Sunteți pe pagina 1din 57

PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTA ILOR SENATUL

CODUL DE PROCEDUR! ADMINISTRATIV! AL ROMNIEI

PARTEA I DISPOZI II GENERALE Capitolul I Obiectul de reglementare


Scop Art.1 Codul de procedur administrativ reprezint cadrul normativ principal de nf ptuire a activit #ii administra#iei publice $i are ca scop realizarea competen#ei autorit #ilor publice cu respectarea interesului public $i a drepturilor subiective/intereselor legitime ale persoanelor fizice sau juridice, precum $i a regulilor statului de drept. Obiect Art. 2 - (1) Prevederile prezentului cod se aplic activit #ii administrative desf $urate de autorit #i publice $i contenciosului administrativ. (2) Anumite aspecte de procedur privind domenii specifice de activitate pot fi reglementate diferit prin lege special , numai dac aceast reglementare derogatorie este absolut necesar $i numai dac nu este contrar principiilor prezentului cod. Prevederile Codului se aplic , n completare, $i n cazul unor proceduri administrative specifice, stabilite prin lege special .

Capitolul II n elesul unor termeni


Activitatea administrativ$ Art. 3 - Activitatea administrativ reprezint totalitatea actelor administrative $i opera#iunilor realizate n regim de putere public de autorit #i publice, prin care se organizeaz aplicarea legii $i se aplic direct legea sau se presteaz servicii publice. Autorit$&ile publice Art. 4 - (1) Autorit #ile publice, n sensul prezentului Cod, sunt orice structuri publice (institu#ie, serviciu, regie autonom , etc), centrale sau teritoriale, cu sau f r personalitate juridic , cu conducere colegial sau unipersonal , nfiin#ate prin lege sau pe baza legii, indiferent de sursa de finan#are, care ac#ioneaz cu putere public . (2) Sunt asimilate autorit #ilor publice $i le sunt aplicabile dispozi#iile prezentului Cod: asocia#iile $i funda#iile de utilitate public , precum $i orice alte persoane sau structuri private, n m sura n care ac#ioneaz cu putere public n vederea satisfacerii unui interes public, n temeiul legii sau a unui act administrativ. Serviciul public Art. 5 - (1) Serviciul public este activitatea organizat sau autorizat de o autoritate public , n scopul satisfacerii unui interes public. (2) Serviciul public trebuie prestat n mod continuu $i transparent, trebuie s fie accesibil tuturor $i nediscriminatoriu pentru destinatarii s i. Regimul de putere public$ Art. 6 - Regimul de putere public reprezint ansamblul prerogativelor $i constrngerilor prev zute de lege n vederea realiz rii atribu#iilor autorit #ilor publice, $i care le confer posibilitatea de a se impune cu for# juridic obligatorie n raporturile lor cu persoane fizice sau juridice. Actul administrativ Art. 7 - (1) Actul administrativ este manifestarea de voin# unilateral a unei autorit #i publice, emis/adoptat n regim de putere public $i care produce efecte juridice. (2) Actelor administrative le sunt asimilate contractele administrative. Opera&iunile administrative 'i faptele administrative Art. 8 - (1) Opera#iunile administrative sunt manifest ri de voin# sau activit #i ale autorit #ilor publice, care nu produc prin ele nsele efecte juridice. (2) Faptele administrative sunt acele mprejur ri, evenimente, care produc efecte juridice n temeiul legii. Faptele administrative se constat de c tre autorit #ile publice prin opera#iuni administrative. Dreptul de apreciere Art.10 - (1) Dreptul de apreciere reprezint posibilitatea autorit #ilor publice, conferit expres sau implicit prin lege, de a opta cu bun credin# ntre mai multe solu#ii posibile atunci cnd aplic o dispozi#ie legal , cu respectarea scopului legii. (2) Exercitarea dreptului de apreciere nu poate duce la m suri arbitrare.

Drept v$t$mat Art.11 - Drept v t mat orice drept prev zut de lege c ruia i se aduce atingere printr-un act administrativ. Interesul legitim Art. 12 - (1) Interesul este beneficiul posibil pe care o persoan l poate ob#ine n urma unei ac#iuni sau inac#iuni a unei autorit #i publice/alte persoane, respectiv prejudiciul de orice natur pe care l poate suferi pe aceast cale. (2) Interesul recunoscut de lege este legitim $i este asimilat dreptului subiectiv. Interesul public Art.13 - Interesul public este acel interes care vizeaz ordinea de drept $i democra#ia constitu#ional , garantarea drepturilor, libert #ilor $i ndatoririlor persoanelor fizice sau juridice, satisfacerea nevoilor sociale, realizarea competen#ei, func#ionarea legal $i n bune condi#ii a autorit #ilor publice. Informa&ie de interes public Art.14 - (1) Prin informa#ie de interes public se n#elege orice informa#ie care prive$te activit #ile sau rezulta din activit #ile unei autorit #i publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei. (2) Informa#iile n leg tur cu ncheierea, executarea $i ncetarea contractelor administrative, precum $i clauzele acestor contracte sunt informa#ii de interes public, cu excep#ia celor clasificate potrivit legii.

Capitolul III Principii


Legalitatea Art. 15 - (1) Autorit #ile publice trebuie s ac#ioneze n conformitate cu legea $i cu principiile de drept. (2) Exercitarea atribu#iilor legale nu poate fi contrar scopului pentru care au fost reglementate. Eficien&a Art. 16 - Atunci cnd nu exist formalit #i legale suplimentare celor prev zute n prezentul cod, procedura administrativ trebuie realizat ntr-un mod simplu, adecvat, rapid $i eficient. Buna credin&$ Art. 17 - Participan#ii la procedura administrativ trebuie s -$i exercite drepturile $i s -$i ndeplineasc obliga#iile cu bun credin# . Egalitatea de tratament Art. 18 - (1) Autorit #ile publice ac#ioneaz cu respectarea principiului egalit #ii. (2) Nicio persoan nu poate beneficia de privilegii, nu poate fi prejudiciat , lipsit de drepturi sau scutit de obliga#ii pe motiv de ras , origini familiale, sex, limb , cet #enie, apartenen# etnic , religie, convingeri politice sau ideologice, educa#ie, situa#ie economic sau condi#ie social , n cadrul procedurii administrative sau ca rezultat al acesteia.

(3) Autorit #ile publice trebuie s trateze n mod egal persoanele aflate n situa#ii similare. Orice diferen# de tratament trebuie justificat n mod obiectiv. Impar&ialitatea Art.19 - Autorit #ile publice trebuie s -$i exercite atribu#iile legale n mod impar#ial, indiferent de propriile convingeri sau interese ale persoanelor care le reprezint . Propor&ionalitatea Art.20 - (1) Autorit #ile publice pot lua m suri care afecteaz drepturile sau interesele persoanelor numai n cazurile cnd acestea sunt necesare $i numai n m sura necesar atingerii scopului propus. (2) n exercitarea dreptului de apreciere, autorit #ile publice trebuie s ia n calcul efectele adverse ale deciziei asupra persoanelor private. M surile luate nu pot fi excesive raportate la scopul lor. Siguran&a juridic$ Art.21 - (1) Autorit #ile publice nu pot lua m suri retroactive, cu excep#ia cazurilor cnd legea prevede altfel. (2) Autorit #ile publice nu pot lua m suri care s afecteze situa#iile juridice definitive sau drepturile dobndite dect n situa#ii n care este absolut necesar, n temeiul interesului public. (3) Impunerea unor noi obliga#ii trebuie s fie efectiv numai dup aplicarea unor termene sau norme tranzitorii. Termene rezonabile Art. 22 - Atunci cnd prezentul cod sau legea nu impun un anumit termen, autorit #ile publice $i instan#ele de contencios administrativ trebuie s ac#ioneze ntr-un termen rezonabil. Motivarea Art. 23 - Actele administrative $i opera#iunile administrative scrise trebuie s fie motivate. Accesul la justi&ie Art. 24 - (1) Rezolvarea amiabil a litigiilor administrative prin intermediul recursului administrativ este prioritar . Participan#ii la procedura administrativ au dreptul la exercitarea recursului administrativ mpotriva oric rei ac#iuni sau inac#iuni a autorit #ilor publice. (2) Controlul judec toresc al activit #ii administrative este garantat $i nu poate fi ngr dit. Cei afecta#i prin activitatea administrativ au dreptul s se adreseze instan#elor judec tore$ti competente, n condi#iile prev zute de partea a III-a a prezentului cod, dup exercitarea recursului administrativ. Transparen&$ 'i participare Art. 25 - (1) Transparen#a n luarea deciziilor $i accesul liber $i nengr dit la informa#iile de interes public sunt principii esen#iale ale procedurii administrative. (2) Clasificarea informa#iilor de interes public, n condi#iile legii, poate fi doar excep#ional $i trebuie motivat . (3) Fiecare autoritate public poate stabili m suri favoriznd transparen#a dincolo de cerin#ele minime ale prezentului cod, prin propriul regulament de organizare $i func#ionare. (4) n condi#iile legii, autorit #ile publice trebuie s asigure participarea nengr dit a personelor interesate la procedura administrativ .

Comunicarea Art. 26 - Comunicarea inter-institu#ional , cu p r#ile sau cu publicul n cadrul procedurii administrative se face prin orice mijloc (verbal, po$t , telefon, fax, po$t electronic ), acordnduse prioritate mijloacelor care asigur o mai mare eficien# , rapiditate $i economie de costuri. Cooperarea Art. 27 - Autorit #ile publice au obliga#ia de a colabora $i coopera n vederea realiz rii competen#elor ce le revin potrivit legii. R$spunderea Art. 28 - Autorit #ile publice $i persoanele fizice care le reprezint r spund, dup caz, penal, civil, disciplinar $i contraven#ional pentru activitatea administrativ , n condi#iile legii. Contenciosul administrativ Art. 29 - Contenciosul administrativ reprezint activitatea de solu#ionare, de c tre instan#ele de contencios administrativ competente potrivit prezentei legi, a litigiilor n scute din activitatea administrativ .

PARTEA A II-A PROCEDURA ADMINISTRATIV! NECONTENCIOAS!

Titlul I Dispozi&ii generale Capitolul I P!r ile procedurii administrative


P$r&ile procedurii administrative Art. 30 - (1) Parte n procedura administrativ este autoritatea public , orice persoan care a solicitat ini#ierea procedurii sau mportiva c reia procedura a fost ini#iat , respectiv persoanele care au dreptul s participe n cadrul procedurii pentru ap rarea drepturilor sau intereselor lor legitime. (2) Capacitatea persoanelor fizice sau juridce de a participa n cadrul procedurii administrative este cea prev zut de Codul civil $i de Codul de procedur civil . (3) Orice persoan care poate beneficia sau poate fi afectat direct ca rezultat al procedurii are dreptul de a fi parte a procedurii. Autoritatea public este obligat s introduc n procedura administrativ , din oficiu sau la cerere, persoanele ale c ror drepturi sau interese legitime pot fi afectate ca rezultat al procedurii. Dac autoritatea public are cuno$tin# de astfel de persoane, le informeaz despre ini#ierea sau derularea procedurii. (4) O persoan audiat nu devine astfel parte a procedurii. Reprezentarea p$r&ilor Art. 31 (1) Partea poate fi reprezentat de o persoan fizic autorizat n scris pentru acest scop. mputernicirea general autorizeaz persoana respectiv s decid toate m surile necesare n cadrul procedurii. mputernicirea special trebuie s fie explicit $i s precizeze limitele autoriz rii. Orice revocare a mputernicirii este efectiv doar dup comunicarea ei n scris autorit #ii publice. Pn la revocarea mputernicirii, comunicarea documentelor n cadrul procedurii se va face reprezentantului legal. (2) Dac eficien#a procedurii poate fi afectat de num rul mare de peti#ii identice sau p r#i cu interese identice, autoritatea public poate cere acelor p r#i desemnarea unui reprezentant comun, ntr-un anumit termen. (3) Prevederile privind reprezentarea se completeaz cu dispozi#ile corespunz toare din Codul de procedur civil . Continuarea procedurii Art. 32 Procedura administrativ poate fi continuat de alte persoane dect partea n urm toarele circumstan#e: a) n cazul decesului p r#ii, de c tre mo$tenitorii acesteia; b) n cazul nstr in rii bunului ce face obiectul proceedurii, de c tre dobnditorul legal al bunului;

c) n cazul desfiin# rii sau transform rii persoanei juridice, de c tre lichidatorii acesteia sau de c tre succesorii legali, n condi#iile legii. Incompatibilit$&i Art. 33 - Procedura administrativ nu poate fi condus de persoane care: a) sunt p r#i n procedur , resprezentan#i ai unor p r#i n procedur sau au un interes personal n cauza care face obiectul procedurii; b) sunt rud sau afin pn n gradul IV inclusiv cu cel vizat prin procedur , sau cu persoana care a declan$at procedura prin peti#ie. c) o persoan angajat de c tre o parte sau care prime$te remunera#ie de la aceasta, este membru n conducerea acesteia sau este subordonat p r#ii n orice fel; d) o persoan care n calitate oficial sau neoficial a emis o opinie referitoare la obiectul sau rezultatul posibil al procedurii. Obliga&ia de ab&inere Art. 34 - (1) Persoana aflat ntr-una din situa#iile prev zute la art. 33, are obliga#ia s se ab#in de la participarea n oricare din etapele procedurii administrative $i s comunice n scris situa#ia de incompatibilitate, $efului s u ierarhic. Prin excep#ie, dac exist un risc serios n ntrziere, persoana afectat de incompatibilitate trebuie s ia toate m surile urgente care nu pot fi amnate. (2) n asemenea cazuri, precum $i n cazurile n care incompatibilitatea este constatat din oficiu sau la sesizarea unei persoane interesate, $eful ierarhic va dispune repartizarea peti#iei altei persoane competente. Dac persoana incompatibil nu are superior ierarhic, va repartiza peti#ia spre solu#ionare unei alte persoane din cadrul autorit #ii publice. (3) Dac un membru al unui organ colegial este incompatibil, are obliga#ia de a informa pre$edintele organului, iar persoana incompatibil nu particip la procedur . Sanc&iunea incompatibilit$&ii Art. 35 - Actele administrative emise/adoptate cu nc lcarea prevederilor art. 33-34 sunt lovite de nulitate par#ial , n privin#a efectelor produse n beneficiul persoanei incompatibile R$spunderea p$r&ilor Art. 36 - (1) P r#ile procedurii administrative $i persoanele care conduc procedura r spund, dup caz, penal, civil, contraven#ional sau disciplinar pentru activitatea administrativ realizat cu nc lcarea legii. (2) R spunderea se stabile$te n func#ie de gradul de vinov #ie $i de contribu#ia efectiv la nc lcarea legii.

Capitolul II Regimul juridic al competen ei


Competen&a Art. 37 - (1) Competen#a reprezint ansamblul atribu#iilor conferite prin lege autorit #ilor publice sau persoanelor din cadrul autorit #ilor publice. (2) Competen#a material este determinat de sfera $i natura raporturilor sociale n care ac#ioneaz autoritatea public . Competen#a material poate fi general sau special .

(3) Competen#a teritorial este determinat de limitele n spa#iu ale exercit rii atribu#iilor, $i poate fi na#ional , regional , jude#ean sau local . (4) Competen#a personal este determinat de calitatea subiectului de drept aflat n raport juridic cu autoritatea public , n condi#iile $i cazurile expres prev zute de lege (5) Competen#a temporal este determinat de limitele n timp n care se exercit atribu#iile conferite de lege unei autorit #i publice, $i poate fi permanent sau temporar . (6) Competen#a poate fi exclusiv , partajat ntre mai multe autorit #i publice, alternativ sau delegat . Subsidiaritatea Art. 38 - n cazul unor competen#e alternative, autorit #ile publice cu competen# alternativ intervin numai dac $i n m sura n care autorit #ile de la nivelul cel mai apropiat de cet #ean refuz sau sunt n imposibilitate de a-$i ndeplini competen#ele. Obligativitatea competen&ei Art. 39 - (1) Exercitarea competen #ei este obligatorie $ i trebuie realizat cu bun credin # . (2) Orice act sau contract prin care autoritatea public renun # la competen #a atribuit prin lege sau la exercitarea ei pe termen nedeterminat este nul. Aceste dispozi#ii nu aduc atingere posibilit #ii de delegare a competen #ei. Lipsa competen&ei. Efecte. Art. 40 - (1) Activitatea administrativ se realizeaz numai de autoritatea competent $i n limitele competen#ei legale. Actele sau opera#iunile administrative realizate de autorit #i publice necompetente sunt lovite de nulitate, $i atrag r spunderea persoanelor vinovate. (2) Sunt exceptate de la desfiin#are efectele activit #ii administrative produse n beneficiul unor persoane, dac a existat aparen#a de legalitate a activit #ii administrative $i persoanele respective nu aveau cuno$tin# de ilegalitate. Momentul stabilirii competen&ei Art. 41 - Competen #a se stabile $ te n momentul ini#ierii procedurii administrative. (2) Modificarea dispozi#iilor legale privind competen #a pe parcursul derul rii procedurii administrative nu afecteaz competen #a stabilit ini#ial, cu excep #ia cazului n care autoritatea public este desfiin #at sau dac legea prevede n mod expres transferul de competen # asupra procedurilor administrative n derulare. Conflictele de competen&$ Art. 42 - (1) Conflictele de competen# pot fi: a) pozitive cnd dou sau mai multe autorit #i publice se declar competente s desf $oare o anumit activitate administrativ ; b) negative cnd nici o autoritate public nu se declar competent s desf $oare o anumit activitate administrativ . (2) Conflictele de competen# ntre autorit #i publice se solu#ioneaz dup cum urmeaz : a) de c tre autoritatea public ierarhic comun , atunci cnd cele dou autorit #i sunt subordonate aceleia$i autorit #i publice; b) de Primul Ministru cu avizul Secretariatului General al Guvernului, dac autorit #ile publice n conflict sunt subordonate Guvernului sau ministerelor.

c) de prefect, n cazul conflictelor de competen# ntre autorit #ile administra#iei publice locale de pe raza jude#ului. d) de instan#a de contencios administrativ, printr-o hot rre de interpretare cu caracter obligatoriu, definitiv $i irevocabil , n orice alte cazuri neacoperite de lit.a,b $i c, la sesizarea oric rei autorit #i publice aflate n conflict. De asemenea, n cazurile prev zute la lit. a, b $i c, instan#a de contencios administrativ se poate pronun#a printr-o hot rre de interpretare asupra contesta#iei privind modul de rezolvare a conflictului de competen# , formulat n condi#iile contenciosului administrativ. (3) Atunci cnd exist risc n amnarea efectu rii unui act/opera#iuni urgente, orice autoritate public este competent s ia m surile urgente dac evenimentul care impune m sura s-a produs n aria sa de competen# teritorial , chiar dac acea autoritate nu are competen#a material de a lua m sura. Autoritatea competent material este informat n cel mult 3 zile, dat de la care competen#a de urgen# nceteaz de drept. Competen&a intern$ Art. 43 - (1) Regulile competen#ei se aplic $i func#ion rii structurilor interne ale autorit #ilor publice, ntre diferitele niveluri de decizie. (2) Conflictele de competen # sunt solu #ionate, de ndat , de c tre conduc torul autorit #ii publice. Delegarea competen&ei Art. 44 - (1) Delegarea competen#ei poate fi: a) delegare de atribu#ii transferul cu desesizare a atribu#iilor legale, care implic r spunderea principal a autorit #ii publice sau persoanei c reia i se deleg , $i n susbsidiar a autorit #ii/persoanei care deleg . b) delegare de semn tur transferul f r desesizare a atribu#iilor legale, care implic r spunderea principal a autorit #ii publice sau persoanei care deleg , $i n susbsidiar a autorit #ii/persoanei c reia i se deleg dreptul de a semna/contrasemna. (2) Delegarea poate fi doar expres , iar actele adoptate/emise trebuie s fac referire la actul de delegare. (3) Organele colegiale pot autoriza o persoan sau o comisie din cadrul autorit #ii publice s conduc o procedur administrativ , n cazuri determinate. n acest caz, persoana sau comisia vor prezenta un raport scris organului colegial, cu propuneri. Decizia apar#ine n final organului colegial. (4) Subdelegarea este permis numai dac este expres autorizat prin actul de delegare. (5) Delegarea nceteaz : a) de drept, la termenul prev zut n actul de delegare; b) prin retragerea deleg rii; c) de drept, prin ncetarea competen#ei persoanei delegante sau delegatare; d) de drept, cnd obiectul deleg rii a fost realizat. nlocuirea de drept, interimatul Art.45 - (1) n cazul absen#ei sau imposibilit #ii temporare de exercitare a competen#ei, conduc torul autorit #ii publice este nlocuit de drept de persoana imediat urm toare n func#ie, respectiv de conduc torul structurii func#ionale interne cu func#ia de conducere cea mai mare. (2) Interimatul se asigur cu respectarea regulilor de la alin.1.

