Sunteți pe pagina 1din 13

RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA JUDICIARA

Capitolul I INTRODUCERE

Subsemnata CIUCIU CHELU EUGENIA, expert contabil inscris in Tabloul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, sectiunea II, pozitia !"#$, %iliala Gor&, domiciliata in 'ucuresti, str(Cernisoara nr()*, bloc +**, scara ', apt("), sector ,, Am %ost numita, de Tribunalul Gor&, potri-it dispozitiilor instantei din data de !"(!)( !!#, expert contabil in dosarul 209/95/2009, partile implicate in proces %iind. *( Sandu /aniel0 in calitate de petent ( S(C( ARTEG+ S(A, in calitate de intimat Impre&urarile si circumstantele in care a luat nastere liti1iul sunt. 2etentul Sandu /aniel solicita obli1area intimatei S(C( ARTEG+ S(A(, unde acesta a %ost an1a&at, la plata orelor suplimentare prestate peste pro1ramul normal de lucru si la plata orelor prestate in zilele de sambata si duminica precum si in zilele de sarbatori le1ale pentru care nu a primit zile de rapaus corespunzator( 2etentul Sandu /aniel nu a putut preciza cuantumul pretentiilor in momentul %ormularii cererii de c3emare in &udecata

2entru rezol-area acestei cauze s0a dispus proba cu expertiza contabila, careia i s0au %ixat urmatoarele obiecti-e. *( Sa se stabileasca daca petentul a e%ectuat ore suplimentare in calitate de conducator auto la S(C( ARTEG+ S(A( T1(04iu in perioada !*(!$( !!5 0 !(*!( !!$, in caz a%irmati- sa se calculeze sumele cu-enite petentului in %unctie de timpul e%ecti- lucrat prin raportare la statele de plata, %isele de ponta&, %oile de parcurs, precizandu0se daca a %ost depasit timpul maxim admis de lucru in sensul disp( Art( ***, ** si **6 Codul 7uncii, respectidispozitiile Contractului Colecti- la ni-el de ramura8 ( Sa se stabileasca daca petentul a prestat acti-itate in zilele de sambata si duminica si sarbatori le1ale si care este cuantumul acestora8 6( Sa se -eri%ice daca a existat solicitarea an1a&atorului cu pri-ire la e%ectuarea orelor suplimentare in sensul disp(art(**$ Codul 7uncii si daca aceste ore suplimentare au %ost compensate cu timp liber in sensul disp( Art(**# al(* Codul 7uncii( Lucrarile expertizei contabile s0au des%asurat in data de "(!)( !!# 9 (!5( !!#(

7aterialul documentar care a stat la baza e%ectuarii expertizei contabile consta in.

Expert contabil: Eugenia Ciuciu Chelu

Pagin 1

*( /osarul cauzei ( Contractul indi-idual de munca nr(*5* 6( /ecizia nr(*!*5:*6(!$( !! )( ;isa postului cu -alabilitate din luna mai !!) primita de petent 5( Statele de plata a salariilor ,( Re1istre de lucru si ponta& "( ;oi de parcurs $( ;isele acti-itatii zilnice pentru auto-e3icule #( Contractul colecti- de munca la ni-elul societatii ARTEG+ S(A( *!( Situatii centralizatoare cuprizand salariile tari%are si orele platite lunar **( Acte le1islati-e ce -or %i enumerate in cuprinsul raportului de expertiza * ( Ratele in%latiei comunicate de Institutul National de Statistica Redactarea Raportului de expertiza s0a e%ectuat in data de 6(!5( !!#( In cauza nu s0au e%ectuat alte expertize contabile si nu au %ost utilizate lucrarile altor experti( 2roblemele ridicate de partile interesate in expertiza si explicatiile date de acestea in timpul expertizei. *( Consilierul &uridic al S(C( ARTEG+ S(A(, doamna 7ariana 7iroiu precizeaza ca, in con%ormitate cu pre-ederile Codului 7uncii, e-entualele sume ce i s0ar cu-eni petentului Sandu /aniel, se calculeaza pentru trei ani anteriori introducerii actiunii in &ustitie( A al petentului

( /omnul Sandu /aniel %ace cunoscut %aptul ca orele de munca inscrise in ponta&ele lunare nu corespund cu orele de munca e%ecti- prestate, ca acesta se a%la la dispozitia societatii mai mult de * ore pe zi8 a solicitat -erbal in nenumarate randuri plata orelor suplimentare necompensate cu timp liber si ca do-ada %aptului ca a lucrat peste pro1ramul normal de lucru si in zilele de sambata, duminica si sarbatori le1ale o reprezinta %oile de parcurs(

/ata pentru depunerea prezentului Raport de expertiza a %ost cu cel putin 5 zile inainte de termenul de &udecata acordat pentru termenul de &udecata din !5(!5( !!# dar, am solicitat prelun1irea termenului pentru depunerea expertizei contabile datorita numarului mare de documente si -olumului de calcule, acordandu0se un nou termen pentru data de ! (!,( !!#(

Expert contabil: Eugenia Ciuciu Chelu

Pagin 2

<<<

Capitolul II

DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE

Obiectivul nr.1 al ex erti!ei c"ntabile#


$a %e %tabilea%ca &aca etentul a e'ectuat "re %u li(entare in calitate &e c"n&ucat"r aut" la $.C. ARTE)O $.A. T*.+Jiu in eri"a&a ,1.,-..,,/ + .,.1,..,,-0 in ca! a'ir(ativ %a %e calcule!e %u(ele cuvenite etentului in 'unctie &e ti( ul e'ectiv lucrat rin ra "rtare la %tatele &e lata0 'i%ele &e "nta10 '"ile &e arcur%0 reci!an&u+%e &aca a '"%t &e a%it ti( ul (axi( a&(i% &e lucru in %en%ul &i% . Art. 1110 11. %i 112 C"&ul 3uncii0 re% ectiv &i% "!itiile C"ntractului C"lectiv la nivel &e ra(ura4

Ra% un% la "biectivul nr.1 al ex erti!ei c"ntabile#


Petentul $an&u Daniel a e'ectuat "re %u li(entare in calitate &e c"n&ucat"r aut" la $.C. ARTE)O $.A. T*.+Jiu in eri"a&a ,1.,-..,,/ + .,.1,..,,-. $u(a cuvenita etentului entru "rele %u li(entare re%tate rin &e a%irea ti( ului (axi( a&(i% &e lucru e%te &e -.-5201. lei 6" t (ii " t %ute n"ua !eci %i trei lei %i &i% re!ece bani7. ============================================================================== Raspunsul este %undamentat de urmatoarele considerente. 2etentul Sandu /aniel in calitate de an1a&at al societatii ARTEG+ S(A(, e%ectua transporturi de persoane, cu auto-e3iculul societatii, prin ser-icii re1ulate, traseul si orele ser-iciului respecti- %iind stabilite de societate, a-and drept scop transportul personalului an1a&at la si de la locul de munca8 Nu a a-ut un pro1ram de lucru care sa inceapa si sa se termine la o ora %ixa si care sa totalizeze opt ore de munca e%ecti-a intr0o zi de lucru8 pe parcursul unei zile de munca,

Expert contabil: Eugenia Ciuciu Chelu

Pagin 3

conducatorul auto e%ectua mai multe curse insemnand plecare de la Arte1o pe un anumit traseu si intoarcere la Arte1o, iar intre curse exista o perioada de stationare la sediul societatii8 /in ma&oritatea %oilor de parcurs rezulta ca prima cursa dintr0o zi se e%ectua, cu plecare de la ARTEG+ in &urul orei 5!! iar ultima cursa, cu sosire la ARTEG+, se e%ectua in &urul orei )!!, intre curse existand perioade de stationare cuprinse intre *! minute si *! ore8 2etentul Sandu /aniel a-ea inc3eiat cu societatea ARTEG+ S(A( contractul de munca nr(*5* A pentru durata de munca nedeterminata, cu inceperea acti-itatii din data de !5(!)(! in %unctia de mecanic, pentru un pro1ram de lucru de $ ore :zi8 In contractul de munca nu se precizeaza, care este repartizarea pro1ramului de lucru >ore zi, ore noapte sau ine1al?, si nici ora de incepere si de s%arsit al pro1ramului de lucru, mentiuni obli1atorii con%orm +rdinului nr(,): !!6 pentru aprobarea modelului cadru al contractului de munca, modi%icat8 In Contractul colecti- de munca la ni-elul societatii si in Re1ulamentul intern al societatii nu exista pre-azute pro1rame de lucru indi-idualizate >in sensul art( **6 si **) din Codul 7uncii? pentru conducatorii auto din care sa rezulte, repartizarea pro1ramului de munca de )! de ore in cadrul unei saptamani de lucru( Societatea nu a a-ut adoptate norme de munca in sensul art( * # Codul 7uncii, care sa asi1ure un 1rad complet de ocupare a timpului de munca si stabilirea, din perioada de stationare dintre doua curse, care este perioada de repaus si care este perioada in care conducatorul auto este la dispozitia societatii si des%asoara acti-itatile pre-azute in %isa postului in sensul de%initiei le1ale a timpului de munca. 8C"&ul 3uncii0 Art. 1,-. - Timpul de munc reprezint orice perioad n care salariatul presteaz munca, se afl la dispoziia angajatorului i ndeplinete sarcinile i atribuiile sale, conform prevederilor contractului individual de munc, contractului colectiv de munc aplicabil i/sau ale legislaiei n vigoare In luna mai !!), petentul Sandu Gabriel primeste sub semnatura ;ISA 2+STULUI din care rezulta ca acesta a-ea , printre altele, urmatoarele @atributii pe linie de productieA. - conducatorul auto efectueaza cursele pentru care a fost programat de catre seful sau direct - la plecarea in cursa primeste foaia de parcurs si bon de poarta de la conducatorul locului de munca - prezinta foaia de parcurs de la cursa efectuata conducatorului formatiei de lucru !ceasta trebuie sa fie completata cu toate datele de parcurs - in timpul stationarii, atunci cand autove"iculul este in reparatii lucreaza efectiv impreuna cu mecanicul la reparatia e#ecutata in cadrul sectiei - in timpul stationarii in parcul auto e#ecuta operatii de verificare, mici interventii si curatenie - sa parc"eze masina corespunzator in locuri stabilite$

Expert contabil: Eugenia Ciuciu Chelu

Pagin 4

/in @Re1istru de lucru si ponta&A intocmit pentru %iecare dintre lunile din inter-alul de timp supus expertizarii si care reprezinta e-identa orelor lucrate de catre an1a&atii societatii, rezulta ca petentul Sandu /aniel a prestat cate opt ore asa cum este mentionat in contractul sau indi-idual de munca, cu exceptia zilelor in care a %ost in concediu de odi3na( Tot din @Re1istru de lucru si ponta&A rezulta ca, in ma&oritatea lunilor i0au %ost recunoscute ca %iind lucrate ore de noapte >desi in contractul indi-idual de munca nu se precizeaza ca acesta -a presta si munca de noapte?, ore de noapte ce se re1asesc in %oile de parcurs urmare a %aptului ca a-ea obli1ati-itatea completarii cu toate datele de parcurs >ziua:ora:minutul plecarii sau sosirii, locul plecarii sau sosirii, etc? iar o parte din munca era prestata in inter-alul orar 6!!0 ,!!, si con%orm Contractului colecti- de munca al societatii, pentru aceste ore se acorda un spor suplimentar de 5B( ;oile de parcurs au %ost de%inite de +rdinul nr(*):sept(*#$ ca documente in care se inscriu Cm parcursi si cantitatea de carburant alimentata in -ederea stabilirii consumurilor normate iar obli1ati-itatea intocmirii lor este pre-azuta in Re1ulamentul de aplicare a +rdonantei de Ur1enta a Gu-ernului nr( *#5: !! pri-ind circulatia pe drumurile publice care precizeaza. %&'ersoanele juridice detinatoare de ve"icule au, pe langa cele prevazute la alin ()&, si urmatoarele obligatii* $ b& sa elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru ve"iculele care pleaca in cursa+ "& sa verifice respectarea timpilor de repaus si de odi"na, precum si a regimului legal de viteza$

Tinand cont de %aptul ca le1islatia acorda documentului @ %oaie de parcurs @ caracter de document sub semnatura pri-ata, au re1im special de inseriere si numerotare, poarta stampila societatii emitente, ca societatea a inre1istrat toate %oile de parcurs emise pentru conducatorul auto Sandu /aniel in @;isa acti-itatii zilnice pentru auto-e3iculeA si ca pe baza acestora au %ost inre1istrate in e-identa contabila a societatii c3eltuieli pri-ind combustibilii, ca societatea a e-identiat si platit ore de noapte in %unctie de cursele e%ectuate in inter-alul 6!!0 ,!!, am considerat ca, %oile de parcurs emise pentru auto-e3iculele societatii a-and drept conducator auto pe petentul Sandu /aniel, sunt documente proba pentru stabilirea orelor de munca prestate de acesta( Un alt ar1ument al utilizarii %oilor de parcurs drept do-ada a timpului e%ecti- lucrat este %aptul ca, acti-itatea de transport persoane din cadrul S(C( ARTEG+ S(A( e%ectuata de petentul Sandu /aniel, nu intra sub incidenta Re1ulamentului CEE 5,*: !!, pri-ind transporturile rutiere (art , 'rezentul -egulament nu se aplica transporturilor rutiere efectuate de * a& ve"iculele utilizate la transportul de persoane , prin servicii regulate, in care traseul serviciului respectiv nu depaseste ./ 0m& prin care sunt de%initi timpii de

Expert contabil: Eugenia Ciuciu Chelu

Pagin 5

conducere, de pauza si cei de odi3na iar atuncii do-ada cuantumului acestora s0ar %i e%ectuat cu dia1ramele emise de ta3ometrul instalat pe %iecare auto-e3icul( Rationamentul utilizat la calcularea orelor prestate suplimentar de petentul Sandu /aniel a %ost urmatorul. 2e %iecare %oaie de parcurs s0a stabilit inter-alul orar cuprins intre ora de plecare in prima cursa din ziua respecti-a si ora de sosire din ultima cursa a zilei, de%inindu0l ca inter-al orar total8 2erioada de timp de stationare intre doua curse de pe aceeasi %oaie de parcurs care a %ost mai mare de opt ore a %ost considerata timp de repaus si a %ost dedusa din inter-alul orar total > s0au a-ut in -edere pre-ederile Codului 7uncii art(* #0*6*, considerand ca munca putea %i or1anizata in sc3imburi? 2erioada de timp de stationare intre doua curse de pe aceeasi %oaie de parcurs care a %ost mai mica de opt ore a %ost considerata ca timp de munca e%ecti-, conducatorul auto %iind la dispozitia societatii si executand atributiunile din %isa postului pri-ind reparatiile, intretinerea, curatenia auto-e3iculului /in inter-alul orar total au %ost deduse deasemeni cele opt ore inscrise in @Re1istrul de lucru si ponta&A si care au %ost platite con%orm statelor de plata puse la dispozitia expertului de catre societate In zilele in care nu am 1asit ca %iind emisa %oaie de parcurs in care sa %ie inscris numele conducatorului auto Sandu /aniel, am considerat ca acesta a bene%iciat de timp liber pentru orele prestate suplimentar iar cele opt ore e-identiate in ziua respecti-a in @Re1istrul de lucru si ponta&A au %ost scazute In zilele in care in @Re1istrul de lucru si ponta&A era mentionat ca petentul se a%la in concediu de odi3na si am 1asit %oi de parcurs in care sa %ie inscris numele conducatorului auto Sandu /aniel, am considerat ca %iind zi lucrata si calculul orelor suplimentare a %ost e%ectuat dupa rationamentul prezentat iar zilele de concediu de odi3na au %ost reconsiderate in zile in care nu a existat %oaie de parcurs /in totalul orelor suplimentare calculate ca %iind e%ectuate de petentul Sandu /aniel si pentru care nu a primit timp de repaus corespunzator au %ost scazute orele suplimentare platite de societate con%orm statelor de plata

Expert contabil: Eugenia Ciuciu Chelu

Pagin 6

Numarul orelor calculate in inter-alul orar total a %ost rotun&it in %a-oarea petentului iar numarul orelor considerate a %i repaus a %ost rotun&it in %a-oarea intimatei Daloarea orelor prestate suplimentar pentru care nu s0a acordat repaus corespunzator a %ost calculata prin adau1area la salariul net orar a unui spor de *!!B asa cum este pre-azut in Contractul colecti- de munca la ni-elul societatii Salariul net orar s0a calculat pentru %iecare luna in parte, a-and in -edere salariul tari%ar, sporul de -ec3ime, deducerea de baza, deducerea suplimentara, si impozitul si contributiile sociale asa cum au %ost ele modi%icate in inter-alul de timp luat in calcul

In urma analizarii documentelor si e%ectuarii calculelor a rezultat ca in mod %rec-ent a %ost depasit timpul maxim admis de lucru in sensul disp( Art(***, ** si **6 din Codul 7uncii, ca au %ost prestate ore suplimentare ce nu au %ost e-identiate in @Re1istrul de lucru si ponta&A si nici nu au %ost compensate cu timp de repaus corespunzator, ca societatea ARTEG+ S(A( datoreaza petentului Sandu /aniel suma de $$#6,* lei drept contra-aloare a orelor prestate suplimentar ast%el. Interval &e ti( !*(!$( !!506*(* ( !!5 !*(!*( !!,06*(* ( !!, !*(!*( !!"06*(* ( !!" !*(!*( !!$0 !(*!( !!$ T"tal %u(a cuvenita 9al"area calculata ! 0 ,6$,!! lei 6(6,6,"# lei ,(*,",66 lei -.-5201. lei Ob%. Sumele sunt prescrise Daloarea orelor acordate drept repaus a %ost mai mare ca -aloarea orelor suplimentare prestate < <

In anexele *, si 6 la prezentul Raport de expertiza sunt prezenate calculele e%ectuate pentru %iecare luna in parte Daloarea actualizata cu indicii de in%latie a sumei datorate -a %i prezentata in Capitolul III0 C+NCLUEII al Raportului de expertiza(

Obiectivul nr.. al ex erti!ei c"ntabile#


$a %e %tabilea%ca &aca etentul a re%tat activitate in !ilele &e %a(bata %i &u(inica %i %arbat"ri le*ale %i care e%te cuantu(ul ace%t"ra4

Expert contabil: Eugenia Ciuciu Chelu

Pagin 7

Ra% un% la "biectivul nr.. al ex erti!ei c"ntabile#


Petentul $an&u Daniel a re%tat activitate in !ilele &e %a(bata %i &u(inica %i in !ilele &e %arbat"ri le*ale. Cuantu(ul activitatii re%tate in !ile &e %a(bata %i &u(inica %i in !ilele &e %arbat"ri le*ale e%te &e 1:.;/<011 lei 6 ai% re!ece (ii %a%e %ute cinci !eci %i %a te lei %i un% re!ece bani7 ==============================================================================

Raspunsul este %undamentat de urmatoarele considerente. 2entru stabilirea orelor suplimentare prestate peste pro1ramul normal de lucru si a cuantumului acestora, solicitare exprimata in +biecti-ul nr(* al expertizei contabile, a %ost necesara stabilirea muncii prestate pe intre1ul inter-al de timp si ast%el s0a constatat ca s0a lucrat, con%orm %oilor de parcurs, si in zile de sambata si duminica precum si in zile de sarbatoare le1ala

Considerentele pentru care %oile de parcurs au stat la baza stabilirii orelor de munca prestate au %ost prezentate in raspunsul la obiecti-ul nr(* al expertizei

In @Re1istrul de lucru si ponta&A , in nici una din lunile din inter-alul de timp supus expertizei, nu este consemnata prezenta la lucru in zile de sambata si duminica precum si in zile de sarbatoare le1ala desi petentul Sandu /aniel a plecat in curse con%orm %oilor de parcurs primite de la societate

In anexele *, si 6 la prezentul raport de expertiza sunt e-identiate separat, pe %iecare luna in parte, orele prestate in zile de sambata si duminica precum si in zile de sarbatoare le1ala si se poate obser-a ca aceasta munca nu a %ost recompensata cu timp liber in conditiile pre-azute de Codul 7uncii,

Rationamentul utilizat la calcularea orelor prestate de petentul Sandu /aniel in zilele de sambata si duminica precum si in zilele de sarbatoare le1ala a %ost urmatorul.

Expert contabil: Eugenia Ciuciu Chelu

Pagin 8

2e %iecare %oaie de parcurs s0a stabilit inter-alul orar cuprins intre ora de plecare in prima cursa din ziua respecti-a si ora de sosire din ultima cursa a zilei, de%inindu0l ca inter-al orar total8 2erioada de timp de stationare intre doua curse de pe aceeasi %oaie de parcurs care a %ost mai mare de opt ore a %ost considerata timp de repaus si a %ost dedusa din inter-alul orar total > s0au a-ut in -edere pre-ederile Codului 7uncii art(* #0*6*, considerand ca munca putea %i or1anizata in sc3imburi? 2erioada de timp de stationare intre doua curse de pe aceeasi %oaie de parcurs care a %ost mai mica de opt ore a %ost considerata ca timp de munca e%ecti-, conducatorul auto %iind la dispozitia societatii si executand atributiunile din %isa postului pri-ind reparatiile, intretinerea, curatenia auto-e3iculului Numarul orelor calculate in inter-alul orar total a %ost rotun&it in %a-oarea petentului iar numarul orelor considerate a %i repaus a %ost rotun&it in %a-oarea intimate Daloarea orelor prestate in zile de sambata si duminica precum si in zile de sarbatoare le1ala pentru care nu s0a acordat repaus corespunzator a %ost calculata prin adau1area la salariului net orar a unui spor de *!!B asa cum este pre-azut in Contractul colecti- de munca la ni-elul societatii si in Codul 7uncii, art(*6" alin( Salariul net orar s0a calculat pentru %iecare luna in parte, a-and in -edere salariul tari%ar, sporul de -ec3ime, deducerea de baza, deducerea suplimentara, si impozitul si contributiile sociale asa cum au %ost ele modi%icate in inter-alul de timp luat in calcul

In urma analizarii documentelor si e%ectuarii calculelor a rezultat ca petentul Sandu /aniel a prestat acti-itate in zilele de sambata si duminica si in zilele de sarbatori le1ale ce nu au %ost e-identiate in @Re1istrul de lucru si ponta&A, aceste ore nu au %ost compensate cu timp de repaus corespunzator, si drept urmare societatea ARTEG+ S(A( datoreaza petentului Sandu /aniel suma de *)(,5",** lei drept contra-aloare a orelor prestate in zilele de sambata si duminica si in zilele de sarbatori le1ale, ast%el. Interval &e ti( !*(!$( !!506*(* ( !!5 !*(!*( !!,06*(* ( !!, !*(!*( !!"06*(* ( !!" !*(!*( !!$0 !(*!( !!$ T"tal %u(a cuvenita 9al"area calculata ! 6($$ ,,) lei 5(! ,,)$ lei 5(")",## lei 1:.;/<011 lei Ob%. Sumele sunt prescrise < < <

Expert contabil: Eugenia Ciuciu Chelu

Pagin 9

Daloarea actualizata cu indicii de in%latie a sumei datorate -a %i prezentata in Capitolul III0 C+NCLUEII al Raportului de expertiza(

Obiectivul nr. 2 al ex erti!ei c"ntabile#


$a %e veri'ice &aca a exi%tat %"licitarea an*a1at"rului cu rivire la e'ectuarea "rel"r %u li(entare in %en%ul &i% .art.11- C"&ul 3uncii %i &aca ace%te "re %u li(entare au '"%t c"( en%ate cu ti( liber in %en%ul &i% . Art.115 al.1 C"&ul 3uncii.

Ra% un% la "biectivul nr. 2 al ex erti!ei c"ntabile#


A exi%tat %"licitarea an*a1at"rului cu &i% "!itiil"r art.11- C"&ul 3uncii. rivire la e'ectuarea "rel"r %u li(entare in %en%ul

Orele %u li(entare re%tate nu au '"%t c"( en%ate cu ti( liber in %en%ul &i% "!itiil"r art. 115 alin.1 C"&ul 3uncii0 re% ectiv rin "re libere l=tite >n ur(=t"arele 2, &e !ile &u = e'ectuarea ace%t"ra. ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Raspunsul este %undamentat de urmatoarele considerente. Codul 7uncii nu impune ca solicitarea an1a&atorului pri-ind prestarea muncii suplimentare sa imbrace o anumita %orma scrisa( La ni-elul societatii nu exista un document anume prin care sa se %aca o solicitare expresa pentru prestarea de ore suplimentare sau in zilele de sambata si duminica si in zilele de sarbatori le1ale, pentru ca acti-itatea de transport se des%asura pe baza de 1ra%ice de lucru periodice ce erau aduse la cunostiinta conducatorilor auto iar acestia trebuiau sa e%ectueze cursele pentru care erau pro1ramati( In plus, eliberarea %oii de parcurs inseriata si numerotata, purtand stampila societatii se e%ectueaza in scopul plecarii intr0o cursa a unui auto-e3icul apartinand societatii, iar inscrierea numelui conducatorului auto ce -a e%ectua cursa reprezinta insasi solicitarea de a presta aceasta acti-itate intr0o anumita data si la o anumita ora( Speci%icul muncii prestate de catre petentul Sandu /aniel, respecti- conducerea unui auto-e3icul de transport persoane pe drumurile publice, impunea emiterea obli1atorie de catre societate a unui document > respecti- %oaia de parcurs? ce trebuia sa insoteasca auto-e3iculul ce pleca din incinta societatii in conditiile pre-azute de Re1ulamentul de aplicare a +rdonantei de Ur1enta a Gu-ernului nr( *#5: !! pri-ind circulatia pe drumurile publice care precizeaza.

Expert contabil: Eugenia Ciuciu Chelu

Pagin 10

%&'ersoanele juridice detinatoare de ve"icule au, pe langa cele prevazute la alin ()&, si urmatoarele obligatii* $ b& sa elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru ve"iculele care pleaca in cursa+

;aptul ca in %isa postului, care este anexa a contractului de munca, se mentioneaza. - conducatorul auto efectueaza cursele pentru care a fost programat de catre seful sau direct - la plecarea in cursa primeste foaia de parcurs si bon de poarta de la conducatorul locului de munca %apt care denota ca prestarea muncii se e%ectua in mod pro1ramat8 nu putea un so%er sa presteze ore de conducere numai pentru ca ar %i dorit sa %ie remunerat suplimentar, ci cursele de transport se e%ectuau cand si unde societatea a-ea ne-oie(

+rele suplimentare e%ectuate nu au %ost compensate cu timp liber in sensul dispozitiilor art(**# din Codul 7uncii, respecti- prin ore libere platite in urmatoarele 6! de zile, societatea nea-and or1anizata o e-identa o%iciala a acestor ore, ponta&ul conducatorului auto %iind e%ectuat con%orm contractului indi-idual de munca, respecti- completarea cu cate $ ore in %iecare din cele cinci zile lucratoare ale saptamanii si e-entual cu concediul de odi3na ce i s0ar %i cu-enit(

Capitolul III

CONCLUZII

In con%ormitate cu materialul documentar mentionat in prezentul raport de expertiza contabila %ormulam urmatoarele concluzii la obiecti-ele acesteia. I R!"!#ito# la O$i!%ti&ul '# ( al !)p!#ti*!i %o'ta$il!+

1a se stabileasca daca petentul a efectuat ore suplimentare in calitate de conducator auto la 1 2 !-T345 1 ! Tg -6iu in perioada /) /7 %//. -%/ )/ %//7, in caz afirmativ sa se calculeze sumele cuvenite petentului in functie de timpul efectiv lucrat prin raportare la statele de plata, fisele de pontaj, foile de parcurs, precizandu-se daca a fost depasit timpul ma#im admis de lucru in sensul disp !rt ))), ))% si )), 2odul 8uncii, respectiv dispozitiile 2ontractului 2olectiv la nivel de ramura Co'%lu*ia !)p!#tului %o'ta$il !,t! %a+ 'etentul 1andu 9aniel a efectuat ore suplimentare in calitate de conducator auto la 1 2 !-T345 1 ! Tg -6iu in perioada /) /7 %//. - %/ )/ %//7 1uma cuvenita petentului pentru orele suplimentare prestate prin depasirea timpului ma#im admis de lucru este de 7 7:,,)% lei (opt mii opt sute noua zeci si trei lei si doisprezece bani& II R!"!#ito# la O$i!%ti&ul '# 2 al !)p!#ti*!i %o'ta$il!+

Expert contabil: Eugenia Ciuciu Chelu

Pagin 11

1a se stabileasca daca petentul a prestat activitate in zilele de sambata si duminica si sarbatori legale si care este cuantumul acestora Co'%lu*ia !)p!#tului %o'ta$il !,t! %a+ 'etentul 1andu 9aniel a prestat activitate in zilele de sambata si duminica si in zilele de sarbatori legale 2uantumul activitatii prestate in zile de sambata si duminica si in zilele de sarbatori legale este de ); <.=,)) lei ( paisprezece mii sase sute cinci zeci si sapte lei si unsprezece bani&

III

R!"!#ito# la O$i!%ti&ul '# - al !)p!#ti*!i %o'ta$il!+

1a se verifice daca a e#istat solicitarea angajatorului cu privire la efectuarea orelor suplimentare in sensul disp art ))7 2odul 8uncii si daca aceste ore suplimentare au fost compensate cu timp liber in sensul disp !rt )): al ) 2odul 8uncii Co'%lu*ia !)p!#tului %o'ta$il !,t! %a+ ! e#istat solicitarea angajatorului cu privire la efectuarea orelor suplimentare in sensul dispozitiilor art ))7 2odul 8uncii 5rele suplimentare prestate nu au fost compensate cu timp liber in sensul dispozitiilor art )): alin ) 2odul 8uncii, respectiv prin ore libere pltite n urmtoarele ,/ de zile dup efectuarea acestora ID( .aloa#!a totala a ,u/!lo# %u&!'it! p!t!'tului Sa'0u Da'i!l pentru orele suplimentare si pentru orele prestate in zilele de sambata si duminica si in zilele de sarbatori le1ale pentru care nu a %ost recompensat cu timp de repaus corespunzator, in perioada * ianuarie !!, 9 ! octombrie !!$, 0i,pu,! a ,! %al%ula p#i' o$i!%ti&!l! !)p!#ti*!i %o'ta$il! !,t! 0! 2- 550,2- l!i >doua zeci si trei mii cinci sute cinci zeci lei si douazeci si trei bani?, compunandu0se din suma de $($#6, * lei >obiecti- *? si din suma de *)(,5",** lei > obiecti- ?( .aloa#!a totala a%tuali*ata %u i'0i%ii p#!tu#ilo# 0! %o',u/ 1 total >indici de in%latie? comunicati de Institutul National de Statistica pana in luna aprilie !!#0inclusi-, a sumelor cu-enite petentului Sandu /aniel pentru orele suplimentare si pentru orele prestate in zilele de sambata si duminica si in zilele de sarbatori le1ale pentru care nu a %ost recompensat cu timp de repaus corespunzator, in perioada * ianuarie !!, 9 ! octombrie !!$ !,t! 0! 22 0(5,20 l!i >doua zeci si sase de mii cincisprezece lei si douazeci de bani?( .aloa#!a totala a%tuali*ata 0! 22 0(5,20 l!i %u&!'ita p!t!'tului Sa'0u Da'i!l, !,t! ,u/a '!ta, o$li3atia %al%ula#ii ,i &i#a#ii i/po*itului ,i %o't#i$utiio# ,o%ial! #!&i'! i'ti/at!i S C ARTE4O S A

D(

.I

Expert contabil: Eugenia Ciuciu Chelu

Pagin 12

Nota.
7odalitatea de calcul a -alorii actualizate este prezentata in Anexa ) la prezentul raport de expertiza si s0a e%ectuat prin insumarea lunara a -alorilor a%erente orelor suplimenare cu cea a -alorilor orelor prestate in zilele de sambata si duminica si in zilele de sarbatori le1ale, iar la -aloarea ast%el obtinuta s0a aplicat coe%icientul de actualizare luand ca perioada curenta luna aprilie !!# > a %ost ultimul coe%icient comunicat pana la data redactarii prezentului raport?(

<<<

Raportul de expertiza contabila a fost intocmit in doua exemplare cu valoare de original, un exemplar a fost transmis Tribunalului Gorj care a dispus efectuarea expertizei si un exemplar a ramas asupra expertului contabil care a efectuat expertiza.

!."#. ""$

Expert contabil: Eugenia Ciuciu Chelu

Pagin 13