Sunteți pe pagina 1din 47

Drept administrativ (II) - suport de curs - DREPT, an II, sem.

II -

I. Func ia i func ionarul public administrativ


1. No iune. Clasificare n baza articolului 73 alin. 3 litera j din Constitu ia Romniei, Parlamentul a adoptat Legea organic privind statutul func ionarilor publici, nr. 188/8.12.1999, act normativ ce a fost supus numeroaselor completri i modificri. Legea, n forma actual, este structurat n 10 capitole i 118 articole, ea propunndu-i s creeze un func ionar public neutru din punct de vedere politic, capabil s i ndeplineasc sarcinile de serviciu ntr-o structur administrativ compatibil cu structurile similare din rile Uniunii Europene. Din con inutul su rezult c legea urmrete s reglementeze regimul func ionarului public de carier din administra ia public. Aceasta reiese din coroborarea defini iei dat de prezenta lege func ionarului public n articolul 2 alin.2, care consacr c func ionarul public este persoana numit, n condi iile legii, ntr-o func ie public, cu defini ia func iei publice (art.2 alin.1), ca fiind cea care reprezint ansamblul atribu iilor i responsabilit ilor, stabilite n temeiul legii, n scopul realizrii prerogativelor de putere public de ctre administra ia public central, administra ia public local i autorit ile administrative autonome . n art.1 alin.1 din Statutul func ionarilor publici se arat cadrul general de aplicare a prezentei legi, care reglementeaz regimul general al raporturilor juridice dintre func ionarii publici i stat sau administra ia public local, prin autorit ile administrative autonome ori prin autorit ile i institu iile publice ale administra iei publice centrale i locale, excep ie fcnd acei func ionari publici pentru care, prin legi speciale, se reglementeaz statutul lor juridic i prevzu i, n cadrul prezentei legi, n art. 6 lit. a-e. Articolele 12, 13 i 14 precizeaz i categoriile de servicii publice ai cror func ionari sunt supui prezentului statut, i anume: a) categoria nal ilor func ionari publici: secretarul general al Guvernului i secretarul general adjunct al Guvernului, secretarul general i secretarul general adjunct din ministere i alte organe de specialitate ale administra iei publice centrale, prefectul, subprefectul, inspectorul guvernamental; b) categoria func ionarilor publici de conducere: director general, director general adjunct, director i director adjunct din aparatul autorit ilor administrative autonome, al ministerelor i al celorlalte organe de specialitate ale administra iei publice centrale, precum i n func iile publice asimilate acestora; secretar al unit ii administrativ-teritoriale; director executiv i director executiv ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe de specialitate ale administra iei publice centrale din unit ile administrativ-teritoriale, n cadrul institu iei prefectului, n cadrul aparatului propriu al autorit ilor administra iei publice locale i al institu iilor publice subordonate acestora, precum i n func iile publice specifice asimilate acestora; ef serviciu, precum i n func iile publice specifice asimilate acesteia; ef birou, precum i n func iile publice specifice asimilate acesteia; c) categoria func ionarilor publici de execu ie: clasa I, persoanele numite n urmtoarele func ii publice generale: expert, consilier, inspector, consilier juridic, auditor, precum i n func iile publice specifice asimilate acestora.

clasa a II-a, persoanele numite n func ia public general de referent de specialitate, precum i n func iile publice specifice asimilate acesteia. clasa a III-a, persoanele numite n func ia public general de referent, precum i n func iile publice specifice asimilate acesteia. Constatm, aadar, c Legea nr. 188/1999, republicat, cu modificri i completri, are n vedere att func ionarii din aparatul administra iei centrale, ct i func ionarii din cadrul administra iei publice locale i al celei autonome. De la aplicarea dispozi iilor statutului fac excep ie i unele categorii pe care art. 6 le prevede expres i anume: a) personalul contractual salariat din aparatul propriu al autorit ilor i institu iilor publice, care desfoar activit i de secretariat, administrative, protocol, gospodrire, ntre inere-repara ii i deservire, paz, precum i altor categorii de personal care nu exercit prerogative de putere public; b) personalul salariat ncadrat, pe baza ncrederii personale, la cabinetul demnitarului; c) corpul magistra ilor; d) cadrele didactice; e) persoanele numite sau alese n func ii de demnitate public. Trsturile specifice func iei publice sunt urmtoarele: 1) Func ia public este o situa ie juridic reglementat legal, n sensul c drepturile i obliga iile care formeaz con inutul acesteia sunt prestabilite pe cale unilateral, prin norme juridice, de ctre organele administra iei publice. 2) Func ia public reprezint un ansamblu complex de drepturi i obliga ii conferite titularului ei, care capt un adevrat statut propriu i particip la realizarea competen ei organului administra iei publice din care face parte. 3) Func ia public are un caracter propriu, n sensul c apar ine numai celui anume nvestit n cadrul unui organ al administra iei publice. 4) Func ia public are un caracter continuu, n sensul c existen a drepturilor i obliga iilor care formeaz con inutul su dureaz att timp ct dureaz competen a organului administra iei publice pe care func ionarul public o realizeaz, fr intermiten e. 5) Func ia public are un caracter obligatoriu, n sensul c exercitarea drepturilor i ndeplinirea obliga iilor care formeaz con inutul su nu reprezint o facultate sau o posibilitate la aprecierea titularului func iei, care este obligat s intervbin, din oficiu sau la cerere, potrivit competen ei sale. 6) Drepturile i obliga iile care formeaz con inutul func iei publice sunt exercitate n regim de putere public. 7) Func iile publice sunt ocupate de personalul de specialitate, anume de ctre func ionarii publici. Clasificarea func iilor publice se face dup urmtoarele criterii 1) Dup ntinderea competen elor acordate, func iile publice se mpart n: Func ii publice generale, care au un caracter general i comun tuturor autorit ilor i institu iilor publice, n vederea realizrii competen elor lor generale; Func ii publice specifice, care au un caracter specific unor autorit i i institu ii publice, stabilite n vederea realizrii competen elor specifice; 2) Dup nivelul studiilor absolvite, func iile publice se mpart n 3 clase :

Func ii publice din clasa I, care pot fi ocupate numai de persoanele care au studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung durat, absolvite cu diplom de licen sau echivalent Func ii publice din clasa II, care pot fi ocupate numai de persoanele care au absolvit, cu diplom, studii superioare de scurt durat Func ii publice din clasa III, care pot fi ocupate de persoanele care au absolvit studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplom de bacalaureat. 3) Dup locul ocupat n structura sistemului administra iei publice: Func ii publice de stat sunt cele stabilite i avizate n cadrul ministerelor, organelor de specialitate ale administra iei publice centrale, precum i n cadrul autorit ilor administrative autonome ; Func ii publice teritoriale sunt cele stabilite i avizate n cadrul institu iei prefectului, serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe ale administra iei publice centrale din unit ile administrativ-teritoriale ; Func ii publice locale - sunt cele stabilite i avizate n cadrul aparatului propriu al autorit ilor administra iei publice locale i al institu iilor publice subordonate acestora.

4) Dup nivelul atribu iilor titularului func iei publice, acestea se mpart n trei categorii: Func ii publice corespunztoare categoriei nal ilor functionari publici Func ii publice corespunztore categoriei func ionarilor publici de conducere Func ii publice corespunztoare categoriei func ionarilor publici de execu ie Func iile publice de execu ie sunt structurate pe grade profesionale : superior (nivel maxim), principal, asistent i debutant. 5) Dup modul de nvestitur n func ie : Func ii publice ocupate de func ionari publici de drept sunt cei care au fost nvesti i n mod legal cu exercitarea func iei publice, cu respectarea tuturor cerin elor legii ; Func ii publice ocupate de func ionari de fapt sunt cei care nu au fost nvesti i legal n func ie. n cazul acestor persoane, n doctrin i n jurispruden s-a pus problema efectelor juridice produse de actele emise de ei. nvestirea fiind nelegal, teoretic, ar trebui ca toate actele emise de func ionarii de fapt s fie lovite de nulitate absolut. n jurispruden , aceast problem a fost solu ionat ns nuan at. Astfel, dac nvestirea func ionarului a fost plauzibil, n sensul c opinia public i autorit ile au crezut c func ionarul era legal numit, deci ter ii au fost de bun-credin , actele emise de func ionarii de fapt trebuie considerate valabile, ntruct intereseaz drepturi private importante, iar prin anularea respectivelor acte s-ar aduce atingere siguran ei ter ilor. Dimpotriv, dac nvestirea unui func ionar de fapt nu a fost plauzibil, persoana se socotete un uzurpator, iar actele sale ca inexistente.

2. Statutul func ionarilor publici. Reglementare actual Raportul de serviciu (raportul de func ie public) Raporturile juridice dintre serviciile publice i func ionarii publici care ocup func ii publice sunt raporturi juridice speciale de drept administrativ, anume raporturi de serviciu sau de func ie public (art.1 din Legea nr. 188/1999).

Aceste raporturi nu sunt raporturi juridice contractuale, nu sunt raporturi juridice de dreptul muncii, dei dispozi iile Statutului func ionarilor publici se completeaz cu prevederile legisla iei muncii, precum i cu reglementri de drept civil sau penal, dup caz, n msura n care nu contravin legisla iei specifice func iei publice (art.117). Func ionarul public ocup o func ie public n urma promovrii concursului, fiind numit ntotdeauna printr-un act administrativ de numire (ordin, decizie etc.) de ctre conductorul serviciului public n care exist func ia public vacant. Prin urmare, func ionarul public exercit atribu iile i responsabilit ile ce dau con inut func iei publice ocupate nu n temeiul unui contract de munc sau al unui contract de prestri servicii, ci n baza raporturilor speciale de func ie public n care este subiect, mai precis direct n temeiul legii. n acelai timp, func ionarul public nu are posibilitatea i nici dreptul s-i negocieze cu cel care l-a numit nivelul salariului, obliga iile care i vor reveni, condi iile n care urmeaz s lucreze, numrul de ore de program sau zile de concediu etc., deoarece toate aceste elemente sunt deja reglementate, fixate prin actele normative n baza crora a fost nfiin at func ia public. n schimb, n temeiul legii cadru i al legilor speciale, func ionarii publici se bucur de stabilitate n func ie i au dreptul garantat la carier. Func ionarii publici numi i n func ii publice trebuie s-i desfoare activitatea, s-i exercite atribu iile i responsabilit ile n condi iile stabilite de lege, bazate pe principiile stipulate n art.3 din Legea nr.188/1999, anume: legalitate, impar ialitate, obiectivitate, transparen , eficien , eficacitate, responsabilitate, orientare ctre cet ean, stabilitate n exercitarea func iei publice i subordonare ierarhic. n consecin , nu toate persoanele fizice care lucreaz n administra ia public au calitatea de func ionari publici i nu to i func ionarii din cadrul administra iei publice se supun dispozi iilor Legii nr.188/1999. De pild, personalul contractual salariat din aparatul propriu al autorit ilor i institu iilor publice, care desfoar activit i de secretariat, administrative, protocol, gospodrire, ntre inererepara ii i deservire, paz, precum i altor categorii de personal care nu exercit prerogative de putere public este angajat cu contract individual de munc i i se aplic legisla ia muncii (art.6 lit.a). Pe de alt parte, pot beneficia de statute speciale func ionarii publici care i desfoar activitatea n cadrul urmtoarelor servicii publice: structurile de specialitate ale Parlamentului Romniei, ale Administra iei Preziden iale, ale Consiliului Legislativ, serviciile diplomatice i consulare, autoritatea vamal, poli ia i alte structuri ale Ministerului Administra iei i Internelor, precum i alte servicii publice stabilite prin lege (art.5 alin.1 lit. a-g). Recrutarea func ionarilor publici

Ocuparea func iilor publice vacante se face prin: promovare, transfer, redistribuire, recrutare i alte modalit i prevzute expres de Statutul func ionarilor publici. Recrutarea n vederea intrrii n corpul func ionarilor publici se face prin concurs, n limita func iilor publice vacante rezervate n acest scop prin planul de ocupare a func iilor publice. Condi ii de acces ntr-o func ie public Condi iile de acces ntr-o func ia public sunt acele elemente specifice func iei publice prin ndeplinirea crora legiuitorul urmrete s garanteze calificarea profesional a viitorilor func ionari i s limiteze arbitrariul n selec ie. Condi iile de acces pot fi clasificate, n principal, n func ie de dou criterii. Astfel: - n func ie de interven ia aprecierii autorita ii publice acestea pot fi: a. Condi ii obiective, caracterizate prin aceea c autoritatea se limiteaz s verifice n ce msur candidatul le ndeplinete sau nu, fr a putea s fac vreo apreciere proprie (existen a unei diplome atestnd pregtirea profesional, a unui certificat medical privind starea de sntate etc).

Aceste condi ii, la rndul lor, pot viza candidatul (cet enia, studiile) sau autoritate public (existen a unui post vacant). b. Condi ii subiective, care permit o larg posibilitate de apreciere din partea autorit ii publice, n func ie de natura func iei i calit ile corespunztor necesare. - n func ie de sfera de aplicabilitate, distingem ntre: a. Condi ii generale, care vizeaz toate func iile i demnit ile publice i se regsesc n Constitu ie i n legea cadru; b. Condi ii speciale, impuse anumitor categorii de func ionari publici (din administra ia public local, din justi ie etc.). Aceste condi ii sunt prevzute de legile speciale care reglementeaz regimul anumitor func ii publice. Statutul func ionarilor publici, n art. 54 , precizeaz c poate ocupa o func ie public persoana care ndeplinete urmtoarele condi ii generale: a) are cet enie romn i domiciliul n Romnia; Justificarea instituirii condi iei de inerii cet eniei romne rezid n aceea c puterea public n Romnia apar ine numai statului romn, astfel nct persoana care prin atribu iile sale specifice contribuie la realizarea acesteia trebuie s se identifice, prin cet enie, cu acest stat. Cet enia romn exprim apartenen a unei persoane la statul romn i reprezint o garan ie de loialitate fa de stat si fa de modul de promovare a intereselor publice na ionale. Instituirea acestei condi ii i are temeiul n articolul 16 alin.3 din Constitu ia Romniei, potrivit cruia func iile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, n condi iile legii, de persoanele ce au cet enia romn i domiciliul n Romnia. Constitu ia modificat a mai adugat un aliniat referitor la dreptul cet enilor din rile UE de a ocupa, n condi iile aderrii Romniei la UE, func ii elective n administra ia public local (art. 16 alin.4). Condi ia cet eniei este ntlnit i n articolul 1 din Legea nr. 21/1991 privind cet enia romn, potrivit creia doar cet enii romni pot ocupa func ii publice civile i militare. Cerin a referitoare la domiciliu ndeplinete un rol similar ntruct, n unele legisla ii, legtura dintre un stat i cet ean se stabilete n func ie de domiciliu i nu n func ie de cet enie. Puterea public se exercit ntre nite limite bine stabilite, care sunt limitele teritoriale ale statului respectiv. Motivul pentru care aceast condi ie a fost impus prin lege este aceea a realizrii unei suprapuneri ntre spa iul n care func ionarul triete i cel n care i desfoar activitatea. De inerea unei alte cet enii dect cea romn sau a domiciliului ntr-un alt stat este un impediment legal absolut pentru ocuparea unei func ii publice din cauza posibilelor conflicte de interese ce ar putea s apar. b) cunoate limba romn, scris i vorbit; Aceast condi ie este impus de prevederile articolului 13 din Constitu ie, potrivit cruia n Romnia limba oficial este limba romn, iar ra iunea pentru care este instituit aceast condi ie vizeaz faptul c persoanele ce ocup func ii publice vin n contact cu cet enii n calitate de titulari ai puterii publice. c) are vrsta de minimum 18 ani mplini i; d) are capacitate deplin de exerci iu ; e) are o stare de sntate corespunztoare func iei publice pentru care candideaz, atestat pe baz de examen medical de specialitate; f) ndeplinete condi iile de studii prevzute de lege pentru func ia public; g) ndeplinete condi iile specifice pentru ocuparea func iei publice; h) nu a fost condamnat pentru svrirea unei infrac iuni contra umanit ii, contra statului sau contra autorit ii, de serviciu sau n legtur cu serviciul, care mpiedic nfptuirea justi iei, de fals ori a unor fapte de corup ie sau a unei infrac iuni svrit cu inten ie, care ar face-o incompatibil cu exercitarea func iei publice, cu excep ia situa iei n care a intervinit reabilitarea;

i) nu a fost destituit dintr-o func ie public sau nu i-a ncetat contractul individual de munc pentru motive disciplinare n ultimii 7 ani; j) nu a desfurat activitate de poli ie politic, astfel cum este definit prin lege. Re inem, totodat, c Statutul, n art. 47 alin.2, impune obliga ia declarrii averii la numirea ntr-o func ie public, precum i la ncetarea raportului de serviciu, declara ia fcndu-se, n scris, pe propria rspundere i ar trebui s cuprind i bunurile so ului i ale copiilor minori. n opinia prof, Antonie Iorgovan, aceasta este o condi ie general de acces la func ia public, chiar dac nu este prevzut sub sanc iunea de la regula jurmntului. Acestor condi ii cu caracter general li se adaug, n cazul nal ilor func ionari publici, urmtoarele condi ii (art. 16 alin.2): - s aib studii universitare de licen absolvite cu diplom, respectiv studii superioare de lung durat, absolvite cu diplom de licen sau echivalent; - s urmeze i s absolve programe de formare specializat pentru ocuparea unei func ii publice corespunztoare categoriei nal ilor func ionari publici ori a exercitat un mandat compet de parlamentar; - s aib o vechime n specialitatea studiilor necesare exercitrii func iei publice de cel putin 5 ani; - s fi promovat concursul na ional pentru intrarea n categoria nal ilor func ionari publici. Condi iile speciale de acces ntr-o func ie public se stabilesc de ctre autorit ile publice i au n vedere: - vechimea ntr-o anumit specialitate cerut de specificul func iei respective - nivelul studiilor - necesitatea i gradul de cunoatere a unei limbi strine - necesitatea i nivelul cunotin elor de programare pe calculator - necesitatea i gradul de cunoatere a limbii minorit ii na ionale n localit ile n care minorit ile na ionale au o pondere minim de 20% din popula ie (se refer la persoanele care vin n contact direct cu cet enii). Raporturile dintre func ionarul public superior i cel subordonat

Func ionarul public subordonat are obliga ia de a executa ordinele superiorului su oerarhic. Prescrip iile superiorului ierarhic se pot prezenta sub dou forme, anume prescrip ii cu caracter general, cuprinse n circulare sau instruc iuni de serviciu, i ordine individuale, scrise sau verbale. n anumite cazuri, func ionarul subordonat nu mai are obliga ia s respecte i s se supun ordinelor superiorului su. Astfel, dac ordinul are un vdit caracter ilegal ori este de natur s prejudicieze un interes legitim public sau privat, demnitatea, drepturile sau libert ile fundamentale ale unei persoane, func ionarul subordonat are nu numai dreptul, dar i obliga ia s refuze executarea ordinului, pentru c, altfel, va rspunde i el alturi de autorul actului. Totodat, func ionarul subordonat este obligat s ntiin eze n scris conducerea serviciului public despre motivul refuzului su de a executa ordinul primit. Regimul juridic al actului de numire ntr-o func ie public

Actul de numire reprezint un act juridic unilateral emis de conductorul autorit ii sau institu iei publice n care exist func ia public ocupat. Acest act mbrac forma scris i trebuie s con in obligatoriu (art. 62 alin.4): temeiul legal al numirii, numele func ionarului public, denumirea func iei publice, data de la care urmeaz s exercite func ia public, drepturile salariale, precum i locul de desfurare a activit ii.

La intrarea n corpul unc ionarilor publici, func ionarul public depune jurmntul de credin n termen de 3 zile de la emiterea actului de numire n func ia public definitiv. Refuzul depunerii jurmntului se consemneaz n scris i atrage revocarea actului administrativ de numire. n cele mai multe situa ii, func ionarii numi i ncheie i un contract de munc, expresie a acordului de voin a celor dou pr i din raportul de munc i care reflect drepturile i obliga iile lor reciproce, privitoare la condi iile i durata muncii, salarizarea, concediul de odihn, protec ia social, mai pu in drepturile i obliga iile ce formeaz con inutul raportului func iei publice. Astfel, actul juridic al nvestirii i raportul de func ie sunt dublate de contractul de munc i raportul de munc (dei n cazul unor func ii, cum sunt cele militare, aceast dublare nu apare). Actul de numire n func ia public are urmtoarele trsturi: - actul de numire este un act juridic, adic o manifestare de voin fcut cu scopul de a da natere, a modifica sau a stinge drepturi i obliga ii. Drepturile i obliga iile generate de actul de numire alctuiesc con inutul raportului de serviciu (al raportului juridic de func ie public). Statutul de func ionar public se dobndete din momentul numirii i se exercit din momentul depunerii jurmntului. Prin urmare, actele emise de un func ionar public numit care nu a depus jurmntul sunt lovite de nulitate. - voin a juridic pe care o exprim actul de numire are caracter unilateral, cu admiterea acceptrii de ctre func ionar, care se realizeaz n momentul prestrii jurmntului. - spre deosebire de caracterul consensual al contractului individual de munc, n care forma scris este cerut doar ad probationem, actul de numire n func ia public poate mbrca doar forma scris, condi ie cerut ad validitatem. - actul de numire n func ie, fiind o manifestare de voin fcut n considera iunea unei persoane fizice determinate, are un caracter personal. El vizeaz, deci, aptitudinile fizice i psihice ale unui anumit subiect de drept privat care, prin numire, dobndete statutul de subiect de drept public. Perioada de stagiu

Intrarea n corpul func ionarilor publici de carier direct dup absolvirea studiilor se face numai pe o func ie public de debutant. Astfel, candida ii reui i la concurs sunt numi i func ionari publici debutan i prin ordin sau, dup caz, dispozi ie a conductorului autorit ii / institu iei publice n a crei organigram se afl func ia public vacant. Perioada de stagiu are ca obiect verificarea aptitudinilor profesionale n ndeplinirea atribu iilor i responsabilit ilor unei func ii publice, formarea practic a func ionarilor publici debutan i, precum i cunoaterea de ctre acetia a specificului administra iei publice i a exigen elor acesteia. Durata perioadei de stagiu este de 12 luni pentru func ionarii publici de execu ie din clasa I, 8 luni pentru cei din clasa II i 6 luni pentru cei din clasa III. La terminarea perioadei de stagiu, func ie de rezultatul evalurii realizate, func ionarul public debutant va fi: - numit func ionar public de execu ie definitiv n clasa corespunztoare studiilor absolvite, n func iile publice prevzute la art.14, n gradul profesional asistent; - eliberat din func ia public, n cazul n care a ob inut la evaluare a activit ii calificativul nesatisfctor.

A se studia din Legea nr. 188/1999: - Numirea func ionarilor publici (art. 62 alin.1-3) - Promovarea func ionarilor publici i evaluarea performan elor profesionale (art. 63 69) - Drepturile i ndatoririle func ionarilor publici (art. 27 49)

3. Rspunderea juridic a func ionarilor publici Cu toate c literatura juridic analizeaz, n general, numai no iunea de rspundere juridic sub diferitele ei forme (penal, civil, disciplinar, contraven ional), un rol important revine i no iunii de responsabilitate, vzut ca o raportare activ i contient a func ionarului public la normele i valorile colectivit ii. Func ionarii publici, n calitate de agen i ai statului, exercit atribu iile i responsabilit ile func iei publice. Ei trebuie s i asume consecin ele actelor lor, dar, avnd n vedere c nu sunt dect mputernici i ai statului, prin intermediul crora se exercit puterea public, este echitabil ca rspunderea juridic s fie partajat ntre func ionarii publici i autoritatea / institu ia public n cadrul creia i desfoar activitatea. Astfel, dac o autoritate administrativ este obligat s rspund pentru o fapt a unui func ionar public, ea are posibilitatea s se ndrepte mpotriva acestuia cu o ac iune n regres pentru recuperarea daunelor pe care este obligat s le plteasc ter ilor. Pe de alt parte, o persoan care este vtmat ntr-un drept recunoscut de lege sau ntr-un interes legitim prin ac iunea / inac iunea unui func ionar public, se poate adresa pentru repararea prejudiciilor i recuperarea daunelor fie mpotriva func ionarului public care a svrit fapta, fie mpotriva autorit ii administrative n care i desfoar activitatea respectivul func ionar, care va rspunde solidar alturi de acesta. Rspunderea juridic a func ionarilor publici i are temeiul n Legea nr. 188/1999 ori de cte ori fapta svrit are legtur cu exercitarea atribu iilor de serviciu. Dac fapta nu are legtur cu exercitarea atribu iilor de serviciu, este atras una dintre formele rspunderii de drept comun. Potrivit art. 75 din Legea nr. 188/1999, nclcarea de ctre func ionarii publici, cu vinov ie, a ndatoririlor de serviciu atrage rspunderea disciplinar, contraven ional, civil sau penal, dup caz. Totui, rspunderea juridic a func ionarilor publici nu se poate angaja dac acetia au respectat prevederile legale i procedurile administrative aplicabile autorit ii sau institu iei n care i desfoar activitatea. Rspunderea disciplinar a func ionarilor publici Aceast form a rspunderii juridice administrative este atras n cazul svririi de ctre un func ionar public a unei abateri disciplinare. Aceasta este definit de Legea nr. 188/1999 ca fiind fapta svrit cu vinov ie de ctre un func ionar public prin care se ncalc ndatoririle corespunztoare func iei publice i a normelor de conduit profesional i civic prevzute de lege. Caracteristicile rspunderii disciplinare: 1. Intervine numai n cazul svririi de ctre func ionarul public a unei fapte calificat de normele dreptului administrativ ca fiind abatere disciplinar. 2. Subiectul activ este func ionarul public, iar subiectul pasiv este autoritatea sau institu ia public n cadrul creia acesta i desfoar activitatea. 3. Procedura de constatare, sanc ionare i contestare a sanc iunii este o procedur special, reglementat de Legea nr. 188/1999 privind statutul func ionarilor publici i de H.G. nr. 1210/2003. Legea nr. 188/1999 enumer, cu titlu exemplificativ, urmtoarele fapte considerate abateri disciplinare: - ntrzierea sistematic n efectuarea lucrrilor - absen e nemotivate de la serviciu - interven iile / struin ele pentru solu ionarea unor cereri n afara cadrului legal - nerespectarea secretului profesional sau a confiden ialit ii lucrrilor cu acest caracter - refuzul de a ndeplini atribu iile de serviciu - neglijen repetat n efectuarea lucrrilor

- svrirea unor fapte de natur s aduc atingere prestigiului autorit ii sau institu iei publice n care i desfoar activitatea - exprimarea sau desfurarea n calitatea de func ionar public sau n timpul programului de lucru a unor opinii sau activit i cu caracter politic - nerespectarea prevederilor legale privitoare la incompatibilit i i la conflictul de interese. Potrivit art. 77 alin.3 din Statutul func ionarilor publici, sanc iunile disciplinare sunt urmtoarele: a. Mustrarea scris b. Diminuarea drepturilor salariale cu 5-20% pe o perioad de pn la 3 luni. c. Suspendarea dreptului de avansare n gradele de salarizare sau, dup caz, de promovare n func ia public pe o perioad de 1-3 ani. d. Retrogradarea n trepetele de salarizare sau retrogradarea n func ia public pe o perioad de pn la un an e. Destituirea din func ia public. Procedura aplicrii sanc iunilor disciplinare are la baz respectarea anumitor principii, cum ar fi: Principiul garantrii dreptului la aprare, potrivit cruia func ionarul public are dreptul de a fi audiat, de a prezenta dovezi n aprarea sa i de a fi asistat de ctre un aprtor. Principiul contradictorialit ii, potrivit cruia pr ilor trebuie s li se acorde posibilitatea s ia n discu ie toate aspectele cauzei. Principiul prezum iei de nevinov ie Principiul celerit ii, care presupune solu ionarea cauzei n condi ii de operativitate Principiul proportionalit ii, care presupune ca ntre gravitatea i mprejurrile faptei svrite i sanc iunea aplicat s existe o anumit propor ionalitate. Principiul legalit ii, potrivit cruia func ionarului public nu-i pot fi aplicate dect sanc iunile disciplinare prevzute n Legea nr. 188/1999. Principiul unicit ii, potrivit cruia func ionarului public nu i se poate aplica pentru svrirea unei abateri disciplinare dect o singur sanc iune disciplinar. Sanc iunile disciplinare sunt aplicate de ctre persoana care are competen a legal de numire n func ia public, n mod direct, n cazul mustrrii scrise i la propunerea comisiei de disciplin, n cazul celorlalte sanc iuni disciplinare (lit. b e). n cazul sanc iunilor disciplinare mai severe, aplicarea acestora va avea ntotdeauna la baz un raport al comisiei de disciplin. Aceasta este singura competent s cerceteze mprejurrile n care a fost svrit fapta i s propun sanc iunea care urmeaz s fie aplicat. Modul de constituire, componen a, atribu iile, modul de func ionare a comisiei de disciplin sunt prevzute n H.G. nr. 1210/2003. Procedura de tragere la rspundere disciplinar este declanat n urma formulrii n scris a unei sesizri. Aceasta poate fi formulat de ctre conductorul compartimentului n care un func ionar public i desfoar activitatea, de ctre conductorul autorit ii sau institu iei publice, precum i de orice persoan interesat care consider c a fost vtmat prin fapta svrit de un func ionar public, dac aceast fapt constituie abatere disciplinar. Pentru individualizarea sanc iunii disciplinare, comisia va ine cont de cauzele i gravitatea abaterii disciplinare, de mprejurrile n care aceasta a fost svrit, de gradul de vinov ie i consecin ele abaterii, de conduita general n timpul serviciului a func ionarului public, precum i de existen a n antecedentele acestuia a altor sanc iuni disciplinare care nu au fost radiate. Sanc iunile disciplinare se aplic n termen de cel mult 1 an de la data sesizrii comisiei de disciplin cu privire la svrirea abaterii disciplinare, dar nu mai trziu de 2 ani de la data svririi abaterii.

Functionarul public care este nemul umit de sanc iunea aplicat prin ordinul sau dispozi ia conductorului autorit ii publice se poate adresa instan ei de contencios administrativ, solicitnd anularea sau modificarea, dup caz, a actului de sanc ionare. Din punct de vedere al efectului pe care l are trecerea timpului asupra sanc iunilor disciplinare: mustrarea va fi radiat dup trecerea unui termen de 6 luni de la aplicare, cu condi ia ca, n aceast perioad, func ionarul public s nu mai fi svrit alte abateri disciplinare. Restul sanc iunilor disciplinare sunt radiate n termen de 1 an de la expirarea termenului pentru care au fost aplicate, cu excep ia destituirii din func ie, care este radiat n termen de 7 ani de la aplicare, cu ndeplinirea aceleiai condi ii. Potrivit art.83 alin.1 din Legea nr.188/1999 privind Statutul func ionarilor publici, rspunderea contraven ional a func ionarilor publici se angajeaz n cazul n care acetia au svrit o contraven ie n timpul i n legtur cu sarcinile de serviciu. Aprecierea gradului de pericol social se face prin lege, care stabilete expres situa iile n care fapta func ionarului public constituie sau nu contraven ie. n cazul func ionarilor publici ce svresc contraven ii, se aplic prevederile legii-cadru (O.G. nr.2/2001) privind constatarea contraven iilor, aplicarea sanc iunilor contraven ionale, procedura de constatare, cile de atac i executarea silit a proceselor-verbale de constatare i de aplicare a sanc iunilor contraven ionale. Pe de alt parte, func ionarii publici sunt mputernici i, n cazurile stabilite prin lege, s constate svrirea unei contraven ii i s aplice sanc iuni contraven ionale.

A se studia din Legea nr. 188/1999: - RSPUNDEREA CIVIL I PENAL A FUNC IONARILOR PUBLICI (art.84 86). - DELEGAREA (art.88), DETAAREA (art.89), TRANSFERUL (art.90) - SUSPENDAREA RAPORTULUI DE SERVICIU (art.94 96) - NCETAREA RAPORTULUI DE SERVICIU (art. 97 99; 101 104). II. Controlul activit ii administra iei publice
1. No iune, necesitate Administra ia public se contureaz la nivel statal ca i o putere de sine stttoare, cu propriile sale interese i scopuri, este drept conectat, indisolubil legat de puterea executiv i de procesele politice din aceast zon a puterii statale. Gndind n termenii democra iei moderne, dac afirma ia anterioar este adevrat, atunci trebuie s existe n stat for e care s controleze func ionarea acestei puteri. n virtutea principiului check and balancies trebuie s existe n stat alte for e care s contrabalanseze puterea administra iei publice tocmai pentru nu a deveni o putere de necontrolat. Cu alte cuvinte, trebuie s existe n orice ar democratic un control asupra administra iei (birocra iei) publice. Acest control avnd n vedere iari principiul separrii puterilor n stat nu poate fi exercitat de cre o singur institu ie, o singur putere tocmai din cauz c existen a a numai dou puteri poate duce la perpetuarea unei stri conflictuale. Democra ia presupune mai multe centre de putere care s ac ioneze n acelai timp, dar pe ci diferite asupra acelui centru de putere care ncearc s acapareze puterea total / suprem. n termenii

democra iei asupra administra iei publice trebuie s ac ioneze n sensul limitrii puterii sale o serie de alte institu ii statale i sociale, formnd un ntreg sistem de control. Garan ia juridic a ndeplinirii conformit ii activit ii organelor administra iei publice cu exigen ele stabilite de forurile politice l constituie controlul asupra modului n care aceste organe i-au exercitat atribu iile conferite de lege de ctre nsei autorit ile administrative sau de ctre autorit i care nfptuiesc celelalte puteri ale statului, legislativ sau judectoreasc. Controlul activit ii administra iei publice reprezint o cerin a principiului legalit ii care conduce activitatea administra iei publice i care supune autoritatea administrativ obliga iei de a emite sau adopta acte administrative cu respectarea dispozi iilor prevzute de lege. 2. Formele controlului administra iei publice. Clasificare Avnd n vedere complexitatea deosebit a activit ii pe care o desfoar autorit ile administra iei publice, att la nivel central, ct i local, care cuprinde toate elementele i sectoarele vie ii economico-sociale, formele de control folosite sunt foarte diverse, drept pentru care, n doctrin, se utilizeaz urmtoarele criterii de clasificare: Dup natura juridic a autorit ii care exercit controlul administra iei publice, se pot distinge: Controlul exercitat de autoritatea legislativ (Parlament), direct sau prin intermediul unor autorit i publice ce depind de Parlament (Avocatul Poporului, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ) Controlul exercitat de autorit i ale administra iei publice Controlul jurisdic ional (exercitat de autorit ile judectoreti i de Curtea Constitu ional) Controlul politic Controlul popular Controlul economic Sintetiznd, se poate afirma c n cadrul mecanismului statului, toate cele trei puteri ale statului legislativ, executiv i judectoreasc exercit, prin mijloace specifice, controlul asupra administra iei publice, la care se vor aduga ns i alte autorit i autonome. Dup regimul procedural aplicabil: Control contencios (realizat de instan ele judectoreti, de Curtea Constitu ional, n cazul ordonan elor Guvernului, de organele administrative cu caracter jurisdic ional i uneori de comisiile parlamentare de anchet) Control necontencios (control parlamentar tradi ional, control administrativ ierarhic, unele forme ale controlului administrativ specializat etc.) Dup efectele pe care le determin: Control care atrage aten ionri i sanc ionri ale organelor administrative i func ionarilor acestora, nso ite de anularea actelor Control care atrage numai aten ionri i sanc ionri a. Controlul parlamentar Form a controlului politic, acest tip de control corespunde unei necesit i fundamentale i apar ine reprezentan ilor na iunii de a verifica constant c administra ia nu se abate de la liniile directoare care i-au fost fixate. Parlamentul, prin natura func ionrii sale, poate exercita mai ales un control preventiv a priori asupra birocra iei i mai pu in un control ulterior a posteriori dei acest mod de a controla nu lipsete din arsenalul Parlamentului.

Principala modalitate prin care Parlamentul are control asupra administra iei publice sunt legile, fie ele constitu ionale, organice sau ordinare. Prin aceste legi, Parlamentul traseaz principalele limite ale func ionrii formale ale administra iei publice, se stabilesc atribu iile sistemului administrativ, regulile de func ionare i modalit ile de control ale sistemului birocratic. Se stabilete cadrul general de func ionare i rolul administra iei publice n stat. Aceste reguli sunt cuprinse n unele dintre legile organice, cum ar Legea administra iei publice, Legea func ionrii guvernului i a aparatului acestuia, Legea organizrii ministerelor i a altor agen ii na ionale .a.m.d. Alte reguli privind organizarea administra iei sunt cuprinse doar n legi ordinare, cum ar fi Legea alegerilor locale, parlamentare i preziden iale sau alte legi. Toate aceste legi sunt bazate pe principiile administra iei enun ate n Constitu ie. Aceste legi prevd o serie de reguli comportamentale ale institu iilor care compun sistemul administrativ prin stabilirea naturii rela iilor i resurselor de care dispun att la nivel de autoritate, ct i la nivel economic. Regulile de func ionare stabilite prin lege sunt obligatorii pentru institu ia administrativ tot aa cum regulile legilor sunt obligatorii i pentru orice persoan fizic n rela iile cu alte persoane naturale. Parlamentul, pe lng faptul c stabilete regulile generale de func ionare a administra iei publice, poate controla birocra ia de stat i a posteriori, prin instituirea unor comisii parlamentare de control care verific func ionarea administra iei publice n anumite domenii de activitate considerate de Parlament deficitare sau prost conduse. Aceste comisii, n genere, sunt nfiin ate la apari ia unor abuzuri sau neglijen e n ceea ce privete func ionarea sistemului administra iei publice. Un exemplu n acest sens se leag de cderea fondului mutual al Fondului Na ional de Investi ii (FNI). Comisia parlamentar nfiin at pentru investigarea cauzelor ce au dus la prbuirea fondului de investi ii sus amintit a ajuns la concluzia c autorit ile statale, adic cele ale administra iei publice centrale, nu i exercitaser atribu iile ce le reveneau i, n consecin , din aceast cauz a fost posibil falimentarea frauduloas a fondului de investi ii. n particular, raportul comisiei nvinuia Comisia Na ional a Valorilor Mobiliare un organism administrativ de specialitate subordonat executivului central de func ionare lacunar i nerespectarea atribu iilor ce le revenea prin lege. Totodat, raportul cerea executivului s stabileasc msuri pentru a prentmpina asemenea situa ii n viitor. Controlul parlamentar se concretizeaz, de regul, prin interpelrile i ntrebrile parlamentarilor adresate minitrilor, a dezbaterilor rapoartelor i declara iilor primului-ministru, a informrilor prezentate de Guvern i de celelalte organe ale administra iei publice, a analizelor n comisiile permanente sau n cele de anchet. Controlul politic poate antrena rspunderea politic a Guvernului i nu poate avea o influen direct asupra func ionarilor sau asupra actelor lor juridice. Controlul parlamentar asupra administra iei publice urmrete cu precdere func ionarea serviciilor publice, aplicarea legii de ctre autorit ile administra iei publice centrale, evitarea abuzului de putere al func ionarilor publici, respectarea drepturilor i libert ilor cet eneti. b. Controlul administrativ Generic, controlul nfptuit de ctre administra ia public asupra ei nii poart denumirea de control administrativ. n func ie de pozi ia organelor administrative care efectueaz controlul fa de organul controlat distingem 2 forme: controlul intern, cnd se realizeaz de persoane, compartimente etc. din interiorul organului administrativ controlat controlul extern, cnd este exercitat de organe sau func ionari din afara organelor controlate Controlul administrativ extern se clasific n: control ierarhic

control de supraveghere general a Guvernului asupra administra iei publice control de tutel administrativ control specializat (exercitat de organe administrative cu atribu ii speciale de control, n cele mai diverse domenii i sectoare de activitate: financiar, sanitar, protec ia muncii, comer etc.). control administrativ-jurisdic ional

Controlul administrativ intern Acesta mbrac 2 forme: - un control intern general, realizat de ctre conductorii serviciilor publice ori de func ionari publici cu func ii de conducere, din interiorul organului, asupra celor din subordinea lor - un control intern specializat, realizat de structuri organizatorice sau persoane specializate (de ex. controlul financiar preventiv). Controlul administrativ intern are un caracter permanent, fiind regsit, obligatoriu, la nivelul fiecrei structuri, organ sau autoritate administrativ. Organizarea administrativ fiind fundamentat pe ierarhie, genernd astfel raporturi de subordonare ntre func ionarii administrativi, controlul administrativ intern cuprinde verificarea eficien ei, legalit ii, eficacit ii i a oportunit ii de ctre func ionarii ierarhic superiori. Pe de alt parte, controlul intern se exercit fie din oficiu, fie la sesizarea unui particular care se consider vtmat ntr-un drept recunoscut de lege sau ntr-un interes legitim prin emiterea sau refuzul emiterii unui act administrativ. n aceast a doua ipotez, controlul exercitat la sesizarea particularului se numete recurs administrativ, care, la rndu-i, poate prezenta 2 forme: recurs gra ios i recurs ierarhic. Recursul gra ios reprezint cererea adresat de ctre particularul vtmat printr-un act administrativ / prin refuzul emiterii unui act administrativ direct emitentului actului, prin care se solicit revocarea, n tot sau n parte, a acestuia. Recursul gra ios poate fi exercitat i n situa ia n care autoritatea administrativ emitent nu a dat un rspuns cererii formulate de ctre un particular, n termenul prevzut de lege sau ntr-un termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, termen care este prevzut cu caracter general de ctre Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ. Recursul gra ios este prevzut de art.7 al Legii nr. 554/2004 i constituie, totodat, o condi ie de ndeplinirea creia este legat i posibilitatea ulterioar a particularului vtmat de a se adresa unei instan e de contencios administrativ. Recursul ierarhic reprezint sesizarea adresat de ctre particularul vtmat prin emiterea/ adoptarea unui act administrativ / prin refuzul emiterii unui act administrativ autorit ii administrative ierarhic superioare celei emitente. Ca i recursul gra ios, recursul ierarhic este tot o consecin a principiului legalit ii ns, spre deosebire de execi iul recursului gra ios, exerci iul recursului ierarhic este lsat la latitudinea persoanelor interesate, Legea contenciosului administrativ necondi ionnd introducerea unei ac iuni n contencios administrativ de exercitarea recursului ierarhic. Recursul ierarhic este reglementat de art.7 din Legea nr. 554/2004 i reprezint situa ia n care autoritatea ierarhic superioar solu ioneaz o cerere care vizeaz legalitatea unui act administrativ emis de o autoritate subordonat. Autoritatea superioar are posibilitatea, dac sesizarea este ntemeiat, s modifice sau s anuleze actul administrativ. n acest ultim caz, autoritatea ierarhic superioar fie poate s se substituie autorit ii emitente, fie s oblige autoritatea emitent s emit un alt act administrativ cu respectarea condi iilor de legalitate prevzute de lege ( o nou modificare). De asemenea, autoritatea ierarhic superioar poate obliga organul ierarhic inferior s emit certificatul sau adeverin a solicitat de ctre particular.

