Sunteți pe pagina 1din 16

TEST GRILA NR.

1
pentru concursul de ocupare a postului de economist I A- biroul financiar contabilitate

1. Controlul financiar preventiv consta in verificarea sistematica a operatiunilor care fac


obiectul acestuia din punct de vedere al :
a) respectarea tuturor prevederilor legale care sunt aplicabile , in vigoare ,la data efectuarii
operatiunilor .
b) oportunitatii operatiunilor
c) incadrarii in limitele si destinatia creditelor bugetare
d) valorii operatiunilor
2. Conducatorul entitatii publice elaboreaza un raport asupra sistemului de control
intern/managerial, care se prezinta ca anexa la situatia financiara:
a) lunar
b) trimestrial
c) semestrial
d) anual
3. Numirea, suspendarea, destituirea sau schimbarea personalului care desfoar activiti de
control financiar preventiv propriu se face de ctre:
a) conducatorul entitatii publice cu acordul entitatii publice superioare
b) conducatorul entitatii publice
c) conducatorul entitatii publice cu acordul Directiei Generale a Finantelor Publice
judetene
d) conducatorul entitatii publice superioare
4. Controlul financiar preventiv delegat se organizeaz i se exercita de ctre:
a) entitatea publica prin controlor delegat de conducatorul entitatii publice
b) entitatea publica superioara prin controlori delegati
c) Ministerul Finanelor Publice prin controlori delegai
d) entitatea publica prin controlor delegat de conducatorul entitatii publice superioare
5. In cazul n care, ca urmare a unui refuz de viza de control financiar preventiv propriu,
conductorii persoanelor juridice dispun,efectuarea operaiunii pe propria rspundere,
persoana desemnat sa efectueze controlul financiar preventiv propriu are obligaia, pentru
a fi si exonerata de raspundere, sa informeze n scris:
1

a) organul ierarhic superior al instituiei publice


b) Curtea de Conturi, Ministerul Finanelor Publice si, dup caz, organul ierarhic superior
al instituiei publice
c) Ministerul Finanelor Publice si organul ierarhic superior al instituiei publice
d) nu are obligatia de a informa, ci numai de a tine evidenta proiectelor de operaiuni
refuzate la viza de control financiar preventiv
6. Obiective generale ale controlului intern:
a) dezvoltarea i ntreinerea unor sisteme de colectare, stocare, prelucrare, actualizare i
difuzare a datelor i informaiilor financiare i de conducere, precum i a unor sisteme i
proceduri de informare publica adecvat prin rapoarte periodice.
b) realizarea, la un nivel corespunztor de calitate, a atribuiilor instituiilor publice,
stabilite n concordanta cu propria lor misiune, n condiii de regularitat e, eficacitate,
economicitate i eficienta
c) asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere i de execuie, acesta
avnd obligaia sa rspund n orice moment solicitrilor conducerii i sa sprijine
efectiv controlul intern
d) reflectarea n documente scrise a organizrii controlului intern, a tuturor operaiunilor
inst ituiei i a tuturor evenimentelor semnificative, precum i nregistrarea i pstrarea
n mod adecvat a documentelor, astfel nct acestea sa fie disponibile cu promptitudine
pentru a fi examinate de ctre cei n drept
7. Controlul financiar preventiv se exercita:
a) prin viza, de persoane din cadrul compartimentelor de specialitate desemnate in acest
sens de catre conducatorul entitatii publice
b) prin viza, de sefii compartimentelor de specialitate care certifica documentele
justificative in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii
c) prin viza de seful serviciului de contabilitate
d) prin viza, de catre conducatorul entitatii publice.
8. Operatiunile refuzate la viza de control financiar preventiv nu se pot efectua pe propria
raspundere a conducatorului in cazul in care:
a) refuzul de viza se datoreaza depasirii creditelor bugetare
b) refuzul de viza se datoreaza lipsei semnaturilor autorizate pe documentul justificativ
c) refuzul de viza se datoreaza necertificarii documentului de catre seful compartimentului
de specialitate
d) refuzul de viza se datoreaza lipsei de disponibil in cont
9. Fondul de dezvoltare al spitalului se utilizeaza pentru:
a) reparatii curente la cladiri, instalatii
b) achizitii de bunuri si servicii
2

c) dotarea spitalului
d) cheltuieli de personal
10.Creditul de angajament reprezinta:
a) limita cheltuielilor ce pot fi angajate pe un trimestru;
b) limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate, in timpul exercitiului bugetar, in
limitele aprobate;
c) limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in anul curent pana la aprobarea
urmatorului buget.
d) suma aprobat prin buget, reprezentnd limita maxima pana la care se pot ordonana i
efectua plati n cursul anului bugetar pentru agajamentele contractate n cursul
exerciiului bugetar si/sau din exerciii anterioare pentru aciuni multianuale, respectiv
se pot angaja, ordonana i efectua plati din buget pentru celelalte aciuni.
11.Pentru asigurarea unei executii bugetare prudente, ordonatorii principali de credite
repartizeaza creditele bugetare dupa retinerea a:
a) 5% din prevederile aprobate acestora;
b) 8% din prevederile aprobate acestora;
c) 10% din prevederile aprobate acestora, cu exceptia cheltuielilor de personal si a celor
care decurg din obligatiile internationale, ce vor fi repartizate integral
d) 5% din prevederile aprobate acestora, cu exceptia cheltuielilor de personal si a celor
care decurg din obligatiile internationale, ce vor fi repartizate integral.
12.Autoritatea contractanta are obligatia de a estima valoarea, fara T.V.A., a fiecarui contract
de furnizare, de lucrari sau de servicii, cuprins in programul anual al achizitiilor publice, si:
a) de a o compara cu echivalentul in lei al 700.000 euro, atunci cand verifica
obligativitatea transmiterii spre publicare a anuntului de intentie
b) de a o compara cu echivalentul in lei al 650.000 euro, atunci cand verifica
obligativitatea transmiterii spre publicare a anuntului de intentie
c) de a o compara cu echivalentul in lei al 550.000 euro, atunci cand verifica
obligativitatea transmiterii spre publicare a anuntului de intentie
d) de a o compara cu echivalentul in lei al 750.000 euro, atunci cand verifica
obligativitatea transmiterii spre publicare a anuntului de intentie
13.Prin autonomie financiara a spitalului se intelege:
a) organizarea activitatii spitalului pe baza bugetului de venituri si cheltuieli propriu,
aprobat de conducerea unitatii si cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior
b) organizarea activitatii spitalului pe baza bugetului de venituri si cheltuieli al autoritatii
administratiei publice locale aprobat de consiliul local.
c) oranizarea activitatii spitalului in anul curent pe baza bugetului de venituri si cheltuieli
din anul precedent.
3

d) elaborarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli , pe baza evaluarii veniturilor


proprii din anul bugetar si a repartizarii cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate
ale sectiilor si compartimentelor spitalului.
14.Programele Nationale de Sanatate sunt implementate si coordonate la nivel national de :
a) Ministerul Sanatatii
b) Directiile judetene de sanatate publica
c) Agentia Nationala pentru programe de Sanatate
d) Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate
15.Unitatile sanitare din reteaua administratiei publice locale pot derula programe nationale
de sanatate din urmatoarele surse :
a) de la bugetul local al unitatii administrativ teritoriale
b) din Bugetul Fondului National Unic al Asigurarilor Sociale de sanatate in baza
contractelor incheiate cu casele de asigurari de sanatate .
c) din Bugetul Ministerului Sanatatii din sumele alocate de la bugetul de stat si din
veniturile proprii ale D.S.P. Judetene si a municipiului Bucuresti.
d) de la bugetul Consiliilor judetene
16.Spitalele publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale pot primi sume de la
bugetul de stat si din veniturile proprii ale Ministerului sanatatii, care se aproba prin
transfer catre administratia autoritatii publice locale , pentru reparatii capitale in conditiile
in care autoritatea administratiei publice locale participa cu fonduri in cuantum de :
a) 5 % din valoarea acestora
b) minim 3 % din valoarea acestora
c) maxim 3 % din valoarea acestora
d) minim 10 % din valoarea acestora .
17.Fondul de dezvoltare al spitalului public se constituie din urmatoarele surse :
a) cota parte din amortizarea calculata lunar si cuprinsa in bugetul de venituri si cheltuieli
al spitalului.
b) cota parte din amortizarea calculata lunar si cuprinsa in bugetul de venituri si cheltuieli
al spitalului, cu pastrarea echilibrului financiar .
c) o cota de 20 % din excedentul bugetului de venituri si cheltuieli inregistrat la finele
exercitiului financiar .
d) o cota de 15 % din excedentul din bugetul de venituri si cheltuieli inregistrat la finele
exercitiului financiar .
18.Operatiunile specifice angajarii, lichidarii si ordonantarii cheltuielilor sunt in competenta:
a) ordonatorilor de credite
b) persoanei desemnate sa efectueze controlul financiar preventiv
c) sefului compartimentului de specialitate care fac propunerea
4

d) unei persoane imputernicite de ordonatorul de credite


19.Angajamentul legal reprezinta:
a) angajament specific unei anumite operatiuni noi care urmeaza sa se efectueze
b) orice act prin care o autoritate competenta, potrivit legii, afecteaza fonduri publice unor
anumite destinatii, in limita creditelor bugetare aprobate
c) faza in procesul executiei bugetare reprezentand orice act juridic din care rezulta sau ar
putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice
d) faza in procesul executiei bugetare din care un poate rezulta o obligatie pe seama
fondurilor publice
20.In cazul constatarii unei erori in legatura cu o plata ce urmeaza sa fie efectuatat,
conducatorul compartimentului financiar-contabil:
a) nu poate suspenda plata
b) poate suspenda plata numai cu acordul persoanei imputernicite sa exercite controlul
financiar preventiv
c) poate suspenda plata, prezentand motivele intr-o declaratie scrisa care se transmite
ordonatorului de credite si, spre informare persoanei imputernicite sa exercite controlul
financiar preventiv
d) poate suspenda plata numai cu acordul ordonatorului de credite
21.Sumele reprezentand plati in avans nejustificate prin bunuri livrate, lucrari executate si
servicii prestate pana la sfarsitul anului:
a) se recupereaza si se restituie bugetului din care au fost acordate, cu perceperea
dobanzilor si penalitatilor de intarziere aferente
b) se compenseaza cu alte obligatii de plata din anul urmator
c) se recupereaza si se restituie bugetului din care au fost acordate, fara a avea dreptul la
perceperea unor dobanzi sau penalitati de intarziere aferente
d) se recupereaza, fara a exista obligatia restituirii bugetului din care au fost acordate
22.Documentele care atesta bunurile livrate, lucrarile executate si serviciile prestate sau din
care reies obligatii de plata certe se vizeaza pentru Bun de plata de catre:
a) persoana imputernicita sa exercite controlul financiar preventiv
b) ordonatorul de credite
c) persoana delegata cu aceste atributii
d) seful compartimentului financiar contabil
23.In cazul refuzului uneia dintre parti de a semna contractul de furnizare de servicii
medicale:
a) se constituie o comisie de mediere formata din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii si
ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, care in termen de maximum 30 zile
solutioneaza divergentele
5

b) se constituie o comisie de mediere formata din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii si


ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, care in termen de maximum 10 zile
solutioneaza divergentele
c) se constituie o comisie de mediere formata din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii si
ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, care in termen de maximum 15 zile
solutioneaza divergentele
d) se constituie o comisie de mediere formata din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii si
ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, care in termen de maximum 20 zile
solutioneaza divergentele
24.Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de ordonatorul de credite ierarhic superior, la
propunerea managerului. Bugetul de venituri si cheltuieli va fi insotit de o nota de
prezentare a bugetului spitalului care va cuprinde:
a) enumerarea surselor de venituri si a sumelor corespunzatoare fiecarei surse de venit
b) masurile preconizate de spital pentru incadrarea cheltuielilor in prevederile bugetare de
cheltuieli si in nivelul veniturilor estimate a fi realizate
c) doar enumerarea surselor de venituri si a sumelor corespunzatoare fiecarei surse de
venit
d) doar masurile preconizate de spital pentru incadrarea cheltuielilor in prevederile
bugetare de cheltuieli
25.Institutiile publice intocmesc situatii financiare , conform normelor elaborate de
Ministerul Finantelor astfel ;
a) lunar si anual
b) trimestrial si semestrial
c) semestrial si anual
d) trimestrial si anual
26.La institutiile publice rezultatul exercitiului bugetar se stabileste :
a) lunar
b) trimestrial
c) semestrial
d) anual
27.Contabilitatea institutiilor publice asigura :
a) inregistrarea drepturilor constatate, veniturilor incasate, angajamentelor bugetare,
angajamentelor legale, platilor de casa si a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile
clasificatiei bugetare, potrivit bugetului aprobat si normelor metodologice elaborate de
Ministerul Economiei si Finantelor.
b) inregistrarea drepturilor constatate, a veniturilor incasate, platilor efectuate si a
cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, potrivit bugetului aprobat
si normelor metodologice elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor.
6

c) inregistrarea drepturilor constatate, a veniturilor incasate si a cheltuielilor efective, pe


subdiviziunile clasificatiei bugetare, potrivit bugetului aprobat si normelor
metodologice elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor.
d) inregistrarea angajamentelor bugetare si a angajamentelor legale pe subdiviziunile
clasificatiei bugetare, potrivit bugetului aprobat si normelor metodologice elaborate de
Ministerul Economiei si Finantelor.
28.Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public se elaboreaza de catre:
a) comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducatorilor de sectii si
compartimente din structura spitalului
b) directorul financiar-contabil pe baza propunerilor fundamentate ale conducatorilor de
sectii si compartimente din structura spitalului
c) conducatorii de sectii si compartimente din structura spitalului si se supune aprobarii
comitetului director
d) conducatorii de sectii si compartimente din structura spitalului si se supune aprobarii
directorului financiar-contabil
29.Executia bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii si compartimente:
a) se monitorizeaza trimestrial de catre membrii comitetului director
b) se monitorizeaza lunar de catre sefii de sectii si compartimente din structura spitalului
c) se monitorizeaza semestrial de catre sefii de sctii si compartimente din structura
spitalului
d) se monitorizeaza lunar de catre membrii comitetului director
30.Registrele de contabilitate obligatorii si documentele justificative care stau la baza
inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva unitatii:
a) 15 ani, cu incepere de la data la care au fost intocmite
b) 15 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiara in cursul caruia au fost
intocmite
c) 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiara in cursul caruia au fost
intocmite
d) 10 ani, cu incepere de la data la care au fost intocmite
31.Creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la:
a) valoarea justa
b) valoarea nominala
c) valoarea contabila neta
d) valoarea capitalizata
32.Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza
raspunderea:
a) persoanelor care le-au intocmit
7

b) persoanelor care le-au vizat si aprobat


c) persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat
in contabilitate, dupa caz
d) persoanelor care le-au inregistrat in contabilitate
33.Cheltuielile de dezvoltare se amortizeaza intr-o perioada:
a) de cel mult 2 ani, cu aprobarea ordonatorului de credite
b) de cel mult 3 ani, cu aprobarea ordonatorului de credite
c) de cel mult 4 ani, cu aprobarea ordonatorului de credite
d) de cel mult 5 ani, cu aprobarea ordonatorului de credite
34.Incepand cu data de 1 ianuarie 2008, activele fixe corporale de natura constructiilor si
terenurilor aflate in patrimoniul institutiilor publice vor fi reevaluate
a) cel putin o data la 5 ani
b) cel putin o data la 3 ani
c) cel putin o data la 4 ani
d) cel putin o data la 7 ani
35.Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor din fondurile publice se aproba de catre:
a) ordonatorul de credite al institutiei publice;
b) comitetul director al institutiei publice;
c) seful compartimentului financiar-contabil al institutiei publice;
d) directorul financiar-contabil al institutiei publice.
36.Veniturile Fondului national unic de asigurari de sanatate nu pot fi utilizate pentru:
a) investitii pentru construirea de unitati sanitare;
b) achizitii de bunuri in cadrul unor programe nationale de sanatate;
c) plata serviciilor medicale contractate de spitale cu casele de asigurari de sanatate;
d) investitii pentru consolidarea de unitati sanitare.
37.In vederea incheierii asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale si a stabilirii
cotei contributiei datorate, angajatorul are obligatia de a comunica asiguratorului, printr-o
declaratie pe propria raspundere, domeniul de activitate conform Clasificarii Activitatilor
din Economia Nationala - CAEN, numarul de angajati, fondul de salarii, precum si orice
alte informatii solicitate in acest scop. Declaratia se depune la sediul asiguratorului in
termen de:
a) 15 zile de la data dobandirii personalitatii juridice sau a inceperii raporturilor de munca
ori de serviciu intre parti
b) 10 zile de la data dobandirii personalitatii juridice sau a inceperii raporturilor de munca
ori de serviciu intre parti
c) 30 zile de la data dobandirii personalitatii juridice sau a inceperii raporturilor de munca
ori de serviciu intre parti
8

d) 5 zile de la data dobandirii personalitatii juridice sau a inceperii raporturilor de munca


ori de serviciu intre parti
38.Bunurile achizitionate cu titlul oneros se inregistreaza in contabilitate astfel:
a) la cost de productie
b) la cost de achizitie
c) la cost cu amanuntul
d) la valoarea justa
39.O institutie publica detine un utilaj avand valoarea contabila de 50000 lei, durata de
amortizare 5 ani, amortizat linear cu o valoare a amortizarii inregistrata de 20000 lei.
Utilajul este supus unei reevaluari a valorii neamortizate de la 30000 lei la 42000 lei. Care
sunt sumele si inregistrarile contabile implicate de reevaluare si de amortizare in anul 3 de
folosinta, in conditiile eliminarii amortizarii cumulate din valoarea contabila bruta a
activului:
a) 2813 =
2131
20000
2131 =
105
12000
b) 2131 =
105
12000
6811 =
2813
14000
c) 2813 =
2131
20000
2131 =
105
12000
6811 =
2813
14000
105 =
117
4000
d) 2813 =
2131
20000
2131 =
117
12000
40.Potrivit principiului costului istoric, costul unei imobilizari corporale obtinute din
productie proprie cuprinde obligatoriu:
a) costul de achizitie al materiilor prime si materialelor directe consumate, celelalte
cheltuieli directe de productie, cota cheltuielilor indirecte determinate rational ca fiind
legate de fabricatia acestuia;
b) costurile directe de productie, cheltuielile indirecte de productie angajate, cheltuielile
generale de administratie;
c) costurile directe de productie, costurile indirecte de productie, costurile de distributie;
d) costurile directe de productie, cheltuielile generale de administratie;
41.In procesul executiei bugetare cheltuielile parcurg urmatoarele faze :
a) ordonantare, angajament, lichidare, plata.
b) plata, ordonantare, angajament,lichidare
c) angajament, lichidare, ordonantare, plata
d) angajament, ordonantare,lichidare ,plata
9

42.Executia de casa a bugetelor institutiilor publice se face prin :


a) bancile comerciale
b) unitatile teritoriale ale Trezoreriei statului
c) bancile comerciale si Trezoreria statului
d) alte institutii financiare
43.Creditele bugetare neutilizate pina la inchiderea anului sunt :
a) reportate pentru anul viitor
b) anulate de drept
c) restituite la bugetul statului
d) nici una din cele 3 situatii
44.Pe parcursul executiei bugetare , ordonatorul principal de credite va urmari derularea
procesului investitional si va intocmi rapoarte de monitorizare :
a) lunar
b) bilunar
c) trimestrial
d) semestrial
45.Clasificatia functionala reprezinta:
a) gruparea cheltuielilor dupa natura si efectul lor economic
b) gruparea cheltuielilor dupa destinatia lor
c) gruparea cheltuielilor intr-o ordine obligatorie si dupa criterii unitare
d) gruparea cheltuielilor dupa destinatia lor pentru a evalua alocarea fondurilor publice
unor activitati sau obiective
46. In care din situatiile de mai jos este posibila inregistrarea:
6813 =
291
5000
a) in situatia in care la inventarierea anuala se constata ca valoarea de inventar este mai
mica decat valoarea ramasa de amortizat, iar diferenta este ireversibila;
b) in situatia in care la inventarierea anuala se constata ca valoarea de inventar este mai
mica decat valoarea ramasa de amortizat, iar diferenta este reversibila;
c) in situatia in care la inventarierea anuala se constata ca valoarea de inventar este mai
mare decat valoarea ramasa de amortizat, iar diferenta este ireversibila;
d) in situatia in care la inventarierea anuala se constata ca valoarea de inventar este mai
mare decat valoarea ramasa de amortizat, iar diferenta este reversibila;
47.La ce valori este permisa evaluarea stocurilor la intrarea in entitate:
a) cost efectiv de productie, cost efectiv de achizitie, costuri (preturi) prestabilite cu
conditia evidentierii diferentelor de pret, valoare de utilitate;
b) cost efectiv de productie, cost prestabilit de achizitie, pret de vanzare;
10

c) cost prestabilit de achizitie, pret prestabilit de productie, valoare de utilitate, pret de


vanzare;
d) cost prestabilit de achizitie, pret prestabilit de productie, pret de vanzare;
48.Cum se inregistreaza o diferenta de impozit pe venit din salariu, neretinuta din drepturile
banesti ale salariatilor :
a) 461 =
444
5000
b) 421 =
444
5000
c) 4282 =
444
5000
d) 427 =
444
5000
49. Cu ocazia inventarierii materialelor sanitare s-a constatat un minus cantitativ-valoric,
nesolutionat, de 500 lei. Ulterior se constata ca acesta reprezinta un minus neimputabil,
suportat de unitate. Care sunt operatiile contabile efectuate cu ocazia solutionarii
minusului :
a) 473 =
302 500
b) 473 =
302 500
6029 =
473 500
c) 6029 =
473 500
d) 6029 =
302 500
50. Care dintre consecintele enumerate mai jos sunt proprii principiului independentei
exercitiului :
a) calcularea amortizarilor si provizioanelor la inchiderea exercitiului ;
b) contabilizarea unor evenimente posterioare inchiderii exercitiului, dar anterioare
inchiderii conturilor ;
c) recunoasterea cheltuielilor si veniturilor in functie de lichiditatea lor;
d) recunoasterea veniturilor in functie de lichiditatea lor

11

Raspunsurile corecte test nr. 1:


Nr. intrebarii Raspunsul
Observatii
corect
1
a, c
2
d
3
a
4
c
5
b
6
a, b
7
a
8
a
9
c
10
b
11
c
12
d
13
a, d
14
c
15
b, c
16
b
17
b, c
18
a, d
19
c
20
c
21
a
22
b, c
23
b
24
a, b
25
d
26
d
27
a
28
a
29
b
30
c
31
b
32
c
33
d
34
b
35
a
36
a, d
37
b
12

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

b
c
a
c
b
b
c
d
b
a
b
c
a, b

13

OPIS
Bibliografie subiecte pentru testul grila nr. 1 de la
examenul pentru concursul de director financiar-contabil al Spitalului Orasenesc Corabia:
Nr intrebare
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Actul normativ
O.M.F.P. nr. 1792/2002 pct. 33
O.G. nr. 119/1999, art. 4, alin (3)
O.G. nr. 119/1999, art. 9, alin (6)
O.G. nr. 119/1999, art. 12, alin (1)
O.G. nr. 119/1999, art. 21, alin (2)
O.G. nr. 119/1999, art. 3
O.M.F.P nr. 522/2003, Anexa, lit B, pct. 4.2.
O.M.F.P nr. 522/2003, Anexa, lit B, pct. 6.3.
Legea nr. 95/2006, art.194, alin (2)
Legea nr. 500/2002, art. 2, pct. 15
Legea nr. 500/2002, art. 21, alin (4)
H.G. nr. 841/1995, art. 8, alin (1), lit b)
Legea nr. 95/2006, art. 188, alin (2)
Legea nr. 95/2006, art. 53, alin (1)
Legea nr. 95/2006, art. 49^1, alin (1)
Legea nr. 95/2006, art. 195, alin (1), lit. c
Legea nr. 95/2006, art. 194, alin (1), lit. a
O.M.F.P. nr. 1792/2002, Anexa, paragrafele 5, 6
O.M.F.P. nr. 1792/2002, Anexa, pct. 1, lit a)
O.M.F.P. nr. 1792/2002, Anexa, pct. 4
O.M.F.P. nr. 1792/2002, Anexa, pct. 4
O.M.F.P. nr. 1792/2002, Anexa, pct. 2, paragraful 6
O.M.S nr. 1043/2010, Anexa, art. 3, alin (3)
O.M.S nr. 1043/2010, Anexa, art.3, alin (7)
Legea nr. 82/1991, art. 28, alin (9)
Legea nr. 82/1991, art. 19, alin (5)
Legea nr. 82/1991, art. 2, alin (3)
Legea nr. 95/2006, art. 191, alin (1)
Legea nr. 95/2006, art. 191, alin (5)
Legea nr. 82/1991, art. 25
Legea nr. 82/1991, art. 14
Legea nr. 82/1991, art. 6, alin (2)
O.G. nr. 81/2003, Capitolul II, art. 17
O.G. nr. 81/2003, art. 2, alin (2)
Legea nr. 500/2002, art. 24, alin (1)
14

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Legea nr. 95/2006, art. 263, alin (1), lit a)


Legea nr. 346/2002, art. 10
O.M.F.P. nr. 1917/2005, capitolul 2, pct. 2.8.
O.M.F.P. nr. 1917/2005
O.M.F.P. nr. 1917/2005
Legea nr. 500/2002, art. 52, alin (2)
Legea nr. 500/2002, art. 70
Legea nr. 500/2002, art. 61, alin (3)
Legea nr. 500/2002, art. 44, alin (1)
Legea nr. 500/2002, art. 2, pct. 11
O.M.F.P. nr. 1917/2005
O.M.F.P. nr. 1917/2005
O.M.F.P. nr. 1917/2005
O.M.F.P. nr. 1917/2005
O.M.F.P. nr. 1917/2005
Rezumat:
O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea,
evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale
= 6 intrebari
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
= 9 intrebari
O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv
= 5 intrebari
Legea nr. 82/1991 a contabilitatii
= 6 intrebari
O.M.S nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea
bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public
= 2 intrebari
Legea nr. 500/2002 privind finantele publice
= 8 intrebari
H.G. nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a
bunurilor apartinand institutiilor publice, modificata prin H.G. 411/2005
= 1 intrebare
Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale
= 1 intrebare
O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul
institutiilor publice
= 2 intrebare
Ordinul Ministrului finantelor publice nr. 522/2003, pentru aprobarea Normelor
metodologice privind exercitarea controlului financiar preventiv
= 2 intrebari
Ordin MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea
si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile
publice si instructiunile de aplicare a acestuia
= 8 intrebari
15

TOTAL TEST

=50 INTREBARI

16

S-ar putea să vă placă și