Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA A.

Partile contractului Angajator ( datele de identificare ale societatii ) Salariat/salariata ( datele de identificare ale persoanei angajate ) am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit : B. Obiectul contractului : salariatul va presta activitate contra salariu , in conditiile stabilite prin prezentul contract . C. Durata contractului : a) nedeterminata , salariatul/salariata ...........urmand sa inceapa activitatea de la data de ........ ; b) determinata , de ..... luni , pe perioada cuprinsa intre data de ..... si data de ....... , pentru cresterea temporara a activitatii angajatorului . D. Locul de munca 1) Activitatea se desfasoara la ..... 2) In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel : la biroul din ........ . E. Felul muncii Functia/meseria : F. Atributiile postului Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului , anexa la contractul individual de munca . G. Conditii de munca Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale , potrivit legislatiei in vigoare la acest moment . Salariatul va respecta normele de protectia muncii , de ordine interioara si alte norme legale aplicabile clientilor angajatorului , in cazurile in care desfasoara activitate la acestia . H. Durata muncii 1. O norma intreaga , durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi , 40 ore/saptamana . a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza : 8 ore/zi ( ore zi ) , de la ora ... la ora .... , cu pauza .... . b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamantului intern/contractului colectiv de munca aplicabil . 2. O fractiune de norma de ....ore /zi ( cel putin 2 ore/zi ) , ....ore/saptamana . a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza : .... ( ore zi /ore noapte ) . b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamantului intern/contractului colectiv de munca aplicabil . c) Nu se vor efectua ore suplimentare , cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora .

I. Concediul Durata concediului anual de odihna este de .... zile lucratoare , in raport cu durata muncii ( norma intreaga , fractiune de norma ) . De asemenea , beneficiaza de un concediu suplimentar de ..... . J. Salariul 1. Salariul de baza lunar brut .... lei . 2. Alte elemente constitutive : a) Sporuri : spor vechime .... lei reprezentand ... % din salariul de baza . Sporul de vechime pentru o treapta superioara de vechime se acorda numai dupa cel putin 2 ( doi ) ani de la angajare ; b) Indemnizatii .........; c) Alte adaosuri ......... 3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite conform Codului muncii . Orele suplimentare pot fi efectuate numai cu aprobarea prealabila , in scris , a angajatorului . 4. Data la care se plateste salariul este de pana la 15 ale lunii urmatoare si va fi virat in contul personal al salariatului comunicat in scris angajatorului . K. Alte clauze : a) perioada de proba este de 30 zile ; b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de 15 zile lucratoare , conform Legii nr. 53/2003 Codul muncii ; c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de 15 zile calendaristice , conform Legii nr. 53/2003 Codul muncii ; d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate , se vor respecta prevederile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii ; e) clauza de fidelitate Pe durata contractului salariatul are urmatoarele obligatii de fidelitate fata de angajator : sa nu lucreze cu/pentru orice alt agent economic concurent ; sa nu efectueze activitati sau servicii similare cu obiectul de activitate al angajatorului , in nume propriu sau pentru altul ; sa nu efectueze activitati private de consultanta , expertiza judiciara sau extra judiciara , pentru firmele cu care angajatorul are raporturi comerciale sau fac parte din diferite asociatii la care au aderat in comun sau se afla in litigii ; nu este permisa antrenarea angajatului in orice fel de angajament paralel , temporar sau part-time cu orice alt angajator , fara aprobarea prealabila a angajatorului . In caz de nerespectare a acestor obligatii , se considera abatere disciplinara grava , iar angajatorul are dreptul sa ceara daune si/sau sa dispuna , unilateral , desfacerea disciplinara a contractului individual de munca fara preaviz . f) clauza de mobilitate

Salariatul agreeaza , prin prezentul contract ca poate efectua , la cererea angajatorului , calatorii de afaceri ( deplasari ) in timpul perioadei de proba sau duratei contractului sau schimbarea temporara a locului de desfasurare a activitatii iar pentru aceasta salariatul beneficiaza de drepturi suplimentare in bani sau in natura ( diurna , autoturism , telefon etc. ) . g) clauza de confidentialitate Salariatul isi asuma raspunderea ca , pe intreaga perioada a contractului si dupa terminarea lui , nu va furniza nici unei terte persoane juridice sau fizice sau/si nu va folosi in scopuri personale informatii privind activitatile angajatorului , personalul sai si clientii sai , acestea fiind considerate confidentiale . Aceasta obligatie face exceptie in cazurile cerute de lege dar cu consultarea prealabila a Directorului Executiv . Salariatul isi asuma confidentialitatea sumei reprezentand salariul , primele si alte beneficii intre el si angajator , cu exceptia cazurilor cerute de legislatia in vigoare . h)clauza de fidelitate Orice produs , echipament sau proces , patentat sau nu , articole , software si publicatii tehnice , prezentari stiintifice sau comerciale etc. , dezvoltate de angajat in cursul sarcinilor de serviciu , ramane proprietatea exclusiva a Angajatorului , iar orice intentie de publicare necesita aprobarea prealabila a Angajatorului . L. Drepturi si obligatii generale ale partilor a. Salariatul are , in principal , urmatoarele drepturi : dreptul la salarizare pentru munca depusa ; dreptul la repaus zilnic si saptamanal ; dreptul la concediul de odihna anual ; dreptul la egalitate de sanse si de tratament ; dreptul la securitate si sanatate in munca ; dreptul la formare profesionala , in conditiile planurilor anuale de pregatire profesionale si a prevederilor Codului Muncii . b. Salariatului ii revin , in principal , urmatoarele obligatii : obligatia de a realiza norma de munca sau , dupa caz , de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului ; obligatia de a respecta disciplina muncii si Regulamentul de Ordine Interioara ; obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu ; obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate ; obligatia de a respecta secretul de serviciu si confidentialitatea afacerilor conform art. 26 din Codul muncii . c. Angajatorul are , in principal , urmatoarele drepturi : sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat , sub rezerva legalitatii lor ; sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu ; sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare , potrivit legii , contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern .

d. Angajatorului ii revin , in principal , urmatoarele obligatii : sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca , din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege ; sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca ; sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca ; sa elibereze , la cerere , toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului ; sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului . M. Dispozitii finale Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii 53/2003 Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului . Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract , conform dispozitiilor legale . Prezentul contract individual de munca s a incheiat in doua exemplare , cate unul pentru fiecare parte . N. Conflictele in legatura cu incheierea , executarea , modificarea , suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial , potrivit legii . ANGAJATOR SALARIAT

S-ar putea să vă placă și