Att recursul gra ios, ct i recursul ierarhic se declaneaz numai la o sesizare adresat autorit ii administrative de ctre persoanele interesate; acelorai autorit i administrative le revine i sarcina de a solu iona sesizarea i de a lua msurile necesare remedierii situa iei atunci cnd apreciaz sesizarea ntemeiat. Controlul intern se prezint sub dou tipuri: a) Control intern propriu-zis, care se exercit din oficiu de ctre compartimentul de specialitate din cadrul autorit ii administrative i vizeaz stabilirea condi iilor de legalitate i oportunitate n care a fost emis un act administrativ. Are drept cauze eliminarea din con inutul actelor administrative a prevederilor contrare legii. Controlul intern poate fi prealabil, concomitent i posterior. n lipsa controlului prealabil, autoritatea administrativ nu poate emite actul administrativ. Controlul concomitent este dificil de realizat astfel nct el este mai pu in folosit. Controlul posterior, cel mai utilizat, vizeaz controlul legalit ii i oportunit ii actelor administrative. b) Control intern ierarhic este controlul de legalitate i oportunitate exercitat de ctre autorit ile administrative ierarhic superioare, cu privire la activit ile autorit ilor administrative care emit / adopt acte administrative. De exemplu: controlul exercitat de ctre ministere asupra actelor emise de autorit ile administra iei publice deconcentrate din teritoriu. n urma exercitrii acestui control, autorit ile administrative ierarhic superioare pot confirma / modifica / anula / revoca, n tot / n parte, actele administrative emise de organele inferioare. Controlul administrativ extern Acest control comport dou forme, unul al crui obiect are un caracter general, cellalt cu un obiect particular, specializat, viznd protejarea unui aspect determinat al legalit ii administrative sau care se aplic numai anumitor categorii de servicii. El se exercit de ctre autorit i administrative, demnitari sau func ionari publici din afara autorit ii ce face obiectul controlului i mbrac urmtoarele forme: - controlul ierarhic (de ex. Guvern prefec i) este controlul exercitat din oficiu, de ctre organele ierarhic superioare asupra activit ii organelor din subordine. - controlul de tutel administrativ. Tutela administrativ se asociaz cu modalitatea efectiv de organizare i func ionare a administra iei publice locale pe baza principiului descentralizrii administrative. ntruct aplicarea descentralizrii administrative nu are drept consecin independen a total a colectivit ilor locale fa de statul n care sunt organizate, autorit ile publice centrale i rezerv dreptul de a supraveghea activitatea colectivit ilor locale, exercitnd asupra acestora un anumit tip de control, care poart denumirea de tutel administrativ, mai fiind numit i control de legalitate. Raporturile de tutel administrativ sunt raporturi de drept administrativ, dar cu totul speciale, pe care le ntlnim doar n administra ia public. Legisla ia noastr a revenit la tradi ia numirii de ctre Guvern a unui prefect, la nivelul jude elor, care apare att ca reprezentant al Guvernului, pentru a exercita controlul de tutel administrativ, ct i ca reprezentant al Guvernului pentru a conduce activitatea serviciilor publice statale de la nivelul jude ului. Tutela administrativ se exercit de ctre Guvern, n contextul amplu al supravegherii autorit ii publice executive asupra ntregii structuri a administra iei publice, deci inclusiv asupra administra iei publice locale. Mult mai pregnant n acest caz este rolul prefectului, ca autoritate de tutel administrativ, care ndeplinete, n numele Guvernului pe care l reprezint la nivel teritorial, toate drepturile i obliga iile specifice, n condi iile legii. Potrivit principiului tutelei administrative reglementat implicit n Constitu ie, articolul 123, prefectul este reprezentantul Guvernului la nivel jude ean. Aadar, prefectul ca institu ie a administra iei teritoriale a statului, este principala autoritate care exercit tutela administrativ

(controlul de legalitate) n numele Guvernului, n anumite situa ii prevzute de lege controlul prefectului trebuind corelat cu rolul i competen ele att ale unor structuri guvernamentale (Autoritatea Na ional de Control) i Ministerul Administra iei i Internelor, ct i ale altor organe i autorit i ale administra iei publice. Cu excep ia institu iei prefectului, al crei rol este dominant n contextul supravegherii activit ii autorit ilor administra iei publice locale, mai cu seam pe linia respectrii legii, Guvernul i exercit prerogativele relativ la tutela administrativ prin intermediul unor structuri guvernamentale specializate, dar i prin mijlocirea altor ministere sau organe centrale de specialitate care au competen e n domeniu. Potrivit art. 123 alin. 2 din Constitu ie, Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local i conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor i ale celorlalte organe ale administra iei publice centrale din unit ile administrativ-teritoriale. Potrivit art. 123 alin. 3, atribu iile prefectului se stabilesc prin lege organic, n cazul de fa Legea nr. 340/2004 privind institu ia prefectului. Ca autoritate de supraveghere a respectrii legii de ctre autorit ile administra iei publice locale, prefectul are dreptul s atace n fa a instan ei de contencios administrativ un act al consiliului jude ean, al preedintelui consiliului jude ean, al consiliului local sau al primarului, atunci cnd apreciaz c acesta este ilegal. Pentru a se evita producerea unor efecte ireparabile, Constitu ia prevede principiul suspendrii de drept a actului atacat, fiind consacrat o norm de protec ie a persoanei n fa a unor eventuale abuzuri ale autorit ii administra iei publice locale, ct i a intereselor na ionale n raport cu cele locale. Raporturile de tutel administrativ sunt raporturi speciale, particulare, deoarece ele nu sunt reglementate expressis verbis, ci doar implicit n Constitu ie i n celelalte texte normative men ionate. Dei nu sunt reglementate expressis verbis, aceste raporturi sunt prezente. Aceast form de control se realizeaz indirect pentru c prefectul doar sesizeaz instan a de judecat cu privire la legalitatea actelor administrative adoptate sau emise de autorit ile administra iei publice locale i jude ene (controlul direct este realizat de instan a de judecat). Este o forma de control incomplet realizat pentru c, potrivit art. 26 din Legea privind institu ia prefectului, n exercitarea atribu iei cu privire la verificarea legalit ii actelor administrative ale autorit ilor administra iei publice locale ori jude ene, prefectul poate ataca, n fa a instan ei de contencios administrativ, aceste acte, dac le consider nelegale, cu excep ia actelor de gestiune; actul atacat este suspendat de drept. Este, de asemenea, un control incomplet realizat deoarece prefectul exercit controlul doar asupra unei pr i din activitatea de administra ie public i anume adoptarea / emiterea de acte administrative (art. 134 (b) din Legea nr. 215/2001). Este, de asemenea, o form de control par ial realizat de ctre prefect pentru c acesta poate constata doar legalitatea sau nelegalitatea actelor i poate doar cere revocarea sau modificarea lor. Se exercit controlul asupra actelor adoptate ori emise de autorit ile administra iei publice locale i jude ene, exceptnd actele de gestiune curent ( art.26 din Legea nr. 340/2004). Guvernul, conform art. 102 din Constitu ie, exercit supravegherea i conducerea general a administra iei publice, iar tutela este parte a ac iunii de supraveghere. Dup cum am precizat, reprezentant al autorit ii tutelare este prefectul, prin intermediul cruia Guvernul i exercita respectivele compete e de control. - controlul administrativ extern specializat este controlul de legalitate exercitat de unele autorit i publice, cu o anumit competen , la autorit ile publice care au alte competen e, indiferent de subordonarea lor i vizeaz anumite segmente ale activit ii administra iei publice (de ex. finan e publice, protec ia muncii, starea civil, protec ia mediului etc.). El se exercit prin unele autorit i ale administra iei publice (de ex. Ministerul Administra iei i Internelor, prefec i etc.), de unele organe specializate ale administra iei publice (de ex. Inspec ia muncii), de demnitari (preedin ii consiliilor jude ene, primari) sau de ctre func ionari publici cu atribu ii de control.

- controlul exercitat prin jurisdic iile administrative este forma de control care se realizeaz prin organe cu atribu ii jurisdic ionale aflate n sistemul organelor administra iei publice. Aceast form de control vizeaz doar legalitatea unor categorii de acte administrative expres prevzute de lege. c. Controlul politic Este o form de control pe care mul i dintre specialitii n domeniu nu l-ar considera o form separat de control deoarece ia forma unui control interior. Juritii specializa i n domeniul public i administrativ l-ar considera pur i simplu o form de control obinuit. Dar cum se manifest controlul politic asupra administra iei publice ? n primul rnd i cel mai efectiv se manifest prin faptul c, n majoritatea cazurilor, n fruntea institu iilor administrative se afl persoane care au acces la aceste func ii printr-un scrutin electoral, au fost alei pe baza unui vot popular. Iar, unde sunt alegeri este i politic. Persoanele candidate la o func ie public sunt nominalizate cel mai adesea de ctre partide politice, iar candida ii nii au op iuni ideologice i programatice diferite. Lupta pentru ocuparea fun iei publice se d pe terenul politic. Odat instalat, persoana care a ctigat alegerile pentru func ia public va controla sistemul administrativ subordonat mai nainte i din punct de vedere politic. Ne ndreptm ctre o direc ie greit este sloganul cel mai des ntlnit la cei mai mul i dintre proasp ii alei n func ii publice. i ntotdeauna gsesc s rectifice cursul avut pn atunci a programelor adminstrative fiindc ele nu corespund cu cerin ele, tezele ideologice pe care le-a afirmat candidatul n procesul electoral. Controlul este mai nainte unul politic i numai dup aceea unul de natur managerial, profesional. Acest control politic este mai prezent dac lum n considerare i faptul c mai ales n cazul administra iilor publice locale persoanele publice alese n func ii de conducere se subordoneaz unor foruri deliberative. Acest for deliberativ, n cazul administra iei centrale, este Parlamentul, iar n cazul autorit ilor locale este vorba de consiliile locale i / sau regionale, care au control asupra deciziilor luate de ctre primul ministru, ca ef al administra iei centrale, asupra primarului conductorul administra iei locale i preedintele consiliului jude ean conductorul administra iei jude ene / regionale. Hotrrile acestor foruri deliberative sunt obligatorii n execu ie pentru persoanele publice executive aflate n fruntea unor administra ii. Hotrrile att ale parlamentelor, consiliilor locale sau regionale sunt luate pe baz de vot, votul fiind precedat de ctre dezbateri nu de alt natur, ci poltice. Ba mai mult, forurile deliberative sunt alctuite dup rezultatul unor alegeri de ordin politic ca i n cazul persoanelor publice care ocup demnit i de execu ie. Lupta pentru putere n domeniul public este caracteristica politicii i nu a altei sfere sociale. n consecin , se poate afirma c exist un control politic asupra administra iei, dar care se manifest din interiorul sistemului administrativ i nu din exteriorul acestuia. Poate tocmai din aceast cauz aceast form a controlului nu este att de evident pentru mul i dintre observatorii fenomenului administrativ. d. Controlul popular Ca i n cazul controlului politic, att controlul popular, ct i controlul economic este mai pu in definit n Romnia tocmai din cauza c aceste forme de control nu sunt att de proeminente ca i cele juridice sau financiare. Dei nu ies att de mult n eviden , aceste forme de control i au rolul lor n sistemul administrativ. Controlul popular al administra iei se poate exercita n dou forme. Forma intermediat a controlului popular se materializeaz prin i cu ajutorul mass-mediei, iar controlul popular direct se realizeaz prin referendumuri, fie ele na ionale sau locale. n forma mediat a controlului popular, mass-media este cea care, analiznd consecvent i permanent ac iunile administrative ale unei autorit i sau alteia, din puntul de vedere al cet eanului, cet enilor sau a comunit ii, poate determina administra ia n cauz s rectifice msurile deja luate sau aflate n proiect.

Mecanismul modificrii cursului unei decizii administrative este relativ simplu: se mrete cercul deciden ilor i a cunosctorilor problemei n cauz, prin aceast msur modificndu-se i rezultatul i / sau natura deciziei luate asupra problemeii aflate pe ordinea de zi. Mecanismul sus amintit func ioneaz mai ales n cazul n care de pe urma deciziei comunitatea ar fi revoltat din punct de vedere moral sau ar avea de pierdut n sensul economic al cuvntului. Acelai control popular se manifest i n cazul n care decizia este greu de luat tocmai din cauza importan ei impactului acesteia asupra comunit ii. n asemena cazuri, decizia este luat de un corp electoral n forma unei exprimri a voin ei asemntoare alegerilor. Este referendumul. Puterea de luare a deciziei este preluat de ctre comunitatea n cauz de la conductorii politici-administrativi ai acesteia. e. Controlul economic Controlul economic este cea mai voalat form a controlului. Controlul economic exercitat asupra administra iei este derivat din evaluarea programelor din domeniul politicilor publice. Fiecare administra ie se confrunt cu o serie de probleme a cror rezolvare s-a promis n campania electoral care a dus la nvestirea n func ie a persoanei publice sau a corpului deliberativ. Acetia caut s rezolve probleme aflate n aten ia comunit ii / popula iei prin intermediul unor msuri stabilite anterior. Aceste msuri, respectiv ordinea acestora sunt denumite programe n domeniul politicilor publice. Acestea, prin defini ie, trebuie s aib rezultate concrete n domeniul problemei abordate. Aceste rezultate trebuie s fie msurabile n domeniul economic. Evaluarea impactului economic i social al unor programe administrative acoper, de fapt, no iunea controlului economic. Acest control nu are n vedere modalitatea prin care s-au cheltuit banii aferen i unui program, ci rezultatul acelei sume care a fost nvestit pentru a duce la rezultatele scontate i urmrite. Cum n Romnia nu exist nici un program n domeniul politicilor publice, nu poate fi vorba nici de un control economic exercitat din interior de ctre evaluatori sau exterior exercitat de ctre popula ie asupra administra iei. n Romnia, administra ia nu are scopuri, ci doar interese care nu pot fi cuantificate n aceast manier. Din pcate, controlul administra iei n Romnia se rezuma doar la patru forme de control, ignornd-se cele mai importante ale acestui control: popular i economic. Popula ia nu tie ce se ntmpl n administra ie, este nencreztoare n ea i tocmai datorit non-evaluabilit ii acesteia. f. Controlul judectoresc al activit ii administra iei publice. Contenciosul administrativ 1. No iune, scurt istoric. Principalele sisteme de contencios administrativ din Uniunea European Principiul separa iei puterilor n stat, potrivit cruia sunt organizate cele trei puteri statale, presupune, deopotriv, att o colaborare, precum i un control reciproc al acestora. Drept urmare, contenciosul administrativ reprezint, n fapt, o concretizare a principiului separa iei puterilor n stat, o modalitate de exercitare a controlului judectoresc asupra activit ii desfurate de puterea executiv. Specificul activit ii administra iei publice const n organizarea executrii i executarea n concret a legilor i a celorlalte acte normative. Uneori, prin activitatea sa, cu precdere prin actele administrative pe care le emite, administra ia poate leza drepturi subiective sau interese legitime ale particularilor. Pentru a feri administra ia s comit ilegalit i, s-au stabilit diferite mijloace preventive, care au drept scop s asigure, pe de o parte, aplicarea exact a legilor i regulamentelor, iar, pe de alt parte, s apere drepturile i interesele administra olor (E.D.Tarangul, Tratat de drept administrativ romn, 1944, p.547). Astfel, controlul judectoresc se constituie n ultimul mijloc juridic pus la

dispozi ia celor vtma i pentru aprarea drepturilor lor subiective i a intereselor legitime care au fost vtmate prin activitatea abuziv a administra iei publice. Institu ia contenciosului administrativ are vechi tradi ii n ara noastr, ns o bun perioad de timp (perioada comunist) legiuitorul a desfiin at-o, considerndu-se ca fiind inadecvat pentru societatea socialist. Dup Revolu ia din decembrie 1989, legiuitorul a repus institu ia contenciosului administrativ n drepturile sale fireti, prin adoptarea Legii nr. 29/1990 a contenciosului administrativ. Ulterior, contenciosul administrativ i-a gsit i suportul constitu ional n art. 48 al Constitu iei Romniei din 1991. Evolu ia legisla iei, dar, mai ales, revizuirea Constitu iei au impus o nou lege a contenciosului administrativ, Legea nr. 554/2004, care a abrogat vechea reglementare. Bazele constitu ionale ale contenciosului administrativ le regsim n mod implicit sau n mod expres n art.21, art.52, art.73 alin.3 lit.k, art.123 alin.5 i art.126 alin.6 din Constitu ia Romniei, republicat. No iunea de contencios administrativ Aceast no iune poate fi abordat ntr-un dublu sens: - n sens larg, contencios administrativ reprezint totalitatea litigiilor dintre administra ia public i cei administra i. - n sens restrns, contenciosul administrativ se refer numai la acele litigii juridice n care organele administra iei publice folosesc regimul juridic administrativ n baza competen ei pe care le-o confer legea. La rndul sau, aceast ultim accep iune are att un sens material, ct i unul formal-organic. n sens material, contenciosul administrativ nseamn totalitatea litigiilor dintre administra ia public i cei administra i i regimul juridic aplicabil solu ionrii acestora. n sens formal, contenciosul administrativ nseamn totalitatea instan elor competente a solu iona litigiile men ionate. n decursul timpului, au fost cunoscute 4 sisteme de contencios administrativ, dintre care doar 3 mai sunt astzi n vigoare. - Sistemul administratorului-judector a fost un sistem specific monarhiilor absolutiste, evident astzi disprut. El s-a caracterizat prin numeroase inechit i i abuzuri datorit faptului c administra ia, parte n conflict, era n acelai timp i judectorul cauzei. - Sistemul anglo-american se caracterizeaz prin competen a instan elor judectoreti de drept comun de a efectua controlul legalit ii actelor administrative. n acest sistem nu se face deosebire ntre litigiile de drept comun i cele de contencios administrativ, toate avnd un tratament egal i o procedur comun. Sistemul mai este ntlnit i n Norvegia i Danemarca. - Sistemul francez ncredin eaz controlul legalit ii actelor administra iei unor instan e specializate, care ns nu apar in puterii judectoreti, ci fac parte chiar din sistemul administra iei publice. Aceste instan e sunt tribunalele administrative interdepartamentale, cur ile administrative de apel i Consiliul de Stat, ca instan suprem administrativ. Modelul francez al tribunalelor administrative se ntlnete astzi n majoritatea statelor UE (Italia, Germania, Belgia, Grecia, Olanda, Portugalia, Suedia etc.). - Sistemul mixt, ntlnit n Romnia i n Spania, preia elemente din sistemul anglo-saxon i din sistemul francez i stabilete competen a controlului legalit ii activit ii administra iei publice unor instan e specializate de contencios administrativ, situate n cadrul puterii judectoreti.

