru perioada în care ocupă temporar funcţia publică şi că nu beneficiază de dreptul de a intra în corpul de rezervă al funcţionarilor publici după încetarea raportului de serviciu.prezentarea efectelor asupra carierei persoanei care ocupă funcţia temporar vacantă.(6) şi (7).9 puncte (2x 4. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. .5 puncte SUBIECT Reguli ce sunt aplicabile pentru ocuparea prin recrutare a unei funcţii publice de execuţie din cadrul unei instituţii publice locale. coerenţa şi logica exprimării ideilor .Capacitatea de analiză şi sinteză.5puncte) .62 alin. claritatea.Condiţii generale de ocupare a unei funcţii publice – 5 puncte Condiţiile de vechime 5 puncte Organizarea concursului de recrutare – 5 puncte . care este perioada de exercitare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici.(2). art. BAREM CORECTARE Art.precizarea că este act administrativ de numire.20 puncte BAREM CORECTARE Art. claritatea.1 punct precizarea că perioada este nedeterminată1 punct .

descrierea condiţiilor şi procedurilor – 13 puncte din care: . art.SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice de execuţie şi de conducere temporar vacante.4 alin.(4).20 puncte BAREM CORECTARE Art. art. vechime – 1 punct. îndeplinire condiţii studii –1punct. (2). 20 puncte BAREM CORECTARE . 89 alin.capacitatea de analiză şi sinteză. art. coerenţa şi logica exprimării ideilor . 92 .prin redistribuire din corpul de rezervă al funcţionarilor publici de către ANFP 5 puncte prin concurs5 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor .promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut .66.1 puncte .prin exercitare cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere temporar vacante5 puncte . inexistenţa funcţionarilor publici în instituţie care să fie promovaţi – 2 puncte exercitarea cu caracter temporar: identificarea celor 2 situaţii – 2 puncte. art. vechime –1punct. art. Detaliaţi promovarea funcţionarilor publici.identificare modalităţi (detaşare.4 puncte .92 alin. exercitare cu caracter temporar) – 2 puncte . claritatea. art. situaţia disciplinară – 1 punct.(3). art. aviz ANFP – 1 punct.noţiuni generale privind promovarea funcţionarilor publici.70 modalităţile de ocupare a funcţiilor publice-5 puncte . claritatea.detaşarea: termen ( 6 luni cu prelungire 3 luni) – 1 punct. 65. termen vacante ( 6 luni cu prelungire 3 luni) – 1 punct. 64. 63. . condiţie studii – 1punct. condiţiile şi procedurile aplicabile.68. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.capacitatea de analiză şi sinteză. termen temporar vacante –1punct .5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice.56.art. art.5 puncte SUBIECT Descrieţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice de conducere cu caracter temporar.

20 puncte BAREM CORECTARE Art.modalităţile de ocupare a funcţiilor publice .3 puncte condiţiile redistribuirii-3 puncte . pe funcţia publică vacantă de consilier asistent.104 . coerenţa şi logica exprimării ideilor . 90 .56. Detaliaţi transferul funcţionarilor publici.condiţia obligatorie în situaţia redistribuirii într-o funcţie publică vacantă de conducere-2 puncte .promovarea într-o funcţie publică de conducere -4 puncte . claritatea. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. Detaliaţi redistribuirea funcţionarilor publici.5 puncte transferul în interesul serviciului 4 puncte transferul la cerere4 puncte .56.5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice.promovarea în clasă -1 puncte . art.capacitatea de analiză şi sinteză.modalităţile de ocupare a funcţiilor publice .capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte cine realizează redistribuirea -1 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor . solicită redistribuirea la o instituţie publică aflată la 60 de km de localitatea de domiciliu.publicitatea funcţiilor publice vacante care pot fi ocupate prin transfer la cerere2 puncte .situaţiile în care se poate realiza redistribuirea.capacitatea de analiză şi sinteză.Precizaţi şi motivaţi dacă în acest caz poate opera .5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice. claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor .actul administrativ prin care se dispune redistribuirea-1 punct . care a ocupat în urmă cu 6 luni într-o instituţie publică funcţia de consilier superior. claritatea.5 puncte SUBIECT Un funcţionar public aflat în corpul de rezervă.

89. art.Redistribuirea funcţionarilor publici se face în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice din alt judeţ sau aflate la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu. cu acordul scris al funcţionarului public – 3 puncte Redistribuire – ANFP – 3 puncte numire – conducător instituţie publică – 2 p .8 puncte ( recrutare. art. detaşare.56.(3).56.5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice. redistribuire. coerenţa şi logica exprimării ideilor . 2 puncte . hotărâre judecătorească) . art. coerenţa şi logica exprimării ideilor .66. promovare.distincţia între ocuparea pe perioadă determinată şi ocuparea pe perioadă nedeterminată.redistribuirea. claritatea. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. art. la cererea funcţionarului public .(2) şi alin. art. mutare.3 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză.57.identificarea modalităţilor de ocupare a unei funcţii publice de conducere pe perioadă nedeterminată şi pe perioadă determinată – 8 x 1 . transfer. 66. art.65 alin. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 104 Identificare soluţiei ( situaţie posibilă) – 4 puncte Motivare: . exercitare cu caracter temporar.106 alin. art. Precizaţi instituţia care realizează redistribuirea şi cea care realizează numirea. art.70 prezentarea modalităţilor de ocupare 5 puncte analiza comparativă – 10 puncte .91.(2) . art.5 puncte SUBIECT Identificaţi modalităţile de ocupare a unei funcţii publice de conducere şi dezvoltaţi una dintre acestea. art.capacitatea de analiză şi sinteză.57. Analizaţi comparativ concursul de recrutare şi concursul de promovare. art.Redistribuirea se poate face şi într-o funcţie publică inferioară vacantă.90.92.descrierea unei modalităţi de ocupare a unei funcţii publice de conducere – 5 puncte . claritatea.

