CT Enumeraţi sancţiunile disciplinare ale funcţionarilor publici şi comentaţi modul de aplicare al acestora. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.

77 alin. (3) şi art. 78 - enumerarea sancţiunilor disciplinare – 4 sancţiuni x 1punct aplicarea mustrării scrise – 3 puncte aplicarea celorlalte sanctiuni – 5 puncte - condiţiile de aplicare a sancţiunii (cercetare prealabilă, audiere) – 3 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Tipuri de răspundere aplicabile funcţionarilor publici pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor de serviciu. Definiţi fiecare tip de răspundere în parte- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 75, art. 83, art. 84, art. 85, art. 86 - Răspundere disciplinară, contravenţională, civilă sau penală – 3 puncte Răspunderea disciplinară 3 puncte - Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici - 3 puncte - Răspunderea civilă a funcţionarului public – 3 puncte - Răspunderea funcţionarului public pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă - 3 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT În cadrul instituţiei publice au fost sancţionaţi disciplinar doi funcţionari publici. Primului funcţionar public i-a fost aplicată sancţiunea mustrării scrise în urmă cu 6 luni, iar celui de-al doilea sancţiunea retrogradării în funcţia publică pe o perioadă de 6 luni, în urmă cu 3 luni. Precizaţi şi motivaţi dacă se impune în vreun caz radierea de drept a sancţiunii disciplinare.- 20 puncte BAREM Art. Se CORECTARE 82 4 puncte

radiază

sancţiunea

mustrării

scrise

- Radiere mustrare scrisă - în termen de 6 luni de la aplicare – 3 puncte Motivare – prin efectul legii – 4 puncte - Retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an se radiază în termen de un an de la expirarea termenului pentru care a fost aplicată. – 4 puncte - Capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Aplicarea sancţiunilor disciplinare şi competenţa aplicării acestora, cu precizarea termenelor, condiţiilor de aplicare şi de radiere.Daţi un exemplu de sancţiune disciplinară şi precizaţi termenul de radiere a acesteia.- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 77 alin. (5), art. 78, art. 79 alin. (1) , art. 82 - identificarea termenului de aplicare a sancţiunii – 1 punct - identificarea modalităţilor de aplicare: persoana care are competenţa numirii, la propunerea comisiei de disciplină – 1 punct, direct de către conducător – 1 punct - identificarea condiţiilor de aplicare: cercetare prealabilă – 2 puncte, audiere funcţionar public – 2puncte, termenele de radiere – 3 puncte - constatare prin act administrativ, cu excepţia destituirii – 2 puncte exemplul prezentat 3 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Comentaţi situaţiile în care este angajată răspunderea civilă a funcţionarului public.- 20 puncte BAREM CORECTARE - enumerarea situaţiilor în care acesta se angajează – 3 situaţii x 2 p=6 puncte - enumerarea modalităţilor prin care se dispune repararea pagubei.- 2x2p= 4 puncte precizarea termenului de 30 de zile – 1 puncte - enunţarea posibilităţii funcţionarului de a se adresa instanţei de contencios.2 puncte - precizarea termenul de prescripţie de 3 ani, a dreptului conducătorului instituţiei de a emite ordinului/dispoziţiei de imputare de la data producerii pagubei.2 puncte

- capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Analizaţi prevederile legale privind răspunderea funcţionarului public pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă.- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 86 modalitatea de angajare a răspunderii– 3 puncte condiţiile în care are loc suspendarea – 4 puncte - măsurile dispuse în caz de achitare sau încetare a procesului penal – 4 puncte - condiţiile de sesizare a comisiei de disciplină – 2 puncte condiţiile de mutare – 2 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Detaliaţi prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare referitoare la perfecţionarea funcţionarilor publici.- 20 puncte BAREM CORECTARE art.50 din Legea nr.188/1999 -este un drept şi o obligaţie1punct -obligaţiile autorităţilor /instituţiilor publice 2 puncte -drepturile funcţionarilor publici pe perioada perfecţionării- 3 puncte -obligaţiile funcţionarilor publici în cazul cursurilor cu durată mai mare de 90 de zile5 puncte -precizarea studiilor ce nu constituie forme de perfecţionare profesională- 1 puncte -obligaţiile autorităţilor /instituţiilor publice privind planul de perfecţionare – 3 puncte -capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. Consecinţe asupra carierei funcţionarului public. Obligaţiile funcţionarilor publici de

conducere în acest proces. ( Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.7/ 2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată)- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 69 din Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificările şi completările ulterioare Procesul de evaluare. Calificative.5 puncte Consecinţe asupra carierei -5 puncte - Obligaţiile funcţionarilor publici de conducere. Obiectivitatea în evaluare- 5 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Modalitatea de planificare a resurselor umane prin raportare la planul de ocupare a funcţiilor publice, ca instrument managerial, conform dispoziţiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.- 20 puncte. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.23 din Legea nr.188/1999 -previzionarea modalităţilor de ocupare a funcţiilor publice pentru anul viitor6 puncte -elaborarea planului de ocupare a funcţiilor publice (conţinut, transmitere, aprobare)9 puncte -capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Numirea, eliberarea din funcţia publică şi evaluarea performanţelor individuale a înalţilor funcţionari publici, conform Legii nr. 188/1999 rep. 2 privind Statutul funcţionarului public.- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 19 şi art. 20 - enumerarea entităţilor competente a numi şi a elibera înalţii funcţionari publici, identificarea funcţiilor publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici raportat la acestea; - 2x5 puncte – 10 puncte evaluarea anuală – 1 punct evaluarea generală – 1 punct - competenţa de evaluare (comisia) - 1 punct, numirea comisiei – 2 puncte

.36. inclusiv posturi ale căror titulari au raportul de serviciu suspendat – 5 puncte . coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi situaţiile în care raportul de serviciu al funcţionarului public poate înceta din motive imputabile acestuia. art. 96 alin. claritatea.ocuparea postului pe durata suspendării prin concurs/redistribuire– 2 puncte . (1) lit. s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate. 101 . d. (3) prezentarea obligaţiei – 5 puncte . iar funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea acestuia într-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate. pe perioada suspendării raportului de serviciu precum şi măsurile pe care le poate lua conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în vederea desfăşurării în condiţii normale a activităţii.).comentarii asupra impedimentelor generate de reorganizarea activităţii instituţiei sau autorităţii publice care necesită reducere de posturi. în cazul obţinerii calificativului "nesatisfăcător" la evaluarea performanţelor profesionale individuale – 3 puncte Ca sancţiune disciplinară – 3 puncte . – 3 puncte . 4 alin.Actele administrative se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii – 3 puncte .Situaţii: săvârşirea repetată a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecinţe grave – 3 puncte.capacitatea de analiza şi sinteză. Termenul de comunicare al actelor administrative20 puncte BAREM CORECTARE Art. coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Comentaţi obligaţia autorităţilor şi instituţiilor publice de a rezerva postul aferent funcţiei publice de execuţie. art. claritatea.. 99 alin.Pentru incompetenţa profesională. art.(3). (2). 99 alin.încetarea şi modificarea raportului de serviciu pe perioada suspendării – 3 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE art. art.capacitatea de analiza şi sinteză.

20 puncte BAREM CORECTARE art. .20 puncte BAREM CORECTARE Art.(1). .6 puncte măsuri acord colectiv 5 x 1 – 5 puncte . reducere program. coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de încetare a raportului de serviciu. claritatea. art. coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de încetare a raportului de serviciu.atribuţii comisii paritare .capacitatea de analiza şi sinteză. atribuţiile acestora precum şi măsurile care pot fi cuprinse în acordurile colective. claritatea. Trataţi şi comentaţi încetarea de drept a raportului de serviciu. 98 5 modalităţi x 1 punct = 5 puncte. 97 şi art. . ...1 punct .capacitatea de analiza şi sinteză.capacitatea de analiza şi sinteză. claritatea.20 puncte BAREM CORECTARE Art.72 alin. Trataţi şi comentaţi eliberarea din funcţia publică a funcţionarului public. . lista . . 97 şi art.5 puncte = 2.termenul de comunicare a actului administrativ de încetare a raportului de serviciu – 1 punct .5 puncte. 74 4 cazuri x 1 punct4 puncte . posturi vacante.8 puncte. coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi cazurile în care sunt consultate comisiile paritare.cazurile de eliberare din funcţia publică = 7 cazuri x 1 punct =7 puncte: .3 x 2 puncte .termenul de constatare a cazului de încetare a raportului de serviciu . 99 .enumerarea situaţiilor de încetare de drept – 8x1punct .prezentarea modalităţilor de încetare a raportului de serviciu: 5 modalităţi x 0.obligaţiile instituţiei în ceea ce priveşte eliberarea funcţionarilor publici din motive neimputabile lor (preaviz.

53 . 23.prioritatea funcţionarului public de realizarea transferului . Precizaţi care sunt studiile care nu constituie forme de perfecţionare profesională. . coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Comparaţi modalităţile de elaborare. 20 puncte BAREM CORECTARE -instituţia care elaborează planul .identificarea studiilor care nu constituie forme de perfecţionare profesională: 2 tipuri x 3 puncte – 6 puncte . comparativ pentru cele două tipuri de instituţii 23. claritatea.modalităţile de redistribuire în funcţie de distanţă – 3 puncte –art. 52 şi art. coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de realizare şi condiţiile în care se efectuează redistribuirea funcţionarilor publici de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Obligaţia de comunicare a planului de perfecţionare profesională.capacitatea de analiza şi sinteză. pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală şi pentru cele din administraţia publică locală. ideilor – 5 puncte 4 puncte conducere – 1 punct – 0. 20 puncte BAREM CORECTARE . aprobare şi transmitere a planului de ocupare a funcţiilor publice. Consideraţii privind acest instrument. (1) şi (2). art. claritatea. alin (5)– 6 puncte -capacitate de analiză şi sinteză..5 punct coerenţa şi logica exprimarii SUBIECT Prezentaţi situaţiile în care funcţionarii publici care urmează forme de perfecţionare profesională beneficiază de drepturile salariale cuvenite.ANFP) – . 104. claritate.identificarea situaţiilor : 2 situaţii x 3 puncte – 6 puncte . alin (3) – 4 puncte -aprobarea şi transmiterea planului. alin (2) -5 puncte -modalitatea de întocmire art.art.3 puncte . 51 alin.20 puncte BAREM CORECTARE Art. 23.capacitatea de analiza şi sinteză.comunicarea către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici . alin (4).

coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte . .stabilirea funcţii publice. 99 . alin (2)-(4) .termen de preaviz şi drepturi ce decurg din el – 3 puncte solicitare ANFP lista funcţii publice vacante-1punct prioritate funcţionar de conducere-1punct . alin (6)-(8) . a)b) .c. 100. 104. (1) .alin (1). cazuri numire – 2 puncte. aviz ANFP. 99. 104.numire în noile funcţii publice/criterii legale – 4 puncte .art. 104.eliberarea din funcţia publică şi trecerea în corpul de rezervă -2 puncte .etapele finale ale redistribuirii – 5 puncte . preaviz – 1 punct. 100 . (3). lit. art.redistribuirea pe funcţii temporar vacante şi testarea – 3 puncte .) şi alin. claritate.redistribuirea pe funcţii de conducere şi execuţie – 4 puncte . solicitare la ANFP listă funcţii publice vacante – 1 punct. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Care sunt etapele reorganizării unei autorităţi sau instituţii publice? Drepturile funcţionarilor publici şi obligaţiile instituţiilor publice în caz de reorganizare. justificare reducere post/ interdicţie înfiinţare post – 1 punct . . dispus prin act administrativ 1 punct. alin (5) . 105 alin. art. 107 alin. criterii numire – 2 puncte.20 puncte BAREM CORECTARE Art. reducere program lucru – 1punct.Asemănări: motive neimputabile – 1 punct.art. art.capacitatea de analiză si sinteză. art. claritatea. punere la dispoziţie funcţii vacante – 1 punct. termen comunicare act – 1 punct.Deosebiri: .Reorganizarea: are loc prin reducerea postului ocupat – 1 punct. prioritate funcţionar public conducere – 1 punct. emitere act administrativ reorganizare/eliberare din funcţie–4 puncte . organizare examen – 1 punct.20 puncte BAREM CORECTARE Art.art.capacitatea de analiză si sinteză. (1) lit. claritatea. coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Analizaţi comparativ reorganizarea şi încetarea activităţii unei instituţii publice şi consecinţele acesteia asupra carierei funcţionarilor publici .capacitate de analiză şi sinteză.

coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Prezentaţi trei situaţii care ar putea constitui impedimente în gestionarea eficientă a resurselor umane în cadrul unei instituţii publice din administraţia publică centrală/locală precum şi măsurile corelative de diminuare a acestora.SUBIECT Scopul cazierului administrativ. e. 105 alin. 101. art.drepturi funcţionar public/obligaţii instituţie: preaviz – 1 punct.5 puncte SUBIECT Analizaţi comparativ eliberarea din funcţia publică. (2) lit. urmare a reorganizării activităţii.concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere – 3 puncte promovare rapidă– 3 puncte .dispus prin act administrativ. art. 20 puncte BAREM CORECTARE art. art.). coerenţă şi logica exprimării ideilor . prin reducerea postului ocupat de funcţionarul public şi destituirea din funcţia publică. (2) lit. intrare în corpul de rezervă: .concurs sau examenul de promovare în gradul profesional – 3 puncte . art.). punere la dispoziţie funcţii publice vacante– 1 punct.capacitate de analiză şi sinteză.81. 92 . c. art. 99. claritate. .d. pentru dezvoltarea carierei acestuia.). 66 lit. art.20 puncte BAREM CORECTARE Art. 65 alin. reducere program– 1 punct. termen comunicare – 1 punct Deosebiri: eliberare 7 puncte din care: .2 puncte .exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante sau temporar vacante – 3 puncte scopul – evidenţiere situaţie disciplinară – 3 puncte . Prezentaţi situaţiile în care funcţionarului public îi este necesar cazierul administrativ. (1) Asemănări: încetare a raporturilor de serviciu – 1 punct . claritate. Consecinţe asupra carierei funcţionarilor publici .motiv neimputabil. 70 alin. 20 puncte BAREM CORECTARE -prezentarea impedimentelor – 3x3puncte 9puncte -măsuri de diminuare a efectelor – 6 puncte -capacitate de analiză şi sinteză.

100 alin.) . art. lista funcţiilor publice vacante.demisia –manifestarea voinţei funcţionarului public – 1punct . prioritate funcţionar de conducere – 1 punct destituire 6 puncte din care: sancţiune disciplinară.dacă nu există funcţii vacante corespunzătoare – 1 punct cazuri de numire 4 x1punct/-4 puncte criterii – 4x1punct 4puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Cazuri în care autoritatea ori instituţia publică are obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.capacitatea de analiză si sinteză. (1) lit. (1) şi (2) enumerarea cazurilor 4x1 punct/-4 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE Art. claritatea.notificare scrisă persoanei care are competenţa legală de numire– 2 puncte nu se motivează – 1 punct producere efecte– 1 punct .capacitatea de analiză si sinteză.20 puncte BAREM CORECTARE Art. 99 alin. 102. claritatea. 105 alin.nu se intră în corpul de rezervă – 2 puncte . i. art. art. în perioada de preaviz. 54 lit.destituirea .interdicţia de ocupare a unei funcţii publice– 2 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Analizaţi comparativ destituirea din funcţie publică şi demisia .art. (1) .prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire. (1) ambele situaţii de încetare– 2 puncte nu se intră în corpul de rezervă – 1 punct .art. a)-c) şi e. motiv imputabil– 1 punct identificarea celor două situaţii – 1 punct . ca sancţiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile funcţionarului public – 3 puncte situaţii – 2 puncte comunicare act administrativ 2 puncte . 101. (6).solicitare la ANFP listă funcţii publice vacante – 1 punct. 105 alin. . Cazurile şi criteriile de numire a funcţionarilor publici la reorganizare.)şi alin.

.justificare reducere post şi organizare examen.condiţii realizare pe funcţii publice conducere vacante sau temporar vacante – 3 puncte . 89 .1 punct perioada de dispunere – 1 punct . claritatea.modalităţi de modificare a raporturilor de serviciu .posibilitatea realizării pe funcţii publice cu statut special – 1 punct Deosebiri: .capacitatea de analiză si sinteză.prezentare modalităţi modificare raport de serviciu -5x1punct. exercitare funcţie publică conducere vacantă) – 3 puncte . Trataţi exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Analizaţi în mod comparativ detaşarea funcţionarilor publici şi exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere.capacitatea de analiză si sinteză.20 puncte BAREM CORECTARE Art. (2).situaţia de excepţie privind funcţiile din categoria înalţilor funcţionari publici – 1 punct . 92 .. condiţiile de realizare detaşare – 3 puncte . interdicţie înfiinţare posturi similare – 2 puncte . claritatea.20 puncte BAREM CORECTARE Art. 92 Asemănări: .condiţiile de realizare exercitare cu caracter temporar – 3 puncte . art. . 87 alin.prelungire detaşare. art. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de modificare a raportului de serviciu. prelungire exercitare vacantă – 1punct perioadă dispunere temporar vacantă-2 puncte salariul – 1punct .se pot realiza pe funcţii de conducere – 1 punct.excepţia funcţiei publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici – 2 puncte perioadă dispunere vacantă – 1 punct excepţia.5 puncte . necesitate acord funcţionarului public – 1 punct. .situaţii în care este necesar avizul ANFP ( detaşare conducere.

excepţia mutare definitivă/temporară solicitată de funcţionarul public – 1 punct mutarea în altă localitate 1punct refuz mutare 1punct . în alte situaţii prevăzute de lege – 1punct.Reguli specifice aplicabile autorităţilor şi instituţiilor publice – 4 puncte .Comentaţi rolul responsabilului de procedură. claritatea.Stabilirea competenţei de organizare a concursurilor – 5 puncte .Competenţa ANFP de organizare a concursurilor – 2 puncte . art. Trataţi şi comentaţi mutarea în cadrul autorităţii sau instituţiei publice ori în cadrul altei structuri fără personalitate juridică a autorităţii sau instituţiei publice . dispusă de conducător – 2puncte. la solicitarea funcţionarului public – 1punct. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Descrieţi competenţa de organizare a concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. . 91 . cazul înalţilor funcţionari publici-1punct mutarea temporară –1punct . claritatea. 20 pct BAREM CORECTARE .(2).Conţinutul înştiinţării transmise către ANFP – 2 puncte Rolul responsabilului de procedură – 2 puncte .cazuri de modificare a raporturilor de serviciu 5x1 punct .capacitatea de analiză si sinteză. coerenţa şi logica exprimării ideilor . claritatea.5 puncte tipuri de mutare 1 punct .Capacitatea de analiză şi sinteză.mutarea definitivă.5 puncte SUBIECT Definiţi răspunderea funcţionarilor publici.20 puncte BAREM CORECTARE Art.capacitatea de analiză si sinteză.. 87 alin. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de modificare a raportului de serviciu.

obligaţia angajatorului în situaţia achitării sau încetării procesului penal1punct .20 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE Art.obligativitatea autorităţii sau instituţiei în asigurarea protecţiei funcţionarului public -4 puncte . .obligativitatea autorităţii sau instituţiei publice de a acorda despăgubiri funcţionarului public în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu în exercitarea atribuţiilor de serviciu 5 puncte .Prezentaţi şi comentaţi răspunderea civilă şi răspunderea penală a funcţionarilor publici. propunere şi avizare 6 puncte .capacitatea de analiză si sinteză. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Precizaţi şi comentaţi în ce constă dreptul funcţionarilor publici de a beneficia de protecţia legii în exercitarea atribuţiilor de serviciu.86 . 84.obligaţia angajatorului în situaţia trimiterii în judecată a funcţionarului public-1punct .în ce situaţie este sesizată comisia de disciplină-1punct . . precum şi repararea pagubelor produse. coerenţa şi logica exprimării ideilor.75.obligaţia angajatorului în situaţia începerii urmăririi penale-1punct . 85. art.funcţionarul public se poate adresa instanţei – 1 punct prescriere – 1 punct răspunderea penalăcând se angajează -1punct .considerente generale cu privire la răspunderea funcţionarilor publici – 1punct răspunderea civilă – situaţii 3x1 punct -3 puncte recuperarea pagubelelor – 4 puncte . 20 puncte BAREM CORECTARE . claritatea. claritatea.măsurile speciale de protecţie pentru anumite categorii de funcţionari publici. art. art.5 puncte SUBIECT Răspunderea contravenţională şi civilă a funcţionarilor publici.capacitatea de analiză şi sinteză.

claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi principiul subordonarării ierarhice şi limitele acestuia 20 puncte BAREM CORECTARE Art.20 puncte BAREM CORECTARE . – 6 puncte .funcţionarul public se poate adresa instanţei – 1 punct prescriere – 1 punct .situaţia de excepţie de a refuza îndeplinirea unei dispoziţii primite de la superiorii ierarhici. art. claritatea. 85 .3. dacă o consideră ilegală.BAREM CORECTARE Art.capacitatea de analiză şi sinteză. coerenţa şi logica exprimării ideilor. formulaţi şi fundamentaţi minim 3 propuneri de îmbunătăţire a modului de gestiune.capacitatea de analiză si sinteză.art.45.5 puncte SUBIECT Prezentaţi rolul compartimentelor de resurse umane în gestiunea funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici. art. 83 – art.48 .posibilitate contestare de către funcţionarul public – 2 puncte răspunderea civilă – situaţii 3x2puncte-6puncte recuperarea pagubelelor – 3puncte . claritatea. 24 – obligaţii compartimente RU – realizare gestiune curentă a resurselor umane şi a funcţiilor publice – 2 puncte colaborarea directă cu ANFP – 1 punct formulare de propuneri – 3 x 2 6 puncte fundamentare propuneri –3 x 2 6 puncte .5 puncte SUBIECT Rolul şi importanţa depunerii jurământului de credinţă prevăzut de Statut pentru .obligaţia de a rezolva lucrările în termenele stabilite şi de a nu primi direct cereri care intră în competenţa lor – 5 puncte .principiu care stă la baza exercitării funcţiei publice – 4 puncte .răspunderea contravenţională – condiţii angajare – 2 puncte ..capacitatea de analiză şi sinteză. coerenţa şi logica exprimării ideilor.

funcţionarii 20 puncte publici.5puncte consecinţele refuzului depunerii jurământului -5 puncte .(2).procedura obligatorie a depunerii jurământului -5 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor. art.5 puncte .termenul de depunere a jurământului şi forma depunerii. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.9 puncte (2x 4.58 . art. . .5 puncte SUBIECT Prezentaţi în ce bază se nasc şi se exercită raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici.20 puncte BAREM CORECTARE Art.capacitatea de analiză şi sinteză.(6) şi (7).-4puncte (2x2puncte) .4. claritatea. .capacitatea de analiză şi sinteză.57. coerenţa şi logica exprimării ideilor . claritatea.62 alin.1 punct precizarea că perioada este nedeterminată1 punct . BAREM CORECTARE Art. coerenţa şi logica exprimării ideilor .Condiţii generale de ocupare a unei funcţii publice – 5 puncte Condiţiile de vechime 5 puncte Organizarea concursului de recrutare – 5 puncte . care este perioada de exercitare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici.Capacitatea de analiză şi sinteză. art.5 puncte SUBIECT Reguli ce sunt aplicabile pentru ocuparea prin recrutare a unei funcţii publice de execuţie din cadrul unei instituţii publice locale. claritatea.54. precum şi modalităţile de ocupare a unei funcţii publice temporar vacante.precizarea că este act administrativ de numire. respectiv că dobândeşte calitatea de funcţionar public pentru perioada în care ocupă temporar funcţia publică şi că nu beneficiază de dreptul de a intra în corpul de rezervă al funcţionarilor publici după încetarea raportului de serviciu.prezentarea modalităţilor de ocupare a funcţiei temporar vacante.prezentarea efectelor asupra carierei persoanei care ocupă funcţia temporar vacantă.2 alin.5puncte) .

Detaliaţi promovarea funcţionarilor publici. 92 .5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice.4 alin. 20 puncte BAREM CORECTARE . situaţia disciplinară – 1 punct. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. art. art.detaşarea: termen ( 6 luni cu prelungire 3 luni) – 1 punct. claritatea.prin redistribuire din corpul de rezervă al funcţionarilor publici de către ANFP 5 puncte prin concurs5 puncte .92 alin. exercitare cu caracter temporar) – 2 puncte . îndeplinire condiţii studii –1punct.70 modalităţile de ocupare a funcţiilor publice-5 puncte .SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice de execuţie şi de conducere temporar vacante. vechime – 1 punct. 65.(3). art. coerenţa şi logica exprimării ideilor . coerenţa şi logica exprimării ideilor . vechime –1punct.5 puncte SUBIECT Descrieţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice de conducere cu caracter temporar. condiţie studii – 1punct. inexistenţa funcţionarilor publici în instituţie care să fie promovaţi – 2 puncte exercitarea cu caracter temporar: identificarea celor 2 situaţii – 2 puncte.4 puncte . 64. . art.noţiuni generale privind promovarea funcţionarilor publici.(4).56.prin exercitare cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere temporar vacante5 puncte . 63. art. (2). art. termen vacante ( 6 luni cu prelungire 3 luni) – 1 punct.art.identificare modalităţi (detaşare.capacitatea de analiză şi sinteză.promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut . claritatea. art. art. 89 alin.1 puncte . termen temporar vacante –1punct .descrierea condiţiilor şi procedurilor – 13 puncte din care: .capacitatea de analiză şi sinteză.66.20 puncte BAREM CORECTARE Art. aviz ANFP – 1 punct. condiţiile şi procedurile aplicabile.68.

56.promovarea în clasă -1 puncte .5 puncte transferul în interesul serviciului 4 puncte transferul la cerere4 puncte . 90 .situaţiile în care se poate realiza redistribuirea.promovarea într-o funcţie publică de conducere -4 puncte . solicită redistribuirea la o instituţie publică aflată la 60 de km de localitatea de domiciliu. claritatea.publicitatea funcţiilor publice vacante care pot fi ocupate prin transfer la cerere2 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. care a ocupat în urmă cu 6 luni într-o instituţie publică funcţia de consilier superior. pe funcţia publică vacantă de consilier asistent. claritatea.5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice.condiţia obligatorie în situaţia redistribuirii într-o funcţie publică vacantă de conducere-2 puncte . claritatea. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. coerenţa şi logica exprimării ideilor . 20 puncte BAREM CORECTARE Art.5 puncte SUBIECT Un funcţionar public aflat în corpul de rezervă. art. Detaliaţi redistribuirea funcţionarilor publici.actul administrativ prin care se dispune redistribuirea-1 punct .104 .56.modalităţile de ocupare a funcţiilor publice .capacitatea de analiză şi sinteză.3 puncte condiţiile redistribuirii-3 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. Detaliaţi transferul funcţionarilor publici.5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice.5 puncte cine realizează redistribuirea -1 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor .Precizaţi şi motivaţi dacă în acest caz poate opera .modalităţile de ocupare a funcţiilor publice . coerenţa şi logica exprimării ideilor .

detaşare. claritatea. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. transfer. Precizaţi instituţia care realizează redistribuirea şi cea care realizează numirea.(2) şi alin. Analizaţi comparativ concursul de recrutare şi concursul de promovare. exercitare cu caracter temporar.56. art. 104 Identificare soluţiei ( situaţie posibilă) – 4 puncte Motivare: .5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice.91. 66.distincţia între ocuparea pe perioadă determinată şi ocuparea pe perioadă nedeterminată. hotărâre judecătorească) . 20 puncte BAREM CORECTARE Art. promovare. art. la cererea funcţionarului public . art. art. redistribuire. coerenţa şi logica exprimării ideilor .5 puncte SUBIECT Identificaţi modalităţile de ocupare a unei funcţii publice de conducere şi dezvoltaţi una dintre acestea.Redistribuirea se poate face şi într-o funcţie publică inferioară vacantă. art. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.56. art. coerenţa şi logica exprimării ideilor .redistribuirea. cu acordul scris al funcţionarului public – 3 puncte Redistribuire – ANFP – 3 puncte numire – conducător instituţie publică – 2 p .(2) .8 puncte ( recrutare.capacitatea de analiză şi sinteză. claritatea.66. art.92.57.106 alin.57.90. mutare. art.identificarea modalităţilor de ocupare a unei funcţii publice de conducere pe perioadă nedeterminată şi pe perioadă determinată – 8 x 1 . art.65 alin.3 puncte .89. 2 puncte .(3).70 prezentarea modalităţilor de ocupare 5 puncte analiza comparativă – 10 puncte . art.capacitatea de analiză şi sinteză. art.Redistribuirea funcţionarilor publici se face în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice din alt judeţ sau aflate la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu.descrierea unei modalităţi de ocupare a unei funcţii publice de conducere – 5 puncte .

