Sunteți pe pagina 1din 9

mat letiin, «ul bun, m+i st•eaPe

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA


incheiat si inregistrat sub nr. .......... din..............., in registrul general de evidenta a salariatilor

A. Partile contractului
Angajator - Persoana juridica , cu sediul in , inregistrata la Registrul Comertului din Timis sub nr. , cod unic de inregistrare
, telefon 0372.568911, reprezentata legal de in calitate de ,

SI

Salariatul/salariata Dna./Dl. , domiciliat/domiciliata in localitatca , posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de


idcntitate/pasaportului seria nr. , eliberat/eliberata de , la data de , CNP , am incheiat prezentu1‘contract indivi dual
de m unca in uimatoarele conditii asupra carora am convenit:

B. Obiectul contractului: Ptestarea muncii salariate.

c Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/salariata , urmand sa inceapa activitatea la'data de:
b) determinata, de luni, pe perioada cuprinsa intre data de si data de conf. art............Codul Muncii.

D. Locul de munca
1. Activitatea se desfasoara .
2. In lipsa unui loc de m unca fix salariatul va.desfasijy activitateg astfel:

E. Felul muncii
Eunctia/meseria: , cod COR: , conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania.

F. Atributiile postului
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului. anexa la contractul individual de m unca.

F1.
Criteriile de evaluate a activitatii profesionale a salariatului
I.-ca1itatea muncii
2.-volum uI de munca
3.-cunostinte profesionale
4.-comportament
5.-evaluarea intregii activitati.

G. Conditii de m unca
1. Activitatea se destasoara in conformitate cu precede(ile Legii nr. 31/) 99 lt .
2. Activitatea prestata se destasoara in conditii pormaIe ge’munca, potrivil Lcgi i nr. 2$3/2010 privind
sistem ul unitar de pensii publice, cu modificarile si completari fe ulterioare.

' ' ' . * '’'

1
H. Durata muncii
1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de ore/zi, ore/saptamana.
a) Repartizarca program ului de lucru sc face dupa cum urmeaza: INEGAL.
b) Program ul de lucru se stabilestc de catre conducatorul iocului de m unca st safari at, se poate modifica in
conditiile regulamentiilui intern/contractului colectiv de munca ap]icabil si legislatiei roniane in vigoare.
2. O fractiune de norma de ore/zi (ccl putin 2 ore/zi), ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: INEGAL.
b) Program uI de lucru se stabileste de catre conducatorul locului de munca si salariat, se poate modifica in
conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicab il si legislatici romans in vigoare.
b I ) Prestatii suplimentare in bani: ......
b2) Modalitatea prcstatiil or suplimentare in nature .....
c) Nu se vot efectua ore suplimentare, en exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte I ucrari urgente
destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.

I. Conceding
Durata conccdiului anual de odihna este de 21 zile lucratoare, in raport cu durata m uncii(norma intreaga, fractiune de
norma).De asemenea, bencficiaza de un concediu suplimentar de zile.
1. Salarizare
1. Salariul de baza lunar brut: lei:
Salariul de baza lunar brut mentionat la art. 1.1 de mai sus corespunde, conform legislatiei in vigoare de la i ianuarie
2018, s i anume Codul Fiscal, astfel cum a lost modifi cat si completat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
79/2017, care prevede plata unor contributii de asigurari sociale in cuantum de: CAS (contributia de asigurari sociale)
25% si CASS (contributia de asigurari sociale de sanatate) 10%, datorate dc Salariat st CAT (contributia de asigurari
pentru munca) de 2,fi5% datorata de Angajator, unei baze de impozitare a venitului salarial at Salariatului platit de
Societate. Baza de impozitare teprezinta diferenta dintre salariul brut si.cuañtuinul total ml contributiilor de asigurari
sociale datorate de Salariat catre bugetul de stat, careia i se aplica irripozitul!y venit, potrivit dispozitiiior regale, in
vederea determinarii salariului nct.

Salariatul si Societatea convin in mod ex pies ca, in.,cazul upor modificari/abrogari/neaprobari prin lege/declarare drept
neconstitutionale a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvemului rir. 79/2017, pentru m0dificarea si completarea Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal sau implementarii altor modificari de natura fiscal a, ale Codului fiscal sau ale altor acte
normuti ve, care conduc la revenirea la structura antcrioara a suportarii platii contributiilor de catre Salariat si Societate,
valabila pana la 31 decembrie 2017. se vor impleinenta modificarile.necesare. irt cuantuinul salatiului brut datorat de
Societate Salariatului in baza Contractului de munca, as.tfe1 incat baza de impozitare sa ramana la valoarea specifica*a in
paragraful de mai sus sau la valoarea subsecventa rezultata din apli carea contributiilor obligatori i la salariul brut majorat
sau micsorat urmare a unor eventuale modificari subsecvente dispuse de Societate sau agreate impreuna en Salar htm,
legate dc performanta sau neperformanta Salariatului la 1.ocu1 de munca. .modificari ale funpJiei si/sau atributiilor postului
sau sanctionari disciplinare.

De asemenea:
1) in cazul in care cxista o crcstere sau scafierc a contributiilor datorate de Angajator si o mentinere a
contributiilor datorate de Safari at, cresterea va fi suportata exclusiv de Angajator, tar scaderea va beneficia
exclusiv acestuia;
2) in cazul in care exista o crestere sau scadere a contributiiior datorate de Salariat si o ment'nere a contributiilor
datorate de Angajator, cresterea va fi suportata exclusiv de Sa,lñiat, far.scaderea va bgneticia ycluuiv acestuia; iar
3) in cazul in care exista o crcstere a contributiilor datorate de Anga ator, dar si o.scadere a contributiilor datorate de
, . „ ., ,...................................‹ . J, . ,
Safari at. sau o scadere a contributnlor datorate de Angajator si o crestere a contributiilor datorate de Salariat, Angajatorul
si Salariatu 1 vor compensa cresterea in cazul unuia cu scaderea in cazul celuilalt, restut rezultat in urma com9ensstir
, ;/ .. , -.i .. ‹ . . , . . * „, ' .' ' , . .!
ramanand in sarcina sau respects v in beneficiul partii, Angajator sau Salariat, pentru care modificarea contributiil este
mai impovaratoare.
cauza consimtamantul si ca a inteles pe
in mod expres ca si-a exprimat in mod liber si in cunostinta de
Salariatul prealabil Ie-a citit st a acceptat integralitatea lor
declare
deplin contlnUtul clauzelor mai susfn entionate pe care in

2. Alte eiem ente G0f1St1ttttI VC1


3. Ore Ie suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in careCO nu se lucreaza ori in zilele de
plaiite sau se platesc cu un spor la'salariu storm contractului colectiv
sarbatori legale se compenseaza en ore libere
Muncii.
de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - COdu1
4. Data la care se plateste salariul este 10 ale lunii urmatoare.

K. Drepturi st obligati i ale partilor prjvind seeuritatea si sanatatea in m unca:


a) echipament indiv idual de proiectie - ;
b) echipament individual de lucru -DA;
c) materiale igienico-sanitare - DA;
d) alimentatie de protectie - ;
e) ante drepturi si obligatii privind sanatatea st secliritatea in munca — ;

L. Alte clauze: •
a) perioada de proba este de zile calendaristice;
b) perioada de preaviz, in cazul conccdierii este de de zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii sau
contractului colectiv de munca;
c) perioada de preaviz in cazul demisi ei este be , de zile, lucyatoare, conform Legii, nr. 53/2003 - Codul Muncii sau
contractului colectiv de m unca
d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la art. 18 alin. (1)
din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii se vor regasi st in contractul individual de mun a;
e) alte clauze.

M. Drepturi si obligatii generale ale partilor


1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepluri:
a) dreptui la salarizare pentru m unca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic st saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna annal;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;' ‘ '' ' ' ' ' ‘ '
e) dreptul la securitate si sanatate in m unca;
I) dreptul la acces la form are profesionala;
g) salariatii incadrati cu un contract de munca partial se bucura de aceleasi drcpturi ca si cei cu norma intreaga;
2. Salariatului ii rev in, in principal, urmatoarele obl igatii:
a) obligatia de a realize norma de m unca sae, dupa éaz, dg 'a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
b) obligatia de a respects disciplina muncii;
c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de servioiu;
d) obI igatia de a respecta masurile de securitatc si sanatate ñ muncii in unitate;
e) obligatia de a respects secretul de serviciu;
3. Angajatorul are, in principal, urmatoareie dri ep' t,u' r.i:. . ... t . .,'
a) sa dea dispozitii en caractet obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
b) sa exercite controlul asupra niodului de indeplinir9 a 5qrcinilor de setv,iciu;
c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare st sa apljee sanctiunile .coresp.unzatoare, pottiv it legii, G0tttrgCtljl IU
celectiv de m unca aplicabil si regulamentului intern;
d) sa stabileasca obiectivele de performanta irrfiividuala a salariatului.
4. .Angajatorului ii revin, in principal, urmatoatele obligatii:
a) s'a inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii;
a1) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractile individuals de m unca, din contractul colectiv de
m unca aplicabil si din lege;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si' organizatotice avute in vedere la elaborarea normclor de munca
st coriditiile corespunzatoare de munca;
c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de m unca st supra elementelor care plc vesc desfasurarea relatiilor
de munca;
d) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitate'a de salariai’a south:tantului, respectiv activitatea
dcsfasurata de acesta, durala activitatii, salariul, Vech'imea in m unca, meserie st specialitate;
e) sa asigure con fidentialitatea datefor cu caracter personal ale saiariatului;
f} in cazul salariatilor en contract de m unca partial, angajatorui are obligatia de a anunta salariatul atunci cand cxista
posibi litatea ca acesta sa se mute la acelasi post, insa cu norms intreaga;

N. Dispozitii finale
Prevederiie prezentului contract individual de m unca se completeaza cu dispoxitiile Lcgii nr. 53/2003— Codul
Muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheia* la ni 'elul angajatorului/grupului de
angajalori/ramurii/national inregistrat sub nr.......s tnspectoratul ’feritorial de Munca .a judetului /municipiului
TimisJlvI inisterul Muncii si Solidaritatii. sociale.
Orice modilicare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de m unca impune incheierea
unui act aditional la contract, conform dispozitiilor regale, cu exceptia situatiilor iii care o asernenea modificare este
prevazuta expres de lege. .
Prczentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, catg‘unul pentru fiecare parte.

0. Contlictele in legatura cu incheierea, cxecutarea, modi ficarea, suspendarea sau incetarea prezentului
contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecptorepscs cornpetent9 r9aterig{ st.{eri*orial,
potrivit legii.

Ang*ynor,

Reprezentant legal,

Pe data de prezentul contract inceteâza in teni‘eiul art. ' din Legea'nr. 53/2003 repubficata in u a
in dept inirii procedurii legale. ,.. I ' .i ' .!. ',
Angnjator,

, . .. ' , , ,,

u '
Declaratie pe proprie raspundere

Subsemnatul/(a) IACOB LENUTA, dom iciliat in SRT. CORLATEL (COC. CORLATEL), str., judetul MOU EDiNTI, posesor
a) buletinuTui/cah› de idertitate seria MH numarul 5y66g$, prin prezenta solicit anga|area la S.C. PROFI COM £00 0 5.R.L. in
functia de VANZATO R MEZELURI ($zz1o1} incepind cu data de °7.°1.z0T8.

No fele\on: .......
Anul incheierii studiilor este : ....................... ...........

I. Dec]ar pe propria raspundere si sub sanctiunea prevazuta de art. yz6 Cod penal, privind falsul in
declaratii ca: benefi<lez/ [ ] nu beneficlez de indemnizatie de somaj;
[ ] sunt/ [ j nu sunt pensionar/a;
[ ] la data prezentei lucrez in cadrul altei societati avand un program de lucru de ore pe zi. FiunCtJa de
baza este declarata la societatea / la data prezentei nu ]ucrez in cadrul altei societati;
[ jdetln / [ Jnu detin certificat de incadrare in grad de handicap. Am luat la cunostinta ca, in situatia in care detin un
certi lieat de incadrare in grad de handicap, am obligatia (i} de a prezenta departamentului resurse umane certificatul de
incadrare in grad de handicap, pentru a beneficia de drepturile prevazute de Legea nr. 448/zoo6, republicata, cu modificarile
ulterioare, corespunzator graduTul de handicap, si de (ii} a anunta d,epartame?tul de resurse umane c+j privire la valabilitatea,
revizuirea certiiicatului de inca d rare in grad de handicap sa u o rice 'm Qâicare survenlta ulterior.

II. De asemenea, declar pe propria raspundere ca: -


(I} in termen de 5 zile de |a data pre zentei vol prezenta adeverinta cu stagiu de cotizare (CAS) pe ultimile 1Z |uni de la locul de

(ii) am fost informat anterior angajani cu privire la cRuTete cs.vor‘fi lnscrise mcont. ctul i0dJvidual de munca, conform
art. 17 din Codul Muncii;
(iii) am dual la cunostinta prevederile (a§ Regu]amentului Intern (cu toate anexele acestuia incluzand fara limitare Codul
de etica si conduita profesionala, Ghidu| priv/ind conformarea cu IegisIatia‘*concñrentéi, Ghidu\ priv’in d inspéctiile inopinate
a)e
autoritatilor de concurenta, Ghidul privind comportamehtu1’fata de’ coricureni i, precurfi ’si ñormele, p ocedurile si politicile
interne ale societatii enumerate )a Anexa nr. 1 Ta Re gulamentuT intern - Lista procedurilor si politicilor interne), (b) Nota
de inform are cu privire la preluc rarea datelor cu caracter personal ale personalului Profi, {c§ OUG nr. g6/yoo$ cu privire
1a protectia maternitatii la locul de m unca, precum si (d) Decizia generala nr. 1/7oog cu privire la raspundere a
patrimoniala si discip\inara a angajati)or PROFI ROM FOOD S.R.L
(iv) am primit un exemplar din contractul individual de. munca inalnte de a incepe activitatea la locul de munca.

III. Am luat la cunostinta, de asemenea, s) de urmatoarele obJigatii ce irni revin odata cu anga|area la PROFI ROM FOOD S.R.L:
(i) in situatia in care suns somer voi anunta in termen de y zine AJORM din judetul de domiciliu cu privire la angajarea mea;
(ii) sa decJar domici)iuf corect si sa anunt departamentul de resume umane cu privire fa oricemchimbare a domiciliului.

Semnatura
Data .......

OBSERVATII:
1. La punctul i se bifeaza in functle de situatie ’’
z. Scopul declaratiei de la punctul III (i) este de a ne asigura ca viitorul angajat nu va beneficia simu!tan de salariu si indemnizatie de

S.U. PROFI ROM FOOD S R.L. Departament operational


Ftsaposudui
Timis0ara, Calea Sever Bocu nr.31 CUI:
COR52101
RO 11607039
ORC: I 35/239'1999

DEN UMIREA POSTURE I: VAN ZATOR MEZELUR1

Magazin Profi nr. 2733, localltatea VINJU MARE, adresa str. REPUBLICII, nr. 91, judet/sector MEHEDINTI

IACOB LENUTA
Titularul postului:
I. MISIUNEA POSTULUJ: .
Vanzatorul mezeluri are misiunea de a asigura buna desfasurare a activitatli de vanzare in raionul he produse prospete: vitrina asistata, vitrina cu came
refrigerata vrac si ambalata, gastronomic si panificatie. -

IJ. CERINTELE POSTULUI (Job's specifications/requirements)


2.1 5tudii(Education):
Minim stiidii mcdii finalizate

2.2 Experienta{Experience) :
Minim 3 luni experlenta in lucml cu produsele proaspete

2.3 Cunostinte profesionale (Professional/technical skills): '. ’ Cunostiinte


operare PG
Cunostinte he utilizare a echiparnentelor diri raion: feliator, cuptor cu aburi. rotisor. gfill, fripteuza, masina de tocat came, etc.

2.4 Calitati persona1e(Personal abilities) : Reztstenta la etort

fizic
Spirit comercial

2.6.Cerinte specifics postului(job's specific requirements):


• Cunoasterea sortimentatiei specifice raionului de profuse proaspete:
• Cunoasterea modului corect de pastrare si expunere la vanmre pentru fiecare articol din sortimentatie;
• Cunoasterea modului de productie pentru sortimentatia din raionul dé Gastronomic st Paiiificatie:
• i Cunostinte de utilizare si intretinere a echipamentelor din raion;
• Bune abilitati de comunicare cu chentii dm raion;
• Capacitatea de a lucra en proceduri, de a intelggq,si irnplementa procedurile societatii:
• Capacitatea de a comunica eficient pe verticala st orizontala in cadtul stmctufii organizatorice a societatii, dar si cu clientii din magazin;
• Disponibilitatea la program de lucru prelungit;
• Disponibilltatea la deplasari in interes de serviciu.

III. LIMITE DE COMPETENTA (LIMITS OF COMPETENCE)


Aetioneaza in limita prevederilor procedurilgt yi,Regulamentu1ui Intern, fara a depasi competentele dispose prin aceste
prevederi;
• Perilni orice situatie neprevazuta in acestg dptxim,ente, se va consulta cu casienil sef/seful de raion si va lira o decizie in
contormitate cu aprobarile primite de la acesta;

IV. INTEGRAREA IN STRUCTURA ORGAhIZATORICA (ORGANIZATIONAL STRUCTURE)


• Postul imediat superior: Caster set, sef de raton Postul imediat
inferior: Nu este cazul
Este inlocuit de! Caster set, set raion, easier
inlocuieste pe: suplineste orice post fiin magazin, la solicitarea sefilor ierarhici superiori ori de cite ori este nevoie

V. CRITERII DE EVALU ARE A PERFORMANTEI (EVALUATION CRITERIA)


• Realizarea indicatoriloi economici bugetati (eifra de'afaceri, pigrderi .cunoscute si necunescutg) ;
• Aspectul coinercial al magaziniilui (curateniecglin la' raft,.mercantizare,' planograme; et'c.) ,
• Respectarea procedurilor, normelor intenié st mdeplinirea sarcinilor de serviciu;
S. C. PROFI ROM FOOD S.R.D. Departament operational
,Fiapsmlm
Timisoara, Calea Sever Bocu
.COR5,?210l
nr.31 CUI: RO 1'1607939
ORC: J35/239'i 999

Orientare catre
client;
• Integritate:
• Spirit de eckipa.

II. $ARCIN2 S1 RESPONSABILITATI (DUTIES AND RESPONSIBILITIES)


1. Sarcini
a) Aprovizionarea cu marfa a intregului raion,:comunica sefului deartagazin sau.adjurrctuIuiisef de magazin necesarul de
marfa (permanent):
b) Realizarea procesului de productie a produselor de gastronornie st coacere a patiseriei congelate;
c) Respectarea principiului FIFO, atat pe sala de vanzare, cat si in spatiul de depozitare a
produseI‹ir; d} Mercantizarea
corecta a rafturilor, conform procedurilor specifice; ‘.
e) Respectarea planograrnelor si a sortimentatiei' minime obligatorii; • !
I) Afisarea obligatorie a pretului si a termenelor de valabilitaie, pentru toate marfurile expuse la vanzare;
g) Verificarea st corectarea afisajului de pret si marketing din zona taionului fie proaspete;
h) Asigura aprovizionarea raionului cu toate consumabilele necesare (etichete de cantar, pungi, manusi unica folosinta, etc.);
i) Utilizarea si actualizaiea caietului de tgrrljgne dm raion
j) Completarea tuturor fiselor de evidenta a productiei necesare conform procedurilor
k) Retragerea de la vanzare in timp util, a tuturor produselor nevandabile (expirate, deteriorate) din zona raionului de
proaspete si depozitarea acestora in spatial special destinat:
1), Inforrneaza clientii cu pfivire la produse si caracteristicjle 8cgstora; , mJ Servirea clientilor de la raion
feliere, impachetrre, etichetare corecta
n) Notarea corecta a pierdefilor cunoscute din raionul de proaspete. impreuna cu agentul de paza st si depozitarea
acestora in lada de Piotafi zilnic;
o) Respectarea lantului he frig penlru toate produsele en temperatura controlata din raiorul de proaspete;
p) dentine curatenia in faion, frigider, magazin si in locurile de depozitare;
q) Aranjarea inarfii, conform procedurilor specifice. in zona de depozitare:
r) Verifica in mod regulat temperatura din vitrina st frigiderele raionului fie mezeluri si ie noteaza pe graficele
amplasate pe agregateIe ffig;
s) Se asiguia ca marfa aflata in promntie este forget prezentata, semnalizata si este recomandata astfel clientilor;
t) Participa la receptionarea marfurilor din sortimentatia raionului de proaspete, avand raspunderea receptiei calitative a acestor
produce: ;!. « : ., . ' , . ' . , . i -› .' .'‹ i› i
u) Panicipa la buna desfasurarea a inventarelor planificate in magazin, atuncl cand este solicltat (incluslv partiale
si de verificare) ;
v) Ajuta la implementarea si respectarea tuturor procedurilor de Item in rnagazin (pñncipiul FTFO, verificarc
termene valabilitate. lucrul en caietele de ferment, iinplementare/ respectate pl nograme, etc.):
w) fndeplineste sarcinile incrgdintate de catre supgjoñi ierarlñci ;,

2. Responsabilitati
2.I I . In raport cu alte persoane:
a) Apara interesele magazinului in fata organelor dc
b) Asiguia o relatie profesionista, bazata pe
rpgect, momentul in care se afla pe raion; ,.
c) Colaboreaza cat mai deschis cu ceilalti angajati at societatii. tara insa a-st fiepasi atributiile sau a angaja sarcini
suplimentare. fara acordul casierului sef/ sefului de raion;
d) Se asigura ca nu sunt divulgate lnformatii’confide$tiale din magazinul in yarg ter desfaspata activitatea. catre terte
peisoane (prevederi, contractuale, preturi de achizitie, cifre de afaceri, ,viitoare prpmotii etc.).

2.2. In raport cu aparatura st echipamentele utiljzatg: ,„ ,


a) Are responsabilitatea de a utilize aparatura sj echiparn,entele numai. dupa ce a fost instruit in acest ecus;
b) Va utiliza toate echipamentele numai in cooformitatg cu.modu1 de Incur cnrect, conform instructiunilor de utilizare,
evitand suprasolicitarea sau defectarea acestora;
c) Asigura integfitatea aparaturii si echipamentelor din dotare impotriva sustragerii sau deteriorarii acestora:
d) Se asiguia ca once defectiune este raportqta in col:mai scuit; Limp catrg departamentele abilitate (tehnic, IT, etc.) informand
casierul sef de orice problema constatata. . . i, ; .„, .. , ... .‘ ,;

2.3 In raport cu produsele muncii: '


a) lsi asuma raspunderea fata de rezultatele muncii sale;
b) Are responsabilitatea corectitudinii datelprraportate'si a rezulfatelor jnvent8relor realizate;
s.c. noFI ROM rOOD S.R Fisa postulul Departament operational
L Timisoara, Calea Sever Bocu COR
nr.31 CUI: RO 11607939 522101
ORC: ]35/Z39*t999

2.4 In raport cu securitatea muncii:


Fiecare angajat in postul de vanzator mezeluri trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instniéea sa,
precum st en instructiunile primite din partea argajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentate sau imbolnavire
profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.

Titularul postului are, in scopul realisarii obiectivelor mai sus prevazute urmatoarele obligatii:
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantgle periculoaae, pchipamentgle de transport si alte mijloace de
productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat st, dupa utilizare, sa i1 inapoiezésau sa iI puna la locul
destinat pentru pastrare; -
c) sa nu procedeze la scoaterea din functiiine, ,la modjficarp, scliimbarea sau inIatutarea.arbitrara a dispozitivelor de
secufitate propria. in.special ale masinilor, aparaturil, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirjl0r, si sa utilizeze corect aceste
dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau angajatilor desemnati ofice sitpatie de munca despre care au motive intemeiate
sa o considers un pericol pentru securitatea si sanatatea angajatilor, precum st orice deficienta a sistemelor de protectie:
e) sa aduca la cunostinta conducatonilui locului de munca st/szu angajatoiului accidentele srterite de propria persoana;
f) sa coopereze cu angajatoful st/sau cu angajatii desemnati. atat timp cat este necesar. pentm a face posibila realizarea
oficaror masuri sau cerinte dispute de catre inspectorii de munca'si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si secoritatii
lucratorilor:
g) sa coopereze, atñt timp cat este necesar. cu angajatorul st/sau en angajatii desemnati. pentiu a permite angajatorului
sa se asigure ca me6iul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si tara rjscurf pentru securitate si sanatate, lr. domeniul sau de
activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii Si sanatatji 'yr munca si masurile de aplicare a

i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.


j) Se asigura ca va respecta termenele de efectuare a controalelor medicale periodice obligatorii 8i conditiile de igiena
impuse de sistemul HAGGP;

2.S Privind precizia st punctualitatea:


a) 8e asigura ca toate datele raportate sunt corecte st conforme cu realitatea:,
b) Se asigura ca activitatile incadrate in anumjte termene bine stabilite, se desfasoara in (g§pectiveIe termene, fara
depasiri rejustificate;
› c) Va respecla prezenta la lucru, contort orarului intocmjt de catre sefu} de,magazin.

2.6 Privind relatiile cu altii / comunicarea ”


a) Este deschis comunicarii si ofera raspunsuri prompts splicitarilor venite de la supenori sau de la ceilalti colegi din sorietate;
b) , Colaboreaza co angajatii firmer de paza din magazin:
r) lnforrneaza in permanenta superi0ril ierarhici despre toate evenimentele de natura a atecta buna desfasurare a
activitatii in magazin sau imaginea societatii;
d) Asigura accesul oricarui client la Registrul de Sugestii st Reclamatii.

Angajatoz,
Angajat,
Reprezentau
Nume si presume
t
Anexa la CIM privind instruirea profesionala in magazinele Profi

Prin acest inscris - salariata / ul IACOB LE NUTA, identificat / a cu CI Seria: MH, Numar' 576693, CNP

2750627253192, ia la cunostinta faptu) ra pentru instruirea profesionala a angajatilor, S.C. Profi Rom Food

S.R.L. pune la dispozitie o aplicatie de invatare‘ on li* e, denumita Profi Learning .

Salariatului ii revine responsabilitatea de a respect a modalitatea de instruire, prin utilizarea aplicatiei de

instruire pusa la dispozitia sa.

Nivelurile de cariera stabilite in acesta aplicatie sunt planificate pentru parcurgerea formarii profesionale si

atocarea unui timp de invatare suficient.

Nivelurile de cariera stabilite in aceasta aplicatie sunt planificate pentru parcurgerea formarii profesionale si

alocarea unui timp de invatare sufficient.

Etapa de pregatire on line se va realiza prin intermediul aplicatiei ProfiLearning. Aglicatia ProflLearning se

poate accesa de pe calculatorul din magazin sau poate fi descarcata de la linkul

hrtps //www profi ro/cariera/profi learning. htrr I si instalata pe calculatorul/laptopul personal [cu sistem de
. • . . , ' . ::.
oper are Windows) sau instalata pe te)efoane inteligente si/sau tablete (cu sisters' de operate android) din

magazin ul Google Play (https //play poodle.com/store/apps/details?id=ro profi learninpj

Logarea se va face cu marca salariatului si o parola formata ,din minimum 6 (sase) ocractere( parola

trebuie sa contina cel putin o liter a mare si cel putin o cifra). ,. .

Pentru mai multe detalii consultati pagina owea .

. '" ' . ..
Data: Am luat la
cunostinta,

Str. Sever Bocu nr. 31, 300242, Timisoara, Audei TIMIS, Român*a

C.U.I. 11607939, Nr. Regist u\ Comertutui J35/239/1999

S-ar putea să vă placă și