2. Reglementarea actualului contencios administrativ n ara noastr Potrivit art.2 lit.e al Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, prin contencios administrativ se n elege activitatea de solu ionare de ctre instan ele de contencios administrativ competente potrivit legii organice a litigiilor n care cel pu in una dintre pr i este o autoritate public, iar conflictul s-a nscut fie din emiterea sau ncheierea, dup caz, a unui act administrativ, n sensul prezentei legi, fie din nesolu ionarea n termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim. Detaliind con inutul no iunii, putem sublinia faptul c litigiile date spre solu ionare instan elor de contencios administrativ sunt acele litigii n care cel pu in o parte este un organ sau autoritate a administra iei publice sau un func ionar public. Formele contenciosului administrativ a. din punct de vedere al constatrii, contenciosul poate fi obiectiv (apr dreptul obiectiv, legalitatea) sau subiectiv (apr drepturile subiective i interesele legitime ale particularilor); b. din punct de vedere al deciziei, el poate fi contencios de anulare sau de plin jurisdic ie. Contenciosul administrativ de anulare este acela n care instan a de contencios este competent s anuleze / s modifice un act administrativ emis / adoptat cu nclcarea legii / s oblige o autoritate administrativ s rezolve o cerere privitoare la un drept / interes recunoscut de lege. n acest sistem, instan a de contencios nu se poate pronun a asupra prejudiciului material cauzat de actul administrativ. Repara ia daunelor materiale se va face printr-o ac iune separat n justi ie, n fa a unei instan e de drept comun. Contenciosul administrativ de plin jurisdic ie este acela n care instan a poate fie s anuleze sau s modifice un act administrativ, fie s oblige autoritatea administrativ s solu ioneze o cerere sau s emit actul administrativ ori s repare prejudiciile materiale i morale provocate de un act administrativ (aceste prejudicii pot fi recuperate i printr-o ac iune separat la instan e de drept comun). n Romnia, Legea nr. 29/1990, respectiv Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ au creat un sistem de contencios de plin jurisdic ie, n care, solu ionnd cauza, instan a poate s modifice / s anuleze un act administrativ, s oblige autoritatea administrativ s emit / s adopte un act administrativ, certificat, adeverin i s dispun repararea prejudiciului material i moral. c. dup sfera de cuprindere i temeiul legal al ac iunii n justi ie, exist contencios administrativ de drept comun, bazar pe Legea nr. 554/2004, i un contencios special, bazat pe reglementri derogatorii de la Legea nr. 554/2004 (de ex. domeniul contraven iilor, n materie electoral etc.) Constitu ia Romniei revizuit a lrgit considerabil temeiul ac iunilor n contencios administrativ, extinzndu-l, dincolo de limita drepturilor subiective nclcate, i la interesul legitim; a lrgit sfera actelor ce pot fi atacate n contenciosul administrativ, incluznd i ordonan ele Guvernului; a reglementat expres jurisdic iile administrative speciale (gratuite i facultative); a garantat controlul de legalitate asupra actelor administrative pe calea contenciosului administrativ, prevznd i excep iile de la acest control. Prin urmare, Constitu ia a fortificat institu ia contenciosului administrativ, n calitatea ei de instrument de protec ie a cet eanului mpotriva abuzurilor administra iei. Actuala reglementare-cadru n materia contenciosului administrativ realizeaz o revalorizare a reglementrii contenciosului administrativ din perioada interbelic. Ea contribuie la separarea puterilor n stat i la realizarea principiilor statului de drept. Anterioara lege a contenciosului administrativ, Legea nr. 29/1990, a fost criticat pentru numrul mare (14) de acte administrative exceptate, din diferite ra iuni, de la controlul legalit ii exercitat de instan ele judectoreti. Legea nr. 554/2004 reduce numrul excep iilor, odat cu lrgirea competen elor instan elor de contencios, crescnd astfel ansele particularilor de a reui s-i apere drepturile i interesele legitime n instan a de contencios administrativ.

Reglementarea actual, realizat prin Constitu ie i prin Legea nr.554/2004, permite subiectului dreptului la ac iune s cear i instan ei s dispun: -anularea total sau par ial a unui act administrativ -modificarea sau suspendarea unui act administrativ -emiterea sau adoptarea unui act administrativ -stabilirea i evaluarea pagubelor i obliga ia autorit ilor administrative de a le repara. Potrivit actelor men ionate, contenciosul administrativ este reglementat n ara noastr pe 2 grade de jurisdic ie: Fondul cauzelor este de competen a sec iilor de contencios administrativ i fiscal de pe lng tribunale i cur i de apel. Recursul i cile de atac extraordinare sunt judecate de ctre sec iile de contencios administrativ i fiscal de pe lng cur ile de apel i de pe lng nalta Curte de Casa ie i Justi ie. 3. Condi iile ac iunii directe n contencios administrativ, potrivit Constitu iei Romniei din 1991, modificat n 2003, i a Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ nvestirea instan ei specializate de contencios administrativ pentru verificarea legalit ii unui act administrativ se poate face fie pe cale direct, prin promovarea unei cereri de chemare n judecat a autorit ii publice emitent a actului (prin ac iune direct), fie pe cale indirect, anume prin invocarea excep iei de nelegalitate a actului administrativ. Art.52 din Constitu ia revizuit stabilete dreptul persoanei vtmate ntr-un drept al su ori ntr-un interes legitim, printr-un act administrativ al unei autorit i publice sau prin nesolu ionarea n termenul legal a unei cereri, de a ob ine recunoaterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului i repararea pagubei pe calea ac iunii directe n justi ie. Art.1 al Legii nr. 554/2004 valorific prevederile constitu ionale i formuleaz condi iile ac iunii directe n justi ie. Respectivele condi ii se refer la actul contestat, la titularul dreptului la ac iunea direct, la termenele n care ac iunea direct poate fi exercitat i la efectuarea procedurii prealabile. 1. Condi ii referitoare la actul contestat 1. Actul atacat s fie un act administrativ n form tipic sau un fapt material asimilat actului administrativ. Cu privire la actul administrativ, acesta reprezint o manifestare unilateral de voin ce apar ine unei autorit i publice n vederea executrii ori organizrii executrii legii, ddnd natere, modificnd sau stingnd raporturi juridice. n acest sens, actul administrativ poate fi att individual, ct i normativ. Aceast prevedere are rolul de a clarifica disputele ntre partizanii i adversarii ideii c numai actul administrativ individual, fiind productor de efecte juridice concrete, poate vtma drepturi subiective, iar nu i actul administrativ normativ, ntruct con ine reguli juridice abstracte, nesusceptibile de a fi cenzurate n contenciosul administrativ, practica judiciar, de altfel, oscilnd n aceast materie. Legea nr. 554/2004 asimileaz actelor administrative unilaterale refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau interes legitim ori, dup caz, faptul de a nu rspunde solicitantului n termenul legal (tcerea administrativ i tardivitatea). Comparnd cuprinsul alin.2 al art.2 din Legea nr. 554/2004 cu dispozi iile art.52 din Constitu ia revizuit, observm c faptul refuzului nejustificat de a satisface o cerere nu are consacrare constitu ional, acest demers procesual fiind lipsit de protec ia suprem conferit de Constitu ie. De asemenea, actuala legea a contenciosului asimileaz actelor administrative i contractele ncheiate de autorit ile publice care au ca obiect: punerea n valoare a bunurilor proprietate public, executarea unor lucrri de interes public, prestarea unor servicii publice sau achizi iile publice.

n al treilea rnd, fac parte din categoria actelor administrative supuse controlului instan elor de contencios administrativ i actele administrative jurisdic ionale, acestea fiind emise de ctre autorit ile administrative cu atribu ii jurisdic ionale n solu ionarea unui conflict, dup o procedur bazat pe contradictorialitate i cu asigurarea dreptului la aprare. n ultimul rnd, ca o noutate a prezentei legi a contenciosului administrativ, n consonan cu dispozi iile art. 126 alin.6 din Constitu ie, pot face obiectul controlului n contenciosul administrativ ordonan ele sau dispozi ii din ordonan e ale Guvernului neconstitu ionale. n acest caz, persoana vtmat va introduce ac iunea sa mpotriva ordonan elor Guvernului nso it de excep ia de neconstitu ionalitate. Cu privire la faptul administrativ asimilat actului administrativ, art.2 alin.2 al Legii asimileaz actelor administrative unilaterale i refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim ori, dup caz, faptul de a nu rspunde solicitantului n termenul legal. Comparnd cuprinsul art.2 alin.2 al Legii nr. 554/2004 cu dispozi iile art. 52 al Constitu iei, se observ c faptul refuzului nejustificat de a satisface o cerere nu are consacrare constitu ional, acest demers procesual fiind lipsit de protec ia suprem conferit de Constitu ie. n concluzie, se constat c nu pot fi atacate n contencios administrativ simplele adrese, circulare sau unele msuri luate n vederea emiterii, adoptrii sau aplicrii unui act administrativ, ntruct toate acestea reprezint acte preparatorii, ele nefiind deci acte administrative sau asimilate lor. La fel, simplele fapte materiale sau opera iuni administrative, care nu produc prin ele nsele efecte juridice, nu pot fi atacate n contenciosul administrativ. Totui, instan ele de contencios administrativ vor fi competente s se pronun e i asupra legalit ii actelor preparatorii, a faptelor materiale i a opera iunilor administrative care au stat la baza emiterii actului supus judec ii doar odat cu solu ia asupra actului administrativ propriu-zis. 2. Actul administrativ atacat trebuie s provin de la o autoritate public. Spre deosebire de Legea nr. 29/1990, care men iona c pot fi atacate n contencios administrativ numai actele care provin de la autorit i administrative, actuala lege folosete formularea de autoritate public, facnd astfel posibil introducerea unei ac iuni n contencios administrativ mpotriva oricrei autorit i publice care emite acte administrative. Potrivit n elesului legii, autoritatea public reprezint orice organ de stat sau al unit ilor administrativ-teritoriale care ac ioneaz, n regim de putere public, pentru satisfacerea unui interes public. De asemenea, sunt asimilate autorit ilor publice persoanele juridice de drept privat care, conform legii, au ob inut statutul de utilitate public sau sunt autorizate s presteze un serviciu public (de ex. universit i, colegii, spitale private etc.). 3. Actul atacat trebuie s produc o vtmare unui drept subiectiv sau a unui interes legitim. Dreptul subiectiv nclcat printr-un act administrativ trebuie s se regseasc n categoria drepturilor i libert ilor fundamentale enumerate n Titlul II Capitolul II din Constitu ie. Fa de Legea nr. 29/1990, care prevedea posibilitatea introducerii unei ac iuni n justi ie numai n cazul n care se producea o vtmare unui drept subiectiv, Legea nr. 554/2004, respectnd dispozi iile constitu ionale din art. 21 (potrivit crora pot fi atacate n justi ie actele prin care se aduce atingere drepturilor, intereselor legitime i libert ilor acordate prin Constitu ie i prin legi speciale), permite introducerea unei ac iuni n contencios administrativ nu numai n situa iile n care este nclcat un drept subiectiv, ci i n situa iile n care se aduce atingere unui interes legitim. Cu privire la no iunea de interes legitim, pentru prima dat n legisla ia romnesc se face distinc ie ntre interesul legitim public i privat. Interesul legitim privat const n posibilitatea de a pretinde o anumit conduit, n considerarea realizrii unui drept subiectiv viitor i previzibil, prefigurat. Interesul legitim public reprezint interesul care vizeaz ordinea de drept i democra ia constitu ional, garantarea drepturilor, libert ilor i ndatoririlor fundamentale ale cet enilor, satisfacerea nevoilor comunitare, realizarea competen ei autorit ilor publice.

Drept urmare, nu sunt admisibile ac iunile n justi ie prin care s-ar solicita aprarea unor simple interese. 4. Actul administrativ s nu fac parte din categoria finelor de neprimire Finele de neprimire reprezint acele cauze sau condi ii care sustrag o categorie de acte administrative de la controlul n fa a instan elor de contencios administrativ. Absen a finelor de neprimire constituie una dintre condi iile de admisibilitate a ac iunii directe n contenciosul administrativ. Finele de neprimire sunt de 3 categorii: Fine de neprimire rezultate din natura actului Fine de neprimire rezultate din natura organului emitent Fine de neprimire rezultate din existen a unui recurs paralel Datorit prezen ei finelor de neprimire, nu pot fi atacate n contencios administrativ urmtoarele acte administrative: - actele administrative ale autorit ilor publice care privesc raporturile acestora cu Parlamentul; - actele de comandament cu caracter militar - sunt acte administrative referitoare la problemele strict militare ale activit ilor din cadrul for elor armate, specifice organizrii militare i care presupune dreptul comandan ilor de a da ordine subordona ilor n aspecte privind conducerea trupelor n caz de pace, rzboi sau, dup caz, la ndeplinirea serviciului militar. Nu toate actele emise de autorit ile militare sunt exceptate de la controlul legalit ii. Pentru a se delimita categoriile actelor exceptate, Legea nr.554/2004 a definit, n mod expres, actele de comandament militar. n mod constant, instan ele de contencios administrativ au n eles s interpreteze aceast excep ie n sensul c anumite acte emise de organele militare (cele de pensionare, cele care privesc trecerea n rezerv sau retragerea din activitate) sunt supuse controlului legalit ii. - actele administrative pentru modificarea sau desfiin area crora se prevede prin lege organic special, o alt procedur judiciar; este cazul actelor de stare civil, actelor privitoare la pensii, la fondul funciar, la brevetele de inven ii sau la mrcile de fabric, de comer sau de servicii. n condi iile unor legi speciale, organice, controlul legalit ii actelor administrative de autoritate poate fi exercitat i de ctre alte instan e judectoreti dect cele de contencios administrativ. Ori de cte ori legea organic acord unei instan e competen a de a rezolva un litigiu dintre administra ie i particulari, aprut n urma adoptrii / modificrii unui act administrativ sau a refuzului nejustificat de a solu iona o cerere, ne aflm n prezen a unei forme de control al legalit ii. Actele administrative emise pentru aplicarea regimului strii de rzboi, al strii de urgen , al strii de asediu, precum i cele care privesc aprarea i securitatea na ional ori cele emise pentru restabilirea ordinii publice, precum i pentru nlturarea consecin elor calamit ilor naturale, epidemiilor i epizootiilor pot fi atacate numai n cazul depirii limitelor puterii de apreciere a autorit ii administrative, adic pentru exces de putere. Excesul de putere din partea unei autorit i de administra ie public nseamn exercitarea dreptului de apreciere cu privire la o mprejurare a crei reglementare ine de competen a ei, prin nclcarea drepturilor i libert ilor fundamentale ale cet enilor, prevzute de Constitu ie sau de lege. Nu exist nici o diferen ntre no iunile de siguran intern i extern, siguran a na ional prevzut de Legea nr.51/1991 privind siguran a na ional, ori cea de securitate na ional folosit de Legea nr.554/2004, deoarece toate aceste no iuni au, ca element central, statul romn cu atribu iile conferite de art. 1 din Constitu ie. Trebuie s se fac, ns, o distinc ie ntre actele curente, care privesc siguran a statului, cum ar fi actele emise de organele din cadrul Ministerului Administra iei i Internelor, i actele care se adopt n cazul amenin rii statului de pericole grave, ce pot duce la distrugerea sa, fie prin degradarea, fie prin dizolvarea structurilor politice i de conducere. Numai acestea din urm sunt exceptate de la controlul exercitat de instan a de contencios administrativ.

2. Condi ii referitoare la titularul dreptului la ac iune direct (persoana vtmat) Calitatea de reclamant n litigiile de contencios administrativ rezult din interpretarea coroborat a dispozi iilor art.1 i 2 alin.1 lit. a) i r) din Legea nr. 554/2004. Astfel, titularul dreptului la ac iune direct poate fi: Orice persoan fizic sau juridic ori grup de persoane fizice, care reclam vtmarea unor drepturi subiective sau interese legitime printr-un act administrativ sau prin nesolu ionarea n termenul legal a unei cereri; Organisme sociale interesate (structuri neguvernamentale, sindicate, asocia ii, funda ii etc.), care invoc vtmarea unui interes public; Avocatul Poporului; peti ionarul dobndete, de drept, calitatea de reclamant. Ministerul Public Aceast institu ie poate intenta, n baza Legii nr. 554/2004, trei tipuri de ac iuni: ac iunea n contencios administrativ subiectiv (n numele i pe seama persoanei fizice sau juridice), ac iunea n contencios administrativ obiectiv (n temeiul existen ei unui interes public, viznd doar actele administrative normative i urmrind doar anularea actelor, nu i despgubiri) i ac iunea intentat, n temeiul art.1 alin.8, pentru aprarea propriilor drepturi, respectiv pentru aprarea interesului public, n calitatea sa de persoan de drept public. Din analiza dispozi iilor legale, se poate concluziona c Ministerul Public, prin procurorul general de pe lng CCJ, devine aprtorul drepturilor i libert ilor persoanelor fizice i juridice n fa a abuzurilor administra iei publice. Autoritatea public emitent a unui act administrativ unilateral nelegal poate solicita instan ei anularea actului, atunci cnd actul nu mai poate fi revocat, ntruct a intrat n circuitul civil i a produs efecte juridice. Intrarea n circuitul civil semnific ncheierea unui act juridic sau realizarea unei opera iuni juridice pe baza actului administrativ, manifestri de voin menite a marca acest moment. Prin urmare, pn la ncheierea unui act civil sau de munc, comercial etc. sau efectuarea unei opera iuni material-tehnice, actul mai poate fi revocat de ctre emitentul su. Dup aceast dat, numai instan a de contencios administrativ va putea anula actul administrativ. Criteriul se aplic i actelor cu executare succesiv n timp, fiind luat n calcul momentul primului act de executare din serie. Persoana vtmat n drepturile sale sau n interesele sale legitime, prin ordonan e sau dispozi ii din ordonan e ale Guvernului neconstitu ionale. Prefectul, n virtutea dreptului de tutel administrativ prevzut de art. 123 alin.5 din Constitu ie, ale Legii nr. 340/2004 privind institu ia prefectului i ale Legii contenciosului administrativ. n raport cu autorit ile administra iei publice locale, prefectul exercit func ia de control. Acest control nu este unul ierarhic, ntruct nu are la baz un raport de subordonare, ci i are temeiul n prevederile legii. Controlul efectuat de ctre prefect vizeaz doar legalitatea actelor emise de autorit ile administra iei publice locale, adic conformitatea lor cu Constitu ia i cu celelalte acte normative n vigoare. Prin urmare, el nu poate viza oportunitatea actelor administrative, momentul lurii unei msuri administrative rmnnd la aprecierea autorit ilor administra iei publice locale. De asemenea, obiectul controlului de tutel administrativ vizeaz i faptele sau actele asimilate actului administrativ unilateral tcerea administrativ i refuzul nejustificat de a rezolva cererea. Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici Ac iunea poate fi introdus fie mpotriva actelor administrative ilegale ce au ca obiect raporturi de func ie public, fie mpotriva refuzului nejustificat sau tcerii administrative. Orice subiect de drept public vtmat ntr-un drept sau interes legitim. Persoanele juridice de drept public sunt Statul romn, reprezentat prin Ministerul Finan elor Publice, Guvernul, ministerele, jude ul, oraul i comuna, precum i entit ile declarate ca atare prin

legi sau hotrri de Guvern (de ex. Fondul Romn de Dezvoltare Social, Agen ia Na ional a Func ionarilor Publici). Prtul poate fi orice autoritate public, organ al administra iei publice, institu ie public, regie autonom, servicii publice administrative, func ionarii publici. Nu pot avea calitatea de prt: persoanele juridice de drept privat / asocia iile / funda iile fr scop lucrativ. Persoanele interesate se pot adresa cu ac iuni directe mpotriva autorit ilor publice sau organelor administrative care i-au produs un prejudiciu sau mpotriva func ionarului public emitent. 3. Condi ii referitoare la exercitarea procedurii prealabile i la termenele n care ac iunea direct poate fi introdus Exercitarea procedurii prealabile Potrivit art.7 alin.1 al Legii nr. 554/2004, nainte de a se adresa instan ei de contencios administrativ competente, persoana vtmat trebuie s solicite emitentului actului administrativ unilateral, n termen de 30 de zile de la data comunicrii actului, revocarea n tot sau n parte a acestuia (recurs gra ios). Plngerea se poate adresa i organului ierarhic superior, dac exist (recurs ierarhic). Condi ia procedurii prealabile constituie un beneficiu acordat autorit ii administrative emitente, n virtutea cruia aceasta i poate repara greeala prin anularea, revocarea sau modificarea unui act administrativ. Att recursul gra ios, ct i cel ierarhic trebuie exercitat n termen de 30 de zile de la data la care s-a comunicat actul administrativ ilegal. n anumite situa ii, temeinic justificate, recursul gra ios poate fi exercitat i ntr-un termen mai mare de 30 de zile, dar nu mai trziu de 6 luni de la data emiterii actului. Persoana care a fost vtmat ntr-un drept al su ori ntr-un interes legitim, prin emiterea sau adoptarea unui act administrativ individual adresat unui alt subiect de drept poate introduce plngerea prelabil din momentul n care a luat la cunotin , pe orice cale, de existen a actului, n limitele termenului de 6 luni de la data emiterii actului. Termenul de 6 luni este termen de prescrip ie. Exist i situa ii n care plngerea prelabil nu este obligatorie, anume n cazul ac iunilor introduse de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public, ANFP, de cei vtma i prin ordonan e sau dispozi ii din ordonan e declarate neconstitu ionale, n cazul excep iei de nelegalitate i a actului administrativ asimilat sub forma refuzului nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim ori, dup caz, faptul de a nu rspunde solicitantului n termen legal. n cazul ac iunilor care au ca obiect contracte administrative, plngerea prealabil are semnifica ia concilierii n cazul litigiilor comerciale. Termenul de introducere a ac iunii directe Potrivit art.11 alin.1 din Legea nr. 554/2004, modificat prin Legea nr. 262/2007, cererile prin care se solicit anularea unui act administrativ individual, a unui contract administrativ, recunoaterea dreptului pretins i repararea pagubei cauzate, se pot introduce n termen de 6 luni de la: - data comunicrii rspunsului la plngerea prealabil - data comunicrii refuzului nejustificat de solu ionare a cererii - data expirrii termenului de solu ionare a plngerii prealabile, fr a se putea depi termenul maxim de 1 an, respectiv data expirrii termenului legal de solu ionare a cererii - data expirrii termenului prevzut la art.2 alin.1 lit.h, calculat de la comunicarea actului administrativ emis n solu ionarea favorabil a cererii sau, dup caz, a plngerii prealabile - data ncheierii procesului verbal de finalizare a procedurii concilierii, n cazul contractelor administrative. Pentru motive temeinice, n cazul actului administrativ individual, cererea poate fi introdus i peste termenul de 6 luni, dar nu mai trziu de 1 an de la comunicarea actului, data lurii la cunotin , data introducerii cererii sau data ncheierii procesului-verbal de conciliere, dup caz.

