Sunteți pe pagina 1din 3

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE
privind condiţiile de organizare şi desfăşurare a
concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie
vacante din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 3,
în data de 20.01.2014

Având în vedere:
 Expunerea de motive nr. 11034/08.11.2013 a Primarului Sectorului 3;
 Raportul de specialitate nr. 31355/08.11.2013 al Serviciului Organizare Resurse Umane;
 Prevederile H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei
funcţionarilor publici;
 Prevederile Legii nr.188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Prevederilor art.9 din H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi
funcţionare a poliţiei locale;
 Prevederile Legii nr. 215/2001 (r1) privind Administraţia Publică Locală;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi art.81 alin.(2) lit.“j” din Legea nr.215/2001 republicată,
privind Administraţia Publică Locală, cu modificările şi competările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 3


HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă condiţiile de organizare şi desfăşurare a concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcţii
publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 3, în data de 20.01.2014,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 3 prin compartimentele de specialitate vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;
Art.3 - Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data afişării la sediul Primăriei Sector 3 din str.
Parfumului nr. 2-4, Sector 3.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
NICOLESCU ADRIAN IONUT

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
MARIUS MIHAITA

NR. 367
DIN 14.11.2013
ANEXĂ LA H.C.L.S. 3 Nr.367/14.11.2013

1. Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului de recrutare: în conformitate cu prevederile


H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor
publici, coroborat cu Legea nr.188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Data şi ora organizării concursului: - 20.01.2014, ora 1100 – proba scrisă.
- 23.01.2014, ora 1100 – interviul.
 Locul de desfăşurare al concursului: – Bucureşti, Sector 3, Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr.3,
Clădirea C13, et.2.
 Dosarele de înscriere la concurs se pot depune: în termen de 20 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Direcţiei Generale de Poliţie Locală Sector 3 din Bucureşti,
Sector 3, Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr.3, Clădirea C13, et.2, camera 223, Serviciul Organizare Resurse
Umane, tel:021/340.70.14, de luni până vineri în intervalul orar - (luni-joi: ora 800-16.30, vineri: 800-
1400).

Relaţii suplimentare legate de condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele necesare


întocmirii dosarului de concurs se pot obţine de la Serviciul Organizare Resurse Umane, la telefon
021/340.70.14, la sediul instituţiei din Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr.3, Clădirea C13, et.2, camera 223, Sector
3, Bucureşti sau pe site-ul instituţiei www.politialocala3.ro.
2. Criteriile de ocupare: în conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 (r2) privind Statutul
funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:

1. SERVICIUL INTERVENŢII RAPIDE


 POLIŢIST LOCAL CLASA III GRADUL PROFESIONAL DEBUTANT
- pregătire de specialitate: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -
2. SERVICIUL AUTORIZARE
 INSPECTOR CLASA I GRADUL PROFESIONAL DEBUTANT
- pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -

 INSPECTOR CLASA I GRADUL PROFESIONAL DEBUTANT


-
pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -
3. BIROUL MONITORIZARE ŞI PRELUCRARE DATE
 POLIŢIST LOCAL CLASA III GRADUL PROFESIONAL DEBUTANT
- pregătire de specialitate: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -
4. BIROUL 3 ORDINE PUBLICĂ
 POLIŢIST LOCAL CLASA III GRADUL PROFESIONAL ASISTENT
- pregătire de specialitate: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 6 luni

5. BIROUL 4 ORDINE PUBLICĂ


 POLIŢIST LOCAL CLASA I GRADUL PROFESIONAL DEBUTANT
- pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -

 POLIŢIST LOCAL CLASA I GRADUL PROFESIONAL DEBUTANT


- pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -

 POLIŢIST LOCAL CLASA III GRADUL PROFESIONAL DEBUTANT


- pregătire de specialitate: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -

 POLIŢIST LOCAL CLASA III GRADUL PROFESIONAL DEBUTANT


- pregătire de specialitate: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -
6. BIROUL 5 ORDINE PUBLICĂ
 POLIŢIST LOCAL CLASA III GRADUL PROFESIONAL ASISTENT
- pregătire de specialitate: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 6 luni
7. BIROUL 6 ORDINE PUBLICĂ
 POLIŢIST LOCAL CLASA I GRADUL PROFESIONAL DEBUTANT
- pregătire de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -
 POLIŢIST LOCAL CLASA III GRADUL PROFESIONAL PRINCIPAL
- pregătire de specialitate: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani
 POLIŢIST LOCAL CLASA III GRADUL PROFESIONAL ASISTENT
- pregătire de specialitate: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 6 luni
 POLIŢIST LOCAL CLASA III GRADUL PROFESIONAL DEBUTANT
- pregătire de specialitate: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -
8. SERVICIUL 2 ORDINE PUBLICĂ PARCURI
 POLIŢIST LOCAL CLASA III GRADUL PROFESIONAL SUPERIOR
- pregătire de specialitate: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 9 ani
9. SERVICIUL EVIDENŢA PERSOANELOR
 POLIŢIST LOCAL CLASA III GRADUL PROFESIONAL DEBUTANT
- pregătire de specialitate: studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -