Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

JANDARMERIA ROMÂNĂ
INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN NEAMŢ

COMISIA DE CONCURS
TEST SCRIS
în vederea ocupării prin concurs, prin încadrare directă, a funcţiei vacante de subofiţer
administrativ principal la structura financiar

1. În conformitate cu Legea nr. 550/2004, inspectoratul de jandarmi judeţean este subordonat nemijlocit
Inspectoratului General şi este destinat:
a) planificării, organizării, conducerii şi executării misiunilor specifice şi îndeplinirii atribuţiilor ce
revin jandarmeriei într-o zonă de responsabilitate corespunzătoare teritoriului unui judeţ;
b) planificării, organizării, conducerii şi executării misiunilor specifice şi îndeplinirii atribuţiilor ce
revin jandarmeriei într-o zonă de competenţă stabilită;
c) planificării, organizării, conducerii şi executării misiunilor specifice ce revin jandarmeriei
într-o zonă de responsabilitate corespunzătoare teritoriului unui judeţ.

2. Conform prevederilor Legii nr. 500/2002, ordonatorii de credite răspund, potrivit legii, de:
a) angajarea şi utilizarea cheltuielilor în limita creditelor de angajament și creditelor bugetare pe
baza bunei gestiuni financiare;
b) angajarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate şi aprobate
potrivit prevederilor legale;
c) plata cheltuielilor în limita creditelor bugetare repartizate şi aprobate entităţii potrivit prevederilor
legale.

3. Conform cu H.G. nr. 585/2002, anexele care însoţesc documentele clasificate se clasifică în funcţie de :
a) nivelul de acces al persoanei căreia îi este adresat;
b) conţinutul documentelor pe care îl însoţesc;
c) conţinutul lor şi nu de cel al documentelor pe care îl însoţesc.

4. Conform O.M.F.P. nr. 1792/2002, angajamentul legal este:


a) un angajament bugetar aferent angajamentului legal provizoriu care priveşte cheltuielile curente
de funcţionare de natură administrativă;
b) orice act prin care o autoritate competentă potrivit legii afectează fonduri publice unor anumite
destinaţii;
c) faza în procesul execuţiei bugetare reprezentând orice act juridic din care rezultă sau ar putea
rezulta o obligaţie, pe seama fondurilor publice.

5. În conformitate cu Legea nr. 80/1995, cadrelor militare au următoarele îndatoriri principale:


a) să păstreze cu stricteţe secretul militar, de stat şi de serviciu, precum şi caracterul
confidenţial al unor activităţi şi documente;
b) să execute întocmai şi la timp ordinele comandanţilor şi ale şefilor, indiferent de natura
acestora, fiind responsabile de modul în care îndeplinesc misiunile ce le sunt încredinţate;
c) să-şi perfecţioneze permanent modalitățile de educare a subordonaţilor.

6. În conformitate cu H.G. nr. 585/2002, nivelul de secretizare se marchează prin ştampilare,


dactilografiere, tipărire sau olograf, astfel:
a) în partea stângă sus şi jos, pe exteriorul copertelor, pe pagina cu titlul şi pe prima pagină a
documentului;
b) deasupra legendei, titlului sau scării de reprezentare- atunci când acestea sunt pliate;
1
c) în partea de jos şi de sus, la mijlocul paginii, pe toate celelalte pagini ale documentului.

7. În conformitate cu prevederile H.G. nr. 585/2002, accesul la informaţii clasificate este permis:
a) numai persoanelor care deţin certificat de securitate sau autorizaţie de acces emise de
conducătorul unităţii, valabile pentru clasa de informaţii clasificate necesare îndeplinirii atribuţiilor
de serviciu;
b) numai persoanelor care deţin certificat de securitate sau autorizaţie de acces emise de autorităţile
competente, necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
c) cu respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte numai persoanelor care deţin certificat de
securitate sau autorizaţie de acces, valabile pentru nivelul de secretizare al informaţiilor necesare
îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.

8. Potrivit art. 36, din Constituţie cu modificările şi completările ulterioare, dreptul la vot îl au:
a) Cetăţenii care au carte de identitate;
b) Cetăţenii, de la vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv;
c) Cetăţenii pe bază de carte de identitate şi carte de alegător.

9. Conform H.G. nr. 585/2002, documentele şi materialele ce conţin informaţii clasificate se transportă pe
teritoriul României prinintermediul unităţii specializate a:
a) Serviciului de Poliţie Transporturi;
b) Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
c) Serviciului Român de Informaţii.

10. În conformitate cu art. 41, din Constituţie cu modificările şi completările ulterioare, durata normală a
zilei de lucru este:
a) în medie, de cel mult 8 ore;
b) nu mai mult de 8 ore;
c) de 8 ore.

11. Potrivit Legii nr. 80/1995, pentru vechime în activitate şi rezultate meritorii, cadrelor militare li se
conferă:
a) decoraţii şi titluri de onoare;
b) recompense morale şi materiale;
c) medalii şi ordine militare.

12. Conform O.G. nr. 121/1998,pentru paguba produsă printr-o faptă ce constituie infracţiune, răspunderea
se stabileşte de către:
a) şeful nemijlocit;
b) comandantul unității;
c) instanțele judecătorești.

13. Conform Legii nr. 500/2002, excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice,
finanţate integral din venituri proprii:
a) nu se reportează în anul următor;
b) se reportează în anul următor, cu aceeași destinație;
c) se retrag de către ordonatorul ierarhic superior.

14. În conformitate cu prevederile din Legea nr. 80/1995, în timp de pace, cadrele militare în activitate au
dreptul la:
a) concediu de odihnă, concediu de odihnă suplimentar pentru activitate în locuri de muncă cu
condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase - şi la concediu de studii;
b) concediu de odihnă, concediu suplimentar pentru activitate în locuri de muncă vătămătoare,
grele sau periculoase şi pentru îngrijirea minorului pana la vârsta de 3 ani;
c) concediu de master şi doctorat.

2
15. Conform H.G. nr. 585/2002, în cazuri excepţionale, determinate de situaţii de criză, calamităţi sau
evenimente imprevizibile, poate acorda acces temporar la informaţii clasificate anumitor persoane care nu
deţin certificat de securitate sau autorizaţie de acces, cu condiţia asigurării unui sistem corespunzător de
evidenţă:
a) conducătorul unităţii;
b) S.I.P.I.;
c) D.I.P.I.;

16. În accepţiunea art. 74, H.G. nr. 585/2002, difuzarea informaţiilor clasificate multiplicate se face
obligatoriu cu avizul:
a) şefului nemijlocit al lucrătorului care a solicitat multiplicarea;
b) secretarului unităţii;
c) structurii/ funcţionarului de securitate.

17. Conform prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991,răspunderea pentru organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor bugetare, revine:
a) contabilului şef;
b) ordonatorului de credite;
c) contabilului şef şi ordonatorului de credite.

18. Conform O.G. nr. 121/1998,decizia de imputare se emite în termen de cel mult:
a) 15 de zile de la data înregistrării procesului-verbal de cercetare administrativă la organul
competent s-o emită;
b) 30 de zile de la data înregistrării procesului-verbal de cercetare administrativă la organul
competent s-o emită;
c) 60 de zile de la data înregistrării procesului-verbal de cercetare administrativă la organul
competent s-o emită.

19. În conformitate cu H.G. nr. 585/2002, documentele se clasează în dosare, potrivit problematicii şi
termenelor de păstrare stabilite în nomenclatoare arhivistice, potrivit legii:
a) trimestrial;
b) semestrial;
c) anual.

20. În conformitate cu prevederile din H.G. nr. 585/2002, benzile audio şi video care conţin informaţii
clasificate păstrează clasa sau nivelul de secretizare cel mai înalt atribuit până în momentul:
a) distrugerii printr-un procedeu autorizat;
b) defectării acestora;
c) atribuirii unui nivel inferior prin adăugarea unei înregistrări cu nivel superior de secretizare;

21. În conformitate cu Ordinul M.A.I. nr. 126/2016, documentul justificativ de înregistrare în contabilitate
a ieşirilor de mijloace fixe este:
a) avizul de însoţire a mărfii;
b) contract de comodat;
c) procesul-verbal de recepție a mijlocului fix.

22. În conformitate cu Ordinul M.A.I. nr. 126/2016, restituirea la magazie a muniției neconsumate şi a
materialelor rezultate în urma tragerii se face pe baza:
a) bonului de predare, transfer, restituire;
b) bonului de consum;
c) notei de recepţie şi constatare de diferenţe.

23. Cum se procedează cu informaţiile strict secrete de importanţa deosebită destinate distrugerii, potrivit
art. 78, din H.G. nr. 585/2002:
a) se face numai cu avizul emitentului;
3
b) vor fi înapoiate unităţii emitente cu adresa de restituire;
c) va fi evidenţiată într-un proces-verbal semnat de două persoane asistente autorizate să aibă acces
la informaţii de acest nivel, avizat de structura/funcţionarul de securitate şi aprobat de conducătorul
unităţii.

24. Care din variantele de mai jos, nu constituie, în accepţiunea H.G. nr. 991/2005, un principiu care
generează conduita profesională a poliţistului:
a) confidenţialitatea;
b) discriminarea;
c) prioritatea interesului public.

25. Potrivit Legii nr. 550/2004, Jandarmeria Română, prin structurile sale specializate, are următoarele
atribuţii:
a) participă la ridicarea şi transportul corespondenţei secrete pe întreg teritoriul României;
b) execută orice alte atribuţii prevăzute prin lege;
c) execută paza, protecţia şi apărarea demnitarilor.

26. Conform Legii nr. 550/2004, Jandarmeria Română, pe durata stării de război se subordonează
operaţional:
a) Ministerului Apărării Naţionale;
b) Ministerului Afacerilor Interne;
c) Autorităţii militare naţionale la nivel strategic.

27. Conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, impozitele şi taxele reglementate prin
prezentul cod sunt următoarele:
a) impozitul pe veniturile macroîntreprinderilor;
b) impozitul pe veniturile obţinute din România de rezidenţi;
c) impozitul pe reprezentanţe.

28. În conformitate cu Legea nr. 227/2005 privind Codul fiscal, contribuţiile sociale obligatorii
reglementate prin prezentul cod sunt următoarele:
a) contribuţiile de asigurări sociale, datorate pentru bugetului asigurărilor sociale de stat;
b) contribuţia la Fondul de garantare pentru plata pensiilor;
c) contribuţiile de asigurări sociale de şomaj datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări
sociale de şomaj.

29. Conform Ordinului M.A.I. nr. 126/2016, scăderea din contabilitate a muniţiei consumate la tragere se
face pe baza:
a) bon de predare, transfer, restituire;
b) bon de consum;
c) borderou justificativ de consum.

30. Conform Ordinului M.A.I. nr. 126/2016, sunt asimilate mijloacelor fixe:
a) construcţiile şi instalaţiile provizorii;
b) pădurile;
c) investiţiile efectuate la mijloace fixe luate cu chirie.

31. În conformitate cu H.G. nr. 1860/2006, persoana aflată în delegare sau detaşare primeşte indemnizaţia
zilnică de delegare sau detaşare doar dacă localitatea unde se deplasează este situată faţă de localitatea unde
îşi are locul permanent de muncă la o distanţă mai mare de:
a) 5 km;
b) 10 km;
c) 50 km;

4
32. În conformitate cu H.G. nr. 1860/2006, decontarea cheltuielilor pentru utilizarea vagonului de dormit
este permisă numai în cazul:
a) călătoriilor efectuate pe distanţe de peste 400 km;
b) călătoriilor efectuate pe timp de noapte, pe distanţe de peste 300 km;
c) călătoriilor efectuate pe timp de noapte, pe distanţe de peste 200 km.

33. În conformitate cu O.M.F.P. nr. 2634/2015, termenul de păstrare a statelor de salarii este de:
a) 10 de ani;
b) 30 de ani;
c) 50 de ani.

34. Conform cu H.G. nr. 1860/2006, pentru delegarea cu o durată de o singură zi indemnizaţia se acordă
numai dacă durata delegării este de:
a) cel puţin 8 ore;
b) cel mult 10 ore;
c) cel puţin 12 ore;

35. În conformitate cu Ordinul M.A.I. nr. 126/2016, trecerea animalelor din categoria animale tinere în
categoria animale adulte se înregistrează cantitativ şi valoric în evidenţa contabilă şi de gestiune pe baza:
a) bonului de transfer;
b) actului de mutaţie a animalelor;
c) carnetului de sănătate a animalelor.

36. În conformitate cu Ordinul M.A.I. nr. 126/2016, mijloacele fixe se introduc în atelierul de reparaţii cu:
a) bon de predare, transfer, restituire;
b) bonul de mişcare a mijloacelor fixe;
c) comandă de lucru.

37. Conformcu H.G. nr. 1860/2006, nu se admit la decontare:


a) taxele percepute suplimentar pentru convorbiri telefonice;
b) cheltuieli de transport, în cazul în care salariatul întrerupe timpul aferent delegării sau detaşării
din cauza unor interese personale;
c) cheltuieli pentru reţinerea locurilor în mijlocul de transport, rutier, feroviar, aerian şi naval;

38. În conformitate cu Ordinul M.F.P. 2634/2015, pentru a asigura accesibilitatea datelor arhivelepe suport
magnetic trebuie actualizate:
a) zilnic;
b) lunar;
c) periodic.

39. În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1860/2006, persoana trimisă în delegare sau detaşare, are
dreptul să primească, în condiţiile legii, un avans în numerar, stabilit în raport cu numărul zilelor de
deplasare, dar nu mai mult decât totalul cheltuielilor de delegare sau de detaşare pentru:
a) 10 de zile calendaristice;
b) 20 de zile calendaristice;
c) 30 de zile calendaristice.

40. În conformitate cu prevederile Ordinul M.F.P. nr. 2634/2015, termenul de păstrare a registrelor şi a
celorlalte documente financiare, este de:
a) 5 ani;
b) 10 ani;
c) 20 ani.

5
41. În conformitate cu Ordinul M.F.P. nr. 2634/2015,privind documentele financiar contabile, orice
persoană care constată pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente justificative sau contabile are
obligaţia să aducă la cunoştinţă, în scris, conducătorului entităţii, în termen de:
a) 24 de ore de la constatare;
b) 48 de ore de la constatare;
c) 72 de ore de la constatare.

42. Conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, contabilitatea cheltuielilor se ţine:


a) pe feluri de cheltuieli, după natura sau sursa lor, după caz;
b) pe feluri de cheltuieli, după natura sau destinaţia lor, după caz;
c) pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare.

43. Conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, contabilitatea se organizează şi se conduce, de regulă:
a) în compartimente comune, logistic-financiar, conduse de către contabilul şef sau altă persoană
împuternicită să îndeplinească această funcţie;
b) în compartimente distincte, resurse-financiar, conduse de altă persoană împuternicită să
îndeplinească această funcţie;
c) în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul şef sau altă persoană
împuternicită să îndeplinească această funcţie.

44. În conformitate cu prevederile O.G. nr. 121/1998, angajamentul de plată constituie titlu executoriu de
la data:
a) emiterii de către organul competent;
b) semnării acestuia;
c) înregistrării în evidenţa contabilă.

45. Conform art. 78, din H.G. nr. 585/2002, procesele verbale de distrugere a documentelor de evidenţă a
acestora vor fi arhivate şi păstrate cel puţin :
a) 5 ani;
b) 10 ani;
c) 15 ani.

46. În conformitate cu Legea nr. 500/2002,care sunt principiile finanţelor publice:


a) principiul universalităţii, publicităţii, unităţii, anualităţii, specializării bugetare, unităţii monetare;
b) principiul universalităţii, transparenţei, unităţii, anualităţii, specializării bugetare, unităţii
monetare;
c) principiul universalităţii, repetitivităţii, unităţii, anualităţii, specializării bugetare, unităţii
monetare.

47. În conformitate cu Legea nr. 500/2002, instituţiile publice pot folosi, pentru desfăşurarea activităţilor,
bunuri materiale şi fonduri băneşti primite de la persoane juridice şi fizice, sub formă de donaţii şi
sponsorizări:
a) nu;
b) da, cu respectarea dispoziţiilor legale;
c) doar bunuri materiale, cu respectarea dispoziţiilor legale.

48. Care este menţiunea aplicată documentelor clasificate aflate în lucru sau în stadiul de proiect potrivit
art. 49, din H.G. nr. 585/2002:
a) ”Proiect în lucru”;
b) ”Document în lucru”;
c) ”Document în fază de proiect”.

49. Conform O.M.A.I. nr. 231/2012, plusul de casă constatat cu ocazia inventarierii casieriei:
a) se constituie ca venit propriu;
b) se virează în contul ordonatorului de credite ierarhic superior;
6
c) se virează la bugetul de stat.

50. În conformitate cu O.M.A.I. nr. 231/2012, inventarierea anuală a elementelor patrimoniale face parte
din ansamblul lucrărilor de încheiere a exerciţiului financiar şi se execută în perioada:
a) 1 septembrie – 31 decembrie;
b) 1 octombrie – 31 decembrie;
c) 1 noiembrie – 31 decembrie.

51. Conform O.M.F.P. nr. 1792/2002, plata se efectuează de conducătorul compartimentului financiar
numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
a) în cazul în care nu există credite bugetare deschise;
b) documentele de angajare şi ordonanţare au primit viza de control financiar preventiv propriu;
c) când beneficiarul nu este cel faţă de care instituţia are obligaţii.

52. În conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1792/2002, ordonanţarea cheltuielilor este:


a) faza în procesul execuţiei bugetare, reprezentând orice act juridic din care rezultă sau ar putea să
rezulte o obligaţie pe seama fondurilor publice;
b) faza finală a execuţiei bugetare prin care instituţia publică este eliberată de obligaţiile sale faţă de
terţii – creditori;
c) faza în procesul execuţiei bugetare în care se confirmă că livrările de bunuri au fost efectuate sau
alte creanţe au fost verificate şi că plata poate fi realizată.

53. Potrivit prevederilor Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009,în cazul în care se constată că valoarea de inventar a
bunului este mai mare decât valoarea din contabilitate, în listele de inventariere se înscriu:
a) valorile stabilite de comisia de inventariere;
b) valorile din contabilitate;
c) valorile juste.

54. În conformitate cu O.M.F.P. nr. 2861/2009,în declaraţia scrisă de inventariere gestionarul va menţiona:
a) felul, numărul şi data ultimului document de intrare/ieşire a bunurilor în/din gestiune;
b) felul, numărul şi data primului document de intrare/ieşire a bunurilor în/din gestiune;
c) felul, numărul şi data primului şi ultimului document de intrare/ieşire a bunurilor în/din gestiune.

55. În conformitate cu O.M.A.I. nr. 231/2012, inventarierea anuală a disponibilităţilor în lei şi în valută din
casieria unităţii, se efectuează:
a) în ultima săptămână a exerciţiului financiar nefiind necesar înregistrarea operaţiunilor de încasări
şi plăţi din acea săptămână;
b) în ultima zi lucrătoare a exerciţiului financiar, după înregistrarea tuturor operaţiunilor de încasări
şi plăţi;
c) în ultima zi calendaristică a exerciţiului financiar, după înregistrarea tuturor operaţiunilor de
încasări şi plăţi.

56. Potrivit prevederilor H.G.nr. 1867/2005, termenul maxim pentru emiterea ordinului de zi pe unitate de
alocare la plata pentru compensaţia lunară pentru chirie, precum şi pentru comunicarea în scris a
răspunsului referitor la respingerea cererii este de:
a) 10 zile lucrătoare de la data înregistrării raportului;
b) 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării raportului;
c) 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării raportului.

57. În conformitate cu H.G.nr. 1867/2005, dreptul la compensaţia lunară pentru chirie încetează în
următoarele situaţii:
a) la data încheierii căsătoriei, dacă soţia/soţul deţine locuinţă proprietate personală, a cărei locaţie îi
permite îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
b) la data când se acceptă atribuirea unui spaţiu corespunzător;
c) în cazul începerii plăţii drepturilor salariale cuvenite în calitate de militar.
7
58. În conformitate cu O.M.F.P. nr. 923/2014, perioada maximă de verificare de la prezentarea operațiunii,
însoțită de toate documentele justificative și informațiile solicitate este de:
a) 3 zilelucrătoare;
b) 5 zilelucrătoare;
c) 7 zilelucrătoare.

59. În conformitate cu Ordinul M.A.I. nr. 126/2016, pentru aprobarea regulilor şi politicilor, activele fixe
necorporale, cuprind:
a) construcţii;
b) cheltuieli de dezvoltare;
c) terenuri şi amenajări de terenuri.

60. În conformitate cu Ordinul M.A.I. nr. 126/2016, activele fixe corporale cuprind:
a) terenuri şi amenajări de terenuri, instalaţii tehnice, construcţii;
b) mobilier, cheltuieli de dezvoltare, mijloace de transport;
c) concesiuni, brevete şi mărci comerciale.

S-ar putea să vă placă și