Sunteți pe pagina 1din 35

1

Drept administrativ (I) - suport de curs I. Statul, guvernarea i administra ia public 1. No iunea de administra ie public Etimologic, termenul de administra ie provine din limba latin, fiind format din prepozi ia ad care se traduce prin la, ctre i minister, cu semnifica ia de servitor, ngrijitor, ajuttor. Din aceste traduceri, cuvntul administer ne apare ntrun dublu n eles, avnd o semnifica ie direct: ajutor al cuiva, executant, slujitor, i o semnifica ie figurativ de unealt, instrument. Prin adjectivarea cu termenul public, sintagma administra ie public dobndete n elesul de serviciu pus n slujba tuturor, a celor mul i. Dic ionarul explicativ al limbii romne atribuie verbului a administra semnifica ia de a conduce, a crmui, a gospodri o ntreprindere, institu ie etc., iar prin administra ie n elege totalitatea organelor administrative ale unui stat. n conformitate cu principiile Constitu iei Romniei, majoritatea autorilor consider c no iunea de administra ie public are un dublu sens, astfel: Un sens formal-organic, potrivit cruia administra ia public reprezint ansamblul structurilor (organe, autorit i publice, institu ii i unit i publice), care, pe baza i n executarea legii, realizeaz o activitate direc ionat ctre satisfacerea intereselor publice, comunitare, generale. Un sens material-func ional, care vizeaz nsi activitatea concret, specific respectivelor structuri organizatorice. 2. Sistemul administa iei publice n ara noastr n conformitate cu dispozi iile Constitu iei, administra ia public este format dintr-un sistem de autorit i structurat pe trei planuri (paliere): I. Administra ia central alctuit din: Preedintele Romniei Guvernul Romniei Ministerele i alte organe subordonate Guvernului (de ex. Biroul Romn de Metrologie Legal) Autorit i autonome (de ex. SRI, Curtea de Conturi a Romniei, Banca Na ional a Romniei, Consiliul Concuren ei, Consiliul Na ional al Audiovizualului etc.) Institu ii bugetare, regii autonome i societ i comerciale subordonate organic sau, dup caz, func ional ministerelor i celorlalte autorit i centrale autonome (de ex. agen ii, oficii, birouri, inspec ii, secretariate, comisii, comitete etc).

2 II. Administra ia public de la nivelul jude ului (teritorial) alctuit din: Prefec i, reprezentan ii Guvernului n jude e Servicii publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte autorit i autonome centrale, organizate ca direc ii generale, inspectorate, oficii, autorit i Consilii jude ene i Preedin ii consiliilor jude ene, ca autorit i autonome Institu iile i serviciile publice, regiile autonome i societ ile comerciale subordonate consiliilor jude ene. III. Administra ia public de la nivel local (comun, ora, municipiu) alctuit din: Primari i consiliile locale (comunale, oreneti sau municipale), ca autorit i autonome Institu iile i serviciile publice, regiile autonome i societ ile comerciale subordonate consiliilor locale.

Autorit ile sistemului de administra ie public pot fi clasificate func ie de mai multe criterii: a. Dup modul de formare - autorit i administrative alese (de ex. primari, consiliile locale, consiliile jude ene) - autorit i administrative numite (de ex. prefec i, Guvern, prim-ministru etc.). b. Dup natura juridic a autorit ilor administrative - autorit i administrative individuale (unipersonale) primari, prefec i etc. - autorit i administrative colegiale consiliul local, consiliul jude ean, Guvern etc. c. Dup competen a autorit ilor administrative Competen a autorit ii administrative reprezint totalitatea atribu iilor i a responsabilit ilor pe care respectiva autoritate le-a primit prin actul normativ de nfiin are. Competenta poate fi: 1. Dup sfera n care i manifest atribu iile: general autorit ile administrative cu competen general i vor exercita atribu iile n toate domeniile de interes ale vie ii sociale sau economice (Guvern, primari, consiliul jude ean, consiliul local) special autorit ile administrative cu competen special i vor exercita atribu iile ntr-un anumit domeniu precizat prin lege (B.N.R., Consiliul Na ional al Concuren ei, Inspectoratul Teritorial de Munc) 2. Dup teritoriul (limita teritorial) n care i exercit atribu iile: autorit i administrative cu competen na ional (Guvern, ministere)

3 autorit i administrative cu competen local sau jude ean (primar, consiliul local, consiliul jude ean)

II. No iunea i obiectul dreptului administrativ 1. Defini a dreptului administrativ. Normele i raporturile de drept administrativ (clasificare, trsturi) Potrivit clasificrii tradi ionale (Ulpian), normele de drept se mpart n norme apar innd dreptului public (jus publicum) i norme apar innd dreptului privat (jus privatum). Dreptul privat cuprinde totalitatea normelor juridice aplicabile particularilor (persoane fizice sau persoane juridice), precum i raporturilor dintre acetia. Dreptul public cuprinde totalitatea normelor juridice aplicabile raporturilor dintre stat i colectivit ile locale, precum i raporturilor dintre acestea i persoanele particulare. Dreptul administrativ reprezint acea ramur a dreptului public care reglementeaz rela iile sociale din sfera administra iei publice, precum i pe cele de natur conflictual dintre autorit ile administra iei publice sau alte autorit i statale, pe de o parte, i cei vtma i n drepturile lor prin acte administrative ale acestor autorit i, pe de alt parte. Dreptul administrativ prezint urmtoarele trsturi: dreptul administrativ, ramur a dreptului public, are ca finalitate necesar i exclusiv realizarea intereselor generale, spre deosebire de dreptul privat n care se urmresc realizarea intereselor persoanelor particulare. dreptul administrativ cuprinde norme care stabilesc organizarea i func ionarea autorit ilor administra iei publice, a serviciilor publice, precum i a raporturilor dintre ele. existen a unui ansamblu de reguli specifice activit ilor administrative, care se diferen iaz de cele care reglementeaz rela iile dintre particulari, reguli care constituie regimul juridic administrativ i care deosebete dreptul administrativ de dreptul privat (dreptul civil). dreptul administrativ este un drept al inegalit ilor, n care interesele generale au prioritate fa de interesele particulare. dreptul administrativ este un drept dinamic. normele dreptului administrativ au un caracter de mobilitate superior celor din dreptul privat, caracter care decurge din necesitatea adaptrii sale la specificul administra iei, acela de a servi interesul public aflat ntr-o continu transformare. Normele de drept administrativ Normele juridice administrative, asemntor celorlalte norme de drept, reprezint o categorie de norme sociale, instituite sau recunoscute de stat, a cror aplicare este asigurat de for a coercitiv a statului. Normele dreptului administrativ comport nsuiri specifice care le individualizeaz n raport cu alte categorii de norme sociale, precum i n raport cu alte categorii de norme juridice. Astfel: a) Normele juridice administrative au un caracter general impersonal, abstract,

4 prescriind o conduit tipic i avnd o aplicabilitate repetat la un numr nelimitat de cazuri; b) Normele juridice administrative reglernenteaz o categorie aparte de raporturi sociale (raporturi administrative), raporturi care se nasc n cadrul i pentru realizarea activit ii executive a statului i a celorlalte organe ale administra iei publice. Norma juridic administrativ, fiind o prescrip ie stabilit n conformitate cu voin a de stat, are o structur intern de con inut (structura logico-juridic) i o construc ie extern, care privete forma de exprimare a normei (structura legislativ, tehnico-juridic). Elementele structurii interne a normei juridice administrative (ipoteza, dispozi ia i sanc iunea) sunt identice cu a celorlalte norme juridice. Ipoteza normei juridice administrative poate fi detaliat i s-i gseasc desfurarea n primele articole din cadrul dispozi iei generale ale legii, care s corespund dispozi iilor mai multor norme de drept. Dispozi ia normei juridice administrative este bine conturat i are, n majoritatea cazurilor, un caracter imperativ, impunnd o conduit obligatorie subiec ilor, o conduit reglementat att de normele cuprinse n legile organice, ct i n cele ordinare. Sanc iunea poate fi subn eleas, aplicabil unui numr mai mare de norme, ea poate fi stabilit pentru fiecare ramur juridic administrativ, dup cum ea poate lipsi (n cazul legilor organice). Raporturile juridice de drept administrativ Aceste raporturi sunt rela ii sociale reglementate de normele dreptului administrativ, a cror formare, modificare sau desfiin are se realizeaz prin manifestarea de voin exclusiv a autorit ilor publice n cadrul i pentru realizarea activit ii executive a statului. Cuprinznd o larg i variat categorie de raporturi sociale, raporturile juridice administrative se deosebesc de raporturile juridice ale celorlalte ramuri de drept i, n special, de raporturile juridice ale ramurilor dreptului privat prin anumite trsturi specifice: a) cel pu in unul dintre subiec ii raportului juridic administrativ este un organ sau o autoritate a administra iei publice sau, n anumite cazuri, un func ionar public (de exemplu, cazul func ionarului public care, n temeiul art. 16 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, poate fi ac ionat n justi ie). n mod excep ional, subiect poate fi o alt autoritate de stat ori o structur nestatal autorizat s presteze un serviciu public, alturi sau n locul unei autorit i a administra iei publice. b) subiec ii raportului juridic administrativ nu sunt egali n drepturi i obliga ii; c) obiectul raportului juridic administrativ este deterrninat de obiectul activit ii administra iei publice; d) raporturile juridice administrative se nasc, se rnodific sau se sting pe baza unei manifestri unilaterale voin (din oficiu sau la cerere); e) raporturile juridice administrative se pot nate i din producerea unor elemente ale naturii sau din svrirea unor fapte materiale (cutremure, nzpeziri, inunda ii, etc.); f) nclcarea obliga iilor ce izvorsc din raportul juridic administrativ atrage

5 angajarea rspunderii administrative; g) este un raport de putere public, care apare n sfera rela iilor reglementate de normele dreptului administrativ. Raporturile juridice de drept administrativ se nasc, se modific i se sting n activitatea de realizare de ctre organele administra iei publice a sarcinilor puteriii executive. Izvoarele raportului juridic de drept administrativ Raporturile juridice de drept administrativ se pot forma, modifica sau desfiin a ca urmare a efectelor produse de : a. actele administrative (individuale i normative) Actul administrativ individual creeaz, modific sau stinge drepturi subiective i obliga ii n favoarea sau n sarcina uneia sau mai multor persoane predeterminate i, n consecin , el constituie un izvor direct al raportului juridic administrativ (de ex. autoriza iile de construc ie, procesele verbale de constatare i sanc ionare a contraven iilor, dispozi ia de numire ntr-o func ie public etc.). Actul administrativ normativ stabilete reguli generale de conduit cu caracter impersonal, ceea ce nseamn c rela iile sociale pe care le reglementeaz au un caracter abstract, pentru concretizarea lor fiind necesar s intervin anumite fapte crora legea le recunoate relevan juridic (faptele juridice). Uneori, actele administrative normative pot genera drepturi i obliga ii subiective n favoarea sau n sarcina subiectelor de drept (de ex. obliga ia conductorilor auto de a respecta normele privind circula ia pe drumurile publice). b. faptele material-juridice, reprezentnd ac iuni sau inac iuni care fie sunt svrite, fie, dei legea obliga la svrirea lor, nu au fost svrite i de care norma de drept administrativ leag naterea, modificarea ori stingerea unui raport juridic administrativ. Aceste fapte includ att ac iunile omeneti productoare de efecte juridice, independent de existen a unei manifestri de voin n acest scop (de ex. svrirea unei contraven ii), precum i fenomenele naturale (trsnetul, moartea etc.). c. n mod excep ional, direct n temeiul legii, fr s mai intervin vreun fapt juridic (de ex. Legea nr. 90/2001 privind organizarea i func ionarea Guvernului Romniei i a ministerelor prevede c Guvernul exercit conducerea general a administra iei publice. Ca atare, direct n temeiul dispozi iilor Legii nr. 90/2001, iau natere raporturi de drept administrativ ntre Guvern i ministere, avnd ca obiect conducerea i controlul activit ii acestora). Elementele raportului juridic administrativ Orice raport juridic este constituit din 3 elemente : subiec i, con inut i obiect. Subiec ii raportului juridic administrativ. Raportul juridic administrativ presupune cel pu in dou pr i, dintre care cel pu in o parte trebuie s fie o autoritate a administra iei publice ori un func ionar public. Al doilea subiect poate fi o autoritate a administra iei publice, un func ionar public, o persoan fizic sau juridic, romn sau strin.

