CT Enumeraţi sancţiunile disciplinare ale funcţionarilor publici şi comentaţi modul de aplicare al acestora. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.

77 alin. (3) şi art. 78 - enumerarea sancţiunilor disciplinare – 4 sancţiuni x 1punct aplicarea mustrării scrise – 3 puncte aplicarea celorlalte sanctiuni – 5 puncte - condiţiile de aplicare a sancţiunii (cercetare prealabilă, audiere) – 3 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Tipuri de răspundere aplicabile funcţionarilor publici pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor de serviciu. Definiţi fiecare tip de răspundere în parte- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 75, art. 83, art. 84, art. 85, art. 86 - Răspundere disciplinară, contravenţională, civilă sau penală – 3 puncte Răspunderea disciplinară 3 puncte - Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici - 3 puncte - Răspunderea civilă a funcţionarului public – 3 puncte - Răspunderea funcţionarului public pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă - 3 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT În cadrul instituţiei publice au fost sancţionaţi disciplinar doi funcţionari publici. Primului funcţionar public i-a fost aplicată sancţiunea mustrării scrise în urmă cu 6 luni, iar celui de-al doilea sancţiunea retrogradării în funcţia publică pe o perioadă de 6 luni, în urmă cu 3 luni. Precizaţi şi motivaţi dacă se impune în vreun caz radierea de drept a sancţiunii disciplinare.- 20 puncte BAREM Art. Se CORECTARE 82 4 puncte

radiază

sancţiunea

mustrării

scrise

- Radiere mustrare scrisă - în termen de 6 luni de la aplicare – 3 puncte Motivare – prin efectul legii – 4 puncte - Retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an se radiază în termen de un an de la expirarea termenului pentru care a fost aplicată. – 4 puncte - Capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Aplicarea sancţiunilor disciplinare şi competenţa aplicării acestora, cu precizarea termenelor, condiţiilor de aplicare şi de radiere.Daţi un exemplu de sancţiune disciplinară şi precizaţi termenul de radiere a acesteia.- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 77 alin. (5), art. 78, art. 79 alin. (1) , art. 82 - identificarea termenului de aplicare a sancţiunii – 1 punct - identificarea modalităţilor de aplicare: persoana care are competenţa numirii, la propunerea comisiei de disciplină – 1 punct, direct de către conducător – 1 punct - identificarea condiţiilor de aplicare: cercetare prealabilă – 2 puncte, audiere funcţionar public – 2puncte, termenele de radiere – 3 puncte - constatare prin act administrativ, cu excepţia destituirii – 2 puncte exemplul prezentat 3 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Comentaţi situaţiile în care este angajată răspunderea civilă a funcţionarului public.- 20 puncte BAREM CORECTARE - enumerarea situaţiilor în care acesta se angajează – 3 situaţii x 2 p=6 puncte - enumerarea modalităţilor prin care se dispune repararea pagubei.- 2x2p= 4 puncte precizarea termenului de 30 de zile – 1 puncte - enunţarea posibilităţii funcţionarului de a se adresa instanţei de contencios.2 puncte - precizarea termenul de prescripţie de 3 ani, a dreptului conducătorului instituţiei de a emite ordinului/dispoziţiei de imputare de la data producerii pagubei.2 puncte

- capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Analizaţi prevederile legale privind răspunderea funcţionarului public pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă.- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 86 modalitatea de angajare a răspunderii– 3 puncte condiţiile în care are loc suspendarea – 4 puncte - măsurile dispuse în caz de achitare sau încetare a procesului penal – 4 puncte - condiţiile de sesizare a comisiei de disciplină – 2 puncte condiţiile de mutare – 2 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Detaliaţi prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare referitoare la perfecţionarea funcţionarilor publici.- 20 puncte BAREM CORECTARE art.50 din Legea nr.188/1999 -este un drept şi o obligaţie1punct -obligaţiile autorităţilor /instituţiilor publice 2 puncte -drepturile funcţionarilor publici pe perioada perfecţionării- 3 puncte -obligaţiile funcţionarilor publici în cazul cursurilor cu durată mai mare de 90 de zile5 puncte -precizarea studiilor ce nu constituie forme de perfecţionare profesională- 1 puncte -obligaţiile autorităţilor /instituţiilor publice privind planul de perfecţionare – 3 puncte -capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. Consecinţe asupra carierei funcţionarului public. Obligaţiile funcţionarilor publici de

conducere în acest proces. ( Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.7/ 2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată)- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 69 din Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificările şi completările ulterioare Procesul de evaluare. Calificative.5 puncte Consecinţe asupra carierei -5 puncte - Obligaţiile funcţionarilor publici de conducere. Obiectivitatea în evaluare- 5 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Modalitatea de planificare a resurselor umane prin raportare la planul de ocupare a funcţiilor publice, ca instrument managerial, conform dispoziţiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.- 20 puncte. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.23 din Legea nr.188/1999 -previzionarea modalităţilor de ocupare a funcţiilor publice pentru anul viitor6 puncte -elaborarea planului de ocupare a funcţiilor publice (conţinut, transmitere, aprobare)9 puncte -capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Numirea, eliberarea din funcţia publică şi evaluarea performanţelor individuale a înalţilor funcţionari publici, conform Legii nr. 188/1999 rep. 2 privind Statutul funcţionarului public.- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 19 şi art. 20 - enumerarea entităţilor competente a numi şi a elibera înalţii funcţionari publici, identificarea funcţiilor publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici raportat la acestea; - 2x5 puncte – 10 puncte evaluarea anuală – 1 punct evaluarea generală – 1 punct - competenţa de evaluare (comisia) - 1 punct, numirea comisiei – 2 puncte

99 alin.Actele administrative se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii – 3 puncte . în cazul obţinerii calificativului "nesatisfăcător" la evaluarea performanţelor profesionale individuale – 3 puncte Ca sancţiune disciplinară – 3 puncte . Termenul de comunicare al actelor administrative20 puncte BAREM CORECTARE Art.comentarii asupra impedimentelor generate de reorganizarea activităţii instituţiei sau autorităţii publice care necesită reducere de posturi. claritatea. inclusiv posturi ale căror titulari au raportul de serviciu suspendat – 5 puncte . – 3 puncte .Pentru incompetenţa profesională. (2).(3). claritatea. pe perioada suspendării raportului de serviciu precum şi măsurile pe care le poate lua conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în vederea desfăşurării în condiţii normale a activităţii.capacitatea de analiza şi sinteză.36. iar funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea acestuia într-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate. art. (3) prezentarea obligaţiei – 5 puncte . art. d.20 puncte BAREM CORECTARE art. art. coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Comentaţi obligaţia autorităţilor şi instituţiilor publice de a rezerva postul aferent funcţiei publice de execuţie. 99 alin.capacitatea de analiza şi sinteză. coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi situaţiile în care raportul de serviciu al funcţionarului public poate înceta din motive imputabile acestuia. art.ocuparea postului pe durata suspendării prin concurs/redistribuire– 2 puncte .)..încetarea şi modificarea raportului de serviciu pe perioada suspendării – 3 puncte . 4 alin. s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate. 96 alin.Situaţii: săvârşirea repetată a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecinţe grave – 3 puncte.. (1) lit. 101 .

atribuţii comisii paritare . claritatea. coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de încetare a raportului de serviciu. atribuţiile acestora precum şi măsurile care pot fi cuprinse în acordurile colective. 98 5 modalităţi x 1 punct = 5 puncte. Trataţi şi comentaţi încetarea de drept a raportului de serviciu. reducere program.20 puncte BAREM CORECTARE art. 97 şi art.cazurile de eliberare din funcţia publică = 7 cazuri x 1 punct =7 puncte: . . posturi vacante. . coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de încetare a raportului de serviciu.termenul de comunicare a actului administrativ de încetare a raportului de serviciu – 1 punct . . Trataţi şi comentaţi eliberarea din funcţia publică a funcţionarului public. claritatea.5 puncte. claritatea. art. .6 puncte măsuri acord colectiv 5 x 1 – 5 puncte ..prezentarea modalităţilor de încetare a raportului de serviciu: 5 modalităţi x 0. 97 şi art. .(1).capacitatea de analiza şi sinteză.5 puncte = 2. .enumerarea situaţiilor de încetare de drept – 8x1punct .20 puncte BAREM CORECTARE Art.3 x 2 puncte .termenul de constatare a cazului de încetare a raportului de serviciu .capacitatea de analiza şi sinteză.capacitatea de analiza şi sinteză. 99 . 74 4 cazuri x 1 punct4 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE Art..8 puncte.72 alin.1 punct .obligaţiile instituţiei în ceea ce priveşte eliberarea funcţionarilor publici din motive neimputabile lor (preaviz. coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi cazurile în care sunt consultate comisiile paritare. lista .