claritatea.identificarea modalităţilor de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii publice superioare – 4 puncte .enumerarea a 10 drepturi – 1 punct fiecare.rolul ANFP privind administrarea evidenţei naţionale şi dosarul . coerenţa şi logica exprimării ideilor . 20 puncte BAREM CORECTARE Capitolul V.identificarea aspectelor specifice ce ţin de promovarea în gradul profesional -4 puncte . claritatea.identificarea condiţiilor prevăzute de lege pentru participarea la concursul organizat în vederea promovării rapide în funcţia publică – 2 puncte . art. art.26 .identificarea aspectelor specifice ce ţin de promovarea în clasă -3 puncte .identificarea condiţiilor prevăzute de lege pentru participarea la concursul organizat în vederea promovării într-o funcţie publică de conducere -2 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor . 20 puncte BAREM CORECTARE Art.68. art.66.capacitatea de analiză şi sinteză.25. secţiunea 1 ..5 puncte SUBIECT Enumeraţi şi comentaţi 10 drepturi ale funcţionarilor publici.65.5 puncte SUBIECT Prezentaţi comparativ rolul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici ( ANFP ) şi rolul autorităţilor şi instituţiilor publice privind evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici şi dosarul profesional.70 .capacitatea de analiză şi sinteză. coerenţa şi logica exprimării ideilor . 20 puncte BAREM CORECTARE Art. Obligaţia persoanelor care au acces la datele cuprinse în evidenţa naţională şi la dosarul profesional.10 puncte comentarea celor 10 drepturi – 5 puncte -capacitatea de analiză şi sinteză. claritatea. art.5 puncte SUBIECT Dezvoltarea carierei funcţionarilor publici de execuţie prin ocuparea în mod definitiv a unei funcţii publice superioare.

situaţii în care funcţionarul public poate refuza detaşarea – 6x0. coerenţa şi logica exprimării ideilor .20 puncte BAREM CORECTARE .5 puncte SUBIECT Enumeraţi principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice. claritatea.capacitatea de analiză şi sinteză.3) – 7x 1puncte = 7 puncte .situaţii în care funcţionarul public poate refuza delegarea sau detaşarea – 3x0.5p -1.5 puncte SUBIECT Asemănări şi deosebiri între delegare şi detaşare. Comentaţi transpunerea a două dintre principii în dispoziţiile legale din Statut. 89 . claritatea.5p-3 puncte .detaşarea pe o funcţie publică de conducere – 1.obligaţiile autorităţilor şi instituţiilor publice privind evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici şi dosarul profesional – 10 puncte obligaţia asigurării confidenţialităţii 1 punct . 20 puncte BAREM CORECTARE Art.5 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor .5 puncte .enumerarea principiilor ( art. art.comentarea şi transpunerea principiilor – 2 x 4 puncte = 8 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză.88.5 puncte .durata delegării în cursul unui an calendaristic şi acordul scris al funcţionarului public – 2 puncte .detaşarea pe o funcţie publică din categoria înalţilor funcţionari publici – 1 puncte .profesional– 4 puncte .durata detaşării în cursul unui an calendaristic şi acordul scris al funcţionarului public – 2 puncte .detaşarea funcţionarilor publici cu statut special – 2 puncte .drepturi salariale şi costuri suportate de instituţia publică la detaşare – 1 puncte . . coerenţa şi logica exprimării ideilor .drepturi salariale şi costuri suportate de instituţia publică la delegare – 1 puncte . claritatea. ca modalităţi de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici de execuţie şi funcţionarilor publici de conducere.capacitatea de analiză şi sinteză.

art. art.5 puncte SUBIECT Prezentaţi şi comparaţi modalităţile de promovare a funcţionarilor publici de execuţie. art.63. art.70 .64.99. art.Identificaţi 5 prevederi legale aplicabile în situaţia reorganizării unei instituţii publice.107 prezentarea propunerii de reorganizare -10 puncte .90 .100.SUBIECT Prezentaţi modalităţile de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici de execuţie şi funcţionarilor publici de conducere.5p 2.68.identificarea prevederilor legale aplicabile propunerii avansate -1x 5 prevederi 5 puncte . art.65. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.comparaţie între promovarea în clasă şi promovarea în grad profesional 6 puncte . Comparaţie între transferul la cerere şi transferul în interesul serviciului.-20 puncte BAREM CORECTARE Art.capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte SUBIECT Formulaţi o propunere de reorganizare a unei instituţii publice.5 puncte .5 puncte transferului în interesul serviciului – 4 puncte transferul la cerere – 4 puncte analiza comparativă 4. claritatea. claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor . 20 puncte BAREM CORECTARE Art.prezentarea modalităţilor de modificare a raporturilor de serviciu – 5x0. coerenţa şi logica exprimării ideilor .prezentarea modalităţilor de promovare a funcţionarilor publici de execuţie 3 puncte promovarea în clasă 2 puncte promovarea în grad profesional 2 puncte promovarea rapidă 2 puncte . art.87.capacitatea de analiză şi sinteză.

art. Detaliaţi detaşarea funcţionarilor publici. secţiunea a 3-a.5 puncte SUBIECT Precizaţi scopul realizării mobilităţii în corpul funcţionarilor publici şi enumeraţi modalităţile prevăzute de Statutul funcţionarilor publici.-20 puncte BAREM CORECTARE Capitolul V. art.1. prin care se poate modifica raportul de serviciu al funcţionarilor publici.fondurile prevăzute în bugetul anual propriu pentru acoperirea cheltuielilor de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici. coerenţa şi logica exprimării ideilor .5 puncte scopul mobilităţii 2 puncte . art.69 .104. claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor . coerenţa şi logica exprimării ideilor ..57. art.5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalitatea de stabilire a necesarului de cursuri de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru funcţionarii publici.26.modificarea raporturilor de serviciu .1 punct .capacitatea de analiză şi sinteză.107 identificarea situaţiilor 5 x 3 puncte -15 puncte .5 puncte SUBIECT Având în vedere atribuţiile Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici vă rugăm să identificaţi 5 situaţii în care o instituţie publică colaborează cu Agenţia.5 situaţii x 0.53.25. art. art. claritatea. art.5 puncte . 87.24. 89 .detaşarea funcţionarilor publici de conducere .evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici stabileşte cerinţele de formare 5 puncte planul de perfecţionare 5 puncte . claritatea.2.5 puncte . – 20 p BAREM CORECTARE Art. art.detaşarea se dispune în interesul instituţiei/perioada .5. art.capacitatea de analiză şi sinteză. art.99. .54. organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice .20 puncte BAREM CORECTARE Exemplu: art.capacitatea de analiză şi sinteză.

2 puncte . art. (5).5 p SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi dacă. coerenţa şi logica exprimării ideilor . după caz. (1) Legea 188/1999– 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE Art. clasă şi. (7). acceptaţi? – 20 de puncte BAREM CORECTARE . urmărire penală) . logica exprimării ideilor – 5 puncte .alte situaţii ( cercetare administrativă.prezentarea elementelor comune celor două tipuri de mutare (se dispune de conducător sau se solicită de funcţionarul public.detaşarea funcţionarilor publici cu statut special .cazurile de refuz al detaşării – 6 situaţii x0.6 puncte . pe funcţie publică echivalentă de aceeaşi categorie.5 .condiţii -1 punct detaşarea înalţilor funcţionari publici 2 puncte . în cazul în care.identificare normă de conduită generală art. 44 alin.capacitatea de analiză si sinteză. claritate în exprimare. 91 .3 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor -5 p SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi asemănările şi deosebirile dintre mutarea temporară şi mutarea definitivă a funcţionarilor publici.capacitate de analiză.capacitatea de analiză si sinteză. 77 alin. perioadele)3 x 2 6 puncte mutarea înalţilor funcţionari publici 1 punct . vi se propune ocuparea unei funcţii de preşedinte al unui partid politic. de acelaşi grad profesional cu îndeplinirea condiţiilor specifice) -3 x 2 .2 puncte . art. claritatea. 86 alin. cu repartizarea postului numai mutarea definitivă sau temporară dispusă de conducător. fiind funcţionar public. claritatea.motivare soluţie – Am în vedere faptul că.prezentarea deosebirilor pentru fiecare tip de mutare (pe funcţie publică de nivel inferior se poate dispune numai mutarea definitivă. . în calitate de funcţionar public îmi este interzis să fac parte din organele de conducere ale partidelor politice -5 puncte .

(3) / Cod art 17 . 78. ca sancţiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile funcţionarului public – 2 puncte cazuri – 2 cazuri x3 – 6 puncte comunicare act administrativ – 2 puncte .capacitatea de analiză si sinteză. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Descrieţi o situaţie care constituie abatere disciplinară şi conduita superiorului ierarhic în cazul în care o constată.2 puncte . coerenţă şi logica exprimării ideilor .motivarea măsurilor dispuse: obligaţie prevăzută de lege .identificarea activităţilor care implică prerogative de putere publică . Încadraţi fapta. art. 79 alin.5 puncte . descrieţi şi motivaţi măsurile care se impun a fi luate în acest caz. 77. în mod punctual şi succint.20 puncte BAREM CORECTARE -Statut art. claritate.5 puncte SUBIECT Descrieţi. Dezvoltaţi şi comentaţi destituirea ca sancţiune disciplinară. 101 condiţii – 5x1 – 5 puncte . .5 puncte .5 puncte . art. claritatea. art. 2 alin. activităţile ce presupun exercitarea prerogativelor de putere publică ce se desfăşoară în cadrul instituţiei pentru care candidaţi şi conduita funcţionarilor publici în procesul de folosire a prerogativelor de putere publică.20 puncte BAREM CORECTARE Art.descrierea conduitei superiorului ierarhic: sesizarea comisie de disciplină – 3 puncte .capacitate de analiză şi sinteză. (1) descrierea situaţiei – 6 puncte încadrarea faptei 4 puncte . .destituirea se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică. interdicţii.folosirea prerogativelor de putere publică.aplicarea la situaţia concretă a instituţiei . 20 puncte BAREM CORECTARE Art.SUBIECT Enumeraţi condiţiile în care poate avea loc încetarea raporturilor de serviciu. 97.

.20 puncte BAREM CORECTARE art. claritate.consecinţă a regimului juridic aplicabil funcţionarilor publici – 5 puncte . (5). 99 alin. -20 puncte BAREM CORECTARE . claritate.5 puncte SUBIECT Identificaţi şi comentaţi cinci obligaţii ale funcţionarilor publici de conducere faţă de funcţionarii publici de execuţie.capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte SUBIECT Numirea funcţionarilor publici. (1) şi (3). (2).20 puncte BAREM CORECTARE Art. claritatea. 100 alin. (3).alte modalitati prevazute expres de prezenta lege – minim 4 cazuri . 111 alin.depunerea jurământului şi consecinţa nedepunerii acestuia –3 puncte . coerenţă şi logica exprimării ideilor .5 puncte – 4 puncte . 188/1999 . art.identificarea formei.capacitate de analiză şi sinteză.comentarii asupra posibilităţii de negociere . 106 alin.5 puncte SUBIECT Care sunt modalităţile de ocupare a funcţiilor publice? Prezentaţi patru cazuri de „alte modalităţi” de ocupare prevăzute expres de Legea nr..identificarea şi comentarea obligaţiilor – 5 x 3 puncte – 15 puncte Exemple: . 91 alin. .obligaţii care derivă din principiul subordonării ierarhice (coordonarea) art.5 10 puncte art. a elementelor cuprinse obligatoriu în actul administrativ de numire şi anexa – fişa postului – 8 x 0. 56 . coerenţă şi logica exprimării ideilor .5 puncte . . art. art. coerenţa şi logica exprimării ideilor.4 x 2. (2) .modalităţile de ocupare a funcţiilor publice .capacitate de analiză şi sinteză. art. Comentarii privind posibilitatea de negociere a elementelor prevăzute în mod obligatoriu în actul administrativ de numire. 62 competenţa de numire – 3 puncte .

5 puncte SUBIECT Ordonaţi minim 7 îndatoriri ale funcţionarilor publici în funcţie de importanţa pe care considerati ca o are fiecare. claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor. claritatea. 1-3 5 puncte art. 84 Art.capacitatea de analiză şi sinteză. – 20 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză.Capacitatea de analiză şi ideilor .3 lit.5 puncte SUBIECT Analizati si comentati asemanarile si deosebirile dintre functionarii publici si functionarii publici cu statute speciale . 83 Art. . 5 alin 13 5 puncte comentariu 5 puncte . 77 Art. în funcţie de etapele care trebuiesc îndeplinite până la numire. claritatea. 86 .20 puncte BAREM CORECTARE art. 43-49 Art.28 .informarea cu privire la deciziile care îl privesc în mod direct – art.28 . pentru fiecare categorie de răspundere a functionarului public – 20 puncte BAREM Art. coerenţa şi logica exprimării ideilor .sprijinirea iniţiativelor şi propunerilor motivate care pot conducere la eficientizarea activităţii autorităţii /instituţiei publice – art. 2 alin.g) .Alegeti cate un exemplu de indatorire a carei incalcare atrage răspunderea funcţionarului public. coerenţa şi logica exprimării SUBIECT Alegeti două dintre cele mai eficiente şi rapide modalităţi de ocupare a posturilor vacante din instituţiile publice şi argumentati care dintre ele este cea mai indicată.(2) .43 alin.5 puncte CORECTARE ( 7x1) 7 puncte exemplu 2 puncte exemplu 2 puncte exemplu 2 puncte exemplu 2 puncte sinteză.obligaţii în procesul de stabilire a necesităţilor de perfecţionare profesională – art.