6 Con inutul raportului juridic administrativ l formez totalitatea drepturilor i obliga iilor care revin subiec ilor acestui raport. Fiecare autoritate a administra iei publice ndeplinete un ansamblu de atribu ii stabilite prin lege sau prin alte acte normative, care formeaz competen a acesteia. Acest ansamblu de atribu ii reprezint drepturile cu care respectivele autorit i administrative sunt nvestite prin lege, a cror exercitare este o obliga ie, iar la nevoie pot fi puse n executare prin for a de constrngere statal. Obiectul raportului juridic administrativ l constituie conduita, respectiv ac iunea sau inac iunea pr ilor din rela ia juridic. Clasificarea raporturilor juridice administrative Raporturile juridice administrative se clasific n dou mari categorii : A. Raporturi juridice administrative care se formeaz n cadrul sistemului administra iei publice n aceste raporturi, ambii subiec i sunt structuri ce apar in sistemului de administra ie public. Cuprinsul lor este alctuit din : - raporturi de subordonare ierarhic ( de ex. Guvern prefec i, ministere servicii publice deconcentrate etc.). - raporturi de colaborare, n cadrul crora subiec ii se afl pe pozi ii de egalitate i conlucreaz pentru ndeplinirea unor activit i administrative (de ex. colaborarea dintre diverse ministere). - raporturi de participare (de ex. participarea Preedintelui Romniei la edin ele Guvernului, ori participarea primarului la edin ele consiliului local). - raporturi de coordonare (de ex. consiliul jude ean coordoneaz activitatea consiliilor comunale i oreneti, n vederea realizrii serviciilor publice de interes jude ean). - raporturi de tutel administrativ (de ex. prefect consilii jude ene/consilii locale/primari) - raporturi de conflict juridic (de ex. ac iunile introduse de prefect la instan a de contencios administrativ mpotriva actelor nelegale ale autorit ilor administra iei locale autonome, consecin a controlului de tutel administrativ). B. Raporturi juridice administrative n care un subiect apar ine sistemului administra iei publice, iar cel de-al doilea subiect este un particular (persoan fizic sau juridic din afara sistemului) - raporturi de subordonare conformare a particularilor fa de prescrip iile cuprinse n actele administrative emise sau adoptate de administra ia public. - raporturi de colaborare i participare (de ex. participarea cet enilor dintr-o unitate administrativ-teritorial la edin ele publice ale autorit ilor autonome locale deliberative consilii locale i jude ene) - raporturi de utilizare a serviciilor publice (ap, canal, nclzire, sntate, transport public etc.). - raporturi de conflict juridic (de ex. rspunderea contraven ional ori procedura contenciosului administrativ).

7 2. Izvoarele dreptului administrativ Izvoarele dreptului administrativ reprezint formele de exprimare a normelor de drept administrativ, care nasc, modific sau sting raporturi administrative. Izvoarele formale ale dreptului administrativ sunt urmtoarele: a. Actele constitutive ale Uniunii Europene b. Constitu ia Romniei c. Legile (organice i ordinare) d. Decretele Preedintelui Romniei (atunci cnd au caracter normativ i con in norme de drept administrativ). e. Ordonan ele i hotrrile Guvernului f. Ordinele i instruc iunile minitrilor i ale conductorilor celorlalte organe de specialitate ale administra iei publice centrale cu caracter normativ g. Actele juridice cu caracter normativ ale conductorilor autorit ilor administra iei publice centrale autonome h. Ordinele prefec ilor i. Actele juridice emise de conductorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i celorlalte organe de specialitate ale administra iei centrale (decizii, dispozi ii) j. Actele juridice adoptate sau emise de ctre administra ia public local i jude ean autonom (hotrrile consiliilor jude ene i consiliilor locale, dispozi iile primarilor) k. Actele juridice emise de conductorii serviciilor publice subordonate consiliilor jude ene i consiliilor locale l. Tratatele i conven iile interna ionale m. Cutuma (obiceiul locului) n. Jurispruden a Cur ii Constitu ionale a Romniei III. Realizarea activit ii de administra ie public A. Actele de drept administrativ (actul administrativ, actul administrativ de autoritate) 1. No iune, terminologie. Locul actelor administrative n cadrul formelor concrete de realizare a activit ii administrative Actul administrativ constituie principala form de realizare a activit ii administra iei publice, pricipalul izvor al raportului juridic de drept administrativ. Acestuia i se adaug, ca forme de realizare a sarcinilor ce revin administra iei publice, faptele administrative i opera iunile tehnico-materiale. Unii autori definesc actele juridice administrative ca fiind acte juridice unilaterale obligatorii i executorii, emise n temeiul puterii de stat, prin care se organizeaz executarea sau se execut n concret legile i celelalte acte ale organului statului"1. n opinia altor autori, prin act administrativ se n elege acea form juridic principal a activit ii organelor administra iei publice care const ntr-o manifestare
1

I. Iovna, Drept administrativ i elemente ale tiin ei administra iei, Ed. Didactic i pedagogic, Bucureti, 1977 pag. 219.

8 unilateral i expres de voin de a da natere, a modifica sau a stinge drepturi i obliga ii, n realizarea puterii publice, sub controlul principal de legalitate al instan elor judectoreti2 sau "acea form a activit ii adrninistrative a statului care const n manifestarea expres de voin ce eman de la un organ al administra iei de stat n realizarea puterii de stat i prin care se d natere, se modific sau se sting drepturi i obliga ii"3. Fa de opiniile exprimate n doctrina de specialitate, considerm c actul administrativ poate fi definit ca fiind o manifestare unilateral de voin care eman de la o autoritate public, de regul din sfera puterii executive, cu scopul de a da natere, modifica sau stinge drepturi i obliga ii n regim de putere public i care, la nevoie, poate fi pus n executare n mod direct, prin for a de constrngere a statului. 2. Trsturile actului administrativ Actul administrativ este un act juridic, el producnd efecte juridice prin faptul c d natere, modific sau stinge un raport juridic administrativ. Producerea de efecte juridice de ctre un act juridic administrativ este condi ionat de ndeplinirea tuturor condi iilor prevzute de lege, n caz contrar el nefiind dect un fapt juridic. Actul administrativ este o manifestare unilateral de voin ce provine, n principal, de la o autoritate administrativ. Dac la emiterea sau adoptarea unui asemenea act particip mai multe persoane, actul administrativ rmne o manifestare unilateral de voin , fiind expresia unei singure voin e (cea public), acordat n propor ii diferite, prin lege, diferitelor organe sau autorit i administrative. Drepturile i obliga iile pr ilor, n cazul actului administrativ, nu au la baz un acord de voin e, ci sunt rezultatul manifestrii unei singure voin e juridice, respective voin a autorit ii administrative. Actul administrativ organizeaz executarea legilor sau le execut n concret. Toate litigiile juridice nscute din adoptarea / emiterea unui act administrativ ori din executarea lui sunt, de regul, de competen a instan elor de contencios administrativ. Actul administrativ se caracterizeaz printr-o tripl prezum ie: prezum ia de legalitate, prezum ia de autenticitate i prezum ia de veridicitate. Prezum ia de legalitate este acea calitate a actului administrativ de a corespunde legii n accep iunea lato sensu. Prezum ia de autenticitate reprezint trstura actului administrativ care prezum calitatea actului de a fi emis de organul evocat prin forma sa exterioar (tampil, antet, semnturi etc.) Prezum ia de veridicitate exprim calitatea actului administrative de a corespunde adevrului, de a corespunde, prin fondul su, ntrutotul voin ei emitentului. Aceste trei prezum ii au caracter relativ, rsturnarea lor putndu-se face prin procedura nscrierii n fals. Actul administrativ are caracter obligatoriu i este executoriu din oficiu (principiul executio ex officio).
2 3

R. Ionescu, Drept administrativ, Ed. Didactic i pedagogic, Bucureti, 1970 pag. 216. A. Iorgovan, Drept administrativ, vol. I, Ed. Hercules, Drobeta Turnu-Severin, 1993 pag. 23.

9 Actul administrativ se aplic din oficiu, el nsui fiind titlu executoiu, adic nu are nevoie de autorizarea altui organ pentru a fi pus n executare, aa cum se ntmpl cu hotrrile judectoreti care trebuie s nvestite cu formula executorie. Aceast trastur a actului administrativ deriv din faptul c, fiind elaborat n executarea legii, este considerat, pe de o parte, ca fiind act autentic, adic o emana ie a organului abilitat n acest scop de lege, iar pe de alt parte, c datele pe care le cuprinde sunt conforme cu realitatea. Cu alte cuvinte, actele administrative se bazeaz pe o prezum ie de autenticitate i veridicitate. Avnd aceast for juridic, executarea actelor administrative are loc, de regul, de bun voie de ctre persoanele fizice i juridice crora li se adreseaz. Atunci cnd executarea de bun voie nu se realizeaz, organul administra iei publice poate trece la executarea silit, adica la obligarea subiec ilor de a avea conduita prescris. Aceasta ns se face ca solu ie extrem i numai n condi iile prevzute de lege. Actul administrativ este guvernat de un regim juridic specific (regim de drept administrativ), bazat pe Constitu ie i pe Legea contenciosului administrativ. Acest regim specific se constituie dintr-o sum de reguli (de fond i de form) care reglementeaz emiterea sau adoptarea unui act juridic administrativ, condi iile de valabilitate ale acestuia, realizarea controlului legalit ii, sanc iunile aplicabile n cazul nerespectrii condi iilor de valabilitate. 3. Clasificarea actelor administrative Actele juridice administrative se clasific potrivit mai multor criterii: dup obiectul reglementrii, conduita prescris, caracterul (gradul) de generalitate, modul de redactare, con inut, durata ac iunii. Clasificarea i criteriile stabilite de doctrina de specialitate uureaz n elegerea de ctre subiec ii de drept a caracterului i sensului normei de conduit prescrise. Cele mai importante criterii de clasificare a actelor administrative sunt: a) dup natura juridic, acestea pot fi: - acte administrative de autoritate (sau acte administrative de putere public); Acestea se emit de un serviciu public (de o autoritate public legislativ, executiv, judectoreasc) n mod unilateral, pe baza i n vederea executrii legii, n scopul naterii, modificrii sau stingerii unor raporturi juridice; - acte administrative de gestiune; acestea se ncheie de serviciile publice adininistrative cu persoanele fizice i juridice i privesc buna gestionare a domeniului public al statului sau al unit ilor administrativ-teritoriale; - acte administrative jurisdic ionale; acestea se emit, n mod unilateral, de organele de jurisdic ie administrativ anume abilitate de lege i solu ioneaza conflicte aprute ntre serviciile publice i particulari. b) dup competen a material: - acte administrative cu caracter general (acte emise de autorit ile administra iei publice cu competen material general); - acte administrative de specialitate (acte emise de organe de specialitate ale administra iei publice centrale i ale administra iei publice locale); c) dup competen a teritorial; - acte emise de organe ale administra iei publice centrale;

10 - acte emise de autorit ile administra iei publice locale. d) dup gradul de ntindere a efectelor juridice, actele administrative sunt: - acte administrative normative ele cuprind reguli generale, impersonale, abstracte i de aplicabilitate repetat. - acte administrative individuale ele produc efecte juridice cu privire la subiecte de drept predeterminate. e) dup natura efectelor juridice pe care le produc sunt: - acte administrative constitutive de drepturi i obliga ii (de ex. autoriza ii, permise etc.) - acte administrative declarative sau recognitive, care constat o situa ie preexistent emiterii actului juridic (de ex. acte administrative jurisdic ionale, actele de constatare ale organelor de control, actele de stare civil etc.) f) dup perioada de timp n care produc efecte juridice: - acte administrative permanente; - acte administrative temporare. 4. Regimul juridic al actelor administrative Regimul juridic al actelor administrative este reprezentat de un ansamblu de reguli de fond i de form, care contureaz personalitatea actelor administrative n circuitul juridic, n sensul c evoc criteriile de valabilitate ale acestora. Atunci cnd se vorbete despre regimul juridic al actelor administrative trebuie avute n vedere reguli ce guverneaz urmtoarele: condi iile de valabilitate ale unui act administrativ procedura emiterii sau adoptrii unui act administrativ procedura executrii unui act administrativ ntinderea efectelor unui act administrativ cile de atac ndreptate mpotriva unui act administrativ alte aspecte care particularizeaz actele administrative n raport cu celelalte acte juridice. Elementele centrale ale acestui regim juridic sunt reprezentate de legalitatea i oportunitatea actului administrativ, care mpreun asigur valabilitatea acestor acte. Legalitatea reprezint elemental central al regimului juridic aplicabil actelor administrative, al ntregii activit i desfurate de administra ia public. Suportul constitu ional al acestui principiu l regsim n art. 1 alin.5, 16 alin.1, 21, 52, 123 i 126 din Constitu ia Romniei, republicat. Legalitatea actelor administrative poate fi definit ca fiind conformitatea acestora cu legea fundamental, cu legile elaborate de Parlament, cu ordonan ele de Guvern i cu toate celelalte acte normative cu o for juridic superioar. Pe de alt parte, organele i autorit ile administrative dispun de posibilitatea de a aprecia situa iile n care este necesar emiterea unui act administrativ. Oportunitatea reprezint, alturi de legalitate, o condi ie de valabilitate a actelor administrative. Ea se afl n strns dependen cu puterea discre ionar a administra iei publice i deriv din capacitate ape care o are organul care emite actul de a alege, dintre mai multe solu ii posibile i egale, n aceeai msur, pe cea care corespunde cel mai bine interesului public care trebuie ocrotit. Ea relev, deci, calitatea actului administrativ de a satisface att rigorile stricte ale legii, ct i o nevoie social determinat, ntr-un timp i

11 loc date. Pe de alt parte, oportunitatea reflect i concordan a n timp ntre realitatea social, politic, economic etc. i dispozi iile ce dau con inut actului administrativ. Condi iile de legalitate ale actelor administrative sunt urmtoarele: 1. Actul administrativ trebuie emis sau adoptat n baza i n vederea executrii legilor (Constitu ia, legile organice, legile ordinare, hotrrile i ordonan ele de Guvern, actele administrative emise de alte autorit i ale administra iei publice cu for juridic superioar). 2. Actul administrativ trebuie emis sau adoptat doar n limitele competen ei conferite de lege respectivelor organe sau autorit i administrative. Competen a reprezint ansamblul atribu iilor delegate prin lege i poate fi de mai multe feluri: material, teritorial, temporar. 3. Actul administrative trebuie emis sau adoptat cu respectarea condi iilor de form i procedur prescrise de lege. 4. Actul administrativ trebuie adoptat sau emis n vederea realizrii unui scop licit. 5. Actul administrative trebuie s fie oportun, adic s corespund situa iei de fapt. Nu toate condi iile de legalitate au aceeai valoare i, prin urmare, nu toate determin acelai gen de sanc iune. Func ie de importan a acestora, nendeplinirea uneia (unor) condi ii va atrage, dup caz, sanc iunea inexisten ei sau nulit ii actului administrativ. Pe de alt parte, nendeplinirea condi iilor de oportunitate are drept efect revocarea sau abrogarea actului administrativ. Forma actelor administrative De regul, actele administrative se exprim n form scris, ns ele pot mbrca i forma oral (de ex. sanc iunea contraven ional a avertismenului, art.7 alin.1 din O.G. nr.2/2001, cu modificrile i completrile ulterioare) sau forma tacit (implicit). De exemplu, n unele situa ii, tcerea unei autorit i publice poate avea relevan juridic, fiind considerat fie acord tacit, fie refuzul acordului. Astfel, conform art.1 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, tcerea autorit ii administrative, respectiv nesolu ionarea n termenul legal (30 de zile) a unei cereri adresat de un particular, este echivalat cu refuzul acestei autorit i de a solu iona cererea. n ceea ce privete forma scris, trebuie fcut distinc ia ntre actele administrative individuale i actele administrative normative. Astfel, spre deosebire de actele administrative individuale, care pot mbrca i forma oral (avertismentul), actele administrative normative mbrac ns numai forma scris, deoarece se prevede obligativitatea publicrii lor pentru a produce efecte juridice (de ex. ordonan ele i hotrrile de Guvern se public n M.Of. al Romniei, sub sanc iunea inexisten ei actului respectiv). Dat fiind importan a conformrilor, ct i aspectele de procedur, s-a impus ca regul forma scris a actelor administrative. Forma scris a actului administrativ prezint numeroase avantaje, precum:

12 asigur for a probatorie n caz de litigiu, precum i stabilirea cu uurin a legalit ii actului administrative n vederea sanc ionrii celor vinova i de eventualele vicii de legalitate a actului sau a celor vinova i de nerespectarea actului legal emis; - asigur cunoaterea cu exactitate i complet a con inutului i a finalit ii actelor administrative, precum i executarea ntocmai a acestora de ctre func ionarii publici sau particularii care cad sub inciden a lor; - realizarea rolului educativ al actului administrativ respectiv. Forma scris reprezint o condi ie ad validitatem ori de cte ori legea prevede obliga ia publicrii unui act administrativ. De forma scris a actului administrativ se leag i alte condi ii exterioare de valabilitate care trebuie ndeplinite sub sanc iunea nulit ii absolute sau relative. Dintre aceste condi ii men ionm: - redactare actului n limba oficial a statului (pot fi ataate i copii n limba matern n localit ile n care minorit ile na ionale reprezint cel pu in 20% din popula ie) - prezen a antetului, care indic autoritatea care a emis sau adoptat un act administrative - indicarea titlului - prezen a semnturii autorizate, a tampilei ori sigiliului - men ionarea datei, a locului, a numrului de nregistrare - indicarea beneficiarului sau a destinatarului. Condi iile procedurale care determin valabilitatea unui act administrativ se mpart n func ie de momentul n care intervin n: anterioare, concomitente i posterioare. Unele dintre aceste condi ii produc efecte juridice prin ele nsele, n timp ce alte condi ii sunt lipsite de asemenea efecte. Condi iile sau regulile procedurale anterioare emiterii sau adoptrii unui act administrative sunt numeroase i de importan diferit. n activitatea autorit ilor administra iei publice de organizare a executrii legii i de executare n concret a acesteia, necesitatea adoptrii de acte administrative decurge, n unele situa ii, din nsi prevederile legii, ntruct legea stipuleaz c pentru realizarea unor ac iuni se vor adopta acte administrative de ctre autorit ile administrative publice. n aceste cazuri, autorit ile administrative adopt din oficiu ori la sesizarea altor organe astfel de acte, fr s existe o sarcin expres n acest sens, cuprins ntr-o dispozi ie a legii. Att n primul, ct i n cel de al doilea caz organele administra iei publice desfoar o activitate de pregtire a actului, care cuprinde o serie de opera iuni de documentare i prelucrare a datelor i informatiilor, menite a fundamenta actul administrativ. Culegerea i prelucrarea informa iilor reprezint, practic, activitatea care are cea mai mare pondere n desfurarea etapei de pregtire a actului normativ, ntruct informa iile culese stau la baza elaborrii solu iilor cuprinse n act. La elaborarea proiectului de act administrativ trebuie avute ns n vedere i ntocmirea unor acte premergtoare, precum i svrirea unor opera iuni tehnicomateriale de ctre func ionarii publici ai organului care adopt ori emite actul administrativ de autoritate sau de ctre func ionarii publici ai altor organe ale administra iei publice. -

13 Aceste acte premergtoare i opera iuni tehnico-materiale, dei nu produc efecte juridice prin ele nsele, fr ntocmirea i, respectiv, svrirea lor nu se vor putea adopta ori emite acte administrative de autoritate i chiar acte administrative de gestiune i celelalte cu caracter jurisdic ional. Din categoria actelor pregtitoare fac parte: propunerile, referatele, analizele, schi ele, avizele, acordurile i altele, pe baza crora se ntocmete proiectul de act administrativ de autoritate, care se supune spre adoptare ori emitere organului competent. Unele din aceste acte pregtitoare sunt cerute de lege, iar actul administrativ de autoritate adoptat sau emis n lipsa acestora este lovit de nulitate, altele ns sunt inerente acestei faze a procedurii de adoptare sau emitere a actelor administrative de autoritate, cum ar fi proiectul. Astfel, unele acte administrative de autoritate sunt adoptate sau emise pe baza unei propuneri fcute de un alt organ al administra iei publice, n lipsa creia actul administrativ de autoritate nu poate fi adoptat sau emis pentru c legea cere ca la baza adoptrii sau emiterii actului s stea aceast propunere. De exemplu, conform art. 86 din Legea nr. 215/2001 a administra iei publice locale, eliberarea din func ie, precum i sanc ionarea disciplinar a secretarului se fac de ctre prefect, numai la propunerea consiliului local,(), ca urmare a ini iativei primarului sau a unei reimi din numrul consilierilor (...)". Alte acte administrative de autoritate se adopt i se emit pe baza unor documente formate din planuri, schi e, expertize, referate, rapoarte, propuneri, studii de oportunitate, studii de fezabilitate, avizele, acordurile. n cadrul actelor pregtitoare, un loc deosebit l ocup avizele i acordurile care, dei prin ele nsele nu produc efecte juridice, fr ele nu pot fi adoptate sau emise actele administrative de autoritate, cu excep ia avizului facultativ. Avizul reprezint opinia solicitat de autoritatea public competent s emit/adopte actul administrativ unei alte autorit i publice, cu privire la legalitatea i/sau oportunitatea emiterii/adoptrii actului, respectiv la con inutul actului. Func ie de regimul lor juridic, avizele sunt de trei feluri: a. Facultative -> se caracterizeaz prin faptul c organul emitent este liber s le solicite sau nu, iar conformarea nu este obligatorie. b. Consultative -> acelea pe care organul administrativ este obligat s le solicite, dar nu este obligat s li se conformeze. c. Conforme -> se caracterizeaz prin faptul c organul administrativ este obligat s le solicite i s li se conformeze. Dac legea nu prevede n mod expres caracterul avizului, acesta se consider a fi consultativ. Aceste avize au o importan deosebit, ca atare i sanc iunile care intervin sunt diferite. n cazul n care organul administrativ nu solicit un aviz consultativ, actul administrativ este anulabil. Dac nu se solicit un aviz conform, actul este lovit de nulitate absolut. Acordul reprezint consim mntul (acceptul) pe care o autoritate administrativ l d n vederea emiterii unui act administrativ de ctre o alt autoritate administrativ. Func ie de momentul n care intervine, acordul poate fi anterior, concomitent sau posterior emiterii sau adoptrii actului administrativ. n lipsa acordului, autoritatea administrativ nu poate emite sau adopta actul administrativ; din acest punct de vedere, acordul produce efecte similare cu avizul conform.

14 Acordul nu produce prin el nsui efecte juridice, ci condi ioneaz numai efectele juridice ale actului administrativ pe care l fundamenteaz. Acordul dat la emiterea unui act administrativ face ca respectivul act s fie rezultatul manifestrii de voin a dou sau mai multe organe administrative. Condi iile (reguli) procedurale concomitente sunt cvorumul, majoritatea cerut pentru votarea actului i motivarea. Dup ce n prim faz s-au strns datele i informatiile necesare fundamentrii actului administrativ, s-a elaborat proiectul acestuia i s-au ob inut avizele necesare, se trece ntr-o nou faz, cea a adoptrii (emiterii) propriu-zise a actului. i n aceast faz se realizeaz o serie de activit i, unele din ele strict reglementate de lege, care au ca finalitate adoptarea ori emiterea actului administrativ. Adoptarea actelor administrative de ctre autorit ile deliberative (colegiale) se face n urma analizei n cadrul edin ei de lucru, la care trebuie s participe, de regul, majoritatea membrilor acestei autorit i. n cadrul edin ei, se supune dezbaterii proiectul actului ntocmit. Participan ii la dezbateri pot fi de acord cu proiectul, pot propune modificarea lui ori pot arta c nu este nevoie de o reglementare n problema respectiv. Dup dezbateri, proiectul actului se supune la vot, aa cum a fost prezentat sau cu modificrile propuse i, dac ntrunete numrul legal de voturi, este aprobat. Unele acte normative cuprind dispozi ii care stabilesc att numrul necesar pentru ca deliberrile organului colegial s fie valabile, ct i majoritatea ce trebuie ntrunit pentru adoptarea actului. Cvorumul reprezint numrul de membri, raportat la totalul membrilor unei autorit i colegiale, care trebuie s fie prezen i pentru ca activitatea respectivei autorit i s se desfoare conform legii. De regul, cvorumul este de 51%. La organele unipersonale, deci atunci cnd emiterea actului administrativ este n competen a unei singure persoane, problema cvorumului i a majorit ii necesare nu se pune. Aceast problem se pune numai la organele colegiale. Majoritatea cerut pentru votarea actului are n vedere numrul minim de voturi ale membrilor organului colegial necesar, conform legii, pentru adoptarea valabil a actului administrativ. Aceasta poate fi relativ sau simpl (jumtate dintre membrii prezen i la edin ), absolut (jumtate din numrul membrilor n func ie, care compun organul colegial) i calificat (2/3 sau din numrul membrilor care compun organul colegial). Motivarea actului administrativ este opera iunea administrativ prin care se expun considerentele care justific emiterea/adoptarea unui act administrativ. Trebuie fcut distin ia ntre actele administrative individuale i cele cu caracter normativ. Astfel, actele normative, supuse regulei publicit ii, se motiveaz printr-o expunere de motive, plasat sub form de preambul naintea actului propriu-zis. Expunerea de motive are menirea de a concentra elementele de drept i de fapt care legitimeaz interven ia actului juridic respectiv. Dar, obliga ia motivrii vizeaz i unele acte administrative cu caracter individual (Hotrrile de Guvern cu caracter individual). Condi ii (reguli) procedurale posterioare sunt semnarea i contrasemnarea actului administrativ. aprobarea, comunicarea i publicarea lui.