ANFP) – . coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Comparaţi modalităţile de elaborare. (1) şi (2).identificarea situaţiilor : 2 situaţii x 3 puncte – 6 puncte . 53 .comunicarea către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici . art. aprobare şi transmitere a planului de ocupare a funcţiilor publice. 104. 52 şi art. 20 puncte BAREM CORECTARE .capacitatea de analiza şi sinteză. alin (2) -5 puncte -modalitatea de întocmire art. claritatea. 23.prioritatea funcţionarului public de realizarea transferului . Consideraţii privind acest instrument. alin (4). comparativ pentru cele două tipuri de instituţii 23.5 punct coerenţa şi logica exprimarii SUBIECT Prezentaţi situaţiile în care funcţionarii publici care urmează forme de perfecţionare profesională beneficiază de drepturile salariale cuvenite. ideilor – 5 puncte 4 puncte conducere – 1 punct – 0.identificarea studiilor care nu constituie forme de perfecţionare profesională: 2 tipuri x 3 puncte – 6 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE Art. alin (3) – 4 puncte -aprobarea şi transmiterea planului.modalităţile de redistribuire în funcţie de distanţă – 3 puncte –art. pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală şi pentru cele din administraţia publică locală. claritatea. 20 puncte BAREM CORECTARE -instituţia care elaborează planul . claritate. 51 alin.art. Obligaţia de comunicare a planului de perfecţionare profesională.3 puncte .. 23.capacitatea de analiza şi sinteză. . alin (5)– 6 puncte -capacitate de analiză şi sinteză. coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de realizare şi condiţiile în care se efectuează redistribuirea funcţionarilor publici de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Precizaţi care sunt studiile care nu constituie forme de perfecţionare profesională.

redistribuirea pe funcţii de conducere şi execuţie – 4 puncte .art. art. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte . art.numire în noile funcţii publice/criterii legale – 4 puncte . organizare examen – 1 punct. 104.alin (1). termen comunicare act – 1 punct. (1) . claritatea. 104. (1) lit. .etapele finale ale redistribuirii – 5 puncte . 99. dispus prin act administrativ 1 punct. . claritate.termen de preaviz şi drepturi ce decurg din el – 3 puncte solicitare ANFP lista funcţii publice vacante-1punct prioritate funcţionar de conducere-1punct .Asemănări: motive neimputabile – 1 punct. emitere act administrativ reorganizare/eliberare din funcţie–4 puncte . art. coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Analizaţi comparativ reorganizarea şi încetarea activităţii unei instituţii publice şi consecinţele acesteia asupra carierei funcţionarilor publici . 100 . art. alin (2)-(4) .) şi alin.Deosebiri: . solicitare la ANFP listă funcţii publice vacante – 1 punct.eliberarea din funcţia publică şi trecerea în corpul de rezervă -2 puncte . 99 .20 puncte BAREM CORECTARE Art. alin (6)-(8) . preaviz – 1 punct.redistribuirea pe funcţii temporar vacante şi testarea – 3 puncte .art. alin (5) . cazuri numire – 2 puncte. (3).capacitate de analiză şi sinteză.stabilirea funcţii publice. 104. punere la dispoziţie funcţii vacante – 1 punct. aviz ANFP.Reorganizarea: are loc prin reducerea postului ocupat – 1 punct. claritatea. a)b) . 100. lit. 107 alin. criterii numire – 2 puncte.capacitatea de analiză si sinteză.20 puncte BAREM CORECTARE Art.art. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Care sunt etapele reorganizării unei autorităţi sau instituţii publice? Drepturile funcţionarilor publici şi obligaţiile instituţiilor publice în caz de reorganizare. reducere program lucru – 1punct. prioritate funcţionar public conducere – 1 punct.capacitatea de analiză si sinteză. 105 alin.c. justificare reducere post/ interdicţie înfiinţare post – 1 punct .

101. Consecinţe asupra carierei funcţionarilor publici . 105 alin. punere la dispoziţie funcţii publice vacante– 1 punct. claritate. 70 alin.2 puncte .concurs sau examenul de promovare în gradul profesional – 3 puncte .). urmare a reorganizării activităţii. reducere program– 1 punct. intrare în corpul de rezervă: . art. (2) lit. 65 alin.d.SUBIECT Scopul cazierului administrativ.5 puncte SUBIECT Analizaţi comparativ eliberarea din funcţia publică. . 92 . 66 lit. e.concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere – 3 puncte promovare rapidă– 3 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE Art.). art. claritate. coerenţă şi logica exprimării ideilor . 20 puncte BAREM CORECTARE -prezentarea impedimentelor – 3x3puncte 9puncte -măsuri de diminuare a efectelor – 6 puncte -capacitate de analiză şi sinteză. c. art. termen comunicare – 1 punct Deosebiri: eliberare 7 puncte din care: . pentru dezvoltarea carierei acestuia. 99. Prezentaţi situaţiile în care funcţionarului public îi este necesar cazierul administrativ.dispus prin act administrativ. 20 puncte BAREM CORECTARE art. art.capacitate de analiză şi sinteză. coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Prezentaţi trei situaţii care ar putea constitui impedimente în gestionarea eficientă a resurselor umane în cadrul unei instituţii publice din administraţia publică centrală/locală precum şi măsurile corelative de diminuare a acestora.). (1) Asemănări: încetare a raporturilor de serviciu – 1 punct .81.drepturi funcţionar public/obligaţii instituţie: preaviz – 1 punct. (2) lit.motiv neimputabil. art.exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante sau temporar vacante – 3 puncte scopul – evidenţiere situaţie disciplinară – 3 puncte . art. prin reducerea postului ocupat de funcţionarul public şi destituirea din funcţia publică.

20 puncte BAREM CORECTARE Art.capacitatea de analiză si sinteză. 105 alin. (1) . art. (1) şi (2) enumerarea cazurilor 4x1 punct/-4 puncte . 99 alin. a)-c) şi e. ca sancţiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile funcţionarului public – 3 puncte situaţii – 2 puncte comunicare act administrativ 2 puncte .interdicţia de ocupare a unei funcţii publice– 2 puncte . lista funcţiilor publice vacante. Cazurile şi criteriile de numire a funcţionarilor publici la reorganizare. 54 lit.notificare scrisă persoanei care are competenţa legală de numire– 2 puncte nu se motivează – 1 punct producere efecte– 1 punct . 102.art.prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire.) . (6). motiv imputabil– 1 punct identificarea celor două situaţii – 1 punct . claritatea. i. (1) ambele situaţii de încetare– 2 puncte nu se intră în corpul de rezervă – 1 punct . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Analizaţi comparativ destituirea din funcţie publică şi demisia . prioritate funcţionar de conducere – 1 punct destituire 6 puncte din care: sancţiune disciplinară.art. (1) lit.)şi alin. 101.nu se intră în corpul de rezervă – 2 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE Art.solicitare la ANFP listă funcţii publice vacante – 1 punct.demisia –manifestarea voinţei funcţionarului public – 1punct .dacă nu există funcţii vacante corespunzătoare – 1 punct cazuri de numire 4 x1punct/-4 puncte criterii – 4x1punct 4puncte . 100 alin. în perioada de preaviz. . art.capacitatea de analiză si sinteză. 105 alin. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Cazuri în care autoritatea ori instituţia publică are obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. claritatea.destituirea . art.

se pot realiza pe funcţii de conducere – 1 punct.condiţiile de realizare exercitare cu caracter temporar – 3 puncte .capacitatea de analiză si sinteză. . 89 .situaţii în care este necesar avizul ANFP ( detaşare conducere.20 puncte BAREM CORECTARE Art.prezentare modalităţi modificare raport de serviciu -5x1punct. claritatea. interdicţie înfiinţare posturi similare – 2 puncte .1 punct perioada de dispunere – 1 punct .prelungire detaşare.posibilitatea realizării pe funcţii publice cu statut special – 1 punct Deosebiri: . art. 92 . 87 alin. prelungire exercitare vacantă – 1punct perioadă dispunere temporar vacantă-2 puncte salariul – 1punct .condiţii realizare pe funcţii publice conducere vacante sau temporar vacante – 3 puncte ..20 puncte BAREM CORECTARE Art. . claritatea. (2). art. Trataţi exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante. 92 Asemănări: . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de modificare a raportului de serviciu.excepţia funcţiei publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici – 2 puncte perioadă dispunere vacantă – 1 punct excepţia. . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Analizaţi în mod comparativ detaşarea funcţionarilor publici şi exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere.5 puncte .justificare reducere post şi organizare examen. exercitare funcţie publică conducere vacantă) – 3 puncte . necesitate acord funcţionarului public – 1 punct.capacitatea de analiză si sinteză. condiţiile de realizare detaşare – 3 puncte .situaţia de excepţie privind funcţiile din categoria înalţilor funcţionari publici – 1 punct .modalităţi de modificare a raporturilor de serviciu .

Comentaţi rolul responsabilului de procedură.capacitatea de analiză si sinteză.excepţia mutare definitivă/temporară solicitată de funcţionarul public – 1 punct mutarea în altă localitate 1punct refuz mutare 1punct . coerenţa şi logica exprimării ideilor .Competenţa ANFP de organizare a concursurilor – 2 puncte .(2). la solicitarea funcţionarului public – 1punct.Capacitatea de analiză şi sinteză. 20 pct BAREM CORECTARE .Conţinutul înştiinţării transmise către ANFP – 2 puncte Rolul responsabilului de procedură – 2 puncte .cazuri de modificare a raporturilor de serviciu 5x1 punct .capacitatea de analiză si sinteză. 91 . .Reguli specifice aplicabile autorităţilor şi instituţiilor publice – 4 puncte . cazul înalţilor funcţionari publici-1punct mutarea temporară –1punct . în alte situaţii prevăzute de lege – 1punct. claritatea.. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Descrieţi competenţa de organizare a concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. claritatea. dispusă de conducător – 2puncte.Stabilirea competenţei de organizare a concursurilor – 5 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de modificare a raportului de serviciu.5 puncte tipuri de mutare 1 punct .20 puncte BAREM CORECTARE Art. art. Trataţi şi comentaţi mutarea în cadrul autorităţii sau instituţiei publice ori în cadrul altei structuri fără personalitate juridică a autorităţii sau instituţiei publice .mutarea definitivă.5 puncte SUBIECT Definiţi răspunderea funcţionarilor publici. 87 alin. claritatea.

obligaţia angajatorului în situaţia achitării sau încetării procesului penal1punct . 85.obligativitatea autorităţii sau instituţiei publice de a acorda despăgubiri funcţionarului public în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu în exercitarea atribuţiilor de serviciu 5 puncte . art.obligaţia angajatorului în situaţia trimiterii în judecată a funcţionarului public-1punct . 20 puncte BAREM CORECTARE .75. claritatea.86 . 84.funcţionarul public se poate adresa instanţei – 1 punct prescriere – 1 punct răspunderea penalăcând se angajează -1punct .capacitatea de analiză si sinteză.5 puncte SUBIECT Răspunderea contravenţională şi civilă a funcţionarilor publici.obligaţia angajatorului în situaţia începerii urmăririi penale-1punct . claritatea.Prezentaţi şi comentaţi răspunderea civilă şi răspunderea penală a funcţionarilor publici.obligativitatea autorităţii sau instituţiei în asigurarea protecţiei funcţionarului public -4 puncte .măsurile speciale de protecţie pentru anumite categorii de funcţionari publici. . art.20 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor. propunere şi avizare 6 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Precizaţi şi comentaţi în ce constă dreptul funcţionarilor publici de a beneficia de protecţia legii în exercitarea atribuţiilor de serviciu. precum şi repararea pagubelor produse.capacitatea de analiză şi sinteză. .în ce situaţie este sesizată comisia de disciplină-1punct .20 puncte BAREM CORECTARE Art. art.considerente generale cu privire la răspunderea funcţionarilor publici – 1punct răspunderea civilă – situaţii 3x1 punct -3 puncte recuperarea pagubelelor – 4 puncte .

obligaţia de a rezolva lucrările în termenele stabilite şi de a nu primi direct cereri care intră în competenţa lor – 5 puncte .5 puncte SUBIECT Prezentaţi rolul compartimentelor de resurse umane în gestiunea funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici. claritatea. formulaţi şi fundamentaţi minim 3 propuneri de îmbunătăţire a modului de gestiune. 85 . coerenţa şi logica exprimării ideilor.capacitatea de analiză şi sinteză.răspunderea contravenţională – condiţii angajare – 2 puncte .BAREM CORECTARE Art. art.posibilitate contestare de către funcţionarul public – 2 puncte răspunderea civilă – situaţii 3x2puncte-6puncte recuperarea pagubelelor – 3puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor. dacă o consideră ilegală..5 puncte SUBIECT Rolul şi importanţa depunerii jurământului de credinţă prevăzut de Statut pentru . art. 83 – art.funcţionarul public se poate adresa instanţei – 1 punct prescriere – 1 punct .3.principiu care stă la baza exercitării funcţiei publice – 4 puncte .45. – 6 puncte .situaţia de excepţie de a refuza îndeplinirea unei dispoziţii primite de la superiorii ierarhici. 24 – obligaţii compartimente RU – realizare gestiune curentă a resurselor umane şi a funcţiilor publice – 2 puncte colaborarea directă cu ANFP – 1 punct formulare de propuneri – 3 x 2 6 puncte fundamentare propuneri –3 x 2 6 puncte . claritatea.48 .capacitatea de analiză şi sinteză. claritatea.capacitatea de analiză si sinteză.art.20 puncte BAREM CORECTARE . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi principiul subordonarării ierarhice şi limitele acestuia 20 puncte BAREM CORECTARE Art.

20 puncte BAREM CORECTARE Art. coerenţa şi logica exprimării ideilor .termenul de depunere a jurământului şi forma depunerii. art. coerenţa şi logica exprimării ideilor.2 alin. coerenţa şi logica exprimării ideilor . art.funcţionarii 20 puncte publici.5 puncte SUBIECT Prezentaţi în ce bază se nasc şi se exercită raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici.20 puncte BAREM CORECTARE Art. .-4puncte (2x2puncte) .(6) şi (7).1 punct precizarea că perioada este nedeterminată1 punct .5 puncte . .62 alin.prezentarea modalităţilor de ocupare a funcţiei temporar vacante. precum şi modalităţile de ocupare a unei funcţii publice temporar vacante.Condiţii generale de ocupare a unei funcţii publice – 5 puncte Condiţiile de vechime 5 puncte Organizarea concursului de recrutare – 5 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză.5puncte) . claritatea.5puncte consecinţele refuzului depunerii jurământului -5 puncte . art.prezentarea efectelor asupra carierei persoanei care ocupă funcţia temporar vacantă.4. claritatea.58 .9 puncte (2x 4. care este perioada de exercitare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici.57. BAREM CORECTARE Art.procedura obligatorie a depunerii jurământului -5 puncte .5 puncte SUBIECT Reguli ce sunt aplicabile pentru ocuparea prin recrutare a unei funcţii publice de execuţie din cadrul unei instituţii publice locale.Capacitatea de analiză şi sinteză.54. respectiv că dobândeşte calitatea de funcţionar public pentru perioada în care ocupă temporar funcţia publică şi că nu beneficiază de dreptul de a intra în corpul de rezervă al funcţionarilor publici după încetarea raportului de serviciu.capacitatea de analiză şi sinteză. claritatea. .precizarea că este act administrativ de numire.(2).

92 alin. coerenţa şi logica exprimării ideilor .descrierea condiţiilor şi procedurilor – 13 puncte din care: .56.identificare modalităţi (detaşare. vechime – 1 punct.SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice de execuţie şi de conducere temporar vacante. art. art. coerenţa şi logica exprimării ideilor . inexistenţa funcţionarilor publici în instituţie care să fie promovaţi – 2 puncte exercitarea cu caracter temporar: identificarea celor 2 situaţii – 2 puncte. vechime –1punct. condiţiile şi procedurile aplicabile. 20 puncte BAREM CORECTARE .4 alin.5 puncte SUBIECT Descrieţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice de conducere cu caracter temporar. art.70 modalităţile de ocupare a funcţiilor publice-5 puncte . 64. 89 alin.prin exercitare cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere temporar vacante5 puncte . 20 puncte BAREM CORECTARE Art. îndeplinire condiţii studii –1punct. art. condiţie studii – 1punct. art. .capacitatea de analiză şi sinteză.capacitatea de analiză şi sinteză.66.68. art.20 puncte BAREM CORECTARE Art.4 puncte .1 puncte . art. termen vacante ( 6 luni cu prelungire 3 luni) – 1 punct. 63. termen temporar vacante –1punct . situaţia disciplinară – 1 punct.noţiuni generale privind promovarea funcţionarilor publici.art. (2).5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice. Detaliaţi promovarea funcţionarilor publici. 65.(4).(3).prin redistribuire din corpul de rezervă al funcţionarilor publici de către ANFP 5 puncte prin concurs5 puncte . aviz ANFP – 1 punct.detaşarea: termen ( 6 luni cu prelungire 3 luni) – 1 punct.promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut . claritatea. 92 . claritatea. exercitare cu caracter temporar) – 2 puncte . art.

claritatea.56.104 . pe funcţia publică vacantă de consilier asistent.promovarea într-o funcţie publică de conducere -4 puncte .publicitatea funcţiilor publice vacante care pot fi ocupate prin transfer la cerere2 puncte .5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice. care a ocupat în urmă cu 6 luni într-o instituţie publică funcţia de consilier superior.5 puncte cine realizează redistribuirea -1 puncte .actul administrativ prin care se dispune redistribuirea-1 punct . solicită redistribuirea la o instituţie publică aflată la 60 de km de localitatea de domiciliu.56.modalităţile de ocupare a funcţiilor publice .modalităţile de ocupare a funcţiilor publice . 90 .5 puncte transferul în interesul serviciului 4 puncte transferul la cerere4 puncte .situaţiile în care se poate realiza redistribuirea. Detaliaţi redistribuirea funcţionarilor publici. Detaliaţi transferul funcţionarilor publici.capacitatea de analiză şi sinteză. coerenţa şi logica exprimării ideilor .5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice.3 puncte condiţiile redistribuirii-3 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor .promovarea în clasă -1 puncte .5 puncte SUBIECT Un funcţionar public aflat în corpul de rezervă. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.capacitatea de analiză şi sinteză. art. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.condiţia obligatorie în situaţia redistribuirii într-o funcţie publică vacantă de conducere-2 puncte .Precizaţi şi motivaţi dacă în acest caz poate opera . claritatea.capacitatea de analiză şi sinteză. claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor .

coerenţa şi logica exprimării ideilor . exercitare cu caracter temporar.57.Redistribuirea funcţionarilor publici se face în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice din alt judeţ sau aflate la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu.(2) . Precizaţi instituţia care realizează redistribuirea şi cea care realizează numirea. art. art.distincţia între ocuparea pe perioadă determinată şi ocuparea pe perioadă nedeterminată.89. 2 puncte . claritatea.descrierea unei modalităţi de ocupare a unei funcţii publice de conducere – 5 puncte . art. redistribuire.92. la cererea funcţionarului public . 20 puncte BAREM CORECTARE Art. art.65 alin. claritatea. art. art.66. 104 Identificare soluţiei ( situaţie posibilă) – 4 puncte Motivare: . cu acordul scris al funcţionarului public – 3 puncte Redistribuire – ANFP – 3 puncte numire – conducător instituţie publică – 2 p . detaşare. art.redistribuirea. coerenţa şi logica exprimării ideilor .capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice. 66. art.capacitatea de analiză şi sinteză.90. mutare.8 puncte ( recrutare. promovare. art. hotărâre judecătorească) .3 puncte .91. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.106 alin. art. Analizaţi comparativ concursul de recrutare şi concursul de promovare. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.(2) şi alin.56. transfer.70 prezentarea modalităţilor de ocupare 5 puncte analiza comparativă – 10 puncte . art.identificarea modalităţilor de ocupare a unei funcţii publice de conducere pe perioadă nedeterminată şi pe perioadă determinată – 8 x 1 .56.(3).5 puncte SUBIECT Identificaţi modalităţile de ocupare a unei funcţii publice de conducere şi dezvoltaţi una dintre acestea.57.Redistribuirea se poate face şi într-o funcţie publică inferioară vacantă.