Capacitatea de analiză şi sinteză.cerere scrisă.obligaţie instituţie (suspendarea . art. art.BAREM CORECTARE . termen. nu pot fi modificate/ înceta raporturile de serviciu. 88 alin. 96 . Precizaţi care sunt obligaţiile funcţionarului public şi ale autorităţii sau instituţiei publice pentru suspendarea raporturilor de serviciu şi reluarea activităţii.capacitatea de analiză si sinteză.2 x 3 . 89 alin.) enumerarea modalităţilor – 5 x1 p – 5 puncte delegarea peste 60 zile/an – 2 puncte detaşarea peste 6 luni – 2 puncte detaşare pe funcţie publică inferioară – 2 puncte transfer în interesul serviciului – 2 puncte mutare definitivă dispusă de conducător – 2 puncte . se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare. (3).a. 26. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Un funcţionar public solicită suspendarea raporturilor de serviciu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. alin.obligaţii funcţionar public ( la suspendare . Prezentaţi situaţiile în care pentru realizarea mobilităţii este necesar acordul scris expres al funcţionarului public. art. – 20 puncte BAREM CORECTARE Art.5 puncte SUBIECT Enumeraţi modalităţile de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici.5 9 puncte Exemple (art. art.6 puncte argumentarea soluţiei 2 x 4. claritatea. (1) şi (3). 90 alin(1)-(8). se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare – 6 puncte competenţa emiterii actului administrativ – 1 punct .se dispune prin act administrativ . – 20 puncte BAREM CORECTARE Art. termen) 4x2 puncte – 8 puncte . 90 alin. (2). (3). la revenire . art. reluarea . (3).identificarea modalităţilor de ocupare . art. 66 lit.cerere scrisă. 91 alin. coerenţa şi logica exprimării ideilor . claritatea. se rezervă postul. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte . art.se constată prin emiterea actului administrativ. (2). 95. claritatea. art. a)-e). 104 alin (1)-(8)) . (2) lit.capacitatea de analiză si sinteză. 94 alin. 87 alin.

se dispune mutarea temporară – 5 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Precizaţi dacă funcţionarii publici beneficiază de dreptul de asociere şi dacă da.suspendarea încetează.capacitatea de analiză si sinteză.se dispune prin act administrativ .) . precum şi în situaţia în care se dispune achitarea sau încetarea procesului penal. reluarea . 11. se rezervă postul. actul administrativ se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare. art. claritatea. – 20 puncte BAREM CORECTARE Art. nu pot fi modificate/ înceta raporturile de serviciu. m. (3).trimitere în judecată – se constată suspendarea de drept. 61 obiectul perioadei de stagiu – 4 puncte durata – 3 puncte realizarea evaluării – 1 punct . claritatea. se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare – 10 puncte . 94 alin. Descrieţi obligaţiile instituţiei publice în această situaţie. Unul dintre aceştia este trimis în judecată. se emite act administrativ. vor fi achitate drepturile salariale. art.urmărire penală – dacă fapta poate influenţa cercetarea. CORECTARE 29 . art.SUBIECT La nivelul unei instituţii publice. funcţionarul public îşi reia activitatea. perioada de stagiu nu constituie vechime necesară pentru ocuparea unei funcţii publice – 1 punct . în ce condiţii – 20 de puncte BAREM Art. doi funcţionari publici au săvârşit infracţiuni în legătură cu serviciul.capacitatea de analiză si sinteză. 60. la achitare sau încetare proces penal .rezultatul evaluării – ( numire/eliberare ) 2x3 puncte – 6 puncte . 86.la eliberare. 26 alin. iar pentru cel de-al doilea s-a început urmărirea penală. (1) lit. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Trataţi perioada de stagiu a funcţionarilor publici. – 20 puncte BAREM CORECTARE Art.

coerenta şi logica exprimării ideilor . claritatea..condiţiile de vechime în specialitatea studiilor pentru recrutare (art.precizarea că funcţionarii publici se pot organiza în asociaţii profesionale sau cu scop în protejarea intereselor profesionale.2 puncte . (5) şi (6)) 2 puncte .competenţele de organizare a concursului de recrutare pentru funcţiile publice (art.capacitatea de analiză şi sinteză.-5 puncte .(1) – 2 puncte .. 70-71)– 1 punct . coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Un serviciu de resurse umane are în componenţă 8 posturi din care un post de conducere de şef serviciu. 58 alin.107 alin.prezentarea situaţiei înalţilor funcţionari publici ce au calitatea de ordonatori principali de credite aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale. 68)– 1 punct Promovarea rapidă (art.1 punct . adera şi exercita orice mandat în cadrul organizaţiilor sindicale. 64 -65)– 2 puncte Promovarea în clasă (art.5 puncte SUBIECT Prezentaţi sintetic asemănările şi deosebirile dintre promovarea şi recrutarea funcţionarilor publici – 20 puncte BAREM CORECTARE . 54 2 punct .precizarea că funcţionarii publici pot înfiinţa. Sunt ocupate 6 posturi de executie. potivit art.Promovarea în grad profesional (art. 4 posturi de consilier superior şi 3 posturi de referent superior. claritatea. (1) şi (2)) 2 puncte prezentare comparativ-sintetică – 3 puncte .Promovarea pe funcţii publice de conducere (art.4 puncte .eliberarea din funcţie a funcţionarilor publici cărora li s-au desfiinţat .precizarea că dreptul de asociere sindicală este garantat. 57 alin. 66) – 2 puncte condiţiile generale prevăzute la art.3 puncte .obligativitatea solicitării avizului privind funcţiile publice. Acest serviciu se reorganizeaza la nivel de compartiment cu 5 posturi de consilier superior. Ce obligaţii revin conducătorului instituţiei publice în această situaţie în conformitate cu Statutul funcţionarilor publici? . 1 post este vacant (referent).prezentarea situaţiei celorlalţi funcţionari publici.capacitatea de analiză şi sinteză.20 puncte BAREM CORECTARE .

potivit art.20 puncte BAREM CORECTARE .100 alin.d -5 puncte .5puncte) . potrivit art 56 lit.99 alin (1) lit b) si alin. raspunderea contraventionala2. claritatea.(1) – 5 puncte .(2)-(7) – 8 puncte .(3) – 5 puncte . claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Unul dintre principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice este principiul responsabilităţii în conformitate cu prevederile legale. în .conform principiului responsabilităţii.3 lit. 111 alin. raspunderea civila-2. prevazuta de lege. raspunderea penala-2. e) – 5 puncte . Raportul de serviciu reprezintă un raport de muncă. iar incălcarea acestora atrage răspunderea titularului funcţiei publice art.capacitate de analiza si sinteza.numirea funcţionarilor publici în condiţiile art. funcţia publică trebuie exercitată în conformitate cu prevederile legale.a) şi alin. coerenta si logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT În cuprinsul Statutului funcţionarilor publici se face referire la raportul de serviciu al functionarului public.identificarea celor patru tipuri de răspunere aplicabile funcţionarilor publici 10 puncte ( raspunderea disciplinara – 2.5 puncte.posturile şi prezentarea procedurii potrivit art.capacitate de analiza şi sinteza. Ce reprezinta acest principiu şi precizati care sunt dispozitiile Statutul funcţionarilor publici în care este materializat acesta.alta modalitate de ocupare a unei functii publice.(1) lit.capacitate de analiza si sinteza.(2) – 5 puncte .5puncte. coerenta si logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Ce presupune modificarea calitatii posturilor de natură contractuală în funcţii publice în conformitate cu prevederile Statutului funcţionarilor publici şi care sunt obligaţiile conducătorului instituţiei/autorităţii publice? ..obligativitatea solicitarii avizului privind functiile publice.20 puncte BAREM CORECTARE .5puncte.107 alin. claritatea.stabilirea de functii publice potrivit art.

(2).10 puncte (5x2) exemplul prezentat 5 puncte . claritatea. potrivit art.(3)4 puncte . 7. a) . 7/2004 (r1). coerenţă şi logica exprimării ideilor . lit.art.corelarea principiilor cu normele de conduită – 5 puncte . 20 puncte BAREM CORECTARE .obligativitatea respectarii conflictului de interese si al incompatibilitatii art.e).enumerarea interdicţiilor ( art.20 puncte BAREM CORECTARE .prezentarea raportului de serviciu potrivit art.2 alin.intelesul legii? Argumentaţi din punct de vedere al noţiunii.1 punct .identificarea principiilor care stau la baza exercitării funcţiei publice (art. . alin. al atribuţiilor exercitate.(2) – 3 puncte .5puncte SUBIECT Prezentaţi interdicţiile stabilite de lege pentru funcţionari publici în scopul de a nu aduce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.3 din Legea nr.identificarea activităţilor/categoriilor care nu intra sub incidenta Statutului.(1) şi alin. claritate.188/1999) – 3 puncte .capacitate de analiză şi sinteză. 20 puncte BAREM CORECTARE .4 alin.noţiunea de funcţie publică .(1) .identificarea activitatilor care implică exercitarea prerogativelor de putere publică art.capacitatea de analiză şi sinteză. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte Legea nr.identificarea normelor generale de conduită a funcţionarilor publici (art.519 din Legea nr. 2 alin. 49 – 3 puncte .6 – 4 puncte .7/2004) – 7 puncte . al numirii şi al incompatibilităţii. Daţi un exemplu care se înscrie în această normă. privind Codul de conduită a funcţionarilor publici SUBIECT Identificaţi normele generale de conduită ale funcţionarilor publici corelate fiecărui principiu care stă la baza exercitării funcţiei publice.

b. claritate. coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Prezentaţi obligaţiile funcţionarilor publici în ceea ce priveşte respectarea cadrului relaţiilor în exercitarea funcţiei publice. 20 puncte BAREM CORECTARE art. claritate. Daţi un exemplu de posibilă încălcare a acestei norme.5puncte SUBIECT Descrieţi o situaţie care ar reprezenta o încălcare a normelor de conduită privind cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice a.2 -prezentarea obiectivelor6 puncte -prezentarea celor trei metode de realizare a obiectivelor. coerenţă şi logica exprimării ideilor .12 -obligaţiile funcţionarilor publici în relaţiile cu personalul din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.Identificaţi consecinţele acestei fapte..12 -descriere5 puncte -pct.Arătaţi ce măsuri aţi lua în situaţia în care aţi fi superiorul direct al funcţionarului public care nu a respectat normele de conduită privind cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice. precum şi cu persoanele fizice sau juridice – 10 puncte exemplul prezentat 5 puncte -capacitate de analiză şi sinteză. claritate. coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Precizaţi care sunt obiectivele codului de conduită al funcţionarilor publici şi care sunt metodele prin care acestea se realizează. a) – 5 puncte -pct. b) – 5 puncte -capacitate de analiză şi sinteză. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.capacitate de analiză şi sinteză. 20 puncte BAREM CORECTARE art.9 puncte .

3 lit.5 puncte SUBIECT Având în vedere principiul general privind imparţialitatea şi independenţa în exercitarea funcţiei publice analizaţi trei norme din Codul de conduită al funcţionarilor publici care să reflecte acest principiu. claritatea.3 analiza exemple CORECTARE lit.-capacitate de analiză şi sinteză.b) -15 puncte orientative normelor identificate- 3 x 5 . coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Prezentaţi comparativ rolul Agenţei Naţionale a Funcţionarilor Publici( ANFP ) şi rolul autorităţilor şi instituţiilor publice în coordonarea.e) . coerenţa şi logica exprimării ideilor . 20 puncte BAREM art. monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională.prezentarea celor 3 exemple .detalierea normei generale privind obiectivitatea în evaluare . 20 puncte BAREM CORECTARE art. claritate.capacitate de analiză şi sinteză.detalierea normei generale privind participarea la procesul de luare a deciziilor . claritatea. 20 puncte BAREM CORECTARE Capitolul III rolul ANFP 5 puncte rolul autorităţilor şi instituţiilor publice 5 puncte analiza comparativă 5 puncte . analizaţi trei norme care să reflecte acest principiu. coerenţa şi logica exprimării ideilor .3 x 5.15 puncte exemple orientative folosirea prerogativelor de putere publică .5 puncte SUBIECT Având în vedere principiul general privind prioritatea interesului public în exercitarea funcţiei publice.capacitatea de analiză şi sinteză.

posibilitatea de a achiziţiona împreună cu excepţiile . claritate în exprimare. funcţionarilor publici le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte . concesionări sau închirieri . claritatea şi logica exprimării ideilor . închiriere . acceptaţi propunerea/oferta făcută: sunteţi poliţist local şi o firmă care confecţionează articole de pielărie vă propune să deţineţi rolul principal într-un spot publicitar pentru curele / centuri.capacitate de analiză. – 20 de pct BAREM CORECTARE art. concesionări sau închirieri ale bunurilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale – 20 de puncte BAREM CORECTARE ..5 puncte . coerenţa. acestea vor rezista o viaţă în condiţiile unui utilizator privat. 11 identificare normă de conduită generală – 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte . pentru următorul caz.motivare soluţie – Nu.capacitatea de analiză şi sinteză.limitarea participării la achiziţii.restricţionarea furnizării informaţiilor . 19 alin (3) .aplicarea în mod corespunzător pentru concesionare.art.precizarea interdicţiilor după încetarea raportului de serviciu .art.capacitatea de analiză şi sinteză. -5 puncte .5 puncte . deoarece în considerarea funcţiei publice deţinute.precizări privind dezvăluirea informaţiilor care au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea informaţii utilizarea resurselor publice . Ideea spotului este că dacă centurile produse de firma respectivă rezistă în medie 5 ani la folosirea zilnică a poliţiştilor locali. 19 alin (1) . claritatea.5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi dacă.art. 19 alin (2) 5 puncte . logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Enumeraţi şi detaliaţi limitările la care sunt supuşi funcţionarii publici în ceea ce priveşte participarea la achiziţii.

identificare normă de conduită generală – art. de a respecta principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice – 3 puncte Art. – 20 de puncte BAREM CORECTARE . claritate în exprimare. corectitudine şi amabilitate – 2 puncte . îi oferiţi informaţiile solicitate. e. în cazul în care.obligaţia de a nu aduce atingere onoarei. – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art.capacitatea de analiză şi sinteză.Motivare soluţie – obligaţia de a nu acorda asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statutului sau a instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea – 5 puncte .obligaţia de a avea un comportament bazat pe respect.SUBIECT Descrieţi cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice şi folosirea prerogativelor de putere publică.capacitate de analiză. 7 alin. reputaţiei şi demnităţii – 2 puncte .interdicţia folosirii în alte scopuri a prerogativelor funcţiei publice – 2 puncte interdicţia urmăririi de foloase – 2 puncte interdicţia de folosire a poziţiei oficiale– 2 puncte . 12: .interdicţia de a impune altor funcţionari publici înscrierea în organizaţii sau asociaţii – 2 puncte . – 20 de puncte . claritatea. un prieten vă cere informaţii referitoare la recuperarea în justiţie a unei taxe pe care acesta a achitat-o instituţiei dumneavoastră.obligaţia de a avea o atitudine imparţială şi justificată. 17: . bună-credinţă. logica exprimării ideilor – 5 p SUBIECT Comentaţi folosirea prerogativelor de putere publică. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi dacă. (2) lit. fiind funcţionar public în cadrul unei Direcţiei Generale Judeţene a Finanţelor Publice.) – 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte .

18: .obligaţia de a acţiona conform prevederilor legale şi de a exercita capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial – 3 puncte . 17: . 15 . coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Descrieţi conduita funcţionarilor publici în procesul de luare a deciziilor şi evaluare a competenţei profesionale.obligaţia de a folosi timpul de lucru şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute – 4 puncte . – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art. 16 .interdicţia folosirii în alte scopuri a prerogativelor funcţiei publice – 4 puncte interdicţia urmăririi de foloase – 4 puncte . claritatea.obligaţia funcţionarilor publici de conducere de a aplica obiectiv criteriile de evaluare – 3 puncte .obligaţia de folosire utilă şi eficientă a banilor publici – 4 puncte .obligaţia de a acţiona ca un bun proprietar – 4 puncte .interdicţia de impune altor funcţionari publici înscrierea în organizaţii sau asociaţii – 3 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi normele de conduită profesională a funcţionarilor publici privind utilizarea resurselor publice.interdicţia de a folosi timpul de lucru ori logistica pentru realizarea activităţilor publicistice în interes personal sau pentru activităţi didactice – 3 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. claritatea.interdicţia de folosire a poziţiei oficiale – 4 puncte .asigurarea egalităţii de şanse şi tratament – 3 puncte .BAREM CORECTARE Art.interdicţia de a promite luarea unei decizii şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat – 3 puncte Art. – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art.

9: .prezentarea celor 4 interdicţii x 2 puncte fiecare – 8 puncte . claritatea.capacitatea de analiză şi sinteză. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz: La ieşirea din instituţia în care sunteţi încadrat ca funcţionar public. claritate în exprimare.capacitatea de analiză şi sinteză. claritatea. – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art. deoarece calitatea acestuia în relaţia cu funcţionarul public este de beneficiar al serviciilor publice-funcţionar public iar nu de reprezentant al presei-funcţionar public. dacă funcţionarul public nu este desemnat în acest sens..-5 puncte .12 – 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte . un reprezentant al unui post TV local vă solicită informaţii privind starea unui dosar pe care acesta l-a depus cu 3 săptămâni înainte. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte . – 3 puncte Art.interdicţia funcţionarilor de conducere de a favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcţia publică – 3 puncte . 10: .capacitate de analiză. Îi comunicaţi reprezentantului postului TV informaţia? – 20 pct BAREM CORECTARE . logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi normele de conduită profesională a funcţionarilor publici privind activitatea publică şi activitatea politică.respectarea limitelor mandatului de reprezentare – 2 puncte .obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial.motivare soluţie – Da.identificare normă de conduită generală art.relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici desemnaţi – 2 puncte . Ştiţi că dosarul este soluţionat pozitiv şi că poate fi ridicat de către deponent oricând între orele 08-16 de la registratura instituţiei.

în condiţiile legii. claritate în exprimare. .capacitatea de analiză şi sinteză. desemnarea atribuţiile .comunicarea rapoartelor şi rolul acestora – 4. Îi comunicaţi reprezentantului postului TV informaţia? – 20 de pct BAREM CORECTARE .desemnarea unui funcţionar public cu atribuţii de etică – 2 puncte .capacitate de analiză. monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională? – 20 puncte BAREM CORECTARE Art. – 20 de puncte BAREM Art.motivare soluţie – Nu. (1)– 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte . un reprezentant al unui post TV local vă solicită informaţii privind stadiul unei acţiuni publice a primăriei.cuprinsul raportului anual elaborat de către ANFP– 4 date x 1 punct . claritatea.5 puncte .5 puncte .5 puncte Art.4 puncte . 22: .identificare normă de conduită generală art. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz: la ieşirea din primăria în care sunteţi încadrat ca funcţionar public cu atribuţii exclusive în domeniul economic. deoarece relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici desemnaţi în acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. 21: .5 puncte fiecare – 4.temeiul în care CORECTARE 21: funcţionarului public – 2 puncte acestuia – 3 puncte se exercită atribuţiile acestuia – 1 punct .atribuţiile acestuia – 3 atribuţii x 1. 9 alin. logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Cu ce scop şi în ce condiţii un funcţionar public îndeplineşte atribuţii de consiliere etica şi monitorizare a respectării normelor de conduita? Prezentaţi o situaţie care v-ar determina să vă adresaţi funcţionarului public cu atribuţii de consiliere etică.SUBIECT Comentaţi rolul autorităţilor şi instituţiilor publice în coordonarea.

(2) – 5puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză.4 puncte . coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz: un cetăţean vă atrage atenţia asupra faptului că în instituţia în care lucraţi ca . Acceptaţi rugămintea acestuia? 20 puncte BAREM CORECTARE . claritatea.prezentarea aspectelor legate de baza de date în care sunt centralizate aceste rapoarte x 1 punct de fiecare – 3 puncte situaţia prezentată 5 puncte .cuprinsul raportului anual elaborat de către ANFP– 4 date x 1 punct .modalitatea de transmitere a rapoartelor – 1 punct .P.motivare soluţie – Nu.identificare normă de conduită generală – art. 20: .N.capacitatea de analiză şi sinteză. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz: sunteţi funcţionar public iar şeful ierarhic superior vă roagă să îi achiziţionaţi medicamente în timpul programului de lucru.F. 22: . logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Detaliaţi rolul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în coordonarea.analizarea celor 3 atribuţii ale A.capacitate de analiză. claritatea. 18 alin. x 2 puncte fiecare – 6 puncte . monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională ale funcţionarilor publici – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art. claritate în exprimare.interdicţia de a influenţa derularea procedurii de lucru a comisiilor de disciplină – 5 puncte Art. deoarece funcţionarii publici au obligaţia să folosească timpul de lucru numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute 5 puncte .

2. afişarea constituind obligaţie prevăzută de lege în sarcina instituţiei publice 5 puncte . 25 . 10 3 puncte analiza comparativă 6 puncte . 7: .capacitate de analiză. 9 3 puncte descrierea activităţii politice – art. claritate în exprimare.precizarea că primele 4 interdicţii se aplică şi după încetarea raportului de serviciu. pentru o perioadă de 2 ani 2. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici.5 puncte .5 puncte . republicată. – 20 de puncte BAREM CORECTARE . 8 3 puncte descrierea activităţii publice – art.5 puncte .5p identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte .5 puncte SUBIECT Analizaţi comparativ libertatea opiniilor. – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art.capacitatea de analiză şi sinteză. 6: Loialitatea faţă de Constituţie şi lege – 5 puncte Art.obligaţia de a apăra prestigiul autorităţii sau instituţiei publice . claritatea. coerenta şi logica exprimării ideilor . activitatea publică şi activitatea politică a funcţionarilor publici.descrierea libertăţii opiniilor în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu – art. într-un loc vizibil după care îl afişez.modul în care se realizează dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public 2.funcţionar public responsabil de relaţii publice nu este afişată Legea nr.2. Cum reacţionaţi? – 20 de puncte BAREM CORECTARE Identificare normă de conduită generală – art.5 puncte . logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Descrieţi şi comentaţi loialitatea faţă de Constituţie şi lege şi loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice ale funcţionarilor publici.motivare soluţie – Solicit imediat şefului ierarhic permisiunea de a afişa Codul de conduită la sediul instituţiei publice.descrierea celor 5 interdicţii ale funcţionarilor publici .

claritate.puterea executivă. Comentaţi principiul supremaţiei Constituţiei şi a legii. -3 puncte .115).capacitatea de analiză şi sinteză. coerenta şi logica exprimării ideilor . – 5 puncte . coerenţă şi logica exprimării ideilor .în cadrul democraţiei constituţionale statul funcţionează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în organizarea statului ( art. claritate. distincţia între ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă (art. claritatea. . legislativă şi judecătorească.3 9 principii x 1 punct = 9 puncte comentariu 6 puncte .5 puncte SUBIECT Prezentaţi principiile generale care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici. Comentaţi principiul imparţialiăţii şi independenţei.5 puncte SUBIECT Principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în organizarea statului.3 9 principii x 1 puncte = 9 puncte comentariu 6 puncte -capacitate de analiză şi sinteză. coerenţă şi logica exprimării ideilor .5 puncte SUBIECT Prezentaţi principiile generale care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici..delegarea legislativă.115)7 puncte .1). 20 puncte BAREM CORECTARE Art.dreptul Guvernului de a reglementa la nivel de lege este stabilit în Constituţie.capacitate de analiză şi sinteză. potrivit Constituţiei României.controlul Parlamentului asupra Guvernului în situaţia delegării legislative ( art. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. Dreptul Guvernului de a reglementa la nivel de normă primară (de lege).20 puncte BAREM CORECTARE .

5 puncte SUBIECT Trataţi egalitatea în drepturi a cetăţenilor.drept fundamental prevăzut de Constituţia României..5 puncte SUBIECT Munca şi protecţia socială a muncii.descrierea dreptului fundamental la muncă şi protecţia socială ( art. .20 puncte BAREM CORECTARE .capacitatea de analiză şi sinteză.descrierea a 5 drepturi şi libertăţi fundamentale din Cap.5 puncte SUBIECT Descrieţi şi comentaţi dreptul la grevă. (2) -5 puncte art. Dezvoltarea acestui drept în Legea nr. coerenţa şi logica exprimării ideilor.20 puncte BAREM CORECTARE . . .capacitatea de analiză şi sinteză.( 5 puncte) SUBIECT Descrieţi 5 (cinci) drepturi şi libertăţi fundamentale.dreptul la muncă şi protecţia socială a muncii în legislaţia funcţiei publice şi a funcţionarilor publici (selecţie din secţiunea I a Capitolului V din Legea nr. potrivit Constituţiei României şi prezentaţi condiţiile de exercitare a acestuia. coerenţa şi logica exprimării ideilor. 4 alin. . aşa cum sunt acestea prevăzute în Constituţia României. claritatea. II al Constituţiei României x 3 p fiecare – 15 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE art.20 puncte . republicată.capacitatea de analiză şi sinteză.188/1999 „Drepturile funcţionarilor publici”)– 10 puncte . claritatea. 16 -10 puncte . claritatea. . claritatea. republicată. cu modificările şi completările ulterioare. . . . coerenţa şi logica exprimării ideilor. coerenţa şi logica exprimării ideilor.41 din Constituţia României)-5 puncte .188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. prevăzute de Legea nr. 188/1999.capacitatea de analiză şi sinteză. cu modificările şi completările ulterioare.

proteze si medicamente /dreptul la ocrotirea sănătăţii -2 puncte -capacitatea de analiză şi sinteză. 5 puncte – 7 x 1. . 188 .suspendarea raportului de serviciu: la iniţiativa funcţionarului public – 2 puncte. . cap. 95 Legea nr. aşa cum sunt acestea stabilite prin Constituţia României.5 puncte -timpului de lucru. coerenţa şi logica exprimării ideilor. drepturi ce-şi au izvorul în drepturile şi libertăţile fundamentale prevăzute de Constituţia României.identificarea ca drept în Statut şi descriere. 30. 5 puncte. claritatea.dreptul la învăţătură – 10.20 puncte BAREM CORECTARE . 43 Constituţia României.descrierea dreptului prevăzut de Constituţia României– 5 puncte .5 puncte SUBIECT Prezentaţi drepturile funcţionarilor publici prevăzute de Statutul funcţionarilor publici. . concediu de odihna.5 puncte -profesionale/dreptul de asociere 1. claritatea.4 puncte . in conditiile legii /dreptul de a fi ales 1.5 puncte -functionarii publici beneficiaza de asistenta medicala.BAREM CORECTARE art.5 puncte -dreptul la salariu aferent muncii depuse. concedii medicale si la alte concedii/munca şi protecţia socială a muncii 1. durata normala a 1. art.20 puncte BAREM CORECTARE Statut art. art. art.5 puncte -functionarii publici pot fi alesi. conditii normale de munca si igiena.II.5 puncte SUBIECT Dreptul la la învăţătură şi accesul la cultură. .II -dreptul la opinie/libertatea de exprimare – 1 punct -interzicerea oricărei discriminări/egalitatea în drepturi – 1 punct -dreptul la grevă /dreptul la grevă 1 punct -dreptul de a fi informat /dreptul la informaţie 1 punct -asocierea în organizaţii profesionale sau in alte -1.5 puncte -organizatii avand ca scop protejarea intereselor 1.27-42 / Constitutie-tit.capacitatea de analiză şi sinteză. alin (1) – (7) . 32. coerenţa şi logica exprimării ideilor. cerere cu 48 de ore – 2 puncte constatare prin act administrativ – 2 puncte .

