Sunteți pe pagina 1din 239

ORDINNr.

1802din29decembrie2014ParteaI
pentruaprobareaReglementrilorcontabileprivindsituaiilefinanciareanualeindividualei
situaiilefinanciareanualeconsolidate
EMITENT:MINISTERULFINANELORPUBLICE
PUBLICATN:MONITORULOFICIALNR.963din30decembrie2014

n temeiul art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea i
funcionareaMinisteruluiFinanelorPublice,cumodificrileicompletrileulterioare,
avnd n vedere prevederile art. 4 alin. (1) i ale art. 44 din Legea contabilitii nr. 82/1991,
republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,

ministrulfinanelorpubliceemiteurmtorulordin:

ART.1
Se aprob Reglementrile contabile privind situaiile financiare anuale individuale i situaiile
financiareanualeconsolidate,cuprinsenanexacarefaceparteintegrantdinprezentulordin.
ART.2
Reglementrile contabile privind situaiile financiare anuale individuale i situaiile financiare
anualeconsolidate,prevzutelaart.1,seaplicdeentitileprevzutelapct.3dinacestereglementri.
ART.3
(1)Subunitilefrpersonalitatejuridic,careaparinpersoanelorjuridicecusediulnRomnia,
organizeaz i conduc eviden contabil proprie, astfel nct aceasta s permit determinarea
informaiiloriaobligaiilorprevzutedelege,iarpersoanelejuridicecroraleaparinspoatntocmi
situaiifinanciareanuale.
(2)Activitateadesfuratnstrintatedesubunitilefrpersonalitatejuridic,careaparin
persoanelorjuridicecusediulnRomnia,seincludensituaiilefinanciarealepersoaneijuridiceromnei
se raporteaz pe teritoriul Romniei, cu respectarea prevederilor Reglementrilor contabile privind
situaiilefinanciareanualeindividualeisituaiilefinanciareanualeconsolidate.
(3) n nelesul prezentului ordin, prin subuniti fr personalitate juridic, care aparin
persoanelorjuridicecusediulnRomnia,senelegesucursale,agenii,reprezentanesaualteasemenea
unitifrpersonalitatejuridic,nfiinatepotrivitlegii.
(4)Persoaneledesemnatecareprezentant/mputernicitfiscal,potrivitCoduluifiscaliCoduluide
procedurfiscal,incontabilitateaproprienfunciedestatutullordepersoanefizicesaujuridice,dup
caz. n cazul n care sunt persoane juridice, acestea ntocmesc situaii financiare anuale i raportri
contabile,potrivitLegiicontabilitiinr.82/1991,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare.
(5) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din Romnia care aparin unor persoane
juridicecusediulnstrintatereprezintsubunitifrpersonalitatejuridicceaparinacestorpersoane
juridice i au obligaia ntocmirii situaiilor financiare anuale i a raportrilor contabile cerute de Legea
contabilitiinr.82/1991,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare.nsituaiancarepersoana
juridic cu sediul n strintate i desfoar activitatea n Romnia prin mai multe sedii permanente,
situaiilefinanciareanualeiraportrilecontabilecerutedeLegeacontabilitiinr.82/1991sentocmesc
de sediul permanent desemnat s ndeplineasc obligaiile fiscale, acestea reflectnd activitatea tuturor
sediilorpermanente.
ART.4
(1) n cazul asocierilor n participaie ncheiate ntre o persoan juridic romn i o persoan
juridicstrin,contabilitateaseinedectrepersoanadesemnatdeasociai,carerspundepotrivitlegii.
(2)Laorganizareaiconducereacontabilitiiasocieriinparticipaietrebuieavutenvedereatt
Reglementrile contabile privind situaiile financiare anuale individuale i situaiile financiare anuale
consolidate,cticerinelecarerezultdinalteprevederilegale.
(3) Reglementrile contabile menionate la alin. (2) se aplic, de asemenea, asocierilor n
participaientrepersoanejuridicestrine(nerezidente),nregistratenRomnia.Pentruacestea,asociatul
desemnat prin contractul de asociere s ndeplineasc obligaiile fiscale organizeaz i conduce evidena

contabilaasocierii,astfelnctssepoatdeterminainformaiileiobligaiileprevzutedelege,fra
ntocmisituaiifinanciareanuale.
ART.5
n aplicarea Reglementrilor contabile prevzute la art. 1, entitile trebuie s dezvolte politici
contabilepropriicareseaprobdeadministratori.ncazulentitilorcarenuauadministratori,politicile
contabileseaprobdepersoanelecareauobligaiagestionriientitiirespective.
ART.6
n cazul entitilor administrate n sistem dualist, potrivit legii, referirile la "administratori" din
reglementrileprevzutelaart.1sevorciticareferirila"membriidirectoratului".
ART.7
(1) O societatemam are obligaia s ntocmeasc situaii financiare anuale consolidate atunci
cndsuntdepitecriteriileprevzutelapct.10alin.(3)dinreglementrileprevzutelaart.1,precumin
cazulgrupurilormiciimijlociincareunadintreentitileafiliateesteoentitatedeinterespublic.
(2) Entitile care au obligaia s ntocmeasc situaii financiare anuale consolidate pot ntocmi
aceste situaii fie potrivit reglementrilor contabile prevzute la art. 1, fie n baza Reglementrilor
contabile conforme cu Standardele internaionale de raportare financiar, aplicabile societilor
comercialealecrorvalorimobiliaresuntadmiselatranzacionarepeopiareglementat,aprobateprin
Ordinul viceprimministrului, ministrul finanelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificrile i completrile
ulterioare.
ART.8
ncazulncareaplicareareglementrilorcontabileprevzutelaart.1impunemodificareaunor
tratamente contabile, aceasta nu determin corecii ale operaiunilor contabile generate de evenimente
anterioareintrriinvigoarearespectivelorreglementri.
ART.9
Sanciunile aplicabile pentru nclcarea prevederilor Reglementrilor contabile privind situaiile
financiare anuale individuale i situaiile financiare anuale consolidate sunt cele prevzute de Legea
contabilitiinr.82/1991,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare.
ART.10
Prezentul ordin intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2015. Entitile care au ales un exerciiu
financiardiferitdeanulcalendaristicaplicprevederileprezentuluiordindelanceputulprimuluiexerciiu
financiarastfelales,carencepeulteriordateide1ianuarie2015.
ART.11
Ladataintrriinvigoareaprezentuluiordinseabrog:
a) Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementrilor
contabileconformecudirectiveleeuropene,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.766i
766bisdin10noiembrie2009,cumodificrileicompletrileulterioare;
b) Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat
decontabilitate,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.522i522bisdin25iulie2011.
ART.12
PrezentulordinsepublicnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI.

Ministrulfinanelorpublice,
DariusBogdanVlcov

Bucureti,29decembrie2014
Nr.1.802.

ANEXA1

REGLEMENTRILECONTABILE
privindsituaiilefinanciareanualeindividualeisituaiilefinanciareanualeconsolidate

CAPITOLUL1
Ariedeaplicabilitate,definiiiicategoriideentitiraportoare

1. (1) Prezentele reglementri prevd formatul i coninutul situaiilor financiare anuale,


principiile contabile i regulile de recunoatere, evaluare, scoatere din eviden i prezentare a
elementelornsituaiilefinanciareanualeindividuale,reguliledentocmire,aprobare,auditare/verificare,
potrivitlegii,ipublicareasituaiilorfinanciareanuale,Planuldeconturigeneral,precumiconinutuli
funciuneaconturilorcontabile.
(2) Acestea stabilesc, de asemenea, reguli privind ntocmirea situaiilor financiare anuale
consolidate.
2.PrezentelereglementritranspunparialprevederileDirectivei2013/34/UEaParlamentului
European i a Consiliului privind situaiile financiare anuale, situaiile financiare consolidate i rapoartele
conexe ale anumitor tipuri de ntreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului
EuropeaniaConsiliuluiideabrogareaDirectivelor78/660/CEEi83/349/CEEaleConsiliului,publicatn
JurnalulOficialalUniuniiEuropenenr.L182dindatade29iunie2013.

SECIUNEA1.1
Ariedeaplicabilitate

3.Prezentelereglementriseaplicdectreurmtoarelecategoriidepersoanealecrorvalori
mobiliarenusuntadmiselatranzacionarepeopiareglementat(denumitencontinuareentiti):
a)societi:
societilennumecolectiv;
societilencomanditsimpl;
societilepeaciuni;
societilencomanditpeaciunii
societilecurspunderelimitat;
b)societile/companiilenaionale;
c)regiileautonome;
d)institutelenaionaledecercetaredezvoltare;
e)societilecooperativeicelelaltepersoanejuridicecare,nbazalegilorspecialedeorganizare,
funcioneazpeprincipiilesocietilor;
f)subunitilefrpersonalitatejuridic,cusediulnRomnia,careaparinpersoanelorjuridice
cusediulnRomnia,ncondiiileprevzutedeprezentelereglementri;
g) subunitile fr personalitate juridic, cu sediul n strintate, care aparin persoanelor
prevzutelalit.a)e),cusediulnRomnia,ncondiiileprevzutedeprezentelereglementri;
h) subunitile din Romnia care aparin unor persoane juridice cu sediul n strintate, n
condiiileprevzutedeprezentelereglementri;
i)grupuriledeintereseconomic,nfiinatepotrivitlegii.
4. (1) Societile care au subuniti organizeaz i conduc contabilitatea astfel nct s fie
disponibileinformaiilenecesareprivindactivitateadesfuratdeacestesubuniti.
(2) n nelesul prezentelor reglementri, subunitile fr personalitate juridic, care aparin
persoanelorjuridicecusediulnRomnia,reprezintsucursale,agenii,reprezentanesaualteasemenea
unitifrpersonalitatejuridic,nfiinatepotrivitlegii.
5. (1) Subunitile fr personalitate juridic, care aparin persoanelor juridice cu sediul n
Romnia organizeaz i conduc eviden contabil proprie, astfel nct aceasta s permit determinarea

informaiiloriaobligaiilorprevzutedelege,iarpersoanelejuridicecroraleaparinspoatntocmi
situaiifinanciareanuale.
(2)Activitateadesfuratnstrintatedesubunitilefrpersonalitatejuridic,careaparin
persoanelorjuridicecusediulnRomnia,seincludensituaiilefinanciarealepersoaneijuridiceromnei
se raporteaz pe teritoriul Romniei, cu respectarea prevederilor pct. 7 i pct. 317 324 din prezentele
reglementri.
(3)Persoaneledesemnatecareprezentant/mputernicitfiscal,potrivitCoduluifiscaliCoduluide
procedurfiscal,incontabilitateaproprienfunciedestatutullordepersoanefizicesaujuridice,dup
caz. n cazul n care sunt persoane juridice, acestea ntocmesc situaii financiare anuale i raportri
contabile,potrivitLegiicontabilitiinr.82/1991,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare.
(4) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din Romnia care aparin unor persoane
juridicecusediulnstrintatereprezintsubunitifrpersonalitatejuridicceaparinacestorpersoane
juridice i au obligaia ntocmirii situaiilor financiare anuale i a raportrilor contabile cerute de legea
contabilitii. n situaia n care persoana juridic cu sediul n strintate i desfoar activitatea n
Romnia prin mai multe sedii permanente, situaiile financiare anuale i raportrile contabile cerute de
legeacontabilitiisentocmescdesediulpermanentdesemnatsndeplineascobligaiilefiscale,acestea
reflectndactivitateatuturorsediilorpermanente.
6.(1)ncazulasocierilornparticipaiencheiatentreopersoanjuridicromniopersoan
juridicstrin,contabilitateaseinedectrepersoanadesemnatdeasociai,carerspundepotrivitlegii.
(2)Laorganizareaiconducereacontabilitiiasocieriinparticipaietrebuieavutenvedereatt
prezentelereglementri,cticerinelecarerezultdinalteprevederilegale.
(3) Prezentele reglementri se aplic, de asemenea, asocierilor n participaie ntre persoane
juridicestrine(nerezidente),nregistratenRomnia.Pentruacestea,asociatuldesemnatprincontractul
deasocieresndeplineascobligaiilefiscaleorganizeaziconduceevidenacontabilaasocierii,astfel
nct s se poat determina informaiile i obligaiile prevzute de lege, fr a ntocmi situaii financiare
anuale.
7.(1)Contabilitateaseinenlimbaromninmonedanaional.
(2) Contabilitatea operaiunilor efectuate n valut se ine att n moneda naional, ct i n
valut.
(3)Prinvalutsenelegealtmoneddectleul.

SECIUNEA1.2
Definiii

8.nnelesulprezentelorreglementriseaplicurmtoareledefiniii:
1. entiti de interes public nseamn societile/companiile naionale, societile cu capital
integralsaumajoritardestatiregiileautonome;
2. interes de participare nseamn drepturi n capitalul altor entiti, reprezentate sau nu prin
certificate, care, prin crearea unei legturi durabile cu aceste entiti, sunt destinate s contribuie la
activitatea entitii care deine drepturile respective. Deinerea unei pri din capitalul unei alte entiti
reprezintuninteresdeparticipare,dacdepeteunpragprocentualde20%;
3. parte legat are acelai neles ca n standardele internaionale de contabilitate adoptate n
conformitatecuRegulamentul(CE)nr.1.606/2002alParlamentuluiEuropeanialConsiliuluidin19iulie
2002privindaplicareastandardelorinternaionaledecontabilitate*1).
Suntavutenvedereprevederileseciunii6.4"Prilegate";
4.activeimobilizatenseamnactivelecaresuntdestinatesserveascoperioadndelungat
activitileentitii,respectivmaimaredeunan;
5.cifrdeafacerinetnseamnsumeleobinutedinvnzareadeproduseiprestareadeservicii
dupdeducereareducerilorcomercialeiataxeipevaloareaadugatiaaltorimpozitedirectlegatede
cifradeafaceri;
6. cost de achiziie nseamn preul datorat i eventualele cheltuieli conexe minus eventualele
reducerialecostuluideachiziie.

nacestsens,costuldeachiziiealbunurilorcuprindepreuldecumprare,taxeledeimporti
alte taxe (cu excepia acelora pe care persoana juridic le poate recupera de la autoritile fiscale),
cheltuielile de transport, manipulare i alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziiei bunurilor
respective.
n costul de achiziie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu
obinereadeautorizaiiialtecheltuielinerecuperabile,atribuibiledirectbunurilorrespective.
Cheltuieliledetransportsuntinclusencostuldeachiziieiatuncicndfunciadeaprovizionare
esteexternalizat;
7. cost de producie nseamn preul de achiziie al materiilor prime i al materialelor
consumabileialtecheltuielicarepotfiatribuitedirectbunuluincauz.
Costuldeproduciesaudeprelucrarealstocurilor,precumicostuldeproduciealimobilizrilor
cuprindcheltuieliledirecteaferenteproduciei,ianume:materialedirecte,energieconsumatnscopuri
tehnologice,manoperdirectialtecheltuielidirectedeproducie,costulproiectriiproduselor,precum
icotacheltuielilorindirectedeproduciealocatnmodraionalcafiindlegatdefabricaiaacestora.
Costuriledeconversie(prelucrare)astocurilorincludcosturiledirectlegatedeunitileproduse,
cum ar fi costurile cu manopera direct. De asemenea, ele includ i alocarea sistematic a regiei fixe i
variabile de producie generat de transformarea materialelor n produse finite. Regia fix de producie
const n acele costuri indirecte de producie care rmn relativ constante, indiferent de volumul
produciei,cumsunt:amortizarea,ntreinereaseciiloriutilajelor,precumicosturilecuconducereai
administrarea seciilor. Regia variabil de producie const n acele costuri indirecte de producie care
variaz direct proporional sau aproape direct proporional cu volumul produciei, cum sunt materialele
indirecteiforademuncindirect.
Alocarea regiei fixe de producie asupra costurilor de conversie se face pe baza capacitii
normaleainstalaiilordeproducie.Nivelulrealdeproduciepoatefifolositdacseconsidercacesta
aproximeazcapacitateanormal.Valoareacheltuielilorcuregiafixalocatefiecreiunitideproducie
nu se majoreaz ca urmare a obinerii unei producii sczute sau a neutilizrii unor echipamente.
Cheltuielile de regie nealocate sunt recunoscute drept cheltuial n perioada n care sunt suportate. n
perioadele n care se nregistreaz o producie neobinuit de mare, valoarea cheltuielilor cu regia fix
alocatefiecreiunitideproducieestediminuat,astfelnctstocurilesnufieevaluatelaovaloaremai
mare dect costul lor. Regia variabil de producie este alocat fiecrei uniti de producie pe baza
folosiriirealeainstalaiilordeproducie.
Unprocesdeproduciepoateconducelaobinereasimultanamaimultorproduse,deexemplu,
ncazulobineriiproduselorcuplatesauncazulncareexistunprodusprincipalialtulsecundar.Atunci
cndcosturiledeconversienusepotidentificadistinct,pentrufiecareprodusnparte,acesteasealocpe
bazauneimetoderaionale,aplicatecuconsecven.Alocareasepoatebaza,deexemplu,pevaloareade
vnzarerelativafiecruiprodus,fienstadiuldeproduciencareproduseledevinidentificabilenmod
distinct, fie n momentul finalizrii procesului de producie. Prin natura lor, majoritatea produselor
secundareauovaloarenesemnificativ.nacestcaz,elesuntadeseaevaluatelavaloarearealizabilnet
i aceast valoare se deduce din costul produsului principal. Ca urmare, valoarea contabil a produsului
principalnudifernmodsemnificativdecostulsu.
n situaia n care anumite costuri (regii) generale sau costuri de proiectare a produselor pot fi
identificatecaavndlegturcuunelestocuri,acesteaseincludncostulstocurilorrespective.
n msura n care prestatorii de servicii au stocuri, ei leevalueaz la costurile lor de producie.
Acestecosturiconstau,nprimulrnd,nmanoperinaltecosturilegatedepersonaluldirectangajatn
furnizareaserviciilor,inclusivpersonalulnsrcinatcusupravegherea,precumincheltuielilederegiede
atribuit.Manoperaialtecosturilegatedevnzareidepersonalulangajatnadministraiageneralnuse
includ, ci sunt recunoscute drept cheltuieli n perioada n care sunt suportate. Costul stocurilor unui
prestatordeserviciinuincludemarjeledeprofitsaucheltuielilederegieneatribuibile,caresuntadesea
ncorporatenpreurilefacturatedeprestatoriideservicii.
n costul de producie al bunului se include o proporie rezonabil din cheltuielile de regie fixe
sau variabile atribuibile indirect bunului n cauz, n msura n care acestea se refer la perioada de

producie.Includereancostulstocuriloraregiilorgeneralepoatefiadecvatnmsurancarereprezint
costurisuportatepentruaaducestocurilenloculiformadorite.
ncostuldeproducienuseincludcosturilededistribuie;
8.ajustridevaloarenseamnajustriledestinatesincontdemodificrilevaloriloractivelor
individuale,stabiliteladatabilanului,indiferentdacmodificareaestedefinitivsaunu.
Ajustrile negative de valoare pot fi: ajustri permanente, denumite n continuare amortizri,
i/sau ajustri provizorii, denumite n continuare ajustri pentru depreciere sau pierdere de valoare, n
funciedecaracterulpermanentsauprovizoriualajustriirespective;
9.societatemamnseamnoentitatecarecontroleazunasaumaimultefiliale;
10. filial nseamn o entitate controlat de o societatemam, inclusiv orice filial a societii
mamcareleconduce;
11.grupnseamnosocietatemamitoatefilialeleacesteia;
12.entitiafiliatenseamndousaumaimulteentitidincadrulunuigrup;
13.entitateasociatnseamnoentitatencareoaltentitateareuninteresdeparticipareiale
crei politici de exploatare i financiare fac obiectul unei influene semnificative exercitate de cealalt
entitate.Seconsidercoentitateexercitoinfluensemnificativasupraalteientitidacdeinecel
puin 20% din drepturile de vot ale acionarilor sau asociailor respectivei entiti. Ca urmare, existena
uneientitiasociatepresupunendeplinireacumulativadoucondiii,respectivdeinereaunuiinteres
departiciparencealaltentitateiexercitareainflueneisemnificativeasuprapoliticilordeexploatarei
financiarealeacesteia;
14.pragdesemnificaienseamnstatutulinformaiilorncazulncaresepoateanticipanmod
rezonabil c omiterea sau prezentarea eronat a acestora influeneaz deciziile pe care utilizatorii le
adopt pe baza situaiilor financiare ale entitii. Pragul de semnificaie al elementelor individuale se
evalueazncontextulaltorelementesimilare.

*1)JOL243,11.9.2002,p.1.

SECIUNEA1.3
Categoriideentitiraportoare

9. (1) n funcie de criteriile de mrime, entitile prevzute de prezentele reglementri se


grupeazntreicategorii,astfel:microentiti;entitimici;entitimijlociiimari.
(2) Microentitile sunt entitile care, la data bilanului, nu depesc limitele a cel puin dou
dintreurmtoareletreicriterii:
a)totalulactivelor:350000EUR;
b)cifradeafacerinet:700000EUR;
c)numrulmediudesalariaincursulexerciiuluifinanciar:10.
Pentru aceast categorie de entiti se aplic, de asemenea, prevederile cap. 12 "Dispoziii
privindscutirileirestriciileaplicabilescutirilor".
(3) Entitile mici sunt entitile care, la data bilanului, nu se ncadreaz n categoria
microentitiloricarenudepesclimiteleacelpuindoudintreurmtoareletreicriterii:
a)totalulactivelor:4000000EUR;
b)cifradeafacerinet:8000000EUR;
c)numrulmediudesalariaincursulexerciiuluifinanciar:50.
(4)Entitilemijlociiimarisunt entitilecare,ladatabilanului,depesclimiteleacelpuin
doudintreurmtoareletreicriterii:
a)totalulactivelor:4000000EUR;
b)cifradeafacerinet:8000000EUR;
c)numrulmediudesalariaincursulexerciiuluifinanciar:50.
10.(1)nfunciedecriteriiledemrime,grupurilesempartndoucategorii,astfel:grupuri
miciimijlocii,respectivgrupurimari.

(2) Grupurile mici i mijlocii sunt grupurile constituite din societilemam i filialele care
urmeaz s fie incluse n consolidare i care, pe baz consolidat, nu depesc limitele a cel puin dou
dintreurmtoareletreicriteriiladatabilanuluisocietiimam:
a)totalulactivelor:24000000EUR;
b)cifradeafacerinet:48000000EUR;
c)numrulmediudesalariaincursulexerciiuluifinanciar:250.
(3)Grupurilemarisuntgrupurileconstituitedinsocietilemamifilialelecareurmeazsfie
inclusenconsolidareicare,pebazconsolidat,depesclimiteleacelpuindoudintreurmtoarele
treicriteriiladatabilanuluisocietiimam:
a)totalulactivelor:24000000EUR;
b)cifradeafacerinet:48000000EUR;
c)numrulmediudesalariaincursulexerciiuluifinanciar:250.
(4) Determinarea valorii criteriilor de mrime prevzute la prezentul punct se bazeaz doar pe
indicatorii corespunztori societiimam i filialelor cuprinse n consolidare. La stabilirea criteriilor de
mrime, societateamam poate s nu ia n considerare filialele pe care intenioneaz s le exclud din
consolidarenbazaoricreisituaiiprevzutelapct.504.
11. n scopul determinrii limitelor legate de totalul activelor i de cifra de afaceri net,
prevzutelapct.10,nuseefectueaznicicompensareaprevzutlapct.508alin.(1)inicieventualele
eliminricaurmareaaplicriiprevederilorpct.512alin.(1).
12. (1) Atunci cnd, la data bilanului, o entitate depete sau nceteaz s mai depeasc
limitele a dou dintre cele trei criterii menionate la pct. 9, acest fapt afecteaz aplicarea derogrilor
prevzute de prezentele reglementri numai dac acest lucru are loc n dou exerciii financiare
consecutive.
(2) O societatemam ntocmete situaii financiare anuale consolidate ncepnd cu primul
exerciiufinanciarncaresuntdepitecriteriiledemrimeprevzutelapct.10,curespectareacondiiilor
prevzutelacap.8"Situaiifinanciareanualeconsolidateirapoarteconsolidate".
(3)Atuncicnd,ladatabilanului,ungrupdepetesaunceteazsmaidepeasclimitelea
dou dintre cele trei criterii menionate la pct. 10, acest fapt are inciden asupra aplicrii derogrilor
prevzute de prezentele reglementri numai dac acest lucru are loc n dou exerciii financiare
consecutive.
13. (1) O entitate analizeaz permanent, pentru fiecare dat a bilanului, dac a depit,
respectivancetatsdepeasccriteriiledemrimecorespunztoare.
(2) Entitatea schimb categoria n care se ncadreaz doar dac n dou exerciii financiare
consecutivedepetesaunceteazsdepeasccriteriiledemrime.Caurmare,modificareacriteriilor
demrimenudeterminautomatncadrareaentitiintronoucategorie.
(3) Prin dou exerciii financiare consecutive se nelege exerciiul financiar precedent celui
pentrucaresentocmescsituaiilefinanciareanualeiexerciiulfinanciarcurent,pentrucaresentocmesc
situaiilefinanciareanuale.
14.nscopulaplicriiprevederilorpct.12alin.(1)sereanalizeaznumruldecomponenteale
situaiilorfinanciareanuale,astfel:
a) o entitate care a ntocmit situaii financiare anuale prevzute la pct. 20 alin. (2) va ntocmi
situaiile financiare anuale prevzute la pct. 21 numai dac n dou exerciii financiare consecutive
depetelimiteleadoudintreceletreicriteriiprevzutelapct.9;
b) o entitate care a ntocmit situaiile financiare anuale prevzute la pct. 21 va ntocmi situaii
financiare anuale prevzute la pct. 20 alin. (2) numai dac n dou exerciii financiare consecutive nu
depetelimiteleadoudintreceletreicriteriiprevzutelapct.9.
Oanalizsimilarseefectueazidectremicroentiti.
Ca urmare, pentru ntocmirea situaiilor financiare anuale, ncadrarea n criteriile de mrime
prevzutedeprezentelereglementriseefectueazlasfritulexerciiuluifinanciar,pebazaindicatorilor
determinaidinsituaiilefinanciarealeexerciiuluifinanciarprecedentceluideraportareiaindicatorilor
determinai pe baza datelor din contabilitate i a balanei de verificare ncheiate la sfritul exerciiului

financiar curent, utiliznduse cursul de schimb valutar publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la
datade19iulie2013.
15.Totalulactivelormenionatlapct.9i10constnvaloareatotalaactivelor,aacumapare
prezentatlalit.ACdela"Active"dinformatulbilanuluiprevzutlapct.132saudinformatulbilanului
prescurtatprevzutlapct.451.

CAPITOLUL2
Dispoziiiiprincipiigenerale

SECIUNEA2.1
Dispoziiigenerale

16.Situaiilefinanciareanualeconstituieuntotunitar.
17. Obiectivul situaiilor financiare anuale l constituie furnizarea de informaii despre poziia
financiar, performana financiar i fluxurile de trezorerie ale unei entiti, utile unei categorii largi de
utilizatori.
18. (1) Elementele direct legate de evaluarea poziiei financiare, reflectate prin bilan, sunt
activele,datoriileicapitalurileproprii.
(2)nnelesulprezentelorreglementri:
a) un activ reprezint o resurs controlat de ctre entitate ca rezultat al unor evenimente
trecute, de la care se ateapt s genereze beneficii economice viitoare pentru entitate. Un activ este
recunoscut n contabilitate i prezentat n bilan atunci cnd este probabil realizarea unui beneficiu
economicviitordectreentitateiactivulareuncostsauovaloarecarepoatefievaluat/evaluatnmod
credibil;
b) o datorie reprezint o obligaie actual a entitii ce decurge din evenimente trecute i prin
decontarea creia se ateapt s rezulte o ieire de resurse care ncorporeaz beneficii economice. O
datorie este recunoscut n contabilitate i prezentat n bilan atunci cnd este probabil c o ieire de
resursencorporndbeneficiieconomicevarezultadindecontareauneiobligaiiprezenteicndvaloarea
lacaresevarealizaaceastdecontarepoatefievaluatnmodcredibil;
c) capitalurile proprii reprezint interesul rezidual al acionarilor sau asociailor n activele unei
entitidupdeducereatuturordatoriilorsale.
(3) Beneficiile economice reprezint potenialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de
numerarsauechivalentedenumerarctreentitate.Aceastcontribuiesereflectfiesubformacreterii
intrrilordenumerar,fiesubformareduceriiieirilordenumerar,deexemplu,prinreducereacosturilor
deproducie.
Astfel,potenialulpoatefiunulproductiv,atuncicndactivulesteutilizatseparatsaumpreun
cualteactivepentruprestareadeserviciioriproducereadebunuridestinatevnzriidectreentitate.De
asemenea,potenialulpoatembrcaformaconvertibilitiinnumerarsauechivalentedenumerar.
19.(1)Elementeledirectlegatedeevaluareaperformaneifinanciare,prinintermediulcontului
deprofitipierdere,suntveniturileicheltuielile.
(2)nnelesulprezentelorreglementri,termeniidemaijosauurmtoarelesemnificaii:
a) veniturile constituie creteri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul perioadei
contabile,subformdeintrrisaucreterialeactivelororireducerialedatoriilor,careseconcretizeazn
creterialecapitalurilorproprii,alteledectcelerezultatedincontribuiialeacionarilor;
b)cheltuielileconstituiediminurialebeneficiiloreconomicenregistratepeparcursulperioadei
contabilesubformdeieirisauscderialevaloriiactivelororicreterialedatoriilor,careseconcretizeaz
nreducerialecapitalurilorproprii,alteledectcelerezultatedindistribuireaacestoractreacionari.
(3)Veniturilesuntrecunoscutencontuldeprofitipierdereatuncicndsepoateevaluanmod
credibilocretereabeneficiiloreconomiceviitoarelegatedecretereavaloriiunuiactivsaudescderea
valorii unei datorii. Recunoaterea veniturilor se realizeaz simultan cu recunoaterea creterii de active
sau reducerii datoriilor (de exemplu, creterea net a activelor, rezultat din vnzarea produselor sau
serviciilor,oridescretereadatoriilorcarezultatalanulriiuneidatorii).

(4) Cheltuielile sunt recunoscute n contul de profit i pierdere atunci cnd se poate evalua n
modcredibilodiminuareabeneficiiloreconomiceviitoarelegatedeodiminuareavaloriiunuiactivsaude
o cretere a valorii unei datorii. Recunoaterea cheltuielilor are loc simultan cu recunoaterea creterii
valorii datoriilor sau reducerii valorii activelor (de exemplu,drepturile salariale angajate sau amortizarea
echipamentelor).
20. (1) Microentitile ntocmesc situaii financiare anuale n condiiile prevzute la seciunea
12.1"Scutiripentrumicroentiti".
(2)Entitileprevzutelapct.9alin.(3)ntocmescsituaiifinanciareanualecarecuprind:
bilanprescurtat,
contdeprofitipierdere,
noteleexplicativelasituaiilefinanciareanuale.
(3)Bilanulprescurtatareformatulprevzutlapct.451.
(4) Opional, entitile prevzute la pct. 9 alin. (3) pot ntocmi situaia modificrilor capitalului
propriui/sausituaiafluxurilordetrezorerie.
21.Entitileprevzutelapct.9alin.(4),precumientitiledeinterespublicntocmescsituaii
financiareanualecarecuprind:
bilan;
contdeprofitipierdere;
situaiamodificrilorcapitaluluipropriu;
situaiafluxurilordetrezorerie;
noteleexplicativelasituaiilefinanciareanuale.
22.(1)ncazulentitilornounfiinate,acesteapotntocmipentruprimulexerciiufinanciarde
raportare situaiile financiare anuale prevzute fie la pct. 20, fie la pct. 21 sau n formatul aplicabil
microentitilor.
(2) Pentru al doilea exerciiu financiar de raportare, aceste entiti analizeaz indicatorii
determinai din situaiile financiare ale anului precedent i indicatorii determinai pe baza datelor din
contabilitateiabalaneideverificarencheiatelasfritulexerciiuluifinanciarcurent,ntocmindsituaii
financiareanualenfunciedecriteriiledemrimenregistrate.
(3)Prevederileprezentuluipunctnuseaplicentitilordeinterespublic.
23. Situaiile financiare anuale se ntocmesc n mod clar i n concordan cu prevederile
prezentelorreglementri.
24.Situaiilefinanciareanualetrebuiesofereoimaginefidelaactivelor,datoriilor,poziiei
financiareiaprofituluisaupierderiientitii.
25. Dac aplicarea prevederilor prezentelor reglementri nu este suficient pentru a oferi o
imagine fidel a activelor, a datoriilor, a poziiei financiare i a profitului sau pierderii entitii, n notele
explicative la situaiile financiare sunt furnizate informaiile suplimentare necesare pentru respectarea
cerineirespective.
26. Dac, n cazuri excepionale, aplicarea unei prevederi din prezentele reglementri este
incompatibil cu obligaiile prevzute la pct. 24 i 25, dispoziia respectiv nu se aplic, pentru a oferi o
imagine fidel a activelor, a datoriilor, a poziiei financiare i a profitului sau a pierderii entitii.
Neaplicareauneiastfeldedispoziiiseprezintnnoteleexplicativelasituaiilefinanciare,mpreuncuo
explicaie a motivelor i a efectelor sale asupra activelor, datoriilor, poziiei financiare i a profitului sau
pierderiientitii.
27.MinisterulFinanelorPubliceialteautoritidereglementarepotsolicitaentitilormijlocii
i mari s prezinte n situaiile financiare anuale unele informaii suplimentare fa de cele care trebuie
prezentatenconcordancuprezentelereglementri.

SECIUNEA2.2
Publicrilecucaractergeneral

28. Documentul care conine situaiile financiare trebuie s precizeze denumirea entitii
raportoare,precumiinformaiireferitoarela:

a) registrul comerului la care este pstrat dosarul entitii, mpreun cu numrul de


nmatricularealentitiinregistrulncauz;
b)formajuridicaentitii,adresasediuluisociali,dupcaz,faptulcentitateaestenlichidare.

SECIUNEA2.3
Caracteristicilecalitativealeinformaiilorfinanciare

29.Pentrucainformaiilefinanciaresfieutile,eletrebuiesfierelevanteisreprezinteexact
ceea ce i propun s reprezinte. Utilitatea informaiilor financiare este amplificat dac acestea sunt
comparabile,verificabile,oportuneiinteligibile.
30.Caracteristicilecalitativefundamentalesuntrelevanaireprezentareaexact.

Relevan
31. Informaiile financiare relevante sunt cele care au capacitatea de a ajuta utilizatorii de
informaiinluareadeciziilor.
32.(1)Informaiilefinanciareaucapacitateadeaajutautilizatoriideinformaiinluareaunor
deciziidacauvaloarepredictiv,valoaredeconfirmaresauambele.
(2)Informaiilefinanciareauvaloarepredictivdacpotfiutilizatecaintrrinproceseleaplicate
deutilizatoripentruaprevizionarezultateviitoare.Pentruaaveavaloarepredictivinformaiilefinanciare
nu trebuie s reprezinte o previziune sau o prognoz. Informaiile financiare cu valoare predictiv sunt
folositedeutilizatoripentrurealizareapropriilorpredicii.
(3) Valoarea predictiv i valoarea de confirmare a informaiilor financiare sunt n strns
legtur. Informaiile care au valoare predictiv au adesea i valoare de confirmare. De exemplu,
informaiile privind veniturile pentru anul curent, care pot fi utilizate ca baz pentru prognozarea
veniturilor n anii viitori, pot fi comparate cu previziunile efectuate n anii anteriori, pentru exerciiul
curent. Rezultatele acestor comparaii pot ajuta utilizatorii s corecteze i s mbunteasc procesele
careaufostutilizatepentrurealizareaacelorpreviziuni.

Pragdesemnificaie
33.Praguldesemnificaieesteunaspectalrelevaneispecificuneientitibazatpenaturasau
mrimeasaupeambeleaelementelorlacaresereferinformaiileraportatedeentitate.nconsecin,
prezentelereglementrinuspecificunnivelcantitativpentrupraguldesemnificaieinupredetermin
cearputeafisemnificativntroanumitsituaie.

Reprezentareexact
34.Situaiilefinanciareanualedescriufenomeneleeconomicencuvinteicifre.Pentruafio
reprezentareexact,odescrieretrebuiesfiecomplet,neutrifrerori.
35.Odescrierecompletincludetoateinformaiilenecesarepentrucaunutilizatorsneleag
fenomenuldescris,inclusivexplicaiilenecesare.Deexemplu,odescrierecompletaunuigrupdeactive
include cel puin o descriere a naturii activelor respective, o descriere numeric a tuturor activelor i o
meniune privind descrierea numeric (de exemplu, costul iniial sau valoarea just). Pentru unele
elemente o descriere complet poate s impun explicaii privind faptele semnificative referitoare la
calitateainaturaelementelor,factoriloricircumstanelorcarearputeasleafectezecalitateainatura,
iprocesulutilizatpentruadeterminadescrierilenumerice.
36.Odescriereneutresteceacarenusuportinfluenenseleciaiprezentareainformaiilor
financiare.Odescriereneutrnuestedenaturat,ponderat,accentuat,neaccentuatsaumanipulatn
alt fel pentru a crete probabilitatea cainformaiile financiare s fie primite favorabil sau nefavorabil de
ctre utilizatori. Informaii neutre nu nseamn informaii fr scop sau fr influen asupra
comportamentuluiacestora.Informaiilefinanciarerelevantesunt,prindefiniie,celecareaucapacitatea
deageneraodiferenndeciziileluatedectreutilizatori.
37. Reprezentarea fr erori nseamn c nu exist erori sau omisiuni n descrierea
fenomenelor,iarprocesulutilizatpentruagenerainformaiileraportateafostselectatiaplicatfrerori.


Aplicareacaracteristicilorcalitativefundamentale
38. Comparabilitatea, verificabilitatea, oportunitatea i inteligibilitatea sunt caracteristici
calitativecareamplificutilitateainformaiilorrelevanteireprezentateexact.

Comparabilitate
39.(1)Informaiileprivindoentitateraportoaresuntmultmaiutiledacpotficomparatecu
informaiisimilaredesprealteentitiicuinformaiisimilaredespreaceeaientitateaferenteuneialte
perioadesaudate.
(2) Comparabilitatea este una dintre caracteristicile calitative care permite utilizatorilor s
identifice i s neleag similitudinile i diferenele dintre elemente. Spre deosebire de celelalte
caracteristicicalitative,comparabilitateanusereferlaunsingurelement.Ocomparaienecesitcelpuin
douelemente.
40. (1) Consecvena, dei este legat de comparabilitate, nu este identic cu aceasta.
Consecvenasereferlautilizareaaceloraimetodepentruaceleaielemente,fiedelaoperioadlaalta
ncadruluneientitiraportoare,fientrosingurperioadpentruentitidiferite.Comparabilitateaeste
scopul;consecvenaajutlaatingereaacestuiscop.
(2) Comparabilitatea nu presupune uniformitate. Pentru ca informaiile s fie comparabile,
aspectelesimilarecanaturtrebuiesfieprezentatesimilar,iaraspectelediferitetrebuiesfieprezentate
diferit.
41. (1) Este posibil s se obin un anumit grad de comparabilitate prin satisfacerea
caracteristicilorcalitativefundamentale.Oreprezentareexactaunuifenomeneconomicrelevanttrebuie,
n mod firesc, s aib un anumit grad de comparabilitate cu o reprezentare exact a unui fenomen
economicrelevantsimilaraluneialteentitiraportoare.
(2) Dei un fenomen economic unic poate fi reprezentat exact n multiple moduri, permiterea
unor metode contabile alternative pentru acelai fenomen economic diminueaz comparabilitatea (de
exemplu:evaluareaimobilizrilorcorporalelacostsaulavaloareareevaluat).

Verificabilitate
42.(1)Verificabilitateaajutnaasigurautilizatoriicinformaiilereprezintexactfenomenele
economice pe care i propun s le reprezinte. Prin verificabilitate se nelege c diferii observatori
independeni i n cunotin de cauz ar putea ajunge la un consens cu privire la faptul c o anumit
descriereesteoreprezentareexact.
(2)Verificareapoatefidirectsauindirect.Verificareadirectsereferlaverificareauneivalori
sauaaltorreprezentriprinobservaredirect,deexemplu,prinnumrareabanilor.Verificareaindirect
se refer la verificarea intrrilor pentru un model, o formul sau o alt tehnic i la recalcularea
rezultatelorprinutilizareaaceleiaimetodologii.Unexemplulreprezintverificareavalorilorcontabileale
stocurilorprinverificareaintrrilor(cantitiicosturi)iprinrecalculareastocurilorfinaleprinutilizarea
aceloraiipotezeprivindfluxulcosturilor(deexemplu,utilizareametodeiprimulintrat,primulieit).
(3)nunelecazuri,sepoatesnufieposibilverificareaunorexplicaiiiinformaiicucaracter
previzionalpnntroperioadviitoaresauchiardeloc.Pentruaajutautilizatoriisdeciddacdorescs
utilizeze respectivele informaii, ar fi, n mod normal, necesar s se prezinte ipotezele fundamentale,
metodeledecompilareainformaiilorialifactoriialtecircumstanecaresusininformaiile.

Oportunitate
43. Oportunitatea nseamn c informaiile sunt disponibile factorilor decizionali pentru ca
acetiasiadeciziintimputil.ngeneral,cuctsuntmaivechiinformaiile,cuattsuntmaipuinutile.
Totui,uneleinformaiipotsrmnoportunemulttimpdupsfritulperioadeideraportaredeoarece,
deexemplu,uniiutilizatoriarputeafinevoiisidentificeisapreciezetendinele.

Inteligibilitate

44. Clasificarea, caracterizarea i prezentarea n mod clar i concis a informaiilor le fac pe


acesteainteligibile.
45. (1) Unele fenomene suntcomplexe n mod inerent i nu pot fi transformate n fenomene
uordeneles.Excludereainformaiilorprivindacestefenomenedinrapoartelefinanciarearconducela
situaiacaacesterapoartesfieincomplete.
(2) Rapoartele financiare sunt ntocmite pentru utilizatorii care dispun de cunotine suficiente
privindactivitiledeafaceriieconomiceicarestudiazianalizeazinformaiilecuateniacuvenit.
Totui, prezentarea rapoartelor financiare trebuie astfel efectuat nct s permit nelegerea
lordectrediferitelecategoriideutilizatoriainformaiilorcuprinsenacestea.
(3) Rapoartele financiare ntocmite de entiti se refer att la situaiile financiare anuale
propriuzise,ctilacelelaltedocumentefcutepubliceodatcuacestea.

Aplicareacaracteristicilorcalitativeamplificatoare
46. Caracteristicile calitative amplificatoare, respectiv comparabilitatea, verificabilitatea,
oportunitatea i inteligibilitatea, trebuie maximizate n msura n care acest lucru este posibil. Totui,
caracteristicile calitative amplificatoare, fie individual, fie n grup, nu pot face informaiile utile dac
respectiveleinformaiisuntirelevantesaunusuntreprezentateexact.