Capitolul III Termenele n procedura administrativ!


Termenul general Art. 46 - (1) Termenul general n care o procedur administrativ trebuie finalizat este de 30 zile calendaristice, socotit de la: a) data prev zut n lege pentru exercitarea unei atribu#ii determinate; b) data nregistr rii solicit rii de c tre autoritatea public ierarhic superioar sau de control; c) data nregistr rii peti#iei sau de la data la care peti#ia a fost transferat autorit #ii publice competente. (2) Termenul se socote$te ncheiat n cea de-a 30-a zi calendaristic , $i include ziua de pornire. n cazul n care ultima zi a termenului este o zi nelucr toare sau s rb toare legal , termenul se prelunge$te pn n prima zi lucr toare. (3) Termenul poate fi prelungit n mod excep#ional, de c tre conduc torul autorit #ii publice, pentru motive justificate legate de complexitatea obiectului procedurii administrative, cu maxim 15 zile calendaristice. Aceast prelungire are efect doar dac este comunicat n scris celor interesa#i, n termenul de 30 de zile, odat cu motivele prelungirii. (4) n cadrul termenului de finalizare a procedurii administrative, autoritatea public poate stabili termene rezonabile pentru diferite etape ale procedurii. Termene speciale Art. 47 - (1) Autorit #ile publice pot stabili termene mai mici de 30 de zile, prin acte administrative. Acestea se aplic cu prioritate fa# de termenul general, iar nerespectarea lor semnific refuz implicit/tacit de rezolvare a peti#iei sau de finalizare a procedurii administrative. (2) Termene mai mari dect termenul general pot fi stabilite prin legi speciale, numai cnd sunt justificate prin situa#ii de excep#ie. n toate cazurile, autorit #ile publice trebuie s ac#ioneze ntrun termen rezonabil. (3) Dac reglement rile speciale nu prev d altfel n mod expres, termenele speciale se calculeaz pe zile calendaristice. (4) Termenele stabilite pe ani, luni sau saptamini se sfr$e$te n ziua anului, lunii sau saptaminii corespunz toare zilei de plecare. Termenul care, ncepnd la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfr$e$te ntr-o luna care nu are o asemenea zi, se socote$te ncheiat n ziua cea din urm a lunii. Termenul care se sfr$e$te ntr-o zi de s rb toare legal , sau cnd serviciul este suspendat, se va prelungi pn la sfr$itul primei zile de lucru urm toare. Termene de comunicare a informa&iilor de interes public Art. 48 - (1) Prin derogare de la termenul general, comunicarea informa#iilor de interes public sau a motivelor pentru care se refuz accesul se realizeaz n cel mult 10 zile calendaristice de la solicitare. (2) Termenul general prev zut de prezentul cod se aplic doar n situa#ii excep#ionale, n care termenul de 10 zile nu a fost suficient pentru identificarea informatiei de interes public solicitate datorit dificult #ii, complexit #ii, volumului lucr rilor documentare, #innd seama $i de urgenta solicit rii. (3) Informa#iile de interes public solicitate verbal de c tre mijloacele de informare n masa vor fi comunicate, de regula, imediat sau n cel mult 24 de ore.

10

Refuzul implicit (t$cerea administrativ$) Art. 49 - (1) Nerespectarea termenelor prev zute de prezentul cod sau n reglement ri speciale semnific , dup caz, refuz implicit/tacit de exercitare a unei atribu#ii, refuz de executare a unui ordin ierarhic sau a unei m suri de control, respectiv refuz de rezolvare a unei peti#ii, $i atrage r spunderea juridic a autorit #ii publice $i a persoanelor vinovate. (2) Refuzul nejustificat este asimilat actului administrativ ilegal. Repunerea n termen Art. 50 - (1) Dac o parte a fost mpiedicat , din motive independente de voin#a sa, s respecte un termen procedural, aceasta poate fi repus n termen la cerere, prin act al autorit #ii publice competente. Cererea de repunere n termen trebuie introdus n cel mult 15 zile de la ncetarea mpiedic rii, dar nu mai mult de 1 an de la expirarea termenului procedural, odat cu documentul sau peti#ia nedepuse n termen. Actul/Refuzul de repunere n termen poate fi contestat n contencios administrativ de c tre persoanele interesate. (2) Repunerea n termen poate fi cerut dup expirarea termenului de un an prev zut la alin.1 doar n caz de for# major .

TITLUL II ETAPELE PROCEDURII ADMINISTRATIVE Capitolul I Ini ierea procedurii


Ini&ierea procedurii Art. 51 - (1) Autoritatea public ini#iaz procedura administrativ din oficiu, n temeiul legii sau ordinului autorit #ii publice ierarhic superioare, respectiv n urma unei peti#ii. (2) n condi#iile legisla#iei speciale privind fundamnetarea deciziilor administrative prin intermediul politicilor publice, procedurile administrative care au ca finalitate adoptarea/emiterea acte normative sau realizarea anumitor opera#iuni administrative sunt condi#ionate de elaborarea $i adoptarea propunerilor de politici publice. Peti&ia Art. 52 - (1) Prin peti#ie se n#elege cererea, reclama#ia, sesizarea sau propunerea adresat autorit #ilor publice de c tre o persoan fizic sau juridic , direct sau prin reprezentant. Peti#ia poate ini#ia o procedur administrativ sau face parte dintr-o procedur administrativ deja ini#iat . (2) Prin cerere se solicit emiterea/adoptarea unui act administrativ sau efectuarea unei opera#iuni administrative n temeiul unui drept subiectiv sau unui interes legitim. (3) Prin reclama#ie se contest un act administrativ sau modul de rezolvare a unei peti#ii. (4) Prin sesizare se informeaz public/personal. autoritatea public cu privire la o problem de interes

11

(5) Prin propunere se urm re$te realizarea unor ac#iuni de interes public de c tre autoritatea public . Mijloace de peti&ionare Art. 53 - Peti#ia poate fi formulat : a) n scris, personal la sediul autorit #ii publice sau prin po$t , e-mail, fax, etc; b) verbal $i consemnat n scris. nregistrarea peti&iei Art. 54 - (1) Autoritatea public este obligat s primeasc $i s nregistreze peti#ia sau alte documente prezentate n cadrul procedurii de ndat . (2) n cazul peti#iilor/documentelor depuse personal sau prin reprezentant, la sediul autorit #ii publice, compartimentul de rela#ii cu publicul elibereaz dovada nregistr rii lor. Peti#iile sau orice documente trimise prin po$t se socotesc comunicate n termen dac au fost predate recomandat la oficiul po$tal nainte de mplinirea lui. Pentru militari, peti#ia sau alte documente se consider comunicate la data pred rii comandamentului militar de care apr#ine militarul, iar n cazul de#inu#ilor, la data pred rii lor la administra#ia locului de deten#ie. (3) n cazul peti#iilor/documentelor depuse prin mijloace de po$t electronic , autoritatea public este obligat s comunice n cel mult 2 zile, prin acelea$i mijloace, num rul de nregistrare al peti#iei. n caz de litigiu, dovada depunerii peti#iei prin po$t electronic , respectiv a comunic rii num rului de nregistrare, const n mesajul salvat n dosarul trimise al contului de po$t electronic . Pentru gestionarea n bune condi#ii a activit #ii de solu#ionare a peti#iilor prin mijloace electronice, autorit #ile publice au obliga#ia de a asigura, prin paginile de internet proprii, posibilitatea ca peti#iile s fie depuse on-line iar peti#ionarul s primeasc automat dovad de nregistrare. (4) Peti#iile pot fi formulate verbal n cadrul programului cu publicul, audien#elor, audierilor $i $edin#elor publice. Aceste peti#ii vor fi consemnate n scris $i eviden#iate n registrul peti#iilor prin grija Compartimentului de rela#ii publice. Transferul peti&iilor Art. 55 - Petitiile gre$it adresate sunt trimise n termen de 5 zile calendaristice de la nregistrare de c tre compartimentul de rela#ii cu publicul autorit #ilor publice care au ca atribu#ii rezolvarea problemelor sesizate, urmnd ca n acela$i termen peti#ionarul sa fie n$tiin#at despre transferul peti#iei. Elementele peti&iei Art. 56 - (1) Peti#ia cuprinde urm toarele elemente: a) nume, prenume/denumirea peti#ionarului; b) domiciliul/sediul peti#ionarului sau adresa de po$t electronic dac se solicit r spuns pe aceast cale; c) denumirea autorit #ii publice. d) obiectul peti#iei $i justificarea acesteia; e) semn tura peti#ionarului sau a reprezentantului s u legal (cu excep#ia cazului cnd peti#ia este trimis prin po$t electronic ). (2) n vederea facilit rii exercit rii dreptului de peti#ionare, autorit #ile publice sunt obligate s ofere peten#ilor formulare de peti#ionare n domeniile de competen# , att n format electronic, prin intermediul paginii de internet proprie, ct $i n format tip rit, prin intermediul compartimentelor de rela#ii publice.

12

(3) Peti#ia va fi nso#it , dup caz, de mputernicirea dat reprezentantului legal, dac este cazul, de documente sau dovezi prev zute de reglement rile legale n vigoare sau socotite utile de c tre peti#ionar pentru sus#inerea peti#iei. Sanc&iuni pentru lipsa elementelor peti&iei Art. 57 - (1) Petitiile anonime sau nesemnate nu se iau n considerare $i se claseaza, exceptnd cazul cnd semnaleaz nc lc ri ale legii. (2) Peti#iile care nu con#in datele de contact ale peti#ionarului pot fi respinse de la nregistrare dac sunt depuse personal. n cazul n care sunt trimise prin po$t , r spunsul este ndosariat $i arhivat conform legii, pentru a fi comunicat peti#ionarului n cazul n care acesta $i precizeaz datele de contact sau se prezint personal la sediul autorit #ii publice.

Capitolul II Incidente $i drepturi procedurale


Conexarea procedurilor Art. 58 - (1) n cazul n care drepturile sau interesele legitime, respectiv obliga#iile care sunt obiectul diferitelor proceduri administrative ini#iate n fa#a aceleia$i autorit #i publice, au la baz aceea$i situa#ie de fapt sau acela$i temei juridic, procedurile pot fi conexate, chiar dac scopul lor este diferit. (2) n cazul n care un petitionar adreseaz aceleia$i autorit #i publice mai multe peti#ii cu acela$i obiect, acestea se conexeaz , petentul urmnd sa primeasc un singur r spuns care trebuie sa fac referire la toate petitiile primite. (3) Dac dup trimiterea r spunsului se prime$te o noua peti#ie de la acela$i petitionar ori de la o autoritate publica gre$it sesizat , cu acela$i obiect, aceasta se claseaza, la num rul ini#ial f cnduse men#iune despre faptul ca s-a r spuns. Suspendarea procedurii administrative Art. 59 - (1) Dac decizia n cadrul unei proceduri administrative depinde de un act sau o opera#iune preliminar a unei alte autorit #i publice, a p r#ii sau a unei alte persoane fizice sau juridice, autoritatea public suspend procedura administrativ pn la primirea actului sau efectu rii opera#iunii, dar nu mai mult de 5 zile lucr toare de la data comunic rii suspend rii. Suspend rile multiple sunt admisibile numai dac sunt ntemeiate pe motive care nu puteau fi prev zute cu ocazia primei suspend ri, $ i nu duc de drept la prelungirea termenului general de finalizare a procedurii administrative. (2) Suspendarea se comunic procedura. p r#ii de c tre autoritatea public /persoana care conduce

(3) Nerespectarea termenului de trimitere a actului sau de efectuare a opera#iunii confer posibilitatea autorit #ii publice/personei care conduce procedura s decid asupra chestiunii preliminare conform propriilor evalu ri $ i cu bun credin # , urmnd ca procedura s fie continuat pe baza acestei decizii. Decizia are efect doar n cazul care face obiectul procedurii, nu $ i asupra unor cazuri similare. Dac actul sau opera#iunea sunt trimise cu dep $ irea termenului legal, ele pot fi luate n considerare dac nu afecteaz finalizarea n termenul legal a procedurii administrative. (4) n cazul n care pe parcursul derul rii procedurii administrative se intenteaz o ac #iune judec toreasc cu acela$ i obiect, suspendarea intervine de drept odat cu sesizarea instan #ei

13

$ i nceteaz odat cu solu #ionarea cauzei prin hot rre judec toreasc definitiv , dac prin hot rrea judec toreasc nu se decide altfel. Accesul p$r&ii la documente Art. 60 - Autorit #ile publice sunt obligate s permit p r#ilor unei proceduri administrative accesul la documentele relevante pentru procedur , dac acest lucru este necesar pentru stabilirea sau ap rarea drepturilor sau intereselor legitime ale acestora. Modificarea peti&iei Art. 61 - (1) Partea poate modifica peti#ia ini#ial sau peti#iile depuse n cadrul procedurii pn la finalizarea acesteia, cu excep#ia obiectului acesteia. n acest caz, termenul de finalizare a procedurii nu se modific . (2) n cazul modific rii obiectului peti#iei, aceasta va fi considerat ca o nou peti#ie. Renun&area la procedur$ Art. 62 - (1) Partea care a ini#iat procedura poate retrage peti#ia ini#ial , pn la finalizarea procedurii. Procedura va fi declarat finalizat prin renun#are, cu excep#ia cazului n care exist obliga#ia continu rii ei din oficiu, iar celelalte p r#i vor fi informate despre aceasta. (2) n cazul n care partea care a ini#iat procedura nu prezint documentele, dovezile solicitate de autoritatea public n termenele stabilite de aceasta, $i nu exist temeiuri de suspendare a procedurii sau de repunere n termen, autoritatea public poate constata renun#area tacit la procedur .

Capitolul III Investiga ii


Investiga&ii Art. 63 - (1) P r#ile procedurii vor expune n scris aspectele de fapt pe care se ntemeiaz peti#ia lor n mod clar, concis $i cu bun credin# . Expunerea verbal va fi consemnat n scris. (2) Autoritatea public trebuie s stabileasc din oficiu aspectele de fapt ale cauzei care face obiectul procedurii, f r a se limita la dovezile $i sus#inerile p r#ilor. Pentru aceasta, va stabili n mod independent scopul investiga#iilor ce trebuie intreprinse $i tipul acestora. (3) Investiga#iile nu sunt necesare: a) atunci cnd aspectele de fapt sunt dovedite temeinic de c tre p r#ile procedurii $i nu exist obiec#ii; b) n cazul n care aspectele de fapt sunt informa#ii general cunoscute $i acceptate; c) atunci cnd aspectele de fapt sunt informa#ii ce rezult din studii, cercet ri, statistici cu caracter public, cu condi#ia ca aceste surse s fie indicate $i accesibile publicului; d) n cazul unor proceduri cu caracter de urgen# , ntemeiate pe interesul public, dac aspectele de fapt au fost stabilite $i nu sunt evident contestabile. Citarea Art. 64 - (1) Autoritatea public ce conduce procedura poate cita orice persoan a c rei prezen# este necesar n vederea derul rii procedurii $i care are domiciliul sau reziden#a n aria sa de competen# teritorial . n acest caz se aplic regulile de citare din Codul de procedur civil (art.87 $i urm toarele).

14

(2) n vederea asigur rii eficien#ei procedurii, p r#ile sau alte persoane nu trebuie citate la sediul autorit #ii publice dect n cazurile n care este absolut necesar pentru derularea procedurii. Atunci cnd se solicit declara#ii, peti#ii sau alte documente scrise, aceste vor fi trimise prin po$t electronic , po$t sau alte mijloace de comunica#ie.

Capitolul IV Probele
Strngerea 'i evaluarea probelor Art. 65 - (1) Autoritatea public va stabili aspectele de fapt prin orice mijloace considerate adecvate. Acestea pot fi: a) culegerea informa#iilor de orice fel, b) audierea participan#ilor, martorilor $i exper#ilor, sau solicitarea unor declara#ii scrise din partea acestora; c) ob#inerea unor documente sau alte mijloace de stocare a informa#iei; d) investigare la fa#a locului. (2) Faptele cunoscute autorit #ii publice sau general cunoscute, respectiv cele pe care legea le prezum , nu trebuie dovedite, ns poate fi dovedit inexisten#a lor sau aspecte particulare care le circumstan#iaz . (3) Autoritatea public ce conduce procedura decide cu bun credin# $i motivat ce probe sunt admise n cadrul procedurii, respectiv motivele pentru respingerea celorlalte. (4) Situa#iile negative (inexisten#a unei mprejur ri) nu trebuie dovedite, cu excep#ia cazurilor prev zute expres de lege. Partea va da o declara#ie pe propria r spundere sub sanc#iunea prev zut de Codul penal cu privire la inexisten#a mprejur rii. Prezentarea probelor n fa&a altei autorit$&i publice Art. 66 - (1) Dac prezentarea probelor n fa#a autorit #ii care conduce procedura nu este posibil datorit costurilor mari pe care le implic , ele pot fi prezentate n fa#a unei alte autorit #i publice. (2) Prezentarea probelor n fa#a autorit #ilor publice str ine va fi realizat prin grija Ministerului Afacerilor Externe $i a Ministerului Justi#iei, care au obliga#ia de a asista, la cerere, autoritatea public sau persoana care conduce procedura. Documente doveditoare Art. 67 - (1) Autoritatea public poate solicita orice certificate, adeverin#e sau alte documente relevante pentru derularea procedurii administrative. P r#ile pot solicita, de asemenea, autorit #ii publice s ia n considerare orice documente considerate relevante. (2) Orice documente necesare derul rii procedurii se prezint la sediul autorit #ii publice n original $i copie, caz n care autoritatea public va certifica copiile $i va restitui originalele. Documentele pot fi prezentate $i n copie legalizat , caz n care originalul nu este necesar. Dac peti#ia se trimite prin po$t sau fax, documentele de sus#inere trebuie ata$ate n copie legalizat . Dac peti#ia se trimite prin po$t electronic , documentele nso#itoare se trimit prin alte mijloace de comunicare (fax, po$t , depunere direct la autoritatea public prin reprezentant), cu aplicarea acelora$i reguli. (3) Autorit #ile publice nu pot pretinde alte acte sau nscrisuri doveditoare dect cele necesare n mod real derul rii procedurii conform legii.

15

(4) Certificatele, adeverin#ele $i alte documente emise de autorit #ile publice cu privire la fapte/situa#ii care rezult din arhivele acestora sunt probe n procedura administrativ . Alte documente, privind fapte/situa#ii care nu rezult din arhivele autorit #ilor publice emitente, nu sunt obligatorii pentru autoritatea public ce conduce procedura. Aceasta va investiga din nou faptele/situa#iile sus#inute de aceste documente. Orice autoritate public este autorizat s certifice/legalizeze copii de pe documentele emise, n vederea utiliz rii lor ntr-o procedur administrativ . (5) Certificatele, adeverin#ele $i alte documente relevante pentru o procedura administrativ n derulare trebuie eliberate de c tre autorit #ile competente de ndat sau n maxim 3 zile lucr toare de la solicitare, dac legea nu prevede alt termen. Dac partea consider c certificatul sau adeverin#a nu este n concordan# cu arhiva autorit #ii publice, poate cere modificarea sa de ndat . Martori Art. 68 - (1) Martor poate fi orice persoan capabil s observe un fapt care are leg tur cu obiectul procedurii $i s comunice acea observa#ie. Regulile Codului de procedur civil privind martorii se aplic n mod corespunz tor. (2) Orice person citat ca martor este obligat s se prezinte n fa#a autorit #ii publice care conduce procedura $i depun m rturie despre faptele cunoscute. (3) Martorii sunt audia#i separat, f r prezen#a celorlal#i martori. Martorii audia#i nu pot p r si locul audierii nainte ca to#i martorii care ar putea fi influen#a#i n m rturia lor s fi fost audia#i. (4) Martorii au dreptul la decontarea cheltuielilor de deplasare dac este cazul, $i a timpului afectat procedurii administrative. Pentru timpul afectat procedurii administrative, martorii vor primi o indemniza#ie orar de 5 % din salariul minim brut pe economie, pl tibil din bugetul autorit #ii publice care conduce procedura. (5) Dispozi#iile privind dovada cu martori (art.186-200) din C. Pr. Civ. se aplic n completarea dispozi#iilor prezentului articol. Declara&ia p$r&ii ca prob$ Art. 69 - (1) Dac nu exist o modalitate alternativ de a stabili o anumit mprejurare, situa#ie, fapt n cadrul procedurii administrative, sau dac modalitatea alternativ a e$uat sau implic costuri dispropor#ionate, o declara#ie n scris pe proprie r spundere a p r#ii poate fi folosit ca prob . (2) Declararea unor fapte/situa#ii/mprejur ri neadev rate atrage r spunderea p r#ii n conformitate cu legea penal . Exper&i Art. 70 - (1) Cnd pentru l murirea unor mprejur ri de fapt autoritatea public are nevoie de opinia unor speciali$ti, va numi, la cererea p r#ilor ori din oficiu, unul sau trei exper#i, dintre personale cu competen# recunoscut n domeniu, stabilind punctele asupra c rora ei urmeaz sa se pronun#e $i termenul n care trebuie sa efectueze expertiza. (2) Exper#ilor li se aplic n mod corespunz tor incompatibilit #ile prev zute la art.33 (3) Expertiza are valoare de opinie. Autoritatea public este obligat s motiveze decizia final luat cu nerespectarea opiniei de specialitate rezultat din expertiz . (4) Dispozi#iile art.68 alin.4 se aplic n mod corespunz tor. Autoritatea public poate m ri suma indemniza#iei n func#ie de complexitatea expertizei $i de tarifele orare stabilite de organiza#iile profesionale din domeniul de expertiz , acolo unde acestea exist . (5) Dispozi#iile art.201-214 din Codul de procedur civil privind expertiza $i ale OG 2/2000 se

16

aplic n completarea dispozi#iilor prezentului articol. Cercetarea la fa&a locului Art. 71 - (1) Cercetarea la fa#a locului poate fi realizat dac este necesar stabilirea unor fapte, mprejur ri, situa#ii, sau pentru clarificarea unor circumstan#e relevante. (2) P r#ile procedurii au dreptul de a asista la cercetare, al turi de persoanele desemnate de autoritatea care conduce procedura. (3) Proprietarul sau posesorul bunurilor, terenurilor sau cl dirilor asupra c rora are loc cercetarea sau unde se g se$te obiectul cercet rii are obliga#ia de a colabora n vederea realiz rii acestora.

Capitolul V Audierea p!r ii


Audierea p$r&ii Art. 72 - (1) nainte de a adopta/emite un act administrativ individual creator de obliga#ii pentru o parte a procedurii, partea are dreptul de a fi audiat n leg tur cu faptele $i circumstan#ele relevante pentru actul ce urmeaz a fi emis/adoptat. Concluziile audierii sunt consemnate n scris $i ata$ate dosarului procedurii. Audierea poate fi nlocuit , cu acordul p r#ii, cu o declara#ie scris a acesteia. (2) Autoritatea public trebuie s ia n considerare concluziile audierii, iar n motivarea actului emis/adoptat s fac referire $i la motivele nerespect rii acestora, dac este cazul. (3) Audierea nu este necesar : a) cnd actul este exclusiv avantajos pentru parte, $i nu exist p r#i cu interese opuse care s fie afectate prin act. b) adoptarea/emiterea actului este urgent datorit interesului public $i a riscului major ce l-ar presupune neadoptarea. n acest caz, audierea trebuie realizat $i consemnat n maxim 5 zile de la emiterea/adoptarea actului. Dac n urma audierii se consider c actul trebuie modificat $i acest lucru este posibil, actul va fi modificat cu luarea n considerare a audierii sau declara#iei p r#ii. Audierea ulterioar poate fi realizat $i cu ocazia solu#ion rii recursului administrativ, dac acesta a fost exercitat. c) trebuie emise/adoptate acte de executare silit . (4) n cazul n care audierea nu este realizat cu respectarea dispozi#iilor prezentului articol, actul este lovit de nulitate.

Capitolul VI Comunicarea n cadrul procedurii


Modalit$&i de comunicare 'i notificare Art. 73 - (1) Notific rile $i comunicarea documentelor c tre p r#ile procedurii $i al#i participan#i sunt realizate n orice form de comunicare adecvat , rapid $i economic . Comunicarea prin mijloace electronice are prioritate, dac este adecvat obiectului comunic rii. (2) Autorit #ile publice trebuie s se asigure c participan#ii la procedur indic o modalitate principal de comunicare n cadrul procedurii, precum $i modalit #i alternative.

17

(3) Notific rile $i actele emise din oficiu de c tre autorit #ile publice trebuie comunicate personal p r#ii interesate, prin curier sau po$t cu confirmare de primire, n cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 5 zile calendaristice de la emitere/adoptare. Comunicarea este probat de semn tura p r#ii sau a reprezentantului acesteia, respectiv prin conformarea de primire. (4) Dac modalit #ile de comunicare prev zute la alin.3 nu sunt posibile datorit necunoa$terii adresei p r#ii, autoritatea public va afi$a pe pagina de internet $i la sediu un anun# privind existen#a unui document sau unei notific ri pe numele p r#ii. Comunicarea se consider realizat dup expirarea unui termen de 20 de zile de la afi$ are. (5) Comunicarea $i notificarea trebuie realizate cu respectarea dispozi#iilor Codului de procedur civil privind comunicarea actelor de procedur (art.85-100), care se aplic n completarea dispozi#iilor prezentului cod. Limba procedurii Art. 74 - (1) Peti#ia $i alte documente din cadrul procedurii se redacteaz , de regul , n limba romn . (2) Peti#ia $i alte documente relevante pentru procedur redactate ntr-o limb str in trebuie s fie nso#ite de o traducere autorizat n limba romn . Procedura va fi condus n limba romn , iar p r#ii i va fi asigurat un translator. Actele sau opera#iunile prin care se finalizeaz procedura vor fi redactate n limba romn $i le poate fi ata$at o traducere autorizat n limba p r#ii. (3) n unit #ile administrativ-teritoriale n care cet #enii apar#innd unei minorit #i na#ionale au o pondere de peste 20% din num rul locuitorilor, peti#iile $i alte documente de procedur adresate autorit #ilor administra#iei publice locale $i deconcentrate pot fi formulate, verbal sau scris, $i n limba minorit #ii respective. De asemenea, procedura va fi condus , la cerere, n limba minorit #ii n cauz . Actele $i documentele prin care se finalizeaz procedura vor fi redactate n limba romn $i n limba minorit #ii respective.

Capitolul VII Costurile procedurii


Costurile procedurii Art. 75 - (1) P r#ile procedurii $i suport propriile cheltuieli n cadrul procedurii. (2) Peti#ionarii $i alte p r#i vor suporta costul peti#ion rii $i a particip rii n cadrul procedurii, iar autoritatea public ce conduce procedura va suporta costurile aferente derul rii procedurii. (3) Exper#ii $i martorii vor fi compensa#i pentru cheltuielile lor de c tre autoritatea public ce conduce procedura, conform prevederilor prezentului cod $i, n completare, ale Codului de procedur civi . (4) Costurile cu traduc torii autoriza#i externi, atunci cnd traducerea nu poate fi asigurat de c tre personalul autorit #ii publice, sunt suportate de c tre aceasta din urm . Taxe Art. 76 - (1) Pentru derularea unei proceduri administrative $i emiterea/adoptarea unui act sau realizarea unei opera#iuni pot fi solicitate taxe dac sunt prev zute prin legi speciale. Prin acte administrative pot fi stabilite taxe numai dac sunt echitabile $i rezonabile. (2) Taxele solicitate peti#ionarilor pot avea ca scop strict acoperirea cheltuielilor efective ale autorit #ii publice n cadrul procedurii administrative.

18

(3) Chiar $i n cazul taxelor prev zute n legi speciale, autorit #ile publice pot acorda scutiri de la plata unor taxe datorate pentru proceduri administrative, atunci cand plata taxei este singurul impediment pentru persoana fizic n cauz de a beneficia de un serviciu public sau de a-$i valorifica un drept fundamental. (4) Nu pot fi percepute taxe pentru exercitarea atribu#iilor autorit #ilor publice care trebuie realizate din oficiu sau n mod obligatoriu. Costul accesului la informa&iile de interes public Art. 77 - (1) Accesul la informa#iile de interes public este gratuit. Nu pot fi solicitate sume pentru activitatea de identificare $i analiz a informa#iilor publice solicitate. (2) n cazul n care solicitarea de informa#ii implica realizarea de copii de pe documentele de#inute de autoritatea publica, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, astfel : a) primele 30 de pagini sunt gratuite, iar costul celorlalte copii va fi determinat prin raportare la pre#ul cu care este achizi#ionat hrtia A4 prin achizi#ie public . Costul paginii A4 se stabile$te, anual, prin act administrativ al conduc torului authorit #ii sau institu#iei publice. b) dac prin aproximarea volumului materialului de multiplicat se apreciaz c suma ce ar trebui platit de solicitant dep $e$te 10% din salariu minim brut pe economie, autoritatea public va informa solicitantul despre costul copierii $i va continua copierea numai n urma acceptului n scris sau prin po$t electronic a solicitantului. (3) Costurile trimiterii informa#iilor publice furnizate prin po$t electronic , fax, telefon, po$t sau prin mijloace de stocare electronice (discheta, CD) expediate prin po$t sunt suportate de autoritatea public .

Capitolul VIII Finalizarea procedurii administrative


Finalizarea procedurii administrative Art. 78 - Procedura administrativ se finalizeaz prin efectuarea unei opera#iuni administrative sau prin emiterea/adoptarea unui act administrativ, respectiv ncheierea unui contract administrativ. Acordul de mediere Art. 79 - (1) Dac dou sau mai multe p r#i cu interese opuse particip n cadrul procedurii, autoritatea public va ncerca pe tot parcursul acesteia s le determine la ncheierea unui acord de mediere, total sau doar asupra unor aspecte disputate. (2) Este nul acordul de mediere contrar interesului public sau care afecteaz ter#e p r#i. (3) Autoritatea public constat semnarea acordului de mediere $i face men#iune despre acord n actul administrativ de finalizare a procedurii. (4) n cazul n care p r#ile cu interese opuse apeleaz la un mediator, n condi#iile Legii nr.192/2006 privind medierea $i organizarea profesiei de mediator, procedura administrativ se suspend la cererea acestora pn la finalizarea medierii,dar nu mai mult de 10 zile calendaristice. Dac autoritatea public ce conduce procedura accept rezultatul medierii, face men#iune despre aceasta n actul administrativ de finalizare a procedurii. (5)Dispozi#iile prezentului articol nu sunt aplicabile pentru ncheierea contractelor administrative sau n cazurile n care legea interzice, n mod expres sau implicit, ncheierea unui acord de

19

mediere.

TITLUL III ASPECTE INSTITU IONALE *I DE TRANSPAREN ! Capitolul I Compartimentul de rela ii publice
Compartimentul de rela&ii publice Art. 80 - (1) Autorit #ile publice sunt obligate s organizeze un compartiment distinct pentru rela#ii publice, care: a) asigur informarea direct a publicului $i presei n leg tur cu activitatea autorit #ii publice; comunicarea interinstitu#ional . b) asigur primirea $i nregistrarea peti#iilor; se ngrije$te de rezolvarea peti#iilor prin naintarea lor c tre compartimentele de specialitate, n func#ie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a r spunsului, astfel nct s se asigure r spunsul c tre peti#ionar n termenul legal; expediaz r spunsurile c tre peti#ionari; claseaz $i arhiveaz peti#iile. c) primesc solicitarile privind informa#iile de interes public, asigura rezolvarea solicit rilor privind informa#iile de interes public; asigur accesul liber la informa#iile de interes public din oficiu; identific $i actualizeaz informa#iile de interes public care sunt exceptate de la accesul liber, potrivit legii. d) gestioneaz pagina de internet a autorit #ii publice, organizeaz punctului de informare-documentare; $i asigur func#ionarea

e) asigur participarea publicului la $edin#ele organelor colegiale $i organizeaz dezbaterile publice. (2) Atribu#iile, organizarea $i func#ionarea compartimentelor de rela#ii publice se stabilesc, pe baza dispozi#iilor prezentului cod, prin regulamentul de organizare $i func#ionare a autorit #ii sau institu#iei publice respective.

Capitolul II Dispozi ii privind transparen a decizional!


Transparen&a prin intermediul 'edin&elor publice Art. 79 - (1) *edin&ele organelor colegiale sunt publice, cu excep&ia cazurilor cnd legea prevede altfel. (2) Autorit #ile publice au obliga#ia de a asigura condi#iile pentru participarea persoanelor interesate la $edin#ele organelor colegiale, cu respectarea urm toarelor reguli: a) anun#ul privind $edin#a publica se afi$eaz la sediul autorit #ii publice, pe pagina de internet proprie $i se transmite c tre mass-media, cu cel pu#in 3 zile nainte de desf $urare;

20

b) acest anun# trebuie adus la cunostinta cet #enilor $i a asocia#iilor legal constituite care pot prezenta sugestii $i propuneri n scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmeaz sa fie abordat n $edin#a publica; c) anun#ul va con#ine data, ora $i locul de desf $urare a $edin#ei publice, precum $i ordinea de zi. (3) Difuzarea anun#ului $i invitarea special a unor persoane la $edin#a publica se realizeaz de c tre compartimentul de rela#ii cu publicul. (4) Participarea persoanelor $i asocia#iilor interesate la $edin#ele publice se va face n limita locurilor disponibile n sala de $edin#e, iar persoana care prezideaz $edin#a publica poate acorda prioritate celor care au depus sugestii n scris relevante pentru obiectul $edin#ei. Accesul massmedia la $edin#ele publice nu poate fi limitat ca urmare a ordinii de prioritate astfel stabilite. (5) Persoana care prezideaz $edin#a publica ofer invita#ilor $i persoanelor care participa din proprie initiativa posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi. (6) Punctele de vedere exprimate n cadrul $edin#elor publice au valoare de recomandare. Transparen&a procedurii de adoptare a actelor administrative normative Art. 80 - (1) n cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte administrative normative, autoritatea public are obliga#ia sa publice un anun# referitor la aceasta ac#iune n site-ul propriu, sa-l afiseze la sediul propriu, ntr-un spa#iu accesibil publicului, $i sa-l transmit c tre mass-media centrala sau local , dup caz. Autoritatea public va transmite documentele relevante tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informa#ii. (2) Anun#ul va fi adus la cunostinta publicului cu cel pu#in 15 zile nainte de supunerea spre analiza, avizare $i adoptare de c tre autoritatea public . Anun#ul va cuprinde o nota de fundamentare, o expunere de motive sau, dup caz, un referat de aprobare privind necesitatea adopt rii actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum $i termenul limita, locul $i modalitatea n care cei interesa#i pot trimite n scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ. (3) Anun#ul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanta asupra mediului de afaceri se transmite de c tre initiator asocia#iilor de afaceri $i altor asocia#ii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, n termenul prev zut la alin. (2). (4) La publicarea anun#ului autoritatea administra#iei publice va stabili o perioada de cel pu#in 10 zile pentru a primi n scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice. (5) Proiectul de act normativ se transmite spre analiza $i avizare autorit #ilor publice interesate numai dup definitivare, pe baza observa#iilor $i propunerilor formulate potrivit alin. (4). (6) n cazul reglement rii unei situa#ii care, din cauza circumstan#elor sale excep#ionale, impune adoptarea de solu#ii imediate, n vederea evit rii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adopt rii f r consultarea prev zut de prezentul articol. (7) n cazul actelor administrative normative emise/adoptate de autorit #ile publice centrale $i care privesc n mod direct autorit #ile administra#iei publice locale, este obligatorie consultarea structurilor asociative ale acestor autorit #i - Asocia#ia Comunelor din Romnia, Asocia#ia Ora$elor din Romnia, Asocia#ia Municipiilor din Romnia, Uniunea Nationala a Consiliilor Jude#ene din Romnia $i Federa#ia Autorit #ilor Locale din Romnia. (8) Dispozi#iile prezentului articol se aplic $i n cazul ini#ierii unor contracte administrative cu impact major asupra colectivit #ii sau a unei p r#i importante a acesteia, precum $i n cazul unor acte administrative individuale care pot afecta un num r nedeterminat de persoane.

21

Dezbateri publice Art. 81 - (1) n procedura de elaborare $i adoptare a unui act administrativ cu caracter normativ, autoritatea public este obligat sa decid organizarea unei intalniri n care sa se dezbata public proiectul de act normativ sau inten#ia de atribuire a unui contract administrativ, dac acest lucru a fost cerut n scris de c tre o asocia#ie legal constituit sau de c tre o alta autoritate publica. (2) Dezbaterea public trebuie sa se desf $oare n cel mult 10 zile de la publicarea datei $i locului unde urmeaz sa fie organizate. Autoritatea publica n cauza trebuie sa analizeze toate recomand rile referitoare la proiectul de act normativ n discu#ie. (3) Proiectul de act normativ se transmite spre analiza $i avizare autorit #ilor publice interesate numai dup definitivare, pe baza observa#iilor $i propunerilor formulate.

Capitolul III Rapoarte


Raport 'i analiz$ semestrial$ Art. 82 - (1) Semestrial autorit #ile publice analizeaz activitatea proprie de solu#ionare a petitiilor, pe baza raportului ntocmit de compartimentul de real#ii cu publicul. (2) Concluziile analizei $i raportul trebuie publicate pe pagina de internet a autorit #ii publice pn cel trziu la jum tatea semestrului urm tor celui analizat. Nerespectarea acestor dispozi#ii atrage r spunderea persoanelor vinovate, n condi#iile legii. Raportul privind transparen&a Art. 83 - (1) Autorit #ile publice sunt obligate sa ntocmeasc $i sa fac public un raport anual privind transparenta decizionala, care va cuprinde cel pu#in urm toarele elemente: a) num rul total al recomand rilor primite n cadrul procedurilor de consultare public ; b) num rul total al recomand rilor incluse n proiectele de acte administrative normative $i n con#inutul deciziilor luate; c) num rul participan#ilor la $edin#ele publice; d) num rul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte administrative normative; e) situa#ia cazurilor n care autoritatea publica a fost actionata n justi#ie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi; f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cet #enii $i asocia#iile legal constituite ale acestora; g) num rul $edin#elor care nu au fost publice $i motivatia restrictionarii accesului. (2) Raportul anual privind transparenta decizionala va fi f cut public pe pagina de internet proprie, prin afi$are la sediul propriu ntr-un spa#iu accesibil publicului $i prin prezentare n $edin#a publica. Minute Art. 84 - (1) Minutele procedurii administrative reprezint documente de sintez a derul rii etapelor procedurii, care cuprind: a) etapele procedurii; b) participan#ii la procedur $i opiniile exprimate de ace$tia;

22

c) rezultatul dezbaterilor publice; d) datele de identificare a actului administrativ prin care s-a finalizat procedura, respectiv opera#iunile administrative decise a fi realizate ca finalizare a procedurii. d) votul fiec rui membru al organului colegial care a doptat actul administrativ (cu excep#ia cazului cnd votul este secret). e) persoanele care au ini#iat $i redactat actul administrativ, num rul de exemplare originale $i persoanele c rora le este comunicat. (2) Minutele sunt arhivate de autoritatea public ce a condus procedura $i, cu excep#ia informa#iilor clasificate, disponibile spre consultare la sediul autorit #ii publice. (3) Dac este necesar, $edin#ele organelor colegiale sunt nregistrate. nregistr rile sunt informa#ii de interes public, dac legea nu prevede n mod expres altfel.

Capitolul IV Regimul accesului la informa iile de interes public


Accesul liber la informa&iile de interes public Art. 85 - (1) Orice persoana are dreptul sa solicite $i sa ob#in de la autorit #ile publice informa#iile de interes public. Solicitarea informa#iilor de interes public este o peti#ie n sensul art.52. Solicitarea $i comunicarea informa#iilor de interes public se realizeaz cu respectarea dispozi#iilor privind peti#iile. Pentru a facilita redactarea solicit rii $i a reclama#iei administrative, autorit #ile publice vor pune gratuit la dispozi#ie persoanei interesate formulare-tip, att la sediu ct $i pe pagina de internet proprie. (2) Autorit #ile $i institu#iile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informa#iile de interes public solicitate n scris sau verbal. Este interzis condi#ionarea comunic rii informa#iilor publice de precizarea scopului n care aceste informa#ii sunt solicitate, cu excep#ia cazului n care aceast precizare este absolut necesar pentru identificarea informa#iei solicitate. (3) Dac n urma informa#iilor primite petentul solicita informa#ii noi privind documentele aflate n posesia autorit #ii sau a institu#iei publice, aceasta solicitare va fi tratata ca o noua peti#ie. (4) Pentru informa#iile solicitate verbal functionarii din cadrul compartimentelor de informare $i rela#ii publice au obliga#ia sa precizeze condi#iile $i formele n care are loc accesul la informa#iile de interes public $i pot furniza pe loc informa#iile solicitate. (5) n cazul n care informa#iile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este indrumata sa solicite n scris informa#ia de interes public, urmnd ca cererea sa i fie rezolvat n termenele prev zute la art. 48. (6) n cazul n care informa#ia solicitat este deja comunicat din oficiu n una dintre formele precizate la art. 86, solicitantul este informat despre acest lucru de ndat , dar nu mai trziu de 5 zile, cu indicarea sursei unde informa#ia solicitat poate fi gasita. (7) Accesul la documentele care con#in informa#ii de interes public se poate realiza $i prin consultarea lor la sediul autorit #ii publice, n puncte de informare-documentare, care sunt spa#ii special destinate acestui scop. (8) Persoanele care efectueaz studii $i cercet ri n folos propriu sau n interes de serviciu au acces la fondul documentaristic al autorit #ii publice pe baza solicit rii personale.

23

Comunicarea din oficiu a informa&iilor de interes public Art. 86 - (1) Fiecare autoritate publica are obliga#ia sa comunice din oficiu, prin grija compartimentului de rela#ii publice, urm toarele informa#ii de interes public: a) actele normative care reglementeaz organizarea $i func#ionarea autorit #ii sau institu#iei publice; b) structura organizatoric , atribu#iile departamentelor, programul de func#ionare, programul de audiente al autorit #ii sau institu#iei publice; c) numele $i prenumele persoanelor din conducerea autorit #ii sau a institu#iei publice $i ale func#ionarului responsabil cu difuzarea informa#iilor publice; d) coordonatele de contact ale autorit #ii sau institu#iei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail $i adresa paginii de Internet; e) sursele financiare, bugetul $i bilan#ul contabil; f) programele $i strategiile proprii; g) lista cuprinznd documentele de interes public; h) lista cuprinznd categoriile de documente produse $i/sau gestionate, potrivit legii; i) modalit #ile de contestare a deciziei autorit #ii sau a institu#iei publice n situa#ia n care persoana se considera v t mat n privinta dreptului de acces la informa#iile de interes public solicitate. (2) Autorit #ile publice sunt obligate sa dea din oficiu publicit #ii un raport periodic de activitate, cel pu#in anual, care va fi publicat pe pagina de internet proprie. Raportul de activitate va cuprinde: misiunea autorit #ii sau institu#iei publice, precum $i obiectivele care trebuiau atinse n perioada de raportare; indicatori de performanta, cu prezentarea gradului de realizare a acestora; scurta prezentare a programelor desf $urate $i a modului de raportare a acestora la obiectivele autorit #ii sau institu#iei publice; raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe; nerealizari, cu men#ionarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul); propuneri pentru remedierea deficien#elor. Modalit$&i de comunicare din oficiu Art. 87 - (1) Comunicarea din oficiu a informa#iilor prev zute la art.86 se realizeaz cumulativ prin: a) afi$area pe pagina de internet proprie, n sec#iunea special dedicat informa#iilor de interes public; b) afi$are la sediul autorit #ii sau al institu#iei publice sau n publica#ii proprii. Pentru accesul publicului la informa#iile de interes public difuzate din oficiu, la sediul fiec rei institu#ii sau autorit #i publice se vor organiza n cadrul compartimentelor de informare $i rela#ii publice puncte de informare-documentare. (2) n unit #ile administrativ-teritoriale n care o minoritate nationala de#ine o pondere de cel pu#in 20% din num rul popula#iei informa#iile ce se comunica din oficiu se vor difuza $i n limba minorit #ii respective. (3) Autorit #ile $i institu#iile publice au obliga#ia sa publice $i sa actualizeze anual, cel trziu pn n luna martie a fiec rui an, un buletin informativ care va cuprinde informa#iile prev zute la art.. Informa&ii exceptate de la accesul liber Art. 88 - (1) Se excepteaz de la accesul liber al cet #enilor urm toarele informa#ii:

24

a) informa#iile din domeniul ap r rii na#ionale, siguran#ei $i ordinii publice, dac fac parte din categoriile informa#iilor clasificate, potrivit legii; b) informa#iile care privesc interesele economice $i politice ale Romniei, dac fac parte din categoria informa#iilor clasificate, potrivit legii; c) informa#iile privind activit #ile comerciale sau financiare, dac publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectual ori industriala, precum $i principiului concurentei loiale, potrivit legii; d) informa#iile cu privire la datele personale, potrivit legii. e) informa#iile privind procedura n timpul anchetei penale sau disciplinare, dac se pericliteaz rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confiden#iale ori se pun n pericol viata, integritatea corporal , s n tatea unei persoane n urma anchetei efectuate sau n curs de desf $urare; f) informa#iile privind procedurile judiciare, dac publicitatea acestora aduce atingere asigur rii unui proces echitabil ori interesului legitim al oric reia dintre p r#ile implicate n proces; g) informa#iile a c ror publicare prejudiciaz m surile de protec#ie a tinerilor. (2) Protec#ia informa#iilor clasificate se realizeaz n conformitate cu Legea 182/2002 privind protec#ia informa#iilor clasificate. R spunderea pentru aplicarea m surilor de protejare a informa#iilor clasificate revine persoanelor $i autorit #ilor publice care de#in astfel de informa#ii, precum $i autorit #ilor publice abilitate prin lege sa asigure securitatea informa#iilor. (3) Informa#iile care favorizeaz sau ascund nc lcarea legii de c tre o autoritate sau o institu#ie publica nu pot fi incluse n categoria informa#iilor clasificate $i constituie informa#ii de interes public Datele personale Art. 89 - (1) Prin informa#ie cu privire la datele personale se n#elege orice informa#ie privind o persoana fizica identificata sau identificabila. (2) Informa#iile cu privire la datele personale ale cet #eanului pot deveni informa#ii de interes public numai n m sura n care afecteaz capacitatea de exercitare a unei func#ii publice, demnit #i publice respectiv unei func#ii contractuale de conducere din cadrul autorit #ilor publice. (3) Informa#iile publice de interes personal nu pot fi transferate ntre autorit #ile publice dect n temeiul unei obliga#ii legale ori cu acordul prealabil n scris al persoanei care are acces la acele informa#ii. (4) Protec#ia datelor cu caracater personal se realizeaz n conformitate cu legisla#ia special .

Capitolul V Dispozi ii speciale privind accesul mijloacelor de informare n masa la informa iile de interes public
Caracterul accesului Art. 90 - (1) Accesul mijloacelor de informare n masa la informa#iile de interes public este liber $i garantat. (2) Activitatea de culegere $i de difuzare a informa#iilor de interes public, desfasurata de mijloacele de informare n masa, constituie o concretizare a dreptului cet #enilor de a avea acces la orice informa#ie de interes public.

25

Purt$torul de cuvnt 'i conferin&a de pres$ Art. 91 - (1) Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare n masa la informa#iile de interes public autorit #ile publice au obliga#ia sa desemneze un purt tor de cuvnt, din cadrul compartimentelor de informare $i rela#ii publice. (2) Autorit #ile publice au obliga#ia sa organizeze periodic, de regula o data pe luna, conferin#e de presa pentru aducerea la cunostinta a informa#iilor de interes public, n cadrul c rora sunt obligate sa r spund cu privire la orice informa#ii de interes public. (3) Autorit #ile $i institu#iile publice au obliga#ia sa informeze n timp util mijloacele de informare n masa asupra conferin#elor de presa sau oric ror alte ac#iuni publice pe care le organizeaz $i nu pot interzice n nici un fel accesul mijloacelor de informare n masa la ac#iunile publice organizate. (4) Mijloacele de informare n masa nu au obliga#ia sa publice informa#iile furnizate de autorit #ile sau de institu#iile publice. (5) Autorit #ile publice care sunt obligate prin legea proprie de organizare $i func#ionare sa desf $oare activit #i specifice n prezenta publicului sunt obligate sa permit accesul presei la acele activit #i, n difuzarea materialelor ob#inute de ziari$ti urmnd sa se #in seama doar de deontologia profesional . Acreditarea Art. 92 - (1) Autorit #ile publice au obliga#ia sa acorde f r discriminare acreditare ziaristilor $i reprezentan#ilor mijloacelor de informare n masa. (2) Acreditarea se acorda la cerere, n termen de doua zile de la nregistrarea acesteia. (3) Autorit #ile publice pot refuza acordarea acredit rii sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care impiedica desf $urarea normal a activit #ii autorit #ii publice $i care nu privesc opiniile exprimate n presa de respectivul ziarist, n condi#iile $i n limitele legii. (4) Refuzul acord rii acredit rii $i retragerea acredit rii unui ziarist se comunica n scris $i nu afecteaz dreptul organismului de presa de a ob#ine acreditarea pentru un alt ziarist.

Capitolul VI R!spunderea n cadrul procedurii administrative


R$spunderea Art. 93 - Conduc torii autorit #ilor publice sunt direct r spunz tori de : a) buna organizare $i desf $urare a procedurii administrative, b) primirea, nregistrarea $i rezolvarea peti#iilor ce le sunt adresate, precum $i de legalitatea solu#iilor $i comunicarea acestora n termenul legal c) aplicarea dispozi#ilor privind transparen#a administrativ $i accesul la informa#iile publice. Solu&ionarea peti&iei Art. 94 - (1) Persoanele din cadrul autorit #ilor publice sunt obligate sa rezolve numai petitiile care le sunt repartizate potrivit alin. (1), fiindu-le interzis sa le primeasc direct de la peten#i, sa

26

intervin sau sa st ruie pentru solu#ionarea acestora n afara cadrului legal. nc lcarea acestor dispozi#ii constituie abatere disciplinar $i se sanc#ioneaz n condi#iile legisla#iei func#iei publice/demnit #ii publice/muncii. (2) Semnarea r spunsului se face de c tre conduc torul autorit #ii publice ori de persoana imputernicita de acesta, precum $i de $eful compartimentului de specialitate care a solu#ionat peti#ia. R spunsul va fi motivat cu respectarea regulilor generale de motivare a actelor administrative, prev zute n art.109 din prezentul Cod. Sanc&iuni Art. 95 - (1) Constituie abatere disciplinar $i se sanc#ioneaz potrivit legisla#iei func#ionarilor publici/demnitarilor publici/muncii, fapta persoanei care, din motive contrare legii, nu permite accesul persoanelor la $edin#ele publice sau impiedica implicarea persoanelor interesate n procesul de elaborare a actelor normative de interes public, n condi#iile prezentului Cod (2) Persoanele care asista la $edin#ele publice, invitate sau din proprie initiativa, trebuie sa respecte regulamentul de organizare $i func#ionare a autorit #ii publice. n cazul n care pre$edintele de $edin#a constata ca o persoana a nc lcat regulamentul, va dispune avertizarea $i, n ultima instanta, evacuarea acesteia. (3) Controlul respect rii dispozi#iilor art.86-87 privind publicarea din oficiu a informa#iilor de interes public revine Secretarului General al Guvernului, pentru autorit #ile publice centrale sau subordonate acestora, respectiv prefec#ilor, n cazul unit #ilor administrativ teritoriale $i ale autorit #ilor publice de interes local. Nerespectarea dispozi#iilor art.90 de c tre conduc torii autorit #ilor publice se sanc#ioneaz cu amend de 20% din salariul minim brut pe economie, pe zi de ntrziere. Amenda poate fi aplicat dup trecerea a 10 zile lucr toare de la notificarea autorit #ii de control, $i se face venit la bugetul de stat.

TITLUL IV PROCEDURA EMITERII/ADOPT!RII ACTELOR ADMINISTRATIVE

Capitolul I Dispozi ii generale


Acte administrative. Tipuri. Art. 96 - (1) Actul administrativ normativ se aplic tuturor situa#iilor $i persoanelor/autorit #ilor publice care intr sub inciden#a sa, definite sau identificabile pe baza unor caracteristici generale. (2) Actul administrativ individual prive$te un num r determinat de persoane/autorit #i publice $i are aplicabilitate limitat la destinatarii s i. (3) Actele administrative individuale pot fi: a) acte defavorabile - acte care impun obliga#ii, sanc#iuni, sarcini, sau afecteaz n orice fel drepturi/interese legitime ale unor persoane.

27

b) acte favorabile acte care creaz un beneficiu sau un avantaj de orice fel destinatarilor s i. (4) Actele administrative vor fi incluse ntr-una din categoriile de la alin.3 n func#ie de mprejurarea dac , prin raportare la destinatarul/destinatarii actelor, ele creeaz o situa#ie mai avantajoas sau mai dezavantajoas dect situa#ia existent nainte de adoptare/emitere. (5) Actele favorabile pentru anumi#i destinatari $i defavorabile pentru al#ii trebuie analizate prin deta$area p r#ilor respective.

Capitolul II Formalit! i procedurale necesare emiterii/adopt!rii actelor administrative


Proiectul Art.97 - Proiectele de acte administrative pot fi ini#iate de autorit #ile publice din oficiu sau la solicitarea persoanelor fizice sau juridice. Avizul Art. 98 - (1) Avizul reprezint opinia solicitat de autoritatea public competent s emit /adopte actul administrativ unei alte autorit #i publice, cu privire la legalitatea $i/sau oportunitatea emiterii/adopt rii actului, respectiv la con#inutul actului. (2) Avizul este emis n scris, trebuie motivat n drept $i n fapt, $i poate fi revocat pn la data emiterii/adopt rii actului administrativ. Tipuri de aviz Art. 99 - (1) Avizele pot fi: facultative, consultative sau conforme. Dac legea nu prevede n mod expres caracterul avizului, acesta se consider a fi consultativ. (2) Avizele sunt facultative atunci cnd ini#iatorul actului nu este obligat s le solicite. n cazurile n care avizul a fost solicitat $i ob#inut, ini#iatorul actului nu este obligat s se conformeze acestuia. (3) Avizele sunt consultative atunci cnd ini#iatorul actului administrativ este obligat s le solicite dar nu este obligat s se conformeze con#inutului acestora la emiterea/adoptarea actului administrativ. (4) Avizele sunt conforme, atunci cnd ini#iatorul actului administrativ este obligat att s le solicite, ct $i s le respecte. Avizul conform mai poart $i denumirea de acord. (5) n cazurile prev zute la alin. (2) $i (3), ini#iatorul actului, dup ob#inerea avizului, definitiveaz proiectul, re#innd sau respingnd motivat recomand rile sau observa#iile formulate de autorit #ile care avizeaz . Dac n urma recomand rilor $i observa#iilor primite, se aduc modific ri de esen# proiectului ini#ial, se vor solicita alte avize dect cele ini#iale, n func#ie de schimb rile intervenite. (6) n toate cazurile, actul administrativ poate fi emis/adoptat, dac avizul nu a fost emis n termenul prev zut de legea special sau stabilit de autoritatea public care l-a solicitat. n cazul n care nu exist un astfel de termen, se aplic termenul general prev zut n prezentul cod. (7) Responsabilitatea pentru legalitatea actului administrativ apar#ine n principal emitentului; autoritatea care avizeaz r spunde in subsidiar, pentru con#inutul avizului conform.

28

Consultarea asocia&iilor/funda&iilor Art. 100 - (1) n cazul unor acte cu caracter individual cu poten#iale efecte n domeniul de activitate al unei asocia#ii sau funda#ii nregistrate la autoritatea public , este obligatorie consultarea acestor asocia#ii/funda#ii, iar opinia lor analizat n cadrul procedurii. (2) Asocia#iile sau funda#iile care sunt interesate s fie consultate n conformitate cu dispozi#iile acestui articol vor fi nregistrate, pe baza unei cereri, ntr-un registru gestionat de c tre compartimentul de rela#ii publice, n func#ie de domeniul lor de activitate stabilit conform statutului propriu. Propunerea Art. 101 - (1) Dac legea condi#ioneaz adoptarea/emiterea unui act administrativ de formularea unei propuneri, actul administrativ va fi emis cu respectarea propunerii. (2) n acest caz, propunerea trebuie formulat , dac legea nu prevede altfel, n temenul general. (3) Refuzul explicit sau implicit de a formula propunerea, atunci cnd sunt ntrunite condi#iile legale, atrage r spunderea juridic a autorit #ii publice $i a persoanei vinovate. Tipuri Art. 102 - Formalit #ile concomitente emiterii/adopt rii actului sunt, dup caz: cvorumul, majoritatea, emiterea/adoptarea n comun, motivarea, redactarea, semnarea $i contrasemnarea. Cvorumul Art. 103 - (1) Cvorumul reprezint num rul de membri pre v zut de lege pentru ntrunirea valabil a unui organ colegial. (2) Organele colegiale lucreaz legal, de regul , n prezen#a a jum tate plus unul din membrii lor, n afara cazurilor n care legea prevede altfel. Majoritatea Art. 104 - Majoritatea reprezint num rul minim de voturi ale membrilor organului colegial necesar conform legii pentru ca actul administrativ s fie adoptat n mod valabil. Tipuri de majoritate Art. 105 - (1) Majoritatea poate fi: simpl , absolut $i calificat . (2) Majoritatea simpl reprezint cel pu#in jum tate plus unu din num rul membrilor prezen#i. (3) Majoritatea absolut reprezint cel pu#in jum tate plus unu din num rul membrilor care compun organul colegial. (4) Majoritatea calificat reprezint orice propor#ie mai mare dect majoritatea absolut , raportat la totalul membrilor organului colegial. (5) Dac legea nu prevede n mod expres majoritatea necesar pentru adoptarea actelor administrative de c tre un organ colegial, se aplic regula majorit #ii simple. (6) Dac majoritatea prev zut de lege nu poate fi ob#inut , votul este repetat pn la ob#inerea ei, cu obliga#ia persoanelor care sus#in opinia care a ntrunit cele mai pu#ine voturi de a se al tura uneia dintre opiniile care au ob#inut un num r mai mare de voturi. (7) Orice ab#inere de la vot este considerat vot negativ, cu excep#ia cazurilor cnd sunt aplicabile dispozi#iile art.105 (2). (8) n caz de egalitate de voturi, votul pre$edintelui organului colegial sau a persoanei care prezideaz $edin#a are valoare dubl , cu excep#ia situa#iei cnd votul este secret, caz n care votul se repet nc o data, egalitatea de voturi reiterat fiind echivalent cu neadoptarea deciziei.

29

(9) Votul nu este secret, cu excep#ia cazului cnd legea prevede expres acest lucru sau n cazul votului cu privire la persoane. Calculul cvorumului 'i a majorit$&ii Art.106 - (1) Calculul cvorumului $i a majorit #ii se face prin aproximare n minus, atunci cnd este cazul (ex : 4 din 7, 14 din 27). (2) La calculul cvorumului $i a majorit #ii necesare nu se iau n considerare membrii organului colegial care sunt obliga#i prin lege s se ab#in de la vot. (3) Cvorumul $i majoritatea sunt calculate cu prilejul fiec rui vot din cadrul $edin#ei organului colegial. Procesul verbal Art. 107 - Modul de ndeplinire a cerin#elor legale privind cvorumul $i majoritatea necesare adopt rii/emiterii unui act administrativ de c tre organele colegiale va fi consemnat n procesul verbal al $edin#ei, de c tre persoana care a condus $edin#a sau de alt persoan competent potrivit legii. Opiniile minoritare se consemneaz separat. Actele administrative comune Art. 108 - Actele administrative comune sunt acele acte emise/adoptate n comun de dou sau mai multe autorit #i publice. Motivarea Art. 109 - (1) Motivarea este opera#iunea administrativ prin care se expun considerentele care justific emiterea/adoptarea unui act administrativ. (2) Motivarea complet a unui act administrativ cuprinde: a) motivarea n drept - fundamentul legal al emiterii/adopt rii actului administrativ, inclusiv formele procedurale obligatorii care sus#in actul; b) motivarea n fapt oportunitatea emiterii/adopt rii actului administrativ, inclusiv modul de exercitare a puterii discre#ionare, cnd este cazul. c) n cazul actelor defavorabile, o scurt descriere a procedurii administrative care a stat la baza adopt rii/emiterii actului investiga#ii, probe, audieri, opinii ale p r#ilor contrare con#inutului final al actului, etc.) (3) Motivarea complet este obligatorie, face parte integrant din actul administrativ $i condi#ioneaz legalitatea acestuia. Motivarea ulterioar total sau par#ial a actului administrativ acoper viciul de ilegalitate din momentul n care este realizat . (4) Motivarea nu este obligatorie n cazurile n care: a) autoritatea public admite o peti#ie n totalitate, f r ca prin solu#ionare alte persoane s fie afectate n drepturile sau interesele lor legitime. b) cnd legea prevede n mod expres aceasta. Redactarea. Forma scris$ Art. 110 - (1) Actele administrative se emit/adopt n forma scris . (2) Actele administrative trebuie s cuprind obligatoriu antetul autorit #ii publice emitente/care le-a adoptat, $i s precizeze persoana juridic din care face parte autoritatea public . (3) n privin#a ini#ierii, redact rii $i structurii, actelor administrative normative li se aplic , n completare, dispozi#iile Legii 24/2000 privind normele de tehnic legislativ pentru elaborarea actelor normative, precum $i celelalte acte normative subsecvente.

30

Semnarea Art. 111 - (1) Semnarea actului administrativ se face, dup caz, de conduc torul autorit #ii publice ori de c tre mputernici#ii acestuia, respectiv de c tre persoana competent portivit legii, dup care va avea loc nregistrarea, numerotarea, datarea $i $tampilarea actului. (2) Semnarea actelor administrative este condi#ia de form obligatorie prin care se atest autenticitatea, legalitatea $i oportunitatea acestora, $i angajeaz r spunderea semnatarului pentru aceste aspecte. (3) Refuzul persoanelor competente de a semna actul adoptat n mod valabil de organele colegiale poate fi acoperit prin semnarea actului de c tre nlocuitorii desemna#i de ns $i organul de conducere colegial sau stabili#i prin lege, $i atrage r spunderea celor vinova#i. (4) Sanc#iunea lipsei semn rii este inexisten#a actului. Contrasemnarea Art. 112 - (1) Cnd legea prevede n mod expres, actele administrative vor fi contrasemnate de persoanele abilitate, pentru legalitate sau oportunitate/con#inut. (2) Contrasemnarea angajeaz responsabilitatea persoanei n cauz doar n ceea ce prive$te obiectul contrasemn rii. (3) Sanc#iunea lipsei contrasemn rii este nulitatea actului. Men&iuni obligatorii Art. 113 - Actele administrative individuale trebuie s con#in men#iuni complete privind; a) calea de atac administrativ $i/sau jurisdic#ional deschis celor v t ma#i sau celor interesa#i, b) termenul de constestare, respectiv c) autoritatea public /instan#a competent s o solu#ioneze. Tipuri Art. 114 - Sunt formalit #i procedurale ulterioare emiterii/adopt rii actului administrativ: aprobarea/ratificarea, confirmarea, comunicarea sau aducerea la cuno$tin# public , rectificarea, reconstituirea $i arhivarea. Aprobarea Art. 115 - (1) Aprobarea reprezint ncuviin#area cu sau f r observa#ii/condi#ii, dat de o autoritate public cu privire la un act administrativ emis/adoptat de c tre o alt autoritate public . (2) Aprobarea este obligatorie numai n cazurile expres prev zute de lege $i se realizeaz n scris, n termenul general de r spuns la peti#ii, socotit de la solicitare. (3) Necomunicarea n termenul legal a r spunsului la solicitarea de aprobare echivaleaz cu aprobarea implicit (tacit ) a actului administrativ. (4) Actele supuse aprob rii produc efecte juridice numai de la data aprob rii lor. (5) Actele supuse aprob rii trebuie s con#in o rubric destinat observa#iilor sau circumstan#ierii efectelor juridice. Confirmarea Art. 116 - (1) Confirmarea reprezint opera#iunea de validare a unui act administrativ, realizat n scopul de a-i acoperi eventualele vicii de form sau de procedur neesen#iale. (2) Sunt vicii neesen#iale acelea care nu au influen#at voin#a autorit #ii publice sau care nu afecteaz drepturile persoanelor.

31

(3) Viciile de fond sau de competen# nu pot fi acoperite. (4) Actele administrative confirmate produc efecte juridice de la data intr rii lor n vigoare. Comunicarea Art. 117 - (1) Actele administrative cu caracter individual se comunic persoanelor c rora li se adreseaz n termen de maxim 5 zile calendaristice de la data adopt rii/emiterii, respectiv aprob rii/confirm rii lor, cu excep#ia cazurilor n care legea prevede altfel. Dovada comunic rii actului administrativ individual revine autorit #ii publice care a emis/adoptat actul. Modalit #ile de comunicare sunt cele prev zute la sec#iunea comunicarea n cadrul procedurii administrative. (2) Pentru persoanele c rora actul administrativ individual nu li se adreseaz , comunicarea reprezint efectiva luare la cuno$tin# a actului administrativ, respectiv momentul la care n mod obiectiv ar fi putut lua la cuno$tin# actul. (3) n cazul actelor administrative individuale pentru care legea impune aducerea la cuno$tin# public sub sanc#iunea inexisten#ei acestora, actul se aduce la cuno$tin# public n termenul prev zut de acest cod pentru actele normative de la aceast dat . n aceste situa#ii comunicarea actului administrativ este facultativ . Aducerea la cuno'tin&$ public$ Art. 118 - (1) Actele administrative cu caracter normativ se aduc la cuno$tin# public n termen de maxim 5 zile de la adoptare/emitere, respectiv de la aprobare/confirmare. (2) Actele administrative normative care nu se public n Monitorul oficial al Romniei, partea I, sunt aduse la cuno$tin# public , cumulativ, prin: a) publicare pe pagina de internet a autorit #ii publice; b) afi$are, timp de 30 de zile calendaristice, la sediul autorit #ii publice. (3) n cazul n care autoritatea public nu are pagin de internet proprie, actele normative se public pe pagina de internet a autorit #ii ierarhic superioare, respectiv a Consiliului jude#ean/institu#iei Prefectului n cazul autorit #ilor administra#iei publice locale autonome. (4) n cazul asocia#iilor de dezvoltare intercomunitar , pagina de internet poate g zdui actele normative emise de unit #ile administrativ-teritoriale asociate, caz n care acestea nu se mai public pe pagina de internet a Consiliului jude#ean/institu#iei Prefectului. Rectificarea Art. 119 - (1) Rectificarea este opera#iunea de ndreptare a erorilor materiale evidente (omisiuni, men#iuni gre$ite, gre$eli de redactare) din actele administrative sau opera#iunile administrative realizate n scris. (2) Pe calea rectific rii nu pot fi modificate efectele juridice ale actelor administrative. (3) Competen#a de a rectifica apar#ine doar autorit #ii care a emis/adoptat actul sau realizat opera#iunea, din oficiu sau la cererea persoanelor interesate. (4) Rectificarea produce efecte juridice de la momentul intr rii n vigoare a actului, cu respectarea drepturilor c$tigate ca urmare a interpret rilor realizate cu bun credin# pn la data rectific rii. Reconstituirea Art. 120 - (1) Reconstituirea este opera#iunea de refacere material a unui nscris administrativ, pe baza dovezilor prezentate de persoane interesate sau de autorit #i publice privind con#inutul s u.

32

(2) Dup reconstituire, autoritatea public emitent /care a adoptat actul va semna, $tampila, nregistra $i arhiva din nou actul, cu men#iunea reconstituit, $i cu precizarea modalit #ii de reconstituire. Arhivarea Art. 121 - (1) Arhivarea reprezint opera#iunea de: eviden# , inventariere, selec#ionare, p strare $i folosire a actelor $i nscrisurilor administrative create sau de#inute de autorit #ile publice. (2) Actele administrative opera#iunile administrative realizate n scris sunt supuse regimului juridic al arhiv rii n condi#iile legisla#iei specifice.

Capitolul III Adoptarea/emiterea actelor administrative


Adoptarea/emiterea actelor administrative Art. 122 - (1) Guvernul $i autorit #ile publice cu conducere colegial adopt acte administrative, iar Primul Ministru $i autorit #ile publice cu conducere unipersonal emit acte administrative. (2) Conducerea colegial este exercitat de o structur deliberativ care decide prin vot. (3) Conducerea unipersonal este exercitat de o persoan , a c rei decizie este atestat prin semn tur . Legalitatea Art. 123 - (1) Actele administrative se emit/adopt numai pe baza $i n executarea Constitu#iei, dreptului comunitar european, legilor sau a altor acte normative cu for# juridic superioar , $i trebuie s se integreze organic n sistemul legisla#iei. (2) Actele normative, pentru a c ror punere n executare se emite/adopt actul administrativ, vor fi men#ionate n formula introductiv , al turi de prevederile din actul de organizare $i func#ionare a autorit #ii publice prin care se stabile$te competen#a emiterii/adopt rii actului. (3) Actul administrativ este legal dac autoritatea emitent /care l-a adoptat a ac#ionat cu respectarea limitelor competen#ei sale, a procedurii legale de emitere/adoptare, precum $i a dispozi#iilor legale n materie. (4) Legalitatea actului este obiectiv atunci cnd se raporteaz la prevederile legale privind adoptarea/emiterea sa, respectiv subiectiv dac se raporteaz la drepturile $i interesele legitime ale persoanelor n raporturile lor cu autorit #ile publice. (5) Actele administrative beneficiaz de prezum#ia de legalitate. (6) Dac ilegalitatea afecteaz par#ial actul administrativ, dar partea afectat este esen#ial pentru existen#a actului, acesta va fi considerat n ntregime ilegal. Abuzul dreptului de apreciere Art. 124 - (1) Autorit #ile publice trebuie s ac#ioneze cu bun credin# n exercitarea dreptului de apreciere conferit prin lege, n limitele legale stabilite $i cu respectarea scopului n care acesta fost acordat. (2) Atunci cnd autoritatea public exercit dreptul de apreciere, actul administrativ sau refuzul acesteia tacit sau explicit sunt ilegale dac limitele dreptuluin de apreciere au fost dep $ite, dac autoritatea public nu $i-a exercitat dreptul de apreciere sau nu l-a exercitat n conformitate cu scopul pentru care acesta a fost acordat.

33

Momentul adopt$rii/emiterii actului Art. 125 - (1) Actul administrativ se consider adoptat/emis la data semn rii acestuia de c tre persoana competent din cadrul autorit #ii publice. (2) n cazul organelor colegiale, persoana competent s semneze actrul administrativ este pre$edintele organului colegial, respectiv persoana desemnat conform normelor de organizare $i func#ionare a organului colegial.

TITLUL V EFECTELE JURIDICE ALE ACTELOR ADMINISTRATIVE Capitolul I Intrarea n vigoare a actelor administrative
Intrarea n vigoare Art. 126 - (1) Dac legea nu prevede altfel, actele administrative intr n vigoare, devenind obligatorii $i executorii de drept n termen de 3 zile de la data comunic rii, respectiv aducerii lor la cuno$tin# public , sau la o dat ulterioar indicat n cuprinsul lor. (2) Caracterul obligatoriu reprezint obliga#ia autorit #ii emitente/care adopt autorit #i publice $i a destinatarilor/destinatarului de a-l respecta. actul, a altor

(3) Caracterul executoriu reprezint dreptul de a executa actul dar $i obliga#ia de executare, att pentru autoritatea public emitent /care l-a adoptat, ct $i pentru destinatarul/destinatarii lui. (4) Prin excep#ie de la prevederile alin (1), actul administrativ individual defavorabil care nu con#ine men#iunile prev zute la art.112, nu beneficiaz de caracter executoriu. Suspendarea carcaterului executoriu nceteaz la data complet rii sale n mod corespunz tor $i complet cu men#iunile obligatorii. Clauze adi&ionale Art. 127 - (1) Un act administrativ poate fi nso#it de clauze adi#ionale numai dac legea prevede sau cnd sunt menite s asigure ndeplinirea condi#iilor de legalitate ale actului. O astfel de clauz nu poate fi contrar scopului actului administrativ $i nu poate duce la nerealizarea acestui scop. (2) Un act administrativ poate fi: a) sub termen actul devine executoriu la o dat ulterioar intr rii n vigoare sau dup trecerea unei anumite perioade de timp, respectiv actul $i produce efectele juridice numai un anumit termen determinat. b) sub condi#ie actul devine executoriu n momentul ndeplinirii condi#iei, care poate fi un eveniment sau o mprejurare viitoare $i nesigur ; c) sub obliga#ie beneficiarul actului este obligat s realizeze, s sufere sau s se ab#in de la o anumit ac#iune.

34

Capitolul II Executarea actelor administrative


Executarea Art. 128 - (1) Executarea se realizeaz de c tre autoritatea public emitent /care a adoptat actul administrativ, dac prin lege nu se prevede altfel. Autorit #ile publice cu atribu#ii n domeniul ordinii publice sunt obligate s acorde sprijinul necesar execut rii, la cererea autorit #ii publice competente. (2) Actele administrative pot fi executate silit asemenea oric rui titlu executoriu. (3) Executarea actului administrativ poate fi suspendat n conformitate cu dispozi#iile art.187 din prezentul cod. (4) Executarea poate fi realizat $i n baza unui contract administrativ. (5) Executarea nu mai poate fi cerut dup expirarea unui termen de 3 ani de la data la care actul a devenit executoriu. Obliga&ii financiare 'i ne-financiare Art. 129 - (1) Executarea obliga#iilor ne-financiare (ac#iuni, permisiuni sau ab#ineri) va fi realizat pe cale administrativ . (2) Executarea obliga#iilor finanicare se realizeaz prin intermediul instan#elor judec tore$ti. Principiul propor&ionalit$&ii execut$rii Art. 130 - (1) Executarea se realizeaz ntr-o manier $i plin aplicarea unor mijloace care s duc la atingerea scopului f r afectarea n mod nejustificat a persoanelor asupra c rora se realizeaz executarea. (2) n zilele de duminic , s rb tori legale sau pe timp de noapte, executarea poate fi realizat doar dac exist serioase riscuri n ntrzierea ei $i numai n temeiul unui act scris al autorit #ii competente. Obiectul execut$rii Art. 131 - (1) Executarea se face mpotriva persoanei care este obligat prin act, sau mpotriva succesorilor s i legali. (2) Executarea se face din oficiu, din ini#iativa autorit #ii publice sau la cererea p r#ii interesate. Executarea obliga&iilor nefinanciare Art. 132 - (1) Executarea obliga#iilor ne-financiare este realizat prin ter#e persoane, prin amenzi sau prin utilizarea for#ei coercitive legale, n aceast ordine. (2) Atunci cnd persoana obligat la executare refuz executarea sau execut doar n parte actul administrativ, obliga#ia ne-financiar se execut prin intermediul unei ter#e persoane, dac aceast executare este posibil . (3) n cazul prev zut la alin.2, costurile execut rii vor fi suportate de persoana obligat prin act, $i vor fi stabilite prin act administrativ. Obliga#ia de acoperire a costurilor de executare este o obliga#ie finanicar , executabil cu aplicarea art.....alin.2. Executarea prin amenzi

35

Art. 133 - (1) n cazurile n care executarea prin ter#e persoane nu este posibil sau implic eforturi dispropor#ionate, autoritatea public poate aplica persoanei obligate la executare amenzi pe zi de ntrziere. (2) Amenda se stabile$te prin act administrativ $i poate fi ntre 10% $i 100% din salariul minim brut pe economie, pe zi de ntrziere. n stabilirea amenzii, este relevant $i beneficiul economic al personei obligate la executare, realizat prin neexecutarea actului. Neexecutarea timp de 10 zile lucr toare poate duce la m rirea amenzii, dac nivelul ini#ial permite. Amenda nu poate fi m rit mai mult de dou ori. (3) Amenda se face venit la bugetul autorit #ii publice competente s execute actul. (4) Amenda este obliga#ie financiar $i se execut cu aplicarea dispozi#iilor art....alin.2. Notificarea execut$rii silite Art. 134 - (1) Persoana obligat la executare va fi notificat cu cel pu#in 5 zile lucr toare nainte de nceperea execut rii. Notificarea va cuprinde modalitatea sau modalit #ile succesive de executare $i va avea ata$at actul a c rui executare se solicit . (2) Notificarea poate cuprinde un termen de executare, dup expirarea c ruia modalit #ile de executare silit devin susceptibile de aplicare. Anularea/revocarea actului executat Art. 135 - (1) Anularea sau revocarea unui act administrativ executat total sau par#ial d dreptul persoanei mpotriva c reia s-a realizat executarea de a solicita repunerea n situa#ia anterioar sau/$i desp gubiri pentru daunele cauzate prin executare. (2) Competen#a solu#ion rii acestei cereri apar#ine autorit #ii publice care a pus n executare actul sau autorit #ii ierarhic superiore, $i este asimilat recursului administrativ prealabil sesiz rii instan#ei de contencios administrativ. Contesta&ia la executare Art. 136 - (1) Persoana obligat la executare poate face contesta#ie la executare n urm toarele cazuri: a) cnd executarea a devenit imposibil ; b) cnd actul a fost desfiin#at, pe orice cale; c) cnd executarea se realizeaz cu nc lcarea principiilor prev zute n prezentul Cod sau contrar scopului actului ce se execut . (2) Contesta#ia se adreseaz autorit #ii publice care realizeaz executarea sau autorit #ii publice ierarhic superioare $i este asimilat recursului administrativ prealabil sesiz rii instan#ei de contencios administrativ.

Capitolul III Modificarea $i ncetarea efectelor juridice ale actelor administrative


Tipuri Art. 137 - Actele administrative pot fi abrogate, anulate, revocate, suspendate, modificate ori completate, sau le pot nceta efectele juridice.

