Sunteți pe pagina 1din 5

6/4/2018 www.anfp.gov.

ro/SubiecteConcurs

Subiecte concurs

Alegeti categoria de subiecte: Legea nr. 7/2004 (r1), privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

Legea nr. 7/2004 (r1), privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

SUBIECT
Prezentaţi interdicţiile stabilite de Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, pentru funcţionarii
publici în scopul de a apăra în mod loial prestigiul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a
nu aduce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea. Daţi un exemplu care se
înscrie în această normă. - 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 7 alin. (2) lit. a) - e) din Legea nr. 7/2004, republicată

- identificarea interdicţiilor - 10 puncte (2 punct/interdicţie);


- relevanţa exemplului prezentat - 5 puncte.

SUBIECT

Prezentaţi obligaţiile funcţionarilor publici în ceea ce priveşte respectarea cadrului relaţiilor în exercitarea funcţiei publice potrivit
Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată . Daţi un exemplu de posibilă încălcare a acestei
norme. - 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 12 din Legea nr. 7/2004, republicată

- obligaţia funcţionarilor publici de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor din cadrul autorităţii sau
instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea ori cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei publice – 6 puncte;
- obligaţia funcţionarilor publici de a respecta principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice – 4 puncte;
- relevanţa exemplului prezentat - 5 puncte.

SUBIECT

Precizaţi care sunt obiectivele Codului de conduită a funcţionarilor publici şi care sunt modalităţile prin care se urmăreşte atingerea
acestora, potrivit Legii nr. 7/2004, republicată.- 15 puncte

BAREM CORECTARE

art.2 din Legea nr. 7/2004, republicată

- prezentarea celor 3 obiective - 6 puncte (2 puncte/obiectiv);


- prezentarea modalităţilor prin care se urmăreşte atingerea obiectivelor - 9 puncte (3 puncte/metodă).

SUBIECT

Prezentaţi principiul general privind imparţialitatea şi independenţa în exercitarea funcţiei publice, potrivit Legii nr. 7/2004 privind
Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată . Analizaţi trei norme din Codul de conduită a funcţionarilor publici care, în
opinia dumneavoastră, reflectă acest principiu. - 15 puncte

http://www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs 1/5
6/4/2018 www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs
BAREM CORECTARE

art.3 lit.e), art. 5-19 din Legea nr. 7/2004, republicată

- prezentarea principiului – 3 puncte


- prezentarea celor 3 exemple – 12 puncte (4 puncte/exemplu);
exemple orientative: folosirea prerogativelor de putere publică; participarea la procesul de luare a deciziilor; limitarea
participării la achiziţii, concesionări sau închirieri, obiectivitatea în evaluare, e.t.c.

SUBIECT

Prezentaţi principiul general privind prioritatea interesului public în exercitarea funcţiei publice potrivit Legii nr. 7/2004 privind Codul
de conduită a funcţionarilor publici, republicată. Analizaţi trei norme din Codul de conduită a funcţionarilor publici care, în opinia
dumneavoastră, reflectă acest principiu. 15 puncte

BAREM CORECTARE

art.3 lit. b), art. 5-19 din Legea nr. 7/2004, republicată

- prezentarea principiului – 3 puncte


- prezentarea celor 3 exemple – 12 puncte (4 puncte/exemplu);
exemple orientative: interdicţiile după încetarea raportului de serviciu; dezvăluirea informaţiilor care au caracter public sau
remiterea documentelor care conţin asemenea informaţii; utilizarea resurselor publice; limitarea participării la achiziţii,
concesionări sau închirieri, e.t.c.

SUBIECT

Identificaţi şi detaliaţi limitările la care sunt supuşi funcţionarii publici în ceea ce priveşte participarea la achiziţii, concesionări sau
închirieri ale bunurilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale potrivit Legii nr. 7/2004 privind
Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată – 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 19 din Legea nr. 7/2004, republicată

- posibilitatea de a achiziţiona şi obiectul potenţialei achiziţii (bun aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţilor
administrativ-teritoriale, supus vânzării în condiţiile legii) – 4 puncte
- identificarea excepţiilor – 4,5 puncte (3 excepţii /1,5 puncte)
- posibilitatea de a concesiona sau închiria şi obiectul potenţialei concesionări/închirieri (bun aflat în proprietatea publică ori
privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale) - 4 puncte
- interdicţia privind furnizarea de informaţii, cu identificarea acestora– 2,5 puncte

SUBIECT

Descrieţi norma generală de conduită a funcţionarilor publici în ceea ce priveşte folosirea prerogativelor de putere publică potrivit
Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată . Daţi un exemplu de posibilă încălcare a acestei
norme. – 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 17 din Legea nr. 7/2004, republicată

Folosirea prerogativelor de putere publică:


- interdicţia folosirii în alte scopuri decât cele prevăzute de lege a prerogativelor funcţiei publice – 1 punct
- interdicţia urmăririi de foloase, avantaje personale sau producerea de prejudicii altor persoane – 3 puncte
- interdicţia de folosire a poziţiei oficiale şi a relaţiilor – 3 puncte
- interdicţia de a impune sau sugera altor funcţionari publici înscrierea în organizaţii sau asociaţii – 3 puncte
-relevanţa exemplului prezentat – 5 puncte.

SUBIECT

Prezentaţi normele generale de conduită a funcţionarilor publici în ceea ce priveşte folosirea prerogativelor de putere publică potrivit
Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată. – 15 de puncte

http://www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs 2/5
6/4/2018 www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs
BAREM CORECTARE

art. 17 din Legea nr. 7/2004, republicată

- interdicţia folosirii în alte scopuri a prerogativelor funcţiei publice – 3 puncte


- interdicţia urmăririi de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii altor persoane – 3 puncte
- interdicţia privind producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane – 3 puncte
- interdicţia de folosire a poziţiei oficiale sau a relaţiilor – 3 puncte
- interdicţia de a impune altor funcţionari publici sau de a le sugera înscrierea în organizaţii sau asociaţii – 3 puncte

SUBIECT

Prezentaţi normele generale de conduită profesională a funcţionarilor publici privind utilizarea resurselor publice potrivit Legii nr.
7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată. – 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 18 din Legea nr. 7/2004, republicată

- obligaţia de a acţiona ca un bun proprietar – 4 puncte;


- obligaţia de a folosi timpul de lucru şi bunurile aparţinând autorităţii sau instituţiei publice numai pentru desfăşurarea
activităţilor aferente funcţiei publice deţinute – 4 puncte;
- obligaţia de folosire utilă şi eficientă a banilor publici – 3 puncte;
- interdicţia de a folosi timpul de lucru ori logistica pentru realizarea activităţilor publicistice în interes personal sau pentru
activităţi didactice – 4 puncte.

SUBIECT

Prezentaţi normele generale de conduită a funcţionarilor publici în procesul de luare a deciziilor şi cele privind conduita
funcţionarilor publici de conducere în cadrul procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor
publici, potrivit Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată. – 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 15, art. 16 din Legea nr. 7/2004, republicată

Procesul de luare a deciziilor:


- obligaţia de a acţiona conform prevederilor legale şi de a exercita capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi imparţial
– 3 puncte;
- interdicţia de a promite luarea unei decizii şi îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat – 3 puncte.

Conduita în procesul de evaluare:


- asigurarea egalităţii de şanse şi tratament – 3 puncte;
- obligaţia funcţionarilor publici de conducere de a aplica obiectiv criteriile de evaluare – 3 puncte;
- interdicţia funcţionarilor de conducere de a favoriza sau defavoriza accesul ori promovarea în funcţia publică – 3 puncte.

SUBIECT

Prezentaţi normele generale de conduită profesională a funcţionarilor publici privind activitatea publică şi activitatea politică potrivit
Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată. – 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 9, art. 10 din Legea nr. 7/2004, republicată

Activitatea publică:
- relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către funcţionarii publici desemnaţi – 3 puncte;
- respectarea limitelor mandatului de reprezentare – 3 puncte;
- obligaţia de a face cunoscut faptul că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial, dacă funcţionarul public nu
este desemnat în acest sens. – 3 puncte.

Activitatea politică:
- prezentarea celor 4 interdicţii – 6 puncte (1,5 puncte/interdicţie).

http://www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs 3/5
6/4/2018 www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs
SUBIECT

Identificaţi şi descrieţi norma de conduită aplicabilă potrivit Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,
republicată şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz: la ieşirea din primăria în care sunteţi încadrat ca funcţionar public cu atribuţii
exclusiv în domeniul economic, un reprezentant al unui post TV local vă solicită informaţii privind stadiul unei acţiuni publice a
primăriei. Îi comunicaţi reprezentantului postului TV informaţia?– 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 9 alin. (1) din Legea nr. 7/2004, republicată

- identificarea normei de conduită generală – 5 puncte;


- descrierea normei de conduită generală– 5 puncte;
- identificare soluţie: legea nu permite– 5 puncte.

SUBIECT

Scopul desemnării consilierului de etică şi atribuţiile acestuia potrivit Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor
publici, republicată. Prezentaţi o situaţie care v-ar determina să vă adresaţi funcţionarului public cu atribuţii de consiliere etică. – 15
puncte

BAREM CORECTARE

art. 21 din Legea nr. 7/2004, republicată


- scop: aplicarea eficientă a dispoziţiilor Codului de conduită –1 punct;
- atribuţiile acestuia – 3x3=9 puncte;
- situaţia prezentată - 5 puncte.

SUBIECT

Prezentaţi normele generale de conduită profesională a funcţionarilor publici privind loialitatea funcţionarilor publici faţă de
Constituţie şi lege şi loialitatea funcţionarilor publici faţă de autorităţile şi instituţiile publice potrivit Legii nr. 7/2004 privind Codul de
conduită a funcţionarilor publici, republicată – 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 6 şi art.7 din Legea nr. 7/2004, republicată

- loialitatea faţă de Constituţie şi lege – 4 puncte;


- obligaţia de a apăra prestigiul autorităţii sau instituţiei publice – 2 puncte;
- descrierea celor 5 interdicţii ale funcţionarilor publici - 4 puncte;
- precizarea că primele 4 interdicţii se aplică şi după încetarea raportului de serviciu, pentru o perioadă de 2 ani - 2 puncte;
- modul în care se realizează comunicarea informaţiilor care nu au caracter public - 3 puncte.

SUBIECT

Prezentaţi normele generale de conduită profesională a funcţionarilor publici privind libertatea opiniilor şi activitatea politică, potrivit
Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată. – 15 puncte

BAREM CORECTARE

art.8 şi art.10 din Legea nr. 7/2004, republicată

- descrierea libertăţii opiniilor în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu –5 puncte;


- descrierea activităţii politice –2, 5x4=10 puncte.

SUBIECT

Prezentaţi principiile generale care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici potrivit Legii nr. 7/2004 privind Codul
de conduită a funcţionarilor publici, republicată. Dezvoltaţi principiul imparţialităţii şi independenţei. 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 3 din Legea nr. 7/2004, republicată

http://www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs 4/5
6/4/2018 www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs
- 9 principii x 1 puncte - 9 puncte;
- principiul imparţialităţii şi independenţei - 6 puncte.

SUBIECT

Prezentaţi principiile generale care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici potrivit Legii nr. 7/2004 privind Codul
de conduită a funcţionarilor publici, republicată. Dezvoltaţi principiul supremaţiei Constituţiei şi a legii. - 15 puncte

BAREM CORECTARE

art.3 din Legea nr. 7/2004, republicată


- 9 principii x 1 punct - 9 puncte;
- principiul supremaţiei Constituţiei şi a legii - 6 puncte.

SUBIECT

Precizaţi dacă, în calitate de funcţionar public în cadrul unei direcţii judeţene a finanţelor publice, în situaţia în care un prieten vă
cere consultanţă pentru recuperarea în justiţie a unei taxe pe care a achitat-o instituţiei dumneavoastră, Legea nr. 7/2004,
republicată vă permite să acţionaţi conform solicitării. Precizaţi şi descrieţi norma de conduită generală din care face parte şi
identificaţi prevederea legală aplicabilă în această situaţie. – 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 7 alin. (1) şi (2) lit e) din Legea nr. 7/2004, republicată

- normei de conduită generală: loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice şi descrierea acesteia –6 puncte;
-identificarea prevederii legale aplicabilă în această situaţie–6 puncte
- identificarea soluţiei: legea nu permite – 3 puncte

SUBIECT

Identificaţi şi descrieţi norma generală de conduită aplicabilă potrivit Legii nr. 7/2004, republicată şi precizaţi dacă legea permite
acceptarea următoarei propuneri: sunteţi poliţist local şi o firmă vă propune să deţineţi un rol într-un spot publicitar pentru curele.
Ideea spotului este că dacă produsul firmei rezistă în medie 5 ani la folosirea zilnică de către un poliţist local, acesta va rezista o
viaţă în condiţiile unui utilizator privat. – 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 11 din Legea nr. 7/2004, republicată

- identificarea normei de conduită generală: folosirea imaginii proprii – 5 puncte


- descrierea normei de conduită generală: folosirea imaginii proprii – 5 puncte
- identificare soluţie: legea nu permite – 5 puncte

http://www.anfp.gov.ro/SubiecteConcurs 5/5

S-ar putea să vă placă și