secţiunea 1 . coerenţa şi logica exprimării ideilor .identificarea modalităţilor de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii publice superioare – 4 puncte . art.10 puncte comentarea celor 10 drepturi – 5 puncte -capacitatea de analiză şi sinteză. claritatea. claritatea.26 ..5 puncte SUBIECT Dezvoltarea carierei funcţionarilor publici de execuţie prin ocuparea în mod definitiv a unei funcţii publice superioare.65.5 puncte SUBIECT Enumeraţi şi comentaţi 10 drepturi ale funcţionarilor publici. claritatea.5 puncte SUBIECT Prezentaţi comparativ rolul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici ( ANFP ) şi rolul autorităţilor şi instituţiilor publice privind evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici şi dosarul profesional. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. coerenţa şi logica exprimării ideilor .rolul ANFP privind administrarea evidenţei naţionale şi dosarul .68.capacitatea de analiză şi sinteză. 20 puncte BAREM CORECTARE Capitolul V.identificarea condiţiilor prevăzute de lege pentru participarea la concursul organizat în vederea promovării într-o funcţie publică de conducere -2 puncte .66.capacitatea de analiză şi sinteză. art. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.identificarea aspectelor specifice ce ţin de promovarea în gradul profesional -4 puncte .identificarea aspectelor specifice ce ţin de promovarea în clasă -3 puncte .enumerarea a 10 drepturi – 1 punct fiecare. art. art. coerenţa şi logica exprimării ideilor .25.identificarea condiţiilor prevăzute de lege pentru participarea la concursul organizat în vederea promovării rapide în funcţia publică – 2 puncte .70 . Obligaţia persoanelor care au acces la datele cuprinse în evidenţa naţională şi la dosarul profesional.

5 puncte SUBIECT Enumeraţi principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice.5 puncte SUBIECT Asemănări şi deosebiri între delegare şi detaşare.5 puncte . .88. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.durata detaşării în cursul unui an calendaristic şi acordul scris al funcţionarului public – 2 puncte . claritatea.enumerarea principiilor ( art. claritatea. Comentaţi transpunerea a două dintre principii în dispoziţiile legale din Statut.detaşarea pe o funcţie publică de conducere – 1.detaşarea funcţionarilor publici cu statut special – 2 puncte .5 puncte .durata delegării în cursul unui an calendaristic şi acordul scris al funcţionarului public – 2 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. coerenţa şi logica exprimării ideilor .5 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE . ca modalităţi de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici de execuţie şi funcţionarilor publici de conducere. coerenţa şi logica exprimării ideilor .profesional– 4 puncte . claritatea.drepturi salariale şi costuri suportate de instituţia publică la delegare – 1 puncte .3) – 7x 1puncte = 7 puncte .situaţii în care funcţionarul public poate refuza detaşarea – 6x0.capacitatea de analiză şi sinteză.5p-3 puncte .situaţii în care funcţionarul public poate refuza delegarea sau detaşarea – 3x0.detaşarea pe o funcţie publică din categoria înalţilor funcţionari publici – 1 puncte . art.5p -1.drepturi salariale şi costuri suportate de instituţia publică la detaşare – 1 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor . 89 .capacitatea de analiză şi sinteză.obligaţiile autorităţilor şi instituţiilor publice privind evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici şi dosarul profesional – 10 puncte obligaţia asigurării confidenţialităţii 1 punct .comentarea şi transpunerea principiilor – 2 x 4 puncte = 8 puncte .

capacitatea de analiză şi sinteză.107 prezentarea propunerii de reorganizare -10 puncte . art. art.prezentarea modalităţilor de promovare a funcţionarilor publici de execuţie 3 puncte promovarea în clasă 2 puncte promovarea în grad profesional 2 puncte promovarea rapidă 2 puncte .99. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.identificarea prevederilor legale aplicabile propunerii avansate -1x 5 prevederi 5 puncte .100.5 puncte .prezentarea modalităţilor de modificare a raporturilor de serviciu – 5x0.-20 puncte BAREM CORECTARE Art.68.5 puncte SUBIECT Formulaţi o propunere de reorganizare a unei instituţii publice.comparaţie între promovarea în clasă şi promovarea în grad profesional 6 puncte .70 . art.5p 2.Identificaţi 5 prevederi legale aplicabile în situaţia reorganizării unei instituţii publice. coerenţa şi logica exprimării ideilor .SUBIECT Prezentaţi modalităţile de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici de execuţie şi funcţionarilor publici de conducere.87. art. art.5 puncte SUBIECT Prezentaţi şi comparaţi modalităţile de promovare a funcţionarilor publici de execuţie. art. art. coerenţa şi logica exprimării ideilor .5 puncte transferului în interesul serviciului – 4 puncte transferul la cerere – 4 puncte analiza comparativă 4. claritatea.90 .63. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.65.capacitatea de analiză şi sinteză. Comparaţie între transferul la cerere şi transferul în interesul serviciului. claritatea.64.

5 puncte .5 puncte . claritatea.20 puncte BAREM CORECTARE Exemplu: art. 89 . secţiunea a 3-a. coerenţa şi logica exprimării ideilor .26. claritatea.54. .detaşarea se dispune în interesul instituţiei/perioada .fondurile prevăzute în bugetul anual propriu pentru acoperirea cheltuielilor de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici. 87. art. art.5.-20 puncte BAREM CORECTARE Capitolul V. art.5 puncte SUBIECT Având în vedere atribuţiile Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici vă rugăm să identificaţi 5 situaţii în care o instituţie publică colaborează cu Agenţia.1 punct . prin care se poate modifica raportul de serviciu al funcţionarilor publici. art.107 identificarea situaţiilor 5 x 3 puncte -15 puncte .evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici stabileşte cerinţele de formare 5 puncte planul de perfecţionare 5 puncte .25.1.5 puncte SUBIECT Precizaţi scopul realizării mobilităţii în corpul funcţionarilor publici şi enumeraţi modalităţile prevăzute de Statutul funcţionarilor publici. art. – 20 p BAREM CORECTARE Art.. art. claritatea.detaşarea funcţionarilor publici de conducere . coerenţa şi logica exprimării ideilor . organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice .69 .53.104.capacitatea de analiză şi sinteză.24.57.capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalitatea de stabilire a necesarului de cursuri de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru funcţionarii publici.modificarea raporturilor de serviciu .capacitatea de analiză şi sinteză.5 situaţii x 0. coerenţa şi logica exprimării ideilor . art. art. art.99. Detaliaţi detaşarea funcţionarilor publici.2.5 puncte scopul mobilităţii 2 puncte . art.

condiţii -1 punct detaşarea înalţilor funcţionari publici 2 puncte . art. claritatea.5 p SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi dacă. clasă şi.capacitatea de analiză si sinteză.identificare normă de conduită generală art. (5).5 .6 puncte .alte situaţii ( cercetare administrativă. coerenţa şi logica exprimării ideilor -5 p SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi asemănările şi deosebirile dintre mutarea temporară şi mutarea definitivă a funcţionarilor publici. pe funcţie publică echivalentă de aceeaşi categorie.2 puncte . 91 . urmărire penală) .3 puncte .prezentarea deosebirilor pentru fiecare tip de mutare (pe funcţie publică de nivel inferior se poate dispune numai mutarea definitivă. (7). (1) Legea 188/1999– 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte . cu repartizarea postului numai mutarea definitivă sau temporară dispusă de conducător.detaşarea funcţionarilor publici cu statut special . fiind funcţionar public. de acelaşi grad profesional cu îndeplinirea condiţiilor specifice) -3 x 2 .cazurile de refuz al detaşării – 6 situaţii x0. art. 86 alin.20 puncte BAREM CORECTARE Art.2 puncte .motivare soluţie – Am în vedere faptul că. claritatea.capacitate de analiză. 44 alin. în cazul în care. în calitate de funcţionar public îmi este interzis să fac parte din organele de conducere ale partidelor politice -5 puncte . 77 alin. acceptaţi? – 20 de puncte BAREM CORECTARE . coerenţa şi logica exprimării ideilor .capacitatea de analiză si sinteză. perioadele)3 x 2 6 puncte mutarea înalţilor funcţionari publici 1 punct . logica exprimării ideilor – 5 puncte .prezentarea elementelor comune celor două tipuri de mutare (se dispune de conducător sau se solicită de funcţionarul public. claritate în exprimare. . după caz. vi se propune ocuparea unei funcţii de preşedinte al unui partid politic.

5 puncte .folosirea prerogativelor de putere publică. 78. activităţile ce presupun exercitarea prerogativelor de putere publică ce se desfăşoară în cadrul instituţiei pentru care candidaţi şi conduita funcţionarilor publici în procesul de folosire a prerogativelor de putere publică.SUBIECT Enumeraţi condiţiile în care poate avea loc încetarea raporturilor de serviciu.20 puncte BAREM CORECTARE -Statut art.5 puncte .motivarea măsurilor dispuse: obligaţie prevăzută de lege . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Descrieţi o situaţie care constituie abatere disciplinară şi conduita superiorului ierarhic în cazul în care o constată.5 puncte SUBIECT Descrieţi. claritate. claritatea. 97.2 puncte .5 puncte . 79 alin.aplicarea la situaţia concretă a instituţiei . coerenţă şi logica exprimării ideilor . art. ca sancţiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile funcţionarului public – 2 puncte cazuri – 2 cazuri x3 – 6 puncte comunicare act administrativ – 2 puncte . 77. .destituirea se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică. art. Dezvoltaţi şi comentaţi destituirea ca sancţiune disciplinară. .capacitate de analiză şi sinteză. interdicţii. (3) / Cod art 17 . (1) descrierea situaţiei – 6 puncte încadrarea faptei 4 puncte . 2 alin. în mod punctual şi succint. art. 101 condiţii – 5x1 – 5 puncte . Încadraţi fapta. descrieţi şi motivaţi măsurile care se impun a fi luate în acest caz.capacitatea de analiză si sinteză.descrierea conduitei superiorului ierarhic: sesizarea comisie de disciplină – 3 puncte . 20 puncte BAREM CORECTARE Art.20 puncte BAREM CORECTARE Art.identificarea activităţilor care implică prerogative de putere publică .

-20 puncte BAREM CORECTARE .5 puncte SUBIECT Identificaţi şi comentaţi cinci obligaţii ale funcţionarilor publici de conducere faţă de funcţionarii publici de execuţie.20 puncte BAREM CORECTARE art.modalităţile de ocupare a funcţiilor publice .identificarea şi comentarea obligaţiilor – 5 x 3 puncte – 15 puncte Exemple: . . art. 111 alin. a elementelor cuprinse obligatoriu în actul administrativ de numire şi anexa – fişa postului – 8 x 0.depunerea jurământului şi consecinţa nedepunerii acestuia –3 puncte ..5 puncte .5 10 puncte art. (2) . (1) şi (3).capacitate de analiză şi sinteză.5 puncte SUBIECT Care sunt modalităţile de ocupare a funcţiilor publice? Prezentaţi patru cazuri de „alte modalităţi” de ocupare prevăzute expres de Legea nr. claritatea. coerenţă şi logica exprimării ideilor .4 x 2.20 puncte BAREM CORECTARE Art. 99 alin. coerenţă şi logica exprimării ideilor .capacitate de analiză şi sinteză. 188/1999 .comentarii asupra posibilităţii de negociere . art. (3). 91 alin.alte modalitati prevazute expres de prezenta lege – minim 4 cazuri . 100 alin. 106 alin.identificarea formei.obligaţii care derivă din principiul subordonării ierarhice (coordonarea) art. (2). coerenţa şi logica exprimării ideilor.capacitatea de analiză şi sinteză. art.consecinţă a regimului juridic aplicabil funcţionarilor publici – 5 puncte . 56 . claritate. . 62 competenţa de numire – 3 puncte . art.5 puncte SUBIECT Numirea funcţionarilor publici. claritate. Comentarii privind posibilitatea de negociere a elementelor prevăzute în mod obligatoriu în actul administrativ de numire. (5)..5 puncte – 4 puncte .

3 lit.20 puncte BAREM CORECTARE art.g) .28 . 1-3 5 puncte art.Capacitatea de analiză şi ideilor . claritatea.5 puncte SUBIECT Analizati si comentati asemanarile si deosebirile dintre functionarii publici si functionarii publici cu statute speciale .5 puncte CORECTARE ( 7x1) 7 puncte exemplu 2 puncte exemplu 2 puncte exemplu 2 puncte exemplu 2 puncte sinteză.43 alin. pentru fiecare categorie de răspundere a functionarului public – 20 puncte BAREM Art. claritatea. 77 Art. .28 .Alegeti cate un exemplu de indatorire a carei incalcare atrage răspunderea funcţionarului public. claritatea.capacitatea de analiză şi sinteză. 43-49 Art. 84 Art.5 puncte SUBIECT Ordonaţi minim 7 îndatoriri ale funcţionarilor publici în funcţie de importanţa pe care considerati ca o are fiecare. 5 alin 13 5 puncte comentariu 5 puncte .sprijinirea iniţiativelor şi propunerilor motivate care pot conducere la eficientizarea activităţii autorităţii /instituţiei publice – art. în funcţie de etapele care trebuiesc îndeplinite până la numire. coerenţa şi logica exprimării ideilor.informarea cu privire la deciziile care îl privesc în mod direct – art. 86 .capacitatea de analiză şi sinteză.obligaţii în procesul de stabilire a necesităţilor de perfecţionare profesională – art. coerenţa şi logica exprimării ideilor .(2) . coerenţa şi logica exprimării SUBIECT Alegeti două dintre cele mai eficiente şi rapide modalităţi de ocupare a posturilor vacante din instituţiile publice şi argumentati care dintre ele este cea mai indicată. – 20 puncte . 83 Art. 2 alin.

6 puncte argumentarea soluţiei 2 x 4. (3). Precizaţi care sunt obligaţiile funcţionarului public şi ale autorităţii sau instituţiei publice pentru suspendarea raporturilor de serviciu şi reluarea activităţii. art.cerere scrisă. coerenţa şi logica exprimării ideilor . 87 alin. 88 alin. claritatea. (1) şi (3). 90 alin. (3). se rezervă postul. reluarea . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte . 89 alin.capacitatea de analiză si sinteză. 90 alin(1)-(8).5 9 puncte Exemple (art. termen. termen) 4x2 puncte – 8 puncte .) enumerarea modalităţilor – 5 x1 p – 5 puncte delegarea peste 60 zile/an – 2 puncte detaşarea peste 6 luni – 2 puncte detaşare pe funcţie publică inferioară – 2 puncte transfer în interesul serviciului – 2 puncte mutare definitivă dispusă de conducător – 2 puncte .obligaţie instituţie (suspendarea .5 puncte SUBIECT Enumeraţi modalităţile de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici. Prezentaţi situaţiile în care pentru realizarea mobilităţii este necesar acordul scris expres al funcţionarului public.Capacitatea de analiză şi sinteză. (2).cerere scrisă.se dispune prin act administrativ . – 20 puncte BAREM CORECTARE Art. art. art. la revenire . 91 alin. art. 95.capacitatea de analiză si sinteză. art. (2).2 x 3 . (2) lit.a. (3). alin. se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare – 6 puncte competenţa emiterii actului administrativ – 1 punct . 104 alin (1)-(8)) . se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare. 66 lit. claritatea.obligaţii funcţionar public ( la suspendare .BAREM CORECTARE . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Un funcţionar public solicită suspendarea raporturilor de serviciu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. 26. nu pot fi modificate/ înceta raporturile de serviciu. 94 alin. art. 96 . art. a)-e). art. claritatea. – 20 puncte BAREM CORECTARE Art.identificarea modalităţilor de ocupare .se constată prin emiterea actului administrativ.

Unul dintre aceştia este trimis în judecată. se emite act administrativ. 26 alin. în ce condiţii – 20 de puncte BAREM Art.se dispune prin act administrativ .trimitere în judecată – se constată suspendarea de drept. 60. – 20 puncte BAREM CORECTARE Art. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Precizaţi dacă funcţionarii publici beneficiază de dreptul de asociere şi dacă da. 11. – 20 puncte BAREM CORECTARE Art. se rezervă postul. 61 obiectul perioadei de stagiu – 4 puncte durata – 3 puncte realizarea evaluării – 1 punct . m. actul administrativ se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare. claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Trataţi perioada de stagiu a funcţionarilor publici.urmărire penală – dacă fapta poate influenţa cercetarea. (1) lit. art. reluarea . nu pot fi modificate/ înceta raporturile de serviciu. precum şi în situaţia în care se dispune achitarea sau încetarea procesului penal. 94 alin. se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare – 10 puncte . claritatea. Descrieţi obligaţiile instituţiei publice în această situaţie. art. (3).capacitatea de analiză si sinteză. art.suspendarea încetează. la achitare sau încetare proces penal . se dispune mutarea temporară – 5 puncte . doi funcţionari publici au săvârşit infracţiuni în legătură cu serviciul.rezultatul evaluării – ( numire/eliberare ) 2x3 puncte – 6 puncte .la eliberare. vor fi achitate drepturile salariale.) . iar pentru cel de-al doilea s-a început urmărirea penală. 86.SUBIECT La nivelul unei instituţii publice. CORECTARE 29 . funcţionarul public îşi reia activitatea. perioada de stagiu nu constituie vechime necesară pentru ocuparea unei funcţii publice – 1 punct .capacitatea de analiză si sinteză.

54 2 punct .(1) – 2 puncte . claritatea. (1) şi (2)) 2 puncte prezentare comparativ-sintetică – 3 puncte . potivit art. adera şi exercita orice mandat în cadrul organizaţiilor sindicale. 66) – 2 puncte condiţiile generale prevăzute la art.capacitatea de analiză şi sinteză. Ce obligaţii revin conducătorului instituţiei publice în această situaţie în conformitate cu Statutul funcţionarilor publici? . 64 -65)– 2 puncte Promovarea în clasă (art. claritatea. 1 post este vacant (referent)..5 puncte SUBIECT Prezentaţi sintetic asemănările şi deosebirile dintre promovarea şi recrutarea funcţionarilor publici – 20 puncte BAREM CORECTARE .Promovarea pe funcţii publice de conducere (art.competenţele de organizare a concursului de recrutare pentru funcţiile publice (art. 57 alin.precizarea că dreptul de asociere sindicală este garantat.2 puncte . Acest serviciu se reorganizeaza la nivel de compartiment cu 5 posturi de consilier superior. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Un serviciu de resurse umane are în componenţă 8 posturi din care un post de conducere de şef serviciu.precizarea că funcţionarii publici se pot organiza în asociaţii profesionale sau cu scop în protejarea intereselor profesionale.prezentarea situaţiei celorlalţi funcţionari publici. coerenta şi logica exprimării ideilor .3 puncte .-5 puncte .1 punct . (5) şi (6)) 2 puncte . Sunt ocupate 6 posturi de executie.Promovarea în grad profesional (art. 58 alin.capacitatea de analiză şi sinteză.obligativitatea solicitării avizului privind funcţiile publice. 68)– 1 punct Promovarea rapidă (art. 4 posturi de consilier superior şi 3 posturi de referent superior.20 puncte BAREM CORECTARE .4 puncte .107 alin.condiţiile de vechime în specialitatea studiilor pentru recrutare (art.prezentarea situaţiei înalţilor funcţionari publici ce au calitatea de ordonatori principali de credite aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale. 70-71)– 1 punct ..eliberarea din funcţie a funcţionarilor publici cărora li s-au desfiinţat .precizarea că funcţionarii publici pot înfiinţa.

