Sunteți pe pagina 1din 3

SC BUENO TECH S.R.L.

CONTRACT DE SERVICE SI INTRETINERE


Nr. … din data …………….

Incheiat intre :

SC BUENO TECH S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Aleea Baraj Cucuteni ,


sector 3,telefon 0755054410 / 0744654025, cod fiscal RO22278041, numar de
inmatriculare J40/15618/2007, cont numarul RO24DAFB108900131126RO01 –
LEUMI Titan, reprezentata prin Razvan Lungu – Director General, in calitate de
prestator ,

si

S.C. ………………………………...., cu sediul in ……………., Str.

……………………, Judetul ……….. , cod fiscal ………………, numar de

inmatriculare ……………………….. , cont numarul

………………………………………….., reprezentata prin Dl.

……………………………………………….., in calitate de beneficiar.

1.Definitii
1.1- In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a.contract – reprezinta prezentul contract si toate anexele sale.
b.prestator si beneficiar – partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract.
c.pretul contractului – pretul platibil prestatorului de catre beneficiar, in baza
contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor
asumate in contract.
d.produse – echipamentele sau orice alte bunuri , cuprinse in anexa /anexele la prezentul
contract.
e.servicii – servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea
produselor, cum ar fi transportul, instalarea , asistenta tehnica in perioada de garantie, si
orice alte asemenea obligatii ce revin furnizorului prin contract.
f.destinatie finala – locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele.
g.forta majora – un eveniment mai presus de controlul partilor , care nu se datoreaza
greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si
care face imposibila executarea si respectiv indeplinirea contractului;sunt considerate
asemenea evenimente : razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe
naturale.
h.zi – zi calendaristica;an – 365 de zile.

2.Interpretare
2.1.In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular,
vor include forma de plural si vice versa , acolo unde acest lucru este permis de context.
2.2.Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire de acest gen , reprezinta zile
calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.

3.Obiectul principal al contractului


3.1.Obiectul contractului este asigurarea de catre prestatorul de servicii, a asistentei
tehnice (service) pentru un numar de echipamente asa cum sunt prevazute in anexa la
prezentul contract.
3.2.Prestatorul se obliga la desfasurarea uratoarelor operatiuni asupra echipamentelor de
aer conditionat.
a)verificarea si curatarea condesatorului
b)verificarea si curatarea vaporizatorului
c)verificare etanseitate traseu frigorific
d)verificare functionare compresor, presiuni de lucru si temperaturi
e)verificare stare parte electronica si electrica a echipamentului
f)verificare si curatare filtre de aer
g)verificare functionare thermostat
h)verificarea curgerii prin drenul de condens
i)verificarea starii sistemului de prindere
j)inlocuirea componentelor defecte
k)testarea echipamentului
l)incarcare cu agent frigorific
Manopera de inlocuire a componentelor defecte este gratuita, iar piesele de schimb se vor
plati separat. Inlocuirea pieselor se va face in urma solicitarii prestatorului, intocmind o
nota de constatare ce va fi avizata de beneficiar.
3.3.Pretul convenit pentru indeplinirea contractului de service echipamente aer
conditionat, platibil prestatorului de catre beneficiar, este de ……….. euro + tva, suma ca
va fi achitata in lei la curs BNR din ziua facturarii, nu mai tarziu de 15 zile de la data
facturarii, a sumei si a cantitatii de echipamente mentionate in anexa la prezentul
contract.

4.Durata contractului
4.1.Perioada de valabilitate a contractului este de 1 an, de la data semnarii acestuia.
4.2.Contractul inceteaza in cazul denuntarii lui de ambele parti, fara despagubiri sau cu
despagubirea partii vatamate, in cazul denuntarii unilateral nejustificate.
5.Executarea contractului
5.1.Executarea contractului incepe imediat dupa semnarea sa.
6.Documentele contractului
6.1.Documentele contractului sunt : prezentul inscris si anexele la acesta, cat si
eventualele acte aditionale incheiate in perioada de efectivitate a contractului.
7.Obligatiile principale ale prestatorului
7.1.Prestatorul se obliga operatiile mentionate la art.3.1. si art.3.2. din prezentul contract,
in conditii de calitate.
7.2.Prestatorul se obliga sa intervina in termen de 24 ore de la anuntarea unei defectiuni
de catre personalul autorizat al beneficiarului.
7.3.Prestatorul se obliga sa asigure contra cost , evident in limita in care acest lucru este
posibil, piesele de schimb necesare bunei functionari a echipamentelor, pe toata durata
contractului.
7.4.Prestatorul se obliga sa predea catre beneficiar pe baza de process verbal de receptie
service si intretinere, operatiunile executate semnat de catre ambele parti.

BENEFICIAR, PRESTATOR,
SC BUENO TECH SRL