n cazul ordonan elor sau dispozi iilor din ordonan e considerate neconstitu ionale, precum i actele administrative normative considerate nelegale, acestea pot fi atacate oricnd. Pentru prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public sau A.N.F.P., termenul curge de la data cnd s-a cunoscut existen a actului nelegal, dar nu mai trziu de 1 an de la data comunicrii actului. Termenul general de 6 luni este de prescrip ie, iar termenul de 1 an este de decdere. Obiectul ac iunii n contencios administrativ Este reglementat n art. 8 din Legea nr. 554/2004 i const n: anularea, n tot sau n parte, a actului administrativ unilateral obligarea la emiterea sau adoptarea actului repararea pagubelor cauzate i, eventual, acordarea de daune morale solu ionarea litigiilor care apar n fazele premergtoare ncheierii unui contract administrativ, precum i orice litigiu legat de ncheierea, modificarea, interpretarea, executarea i ncetarea contractului administrativ. De asemenea, legea permite introducerea unei ac iuni n contenciosul administrativ i n cazul nesolu ionrii n termen sau prin refuzului nejustificat al unei autorit i publice de solu ionare a cererii. Persoanele nemul umite au posibilitatea de a recupera pagubele provocate de un act administrativ i pe calea unei ac iuni introduse la instan ele de drept comun, n termenul general de prescrip ie extinctiv. De asemenea, Legea nr.554/2004 mai precizeaz c, n situa ia n care ntinderea unei pagube provocate de un act administrativ ilegal nu este cunoscut la data introducerii unei ac iuni n anularea actului la instan a de contencios administrativ, persoanele se pot adresa cu o cerere separat instan ei de contencios administrativ, fr a depi un an de la data comunicrii actului. Competen a instan elor de contencios administrativ Contenciosul administrativ este reglementat, n ara noastr, pe 2 grade de jurisdic ie: fond i recurs, n acest domeniu nu exist calea de atac a apelului. n privin a competen elor instan elor de contencios administrativ, sunt incidente att prevederile Legii nr. 554/2004, ct i ale art. 2 i 3 din Codul de procedur civil. Din punctul de vedere al competen ei teritoriale, Legea nr.554/2004 creeaz un beneficiu reclamantului, care poate introduce o ac iune n contencios administrativ att la instan a n raza creia i are sediul sau domiciliul, ct i la cea n raza creia i are sediul prtul. Cu alte cuvinte, legea permite reclamantului s renun e la beneficiul creat, introducnd ac iunea la instan a de la sediul prtului. Din punctul de vedere al competen ei materiale, Codul de procedur civil stabilete c tribunalele administrativ-fiscale judec, n prim instan , ac iunile i cererile n materie de contencios administrativ, cu excep ia celor date spre solu ionare sec iilor de contencios administrativ i fiscal de pe lng Cur ile de Apel. Pot fi atacate la tribunalele administrativ-fiscale actele administrative emise sau ncheiate de autorit ile administrative pn la nivel jude ean inclusiv, precum i litigiile administrative sau financiare care privesc taxe i impozite, contribu ii, datorii vamale i accesorii ale acestora de pn la 500.000 de lei. Sec iile de contencios administrativ i fiscal de pe lng Cur ile de Apel judec, n prim instan , ac iunile ndreptate mpotriva actelor emise sau ncheiate de autorit ile publice centrale, precum i litigiile administrative sau financiare care privesc taxe i impozite, contribu ii, datorii vamale i accesorii ale acestora de peste 500.000 de lei. Ca instan e de recurs, sec iile de contencios administrativ i fiscal de pe lng Cur ile de Apel judec recursurile mpotriva sentin elor pronun ate de tribunalele administrativ-fiscale. CCJ judec, prin Sec ia de contencios administrativ i fiscal, recursurile mpotriva sentin elor pronun ate de sec iile de contencios administrativ i fiscal de pe lng Cur ile de Apel, precum i conflictele de competen .

Procedura n contenciosul administrativ Cererea va trebui formulat personal de ctre persoana vtmat sau de reprezentantul legal sau prin mandatar cu procur special, care va trebui s legalizeze procura (copie legalizat). Ea va trebui s con in numele i prenumele reclamantului i al prtului, domiciliul sau sediul pr ilor, instan a la care se adreseaz cererea, obiectul cererii, artarea probelor, data i semntura. Cererea va trebui s fie nso it de dovada exercitrii procedurii prealabile, precum i de actele doveditoare ale prejudiciului produs de actul administrativ atacat. Ea poate fi formulat i direct mpotriva func ionarului public care a emis actul, instan a putnd s-l oblige pe acesta la plata daunelor provocate n solidar cu organul administrativ. n acelai timp, func ionarul public are posibilitatea de a chema n garan ie superiorul ierarhic cnd actul administrativ ilegal sau refuzul nejustificat de a solu iona o cerere a fost urmarea ordinului scris al acestuia. Reclamantul mai poate cere i suspendarea executrii unui act administrativ ilegal, n cazuri bine justificate i pentru a preveni producerea unor pagube iminente. Suspendarea executrii actului pn la pronun area instan ei de fond poate fi solicitat fie n faza procedurii prealabile, odat cu introducerea plngerii la autoritatea emitent, fie mpreun cu cererea introductiv de instan . n acest caz, instan a va hotr de urgen i cu citarea pr ilor, iar hotrrea este executorie. Legea nr. 554/2004 prevede c cererea de suspendare a actului administrativ normativ poate fi introdus i de Ministerul Public, din oficiu sau la sesizare, cnd n cauz este un interes public major. Solu iile pronun ate de ctre instan a de contencios administrativ Potrivit art.18 din Legea nr. 554/2004, instan a, solu ionnd cererea, poate, dup caz : s anuleze, n tot sau n parte, actul administrativ s oblige autoritatea public s emit un act administrativ ori s elibereze un certificat, o adeverin sau orice alt nscris ori s efectueze o anumit opera iune administrativ s acorde despgubiri pentru daunele materiale sau morale cauzate i cerute de reclamant s se pronun e asupra legalit ii opera iunilor administrative care au stat la baza emiterii actului supus judec ii Cnd obiectul cauzei l formeaz un contract administrativ, instan a poate : dispune anularea, n tot sau n parte, a acestuia obliga autoritatea public s ncheie contractul la care reclamantul este ndrituit impune uneia dintre pr i ndeplinirea unei anumite obliga ii suplini consim mntul unei pr i, cnd interesul public o cere obliga la plata unor despgubiri pentru daune materiale i morale. Hotrrea pronun at n prim instan poate fi atacat cu recurs, n termen de 15 zile de la comunicare. Recursul suspend executarea i se judec de urgen . Executarea hotrrilor judectoreti definitive i irevocabile Aceste hotrri judectoreti, prin care s-au admis ac iunile formulate i s-au acordat cheltuieli de judecat se nvestesc cu formul executorie i se execut silit, potrivit dreptului comun. Hotrrile judectoreti definitive i irevocabile prin care s-au anulat actele administrative normative sunt general obligatorii i au putere numai pentru viitor. Ele se public n Monitorul Oficial al Romniei, partea I sau, dup caz, n monitoarele oficiale ale jude elor ori al mun. Bucureti, la solicitarea instan elor, fiind scutite de plata taxelor de publicare. Dac n urma admiterii ac iunii autoritatea public este obligat s ncheie, s nlocuiasc sau s modifice actul administrativ, s elibereze un certificat, o adeverin sau orice alt nscris, ori s efectueze o anumit opera iune administrativ, executarea hotrrii definitive i irevocabile se va face n termenul prevzut n cuprinsul ei, iar n lipsa unui astfel de termen, n cel mult 30 de zile de la data rmnerii irevocabile a hotrrii.

n cazul n care termenul nu este respectat, se va aplica conductorului autorit ii publice sau persoanei obligate o amend de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de ntrziere, iar reclamantul are dreptul la despgubiri pentru ntrziere. Neexecutarea din motive imputabile sau nerespectarea hotrrilor judectoreti definitive i irevocabile pronun ate de instan ele de contencios administrativ, n termen de 30 de zile de la data aplicrii amenzii constituie infrac iune i se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amend de la 2500 lei la 10000 lei. EXCEP IA DE NELEGALITATE Reprezint o alt modalitate de control a legalit ii actelor administrative unilaterale cu caracter individual. Spre deosebire ns de controlul legalit ii exercitat pe calea unei ac iuni directe n contencios, excep ia de nelegalitate poate fi invocat n orice proces de competen a instan elor judectoreti civil, comercial, de dreptul muncii, penal, de contencios administrativ, nu ns i n fa a unui organ administrativ cu atribu ii jurisdic ionale. Pe de alt parte, excep ia de nelegalitate constituie un mijloc de aprare prin care, n cazul unui proces pus n curgere pentru alte temeiuri dect valabilitatea unui act administrativ, una dintre pr i este amenin at cu aplicarea unui act administrativ pe care l consider ilegal. Partea respectiv se poate apra invocnd nelegalitatea actului administrativ i solicitnd ca actul s nu fie luat n considerare n judecarea cauzei. Totodat, instan a, din oficiu, poate ridica aceast excep ie. n cazul invocrii unei excep ii de nelegalitate, instan a n fa a creia a fost invocat excep ia, constatnd c de actul administrativ depinde solu ionarea litigiului pe fond, sesizeaz, prin ncheiere motivat, instan a de contencios administrativ competent i suspend cauza. Suspendarea cauzei nu se dispune n ipoteza n care instan a n fa a creia s-a ridicat excep ia de nelegalitate este instan a de contencios administrativ competent s o solu ioneze. Instan a de contencios administrativ sesizat prin ncheiere va judeca litigiul n procedur de urgen , n edin public, cu citarea pr ilor, pronun ndu-se cu privire la legalitatea actului administrativ. mpotriva hotrrii instan ei de contencios administrativ persoanele nemul umite pot face recurs n termen de 5 zile de la comunicare. n cazul n care, n urma controlului exercitat de instan a de contencios administrativ, se constat c actul administrativ este nelegal, instan a n fa a creia s-a ridicat excep ia va solu iona cauza fr a mai lua n considerare respectivul act. n legtur cu excep ia de nelegalitate, n practic s-au ridicat dou probleme care vizeaz: Sfera actelor administrative mpotriva crora poate fi invocat excep ia de nelegalitate: n mod constant, doctrina i jurispruden a au re inut c ea poate fi invocat mpotriva tuturor categoriilor de acte administrative, cu excep ia celor care sunt prevzute la art 5 din Legea nr. 554/2004, adic a finelor de neprimire i a actelor administrative asimilate. Momentul n care poate fi invocat excep ia de nelegalitate. n legtur cu aceasta, s-a re inut c excep ia poate fi invocat n oricare dintre fazele procesului: fond, apel sau recurs. Spre deosebire de ac iunea direct n contenciosul administrativ, care nu poate fi introdus n termen de peste 1 an de zile de la data emiterii actului administrativ, excep ia de nelegalitate, ca orice mijloc de aprare, este imprescriptibil. Natura juridic a excep iei este cea a unei excep ii procesuale de ordine public, chiar dac are efecte doar inter partes. n urma constatrii ilegalit ii sale, actul administrativ continu s produc efecte juridice att fa de destinatar, ct i fa de ter e persoane, singurul efect al declarrii ilegalit ii lui constnd n faptul c instan a de judecat, chemat s solu ioneze cauza, l consider inopozabil n cadrul acesteia. ntr-o alt cauz, ntre aceleai pr i sau ntre alte pr i, legalitatea actului administrativ va trebui pus

din nou n discu ie, ns ea va beneficia de autoritatea lucrului judecat, invocat de pr i sau de instan din oficiu.

III. Rspunderea n dreptul administrativ


1. Teoria rspunderii n dreptul administrativ Rspunderea juridic este una dintre formele rspunderii sociale, specificul su constnd n aceea c intervine numai atunci cnd au fost nclcate norme de drept, nu i n cazul nclcrii unor norme morale, religioase ori politice. Scopul rspunderii juridice l constituie, pe de o parte, restabilirea ordinii de drept nclcate i, pe de alt parte, sanc ionarea celui vinovat de svrirea faptului perturbator al ordinii de drept. O alt trastur specific rspunderii juridice const n legtura sa strns cu activitatea statului, care va interveni prin organele sale atunci cnd va constata nclcarea ordinii de drept, n scopul restabilirii i aplicrii rspunderii juridice. Elementul esen ial care determin angajarea rspunderii juridice este svrirea unui fapt ilicit, n sensul manifestrii unei conduite umane n contradic ie cu prevederile legii i care va fi sanc ionat n mod corespunztor. Rspunderea administrativ este o form a rspunderii juridice care intervine n urma nclcrii normelor dreptului administrativ. Elementele rspunderii administrative sunt: svrirea unei fapte ilicite, nclcarea unei norme de drept administrativ i interven ia autorit ilor administrative pentru restabilirea ordinii de drept i sanc ionarea celui vinovat. Func ie de scopul urmrit, rspunderea administrativ mbrac 3 forme esen iale: - rspunderea contraven ional - rspunderea disciplinar - rspunderea patrimonial. 2. Rspunderea administrativ-disciplinar a se vedea Rspunderea administrativ-

disciplinar a func ionarilor publici (Legea nr. 188/1999 privind Statutul func ionarilor publici).
3. Rspunderea administrativ-patrimonial Aceast form a rspunderii administrative a ridicat probleme de interpretare n doctrina romneasc de specialitate, pornind, n special, de la insuficien a reglementrilor din domeniu. Astfel, chiar n legtur cu natura juridic a acestei forme, sunt formulate opinii diferite. De ex., mul i autori apreciaz c, de fapt, rspunderea administrativ patrimonial a statului este o form a rpunderii civile i nu una a rspunderii administrative. n acelai timp, rspunderea administrativ patrimonial a persoanelor fizice, a func ionarilor publici i chiar a persoanelor juridice nu este clar i expres reglementat, suprapunndu-se n practic cu rspunderea civil delictual. n actuala literatur de specialitate predomin ns opinia potrivit creia, deocamdat, este reglementat ca o form a rspunderii administrative doar rspunderea administrativ patrimonial a statului. n acest sens, reglementarea de principiu o gsim n art.52 alin.3 din Constitu ia Romniei. Astfel, rspunderea patrimonial a statului este angajat pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare, ea fiind stabilit n condi iile legii i nu nltur rspunderea magistra ilor care i-au exercitat func ia cu rea-credin sau grav neglijen . Statul romn va rspunde doar atunci cnd, printr-o nou hotrre a instan ei de judecat, este anulat hotrrea anterioar, dovedindu-se existen a unei erori

judiciare. Persoana interesat se va adresa ulterior cu o ac iune n despgubire, solicitnd repararea prejudiciului material sau moral suferit, statul fiind reprezentat prin Ministerul Finan elor Publice. n al doilea rnd, dispozi iile din legi sau din ordonan e guvernamentale declarate neconstitu ionale ca urmare a admiterii excep iilor de neconstitu ionalitate de ctre Curtea Constitu ional dau dreptul persoanelor ce se consider vtmate prin aplicarea acestor acte de a se adresa instan elor de judecat, solicitnd obligarea statului la cuvenitele despgubiri. 4. Rspunderea administrativ contraven ional Dreptul comun n materia contraven iilor l constituie O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor, cu modificri i completri prin Legea nr.180/2002, cu modificri i completri ulterioare. Art.1 din O.G. nr. 2/2001 definete contraven ia ca fiind fapta svrit cu vinov ie, stabilit i sanc ionat prin lege, ordonan , hotrre a Guvernului, a consiliului local, consiliului jude ean sau Consiliului General al municipiului Bucureti. Noua defini ie elimin prevederea expres din Legea nr. 32/1968, potrivit creia contraven ia trebuia s prezinte un pericol social mai redus dect infrac iunea. Argumentul ar consta n aceea c, n timp, s-a dovedit c pericolul social mai redus al faptei constituie un criteriu insuficient pentru definirea i delimitarea celor 3 fapte ilicite (infrac iuni, contraven ii i abateri disciplinare), motiv pentru legiuitorul a renun at la acesta. n practic, s-a constatat c unele fapte ilicite, calificate de legiuitor ca fiind contraven ii, sunt sanc ionate mai aspru dect unele infrac iuni. Pentru ca o fapt s fie considerat contraven ie este necesar a fi ndeplinite urmtoarele condi ii: 1. Fapta s fie svrit cu vinov ie 2. Fapta trebuie s fie stabilit i sanc ionat prin lege, ordonan , hotrre a Guvernului, a consiliului local, consiliului jude ean sau Consiliului General al municipiului Bucureti. O.G. nr. 2/2001 a adus unele aspecte novatoare cu privire la aplicarea n timp i asupra persoanelor a reglementrilor n materie contraven ional. n ceea ce privete aplicarea n timp a normelor contraven ionale, 2 aspecte sunt avute n vedere, anume: momentul intrrii n vigoare i norma aplicabil faptei contraven ionale. Potrivit dispozi iilor art.4 din O.G. nr.2/2001, intrarea n vigoare a actelor normative prin care se stabilesc i se sanc ioneaz contraven ii, prin derogare de la regulile dreptului comun, se produce, dup caz : - la 30 de zile de la data publicrii, termen care reprezint regula - la cel pu in 10 zile de la data publicrii, termen care constituie excep ia i opereaz numai n cazuri urgente . Sub aspectul aplicrii n timp, alin.1 al art.12 din O.G. nr.2/2001 instituie principiul retroactivit ii legii mai favorabile n materie constraven ional, iar alin.2 consacr principiul ultraactivit ii, al supravie uirii reglementrii vechi n cazul n care aceasta era mai favorabil. Referitor la aplicarea normelor contraven ionale cu privire la persoane, ntr-o viziune novatoare, actuala reglementare consfin ete faptul c subiecte ale rspunderii contraven ionale pot fi, deopotriv, att persoanele fizice, ct i cele juridice. Subiectele contraven iei i ale rspunderii contraven ionale Rspunderea juridic pentru contraven ii i are temeiul n svrirea, cu vinov ie, a unei fapte contraven ionale. Pentru a rspunde contraven ional, n cazurile anume prevzute de lege, persoana contravenientului nu trebuie s de in o calitate special sau oficial. Rspunderea contraven ional este tipic pentru persoana fizic, n calitatea acesteia de simplu particular, de simplu cet ean. Dac sar cere persoanei fizice o anume calitate sau pozi ie n scara ierarhiei sociale pentru a rspunde pentru

vreuna dintre faptele sale antisociale ar exista i premisele necesare ca rspunderea juridic s se circumscrie altei reglementri legale, dect celei prevzute pentru rspunderea contraven ional. Contraven ia, fiind o activitate ilicit, este atribuit unei persoane care a nclcat obliga ia de conformare. Cu excep ia minorilor sub 14 ani i a iresponsabililor permanen i, to i membrii societ ii sunt susceptibili de a svri contraven ii. n ceea ce privete rspunderea contraven ional a minorilor, la un moment dat, s-a avansat ideea reducerii limitei vrstei, probabil la 12 ani de la care se prezum capacitatea psiho-intelectual i voli ional a persoanei de a-i dirija ntr-un anumit mod, legal sau nelegal, propriile fapte. Aceast opinie a fost influen at de presiunea psihologic a unor fapte grave svrite n ultimii ani n diferite ri de ctre autori afla i la o vrst foarte fraged. Ordonan a nr.2/2001 a pstrat ns limita de vrst de 14 ani pentru minorul care rspunde contraven ional. Nu sunt obiec iuni majore mpotriva acestei op iuni. Pot avea calitatea de subiect activ al contraven iei nu numai persoanele fizice, ci i persoanele juridice. Pe de alt parte, toate subiectele de drept sunt titulare de valori sociale care pot fi vtmate prin contraven ii. Aadar, fie activ, fie pasiv, toate subiectele de drept pot fi angrenate n svrirea unei contraven ii. Subiec ii contraven iei sunt contravenientul (subiectul activ) i persoana vtmat (titularul valorii sociale ocrotite, subiectul pasiv sau victima). Subiec ii contraven iei sunt factori preexisten i comiterii contraven iei pentru c subiectul activ i cel pasiv erau n fiin naintea svririi acesteia. No iunea de subiect al contraven iei nu trebuie confundat cu cea de subiect de drept contraven ional, deoarece aceasta din urm constituie genul proxim al speciei subiect al contraven iei. Duferen a specific o reprezint subiectele raporturilor contraven ionale de conformare. Subiectul activ (contravenientul) persoan fizic Este subiect activ al contraven iei persoana fizic ce svrete o fapt prevzut de legea contraven ional, prin acte de executare, de determinare sau de complicitate. Deci, contravenientul este persoana fizic ce particip la svrirea unei contraven ii n calitate de autor, instigator sau complice, dac aceast fapt este consumat. Persoana fizic poate fi un cet ean romn, un cet ean strin sau apatrid, fr a interesa domiciliul acestuia. De la principiul generalit ii rspunderii contraven ionale, legea face dou excep ii, anume: - militarii n termen, crora nu li se aplic sanc iuni contraven ionale, ci sanc iuni administrative-disciplinare, n cazul n care au svrit contraven ii. Astfel, conform art.44 din O.G. nr.2/2001, procesul-verbal de constatare se trimite comandantului unit ii din care face parte contravenientul pentru a i se aplica, dac procesul-verbal este ntemeiat, msuri disciplinare. - minorii ntre 14-18 ani au capacitate de exerci iu restrns, care se rsfrnge i n domeniul rspunderii lor contraven ionale. Ei rspund contraven ional pe jumtate, n sensul c minimul i maximul amenzii se reduc la jumtate din minimul i maximul amenzii stabilite n actul normativ pentru fapta svrit. Subiectul activ al contraven iei nu se confund cu fptuitorul, deoarece calitatea de fptuitor este dat de mprejurarea comiterii unei fapte prevzute i sanc ionat de legea contraven ional, care poate sau nu s fie contraven ie. Fptuitorul devine contravenient numai dac fapta pe care a comis-o realizeaz toate condi iile obiective i subiective de existen a contraven iei. Corela ia ntre no iunea de fptuitor i contravenient este una gen-specie. Prin art.10 alin.1 din actul normativ-cadru se prevede c dac aceeai persoan a svrit mai multe contraven ii, sanc iunea se aplic pentru fiecare contraven ie n parte. Astfel, se reglementeaz pluralitatea de contraven ii, atunci cnd o persoan a svrit mai multe fapte de acelai gen, n acelai timp i constatate de agentul constatator n acelai timp.

O contraven ie poate fi comis i de mai multe persoane, fiind vorba despre institu ia participa iei, a pluralit ii de contravenien i. Art.10 alin.3 stabilete c atunci cnd au luat parte mai multe persoane, sanc iunea urmeaz s se aplice fiecrei persoane n mod separat. Condi iile generale ale subiectului activ persoan fizic a. Capacitatea juridic a contravenientului. Pentru ca o fapt prevzut de legea contraven ional s fie contraven ie este necesar ca fptuitorul s fi mplinit vrsta de 14 ani i s aib discernmnt. b. Responsabilitatea contravenientului. Aceast condi ie reprezint starea psihofizic a unei persoane de a avea capacitatea reprezentrii conduitei sale periculoase i a urmrilor acesteia, orientndu-i n mod voit energia sa fizic n raport cu aceast conduit. Persoanele crora le lipsesc aceste nsuiri nu pot fi considerate contravenien i, deoarece faptele lor nu oglindesc o pozi ie contient, iar sanc iunea nu ar fi n msur s le corijeze conduita, s-i realizeze astfel nu doar scopul represiv, ci i pe cel preventiv. Din perspectiva dreptului, responsabilitatea exist sau nu, dar din punct de vedere medical ea poate avea mai multe grade de intensitate. Omul perfect normal fiind o excep ie, cvasitotalitatea oamenilor au unele deficien e psihofizice. Eventualele alterri ale facult ilor mintale ale contravenientului vor fi apreciate cu ocazia individualizrii sanc iunilor aplicabile, dar ele nu produc nici un efect referitor la existen a responsabilit ii sale. Sunt anumite legisla ii care consider diminuarea responsabilit ii o cauz de atenuare a rspunderii. Responsabilitatea condi ie a subiectului activ al contraven iei nu se confund cu responsabilitatea juridic sau rspunderea juridic, deoarece prima este o categorie psihologic ce vizeaz capacitatea psihofizic a omului de a realiza semnifica ia ac iunilor sau inac iunilor sale i consecin elor acestora, asupra crora el are controlul. n aceast accep iune, responsabilitatea este opus iresponsabilit ii, caracterizare ce reiese din interpretarea art.48 C. pen. Existen a discernmntului, a strii de responsabilitate se prezum, iresponsabilitatea fiind o excep ie care trebuie dovedit i care, ca orice excep ie, este de strict interpretare. c. Libertatea de decizie i de ac iune. Responsabilitatea i capacitatea fptuitorului persoan fizic sunt condi ii necesare pentru dobndirea calit ii de contravenient, dar ele nu sunt ns i suficiente. Pe lng cerin a responsabilit ii i condi ia capacit ii juridice, mai trebuie ndeplinit i cerin a libert ii de decizie i de ac iune. Potrivit acesteia, o persoan, pentru a avea calitatea de subiect al unei contraven ii, trebuie s fi avut libertatea de a ac iona i de a transpune, deci, n practic o decizie pe care a luat-o n mod contient i liber. n cazul n care este constrns de o for exterioar, de natur fizic sau psihic, s fac acest lucru, ea neputndu-se opune, fapta nu va fi caracterizat ca i contraven ie. Art.11 alin.2 din O.G. nr.2/2001 reglementeaz constrngerea fizic i moral drept cauze care nltur caracterul contraven ional al faptei i care duce, implicit, la exonerarea de rspundere a persoanelor aflate ntr-o asemenea situa ie. Condi iile speciale ale subiectului activ Legiuitorul, uneori din ra iuni de politic juridic sau datorit particularit ilor unor categorii de subiec i activi ai contraven iei, impune i ndeplinirea unor condi ii speciale referitoare la subiectul activ al acesteia. Calitatea respectiv este fie o cerin special, fie un element circumstan ial de calificare (de pild, conductor auto, gestionar etc.). De exemplu, subiect activ al contraven iei poate fi func ionarul public, n cazul cnd, n exerci iul func iei sale, svrete o contraven ie. Astfel, potrivit art.71 alin.1 din Legea nr.188/1999 privind Statutul func ionarilor publici, rspunderea contraven ional a func ionarilor publici se angajeaz n cazul n care acetia au svrit o contraven ie n timpul i n legtur cu sarcinile de serviciu. Subiectul activ (contravenientul) persoan juridic

Potrivit unui punct de vedere exprimat n doctrina recent, din concep ia greit privind natura juridic a rspunderii contraven ionale s-a ajuns la rspunderea contraven ional a persoanei juridice, dei fosta lege cadru n materia contraven iilor Legea nr. 32/1968 nu instituia o astfel de rspundere. Dispozi ia care a permis o astfel de abordare a fost art.5 alin.3 din Legea nr. 32/1968, care stabilea c amenda pentru contraven ii poate fi aplicat i persoanei juridice, dac se prevede astfel ntr-un act normativ de nivelul legii. Ra iunea textului, de natur exclusiv procedural, a fost supralicitat, adoptndu-se acte normative care fac din persoana juridic subiect activ al contraven iei. Aceast trecere de la aspectul procedural al aplicrii amenzii contraven ionale persoanei juridice la aspectul de fond, specific Dreptului contraven ional, s-a operat expres prin O.G. nr.23/1992 privind modificarea unor sanc iuni contraven ionale care, modificnd Legea nr.12/1990 privind protejarea popula iei mpotriva unor activit i comerciale ilicite, a introdus n art.20 alin.1 ipotezele unor fapte noi (literele d, e, f), sanc ionndu-le n cazul n care au fost svrite de persoane juridice. Un pas mai departe n abordarea greit a problemei a fost fcut prin actele normative, cu precdere din perioada post-decembrist, n care amenzile contraven ionale aplicabile persoanelor juridice au fost fixate n cuantum sensibil majorat fa de cele prevzute pentru persoana fizic, fr s se abroge textul care prevedea c n cazul aplicrii amenzii persoanei juridice, aceasta trebuie s recupereze suma prin decizie de imputa ie emis mpotriva persoanei fizice vinovate de svrirea contraven iei. n acest mod, contrar oricrei logici, persoana fizic putea fi sanc ionat contraven ional cu amend, de exemplu, pn la 50.000 lei, dac sanc iunea i se aplica n mod direct, sau pn la 5 milioane lei, dac sanc iunea era aplicat prin intermediul persoanei juridice. Astfel, prin H.G. nr.127/1994 privind stabilirea i sanc ionarea unor contraven ii la normele pentru protec ia mediului nconjurtor s-a distins de plano ntre limitele amenzilor prevzute pentru persoanele fizice i cele prevzute pentru persoanele juridice, cele din urm fiind sensibil mai mari fa de cele dinti, iar H.G. nr. 922/1995 privind stabilirea i sanc ionarea contraven iilor n domeniul mbunt irilor funciare s-a referit n art.4 la persoanele juridice vinovate de svrirea faptelor contraven ionale. Un exemplu pregnant l ofer Legea nr. 169/1997 pentru modificarea i completarea Legii fondului funciar nr.18/1991, prin care modificndu-se art.90, s-a prevzut c sanc iunile contraven ionale pot fi aplicate i persoanelor juridice, dar n cuantum majorat (?) de 10 ori fa de cele aplicabile persoanelor fizice (!). Legea modificatoare necuprinznd ns nicio dispozi ie cu privire la art.5 alin.3 din Legea nr. 32/1968 referitor la ac iunea n regres a persoanei juridice mpotriva persoanei fizice vinovate, limitele maxime, astfel majorate, ale amenzii pentru persoanele juridice erau, n fapt, aplicabile persoanei fizice. De altfel, trebuie men ionat i faptul c sub legea cadru anterioar persista i o anumit confuzie ntre autorul contraven iei persoan fizic i autorul contraven iei persoan juridic. Astfel, Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor (abrogat n prezent) prevedea n art.38 c amenzile contraven ionale pot fi aplicate att persoanelor fizice, ct i persoanelor juridice, prnd a reglementa un fel de coautorat al acestora n svrirea contraven iei. O dispozi ie similar a fost inserat n O.U.G. nr. 60/2001 privind achizi iile publice (abrogat n prezent), n art.99 alin.2. n O.G. nr.47/2000 privind stabilirea unor msuri de protec ie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial s-a distins ns ntre persoana fizic i cea juridic, prevzndu-se n art.12 alin.3 c sanc iunile contraven ionale se aplic persoanelor fizice i persoanelor juridice, dup caz, potrivit legii, ceea ce trebuie apreciat ca fiind mai aproape de sensul juridic al rspunderii contraven ionale. Toate aceste observa ii, pe deplin ntemeiate n opinia noastr, sunt acum de domeniul istoriei legisla iei. Prin art.3 alin.2 al O.G. nr.2/2001 a fost instituit rspunderea contraven ional a persoanei juridice. Condi iile rspunderii contraven ionale a persoanei juridice a. Capacitatea juridic a persoanei juridice.

Conform art.35 din Decretul nr. 31/1954, persoana juridic i exercit drepturile i i ndeplinete obliga iile prin organele sale. Actele juridice fcute de organele persoanei juridice, n limitele puterilor ce le-au fost conferite, sunt actele persoanei juridice nsi. Faptele ilicite svrite de organele sale oblig nsi persoana juridic cad au fost ndeplinite cu prilejul exercitrii func iei lor. Faptele ilicite atrag i rspunderea personal a celui ce le-a svrit, att fa de persoana juridic, ct i fa de cel de-al treilea. Persoanele juridice care sunt supuse nregistrrii au capacitatea de a avea drepturi i obliga ii de la data nregistrrii lor. Celelalte persoane juridice au capacitatea de a avea drepturi i obliga ii, dup caz, de la data actului de dispozi ie care le nfiin eaz, de la data recunoaterii ori a autorizrii nfiin rii lor sau de la data ndeplinirii oricrei alte cerin e prevzute de legea care reglementeaz persoana juridic n cauz. Rspunderea contraven ional a persoanei juridice este direct i personal. Prima consecin , derivnd din aceast concep ie, este de natur patrimonial: persoana juridic trebuie s dispun n bugetul propriu de sumele necesare pentru achitarea amenzilor contraven ionale pe care ar fi, eventual, condamnat s le plteasc sub forma amenzii contraven ionale. Noua reglementare nu face nicio referire la faptul c persoana juridic ar urma s recupereze n vreun mod anume suma pltit cu titlu de amend contraven ional. n consecin , trebuie concluzionat c eventualul drept de regres al persoanei juridice mpotriva prepusului su excede raportului juridic contraven ional de conflict. Dreptul de regres al persoanei juridice mpotriva persoanei fizice care este rspunztoare de comiterea contraven iei este exercitabil n temeiul rspunderii civile delictuale. b. Prevederea n lege a rspunderii contraven ionale a persoanei juridice Conform art.3 alin.2 din O.G. nr. 2/2001, persoana juridic rspunde contraven ional n cazurile i n condi iile prevzute de actele normative prin care se stabilesc i se sanc ioneaz contraven ii. Subiectul pasiv al contraven iei (victima) No iunea subiectului pasiv al contraven iei Subiectul pasiv al contraven iei este persoana fizic sau juridic titular a valorii sociale vtmate prin contraven ie. Altfel spus, victima contraven iei este persoana vtmat. Spre deosebire de contravenient, victima nu trebuie s ndeplineasc nicio condi ie general, dect aceea de a i se fi cauzat o vtmare material sau moral prin svrirea contraven iei. Nu trebuie ns s se confunde, chiar dac de cele mai multe ori aa este, persoana vtmat prin contraven ie cu persoana prejudiciat prin aceasta. Persoana prejudiciat este cea care a suferit un prejudiciu material sau moral prin contraven ie. Aceast persoan este subiect de drept civil, adic titulara ac iunii civile ce rezult din svrirea contraven iei. De exemplu, n cazul contraven iilor prevzute de art.83 din Legea nr. 137/1995 privind protec ia mediului, subiectul pasiv al contraven iei este statul, iar subiectul de drept civil este persoana fizic sau juridic prejudiciat prin activitatea contraven ional. n cazul contraven iilor la care nu identificm un subiect de drept lezat, altul dect statul, acesta din urm are calitatea de subiect pasiv al contraven iei (de exemplu, n cazul unor fapte contraven ionale constnd n nesocotirea regulilor de circula ie). Condi iile speciale ale subiectului pasiv Aa cum am precizat, subiectul pasiv al contraven iei nu trebuie s ndeplineasc condi ii generale, dar unele norme de stabilire i sanc ionare a contraven iilor impun, pentru existen a contraven iei sau a unei variante calificate a acesteia, ca subiectul pasiv s aib anumite calit i sau nsuiri. De pild, pentru existen a contraven iei prevzut de art. 276 alin.1 lit.c din Codul muncii, subiectul pasiv trebuie s aib calitatea de salariat. Aa cum am vzut, subiectul activ al unei contraven ii poate fi orice persoan fizic sau juridic (regula), iar subiect pasiv o persoan fizic, o persoan juridic sau statul. n cazul rspunderii contraven ionale, subiectele acestei forme de rspundere administrativ sunt persoanele fizice i juridice.

Sanc iunile contraven ionale se aplic persoanelor fizice sau juridice care au svrit contraven ii. Persoana fizic sau persoana juridic sunt socotite subiect pasiv al rspunderii, adic cel asupra cruia se aplic sanc iunea juridic de ctre subiectul activ. Subiectul activ al rspunderii contraven ionale este, de regul, o autoritate a administra iei publice centrale sau locale, adic fie o autoritate de stat, fie o autoritate a comunit ii locale. S-a artat c subiectul activ al rspunderii contraven ionale poate fi, n condi iile legii, i o persoan juridic de drept privat, dac este implicat n realizarea unui serviciu public. Potrivit aceleiai opinii, dac pe baza fostei reglementri, persoana fizic era, de regul, subiectul pasiv al contraven iei, conform actualei legi-cadru, calitatea de subiect pasiv poate s o aib i o organiza ie nestatal sau chiar cu caracter statal, un agent public, n func ie de subiectul nemijlocit al contraven iei. Sanc iunile contraven ionale Conform O.G. nr. 2/2001, sanc iunile contraven ionale sunt principale i complementare. n domeniul contraven iilor au fost mprumutate dou principii din dreptul penal, potrivit crora, pentru svrirea unei contraven ii, nu se poate aplica dect o singur sanc iune contraven ional principal, precum i una sau mai multe sanc iuni complementare. Cu privire la sanc iunile contraven ionale, mai trebuie men ionat i faptul c, n urma revizuirii Constitu iei Romniei din 2003, sanc iunea nchisorii contraven ionale a fost abrogat. Sanc iunile contraven ionale principale sunt: avertismentul amenda contraven ional obligarea contravenientului la prestarea unei activit i n folosul comunit ii. Sanc iunile contraven ionale complementare constau n: confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraven ii suspendarea sau anularea avizului/ acordului /autoriza iei de exercitare a unei activit i blocarea contului bancar nchiderea unit ii suspendarea activit ii agentului economic retragerea licen ei sau a avizului pentru anumite activit i/ opera iuni de comer exterior, temporar/ definitiv desfiin area lucrrilor i aducerea terenului n situa ia anterioar. Prin legi speciale pot fi stabilite i alte sanc iuni contraven ionale principale sau complementare. Sanc iunile stabilite trebuie s fie propor ionale cu gradul de pericol social al faptei. a. Avertismentul Este sanc iunea contraven ional cea mai pu in sever i const n aten ionarea scris sau verbal a contravenientului asupra pericolului social al faptei svrite, nso it de recomandarea de a respecta dispozi iile legale. Avertismentul se aplic n cazul n care fapta este de gravitate redus. Atunci cnd persoana a svrit o alt fapt ilicit sau dac se apreciaz c aceasta va repeta n viitor svrirea contraven iilor se va aplica o sanc iune mai sever: amenda contraven ional. Spre deosebire de amenda contraven ional, care are caracter pecuniar, avertismentul este o sanc iune moral, care const n artarea pericolului social al urmrilor produse i n sftuirea contravenientului s adopte o conduit conform cu normele sociale. Pe lng elementul de mustrare, avertismentul con ine i un element de aten ionare, n sensul c persoanei contraveniente i se atrage aten ia c svrirea unei alte contraven ii n viitor va aduce o alt sanc iune contraven ional mai sever. Cu privire la aplicarea acestei sanc iuni, re inem c ea poate fi scris sau oral. Atunci cnd contravenientul este de fa la constatarea sanc iunii, aplicarea se va face oral. Aplicarea scris se poate

face i n scris, atunci cnd contravenientul nu a fost de fa i i se comunic o copie a procesuluiverbal de constatare i sanc ionare a contraven iei, cu rezolu ia corespunztoare. b. Amenda contraven ional Trebuie men ionat caracterul su administrativ, prevzut expres n textul O.G. nr. 2/2001, prevedere care exclude controversele cu privire la natura juridic a amenzii contraven ionale. Amenda contraven ional apare ca o sanc iune pecuniar principal. Ca mijloc de constrngere, ea const n micorarea silit a patrimoniului celui sanc ionat, acesta fiind obligat s plteasc statului suma stabilit de sanc iune. Obliga ia de a individualiza sanc iune contraven ional a amenzii revine organului competent s aplice sanc iunea, care va aprecia de la caz la caz, n limitele prevzute de actele normative, n func ie de mprejurrile n care fapta a fost svrit, de urmrile ei i persoana contravenient.

A se studia sanc iunea amenzii contraven ionale (art.8, 10, 28, 29, 39, 391 din O.G. nr.2/2001).

A se studia sanc iunea prestrii unei activit i n folosul comunit ii (art.9, 391 din O.G. nr.2/2001, respectiv O.G. nr.55/2002)
d. Cu privire la sanc iunile complementare, re inem c cea mai important este sanc iunea confiscrii, aplicabil ntotdeauna mpreun cu o sanc iune principal. Sanc iunea confiscrii poate fi aplicat numai n situa ia n care actul normativ special care stabilete contraven iile prevede aceast sanc iune. Sanc iunea confiscrii urmeaz a fi aplicat tot de ctre agentul constatator. Cauze care nltur caracterul contraven ional al faptei

c. Prestarea unei activit i n folosul comunit ii O.G. nr. 2/2001 precizeaz c aceast sanc iune nu poate depi 300 de ore i c ea trebuie stabilit ntotdeauna alternativ cu amenda. Regimul juridic al acestei sanc iuni este reglementat prin O.G. nr. 55/2002.

n cazul rspunderii contraven ionale, lipsa oricreia dintre trsturile esen iale ale contraven iei exclude rspunderea contraven ional. Cauzele care nltur caracterul contraven ional al unei fapte sunt acele mprejurri, stri, situa ii a cror existen n timpul svririi faptei face ca realizarea eficient a uneia dintre trsturile esen iale ale contraven iei s devin imposibil. Sediul materiei pentru aceste cauze este reprezentat de art. 11 alin. 1 i 2 din O.G. nr. 2/2001. Caracterul contraven ional al faptei este nlturat n cazul legitimei aprri, strii de necesitate, constrngerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilit ii, be iei involuntare complete, erorii de fapt, precum i a infirmit ii, dac are legtur cu fapta svrit. De asemenea, minoritatea constituie pentru minorul care nu a mplinit 14 ani cauz care nltur caracterul contraven ional al faptei. Toate aceste cauze se constat numai de ctre instan a de judecat.

A se studia prescrip ia n materia contraven iilor (art.13, 14).


Procedura contraven ional potrivit reglementrii cadru Procedura contraven ional cuprinde 4 faze (etape): - constatarea contraven iei - aplicarea sanc iunilor contraven ionale - cile de atac - executarea sanc iunilor contraven ionale

a. Constatarea i sanc ionarea contraven iilor Rspunderea contraven ional este declanat prin ntocmirea unui proces-verbal de constatare a contraven iei svrite. Procesul-verbal se ntocmete n scris de ctre persoane anume prevzute n O.G. nr. 2/2001 i care poart denumirea generic de agen i constatatori organul administrativ desemnat prin actul normativ de constatare i sanc ionare a contraven iilor, cu sarcina de a constata contraven iile ntr-un anumit domeniu. Potrivit art.15 alin.2 din O.G. nr. 2/2001, pot avea calitatea de agen i constatori: primarii, ofi erii i subofi erii din cadrul Ministerului de Interne, special abilita i, persoane mputernicite n acest scop de ctre minitri i al i conductori ai autorit ii publice centrale, de prefec i, primari, preedin i ai CJ), precum i alte persoane prevzute n acte normative speciale (ex: conductori de tren). n calitate de agent constator, aceste persoane exercit o parte din atribu iile autorit ii publice n numele creia se desfoar activitatea. Din redactarea textelor O.G. nr. 2/2001 se desprinde concluzia c, n domeniul constatrii contraven iilor, regula o reprezint constatarea personal a contraven iei de ctre agentul constator. Aceasta se realizeaz prin examinarea prin propriile sim uri de ctre agentul constatator a actelor, faptelor i mprejurrilor care ofer relevan , d.p.d.v. contraven ional, unei fapte ilicite. Constatarea personal a faptei semnific aprecierea nemijlocit de ctre agentul constator a ac iunii / inac iunii ilicite, a gradului de pericol social, a circumstan elor n care a fost svrit fapta, precum i a tuturor mprejurrilor care in de fapta / persoana contravenient i care permit stabilirea cu exactitate a faptei i aplicarea unui regim juridic corespunztor. De la regula constatrii nemijlocite a contraven iilor, O.G. nr. 2/2001 instituie o excep ie, anume art.30 alin.2, potrivit cruia agentul constator va verifica i va stabili dac fapta constituie o contraven ie n baza materialelor naintate de ctre organele de urmrire penal / de instan a de judecat. Activitatea agentului constator se materializeaz prin ncheierea unui proces-verbal n baza constatrilor fcute i a probelor administrate. Regula este c procesul-verbal se ncheie n form scris. Forma scris este obligatorie i permite verificarea legalit ii ncheierii n temeiul obiectiv al rspunderii contraven ionale, a condi iilor care au stat la baza angajrii rspunderii contraven ionale. Natura juridic a procesului-verbal de constatare a contraven iilor a fcut obiectul unor controverse n literatura de specialitate. Astfel, ntr-o opinie se consider c acest act de constatare este un act administrativ jurisdic ional, opinie criticat cu motivarea c acest fapt ar presupune ca agentul constatator s fie considerat i judector al cauzei, fapt incompatibil cu activitatea instan ei de judecat. ntr-o alt opinie, se consider c procesul-verbal este un act premergtor (preparator), care nu produce efecte juridice, dar care st la baza emiterii actului administrativ de autoritate prin care este sanc ionat contraven ia. Aceast opinie este par ial valabil i numai n contextul art.21 alin.2 din O.G. nr.2/2001 (a se vedea acest text!!!). O alt opinie consider c procesul-verbal este un act administrativ cu caracter contraven ional, avndu-se n vedere existen a unui drept contraven ional separat. Punctul acesta de vedere trebuie luat ns sub beneficiu de inventar deoarece, la noi, nc nu exist deocamdat un Cod al contraven iilor i, implicit o ramur autonom de drept contraven ional. n concluzie, opinia majoritar este c natura juridic a procesului-verbal de constatare i sanc ionare a contraven iei este cea a unui act administrativ individual de autoritate. Actul de constatere a contraven iilor este un act oficial i, prin modul de ntocmire, un act cu for probant, bucurndu-se de o tripl prezum ie: legalitate, autenticitate i veridicitate.

A se vedea cuprinsul procesului-verbal (art. 16 20) i cile de atac (art. 31 36)

IV. Domeniul public. Regimul domenial


1. No iune. Scurt istoric. Principalele teorii privind domeniul public Problema propriet ii asupra bunurilor, n general, este rezervat domeniului dreptului civil. n cazul bunurilor apar innd statului i unit ilor administrativ-teritoriale, exist o problem legat de dreptul administrativ, deoarece aceste bunuri au regimuri juridice diferite, dup cum apar in domeniului public sau domeniului privat. No iunea de domeniu i are originea n cuvntul latin dominium, care nseamn posesiune, stpnire, drept de proprietate. Bunurile proprietatea statului i a unit ilor administrativ-teritoriale se mpart n dou categorii, supuse unor regimuri juridice diferite: domeniul public, supus regimului de drept public, i domeniul privat, supus regimului de drept privat, formnd mpreun domeniul statului i, respectiv, domeniul unit ilor administrativ - teritoriale. Definirea no iunii de domeniu public a constituit una dintre preocuprile autorilor romni de drept administrativ, dar i ale legiuitorului. Astfel, profesorul Paul Negulescu definea domeniul ca fiind totalitatea bunurilor mobile i imobile apar innd statului, jude ului sau comunei, ntrebuin ate pentru satisfacerea interesului general, fcnd distinc ie ntre domeniul public, care era supus regimului de drept public, i domeniul privat, care era supus regimului de drept privat. Un alt autor interbelic, Constantin G. Rarincescu, definea domeniul public al statului sau al celorlalte administra iuni publice ca fiind totalitatea acelor bunuri mobile sau imobile, afectate, n mod direct i nemijlocit, func ionrii serviciilor publice i care sunt absolut necesare pentru aceasta, fiind supuse unui regim juridic special. Codul civil de la 1864 (art.475-478) se referea la bunurile care nu apar ineau particularilor, ca fiind dependin e ale domeniului public, n sensul de bunuri domeniale, bunuri ale statului. Constitu iile din 1948, 1952 i 1965 au renun at la no iunea de domeniu public i au consacrat, pentru bunurile apar innd statului, dreptul de proprietate socialist de stat i dreptul de administrare direct pentru bunurile aflate n folosin a ntreprinderilor i institu iilor statului. Constitu ia din 1991 a folosit termenii de proprietate public i, respectiv, proprietate privat, renun nd la no iunea de domeniu public, care fusese folosit de Codul civil din 1861, de Constitu ia din 1866, de Constitu ia din 1923, precum i de doctrina administrativ interbelic. 2. Reglementare. Particularit ile propriet ii publice Constitu ia din 1991, revizuit n 2003, con ine dou articole cu privire la proprietate, art. 44 i, respectiv, art. 136, primul este cuprins n Titlul II, consacrat drepturilor, libert ilor i ndatoririlor fundamentale, iar cel de-al doilea n Titlul IV, consacrat economiei i finan elor publice. De ce dou articole i nc n titluri diferite ? Comisia de redactare a proiectului de Constitu ie a urmrit ca reglementarea propriet ii s aib un sediu general, unde s se consacre sistemul propriet ii n Romnia, deci formele pe care le mbrac proprietatea, cu eviden ierea pozi iei statului fa de aceasta, precum i un sediu special al propriet ii cet eanului, adic al dreptului de proprietate, ca drept fundamental. Ar fi fost de dorit ca articolul cu privire la sistemul propriet ii s fie anterior articolului cu privire la dreptul de proprietate al cet eanului (proprietatea privat). Analiza sistematic a reglementrilor constitu ionale n materia propriet ii trebuie s porneasc de la art. 136. Potrivit alin.1, tipologia de baz a sistemului propriet ii este dat, deci, de proprietatea public i cea privat. Prin urmare, art. 136 precizeaz cele dou forme de proprietate privat i public -, apoi stabilete regimul propriet ii publice, deoarece aceasta reprezint excep ia (regula n

societate formnd-o proprietatea privat), pentru ca n final s consacre principiul inviolabilit ii propriet ii private. Prima referire fcut la proprietatea public n legisla ia recent este con inut de art. 4 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, act normativ care, prin art. 5 alin. (2), i-a conturat i regulile de baz ale regimului juridic: Terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile i imprescriptibile. Ele nu pot fi introduse n circuitul civil dect dac, potrivit legii, sunt dezafectate din domeniul public. Aceste prevederi s-au completat cu cele ale art. 475 alin. (2), art. 476-478, art. 499, art. 1310 i art. 1844 C. civ., care au fost revigorate n noile condi ii istorice. Odat cu intrarea n vigoare a Constitu iei Romniei din 1991, dreptului de proprietate public iau fost consacrate prevederile art. 135 alin. (2) i (3), care au devenit fundamentul existen ei sale. Dup revizuirea legii fundamentale, realizat n anul 2003 i republicarea sa, prevederile la care ne referim fac obiectul art. 136 alin. (1) i alin. (2). Potrivit art. 136 alin. (1), Proprietatea este public sau privat, iar conform alin. (2) al aceleiai dispozi ii constitu ionale, n noua sa redactare, Proprietatea public este garantat i ocrotit prin lege i apar ine statului sau unit ilor administrativ-teritoriale. Referiri exprese la existen a propriet ii publice au fost fcute i prin Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauz de utilitate public, Legea nr. 7/1996 - Codul silvic, Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, ca i n alte acte normative. n sfrit, acestei materii i-a fost consacrat un act normativ special Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia. Ea reglementeaz regimul juridic general al acestei propriet ii. Aceast lege reprezint sediul materiei n ceea ce privete regimul general al dreptului de proprietate public, aspect ce rezult din art. 5 alin. (1): regimul juridic al dreptului de proprietate public este reglementat de prezenta lege, dac prin legi speciale nu se dispune altfel. Textul care apar ine unei legi organice nu exclude ca i alte legi speciale s cuprind reglementri privind dreptul de proprietate public, care s cuprind unele particularit i fa de regimul juridic general. n doctrin, dreptul de proprietate public a fost definit ca fiind dreptul de proprietate al statului i unit ilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor din domeniul public, care se exercit n regim de drept public, fiind inalienabil, imprescriptibil i insesizabil; sau acel drept subiectiv de proprietate ce apar ine statului sau unit ilor sale administrativ-teritoriale asupra bunurilor care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozi ie special a legii, sunt de uz i de utilitate public; ori, acel drept real ce are ca titulari exclusiv statul i unit ile administrativ-teritoriale i care confer acestor titulari atributele posesiei, folosin ei i dispozi iei ns n regim de drept public, asupra bunurilor care, prin declara ia legii sau natura lor sunt de uz sau de interes public. Pentru definirea dreptului de proprietate public trebuie s inem cont de urmtoarele aspecte: proprietatea public este o form a dreptului de proprietate; ea constituie excep ia fa de proprietatea privat, care constituie regula; titularii acestui drept sunt numai statul i unit ile sale administrativ-teritoriale; obiectul dreptului de proprietate este alctuit din bunurile care fac parte din domeniul public; proprietatea public se exercit n regim de drept public. Aadar, dreptul de proprietate public este acea form a dreptului de proprietate ce apar ine statului i unit ilor sale administrativ-teritoriale, are ca obiect bunurile din domeniul public i se exercit n regim de drept public, sau dreptul statului i unit ilor administrativ-teritoriale de a poseda, a folosi i a dispune, n regim de drept public, de bunurile care alctuiesc domeniul public. Regimul juridic al propriet ii publice este unul preponderent de drept public, caracterizat de trsturi specifice, care sunt menite s asigure respectarea afecta iunii bunurilor care-i formeaz obiectul. Caracterele specifice ale dreptului de proprietate public sunt:

a. inalienabilitatea Acest caracter, nscris n art. 136 alin.4 din Constitu ie, presupune c bunurile care fac obiectul dreptului de proprietate public sunt scoase prin lege din circuitul civil. Acest lucru nseamn c ele nu pot fi nstrinate prin acte juridice nici n mod voluntar, nici prin expropriere. Mai mult dect att, cu unele excep ii, dreptul de proprietate public nu poate fi dezmembrat prin constituirea drepturilor reale derivate: uz, uzufruct, abita ie, servitute i superficie. De asemenea, bunurile respective nu pot fi gajate sau ipotecate. Actele juridice ncheiate cu nesocotirea caracterului inalienabil sunt lovite de nulitate absolut. Se consider totui c domeniul public poate fi afectat de servitu i prin fapta omului. De altfel, legisla ia statueaz c servitu ile asupra bunurilor din domeniul public sunt valabile numai n msura n care sunt compatibile cu uzul sau interesul public cruia i sunt destinate bunurile afectate. Aadar, dac servitutea este compatibil cu uzul sau interesul public al imobilelor afectate, se vor putea constitui att servitu i naturale sau legale, ct i conven ionale. Servitu ile valabil constituite anterior intrrii bunului n domeniul public se men in dac sunt compatibile cu uzul sau interesul public al bunului. b. imprescriptibilitatea Dreptul de proprietate public este imprescriptibil extinctiv i achizitiv: - extinctiv pentru c ac iunea n revendicare poate fi introdus oricnd, dreptul la ac iune n sens material nu se stinge; - achizitiv deoarece bunurile aflate n proprietate public nu pot fi dobndite de nici o persoan prin uzucapiune, n cazul imobilelor sau prin posesia de bun credin , n cazul mobilelor: Nu se poate prescrie domeniul lucrurilor care din natura lor proprie sau printr-o declara ie a legii nu pot fi obiecte de proprietate privat ci sunt scoase afar din comer . Imprescriptibilitatea este, de fapt, o consecin a inalienabilit ii dreptului de proprietate public. c. insesizabilitatea Aceasta nseamn c bunurile ce formeaz obiectul acestui drept nu pot fi urmrite de ctre creditorii proprietarului sau ai persoanelor care le posed pe temeiul dreptului real de administrare ori cu orice alt titlu. Acest caracter este o consecin fireasc a caracterului inalienabil al dreptului de proprietate public deoarece, dac el nu ar opera, s-ar ocoli regula inalienabilit ii. Dac aceast categorie de bunuri ar fi supus executrii silite, atunci s-ar ajunge la vnzarea lor silit i deci nstrinarea lor. Dar, cum statul este ntotdeauna prezumat ca solvabil, nu se aplic asupra bunurilor sale regimul comun privind urmrirea silit. Actele normative care reglementeaz dreptul de proprietate public prevd i care sunt titularii si n mod limitativ. n afara acestora, de regul entit i sau autorit i publice, nici o alt persoan fizic sau juridic nu poate s fie titular al dreptului de proprietate public. n acest sens, art. 136 alin. 2 din Constitu ie statueaz c: proprietatea public apar ine statului sau unit ilor administrativ- teritoriale. Tot astfel dispun Legea fondului funciar nr. 18/1991, prin art. 4 alin. (2), Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia, prin art. 1 i Legea administra iei publice locale, nr. 215/2001, prin art. 122 alin. (1). Cu referire la terenurile proprietate public, art. 4 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicat, dispune c: domeniul public poate fi de interes na ional, caz n care proprietatea asupra sa, n regim de drept public, apar ine statului, sau de interes local, caz n care proprietatea, de asemenea n regim de drept public, apar ine oraelor, comunelor, municipiilor sau jude elor. Din aceste texte legale rezult c titulari ai dreptului de proprietate public sunt: a) statul, asupra bunurilor din domeniul public de interes na ional. Aceste bunuri sunt date Guvernului Romniei n administrarea general, iar n litigiile privitoare la ele, statul este reprezentat, de regul, de Ministerul Finan elor Publice. b) unit ile administrativ-teritoriale comuna, oraul, municipiul, jude ul definite astfel ca avnd personalitate juridic de drept public n art. 19 alin.1 din Legea nr. 215/2001, pentru bunurile din

domeniul public de interes local. Aceste bunuri sunt date n administrarea general a consiliilor locale, consiliilor jude ene ori a Consiliului General al mun. Bucureti, dup caz. n litigiile legate de aceste bunuri, unit ile administrativ-teritoriale sunt reprezentate de consiliile locale ori jude ene, dup caz, care dau mandat scris, fiecare caz n parte, preedintelui consiliului jude ean ori primarului, care poate desemna un alt func ionar ori un avocat care s-l reprezinte n instan . Autorit ile enumerate la punctul b) exercit n condi iile art. 2 din Legea nr. 213/1998, posesia, fo1osin a i dispozi ia asupra bunurilor care alctuiesc domeniul public n limitele i n condi iile legii. Aadar, exercitarea prerogativelor de ctre titulari nu este discre ionar, poten area caracterelor juridice specifice nu este posibil dect n conformitate cu interesul general al acestei forme a dreptului de proprietate i al regimului juridic pe care l ofer. n acest context, este de subliniat c nici un alt subiect de drept public sau de drept privat nu poate s fie titular al dreptului de proprietate asupra bunurilor din domeniul public. Aceste persoane juridice dobndesc, tot n cadrul oferit de lege, un drept de administrare sau de concesionare asupra bunurilor din domeniul public, care sunt altceva dect dreptul real de proprietate. Ele sunt simple modalit i de exercitare ale acestui drept, care nu pot fi confundate cu exercitarea atributelor dreptului de proprietate public. Proprietatea public nu poate avea ca obiect dect bunurile la care se refer alin.3 al art. 136 din Constitu ie, unele fiind nominalizate, altele fiind identificate printr-un criteriu generic valorificare n interes na ional, iar altele urmeaz s fie stabilite de legea organic, ceea ce logic determin imposibilitatea nstrinrii. Este o constant a dreptului public faptul c bunurile domeniului public, de vreme ce sunt scoase din circuitul civil, fiind pstrate i protejate pentru genera iile viitoare, sunt inalienabile. Inalienabilitatea nu exclude ns o integrare n circuitul economico-juridic al unor bunuri ale domeniului public, dimpotriv, unele dintre ele din totdeauna au fost i o surs de venituri pentru stat sau pentru autorit ile locale. Aa se explic de ce, tradi ional, pentru a evoca plata pentru o utilizare privat a domeniului public s-a impus no iunea de redeven i nu no iunea de pre , specific raporturilor juridice civile. Potrivit art. 7 al Legii nr. 213/1998, dreptul de proprietate public se dobndete: a. pe cale natural b. prin achizi ii publice efectuate n condi iile legii c. prin expropriere pentru cauz de utilitate public d. prin acte de dona ie sau legate acceptate de Guvern, consiliul jude ean sau consiliul local e. prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului sau al unit ilor administrativteritoriale n domeniul public al acestora, pentru cauz de utilitate public f. prin alte moduri prevzute de lege. Trecerea unui bun din domeniul privat al statului sau al unit ilor administrativ-teritoriale n domeniul public se face, dup caz, prin HG, HCJ, HCL, hotrri ce pot fi atacate, n condi iile legii, la instan a de contencios administrativ competent n a crei raz teritorial se afl bunul. Dac este vorba de trecerea n domeniul public a unor bunuri care apar in societ ilor comerciale, la care statul sau o unitate administrativ-teritorial este ac ionar, trecerea se poate face numai cu plat i cu acordul adunrii generale a ac ionarilor, iar n lipsa acestui acord trecerea se poate face numai prin procedura exproprierii pentru cauz de utilitate public i dup o just i prealabil despgubire. Dreptul de proprietate public nceteaz dac bunul a pierit ori dac a fost trecut n domeniul privat, iar trecerea se face, dup caz, prin HG, HCJ, HCL, dac prin Constitu ie sau prin lege nu se dispune altfel. Trecerea unui bun din domeniul public al statului n domeniul public al unit ii administrativteritoriale se face prin HG, la cererea consiliului jude ean sau a consiliului local i invers, trecerea unui bun din proprietatea public a unei unit i administrativ-teritoriale n proprietatea public a

statului se face prin hotrre a consiliilor respective, la cererea Guvernului (art. 9 din Legea nr, 213/1998). 3. Defini ia i trsturile domeniului public Domeniul public este o institu ie tradi ional a dreptului administrativ, iar cercetarea acesteia a declanat, de-a lungul timpului, numeroase discu ii, conturndu-se teorii diferite att n ceea ce privete notele de con inut, ct i cu privire la regimul juridic aplicabil categoriilor de bunuri pe care le evoc aceast no iune. n ara noastr, no iunea de domeniu public redevine o no iune actual dup Revolu ia din Decembrie 1989, mai precis dup adoptarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, care nominalizeaz terenurile ce apar in domeniului public, exceptate de la regula reconstituirii dreptului de proprietate privat. n plus, aceast institu ie este reabilitat i prin Constitu ia Romniei, precum i prin Legea nr. 69/1991 a administra iei publice locale. Cu privire la legea noastr fundamental, trebuie fcut precizarea c aici se vorbete numai despre proprietatea public i nu despre domeniul public. Dac ne raportm la legisla ia modern de la noi, constatm o varietate terminologic, fiind folosite fie expresiile de bun public sau domeniu public, fie cele de proprietate de stat sau proprietate public, ceea ce ne oblig la o analiz terminologic, aceasta cu att mai mult cu ct nu de pu ine ori n doctrina romneasc sau n jurispruden s-au exprimat idei diferite cu privire la semnifica ia unei no iuni sau alteia, i de aici, existen a unei sfere mai extinse sau, dimpotriv, mai restrnse pentru bunurile care formeaz domeniul public. Astfel, se pune problema de a ti dac domeniul public se circumscrie numai la un ansamblu de bunuri ce nu pot apar ine particularilor, formnd eventual proprietatea public, sau este vorba de un regim juridic care poate afecta, sub anumite aspecte, i bunurile susceptibile de proprietate privat. Apoi, autorii romni s-au ntrebat dac nu cumva ideea de proprietate public evoca i bunuri care nu in de domeniul public. Rela ia proprietate public domeniu public Constitu ia Romniei, prin art. 136 alin. 2, stabilete clar i precis c proprietatea public apar ine numai statului (proprietatea public de interes na ional) sau unit ilor administrativ-teritoriale (proprietate public de interes jude ean, municipal, orenesc sau comunal). De asemenea, legiuitorul constituant evoc fr dubii i faptul c proprietatea public vizeaz, n fond, o sfer limitat de bunuri, scoase din circuitul civil obinuit, care formeaz domeniul public. Constitu ia Romniei, spre deosebire de constitu iile din perioada interbelic, nu opereaz cu no iunea de domeniu public, i aceasta din considerente de ordin redac ional, ns aceast no iune trebuie subn eleas. No iunea de domeniu public nu se poate circumscrie numai la bunurile care fac obiectul propriet ii publice, sub anumite aspecte apar in domeniului public i bunuri imobile (terenuri agricole, pduri) sau mobile (tablouri, sculpturi etc.), care sunt proprietate privat. Prin urmare, valorificarea unui bun al domeniului public se poate face prin: a) administrarea de ctre institu ii publice; b) administrarea de ctre regii autonome; c) nchirierea sau concesionarea de ctre orice subiect de drept; d) atribuirea n folosin gratuit institu iilor de utilitate public. Prin nchiriere sau concesionare, bunurile proprietate public pot fi exploatate i pe cale privat. O defini ie a domeniului public trebuie formulat de aa natur nct s rezulte c n sfera acestei no iuni sunt cuprinse, n primul rnd, bunurile proprietate public, dar i bunuri proprietate privat care, ns, au o semnifica ie deosebit sub aspect istoric, cultural etc., fiind valori na ionale, ale patrimoniului na ional, ce trebuie transmise de la genera ie la genera ie, motiv pentru care sunt guvernate de un regim de drept public, de paz i protec ie a interesului public sau, dup caz, a uzului public. Astfel, prin domeniu public n elegem acele bunuri, publice sau private, care, prin natura ori dispozi ia expres a legii, trebuie pstrate i transmise genera iilor viitoare, reprezentnd