5 puncte SUBIECT Enumeraţi şi comentaţi 10 drepturi ale funcţionarilor publici. coerenţa şi logica exprimării ideilor . claritatea.capacitatea de analiză şi sinteză. Obligaţia persoanelor care au acces la datele cuprinse în evidenţa naţională şi la dosarul profesional.identificarea condiţiilor prevăzute de lege pentru participarea la concursul organizat în vederea promovării într-o funcţie publică de conducere -2 puncte . claritatea.capacitatea de analiză şi sinteză. claritatea.66. art.10 puncte comentarea celor 10 drepturi – 5 puncte -capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte SUBIECT Dezvoltarea carierei funcţionarilor publici de execuţie prin ocuparea în mod definitiv a unei funcţii publice superioare. coerenţa şi logica exprimării ideilor .26 . coerenţa şi logica exprimării ideilor .70 .enumerarea a 10 drepturi – 1 punct fiecare. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. art.identificarea aspectelor specifice ce ţin de promovarea în gradul profesional -4 puncte . art. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.identificarea condiţiilor prevăzute de lege pentru participarea la concursul organizat în vederea promovării rapide în funcţia publică – 2 puncte .65. art. secţiunea 1 .68.5 puncte SUBIECT Prezentaţi comparativ rolul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici ( ANFP ) şi rolul autorităţilor şi instituţiilor publice privind evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici şi dosarul profesional.identificarea modalităţilor de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii publice superioare – 4 puncte .identificarea aspectelor specifice ce ţin de promovarea în clasă -3 puncte .25.rolul ANFP privind administrarea evidenţei naţionale şi dosarul .. 20 puncte BAREM CORECTARE Capitolul V.

detaşarea pe o funcţie publică de conducere – 1.obligaţiile autorităţilor şi instituţiilor publice privind evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici şi dosarul profesional – 10 puncte obligaţia asigurării confidenţialităţii 1 punct . art. coerenţa şi logica exprimării ideilor .5p-3 puncte .5 puncte SUBIECT Asemănări şi deosebiri între delegare şi detaşare.5 puncte . claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor .capacitatea de analiză şi sinteză.durata delegării în cursul unui an calendaristic şi acordul scris al funcţionarului public – 2 puncte .88.enumerarea principiilor ( art.situaţii în care funcţionarul public poate refuza detaşarea – 6x0.drepturi salariale şi costuri suportate de instituţia publică la delegare – 1 puncte . claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor .capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte .5 puncte SUBIECT Enumeraţi principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice.detaşarea funcţionarilor publici cu statut special – 2 puncte .drepturi salariale şi costuri suportate de instituţia publică la detaşare – 1 puncte .profesional– 4 puncte .situaţii în care funcţionarul public poate refuza delegarea sau detaşarea – 3x0. claritatea.capacitatea de analiză şi sinteză.comentarea şi transpunerea principiilor – 2 x 4 puncte = 8 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE .detaşarea pe o funcţie publică din categoria înalţilor funcţionari publici – 1 puncte . 20 puncte BAREM CORECTARE Art.5 puncte . ca modalităţi de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici de execuţie şi funcţionarilor publici de conducere.3) – 7x 1puncte = 7 puncte . 89 . Comentaţi transpunerea a două dintre principii în dispoziţiile legale din Statut.durata detaşării în cursul unui an calendaristic şi acordul scris al funcţionarului public – 2 puncte .5p -1. .

68.5 puncte transferului în interesul serviciului – 4 puncte transferul la cerere – 4 puncte analiza comparativă 4. art.prezentarea modalităţilor de promovare a funcţionarilor publici de execuţie 3 puncte promovarea în clasă 2 puncte promovarea în grad profesional 2 puncte promovarea rapidă 2 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză.87.64. art.100.99.90 . claritatea.prezentarea modalităţilor de modificare a raporturilor de serviciu – 5x0. claritatea.identificarea prevederilor legale aplicabile propunerii avansate -1x 5 prevederi 5 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor . art. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.comparaţie între promovarea în clasă şi promovarea în grad profesional 6 puncte .5p 2.-20 puncte BAREM CORECTARE Art.70 .63.5 puncte SUBIECT Formulaţi o propunere de reorganizare a unei instituţii publice.capacitatea de analiză şi sinteză. art.Identificaţi 5 prevederi legale aplicabile în situaţia reorganizării unei instituţii publice. art.SUBIECT Prezentaţi modalităţile de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici de execuţie şi funcţionarilor publici de conducere. coerenţa şi logica exprimării ideilor . art. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. art.5 puncte .107 prezentarea propunerii de reorganizare -10 puncte .5 puncte SUBIECT Prezentaţi şi comparaţi modalităţile de promovare a funcţionarilor publici de execuţie.65. Comparaţie între transferul la cerere şi transferul în interesul serviciului.

capacitatea de analiză şi sinteză.25.53.-20 puncte BAREM CORECTARE Capitolul V.69 .57.107 identificarea situaţiilor 5 x 3 puncte -15 puncte . art.5 puncte SUBIECT Precizaţi scopul realizării mobilităţii în corpul funcţionarilor publici şi enumeraţi modalităţile prevăzute de Statutul funcţionarilor publici.5 puncte . art.. 89 . – 20 p BAREM CORECTARE Art. 87.5 puncte . art. Detaliaţi detaşarea funcţionarilor publici. organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice . claritatea. claritatea.1. art.5 puncte SUBIECT Având în vedere atribuţiile Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici vă rugăm să identificaţi 5 situaţii în care o instituţie publică colaborează cu Agenţia. art. secţiunea a 3-a.capacitatea de analiză şi sinteză.99. art. art.5 situaţii x 0. art. coerenţa şi logica exprimării ideilor .5 puncte scopul mobilităţii 2 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză.evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici stabileşte cerinţele de formare 5 puncte planul de perfecţionare 5 puncte .26. coerenţa şi logica exprimării ideilor .2.detaşarea se dispune în interesul instituţiei/perioada . art. art. claritatea.104.modificarea raporturilor de serviciu . .20 puncte BAREM CORECTARE Exemplu: art.24.54.5.1 punct . prin care se poate modifica raportul de serviciu al funcţionarilor publici.fondurile prevăzute în bugetul anual propriu pentru acoperirea cheltuielilor de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici.5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalitatea de stabilire a necesarului de cursuri de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru funcţionarii publici.detaşarea funcţionarilor publici de conducere . coerenţa şi logica exprimării ideilor .

5 p SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi dacă.prezentarea deosebirilor pentru fiecare tip de mutare (pe funcţie publică de nivel inferior se poate dispune numai mutarea definitivă. (1) Legea 188/1999– 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte . vi se propune ocuparea unei funcţii de preşedinte al unui partid politic. clasă şi. coerenţa şi logica exprimării ideilor . coerenţa şi logica exprimării ideilor -5 p SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi asemănările şi deosebirile dintre mutarea temporară şi mutarea definitivă a funcţionarilor publici.capacitate de analiză.6 puncte .detaşarea funcţionarilor publici cu statut special . în cazul în care.2 puncte .5 . pe funcţie publică echivalentă de aceeaşi categorie.cazurile de refuz al detaşării – 6 situaţii x0. art.capacitatea de analiză si sinteză.capacitatea de analiză si sinteză. . 77 alin.condiţii -1 punct detaşarea înalţilor funcţionari publici 2 puncte . acceptaţi? – 20 de puncte BAREM CORECTARE . urmărire penală) .20 puncte BAREM CORECTARE Art. 91 . art. claritatea. de acelaşi grad profesional cu îndeplinirea condiţiilor specifice) -3 x 2 . (5).alte situaţii ( cercetare administrativă. fiind funcţionar public.motivare soluţie – Am în vedere faptul că.2 puncte . după caz. în calitate de funcţionar public îmi este interzis să fac parte din organele de conducere ale partidelor politice -5 puncte .identificare normă de conduită generală art. cu repartizarea postului numai mutarea definitivă sau temporară dispusă de conducător. logica exprimării ideilor – 5 puncte . claritatea. perioadele)3 x 2 6 puncte mutarea înalţilor funcţionari publici 1 punct . 44 alin. claritate în exprimare.prezentarea elementelor comune celor două tipuri de mutare (se dispune de conducător sau se solicită de funcţionarul public. 86 alin. (7).3 puncte .

