Sunteți pe pagina 1din 7

Gojan Vasile

Gr.1901
Sarcini
1. Definiţi funcţia publică şi determinaţi categoriile de funcţii publice conform prevederilor
legslaţiei şi conform doctrinei.
2. Determinaţi premisele de apariţie a funcţiei publice şi condiţiile (exigenţe) privind accesul la
funcţia publică. Comparaţi diferitele condiţii (exigenţe) privind accesul la funcţia publică şi
consecinţele nerespectării acestora.
3. Identificaţi modurile de ocupare a funcţiei publice şi temeiurile de apariţie a raporturilor de
serviciu. Comparaţi diferitele moduri de ocupare a funcţiei publice şi temeiurile corespunzătoare
de apariţie a raporturilor de serviciu.
4. Identificaţi drepturile şi obligaţiile demnitarilor și funcţionarilor publici. Stabiliţi tangenţe
dintre anumite drepturi şi obligaţii ale demnitarilor și funcţionarilor publici.
5. Identificaţi incompatibilităţile (restricţiile) faţă de demnitarii și funcţionarii publici. Estimaţi
nivelul eficienţei (randamentul) incompatibilităţilor (restricţiilor) prevăzute pentru demnitarii și
funcţionarii publici.
6. Determinaţi şi clasificaţi temeiurile de modificare, suspendare şi încetare a raporturilor de
serviciu ale demnitarilor şi ale funcţionarilor publici. Apreciaţi gradul de perfecţiune a
prevederile legale privind modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale
demnitarilor şi funcţionarilor publici.
7. Caracterizaţi răspunderea disciplinară şi răspunderea civilă (patrimonială) a demnitarilor şi
funcţionarilor publici. Determinaţi deosebirile dintre răspunderea disciplinară, răspunderea
patrimonială şi materială a demnitarilor şi funcţionarilor publici.
8. Caracterizaţi răspunderea contravenţională şi răspunderea penală a demnitarilor şi
funcţionarilor publici Determinaţi deosebirile dintre răspunderea penală şi răspunderea
contravenţională a demnitarilor şi funcţionarilor publici.

Raspunsuri:
1) Funcția publică reprezintă ansamblul competențelor și responsabilităților, stabilite în temeiul
legii, în scopul satisfacerii în mod continuu și permanent, de către funcțonarii publici a
intereselor generale ale societății.
Dupa legislastie functiile publice sunt:

 Funcţii publice de conducere de nivel superior (Parlamentul, Preşedintele Republicii


Moldova, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Constituţională, Curtea Supremă de
Justiţie, Procuratura Generală, Curtea de Conturi, Centrul Naţional Anticorupţie, Oficiul
Avocatului Poporului) (art8 LEGE Nr. 158 din 04-07-2008 cu privire la funcţia publică şi
statutul funcţionarului public)
 Funcţii publice de conducere Categoria funcţionarilor publici de conducere include
persoanele numite, în condiţiile prezentei legi, în una din următoarele funcţii publice de
conducere: a) conducător şi adjunct al conducătorului organului din subordinea
ministerelor şi altor autorităţi administrative;b) conducător şi adjunct al conducătorului
subdiviziunii interioare a autorităţii publice (art.9 LEGE Nr. 158 din 04-07-2008 cu
privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public)
 Funcţii publice de execuţie Categoria funcţionarilor publici de execuţie include
persoanele numite, în condiţiile prezentei legi, în alte funcţii publice decît cele prevăzute
la art.8 şi 9(art10 LEGE Nr. 158 din 04-07-2008 cu privire la funcţia publică şi statutul
funcţionarului public)
2) Condiții de bază (generale):
Temeiurile juridice de aparitie a rapoartelor de servicii sunt acelasi casi modurile de ocupare a
fuctieilor in functiile publice: angajarea in campul munci, alegerea, numirea, concursul, atestarea
si contractul individual.
a) posedă limba de stat;
b) deține cetățenia Republicii Moldova;
c) are capacitate deplină de exercițiu;
d) nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie;
e) este aptă din punct de vedere al stării sănătății;
f) deține studii necesare pentru funcția respectivă;
g) nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
h) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții.
3) Modurile de ocupare a funcției publice
1. Alegerea este reglementată prin diferite acte normative. Pentru ocuparea funcției prin alegere
sunt necesare:
2. Numirea funcționarului public reprezintă emiterea sau adoptarea unui act administrativ al
autorității competente sau persoanei cu funcție de răspundere, ce determină momentul atribuirii
cetățeanului și a posibilității de a executa atribuțiile determinate de funcția respectivă.
3. Concursul e principalul mod de ocupare a funcției publice vacante, are la bază principiile
compentenței deschise, transparenței, competenței și meritelor profesionale și principiul egalității
accesului la funcțiile publice.
4. Promovarea funcționarului public într-o funcție publică superioară se face în bază de merit și
se efectuează de autoritatea publică în care funcția publică este vacantă
5. Transferul are loc între autoritățile publice sau între subdiviziunile interioare ale aceleiași
autorități publice
6. Detaşarea însemnă trecerea temporară a funcţionarului public la o altă autoritate publică sau
instituție publică pentru realizarea unor sarcini de serviciu în interesul acesteia
7. Interimatul funcţiei publice de conducere reprezintă exercitarea temporară a unei funcţii
publice de conducere care se realizează prin asigurarea interimatului de către funcţionarul public
din aceeaşi autoritate publică care îndeplineşte condiţiile de bază şi cerinţele specifice prevăzute
în fişa postului aferentă funcţiei publice pentru care se asigură interimatul şi care nu are sancţiuni
disciplinare nestinse în condiţiile prezentei legi.
4) Drepturile demnitarilor:
a) să adopte decizii în limita competenţelor legale şi să ceară executarea acestora
b) să obţină în modul stabilit informaţia şi materialele necesare pentru exercitarea funcţiei şi,
după caz, să aibă acces la documentele şi la informaţiile ce conţin secret de stat;
c) să viziteze, din oficiu sau la solicitare alte autorităţi publice, alte persoane fizice şi juridice, de
drept public sau privat;
d)să beneficieze de dreptul la integritate personală, la o atitudine adecvată şi respectuoasă din
partea subordonaţilor, altor factori de decizie şi a cetăţenilor;
e) să beneficieze de dreptul la remunerarea şi stimularea muncii în condiţiile legii;
f) să beneficieze de dreptul la dezvoltare profesională continuă din contul bugetului din care este
remunerată;
g) să beneficieze de dreptul la protecţia securităţii, la ocrotirea  sănătăţii şi la condiţii favorabile
pentru exercitarea funcţiei deţinute;
h) să delege dreptul de a efectua în numele său acte, de a semna documente pe perioada absenţei
sale.
Obligațiile demnitarilor:
a) de integritate profesională;
b) de a informa agenţii publici despre cerinţele specifice de integritate profesională pentru
activitatea agenţilor publici în cadrul entităţii publice, precum şi despre sancţiunile disciplinare
care pot fi aplicate pentru nerespectare;
 c) de a informa agenţii publici despre posibilitatea de a fi supuşi testului de integritate
profesională;
d) de a adopta planurile de integritate, a asigura şi a raporta implementarea lor în termenele
prevăzute de prezenta lege
Drepturile funcţionarilor publici:
 să examineze probleme şi să ia decizii în limitele competenţei sale
 să solicite, în limitele competenţei sale, şi să primească informaţia necesară de la alte
autorităţi publice, precum şi de la persoane fizice şi juridice;
 să-şi cunoască drepturile şi atribuţiile stipulate în fişa postului;
 să beneficieze de condiţii normale de muncă şi igienă;
 să se adreseze Guvernului asupra cazurilor de încălcare a legislaţiei referitoare la funcţia
publică şi la statutul funcţionarului public;
 să beneficieze de stabilitate în funcţia publică deţinută;
 dreptul la opinie al funcţionarului public;
 apartenenţa la partide şi la alte organizaţii social-politice; 
 dreptul de a întemeia şi de a se afilia la sindicate şi alte organizaţii; 
 dreptul de acces la informaţia de ordin personal;
 dreptul la o durată normală a timpului de muncă;
 dreptul la protecţia juridică în exerciţiul funcţiei;
 dreptul la grevă.
Obligațiile funcţionarilor publici :
 să respecte Constituţia, legislaţia în vigoare, precum şi tratatele internaţionale la care
Republica Moldova este parte;
 să respecte cu stricteţe drepturile şi libertăţile cetăţenilor;
 să fie loial autorităţii publice în care activează;
 să îndeplinească cu responsabilitate, obiectivitate şi promptitudine, în spirit de iniţiativă
şi colegialitate toate atribuţiile de serviciu;
 să păstreze, în conformitate cu legea, secretul de stat, precum şi confidenţialitatea în
legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia cunoştinţă în exerciţiul
funcţiei publice, cu excepţia informaţiilor considerate de interes public;
 să respecte normele de conduită profesională prevăzute de lege;
 să respecte regulamentul intern al autorităților publice
 obligația funcționarilor publici de conducere de încurajare a propunerilor și inițiativelor
motivate ale personalului din subordine
 obligația de a executa dispozițiile conducătorului
 obligația de a depune declarații cu privire la venituri, proprietate și de interese personale.

5) Incompatibilităţi generale
Demnitarul nu este în drept să desfăşoare orice altă activitate remunerată, cu excepţia activităţilor
didactice şi ştiinţifice.
Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu orice altă funcţie public. Funcţionarul public
nu este în drept să desfăşoare alte activităţi remunerate: 
a) în cadrul autorităţilor publice;
b) în funcţie de demnitate publică sau în funcţie din cadrul cabinetului persoanei care exercită
funcţie de demnitate publică, cu excepţia cazului în care raporturile de serviciu sunt suspendate
pe perioada respectivă în condiţiile legii;
c) prin contract individual de muncă sau prin alt contract cu caracter civil, în cadrul societăţilor
comerciale, cooperativelor, întreprinderilor de stat sau municipale, precum şi al organizaţiilor
necomerciale, din sectorul public sau privat;
d) în calitate de expert antrenat în proiecte implementate peste hotarele țării;
     Funcţionarul public poate cumula atribuţiile funcţiei sale cu atribuţiile funcţiei publice
temporar vacante. Funcţionarul public nu poate fi mandatar al unor terţe persoane în autoritatea
publică în care îşi desfăşoară activitatea. 

6) Modificarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici de conducere şi de execuţie are


loc prin:
    a) promovare în funcţie reprezintă dezvoltarea carierei prin ocuparea unei funcţii publice
superioare celei exercitate în bază de merit
    b) detaşare trecerea temporară a funcţionarului public la o altă autoritate publică sau pentru
realizarea unor sarcini de serviciu în interesul acesteia.
    c) transfer poate avea loc între autorităţi publice distincte sau, ca modalitate a modificării
raporturilor de serviciu, în cadrul aceleiaşi autorităţi pub
    d) interimatul unei funcţii publice de conducere Exercitarea temporară a unei funcţii publice
de conducere se realizează prin asigurarea interimatului de către funcţionarul public din aceeaşi
autoritate publică care îndeplineşte condiţiile de bază şi cerinţele specifice prevăzute în fişa
postului aferentă funcţiei publice.

Suspendarea raporturilor de serviciu


Raporturile de serviciu se suspendă în următoarele circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor:
a) alegere sau numire într-o funcţie de demnitate publică pentru perioada respectivă;
 b) încadrare în cabinetul persoanei ce exercită funcţie de demnitate publică;
 c) concediu de maternitate;
 d) boală sau traumă;
 e) carantină;
 f) încorporare în serviciul militar ori în serviciul civil (de alternativă);
 g) forţă majoră, ce nu impune încetarea raporturilor de serviciu;
 h) stabilire pe termen determinat a gradului de invaliditate ca urmare a unui accident de muncă
suferit în timpul exerciţiului funcţiei publice.
Exercitarea mandatului se suspendă în temeiul prevederilor :
 legislaţiei muncii,
 reglementărilor de drept comun civile, administrative sau penale,
 al legilor speciale ce reglementează activitatea demnitarului,

Raporturile de serviciu se suspendă de către autoritatea publică:


a) dacă funcţionarul public este arestat preventiv sau îi este aplicat arestul administrativ;
b) în cazul recunoaşterii în calitate de bănuit sau al emiterii unei ordonanţe de punere sub
învinuire până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.
Încetarea raporturilor de serviciu ale demnitarilor şi ale funcţionarilor publici
 în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor;
 eliberare din funcţie;
 destituire;
 demisie.
Demnitarii
 expirare a termenului, dacă mandatul nu este sau înainte de termen;
 stabilire, prin actul de constatare rămas definitiv, a încheierii directe sau prin intermediul
unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără
soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind
reglementarea conflictului de interese;

Încetarea raporturilor de serviciu în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor

a) în cazul decesului funcţionarului public; 

b) hotărârea judecătoreasca prin care persoana este declarată dispărută fără urmă sau
decedată;

c) dacă funcţionarul public nu mai deține cetățenia Republicii Moldova sau nu are
capacitate deplina de exercițiu

d) la împlinirea de către funcţionarul public a vârstei de pensionare;

e) Încetarea raporturilor de serviciu în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor se face


în termen de 5 zile lucrătoare de la aducerea la cunoştinţa autorităţii publice.

7) Răspunderea juridică a demnitarilor şi a funcţionarilor publici.


Răspunderea juridică a demnitarilor şi a funcţionarilor publici presupune obligația acestora de a
suporta sancțiunea prevăzută de lege ca urmare a unei faptei ilegale săvârșite în legătură cu
exercitarea atribuţiilor de serviciu.
Tipurile de raspundere:
1. răspunderea disciplinară reprezintă un ansamblu de norme care reglementează faptele
(acţiunile şi inacţiunile) săvârşite de funcţionarul sau demnitarul public în exercitarea atribuţiilor
sale de serviciu
2. răspunderea civilă/răspundere material atunci când, printr-o faptă ilicită, în procesul exercitării
atribuţiilor de serviciu, funcţionarul sau demnitarul public cauzează un prejudiciu persoanelor
terţe
3. răspunderea contravenţională fapte ce constituie contravenţii, comise de funcţionarul sau
demnitarul public, şi săvârşite legătură cu atribuţiile de serviciu ale acestuia.
4. răspunderea penală este cea mai severă formă de răspundere juridică aplicabilă funcționarilor
publici care au comis careva infracțiuni prevăzute de legea penală în legătură cu exercitarea
atribuțiilor de serviciu.

8)
răspunderea contravenţională răspunderea penală
Funcţionarul sau demnitarul public poartă
răspundere contravenţională, dacă întruneşte
următoarele două condiţii:
are calitatea de persoană cu funcţie de Funcționarul are calitate de persoană cu
răspundere (art. 16 din Codul funcție de răspundere sau persoană publică
contravenţional); etc.
contravenţia ţine de exercitarea atribuţiilor de Infracțiunea ține de neîndeplinirea sau
serviciu. îndeplinirea necorespunzătoare a atribuților
de serviciu.

S-ar putea să vă placă și