36

Abrogarea Art. 138 - (1) Abrogarea reprezint ncetarea definitiv pentru viitor a efectelor actului administrativ normativ prin emiterea/adoptarea unui nou act administrativ sau prin efectul legii. n cazul actelor administrative individuale, echivalentul abrog rii este ncetarea efectelor juridice/desfiin#area actului pentru viitor. (2) Dup modul n care se dispune, abrogarea/ncetarea efectelor poate fi expres sau implicit iar, dup ntinderea efectelor pe care le produce, aceasta poate fi total sau par#ial . (3) Actele administrative individuale favorabile pot fi abrogate/lipsit de efecte pentru viitor numai dac devin ilegale prin efectul intr rii n vigoare a unei norme superioare. (4) Un act individual favorabil adoptat/emis n mod legal poate fi abrogat/lipsit de efecte pentru viitor numai dac : a) desfiin#area efectelor pentru viitor este permis administrativ; expres prin lege sau prin nsu$i actul

b) este necesar pentru prevenirea sau eliminarea unui risc serios pentru via#a sau s n tatea unei persoane, ordinea $i siguran#a public , dac nu exist o alt modalitate de ac#iune care s nu afecteze drepturile beneficiarului. Beneficiarul are dreptul la desp gubiri, n condi#iile contenciosului administrativ. d) este imperativ necesar pentru ap rarea interesului public. Beneficiarul are dreptul la desp gubiri, n condi#iile contenciosului administrativ. (5) Autorit #ile publice au obliga#ia de a abroga sau a desfiin#a pentru viitor, total sau par#ial, actele administrative afectate de actul pe care-l emit/adopt . Abrogarea/desfiin#area se realizeaz n mod expres, prin men#ionarea elementelor de identificare ale actului abrogat: tipul, num rul, data $i locul public rii sau aducerii acestuia la cuno$tin# public . (6) Cnd abrogarea nu s-a realizat expres, prevederile cuprinse ntr-un act administrativ anterior cu caracter normativ contrare unei noi reglement ri avnd aceea$i for# juridic sau o for# superioar se socotesc abrogate implicit. Prin excep#ie, actele normative care reglementeaz cu caracter general un anumit domeniu nu pot abroga dect n mod expres actele normative care reglementeaz situa#ii speciale, derogatorii, n acel domeniu. (7) n cazul actelor administrative individuale, desfiin#area efectelor pentru viitor trebuie s fie ntotdeauna expres . (8) n cazul unor abrog ri/desfiin# ri par#iale a unui act administrativ, intervenite succesiv, ultima abrogare/desfiin#are se va referi la ntregul act administrativ $i va viza toate textele scoase sau r mase n vigoare, fiind urmat de republicarea/recomunicarea ntregului act administrativ, cu o nou numerotare a articolelor, dup caz. (9) Abrogarea/desfiin#area pentru viitor a unui act administrativ are ntotdeauna caracter definitiv. Anularea unui act administrativ de abrogare/desfiin#are pentru viitor nu are ca efect repunerea n vigoare a actului administrativ abrogat/desfiin#at ini#ial. Anularea Art. 139 - (1) Anularea reprezint desfiin#area efectelor juridice ale actului administrativ ilegal, att pentru viitor, ct $i pentru trecut. (2) Anularea poate fi dispus de autoritatea public ierarhic superioar , de o alt autoritate public competent potrivit legii, respectiv de instan#a de contencios administrativ. (3) Anularea unui act administrativ individual creator de drepturi, pentru motive care nu #in de culpa destinatarului/destinatarilor lui, d dreptul acestora la ob#inerea de desp gubiri pe calea

37

contenciosului administrativ, dac s-au produs daune. Prin excep#ie, desp gubirile nu pot fi acordate dac : a) partea a ob#inut actul prin fraud ; b) partea cuno$tea ilegalitatea actului sau nu o cuno$tea datorit unei neglijen#e grave. (4) Anularea unui act administrativ de c tre autoritatea public ierarhic superioar este posibil oricnd n termenul de introducere a ac#iunii n contencios administrativ. (5) Cauzele anul rii pot fi anterioare, concomitente sau posterioare emiterii/adopt rii actului. (6) Un act administrativ care confer drepturi/avantaje materiale cu caracter de continuitate poate fi anulat numai dac : a) dreptul/avantajul material ob#inut prin act este folosit n alte scopuri dect cele prev zute n act; b) actul administrativ este sub condi#ie iar beneficiarul nu realizeaz condi#ia sau nu o realizeaz n termenul prev zut din culpa sa. (7) Desfiin#area pe orice cale a unui act de anulare nu repune n vigoare actul anulat ini#ial, cu excep#ia cazurilor cnd prin hot rrea judec toreasc sau prin lege se dispune altfel. Inexisten&a Art. 140 - (1) Inexisten#a este sanc#iunea care intervine n urm toarele cazuri: a) n cazul actelor administrative normative neaduse la cuno$tin# public , respectiv a actelor individuale necomunicate persoanelor interesate conform legii. b) n cazul actelor nesemnate. c) n cazul actelor emise /adoptate cu nerespectarea altor formalit #i procedurale, atunci cnd legea prevede sanc#iunea inexisten#ei n mod expres. d) cnd actul administrativ nu precizeaz autoritatea public emitent /care l-a adoptat. (2) Inexisten#a poate fi invocat de orice persoan interesat , chiar nainte de a fi fost constatat prin acte administrative sau hot rri judec tore$ti. (3) Un act inexistent nu beneficiaz de caracter executoriu. Revocarea Art. 141 - (1) Revocarea reprezint desfiin#area pentru trecut $i viitor a unui act administrativ ilegal , de c tre autoritatea public emitent sau care l-a adoptat. (2) Revocarea poate avea ca temei cauze anterioare, concomitente sau posterioare emiterii/adopt rii actului. (3) Un act administrativ care confer drepturi/avantaje materiale cu caracter de continuitate poate fi revocat numai dac : a) dreptul/avantajul material ob#inut prin act este folosit n alte scopuri dect cele prev zute n act; b) actul administrativ este sub condi#ie iar beneficiarul nu realizeaz condi#ia sau nu o realizeaz n termenul prev zut din culpa sa. (4) Revocarea actelor administrative este posibil oricnd n termenul de introducere a ac#iunii n contencios administrativ. (5) Prin excep#ie, sunt irevocabile: a) actele administrativ-jurisdic#ionale;

38

b) alte acte exceptate n mod expres de la revocare prin legi speciale. Restabilirea situa&iei anterioare Art. 142 - (1) Dac un act administrativ este anulat sau revocat, orice pl #i efectuate trebuie returnate. Suma de returnat este precizat n actul de desfiin#are. (2) Suma de returnat, cu excep#ia dobnzii, este stabilit cu aplicarea dispozi#iilor privind mbog #irea f r just cauz din Codul civil. Modificarea Art. 143 - (1) Modificarea const n schimbarea expres a textului unora sau mai multor prevederi ale actului administrativ $i n redarea lor ntr-o noua formulare. Modificarea poate consta $i ntr-o completare a unor dispozi#ii ale actului. (2) Procedeul de a se mentiona generic, n finalul unui act administrativ, faptul c acte neindividualizate se modifica n mod corespunz tor nu are efecte juridice. De asemenea, nu se utilizeaz , pentru a exprima o modificare, redarea doar a unor fragmente ori sintagme dintr-un text. Modificarea trebuie sa identifice n ntregime textul vizat. (3) Modificarea poate fi determinat , dup caz, de schimbarea st rii de drept sau a st rii de fapt, avute ini#ial n vedere la adoptarea/emiterea actului administrativ, $i are efecte numai pentru viitor. (4) Modificarea unui act administrativ cu caracter normativ sau individual se face de c tre emitentul actului sau de c tre autoritatea public superioar ierarhic. Actul administrativ normativ poate fi modificat doar printr-un alt act normativ de aceea$i for# juridic sau superioar , iar actul administrativ individual poate fi modificat printr-un act individual sau printr-un act normativ de aceea$i for# juridic sau superioar Condi&ii procedurale pentru modificare Art. 144 - (1) Modificarea sau completarea unui act administrativ este admis numai dac nu se afecteaz caracterul unitar al acelui act sau dac nu prive$te intreaga ori cea mai mare parte a actului n cauza; n caz contrar actul se nlocuie$te cu un nou act, urmnd sa fie n ntregime abrogat. (2) Pe data intr rii n vigoare a actului modificator, dispozi#iile acestuia se integreaz n actul modificat, nlocuind dispozi#iile care au fost schimbate. Interven#iile ulterioare de modificare sau de completare a acestora trebuie raportate tot la actul de baza. (3) Prevederile modificate sau care completeaz actul administrativ trebuie sa se integreze armonios n actul supus modific rii, asigurndu-se unitatea de stil $i de terminologie, precum $i succesiunea normal a dispozi#iilor. Tipuri de modificare Art. 145 - (1) Modificarea poate fi expres sau implicit . (2) Modificarea este expres n situa#iile n care exprim n mod explicit voin#a de a schimba un act administrativ n vigoare. (3) Modificarea este implicit numai atunci cnd rezult din reglementarea diferit dat acelora$i aspecte printr-un act ulterior de acela$i tip (normativ/individual) (4) Prin excep#ie de la dispozi#iile alin (3), actele normative care reglementeaz cu caracter general un anumit domeniu nu pot modifica dect n mod expres actele normative speciale din acel domeniu.

39

Norma derogatorie n cazul actelor normative Art. 146 - (1) Norma derogatorie este dispozi#ia dintr-un act administrativ normativ care stabile$te solu#ii juridice diferite fa# de dispozi#iile din alt act administrativ normativ, care reprezint reglementarea-cadru n materie, acesta din urma pastrandu-$i caracterul sau general obligatoriu pentru toate celelalte cazuri. (2) Derogarea se poate face numai printr-un act administrativ normativ de nivel cel pu#in egal cu cel al actului administrativ de la care se derog . Republicarea actelor normative Art. 147 - (1) Actul administrativ normativ modificat n mod substan#ial se republic avnd la baz dispozi#ia cuprins n actul de modificare, respectiv de completare. (2) n vederea republic rii actului administrativ normativ se realizeaz integrarea prevederilor modificate sau a celor de completare n ansamblul reglement rii, actualizandu-se denumirile schimbate ntre timp, cum ar fi cele ale unor institu#ii sau localit #i. (3) Republicarea actelor administrative normative modificate sau completate prin ordonan#e ale Guvernului se face dup aprobarea acestora din urma prin lege, pentru a nu se crea eventuale discrepan#e cu actul de aprobare, n cazul n care acesta aduce alte modific ri ordonan#ei supuse aprob rii. Actele cu aplicare limitat$ Art. 148 - (1) Actele administrative pot avea aplicare nelimitat , sau aplicare limitat n timp, n spa#iu sau privind obiectul lor. (2) Prin acte administrative ulterioare se poate prelungi, extinde sau restrnge durata actelor administrative temporare, precum $i a celor cu aplicare limitat n spa#iu sau privind obiectul lor. (3) Dispozi#ia de prelungire a termenului de aplicare a actului administrativ temporar trebuie sa intervin nainte de expirarea termenului $i s indice, cnd este cazul, noul termen. Suspendarea Art. 149 - (1) Suspendarea reprezint manifestarea de voin# a autorit #ii publice prin care nceteaz , temporar, efectele juridice ale actelor administrative. Este nul suspendarea unui act administrativ f r precizarea termenului de suspendare. (2) Motivele suspend rii pot fi: a) existen#a unor suspiciuni serioase $i rezonabile privind legalitatea actului administrativ; b) actul este contestat $i exist pericolul iminent al producerii unor daune prin executarea n continuare a acestuia. (3) Suspendarea actelor administrative poate avea loc din oficiu sau la cererea p r#ii interesate, iar actul de suspendare trebuie s precizeze n mod expres data de la care opereaz suspendarea, durata ei, precum $i dispozi#iile suspendate. Prelungirea suspend rii poate avea loc o singur dat . (4) Suspendarea unui act administrativ poate fi dispus de: a) autoritatea public emitent /care a adoptat actul; b) autoritatea public ierarhic superioar ; c) autoritatea public cu atribu#ii de control specializat, dac legea special prevede aceast competen# ; d) autoritatea administrativ-jurisdic#ional competent conform legii speciale;

40

e) instan#a judec toreasc de contencios administrativ, n condi#iile stabilite de partea a III-a a prezentului cod.. (5) Suspendarea poate opera $i de drept, n temeiul unei prevederi legale exprese. (6) n cazurile n care suspiciunile privind legalitatea actului administrativ nu se confirm , actul administrativ poate fi repus n vigoare chiar nainte de expirarea perioadei de suspendare. La expirarea duratei de suspendare actul administrativ sau dispozi#ia suspendat reintra de drept n vigoare. Interpretarea actelor administrative Art. 150 - (1) Clarificarea sensului unor dispozi#ii cuprinse n acte administrative se realizeaz printr-un act administrativ interpretativ de acela$i nivel cu actul vizat, prin dispozi#ii interpretative cuprinse ntr-un nou act administrativ sau prin modificarea dispozi#iei al c rui sens trebuie clarificat. (2) Interpretarea intervenita potrivit alin. (1) poate confirma sau, dup caz, infirma ori modifica interpretarile judiciare, arbitrale sau administrative, adoptate pana la acea data, cu respectarea drepturilor c$tigate.

TITLUL VI OPERA IUNILE ADMINISTRATIVE

Categorii de opera&iuni administrative Art. 151 - Opera#iunile administrative pot fi: a) acte/nscrisuri constatatoare a unor fapte administrative, cu caracter declarativ sau recognitiv certificate sau adeverin#e. Aceste opera#iuni pot fi contestate n justi#ie potrivit dispozi#iilor contenciosului administrativ sau a legisla#iei speciale care le reglementeaz , cu privire la realitatea $i corectitudinea datelor con#inute. b) formalit #i procedurale anterioare, concomitente sau posterioare emiterii/adopt rii unui act administrativ, astfel cum sunt reglementate n cap II, titlul IV din prezentul cod. Aceste opera#iuni pot fi contestate n contencios administrativ $i analizate de instan# cu privire la legalitatea lor doar odat cu actul administrativ la a c rui emitere/adoptare au servit. c) ac#iuni de aplicare concret a unor atribu#ii legale de c tre autorit #ile publice. Aceste opera#iuni nu pot fi contestate direct n contencios administrativ; persoanele care au dreptul la aceste opera#iuni pot ns contesta n condi#iile contenciosului administrativ refuzul explicit sau tacit de efectuare a opera#iunii. Actele/nscrisurile constatatoare Art. 152 - (1) Prin certificat se n#elege nscrisul/actul prin care se confirm exactitatea sau realitatea unui fapt ori se atest o anumit calitate n vederea valorific rii unor drepturi de c tre persoana care solicit eliberarea acestuia. (2) Prin adeverin# se n#elege nscrisul/actul prin care se atest un drept sau un fapt.

41

(3) Dac legea nu prevede n mod expres altfel, certificatele $i adeverin#ele se elibereaz numai la cererea scris a persoanei sau a persoanelor ndrept #ite ori a mandatarului acestora. (4) Autorit #ile publice elibereaz certificate $i adeverin#e numai n cazurile n care situa#iile sau datele a c ror confirmare se cere rezult din documentele de#inute de acestea. Certificatele $i adeverin#ele eliberate vor con#ine, n mod obligatoriu, pe lng situa#iile sau datele a c ror confirmare sau atestare se solicit , $i men#ionarea documentului din care rezult acestea. (5) Certificatele $i adeverin#ele se semneaz de c tre conduc torul autorit #ii publice ori de c tre mputernici#ii acestuia, se nregistreaz $i se dateaz , dup care se aplic $tampila institu#iei. Autorit #ile publice care elibereaz certificate $i adeverin#e vor re#ine copii de pe documentele eliberate. (6) n cazul n care eliberarea certificatelor $i a adeverin#elor este supus pl #ii anticipate a unor taxe stabilite prin reglement ri legale, n cuprinsul acestora se va face men#iune cu privire la sumele ncasate, precum $i la modalitatea de plat . (7) Nerespectarea acestor prevederi de c tre persoanele abilitate s semneze certificate sau adeverin#e atrage r spunderea disciplinar , contraven#ional , material , civil sau penal , dup caz, conform dispozi#iilor legale n vigoare. Forma opera&iunilor Art. 153 - (1) Unele opera#iuni administrative presupun forma scris (avize, aprob ri, confirm ri, certificate, adeverin#e, etc). Acestora li se aplic n mod corespunz tor regulile de la redactarea $i emiterea/adoptarea actelor administrative, precum $i regulile prev zute n legi speciale. (2) Opera#iunile administrative scrise se redacteaz n num rul de exemplare necesare, din care unul se p streaz obligatoriu n arhiva persoanei administrative emitente.

TITLUL VII CONTRACTELE ADMINISTRATIVE

Dispozi&ii generale. Definire. Art. 154 - (1) Autorit #ile publice pot ncheia contracte administrative sau contracte de drept privat. (2) Contractul administrativ reprezint acordul de voin# cu caracter bi sau multilateral, n care cel pu#in o parte este o autoritate public , prin care se urm re$te satisfacerea unui interes public $i c ruia i se aplic un regim juridic special, de drept administrativ. (3) Contractele administrative se ncheie n form scris , sub sanc#iunea nulit #ii absolute Condi&ii pentru calificarea juridic$ Art. 155 - Un contract poate fi calificat ca fiind contract administrativ dac urm toarele condi#ii: a) cel pu#in o parte contractant este o autoritate public ; b) obiectul contractului prive$te constituirea domeniului public, punerea n valoare a bunurilor/activit #ilor/servicilor proprietate publica a statului sau unit #ilor administrativ teritoriale, executarea lucr rilor de interes public, prestarea serviciilor publice, nstr inarea ndepline$te

42

bunurilor din domeniul privat al statului $i unit #ilor administrativ teritoriale, acordarea unor sume din bugetul public cu titlu nerambursabil. c) are o parte reglementar format derogatorii de la dreptul comun. Modalit$&i de calificare juridic$ Art. 156 - Calificarea unui contract ca fiind contract administrativ se poate realiza: a) expres, prin lege; b) de c tre instan#a de contencios administrativ, n cursul unui proces sau n urma unei sesiz ri cu acest obiect, prin hotrre de interpretare, n cadrul contractelor necalificiate prin lege. Efectele calific$rii juridice. Art. 157 - (1) Calificarea ca atare a unui contract administrativ are ca efect aplicarea unui regim juridic de drept administrativ, care const n: a) autoritatea public are dreptul de modificare/denun#are unilateral interven#ia instan#ei, n temeiul interesului public. a contractului, f r din clauze stabilite prin lege sau acte administrative,

b) dac legea nu prevede expres altfel, competen#a de solu#ionare a litigiilor rezultate din ncheierea, executarea $i ncetarea contractului apar#ine instan#elor de contencios administrativ. c) ncheierea, executarea $i ncetarea efectelor contractului sunt guvernate de principiul priorit #ii interesului public n fa#a celui privat. d) autorit #ile publice au obliga#ia de a desp gubi contractantul privat atunci cnd modificarea/rezilierea contractului n temeiul interesului public nu este rezultatul culpei acestuia. Cuantumul desp gubirii se stabile$te de comun acord de p r#ile contractante, n scris, pe baz de expertiz . n cazul n care p r#ile nu se n#eleg cu privire la acest cuantum, va hot r instan#a de contencios administrativ. (2) n completarea regimului juridic de drept administrativ, contractului administrativ i se aplic normele de drept privat, n m sura n care sunt compatibile cu obiectul contractului.

TITLUL VIII CONTROLUL ADMINISTRATIV

No&iune Art. 158 - (1) Controlul administrativ reprezint verificarea activit #ii administrative, realizat de autorit #ile publice din administra#ia public , n conformitate cu dispozi#iile exprese ale legii. (2) Controlul administrativ se poate declan$a din oficiu sau la cerere, (3) Controlul administrativ vizeaz legalitatea activit #ii administrative $i/sau exercitarea dreptului de apreciere a autorit #ilor publice. Principii Art. 159 - Controlul administrativ se desf$'oar$ cu respectarea urm$toarelor principii:

43

a) preeminen#a scopului corector - are ca scop n primul rnd perfec#ionarea activit #ii administrative, prin descoperirea cauzelor generatoare ale abaterilor constatate $i a solu#iilor de corectare, iar n subsidiar sanc#ionarea persoanelor vinovate. Autorit #ile sau structurile cu atribu#ii de control au competen#a, n condi#iile legii $i a regulamentului propriu de func#ionare: s dispun sau s solicite revocarea sau anularea unor acte ori opera#iuni administrative; abrogarea, modificarea sau nlocuirea actelor ori a opera#iunilor administrative considerate nelegale sau inoportune; sanc#ionarea persoanelor vinovate, luarea m surilor necesare pentru restabilirea legalit #ii. b) egalitatea de tratament - se desf $oar n mod obiectiv, fiecare autoritate public beneficiind de tratament egal. Unor situa#ii identice li se aplic solu#ii identice. c) celeritate - se desf $oar ntr-un termen rezonabil, astfel ca activitatea administrativ s nu sufere perturb ri un timp ndelungat. Controlul intern Art. 160 - Controlul intern este realizat de c tre conducerea autorit #ii publice asupra compartimentelor din structura acesteia, prive$te legalitatea ntregii activit #i administrative $i modul de exercitare a dreptului de apreciere, avnd caracter permanent. Controlul extern Art. 161 - (1) Controlul extern este exercitat de structuri specializate din afara autorit #ii publice verificate. (2) Controlul extern poate fi: a) ierarhic, exercitat de autorit #i publice ierarhic superioare, n cadrul raporturilor de subordonare existente n interiorul administra#iei publice, asupra legalit #ii activit #ii autorit #ii subordonate, precum $i asupra exercit rii dreptului de apreciere. b) de specialitate, exercitat de autorit #i publice sau structuri func#ionale cu atribu#ii de coordonare sau control ntr-un sector determinat de activitate, n cazurile $i condi#iile prev zute de lege. c) de tutel administrativ , exercitat de autorit #i publice n cazurile $i condi#iile expres prev zute de lege, asupra autorit #ilor publice locale autonome, $i prive$te legalitatea actelor/opera#iunilor acestora.

TITLUL IX C!I DE ATAC PE CALE ADMINISTRATIV! Capitolul I Recursul administrativ


No&iune Art. 162 - Recursul administrativ este reclama#ia prin care persoana interesat , respectiv persoana v t mat ntr-un drept/interes legitim printr-un act administrativ, sau prin refuzul explicit sau implicit/tacit de solu#ionare n termenul legal a unei peti#ii, se adreseaz autorit #ii publice care a emis/adoptat actul - recurs gra#ios - sau celei superioare ierarhic - recurs ierarhic, solicitnd

44

recunoa$terea dreptului sau interesului legitim lezat $i/sau, dup caz, desfiin#area total sau par#ial ori modificarea actului administrativ, emiterea unui act administrativ, efectuarea unei opera#iuni administrative, repararea prejudiciului produs. Solu&ionarea recursului. Dispozi&ii generale. Art. 163 - (1) Solu#ionarea recursului administrativ se face cu aplicarea n mod corespunz tor a dispozi#iilor procedurale specifice peti#iilor, n termenul general prev zut de prezentul cod. (2) n cazul exercit rii n acela$i timp att a recursului administrativ gra#ios ct $i a celui ierarhic, acestea se conexeaz , $i sunt solu#ionate de autoritatea public superioar ierarhic. n cazul exercit rii lor succesive, solu#ia favorabil peti#ionarului. (3) Etapele procedurii administrative ini#iate prin peti#ie se aplic $i procedurii de solu#ionare a recursului adminstrativ. Autoritatea public va apela la orice instrumente de procedur necesare pentru solu#ionarea just $i cu bun credin# a recursului administrativ. (4) Solu#ionarea recursului administrativ se realizeaz prin emiterea/adoptarea unui act administrativ sau prin efectuarea unei opera#iuni administrative. Refuzul explicit sau implicit de solu#ionare a recursului administrativ este asimilat actului administrativ. (5) Persoana care exercit recursul administrativ poate solicita instan#ei de contencios administrativ competente suspendarea actului administrativ, n condi#iile art.187 din prezentul cod. Solu&ionarea recursului gra&ios Art.164 - Solu#ionarea recursului administrativ gra#ios, presupune: a) revocarea sau abrogarea/modificarea actului administrativ, precum $i, dup emiterea/adoptarea unui alt act, legal. caz,

b) n cazul refuzului de solu#ionare a peti#iei, solu#ionarea peti#iei prin acte sau opera#iuni administrative sau exercitarea atribu#iilor legale. c) n cazul n care s-au produs daune, acordarea desp gubirilor pentru prejudiciul cauzat, pe baz de expertiz , realizat n conformitate cu dispozi#iile art.164 din prezentul cod, ale art.201-214 din Codul de procedur civil $i ale Ordonan#ei Guvernului 2/2000. Solu&ionarea recursului ierarhic Art. 165 - Solu#ionarea recursului administrativ ierarhic, presupune: a) anularea sau abrogarea/modificarea actului administrativ, precum $i, dup caz, obligarea la emiterea/adoptarea unui alt act administrativ; n cazul n care legea prevede expres, autoritatea public superioar poate emite/adopta noul act n locul celei inferioare. b) n cazul refuzului de solu#ionare a unei peti#ii, obligarea autorit #ii publice subordonate la solu#ionarea peti#iei prin acte sau opera#iuni administrative; c) n cazul n care s-au produs daune, obligarea autoritat #ii subordonate la acordarea desp gubirilor pentru prejudiciul cauzat, pe baz de expertiz , realizat n conformitate cu dispozi#iile art.164 din prezentul Cod, ale art.201-214 din Codul de procedur civil $i ale Ordonan#ei Guvernului nr.2/2000. Solu&ionarea recursului. Dispozi&ii speciale. Art. 166 - (1) Solu#ionnd recursul administrativ, autoritatea public nu poate decide n sensul agrav rii situa#iei petentului (reformatio in pejus), dac legea nu prevede n mod expres altfel. (2) Autoritatea public se poate pronun#a $i asupra acelor p r#i ale actului necontestate prin recursul administrativ.

45

(3) Legalitatea actului este analizat prin raportare la momentul recursului, acesta fiind admisibil dac actul ini#ial legal a devenit ilegal, impunndu-se abrogarea lui. (4) Dac autoritatea ierarhic superioar constat legalitatea actului dar pe temeiul altor motive dect cele precizate de c tre autoritatea emitent , admite recursul administrativ $i motiveaz din nou actul. Dac autoritatea public superioar ierarhic identific alte motive de ilegalitate dect cele invocate prin recursul administrativ, respinge recursul administrativ, dar anuleaz /revoc /modific actul din oficiu. Aceste prevederi se aplic $i n cazul refuzului nejustificat de rezolvare a peti#iei. (5) Dac autoritatea ierarhic superioar constat legalitatea actului, dar abuzul de putere discre#ionar n emiterea/adoptarea lui, poate anula actul $i obliga autoritatea public emitent la folosirea puterii discre#ionare pentru identificarea unei alte solu#ii. (6) Dac anularea/revocarea/modificarea actului administrativ contestat prin recursul administrativ ar putea aduce atingere drepturilor sau intereselor legitime ale unor ter#e persoane, este obligatorie audierea acestora nainte de solu#ionarea recursului administrativ, cu respectarea dispozi#iilor art.72. Recursul administrativ n cazul contractelor administrative Art. 167 - n cazul contractelor administrative, concilierea reglementat de Codul de procedur civil , se aplic n mod corespunz tor $i este asimilat recursului administrativ prealabil. Expertiza n cazul solicit$rii desp$gubirilor Art. 168 - (1) n cazul admiterii recursului administrativ avnd ca obiect acordarea de desp gubiri, autoritatea public va acorda desp gubirile pe baz de expertiz . (2) La cererea autorit #ii publice, instan#a de contencios administrativ competent conform p r#ii a III-a a Codului nume$te unul sau trei exper#i prin tragere la sor#i, n $edin#a publica, de pe lista ntocmit $i comunicat de c tre biroul local de expertiza, cuprinznd persoanele nscrise n evidenta celor autorizate, potrivit legii, sa efectueze expertize judiciare. (3) Instan#a stabile$te prin ncheiere termenul n care trebuie sa efectueze expertiza, care nu poate fi mai mare de 5 de zile lucr toare, $i plata exper#ilor, care va fi f cut de c tre autoritatea public . Procedura expertizei Art. 169 - (1) La efectuarea expertizei pot participa cu caracter de observator $i exper#i desemna#i de autoritatea public , respectiv persoana v t mat . (2) Exper#ii sunt datori sa se nf #i$eze naintea instan#ei spre a da l muriri ori de cte ori li se va cere, caz n care au dreptul la decontarea cheltuielilor, ce se vor stabili prin ncheiere executorie $i se vor pl ti de c tre autoritatea public . (3) Autoritatea public poate acorda desp gubirile doar n cuantumul stabilit prin expertiz . Dac una din p r#i este nemul#umit de cunatumul desp gubirilor, poate intenta ac#iune n contencios administrativ cu acest obiect. (4) n completarea dispozi#iilor speciale prev zute n prezentul cod, expertizei i se aplic dispozi#iile art.201-214 din Codul de procedur civil $i ale OG 2/2000.

46

Capitolul II Jurisdic ii speciale administrative


Jurisdic&ia administrativ$ Art. 170 - (1) Jurisdic#ia special administrativ desemneaz procedura prev zut de lege, prin care o autoritate public solu#ioneaz litigii administrative, cu respectarea unor garan#ii $i reguli specifice procedurii judiciare, $i care se finalizeaz prin emiterea unui act administrativ jurisdic#ional. (2) Jurisdictiile speciale administrative sunt facultative $i gratuite. (3) Procedura jurisdic#iei administrative se completeaz cu dispozi#iile prezentului cod. Caracteristici Art. 171 - Procedura jurisdic#iei speciale administrative are urm toarele caracteristici: a) este o procedur administrativ ; administrativ de solu#ionare a unor litigii n scute din activitatea

b) este reglementat prin legi speciale, care se completeaz cu Codul de procedur civil , n m sura n care este necesar; c) autoritatea care solu#ioneaz litigiul este independent fa# de p r#ile litigiului d) se declan$eaz prin peti#ie; e) se desf $oar cu respectarea principiului contradictorialit #ii. f) are caracter public, dac legea nu prevede n mod expres altfel. Actul administrativ jurisdic&ional Art. 172 - (1) Actul administrativ jurisdic#ional nu poate fi revocat de autoritatea emitent /care la adoptat, ci doar anulat pe calea contenciosului administrativ. (2) Procedura jurisdic#iei speciale administrative este asimilat recursului administrativ prealabil sesiz rii instan#ei de contencios administrativ.

PARTEA A III-A PROCEDURA ADMINISTRATIV! CONTENCIOAS! - CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV Capitolul I Condi ii de admisibilitate ale ac iunii n contencios administrativ
Legitimarea procesuala Art. 173 - (1) Orice persoan care se consider v t mat ntr-un drept al sau ori ntr-un interes legitim, de c tre o autoritate public , printr-un act administrativ sau prin refuzul ilegal de solu#ionare unei peti#ii, se poate adresa instan#ei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoa$terea dreptului pretins sau a interesului legitim $i, dup caz, repararea pagubei ce i-a fost cauzat .

47

(2) Orice autoritate public , respectiv asocia#iile sau funda#iile cu statut de utilitate public pot solicita instan#ei de contencios administrativ de la sediul autorit #ii publice emitente, n temeiul interesului public, anularea unui act administrativ ilegal n mod obiectiv, astfel cum este definit n Codul de procedur administrativ . (3) Legitimarea procesual n cazul cnd se solicit desp gubiri.. Legitimarea procesual$ special$ a prefectului Art. 174 - (1) Prefectul poate ataca n contencios administrativ actele emise de autorit #ile administra#iei publice locale, dac le considera ilegale, dup efecturarea recursului administrativ. Pana la solu#ionarea definitiv a cauzei, actul atacat este suspendat de drept. (2) Ac#iunea este scutit de taxa de timbru $i se judeca n regim de urgenta. Termenele de judecata nu pot fi mai mari de 10 zile. P r#ile sunt legal citate, dac cita#ia le-a fost comunicat cel pu#in cu o zi naintea judec rii. (3) Hot rrile prin care se solu#ioneaz fondul cauzei se pronun#a n ziua n care au luat sfr$it dezbaterile. n situa#ii deosebite pronun#area poate fi amnat cel mult doua zile. Legitimarea procesual$ special$ a ANFP Art. 175 - (1) Agen#ia Nationala a Func#ionarilor Publici are legitimare procesuala activa $i poate sesiza instanta de contencios administrativ competenta cu privire la: a) actele prin care autorit #ile sau institu#iile publice incalca legisla#ia referitoare la func#ia publica $i functionarii publici, constatate ca urmare a activit #ii proprii de control; b) refuzul autorit #ilor $i institu#iilor publice de a aplica prevederile legale n domeniul func#iei publice $i al func#ionarilor publici. (2) Actul atacat este suspendat de drept. (3) Agen#ia Na#ional a Func#ionarilor Publici $i Prefec#ii au obliga#ia de a colabora n vederea evit rii sesiz rii paralele a instan#ei de contencios administrativ n legatura cu actele ilegale emise de autorit #ile sau institu#iile publice locale n domeniul func#iei publice. Actele exceptate de la contenciosul administrativ Art. 176 - (1) Nu pot fi atacate n contenciosul administrativ: a) actele administrative ale autorit #ilor publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul; b) actele de comandament cu caracter militar. (2) Prin act de comandament cu caracter militar se n#elege actul administrativ referitor la problemele strict militare ale activit #ii din cadrul for#elor armate, specifice organiz rii militare, care presupun dreptul comandantilor de a da ordine subordona#ilor n aspecte privitoare la conducerea trupei, n timp de pace sau r zboi, sau, dup caz, la ndeplinirea serviciului militar. (3) Actelor administrative pentru modificarea sau desfiin#area c rora se prevede, prin lege organic , o alta procedura judiciar li se aplic , n completare, dispozi#iile prezentului Cod, $i n continuare cele ale Codului de procedur civil . (4) Actele administrative emise pentru aplicarea regimului st rii de r zboi, al st rii de asediu sau al celei de urgenta, cele care privesc ap rarea $i securitatea nationala ori cele emise pentru restabilirea ordinii publice, precum $i pentru nl turarea consecin#elor calamit #ilor naturale, epidemiilor $i epizootiilor nu pot fi atacate pe calea contenciosului administrativ, ci doar n condi#iile legisla#iei speciale n materie.

48

Recursul administrativ prealabil Art. 177 - (1) nainte de a se adresa instan#ei de contencios administrativ, persona fizic sau juridic , respectiv autoritatea public titular a ac#iunii n contencios administrativ trebuie s exercite recursul administrativ, cu respectarea dispozi#iilor prezentului Cod. (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile $i n ipoteza n care legea special prevede o procedura administrativ-jurisdic#ional , iar partea nu a optat pentru aceasta. (3) Recursul administrativ n cazul ac#iunilor care au ca obiect contractele administrative are semnificatia concilierii n cazul litigiilor comerciale, dispozi#iile din Codul de procedura civil fiind aplicabile n mod corespunz tor. (4) Persoana fizic sau juridic , respectiv autoritatea public titular a ac#iunii n contencios administrativ, dac este nemul#umit de solu#ionarea recursului administrativ sau de lipsa unei solu#ion ri n termenul legal, poate sesiza instan#a de contencios administrativ competent potrivit prezentului cod. (5) Ac#iunea n contencios administrativ poate fi intentat administrativ prealabil n urm toarele cazuri: f r exercitarea recursului

a) o ter# persoan este v t mat pentru prima dat prin actul administrativ de solu#ionare a unui recurs administrativ. b) este explicit exclus prin lege; c) este implicit exclus prin lege, prin stabilirea unor termene scurte de exercitare a ac#iunii (de maximum 20 de zile), sau prin precizarea conform c reia actul se atac direct n contencios administrativ. d) acte irevocabile n concret, potrivit dispozi#iilor prezentului cod. Obiectul ac&iunii Art. 178 - (1) Obiectul ac#iunii persoanelor fizice sau juridice v t mate n drepturile sau interesele lor legitime poate viza: a) anularea totala sau par#ial , respectiv modificarea actului administrativ b) obligarea autorit #ii publice la emiterea/adoptarea unui act admnistrativ c) obligarea autorit #ii publice la rezolvarea unei peti#ii; d) obligarea autorit #ii publice la plata unor desp gubiri pentru prejudiciul cauzat; e) obligarea autorit #ii publice prte la plata unor desp gubiri pentru ntrzierea n executarea hot rrii judec tore$ti de contencios administrativ. (2) Obiectul ac#iunii n temeiul interesului public, respectiv a autorit #ilor publice cu legitimare procesual special , poate viza: a) anularea totala sau par#ial , respectiv modificarea/obligarea la modificarea actului administrativ b) obligarea autorit #ii publice la emiterea/adoptarea unui act admnistrativ la care este obligat potrivit competen#elor legale. c) obligarea autorit #ii publice la exercitarea competen#elor legale prin opera#iuni administrative. d) obligarea autorit #ii publice la plata unor amenzi pentru ntrzierea execut rii hot rrii de contencios administrativ. (3) Instanta de contencios administrativ este competenta sa solu#ioneze litigiile care apar n fazele premerg toare ncheierii unui contract administrativ, precum $i orice litigii legate de incheierea,

49

modificarea, interpretarea, executarea si incetarea contractului administrativ. La solu#ionarea acestor litigii se va avea n vedere regula dup care principiul libert #ii contractuale este subordonat principiului prioritatii interesului public. Ac&iunile impotriva ordonan&elor Guvernului Art. 179 - (1) Persoana v t mat ntr-un drept al sau ori ntr-un interes legitim prin ordonan#e sau dispozi#ii din ordonan#e poate introduce ac#iune n desp gubiri direct la instanta de contencios administrativ, nso#it de excep#ia de neconstitu#ionalitate. (2) Instanta de contencios administrativ, dac apreciaz ca excep#ia ndepline$te condi#iile prev zute de art. 29 alin. (1) $i (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea $i func#ionarea Cur#ii Constitu#ionale, republicat , sesizeaz , prin ncheiere motivat , Curtea Constitu#ional $i suspenda solu#ionarea cauzei pe fond. (3) Instanta de contencios administrativ, dup pronun#area Cur#ii Constitu#ionale, repune cauza pe rol $i va da termen, cu citarea p r#ilor. (4) n situa#ia n care decizia de declarare a neconstitutionalitatii este urmarea unei excep#ii ridicate n alta cauza, sesizarea instan#ei de contencios administrativ se va face n condi#iile art. 178 (obiectul ac#iunii judiciare) $i ale art.183 (termenul de introducere a ac#iunii). Termenul ncepe s curg de la data public rii deciziei Cur#ii Constitu#ionale n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Ac&iunea privind actele administrativ jurisdic&ionale Art. 180 - (1) Actele administrativ jurisdic#ionale pot fi atacate direct la instanta de contencios administrativ competenta n termen de 15 zile de la comunicare, dac partea nu exercita c ile jurisdic#ional-administrative de atac. (2) Dac partea care a optat pentru jurisdic#ia administrativ special n#elege sa nu utilizeze calea administrativ jurisdic#ional de atac, va notifica aceasta organului administrativ jurisdic#ional competent. Termenul prev zut la alin. (3) ncepe sa curg de la data notific rii. (3) Dac partea care a optat pentru jurisdic#ia administrativ special n#elege sa renun#e la calea administrativ-jurisdic#ional n timpul solu#ion rii acestui litigiu, va notifica inten#ia sa organului administrativ-jurisdic#ional sesizat. Termenul prev zut la alin. (2) ncepe sa curg de la data comunic rii acestei notific ri. Ac&iunea n interpretare Art.181 - (1) Instan#a de contencios administrativ se poate pronun#a prin hot rre de interpretare asupra conflictelor de competen# administrativ , la cererea autorit #ilor publice, n temeiul art.42 din Codul de procedur administrativ . (2) Cererea se judec n procedur de urgen# . Hot rrea executorie de drept $i poate fi atacat cu recurs n termen de 5 zile de la comunicare. Recursul nu suspend executarea hot rrii judec tore$ti. Instan&a competent$ Art. 182 - (1) Instan#a de contencios administrativ desemneaz Sec#ia de contencios administrativ $i fiscal a naltei Cur#i de Casa#ie $i Justi#ie, sec#iile de contencios administrativ $i fiscal ale cur#ilor de apel $i tribunalele administrativ-fiscale. (2) Litigiile privind actele administrative emise sau ncheiate de autorit #ile publice locale $i jude#ene, precum $i cele care privesc taxe $i impozite, contribu#ii, datorii vamale $i accesorii ale acestora, de pana la 500 000 lei, se solu#ioneaz , n fond, de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau ncheiate de autorit #ile publice centrale, precum $i cele care privesc taxe $i impozite, contribu#ii, datorii vamale $i accesorii ale acestora, mai mari de

50

500 000 lei, se solu#ioneaz , n fond, de sec#iile de contencios administrativ $i fiscal ale cur#ilor de apel, dac prin lege special nu se prevede altfel. (3) Recursul impotriva sentin#elor pronun#ate de tribunalele administrativ-fiscale se judeca de sec#iile de contencios administrativ $i fiscal ale cur#ilor de apel, iar recursul impotriva sentin#elor pronun#ate de sec#iile de contencios administrativ $i fiscal ale cur#ilor de apel se judeca de Sec#ia de contencios administrativ $i fiscal a naltei Cur#i de Casa#ie $i Justi#ie, dac prin lege special organic nu se prevede altfel. (4) Reclamantul se poate adresa instan#ei de la domiciliul sau sau celei de la sediul prtului. Dac reclamantul a optat pentru una dintre instan#e, nu se poate invoca excep#ia necompetentei teritoriale. (5) Pana la constituirea tribunalelor administrativ-fiscale, litigiile se solu#ioneaz de sec#iile de contencios administrativ ale tribunalelor. Termene de introducere a ac&iunii Art. 183 - (1) Ac#iunile n contencios administrativ pot fi introduse n termen de 60 de zile calendaristice de la: a) momentul la care actul administrativ individual a devenit executoriu b) data la care actul administrativ individual devine ilegal, n cazul actelor cu executare continu sau afectate de modalit #i; c) refuzul explicit sau tacit de solu#ionare a unei peti#ii sau de exercitare a competen#ei legale. d) data ncheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii, n cazul contractelor administrative. e) n cazul persoanelor c rora nu le-a fost comunicat actul administrativ individual, de la efectiva luare la cuno$tin# actului, care nu poate dep $i un termen rezonabil de la emiterea actului. (2) n cazul ac#iunilor formulate de Prefect sau Agen#ia Nationala a Func#ionarilor Publici, termenul curge de la data cnd s-a cunoscut existenta actului ilegal. (3) Neexercitarea ac#iunii n termenul legal atrage dec derea afar de cazul cnd legea dispune altfel sau cnd partea dovede$te ca a fost mpiedicat printr-o mprejurare mai presus de vointa ei. n acest din urma caz, ac#iunea poate fi exercitat n termen de 15 zile de la ncetarea mpiedic rii; n acela$i termen vor fi ar tate $i motivele mpiedic rii. (4) Dac ntre momentul exercit rii recursului administrativ $i momentul expir rii termenului de introducere a ac#iunii de contencios administrativ sunt mai pu#in de 30 de zile calendaristice, ac#iunea se introduce n termen de 15 zile calendaristice de la solu#ionarea recursului/expirarea termenului de solu#ionare. (5) Ac#iunile viznd ordonan#ele guvernamentale $i actele administrative normative pot fi exercitate oricnd. Recursul administrativ este obligatoriu doar n cazul ac#iunii viznd actelor normative, iar ac#iunea se poate introduce numai dup solu#ionarea acestuia expres sau implicit. Termenul de dec$dere pentru desp$gubiri Art. 184 - (1) Cnd reclamantul a cerut anularea actului administrativ, f r a cere n acela$i timp $i desp gubiri, termenul de dec dere pentru cererea de desp gubiri curge de la data la care acesta a cunoscut sau trebuia sa cunoasc ntinderea pagubei. (2) Cererile privind acordarea desp gubirilor se adreseaz instan#elor de contencios administrativ competente, n termenul prev zut la art. 183 alin. (1), $i li se aplic normele prezentului cod n ceea ce prive$te procedura de judecat $i taxele de timbru. (3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica, in mod corespunzator, si contractelor administrative

51

Capitolul II Aspecte procedurale


Documentele necesare Art. 185 - (1) Reclamantul va anexa la ac#iune: a) copia actului administrativ pe care l atac (dac i-a fost comunicat) sau, dup caz, solu#ia dat peti#iei sale; b) dovada exercit rii recursului administrativ $i, dac este cazul, solu#ia primit . (2) n situa#ia n care reclamantul nu a primit nici un r spuns la peti#ia sa, va depune la dosar: a) copia peti#iei, certificat prin num rul $i data nregistr rii la autoritatea publica; b) dovada exercit rii recursului administrativ. Citarea p$r&ilor, rela&ii Art. 186 - (1) La primirea cererii, instanta va dispune citarea p r#ilor $i poate cere autorit #ii al carei act este atacat sa i comunice de urgenta acel act, mpreun cu intreaga documenta#ie care a stat la baza emiterii lui, precum $i orice alte informa#ii necesare pentru solu#ionarea cauzei. n mod corespunz tor se procedeaz n cazul refuzului de a solu#iona o peti#ie. (2) Dac autoritatea publica nu trimite n termenul stabilit de instanta documentele sau informa#iile cerute, conduc torul acesteia va fi obligat, prin ncheiere interlocutorie, sa pl teasc statului, cu titlu de amenda judiciar , 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de ntrziere nejustificat . Suspendarea execut$rii actului Art. 187 - (1) n cazuri bine justificate $i pentru prevenirea unei pagube iminente, o data cu exercitarea recursului administrativ prealabil, persoana titular a ac#iunii poate sa ceara instan#ei competente suspendarea execut rii actului administrativ pana la pronun#area instan#ei de fond. Neintroducerea ac#iunii n contencios administrativ n termen de 10 zile de la solu#ionarea explicit sau tacit a recursului administrativ prealabil are ca efect ncetarea de drept a suspend rii. (2) Suspendarea execut rii actului administrativ poate fi solicitat de reclamant $i prin cererea adresat instan#ei competente pentru anularea, n tot sau n parte, a actului atacat. n acest caz, instanta va putea dispune suspendarea actului administrativ atacat, pana la solu#ionarea definitiva $i irevocabil a cauzei. Cererea de suspendare se poate formula o data cu ac#iunea principala sau printr-o ac#iune separat , pana la solu#ionarea ac#iunii n fond sau recurs. (3) Instanta va rezolva cererea de suspendare, de urgenta, cu citarea p r#ilor. (4) Hot rrea prin care se pronun#a suspendarea este executorie de drept. Ea poate fi atacat cu recurs n termen de 5 zile de la comunicare. Recursul nu suspend executarea hot rrii judec tore$ti. (5) Prin pagub iminent se n#elege un prejudiciu material viitor, dar previzibil cu evidenta sau, dup caz, perturbarea previzibila grava a functionarii unei autorit #i publice ori a unui serviciu public. Introducerea n cauza a func&ionarului Art. 188 - (1) Cererile n justi#ie prev zute de prezenta lege vor putea fi formulate $i personal impotriva persoanei fizice care a contribuit la elaborarea/adoptarea/emiterea actului sau la ncheierea contractului, ori, dup caz, care se face vinovata de refuzul de a rezolva peti#ia, dac se

52

solicita plata unor desp gubiri pentru prejudiciul cauzat ori pentru ntrziere. n cazul n care ac#iunea se admite, persoana respectiva poate fi obligat la plata desp gubirilor, solidar cu autoritatea publica respectiv . (2) Persoana actionata astfel n justi#ie l poate chema n garan#ie pe superiorul sau ierarhic, de la care a primit ordin scris sa elaboreze/emit sau sa nu elaboreze/emit actul. Judecarea cererilor Art. 189 - (1) Cererile adresate instan#ei se judeca de urgenta $i cu prec dere n $edin#a publica, n complet de 2 judec tori. (2) Pentru cererile formulate n baza prezentei legi se percep taxele de timbru prev zute de Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modific rile $i complet rile ulterioare, pentru cauzele neevaluabile n bani, cu excep#ia celor care au ca obiect contractele administrative, care se vor taxa la valoare. (3) Hot rrile se redacteaz $i motiveaz de urgenta, n cel mult 30 de zile de la pronun#are. (4) La solutionarea cererilor in contencios administrativ, reprezentantul Ministerului Public poate participa, in orice faza a procesului, ori de cate ori apreciaza ca este necesar pentru apararea ordinii de drept, a drepturilor si libertatilor cetatenilor. Interdic&ia de retragere a ac&iunii Art. 190 - Ac#iunile introduse n temeiul interesului public, precum $i cele introduse impotriva actelor administrative normative, nu mai pot fi retrase.

Capitolul III Hot!rrea instan ei de contencios administrativ


Solu&iile pe care le poate da instanta Art. 191 - (1) Instanta, prin admiterea ac#iunii, poate, dup caz, sa anuleze, n tot sau n parte, actul administrativ, sa oblige autoritatea public la emiterea/adoptarea unui act administrativ sau la efectuarea unei opera#iuni administrative. (2) Instanta este competenta sa se pronun#e $i asupra legalit #ii opera#iunilor administrative care au stat la baza emiterii actului supus judeca#ii. (3) n cazul solu#ion rii cererii, instanta va hot r $i asupra desp gubirilor pentru daunele materiale $i morale cauzate, dac reclamantul a solicitat acest lucru. (4) Instan#a poate dispune repunerea n situa#ia anterioar , atunci cnd actul anulat a fost executat n tot sau n parte. (5) Atunci cnd obiectul ac#iunii n contencios administrativ l formeaz administrativ, n func#ie de starea de fapt, instanta poate: a) dispune anularea acestuia, n tot sau n parte; b) obliga autoritatea publica sa ncheie contractul la care reclamantul este ndrituit; c) impune uneia dintre p r#i ndeplinirea unei anumite obliga#ii; d) suplini consim# mntul unei p r#i, cnd interesul public o cere; e) obliga la plata unor desp gubiri pentru daunele materiale $i morale. un contract

53

(6) Solu#iile prev zute la alin. (1) $i la alin. (5) lit. b), c) $i e) pot fi stabilite sub sanc#iunea unei penalit #i aplicabile partii obligate, pentru fiecare zi de ntrziere. (7) In toate situatiile, instanta poate stabili, prin dispozitiv, la cererea partii interesate, un termen de executare, precum si penalitatea prevazuta la alin.6. Publicarea hot$rrii Art. 192 - (1) Hot rrile judec tore$ti definitive $i irevocabile, prin care s-au anulat acte administrative cu caracter normativ, sunt general obligatorii $i au putere numai pentru viitor. (2) Hot rrile judec tore$ti de anulare a unor acte normative se public cu respectarea acelora$i cerin#e de publicitate ca $i al adoptarea/emiterea actului administrativ n cauz . n cazul Monitorului Oficial al Romniei, Partea I, hot rrile se vor publica la sesizarea instan#ei de contencios administrativ, fiind scutite de plata taxelor de publicitate. n cazul celorlalte acte normative, autorit #ile publice ale c ror acte au fost anulate sunt obligate s publice hot rrea judec toreasc , n termen de 3 zile de la comunicarea acesteia de c tre instan#a de contencios administrativ, cu respectarea dispozi#iilor din prezentul cod referitoare la publicarea actelor normative.

Capitolul IV Excep ia de ilegalitate


Excep&ia de ilegalitate Art. 193 - (1) Legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetata oricnd n cadrul unui proces, pe cale de excep#ie, din oficiu sau la cererea partii interesate. (2) n acest caz, instanta, constatnd ca de actul administrativ depinde solu#ionarea litigiului pe fond, sesizeaz prin ncheiere motivat instanta de contencios administrativ competenta $i suspend cauza. Incheierea de sesizare a instantei de contencios administrativ nu este supusa niciunei cai de atac, iar incheierea prin care se respinge cererea de sesizare poate fi atacata odata cu fondul. Suspendarea cauzei nu se dispune in ipoteza in care instanta in fata careia s-a ridicat exceptia de nelegalitate este instanta de contencios administrativ competenta sa o solutioneze. (3) Instanta de contencios administrativ se pronun#a, dup procedura de urgenta, n $edin#a publica, cu citarea p r#ilor $i a autorit #ii publice emitente/care a adoptat actul. Solutia instantei de contencios administrativ este supusa recursului, care se declara in termen de 5 zile de la comunicare si se judeca de urgenta si cu precadere. (4) n cazul n care instanta de contencios administrativ a constatat ilegalitatea actului, instanta n fata c reia s-a ridicat excep#ia va solu#iona cauza, f r a tine seama de actul a c rui nelegalitate a fost constatat .

Capitolul V C!ile de atac


Calea ordinar$ de atac Art. 194 - (1) Hot rrea pronun#at n prima instanta poate fi atacat cu recurs, n termen de 15 zile de la comunicare

54

(2) Recursul suspenda executarea hot rrii primei instan#e $i se judeca de urgenta. (3) In cazul admiterii recursului, instanta de recurs, modificand sau casand sentinta, va rejudeca litigiul in fond, daca nu sunt motive de casare cu trimitere. Cnd hot rrea primei instan#e a fost pronun#at f r a se judeca fondul, cauza se va trimite la aceasta instanta. C$i extraordinare de atac Art. 195 - Impotriva solutiilor definitive si irevocabile pronuntate de instantele de contencios administrativ se pot exercita caile de atac prevazute de Codul de procedura civila.

Capitolul VI Executarea hot!rrii de contencios administrative


Titlul executoriu Art. 196 - Hot rrile judec tore$ti definitive $i irevocabile, prin care s-au admis/respins ac#iunile formulate potrivit dispozi#iilor prezentei legi, constituie titluri executorii. Obliga&ia execut$rii Art. 197 - (1) Executarea hot rrii definitive $i irevocabile se face n termenul prev zut n cuprinsul ei, iar n lipsa unui astfel de termen, n cel mult 30 de zile de la data r mnerii irevocabile a hot rrii. (2) n cazul n care termenul nu este respectat, se aplic conducatorului autorit #ii publice sau, dup caz, persoanei obligate o amenda de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de ntrziere, iar reclamantul are dreptul la desp gubiri pentru ntrziere. (3) Neexecutarea sau nerespectarea hot rrilor judec tore$ti definitive $i irevocabile pronun#ate de instanta de contencios administrativ $i dup aplicarea amenzii prev zute la alin. (2) constituie infrac#iune $i se sanc#ioneaz cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda de la 2.500 lei la 10.000 lei. Instanta de executare Art. 198 - (1) Instanta de executare este instanta care a solu#ionat fondul litigiului de contencios administrativ (2) Sanc#iunea $i desp gubirile prev zute la art. 24 alin. (2) se aplica, respectiv se acorda, de instanta de executare, la cererea reclamantului. Cererea este scutit de taxa de timbru. Hot rrea se ia n camera de consiliu, de urgenta, cu citarea p r#ilor. (2) Hot rrea pronun#at de instanta de executare poate fi atacat cu recurs n termen de 5 zile de la comunicare. (3) Prevederile alin. (1)-(3) se aplica, n mod corespunz tor, $i pentru punerea n executare a hot rrilor instan#elor de contencios administrativ date pentru solu#ionarea litigiilor ce au avut ca obiect contracte administrative. (4) Sanc#iunea $i desp gubirile prev zute la art.191 alin.3 $i 6 se pot solicita $i prin ac#iunea ini#ial n anulare sau obligare. n cazul ac#iunilor intentate n temeiul interesului public sau de c tre autorit #ile publice, se poate solicita doar obligarea la amend pentru ntrzierea n executare. Ac&iunea n regres Art. 199 - Conducerea autorit #ii publice se poate indrepta cu ac#iune impotriva persoanelor fizice vinovate de neexecutarea hot rrii, potrivit legisla#iei func#iei publice/muncii sau a legisla#iei speciale aplicabile demnitarilor.

55

PARTEA A IV-A DISPOZI II FINALE *I TRANZITORII

Intrarea n vigoare Art. 200 - Prezentul cod intr n vigoare n termen de 30 de zile de la data public rii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Completarea cu dreptul comun Art. 201 - n privin#a procedurii n fa#a instan#ei de contencios administrativ, dispozi#ile prezentului cod se completeaz cu dispozi#iile Codului de procedura civila, in masura in care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de putere dintre autoritatile publice, pe de o parte, si persoanele vatamate in drepturile sau interesele lor legitime, pe de alta parte. Compatibilitatea aplicarii normelor de procedura civila se stabileste de instanta, cu prilejul solutionarii cauzei. Abrogarea total$ sau par&ial$ a unor reglement$ri Art. 202 - La data intr$rii n vigoare a prezentului cod, se abrog$: a) Ordonanta Guvernului 27/2002 privind procedura de solu#ionare a peti#iilor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr. 84 din 1 februarie 2002. cu modific rile $i complet rile aduse de: Legea nr. 233 din 23 aprilie 2002; Rectificarea nr. 233 din 23 aprilie 2002. b) OG 27/2003 publicat n Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr. 291 din 25 aprilie 2003, cu modific rile $i complet rile aduse de Legea nr. 486 din 18 noiembrie 2003. c) Legea 52/2003 privind transparen#a decizional n administra#ia public , publicat Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr. 70 din 3 februarie 2003. n

d) HG 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorit #ilor administra#iei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr. 529 din 22 iunie 2005. e) OG 33/2002 privind emiterea certificatelor $i adeverin#elor de c tre autorit #ile administra#iei publice; f) Legea 544/2001 privind accesul liber la informatiile de interes public publicat n Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001, cu modific rile $i complet rile aduse de Rectificarea nr. 544 din 12 octombrie 2001; Legea nr. 371 din 5 octombrie 2006; Legea nr. 380 din 5 octombrie 2006; Legea nr. 188 din 19 iunie 2007; g) HG 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa#iile de interes public h) HG nr. 878 din 28 iulie 2005 privind accesul publicului la informa#ia privind mediul, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr. 760 din 22 august 2005, se modific dup cum urmeaz : art.2 pct.2 se abrog ; art.4 se abrog ; capitolul IV se abrog . i) Art.22 alin.3,4 $i 5 din Legea 188/1999 republicata n publicat n Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr. 365 din 29 mai 2007. k) art.10 alin.6 $i art.83 alin.2 din Legea nr.351/2004, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modific rile $i complet rile aduse de: Ordonan#a de urgen# a Guvernului nr. 116 din 14 iulie 2005; Legea nr. 288 din 11 octombrie 2005; Ordonan#a de urgen# a Guvernului nr. 33 din 4 mai 2007.

56

l) art.22 alin.3 din Legea nr.51/2006, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr. 254 din 21 martie 2006. n) art.9 alin.10 din Legea nr.13/2007, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, cu modific rile $i complet rile aduse de Ordonan#a de urgen# a Guvernului nr. 33 din 4 mai 2007. m) art.81 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativ pentru elaborarea actelor normative, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, partea I, nr. 777 din 25 august 2004, cu modific rile $i complet rile aduse de: Legea nr. 49 din 13 martie 2007; Legea nr. 173 din 12 iunie 2007. Dispozi&ii tranzitorii Art. 203 - (1) n vederea aplic rii dispozi#iilor privind transparen#a $i comunicarea n activitatea administrativ , autorit #ile publice au obliga#ia ca n termen de 6 luni de la intrarea n vigoare a Codului, s -$i realizeze pagini de internet proprii sau mpreun cu alte autorit #i publice. (2) R spunderea pentru aplicarea dispozi#iilor alin.1 apar#ine, n cazul paginilor de internet ale unit #ilor administrativ teritoriale primarilor $i pre$edin#ilor consiliilor jude#ene. n cazul autorit #ilor publice, r spunderea revine conduc torilor acestora. (3) Nerespectarea dispozi#iilor alin.1 se sanc#ioneaz cu amend de 20% din salariul minim brut pe economie, pe zi de ntrziere. Amenda se face venit la bugetul de stat. Competen#a de sanc#ionare apar#ine Secretarului General al Guvernului, pentru autorit #ile publice centrale sau subordonate acestora, respectiv Prefec#ilor, n cazul unit #ilor administrativ teritoriale $i ale autorit #ilor publice de interes local. (4) Cauzele aflate pe rolul instan#elor la data intr rii n vigoare a prezentului cod vor continua sa se judece potrivit legii aplicabile n momentul sesiz rii instan#ei. Corelarea terminologica Art. 204 - Ori de cte ori ntr-o lege special anterioar codului se face trimitere la legile abrogate prin cod, trimiterea se va socoti facuta la dispozi#iile corespunz toare din prezentul cod.

57