Sunteți pe pagina 1din 258

ISTITUTUL POLITEHNIC CLUJ-NAPOCL


PJkCULTATL( VS MEOLNICA

Pror.dr.lng.A-fldrel Albu
000rdonator-'

Set luor.dr.lng.Mlroea Cretu Set luor. ing. MlroetOallq


Sal luor. dr.itg.Llvju Morar Aelat,ing. Sorin Popeeou

Aaitvt.ln,g. loan Vuqoan 4

C L7 S

PRO IECTAREA
I I

MASIUILOR S
UNRLTk

INDRUMATOR
I

. pt •
! \_, ,1 •: _
4

--- . ,-

Li

/
: • CUPRINS
' - -
II

I N T It 0 P U C B Ft B • • . . . . 3 • • $ DO ft w $4 • • • • • • 0 1

CAPITOLtJL 1. LAWPURI CINEMAPIOE . . . . . . . , , , • • • • • • , 3


1j Ecuatla atructuralut a laaturllor prinoipale . . . . . 6
1.2 Conetructia gruparilor de angrena5o • . . . . . . . 9 • 0

1.3 Determirtarea ea]turilor . . . . . . . . . . . . . . 13


104 Sohema cinematic çl reteaua etructuralä . . . . . .. 16
15 Ret].o structurale cii reducere de salt . . . . • • • a 18

16. Diagrama tura1i1or . . • . . . . . . . . . . . . • a T 20


_.._____-1•r--- -

1,7 Detorminarea nuinerelor de &1n1 ale aztgrenajelor out1i


1 or de viteze , . , , • • , , • • • , • • . . . . . . 32
1.8 Calcularea rapoártelor par!Ft1e ci totale reale gi a
turatlilor efoctivo; diagrama abaterilor . . . . . . .. 42
19 UtilIzarea varlatoarolor oorktirrne mecanice In etruotu-'
it cuttilor de viteze w......... e 47 4 ., . •

1.10 Sistezuele de avans ale maçlnilor unelte (NC) . . . •. 49


1.1001 Corislderatil generale . . . , . , . S . . . . 49
1.10.2 Ccdculul unul sintem de avarw NC . . . . . . . 50
Is 1.10.3 Suruburi cu bile . , o 4 . n 63
110.3.1 D',nantu1 de uti1izare zuateriale, '
caracterlstici . . . . 4 .. . .. . S • S 63

CAPITOLUL 2. SOLICITARILE PRINCIPALF) ALE ELEMENTELOR CONSTRUCTIVE


LA M.kINI.-.UWE.LTE ., .... • ..••.. ..4 I
73,
2.1 Conaidere4ii generale . . . . . . . . . . . . . . 4 73
2.2 So1icitri1e mecanice ale elernentelor naainii...unoito,. 73
2.2.1 Stabillrea schemel de eolicitars • • , • • . 9 74.
2.2.1.1 Schema do soliojtare perttru operati& de
atrunjlre S • S 0 4 4 4- . 0 • S • 9 • • . S I • 74

2.21.2 Schema de solicitare pentru oporaii 4.•


:
frezare . . • , • • . . ; . • , • • , • , 74j
22.1.2 Schema do eolioitaro pentru operatta do
gurire . • . • • • • • • • • . • • . 74
; 2.2.2 Calculul, determinarea eats evaltiarea fortelor gi
t
momentelor de actiune . . . . . . . . . . . 80
"I
CAPIOjtjj 3.
ARBOFtI 40 . . . . a • a • s • • • ' ' • a e a • o • • • • 87
I 3.1 Arborj principall . . . . . . . . . . . . . . 87
31.1 Deatjnatia fl 00ndii11e lrnpaae arborilor
0 prinalpall . • • • • ,, , , • i . . . 87
3.1.2 Forma arborilcr prinoir)aii S . . . I p • S a • •o 88
3.1.3 Dlmenejonarea arborjjor prinolapli 6 . . . . . .a 90
3.163.1 Predimonojonarea arboi.'i1cn prinoipali . • . . 90
31.3,2 DlruG'iGjonarea la soliolt?trl ooznpuse . . • ' 91
3.1.4 MgLtruirga, regiarea, ungaraa Q1. stanucreft
s._tt__a1 -- ____A . - U,
3.1.5 Materiale, ajustaje, rugoz1tà1, trati-rnente
V

t errnice • • • • , • 101
3.1,6 Verificarea rig1ditt1i . . . . . . 104
3.2 Arbcri intermedlarl . . . . . . • • , • , • 105
32.1 Conslder&tii ganerale . . . , • , • 105
3.2.2 DimonsloflL3rea arborilor interinediari. . . 0 106

(1 APITOLUL 4. GUIDAJE . . . . . . . • . • • • • . . . . . a • • 109


4.1 Ghidaje de alunecare 110
4.1.1 Aipecte constructive . . . . , , • • . . 110
4.1.2 Ungerea ghidajelor de alunecare . . . . . 115
4.1.3 Calculul ghidajelor de alurieoare cu frecare
. rnixtA 1 It
3 t 5 , 14 116
4.2 Ghidaje hidrostatice . . . . . . . . . . . . . 121
4.21 Calculul ghidajelor h1drootttice deschlse 121
42.2 Calculul ghicIajolor hidroctatice mnchise .126
4.3 Ghidaje cu elornente intermediaro (do rootocolire) 133
4.31 Problarne constructive 133
403.2 Calculul ghidajelor de rostogolire . . . 134
4.4 Sistene de protectie a ghidajelor . . . . . . . .. 140
4.5 Ghidaje cu tancbei cu role . . . . . . . . 141
4.6 Ghidaje cilindrice cu bile . . . . . . . . . . 145

CJIPITOLUL 5a CUPLAJE SI FRTI4}I ELECTROMAGNETICE . . . . . . . . • • • • 152


5.1 Consideraii privind alegerea cuplajelor ci frInelor
elec tromagne tic e 3 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
5.2 Clacificarea cuplajelor §1 frmnelor e1ectrouagnetice..,. 160
5.3 Exemple de cuplaje/frIne electrornagnet!ce . . . . . . 0• 162
5.4 Alegerea rririmii unu.i cuplaj. Exemplu de calculs. •• 176

CAPITOLUL 6. LAGARELE MASINILOR-UNELTE S • . V aa • . a.


183P • S S • . #

6.1 Prolectarea lagärolor cu ruirnenti . • • . . . . . . . 183


6.1.1 Reconnndàri privind prolectarea murtaje1or cu
rulrnertti . . . . . . . a • • a S.4
183- 4 . . .

6.1.1.1 Alegerea tipului de rulment functiede spa-.


tiul disponibil . . O t . . . • • • • •• • • • • 184
6.1.1.2 Alegerea rulmentului furictie de märirnea fl
.
sensul '
- clieitàrii . . . . . 4 •• 4 a S .. 1• • 185

6Ø11.3 Alegerea tipului rulmentulul rtmctie de aba,


tn-ca de la aliniament a constructiej . . . • 187
6e1.1.4 Alegerea tipului rulrneritului fanctie de
turaie . . . . • • • , • • • • • , , , • • 188
6.1.1.5 Alegerea tipulul rulmentultri f.nct1e cIe
.
precizie de rotire
6.101.6 Alegerea tipului rulmeatulul in fanefle do
nivelul do zgornot Impus . . . . . d I J . • 189
6.1.1.7 Alegerea tlpului rulmentuluA functle de rigidi-
tataea laglirulul • • . . . . . . . . . a 189
Alegerea tipulu.i rulruentului functie de con-
d1i11e do montaj . . . . . . . d • . . • • • 190
IL'
I

6,12 Determinaraa inrj'itj raimantulul . . • • •


6.1.3 Alogorea cImptalni tjo toleranfl pentru arbors ci oarog, 199
6.1.4 Aniplaaaroa nimectilor . a so 205
. . . • . . 9 • • , , , • •

6.15 Isnbinarea inolelor rulznontului ott arborole •i carotea gi


prooedeele de fixare kxialg a br pa loourfle de aiontan.. 207
6J.5.i So].utii oonatruotiva ao firare axial . . . . . . . 207 ....
6.1.5.2 Elements constructive ale sietemelor do flxare axia].ä
a rulmentlior ....a.•••'••••• 211 . . ' " °'
6.1.6 Ungerea 1&gre1or ou, rulmenti gi alegorea sictemelor
ooreepunztoare do etaneare . . . . . . . . . • • • • • • .222
601e6e1 Ungerea lagàrelor cu rulmerati 222 ..........ae•
6.1,692 Alogerea ooreRpunztoare a elaternulul de etaneare . U • 223 :1

A Si E I E. . . . it C, . . . . , . . . . . • . . , • , • • • , • , , • , • 6 229

B IBLIOGRItFIA . S 0 . . . 4 . . . • . . . e a • • • • 0 o ' • • • 244

a
I

a
INTRODUcRE

CONSIDERATII GEITERALE PtIVThTD


PIlOT PJOTARF;A MJ ' INILOR-UIIELTE
%ft SN We - _b'S

Proieotcirea unel rnaflni-unolto nol Impune o bun?i cunoagtexe a carao-


t&rloticilor fl perforniane1or utilajelor aitnilare In exploatare, a colutiilor
cinerr'&tice gi constructive, a rea1izriior celor znai bune fl a tendirtelor Pe
Plan rnondi&1.
Nuxnai o atentA analizii or1ticI va vorrnite proiectantului Sä a1eag.
modalitàtlle ode mai adecvctte do rezolvaro a ternel do proleot 01 ell-gi s&uo
contributla proprie In obtinerea axial inaflnlsunelte etA performane tebnloe
fl eoononiloe euperio6xe.
MaçsLne-tmee'ta proiectat trebuie oil ráspundà integral preocriptiL-
br cerute prin tema de proiectare. EEL trebuie ei permitlL prelucrarea piecalor
de forma, dimensiunile fl din inaterialele prevttzute, e aeigure precizia Qi
calitatea cerespunzuitoare a auprafee1or prelucrate.
Realizarea unel productivituii ridioute trebuie s lie urma i ritg Inca
dintaz de prolectare. Prin conotructia m1ni1 se va asigura poelbilitatea
do alegere a unui regim de açichiere cit mal apropiat de eel optim. Ma1na..uneaia
UI trebuie s fie aat±'el pro1ectat, molt e?t0 permitä utilizarea unor regmu.ri
de açchlere Intensive.
0 atentjie decy&jebjtà cia va aoorda autonrntiz.rii, aetfel melt e se
reducg tlmpii auxillari, alt seelirnthe oub,iectivitatea muncitorului gi solici-.
t.rea fizlcà ci. poih.icä a aceutuia.
Proiectantul trebuie, de asemenea, aK urnutrea8ca ca maQ1nsunea1tà
sa tie realizeze cit Un pret de cost cit mcd redug6 In coriseci.ntà, piosele oompoe
nente fl Intreuga maçthä se vor proleota cu o greutate cit tnai redus, econo-
raisiridu-ce In special materlalele ocwnpe gi cele defleitare.
In proleotarea piecolor trebuie eI so tinä seama Pi do tehno1o4a
prelucrAril br, evitindu-ce conetrucijille netehnologice, difioji de realizat
eau cele care neceelta oon9um mare do material ci ertergie In proceaul de pre.s
lucrare. Mont&jul eubanoainblelor gi &aamblarea irtregii macmi trebuie, do aeea
meriea, eli ee rertlizezo uç'or, oil choltutoli. mthtnie de rnanopor., tirnp fl energie.
So va urrnuiri utilizarea pe ooarut inrgA a elernentelor etandardizate
OGU tipizate oriuüde exiatti aceastI poalbilitate. So reduc, aetfel, atit
pul (sli cooturlie proieotirti, nit cii Oheltuiei:ile do oxeouie, asernenea
to hInd obtinute de regu1t In fabrloatts do niro eerie.
Do aeeraertea, trebile eä co asigure o fiabilitate o ft i
maflnli-uneltt proidtStOp utilajul trebule eà-0j piletreze tirup thdalurtgat
caracteristic'i1 tehaloG 131 econoraice Iriltiale. Prolectu]. va contjne elemants
cars all aigitxte 0 proeotiie efioientA a marinjj la evontuaL uapraoo1icitj,
cornenti greQIte eta,
Prin prevederea unei aooesib11itti uçoare In oazul wicir intene4jj E
OG va unnLtrl ca repara1i1e eä so efeotueze rapid fl cu ohGituielLl inittiMo.

Proieotantui trebuio oä prevadà do asemenea unGIO faoi1iti privthd


17

transportul, aezarea Qi prinderea po fundatie a rnaflnh1wujj.


In oeea ce pri.veQte C1.e6OrVlreU uti1tiJu1ui aceastt trebule ag nu
impung eorturi rrni.ri din partce muncitorulul,
0 ateatie deo9ebitA as va aoordts ezjtotjc,jj rnaçlnii-unelte, pontru
reslizarea anal climat de rnunc pit-out gi ncitgurarea competitivtttit 91 din
acet punct da vedere
In cazul reproieotartl unel n1a9ifl±-ufleite eaii a proiecttrii unei I?tm
çixii de Un tip afitt In prothtc1e, proiectaritui trebule sá 11n.á searua de Irnbtt.-
nätät4i'510 t1 moct1f1ôr11e cerute do ftntreprluderoa pt'or1uc6toare. Se vor area
In iredere ci eoic1tärifle h9flnftnJarj1or, eventualele Gesiz.r1, reclamatli USIL
cereri do modi.ficr1 emI90 de aoceç Se vor ariallza de11 4cçiim11e cele ruaj
kv6

trecverste, plosele desehimb solloitato trial des, procum fl rtitpotrtele ohipe7icr


de service, autiel iricIt sA e alirnine eventunlele puirtt rcj.i 9labe care au
alstat In constriictitTh anterioare 9
Proiecta.rxtul tnbuie s ti&I ceama fl tie serTh in care uneaz. sA es
15,roduc3.av mamna-wiait prcsiectatä At?e1, daei rnaçirut repreztht4 us 'itiont
sau urmeazà sä se produoä tntrun nwnr ado de bucuiti pi46e1e cornpcflOfltI Vor
£1 aetfel eoncepute mncIt @ZL poatà if fabflcatrs cii o dotare tehiucà ru1n..tnx,
4sà cearà un awmàr mare cIG sau10 di.poz'it1ve ci veritioatoat-e
fa r
care sI$. duo. la creterea preu1t$ de 000t. Dimpotrivà 9 In cazul lii CfjP?O to
çinh1eane1te VXrneaz sà ee produo in aerie, niodul In ox'nsmnt proiQotate
piescie trebuin sà reflecte oaracterul aceotci produeii (semi fab?tc(Lte ma
tritat I sau ohtjLnut eprin turriare de preoiz&c, forme a1c pieselor care øã no
preteze la tOlttAQlogli de prelucrare de mare produbtivitat4, Lcs montsiju1 In
flux etc.) S
Late 9 de aeemeflGa 9 thdioat ca proieotantul sá t currna•• ioà &otan.8 tOlmlr
oh ci con&tçllle de fabricatlo din intrpritt4*tea tn. care Urmea eà tOa-w
lizeze xnaçiina-iwealtii proleatutit -
0 atentici deosebitA ao vu ocordti proieott?jj maini1oroanolte deeti-w
nate exportului sau actor oomcttzi apedialea In aceit OeS ente nOdOORrA ounoagaw
terea norinelor de recap .-Le din %fl Importatoare, GIaternCti di nXunto a
gimbilor utilizat, norniativelo dc prindere a ecu1etnj piflóot fl diBpozitle
velor etóe fn aoemenea 9itL41jiL outs Indicat eEL proleotul 5 4 hO elaborat In
miii rnulte varlante, aettei limit tntreprirtceroti produfltotn'e Wi ponfl trece
wor do lá o var1eixt la a1ta peritru satielsoerea oeititNi'i1or encsttoiS'
rilor extornl0

1%
0
S y
1
S -

LA22URI C INEMA.T ICE


- --- -

Proicactarea .oinsTnatioii 3istematOr do aoj1onare a rn.1çoir1i prinoi-


psie at bazeazA po elemontels impuse prin terna cli. proleot.
l pot Ci Indloate unele d.tn t.LrmItteare1e eleme.ntet
In teTal
Cu micarea
I va runn&rul Z al trQptelor turajiiior (l.a mail iuule-unelte
treptslCe.L de ource duble pa mfluxt);
prlaCipBtè roctil1n1e-tt3tGrnativt,
% rusairu1
turatilie limitA qi (eau "cd miri v Od.II3ELX
,., '\nl n
e niportu1 do reglure a turt4iilor it, (eau a xiwnirului do curse dub3s
pe rntnut);
Srabia seriE,i geotnetrice a tinatii1or
putoi'ea N tranamiae pric lantul oirtemntio principal
a di;nena1iuii'e limit &o piee1 do preiucrEtt (eau ale aculei utilie
tate) cu sau f&x41 epe , -'icarea materlaiului.
Pentru inafln11aelte cipeoiaie pi. pentflA at,regAte so iftdACA plese].t
sau tipur.i)' de plese dc prQlikosat.
Tema tie project maX poato coritino ustele date pritthd gabaritul maxim
al pieoelor, tipul de cornandui a maginli-uxielte, varianta conetruetivà a ma-
çit11 lungirnea ourselor, tlpul de protWot3o o&cela este destinat, grathil
dig nreoizle s far la maqinile-nnelte sp#icdaie eie lrnpune In mod obinuit fl
prodtiotilriLtatett aau tactule
Elementele citriot x200eaare petitru prolectarea oinefnatiail tiaei maqinj-
tnelto tjriiveroale aiM turatlile limttii (nurnArul cle curse duble pe roisut it-m
*10

m1tI) fl rafla seriei geometrice eau uwnru1 Z al turatillor euprinsa ixtre


cele douä lirnites
Iv eitucttla In care slut indicate numal dlniensiu.nile piesei eau ale
scui..oi, eate neoeaar eä ae determine peatni Ineeput vitezele cie sohiere jj_.
m1t. 39 vor utiliza Its aceet scop re1ai110 indicate de teori.a auotaerii,
t;lflIndU-QG aeruna do varietatea zuaterialelor, a oou1eior, a reg1mu.r1or ie
aohiere 9 do puterea neoeaarà pre1uottri1 etce
Turatii1O liJRitti (aau nujuärulde cures duble_pa minut limit) be
deterairdt apol out relaijilles -

I
I
1000 tmln 1000 max
71ITthtantra;;I;aae a_y (1.1)
I.

'I•_.__ ft.-
• - ___ .e • - - __
t .- . -. .- - - - - .- - - - - - - .- .- - . .
. S _______

1000 'V 1000


mm mat
a odjitax a SI7WUSS•SS
odrrtth n •-rr-------
max

S
.1

a - - — - — . - - - - . - - — - __a —• 1 tAt i -..-- La p b ' r — - ___ - _ _- _

— — , — w r - — - — -- - -. ,_••

Se 'eoomttfld compararea valorilor actfel caiculati OU cele ale unor


maflwL elmiAarO oslol care as pro1ecteaz, Intruolt In rnuite cazuri asemenea
determl.xxLlrl ale turatlilor limitg. duo is extreme malt prea thdepLrtate fl In
oonsoo1nfji, tie is ratili prea marl ale eeriei turatjjlor, deci is oonstruotjj
care luoreazlt CU plorderi marl de vitoz?i ci do product1v1tte, fie is tan nu-
rn)4r prea r&tro al tura1i1or, deci Li oonatrucjj nejucitificat de cornplexe ale
outlei de vitoze 4)1 la gabarite exagerato,
0 ceomenea analizà se flnpuno gi In cazurile In care prin tema de
proleotare so limitea'hA unilateral caracterleticile math11, indlomndu-se, de
exe'np1u diarnotrul maxim ni pleoei de prelucr'at 0 diarnetrul maxim el eoulei,
tura1a niazii&l, oiLraa maxima etc., 19s1nduno oealalt6 limitA la libera alemso
gere a proiectantulul0 Stabilirea judioiaouII a caracterinticilor rnaflnii, a
domeniulul do reglare a turatiiior, a ratol eerlei geornetrioe, a numltsruihi
treptelor turai11or prozintlI 0 deo9ebitti iraportanfl pentru economloitatea
exeoutiel maflni1..uneite fl peiitni exploEstaroa el ulterioarä In conditli
soonon,icc,0 -
Pentru, o coreeth niegere a parametrilor cutisi cle VltGZG a rcsa4inil 0
se recornandä concultarea valorilor Informative ale r 1 de nagrtalai
de reglare a turaeiilor R. indicate In tabelu].
Tabelni 101

Grupa de mnflni-aneite

Strunguri norrnale - 40 •— 120 142 - 1,4 I

Strunjuri earusei 25 40 19 25 1,6


Strwrtgarl revolver 20 -- GO 19 25 — 1,6
LlaQini do gaunt cu coloanä Qa 20 1251,6
eau oti montant
MrsQlni de gaunt radiale 20 - 120 125 - 19 6
Ltiaç;inl de alezat j1 frozat 25 — 200 112 = 14 *
orizont&Le
Mapini tie frezat cli ectnp1L 20- 80 125-.
Magliti de rabotat fl mortezat V
S
1,6
- _____ _______________ -S - - • - . S F . - - - -:1-s-- tr - r-

Relatille do 1egätur Intre raportu.1 de reglare a turatjjior 9


eeriei geometries ci nuznArul treptelor turatijior sirt in cazai une
ttiri ziormale cutlel de vitezo, ur&itoarelcn -

R =11rnax rel
12 a;

'p Z-i

rçj
—a—a--
-r -
I 19 Rn
a—. ----a----- g 1 (1.5)
ii'
it
1
ALJ

..
5

Trebule 6tabi1eaac prth xotunjie


,
an nu1mAr Z
evident9 Intreg dG

turaPtv lar peritru ratie eA E6 1eagä 0 vaioere norrna1i2atá


d.t Diagnuns. din figura id. pormite
determiflEEtea zauiiiru1u1 do trepte ale
turati1Or In funotjie de raportul br
de reglare 9 otabilit pe baza con(Ii-
tlilor tebnologice ti de ratia 06
adoptatl!t.
Dupà CWI) rezultuI çi din d1agr&n1
1)r
,
£

valorile normalizate ale ratio1 130-


riel geometrico turuflhlot ctht
a S
urrnátoareiet
t 1q12
'f4o/2 120

140/4 =
120/2" iO
C1 D
25
S
(A
.

rfoj # .
20 /3
(All
1o4a
yç i6
f 40/L3 f20/4a V.',

(A
(
-- -a
pelin.

a.j-,
C;

. -f
it • •b
1
a-
qi
4OJ12 2C/6w 2

-a

t' arath nurnrui ttt1!


IñdSôcic raI 1C? din ceria gconetj0 In
jmtYndui upr1nS tntre o turatle oarêöafl 11 fl turafla 10 a. De eyemplu p
dac ft4la eate lio * ~v 111 lntenalixt 10-400 rot/min cuprJ4ae_zate_
turatL' t2 parrintezE? SeSU :[qicat tj. plex'derile max1lme dGvitezL% uare ée pot
attrge la utlllzarets ratloj respeotive.
I Turatlile .uormaliznte pentru nlorile indinte ale ratiilzr, elut
.. . -S e •- '- • —p - —
_.— - e_ a — S.—. - p . - - -, . . p ,-
- . S
— - - -I--.
e- r - •- - - - - ' _ _. _ —
_-_. — - - -

date in tabelul 1.2.


—r1crj;aotMQ rezultIt cLLn acest tabei g turafl.iie efective in q ink not
prezenta ahateri Zat deva1or11enorma11zate k dar ele trebule e C,, In*adrne
$ntre linitele de -2% ci +6% ale to1erante.itota1e. Toleranta totalit a ommd
t,iu'e diatoierantamecc!1ici, datorct d1f1cultttiior de a ue ret1izg
anjTettt3e rapoartele de transfer teorotice rji din toleranija electzicZi, care
tine oeatria Etc diferenta Intre taratla motorulul is earcina act nornjnjJ 01
turatia ea efectivI(.
La prolectarea elstemului de actionare a rnicthcii prinojp,A ie eetè
flteecjcsr oX ee verlilce Incadrarea turaii1or In limitele torc3ant4,oior meca-
nice, adieu mntre -2% fl 43%.
0
Tabelu]. 1.2

Vatori nominale In uaroiti Valorl efective in


-- - . - t-- !_uaroiiiácutoleranfl
- R 20/3 It 20/4 R 20/6 mecanic . totalä
R20 R 20/2
:ç—q:3---
4'nl,12 41 =1 ,25
=2 2%
T "jo4 f
. go
103 98 106
I 100 ito
116 110 119
112 112 N 112 I 112 1i2
. N 125 123 130 123 134
! 125 1400 130 146 130 160
11 40%
140 r 1400 140
155 163 155 ! 168
160 --- -- 1
180 180 180 174 103174 1
180.
:. 200
lEO
7
2000 196 206 196 22?
22I4 219 231 219 238
224, 224 22,4 224 246 267
246 259

377
250 - S. - -

250
280 280 280 2800 276 290 276 300
saa-

438 ' 4 60 390 475


315 J \ 31,5 310 326
33 310

_491 516 491


- 355 355 355 335 355 348 366 348
400 I 4000 390 410 390 423
450, 450. 45 450 45
500______ 533
.
560 560 5600 560 5600 551 579 551 598
630 6., t 618 5O 613 I
710 710 710 710 710 694 729 694 753
800 • 1
5000 776 1318 773 344
900 900 90 900 90 873t 918 873 974
1OQO 9OJ1030 980 1060
-St

Dac domenlul turatillor rnaflnli-unelte ce se proiecteazà depäçeçte


lLüteie valorilor indicate In tabelul 1.2 turatille normalizate corespunz
toeaeNoflS,Mine prin extrapolare prim Imnultirea esu hirtir.en..culQ4QO
eau 1000 a valorilor din flrul fundamental Li_?2 , 0,pxe.lungirea.,.UiruIui
vflCOrejqPZt,9. mflj4fl . 4
-.----------e - - .S
ObservaJje: Limitele tolerate ale tuzatiilor sint determinate fafl
de turntia tOOrGtIC exact' fl iu £atà de aeeea norma1izat; totfel, turatia
norm&11z&t ds 160 rot/zain a foot adoptatá din turatia teoretjeà
lor 2
158,4893192 rot/mm 100CV1O) • Valorlie de 155 (2%) i 16 (+3%)
determinate din turs1a teoretloL

ECUATLk SPRUCTTIRALA
1.1 MOWAMMOMOR

Ec'iatia structural. n cistemului de actionare a m1cär11 are £ormt

.'( z a123
.a •a ...a q (1.6)
.- - - -
In care Z oqte Aum6rul treptelor turatillor, lar a1øa 2i e.aq reprezlntil n"-s
rnIü'ui de rapoarte pariaie do tranofor ale grupurilor do angrenaje
Ca exemple as pot cia ecuatlile etructuralo 24a23.2.2,
18.3.J2 S
' _t - - —
a '- - !t' ' •-. -' a , s. _ a .S.' ' '
0 .-- - -.-- ___
S • .

Priruele dOUA ecuaii corespund tutor outii do v'iteze cu patru gru-


purl de arigrenaje (q=4) lar cea do a trelu, uriul eieteia ou trek grupuj de
.1
gngrenaje.
Ecuatitie etructarale oe pot prezents Qi iub uriniftoarein former

Z = aic.u2.e.aq ( 1+a r ) (1.7)

Z a al.a2..sq (i±arlar2) (i.a)

% z £1 .a1
. Z = aS . 9.I • U,.. . .V q 4 (1.10)
Z •= a a1 .a0 .,.aq L)
El j. Cs

Z g; a ".a
, p C1+ar ) (1.12)
L;

prceurn qi sub alto coinhinctil.


3-a riotat cu
Sr _ numru1 rapoartelor de trannfer realizate prin arbore inter-
mediar;
erlv 'r2 uwnrru1 do rapoarte de transfer paria1e realizate prin elotenie
S

de arbo1 Ititermedlari;
a0 numrfl. -apoarte1or de transfer realizate prin tranendsii cu
a

curele;
a6
— nuxntn1 trte1or turatlilor e1eetrornotoru1ai dacä acezta are
nwri?5r coraut-i1 4e poll (ae=2;3i VAV mat mare)
ae s t9]i 682 nurtüirul rapoa.rttelor do tra.rrifer realizate prin mecanisme de tip
angrenaje in epirä (a9 c4 9 6 sau 9), respeotiv angrenaje In spirä
' . inGeriatew .
In otabilirea aorect.,aeouatiei structurale Se va tine seama de
QrfltOar91re r;gjijgçArJ..
a) Nwdrul
- de rapoarte_de transfer din cidrui fieoiirui grup do nre-
rmje se ale 34 -2
tJtiltzarea unul nurar nual mare cle angrenaje In oadrul unul grup thwe
la d1rnenetani axiale ezagerate, precum çd lit site thoonveniente. Astiel,
nianovrarüa grupu.rilor ba1adoare, devine greoate dac soestea sizit coristituite
dintr-un nwn.r m1j mare do rot4 dirttate1 in w-ioie eazuri npare neoe8itatea,
deucornpunerli rupuri1or baladoaro Cu ntunLfr mai mare de roti De exernpiu,u.n
grup balandor cu patru roi dtnt6to poate ri deacompue in douIt bloouti,fieoars
Cu cite dcjä z'oti. Be obtin aotre]. Uirneno,Luni arLale mai mici cii o msnevrare
mcd uçcarIl, dar oe car ltusto rnulauvi prin care oil se Impledloe azupenarea
Mltanrl a doug csigrenaje.
ecto de intii site alnt valabi3.e cii pentru rneoaniwneie ou 5 sati 6 angrea
n.aj€ Intre dol arbori aucoeeiyt.

6 b) Ut11iarea motoarelor electrice ou nuniitr oomutabil de poll duoe
S.
1% CQflfltruotji ntai eoonornice Q1 do gubarit raduu, £.o1W1 posiblTh eiimina.tea
uaui arborø fl A UJIUi grup do angrewije. EQt$ mnot neosoar ca Iti aceot oat ag
Do keigure conclitia do inoadrare a turatlilor do ieQire In neri: seametrio la
QomutaroM turatjej tnotorului. .
S i
_L• - - - - -- - . . --- -- . -a - -- -

c) Sc rocomandà ag se anailzezo diterite variante ale ecuatiej etruc-


tura3e, Intocmlnd pentrti ulecare variantä schema oinemnaticà a aloterntilui de
aotiorrnre. 0 asomellea ana11z dut posibilitatea eä oe aleagA variartta care
asigurA 0 construotie omogen?4, ad.ecvatA deetinatiel maginii ci care duoe la
dimensiwil do gabarit reduso.
Schema oineinatiog porinito do acernenea all se introvadà modul. de oorn-
partimentaro a carcaoel, de amplasare a arborilor cii a lagárelor br de
tinere, precum fl a grupurilor de angrenaje.
d) Pentru reducerea timpilor nececari acce1err1i fl rrInàrll outiol
de viteze ci pentru a nu atinge vctlori exagerate ale eriergiei neceoare aocele-
rr11 eau a acelela transforinate In ctuldurti. la frmnare, se recotnancd6 ca gru-
purlie do angrenaje cu nwxiir mal mare do angrenaje (3 oau 4) sà nix fie ampla-
oste la cap.tu1 de ieflrn ni iantuiui eine:ncitic. Mod'iiul 'ilal mare al ro!i1or
dintate de la acect cap it face ca dirnenejiunile ii greutãi1e lot' 6 L lie de
aeernerea marl, iaL' J.nuii;in iju63nku1u oi iT.tL r;LejcatJ'c' lmnGfl oceotea, incise
mare a blocurilor bQiadoar conipiuie din mat multe rotidititate de dimensiani
marl 1ice ca deplasarea br ott autoru1 manetelor sui fio dificiUl.
e) La muwinile-unelte cu cu suandi program gi 1a cite tipuri de maQth1-
la ca 'e deplasarea blocurilor baladoare se realizeazd. prth Gietercle hidraulice 1
electrohidraulice sau altele similare, poritru bJmpiitatea cornonzllor se vor
utiliza numal blocwrl balandoare forruste din douä roi dintate6
In tabelui 1.3 smntindloate solutille teoretice pentru obtinerea
diferitelor valori ale ltd Z cu aju.torul grupurl*Lor do angrenaje loge-to
In serle.
Tabe lu]. 1.3

Nr.de Grupele de angrenaje gi ordinea br in ctructura outiei


trepte de vitoze
z

4 2,2
6 3.2 2.)
8 2.2.2 4.2 294
9 3.3 0

10 5.2 2.5
12 3.2.2 2.392 2.293
463 3.4
6.2 26

4.2.2 2.4.2 2.2.4


3.3.2 392.3 2.3.3
6.3 3.6
20 ço o o
_,. .c:4c R
Cc_J ? 2 "
cz A A
_'' Dt
21
Ott
(4 3.2.2.2 2.3.2.2 2.2.3.2
4.3.2 492.3 3.294 3.4.2 2.3.4
6,4 4.6
25 4.
5.5
27 3.3.3
32 2..2.2.2 .2
4222 2422 7242 22.2.4
4:4:2 4:2:4 2:4:4
36 ;! 3.2.3.2 39242.3 fl 0
1*C
Cl. J . nC * Cj . -aJ .

3.3.4 3.40 4.3.3


...,._.........__1u_u._s_.a_.._._.u._uu.P__aa_.a..lul_I ._.
-- - - — - -__aar- •,._ p. ._. •._q.-
_.
- — -
p _- _ - _ t fl a r___ta._ .

p-a

Degl in tabol au fost cupriririe toate combinatijie poelbilo teoretjo

pontru gruptirl do artgrenaJe forma te din 2-7 angrenaje, oonform unej recornan
d6ri din acletit parH.graf, ,je vor evita gnipurlie do angrenaje cu 4 san rual
multe o renaje'

Valorile lulL Z riqouprinee In tabei precum çi cole cupririse in tabel,

4)
dar prin oomblrlfltii neavantajoase, se obtin prth oupntpunerea unora din tu-.

rajii1e finale. Se ut1l1zeaz1 In acest caz o OOL1tr&1O ooniienabi1. pentru tin z


malmare 1 ee aplica o redçrqj1e_pJtAatfe1, de exemplu, Z=21 aau Z=22
- -V

-
-'-

ac objjln In mO(I obignuit din Z=24 q J. suprapunlud 3, rosriectiv 2 in turatijie


\.

finale. S

4b 0

1.2 CONSTRUCTIAGRU1NJRILORDEANcR;JrAJE
I

Vo(itil. In care smnt conotrttite sl nrnn grupdr%le de anrenajc? in


p.

aniamb1u1 variatorulul In trepte are o deonebltà irnportanjrt. De corecta ale-


ere a solutillor de constituire fl piasament depincte In mare mtt9ux4i gabari-'
tulrtt axis) al outlet de viteze, oompartirne.utarea aceeteirt, modul de rnanevra-
"a
re a grupurilor btilandoare, so1ui.i1e de 1aaruire a arborilor eto
'4o •?
_ti5
_-__
Figura 12 preziritI! rnoJul tie utilizare a
b1oour11or bai.adoare de cot $3truct:Le IngustL
eau 11rgitL Primaform.prazintäavan-
_
a_ •-

tajulunord1moniuniredu3ep9_depje,pxia-
_ v-fl IL Fornn11rgt~ioutiiizeaz2f,rnai rar,hi
-
-

1iJJ; H

I
cazurileIncare, din - ----- — — -

I
4- I tile fixetrebulesä Lie a1turate fl oind se
_____ ___ __ __ __
llllllPllw

-- _- - =- -- -. • - - ,- -... rw, •- _ —- S - — '


S - -- 4- - — .- -s - .- •_
V. -

.
a) b) urmàrefle s?i se evite prelucrarea_cane1tdi1or
Flg.1.2 •_ - . __- I - _P% —. S -

peunul din arbor!.


P Concitructia grupurlior de angrenaje cu hiocurj baiadorre triple este
prezentatM In •flgurile 1.3-1.6. Solutiile din uigura 1.3 sint utiiiate pexttru
B ;773 a Sb 11 &_-916 cazurile
- - Th
-.- -. care

t
-
—A
- - - — -

IMME
r
'_J1A - '----— sa- _
•1

I e_ — • . •1 _______ ________ . - - succesiunea turaij1ar

I
_ -'
_.lIt_.I_.f
____. —
-k
fl !
— •-- — — -

de pe arbore1e a3tid
JU l11

I.
I__

.riuwsis
iritre pozitijie etre- -
I
r
— .- . 1-'
s,t. __ __ — L._

$ £_.
V._
-'-•
- S
•-
.,
-,-'

— _. as—
a s

._TL '
_ ___
_
nat la deplasarea
blocurllo' baladoare

me, poate Li oareeare —

-
L — a

n In 0 etajnore gras
-- • •
— -•_

______

Fig-1-3 solanä a aeeatora.


Este rieceear ca la utilizarea acestor ciolutil de aniplasare, mntre
ceamaimdrojat[jjj.nb]cuIbalaclor i1 urniàtoarea ca_wt1rimeçjsjpte 0 '____________•_%__ -.

DacA aeeat concUtie nu indep1init, _


4.- 4.,
este
a,

00 vajiroce
dn. la o corijare a roi1or dintate rnerxtionate oSU SO alege 0 v- a

rnai inure a Auinerelor do cii-nti pentru Irttrecui grup do angrenaje, aatZol


tuinLt

molt oó. oo obtjinIl Intro dit-unctrete extcrioare 0 diforenIt mc-ii mara decit 4m.
ISO " ' L . k ,_. .a _ ... . •___- ________

, •___-- _s- - -- a .r- ,- C •a

fleterminarea moduifli- In care trebuis oi ae Xuoii corijot'e:s eate p0e1-


bilá nwnai dupi calculele de rezlzitentà, olnct oc ounoagto inodulul rojjilor

d1rxate.
Pexxtru etajulri fine ale turstillor (in ripeolal l's gruptri1e de an~
grenaje de bazä) so recomandA solutiilti din figura 14, pontru care oonditia

nrih
privitoare la. dil'erenta uxitre nixmere1 de dinti no mat pano
L _\
f l
c- - - -i u DQCui
so urrn-

HII --.-----
_a:a—
___________ - __________ — I
_-L
• - .- S • •
•_

r -
I • roQto ' oucoesiane
progreaivä a tura...
- --

:t
0 crej-
..ea
- .-. -- --
••
. --
--I P-I -

a.._ ____ .-- --r: i-s-- £


(''Tl 1i1or, attica
- -. -
iiiIs
- — -l
•.!1 ________ .- - I_ I -- - --a - - —- M
I
- I U
I .Ja .
- __a - '• - •
a-fl.e - --—
I
r • ____ tLa Juic tore _s.__.___.s_._-w-
(6au o desoreQ-0•
I ' , ,r _______• 0-
- ..-- a. k'. i 4 Ft _ _____ .' ' I tore) a turatiilpl
L.----'S --- --1--•— Jr ----- .1.1 -
--T I • . - -s---
----1 - 1--J__ YT J____j
I _•____H iadep).rsoarea
___ b1ocu
1I •T I I I___I I I b • L
1---• J- ij
C, u brslador triplu
.*--- - •- - . - -
-r
s b d

F ig. i4 dela utInga la

dreapt t se vc44J.S&_ao1utiiJ-t--d&-amP1afl dia.i1gciflt1 5 ...ia : caz!ü 4LPL


a! 1r (sal turimnariYaaix.cip.
• ¶1J £:Luru
- r 1.6, dac. so cere eajae
. . . .I. uu.. . . .uI.I._a.._. . uu.. . l._hl. I. . . uu.uu.uluL.. . .n. - S .fr.. • . . a d _ _ _ _ _
rea icrjjj(saituri M j 0 4 grupuri de 9ngreflaje de br.tzLl). j3Gh
ag . 59b __A I tk7
'- S. •' -- _- - _z

Ii!
r_
ajj
WhT
:
b. 0. I• .. .. . .
Fig. 1.5 i'ig.1.7

JR t - i/I)
Biocurlie balacloare
. I- lI •.- .—-! '• V! - - triple pot Li d.ivizate dupi
- .- -- pi.;;—.•- _j modelul din figura 1.7,
–..-i- -Lt--- - 1;i:i Lr-- - . .
----i-I- __
situajie In care se pot
çYis I - '-r------ --j - a . - ! --
——S _ ________
-'--T""-'- fl
a•a St •)-Li TH obiiue la arborele actionfl
• ±r
I— ---it- --- — _____
-p__-
T - __:f_ a—Ø .—.4.-- 'nJ*. 1— --a-__r— turaVii etajate grosolan
-r -y'--- • ----[t --
eau tin, mntr-o succeslune
H
_ --'F,yoareoare eau progresiv.
a4 . ii. In aceat caz va trebui, ins,
Fig ti.6 ca prin rnecanismul de manes
vrare, deplag'n'ea elementelor balan.doare aLt fie aatiel eore1att molt sä se
evite angrenarea, simu1tarii a douà angrerffijê.
Dupà own rezuith ci din figurti, divi2CtrOa bioculul balador peridte
ntt oe ohtinj dLinen211inj concviderabii ntai Intel pa directie axialIt.
Mooanisrnele Cu biocuri bahtndoare nedivizato CU pLtru trepte dau, du$
owit 0.-a rrtaJ arlltat; , conntruci4i foarte ottinaQ qi vor Li utilizate n=ai ID
cazuxj bine jU91ficate,
--- - s-- ---a.- - -- -
___san__' -a- .- te__--
a—
. - p __.- - -- - - - . - . - -• . - . 1

4
-
In figum 113
-
0tp_
-F .-_j: ,- eInt pTezentate me-
•r •1 • - • - -a
canlema ou patru
! _ - - . - .__ - ._ --. -S
S

- -_- ______ ! _- •__ _______ . - - -a- •- - . - -... — ....


fr__ '7 -

-_- - :- i:__4J• tnptG Qi. 0 eucoe-


- - . , . . - - - - — -- - -- S S•

--nJ _, 1
tilane oarecare a
- - I •- ___ . h --
I
turat4ilor pentru S
- - - ________ . - . . - - - - ________ - - - e •- - - . . _ - .._- _ - -
etaj.r1 grosolarie
gi pentru eta-
:__:: I•__•_L_T _ ._EELI;IT7
.-_ -s's ------_----- --L-r---- jri flie ale aces-
-- L ---i---- ;,-i --k--l-- tora (b) o
a. - Flg.1.8 Cu ni'canicrrcie
£-i6h din. uigura 1.9
- -- -s-
----- ---I I -H_hSH---4 f--l---- !__• puttate vu s.ue u SLA
- p.- . --t --• - . - . -.-1- -4 -- - c('1 tpe po&rsiv
. --1
_ --_---_I L:±dL4i I TF• a t'tratlilor la 0
-- et&jrire gr000lar 3.
- s- _.i.j1_I L-
__ 1
- •- a nr.ectc:ra (a) sat.'. Ia
etajarea br fin. (b).

patru trepte oe pot


- tA_T4--4 prezenta çi sub
S a4 b* forma din figura 1.10,
Flg.109
In care biocul bala-
J dor it Lost divizat mn dou'K blocuri duble, tapt care a
duo ia o coaaideruhilaw reducere a diernsniunjj axiale a
meeanlsinulul4. Solutla este uti1izabii. pentru once
etajare a turatillor fl once aucceejune a acestora.
Se pot, de asemenea, constitui mecon.tnrne CU patru
trepte cu blocuri divizate cupiahile gi o euccesjuxie
I
progresiva,a turatii.1or prin care 3t cc realizeze eta-
jri grosolane ale turatillor arborelu.i actont (fle;.
1.11.a) sau etajSri fine ale acestora

Fig 1. 10
n •n__ ____S__
Mecaniernele I____
:_ - • flQtt .
Clx cinci eau vase
trepte ee realizeazg.
kiwntti Cu blocurl ba.-
TI_u I
a __ UI.
0 . •
T •
mL . -
. ii tStIt.111
1doare divtzate
(tlg.1412 vi 1.13).
Datorjt man
WON—
djmcnqjunjior axiale
IflUri aceate ceriotruc- tip b 40
ii ce Utlllzeazä
extrrn de rar, Fig.1.1i
12 _-
-*a -__t- - - . - - -a-- a-Lr-t1.T..r_, 'W.- - r— - - a - - ca a . p V __ • o

La amp1aeatA'eá rotilor d1n


tate fixe ti a blocurjlor
S baladoare zfa va cAuta e.
se obtin6 conetructij alt
1.4

mal compzcté i'de di-men-


dun! reduse. Pentru gà-
eireu unor eoluçil optime
se recorrandä sá se analia
zeze modul de amplasare a
roti+or
.; dintate In cadrul
grupurilor tie angrenaje
Fig.1.12 Flg.1.13 succeeive.
Pentru exempilficare
In figurile 1.14 §i 1.15 se dau citeva moduri de realizare a mecanlernelor on
patni, reepcctiv itTtU3 trtptcd. Conditille r'c'cr.ee fn :rlguri 9mnt valabile
perxtni cozurlie In care toate rotile dintate au acelafl rnodul fl aceeaçl 164"
time a danturli..
DaoIZ1 roI1e dinatc dIn douà grupuri (le €mgreniaje an acclaçl modul 0
se recornandiI s5 se utilizeze solutli In care Intervin roti legate sau dablu-
legate.

•- •_ -- _. - - - - -. - - •_ ._ - I
I
'ITTI

a-i -- - • - • F. - 4-----.-

9
-- -1 I

Fig. 1.14 Pig.1.15.a


4

fliJA

b 1*1
titl_ 1%
ir
- -
p . - - U S - .-- S _ ,
— - . — . - n• - - - - - - 3
j& • r

Fi&urjie 1.16 g4 1.17


- 1'- it:J"t i'4-•t --t
,- •Th.;- i
t-
rTrs'ztht c5teva varjejj de
I __t cY;;;i. ict.r'Irne cu peitru, reopeotjv
treote In can inter-
s__

- a - - _d ! _ • , U •
- _
Sc coiitzi tci;r uçor ci ,
utillzarea mecaxn!-,r it
roti legate sau clublu 1e5
::ç TI'__a t•1L .:_ : ne obtinereducerea distan-
- I! çelor pe directie e.xialä gi
atr,. 5
'H1I _4, 72 ----i--I---- .- (led, gaharito m.ai mici.Apar
b C
incjIt unele d1fjcu1tt1 In
Fig.L.16
calculul nwnärulul
n;.-
n
tjLa
4Th dIrti ci1 roti).or
din- ate cornponente
n in untio cazuri,
0 erYQtere a die-
tftflteior mntre axe.
Se recoirandä Ca
echema cinenat1
initial adoptatà eè
tie reanis]-izeze dufl
doterntlnctnat nwriàa
ndui de din at
rotflor, a module icr

14 b I
fl a lt1mi1or, danew
turilor, e1nborIn%
Fig .1.17
du-ce d.Lferjte
riante ialegindu-se vurianta care dA gabarite 'reduse, 301p.i1 corxvenabjle
de execut1e fl rnontaj.
In afara eonetruct.iilor ob1rnuite, de variatoare In trepte cii b10
curl baladoare-, so pot adopta ci unele ao1u11 ce utllizeazà mecanjsme
cifice, cum slat cele cu anren&je In splrà eau celecu arbore Intermedjar,
conetructll ce se vor ancllza In unit]. din parugraIele urinAtoare,

I . 3 DETERMINAJLEA SALTtJRILOR
U

Saltul unul grup de angrenaje reprezi.ntà raportul Intre dotig ra-


poarte de transfer eucceelve oau,altfeiapus , ratjia oerlei geometrice a ra-
poartelor partiale de tranol'er cUrt cadrul grupului de angreniJe.
G fla: caltul a turatillor zrttqinli
tifleite _(ScLeapuAretjp_Coflotitu l e grupul de a.ngrenaje de
bas ci varlatoruiai In trOI)te,
ra lielelgite grupurl
0 pentru crtre 3 ) no numeor. grupurl fiG rentije
demititipilcare
4 -- - - - . - - - - - — -
I --- - ---- -- - - - -

La a structu.rà norrnalä a outlel de ;itee eau a oatiei de avaneurj,


existà us elngu.r gfltP de angrenaje de baz, toate celelalte Hind grupuri de
angrenaje de snultiplicflr8s
Teoretlo, oricare din grupurile de angrenaje poste 11 ales ca grup
de angrenaje do bazA.
3o1uii conntrtictive ainantajoaee Be obtin, Ineá, lit cazul In eare
grupul de angrenaje de ba:ä erite unul din grupurile de la thtrcre, iar ultirnu3&
grup de augrenc j e are oaitui maxim.
Se obiptu1evte üà se Indies In ecua$ia oructurafl valoarea salturl-
br sub fornü de thdlci pe lInRä uctorfi ce j'Jr ut'rnirtz1 de ancrenaje dIn
fiecare grup. .
e H Aatfel, in ecuatla €rtructurcCtiz
I
t a
\ 16 = 31 •_54 r. •
•1, a a'

primal grup, forrnt din tret ungreje, ti tu


.±e: pul de angrenaje de
I bazà, avuad aa1 tul $ f
Uratoareie (rupvr1 , toi :&grtea din tret, respecti v
I donà a rertaje , uint grupuri de arigrenaJe e rntiitiplicare ci oh salturSie
L 2fc rcnpeetiv 3)st9a
Pntru dèterrninareoai valorjj saiturlior, se aloge lu prirnttl rind gina-
pul ãü angrenaje de baz., pentru care
Actfel, daci In ecuatla ructura1ia urtul vuriator in trepte cu
petru grupuri de angrenaje:

z = a1:a20 a30 a4
I
se alege ca grup de angrenaje de bazä gmpul a 2 atunci
Saitul urmAtor ira fi S= ef j el poate if atribult oricAru±a &i.a
celelelte grupuri de angrenaje. Slit preonpunezu cI. acest salt -a atrithist prie
rnulul grup de angrenaje, adlcà S1tj a2- In acoet ctaz, urruuitorui salt este
89s&j S
C- 0 el poate Li atribuit fie ceiul de al trellea grup de ang
sf .3-
rem- 'e,
tie U11rnului Dacut ec cons1derii S.sztj' ultimul grup vd avea caltu.]. S
lag .•11.63 _3
4
Exernplu:
*
24 r: 2.3.2.2
SeS ales eel de al doilea grup de angrenaje cä grup de ar€reztaje
do bazà 82= t [tezultA ct urrnNt.orul cialt est 3= t9a2 = 3 j el poate ti
&tribult un.uia din grupurlie de angrenaje 1,3 SEW 4. Dac6 se utabile?te
S acf3 aturcj
ql urrrttorczi cait este sf2.1a'cfJ.2cqG, salt care poste
atrjbtjt grupului do anjrenaje 3 ciau 4. Preaupunlnd oà se alege S 3 =tf
reziitjj c 9
Ia o utructur rtormaUi a eietemijjj de actionare, ultinaj].
grup de (Lflrren;sje trebuiej aiWi saitni S 4 tI tri2.alta3ZV13 e 2.2flc112 o

Ecuaja atruqturaijj pouste Si (toum ecrlcut sub fonna:

. 24 " 23.31*26.212

I,)lz-tdlcll, reprOzcntIu puterlie itt care trebuie rldicettti r'atia


peAtru 6 ob%the
V(tjoarea eaitul'jior din cadrul grupurilor de ngrenii1e
_.1.,.._..i_____eau...._a__aas;_a_____••___•________I___
a p _______ __________________
ICA 44F

-____________________________________________________________________________________

Pentru ca dlaaiotroio r?Ular d1n. t j • vgae


-_1 e
a a, A. U-L- .. •••
,nnn.41 4 4 4 1% wia'vstinl a Aa n#au.. Sat..
ris4.P
ji1edeVlt.efi- gil tieusg t jj , eicJ.I;nLtastabjU ke
eRe1*Theflalt

\Umin s4\ ttIs r (1.13)

Pentru cutlile do uvan, in ottru turatille 0i puterile aint In ges


neral mal m.ioi, eø acceptll uritiitonreje rtipourte do tranefer lisltö:

1.
thla
Ulr Umax S
In aceote condttil, valoaren rnaxirafl pa care o poate las caltul irk
cadrul cutillor de viteze eat - -
_r
.
9
-
- - -
_ e__-I , r - . .r

teuI_T
max itF, I
S S----'a'
d
\ Jinx %iin
t
Pentru calorile normalizate nie ratisit

1,1218 1,25e 1,4 45 = 2 3


6 C i6' (1.16)
!mac3° •1
Obeervat.j1
a) Pentru unaic ttpuri. do rnavini-unelte, la care turatille finale au
valori reduoe raportul de tranefer in meet poate Li coborit gub lirnita de
1t4 In cad.nil until angrenaj final unlo. In f'lu.1 acesta, in cutia de viteze
Se mentin taratil relativ mnnite, avantnoase pentru pàstraree.. unor dirnensiu.ui
relativ recluse ale orane1or de tra.nsmltere u raiçdllrll, reducerea de turatie
realizIndu-.se nwnai pe ultimu troaptti. temple: trartsrnieia de la pinion la
coroc-fla stru.ngurllor carusel, do la pinion is roata do oulisä a qeptngarllor
eau la roata de manive1 a rnaçlnllor de irortezat etc,, I
b) La grupurile cu trel ppq mi multe pic rnjn ecste necesar sZ Fj
veriuice daca saltul total 9 oaiou1et op report r'tre oel mat mare Qçe1 rnni
jic diritre rapoartele paria1e de transfer1 depApete a1tu1 gnaxjm a&njs. ru.
In ecuatla structuralá so Insorici prin irtdice saltul partial. adica rtipoi'tul
a douti rapoarte de tranefer conocioutivo.
c) Se recornandA canaiturlle mat marl t se atribuje grupelor do
anrenaje cu douà angrenaje, itt oare saltul total coincide cu eel pariai.
a) Dacà In. cazul unol utruoturl normale a Bioternulul de sctior4are
4
-flu Ce potite evita dep1rea saltulul maxim S c 6, se recorliandA utilizarea
Max
unel structuri a cittlel de vlteze care at ouprinua la ieflre un mecanlem do
tip arbore interrnedlar,
0 prin aaro so pc'nto roaliza un ault pin is S =16
max
Gem eltjtenio de arbori interrnodlarj care permit obtinorea unor saltu-ri ntai
rri

q) Dep9irea aaltuluj maxim potite Ii evitatt priri efoctuarea unel


reduoerj de cait, Se vor obtino aetfel suprttpttnerj deturai eau miaqorarea
r ratiel turj11or
- - --- - -
finale Intr-o por1uzte - - —Ct domaniu1ej
-- - - - - — --
aoeatora:_flotnetiu1
:- -. vs aaLO& urniaro a t'actt*corjj
ras.pór aprwnate.Aeupres

O.QOQtej problem oe vs reveal,
--p—
___x.-- •- - - - - - - - - - - - -

1.4 scrmapINEMAfl9A
- SI
RETEAtJA s'rRlrc TUB4LA-- S •

Sciionia cineitiatio5 prozlrAt4S Intro forruJi oirupllficat?i structu.ra etri-.


temulul de act:lonrlre a rniQoulrii.
Pentru axomplll'toare, in figura 1.10 ue prezlntui schema oinernattn
8 cutlel do viteze a tinel rnaj.Irsl do trezat oj oonuoUt, avinci eouaia otruo
t
'S
turaliL:
ZIG 18 = 1.31.33.29 91 ratla
/V(AP)
zia 1 t= 1,25.
Be vor utiliza urzn1toarois
712 &z,/t
notatji pentru rapoartele
parin1e de tranufer:
Z r;
___4,
z i zdt,

AtAI&
I,U •
•'-
_4_t.

z 2'_ ,111 z4 ' U


12
7—!!-'

S.-

r
-p
V
Uj3L %i
t.t l•) - -I
4 Cl z iG 22
L
z r
- _I
u9r -- t,
32 z1o *
U

Salturile vor avea expreslilea

U12 Ix tL .3
C'
S 29u
1 U11 U12 2 U21 u22 t

U .),, 1a14 a2
d
EJj=31 a
-. -
(
SaJturile totalo vor fix

' U13
ann "a 2 g fl
bti S
liii =1 , U2]. 1* 5t3 : 33 ttt?9

So coxuiitat cuitpentru t? a 1t 2 5 no atinge fth:'i a se depL4 ealtul


maxims
.
S 3 nef n 1,2598raS
MaX
a9tfol mna5it riu evste nocesar sä rio efectuoze o rodunere do salt,
Reteawi atriic1sr)Jj oontjtujo o roprezentare grafloui a
etnic tttrii
var1atcr;j1uj. in trepte.
: a dLI infortnatjj priviniis
S--flwnärui arborilor vuriatouijiul In tropte;
"La nwniru1 azitonajojor din cadnil fieoirui grup (numiirux rapoartelor
parjitt1c, do transfer);
_r LI t • -a.? - . - .It p S —

- -- - -p4
_pw --

- nwnärtil treptolor turatillor pentru fisoare srbore, inoluelv


1
a') fjn1e;
Lt valorilo ealturilor pariale ql totGie
Retjeaua etrueturalh flu dI 1nd'1ca1l privind valorile elective ale
ale rapoartelor puria1e do trarwfer.
turatillor fl
Cutia do v1tezo Un figura 1.18 are rebottua utructurall prezentat
In rigura 1.19. I' V _ zenivialt Id
UeteaUa 8truotnraria
/)1b — - S S - '

at; J 4// t&Yv(AP)


11(9
este Cu salt oreaotor (Baltul oreç-
•7/
fliw
to de la Intrare EJpre leglrct). Dao
444 1216
oouaia utructuwalg ax' 11 ,foot
4:71/p /7/11

<77?
/7/3
712
1 L ,8- 36.32.21Y_
a •—W-t •'c- • .
u-ar Ii obtinut o retoa ousali
ExbO4' " ae,crotc?ttor
- - •— a - --- -- - tier Cu rat1a eorxoidee
in ee& f;'
rate" c-r1,25, pentru prisrtul grup
&N' "a de angreitaje oaltul total or avea
177
2b 176 valo area:
'fl5-
U., U13 U12
S ti U . cc16)
J 11 U12 till
4L
172
'9'
= 112 C 1,2512 0 16
Fig .l.IS
ouperioara caitulul tpaxim aditJ.e.
Dintre variantele cal salt mixt
C; _Yot
18 3 30 3102x 9-

18 = 3103623 52 : CO
rx
18 320360 21
18 = 36*
31023

ultimele trei drw do aecrioflea depàflri ale oaltului maxim, iar prima conduce
la turatil re joase, dcci la momente marl, pe. arborii dtn_prjrfl4grjQ a
la to are.
Un niunr de 16 turatli e-ar fi putut obVine fl din ecuatlile etruom
turale i
AV
18 m2.3,3 sau 18 a 3.2.3

5$ dau rnai Joe toate variantele teoretice ale soestor eouatli CU


indioare% calturilors

18 ° 21032.36 *
18 - 31'2v36
1 18 x 21036032 ' b2 18 c 31629433
m
j11n5718 23031.36 18 e 32021036
a4: 113 - 23.36.31 b4 18 33.29 *3
1
-ç5 18 a 29931033 18 36.21.32
a6 18 a 2933.31 18 a
I

Dintre aoestea, varlafltele al, a2, a), a4, bi, b3, b5 fl bb sint
80 depàet8 saltul total, lar celelalte due is
jnutlllzabii-e deoarece
exagerate, neeconord'e.
truetli de gubaritEB
Be Ia In c onsiderare an alt exemplu. Figura 1.20 prezintg acherca ci-
nematic a outlei do viteze a untxi strung normal cu ecuatia etructunlä

'
Roeaua
structura1 coreepu-rizatoare este prezentat Its figura 1.21.
Sc conatatcli ca
02 pentru ultimul grup de
k K2
H.frJ11L
I angrenaje aaltu]. este
I j,
i aetfel incit
Lkl,
- T19 f I Z13 reteaus nu coreapuz(le
T Z7 ' dee lt pontru ratia
— Z4 z2 LLJ
r
_
tf:: 1,12.
L_3
_Ti__
i
('
I V'
z
'r
n
1')aca, visa, dornerLLui
a I ;( —.•) r _
q K3
- - de reglare a taratiilor
_
6
Z/4 Z12
cflr v(4P)
_ _ este mM lerg fl se
/-f irr):'me r&tia de 1,25,
!
1!— — r 7/3 K1
/6 este necesar eä se proce-
deze la o redu.cere de
C, salt sau. oi se modifice
F1g.1.20 schema cthetriatic., tre-
cmndu-se la ut11zarea unei
nz+ variante Cu arbore interme-
fl22 diar sau cu setern de arbori
n24. interraediarj4
fl20
/749
"/49
fl 1,5 RETELE STRUCTURA.LE CU
fE'ia REDUCERE DE SALT
fl ,5
'4+
Retelele structurale Cu 'p13
"12
reducere de salt slat Utlila
/1,0
/7g zate in - cazul in care prin
8 tr-o structurare normaUt,
f?7
/16 fri red.ucere, se obtine
f?5
p74, depäflrea ealtului maxim
"3 adinis.
122
#74 Se n'tai ape1eazi lit re-.
ducorea saltului In cazu.ri1ef
In care numärul treptelor f! )
turaflilor este 'zn nuimir prim eau care nu poato 11 deecompus In mod oonvenabi
In factorj, -

V
SI_s
:flttbI1it In pars,graful preoedent ctt pontru eohsrna oinernatjcA
din figure 1.4, la ratla €j' 1,25 nu oe poRte utiliza eouatja etructuralä:

24 t
1.23.31.26s212

deoareco oe depfletto aaltui. itxflm. Nj0j pentru o aita dintributie a ealtuxi-


)or Intre grupurile de ongreriaje flu se ajunge )s renAltatc, mal bane.
Dao& se aocaptA o restruzlg!rea poate
prOQOda la reduciere a ea1tu1u1puitima troapjjdo la S 12 la s -
12~d - - - i4
I. • • Se---

Valoarea iuid ce poate alege ca nurnuir Iritreg aetfel molt S C S max


S-a etabilit (v.relatla 1.16) cIt pentru 1,25
(of
Smax = B = 1,25
astrel molt j fltule_fl is valoarea qnjç[_p.ptuasa aa-4epi
saltul fllzAXiflI.
-a- ' - . _a r.' - •- - - -
. -.
In felul acost tt123nf9 nj,259 =I3jeeea ce no adrnite.
4 -
- , - -
- - V fl _ _- • a t - • -

Dac reducerea diifl iiefiEf[iiWfTda In auzul th fah, In ultir


6.

inul Si-up tie angrenaje de ntultiplicare, lit arborele de loQlre se obin J tu'as
ratil 6upraptzee.
Eoua1a otr•tura1ä poate ft scrl&i sub forrua:
- •d - - . - -S -S __ _ - a-. -*r _w- n - - ---a 4t..,,.
tt 21(24) = 1.2 .3 .2 .2
3 1 6 12-3
L- - ,
- - . -- -. a • - ___- *. p. n Ft t_1 - - - - - • . - - -- - - . - . - I
lax' reteaua struoturai, c3rcspunzatoare esto accea dlii. f1g.tn 122.

rzj VA V(AP)

P7,'p I
01/21,6
54 S9712-j3 9
1716
C' I
tI
,
-- t
;1
(IQALQ èf&Yt *Oia
44 t '2ii
n/o
I-fM4 ; +09
-7cQJL tkQ ((
tf?p
ti's
404.

Di.c?1 tie alege pentru


utilitata J4tt 4 can Ja 5
ce obtin reçeie ctructuralo cu Zc20, roepectjy Z).9 tropto dizitinote.
Dacti 80 alege cf:ii Ni-O,5 (L-.nuinfl.r Intre) z1. no e'tootuonzti reducerea
do salt ca yi lit canti anterior, CU retpeotarea oondjjj 8
4 C tI etprapune-
rca tUDntjtlor este evjttj. In f1jur 1.23 us pvojnt reteaus etruotura1Ji
pontru Ju35
rcopeotiv pentru soustia etructura1
24 - 1.23.3162602
- - . - - - - -- p __ ra. - - -a--
20

/V _ v(4P)
H
1123 IL
I- - --a---- -'?402:77fr— 17 2 2
—021
--- ---_ 1720 /2-3 Jx '
712 -Ira------ S4 in
--
f7 /B
____________ Uj --- - -

sYO/5
%I4
2& I _ 1_ T
LT 1710
/79

02/ ---- _ --
______________

j03

s-.

l?irtt
c.
tW
fl

Se constatà dui se o%4in astfcl la ieflre doui çiruri de turatii


ambe1' cu ratia
e zieriei geometrice O -z1 25n in zona centra]J a retelel prin

interca1area turaçiilor din cole dou. çLLruri se obtjine 0 S erie geometric


(n-n16) avInd ratia is .41,25 = 1120
. Paptul c turai.4ile au rati.a ooriei geometrice mat mica in zona
central' a donierdulul de reglare este important pontru exploatarea optimi a
mafln-ii anelte. Pierderile relative de vitezà hi procesul de achiere fl In
consecintä, plercierile de pro due tivltctte slut Cu c.tIt mci roducie, cu it
ratia este inni mica ', lar zona de raIjioc a c1oiiicr1u1ui de reglare este mai
frecvent utii izati. Avantajeie obi prin creçterea 4
productivititl coma
penseez In bund masura dezavantajole oauzate de restringerea domerdulul de
reglare prin reducerea saltulul pe ultima treaptA a variatorulul.

1.6 DIAGRAMA TURATIILOR,

Diagram turaii1or contixie toate iuforrnatiile date prin ecuia fl


reteaua otructura1, evidentlind In plus valorile efeotive ale turati.ilor
finale ci ale celor de pe arborli intorniediEtri.
Pentnt aceoaçti ecuaie ci retoa otruotura15. se pot conetrui mai
multe variants tie dlagrome ale tuxatiilorD Se came deci problems alegorii
tinei variante optltiie, deoarece de corecta alegere a diagramei tuntiilor de-
pinde In mare rnäsuri dlmensivuarea organclor de transinitere a rniçc.rii, buna
funotionare e variatoruiui in treapte, forma ci gabaritul mntregit oonstruotiL
Elemontele init;iale, de la care se poruefle conotrueia diagrszaei
turajj1or, taint cele date prin reteaua otruèturaló. fl 8ohema oiriemat1o,
adio nuzn?ru1 arborlior, uuinilrul gruparilor do angrenaje fl oel al angrenaje-
br din oadrul fiecärul grup, preoum fl valorilo sa1turi1c.
So cml Cwrnac, do aoemofleci valor , le turatillor finale QI evident,
vuloarea rajej.
mnoope ou firul el euperlor, ale ctru1 capete eiut
L Trasarea
de turatia motorultti eleotria de
diagrblflOi
aetiorlare ci de turatia max1rn
Idaterminats
principal* In continuare, dlagrwna se traseazà simplu, pe baza
L'a arborelul
;za reolfli otructurale.
w OacI turatia niazipil de legire nte cunoscutit, In schimb, turatia mo
torulul electric trebtile sà lie adoptatà.
Pentru actionarea maeini1or-txne1i 11116 ti1izez-
trif&ZAt$ n' rQjnrQl ggnet'al flAdJ inqjqg&q,-
gOlIXOrOfLO
efl-a- -w*tm -t ji. 21ML LL&tJ)t
tint e -S zsQaQZfti.SaJ2t
motoarele Cu douä tu.ratii
- - ---;- - -
61— .- motoarele
- —. - -.- .n - - ____- - cu V ' •
- -

"Thuratii1e de elnoronism n ent nz care se fabricä aceote rnotoare slat


, '"""%. 4t

deQ000 9_ 1500,_1000_ci_750 rot/minj .7as•S tans I


.

-- -%—. -
-Jt- - 1
-t

7
ta Sab&lelQSlftJ?S
— — I

T, saiaalatQataLQLJLIaLda
flJNOfltt

. De regulà, turatia motorultzl eleotrio se alege aetfel limit oil tie P


a
de vulc,are aprcpie.t de turetla de leflre maxima.
- -Itt__c __- ••!a'
Solutil avantajOa8e de diagrarne do turati l se obtin In cazul In ØPSY'e
uirul superior al diatrarnei are forina apropiati de eceea prezentatà In

gurv 1.24.!¼L;
t\ a ,44 La maflnile
Iv
unelte care au
turatil ulruiie
4M 'r de curse
(numa
I
du.ble pe ininut)
. ,
fr — joase,ca str-
S I —
guri carusel,
Fig.1.25
etrungu.rl de
detalonat, gdpinguri, rvaflrcL de mortezat ieae, reeornandtrlle de mcii SUS nu
mal slut valabile.
In aceot caz In elegerea turatiel rnotoruiui se ya tine sean de
ratla niaxiznä de pe penultlrnul arbore, avind In vcdere c9 transrnitcrea mic&rj1
I
de is acesta la arborele principal sau la mecanisrnul de transfornare a miq-
ctirll de rotatie In iaiqcarerectilinie.-alternativà se reaulzeazä pr1ntrun
arigrenaj cu raport de transfer mie (In urtele cazurieub 1:4). In acest' caz
firul euperior are alura din uigura 1.25.
8e VOT evita pe cit posibil motoarele cu turatil do sirioroniem
.
jouee (750 rot/rain), care sInt de gabarite rnult znai marl decIt zuotoarele de
aceeaçI putere, day cu turatli de eineronimn rnai marl.
Pentru a obtine _turatli nOrrnaiizate IDe arhorilcutiefde ' • -._ -___--_S_- . a. . iT viteze
A.— - - - -. . - - - - — - p_—StC.4 J_ __t_I••
'4'_s -a_utjljza
— . . •a•*-.e;ct . .te4a-d,'ti - se va det erruliia
4 $jgrt
- : W'de ''I -i..tranerer
t• t r-t t' — IntreWr _,_r. . motor
-_. — i - a, • ' V , .P1 . U', ; t ' prirnul arbore al cutlei de'. •'viteze aetfel
. -.--..v -• S p - +a- 5,afl_ta-_.e ' - — a. ' s;.: y'2 t t.t --r- - * tT.•• 'S ' ' ) - - ---_._•.., ' I- - -
• -S.s eäeeobtinA
molt -— - - - —0- - -_turatie
r e.. . - . .t nora1tzj1ipejriinu1_arbore.
. •-s. -.-lJ S.
-- . &rriS-tt.4arJtjje
U I
'
k u- I I
I 0 'M I
- . - -. - — , — - - - . • p - -;-)r__- -- -
I
Dcscä &ceet raport ce reaiizeazt pri.ntr-o trariendele de cure1e tree
buje N60
tinti eearna qi de alunecarea curelel, spreclatä la 2%.
.

22 10
AMEMMUM
P

ill
U0
çtrrr
.
r
LZa . tznt@ a pxSa.ti ~rfl traxi olfl..fl I

-ft

Pe1: t ru _ct roota Q.E&2sLtti&L_d—P-il2a 0 nhl


te_

f1 T1t2,5,

D'tcti pc priniul arl)OrC 01 outiel de viteze sint plasate cupleje OU


lamele.(ex.ia otrungurl normt1e), In alegerea turaçiel aceotul arbore trebule
s
tie tiriA ocama de turettiS rnnxlinuit ac1Jn10 de aceote cuplaje Qi de turatia rni-
ntmK acc.eptnhiiI't.
tP vitigrmna 80 conpitto&t?i In continuare pe baza retelel otructurale.
S I
4 _-a. ri -ar
- - - - - -
1
-s - - '
:
- -•
- Il%Sl
. ______________

de tranofer, care
' •

'111 cu respectarea
as'.L '
..l '
S %• • ' • ' •• 4#••• ••
jil - .

Eventualole
A'I trebule q
k%
La!lcaarsaoc.zsatrem?iim1te1a½ 1:4 ict
%,,W
SIIPSW1IPJ7a.I..aF.? .

corectri, In cntui n ccire oceote rapoertEP sint ciepçite, eepot efectur3.

deplasarea In Clin t asu in joa a tur&t4llor unul arbore.


icntrit e)efl)pi1.ticare ee corwiderà cutia de viteze din ficura 1.18
pentnt care s-a tonuh14 1it reteuua etrueturalà cu aalt creoctot' din figura
1q19. Cele 18 turatli. ale arborelul. pr1ncipa1 sint cupririse intre 35,5 131

1800 rit/mLIn.
Pejitru nc(ionctre se aJ.ege tin motor cu turatia do sincronlein n 9=1500
rot/rxatn.
Doc?. pre3upuneln c?i puterca rnotorului este de 7,5 kW, motorul ales
este ASI 132M-'38--4, cu turatia in carcinà de 1435 rot/rain.
In dIaGro.zna tura1i1oi', pe verticalàcorespunzàtoare motorului tie
inre&1etrefltt accnstui tun4ie, dupuI care se traseazA firul superior.
Dcui trctcarea se face cu in figurct 126.a, dupà corupletarea diagra-
mel In confornitttte cit reeaua structural, se constath ca In cadrul ultimu-
lul grup de angretiaje ae obtthe un raport de transfer In meet de u 3 =

C 1:1,257C1:4.
I

iV(4P) 1/ iv(A°)
I 1800
;
;A
1800t
fits? /1,0'?
1435'
-
1400
—.
4 t2 1120--

900 900
7110 7/C -

560 560
- a-
—r----
a.
650
-
4/22 —
355• 356
280 280
224 •
224
- -a----- .p.. 180 I80
140 140
112 12
90 '30
iQZ;1Y 25 r< ?i47 .
2'? 71
a
56 56
1115 45
JJTIE11I II 35,5 rA
2g5
I

Fig.1.26
23
NNOW

jyjtarea aoestul Inconvenient es poate obtine pria cobnrirea tune

tlilor do pe arboril. Intermedlari (flg.1.26.b). In aceet tel e-au obtirtut


pentru ultiTflul grup de arigrenaje rapoartele de transfer u31c1t4 ci u32c2s1,
oee& ce era de aqteptat, avind In vedere oi sQitul din aceat grup de snre-
naje dupA oum rezult6 fl din reeaua etruotura1:
este,

C 1925

Dupd cam rezultä rjl dirt figura 1.26.b, turaflile de pe prirnil arbori
ci cutiei de viteze eint de valori ridicate. Se obtin aetfel morntsnte de tor-
siune rnai rnioi Vi 1nconoec1nt diametre trial MICI ale arborilor, module rnui
raici ale rotilor dinflte gi diametre tnai mici ale acoetora.
Irttreaga conetruetle rozultts In aceet fel la dlmer4eluflt de gabarit
convenahile
Se constat ci ao1u4t cvanten"? r gtructurcle Cu asit
oreacAtor eau cola cu salt ntiat is oare saltul maxim este pe Ultizz treaptL
Peritru oxeniplificare cc conoiderfl tin eletoru de actionare Cu ecuatia
struc turu1 a
21(24)=1.2.3.2.2
ci se comparä diagrarnele obtinute pentru urmuitoarele distributil ale ealtu-
(•
rilor: I'

,
•!

j) tim

2121)0 = 1.21.31.26.212_3 salt orescätor


2124) 1.23.31.26.212_3 salt mixt
21(24) = 1.212_3.34.22.21 salt deecreector

In figura 1.27 s-a tnt-


sat nwnai find superior,
' S
o c

conslderat a ft comun celor


00
1120 trel diagr&me, precum fl
IL
900 cele trei fire lraferioare,

710 ti-asate Cu ltriie pling pen-
560
IL
SOAVI Crew C~Y/O

4i40 tnt disgrera cu ealt cresc-


365 tor, Cu ilnie intrerupt.
280 pentru ealt xtlxt tjl ilnie de
224 nxL pentru ealt descrescttor.
Ts 180
: 140 , Se constatL ci diagrams
descrescdIcc\ 412 Cu alt descresc.tor indict
r - S turatil mult nEd joase pe
74) arboril intermedlari, ceea
56
r_
445 ce duce, pentru aceeafl pu-

355
-

tere,la dirnensluni malt mat


2a marl ale organelor de trartsml-
, 224
/8 tere a micr1i 0i S intre-
740

44 gulul varlator. Din aceot


:notiv, utIli:area aia1rntn'elor
Flg.1.27
Cu ealt ae,cr*;fitcr flu se
reoo mw) d..
24 -- - - -- - - --- -
'I iii IL' v(.IP)
A

H.i42O.gJ In uigura 1.28 se


I _ .31
r. 900 ,n'fl prezint diagrarna
960 a
710
/•0 f/mm 4 25:4 . .560 turatlllor corespun-
—n--I.--- 1.150
355 zátoare ocherni cinema-
______
If ;I2 .
280 tice din figura 1.20
224
180 c!1 retelei structurale
1110
1/2 din figure
go In diagrarnA s-au Ine-
__________
56 erIe gi valorlie ra-
____ poartelor par5.a1e de 16

trabefer, elernente 2á
esentiale In determi- 221 4
riarea numärului de
_______________ dinti cii rotilor dIrt-
Fij.1 .23
U
tate din cutia de vi-
- teze.
Inì cele ce urrneo?t, no desorlu çd alte onlutli u.tillzate 111 actionarea
m.iqc6r1l prlricipale n niaflailor-unelte.
Vor j%j prezentate une)e variente specfice de aetlonare, can Sint
utilizeazà motoin'e electrice cu douà trepte de turatii, cele Cu me-
cele ccitt
cartisme de tip angrenaje in opirü, ceict cu urbore intermectiar cau cu sist'me
de arbori interrnedlari etc. indicmndu-ce avantajele acectora, conditiile In
care pot fi adoptate ç.a.m.d.
a) Actionarca niiscutrii priricipele a Uflul gepins .4

In figure 129 se pre'/.intI oicsteniul de actioriare a rniQcIrii pririci-


pale a unui geping, slstern conotituit pe bati eeuat4ei 8tructurale: 8 =
C
1 .219 2 2. 24. 1. / I n S • - ,_'

Din diagrc.ma turatiiLOr ctlg.i.iU)


. - - S

/V ae constat ca tranernisia micàrii


--
----i a
III II do la arhorelo IV ia roata de cu-
IF, jic:
p lisa R0 se reaiizeazá printr-un
zrG _ I-=-y
Z ancrenaj (z13 :z14 ) pa rapor t de
7/3 tranofer (le 1:5,6 (c 1:4). Depá-
4+ic1 7
Z;4RcarZ2r flrea raportului de transfer 11-
loom rnit este, In aceat caz, pe dep1in
vf ?0 HdZ2 Liz justificat, diarnetrul mare al
!
1 O(ii - rotil de culisti fund irnpus de
curwi maxima " a berbecului. In plus,
Pig.1 .29 roate de culisi are
IV V,000 rot cii rolul de routà
960
tao ;00
L2
voltt. Raportul
355 dernultiplicator re-
250
180 dus a permie ca in
125 cutia de viteze pro-
go
63 priuezisä si se pas-
1,15 • treze turt11 rela-
2 J4 tiv ridloate, deci
16
112 rnomente mid, avan-
Pic.i.30 tajoiixbo pentru dime
25
. - . - - - - — - - -
. - - - - - - —7 *- - - r S ra -- -A-
. . - £ •
- -- . r -
L"

eoonomicg a arborilor Vi rotilor dintatefl 'peutni gabaritul 1n


s.uflQfl4Sfl
tregli cutil.
b) Actionarea xrL1çc6ri1 principale a unul strung carusel.
Schema cinematic din figura 1.31 prezinth cutlet de 'viteze a unui
etruflS carusel. Ecuatla structural a cutieiL eate
18 = 1.21 32 (1+1. 260 1)61.1

'a
70
ZIoT rTh'
/V

a,
Fig .1. 31

Se constatà cl:,. la cleplacarea spre stInga a baltclorului z1200 219


carea se transmite de is arborele III direct la arborele VI. Dacà balad.onl
se depiaseazà spre dreapta micarea se transrnite prin arborii interinedlarl
Iv fl V.
1/ I/I Iv v VI V/f v//I
4120 rot
900
710
660
450
"5
Pso 4

224
160
/40
112
90 p

7/
56
45
35
28
22)4
ía
14
/4,2
9 ,
5J6
t5
55
2,8
224
8
of

Pie.1.32
' 26
turatli (fig.1.32) antIS cii turutlile 5rw.]te ale
DiagrtU de
obçin prin amrenaiul z11 $Z12, fanS participarea roti1or 19
platoUiUi- 00
traticndtorett mjctLrll, ceotI ce mlcqoreazä Lgomotul produu de cutla de
la
viteze.
CS?. trancimiterca mic?Iri1 do irs arborele VII la ple.tou
Si In noent
ye ren11ze0 cu an rüpert deinultiPlicator
DIrnenoilIflhle niari ale roth z 23
mic
flit
(it
afooteazIl,
=1119258t1;G4)e
mci11, dirnortcsiuMle cu-I
vi.toe. Fe do altä parte, etingeret' turatiilor joace ale platoulul
tiel (10
prin angrenajul cu raport de transfer mic z 22 :z 23 a permici oil ce taersliflA In
reotul cutiCi do viteze turatli relativ mne.ite, avuntajouce peritru dimenciona-
rea rntionn1I Cl orgnnelor tie t.canamitere a fl'LtçClh'il.
o) Actlonarect rniqctirii principale Cu motoare electrice
01] (IQI)I tiii' LI I
cohorna cineraticL a enpulul de Zre7ore E unei
Figura :i .33 prc zfâ
do fretttt px'in coplulrC, avItid eouut,ia etructuralih i9(24)=2; 314 26.

Dofl ecuatia etructuraUA tnd1c


0 euprapwlUr' 1. do 6 tur&tli, uolu-
tia ninematica utjjjzt4tri t.co ca
tiectuatoll ouprupuflerc oNA flu Lie
Z t# .m 72
efoctivK. Aatftii let arigrenarea
za rotii z8 din blocul balaclor
ar
17.-P
-C. -' a- 8 zic) Cu roata latA z7 de pe
arborolo Ix. rni?carea se trancrnite
.1 —_.........a-ct4re
. . ne aa...._..-... Lie prin angreiiajul z11 z12 , lie
Z4
,-. rdrL.zr/o
prin Z8 z130 Dimpotrivul, dacg bica-
' IL
a q S
w' _--_
-_-_-•&jaa -
-r'
t
cit1 baludor so dep1aeeaz spre
droapta, rnitcarea ce trmjte nu_
Z2 rnttj prin angreruje1e z9:z1 ci
Fig. 1. 33
.11 I 1/ Iv D1airama tie turatii (ng.1934)
2880k 1280C LQ! indici niodul do structurare a
2240 nm 1•
/800\ cutiel de viteze. Se coristata ca
'
,/44O I4OC
14120 uti1iurca rnotQrului electric cu
1 90 douà turaçti t perrnie reduOerea
I . 7/0
60 numZh'ului do arbori din cufle gii
450 eliTniflarea unui grIp de angre.-
355
! 5Q naje. I
224 Car6tterirntioi1e motoarelor
180
44o elootri-cia *iinorone tflrazate cu
412/ rotorul In üourtoirouit, out douii
90
I
U
AV turattl alnt date In tabelul
"V.
din ancixa.
Fle,, :1.34
.___ _- - .._,-.-- - - - - ____•-w
-.---t -- - - -- - '-4
- -
- a-

Ø
Actlonareati9CIü'li principala a Ibiflel flWtQifll de al P.
- orizon'tale.
fl

Schema olktaflRtioil din figura 1.35 prcnc1.ri1ui cut1c de viteze a unel


mai1nl de aiezutt fl frezat . orizontale. -
a A4'

?!i zi '5 -Ef- MI4carea prtncipa1

.*
U-

--
eate executcstui tie
9 I F onow arborele principal Ap,
-- sl.L
IJ
tie de arborele tubular
. 7v
71 t—- -_ - Z'
72
Z6 v, N cure '1I'
poato
j)lCttOtIl Pt.
Il rrton-

74_fr
- -V
_ I-:
e[— "at_p
1t5
.J-,v.
Pt . ._IU9rH)t_8, -
)' — -_ Pentru actjioniire eate
F -
•___ D S : :6 utilizat iAr& motor elec- I
Ki Z13 7/2 K2--
AP trio aincron trif€zc-t
CU rotoi'ul 1fl rcurtcir-
,!
I,tg ii L, eti douü L arc. t,ti.
aIZ/5
-- 2'/7
'. rtn lii arl,re1O IV,
Fig.1.35 etrncturt'a cutiel ecite
in cot1uli'aLaLe cu
ecuaiR:

'(24)'= 2 3e *)1* 262126


a
In real.itate, mns?i, ta ' :horele TV nu so obtin turaçii ouprapuse. Blocul bala-
dot' z10-z8-z11 permite r iz3rea rapoartelor de tranefer (z9 :z )(z :z )
10 813
(ctinca),(z7 :z3 )Cz3:z13 )z1:zi3 (rrtjloc) ci (z7 :z8 )(z11:z12 ) (dreaPta),dar
flu ç;í a raportului (z9 4z10 )(7,11:z12 ), care ar duce la ettprapttnerl tie turaii.
T'tntre cele 18 tura11 ale arborelui IV, nwwii 15 sIrit trans;atse
arborelul St fl platoulul, obtiinrtdu-so an domonlu de retare mntre 9 cii 224
rot/mm. Interbiocajole eleotricct Irc.pled.lcZl trnrxsrniterea ulti(relor trei Ur
ale arborelul IV, prin engrenujul z14 :z15 lu arboroie princ;ipal.
Arborele principal Ap este actionat de hi arborele IV pt'th
Jul z16 :z17 oau z15 :z39 .
Si In aceet grup de anrenae s-a efectuat o reducere de salt, aste
fel mncItarborele principal are nurnal 24 turai1, intre 14 fl 2800 rot/
Diurarna turatlilor este prezentatt in figura 1.36.
e) Aclionarea miçc?ir1i principale prin ruecarijame
Cu arbore intermediar.
In figunt 3.37 se prezint,1
5 -%,ut1a de vitee a unei maini de frezat
orizont,fle.
In purtea infer1otr5. cutia de vitoze oste do tipul cu blocurl baladoa-
re. I.r)car.ec, se tranuinite In cont1rviare prin curele la arborele tubular V
CoaxJal Cu arhnrele principal Ap(Vfl). La irclilderea ouplajulul K arborele
prLneipi are turatia arbre1u1 V kc ind cupiLjui K se deochide, mioare se
trurinigt0 priri ancrertajele Z12 :z13 i Z 4+Z15 , adioi prin arborele interme-
ttin. r VI.
-'
28
/V vie/Avi(4)
i6Bt7L', .
2800 zvz
"7104'
2240
I 00
41120p
900
710
560
450
3"

'
4O
- - \\ \%.ç\ \\ \'.\ ':-•_- /12
.nac- rJ.,• .._- - ,
-. - -- •q •

I Iv\ ' I.— •


' r y
56—

I NO

_ —. •N\ ' c -t
- -.. _I• — '--ys. Ic)
,( * \ S . I_."J #/41
N • .- -
11,2

—7 1ILt,_ • 1, • Jo
LD2

V
1/ ,2 /(
1,Tv_Q-LI
- - - .mampalm -.. i- -- -4 V..
(
V/i _
.
S • DupI cwii rczulfl ci din diartrama
* OW —
de tu::ai5.. Cuig.1.38), turatlile Irial-
c1trir - kl vo
te ale arborelui principal se obtin
---
la Irmhicierea liii K. cInd angrenajele
(4 do ieiturtI cu ar'borele intermedlar
nijit cecacie din angrenare.,
I

. So evità autfel zgornotele pe


Zj, -V
'a iv
'Iris S _1
care lc-ar produce roçUe din ate din
1IJ
I

I
1L14 L,0 11/ aecate angrenaje la'turatii Inalte,
L. • _
in pitw, aceste turatii fund ut±liznte
Lii spoøjai In fazele de finisare, oe
— cc- was aej,tjrà tn"borelui principal un . merFf
H .
7n S • as I
Tuaj uniform, tranemisia prin curele
-J roalizInd o bunà amoitizaz4 avibra
rat12%
2'5 t•iior torcjoirnle ce se transmit din
purtea Jhferioara a cutlel de viteze.
FIG.i.37 In cinejnatjca, mafluil
II "I Iv V va4P)v 0'; SQ iai rernarcA utilizarea
1440 1400 1 roatà ce
4212Zik loot; poctte (tngrena atit CtZ Z
ott r4 cu "9 0
'JOO 9
I 35Y Ecuatja truct'rs1ri a
It
250 cutiel de vitoe
/tlO
/25 12
90
63
45
1) Ac4tonarea princpale prin raeca-rJ-isrne
micàrii cu sistemo
do arbnrl intermediari.
l
à'

In rigurlie 1.39 fl'1.40 se prezintà schernele cinernatice a dou


gtrixnguri nortnale. Cele doui scheme cltiernatice stat echivalente gi br poate I

I

. .
0

?iJ •
coreopundul ctceea:ji diajrwn a turatlilor (zig.1.41). ; D Lj
sic 1°
02 7
.14
Z.5 Z4 K2
_ L_klILr ftz,c
p
l a-77--Ec-----------i y-

~ T 21 11 r
2's;,Z 2 _LI LV:
ac (AP) p

/2
Hg.1...39

62 Z3 z,k', __
rTrLT___)7rTh11LJirThlz
-
2/4
_e

TLJ 74 U 6 v 2:zj-" - -_F

I- -

52
-

Z7TF T -

z,1 ;Lz,3 I-
-- -'.-. -
--
.

I
Z 1z20
_

_____

-. z6_S U —

..o

N 1 , V/(AP)
Z123 tt2'22
23

Fig.14O
2:Zg ,Z,, -'-'7
Z?
i2 I
S

S.' if 0

'11AP)

11.00 rot
120 'rn'j
960 900 r

7/0
t72/'7 560
450
355
280
224
180
14O
/12
r
90
4

S 7'
S 4,5
35;5
28
22,4
18
'I,

Plc, 1. 41
Ectialck etrUCtU a cutillor de viteze eatet

22(30) = 1•21032(1+26•212a6lP1)62

Turo!,i.ile In sens normal se obtin prin mnchiderea cuplajulul cu larnele


'Cl, lar cell) In norni myers prin Inchiderea cuplrsjului K 2.
bit nrborele III ce objjin çase trepte do turaçii etajnte In serle geos--
metrlcLI cu ruçi.n efl,25. La deplasarea spre ratinga a 'bloculul balador z12 4`22
cupi'tjUlUi cu gheare (flg.1.40), rd?carea se trans-
(ulg.1.39) eau la inchiderea 5
mite dirci:t l.a e'bore1'? Pr1J1CIPS1 7rifl ancronniul z11:z12 . Sc obtin aatiel tara-
tiile Inulte tile struflT)1lt)i (115 -:400 rot/mm).
&L'i haladonhl z1,,-z,-,2 (fig.L39) •tie depliasoazZt cpre drectpta sau la
(_ 4-

3 1ritr In roata I
mnchicierea cupiajulul K 4 (roata dinçctä cu d:.tura cxtcrionrI z..,
'-a
I.'

j ii1r r•I rt roat,fj z 22 ) ( ii. 1.40),


Cli dantura 1nto:r.ssrei '
'.;tt i - -- a_ '
4. , fll}fl'
I. . çIØ
• ) : ! ¶ a. . .

tuioarea tie traru;;,;ttc do Li arborcie Ill. Y :ri'ci:ai prin arboril. ntcr-


median IV ci V.
Z 13 9±
. n6 - do if ' c rute 1/ \rfl :'v "A'LTflI IA ¶tepte de tura!ii •
z,, ( 1 't 3cc
z-I (- :
1 5 :i

— - ". - - _V t-rU reT n i'ri nr J r':1 :"" nrrennjul 21 b Z 22


carca se ¶'rtin:1te in cent i"u"

, S -1
Dup' cur.i indIcL çi digraua do turat;i1, cele m_J. int'1ta 4oua tuittli
, • I
ob1nute in trurtsrniterta mIcarii priri arborli. ritortcicUari (450 . 560 rot/n.in) cc
suprapun cu cole mid jceaie turcstii din cele cblnuto Ia tranomiterca directä a mi-
cIri1 do Li arbirele III la arbcre1e principal. S ohJi: attfe1 In fin•?1 nwl3ai 22
t LIT' ai4 1i. d.st1iicte.
Daci4 In construcçia din f1ura 1.39 angrenijeie z11:z12 fl z21:z22
sInt Cu dinçl drop ti. (z for:acai un bloc bt1ador),inin solutla din figura 1.40
uceste anrenoje
J. ,jmnt cl.i, dir4i 1flCiiflCLJ. ccea ce confer a. 'iiac.rii de rotatic a
erborelul principal 0 twiformitate rai btin..

g) Act!onarca i:ic!1rii lpaie a until s'runc cu, mecanlsme tip


angrcriaje in czpirá gi arbore lnteriiicdlcr.
Cchera cinernatic. din figura 1.42, cu diaraaa de turati l din I C- Ara
.
---0
1.43, prtn'4intui cut' a cie viteze a unuu strulalij cm 32 trepte 'ie turatit d1ct1w'tr

Cl2 '.Z/4 A'1/55 Zia


z
Cij, T
tt__— /' i _
-ntf

-:
- - -,-<
4 - S LT-ictiucc4,__
-- —p
1
t' . ___
Ic1 iC•'-° di1D
Z z9 7 la
Z13 716 V111 (A
z20S.rr

p
W
on
-ct 1.42

Ecuu11a structurail a cutlel de viteze octe:

32 = 1,44.lC1+i).1

lntrQ cirborii IL 111 o-a iutroduo Un mecaniom cm epir. norma1


(s 3 sz 4 el;)) prtn ei.ru no obtirt po urboreic III ptitru trcipte de tunttli CU ratit'
,_____-_--___._._._.__sa-- - .n - - s-'-. t - a -• -
31
.__s .
s . - . - - - . . - - . -

:1.25u Prin mecrniaintil


Es&
splrul deformat 'lintre arboril III ci IV (z tzlo
cl i =

-(C zi) la arborele Iv se ob1n 16 trepte de turatil*


1/6 IL, V Vfk'7W #)ann


C C ;' (I • '- (

2240
-4 4300
1440 -1 .rIIroo
. 1120
rot
/77/'l gao
7/C
.550
450
- .g 3t7
I

7- 0-160
.
125
• .Z-C!__ 'ii?_ /00
.-.,—. I (•tjJ


-•-%cZ;J'7'4 '33
p

Zt55*- 50 of

40

;
c

12
4~1 Zn:n

Fig. 1.43

i t ±
Drtcl Ge mnchid la arborele e 7
principal, prin aniren3.je1e z15 z16 ci z21:z22, obirimndu-se jarna turattilor Inalte
(71-2240 rot/m)).
La Inchiderea cuplajului K8, tcancrilte prin arborele in-. rnigcarea se

terrne&iar VI adic prin angrenajele z15:z16, z17:z13, z19:z20 ci z21:z22, reall-


zIndLu-se ganc tura!4ilDr joase (10-315 rot/mm). Datoritl reduceril de salt efec-
tuat In rnecanismul cu arbore interruediar (s=(f 5=l258' 5 In fcc ãe cr < 16t1 2516)
In zona centralä a do:cieniului tura1i1or arbbrelui principal (intro 63 fl 355 rot/
mm), turatille 'vor il rnai dense, ele fund etajate In serie eomotrio, cu ntis
I8[f=V125 =1,12.
asernenea structurare a. turatiilor este avantajoasä cleosrece tona
F)
'

centrafl a domeniulul turat4ilor este cea mai des uttiizatrt.


0 ratio mai mic%i a seriei georntiice a turatijior In acesatti zozaà in-
seamnZi o pierdere relativ5 de v1tezi de acMere mcd redusä, deci a productivitate
mai rjd1cat a rnci1n1i toernai In domeniul In care ea este mai frecverit utjljzath.
Revenind la construct4a cutlet do viteze din figura 1.42, 4ec In lo-
cul cuplajelor mecanice ce Introduc cuplaje electrornagrietice, sehtmbarea turatitlor
oe poate realiza do la butoane Eta coinutatoare eleotrice qeLu poate fi coinztdat5.
aUtomat, Utiljzctrea cuplajelor elcctrornacnetice perritite, de asemenca echimbarea
tuflLtljlor ftirä a ft necesarui oprirea maç4irxll.
AtIt echerna cinomatic?i Initial adoptatYt, cit ç1 diararna de turatii
ru_i trebuje o1 fie conaldorate ca definitive. In flurneroase cazuri 1 dupI efectuarea
calculelor de dirnensionare a rotilor dlntate fl a urborilor, la mn 'curea de a
tranopune la 8carti •dlrnensiunlle obtinute, €3e conetati Ctk acest lucru flu ecte
Posibj

De exemplu, pontru 3ChCIM cifloinaticA din figuru 1.42, detci ou.ma din.-
t:rr fllza extorjoarjI a roçil t 71 ci rant ctrborelui VI In dreptul acestel rott eats

£
cmi mare deelt d1otona axial Intre arboril VI gi vii (c&lculatà cu eumct r'uinere-
17 gi Z 18 , respectiv z19 ci z20 ci cu modulul
br de dinti. a rot4lor dthtate z
OOflStrLLC1S trebuje modlficatà.
caloulat pentru ele), atunci
De asemenoa, dac?t raza extorioarà a rotii z 20 (cea rnai mare dintre
ro116 de pe arborele vii), mnoumatä cu raza arborelul principal in dreptul aces-
tei roti este niai mare decIt diataflta axial intre arborii VII pi VIII, corxatxuo-
tia adoptatà ins este posibilL
In asemeflea situatli ee poate interverli print
- alegerea unel- alte €iume de nurnere de din mntr-un angrenaj sau
Intr-un grup de augrenaje;
- 9leGerea until niodul rnai mare decit eel calculat pe baza so1icit-
rilor, In vederea obtinerii unei distan&e axirìle raal rtari;
a • • p.- -
— alegor:.... -uL ..ar1a1t
- Cu ca1IYii superioare in vederea obt.terii
unor module mini mici, respectiv a unor dietwite axiale inal. talc!;
OMAN,
rnodificiiri In. pozii4a pe arbori. a iuiüi' roti dinate;
eraodiii ca"•1 rj an i ui;p1asurea 1ag1re1or etc.
. S.

In nurnero&se cazuri trohule, mnni, it ce revirzI asupra Introcii ci-


. . - 'a
nernatici s rnaflnii,efectumnd moclilican ale turatlilor pe arborli cutiei de viteze,
lntroducir.d angrenaje g i. crbori interxnedi&ri. etc.
¼.
Repreentarea la ccarc., dupI efectuarea calcuiclor de dixnerioionare
4
poate duce 1 concluzia cI se obtin gabarite axiale prev. marl, situaie In care
trebule, In multe cazuri, ERa ce intenrina de aserziea In cinenatica rnaflnii.
LuInd ca exemplu schema cinernc.ticLt din fizura 1.42, d&cA dup repre-
zentirea la scaHi se ajunge la concluzia c distaratele mntre lacdrele tie capiIt
smnt prea man, deci cutia de vitee este prea 1unl, riau din solutiile care poa-
te ui adoptatà eate aceeci de descr::puriero a cutiei de viteze.
Prirra parte a cutie5, de la motor hi arborele IV, rotit. cu 1800, va
fi cunplaoath In partea inferiosa a pipufl i fixe, lar partea cuprinzlnd ctrborli
v,vI,vII cii arborele pr!cpci1 t partea cuperlocrL Angrenajul z15:z16 se mb-
cuie:.jte In acest cat prixztr- tranomisie cu. çurele.
Dacá rnodii'icar:a descrioa mal euzj flu duce neapIra t ci is modifict-trea
diagrarriel ttiratii1or, exiot. cazuri In care cii aceasta trebuie e. lie transformatà,
' p
ceea ce presupuile refacerea colculelor pentru rapoartele pertlale fl totalé, re-
ca1cu1erea rumi.ru1ui do dm14 al rotilor dintate, adIc?I in fapt, recalcularea In-
tregulul prolect cinematic.
Al
'
it
7DErERrINAIEA NIThERELOR DE DIWPI _A1J
ANG Iv' EU/LJE LOft C UT I ILOIc PE VI'I1EZE
rs
Dirneziojunjie uflei eiztii de viteze depinde In mare ntsuM do dirnenslu-
nile wlcrc-ziujeior pe care le co:t;ine. Pin aceot rnotiv se Va prefera uti1zarea
unor uiirnaje Cu curia flwiierc'lOr d&dint4 ale roi1or dintate cit mai mica.
Expc,'rimen[ul, pentru inLflnl-unclte e-a stabilit lin'±ta:

45
AMIMENd ' 120 dintl
'S
Pe do altä parte, realizarect exacta Ct rapoartelor de tranoic teore-.
ticc octe rtu'corj pociibil5., cooa cc intpu.ne dcterrniflarca unci came anurnere1or de
d1rij care, pa 1mn 'a .1
cttbn.rite roclurie, an perntstä obtineres Ufldr ttirc&tli flnttle Cu
ctbtttcerj tnirilmo fatui.de rele norrnnllzate.
Dacä Intro 'Joi arborS al urici Ct21L tie viteze Be gesc K angreaje
e reaiizect%A retpoarteie de trani€?
0 11

prin care

.
tal Za2
U mommmmo
-U- U2 = —; ..d
1 b1' Zb2
fund aceeafl,
fl toate angronajole nu ocelafl modul, dictcLflta ax1laO

A = i?jt(Z 1+Z ) ) n Z4?(Za2+Zb~} (Zak1b1c)1


''S.

rezu1ta ca:
XS
ct.
sz = Zal+Zbl =z + w w Zakbk =
a2
. turatlilor pot
Rapoartel€ de transfer narintO o%trcis° din nlagrami
ft ecrise ci ciub forma:
a a2
u1g.L; U? ; k 77

pot exprirna. rapoar-


in care j b smnt nurnerele Intregi cele mat icij prltt care ee
,

te]n de transfer.
Dac. In ex))s€t a
S
S

u=

cc g rwthrlitorul la nuJtor
ad2tä Sc obtirc:
v;a Za
U
07
Zj+Zb

Itilocujncj u = a/b, rezu1tS


z
-a t p
V., tLtD
SF 44

(1€! tiride' S

a .a
aivizibil oil aetfel iriclt, per'-
Se potato detrLoflrtra C& U flU eate '1
£10 divizibil CU a+b.
tnt a obtlne Za thtrej, cote n0000al' CÜ.SZ 1t1
condf1ie u fie indep1iflt pentru oricfLre din an-
Pentru Ca aceaotä
tie divi.C1 Cu eel mcd nib multiplu
Rrcnujelo din cadrul rupttiu1 L trehule &
(OTnkfl 01 .iiirnelor ak+bk. 4(0: 4L'-JC Mj1t'(
-
L •

k4bk gi Cu qrsportul dintreS


Notnd cu(Jc.rCii.M.o. al sumelor a
(?t IC (4 1ntrej), astlel S.ttcIt .tz=K.q, re2U1t re1aQii1e de calcul:

t z - K.q.j 1jj b aieb


a "

'A/fl
pentru vc(lorlie norttuallzate ale
In tahelui 1.4 ee dnu runctiilø
rtpoorteior de trcmtjrer cuprince Intro iimax a 21 fl 'Snin
C 1:4.
4-

'C-'
T8tc'iu1
--.— - —di p - zo3
1.13
_.act 2'o Z0 2
I

4
U

1- _j.____c-_

1 . - —
. •

2
T_
- 189_ 2
I •__I:
1
% t
4 3.
25
2 I
Fig .1.44

07 _L Pentru exeinpilficare, ce
-- -t--
i_In
concideri tin grup de trei
angrcfluje, cärula Ii. coreo-'
Op

1 4 I
nurido portitL1eO din dlagraws
¶I

11T12 ,-1 - i 'p.7 ,-, -- •1ArE


-in aLiL LS&

Se corictatà c:

I ,'-

U2 = 1
I 1
-t:T •= 3• = t E
4 .

Se deterniin5 c.ni4m.n.C. 3 suntelor k


a +b= 1+2 - b.,= 4r5 9; a3+b3 5 +4 c9
1 S.
'-S
C.m.n.m.c0 rezu1tE.
At • —, _•1
Nwiicirele de dinti se pot expriuita In functie do q: -A
I
a1
z = K.q.-p-- = 1+2 3q

Zbl = K.q.4ç C 9.q.fiç 6q


El
3\ '
'-4-
za2 = 1\..ziTtrs; = 9.q. 4q
Is r
1.
K.q. -j--- = L3 Sq
Mb2 '
;j n1 p 4-' C
z a3 K.q.-— = 9.q.4- = 5q
SI-
b1 4
%3 = R.q.--.--9 e q is 4qt
b 544
a, 4'
S
Se
conottti.uI cii roata CU eel mat nxlc de dinti ohte zal. Pcntz'u
'Lt Q antK roatui ol tie cu nui&\rul de dtni CU Ll mare acolt z l7 eett' necosor
Thin
oft (11' alrir1fl,1
Si
r
&
So pot• deterin-inS. nuj'nerele de dintli

e
I -
pentru q=6 z,=18 Za 2;24 Za 3=JO
Sz=9e6=f4 zbj=36 Zb23Q 1b3t 2 4

- oentru q=7 zlal


=21 a22t Z
Sflz=9.7=63 z 1t42 zb2=36 z 3 =28

f ,In_cutille de viteze ale rnag4nhlor.-u.rleite so recomcsLda sà se aleagä


, ?2aLi Metoda descris mci sus flu orte totdeati:ia apllcu.bilä. Dacl Qe conci-
der, de eiernplLt, grupul de anrenaje &iruia Ii corocipundo poriunea din diaranta
P

turaii1or dirt figura 1.45, rapoartele nar1a1e sint:

Uj
U1 t

it? = 291-1
t'
T
• =
= Tr
fo

LI
LAA 1 1 1 a2
9:2= U2
T!
= f = L- :- =
S

Pig.' .45
a3
1 1 ..

Dacri se ca1cu1eazI su.rnele ak 4 bk,

a1+b1 = 54-14 = 19; a2 +b2 = 1+2 =31 a +b = 5+7 = 12


3 3

ci se determinI c.n.ra.rn.c.: (4(4 (2b )3

K = 2 2 .3.19 = 228 cZo


se constatá c, chiar pentnt q=1, SLwla numerelor do dini(Lz=22este mult prea
'J
¼1 fie abaridonata. \.
mre.
a Lietoda trebule sa
In acest caz se poate recurge'La IncercLirl. Cea runi rnica roat. din
grupul de angrenaje considerat este Za]p roata motoare din angrenajul cu raportul
u1=1:2,8. Dac. se siege pezitru aceS3tt rofittL nurn!trUl de dm14 çj=is, numru1 tie
dinti al roçii pereche va Ii: LA

Zbl =Zai:u1 50,4 '4 50


S
S

Se obtine astfei swna nurnerelor de dinti di.n grupul de arwrenaje: I I


S
Za i+Zbl = lfli5O :; 68
roti ec deterinirth din oiteine1o:
Celcialte

Zan + Zb2= 68 Za3 + Zb3= 68


-p

Va2= 83i
I_ Zb2 b3 p
I Pup?! electiiarcti caiculelor tj1 a rotwijirilor.', ce obtirtE;

•za 4. =13 za223 S


-Ar
7; b2
_st )
tbl_ 50

Do.cu1 nici usia din oo1u111e de mitt rina nu dt re,k11tate accept&dle,


1 xwnere do jtJ j)otltr;1 con, flttltl nitcIi roatti d in grupul de an-
80 pot incerca alte
alt oti(ii:i a nurnf'ro) (V (10 clinçL .
rennje, resJ)eCtIV 0
WuniIrul de din IN r.'l rolJ mi (tIuçtLttJ I)Oitte fi determinat rapid prth
• 46) (Itt'' P nIt .1. it I. 'i i'i$iOdjili tnbele1or.
utlllzarea i,znor rjoinoCrQmO

a
*4>,
'c7 I J)I \/
'2 NI\/I)ybJI I

90 _):i;1 . HLh
-

4.'!.i
I •, L
' I
Nit

80 ___ c ?J .
•: I / p

\:H•• 1i!i.JpI\ : ./ V 1'

i: I • ii H •
1(••

I ':"•
t4r -

70i
L__
. Ti
I '
•i I •
¶ tI'..c
j / ;/ ,//

60
__:
\ d .
,2 H 'I,"

t_\.s%IL ,4t ! I '


: ' I rH.< )'
•: •

':

Z2 :

4

so

:0
/ 0 c:-:7 i,it : I • E •
$
1 '
T.

40
c////:s
dris

: l I
• 'H :
, I

I
____ ////,/1
?
;/i :' •'

IN
N - t:
30 ___ 1411/1± L• I - S
a •
d ¼ • -
— .— '-4 14;. — — -S c::

_____
I
III
Ill

•7I
-1;

- .

I
I 7
' • . I .
. . .

.s-'-

j
;

e -

:/// I
.-


:•t.

I
\ :
: .

20/
iv

10

0 10 :io bO 70 80 90
ZI
l iii • • '1 (
, !
,r

S In. tfl1)niu1 1. . uo CtL$IU \'!%iOV'tk(' tltiiflt,j*Q1oj.M (\Q


.1•a
ditttj ni vajortle efee- a

tim ale rapoarteior PtrtJ.ale 'In txi.nniOr t ~ iM40 4 PO vzIorll e .

Its
nornutll zctt o ale r:tpo art elor ut is i :'.n t 0 III O Ilk t IJ. .I'1•L I. '' (10 vi t o z e • 3-au 1nI. '
¼ '. S flQIIII.S.41

i1urntroio 10 dJnti cc dzxu rapoarte CO 00 11 10Utt'I'fl 4 't ilt 1iite1c do


tr*) "
—_!,;•
' )L%

t
.
J._•
I
I..'
ill cozul tn CttVr: Ill ItCt)U t dOlfl'flhjkl 11111 1, 111 1 11 t t 1, ionrte dit IA tAtO1 flfle

:;it,, :1. rrtportul ce 1 Jftijj :Jfii'Ot)at


aol xiarnutiu t do
rin ttimuirOn rnpnn:rtetor pttrtinlc de
'4
Do obaervut oh,
a,
portrti''l totale rio t rozul t cu (iron. flt11100& ))1h1 :ie , C Itiar duoti rope:trt*le
!

S • ••

UI) flOudj'o,'j Intro limitulo to&erutcs , :jr V(HflIOOlIuI.JS oato fl')tOOt'h


S
S€ pot deterinlila acurn nurnerele de dinti:

. S -
pentru q=6 za=18 Za9=24 Za3=3O
z=9.6=54 zbj=36 Zb2)O

-. nentru qc7 'V


-21
al= Za2=2U
z=9.7=63 Zb1 42 Zb2_36

fIn outille tie vitezc' ale rnay ailor-unelte se reComtJid sã ee alee-fl


Jdini
. MetQda deeorie4 mal ui nu este totdeauna aplicahilä. DacI tie conal-
'çXc2
dent, de exeniplu, grupul de anrenuje Carula ii coreupunde por4une& din dirgrwuu.
[I

turaçlilor din figura 1.45, rapoarteic omrtialc Qint:


L'J
U1 -
5 "1
;:ri

• - 1 14 S

L
t—b 1 1 1 a2
TrI,Z U2 =

t•h le
1,4 lt
FI.' .45
U3 = 1 :
1
j 7 =
I =

Dacit so calculeazü swTtele ak+bk,

a1-tb1 = 5+14 = 19;-b


a2s 2 = 1+2 =3; , +b3 = .+7 = 12
t2V3
n se determin'i Q2~?
K = 22 .3-19 =
228 c'2c7 'I
se constat ui ? hi t cl
p sunn nunerelor de cinti(L22jYeste ault prea
r
rtire. Metoda trebule ei fie abandonatL .

In aceet caz se poate recurge'la IncercLlri. Cea rnai nic roat. din
de anjjreriaje considerat este Zaip roata motoare din angrenajul cu raportul
ZTUPLL1S
u1=1:2.,8. Daoà ce alege pentru ace&stt roatl numir(li de dthti j18, nwnru1 4e
e

dinti al roiji1 poreche va fi:


S

S
Zbl =zai:ul = 18.2,8 = 50,4 Z 50
a

Se obtine astfei swua ñwnerelor de dinti din grupul de arren&je:-

4 •3 1 -'

Sz = Zai+Zbl = 19t50 68

'
C!lelaite ro11 se determirüt din aistemele:
I

Z 2 +At
b2 63 I..
Za3+ Z 3 68
e

S2 :z 1 HZa3 1
1

tb2
2 Zb3
!
Dup.' efectrtarea calculelor r1 a roturijlrilor, se obt1rz

I za2
tbl) Zb245
tfrt&1 niel unit dtn nolutlile do mal tWU flU thi rettitate acceptattle,
S

iiifit Hi' tit, Iojtru isle outiet de viteze prin coinpararea valorilor
nhIIlto, II"
U" •Ut% 1 .(vutiu U Lii OItZI' I In care turatille elective nu so Iflof.ifre&._
'U; Iç O Io
efoflti!"
plo ifltII.itIQ,
1,itcrvonl din riou In rapoartele de transfer
nfl intra Ii

I. ur' 1 I HI'(II fiohri ale riujierelor de dinti.


tin ' p pri '' I,
41

CA (4 ci) '-.0 ,-4 N jo CO N- 0. 0


At - ojuIj r_\ , l flL- nt-s en'?- fl -D fl-cr 'tO
S "I
SI 1¼I • 11 jI
% •ø (I S. if's •' .w • itTh
•••l U °
& 'I
0 a
-•
td • ' t & \ •' t'$ •• II s C) • 'C.. • 1çr- Cu a r4 •
('I , I t'.i. 1 ny f rlr4 r4C"J r404 rIfl r4r\ r'4'

! . -- - - -- . I• If

' -z$ c- --- tcThr) e


('\ ç\l •''I ' •k F C• U\ ) U:
-p bI p. d •.Il •.C) •'L''
i'\ • c'l 0' " t.r • ,Ic± a -\
I. • v-I 00 •-•4

C\I()
\l ' hj i •S , ("%(\$ (flO
t\) .. . •1 '-I •. -I •0 Q) •PiQ .. t -A
us.J 'I ' I • ' I •! t- • \D tn
r-4 CkJ

l,\ I ' , ! ' • (J\rI C'f


c%J
I, • I •. ft
CO - t'-
t4

c\ShC) r-' —, ':-r\ Lr'I'X ¼O'


t\I j ('at!, (.r\co 'N -• (t\ re%:I: no r-t
(i4 .. :t as '-1 •. '-.0
t'I\ • ii4 r4 • (\j ON q-4 C) a
r-$I(\J —C" ,-4r- ,—irm
/
-I i t' \I •l CO r ccu 't o r-qv-
t"I•.,l t\% ('I 't C'ir-4 (no r- -- r- rY m -\ r7\ no flçTh
iI_ . I 4 • .4 LØ .1 ci') •. 0 ° : • ct •. N- • '2 • Lfl •.
,t I $ I • N '0 • u.\ SI icr r-\ • (\J • r-4 C) a
k\$ r$ r/ r ipI r4CJ jH :• ,—tN •••4 F\%,
I tdi I r-Ifl t-4('
L_- •____ I - I '__
1- - ______. ,
(eL) N I
\l •" (N .)
%,t. a, •:' .d
\tt I (-I i'•'-1

fl'
L ni Cu
•1 1
t)
Ft. r4'I rlr-1 '
_-
H c'Jfl ¼PU t-O 0)0 CO 00 r-4CO
c%I t4'J' c'jô (UtN ('UC) ('JO Cj) flO flrl r)
•ic .s'-4 ••'O • UD nO C1 ''Lfl •s(t) •efr(\4
r4•t.)P _
t\irI &rl nt-i • 1 r-4 rN .-4Z': rwi r1ih:'4
I ,

. psil Cd ('1 Lt.q.


rI flO fir Li-iii
•'.I '' .. ti-.4 S.
(1).'Fr t---- • 0 •

L-L--1--. [L1f.!J-4ar I 4 fr t r.rt'1ns''11


41111 I I I I I I I I I
(..) (I',J •) tJIi • ,•' r''¼,
Mt S. •s1Ji- • S.
0 (1 . a
c'i •-'Ii Ct)
---r . al
:0 w _ ,— I
•__\
URN Ws
t. 5? a
1/tit (1k) c
I. fowl r-4 r4 ri v-I r-I

I
-- -

e --

flzcF
51 r-
52 53 54 L 55 56; ., 57
I _!"
I 1i to
j2 28:28 3 CPO
26:26 . !-;1
1 , 00

%J — 10120 ff4 2
125
•' . - :th ?!4@:. $r3D I
D .2 "•)— 4 ;
:11 ±* o _ h +Sb
t TT t 1ift , .9Ml,4O
ri
jo) - .
0
- .
'
Ip_
'•)

__--9?? _
'I
r

r
C
t' L' 60

1,80
4e3T4 omm 42: 3io. 1 I , •
1.7 all
31- /:e2,uO
.
4

o*It
. f:crT
c!1:__ 16:16
r

17:J8 1'j:3) 1F':lO }Y?t). L'


2 9 24 fltçJ
ta • C • 7
I - . 25 72', - ,_ , , 4- C 21'7-
- - - - - — icnp - •_. - - -- —- - -
i(.r,
-
LI.-L
- —
1- /J`4
d-'q
- 11,/I
ir•T7 _z_). —' 1C.1
67 1! 53T. 2,52 . 247T 7 3'2' 5_.
_ _
-9•U1¼J
or 1133 '7 ) 14:40
#5 r)L4/ - . ;- . = —
'_) ,)o fl p Lt - I —
13041 13:'t2 14:44 14045 r
3,1,
1 -OMP
3,214 ),2ti
r ' — - 343,23I f d o :
11 :40 12:42 12:43 13:6l it : .7
:3,55 );7:3u_ — -' _ ,s_oo 39583 _ -;33e) TtQi
'1 10:41 11:44 11:45 4 12'4
;mo 4J1'
uJ I T;-0t;U 4,091 !4&
(conttuan)
6G664
5 _!_T2zIT_a_ 69
. 3w).
I.. _ ar
"34 •M
k3k!tne - rt;toPt " +iuS ftS i,00
I- . /) 0) ,-
fl- I
'_{ ]' 76 7I
1012 fttT TI 3:.3
11 _
10 37 108 30 4 44 1,2_5
125 Ms wi !
-O-
lo c 6 40

7O1)__
4W 9 M
1 4 * CI O 25:40 25:U. 264t 26:42 27:41
j13 1,40 -
-. - 'H ''c
22k1
1 • r;vn I-;T$-fl _ 22:/jo 21:11 21:42 24t43 24:44 2HL
)y r;w3!.r fl fl I.1 .o8Oc
- - _-_ -— • --r-( :-._u , . 1T-___T_ __ fl I I
20iI
I ) ,(g)£. - ._-___2 2lr.;S: /22il43
5._ _ 2244 2245 46 ' -"
7' Tk •
- -S.._ 2i9 :ip - -• 27O _-_-; 3-5
T I •_ . S _-
! 2 24 j7 19t4) 20,44 20:45 20:46 ?1v47 fl14f I 2 24
L_!T. 2,711 1763 7D5 'T3
4
—'1

.
C. Tubolul 1.5 (cortttnw4r4)

1
I
I ' '1
'

.1

Iv

71 72 '
.ia$frr 74 L7±
t?
7€; '/7
•(t : , ;I'I'j
• 1(l : VJ
6i37 17:37 17:3fl I -
I, •
5 : 4 C ) . & . ! _ .
3'z166 z36 s.?

T7ZTHo 1,UUu

_I
Hi 7317 1,,030 1 ,o~i-i I I

,12
-'V
.
t yrJx!t'iti _
4+•
'31: 1' 1r;aFi&)
1,143

13:42 4:47
40 36V'. 17:41
1,L$9 tj':i::
34:4.3
-- —

35:41
7:1''
1,L3TTPTc
45tft nL
I ,12

1,25
nr
'C-)

'
11;4dfl. J2-
a

-
-
-
t7;tTr
•ifl•A1
ti-iJ
A

sill
-

,
-
-a--
h
17773 t3

_J

1
'14
11
-

2eA
i,26t
"'45
2-2-cs

y—rc-'
t7tff (
•7(

i0:IY
t_,-_t

n
r 1

4r n:'u: 2q:/G 300 T 1,60


TOM '9
k'44
rcrr/
23:44
T WO
27:4q Cj) 1
75t ,
•s_
-_ _____
27:53 28;O 2C:I
tto- 32

0e

00
W4(J
-

Pat,
---------r
';o
I77 1
t*_}14"
--
46

2%41
)cs., -e
2,(r3ri
-
-!*&
' c:.r.i 26:52
1,81b

-- --
-

.__.
t__
p(7
- -
I72T ___

-
- -

i—.
-

;rr
26t5t
—;5rt !_
2,C/i

23:51 23:52 24'53 24* 2,24


2250 Bg
22I. q

S_
27'E
-_

21
m?7
21s 21:51 2:4
nut
-- -

4*W 78
2~"57
20 50 4

10:51
-- -

u:y
_

#;;
.C C nfl • (ZI
0

2,80
2,130

1,15
MEN
17zX
a
ET2•
1M , -

3 f v 67
-
-

10:58
go
--r-_
— —
--.--

19 6o 3,15
3,55 16157
3T5t7
17:60
39529
17:62

4,00
14:57
T:rYlT.
156O s—fl
4,Uu j 4,OC

I
I
Pp ull.5 (ooritl nun t'a)
*
I

85 86 89 I 90
43448 )j

Y J,e170 L2)7 ;2}3-3 '+STi0


3
278

35 ,50 17 6 52
3G ,50
405 +-8i _
i4:55 35s5 1 t't'
1 6
19613
tnt !

3257 '42 1 r;n

1I 110
1,80 r;-73 29:52 flu;

27:54 30:59 30: GO 2,00


2,00 rr-
is 2,9r;-
rbc)047 9
25:5C 27:62 '4
20 24 S -

2,50
B53
21, :1
2,T
p
S P,4i
2.1:6(
14

)
2180 21:6 - a-
: '(53 I
.agau-i.

r rJ

'4-, •r• ,
••,• -,

21:67 '11 • 22:Go


fl :65 i_.0
-
I • -

3,15 3,19() 3,2W


15
MUM ?''Nano
ie:6j _-__ I,
Ant a- - - S 1:67 P5:69 20:70 I,')
MISS T;-5T17
3,55 J,500 3 It 52 6 3,632 ,

16:65 17:Y! 17:63 1769 1€t:71 1S:'( I ,O()


nfl
4,t' 4,062 3,941 4,000 4 ,059 '4 :cii.io I

(continuare)

91 92 .
C,
-a,
01
dl• 95 96 u"-4 99
- a--
-

45:46
Dr

;c' c:-; ,e
e
47:47 47:4S 43:i3 ;1s AO
't L - '-;- - I
4-Afl __ _J%_.
rtm
p

1,00 r;u:t; rt~ ,02 1,Lh)O


-w

1 ,021 1;:3uc tr)•__U 1 ,CRC)

43.tlO
•I-
/4•Fc
et 44:50 L5:50, 45:51 46:51 46:52 452
7: /17:'Y3
1,109 i-;n
S 1

1,12 Ile I;ru


y-' , - - im; t-;rrr' rrn 1 ,10
_

O:5J 41:51. 41:52 4c2


Gum •_- 1 2:53 41:54 113:55 44:55 44
1,25 i,c:7 1 24 YI7'.J2tC2 1,233 11 250 Ii5
x,

r r
•1 F

41, 41:57 41:50


4r%

c: )L
1,40 aJd r ;1] s,jJ
) ,i
1
II
mom .____

3:5G 35:57 ••fl:.C?


______ -1.-mi, .
I
36 3 6V- - 59 17:60 3860
MMM 38:61
1 6 1,600 ,-..--;
, d
-3tw I ,
-)3
r

-*ff
, a-
1,o39 i75
t J- -
S
- ffiftmmw -1 Ww
• r- '4 15:62
59
a'

.J , JJ
a
a
a •
.-

D: 34:60 34:61 34:62 35:6'i )5 64


1,60 1a 21 r;-7G5' 1,771 71 600
1,644 1,'fl2 Vine omm8 1,794
V

çj61tfl1 r
_s
-r
6' j6 32:63 32:64 32,65 33:65 33:66
2,00 2,V331,2t8 2,u32 1,9a9 2,000 r;wt
et -r
28G3 ttub . : i9:65
-I

. 29:66 30:66
-
30w6 30:63 30:69 .)
I,24 2U' ;,'c,cJ: pp j
7:2vT 30-0 4_.,4 ••

LJJ 7T ,lti
4
• .. _t

365 h ft q 1 61 21370 28:71


2,50 •U U 2 ,5
_p
• .
_.
, l • . # 7 67 ;2
. ,

75
_
Oro

3
3 del , I -539
_

. .-

9;øst:;çj' 216 --t 26:73 26:14


:,Ro ?4t6
,k
-_e_.,
IV
25:70 25:71. 25:72
'-;-T3 -,--tJ '7
_____
-S - -

a-p OCX)
I.)
8410 2,769
- -

77t Cj "27C 3
' S
71

21:!) 24:75
J .t, _ 714
vT 77 =
0 trrT T:n)
•E7
-

-
_r
Or
'J'ate J.0 J_ J- 4 • 1 ( ()(,j, 7. 1 (111 To-# )

91 '433 95 96 91 1(10
52 99

i::Eii
-
I,.

:'NN -
94
- a - - -.- -- - -
• 1•

21:74 21:75 21:76


-
j,15 r
T:iH
2Ceifl

TWWJ
20 :73

37 6 50
-
37571
.-
--I - - . - _p.___
itj,I( JO
- •_ _--
—4 --
i—;- *i - _______________
t i

1:75 19:76 19:77 19073 2'nl' S

4,0 6 4 ptl53t7Tr0s y;-5


• •rr 4 ,cy
XJ):Ci1 3t47 r&

__________________________________
-

- -- _________________________________ - .- .- , , - -.!
• S -
,.

Ez: lOIS J7
V
103i4105 106 1071043 I
1t) i1(
? ___________
___
FISSION

t1r
---_-

i rj
$4.1_
'-3.
0)
C's -1 53:5 a
C1.C4
) 544 :
i,cx 25
51
j&J(i t--o-3o r -c )71)tJC!
- r
"s'
aF'O t- rc_I

.- . •..!
I - . - - -

p
m4r

p..r, bo.c r "14r7 r1


__I .i.
I _*
,
,w;4
r1j
4j4 T- m 50:55 50:cG
_________ - I. / •
) . . I 1n .
>. .
-
I 1'.
_ii_
j(')
_
1•. ,
- ;i3
..v .

:- ,
---
, .---- -

t 4c.r 4: : -. — S .
4 'p. • '1+ p •! • 1 Ar I •.
.

faQ : •i g : )&) I; 'I I J '


44tL 44
-a
.;r

I (3

i-;ic-
-I ' ' •

3() 1,2u5 1T234


____ ___
' I,
1,25 .pU—__

ffl T&Ir• ).,,-))


rCS'_T j
_
• 1
j'

- - - IDIOM I - - - —
M ______

f4.5o('J It! ,.i:;(-. t


•1

41:6043:61 44:61 .,_a -


1,40 - I-
_
4'. • Lit
I UI
.

-
S

—p'a
•7.
..
Ta_T.
T-;-i]3 1,386 i,4ti9U 1,3/i !
Tt9"t'7 - i I •
I p

"
•i

'
.- - — ,-
.
S P
)t'i)
.

4i64 40:G5 41:65 I


1
-a. •
. ?:c6 42:(i(
.
t:':6r3
i,GO
1,60 t-rzt S
T i ,I
T-;-5p7r pp
,
_____

1TJTt
tvtt r;-Gyo 1,b25 1,535
—r. ;) ...- -I (a.

,1.1
doe ttT p -
w ..
51i i
-- - -
- - - I- -ommome !
e - - __•-.e - —

! -

'° :
: -'1 G 7
' '
,n • .

-- )l.). (9

1,80 4I44t) I
L •1

-?
I . -' * I 6")
39
. . -
- -

w_ iq

—, 3t
p
'
1
-
1,B33 jJ
i,ai t,'ICj
____

J.,'(5j)
r

dj

i(— -- -rr -,r 'r


2 4 r r--- 2 %
69 \ 35:70
_ • 1 ( ' it, _
4 : '
L
,

r
-
7
t 1
7 : 7 3
00
£ , I L >J .L U _' A_ 7

I
_
, _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
dod _ _ __

LC • -
__________ ______ ."-_
__a , - -- .- -.- - -
__

i .1f fl7-) 41
!

, I
2
3:71 '''72 ) 373 31:74
3: 33:75 - t
54 :76
2,24
i L. •

y
a

) )
fr9
2 ,21
250 cc ) i -
i

2!!:72 j,7) 30:73


________ 30:75
______
3O76 :IG t 31:'!? 1
,Ia..
''C' 31z7
AO
L
T273
I try r p 27:77 28:77 28:78 2C:SO 29:60
2,eO ?

777U •
i

2-;- T5
: 1S __ _

27795
__

,ISo
fl • _.r
- r
__

£_

i.-.,L
) 1)')j
•- S

~Th57 T?7Th 2,80


NEW
':) - •
't753
- - . —

24 :77 25:78
nr.7ç
t-) .s °5:3O
I
7cfl1
.-- _I • i._J 26-tQ.i
_ 26:82 ?6:&i 26e4
3,15

T;-2u; T;-r 0

T:trcY
tUG_. ___ __ _ _________________
33 JTw
:cr52 3,2
________
-

1 22:7q }.(r
r• tb

23:81 '2 23:82 23:83 ! 23:84 24:34 I 24:135 24 F36


.-:-4-
1 mdd a
- • •1'

t-w5-s T;-5_6.t;. •
36zY - •
—;3t 375tU 3-;3-;cT
_d_ 5 jfrAe d.i -,,_ .' ... a-, T33
-
_

20:3]. 20:132 21:83 21:84 21;.85 21:86 ''•',-


4,00 ;rz q5-
(__ •Lf . l._4; • • J_

Now
I

p
t;cs _
MEMO

Tabelul 1.5 (coitttnuare)


;1_.__l_._.__r_u__

l&NNA 111: 112_ ! 113 114 115 116 117 118 _ 119. 120
1.

ipc.o 59:60 60:60 57:58 58:58 59:59


f9S Pu
' 58 59 I

r;t_c Y7 1,00
r
10
,uTT&5UTtT715tTG 0 i,off TUG5
1 12
59 C(.60 54:60 54:61 55:61 55:62 56:62 56:61 fl6
,

a- , 1,130 1,107 i. 12
--

50:62 51:61 51:64 52:64 52:65 52*66 5j:GG 53:67

i53 _
1,25 +'----*
_

' a
1,25
1775; 1775
.I_U._•_,c__._
!
Ut

4
Not

1,40
lTin
47:66
YTOT _
f[6 48:67
rj
lBtGe
I74T
49:68 5O6i 50:70 14O
I_ —
r:3rc p
T;-3r
1 , Cr 41:Ce 41r69 44O 44:70 44:71 15:71 45;72 45734673 46 374
_
..

,Lr' _ r:571 rtn _ rtm rL 5;T_


166
a

_
-

L 400
18O

2,00

2,24i-

2,50

2,flO

j .55
ZT

373 ?
li_i

i+;* fQ2 f%
M
4_

,
)ffi76

i,'fl)9

is2
fr7 &0•M
I-,

22;89 fl'). 0
32:80

e$
_
112: 113

Z5U -!*'
114

q+f

35:7

3 3:81
2 1

30:81 . 30:84
t7tt E8 tfl
3,15 M{84 27:85 27:8627:87 ! 23:87

24t87
y;r ;t fl7 3TT7 T' TT7
25:38
y:5-z
zEG.4i?r TTr9_______ 3_37

3 .8 CALCULAREA RAPOARTELOR PARTLA.LE SI POTALE


£
25:0° 2 : 0
! 35

455 21495

37th

-
L
f+44
C
115 . 116

1,286

1O:R5

Jt3,u4'5
QO
21:90 qn,rt, 2)3 'n.fl4
____ _________ ___________

REALE SI A PUI%ATIILOR EF2OTIITE; DIAGPJ1!tA ILBATEtIILOR


.
41:75
T72 I77

____
1i?S)

•i;5i3'

UdL Tttfl! *,)J


,

jj36

2:q 23:89
30

_____________ _____________

_j ___________

S-a putut coristata In paragraful anterior cä obtinerea rapoartelor


partlaje de transfer sub forrria unor rcpoarte mntre niunero de dthti preztht unele
d1f1cu1tij, Aproxlrntirlle care se Introdue pot duce la abateri ale turatiilbr fi-
nale reale fau1 de valorile norrrtallzate ale acestora. Dac. aceste &bateri se Inca-
dreAz mntre lirnitele tolerate de -2% - +rj, ele pot a acceptate; In caz corttrar
trebuic e1 ce revinà acupra calculului numIru1ui de dix4i pin, is obtinerea, 'tnor
rezultate convenabile.
Pentru exempllficare se conoider3 diagrarna de tu.ratjj. din flaura
1.26.b. Din diagram rezultä u.rmtoare1e valorj ale rapoartc1n
artjp1enn 'crane-
117

42:75

36:81

ie.s4

j46

26:91

24:°5
,-;-t iI4?
Tabetul 1.5 (contlnuare)

113 . 119 , 120


42:76

3q:7

Th
t

2J4__

%84 34:85

§aJ.44...ca4
I
40
_
i

_
-

31to
g4

31:86
T;-3
:79
'7:83 2,24

j86 215o
4
;m Tt —' -

M 4!ffi
T4-77
0 :?830 _

26:94
! 2,80

-j-;-fl3 3,55
' 15 ••

4,90

fer:
V
I
ted

U12 = 1 Al
,C U13 C IT5
1,25'

U22 = 1 t U2) S
3?
'2 2
303 '
U
T

troco /
ia ca1cuui flU.'rJlruluj de t'd in Conolderirtd is alegInci pentru
p1 nlor,tfl
tic po orbornie motorulul z:2Q., se obDine

z? u 20 6 1,594 = 51,88 = 32
0
—T An
I.

tatoo t Iui

1a_r (c',t S •
.
J-
V
zuctre)
" m

0 102 103 105 L't


(i7
IOu_:T:T:T7.• 11(5 _
? 1 ,
7:
rn,ri 5 35)
'Y!:54 Uj.f/

. :24
rj,c'-
1,00 ?:.&;; rouO t -rrr;
51:51 51•5" b

?-&è ru I ttUuj
J,11t4) ITTt5 ftTT'
.--
I

i9:'55 'TD:5 r:J : r,() r).t57 r.rn


)I..
43: 'lc:54 4;'i A-.)

t 'rrru r
p Lr srr
,1I
1ITl3i T125 T'Tt l•_•
.1 .,. t LI"
.,

4 t_ : : '
-
j? -'I
r . • 1-
P • ': ' " . # .
) 2 rL . -
• ' 4 '
j
,
' 0
¼e i ' . . .. I
-'
' ' i I
'

.
. '
r

1,25
-
rt- tv TY tttu
i i u_[
—+—I';
)
!

i,::; I—.-- wo
•'r'-r-+ C

1 ,40 M
I 1
_r-
_#n. t,sq

b
—.-
42:60 ii:60
1-;-:!9
41:61
tini rr ' i-;T7F ITTr/Ttzt1
i'(1
tA.$. _)_..
44.') r . -•
I i .' .
¶,4r.( -4
4 ' • '
!

r-;
! •__________
___
__
ft.
_____
____
________

1,3:Sf 1,40
hk
O
p
-V a' r—T2 a , ,

immWWwww A

1,60 ' 43:64 65 11:G5 . a S


U ''> 7 42 160
i r
- ; - 1,23
mo > I a
p
a- -

r i
r '
_ •'r-_ 1••••_
:i

1,80 i6 :65
i— rr
16 : S6
fl-y
.iT . . 57 17 C
•J
; '
''
.,
l,J1,Gi•

I
'
; 1
,
.I

'
.
'I I

)d.
t p
-'.'
a - -
-.
rp, .

i,eo
i1 i-; -:
-----
—I— -•4---rr,
I '''
1

• ______ MMMMMft - ._L•/)

.
di 01

- ,-
.,

34:G7 ., 13:69 \35:70


; -a
I•
---

-a- —a
34:G3 4:( .

-
________

)_P.
r* *7f.;..
, -a
- .
Jq
'•'1
_). J —
.p.

.•
,
fr,a)

-'I J-
---.—
!
1.
• ..Ae7
.
).
1
_/ '773 -— C
T'70() . r... ''
• p b
.r_. __ • 4r

5ui
1') i !
1 -

.- -4
___ ______
,% '_•) I
' • '
i
Sos~
' :' •, t _.,_(_?
t -, —
,-
p ? •#-1 )
1-

-,-
_

J47
___________

2,24 1:7O
—,--
___
11:71
t--
200
— ,
32:71
±,21S
____________
32:72
2,2'50
________
___

_____
-

27ZJ1
t- . -I
sets
,0 313:73
-a
2,212
a- a
'''t
,1 •s j r
4_—•

2,',2
.
.9
3Jj75
2,2?,
-S

I
Iry
____

'J
I
_IJ
, -
ti— r 2 •2 /1t
—,-

-I

29:72 29:71 274 JO:?3 70:75 30:76 '31:7G 31:77 'p


• 1

2,50
2,50 :
-;-4'j 2-;-5-r/ 7332 T;i7 ,5Uc3 2,533LtC!52:7TT F13_ &Ac

27:75 27:76 27:77 26:77 ?Be78 28:75 2C:8O ''"'fl • L


70.Q) a
cc
a-. • S

2,80 rrm 2,315 '- '~ rvu 277üG ''


'— 't 7;--57
,
!

T33 t,Ij3
9
S.

-/ '
- S

24:77 25: 78 7R.7 9 S ': C


_)
fll
... e _- & 26;e4
345 3,208 ' 1-;-2oU J72 )iTE3 3,231
ji c
.

37152
22:80 23:81 23:32 23:83 1q34 24:84 245 2485
3,55 22:79 - -a).
.._J I
3,55
j,s;t T;-6-y; 1'Tfl t5t
—F ,- ti-s T:tU, 3-;- ;3p. T;-5& •4! T33
2082 20:91 21:83 2184 21 0 85 I •sG ')'•).c'i
C---. flfl.00')
4,00
zr1 t;-tu1 çr rt' zçzt T759 4,OL
__j.______________ - ______________ WMM
.

.
.L
Tabelu]1 1.5 (coctinuare)
_j[
I _

- ta t-.-

111 , 112 113114 115 116 117 118 -4.


1&"NJ L :
'-

56:56 57.c7 57:58 çq.ço 58:59 59:5) 59:GC 6c:63


i&9I? rita - ts r;-u rtr,r 1 ,OCi
55 560

+frSi _
C. *
1,00 -;iu
T;orf .--- i Ta-.
-_-
1,017. 173
r !— I

142 52:5 53:5'i 51;(O 546O 54:61 5S61 55:62 r


5 0' 56:61
1
-cITY tT5 tT:T. 1,12
r;w 1, 1 30 17ff7 . ITT7 -
r:nt'j--rri
._
WON ______________
F —
'I
I--- -
I n.('n 51:61 S164 ?:e1
!

0' '0:67 50:61 :64 2:65 52;66 .__pc 1

7k
• ±Y _.
Tt73 r;TT i-;- r;t rj- 3; 1 35 i173tJEu
I72"& I753 T7fl )_
IMM

1,40 46:6r '• ill 4StGP q 50;6" !

1,40
s_
10


S
t;it; r;- lTyro _

1,60 43:GR 41:6 41:7044:70 44:71 45:71 45:72 45:73 467 46:74
T;-51r1. fl[41') rj-62U - r:trr T7GF 17511! _ !

fl fl71
L_

__J-±__ ____
-p
.-
a
- - S

Pen'tru deterrttnarea num6ru1u1 de dinti ai celorlalto roti se utili-

zoazil nomogrcana din figura 1.46 eau tabelu.1 1.


Se ob1ne:
kuh(y)
z5___ 1 1 24
C

J.t 15 Ul:3
\
- I

7; Zfl 28 47
1 25 41 c;
1
U21 m 1 /\18 U22 t
z12 - -
(U23

, - - - L --
- --

z]_5 • 1 18 fl2 60
U31 u32= z18 T t 3U
=i;t==72; S

Deci roft1e dintate ritz urrnuitoarele namere de dinIz

z1= 20; z2 = 32; z3 a z 4 = 36; z5 = 21; z6 =33;


z7 = 24; z8 = ) O;fz9 = .
is, z lo 56; z11- 28; z 12= 46;
z13= 41; z14 = 33; z15 16; z16 = 72; z17 a6C'p Z1ff 30;

UtlijzInd ac'ste roti dintate, rapoartele de titnefe(Pa!tialJ vor


avea_ur&iitoareie valorl eItive:
#

U0
= 1_20 _
kb
z e_z?_24___ 1
_1
•= !2_
z4 b 2,000' Q12
- z
6
21
:3-3• = T-37I
U]3 -

(6 _zl1_28
=:2. 18 - z ,13 41
tu
12 a 4t U23 = cv 33
1 z10 14
;F
z17 60
:n= 18 2 1 000
U31 = z
16 77 = ¶32 = z18 TU
I
Rapoartele de transfer elective se obtin ca procluse ale rapoartelor
par1a1e, In struotiiia rezu1tatt din diagrarna €u.ratlilor:
'p
I

0 p1 fru21.U31 = =
:el = u
I-
: t
0 2, = Uo•U12•U21U31 IThT757I'),iix4,Oc
yrg

p( -
p
.e3 = t
r:6?c0•1;35'3-in.upp 74 8 t3 a
_-.
I
1 1 1 1
e4! UoSUllIU22Ibl1i C 10600 S
K
I -, I •1 1 1 1 1
'be5 sPUØUl2 UF)? lU)l C
44
-
S g_- •

e6 = u0 .U13o'-'22')1 = r;-G7j.r;-.5U*r;tT51-;ttT; '

1. 1 1242 1 1
.. e7 n U0øU1l.t2))l c

!' 1 1 a
e8 S U04U12•U2331 t;

1 1 w
e9 r u0.U13.U23.U31 = 1,600175''E7)tt?5
*
- -, 2000 1
e10 = U0.0 lie U21cU32 -z YDU2,QOOTTTTtiT 4 TM
0
1 1 1 2fl0()
e11 = u U2-32 ; • r;1T1• T;Tfl • 'T
a -
.4 .

2 flflO 1 rz
12 = u01u13.U21.U32 ye35.3flrk'f
0
.

!t 1 is _1 2000 1
e • t u0 .U11 0U 92 .U 32 y•fl7)•" ,643'tt'
L3
I

IH
I
1 2000 1
/ It• e14 = u0 .u12.U22 0U 32
I
1 1 1 2 000 1
I, e15 r u0.U13 0U22 ,U32 = TG1,29Y'Tfl'T T7Gfl

1 1 1,242 2 000 1
e16 C u0•u114 u23 € t132 = Yt2,OOcS'YI'

1 1 1242 2000
017 = u0.U12 0h123,k132 = 1;_GijU*r3.trrv_sI
.-__.-eaIT__-

1 1 1242
e18 = U0aU13.U23oU32 YtDU'1,23OT''C
I'
Turatlile finale elective se obtin ca prothise intre turatia rnotoru
lul Vi rapoartele de transfer totale efective:
,
TI1 S flMGl t 14J5j- --g-
1 t 36036 An1 c 1,510 %
e
a nM.e2 1
n2 1435y-7 45,877 Ar 2 = + 19 949 %

113 = AM.e3 a 1435 1 C


24v8BBt 57,658 An 2,961 %.
I
a n1.e4 = 1435. c 68 9 236 An = - 3,893 %
219 030
p

-r • 1
t nrc5 C 1435.y-1 t 86,870 An5 a - 3 9 478 %

n 1
n.e6 t 14 J5.---- t e 2,522 %
= 109,175 An6
'I
--I S
Y1 t nM.e? to1435o 1
r 139,239 An S a 0,544
I - -

-- -
I

J4 I
117,270 3Ln8 Ca - 1.517 %
no S. Mfl - • 1

I
) 222,791 0,540 %
129 a
M'9 'p
il;4.ç'j *
S12c

a 288,260 En10 t + 20960 %


ft10 S
'M'1Vf •14)!i.rkffi

367,0013 3n11 S + 3,383 %


nil S
'V°
I a, 57,T?J
(C
fl]2 e
M°)2 143!iarAtT
S 461,6 AN = + 2.504 'I
,

Ii

I 5,934 a 2,530 %
u - M.°Jf /
)7tv 111
it

n14' M1.4 14 o y o 694,915 jill14 S a 29 215 %


.
I
n
15 ;
•b •0
f 11.
y J4.y-J-ç S 873,402 '15 = -
2,955 tk;

fl ]6 t
flM.rJ . ,
I 4:;c.T.:37;
. •1114,13O 1110
e = a 0,524 %

)i& I 1417,74 1,285 %


fl]7 C
Mlr fl r; '17 = +
¼
n18 t
nyc S 1435ej 4782,270 in 0,935 %
El IFS 18 = a

Abaterlie reint:li'; '2 turatll rL2Llye fa'i de cee noatetiat


s-eu deterrdnat cu reir41a
.-' .
,
I-

-— -

3 -r- Dlagr5a t tà u valer5le en1u..


I
f jJ late ale ebater1Ior relative sit turn-
tillor resle ma de cele

'I '-A f, t
perrnite sA ee coxtotate eli turs;&lie 11
n5,n6 pretun 1 n13,n14 fl n 5 nu ftbstvrl
40

Fil neCative ce det&Qe$c ilmitu adnieibj3,&


7 de 2 %. Abaterl pozitive rnajtj.au tur
-

II
.

tub pflOWN,
*fl3 fl fl1p;tI.1 Cdepircii%e
4 •-
mite!) ii n1,2.
Anslitind rapoartele partlale to
tt?anefer cc ±cztervin mnrciajisii
OX
.'--s •: , 14;/7 là ''I1,
n1L:
- ..---

fl14 %nterrine,en e1emrQ,~rkkn,


--
.— -- - — - - I-s

Flc.1 .47 pdTtflzeêwnnfer par1a1 'i % t jj tt1


-_ -_ •r — e a-ej.- -. *¼. rn- ., ..* 4
S
28:46. Accot
--
raport partial flu ant
ttn!0 In nici Unit (t1r, C(I1$21ta'
DacA fllofl'ea acteotni raport -.
•1
: teflt, 'war ereçte Q1 vtt]r,riJe I
I
.. . - - -- -.- . - - .-. t - - - .-- . - .& • _ . _ -

I
_ . - - . - -1

Sa va educe corectia:
28
C z 1 tT5=T7èI7
'22 12
Pentru nipoartele totale corectate se va obtine.

1 3. 1 1
e4 =
t
570

1 1 3. 1. 1
e5 = r;-
gctYr;-57T•T;o7ir5?RY 76o157

e6 = 1-;-600•173;15'r9t070T;1500 C

e13r I 1 1__ 1
S

ti I 1 p nno
e14=
I
1 1 1 2000
e15= IT;tzzr•173U•1-;tU7•---'-T--- =

Cu aceste vaicri, turatiile respective ci abaterlie br dcviitz

n4 = 145 fl- 'I!

r69 1 L\n4 = - 19 744 %


'3,U =

•1
£15 = 1435.1ç15 7 88,816 Ln5 = - 19 316 %

1
A
"l
'6 = m 435.--- =111,621 An6 = a 09338

rI'3= =558,149 An13 = - 09331 %


1435.-4,

1435.rj 710,396
n14= ''14 = - 0,056 %
(
nl)= 14.15e GOP? 892,968 An15 - 0,781 %

Cu aceote 'vclOrl abaterile se Incadreaz, 1n lirnitele admlsjbjle,


Pentru corectarea turetillor n1,n2 ,n3 ,jn10 ,n110 fl12 ce conatatLi
06 I':i expreela tutaror acestor turatil intervine, &2]$" Pentru a micçora àb'iter11e,
trebule mlcçorat U21. .- va iccerca rodificarea z10 =57 In be do z1
=56. Sc vet
obtine u , .recacue z. rapoertele totle de tranoter:

e1 1 1 1 1 a 1
= r:;?z•7:rJr*T;-r7s7• r;-rJ7i
7J 10-;3-57

0 = 1 1 1 1 1
2 TT:=•r;n37wrc5t w;oi

e3=__L..
a , b i..' _t ' r;• 5U . 3-•;-It•7 . T'UOU w

ems w- t_LI -- 1 n
- aAN000 Ir ,Auw
I

a 1 1 1 2000 1
r;t1y1vT371.:1.;In._aT.._ w

e12 1 1 3. 2000 1
t
r;tDU.1;5ty.T;1n._sra.s S

Cu aceste valori ee obtin turatlile, reepectiv abaterile:

ni t = 35 9 368 a1n1 0,372 %


ii

1 112 a 14350-j. = 45,066 tsri2 = + 0,147 %

113 C
1435..-4 C 56,639 An3 = + 1,141 % a

fl 10a 1 A 10 M
14350-,-. C
283,205 + 1,145 %
1
fl31a 14350-.- = 3609553 &n 11aIs- 1,564 %

1112= 1435-,.-_ C 453,110 A.n12= + 0691 %


Valorile obinute ale abaterilor ee incadreazà aown In lirnitele toe
Dlagrt'rrici abaterilor are sewn form" din figura 1.48.
Nu trebuie mnsd omis faptul ca modifica-
rea nurnItriilsi'I
-
na
- - dø AInFl #-
----------

'a t1UJ1L S%sL%e•% UUAII.

relor de dinti din cel de aldojlea grup


2 de angrenaje e& tie difariUs
z9 +
z 1 = 18+57 75
z11+ z12 = 28+45 a 73
Z1 +z14 c41+74
33 '

1n concluzie t angrenajele din ac!et


10 II /2 13 M' /5K7$8
grup vor Li corijate peritru a se óbtjne
Flg.1.48 aceeaçj diotantà axiaià.

199 UTILIZAREA VARIATOAREWTt CONTINUE MECAWLCE


IN STRUCTURA CUTITLOR DE VITEZE

Prin includerea varjatoarelor continue in etruc,tua cutlilor de 'vi-


teze ale maginijor ~unelte ce eltming plerderfie de produetivitate, datorIt p0-.
Oib11itLjtj1 pe care acectea o conferu1 de a ee realiza efectiv viteza economic
do a:.jchlere.

Intro dezavaitajee varlatoarelor contjzjue mecanioe so amiriteso gaha..'


ritul relatjv fltqre in mport 0411
A
lit Vurintia puterea truns,ntsti, Inoonstanta turatiei do ieflre
oarojnjj (tflal nba In cele care trtsnernit micareo prirt &lcviune) UI
finhilitutea reduo In COfltpfl'rf(1e CU
Ineoanlsznele ou roti dintnte.
k(apoj do re1are rolativ redus -al varlatoarelor continue Impune
in nit%jorjtatoa cuzurilor do utilizare In otructura cutillor de viteze ala magini-
lnr-unolto, cornbtnnrea Cu u-ri varlator in trepte prin care dornonlul de roglrtre 8?
fie flp1tfjrjat,
48
_________

In prirtoiPlUt varlatorul oontthuu poate ifi amplacat tie is intrarea


outla de viteto dool mnaintea varlatorulul 5i trepte fie is ieQfre.
lit
fijriplaectl'ea In intro.re reprezint In majoritatea cazurilor o solutlo
rniui avantajoaGa. Turatlile rolstiv incite de la lhtrarea in cutia de viteze ae

aeociazg Cu tnomeiite do torolune reduse care pot ti tranomtae de varjatoa,re con-


tinue de dirneusiLmi cornparutiv ;nai idol deolt In cazul montajulut la jeçjre.
.. In figura 1.49 GG pre —
. K2 zlntà schema cinernatic a
- a a r
4E4 -V until etraru3 acionat rrin-
8 91"
law 4c

-t:_i tr-un var1ator oontinuu Cu


• 1
-z a,-
7/3 ;E
ANNOW
j
,

mw M
frictiune.
Re1area turatlei arhorelul
-1IiJIi1 k I I se obtine prin deplasarea
-Z12 a
spre otinija aau dreapta a
A!
_,- dicu1u1 conic plasat Itt
I Z/.(, V dreapt pe acest arbore.

ftw4r

.I.
p!I

- _i.e
F4
--

Intre arborele rnotOrLF-


I se reali'-.
-S

liii ,i arborele
61 '1 zeaz& astlel rnpoarte de
PiL.l4T traisiier mntre 1:2 gi 2t1
(raportul de reglare cii var1aton.t1u = 4).
Ampliflcarea doi'ieniulul de reglisre se obtine prin varthtorul In trep-
te avind o constructie curent tntilnitä In cutlile de viteze ale ctrungurilor0
£unLvLlle inalto (710-2000 rot/mjn) so transmit direct de la arbore-
le II la arborele principal.
htectul buratiilcjr se ob1n priri arborii interme&iari III Qi IV.
Dju&rarnu turaçiiior coroopttnzitoare ciiiernaticii din ficura 149 este
prezentat In uigara 10500
t'1 I /1 /V v (AR) Ae Cnnntrnntia
— nl rnlnviInl
2800 £SLt
1?7/P7 variatoarelor continue me-
a
1440 canice depeite ca&rul 1u-
LQZ cràrij de fatä.
,1 4)
710 Se reoons.nd oji, in
unor aituatii in care aceet
luoru rij este posibil, ea
a utitizeze in construotia
180 macinlloraunelte variatoare
oontlnue PrOduse do mntre
prinderi. speoializate0

454

'V
11,2
111i Cr 1• rzfN
- S

10.1 SISTa% LB DE AVANS AIX M8XflLOR-tJNELTS pj

. 1.10.1 Conolderiitil £erke;nle

Frirtidularlthtlle constructive ale larttulul cinematic de avans rae-


pund principalelor atribute ale maflrdlor-unolte cornaridate numeric: precizie, ra-
pititate gl euplete.
Preclzla curentà ob inuta In prelucrare eate de 0,01 mm,
Lu nnflnlle-u.nelte NO, no1un11 de preclzie trebuie ea I so aeooloze
Vi alte douA atribute: fiabilitqte Qi repetabilitate.
tiapldltatecs trebule Inteleasui sub aupectul posibilitàtii de reglare
rapidA a maç!nil-unelto In prelucrarea until alt reper. V

Supletea preoupunc 0 1bertatc rnara do raiçcar..:* a icu1ei In raport


de pIecüi, actfe1 limit e poat fi otine once ptinot, din dotneniul de lucru,prtn
trctteotorll din celo mal diverse. V

Supllrnentar, datorltà coetului relativ ridicat at unel naçlnl-unelte


comandate numeric, se lrnpw-ie fl obtinerea unei productivitLIi de 2-10 or'. Trill mare
decIt la rnaçinile-unnite convenUoiiale.
Certne1e amiritite anterior, care se corxetltuie In avantajele prifle
cipale ale cornerizil nurnerice, ob1ir ia adoptarea unor solutil partleulare ale
lantului cthematlo de avans v!zmnd aepecte cu caracter orgartologia, cinernatlo
Q1 electric.
Dutorftt product1v'ti411 ridlc&te, uzura principalelor eubansan'rble
fl aece1eraij1e/deoe1eratjj1e slut mai marl declt la rnain11e-une1te conventioe
rta1e
Acceleratlile/deceleratijie lmpun eolutions.rea unor problerne lecate
de sollcltàrl la .ocuri t1 implicit de reducerea Jocurilor dintre principalele
eubansarnble ale mecanisrnulul de ac'çionare. Modlficuirlle bruQte ale vitezelor de
avans (trecerea de la deplasari cu avans rapid in cele Cu avanode lucru) conduc
la apar11a unor solicittri importante priM toruitine 131 mfleovojere care etau in
baza rezorrnno1 inecanice.
Penomenele do rezonanfl slat inoeparabil legate de aparija unor
fuzrije, Iritre elernerttul actionat fl oel care aotionea, cu repercursjunj neL
tive aupra preciziel.
flepetahilitatea preoupune, a1ituri de alte cerin'çe, existenta unor
elorturi coxmtante de antrenare a orgenului de lucru po parcursul rnl9ofrjj c:t U pL\
axele de coordonate.Lct ma.in1le-une1to cinoice frecuirjle In h1daje
fl
In ruecanit
r;iui de csc1onare vurlazul cii viteza ceea ce conduce la antrenärj cu eforturi vaa
riablie.
. Pentru a preveni apari1a unora din aspeotele negative men1onate
anterior 3 la ait3temele de avans ale MUCU, a-au Impun urmrttoarele solutil oonetruo-
ttvoz a
a
oubanearnblul ghldaje: Inloouirea frecitrij mixe de alunecare cu
frecrre de roatocolire çi/oau frecarea lichi(1a. Precaroa do rootogolire presupune
Utilizarea gh1dae1or cu elernente interniediare (bile, role), lar cet lichiclil a
(hidctjo].or hidrocstattce;
e
uubnneamblttl oloteinulul de actionare: in a eieternului Cia-
010 priri Olateme rnai robucite QI CU
olo jocurl ininime 0 Pontru deplae&r1 mal rriiol cle
200Q fltii s-au irnpue moonniorniji çiurub-piuljyj
Cu elemente 1nter:ed1are fl cel CU
I
r -a e •

50
- -- - - - -

- -

L Peritru dep1a6ii rrsi man de 2000 ee uti11zesz Ts


t,uetentatie hldrOatatio ~orewxlierg eta., prevázute ots
oanismltl Qurub me1Orel' meloatl4p pin'Lon
siElteffle de socatersa joouriloro

1.10.2 Caic al unul olotemde avane N

esaiculul unul oletem do evens pentru deplaoIIri dupg axe coniandate


numeric presuptifle calculul motorultil do actioflare fl a elenientolor components din
cinematic de avaneaiGteflhU1 de actionareo
1antti1
.
Schrna b1oo 9 pritt"
*

OLP'I oipalä, a lantului


Cd A C2 A

Pic 0151 in Ligura 1.51.Alegea


rea rnotorului de aa
tionare trebule Itoutä In functie de performano1e aervomocarlismulul de comandL
In cadrul aceatula se dieting douul bucle de reac tiea pentru viteza Qi pentru pa-
z1t1e Bu31a Cu reactie pentru vitezä (varlatorul de turatie) comandá functionac
rea rnotorulul de actionare 14 oub aspectul turutJie1 acestula fl implicit a vitetal
de avsns0 Bucla pentni vitezä euprinde 9 aluIturi de motoru]. LI, aznp1uicatoru1 A2
compctratorul C2 1 tahogeneratorul Pg0 Bucia de pozit'orlare cupriride conparatoru].
Cl, ampliuicatorul A19 traductorul do deplasare T ci bucla de vitezà.
Perlormantele uniti senromecaniem aint apreciate prin deca1ajui In
timp i spat1u Intre poz1ia pt'ogramata ci cea reaUt.
V r Paz - Decalajele slot apreciate diferentiat fusctie de
nm a pro9r.
exietenta sau aboenta legäturilor Iunclionale mntre
0 'oxaX
E"X axele comundate numeric.
La echiparnentele de comaridä nuniercà (ECfl)
Plg.1.52
legtituri functionale 9 ,decalajul rezultA ca sirnp1 di~
ferent uritre valoarea prOGramat5 gi cea realä (i1g€1.52):

C=x0 -x
00
(1917)

In carci V - reprezthtä viteza de avano;


c?0 — frecventa de COLifldàG

La ECH ott lecLituri functionale (fig9i.53) rolatlile (1.17) devin:

C -
x s_ 00€;
Pox x Ll
C ,1
pror 0)OX -

(leis)
fro hi V VP
aaaYaa sin
4/ I C3'
,
1%
I 0 =- CO; S
I
x
icr erorirea de prorli rez&ltattl eate:
(k*X.1 t!.2iS
'1,.i.53
C in 2C4.(TyaTx) (1919)
I

I
-

cnta concitentt de timp pentru buola 8E.zntA hXSiI


n care . . *rx LI

t3t;
P,/ M conetanta de timp an It
C5Ox

0 eiltg performantg - important& a oervomecafliaflLetor se teferh is regicaw

de la Inceputul qi af1r1tul ouroel de dep1eeare


de
Pentru a sooste In evidentä olteva aepeote pritind scoe1er6ri1e/deoe1ert'1t*o an
implicatli asupra elegeril modulul de actionare, ee coneldera canil ebapilficat
iluotrat In figura 19540 Semnalul de Intrare In buola de pozi1onare, x,, cato
tranorrile de is Interpolatorul ECNQ Comparatorul C1 so oonelderà realizat sub fore
ma unul regletru de deplacetre (RD), lax enpllfloatorul Al sub forma u.nui conv6tt'
tor nujuerlo-analogic (CNL) oe poate furniza is ieQire o tenalune yariabil4 O.10 V.

Cf Ai
n. 5pre
00 t

n0kT
xo
0-
r

S___[
D
E
t-NA

be Ioi ,
C
_____
U vorab
10 LVI y,reiQ

a) b)

Fig 154
lan-- Schema bloo a

- II,. tulut cinematic de


Lo9 co do I
comondô I Tc; I ava"s,00tieiderind
._f particu1arizri1e an'.-
1: I -
FInterpolofor RD c.ICNA A H
Spre cixa X terioare Q ecte indi.-a
catX in figu.ra 1.55.
Aceste lant flu va
reactiona instanta
Fig.155
nea la eerr.nalete
emise do logica de coma-adA. Deplasarea din punetul Initial In ce]. prograsnst CU-
prinde trei etape dietincte: prima do accelerare 0 ant de deplasare cu vitezä COflØe
tant i u1tiria de decelerare.
So conslderà o deplae&re pa axa( da 200 LIflI te trebuje p&rcureg an

ya6/7fljfl0 .
La ulecare impuls a Interpolatorulul ee realizeazg c
Dacà
de 1 iim caraeteristic& oeiTLflalUlul do intrare In regletru de dp1as&rs eate:

i: • 6 rn/raIn a o 5
in/s - 10 vM/6

oeea Ce coreepunda is. 100.900 impuláu.rl/8. Not generatorul do


Zarnlzeze trenuxi d, impulourl Oti freovez4tde 100 KU Duratt
sethl do impaleuri totes
200 inn,
*

,. La maQinhle unelte NOmotuale vitóziale de swans rapid deflesso 6m/min


ajungind 1I. 10.-15 rn/mit, Soeste vitezø de avant miari impart valori superio&n
frecventej de tact0
NuzArul do impuleuri (In astul exeraplulul i00000) sets connrtit
t*nejns oars •.nqts Crept semnat do referinfl p.ntru vtri&toru 1* tUiat1.
5
2
Perxtrti eiOmplUl considerat ag presupanem, In eontinuare.o3ff teneiunn
a. allrnentsn 6. 10 V 11 coreepunde o turstie de 3000 rot/min a motoruluj. Pentru
tceastá turatle at obtifle la ieçlre* din lsntul de sotionare o vltezä de avan
de 6 QImirl
Corielderind o ourM de repune de tip tinier S
ONA (f1g.156) vs rezulta o mntIrzlere
fU'tvJ -

I 6- ro e x 10.000 impulaurl
Curboderóspunf deoarece, de la dares. oomenzii, ant nece3are fazet de
CNA
accelerare a slstena'lul L.OUO Impuleurl pentru a
10.000 go tanoiunea de 10 V. Celt*. 10.000 irnpulouri convertlfrs

Pis.1.56 In deplore conduc la o mntIrzlere tic 10 mm.


-
C0cmtrjitr u tirup a. buclei cit pozitlonare v-a fit

C
-1 jfl 2 1 .

T==--=iU a

øeea ce ccnduce Xc frsovena dq rotatia

co= . 10

are wi coeficlent de &rnpll-


Corrvertorul numeric analogic considerat
Zion'e de 10 V peritru o eroare de 10 mm 9 adicä 1 V/i mm eroare.
Solutille moderne utilizate In cctionarea n'aflnllor-uneite 110 utili~
zeaz convertoare en performante ouperioare0 Exemplul de curbà indicat are an
cazacter Gtrict didactic,
Peata curbal de rd
%* npunu
& CNA reprezintä toonti aceeleratis pe care
trebu.le sA o asiCare motorul de actioinsre (fig.1.57), La Inceputul dep1s.earii
V4 v (pe portlunea de accelerare) tangenta 1.
0.1
fI•!l)

j_ - a - - -
V... •-
g, I4 ------ -I
_
ciubà are valoarea:

I I I ;
S (19 20)

t in care. it

ri
T •Iq
-
reprezthtà aceeleratia ce tree
h4 a
LA %;
t
LteLto.Laa _n/e
t
B
?lg.1.57
constarj-tt de timp a buclei9 T -
V viteza, de RVarI5 0 ru/s 0 -
Pentru exemplul considerat e acce1erj flMgrà
ce trebuj imprimatg
orgtnujul de lucru este:

L :s&:+taa I

Accelerutla unijhiu1ar a znotorului, conaidefljd c V.6


tine pentru turaj1a ii
rn/m m ee obam
3000 rot/min, este

Irov U a a ?
14,v 10 (Ja
(len)

oar
;' 3000
0 --@-+*
SV&n
Lotse1erst1 unrjhiu, s motorulul OUfl&t 1* lantul olnematia de
setci limltgta do aup1
rezjatent i1 de niomentul 1. inerti,
C i:r' fl
- ___& -- g • - - . - • - - ,— -
- .-t-
- -.-- WV -

a. (1.22)
.It
t A! rtd/s2

1n cares (ete ouplul resistantrN.w]


C)

ac! 2j
J o
aete momentul d• thertjle [kG.M
Cuplul fu.rttzat de motor tote dizrtinutt IS parlosdt 4. soe.leratle 8.
I,

ouplul 4, fncare ql oel oanat do preotringeret qurubuiui on bits (cind e. atillow


I

getzA quruburi ou bile pretenelonata). Fe periosda de friutsre s mtctr1l cuplur-s


rile mention anttrlor aotioneaz In seas thvere.
Pentru a. lluatrs moda do osloul ao
conalderA lantul cinematic 6. avane
(flg.1.58). Stat dates
motorul do atotionat'.; a

turc4ia titxirn4it xç3000 rot/win a


tn
_ cupl:1 iaotor r.cnn1ns1z 3,2 N.m
LI ,
moaentit1 de 1uer1e: 1es) ,104 kit .M2 a

reductors
Y1g1,59 a
raportil 40 transrniteri I C,

— roatt zit 0 40 iwn b • u auu


e roats t2 t&P' 120 rpi b 20 mm
e qurtahul nnriducLktor — dltmetrul noaJ.nti, 0 50 mm
- ptoul , pa6 EYUU
a lungiineS9 9 -1000 mm
msea rriaiçinli gi pies&z
S greuttea caxitA 500 kg
Vlteza de avano inaxiffiti (in go)) ye. fit

V
mat S p. t.n OO.io 3 =
= 6.43O 6 rn/raIn

iar v1tza ungkiu1ar

3) 4.n ; 300 radIi

Pentru * spilos reiit1t (1.22) ce vs d.termlra tQmQQtUJ. ao inerti.


redue is srboreie motor.
Cajoulul irserti.t noel gi .. pitoel, redue it trborele utotot, 89 4
ftce ee1Ind snergille cinentstice 9(ererite motorului fl eubtnacblulUj pieS1

t n2 (1923)

lii a m.—ty -.0 , 0,56 kgm2


.
Pntru . otløult TtomShtul de Ln.r%is .1 flrubuluj redue it srborele
totor rio ve Ckleult £13 prealabil propriul moment de inertlot
. 0
1
J sM.r 2
a" (1.24)
In Care D' reprezjt4 mens qurubulsit

a a (1T'r 2 ).Qij' w 7 ( 0,025)2 .1.7,9.103 a 15,3 kg


rp
•-

. - S •
----
- - p . yr •4 • -. -
pp__c _. !. • •• - - . t-e ' '
., 4 - - '

1 deci
J-15.3.(0.025 )2 a 479e.10
'2
r txantal redue de determinK Intiultind propriul moment do 1n.flis •
pAtratu.L nortu-iu1 de trsnem.itero dintre inator Vi 1purab

J S 47,e.1O0() a 53.1O" kj0m2

Pactru reduotor et prooedeazX In mod similar

97.2
1 Jill,2 S
102
'It
L&,Nsntu1 de Inertia pentru roata z1 eeite oilier womantul redue la
'?
: trborele totor, Deei S

.! J
1
tJ,
z
jar J -I
ltd
JZfl.Ci)2
ii '.

ti. aJ tJ°
tot z2
Z
1#3.:Z2 1

r1
dar deoazaaa S. a ,,/
C j b, - b
2
rezu1t:
tot
a J(3. + 17)
210 Z 2 I

Cs unare
ci, t
3 tot Z11Z2
-(0 0 020) 2 o 0 020.7 9 801o°" 3 (0 0 020)2 C1+32 ) -
Deci Inertia totalA S. cluttuiuluj rnecanio fl a notgrului estas

J1 4 t (tJj
+ J # 3;) .4.
to t or
= ,2.10 3s2,2.1O"3kgt2

In deterrathere& cuplului furrilzst de motor Ge preoupune o?I pe pertos


da ecurtg de accelenre poate furniza tin ouplu niaxth de 2,5 ori ma.1 mare deolt
ouplal nozirial:
Mmax S 25.3,2 = 00. 0
Cupmu.1 de trecare ;tiste fl neglijat deoarso* it maQinileeu.nelte ma
corand r.umm.rieg deplaerireg organulul de luoru at faoa pe ttnchete !u role.
Peatru pretenelontres vurubulul Cu bile se conaiderä un auplu de
5 N.m care redue Is trborele motor v* fit

N -IN
U I preetr 4.5 ' 1,6 19.1n
19..

Ca. urztre, pe dureta. accelertirti Vt U dieponibi]. Un oup]u motor do

y
too
- tlItn a, Mq 8 - 16 6 64 N.t

itr p. dunta, £c301,r&jj

Muds.- u.n+ M0 - 13 + 16 9 9,6 Na


•:
- -p -- -'- -. ...tr-- -- - - - - . - -- - - - -

4..
AvtILd osloulate cuplul util vi momentul do lnsr%,te rsdus r*t..zXti

Lz100 S iu— e t.4


t 3000 r&d/nt
a 77;; 292.10 775

2
ILL = 4 %1t7Q 6C1O 21 j M/15

Cu asaste valox'l ce poate calcula conotanta do t.tmp a h,iri)mt 6s poe


zitiorare

.1.T V
-
C 2LL24ao,] s V

a lm/s
esas ot coaduoa it o mntlrzlere de

6- v,T = 0,1 m/s00,


]. a 10-2in ° 10 mm
Vi oa uraiaare ooeflcjeriftl de ampllficctre a CHA VA trebul oh I1.e 10 ?/11!) sdtfl
I V/rrini0
Din exernpiul cit calcul 0 Ipotetele, prezentat a-a put'it IñIq.na inter-
dependents •xiatent tntrr ervomecan1sm Vi lantul cinematic de anne. In oszurile
pntotice9 pornlndde la cr1:ulul ruotorulul de actionare ne deduo prirxilpalelt
caracteristics pe care trebut stt le posede oenomeon1swu1 do aotjiorcart.
Aagljza servorneccctomului, lnolusiv determinares cuplulut trototU1ut
de .cticnars9 pitzentatà anterior a-a efeetuat peritru cazul dep1anr11or r~ u ftflfl$
rapid do pozitlonare, .Pentru deplt'tsArlle Cu avarie de luoru determiriarea cuplulul
motorulul de actionare trebule ea' aibA drept punet de plecare (ortele d'z tYinG Qi
3ele tie freaare 4 Calcujele raferitoare la laritul olnexnatjo do titan, pnitn Un
!otfei do regim do dep1aoare amnt aprozirctiv ecelesçl Cu osle its 41cttmlor
de rvanzj de hi. wagj&lle-unelte corsventlozm].e.
Cole olteva particultrltátl •Int,In 1efltui4 cu pr.zentt tnAusto-
rilor do deplaoare ce trebuie 1ittcgraj1 In lnntul cineciatjo.
Exiutenta uiotosrelor de &ctionare de curent contlnuu, Cu a pttj!i tie
regicar, 1arc?l exp110 numulrul miode raeean1arw da tranerrilter, a rrs1goiri1 dth
1 ntu1 cinematic de &vana.
Iri2pllc&tille exletentej treductorlior de deplm.eare din pu.act de ye-
dere al calculujul oinernatic, se vor (Luallza pe baza la.ntuluj cinarratle iridicat
In figura. 1.59. Be obaerv. Ca ultirnul niecanlom din ].anculclnematjo eete do tip
plfllOne..oren1jerh. Som a conrijderat scest exetnplu pentru it evidentiQ
-
usa din no-
lutjlie poulbila de creçtere a precizlei de pozitionare prin soosterea .jocului 1*
flivelul meoanjgqj Pinion-orernaljerà. In aceut ocop e-a prevhzut un it] doilts
theog.j
texaelornat prin orcuri.
Pesjj mIIQursres deplaoárfl 0-KU oorieldertt trathaotorl analogS de
tip rezo1v,rçft)

lit figun 1.60 a• indicà o sitA pod.jjt0 do ntontsro a rmzc1nru1u1


0 t(Jtfj de Bolutje se mntllneQte In Ultuatlile In care iia lmptlne deplae.re* u.n.1
tnavero,, dt-
luilgul (mel axe, CU tOtlorthrl din sunbelt capete, mio,
tcunjsth de
14 sebau1 motor.
V
;ju
- - p$••• .- V

VO

T, 3110 son io

*. . ,e •%
*20

H im
51308
Ct5400
'
A

z!t2
L 30
30308
C 275

p-.----1
I
'I-

Za12

3030?
C

jNA6906 51507
L4:39 Ce5800rFZ5

.
NA

Z' 20
-

__
H p___ Rz
M®j
a'E I.. - rnc5

54 Nm Cw7500 C93OO
Z,42 0 I

Plg.1.59
S

112

—JL-j
-00
-a a0 10 -
—T- ,- - YI/
ftaf5l -
(01101 taunt
IT
!

r1:kJ : V
I
Jilt •:
I /'4 •l I II ft

I
It -F

I iojI"l J I 1t°i
I IoJJI LJ

-
J ir t -j Ii
L • ,
F— t I• Zc24 ',r,/ Zz20
I- %.J7. __A. • -
I Q!rlui
- - r ;f ' z.Lo
-00a .l Zr40
-- r; ,
! •' •:.- ''
- --
Z=24
bib' _aa a33 Zs 25 > oi
101101 t-tcl _
z25 - Z)3 D UI _ Z'42
-- —.J
Z42 F —1k
Z'2/.. Z'24
Z•24
Tr20 Ta20 . Z24 z 02
r2o .
03 N
I
Fig .1.60

.
Parrknetrjj organelor do tranaznitere a !TI.1qcr1i din 14ntu1 othertatto
do avano trebule oorelati Cu oaraotertotica trtaductoru1j dedeplasare utilitat,
Aoeaotà oboervatle eate walabjlà la tradüotorli de tip Thtatjycs1 rezo1veru]uj,
Subljrzjerea tt.nterioarh at' oote ya1abi1, is. traduotoareis do depla-
earn do tip ithiar (lnduotooyn),
Troduotoarele do tip rotativ se caracterizeata prin soeea og Xe 0
rotatja oomnplotä a rotoruJuj pun In •tt't oanumlU d8p1aa, Valoarea d.plt'
rit •ote do 10 ma is njoritatou tradttotoribor de tip rezoj'j
.-- .. - - - -. - - ----- -

.
S

S
ConditJS esti Indepijujtj( tlflInd in mod ooreopunzKtor rapoartel, 6*
tranaiütert' din iant Pentru tlgtxrn 1,59 u tie oonoj.derfl Crept mttrirne 4. intrare in
leilt 0 rotatIs 6 axulul retolvorubit Qi lwiirtmo 6G legire odeplseare de 10 mm .
t88-fl1SIS
!

- • I

Li
1 Lrot.& 10 mm/rot
xtu;i i 2 1rn-rm
°1p-o
S

118.wrm 100
4
j n o
z
C—.

1*atda - ,iRi-Ir - 2-45 Ud-


S 314,2908
1N0 OOtJ 1°3'T'31,2"
reztxitmnd
-
2:
1 •b

•1-'
2c 2
-A
pentru a eatlaface condltla iinpuuä

1.fl.4.31429O5 10,000162 2f io mm/rot

De la caz lit caz exiutil poolbilitatea de a oonrildera drept element


de Inchidere In caloul Lie valoarea wiG1)luiul 4? , no raportul de tranemitere a
meloulul — • roth inelcate.
.
In cazul prezentat In Ilcura 1.60 no obciervul oorelavia exietent In-
tre alecerea n'icilhrulul de din ed roçilor de curea flraportul necaniernului me10
roatg me1cati: . . 41

42 1
lonisscY000 . 1OOOO162 ' 10 Emm/rotJ
1037'31,2"
Dirnensionarea Vi verifloarea elententelor components ale lentu].al Oje
nematic de avane conelderInd roçIrnu1 do fanction&ro cu ayarj do luont, as exem-
plifieg pentn eolutla prezentatul In £leura'1.59Q
Fri
— Poterminarea forto1or din anprenajjui meioLroat
h i
%tcc.__.._ -- - - I.
x4 La ancronarea rnolcultjj cu roata melcatä apare tao
s&tnblul fortolor lndj.cat In tigura 1.61.
"2 Fortele rozicitente Pe care trebuje ot it 1nviruz,
-
rnotorul do notlonaro sint forta de frocare
ql ces
de avana tohnologio
at )

7A Ft + pat S w 0,02.5000 + 100 • 200 daN


V"°at
in oaro U reprezlnth grcutataa euban.ewnblului aaale,
Plg.l.61
ci 5000 daN

Pat ;' 100 daN (valoare coneiderafi arbitrar)


S
Porta'teentjaj pi roat(.% mc1oatä,
- - - - __-••.•• . - - D
*
Pt 2 - 200.,A . 200.N - 167 daN
£3
In artr Lit U e!nt diametre].e de dititate ale pinlonulul, ,i S rotit nttloste.
M0m4p,ltul do toreiune la axul rotH mrloat. vo.
Pt 120
hi a?t2•
t2 —r2 167--- - 10020 da27.rwn loG

Iiomeiitul do torotine in axul rneioulul, oonstd*rtn4 wi randament

1• O75 L] pnntru
tg e0 O,083;
h ¶, e
4C4549P$

14
t2 1 00 1
L! b j S
if1
a
Q1
= 445 V.m
It ip •F)

Pentru a cn1tyjr 1QWtt t,r.s't "k F 't relet'lui *at* nso•e$r ii


Ii i
itt. datermtrint 'in pi-enla1b I , ( 4Jet rui. 41 . ri fl .'
S

a 1:,4 4!-4
•1

fl(- r f I C I er tul tt I (U ' t rr ) ti • '" is) c' 0 fl CT'm STAI (,njr 6)

a- 4 ItIt
Ft t.j1 1(35,41. 1S5 U
I a
Conform fLurii 1.61 rettj1til aritunitn n('tttAP1 in cadrul
din sngreriujul molo-roatA melcatA:

FIt 2 n fLeX1
F —— 16
7 da}; Je t1 =y a 105 fl

Pantru calculul fortelor radiate ne coneldezt rela'ja e1tp1if1omtt

F pC ) .te;ci 167-0 # 36197 603e


r
1 4-
Ca ttrrnare1 foxta rezuitantii care actioaeazä seupra rntic'zluj eete
:4

t, FR \fjr1 c..J1f5246iO2 637 B

!tomentu1 NQtor fleoenr pentru nntrenarea aeniel euts

1
= 4,4r....L a
Mm 4,25 i3.!
a-fl

Pentni PO1Qad. de accelertire, din utarea de repeus ptal Ia stintemw


grea vltozej do uvano, tie recorjjn Ut COUier&t da poraire de 4 on rai
more deolt
cal utli.. Prjct eicectutti recerrdare e tine cent tie fortele
1a1%iale. Se poat,
mon 1
ealculuj. exact til nomerjtuluj de porrilre dupA ITbbtGda cle ealcul in4iøest5
anterior.

lip S 4Jt * 4.4,25 = 17 N.m


ris

Ltru aetiønn e ra alece pp.rjtoruj 011 oortu1 leediet superlot


Ynr1ftcnre rulrtnttlor. Cunoectnd rortele din !DeC&IUOfle a* pout
efaottas v*r!rlopr,A privizid du;th11itntet L a rulmentilor £ fujtctie do
hal
Fentru ru1mentu.1 axial de tipul 51307 reportul C/P •ot

p2ara e fQ n 25 9 75 4= L > 100000 Ii


a- ttX1

far pentru ruLnientul 51308

y0 s 4 r0 n
32,34 L>1000001I

Velorila durabi11tt11 In functlorxere rezu1tt din


Durab111tt1 sirnilare se objjin ol In ccizul criorlalti ruimenti.
n I • - t

rencru un caioui. "exact " alnumaruiul tie ore de fusotloare posts I


S a –a — a

Li utilizatä relatia:
- - -
1O6D
0

in care 0 reprezthtil raiiioace rotatii pentru o valoare C/F1


n cw turatla maxima a rulmentulul.
Cifra exactav pentru ruirnoctul 51307 eetet

— 106.17500
26 O.Y= 104166 h

DimenetOnErea r.rc'irtlor dine


.- - - do
- - s4ciirnnft
- Clcu]jj1 tote efeotust
corxsiderIrtd itotati1e din fi'tr-a 1.62 preluate din [2J
el f 'a sàccata pentru an taler
P - saroina aplloatà;
t — groeirnea dicculul, t 2,5 rain
ip 12 roef1ciençi In Lunotie de raportul diD
101; i2 = 117; d h0 ;
t1 ' 75
__:__ ------
___-_
b

Flg.1.62
=r;-2T-4011 =itrt%T
- 750 de.N
---- .1-

0,112. 12.D2 . G'a p


f a t.E 14 iran

1 ' 4 f It 4.1.4 m 'Tim


Verlflcarea aroulul elicoldal deotinat ecoeterji lonulut din S flflL'rM_
din •a je .a
zuajul rre1c-roat meicatã. Pentru arc ee oorjcjjderA materia].ttj ES $9 stss
893a72
1 paetzl 12 rnrn(f1g01063)

. activ t 35

Lsirmu
. '1 = 119419

4
F S tir t coe_i2±.e... .42 0 5 !' 730 ;Ati
max M
*
1037,5
10375 8,5.36

Forto axlalti preluath de arc (components axtaUt a fortel inolutini


OX
p - 16 daN) fund rital rnio4, sroul este oore3pnztor.
'

60 - -
wI •- a ____ - . . - . -

_a -- - - - -

c&1cuiu_1dereziste4ta_alangrenajulqj,
.'- '-4-- pthion-oremallerä __________

h H H -

30 siege, pentru exemp1iftoare caloulul 1%


solioltarea de Incovoierez
M)

EdaN/mm]
U -
!
S
1T57q.m.
In caret -- ante factorul de formA al dintelul
-- - - - -- -

. .
1125
_

(q=O,l);
1 4215 a modulul, rn=5 mm
170 a 1imea dintelai,
750 doN forta de avans,
I a

'
Vt
= daN pentru rnaterlalul 40 0 10
"al MM
Flg.1.63 deci.

200 = 1 , b9 C
01 a
ts.7r C',1.5 5O
- __r
ni
Porta maximul de evens adnisà de mecartsmul piniori-.orema1ier. T
IM

dorind 9ai' estet

a 37699 ' 3770 a&:


A max

Mesa

cstL
i$tft Novo ~

irnim lfllc:1fl1 L'j


tOilUi IDIcIOl
9uln,rntU'44 ZARN7IID Z-za
Loi b'k Ro& I A

üvei iaivcyA 'Nj6x215


'
Ø3x10
tick Si CC Cu
(SoLVs pentru rH - 500tYCt)
rt,frv &°flfS
rcA5S4oflcirtorj
* 730 Za31
Fig.1064

Douicur 9 de la oaz la caz, pot U. ariaflzate fl alte verlficäri. Cole


prezontato au avut drept ocop pncipa1 sà dernonstreze eimilitudlnea oe exist
Intro osloulul 1anu1ui cinematic de avano la rnaflnlle unelte EC ql cele convene
tioualo punotlnclu-ao qi partioularitàflle care Lntervizi.
Citeva oolujjl constructive ale xantului Cirl!Iflatic do avane al ma-
ginli do frezat PU 500 NCC, alrit Indicate ID tigurile lob4j 165 vi 1.66. Solu-
tlile prezontnte au drept element final meCan18mUt do tip qutb oublIe-plullfl.
In figura 1.G7 etite indicatg 0 eeot1une prin mecanlernul do anna
al mecol nugjrjj ?LI 500 NOC,
61
- p 4-_ _ _ -- . x-
- - -. - - -. - -I • - - - r
p

- - ----- !•' • • - -
# ----

r'- • - - -a • - - - - -

,---.-- -a-- •-
a

Iran led

Ruianent 1A6449/0
te

nRMhnsnLra I I
,&/oltr cc cu 4 '
Ut- birol 'a (rim
k1gb1 Si /aho2enera/or
tIEZOtiATIC 3
jjstO JW4 I 0 112L

5urubcubJe AVIA
#G3xlO ( So l utic ,oentru 17-1-500 NCC)

Pig.1.65

no/cw- dE cc. cu

/ohogenerator
Frinci J'EA?kV'YAC
EkF 25 21/13 -320 C132

QO3/€?ECF Jc!j III


la IoF GotL
; iô! ior

'Icure a
/sw2(o
Roci /a d07 la (cj,o/. Cwm
t MULCO r
lit/ICC fir IOz54 Ru/ment
[NA
ZARN 50110

[1

IC

0
S
furub_cubile
- RotoA
0 6340
( So(vtie pen tni FN '500 NCC)

F
U
Rutrr,ent
i; INA
-_.zMN 50110
—a

Pig.1,66
1,10.3 suruburl Cu bile

i1O.3.1 DONWL de utilizare, matoriale, careictorlotlol

Suruburlle Cu bile utilizate ourerxt lii elctemoie de avans ale magi...


aiioretulelte pot ri oti usia eau d.otzä piu1io (fic.1.60Lzt,b). Cele cut o eingurè
I

Li

Flg.1.6n b

plullçA (ftG.1.68.a) se utilizeazLi de reculà Lu utttu4ttle In care cc impune ob-


tinorea unul randament x- idicat al trcnomioloj uuL,,oi'ii. Uonztructii1e OU dotiä
plulite (fig.1.68.b) cIr prererato pentru trunosnioli ale xn1souIr1i caracterizate
prin precizil ridicate ci rgid1tcte cporltIr&.
Randa,zentul unct trctnernjelj prin gurul) cu bile cu o sirisjurà piulifl
(1c0,016..O,OO2) eete mult superior celui realizttt ie tranorrcLaie cu gurub trspe-
zoldaY ( =O,1...O,3) Cf ) nurcc obnervI!A Ca randarrntul tranernielel
prin turub cu bile rámmne practio constant In dornoniul uzual de varlatle s unghlu-
lul de ino11ntre a elicel ( > 305,
f5
)iQO)tQOO2

Ell
60
B 01'C\3
so
40

30

20

10

C, I I Si 4
1 : 6 7 9 10
p0
Plc 1. 69
S

Surubul eta bile so reconLand i a 11 confeotionat din otel oarbon


01_Ic 55X. Dupd tratarrtentui termic prin CIk trebtijo o&i pretiute o duritate do
9A (,9
URp. riulitele fl corpurlie do rootocoliro aint
rulrnençj (RIJL 2 9 RUL 1) avInd 0 durltntn A'tniC Ooflheatjonate din otel do
. - --s-- w-
ntul terniio, La 61-63 RRC.
fl

p ''4 b) tt
Ciaracterictiojie QUrulttr11or cu, bile, ezo
dicrnt. tttat. 1* fltUAB Ant jfl0
In tabelelo 1.6 Vi 1.7 Qi ricuhie
1.7Q...175,
I . DTUR:;srul;I SURUB
DRIND
S IL1111 ALE PITJLITEI 11 cflArrS -.
\tt t%L11tc, 3-
'p
1STIcI
d • c;
Ji 1•4
2: CkI'CLJIH)
3 clreuet oc.i oz Cl
4 cIreulse fIE'CtItis 'rn o
l 1-4 I s-I r"4 ro
0
\0 0
L!
In

_)
0
0
cLipi
E
c!nc) 11 _ d1f d c: •
IL 2 G
- . 0 F-I
M
00
rE1
I0 Iii 141 Qj 1i11d G cz
F) 35 _ •: . 0r4 . Ov-4 D'd
- 5O62,5 36
e
_
I 2o 1,10 Q _ 320 145j
1 (1 1 3.5 a 5016 43,5 I 87 r-
NOW
I I
6,5 0:::) Ii iül 5 66 9 51133 77 i1543 92,5 1183 7,5
5 141114 I I I- 3
'4') I GOif) 121 5 36 1 251 1,8! I (365i 1'70 i
10 1401- I
I I Ct.) I 43,51 371 6,5 I rr Ii iüj 5 665( 133 113,5 1 7?t15413 92,5 18.5 15 I 930 1 431 1O
150 10 f4'fl) 1 - 70 10 j :35 r r
I 1 •11
. .5) 871 6,51 j% c) I i ml 5 'C,l133113,5I 771154113 92,5 1115 7 9 5 11100 1 51() 1 2rY)
_ S.
10 no - - . •-- £10 j - lad9 449 13,5 87 65 aj -I-. 41,
_ _ 1U) S 60,5 133 131 5 ii j54 33 92 0 5 1183 11300 1 6001 260

63 12 50 - 40 _ _ 9012 4 1 :ifl H)() 10 655 131 645 80 160 if) 95 190 13 lii 1222 9 1500 690 260

f) _ - 'I - - ,..1 ,_• I


16 4O ' _ _ 95 10 •3.5 J' ,:i t 12,5 87,5 6'. i,) 105 70 7 124 JOO 16,8 115,3 100 147 2000 950 300

10 35 a •- p0
20 65 142 45x2 105 14 1 5,2 43,5 87 6,o 33 lIt) 5 G6,5 133 13,5 ii1Io 4 ij I 92.5 185 7,5 11500 I 690f 260

12 35GJ752O 65 42 45x2 45 108 145,2 50 10010 tb 131 8O 1%016 95 19013 'lii 222 9 1700 783 310
'
HtIi 16 35 65 75 20 65 42 45x2 45 115 11 52 67 0 5 15 12 4 5 87,5 175 8,5 105 210 7 124 AND1 j$ - t-t o, 3 "906
a 14 9 7 213t) 980 313
ae_ ., - -- - -. -- .-. - -- - - - __________ - I •- .i - _________________________
20 35 65 75 20 65 42 45/2 45 120 1 1 3.2 85 1 It) 15 11 )82 - 1(1
2__. 1S '3
t 240 17 L54 301k #3 I Z) n_fl
,3tj a- 2100 1090 320
. -
10 40 6 80 20 85 112 64 x2 70 126 16 6,2 t4.5 8 r rr 3 :1 r I 50

12 40 65 80 20 85 62 64x2 70 130 16 6, S" Sn 1l)() 10 65,f 131 G,5 80 160 1' 95 UK 13 lit °- - - 9 2101) 971) 360
. ! .
16 40 65 80 20 85 62 64 x 2 70 135 16 6 67,5 135 12,3 84, 175 81 5 *05 21*) 7 121 248 20 14*"'3 1 3 •9O6 14,7 2500 USC 365

•1 2900 1340 370


20 40 65 80 20 85 62 64x2 70 140 16 6 1 2 85 170 25 110 220 10 123 246 17 1541 308 6 1'o 350 5

34 co 370
24 132 264 12 160 ;20 S 185 370 7 215 430 23
40 65 80 2085 62 61 x 2 70 142 16 6,2 100 200 20
. I - - -- . IUI
U -- . lie UI [184o 375
••1')
L •1j rr f) fl-ta fle
An 1),) j!I I), I •,
'e tJ.j; 1
('? v.' 1 Rfllfl
L1i?J'?J4SJJL.S' A2fl' i 1 YL1 \1Y) t' 2S5 I D,i •••'
LI) •"cn U,Z Lii X4 I)2 III
4 ._I _! ---
er-a r a-'w ' .-w._T -- e• ----' - - -- ' -
-U--
_• . •*•? -
__— I.- 7 ' -,--; C , ¶P '
_;_ ,_ — . - - -.-' —';-e--t- •-•.-__ -
--

DaExsnn(a SLT RUB ' DT!:"


to isnmn ALE PIULITBI
I

I
Caract6rjetjoj

- -
°rrntr
I
r
a2 3 iirru I 4 (.irrui$A I ; rircuI& C CIIC%IitM t

.r4;H.
do o J
t , I
i I • I Q 0
I o 4AB 1 C E P dcka B b • IT l I SH G Il !IJF C I-I- I 4 G ii a1 G
WL t
I
G• r-I
:4d mR
(-4 ! io..1
- L

1(1 II) TtlI"..'i%


I ti •J% 4 9 f)'f )tiQ; Q , flt
J'_J ' .S. _________
lb
•J.) ________•1•
______ I.'-
__________ __________'- F - - -
I .) .i I t'S I :':, 'ASi,'
,).) *I.)' I;)
S

__{___r 0%) • I) 1 S •; h, I; I ,, 77 I5 t I :i 92,5 18D 7115 1830 850 a 380 1

2 40 70 S1i 280Iqr °°2 1'8 Is 7,6 ,-


() IU 1 ..I.) I GO I .) HJO(IJ I ill I 222 9 12100 I 11001 380
(i

r L -I,
16 40 70 80 20 85
________ 85 90 x 2 67 ,: 1 .., I 2;, ni ,u 1 ' . S, I (¶ ' _ ', ) 1i —l3 '. "0s I 1to,3 290,6 14,7 r3flØØ :
390
125 . - ____________________ . — ______________________ _____________________ ________________ - ,_ -- S • •3 - ____________ _________________ __________________________ ________________________
- t 4• —
20 40 70 S(J2O 8.5 85 2 1168 18 j,t 17n i. IH .—'it)
- H) ., 2i I7 51 3U8 I 17 .)OO
j4 ) I 5 3425 1590 410

I - jrat a
21 40 170 180 1 90 1 85 I 85 J9u> 2j 0511721181 7 1 G IiUo (2()'P I 2t) 1132 12US11 'J Ii('U I' - i 8 ii S•) 3 / () 1 í - L 'i I I 25 14000 1 21101 410

3! fl' •'
4O7O 180 120!85J85 Igo > 21 95 1178118 I 7,0
• Ii 15 _I • t7) 1 1 I I 1421(1 t I5) i5001 1 285 I 5 &J I IIn 14800 L22001 420

I ( . w. ., r -• . - . ,, 1 •
lu 4070160 o:) ilU 120 125 9u20 •1i,u U,;)
. -- ___ ____ I 1 —)
- _________ _____ t)t) .1 • :i . • :i •'__'
-- I: —
I : • 98 ,5 185 7 1 5 2800 I 12901 435
S a— • i_
I '-
1
Or i i
12 4OI7tJI80120I t_&,u 120 125 19.5 20 9 .&() 1O) 11 ) U;),) 1 3 (, '(i i'; 4 1 It ' IJF 100 13 Iii O*)t)
a- - a- 0 13200 I 1470 1 450

r
) 400 18i1201 a5 ilO I 120 112 5 2O6I2OI U 67,51 135 j I °_#1
T'If hi .. 1 1751 8.5 1o:) 121();I — ' I 2 ij21St )() l-t5,31 290,61 14 17 13800 I 1750 . 465

I i)1 •)4 — 'SI t-' 0


214Ol7UiSffl2OI85i11O1 123 il2612iU( 2(JI U
I
25 171 1 15JIJU ')')i
a. •-. 1(i A....) -to' 1 -
, 1o4 U)ot'A 175 3) r $ I 480
- - I

4 -•_ -
24 401701801201851110 I 120 1125 1215 120 1 9 100 2U0 13.-. 160 •_f() S )33 .),',J / 215 430 12
2 15000 I 2300 1 495
i I____ _' I __ _IL 1
I I .
I.
4(11 7 ( 31 O 20FI1 5 C) j I 20 I, I
??5I .! r)r
is') 220 1 201 I35 _4"7n 25 172,5 315! 19 ,5 1210 I • 11 250 5J1 6 285 570 35 6000 2760 . 51()

4- (1')r S. ) — t)tSl I V 3
:'iI 4r)7L'yJ 20 85 125 ' )3(J ' .135 123(322 lt),4 67,5 ho ._,i i,o 17o b,o iQo s-
°'i() I 1° ,._.-t aL '4 'U '9O 0 , 14,7
S 170() - tO() 530
I _______ --- - -k
-• ..- - - . . -.- y . . ___________________ -
: ! I • . -. ---- ______________ -
20 o 7( . ' 1 25 j;i Ia,r a- 22 104
zj;, , 85 . l L I I? 9- ( 1( 123 246 1 154 308 6 175 tou 5 5400 ! 2t00 550
- _- ._____r_—S . -_ — . - - - . - — - - - - _ I - p I -. w •-.- r __- -.' . -— - ' -a —— — . ___________________ . -.--- ___ _______________________ __________________ .
.
, : • I I flr. I)! )() I 2800 I :1bI)
2 I 2l) 4 , 2104 , oj 2)) _) J ') I ° 1() _• • S 1fl 8 7 .13t)
••_ • p • _- _.- s t_ - - -- . •_ •_ • ,• _ !• ._
.rjj rç ! M414200
_tfl) 1 330t) I
4 ca 2 "C -_ 0 a ) I'___'"___-)_ 't_' p-_ I&• .-_-__ I /1 .j ' l __•, _ I_• ,_ j _td I ' '_(_ $_ _6 65
_______________L___' ____rtsI____-________r____ k_ _.___._____-____ .'_-
_____ ____-_d .,_________________
_________ i__j'_ -, _ _1
_._— _.___4_______A . _________________________ __________ _-__:___i__.-_ k_
__-_ _ _. _________________'__-__4 0-- .________( _____-4'._ __—F _________(______ _Y;___)___(___)__ __. L•_
_)____'__)______ __ ______t___)______ ____ . ______ ___)__._ )__) _• _________4____________ LI____:_____ _ _ ._

p
S
Caracte-
DIL;NSUTfl ALE PIUMTEI ristiol
O C) I
i' ;
elZ tv-s I
LM oci
.7- 'a) 'S
r4!
I 1
t cLrc. 4 clrc. I 5 rIft. ,-4 r4t 'l
:j o .74
\o 0 0
4) xi wommOMMOM
0 r-4
4)
G ttk r-4 )1 ;2;
Edfl 'I G IT- U,
('I -: 'O ci
Vol
Dd3 C2rb2 D2
-1
'- .3.
3 _3 3 Gil3! G -I r ___

.r --
50 $11 10 -- 8.5 •1 - p
32 _S a - I S - I - SI I 3s1; 11 20
s,:ti I
0 S
()().;'! .5 I ' I'' ¶I2 • U
I:3,, I I I
1 63 21), 1 I :i I •1

10 1 () I 80 6 1 Sf) 1

1
anaaaw I I :4k);) I 17)I 1 21)

I- : 77 '-
,31 tU';Ji I . 6 92,5 17.85 II 000 I 4U;) 1130
lo GU 93 `76 20,1 S 35 II G 55

S. 110(1 51(1 170


:13) 92 I 5 J7M5
30 1 U 12 94) :ii. I 10 1,5 1 I
10 MEN - .'S
_S n'It o ), i M5 2aa
7 , 83 j 1 25() 38;
--.I t'. 4 U - 11
.' ' I,. S •
11 fl -1 8.31 66,5 11 5 77

-. I '-- '1 1 1 11700 I 8fl 1270


•r 't 1: a 7) 1,3.:. I to Mu 1
63 1'— 90 13.5 I •- -. — -1. •'S I I ''

K 121 ?"(,$ 1 L5.3 I 1 _7 42000


)) 950 31 )1)
16 95 141 1 . 1 21

-- er . . pe 6:it) t
.ts
r
1(1 h10 fla;:, 1 3ti i _')j 1; 5I ' 17 t 43,5 .. 1 .,D s,a t , •1 1 3 77 r) 92.5 7,83 (1 :soo

.ea 1) (35 t; 11 1 lOOt) 85() 1(1(1


12 108 .6() 133_[25 13 t i ' I tb:) 4 5) I it) I 80
80
. SI flsf4 .2 17 8__• I,3
j141 tr- 8 103 M '24 8,8 115.3 tl.7 2100 1 100 390
10 115 875175
1I - t7 I2900 [ tOt) 12()
20 125 180 k .4,3 '-a- 14 15 0 2 IT 8 85 ii) lit) II) I3 5 a I 13
MMOMMEEN
: 110 6 -' iI --
3D J (,3I a
'' j 92,5 7,85 1601) iD( 4th
10 1126 L I .30 1 i& I 6,2 I 19 J 1 43,51 66,51

SL) t)
moo .110
12130 195 163 30 16 6,2L iu 6 _50 4 65,5 1() 9 95 (3 I
I h •,
16 135 193 j63 32 16 6,2 19 8 67 15 8 875 7,5 105 8 121 8,8, 1 4o,.; 14,•? 20(k) 1345 .
100
'—11I '14(1 12061170! 32 ( 16 1 6,21 21 I 6 j 83 1110 It) I 123 17 1154 13
175
I I 4600 I 21:3I •It)U

-
241112120811721 :48 16 I () b 21 21 I G I1t) I' '21132 2 I 16 1) I 121185 I 9 I 2t3 ii .1001 t I 'ip
I "1 ,1 Vat

I I,-
( ) 152 220 iS, tl •it -,e
16 6,2 —t 6 Ijzr tit; L72,1 it; 211)' )4 250 16 t1tt :t3911 5;u
____________ l,_ p ., _____________ _- ______________________ - I j _____________________
' ___________________ -_.•
I -
II) 152 2"('
a. S 185 'pr i5 a •'
6. r t,i "77 Li 925 a ,? 190C 880 430
is 7,6 19 8 13,5 •i 8,3*

12P')'jr
'S 4) 191) -35 18 7,11 19 8 MI I
'- -
11) ° h n .j 240C110C 46U

-'n 121 S,$ 1 si:c 147 3400 1575 491.)


IG
__ io.)j 1I"I 7 ,6 91-S 14 67 t:P]
) N Ni ,J I ,tlr 4I[) 8
12 A- - ____ ____ .
2i 168 210 "01
- r 14k)
-a __ 51502390j525
:uc 1$ 7,s;_ 21H Sri lii . LII) - i 7 lIlt
I .). 'I
--I -
2 I I 72 21S 2flM a(4 160 12 1$ U •)• - 7725r
I 14 74 21 8 1 o I •a IL''
•S a
32 17421, 215 :bIs liii ! - 9800 420105560
600
Ii 50 18 7,621 8 135 16 in.r 16 210 16
Fig.1.71 Flg.1.72
hq

Fig 1070

3 -

F1g1,73 Pig.1 .74

Fic.1.75 Fic.1.76
I

ft
F1g111.77 Pic,1 .78

Fixarea piulitei (p1u1ieior) tie


organul mobil e.1 rrtaflnhl-anelte se poate
taco direct sau Indirect prin Intermediul
un6r flange fl carcase. In f1g.rj1e 1,76
gi 1.77 tate prezentatä solutla a1e I ixare
priri çnxruburj. In figurile 1.73-179 inontt
i-es ue reallzeazà prin intermediul U..US1
Fig.1,79
S - - - -.- as rottttt* a
Cu
vtrntturi de etnnqsra. floann
proyKzutui
(unor) flaflçI
in raport do orgttflUi mobfl
plullt"1
nc' uu1tsz?l prin penso ilegerea oo1ut,Jni 4* w,nt&tt
dbpiflOe do u pa ii1d1opofhbll fl a. ocn'ltt,UTh 4.
direot/1r1c0ta is t privind existurta nun fill n urye Ulew
uW1b1 UU P
funotlonare a uuba:
purititti (pruf ttQOhii. puibtiro ctbrazlfl etc).

1.932 Caloule afctcfltO t).nuamblulflt •piu1ifl-qUflib ott bile

voril'ioarea uneia din tlpodi-rnOtluitthtl* 1t1414t*


Pentru a)nrerea fl
L.7 nq, pornout' do la pr@nd.zs oUfloeQtCrii urrnátotzrei't 4*%SJ
In tabelele 16 v1
yflflfj jfljj-'tkflOittp viten mlqouitli do uvartu 1
curca tinuninbluiui mobil a
care trebulo depinimttt.
U l)iiC lie
C !)fltlj1CQt@ Pe l)flZa uniti 6..
cnj.oul rss
D1rttetrus yu ut;i L.L C
dimenolonare its cornpreuiurtr QU

/7(0
(Jo * a\[4 Ga [cm]

In care 10 fora ,oclaltI cnrc tmiic1tI gtirubul UaNi


rezlntenttl adrniibi1d in comprosiune (mntindere)
1a,iU/c" I
In tirnpul explot!stIlrii yUrUbUl cote cupuc lu
dlfarlte O rlli tor lt4ri

Cu urmare cute nucesar si e deterifliflo


puce do rtflniul do auchicre.
VIA (L
medie a aceutula, £u.nc'çlo do fortO]M axIulo earc sølicitIt ciutamiii 40
d tun4iile do lucru lmpiicc de vituzele tie LIVtUlSa .e1atia (1.26) ofnflL
litatea ca1cu1z'i1 uoiiolttLril medli ti çiurubului&
. 11
( 'I: 1412.W1)1"
Iti -
[a N] (126)
M• .11
("I\__' IT 1/3
) '4/ 4

r
In care ' - amnt fortele axiale, dali
N1- ttxrcttia çurubuiul Inniulcitti Cu procentul do utilizare e ttso-
ni turafli. .
Pcsoul quruhului, aliturl tie dlctrnetru, conotitule 91 douse psnu.tru
important in alegerca until cnurn1t çjurub. Pebeul Ce a1ee, prin oonoi?lerfsnts c1te-.
matice, in aa tel melt LOUcc uolgure donteniul de reclare a vitez'l. de ntri.4s a
orLtnu1u.l ,aotill. i'ararnetrll care determin?i rilegerea unui antarEtit pau u'Lrtts
Mul de recl€ire a turcttlel rnotorului electric de antrenare Vi ruportui 40 trunie
rnitere dintro motor qurub ( la actiortarea cu mototrt eieotrloe nnit)ørOflb tti
frazlce: doutenitti do rej.1rre a varlatoruliti de avane). Dotalit reteritu'ir* it 1W*
uluenta aceutor partsmetrii uu foot prezentate In capitolul "StnLernul 4* UY&40 at
maçlailor-unclte
Avind deterjnlnrsfl (lifflfletrtll cii puoul, din tt'ibeleie 1.6 u1 lv'7 to
te alece rurubu1 cu bile, cornupuiizuitor.
Ver1rjc6riie care uc irupiiti €je rcferit let *jolioitttroa ao flarebaj, tu-
I
rntle. c'itjofl putern conownatä etc*
forteS crlticn 1* fletitib&i no foe prin re1tstl*

01 (1 S
%s.'r
Ira S (V' 3 .E.dj/(64 C kek) Idaiji
in
t
repreziflt diametru.1 Interior al riietuiui,Irianl
In care d0 —
luagirnea de falernbaj, cere ciepinde de rtddul de rczrrisr a
1i: a

rubului, [ruin]
- 4 daN/mm2 pentru otc1)
K codalul de elasticitate (E=2,1010
k •fl coeficient de oiguxan4,
e

criticà de flambaj poate 11 calcul&tä, pentru qtzrubi;ilcs axe-


Perta
nn figura 1.60. Pentru un r;urub $0 40 91.
cutata XaIXLIABfl P e haza nornoeraruel
O ) de 10' rza rezu1t o fortä de 90(10 doll. ApitcInd
lungimea r.rizià de flambaj (L
relatia (1.27) pentru k=3 oe obtine vt1carca tie 66?0 daN, valocre's apropiuO de
ces thaicati de nozograrna.
Fe
v-i
160

4flfl(
I d S

90(
8O(
Fa max 70(
60(
50(
40(
• L0
k
30(
F0 max 25(
20(
r —
15C
Ie
a
10(
9
t.

¼' Fu max
8
7(
I 6(
a
4C
F:
3
S...

21

C z 1 Kp
'c ,tx C 4 S 67ä9O' 15 2 253 /, 5 67891? p
Lo (mm)
Pig. 1.30
tr -

Ee baza £orçei critice de !1n1


baj se poate deterrnina Cu relafla
(1.28) fortc exi.a]J riaxirnI adrn1eigurab:
de

MED ( 1.28)
a max ?.k, [dali]

In care yalorile coef!cientului k slat Indicate In figura 1.80 in funotle do


znod.ul de 1gt!rurc a çurubului.
e Türatia crittoa Ito (prima turafle criticá) se poate determtha cu
re1ata:
3O.d0.b ..
I_es ,
%js7TJ I Ir
ot/mua]
AJ

-. in cares 5 este u.n coeficient:


C cicceleratiu grav1taLQn-.121 (g=9810
1 greutatea opeclilcá(ic?,9.10M5 14/mm3 e pentru
L - lwnsimee uurubului IzLtre 1L1;.ire, mm.
70
-. -- -

Pcntru quruburile oxecutate do IwsB ttiratla orit1ci se poate detere


ama Cu relatias
11 Mk.fl
C n Co

in care valorlic n00 rezultä din noinotsruntn (lblg.1.81)


k11 coeliclent e funotlo de IL1OdU1 de 1!igiiralre (flg.1.8l).

i?a
Kn t 0.40 20000
F ---- - A - .-
15000
•_

0 co
-. —
1:
itSiDo —
I • -•
P

6000 —
5000 I- - - --— —
Fs1
4000 V
3000
2500 -
2000 -
Knz 'iS
1500
C

i38
800
700
600
500
[I] 41)0
300
.3 4 5 67 8910 is 22.53 4 5 6 78910'
L Lmrn

n0 tOieknc
r%c k F1ci. 81
c

L=1OOO. b=2 si da4'i


CflhIflItIPVmfld
wwea w -
0 •
De
w--
baza relatiei
- --- -- ------
V a -- -
S
(1.30)
., - - -- - re7u1t. ma
loarea taratiei critice n39OO rot/mm, vctic.1rea apropietui. de cea indiceti In,
monogram- Cn 13700?.
Turatia maximA a gurubUhli cm b1e, pentru a preveni apariia tura-
tiel critice, 3e La 80 % din no
a 0089n C.
rnEExa

Rigi ditritea anoarnblului piu11fl.-turub cu bile se determing lumnd In


considerare fl aistemul de ]Jg)iruireo IUgd1tatea nneanthlului se cornpune din r1
giditatea Ourubului Qi a piulitul.

4
(1.31)

i'entru tjuruburile ltigàruito in un siricu.r oapit rigiditatea Vurubua


lut J (otcn

[&.N/ v liii
forts ax.i*1I [cia]
•stø
In COI $ 'S a
Al! — alungires qurubalul ooreepunzfl°Sfl for.i .11*1. Pt'
YaloarSa alungiril datorit& fortel axial* tin mecsaiaul 4. avane .o
poatt' determima cu relatiat
t? .L.105
AL S jinJ . (1.33)
__taa_r.3
S. .d

In os-rn L este lungirnas qurubulal, inn


d1 — disnetrul interior at filetulul urubu1ui, m
B inodulul de e1aetoitate
Pentru quxuburile 1gLru1te la ambole ospete rigiditetes eet•s
47 eA t!
?2
:1
Daoä is montarea Quruburilor lltgändtt la athbole capete Be ap110
torte de prestrIngere in rulmentii Quruburilor o soestea 89 vor alungl. Valoarta
tlangirli este data de o reistis similar cii (1q33) 113 care in bc de 1 ea Vt
Introduce forta de prestrlrzgere ?,. In flg.1.82 eote indicat gnfioui. CU nloarst
alungirli tmor qunburi utuale cauzatä de preetrIngerea din 1agre.
- .

4 :uca a)t -I' .::' .:i. •ts:ir.


S

Fig.1.82
'p
Pentna osiculul r1gid1tà11 piulitei se va 1ua In coneider&re stit
rigiditatea de contact B. Undicatg In tabelul (1.6,1.7) cit i a oaeetei

1 11
(1J4)
e ca+c -
Pentru quruburlle exeoutate la IMULB 9 riciditatea plulitel SS
poate aproxima prin expresiar J V O,GJ.
p
Durata de tu.illzsre a unul aneamblu piu1iteQurub cu bile, pentru
maflnlsunalto 9 eate de 20000-40000 ore, cees Ce ooreapunds unsi perosde de 10e15
•iitt de uttjjzare 0
- &rmslitio, durata do utilitare ft Quruburilor cu bus poate ft deter-
mlnatK In roport øu fortole tilsie aplioste Qurubului vi de nuirtAral do oirou.tts
tile piulitelors
C3
. Lr_(yt) x106 (1.35)
In OJrep roprezin.td, capacitutsa dlnandfl 10.
d rota%ti (tab,1.6 01.7),
daN dali
L a durata ci tia%?t, in nttmr de rotntti,
' 72 . . - - -
_______________

DeoareCe 6tIt forta axialA ott QI turstia la care se uti11teaz u-


aint oonstante, in loo do fora aziala 7a In rele.fls (1.35) se va intro-
rubul flu
relatia 1.26).
duoe 0 forth modle Fm
Durata de viafli, exprimat in ore, ee poat caloula pris expresia!

L - E;t [ore] (1.36)

tN
i=1 rot/min,
in caret m j0 9

,
Semnificatia parametvilui N a bet indicatg In raport de relatia
(1.26).
I
Momentul neceear antronth?1i unui nnc,amblu piuiiL-çurub cu bile se
poate deterrntha Cat retsjstC

C (F+F).p.iOJ /2ff?4 [.ct] (1.37) 1;


Mt
forta do preetrIcer8 omnt indicate In daN
In caret F9 Fp — forta de aVaxio fl
p — pasul jurubului, mm
rI S randarnentul trruiumieiel.
Valoarea tandamentalul so poate deter1ina pe baza firvutli 1.69 eau n
relaflei
"1= tg/tg(+j')

In care 3- ete unihiu1 de mnclinare a eLicet Itletu.lui,


este unghlul de trecere (tgt=1i=O,Ol...OpOO2).
Prestringerea piu1ie1or ee erectucaza, do regul?i, de executantul
afl8OiflblUlI.11 piu1ita-urub cu bile. Valourea rortel de prestririgere se deteniag In
functie de fortele medli axiale (Fm) oare uolicità u..rubu1:

P p = :1 1 I
m Ldaflj 1
4:°i
Aceetel uirte 11 coreopunde an moment de frecare:
-2 [:.m]
M1 = (O,016...O,032).1O .F, .p

In care: F — forta de prentrIngere, daN


p — paaul ?urubulul, mm.
PerTitru aieL;crea coreotä a until ansamblu ptu1it6-uxub cu bile, in
afarI de cispectele mentlonate, trebule coriolderste, fun&1e de oouditlile de fna-
tionare din purictul de vcdsre cil precizici gi cartacteriotictie privind erorile
de prelucrare (tabelu]. 1.8) ci eroarea cLimulath pe lungimea flletului (tab.1,9).
, Ynlorile indicate in tabelele 1.3 fl 19 sint specifice curuburilor
Cu bile fabricate laIIvftJAl3.
••0
Tabelul 1.8 Tabejul. 1.9
.
Lang1'7a ZileIata
Clac& de-
preoizie 1000 2000 3000 4000 5000
-

-- - ----I.-
__•s •_ - a

-.e.- ? S

1 +15
+12 _••__iII f20
.- - -s-
2 _ 32+ 33 I 10
_1 t 2? -
----
± 32 I 48 it 6O+ 70 S 132
3 -
4 52 ±80L +118 :
+I
186
r\) z
SOL IC ITA R 112 PR INC I PALE ALE ELE&ENTE1AOR
CONSTtWCPIVE LA MASINILS-UNELTE

2.1 CO Met XDZRATII GENERS&LE


rnrti mutt, a f1abx1itIStii rnaqlnhlor-uneltt
Mentinerea In timp, Ott
(&elguroXea produotiVititli fl preolziei da preluorare) depinde, In mare meur,
cii dl- I
de modul In care elementele constructive, ale aceeteta, ea foot proleottite
eipiflQtkrli mafliiii-Uflelt'.
meneioflate orcanologic. Avirid In vedere &1 In tlmpul
six conourl gi directit diapuse spatial, nmnt
fortele fl morneritele care ac 44
e1ene nttc
variabile ca nàrirne gi pusict do apiicaie, uuiieitth11e • t deIor ffl8lilC

br constructive oint foarte complexe. Luarea In conolderare a tuturor fortelor


CU 00110it&I11e -
terra ci In baza
ci moniontelor etcttioe gi dinantice, aeooiote
a tuturor eierneutelor constructive, cute 0
aceetora, dimensionarea. OrGaf101OCiOá
In etapo do prolcotare a flt-
problernà tchnicä dificil d.c rezolvat. In consectnt? 1

Qinhi-tlnelte se face an c1cu1 do dimengionare prelinther, ce lao verific.rile zxe-


Cu.
cesare, icr solutia optini. lirmeazxl eà lie udoptatit thipà cocnpararea rozttltatelor
solutlile teotate In laboraCor (pe modele experinientale gi prototipari) eau in
practica uzinalA.
Pentru. a Lace practio posibil calculul prelirtiiiiai' de dinaeneioaare 8*
recurge la oIteve ipoteze slmplifica'kot\rt
a caloulcie se vor efeoturi peutru 3olioit&ri statice, coneiderInci,
mntotdeauna, cázul cel mai clefavorabil;
-a is orccrnele de rnaqini cu rormt foarte cornplexà, (batiuri, sänli eta)
forma real Va £1 Ialocuità. cix fox- tiLe geometrice regulate eohivslentG (grthzl dxep-
te, elernente finite, cadre static determinate a etc.).
Solieltàrlle maginit-unelte aint cth natura meoanicá Vi terTnlcá; sotlus
nea br eete simulteriá.
- -ft

2.2 SOLICITARILE L1EcAtICE ALE


ELELEJTEWR ULSIUII-UITELTE

Foflele care actioneazà asupra atruoturli meoahloe a maQiniiime1te


8mnts fortele de açchiere, fortele do crcutate ale otft'snsamblelor fin ci mobile
gi a piessi aupusä prelucrdrii, fortele de etringert a piesel, soulelor qi diopo-
zltivelor, fortele de inertle (ia rnaqlnlle-unelte Cu m.tçcLrl prirxoipale asia see
cundare reotlljrij.j alternative) 9 fortele do freoare gi fortele do resotitute din
fundatle . -
In vederea dlmeriaioriarii organologioe a •lernent*lor construotive ale
es reoomand?i parcurgeret urm5toere1or stapes
. r stabilires aohemei de oolioitare;
e O91QUXU1, deterrnins.ret aftu evoluarea valorli fortelor de sotluns Vi
S nwmentelor;
S taloulul fortelor de recotiune;
celculul dimenelunilor organelor r.sp.otiv.s
-I

!
n - - - . - .- -k•'----
we - - .- -. - V Sa—' -.- - -

74
yerifict1t •jortu.rilor unitexa; -
a
tdopterea eolutiel optinie, dupA efeotuarta oalou].elor je, vlbrttli,
a
igiditste el is deformat1l termi.oe (dacg soestea as pot eteotus
r
par1al ecu total).

ollo itvrt
2e2.1 Stabllirea scbetei

De rezolflrea cit rual fidolK s aoeetei etupe, d.ptnde oor.otltudlnts


Intregului. caloul. Pentru maQinile-tulclte unlversale, p e oc.re os realizeazi niti
9 ochetna de solicitare vs vs otabili
multe opera1l de prelucrare prin schiere
pentru operatia la care fortele de actiune &u valoarea on miii mare.
Sc prezlntà, In continucre, echernele rortelor de aqchlere pentru
0
vi reaotaiwiile la rnswi-
operai11e ode rual rsp1nd1te, partiou].arizInd actiunile
nile-unelte corespunztoare fieculrei opera1l
Fortele de actiune se vot nota cu liters "F" o tar fortele do rea0-
l de arjchi.re. ce
t1ue Cu liters "R". Ports rezu1tant de actiune, din procisu
desoompufle du$ dlroctlile s1sterru1ui rectangular X,Y,Z care are origl-net tn-
, ales pa nuchia aqchietotire principolIt a (lOU-
tr-un punet de contnct ncu1L-pi eo
tel. Cornpoaentele fortelor de actiune qi resotlu-fle se reprezint6 cotionind ariu-
pra subarxsRrnb-lelOr principale ale ntthii-une1te, In cele trei plane ale oiate-
mului de coordoimte ales.

2.2.1.1 Sohect de solicitare pentru operaia de etrunjire

Porele de tqcbiere is operatic de otrunjire, stilt prezentate In


figura 2.1, mnpreunà cu schema de eolioituIri part iou1arizat la tin atruag normal.
Soflcitflrile la care stat supuse principalele oubanswnble, ale strungului normal,
slat prezerstate 311 tabelul. 2.1; tabelul contthe, de asemeñea 9 relatiile de calcul
pentru reaotlUJ)i ci inomente.

2,2.1.2 Schema de solicitare pentru operaia do frezare

In cazul opera1i1or de frezare problems colioitärilor este mult


nial corriplexá, decit it site operaii. La proleetares. moflnlloreuneite de trnst
Inonoecop, se poate gási o solutie intl bung, tritti apropicttà de cezul real. Pentra
taaflnlle do fre:at aniversale se va alege cazul de eolicitare eel rosi deftyoe
rabil. Spre exempilficare, In figurs 2.2 at prezintA echema de eolioit.rj it
operuia de frezare Cu frez cilindrlc6 cu dinti elicoidali. Tabelul 2,2
tine ec1eme1e de solicitare ale oubtneambelor maQinilde irezat, Inootite de
re1a111s pentxu calculul resot4unilor qi znomentelor 0

2.2.1.3 Schema de ooiioitsre pentru operstit cit gliurire

Foitele de sotlune. rezii].tgte din prooeaut de sob1ere it open-


tlti di cAurir# 91 cáhena de colloltarre pentru 0 maging di gulurit t'tdltlä oInt
redat, In flgura 23.
- - - 75
PtjijtXOY

S
en rft4re

L
Raid XoZ
I PtaruLYOZ- - Pig.2.1

YO
zRx
Ry
/
I
_eJt

0
z
S H
•KOflSOt
() y •rnntae.ri _ a

Pti,2.2

a—
a_s e- cN N\ tI

two c'\4
4 . —a----
0
c"4
cu L )t:
+ IC
j t2 Mc-a I,)
L-4- Li —

1 LL r + 4'. t4(%4- N +
LL
+ N ('%4 •.3"4 t?" ,
+ u_ Lj._
4 —s '.4—'- p

I + —— "-
4, ut4 ;< >-, uL-'
v- U21" st_se u -t LL_ >
'In .tl
-
p .-
LI:.
.4 LL.
__l 4-, moo

ti •
ii:H
_uI s* 1?
1 ft
I, ,II II Il
41'l%j .— 4,
—;p!t;r--
ct f
ra
U
( .I I 1,11
I •Ø!)
•1 14 :4 CLIfIL, 51
(ttl 0
c C
'p ,_
_

a I

a I.'
'
1,1,
I I
tr •
.

I ,

p p 1 4 e Ic' 1• 1

4 p is

I
I
$4)
SI
L, r1 ,t :

I,
I
I t

.i) I I
I 0 •
4

I, 4
;- 1.
Ir
Pa .
1Ltt
r . I • a-pft4,4 ii '••_r
(ij I all
4::, f
f
41:

gut

I I Ill ~
.
,Sr U.-,
I.
:,t
9
''4-
E44F

,, r açr/
I

44
II t •
I f- s 4',
'U
t
I ', 4 I"
:,
•,

(Ii ) •p 'Si tj '' '2) Il


t'
tb $Øumø pi 4•rt-
L_,
'*
ti
t
Wi
1

I
'
'I

.• II
}

'
t •I a
ii
•l •
U) —
LI bJ'
4$>.,
I
•I
I b 4#

I. p
¶;•
J
;$.q_
g :1Ji I t'w:9< r:
, 92
i 4/b II, LI . V
tJ Zr
a.,
ff
llfr
%_4
!

rt4 t., (1
e
_-j

Is •-
p itt P• I

hi (t
t:'s ?' ca. W
tU
t S
I
:i tat: dodo

r
tL •

ti 1 ii
t I .'
_•
t,

F '
U
I
,---
..c.14 J CM I
Li 1
p. Li
__ ' -
cc
. 4.- •
ct: ci CF :4 u' U ,, I _.• 1 elbow qat C:

:cEE
-

ct L-t- L-1 u ci.


ci

* j::B1
—a-----
1 &'4_& qZS 1

.c NJ t s-c 0
'ci N.J — I
— 0 0 ccI
Cr I. 1_1 _
>—
&- tW r C
p
C t_E!
tj1
- :1_ I C
&CX— - u- r
u- _
CL

\4i
4

DXL4 nsnLt I
.
PflOth &iiç1

r
-

PtantA XOZ P9 1 p10-Reocttufli


a ..-
daforcate uctiunht
,s
fortetcc F2 RXln 1

V
GEMONO

ptunut )< OZ 12

p11j Rectctiuni
2
da.torcte octiunhl
forte l.orPx si ftf' ) tfl
txoY
ptcinut xoY.
211 F2
R13)P1L1' R15)R16
Peat iuni dcitorcite h
p15 c-s- p16
fortelor 1.7
octiunhi
2 ) n ptcinut YOZ
Rt

Yoz

nut XOZ

t. : 218

M Ryh

PLunut XOY Mf
! __-
Ir rx4 1sfl!
Nil. A • .
_
MomentuL
S •
-
mi
I I S

R' Rs
core sotictta
batiut Lo torsiune
PL;r;uioz A
i p[Qnut VOL
flIPh'-
1' 13 1ri
Py Mt
Tetb,luj 2.2

-
Fortele
• de octiune keIQ!Q de if
schema soticitantor reoctiune colcuL
(S

p[anul XOY 1P
1 P 1 R2 ,R31Pt. - PeQC!rJnI
thtorate ectitni fortef'
r Fx si P.1' i'ri pkinul XO'I'

Pexfluni
-

1 dctoratQ oct'unu for


:t.1 FA 51 f,in planuL XOZ,
1*

-a
Mt,-Moment
I-

Ptinut '(0?
tM - tie krstu
-* I 1
I
tA
L produs de fOrtQ
C
a
L

FIVALI

to
Peactiunt dotorote
oc!lunu tortetoc,,ftG - 21.14
ti 7 ;n p(anu( XOY
GC f?9=t q i
() p
L

u 16
''t qReact,unt
Ri3,Pi6-
[tjntjXQ I Pfl::: 1
'-a- Y.
Rx lo J
__ _ LI,
I
dQorcte octiunii
fortep
r __
F tGc )
VVVV. 1 planut XOZ >..
z I

:11 P=R
P14 13 14 TirIS
I- Pj5P16—Peacf,uni
dQtorufe uctiurhi forte' p -
15
—P zl in ptonul lOt
13VVVVVVw
P16 Rz
= (6

PLonut XOY
R17R181R19, P 0 —Petxhun
p—D-
datorQte actiunji fofle(a 173 p2
F tF priri rextiuni(e R18=R4 "01
ptQnu(
R. 9 tR7 4P.

20 =k 6 4-R1
1?2, P22 P23 R24 R2 5 R 21z p13
PtQnut XOZ
R76- React,un, dcx tor ote r tO
p 23, P 2 22 1L.
21 iv - uc!Iunhl forte(or F. , pnn
p23 .: p16
reoc hunile RPR 5.P16 .
R 24 - RjS
in pEanut XOZ.
p2s %
P2f
p
94 R27 R 3 - Peactèuni
dotorate act!uni, L6
fortes F? , in plonuf YDL a
R28=
.

79
1- _ _-
-S --- - - - --- - -

Ptcinu( xoY PftL , u


-.111

II
I
I
I
I
I 1
I
A

tI I
I
I

t Fig ,2.3
I
I
Reac'çltinlle c!1 momentele care solicit, sithaneatnblele prthaipale sit
m&ql.nii se ca1ou1eaz mx ajutorul re1a1i1er (Se rnent1oneaz, o& s-a luat In
coriojderare door comporienta axial P1, avind In vedere ea forts radial P care
acticneazl pe o muchie a cculei este anulatà de efeotul aoeleafl torte sotio-
nind pe muchia opueä, lar mornentul prodixe de oomponenta P, este nesemnifiontly
pentru, eoliclttret bratului radial Vi a Coloanel verticals a
i'aflxtii)t

Ela Ellx2Z
b•1 o0U+)] ,'fr , ( 2.46)

112 a -1
a Gb.1 al G(P+f2)] (2.47)
Ef*w
•*.;'
a, - [R.I, e b "1 e o(ç+e2)] .4.., (2q48)
.-
.1

60
51
A
1(4 S [(ç-o0)P5 + Gb(e6Se5)] .fs, (2.49)

. 1(5 - + Gb(e6_C5)j . p (2.50)

M11 C R2. c4, (2.51)

e
112 a
M13 a S Gb.Ql a
G0(ç+22) (2052)

;%; 4 a J'
- a (2.53)

M:t5 n 4
[-A

,t = (It)L S cU ).e6,
(2.55)

2.2.2 Cnlc1111Ll1 detennitnrea au cvaluv,tre&


fortelor n menentelord., nctiun.e

Din punot de vedere etttlo ma1na-ariea1t este soitcitetA de fortea.


is rezultate din procesul do noh1ere ç,i de fortcle de greut&te ale eubacsc.rrtle ap
br corrpoaente fl piesel care se pre1ucrezà.
Relatille care stau In baza determjnJrjj componentelor fortel cit
açchlere emnt exnplrlce tt1 ca urnrn.rc utilizarea br recl=A cunoaQteres OOtiditiie
br in care se va deafliçura pi-occeizi de aoh1ere pa uia -~ ina-unealtgvb regimul de
as,ch1ere, n'tterlalul ooulei ci al semi fabricatulul, parainetril geometrici ti
acute! et:. Cu cit gradul de univereahltrtte si rna1nhjue1te este mai ridicat,
Cu atIt utili.srea aceotor relatil tote mal d1fjcj1, De tcees, valorl].e ecefie
cientlior i exponeatilor cure intorvin In cslcufla forei de açchiere se vor
prezerita pentru cszurilc cole intl deravorabile de colicitare a maQinij.anelte.
DacA care at proiecteazà v- a £1 monoacop, &tuncl pentru calculul
fort;el de ach1are oe vs apela la valori birte precizate pentru coerictenti ?i
exponentj; llteratttra de apeelalitate [3] , [4] ,
conoretjzeaz, toeste valori
f'mcje de parcmetrll prooeuiii1 do aichiere. In cazu1 rn
aflnor monosoop, l for-
tele de a g e' l
experimental s%k* realiz5nd oor4it±jle
proceoulul de achjere Pe maginleunelte univereale.
va1uarea fort.olor de açchiere se poate lace Vi pornind, de 1a datele
otatjotice existente, referJtoire la puterea inetalata in
1 n mnn4..41_. 1anuri1eprinciDal.
a,-
deja renliz@te
,
% S
_

ilL
Yeciere c'eecte Oonaideratil. BS prezintLt, In oontinuare,
Citert metod.,
de calcul n oompozlentalor fortei cI* aoh1ere pentru operatifie
prinolpalo de proluor&re pa
'1
?entru Operwtfljj4 otnjnjfre
(rabotare OL mortetare),

ir F -H
P •C it.t z.o c.kt, tttN,
-

(2.56)
undo, t - admflOifl1ea de açchlere, in
-1. -)
B a svanstil, In mmrot GSU fflilt.C.
Valorllo ooeflcjentuluj. C " &1C exponen11or L r
z z
In tabelul 2.3. I
q

Tabe].ui 2.3

r Material
o prewcrut O pera!
ia F7 F
Scut ä
_

L
Otet cu Strunre ext. Siiflt 200 _ 1,00 0,75
.

=8OdaN/md Strunjre prof itofa,reteZore _230 1100 400 F]

Qfet
I

Fontd Strujire extmt 100 1,00 0 1 75


rapid
cenusie Strunjireprofilcitó,retezure io 1,00 1,00

Neferocise Sfrurijreext iInP 60 1,000,60

Strurijire pro fci1ñ1 refezure 100 tOO 1'00


______ ____ .

0et cu Sfrur.jsreext. jI ml. 200 _ 1,00 tOO

V80 duNfmn
cirburi Strunjireprofitatäretezore

Strunjtre ext. sint 90 1100 1,00


mefcflice Font (a
cenusie StruruThe prof iEatdretezore

Strunjire ext. i mt. 30 _


r
oo 1,00
Neferocise
Strunj ire proft[cito,retezcire

Factarul de oorectiLe k se calculeazà cc. proclus de aiti ooefloienti


z 4

care tizi cont de con.dltijlo procesului de achfere.

k 'V 1 Ic .k ek
£4 _

w r (2.57)
Indjcjj llterarj al coeficientilor din relatia de de.loul atacto-
rulul de corectie k ceinnlrioà dependeaa acectula des starea ci grupa raateria~
lulul care se pre1ucreazt (c), caracteristiejie nieoan.1oe ale ruaterialulul de
prelucrat (LI), unchiul de degaare, reopect±v atac principal al soulei
( ç ix),
uzura sculel (h), lichidul de &ch1ere (w), rasa do rotunjire a sculei
(r),
tent do achiere (v).
Factorul do corectje k poate varia In lirnitele
1003,50. Va1oa.
rea rrnzim5 oe obVine
In cazul valorilor airime a tuturor coefioienj1or; In
ordlneaaorierjj lorin rolajjja (2.57), acegtia Su valorile rnax.tme
iOO; 1,40;
1,30; 1,60; 1,00; 1,OO 1,20; 1,00. Peutni
etrunguri inioj (diametrul maxim de
itrurijitda,.3oo "L'' Qi dietanta Intre virfuri LE 1000 rnrn),
In caloule se vs
utlliza, pentru factorul k, valoarea 1-1,5. Peutru atrunguri zn.ijlocil (D1
a 300a,500 DhJfl p Lr1000_3000
.
31m1), Fnetru etru.ruufl man (D!x> 500 DUn,
L > 3000 mm),
k a 2-3,5
Elomozitele rogirnulu.j de açohlere t qi a, pot avea uimuitan, apros
A
XiTflhLtiv, Valorilo maxiriio
ouprinoc Iti tabeiu3. 2.4,
CoThponent,,le Y " torts rezultafltj oo oaloul.azIl iOU rititlO,

l'x S
0,2 F T dali (2.5S)
i
S

Tab

Tiput slrungul.0
I rtterio( Mcjferto(
Mic NijLociu__,
-
tie de V t S V 1 S
V 4- S
m1mm
pretucrcit I
scuici
[rni] (mm)
rflyt
1:-tj mm (roti
MM nir'\ tmm) trot

Ofet Otet, 5 0,1 20 10 0,? 10 _I0,1


V
I __.;.-i
rupiu -- is
60 15 0,5
CQrbOfl Carburl 120
met lice
5 o il BO 10 0,3

Otet : 5 0105 10 O ti s
Otet . ._I
rapid _is__
QtiQf Ccarburi
01 05 60 10 _ 0,2 40 I 15 I03
mefcttice 100 5 0•-

Net_
25 5 0.03 15 1-0 0 005
Otet I
rqpid I

Cor hurl 40 I is 10,2


turnif metahce 1O 5 0J051 60 I 10 oil
011a . Carbi
cenusie metatice OI F
1 5 0,0 5 1 60 I 10 0,i 40 I 15 10,2

-1 dafl ,
(2.59)
P 0p4 II
1
=

daN, (2.60)
P

ruterea notorului principal, a maQiflhi-tlflelte, se poate calcula.


Cu relatla,
Pz ltv (2.61)
P = 1;0t41, Iv,

Linde s F S forta principalti. do arQohiore, 1;


V - viteza priucipala do wchiere, rn/mm;
lvi - 0,6 S 0,9, randamentul maijinii-unelte.
1.

- Tehelul 2.5

Sd
trim /dIffitefl
In baza re]Latlel (2.61), 1ort p,*l no iptt ifl (10 ajoItlers poate ji calam

cuJtLtA, c uxioocthd paterea motonluf prinoipul do In rntj1n110-une1te m Zunctiune,

b) Peritru operaii10 de frorerØ

La frezare v fofla do aqchlore fund corttiuuu var1abi1, oe calculee-.


forts de a?chlere rnedie, utllizIndnjvrnittourolo relcttii. experiruentale
a a Pmedt
(frezarea ce executX Cu freze frontale -. rectrtili) do wjohlore, aloi, eote eel raai
jteno)x I
S
pentru frezarea otelurlior,

drill, (2.62) I
l?med C
Cp.t ill . n'72.t ib 95.If'0'.Z.
a pentru frezarea fontoic: oeisutjti,

0 4
CF.t.Od.t,ei)tZ, d u,
N (2.63)
me 0
undo* CF a coefiolent de corectie,
t S admncirnea de frezaro, n;,
avaanz1 pedirite, tmr/dinto,
°d
t2 — 1tinoc do frezare, mm,
D — dlametrut frezel, mm,
z — narniru1 dc dinfl r.ii Irczc1.
Dinmetrul freze:L., 1i11mea do troz'trc,
nujntirul do din ti al frezel.,
fl
oe calculeazA functie de par".rnetrul principal "1 rnnrjinil do frezat care ate
1;thea activ a mesel B (In ruin),

D
mayu 0,7 B, mm, (2.64)

te Y 006 D 2 ! 0,42 114 mm, ,


IS (2.65)
z a /
Valorjle coeficlentuiuj. C, ale rxdinclniil do alolUere t Vi ale avan.e
eulul pe dirito 8d' emnt date in tabelul 2.5 0 pentru otiznl prelucr&rjl au rx'ezä
armat6 cu carburi rneta1ico (opera11 de dc?::roQuro). In cazui. &imenejojrjj intel
wzsçthl de frezat monoocop oau cu an grad do usilvoruajitate foarte ectizut, pentru
caloulul ror'çelor de açohlere, cie v- or utiliza 000fiojrn%jj qi roginnn'ile cia
ajoh1ere bine preoiznte, pentru canal renpeotjv.
Cele trel componerite F, F '1 i'z tie detorrnjj cu roiBtilles

'i;:
S
(0,35-0,55) 1
rnod' dafl, (2.67)
Fy c(O,3 — 096) 1"rned' (2.68)
a

F7; S (0 9 8-- 009) 7mcd' itt frozara In


senaul avanziulul, (2.69)
P W (1,0 S 1,1) rnod' la frezcaroa In
oorttra avanoulul, daN, (2.70)
Puterss niotot-ulul prinolpa.l do totionar, as oalouleazli cu relatis,

P a tfiç. w, (2.71)
:
*1
I! '1
U'
As

.$

3•
V I

?
tl Ii
,0
ti
0 U?
-4

U
V
V '0

t1
aI

oil ø%i i

43.4
ij I
•t I
II Pi '.J
1 a 1
U
c1
%j •$
101
ar.d ii
M 0'
oimw S

;L9cJ44)
4jq
ri
w
)til iC . a) '0
Mcn4."
•r'r4 s 0 o+ a
L4LI0 CD
04 øc a
)4 bi I a, -.i 4 c-
G)

t 0
Waio*j
su
U) tD Q CI? Ci ri
14 14 C\j
q

C
ta
4) 1)
4,
r4 *1

0 ci
S ti (r4
V '1
p-i C
V '.4
4)
q
olul 2._7
Maiui. de frezat aniver"fllG
'r'-
211% 350 100

Puteree instcitOm
1k wJ 7 to •1 •"•-iO _1o -2O
I-
TghnitJ2 .Q
Maçiñi de alezat ci frezat ,.rtJosle
--a-- --
r.__ • ' -
LOtimci mesel ' 2OO 30( 1000 I 1500
. sou ametryjjm ,_125' .. - e-
Puterea insfa(olä USOG I 1,5 .-
4*
I
[kW] qreLe -I I
, 7(15
:
Tnholul

Liatjinl de alezat fl frezat or1zrita]o


Diametrut arbor&ui 250
Putereci instQtrita
lk W] 5-17 i7 -20

2, 0

fliçinl do frezat rotjl din- ate


r
r ModE ut r 1
1
rn m Z5 4 6 9 16 20 25 30
-. a
Putereu instotcstà usc3Qre 01 0 175 10 5 . 2 21S 3 _•5 •7$_$ mid
. [kW) rg r el e iX !P_10 [

0) Pentru opera :Li de uiurire

Forta ax1a1i,
0•P95
t daN, (2.72)
F
Momentul do torelune,
qM
M = CN.D a .k, dalI.uun, '-.1
undes 0 ow diarnetrul burghlui.ul, mm,
e - avanoul, mm/rot, -
. k am 1 e j,5, coefiolent de ooreovle.
Coerjoientjj CFM gi exponenjj aint (t*ti In tnbelul
2.11.

, P- Ei.n
1Th7y15' kW,
ttfldes 11 to exprirnA In daN.orn,
n 00 exprirnt In Lrot/uLin]
S

86 - - -
Tabei1 4).

flterea tcra1ai -'---'tpal se poate calcula qI cu reii4iu,


a a

S
a 0 1021R7, kW, (2.75)

. — - - s. S - - a. • - - - a - poate Ii calculat cunoseIrtd puturlle lflSt&e


S S

late pe nsfl" '


-

S
e.e-e

Li

I
3.1 janoRl PRINCIFALI

pestinaia pi conditlile impusearbOr10r prIncipal


3.1.1
Arboril prnc1pa1i oonet±tui€' ultimul element a]. lanturilor OiflerAPs
tice principale pentru m1earea de rotatie;arborele principal suetifle piesa de
(Ia riaflai de frezat, de fliirlt,
preluerat (la otrungurl) sau o1a
de alezat etc.), aeiguxInd rotatia acestora cu vitezs reaat11 (In trepte ecu
d
continuu) la puterea de e.chiere riecesara, in oonditi de precizie geome trio A
impuoà de tipul fl destinatla nmflnii-unelte. La unele tipurl de nnqtfl1Uflelte
arborele principal realizeazA eiinultan cuizdcarea de rotatit fl u n1qoSXt de
tranelatie axlal4 (la maijlni de gaunt, de alezat etc.).
Pe arboreP" nrincipal ce rnonteazä, functie de tipul jnjjune1te,
organe de rnain1 pentru t:nsniterea mIçoIrii de rotatie Croti dintate, roti de
cures, roti de lant, cup1a( 1e', dispozitive pentru prinderea ci de sprinaerea ecu-
Xe! aau a piesei. Arborele prtncipa1 cu toate elernentele pa care le SU8iine. Be
monteaz In carcaca maEljnjj-Ufleite prin lagàre de alanecare (cu frecar&jpjfli,
hildrostaticri san pneumostatio.) osu de roetogolire.
Avmnd In vedere cá In mare mäsura ealitatea maçlnii-unelte tate dee
pendentà de calitatea arborelui principal, proiectarea acestula r,~ clqmg coneide-
:a8 laS ca an subansarnblu constitult din arborele propriu-zie 0 element-ale mon-
tate pe c2 fl lagärele de sustinere. Pentru a satiaface àerintele de calitate
ale eubansamblulul "arbore principal" se irnpwae an in faza de proieo-s
In
tare a urrnAtoarelor condltii:
tipul rnsaçlhii -uselte fl precizia impus aceeteia
-

turatia maxinig fl m1nirn1 a arborelal principal,


a

puterea maximA necesarà procesulul de açchiere.


S

Functle de aceetea la proleotarea eubancambiuluj arbore principal


se vor urmAri ql c-uolutions'urmAtoareie aspecte constructive: .

, forma arborelui principal,


a

aimenaonea arbprelul prinoipal, .

S
Ugulruirea, reglarea, ungerea ci etanQarea arborelui nrThaina1

I
ehif1carea arborelui principal.
De modul In care smnt eoluflonate aceute ROP O Ote depinde; preoizia
geometric a cuplel cinernatice fus-lag?ir, rigiditatea etatioá
fl atabilitatea
la vibratil, eohfljbrul term.lo al arborelui principal.
Trebuje mentlonat alt datoritil multiplelott, variante do arborl prin-
cipe1j Qi a nwnerogllor facto:i care dcterynjnä proieotaroa acoetora (inoluslv
tehnOlogjjj0 do ereauti.
Q1 aspeotela eooxaornioe) proieet&rea flu POttS U ri..
Uroo ttapizt, fli "retetata".
___r— •- -- t I -

prir1OlPSl1 p
3.1.2 porira arbor1Or

In general arboril prinalpall utiltzafl la rnaflnlle-unelte slat at-


-
bori tubuJ.ari, exter1o't11- br fund roe1Itat let ä-at-emetre In trepte; trepteleara
I
t
--- —
borilor prinolpali pot 11, ftuictle de ncoesltàtis oilindrioe(netede_8au_ca.nai#te)
a r conlce.
0
Forma arborilor principall depinde do urrn.tori1 factorit
a) Nur&lrul, pozi1afl dlmeneiunhle elementelor montatepOre.
Nwn.ru1 elomentelor rnontate pe arborele principal depthcle de mEtçttha-uflealtA Ia
care so va utiliza aceata; se recornnct ca aceet riwuAr p fie cit -inst nip posjbil.
Referitor la moutarea roflior dinjate pe arborele principal so reoomandl utili-
zarea until nwnàr minim de ro1; tranorniterea aiQcrii is arborele principal 80 YB
realize prin rapoarto 1:1 au clidnultiplicatonre. ?ozltla rot4lor clintate 73 aroa
Fe va 11 cea recomandut In uigura 31. Montana rotilor d1rttite axial aproptate

z11j I
I T 1ttT

a>>b ; b=min/m posit /I ab>c ; cminim posibd

z.
i-i :z=l
I Sou z. :z•ci z. :z=1
I -i 1 •j -I I
Zr1 .-.7 :z. <. 1
I

Fig l,3.1
Il

de lagärul din agate al arbQreluj. 4prinoipal nix este oorect, deoareoe ainp1ifc
vibratille torsionale fl ooniplicà forma oonstructivà a arboreliji,

b) Ajustajole prevuizute peatru moatarea elernentelor pearbc,re. La


general ajuat.ajul utilizat eate alezajal unitar (problems ajuatajelor este tra
tatA In paragrctfld (3.1.5); ca urmare peatru montarea rulmeutjlor
1 rotjjor dine
tfl..t._SS4plajGlOr etc. eats za1tzarea unuj. arbore IntrePte. Pentru a
11111
facilita montarea tji deniontarea, respectiv reglajele iooufllor, diarnetrele trep.w
telor vor 11 In m2irime atriot euccectvIi, diametral maxim avlzadu...1
p1Jflztoare lagArulul dirt fata arboreluj principal (vezi fig.3,6). Arborj print
in.
cu Oarc,flil IndependontA (la maçin.tle de rectiticat, spre exemplu)
executI tot In trpts, dar treapta do dismetrul rratim va 11 Intro cele dou& is-
gtkre S

c)Pr000deele do fixare p1 £llldar6 ci elecnentelnr montate


rtbors.
In 'ederea montr1j diforitelor olernonte Pt) arborele prircipa1 treptele aceatuj
pot ft
cllin,j, (netoac cu carusle do panit etmelate) sau ooaloo.BiOQarea.
, • ...- din rtUmeaj...preqqpuno
,.. S• .!EiR.tent&pe toP!e10 arbo0
ro ut a tiflor c ani 1
eDoiitru thol. de e1urantjt eau aunorzono filetate (vnj
-a. - - -
a --

4) Dipul iagre1or utilizate.

: ,yteimoiogia de preluorare ci montaj a arborllor1 tehnologla as

l
rsa!itare F_s caneltarilor pe o treapth a arborelul reo1ara Lie exlsceüfl u.nei dega-
jAri 1 Intro treapta canelatä fl treapta do 4iarnetr_gpeflor mnvec1nat$, ffg3.2.a,
Liecanolareatx'eptei doar pe o auwnità lungime a as, flg.3.2.b. Rectifioaree zo-
.-. -a-- -
ne lor Cu ajuetaje dJ.ferlte preuupune exiotena unor dogaj&ri care eà perraflA rea-
11taroa avanau.1ui longitudinal cu leqtrea dlaoului abrazlv, flg.3.3,.

it L
Itreooto

ITI
Flg.3.2
C145"

a--
d_
5o z j ._. 0.25 •. .01
SI

-
>5U4... 7 10,5e ,.t
o) ax4°
Fig.3.3
MIN

:
D9ajars1e aIflt neoesare qi la trecerea
r de In o treaptA la alta 1 dacS innMrnl
\
'I
treptel serveQte ca punct de reazem;
prootloarea dega1lárll este ±ndicatit atit
din punot de vedere tebnologia cit i.
TIn ocopul dlmiauàrli efectului de con- F
centrare a tepfliin11. In fig.3.4 slat
(F)
prezentato olteva din degajr11e practic
PA
recomandabjie; din punot de vedere al
Of

comportrii la oboseatà var1anJ.e f r ?i


It ulnt oslo rual bune. La echirubarea see-. rnrr?7z 4';
tiwttlor tenolunile BC ooncentreazà, icr
In timpul tratamentului terrulo zortele WOF
reupeotivo favorizeazuI aDaritia fieurl- - s)
lors dlmlzau,area aceotor neajuneurl 80
face prin trecerea de la a ec-otiurie la alta priri racordare 1 jar daot raza de
raoordar, eats varjcthjljj efectul eate oonsid.erabll pozitly (veil fig-3-5).

C' ç, U
LIpUi maQtnli-.urtolte, Pc erborele prin-
1/
r—"t ciipal eemonteaz?j fie soula aohucun (naflnl
2 de frozat, do gAurit, de alezat, do alerat fl
frezat, de rootifjaat eta.). tie dletosltiflhl
do prirulere a pleoei (etrunud). In &009t a.ns
oap1tu1 arborsiul prinolpal, In oars U prtad•
'I

-p

ivuLl do prindere a plosel. 'ía ti epeolfia utllaju.lu.1 resçectiv.


',

aau dJLspozit
souls
ffl3t0 do arbori principali emn.t prezantate In 671
cele mai uzuale tipur i de 08
A )
Uft,073; STAS 165950.
00 3 a S

3.1.3 Dinenslonarea arborlior_pr1flpflQ.


Parametril care stabileso cailtatea unui arbore principal subansamblu

sinti turatia maxim de runotionare, rigiditatea etati9ç1 d1rifi.m1c, bätaiara-


temperatura iagàrelor. ea1izarea acestor parametri la valo-
&tal4 ql frontaUt fl
dirneri3lonare coreotli a arborelul.
rile adalse presupune In priinul rind
0
Rigiditatea, pararnetru
de 1mportanu prlmordialä,
depinde In principal, de ca.e
ci 1tatea fl tipul lagärelcr
r
ntjjst 1 de .

z - F - - ' -- ?. 4 •
r ' z 7 - '
17 '
a j
J
_- - _
.
a - -
•:r

-a p

L parametr i j
(vezi fig-3-6):
S diameruJ. "fueulut"
_s 1 -2 AID . p
din iagàrul cnn acs ;
I -c

distaaa dthtre
Pig.3.6 4—I

gare
C O a, 1W)j3iiQea consolel are
I'
borelul principal.
La proiectarea arborilor prirxoi.pali dol parantetri dimerisionali trea
bule calculati fl optimizati d2 tiC; celelalte dimenaiunl ale arborelui sealeg
co.astructiv in strictä dependená Cu acegtia.
Lungirnea consolei arborelul principal depinde de sistenul de etan-

8re al lagArullul din i'aça gim de Lorina çl diniensiioflie capätulul de arbora;_Ge


r

valoarea minim posiLbilut.


Caicuiele efectuate la tLtmenelonarea arborilor principali. slat:
)'7
predimenalonarea arborelui, I

t 0
(a dJ..menslonarea la solicitarl coznpuse.

3.103.1 Predlmenelonarea arborilor priaolpali

Caloulul de prediraeneionare este orieutativ çi se tize cont riungi


de momentul de toroluno ooze solicità arborele ofeflxxd. F
0I.ectantu1% prineir,
dimensjnj pentru prolectarea constructivä; diarnetrul arborelui este &at do
relatla,
:M 6
p
a ct'J ww.mm~- -!, [cm]

at I -
(3.1)

undet Mt# s 97310P/n momentul maxim tie torelurie' pe arborel


daN..cm,
P et.puterea, kW,
S t minimA in care farictioneazi arborelo prinoi
%th uratja
! ro/gLtn,
T a t .s rezietentaadmiojbijä ]S torei'ane, daN/ora a Ir
?
Dimansionares la collclt&ri oorcpueo 3 I,

Arboril princlpali slat colloltati lit tormlune fl mnoovoisro. Diane


e ;-
trLd arbore1Ui eute dat de [5] relatla,
- arbore cu

(3.2)

- arbore oueectiupt.
.
3

--
M, e
3-r,
o,i(i- h a i
I (3.3)
F
suidev M1 - este rnornentul Inoovoletor echivalent,
? D/d raportul dintro dianotrul Interior i eel exterior at
arboreltil,
rezietenta adnUcibliA let Irxoovolere,daN/cm2, ooniiderat (In
Cal
mod frecveat. In cazul tooriel de reziotenfl III;

Momentul mncovoletor echlv&Lent, In ooncordantä Cu reoomandárlle din


luorarea[n] , se ca1cu1e€zá cu re1a1a,

?i
: (3.4)
(c1M)2,
,_- I

uncles Mir momental mncovoietor rezuitant,


Mt - momentu.1 de tordlune,
at aih/a1flt cooficient caracteristlo cazului eel Trial freoe

vent, cmnd Mir este alterrxarit simetric, lax' Mt este pulsator.


Pentru deterrninarea momentulut inepypietox eok'lvakent se parourg
urruAtoarele etape:
a) Se stabileçte schema de solicitare a arborelui principal.
SCIIeIILS de solieltare a arborelul principal se face In baza echernet
oi.nematice
- acutlel deviteze £de3&c11n011cntiJ, etabilind pozi1a re1ativ spa. -t

tiall arbore principal jLci arborele N-i, de ].a care acesta primofle miçcàrea_
Ge conaiderà, pentru exemplificare, arborele principal de la o
&frezat (flg.3.7); Meets eats eolicitat simultan deforta de açchlere, orizi
coraponentele
F r ,F FzV1 component 1! forteide actiune L (tangentia1),F
(radla]S) dltt an,grenajui ciitnu.rio CLI aantura areapta z 1:z.k!entru a etabili
poziia rolativA a celor doi arbori se alege art slotem do axe OXYZ, care coincide
tiecblool, cu triodul componentelor fortei de aohiere fl as determlná apol pow
siJianrighiulafl asjeJ. care une9teoentre1tAe.rpts.tie ale toi1or z11, t

•tat&Aeuxtagin aide elstornului ales(Iri fig-3.7 unghlul ' ,. Trebule ruentlonat


oPI proieotantul trcibulG eà optiniizoze oonstruotia outiei do vitezo, astf€1 In-
ott aoeaetacA aibui. u.n gabarit minim posibil ji arborele principal 811 aibL 0
pozltia, care oil scigure preltzcrarea pieoei do gabarit maxim prequpua fl_totodat
z.&9!1
iaoli; ftot(g?jl OXiatij o mare varietate do pozitil relative 1tre arborele
prinolpal qi. arborcie N-.1.
Pentru deteruiinaroa forte br, ca direotie, care solicit arborels
priroipa1 90 et fliieqto Un 80120 do rotatle 1 in oonforniltate ou aoeota Be p1*-
.ett& apol fortele din angrenttj (Be tine C tit de tipul aflgreflLtiUlUl, ojljrtdrio
3.1.3.2 pjj nna.ofl*r* in eolioittrl compuas

irborli prinoiprili ntrit O01101tatj la torsiun) ('1 iflooVoloro. Iitflii z .


trul arbor•1ld euto dat a, 151 relatla,
- arbors ou_s!c?iNLyzsP4 .
(3.2)
S
TUU
.
O IL G
ca__
-a-
- arbore_ott 9 e 0 t4iw0, ineiarA,
.
31_s
(3.3)
T)('i
10 0 10
S

andes M1 - eato momentul £noovoletcrr eabivalent,

1 D/d raportul dintre diametrul interior UI cal exterior al


arborolul, S
0' aS rev1otenta admisibilA In Inaovolere,daN/cm2 , corisideratA (In
mod freovent l In cazul toorlel de reziutentA III;

Mo:nerittjl Snoovolotor echivalent, In ooncordarttii CU reoornandárile di-ii


luorarea[i1] , Be oa1ou1nzA cu relatjla,

u.wles
I
-
ie 'Rr
1r momontul Incevoletor rezultant,
(ot (3.4)

Mt - momezitul de tordiune,
U ai III/ G'a1h1 cooficlent caracterlatlo cazulul eel ntai frec-
: I vent, cmnd Mir este alternant simetric, iar ?v1 este pulsator.
Pentru doterminarea momentu1u:. I,ricovoietor echivalent oe parcu.rg
-------
0 arnitoare1e
•_ - . --- etapor
-
a) Se etabilefle schema de oollcitare a arborelni principal.
Schema de solloltare a arborelui principal ae laos In baza echeruei
cinernatice a cutlel de vltez&.(de4&iiupppufl), etabilind poziti&n1attv. spa-
t1a1 arbore prthclpaj.jjçiarborele N-i, de la care aces prime Qte nlçcarea
So conalderA, pontru exempllfisare, arborele principal de lit o rnafln&
(iefrezat Cfig.3.7); Acosta eate solicitat simu1t cleforta de agchlere, prin
corponentele F, F 0 F7 yl
componentele for tcii de actiune FT (tangen%lalä), FR _
(ndialA) dirt angrenajul cllitidrjp cu daritura dreapta z1 1j ,.Pentru a etabili
pozlfla relativà aMM color doi arbori. ce alege an elotern
— do_axe OXYZ care coincide
de obloel c
apoi po-
nto centvoal ta . rotJ.orz 1, t
£&tt4jjp4 din 9xe1e a1!temulul aleo (in tig.3.7 unghlul
) Trebule mentionat
O proieottj trobujo lpn
Ooflt3tructia outiei do viteze, astfol inam
cit
accaatai cit aibA tin Sabarit minim posibil ci arborele pririolpal üà a1b6 0
pozlVi., oare all aelgttre Proluorarea piocvei do gabarit maxim preupuu totodatä
fl
mitre varietate do pozii1 relative Iritre arborele
priaoipal qi arborojo N-1.
# I
Poritru dotorminarea forvelor, ca direofjle, oars solicit arborele
ptlrtolpal 041
6tabjeute un oena do rotc4io qi In oonforrultato ou aoeota se pta-
.•tz& apoi fortele din ftflgroncij (on tin* cont do tlpul angroxutjului, oiliridrio

L/
(AP)N

scuk
P
S

Pig.).? a

dantura areaptt oau inclinatli OflU


Cu
conic). Dupui reduecron rortcs1or dl-ti
tingrenaj fl do aechtor" In puActele
fl P?42 (ciituate pe ay&. de rotat3o a sr-
1 borelui principal) reducero care do-

terrrct&i mnloc'flroa fortelor


le F, ci ? prirt doui torcioaro oohivtt
2 z
lente acestora çji calcularea proieoe

tlilor 1'T FR pe axole niotomtilui do


coordonate (vezi fig.3.6)v 00 qb1ne
schema de colicitare cimplifioatuI a
Flg.3.8 arborolul principal 0 'prezentall In
fig.3.9. S
0

w FTWt4 TZ
=
FT.COO I
TY

RY
t
FR.003 3" ; n =
F'an1'3

+ PR.coaj ;
U FTPcoo t S FRe uin s
M1Y S

22N•
, daN,
-

FT09731O%
fl1Zj

r1 .tg(cz~), daN,
p
R
.,n4a
k.4- L!_u b
S P u _s
ritroa pe arborIe principal t kW,
tUfltilft IlLIflifitA arborelul principal , rot/min,
%Ltn N •

a rnodulul roth Z,
as nurnIirul do dinti &1 roth
i
CL — 20", ixnbiu1 tic angronare,
c 50 unghiul do freoare &
$
b) :3o oa1cu1etit ree.'flunile din lagäre (orizontttle oi vert1ouit')
I

D__
X
(+CO ) - 1LJ Z
F'1 F
e C) +

%z - Fz (l +

F1(+) - Rs1C p, Y.g1 nO


%Y F(i + ) - M1YT

Az - yj (e43j) S Aj
S

'V
£0
RAZ = Fazl
C z.T a

'I- RAys - P 1(e_e1 ) a

]. to
RAY = FM1Y(I. S + Fy*
ft
T
In relatlile perLtru_ de-
e terrnlnai'ea reactlunhlor, I Irene,
Iyr
trebuie cunoecutji dietanteIe
jaracter1et1cel gl
aceetea Impreunà cu diarnetrul
Fig-3-9 pe care dorizn eA-1 calcularn cji
— I

tipul 1agre1or utilizate detertnitLà In cea m4ai mare m'sura rlglfltatea arborelui,
paraznetru de bazL Problenia se rezolvä prin optimizare oonstruct1vt; citeva moo-
mandri vor N prezentate In euboapitolul aferent lagArelor arborilor principall;
e ca urmare prolectarea arborlior principaLl au poate if riguros ptapizatg.
c) Be determing vuloarea momentelor Incovoictoare In plancJe car1zon
tel UI vertical, wotnentul incovOietor rezu11ant, momeritul de torelune ci in final
monientul Inoovoletor echivalent, traslndu-se diagremele do variatie ale aoeotora
(vezi fig.).
Diametru1 arborelul se determinä pc-utru acea seotlune In oaxe
tu]. Incovoletor echivelent are valoare maximA. Fa$ de .valoarea
. rezu1tatg din
oatoul se adoptA valoarea Imedlat euperloarl din serla dedlametre etandardizate.
Diametrul adoptat In final, trebule eä tie In limitele

1+ D<d (3,5)
' U d
, Valorjle diamotrulul d1(fig3.6) depind do tipod±mensjunea rnaflnll
unolte; pentr9jflQutipod1mone1un1 do macini-usielte existonte valorile d1slut
ouprthee thCtbolul 37?S\
piThiii.djmetru1u1 d3 depthd de tlpodimenuit,meu capAtului de ax'-
boro principal,
Pontru obtinerea unet rig1d1tIr1 medli ouprinee intro 250-500 NI
Villoosroft dltunotruluj D trobule oIL aatiefaotI relaia [B] ,

. D)O5.JT1)e 3, J
(3.6)
ep - ---- -

¶Laboiul 3.1

C I
Conul Pu tereo
TipodimeflSiU1e0 d7
4
N'i arborelul
F unelte [mm] principal [kw)
crf -

250-.

32 Morse 5 1;,5-3
? '
380
Strunguri
360 - -e

Morse 6 5 - ?
norma/if w ) 400 50
I q&450_
usoare si Morse 6 7-10
560 62
mij!oca'I CY 630
80 Metric 100 13-17
-

: 800
i;tho- 100
ni
.—
Metric 120 20
Stranguri E 3 MOO 710 Metric 160
7
s__ He o --
a

/800- (egiaI W Lw w
ci rele 100 i
-
200() universal
ISO 30
' /7/ 5 iso 4U
Waini de frezot (N; 27 3-5-
/50 50
I.)

r..6'27 iJso 50
--

3.1.4 Lkành1rea reg1area!)9rea fl


etonrrea erT..'c,rflor princinail

1,60re1e utilizate In general in corstructia subancamblulularbore


prinolpal de in rnaflnlle-uneite, sint 1agre de rootocoiire,[5] . Lag.re1e de
alunecare cu frecare rnixti se uti1izeazL in. wborii principali cudiarnetru roarte
rare Vi tura1i joase [5]. Lcgitre1e do alunecc.re hidrodinacnlce qj hidrostatice
se ut11ize&z is erborli prircipa11 care reclarrih preoizii deooebite ci o re
atab111tatt la vibratli (in naflni de rectificat plan, mat1ni de rectificat roe
tund exter1or, macmi do rectificat roti dintate, maoini-unelte cu eomartdA nu.me-
rica de mare prec1z1e) Lagàre do aitmocare pneu.moctatice cc utilizeazá La are
boril principall Cu turatil roarte ridicate (peste 50000 rot/mm).
I

Pentru pro1ectitroa laflrelor de alunecare so recozriand& con.eultarea


-
pubilcatlilor de epec1alltate, care trateazti detallat ciceot domenlu 151 , [6j
-- --

Rulntcntli utilizati penfru arborli pririoipall olnt rulmenti de


cczstnctie epeclulA, avind rnrncteriotlol de precizle ci rlgidttate coreopunzL~
tcare ece6tul ocop. La era actua1 pe plan mondial exlotä rnai multe firme core
produc ru1rnen1 dectinati arborilor pririolpall de rnaflni uneltez GJJT .Pranta, - -
SEP &iedla, FAG.
e R.F.Gernuda, urine din URSS, 1(010
— Japonia, TILllN SUA, -

U.R.Braqoy a Rornfinth Cpariai).


Pentru arborii. prinoipali tie utilizeazA rulmezati. din olasele do pre-
title:
P4 — xiwnal peutru mugini unolte -
preoizi.i deoaeblt do ridicute
ott
(ex.mu1n1 de reotifloat, otran,guri do finleare),
X51P ttttQini urutte Cu pYteoizli nornusie,
G •

Pa _
nWDLEL pentru nta9inl-ttrzelto do degroçare ,j in unele osturi, do
4

esmlfinjonro.
Aiegeroa oiaoej do preoizio U rulinontilor se face CU deosob1t
•r deosrece pre'u.1 de con co.1 ruXentj1or
atentle (orit6tii4
F

for& foarts crit dAD la C alwig do preoizls In alta.


flpjjjtatea rulnenflior utilizati la arboril priccipall trebuie o
11. de &1.nSm 5000 ore.
Caloulul rulniontilor pentru rtrborll prinoipall S. fate In bata capa-
,
oitàtli de Incàrcare dinwn1Ct 9 (vozi capitolul 6).
Pimerielu-n.11e ru1rnnn!ilor, In primul rind djametu]j Interior, derivK
: din diametrele trepte]Mr, coreopunztttoari laflrelor srborelui principal.
Lagàrele arbori.lor principail trebuie e1i asigure preluarea atIt a
t
sarolnilor radlale cit fl axdalo, prin urlltare se vor utiliza rulmentl radlall Gle
s.riali, aau rulnienti radlall-ax1(tll, tutu ru]inerxti radiall çi rtdlall-axlali.
Literature do epeclalltnte, firmele constnsctoare de znaolnl-unelte,
de rulmenti, in baze otudlilor teorotice 01 experimentale, It taza concluziflor
care so deeprind din functionarea tnQifl11Or-Uflh31te recoltfIfldA funotie de tipodi-
menslunea Vi caracteriotiolic cerutn arbcralul principal 0 eerie de varlante de
lagAre cu nilmenti utilizate Cu ruzultatu butte.
Aetfel, In tabolul 3.2, nlnt prezentate eolutille de läflrulre a
arborilor principall dup3i 1101 , utilizind ru1morii ce fabricatie eo'v1et1c.

tabelul 3.2
-
Ni SOLUTIA DE LAGARLJIRE Observcti!
crt 2.2 21 13 12 11
ii R.rudini' Cu Q(enj cong
__ c::::=
_1
E_1L cc 12R.QxiQLI caitczt Oc
:::::::: N 22.P.radlQ{I (U UIeZQJ CCTC

cc v Oj cc

ii Rd rQdlGIl Cu QL?ZÜJ
ri ri ri t2ftQxIQ(j cu
!oI I E3 tJ
U UL) 13 P,QXIQ(i CU be
-
4
22 p. rndsciti cu &ezcj Colic

11 P rQdioh cu Qtemj cc
21 P. rQdtuli-axiutr Cu bile
3 te • R.rQdiQL)..QX1QII CuWe
A-

:at1t _
ii P. rGdiQII - QXtQII Cu rtje
22.R. radzQIi-ax(cII cu role
0
14

11 ft rudioLi-oxh Cu rot e
:)vv t? 12 ft rud:ffl;-axaL Cu rote
2.2 R . rothuti-axa1, Cu rote
C.

II P rQdJQti-Qx,Q, CU
S 12P. rQdsctt-axmt; Cu bde
6 ??R rQd,oLj cu rote
a—

I
I 'U tereo
f;podlmc?r;SIUflCO
[kW]
I ,,
• 'A/''' 11 -. unelte
r 250- 1,5-3
1

380 3?
$t,1)119W1 Hr 360- 51) I_ I 'i ' I • 5 -"
rat mafe I_ fjj 400
Q c • 45 — /ti/ •.' tj 7-10
//
I • / or 1-
•0
0)- 560
A
Ut 530 — In'! ,Atf(j j.r O() II 1?
5 800 - - . -
770
1-! '-a 1200- 11) 1) t I' ' Ii i• i • 20
E (I)
,400 I•If I I
a fj)
if )
,
() jiDtJQ
UP) 'I Jo
41;fAie .

20CC ( I I H t ' I • 401-- .-

I re, zo -
r.i 7_- /'() !:;(I) !

I 1 .4 Ji?ipjdruj r"4
unçerea _@
t(mflpj1: ,. r f•-
i ,J
priricinrfli

L6gr&Jk utllizate In general in cor,it VULOj,1U uubancamblulul . arbore


i'J"'ij"1 "ic i&* rr14jnh1eavxLe1te, elat 1agiire Co rcpcjtutoUrej 5J. Lagàrele de
'I I ";ourire CU IrItFCSre aflt4 ce utiulzeazä 1i arborit p',1ni'l prtii CU diarnetru foarte
"t',.', 14 1 turatli joaeiJ 4j.re1e de dsalanecare hid d ci hidroatatice
'it, ut, I J 1zrcszt1 is titanS pflr'1pti1 care recicn'ti prI' ntYJ'lF duocaebite ci 0 mare
flttl)f ia% 'StZ?1fl1 de rectifleat r3nn nintfli do rectilicat roe
tia,ii witorior, IidsJ;mni &e rectificat roti dintate, nt.(,Jni4-uneite Cu cornandä nu-mee
ri.oP do mare prbcizie). Lepfire do alunecare pnouxriostatiinO Wi utii1zea2U lii ar-
horlf principali cu ttn%iL foarte ridleate (peotu !.iO.O()O rot/min).
Pc:r';r'j prolttnea 1gAre1or de aluneottra on rocomandIt coneultarea
PUIJJIQD'Vllior Os $pftCtlltstf. , care tratéazli dott) 1.tit ti(fltIJt doinunlu [1 . [6]
flu]zrit1i uttlfzati. penfru &rborll prl.rsolpodl tiint rultnEflati do
oontstruq%je upec5r3fl, tY!! 'Y srcter1et1c1
n Vt rigidLtate corespUnz,a
de nncizio CO.
Loan, 1C4,f,tUj tJC(i. : 'rt ertuai:. p plan mondlrtl niut& WU1 niulte firme care
)j Qfljv ) IOU )iitj t j Ô' t.-' . Stm " # rjiorprinoijcsll do un11ui .d1e: (AMET Pranta,
IJK1' a Liusdia, FAG, — 'c.r r.: :ia, ifirine din 1JR33, ICOYO . •tpOfl1ti, TIMKEN a SUA,
Ii • U . IIrnIJOV — O11if1 Ci ' >t rI ' • I •
Pe1t -4 crtci:L ir1ric1pct1i ce Ut111ZOLL?JI vti1motiIi din olaeele do pre-.

14 a ie
nrjjsaj rnaflni-unelte cu pI'4!n1.t:L cteiouebit do ridicate
(Qxaetr,:i: de raotiilcat, etrungui'i. do fbiisarc
UJQiti. teCu preclzi.i uotinttl'a,
3k' _
C, fiMaiki ptr:u waJLn1-wte1te do dogroij ci In unele Qatar!, do
S4*.Lfinlw . ..
Al*,csira cjAa-*14, de preoizio Li ru1zrunt1 mr nfl LILCO 011 doosob1t6
v_ --

program 'omp1ex ifl


Firma euedsfl sicw a elaborat ql experltnWItCt fiLl

titulpt ntiW15YST" In voderea proieot&ril arbori]-or ,thoipa11 pentru maflal-unel-.


.,

tip Prografflul eè bezeazg pe Ipoteza, re-


to avind iagulre do rostO43Oli!13 SFCPJ!.3j.
otmosoutA ci verificatA, cá parametrul calitativ principal pentru tin euba.neanblu
arbors prinoipal oste rigiditatea dinanticil a acoetuia. Rigiditatea dinam.ioä depth-
do do rigiditatea etatici ci eohlilbrul term.io si eubanearflblulul, In principal.
Rigiditatea stuticII (conform ipotezelor prograrnulul) depinde de rigiditatea arbo-
relul (diarnetrtzl rji form.a aceatuia), rigiditatea ,i tipul lagàrelOr utilizate Qi
dlotanta dintre leg?Ire. In baza programulul elaborat firma realizeazA 9 variante
do arbor! priccipall (tabelul 3.3) titlllzind ru1meui din clasele de precizie SP,
P 4 qi. P441 9, cure au asigurat bt9i radiale itt capàtul arboreltal principal sub
3 ttm.
Rezultateie prograxnuiul din care tie deaprind concluzii Qi tridicCitli
iniportanto pentru pro!c.:t3rc I .int protontate in continuare.
Echillbruj tormi-c al crtzbarinamblu.Lui arbore principal, privit flUflB1
- I

prin prisms paramotrilor 1ULii0 sO potito C'XLrfim& prin rrlatin 7


(3.7)
Wi? = v/ i •t• Vt2 +

undo
.
w cainar daLoraLi pitfl:ct;IrLlar? priti freec-tre in riilrneflti,
w _ o61d.ura evaouatà prLu rad1aie,
cAidura evacuatiI prim. eoaveoie,
7 cälcttxra evaeuatul pria uletul de uiigere.
S

Pentru aoeiafl diantetru media de rulraenl4 (ia toate cele noua varian-
to de lAgtirulre) gi ace1a,7i coxidtii de arigere, co.iiiderin4 1?gäruirea din va-
rianta A ca element de compara1e de nivel 1 tfl efeetumncl calculelo de echilibru
tornda (WFA, Wm...Wpj) se obtin rezultateic din fig.3.10. Interpretarea diagra-
me! se face, astrel: de exemplu, penLru aceleagi conthifli (ungere fl dimensiuni
do arbore), utfllzIria variarita de làgäraire D se poate lücra le. turatil de 16
ori mal marl decit In cazul irariantei. A.
12000
n
C. - -1
11 97 0
mm
1

.1
Ti18.11riAGl
L '78i_ 6001
400
4J f3 CJjfl E1FjoJ_r

Fig. 3. 10
0
40 80 120 200
In rigura 3.11 ue prAz1i.rxtA el'ec- im MM
wtA_ orozjtcrii d.tainotriJid arborolut cji ofoc- Fig.3.11
taLL 'nottulul do un8ere, aaupra. turatiril in. cure poate Li uti1izat. Un anunLit tip
de 111gfl.ruiro ir1a priorna rneninor1i. eohllibrului terinlo.
TiJ)s1i ((C riilrueriçi ui1tztti, diametrul arborelul a (vezi fig.3.6),
dintartit dirttre 1n,?ire C , lungiritea conaolei£ ci a1t1 pararntri, deteninjl, ri-
giditritea csrborolui priatoipal , Carutc its, ciotioä do bazfl a nmflait-waelte.
O4JtorflL1n,jrqa trnalit.tcPi a. dimenalu
rijior meat, ioatste inal sue, in con-
oor4artrt Ju tjpul de rtx1rnent1 Utillzati. pornind de let noossitatea obflnerli unel
r1g1dLtY
rioorj, eato 6xLt'OIII do dirioliJi, practia aproape imposibifl. Ca
urrnisro PP pn)1eotntu1 trobujo
optirnizozo oonotruovta subansarablului arbore
prtuintwtlprin OOInçt1rroa reu1tato1or oaloulultzj anuittic (de diménelonara fl
VbtIfto4r(,) ott
rizultritelo utaor testa erporirnontalo,rcopeotiv Cu eolt&iii. prace
tin. *Xleairtte
•!. 97
. -
I

TabeXu]. 3.3

I
SOLUTI! DE LAGARUIRE
max Observcitii
r-rt a-fl 21 - ii. U ii
I 1130K
cc C t:: 2344
c:::= 28OO 30K
A
DC
C
t;fc:I::J== cc

11 70 C
Ej 12 70C
1 3 70C
480 0 ZI, 700
B cliJ %——t:>
_____________ _ ) 22. 70C
I
F6-
11 70 AC
cQ 42. 7 0 AC

IN
EE 9 00
13 loAc
21 70 AC
22 70 AC
E;i:iiii
,1 700
=
Cu U 700
13 700
4 500
'I c:n - 22. 30K

=
-
H 70C
_ ;J r 1
6000
12. 70 C
22 700
5400
E

Ii 70C
c: t 22700 I
_6000
3 it
cJ I

till 700

F EV _ 800
12 700
21 7 0 C
2.2 70 C
E c
L:D c1

- S
11. 70C
I-1 ;c AL c jF L 4800
42 70C
21 700
c J 22 70C

11 320 XC
22, 320XC
1!Lc? 2000
A'-
.1
. F

sic?, pe arborl cuparcimc-


teetolor efeotuate de óflre rjrtna
Lu hvsZil re-
), pentru cele 9 variaiite de lttgãndre
Vii.55
0 flW) 4 nun,Xa4,5(ie'J/e0
42O
1ttfl qi rig1c11tt1e redate In figurs 3.12.
I
I ill
- c,o tim
DO E , 10
F
91 B,LD
RI)
0

H 7
('U I

Fi
t
I, ( 51

410

?tl

I'
I
-S-----

I
1/20
I
U
3 frC
,tI._a

t-6c t-30
•0
-t 5,64 6,leJ t)114 i,27 p.
160 [+90 14ol20 1 •;' rr Ir
50tH) l I 100(JO 30000 N fl
'R
I id 1 I 20
srri
j I L
I I _ I
100
B
X=7,3 15
0'
1
50 t—
500 10
300

25 5
all

0'- 1 1
ru —P
_-I (C t3O c•GO t*9Qm.
Ln.CJ.ueria inedlrio&rll .1 I
1720 Ntrn055 0,55 115 'a
partunotrul ki. I r lungtrnii con— 50flfl 'oqoo 20000 10 000 N
1 2 I94 ' dV l 7ZaA
golol ijl a pnotrIflgerui din rul-. Fig.3.13
monki ocsto redat.t In ulgura 3.13 k,
retipocti.v 3.14.
MArfairao derormat iei arborelul nrjn.e
olpa) qi ri1iif.1uu.i i;isntiuniioT' din lagIre derinl.
UI do pozltjin relsi t,1v4 a forei do açnhtere F
u;-1 f or 1t Cc. :i,)tiOI1(9rti '&rr',)V€t rofIl dl n-=
trite do p o , c}.,ur63.ui i?:.trLCitil; lit ancat 80flL3
oulltutiv rj.j rocc,,riaitrl.Jl [f" .1 a
AU
-, punt ('U. mactint de clogroejare

-ae p(iutru iiwtirt'i cia tirsioare


fig. 3.15,h0
R

A •'h: / 0
F
.—e•— .—' 20
'I. c&_ a—. —• •_-_ — . — S I _tfl
aat

4 ' i-.t S • 1. _ _ ___ — 0 5000 10000 20000 3OrcK


I I
Fig.3,14
o')

3.15
U.
S
S
I

99
dmmomm 4 I

d
Reglarea arborilor prinoipali so rezumA is pret,en&ionarea nimenti
br pa direotie radial (ia rulmentil ztadialieu alezaj oonlo) ci pe directie
aria1 (la rulment4l rgcjialiaaxlsll), In ecopu.1 thcarcLrii o,orpuiilor tie rularo
t
pe rtal malt de juintate din nam6rul loro Prin pretenslonare creQte rigiditatea
rulmentulal (implicit a aubansarUblulul arbore prinoipal), se reduc Htàlle ra-
diale ql frontale, creqte stábilitatea la vibratli, ce compeneeaz9 unele joctn'i
care pot apare In fwaotiOflare ca efeot at cIllatàril terrulce.
CIteva din cele rasi uzua1e solutil de pretensionare a ru1meni1or
sInt prezentate In capitolti]. 6.
Pentru pretenalonarea pe directia axlalä se tao urmtoare1e reooman-
ciLt,1 [7], cuprinse In tabelul 3.4.
Tabelul 3.4

p
I

Asigurarea rigid 4 tI4i gi a fiabliitàtii (prin. durabilitatea rul-


m6atiicr) suban3amb1ilui "arbc,re principal" depinde i de solutille adoptate
pentru lu'brlfierea lagàrolor. Mentinerea parenetrilor iunctlonall al rulmentilor
il de renlizarea ansi lubrifierl elastohldrodinaraice, care aà
este conditioniita
s3lgure pentre Un pararnetru. de ungere 3$ A < 8, [7] . Parametrul de apreojere
a oa11tt1i un,gerll se calculeaza cu relatla
S

0,73 -0,09
'p
ktdm ('1 e 1A) as
0 V (3.7)

wades k — factor ce depind.e de tipul rulmentuliii (t&belul 3.5),


I

dm _ diametrulmediu airuLnentuluj, zulu,