Sunteți pe pagina 1din 13

Proiect de fuziune prin absorbtie a

societatilor comerciale

S.C COSMOS SRL ( societate absorbanta)
si
S.C IQBOX SRL ( societate absorbita)


Cuprins

1. Preambul
2. Definitii
3. Forma, denumirea si sediul social al societatilor comerciale participante la fuziune
4. Fundamentarea si conditiile fuziunii
5. Stabilirea si evaluarea activului si pasivului societatilor comerciale participante la
fuziune
6. Modalitatea de transfer a actiunilor si data la care acestea dau dreptul la dividende
7. Rata de schimb a actiunilor, cuantumul eventualelor plati in numerar si majorarea de
capital social
8. Cuantumul primei de fuziune
9. Data situatiilor financiare de fuziune
10. Alte date care prezinta interes pentru fuziune
11. Anexe ale proiectului de fuziune1. Preambul

In baza:
1. Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor S.C COSMOS SRL nr 15 din
data de 31.12.2013
2. Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor S.C IQBOX SRL nr 25 din
data de 31.12.2013
Si in conformitate cu prevederile:
1. Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare
2. Ordinul Ministerului Justitiei 2594/2008 pentru aprobarea Normelor Metodologice
privind modul de tinere a registrelor, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a
informatiilor
3. Legii nr 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare
4. Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1376/2004 pentru aprobarea Normelor
Metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune,
divizare, dizolvare si lichidare a societatilor, precum si retragerea sau excluderea unor
asociati din cadrul societatilor comerciale, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr
1012 din 03.11.2004 ( Normele metodologice privind fuziunea)
5. Legii nr 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului
intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora
6. Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare
7. Legii concurentei nr 21/1996, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr 881996
S-a hotarat fuziunea prin absorbtie a S.C IQBOX SRL, in calitate de societate absorbita, si a
S.C COSMOS SRL, in calitate de societate absorbanta, precum si intocmirea, semnarea si
publicarea de catre administratorii societatilor a prezentului Proiect de Fuziune.
Dupa avizarea de catre Directorul Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul
Bucuresti si publicarea pe pagina web a societatii absorbante (www.cosmos.ro), a societatii
absorbite (www.iqbox.ro) si a Oficiului Registrului Comertului, conform articolului 242 din
Legea 31/1990, proiectul de fuziune va fi prezentat adunarii generale a asociatilor societatilor
implicate in fuziune spre aprobare, cu respectarea termenelor legale stabilite de art. 242, art.
243, art. 244 si art. 246 din Legea nr 31/1990.
Creditorii societatilor implicate in fuziune, ale caror creante sunt anterioare datei publicarii
prezentului proiect de fuziune, pot face opozitie in termen de 30 de zile de la data publicarii
prezentului proiect de fuziune pe pagina de web a societatii absorbante (www.cosmos.ro), a
societatii absorbite (www.iqbox.ro) si a Oficiului Registrului Comertului, conform art. 242
din Legea nr 31/1990.
2. Definitii

Urmatorii termeni au fost folositi in prezentul proiect avand sensul dat in definitiile de mai
jos:
Cadrul juridic aplicabil Legea nr 31/1990, Legea nr 297/2004, Regulamentul CNVM
nr 1/2006, OMFP nr 1376/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind reflectarea
in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a
societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul
societatilor comerciale si tratamentul fiscal al acestora, cu modificarile si completarile
ulterioare, Codul Fiscal, alte norme fiscal si contabile incidente, Legea nr 67/2006 privind
protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti
ale acestora.
CNVM Acronim pentru Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, autoritatea care
reglementeaza si supravegheaza piata de capital din Romania.
Data de inregistrare Data stabilita prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a
Asociatilor de fuziune
Data proiectului de fuziune 31.12.2013, data la care proiectul de fuziune a fost
intocmit de administratorii societatilor participante si supus aprobarii
Data situatiilor financiare pentru fuziune 31.12.2013, stabilita de administratorii
societatilor participante conform art. 241 din Legea nr 31/1990
Fuziune procedura reglementata de Legea nr 31/1990, constand in operatiunea prin
care doua sau mai multe societati comerciale hotarasc atat transmiterea elementelor de active
si de pasiv catre una dintre societati, in cazul fuziunii prin absorbtie, sau infiintarea unei noi
societati comerciale in scopul desfasurarii commune a activitatii , in cazul fuziunii prin
contopire.
Legea nr 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare
Legea nr 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare
Proiectul de fuziune prezentul document intocmit de administratorii societatilor
participante in conformitate cu Cadrul Juridic Aplicabil si Documentele Fuziunii, aprobat de
administratorii societatilor participante, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea a IV-a , si care contine termenii si conditiile Fuziunii.
Rapoarte de evaluare rapoartele de evaluare a societatilor participante la 31.12.2013 in
vederea determinarii ratei de schimb, intocmite de evaluator, in baza contractului, utilizate in
vederea stabilirii conditiilor fuziunii.
Evaluator S.C Evaluation SRL, inmatriculata sub nr J40/2135/2007, cod de
inregistrare RO2134577, cu sediul in Bd. Timisoara, nr 24
Situatii Financiare pentru Fuziune situatiile financiare simplificate ale societatilor
participante la fuziune la 31.12.2013, utilizate de evaluator pentru intocmirea Raportului de
Evaluare si de administratorii societatilor comerciale participante la fuziune pentru stabilirea
conditiilor fuziunii.
Societate absorbanta societatea care va prelua patrimonial societatii absorbite urmand
sa ofere in schimb actionarilor acesteia actiuni proprii
Societate absorbita societate al carei patrimoniu se transmite in universalitatea sa
societatii absorbante si care dupa efectuarea operatiunii de fuziune se va dizolva si isi va
pierde personalitatea juridica
Data fuziunii data transmiterii efective a elementelor de active si de pasiv si a
inregistrarii la ONRC
Rata de schimb este rata la care vor fi schimbate partile sociale detinute de actionarii
societatii absorbite cu actiuni ale societatii absorbante
Prima de fuziune diferenta intre valoarea contabila a actiunilor nou emise si valoarea
nominala a acestora.


3. Forma, denumirea si sediul social al societatilor
comerciale participante la fuziune

3.1 Societatea absorbanta
Denumire: SC COSMOS SRL
Forma juridica : societate cu raspundere limitata
Sediul social : Bd AL.I.CUZA, nr 32C, sector 1, Bucuresti
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J40/2514/2006
Cod unic de inregistrare: RO18181915
Data de functionare : nelimitata
Obiect principal de activitate : Cod CAEN 4742 Comert cu amanuntul al echipamentelor
pentru telecomunicatii in magazinele specializate
Actionari: Global Ltd. 17.8%
Natiest Ltd. 36.6%
Steree Ltd. 17.8%
Michail Kontos 10%
Rosendo Ltd. 17.8%
Capitalul social subscris varsat al societatii este de 10.000lei, detinut dupa cum urmeaza:
Global Ltd detine 178 parti sociale, cu o valoare nominala de 10lei fiecare, in valoare
totala de 1.780lei, aport in numerar, reprezentand 17.8% din capitalul social.
Natiest Ltd detine 366 parti sociale, cu o valoare nominala de 10lei fiecare, in valoare
totala de 3.660lei, aport in numerar, reprezentand 36.6% din capitalul social
Steree Ltd detine 178 parti sociale, cu o valoare nominala de 10lei fiecare, in valoare
totala de 1.780lei, aport in numerar, reprezentand 17.8% din capitalul social
Michail Kontos detine 100 parti sociale, cu o valoare nominala de 10lei fiecare, in
valoare totala de 1.000lei, aport in numerar, reprezentand 10% din capitalul social
Rosendo Ltd detine 178 parti sociale, cu o valoare nominala de 10lei fiecare, in
valoare totala de 1.780lei, aport in numerar, reprezentand 17.8% din capitalul social
Administrator : Michail Kontos, cetatean grec, nascut la data 01.05.1977 in Grecia,
identificat prin pasaport, ID 1775245215, emis la data 17.01.1997

3.2 Societatea absorbita
Denumire : SC IQBOX SRL
Forma juridica : societate cu raspundere limitata
Sediul social : Bd AL.I.CUZA, nr 32C, sector 1, Bucuresti
Numarul de ordine in Registrul Comertului : J40/2135/2006
Cod unic de inregistrare : RO17141416
Data de functionare : nelimitata
Obiect principal de activitate : Cod CAEN 4742 Comert cu amanuntul al echipamentelor
pentru telecomunicatii in magazinele specializate
Actionari : Global Ltd 13.84%
Steree Ltd 13.84%
Rosendo Ltd 13.84%
Michail Kontos 15.01%
Eleftherios Koklas 15.01%
Natiest Ltd 28.45%
Capitalul social subscris varsat al societatii este de 37.500lei, detinut dupa cum urmeaza:
Global Ltd detine 138 parti sociale, cu o valoare nominala de 10lei fiecare, in valoare
totala de 1.384lei, aport in numerar, reprezentand 13.84% din capitalul social
Steree Ltd detine 138 parti sociale, cu o valoare nominala de 10lei fiecare, in valoare
totala de 1.384lei, aport in numerar, reprezentand 13.84% din capitalul social
Rosendo Ltd detine 138 parti sociale, cu o valoare nominala de 10lei fiecare, in
valoare totala de 1.384lei, aport in numerar, reprezentand 13.84% din capitalul social
Michail Kontos detine 150 parti sociale, cu o valoare nominala de 10lei fiecare, in
valoare totala de 1.501lei, aport in numerar, reprezentand 15.01% din capitalul social
Eleftherios Koklas detine 150 parti sociale, cu o valoare nominala de 10lei fiecare, in
valoare totala de 1.501lei, aport in numerar, reprezentand 15.01% din capitalul social
Natiest Ltd detine 285 parti sociale, cu o valoare nominala de 10lei fiecare, in valoare
totala de 2.858lei, aport in numerar, reprezentand 28.58% din capitalul social
Administrator : Eleftherios Koklas, cetatean grec, nascut la data 21.10.1977 in Grecia,
identificat prin pasaport, ID 1772134233, emis la data 17.04.1999

4. Fundamentarea si conditiile fuziunii

4.1 Fundamentarea fuziunii
Fuziunea prin absorbtie a celor doua societati este motivate de urmatoarele:
Societatile implicate in procesul de fuziune fac parte din acelasi grup de firme,
avand aceeasi asociati
Existenta unei singure societati ar servi mai bine scopurilor economice ale
asociatilor, conducand la o politica de promovare si de management unitara pentru
desfasurarea activitatilor care intra in obiectul lor de activitate si la o mai buna
supraveghere si conducere a societatii, atat din punct de vedere financiar, cat si cel
al resurselor folosite
Simplificarea procesului decisional
Reducerea costurilor administrative

4.2 Modalitatea de realizare a fuziunii
Fuziunea se va realiza in baza art. 238 din Legea nr 31/1990, prin transferal tuturor
activelor si pasivelor societatii absorbite, SC IQBOX SRL, unei alte societati in schimbul
repartizarii catre asociatii societatii absorbite de parti sociale la societatea absorbanta, SC
COSMOS SRL, in conditiile prezentului proiect de fuziune.
4.3 Data fuziunii
In baza art. 249 din Legea nr 31/1990, data fuziunii este reprezentata de data inregistrarii
in Registrul Comertului a Hotararii ultimei Adunari Generale care a aprobat operatiunea
de fuziune
4.4 Efectele fuziunii
Fuziunea se va face cu transmiterea universala a patrimoniului societatii absorbite catre
societatea absorbanta, cu toate drepturile si obligatiile pe care aceasta le are in starea in
care se afla la data fuziunii. Societatea absorbanta va dobandi toate drepturile si obligatiile
societatii absorbite.
In consecinta, toate drepturile, indiferent de tipul acestora, si intregul fond de comert al
societatii absorbite vor trece in responsabilitatea societatii absorbante. Corelativ, toate
obligatiile, in masura in care vor exista la data fuziunii, vor fi transferate din patrimoniul
societatii absorbite in patrimoniul societatii absorbante. Astfel, pasivul societatii absorbite
se va stinge prin preluarea integrala a acestora de catre societatea absorbanta.
La data inregistrarii hotararii ultimei adunari generale care a aprobat fuziunea, societatea
absorbita isi va inceta existenta si se va dizolva fara lichidare, urmand a fi radiate din
Registrul Comertului, in conformitate cu dispozitiile art. 250 din Legea nr 31/1990,
republicata.
In schimbul partilor sociale detinute la societatea absorbita, asociatii acesteia vor dobandi
parti sociale la societatea absorbanta.

5. Stabilirea si evaluarea activului si pasivului societatilor
comerciale participante la fuziune

Patrimoniile fiecarei societati implicate in procesul de fuziune sunt evidentiate in situatiile
financiare de fuziune incheiate la data de 31.12.2013, aplicandu-se metoda patrimoniala (
a activului net).
Valoarea globala a societatii reprezinta valoarea aportului net de fuziune al fiecarei
societati implicate in fuziune, iar in baza acestei valori se stabileste raportul de schimb. In
cazul folosirii metodei patrimoniale, valoarea aportului net este egala cu valoarea activului
net contabil, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor.
Elementele de active si de pasiv ale fiecareia dintre societatile implicate in fuziune au fost
evaluate la valorile indicate in situatiile financiare de fuziune, respectiv la data de
31.12.2013.
Situatiile financiare de fuziune ale societatilor au fost intocmite in conformitate cu OMFP
nr 3055/2009, iar proiectul de fuziune a fost redactat respectand prevederile OMFP nr
1376/2004 si a Legii nr 31/1990.
Patrimoniul relevant al societatii absorbante, SC COSMOS SRL, este structurat astfel:
Nr. Crt. Element patrimonial Valoare Lei
1. Total active 12.314.942
2. Total datorii 7.387.393
3. Capitaluri proprii 4.927.549

Patrimoniul relevant al societatii absorbite, SC IQBOX SRL, este structurat astfel:
Nr.crt. Element patrimonial Valoare Lei
1. Total active 7.492.038
2. Total datorii 7.117.913
3. Capitaluri proprii 374.125

Elementele detaliate privind activele si datoriile societatilor implicate in fuziune sunt
prezentate in situatiile financiare ale fiecarei societati implicate in fuziune, potrivit anexelor
corespunzatoare.
6. Modalitatea de transfer a actiunilor si data la care acestea
dau drept la dividende
In urma fuziunii, societatea absorbanta va emite 76 parti sociale noi la valoarea
nominala de 10 lei si in numarul precizat in prezentul proiect de fuziune.
Asociatii societatii absorbite vor primi parti sociale emise de societatea absorbanta
conform ratelor de schimb ale partilor sociale precizate la capitolul 7 al prezentului proiect de
fuziune.
La data fuziunii, asociatii societatii absorbite vor primi un numar intreg de parti
sociale nou emise, rezultat din rotunjirea pana la cel mai apropiat numar intreg al numarului
rezultat din inmultirea numarului de parti sociale detinute de acestia la societatea absorbita cu
rata de schimb corespunzatoare.
Noile parti sociale emise de societatea absorbanta, ca efect al fuziunii, si distribuite
asociatilor societatii absorbite dau dreptul la dividende in conditiile stabilite de Legea nr
31/1990, respectiv la data la care fuziunea produce efecte.
In consecinta, la data fuziunii, asociatii societatii absorbite pierd dreptul la dividende
in aceasta societate si dobandesc dreptul la dividende in societatea absorbanta, proportional cu
cota de participare a fiecaruia la capitalul social al acesteia.
La data intocmirii situatiilor financiare in vederea fuziunii, situatia valorii contabile a
partilor sociale emise de fiecare dintre societatile implicate in fuziune, este urmatoarea:
Nr.crt Societate comerciala Valoarea contabila/parte sociala
1. SC COSMOS SRL 4.928
2. SC IQBOX SRL 374

Valoarea contabila a fiecareia dintre partile sociale emise de catre societatea absorbita
reprezinta valoarea de aport aferenta fiecareia dintre acestea, la capitalul social al societatii
absorbante. Valoarea contabila a unei parti sociale se obtine prin raportarea activului net
contabil la numarul partilor sociale.
In situatia in care societatea absorbanta are un aport net negativ, atunci valoarea
contabila a partii sociale va fi egala cu valoarea nominala a acesteia. In situatia in care
societatea absorbita are un aport net negativ, atunci nu se vor emite parti sociale de catre
societatea absorbanta pentru preluarea elementelor de activ si de pasiv ale societatii absorbite.
7. Rata de schimb a partilor sociale, cuantumul eventualelor
plati in numerar si majorarea capitalului social
Ratele de schimb ale partilor sociale au fost stabilite conform prevederilor OMFP nr
1376/2004 si sunt egale cu raportul dintre valoarea contabila a unei parti sociale a societatii
absorbite si valoarea contabila a unei parti sociale emise de societatea absorbanta.
Rata de schimb a partilor sociale este urmatoarea:
Nr.crt Societatea absorbita Rata de schimb a partilor sociale
1. SC IQBOX SRL 0.0758

Modalitatea de calcul a ratei de schimb este prezentata in detaliu in anexele proiectului
de fuziune.
La data realizarii fuziunii, toate partile sociale detinute de societatea absorbita se vor
schimba cu un numar total de parti sociale emise de societatea absorbanta, cu o valoare
nominala de lei fiecare, numarul partilor sociale fiind determinat prin aplicarea ratelor de
schimb stabilite si in conformitate cu prevederile OMFP nr 1376/2004.
Determinarea numarului de parti sociale ce vor fi distribuite asociatilor societatii
absorbite se va face conform anexelor, prin parcurgerea urmatoarelor etape:
a. Determinarea valorii contabile a partilor sociale implicate in fuziune prin
raportarea aportului net contabil la numarul partilor sociale
b. Stabilirea ratei de schimb a partilor sociale prin raportarea valorii contabile a unei
parti sociale a societatii absorbite la valoarea contabila a unei parti sociale a
societatii absorbante.
c. Determinarea numarului de parti sociale ce vor fi emise de societatea absorbanta in
schimbul partilor sociale ale societatii absorbite, prin inmultirea ratei de schimb cu
numarul de parti sociale ale societatii absorbite
d. Majorarea capitalului social al societatii absorbante, prin inmultirea numarului de
parti sociale care trebuie emise de catre aceasta, cu valoarea nominala a unei parti
sociale astfel emise.
e. Calcularea primei de fuziune
In urma fuziunii, societatea absorbanta isi va majora capitalul social conform metodei
descrise in prezentul capitolul. Capitalul social al societatii absorbante se va majora cu 760lei,
de la 10.000 lei la 10.760 lei, impartit in 1.076 parti sociale cu o valoare nominala de 10 lei
fiecare.
Ulterior fuziunii, noua structura a asociatilor va fi urmatoarea:
Asociat Parti sociale
inainte de
fuziune
Parti sociale
primate in urma
fuziunii
Parti sociale
dupa fuziune
Cota de
participare
Global Ltd 178 11 189 17.57%
Natiest Ltd 366 22 388 36.05%
Steree Ltd 178 11 189 17.57%
Michail Kontos 100 11 111 10.32%
Rosendo Ltd 178 10 188 17.47%
Eleftherios Koklas 0 11 11 1.02%
TOTAL 1.000 76 1.076 100%

Dupa fuziune, capitalul social va fi structurat, dupa cum urmeaza:
Global Ltd detine 189 de parti sociale, cu o valoare nominala de 10lei, in valoare
totala de 1.890lei, reprezentand 17.57% din capitalul social, participarea la
beneficii si pierderi, drept de vot
Natiest Ltd detine 388 de parti sociale, cu o valoare nominala de 10lei, in valoare
totala de 3.880lei, reprezentand 36.05% din capitalul social, participarea la
beneficii si pierderi, drept de vot
Steree Ltd detine 189 de parti sociale, cu o valoare nominala de 10lei, in valoare
totala de 1.890lei, reprezentand 17.57% din capitalul social, participarea la
beneficii si pierderi, drept de vot
Michail Kontos detine 111 de parti sociale, cu o valoare nominala de 10lei, in
valoare totala de 1.110lei, reprezentand 10.32% din capitalul social, participarea la
beneficii si pierderi, drept de vot
Rosendo Ltd detine 188 de parti sociale, cu o valoare nominala de 10lei, in valoare
totala de 1.880lei, reprezentand 17.47% din capitalul social, participarea la
beneficii si pierderi, drept de vot
Eleftherios Koklas detine 11 parti sociale, cu o valoare nominala de 10lei, in
valoare totala de 110lei, reprezentand 1.02% din capitalul social, participarea la
beneficii si pierderi, drept de vot


8. Cuantumul primei de fuziune
Asociatii celor doua societati participante la fuziune au decis sa nu acorde prima de
fuziune.
De asemenea, nu se vor acorda nici un fel de avantaje speciale detinatorilor de parti
sociale ale societatilor implicate in fuziune.
9. Data situatiilor financiare
Pentru ambele companii participante la procesul de fuziune, data situatiilor financiare
de fuziune este 31.12.2013.

10. Alte date care prezinta interes pentru fuziune
Hotararile Adunarilor Generale ale Asociatilor privind aprobarea definitiva a
fuziunii vor fi intocmite conform prezentului proiect de fuziune si vor fi depuse la Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti in vederea verificarii legalitatii
fuziunii prin absorbtie si solutionarii cererii de inregistrare in registrul comertului a mentiunii
aferente. Prin hotararea pronuntata, Tribunalul Bucuresti dispune si inregistrarea in Registrul
Comertului a mentiunii de fuziune, act modificator al actului constitutiv al societatii
absorbante urmand a fi transmis spre publicare in Monitorul Oficial, partea a IV a.
De la data fuziunii toate contractele in curs de derulare de catre societatea absorbita
sunt considerate din punct de vedere contabil ca apartinand societatii absorbante.
Administratorii societatilor implicate in fuziune declara ca fuziunea nu are ca efect
marirea obligatiilor asociatilor nici uneia dintre societati.
Drepturile si obligatiile izvorate din contractele individuale de munca ale salariatilor
societatii absorbite vor fi transferate integral societatii absorbante, in baza art. 173 din Codul
Muncii corelat cu prevederile Legii nr 67/2006. Personalul societatilor absorbite va fi
redistribuit societatii absorbante, cu sarcini si obligatii concrete in functie de pregatirea si
experienta profesionala.
Societatea absorbanta isi va pastra denumirea, sediul social, obiectul de activitate,
precum si structura executiva.
Societatea absorbita nu detine in prezent bunuri immobile, lucru care reiese si din
situatiile financiare de fuziune. In consecinta, fuziunea nu va avea ca efect transmiterea
vreunui bun imobil din patrimoniul societatii absorbite catre societatea absorbanta.
Toate modificarile aduse actului constitutiv al fiecareia dintre societatile implicate in
fuziune, referitoare la reprezentantii acestora, deschiderea sau inchiderea de sucursale ori sedii
secundare, precum si modificarile si structura asociativa, care ar putea fi hotarate si efectuate
in intervalul dintre data publicarii acestui raport de fuziune pe pagina web a societatii
absorbante (www.cosmos.ro), respectiv a societatii absorbite (www.iqbox.ro) si a Oficiului
Registrului Comertului si data la care adunarea generala a asociatilor fiecareia dintre
societatile implicate in fuziune, nu vor afecta conditiile fuziunii, astfel cum sunt acestea
prevazute in prezentul proiect de fuziune.
Prezentul proiect de fuziune a fost intocmit in baza mandatului dat administratorilor
de catre asociatii societatilor implicate in fuziune si a fost realizat in baza informatiilor
existente pana la data intocmirii acestuia.

S-ar putea să vă placă și