107 alin. claritatea. iar incălcarea acestora atrage răspunderea titularului funcţiei publice art.20 puncte BAREM CORECTARE .stabilirea de functii publice potrivit art.capacitate de analiza si sinteza. în . coerenta si logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Ce presupune modificarea calitatii posturilor de natură contractuală în funcţii publice în conformitate cu prevederile Statutului funcţionarilor publici şi care sunt obligaţiile conducătorului instituţiei/autorităţii publice? . potivit art.posturile şi prezentarea procedurii potrivit art.(1) – 5 puncte . potrivit art 56 lit.(2) – 5 puncte . raspunderea civila-2.numirea funcţionarilor publici în condiţiile art. claritatea. Ce reprezinta acest principiu şi precizati care sunt dispozitiile Statutul funcţionarilor publici în care este materializat acesta.(1) lit. claritatea. prevazuta de lege. coerenta si logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT În cuprinsul Statutului funcţionarilor publici se face referire la raportul de serviciu al functionarului public.capacitate de analiza si sinteza. funcţia publică trebuie exercitată în conformitate cu prevederile legale.3 lit.(3) – 5 puncte . e) – 5 puncte .5 puncte. Raportul de serviciu reprezintă un raport de muncă. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Unul dintre principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice este principiul responsabilităţii în conformitate cu prevederile legale.d -5 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE .a) şi alin.5puncte.capacitate de analiza şi sinteza.5puncte.(2)-(7) – 8 puncte .identificarea celor patru tipuri de răspunere aplicabile funcţionarilor publici 10 puncte ( raspunderea disciplinara – 2.100 alin.obligativitatea solicitarii avizului privind functiile publice.conform principiului responsabilităţii.5puncte) .99 alin (1) lit b) si alin. raspunderea contraventionala2.alta modalitate de ocupare a unei functii publice.. 111 alin. raspunderea penala-2.

potrivit art. 49 – 3 puncte . 7/2004 (r1).enumerarea interdicţiilor ( art. privind Codul de conduită a funcţionarilor publici SUBIECT Identificaţi normele generale de conduită ale funcţionarilor publici corelate fiecărui principiu care stă la baza exercitării funcţiei publice. . lit. al atribuţiilor exercitate. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte Legea nr.identificarea activităţilor/categoriilor care nu intra sub incidenta Statutului. 20 puncte BAREM CORECTARE .art.(1) . a) .identificarea normelor generale de conduită a funcţionarilor publici (art. alin.e).4 alin. (2).capacitatea de analiză şi sinteză.capacitate de analiză şi sinteză.3 din Legea nr. al numirii şi al incompatibilităţii.corelarea principiilor cu normele de conduită – 5 puncte . 2 alin.obligativitatea respectarii conflictului de interese si al incompatibilitatii art.188/1999) – 3 puncte .10 puncte (5x2) exemplul prezentat 5 puncte .prezentarea raportului de serviciu potrivit art.6 – 4 puncte .2 alin.identificarea activitatilor care implică exercitarea prerogativelor de putere publică art.7/2004) – 7 puncte . claritatea.identificarea principiilor care stau la baza exercitării funcţiei publice (art.20 puncte BAREM CORECTARE . coerenţă şi logica exprimării ideilor .(2) – 3 puncte .519 din Legea nr. claritate.5puncte SUBIECT Prezentaţi interdicţiile stabilite de lege pentru funcţionari publici în scopul de a nu aduce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.(1) şi alin.noţiunea de funcţie publică .1 punct . Daţi un exemplu care se înscrie în această normă.intelesul legii? Argumentaţi din punct de vedere al noţiunii. 20 puncte BAREM CORECTARE . 7.(3)4 puncte .

5puncte SUBIECT Descrieţi o situaţie care ar reprezenta o încălcare a normelor de conduită privind cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice a.2 -prezentarea obiectivelor6 puncte -prezentarea celor trei metode de realizare a obiectivelor. claritate. coerenţă şi logica exprimării ideilor . 20 puncte BAREM CORECTARE Art. claritate. b) – 5 puncte -capacitate de analiză şi sinteză..Identificaţi consecinţele acestei fapte. Daţi un exemplu de posibilă încălcare a acestei norme. coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Prezentaţi obligaţiile funcţionarilor publici în ceea ce priveşte respectarea cadrului relaţiilor în exercitarea funcţiei publice.12 -obligaţiile funcţionarilor publici în relaţiile cu personalul din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Precizaţi care sunt obiectivele codului de conduită al funcţionarilor publici şi care sunt metodele prin care acestea se realizează.capacitate de analiză şi sinteză. b. 20 puncte BAREM CORECTARE art. precum şi cu persoanele fizice sau juridice – 10 puncte exemplul prezentat 5 puncte -capacitate de analiză şi sinteză.Arătaţi ce măsuri aţi lua în situaţia în care aţi fi superiorul direct al funcţionarului public care nu a respectat normele de conduită privind cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice.12 -descriere5 puncte -pct.9 puncte . 20 puncte BAREM CORECTARE art. claritate. a) – 5 puncte -pct.

detalierea normei generale privind participarea la procesul de luare a deciziilor .prezentarea celor 3 exemple . monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională. 20 puncte BAREM art.detalierea normei generale privind obiectivitatea în evaluare .-capacitate de analiză şi sinteză. claritatea. claritatea.capacitatea de analiză şi sinteză. coerenţa şi logica exprimării ideilor . coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Prezentaţi comparativ rolul Agenţei Naţionale a Funcţionarilor Publici( ANFP ) şi rolul autorităţilor şi instituţiilor publice în coordonarea. 20 puncte BAREM CORECTARE Capitolul III rolul ANFP 5 puncte rolul autorităţilor şi instituţiilor publice 5 puncte analiza comparativă 5 puncte . claritate.5 puncte SUBIECT Având în vedere principiul general privind imparţialitatea şi independenţa în exercitarea funcţiei publice analizaţi trei norme din Codul de conduită al funcţionarilor publici care să reflecte acest principiu.15 puncte exemple orientative folosirea prerogativelor de putere publică .capacitate de analiză şi sinteză. coerenţa şi logica exprimării ideilor .3 lit.3 x 5.e) . analizaţi trei norme care să reflecte acest principiu.3 analiza exemple CORECTARE lit. 20 puncte BAREM CORECTARE art.5 puncte SUBIECT Având în vedere principiul general privind prioritatea interesului public în exercitarea funcţiei publice.b) -15 puncte orientative normelor identificate- 3 x 5 .

limitarea participării la achiziţii. -5 puncte . acceptaţi propunerea/oferta făcută: sunteţi poliţist local şi o firmă care confecţionează articole de pielărie vă propune să deţineţi rolul principal într-un spot publicitar pentru curele / centuri.precizarea interdicţiilor după încetarea raportului de serviciu . funcţionarilor publici le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale.art.posibilitatea de a achiziţiona împreună cu excepţiile . Ideea spotului este că dacă centurile produse de firma respectivă rezistă în medie 5 ani la folosirea zilnică a poliţiştilor locali.art. – 20 de pct BAREM CORECTARE art. logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Enumeraţi şi detaliaţi limitările la care sunt supuşi funcţionarii publici în ceea ce priveşte participarea la achiziţii.capacitatea de analiză şi sinteză. coerenţa.5 puncte .5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi dacă. 11 identificare normă de conduită generală – 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte .. concesionări sau închirieri ale bunurilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale – 20 de puncte BAREM CORECTARE .precizări privind dezvăluirea informaţiilor care au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea informaţii utilizarea resurselor publice .5 puncte . coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte . 19 alin (2) 5 puncte . închiriere . claritate în exprimare.aplicarea în mod corespunzător pentru concesionare. 19 alin (3) . pentru următorul caz. 19 alin (1) . concesionări sau închirieri .art.capacitate de analiză. claritatea. acestea vor rezista o viaţă în condiţiile unui utilizator privat. deoarece în considerarea funcţiei publice deţinute.motivare soluţie – Nu. claritatea şi logica exprimării ideilor .restricţionarea furnizării informaţiilor .capacitatea de analiză şi sinteză.

identificare normă de conduită generală – art. reputaţiei şi demnităţii – 2 puncte . e.capacitate de analiză. îi oferiţi informaţiile solicitate. 7 alin. (2) lit. – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art. 12: .capacitatea de analiză şi sinteză.) – 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte .interdicţia folosirii în alte scopuri a prerogativelor funcţiei publice – 2 puncte interdicţia urmăririi de foloase – 2 puncte interdicţia de folosire a poziţiei oficiale– 2 puncte . un prieten vă cere informaţii referitoare la recuperarea în justiţie a unei taxe pe care acesta a achitat-o instituţiei dumneavoastră.obligaţia de a avea o atitudine imparţială şi justificată.obligaţia de a nu aduce atingere onoarei. fiind funcţionar public în cadrul unei Direcţiei Generale Judeţene a Finanţelor Publice. – 20 de puncte .Motivare soluţie – obligaţia de a nu acorda asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statutului sau a instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea – 5 puncte . coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi dacă. corectitudine şi amabilitate – 2 puncte . în cazul în care.obligaţia de a avea un comportament bazat pe respect. logica exprimării ideilor – 5 p SUBIECT Comentaţi folosirea prerogativelor de putere publică. 17: . bună-credinţă. claritate în exprimare. – 20 de puncte BAREM CORECTARE . claritatea.interdicţia de a impune altor funcţionari publici înscrierea în organizaţii sau asociaţii – 2 puncte .SUBIECT Descrieţi cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice şi folosirea prerogativelor de putere publică. de a respecta principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice – 3 puncte Art.

