Sunteți pe pagina 1din 4

SC SUDIC SRL DOSAR Q/16109

RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ JUDICIARĂ

Capitolul I. Introducere

Subsemnata Deacu Alina, expert contabil, domiciliat în municipiul Bucuresti, str Soldanului, municipiu Bucuresti, posesor al carnetului de expert contabil nr.55/ 2004, înscris în TABLOUL EXPERŢILOR CONTABILI şi CONTABILILOR AUTORIZAŢI din ROMÂNIA (CECCAAR) în partea I , poziţia 15 .

Am fost numit prin Ordonanţă emisă de Inspectoratul de Poliţie a Municipiului Bucuresti- Biroul Cercetări Penale în data de 16 ianuarie 2010, expert contabil în dosarul penal nr.Q/16109/2010, părţile implicate fiind :

1. SC SUDIC

SRL

cu sediul în Str. Lotru 25, Sector 1, Municipiul

Bucuresti, care formulează plângere penală împotriva :

2. ÎNVINUITEI POPESCU MARIA , domiciliată în Bucuresti , Sector 3, posesoare a C.I. seria SZ nr. 031707, cod numeric personal 269020202574- salariată a SC SUDIC SRL

Împrejurările şi circumstanţele în care a luat naştere litigiul sunt:

3. În urma evaluării rezultatelor inventarierii s-a constatat că lipseşte din gestiune suma de 15.000 ron, sumă reprezentând contravaloarea mărfurilor vândute şi nepredată la casierie. Faţă de valorificarea rezultatelor inventarierii SC SUDIC SRL a formulat plângere penală împotriva numitei Popescu Maria domiciliată în Bucuresti, Sector 3.

Pentru rezolvarea acestei cauze s-a dispus proba cu expertiza contabilă, căreia i s-au fixat următoarele obiective:

a).Verificaţi-stabiliţi dacă contravaloarea facturilor 121000 – 121006 din 31.12.2008 au fost încasate şi decontate de către învinuită;

b).Precizaţi dacă monetarul 564300 este înregistrat în registrul de casă aferent zilei încasării;

1

c).Precizaţi dacă în perioada ianuarie 2009 - decembrie 2009 identificaţi monetare care nu prezintă semnătura de primire, înregistrate în registrul de casă.

Lucrările expertizei contabile s-au efectuat în perioada 01 februarie 2010 – 10 martie 2010 la sediul social al SC CONT-EXPERT SA, societate de expertiză contabilă la care expertul contabil este asociat.

Materialul documentar care a stat la baza efectuării expertizei constă în :

Dosarul de urmărire penală nr. Q/16109 cu piesele componente, registrele de casă din perioada ianuarie - decembrie 2009 împreună cu actele justificative înregistrate în aceste registre, facturile fiscale nr.121000 – 121006 din 31 decembrie 2008, Raportul zilnic de gestiune din perioada ianuarie - decembrie 2009.

Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă s-a făcut în data de 20 martie 2010. În cauză nu s-au efectuat alte expertize contabile judiciare.

Data pentru depunerea prezentului raport de expertiză contabilă a fost fixată la 25 martie 2010.

Capitolul II. Desfăşurarea expertizei contabile

Obiectivul

a.Verificaţi-stabiliţi

dacă

contravaloarea

facturilor

121000

121006 din 31.12.2008 au fost încasate şi decontate de către învinuită;

Pentru a răspunde la obiectivul a). s-au examinat următoarele documente şi acte : Dosarul de urmărire penală nr.Q/16109 cu piesele componente, registrele de casă din perioada ianuarie- decembie 2009 împreună cu actele justificative înregistrate în aceste registre, facturile fiscale nr.121000 – 121006 din 31 decembrie 2008, Raportul zilnic de gestiune din perioada ianuarie –decembrie 2009.

În conformitate cu actele şi documentele expertizate formulez, la obiectivul a). următorul răspuns: Facturile fiscale nr.121000 în sumă totală de 2.000 RON, nr.121001 în sumă totală de 3.000 RON , nr.121002 în sumă totală de 3.000 RON , nr.121003 în sumă totală de 1000 RON , nr.121004 în sumă totală de 1.000 RON , nr.121005 în sumă totală de 1.000 RON şi nr.121006 în sumă totală de 4.000 RON sunt înregistrate în raportul zilnic de gestiune din data de 31.12.2008, la rubrica intrari.

Contravaloarea facturilor fiscale 121000 -121006 în sumă totală de 15.000 RON a fost încasată cu următoarele chitanţe fiscale : chit.nr.683127/15.01.2009 în sumă de 2.000 RON , chit.nr.683128/15.01.2009 în sumă de 3.000 RON , 683129/15.01/2009 în sumă de 3.000 RON , chit.nr.683130/15.01.2009 în sumă de 1.000 RON, chit.nr.683131/1501.2009 în sumă de 1.000 RON , chit.nr.683132/15.01.2009 în sumă de 1.000 RON şi chit.nr. 683133/15.01.2009 în sumă de 4.000 ron . Pentru suma de 15.000 ron reprezentând contravaloarea facturilor fiscale 121000 -121006, încasată cu chitanţele fiscale nr.683127 – 683133 din15.01.2009, a fost întocmit monetarul nr. 564300 din 15.01.2009, monetar care este nesemnat de

2

casierul primitor, de unde rezultă faptul că această sumă a fost nedecontată către vanzator. În conformitate cu prevederile OMF nr.2055/1998 privind aplicara corespunzătoare a HG 831/1997 pentru utilizarea formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, monetarul (cod 14-50-61) serveşte ca „ document justificativ pe baza căruia se predă numerarul încasat prin casă de către casier/vanzator la casieria centrală a agentului economic.”

Obiectivul

b).

Precizaţi

dacă

monetarul

564300

din

15.01.2009

este

înregistrat în registrul de casă aferent zilei încasării;

Pentru a răspunde la obiectivul b). s-au examinat următoarele documente şi acte:Registrul de casă din ziua de 15.01.2009, monetarul nr. 564300 din 15.01.2009.

În conformitate cu actele şi documentele expertizate formulez, la obiectivul b). următorul răspuns:Monetarul nr. 564300 din 15.01.2009 în sumă de 15.000 lei este înregistrat în registru de casă din data de 15.01.2009 (poziţia a treia de la rubrica „încasări”).

2009

identificaţi monetare care nu prezintă semnătura de primire, înregistrate în registrul de casă.

Obiectivul

c).

Precizaţi

dacă

în

perioada

ianuarie-

decembrie

Pentru a răspunde la obiectivul c). s-au examinat următoarele documente şi acte : Registru de casă aferent perioadei ianuarie- decembrie2009 împreună cu monetarele anexate la registru de casă aferent acestei perioade.

În conformitate cu actele şi documentele expertizate formulez, la obiectivul c). următorul răspuns: Din verificarea monetarelor ataşate la registru de casă, în perioada expertizată, respectiv 01 ianuarie – 31 decembrie 2009 au fost identificate următoarele monetare nesemnate „de primire” a sumelor şi înregistrate în registru de casă :

- monetarul nr. 564300 /15.01.2009, în sumă de 15000, înregistrat în registrul de casă din data de 15.01.2009;

- monetarul nr. 955622/28.03.2009, în sumă de 700 ron, înregistrat în registrul de casă din data 28.03.2009.;

- monetarul nr. 455689/22.08.2009, în sumă de 500 ron, înregistrat în registrul de casă din data 22.08.2009.;

3

Capitolul III.Concluzii

în

introducerea şi cuprinsul prezentului raport de expertiză contabilă formulez următoarele concluzii la obiectivele fixate acesteia:

În

conformitate

cu

examinările

materialului

documentar

menţionat

La obiectivul a).

Contravaloarea facturilor 121000- 121006 din 15.01.2009 a fost încasată cu

chitanţele fiscale

data de 15.01.2009 şi a fost decontată de către învinuită, fapt rezultat din depunerea monetarului 748006 din 15.01.2009, si inregistrarea acestuia in registrul de casa din 15.01.2009, chiar daca invinuita a omis sa urmareasca semnarea monetarului de

.683127, 683128, 683129, 683130, 683131, 683132, 683133 din

nr.

catre casier. Prin inregistrarea monetarului in registrul de casa din 15.01.2009 , casierul recunoaste primirea sumei de 15.000 ron.

La obiectivul b).

Monetarul fiscal nr. 564300/15.01.2009 în sumă de 15.000 ron lei este înregistrat în registru de casă din data de 15.01.2009.

La obiectivul c).

În perioada expertizată au fost identificate următoarele monetare nesemnate „de primire” a sumelor şi înregistrate în registru de casă : monetarul nr. 564300/15.01.2009 -15.000 ron, 955622/28.03.2009- 700 ron, 455689/22.08.2009 – 500 ron

In concluzie, invinuita Popescu Maria nu este vinovata de lipsa sumei de15.000 ron, vinovat este casierul Gavrilescu Marcel, deoarece a omis sa semneze de primirea banilor monetarul 564300 /15.01.2009 (si altele dupa cum se observa din cercetarea efectuata) dar l-a inscris in registrul de casa din 15.01.2009, deci recunoaste ca a primit banii. La sfarsitul zilei are obligatia sa faca verificarea scriptica si faptica a casieriei. Daca ar fii facut acest lucru si ar fi constatat diferenta intre soldul scriptic si soldul faptic ar fi sesizat in aceeasi zi diferenta, ar fi anuntat persoanele indreptatite (contabil sef, compartimentul juridic,etc. ) de lipsa banilor si s-ar fi facut cercetari imediate. Lipsa celor 15.000 s-a sesizat de comisia de inventariere constituita cu ocazia inventarierii de sfarsit de an 2009, ceea ce il face vinovat de tainuirea lipsei banilor in perioada ianuarie-decembrie 2009, si in acelasi timp nu are dovezi ca nu a primit banii, atata timp cat monetarul in discutie a fost inregistrat in registrul de casa.

EXPERT CONTABIL

Deacu Alina

4