SECIUNEA2.4
Principiigeneralederaportarefinanciar

47.Evaluareareprezintprocesulprincaresedeterminvaloarealacareelementelesituaiilor
financiaresuntrecunoscutencontabilitateiprezentatenbilan,respectivbilanulprescurtat,incontul
deprofitipierdere.
48.Elementeleprezentatensituaiilefinanciareanualeindividualeisituaiilefinanciareanuale
consolidate sunt recunoscute i evaluate n conformitate cu principiile generale prevzute de prezentele
reglementri.
49. (1) Principiul continuitii activitii. Trebuie s se prezume c entitatea i desfoar
activitateapebazaprincipiuluicontinuitiiactivitii.Acestprincipiupresupunecentitateaicontinun
modnormalfuncionarea,fraintranstaredelichidaresaureduceresemnificativaactivitii.
(2)Oentitatenuvantocmisituaiilefinanciareanualepebazaprincipiuluicontinuitiiactivitii
dacorganeledeconducerestabilescdupdatabilanuluifiecintenioneazslichidezeentitateasaus
ncetezeactivitateaacesteia,fiecnuexistnicioaltvariantrealistnafaraacestora.Acesteprevederi
nuseaplicsituaiilorfinanciareanualentocmitedeentitileabsorbitencadrulunuiprocesdefuziune
saudedivizare,potrivitlegii.
Deteriorarea rezultatelor din exploatare i a poziiei financiare, ulterior datei bilanului, indic
nevoiadeaanalizadacpresupunereaprivindcontinuitateaactivitiiestencadecvat.
(3)Dacadministratoriiuneientitiauluatcunotindeuneleelementedenesiguranlegate
de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de ai continua activitatea, aceste
elemente trebuie prezentate n notele explicative. n cazul n care situaiile financiare anuale nu sunt
ntocmite pe baza principiului continuitii, aceast informaie trebuie prezentat, mpreun cu motivele
careaustatlabazadecizieiconformcreiaentitateanuimaipoatecontinuaactivitatea.Evenimentele
saucondiiilecenecesitprezentrideinformaiipotapreaiulteriordateibilanului.
(4) Entitile aflate n lichidare, potrivit legii, prezint acest fapt n declaraia care nsoete
situaiilefinanciareanuale.nscopulprezentriibilanului,acesteaprocedeazlareclasificareacreanelor
petermenlungncreanepetermenscurt,respectivadatoriilorpetermenlungndatoriipetermenscurt.
50. Principiul permanenei metodelor. Politicile contabile i metodele de evaluare trebuie
aplicatenmodconsecventdelaunexerciiufinanciarlaaltul.
51. (1) Principiul prudenei. La ntocmirea situaiilor financiare anuale, recunoaterea i
evaluareatrebuierealizatepeobazprudenti,nspecial:
a)ncontuldeprofitipierderepoatefiinclusnumaiprofitulrealizatladatabilanului;

b)suntrecunoscutedatoriileaprutencursulexerciiuluifinanciarcurentsaualunuiexerciiu
precedent,chiardacacesteadevinevidentenumaintredatabilanuluiidatantocmiriiacestuia;
c)suntrecunoscutedeprecierile,indiferentdacrezultatulexerciiuluifinanciarestepierderesau
profit. nregistrarea ajustrilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectueaz pe seama
conturilordecheltuieli,indiferentdeimpactulacestoraasupracontuluideprofitipierdere.
(2)Activeleiveniturilenutrebuiesfiesupraevaluate,iardatoriileicheltuielile,subevaluate.
Totui,exercitareaprudeneinupermite,deexemplu,constituireadeprovizioaneexcesive,subevaluarea
deliberat a activelor sau veniturilor, dar nici supraevaluarea deliberat a datoriilor sau cheltuielilor,
deoarecesituaiilefinanciarenuarmaifineutreinuarmaiaveacalitateadeaficredibile.
52.nafarasumelorrecunoscutenconformitatecupct.51alin.(1)lit.b),trebuierecunoscute
toatedatoriileprevizibileipierderilepotenialecareauaprutncursulexerciiuluifinanciarrespectivsau
n cursul unui exerciiu precedent, chiar dac acestea devin evidente numai ntre data bilanului i data
ntocmiriiacestuia.
53.(1)Principiulcontabilitiideangajamente.Efecteletranzaciilorialealtorevenimentesunt
recunoscute atunci cnd tranzaciile i evenimentele se produc (i nu pe msur ce numerarul sau
echivalentul su este ncasat sau pltit) i sunt nregistrate n contabilitate i raportate n situaiile
financiarealeperioadeloraferente.
(2)Trebuiesseincontdeveniturileicheltuielileaferenteexerciiuluifinanciar,indiferentde
data ncasrii veniturilor sau data plii cheltuielilor. Astfel, se vor evidenia n conturile de venituri i
creanelepentrucarenuafostntocmitncfactura(contul418"Clienifacturidentocmit"),respectiv
nconturiledecheltuielisaubunuri,datoriilepentrucarenusaprimitncfactura(contul408"Furnizori
facturi nesosite"). n toate cazurile, nregistrarea n aceste conturi se efectueaz pe baza documentelor
careatestlivrareabunurilor,respectivprestareaserviciilor(deexemplu,avizedensoireamrfii,situaii
delucrrietc.).
(3) Veniturile i cheltuielile care rezult direct i concomitent din aceeai tranzacie sunt
recunoscute simultan n contabilitate, prin asocierea direct ntre cheltuielile i veniturile aferente, cu
evideniereadistinctaacestorvenituriicheltuieli.
(4)Principiulcontabilitiideangajamenteseaplicinclusivlarecunoatereadobnziiaferente
perioadei,indiferentdescadenaacesteia.
54.(1)Principiulintangibilitii.Bilanuldedeschiderepentrufiecareexerciiufinanciartrebuie
scorespundcubilanuldenchiderealexerciiuluifinanciarprecedent.
(2) n cazul modificrii politicilor contabile i al corectrii unor erori aferente perioadelor
precedente,nusemodificbilanulperioadeianterioareceleideraportare.
(3) nregistrarea pe seama rezultatului reportat a corectrii erorilor semnificative aferente
exerciiilorfinanciareprecedente,precumiamodificriipoliticilorcontabilenuseconsidernclcarea
principiuluiintangibilitii.
55.Principiulevaluriiseparateaelementelordeactividedatorii.Componenteleelementelor
deactiveidedatoriitrebuieevaluateseparat.
56.(1)Principiulnecompensrii.Oricecompensarentreelementeledeactiveidatoriisauntre
elementeledevenituriicheltuieliesteinterzis.
(2)Toatecreaneleidatoriiletrebuienregistratedistinctncontabilitate,pebazdedocumente
justificative.
(3) Eventualele compensri ntre creane i datorii fa de aceeai entitate efectuate cu
respectarea prevederilor legale pot fi nregistrate numai dup contabilizarea creanelor i veniturilor,
respectivadatoriiloricheltuielilorcorespunztoare.
nsituaiadelaalin.(3),nnoteleexplicativeseprezintvaloareabrutacreaneloridatoriilor
careaufcutobiectulcompensrii.
(4) n cazul schimbului de active, n contabilitate se evideniaz distinct operaiunea de
vnzare/scoateredinevideniceadecumprare/intrareneviden,pebazadocumentelorjustificative,
cunregistrareatuturorvenituriloricheltuieliloraferenteoperaiunilor.Tratamentulcontabilestesimilar
incazulprestrilorreciprocedeservicii.

57. (1) Contabilizarea i prezentarea elementelor din bilan i din contul de profit i pierdere
innd seama de fondul economic al tranzaciei sau al angajamentului n cauz. Respectarea acestui
principiu are drept scop nregistrarea n contabilitate i prezentarea fidel a operaiunilor economico
financiare,nconformitatecurealitateaeconomic,punndnevidendrepturileiobligaiile,precumi
riscurileasociateacestoroperaiuni.
(2) Evenimentele i operaiunile economicofinanciare trebuie evideniate n contabilitate aa
cum acestea se produc, n baza documentelor justificative. Documentele justificative care stau la baza
nregistrriincontabilitateaoperaiuniloreconomicofinanciaretrebuiesreflectentocmaimodulcum
acesteaseproduc,respectivsfienconcordancurealitatea.Deasemenea,contractelencheiatentre
pritrebuiesprevadmoduldederulareaoperaiunilorisrespectecadrullegalexistent.
(3)Formajuridicaunuidocumenttrebuiesfienconcordancurealitateaeconomic.Atunci
cnd exist diferene ntre fondul sau natura economic a unei operaiuni sau tranzacii i forma sa
juridic, entitatea va nregistra n contabilitate aceste operaiuni, cu respectarea fondului economic al
acestora.
(4) Exemple de situaii cnd se aplic acest principiu pot fi considerate: ncadrarea de ctre
utilizatoriacontractelordeleasingnleasingoperaionalsaufinanciar;recunoatereaveniturilordinchirii,
respectivacheltuielilordinchiriinfunciedefonduleconomicalcontractuluiideeventualelegratuiti
(stimulente) aferente; ncadrarea operaiunilor la vnzare n nume propriu sau comision, respectiv
consignaie;recunoatereaveniturilor,respectivacheltuielilorncontuldeprofitipierderesaucavenituri
n avans, respectiv cheltuieli n avans; recunoaterea participaiilor deinute ca fiind de natura aciunilor
deinute la entiti afiliate sau sub forma altor imobilizri financiare; ncadrarea reducerilor acordate,
respectivprimite,lareducericomercialesaufinanciare.
(5) Entitile au obligaia ca la ntocmirea documentelor justificative i la contabilizarea
operaiunilor economicofinanciare s in seama de toate informaiile disponibile, astfel nct s fie
extrem de rare situaiile n care natura economic a operaiunii s fie diferit de forma juridic a
documentelorcarestaulabazaacestora.
58. (1) Principiul evalurii lacost de achiziie sau cost de producie. Elementeleprezentate n
situaiile financiare se evalueaz, de regul, pe baza principiului costului de achiziie sau al costului de
producie.Cazurilencarenusefolosetecostuldeachiziiesaucostuldeproduciesuntceleprevzutede
prezentelereglementri.
(2) n situaia n care sa optat pentru reevaluarea imobilizrilor corporale sau evaluarea
instrumentelor financiare la valoarea just, se aplic prevederile seciunii 3.4 "Evaluarea alternativ la
valoareajust".
59. Principiul pragului de semnificaie. Entitatea se poate abate de la cerinele cuprinse n
prezentele reglementri referitoare la prezentrile de informaii i publicare, atunci cnd efectele
respectriilorsuntnesemnificative.

SECIUNEA2.5
Politici contabile, corectarea erorilor contabile, estimri i evenimente ulterioare datei
bilanului

2.5.1.Politicicontabile
60.(1)Politicilecontabilereprezintprincipiile,bazele,conveniile,regulileipracticilespecifice
aplicatedeoentitatelantocmireaiprezentareasituaiilorfinanciareanuale.
(2) Exemple de politici contabile sunt urmtoarele: alegerea metodei de amortizare a
imobilizrilor;reevaluareaimobilizrilorcorporalesaupstrareacostuluiistoricalacestora;nregistrarea,
peperioadancareimobilizrilecorporalesunttrecutenconservare,auneicheltuielicuamortizareasaua
unei cheltuieli corespunztoare ajustrii pentru deprecierea constatat; alegerea metodei de evaluare a
stocurilor;contabilitateastocurilorprininventarulpermanentsauintermitentetc.
61.(1)Administratoriientitiitrebuiesaprobepoliticicontabilepentruoperaiunilederulate,
inclusiv proceduri proprii pentru situaiile prevzute de legislaie. n cazul entitilor care nu au
administratori,politicilecontabileseaprobdepersoanelecareauobligaiagestionriientitiirespective.

(2) Aceste politici trebuie elaborate avnd n vedere specificul activitii, de ctre specialiti n
domeniuleconomicitehnic,cunosctoriaiactivitiidesfurateiaistrategieiadoptatedeentitate.
(3) La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate prevederile cuprinse n prezentele
reglementri.
62.(1)Modificriledepoliticicontabilepotfideterminatede:
a) iniiativa entitii, caz n care modificarea trebuie justificat n notele explicative la situaiile
financiareanuale;
b)odecizieauneiautoriticompetenteicareseimpuneentitii(modificaredereglementare),
cazncaremodificareanutrebuiejustificatnnoteleexplicative,cidoarmenionatnacestea.
(2)Modificareadepoliticcontabillainiiativaentitiipoatefideterminatde:
omodificareexcepionalintervenitnsituaiaentitiisauncontextuleconomicofinanciarn
careaceastaidesfoaractivitatea;
obinereaunorinformaiicredibileimairelevante.
Exempledesituaiicarejustificmodificareadepoliticicontabilepotfi:
admiterealatranzacionarepeopiareglementatavalorilormobiliarepetermenscurtale
entitiisauretragerealordelatranzacionare;
schimbareaacionariatului,datoratintrriintrungrup,dacnoilemetodeasigurfurnizarea
unorinformaiimaifidele;
fuziuni i divizri efectuate la valori contabile, caz n care se impune armonizarea politicilor
contabilealesocietiiabsorbitecucelealesocietiiabsorbanteetc.
(3)Schimbareaconductorilorentitiinujustificmodificareapoliticilorcontabile.
(4)Nuseconsidermodificrialepoliticilorcontabile:
a)aplicareauneipoliticicontabilepentrutranzacii,alteevenimentesaucondiiicaredifer,ca
fond,decelecareauavutlocanterior;i
b)aplicareauneinoipoliticicontabilepentrutranzacii,alteevenimentesaucondiiicarenuau
avutlocanteriorsaucareaufostnesemnificative.
(5) Aplicarea iniial a politicii de reevaluare a imobilizrilor corporale trebuie tratat ca o
reevaluare,potrivitsubseciunii3.4.1"Reevaluareaimobilizrilorcorporale".
63. (1) Efectele modificrii politicilor contabile aferente exerciiilor financiare precedente se
nregistreaz pe seama rezultatului reportat (contul 1173 "Rezultatul reportat provenit din modificrile
politicilorcontabile"),dacefectelemodificriipotficuantificate.
(2)Efectelemodificriipoliticilorcontabileaferenteexerciiuluifinanciarcurentsecontabilizeaz
peseamaconturilordecheltuieliiveniturialeperioadei.
(3)Dacefectulmodificriipoliticiicontabileesteimposibildestabilitpentruperioadeletrecute,
modificareapoliticilorcontabileseefectueazpentruperioadeleviitoare,ncepndcuexerciiulfinanciar
curentiexerciiilefinanciareurmtoareceluincaresaluatdeciziamodificriipoliticiicontabile.
(4)ncazulmodificriipoliticilorcontabilepentruoperioadanterioar,entitiletrebuiesian
considerareefectelefiscalealeacestora.
64.(1)Modificareapoliticilorcontabileestepermisdoardacestecerutdelegesauareca
rezultatinformaiimairelevantesaumaicredibilereferitoarelaoperaiunileentitii.
(2) n cazul modificrii unei politici contabile, entitatea trebuie s menioneze n notele
explicative natura modificrii politicii contabile, precum i motivele pentru care aplicarea noii politici
contabile ofer informaii credibile i mai relevante, pentru ca utilizatorii s poat aprecia dac noua
politic contabil a fost aleas n mod adecvat, efectul modificrii asupra rezultatelor raportate ale
perioadeiitendinarealarezultateloractivitiientitii.

2.5.2.Corectareaerorilorcontabile
65. (1) Erorile constatate n contabilitate se pot referi fie la exerciiul financiar curent, fie la
exerciiilefinanciareprecedente.
(2)Corectareaerorilorseefectueazladataconstatriilor.

66.(1)Eroriledinperioadeleanterioaresuntomisiuniideclaraiieronatecuprinsensituaiile
financiarealeentitiipentruunasaumaimulteperioadeanterioarerezultnddingreealadeautilizasau
deanuutilizainformaiicredibilecare:
a) erau disponibile la momentul la care situaiile financiare pentru acele perioade au fost
aprobatespreafiemise;
b) ar fi putut fi obinute n mod rezonabil i luate n considerare la ntocmirea i prezentarea
acelorsituaiifinanciareanuale.
(2) Astfel de erori includ efectele greelilor matematice, greelilor de aplicare a politicilor
contabile,ignorriisauinterpretriigreiteaevenimentelorifraudelor.
(3) n nelesul prezentelor reglementri, erorile din perioadele anterioare se refer inclusiv la
prezentareaeronatainformaiilornsituaiilefinanciareanuale.
67.(1)Corectareaeroriloraferenteexerciiuluifinanciarcurentseefectueazpeseamacontului
deprofitipierdere.
(2)Corectareaerorilorsemnificativeaferenteexerciiilorfinanciareprecedenteseefectueazpe
seamarezultatuluireportat(contul1174"Rezultatulreportatprovenitdincorectareaerorilorcontabile").
(3) Erorile nesemnificative aferente exerciiilor financiare precedente se corecteaz, de
asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totui, potrivit politicilor contabile aprobate, erorile
nesemnificativepotficorectatepeseamacontuluideprofitipierdere.
(4)Erorilenesemnificativesuntceledenatursnuinfluenezeinformaiilefinanciarcontabile.
Se consider c o eroare este semnificativ dac aceasta ar putea influena deciziile economice ale
utilizatorilor,luatepebazasituaiilorfinanciareanuale.Analizareadacoeroareestesemnificativsaunu
seefectueazncontext,avndnvederenaturasauvaloareaindividualoricumulataelementelor.
68.(1)Corectareaeroriloraferenteexerciiilorfinanciareprecedentenudeterminmodificarea
situaiilorfinanciarealeacelorexerciii.
(2)ncazuleroriloraferenteexerciiilorfinanciareprecedente,corectareaacestoranupresupune
ajustareainformaiilorcomparativeprezentatensituaiilefinanciare.Informaiicomparativereferitoarela
poziia financiar i performana financiar, respectiv modificarea poziiei financiare, sunt prezentate n
noteleexplicative.
(3) n notele explicative la situaiile financiare trebuie prezentate informaiicu privire la natura
erorilorconstatateiperioadeleafectatedeacestea.
69. nregistrarea stornrii unei operaiuni contabile aferente exerciiului financiar curent se
efectueaz fie prin corectarea cu semnul minus a operaiunii iniiale (stornare n rou), fie prin
nregistrarea invers a acesteia (stornare n negru), n funcie de politica contabil i programele
informaticeutilizate.

2.5.3.Estimri
70. (1) Ca rezultat al incertitudinilor inerente n desfurarea activitilor, unele elemente ale
situaiilor financiare anuale nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate. Se pot solicita, de exemplu,
estimri ale: clienilor inceri; uzurii morale a stocurilor; duratei de via utile, precum i a modului
preconizatdeconsumareabeneficiiloreconomiceviitoarencorporatenactiveleamortizabileetc.
(2) Procesul de estimare implic raionamente bazate pe cele mai recente informaii credibile
avuteladispoziie.Oestimarepoatenecesitarevizuireadacaulocschimbriprivindcircumstanelepe
caresabazataceastestimaresaucaurmareaunornoiinformaiisauauneimaibuneexperiene.Prin
naturaei,revizuireauneiestimrinureprezintcorectareauneierori.
(3) O modificare n baza de evaluare aplicat reprezint o modificare n politica contabil i nu
reprezint o modificare n estimrile contabile. Dac entitatea are dificulti n a face distincie ntre o
modificaredepoliticcontabiliomodificaredeestimare,aceastasetrateazcaomodificareaestimrii.
(4) Efectul modificrii unei estimri contabile se recunoate prospectiv prin includerea sa n
rezultatul:
perioadei n care are loc modificarea, dac aceasta afecteaz numai perioada respectiv (de
exemplu,ajustareapentruclieniinceri);sau

perioadei n care are loc modificarea i al perioadelor viitoare, dac modificarea are efect i
asupraacestora(deexemplu,duratadeviautilaimobilizrilorcorporale).

2.5.4.Evenimenteulterioaredateibilanului
71.Evenimentelecareapardupdatabilanuluipotfurnizainformaiisuplimentarereferitoare
laperioadaraportatfadecelecunoscuteladatabilanului.Dacsituaiilefinanciareanualenuaufost
aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflecta i informaiile suplimentare, dac informaiile
respectivesereferlacondiii(evenimente,operaiunietc.)careauexistatladatabilanului.
72. (1) Evenimentele ulterioare datei bilanului sunt acele evenimente, favorabile sau
nefavorabile, care au loc ntre data bilanului i data la care situaiile financiare anuale sunt autorizate
pentruemitere.
(2) n accepiunea prezentelor reglementri, prin autorizarea situaiilor financiare anuale se
nelege aprobarea acestora de ctre un consiliu director, administratori sau alte organe de conducere,
potrivitorganizriientitii,nvedereanaintriilorspreaprobare,conformlegii.
(3)Evenimenteleulterioaredateibilanuluiincludtoateevenimenteleceaulocpnladatala
caresituaiilefinanciareanualesuntautorizatepentruemitere,chiardacaceleevenimenteaulocdup
declarareapublicaprofituluisauaaltorinformaiifinanciareselectate.
(4)Potfiidentificatedoutipurideevenimenteulterioaredateibilanului:
a)celecarefacdovadacondiiilorcareauexistatladatabilanului.Acesteevenimenteulterioare
dateibilanuluiconduclaajustareasituaiilorfinanciareanuale;i
b) cele care ofer indicaii despre condiii aprute ulterior datei bilanului. Aceste evenimente
ulterioaredateibilanuluinuconduclaajustareasituaiilorfinanciareanuale.
73. (1) n cazul evenimentelor ulterioare datei bilanului care conduc la ajustarea situaiilor
financiare anuale, entitatea ajusteaz valorile recunoscute n situaiile sale financiare, pentru a reflecta
evenimenteleulterioaredateibilanului.
(2) Exemple de evenimente ulterioare datei bilanului care conduc la ajustarea situaiilor
financiareicareimpunajustareadectreentitateavalorilorrecunoscutensituaiilesalefinanciaresau
recunoatereadeelementecenuaufostanteriorrecunoscutesunturmtoarele:
a)soluionareaulterioardateibilanuluiaunuilitigiucareconfirmcoentitateareoobligaie
prezent la data bilanului. Entitatea ajusteaz orice provizion recunoscut anterior, legat de acest litigiu,
saurecunoateunnouprovizion.Caurmare,entitateanuprezintodatoriecontingent;
b)falimentulunuiclient,survenitulteriordateibilanului,confirmdeobiceicladatabilanului
existaopierdereaferentuneicreanecomercialei,nconsecin,entitateatrebuiesajustezevaloarea
contabilacreaneicomerciale;
c)descoperireadefraudesaueroricearatcsituaiilefinanciareanualesuntincorecte;
d) vnzarea stocurilor dup perioada de raportare poate fi o prob a valorii realizabile nete la
finalulperioadeideraportare;
e)determinareaulterioarperioadeideraportareacostuluiactivelorcumpratesauancasrilor
din activele vndute nainte de finalul perioadei de raportare (de exemplu, reduceri comerciale i
financiareacordate,respectivprimite,dupncheiereaexerciiuluifinanciar);
f) determinarea ulterioar perioadei de raportare a valorii primelor i a altor drepturi cuvenite
angajailorpentruexerciiulfinanciarncheiat,dacentitateaareobligaiadeapltiacestesume.
74.(1)ncazulevenimentelorulterioaredateibilanuluicarenuconduclaajustareasituaiilor
financiare anuale, entitatea nu i ajusteaz valorile recunoscute n situaiile sale financiare pentru a
reflectaaceleevenimenteulterioaredateibilanului.
(2) Un exemplu de eveniment ulterior datei bilanului care nu conduce la ajustarea situaiilor
financiare anuale este diminuarea valorii de pia a valorilor mobiliare, n intervalul de timp dintre data
bilanuluiidatalacaresituaiilefinanciareanualesuntautorizatepentruemitere.
(3)Dacoentitateprimete,ulteriordateibilanului,informaiidesprecondiiileceauexistatla
databilanului,entitateatrebuiesactualizezeprezentriledeinformaiicesereferlaacestecondiii,n
luminanoilorinformaii.

(4) Atunci cnd evenimentele ulterioare datei bilanului care nu conduc la ajustarea situaiilor
financiare anuale sunt semnificative, neprezentarea lor ar putea influena deciziile economice ale
utilizatorilor.nconsecin,oentitatetrebuiesprezinteurmtoareleinformaiipentrufiecarecategorie
semnificativdeastfeldeevenimenteulterioaredateibilanului:
a)naturaevenimentului;i
b)oestimareaefectuluifinanciarsauomeniuneconformcreiaoastfeldeestimarenupoate
sfiefcut.

CAPITOLUL3
Reguligeneraledeevaluare

SECIUNEA3.1
Evaluarealadataintrriinentitate

75. (1) La data intrrii n entitate, bunurile se evalueaz i se nregistreaz n contabilitate la


valoareadeintrare,caresestabileteastfel:
a)lacostdeachiziiepentrubunurileprocuratecutitluoneros;
b)lacostdeproduciepentrubunurileprodusenentitate;
c) la valoarea de aport, stabilit n urma evalurii pentru bunurile reprezentnd aport la
capitalulsocial;
d)lavaloareajustpentrubunurileobinutecutitlugratuitsauconstatatepluslainventariere.
ncazurilemenionatelalit.c)id),valoareadeaporti,respectiv,valoareajustsesubstituie
costuluideachiziie.
(2) Valoarea just a activelor se determin, n general, dup datele de eviden de pe pia,
printroevaluareefectuat,deregul,deevaluatoriautorizai,potrivitlegii.
nsituaiancarenuexistdatepepiaprivindvaloareajust,dincauzanaturiispecializatea
activeloriafrecveneireduseatranzaciilor,valoareajustsepoatedeterminaprinaltemetodeutilizate,
deregul,dectreevaluatoriautorizai,potrivitlegii.
76.(1)Reducerilecomercialeacordatedefurnizorinscrisepefacturadeachiziieajusteazn
sensul reducerii costul de achiziie al bunurilor. Atunci cnd achiziia de produse i primirea reducerii
comercialesunttratatempreun,reducerilecomercialeprimiteulteriorfacturriiajusteaz,deasemenea,
costuldeachiziiealbunurilor.
(2)Reducerilecomercialeprimiteulteriorfacturriicorecteazcostulstocurilorlacareserefer,
dacacesteamaisuntngestiune.Dacstocurilepentrucareaufostprimitereducerileulterioarenumai
suntngestiune,acesteaseevideniazdistinctncontabilitate(contul609"Reducericomercialeprimite"),
peseamaconturilordeteri.
(3) Atunci cnd vnzarea de produse i acordarea reducerii comerciale sunt tratate mpreun,
reducerilecomercialeacordateulteriorfacturriiajusteazvenituriledinvnzare.
(4)Reducerilecomercialeacordateulteriorfacturrii,indiferentdeperioadalacareserefer,se
evideniazdistinct n contabilitate(contul 709 "Reduceri comerciale acordate"), pe seama conturilor de
teri.
(5) Reducerile comerciale legate de prestrile de servicii, primite ulterior facturrii, respectiv
acordateulteriorfacturrii,indiferentdeperioadalacareserefer,seevideniazdistinctncontabilitate
(contul 609 "Reduceri comerciale primite", respectiv contul 709 "Reduceri comerciale acordate"), pe
seamaconturilordeteri.
(6) n cazul n care reducerile comerciale reprezint evenimente ulterioare datei bilanului care
conduc la ajustarea situaiilor financiare anuale, acestea se nregistreaz la data bilanului n contul 408
"Furnizorifacturinesosite",respectivcontul418"Clienifacturidentocmit",isereflectnsituaiile
financiare ale exerciiului pentru care se face raportarea, pe baza documentelor justificative. Reducerile
care urmeaz a fi primite, nregistrate la data bilanului n contul 408 "Furnizori facturi nesosite",
corecteazcostulstocurilorlacareserefer,dacacesteamaisuntngestiune.
(7)Reducerilecomercialepotfi,deexemplu:

a)rabaturileseprimescpentrudefectedecalitateisepracticasuprapreuluidevnzare;
b)remizeleseprimescncazulvnzrilorsuperioarevolumuluiconvenitsaudaccumprtorul
areunstatutpreferenial;i
c)risturnelesuntreducerideprecalculateasupraansambluluitranzaciilorefectuatecuacelai
ter,ndecursuluneiperioadedeterminate.
77.(1)Reducerilefinanciaresuntsubformdesconturidedecontareacordatepentruachitarea
datoriilornaintedetermenulnormaldeexigibilitate.
(2) Reducerile financiare primite de la furnizor reprezint venituri ale perioadei indiferent de
perioada la care se refer (contul 767 "Venituri din sconturi obinute"). La furnizor, aceste reduceri
acordatereprezintcheltuielialeperioadei,indiferentdeperioadalacareserefer(contul667"Cheltuieli
privindsconturileacordate").
78. (1) n cazul valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacionare pe o pia
reglementat, costul de achiziie nu include costurile de tranzacionare direct atribuibile achiziiei lor,
acestecosturifiindnregistratenconturiledecheltuielicorespunztoare.
(2)ncazulvalorilormobiliarepetermenscurtcarenusuntadmiselatranzacionarepeopia
reglementat,precumialvalorilormobiliarepetermenlung,costuldeachiziieincludeicosturiledirect
atribuibileachiziieilor(deexemplu,costurilegatedeonorariipltiteavocailor,evaluatorilor).
79.(1)Exempledecosturicarenutrebuieinclusencostulstocurilor,cisuntrecunoscutedrept
cheltuielialeperioadeincareausurvenit,sunturmtoarele:
pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de producie nregistrate peste limitele
normaladmise,inclusivpierderiledatoraterisipei;
cheltuielilededepozitare,cuexcepiacazurilorncareacestecosturisuntnecesarenprocesul
deproducie,anteriortreceriintronoufazdefabricaie.Cheltuielilededepozitareseincludncostul
deproducieatuncicndsuntnecesarepentruaaducestocurilenloculinstareancaresegsesc;
regiile(cheltuielile)generaledeadministraiecarenuparticiplaaducereastocurilornformai
loculfinal;
regiafixnealocatcostului,careserecunoatedreptcheltuialnperioadancareaaprut.
Alocarearegieifixeasupracosturilorsefacepebazacapacitiinormaledeproducie(activitate).
(2)Capacitateanormaldeproduciereprezintproduciaestimatafiobinut,nmedie,dea
lungul unui anumit numr de perioade, n condiii normale, avnd n vedere i pierderea de capacitate
rezultatdinntreinereaplanificataechipamentului.
80. (1) Costurile ndatorrii atribuibile activelor cu ciclu lung de fabricaie sunt incluse n
costurile de producie ale acestora, n msura n care sunt legate de perioada de producie. n costurile
ndatorrii se include dobnda la capitalul mprumutat pentru finanarea achiziiei, construciei sau
producieideactivecuciclulungdefabricaie.
(2)Costurilendatorriisuportatedeentitatenlegturcumprumutuldefonduriseincludn
costulbunurilorsauserviciilorcuciclulungdefabricaie,curespectareaprevederilorpct.51alin.(1)din
prezentelereglementri.
(3) n sensul prezentelor reglementri, prinactiv cu ciclu lung de fabricaie se nelege un activ
care solicit n mod necesar o perioad substanial de timp pentru a fi gata n vederea utilizrii sale
prestabilitesaupentruvnzare.
(4) Activele financiare i stocurile care sunt fabricate pe o baz repetitiv dea lungul unei
perioadescurtedetimpnusuntconsiderateactivecuciclulungdefabricaie.Nusuntactivecuciclulung
defabricaieniciactivelecarenmomentulachiziieisuntgatapentruutilizarealorprestabilitsaupentru
vnzare.
(5)Capitalizareacosturilorndatorriitrebuiesncetezecndserealizeazceamaimarepartea
activitilornecesarepentrupregtireaactivuluicuciclulungdefabricaie,nvedereautilizriiprestabilite
sauavnzriiacestuia.
(6)Entitilecareauinclusnvaloareaactivelorcuciclulungdefabricaiecosturialendatorrii
prezintinformaiicorespunztoarennoteleexplicativelasituaiilefinanciare.

Dispoziiitranzitorii

81. Atunci cnd aplicarea pct. 80 constituie o modificare a politicii contabile, entitatea aplic
prevederile acelui punct pentru costurile ndatorrii aferente activelor cu ciclu lung de fabricaie pentru
caredatadencepereacapitalizriiesteulterioardateide1ianuarie2015.

SECIUNEA3.2
Evaluarealainventariprezentareaelementelornbilan

82. (1) n scopul ntocmirii situaiilor financiare anuale, entitile trebuie s procedeze la
inventariereaievaluareaelementelordenaturaactivelor,datoriiloricapitalurilorproprii.
(2)nsituaiilefinanciareanualeelementeledenaturaactivelor,datoriiloricapitalurilorproprii
sereflectiseevalueazlavaloareacontabil,pusdeacordcurezultateleinventarierii.Prezentelereguli
deevaluareseaplicinclusivncazulbunurilorcareaufostadusedreptaportlacapitalialactivelorn
cursdeexecuie.
(3)nnelesulprezentelorreglementri:
a)valoareacontabilaunuiactivestevaloarealacareacestaesterecunoscutdupcesededuc
amortizareaacumulat,pentruactiveleamortizabileiajustrileacumulatedindeprecieresaupierderede
valoare;
b)valoareadeinventaraunuiactivreprezintvaloareacontabilaactivului,stabilitcuocazia
evaluriilainventariere,respectivvaloareanscrisnlisteledeinventariere.
83. (1) Evaluarea cu ocazia inventarierii a elementelor de natura activelor, datoriilor i
capitalurilorpropriisefacepotrivitprezentelorreglementriinormeloremisenacestsensdeMinisterul
FinanelorPublice.
(2)nscopulefecturiiinventarierii,conducereaentitiitrebuiesstabileascproceduriproprii,
curespectareaprevederilorlegale.
(3)nvedereadesfurriinbunecondiiiaoperaiunilordeinventariereievaluare,ncomisiile
deinventarierevorfinumitepersoanecupregtirecorespunztoare,tehnicieconomic,cunosctoarea
domeniuluideactivitate.
84. (1) La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va aplica principiul prudenei, potrivit
cruiasevaineseamadetoateajustriledevaloaredatoratedeprecierilorsaupierderilordevaloare.
(2) Pentru elementele de natura activelor nregistrate la cost, diferenele constatate n minus
ntre valoarea de inventar i valoarea contabil se evideniaz distinct n contabilitate, n conturi de
ajustri,acesteelementemeninnduselavaloarealordeintrare.
85. (1) Evaluarea imobilizrilor corporale i necorporale, cu ocazia inventarierii, se face la
valoarea de inventar, stabilit de comisia de inventariere sau de evaluatori autorizai, potrivit legii. Fac
obiectulevaluriiiimobilizrilencursdeexecuie.
(2) Corectarea valorii imobilizrilor necorporale i corporale i aducerea lor la nivelul valorii de
inventar se efectueaz, n funcie de tipul de depreciere existent, fie prin nregistrarea unei amortizri
suplimentare,ncazulncareseconstatodepreciereireversibil,fieprinconstituireasausuplimentarea
ajustrilorpentrudepreciere,ncazulncareseconstatodeprecierereversibilaacestora.
(3) n cazul imobilizrilor corporale i necorporale, la determinarea pierderilor din depreciere,
evaluatorii autorizai, potrivit legii, sau personalul entitii pot utiliza diferite metode de evaluare (de
exemplu:metodebazatepefluxuridenumerar).
86.(1)Pentruastabilidacexistdeprecierialeimobilizrilorcorporaleinecorporale,nafara
constatriifapticecuocaziainventarierii,potfiluatenconsideraresurseexterneiinternedeinformaii.
(2)Lasurseleexternedeinformaiisencadreazaspecteprecum:
peparcursulperioadei,valoareadepiaaactivuluiasczutsemnificativmaimultdectarfi
fostdeateptatcarezultataltreceriitimpuluisauutilizrii;
peparcursulperioadeiauavutlocmodificrisemnificative,cuefectnegativasupraentitii,sau
astfeldemodificrisevorproducenviitorulapropiatasupramediuluitehnologic,comercial,economicsau
juridicncareentitateaidesfoaractivitateasaupepiaacreiaiestededicatactivuletc.
(3)Dinsurseleinternedeinformaiiseexemplificurmtoareleelemente:
existindiciideuzurfizicsaumoralaimobilizrii;

peparcursulperioadeiauavutlocmodificrisemnificative,cuefectnegativasupraentitii,sau
astfel de modificri se vor produce n viitorul apropiat, n ceea ce privete gradul sau modul n care
imobilizarea este utilizat sau se ateapt s fie utilizat. Astfel de modificri includ: situaiile n care
imobilizarea devine neproductiv, planurile de restructurare sau de ntrerupere a activitii creia ieste
dedicatimobilizarea,precumiplanificareacedriiimobilizriinaintededataestimatanterior;
raportrileinternepunladispoziieindiciicuprivirelafaptulcrezultateleeconomicealeunei
imobilizrisuntsauvorfimaislabedectcelescontate.
Indiciilededepreciereaimobilizrilor,puseladispoziiederaportrileinterne,includ:
fluxul de numerar necesar pentru achiziionarea unei imobilizri similare, pentru exploatarea
sauntreinereaimobilizriiestesemnificativmaimaredectcelprevzutiniialnbuget;
rezultatuldinexploataregeneratdeimobilizareestevizibilinferiorceluiprevzutnbuget;
o scdere semnificativ a profitului din exploatare prevzut n buget, respectiv o cretere
semnificativapierderilorprevzutenbuget,generatedeimobilizareetc.
(4) Deciziile privind reluarea unor deprecieri nregistrate n conturile de ajustri au la baz
constatrilecomisieideinventariere.Potexistaiuneleindiciicopierderedindepreciererecunoscutn
perioadele anterioare pentru o imobilizare necorporal sau corporal nu mai exist sau sa redus. La
aceastevaluareseinecontdesurseexterneiinternedeinformaii.
(5)ncategoriasurselorexternedeinformaiisepotncadraurmtoarele:
valoareadepiaaimobilizriiacrescutsemnificativncursulperioadei;
ncursulperioadeiauavutlocmodificrisemnificativecuefectfavorabilasupraentitiisause
estimeaz c astfel de modificri se vor produce n viitorul apropiat, n mediul tehnologic, comercial,
economicsaujuridicncareentitateaidesfoaractivitateasaupepiaacreiaiestededicatactivul
etc.
(6)Dintresurseleinternedeinformaiiseexemplificurmtoarele:
peparcursulperioadeiauavutlocmodificrisemnificative,cuefectfavorabilasupraentitii,
sau astfel de modificri se vor produce n viitorul apropiat n ceea ce privete gradul sau modul n care
imobilizarea este utilizat sau se ateapt s fie utilizat. Aceste modificri includ costurile efectuate n
timpul perioadei pentru a mbunti i a crete performana imobilizrii sau pentru a restructura
activitateacreiaiaparineimobilizarea;
raportrileinternedovedescfaptulcperformanaeconomicauneiimobilizriestesauvafi
maibundectsaprevzutiniialetc.
87. Evaluarea imobilizrilor corporale la data bilanului se efectueaz la cost, mai puin
amortizareaiajustrilecumulatedindepreciere,saulavaloareareevaluat,aceastafiindvaloareajustla
datareevalurii,maipuinoriceamortizarecumulatioricepierderidindeprecierecumulate.
88.(1)Activeledenaturastocurilorseevalueazlacost,maipuinajustrilepentrudepreciere
constatate. Ajustri pentru depreciere se constat inclusiv pentru stocurile fr micare. n cazul n care
valoareacontabilastocurilorestemaimaredectvaloareadeinventar,valoareastocurilorsediminueaz
pnlavaloarearealizabilnet,princonstituireauneiajustripentrudepreciere.
(2)Facobiectulevaluriiistocurilencursdeexecuie.
(3) n nelesul prezentelor reglementri, prin valoare realizabil net a stocurilor se nelege
preul de vnzare estimat care ar putea fi obinut pe parcursul desfurrii normale a activitii, minus
costurileestimatepentrufinalizareabunului,atuncicndestecazul,icosturileestimatenecesarevnzrii.
89. (1) Evaluarea la inventar a creanelor i a datoriilor se face la valoarea lor probabil de
ncasaresaudeplat.Difereneleconstatatenminusntrevaloareadeinventarstabilitlainventarierei
valoarea contabil a creanelor se nregistreaz n contabilitate pe seama ajustrilor pentru deprecierea
creanelor.
(2)Pentrucreaneleincerteseconstituieajustripentrupierderedevaloare.
(3)Evaluarealabilanacreaneloriadatoriilorexprimatenvalutiacelorcudecontarenlei
n funcie de cursul unei valute se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naional a
Romniei,valabilladatancheieriiexerciiuluifinanciar.nscopulprezentriinbilan,valoareacreanelor,
astfelevaluate,sediminueazcuajustrilepentrupierderedevaloare.

90. (1) Disponibilitile bneti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de garanie,
acreditivele,ipotecile,precumialtevaloriaflatencasieriaunitilorseprezintnbilannconformitate
cuprevederilelegale.
(2) Disponibilitile bneti i alte valori similare n valut se evalueaz n bilan la cursul de
schimbvalutarcomunicatdeBancaNaionalaRomniei,valabilladatancheieriiexerciiuluifinanciar.
(3) nscrierea n listele de inventariere a mrcilor potale, a timbrelor fiscale, tichetelor de
cltorie,bonurilorcantitifixe,abiletelordespectacole,deintrarenmuzee,expoziiiialteleasemenea
sefacelavaloarealornominal.
ncazulunorbunurideaceastnaturdepreciatesaufrutilizareseconstituieajustripentru
pierderedevaloare.
91.(1)Titlurilepetermenscurt(aciuniialteinvestiiifinanciare)admiselatranzacionarepeo
pia reglementat se evalueaz la valoarea de cotaie din ultima zi de tranzacionare, iar cele
netranzacionatelacostulistoricmaipuineventualeleajustripentrupierderedevaloare.
(2)Titlurilepetermenlung(aciuniialteinvestiiifinanciare)seevalueazlacostulistoric,mai
puineventualeleajustripentrupierderedevaloare.
92. Pentru elementele de natura datoriilor, diferenele constatate n plus ntre valoarea de
inventarivaloareacontabilsenregistreazncontabilitate,peseamaelementelorcorespunztoarede
datorii.
93.Capitalurilepropriirmnevideniatelavaloriledincontabilitate.
94.Lafiecaredatabilanului:
a)Elementelemonetareexprimatenvalut(disponibilitiialteelementeasimilate,cumsunt
acreditivele i depozitele bancare, creane i datorii n valut) trebuie evaluate i prezentate n situaiile
financiareanualeutilizndcursuldeschimbvalutarcomunicatdeBancaNaionalaRomnieiivalabilla
datancheieriiexerciiuluifinanciar.Difereneledecursvalutar,favorabilesaunefavorabile,ntrecursulde
schimbalpieeivalutare,comunicatdeBancaNaionalaRomnieideladatanregistrriicreanelorsau
datoriilor n valut, sau cursul la care acestea sunt nregistrate n contabilitate i cursul de schimb de la
datancheieriiexerciiuluifinanciar,senregistreazlaveniturisaucheltuielidindiferenedecursvalutar,
dupcaz.
b) Pentru creanele i datoriile, exprimate n lei, a cror decontare se face n funcie de cursul
unei valute, eventualele diferene favorabile sau nefavorabile, care rezult din evaluarea acestora se
nregistreazlaalteveniturisaualtecheltuielifinanciare,dupcaz.Determinareadiferenelordevaloare
seefectueazsimilarprevederilorlit.a).
c)Elementelenemonetareachiziionatecuplatanvalutinregistratelacostistoric(imobilizri,
stocuri) trebuie prezentate n situaiile financiare anuale utiliznd cursul de schimb valutar de la data
efecturiitranzaciei.
d) Elementele nemonetare achiziionate cu plata n valut i nregistrate la valoarea just (de
exemplu, imobilizrile corporale reevaluate) trebuie prezentate n situaiile financiare anuale la aceast
valoare.

SECIUNEA3.3
Evaluarealadataieiriidinentitate

95.(1)Ladataieiriidinentitatesauladareanconsum,bunurileseevalueazisescaddin
gestiune la valoarea lor de intrare sau valoarea la care sunt nregistrate n contabilitate (de exemplu,
valoarea reevaluat pentru imobilizrile corporale care au fost reevaluate sau valoarea just pentru
valorilemobiliarepetermenscurtadmiselatranzacionarepeopiareglementat).
(2)Activeleconstatateminusngestiunesescotdinevidenladataconstatriilipseiacestora.
(3) La scoaterea din eviden a activelor se reiau la venituri ajustrile pentru depreciere sau
pierderedevaloareaferenteacestora.
96.(1)Costuldeachiziiesaucostuldeproduciealstocurilordinaceeaicategorieialtuturor
elementelorfungibilesecalculeazprinaplicareauneiadinurmtoarelemetode:
a)metodacostuluimediuponderatCMP;

b)metodaprimulintratprimulieitFIFO;
c)metodaultimulintratprimulieitLIFO.
(2)Metoda"costuluimediuponderat"(CMP)presupunecalculareacostuluifiecruielementpe
bazamedieiponderateacosturilorelementelorsimilareaflatenstoclanceputulperioadeiiacostului
elementelorsimilareprodusesaucumpratentimpulperioadei.
Media poate fi calculat periodic sau dup fiecare recepie. Perioada de calcul nu trebuie s
depeascduratamediedestocare.
(3)Potrivitmetodei"primulintratprimulieit"(FIFO),bunurileieitedingestiuneseevalueazla
costul de achiziie sau de producie al primei intrri (lot). Pe msura epuizrii lotului, bunurile ieite din
gestiuneseevalueazlacostuldeachiziiesaudeproducieallotuluiurmtor,nordinecronologic.
(4)Potrivitmetodei"ultimulintratprimulieit"(LIFO),bunurileieitedingestiuneseevalueazla
costul de achiziie sau de producieal ultimei intrri(lot). Pe msura epuizrii lotului, bunurile ieite din
gestiuneseevalueazlacostuldeachiziiesaucostuldeproducieallotuluianterior,nordinecronologic.
97. Prevederile referitoare la evaluarea stocurilor se completeaz cu prevederile subseciunii
4.5.2"Stocuri".
98.Prevederilepct.96seapliciinvestiiilorpetermenscurt,cuexcepiadepozitelorbancare
petermenscurt.

SECIUNEA3.4
Evaluareaalternativlavaloareajust

3.4.1.Reevaluareaimobilizrilorcorporale
99.(1)Prinderogaredelaevaluareapebazaprincipiuluicostuluideachiziiesaualcostuluide
producie, entitile pot proceda la reevaluarea imobilizrilor corporale existente la sfritul exerciiului
financiar,astfelnctacesteasfieprezentatencontabilitatelavaloareajust,cureflectarearezultatelor
acesteireevalurinsituaiilefinanciarentocmitepentruacelexerciiu.
(2) Amortizarea calculat pentru imobilizrile corporale astfel reevaluate se nregistreaz n
contabilitatencepndcuexerciiulfinanciarurmtorceluipentrucaresaefectuatreevaluarea.
100. Dac o imobilizare corporal complet amortizat mai poate fi folosit, entitatea poate
procedalareevaluareaacesteia.Cuocaziareevaluriiimobilizriicorporale,acesteiaisestabilesconou
valoare i o nou durat de utilizare economic, corespunztoare perioadei estimate a se folosi n
continuare.
101. Evalurile efectuate cu ocazia reorganizrilor de ntreprinderi (fuziuni, divizri) nu
constituiereevaluarensensulprezentelorreglementricontabile,acesteevaluriefectundusenscopul
stabilirii raportului de schimb, pentru toate elementele de bilan. Fac excepie cazurile n care data
situaiilorfinanciarecarestaulabazareorganizriicoincidecudatasituaiilorfinanciareanuale.
102.Reevaluareaimobilizrilorcorporalesefacelavaloareajustdeladatabilanului.Valoarea
justsedeterminpebazaunorevaluriefectuate,deregul,deevaluatoriautorizai,potrivitlegii.
103. La reevaluarea unei imobilizri corporale, amortizarea cumulat la data reevalurii este
tratatnunuldinurmtoarelemoduri:
a)recalculatproporionalcuschimbareavaloriicontabilebruteaactivului,astfelnctvaloarea
contabilaactivului,dupreevaluare,sfieegalcuvaloareasareevaluat.Aceastmetodestefolosit,
deseori,ncazulncareactivulestereevaluatprinaplicareaunuiindice;sau
b) eliminat din valoarea contabil brut a activului i valoarea net, determinat n urma
corectriicuajustriledevaloare,esterecalculatlavaloareareevaluataactivului.Aceastmetodeste
folosit,deseori,pentrucldirilecaresuntreevaluatelavaloarealordepia.
104.n cazulncare,ulteriorrecunoateriiiniialecaactiv,valoareaunuiactivimobilizat este
determinat pe baza reevalurii activului respectiv, valoarea rezultat din reevaluare va fi atribuit
activului, n locul costului de achiziie/costului de producie sau al oricrei altei valori atribuite nainte
aceluiactiv.nastfeldecazuri,regulileprivindamortizareasevoraplicaactivuluiavndnvederevaloarea
acestuia,determinatnurmareevalurii.

105.(1)Elementeledintrocategoriedeimobilizricorporalesereevalueazsimultanpentrua
se evita reevaluarea selectiv i raportarea n situaiile financiare anuale a unor valori care sunt o
combinaiedecosturiivaloricalculateladatediferite.
(2)Dacunactivimobilizatestereevaluat,toatecelelalteactivedincategoriadincarefaceparte
trebuiereevaluate.
(3) O categorie de imobilizri corporale cuprinde active de aceeai natur i utilizri similare,
aflatenexploatareauneientiti.
(4) Exemple de categorii de imobilizri corporale sunt: terenuri; cldiri; maini i echipamente;
nave;aeronaveetc.
106.(1)Reevaluriletrebuiefcutecusuficientregularitate,astfelnctvaloareacontabils
nudiferesubstanialdeceacarearfideterminatfolosindvaloareajustdeladatabilanului.
(2)Valoareajustaimobilizrilorcorporaleestedeterminat,ngeneral,plecnddelavaloarea
lordepia,pebazainformaiilorpecarelearutilizaparticipaniidepepiaatuncicndstabilescpreul
activului, presupunnd c participanii de pe pia acioneaz pentru a obine un beneficiu economic
maxim.
(3)Valoareajustreprezintpreulcarearfincasatpentruvnzareaunuiactivntrotranzacie
reglementat pe piaa principal (dac exist) sau cea mai avantajoas, la data evalurii, n condiiile
curentedepia(adicunpredeieire),indiferentdacrespectivulpreestedirectobservabilsaueste
estimatutilizndoalttehnicdeevaluare.
(4) Dac valoarea just a unei imobilizri corporale nu mai poate fi determinat, valoarea
activului prezentat n bilan trebuie s fie valoarea sa reevaluat la data ultimei reevaluri, din care se
scadajustrilecumulatedevaloare.
107. n cazul efecturii reevalurii imobilizrilor corporale, acest lucru trebuie prezentat n
notele explicative, mpreun cu elementele supuse reevalurii, metoda prin care sau calculat valorile
prezentate,precumielementulafectatdincontuldeprofitipierdere.
108.ncazulncareseefectueazreevaluareaimobilizrilorcorporale,diferenadintrevaloarea
rezultatnurmaevaluriipebazacostuluideachiziiesauacostuluideproducieivaloarearezultatn
urma reevalurii trebuie prezentat n bilan la rezerva din reevaluare, ca un subelement distinct n
"Capitalirezerve"(contul105"Rezervedinreevaluare").
109.(1)Surplusuldinreevaluareinclusnrezervadinreevaluareestecapitalizatprintransferul
directnrezultatulreportat(contul1175"Rezultatulreportatreprezentndsurplusulrealizatdinrezerve
dinreevaluare"),atuncicndacestsurplusreprezintunctigrealizat.
(2)nsensulprezentelorreglementri,ctigulseconsiderrealizatlascoatereadinevidena
activului pentru care sa constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din ctig poate fi
realizat pe msur ce activul este folosit de entitate. n acest caz, valoarea rezervei transferate este
diferenadintreamortizareacalculatpebazavaloriicontabilereevaluateivaloareaamortizriicalculate
pebazacostuluiiniialalactivului.
(3) La aplicarea pentru prima dat a prezentelor reglementri, soldul contului 1065 "Rezerve
reprezentndsurplusulrealizatdinrezervedinreevaluare"setransferasupracontului1175"Rezultatul
reportatreprezentndsurplusulrealizatdinrezervedinreevaluare".
110.Rezervadinreevaluaresereducenmsurancaresumeletransferatelaaceastanumai
suntnecesarepentruaplicareametodeicontabilebazatepereevaluare.
111. (1) Dac rezultatul reevalurii este o cretere fa de valoarea contabil net, atunci
aceastasetrateazastfel:
ca o cretere a rezervei din reevaluare prezentat n cadrul elementului "Capital i rezerve",
dacnuaexistatodescretereanterioarrecunoscutcaocheltuialaferentaceluiactiv;sau
caunvenitcarescompensezecheltuialacudescreterearecunoscutanteriorlaacelactiv.
(2)Dacrezultatulreevaluriiesteodescretereavaloriicontabilenete,aceastasetrateazcao
cheltuial cu ntreaga valoare a deprecierii, atunci cnd n rezerva din reevaluare nu este nregistrat o
sumreferitoarelaacelactiv(surplusdinreevaluare)saucaoscderearezerveidinreevaluareprezentat
ncadrulelementului"Capitalirezerve",cuminimuldintrevaloareaaceleirezerveivaloareadescreterii,
iareventualadiferenrmasneacoperitsenregistreazcaocheltuial.

(3) Sumele reprezentnd diferene de natura veniturilor i cheltuielilor rezultate din reevaluare
trebuie prezentate separat n contul de profit i pierdere (contul 755 "Venituri din reevaluarea
imobilizrilor corporale", respectiv contul 655 "Cheltuieli din reevaluarea imobilizrilor corporale", dup
caz).
112.Niciopartedinrezervadinreevaluarenupoatefidistribuit,directsauindirect,cuexcepia
cazuluincarereprezintunctigefectivrealizat.
113.Cuexcepiacazurilorprevzutelapct.109112,rezervadinreevaluarenupoatefiredus.
114. n cazul terenurilor i cldirilor care au fost reevaluate i au fcut obiectul unei cedri
pariale,lascoatereadinevidenaacestora,diferenadinreevaluareaferentpriicedateseconsider
surplus realizat din rezerve din reevaluare, corespunztor valorii contabile a terenurilor, respectiv a
cldirilor,scoasedineviden,iseevideniazncontul1175"Rezultatulreportatreprezentndsurplusul
realizatdinrezervedinreevaluare".
115Ajustriledevaloaresecalculeaznfiecareexerciiufinanciarpebazavaloriireevaluatea
imobilizrilorrespective.
116.ncazulncareseefectueazreevaluarea,nnoteleexplicativetrebuieprezentate,separat
pentrufiecareelementdinbilandenaturaimobilizrilorcorporalereevaluate,urmtoareleinformaii:
a)valoarealacostistoricaimobilizrilorreevaluateisumaajustrilorcumulatedevaloare;sau
b) valoarea la data bilanului a diferenei dintre valoarea rezultat din reevaluare i cea
reprezentnd costul istoric i, atunci cnd este cazul, valoarea cumulat a ajustrilor suplimentare de
valoare.

3.4.2.Evaluarealavaloareajustainstrumentelorfinanciare
117.(1)Prinderogaredelaprevederilepct.58alin.(1)isubrezervacondiiilorprevzutela
prezenta subseciune, entitile pot evalua n situaiile financiare anuale consolidate instrumentele
financiare,inclusivinstrumentelefinanciarederivate,lavaloareajust.
(2) Prevederile prezentei subseciuni nu se aplic la ntocmirea situaiilor financiare anuale
individuale.
118. n nelesul prezentelor reglementri, contractele bazate pe marf care confer oricreia
dintre prile contractante dreptul de a se achita de obligaii n numerar sau prin alte instrumente
financiare se consider a fi instrumente financiare derivate, cu excepia cazurilor n care astfel de
contracte:
a) au fost ncheiate i continu s ndeplineasc cerinele ateptate ale entitii privind
cumprarea,vnzareasauutilizareamrfiinmomentulncareaufostncheiateiulterior;
b)aufostdesemnateiniialdreptcontractebazatepemarf;i
c)seateaptafidecontateprinlivrareamrfii.
119.Prevederilepct.117alin.(1)seaplicnumaiurmtoarelordatorii:
a)datoriideinutecaparteaunuiportofoliudetranzacionare;i
b)instrumentefinanciarederivate.
120.(1)Evaluareanconformitatecupct.117alin.(1)nuseaplic:
a)instrumentelorfinanciarenederivatedeinutepnlascaden;
b)mprumuturiloricreanelorgeneratedeentitateinedeinutenscopultranzacionrii;i
c) intereselor de participare la filiale, entiti asociate i entiti controlate n comun,
instrumentelordecapitalemisedeentitate,contractelorcucontraprestaiecontingentntrocombinare
de entiti, precum i altor instrumente financiare care au caracteristici speciale i, prin urmare, n
concordancuceeaceestegeneralacceptat,secontabilizeazdiferitfadealteinstrumentefinanciare.
(2)nnelesulprezentelorreglementri,princombinaredeentitisenelegeotranzacieprin
careundobnditorobinecontrolulasuprauneiasaumaimultorentiti.
121.(1)Valoareajustnnelesulprezenteisubseciunisedeterminprinreferirelaunadintre
urmtoarelevalori:
a) valoarea de pia, pentru acele instrumente financiare pentru care se poate identifica cu
uurinopiacredibil.Dacvaloareadepianusepoateidentificacuuurinpentruuninstrument,

dar poate fi identificat pentru componentele sale sau pentru un instrument similar, aceasta poate fi
derivatdinceaacomponentelorsalesauainstrumentuluisimilar;
b)ovaloarerezultatdinmodeleitehnicideevaluaregeneralacceptate,pentruinstrumentele
financiarepentrucarenusepoateidentificacuuurinopiacredibil,cucondiiacaastfeldemodelei
tehnicideevaluaresasigureoaproximarerezonabilavaloriidepia.
(2)Instrumentelefinanciarecarenupotfievaluatecredibilprinniciunadintremetodeledescrise
laalin.(1)seevalueaznconformitatecuprincipiulcostuluideachiziiesaualcostuluideproducie,n
msurancareevaluareapeaceastbazesteposibil.
122.(1)Prinexcepiedelaprevederilepct.51,atuncicnduninstrumentfinanciaresteevaluat
lavaloareajust,oricemodificareavaloriisale(favorabilsaunefavorabil)seincludencontuldeprofiti
pierdere, cu excepia cazurilor urmtoare, pentru care o astfel de modificare se include direct n
capitalurileproprii:
a) instrumentul financiar este un instrument de acoperire mpotriva riscurilor i contabilizat la
nivelulgrupuluiconformunorregulideacoperirearisculuicarepermitcaunelesautoatemodificrilede
valoaresnufienregistratencontuldeprofitipierdere;sau
b) modificarea de valoare se refer la o diferen de schimb valutar aprut la un element
monetarcarefacepartedintroinvestiienetaentitiintroentitatestrin.
(2) Atunci cnd se aplic prevederile pct. 117 alin. (1), modificarea de valoare a unui activ
financiar disponibil pentru vnzare, care nu este un instrument financiar derivat, se include direct n
capitalurileproprii(contul1038"Diferenedinmodificareavaloriijusteaactivelorfinanciaredisponibilen
vedereavnzriiialteelementedecapitaluriproprii").Sumarespectivseajusteazatuncicndsumele
corespunztoarenumaisuntnecesarepentruaplicareaprezentuluipunct.

SECIUNEA3.5
Investiiinetenentitistrine

123. (1) n nelesul prezentelor reglementri, prin investiie net ntro entitate strin se
nelege valoarea interesului entitii raportoare n activele nete ale acelei entiti strine. O asemenea
entitate strin poate fi o filial, o entitate asociat sau o entitate controlat n comun a entitii
raportoare.
(2)Oentitatepoateaveaunelementmonetarceurmeazafiprimitdelasaupltituneientiti
strine. Un element pentru care decontarea nu este nici planificat i nici nu este probabil n viitorul
apropiat este, n esen, o parte a investiiei nete a entitii n acea entitate strin. Astfel de elemente
monetare pot include creane sau mprumuturi pe termen lung. Ele nu includ creanele i datoriile
comerciale.Entitateacaredeineunelementmonetardeprimitdelaoentitatestrinsaudepltitunei
entitistrinepoatefioricefilialagrupului.
124.(1)Difereneledecursvalutaraprutelaunelementmonetarcarefacepartedininvestiia
netauneientitiraportoarentroentitatestrintrebuierecunoscutencontuldeprofitsaupierdereal
entitiiraportoare(contul7652"Diferenefavorabiledecursvalutardinevaluareaelementelormonetare
carefacpartedininvestiianetntroentitatestrin",respectivcontul6652"Diferenenefavorabilede
cursvalutardinevaluareaelementelormonetarecarefacpartedininvestiianetntroentitatestrin").
n situaiile financiare anuale consolidate care includ acea filial strin, astfel de diferene de schimb
trebuie recunoscute iniial n capitalurile proprii (contul 1033 "Diferene de curs valutar n relaie cu
investiianetntroentitatestrin"),ireclasificatedincapitaluripropriincontuldeprofitsaupierdere
lacedareainvestiieinete.
(2) Astfel, atunci cnd un element monetar face parte din investiia net a unei entiti
raportoare ntro entitate strin, n situaiile financiare anuale individuale ale entitii raportoare apar
diferenedecursvalutar,recunoscutencontuldeprofitipierdere.Asemeneadiferenedecursvalutar
sunt recunoscute n capitalurile proprii, n situaiile financiare care includ entitatea strin i entitatea
raportoare (adic situaiile financiare n care entitatea strin este consolidat prin metoda integrrii
globalesaumetodapuneriinechivalen).

125.Oentitatepoatesicedezesausicedezeparialinteresulntroentitatestrinprin
vnzare, lichidare, rambursarea capitalului social sau abandonarea ntregii entiti ori a unei pri din
aceasta.Reducereavaloriicontabileaentitiistrine,fiecaurmareapropriilorpierderinregistrate,fieca
urmare a unei deprecieri recunoscute de ctre investitor, nu reprezint o cedare parial. n consecin,
nicio parte a ctigului sau pierderii din diferene de curs valutar care este recunoscut n capitalurile
propriinuestereclasificatncontuldeprofitsaupierderenmomentuluneireduceriavaloriicontabile.
126. Un exemplu de cedare parial este atunci cnd aceasta are drept urmare pierderea
controlului asupra unei filiale care include o entitate strin, indiferent dac entitatea raportoare
pstreaz,dupcedareaparial,uninterescarenucontroleaznfostafilial.

CAPITOLUL4
Bilanulicontuldeprofitipierdere

SECIUNEA4.1
Dispoziiigeneraleprivindbilanulicontuldeprofitipierdere

127.Formatulbilanului,respectivalbilanuluiprescurtat,icelalcontuluideprofitipierdere
nusemodificdelaunexerciiufinanciarlaaltul.ncazuriexcepionalesuntpermisetotuiabateridela
acestprincipiupentruaseoferioimaginefidelaactivelor,datoriilor,poziieifinanciareiaprofituluisau
pierderii entitii. Astfel de abateri i justificrile corespunztoare se prezint n notele explicative la
situaiilefinanciare.
128.nbilan,respectivbilanulprescurtat,precumincontuldeprofitipierdere,elementele
prevzutelapct.132,respectivpct.451,ipct.428seprezintseparat,nordineaindicat.
129. Formatul, nomenclatura i terminologia elementelor din bilan i din contul de profit i
pierderecaresuntprecedatedecifrearabesuntadaptate,prinreglementrispecialeemisenacestsens
dectreMinisterulFinanelorPubliceialteautoritidereglementare,ncazurilencarenaturaspecific
aactivitiianumitorentitijustificacestlucru.
130. Pentru fiecare element de bilan, de cont de profit i pierdere i, dup caz, din situaia
modificrilor capitalului propriu i situaia fluxurilor de trezorerie trebuie prezentat valoarea aferent
exerciiuluifinanciarlacaresereferbilanul,contuldeprofitipierderei,dupcaz,situaiamodificrilor
capitalului propriu i situaia fluxurilor de trezorerie, precum i valoarea aferent elementului
corespondentpentruexerciiulfinanciarprecedent.Caurmare,unelementdebilan,dincontuldeprofiti
pierderei,dupcaz,dinsituaiamodificrilorcapitaluluipropriuisituaiafluxurilordetrezoreriepentru
care nu exist valoare nu trebuie prezentat, cu excepia cazului n care exist un element corespondent
pentruexerciiulfinanciarprecedent.
131.Dacvalorilenusuntcomparabile,acestlucruseprezintnnotelelasituaiilefinanciare,
nsoitdeexplicaii.

SECIUNEA4.2
Prezentareabilanului

132.Formatulbilanuluintocmitdeentitileprevzutelapct.9alin.(4),precumideentitile
deinterespublic,esteurmtorul:

A.Activeimobilizate

I.Imobilizrinecorporale
1.Cheltuielideconstituire
2.Cheltuielidedezvoltare
3.Concesiuni,brevete,licene,mrcicomerciale,drepturiiactivesimilare,dacacesteaaufost
achiziionatecutitluonerosinutrebuieprezentatelaAI5
4.Activenecorporaledeexplorareievaluarearesurselorminerale

5.Fondulcomercial,nmsurancareacestaafostachiziionatcutitluoneros
6.Avansuri

II.Imobilizricorporale
1.Terenuriiconstrucii
2.Instalaiitehniceimaini
3.Alteinstalaii,utilajeimobilier
4.Investiiiimobiliare
5.Activecorporaledeexplorareievaluarearesurselorminerale
6.Activebiologiceproductive
7.Avansuriiimobilizricorporalencursdeexecuie

III.Imobilizrifinanciare
1.Aciunideinutelaentitileafiliate
2.mprumuturiacordateentitilorafiliate
3.Interesedeparticipare
4. mprumuturi acordate entitilor de care entitatea este legat n virtutea intereselor de
participare
5.Investiiideinutecaimobilizri
6.Altemprumuturi

B.Activecirculante

I.Stocuri
1.Materiiprimeimaterialeconsumabile
2.Produciancursdeexecuie
3.Produsefiniteimrfuri
4.Avansuri

II.Creane
(Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate
separatpentrufiecareelement.)
1.Creanecomerciale
2.Sumedencasatdelaentitileafiliate
3. Sume de ncasat de la entitile de care entitatea este legat n virtutea intereselor de
participare
4.Altecreane
5.Capitalsubscrisinevrsat

III.Investiiipetermenscurt
1.Aciunideinutelaentitileafiliate
2.Alteinvestiiipetermenscurt

IV.Casaiconturilabnci

C.Cheltuielinavans

D.Datorii:sumelecaretrebuiepltitentroperioaddepnlaunan
1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentnduse separat mprumuturile din
emisiuneadeobligaiuniconvertibile
2.Sumedatorateinstituiilordecredit
3.Avansurincasatencontulcomenzilor

4.Datoriicomercialefurnizori
5.Efectedecomerdepltit
6.Sumedatorateentitilorafiliate
7.Sumedatorateentitilordecareentitateaestelegatnvirtuteaintereselordeparticipare
8.Altedatorii,inclusivdatoriilefiscaleidatoriileprivindasigurrilesociale

E.Activecirculantenete/datoriicurentenete

F.Totalactiveminusdatoriicurente

G.Datorii:sumelecaretrebuiepltitentroperioadmaimaredeunan
1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, prezentnduse separat mprumuturile din
emisiuneadeobligaiuniconvertibile
2.Sumedatorateinstituiilordecredit
3.Avansurincasatencontulcomenzilor
4.Datoriicomercialefurnizori
5.Efectedecomerdepltit
6.Sumedatorateentitilorafiliate
7.Sumedatorateentitilordecareentitateaestelegatnvirtuteaintereselordeparticipare
8.Altedatorii,inclusivdatoriilefiscaleidatoriileprivindasigurrilesociale

H.Provizioane
1.Provizioanepentrulitigii
2.Provizioanepentrugaraniiacordateclienilor
3.Provizioanepentrupensiiiobligaiisimilare
4.Provizioanepentruimpozite
5.Alteprovizioane

I.Veniturinavans

J.Capitaluriproprii

I.Capitalsubscris
1.Capitalsubscrisvrsat
2.Capitalsubscrisnevrsat

II.Primedecapital

III.Rezervedinreevaluare

IV.Rezerve
1.Rezervelegale
2.Rezervestatutaresaucontractuale
3.Alterezerve

V.Profitulsaupierdereareportat()

VI.Profitulsaupierdereaexerciiuluifinanciar

SECIUNEA4.3
Dispoziiispecialecuprivirelaanumiteelementedinbilan

133.Dacunactivsauodatoriearelegturcumaimultdeunelementdinformatulbilanului,
relaia sa cu alte elemente trebuie prezentat n notele explicative. De exemplu: o imobilizare corporal
finanat parial din subvenii, parial din surse proprii; o imobilizare corporal reevaluat, pentru care
transferulnrezultatulreportat,alsurplusuluidinreevaluare,sefacepemsuraamortizriiimobilizrii;un
mprumutobligatarpentrucaresaprevzutoprimderambursareaobligaiunilor;omajoraredecapital
subscris de acionari la o valoare mai mare dect valoarea nominal a aciunilor corespunztoare
(subscrierecuprimdecapital)etc.
134.Aciunileproprii,precumiceledeinutelaentitileafiliatetrebuieprezentatenumain
cadrulelementelorprevzutenacestscop.
135.(1) Prezentareaactivelorcaactiveimobilizatesaucaactivecirculantedepindedescopul
cruiaisuntdestinateiinteniadepstrare,potrivitpoliticilorcontabileaprobatedeadministratorisau
depersoanelecareauobligaiagestionriientitii.
(2) Modificarea naturii unui activ, n baza deciziei managementului, trebuie susinut de
elementeprecumexistenaunuicontract,modificareadestinaieiactivuluietc.
(3) Prin politicile contabile se stabilete, de asemenea, natura diferitelor categorii de active
imobilizate.
136. Depozitele bancare se prezint la imobilizri financiare, investiii pe termen scurt sau la
elementul"Casaiconturilabnci",nfunciedeperioadaicondiiilededeinereaferenteacestora.
137.Drepturileasupraproprietilorimobiliareialtedrepturisimilare,astfelcumsuntdefinite
de legislaia naional, se prezint n bilan la elementul "Terenuri i construcii", respectiv elementul
"Investiiiimobiliare".

SECIUNEA4.4
Activeimobilizate

4.4.1.Regulideevaluaredebaz
138.Activeleimobilizatesuntactivegeneratoaredebeneficiieconomiceviitoareideinutepe
o perioad mai mare de un an. Ele trebuie evaluate la costul de achiziie sau la costul de producie, cu
respectareaprevederilorprezenteisubseciuni.
139.(1)Costuldeachiziiesaucostuldeproducie,respectivvaloareareevaluat,ncazurilen
careseaplicprevederilesubseciunii3.4.1"Reevaluareaimobilizrilorcorporale",alactivelorimobilizate
a cror utilizare este limitat n timp se reduce cu ajustrile valorice calculate pentru amortizarea
sistematicavaloriiactivelorncauzpeparcursuldurateilordeutilizareeconomic(amortizare).
(2)Amortizareavaloriiactivelorimobilizatecuduratelimitatedeutilizareeconomicreprezint
alocareasistematicavaloriiamortizabileaunuiactivpentreagaduratdeutilizareeconomic.Valoarea
amortizabil este reprezentat de cost sau de alt valoare care substituie costul (de exemplu, valoarea
reevaluat).
(3)nnelesulprezentelorreglementri,prinduratadeutilizareeconomicsenelegeduratade
viautil,aceastareprezentnd:
a)perioadancareunactivesteprevzutafidisponibilpentruutilizaredectreoentitate;sau
b) numrul unitilor produse sau al unor uniti similarece seestimeaz c vor fi obinute de
entitateprinfolosireaactivuluirespectiv.
140. Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate n bilan la valoarea contabil, aceasta
fiind reprezentat de costul de achiziie, costul de producie sau alt valoare care substituie costul,
diminuatcuamortizareacumulatpnlaaceadat,precumicuajustrilecumulatedindepreciere.
141. (1) Atunci cnd se constat pierderi de valoare pentru imobilizrile financiare, trebuie
constituiteajustripentrupierderedevaloare,astfelnctacesteasfieevaluatelaceamaimicvaloare
atribuitacestoraladatabilanului.
(2) Imobilizrile trebuie s fac obiectul ajustrilor de valoare, indiferent dac duratele lor de
utilizare economic sunt limitate sau nu, astfel nct acestea s fie evaluate la cea mai mic valoare
atribuibilacestoraladatabilanului.

(3) Ajustrile de valoare prevzute la alin. (1) i (2) trebuie nregistrate n contul de profit i
pierdere i prezentate distinct n notele explicative la situaiile financiare, dac acestea nu au fost
prezentateseparatncontuldeprofitipierdere.
(4)Evaluarealavalorileminime,potrivitalin.(1)i(2),nupoateficontinuatdacnumaisunt
aplicabilemotivelepentrucareaufostconstituiteajustrilerespective.
142.Prevederilepct.141alin.(4)nuseaplicajustrilordevaloarecorespunztoarefondului
comercial.Ajustrilepentrudepreciereafonduluicomercialcorecteazvaloareaacestuia(articolcontabil
6817 "Cheltuieli de exploatare privind ajustrile pentru deprecierea fondului comercial" = 2071 "Fond
comercialpozitiv"),frafireluateulteriorlavenituri.

Dispoziiitranzitorii
143.Laaplicareapentruprimadataprezentelorreglementri,depreciereacumulatpnla
acea dat, n relaie cu fondul comercial pozitiv, diminueaz valoarea acestuia (articol contabil 2907
"Ajustripentrudepreciereafonduluicomercial"=2071"Fondcomercialpozitiv").

4.4.2.Imobilizrinecorporale

Dispoziiigeneraleprivindimobilizrilenecorporale
144.(1)Oimobilizarenecorporalesteunactivnemonetaridentificabilfrformfizic.
(2) Dac un element nu ndeplinete condiiile de recunoatere a unei imobilizri necorporale,
costulaferentachiziieisaurealizriisalepeplaninternesterecunoscutdreptcheltuialnmomentuln
careestesuportat.Totui,dacestedobnditprinachiziiauneiafaceri,elementulncauzfacepartedin
fondulcomercialrecunoscutladataachiziiei.
145. Cercetarea este investigarea original i planificat ntreprins n scopul ctigrii unor
cunotinesaunelesuritiinificeoritehnicenoi.
146.Dezvoltareaesteaplicareadescoperirilordincercetaresauaaltorcunotinentrunplan
sauproiectcarevizeazproduciademateriale,dispozitive,produse,procese,sistemesauserviciinoiori
mbuntitesubstanial,naintedencepereaproducieisauutilizriicomerciale.
147. Activitile de cercetare i dezvoltare sunt direcionate ctre dezvoltarea cunotinelor.
Prinurmare,chiardacacesteactivitipotaveacarezultatoimobilizarecuoformfizic(deexemplu,un
prototip), elementul fizic al activului este secundar componentei sale necorporale, adic pachetul de
cunotinencorporatnaceasta.
148. Anumite imobilizri necorporale pot fi coninute n sau pe suporturi fizice, cum ar fi un
compactdisc(ncazulprogramelorinformatice),documentaialegal(ncazullicenelorsaualbrevetelor)
ori pe film. Pentru a stabili dac o imobilizare care ncorporeaz att elemente corporale, ct i
necorporaletrebuietratatcaimobilizarecorporalsaucaimobilizarenecorporal,oentitateiutilizeaz
raionamentul pentru a evalua care element este mai semnificativ. De exemplu, un program informatic
pentru un utilaj computerizat care nu poate funciona fr programul respectiv este parte integrant a
respectivuluihardwareiestetratatcaimobilizarecorporal.Acelailucruestevalabilipentrusistemul
deoperarealunuicomputer.ncazulncarenufacparteintegrantdinechipamentulaferent,programele
informaticesunttratatecaimobilizrinecorporale.

Caracteristicadeidentificare
149.(1)Fondulcomercialgeneratinternnutrebuierecunoscutdreptactiv.
(2)Definiiauneiimobilizrinecorporaleprevedecaimobilizareanecorporalsfieidentificabil
pentru a fi difereniat de fondul comercial. Fondul comercial care este recunoscut ntro combinare de
ntreprinderi este un activ care reprezint beneficiile economice viitoare care rezult din alte active
dobndite ntro combinare de ntreprinderi care nu sunt identificate individual i recunoscute separat.
Beneficiileeconomiceviitoarepotrezultadinsinergiantreactiveleidentificabiledobnditesaudinactive
carenundeplinesccondiiilepentrurecunoaterea,nmodindividual,nsituaiilefinanciare.
150.Unactivesteidentificabildac:

a)esteseparabil,adicpoatefiseparatsaudesprinsdinentitateivndut,transferat,cesionat
printruncontractdelicen,nchiriatsauschimbat,fieindividual,fiempreuncuunaltcontract,cuun
actividentificabilsaucuodatorieidentificabilaferent(),indiferentdacentitateaintenioneazorinus
facacestlucru;sau
b) decurge din drepturile contractuale ori de alt natur legal, indiferent dac acele drepturi
sunttransferabilesauseparabiledeentitateoridealtedrepturiiobligaii.

Controlul
151. O entitate controleaz un activ dac entitatea are capacitatea de a obine beneficii
economiceviitoaredepeurmaresurseidebazidearestricionaaccesulaltoralabeneficiilerespective.
Capacitatea unei entiti de a controla beneficiile economice viitoare generate de o imobilizare
necorporalprovinenmodnormaldindrepturilelegaleacroraplicarepoatefisusinutninstan.n
absenaunordrepturilegale,controlulestemaidificildedemonstrat.Cutoateacestea,exercitarealegal
aunuidreptnuesteocondiienecesarpentrucontrol,ntructentitateapoateficapabilscontroleze
beneficiileeconomiceviitoarenaltmod.

Beneficiileeconomiceviitoare
152.Beneficiileeconomiceviitoaregeneratedeoimobilizarenecorporalpotincludevenituri
din vnzarea produselor sau serviciilor, economii de costuri ori alte beneficii rezultate din utilizarea
activului de ctre entitate. De exemplu, utilizarea proprietii intelectuale ntrun proces de producie
poatemaidegrabsreduccosturileviitoaredeproduciedectscreascveniturileviitoare.

Recunoatereievaluare
153. (1) Recunoaterea unui element drept imobilizare necorporal prevede ca entitatea s
demonstrezecelementulrespectivndeplinete:
a)definiiauneiimobilizrinecorporale;i
b)criteriilegeneralederecunoatere.
(2)Aceastcerinseapliccosturilorsuportateiniialpentrudobndireasaugenerareaintern
auneiimobilizrinecorporaleicosturilorsuportateulteriorpentruadugareaorinlocuireaunorpriale
salesaupentruntreinereasa.
(3) n completarea prevederilor referitoare la imobilizri necorporale, se aplic i prevederile
subseciunii4.4.4"Activespecificeunordomeniideactivitate".
154.Imobilizrilenecorporalesuntdenaturnct,nmultecazuri,nuexistadugirilaoastfel
deimobilizaresaunlocuirialecomponenteloracesteia.Prinurmare,majoritateacosturilorulterioaremai
degrab menin beneficiile economice viitoare preconizate ncorporate ntro imobilizare necorporal
existent, dect s corespund definiiei unei imobilizri necorporale i criteriilor de recunoatere din
prezentele reglementri. n plus, este deseori mai dificil s se atribuie costuri ulterioare direct unei
anumiteimobilizrinecorporaledectactivitiicantreg.Prinurmare,doarrareoricosturileulterioare
cele suportate dup recunoaterea iniial a unei imobilizri necorporale dobndite sau dup finalizarea
uneiimobilizrinecorporalegenerateinternsuntrecunoscutenvaloareacontabilaunuiactiv.Costurile
ulterioareaferentemrcilor,titlurilordepublicaiiielementelorsimilarenfond(fiedobnditedinafar,
fiegenerateintern)suntntotdeaunarecunoscutencontuldeprofitipierderenmomentulncaresunt
suportate.Aceasta,pentrucastfeldecosturinupotfidifereniatedecosturilecudezvoltareaentitiica
ntreg.
155.(1)Oentitatetrebuiesevaluezeprobabilitateaproduceriidebeneficiieconomiceviitoare
preconizate pe baza unor calcule raionale i uor de susinut care reprezint cea mai bun estimare a
echipei de conducere pentru setul de condiii economice care vor exista pe parcursul duratei de via a
imobilizrii.
(2) O entitate folosete raionamentul pentru a evalua gradul de siguran asociat obinerii de
beneficii economice viitoare care pot fi atribuite utilizrii activului pe baza dovezilor disponibile n
momentulrecunoateriiiniiale,acordndoimportanmaimaredovezilorexterne.

Evaluareainiialaimobilizrilornecorporale
156.Oimobilizarenecorporalsenregistreaziniiallacostuldeachiziiesaudeproducie,aa
cumsuntdefinitenprezentelereglementri.

Achiziiaseparat
157. (1) n mod normal, preul pe care o entitate l pltete pentru a dobndi separat o
imobilizare necorporal va reflecta ateptrile privind probabilitatea ca beneficiile economice viitoare
preconizatealeimobilizriisrevinentitii.nacestesituaiientitateapreconizeazointraredebeneficii
economice, chiar dac plasarea n timp a sumei generate de intrare este nesigur. Astfel, imobilizrile
necorporale dobndite separat ndeplinesc ntotdeauna criteriul referitor la probabilitatea ca beneficiile
economiceviitoarepreconizateatribuibileimobilizriisrevinentitii.
(2) n plus, costul unei imobilizri necorporale dobndite separat poate fi n general evaluat n
modcredibil.Acestlucrusentmplmaialescndcontravaloareaachiziieiiaformanumeraruluisau a
altoractivemonetare.
158.(1)Costuluneiimobilizrinecorporaledobnditeseparatestealctuitdin:
a)costulsudeachiziie,inclusivtaxelevamaledeimportitaxeledeachiziienerambursabile,
dupscdereareducerilorirabaturilorcomerciale;i
b)oricecostdirectatribuibilpregtiriiactivuluipentruutilizareaprevzut.
(2)Exempledecosturidirectatribuibilesunt:
a)cheltuielilecupersonaluldeterminatedeaducereaactivuluilastareasadefuncionare;
b)onorariileprofesionalecaredecurgdirectdinaducereaactivuluilacondiiasadefuncionare;
i
c)costuriledetestareaactivuluiprivindfuncionareasanmodcorespunztor.
159.Exempledecosturicarenuconstituieoparteacostuluiimobilizriinecorporalesunt:
a) costurile de introducere a unui nou produs sau serviciu (inclusiv costurile de publicitate i
activitipromoionale);
b)costurilededesfurareauneiactivitintrunlocnousaucuonouclasdeclieni(inclusiv
costuriledeinstruireapersonalului);i
c)costurileadministrativeialtecheltuieligeneralederegie.
160. Recunoaterea costurilor n valoarea contabil a unei imobilizri necorporale nceteaz
atunci cnd activul se afl n starea necesar pentru a putea funciona n maniera intenionat de
conducere.

Imobilizrinecorporaledobnditencadrulachiziieiuneiafaceri
161. Cumprtorul poate recunoate drept activ un grup de imobilizri necorporale
complementare, cu condiia ca activele individuale s aib durate de via util similare. De exemplu,
termenii "marc" i "nume de marc" sunt deseori utilizai ca sinonime pentru mrci de comer i alte
mrci.Totui,acetiadinurmsunttermenigeneralidemarketingutilizainmodnormalpentrureferirila
ungrupdeactivecomplementarecumarfimarcadecomer(saumarcadeservicii)inumeleaferentde
comercializare,formulele,reeteleiexpertizatehnologic.

Costurile ulterioare aferente unui proiect de cercetare i dezvoltare n curs de desfurare,


dobnditdeentitate
162.(1)Costuriledecercetaresaudezvoltarecare:
a)suntaferenteunuiproiectdecercetaresaudezvoltarencursderealizare,dobnditseparat
sauprintrocombinaredentreprinderi,isuntrecunoscutecaimobilizrinecorporale;i
b)suntsuportatedupachiziiaaceluiproiecttrebuiecontabilizatenconformitatecupct.165
168.
(2) Costurile ulterioare cu un proiect decercetare sau dezvoltare n curs de realizare, dobndit
separatsauprintrocombinaredentreprinderi,irecunoscutcaimobilizarenecorporalsunt:
a) recunoscute drept cheltuial atunci cnd sunt suportate, dac acestea sunt cheltuieli de
cercetare;

b)recunoscutedreptcheltuialatuncicndsuntsuportate,dacacesteanusatisfaccriteriilede
recunoaterecaimobilizrinecorporaledelapct.167alin.(1);i
c)adugatevaloriicontabileaproiectuluidedezvoltarencursderealizare,astfeldobndit,dac
cheltuielilededezvoltaresatisfaccriteriilederecunoateredelapct.167alin.(1).

Imobilizrinecorporalegenerateintern
163.(1)Uneoriestedificildeevaluatdacoimobilizarenecorporalgeneratinternsecalific
pentrurecunoatere,dincauzaproblemelorn:
a)aidentificadacexistimomentulncareapareunactividentificabilcevagenerabeneficii
economiceviitoarepreconizate;i
b)adeterminanmodfiabilcostulactivului.nanumitecazuri,costuldegenerareinternaunei
imobilizrinecorporalenupoatefidifereniatdecostulmenineriisaumajorriifonduluicomercialgenerat
internalentitiisaudecostuldefuncionaredezicuzi.
(2) n consecin, pe lng prevederile referitoare la recunoaterea i evaluarea imobilizrilor
necorporale,oentitateaplicpct.164170tuturorimobilizrilornecorporalegenerateintern.
164. (1) Pentru a stabili dac o imobilizare necorporal generat intern respect criteriile de
recunoatere,oentitatemparteprocesuldegenerareaactivuluin:
a)ofazdecercetare;i
b)ofazdedezvoltare.
(2)Dacoentitatenupoatefacedistinciantrefazadecercetareiceadedezvoltarealeunui
proiectinterndecreareauneiimobilizrinecorporale,entitateatrateazcosturileaferenteproiectuluica
fiindsuportateexclusivnfazadecercetare.

Fazadecercetare
165.(1)Nicioimobilizarenecorporalprovenitdincercetare(saudinfazadecercetareaunui
proiectintern)nutrebuierecunoscut.Costuriledecercetare(sauceledinfazadecercetareaunuiproiect
intern)trebuierecunoscutedreptcheltuialatuncicndsuntsuportate.
(2) n faza de cercetare a unui proiect intern, o entitate nu poate demonstra c exist o
imobilizare necorporal i c aceasta va genera beneficii economice viitoare probabile. Astfel, aceste
costurisuntrecunoscutedreptcheltuialatuncicndsuntsuportate.
166.Exempledeactivitidecercetaresunt:
a)activitiledestinateobineriidecunotinenoi;
b)identificarea,evaluareaiseleciafinalaaplicaiilorpentrurezultatelecercetrilorsaupentru
altecunotine;
c)cutareadealternativepentrumateriale,instrumente,produse,procese,sistemesauservicii;
i
d) formularea, proiectarea, evaluarea i selecia final a alternativelor posibile de materiale,
instrumente,produse,procese,sistemesauserviciinoiorimbuntite.

Fazadedezvoltare
167.(1)Oimobilizarenecorporalprovenitdindezvoltare(saudinfazadedezvoltareaunui
proiectintern)trebuierecunoscutdac,inumaidac,oentitatepoatedemonstratoateelementelede
maijos:
a) fezabilitatea tehnic necesar finalizrii imobilizrii necorporale, astfel nct aceasta s fie
disponibilpentruutilizaresauvnzare;
b)inteniasadeafinalizaimobilizareanecorporalideaoutilizasaudeaovinde;
c)capacitateasadeautilizasaudeavindeimobilizareanecorporal;
d) modul n care imobilizarea necorporal va genera beneficii economice viitoare probabile.
Printrealtele,entitateapoatedemonstraexistenauneipieepentruproduciageneratdeimobilizarea
necorporal sau pentru imobilizarea necorporal n sine ori, dac se prevede folosirea ei pe plan intern,
utilitateaimobilizriinecorporale;

e)disponibilitateaunorresursetehnice,financiareidealtnatur,adecvatepentrufinalizarea
dezvoltriiimobilizriinecorporaleipentruutilizareasauvnzareaacesteia;
f) capacitatea sa de a evalua fiabil costurile atribuibile imobilizrii necorporale n cursul
dezvoltriisale.
(2)nfazadedezvoltareaunuiproiectintern,oentitatepoate,nanumitecazuri,sidentificeo
imobilizare necorporal i s demonstreze c aceasta va genera beneficii economice viitoare probabile.
Acest lucru este posibil deoarece faza de dezvoltare a unui proiect este mai avansat dect faza de
cercetare.
168.Exempledeactivitidedezvoltaresunt:
a)proiectarea,construciaitestareaunorprototipuriimodelenaintedeproducieiutilizare;
b)proiectareainstrumentelor,abloanelor,tiparelorimatrielorcareimplicotehnologienou;
c)proiectarea,construciaifuncionareauneifabricipilotcarenuseaflpeoscalfezabildin
punctdevedereeconomicpentruproduciacomercial;i
d) proiectarea, construcia i testarea unei alternative alese pentru materiale, dispozitive,
produse,procese,sistemesauserviciinoiorimbuntite.
169. Cheltuielile cu mrcile, titlurile de publicaii, listele de clieni i alte elemente similare n
fondgenerateinternnupotfidifereniatedecostuldezvoltriientitiicantreg.nconsecin,astfelde
elementenusuntrecunoscutecaimobilizrinecorporale.

Costuluneiimobilizrinecorporalegenerateintern
170.(1)Costuluneiimobilizrinecorporalegenerateinternestesumacosturilorsuportatedela
datalacareimobilizareanecorporalandeplinitpentruprimaoarcriteriilederecunoaterecaimobilizri
necorporale.
(2) Costul unei imobilizri necorporale generate intern este compus din toate costurile direct
atribuibile care sunt necesare pentru crearea, producerea i pregtirea activului pentru a fi capabil s
funcionezenmanieraintenionatdectreconducere.Exempledecosturidirectatribuibilesunt:
a) cheltuielile cu materialele i serviciile utilizate sau consumate pentru generarea imobilizrii
necorporale;
b)cheltuielilecupersonalulprovenitedingenerareaimobilizriinecorporale;
c)taxeledenregistrareaunuidreptlegal;i
d) amortizarea brevetelor i licenelor care sunt utilizate pentru a genera imobilizarea
necorporal.
(3)Urmtoareleelementenusuntcomponentealecostuluiuneiimobilizrinecorporalegenerate
intern:
a) costurile aferente vnzrii, cele administrative i alte costuri generale de regie, cu excepia
cazuluincareastfeldecosturipotfiatribuitedirectprocesuluidepregtireaimobilizriipentruutilizare;
b)ineficieneleidentificateipierderileiniialedinexploataresuportatenaintecaimobilizareas
atingperformanaplanificat;i
c)costurilecuinstruireapersonaluluipentruautilizaactivul.

Contabilizareacheltuielilor
171.Costurilecuunelementnecorporaltrebuierecunoscutedreptcheltuieliatuncicndsunt
suportate,cuexcepiacazurilorncare:
a) fac parte din costul unei imobilizri necorporale care ndeplinete criteriile de recunoatere;
sau
b)elementulestedobnditncadruluneicombinridentreprinderiinupoatefirecunoscutca
imobilizare necorporal. n acest caz, face parte din valoarea recunoscut ca fond comercial la data
achiziiei.

Costurianterioarecarenutrebuierecunoscutecaactive
172.Costurileaferenteunuielementnecorporalcareaufostiniialrecunoscutedreptcheltuieli
nutrebuierecunoscutecapartedincostuluneiimobilizrinecorporalelaodatulterioar.


Duratadeviautil
173. Durata de via util a unei imobilizri necorporale care decurge din drepturile
contractualesaudinaltedrepturilegalenutrebuiesdepeascperioadadrepturilorcontractualeoria
celorlaltedrepturilegale,darpoatefimaiscurt,nfunciedeperioadapentrucareentitateapreconizeaz
cvafolosiactivul.Dacdrepturilecontractualesaualtedrepturilegalesunttransferatepentruodurat
limitatcarepoatefirennoit,duratadeviautilaimobilizriinecorporaletrebuiesincludperioada
sauperioadelederennoiredoardacexistdovezidinparteaentitiinsprijinulrennoiriifruncost
semnificativ.Duratadeviautilaunuidreptredobnditrecunoscutdreptimobilizarenecorporalntro
combinaredentreprinderiestereprezentatdeperioadacontractualrmasdincontractulprincarea
fostacordatdreptulinuvaincludeperioadelederennoire.

Categoriideimobilizrinecorporale
174.ncadrulimobilizrilornecorporalesecuprind:
cheltuieliledeconstituire;
cheltuielilededezvoltare;
concesiunile,brevetele,licenele,mrcilecomerciale,drepturileiactivelesimilare,cuexcepia
celorcreateinterndeentitate;
activenecorporaledeexplorareievaluarearesurselorminerale;
fondulcomercialpozitiv;
alteimobilizrinecorporale;i
avansurileacordatefurnizorilordeimobilizrinecorporale.

Dispoziiitranzitorii
175. (1) La aplicarea pentru prima dat a prezentelor reglementri, soldul contului 233
"Imobilizri necorporale n curs de execuie" se transfer fie asupra contului 1176 "Rezultatul reportat
provenit din trecerea la aplicarea reglementrilor contabile conforme cu directivele europene", fie n
contul 203 "Cheltuieli de dezvoltare" sau contul 208 "Alte imobilizri necorporale", n funcie de stadiul
realizriiproiectuluiidemoduldendeplinireacondiiilorderecunoatereaacestuiacaactiv.
(2) Eventualele ajustri pentru deprecierea imobilizrilor necorporale n curs de execuie se
transfer,deasemenea,fieasuprarezultatuluireportat(articolcontabil2933"Ajustripentrudeprecierea
imobilizrilornecorporalencursdeexecuie=1176"Rezultatulreportatprovenitdintrecerealaaplicarea
reglementrilor contabile conforme cu directivele europene"), fie asupra contului 2903 "Ajustri pentru
deprecierea cheltuielilor de dezvoltare" sau contului 2908 "Ajustri pentru deprecierea altor imobilizri
necorporale".

Concesiunile,brevetele,licenele,mrcilecomerciale,drepturileiactivelesimilare
176. (1) Concesiunile, brevetele, licenele, mrcile comerciale, drepturile i activele similare
reprezentnd aport, achiziionate sau dobndite pe alte ci, se nregistreaz n conturile de imobilizri
necorporalelacostuldeachiziiesauvaloareadeaport,dupcaz.naceastsituaievaloareadeaportse
asimileazvaloriijuste.
(2) Concesiunile primite se reflect ca imobilizri necorporale atunci cnd contractul de
concesiunestabileteoduratiovaloaredeterminatepentruconcesiune.Amortizareavaloriiconcesiunii
urmeaz a fi nregistrat pe durata de folosire a acesteia, stabilit potrivit contractului. n cazul n care
contractul prevede plata periodic a unei redevene/chirii, i nu o valoare amortizabil, n contabilitatea
entitii care primete concesiunea, se reflect cheltuiala reprezentnd redevena/chiria, fr
recunoatereauneiimobilizrinecorporale.
(3) Brevetele, licenele, mrcile comerciale, drepturile i alte active similare se amortizeaz pe
durataprevzutpentruutilizarealordectreentitateacareledeine.
177. (1) n cazul unui acord de concesiune a serviciilor de tip publicprivat, ncheiat potrivit
legislaieinvigoare,licenaprimit,respectivdreptulprimitdeentitateacarearecalitateadeoperator,de

a taxa utilizatorii unui serviciu public, se nregistreaz la imobilizri necorporale, dac sunt stabilite o
duratiovaloarepentruaceastlicen,respectivpentruacestdrept.
(2)nnelesulprezentelorreglementri,unacorddeconcesiuneaserviciilorestedetippublic
privatdac:
a)concedentulcontroleazsaureglementeazceserviciitrebuiesprestezeoperatorulncadrul
infrastructurii,cuitrebuiesleprestezeilacepre;i
b) concedentul controleaz prin dreptul de proprietate, dreptul de beneficiu sau n alt mod
oriceinteresrezidualninfrastructurlaterminareaacordului.

Fondulcomercial
178. Fondul comercial se recunoate, de regul, la consolidare i reprezint diferena dintre
costul de achiziie i valoarea just la data tranzaciei, a prii din activele nete achiziionate de ctre o
entitate.
179.(1)nsituaiilefinanciareanualeindividuale,fondulcomercialsepoaterecunoatenumai
n cazul transferului tuturor activelor sau al unei pri a acestora i, dup caz, i de datorii i capitaluri
proprii,indiferentdacesterealizatcaurmareacumprriisaucaurmareaunoroperaiunidefuziune.
Pentru ca fondul comercial s fie contabilizat distinct, transferul trebuie s fie n legtur cu o afacere,
reprezentatdeunansambluintegratdeactivitiiactiveorganizateiadministratenscopulobineriide
profituri,nregistrriidecosturimaimicisaualtebeneficii.
(2) Pentru recunoaterea n contabilitate a activelor i datoriilor primite cu ocazia acestui
transfer, entitile trebuie s procedeze la evaluarea valorii juste a elementelor primite, n scopul
determinrii valorii individuale a acestora. Aceasta se efectueaz de ctre evaluatori autorizai, potrivit
legii.
(3) Onorariile de intermediere, onorariile de consiliere, juridice, contabile, de evaluare i alte
onorarii profesionale sau de consultan, precum i alte cheltuieli legate de dobndirea unei afaceri
reprezintcheltuielinperioadelencaresuntsuportatecosturilerespective.
(4)Entitateacarecedeazoafacerescoatedinevidenactiveleidatoriilecorespunztoare,la
valoarealacareacesteasuntnregistratencontabilitate,peseamaconturilordecheltuieli,respectivde
venituri.
180. Dac n situaiile financiare anuale individuale se nregistreaz fond comercial negativ,
tratamentulacestuiaestecelprevzutlapct.551.

Amortizare
181.Imobilizrilenecorporaleseamortizeazncondiiileprevzutelapct.182186.
182. (1) Cheltuielile de dezvoltare se amortizeaz pe durata de utilizare sau pe perioada
contractului,dupcaz.
(2) n cazul n care durata contractului sau durata de utilizare depete 5 ani, durata de
amortizareacheltuielilordedezvoltarenupoatedepi10ani.
183. (1) n cazul n care fondul comercial este tratat ca un activ, acesta se amortizeaz, de
regul, n cadrul unei perioade de maximum 5 ani. Totui, n cazurile excepionale n care durata de
utilizare a fondului comercial nu poate fi estimat n mod credibil, entitile pot s amortizeze fondul
comercial n mod sistematic ntro perioad de peste 5 ani, cu condiia ca aceast perioad s nu
depeasc10ani.
(2) n notele explicative la situaiile financiare trebuie furnizate explicaii privind perioada de
amortizareafonduluicomercial.
(3)Atuncicndpentrufondulcomercialaufostconstituiteajustripentrudeprecierepotrivitpct.
142,cheltuialacuamortizareaaferentacestuiatrebuieajustatulteriorpentruaalocavaloareacontabil
astfel rezultat, pe o baz sistematic pe parcursul duratei rmase din perioada de amortizare stabilit
pentruacelactiv.
184.nsituaiancarecheltuielilededezvoltarenuaufostintegralamortizate,nusefacenicio
distribuire din profituri, cu excepia cazului n care suma rezervelor disponibile pentru distribuire i a
profituluireportatestecelpuinegalcuceaacheltuielilorneamortizate.

185. (1) O entitate poate include cheltuielile de constituire la "Active", caz n care poate
imobiliza cheltuielile de constituire. n aceast situaie, cheltuielile de constituire trebuie amortizate n
cadruluneiperioadedemaximum5ani.
(2) Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de nfiinarea sau dezvoltarea unei
entiti (taxe i alte cheltuieli de nscriere i nmatriculare, cheltuieli privind emisiunea i vnzarea de
aciuni i obligaiuni, precum i alte cheltuieli de aceast natur, legate de nfiinarea i extinderea
activitiientitii).
(3) n situaia n care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu se face nicio
distribuire din profituri, cu excepia cazului n care suma rezervelor disponibile pentru distribuire i a
profituluireportatestecelpuinegalcuceaacheltuielilorneamortizate.

Avansuriialteimobilizrinecorporale
186.(1)ncadrulavansurilorialtorimobilizrinecorporalesenregistreazavansurileacordate
furnizorilor de imobilizri necorporale, programele informatice create de entitate sau achiziionate de la
teripentrunecesitilepropriideutilizare,precumireete,formule,modele,proiecteiprototipuri.
(2)Programeleinformatice,precumicelelalteimobilizrinecorporalenregistratelaelementul
"Alteimobilizrinecorporale"seamortizeazpedurataprevzutpentruutilizarealordectreentitatea
careledeine.
(3) n cazul programelor informatice achiziionate mpreun cu licenele de utilizare, dac se
poateefectuaosepararentreceledouactive,acesteasuntcontabilizateiamortizateseparat.
(4) Preul pltit pentru contractele de clieni transferate ntre entiti cu titlu oneros se
recunoatela"Alteimobilizrinecorporale",ncondiiilencareclieniirespectivivorcontinuarelaiilecu
entitatea. Pentru recunoaterea ca activ a preului pltit (cost de achiziie) aferent contractelor astfel
achiziionate,acesteatrebuieidentificate(numrcontract,denumireclient,duratcontract),iarentitatea
trebuie s dispun de mijloace prin care s controleze relaiile cu clienii, astfel nct s poat controla
beneficiile economice viitoare preconizate, care rezult din relaia cu acei clieni. Activul imobilizat
reprezentndcostuldeachiziiealcontractelorrespectiveseamortizeazpedurataacestorcontracte.

Evaluarealadatabilanului
187. O imobilizare necorporal trebuie prezentat n bilan la valoarea de intrare, mai puin
ajustrilecumulatedevaloare.

Cedarea
188. O imobilizare necorporal trebuie scoas din eviden la cedare sau atunci cnd niciun
beneficiueconomicviitornumaiesteateptatdinutilizareaoridincedareasa.
189.(1)ncazulscoateriidinevidenauneiimobilizrinecorporale,suntevideniatedistinct
venituriledinvnzare,cheltuielilereprezentndvaloareaneamortizataimobilizriiialtecheltuielilegate
decedareaacesteia.
(2)nscopulprezentriincontuldeprofitipierdere,ctigurilesaupierderilecareaparodat
cu ncetarea utilizrii sau ieirea unei imobilizri necorporale se determin ca diferen ntre veniturile
generate de ieirea activului i valoarea sa neamortizat, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea
acestuia, i trebuie prezentate ca valoare net, ca venituri sau cheltuieli, dup caz, n contul de profit i
pierdere,laelementul"Altevenituridinexploatare",respectiv"Altecheltuielideexploatare",dupcaz.

4.4.3.Imobilizricorporale

Recunoatereaimobilizrilorcorporale
190.(1)Imobilizrilecorporalereprezintactivecare:
a) sunt deinute de o entitate pentru a fi utilizate n producerea sau furnizarea de bunuri ori
servicii,pentruafinchiriateterilorsaupentruafifolositenscopuriadministrative;i
b)suntutilizatepeparcursuluneiperioademaimarideunan.

(2) n completarea prevederilor referitoare la imobilizri corporale, se aplic i prevederile


subseciunii4.4.4."Activespecificeunordomeniideactivitate".
191.(1)Uneleelementedeimobilizricorporalepotfiachiziionatedinmotivedesiguransau
legate de mediu. Achiziia unor astfel de imobilizri corporale, dei nu crete n mod direct beneficiile
economice viitoare ale vreunui element existent de imobilizri corporale, poate fi necesar unei entiti
pentru a obine beneficii economice viitoare din alte active. Astfel de elemente de imobilizri corporale
ndeplinesccondiiilepentruafirecunoscutecaactive,deoarecedauposibilitateauneientitisobin
dinactiveleconexebeneficiieconomiceviitoarenplusfadeceeacesarputeaobinedacelementele
respectivenuarfifostdobndite.
(2) Prin politicile contabile se stabilesc condiiile specifice pentru recunoaterea imobilizrilor
corporale.
(3) n vederea recunoaterii imobilizrilor corporale se impune utilizarea raionamentului
profesionallaaplicareacriteriilorderecunoaterepentrucircumstanelespecificeentitii.nunelecazuri,
arputeafiadecvatsfieagregateelementelenesemnificativeindividual,cumarfimatriele,aparatelede
msur i control, uneltele i alte elemente similare, i s se aplice criteriile de recunoatere a valorii
agregateaacestora.
(4) Piesele de schimb i echipamentul de service sunt, n general, contabilizate ca stocuri i
recunoscute n contul de profit i pierdere atunci cnd sunt consumate. Totui, piesele de schimb
importante i echipamentele de securitate sunt considerate imobilizri corporale atunci cnd o entitate
preconizeazclevautilizapeparcursuluneiperioademaimarideunan.
192.Terenurileicldirilesuntactiveseparabileisuntcontabilizateseparat,chiaratuncicnd
sunt achiziionate mpreun. O cretere a valorii terenului pe care se afl o cldire nu afecteaz
determinareavaloriiamortizabileacldirii.
193.(1)Contabilitateaterenurilorseinepedoucategorii:terenuriiamenajrideterenuri.
(2)ncontabilitateaanalitic,terenurilepotfievideniatepeurmtoarelesubcategorii:terenuri
agricole,terenurisilvice,terenurifrconstrucii,terenuricuzcminte,terenuricuconstruciiialtele.
194. n categoria imobilizrilor corporale se urmresc distinct: investiiile imobiliare, activele
biologice productive, precum i activele corporale deexplorare i evaluare a resurselor minerale. Pentru
acesteaseaplicregulilegeneraledeevaluare,aplicabileimobilizrilorcorporale.
195. Contabilitatea imobilizrilor n curs se ine distinct pentru imobilizrile corporale, altele
dectinvestiiileimobiliare,iinvestiiileimobiliare.
196.Suntreflectatedistinctncontabilitateaceleimobilizricorporalecumprate,pentrucare
sautransferatriscurileibeneficiileaferente,darcaresuntncursdeaprovizionare(grupa22"Imobilizri
corporalencursdeaprovizionare"dinPlanuldeconturigeneral).

Investiiiimobiliare
197.(1)Investiiaimobiliaresteproprietatea(unterensauocldireorioparteauneicldiri
sauambele)deinut(deproprietarsaudelocatarnbazaunuicontractdeleasingfinanciar)maidegrab
pentruaobinevenituridinchiriisaupentrucretereavaloriicapitalului,oriambele,dectpentru:
a)afiutilizatnproducereasaufurnizareadebunurisauserviciiorinscopuriadministrative;
sau
b)afivndutpeparcursuldesfurriinormaleaactivitii.
(2) O proprietate imobiliar utilizat de posesor este o proprietate imobiliar deinut (de
proprietarsaudelocatarntemeiulunuicontractdeleasingfinanciar)pentruafiutilizatlaproducerea
saufurnizareadebunurioriserviciisaunscopuriadministrative.
198.Urmtoareleconstituieexempledeinvestiiiimobiliare:
a)terenuriledeinute,maidegrab,nscopulcreteriipetermenlungavaloriicapitalului,dect
nscopulvnzriipetermenscurt,peparcursuldesfurriinormaleaactivitii;
b)terenuriledeinutepentruoutilizareviitoarencnedeterminat.ncazulncareoentitatenu
ahotrtdacvautilizaterenulfiecapeoproprietateimobiliarutilizatdeposesor,fienscopulvnzrii
petermenscurtncursuldesfurriinormaleaactivitii,atunciterenulesteconsideratcafiinddeinutn
scopulcreteriivaloriicapitalului;

c)ocldireaflatnproprietateaentitii(saudeinutdeentitatentemeiulunuicontractde
leasingfinanciar)inchiriatntemeiulunuiasaumaimultorcontractedeleasingoperaional;
d)ocldirecareesteliber,darcareestedeinutpentruafinchiriatntemeiulunuiasaumai
multorcontractedeleasingoperaional;
e) proprietile imobiliare n curs de construire sau amenajare n scopul utilizrii viitoare ca
investiiiimobiliare.
199.Urmtoareleconstituieexempledeelementecarenusuntinvestiiiimobiliare:
a) proprietile imobiliare deinute pentru a fi vndute pe parcursul desfurrii normale a
activitiisaunprocesuldeconstrucieorideamenajarenvedereauneiastfeldevnzri,deexemplu,
proprietile imobiliare dobndite cu scopul exclusiv de a fi cedate ulterior, n viitorul apropiat, sau cu
scopuldeafiamenajateirevndute.Acesteareprezint,dinpunctdevederecontabil,stocuri;
b) proprietile imobiliare care sunt n curs de construire sau amenajare n numele unor tere
pri.Acesteareprezintpentruentitateserviciincursdeexecuie;
c)proprietileimobiliareutilizatedeposesor,incluznd(printrealtele)proprietiledeinuten
scopul utilizrii lor viitoare ca proprieti imobiliare utilizate de posesor, proprietile deinute n scopul
amenajriiviitoareiutilizriiulterioarecaproprietiimobiliareutilizatedeposesor,proprietileutilizate
desalariai(indiferentdacacetiapltescsaunuchirielacursulpieei)iproprietileimobiliareutilizate
deposesorcareurmeazaficedate.
200.Anumiteproprietiincludopartecareestedeinutpentruafinchiriatsaucuscopul
creteriivaloriicapitaluluiioaltpartecareestedeinutpentruafiutilizatlaproducereasaufurnizarea
debunurioriserviciisaunscopuriadministrative.Dacacestepripotfivnduteseparat(saunchiriate
separatntemeiulunuicontractdeleasingfinanciar),oentitatelecontabilizeazseparat.Dacprilenu
pot fi vndute separat, proprietatea imobiliar constituie o investiie imobiliar doar n cazul n care o
partenesemnificativestedeinutpentruafiutilizatlaproducereasaufurnizareadebunurioriservicii
saunscopuriadministrative.
201. (1) n unele situaii, o entitate furnizeaz servicii auxiliare ocupanilor unei proprieti
imobiliarepecareodeine.Oentitatetrateazoastfeldeproprietateimobiliarcainvestiieimobiliar,
dacrespectiveleserviciireprezintocomponentnesemnificativantreguluicontract.Unexemplueste
situaiancareproprietaruluneicldiridebirourifurnizeazserviciidepazintreinerelocatarilorcare
ocupcldirea.
(2)naltesituaii,serviciilefurnizatereprezintocomponentsemnificativ.Deexemplu,daco
entitate are n proprietate i administreaz un hotel, serviciile furnizate oaspeilor reprezint o
componentsemnificativantreguluicontract.Prinurmare,unhoteladministratdeproprietarreprezint
maidegraboproprietateimobiliarutilizatdeposesordectoinvestiieimobiliar.
202.Pentruastabilidacoproprietateimobiliarconstituieoinvestiieimobiliarestenevoie
deraionamentprofesional.Entitiletrebuieselaborezecriteriiastfelnctsipoatexercitanmod
consecventraionamentul,nconformitatecudefiniiainvestiieiimobiliare.
203. n anumite cazuri, o entitate poate avea o proprietate imobiliar care este nchiriat i
ocupat de societateamam sau de o alt filial. Proprietatea imobiliar nu ndeplinete condiiile unei
investiii imobiliare n situaiile financiare anuale consolidate, deoarece proprietatea imobiliar n cauz
este,dinpunctuldevederealgrupului,oproprietateimobiliarutilizatdeposesor.Cutoateacestea,din
punctul de vedere al entitii care o deine, proprietatea imobiliar este o investiie imobiliar dac
corespundedefiniieidelapct.197alin.(1).
204.Transferurilensaudincategoriainvestiiilorimobiliaretrebuiefcutedacinumaidac
existomodificareautilizrii,evideniatde:
a)ncepereautilizriidectreposesor,pentruuntransferdincategoriainvestiiilorimobiliaren
categoriaproprietilorimobiliareutilizatedeposesor;
b) nceperea procesului de amenajare n perspectiva vnzrii, pentru un transfer din categoria
investiiilorimobiliarencategoriastocurilor;
c)ncheiereautilizriidectreposesor,pentruuntransferdincategoriaproprietilorimobiliare
utilizatedeposesorncategoriainvestiiilorimobiliare;sau

d)ncepereaunuileasingoperaionalcuoaltparte,pentruuntransferdincategoriastocurilor
ncategoriainvestiiilorimobiliare.
205. (1) O entitate transfer o proprietate imobiliar din categoria investiiilor imobiliare n
categoria stocurilor dac i numai dac intervine o modificare n utilizare evideniat de demararea
lucrrilordeamenajare,nperspectivavnzrii.Peperioadadeamenajaresuntadugatecosturile,iarla
recepiafinalseprocedeazlatransferuldelastocurilainvestiiiimobiliare,nvedereacedrii.
(2)ncazulncaredecidescedezeoinvestiieimobiliarframenajrisuplimentare,entitatea
continustratezeproprietateaimobiliarcainvestiieimobiliarpnnmomentulncareaceastaeste
scoasdineviden.
(3) n mod similar, dac o entitate ncepe procesul de reamenajare a unei investiii imobiliare
existente, n scopul utilizrii viitoare continue ca investiie imobiliar, atunci proprietatea imobiliar
rmne investiie imobiliar i nu este reclasificat drept proprietate imobiliar utilizat de posesor n
cursulreamenajrii.

Dispoziiitranzitorii
206. La aplicarea pentru prima dat a prezentelor reglementri, entitile stabilesc, pe baza
politicilor contabile i a raionamentului profesional, care dintre proprietile imobiliare deinute
ndeplinesccondiiilepentruafincadratelainvestiiiimobiliare.

Activebiologiceproductive
207.(1)ncategoriaimobilizrilorcorporaleseurmrescdistinctactivelebiologiceproductive.
(2) Activele biologice productive sunt orice active, altele dect activele biologice de natura
stocurilor;deexemplu,animaleledelapte,viadevie,pomiifructiferiicopaciidincareseobinelemnde
foc, dar care nu sunt tiai. Activele biologice productive nu sunt produse agricole ci, mai degrab, sunt
activeautoregeneratoare.
208.Unactivbiologicesteunanimalviusauoplantvie.
209.Oentitaterecunoateunactivbiologicdacinumaidac:
a)entitateacontroleazactivulcarezultatalevenimentelortrecute;
b)esteprobabilcabeneficiileeconomiceviitoareasociateactivuluisrevinentitii;i
c)valoareajustsaucostulactivuluipoatefievaluat()nmodcredibil.
210. n activitatea agricol, controlul poate fi evideniat, de exemplu, prin dreptul de
proprietate asupra vitelor sau prin nsemnarea ori marcarea vitelor n alt mod n momentul achiziiei,
naterii sau nrcrii. Beneficiile viitoare sunt estimate, n mod normal, prin evaluarea caracteristicilor
fizicesemnificativeaferenteacestora.
211.Activelebiologicesuntadeseaataatefizicdeterenulpecareseafl(deexemplu,copacii
dintroplantaieforestier).Esteposibilcapentruactivelebiologicecaresuntataatedeterensnuexiste
o pia separat, dar s existe o pia activ pentru activele combinate, adic pentru activele biologice,
terenul viran i amenajrile acestuia, considerate ca un ntreg. O entitate poate s utilizeze informaii
referitoarelaactivelecombinatepentruaevaluavaloareajustaactivelorbiologice.Deexemplu,valoarea
justaterenuluiviraniaamenajriloracestuiapoatefidedusdinvaloareajustaactivelorcombinate
pentruastabilivaloareajustaactivelorbiologice.

Imobilizrideinutenbazaunuicontractdeleasing
212. (1) Imobilizrile corporale deinute n baza unui contract de leasing se evideniaz n
contabilitatenfunciedeprevederilecontractelorncheiatentrepri,precumilegislaianvigoare.
(2)Clasificareacontractelordeleasingnleasingfinanciarsauleasingoperaionalseefectueazla
nceputulcontractului.
(3) Contabilizarea contractelor de leasing se efectueaz innd cont de fondul economic al
tranzacieisaualangajamentuluincauz,inunumaideformajuridicacontractelor.
213.(1)nnelesulprezentelorreglementri,termeniidemaijosauurmtoarelesemnificaii:
a)contractdeleasingesteunacordprincarelocatorulcedeazlocatarului,nschimbuluneipli
sauseriidepli,dreptuldeautilizaunbunpentruoperioadstabilit;

b)leasingfinanciaresteoperaiuneadeleasingcaretransferceamaimarepartedinriscurilei
avantajeleaferentedreptuluideproprietateasupraactivului;
c)leasingoperaionalesteoperaiuneadeleasingcenuintrncategorialeasinguluifinanciar.
(2) Un contract de leasing este recunoscut ca leasing financiar dac ndeplinete cel puin una
dintreurmtoarelecondiii:
a) leasingul transfer locatarului titlul de proprietate asupra bunului pn la sfritul duratei
contractuluideleasing;
b) locatarul are opiunea de a cumpra bunul la un pre estimat a fi suficient de mic n
comparaie cu valoarea just la data la care opiunea devine exercitabil, astfel nct, la nceputul
contractuluideleasing,existnmodrezonabilcertitudineacopiuneavafiexercitat;
c) durata contractului de leasing acoper, n cea mai mare parte, durata de via economic a
bunului,chiardactitluldeproprietatenuestetransferat;
d)valoareatotalaratelordeleasing,maipuincheltuielileaccesorii,estemaimaresauegalcu
valoareadeintrareabunului,reprezentatdevaloarealacareafostachiziionatbunuldectrefinanator,
respectivcostuldeachiziie;
e) bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natur special, astfel nct
numailocatarullepoateutilizafrmodificrimajore.
214. (1) nregistrarea n contabilitate a amortizrii bunului ce face obiectul contractului se
efectueazncazulleasinguluifinanciardectrelocatar/utilizator,iarncazulleasinguluioperaional,de
ctrelocator/finanator.
(2) n cazul leasingului financiar, achiziiile de ctre locatar de bunuri imobile i mobile sunt
tratate ca investiii n imobilizri, fiind supuse amortizrii pe o baz consecvent cu politica normal de
amortizarepentrubunurisimilarealelocatarului.
(3)ncazulleasinguluioperaional,bunurilesuntsupuseamortizriidectrelocator,peobaz
consecventcupoliticanormaldeamortizarepentrubunurisimilarealeacestuia.
215. (1) Reflectarea n contabilitatea locatarilor a activelor aferente operaiunilor de leasing
financiarseefectueazcuajutorulconturilordeimobilizrinecorporaleiimobilizricorporale.
(2) Dobnzile de pltit corespunztoare datoriilor din operaiuni de leasing financiar se
nregistreazncontabilitatealocatarilorperiodic,conformcontabilitiideangajamente,ncontrapartida
contului decheltuieli. Dobnda de pltit, aferent perioadelor viitoare, se evideniaz n conturi n afara
bilanului(contul8051"Dobnzidepltit").
216. (1) Locatorul are recunoscute n contabilitate bunurile date n regim de leasing financiar
dreptcreaneimobilizate.
(2) Dobnzile de primit corespunztoare creanelor din operaiuni de leasing financiar se
nregistreazncontabilitatealocatoruluiperiodic,conformcontabilitiideangajamente,ncontrapartida
contuluidevenituri.
(3)Larecunoatereancontabilitateacontractelordeleasingfinanciartrebuieavutnvedere
legislaiacarereglementeazcategoriiledeentiticarepotderulaasemeneaoperaiuni.
217. (1) La contabilizarea operaiunilor de leasing operaional, locatorul trebuie s prezinte
bunurile date n regim de leasing operaional n conturile de imobilizri necorporale i imobilizri
corporale,nconformitatecunaturaacestora.
(2) Sumele ncasate sau de ncasat se nregistreaz n contabilitatea locatorului ca un venit n
contuldeprofitipierdere,conformcontabilitiideangajamente.
218. (1) n contabilitatea locatarului, bunurile luate n leasing operaional sunt evideniate n
conturideevidendinafarabilanului.
(2) Sumele pltite sau de pltit se nregistreaz n contabilitatea locatarului ca o cheltuial n
contuldeprofitipierdere,conformcontabilitiideangajamente.
219. O tranzacie de vnzare a unui activ pe termen lung i de nchiriere a aceluiai activ n
regimdeleasing(leaseback)secontabilizeaznfunciedeclauzelecontractuluideleasing,astfel:
a) dac tranzacia de vnzare i nchiriere a aceluiai activ are ca rezultat un leasing financiar,
tranzacia reprezint un mijloc prin care locatorul acord o finanare locatarului, activul avnd rol de
garanie.

Entitatea beneficiar a finanrii (locatarul) nu va recunoate n contabilitate operaiunea de


vnzareaactivului,nefiindndeplinitecondiiilederecunoatereaveniturilor.Activulrmnenregistratn
continuarelavaloareaexistentanterioroperaiuniideleasing,curegimuldeamortizareaferent.
Operaiuneadefinanarevafievideniatprinarticolulcontabil
512"Conturicurentelabnci"=167"Altemprumuturiidatoriiasimilate",
urmnd cadobnda i alte costuriale finanrii, potrivit contractelorncheiate, s fie nregistrate
conformprezentelorreglementri.
Dinpunctuldevederealregimuluitaxeipevaloareaadugat,aulocdouoperaiunidistincte,
respectivlivrareabunului,efectuatdelocatar,ioperaiuneadeleasing,efectuatdelocator,pentrucare
taxapevaloareaadugatseevideniazpotrivitlegii;
b)dactranzaciadevnzareinchiriereaaceluiaiactivarecarezultatunleasingoperaional,
entitatea vnztoare contabilizeaz o tranzacie de vnzare, cu nregistrarea scoaterii din eviden a
activuluiiasumelorncasatesaudencasatiataxeipevaloareaadugatpentruoperaiuniletaxabile,
conformprevederilorlegale.
Operaiunea de nchiriere a activului n regim de leasing operaional se contabilizeaz de
utilizatorconformprezentelorreglementri,respectivpeseamacontuluideprofitipierdere.
220.(1)nvedereantocmiriisituaiilorfinanciareanuale,utilizatoriibunurilorluatenleasing
financiar sau operaional inventariaz i transmit societii de leasing lista bunurilor deinute n baza
contractelordeleasing.
(2) n condiiile prevzute la cap. 6 "Note explicative la situaiile financiare anuale", entitile
contractantecareauefectuatoperaiunideleasingileasebacktrebuiesprezintennoteleexplicativela
situaiilefinanciareanualeinformaiireferitoarelaoperaiunilederulate.

Stimulenteacordatelancheiereasaularenegociereaunorcontracte
221. La negocierea sau la renegocierea unui leasing operaional, locatorul i poate oferi
locataruluianumitestimulentepentruancheiacontractul.Exempledeastfeldestimulentesuntplataunui
avansnnumerarctrelocatarsaurambursareaoriasumareadectrelocatoracosturilorlocatarului(cum
ar fi costuri de reamplasare, modernizri ale activului n regim de leasing i costuri aferente unui
angajament anterior de contract de leasing al locatarului). Alternativ, se poate conveni ca, n perioadele
iniiale ale duratei contractului de leasing, locatarul s plteasc o chirie mai mic sau s nu plteasc
deloc.
222.(1)Toatestimulenteleacordatepentruncheiereaunuicontractdeleasingoperaionalnou
sau rennoit trebuie recunoscute drept parte integrant din valoarea net a contraprestaiei convenite
pentru utilizarea activului n regim de leasing, indiferent de natura stimulentului, de forma sau de
momentulncaresefaceplata.
(2)Stimulenteledintrunleasingoperaionalsereferlacontraprestaiapentruutilizareabunului
nsistemdeleasing.Costurilesuportatedelocatordreptstimulentepentruncheiereaunuinoucontract
deleasingsaupentrurennoireaunuiaexistentnuseconsidercafcndpartedincosturileiniialecare
suntadugatelavaloareacontabilaactivuluinsistemdeleasing.
(3) De exemplu, n cazul ncheierii unui nou contract de leasing pentru care, drept stimulent
acordat locatarului pentru participarea la noul contract de leasing, locatorul este de acord s plteasc
costuriledereamplasarealelocatarului,scontribuielaplataunorcheltuielideamenajare/modernizare
efectuate de locatar sau este de acord ca pentru o perioad s nu ncaseze nicio chirie de la locatar
(acordarea unei perioade de graie), att locatorul, ct i locatarul vor recunoate valoarea net a
contraprestaiei,dealunguldurateicontractuluideleasing,utilizndosingurmetoddeamortizare.
223. (1) Locatorul trebuie s recunoasc valoarea agregat a costului stimulentelor drept o
diminuareavenituluidinleasingpeduratacontractuluideleasing,peobazliniar,cuexcepiacazuluin
careoaltbazsistematicestereprezentativpentruealonareantimpabeneficiuluiactivuluinsistem
deleasing.
(2) Locatarul trebuie s recunoasc beneficiul agregat al stimulentelor drept o reducere a
cheltuielilorcuchiriapetoatduratacontractuluideleasing,peobazliniar,cuexcepiacazuluincareo

altbazsistematicestereprezentativpentruealonareantimpabeneficiuluilocataruluirezultatdin
utilizareaactivuluinsistemdeleasing.
224.Prevederilepct.223referitoarelasuportarealiniaracheltuielilorpeduratacontractului
se aplic i n cazul stimulentelor acordate cu ocazia ncheierii de contracte de nchiriere sau de alte
contractecarepresupunacordareadestimulentepentruatragereachiriailor.

Dispoziiitranzitorii
225. Prevederile pct. 223 i 224 nu se aplic pentru contractele n derulare la data trecerii la
aplicareaprezentelorreglementri.

Evaluareainiialaimobilizrilorcorporale
226. (1) O imobilizare corporal recunoscut ca activ trebuie evaluat iniial la costul su
determinatpotrivitregulilordeevaluaredinprezentelereglementri,nfunciedemodalitateadeintrare
nentitate.
(2) Exemple de costuri care se efectueaz n legtur cu construcia unei imobilizri corporale,
directatribuibileacesteia,sunt:
a) costurile reprezentnd salariile angajailor, contribuiile legale i alte cheltuieli legate de
acestea,carerezultdirectdinconstruciaimobilizriicorporale;
b)cheltuielimateriale;
c)costuriledeamenajareaamplasamentului;
d)costurileiniialedelivrareimanipulare;
e)costuriledeinstalareiasamblare;
f)cheltuielideproiectareipentruobinereaautorizaiilor;
g) costurile de testare a funcionrii corecte a activului, dup deducerea ncasrilor nete
provenite din vnzarea elementelor produse n timpul aducerii activului la amplasamentul i condiia de
funcionare(cumarfieantioaneleproduselatestareaechipamentului);
h) onorariile profesionale pltite avocailor i experilor, precum i comisioanele achitate n
legturcuactivuletc.
(3)Exempledecosturicarenusuntcosturialeunuielementdeimobilizricorporalesunt:
a)costurilededeschidereauneinoiinstalaii;
b) costurile de introducere a unui nou produs sau serviciu (inclusiv costurile n materie de
publicitateiactivitipromoionale);
c)costurilededesfurareauneiactivitintrunlocnousaucuonouclasdeclieni(inclusiv
costuriledeinstruireapersonalului);
d)costurileadministrativeialtecheltuieligeneralederegie;
e)costurilereamplasriisaureorganizriiparialesautotaleaactivitilorentitii.
(4)ncazulncareocldireestedemolatpentruaficonstruitoalta,cheltuielilecudemolarea
suntrecunoscutedupnaturalor,fraficonsideratecosturideamenajareaamplasamentului.Acelai
tratament contabil se aplic i cheltuielilor reprezentnd valoarea neamortizat a cldirii demolate sau
costulactivuluirespectiv,atuncicndacestaesteevideniatcastoc.
(5)ncostuluneiimobilizricorporalesuntincluseicosturileestimateiniialcudemontareai
mutarea acesteia la scoaterea din funciune, precum i cu restaurarea amplasamentului pe care este
poziionatimobilizarea,atuncicndacestesumepotfiestimatecredibilientitateaareoobligaielegat
dedemontare,mutareaimobilizriicorporaleiderefacereaamplasamentului.
(6) Costurile estimate cu demontarea i mutarea imobilizrii corporale, precum i cele cu
restaurareaamplasamentuluiserecunoscnvaloareaacesteia,ncorespondencuuncontdeprovizioane
(contul 1513 "Provizioane pentru dezafectare imobilizri corporale i alte aciuni similare legate de
acestea").

Cheltuieliulterioare
227.(1)Cheltuielileulterioareefectuatenlegturcuoimobilizarecorporalsuntcheltuieliale
perioadei n care sunt efectuate sau majoreaz valoarea imobilizrii respective, n funcie de beneficiile

economice aferente acestor cheltuieli (de exemplu, influena asupra duratei de via rmase a
imobilizrilor),potrivitcriteriilorgeneralederecunoatere.
(2)Entitateastabileteprinpoliticilecontabilecriteriilenfunciedecarecheltuielileulterioare
efectuatenlegturcuimobilizrilecorporalemajoreazvaloareaacestorasauseevideniazncontulde
profitipierdere.
228.Cheltuielileefectuatenlegturcuimobilizrilecorporaleutilizatenbazaunuicontract
denchiriere,locaiedegestiune,administraresaualtecontractesimilareseevideniazncontabilitatea
entitiicareleaefectuat,laimobilizricorporalesaudreptcheltuielinperioadancareaufostefectuate,
n funcie de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate n legtur cu imobilizrile
corporaleproprii.
229. (1) Componentele unor elemente de imobilizri corporale pot necesita nlocuirea la
intervale regulate de timp. Entitatea recunoate n valoarea contabil a unui element de imobilizri
corporalecostulpriinlocuiteaunuiastfeldeelementcndacelcostestesuportatdeentitate,dacsunt
ndeplinitecriteriilederecunoaterepentruimobilizrilecorporale.
(2)Entitatearecunoatenvaloareacontabilaunuielementdeimobilizricorporalecostulprii
nlocuiteaunuiastfeldeelementcndacelcostestesuportatdeentitate,dacsuntndeplinitecriteriile
derecunoaterepentruimobilizrilecorporale.Cuaceastocaziesuntavutenvedereprevederilepct.242
alin.(2).
230. (1) n cazul inspeciilor sau reviziilor generale regulate, efectuate de entitate pentru
depistarea defeciunilor, la momentul efecturii fiecrei inspecii generale, costul acesteia poate fi
recunoscutdreptcheltuialsaunvaloareacontabilaelementuluideimobilizricorporalecaonlocuire,
dacsuntrespectatecriteriilederecunoatere.ncazulrecunoateriicostuluiinspecieicaocomponenta
activului,valoareacomponenteiseamortizeazpeperioadadintredouinspeciiplanificate.
(2) Prevederile referitoare la posibilitatea recunoaterii costurilor cu revizii i inspecii drept
componente ale imobilizrilor corporale se aplic n cazul imobilizrilor corporale ale cror costuri de
inspecieireviziesuntsemnificative,cumarfiavioane,navemaritimeifluviale,echipamentecomplexe,
conformpoliticilorcontabileaprobate.
(3) Costul reviziilor i inspeciilor curente, altele dect cele recunoscute, ca o component a
imobilizriireprezintcheltuielialeperioadei.
231. (1) Imobilizrile n curs de execuie reprezint investiiile neterminate efectuate n regie
propriesaunantrepriz.Acesteaseevalueazlacostuldeproduciesaucostuldeachiziie,dupcaz.
(2) Imobilizrile n curs de execuie se trec n categoria imobilizrilor finalizate dup recepia,
dareanfolosinsaupunereanfunciuneaacestora,dupcaz.
(3)Costuluneiimobilizricorporaleconstruitenregieproprieestedeterminatfolosindaceleai
principii ca i pentru un activ achiziionat. Astfel, dac entitatea produce active similare, n scopul
comercializrii,ncadrulunortranzaciinormale,atuncicostulactivuluieste,deobicei,acelaicucostulde
construire a acelui activ destinat vnzrii. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul
costului acestui activ. n mod similar, cheltuiala reprezentnd rebuturi, manopera sau alte resurse peste
limitele acceptate ca fiind normale, precum i pierderile care au aprut n cursul construciei n regie
proprieaactivuluinusuntinclusencostulactivului.