Dezvoltaţi şi comentaţi destituirea ca sancţiune disciplinară. 78. 79 alin.20 puncte BAREM CORECTARE -Statut art. activităţile ce presupun exercitarea prerogativelor de putere publică ce se desfăşoară în cadrul instituţiei pentru care candidaţi şi conduita funcţionarilor publici în procesul de folosire a prerogativelor de putere publică.identificarea activităţilor care implică prerogative de putere publică .2 puncte . . 20 puncte BAREM CORECTARE Art. (3) / Cod art 17 .destituirea se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică. în mod punctual şi succint. ca sancţiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile funcţionarului public – 2 puncte cazuri – 2 cazuri x3 – 6 puncte comunicare act administrativ – 2 puncte . claritatea.capacitate de analiză şi sinteză. 2 alin. (1) descrierea situaţiei – 6 puncte încadrarea faptei 4 puncte . art. 77. . art. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Descrieţi o situaţie care constituie abatere disciplinară şi conduita superiorului ierarhic în cazul în care o constată.5 puncte .5 puncte . claritate. 97. coerenţă şi logica exprimării ideilor .SUBIECT Enumeraţi condiţiile în care poate avea loc încetarea raporturilor de serviciu. interdicţii.descrierea conduitei superiorului ierarhic: sesizarea comisie de disciplină – 3 puncte .5 puncte SUBIECT Descrieţi.aplicarea la situaţia concretă a instituţiei .20 puncte BAREM CORECTARE Art. art.capacitatea de analiză si sinteză.motivarea măsurilor dispuse: obligaţie prevăzută de lege . Încadraţi fapta.5 puncte . descrieţi şi motivaţi măsurile care se impun a fi luate în acest caz. 101 condiţii – 5x1 – 5 puncte .folosirea prerogativelor de putere publică.

111 alin.obligaţii care derivă din principiul subordonării ierarhice (coordonarea) art. a elementelor cuprinse obligatoriu în actul administrativ de numire şi anexa – fişa postului – 8 x 0. .capacitatea de analiză şi sinteză. art. 62 competenţa de numire – 3 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE art. art.5 puncte SUBIECT Identificaţi şi comentaţi cinci obligaţii ale funcţionarilor publici de conducere faţă de funcţionarii publici de execuţie.5 10 puncte art. claritatea. coerenţă şi logica exprimării ideilor . 99 alin. 56 .capacitate de analiză şi sinteză.identificarea şi comentarea obligaţiilor – 5 x 3 puncte – 15 puncte Exemple: . .5 puncte SUBIECT Numirea funcţionarilor publici. 106 alin.identificarea formei. (3).depunerea jurământului şi consecinţa nedepunerii acestuia –3 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE Art. claritate. -20 puncte BAREM CORECTARE .4 x 2.consecinţă a regimului juridic aplicabil funcţionarilor publici – 5 puncte . Comentarii privind posibilitatea de negociere a elementelor prevăzute în mod obligatoriu în actul administrativ de numire. 188/1999 . art. coerenţă şi logica exprimării ideilor .5 puncte – 4 puncte . 100 alin..alte modalitati prevazute expres de prezenta lege – minim 4 cazuri .comentarii asupra posibilităţii de negociere . (1) şi (3).. art.modalităţile de ocupare a funcţiilor publice .5 puncte SUBIECT Care sunt modalităţile de ocupare a funcţiilor publice? Prezentaţi patru cazuri de „alte modalităţi” de ocupare prevăzute expres de Legea nr. claritate. coerenţa şi logica exprimării ideilor. 91 alin. (2) . (2). (5).capacitate de analiză şi sinteză.5 puncte .

83 Art. 43-49 Art. 2 alin.5 puncte SUBIECT Ordonaţi minim 7 îndatoriri ale funcţionarilor publici în funcţie de importanţa pe care considerati ca o are fiecare.sprijinirea iniţiativelor şi propunerilor motivate care pot conducere la eficientizarea activităţii autorităţii /instituţiei publice – art.capacitatea de analiză şi sinteză. 5 alin 13 5 puncte comentariu 5 puncte .obligaţii în procesul de stabilire a necesităţilor de perfecţionare profesională – art. 86 .capacitatea de analiză şi sinteză.43 alin. 1-3 5 puncte art. 77 Art.Alegeti cate un exemplu de indatorire a carei incalcare atrage răspunderea funcţionarului public.g) .(2) . coerenţa şi logica exprimării SUBIECT Alegeti două dintre cele mai eficiente şi rapide modalităţi de ocupare a posturilor vacante din instituţiile publice şi argumentati care dintre ele este cea mai indicată. coerenţa şi logica exprimării ideilor .3 lit.28 .20 puncte BAREM CORECTARE art. claritatea. 84 Art.5 puncte SUBIECT Analizati si comentati asemanarile si deosebirile dintre functionarii publici si functionarii publici cu statute speciale .informarea cu privire la deciziile care îl privesc în mod direct – art. în funcţie de etapele care trebuiesc îndeplinite până la numire.5 puncte CORECTARE ( 7x1) 7 puncte exemplu 2 puncte exemplu 2 puncte exemplu 2 puncte exemplu 2 puncte sinteză. coerenţa şi logica exprimării ideilor.Capacitatea de analiză şi ideilor . . – 20 puncte .28 . claritatea. pentru fiecare categorie de răspundere a functionarului public – 20 puncte BAREM Art. claritatea.

termen) 4x2 puncte – 8 puncte .obligaţii funcţionar public ( la suspendare . art.se dispune prin act administrativ . art. 91 alin. claritatea. se rezervă postul.cerere scrisă. 90 alin(1)-(8). – 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 95. 88 alin. se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare – 6 puncte competenţa emiterii actului administrativ – 1 punct . art. 94 alin. 89 alin.se constată prin emiterea actului administrativ. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Un funcţionar public solicită suspendarea raporturilor de serviciu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani.capacitatea de analiză si sinteză. coerenţa şi logica exprimării ideilor . reluarea . 96 .identificarea modalităţilor de ocupare .BAREM CORECTARE . (2). alin. Prezentaţi situaţiile în care pentru realizarea mobilităţii este necesar acordul scris expres al funcţionarului public. – 20 puncte BAREM CORECTARE Art. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte . (3).capacitatea de analiză si sinteză. claritatea. (2) lit. (2). claritatea. a)-e). (3).obligaţie instituţie (suspendarea . (3).cerere scrisă. art. art. 87 alin. art.a. termen.6 puncte argumentarea soluţiei 2 x 4. (1) şi (3).5 puncte SUBIECT Enumeraţi modalităţile de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici. art. 26. Precizaţi care sunt obligaţiile funcţionarului public şi ale autorităţii sau instituţiei publice pentru suspendarea raporturilor de serviciu şi reluarea activităţii. nu pot fi modificate/ înceta raporturile de serviciu. la revenire .2 x 3 . 90 alin. art.5 9 puncte Exemple (art.Capacitatea de analiză şi sinteză.) enumerarea modalităţilor – 5 x1 p – 5 puncte delegarea peste 60 zile/an – 2 puncte detaşarea peste 6 luni – 2 puncte detaşare pe funcţie publică inferioară – 2 puncte transfer în interesul serviciului – 2 puncte mutare definitivă dispusă de conducător – 2 puncte . 66 lit. se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare. 104 alin (1)-(8)) .

trimitere în judecată – se constată suspendarea de drept. se rezervă postul. art. claritatea. iar pentru cel de-al doilea s-a început urmărirea penală.se dispune prin act administrativ . în ce condiţii – 20 de puncte BAREM Art. 94 alin.SUBIECT La nivelul unei instituţii publice. funcţionarul public îşi reia activitatea. precum şi în situaţia în care se dispune achitarea sau încetarea procesului penal.capacitatea de analiză si sinteză. actul administrativ se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare. se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare – 10 puncte . nu pot fi modificate/ înceta raporturile de serviciu.suspendarea încetează. Unul dintre aceştia este trimis în judecată. se dispune mutarea temporară – 5 puncte . – 20 puncte BAREM CORECTARE Art. (1) lit. art. 11. reluarea . 26 alin. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Trataţi perioada de stagiu a funcţionarilor publici. (3).rezultatul evaluării – ( numire/eliberare ) 2x3 puncte – 6 puncte . doi funcţionari publici au săvârşit infracţiuni în legătură cu serviciul. m. Descrieţi obligaţiile instituţiei publice în această situaţie. 60. art. 86. CORECTARE 29 . 61 obiectul perioadei de stagiu – 4 puncte durata – 3 puncte realizarea evaluării – 1 punct . – 20 puncte BAREM CORECTARE Art. vor fi achitate drepturile salariale. perioada de stagiu nu constituie vechime necesară pentru ocuparea unei funcţii publice – 1 punct .capacitatea de analiză si sinteză. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Precizaţi dacă funcţionarii publici beneficiază de dreptul de asociere şi dacă da.) . la achitare sau încetare proces penal .urmărire penală – dacă fapta poate influenţa cercetarea. se emite act administrativ. claritatea.la eliberare.

Promovarea în grad profesional (art.capacitatea de analiză şi sinteză. 70-71)– 1 punct . claritatea. (1) şi (2)) 2 puncte prezentare comparativ-sintetică – 3 puncte .prezentarea situaţiei înalţilor funcţionari publici ce au calitatea de ordonatori principali de credite aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale. Sunt ocupate 6 posturi de executie.eliberarea din funcţie a funcţionarilor publici cărora li s-au desfiinţat . Ce obligaţii revin conducătorului instituţiei publice în această situaţie în conformitate cu Statutul funcţionarilor publici? ..capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte SUBIECT Prezentaţi sintetic asemănările şi deosebirile dintre promovarea şi recrutarea funcţionarilor publici – 20 puncte BAREM CORECTARE . 64 -65)– 2 puncte Promovarea în clasă (art.precizarea că funcţionarii publici pot înfiinţa.20 puncte BAREM CORECTARE . Acest serviciu se reorganizeaza la nivel de compartiment cu 5 posturi de consilier superior. potivit art.obligativitatea solicitării avizului privind funcţiile publice.107 alin. (5) şi (6)) 2 puncte .1 punct .competenţele de organizare a concursului de recrutare pentru funcţiile publice (art. 1 post este vacant (referent).precizarea că funcţionarii publici se pot organiza în asociaţii profesionale sau cu scop în protejarea intereselor profesionale.precizarea că dreptul de asociere sindicală este garantat.4 puncte . 57 alin. coerenta şi logica exprimării ideilor .(1) – 2 puncte . adera şi exercita orice mandat în cadrul organizaţiilor sindicale.. claritatea. 66) – 2 puncte condiţiile generale prevăzute la art. 58 alin.-5 puncte .prezentarea situaţiei celorlalţi funcţionari publici.3 puncte .Promovarea pe funcţii publice de conducere (art.2 puncte . 68)– 1 punct Promovarea rapidă (art. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Un serviciu de resurse umane are în componenţă 8 posturi din care un post de conducere de şef serviciu. 54 2 punct .condiţiile de vechime în specialitatea studiilor pentru recrutare (art. 4 posturi de consilier superior şi 3 posturi de referent superior.

potivit art.(1) – 5 puncte . prevazuta de lege. claritatea. coerenta si logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT În cuprinsul Statutului funcţionarilor publici se face referire la raportul de serviciu al functionarului public. e) – 5 puncte .posturile şi prezentarea procedurii potrivit art. raspunderea contraventionala2.a) şi alin.stabilirea de functii publice potrivit art. Raportul de serviciu reprezintă un raport de muncă.capacitate de analiza si sinteza. coerenta si logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Ce presupune modificarea calitatii posturilor de natură contractuală în funcţii publice în conformitate cu prevederile Statutului funcţionarilor publici şi care sunt obligaţiile conducătorului instituţiei/autorităţii publice? . funcţia publică trebuie exercitată în conformitate cu prevederile legale.99 alin (1) lit b) si alin.(3) – 5 puncte .100 alin. iar incălcarea acestora atrage răspunderea titularului funcţiei publice art. Ce reprezinta acest principiu şi precizati care sunt dispozitiile Statutul funcţionarilor publici în care este materializat acesta..capacitate de analiza şi sinteza. raspunderea civila-2. raspunderea penala-2.conform principiului responsabilităţii. potrivit art 56 lit.107 alin.capacitate de analiza si sinteza.20 puncte BAREM CORECTARE .(2)-(7) – 8 puncte . în .20 puncte BAREM CORECTARE . claritatea.numirea funcţionarilor publici în condiţiile art.identificarea celor patru tipuri de răspunere aplicabile funcţionarilor publici 10 puncte ( raspunderea disciplinara – 2.(2) – 5 puncte .alta modalitate de ocupare a unei functii publice.(1) lit. claritatea.5 puncte.5puncte) .d -5 puncte .5puncte. 111 alin.obligativitatea solicitarii avizului privind functiile publice. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Unul dintre principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice este principiul responsabilităţii în conformitate cu prevederile legale.3 lit.5puncte.

al atribuţiilor exercitate. 7/2004 (r1).capacitate de analiză şi sinteză.identificarea normelor generale de conduită a funcţionarilor publici (art. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte Legea nr. Daţi un exemplu care se înscrie în această normă.identificarea principiilor care stau la baza exercitării funcţiei publice (art. al numirii şi al incompatibilităţii. potrivit art.noţiunea de funcţie publică . .4 alin.5puncte SUBIECT Prezentaţi interdicţiile stabilite de lege pentru funcţionari publici în scopul de a nu aduce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. privind Codul de conduită a funcţionarilor publici SUBIECT Identificaţi normele generale de conduită ale funcţionarilor publici corelate fiecărui principiu care stă la baza exercitării funcţiei publice.519 din Legea nr.2 alin.188/1999) – 3 puncte .identificarea activităţilor/categoriilor care nu intra sub incidenta Statutului.corelarea principiilor cu normele de conduită – 5 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză.1 punct .7/2004) – 7 puncte . 49 – 3 puncte .(1) şi alin.identificarea activitatilor care implică exercitarea prerogativelor de putere publică art.6 – 4 puncte .(1) .e).20 puncte BAREM CORECTARE . 7.3 din Legea nr. a) .intelesul legii? Argumentaţi din punct de vedere al noţiunii. 20 puncte BAREM CORECTARE . claritatea.(2) – 3 puncte .prezentarea raportului de serviciu potrivit art. (2).art. coerenţă şi logica exprimării ideilor . 2 alin. alin.(3)4 puncte .enumerarea interdicţiilor ( art. 20 puncte BAREM CORECTARE .obligativitatea respectarii conflictului de interese si al incompatibilitatii art.10 puncte (5x2) exemplul prezentat 5 puncte . lit. claritate.

precum şi cu persoanele fizice sau juridice – 10 puncte exemplul prezentat 5 puncte -capacitate de analiză şi sinteză.12 -obligaţiile funcţionarilor publici în relaţiile cu personalul din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. coerenţă şi logica exprimării ideilor . b) – 5 puncte -capacitate de analiză şi sinteză.. a) – 5 puncte -pct. b.capacitate de analiză şi sinteză. claritate. Daţi un exemplu de posibilă încălcare a acestei norme. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Prezentaţi obligaţiile funcţionarilor publici în ceea ce priveşte respectarea cadrului relaţiilor în exercitarea funcţiei publice.9 puncte . 20 puncte BAREM CORECTARE art. coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Precizaţi care sunt obiectivele codului de conduită al funcţionarilor publici şi care sunt metodele prin care acestea se realizează.Arătaţi ce măsuri aţi lua în situaţia în care aţi fi superiorul direct al funcţionarului public care nu a respectat normele de conduită privind cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice. claritate. claritate. 20 puncte BAREM CORECTARE art.12 -descriere5 puncte -pct.Identificaţi consecinţele acestei fapte.5puncte SUBIECT Descrieţi o situaţie care ar reprezenta o încălcare a normelor de conduită privind cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice a.2 -prezentarea obiectivelor6 puncte -prezentarea celor trei metode de realizare a obiectivelor.

3 x 5. claritatea.5 puncte SUBIECT Având în vedere principiul general privind imparţialitatea şi independenţa în exercitarea funcţiei publice analizaţi trei norme din Codul de conduită al funcţionarilor publici care să reflecte acest principiu.5 puncte SUBIECT Având în vedere principiul general privind prioritatea interesului public în exercitarea funcţiei publice.capacitatea de analiză şi sinteză.e) .detalierea normei generale privind obiectivitatea în evaluare . monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională. 20 puncte BAREM art. analizaţi trei norme care să reflecte acest principiu.prezentarea celor 3 exemple .detalierea normei generale privind participarea la procesul de luare a deciziilor .15 puncte exemple orientative folosirea prerogativelor de putere publică .b) -15 puncte orientative normelor identificate- 3 x 5 . 20 puncte BAREM CORECTARE art.3 analiza exemple CORECTARE lit.3 lit. claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor . coerenţa şi logica exprimării ideilor . 20 puncte BAREM CORECTARE Capitolul III rolul ANFP 5 puncte rolul autorităţilor şi instituţiilor publice 5 puncte analiza comparativă 5 puncte .capacitate de analiză şi sinteză. coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Prezentaţi comparativ rolul Agenţei Naţionale a Funcţionarilor Publici( ANFP ) şi rolul autorităţilor şi instituţiilor publice în coordonarea. claritate.-capacitate de analiză şi sinteză.

concesionări sau închirieri .5 puncte . logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Enumeraţi şi detaliaţi limitările la care sunt supuşi funcţionarii publici în ceea ce priveşte participarea la achiziţii. claritatea şi logica exprimării ideilor .art. închiriere . deoarece în considerarea funcţiei publice deţinute. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte .posibilitatea de a achiziţiona împreună cu excepţiile .art. 11 identificare normă de conduită generală – 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte .aplicarea în mod corespunzător pentru concesionare. 19 alin (1) .art. Ideea spotului este că dacă centurile produse de firma respectivă rezistă în medie 5 ani la folosirea zilnică a poliţiştilor locali.precizarea interdicţiilor după încetarea raportului de serviciu . pentru următorul caz.motivare soluţie – Nu. claritate în exprimare. acceptaţi propunerea/oferta făcută: sunteţi poliţist local şi o firmă care confecţionează articole de pielărie vă propune să deţineţi rolul principal într-un spot publicitar pentru curele / centuri. 19 alin (2) 5 puncte .5 puncte .precizări privind dezvăluirea informaţiilor care au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea informaţii utilizarea resurselor publice . acestea vor rezista o viaţă în condiţiile unui utilizator privat.capacitatea de analiză şi sinteză. -5 puncte . claritatea.limitarea participării la achiziţii.5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi dacă.restricţionarea furnizării informaţiilor ..capacitatea de analiză şi sinteză.capacitate de analiză. 19 alin (3) . coerenţa. – 20 de pct BAREM CORECTARE art. concesionări sau închirieri ale bunurilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale – 20 de puncte BAREM CORECTARE . funcţionarilor publici le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale.

claritate în exprimare. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi dacă. 12: .interdicţia folosirii în alte scopuri a prerogativelor funcţiei publice – 2 puncte interdicţia urmăririi de foloase – 2 puncte interdicţia de folosire a poziţiei oficiale– 2 puncte . de a respecta principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice – 3 puncte Art.Motivare soluţie – obligaţia de a nu acorda asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statutului sau a instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea – 5 puncte . e.obligaţia de a nu aduce atingere onoarei.SUBIECT Descrieţi cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice şi folosirea prerogativelor de putere publică. claritatea. un prieten vă cere informaţii referitoare la recuperarea în justiţie a unei taxe pe care acesta a achitat-o instituţiei dumneavoastră.capacitate de analiză. – 20 de puncte . 17: . corectitudine şi amabilitate – 2 puncte . fiind funcţionar public în cadrul unei Direcţiei Generale Judeţene a Finanţelor Publice.identificare normă de conduită generală – art.) – 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte . logica exprimării ideilor – 5 p SUBIECT Comentaţi folosirea prerogativelor de putere publică. – 20 de puncte BAREM CORECTARE . – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art. în cazul în care.obligaţia de a avea un comportament bazat pe respect.capacitatea de analiză şi sinteză. bună-credinţă.interdicţia de a impune altor funcţionari publici înscrierea în organizaţii sau asociaţii – 2 puncte .obligaţia de a avea o atitudine imparţială şi justificată. îi oferiţi informaţiile solicitate. (2) lit. 7 alin. reputaţiei şi demnităţii – 2 puncte .

