CT Enumeraţi sancţiunile disciplinare ale funcţionarilor publici şi comentaţi modul de aplicare al acestora. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.

77 alin. (3) şi art. 78 - enumerarea sancţiunilor disciplinare – 4 sancţiuni x 1punct aplicarea mustrării scrise – 3 puncte aplicarea celorlalte sanctiuni – 5 puncte - condiţiile de aplicare a sancţiunii (cercetare prealabilă, audiere) – 3 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Tipuri de răspundere aplicabile funcţionarilor publici pentru încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor de serviciu. Definiţi fiecare tip de răspundere în parte- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 75, art. 83, art. 84, art. 85, art. 86 - Răspundere disciplinară, contravenţională, civilă sau penală – 3 puncte Răspunderea disciplinară 3 puncte - Răspunderea contravenţională a funcţionarilor publici - 3 puncte - Răspunderea civilă a funcţionarului public – 3 puncte - Răspunderea funcţionarului public pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă - 3 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT În cadrul instituţiei publice au fost sancţionaţi disciplinar doi funcţionari publici. Primului funcţionar public i-a fost aplicată sancţiunea mustrării scrise în urmă cu 6 luni, iar celui de-al doilea sancţiunea retrogradării în funcţia publică pe o perioadă de 6 luni, în urmă cu 3 luni. Precizaţi şi motivaţi dacă se impune în vreun caz radierea de drept a sancţiunii disciplinare.- 20 puncte BAREM Art. Se CORECTARE 82 4 puncte

radiază

sancţiunea

mustrării

scrise

- Radiere mustrare scrisă - în termen de 6 luni de la aplicare – 3 puncte Motivare – prin efectul legii – 4 puncte - Retrogradarea în funcţia publică pe o perioadă de până la un an se radiază în termen de un an de la expirarea termenului pentru care a fost aplicată. – 4 puncte - Capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Aplicarea sancţiunilor disciplinare şi competenţa aplicării acestora, cu precizarea termenelor, condiţiilor de aplicare şi de radiere.Daţi un exemplu de sancţiune disciplinară şi precizaţi termenul de radiere a acesteia.- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 77 alin. (5), art. 78, art. 79 alin. (1) , art. 82 - identificarea termenului de aplicare a sancţiunii – 1 punct - identificarea modalităţilor de aplicare: persoana care are competenţa numirii, la propunerea comisiei de disciplină – 1 punct, direct de către conducător – 1 punct - identificarea condiţiilor de aplicare: cercetare prealabilă – 2 puncte, audiere funcţionar public – 2puncte, termenele de radiere – 3 puncte - constatare prin act administrativ, cu excepţia destituirii – 2 puncte exemplul prezentat 3 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Comentaţi situaţiile în care este angajată răspunderea civilă a funcţionarului public.- 20 puncte BAREM CORECTARE - enumerarea situaţiilor în care acesta se angajează – 3 situaţii x 2 p=6 puncte - enumerarea modalităţilor prin care se dispune repararea pagubei.- 2x2p= 4 puncte precizarea termenului de 30 de zile – 1 puncte - enunţarea posibilităţii funcţionarului de a se adresa instanţei de contencios.2 puncte - precizarea termenul de prescripţie de 3 ani, a dreptului conducătorului instituţiei de a emite ordinului/dispoziţiei de imputare de la data producerii pagubei.2 puncte

- capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Analizaţi prevederile legale privind răspunderea funcţionarului public pentru infracţiunile săvârşite în timpul serviciului sau în legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o ocupă.- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 86 modalitatea de angajare a răspunderii– 3 puncte condiţiile în care are loc suspendarea – 4 puncte - măsurile dispuse în caz de achitare sau încetare a procesului penal – 4 puncte - condiţiile de sesizare a comisiei de disciplină – 2 puncte condiţiile de mutare – 2 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Detaliaţi prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare referitoare la perfecţionarea funcţionarilor publici.- 20 puncte BAREM CORECTARE art.50 din Legea nr.188/1999 -este un drept şi o obligaţie1punct -obligaţiile autorităţilor /instituţiilor publice 2 puncte -drepturile funcţionarilor publici pe perioada perfecţionării- 3 puncte -obligaţiile funcţionarilor publici în cazul cursurilor cu durată mai mare de 90 de zile5 puncte -precizarea studiilor ce nu constituie forme de perfecţionare profesională- 1 puncte -obligaţiile autorităţilor /instituţiilor publice privind planul de perfecţionare – 3 puncte -capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici. Consecinţe asupra carierei funcţionarului public. Obligaţiile funcţionarilor publici de

conducere în acest proces. ( Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.7/ 2004, privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată)- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 69 din Legea nr. 188/1999 (r2), cu modificările şi completările ulterioare Procesul de evaluare. Calificative.5 puncte Consecinţe asupra carierei -5 puncte - Obligaţiile funcţionarilor publici de conducere. Obiectivitatea în evaluare- 5 puncte - capacitatea de analiza şi sinteză, claritatea, coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Modalitatea de planificare a resurselor umane prin raportare la planul de ocupare a funcţiilor publice, ca instrument managerial, conform dispoziţiilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.- 20 puncte. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.23 din Legea nr.188/1999 -previzionarea modalităţilor de ocupare a funcţiilor publice pentru anul viitor6 puncte -elaborarea planului de ocupare a funcţiilor publice (conţinut, transmitere, aprobare)9 puncte -capacitate de analiză şi sinteză, claritate, coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Numirea, eliberarea din funcţia publică şi evaluarea performanţelor individuale a înalţilor funcţionari publici, conform Legii nr. 188/1999 rep. 2 privind Statutul funcţionarului public.- 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 19 şi art. 20 - enumerarea entităţilor competente a numi şi a elibera înalţii funcţionari publici, identificarea funcţiilor publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici raportat la acestea; - 2x5 puncte – 10 puncte evaluarea anuală – 1 punct evaluarea generală – 1 punct - competenţa de evaluare (comisia) - 1 punct, numirea comisiei – 2 puncte

(3).. art. (1) lit.. (2). coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Comentaţi obligaţia autorităţilor şi instituţiilor publice de a rezerva postul aferent funcţiei publice de execuţie. 4 alin. Termenul de comunicare al actelor administrative20 puncte BAREM CORECTARE Art. art. – 3 puncte .Situaţii: săvârşirea repetată a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care a avut consecinţe grave – 3 puncte. în cazul obţinerii calificativului "nesatisfăcător" la evaluarea performanţelor profesionale individuale – 3 puncte Ca sancţiune disciplinară – 3 puncte . 99 alin. 96 alin. art. coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi situaţiile în care raportul de serviciu al funcţionarului public poate înceta din motive imputabile acestuia. claritatea. 101 .capacitatea de analiza şi sinteză. (3) prezentarea obligaţiei – 5 puncte .capacitatea de analiza şi sinteză.20 puncte BAREM CORECTARE art. iar funcţionarul public nu acţionează pentru încetarea acestuia într-un termen de 10 zile calendaristice de la data intervenirii cazului de incompatibilitate.Actele administrative se comunică funcţionarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii – 3 puncte .comentarii asupra impedimentelor generate de reorganizarea activităţii instituţiei sau autorităţii publice care necesită reducere de posturi. d.ocuparea postului pe durata suspendării prin concurs/redistribuire– 2 puncte . claritatea.Pentru incompetenţa profesională. pe perioada suspendării raportului de serviciu precum şi măsurile pe care le poate lua conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în vederea desfăşurării în condiţii normale a activităţii. 99 alin. s-a ivit un motiv legal de incompatibilitate. inclusiv posturi ale căror titulari au raportul de serviciu suspendat – 5 puncte .încetarea şi modificarea raportului de serviciu pe perioada suspendării – 3 puncte .). art.36.

98 5 modalităţi x 1 punct = 5 puncte.capacitatea de analiza şi sinteză.termenul de constatare a cazului de încetare a raportului de serviciu .. . coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi cazurile în care sunt consultate comisiile paritare. 97 şi art. Trataţi şi comentaţi încetarea de drept a raportului de serviciu. . 97 şi art. .72 alin.(1). posturi vacante. coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de încetare a raportului de serviciu. . . coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de încetare a raportului de serviciu.prezentarea modalităţilor de încetare a raportului de serviciu: 5 modalităţi x 0..obligaţiile instituţiei în ceea ce priveşte eliberarea funcţionarilor publici din motive neimputabile lor (preaviz. reducere program.20 puncte BAREM CORECTARE art.8 puncte.3 x 2 puncte .capacitatea de analiza şi sinteză.20 puncte BAREM CORECTARE Art.1 punct . lista .cazurile de eliberare din funcţia publică = 7 cazuri x 1 punct =7 puncte: . . claritatea. art.5 puncte. atribuţiile acestora precum şi măsurile care pot fi cuprinse în acordurile colective.atribuţii comisii paritare . 74 4 cazuri x 1 punct4 puncte .capacitatea de analiza şi sinteză.20 puncte BAREM CORECTARE Art. claritatea.6 puncte măsuri acord colectiv 5 x 1 – 5 puncte .5 puncte = 2. 99 .enumerarea situaţiilor de încetare de drept – 8x1punct . Trataţi şi comentaţi eliberarea din funcţia publică a funcţionarului public.termenul de comunicare a actului administrativ de încetare a raportului de serviciu – 1 punct . claritatea.

53 .ANFP) – . alin (3) – 4 puncte -aprobarea şi transmiterea planului.20 puncte BAREM CORECTARE Art. comparativ pentru cele două tipuri de instituţii 23. 20 puncte BAREM CORECTARE . Consideraţii privind acest instrument. coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de realizare şi condiţiile în care se efectuează redistribuirea funcţionarilor publici de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. 51 alin. ideilor – 5 puncte 4 puncte conducere – 1 punct – 0. Obligaţia de comunicare a planului de perfecţionare profesională. claritatea.3 puncte . 52 şi art.comunicarea către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici . Precizaţi care sunt studiile care nu constituie forme de perfecţionare profesională.capacitatea de analiza şi sinteză.5 punct coerenţa şi logica exprimarii SUBIECT Prezentaţi situaţiile în care funcţionarii publici care urmează forme de perfecţionare profesională beneficiază de drepturile salariale cuvenite. 23.art. coerenţa şi logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Comparaţi modalităţile de elaborare. 20 puncte BAREM CORECTARE -instituţia care elaborează planul . alin (2) -5 puncte -modalitatea de întocmire art.identificarea studiilor care nu constituie forme de perfecţionare profesională: 2 tipuri x 3 puncte – 6 puncte . 104. alin (4). claritatea.prioritatea funcţionarului public de realizarea transferului . (1) şi (2). .identificarea situaţiilor : 2 situaţii x 3 puncte – 6 puncte .capacitatea de analiza şi sinteză. claritate. art. pentru autorităţile şi instituţiile publice din administraţia publică centrală şi pentru cele din administraţia publică locală.. alin (5)– 6 puncte -capacitate de analiză şi sinteză. 23.modalităţile de redistribuire în funcţie de distanţă – 3 puncte –art. aprobare şi transmitere a planului de ocupare a funcţiilor publice.

104. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Care sunt etapele reorganizării unei autorităţi sau instituţii publice? Drepturile funcţionarilor publici şi obligaţiile instituţiilor publice în caz de reorganizare. 105 alin.capacitatea de analiză si sinteză. organizare examen – 1 punct. cazuri numire – 2 puncte.) şi alin.art. alin (6)-(8) . reducere program lucru – 1punct.alin (1).termen de preaviz şi drepturi ce decurg din el – 3 puncte solicitare ANFP lista funcţii publice vacante-1punct prioritate funcţionar de conducere-1punct . emitere act administrativ reorganizare/eliberare din funcţie–4 puncte . art.Reorganizarea: are loc prin reducerea postului ocupat – 1 punct. art.stabilirea funcţii publice. 99 .Asemănări: motive neimputabile – 1 punct.eliberarea din funcţia publică şi trecerea în corpul de rezervă -2 puncte . prioritate funcţionar public conducere – 1 punct. preaviz – 1 punct. 100 . dispus prin act administrativ 1 punct.c. 107 alin. claritate. lit. alin (5) . . a)b) . 104.art. (1) .Deosebiri: .capacitate de analiză şi sinteză. (3).20 puncte BAREM CORECTARE Art. 104. claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte . 99.numire în noile funcţii publice/criterii legale – 4 puncte .redistribuirea pe funcţii de conducere şi execuţie – 4 puncte . punere la dispoziţie funcţii vacante – 1 punct. art.20 puncte BAREM CORECTARE Art. coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Analizaţi comparativ reorganizarea şi încetarea activităţii unei instituţii publice şi consecinţele acesteia asupra carierei funcţionarilor publici . solicitare la ANFP listă funcţii publice vacante – 1 punct. alin (2)-(4) . . art.capacitatea de analiză si sinteză. 100. criterii numire – 2 puncte.redistribuirea pe funcţii temporar vacante şi testarea – 3 puncte . termen comunicare act – 1 punct. justificare reducere post/ interdicţie înfiinţare post – 1 punct .art. aviz ANFP. claritatea.etapele finale ale redistribuirii – 5 puncte . (1) lit.

reducere program– 1 punct. coerenţă şi logica exprimării ideilor . c. 92 . 70 alin. 101. 20 puncte BAREM CORECTARE art.).capacitate de analiză şi sinteză.drepturi funcţionar public/obligaţii instituţie: preaviz – 1 punct. intrare în corpul de rezervă: . claritate. e. Consecinţe asupra carierei funcţionarilor publici . art.).d. 66 lit. art. art. 65 alin. art. 99. (2) lit.2 puncte . 105 alin. prin reducerea postului ocupat de funcţionarul public şi destituirea din funcţia publică. art. claritate.exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante sau temporar vacante – 3 puncte scopul – evidenţiere situaţie disciplinară – 3 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE Art. urmare a reorganizării activităţii.81.concurs sau examenul de promovare în gradul profesional – 3 puncte .motiv neimputabil. (2) lit.dispus prin act administrativ.5 puncte SUBIECT Analizaţi comparativ eliberarea din funcţia publică. pentru dezvoltarea carierei acestuia. 20 puncte BAREM CORECTARE -prezentarea impedimentelor – 3x3puncte 9puncte -măsuri de diminuare a efectelor – 6 puncte -capacitate de analiză şi sinteză. Prezentaţi situaţiile în care funcţionarului public îi este necesar cazierul administrativ.SUBIECT Scopul cazierului administrativ. art. punere la dispoziţie funcţii publice vacante– 1 punct.).concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere – 3 puncte promovare rapidă– 3 puncte . . (1) Asemănări: încetare a raporturilor de serviciu – 1 punct . coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Prezentaţi trei situaţii care ar putea constitui impedimente în gestionarea eficientă a resurselor umane în cadrul unei instituţii publice din administraţia publică centrală/locală precum şi măsurile corelative de diminuare a acestora. termen comunicare – 1 punct Deosebiri: eliberare 7 puncte din care: .

)şi alin. (1) ambele situaţii de încetare– 2 puncte nu se intră în corpul de rezervă – 1 punct . 105 alin. 54 lit.interdicţia de ocupare a unei funcţii publice– 2 puncte .capacitatea de analiză si sinteză.solicitare la ANFP listă funcţii publice vacante – 1 punct.) .art.notificare scrisă persoanei care are competenţa legală de numire– 2 puncte nu se motivează – 1 punct producere efecte– 1 punct . claritatea. . 101.nu se intră în corpul de rezervă – 2 puncte . art. (1) . (1) şi (2) enumerarea cazurilor 4x1 punct/-4 puncte .capacitatea de analiză si sinteză. i. (6). a)-c) şi e. motiv imputabil– 1 punct identificarea celor două situaţii – 1 punct . prioritate funcţionar de conducere – 1 punct destituire 6 puncte din care: sancţiune disciplinară. claritatea. 102. în perioada de preaviz. lista funcţiilor publice vacante. 99 alin.art.demisia –manifestarea voinţei funcţionarului public – 1punct . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Cazuri în care autoritatea ori instituţia publică are obligaţia de a solicita Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Analizaţi comparativ destituirea din funcţie publică şi demisia . Cazurile şi criteriile de numire a funcţionarilor publici la reorganizare. art.dacă nu există funcţii vacante corespunzătoare – 1 punct cazuri de numire 4 x1punct/-4 puncte criterii – 4x1punct 4puncte .prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire. ca sancţiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile funcţionarului public – 3 puncte situaţii – 2 puncte comunicare act administrativ 2 puncte .destituirea . 100 alin.20 puncte BAREM CORECTARE Art.20 puncte BAREM CORECTARE Art. (1) lit. art. 105 alin.

art.situaţii în care este necesar avizul ANFP ( detaşare conducere..modalităţi de modificare a raporturilor de serviciu . art.justificare reducere post şi organizare examen. .capacitatea de analiză si sinteză. interdicţie înfiinţare posturi similare – 2 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de modificare a raportului de serviciu.1 punct perioada de dispunere – 1 punct . necesitate acord funcţionarului public – 1 punct.20 puncte BAREM CORECTARE Art. claritatea.situaţia de excepţie privind funcţiile din categoria înalţilor funcţionari publici – 1 punct . claritatea.20 puncte BAREM CORECTARE Art.5 puncte . 92 .excepţia funcţiei publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici – 2 puncte perioadă dispunere vacantă – 1 punct excepţia. 87 alin.se pot realiza pe funcţii de conducere – 1 punct. exercitare funcţie publică conducere vacantă) – 3 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Analizaţi în mod comparativ detaşarea funcţionarilor publici şi exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere. (2). prelungire exercitare vacantă – 1punct perioadă dispunere temporar vacantă-2 puncte salariul – 1punct .capacitatea de analiză si sinteză.condiţii realizare pe funcţii publice conducere vacante sau temporar vacante – 3 puncte .prezentare modalităţi modificare raport de serviciu -5x1punct. condiţiile de realizare detaşare – 3 puncte .prelungire detaşare. Trataţi exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere vacante.posibilitatea realizării pe funcţii publice cu statut special – 1 punct Deosebiri: .condiţiile de realizare exercitare cu caracter temporar – 3 puncte . 92 Asemănări: . . 89 . .

. claritatea.5 puncte SUBIECT Definiţi răspunderea funcţionarilor publici.Competenţa ANFP de organizare a concursurilor – 2 puncte .capacitatea de analiză si sinteză. 20 pct BAREM CORECTARE .cazuri de modificare a raporturilor de serviciu 5x1 punct .Conţinutul înştiinţării transmise către ANFP – 2 puncte Rolul responsabilului de procedură – 2 puncte ..mutarea definitivă.excepţia mutare definitivă/temporară solicitată de funcţionarul public – 1 punct mutarea în altă localitate 1punct refuz mutare 1punct . coerenţa şi logica exprimării ideilor . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Descrieţi competenţa de organizare a concursurilor de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice. claritatea. în alte situaţii prevăzute de lege – 1punct.(2).5 puncte tipuri de mutare 1 punct .capacitatea de analiză si sinteză. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de modificare a raportului de serviciu.20 puncte BAREM CORECTARE Art.Stabilirea competenţei de organizare a concursurilor – 5 puncte . Trataţi şi comentaţi mutarea în cadrul autorităţii sau instituţiei publice ori în cadrul altei structuri fără personalitate juridică a autorităţii sau instituţiei publice . 91 . art.Comentaţi rolul responsabilului de procedură. cazul înalţilor funcţionari publici-1punct mutarea temporară –1punct . claritatea. dispusă de conducător – 2puncte. la solicitarea funcţionarului public – 1punct.Capacitatea de analiză şi sinteză. 87 alin.Reguli specifice aplicabile autorităţilor şi instituţiilor publice – 4 puncte .

claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Precizaţi şi comentaţi în ce constă dreptul funcţionarilor publici de a beneficia de protecţia legii în exercitarea atribuţiilor de serviciu.măsurile speciale de protecţie pentru anumite categorii de funcţionari publici.capacitatea de analiză si sinteză. 85.capacitatea de analiză şi sinteză. precum şi repararea pagubelor produse.20 puncte BAREM CORECTARE Art.obligaţia angajatorului în situaţia începerii urmăririi penale-1punct .5 puncte SUBIECT Răspunderea contravenţională şi civilă a funcţionarilor publici. claritatea. art.în ce situaţie este sesizată comisia de disciplină-1punct .75. coerenţa şi logica exprimării ideilor. . art.funcţionarul public se poate adresa instanţei – 1 punct prescriere – 1 punct răspunderea penalăcând se angajează -1punct . propunere şi avizare 6 puncte .considerente generale cu privire la răspunderea funcţionarilor publici – 1punct răspunderea civilă – situaţii 3x1 punct -3 puncte recuperarea pagubelelor – 4 puncte . 20 puncte BAREM CORECTARE .20 puncte . art.86 .Prezentaţi şi comentaţi răspunderea civilă şi răspunderea penală a funcţionarilor publici.obligaţia angajatorului în situaţia trimiterii în judecată a funcţionarului public-1punct . 84. .obligativitatea autorităţii sau instituţiei publice de a acorda despăgubiri funcţionarului public în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu în exercitarea atribuţiilor de serviciu 5 puncte .obligativitatea autorităţii sau instituţiei în asigurarea protecţiei funcţionarului public -4 puncte .obligaţia angajatorului în situaţia achitării sau încetării procesului penal1punct .

posibilitate contestare de către funcţionarul public – 2 puncte răspunderea civilă – situaţii 3x2puncte-6puncte recuperarea pagubelelor – 3puncte . 83 – art.capacitatea de analiză si sinteză.art.principiu care stă la baza exercitării funcţiei publice – 4 puncte .BAREM CORECTARE Art. – 6 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi principiul subordonarării ierarhice şi limitele acestuia 20 puncte BAREM CORECTARE Art.45.răspunderea contravenţională – condiţii angajare – 2 puncte . 85 . claritatea.48 .obligaţia de a rezolva lucrările în termenele stabilite şi de a nu primi direct cereri care intră în competenţa lor – 5 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor.3. formulaţi şi fundamentaţi minim 3 propuneri de îmbunătăţire a modului de gestiune. coerenţa şi logica exprimării ideilor. art. claritatea.capacitatea de analiză şi sinteză.. claritatea. 24 – obligaţii compartimente RU – realizare gestiune curentă a resurselor umane şi a funcţiilor publice – 2 puncte colaborarea directă cu ANFP – 1 punct formulare de propuneri – 3 x 2 6 puncte fundamentare propuneri –3 x 2 6 puncte . dacă o consideră ilegală.capacitatea de analiză şi sinteză. art.funcţionarul public se poate adresa instanţei – 1 punct prescriere – 1 punct .20 puncte BAREM CORECTARE .5 puncte SUBIECT Rolul şi importanţa depunerii jurământului de credinţă prevăzut de Statut pentru .situaţia de excepţie de a refuza îndeplinirea unei dispoziţii primite de la superiorii ierarhici.5 puncte SUBIECT Prezentaţi rolul compartimentelor de resurse umane în gestiunea funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici.

.5puncte) .capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor . care este perioada de exercitare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici. BAREM CORECTARE Art. respectiv că dobândeşte calitatea de funcţionar public pentru perioada în care ocupă temporar funcţia publică şi că nu beneficiază de dreptul de a intra în corpul de rezervă al funcţionarilor publici după încetarea raportului de serviciu.prezentarea modalităţilor de ocupare a funcţiei temporar vacante. .1 punct precizarea că perioada este nedeterminată1 punct .Condiţii generale de ocupare a unei funcţii publice – 5 puncte Condiţiile de vechime 5 puncte Organizarea concursului de recrutare – 5 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE Art.58 .precizarea că este act administrativ de numire.(6) şi (7). art.54.termenul de depunere a jurământului şi forma depunerii. coerenţa şi logica exprimării ideilor.funcţionarii 20 puncte publici. coerenţa şi logica exprimării ideilor . claritatea.4.9 puncte (2x 4. claritatea.-4puncte (2x2puncte) .5puncte consecinţele refuzului depunerii jurământului -5 puncte .(2).prezentarea efectelor asupra carierei persoanei care ocupă funcţia temporar vacantă. precum şi modalităţile de ocupare a unei funcţii publice temporar vacante.2 alin. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.57.5 puncte SUBIECT Reguli ce sunt aplicabile pentru ocuparea prin recrutare a unei funcţii publice de execuţie din cadrul unei instituţii publice locale. claritatea.procedura obligatorie a depunerii jurământului -5 puncte .Capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte SUBIECT Prezentaţi în ce bază se nasc şi se exercită raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici. art.capacitatea de analiză şi sinteză.62 alin. art. .

situaţia disciplinară – 1 punct.68. termen vacante ( 6 luni cu prelungire 3 luni) – 1 punct. exercitare cu caracter temporar) – 2 puncte .descrierea condiţiilor şi procedurilor – 13 puncte din care: .SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice de execuţie şi de conducere temporar vacante.70 modalităţile de ocupare a funcţiilor publice-5 puncte . inexistenţa funcţionarilor publici în instituţie care să fie promovaţi – 2 puncte exercitarea cu caracter temporar: identificarea celor 2 situaţii – 2 puncte.prin redistribuire din corpul de rezervă al funcţionarilor publici de către ANFP 5 puncte prin concurs5 puncte .4 puncte .5 puncte SUBIECT Descrieţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice de conducere cu caracter temporar.(3). vechime – 1 punct.noţiuni generale privind promovarea funcţionarilor publici. (2). coerenţa şi logica exprimării ideilor .56. art. 63. 92 . art. .1 puncte . termen temporar vacante –1punct . 20 puncte BAREM CORECTARE Art. art. condiţie studii – 1punct. aviz ANFP – 1 punct. vechime –1punct.(4). art.4 alin. 89 alin. Detaliaţi promovarea funcţionarilor publici. coerenţa şi logica exprimării ideilor . art.promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut . claritatea.66.5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice.identificare modalităţi (detaşare. claritatea. art.capacitatea de analiză şi sinteză. art.art.prin exercitare cu caracter temporar a unei funcţii publice de conducere temporar vacante5 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE Art.92 alin. 64. art. 65. 20 puncte BAREM CORECTARE .detaşarea: termen ( 6 luni cu prelungire 3 luni) – 1 punct. condiţiile şi procedurile aplicabile. îndeplinire condiţii studii –1punct.capacitatea de analiză şi sinteză.

Detaliaţi redistribuirea funcţionarilor publici.104 .3 puncte condiţiile redistribuirii-3 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor .modalităţile de ocupare a funcţiilor publice .5 puncte cine realizează redistribuirea -1 puncte .modalităţile de ocupare a funcţiilor publice .publicitatea funcţiilor publice vacante care pot fi ocupate prin transfer la cerere2 puncte . claritatea. art. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. care a ocupat în urmă cu 6 luni într-o instituţie publică funcţia de consilier superior.actul administrativ prin care se dispune redistribuirea-1 punct . solicită redistribuirea la o instituţie publică aflată la 60 de km de localitatea de domiciliu.condiţia obligatorie în situaţia redistribuirii într-o funcţie publică vacantă de conducere-2 puncte .56. coerenţa şi logica exprimării ideilor .capacitatea de analiză şi sinteză. Detaliaţi transferul funcţionarilor publici.promovarea în clasă -1 puncte .5 puncte SUBIECT Un funcţionar public aflat în corpul de rezervă.5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice.Precizaţi şi motivaţi dacă în acest caz poate opera .5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice.promovarea într-o funcţie publică de conducere -4 puncte . 20 puncte BAREM CORECTARE Art.situaţiile în care se poate realiza redistribuirea.5 puncte transferul în interesul serviciului 4 puncte transferul la cerere4 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. claritatea. claritatea.56. pe funcţia publică vacantă de consilier asistent.capacitatea de analiză şi sinteză. coerenţa şi logica exprimării ideilor . 90 .

106 alin. art. coerenţa şi logica exprimării ideilor .(2) . claritatea. art. art.capacitatea de analiză şi sinteză.capacitatea de analiză şi sinteză.Redistribuirea funcţionarilor publici se face în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice din alt judeţ sau aflate la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea de domiciliu.5 puncte SUBIECT Identificaţi modalităţile de ocupare a unei funcţii publice de conducere şi dezvoltaţi una dintre acestea. cu acordul scris al funcţionarului public – 3 puncte Redistribuire – ANFP – 3 puncte numire – conducător instituţie publică – 2 p . mutare.distincţia între ocuparea pe perioadă determinată şi ocuparea pe perioadă nedeterminată.(2) şi alin. art. Analizaţi comparativ concursul de recrutare şi concursul de promovare. exercitare cu caracter temporar.89. art.91. Precizaţi instituţia care realizează redistribuirea şi cea care realizează numirea.56.(3). 20 puncte BAREM CORECTARE Art. coerenţa şi logica exprimării ideilor .identificarea modalităţilor de ocupare a unei funcţii publice de conducere pe perioadă nedeterminată şi pe perioadă determinată – 8 x 1 . detaşare.66. la cererea funcţionarului public .70 prezentarea modalităţilor de ocupare 5 puncte analiza comparativă – 10 puncte .3 puncte .56. claritatea. art. 104 Identificare soluţiei ( situaţie posibilă) – 4 puncte Motivare: . art. 66. promovare. redistribuire.92. art.descrierea unei modalităţi de ocupare a unei funcţii publice de conducere – 5 puncte .57. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. art.8 puncte ( recrutare. hotărâre judecătorească) . art. transfer.90. 20 puncte BAREM CORECTARE Art. art. 2 puncte .65 alin.57.5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalităţile de ocupare a funcţiilor publice.Redistribuirea se poate face şi într-o funcţie publică inferioară vacantă.redistribuirea.

identificarea aspectelor specifice ce ţin de promovarea în gradul profesional -4 puncte . art.26 . 20 puncte BAREM CORECTARE Capitolul V.25. art. coerenţa şi logica exprimării ideilor .capacitatea de analiză şi sinteză.identificarea modalităţilor de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii publice superioare – 4 puncte . claritatea.5 puncte SUBIECT Dezvoltarea carierei funcţionarilor publici de execuţie prin ocuparea în mod definitiv a unei funcţii publice superioare.identificarea condiţiilor prevăzute de lege pentru participarea la concursul organizat în vederea promovării rapide în funcţia publică – 2 puncte . claritatea.70 . coerenţa şi logica exprimării ideilor .rolul ANFP privind administrarea evidenţei naţionale şi dosarul .enumerarea a 10 drepturi – 1 punct fiecare. 20 puncte BAREM CORECTARE Art..identificarea condiţiilor prevăzute de lege pentru participarea la concursul organizat în vederea promovării într-o funcţie publică de conducere -2 puncte . claritatea.66.68. art. Obligaţia persoanelor care au acces la datele cuprinse în evidenţa naţională şi la dosarul profesional.capacitatea de analiză şi sinteză. art. coerenţa şi logica exprimării ideilor . 20 puncte BAREM CORECTARE Art.5 puncte SUBIECT Prezentaţi comparativ rolul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici ( ANFP ) şi rolul autorităţilor şi instituţiilor publice privind evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici şi dosarul profesional.65.5 puncte SUBIECT Enumeraţi şi comentaţi 10 drepturi ale funcţionarilor publici.identificarea aspectelor specifice ce ţin de promovarea în clasă -3 puncte .10 puncte comentarea celor 10 drepturi – 5 puncte -capacitatea de analiză şi sinteză. secţiunea 1 .

20 puncte BAREM CORECTARE .enumerarea principiilor ( art.5 puncte .detaşarea pe o funcţie publică de conducere – 1.5p -1. coerenţa şi logica exprimării ideilor .5 puncte SUBIECT Enumeraţi principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice. coerenţa şi logica exprimării ideilor .comentarea şi transpunerea principiilor – 2 x 4 puncte = 8 puncte .situaţii în care funcţionarul public poate refuza detaşarea – 6x0. claritatea.drepturi salariale şi costuri suportate de instituţia publică la delegare – 1 puncte .durata delegării în cursul unui an calendaristic şi acordul scris al funcţionarului public – 2 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.5p-3 puncte .drepturi salariale şi costuri suportate de instituţia publică la detaşare – 1 puncte . Comentaţi transpunerea a două dintre principii în dispoziţiile legale din Statut.3) – 7x 1puncte = 7 puncte . .88.5 puncte .detaşarea pe o funcţie publică din categoria înalţilor funcţionari publici – 1 puncte .situaţii în care funcţionarul public poate refuza delegarea sau detaşarea – 3x0.profesional– 4 puncte .obligaţiile autorităţilor şi instituţiilor publice privind evidenţa funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici şi dosarul profesional – 10 puncte obligaţia asigurării confidenţialităţii 1 punct .5 puncte .detaşarea funcţionarilor publici cu statut special – 2 puncte .durata detaşării în cursul unui an calendaristic şi acordul scris al funcţionarului public – 2 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor . claritatea. 89 .capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte SUBIECT Asemănări şi deosebiri între delegare şi detaşare. ca modalităţi de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici de execuţie şi funcţionarilor publici de conducere. art.capacitatea de analiză şi sinteză. claritatea.

prezentarea modalităţilor de modificare a raporturilor de serviciu – 5x0.107 prezentarea propunerii de reorganizare -10 puncte . Comparaţie între transferul la cerere şi transferul în interesul serviciului.capacitatea de analiză şi sinteză.5p 2. art. claritatea.65.87.63.5 puncte SUBIECT Prezentaţi şi comparaţi modalităţile de promovare a funcţionarilor publici de execuţie.5 puncte . art.5 puncte SUBIECT Formulaţi o propunere de reorganizare a unei instituţii publice.prezentarea modalităţilor de promovare a funcţionarilor publici de execuţie 3 puncte promovarea în clasă 2 puncte promovarea în grad profesional 2 puncte promovarea rapidă 2 puncte . art.99.100. coerenţa şi logica exprimării ideilor . art.90 . 20 puncte BAREM CORECTARE Art. claritatea.-20 puncte BAREM CORECTARE Art. art. coerenţa şi logica exprimării ideilor .70 . art.68.identificarea prevederilor legale aplicabile propunerii avansate -1x 5 prevederi 5 puncte . art.capacitatea de analiză şi sinteză.SUBIECT Prezentaţi modalităţile de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici de execuţie şi funcţionarilor publici de conducere.64.Identificaţi 5 prevederi legale aplicabile în situaţia reorganizării unei instituţii publice.comparaţie între promovarea în clasă şi promovarea în grad profesional 6 puncte .5 puncte transferului în interesul serviciului – 4 puncte transferul la cerere – 4 puncte analiza comparativă 4. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.

prin care se poate modifica raportul de serviciu al funcţionarilor publici.107 identificarea situaţiilor 5 x 3 puncte -15 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. – 20 p BAREM CORECTARE Art.24.5 puncte scopul mobilităţii 2 puncte .detaşarea se dispune în interesul instituţiei/perioada . coerenţa şi logica exprimării ideilor . claritatea.-20 puncte BAREM CORECTARE Capitolul V.57.5 puncte .99.fondurile prevăzute în bugetul anual propriu pentru acoperirea cheltuielilor de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici. art.20 puncte BAREM CORECTARE Exemplu: art.104. art.detaşarea funcţionarilor publici de conducere .5 puncte SUBIECT Prezentaţi modalitatea de stabilire a necesarului de cursuri de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru funcţionarii publici.5 situaţii x 0. coerenţa şi logica exprimării ideilor . art. art.54.5 puncte SUBIECT Având în vedere atribuţiile Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici vă rugăm să identificaţi 5 situaţii în care o instituţie publică colaborează cu Agenţia. 89 . art. . claritatea.modificarea raporturilor de serviciu .5. art. art. 87.1 punct . Detaliaţi detaşarea funcţionarilor publici. art.53. art.25.2. claritatea.capacitatea de analiză şi sinteză.1.evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici stabileşte cerinţele de formare 5 puncte planul de perfecţionare 5 puncte .5 puncte SUBIECT Precizaţi scopul realizării mobilităţii în corpul funcţionarilor publici şi enumeraţi modalităţile prevăzute de Statutul funcţionarilor publici. organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice . coerenţa şi logica exprimării ideilor .69 ..capacitatea de analiză şi sinteză. art.5 puncte . secţiunea a 3-a.26.

(1) Legea 188/1999– 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte .5 . perioadele)3 x 2 6 puncte mutarea înalţilor funcţionari publici 1 punct . de acelaşi grad profesional cu îndeplinirea condiţiilor specifice) -3 x 2 . acceptaţi? – 20 de puncte BAREM CORECTARE .capacitate de analiză. art. vi se propune ocuparea unei funcţii de preşedinte al unui partid politic. coerenţa şi logica exprimării ideilor . logica exprimării ideilor – 5 puncte . cu repartizarea postului numai mutarea definitivă sau temporară dispusă de conducător. coerenţa şi logica exprimării ideilor -5 p SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi asemănările şi deosebirile dintre mutarea temporară şi mutarea definitivă a funcţionarilor publici. art.5 p SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi dacă.detaşarea funcţionarilor publici cu statut special .capacitatea de analiză si sinteză. pe funcţie publică echivalentă de aceeaşi categorie.6 puncte . 86 alin.2 puncte .condiţii -1 punct detaşarea înalţilor funcţionari publici 2 puncte . fiind funcţionar public.capacitatea de analiză si sinteză.prezentarea deosebirilor pentru fiecare tip de mutare (pe funcţie publică de nivel inferior se poate dispune numai mutarea definitivă. claritate în exprimare. urmărire penală) . 44 alin. . după caz.2 puncte .3 puncte . 77 alin. clasă şi. (5). în calitate de funcţionar public îmi este interzis să fac parte din organele de conducere ale partidelor politice -5 puncte .identificare normă de conduită generală art. în cazul în care. (7). 91 .prezentarea elementelor comune celor două tipuri de mutare (se dispune de conducător sau se solicită de funcţionarul public.motivare soluţie – Am în vedere faptul că.alte situaţii ( cercetare administrativă. claritatea.20 puncte BAREM CORECTARE Art. claritatea.cazurile de refuz al detaşării – 6 situaţii x0.

5 puncte . art.2 puncte .motivarea măsurilor dispuse: obligaţie prevăzută de lege . descrieţi şi motivaţi măsurile care se impun a fi luate în acest caz. 77. Încadraţi fapta. în mod punctual şi succint. 79 alin. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.5 puncte . art. claritate. claritatea. activităţile ce presupun exercitarea prerogativelor de putere publică ce se desfăşoară în cadrul instituţiei pentru care candidaţi şi conduita funcţionarilor publici în procesul de folosire a prerogativelor de putere publică.SUBIECT Enumeraţi condiţiile în care poate avea loc încetarea raporturilor de serviciu.5 puncte . 101 condiţii – 5x1 – 5 puncte . (1) descrierea situaţiei – 6 puncte încadrarea faptei 4 puncte .capacitatea de analiză si sinteză.20 puncte BAREM CORECTARE Art. (3) / Cod art 17 . . 78.identificarea activităţilor care implică prerogative de putere publică . . 2 alin.aplicarea la situaţia concretă a instituţiei . art.capacitate de analiză şi sinteză. Dezvoltaţi şi comentaţi destituirea ca sancţiune disciplinară. coerenţă şi logica exprimării ideilor . 97.folosirea prerogativelor de putere publică.destituirea se dispune prin act administrativ al persoanei care are competenţa legală de numire în funcţia publică.20 puncte BAREM CORECTARE -Statut art.descrierea conduitei superiorului ierarhic: sesizarea comisie de disciplină – 3 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Descrieţi o situaţie care constituie abatere disciplinară şi conduita superiorului ierarhic în cazul în care o constată. interdicţii. ca sancţiune disciplinară aplicată pentru motive imputabile funcţionarului public – 2 puncte cazuri – 2 cazuri x3 – 6 puncte comunicare act administrativ – 2 puncte .5 puncte SUBIECT Descrieţi.

(3). a elementelor cuprinse obligatoriu în actul administrativ de numire şi anexa – fişa postului – 8 x 0. coerenţa şi logica exprimării ideilor.20 puncte BAREM CORECTARE Art. (5). art. 106 alin.depunerea jurământului şi consecinţa nedepunerii acestuia –3 puncte .capacitate de analiză şi sinteză. 99 alin.4 x 2.. (2) . coerenţă şi logica exprimării ideilor .capacitate de analiză şi sinteză. . claritate.identificarea şi comentarea obligaţiilor – 5 x 3 puncte – 15 puncte Exemple: . (1) şi (3). . coerenţă şi logica exprimării ideilor . art.5 puncte . 56 .. 111 alin. Comentarii privind posibilitatea de negociere a elementelor prevăzute în mod obligatoriu în actul administrativ de numire.5 puncte – 4 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE art. 91 alin.5 10 puncte art. art. 62 competenţa de numire – 3 puncte . 100 alin.modalităţile de ocupare a funcţiilor publice . 188/1999 .comentarii asupra posibilităţii de negociere . claritatea.alte modalitati prevazute expres de prezenta lege – minim 4 cazuri .identificarea formei. claritate.capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte SUBIECT Numirea funcţionarilor publici. (2).obligaţii care derivă din principiul subordonării ierarhice (coordonarea) art. -20 puncte BAREM CORECTARE . art.5 puncte SUBIECT Identificaţi şi comentaţi cinci obligaţii ale funcţionarilor publici de conducere faţă de funcţionarii publici de execuţie.consecinţă a regimului juridic aplicabil funcţionarilor publici – 5 puncte .5 puncte SUBIECT Care sunt modalităţile de ocupare a funcţiilor publice? Prezentaţi patru cazuri de „alte modalităţi” de ocupare prevăzute expres de Legea nr.

– 20 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. claritatea. .5 puncte CORECTARE ( 7x1) 7 puncte exemplu 2 puncte exemplu 2 puncte exemplu 2 puncte exemplu 2 puncte sinteză. pentru fiecare categorie de răspundere a functionarului public – 20 puncte BAREM Art.Alegeti cate un exemplu de indatorire a carei incalcare atrage răspunderea funcţionarului public. coerenţa şi logica exprimării SUBIECT Alegeti două dintre cele mai eficiente şi rapide modalităţi de ocupare a posturilor vacante din instituţiile publice şi argumentati care dintre ele este cea mai indicată.g) .43 alin.28 . claritatea. claritatea.(2) . 84 Art. în funcţie de etapele care trebuiesc îndeplinite până la numire. 5 alin 13 5 puncte comentariu 5 puncte . 43-49 Art.Capacitatea de analiză şi ideilor .5 puncte SUBIECT Ordonaţi minim 7 îndatoriri ale funcţionarilor publici în funcţie de importanţa pe care considerati ca o are fiecare.20 puncte BAREM CORECTARE art.sprijinirea iniţiativelor şi propunerilor motivate care pot conducere la eficientizarea activităţii autorităţii /instituţiei publice – art.capacitatea de analiză şi sinteză. 86 . 2 alin.5 puncte SUBIECT Analizati si comentati asemanarile si deosebirile dintre functionarii publici si functionarii publici cu statute speciale . coerenţa şi logica exprimării ideilor.informarea cu privire la deciziile care îl privesc în mod direct – art. 1-3 5 puncte art. coerenţa şi logica exprimării ideilor .28 . 77 Art. 83 Art.obligaţii în procesul de stabilire a necesităţilor de perfecţionare profesională – art.3 lit.

se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare.cerere scrisă. 94 alin. 89 alin. la revenire . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte .2 x 3 . – 20 puncte BAREM CORECTARE Art. (2). 90 alin(1)-(8).BAREM CORECTARE .5 9 puncte Exemple (art. alin. art.capacitatea de analiză si sinteză. claritatea. Prezentaţi situaţiile în care pentru realizarea mobilităţii este necesar acordul scris expres al funcţionarului public. art.se dispune prin act administrativ . termen.identificarea modalităţilor de ocupare . 66 lit. 90 alin. 87 alin.capacitatea de analiză si sinteză.Capacitatea de analiză şi sinteză. art.a. art. se rezervă postul.5 puncte SUBIECT Enumeraţi modalităţile de modificare a raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici. (1) şi (3).obligaţii funcţionar public ( la suspendare . claritatea. art. 96 .cerere scrisă. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Un funcţionar public solicită suspendarea raporturilor de serviciu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani. – 20 puncte BAREM CORECTARE Art. se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare – 6 puncte competenţa emiterii actului administrativ – 1 punct . (3). (2) lit. Precizaţi care sunt obligaţiile funcţionarului public şi ale autorităţii sau instituţiei publice pentru suspendarea raporturilor de serviciu şi reluarea activităţii. (3). 88 alin.) enumerarea modalităţilor – 5 x1 p – 5 puncte delegarea peste 60 zile/an – 2 puncte detaşarea peste 6 luni – 2 puncte detaşare pe funcţie publică inferioară – 2 puncte transfer în interesul serviciului – 2 puncte mutare definitivă dispusă de conducător – 2 puncte . (2). termen) 4x2 puncte – 8 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor . nu pot fi modificate/ înceta raporturile de serviciu. claritatea. a)-e). 91 alin.se constată prin emiterea actului administrativ. art.6 puncte argumentarea soluţiei 2 x 4. 26. art. art.obligaţie instituţie (suspendarea . 104 alin (1)-(8)) . 95. reluarea . (3).

claritatea. art.urmărire penală – dacă fapta poate influenţa cercetarea. CORECTARE 29 .SUBIECT La nivelul unei instituţii publice. se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare – 10 puncte .la eliberare. 11.capacitatea de analiză si sinteză. se dispune mutarea temporară – 5 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Trataţi perioada de stagiu a funcţionarilor publici. se emite act administrativ. funcţionarul public îşi reia activitatea. 61 obiectul perioadei de stagiu – 4 puncte durata – 3 puncte realizarea evaluării – 1 punct . la achitare sau încetare proces penal .se dispune prin act administrativ . claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Precizaţi dacă funcţionarii publici beneficiază de dreptul de asociere şi dacă da. (3). (1) lit.suspendarea încetează. Unul dintre aceştia este trimis în judecată. nu pot fi modificate/ înceta raporturile de serviciu. reluarea . iar pentru cel de-al doilea s-a început urmărirea penală.rezultatul evaluării – ( numire/eliberare ) 2x3 puncte – 6 puncte . vor fi achitate drepturile salariale. Descrieţi obligaţiile instituţiei publice în această situaţie. m. 86. în ce condiţii – 20 de puncte BAREM Art. art. precum şi în situaţia în care se dispune achitarea sau încetarea procesului penal. perioada de stagiu nu constituie vechime necesară pentru ocuparea unei funcţii publice – 1 punct .trimitere în judecată – se constată suspendarea de drept. art. actul administrativ se comunică la ANFP în 10 zile lucrătoare. 26 alin.capacitatea de analiză si sinteză. – 20 puncte BAREM CORECTARE Art.) . doi funcţionari publici au săvârşit infracţiuni în legătură cu serviciul. 60. – 20 puncte BAREM CORECTARE Art. 94 alin. se rezervă postul.

107 alin. potivit art. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Un serviciu de resurse umane are în componenţă 8 posturi din care un post de conducere de şef serviciu. 57 alin.eliberarea din funcţie a funcţionarilor publici cărora li s-au desfiinţat . Acest serviciu se reorganizeaza la nivel de compartiment cu 5 posturi de consilier superior. coerenta şi logica exprimării ideilor .precizarea că funcţionarii publici se pot organiza în asociaţii profesionale sau cu scop în protejarea intereselor profesionale.. 66) – 2 puncte condiţiile generale prevăzute la art. (1) şi (2)) 2 puncte prezentare comparativ-sintetică – 3 puncte .3 puncte .precizarea că dreptul de asociere sindicală este garantat.4 puncte . 54 2 punct .-5 puncte . claritatea. 58 alin. 70-71)– 1 punct . 4 posturi de consilier superior şi 3 posturi de referent superior.capacitatea de analiză şi sinteză. adera şi exercita orice mandat în cadrul organizaţiilor sindicale.competenţele de organizare a concursului de recrutare pentru funcţiile publice (art. 64 -65)– 2 puncte Promovarea în clasă (art.20 puncte BAREM CORECTARE .capacitatea de analiză şi sinteză. 1 post este vacant (referent).2 puncte .. (5) şi (6)) 2 puncte . 68)– 1 punct Promovarea rapidă (art.obligativitatea solicitării avizului privind funcţiile publice.Promovarea pe funcţii publice de conducere (art.1 punct .(1) – 2 puncte . Ce obligaţii revin conducătorului instituţiei publice în această situaţie în conformitate cu Statutul funcţionarilor publici? .prezentarea situaţiei înalţilor funcţionari publici ce au calitatea de ordonatori principali de credite aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale. claritatea.prezentarea situaţiei celorlalţi funcţionari publici.condiţiile de vechime în specialitatea studiilor pentru recrutare (art.precizarea că funcţionarii publici pot înfiinţa.5 puncte SUBIECT Prezentaţi sintetic asemănările şi deosebirile dintre promovarea şi recrutarea funcţionarilor publici – 20 puncte BAREM CORECTARE .Promovarea în grad profesional (art. Sunt ocupate 6 posturi de executie.

(2)-(7) – 8 puncte .a) şi alin.(2) – 5 puncte . prevazuta de lege.alta modalitate de ocupare a unei functii publice.stabilirea de functii publice potrivit art.5puncte.20 puncte BAREM CORECTARE .capacitate de analiza si sinteza. funcţia publică trebuie exercitată în conformitate cu prevederile legale. potivit art. claritatea.100 alin.(1) – 5 puncte .obligativitatea solicitarii avizului privind functiile publice.identificarea celor patru tipuri de răspunere aplicabile funcţionarilor publici 10 puncte ( raspunderea disciplinara – 2.5puncte.. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Unul dintre principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice este principiul responsabilităţii în conformitate cu prevederile legale.99 alin (1) lit b) si alin. raspunderea penala-2.d -5 puncte . raspunderea contraventionala2. coerenta si logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT Ce presupune modificarea calitatii posturilor de natură contractuală în funcţii publice în conformitate cu prevederile Statutului funcţionarilor publici şi care sunt obligaţiile conducătorului instituţiei/autorităţii publice? .numirea funcţionarilor publici în condiţiile art. în .5 puncte.posturile şi prezentarea procedurii potrivit art. iar incălcarea acestora atrage răspunderea titularului funcţiei publice art.conform principiului responsabilităţii.107 alin.capacitate de analiza şi sinteza. raspunderea civila-2. e) – 5 puncte . claritatea. potrivit art 56 lit. claritatea.(1) lit.capacitate de analiza si sinteza. Ce reprezinta acest principiu şi precizati care sunt dispozitiile Statutul funcţionarilor publici în care este materializat acesta.20 puncte BAREM CORECTARE .3 lit.(3) – 5 puncte . 111 alin. coerenta si logica exprimarii ideilor – 5 puncte SUBIECT În cuprinsul Statutului funcţionarilor publici se face referire la raportul de serviciu al functionarului public.5puncte) . Raportul de serviciu reprezintă un raport de muncă.

capacitatea de analiză şi sinteză.corelarea principiilor cu normele de conduită – 5 puncte .e).identificarea activităţilor/categoriilor care nu intra sub incidenta Statutului. . al numirii şi al incompatibilităţii.noţiunea de funcţie publică .(1) şi alin.capacitate de analiză şi sinteză.7/2004) – 7 puncte .4 alin. 7. 2 alin.3 din Legea nr. a) .prezentarea raportului de serviciu potrivit art. 7/2004 (r1). 20 puncte BAREM CORECTARE .enumerarea interdicţiilor ( art. privind Codul de conduită a funcţionarilor publici SUBIECT Identificaţi normele generale de conduită ale funcţionarilor publici corelate fiecărui principiu care stă la baza exercitării funcţiei publice. 20 puncte BAREM CORECTARE .1 punct .(2) – 3 puncte .10 puncte (5x2) exemplul prezentat 5 puncte . potrivit art.188/1999) – 3 puncte .(3)4 puncte . al atribuţiilor exercitate.5puncte SUBIECT Prezentaţi interdicţiile stabilite de lege pentru funcţionari publici în scopul de a nu aduce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. lit. coerenţa şi logica exprimării ideilor – 5 puncte Legea nr.obligativitatea respectarii conflictului de interese si al incompatibilitatii art. coerenţă şi logica exprimării ideilor .(1) .identificarea activitatilor care implică exercitarea prerogativelor de putere publică art.2 alin.519 din Legea nr. claritatea.identificarea normelor generale de conduită a funcţionarilor publici (art. claritate.identificarea principiilor care stau la baza exercitării funcţiei publice (art.art. (2).20 puncte BAREM CORECTARE . alin.intelesul legii? Argumentaţi din punct de vedere al noţiunii.6 – 4 puncte . 49 – 3 puncte . Daţi un exemplu care se înscrie în această normă.

claritate. coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Precizaţi care sunt obiectivele codului de conduită al funcţionarilor publici şi care sunt metodele prin care acestea se realizează.. 20 puncte BAREM CORECTARE art.2 -prezentarea obiectivelor6 puncte -prezentarea celor trei metode de realizare a obiectivelor.capacitate de analiză şi sinteză. Daţi un exemplu de posibilă încălcare a acestei norme. precum şi cu persoanele fizice sau juridice – 10 puncte exemplul prezentat 5 puncte -capacitate de analiză şi sinteză. 20 puncte BAREM CORECTARE art. claritate. 20 puncte BAREM CORECTARE Art.Identificaţi consecinţele acestei fapte. coerenţă şi logica exprimării ideilor .12 -obligaţiile funcţionarilor publici în relaţiile cu personalul din cadrul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. b) – 5 puncte -capacitate de analiză şi sinteză.Arătaţi ce măsuri aţi lua în situaţia în care aţi fi superiorul direct al funcţionarului public care nu a respectat normele de conduită privind cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice. b. claritate. a) – 5 puncte -pct.5puncte SUBIECT Descrieţi o situaţie care ar reprezenta o încălcare a normelor de conduită privind cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice a. coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Prezentaţi obligaţiile funcţionarilor publici în ceea ce priveşte respectarea cadrului relaţiilor în exercitarea funcţiei publice.12 -descriere5 puncte -pct.9 puncte .

capacitate de analiză şi sinteză. coerenţa şi logica exprimării ideilor .capacitatea de analiză şi sinteză.detalierea normei generale privind obiectivitatea în evaluare . claritatea.-capacitate de analiză şi sinteză. coerenţa şi logica exprimării ideilor . claritate.b) -15 puncte orientative normelor identificate- 3 x 5 .5 puncte SUBIECT Având în vedere principiul general privind prioritatea interesului public în exercitarea funcţiei publice.3 lit. claritatea. monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională. 20 puncte BAREM CORECTARE Capitolul III rolul ANFP 5 puncte rolul autorităţilor şi instituţiilor publice 5 puncte analiza comparativă 5 puncte . 20 puncte BAREM art.15 puncte exemple orientative folosirea prerogativelor de putere publică .5 puncte SUBIECT Având în vedere principiul general privind imparţialitatea şi independenţa în exercitarea funcţiei publice analizaţi trei norme din Codul de conduită al funcţionarilor publici care să reflecte acest principiu.detalierea normei generale privind participarea la procesul de luare a deciziilor . 20 puncte BAREM CORECTARE art. coerenţă şi logica exprimării ideilor-5 puncte SUBIECT Prezentaţi comparativ rolul Agenţei Naţionale a Funcţionarilor Publici( ANFP ) şi rolul autorităţilor şi instituţiilor publice în coordonarea.prezentarea celor 3 exemple .e) . analizaţi trei norme care să reflecte acest principiu.3 x 5.3 analiza exemple CORECTARE lit.

19 alin (3) . coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte .posibilitatea de a achiziţiona împreună cu excepţiile . concesionări sau închirieri ale bunurilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale – 20 de puncte BAREM CORECTARE .5 puncte .precizări privind dezvăluirea informaţiilor care au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea informaţii utilizarea resurselor publice .aplicarea în mod corespunzător pentru concesionare. acestea vor rezista o viaţă în condiţiile unui utilizator privat.capacitatea de analiză şi sinteză.capacitate de analiză.art.motivare soluţie – Nu. 11 identificare normă de conduită generală – 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte . – 20 de pct BAREM CORECTARE art. Ideea spotului este că dacă centurile produse de firma respectivă rezistă în medie 5 ani la folosirea zilnică a poliţiştilor locali.art.5 puncte . claritatea şi logica exprimării ideilor . coerenţa. închiriere .restricţionarea furnizării informaţiilor . 19 alin (1) .. claritate în exprimare. deoarece în considerarea funcţiei publice deţinute. pentru următorul caz.capacitatea de analiză şi sinteză.precizarea interdicţiilor după încetarea raportului de serviciu .5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi dacă. claritatea.limitarea participării la achiziţii. -5 puncte . acceptaţi propunerea/oferta făcută: sunteţi poliţist local şi o firmă care confecţionează articole de pielărie vă propune să deţineţi rolul principal într-un spot publicitar pentru curele / centuri.art. funcţionarilor publici le este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru promovarea unei activităţi comerciale. 19 alin (2) 5 puncte . logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Enumeraţi şi detaliaţi limitările la care sunt supuşi funcţionarii publici în ceea ce priveşte participarea la achiziţii. concesionări sau închirieri .

capacitatea de analiză şi sinteză.capacitate de analiză. îi oferiţi informaţiile solicitate.obligaţia de a nu aduce atingere onoarei. (2) lit. 17: . – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art. în cazul în care.) – 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte . 12: .obligaţia de a avea un comportament bazat pe respect. fiind funcţionar public în cadrul unei Direcţiei Generale Judeţene a Finanţelor Publice. – 20 de puncte BAREM CORECTARE .identificare normă de conduită generală – art. e.interdicţia de a impune altor funcţionari publici înscrierea în organizaţii sau asociaţii – 2 puncte . 7 alin. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi dacă. bună-credinţă.obligaţia de a avea o atitudine imparţială şi justificată. de a respecta principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice – 3 puncte Art.SUBIECT Descrieţi cadrul relaţiilor în exercitarea funcţiei publice şi folosirea prerogativelor de putere publică. claritatea. corectitudine şi amabilitate – 2 puncte . reputaţiei şi demnităţii – 2 puncte . claritate în exprimare. – 20 de puncte .interdicţia folosirii în alte scopuri a prerogativelor funcţiei publice – 2 puncte interdicţia urmăririi de foloase – 2 puncte interdicţia de folosire a poziţiei oficiale– 2 puncte . un prieten vă cere informaţii referitoare la recuperarea în justiţie a unei taxe pe care acesta a achitat-o instituţiei dumneavoastră. logica exprimării ideilor – 5 p SUBIECT Comentaţi folosirea prerogativelor de putere publică.Motivare soluţie – obligaţia de a nu acorda asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statutului sau a instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea – 5 puncte .

obligaţia de a acţiona ca un bun proprietar – 4 puncte .BAREM CORECTARE Art.interdicţia de a folosi timpul de lucru ori logistica pentru realizarea activităţilor publicistice în interes personal sau pentru activităţi didactice – 3 puncte . 15 . 16 .obligaţia funcţionarilor publici de conducere de a aplica obiectiv criteriile de evaluare – 3 puncte . coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Descrieţi conduita funcţionarilor publici în procesul de luare a deciziilor şi evaluare a competenţei profesionale.capacitatea de analiză şi sinteză. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi normele de conduită profesională a funcţionarilor publici privind utilizarea resurselor publice. 17: .interdicţia de a promite luarea unei decizii şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat – 3 puncte Art.asigurarea egalităţii de şanse şi tratament – 3 puncte . – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art.obligaţia de a acţiona conform prevederilor legale şi de a exercita capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial – 3 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. claritatea. – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art.interdicţia de impune altor funcţionari publici înscrierea în organizaţii sau asociaţii – 3 puncte . 18: .interdicţia de folosire a poziţiei oficiale – 4 puncte .obligaţia de folosire utilă şi eficientă a banilor publici – 4 puncte .interdicţia folosirii în alte scopuri a prerogativelor funcţiei publice – 4 puncte interdicţia urmăririi de foloase – 4 puncte .obligaţia de a folosi timpul de lucru şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute – 4 puncte . claritatea.

relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici desemnaţi – 2 puncte . deoarece calitatea acestuia în relaţia cu funcţionarul public este de beneficiar al serviciilor publice-funcţionar public iar nu de reprezentant al presei-funcţionar public.identificare normă de conduită generală art.prezentarea celor 4 interdicţii x 2 puncte fiecare – 8 puncte . claritatea. – 3 puncte Art.12 – 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte . logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Prezentaţi şi comentaţi normele de conduită profesională a funcţionarilor publici privind activitatea publică şi activitatea politică. dacă funcţionarul public nu este desemnat în acest sens.capacitatea de analiză şi sinteză. un reprezentant al unui post TV local vă solicită informaţii privind starea unui dosar pe care acesta l-a depus cu 3 săptămâni înainte. 10: . claritatea.obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial. claritate în exprimare. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz: La ieşirea din instituţia în care sunteţi încadrat ca funcţionar public. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte .. 9: .respectarea limitelor mandatului de reprezentare – 2 puncte .-5 puncte .interdicţia funcţionarilor de conducere de a favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcţia publică – 3 puncte . Îi comunicaţi reprezentantului postului TV informaţia? – 20 pct BAREM CORECTARE . – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art.capacitatea de analiză şi sinteză.capacitate de analiză.motivare soluţie – Da. Ştiţi că dosarul este soluţionat pozitiv şi că poate fi ridicat de către deponent oricând între orele 08-16 de la registratura instituţiei.

9 alin.cuprinsul raportului anual elaborat de către ANFP– 4 date x 1 punct . în condiţiile legii.5 puncte . monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională? – 20 puncte BAREM CORECTARE Art. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz: la ieşirea din primăria în care sunteţi încadrat ca funcţionar public cu atribuţii exclusive în domeniul economic. 21: . claritatea. (1)– 5 puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte . Îi comunicaţi reprezentantului postului TV informaţia? – 20 de pct BAREM CORECTARE .temeiul în care CORECTARE 21: funcţionarului public – 2 puncte acestuia – 3 puncte se exercită atribuţiile acestuia – 1 punct . claritate în exprimare. 22: . desemnarea atribuţiile .identificare normă de conduită generală art. .desemnarea unui funcţionar public cu atribuţii de etică – 2 puncte . deoarece relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici desemnaţi în acest sens de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.atribuţiile acestuia – 3 atribuţii x 1. logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Cu ce scop şi în ce condiţii un funcţionar public îndeplineşte atribuţii de consiliere etica şi monitorizare a respectării normelor de conduita? Prezentaţi o situaţie care v-ar determina să vă adresaţi funcţionarului public cu atribuţii de consiliere etică.motivare soluţie – Nu.5 puncte fiecare – 4.comunicarea rapoartelor şi rolul acestora – 4. – 20 de puncte BAREM Art.capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte Art.5 puncte . un reprezentant al unui post TV local vă solicită informaţii privind stadiul unei acţiuni publice a primăriei.4 puncte .capacitate de analiză.SUBIECT Comentaţi rolul autorităţilor şi instituţiilor publice în coordonarea.

20: . 22: . x 2 puncte fiecare – 6 puncte . 18 alin.prezentarea aspectelor legate de baza de date în care sunt centralizate aceste rapoarte x 1 punct de fiecare – 3 puncte situaţia prezentată 5 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză.N. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz: sunteţi funcţionar public iar şeful ierarhic superior vă roagă să îi achiziţionaţi medicamente în timpul programului de lucru. Acceptaţi rugămintea acestuia? 20 puncte BAREM CORECTARE .4 puncte .identificare normă de conduită generală – art. claritate în exprimare.interdicţia de a influenţa derularea procedurii de lucru a comisiilor de disciplină – 5 puncte Art.F. monitorizarea şi controlul aplicării normelor de conduită profesională ale funcţionarilor publici – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art.P.modalitatea de transmitere a rapoartelor – 1 punct .capacitate de analiză. claritatea. logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Detaliaţi rolul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici în coordonarea. coerenta şi logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Identificaţi norma de conduită aplicabilă şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz: un cetăţean vă atrage atenţia asupra faptului că în instituţia în care lucraţi ca .motivare soluţie – Nu. claritatea. (2) – 5puncte identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte .analizarea celor 3 atribuţii ale A. deoarece funcţionarii publici au obligaţia să folosească timpul de lucru numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente funcţiei publice deţinute 5 puncte .cuprinsul raportului anual elaborat de către ANFP– 4 date x 1 punct .capacitatea de analiză şi sinteză.

5p identificare soluţie ( pozitiv/negativ) – 5 puncte .2.precizarea că primele 4 interdicţii se aplică şi după încetarea raportului de serviciu. 25 . – 20 de puncte BAREM CORECTARE Art. 9 3 puncte descrierea activităţii politice – art.obligaţia de a apăra prestigiul autorităţii sau instituţiei publice .5 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. coerenta şi logica exprimării ideilor .descrierea celor 5 interdicţii ale funcţionarilor publici . 6: Loialitatea faţă de Constituţie şi lege – 5 puncte Art. afişarea constituind obligaţie prevăzută de lege în sarcina instituţiei publice 5 puncte . republicată. claritatea.2. 10 3 puncte analiza comparativă 6 puncte .5 puncte SUBIECT Analizaţi comparativ libertatea opiniilor. Cum reacţionaţi? – 20 de puncte BAREM CORECTARE Identificare normă de conduită generală – art.5 puncte . 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici. pentru o perioadă de 2 ani 2. activitatea publică şi activitatea politică a funcţionarilor publici. logica exprimării ideilor – 5 puncte SUBIECT Descrieţi şi comentaţi loialitatea faţă de Constituţie şi lege şi loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice ale funcţionarilor publici.5 puncte .capacitate de analiză. 7: .funcţionar public responsabil de relaţii publice nu este afişată Legea nr.descrierea libertăţii opiniilor în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu – art. claritate în exprimare.5 puncte . într-un loc vizibil după care îl afişez.modul în care se realizează dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public 2. – 20 de puncte BAREM CORECTARE . 8 3 puncte descrierea activităţii publice – art.motivare soluţie – Solicit imediat şefului ierarhic permisiunea de a afişa Codul de conduită la sediul instituţiei publice.

20 puncte BAREM CORECTARE .delegarea legislativă. – 5 puncte . legislativă şi judecătorească.capacitatea de analiză şi sinteză.dreptul Guvernului de a reglementa la nivel de lege este stabilit în Constituţie. -3 puncte .5 puncte SUBIECT Prezentaţi principiile generale care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici. claritate.5 puncte SUBIECT Prezentaţi principiile generale care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici.1).în cadrul democraţiei constituţionale statul funcţionează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor în organizarea statului ( art. . 20 puncte BAREM CORECTARE Art. distincţia între ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă (art. claritatea. coerenţă şi logica exprimării ideilor .capacitate de analiză şi sinteză.puterea executivă.5 puncte SUBIECT Principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în organizarea statului.3 9 principii x 1 punct = 9 puncte comentariu 6 puncte .115)7 puncte . Comentaţi principiul supremaţiei Constituţiei şi a legii.115).3 9 principii x 1 puncte = 9 puncte comentariu 6 puncte -capacitate de analiză şi sinteză. Dreptul Guvernului de a reglementa la nivel de normă primară (de lege). 20 puncte BAREM CORECTARE Art. coerenţă şi logica exprimării ideilor .. Comentaţi principiul imparţialiăţii şi independenţei. claritate. coerenta şi logica exprimării ideilor . potrivit Constituţiei României.controlul Parlamentului asupra Guvernului în situaţia delegării legislative ( art.

republicată. coerenţa şi logica exprimării ideilor.188/1999 „Drepturile funcţionarilor publici”)– 10 puncte .dreptul la muncă şi protecţia socială a muncii în legislaţia funcţiei publice şi a funcţionarilor publici (selecţie din secţiunea I a Capitolului V din Legea nr. prevăzute de Legea nr.( 5 puncte) SUBIECT Descrieţi 5 (cinci) drepturi şi libertăţi fundamentale. .41 din Constituţia României)-5 puncte .20 puncte BAREM CORECTARE . Dezvoltarea acestui drept în Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare. 16 -10 puncte . II al Constituţiei României x 3 p fiecare – 15 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză. (2) -5 puncte art. .capacitatea de analiză şi sinteză.capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte SUBIECT Descrieţi şi comentaţi dreptul la grevă. claritatea. coerenţa şi logica exprimării ideilor. .188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. coerenţa şi logica exprimării ideilor.. aşa cum sunt acestea prevăzute în Constituţia României. . . 4 alin. .20 puncte BAREM CORECTARE . republicată. claritatea.drept fundamental prevăzut de Constituţia României. .capacitatea de analiză şi sinteză. potrivit Constituţiei României şi prezentaţi condiţiile de exercitare a acestuia. claritatea. 188/1999.5 puncte SUBIECT Munca şi protecţia socială a muncii.5 puncte SUBIECT Trataţi egalitatea în drepturi a cetăţenilor.20 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor.20 puncte BAREM CORECTARE art.descrierea dreptului fundamental la muncă şi protecţia socială ( art. claritatea. cu modificările şi completările ulterioare. .descrierea a 5 drepturi şi libertăţi fundamentale din Cap.

concediu de odihna. alin (1) – (7) .5 puncte -functionarii publici beneficiaza de asistenta medicala. 30. 5 puncte – 7 x 1. art.5 puncte SUBIECT Prezentaţi drepturile funcţionarilor publici prevăzute de Statutul funcţionarilor publici. . art. art.descrierea dreptului prevăzut de Constituţia României– 5 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor.II.5 puncte -organizatii avand ca scop protejarea intereselor 1.27-42 / Constitutie-tit. aşa cum sunt acestea stabilite prin Constituţia României. coerenţa şi logica exprimării ideilor. cap. .dreptul la învăţătură – 10. proteze si medicamente /dreptul la ocrotirea sănătăţii -2 puncte -capacitatea de analiză şi sinteză.identificarea ca drept în Statut şi descriere.II -dreptul la opinie/libertatea de exprimare – 1 punct -interzicerea oricărei discriminări/egalitatea în drepturi – 1 punct -dreptul la grevă /dreptul la grevă 1 punct -dreptul de a fi informat /dreptul la informaţie 1 punct -asocierea în organizaţii profesionale sau in alte -1.5 puncte -functionarii publici pot fi alesi.4 puncte . durata normala a 1. concedii medicale si la alte concedii/munca şi protecţia socială a muncii 1. claritatea. cerere cu 48 de ore – 2 puncte constatare prin act administrativ – 2 puncte .5 puncte -profesionale/dreptul de asociere 1.5 puncte -timpului de lucru.5 puncte SUBIECT Dreptul la la învăţătură şi accesul la cultură.20 puncte BAREM CORECTARE Statut art. 5 puncte.5 puncte -dreptul la salariu aferent muncii depuse. 32. . drepturi ce-şi au izvorul în drepturile şi libertăţile fundamentale prevăzute de Constituţia României. 188 . claritatea.BAREM CORECTARE art.capacitatea de analiză şi sinteză. conditii normale de munca si igiena.suspendarea raportului de serviciu: la iniţiativa funcţionarului public – 2 puncte.20 puncte BAREM CORECTARE . 43 Constituţia României. 95 Legea nr. in conditiile legii /dreptul de a fi ales 1. .

consacrate prin Constituţia României. 8 din Legea 7/2004.7/2004. 30 .7/2004. claritatea.capacitatea de analiză şi sinteză. . republicată.capacitatea de analiză şi sinteză.5 puncte .7/2004. cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.20 puncte BAREM CORECTARE Art.188/1999. potrivit Constituţiei României ( art.libertatea de exprimare .5 puncte SUBIECT Trataţi comparativ textul constituţional referitor la libertatea de exprimare şi norma generală de conduită profesională a funcţionarilor publici privind libertatea opiniilor prevăzută de Legea nr. republicată. 33.inviolabilitatea libertăţii exprimării – 2 puncte libertatea presei – 2 puncte interdicţii – 3 puncte . .restrângerea exerciţiului unor drepturi. claritatea.5 puncte art. 29. republicată7. coerenţa şi logica exprimării ideilor.20 puncte BAREM CORECTARE . alin (1) – (3) .libertatea conştiinţei – libertatea gândirii şi a opiniilor – 2 puncte libertatea conştiinţei – 2 puncte cultele religioase – 3 puncte dreptul părinţilor şi a tutorilor – 1 puncte . .. . 30 alin.capacitatea de analiză şi sinteză. coerenţa şi logica exprimării ideilor. .5 puncte SUBIECT Comentaţi noţiunile de libertate a conştiinţei şi libertate de exprimare. (6) din Constituţia României (2003). claritatea. 5 puncte – 3 x 1. potrivit Legii nr. art. republicată. .art. coerenţa şi logica exprimării ideilor. republicată.5 puncte .188/1999.7.accesul la cultură – 4. art.5 puncte.20 puncte BAREM CORECTARE . .5 pct SUBIECT Restrângerea exerciţiului unor drepturi potrivit Constituţiei României şi activitatea politică a funcţionarilor publici.activitatea politică a funcţionarilor publici potrivit Legii nr. cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr.53).

coerenţa şi logica exprimării ideilor. claritatea. efectele nedepunerii) – 10 puncte .104 din Constituţie şi art. claritatea.capacitatea de analiză şi sinteză. 83.capacitatea de analiză şi sinteză. începerea mandatului şi durata lui. .prezentarea diferenţelor de esenţă dintre cele două jurăminte (izvor de drept. 82. prevăzut de Constituţia României.prezentarea dispoziţiilor legale (art. precum şi militarii. cu modificările şi completările ulterioare.5 puncte SUBIECT Trataţi comparativ jurământul de credinţă depus de funcţionarii publici. forma. cu modificările şi completările ulterioare. coerenţa şi logica exprimării ideilor.cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii publice. (6) şi (7) din Legea nr. cu jurământul depus de Preşedintele României.20 puncte BAREM CORECTARE fidelitatea faţă de ţară este sacră. republicată. în acest scop. depunerea. claritatea.188/1999. prevăzut de Statutul funcţionarilor publici. . republicată.consideraţii personale privitoare la importanţa asumării acestei îndatoriri în situaţia exercitării unei funcţii publice prin prisma depunerii jurământului de credinţă.20 puncte BAREM CORECTARE . 3 puncte . vor depune jurământul cerut de lege. .188/1999. 6 puncte .republicată – 10 puncte .20 puncte .5 puncte SUBIECT Comentaţi dreptul de asociere al funcţionarilor publici din perspectiva Constituţiei României şi Legea nr. 6 puncte . .capacitatea de analiză şi sinteză. 62 alin. .188/1999)5 puncte . miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului.5 puncte SUBIECT Comentaţi fidelitatea faţă de ţară ca îndatorire fundamentală a funcţionarilor publici stabilită de Constituţia României şi de Legea nr. de primul-ministru. răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi. . coerenţa şi logica exprimării ideilor.

20 puncte BAREM CORECTARE .5 puncte SUBIECT Dreptul de asociere sindicală.dreptul de asociere. 188/1999 (r2) cu modificările şi completările ulterioare. claritatea.53). 188/1999 republicată. patronatelor şi a asociaţiilor profesionale. conform Constituţiei României şi al Legii nr. astfel cum este reglementată de Constituţia României şi Legea nr. cu modificările şi completările ulterioare.5 puncte . 40 alin.formele de manifestare a dreptului de asociere sindicală (înfiinţare.restrângerea exerciţiului unor drepturi. drept fundamental înscris în constituţia României ( art. potrivit Constituţiei României ( art. 40 –2 puncte Rol – descriere art. exercitare aderare) – 2 puncte . Rolul sindicatelor. conform Constituţiei României. . 29 garantarea dreptului – 2 puncte . claritatea. 188/1999 – art.Constituţie art. coerenţa şi logica exprimării ideilor.suspendarea raporturilor de serviciu pe perioada exercitării mandatului – 2 puncte .nu pot face parte din partide politice: judecătorii Curţii Constituţionale – 1 p.40).obligaţiile înalţilor funcţionari publici şi a funcţionarilor publici de conducere care au calitatea de ordonator de credite privind alegerea în organele de conducere ale organizaţiei sindicale – 2 puncte .BAREM CORECTARE .5 puncte .5 puncte .capacitatea de analiză şi sinteză.dreptul de asociere al funcţionarilor publici în partide politice şi organizaţii sindicalelimite stabilite de legea organică.unct avocaţii poporului – 1 punct.5 puncte SUBIECT Interdicţia de a face parte din partide politice. . alţii decât înalţii funcţionari publici şi funcţionarii publici de conducere care au calitatea de ordonator de credite – 3 puncte . (3).9 – 2 puncte Legea nr.capacitatea de analiză şi sinteză.drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici. . 20 puncte BAREM CORECTARE Constituţie – descriere art. . coerenţa şi logica exprimării ideilor.

organizaţii cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice – 2 puncte.interdicţii: .capacitatea de analiză şi sinteză. art. (2) – identificarea categoriei înalţilor funcţionari publici – 3 puncte .Legea nr.5 puncte . coerenţa şi logica exprimării ideilor. poliţiştii – 1 punct şi alte categorii de funcţionari publici stabilite prin lege organică – 1 punct . fundaţiile ori asociaţiile care funcţionează pe lângă partidele politice – 2 puncte . membrii activi ai armatei – 1 punct.partide politice .magistraţii – 1 punct. claritatea. . 44 alin. 188/1999 (r2).2 puncte.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful