Sunteți pe pagina 1din 6

RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA

Capitolul I INTORDUCERE expertcontabil,domiciliatin TUDOR ION, CNP 1750415354721, 1.l.. Subsemnatul detinatorul ap. de str. Timisoara, Eugeniu Savoya,nr.'1, 10, tellfax0256-43143I,0256-436672, inscrisin TABLOUL EXPERTILORCONTABILI nr.1723412002 de carnetului expertcontabil [ AUTORIZATI DIN ROMANIA (CECCAR),sectiunea "membrii activi inscrisiin Tabloul judiciaretehnicesi Biroului local pentru expertize - Filiala Timis si aflat in evidenta Corpului am din contabile cadrulTribunaluluiTimis, conformO.G.212000, fost numit expertcontabilin inregistratala ORC Timis, prin care de la referitoare operatiunea fuziuneprin absorbtie cavza pe va la S.C.G.P.& COMPANY S.A. inregistrata ORC Timis subnr. J3512611991absorbi S.C. la ROSADAS.A.inregistrata ORCTimis subnr. J35133511991. client. 1.2.Introducereain cauzas-afacutde catre
1.3. Societatileimplicate in fuziune: inregistratala ORC Timis sub . S.C. G.P. & COMPANY S.A. societate absorbanta, nr. J35l26ll99l, cod de identificare fiscala RO 1812502, ctt sediul in Timisoara, Bd. Eroilor de la Tisa, nr.30 - 40, judet Timis; . S.C. ROSADA S.A. societate absorbita, inregistrata la ORC Timis sub nr. cod 135133511991, de identificare fiscala RO 1844369, cu sediul in Lugoj, str. Muresului, nr. 2, judet Timis; 1.4.Obiectul cauzei: Operatiunede fuziune prin absorbtie. 1.5. Obiectivul expertizei contabile formulat de catre ORC Timis: avizului de specialitateasupraacesteioperatiuni" "Prezentarea 1.6.Material documentar: publicat - Proiect de tuziune G.P. & COMPANY - ROSADA nr. 510i09.04.2010, partea IV-a , nr. 1913I 3.Y .2010 a in Monitorul Oficial al Romaniei, prin care A.G.E.A S.C.ROSADA S.A. LUGOJ din datade 08.04.2010 - Hotararea de principiu cu SC G.P. & COMPANY SA , angajareaunui se aproba fuziunea inregistratla Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare care evaluatorindependent sa determine valoarea unei actiuni ce este acordata actionarilor care nu sunt de acord cu fuziunea si care solicita retragereadin societate; de asemenease imputerniceste d-na Manea Luiza Patricia sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea depunerii prezentei hotarari la Registrul Comertului si ca publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei;se aprobadata de 30.04.2010 data asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei de inregistrare a actionarilor hotarari; al numarul 391112.02.2010 S.C. G'P. & COMPANY S.A. il-"t*'d" "rrul,.rure Timisoara pentru fuziune

al numarulll4 125.02.2010 S.C.ROSADAS.A.Lugojpentru de Raport evaluare fuziunecu datade referinta31.12.2009 al Bilantulcontabil1a31.12.2007 S.C.G.P.& COMPANYS.A.; al la Bilantulcontabil 31.12.2008 S.C.G.P.& COMPANYS.A.; al S.C. Bilantulcontabil1a31.12.2009 G.P.& COMPANYS.A.; al Bilantulcontabil\a31.12.2007 S.C.ROSADAS.A.; al Bilantulcontabil\a31.12.2008 S.C.ROSADAS.A.; al \a31.12.2009 S.C.ROSADAS.A.; Bilantulcontabil al patrimoniului 3 L12.2009 S.C.G.P.& COMPANYS.A.; la Inventarul al patrimoniului 31.12.2009 S.C.ROSADAS.A.; la Inventarul a 1a31.12.2009S.C.G.P.& COMPANY S.A.; analitica Balanta a la analitica 31.12.2009S.C.ROSADAS.A.; Balanta Bilant inaintede tuziuneal S.C. . G.P. & COMPANY S.A. si S.C.ROSADA S .A .; al Bilantdupatuziune S.C.G.P.& COMPANY S.A.; comerciale modificata,privind societatile Legeanr. 3| I 1990, ; a, gea 85/1991,modificat legeacontabilitatii nr. Le ; pentru aprobareaNormelor privind orgarizarea si OMFP nr. 175312004 de inventarieriielementelor activ si pasiv; efecturarea
OMFP nr. 137612004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizarc, dizolvare si lichidare a societatilor comerciale, precum si retragerea sau excludereaunor asociati din cadrul societatilor comerciale si tratamentul fiscal al acestora;

1.7. Redac tareaRaportului de expertiza contabila Prezentulraport deixpertiza contabila s-a intocmit incepandcu data de20.05.2010 si panala 28.05.2010. 1.8. Data pentru depunerea prezentului Raport de expertiza contabila nu a fost stabilita cu exactitate.

Capitolul II CONTINUTUL EXPERTIZEI CONTABILE 2.1. Descrierea desfasurarii expertizei contabile In hotararile adunarilor generaleextraordinareale asociatilor cele doua societati implicate in operatiuneade fuziune nu este consemnata datapana la care se face fuziunea. Proiectul de fuziuneesteintocmit in bazabilantului contabilla 3 I .12.2009. Verilicarea documentelor care stesta integritatea patrimoniului societatii ubsorbite S.C. ROS4DA S-4.. Din verificarea soldurilor scriptice prezentatein balanta de verificare la 31.12.2009si rezultatul inventarierii la sfarsitul acesteiluni, consemnatin Listele de inventariere intocmite la data de 31.12.2009, in urma inventarierii faptice inbaza Deciziei de inventariere, rezlultacaacesteasunt in concordantacu situatia faptica.

Patrimoniul societatiisecompune din: - Imobilizai necorporale, Imobilizari corporale,Imobilizari financiare,Stocuri.Din Raportulde evaluare reiesefaptul ca imobilizarilecorporale, imobittt*it"-ir"^"i^i" si stocurileau fost ajustate iar diferentade evaluare a fost r"n".tutu , nu t";til;l contabil care a stat la bY Raportului de fuziune. Aceastap;;-i; .:"tg"mirii inregistrata panala datafuziunii efective; - Creantele societatii suntin suma l.l 16.l02lei in urmacorectiilor de efectuate. - Disponibilitatile banesti suntin suma r.523 de 3gt r.i - Datoriiletotaleale societatiisuntpe termenscurtde panalaun an si suntin sumade 2.726.939 si constain datorii fatade diversifumizori, i-p;;;i;i lei ffi;; aferente acestor imprumuturi - Valoarea activufui'n.lr""t"iff este 1.452.14g de lei. VertJicarea care atesta integritatea patrimoniului societatii absorbante !!"yrylo*lor G'P' & COMPANY S.,4. Din verificareasolduriloi scripticepr.r"rrtut" in 's'C' balantade verificareLa31.12.2009 rezultatulinventarierii sfarsitulacestli luni, consemnat si la in Listelede inventariere intocmite la datade 31.12.2009, urma inventarieriifbpi; i; baza Decizrei in de inventariere, rentltaca acestea in concordanta situatiafaptica. sunt cu Imobilizari necorporale, imobilizari corporale, imobilizari financiare,stocuri . Din Raportulde evaluare reiesefaptul ca imobilizarilecorporalesi stocurile nu au fost ajustate - Creantele societatii suntin suma 2.049.560lei. de - Disponibilitatilebanesti620.295lei; - Datoriiletotaleale societatii suntpe termen scurtde panala un an si suntin suma de l'321.371leisi consta datoriifatade diversifurnizori,imprumuturi asociatilor in ale actiwlui net contabil - Valoarea este 4.947.550lei de 2.2.C ontinutulexpertizeicontabile S'C'ROSADAS.A.LUGOJsocietate absorbita, inregistrata ORCTimis subnr. J35/335/l9gl, la cod de identificare fiscalaRo 1844369, sediulin Lugoj, str. Muresuluinr.Z,judet Timis. cu Obiectulprincipalde activitate:" Fabricarea incaltamintei'jcod CAEN - Is21.Capitalulsocial subscris varsat si estede 841.507,80 divizatin8415078 lei, actiunicu valoare nominala 0,10 de RON fiecare, in urmatoarea structura actionariatului a :
Ring Afaceri SRL cu 43gggg7 actiuni cu valoarea nominala de 0.10 RON fiecare,in valoare totala de 43g.ggg ,70lei , reprezentan 52,16Yo din capitalul d, social; Alti actionari - persoane fizice si juridice cu 4026191actiuni cu valoare nominala de 0,10 RoN fiecare, in valoare totala de +oasts,l0 RoN , ' reprezentand 47,94 o/odincapitalul social ;

Activul net contabil : capitalulpropriu (reflectatin bilantul contabil) : L452.14g tei;

_*5li*rfi;,,\

u"'?fffl+#' ,j *.UlHlo,.rstl

Aportul net de fuziune (prin metodapatrimoniala) : activ net contabil + diferenta din lei evaluare(ajustari): 1.452.148lei - 370.337 : 1.081.81Ilei; Valoareacontabila a unei actiuni: aporlul net/numarde actiuni: 1.081.8|1 lei /

8415078:tffi#trt"-rt,*osADA

prin pe abordarii capitalizarea stabilita baza sA LUGuJ

respectiv 0,17lei / actiune. venituluiestede 1.430.286\ei,

inregistr atalaORC Timis sub absorbanta, S.C. G.P. & COMPANY S.A. estesocietatea cu identificarefiscalaRO 1812502, sediul in Timisoara,B-dul Eroilor de cod nr. J3512611991, de la Tisa , nr. 30 - 40, judet Timis. Obiectul principal de activitate: "Fabricarea incaltamintei", cod CAEN - 1520.Capitalul social subscrissi varsatestede 416.881,50lei, din carc 49.054,25 EURO impartit in238.218 actiuni nominativecu valoarenominalade 1,75lei RON si 87.319,72 fiecare. Structura actionariatului conform Certificatului Constatator emis de catre ONRC Timis : la datade 27.05.2010esteurmatoarea TRITTICO HOLDINGS LIMITE D cu 209988actiuni cu valoare nominala de 1,75 lei fiecare, in valoare totala de 367.479 lei, reprezentand88,15% din capitalul social ; BROADHURST INVESTMENTS LIMITED cu 199 actiuni cu valoare 0;09% nominala del,75lei fiecare,invaloare totalade34S,25lei,reprezentand din capitalul social ; EUROPA CAPITAL SA cu 40 actiuni cu valoare nominala de l,75lei fiecare, 0,02 yo din capitalul social ; in valoare totala de 70lei, reprezentand PERSOANE FIZICE L55195cu 27.991 actiuni cu valoare nominala de 1,75 lei fiecare, in valoare totala de 48984,25 lei, reprezentand 11,74 o din capitalul social.

Activul net contabil : capitalulpropriu (reflectatin bilantul contabil) : 4.947.549 lei; Aportul net de fuziune (prin metodapatrimoniala) : activ net contabil + diferenta din evluare(ajustari):4.947.549 lei-0lei :4.947.549 lei; Valoarea contabila a unei actiuni : aportul net / numar de actiuni : 4.947.549 / 238.218: 20.7690lei / actiune. lei Valoareade piata a unei actiuni : 29,9707 / actiune.

de In operatiunea fuziune:

ff.IF,l'u'hhx
{P;;l"o,.jS

Raportul de schimb al actiunilor : valoarea contabila a unei actiuni a societatii absorbite stabilita pe baza abordarii prin capitalizarea veniturilor / valoarea contabila de piata a unei actiuni o toiittotii absorbante-=0,!7-/ 29,9707: 0,0057 Nr. de actiuni cqre se emit de societateaabsorbanta (abordarea pe baza de'active ) : aportul net al societatii absorbite / valoarea contabila a unei actiuni a societatii absorbtante: : 1.081.81I / 29,9707 :36.096 actiuni- actiuniprop,1"ii 35.734actiuni Majorarea capitalului social la societatea absorbanta (abordarea pe baza de capitalizarea veniturilor ) : Nr. de actiuni care se emite de societatea absorbanta x valoarea nominala a'unei actiuni la societateaabsorbanta: 35.734 actiuni x 1,75 lei / actiune : tei. 62.534,50 Prima fuziune - aportul net de fuziune al societatii absorbite - valoarea capitalului : lei. absorbanta: 1.081.81Itei - 62.534,50 1.019.276,50 socialnou emisde societatea

Dupa inregistrarea fuziunii la ORC Timis si dizolvarca societatii absorbite S.C. S.C G.P. & COMPANY S.A va putea avea ROSADA S.A, LUGOJ , societateaabsorbanta + 273.952actiuni ( capitalulsocialin suma de479.416lei ( 416.881,5 62,.534,50)'format:din + 35.734), cu valoareanominalade l,75lei / actiune. 238.218

Capitolul III CONCLAZIE Valorile contabile ale unei actiuni ale societatilor implicate in operatiuneade fuziune din prezentul Raport de expertiza contabila corespundecu vaiorile contabile ale unei actiuni ale societatilor implicate in operatiunea de fuziune din Proiectul de fuziune. Prin Proiectul de fuziune societateaabsorbantava emite 35.734 actiuni si va inregistra o prima de fuziune de 1.019.276,50lei, prin Raportul de expertiza contabila societateaabsorbanta va emite 35.734 actiuni si va inregistra o prima de fuziune de 1.019.276,50 lei in urma inregistrarii in contabilitate a diferentei de evaluare. Din bilanturile contabile la 31.12.2009 si din Rapoartele de evaluare prezentate au rczultat urmatoarele valori : absorbita: I .081.8I I lei; - Aportul net de fuziune la societatea absorbita: 0.17 lei / actiune: - Valoarea contabila a unei actiuni la societatea absorbanta: 4.947.549 lei; - Aportul net de fuziune la societatea la societatea absorbanta:29.9707 lei I actiune: - Valoarea contabila a unei actiuni - Raportulde schimb:0,0057; :35.734 actiuni; absorbanta - Nr. de actiuni care se emit de societatea .NraJorareacapita1uluisociallasocietateaabsorbanta:62.534,50lei; - Primade fuziune :1.019.276,50;
c : 1 ' r' ,-- raa l----^-^iIn^,. ,-^1 ' In opinia mea, operatiunea de fuziune hotarata de Adunarile Gqnerale ale Asociatilor societatilor implicate in hrziune, S.C. G.P. & COMPANY S.A. societateabsorbanta,respectiv

*,+-Hf,;
'!?g;;;
5'afr6

poateavealoc, intrucatnu am depistat S.C.ROSADA S.A LUGOJ societate absorbita, aspecte negativecare sa fie preluatede catre societatea absorbanta. punct de ,vedereeconomic,; Din motivarea acestei operatiuni estepertinenta. judiciaras-aintocmitin a @atru) Raportde expertiza Prezentul contabila exemplare: - ORC Timis; Ex. I '\ Ex.2- S.C.G.P.& COMPANY S,A.societateaabsorbanta; Ex. 3 - S.C.ROSADAS.A.LUGOJsociatate absorbita; Ex.4 -Dosar expertcontabil.

Timisoara. 28.05.2010

Expertcontabil

'##;
utr"