Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA ,, ALEXANDRU IOAN CUZA’’ IAŞI

FACULTATEA DE DREPT
AN IV, I.F.R

PORTOFOLIU DREPTUL MUNCII

CONȚINUT:
Contract individual de muncă
Decizie de delegare
Notă de constatare al prejudiciului
Decizie de sancționare
Decizie de concediere
Contestație la concediere

STUDENT
Leu Razvan Ionut
Contract individual de muncă

încheiat și înregistrat sub nr. 231 /02.10.2018 în registrul general de evidență a


salariaților
A. Părțile contractului
Angajator S.C. GroupStar S.R.L cu sediul/domiciliul în Iași, bd-ul Socola, nr. 121,
sc. B, parter, ap.1, înregistrată la registrul comerțului din Iași, sub numărul ____,
cod_______, înregistrare fiscală ________, telefon 0232_____, reprezentată legal
prin Irimescu Valentina, în calitate de administrator

și

Salariata Dna. Rata Clara, domiciliată în localitatea Iași, str. Mircea Cel Batran nr.
3, sc. A, et. 2, ap.9, posesor/posesoare al/a cărții de identitate/pașaport seria MX,
nr._____, eliberat de Poliția Mun. Iași, la data de________, CNP___________,
autorizație de muncă/permis de ședere în scop de muncă seria________-
_________nr.________-_______din data de_____, am încheiat prezentul contract
individual de muncă în următoarele condiții asupra cărora am convenit:

B. Obiectul contractului:
Prestarea de către salariat în condițiile prezentului contract a unei munci, pentru
S.C. GroupStar S.R.L și sub autoritatea acesteia, în schimbul unui salariu.

C. Durata contractului:
a) nedeterminată, salariatul/salariata Rata Clara urmând să înceapă activitatea cu
data de 05.01.2019.

D. Locul de muncă:

a). Activitatea se desfăşoară la biroul din sediul organizat al angajatorului: birouri


bd-ul Socola

E. Felul muncii:
Funcția/meseria: Asistent Manager, conform Clasificării Ocupațiilor din România.

F. Atribuțiile postului:
Atribuțiile postului sunt prevăzute în fișa postului, anexă la contractul individual
de muncă.

F1. Criterii de evaluare a activității profesionale ale salariatului:


a. competența profesională:
- administreaza documentatia si gestionaza1 informatiile;
- corespondeaza cu partenerii;
- aplica actiuni corective si preventive pentru inbunatatirea continua a calitatii;;
- participa la interactiuni orale si in scris legate de indeplinirea de sarcini de serviciu,in
contexte profesionale semnificative;
- actioneaza pentru implementara si buna functionare a sistemelor de management al calitatii;
b. disciplina in munca:
- respectarea relatiilor de munca;
- utilizeaza in mod responsabil documentatia de lucru;
- mentine in buna stare echipamentele din dotare;
- mentierea unor relatii de munca eficace;
- respectarea programului de lucru si folosirea integrala a timpului normal de munca;
c. aptitudini și calități adiacente sarcinilor curente
- cunoaste si respecta instructiunile de lucru aplicabile;
- dovedeste responsabilitate in gestionarea si arhivarea documentelor si inregistrarilor;
- capacitate de planificare si organizare

G. Condiții de muncă:
1. Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1991.
2. Activitatea prestată se desfăşoară în condiţii normale de muncă, potrivit Legii
nr.263/2010 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu
modificările şi completările ulterioare.

H. Durata muncii:
1. O normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: 8 ore/ zi
b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului
intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.
2. O fracţiune de normă de __-___ ore/zi __-____ ore/săptămână.
a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: 8 ore zi.
b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului
intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau pentru
alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecinţei
acestora.

I. Concediul:
Durata concediului anual de odihnă este de 25 de zile lucrătoare, în raport cu durata
muncii (normă întreagă, fracţiune de normă).
De asemenea, beneficiază de un concediu suplimentar de 5 zile.

J. Salarizare:
1. Salariul de bază lunar brut: 2500 lei.
2. Alte elemente constitutive:
a). Sporuri_________-__________
b). Indemnizaţie de neconcurență: 500 lei
b1). Prestaţii suplimentare în bani______-______
b2). Modalitatea prestaţiilor suplimentare în natură____________-_____________
c). Alte adaosuri____-_____________
3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în
care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite
sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau
legii nr. 53/2003 – Codul Muncii

4. Data/datele la care se plăteşte salariul este/sunt: 18 ale lunii următoare


K. Drepturi și obligații ale părților privind securitatea și sănătatea în muncă:
a) echipament individual de protecţie : -
b) echipament individual de lucru: da
c) materiale igienico-sanitare: da
d) alimentaţie de protecţie: _____-______
e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă : conform
legii.
L. Alte clauze:
a) perioada de probă este de 30 de zile calendaristice;
b) perioada de preaviz, în cazul concedierii, este de 20 de zile lucrătoare, conform
contractului colectiv de muncă;
c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de 20 de zile lucrătoare, conform
Lg.nr.53/2003, republicată-Codul Muncii sau contractului colectiv de muncă;
d) alte clauze:
- salariul este strict confidenţial;
- salariatul poate fi trecut temporar în alt loc de muncă prin acordul părţilor, la cererea
sa sau din iniţiativa unităţii, în condiţiile prevăzute de lege;
- faptele salariatului care conduc direct la accidente de muncă, mortale sau cu
invaliditate, cu vina dovedită, constituie temei pentru desfacerea disciplinară a prezentului
contract.

M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor:


1. Salariatul are în principal, următoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;
b) dreptul de repaus zilnic şi săptămânal;
c) dreptul la concediu de odihnă anual;
d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
e) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
f) dreptul la acces la formare profesională;
2. Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi
revin conform fişei postului;
b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;
c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
d) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu;
f) obligaţia de a respecta prevederile Regulamentul Intern.
3. Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:
a) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
b) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile
corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului
intern;
d) să stabilească obiectivele de performanţă individuală ale salariatului.
4. Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
a) să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, anterior
începerii activităţii;
b) să acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractul individual de muncă,
din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege;
c) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la
elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;
d) să informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care
privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
e) să elibereze, la cerere, un documente care să ateste calitatea de salariat a
solicitantului, respectiv activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea
în muncă, în meserie şi specialitate
e) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

N. Clauza de neconcurență
Angajatul se obliga ca dupa incetarea contractului sa nu presteze, în interes propriu sau
al unui tert, o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata la angajator, in schimbul
unei indemnizatii de neconcurenta lunare in suma de 300 lei, pe care acesta se obliga sa i-o
plateasca pe toata perioada de neconcurenta.
În cazul nerespectării, cu vinovăție, a clauzei de neconcurență, salariatul va fi obligat
la restituirea indemnizației și, după caz, la daune-interese corespunzătoare prejudiciului
produs.

O. Clauza de confidențialitate
Informaţiile pe care le obţine angajatul ca efect al executării prezentului contract de
muncă sunt strict confidenţiale.
În cazul încetării prezentului contract de muncă indiferent de motivele invocate de
părţi, angajatul păstrează obligaţia de confidenţialitate un termen de 2 ani.
Nerespectarea acestei clauze de catre oricare dintre părți atrage obligarea celui în
culpă la plata de daune-interese.

P. Dispoziţii finale:
Prevederile prezentului contract individual de muncă se completează cu dispoziţiile
Lg. nr.53/2003-Codul Muncii şi ale Contractului Colectiv de Muncă aplicabil încheiat la
nivelul angajatorului/ramurii/naţional, inregistrat sub nr_____-______/_________-_______
la Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Iaşi.
Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executării contractului
individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, conform dispoziţiilor
legale, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de
lege.

Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în doua exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.

R. Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau


încetarea prezentului contract individual de muncă sunt soluţionate de către instanţa
judecătorească competentă material şi teritorial, potrivit legii.

Angajator, Salariat,
S.C. GroupStar S.R.L Rata Clara
Reprezentant legal, Semnătura__________
Administrator
Irimescu Valentina
Semnătura ___________

Pe data de ______________________________________________prezentul contract


încetează în temeiul art.________________________din Legea 53/2003 – Codul Muncii, în
urma procedurii legale.

Angajator,

DECIZIE DE DELEGARE

Unitatea S.C. GroupStar S.R.L Sediul: bd-ul Socola, nr. 121, sc. B, parter, ap.1,mun. Iași, jud.
Iași
Depus decontul nr._____ data________
................................
ORDIN DE DELEGARE
nr. ..........
Dl./D-na Rata Clara
avand functia de asistent manager
este delegat pentru organizarea unor cursuri de secretariat
la SC MarinGroup SRL

Durata deplasarii de la 14.02.2017 la 15.02.2017


Stampila unitatii si
semnatura
Data ......................

|Sosit*) ......................................
|Plecat*) .....................................
|Cu (fara) cazare
|Stampila unitatii
| semnatura

(verso)
Ziua si ora plecarii 14.02.2017 08:00|Avans spre decontare:_________
|Ziua si ora sosirii 14.02.2017 10:00- Primit la plecare 400 lei|
|Data depunerii decontului __________- Primit in timpul |
|Penalizari calculate ________-______deplasarii _____-______lei|
| |TOTAL ................................... lei|
+----------------------------------------------------+---------------------|
CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE |

|TOTAL CHELTUIELI: 300 lei


|Diferenta de restituit s-a depus cu dispozitie de primit |
|incasare catre casierie nr. _____ din 15.02.2017 Diferenta de 100 lei

Aprobat Control Verificat

NOTĂ DE CONSTATARE A PREJUDICIULUI

Încheiată astăzi 30.03.2019 între:


Angajator – S.C. GroupStar S.R.L cu sediul/domiciliul în Iași, bd-ul Socola, nr. 121, sc. B,
parter, ap.1, cod ______, înregistrată la registrul comerţului din Iași sub nr. ___/____/2003,
cod fiscal ______, telefon 0232/______, reprezentată legal prin Irimescu Valentina, în
calitate de administrator unic,
şi
Salariat - doamna Rata Clara, domiciliată în localitatea Iași, str. Mircea Cel Batran nr. 3, sc.
A, et. 2, ap.9 județul Iași, posesor al cărţii de identitate seria MX nr.______, eliberată de
Poliția Municipiului Iași la data de ______._____.____, CNP ______, denumiți în continuare
„Părțile”.
Părțile de comun acord recunosc și convin următoarele:
În data de 16.02.2017, doamna Rata Clara a încurcat datele comenzilor nr.143 si 289 pe care
le avea în lucru, respectiv facturarea acestora . Datorită acestei acțiunii s-a creat societății un
prejudiciu de 700 lei.
Salariatul își recunoaște vinovăția și este de acord cu plata sumei de 700 lei reprezentând
contravaloarea pagubei produse Angajatorului datorită neglijenței sale, mai mică decât 5
salarii minime brute pe economie, conform cu art. 254 din Codul muncii, republicat.
Recuperarea contravalorii pagubei se va putea face in mod esalonat, prin plata lunara de catre
salariat a unei sume de pana la 100 de lei incepand cu ziua urmatoare expirarii celor 30 de
zile de la comunicarea prezentei, pana la acoperirea integrala a contravalorii pagubei
Suma de plată lunară pentru recuperarea pagubei a fost calculată astfel încât ratele lunare să
nu fie mai mari de o treime din salariul net și fără să depășească împreună cu alte rețineri pe
care le-ar avea Salariatul o jumătate din salariu.
Drept pentru care astazi 16.02.2017 s-a emis prezenta nota de constare si evaluare a pagubei
produse de salariatul Rata Clara.

Angajator, prin Reprezentant legal, Salariat, Rata Clara


Semnătura: Semnătura:
LS
Decizia nr. 12 din data de 28.02.2019
de sanctionare disciplinara -advertisment scris
(art. 247-248 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii)

Ca urmare a referatului inregistrat cu nr. 8 /18.02.2019 de sesizare a conducerii SC


GroupStar S.R.L, de catre Campeanu Daniela, cu privire la savårsirea de catre salariata Rata
Clara a urmatoarei abateri disciplinare: a întarziat la locul de muncă nemotivat și fără
înștiințarea conducerii societății circa 2 ore.
In temeiul dispozitiilor art. 247 si art. 248 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 –
Codul muncii si potrivit prevederilor Regulamentului intern al SC GroupStar S.R.L.;
In baza drepturilor conferite prin Legea nr. 31 / 1990 privind societățile comerciale

Administratorul SC. GroupStar S.R.L., d-na Irimescu Valentina

DECIDE:

Art. 1. – (1) Dna. Rata Clara, avånd functia de asistent manager în cadrul SC. GroupStar
S.R.L., se sanctioneaza disciplinar, cu avertisment scris.
(2) Prin prezenta, Dna. Rata Clara este avertizata in scris ca la următoarea abatere de acest
gen va fi sancționat cu tăierea a 30% din salariu timp de 3 luni de zile.

Art. 2. – (1) Motivul de fapt al sanctionarii disciplinare il constituie


nerespectarea normelor de conduita in unitate, si anume: întarzierea nemotivată de la locul de
muncă în fără înștiințarea conducerii societății.
(2) Imprejurarile in care fapta a fost savårsita sunt urmatoarele: dna Rata Clara a întaziat doua
ore la locul de muncă de la începutul programului de lucru de la ora 09:00 la ora 11:00 în
condițiile în care programul normal de lucru începe la ora 09:00.
(3)Gradul de vinovatie a salariatului: fapta a fost săvârșită cu intenție.
(4)Consecintele abaterii disciplinare sunt urmatoarele: nefinalizarea la timp a sarcinilor
primite.
Art. 3. – Temeiul de drept al aplicarii sanctiunii disciplinare il constituie art. 248 alin. (1) lit.
a) din Codul muncii.
Art. 4. – Se anexeaza prezentei decizii de sanctionare disciplinara procesul-verbal redactat cu
prilejul cerceterii prealabile a abaterii disciplinare / proba refuzului de prezentare la cercetare.

Art. 5. – Prezenta decizie se poate contesta in termen de 30 de zile,de la data comunicării.


Art. 6. –Compartimentul Resurse Umane va duce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

Administrator
Irimescu Valentina,
Semnatura______________
S.C. GroupStar. S.R.L.
Sediul:Iași, bd-ul Socola, nr. 121, sc. B, parter, ap.1
C.U.I. _____, ___/____/____

DECIZIE DE CONCEDIERE
Nr. 18 din 27.03.2019

Subsemnata Irimescu Valentina, reprezentant legal al S.C.GroupStar.S.R.L., în calitate de


administrator unic, în baza dispozițiilor art.10 și 11 din statutul societății,

Tinând seama de faptul că dna. Rata Clara, domiciliată în localitatea Iași, str. Mircea Cel
Batran nr. 3, sc. A, et. 2, ap.9 județul Iași, posesor al cărţii de identitate seria MX nr. ______,
eliberată de Poliția Mun. Iași la data de _____, CNP ________, salariat al S.C. GroupStar
S.R.L în funcția de asistent manager, a săvârșit o abatere disciplinară gravă, prin faptul că în
perioada 17.02.2019 – 23.02.2019 a întarziat nemotivat la locul de munca circa una doua ore
în fiecare zi.

Având în vedere art. 250, 251 al. (2) și (3) din Codul muncii, s-a întocmit Referatul de
cercetare prealabilă nr. 10 din 24.02.2019 de către împuternicitul angajatorului, Dl. Rotaru
Daniel, înregistrat cu numărul 45 din 24.03.2019, în care este descrisă abaterea disciplinară
gravă săvârșită de Salariat și unde sunt consemnate declarațiile martorilor

În temeiul prevederilor art. 61 lit. a din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii,

DECID

1. Începând cu data de 19.04.2019 Contractul individual de munca al doamnei Rata


Clara înregistrat în registrul general de evidență a salariaților cu nr. 231 /02.10.2018,
este desfăcut pentru abateri disciplinare conform art. 61 lit. a din Codul Muncii.
2. Prezenta decizie se va comunica salariatului în termen de 5 zile de la emitere.
3. Compartimentele resurse umane si financiar contabil vor duce la îndeplinire
dispozitiile prezentei decizii.
4. Decizia produce efecte de la data comunicarii.

S.C. GroupStar S.R.L


Administrator,
Irimescu Valentina

Semnatura _______________________
Contestație la concediere

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnata Rata Clara, domiciliată în localitatea Iași, str. Mircea Cel Batran nr. 3, sc.
A, et. 2, ap.9 județul Iași, posesor al cărţii de identitate seria MX nr._______, eliberată de
Poliția Mun. Iași la data de _______, CNP _________,
formulez CONTESTATIE IMPOTRIVA DECIZIEI DE APLICARE A SANCTIUNII
DISCIPLINARE nr.____ din 24.02.2017, emisa de administratorul S.C. GroupStar S.R.L,
prin care mi s-a aplicat sanctiunea disciplinara in temeiul art. 61 lit. a) din Codul muncii.
Solicit totodata anularea acestui act, reintegrarea în funcție si obligarea angajatorului
sa-mi platesca cheltuielile de judecata pe care le angajez cu aceasta actiune.
Motivele contestatiei:
In fapt, prin decizia invocata mai sus, emisa in temeiul art. 61 lit. a) din Codul muncii
s-a retinut ca ma fac vinovată de întarzieri repetate și nemotivate la locul de muncă pe care o
consider nelegala, asa cum rezulta din probele pe care le depun la dosar.
În același timp, menționez că nu am fost convocat in scris de catre angajator pentru
cercetarea prealabila disciplinara, dar mi-au fost luate declaratii in care am relatat situatia de
fapt pe care o pot proba cu martori.
Totodată, deciziei de concediere îi lipsește un element care conform art. 252 alin. (2)
atrage nulitatea absolută a deciziei și anume indicarea instanței comepetente la care
sancțiunea poate fi contestată, respectiv art. 252 alin.(2) lit. f.
In drept, imi intemeiez contestatia pe dispozitiile art. 251 alin.(2) din Codul muncii.
Cer admiterea contestatiei, anularea sus-numitei decizii, reintegrarea în funcție si
obligarea angajatorului sa-mi plateasca cheltuielile de judecata pe care le voi face cu acest
proces.
In dovedirea contestatiei depun urmatoarele acte: Decizia de aplicare a sanctiunii
disciplinare nr.___ din 24.02.2017 si inteleg sa ma folosesc si de proba cu urmatorii martori:
Piciu Ionela și Sandu Mariana.
Contestatia este scutita de taxa judiciara de timbru si de timbrul judiciar.
Depun prezenta contestatie in dublu exemplar, un exemplar pentru a fi comunicat si
angajatorului.
Data depunerii ________ Semnatura ________

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI __________

S-ar putea să vă placă și