15 Dup analiza proiectului de act administrativ de ctre autoritatea deliberativ i aprobarea lui cu votul majorit ii, actul administrativ se consider adoptat. Pentru ca acesta s-i produc efectele, mai sunt necesare o serie de activit i care converg spre acest scop. Mai nti, actul este prezentat pentru semnare conductorului organului administrativ respectiv. De exemplu: formalit ile procedurale posterioare adoptrii hotrrilor consiliilor locale constau n: semnare, comunicare i publicarea hotrrilor. Semnarea hotrrilor reprezint o formalitate procedural posterioar, nu concomitent, ntruct este vorba de hotrrile consiliilor locale, adic are loc dup adoptare. Uneori, legea prevede cerin a contrasemnrii actului administrativ. De exemplu, unele decretele ale Preedintelui Romniei sunt semnate de ctre acesta i contrasemnate de ctre primul ministru; hotrrile i ordonan ele de Guvern sunt semnate de primul ministru i contrasemnate de ctre minitrii care au obliga ia punerii lor n executare. Dup semnare, actul administrativ este tampilat i transmis serviciului care se ocup cu eviden a actelor, n vederea nregistrrii, multiplicrii, comunicrii sau publicrii i pstrrii sale. Numrul de nregistrare va fi numrul actului. Aceste cerin e sunt deosebit de importante, de care depind uneori naterea, modificrile sau stingerea unor drepturi i obliga ii. Comunicarea este opera ia prin care actul administrativ este transmis persoanei sau organului interesat. Necesitatea comunicarii este prevzut, de regul, n cazul actelor administrative individuale i a actelor administrative jurisdic ionale. n multe cazuri, legea prevede c de la data comunicrii se nasc anumite drepturi i obliga ii. n cazul actelor administrative cu caracter normativ, legea prevede obliga ia aducerii lor la cunotin tuturor subiec ilor de drept, prin publicarea, dup caz, n Monitorul Oficial al Romniei, n monitoarele oficiale de la nivelul jude elor, prin afiarea ntr-un loc public sau prin alte mijloace de difuzare (ziare cu acoperire na ional, regional sau local ori pe pagina web a autorit ii administrative emitente). Cerin a publicrii acestor acte, care produc efecte juridice pentru subiec ii determina i generic, este impus de principiul potrivit cruia "nimeni nu poate invoca n aprarea sa necunoaterea legii". Uneori, legea prevede publicarea chiar i actelor individuale (de exemplu, actele de schimbare a numelui pe cale administrativ, de acordare sau renun are la cet enie). O asemenea cerin ns nu are relevan asupra momentului intrrii n vigoare a actului respectiv, fiind impus de necesit i de ordin practic, de imposibilitatea de a se face comunicarea lui la o mas mare de cet eni. Publicarea i comunicarea au o importan deosebit i n ceea ce privete stabilirea momentului din care un act administrativ ncepe s produc efecte juridice. Aprobarea reprezint manifestarea de voin prin care un organ ierarhic superior se declar de acord cu un act emis de un organ ierarhic inferior. Atunci cnd este cerut de lege, lipsa aprobrii atrage nevalabilitatea actului administrativ, acesta nemaiproducnd efecte juridice. For a juridic a actelor administrative Spre deosebire de alte acte juridice, actele administrative nu trebuie nvestite cu formul executorie, ele avnd acest caracter din oficiu, ntruct sunt acte de putere public, ele provenind de la autorit i publice. Astfel, actul administrativ produce efectele juridice pentru care a fost emis / adoptat fr a fi necesar consim mntul celor crora li se adreseaz. Dac nu este executat de bunvoie, se poate apela la for a de constrngere a

16 statului. De la executarea din oficiu sunt exceptate actele n cazul crora prevederile legii dispun ntreruperea executrii sau suspendarea efectelor juridice. For a juridic a actului administrativ este inferioar legii, ns este superioar for ei juridice a altor acte juridice, cum ar fi actele de drept civil, de dreptul muncii, de drept comercial etc. For a juridic a actului administrativ este propor ional cu pozi ia pe care autoritatea / organul administrativ care a emis actul o are n cadrul sistemului administra iei publice. Momentul n care actul administrativ produce efecte juridice (intrarea n vigoare a actului administrativ) Este reglementat diferit n func ie de caracterul actului administrativ, de efectele juridice pe care le produce, de autoritatea sau organul care le-a emis / adoptat sau de persoanele crora li se adreseaz. Astfel, pentru organul sau autoritatea emitent actul administrativ produce efecte juridice chiar din momentul emiterii sau adoptrii sale, cu condi ia respectrii condi iilor de valabilitate prevzute de lege. Pentru celelalte persoane crora li se adreseaz actul, el produce efecte juridice din momente diferite: - actele administrative individuale produc efecte de la data comunicrii lor ctre cei interesa i (prin excep ie, unele acte administrative individuale produc efecte juridice de la data publicrii lor n M.Of. al Romniei, de ex. decretele Preedintelui Romniei sau hotrrile de Guvern, care pot fi att normative, ct i individuale) - actele administrative normative produc efecte din momentul publicrii lor. n principiu, actele administrative produc efecte juridice numai pentru viitor, deci din momentul n care au fost aduse la cunotin , ele neputnd astfel retroactiva. De la aceast regul fac excep ie: - actele administrative declarative (recognitive), care constat o situa ie juridic preexistent, ele producnd efecte juridice de la o dat anterioar emiterii lor (ex: certificatele de stare civil, deciziile de imputa ie, actele administrative-jurisdic ionale, actele de aprobare sau de confirmare a altor acte). - actele administrative care produc efecte juridice de la o dat ulterioar aducerii lor la cunotin Modificarea i revocarea actelor administrative Modificarea Modificarea const n schimbarea expres a textului unora sau mai multor prevederi ale actului administrativ i n redarea lor ntr-o noua formulare. Modificarea poate consta i ntr-o completare a unor dispozi ii ale actului. Modificarea actului administrativ poate fi fcut, n principal, de ctre autoritatea care a emis/adoptat actul, dar i de organul sau autoritatea ierarhic superioar acestuia. Modificarea vizeaz fie ndeplinirea condi iilor de legalitate, fie a condi iilor de oportunitate. n jurispruden se face distinc ie ntre modificarea actelor administrative normative i a celor individuale. Astfel, modificarea actelor administrative individuale se poate face numai de ctre autoritatea administrativ care a emis actul, printr-un act administrativ similar, emis dup aceleai proceduri. Modificarea actelor administrative

17 normative se poate face de ctre emitent ori de ctre autoritatea administrativ ierarhic superioar, prin emiterea unor noi acte normative cu for juridic superioar. Modificarea unui act administrativ poate fi par ial sau de esen i produce efecte juridice numai pentru viitor, efectele produse anterior rmnnd valabile. Revocarea actelor administrative Revocarea reprezint opera iunea juridic prin intermediul creia emitentul sau organul ierarhic superior acestuia scot din vigoare un act administrativ. Revocarea poate consta n dou forme de exprimare: retractare (retragere), atunci cnd se face de ctre emitent, i revocare propriu-zis, atunci cnd se face de organul ierarhic superior celui emitent. Revocarea apare ca o obliga ie a autorit ii administrative ori de cte ori un act administrativ a devenit nelegal sau nu mai este oportun. Din punct de vedere al momentului n care intervin fa de emiterea actului, cauzele revocrii, indiferent c vizeaz nelegalitatea sau inoportunitatea, pot fi: - cauze anterioare emiterii actului, care determin efecte juridice ex tunc (pentru trecut), ca i cnd actul nu ar fi existat - cauze concomitente cu emiterea actului, determin efecte juridice ex tunc - cauze ulterioare emiterii actului, care produc efecte juridice ex nunc (pentru viitor), fcnd s nceteze actul din momentul n care s-au constatat cauzele respective. Revocarea poate fi dispus din oficiu sau la cererea persoanelor interesate i duce la ncetarea definitiv a efectelor actului administrative, deosebindu-se, astfel, de suspendare. n cazul revocrii, aspectele care prezint importan sunt: 1. Situa ia efectelor juridice produse anterior revocrii. 2. Consecin ele efectelor juridice produse n raport de cauzele revocrii. Pornind de la cele trei prezum ii (legalitatea, autenticitatea i veridicitatea), se va considera c efectele produse anterior revocrii sunt legale. Revocarea produce efecte juridice ncepnd cu momentul n care actul administrativ a fost retras, ns, n situa ia n care actul este revocat pentru motiv de nelegalitate, el va fi considerat ca inexistent, fiind lipsit de efecte juridice chiar din momentul emiterii sau adoptrii sale. Principiul revocabilit ii actelor administrative este, alturi de principiul legalit ii, un principiu de baz al regimului juridic al actelor administrative, avnd o consacrare constitu ional (art.21 i 52 din Constitu ia Romniei, revizuit) i un suport legal (art.7 alin.1 al Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrative etc.). n principiu, toate actele administrative pot fi revocate, cele normative oricnd, iar cele individuale cu unele excep ii. Excep iile de la principiul revocabilit ii actelor administrative individuale sunt deduse fie din natura actului, fie din efectele pe care le-au produs sau din voin a legiuitorului. Actele administrative individuale exceptate sunt urmtoarele: 1. Actele administrative jurisdic ionale - sunt acele acte prin care o autoritate administrativ, care a primit printr-o lege competen special de a solu iona litigii de contencios administrativ, solu ioneaz o cauz cu privire la valabilitatea unui act administrativ. Aceste acte dispun de stabilitatea lucrului judecat i nu pot fi revocate.

18 2. Actele administrative prin care se aplic sanc iuni specifice celor trei forme de rspundere administrativ ori msuri de natur procesual penal (de ex. procesul verbal de constatare i sanc ionare a contraven iilor ori decizia de sanc ionare disciplinar a unui func ionar public). 3. Actele administrative care fie dau natere la raporturi de drept privat (civile, de dreptul muncii, dreptul familiei etc.), fie sunt emise ca urmare a existen ei unor contracte civile. 4. Actele administrative care au generat drepturi subiective garantate de lege sub aspectul stabilit ii (de ex. actele prin care se atribuie un statut individual certificate, permise, diplome etc.). 5. Actele administrative care au fost executate material - ratiunea const n faptul c efectele materiale ale acestor fapte nu pot fi modificate (de ex. dispozi ia primarului de demolare a unei construc ii edificat pe domeniul public). 6. Actele administrative declarate irevocabile printr-o dispozi ie a legii Irevocabilitatea unui act administrativ nu mai poate fi invocat, chiar dac acesta se ncadreaz ntr-una dintre excep iile de la principiul irevocabilit ii actelor administrative, n ipoteza n care actul administrativ a fost ob inut prin manopere frauduloase sau dolosive. Abrogarea actelor administrative n mod frecvent, ncetarea definitiv a efectelor produse de actele administrative se realizeaz prin abrogare. Prin abrogare sunt scoase din sistemul legislativ acele reglementri juridice care nceteaz s se mai aplice datorit faptului c ele nu mai sunt necesare sau c n locul lor apar noi norme juridice, cu un con inut diferit fa de cele anterioare. Abrogarea poate fi expres sau tacit (implicit), respectiv total sau par ial. Ea poate fi dispus de autoritatea emitent, de o autoritate ierarhic superioar sau de Parlament, prin lege, n cazul ordonan elor. Suspendarea actelor administrative Suspendarea este opera iunea juridic ce determin ncetarea temporar a efectelor juridice ale actelor administrative. Suspendarea reprezint o excep ie de la principiul executrii din oficiu a actelor administrative, ntruct ea duce temporar la ntreruperea efectelor juridice produse de act. Cauzele care determin suspendarea constau n existen a unor dubii cu privire la legalitatea sau oportunitatea unui act administrativ, acestea putnd fi anterioare, concomitente sau ulterioare adoptrii actului. Dup ncetarea cauzelor care au determinat interven ia suspendrii, se produce fie repunerea n vigoare a actului, fie scoaterea lui din vigoare prin cile prevzute de lege. Organele care pot dispune suspendarea sunt, dup caz: organul emitent al actului, organul ierarhic superior, instan a de judecat sau legiuitor / autorul actului. Exist dou tipuri de suspendare: a. Suspendarea de drept - intervine n baza unei dispozi ii exprese a legii. De exemplu:

19 - art.123 alin.5 din Constitu ie prevede suspendarea de drept ce intervine n cazul atacrii de ctre prefect n fa a instan ei de contencios administrativ a unui act al consiliului jude ean, al celui local sau al primarului, considerat ilegal. - art.32 alin.3 din O.G. nr 2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor prevede c plngerea naintat instan ei de judecat i care este ndreptat mpotriva unui proces verbal de constatare i sanc ionare a contraven iei suspend de drept executarea. b. Suspendarea dispus de anumite autorit i publice, printr-un act juridic: - autoritatea emitent a actului - autoritatea administrativ ierarhic superioar emitentului actului administrativ. n practic, aceast situa ie apare n cursul controlului efectuat de ctre autoritatea ierarhic superioar, atunci cnd constat nerespectarea condi iilor de oportunitate i legalitate. - instan a de judecat, n cadrul unui proces care vizeaz controlul legalit ii unui act administrativ (de ex. art.4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ). Instan a de judecat va dispune suspendarea actului administrativ ori de cte ori constat c exist pericolul iminent al producerii unor pagube. - alte autorit i publice (de ex. organele Ministerului Public pot suspenda numai actele organelor administrative ce desfoar urmrirea i cercetarea penal, actele organelor de de inere i de executare a pedepselor, propriile acte administrative i cele ale organelor de procuratur subordinate; autorit ile de mediu). Suspendarea actelor administrative nceteaz n urmtoarele situa ii: - n momentul n care actul suspendat este revocat de ctre autorit ile competente ca urmare a constatrii caracterului su illegal sau inoportun, prin intermediul unui act administrativ de revocare; - ca urmare a repunerii n vigoare a actului administrativ suspendat; - de drept, n cazul actelor administrative suspendate pentru inoportunitate, cnd mprejurrile de fapt care au determinat ca executarea actului s fie inoportun au disprut; - prin solu ionarea ac iunii pe fond, cnd suspendarea actului administrativ fusese hotrt de ctre instan a de judecat, n temeiul art.14 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. Nulitatea, anulabilitatea i inexisten a actelor administrative Regimul juridic al actelor administrative este guvernat de principiul legalit ii. n practic, ns, pot exista situa ii n care administra ia public, prin actele i ac iunile sale ncalc acest principiu, consecin a fireasc fiind sanc ionarea activit ii sale ilegale, precum i a func ionarului public vinovat. Nulitatea unui act juridic, implicit i a actelor administrative, este considerat a fi o sanc iune care intervine n situa iile n care actul este afectat de unele vicii sub aspectul legalit ii. Nulitatea poate viza att actele administrative normative, ct i cele individuale. Cauzele nulit ii pot viza nelegalitatea actului administrativ, n sensul nclcrii condi iilor de fond, form i procedur prevzute de lege pentru valabilitatea sa, precum i netemeinicia actului, adic aplicarea eronat a legii la situa ia de fapt reglementat prin actul administrativ.

20 Viciile care pot afecta legalitatea unui act administrativ nu au aceeai valoare juridic. Astfel, este evident c pentru a produce n mod legal efecte juridice, actele administrative trebuie s ndeplineasc o serie de condi ii de form, fond i de procedur, nclcarea unora fiind de natur s atrag nulitatea absolut sau, dup caz, nulitatea relativ. n timp, teoria nulit ii actelor administrative a relevat o serie de asemnri cu nulitatea relativ i cea absolut din dreptul civil, precum i o serie de deosebiri fundamentale. Nulitatea absolut intervine n situa ia n care este nclcat o condi ie de legalitate de mare importan , stabilit n mod concret de normele juridice referitoare la actul administrative respective. Pe de alt parte, nulitatea relativ intervine atunci cnd actul administrativ este lovit de vicii de o mai mic importan . Nulitatea actului poate fi total sau par ial. Anularea actului administrativ reprezint opera iunea juridic ce const ntr-o manifestare de voin n scopul de a determina, n mod direct, desfiin area actului i, deci, ncetarea definitiv a efectelor juridice produse de acesta. Suportul constitu ional al materiei l regsim n art.21, 52 alin.1 i 126 alin.6 din Constitu ia republicat, n Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ etc. Pn la constatarea nulit ii, actul administrativ produce efectele pentru care a fost emis, n temeiul prezum iei de legalitate. De regul, anularea are efect retroactiv, prin stingerea pentru trecut a efectelor juridice produse de actul anulat, considerndu-se c acestea nici nu ar fi existat. n cazul n care actul administrativ a fost anulat pe temeiul ilegalit ii, efectele anulrii se produc nu doar pentru viitor (ex nunc), ci i pentru trecut (ex tunc), chiar din momentul emiterii / adoptrii sale. Dac, ns, actul administrativ este anulat pe motiv de inoportunitate, efectele juridice produse nainte de anulare rmn valabile, anularea actului producnd efecte juridice numai pentru viitor. Anularea unui act administrativ atrage dup sine anularea tuturor actelor a cror legalitate este condi ionat de legalitatea actului administrativ anulat, regul care, ns, cunoate i unele excep ii. Anulabilitatea se refera la acele acte administrative care, potrivit legii, pot fi anulate, adic acele acte administrative care au fost emise sau adoptate cu nclcarea unor condi ii de valabilitate de mai mic importan . n acest caz, actele administrative pot fi anulate n urma unei cereri adresate instan elor judectoreti competente sau organelor administrative competente. n lipsa unei cereri de anulare, actul administrativ i va produce n continuare efectele. Autorit ile competente s constate nulitatea actelor administrative pot fi, dup caz, organul administrative ierarhic superior, n temeiul raporturilor de subordonare administrativ (de ex. Guvern prefect), respectiv instan ele de judecat. n practic, constatarea nulit ii actelor administrative revine, de regul, tribunalelor administrativfiscale, sec iilor de contencios administrativ i fiscal ale cur ilor de apel i Sec iei de contencios administrativ i fiscal a CCJ. Inexisten a actelor administrative reprezint o sanc iune specific actului administrativ, care intervine atunci cnd viciile de legalitate care afecteaz actul sunt att de grave, de fundamentale, de vizibile nct contientizarea lor nu este o problem pentru niciun subiect de drept.

21 Actul administrativ inexistent se caracterizeaz prin lipsa unuia, unora sau tuturor elementelor sale esen iale, fr de care actul nu poate fi. Prin urmare, actul nu beneficiaz de prezum ia de legalitate i nu opereaz caracterul executoriu al acestuia, ca atare existen a actului poate fi contestat, iar executarea lui poate fi refuzat. Invocarea inexisten ei actului administrativ poate fi fcut de orice subiect de drept interesat i oricnd, neopernd prescrip ia. Dac viciul inexisten ei afecteaz acte administrative din categoria celor irevocabile, problema stabilit ii lor nu se mai pune deoarece irevocabilitatea vizeaz numai actele legal emise, nu i pe cele inexistente. n actualul sistem, institu ia inexisten ei a devenit de rang constitu ional. Astfel, art. 100 alin.1 din Constitu ia republicat reglementeaz actele Preedintelui Romniei, respectiv decretele, a cror nepublicare n M.Of. atrage inexisten a lor. Totodat, art.108 alin.4 din Constitu ie prevede obliga ia publicrii n M.Of. a hotrrilor i ordonan elor Guvernului, cu excep ia hotrrilor cu caracter militar, n caz contrar opernd inexisten a respectivelor acte. Exemple de acte administrative lovite de inexisten : - actele administrative emise/ adoptate n baza unei legi abrogate - actele administrative jurisdic ionale ce solu ioneaz litigii de competen a altor organe. - actele administrative normative neaduse la cunotin public, respectiv a actelor individuale necomunicate persoanelor interesate conform legii. - actele emise de autorit i cu conducere unipersonal nesemnate. - actel emise/adoptate cu nerespectarea altor formalit i procedurale, atunci cnd legea prevede sanc iunea inexisten ei n mod expres. - cnd actul administrativ nu prevede autoritatea public emitent/care l-a adoptat. ncetarea efectelor actelor administrative (scoaterea din vigoare) ncetarea efectelor juridice ale actelor administrative poate avea loc n urmtoarele moduri: a) Prin producerea efectelor juridice pentru care au fost emise / adoptate. De exemplu: n cazul autoriza iei de desfiin are a unei construc ii, eliberat n baza art.9 din Legea nr.50/1991, republicat, aceasta nu mai produce efecte dup desfiin area construc iei; plata amenzii contraven ionale stinge efectele procesului verbal de constatare i sanc ionare a contraven iei; b) Prin expirarea perioadei de timp pentru care a fost emis / adoptat actul; de ex. expirarea termenului de valabilitate a unui paaport, carte de identitate, permis auto etc. c) Dup nlturarea cauzelor care au determinat adoptarea / emiterea actului. De exemplu, actele administrative emise / adoptate n vederea nlturrii efectelor unor calamit i naturale vor nceta s mai produc efecte dup nlturarea consecin elor fenomenelor naturale care au determinat adoptarea actului; d) Prin decesul persoanei fizice sau dizolvarea persoanei juridice beneficiar sau care cade sub inciden a actului; e) Prescrip ia stinge, atunci cnd este reglementat prin acte normative, efectele unor acte administrative individuale (de ex. aplicarea sanc iunii amenzii contraven ionale se prescrie n termen de 6 luni de la svrirea faptei);

22 f) Prin revocare, de ctre organul ierarhic superior, ori prin retractare, de ctre organul care l-a emis; g) Prin anulare de ctre instan a de judecat ori de organul administrativ ierarhic superior; h) Prin abrogare, dispus de organul emitent, cel ierarhic superior sau Parlament; Actele administrative produc efecte juridice valabile pn n momentul n care sunt scoase din vigoare de ctre organul sau autoritatea emitent, organul ierarhic superior celui care a emis actul, instan a de judecat sau Parlament. Rectificarea i reconstituirea actelor administrative Rectificarea este opera iunea de ndreptare a erorilor materiale evidente (omisiuni, men iuni greite, greeli de redactare) din actele administrative sau opera iunile administrative realizate n scris. Pe calea rectificrii nu pot fi modificate efectele juridice ale actelor administrative. Competen a de a rectifica apar ine doar autorit ii care a emis/adoptat actul sau realizat opera iunea, din oficiu sau la cererea persoanelor interesate. Rectificarea produce efecte juridice de la momentul la care este comunicat/adus la cunotin public. Rectificarea poate confirma sau, dup caz, infirma ori modifica interpretrile judiciare, arbitrale sau administrative, adoptate pn la acea dat, cu respectarea drepturilor ctigate. Reconstituirea este opera iunea de refacere material a unui nscris administrativ, pe baza dovezilor prezentate de persoane interesate sau de autorit i publice privind con inutul su. Dup reconstituire, autoritatea public emitent/care a adoptat actul va semna, tampila, nregistra i arhiva din nou actul, cu men iunea reconstituit, i cu precizarea modalit ii de reconstituire. Unele particularit i privind opera iunea de reconstituire prezint actele de stare civil. Acestea reprezint acea categorie de acte cu o natur juridic complex de drept civil i de drept administrativ, prin intermediul crora autorit ile publice nvestite cu atribu ii de stare civil transpun n con inutul lor elementele componente ale strii civile a persoanei. Potrivit art.52 din Legea nr.119/1996 privind actele de stare civil, coroborat cu art.16 din acelai act normativ, reconstituirea actelor de stare civil se face la cerere, n urmtoarele situa ii: - dac registrul de stare civil a fost pierdut sau distrus, n totalitate sau n parte; - dac actul de stare civil a fost ntocmit n strintate i nu poate fi procurat certificatul sau extrasul de pe acest act. B. Actul administrativ de gestiune (contractul administrativ) No iunea de act administrativ de gestiune este strns legat de no iunea de proprietate public, domeniu public, domeniu privat al statului i al unit ilor administrativ-teritoriale.

23 Art. 136 alin.4 din Constitu ia Romniei, republicat declar c bunurile proprietate public sunt inalienabile, n condi iile legii acestea putnd fi date n administrare regiilor autonome ori institu iilor publice, concesionate ori nchiriate; de asemenea, ele pot fi date n folosin gratuit institu iilor de utilitate public. Prin urmare, acest text constitu ional evoc existen a a trei tipuri de contracte administrative: darea n administrare, concesiunea i nchirierea. Contractul administrativ reprezint acordul de voin cu caracter bi sau multilateral, n care cel pu in o parte este o autoritate public, prin care se urmrete satisfacerea unui interes public i cruia i se aplic un regim juridic special, de drept administrativ. Trsturile contractelor administrative: 1. Contractul administrativ este o conven ie, deci un acord de voin ncheiat ntre mai multe pr i; 2. Una dintre pr ile contractului este un subiect determinat, respectiv o autoritate public. Autorit ile publice pot dobndi calitatea de parte ntr-un contract administrativ n baza unor prevederi legale, care le autorizeaz s ncheie acte juridice cu particularii pentru punerea n valoare a bunurilor proprietate public. 3. Contractele administrative au un caracter oneros, particularii urmrind, de regul, un beneficiu. Plata sau pre ul trebuie s fie prevzute n bugetul autorit ii publice. 4. Spre deosebire de contractele civile, unde pr ile se afl pe pozi ie de egalitate juridic, n cazul contractelor administrative pr ile nu se bucur de aceast egalitate juridic, una dintre ele autoritatea public are o pozi ie de superioritate fa de cellalt subiect al contractului. De vreme ce scopul contractelor administrative l constituie satisfacerea unor interese generale, nu exist un echilibru perfect de interese ale pr ilor contractante, anume ntre interesele publice i cele private. 5. Obiectul contractelor administrative este determinat, el urmrind satisfacerea unui interes general, public i putnd mbrca una din urmtoarele forme: prestarea unui serviciu public, punerea n valoare a unui bun public, efectuarea unei lucrri publice. 6. Clauzele contractelor administrative sunt stabilite att pe cale reglementar, prin lege, ct i pe cale conven ional. 7. Pozi ia de superioritate a autorit ii publice determin posibilitatea ca aceasta s poat modifica sau rezilia unilateral contractul administrativ atunci cnd interesul public o cere. 8. Contractele administrative sunt guvernate de un regim de putere public. 9. Contractele administrative se ncheie ntotdeauna n form scris, sub sanc iunea nulit ii absolute iar solu ionarea eventualelor litigii deduse din ncheierea sau executarea lor sunt de competen a instan elor de contencios administrativ. ntruct prin ncheierea contractelor administrative, de regul, se confrunt dou categorii de interese publice i private -, astfel de acte con in dou categorii de clauze, anume: - clauze prevzute n caietul de sarcini, impuse n mod unilateral de ctre autoritatea public; aceste clauze formeaz partea reglementar a contractului administrativ. Persoanele de drept privat contractante nu pot dect s accepte sau s

24 refuze aceste clauze, spre deosebire de dreptul privat n care acordul final de voin este rezultatul negocierilor. Clauzele contractului administrativ impuse unilateral sunt aduse la cunotin a pr ilor prin intermediul unor caiete de sarcini date publicit ii anterior incheierii licita iei organizate pentru achizi ionarea de bunuri, prestarea de servicii, nchirierea sau concesionarea unor bunuri proprietate public. - clauze negociate liber de ctre pr ile contractante, n completarea celor din caietul de sarcini i care alctuiesc partea conven ional a contractului administrativ. n doctrina din ara noastr au existat controverse cu privire la natura juridic a conven iilor ncheiate ntre o persoan de drept public i una de drept privat. Unii autori, inspira i din doctrina francez, au asimilat aceste conven ii contractelor civile; al i autori, pornind de la doctrina clasic, clasific actele administrative n acte administrative de autoritate, acte administrative jurisdic ionale i acte administrative de gestiune, n categoria celor din urm intrnd i contractele administrative. Un contract poate fi calificat ca fiind contract administrativ dac ndeplinete urmtoarele condi ii: a) cel pu in o parte contractant este o autoritate public; b) obiectul contractului privete constituirea domeniului public, punerea n valoare a bunurilor/activit ilor/serviciilor proprietate public a statului sau unit ilor administrativ teritoriale, executarea lucrrilor de interes public, prestarea serviciilor publice, nstrinarea bunurilor din domeniul privat al statului i unit ilor administrativ teritoriale, acordarea unor sume din bugetul public cu titlu nerambursabil. c) are o parte reglementar, format din clauze stabilite prin lege sau acte administrative, i o parte conven ional, liber negociat de pr i. Calificarea unui contract ca fiind contract administrativ se poate realiza: a) expres, prin lege; b) expres, printr-o clauz contractual reglementar, de ctre pr ile contractului, n cazul contractelor atipice, necalificate prin lege. c) de ctre instan a de contencios administrativ, n cursul unui proces sau n urma unei sesizri cu acest obiect, prin hotrre de interpretare, n cadrul contractelor atipice, necalificiate prin lege. Contractul de concesiune n prezent, contractele de concesiune sunt reglementate prin dou acte normative: O.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractele de achizi ii publice, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii i O.U.G nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate public. Potrivit art.1 alin.2 din OUG nr.54/2006, contractul de concesiune de bunuri proprietate public este acel contract ncheiat n form scris prin care o autoritate public, denumit concedent, transmite, pe o perioad determinat, unei persoane, denumit concesionar, care ac ioneaz pe riscul i rspunderea sa, dreptul i obliga ia de exploatare a unui bun proprietate public n schimbul unei redeven e.

25 n cazul contractelor de concesiune de lucrri publice i de servicii, concesionarul primete din partea concedentului dreptul de a exploata rezultatul lucrrilor sau serviciile, pe o perioad determinat sau acest drept nso it de plata unei sume de bani prestabilite. Caracterele juridice ale contractului de concesiune sunt urmtoarele: 1. D natere la drepturi i obliga ii n sarcina ambelor pr i (sinalagmatic). 2. Se ncheie n form scris, sub sanc iunea nulit ii absolute (solemn). 3. Este cu titlu oneros i cu executare succesiv n timp. 4. Este constitutiv de drepturi reale. 5. Este ncheiat pe o perioad determinat (cel mult 49 de ani, putnd fi prelungit pentru o perioad de cel mult jumtate din cea ini ial) i are caracter intuitu personae, fapt care are dou consecin e juridice directe: subconcesionarea este interzis, iar dispari ia concesionarului duce la ncetarea contractului. Pr ile n contractul de concesiune n contractul de concesiune de bunuri proprietate public pot avea calitatea de concedent: - ministerele sau alte organe de specialitate ale administra iei publice centrale, pentru bunurile proprietate public a statului; - consiliile jude ene, consiliile locale, Consiliul General al mun. Bucureti sau institu iile publice de interes local pentru bunurile proprietate public a jude ului, oraului sau comunei. Calitatea de concesionar o poate avea orice persoane fizic sau juridic de drept privat, romn sau strin, cu condi ia de a de ine capacitate juridic de a contracta. Concedentul are obliga ia de a atribui contractul de concesiune, adic de a-i selecta concesionarul, prin aplicarea procedurii licita iei - regula, ori prin negociere direct excep ia. n mod derogator de la regulile enun ate, bunurile proprietate public pot fi concesionate prin atribuire direct companiilor na ionale, societ ilor na ionale sau societ ilor comerciale aflate n subordinea ministerelor, altor organe de specialitate ale administra iei publice centrale, consiliilor jude ene ori consiliilor locale. n cazul contractelor de concesiune de lucrri publice i a celor de servicii, calitatea de concedent o are: - orice organism al statului (autoritate public sau institu ie public) care ac ioneaz la nivel central, regional sau local; - orice organism de drept public, cu personalitate juridic, care a fost nfiin at pentru a satisface nevoi de interes general, fr caracter comercial sau industrial - alte structuri prevzute n art.8 din O.G. nr.34/2006. Concesionarul este reprezentat de ctre operatorul economic (persoan fizic sau juridic, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate n domeniul care ofer n mod licit pe pia produse, servicii i/sau execut lucrri). Procedura de atribuire a unor astfel de contracte ctre concesionar se poate face, dup caz, prin una dintre urmtoarele forme: licita ie deschis, licita ie restrns, dialog competitiv, negociere, cerere de ofert, concurs de solu ii. Obiectul contractului de concesiune Obiectul juridic const n transmiterea de drepturi i obliga ii de exploatare a unui bun proprietate public, a unei lucrri publice sau a unui serviciu public.

26

Echilibrul financiar al concesiunii Contractul de concesiune este guvernat de principiul echilibrului financiar al concesiunii, stipulat n art.54 alin.1 din OUG nr. 54/2006. Acest principiu semnific faptul c ntre drepturile i obliga iile de natur contractual ale celor dou pr i trebuie s existe un echilibru perfect. Mai mult chiar, concesionarul nu va fi obligat s suporte creterea sarcinilor legate de execu ia oblioga iilor sale, n cazul n care aceast cretere rezult n urma: a) unei msuri dispuse de o autoritate public; b) a unui caz de for major (imprevizibil i insurmontabil) sau unui caz fortuit (de ex. calamit ile naturale, greva, embargoul, rechizi iile publice, rzboiul, epidemiile, lipsa mijloacelor de transport / a energiei electrice, cnd lipsa nu se datoreaz culpei unei pr i). Apari ia i efectele cazurilor de for major trebuie notificate de partea care se afl n imposibilitate de a-i ndeplini obliga iile n timp util i trebuie dovedite cu acte eliberate de organele competente. Cazurile de for major pot avea ca efect fie suspendarea executrii contractului, fie ncetarea contractului. ncetarea contractului de concesiune 1. prin ajungerea la termen, dac pr ile nu convin n scris cu privire la prelungirea contractului. 2. prin denun area unilateral de ctre concedent, dar numai n situa iile n care interesul na ional sau local o impune i numai cu plata unei prealabile i juste despgubiri n sarcina concedentului (rscumprarea concesiunii); dac pr ile nu se n eleg cu privire la cuantumul despgubirii, va decide instan a de judecat competent. 3. prin dispari ia din orice cauz a concesionarului. 4. prin dispari ia bunurilor concesionate datorit unei cauze de for major. 5. prin renun area unilateral a concesionarului, n situa iile n care acesta se afl n imposibilitatea obiectiv de a-l exploata, fr plata unei despgubiri pentru concedent. 6. prin reziliere de ctre concesionar, care intervine atunci cnd concedentul nui ndeplinete obliga iile contractuale, cu plata unei despgubiri n favoarea concesionarului. Formele concesiunii: concesiunea propriu-zis; concesiunea cu titlu exclusiv; concesiunea cu titlu de monopol. C. Actul administrativ jurisdic ional Actul administrativ jurisdic ional este acel act administrativ emis de ctre o autoritate administrativ nvestit, prin lege organic, cu atribu ii de jurisdic ie administrativ special. Prin jurisdic ie administrativ special se n elege, conform art.2 alin.1 lit.e din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, activitatea nfptuit de o autoritate administrativ care are, conform legii organice speciale n materie, competen a de solu ionare a unui conflict privind un act administrativ, dup o procedur bazat pe principiile contradictorialit ii, asigurrii dreptului la aprare i independen ei activit ii administrativ-jurisdic ionale.

27 Caracteristicile actelor administrative jurisdic ionale 1. Sunt emise de o autoritate administrativ, nvestit prin lege organic cu rezolvarea unor litigii. 2. Sunt emise dup o procedur similar procedurii judiciare, cu respectarea principiului contradictorialit ii, independen ei i a dreptului la aprare. 3. Sunt exceptate de la principiul revocabilit ii actelor administrative datorita naturii lor speciale, care mprumut elemente att de la actele administrative, ct i de la hotrrile judectoreti. 4. Sunt acte administrative individuale ntruct se refer la un litigiu determinat. 5. Litigiul se solu ioneaz cu for de adevr legal, aceast trstur apropiind actele administrative jurisdic ionale de hotrrile pronun ate de instan ele judectoreti. 6. Exist obliga ia motivrii actului administrativ jurisdic ional, trstur care apropie aceste acte de hotrrile judectoreti. 7. Nu au caracter de autoritate de lucru judecat. Categorii de acte administrative jurisdic ionale a. Acte prin care sunt solu ionate litigiile generate de cauzarea de prejudicii patrimoniului Ministerului Aprrii Na ionale sau Ministerului de Interne i Reformelor Administrative. Pentru recuperarea prejudiciilor, comandantul unit ii va emite o decizie de imputare. mpotriva acesteia se poate face o contesta ie la acelai comandant. El o va solu iona printr-un ordin. mpotriva ordinului de solu ionare se poate face plngere la comisiile permanente de solu ionare a imputa iilor de pe lng comandament. Aceste comisii solu ioneaz plngerile dup o procedur judiciar i adopt o hotrre definitiv. mpotriva acestor din urm hotrri se poate face apel la comisia superioar de jurisdic ie. b. Actele comisiilor de solu ionare a contesta iilor de pe lng OSIM. Conform Legii brevetelor de inven ii, orice persoan interesat poate face, n scris i motivat, o cerere pentru revocarea, n tot sau n parte, a hotrrii de acordare a unui brevet de inven ie. Cererea urmeaz a fi solu ionat de ctre o comisie de examinare. c. Actele comisiilor de solu ionare a litigiilor privind mrcile de fabric, de comer sau de servicii, prevzute de Legea nr. 84/1998 privind mrcile i indica iile geografice. d. Actele organelor de specialitate ale Cur ii de Conturi. D. Opera iunile i faptele materiale ale autorit ilor de administra ie public 1. Faptele administrative Raporturile juridice de drept administrativ se nasc, se modific i se sting att prin acte juridice, ct i prin fapte materiale care produc efecte juridice. Faptele materiale care produc efecte juridice sunt acele ac iuni sau inac iuni, svrite ori nesvrite, att de func ionarii publici din serviciile publice, ct i de particulari (persoane fizice sau juridice) n scopul de a produce efecte juridice care privesc naterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice administrative; de aceea, aceste fapte materiale mai sunt denumite i fapte administrative.

28 Faptele administrative sunt acele mprejurri, evenimente, care produc efecte juridice n temeiul legii. Faptele administrative se mpart n dou categorii: fapte administrative licite i fapte administrative ilicite. Faptele administrative licite sunt acele ac iuni sau inac iuni svrite ori nesvrite de un func ionar public sau de un particular n executarea unei legi sau a unui act administrativ. Pentru prejudiciile cauzate particularilor prin svrirea de ctre func ionarii publici a unor fapte administrative licite, particularii nu pot ob ine despgubiri. Faptele administrative ilicite sunt acele ac iuni sau inac iuni, svrite ori nesvrite, contra legii, de func ionari publici sau de particulari, care produc efecte juridice de drept administrativ. Svrirea faptelor administrative ilicite atrage una dintre formele rspunderii administrative: rspunderea administrativ disciplinar, rspunderea administrativ contraven ional i rspunderea administrativ patrimonial. n temeiul art.2 alin.2 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificrile i completrile ulterioare, dou fapte administrative sunt asimilate actelor administrative unilaterale ilegale, anume: refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim, respectiv faptul de a nu rspunde solicitantului n termenul legal. Svrirea acestor dou fapte administrative ndrept esc particularii vtma i s se adreseze instan elor de contencios administrativ pe calea ac iunii directe. Faptele administrative, fie c sunt licite ori ilicite, nu pot fi nici revocate i nici anulate, deoarece, odat svrite, ele i produc efectele, consecin ele lor neputnd fi nlturate. 2. Opera iunile tehnico-materiale n procesul de adoptare/emitere a actelor administrative, pe lng ntocmirea unor acte preparatorii (pregtitoare), se efectueaz anumite lucrri, denumite opera iuni tehnico-materiale care, dei nu produc efecte juridice prin ele nsele, n lipsa lor actul administrativ nu s-ar putea adopta/emite ori nu ar produce efectele juridice urmrite. Opera iunile tehnico-materiale pot fi grupate n 3 categorii corespunztoare celor trei faze ale procedurii de adoptare/emitere a actelor administrative. Astfel, sunt opera iuni tehnico-materiale: - premergtoare (anterioare) adoptrii/emiterii actelor administrative; de ex. elaborarea proiectului, dactilografierea acestuia, multiplicarea lui, transmiterea spre studiu persoanelor care compun organul colegial ori func ionarului public competent s-l emit. - concomitente cu procedura adoptrii/emiterii actelor administrative; de ex. definitivarea proiectului de act normativ, efectuarea unor eventuale modificri, eventuala redactilografiere n forma definitiv a actului administrativ i semnarea lui de ctre conductorul organului colegial care l-a adoptat. - posterioare fazei adoptrii/emiterii actelor administrative; de ex. nregistrarea actului, cu men ionarea numrului de nregistrare, datarea i punerea sigiliului, contrasemnarea actului (cnd este cazul), transmiterea spre publicare ori comunicarea actului.

29 IV. Serviciul public. Organizarea administra iei publice (sistemul autorit ilor, organelor, institu iilor i stabilimentelor de administra ie public) 1. Defini ia i trsturile serviciului public Omul, ca fiin social, nu poate exista n afara unei colectivit i. Datorit liberei ini iative, o parte a societ ii are necesit i care nu pot fi realizate individual, astfel c anumite activit i ce depesc posibilit ile unui individ sunt realizate de stat. Dac motiva ia ini iativei private o constituie, de obicei, ob inerea unui profit personal, motiva ia ac iunilor statului const n satisfacerea intereselor generale, a necesit ii individuale ce privesc pe fiecare persoan n parte, dar i colectivitatea n ansamblu. Unor ra iuni diferite le corespund i mijloace (procedee) diferite. Dac regula o constituie egalitatea de voin a pr ilor, n cazul dreptului administrativ voin a administra iei prevaleaz fa de cea particular, n sensul c administra ia poate s apeleze la for a de constrngere a statului pentru realizarea scopurilor sale. n societatea contemporan statului i revin o serie de sarcini importante, precum: asigurarea ordinii interne paza grani elor i asigurarea securit ii externe asigurarea condi iilor de sntate a locuitorilor asigurarea condi iilor de educa ie administrarea domeniului public organizarea executrii legilor Pentru ndeplinirea acestor sarcini statul nfiin eaz serviciile publice crora, prin lege, li se acord competen e i responsabilit i, beneficiind i de un patrimoniu propriu. Astfel de servicii sunt: serviciul public de gospodrire a domeniului public; serviciul public de educa ie; serviciul public de sntate; serviciul public de protec ie a mediului; serviciul public de asigurare a ordinii interne etc. Pentru ndeplinirea sarcinilor sale, statul organizeaz i alte categorii de servicii publice (servicii de legiferare / serviciile jurisdic ionale), care, realiznd n practic sarcinile puterii legislative i judectoreti, nu fac parte din sistemul administra iei publice. n doctrina de specialitate, no iunea de serviciu public este utilizat ntr-un dublu sens, astfel: n sens organic, desemnnd un organism, o persoan juridic, public sau privat, prin care se realizeaz o activitate care satisface un interes public (general, comunitar) n sens material-func ional, desemnnd activitatea organizat sau, dup caz, autorizat de o autoritate public, n scopul satisfacerii unui interes legitim public. Definind serviciul public, prof. Paul Negulescu spunea c aceasta este un organism administrativ, creat de ctre stat, jude sau comun, avnd puteri i competen e determinate, fiind dotat cu resurse financiare procurate din patrimonial general al statului sau unit ilor administrativ-teritoriale i care este pus la dispozi ia publicului pentru a satisface, n mod regulat i continuu, un interes cu caracter general, cruia ini iativa particular nu ar putea s-i ofere dect o satisfac ie incomplet i intermitent.

30 Serviciul public este un organism specializat, nfiin at sau autorizat prin lege sau printr-un act administrativ de autoritate, n scopul de a satisface n mod continuu un interes legitim public. Acest organism este ncadrat cu personal de specialitate care exercit func ii publice, iar baza material este asigurat din bugetul de stat, jude ean sau comunal, dup caz. Trsturile serviciului public: a. este un organism specializat care satisface un interes public; b. se nfiin eaz prin lege sau n baza legii (ordonan e, hotrri guvernamentale, hotrri ale autorit ilor administra iei publice autonome jude ene ori locale); c. activitatea se desfoar n realizarea puterii publice; aceste organisme sunt nzestrate prin actul de nfiin are cu atribu ii, puteri i competen e, care s le permit satisfacerea interesului legitim public. d. desfoar o activitate continu i ritmic, dup un program prestabilit i adus la cunotin public; caracterul de continuitate pe care trebuie s-l asigure un serviciu public rezid n interesul public pe care acesta l satisface, nefiind admis ntreruperea activit ii. e. baza material necesar activit ii se asigur, n principal, din bugetul statului, jude ului sau comunei; f. egalitatea tuturor utilizatorilor fa de serviciul public, aceasta avnd drept consecin practic crearea unei situa ii de egalitate ntre to i cet enii care apeleaz la un serviciu public. Egalitatea se realizeaz, n principiu, prin: eliminarea oricror discriminri ntre beneficiari; organizarea serviciului public astfel nct s permit tuturor cet enilor s accead la acesta; n cazul existen ei unor cocontractan i, acetia trebuie s beneficieze de egalitatea de tratament. Astfel, dei unele servicii publice realizeaz venituri proprii (de ex. transport n comun, teatre, universit i etc.), statul i unit ile administrativ-teritoriale au obliga ia ca, atunci cnd este cazul, s le subven ioneze activitatea, ra iunea constnd n satisfacerea interesului general pe care statul l urmrete i nu realizarea unui profit. Clasificarea serviciilor publice I. n func ie de forma de organizare, serviciile publce se mpart n: 1) Organe ale administra iei publice 2) Institu ii publice 3) Regii autonome de interes public II. n func ie de natura lor: 1) Servicii tehnico-administrative 2) Servicii economice 3) Servicii publice socio-culturale III. n func ie de gradul de extensie, distingem: 1) Servicii publice na ionale, organizate la nivelul ntregului teritoriu 2) Servicii publice locale/jude ene IV. Din punct de vedere al raportului cu sectorul privat: 1) Servicii publice monopolizate de ctre stat

31 2) Servicii publice exercitate n paralel de ctre administra ia public i persoane fizice / persoane juridice de drept privat 3) Servicii publice exercitate de ctre persoane fizice/persoane juridice particulare aflate sub controlul autorit ilor administra iei publice V. Dup criteriul obiectului de activitate: 1) Servicii publice pentru pstrarea ordinii publice i aprarea rii 2) Servicii publice financiare i fiscale 3) Servicii publice de nv mnt 4) Servicii publice de asisten social i igien 5) Servicii publice de art i cultur 6) Servicii publice prestatoare de activit i economice. Trsturile serviciilor publice care func ioneaz sub forma organelor de administra ie public a. se nfiin eaz, reorganizeaz i desfiin eaz numai prin lege sau prin act administrativ emis, pe baza legii, de Guvern, consilii jude ene sau consilii locale, dup caz ; b. scopul lor l reprezint satisfacerea unor interese publice speciale (principiul specialit ii) ; c. mijloacele financiare i baza material necesare bunei func ionri a acestora sunt asigurate de la bugetul de stat, jude ean sau local, dup caz ; d. activitatea se desfoar la cerere sau din oficiu, de regul n mod gratuit ; e. sunt ncadrate cu personal care trebuie s aib pregtire n specialitatea respectiv i competen profesional, activitatea avnd un caracter permanent. Personalul are, de regul, calitatea de func ionari publici ; f. n principal, activitatea lor se concretizeaz n direc ia adoptrii/emiterii actelor administrative de autoritate (de ex. hotrrile consiliilor locale, dispozi iile primarilor, ordinele prefec ilor etc.). Trsturile serviciilor publice care func ioneaz sub forma institu iilor publice a. se nfiin eaz, reorganizeaz i desfiin eaz prin lege sau potrivit legii de ctre Parlament, Guvern, ministere i celelalte organe de specialitate ale administra iei publice centrale, de ctre consiliile jude ene sau locale ; b. scopul lor l reprezint satisfacerea unor interese publice speciale (principiul specialit ii) ; c. mijloacele financiare i baza material necesare bunei func ionri a acestora sunt asigurate de la bugetul de stat, jude ean sau local, dup caz ; d. i desfoar activitatea fie gratuit, fie cu plat, la cerere sau din oficiu ; e. sunt ncadrate cu personal de specialitatea serviciului public n care activeaz (de ex. medici, profesori, artiti, cercettori etc.) ; f. numai unele dintre ele emit acte administrative (diplome de licen , atestate, certificate medicale etc.).

32 Trsturile serviciilor publice care func ioneaz sub forma regiilor autonome de interes public a. se nfiin eaz, reorganizeaz i desfiin eaz prin acte administrative de autoritate (hotrri ale Guvernului sau ale consiliilor judeene ori locale) ; b. scopul lor l reprezint satisfacerea unor interese publice speciale (principiul specialit ii) ale societ ii sau colectivit ilor locale ; c. mijloacele financiare i baza material necesare bunei func ionri a acestora sunt asigurate, n principal, din venituri proprii i numai n subsidiar prin subven ii de la bugetul de stat sau bugetele locale ; d. i desfoar activitatea, n principal, la cerere i contracost ; e. activitatea lor are continuitate i este asigurat de specialiti, potrivit specificului de activitate. Particularitatea personalului care deservete aceste regii autonome const n faptul c ponderea o reprezint angaja ii care presteaz o activitate manual, tehnic i numai o mic parte a personalului ocup func ii publice ; f. de regul, activitatea lor este una prestatoare, material, cu caracter economic, i mai rar emit acte administrative. Defini ia i trsturile serviciilor de utilitate public (stabilimentelor de utilitate public) Interesele generale ale societ ii sunt satisfcute nu numai de stat, jude sau comun, prin serviciile publice pe care le nfiin eaz, ci i de particulari (persoane fizice sau juridice), prin crearea, n condi iile legii, a unor institu ii ce urmresc, prin activitatea lor, satisfacerea intereselor generale ale societ ii. Stabilimentele de utilitate public sunt institu ii create din ini iativ privat, cu fonduri exlusiv private i fr scop lucrativ, pentru satisfacerea unui interes general. n prezent, n ara noastr, actul normativ care reglementeaz nfiin area, organizarea, func ionarea i desfiin area serviciilor de utilitate public este O.G. nr.26/2000, cu modificri i completri ulterioare, privind asocia iile i funda iile. Trsturile serviciilor de utilitate public : Se nfiin eaz de ctre particulari (persoane fizice sau juridice) Desfoar o activitate de utilitate public Prin activitatea pe care o desfoar nu urmresc, chiar dac ncaseaz unele taxe sau tarife, realizarea de profit Func ioneaz cu respectarea principiului specialit ii ; astfel, orice modificare a obiectului de activitate trebuie hotrt de Adunarea general a asocia ilor sau a fondatorilor i nregistrat n Rgistrul asocia iilor i funda iilor aflat la grefa judectoriei care a nfiin at asocia ia / funda ia respectiv Personalul de specialitate ncadrat nu are calitatea de func ionar public Actele emise de ctre organele de conducere ale acestora sunt acte particulare i nu acte administrative ; unele servicii de utilitate public pot emite i acte administrative individuale (de ex. universit i particulare acreditate elibereaz absolven ilor diplome de licen recunoscute de Ministerul Educa iei i Cercetrii)

33 Statul sau unit ile administrativ-teritoriale pot acorda anumite facilit i serviciilor de utilitate public (de ex. consiliile locale i cele jude ene pot da n folosin gratuit, pe termen limitat, imobile din patrimoniul lor serviciilor de utilitate public, n scopul ndeplinirii unor activit i care satisfac cerin ele cet enilor din comuna, oraul sau jude ul respectiv. n caz de dizolvare, activul patrimonial se mparte ntre asocia i / fondatori propor ional cu contribu ia concret adus de fiecare la nfiin area respectivului serviciu de utilitate public. Principii de organizare administrativ-teritorial Sub aspectul organizrii politice a puterii, doctrina de drept public opereaz cu trei mari no iuni: statul unitar, statul federal i uniunea de state. Din punct de vedere administrativ, se poate vorbi de mai multe regimuri juridice, determinate de rela iile existente ntre puterea central i puterile locale, i anume: un regim de centralizare administrativ un regim de deconcentrare administrativ un regim de descentralizare administrativ (autonomie local) 1. Principiul centralizrii administrative Prin centralizare administrativ se n elege organizarea i func ionarea unui sistem administrativ n cadrul cruia exercitarea atribu iilor administrative este efectuat numai de organele statului. n cadrul sistemului centralizat, statul nu recunoate existen a colectivit ilor locale, nu consider c acestea au via juridic i nu le acord personalitate juridic. El i asum prin propriul buget rezolvarea, n nume propriu, a intereselor generale oriunde s-ar manifesta acestea, fie la nivel na ional, fie la nivel local. Sistemul centralizat se caracterizeaz, n primul rnd, printr-o structur puternic ierarhizat, ce concentreaz puterea de decizie i ini iativa n minile autorit ii centrale. Autorit ile administra iei locale, dac exist, nu fac dect s transmit problemele ce pot aprea n teritoriu ctre autorit ile centrale competente i, n sens invers, transmit decizia acestor autorit i ctre cei administra i. n acest mod, o voin unic ce eman de la autorit ile centrale se transmite pn n cele mai ndeprtate col uri ale teritoriului. n concluzie, centralizarea administrativ, ca sistem de organizare statal, prezint urmtoarele caracteristici: statul este singura persoan moral de drept public, politico-teritorial; interesul public este unic, cel al statului centralizat; organizarea administra iei se bazeaz pe o ierarhie strict, subordonat fa de centru; activitatea (competen a) autorit ilor locale este limitat; statul exercita un riguros control ierarhic, putnd anula, modifica sau suspenda actele autorit ilor locale. 2. Principiul deconcentrrii administrative n domeniul administra iei publice, art.120 din Constitu ia Romniei, republicat stipuleaz c administra ia public local se ntemeiaz pe principiile descentralizrii,

34 autonomiei locale i deconcentrrii serviciilor publice. Inconvenientele i dezavantajele centralizrii administrative, sub aspectul eficacit ii administra iei, sunt rezolvate par ial n regimul administrativ deconcentrat. Prin deconcentrare se realizeaz un transfer de autoritate de la centru ctre colectivit ile locale. Caracteristicile centralizrii administrative se men in, cu excep ia faptului c n teritoriu nu mai exist simpli agen i executan i ai voin ei centrului, ci autorit i administrative propriu-zise, care dispun de competen e proprii. Aceste structuri sunt numite i revocate de centru, fa de care sunt subordonate i rspunztoare. Ele servesc interesul unic al statului, dar pentru anumite chestiuni de interes local (de mai redus importan ) au competen e proprii. Modul n care se realizeaz partajarea competen ei ntre centru i autorit ile administrative deconcentrate reflect gradul de deconcentrare administrativ. n toate situa iile ns, structurile teritoriale deconcentrate au obliga ia de a raporta centrului situa ia din teritoriu i de a executa ordinele acestuia. n concluzie, i acest sistem de organizare administrativ men ine o administra ie unitar, care ns nu mai pctuiete prin uniformitate, autorit ile deconcentrate putnd adapta la specificul local msurile i ordinele transmise de la centru. Deconcentrarea administrativ men ine puterea ierarhic n detrimentul autonomiei locale. 3. Principiul descentralizrii administrative Descentralizarea administrativ prezint urmtoarele particularit i: statul nceteaz a mai fi singura colectivitate teritorial recunoscut i unica persoan juridic de drept public; colectivit ile teritoriale locale, organizate potrivit legii (jude ul, oraul, comuna) sunt persoane morale de drept public politico-teritoriale, avnd capacitate de drept public i interese publice proprii, distincte de cele ale statului; colectivit ile locale dispun de autorit i administrative proprii pentru satisfacerea intereselor publice, precum i de mijloace materiale, financiare i umane necesare; autorit ile reprezentative, crora colectivit ile locale le va ncredin a administrarea treburilor publice, se desemneaz prin vot universal, egal, direct, secret i liber exprimat. Aadar, puterea autorit ilor reprezentative nu vine de la centru, ci de la corpul electoral local, pe cale de alegere. Ele nu sunt numite, nu se subordoneaz i nu pot fi revocate de administra ia statului, n consecin administra ia public i pierde caracterul unitar, ea fiind format din administra ia statului i administra ia colectivit ilor locale. exercitarea unui control de stat (tutel administrativ) asupra legalit ii activit ii autorit ilor locale autonome. Descentralizarea mbrac dou forme: descentralizarea teritorial, care presupune existen a unor interese comune ale locuitorilor dintr-o frac iune geografic, por iune din teritoriul de stat (jude , ora, comun), interese distincte fa de interesele na ionale, i care se manifest n cele mai diverse domenii de activitate descentralizarea tehnic, constnd n descentralizarea serviciilor publice i presupune existen a unor persoane morale de drept public care presteaz servicii publice de interes local, detaate din sfera serviciilor statale.

35 Dincole de anumite limite, raporturile statului cu colectivit ile locale pot s evolueze nu att spre o organizare descentralizat a administra iei publice, ct spre autoguvernare i federalism. Dac statutul colectivit ilor locale n statele unitare organizate n sistem descentralizat este prevzut prin constitu ie, n statele federale acestea au posibilitatea de a-i alege, n mod liber, institu iile i modul de organizare. Spre deosebire de autorit ile locale ce ac ioneaza ntr-un sistem descentralizat i care au atribu ii numai n domeniul administrativ, statele federate au atribu ii i n domeniul politic sau n cel legislativ. Principiul autonomiei locale Principiul descentralizrii n organizarea administra iei publice presupune i autonomia local, nu de pu ine ori cele dou principii fiind tratate mpreun. n viziunea contemporan, autonomia local se manifest sub mai multe aspecte i pe mai multe planuri. Astfel, sub aspectul capacit ii juridice, colectivit ile locale (regiuni, jude e, orae, comune etc.) sunt subiecte de drept distincte de stat, avnd interese publice proprii, recunoscute ca atare de legiuitor. Pe plan institu ional, acestea sunt reprezentate de autorit i administrative proprii, alese prin vot universal (consilii locale, consilii jude ene, primari, preedin ii consiliilor jude ene) i care nu se regsesc n raporturi de subordonare fa de aparatul de stat central. n planul autonomiei decizionale, autorit ile administra iei publice locale au competen e generale i adopt decizii n interesul colectivit ilor pe care le reprezint. Autonomia local nu se poate manifesta n mod real dect dac este recunoscut i n planul resurselor financiare, materiale i umane de care dispun. Astfel, colectivit ile locale au bugete proprii, dispun de un patrimoniu n care sunt incluse bunurile ce apar in domeniului public i privat al jude ului, oraului sau comunei i sunt deservite de func ionari publici selecta i pe criteriul competen ei. n data de 15 octombrie 1985, la Strasbourg, a fost adoptat Carta European a Autonomiei Locale, ratificat de Parlamentul Romniei prin Legea nr. 199/1997. Potrivit art.3 din Legea nr.215/2001 a administra iei publice locale, prin autonomie local se n elege dreptul i capacitatea efectiv a autorit ilor administra iei publice locale de a solu iona i gestiona, n numele i interesul colectivit ilor locale pe care le reprezint, treburile publice, n condi iile legii. Art.4 al Legii stabilete con inutul autonomiei locale, specificndu-se c aceasta este numai administrativ i financiar i privete organizarea, func ionarea, competen ele, atribu iile i gestionarea resurselor care apar in unit ii administrativteritoriale. Aadar, autonomia local nu trebuie confundat cu independe a absolut, cu o izolare total a autorit ilor administra iei publice locale fa de administra ia central de stat. Autorit ile prin care se execit autonomia local nu au putere de decizie politic major, ci i desfoar activitatea n func ie de voin a politic statal, exprimat n legile adoptate de Parlament.