claritatea.interdicţia de impune altor funcţionari publici înscrierea în organizaţii sau asociaţii – 3 puncte .asigurarea egalităţii de şanse şi tratament – 3 puncte . 15 . 17: . – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art.interdicţia de folosire a poziţiei oficiale – 4 puncte . claritatea.interdicţia de a folosi timpul de lucru ori logistica pentru realizarea activităţilor publicistice în interes personal sau pentru activităţi didactice – 3 puncte .obligaţia funcţionarilor publici de conducere de a aplica obiectiv criteriile de evaluare – 3 puncte .obligaţia de folosire utilă şi eficientă a banilor publici – 4 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi normele de conduită profesională a funcţionarilor publici privind utilizarea resurselor publice.obligaţia de a folosi timpul de lucru şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute – 4 puncte . 18: .obligaţia de a acţiona ca un bun proprietar – 4 puncte .interdicţia folosirii în alte scopuri a prerogativelor funcţiei publice – 4 puncte interdicţia urmăririi de foloase – 4 puncte . 16 .obligaţia de a acţiona conform prevederilor legale şi de a exercita capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial – 3 puncte .BAREM CORECTARE Art.capacitatea de analiză şi sinteză. – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Descrieţi conduita funcţionarilor publici în procesul de luare a deciziilor şi evaluare a competenţei profesionale.interdicţia de a promite luarea unei decizii şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat – 3 puncte Art.

9: . – 3 puncte Art.capacitatea de analiză şi sinteză. Ştiţi că dosarul este soluţionat pozitiv şi că poate fi ridicat de către deponent oricând între orele 08-16 de la registratura instituţiei. Îi comunicaţi reprezentantului postului TV informaţia? – 20 pct BAREM CORECTARE .capacitate de analiză. claritate în exprimare.-5 puncte .. deoarece calitatea acestuia în relaţia cu funcţionarul public este de beneficiar al serviciilor publice-funcţionar public iar nu de reprezentant al presei-funcţionar public.capacitatea de analiză şi sinteză. claritatea.prezentarea celor 4 interdicţii x 2 puncte fiecare – 8 puncte . dacă funcţionarul public nu este desemnat în acest sens.identificare normă de conduită generală art.12 – 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte .relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici desemnaţi – 2 puncte . 10: .motivare soluţie – Da. logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi normele de conduită profesională a funcţionarilor publici privind activitatea publică şi activitatea politică.respectarea limitelor mandatului de reprezentare – 2 puncte . un reprezentant al unui post TV local vă solicită informaţii privind starea unui dosar pe care acesta l-a depus cu 3 săptămâni înainte. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte . claritatea. – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz: La ieşirea din instituţia în care sunteţi încadrat ca funcţionar public.obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial.interdicţia funcţionarilor de conducere de a favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcţia publică – 3 puncte .

cuprinsul raportului anual elaborat de către ANFP– 4 date x 1 punct .capacitatea de analiză şi sinteză.comunicarea rapoartelor şi rolul acestora – 4. . Îi comunicaţi reprezentantului postului TV informaţia? – 20 de pct BAREM CORECTARE . 22: . claritate în exprimare. 9 alin. deoarece relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici desemnaţi în acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.identificare normă de conduită generală art.temeiul în care CORECTARE 21: funcţionarului public – 2 puncte acestuia – 3 puncte se exercită atribuţiile acestuia – 1 punct .4 puncte . 21: .5 puncte . claritatea. monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională? – 20 puncte BAREM CORECTARE Art. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz: la ieşirea din primăria în care sunteţi încadrat ca funcţionar public cu atribuţii exclusive în domeniul economic.desemnarea unui funcţionar public cu atribuţii de etică – 2 puncte .atribuţiile acestuia – 3 atribuţii x 1.5 puncte Art. desemnarea atribuţiile . (1)– 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte .SUBIECT Comentaţi rolul autorităţilor şi instituţiilor publice în coordonarea.5 puncte fiecare – 4.capacitate de analiză. un reprezentant al unui post TV local vă solicită informaţii privind stadiul unei acţiuni publice a primăriei.5 puncte . logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Cu ce scop şi în ce condiţii un funcţionar public îndeplineşte atribuţii de consiliere etica şi monitorizare a respectării normelor de conduita? Prezentaţi o situaţie care v-ar determina să vă adresaţi funcţionarului public cu atribuţii de consiliere etică. în condiţiile legii. – 20 de puncte BAREM Art.motivare soluţie – Nu.

claritate în exprimare.analizarea celor 3 atribuţii ale A.motivare soluţie – Nu. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz: sunteţi funcţionar public iar şeful ierarhic superior vă roagă să îi achiziţionaţi medicamente în timpul programului de lucru. (2) – 5puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte .4 puncte .modalitatea de transmitere a rapoartelor – 1 punct .cuprinsul raportului anual elaborat de către ANFP– 4 date x 1 punct . logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Detaliaţi rolul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în coordonarea.F. deoarece funcţionarii publici au obligaţia să folosească timpul de lucru numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute 5 puncte . x 2 puncte fiecare – 6 puncte . 22: . coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz: un cetăţean vă atrage atenţia asupra faptului că în instituţia în care lucraţi ca . Acceptaţi rugămintea acestuia? 20 puncte BAREM CORECTARE . 20: . 18 alin. claritatea.prezentarea aspectelor legate de baza de date în care sunt centralizate aceste rapoarte x 1 punct de fiecare – 3 puncte situaţia prezentată 5 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. claritatea.capacitate de analiză. monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională ale funcţionarilor publici – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art.P.capacitatea de analiză şi sinteză.interdicţia de a influenţa derularea procedurii de lucru a comisiilor de disciplină – 5 puncte Art.N.identificare normă de conduită generală – art.

7: . 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici.5 puncte SUBIECT Analizaţi comparativ libertatea opiniilor. 25 .capacitatea de analiză şi sinteză.capacitate de analiză. 6: Loialitatea faţă de Constituţie şi lege – 5 puncte Art.5 puncte .5 puncte . logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Descrieţi şi comentaţi loialitatea faţă de Constituţie şi lege şi loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice ale funcţionarilor publici.2.5p identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte .descrierea libertăţii opiniilor în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu – art. 8 3 puncte descrierea activităţii publice – art. – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art. activitatea publică şi activitatea politică a funcţionarilor publici. într-un loc vizibil după care îl afişez. afişarea constituind obligaţie prevăzută de lege în sarcina instituţiei publice 5 puncte . coerenta şi logica exprimării ideilor .5 puncte .modul în care se realizează dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public 2.2. republicată.5 puncte . Cum reacţionaţi? – 20 de puncte BAREM CORECTARE Identificare normă de conduită generală – art. claritate în exprimare. pentru o perioadă de 2 ani 2.motivare soluţie – Solicit imediat şefului ierarhic permisiunea de a afişa Codul de conduită la sediul instituţiei publice.funcţionar public responsabil de relaţii publice nu este afişată Legea nr. 9 3 puncte descrierea activităţii politice – art. claritatea.obligaţia de a apăra prestigiul autorităţii sau instituţiei publice . – 20 de puncte BAREM CORECTARE .precizarea că primele 4 interdicţii se aplică şi după încetarea raportului de serviciu.descrierea celor 5 interdicţii ale funcţionarilor publici . 10 3 puncte analiza comparativă 6 puncte .

puterea executivă.20 puncte BAREM CORECTARE . -3 puncte . – 5 puncte .5 puncte SUBIECT Principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în organizarea statului.capacitate de analiză şi sinteză. Comentaţi principiul imparţialiăţii şi independenţei. claritate. claritatea.delegarea legislativă. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. claritate.dreptul Guvernului de a reglementa la nivel de lege este stabilit în Constituţie. coerenţă şi logica exprimării ideilor .5 puncte SUBIECT Prezentaţi principiile generale care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici.controlul Parlamentului asupra Guvernului în situaţia delegării legislative ( art.în cadrul democraţiei constituţionale statul funcţionează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în organizarea statului ( art. potrivit Constituţiei României.. Comentaţi principiul supremaţiei Constituţiei şi a legii. coerenta şi logica exprimării ideilor .5 puncte SUBIECT Prezentaţi principiile generale care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici. .capacitatea de analiză şi sinteză. Dreptul Guvernului de a reglementa la nivel de normă primară (de lege). coerenţă şi logica exprimării ideilor .115).1).3 9 principii x 1 puncte = 9 puncte comentariu 6 puncte -capacitate de analiză şi sinteză.115)7 puncte . 20 puncte BAREM CORECTARE Art. distincţia între ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă (art.3 9 principii x 1 punct = 9 puncte comentariu 6 puncte . legislativă şi judecătorească.

claritatea. 16 -10 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE .5 puncte SUBIECT Munca şi protecţia socială a muncii. claritatea. II al Constituţiei României x 3 p fiecare – 15 puncte . aşa cum sunt acestea prevăzute în Constituţia României.5 puncte SUBIECT Descrieţi şi comentaţi dreptul la grevă.188/1999 „Drepturile funcţionarilor publici”)– 10 puncte . . . claritatea.20 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor.20 puncte BAREM CORECTARE art. .20 puncte BAREM CORECTARE .dreptul la muncă şi protecţia socială a muncii în legislaţia funcţiei publice şi a funcţionarilor publici (selecţie din secţiunea I a Capitolului V din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. cu modificările şi completările ulterioare. . republicată.descrierea a 5 drepturi şi libertăţi fundamentale din Cap. 188/1999.capacitatea de analiză şi sinteză. Dezvoltarea acestui drept în Legea nr. coerenţa şi logica exprimării ideilor.drept fundamental prevăzut de Constituţia României.5 puncte SUBIECT Trataţi egalitatea în drepturi a cetăţenilor. prevăzute de Legea nr. claritatea. . 4 alin.capacitatea de analiză şi sinteză. coerenţa şi logica exprimării ideilor. .capacitatea de analiză şi sinteză.41 din Constituţia României)-5 puncte . (2) -5 puncte art. .( 5 puncte) SUBIECT Descrieţi 5 (cinci) drepturi şi libertăţi fundamentale. coerenţa şi logica exprimării ideilor. potrivit Constituţiei României şi prezentaţi condiţiile de exercitare a acestuia.descrierea dreptului fundamental la muncă şi protecţia socială ( art.. cu modificările şi completările ulterioare.capacitatea de analiză şi sinteză. . republicată.

5 puncte -dreptul la salariu aferent muncii depuse.descrierea dreptului prevăzut de Constituţia României– 5 puncte . art. conditii normale de munca si igiena. durata normala a 1.27-42 / Constitutie-tit. 43 Constituţia României. 5 puncte – 7 x 1.dreptul la învăţătură – 10. 188 . claritatea.5 puncte -organizatii avand ca scop protejarea intereselor 1. .II.5 puncte SUBIECT Prezentaţi drepturile funcţionarilor publici prevăzute de Statutul funcţionarilor publici. drepturi ce-şi au izvorul în drepturile şi libertăţile fundamentale prevăzute de Constituţia României. claritatea. cap.capacitatea de analiză şi sinteză.identificarea ca drept în Statut şi descriere. . proteze si medicamente /dreptul la ocrotirea sănătăţii -2 puncte -capacitatea de analiză şi sinteză.suspendarea raportului de serviciu: la iniţiativa funcţionarului public – 2 puncte. cerere cu 48 de ore – 2 puncte constatare prin act administrativ – 2 puncte . 30.5 puncte -functionarii publici pot fi alesi. art. coerenţa şi logica exprimării ideilor.20 puncte BAREM CORECTARE Statut art. .5 puncte -timpului de lucru.5 puncte -functionarii publici beneficiaza de asistenta medicala.5 puncte SUBIECT Dreptul la la învăţătură şi accesul la cultură. concedii medicale si la alte concedii/munca şi protecţia socială a muncii 1. 95 Legea nr. coerenţa şi logica exprimării ideilor.BAREM CORECTARE art.5 puncte -profesionale/dreptul de asociere 1.4 puncte . art.20 puncte BAREM CORECTARE . aşa cum sunt acestea stabilite prin Constituţia României. 32. alin (1) – (7) . 5 puncte. . in conditiile legii /dreptul de a fi ales 1. concediu de odihna.II -dreptul la opinie/libertatea de exprimare – 1 punct -interzicerea oricărei discriminări/egalitatea în drepturi – 1 punct -dreptul la grevă /dreptul la grevă 1 punct -dreptul de a fi informat /dreptul la informaţie 1 punct -asocierea în organizaţii profesionale sau in alte -1.

restrângerea exerciţiului unor drepturi.capacitatea de analiză şi sinteză. art.188/1999. claritatea. 30 alin.7/2004. coerenţa şi logica exprimării ideilor. claritatea.5 puncte SUBIECT Trataţi comparativ textul constituţional referitor la libertatea de exprimare şi norma generală de conduită profesională a funcţionarilor publici privind libertatea opiniilor prevăzută de Legea nr.inviolabilitatea libertăţii exprimării – 2 puncte libertatea presei – 2 puncte interdicţii – 3 puncte . cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.capacitatea de analiză şi sinteză. . coerenţa şi logica exprimării ideilor. .5 puncte . republicată7.5 puncte .libertatea conştiinţei – libertatea gândirii şi a opiniilor – 2 puncte libertatea conştiinţei – 2 puncte cultele religioase – 3 puncte dreptul părinţilor şi a tutorilor – 1 puncte .188/1999.7.. claritatea. art. . potrivit Legii nr.5 puncte SUBIECT Comentaţi noţiunile de libertate a conştiinţei şi libertate de exprimare.5 pct SUBIECT Restrângerea exerciţiului unor drepturi potrivit Constituţiei României şi activitatea politică a funcţionarilor publici. (6) din Constituţia României (2003). .capacitatea de analiză şi sinteză. .libertatea de exprimare .activitatea politică a funcţionarilor publici potrivit Legii nr. 29. republicată. consacrate prin Constituţia României. alin (1) – (3) .5 puncte art. 5 puncte – 3 x 1. republicată.accesul la cultură – 4. .5 puncte.53). 8 din Legea 7/2004. coerenţa şi logica exprimării ideilor.7/2004. 30 . .7/2004. cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. republicată. 33. potrivit Constituţiei României ( art.20 puncte BAREM CORECTARE .art. republicată.20 puncte BAREM CORECTARE .20 puncte BAREM CORECTARE Art.

. prevăzut de Constituţia României.capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte SUBIECT Comentaţi dreptul de asociere al funcţionarilor publici din perspectiva Constituţiei României şi Legea nr. coerenţa şi logica exprimării ideilor.republicată – 10 puncte . forma. . 82. 83. 6 puncte .cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii publice. claritatea. prevăzut de Statutul funcţionarilor publici.20 puncte BAREM CORECTARE fidelitatea faţă de ţară este sacră.188/1999. . 3 puncte .188/1999. 62 alin.20 puncte .104 din Constituţie şi art. coerenţa şi logica exprimării ideilor. depunerea. (6) şi (7) din Legea nr.capacitatea de analiză şi sinteză. claritatea. .5 puncte SUBIECT Trataţi comparativ jurământul de credinţă depus de funcţionarii publici. . în acest scop. cu modificările şi completările ulterioare. republicată. începerea mandatului şi durata lui. coerenţa şi logica exprimării ideilor. cu jurământul depus de Preşedintele României. precum şi militarii. răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi.prezentarea diferenţelor de esenţă dintre cele două jurăminte (izvor de drept. vor depune jurământul cerut de lege.prezentarea dispoziţiilor legale (art. claritatea. . miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului.188/1999)5 puncte .5 puncte SUBIECT Comentaţi fidelitatea faţă de ţară ca îndatorire fundamentală a funcţionarilor publici stabilită de Constituţia României şi de Legea nr. efectele nedepunerii) – 10 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE .consideraţii personale privitoare la importanţa asumării acestei îndatoriri în situaţia exercitării unei funcţii publice prin prisma depunerii jurământului de credinţă. cu modificările şi completările ulterioare. de primul-ministru. republicată.capacitatea de analiză şi sinteză. 6 puncte .

188/1999 republicată.5 puncte .5 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. .capacitatea de analiză şi sinteză. patronatelor şi a asociaţiilor profesionale.BAREM CORECTARE .dreptul de asociere. claritatea. . Rolul sindicatelor. potrivit Constituţiei României ( art. conform Constituţiei României şi al Legii nr.5 puncte SUBIECT Interdicţia de a face parte din partide politice.drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici. coerenţa şi logica exprimării ideilor. claritatea. 29 garantarea dreptului – 2 puncte .5 puncte SUBIECT Dreptul de asociere sindicală. cu modificările şi completările ulterioare. .dreptul de asociere al funcţionarilor publici în partide politice şi organizaţii sindicalelimite stabilite de legea organică.unct avocaţii poporului – 1 punct.20 puncte BAREM CORECTARE .40). . 188/1999 (r2) cu modificările şi completările ulterioare.suspendarea raporturilor de serviciu pe perioada exercitării mandatului – 2 puncte . alţii decât înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere care au calitatea de ordonator de credite – 3 puncte . 40 alin. 20 puncte BAREM CORECTARE Constituţie – descriere art.formele de manifestare a dreptului de asociere sindicală (înfiinţare. 188/1999 – art. exercitare aderare) – 2 puncte . conform Constituţiei României.Constituţie art.restrângerea exerciţiului unor drepturi.9 – 2 puncte Legea nr. 40 –2 puncte Rol – descriere art. coerenţa şi logica exprimării ideilor. astfel cum este reglementată de Constituţia României şi Legea nr.nu pot face parte din partide politice: judecătorii Curţii Constituţionale – 1 p. drept fundamental înscris în constituţia României ( art.5 puncte .53). (3).obligaţiile înalţilor funcţionari publici şi a funcţionarilor publici de conducere care au calitatea de ordonator de credite privind alegerea în organele de conducere ale organizaţiei sindicale – 2 puncte .

magistraţii – 1 punct.2 puncte. organizaţii cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice – 2 puncte. 188/1999 (r2). coerenţa şi logica exprimării ideilor. 44 alin.5 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. poliţiştii – 1 punct şi alte categorii de funcţionari publici stabilite prin lege organică – 1 punct . (2) – identificarea categoriei înalţilor funcţionari publici – 3 puncte .Legea nr. .partide politice .interdicţii: . membrii activi ai armatei – 1 punct. fundaţiile ori asociaţiile care funcţionează pe lângă partidele politice – 2 puncte . claritatea. art.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful