Sunteți pe pagina 1din 3

cONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

si inregistrat sub nr. 1/17 07 2020 in registrul general de evidenta a salariatilor

Partile contractului:
Angajator, persoana juridic SC ALHAMBRA NICODOR SRL cu sediul in, CLUJ NAPOCA
str miraslau NR 4 bloc B3 sc 2 AP 88 judetul CLUJ, cod fiscal 35879345, telefon
07450111580, reprezentata legal prin DRAGHITA TEODOR in calitate de
ADMINISTRATOR
si
Salariatul/salariata - d-NA BONDOR NICOLETA CORNELIA domiciliat in localitatea
CLUJ NAPoCA str. TAIETURA TURCULUI nr.34A jud. CLUJ posesor al buletinului/carti
de identitate/pasaport seria KX 899056, eliberat de SPCLEP CLUJ NAPOCA, CNP
2870402125852, autorizaie de munc /permis de _edere în scop de munc seria
nr. . din data.
Am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra
carora am convenit:

A. Obiectul contractului: MANAGER


B. Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/salariat BONDOR NICOLETA CORNELIA
b)
urmand sa inceapa activitatea la data de ; 21 07 2020
c) determinata, de luni pe perioada cuprinsa intre data de
si data de p e perioada suspendarii
contractului individual de munca al titularului de post.
Locul de munca:
1. Activitatea se desfasoara la sediul unitatii din sediul social/punct de lucru/alt loc
de munc organizat al angajatorului
2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel:
Felul muncii:
Functia/meseria MANAGER conform Clasificarii ocupatiilor din Romania
Atributiile postului:
Atributiile postului sunt prevazute in fisa
munca *)
postului, anexa la contractul individual de
F'.Criteriile de evaluare a activitii profesionale a salariatului
Conditii de munca
1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii
2. Activitatea prestat se desf_oar în conditii normale de
nr. 31/1991.
263/2010 privind sistemul unitar de munc, potrivit Legii nr.
ulterioare. pensii publice, cu modificrile _i completrile
Durata muncii:
1.0 norma
intreaga, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40
d) Repartizarea programului de lucru se face dupa ore/saptamana.
ore noapte) cum
urmeaza:(ore zi /
e) Programul de lucru se
poate modifica in conditile regulamentului intern
contractului colectiv de munca
2. O fractiune de norm de ore/zi,- aplicabil.
ore/sptman.
-

a) Repartizarea programului de lucru se face


b) Programul de lucru. se dupa cum urmeaza: (ore zi/) -

poate modifica in conditiile


intern/contractului colectiv de munca aplicabil. regulamentului
f)Nu se vor efectus ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora
sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor
accidente sau inlaturari consecintelor acestora.
Concediul:
Durata concediului anual de odithna este de 21 zile lucratoare, in raport cu durata
undii (rnorma intreaga, fratiune de norma)
De asemenea, berneficiaza de un concediu suplimentar de
Salarlul:
1. Salarul de baza lunar brut este de 2230 LEI

2. Alte elemente constitutive:


a) sporuri
b) indernnizatii .
b'prestatií suplimentare în bani
b'modalitatea prestatjilor suplimentare in natur
c) alte adaosuri
3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in
care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite
sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractuiui colectiv de munca aplicabil sau
Legii nr. 53/2003 - Codul munci.

4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt 15 a lunii urmatoare_


K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
a) echipament individual de protectie .
b) echipament individual de lucru
c) materiale igienico sanitare
d) alimentatie de protectie
e) alte drepturi sí obligatii privind sanatatea si securitatea in munca
L. Ate cdauze:
g) perioada de prob este de 2 0 zile calendaristice;
h) períoada de preaviz in cazul demisiei este de 20 zile
calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 Codul muncii sau contractului
colectiv de munca.
perioada de preaviz în cazul demisiei este de 2 0 zile lucrtoare,
conform Legii nr. 53/2003 Codul mundii, cu modificrile _i completrile
1) ulterioare
in cazul sau
in Contractului
care salariatulcolectiv de
urmeaza muncasa-siaplicabil.desfasoare activitatea in
strainatate, informatiilor prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr.
53/2003 Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca.
k) alte dauze
M. Drepturi si obligatii generale ale partilor:
1. Salariatul are in principal urmatoarele drepturi:
1) dreptul la acces la formare profesional.
m) dreptul la repaos zilnic si saptamanal
n) Dreptul la concediul de odihna annual.
o) Dreptul la egalitate de sanse si de tratament.
P) Dreptul la securitate si sanatate in munca.
9 Dreptul la formare profesionala in conditile actelor aditionale.
a) Obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini
atributiile ce ii revin conform fisei postului.
b) Obligatia de a respecta disciplina muncii.
c) Obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de
Serviciu.
d) Obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a munciiin
unitate.
e) Obligatia de a respecta secretul de serviciu.
3, Angajatorul are, in principal, urmatoarele
drepturi:
a) Sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, su serriva
legalitati lor.
b) Sa exercite controul asupra modului de indeplinire a sarcintlor de servic
c) Sa constate savarsirea abaterilor disciptinare si sa apice sanctiHile
corespunzatoare, potrivit iegii, contractutui colectiv de munca apicatnt
regulamentuBuí intern.
d) S stabileasc obiectivele de performan individual ale salariatului,
4. Angajatorului ii revin, in principai, urmatoarele obligati
a) så inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munt,
anterior inceperii activitti.
a) S acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele indivihsale
de munc, din contractul colectiv de munc aplicabil _i din lege.
b) Sa asigure permanent conditile termice si organizatorice avute in vedere
la eiaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca.
c) Sa informeze salariatul asupra conditiitor de munca si asupra elementeo
care privesc desfasurarea relatiior de munca.
a) Sa elibereze, la cerere, un document care s ateste calitatea de salariat a
solicitantului, respectiv activitatea desfä_urat de acesta, durata activitätii,
salariui, vechimea în munc,
în meserie i specialitate.
e)Sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal at salarnatuiui.
N. Dispozitii finale:
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozititle
Legii nr. 53/2003- Codul muncii si al contractului colectiv de munca aplicabi incheiat
la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramuri/national, inregistrat sub nr.
la Inspectoratul teritorial
Ministerul Muncii _i Solidaritjii Sociale.
de muncä, Municipiului Bucure_ti
Orice modificare privind clauzeie contractuale in timpui executrii contractului
individual de munc impune incheierea unui act adiional la contract, conform
dispoziiilor legale, cu exceptia situaiilor in care o asemenea modificare este
prevzut în mod expres de lege.
Prezentul contract individuali de munca sa incheiat in doua exemplare, cate unui
pentru fiecare parte.
O. Conflictele in legätur Cu incheierea,
suspendarea sau încetarea prezentului contract executarea,
individual de modificarea,
munc sunt
solutionate de instanta judectoreasc competent material si teritorial,
potrivit legii.
Angajator, SALARIA
SC ALHAMBRA NICODOR
SRL
Reprezentantegal, BONDOR NICOLETA CORNELIA
DRAGHITATOBOR
Pe data de
din Legea
prezentui contract înceteaz în temeiul art.
in urma
nr. 53/2003 Codul muncii, cu
modificrile _i completrile ulterioare
îndeplinirii procedurii legale.

AngakaAMBRA
NICODOR
SRL

S-ar putea să vă placă și