Sunteți pe pagina 1din 64

dr. George C.

Bontilii

CULEGERE DE TESTE PSIHOLOCICE


DE NIVEL 51
, APTITUDINI
Anexa la lucrarea: IIAptitudinile ~i Misurarea lor"

Centrul de documenfare ~i publicatii al Ministerului Muncii


Bucurelti - 1971
r-
Coperta: Emil Nicoiau

AVIZ IA1PoRTANT

Testele euprmse in anexa de fata VOl' fi folosite in eonfot'-


mitate eu instructiunile de aplieare, eOl'ectare ~i valorificare
cuprinse in luerarea: "APTITUDINILE':;;1 MASURAREA
LOR".

Aut0rul
MINISTERUL MUNCII

11

) coal a .n n.n.n ••••••• nnn •• n •••••••••••••• n •••••••••• n ••• n •••• nn ••••••• ,,,,,hn •••• C Iasa h •••• _. ••••••••••• h ••••••••••• _n ••••••• _ •• _. __

Numele prenumele ..__ 000 ••••• • _

Da+a na;,terii .__... h •••••••••••••• • • -- •• --.-- ••••••••••••••••••••••• _

Pro f esiuneat at aIui .. __ _ __ __ n ••••••• __

Profesiunea mamei

Virsta mintala __ __ __ Numarul punctelor obtinute .

Virsta reala C.I.


-

Aprecierea invafatorului ( dirigintelui ) asupra dezvoltarii mintale

a copi I u I ui .... __
... ....__
..... mh •• n -- ••••••••••••••••••• -- •••• -- •••••••••••• -- •••••• -- •••••• -- •••••••••• ---- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Data

Test adaptat, experimentat $i etalona1' de dr. G. C. Bon1'ila

/ .J
-2

o
,~~
D
c)

L __ ~_ 3xr "'--, ___


3

I 1 2 J 4- 5 6 1 8 !J 10 II 12
'I·
,,-~~-~-~-~-- ------ -~--~--,--,---_.~~~---,._-----------,----~----,-

I
-~---------~----~---~--~------~----------_._-------~.--------------~.---.~. __ • __ <O~_. • __

\000000/
\000000/

4
9

10
------------
rr
/;'/ /1
l'V I I '\

)//0 "j' ,

(J() ()OO
13 DOC) C)OO~=Q·~ ~, :::ZZULL.t:Lt'~
. //.' /. ...
~"- ;

0 ({)
3LEI
I I ~
15
BW
IPOSli1I?O/.fAiVA
P/JlTARONAIIA
~~~
I
l
CJ
Po.STA ROMANA
9
- 4- *

-------------------------------------------------------------
'2

-------- ... ,--------------------------~._-------,-_ ....• ,----,_._-------------------

6
SUBTESTUL

CUVINTE CONTRARH
Scrie
aid
raspunsul
Priviti la exemplul de mai jos :
Care euvint inseamna eonh-ariul (opusul) primului euvint:
aproape 3 mare 5 departe 7 negru 6 bun 8 nord ( 5)
Departe este eontrariul lui aproape, deci trebuie sa aratam aceasta, la mar-
ginea din dreapta, seriind eifra care insote~te cuvlntul departe. Aceasta cifra este
5 ~i s-a scris la margine.
Aeum priviti euvintele de mai jos :
Intuneric 2 soare 9 apa 3 lumina 8 umbra 4 negru ( )
Sa gasim cuvintul eare arata contrariul lui intuneric. Aeesta este lumina ~i
este Insotit de cifra .3. Serieti, deci, eifra 3 la marginea din dreapta.
Nu uitati sascrh* la margine cifra care insote~te cuvintul potrivit.
Lucrati mai departe in aceJa~i fel.
afara metru 1 inauntru 4 incol0 2 inchis 8 aliHuri ( )

negru 73628994567475115 lumina


IncIinat
luminos
intuneric
zburdalnic
fericit
virf
fneet
tocit
tiiios
tfrziu
noros
soare
rautiicios
crud
umbra
lntuneeos
nori
alb
vale
treaz
silitor
devreme
lntins
lat
vecin
vechi
binevoitor
povestire
movilii
vioi
prezent
lene~
dmpie
pleeat
vijelie
paJarie
eoborl~
vacanta
proaspat
indepartat
plimbare
ambitios
du~man 4 cuIcare C )
C' )
( )
( /')

( )
(,' )

(_.0' )

(I )

( )
NU INTOARCE PAGINA DECIT ATUNe! CIND TI SE SPUNE p=

·3.NOdS 3.S Ii ONIJ IJNfU V llJ3C1 10l31YJ 3J~VOlNI ON

=J =d

........................................................ : !!l~U!WBXa B:j.BQ


........................ 'lnHP!woQ B!SaJold
... " .. " " . BtSlli\ " " "lnu1j " Bun 1 Bn!z : !!la:j.SBU B:j.BQ
.~ 'lnxas' : alawnN
'aldJ dS !~ aJ tOt !S !!ldtSBU BtBP 'aldwnu sof !BW apJS

~I -LSdl

IDNflW lflB:;IlSINIW


SUBTESTUL 2

ANALOGIl
S2rie
aici
raspunsul
Priyiti exemplul de mai jos :

Palaria este pentru CJ.), ceea ce gheata este pentru cc?

palarie - cap: : gheata - is mina 6 piciar 7 git 8 cer 9 manu~a (6)

Raspllnsul bun este picior, de aceea s-a scris la marginea din dreapta cifra

6 care il1Sate~te acest cuyint.

Un alt exemplu:

leagan - copn: : grajd 8 am 3 dine 4 cal 5 pisica 6 cuib ( )

RaspullSul bun este cal. Scrieti, deci, la marginea din dreapta, cifra 4 care
insote~te acest cuyint.

Lucrati mai departe il1 aeela;;i reI. Nu uitap sa seriet!, la margine, dfra care
il1sote~te cuvintul potrivit

parintii - sfiituiesc: : copii - 6 poruncesc 2 intreabii 3 se joadi 1 ascultii 7 dOl-esc )

hrana - 0111: :benzina - 5 gaz 6 viei 8 scinteie 7 automobil 9 cal )

biciul - love~te: : cutitul - 9 alearga 8 taie 7 p2'tliirie 6 pasare 4 briei )

om - revolver: : alblna - aripii 2 miere 4 zbor 5 ceara 9 ae

tun - pu~ca: : mare - 2 ghivlea 3 pisto~. 1 mic 4 armatii 5 mitraliera

frumos - privire: : dulce - 4 sarat 7 gust 2 frumusete 5 vechi 6 dragut

mundi - oboseala: : rasplata - 7 chitanta 5 datorie 8 multumire 6 bani 91ucru

nadejde - viitor: : amintire - 2 teamii 3 plil1S 5 grabii 9 trecvt 8 uita

iarba - oi: : piine - 3 unt 6 floare 7 lapte 2 cal 1 om

ne~tiinta-Invatatura.: :saracie - 2 leneyie 3 ~coala 7 bogatie 6 mila 9 inyatator


p=
NU INTOARCE PAGINA DECIT ATUNCI CIND TI SE SPUNE

8
SUBTESTUL 3

SERfI DE NUMERE
Scrie
aici
raspunsul
Priviti numerele de mai jos :

2 4 6 8 10 12 -- Ce num[lf I rcb ie S2] ufmcze? (C)

Cautati-I printre numerele de mai jos: )

(A) 17 (B) 13 (C) It{t$)~~~) 9.


NUl11arul cautat este It La l11arginea din clreapta s-a scris litera C care iI
1nsote~te.

Priviti acum exemplul urmiHor

8 2 8 3 8 - (E) 8 (F) 6 (0) 2 (H) 4 (I) 9 ( )

NUl11arul care urmeaza este 4 ~i este insotit de litera I-I. Scrieti aceasti:i

litera In marginea din clreapta.

Lucrati mai departe 1n acela~i Iel. Nu uitati sa scrieti, la margine, litera I

care il1sote~te numarul ca.utat .

133
4
5
6
392- 17
9
7
6
7
(X)
(U) 14 4(I)
28
33(M)
7 81
(C)
5
(B) 21
(0)
(F)
(0)
(Z)
(E)
t(L)
(V) (K)-15
6(0)
259 11
(N) 5(W)
(F) 10
1528-20 (G)
(R) 30
10 (1) (K) (J)
(T) 29 26 21
(E)
,.

3
7
95
---
61o1- 93
4 9 3
- -
9 (H)
5
16
(2) 81"
(0)
(K)
1(X) 4 27
3
2 29(A)
1 (0)
(L)
7
5 10- 4 (M)
63(M) (0)
2
6 (N)
(P)
64 7 (T)
2
(L)
6 (N) 54 (F) 47 (E) 55 (I-I) 51

NU rNTOA~CE PA GINA DECIT ATUNCI CIND TI SE SPUNE


I () --
I
1----

P =
9
SUBTESTUL 4

CUVINTE DE PRISOS
Scrie
aici
raspunsul
Priviti exernplul de mai jos :

Care cuvint nu trelmie sa se giiseasca in lista urmatoare. ( 5)

4 Vasile (3 Ion 5 Maria 3 Mihal 9 Gheorghe

:/laria nL! trebuie sa fie pe lista, pentru ca M.aria e !~me de fata, iar toate

celelaHe sint nume de biiieti. Aceasta s-a ar3tat scriindu-se 18 marginea din dreapta

cifra 0, care lnsote~te cuvintul de pmos.

Sii lui:im un all exemplu:

8 Ca! 7 Cline 2 trandafir 3 pore 6 capra ( )


1
la marginea Ja Cifra
Cuvintuldin margine,
trandafir nu are ce cauta sa pcserleti
Hsta. Scrieti deci

mal departeU in acela~i fel. Nu uitati

care it1sote~te cuvlntul de prisos.

:3 ciocirlie 953248
23569
9 curind
sus
mar
alb
8936751 spaima
Val'
ninsoare
rindunica
mila
veselie
vedere
miros
coasa
seceratoare
verde
albastru
tata
sticlete
unchiu
castravete
piersica
respira
depal'te tie
pipait
galben
fulger
aproape
greblii
pruna
gaina
1a9i
ploaie
plrlU
~oim
tristete
Constanta
tipografie
matu~a
Cluj
Ploie~ti

( )

( )

()

10
MINISTERUL MUNCH

TEST 13
Isul

(InteIigenta generala)

VA ROG COMPLETATI: L ocul naster i i . ····'mmm ••

} Ora~'u' s u saiul judcjul

N u mele m.' •••.•••••••••• ~.: •••••.•.••••••••••.•••••••

:)coala general/i (clase) .


p renu mele .
Liceu (clase).um .....
virsta studii sllpcrioare (ani) .m.m""m

Data na~terii: anul m •• lulw ziua .

Data acestui examen m

ZiU1 luna anul

semnatura m •• m ••••••• u"' •• '

Nll lntoarceti aceasta pagina pina ce nu vi se splll1e.

TEST OBSERVATII
I Rezultatul
Puncte

1. Atentie ~i memorie.
2. Ari tmetica

3. Jlldecata rapida .
4. Inteleslll cllvintelor ..
5. Fraze deranjate 'mm •••••••••••• mm

6. Serie de numere
7. Coordonare de idei

8. Informatie mm ••••• m ••••••••••••••••••••••

TOTAL

Psiholog:

(Adaptat ~i etalonat de dr. Q. c. BQNTILA)


SUBSTETUL 1

t 00000
2. CDCD (}) 8 @ CD (}) 0 0
I .
. Ln.
3~ i~. L"_ ~

4$
/'" ~

5. 000 DA HU

6. 00000
Z ABCDEFGHliJKLMNOP
8. 000 M1L1T~R pUQC~ TAB~R~

9. 34-79- 56 -87-68-2;-82-47-27-31-64-93-71-41-;2 -99

10. I 1.. I I I 1

II.
12.
0 ~0M8
t 2 3 4 , 6 7 8 9
0~@ [3J

Puncte I jgre~lte
ust~ ~ ~ ~, omise

12
SUBTESTVL 2

Raspundeti la aceste chestiuni dt de repede puteti.


Intrebuinfafi pal"tea dreaptii a paginii pentru a pune riispunsut.

Raspuns ( 15
12 )))
Exemp l e { 2.1. Cit
Dacafacfaceti
5 oameni 4 kilometri si cu 10 pe oameni Raspuns
ora, citi? veti face in 3 ore? ( . Raspllns
Raspuns
Raspuns
Raspulls
Raspuns( Raspllns
RaspllllS
Raspuns
Raspuns ((
Rasplllls
1. Cft fac 3 oameni si cu 7 oameni? Raspllns . Raspllns
Raspuns (
Raspulls
2. Dad economisiti 70 lei pe luna, in 4 luni cit veti economisi ?
3. Dadi 24 oameni ~int impartiti in 8 grupe, citi oame~i vor fi intr-o grupa ?
4. Ion are 12 tigari, mai cumpara altele 3 ~i fumeaza 6. Cite tigari mai are el ?
5. 0 echipa Inainteaza cu 5 kilometri ~i se inapoiaza 3 kilometri. La ce dis-
tanta se afla ea de prima pozitie? .
6. Cite tigari puteti cumpara de 50 lei cu pretul de 2 tigari pentru 5 lei? .
7. Cite ore Ii trebuie unei trasuri ca sa fadi 66 kilometri, dad aceasta tra-
sura face 6 kilometri pe ora? .
8. Un regiment a fkut 40 kilometri in 5 zile; prima zi el merge 5 kilo-
metri; a doua zi 9 kilometri, a treia 10 kilometri, a patra 8 kilometri.
Cfti kilometri a mers in ultima zi ? .
9. D~ca cumparati doua pachete de tutun cu 3,50 lei unul ~i 0 lulea cu
6,50 lei, cft va mai ramine rest dintr-o suma de 20 lei? .
10. Daca trebuiesc 6 oameni timp de 3 zile ca sa sape un ~ant de 180 metri,
cfti oameni vor trebui ca sa sape santul intr-o jumatate de zi ? ....
11. Un LA.S. a cumparat ni~te berbeci ~u 8.000 lei. Apoi 1i vinde cu 10.000
lei si cistiga cite 400 lei de fiecare. Cfti berbeci avea ? .
12. 0 l~da 'contine 400 decimetri cubi de' var. Dad lada are 10 decimetri
lungime ~i 5 decimetri latime, ce adincime are acea lada? .
13. Un muncitor cheltuie~te 1/8 dirJ banii lui de buzunar pe carti po~tale
~i de 4 ori atit pentru plicuri. Ii mai ramin 0,90 lei. Citi bani a avut
la inceput ? .
14. Dad 3 kilograme ~i 1/2 de mere costa 21 lei, cit au sa coste 5 kilo-
gran1e ~i 1/2? .
IS. Un vapor are provizii pentru a-~i hrani echipajul sau de 500 oameni
timp de 6 luni. Cit timp va putea hrani 1.500 oameni? .
16. Dad un am parcurge 90 metri In 30 secunde, clti metri a fkut in 1/5
din secunda ? .
17. Un submarin face 8 kilometri pe ora sub apa ~i 15 kilometri la suprafata.
Cit timp ii va trebui sa traverseze un canal de 100 kilometri c1aca face
sub apa 2/5 din drum? .
18. Da~a 90 v de e:h!~e sapa 4.500 metri de ~ant, efti metri vor fi sapati de
o slngura echlpa 2 •••••••••••••.••••......••.••••.•..•••••••••...

19. La lucrarile unui ~antier lucreaza 3.000 betoni~ti., 15.000 sapatori ~i


1.000 transporton. Daca trebuie sa-~i mareasca efectivul pina la 20.900
oameni, citi betoni~ti trebuie sa adaugam? .
20. 0 ferma care a furnizat deja 1.897 co~uri de mere unei cabane, preda
restulla 29 restaurante. Astfel fiecare restaurant prime~te 54 co~uri. Care
este numarul total al co~urilor furnizate? .

j l1ste .
omise R=s.j.
Punde I gre~ite ....•.................

13
SUBTESTUL 3

Aeeasta este 0 praDa de bun simt· Aveti ~aisprezece prableme. Trei raspunslui stnt date
fiecarei probleme. Trebuie sa examinati raspunsurile cu atentie, dupa aceea faceti 0 cruce in
piHratlll de dinaintea celui mai bun raspuns la problema, ca in exemplul : •
',.'

!f!
Pentru ce ne servim de sooe:
ne tin cald
fac bine
sint negre j o
D
Aici al doilea raspllns este cel mai bun ~i este marcat Cll 0 cruce. Yncepeti cu nllmarul 1
~i continuati pina ce timpul hotarit, va fi trecut.

1. Pisicile sint animale tolositoare pentru ca: 9. De ce oamenii pretera automobilele tramva-
o prind ~oareci. ielor? Pentru ca:
o sint dragala~e. 0 un automobil este facut dintr-un ma-
D sperie clinii. terial mai bun
2. Pentru ce purtam de obicei creioane in loc D un automobil este mai comod
[de tacuri? D tramvaiele nu sint a~a sigure
kPentru ca: 10. Fulgii de la aripile pasarilor le ajula la
D slnt viu colorate zburat. Pentru di:
D. sint mai u~oare la purt<1t D fac 0 suprafata mai intinsa ~i u~oara
nu sint a~a de grele C apara corpul lor de aer
3. Pentru ce intrebuinfam pielea pentru incal- 0 impiedidi aripile sa se raceasca prea
faminte ? repede
Pentru di: 11. Toata circulafia care merge in aceea~i di-
D se fa brica in toate tarile recfie pastreaza aceea~i parte a strazii.
o imbraca bine Pentru ca :
D este un produs animal 0 0 mica parte din oameni sint stingaci
4. De ce judecam un om prin ceea ce tace nu [l
agentul de circulatie 0 face sa mearga
prin ceea ce zice ? asHel
Pentru ca: D aceasta evita accidentele
o ceea ce face un om, arati} cu adevihat
ceea ce este
12. Pentru ce inventatorii iau brevete de irwen/ii?
Pentru ca :
L' nu e bine sa mintim [J aceasta Ie da controlul inventiei lor.
D un surd nu poate auzi ceea ce se vorbe~te 0 aceasta Ie aduce cereri mai numeroase
5. Daca cine va v-ar intreba ce gindiji despre 0 C este un obicei de a lua brevete.
persoana pe care nu 0 cunoa§teti, ce veti 13. Apa care ingheata tace sa se sparga revile.
raspunde ? Pentru ca:
[J ii voi face cuno~tinta D frigul face tevile mai putin rezistente
o gindesc ca aceasta e 0 persoana foarte bine D apa i~i mare~te volumul clnd ingheata
[] ell n11 0 cunosc ~i nu pot spune nimie D ghiata tmpiedidi curgerea apei
6. Strazile sint stropite vara: 14. Pentru ce muntii irtalfi sint acoperiti de za-
D pentru a racori aerul pada? Pentru ca :
D pentru a impieclica automobilele sa al11- 0 sfnt mai aproape de nori
nece 0 soarele fi fncalzeste rar
o pentru a inIatura praful 0 aerul este reee '
7. Pentru ce griul este 0 hrana mai buna decU 15. Daca pamintul ar fi fast mai aproape de
porumbul? Pentru ca : soare
Oeste mai hranitor D stelele ar fi disparut
Oeste mai frumos D lunile noastre ar fi fost mai lungi
D poate fi macinat mai marunt 0 pamintul ar fi fost mai cald
8. Motivul pentru care cele mai multe pasari 16. Pentru ce este mai trig la poli decft la ecu-
cfnta primavara este ca: ator ? Pentru ca :
o sa ne anunte ca a sosit primavara D polii sfnt mai departe de soare
D sa at raga alte pasari D lumina soarelui cade oblie la poli
o sa-~i exereite glasul D este mai multii gheatii 1a poli

Punde. . {juste
gre~ite.........................•.
......................•• omlse _ .
R.-s.J.
14
SUBtEstUL 4

badicele doua cuvinte din pereche lnseamna acela~i lucru, sau aproape acela~i, trageti
o linie sub cuvlntul - asemaniitor. - Dad. inseamna contrariu sau aproape contrariu, tra-
geti 0 linie sub cuvintul - contrar (diterit). Daca nu slnteti sigur, treceti inainte. Primele doua
exemple sint rezolvate.
bun-rau " asemanator-contrar
Exemplu
{ mic-micut asemaniitor-contrar

1. umed-uscat . asemanator-contrar 1
2. inauntru-afara . asemana tor-con trar 2
3. colina-vale . asemana tor-con trar 3
4. invoiala-permis . asemana tor-con trar 4
5. dilatat-contractat . asemana tor-con trar 5
6. clasa-grupa . asemana tor-con trar 6
7. primul-ultimul . asemanator-contrar ,
'7

8. negru-negricios . asemana tor-con trar 8


9. rezervat-timid . asemanator-con trar 9
10. delicat-dragala~ . asemanator-con trar 10
11. lini~tit-potolit . asemanator-contrar 11
12. vesel- tris t . asemanator-contrar 12
13. primit-respins . asemana tor-contrar 13
14. concav-convex . asemana tor-con trar 14
15. liber-strins . asemana tor-con trar 15
16. afirma-sustine . asemanator-contrar 16
17. aparator-p~otector . asemana tor-con trar 17
18. adaptat-conform . asemana tor-con har 18
19. umil-mindru . asemana tor-con trar 19
20. nepotrivire-potrivire . asemana tor-con trar 20
21. neintelegere-intelegere . asemana tor-contrar 21
22. dezbinare-unire . asemanator-con trar 22
23. impaciuitor-ingaduitor . asemana tor-contrar 23
24. in~tiintat-prevenit . asernana tor-con trar 24
25. slavit-venerat . asemana tor-con trar 25
26. gre~eala-adevar . asemana tor-con trar 26
27. stringe-risipe~te . asemana tor-contrar 27
28. tradare-viclenie . asemana tor-con trar 28
29. seara-dimineata . asemanator-contrar 29
30. apus-rasarit . asemana tor-con trar 30
31. co boadi -urea . asemana tor-con trar 31
32. ingust-strim t . asemana tor-contrar 32
33. satul-flamind . asemana tor-contrar 33
34. stinge-aprinde . asemani:itor-con trar 34
35. arunca-asvirle . asemanator-contrar 35
36. frumos-urit . asemana tor-contrar 36
37. cintec-doina . asemanator-contrar 37
38. padure-padurice . asemanator-contrar 38
39. intorc-rasucesc . asemanator-contrar 39
40. istet-de~tep t . asemanator-contrar 40

juste .
omise R=j-g
Pllnete: 1 gre~ite .

15
SlJBTEsttJL 5

Cuvintele «iarba ° oaea manfflea» in aceasta ordine sint amestecate si nu formeaza 0 fraza,
insa ele ar forma una dadi ar fi puse In ordinea «0 vaea man/flea iarb{p> ~i aceasta fraza este
adevarata.
La fel cuvintele «toti au eaii pene» vor forma 0 fraza dad sint puse in ordinea «toli eaii
au pene» insa aceasta fraza este gre:;;ita.
Aveti 24 fraze amestecate ~ unele slnt adevarate, altele gre~ite. Clnd voi spune Incepeti,
luati fiecare rraz:'j una cite una. Glnditi la ceea ce vrea sa spuna, daca cuvintele slnt puse la
locul lor, insa flU Ie scrieti. Dupa aceasta, daca ceea ce vor sa spuna este adevarat, trageti 0
!inie sub cuvifltul ~ adeviirat ~ ; daca ceea ce vor sa spuna este gre~it, trageti 0 !inie sub
cuvintul ~ gCe:;it. ~ Daca nu sinteti sigur, treceti inainte. Primele doua exemple sint scrise
cum hebuie. Inc2peti cu nr. 1 ~i mergeti pina vi se cere sa va opriti.

adeoarat-gre~i t.
Exemple:
J1 iacba 0 ('811
tot! 8U me"ine"
vad pene .. aclev~jra t- gre~it.

1. Case in oameni traiesc . adevarat-gre~it 1


2. Sint sapti'imina intr-o zile opt . aclevarat-gre~it 2
3. Picior musca singur un are . adevarat-gre~it 3
4. Cre:;;te pamrnt din griul , . aclevarat-gre:;;it 4
5. Red sint cele mai luni vara in . adevarat-gre:;;it 5
G. Dulce apa este 1118re de . adevarat-gre~it 6
7. Pentru facut griul este prine bun . adevarat-gre~it 7
8. Are oc11i cinci on1ul . adevarat-gre~it 8
9. Mlncat :;;i de aurul bune argintul metale sint . adevarat-gre:;;it 9
10. Dinamita este mincat nu buna de . adevarat-gre~it 10
11. Paclure in cresc fragi smeura ~i . adevarat-gre:;;it 11
12. Riu in pe:;;tii apa traiesc de . adevara t -gre~i t 12
13. Moldo\'ei clomnul fost a Mihai Viteazul . adevarat-gre:;;it 13
14. Tl1~ele toata poate lumea se sa . adevarat-gre~it 14
15. Buna pentru este scris lingura . adevarat-gre:;;it 15
16. Cimpie la cre:;;te bradul . adevarat-gre~it 16
17. Muntilor pe cre:;;te virful porumbul . adevarat-gre~it 17
18. Razboi tunul arma este 0 de . adevarat-gre~it 18
19. A tac este 0 baioneta de arma . adevarat-gre:;;it 19
20. Flori de pe albinele miere recolteaza . aclevarat-gre:;;it 20
21. Laturi fiecare triunghi patru are . adevarat-gre~it 21
22. Unele moartea aduc boli " . adev ara t -gre~it 22
23. Apa din ~i unt face brinza se . adevarat-gre:;;it 23
24. Fier este oglinda din fi'icuta . adevarat-gre:;;it 24

jus te .

pun,t, I gre:;;ite .__ ..__


.__
omise R=j-g

16
3 2 1/3
5
7
16 8
9
5
19
1
16
4
11
25
17
13
7
2
3
1
10
12
16
32
6
4
36
21
14
12
23
26
27
6
18
19
15
17
25
13
28
35
20
3099
6
5 SUBTESTUL 6 17
l
) urmeze.
sa
3
18
81
20
16 R=j
care
ste trebuie 1
psihologice - 17

3
I
I

I
I

I SUBTESTUL 7

Exemple: 1 cer
ZI - - nOapte.
p,e~te - albastru:
~inn~a~a: : iarha
, alb : am masa ,ti~p.~,~c;~:
.-- h!r_IJ_i_'_~
- IO~ll~~eglii verde cald gros.
uCiI uliw. domni~oar6.

In fieeare din rindurile ee urmeaz8., primele doua cuyinte au 0 oarecare legatura intre
e1e. D-v. in fieeare rind trebuie sa \edeti legatura dintre primele doua cuvinte ~i ~a subli-
niati euvintul scris cu litere groase care este legal in acela~i fel cu al treilea cuvint. Incepeti
eu nr. 1 ~i eontinuati pina ce vi se spune sa va opriti,

1. dine - urla: : pisid. - scaun mlorlae loe casa .


2 • PI'cI'or

v

v
-.
am"
~ ••

.'
papuc - }"::'
~
o'rx""+e
••
ctul:f
j-n1n;; v"ca !'0"0"
a~~c1..
3 vaea - \Tltea' . ea] - m''''z CI'-Ie j-;(J-" n;~'''·J
11 .•..1.i.
ct
!1 J
~ pl
l,..!.e:,! ~~ ~101,,:a ..• ,~ •. : ....•.• 0 •••••• 0 ••••••••••••
. ,
2
.
.)
4. spala - fIgura: : trelera - cBeuta menta ScmdHra gnu . 4
5. u~e - easa: : gard - leagi"in cude laciit tabUi . 5
6. apa - pe~te: : aer - st~a 0T ;'m;1~ d?f .. 'J' • 'J' ••••••••••••••••••••••••••••• 6
7. alb - negru: : bun - tlmp Imnracammte mama rau . 7
8. Miat - am: : mie! -, berbec dine cloban lini'i . 8
9. zid - easa: : palarie - nasture pantor pai . 9
10. pai - palarie: : piele - pantor diptu~eaHi stoHi . 10
11. stlnga - dreapta: : vest -. sud directie est nord . 11
12. du~umea - tavan: : pamlnt - eel' colina iarbii vale . 12
13. reee - ghiata: : caldura - umezeaHi ri'iceala stele . 13
14. luni - marti: : vineri - saptamina 10J z1 , . 14
15. p~umb - g]~nt: : aur~- hlr~ie mo~.~da banj.an~.~~. ,:, . 15
16. plele - corp: : sea art a - amore cnne rmnza taaacma . 16
17. tun - mare: : pu~ca - giant midi calibru tragaci . 17
18. plin - gal: : vale - izvor tub vlrf casa . 18
19. am - brat: : arbore - tuBs ramura floare scoarti'i . 19
20. vina - c()_~ i·p: : drum de fier' - tara , ,
tren lncnlc;~ale accident . 20
21. ureehe - auzi: : ochi - masa vedea mina joe . 21
22. palarie - cap: : pantof - deget umal' pielaI' pat . 22
23. leu - animal: : trandafir - piatra planta caramlda. hirtie . 23
24 - f .. - rr-, ' .i' '0 n;;m,,.,f if)'Jl~ 24
· co~ u~ .. c~~mene ne!:';!L ~cmcel'- J-'<'~"~h ~u" t ......•••..••••••..•••..•••
25. cal - fuga: : e11ne - sare mu~ca aduce rmmmca . 25
26. goarna - suna: : fluier - merge cinta joadi sp£'xge . 26
27. la~rimi - rlS: : tristet~ - v:selie ~urere s!1spin m~arte . 27
28. aVlOn - aer: : submarm - mnaaia ma~ma vas apa . 28
29. band. - odihna: : drum - capaci piatra oboseala frumas . 29
30. frumos - urit: : de~tept - mare albastru prost singuf . 30
31. agar -- plug: : gradina - sapa zarzavat flori lurnlci . 31
32. otrava - maarte: : doctor - apa vJ.atii !inisee Ducurie . 32
33. taie - baioneta: : love~te . - on: cJo~~n, g!O~it piine . 33
34. negru - alb: : seara - clooot wrma dimmeata soare . 34
35. cioban - turma:: sentinel~ - magazie dmp' carnarazi pedeapsa . 35
36. spital - bolnav: : inchisoare - celuUi dezerror gmpa tufi~ . 36
37. pisica - sgfriie: : ~arpe - alearga omoara piidure . 37
38. pline - ~rana: : tutun - ~trava copac " . 38
39. bun - rau: : alb - Cem.l~1U nor negru ploa:e . 39
40. p10aie - vara: : zapada-cer frig alunedi lama .. : . 40

jus te .
omlse R=j.
Punde: 1 gre~ite .

18
SUBTESTlJL 8

Observaf propozitia din exemplul:


Oamenii aud cu oehii ureehile nasul gura
Cuvintul coreet este ureehile deoareee el lntrege~te bine propozitia, face ea c~ea ce spune
prop~)Zitia sa fie adevarat.
In fiecare din prapazitiile de mai jas aveti de ales dintre cele patru cuvinte, acel cuvlnt
care lntrege~te eel mai bine propozitia, care face ea propozitia s;;'\aiba un lnteles adevarat.
Fiti atenti, caci numai unul din cele patru cuvinte este eel coreet ~i poate sa faca propozitia
adevarata. Pe acela subliniati-l.
Daca nu slnteti siguri, incercati sa ghiciti care este cuvlntul potrivit ~i subliniati-l. Aveti
doua exemple in care cuvintul potrivit este subliniat a~a cum trebuie.

Exemple { Franta este


Oamenii aud incuEuropa Asia Africa
oehii urechile nasulAustralia
gura
1. Nasicornul este nume de animal planta fluture insecta 1
2. America a fast descoperita de Drake Hudson Columb Balboa 2
3. Oina se joaea cu racheta zarul mingea funia '3
4. La Brazi este 0 industrie alimentara chimica electrica metalurgica 4
5. Lipitanul este 0 rasa ovina bovina porcina eavalina 5
6. Caprifoiul este un fel de ~arpe planta ~opirla pe~te 6
7. Coralul se abtine din mine mde~ seoid recife 7
8. Hamlet este 0 piesa de teatru scrisa de Dumas Byron Shakespeare Dickens 8
9. Samaraldul este de obieei ro~u verde albastru galben 9
10. Nagitul este un soi de planta sirma pasare ~opirHl 10
11. Geneva este un oras din Elvetia Belgia Halla Franta 11
12. Autorul piesei «Serlsoarea Pi~rdutil» este Slavici Rebreanu Aleesandri Caragiale .. 12
13. Braneu~i a fost un mare seriHor savant sculptor compozitor 13
14. Gibonul este un soi de eroeodil antilopa reptila maimuta 14
] 5. 0 figura en ~ase laturi este un paralelogram romb hexagon trapez 15
16. Homarul este un fel de paianjen pe~te drUg rae 16
17. pancreasul se gase~te in abdomen git cap toraee 17
]8. Terpentina se obtine din petrol bitum asfalt copac 18
]9. Jobenul este un fel de stofa. guler piOarie man~eta 19
20. Autorul poemului «Corbul» este Kipling Stevenson Arghezi Poe .......•......... 20
21. Hematita este 0 globula de singe un mineral 0 planta 0 molusca 21
22. Bordo este numele unei bauturi a unui fruct culori fabrici 22
23. Muscheta este un fel de insecta cutit sabie pusca 23
24. Mormlntul lui ~tefan eel Mare se ~f1a la Suee'ava Cetatea Neamt Putna Ia~i 24
25. Pinguinul traie~te In Canada Arctica Groenlanda Antarctica 25
26. Numarul de picioare a unni Zulus este doua patru ~ase opt 26
27. Lucrarea «CapHalul» a fast scrisa de Engels Darwin Lenin Marx 27
28. Jugastrul este 0 ingradire un animal un arb ore 0 floare 28
29. Lucama este un fel de mincare insecta trompeta fereastra 29
30. Anghinarea este a otrava reptiHI. pianta insecta 30
31. Sperjurul este un termen folosit in pedagogie justitie medidna religie 31
32. Merinos este numele nnei rase de cai vacl oi capre 32
33. Revolutia Iui Tudor Vladimirescu a fast In anul 1848 1907 1830 1821 33
34. Puma este un fel de pumnal leu vidra pJanta " 34
35. Kilimanjaro este un lac vulcan fluviu munte 35
36. La Codlea se gase~te 0 mare fabrica de mobilii hirtie coloranti textile 36
37. Forry EtterIe este numele unui sportiv sculptor pictor actor 37
38. Mandrina este un fruct dispozitiv aparat capae 38
39. Fierea este prod usa de fieat rinichi splina stomae 39
40. Fleming este renumit ea jucator de basket artist medic matematician 40

Punete: { just:
gre~lte .......................•...... omise R=j
- 12
19
MINISTERUL MUNCII

TEst 14

Completeaza datele de mai jos :


Numele ~i prenumele .
Data nasterii: ziua luna anul. vlrsta .
Profesia.' , domiciliul .
Data examinarii: .

P= C =

Caietul acesta cuprinde diferite intrebari la care trebuie sa raspunzi ~i probleme pe care
trebuie sa Ie rezolvi. Ivlai jos sint clteva exercitii pe care Ie yom face impreuna, pentru a de·
prinde modul cum trebuie sa se raspunda la intrebarile puse.
EXERCITIUL 1.
PaHiria este pentru cap, ceea ce gheata este pentru ce ?
Palarie - cap: : gheata - 5 Mina 6 Picior 7 GU 8 eel' 9 Manu$e (6) ( )
Raspunsul bun este cuvintul picior ~i este insotit de cifra 6. De aceea, am scris
in marginea din dreapta cifra 6.
EXERCITIUL 2.
Ogor - Plug: : Gradina - 1 Groapa 2 Zarzavat 3 Flori 4 Sapa 5 Gard ( )
Scrie cifra 4 care arata raspunsul bun.
EXERCITIUL 3.
Cauza - Efect: : BoaHi - 1 Viala 2 Moarte 3 Sanatate 4 Bucurie 5 Forta I ( )( )
Scrie cifra 2.
EXERCITIUL 4
Scrie, in marginea din dreapta, doua numere care sa continue ~irul urmator
2 4 6 8 10 12 I (14) (16)
Deoarece ~irul acesta merge cresclnd din 2 in 2, cele doua numere care sa con-
tinue ~irul sint 14 ~i 16 ~i de aceea Ie-am scris in marginea din dreapta.
EXERCITIUL 5.
Scrie, in marginea din dreapta, doua numere care sa continue ~irul :
1 727 3 7 4 7 ( ) ( )
Cele doua numere sint 5 si
, 7. Scrie-le

EXERCITIUL 6.
Cauta in ~irul de cuvinte de mai jos doua cuvinte care sa aiba cea mm mare
asemanare intre ele.
Scrie, in marginea din dreapta, cifrele care tnsotesc aceste doua cuvinte.
1 PU$ca 2 Revolver 3 Sabie 4 $ea 5 Tun 6 Mitraliera 7 Spada 8 Lance (3) (7)
Cele doua cuvinte care au cea mai mare asemanare intre ele stnt sabie ~i. spada
De aceea, in marginea din dreapta, s-au scris numerele 3 ~i 7, care insotesccil':'
vihtele adevarate.

NU INTOARCE PAGINA DECIT AT UNCI CIND 11 SE SPUNE.

(Alcatuit ~i etalonat de dr. G. C. Bontill)


Reprod ucerea in terzisa

20
EXERCITIUL 7 Serie
aid ras-
punsul
1 Dreptate 3 InfaMare 4 Fericire 5 Adunare 6 Nerwrocire 7 Noroe
Aici trebuie sa scriem numerele 4 ~i 7. Scrie-Ie ( ) ( )

EXERCITIUL 8.

Mai jos slnt scrise 3 propozitii :


1. Toti oamenii sint muritori.
2. Edison este am.

3. Deei Edison este muritor. I (A)


Daca concluzia aratata In propozitia a treia este adevarata, aclica se poate cleclu~e
din primele doua propozitii 1 ~i 2, atunci scrie, In marginea din dreapta, litera (A) ;
dad 1nsa propozitia 3 nu este adevaraUi, adid nu deeurge din propozitiile 1 ~i 2, a-
tunci serie, in marginea din dreapta, litera (N)
In exemplul nostru am seris litera (A), deoarece propozitia 3 este adevarata,
adica deeurge din propozitiile 1 ~i 2.

EXERCITIUL 9.

Aeum cite~te exemplul ee urmeaza:


1. Idiotii nu §tiu sa scrie.
2. Aeest am nu §tie sa scrie.
3. Deci acest am este idiot. (N)
Aici am scris, in marginea din dreapta, litera (N), deoarece concluzia aratata
in propozitia 3 nu este adevarata. Aeeasta, intrucit pot exist a oameni care nu ~tiu
sa serie, fara ea, totu~i, sa fie idioti.
Ai observat ca. raspunsul se da printr-un numar, cuvint ~au litera, care tre-
buie sa fie seris in marginea din dreapta ..
Literele se vor scrie mari ~i de tipar.
Caietul cuprinde 82 de 1ntrebari ~i probleme de aeest fel. Dad nu vei putea
raspunde la to ate, sile~te-te sa raspunzi la cit mai multe; fii atent numai ea aceste
raspunsuri sa fie cit mai nimerite.
S-au prevazut In caiet toate elementele necesare pentru ca toate 1ntrebarile
sa poata fi rezolvate. De aeeea, cik?te cu atentie fieeare intrebare ~i glnde~te-te
la raspunsul pe care 11 dai. Sa nu te grabe~ti, caei soar putea sa faei gre~eli din
aeeasta cauza.

Luereaza in felul tau obi~nuit de a IUera.


Daca la 0 intrebare nu poti raspunde in nici un fel, treci maideparte
Dupa darea semnalului de ineepere, nu mai ai voie sa pui nici un fel de 1n-
trebare.

Luereaza in Iini~te, ~i nu intreba nimic ~i pe nimeni.


Imediat ee ai terminat, tot in Iini~te, predai eaietul.

NU INTOARCE PAOINA pEcn ATUNCI CIND TI SE SPUNE

2J
r! Serle
a lei ras-
punsul

1. - Cauta, In ~irul de euyinte de mai jos, doua cu\'inte care sa aiba cea mai
mare asemanare 1ntre ele. Scrie, In marginea din c1reapta, eifrele care 1nsotese aeeste
doua euyinte.
1 Insula 2 Continent 3 Vulcan 4 Riu 5 Ocean 6 Aleteor 7 Fluviu 8 Vale ( )( )
2. - Proeedeaza 13 fel eu ?irul de cU'.'in te de mai j os :

1 Taran 2 Ospatar 3 Militar 4 Profesor 5 Tinichigiu 6 7 PreeJt 8 MarinaI' I ( )( )


3. - Mai jos slnt serise trei propozitii
Daea eoncluzia aratata In propozitia a treia este adica se poate
deduce din primele doua propozitii 1 ~i 2, at unci serie In marginea din dreapta li-
tera (A); daea 1nsa propozitia 3 nu este acliea nu deeurge din propo-
zitii1e 1 ~i 2, atunei serie in marginea din dreapta litera (N).
1. Cea mai mare parte dia elevii clasei a 4-a sint buni imwtaturi.
2. Deasemenea cea mai mare parte sint bu fl i
3. Prin utmate 0 parte din elevi! clasei a 4-0 sint, limp, si buni in-
notatori ~i buni alergatori.
4. - Proeedeaza la fel ~i cu propozitiile urrn~ltoarc :

1. Toti membrii Clubului Sportiv sint membrii cereu/ui tehnic.


2. Alexandru nu este membru cd Cercului tehrzic.

3. In consecinta, el nu este membra al Clubului Sportlv. I ( )


5. - Primele doua euyinte au 0 anumitaintre ele: gase~te un cu-
vlnt care sa aiba aceea~i 1egatura ell a1 treilea serie, in marginea din dreapta,
cifra eorespunzatoare cuv1ntului gasit.
( ) ( )
Apa - Pe~te: : Aer - 1 Stea 2 Capac 3 Balon 4 Om 5 Nor
6. - Procedeaza la fel ell euvinte1e de mai jos :

Alb - Negru: : Bun -c- 6 Timp 9 Ascuns 7 Riiu 8 Urit 1 Mama I ()


7. - 8. - Serie doua numere, In marginea din dreapta, care sa continue ur-
matoare1e ~iruri de numere :
7 2 9 3 11 ) ( )

5 6 11 17 28 ) ( )

9. - Cauta in ~iru1 de ellvinte de mal JOS doua cuvinte care sa aiba cea mai
mare-asemanare intre ele. Serie, In marginea din dreapta, cifre1e eare insotese aeeste
doua cuvinte.
))
1 Bazalt
3835422Puciosa
764Bani
Lina
Sticla
Benzin
5Moneda
Ceas
Fluare
6Soldat
)(Supus
Oxigen
Cufar I Ci( 7 Plumb 8 Hidrogen
)( I(
1 C£nepa

11. - Daca proverbele de mal JOs au 0 legiHura 1ntre e1e, serie In paran-
teza litera D; daca sint potrivnice (opwie) litera P; dadi intre ele nu exista nici
o re1atie 1nserie litera N.

Ciinele care latra nu mu~ca.

Yorba este de argint, tacerea de aUL ( )


Scrie
aid ras-
punsul
12. - Ceea ce lonel nu a invatat, Ion nu va mai invara niciodata.
Mal bine mai tirziu, decit niciodata. ( )

13. - Serie hei numere in marginea din c1reapta, care sa continue seria ur-
matoare:
4 5 20 6 7 42 )( )
14 - 16. - In fjecare din ~irurile de mal j05, aranjeaza, in gincl, cifrele sau
cuvintele in ordinea marimii ~i inscrie, in marginea din dreapta, numarul sau eu-
vintul care se afla in mijlocul fiecarui ~ir.
14. 22 14 20 16 18 ( )
15. - metru - kilometru - milimetru - decimetru - centimetru ( )
16. - cartea - cuvlntul - litera - propozltia - pagina ( )

17. - Primele doua cuvinte au 0 anumita legatura intre ele; gase~te un cu-
vint care sa aiba aceea~i legatura cu al treilea ~i scrie, in marginea din dreapta,
cifra corespunzatoare cuvintului gasH.

Avion - Aer: : Submarin - 1 Scufundare 2 OXig'2fl 5 Torpild 2 Apd 4 Scafandru


18. - ,ProcedeCiza.la .f~lcu:cl1vintele:de maiJDs:
Lacrimi - Ris: : Tristete -2 veselie 5 Durere 7 Sili'-piti 4 Multwnire 3 Cintec .. (

19. - Mai jos sint scrise !rei propozitii. Dacaconcluzia aralata in propozitia
a treia este adevarata, adid se po ate deduce din primele doua propozitii 1 ~i ~,
at unci scrie in marginea din dreapta litera (A) ; dacainsa ptopozitia 3'nu eSle
adevarata, adica nu decurge dinpropozitiile l~i 2, atunci scrie in marginea din
dreapta litera (N)
1. Constantin este mal in virstddecit Alexandru $i mai tindr decit Dumitru
2. Savu este mai tinaI' decit Alexandru.
3. Deei Savu -este mai tindr· $i dedi Alexandru· §l dedt Dumitru. ( )

20. - Procedeaza la fel ~i cu propozitiile urmatoare:


1. Argintul este mai greu decit fierul.
2. Arama este mai u$oard dedt argintul.
3. Deci fierul este mai greu dedt amma. ( )

21. - Cauta, in ~irul de cuvinte de mal JOS, doua cuvinte care sa aiba cea
mai mare asemanare intre ele. Serie, in marginea din dreapta, cifrele care inso-
tesc aceste cuvinte.
1 Stejar 2 Bumbac 3 Trandafir 4 Cucuta 5 Brad 6 Morcou 7 Strugure 8 Mincare ()"(
22. - Procedeaza la fel cu ~irul de cuvinte de mai jos :
1 Sat 2 Oraf} 3 Cuib 4 Baned 5 Piata 6 Tafi'} 7 Stup 8 Cimitir 9 $coala ( )( )

23. - In ~irul de numere de mai jos, aranjat intr-o or dine cu oarecare logic~,
exista un numar care nu corespunde acestei logici. Care este acel numar? Scne
acel numar in marginea din dreapta
•.
.
2 4 10 16 32 64 ()
24. Scrie in marginea din dreapta numarul care nu ar fi trebuit sa se ga-
seasca in acest ~ir.
7 12 17 22 26 32 ( )
Scrie
aid ras-
punsul
25. - In ~irul de numere de mal JOs, aranj at Intr-o ordine eu oarecare logid
exist a un numar care nu corespunde acestei logici. Care este acel numar? Scrie acel
numar In marginea din dreapta.
72 65 58 51 45 37 30 23 16. ( )

26. - lv\ai jos sInt serise trei propozitii. Dad concluzia aratata In propozita
a treia este adevarata, adica se poate deduce din primele doua propozitii 1 ~i 2,
at unci scrie In marginea din dreapta litera (A); dad Insa propozitia 3 nu este ade-
varata, adica nu decurge din propozitiile 1 ~i 2, atunci scrie In marginea din dreapta
litera (N)
1. Jon s-a rUlscut fnaintea lui Mihai
2. Mihai s-a rUlscut inairdea lui Nicolae.
3. Deci Nicolae s-a nascut if/aintea lui Jon. ( )

2 . - Procedeaza la fel ~i cu propozitiile urmatoare:


1. E este mai mare dedt A si mai mic dedt X.
2. Z este mai mic dedt A. '
3. Deci Z este mai mic dedt A ~i dedt X. ( )

28. - Cauta In ~irul de cuvinte de mai jos, doua cuyinte care sa aiba cea mai
mare asemanare Intre e1e. Serie, In marginea din dreapta, eifrele care insotesc aeeste
doua euyinte.

1 Cal 2 Gaina 3 Capra 4 Mistref 5 Padure 6 Tufi:; 7 Pore 8 M unte ( ) ( )

29. - Procedeaza la fel ~i cu ~irul de cuvinte de mai jos :

1 J ustifie 2 Expresie 3 Societate 4 Sunet 5 Electricitate 6 Timp 7 Lumina ) (

30. - J umatatea carui numar este a treia parte a lui 24? Scrie rezultatul in
marginea din dreapta. ( )

31. - Daca un cordon de 1Ina, lung de 36 cm, se stringe dupa spalat, incH ra-
mIne de 33 em, cit va ramine dupa ee va fi spalat un cordon de 48 em ? Serie re-
zultatul. ( )
32. - Primele doua cuvinte au 0 anumita legatura Intre ele; gase~te un cuvInt
care sa aiba aceea~i legatura eu al treilea ~i scrie, in marginea din dreapta, cifra
corespunzi'itoare cuvIntului gasit.
Plumb - Glont: : Aur - 1 Punga 2 Arama 3 Moneda 4 Hirtie 5 Bogafie ( )
33. - Procedeaza la fel cu cuvintele de mai jos :
Co~ - Fum: : Cremene - 3 Lumina 5 Scirdeie 4 Piatra 2 Amnar 6 Tigara ( )
34. - Scrie doua numere, in marginea din dreapta, care sa continue seria:
1 4 5 8 13 16 29 ) ( )
35. - Scrie doua numere care sa continue seria :
1 4 2 8 3 ]2 ) ( )
36 - 37. - Doua din cele cinci propozitii de mai jos explici1 mai bine proverbul :
«Calul de dar nu se cauta la dinti».
Scrie in marginea din dreapta, literele corespunzatoare celor doua propozitii:
a. - este prudent sa te apropii de calul narava~.
flU
b. - orice ai crede despre valoarea unui dar facut, prime~te-l cu pliicere.
c. - nu primi niciodata un cal care ti se daruie~te.
d. - calul blind rLU mu~ca.
e. - trebuie sa apreeiem gestul celui care daruie~te, iar rut valoarea lucru-
lui daruit. )(
38. - Au plecat Jntr-o excursie tatal ~i mama, cei trei fii ai lor eu sotiile ~i
copiii lor ~i erau cite patru copii in familia fiecarui fiu, Gte persoane aU fast? . (

l
Scrie
aiel ras-
punsul
39. - Ceasornicul a fost reglat miercuri la prinz. J oi ]a ora 6 seara 0 luase
inainte cu 15 minute. Cu cit s-a grabit el, in aeest eaz in fieeare jumatate de ora? I ()
40. - Primele doua cuvinte au 0 anumita legatura intre ele; gase~te un cuvint
care sa aiba aeeea~i 1egatura eu al treilea ~i serie, in marginea din dreapta, eifra
eorespunzatoare euvintului gasit.
Om - Brat: : Arbore - 1 Fruflza 4 Tutifj 6 Ramura 3 Coaja 5 PlantCi I (
41. Procedeaza la fel cu euvintele de mai jos :
Cioban - Turma: : Sentinela - 2 Depozit 4 Pedeapsa 5 Lagar 7 Camarazi 8 Plan- I (
ton 42 - 44. - Citeste cu atentie cele ce urmeaza:
Ion fji Dana Ionescu' au 3 copii': Maria (cea mai mare), Elisabeta fji Elena (cea
mai mica). Maria s-a maritat cu Virgil Popescu fji au 0 tata care se tzumefjte Ioana.
Elena s-a maritat cu Vasile Georgescu, iar copii lor se numesc Radu fji Ana.
Ce1e spuse mai sus pot fi aratate ~i sub forma grafieului de mai jos.

ION si DANA Ionescu


, 1 _

I II
Virgil Popescu=Maria Elisabeta Elena=Vasile Georgescu

I
Loana
I
L~adu
I Ana
I
Raspunde la intrebarile de mal JOS :
Pentru a inte1ege mai bine, sint date raspunsurile la prime]e doua intrebari.
Ce fel de ruda este Ioana fata de Elisabeta ? nepoata
Cite matusi are Radu ? ' doua .
42. - Care este numele de familie al Ioanei ?
43. - Care este numele de familie a1 Anei ?
44. - Cine este unehiul Ioanei?
- 45 - 51. - Prive~te aeum eu atentie aeest grafie:

I I I I
Aneta
Ion=Frusina
Smaranda
IElena=Vasile
SotH II
Suzana 1'v1argareta
I Ionescu Gheorghe
Mihai
I ISotH
ISotii Radulescu
Vasilescu
I

Raspundeti acum 1a intrebarile:


45. - Ce nume de familie are Mihai ? .
46. - Ce fel de ruda este Smaranda fata de Margareta? .
47. - Ce fel de ruda este Smaranda faLl de Mihai ? .
48. - Ce fel de ruda este Smaranda fata de dol. Radulescu tata] ? .
49. - CIte matusi are Mihai ?' .
50. - CIti unchi' are Petre? .
51. - Ca~e sint bunicii ]lli Mihai? " .
52 - 53. - Solon compara poporul eu marea iar pe oratori cu vintu], deoarece
marea ar fi totdeauna linistita dad vintul n-ar rascoli-o.
Scrie, in marginea din'dreapta, cifre]e a doua din propozitiile urmatoare a] caror
inte]es ti se pare eel mai apropiat de eele spuse mai SllS.
1. Oratorii sint totdeauna iucaria multimii.
2. Oratorii buni incintii m·~tltimea. '
3. Multimea ar sta linifjtita'daca n-ar indemna-o oratorii la tapte. I () ()
4. Dupa Solotz, oratorii sint raspunzatori de revolta popoarelor.

4. Culeg<;re d~ teste psi1101ogiCE>


25
Scrie
aici ras-
punsul

54. - Scrie, In marginea din dreapta, doua numere care sa continue ~;';':ul de
( )
nurnere de mai j os : ( )
3 7 16 35 74 153
55 - 55. - Scrie, In marginea din dreapta, doua numere care sa continue ur-
matoarele :;;iruri de numere: )(
. 1 247 11 16
17 33 ) (
2 359
57 - 58. - Citeste fraza:
Nu este mai ma;-e durere dedt sa-ti amintesti de timpuriie fericite, dnd te ga-
se~ti in nenorocire (Dante). ' ,
Scrie, In marginea din dreapta, cifrele a doua din propozitiile urmatoare al caror
inteles ti se pare mai Clnroniat de cele spuse mai Sl1S.
, 1. ~ Necazurile omi~lli trebuie campatimite.
2. - A mintirea fericirii in elulee~te rlevoile.
3. -- Cillmea rzefericirii este sa-ti amifltesti de tericirea treeu/a.
4. _ Amintirea .fericirii trecllte: rw fac~ decit sa mo.reaseo. neferieirea prezenta.
5. - Este mai neferleit acela care uitel plaeerile trecute.
59. _ La restaurant, 0 cea~ea de cafea cuprinde 3 parti lapte ~i 2 parti cafea.
Cite cqti cu lapte trebuie sa-~i prepare bucatarul pentru IS ee~ti de caka cu lapte?
_ 60. - Primel1 numar fara sot este I, al doilea 3, al treilea 5 ~i a~a mai departe.
Inserie, in marginea din dreapta, al 200-lea llumar fara sot·
61 _ 66. _ Contrare unei credinte populare nu exista nid un mij!oc prin care
pntem deosebi, la prima vedere, ciuperdle bune ~i cele otrl1vitoare. Ciupercile otdi-
vltoare, cum este ciuperca «palaria ~arpelui », contin un sue fara culoare, iar faptul
dl. sucul l~i schimba culoarea la ruperea ciupercii, nu inseamna nimie; am duper-
cile bune de mincare dt ~i cele veninoase, pot cre~te in acela~i loc; atit unele cit
~i celelalte slnt mincate de melci; am uncle dt ~i celelalte pot sa innegreasca un
ban de argint.
Otetul distruge mirosul ciupercilor bune de mincare, insa nu distruge otrava
ceIo!" otravitoare; otetul in care au stat ciupercile otr{lvitoare devine un Ikhid foarte
otravitor. Tot asHel se intimpla ell apa in care au fiert ciupercile otravitoare.
Daca. cde ce urmeaza pot rezulta din eele ce ai citit mai sus serie, In marginea
din dreapta, litera «D»; 111caz contrar, scrie litera «N».
61. - Faptul di la ruperea urwr ciuperei, sucul lor i~i schimba euloarea, este un
semn sigur cd eiuperea este otravitoare. ( )
62. - N umed eiupereile bune de mineat au sueul fara culoare. ( )
63. - Meleii marIinca oriee fel de ciupercl, fie bune de mincat, fie otravitoare. ( )
64. - De ouicei, se crede c6. nu se poate cilfwa~te la prima vedere 0 ciuperca buna
de mincat, de una otravitoare.
65. _ Meldi fW maninca cUlpaca «palarla 9arpelui», pentru co. este veninoasa.
66. _ Pentru ca ciupercile otravitoare sa poata fi mincate trebuie ea, mai [rdil,
sa fie fierte in aiet apoi, sa fie eorwingern ca nu innegrese un ban de arglrzt.
67. - Mai jos s1nt scrise trei propozitii:
Dad conduzia aratata in propozitia a treia este adevarata, adica se poate de-
duce din primele doua propozitii I ~i 2, atunci scrie, in marginea din dreapta, li-
tent (A); dad insa propozitia 3 nn este adevarata, adica llU decurge din propozitiile
I ~i 2, at unci serie, In marginea din dreapta, litera (N).
1. Stefan datoreaza 100 lei lui Vasile.
2. 9rigore datoreaza 115 lei lui Stefan.
3. In cazul ca Vasile prime~te 100 lei de la Grigore ~i cla din ei 15 lei lui 5;)tefan,
urmeaza d s-au achitat datoriile,

j;
26

I
Serle
aid ras-
punsul

culae68.
s-§- naseut la 28
Niculae dindecembrie 1605.
Buzau era cu In anu!mai1630
5 zile tinar24 declt
decembrie a cazut
Tama din Braila.lntr-a
Ni-/
vineri. In care zi a saptamlnii a ca.zut ziua de na~tere a lui Tama, in anu! 1630?
Scrie nume!e ace!ei zile
69 - 71. - Aranjeaza aeeste cUre si semne In asa fe! incH sa farmeze egalitati ( )
adevarate. Spre exemplu : ' ,
a) 3 3 6=+ rezo!vare 3+3=6
b) 2 3 3 7 18=+-x ( ) rezo!vare 7+2= 18-(3x 3)
Problema.
69. - 2 3 4 9=-+ Rezo!vare " .
70. - 3 3 3 3 30=-x X Reza!vare .
71. - 2 2 3 8 10= X X +() Rezo!vare .
72. - Primele doua cuvinte au a anumita !egiHura intre e!e; gase~te un cuvint
care sa aiba aceea~i legatura cu al treilea ~i scrie, in marginea din dreapta, cifra ca-
respunzatoare cuvlntu!ui gasit.
Saminta - Piatra: : Bani - 8 Cf§tig 2 Negustor 4 Avar 5 Risipitor 6 Milos (
73. - Procecleaza la fe! eu cuvintele de mai jos :
Spital - Bolnav:: Inchisoare 1 Osindli 2 Celulli 8 Dezertor 4 Gardian 5 Libertate. (
74 - 79. - Propazitiile scrise mai jos, aPilrtin unei limbi straine. Vei gasi, In
fatafiedireia din ele, traducerea in ramane~te. In fiecare prapazitie romaneasdi este
un cuvint care este subliniat.
1. CZE UAs SAMI Alv\ PUTIN NOR OC
2. GRIJA MISIA OAs TATA Iv\ANINCA POT~
3. UTSO SU SAMI AiVi NEVOIE DE NOROC.

Comparindu-se prapozitiile 1 ~i 2, ale limbii straine, Se poate vedea ca UAS in-


seamna PUTIN, pentru ca este singuru! cuvint camun. Camparindu-se, de asemenea,
prapozitiile 3 ~i 1 se poate vedea ca SAMI inseamna NOROC, pentru aceea~i cauza.
Prin eliminare, se paate deduce ca LITSU SU inseamna AM NEVOIE. Deci, trebuie
sa sqbliniezi SAMI, in prima propozitie; UAS in a doua; LITSU SU, in a treia.
Incearca acum sa dez!egi, in ace!a~i fe!, prapazitiile de mai jas, tinind seama
ca ordinea cuvinte!or straine nu este aceeasi cu ordinea cuvinte!or romanesti. Scrie,
in marginea din dreapta, cuvintele straine carespunzataare cuvintelar iamane~ti
su blinia te.
74. - VA SAPARIS NOP SIVEL ZA. ACEST CAL NO ESTE FRUlvlOS ( )
75. - FROS BARNOL PACOS ZA. PASAREA ALBA ESTE PIERDtJTA ( )
76. - VA SAPARIS ZA SIVEL. ACEST CAL ESTE FR WWS ( )
77. - FROS TRAPIP PACOS ZA. PASAREA PIERDDTA ESTE GAS.ITA. ()
78. - ZA ZAVOR FROS TRAPIP. PASAREA GAS ITA ESTE INCHlSA ( )
79. - ZA SIVEL NERDUP. CIMPUL ESTE FRWilOS. ( )
80. - Care din cele dnd cuvinte, de mai jos, se aseamana cu aceste trei ex-
presii: bucuria, frica, jalea. Scrie, in marginea din dreapta, cifra corespunzataare.
5 Memoria, 8 Ura, 7 Inteligenta, 2 Cearta, 4 Convorbirea I () .-
81. - Care din urmatoarele cinci cuvinte:
1 Ciocan, 2 Grebla, 3 Brici, 4 Plug, 5 Furci:i: se apropie mai mult, prin ase-
manare, de: Topor, Cu(it, Foarfece. I ()
82. - Padurea are intotdeauna: 1 Umbra, 2 Animale, 8 Pomi, 4 Flori, 5 Frurzze.
Scrie, in dreapta, cifra cuvintului corespunzator. I ()
,ACUM PREDA CAIETUL IN LINI~TE,

27

I
MINISTERUL M.UNCH Numele m •••••••• ' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Data .

TEST ANALITIC DE INTELIGENTA (A)


Etalon de Dr. G. C. BontUl\
TEST I 5

Fig. 1

4,710,13,16. 3, '3) :4, 5, '5, '0 ¢";>

2, 3) 2, 4-, 5 .. 3; 6) 9, 12, 15 C'

Fig. ;;

28
I
I

-;:-~- Fig. 3
k--

-:;;;---;----~-
-
r~
1_.1 i

i -- \\-6~....---- -: ..
u

__ -- I-~~~=--~,·:~--
~~"-~=l--{~=~_=
i ~'~i
-
1--1

II
-., •.••.•

I--l-==-==---=--
-------------.

t
-~"'~l

-~

.- //" -~-
- ~

il
-,(l~
Fig. 4

29
--
STOP
Fig.. 6

30
@-;/2.
I I I
I
II Ii

DO I1111
,-----r-
I
I
!
!
5.
16-
I 0000.0

o
000
o

Fig. 8
31
Fg. 9

Fig. 10

32
/3

16.
;Lt
.•....
--
j',1
.,,,

j=
-
/7 18

Fig. 11

20. 21.

24-.

Fig. 12

33
35
15
16
12
4-
Lt
.'·
2t16
t. 4/2 9
16D
/5
4-
··., ,.
8Bj/4
1417
,.3
<7 397
46 17318
p7f17
qIff Lr .,j·173• 2720
,/3/2'"9:3o611¥·-17
8'7519
.-
8/4
/6
13
25
/3
16
29t!
16
2/358
It
If}
If;
2
118
11 II
1/2
35/.
/56 27
36
tI.
/3
to,
/9.
15
13
28
25
1/
/4
18
f4
13
12,.
16, 1'+,
· '23
17,
26
18.
II;.
/9 19 1520.
23 /9

STOP
Fig. 13

I Teste Punde lDeCi/e

[ Clfre

Jf /mogifl!

fl.7
!.Y II!!. ArlOlo!!11
IV Lacu!7e

V fJcse!7e

VI fraze

Media

Fig, 1~
TEST[6
-

-
P DD-O
-0 D- b q c( 0- b p c( 9 [] Q.P -0 D- b -0 9P 0
d6 ~D-pb 0 Qp-o Q..0-9 Db 0 0-0 ~ ~
P D- n ~9 b D--o 9 [] 0- [) -0 P 0 b p cf D b
-0 0- 9 b d ~ -0 0 0 y.p 0--0 [] Q. dO []"D 0
oQ.-D D-jJ 0 00-6-0 9b do D-JJ D-C(yp
P n 0'0 9 G P ~ [] cf -0 D-)J 6 'n y D- ~ -0 9
9 o-p ~-{]b y 6 0-)] D~9b 0-0'0 cj 0-0
-0 6 9 D-D~-o bb 9,-0 ~-{]b 0 oo-b~ 0
o -{] 0- Q 0 0'0 -0 9 ~ b -0 0 P -0 boy ~ 0
~D n --0 0 P ~ c( -{J 0 '0 d C( 9 0 D- ~ -0 ~ 0
'0 jJ [] 0 0- Y [] P d ~ []JJ ~ -{]p [] y nb 0-.
0-9 D-p ~-oD QP [] ~9 o-dyDDP ob
o -0 '0 Y ~ 0 ~ -0 9 [] ~--o 0 jJ -0 b d Y 0- 0
'0 9 0-0 q,p -[] 0- 'tJ [])J 9 0 D-JJ 000 cj y
~ -0P db 9 d 0 ~ D- Y -0 0 0- ~ jJ 0
C\ 0--0
o d 9 p 0 -0 fJ D- ~ D--D 0 b0- -0 Y ~ 0- '0 d
oP 0P
-0 Y D- c( Y 0- 0 tJ D- ~ 0'-0 ~ 0 C\P
0-0
[] Q o-)J-o ~'obp 9 0 OJ] o~o-b 9
P [j ~ 0 9 C( 0--0 Q 0 ~0 -0 P '0 b,D d -0 b
Y ~ 0 ~ -0 '0 0- 0 -0 P 0 ~ 0 y 0- 0 Y ~ DO
-[] [] 0- ~ Db ~p 0 y 0 0- P -0 b ~ -0 Y P b
OD-~2Jp'o ~yp-o [] ~y d~o 0-0 9 0-
j] 0 o-cj y Q,o-o y db ~-o)JbDp O-DO
3. - [2
35

I
j
TEST 7

! - , --
----79 33---
I

31 --Irtcol
93
49
I ~I 86
24
-

75
6
25
57
19
47
11
42
21
50 134.1 "'1~ ,

"
'I ~ ,,;;

812
'I

2
68
64
83
52
74
26
39
SS
5S
96
21
59 14
36
84
43
82
71
60 65
so
116 44
20 \181 \56
1-- '1--------- ~I 981
141
1481
\-131 I~_,__
-
1181 4
--1------
811- -1
~:

1_6_2~
__ 1

1711 __ 1

145! I
l--,s--I---I
!-~I----I I
I .il..j

163 I

I t I -I

1731
-1
-I
761

51

99
15
90
67

I to
66
_1-
70 I :~ I -
-[--
69' 23
I- I
I

1-'--
192 :32
40
1-
187
97
J 91 _~I
\

36
, - -.- ~--._ .. _.- - -, .....

U 49
699
47
88
8335
56
208
29
81
28
73
97
72
48
62
8
89
70
50
25
63
22
52
68
86
74
36
76
69
41
92
59
67
2 2
4
1971
91
61
46
111
335
75
95
0
30
31
66
65
7 55
43
54
18
12
40
39
45
6
13
.9889
14 26 24
0 ~&!i 82 7 I
~---

~
91 a
85
51
5
4
20
11
67
58
55
69
22
81
4
136
11'
76
35
6
68
32
90
49
31
44
51
62·
65
17
61
59
53
,2780
29
'38
18
13
"'82
39 94
64
41
99115
45
21
94
28
187I 60
16152
93
10
66
,88 63
12
19
50
48
98
24
'?l5 84 97
40 28
83 87 86 11 85 34 26
56
77 93 16 I 9053 15

73 891 33 96192
34
37 78 46 1(10 15 43112174 1141 10 25

37

j
9A
98
Numele fji ppenumele

l
i
I

39

I
~
,.
I

TEST 10 A

1. MOTOR

Cum se invirtesc toate roWe dad motorul se invirte~te spre stlnga?

Taiati ce este gre~it.

"
"
.".
.. "
la stlnga
la dreapta "
Roata I
IX
Roata IV

2. ROTI DE TRANSMISIE

Aratati:

a) Care slnt rotile care se invirtesc in acela~i sens cu roata mot rice ? (Aratati prin lite-

rele care slnt alaturi de fiecare)

b) Care sint rotile care se invirtesc mai repede declt roata motrice? .

c) Care sint rotile care se invirtesc mai incet declt roata motrice? .

d) Care este roata care se lnvirte~te cel mai repede? n ••••••••••••••••••••• n.nn ••••••••••••••• n ••••••••• •• ••• • •••• •••• •• • •••• •

e) Care este roata care se lnvirte~te eel mai lncet? m •••••••••••••• • ••• • ••• ·n ••••••• n •••••••••••••••••••••••••• m ••••••

Adaptat ~i etalonat de dr. G. C. Bontil~


Reprod ucereij in terzis~

40

I~'
f. NorD/?

(@}110M

2. TRANJM/fIIJNJ

G f J

RoC/iiI
mofr!ce

p o N , L )(

41

i
Ii

.J
I-T~S'I'-I0 B I
Pagina 2

1. Dadl motorul se invirte~te sprc dreapta, In ce sens se VOl' invirti rotile


celelalte.

Taiati ce este gre~it

Raata I !a stlnga !a dreapta


Raata II
Raata III
Raata IV " "
Raata VI I

Care raata se invlrte~te eel mai repede? (insemnati llumarul) · hh ••••• h •••••••••••••••••••••• nnn ••••••••••••

Care raaHl se invirte~te eel mai ineet? ..... nnnm •• mnnnm.nnn •••••• 'hhmn 00 .m.mnmmmmmn •• n ••• nn.n ••••••••••••••••

Care roatii se Invlrte~te mai repededec1t motoru! ? .. ho hOh.h"n.hhh o. 000000 000 hhhh •••••

__ • ~.~_O _

2. Compldati frazcle uematoarc:

a) Daca raaia ,,1" se hrdrte~te In sensu! sagetii ,,2" roata ,,7" se va lnvlrti In sensul

sagetj i? _ . _n •••• __ ••••••• ••• __ •••

:-"
b) Daca axu! ,,4" se Invirte~te In sensu! sagetii ,,0 roata ,,1" se va Invlrti In sensu!

sagetii? .... 0000 00'" 0000 •••• 00 ••••• 0000 •••••••••••••••••••••

e) Dadl raata ,,1" se Inv1rte~te In sensu! sagetii ,,3" roata ,,10" se va invirti in sensu]

sagetii ? ph

cl) Dad! raata ,,7" se invirte~te in sensu] sagetii ,,8" raata ,,1" se va Invlrti iu sensu]

sagetii ?

e) Daea axu! ,,4" se invirte~te in sensul sagetii ,,5" raata ,,] 0" se va Invirti In sensul

sagetii ? ,·.m.n ••••••••••••••••••••••...•...•••...••••••••••....••••••••••••

f) Daca roata ,,7" se Invirte~te In sensu! sagetii ,,9" axu] ,,4" se va Invirti in sensu!

sagetii ? hn.n ••

42
Pagina 1

Mumel. II prenumele

EXECUTATI INSTRUCTIUNILE DE PE PAGINA Hr. 1 $1 2

!fO{fm n
ROG/a//i.

5 8

43
MINISTERUL IvmNCII TEST 10 C

Numele ?i prenume!e _ m ••••••


••••• "" •••••••••••• _ ••••• __ ••••••••••• __ ••• ••• H_ •••••• __ ••••• •• __ nn.;:nn __ n __ n •• _. • __ ••• un_ ----."'--

Pe aceasta pagina aveti desenata 0 rna~ina:


Bara dintata (crernaliera) A, se mi~ca in directia sagetii. Din pricina acestei rni~cari rotile
B ~i C se pot invJ:rti ~i, astfe!, pun in mi~care bara dintata (crernaliera) D, care, deasernenea,
face sa se invirteasca roata E, care, la rindu-i, face sa functioneze rotile de transmisie F, G,
H, J si K
1.' Deseneaza alaturi de rotile dint ate B ~i C ~i alaturi de bara dintaUi D precum ~i ala-
turi de rotile de transmisie F, G, H, J ~i K ni~te sageti care sa arate in ce sens se mi~ca
aceste elemente.
2. Fa cite 0 cruce alaturi de rotile de transmisie care se invirtesc mai repede dedt
roata rnotrice E.
3. Fa dte un cerc alaturi de barele dint ate A si D si alaturi de rotile dintate B si C
ca sa arati punctele care ar fi mai periculoase daca am' pune' degetul. ' , ,

___ -T

Adaptat ~i etalonat de dr. O. c. BOl1til~


Reproducerea in tef2;is~

44
M INISTERUL MUNell Test 11

Inehipui~te-ti ell 0 eroitoreasa are 0 hueata de Plnza din care vrea sa faca 0 batista;
batista trebuie sa fie patrata, adica sa aibil. cele 4 laturi egale. Hueata de stofa insa. are o---~
forma neregulata. Din aceasta pricina croitoreasa trebuie sa 0 aranjeze in a~a tel incit, fara
sa piarda deloc din pinza, sa poata obtine batista piitrata. Ea trebuie sa faea 0 singura taie-
tura cu foarfeca ~i in felul aeesta, cosind cele 2 bucati obtinute sa poata avea 0 batista piitrata.
Ai aici 0 serie de bueati de pinza, de forme neregulate, pe marginea carora sint insemna-
te mai multe puncte. Trebuie sa insemnezi la fiecare bueata de pinza, prin care din puncte
trebuie sa treaea linia dreapta dupa care sa se faeli taietura, pentru ca cele doua parti unite
sa formeze un pUrat. La inceput ai 2 exemplare, care aratli cum se pot rezolva aceste
probleme .
........,-

SoMie ·/0 ,/
78[810 I1
,13,1I9,2
I11
2. I5
(. II
, 14 fD
sollllte J - 9
4- G 15
16 ~ 4
15

19 ~ 7 ,
3'.·S 20.,
17
14

13
6. 18 J
12 II 10 9 8

1. 2.

3 4 5
I 7 8 9
15

~3" ~6 10
14 (J 12 11

Ii

4. 5.

" ':J
1 2. 3

] , 4 5

17 ~ •. 8 Ii

IS
15
L-A.. 14

13
12
11 10 9

20 19 18 17 16 15 14
13
i7 16

I .
7. Ii910 17
23
1812 15
2'2 21I flSf4I B
I 9. 10
L8.
i9
r 13 P t I'
:J
If)

I
3-

I 2J
1 V23~~ 22 ZO

I
-y-
5 b

I j2.
w
11"~'~3 L~
I

~ sy ~o.112 /<"" I
, ,;/ r~1

1 ~
b~~

L \. 19 18 17 16....,~13

'~~~J'y12 ~. d
'20 15 14
17 is 15
IB 17

!6 f:
IJ 14

Adaptat ~i etalonat de Dr. G. c. BONTIL:\ iNTOARCE FOAIA ~I CONTINU


Reproducere interzisii
!
I'
t

2S / i ,..,

Q21

2i j
21~~
,4/1:" ' 4,S

J
S

1:
1/16/:0

15
12

Il

17. 18

l~
!7
t3
12

is 10

19. 20.

3
17

'''\5
1("

14] r '

13V:
12

"

;0
"9

22. 23.

\'llmele .)1 Prollulllele r"lrsla

46
-

--

L
TEST 13

Z pn£[ CAP IN CAP ----------- 2 PlfH CAPiN CAP

'-,)
,--, .~~'~.
f "

) __

~~
- I
\~/
,--, \.j
/--,
\ I )

3 PiES[ CAP IN CAP


2

,,--,,
PJESE CAP lit CAP

/
... - ...•
,I /-,
,
f '
i I
I
\
" ' I \, I
\
I

3 PlrSE CAP IN CAP


3 pi£SE CAP IN CAP

/ ... -.,
I '
, I
" I

<'2> ~~
~~~
~~ LF~

~ ).~
~ ~

Adaptat ~i etalonat de dr. G. C. B,mtiIa

48
TEST 14
MINISTERUL MUNCII

l\-

Intelegerea verbala

•• • Desenati 0 cruce In a~a fel, IncH fiecare cEntre aceste patnt


• puncte sa fie Intr-unul din cele patru unghiuri formate de cruce .

•• •
Desenati doua linii drepte paralele
aceste puncte de celelalte doua .
care sa separe fiecare dintre

Desenati un patrat, lmpartiti-l In patru patrate egale. Trageti


diagonalele fieea.rui din aceste patru patrate.

Desenati doua linii drepte paralele; apoi:

1. Desenati un patrat care sa aiba doua din laturi formate de


Iiniile paralele.

2. Desenati un triunghi, care sa aiba 0 latura formata de una


din laturile patratului ~i 0 alta latura formata de una dintre li-
niile paralele.

Desenati trei puncte dispuse ca vlrfurile unui triunghi; apoi


desenati un cere, un triunghi 9i un dreptunghi In a9a fel, IncH
unul dintre puncte sa fie cuprins In toate figurile desenate; iar
celelalte doua puncte sa fie cup rinse : unul numai In triunghi,
iar ultimul numai In dreptunghi.

Desenati un patrat, uniti prin doua linii mijlocul labrilor opuse


ale patratului.

• • •• Uniti, printr-o singura Iinie, to ate punctele, linia trasa, nu tre-


• • buie, Insa, sa se Intretaie .

Desenati patru puncte dispuse ca cele patru colturi ale unui


patrat. Trageti 0 linie care sa separe fiecare punct de celelalte
Linia nu trebuie sa se Intretaie.

Desenati un dreptunghi 9i In acest dreptunghi un romb unind


mijloacele laturilor dreptunghiului.

Desenati un patrat apoi un romb, mijlocul fiecarei laturi a rom-


bului sa se sprijine pe unghiul format de laturile patratului.

Alcatuit 9i etalonat de dr. G. C. Bontila


Reproducerea interzisa

7~ Culegere de teste psihologice 49


In1aginati-va un hexagon (un hexagon este 0 suprafata cu b 1a-
turi) ~i fara sa desenati hexagonul, trageti liniile care ar uni doua
virfuri opuse ale hexagonului.

Imaginati-va ca pe fiecare latura a unui patrat se construie~te


un triunghi echilateral (triunghi cu toate laturile egale), apoi ca
prin linii drepte se unesc:

1. Virfurile triunghiurilor opuse unul cu altul.

2. Virfurile opuse ale patratului.

Desenati aceste linii, Hira insa a desena nici patratul nici tri-
unghiurile.

Imaginati-va un pentagon (suprafata cu 5 laturi) in care se


unesc toate virfurile intre ele. Apoi, imaginati-va ca se ~terg Ii-
niile drepte care unesc doua virfuri vecine. Desenati numai re-
zultatul.

Desenati doua triunghiuri in a~a fel, incH fiecare din laturile


unuia sa fie paralela cu fiecare latura a celuilalt triunghi iar fie-
care din aceste laturi paralele sa treadi prin mijlocul celuilalt
triunghi.

50
-
0(
10

l
I

V<JLJ

J
-
10

~-'._--~-~
I I

I'Ii' ---71
l I.

I
I I
~~~~"--,
"
II -' I I

r---"',\
1 \

iI \\,
\
\ i
I
I
j,.",~
\
\
I
i
~ I
'L"--~. \..
--,., - ,...J ! ~

52
-

-------------r--
r
I
I
I

53
Q r-
1.01
~I
F-i -----.,------------~-lI
(/)1 i
WJ!
~ I

~I - I

I.
I
I
i
I

I
_____.L _ d
MINISTERUL MU!\:CIl TEST 16

Punctele A sint fixe. Punctele K sint articulatH (se invirtesc in jurul axei).
Aratati in Hecare desen in ce sens se va mi!.lca virful pirghiei daca se trage in
jos de minerul P. Insemnatl cu 0 cruce sageata care arata sensul adevarat.
"
/' K

tr-~ ~ i'
\~'
~
p
p 1
"l
<1--. W,
K

2
A
K

/
~ A

,
A A

K " K' , "K


K ~ '
.~ • \J
~K
A
p ~
P 1<
K' ,
r'~...,;;;~>
vr;,
4 6

~ft.~ A

f--it:
P

K •
,,1,1,--

9
A

. '
:

10

K ,.

K "
K

11

pO
f4

Adoptat ~i-eta]onat de dr. G. C. Bontila


Reprodu<;".ere interzisa

55

J
1""-\

I;;;;;;;,
TEST 18

,
-- !
I
- .""".,
I
I
H-t
, . j==J

8, Cule~er(' d", teste psiholo~iCe


MINISTERUL MUNCII TeST 24

ST. 1

Nutnele . Fi~a .
Vlrsta .
Profesia .

(1) 1. Ti-e frica de Intuneric? . Da Nu

(2) 2. Ti-e frica de furtuna? . Da Nu

(2) 3. Ti-e frica de apa? . Da Nu

(2) 4. Ti-e fridi sa tred printr-un tunel? . Da Nll

(2) 5. Ti-e frica sa treci un pod peste apa? . Da Nu

(2) 6. N-ai clorinta de a sari atunci dnd te afli pe pod? . Da Nll

(1) 7. Te consideri fricos? . Da Nu

(1.6.) 8. Te sperii In mijlocul noptii? , . Da Nu

(1.6.) 9. Auzi noaptea zgomote care Iti pricinuiesc frica? . Da Nu

(1) 10. E~ti totdeauna pornit pe cearta? . Da Nu

(1) 11. Visezi cHeodata persoane care slnt moarte? . Da Nu

(1) 12. I~i rozi cHeodata unghiile a~a de tare IncH sa te doara? . Da Nu

)1) 13. Ti se Intlmpla sa te brlbri din pricina emotiei? . Da Nu

(7) 14. Poti sa stai multa vreme fara sa spui vre-un cuvlnt? . Da Nu

(7) 15. Ai avut obiceiul de a mi~ca gHul, capul, umerii? . Da Nu

(7) 16. Iti place sa-ti schimbi des ocupatia, activitatea? . Da Nu

(7) 17. Ti se face observatie di e~ti distrat? . Da Nu

(7) 18. Iti place sa stai multEi vreme pe acela~i lac? . Da Nu

(1.5) 19. Pl1ngi uneori din pricina piedicilor care ti se pun? . Da Nu

(1.8) 20. Clnd te doare ceva, te pHngi mai mult ca celelalte persoane? . Da Nu

(1) 21. Iti face rau dnd vezi sInge? . Da Nu

(5) 22. Ai des dureri (de orice feI) ? . Da Nu

(5)
\ i 23. Simti! deseori ca n-ai mai putea respira? . Da Nu

Ac!aptat ~i etalonat de dr. G. C. BondIa,


. Reproquc~rei! in ten:;lsa

59
Da Nu
(5) 24. Deobicei, te simti bine, puternic ~i saniHas? .
Da Nu
(2.5) 25. Cind te scali dimineata, te simti abosit? .
Da Nu
(2.5) 26. Ie simti aproape totdeauna obosit? .
Da Nu
(3.5) 27. Te plictise~ti (Ii se ura~te) cea mai mare parte din timp? .
Da Nu
(5) 28. Ai deseori dureri de cap? .
Da Nu
b 29 .
(-) SA m t mmcarun
A V' care A"ltl lac
- rau
V? .
Da Nu
(5) 30. Slnt m1ncaruri care te sdrbesc atH, incH nu Ie poti 1111nca? .
Da Nu
(5.6) 31. De abicei, dormi bine? .
Da Nu
(2) 32 . .'?tii totdeauna bine ceea ce vrei sa fad? .
Da Nu
(')
'" 33 . I-t·
,1 eSle
L greu sav t'e I,10t ara~
v v t·1 aunCl
t . cme I vrel . sav lacl
- • ceva ?
A .
Da Nu
(1) 34. Ai superstitii? .
Da Nu
(3.4.7) 35. Ai vrut p1na acum sa fugi vreodata de acasa? .
Da Nu
(2.7) 36. Te-ai simtit pina acuma 1nclinat, 1111pins sa fugide acasa? .
Da Nu
(6) 37. Ai fugH p1na acum de acasa? .
Dil Nu
(2) 38. Ti-e frid. uneori sa traversezi (sa treci) 0 strada sau 0 piatalarga? .
Da Nu
l/2) .
39 T"
f l-e f';'
nca sav s t··al smgur m tV?
A roo camera .
Da Nu
(1.2) 40. Ti-e frica de foe? .
Da Nu
(2) 41. Ai avut p1na acum dorinta sa dai foe? .
Da Nu
(2) 42. Obi~nuie~ti sa te uiti sub pat inainte de a te cu1ca? .
Da Nu
u. -It·1
("oA')' 4'2 t· d
p I ace sav sate vor b av cu pne. +,en11
' •. tv.a1 ?
.............................•
Da Nu
(3.4) 44. I ti place mai mult S3 stai singur dedt cu ceilalti? .
Da Nu
(4) 45. Ie cheama ceilalti prieteni sa stai de vorba? .
Da Nu
(3.5) 46. Ie mlnii des? .
Da Nu
(4) 47. De obicei, 1ti place sa comanzi (sa porunce~ti lalocul de munca)? .
Da Nu
(3) 48. In general, e~ti fericit, 111ultumit? .
Da Nu
(3) 49. Ai uneori credinta ca tu nu e~ti la fel cu ceilalti? .
Da Nu
(3) 50. I ti vine clteodata glndul ca nimeni nu te intelege pe tine? .
Da Nu
(3) 51. Iti 1nchipui adesea ca tu ai 0 aWi viata pe IIngaaceea de toate zilele?
Da Nu
(3) 52. Iti 1nchipui ca ai fast un copil adoptat 9i Iti este gre11 sa scapi de acest glnd? ..
Da Nu
(2) 53. Ai ginduri de care n11 pati sa scapi? .

(3.5) 54. E~ti adesea 1ntarltat, plictisit ~i suparat de glndul ca lucrurile din jurul tau
nu slnt In realitate? . Da Nu

Da Nu
(4) 55. Ie 1mprietene?ti repede? , , .

60
(4.5) 56. Ai avut uneor! etedinta ca ai savlr~it fapte vlnovate? Da Nu

(4) 57. Crezi ca familia te iube~te a~a cum iube~te ~i pe cei1a1ti din familie? Da Nu

(4) 58. Te glnde~ti uneori ca nimeni nu te iube~te? Da Nu

(4) 59. r ti este greu sa te obi~nuie~ti pe locu1 tau de munca? . Da Nu

(4)~60. Iti ~este greu sa traiesti" in liniste acasa 1a tine? . Da Nu

(4) 61. Familia se poarta bine cu tine, eoreet, fara nedreptati ? Da Nu

(4) 62. ~efii )ai se poartajbine eu tine? " Da Nu

(4) 63. Te supara deseori glndu1 ca cineva vrea sa te urmareasca? Da Nu

(4) 64. Ai uneori parerea ca cineva vrea sa-ti faca rau? Da Nu

(6.4) 65. Te superi dnd se arata Impotrivire la eeea ee vrei tu? Da Nu

(6) 66. Ti se Intlmp1a sa spargi lucruri atinci dnd te minii ? Da Nu

(6) 67. Te mlnii uneori pentru pricini care n-au Insemnatate? Da Nu

(6) 68. Ai 1e~inat vreodata? . Da Nu

(6) 69. Le~ini deseori ? . Da Nu

(6) 70. Simti uneori ca vederea ti se tu1bura? . Da Nu

(8) 71. Ti-ar plaeea a meserie unde soar ucide anima1e? . Da Nu

(8) 72. Ai dorit pina acum sa faci rau cuiva? . Da Nu

(8) 73. Superi (necaje~ti) in gluma pe ceila1ti pina cind ii faci sa plinga? . Da Nu

(8) 74. Simti dteodata p1acerea sa faci rau unei persoane? . Da Nu

(8) 75. Simti uneori 0 anumita placere sa faci rau unui animal? . Da Nu

(8) 76. Ai avut pina acumdorinta sa furi? . Da Nu


-------------------------
Total
N-rul de intem-uri Coeficien t 30
20
26
52
36
24
28
I -
II I

__
~ .~ ~J
CUPRINS

It 283
Test I, 1
SubtestuJ ;~
Cuvinte contrarii 10 7
18
39
35
19
38
54
53
56
11
47
17
42
855
1214
935
45
58
49
48
52
44
40
57
51
13
20
16
59
15
Test 12
Subtestul 2 - Analogii
Subtestul 3 - Serii de numere
Subtestul 4 - Cuvinte de prisos
Test Is (Inteligenta generala)
Subtestul 1
Subtestul 2
Subtestul 3
Subtestul 4
Subtestul 5
Subtestul 6
Subtestul 7
Subtestul 8
Testul 14
Test analitic de inteligentil (A)
Test 6
Test '7
Test 9A
Test 9B
Test lOA
Test lOB
Test lOC
Test 11
Test 12
Test 13
Test 14
Test 15A
Test I5H
Test 15C
Test 15D
Test· 16
Test 17
Test 18
Test 21
Test 24

63

J
,i

Redactor: LUCIA L.A.PU$NEANU


Telmoredactor : TUDOR STERPU
Lucrarea a fost tiparita la Intre-
prinderea poligrafica Oltenia, str.
Mihai Viteazu nr. 4, sub comanda
nr. 236