Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE MUNCĂ TEMPORARĂ

încheiat şi înregistrat sub nr. ....................../.................................... în registrul general de evidenţă a salariaţilor*)

A. Părţile contractului
Angajator - persoana juridică S.C. WORK FORCE SRL cu sediul în România, Arad, str. Unirii nr. 10, jud. Arad, înregistrată la ORC de
pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J32/957/2006, Cod Unic de Înregistrare 16039465 din 09.01.2004, agent de muncă temporară –
autorizaţie seria TM nr. 000003 din 25.11.2005, emisă de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei - DMSSF - Timiş
reprezentată legal prin Bogdan Florea, în calitate de administrator,
Si
Salariatul temporar – dl/d-na ......................................, domiciliat/ă în localitatea ...................., str. ...................., nr ..............., bl. ...,
sc...., ap. ..., judeţul...................., posesor al cărţii de identitate seria ... nr. ......................, eliberată de Pol. Mun. ................ la data
de .......... , CNP ...................................................,
am încheiat prezentul contract de muncă temporară, în următoarele condiţii asupra cărora am convenit:

B. Obiectul contractului: prestarea muncii de către salariat pentru utilizatorul desemnat de către angajator,
respectiv ...................................................... (denumirea utilizatorului), cu sediul în ......................................................, punct de
lucru/subunitate.........................................., în condiţiile care rezultă din clauzele de mai jos.
C. Durata contractului: determinată, pe durata unei singure misiuni de muncă temporare, pe termen de ....................... zile/luni,
salariatul urmând să înceapă activitatea la data de .........................
Durata misiunii de muncă temporară se prelungeşte la solicitarea scrisă a Utilizatorului transmisă către angajator, pe durata solicitată de
acesta, prin voinţa fermă şi irevocabilă a angajatorului şi angajatului exprimată la încheierea prezentului contract, fără ca durata totală a
misiunii de muncă temporară să depăşească termenele legale prevăzute în Codul muncii.
D. Locul de muncă: Activitatea în cadrul misiunii de muncă temporară se desfăşoară la sediul/punctul de lucru al Utilizatorului
din .............................................................
SAU Activitatea depusă în cadrul misiunii de muncă temporară se desfăşoară parţial la sediul/punctul de lucru al
Utilizatorului din ................................................, cu posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri.
E. Felul muncii: Funcţia/meseria – ................................................................................ conform Clasificarii ocupatiilor din România
F. Atribuţiile postului: Atribuţiile postului, inclusiv pregătirea profesională şi abilităţile salariatului temporar sunt prevăzute
în fişa postului, anexă la prezentul contract individual de muncă temporară*).
G. Condiţii de muncă
1. Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.
2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii .................. de muncă, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

H. Durata muncii
1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: 8 ore zi SAU 8 ore noapte SAU inegal.

b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern. Prevederile regulamentului intern al Utilizatorului sunt

aplicabile salariatului temporar, care a luat cunoştinţă de aceste prevederi astăzi, data încheierii prezentului contract.

I. Concediul: Durata concediului anual de odihnă este de 21 zile lucrătoare, în raport cu durata muncii (normă întreagă,
fracţiune de normă).

J. Salarizare:
1. Salariul de bază lunar brut este de ............................... RON
2. Alte elemente constitutive:
a). sporuri ...........nu este cazul, sunt incluse în salariul de bază;
b). indemnizaţii .......nu este cazul;
c). alte adaosuri ..........nu este cazul;
3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se
compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
4. Data la care se plăteşte salariul este .................
K. Drepturi si obligaţii ale părţilor privind securitatea si sănătatea în muncă :
a) echipament individual de protecţie – nu este cazul;
b) echipament individual de lucru – nu este cazul;
c) materiale igienico-sanitare – nu este cazul;
d) alimentaţie de protecţie – nu este cazul;
e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă – nu este cazul;.
L. Alte clauze:
a) perioada de probă este de ... (1-5) zile;
b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de 20 zile lucrătoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii;

c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de 15 zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii;

d) în cazul în care salariatul urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate, informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr.
53/2003 - Codul muncii se vor regăsi şi în contractul individual de muncă;
e) In cazul in care salariatul nu corespunde exigenţei functiei in perioada de proba, contractul va inceta oricând până la data expirării
perioadei de probă, printr-o notificare scrisă.

M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor


1. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
a)dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b)dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
c)dreptul la concediu de odihnă anual;
d)dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e)dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
f)dreptul la formare profesională, în condiţiile actelor adiţionale.
2.Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a)obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;
b)obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c)obligaţia de fidelitate faţă de angajator şi utilizator în executarea atribuţiilor de serviciu;
d)obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitatea în care îşi desfăşoară misiunea de muncă temporară;
e)obligaţia de a respecta secretul de serviciu atât faţă de angajator, cât şi faţă de utilizator.
3.Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
a)să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
b)să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c)să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii şi regulamentului intern.
Aceste drepturi se exercită de către utilizator, în condiţiile contractului de punere la dispoziţie.
4.Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a)să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din
lege;
b)să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
c)să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
d)să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului, faţă de alte persoane decât utilizatorul.
Utilizatorul va asigura permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile
corespunzătoare de muncă, conform contractului de punere la dispoziţie. De asemenea, utilizatorul va asigura confidenţialitatea datelor
cu caracter personal ale salariatului, faţă de alte persoane decât angajatorul. Salariatul consimte expres la divulgarea către utilizator a
datelor sale cu caracter personal.
N. Clauze speciale privind încetarea raporturilor de muncă
Raporturile de muncă temporară, intervenite între angajator şi angajat, vor înceta din iniţiativa agentului de muncă temporară, inclusiv la
sesizarea utilizatorului, în condiţiile legii.
O. Clauza de confidenţialitate:
Angajatul se obligă să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor societăţii angajatoare şi utilizatoare, inclusiv informaţiile interne ale
acestor societăţi pe care le va obţine în cursul desfăşurării activităţii sau datorită acesteia, chiar dacă ele vizează societatea sau o filială
a acesteia. Durata valabilităţii acestei obligaţii este independentă de durata raporturilor de muncă, obligaţia subzistând pe termen
nelimitat. Obligaţia de confidenţialitate vizează şi nivelul de salarizare al angajatului.
(de aici optional) În vederea respectării obligaţiei de confidenţialitate, angajatul se obligă să păstreze documentele, indiferent de suportul
pe care sunt înregistrate, într-un loc accesibil numai angajatului, respectiv să se străduiască să le păstreze în aşa fel încât ele să nu
poată fi copiate. Această obligaţie subzistă faţă de angajaţii şi clienţii societăţii, faţă de firmele concurente şi clienţii acestora, dar şi faţă
de terţe persoane.
Angajatul este obligat să predea Angajatorului, sau după caz Utilizatorului, concomitent cu încetarea prezentului contract de muncă, toate
documentele, notele, copiile, corespondenţele sau orice alte acte care vizează societatea. În cazul nerespectării prezentei obligaţii,
Angajatorul, sau după caz Utilizatorul are dreptul să solicite angajatului repararea prejudiciului astfel suferit. Totodată, Angajatul răspunde
şi pentru orice alte prejudicii cauzate terţelor persoane străine de prezentul contract prin încălcarea obligaţiei de confidenţialitate, iar în
cazul în care Angajatorul ar fi obligat la plata daunelor pentru acest motiv, el este îndreptăţit să solicite recuperarea tuturor costurilor de la
salariatul temporar.
P.Clauza de neconcurenţă - opţional
Q. Clauza de perfecţionare profesională - opţional
R.Dispoziţii finale: Prevederile prezentului contract individual de muncă temporară se completează cu dispoziţiile pertinente ale Legii
nr. 53/2003 - Codul muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil încheiat la nivel naţional.
Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la
contract, conform dispoziţiilor legale. Pentru fiecare nouă misiune de muncă temporară, părţile vor încheia un act adiţional la contractul
de muncă temporară, în care vor fi precizate toate elementele prevăzute de lege.
S. Litigii: Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de
muncă sunt soluţionate de instanţa judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.
Prezentul contract de muncă temporară s-a încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi una pentru înregistrare la ITM.

Angajator – Agent de muncă temporară, Salariat temporar,


S.C. WORK FORCE SRL
Prin ......................................

S-ar putea să vă placă și