valori destinate a fi folosite n interes public, direct sau prin intermediul unui serviciu public, i supuse unui regim administrativ, respectiv unui regim mixt, n care regimul de putere este determinant, fiind n proprietatea sau, dup caz, n paza persoanelor juridice de drept public. Majoritatea covritoare a bunurilor ce apar in domeniului public o formeaz bunurile proprietate public, avnd ca titular statul sau, dup caz, unit ile administrativ-teritoriale. Trsturile domeniului public Ca un bun s fac parte din domeniul public, el trebuie s: a. prin natura ori destina ia expres a legii s intre n categoria celor care trebuie protejate i transmise genera iilor viitoare. Nu toate bunurile din societate urmeaz a fi conservate pentru genera iile viitoare, ci numai anumite categorii de bunuri. Specific oricrei societ i democratice organizate statal este libertatea comer ului, economia de pia , ceea ce nseamn c majoritatea bunurilor sunt supuse consumului genera iei care realizeaz actele de comer . Anumite bunuri, chiar dac sunt supuse consumului, acesta nu poate fi dect limitat, ele trebuind a fi protejate pentru viitor, iar altele trebuie conservate pentru genera iile viitoare n integralitatea lor. Destina ia unor bunuri de a folosi i genera iilor viitoare este dat de normele juridice fie n considera iunea valorii lor deosebite (istorice, artistice, tiin ifice, documentare etc.), fie n considera iunea utilit ii lor publice. Bunurile proprietate public sunt relativ uor de identificat, pornind de la dispozi iile constitu ionale, n schimb, opera ia de stabilire a bunurilor proprietate privat ce trebuie conservate pentru genera iile viitoare este mai dificil de realizat, pentru determinarea acestora nefiind suficiente criteriile legale, ci este necesar i o complex activitate de apreciere, de evaluare etc. a autorit ilor administra iei publice, a exper ilor ce lucreaz n numele unei autorit i administrative. b. s aib semnifica ia unei valori de interes public, n sensul c apar ine patrimoniului natural, cultural, istoric etc., na ional sau, dup caz, este destinat unei folosin e de interes public. Faptul c aceste bunuri au o atare destina ie nu nseamn c toat lumea, obligatoriu, trebuie s se foloseasc de ele; ele pot fi folosite n interes public i altfel dect prin uzul direct, nemijlocit al publicului. Aadar, deosebim o folosin direct, dat fiind natura bunului (ex. mersul pe strad, scldatul n apa mrii sau a unui ru etc.), cnd nu este nevoie de nicio condi ionare i n cele mai dese cazuri folosin a este gratuit i, respectiv, o folosin indirect, cnd bunul este pus n valoare printr-un serviciu public, organizat de administra ia public. c. s fie supus unui regim juridic administrativ sau, dup caz, unui regim mixt, de drept public i de drept privat, dar sub controlul regimului administrativ. Unul dintre subiectele raporturilor juridice la care se refer un regim de drept public este obligatoriu o persoan juridic de drept public. Aceast trstur scoate n eviden i faptul c litigiile care se nasc fie n urma exercitrii regimului de proprietate public, fie n urma exercitrii regimului de restrngere a exerci iului dreptului de proprietate privat pentru bunurile afectate domeniului public sunt litigii de contencios administrativ. d. s fie n proprietatea unei persoane de drept public (n proprietate public) sau n paza unei persoane de drept public (bunuri proprietate privat care in de domeniul public cultural na ional, cum se re ine de art. 1 din Legea nr. 182/2000). Nu trebuie confundat dreptul de administrare a unui bun public de ctre o regie autonom ori institu ie public, respectiv regimul concesionrii sau nchirierii unui bun public, cu dreptul de paz i protec ie. Primele sunt regimuri juridice de utilizare a unui bun al domeniului public proprietate public, iar dreptul de paz i protec ie este un regim de utilizare a unui bun al domeniului public proprietate privat. Fundamentul constitu ional actual al dreptului de paz i protec ie se afl n art. 135 alin. 2 lit. b, unde este prins ideea protejrii intereselor na ionale i, respectiv, la lit.f, unde apare ideea creterii calit ii vie ii. Clasificarea bunurilor apar innd domeniului public i regimul juridic al acestuia

Clasificarea domeniului public. Criterii 1. Din punct de vedere al interesului pe care-l prezint: - domeniul public de interes na ional - domeniul public de interes jude ean - domeniul public de interes comunal 2. Din punct de vedere al modului de determinare: - bunuri ale domeniului public nominalizate de Constitu ie - bunuri ale domeniului public nominalizate de legi - bunuri ale domeniului public nominalizate de autorit ile administra iei publice, n baza criteriilor din Constitu ie i legi. 3. Din punct de vedere al naturii juridice a dreptului statului (autorit ii publice): - bunuri ale domeniului public ce apar in propriet ii publice a statului sau unit ilor administrativ-teritoriale - bunuri ale domeniului public ce apar in propriet ii private, dar afectat de dreptul de paz i protec ie a statului (drept de poli ie). 4. Din punct de vedere al modului de ncorporare: - domeniu public natural (ncorporarea bunurilor rezult dintr-un fapt natural, Constitu ia, legea sau administra ia public nu fac altceva dect s constate existen a acestor bunuri, stabilind c apar in domeniului public) - domeniu public artificial (ncorporarea bunurilor este rezultatul unei interven ii a omului, legea calificndu-le ca fiind bunuri ale domeniului public). 5. Din punct de vedere al modului de utilizare de ctre public: - bunuri utilizate direct - bunuri utilizate indirect, prin intermediul unui serviciu public 6. Din punct de vedere al serviciului public organizat: - bunuri care sunt puse n valoare prin serviciul public - bunuri care mijlocesc realizarea unui serviciu public 7. Din punct de vedere al naturii bunurilor: - domeniu public terestru - domeniu public maritim - domeniu public fluvial - domeniu public aerian - domeniu public cultural - domeniu public militar Regimul juridic al domeniului public Prin no iunea de regim juridic se evoc un ansamblu de reguli de fond i de form care personalizeaz materia respectiv n circuitul juridic. Regimul domenial al bunurilor propriet ii publice este, prin defini ie, un regim de drept administrativ, ns regimul domenial care vizeaz bunurile proprietate privat nu este exclusiv regim de drept administrativ. Astfel, n cazul bunurilor care apar in patrimoniului cultural na ional, dar sunt i n proprietate privat, vorbim despre regimul unui drept de paz i protec ie al statului, care se grefeaz pe regimul de drept privat, al dreptului de proprietate privat (vezi art. 5 din Legea nr. 182/2000). Dat fiind destina ia bunurilor propriet ii publice, uzul public sau interesul public, pe de o parte, i necesitatea conservrii i transmiterii lor pentru genera iile viitoare, pe de alt parte, ele nu pot fi nstrinate, deci sunt inalienabile. Bunurile domeniului privat al statului sau al unit ilor administrativ-teritoriale, ca orice bun particular, pot servi ca obiect la orice act de nstrinare, evident n condi iile i cu respectarea formelor prevzute de lege. Ca atare, un proprietar, n principiu, este

ntotdeauna n drept s nstrineze lucrul su, alienabilitatea bunurilor fiind regula general pentru bunurile particulare. n prezent, vom vorbi despre principiul inalienabilit ii bunurilor domeniului public care fac obiectul propriet ii publice i, respectiv, despre principiul prohibirii ori restrngerii vnzrii bunurilor domeniului public care sunt obiect al propriet ii private. Pe de alt parte, inalienabilitatea de care se bucur bunurile domeniului public pe tot timpul ct sunt afectate unui interes general nu este o inalienabilitate absolut i uniform, ci una relativ i limitat, ea depinznd de natura bunului i de scopul pentru care a fost afectat. Aceste bunuri apar innd propriet ii publice nu pot fi grevate de nici o servitute. i acest principiu trebuie ns privit nu n sens absolut, ci relativ; astfel, se pot stabili servitu i administrative care sunt compatibile cu natura i destina ia bunurilor (de ex. servitutea de vedere, servitutea de scurgere asupra unei strzi). Bunurile apar innd propriet ii publice sunt, de asemenea, i insesizabile n sensul c acestea nu pot fi urmrite de ctre creditori pe cale de executare silit. Dac aceste bunuri ar putea fi urmrite de ctre creditori, s-ar crea posibilitatea ca, n mod indirect, s se poat dobndi i un drept de proprietate asupra lor, ceea ce ar contraveni caracterului inalienabil al acestui drept. O asemenea urmrire ar putea fi fcut pentru bunurile domeniului privat. Dreptul de proprietate public este imprescriptibil, neputnd fi opuse proprietarului nici prescrip ia achizitiv i nici, dup caz, posesia de bun-credin . Aceasta nseamn c dreptul de proprietate asupra bunurilor ce fac obiectul dreptului de proprietate public nu poate fi dobndit de nici o alt persoan prin uzucapiune (prescrip ia achizitiv), n cazul bunurilor imobile, sau prin efectul posesiei de bun-credin , n cazul bunurilor mobile. Principiul imprescriptibilit ii este consacrat de Legea nr. 213/1998. n plus, n art. 1844 C.civ. se prevede c Nu se poate prescrie domeniul lucrurilor care, din natura lor proprie sau printr-o declara ie a legii, nu pot fi obiecte de proprietate private, ci sunt scoase afar din comer ". Pentru terenuri, n alin. 2 al art. 5 din Legea fondului funciar se prevede, n mod expres, c dreptul de proprietate public ce are ca obiect terenuri este imprescriptibil. Dimpotriv, la bunurile apar innd domeniului privat al statului i unit ilor administrativteritoriale, prescrip ia opereaz n aceleai condi ii ca i cum ar fi vorba despre bunuri apar innd particularilor. Dreptul de proprietate public este imprescriptibil i sub aspectul prescrip iei extinctive, titularii acestui drept putnd exercita oricnd ac iunea n revendicare pentru aprarea dreptului lor. Imprescriptibilitatea caracterizeaz i bunurile domeniului public care apar in propriet ii private, n sensul c statul are un drept de preem iune asupra dobndirii propriet ii. Numai dac statul renun la acest drept se poate discuta dobndirea lor prin prescrip ie, renun are, ns, care echivaleaz cu dezafectarea (scoaterea bunului din sfera domeniului public). Decizia de dezafectare sau declasare a domeniului public, potrivit Legii nr. 213/1998, este de competen a Guvernului, a consiliului jude ean, respectiv a consiliului local, acest act normativ stabilind totodat i dreptul de control al instan elor de contencios administrativ, ac iunea putnd fi introdus practic de ctre orice persoan ndrept it s invoce nclcarea unui interes public i nu a unui drept sau interes privat. Orice nstrinare sau expropriere a unui bun public este nul i constatarea nulit ii se poate invoca n orice moment; ac iunea n revendicare se poate intenta oricnd fr s se poat prescrie. 4. Servitu ile administrative Servitu ile administrative (sau publice) constituie unul dintre mijloacele sau procedeele utilizate pentru satisfacerea nevoilor publice.

Privite din punct de vedere al rolului pe care-l ndeplinesc, servitu ile administrative constituie o institu ie apropiat exproprierii pentru cauz de utilitate public, aceasta reprezentnd un mijloc prin care bunuri imobiliare particulare pot fi utilizate, n condi iile legii, n interesul general. ntre cele dou institu ii exist ns i deosebiri de substan . Ceea ce este comun ambelor institu ii o constituie faptul c ambele sunt utilizate n acelai scop: satisfacerea nevoilor de interes general, dar exist i diferen a derivnd din faptul c, n timp de exproprierea d posibilitatea transferrii propriet ii imobilului din patrimoniul privat n cel public, servitutea public las imobilul n patrimoniul n care se afl, grevndu-l doar cu o sarcin. De asemenea, servitu i administrative pot fi constituite i pe bunuri imobile apar innd domeniului public, cu condi ia ca bunurile asupra crora s-au constituit s aib o afectare compatibil cu exerci iul lor. De ex., cile terestre de circula ie, care fac parte din domeniul public, pot fi grevate cu servitutea de suport a pilonilor, a firelor telefonice sau a cablurilor electrice. Servitu ile administrative se deosebesc i de servitu ile civile, ntruct, dei i pstreaz elementele de structur, aa cum sunt cunoscute n dreptul civil, nu mai au aceleai caractere juridice. Dac n dreptul civil, servitu ile se creeaz prin voin a pr ilor sau prin htrre judectoreasc, n dreptul public ele se nasc prin voin a legiuitorului. De asemenea, servitu ile administrative sunt scoase din comer ul juridic, nu se pot face niciun fel de acte asupra lor i nu pot face obiectul unor tranzac ii. Servitu ile administrative se mai deosebesc de cele civile i prin mijloacele legale de protec ie. Astfel, titularul unei servitu i civile are o singur ac iune la ndemn pentru protec ia dreptului su ac iunea confesorie, n timp ce titularul servitu ii administrative i impune dreptul su prin concursul for ei publice. n cazul violrii acestui drept, titularul servitu ii administrative nu are la dispozit ie numai ac iunea n daune, ci i posibilitatatea de a cere sanc ionarea administrativ sau penal a vinovatului. Caracterele servitu ilor administrative: a. sunt drepturi reale, care confer titularilor drepturi sau prerogative proprii (dreptul de a face acte de uzaj sau anumite ac iuni asupra bunului, de a imoune restric ii proprietarului bunului); b. fiind de ordine public, asupra servitu ilor administrative nu opereaz prescrip ia extinctiv. Ele nu se sting prin neuz. Cel care a construit n dispre ul existen ei unei servitu i administrative este cinsiderat c a beneficiat de o simpl toleran ; c. stabilitatea lor, dup ce au fost aprobate prin lege, depinde de autorit ile administrative; d. competen a de solu ionare a litigiilor ivite n legtur cu servitu ile administrative apar ine instan elor de contencios administrativ, atunci cnd n discu ie este pus legalitatea unui act administrativ privind servitutea nsi; e. n unele cazuri prevzute de lege, nerespectarea servitu ilor administrative poate atrage sanc iuni administrative sau penale. Servitu ile administrative se sting n urmtoarele ipoteze: - abrogarea textului legal prin care a fost instituit servitutea respectiv; - desfiin area actului juridic prin care au fost autorizate. Acest mod de desfiin are se refer la acele servitu i pentru utilizarea crora organele administra iei publice recurg la emiterea sau adoptarea actelor administrative de autoritate. Administra ia are posibilitatea s-i revoce propriile acte administrative. De asemenea, servitu ile administrative mai dispar cnd actele administrative de autoritate prin care au fost nfiin ate au fost anulate de ctre instan ele de contencios administrativ; - servitu ile temporare sunt desfiin ate i prin mplinirea termenului stabilit prin actul de autorizare; - desfiin area sau declasarea unor lucrri sau imobile n favoarea crora s-a constituit servitutea administrativ (de ex., declasarea unui aerodrom pentru care s-au constituit servitu i aeriene lucrri de protec ie a aerodromului fcute asupra terenurilor nvecinate);

- confuziunea, reglernentata prin articolul 638 din Codul civil, care prevede c orice servitute este stins cnd fondul ctre care este datorit i acela ce o datorete cad n aceeai mn", este aplicabil i servitu ilor de drept public. Confuziunea nu poate avea loc dect n cazul n care bunul afectat de servitute este expropriat. Exemplu de servitu i administrative: - trecerea pe proprietatea privat a liniilor telegrafice, telefonice, de distribu ie a energiei electrice, a re elelor de canalizare, de transport a apei potabile, a apelor pluviale i a celor uzate; - trecerea re elelor de distribu ie a gazelor naturale, comunica iei pe cile publice, scurgerea apelor; - interdic ia de a planta arbori la o anumit distan de calea public, de eliminare a apelor reziduale, de construire la o anumit distan de calea ferat, autostrzi sau osele na ionale; - de vizibilitate, n interesul aeroporturilor i al securit ii instala iilor de control i dirijare a traficului aerian; - n ceea ce privete frontiera de stat: condi ii de acces, de executare a unor activit i n zon; - n interesul domeniului militar i de urbanism.

Subiecte de examen la Drept administrativ II


- sesiunea mai 2009 1. Prescrip ia n materia contraven iilor. 2. Confiscarea sanc iune contraven ional. 3. Amenda contraven ional. 4. Natura juridic a procesului-verbal de constatare i sanc ionare a contraven iilor. 5. Sanc iunile administrativ-contraven ionale. 6. Cile de atac mpotriva procesului-verbal de constatare i sanc ionare a contraven iilor. 7. Cuprinsul procesului-verbal de constatare i sanc ionare a contraven iilor. 8. Procedura contraven ional. 9. Cauze care exonereaz fptuitorul de rspunderea administrativ-contraven ional. 10. Subiec ii rspunderii contraven ionale. Minorii i rspunderea contraven ional. 11. Munca n folosul comunit ii. 12. Transferul, delegarea i detaarea func ionarilor publici. 13. Clasificarea func iilor i func ionarilor publici. 14. Ocuparea func iilor publice. 15. Raportul de func ie public (raportul de serviciu). 16. Rspunderea juridic a func ionarilor publici. 17. No iunea de func ie public i func ionar public. 18. Drepturile i obliga iile func ionarilor publici. 19. Rspunderea administrativ disciplinar a func ionarilor publici. 20. ncetarea raportului de func ie public. 21. Structura carierei func ionarilor publici. 22. Condi ii generale pentru ocuparea unei func ii publice. 23. Ocuparea func iilor publice. Titularii dreptului de a numi n func ii publice. Natura actului juridic de numire n func ii publice 24. Perioada de stagiu al func ionarilor publici. 25. Promovarea func ionarilor publici i evaluarea performan elor lor profesionale. 26. Radierea sanc iunilor disciplinare aplicate func ionarilor publici. 27. Defini ia i trsturile bunurilor ce apar in domeniului public. 28. Regimul juridic domenial. 29. Clasificarea bunurilor ce apar in domeniului public.

30. Sfera domeniului public. Sursa i provenien a bunurilor din domeniul public. 31. Domeniul public proprietate public. Raporturi, sfer de cuprindere, clasificri. 32. Trsturile bunurilor apar innd propriet ii publice. 33. ncetarea servitu ilor administrative. 34. Defini ia i trsturile servitu ilor administrative. 35. Compara ia dintre servitu ile administrative cu exproprierea pentru cauz de utilitate public i servitu ile civile. 36. Rspunderea administrativ patrimonial. 37. Clasificarea formelor controlului necontencios. 38. Controlul de supraveghere general. 39. Finele de neprimire i actele administrative exceptate de la controlul instan elor de contencios administrativ. 40. Recursul gra ios. 41. Reclamantul i prtul n contenciosul administrativ. 42. Sisteme de contencios administrativ. 43. Recursul administrativ. 44. Condi iile ac iunii directe n contenciosul administrativ. 45. Competen a material i teritorial a instan elor de contencios administrativ. 46. Titularul dreptului la ac iune direct n contenciosul administrativ 47. Procedura prealabil i termenele de introducere a ac iunii directe n contenciosul administrativ. 48. Procedura de judecat n contenciosul administrativ. 49. Calea de atac mpotriva hotrrii primei instan e n contenciosul administrativ. 50. Obiectul ac iunii directe n contenciosul administrativ. 51. Excep ia de ilegalitate. 52. Cuprinsul cererii de chemare n judecat i actele ce trebuie obligatoriu anexate n ac iunea direct n contenciosul administrativ