5 puncte . alin (1) – (3) . .7/2004..5 puncte art.capacitatea de analiză şi sinteză.7/2004. 8 din Legea 7/2004. cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. .5 puncte SUBIECT Trataţi comparativ textul constituţional referitor la libertatea de exprimare şi norma generală de conduită profesională a funcţionarilor publici privind libertatea opiniilor prevăzută de Legea nr. art.accesul la cultură – 4.libertatea de exprimare . . 29. . claritatea. cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. republicată. claritatea.restrângerea exerciţiului unor drepturi.5 puncte. .188/1999. potrivit Constituţiei României ( art. . republicată. . coerenţa şi logica exprimării ideilor.art.20 puncte BAREM CORECTARE .libertatea conştiinţei – libertatea gândirii şi a opiniilor – 2 puncte libertatea conştiinţei – 2 puncte cultele religioase – 3 puncte dreptul părinţilor şi a tutorilor – 1 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE . art. 5 puncte – 3 x 1.activitatea politică a funcţionarilor publici potrivit Legii nr.20 puncte BAREM CORECTARE Art. coerenţa şi logica exprimării ideilor. (6) din Constituţia României (2003). 30 .capacitatea de analiză şi sinteză. coerenţa şi logica exprimării ideilor. republicată. 33.7. potrivit Legii nr.inviolabilitatea libertăţii exprimării – 2 puncte libertatea presei – 2 puncte interdicţii – 3 puncte .5 pct SUBIECT Restrângerea exerciţiului unor drepturi potrivit Constituţiei României şi activitatea politică a funcţionarilor publici. consacrate prin Constituţia României.188/1999.capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte .7/2004. 30 alin. republicată7. claritatea.53).5 puncte SUBIECT Comentaţi noţiunile de libertate a conştiinţei şi libertate de exprimare. republicată.

claritatea.capacitatea de analiză şi sinteză.188/1999. prevăzut de Constituţia României. . de primul-ministru.republicată – 10 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi. cu modificările şi completările ulterioare. .20 puncte BAREM CORECTARE . coerenţa şi logica exprimării ideilor.prezentarea diferenţelor de esenţă dintre cele două jurăminte (izvor de drept.5 puncte SUBIECT Comentaţi dreptul de asociere al funcţionarilor publici din perspectiva Constituţiei României şi Legea nr. 83. 82. coerenţa şi logica exprimării ideilor. 6 puncte . cu modificările şi completările ulterioare. . .20 puncte BAREM CORECTARE fidelitatea faţă de ţară este sacră. coerenţa şi logica exprimării ideilor. . . prevăzut de Statutul funcţionarilor publici. 62 alin. precum şi militarii. 6 puncte . efectele nedepunerii) – 10 puncte .5 puncte SUBIECT Trataţi comparativ jurământul de credinţă depus de funcţionarii publici. în acest scop.188/1999)5 puncte . (6) şi (7) din Legea nr.prezentarea dispoziţiilor legale (art.cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii publice. cu jurământul depus de Preşedintele României. claritatea. miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului.104 din Constituţie şi art. 3 puncte . republicată.188/1999. depunerea. republicată. claritatea.capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte SUBIECT Comentaţi fidelitatea faţă de ţară ca îndatorire fundamentală a funcţionarilor publici stabilită de Constituţia României şi de Legea nr. începerea mandatului şi durata lui.consideraţii personale privitoare la importanţa asumării acestei îndatoriri în situaţia exercitării unei funcţii publice prin prisma depunerii jurământului de credinţă.20 puncte . forma. vor depune jurământul cerut de lege.

obligaţiile înalţilor funcţionari publici şi a funcţionarilor publici de conducere care au calitatea de ordonator de credite privind alegerea în organele de conducere ale organizaţiei sindicale – 2 puncte .5 puncte .BAREM CORECTARE . astfel cum este reglementată de Constituţia României şi Legea nr. .40). exercitare aderare) – 2 puncte .unct avocaţii poporului – 1 punct.suspendarea raporturilor de serviciu pe perioada exercitării mandatului – 2 puncte . drept fundamental înscris în constituţia României ( art.5 puncte SUBIECT Dreptul de asociere sindicală. claritatea. 188/1999 (r2) cu modificările şi completările ulterioare.capacitatea de analiză şi sinteză. patronatelor şi a asociaţiilor profesionale. Rolul sindicatelor.53). claritatea. conform Constituţiei României şi al Legii nr.9 – 2 puncte Legea nr. (3).dreptul de asociere.formele de manifestare a dreptului de asociere sindicală (înfiinţare. coerenţa şi logica exprimării ideilor. cu modificările şi completările ulterioare.dreptul de asociere al funcţionarilor publici în partide politice şi organizaţii sindicalelimite stabilite de legea organică.capacitatea de analiză şi sinteză.20 puncte BAREM CORECTARE . 188/1999 – art. . .Constituţie art. alţii decât înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere care au calitatea de ordonator de credite – 3 puncte .nu pot face parte din partide politice: judecătorii Curţii Constituţionale – 1 p.restrângerea exerciţiului unor drepturi.5 puncte . potrivit Constituţiei României ( art. 188/1999 republicată. coerenţa şi logica exprimării ideilor. conform Constituţiei României.5 puncte SUBIECT Interdicţia de a face parte din partide politice. 20 puncte BAREM CORECTARE Constituţie – descriere art. 40 –2 puncte Rol – descriere art. 40 alin.drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici. .5 puncte . 29 garantarea dreptului – 2 puncte .

claritatea. art. membrii activi ai armatei – 1 punct. coerenţa şi logica exprimării ideilor. 44 alin.partide politice . . 188/1999 (r2).Legea nr.capacitatea de analiză şi sinteză. (2) – identificarea categoriei înalţilor funcţionari publici – 3 puncte .2 puncte. organizaţii cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice – 2 puncte. fundaţiile ori asociaţiile care funcţionează pe lângă partidele politice – 2 puncte .interdicţii: .magistraţii – 1 punct. poliţiştii – 1 punct şi alte categorii de funcţionari publici stabilite prin lege organică – 1 punct .5 puncte .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful