Sunteți pe pagina 1din 3

I

RoMANr,q,
INSrECToRATULGnNERAL AL poLrTrEI nolrANn DIRECTTA cnNnntr,A DE poLrTIE A MtrNICrpruLUI
BUCURE$TI
MINISTERUL Af,'ACERILOR INTERNN

NESECRET Bucureqti Nr. 50029din A5, 03.2014 Ex. nr. 1/1

Operator de date cu caracterpersonal nr. 3223/2005

Citre SINDICATUL POLITISTILOR DIN RONNAXTI ooDTAMANTULoo i Urmare petiliilor adresatede dumneavoastrd conducerilor Ministerului

Afacerilor Interne qi Direcliei Generale de Polilie a Municipiului Bucureqti, in apdrarea interesului membrului de sindicat, ag. pr. BUCUR SILVIAN din cadrul Serviciului de Polilie Metrou, vd comunicim urm5.toarele: Conform pct.6.2. din PLA\ILI SISTEMULI-II DE ORDINE PIIBLICA DE ORGANIZARE $I FI-INCTIONARE A AL SERVICIULUI DE POLITIE METROU,

aprobat de conducereaD.G.P.M.B., inregistrat la subunitatein evidenla documentelor

clasificate, in luna martie 2013, programul de lucru al agenlilor de siguranldpublicd este structuratpe 3 schimburi,dupd cumurmeazd: SchimbulI - orele0600-1400; Schimbul II - orele llas-2las; SchimbulIil - orele2130-0530.

Lapct.6.3. se prevedefaptul cI instruirea poli{iqtilor care ac{ioneazilin patrule de siguran{I publicl se realizeazl zilnicoIa intrarea in serviciu,in cadrul programului efectiv de lucru, prin rotafieode citre ofi{erii serviciului ( la sch.I gi de citre dispecerii serviciului ), timp de maxim 15 minute.

Conform procesului-verbal din data de 07.05.2A13, conducereaBrigl.zi de qedinJd

de Polilie pentru Transportul Public a adus la cunoqtinla poliliqtilor din subordine prevederile plan. acestui

personal, prelucrate ConfidentiallDatecu caracter conformprevederilor Lesii nr. 6?T12001

Conform registrului de instruire a agenlilor de siguranldpublic6, instructajul zilnic - 0615 (schimbulI ), 1345 al agenlilor de siguran![ publicd s-a efectuat intre orele 0500 - 21a5 (schimbulll ) qi 2130 1400 (schimbulIII ). Cu ocazia efectu[rii instructajului zilnic, agenlii de siguranld publicd nu au semnalatvreo nemullumire sau vreo altd problemd,de naturd a impiedica intrarea in serviciu. Mai mult decdt atdt,la nivelul subunitdlii nu a fost semnalatd vreo nernrellumire din parteasubordona{ilor cu privire la acestprogram,carefunclioneazdde aproximativ 10 ani qi nici un agentde ordinepublicd nu a solicitat schimbarciiprogramuluide lucru. De asemenea, in luna decembrie 2013,cu ocaziainterviului de evaluare,ag. pr. BUCUR SILVIAN a fost intrebat de cdtreconducerea subunitdliidacbare nemulfumiri, frrd ca acesta sdridice vreo problemd. in conformitate cu Registrulde ore suplimentare ff. 11/03.01.2012qi planurilede mdsuri intocmite cu ocazia desfEgurdriide manifestalii cultural-sportive sau de altd naturd., cu participareaunui public numeroS, &9.pr. BUCIIR SILVIAN a participat la mdsuride ordinedup6orelede program, dupdcum in perioada 01.09.2013-04.02.2A14, urmeazd,: - 2 orc;21.09.2013 - 2 arc;24.09.2A8- 2 ore; 10.09.2013 - 1 o16;22.10.2013 -2 orc - 3 ore;03.1i 18.10.2013 .2013 - 2 arc 09.11.2013- 2 ore;19.1 1.2013- 2 ore;04.12.2013 - 1 or5; 13.12.2013 -2 ore" * 1 ord; 18.12.2013 07.12.2013 Din verifi cdri a rezultatfaptul cd la fiecaremisiune, dupd prelucrareaplanurilor de misuri, agenlii de siguranldpublicd au fost intrebali dacdaumijloace de transporttra domiciliu, cu toate cd in prezentexistScursede noaptein toate zoneledin Bucureqti,iar atunci cdnd a fost cazulli s-a asigurattransportul la domiciliu cu autoturismeledin dotarea Brigdzii/Serviciului, celor careau solicitatacestlucru.

personal, preluenate prevederilor Confidenfial! Datecu cerecter confarm Lesii nr" 677/2001

itt

baza

rapoartelor ff.

1125214113.01.2014, 1265021106.12.2013,

1264380/05.1I.2013, aprobate de conducerea Serviciuluide Polilie Metrou, respectiv Btigdzii de Polilie pentru Transport Public Urban, ag. pr. BUCUR SILVIAN a beneficiat de libere, in compensare, pentru orele suplimentarelucrate pesteprogramul de lucru, conform Ordinului M.A.I. nr.577108.08.2008 privind.programulde lucru al poliliqtilor, formele de organizareaacestuia gi acordarea repausuluisaptdm dnal. in raportul redactat, ag. pr. BUCUR SILVIAN a admis cd Ianivelul subunit[lii se intocmesc situafii cu privire la orele suplimentarelucrate de fiecare agent de ! siguranldpublic[, pentru carese acordd zile derecuperare ?ncompensare. in ceea ce priveqte "tratamentul discrimin ,, la care a fost supus ag' pr' BUCUR SILVIAN, potrivit OrdonanleiGuvernului nr. 137 din31 august 2000, republicatd, privind prevenirea si sanclionareatuturor formelor de discriminare, competenla revine Consiliului Nafional penhu CombatereaDiscrimindrii. autoritate carea fost deja sesizatd de c6tredumneavoastrd. Cu stimd.

DIRECTOR GENERAL

FUL SERVICIULUI fs"


\'r-l

de

Bucuregti,Calea Victoriei nr. 19, sector3; OpJ - CJgg Tel : 021/314.93.49;021/315.35.34/23249;02r/3r1.20.21D3249;Fax : 021/312.23 23 e-mail : politiacapitalei@b.psUliarirnana.ro

Confidential!Dateeu car*cterpersonal, prelucrate conformprevederilor Leeii nr. 67712001

Evaluare