Sunteți pe pagina 1din 10

& I d

!d
I
mel lq{tln, nlgl tun. tttai $lsrlr

CONTRACT INDIVIDUAL DE MLINCA


incheiat si inregistrat sub nr. .......... din ............. , in registrul general de evidenta a salariatilor

A. Paltile contractului
Angajator - Persoana.juridica PROFI ROM FOOD SRL, cu sedjul in Timisoara, str. Sever Bocu, nr. 31, jirdet TIMIS, cod
postal 300242, inregistrata la Registrul Comertului din Timis s$ w. J35123911999, cod unic de inregistrarc 11607939,
telefon 0372.56891l, reprezentata legal de Cirstea Daniel in calitate de ADMINISTRATOR,

SI

Salariatul/salariata Dna./Dl. PANDURU LILICA GEORGIANA, domiciliat/domiciliata in localitatea VINJU MARE, str.
CRIZANTEMELOR, nr. 14, judet MEHEDINTI, posesor/posesoare alla buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria
MH nr. 488529, eliberat/eliberata de SPCLEP VINJU MARE, la data de 22.07.2015, CNP 2750601253216, am incheiat
prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupia carora am convenit:

B. Obiectul contractului: Prestarea muncii salariate.

C. Durata contractuiui:
a) nedeterminata, salariatul/salariata PANDURU LILICA GEORGIANA, urmand sa inceapa activitatea la data de:
22.04.20t9
b) determinata, de .,............. luni, pe perioada cuprinsa intre data de ............... si data de ............... conf. art. ...,.,...
Codul Muncii.

D. Locul de munca
l. Activitatea se desfasoara la PROFI ROM FOOD SRL nr. 2733 din VIN.ru MARE.
2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel:

E. Felul muncii
Functia,/meseria: CASIER, cod COR: 523003, conlorm Clasificarii Ocupatiilor din Romania.

F. Atributiile postului
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la conractul individual de munca.

F1. Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului


l -calitatea muncii
2,-volumul de munca
3.-cunostinte profesionale
4.-comportament
5.-evaluarea intregii activitati,

G, Conditii de munca
l. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prcvederile Legii nr. 31/1991.
2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii nolmale de munca, potrivit Legii nr. 263l2010 privind
sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
H. Durata muncii
l. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de 8 orc/zi, 40 orc/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: INEGAL.
b) programul de lucru se stabileste de catre conducatorul locului de munca si salariat, se poate modifica in coriditiile
regulamentului interrl/contractului colectiv de munca aplicabil si legislatiei romane in vigoare.
2. O fractiune de norna de ..... ore/zi (cel putin 2 ore/zi),. ..' orc/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: INEGAL,
b) programul de lucru se stabileste de catre conducatorul locului de munca si salariat, se poate modifica in conditiile
regulamentului intem/contractului colectjv de munca aplicabil si iegislatiei romane in vigoare
b1) Prcstatii suplimentare in bani: ............,....... .... ..,..
b2) Modalitatea prestatiilor suplimentare in natura ......... ... .....
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate
prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.

L Concediul
Durata concediului anual de odihna este de 21 zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de
norma).De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de - zile.
J. Salarizare
l. Salariul de baza lunar brut: 2.080 lei:
Salariul de baza lunar brut mentionat la art. J.1 de mai sus corespunde, conform legislatiei in vigoare de la 1 ianuarie 2018,
si anume Codul Fiscal, astfel cum a fost modificat si completat prin Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 7912017, care
prevede plata unor contributii de asigurari sociale in cuantum de: CAS (contributia de asigurari sociale) 25% si CASS
(contributia de asigumri sociale de sanatate) 10%, datorate de Sajariat si CAM (contributia de asigurari pentru munca) de
2.25o/o datoftta de Angajator, unei baze de impozitare a venitului salarial al Salariatului platit de Societate. Baza d€
impozitare reprezinta diferenta dintre salariul brut si cuantumul total al cont butiilor de asigurari sociale datorate de
Salariat catre bugetul de stat, careia i se aplica impozitul pe venit, potrivit dispozitiilot legale, in vederea deteminarii
salariului net.

Salariatul si Societatea convin in mod expres ca, in cazul unor modificari/abrogari/neaprobari prin lege/declarare drept
neconstitutionale a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 7912017 pentru modificarea si completarea Legii
ff.22712015 privird, Codul fiscal sau implementarii altor modificari de natura fiscala, ale Codului fiscal sau ale altor acte
nonnative, care conduc la revenirea 1a structura a.nterioara a suportarii platii contributiilor de catre Salariat si Societate,
valabila pana la 3 1 decembrie 2017, se vor implementa m odificarile necesare in cuantumul salariului brut datorat de
Societate Salariatului in baza Contractului de munca, astfel incat baza de impozitare sa ramaoa Ia valoarea specificata in
paragraful de mai sus sau 1a valoarea subsecventa rezultata din aplicarea contributiilor obligatorii la salariul brut majorat
sau micsorat urmare a unor eventuale modificari subsecvente dispuse de Societate sau agreate impreuna cu Salariatul,
legate de perfoImanta sau neperformanta Salariatului la locul de munca, modificari ale functiei si/sau atributiilor postului
sau sanctionari disciplinare.

De asemenea:
1) in cazul in care exista o crestere sau scadere a contributiilor datorate de Angajator si o mentinere a contributiilor
datorate de Salariat, cresterea va fi suportata exclusiv de Angajator, iar scaderea va beneficia exclusiv acestuia;
2) in cazul in care exista o crestere sau scadere a contributiilor datorate de Salaliat si o mentinere a contributiilor datorate
de Angajator, cresterea va fi supotata exclusiv de Salariat, iar scaderea va beneficia exclusiv acestuia; iar
3) in cazul in care exista o crestere a contributiilor datorate de Angajator, dar si o scadere a contributiiior dato'late de
Salariat, sau o scadere a contributiilor datomte de Angajator si o ctestere a contribuliilor datorate de Salariat, Angajatorul
si Sala atul vor compensa cresterea in cazul unuia cu scaderea in cazul celuilalt, restul rezultat in urma compensarii
ramanand in sarcina sau respectiv in beneficiul partii, Angajator sau Salariat, pentru care modificarea contributiilor este
mai impovaratoare.
Salariatul declara in mod expres ca si-a exprimat in mod liber si in cunostinta de cauza consimtamantul si cu i in,"l". O"
deplin continutul clauzelor mai sus mentionate pe care in preaiabil le-a citit si a acceptat integraiitatea Ior

2. Alte elemente constitutivel


3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de
sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, cor)form contmctului colectiv
de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii.
4. Data la care se plateste salariul este 10 ale lunii urmatoare.

K. Drepturi si obligatii ale patilor privind secudtatea si sanatatea in munca:


a) echipament individual de protectie - ;
b) echipament individual de Jucru -DA;
c) materiale igienico-sanitare - DA:
d) alimentatie de protectie - ;
e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca - ;

L. Ahe clauze:
atperioada de proba este de q0 zile calendaristicel
b) perioada de preaviz, in cazul concedierii este de 20 de zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii sau
contractului colectiv de munca;
c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de 20 de zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii sau
contractului colectiv de munca;
d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la ar1. l8 alin. (1)
din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii se vor regasi si in conbactul individual de munca;
e) alte clauze.

M. Dreptuti si obligatii generale ale partilor


l. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul Ia repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul Ia secu tate si sanatate in munca;
1-) dreptul la acces la formare profesionala;

g) salariatii incadrati cu un contract de munca partial se bucura de aceleasi drepturi ca si cei cu norma intreaga;
2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a realiza notma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
bt obligatia de a respecta disciplina muncii:
c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea aributiilor de serviciu;
d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
e) obligatia de a respecta secretul de serviciu;
3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi;
a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezenr'a legalitatii lor;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului
colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern;
d) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala a sala atului.
4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii;
al) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de
munca aplicabil si din lege;
I b) sa asigure pelmanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si
conditiiie corespunzatoare de munca;
c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de
munca;
d) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea
desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, meserie si specialitate;
e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;
1) in cazul salariatilor cu contract de munca partjal, angajatorul are obligatia de a anunta salariatul atunci cand exista
posibilitatea ca acesta sa se mute la acelasi post, insa cu norma intreaga;

N. Dispozitii finale
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii
si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national
inrcgistrat sub nr. ................1a lnspectoratul Teritorial de Munca .a j udetului /municipiului
TimisA4inisterul Muncii si Solidaritatii. sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individualde munca impune incheierei
unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale, cu exceptia situatiiloi in care o asemenea modificare este
prevazuta expres de lege.
Prczentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplarE, cate unul pentru fiecare pa e.

O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract
individual de munca sunt solutionate de instanta j udecatoreasca competenta material si lerjtorial, potrivit legii.

Angajator,
PROFI ROM FOOD SRL

Reprezentqnt legsl, Salariat,


ADMINISTRATOR PANDURU LILICA CEORGIANA
Cirstea Daniel
D," ll) :o4, :?clcl {iL"
,0\
Pe data de prezentul contract inceteaza in temeiul aft. _ din Legea nr. 53/2003 republicata in urma
indeplinirii procedurii legale.
AngajatoL
PROFI ROM FOOD SRL
r &
# L s {
.fti kftie nr.i !t& rr, afroa$e

Declaratie pe proprie raspundere

Subsernnatul/(a) PAN DURU LTLICA CEOR(lANA, domiciliat in vINJU MARE, str. CRiZANTEMELOR, nr. r+, juaetut UeUe'OtNrt,
posesor al buletinului/(artii de identitate seria MH numarul 488529, prin prezenta solicit angajarea Ia S.C. PROFI ROM FOOD 5.R.1. in
functia de CASIER (52loo3) incepind cu data de 22.04.2019.

*, t"r"+.", .o*-35O. 5. L6;5L..... .....


Anul in.heierii stLrdiilor este :

l. Declar pe propria raspundere sisub sanctiunea prevazuta de art.326 Cod penal, privind falsul in declaratii ca:
[ ]beneficiez/ [ ]nu beneflclez de indemnizatie de somaj;
[ ]sunt/ []nu sunt pensionar/a;
[ ] Ia data prezenteilucre: in cadrul a ltei societati ava nd un program de lucru de ore pe zi. Functia de baza
este de.larata la so.ietatea ./ [ ] la data
prezentei nu lucrez in cadrul alteisocietati;
[]detin / | lnu detin certificat de incadrare in grad de handicap. Arn luat la cunostinta ca, in situatia in care detin un certi
ficat de incadrare in grad de handicap, am obligatia (i) de a prezenta departarnentului resurse umane certificatul de incadrare in grad

de handicap, pentru a benefi.ia de dreptLrrile prevazute de Legea nr. 448/20o6, republicata, cu modifi.arile ulterioare,
corespu nzator gra d uTu i de handicap, side (ii) a anunta departamentulde relurse umane cu privire la valabilitatea, revizuirea
certificatului de incadrare in grad de handi(ap sau ori.e nroditicare s!rvenita ulterior.

ll. De asemenea, declar pe propria raspundere ca:


(i) intermen de 5 zile de la data p re zentei voi prez e nta ad everinta cu stagiu de cotizare (CAs)pe ultimile l2lunide la loculde
munca anterior;
(ii) am {ost informat anterior angajariicu privire la clauzeTe ce vorfiinscrise in <ontractul individual de munca, conform art.17
din Codul Muncii;
(iii) am luat Ia cunostinta prevederile (a) Regulamentului lntern (cu toate anexele acestuia incluzand fara limitare Codul de etica
siconduita profesionala, Chidul privind conformarea cu IegisTatia concurentei, 6hidul privind inspectiile inopinate ale
autoritatilor de concurenta, Chidul privind com portam e ntul fata de concurenti, precum sinormele, procedurile si politicile
interne ale so.ietatiienumerate IaAnexa nr.l la Regulamentulintern-Lilta p roced urilor si politicilo r intern e ), (b) Nota de
informare cu privire la prelucrareadatelorcu caracter personalale personaluluiProfi, (c) OUC nr.96/20ol cu privire la
protectia maternitatii la locul de munca, pre<um si(d) Decizia generala nr. 1/2oo9 cu privire la raspunderea patrimoniala si
disciplinara a angajatilor PROFI ROM FOOD S.R.L
(iv) am primit un exemplar din contractul individual de munca inainte de a in(epe activitatea la locul de munca.

lli. Am luat la (unostinta, de asemen€a, si de urmatoarele obligatiice imi revin odaia cu angajarea la PROFI ROM FOOD S.R.L:
(i) in situatia in care sunt somer voi anunta in termen de I zile AIOFM din judetul de domiciliu cu privire la angajarea mea;
(ii) sa declar dom iciliu I corect si sa anunt departamentul de resurse urnane cu privire la orice schimbare a domiciliului.

Semnatura

OBSERVATIII
1- La ounctull se bifeaza in fun.tie de situatie
?F
2. Scopul declaratiei de la punctul lll (i) este de a ne asigura ca viitorulangajat nu va beneficia simultan de salariu si indemnizatie de
sornaj.
S C, PROFI ROM FOOD S,R,L Fisa postului Departament operational
Tlmisoara, Calea Sever Bocu nr.31 coR 523003
CUI: RO 11607939
ORC: J35,'23911999

DENUMIREA POSTULUI: CASIER

Locatiar Magazin Profl nr. 2733, localitatea VINJU MARE. ad.esa str. REPUBLICII, nI. 91,judet/seclor
MEHEDINTI

Titularul postului: PANDURU LILICA GEORGIANA

I. MISIUNEA POSTULUII
Casierul are misiunea de a asigura buna desfasuraae a procesului de vanzare djn magazin prin operarea directa a casclor dc marcat.

IL CERINTELE POSTULUI (Job's specifications/requirements)


2l Sludii(Edurar ion):
Minim studii medii finalizate

2.2 Experienta(Expedence)r
Minim 3 luni expe enta in retail.

2.3 Cunostinte profesionale (Professional/lechnlcal skills) :


Cunostiinte dc operare pe casa de marcat fiscala.
Cunostiinte bune de folosire a programelor MS Offlce (Excel, Word, etc.)

2.4 Calitati personale(Personal abilities):


. Onestitate
. Spirit de echipa
. Spirit comercial

2.5. Cerinte speclfice postului0ob's spccific requirements):


. Cunostinte foarte bune de operare pe casele de marcat fiscale;
. Abilitati
de a lucra cu valori (bani, tichete, etc.) gestionare corecta a valorilor(preluarea incasadlor de la casiere, inregistmrea
lor in documentele firmei, depunerea valorilor la banca sau irimiterea lor in siguranta la sediul societatii)
. Capacitatea de a lucra cu proceduri, de a intelege si implernenta procedurile socielatii;
. Capacitatea de a comunica eficient pe verticala si orizontala in cadrul strllcturii organizatorice a societatii, dafsi cu clientli
dln magazin;
. Disponibilitatea la program de lucru prelungit;
. Disponibilitatea la dcplasari in interes de serviciu.

III. LIMITE DE COMPETENTA (LIMITS OF COMPETENCE)


. Actioneaza in limita prevededlor proccdurilor si Rcgulamentului Inlcrn, fara a depasi competente]e dispuse prin aceste
prevederi;
. Pentru orice situatie neprcvazuta in aceste documente, se va consulta cu casierulsefsi va lua o decizie in conformitate cu
aprobarile primite de Ia acesta;
. Are competente doar in iegatura cu magazinul in care isi desfasoara activitatea, nu poate reprercnta alte magazine sau S-C.
Profi Rom Food S.R.L. decat in conditiile in care este impute.nicit special in acest sens.

IV, INTEGRAREA IN STRUCTURA ORGANIZATORICA (ORGANIZATIONAL STRUCTURE)


. Postul lmcdiat superior: Casier sef, sefde raion
. Postul lmedial infedor: Nu esie cazul

Este inlocuit de: casie.ul sefsau sef raion f.esh


lnlocuieste pe: suplineste orice post din magazin, la solicitarea sefilor ierarhici supedori ori de cate ori este nevoie.

V, CRITERII DE EVALUARE A PERFORMANTEI (EVALUATION CRITERIA)


. Realizarea indicatorilor economici bugetati (cifra de afaceri, pierderi cunoscute si necunoscute):
. Aspectul comercial al magazinului (curatcnie, plin la raft, mercantizare, planograme, etc.);
. Acuraletea opemtiunilor efectuate la casa de rarcal
. Respectarea procedurilor, normelor inteme si indeplinirea sarcinilor de serviciu;
S,C. PROFI ROM FOOD S.R,L, Fisa postului Departament operational
Timisoaaa. Calea Sever Bocu nr.31 coR 523003
CUI: RO 11607939
ORC J35i239r1999

. Orientare calrc client;


. Integritate;
. Spiril de echipa.

VI, SARCINI SI RESPONSABILITATI (DUTIES AND RESPONSIBILITIES)


L Sarcini
a) Preia in gestiune, prin numarare, banii marunti, 1a intraaea in tura de lucru pc casa dc marcat si asigura sccuritatca accstora in
rl rlru l progrdmuluide lucru; 1

b) Saluta clientii pe care ii serveste, in momentul prezentei acestora la casa de marcat;


c) Realizeaza procesul de scanare a tuturor produselor din cosul clientuiui si incasarca corecta a valorii bonului de casa;
d) Verifica, in limpul procesului de scanare, coreclitudinea codurilor si cantilfuior introduse in special la produsele cu greutate
variabila. Se asigura ca eticheta de pret co.cspunde cu continutul si greutaiea aproxllnativa a pungii clientului;
e) Inmaneaza fiecarui client bonul de casa si.estul corecl;
0 Se asigura inainte de intrarea in tura de necesarul de consumabile la iasa de marcat: role de casa, role POS, stampila, pungi
unica folosinta (pentru situatii de urgenta);
g) Supraveghcaza randul de asteptare la casa si solicita deschiderea unei noi case atunci cand esle cazull
h) Reactioneaza prcrnpt la senrnalui sonor peniru deschiderea casei de marcat;
i) Cunoaste toate promotiile care se desfasoam in magazin si informeaza clientii cu privire la produse si caracterislicile lor;
j) Raspunde de buna gestionare a standului cu tigari de la casa pe care lucreaza(aprovizionarea standului, deschiderea/
inchiderca standului, verificarea stocului la intrarea si iesirea din tum)l
k) La sfarsitul turei, preda casierului scf, pc baza de monetar si semnatura, toate valorile incasate pe casa de marcat, plus fondul
de sertar primit la intrarea in tural
l) Aplica permaneni toate procedurile specifice (solicitare/ oferire card client, ofera/ anuleaza galbenuti, etc...); i
m) Atunci cand nu opereaza pe casa de marcat, va prelua sarcini si atributii de lucrator comercial, lucrand la mercantizarea sau
curatenia magazinului;
n) Participa ia buna desfasumrea a inventarelor planificate in magazin, atunci cand este solicitat (inclusiv partiale si de
verificare, ex.: tigad)i
o) La plecarea de la casa de marcat inchide trecerea pentru clienti, aranjeaza in magazin produsele lasate de clienti si anunta
qpfJldirecr i1 vpdFrpa alncarii unor allF vrr ini;
p) Ajuta la implementarea si respcctarea tuturor procedurilor dc lucru in magazin (principiul FIPO, verificarc termcne
valabilitate, lucrul cu caietele de termene, implementare/ respectare planograme, etc.).
q) Stampileaza tichetele de masa in momentul incasarli;
.) lndeplineste sarcinile inoedintate de catre superiorii ierarhici .

2. Responsabilitati
2.1. In raport cu alte persoanel
a)
Apara intercsele magazinului in fata organelor de control sau a reprezentantilor furnizorilor;
b)
Asigura o relatie profesionista, cu toti clientii magazlnului;
c)
Colaboreaza cat mai deschis cu ceilalti angajati ai societatii, fara insa a si depasi atrlbutiile sau a angaja sarcini
suplimentare, fara acordul casierului sef;
d)
Se asi8ura ca nu sunt divulgate informatii confidentiale din magazinul in care isi desfasoam activitatea, catre terte
percoane (prevederi contractuale, preturi de achizitie, cilre de alaced, viiloarc promolii, elc.).

2.2. In raport cu aparatura si echipamentele utilizate:


a) Are responsabilitatea de a utiliza apamtura si echipamentele numai dupa ce a fost instruit in acest sens;
b) Va utiliza toate echipamentele numai in conformirate cu modul de lucru corect, conform , instructiunilor de utllizare.
evitand suprasolicitarea sau defectarea acestora; '
c)Asigura integritatea aparaturii si echipamentelor din dotare impotriva sustragerii sau deteriorarii acestora;
d)Se asigura ca orice defectiunc este raportata in cel mai scurt timp catre departamcntclc abilitate (tehnic, IT, etc.)
informand casierul sel de oice problema constatata.

2.3 ln r apofl cu produsele muncli'


a) Isi asuma raspunderca fata dc rczultatele muncii sale (diferentele de scrtar, lipsa tigari din stand, nccLctuarea rotatiei de
termen, etc...); I
b) Arc responsabllitatea corectitudinii datelor Eportate si a rezuliatelor inventarelor realizate personali

2 4 ln raportcu sncuritatca munrir:


Fiecare angajat in postul de casier trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pre8atirea si instruirea sa, precum si
S,C. PROFI ROM FOOD S.R.L, Fisa postului Departament operational
Timisoara Calea Sever Bocu nr.31 coR 523003
CUI: RO 11607939
ORC:J35r239i 1999

cr1iirslructiunile pdmite din parlea angajatonllui, astlel incat sa u expuna la pedcol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat
propria persoana, cat si aite persoane care pot fi afectate de actiunile sau omislunlle sale in timpul procesului de munca.

Titularul postului are, in scopul reaii%rii obiectivelor mai sus prevazute urmatoarele obliSatii:
a) sa utilizeze corect masinile, aparatum, uneltele, substantclc periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de
productie;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectle acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa i1 puna la locul
desnndr pPnrm pa\rrarP: 1

c) sa nu procedezc la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de
securilate propril, i special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnjce si cladiailor, si sa utilizeze corcct acesle dispozltive;
d) sa comunice imediat angajatorului sr,/sau angajatilor desemnati orice dlLuatie de munca despre care au motive
intemeiate sa o considere unpericol pentru securitatea si sanatatea angaj atilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
e) sa aducala cunostinta conducatomlui locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de proprla persoana:
f)sa cooperezc cu angajatorul si/sau cu angajatii desemnati, atat dmp cat este necesar, pentru a face posibila rcaljzarca
oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectoaii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
g)sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu angajatii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se
asigure ca mediul de munca si conditlile de lucru sunt sigure si fara riscuri penttu securitate si sanatate, in domeniul sau de activilate:
h)sa isi'insuseasca si sa respecte prevederilc legislatici din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare
a aceslora;
i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
j) Se asigura ca va respecta termenele de efectuare a controalelor medicale perlodice obligatorii;

2.5 Privind precizia si punctualitatea:


a) Se asigura ca toate datele laportate sunt corecte si confome cu realitatea;
b) Se asigura ca activitatile incadrate in anumite te.mene bine stabilite, se desfasoara in.espectivele termene, fara depasiri
nejustificate;
c) Va respecta prezenta la lucru, conform orarului intocmit de cah'e seful de magazin.

2.6 Privind relatiile cu altii / comunicarea


a) Este deschis comunicarii si ofera raspunsuri promptc solicitarilor vonite de la superiori sau de la ceilalti colegi din
societate;
b) Colaboreaza cu angajatii fimei de paza din magazin si verifica respectarea procedurilor de catrc acestial
c) Informeaza in permanenta supedorii ierarhici despre toate evenimentele ce pot afecta buna desfasurare a activitatii in
magazin sau imaginea societatii;
d) Asigum accesui oricarui client la Registrul de Sugestii si Reclafiratii.

Angajator, , Angalat
Reprezentant Nume si prenume

PANlru B.U
Geo&$,$ltA

s.{
S C, PROFI ROM FOOD S.R,L, Fjsa postului Departament operational
Timisoara. Calea Sever Bocu nr.31 coR 523003
CUI: RO 11607939
oRC. J35t239r1999
I t
d l'
nai Lrtlr! miiltr&
I
rn€i
t
ipm€pe

Anexa la CIM privind instruirea profesionala in magazinele Profi

Prin acest inscris - salariata / ul PANDURU LltlCA GEORGIANA, identificat / a cu Cl Seria: M*, Numir: 488529,

CNP 2750601253216, ia la cunostinta faptul ca pentru instruirea profesionala a ang.ajatilor, S.C. Piofi Rom

Food S.R.L. pune la dispozitie o aplicatie de invatare on line, denumita Profi Learning.

salarlatului ii revine responsabilitatea de a respecta modalitatea de in;truire, prin utilizarea aplicatieide

instruire pusa la dispozitia sa.

Nivelurile de cariera stabilite in acesta aplicatie sunt planificate pentru parcurgerea formarli profeslonale sl

alocarea unultimp de invatare suficient.

Nivelurile de cariera stabilite in aceasta aplicatie sunt planificate pentru parcurgerea formarii profeslonale sl

alocarea unuitimp de invatare sufflcient.

Etapa de pregatire on line se va realiza prin intermediul aplicatiei ProfiLearning. Aplicatia Profilearning se

poate accesa de pe calculatoruldin ma8azin sau poate fi descarcata de la linkul

httos://www.orofi.rolca.iera/orofi learninq.htmlsi instalata pe calculatorul/laptopul personal (cu sistem de

operare windows) sau instalata pe telefoane inteligente si/sau tablete (cu sistem de operare android) din

magazinulGooBlePlaylhttosr//olav.eoosle.com/store/aoos/details?id=ro.orofi.learninq)

Logarea se va face cu maraa salariatului sio parola formata din minimum 6 (sase) caractere ( parola trebuie sa

contina cel putin o litera mare si cel putin o cifra).

Pentru mai multe detalii consultati pagina]!u]!4lgtiledE Iq .

Data: Am luat la cunostinta,

nume pffgpg1fu &@ct^rru{\


Semnatura

111 Sh. Sever Bocu nr. 31, 300242, Timisoara, Judel TlMlS, Romania
C.U.l. 11607939 Nr Registrll Cornerlului J35/239/1999

S-ar putea să vă placă și