obligaţia de folosire utilă şi eficientă a banilor publici – 4 puncte . 16 .interdicţia de impune altor funcţionari publici înscrierea în organizaţii sau asociaţii – 3 puncte . 18: .interdicţia de folosire a poziţiei oficiale – 4 puncte .interdicţia folosirii în alte scopuri a prerogativelor funcţiei publice – 4 puncte interdicţia urmăririi de foloase – 4 puncte .interdicţia de a folosi timpul de lucru ori logistica pentru realizarea activităţilor publicistice în interes personal sau pentru activităţi didactice – 3 puncte . 15 . – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art.obligaţia de a acţiona ca un bun proprietar – 4 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi normele de conduită profesională a funcţionarilor publici privind utilizarea resurselor publice.interdicţia de a promite luarea unei decizii şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat – 3 puncte Art.obligaţia de a folosi timpul de lucru şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute – 4 puncte .obligaţia de a acţiona conform prevederilor legale şi de a exercita capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial – 3 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. 17: . – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art.obligaţia funcţionarilor publici de conducere de a aplica obiectiv criteriile de evaluare – 3 puncte .BAREM CORECTARE Art. claritatea.asigurarea egalităţii de şanse şi tratament – 3 puncte . coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Descrieţi conduita funcţionarilor publici în procesul de luare a deciziilor şi evaluare a competenţei profesionale. claritatea.

coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte .identificare normă de conduită generală art.. claritatea.capacitatea de analiză şi sinteză. un reprezentant al unui post TV local vă solicită informaţii privind starea unui dosar pe care acesta l-a depus cu 3 săptămâni înainte. Ştiţi că dosarul este soluţionat pozitiv şi că poate fi ridicat de către deponent oricând între orele 08-16 de la registratura instituţiei.capacitatea de analiză şi sinteză. dacă funcţionarul public nu este desemnat în acest sens. claritate în exprimare.capacitate de analiză. – 3 puncte Art. – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art.obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial.interdicţia funcţionarilor de conducere de a favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcţia publică – 3 puncte .-5 puncte .12 – 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte . claritatea. logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi normele de conduită profesională a funcţionarilor publici privind activitatea publică şi activitatea politică. deoarece calitatea acestuia în relaţia cu funcţionarul public este de beneficiar al serviciilor publice-funcţionar public iar nu de reprezentant al presei-funcţionar public.motivare soluţie – Da.respectarea limitelor mandatului de reprezentare – 2 puncte .prezentarea celor 4 interdicţii x 2 puncte fiecare – 8 puncte . Îi comunicaţi reprezentantului postului TV informaţia? – 20 pct BAREM CORECTARE . 10: . 9: . coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz: La ieşirea din instituţia în care sunteţi încadrat ca funcţionar public.relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici desemnaţi – 2 puncte .

22: . – 20 de puncte BAREM Art. un reprezentant al unui post TV local vă solicită informaţii privind stadiul unei acţiuni publice a primăriei.5 puncte fiecare – 4.capacitatea de analiză şi sinteză.motivare soluţie – Nu.5 puncte .capacitate de analiză.desemnarea unui funcţionar public cu atribuţii de etică – 2 puncte .4 puncte .5 puncte Art. monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională? – 20 puncte BAREM CORECTARE Art.temeiul în care CORECTARE 21: funcţionarului public – 2 puncte acestuia – 3 puncte se exercită atribuţiile acestuia – 1 punct .SUBIECT Comentaţi rolul autorităţilor şi instituţiilor publice în coordonarea. (1)– 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte . claritatea. Îi comunicaţi reprezentantului postului TV informaţia? – 20 de pct BAREM CORECTARE . . desemnarea atribuţiile .5 puncte . deoarece relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici desemnaţi în acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Cu ce scop şi în ce condiţii un funcţionar public îndeplineşte atribuţii de consiliere etica şi monitorizare a respectării normelor de conduita? Prezentaţi o situaţie care v-ar determina să vă adresaţi funcţionarului public cu atribuţii de consiliere etică.comunicarea rapoartelor şi rolul acestora – 4.atribuţiile acestuia – 3 atribuţii x 1.identificare normă de conduită generală art. 9 alin. 21: . claritate în exprimare.cuprinsul raportului anual elaborat de către ANFP– 4 date x 1 punct . coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz: la ieşirea din primăria în care sunteţi încadrat ca funcţionar public cu atribuţii exclusive în domeniul economic. în condiţiile legii.

18 alin.capacitatea de analiză şi sinteză. monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională ale funcţionarilor publici – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art.capacitate de analiză. 20: .motivare soluţie – Nu. (2) – 5puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte .interdicţia de a influenţa derularea procedurii de lucru a comisiilor de disciplină – 5 puncte Art.modalitatea de transmitere a rapoartelor – 1 punct . deoarece funcţionarii publici au obligaţia să folosească timpul de lucru numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute 5 puncte . x 2 puncte fiecare – 6 puncte .cuprinsul raportului anual elaborat de către ANFP– 4 date x 1 punct .P. 22: . claritatea. logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Detaliaţi rolul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în coordonarea. claritate în exprimare.N.capacitatea de analiză şi sinteză.F. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz: sunteţi funcţionar public iar şeful ierarhic superior vă roagă să îi achiziţionaţi medicamente în timpul programului de lucru.identificare normă de conduită generală – art.analizarea celor 3 atribuţii ale A. Acceptaţi rugămintea acestuia? 20 puncte BAREM CORECTARE .4 puncte . coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz: un cetăţean vă atrage atenţia asupra faptului că în instituţia în care lucraţi ca . claritatea.prezentarea aspectelor legate de baza de date în care sunt centralizate aceste rapoarte x 1 punct de fiecare – 3 puncte situaţia prezentată 5 puncte .

descrierea celor 5 interdicţii ale funcţionarilor publici . afişarea constituind obligaţie prevăzută de lege în sarcina instituţiei publice 5 puncte . coerenta şi logica exprimării ideilor .obligaţia de a apăra prestigiul autorităţii sau instituţiei publice . logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Descrieţi şi comentaţi loialitatea faţă de Constituţie şi lege şi loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice ale funcţionarilor publici. activitatea publică şi activitatea politică a funcţionarilor publici. 10 3 puncte analiza comparativă 6 puncte . 6: Loialitatea faţă de Constituţie şi lege – 5 puncte Art. – 20 de puncte BAREM CORECTARE .5 puncte .descrierea libertăţii opiniilor în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu – art. claritatea. 7: . – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art. 8 3 puncte descrierea activităţii publice – art. 9 3 puncte descrierea activităţii politice – art.capacitate de analiză. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici. claritate în exprimare.5 puncte .5 puncte .funcţionar public responsabil de relaţii publice nu este afişată Legea nr.capacitatea de analiză şi sinteză.2.5 puncte SUBIECT Analizaţi comparativ libertatea opiniilor.modul în care se realizează dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public 2.5 puncte . 25 .5p identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte . într-un loc vizibil după care îl afişez. pentru o perioadă de 2 ani 2.2. republicată.motivare soluţie – Solicit imediat şefului ierarhic permisiunea de a afişa Codul de conduită la sediul instituţiei publice.precizarea că primele 4 interdicţii se aplică şi după încetarea raportului de serviciu. Cum reacţionaţi? – 20 de puncte BAREM CORECTARE Identificare normă de conduită generală – art.

1). coerenta şi logica exprimării ideilor . .3 9 principii x 1 punct = 9 puncte comentariu 6 puncte .capacitate de analiză şi sinteză.115)7 puncte .. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.20 puncte BAREM CORECTARE . legislativă şi judecătorească. – 5 puncte .delegarea legislativă. claritatea.capacitatea de analiză şi sinteză. -3 puncte . claritate. coerenţă şi logica exprimării ideilor . 20 puncte BAREM CORECTARE Art.5 puncte SUBIECT Prezentaţi principiile generale care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici. Comentaţi principiul imparţialiăţii şi independenţei.puterea executivă. claritate.5 puncte SUBIECT Principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în organizarea statului. potrivit Constituţiei României. coerenţă şi logica exprimării ideilor . Comentaţi principiul supremaţiei Constituţiei şi a legii.în cadrul democraţiei constituţionale statul funcţionează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în organizarea statului ( art.115).dreptul Guvernului de a reglementa la nivel de lege este stabilit în Constituţie. distincţia între ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă (art.3 9 principii x 1 puncte = 9 puncte comentariu 6 puncte -capacitate de analiză şi sinteză. Dreptul Guvernului de a reglementa la nivel de normă primară (de lege).5 puncte SUBIECT Prezentaţi principiile generale care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici.controlul Parlamentului asupra Guvernului în situaţia delegării legislative ( art.

coerenţa şi logica exprimării ideilor. .5 puncte SUBIECT Munca şi protecţia socială a muncii. .( 5 puncte) SUBIECT Descrieţi 5 (cinci) drepturi şi libertăţi fundamentale.20 puncte . prevăzute de Legea nr. claritatea. aşa cum sunt acestea prevăzute în Constituţia României. claritatea.. .descrierea a 5 drepturi şi libertăţi fundamentale din Cap. .capacitatea de analiză şi sinteză. . coerenţa şi logica exprimării ideilor.dreptul la muncă şi protecţia socială a muncii în legislaţia funcţiei publice şi a funcţionarilor publici (selecţie din secţiunea I a Capitolului V din Legea nr. 188/1999.20 puncte BAREM CORECTARE art.20 puncte BAREM CORECTARE . claritatea. II al Constituţiei României x 3 p fiecare – 15 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor.41 din Constituţia României)-5 puncte .descrierea dreptului fundamental la muncă şi protecţia socială ( art.5 puncte SUBIECT Descrieţi şi comentaţi dreptul la grevă.20 puncte BAREM CORECTARE .capacitatea de analiză şi sinteză. republicată.5 puncte SUBIECT Trataţi egalitatea în drepturi a cetăţenilor. claritatea. potrivit Constituţiei României şi prezentaţi condiţiile de exercitare a acestuia. . 16 -10 puncte . republicată.capacitatea de analiză şi sinteză. .drept fundamental prevăzut de Constituţia României. Dezvoltarea acestui drept în Legea nr. 4 alin.188/1999 „Drepturile funcţionarilor publici”)– 10 puncte . . cu modificările şi completările ulterioare. cu modificările şi completările ulterioare. (2) -5 puncte art.capacitatea de analiză şi sinteză.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. coerenţa şi logica exprimării ideilor.

. 30. coerenţa şi logica exprimării ideilor. 5 puncte – 7 x 1. claritatea. 43 Constituţia României. concediu de odihna. .suspendarea raportului de serviciu: la iniţiativa funcţionarului public – 2 puncte.20 puncte BAREM CORECTARE .5 puncte -timpului de lucru.descrierea dreptului prevăzut de Constituţia României– 5 puncte .identificarea ca drept în Statut şi descriere. cap. art. .BAREM CORECTARE art. 5 puncte. aşa cum sunt acestea stabilite prin Constituţia României.5 puncte -functionarii publici beneficiaza de asistenta medicala.20 puncte BAREM CORECTARE Statut art. conditii normale de munca si igiena. coerenţa şi logica exprimării ideilor.II -dreptul la opinie/libertatea de exprimare – 1 punct -interzicerea oricărei discriminări/egalitatea în drepturi – 1 punct -dreptul la grevă /dreptul la grevă 1 punct -dreptul de a fi informat /dreptul la informaţie 1 punct -asocierea în organizaţii profesionale sau in alte -1. claritatea. cerere cu 48 de ore – 2 puncte constatare prin act administrativ – 2 puncte . art. 95 Legea nr. durata normala a 1. art. in conditiile legii /dreptul de a fi ales 1. drepturi ce-şi au izvorul în drepturile şi libertăţile fundamentale prevăzute de Constituţia României.5 puncte SUBIECT Dreptul la la învăţătură şi accesul la cultură.27-42 / Constitutie-tit.5 puncte -organizatii avand ca scop protejarea intereselor 1. concedii medicale si la alte concedii/munca şi protecţia socială a muncii 1.4 puncte .5 puncte SUBIECT Prezentaţi drepturile funcţionarilor publici prevăzute de Statutul funcţionarilor publici. . alin (1) – (7) . proteze si medicamente /dreptul la ocrotirea sănătăţii -2 puncte -capacitatea de analiză şi sinteză.capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte -functionarii publici pot fi alesi.II.5 puncte -dreptul la salariu aferent muncii depuse.dreptul la învăţătură – 10. 32. 188 .5 puncte -profesionale/dreptul de asociere 1.

5 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. . .7/2004.5 puncte. coerenţa şi logica exprimării ideilor.53). art.capacitatea de analiză şi sinteză.libertatea conştiinţei – libertatea gândirii şi a opiniilor – 2 puncte libertatea conştiinţei – 2 puncte cultele religioase – 3 puncte dreptul părinţilor şi a tutorilor – 1 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor. coerenţa şi logica exprimării ideilor. art. potrivit Constituţiei României ( art.188/1999.libertatea de exprimare . 29. republicată.activitatea politică a funcţionarilor publici potrivit Legii nr. republicată.20 puncte BAREM CORECTARE .20 puncte BAREM CORECTARE Art.restrângerea exerciţiului unor drepturi.7/2004. republicată.. 30 alin.inviolabilitatea libertăţii exprimării – 2 puncte libertatea presei – 2 puncte interdicţii – 3 puncte . . republicată. potrivit Legii nr. alin (1) – (3) . republicată7.7/2004.7. claritatea. 30 . consacrate prin Constituţia României. (6) din Constituţia României (2003).5 pct SUBIECT Restrângerea exerciţiului unor drepturi potrivit Constituţiei României şi activitatea politică a funcţionarilor publici.5 puncte . .5 puncte art.188/1999. .art. claritatea.accesul la cultură – 4. cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr.5 puncte SUBIECT Comentaţi noţiunile de libertate a conştiinţei şi libertate de exprimare. cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.5 puncte SUBIECT Trataţi comparativ textul constituţional referitor la libertatea de exprimare şi norma generală de conduită profesională a funcţionarilor publici privind libertatea opiniilor prevăzută de Legea nr. 33.capacitatea de analiză şi sinteză. .20 puncte BAREM CORECTARE . 8 din Legea 7/2004. . 5 puncte – 3 x 1. claritatea.

prezentarea diferenţelor de esenţă dintre cele două jurăminte (izvor de drept. .5 puncte SUBIECT Trataţi comparativ jurământul de credinţă depus de funcţionarii publici. . republicată. 6 puncte . claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor. 3 puncte . 82. precum şi militarii.5 puncte SUBIECT Comentaţi fidelitatea faţă de ţară ca îndatorire fundamentală a funcţionarilor publici stabilită de Constituţia României şi de Legea nr.prezentarea dispoziţiilor legale (art. cu modificările şi completările ulterioare. 6 puncte .republicată – 10 puncte .cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii publice. (6) şi (7) din Legea nr. forma.capacitatea de analiză şi sinteză. republicată. coerenţa şi logica exprimării ideilor.188/1999. claritatea. efectele nedepunerii) – 10 puncte . claritatea.capacitatea de analiză şi sinteză. prevăzut de Statutul funcţionarilor publici. prevăzut de Constituţia României. 62 alin. cu jurământul depus de Preşedintele României. începerea mandatului şi durata lui. coerenţa şi logica exprimării ideilor.20 puncte BAREM CORECTARE . .188/1999)5 puncte .104 din Constituţie şi art.188/1999. depunerea. vor depune jurământul cerut de lege. . miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului. în acest scop.capacitatea de analiză şi sinteză. .consideraţii personale privitoare la importanţa asumării acestei îndatoriri în situaţia exercitării unei funcţii publice prin prisma depunerii jurământului de credinţă. de primul-ministru. . răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi.20 puncte . 83.5 puncte SUBIECT Comentaţi dreptul de asociere al funcţionarilor publici din perspectiva Constituţiei României şi Legea nr.20 puncte BAREM CORECTARE fidelitatea faţă de ţară este sacră. cu modificările şi completările ulterioare.

drept fundamental înscris în constituţia României ( art. . 188/1999 republicată. 40 alin.BAREM CORECTARE . exercitare aderare) – 2 puncte .40). 29 garantarea dreptului – 2 puncte . patronatelor şi a asociaţiilor profesionale.dreptul de asociere.9 – 2 puncte Legea nr.restrângerea exerciţiului unor drepturi.5 puncte . astfel cum este reglementată de Constituţia României şi Legea nr. claritatea.5 puncte SUBIECT Interdicţia de a face parte din partide politice. . coerenţa şi logica exprimării ideilor. 188/1999 (r2) cu modificările şi completările ulterioare. 188/1999 – art. claritatea. .capacitatea de analiză şi sinteză.formele de manifestare a dreptului de asociere sindicală (înfiinţare. 40 –2 puncte Rol – descriere art.unct avocaţii poporului – 1 punct.Constituţie art. 20 puncte BAREM CORECTARE Constituţie – descriere art. alţii decât înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere care au calitatea de ordonator de credite – 3 puncte .nu pot face parte din partide politice: judecătorii Curţii Constituţionale – 1 p.dreptul de asociere al funcţionarilor publici în partide politice şi organizaţii sindicalelimite stabilite de legea organică. conform Constituţiei României şi al Legii nr.capacitatea de analiză şi sinteză.obligaţiile înalţilor funcţionari publici şi a funcţionarilor publici de conducere care au calitatea de ordonator de credite privind alegerea în organele de conducere ale organizaţiei sindicale – 2 puncte .5 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE .5 puncte . cu modificările şi completările ulterioare. .5 puncte SUBIECT Dreptul de asociere sindicală. conform Constituţiei României.suspendarea raporturilor de serviciu pe perioada exercitării mandatului – 2 puncte .53). Rolul sindicatelor. potrivit Constituţiei României ( art. (3). coerenţa şi logica exprimării ideilor.drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici.

art. 188/1999 (r2). (2) – identificarea categoriei înalţilor funcţionari publici – 3 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. .2 puncte. organizaţii cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice – 2 puncte.5 puncte . membrii activi ai armatei – 1 punct.magistraţii – 1 punct. 44 alin. fundaţiile ori asociaţiile care funcţionează pe lângă partidele politice – 2 puncte .partide politice .interdicţii: . coerenţa şi logica exprimării ideilor. claritatea.Legea nr. poliţiştii – 1 punct şi alte categorii de funcţionari publici stabilite prin lege organică – 1 punct .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.