Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

nr.______________data_______________

1. ntre
SC ELECTRO CUTTING SRL , adresa sediu: STR. RAMADAN, NR. 55, GIURGIU , , telefon/fax: 0346515XXX , cod fiscal:RO24243775, J52/611/2008 cont: RO73PIRB1900723292001000, deschis la PIRAEUS BANK GIURGIU, reprezentat prin administrator SIRBU LILIANA , n calitate de BENEFICIAR, pe de o parte, si - ... ................ ........................... . ( denumirea operatorului economic) ............................................... adresa sediu ........................................................................ telefon/fax .......................................... numar de nmatriculare ..................................... cod fiscal ................................... cont (trezorerie, banca) .............................................................................................................. reprezentat prin ................................................................................................ (denumirea conducatorului) functia..............................................., n calitate de prestator, pe de alta parte.

2. Definitii
2.1 - n prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: a. contract reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale. b. beneficiar si prestator - partile contractante, asa cum sunt acestea numite n prezentul contract; c. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre beneficiar, n baza contractului,pentru ndeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; d. servicii - activitati a caror prestare fac obiect al contractului; e. produse - echipamentele, masinile, utilajele, piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse n anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligatia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; f. obiectiv diverse lucrari de instalatii electrice pentru care sunt necesare servicii de cadastru, geodezie si cartografie asigurate de catre specialisti atestati conform legislatiei in vigoare; g. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul ncheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, ndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti; h. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Obiectul contractului
3.1 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciile de Servicii de cadastru, geodezie si cartografie pentru diferite obiective ce vor fi contractate de catre beneficiar pe parcursul derularii prezentului contract, n conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 3.2 - Beneficiarul se obliga sa plateasca prestatorului pretul stabilit pentru fiecare obiectiv in parte pentru prestarea serviciilor mentionate la clauza 3.1.

4. Pretul contractului
4.1 - Pretul pentru ndeplinirea contractului, platibil prestatorului de catre beneficiar va fi stabilit prin anexe la prezentul contract in functie de dimensiunea si felul serviciului prestat pentru fiecare obiectiv solicitat de beneficiar

5. Durata contractului
5.1 Durata prezentului contract este de 2 ani, ncepnd de la data de 01.06.2011. ( functie de volumul serviciilor ce fac obiectul contractului )

6. Executarea contractului
6.1 Executarea contractului ncepe dupa constituirea garantiei de buna executie.

7. Obligatiile principale ale prestatorului


7.1- Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele si/ sau performantele prezentate n propunerea tehnica, anexa la contract. 7.2. Prestatorul se obliga sa elaboreze documentatiile cadastrale precizate la clauza 3.1, n perioada convenita n contract. 7.3 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca beneficiarul mpotriva oricaror: i) reclamatii si actiuni n justitie, ce rezulta din ncalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci nregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau n legatura cu produsele achizitionate, si ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei n care o astfel de ncalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini ntocmit de catre achizitor.

8. Obligatiile principale ale beneficiarului


8.1 - Beneficiarul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 15, serviciile prestate, n termenul convenit. 8.2 Beneficiarul se obliga sa plateasca pretul catre prestator, n termen de 14 zile de la emiterea facturii, conditionat de receptionarea serviciilor executate, potrivit prevederilor clauzei 15 din prezentul contract .

9. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor


9.1 (1) n cazul n care, din vina sa exclusiva, prestatorul nu reuseste sa execute la timp obligatiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati de ntrziere, o suma echivalenta cu 0,01% / zi din pretul contractului (partii din contract executate cu ntrziere), pna la ndeplinirea efectiva a obligatiilor. (2) La expirarea duratei contractului, prestatorul este de drept n ntrziere, fara a fi necesara vreo notificare a acestuia n acest sens. 9.2 - n cazul n care Beneficiarul nu onoreaza facturile n termen de 14 de zile de la expirarea perioadei convenite potrivit clauzei 9.2, atunci acesta are obligatia de a plati, ca penalitati de ntrziere, o suma echivalenta cu 0,01% / zi din plata neefectuata.

9.3 (1) Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, n mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a de a solicita rezilierea cu plata de daune-interese. (2) n cazul depasirii de catre prestator a termenului contractului, cu mai mult de 60 zile, contractul este reziliat de plin drept , fara a fi necesara punerea n ntrziere sau orice alta formalitate prealabila. n aceasta situatie prestatorul datoreaza Beneficiarului daune compensatorii, n cuantum de 5% din pretul contractului . 9.4 - Beneficiarul si rezerva dreptul de a renunta oricnd la contract, printr-o notificare scrisa adresata prestatorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment. n acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract ndeplinita pna la data denuntarii unilaterale a contractului. Alte clauze

10. Alte resposabilitati ale prestatorului


10.1 - (1) Prestatorul are obligatia de a executa serviciile prevazute n contract cu profesionalismul si promtitudinea cuvenite angajamentului asumat si n conformitate cu propunerea sa tehnica. (2) Prestatorul se obliga sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva cerute de si pentru contract.

11. Alte responsabilitati ale Beneficiarului


11.1 - Beneficiarul l se obliga sa puna la dispozitia prestatorului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le solicita si pe care le considera necesare ndeplinirii contractului.

12. Receptie si verificari


12.1 (1) Prestatiile ce fac obiectul prezentului contract, vor fi considerate de catre Beneficiar ca fiind ndeplinite, la depunerea de catre prestator a documentatiilor cadastrale pentru obiectivele nominalizate la art.3.1, vizate de catre O.C.P.I ( conform Regulamentului privind continutul si modul de ntocmire al documentatiilor cadastrale n vederea nscrierii n cartea funciara aprobat prin Ordinul ANCPI nr.634/13.10.2006) sau dupa caz dupa notarea n Cartea Funciara a obiectivelor care fac obiectul contractului. (2) n sensul celor precizate la alin (1), Beneficiarul va ntocmi , n termen de 7 zile de la depunerea documentatiilor, un proces - verbal de receptie n forma simplificata.

13. ncepere, finalizare, ntrzieri, sistare


13.1 - Prestatorul are obligatia de a ncepe prestarea serviciilor n cel mult 5 zile de la intrarea n efectivitate a contractului . 13.2 - Serviciile prestate n baza contractului , trebuie finalizate n termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data intrarii n efectivitate a contractului. 13.3 - n afara cazului n care Beneficiarul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice ntrziere n ndeplinirea contractului da dreptul Beneficiarului de a solicita penalitati prestatorului conform clauzei 9.1. 13.4 - Obtinerea n regim de urgenta a avizelor sau actelor de la O.C.P.I. numai la solicitarea beneficiarului.

14. Ajustarea pretului contractului


14.1 - Pretul contractului se stabileste in functie de tipul lucrarilor solicitate prin anexe la prezentul contract

15. Subcontractanti

15.1 - Prestatorul are obligatia, n cazul n care parti din contract le subcontracteaza, de a ncheia contracte cu subcontractantii desemnati, n aceleasi conditii n care el a semnat contractul cu Beneficiarul . 15.2 - Prestatorul are obligatia de a prezenta la ncheierea contractului, toate contractele ncheiate cu subcontractantii desemnati. 15.3 - (1) Prestatorul este pe deplin raspunzator fata de Beneficiar de modul n care ndeplineste contractul. (2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de prestator de modul n care si ndeplineste partea sa din contract. (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu si ndeplinesc partea lor din contract. 15.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a ndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata Beneficiarul.

16. Cesiunea
16.1 - Prestatorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obtina, n prealabil, acordul scris al Beneficiarului. 16.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind orice alte obligatii asumate prin contract.

17. Forta majora


17.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta. 17.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de ndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada n care aceasta actioneaza. 17.3 - ndeplinirea contractului va fi suspendata n perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pna la aparitia acesteia. 17.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si n mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care i stau la dispozitie n vederea limitarii consecintelor. 17.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti ncetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinda celeilalte daune-interese.

18. Solutionarea litigiilor


18.1 - Beneficiarul si prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice nentelegere sau disputa care se poate ivi ntre ei n cadrul sau n legatura cu ndeplinirea contractului. 18.2 - Daca, dupa 15 de zile de la nceperea acestor tratative neoficiale, Beneficiarul si prestatorul nu reusesc sa rezolve n mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze pe cale contencioasa.

19. Limba care guverneaza contractul


19.1 - Limba care guverneaza contractul, este limba romna.

20. Comunicari
20.1 - (1) Orice comunicare ntre parti, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa n scris. (2) Orice document scris trebuie nregistrat att n momentul transmiterii ct si n momentul primirii.

20.2 - Comunicarile ntre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau email cu conditia confirmarii n scris a primirii comunicarii.

21. Legea aplicabila contractului


21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romnia. Partile au nteles sa ncheie azi 01.06.2011 prezentul contract n 2 (doua) exemplare, din care 1( unul) pentru prestator si 1 (unul) pentru Beneficiar . Beneficiar , SC ELECTRO CUTTING S.R.L ( Administrator) SIRBU LILIANA Prestator, S.C. _________________

S-ar putea să vă placă și