Provizioanepentrudezafectareimobilizricorporale
232. Provizioanele reprezentnd datorii existente din dezafectare, restaurare sau de natur
similarsuntrecunoscutecaparteacostuluiunuielementdeimobilizricorporale.
233.(1)Provizioanelepentrudezafectareimobilizricorporaleialteaciunisimilarelegatede
acesteaseconstituieatuncicndexistobligaiadeademola,nlturairestauraelementedeimobilizri
corporale.
(2) Costurile de demolare i nlturare a imobilizrii corporale i de restaurare a zonei n care
aceastasaaflatreprezintobligaiepentrucareoentitatesuportcheltuielifielamomentuldobndirii
imobilizriicorporale,fiecaoconsecinafaptuluicautilizatopentruoanumitperioaddetimp.

234. Modificrile n evaluarea datoriilor existente din dezafectare, restaurare i de natur


similar se contabilizeaz potrivit pct. 235 sau 236, dup cum activul aferent este evaluat la cost sau la
valoarereevaluat.
235.(1)Dacactivulaferentesteevaluatutilizndusemodelulbazatpecost:
a)subrezervarespectriicondiiilordelalit.b),modificriledatoriilortrebuieadugatelacostul
activuluisautrebuiededusedincostulacestuianperioadacurent;
b) valoarea dedus din costul activului nu trebuie s depeasc valoarea sa contabil. Dac o
scdereadatorieidepetevaloareacontabilaactivului,excedentultrebuierecunoscutimediatnprofit
saupierdere;
c) dac ajustarea genereaz o mrire a costului unui activ, entitatea trebuie s analizeze dac
activulestesupraevaluat.Dacexistunastfeldeindiciu,entitateatrebuiesanalizezedacestenecesar
contabilizareavreuneipierderidindepreciere.
(2) Ca urmare a aplicrii prevederilor prezentului punct, cheltuiala cu amortizarea activului
trebuie ajustat ulterior pentru a aloca valoarea contabil astfel rezultat, pe o baz sistematic pe
parcursuldurateirmasedinperioadadeamortizarestabilitpentruacelactiv.
236.Dacactivulaferentesteevaluatutilizndusemodelulreevalurii:
a)modificriledatorieiajusteazrezervadinreevaluare,astfel:
(i) sub rezerva respectrii condiiilor de la lit. b), o scdere a datoriei majoreaz rezerva din
reevaluaredincapitalurileproprii,cuexcepiacazuluincareeatrebuierecunoscutncontuldeprofiti
pierderenmsurancarereiaoreduceredinreevaluareaaceluiaiactiv,careafostrecunoscutanterior
dreptcheltuial;
(ii) o cretere a datoriei trebuie recunoscut n contul de profit i pierdere, exceptnd cazul n
carereducerezervadinreevaluaredincapitalurileproprii,nlimitaoricruisoldcreditorexistentpentru
acelactiv;
b)ncazulncareoscdereadatorieidepetevaloareacontabilcarearfifostrecunoscut
dacactivularfifostcontabilizatconformmodeluluibazatpecost,excedentultrebuierecunoscutimediat
ncontuldeprofitipierdere;
c)omodificareadatorieiesteunindiciucactivularputeasnecesiteoreevaluarepentruase
asigura faptul c valoarea contabil nu difer semnificativ de cea care ar fi determinat utiliznduse
valoarea just la finalulperioadei de raportare. Dacestenecesar oreevaluare,toate activele din acea
categorietrebuiereevaluate.

Evaluarealadatabilanului
237. (1) O imobilizare corporal trebuie prezentat n bilan la valoarea de intrare, mai puin
ajustrilecumulatedevaloare.
(2) n conturile 6813 "Cheltuieli de exploatare privind ajustrile pentru deprecierea
imobilizrilor",respectiv7813"Venituridinajustripentrudepreciereaimobilizrilor"seevideniaznumai
deprecierile aferente imobilizrilor corporale a cror eviden este efectuat la cost i nu la valoare
reevaluat.

Amortizarea
238.(1)Amortizareasestabileteprinaplicareacotelordeamortizareasupravaloriideintrare,
respectivasupravaloriireevaluateaimobilizrilor.
(2) Amortizarea imobilizrilor corporale se calculeaz ncepnd cu luna urmtoare punerii n
funciuneipnlarecuperareaintegralavaloriilor.Lastabilireaamortizriiimobilizrilorcorporalesunt
avutenvederedurateledeutilizareeconomicicondiiiledeutilizareaacestora.
(3) Duratele de amortizare dincontabilitate, stabilite potrivit politicilor contabile, pot fi diferite
dedurateledeamortizareutilizatedeentitipentruscopurifiscale.
(4) n cazul n care imobilizrile corporale sunt trecute n conservare, n funcie de politica
contabil adoptat, entitatea nregistreaz n contabilitate o cheltuial cu amortizarea sau o cheltuial
corespunztoareajustriipentrudepreciereaconstatat.

(5) O modificare semnificativ a condiiilor de utilizare, cum ar fi numrul de schimburi n care


esteutilizatactivul,precumincazulefecturiiunorinvestiiisaureparaii,alteledectceledeterminate
de ntreinerile curente, sau nvechirea unei imobilizri corporale poate justifica revizuirea duratei de
amortizare.Deasemenea,ncazulncareimobilizrilecorporalesunttrecutenconservare,folosirealor
fiindntreruptpeoperioadndelungat,poatefijustificatrevizuireadurateideamortizare.
(6) n cazurile menionate la alin. (5), inclusiv n situaia prevzut la pct. 100, durata de
amortizare stabilit iniial se poate modifica, aceast reestimare conducnd la o nou cheltuial cu
amortizareapeperioadarmasdeutilizare.
239.(1)Amortizareaimobilizrilorcorporaleconcesionate,nchiriatesaunlocaiedegestiune
secalculeazisenregistreazncontabilitatedectreentitateacarelearenproprietate.
(2) Investiiile efectuate la imobilizrile corporale utilizate n baza unui contract de nchiriere,
locaie de gestiune, administrare sau alte contracte similare se supun amortizrii pe durata contractului
respectiv. La expirarea contractului, valoarea investiiilor efectuate i a amortizrii corespunztoare se
cedeazproprietaruluiimobilizrii.nfunciedeclauzelecuprinsencontractelencheiate,transferulpoate
reprezenta o vnzare de active sau o alt modalitate de cedare. nregistrarea n contabilitate a
operaiunilorseefectueazconformprezentelorreglementri.
240.(1)Entitileamortizeazimobilizrilecorporaleutilizndunadintreurmtoarelemetode
deamortizare:
a)amortizarealiniarrealizatprinincludereauniformncheltuieliledeexploatareaunorsume
fixe,stabiliteproporionalcunumruldeaniaidurateideutilizareeconomicaacestora;
b)amortizareadegresiv,careconstnmultiplicareacotelordeamortizareliniarcuunanumit
coeficient,cazncarepoatefiavutnvederelegislaianvigoare;
c)amortizareaaccelerat,careconstnincluderea,nprimulandefuncionare,ncheltuielilede
exploatare a unei amortizri de pn la 50% din valoarea de intrare a imobilizrii. Amortizrile anuale
pentruexerciiilefinanciareurmtoaresuntcalculatelavaloarearmasdeamortizat,dupregimulliniar,
prinraportarelanumruldeanideutilizarermai.Deoareceamortizareacalculattrebuiesfiecorelat
cumoduldeutilizareaactivuluii,ntructncazurirareoimobilizarecorporalseconsumnprimulann
procent de pn la 50%, rezult c metoda de amortizare accelerat este mai puin utilizat n scopuri
contabile;
d)amortizarecalculatpeunitatedeprodussauserviciu,atuncicndnaturaimobilizriijustific
utilizareauneiasemeneametodedeamortizare.
(2)Metodadeamortizarefolosittrebuiesreflectemodulncarebeneficiileeconomiceviitoare
aleunuiactivseateaptsfieconsumatedeentitate.
(3)Metodadeamortizareseaplicdeomanierconsecventpentrutoateactiveledeaceeai
naturiavndcondiiideutilizareidentice,elementestabilitenfunciedepoliticacontabiladoptat.
(4) Metoda de amortizare se poate modifica doar atunci cnd aceasta este determinat de o
eroarenestimareamoduluideconsumareabeneficiiloraferenterespectiveiimobilizricorporale.
(5) Amortizarea aferent imobilizrilor corporale se nregistreaz n contabilitate pe seama
conturilordecheltuieli.
241.(1)Terenurilenuseamortizeaz.
(2)Investiiileefectuatepentruamenajarealacurilor,blilor,iazurilor,terenuriloripentrualte
lucrri similare se recupereaz pe calea amortizrii, prin includerea n cheltuielile de exploatare potrivit
politicilorcontabileaprobate,pebazaduratelordeviautilaleacestora.

Cedareaicasarea
242.(1)Oimobilizarecorporaltrebuiescoasdinevidenlacedaresaucasare,atuncicnd
niciunbeneficiueconomicviitornumaiesteateptatdinutilizareasaulterioar.
(2) Dac o entitate recunoate n valoarea contabil a unei imobilizri corporale costul unei
nlocuiri pariale (nlocuirea unei componente), atunci ea scoate din eviden valoarea contabil a prii
nlocuite,cuamortizareaaferent,dacdispunedeinformaiilenecesare.

243. (1) n cazul scoaterii din eviden a unei imobilizri corporale, sunt evideniate distinct
venituriledinvnzare,cheltuielilereprezentndvaloareaneamortizataimobilizriiialtecheltuielilegate
decedareaacesteia.
(2)nscopulprezentriincontuldeprofitipierdere,ctigurilesaupierderileobinutenurma
casriisaucedriiuneiimobilizricorporaletrebuiedeterminatecadiferenntreveniturilegeneratede
scoaterea din eviden i valoarea sa neamortizat, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta i trebuie
prezentatecavaloarenet,laveniturisaucheltuieli,dupcaz,ncontuldeprofitipierdere,laelementul
"Altevenituridinexploatare",respectiv"Altecheltuielideexploatare",dupcaz.

Compensaiidelateri
244.(1)ncazuldistrugeriitotalesauparialeaunorimobilizricorporale,creanelesausumele
compensatoriincasatedelateri,legatedeacestea,precumiachiziionareasauconstruciaulterioarde
active noi sunt operaiuni economice distincte i trebuie nregistrate ca atare pe baza documentelor
justificative.
Astfel, deprecierea activelor se evideniaz la momentul constatrii acesteia, iar dreptul de a
ncasa compensaiile se evideniaz pe seama veniturilor conform contabilitii de angajamente, n
momentulstabiliriiacestuia.
(2)Exempledeasemeneacompensaiipotfinregistratenurmtoarelesituaii:
a)sumencasate/dencasatdelacompaniiledeasigurarepentrudepreciereasaupierdereaunor
imobilizricorporalecauzat,deexemplu,dedezastrenaturalesaufurt;
b)sumeacordatedeGuvern,nschimbulunorimobilizricorporale,deexemplu,terenuricareau
fostexpropriate.

4.4.4.Activespecificeunordomeniideactivitate

4.4.4.1.Activedeexplorareievaluarearesurselorminerale
245. (1) n cazul n care cheltuielile de explorare i evaluare a resurselor minerale sunt
recunoscutecaactiv,seaplicprevederilepct.246253.
(2) Amortizarea activelor respective se stabilete n funcie de durata de via util
corespunztoareacestora.
246. (1) Cheltuieliledeexplorareievaluarearesurselormineralesuntcheltuieligeneratede
entitate n legtur cu explorarea i evaluarea resurselor minerale, nainte ca fezabilitatea tehnic i
viabilitatea comercial ale extraciei resurselor minerale s fie demonstrate. Pentru a determina dac
aceste cheltuieli se recunosc ca imobilizri, o entitate ia n considerare gradul n care cheltuiala poate fi
asociatcudescoperirearesurselorminerale.
(2) Explorarea i evaluarea resurselor minerale se refer la prospectarea resurselor minerale,
inclusiv minereuri, petrol, gaze naturale i resurse similare neregenerative, dup ce entitatea a obinut
drepturile legale de a explora ntro anumit zon, precum i la determinarea fezabilitii tehnice i a
viabilitiicomercialealeextracieiresurselorminerale.
247. O entitate trebuie s stabileasc o politic contabil specificnd ce cheltuieli sunt
recunoscute drept active de explorare i evaluare i trebuie s aplice acea politic n mod consecvent.
Pentruafaceaceastdeterminare,entitateaianconsideraregradulncarecheltuialapoatefiasociatcu
descoperirea unor resurse minerale specifice. Urmtoarele sunt exemple de cheltuieli care ar putea fi
inclusenevaluareainiialaactivelordeexplorareievaluare(listanuesteexhaustiv):
a)achiziionareadrepturilordeaexplora;
b)studiitopografice,geologice,geochimiceigeofizice;
c)forajedeexplorare;
d)spturi;
e)eantionare;i
f) activiti n legtur cu evaluarea fezabilitii tehnice i a viabilitii comerciale ale extraciei
uneiresurseminerale.

248. O entitate nu va nregistra ca active de natura cheltuielilor de explorare i evaluare a


resurselormineralecheltuielileangajate:
a) nainte de explorarea i evaluarea resurselor minerale, cum sunt cheltuielile ce au avut loc
naintedemomentulncareentitateaaobinutdreptullegaldeaexploraoanumitzon;
b)dupcesuntdemonstrabilefezabilitateatehniciviabilitateacomercialaleextracieiunei
resurseminerale.
249.Cheltuielilelegatedevalorificarearesurselormineralenuvorfirecunoscutedreptactivede
explorareievaluare.
250. Prevederile referitoare la reevaluarea imobilizrilor corporale se aplic i activelor
corporaledeexplorareievaluarearesurselorminerale.

Clasificareaireclasificareaactivelordeexplorareievaluare
251.(1)Oentitatetrebuiesclasificeactiveledeexplorareievaluaredreptactivecorporale
sau necorporale conform naturii activelor dobndite i trebuie s aplice n mod consecvent aceast
clasificare.
(2) Unele active recunoscute sunt tratate drept active necorporale (de exemplu, drepturile de
forare),ntimpcealtelesuntcorporale(deexemplu,vehiculeleiinstalaiiledeforare).
252. (1) Un activ de explorare i evaluare nu trebuie s mai fieclasificat caatare atuncicnd
fezabilitatea tehnic i viabilitatea comercial ale extraciei unei resurse minerale pot fi demonstrate. n
acest scop, activele de explorare i evaluare se nregistreaz pe seama conturilor corespunztoare de
imobilizrinecorporale,respectivcorporale,dupcaz.
(2) Activele de explorare i evaluare trebuie evaluate pentru depreciere i orice pierdere din
deprecieretrebuierecunoscutnaintedereclasificare.

Depreciereaactivelordeexplorareievaluare
253.Unulsaumaimultedinurmtoarelefapteimprejurriindicfaptulcoentitatetrebuie
s analizeze i s nregistreze, dac este cazul, o ajustare pentru deprecierea activelor de explorare i
evaluare:
a) durata pentru care entitatea are dreptul de a explora o anumit zon a expirat n decursul
perioadeisauvaexpiranviitorulapropiatinusepreconizeazrennoirea;
b) nu sunt prevzute n buget cheltuielile necesare pentru explorarea n continuare i pentru
evaluarearesurselormineralenaceazon;
c) explorarea i evaluarea resurselor minerale dintro anumit zon nu au dus la descoperirea
unorcantitideresursemineraleviabiledinpunctdevederecomercial,iarentitateaadecissntrerup
acesteactivitinzonarespectiv;
d)existsuficientedatecaresindicec,deiesteposibilodezvoltarenzonarespectiv,este
puinprobabilcavaloareacontabilaactivuluideexplorareievaluaresfiecompletrecuperatnurma
valorificriisauvnzriietc.

4.4.4.2.Costuridedescopertrecunoscutecaactive
254. (1) Descoperta reprezint activitatea de ndeprtare a sterilului (pmntul extras),
desfurat de entiti care desfoar operaiuni de minerit la suprafa, pentru a obine accesul la
zcminte de minereu. O entitate minier poate continua s ndeprteze pmntul extras i s suporte
costuridedescopertinetapadeproducieaminei.
(2)Caurmareaoperaiuniidedescopertdinetapadeproducie,entitateapoatenregistradou
beneficiidinactivitateadedescopert:minereucarepoatefifolositpentruaproducestocuriiunacces
maibunlacantitisuplimentaredematerialcarevorfiexploatatenviitor.
255. (1) Costurile aferente activitii de descopert reprezint stocuri dac beneficiul din
activitateadedescopertesterealizatsubformastocurilorproduse.
(2)nmsurancarebeneficiullconstituieaccesulmbuntitlaminereu,entitatearecunoate
acestecosturicaunactivimobilizatdacsendeplinesctoatecondiiileurmtoare:

a) este probabil ca beneficiul economic viitor (accesul mai bun la filon) asociat activitii de
descopertsrevinentitii;
b)entitateapoateidentificacomponentafilonuluilacareaccesulacunoscutombuntire;i
c)costurileaferenteactivitiidedescopertasociateaceleicomponentepotfievaluatenmod
credibil.
256. Activul imobilizat aferent activitii de descopert trebuie s fie contabilizat ca element
suplimentarsaucaombuntireaunuiactivexistent.Caurmare,activulimobilizataferentactivitiide
descopertvaficontabilizatcaparteaunuiactivexistent,inucaunactivdesinestttor.
257. (1) Clasificarea activului aferent activitii de descopert ca imobilizare corporal sau
necorporalseefectueaznfunciedenaturaactivuluiexistent.
(2) Natura imobilizrii, respectiv corporal sau necorporal, va fi determinat pe baza naturii
activuluidebazaferentexistent.

Evaluareainiialaactivuluiimobilizataferentactivitiidedescopert
258. (1) Entitatea evalueaz iniial activul imobilizat aferent activitii de descopert la cost,
acestareprezentndcumulareacosturilorsuportatedirectpentruefectuareaactivitiidedescopertprin
intermediul creia se mbuntete accesul la componenta de minereu identificat, plus o alocare a
cheltuielilorderegiedirectatribuibile.
(2)Costurileaferenteoperaiunilorocazionale,darcarenusuntnecesarepentrucaactivitateade
descopertdinetapadeproduciescontinueconformplanului,nutrebuieinclusencosturileactivului
aferent activitii de descopert. Nu sunt incluse n costul activului nici despgubirile pltite celor
expropriaipentruaseputeanaintacuexplorareaminier.
259.Atuncicndcosturileactivuluiaferentactivitiidedescopertistocurileprodusenusunt
identificabile n mod distinct, entitatea trebuie s aloce costurile de descopert din etapa de producie
ntre stocurile produse i activul imobilizat aferent activitii de descopert, utiliznd o baz de alocare
ntemeiat pe o evaluare relevant a produciei. Aceast evaluare a produciei trebuie s fie calculat
pentrucomponentaidentificatafilonuluiitrebuiesfieutilizatcapunctdereferinpentruaidentifica
ncemsuraavutlocactivitateasuplimentardegenerareaunuibeneficiuviitor.Exempledeastfelde
evaluriinclud:
a)costulstocurilorprodusecomparativcucostulpreconizat;
b)volumuldesterilextrascomparativcuvolumulpreconizat,pentruunvolumdatdeproducie
deminereu;i
c) coninutul mineral al minereului extras comparativ cu coninutul mineral preconizat c va fi
extras,pentruocantitatedatdeminereuprodus.

Evaluareaulterioaraactivuluiimobilizataferentactivitiidedescopert
260.Duprecunoatereainiial,activulimobilizataferentactivitiidedescoperttrebuies
fiecontabilizatlacostulsuorilavaloareareevaluatminusamortizareaipierderileprindepreciere,lafel
ca activul existent din care face parte. De exemplu, dac activul existent este evaluat pe baza costului,
atunciactivulaferentactivitiidedescopertvafi,deasemenea,evaluatpebazacostului.
261. Activul imobilizat aferent activitii de descopert se amortizeaz n mod sistematic pe
duratadeviautilpreconizatacomponenteiidentificateafilonuluilacaresembunteteaccesuln
urma activitii de descopert. Amortizarea se efectueazprin metoda unitii de producie,cu excepia
cazurilorncarealtmetodestemaiadecvat.

Dispoziiitranzitorii
262. La aplicarea pentru prima dat a prezentelor reglementri, orice sold al activelor
recunoscute anterior, care au rezultat n urma activitii de descopert efectuate n etapa de producie,
trebuiesfierecunoscutconformprevederilorprezenteisubseciuninmsurancarelaaceadatexist
rmasocomponentidentificabilafilonuluicucareacesteasepotasocia.Acestesolduriseamortizeaz
pe durata de via util preconizat rmas a componentei identificate a filonului, component asociat
fiecruipredecesoralactivuluidedescopert.

263. n cazul n care nu exist o component identificabil a filonului creia si fie asociat
respectiva sum, contravaloarea corespunztoare se recunoate n rezultatul reportat (contul 1176
"Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementrilor contabile conforme cu directivele
europene").

4.4.5.Imobilizrifinanciare
264. (1) Imobilizrile financiare cuprind aciunile deinute la entitile afiliate, mprumuturile
acordate entitilor afiliate, aciunile deinute la entiti asociate i entiti controlate n comun,
mprumuturile acordate entitilor asociate i entitilor controlate n comun, alte investiii deinute ca
imobilizri,altemprumuturi.
(2) Diferena dintre valoarea imobilizrilor financiare dobndite i valoarea neamortizat a
imobilizrilorcareauconstituitobiectulparticipriinnaturlacapitalulaltorentiti,precumidiferena
dintre valoarea participaiilor primite ca urmare a participrii cu active pe termen scurt (creane) i
valoarea activelor care fac obiectul participaiei se nregistreaz pe seama veniturilor (contul 768 "Alte
veniturifinanciare"),ladatadobndiriiacelortitluri.
(3) Aciunile i alte imobilizri financiare primite fr plat, potrivit legii, se evideniaz n
conturiledeactiveivenituri(contul768"Alteveniturifinanciare").
(4)ncategoriaaltorinvestiiideinutecaimobilizriseevideniazdistinctcertificateledeemisii
de gaze cu efect de ser, precum i certificatele verzi prezentate la subseciunea 4.5.4. "Contabilitatea
certificatelorverzi".
265. (1) La alte creane imobilizate se cuprind garaniile, depozitele i cauiunile depuse de
entitatelateri.
(2) n conturile de creane imobilizate reprezentnd mprumuturi acordate se nregistreaz
sumeleacordateterilornbazaunorcontractepentrucareentitateapercepedobnzi,potrivitlegii.
(3)Entitilecareauevideniatencontuldecreaneimobilizatecreaneimobilizatecuscadena
maimaredeunan,vorprezentanbilan,laimobilizrifinanciare,numaiparteacuscadenamaimarede
12luni,diferenaurmndafireflectatlacreane.

Evaluareainiial
266.Imobilizrilefinanciarerecunoscutecaactivseevalueazlacostuldeachiziie.

Evaluarealadatabilanului
267. Imobilizrile financiare se prezint n bilan la valoarea de intrare mai puin ajustrile
cumulatepentrupierderedevaloare.

SECIUNEA4.5
Activecirculante

4.5.1.Prevederigeneralereferitoarelaactivelecirculante

Recunoatereaactivelorcirculante
268.(1)Unactivseclasificcaactivcirculantatuncicnd:
a) se ateapt s fie realizat saueste deinut cu inteniade a fi vndut sau consumat n cursul
normalalcicluluideexploatarealentitii;
b)estedeinut,nprincipal,nscopultranzacionrii;
c)seateaptafirealizatntermende12lunideladatabilanului;sau
d) este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar a cror utilizare nu este
restricionat.
(2)Toatecelelalteactivereprezintactiveimobilizate.
(3)Cicluldeexploatarealuneientitireprezintperioadadetimpdintreachiziionareaactivelor
caresuntdestinateprocesriiifinalizareaacestorannumerarsauechivalentedenumerar.

(4)Echivalenteledenumerarreprezintinvestiiilefinanciarepetermenscurt,extremdelichide,
caresuntuorconvertibilennumerarisuntsupuseunuiriscnesemnificativdeschimbareavalorii.
269.ncategoriaactivelorcirculantesecuprind:
a)stocuri,inclusivvaloareaserviciilorprestatepentrucarenuafostntocmitfactur;
b)creane;
c)investiiipetermenscurt;
d)casaiconturilabnci.

Evaluareaactivelorcirculante
270.(1)Activelecirculantetrebuieevaluatelacostuldeachiziiesaucostuldeproducie,dup
caz,curespectareaprevederiloralin.(2).
(2) Ajustrile de valoare se fac pentru activele circulante n vedereaprezentrii acestora lacea
maimicvaloaredepiasau,ncircumstanespeciale,laoaltvaloareminimatribuibilacestoraladata
bilanului.
271. Evaluarea efectuat conform prevederilor de la pct. 270 alin. (2) nu poate fi continuat
dac motivele pentru care au fost fcute ajustrile de valoare nu mai sunt aplicabile. Prin urmare, n
situaiancareajustareadevinetotalsauparialfrobiect,ntructmotivelecareauduslareflectarea
acesteiaauncetatsmaiexisteintegralsauntroanumitmsur,atunciaceaajustaretrebuiereluat
corespunztorlavenituri.

4.5.2.Stocuri
272.(1)Stocurilesuntactivecirculante:
a)deinutepentruafivndutepeparcursuldesfurriinormaleaactivitii;
b)ncursdeproducienvedereavnzriinprocesuldesfurriinormaleaactivitii;sau
c) sub form de materii prime, materiale i alte consumabile care urmeaz s fie folosite n
procesuldeproduciesaupentruprestareadeservicii.
(2)ncategoriastocurilorsecuprindiactivelecuciclulungdefabricaie,destinatevnzrii(de
exemplu,echipamente,nave,ansamblurisaucomplexuridelocuineetc.,realizatedeentitileceauca
activitateprincipalobinereaivnzareaunorastfeldeproduse).
(3) n cazul n care construciile sunt realizate n scopul exploatrii pe termen lung, de ctre
entitateacarelearealizat,elereprezintimobilizri.
(4) Terenurile cumprate n scopul construirii pe acestea de construcii destinate vnzrii, se
nregistreazlastocuri.
273. (1) Atunci cnd exist o modificare a utilizrii unei imobilizri corporale, n sensul c
aceastaurmeazafimbuntitnperspectivavnzrii,lamomentulluriidecizieiprivindmodificarea
destinaiei,ncontabilitatesenregistreaztransferulactivuluidincategoriaimobilizricorporalenceade
stocuri. Transferul se nregistreaz la valoarea neamortizat a imobilizrii. Dac imobilizarea corporal a
fostreevaluat,concomitentcureclasificareaactivuluiseprocedeazlanchidereacontuluiderezervedin
reevaluareaferenteacestuia.
(2) n nelesul alin. (1), transferul poate fi efectuat dac i numai dac exist o modificare a
utilizriiimobilizrii,evideniatdencepereamodernizrii,nvedereavnzrii.Caurmare,dacoentitate
decide s cedeze o imobilizare corporal fr a fi modernizat, ea continu s o trateze ca imobilizare
corporal pn la scoaterea sa din eviden, i nu ca element de stoc. Modernizarea are semnificaia
cheltuielilorulterioarerecunoscutecaocomponentaactivului.
274. (1) n cazul n care un activ care a fost iniial recunoscut la terenuri este folosit ulterior
pentruconstruireadeansambluridelocuinedestinatevnzrii,valoareaterenuluiseevideniazdistinct
lastocuri,lavaloareadenregistrarencontabilitate.
(2) Dac terenul a fost reevaluat, concomitent cu schimbarea naturii activului, rezerva din
reevaluare corespunztoare acestuia se transfer n contul 1175 "Rezultatul reportat reprezentnd
surplusulrealizatdinrezervedinreevaluare".
275. n cazul activelor de natura ansamblurilor sau complexurilor de locuine care iniial erau
destinate vnzrii i care ulterior i schimb destinaia, urmnd a fi folosite de entitate pe o perioad

ndelungat sau s fie nchiriate unor teri, n contabilitate se nregistreaz un transfer de la stocuri la
imobilizri corporale. Transferul se efectueaz la data schimbrii destinaiei, la valoarea la care activele
eraunregistratencontabilitate(reprezentatdecost).
276.(1)ncadrulstocurilorsecuprind:
a)mrfurile,ianumebunurilepecareentitatealecumprnvederearevnzriisauprodusele
predatesprevnzaremagazinelorproprii;
b) materiile prime, care particip direct la fabricarea produselor i se regsesc nprodusul finit
integralsauparial,fienstarealoriniial,fietransformat;
c)materialeleconsumabile(materialeauxiliare,combustibili,materialepentruambalat,piesede
schimb,semineimaterialedeplantat,furajeialtematerialeconsumabile),careparticipsauajutla
procesuldefabricaiesaudeexploatarefraseregsi,deregul,nprodusulfinit;
d)materialeledenaturaobiectelordeinventar;
e)produsele,ianume:
semifabricatele,princaresenelegeproduselealcrorprocestehnologicafostterminatntro
secie(fazdefabricaie)icaretrecncontinuarenprocesultehnologicalalteisecii(fazedefabricaie)
sauselivreazterilor;
produselefinite,adicproduselecareauparcursnntregimefazeleprocesuluidefabricaiei
nu mai au nevoie de prelucrri ulterioare n cadrul entitii, putnd fi depozitate n vederea livrrii sau
expediatedirectclienilor;
rebuturile,materialelerecuperabileideeurile;
produseleagricole;
f)activelebiologicedenaturastocurilor,aacumsuntexemplificatelapct.278alin.(2);
g) ambalajele, care includ ambalajele refolosibile, achiziionate sau fabricate, destinate
produselor vndute i care n mod temporar pot fi pstrate de teri, cu obligaia restituirii n condiiile
prevzutencontracte;
h) producia n curs de execuie, reprezentnd producia care nu a trecut prin toate fazele
(stadiile) de prelucrare, prevzute n procesul tehnologic, precum i produsele nesupuse probelor i
recepiei tehnice sau necompletate n ntregime. n cadrul produciei n curs de execuie se cuprind, de
asemenea,serviciileistudiilencursdeexecuiesauneterminate.
(2)ncadrulstocurilorseincludibunurileaflatencustodie,pentruprelucraresaunconsignaie
lateri,mainilefolositenumaicamaterialdedemonstraiepentrunegocierendomeniulautomobilelor,
cu durat de utilizare de sub un an. Acestea se nregistreaz distinct n contabilitate, pe categorii de
stocuri. Dac materialele de demonstraie au durat de utilizare mai mare de un an, ele reprezint
imobilizri.
(3)Suntreflectate,deasemenea,distinctncontabilitate,acelestocuricumprate,pentrucares
autransferatriscurileibeneficiileaferente,darcaresuntncursdeaprovizionare(grupa32"Stocurin
cursdeaprovizionare"dinPlanuldeconturigeneral).

Activebiologicedenaturastocuriloriproduseagricole
277. (1) n nelesul prezentelor reglementri, activitatea agricol reprezint administrarea de
ctre o entitate a transformrii biologice i recoltrii activelor biologice (animale vii i plante vii) pentru
vnzaresaupentrutransformareanproduseagricolesaunactivebiologicesuplimentare.
(2) Transformarea biologic cuprinde procesele de cretere, degenerare (aa cum sunt
exemplificatelapct.282),producereiprocrearecareproducmodificricalitativesaucantitativealeunui
activbiologic.
278. (1) Activele biologice de natura stocurilor sunt acelea care urmeaz a fi recoltate ca
produseagricolesauvndutecaactivebiologice.
(2)Exempledeactivebiologicedenaturastocurilorsuntanimaleledestinateproducieidecarne,
animaleledeinutenvedereavnzrii,petiidinfermelepiscicole,culturile,cumarficeledeporumbi
gru,icopaciicrescuipentrucherestea.
279.(1)Produseleagricolesuntcelerezultatelamomentulrecoltriidelaactivelebiologiceale
entitii,deexemplu,ln,copacitiai,bumbac,lapte,struguri,fructeculeseetc.

(2)Dacentitatearaportoareprelucreazproduseleagricole,rezultprodusefinite,deexemplu,
fire,mbrcminte,covoare,cherestea,brnz,zahr,fructeprelucrateetc.
(3)Recoltareprezintseparareaproduseloragricoledeunactivbiologicsauncetareaproceselor
vitalealeunuiactivbiologic.
280. Pentru recunoaterea activelor biologice de natura stocurilor i a produselor agricole se
aplicprevederilepct.276i277.
281. Activitatea agricol include o gam larg de activiti; de exemplu, creterea animalelor,
silvicultura, cultivarea de plante anuale sau perene, cultivarea pomilor fructiferi sau a altor plantaii,
floricultura i acvacultura (inclusiv piscicultura). Aceste activiti au anumite caracteristici comune, i
anume:
a)capacitateademodificare.Animaleleiplanteleviisuntcapabiledetransformribiologice;
b) administrarea modificrii. Modul de administrare faciliteaz transformarea biologic prin
mbuntireasau,celpuin,stabilizareacondiiilornecesaredesfurriiprocesului(deexemplu,nivelul
de elemente nutritive, umiditatea, temperatura, fertilitatea i lumina). Aceast administrare difereniaz
activitateaagricoldealteactiviti.Deexemplu,recoltareaproduselordinresursenegestionate(cumarfi
pescuituloceanicsaudefriarea)nureprezintoactivitateagricol;i
c)evaluareamodificrii.Modificareacalitativ(deexemplu,calitateagenetic,densitatea,gradul
decoacere,coninutuldegrsimi,coninutuldeproteineigradulderezistenalfibrelor)saucantitativ
(deexemplu,numruldepui,greutatea,volumul,lungimeasaudiametrulfibrelorinumruldeboboci)
determinatdetransformrilebiologicesauderecoltareesteevaluatimonitorizatcafunciederutin
aadministrrii.
282.Transformareabiologicpoateconducelaurmtoareletipuriderezultate:
a) modificri ale activelor prin (i) cretere (o cretere cantitativ sau o mbuntire a calitii
unui animal sau a unei plante), (ii) degenerare (o scdere cantitativ sau o deteriorare a calitii unui
animalsauauneiplante),sau(iii)reproducere(creareadeanimaleoriplanteviisuplimentare);sau
b)produciaunorproduseagricole,deexemplu,lnilapte.

nregistrareancontabilitateastocurilor
283. (1) nregistrarea n contabilitate a intrrii stocurilor se efectueaz la data transferului
riscuriloribeneficiilor.
(2) n general, datele de transfer al controlului, de transfer al proprietii i de livrare coincid.
Totui,potexistadecalajedetimp,deexemplu,pentru:
bunurivndutenconsignaiesaustocurileladispoziiaclientului;
stocurigajatelivratecreditoruluibeneficiaralgajului,carermnnevidenadebitoruluipnla
vnzarealor;
bunurirecepionatepentrucarenusaprimitncfactura,caretrebuienregistratenactivele
cumprtorului;
bunurilivrateinefacturate,caretrebuiescoasedineviden,transferuldeproprietateavnd
loc;
bunurivnduteinelivratenc,pentrucareaavutloctransferulproprietii.Deexemplu,la
vnzrile cu condiia de livrare "exwork", bunurile vndute ies din stocul vnztorului din momentul
puneriilorladispoziiacumprtoruluietc.
284. (1) Deinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum i efectuarea de operaiuni
economice,frsfienregistratencontabilitate,suntinterzise.
(2)naplicareaalin.(1)estenecesarsseasigure:
a)recepionareatuturorbunurilormaterialeintratenentitateinregistrareaacestoralalocurile
de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, n custodie sau n consignaie se
recepioneaz i nregistreaz distinct ca intrri n gestiune. n contabilitate, valoarea acestor bunuri se
nregistreaznconturinafarabilanului;
b)nsituaiaunordecalajentreaprovizionareairecepiabunurilorcaresedovedescafinmod
certnproprietateaentitii,seprocedeazastfel:

bunurilesositefrfactursenregistreazcaintrringestiuneattlaloculdedepozitare,ct
incontabilitate,pebazarecepieiiadocumentelornsoitoare;
bunurilesositeinerecepionatesenregistreazdistinctncontabilitatecaintrarengestiune;
c)ncazulunordecalajentrevnzareailivrareabunurilor,acesteasenregistreazcaieiridin
entitate,nemaifiindconsiderateproprietateaacesteia,astfel:
bunurilevnduteinelivratesenregistreazdistinctngestiune,iarncontabilitatenconturin
afarabilanului;
bunurile livrate, dar nefacturate se nregistreaz ca ieiri din gestiune att la locurile de
depozitare,ctincontabilitate,pebazadocumentelorcareconfirmieireadingestiunepotrivitlegii;
d)bunurileaprovizionatesauvndutecuclauzeprivinddreptuldeproprietatesenregistreazla
intrrii,respectiv,laieiri,attngestiune,ctincontabilitate,potrivitcontractelorncheiate.

Costulstocurilor
285.(1)Costulstocurilorcarenusuntdeobiceifungibileialacelorbunurisauserviciiproduse
idestinateunorcomenzidistinctetrebuiedeterminatprinidentificareaspecificacosturilorindividuale.
(2)Bunurilefungibilesuntbunurideoricenaturcarenusepotdistingenmodsubstanialunele
dealtele.
(3) Identificarea specific a costului presupune atribuirea costurilor specifice elementelor
identificabilealestocurilor.Acesttratamentcontabilesteadecvatpentruaceleelementecarefacobiectul
uneicomenzidistincte,indiferentdacaufostcumpratesauproduse.
(4)Identificareaspecificnupoatefifolositncazurilencarestocurilecuprindunnumrmare
deelemente,caresuntderegulfungibile.
286. (1) n funcie de specificul activitii, pentru determinarea costului pot fi folosite, de
asemenea, metoda costului standard, n activitatea de producie sau metoda preului cu amnuntul, n
comerulcuamnuntul.
(2) Costul standard ia n considerare nivelurile normale ale consumurilor de materiale i
consumabile,manoperei,eficieneiicapacitiideproducie.Acesteniveluritrebuierevizuiteperiodici
ajustate,dacestenecesar,nfunciedecondiiileexistentelaunmomentdat.
(3)Difereneledeprefadecostuldeachiziiesaudeproducietrebuieevideniatedistinctn
contabilitate,fiindrecunoscutencostulactivului.
(4) Repartizarea diferenelor de pre asupra valorii bunurilor ieite i asupra stocurilor se
efectueazcuajutorulunuicoeficientcaresecalculeazastfel:

Soldul iniial
Diferene de pre aferente intrrilor
al diferenelor + n cursul perioadei, cumulat de la
de pre
nceputul exerciiului financiar pn
Coeficient de
la finele perioadei de referin
repartizare*2) = ------------------------------------------------------- x 100
Soldul iniial
Valoarea intrrilor n cursul
al stocurilor
+ perioadei la pre de nregistrare,
de pre de
cumulat de la nceputul exerciiului
nregistrare
financiar pn la finele perioadei de
referin

*2) La calcularea procentului mediu de adaos comercial, soldul iniial al contului de mrfuri i
valoareaintrrilordemrfurinuvorincludeTVAneexigibil.

Acestcoeficientsenmuletecuvaloareabunurilorieitedingestiunelapredenregistrare,iar
sumarezultatsenregistreaznconturilecorespunztoarencareaufostnregistratebunurileieite.
(5)Coeficieniiderepartizareadiferenelordeprepotficalculailanivelulconturilorsintetice
degradulIiII,prevzutenPlanuldeconturigeneral,pegrupesaucategoriidestocuri.
(6)Lasfritulperioadei,soldurileconturilordediferenesecumuleazcusoldurileconturilorde
stocuri, la pre de nregistrare, astfel nct aceste conturi s reflecte valoarea stocurilor la costul de
achiziiesaucostuldeproducie,dupcaz.

(7) Diferenele de pre se repartizeaz proporional att asupra valorii bunurilor ieite, ct i
asuprabunurilorrmasenstoc.
(8) n comerul cu amnuntul poate fi utilizat metoda preului cu amnuntul, pentru a
determina costul stocurilor de articole numeroase i cu micare rapid, care au marje similare i pentru
carenuestepracticssefoloseascaltmetod.
naceastsituaie,costulbunurilorvndutesecalculeazprindeducereavaloriimarjeibrutedin
preuldevnzarealstocurilor.Oricemodificareapreuluidevnzarepresupunerecalculareamarjeibrute.
287. (1) Metoda aleas trebuie aplicat cu consecven pentru elemente similare de natura
stocurilor i a activelor fungibile de la un exerciiu financiar la altul. Dac, n situaii excepionale,
administratoriidecidsmodificemetodapentruunanumitelementdestocurisaualteactivefungibile,n
noteleexplicativetrebuiesseprezinteurmtoareleinformaii:
motivulmodificriimetodei,i
efectelesaleasuprarezultatului.
(2) O entitate trebuie s utilizeze aceleai metode de determinare a costului pentru toate
stocurilecareaunaturiutilizaresimilare.Noiuneade"utilizaresimilar"estepropriefiecreientiti.
(3) Pentru stocurile cu natur sau utilizare diferit, folosirea unor metode diferite de calcul al
costuluipoatefijustificat.
(4)Odiferennlocalizareageograficnuestesuficientpentruajustificaalegereademetode
diferite.
288. Valoarea produselor i serviciilor n curs de execuie se determin prin inventarierea
producieineterminatelasfritulperioadei,prinmetodetehnicedeconstatareagraduluidefinalizaresau
astadiuluideefectuareaoperaiilortehnologiceievaluareaacesteialacosturiledeproducie.
289. Contabilitatea stocurilor se ine cantitativ i valoric sau numai valoric prin folosirea
inventaruluipermanentsauainventaruluiintermitent.
290. n condiiile folosirii inventarului permanent, n contabilitate se nregistreaz toate
operaiuniledeintrareiieire,ceeacepermitestabilireaicunoatereanoricemomentastocurilor,att
cantitativ,ctivaloric.
291.(1)Inventarulintermitentconstnstabilireaieirilorinregistrarealorncontabilitatepe
bazainventarieriistocurilorlasfritulperioadei.
(2) Entitile care utilizeaz metoda inventarului intermitent efectueaz inventarierea faptic a
stocurilorconformpoliticilorcontabile,darnumaitrziudefineleperioadeideraportarepentrucareau
de determinat obligaii fiscale. Aplicarea metodei inventarului intermitent presupune respectarea
Normelor privind organizarea i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor i
capitalurilorproprii.
(3)Metodainventaruluiintermitentconstnfaptulcintrriledestocurinusenregistreazprin
conturiledestocuri,ciprinconturiledecheltuieli.
(4)Stabilireaieirilordestocurincursulperioadeiarelabazinventariereafapticastocurilorla
sfritulperioadei.
Ieirile de stocuri se determin ca diferen ntre valoarea stocurilor iniiale, la care se adaug
valoareaintrrilor,ivaloareastocurilorlasfritulperioadeistabilitepebazainventarului.
(5)Inventarulintermitentnuseutilizeazncomerulcuamnuntulnsituaiancareseaplic
metodaglobalvaloric.
292. Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate n bilan la o valoare mai mare dect
valoarea care se poate obine prin utilizarea sau vnzarea lor. n acest scop, valoarea stocurilor se
diminueazpnlavaloarearealizabilnet,prinreflectareauneiajustripentrudepreciere.

4.5.3.Investiiipetermenscurt
293. n categoria investiiilor pe termen scurt sunt cuprinse aciunile deinute la entitile
afiliateialteinvestiiipetermenscurt.
294. (1) Contravaloarea aciunilor pe termen scurt primite fr plat, potrivit legii, se
nregistreazncontrapartidcucontul768"Alteveniturifinanciare".

(2) Alte investiii pe termen scurt reprezint obligaiunile emise i rscumprate, obligaiunile
achiziionateialtevalorimobiliareachiziionatenvederearealizriiunuiprofitntruntermenscurt.
(3) n categoria altor investiii pe termen scurt se evideniaz distinct certificatele de emisii de
gazecuefectdeser,carendeplinesccondiiilederecunoatereainvestiiilorpetermenscurt.
295.(1)Laintrareanentitate,investiiilepetermenscurtseevalueazlacostuldeachiziiesau
lavaloareastabilitpotrivitcontractelor.
(2)Depozitelebancarepetermenscurtnvalutsenregistreazlaconstituirelacursuldeschimb
valutarcomunicatdeBancaNaionalaRomniei,deladataoperaiuniideconstituire.
296. (1) Lichidarea depozitelor constituite n valut se efectueaz la cursul de schimb valutar
comunicatdeBancaNaionalaRomniei,deladataoperaiuniidelichidare.
(2) Diferenele de curs valutar ntre cursul de la data constituirii sau cursul la care sunt
nregistratencontabilitateicursulBnciiNaionaleaRomnieideladatalichidriidepozitelorbancarese
nregistreazlaveniturisaucheltuielidindiferenedecursvalutar,dupcaz.
297. (1) Pentru deprecierea investiiilor deinute ca active circulante, la sfritul exerciiului
financiar, cu ocazia inventarierii, se recunosc ajustri pentru pierdere de valoare, nregistrate pe seama
cheltuielilor.
(2) La sfritul fiecrui exerciiu financiar, ajustrile pentru pierderile de valoare nregistrate se
suplimenteaz, se diminueaz sau se anuleaz,dup caz. La ieirea din entitate a investiiilor pe termen
scurt,eventualeleajustripentrupierderedevaloareseanuleaz.

4.5.4.Contabilitateacertificatelorverzi
298. (1) Productorii de energie din surse regenerabile, care beneficiaz de certificate verzi
emise de operatorul de transport i sistem, potrivit legii, evideniaz lunar dreptul de a primi certificate
verzi(articolcontabil445"Subvenii"/analiticdistinct=7411"Venituridinsubveniideexploatareaferente
cifrei de afaceri"). Creana aferent certificatelor verzi se evalueaz n funcie de numrul de certificate
verzideprimitipreuldetranzacionaredeladatastabiliriiacestuidrept,publicatdeoperatorulpieeide
energieelectric(S.C.OPCOMS.A.).nscopulcontabilizriiacesteioperaiuni,datastabiliriiacestuidrept
oconstituieultimazidinlunarespectiv,dacnuexistalteelementecerteprincaressepoatstabili
datadreptuluirespectiv.
(2)Laprimireacertificatelorverzi,contravaloareaacestorasereflectncontul507"Certificate
verzi primite", articol contabil 507 "Certificate verzi primite" = 445 "Subvenii"/analitic distinct.
Certificatele verzi primite se evalueaz la preul de tranzacionare de la data primirii, publicat de
operatorul pieei de energie electric (S.C. OPCOM S.A.). Diferena ntre valoarea certificatelor verzi
nregistrat n contul 445 "Subvenii"/analitic distinct la stabilirea dreptului de a primi certificate verzi i
valoarea acestora la data primirii, determinat n funcie de preul de tranzacionare de la data primirii
reprezintvenitfinanciar(contul768"Alteveniturifinanciare")saucheltuialfinanciar(contul668"Alte
cheltuielifinanciare"),dupcaz.
(3)Lasfritulexerciiuluifinanciar,certificateleverzievideniatencontul507"Certificateverzi
primite" se evalueaz la preul de tranzacionare publicat de operatorul pieei de energie electric (S.C.
OPCOM S.A.) pentru ultima tranzacie, cu reflectarea n rezultatul perioadei a diferenelor rezultate
(contul768"Alteveniturifinanciare"saucontul668"Altecheltuielifinanciare",dupcaz).
(4) La vnzarea certificatelor verzi se recunoate ctigul rezultat (contul 7642 "Ctiguri din
investiiipetermenscurtcedate"),respectivpierdereanregistrat(contul6642"Pierderidininvestiiilepe
termenscurtcedate")dinvnzareaacestora.
299. (1) Furnizorii de energie electric i productorii obligai, potrivit legii, s achiziioneze
anualunnumrdecertificateverzinregistreazcontravaloareacertificatelorverziachiziionatencontul
652"Cheltuielicuproteciamediuluinconjurtor".
(2) n situaia n care achiziionarea certificatelor verzi se efectueaz nainte de termenele
prevzutedelege,contravaloareacertificatelorverzisenregistreazncontul471"Cheltuielinregistrate
navans",urmndcalatermenelelegalessenregistrezecheltuialancontul652"Cheltuielicuprotecia
mediuluinconjurtor".

300. Certificatele verzi anulate,potrivit legii, datorit neutilizrii n perioada de valabilitate se


evideniaz pe seama cheltuielilor perioadei (contul 668 "Alte cheltuieli financiare"). Acelai tratament
contabil se aplic i n cazul anulrii certificatelor verzi obinute necuvenit de un operator economic
acreditat,dacacesteanuaufostnctranzacionate.
301. (1) Prin excepie de la prevederile pct. 298 alin. (1), contravaloarea certificatelor verzi a
crortranzacionareesteamnatconformprevederilorLegiinr.220/2008pentrustabilireasistemuluide
promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, se nregistreaz n contul 266 "Certificate verzi amnate", pe seama veniturilor
nregistrate n avans (contul 472 "Venituri nregistrate n avans"/analitic distinct). Evidenierea n
contabilitateacontravaloriicertificatelorverziacrortranzacionareesteamnatseefectueazladata
constatrii dreptului de a le primi, la valoarea determinat n funcie de numrul de certificate verzi i
preul de tranzacionare al certificatelor verzi, publicat de operatorul pieei de energie electric (S.C.
OPCOMS.A.).
(2) Prin excepie de la regulile generale de nregistrare a deprecierilor, la sfritul exerciiului
financiar,eventualapierderedevaloareaferentcertificatelorverziprevzutelaalin.(1)serecunoatepe
seamaveniturilornregistratenavans(articolcontabil472"Veniturinregistratenavans"/analiticdistinct
=266"Certificateverziamnate").

4.5.5.Casaiconturilabnci
302.(1)Conturilelabncicuprind:valoriledencasat,cumsuntcecurileiefectelecomerciale
depuse la bnci, disponibilitile n lei i valut, cecurile entitii, precum i dobnzile aferente
disponibilitiloricrediteloracordatedebncinconturilecurente.Depozitelebancarepetermendecel
mult3lunipotfiinclusennumerariechivalentedenumerardoarnmsurancareacesteasuntdeinute
cuscopuldeaacoperinevoiadenumerarpetermenscurt,inunscopinvestiional.
(2)Sumeleviratesaudepuselabncioriprinmandatpotal,pebazdedocumenteprezentate
entitiiineaprutencnextraseledecont,senregistreazdistinctncontabilitate(contul5125"Sume
ncursdedecontare").
(3)Sumeleacordatepersonaluluiprinsistemuldecarduri,cutitludeavansurispredecontaren
vederea plii unor achiziii sau prestri de servicii, se evideniaz n contul 542 "Avansuri de
trezorerie"/analiticdistinct.
(4)Conturilecurentelabncisedezvoltnanaliticpefiecarebanc.
(5) Dobnzile de ncasat, aferente disponibilitilor aflate n conturi la bnci, se nregistreaz
distinctncontabilitate,fadeceledepltit,aferentecrediteloracordatedebncinconturilecurente,
precumiceleaferentecreditelorbancarepetermenscurt.
(6)Dobnziledepltiticeledencasat,aferenteexerciiuluifinanciarncurs,senregistreazla
cheltuielifinanciaresauveniturifinanciare,dupcaz.
303.Contabilitateadisponibilitiloraflatenbnci/casierieiamicriiacestora,caurmarea
ncasriloriplilorefectuate,seinedistinctnleiinvalut.
304. (1) Operaiunile privind ncasrile i plile n valut se nregistreaz n contabilitate la
cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naional a Romniei, de la data efecturii operaiunii
respective.nvedereaasigurriiunuitratamentcontabilunitar,princursdeschimbdeladataefecturii
operaiuniisenelegecursuldeschimbalpieeivalutare,comunicatdeBancaNaionalaRomniei,din
ultima zi bancar anterioar operaiunii, disponibil ca informaie la momentul efecturii operaiunii
(ncasare,plat,emiterededocumente).
(2)Operaiuniledevnzarecumpraredevalut,inclusivcelederulatencadrulcontractelorcu
decontare la termen, se nregistreaz n contabilitate la cursul utilizat de banca comercial la care se
efectueazlicitaiacuvalut,frcaacesteasgenerezencontabilitatediferenedecursvalutar.
(3)Lafinelefiecreiluni,disponibilitilenvalutialtevaloridetrezorerie,cumsunttitluride
statnvalut,acreditiveidepozitenvalutseevalueazlacursuldeschimbalpieeivalutare,comunicat
deBancaNaionalaRomnieidinultimazibancaraluniincauz.
(4) Diferenele de curs nregistrate se recunosc n contabilitate la venituri sau cheltuieli din
diferenedecursvalutar,dupcaz.

305.(1)nvedereaachitriiunorobligaiifadefurnizori,entitilepotsolicitadeschidereade
acreditivelabnci,nleisaunvalut,nfavoareaacestora.
(2)Lichidareaacreditivelorconstituitenvalutseefectueazlacursuldeschimbcomunicatde
BancaNaionalaRomniei,deladataoperaiuniidelichidare.
(3) Diferenele de curs valutar ntre cursul de la data constituirii sau cursul la care acreditivele
suntnregistratencontabilitateicursulBnciiNaionaleaRomnieideladatalichidriiacreditivelorse
nregistreazlaveniturisaucheltuielidindiferenedecursvalutar,dupcaz.
306.(1)Sumelennumerar,puseladispoziiapersonaluluisauaterilor,nvedereaefecturii
unor pli n favoarea entitii, se nregistreaz distinct n contabilitate (contul 542 "Avansuri de
trezorerie",respectivcontul461"Debitoridiveri",ncazulterilor).
(2) n cazul plilor n valut suportate din avansuri de trezorerie, cheltuielile se recunosc n
contabilitatelacursuldindataefecturiioperaiunilorsaulacursuldindatadecontriiavansului.
(3) Sumele reprezentnd avansuri de trezorerie, acordate potrivit legii i nedecontate pn la
databilanului,seevideniazncontuldedebitoridiveri(461"Debitoridiveri")saucreanenlegtur
cupersonalul(4282"Altecreanenlegturcupersonalul"),nfunciedenaturacreanei.
307.ncontuldeviramenteinternesenregistreaztransferurilededisponibilitibnetintre
conturilelabnci,precumintreconturilelabnciicasieriaentitii.
308. Operaiunile financiare n lei sau n valut se efectueaz cu respectarea regulamentelor
emisedeBancaNaionalaRomnieiiareglementriloremisenacestscop.

SECIUNEA4.6
Teri

309.Contabilitateaterilorasigurevidenadatoriiloricreanelorentitiinrelaiileacesteia
cufurnizorii,clienii,personalul,asigurrilesociale,bugetulstatului,entitileafiliate,entitileasociatei
entitilecontrolatencomun,asociaii/acionarii,debitoriiicreditoriidiveri.
310. (1) n contabilitatea furnizorilor i clienilor se nregistreaz operaiunile privind
cumprrile,respectivlivrriledemrfuriiproduse,serviciileprestate,precumialteoperaiunisimilare
efectuate.
(2)Datoriilectrefurnizoriidebunuri,respectivprestatoriideservicii,delacare,pnlafinele
lunii, nu sau primit facturile se evideniaz distinct n contabilitate (contul 408 "Furnizori facturi
nesosite"),pebazadocumentelorcareatestprimireabunurilor,respectivaserviciilor.
(3) Creanele fa de clienii pentru care, pn la finele lunii, nu au fost ntocmite facturile se
evideniazdistinctncontabilitate(contul418"Clienifacturidentocmit"),pebazadocumentelorcare
atestlivrareabunurilor,respectivprestareaserviciilor.
(4) n baza contabilitii de angajamente, entitile trebuie s evidenieze n contabilitate toate
veniturile i cheltuielile, respectiv creanele i datoriile rezultate ca urmare a unor prevederi legale sau
contractuale.
(5) n conturile de furnizori i clieni se evideniaz distinct datoriile, respectiv creanele din
penaliti stabilite conform clauzelor contractuale, despgubiri datorate pentru contracte ntrerupte
naintedetermenialteelementedenatursimilar.
311.(1)Avansurileacordatefurnizorilor,precumiceleprimitedelaclienisenregistreazn
contabilitatenconturidistincte.
(2)Avansurileacordatefurnizorilordeimobilizrisereflectdistinctdeavansurileacordatealtor
furnizori.
312.(1)nconturiledeterisenregistreazdistinctoperaiuniledescontare,forfetareialte
operaiuni,efectuatecuinstituiidecredit.
(2)Scontulcomercialreprezintoperaiuneaprincare,nschimbulunuiefectdecomer(cambie,
biletlaordin),instituiadecreditpuneladispoziiaposesoruluicreaneivaloareaefectului,maipuintaxa
de scont i comisioanele aferente, fr a atepta scadena efectului respectiv, iar instituia are drept de
recursasuprabeneficiaruluifondurilor.

(3) Forfetarea reprezint cumprarea, fr recurs asupra oricrui deintor anterior, a unor
creane scadente la termen, ca rezultat al livrrii de bunuri sau prestrilor de servicii, contra unei taxe
forfetare.
313.(1)Operaiunileprivindvnzrile/cumprriledebunuriiprestriledeserviciiefectuate
pe baza efectelor comerciale se nregistreaz n contabilitate n conturile corespunztoare de efecte de
primitsaudepltit,dupcaz.
(2)Efectelecomercialetrebuiesndeplineasccondiiiledeformifondprevzutedelegislaia
nvigoare,frdecarevaliditatealorpoateficontestatsauanulat.
(3) Efectele comerciale scontate neajunse la scaden se nregistreaz ntrun cont n afara
bilanului(contul8037"Efectescontateneajunselascaden")isemenioneaznnoteleexplicative.
314. (1) Creanele i datoriile n valut, rezultate ca efect al tranzaciilor entitii, se
nregistreaz n contabilitate att n lei, ct i n valut, cu respectarea prevederilor pct. 317 324 din
prezentelereglementri.
(2)nconformitatecuprevederileart.6alin.(1)dinLegeacontabilitiinr.82/1991,republicat,
cu modificrile i completrile ulterioare, orice operaiune economicofinanciar efectuat se
consemneaz n momentul efecturii ei ntrun document care st la baza nregistrrilor n contabilitate,
dobndindastfelcalitateadedocumentjustificativ.
(3) Din punct de vedere contabil, efectuarea operaiunii economicofinanciare este probat de
oricedocumentncareseconsemneazaceasta.
(4)ncazulbunurilorachiziionatensoitedefactursaudeavizdensoireamrfii,urmndca
factura s soseasc ulterior, cursul valutar utilizat la nregistrarea n contabilitate este cursul de la data
recepieibunurilor.

Elementelemonetare
315. (1) Prin elemente monetare se nelege disponibilitile bneti i activele/datoriile de
primit/depltitnsumefixesaudeterminabile.
(2)Caracteristicaesenialaunuielementmonetarestedreptuldeaprimisauobligaiadeaplti
unnumrfixsaudeterminabildeunitimonetare.Exempleleinclud:pensiiialtebeneficiialeangajailor
cetrebuiepltitennumerar;provizioanecetrebuiedecontatennumerar;idividendennumerarcare
suntrecunoscutecadatorie.nmodsimilar,uncontractdeaprimi(saudeafurniza)unnumrvariabilde
instrumente de capitaluri proprii ale entitii sau o cantitate variabilde active n care valoarea just ce
trebuie primit (sau furnizat) este egal cu un numr fix sau determinabil de uniti monetare este un
elementmonetar.
(3)Caracteristicaesenialaunuielementnemonetaresteabsenaunuidreptdeaprimi(saua
uneiobligaiideafurniza)unnumrfixsaudeterminabildeunitimonetare.Exempleleinclud:sumele
pltite n avans pentru bunuri i servicii; imobilizri necorporale; stocuri; imobilizri corporale; i
provizioanelecareurmeazafidecontateprinfurnizareaunuiactivnemonetar.

Dispoziiitranzitorii
316. (1) La aplicarea pentru prima dat a prezentelor reglementri, sumele reprezentnd
avansuri acordate pentru imobilizri corporale, respectiv necorporale, se preiau n conturile 4093
"Avansuri acordate pentru imobilizri corporale" i 4094 "Avansuri acordate pentru imobilizri
necorporale",lavaloarearezultatdinevaluareaefectuatla31decembrie2014,potrivitReglementrilor
contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr.
3.055/2009,cumodificrileicompletrileulterioare.
(2)ncepndcudatade1ianuarie2015,sumelenregistratenconturilemenionatelaalin.(1),
precum i cele reflectate n conturile 409 "Furnizori debitori" i 419 "Clieni creditori", nu mai fac
obiectulevaluriinfunciedecursulvalutar,lafinelelunii,respectivlafineleexerciiuluifinanciar.

Operaiuninvalut

317.(1)nnelesulprezentelorreglementri,otranzacienvalutesteotranzaciecareeste
exprimatsaunecesitdecontareantroaltmoneddectmonedanaional(leu),inclusivtranzaciile
rezultateatuncicndoentitate:
a)cumprsauvindebunurisauserviciialcrorpreesteexprimatnvalut;
b)mprumutsauoferspremprumutfonduri,iarsumeleceurmeazsfiepltitesauncasate
suntexprimatenvalut;sau
c)achiziioneazsaucedeazntroaltmanieractive,contracteazsauachitdatoriiexprimate
nvalut.
(2)Cursuldeschimbvalutaresteraportuldeschimbdintredoumonede.
(3)Diferenadecursvalutarestediferenacerezultdinconversiaunuianumitnumrdeuniti
aleuneimonedentroaltmonedlacursurideschimbdiferite.
318. n vederea aplicrii regulilor privind contabilizarea operaiunilor n valut, creanele i
datoriile exprimate n lei, a cror decontare se face n funcie de cursul unei valute, sunt asimilate
elementelorexprimatenvalut.
319.Otranzacienvaluttrebuienregistratiniiallacursuldeschimbvalutar,comunicatde
BancaNaionalaRomniei,deladataefecturiioperaiunii.
320.(1)nregistrareacontravaloriinleiacapitaluluisocialsubscrisnvalutsefacelacursulde
schimbalpieeivalutare,comunicatdeBancaNaionalaRomniei,dindatasubscrierii.
(2) Diferenele de curs valutar ntre cursul de la data subscrierii i cursul de la data vrsrii
capitaluluisocialnvalutsenregistreazlaveniturisaucheltuielidindiferenedecursvalutar,dupcaz.
321. (1) n cazul datoriilor de leasing financiar n valut, acestea se nregistreaz la cursul de
schimbalpieeivalutarecomunicatdeBancaNaionalaRomnieiladataacordriifinanrii.nsituaian
caredataacordriifinanriiestezinebancar,lacalcululdiferenelordecursvalutaraferentesevaavea
nvederecursuldeschimbalpieeivalutarecomunicatdeBancaNaionalaRomnieinultimazibancar
anterioaracesteia.
(2)Prevederilealin.(1)seaplicincazuldatoriilordeleasingfinanciarnlei,cudecontaren
funciedecursuluneivalute.
322. (1) Diferenele de curs valutar care apar cu ocazia decontrii creanelor i datoriilor n
valutlacursuridiferitefadecelelacareaufostnregistrateiniialpeparcursulluniisaufadecelela
caresuntnregistratencontabilitatetrebuierecunoscutenlunancareapar,caveniturisaucheltuielidin
diferenedecursvalutar.
(2) Atunci cnd creana sau datoria n valut este decontat n decursul aceleiai luni n care a
survenit,ntreagadiferendecursvalutaresterecunoscutnacealun.Atuncicndcreanasaudatoria
nvalutestedecontatntrolunulterioar,diferenadecursvalutarrecunoscutnfiecarelun,care
intervinepnnlunadecontrii,sedetermininndseamademodificareacursurilordeschimbsurvenit
ncursulfiecreiluni.
323.(1)Difereneledevaloarecareaparcuocaziadecontriicreaneloridatoriilorexprimate
nlei,nfunciedeuncursvalutardiferitdecellacareaufostnregistrateiniialpeparcursulluniisaufa
decelelacaresuntnregistratencontabilitatetrebuierecunoscutenlunancareapar,laalteveniturisau
cheltuieli financiare. Atunci cnd creana sau datoria este decontat n decursul aceleiai luni n care a
survenit,ntreagadiferenrezultatesterecunoscutnacealun.
(2)Atuncicndcreanasaudatoriaestedecontatntrolunulterioar,diferenarecunoscutn
fiecarelun,careintervinepnnlunadecontrii,sedetermininndseamademodificareacursurilor
deschimb,survenitncursulfiecreiluni.
324. Prevederile pct. 317 323 se aplic i pentru activitatea desfurat n strintate de
subunitilefrpersonalitatejuridic,icareaparinpersoanelorjuridicecusediulnRomnia,inclusn
situaiilefinanciareanualealepersoaneijuridiceromne.
325.(1)Lafinelefiecreiluni,creaneleidatoriilenvalutseevalueazlacursuldeschimbal
pieeivalutare,comunicatdeBancaNaionalaRomnieidinultimazibancaraluniincauz.Diferenele
decursnregistrateserecunoscncontabilitatelaveniturisaucheltuielidindiferenedecursvalutar,dup
caz.

(2)Pentruultimazialuniiseefectueazattcontabilizareatranzaciilornvalut,ctievaluarea
lunarlacursulBnciiNaionaleaRomniei,utiliznduse:
a) pentru contabilizarea tranzaciilor efectuate n ultima zi a lunii, cursul de schimb al pieei
valutare,comunicatdeBancaNaionalaRomniei,dinultimazibancaranterioaroperaiunii;
b) cursul de schimb al pieei valutare comunicat de Banca Naional a Romniei, din ultima zi
bancaraluniincauz,pentruevaluareacreaneloridatoriilornvalut,adisponibilitilornvalutia
altorvaloridetrezorerie,cumsunttitluriledestatnvalut,acreditiveleidepozitelenvalut,existenten
soldlasfritullunii.
(3) Prevederile prezentului punct se aplic i creanelor i datoriilor exprimate n lei, a cror
decontare se face n funcie de cursul unei valute. n acest caz, diferenele nregistrate se recunosc n
contabilitatelaalteveniturifinanciaresaualtecheltuielifinanciare,dupcaz.
326.Evaluareaprevzutlapct.325seaplicincazul:
a) creanelor, respectiv al datoriilor, reflectate n conturile 481 "Decontri ntre unitate i
subuniti" i 482 "Decontri ntre subuniti" de subunitile din Romnia, care aparin unor persoane
juridice cu sediul n strintate, provenind din relaiile cu persoana juridic creia i aparin aceste
subuniti,respectivcualtesubunitialeaceleiaipersoanejuridice;
b) depozitelor bancare constituite n valut (conturile 267 "Creane imobilizate" i 508 "Alte
investiiipetermenscurticreaneasimilate").
327.ncontextuldatelorinformativeraportatepotrivitlegii,creaneleidatoriileexprimaten
lei,acrordecontaresefacenfunciedecursuluneivalute,suntasimilatecreaneloridatoriilornlei.
328. La scderea din eviden a creanelor i datoriilor ale cror termene de ncasare sau de
plat sunt prescrise, entitile trebuie s demonstreze c au fost ntreprinse toate demersurile legale,
pentrudecontareaacestora.
329.(1)Contabilitateafurnizoriloriclienilor,acelorlaltedatoriiicreaneseinepecategorii,
precum i pe fiecare persoan fizic sau juridic. n acest sens, n contabilitatea analitic, furnizorii i
clienii se grupeaz astfel: interni i externi, iar n cadrul acestora pe termene de plat, respectiv de
ncasare.
(2)ncadrulconturilordefurnizoriiclieni,segrupeazdistinctdatoriileicreanelerezultate
dintranzaciilecuclauzederezervdeproprietate.
330. (1) n cazul mrfurilor returnate de clieni n acelai exerciiu financiar n care a avut loc
operaiuneadevnzare,secorecteazconturile411"Clieni",707"Venituridinvnzareamrfurilor",607
"Cheltuieli privind mrfurile" i 371 "Mrfuri". n cazul n care mrfurile returnate se refer la o vnzare
efectuatnexerciiulfinanciarprecedent,coreciasenregistreazladatabilanuluincontul418"Clieni
facturidentocmit",respectivcontul408"Furnizorifacturinesosite"isereflectnsituaiilefinanciare
ale exerciiului pentru care se face raportarea dac sumele respective se cunosc la data bilanului.
TratamentulTVAnacestesituaiiestecelprevzutdelegislaiandomeniu.
(2) Prevederile alin. (1) se aplic i n cazul returului de produse finite vndute, corectnduse
conturilecorespunztoare,respectiv7015"Venituridinvnzareaproduselorfinite",711"Venituriaferente
costurilorstocurilordeproduse"i345"Produsefinite".
331.Creaneleincertesenregistreazdistinctncontabilitate(contul4118"Clieniincerisaun
litigiu"saunconturianaliticealeconturilordecreane,pentrualtecreanedectclienii).
332.(1)nscopulprezentriinsituaiilefinanciareanuale,creaneleseevalueazlavaloarea
probabildencasat.
(2)Atuncicndseestimeazcocreannusevancasaintegral,ncontabilitatesenregistreaz
ajustripentrupierderedevaloare,lanivelulsumeicarenusemaipoaterecupera.
333. (1) Creanele preluate prin cesionare se evideniaz n contabilitate la costul de achiziie
(articol contabil 461 "Debitori diveri" = 462 "Creditori diveri"). Valoarea nominal a creanelor astfel
preluateseevideniaznafarabilanului(contul809"Creanepreluateprincesionare").
(2)ncazulachiziieiunuiportofoliudecreane,costuldeachiziiesealocpentrufiecarecrean
astfelpreluat.

(3)ncazulncarecesionarulrecupereazdeladebitorulpreluatosummaimaredectcostul
deachiziiealcreaneifadeacesta,diferenadintresumancasaticostuldeachiziiesenregistreaz
lavenituri(contul758"Altevenituridinexploatare"/analiticdistinct)ladatancasrii.
(4) n cazul n care cesionarul cedeaz creana fa de debitorul preluat, acesta recunoate n
contabilitateladatacedrii:
a) o cheltuial (contul 654 "Pierderi din creane i debitori diveri"), dac costul de achiziie al
creaneicedateestemaimaredectpreuldecesiunealacesteia;sau
b)unvenit(contul758"Altevenituridinexploatare"/analiticdistinct),dacpreuldecesiuneal
creaneicedateestemaimaredectcostuldeachiziiealacesteia.
334. Contabilitatea decontrilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile,
adaosurile,premiiledinfonduldesalarii,indemnizaiilepentruconcediiledeodihn,precumicelepentru
incapacitate temporar de munc, pltite din fondul de salarii, primele reprezentnd participarea
personaluluilaprofit,acordatepotrivitlegii,ialtedrepturinbanii/saunnaturdatoratedeentitate
personaluluipentrumuncaprestat.
335. (1) n vederea nregistrrii primelor reprezentnd participarea personalului la profit,
acordate potrivit legii, o entitate recunoate ca provizion costul previzionat al acestora atunci i numai
atuncicnd:
a) entitatea are o obligaie legal sau implicit de a face astfel de pli ca rezultat al
evenimenteloranterioare;i
b)poatefifcutoestimarecertaobligaiei.
(2) O obligaie curent exist atunci, i numai atunci, cnd entitatea nu are o alt alternativ
realistdectsefectuezeacestepli.
(3)nsituaiilefinanciarealeexerciiuluipentrucaresepropunprimereprezentndparticiparea
personaluluilaprofit,contravaloareaacestorasereflectsubformdeprovizion,cheltuialarezultnddin
serviciul angajatului. Provizionul urmeaz a fi reluat la venituri n exerciiul financiar n care se acord
acesteprime.
336.(1)ncontabilitatesenregistreazdistinctaltedrepturiiavantajecare,potrivitlegislaiei
nvigoare,nusesuportdinfonduldesalarii(masacald,alimenteantidotetc.),precumialtedrepturi
acordatepotrivitlegii.
(2) Drepturile de personal neridicate n termenul legal se nregistreaz ntrun cont distinct, pe
persoane.
337.Reineriledinsalariilepersonaluluipentrucumprricuplatanrate,chiriisaupentrualte
obligaiialesalariailor,datorateterilor(popriri,pensiialimentareialtele),seefectueaznumainbaza
unortitluriexecutoriisaucaurmareaunorrelaiicontractuale.
338. (1) Sumele datorate i neachitate personalului pn la sfritul exerciiului financiar
(concediiledeodihnialtedrepturidepersonal),respectiveventualelesumecareurmeazsfiencasate
de la acesta, aferente exerciiului n curs, dar care urmeaz a fi pltite/ncasate n exerciiul financiar
urmtor,senregistreazcaaltedatoriiicreanenlegturcupersonalul.
(2) Concediile de odihn se nregistreaz pe seama datoriilor atunci cnd suma lor este
comensurat n baza statelor de salarii sau a altor documente care s justifice suma respectiv. n lipsa
acestora, sumele reprezentnd concedii de odihn se recunosc pe seama provizioanelor. Prevederile
prezentuluialineat referitoare la recunoatereaunor obligaii fa de salariai, pe seama datoriilor sau a
provizioanelor,seaplicincazulbonusuriloracordateangajailor.
(3) Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme i
echipamentedelucru,precumidebiteleprovenitedinpagubemateriale,amenzileipenalitilestabilite
n baza unor hotrri ale instanelor judectoreti, i alte creane fa de personalul entitii se
nregistreazcaaltecreanenlegturcupersonalul.
339.(1)Beneficiilesubformaaciunilorpropriialeentitii(saualteinstrumentedecapitaluri
proprii), acordate angajailor sunt nregistrate distinct (contul 643 "Cheltuieli cu remunerarea n
instrumente de capitaluri proprii"), n contrapartida conturilor de capitaluri proprii (1031 "Beneficii
acordate angajailor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii"), la valoarea just a respectivelor

instrumentedecapitaluriproprii,deladataacordriiacelorbeneficii.Recunoatereacheltuieliloraferente
munciiprestatedeangajaiarelocnmomentulprestriiacesteia.
(2) Data acordrii beneficiilor reprezint data la care entitatea i angajaii beneficiari ai
respectivelor instrumente neleg i accept termenii i condiiile tranzaciei, cu meniunea c, dac
respectivulacordfaceobiectulunuiprocesdeaprobareulterioar(deexemplu,dectreacionari),data
acordriibeneficiilorestedatalacareesteobinutrespectivaaprobare.
(3) Pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate care intr n drepturi imediat, la data
acordrii beneficiilor, angajailor nu li se cere s finalizeze o perioad specificat de servicii nainte de a
aveadreptulnecondiionatasuprarespectivelorinstrumentedecapitaluripropriii,nabsenauneidovezi
privind contrariul, entitatea va considera c serviciile prestate n schimbul instrumentelor de capitaluri
proprii au fost deja primite. n acest caz, cheltuielile aferente se nregistreaz integral, la momentul
respectiv,ncontrapartidcuconturiledecapitaluriproprii.
(4) Pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate, care intr n drepturi numai dup
ndeplinireadectreangajaiauneiperioadespecificatedeservicii,cheltuielileaferentesuntnregistrate
pemsuraprestriiserviciilor,peparcursulperioadeipentrusatisfacereacondiiilordeintrarendrepturi,
n contrapartid cu conturile de capitaluri proprii. Suma nregistrat drept cheltuieli va avea n vedere
estimarea numrului de instrumente de capitaluri proprii care vor intra n drepturi, iar aceast estimare
trebuierevizuitdacinformaiileulterioareindicfaptulcnumruldeinstrumentedecapitaluriproprii
preconizate a intra n drepturi este diferit fa de estimrile precedente, astfel nct, la data intrrii n
drepturi, estimarea respectiv s fie egal cu numrul de instrumente de capitaluri proprii care intr n
drepturi.
340. (1) Contabilitatea decontrilor privind contribuiile sociale cuprinde obligaiile pentru
contribuialaasigurrisociale,contribuialaasigurrisocialedesntateilaconstituireafonduluipentru
ajutoruldeomaj.
(2)Eventualelesumedatoratesaucareurmeazsfiencasatenperioadeleurmtoare,aferente
exerciiuluincurs,senregistreazcaaltedatoriiicreanesociale.Aicisecuprindeicontribuiaunitii
laschemeledepensiifacultativeilaprimeledeasigurarevoluntardesntate.
341. n cadrul decontrilor cu bugetul statului i fondurile speciale se cuprind: impozitul pe
profit/venit,taxapevaloareaadugat,impozitulpevenituridenaturasalariilor,subveniiledeprimit,alte
impozite,taxeivrsminteasimilate.
342. (1) Impozitul pe profit/venit de plat trebuie recunoscut ca datorie n limita sumei
nepltite.
(2)Dacsumapltitdepetesumadatorat,surplusultrebuierecunoscutdreptcrean.
(3) Impozitul pe profit, precum i celelalte impozite pentru care legislaia fiscal prevede
efectuareadeplianticipatesereflectdistinctncontabilitate,peseamacheltuieliloriaconturilorde
datorii,cuevideniereaseparataachitriicontravaloriiacestora.
343.TaxapevaloareaadugatpentruachiziiiledinRomniaipentrulivrriledebunurisau
prestriledeserviciiefectuatenRomniasedeterminisenregistreazncontabilitatepotrivitlegii.
344. Impozitul pe venituri de natura salariilor, care se nregistreaz n contabilitate, cuprinde
totalulimpozitelorindividuale,calculatepotrivitlegii.
345. La alte impozite, taxe i vrsminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se
cuprind: accizele, impozitul pe cldiri, impozitul pe terenuri, vrsmintele din profitul net al regiilor
autonome,impozitulpedividende,taxaasupramijloacelordetransport,taxepentrufolosireaterenurilor
proprietate de stat i alte impozite i taxe. Acestea se defalc n contabilitatea analitic pe feluri de
impozite,taxeivrsmintedatoratebugetuluidestatsaubugetelorlocale.
346. (1) Subveniile primite sau de primit de ctre entitate se nregistreaz n contabilitate n
conturidistincte.
(2)Atuncicnddatoriilenvalutaferenteanumitorobiectivesaulucrrifinanatedinsubvenii
sunt achitate direct de ctre autoritile care gestioneaz fondurile, din sumele reprezentnd acele
subvenii, fr ca aceste sume s tranziteze conturile entitii, n contabilitate se reflect att datoria n
valut,cticreanadinsubveniicorespunztoare.

Daclasfritulluniisauperioadeideraportare,conturilededatoriifadefurnizoriicreane
dinsubveniinvalutprezintsold,acesteaseevalueazsimilaroricruielementmonetarnvalut,astfel
nctveniturileicheltuielilefinanciareaferentesnuinfluenezerezultatulaceleiluni,respectivperioade.
n toate cazurile se va urmri ca modul de contabilizare a operaiunilor s respecte clauzele
cuprinsencontractelencheiateilegislaianvigoare.
(3) n cazul achiziiilor n valut, finanate din sume nerambursabile, decontate de operatorii
economici, n calitate de beneficiari ai acestor fonduri, diferenele de curs valutar, favorabile sau
nefavorabile, se deconteaz cu instituia finanatoare dac exist clauze n acest sens, cuprinse n
contractelencheiate,sauprevederinactelenormativeaplicabile.Diferenelerespectivesenregistreaz
n conturi de debitori diveri sau creditori diveri, n relaie cu alte venituri financiare, respectiv alte
cheltuielifinanciare,dupcaz.
(4)Prevederiledelaalin.(2)i(3)seaplicincazuldatoriilorexprimatenlei,acrordecontare
sefacenfunciedecursuluneivalute.
347. Contabilitatea decontrilor ntre entitile din cadrul grupului i cu acionarii/asociaii
cuprinde operaiunile care se nregistreaz reciproc i n aceeai perioad de gestiune, att n
contabilitateaentitiidebitoare,ctiaceleicreditoare,precumidecontrilentreacionari/asociaii
entitateprivindcapitalulsocial,dividendelecuveniteacestora,altedecontricuacionarii/asociaiii,de
asemenea,conturilecoparticipanilorreferitoarelaoperaiunileefectuatencomun,ncazulasocierilorn
participaie.
348. (1) Dividendele repartizate deintorilor de aciuni, propuse sau declarate dup data
bilanului,precumicelelalterepartizrisimilareefectuatedinprofit,nutrebuierecunoscutecadatoriela
data bilanului. n acest sens, sumele reprezentnd dividende, respectiv, vrsminte la buget vor fi
reflectate n conformitate cu prevederile subseciunii 4.13.5 "Rezultatul exerciiului financiar, rezultatul
reportat,repartizareaprofituluiiacoperireapierderiicontabile".
(2)Cotapartedinprofitcesepltete,potrivitlegii,fiecruiasociatconstituiedividend.
349. Sumele depuse sau lsate temporar de ctre acionari/asociai la dispoziia entitii,
precum i dobnzile aferente, calculate n condiiile legii, se nregistreaz n contabilitate n conturi
distincte (contul 4551 "Acionari/asociai conturi curente", respectiv contul 4558 "Acionari/asociai
dobnzilaconturicurente").
350. Creanele/datoriile entitii fa de ali teri, alii dect personalul propriu, clienii i
furnizorii,senregistreaznconturilededebitori/creditoridiveri.
351. (1) Cheltuielile pltite/de pltit i veniturile ncasate/de ncasat n exerciiul financiar
curent, dar care privesc exerciiile financiare urmtoare, se nregistreaz distinct n contabilitate, la
cheltuielinavans(contul471"Cheltuielinregistratenavans")sauveniturinavans(contul472"Venituri
nregistratenavans"),dupcaz.
(2) n aceste conturi se nregistreaz, n principal, urmtoarele cheltuieli i venituri: chirii,
abonamente, asigurri i alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din chirii, abonamente i
altevenituriaferenteperioadelorsauexerciiilorurmtoare.
(3) n contul 471 "Cheltuieli nregistrate n avans" se nregistreaz, de asemenea, achiziiile de
certificatedeemisiidegazecuefectdesericertificateverzi,efectuatencursulperioadeicurente,dar
care sunt aferente unei perioade ulterioare, urmnd a se recunoate drept cheltuieli ale perioadelor
viitoarencareurmeazaseutiliza.
(4) Onorariile i comisioanele bancare achitate n vederea obinerii de mprumuturi pe termen
lung se recunosc pe seama cheltuielilor nregistrate n avans. Cheltuielile n avans urmeaz s se
recunoasclacheltuielicurenteealonat,peperioadaderambursareamprumuturilorrespective.
(5) Prevederile alin. (4) nu se aplic pentru operaiunile n derulare la data trecerii la aplicarea
prezentelorreglementri.
352.(1)Operaiunilecarenupotfinregistratedirectnconturilecorespunztoare,pentrucare
suntnecesareclarificriulterioare,senregistreaz,provizoriu,ncontul473"Decontridinoperaiunin
cursdeclarificare".Sumelenregistratenacestconttrebuieclarificatedectreentitatentruntermende
celmulttreilunideladataconstatrii.

(2)Entitilecarenregistreazsoldlacontul473"Decontridinoperaiunincursdeclarificare"
lasfritulexerciiuluifinanciarprezintnnoteleexplicativeinformaiiprivindnaturaoperaiunilorncurs
declarificare.
353. Pentru deprecierea creanelor din conturile de clieni, decontri n cadrul grupului i
debitori, cu ocazia inventarierii la sfritul exerciiului financiar, se reflect ajustri pentru pierdere de
valoare.

SECIUNEA4.7
Contabilitateaangajamenteloriaaltorelementeextrabilaniere

354. (1) Drepturile i obligaiile, precum i unele bunuri care nu pot fi integrate n activele i
datoriile entitii se nregistreaz n contabilitate n conturi n afara bilanului, denumite i conturi de
ordineieviden.
(2)naceastcategoriesecuprind:angajamente(giruri,garanii,cauiuni)acordatesauprimiten
relaiilecuterii;imobilizricorporaleluatecuchirie;valorimaterialeprimitespreprelucraresaureparare,
n pstrare sau custodie; debitori scoi din activ, urmrii n continuare; stocuri de natura obiectelor de
inventar date n folosin; redevene, locaii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate; efecte scontate
neajunse la scaden; bunuri publice primite n administrare, concesiune i cu chirie de ctre regii
autonome, societi/companii naionale, societi; dobnzi aferente contractelor de leasing financiar,
neajunselascaden;certificatedeemisiidegazecuefectdeserprimite,carenuaustabilitovaloarei,
prinurmare,nupotfirecunoscutenconturibilaniere,precumialtevalori.
355.(1)Bunurileluatenadministrare,concesiunesaucuchiriesereflectnconturinafara
bilanului(contul8038"Bunuriprimitenadministrare,concesiuneicuchirie").
(2) La sfritul duratei contractului de administrare, concesiune sau nchiriere, bunurile se
restituie proprietarului. La restituirea acestor bunuri se crediteaz contul 8038 "Bunuri primite n
administrare,concesiuneicuchirie".
356.nnoteleexplicativelasituaiilefinanciareanualetrebuieprezentateinformaiireferitoare
laelementelenregistratenconturinafarabilanului.
357. n cadrul elementelor extrabilaniere sunt cuprinse i activele contingente (contul 807
"Activecontingente"),respectivdatoriilecontingente(contul808"Datoriicontingente").
358. (1) Un activ contingent este un activ potenial care apare ca urmare a unor evenimente
anterioaredateibilanuluiiacrorexistenvaficonfirmatnumaiprinapariiasauneapariiaunuiasau
maimultorevenimenteviitoarenesigure,carenupotfintotalitatesubcontrolulentitii.
Un exemplu n acest sens l reprezint un drept de crean ce poate rezulta dintrun litigiu n
instan(deexemplu,odespgubire),ncareesteimplicatentitateaialcruirezultatesteincert.
(2)Activelecontingentesuntgenerate,deobicei,deevenimenteneplanificatesauneateptate,
care pot s genereze intrri de beneficii economice n entitate. Activele contingente nu trebuie
recunoscute n conturile bilaniere. Acestea trebuie prezentate n notele explicative n cazul n care este
probabil apariia unor intrri de beneficii economice. Activele contingente nu sunt recunoscute n
situaiilefinanciare,deoareceelenusuntcerte,iarrecunoaterealorarputeadeterminaunvenitcares
nuserealizezeniciodat.
(3)ncazulncarerealizareaunuivenitestesigur,activulaferentnuesteunactivcontingenti
trebuieprocedatlarecunoaterealuinbilan.
(4)Activelecontingentesuntevaluatecontinuupentruaasigurareflectareacorespunztoaren
situaiile financiare a modificrilor survenite. Astfel, dac intrarea de beneficii economice devine cert,
activul i venitul corespunztor vor fi recunoscute n situaiile financiare aferente perioadei n care au
survenitmodificrile.nschimb,dacestedoarprobabilocretereabeneficiiloreconomice,entitateava
prezentannoteleexplicativeactivulcontingent.
359.(1)Odatoriecontingenteste:
a)oobligaiepotenial,aprutcaurmareaunorevenimentetrecute,anteriordateibilanului
i a crei existen va fi confirmat numai de apariia sau neapariia unuia sau mai multor evenimente
viitoareincerte,carenupotfintotalitatesubcontrolulentitii;sau

b)oobligaiecurentaprutcaurmareaunorevenimentetrecute,anteriordateibilanului,dar
carenuesterecunoscutdeoarece:
nuestesigurcvorfinecesareieirideresursepentrustingereaacesteidatorii;sau
valoareadatorieinupoatefievaluatsuficientdecredibil.
(2)Oentitatenuvarecunoatenbilanodatoriecontingent,aceastafiindprezentatnnotele
explicative.
(3)nsituaiancareoentitateareoobligaieangajatncomuncualtepri,parteaasumatde
celelaltepriesteprezentatcaodatoriecontingent.
(4)Datoriilecontingentesuntcontinuuevaluatepentruadeterminadacadevenitprobabilo
ieire de resurse care ncorporeaz beneficiile economice. Dac se consider c este necesar ieirea de
resurse, generat de un element considerat anterior datorie contingent, se va recunoate, dup caz, o
datoriesauunprovizionnsituaiilefinanciareaferenteperioadeincareaintervenitmodificareancadrrii
evenimentului,cuexcepiacazurilorncarenupoatefiefectuatnicioestimarecredibil.
(5)Datoriilecontingentesedistingdeprovizioaneprinfaptulc:
a) provizioanele sunt recunoscute ca datorii (presupunnd c pot fi realizate estimri corecte),
deoarececonstituieobligaiicurenteladatabilanuluiiesteprobabilcvorfinecesareieirideresurse
pentrustingereaobligaiilor;i
b)datoriilecontingentenusuntrecunoscutecadatorii,deoarecesunt:
obligaiiposibile,darpentrucaretrebuiesseconfirmedacentitateaareoobligaiecurent
carepoategeneraoieirederesurse;sau
obligaii curente care nu ndeplinesc criteriile de recunoatere n bilan (deoarece fie nu este
probabilsfienecesaroreducerearesurselorentitiipentrustingereaobligaiei,fienupoatefirealizat
oestimaresuficientdecredibilavaloriiobligaiei).

SECIUNEA4.8
Datoriipetermenscurt:sumecaretrebuiepltitentroperioaddepnlaunan

360. (1) O datorie trebuie clasificat ca datorie pe termen scurt,denumit i datorie curent,
atuncicnd:
a)seateaptsfiedecontatncursulnormalalcicluluideexploatarealentitii;sau
b)esteexigibilntermende12lunideladatabilanului.
(2)Toatecelelaltedatoriitrebuieclasificatecadatoriipetermenlung.
361. (1) Atunci cnd o entitate ncalc, la sau nainte de finalul perioadei de raportare, o
prevederedintrunacorddemprumutpetermenlungiaceastnclcarearedreptefectfaptulcdatoria
devineexigibillacerere,datoriaesteclasificatdreptcurent,inclusivnsituaiancarecreditorulafost
deacord,dupperioadaderaportareinaintecasituaiilefinanciaresfieautorizatepentruemitere,s
nucearplatacaurmareanclcriiacesteia.Oentitateclasificdatoriadreptcurentdeoarecelafinalul
perioadei de raportare ea nu are un drept necondiionat de ai amna decontarea pentru cel puin
dousprezecelunidupaceadat.
(2)Totui,entitateaclasificdatoriacadatoriepetermenlungncazulncarecreditorulafostde
acord,pnlafinalulperioadeideraportare,sofereoperioaddegraiecaressencheielacelpuin
dousprezece luni dup perioada de raportare, n cadrul creia entitatea poate rectifica abaterea i n
timpulcreiacreditorulnupoatecererambursareaimediat.
362. Dac o entitate preconizeaz i are posibilitatea s refinaneze sau s rennoiasc o
obligaie pentru cel puin dousprezece luni dup perioada de raportare conform unei faciliti de
mprumutexistente,eaclasificobligaiacafiindpetermenlungchiardac,ncazcontrar,arfitrebuits
fieachitatntroperioadmaiscurt.nsituaiilencarerefinanareasaurennoireaobligaieinuarfila
ndemna entitii (de exemplu atunci cnd nu exist un acord de refinanare), entitatea nu ia n calcul
potenialulderefinanareaobligaieiiclasificobligaiadreptcurent.
363. n ceea ce privete mprumuturile clasificate ca datorii curente, dac urmtoarele
evenimente au loc ntre finalul perioadei de raportare i data cnd situaiile financiare sunt autorizate

pentru emitere, acele evenimente sunt prezentate ca evenimente ce nu conduc la ajustarea situaiilor
financiare:
a)refinanareapetermenlung;
b)rectificareauneinclcriaunuiacorddemprumutpetermenlung;i
c) acordarea de ctre creditor a unei perioade de graie pentru a rectifica o abatere dintrun
acord de mprumut pe termen lung care se termin la cel puin dousprezece luni dup perioada de
raportare.

SECIUNEA4.9
Datoriipetermenlung:sumecaretrebuiepltitentroperioadmaimaredeunan

364. Contabilitatea mprumuturilor i datoriilor asimilate acestora se ine pe urmtoarele


categorii:mprumuturidinemisiunideobligaiuniiprimederambursareaacestora,creditebancarepe
termen lung i mediu, sumele datorate entitilor afiliate, entitilor asociate i entitilor controlate n
comun,altemprumuturiidatoriiasimilate,precumidobnzileaferenteacestora.
365. (1) Atunci cnd suma de rambursat pentru o datorieeste mai mare dect suma primit,
diferena se nregistreaz ntrun cont distinct (169 "Prime privind rambursarea obligaiunilor i a altor
datorii").Aceastatrebuieprezentatnbilan,caocorecieadatorieicorespunztoare,precuminnotele
explicative.
(2) Valoarea acestei diferene trebuie amortizat printro sum rezonabil n fiecare exerciiu
financiar,astfelnctsseamortizezecomplet,darnumaitrziudedataderambursareadatoriei(articol
contabil6868"Cheltuielifinanciareprivindamortizareaprimelorderambursareaobligaiuniloriaaltor
datorii"=169"Primeprivindrambursareaobligaiuniloriaaltordatorii").
366.mprumuturiledinemisiuniledeobligaiunireprezintcontravaloareaobligaiuniloremise
potrivit legii. n cadrul acestora, trebuie evideniate distinct mprumuturile din emisiuni de obligaiuni
convertibile.
367. Datoriile privind concesiunile i alte datorii similare sunt cele determinate de bunurile
preluatecuacesttitlu,potrivitcontractelorncheiatedeentitate.
368.Entitiletrebuiesmeninclasificareadatoriilorpetermenlungpurttoarededobnd
naceastcategoriechiariatuncicndacesteasuntexigibilen12lunideladatabilanului,dac:
a)termenuliniialafostpentruoperioadmaimarede12luni;i
b)existunacordderefinanaresaudereealonareaplilor,careestencheiatnaintededata
bilanului.

SECIUNEA4.10
Provizioane

4.10.1.Recunoatereaprovizioanelor
369.(1)Provizioanelesuntdestinatesacoperedatoriileacrornaturesteclardefiniticare
ladatabilanuluiesteprobabilsexistesauestecertcvorexista,darcaresuntincertenceeaceprivete
valoareasaudatalacarevoraprea.
(2) Pentru stabilirea existenei unei obligaii curente la data bilanului, trebuie luate n
consideraretoateinformaiiledisponibile.
370. (1) La data bilanului, valoarea unui provizion reprezint cea mai bun estimare a
cheltuielilorprobabilesau,ncazuluneiobligaii,asumeinecesarepentrustingereaacesteia.Caurmare,
provizioanele nu pot depi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligaiei
curenteladatabilanului.
(2)Provizioaneletrebuiesfiestrictcorelatecuriscurileicheltuielileestimate.
371.Provizioanelenupotfiutilizatepentruajustareavaloriloractivelor.
372. (1)Nuserecunoscprovizioanepentrupierderileviitoaredinexploataredeoareceaceste
pierderi viitoare nu corespund definiiei unei datorii i nu sunt ndeplinite criteriile de recunoatere a
provizioanelor.

(2) Previzionarea unor pierderi viitoare din exploatare indic faptul c anumite active de
exploatarearputeafidepreciate.Caurmare,entitateatesteazacesteactivepentrudepreciere.
373.Unprovizionesteodatoriecuexigibilitatesauvaloareincert.
374.(1)Unprovizionvafirecunoscutnumainmomentulncare:
oentitateareoobligaiecurentgeneratdeunevenimentanterior;
esteprobabilcaoieirederesursesfienecesarpentruaonoraobligaiarespectiv;i
poatefirealizatoestimarecredibilavaloriiobligaiei.
Dacacestecondiiinusuntndeplinite,nuvafirecunoscutunprovizion.
(2)Oobligaiecurentesteoobligaielegalsauimplicit.
(3)nnelesulprezentelorreglementri:
a)oobligaielegalesteobligaiacarerezult:
dintruncontract(nmodexplicitsauimplicit);
dinlegislaie;sau
dinaltefectallegii;
b)oobligaieimplicit(deexemplu,obligaiaprincareoentitateseangajeazsefectuezepli
compensatoriipersonaluluidisponibilizat)esteobligaiacarerezultdinaciunileuneientitincazuln
care:
prinstabilireauneipracticianterioare,prinpoliticascrisafirmeisaudintrodeclaraiesuficient
despecific,entitateaaindicatpartenerilorsiciasumanumiteresponsabiliti;i
carezultat,entitateaainduspartenerilorideeacivaonoraaceleresponsabiliti.
375.(1)Provizioanelesepotdistingedealtedatorii,cumarfidatoriiledincreditecomerciale
sau cheltuielile angajate, dar nepltite, datorit factorului de incertitudine legat de exigibilitatea sau
valoareaviitoarelorcheltuielinecesarestingeriidatoriei.Spredeosebiredeacestea:
a)datoriiledincreditecomercialeconstituieobligaiideplatabunurilorsauserviciilorceaufost
primitedelasauexpediatedefurnizoriicareaufostfacturatesauacrorplatafostconvenitnmod
oficialcufurnizorii;i
b)cheltuielileangajatesuntobligaiiledeplatpentrubunuriiserviciicareaufostprimitedela
sauexpediatedefurnizori,darcarenuaufostncpltite,facturatesaunusaconvenitoficialasupraplii
lor cu furnizorul, inclusiv salariile datorate angajailor (de exemplu, sumele aferente concediului pltit).
Deiuneoriestenecesaroestimareavaloriisauexigibilitiiacestordatorii,elementuldeincertitudine
estengeneralmultmairedusdectncazulprovizioanelor.
(2)Angajamenteleentitilorsuntprezentate,deregul,caparteadatoriilorrezultatedincredite
comercialesaudinalteactiviti,ntimpceprovizioanelesuntraportateseparat.
376.(1)Serecunoscprovizioanedoarpentruaceleobligaiigeneratedeevenimenteanterioare
caresuntindependentedeaciunileviitoarealeentitii(deexemplu,moduldedesfurareaactivitiin
viitor).Exempledeastfeldeobligaiisuntamenzilesaucosturiledeeliminareaefectelornegative,produse
mediului, pedepsite de lege, ambele genernd ieiri de resurse care ncorporeaz beneficii economice,
indiferentdeaciunileviitoarealeentitii.Similar,oentitaterecunoateunprovizionpentrucosturilede
nchidereauneiinstalaiipetroliere,cucondiiacarespectivaentitatesremediezedauneleprodusedeja.
(2) Dac o entitate poate inteniona sau poate avea nevoie, datorit presiunilor de ordin
comercialsaucerinelordeordinlegal,sefectuezecheltuielipentruaputeaacionantrunanumitmod
(deexemplu,prininstalareadeechipamentecareseliminepoluarea),eapoateevitacheltuielileviitoare
prindiverseaciuni,deexemplu,prinmodificareaprocedeuluidefabricaie.Caurmare,entitateanuareo
obligaiecurentaferentaceleicheltuieliviitoarei,deci,nuvarecunoateniciunprovizion.

4.10.2.Categoriideprovizioane
377.(1)Provizioaneleseconstituiepentruelementecumsunt:
a)litigii,amenziipenaliti,despgubiri,dauneialtedatoriiincerte;
b) cheltuielile legate de activitatea de service n perioada de garanie i alte cheltuieli privind
garaniaacordatclienilor;
c)dezafectareimobilizricorporaleialteaciunisimilarelegatedeacestea;
d)aciunilederestructurare;

e)pensiiiobligaiisimilare;
f)impozite;
g)terminareacontractuluidemunc;
h)primeceurmeazaseacordapersonaluluinfunciedeprofitulrealizat,potrivitprevederilor
legalesaucontractuale;
i)provizioanenlegturcuacordurideconcesiune;
j)provizioanepentrucontractecutitluoneros;
k)alteprovizioane.
(2)Contabilitateaprovizioanelorseinepefeluri,nfunciedenatura,scopulsauobiectulpentru
careaufostconstituite.
378. Tratamentul provizioanelor pentru dezafectarea imobilizrilor corporale este prevzut la
subseciunea4.4.3"Imobilizricorporale"dinprezentelereglementri.

Provizioanepentrurestructurare
379.(1)Provizioanelepentrurestructuraresepotconstituinurmtoarelesituaii:
a)vnzareasauncetareaactivitiiuneipriaafacerii;
b)nchidereaunorsediialeentitii;
c)modificrinstructuraconducerii,deexemplu,eliminareaunuiniveldeconducere;
d) reorganizri fundamentale care au un efect semnificativ n natura i scopul activitilor
entitii.
(2) n cazul n care restructurarea este la nivelul grupului, provizionul pentru restructurare se
recunoate att n situaiile financiare anuale individuale ale entitii din grup afectate de restructurare,
ctinceleconsolidate.
(3) Provizioanele de restructurare, n cazul unei obligaii legale, se constituie cu respectarea
condiiilorgeneralederecunoatereaprovizioaneloriaprevederilorlegale.
(4) O entitate are o obligaie implicit care determin constituirea unui provizion pentru
restructurareatuncicndsuntndeplinitecondiiilegeneralederecunoatereaprovizioanelorientitatea:
a)dispunedeunplanoficialdetaliatpentrurestructurare,caresstipulezecelpuin:
activitateasauparteadeactivitatelacareserefer;
principalelelocaiiafectatedeplanulderestructurare;
numrul aproximativ de angajai care vor primi compensaii pentru ncetarea activitii,
distribuiaiposturileacestora;
cheltuielileimplicate;i
datadelacaresevaimplementaplanulderestructurare;i
b)aprovocatcelorafectaioateptarecvarealizarestructurareaprinncepereaimplementrii
aceluiplansauprinanunareaprincipalelorsalecaracteristicicelorafectaideacesta.
n cazul n care o entitate ncepe un plan de restructurare sau anun principalele sale
caracteristici celor afectai numai dup data bilanului, dac restructurarea este semnificativ i
neprezentareaarputeainfluenadeciziileeconomicealeutilizatorilorluatepebazasituaiilorfinanciare,
estenecesarprezentareadeinformaiinacestsens.
380. (1) Un provizion aferent restructurrii va include numai costurile directe generate de
restructurare,ianumecelecare:
suntgeneratenmodnecesardeprocesulderestructurare;i
nusuntlegatededesfurareacontinuaactivitiientitii.
(2)Unprovizionpentrurestructurarenutrebuiesincludcosturiprecumcelelegatede:
recalificareasaumutareapersonaluluipermanent;
marketing;sau
investiiilennoisistemeireelededistribuie.
Aceste cheltuieli referitoare la administrarea viitoare a activitii nu reprezint datorii de
restructurareladatabilanului.

Provizioanepentrupensii

381. (1) Provizioanele pentru pensii se refer la sumele ce vor fi pltite de entitate dup ce
angajaii au prsit entitatea. Acestea se constituie atunci cnd entitatea are prevzut prin actul
constitutivsaucontractuldemuncobligaiaachitriiunorsumecutitludepensie,dupceangajaiiau
prsit entitatea. La constituirea acestor provizioane se vor avea n vedere i prevederile legislaiei n
vigoare.
(2)Valoareaprovizioanelorpentrupensiisestabilete,deregul,dectrespecialitindomeniu.
Ladeterminarealorseineseamadevrsta,vechimeanmuncirotaiapersonaluluincadrulentitii.
(3) Provizioanele pentru pensii se recunosc pe parcursul perioadei de munc rmase pn la
pensie.

Provizioanepentruimpozite
382. (1) Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de plat datorate
bugetuluidestat,ncondiiilencaresumelerespectivenusuntreflectatecadatorienrelaiacustatul.
(2) Aceste provizioane se constituie, de exemplu pentru: diferene de impozite rezultate din
operaiunidecontrolnefinalizate;impozitepentrucareentitateaaredeschiseproceseninstan;rezerve
din faciliti fiscale sau alte rezerve pentru care n legislaia fiscal exist prevederi referitoare la
impozitareaacestora,precuminaltesituaiicarepotgeneradatoriisubformaimpozituluipeprofit.

Provizioanepentruterminareacontractuluidemunc
383.(1)Provizioanelepentruterminareacontractuluidemuncseconstituiepentruobligaiile
asumatedeentitatenrelaiecuangajaii,pentruterminareacontractuluidemuncdeexemplu,obligaii
rezultate din contractul colectiv de munc, de a plti o sum n corelare cu numrul de ani lucrai n
entitate.
(2) Aceste provizioane se recunosc atunci cnd exist certitudinea achitrii lor ntro perioad
previzibildetimp.

Provizioanenlegturcuacordurideconcesiune
384. n cazul n care operatorul unui acord de concesiune a serviciilor are o obligaie
contractualdeantreineinfrastructuralaunanumitniveldeutilizaresaudeaaduceinfrastructurantro
anumit stare nainte de a fi predat concedentului la sfritul acordului de serviciu, drept obligaii de
ndeplinit ca o condiie a licenei primite, aceste obligaii contractuale de a ntreine sau de a reabilita
infrastructuraserecunoscdreptprovizioniseevalueazlaceamaibunestimareacheltuieliicarearfi
necesarpentruadecontaobligaiaactualladatabilanului.

Provizioanepentrucontractecutitluoneros
385.(1)Dacoentitateareuncontractcutitluoneros,obligaiacontractualactualprevzut
ncontracttrebuierecunoscutievaluatcaprovizion.
(2) Un contract cu titlu oneros reprezint un contract n care costurile inevitabile aferente
ndepliniriiobligaiilorcontractualedepescbeneficiileeconomicepreconizateafiobinutedincontractul
ncauz.Costurileinevitabilealeunuicontractreflectcostulnetdeieiredincontract,adicvaloareacea
mai mic dintre costul ndeplinirii contractului i eventualele compensaii sau penaliti generate de
nendeplinireacontractului.
(3) nainte de a constitui un provizion separat pentru un contract cu titlu oneros, o entitate
recunoateoricepierderedindepreciereaactiveloralocatecontractuluincauz.

Alteprovizioane
386.(1)ncategoriaaltorprovizioaneseincludprovizioaneconstituitepentru:
altebeneficiipecareentitateaurmeazsleplteascangajailorsaupersoanelordependente
deacetia,carenusuntlegatederestructurare,pensii,impozitesauterminareacontractuluidemunc;
cheltuielile legate de protecia mediului nconjurtor pentru: protejarea aerului; gestiunea
apelor uzate; gestiunea deeurilor, protejarea solului, a apelor subterane i a apelor de suprafa;
protejareabiodiversitiiiapeisajului;alteactivitideprotejareamediuluinconjurtor;

obligaiiasumatencomuncuoterparteetc.
(2)Provizioaneleinclusela"Alteprovizioane"trebuiedescrisennoteleexplicative,dacacestea
suntsemnificative.

4.10.3.Evaluareaprovizioanelor
387.(1)Valoarearecunoscutcaproviziontrebuiesconstituieceamaibunestimareladata
bilanuluiacosturilornecesarestingeriiobligaieicurente.
(2) Cea mai bun estimare a costurilor necesare stingerii datoriei curente este suma pe care o
entitate ar pltio, n mod raional, pentru stingerea obligaiei la data bilanului sau pentru transferarea
acesteiauneitereprilaacelmoment.
(3)Acolo undeefectulvaloriitimpabanilorestesemnificativ,valoareaprovizionuluireprezint
valoarea actualizat a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligaiei. n acest caz,
actualizarea provizioanelor se face ntruct, datorit valoriitimp a banilor, provizioanele aferente unor
ieirideresursecareaparlascurttimpdeladatabilanuluisuntmultmaioneroasedectceleaferente
unorieirideresursedeaceeaivaloare,darcareaparmaitrziu.
(4) Cheltuielile cu actualizarea provizioanelor reprezint cheltuieli financiare (cont 6861
"Cheltuieliprivindactualizareaprovizioanelor").
(5)Actualizareaprovizioanelorseefectueazdectrepersoanespecializate,lasfritulfiecrui
exerciiufinanciarpentrucareseimpuneoasemeneaactualizare.Ratadeactualizareutilizattrebuies
reflecteevalurilecurentepepiaalevaloriitimpabanilorialeriscurilorspecificedatoriei.
388. (1) Provizioanele trebuie revizuite la data fiecrui bilan i ajustate pentru a reflecta cea
maibunestimarecurent.ncazulncarepentrustingereauneiobligaiinumaiesteprobabiloieirede
resurse,provizionultrebuieanulatprinreluarelavenituri.
(2)Provizioanelevorfiutilizatenumaipentruscopulpentrucareaufostiniialrecunoscute.Prin
urmare, numai cheltuielile aferente provizionului iniial pot fi acoperite din provizion. Acoperirea unor
cheltuieli dintrun provizion care a fost recunoscut iniial pentru alt scop ar ascunde impactul a dou
evenimentediferite.
(3) Provizioanele se evalueaz naintea determinrii impozitului pe profit, tratamentul fiscal al
acestorafiindcelprevzutdelegislaiafiscal.

4.10.4.Rambursrinlegturcuprovizioanele
389.Ctigurilerezultatedincedareapreconizataactivelornutrebuieluatenconsideraren
evaluareaunuiprovizion,chiardaccedareapreconizatestestrnslegatdeevenimentulcaregenereaz
constituirea provizionului. Entitatea recunoate ctigurile din cedrile preconizate de active n
conformitatecuprevederiledelasubseciunea4.4.3"Imobilizricorporale".
390.ncazulncarepreconizeazcoterparteivarambursa,integralsauparial,cheltuielile
necesarepentrudecontareaunuiprovizion,o entitatetrebuiesrecunoascrambursareadacinumai
dac exist dovezi clare c va primi rambursarea n cazul n care i onoreaz obligaia. Rambursarea
trebuie tratat ca un activ separat. Suma recunoscut ca rambursare nu trebuie s depeasc valoarea
provizionului.
391. (1) Uneori, o entitate poate solicita unei alte pri s plteasc, integral sau parial,
cheltuielileimpusepentrudecontareaunuiprovizion(deexemplu,ntemeiulunorcontractedeasigurare,
al unor clauze de despgubire sau al unor garanii oferite de furnizori). Cealalt parte poate fie s
rambursezesumelepltitedeentitate,fiesplteascdirectsumelencauz.
(2)nmajoritateasituaiilor,entitateavarmneresponsabilpentrutoatsumancauz,astfel
nct,ncazulncarecealaltpartenupltetedinoricemotiv,entitateaesteceacaretrebuiesplteasc
ntreagasum.nastfeldesituaii,entitatearecunoateunprovizionpentruntreagavaloareadatorieii
unactivseparatpentrurambursareapreconizat,nmomentulncarearedovezicvaprimisumancauz
dacionoreazobligaia.
(3) n anumite situaii, dac tera parte nu efectueaz plata, entitatea nu va fi rspunztoare
pentru sumele n cauz. n astfel de cazuri, entitatea nu este rspunztoare pentru costurile n cauz i
acesteanusuntinclusenprovizion.


SECIUNEA4.11
Subvenii

392.(1)ncategoriasubveniilorsecuprindsubveniileaferenteactivelorisubveniileaferente
veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriuzis, agenii guvernamentale i alte instituii
similarenaionaleiinternaionale.
(2)Subveniileguvernamentalesuntuneoridenumitenaltemoduri,cumarfi:subsidii,alocaii,
primesautransferuri.
393.ncadrulsubveniilorsereflectdistinct:
subveniiguvernamentale;
mprumuturinerambursabilecucaracterdesubvenii;
altesumeprimitecucaracterdesubvenii.
394. (1) Subveniileaferente activelor reprezint subvenii pentru acordarea crora principala
condiieestecaentitateabeneficiarscumpere,sconstruiascsausachiziionezeactiveimobilizate.
(2) O subvenie guvernamental poate mbrca forma transferului unui activ nemonetar (de
exemplu,oimobilizarecorporal),cazncaresubveniaiactivulsuntcontabilizatelavaloareajust.
(3) n conturile de subvenii pentru investiii se contabilizeaz i donaiile pentru investiii,
precumiplusurilelainventardenaturaimobilizrilorcorporaleinecorporale.
395.Subveniileaferenteveniturilorcuprindtoatesubveniile,alteledectcelepentruactive.
396. (1) Subveniile guvernamentale, inclusiv subveniile nemonetare la valoarea just, nu
trebuierecunoscutepncndnuexistsuficientsiguranc:
a)entitateavarespectacondiiileimpusedeacordarealor;i
b)subveniilevorfiprimite.
(2) Doar primirea unei subvenii nu furnizeaz ea nsi dovezi concludente c toate condiiile
ataateacordriisubvenieiaufostsauvorfindeplinite.
(3)Recunoatereaveniturilordinsubveniiseefectueazcurespectareaclauzelorcareaustatla
bazaacordriilor.
397. (1) Contabilitatea proiectelor finanate din subvenii se ine distinct, pe fiecare proiect,
surs de finanare, potrivit contractelor ncheiate, fr a se ntocmi situaii financiare anuale distincte
pentrufiecareasemeneaproiect.
(2) Pentru asigurarea corelrii cheltuielilor finanate din subvenii cu veniturile aferente se
procedeazastfel:
a)dinpunctuldevederealcontuluideprofitipierdere:
ncursulfiecreiluniseevideniazcheltuieliledupnaturalor;
lasfritulluniiseevideniazlaveniturisubveniilecorespunztoarecheltuielilorefectuate;
b)dinpunctuldevederealbilanului:
creanadinsubveniiserecunoatencorespondencuvenituriledinsubvenii,dacaufost
efectuate cheltuielile suportate din aceste subvenii, sau pe seama veniturilor amnate, dac aceste
cheltuielinuaufostefectuatenc;
periodic, odat cu cererea de rambursare a contravalorii cheltuielilor suportate sau pe baza
altor documente prin care se stabilesc i se aprob sumele cuvenite, se procedeaz la regularizarea
sumelornregistratedreptcreandinsubvenii.
398. (1) Subveniile se recunosc, pe o baz sistematic, drept venituri ale perioadelor
corespunztoarecheltuieliloraferentepecareacestesubveniiurmeazslecompenseze.
(2)ncazulncarentroperioadsencaseazsubveniiaferenteunorcheltuielicarenuaufost
ncefectuate,subveniileprimitenureprezintveniturialeaceleiperioadecurente.
399. (1) n cele mai multe situaii, perioadele dea lungul crora o entitate recunoate
cheltuielile legate de o subvenie guvernamental sunt uor identificabile. Astfel, subveniile acordate
pentru acoperirea anumitor cheltuieli sunt recunoscute la venituri n aceeai perioad ca i cheltuiala
aferent.nmodsimilar,subveniilelegatedeactiveleamortizabilesuntrecunoscute,deregul,ncontul

de profit i pierdere pe parcursul perioadelor i n proporia n care amortizarea acelor active este
recunoscut.
(2)ncazulsubveniiloracroracordareestelegatdeactivitateadeproduciesauprestride
servicii, recunoaterea acestora pe seama veniturilor se efectueaz concomitent cu recunoaterea
cheltuieliloracrorcontravaloareurmeazafiacoperitdinacestesubvenii.
(3) O subvenie guvernamental care urmeaz a fi primit drept compensaie pentru cheltuieli
sau pierderi deja suportate sau n sensul acordrii unui ajutor financiar imediat entitii, fr a exista
costuri viitoare aferente, trebuie recunoscut n contul de profit i pierdere n perioada n care devine
crean.
(4)nanumitecircumstane,osubvenieguvernamentalpoatefiacordatnscopulofeririide
ajutorfinanciarimediatuneientiti.Astfeldesubveniipotfilimitatelaoanumitentitateipotsnufie
disponibileuneicategoriintregidebeneficiari.nacestcaz,recunoatereasubvenieincontuldeprofiti
pierderearelocnperioadancareentitateandeplinetecondiiilepentruprimireasubveniei.
400. Entitatea prezint n notele explicative informaii referitoare la subveniile primite,
destinaia acestora i elementele care justific ndeplinirea condiiilor necesare pentru acordarea
subveniilor.
401. Subveniile legate de terenuri pot impune, prin contractele ncheiate, ndeplinirea
anumitorobligaii.nacestcaz,subveniileserecunoscdreptvenituripeparcursulperioadelorncaresunt
suportate costurile ndeplinirii respectivelor obligaii. De exemplu, o subvenie pentru teren poate fi
condiionatdeconstruireauneicldiripeterenulrespectiv.nacestcaz,subveniaserecunoatencontul
deprofitipierderepeparcursuldurateideviaacldirii.
402. (1) Subveniile nu trebuie nregistrate direct n conturile de capital i rezerve deoarece
acesteareprezintsumeacordatesubrezervandepliniriianumitorcondiiidectresocietate.
(2)Subveniilepentruactive,inclusivsubveniilenemonetarelavaloareajust,senregistreazn
contabilitatecasubveniipentruinvestiiiiserecunoscnbilancavenitamnat(contul475"Subvenii
pentruinvestiii").Venitulamnatsenregistreazcavenitcurentncontuldeprofitipierderepemsura
nregistrriicheltuielilorcuamortizareasaulacasareaoricedareaactivelor.
(3)Venituriledinsubveniideexploatareaferentecifreideafacerineteseprezintncontulde
profitipierderecaparteacifreideafacerinete,iarcelelaltevenituridinsubveniiseprezintncontulde
profit i pierdere ca o corecie a cheltuielilor pentru care au fost acordate sau ca elemente de venituri,
potrivitstructuriiprevzutenacestsens.
403.ncazulterenuriloricldirilorpentrucaresauprimitsubveniiiaufcutobiectulunei
cedri pariale, la scoaterea din eviden a acestora subvenia aferent prii cedate se transfer la
venituri,corespunztorvaloriicontabileaterenurilor,respectivacldirilor,scoasedineviden.
404.(1)Restituireauneisubveniireferitoarelaunactivsenregistreazprinreducereasoldului
venituluiamnatcusumarambursabil.
(2) Restituirea unei subvenii aferente veniturilor se efectueaz prin reducerea veniturilor
amnate,dacexist,sau,nlipsaacestora,peseamacheltuielilor.
(3)nmsurancaresumarambursatdepetevenitulamnatsaudacnuexistunasemenea
venit,surplusul,respectivvaloareaintegralrestituit,serecunoateimediatcaocheltuial.
(4)Oentitateprezintnnoteleexplicativeinformaiiprivindcondiiilecarenuaufostndeplinite
nlegturcusubveniileguvernamentaleiobligaiilecederivdinnendeplinireaacestora.

SECIUNEA4.12
Contabilizareaactivelorprimiteprintransferdelaclieniiaoperaiunilorprivindconectarea
utilizatorilorlareeleledeutiliti

405.(1) Entitilecareprimescactivedelaclieniilor,subformdeimobilizricorporalesau
numerar care are ca destinaie achiziia sau construirea de imobilizri corporale, pentru ai conecta la o
reea de electricitate, gaze, ap sau pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri sau servicii,
potrivitlegii,evideniazdatoriacorespunztoarevaloriiactivelorrespectivecavenitamnatncontul478
"Veniturinavansaferenteactivelorprimiteprintransferdelaclieni".

(2) Venitul amnat se nregistreaz ca venit curent n contul de profit i pierdere pe msura
nregistrriicheltuielilorcuamortizareaimobilizrilorrespective.
406. (1) n cazul racordrii utilizatorilor la reeaua electric, contravaloarea cheltuielilor
suportatedeutilizatoricuracordareareprezintimobilizrinecorporaledenaturadrepturilordeutilizarei
se evideniaz n contul 205 "Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active
similare"/analiticdistinct.
(2) Amortizarea imobilizrilor necorporale prevzute la alin. (1) se nregistreaz pe perioada
pentru care entitatea are dreptul de a utiliza reelele respective, dac aceast durat este specificat n
contractelencheiate sau, dac nueste stabilit o asemenea durat, pe durata de via a instalaiilor de
utilizaredelaloculdeconsum.
407.(1)Tratamentulcontabilprevzutlapct.406seaplicincazulcheltuielilorefectuatede
entiti pentru racordarea la reeaua de ap, gaze sau alte utiliti, dac n contractele de racordare se
prevedeplataunorsumepentruracordarealareelelerespectivededistribuie.
(2)ntoatecazurilesevoraveanvedereclauzelecuprinsencontractelencheiatentrepri.

SECIUNEA4.13
Capitaluriproprii

408. Capitalul i rezervele (capitaluri proprii) reprezint dreptul acionarilor asupra activelor
uneientiti,dupdeducereatuturordatoriilor.Capitalurilepropriicuprind:aporturiledecapital,primele
decapital,rezervele,rezultatulreportat,rezultatulexerciiuluifinanciar.
409. La elaborarea situaiilor financiare, entitile adopt conceptul financiar de capital.
Conformacestuiconcept,capitalulestesinonimcuactivelenetesaucucapitalurilepropriialeentitii.

4.13.1.Capital
410. Capitalul este reprezentat de capitalul social, patrimoniul regiei etc., n funcie de forma
juridicaentitii.
411. Bunurile de natura patrimoniului public, primite n administrare, nu se evideniaz n
conturibilaniere.Lacedareabunurilorrespective,entitilecareauevideniateacestebunurinconturi
de imobilizri, n coresponden cu contul 1016 "Patrimoniul public", scot din eviden imobilizrile prin
diminuareapatrimoniuluipublic,cuaprobareaorganelorcompetente.
412. (1) Capitalul social subscris i vrsat se nregistreaz distinct n contabilitate, pe baza
actelordeconstituireapersoaneijuridiceiadocumentelorjustificativeprivindvrsminteledecapital.
(2) Contabilitatea analitic a capitalului social se ine pe acionari sau asociai, cuprinznd
numrulivaloareanominalaaciunilorsauaprilorsocialesubscriseivrsate.
(3)Principaleleoperaiunicaresenregistreazncontabilitatecuprivirelamajorareacapitalului
sunt:subscriereaiemisiuneadenoiaciuni,ncorporarearezervelorialteoperaiuni,potrivitlegii.
(4)Operaiunilecaresenregistreazncontabilitatecuprivirelamicorareacapitaluluisunt,n
principal,urmtoarele:reducereanumruluideaciunisauprisocialesaudiminuareavaloriinominalea
acestoracaurmarearetrageriiunoracionarisauasociai,rscumprareaaciunilor,acoperireapierderilor
contabiledinaniiprecedenisaualteoperaiuni,potrivitlegii.
(5) Scoaterea din eviden a unui bun care a constituit aport la capitalul social nu modific
capitalulsocial,cuexcepiasituaiilorprevzutedelegislaianvigoare.ntoatecazuriledemodificarea
capitalului social, aceasta seefectueaz n bazahotrrii adunrii generale a acionarilor, cu respectarea
legislaieinvigoare.
413. Aciunile proprii rscumprate, potrivit legii, sunt prezentate n bilan ca o corecie a
capitaluluipropriu.
414.(1)Ctigurilesaupierderilelegatedeemiterea,rscumprarea,vnzarea,cedareacutitlu
gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entitii (aciuni, pri sociale) nu vor fi
recunoscute n contul de profit i pierdere. Contravaloarea primit sau pltit n urma unor astfel de
operaiuniesterecunoscutdirectncapitalurilepropriiiseprezintdistinctnbilan,respectivSituaia
modificrilorcapitaluluipropriu,astfel:

ctigurile sunt reflectate n contul 141 "Ctiguri legate de vnzarea sau anularea
instrumentelordecapitaluriproprii";
pierderilesuntreflectatencontul149"Pierderilegatedeemiterea,rscumprarea,vnzarea,
cedareacutitlugratuitsauanulareainstrumentelordecapitaluriproprii".
(2)Nureprezintctigurisaupierderilegatedeemiterea,rscumprarea,vnzarea,cedareacu
titlugratuitsauanulareainstrumentelordecapitaluripropriialeentitiidifereneledecursvalutardintre
momentul subscrierii aciunilor i momentul vrsrii contravalorii acestora, acestea fiind recunoscute la
veniturisaucheltuielifinanciare,dupcaz.
(3)Ctigurilelegatedeinstrumenteledecapitaluripropriisedetermincadiferenntrepreul
devnzarealinstrumentelordecapitaluripropriiivaloarealorderscumprare,respectivntrevaloarea
nominalainstrumenteloranulateivaloarealorderscumprare.
(4) Pierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii se determin ca diferen ntre
valoarea de rscumprare a instrumentelor de capitaluri proprii i preul lor de vnzare, respectiv ntre
valoareaderscumprareainstrumenteloranulateivaloarealornominal.
(5) Cheltuielile legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii sunt reflectate direct n
capitalurile proprii (cont 149 "Pierderi legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu titlu
gratuitsauanulareainstrumentelordecapitaluriproprii")atuncicndnusuntndeplinitecondiiilepentru
recunoaterealorcaimobilizrinecorporale(cont201"Cheltuielideconstituire").
(6)Solduldebitoralcontului149"Pierderilegatedeemiterea,rscumprarea,vnzarea,cedarea
cutitlugratuitsauanulareainstrumentelordecapitaluriproprii"poatefiacoperitdinrezultatulreportati
alteelementealecapitalurilorproprii,potrivithotrriiadunriigeneraleaacionarilorsauasociailor.
415.nnoteleexplicativetrebuiecuprinseinformaiireferitoarelaoperaiunilecareauafectat
instrumenteledecapitaluripropriialeentitii.
416. n cazul fuziunii prin absorbie, valoarea aciunilor deinute de societatea absorbit n
capitalulsocietiiabsorbanteseevideniazdesocietateaabsorbant,cuocaziapreluriielementelorde
bilan ale societii absorbite, n contul 1095 "Aciuni proprii reprezentnd titluri deinute de societatea
absorbitlasocietateaabsorbant".

4.13.2.Primelegatedecapital
417.(1)Primelelegatedecapitalcuprindprimeledeemisiune,fuziune,aportideconversie.
(2)Conturilecorespunztoareprimelorlegatedecapitalpotaveanumaisoldcreditor.
(3)Primadeemisiunesedetermincadiferenntrepreuldeemisiunedenoiaciunisaupri
socialeivaloareanominalaacestora.
(4) Prima de fuziune se determin ca diferen ntre valoarea aportului rezultat din fuziune i
valoareacucareacrescutcapitalulsocialalsocietiiabsorbante.
(5) Prima de aport se calculeaz ca diferen ntre valoarea bunurilor aportate i valoarea
nominalacapitaluluisocialcucareaufostremunerateacesteaporturi.
(6) Prima de conversie a obligaiunilor n aciuni se calculeaz ca diferen ntre valoarea
nominal a obligaiunilor corespunztoare mprumuturilor obligatare i valoarea aciunilor emise potrivit
prevederilor contractuale, atunci cnd valoarea obligaiunilor depete valoarea aciunilor
corespunztoare.

4.13.3.Rezervedinreevaluare
418.(1)Plusulsauminusulrezultatdinreevaluareaimobilizrilorcorporale,nconformitatecu
prevederile prezentelor reglementri, trebuie reflectat n debitul sau creditul contului 105 "Rezerve din
reevaluare", dup caz, cu respectarea prevederilor privind reevaluarea imobilizrilor corporale din
prezentelereglementri.
(2) Evidenierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuat pe fiecare imobilizare corporal n
parteipefiecareoperaiunedereevaluarecareaavutloc.
(3) Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuat numai n limita soldului creditor
existent,aferentimobilizriirespective.

(4) Rezervele din reevaluarea imobilizrilor corporale au caracter nedistribuibil. Diminuarea


rezervelor din reevaluare se poate efectua numai cu respectarea prevederilor subseciunii 3.4.1
"Reevaluareaimobilizrilorcorporale"dinprezentelereglementri.

4.13.4.Rezervelegaleialterezerve
419. (1) Contabilitatea rezervelor se ine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve
statutaresaucontractualeialterezerve.
(2) Rezervele legale se constituie anual din profitul entitii, n cotele i limitele prevzute de
lege,idinaltesurseprevzutedelege.
(3)Rezervelelegalepotfiutilizatenumaincondiiileprevzutedelege.
(4)Rezervelestatutaresaucontractualeseconstituieanualdinprofitulnetalentitii,conform
prevederilordinactulconstitutivalacesteia.
(5)Alterezerveneprevzutedelegesaudestatutpotficonstituitefacultativpeseamaprofitului
net pentru acoperirea pierderilor contabile sau n alte scopuri, potrivit hotrrii adunrii generale a
acionarilorsauasociailor,curespectareaprevederilorlegale.

4.13.5.Rezultatulexerciiuluifinanciar,rezultatulreportat,repartizareaprofituluiiacoperirea
pierderiicontabile
420.(1)ncontabilitate,profitulsaupierdereasestabiletecumulatdelanceputulexerciiului
financiar.
(2)Rezultatulexerciiuluisedetermincadiferenntreveniturileicheltuielileexerciiului.
(3) Rezultatul definitiv al exerciiului financiar se stabilete la nchiderea acestuia i reprezint
soldulfinalalcontuluideprofitipierdere.
421. (1) Repartizarea profitului se nregistreaz n contabilitate pe destinaii, dup aprobarea
situaiilorfinanciareanuale.Repartizareaprofituluiseefectueaznconformitatecuprevederilelegalen
vigoare.
(2)Sumelereprezentndrezerveconstituitedinprofitulexerciiuluifinanciarcurent,nbazaunor
prevederi legale, se nregistreaz prin articolul contabil 129 "Repartizarea profitului" = 106 "Rezerve".
Profitul contabil rmas dup aceast repartizare se preia la nceputul exerciiului financiar urmtor celui
pentrucaresentocmescsituaiilefinanciareanualencontul117"Rezultatulreportat",deundeurmeaz
a fi repartizat pe celelalte destinaii hotrte de adunarea general a acionarilor sau asociailor, cu
respectareaprevederilorlegale.
422. (1) Evidenierea n contabilitate a destinaiilor profitului contabil se efectueaz dup
adunarea general a acionarilor sau asociailor care a aprobat repartizarea profitului, prin nregistrarea
sumelor reprezentnd dividende cuvenite acionarilor sau asociailor, rezerve i alte destinaii, potrivit
legii.
(2)nchidereaconturilor121"Profitsaupierdere"i129"Repartizareaprofitului"seefectueaz
la nceputul exerciiului financiar urmtor celui pentru care se ntocmesc situaiile financiare anuale. Ca
urmare,celedouconturiaparcusoldurilecorespunztoare,nbilanulntocmitpentruexerciiulfinanciar
lacareserefersituaiilefinanciareanuale.
(3) n contul 117 "Rezultatul reportat" se evideniaz distinct rezultatul reportat provenit din
preluarea la nceputul exerciiului financiar curent a rezultatului din contul de profit i pierdere al
exerciiuluifinanciarprecedent,precumirezultatulreportatprovenitdinmodificrilepoliticilorcontabile,
respectivdincorectareaerorilorcontabile.
423.(1)Pierdereacontabilreportatseacoperdinprofitulexerciiuluifinanciarcurent,dup
aprobarea situaiilor financiare anuale conform legii, i cel reportat aferent exerciiilor financiare
precedente,dinrezerve,primedecapitalicapitalsocial,potrivithotrriiadunriigeneraleaacionarilor
sauasociailor,curespectareaprevederilorlegale.
(2) n lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor din care se acoper pierderea
contabil este la latitudinea adunrii generale a acionarilor sau asociailor, respectiv a consiliului de
administraie.

SECIUNEA4.14
Contabilitateaoperaiunilorrealizatencadrulcontractelordeasocierinparticipaie

424. (1) Evidena asocierii n participaie se organizeaz att la nivelul asocierii, ct i n


contabilitatea fiecrui coparticipant cu ajutorul contului 458 "Decontri din operaiuni n participaie",
analiticdistinctpefiecarecoparticipant.
(2) Evidena decontrilor din operaiuni n asocieri n participaie, respectiv a decontrii
cheltuieliloriveniturilorrealizatedinoperaiuninasocierinparticipaie,precumiasumelorviratentre
coparticipani,serealizeazcuajutorulcontului458"Decontridinoperaiuninparticipaie".
425. (1) Societatea care conduce evidena asocierii n participaie ine eviden i ntocmete
balandeverificaredistinctedecelecorespunztoareactivitiiproprii.
(2)nceeacepriveteimobilizrilecorporaleinecorporalepuseladispoziiaasocierii,acestea
suntcuprinsenevidenacontabilaceluicareledeinenproprietate.
(3) Cheltuielile i veniturile determinate de operaiunile asocierilor n participaie se
contabilizeaz distinct de ctre unul dintre asociai, conform prevederilor contractului de asociere, cu
respectareaprevederilorpct.6.
Lasfritulperioadeideraportare,cheltuielileiveniturilenregistratepenaturisetransmitpe
bazdedecontfiecruiasociat,nvedereanregistrriiacestorancontabilitateaproprie.
(4) La data bilanului, bunurile de natura stocurilor, creanelor, disponibilitilor, precum i a
datoriilor asocierii n participaie, se nscriu n situaiile financiare anuale ale asociatului care conduce
evidenaasocierii.

SECIUNEA4.15
Contabilitateaoperaiunilorderulatedegrupuriledeintereseconomic

426. (1) Grupurile de interes economic nregistreaz n contabilitate operaiunile derulate n


funciedeprevederilecontractelorncheiate.
(2)ncazuloperaiunilorpecaregrupuldeintereseconomiclederuleaznnumepropriu,acesta
nregistreazveniturileicheltuielileocazionate,dupnaturalor.
(3)ncazuloperaiunilorderulatennumelemembrilorcarecompungrupuldeintereseconomic,
acestanregistreazlavenituridoareventualulcomisioncuvenit,operaiunilefiindnregistratenconturi
deteri.
427.Grupuriledeintereseconomicntocmescsituaiifinanciareanualealecrorcomponente
sestabilescpebazacriteriilorprevzutelapct. 9icompleteazacestesituaiinfunciedeinformaiile
corespunztoareactivitiidesfurate.

SECIUNEA4.16
Prezentareacontuluideprofitipierdere

428.Formatulcontuluideprofitipierderentocmitdeentitileprevzutelapct.9alin.(3)i
pct.9alin.(4),precumideentitiledeinterespublic,esteurmtorul:
1.Cifradeafacerinet
2.Variaiastocurilordeprodusefiniteiaproducieincursdeexecuie
3.Produciarealizatdeentitatepentruscopurilesalepropriiicapitalizat
4.Altevenituridinexploatare
5.a)Cheltuielicumateriileprimeimaterialeleconsumabile
b)Altecheltuieliexterne
6.Cheltuielicupersonalul:
a)Salariiiindemnizaii
b)Cheltuielicuasigurrilesociale,cuindicareadistinctacelorreferitoarelapensii
7.a)Ajustridevaloareprivindimobilizrilecorporaleiimobilizrilenecorporale

b)Ajustridevaloareprivindactivelecirculante,ncazulcareacesteadepescsumaajustrilor
devaloarecaresuntnormalenentitateancauz
8.Altecheltuielideexploatare
9. Venituri din interese de participare, cu indicarea distinct a celor obinute de la entitile
afiliate
10.Venituridinalteinvestiiiimprumuturicarefacpartedinactiveleimobilizate,cuindicarea
distinctacelorobinutedelaentitileafiliate
11. Alte dobnzi de ncasat i venituri similare, cu indicarea distinct a celor obinute de la
entitileafiliate
12.Ajustridevaloareprivindimobilizrilefinanciareiinvestiiiledeinutecaactivecirculante
13.Dobnzidepltiticheltuielisimilare,cuindicareadistinctacelordepltitentitilorafiliate
14.Impozitulpeprofit
15.Profitulsaupierdereadupimpozitare
16.Alteimpoziteneprezentatelaelementeledemaisus
17.Profitulsaupierdereaexerciiuluifinanciar

SECIUNEA4.17
Dispoziiispecialecuprivirelacontuldeprofitipierdere

429. (1) Contul de profit i pierdere cuprinde: cifra de afaceri net, veniturile i cheltuielile
exerciiului,grupatedupnaturalor,precumirezultatulexerciiului(profitsaupierdere).
(2)Atuncicnd,nbazaunorprevederilegaleexprese,nconturiledevenituriaufostcuprinse
sume reprezentnd diverse impozite i taxe reflectate concomitent n conturi de cheltuieli, cu ocazia
ntocmirii contului de profit i pierdere, la cifra de afaceri net se vor nscrie sumele reprezentnd
veniturilemenionate,corectatecucheltuielilecorespunztoareacelorimpoziteitaxe.
(3)Exempledesituaiicareimpunajustareacifreideafacerinete,prezentatncontuldeprofiti
pierdere,potfiurmtoarele:
impozitulsedeterminnfunciedenivelulcifreideafaceri;
impozitulsedatoreazcaurmareavnzriiunuiprodussauaunuiserviciu;
impozitulsecolecteaznnumeleautoritilor,nlegturcuvnzareaunuiprodussauaunui
serviciu.
430.Conturilesinteticedevenituriidecheltuielisepotdezvoltapeconturianalitice,nfuncie
denecesitileimpusedeanumitereglementrisaupotrivitnecesitilorpropriialeentitii.

4.17.1.Venituri
431. (1) n categoria veniturilor se includ att sumele sau valorile ncasate sau de ncasat n
numepropriudinactiviticurente,ctictiguriledinoricealtesurse.
(2) Activitile curente sunt orice activiti desfurate de o entitate, ca parte integrant a
obiectuluisudeactivitate,precumiactivitileconexeacestora.
(3)Venituriledinactiviticurentesepotregsisubdiferitedenumiri,cumarfi:vnzri,prestri
deservicii,comisioane,redevene,chirii,subvenii,dobnzi,dividende.
(4) Ctigurile reprezint creteri ale beneficiilor economice care pot aprea sau nu ca rezultat
din activitatea curent, dar nu difer ca natur de veniturile din aceast activitate. n contul de profit i
pierdere,ctigurilesuntprezentate,deregul,lavaloareanet,exclusivcheltuielileaferente,laelementul
"Altevenituridinexploatare".
432.Sumelecolectatedeoentitatennumeleunorterepri,inclusivncazulcontractelorde
agent,comisionsaumandatcomercialncheiatepotrivitlegii,nureprezintvenitdinactivitateacurent,
chiardacdinpunctdevederealtaxeipevaloareaadugatpersoanelecareacioneaznnumepropriu
sunt considerate cumprtori revnztori. n aceast situaie, veniturile din activitatea curent sunt
reprezentatedecomisioanelecuvenite.
433. Suma veniturilor rezultate dintro tranzacie este determinat, de obicei, printrun acord
ntrevnztorulicumprtorul/utilizatorulactivului,inndcontdesumaoricrorreducericomerciale.

434.Contabilitateaveniturilorseinepefeluridevenituri,dupnaturalor,astfel:
a)venituridinexploatare;i
b)veniturifinanciare.

Venituriledinexploatare
435.(1)Venituriledinexploatarecuprind:
a)venituridinvnzareadeproduseimrfuri,precumiprestrideservicii.naceastcategorie
se includ i veniturile realizate din vnzarea de locuine de ctre entitile ce au ca activitate principal
obinereaivnzareadelocuine;
b) venituri aferente costului produciei, reprezentnd variaia n plus (cretere) sau n minus
(reducere)dintrevaloarealacostdeproducieefectivastocurilordeproduseiserviciincursdeexecuie
de la sfritul perioadei i valoarea stocurilor iniiale ale produselor i serviciilor n curs de execuie,
nelundncalculajustrilepentrudeprecierereflectate;
c) venituri din producia de imobilizri, reprezentnd costul lucrrilor efectuate de entitate
pentrueansi,caresenregistreazcaimobilizricorporaleinecorporale;
d)venituridinsubveniideexploatare,reprezentndsubveniilepentruacoperireadiferenelor
depreipentruacoperireapierderilor,precumialtesubveniidecarebeneficiazentitatea;
e)altevenituridinexploatareacurent,cuprinzndvenituriledincreanerecuperate,penaliti
contractuale,datoriiprescrise,scutitesauanulatepotrivitlegii,precumialtevenituridinexploatare.
(2)Variaiastocurilordeprodusefiniteincursdeexecuiepeparcursulperioadeireprezinto
corecieacheltuielilordeproduciepentruareflectafaptulcfieproduciaamajoratnivelulstocurilor,fie
vnzrilesuplimentareauredusnivelulstocurilor.
(3) Veniturile aferente costului produciei n curs de execuie se nscriu, alturi de celelalte
venituri,ncontuldeprofitipierdere,cusemnulplus(soldcreditor)sauminus(solddebitor).
(4)Peseamaveniturilordinexploatare(contul758"Altevenituridinexploatare")serecunoate,
de asemenea, diferena dintre valoarea titlurilor primite ca urmare a participrii cu mrfuri la capitalul
altorentitiivaloareamrfurilor,ladatadobndiriiacelortitluri.
436. (1) Veniturile din reluarea provizioanelor, respectiv a ajustrilor pentru depreciere sau
pierderedevaloareseevideniazdistinct,nfunciedenaturaacestora.
(2)Diminuareasauanulareaprovizioanelorconstituite,respectivaajustrilorpentrudepreciere
sau pierdere de valoare reflectate se efectueaz prin nregistrarea la venituri n cazul n care nu se mai
justificmeninereaacestora,arelocrealizarearisculuisaucheltuialadevineexigibil.
(3)ncompletareaacestorprevederi,seapliciprevederilepct.235i236.

Programedefidelizareaclienilor
437.(1)Uneleentitipotpracticaprogramedefidelizareaclienilor,carepresupunacordarea
de puncte cadou acestora. Aceste puncte cadou pot fi utilizate pentru a achiziiona bunuri sau servicii
gratuite sau cu pre redus, ca parte a unei tranzacii de vnzare de bunuri sau prestri de servicii, sub
rezerva ndeplinirii unor eventuale condiii suplimentare. Entitatea contabilizeaz punctele cadou ca o
component identificabil a tranzaciei n cadrul creia acestea sunt acordate (contul 472 "Venituri
nregistratenavans"/analiticdistinct).Sumacorespunztoarepunctelorcadouserecunoatedreptvenit
nmomentulncareentitateaindeplineteobligaiadeafurnizapremiilesaulaexpirareaperioadein
cadrul creia clienii pot utiliza punctele cadou. Dac se estimeaz c nivelul cheltuielilor necesare
ndepliniriiobligaieideafurnizapremiiledepetecontravaloareaprimitsaudeprimitpentruacestea,
ladatalacareclientullerscumpr,pentrudiferenaaferententitateanregistreazncontabilitateun
provizion.
(2)Condiiapentrunregistrareacaveniturinavansavaloriipunctelorcadouestecaprogramul
de fidelizare practicat de entitate s permit cunoaterea, n orice moment, a urmtoarelor informaii:
valoarea punctelor cadou acordate, termenele la care expir valabilitatea acestora, valoarea punctelor
cadouonorateivaloareapunctelorcadouexistente,ceurmeazafionoratenperioadaurmtoare.
(3)nsituaiancareentitateanudispunedeunsistemdeevidenapunctelorcadou,cares
permitcunoatereainformaiilormenionatelaalin.(2)sauncazulncareentitateapracticaltesisteme

defidelizareaclienilor,cumarficupoanevalorice,tichete,aceastanregistreazvenituricurentenclasa
7 "Conturi de venituri" pentru suma total i, concomitent, un provizion aferent costurilor estimate a fi
suportatepentruonorareaobligaiilorasumate.

Veniturilefinanciare
438.(1)Veniturilefinanciarecuprind:
a)venituridinimobilizrifinanciare;
b)venituridininvestiiipetermenscurt;
c)venituridininvestiiifinanciarecedate;
d)venituridindiferenedecursvalutar;
e)venituridindobnzi;
f)venituridinsconturiprimitenurmaunorreducerifinanciare;
g)alteveniturifinanciare.
(2) n cazul vnzrii imobilizrilor financiare, pe seama veniturilor se nregistreaz preul de
vnzarealacestora.
(3)ncazulvnzriiinvestiiilorpetermenscurtlaunpredecesiunemaimaredectvaloarealor
contabil,peseamaveniturilorsenregistreazctigulrezultatdinvnzareaacestora.
(4) Pe seama veniturilor financiare (contul 768 "Alte venituri financiare") se recunosc diferena
dintre valoarea imobilizrilor financiare dobndite i valoarea neamortizat a imobilizrilor care au
constituit obiectul participrii n natur la capitalul altor entiti, precum i diferena dintre valoarea
participaiilor primite ca urmare aparticipriicu creane la capitalul altor entitii valoareanominal a
creanelorcarefacobiectulparticipaiei,ladatadobndiriiacelortitluri.Similarsenregistreazivaloarea
titlurilorprimitefrplat,potrivitlegii.

Dispoziiitranzitorii
439. Sumele care, potrivit Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene,
aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3.055/2009, cu modificrile i completrile
ulterioare, au fost reflectate n contul 106 "Rezerve", reprezentnd diferena dintre valoarea aciunilor
dobndite i valoarea neamortizat a imobilizrilor care au constituit obiectul participrii n natur la
capitalul entitilor la care se dein respectivele titluri se reiau la venituri (contul 768 "Alte venituri
financiare")ladatascoateriidinevidenarespectivelortitluri.

Venituridinvnzridebunuri
440. n contabilitate, veniturile din vnzri de bunuri se nregistreaz n momentul predrii
bunurilor ctre cumprtori, al livrrii lor pe baza facturii sau n alte condiii prevzute n contract, care
atesttransferuldreptuluideproprietateasuprabunurilorrespective,ctreclieni.
441. (1) Veniturile din vnzarea bunurilor se recunosc n momentul n care sunt ndeplinite
urmtoarelecondiii:
a) entitatea a transferat cumprtorului riscurile i avantajele semnificative care decurg din
proprietateaasuprabunurilor;
b)entitateanumaigestioneazbunurilevndutelanivelullacarearfifcuto,nmodnormal,n
cazuldeineriinproprietateaacestorainicinumaideinecontrolulefectivasupralor;
c)mrimeaveniturilorpoatefievaluatnmodcredibil;
d)esteprobabilcabeneficiileeconomiceasociatetranzacieisfiegeneratectreentitate;i
e)costuriletranzacieipotfievaluatenmodcredibil.
(2) Evaluarea momentului n care o entitate a transferat cumprtorului riscurile i avantajele
semnificativeaferentedreptuluideproprietateasuprabunurilorimpuneoexaminareacircumstanelorn
care sa desfurat tranzacia. n cele mai multe cazuri, transferul riscurilor i avantajelor aferente
dreptului de proprietate coincide cu transferul titlului legal de proprietate sau cu trecerea bunurilor n
posesiacumprtorului.Acestaestecazulcelormaimultevnzricuamnuntul.naltecazuri,transferul
riscuriloriavantajeloraferentedreptuluideproprietateaparentrunmomentdiferitdecelaltransferului
titlului legal de proprietate sau de cel al trecerii bunurilor n posesia cumprtorului. Dac o entitate

pstreaz doar un risc nesemnificativ aferent dreptului de proprietate, atunci tranzacia reprezint o
vnzareiveniturilesuntrecunoscute.Deexemplu,unvnztorpoatepstratitluldeproprietateasupra
bunurilor doar pentru a se asigura c va ncasa suma care se datoreaz. ntrun asemenea caz, dac
entitateaatransferatriscurileibeneficiilesemnificativeaferentedreptuluideproprietate,tranzaciaeste
o vnzare i veniturile sunt recunoscute. Un alt exemplu cnd entitatea pstreaz doar un risc
nesemnificativaferentdreptuluideproprietatepoatefiovnzarecuamnuntul,cuoclauzdereturnarea
banilor n cazul n care clientul nu este satisfcut. n asemenea cazuri, veniturile sunt recunoscute n
momentulvnzrii,presupunndusecvnztorulpoateestimanmodfiabilretururileviitoareipoate
recunoateunprovizionaferentretururilorpebazaexperieneianterioareiaaltorfactorirelevani.
442.Opromisiunedevnzarenugenereazcontabilizareadevenituri.
443. Pentru bunurile livrate n baza unui contract de consignaie, se consider c livrarea
bunurilor de la consignant la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de consignatar
clienilorsi.
444.Pentrubunuriletransmisenvedereatestriisauaverificriiconformitii,seconsiderc
transferul proprietii bunurilor a avut loc la data acceptrii bunurilor de ctre beneficiar. Bunurile
transmise n vederea verificrii conformitii sunt bunurile oferite de furnizor clienilor, acetia avnd
dreptul fie s le achiziioneze, fie s le returneze furnizorului. Contractul aferent bunurilor livrate n
vederea testrii este un contract provizoriu prin care vnzarea efectiv a bunurilor este condiionat de
obinereaderezultatesatisfctoarenurmatestriidectreclientulpotenial,testarecearescopuldea
stabilicbunurileaucaracteristicilesolicitatedeclientulrespectiv.
445.Pentrustocurileladispoziiaclientului,seconsiderctransferulproprietiibunurilorare
loc la data la care clientul intr n posesia bunurilor. Stocurile la dispoziia clientului reprezint o
operaiunepotrivitcreiafurnizorultransferregulatbunurintrundepozitpropriusauntrundepozital
clientului,princaretransferulproprietiibunurilorintervine,potrivitcontractului,ladatalacareclientul
scoatebunuriledindepozit,nprincipalpentrualeutilizanprocesuldeproducie.

Venituridinprestareadeservicii
446.(1)Venituriledinprestrideserviciisenregistreazncontabilitatepemsuraefecturii
acestora.Prestareadeserviciicuprindeinclusivexecutareadelucrriioricealteoperaiunicarenupotfi
consideratelivrridebunuri.
(2)Stadiuldeexecuieallucrriisedeterminpebazdesituaiidelucrricarensoescfacturile,
proceseverbalederecepiesaualtedocumentecareateststadiulrealizriiirecepiaserviciilorprestate.
(3)ncazullucrrilordeconstrucii,recunoatereaveniturilorsefacepebazaactuluiderecepie
semnatdebeneficiar,princaresecertificfaptulcexecutantuliandeplinitobligaiilenconformitate
cuprevederilecontractuluiialedocumentaieideexecuie.
(4) Contravaloarea lucrrilor nerecepionate de beneficiar pn la sfritul perioadei se
evideniazlacost,ncontul332"Serviciincursdeexecuie",peseamacontului712"Venituriaferente
costurilorserviciilorncursdeexecuie".
447. n cazul n care preul de vnzare include o valoare distinct, specificat contractual,
destinatprestriiulterioaredeservicii(deexemplu,asistenatehniciperfecionareaprodusuluidup
vnzareaunuiprograminformatic),aceasumesteamnat(contul472"Veniturinregistratenavans")i
recunoscutcavenitpeparcursulperioadeincaresepresteazserviciile,darnumaitrziudencheierea
perioadeipentrucareafostcontractatprestareaulterioardeservicii.

Venituridinredevene,chirii,dobnziidividende
448.(1)Venituriledinredevene,chirii,dobnziidividendeserecunoscastfel:
a)dobnzileserecunoscperiodic,nmodproporional,pemsuragenerriivenituluirespectiv,
pebazacontabilitiideangajamente;
b)redeveneleichiriileserecunoscpebazacontabilitiideangajamente,conformcontractului;
c)dividendeleserecunoscatuncicndestestabilitdreptulacionaruluidealencasa.
(2)ncazulchiriilorseaplic,deasemenea,prevederilepct.221224.

4.17.2.Cheltuieli
449.(1)Cheltuielileentitiireprezintvalorilepltitesaudepltitpentru:
consumuridestocuriiserviciiprestate,decarebeneficiazentitatea;
cheltuielicupersonalul;
executareaunorobligaiilegalesaucontractualeetc.
(2) Pierderile reprezint reduceri ale beneficiilor economice i pot rezulta sau nu ca urmare a
desfurriiactivitiicurenteaentitii.Acesteanudifercanaturdealtetipuridecheltuieli.
(3)ncontuldeprofitipierdere,pierderilesuntprezentate,deregul,lavaloareanet,exclusiv
veniturileaferente,laelementul"Altecheltuielideexploatare".
(4) n cadrul cheltuielilor exerciiului financiar se cuprind, de asemenea, provizioanele,
amortizrileiajustrilepentrudeprecieresaupierderedevaloarereflectate.
450.(1)Contabilitateacheltuielilorseinepefeluridecheltuieli,dupnaturalor,astfel:
a)cheltuielideexploatare,carecuprind:
cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile; costul de achiziie al obiectelor de
inventar consumate; costul de achiziie al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor;
contravaloarea energiei i a apei consumate; valoarea activelor biologice de natura stocurilor; costul
mrfurilorvnduteialambalajelor;
cheltuieli cu serviciile executate de teri, redevene, locaii de gestiune i chirii; prime de
asigurare; studii i cercetri; cheltuieli cu alte servicii executate de teri (colaboratori); comisioane i
onorarii;cheltuielideprotocol,reclamipublicitate;transportuldebunuriipersonal;deplasri,detari
itransferri;cheltuielipotaleitaxedetelecomunicaii,serviciibancareialtele;
cheltuielicupersonalul(salariile,asigurrileiproteciasocialialtecheltuielicupersonalul,
suportatedeentitate);
alte cheltuieli de exploatare (cheltuielile legate de protejarea mediului nconjurtor, aferente
perioadei;pierderidincreaneidebitoridiveri;despgubiri,amenziipenaliti;donaii,sponsorizrii
altecheltuielisimilare;cheltuieliprivindactivelecedateialteoperaiidecapital;creaneprescrisepotrivit
legii;certificateledeemisiidegazecuefectdeserachiziionatepotrivitlegislaieinvigoareialecror
costuripotfideterminate,aferenteperioadeicurenteetc.);i
b)cheltuielifinanciare,carecuprind:pierderidincreanelegatedeparticipaii;cheltuieliprivind
investiiilefinanciarecedate;diferenelenefavorabiledecursvalutar;dobnzileprivindexerciiulfinanciar
ncurs;sconturileacordateclienilor;pierderidincreanedenaturfinanciarialtele.
(2)Peseamacheltuielilordeexploatare(contul654"Pierderidincreaneidebitoridiveri")se
recunoate, de asemenea, diferena dintre valoarea creanelor cedate n schimbul titlurilor primite i
valoareamaimicatitlurilorprimite,ladatadobndiriiacelortitluri.
(3) n cazul vnzrii imobilizrilor financiare, pe seama cheltuielilor se nregistreaz valoarea
contabilaacestora.
(4)ncazulvnzriiinvestiiilorpetermenscurtlaunpredecesiunemaimicdectvaloarealor
contabil,peseamacheltuielilorsenregistreazpierderearezultatdinvnzareaacestora.
(5) Cheltuielile cu provizioanele, amortizrile i ajustrile pentru depreciere sau pierdere de
valoare,precumicheltuielilecuimpozitulpeprofitialteimpozite,calculatepotrivitlegii,seevideniaz
distinct,nfunciedenaturalor.

SECIUNEA4.18
Bilanulprescurtat

451.(1)Entitileprevzutelapct.9alin.(2)i(3)ntocmescbilanprescurtat.
(2)Formatulbilanuluiprescurtat,ntocmitdeacesteentitiesteurmtorul:

A.Activeimobilizate

I.Imobilizrinecorporale
II.Imobilizricorporale

III.Imobilizrifinanciare

B.Activecirculante

I.Stocuri
II.Creane
(Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate
separatpentrufiecareelement.)
III.Investiiipetermenscurt
IV.Casaiconturilabnci

C.Cheltuielinavans

D.Datorii:sumelecaretrebuiepltitentroperioaddepnlaunan

E.Activecirculantenete/datoriicurentenete

F.Totalactiveminusdatoriicurente

G.Datorii:sumelecaretrebuiepltitentroperioadmaimaredeunan

H.Provizioane

I.Veniturinavans

J.Capitaluriproprii

I.Capitalsubscris
II.Primedecapital
III.Rezervedinreevaluare
IV.Rezerve
V.Profitulsaupierdereareportat()
VI.Profitulsaupierdereaexerciiuluifinanciar

CAPITOLUL5
Situaiafluxurilordetrezorerieisituaiamodificrilorcapitaluluipropriu

SECIUNEA5.1
Situaiafluxurilordetrezorerie

452.(1)Suntobligatesntocmeascsituaiafluxurilordetrezorerieentitileprevzutelapct.
9alin.(4),precumientitiledeinterespublic.
(2)Acesteentitintocmescsituaiafluxurilordetrezorerieioprezintdreptparteintegranta
situaiilorlorfinanciare,pentrufiecareperioadpentrucaresuntprezentatesituaiilefinanciareanuale.
(3) Situaia fluxurilor de trezorerie trebuie s raporteze fluxurile de trezorerie din cursul
perioadei,clasificatepeactivitideexploatare,deinvestiiiidefinanare.
453.(1)Fluxuriledetrezoreriesuntintrrilesauieiriledenumerariechivalentedenumerar.
(2) Activitile de exploatare sunt principalele activiti productoare de venit ale entitii,
precumialteactiviticarenusuntactivitideinvestiiisaudefinanare.
(3) Activitile de investiii constau n achiziionarea i cedarea de active imobilizate i de alte
investiiicarenusuntinclusenechivalenteledenumerar.

(4) Activitile de finanare sunt activiti care au drept rezultat modificri ale dimensiunii i
compoziieicapitalurilorpropriiimprumuturilorentitii.
454.(1)Osingurtranzaciepoateincludefluxuridetrezoreriecaresuntclasificatediferit.De
exemplu, cnd rambursarea n numerar a unui mprumut include att dobnda, ct i capitalul
mprumutat, elementul de dobnd poate fi clasificat drept activitate de exploatare, iar elementul de
capital,dreptactivitatedefinanare.
(2)Uneletranzacii,cumarfivnzareaunuielementaluneiinstalaii,potgeneraunctigsauo
pierdere, recunoscut() n rezultatul perioadei curente. Fluxurile de trezorerie aferente acestui tip de
tranzaciisuntfluxuridetrezorerieprovenitedinactivitideinvestiii.Cutoateacestea,plilennumerar
pentru producerea sau dobndirea de active deinute n vederea nchirierii ctre alii sunt fluxuri de
trezoreriedinactivitideexploatare.ncasriledenumerardinnchiriereaivnzareaulterioaraacestor
activesunt,deasemenea,fluxuridetrezoreriedinactivitideexploatare.

Activitideexploatare
455.Fluxuriledetrezorerieprovenitedinactivitideexploataresuntderivate,nprimulrnd,
din principalele activiti productoare de venit ale entitii. Prin urmare, ele rezult n general din
tranzaciileialteevenimentecareintrndeterminareaprofituluisauapierderii.Exempledefluxuride
trezorerieprovenitedinactivitideexploataresunt:
a)ncasrilennumerardinvnzareadebunuriiprestareadeservicii;
b)ncasrilennumerarprovenitedinredevene,onorarii,comisioaneialtevenituri;
c)plilennumerarefectuatectrefurnizoriidebunuriiprestatoriideservicii;
d)plilennumerarefectuatectreinnumeleangajailor;
e) plile n numerar sau restituiri ale impozitelor pe profit, cu excepia cazului n care pot fi
asociatenmodspecificactivitilordeinvestiiiidefinanare.

Activitideinvestiii
456.Exempledefluxuridetrezorerieprovenitedinactivitideinvestiiisunt:
a) plile n numerar pentru dobndirea de imobilizri corporale, necorporale i alte active
imobilizate. Aceste pli le includ i pe acelea care se refer la costurile de dezvoltare capitalizate i la
construcia,nregieproprie,aimobilizrilorcorporale;
b) ncasrile n numerar din vnzarea de imobilizri corporale, necorporale i alte active
imobilizate;
c) plilen numerarpentru dobndirea de instrumentede capitaluri proprii sau de datorieale
altor entiti i de interese n asocierile n participaie (altele dect plile pentru instrumentele
considerateafiechivalentedenumerarsaupentruceledeinutenvedereaplasriisautranzacionrii);
d)ncasrilennumerardinvnzareadeinstrumentedecapitaluripropriisaudedatoriealealtor
entitiidinvnzareadeinteresenasocierilenparticipaie(alteledectncasrilepentruinstrumentele
considerateafiechivalentedenumeraripentrucelepstratenvedereaplasriisautranzacionrii);
e)avansurilennumerarimprumuturileacordatealtorpri;
f)ncasrilennumerardinrambursareaavansurilorimprumuturiloracordatealtorpri.

Activitidefinanare
457.Exempledefluxuridetrezorerieprovenitedinactivitidefinanaresunt:
a) ncasrile n numerar provenite din emisiunea de aciuni sau alte instrumente de capitaluri
proprii;
b) plile n numerar efectuate ctre proprietari pentru a dobndi sau rscumpra aciunile
entitii;
c)ncasrilennumerarprovenitedinemisiuneatitlurilordecrean,mprumuturilor,efectelor
comerciale,obligaiunilor,ipoteciloriaaltormprumuturipetermenscurtsaulung;
d)rambursrilennumeraralesumelormprumutate;i
e) plile n numerar efectuate de locatar pentru reducerea datoriei existente aferente unui
contractdeleasingfinanciar.

458.Ctigurileipierderilenerealizatecareprovindinvariaiacursurilordeschimbvalutarnu
sunt fluxuri de trezorerie. Totui, efectul variaiei cursului de schimb valutar asupra numerarului i
echivalentelordenumerardeinutesaudatoratenvalutesteraportatnsituaiafluxurilordetrezorerie
pentru a reconcilia numerarul i echivalentele de numerar la nceputul i la sfritul perioadei. Aceast
valoareesteprezentatseparatdefluxuriledetrezorerieprovenitedinactivitideexploatare,deinvestiii
i de finanare i include, dac este cazul, diferenele care ar fi aprut dac respectivele fluxuri de
trezoreriearfifostraportatelacursuldeschimbdelasfritulperioadei.
459.(1)Valoareatotaladobnziipltitedealunguluneiperioadeesteprezentatnsituaia
fluxurilordetrezorerieindiferentdacafostrecunoscutdreptcheltuialnprofitsaupierderesaudaca
fostcapitalizat.
(2)Attdobndapltit,ctidobndaidividendelencasatepotficlasificatedreptfluxuride
trezorerie din exploatare, deoarece intr n determinarea profitului sau a pierderii. Alternativ, dobnda
pltit i dobnda i dividendele ncasate pot fi clasificate drept fluxuri de trezorerie din finanare i,
respectiv, din investiii, deoarece reprezint costuri ale atragerii surselor de finanare sau a rentabilitii
investiiilor.
(3) Dividendele pltite pot fi clasificate drept fluxuri de trezorerie din finanare, deoarece
reprezintcosturialeatrageriisurselordefinanare.Alternativ,dividendelepltitepotficlasificatedrept
componentafluxurilordetrezoreriedinactivitideexploatare,pentruaajutautilizatoriisdetermine
capacitateauneientitideapltidividendedinfluxuriledetrezoreriedinexploatare.
460. (1) Fluxurile de trezorerie agregate provenite din obinerea sau pierderea controlului
asuprafilialelorsaualtorntreprinderitrebuieprezentateseparaticlasificatedreptactivitideinvestiii.
(2)Fluxuriledetrezoreriecarerezultdinmodificrialeparticipaiilorncapitalurilepropriidintr
ofilialcarenuconduclapierdereacontroluluitrebuieclasificatedreptfluxuridetrezorerieprovenitedin
activitidefinanare.
461. (1) Fluxurile de trezorerieprovenite din impozitul pe profit trebuie prezentate separat i
trebuieclasificatedreptfluxuridetrezoreriedinactivitideexploatare,cuexcepiasituaieincarepotfi
identificatenmodspecificcuactivitiledefinanareideinvestiii.
(2) Impozitele pe profit sunt generate n urma tranzaciilor care dau natere unor fluxuri de
trezorerieclasificatentrosituaieafluxurilordetrezoreriedreptactivitideexploatare,deinvestiiiide
finanare. n timp ce cheltuiala cu impozitul poate fi alocat fr dificultate activitilor de investiii sau
celor de finanare, fluxurile de trezorerie aferente impozitelor respective sunt, adesea, imposibil de
identificat i pot aprea ntro perioad diferit de cea a fluxurilor de trezorerie aferente tranzaciei de
baz.Prinurmare,impozitelepltitesuntclasificatedeobiceidreptfluxuridetrezoreriedinactivitide
exploatare.Totui,atuncicndsuntposibileidentificareafluxuluidetrezoreriedinimpoziteialocarealui
uneitranzaciiindividualecaregenereazfluxuridetrezorerieclasificatedreptactivitideinvestiiisaude
finanare,fluxuldetrezoreriedinimpozitevaficlasificatnmodcorespunztordreptactivitatedeinvestiii
saudefinanare.Atuncicndfluxuriledetrezoreriedinimpozitesuntalocatemaimultorclasedeactiviti,
seprezintvaloareatotalaimpozitelorpltite.
462. O entitate trebuie s prezinte componentele de numerar i echivalente de numerar i
trebuie s prezinte o reconciliere a valorilor din situaia fluxurilor sale de trezorerie cu elementele
echivalenteraportatensituaiapoziieifinanciare.

SECIUNEA5.2
Situaiamodificrilorcapitaluluipropriu

463. (1) Sunt obligate s ntocmeasc situaia modificrilor capitalului propriu entitile
prevzutelapct.9alin.(4),precumientitiledeinterespublic.
(2) Aceste entiti ntocmesc situaia modificrilor capitalului propriu i o prezint drept parte
integrant a situaiilor lor financiare, pentru fiecare perioad pentru care sunt prezentate situaiile
financiareanuale.
464.(1)Modificrilecapitalurilorpropriialeuneientitintrenceputulifinalulperioadeide
raportare reflect creterea sau reducerea activului net n cursul perioadei. Cu excepia modificrilor

rezultate din tranzaciile cu proprietarii care acioneaz n calitatea lor de proprietari (cum ar fi
contribuiilelacapitalulpropriu,rscumprareapropriilorinstrumentedecapitaluripropriialeentitiii
dividendele), modificarea global a capitalurilor proprii n timpul unei perioade reprezint, n general,
valoareatotalavenituriloricheltuielilor,inclusivctigurileipierderile,generatedeactivitileentitii
peparcursulaceleiperioade.
(2) Ajustarea reprezentnd corectarea pe seama rezultatului reportat de erori contabile se
prezintdistinctnsituaiamodificrilorcapitaluluipropriu.

CAPITOLUL6
Noteexplicativelasituaiilefinanciareanuale

SECIUNEA6.1
Dispoziiigeneraleprivindnoteleexplicativelasituaiilefinanciareanuale

465.(1)Noteleexplicativetrebuie:
a)sprezinteinformaiidesprereglementrilecontabilecareaustatlabazantocmiriisituaiilor
financiareanualeidesprepoliticilecontabilefolosite;
b)sofereinformaiisuplimentarecarenusuntprezentatenbilan,contuldeprofitipierdere
i, dup caz, n situaia modificrilor capitalurilor proprii i/sau situaia fluxurilor de numerar, dar sunt
relevantepentrunelegereaoricroradintreacestea.
(2) Trebuie s se menioneze, totodat, dac situaiile financiare anuale au fost ntocmite n
conformitatecuLegeacontabilitiinr.82/1991,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,i
cuprevederilecuprinsenprezentelereglementri.
466. Urmtoarele informaii trebuie prezentate cu claritate i repetate ori de ct ori este
necesar,pentrubunalornelegere:
a)denumireaentitiicarefaceraportarea;
b)faptulcsituaiilefinanciareanualesuntpropriiacesteia,inugrupului;
c)datalacaresauncheiatsauperioadalacareserefersituaiilefinanciareanuale;
d)monedancaresuntntocmitesituaiilefinanciareanuale;
e)exprimareacifrelorinclusenraportare(deexemplu,lei).
467.(1)Noteleexplicativelabilanilacontuldeprofitipierdere,prezentatenconformitate
cuprezentulcapitol,respectordineancaresuntprezentateelementelenbilanincontuldeprofiti
pierdere.
(2) Notele explicative se prezint sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din situaiile
financiareanualetrebuiesexisteinformaiiaferentennoteleexplicative.

SECIUNEA6.2
Coninutulnotelorexplicativelasituaiilefinanciareanualepentrutoateentitile

468. n notele explicative la situaiile financiare, toate entitile prezint, n plus fa de


informaiile cerute conform altor dispoziii ale prezentelor reglementri, informaii referitoare la
urmtoarele:
a)politicilecontabileadoptate,inclusiv:
bazeledeevaluareaplicatediferitelorelemente;
conformitatea politicilor contabile adoptate cu principiile contabile prevzute de prezentele
reglementri;
oricemodificrisemnificativealepoliticilorcontabileadoptate;
b)dacimobilizrilecorporalesuntevaluatelavalorireevaluate,untabelcaresprezinte:
(i)micrilerezerveidinreevaluarencursulexerciiuluifinanciar,cuoexplicaieatratamentului
fiscalalelementelorpecareleconine;i
(ii)valoareacontabilcarearfifostrecunoscutnbilandacimobilizrilecorporalenuarfifost
reevaluate;

c)atuncicndinstrumentelefinanciaresuntevaluatelavaloareajust:
(i)ipotezelesemnificativecarestaulabazamodeleloritehnicilordeevaluare,dacvalorilejuste
aufostdeterminatenconformitatecuprevederilepct.121alin.(1)lit.b);
(ii) pentru fiecare categorie de instrumente financiare, valoarea just, modificrile de valoare
inclusedirectncontuldeprofitipierdere,precumimodificrileinclusenrezerveledevaloarejust;
(iii) pentru fiecare clas de instrumente financiare derivate, informaii despre aria i natura
instrumentelor, inclusiv termenii i condiiile semnificative care pot afecta valoarea, calendarul i
certitudineafluxurilorviitoaredenumerar;i
(iv) un tabel care s prezinte micrile recunoscute direct n capitalurile proprii, n cursul
exerciiuluifinanciar;
d) valoarea total a oricror angajamente financiare, garanii sau active i datorii contingente
neinclusenbilan,indicndnaturaiformaoricreigaraniirealecareafostacordat;separatdeacestea,
suntprezentateoriceangajamenteprivindpensiileientitileafiliatesauasociate;
e)sumaavansuriloricrediteloracordatemembrilororganelordeadministraie,deconducerei
de supraveghere, cu indicarea ratelor dobnzii, a principalelor condiii i a oricror sume restituite,
amortizatesau la caresa renunat, precum i a angajamentelor asumate n numele acestorasub forma
garaniilordeoricefel,cuindicareatotaluluipefiecarecategorie;
f)cuantumulinaturaelementelorindividualedeveniturisaudecheltuielicareauomrimesau
oincidenexcepional;
g) sumele datorate de entitate care devin exigibile dup o perioad mai mare de cinci ani,
precumivaloareatotaladatoriilorentitiiacoperitecugaraniirealedepusedeaceasta,cuindicarea
naturiiiformeigaraniilor;i
h)numrulmediudeangajaincursulexerciiuluifinanciar.
469.(1)Informaiileprevzutelapct.471lit.a),m),p),q)ir)seprezintideentitilemici.
(2)naplicareaalin.(1),informaiileprevzutelapct.471lit.p)selimiteazlanaturaiscopul
comercialaleangajamentelormenionatelaliterarespectiv.
(3) n aplicarea alin. (1), informaiile prevzute la pct. 471 lit. r) se limiteaz la tranzaciile cu
prilelegate,respectivlatranzaciilencheiatecu:
a)deintoriiunuiinteresdeparticiparenentitate;
b)entitilencareentitateansideineuninteresdeparticipare;i
c)membriiorganuluiadministrativ,deconduceresaudesupravegherealentitii.

SECIUNEA6.3
Prezentareadeinformaiisuplimentaredectreentitilemijlociiimari,precumidectre
entitiledeinterespublic

470. (1) Entitile mijlocii i mari, precum i entitile de interes public care preiau creane
potrivit pct. 333 alin. (1) prezint n notele explicative la situaiile financiare anuale informaii aferente
creanelorpreluateprincesionare,astfel:
a)modificrilevaloriicreanelorevideniatenconturibilaniere(contul461"Debitoridiveri"),
dupcumurmeaz:

Situaiacreanelorpreluateprincesionare(lacostdeachiziie)ladatade...

lei
________________________________________________________________________________________________________

|Creane|Sold
|Creane
|Creane
| Creane ncasate n cursul |Creane
|Sold creane|
|
|creane la |preluate n |cedate
| exerciiului financiar
|trecute pe
|la sfritul|
|
|nceputul
|cursul
|terilor n | direct de la debitor,
|cheltuieli
|exerciiului|
|
|exerciiului|exerciiului|cursul
| din care:
|n cursul
|financiar
|
|
|financiar
|financiar
|exerciiului|____________________________|exerciiului
|
|
|
|
|
|financiar
|evideniate|ncasate pe
|financiar
|
|
|
|
|
|
|anterior n|seama
|datorit
|
|
|
|
|
|
|conturi
|conturilor de
|imposibilitii|
|
|
|
|
|
|bilaniere |venituri
|ncasrii
|
|
|
|
|
|
|(contul 461|(contul 758
|
|
|
|
|
|
|
|"Debitori |"Alte venituri |
|
|

|
|
|
|
|diveri"/ |din exploatare"/|
|
|
|
|
|
|
|analitic
|analitic
|
|
|
|
|
|
|
|distinct) |distinct)
|
|
|
|_______|____________|____________|____________|___________|________________|_______________|____________|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
| 7=1+2-3-4-6|
|_______|____________|____________|____________|___________|________________|_______________|____________|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______|____________|____________|____________|___________|________________|_______________|____________|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______|____________|____________|____________|___________|________________|_______________|____________|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______|____________|____________|____________|___________|________________|_______________|____________|

b) modificrile valorii creanelor evideniate n conturi n afara bilanului (contul 809 "Creane
preluateprincesionare"),dupcumurmeaz:

Situaiacreanelorpreluateprincesionare(lavaloarenominal)ladatade...

lei
_______________________________________________________________________________________
|Creane|Sold creane|Creane
|Creane scoase din evidena
|Sold creane|
|
|la nceputul|preluate
|extracontabil n cursul exerciiului
|la sfritul|
|
|exerciiului|n cursul
|financiar, din care:
|exerciiului|
|
|financiar
|exerciiului|________________________________________|financiar
|
|
|
|financiar
|scoase din |cedate
|scoase din
|
|
|
|
|
|eviden
|terilor
|eviden
|
|
|
|
|
|ca urmare |n cursul
|datorit
|
|
|
|
|
|a ncasrii|exerciiului|imposibilitii|
|
|
|
|
|direct de |financiar
|ncasrii
|
|
|
|
|
|la debitor |
|
|
|
|_______|____________|____________|___________|____________|_______________|____________|
|
0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|6 = 1 + 2 - |
|
|
|
|
|
|
|3 - 4 - 5
|
|_______|____________|____________|___________|____________|_______________|____________|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______|____________|____________|___________|____________|_______________|____________|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______|____________|____________|___________|____________|_______________|____________|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______|____________|____________|___________|____________|_______________|____________|

(2) Entitile care preiau creane potrivit pct. 333 alin. (4) prezint n notele explicative la
situaiilefinanciareanualeinformaiiaferentecreanelorpreluateprincesionare,referitoarelacostulde
achiziieivaloareanominalacreanelorpreluate,ncasate,cedateterilor,trecutepecheltuieli,precum
isoldulcreanelorlasfritulexerciiuluifinanciar.
471. n notele explicative la situaiile financiare, entitile mijlocii i mari, precum i
societile/companiile naionale, societile cu capital integral sau majoritar de stat i regiile autonome
prezint, pe lng informaiile cerute conform seciunii 6.2 "Coninutul notelor explicative la situaiile
financiareanualepentrutoateentitile"ioricroraltordispoziiialeprezentelorreglementri,informaii
referitoarelaurmtoarele:
a)pentrudiverseleelementedeimobilizri:
(i) preul de achiziie sau costul de producie sau, dac a fost aplicat regula de evaluare
alternativ,valoareareevaluatlanceputulilanchidereaexerciiuluifinanciar;
(ii)creterile,cedrileitransferurilencursulexerciiuluifinanciar;
(iii)ajustrilecumulatedevaloarelanceputulilanchidereaexerciiuluifinanciar;
(iv)ajustriledevaloarenregistratencursulexerciiuluifinanciar;
(v) micrile ajustrilor cumulate de valoare n privina creterilor, cedrilor i transferurilor n
cursulexerciiuluifinanciar;i
(vi)dacexistdobndcapitalizat,sumacapitalizatconformpct.80alin.(1)i(6),ncursul
exerciiuluifinanciar;
b)dacactiveleimobilizatesaucirculantefacobiectulajustrilordevaloareexclusivnscopfiscal,
valoareaajustrilorimotivelepentrucareacesteaaufostefectuate;
c) atunci cnd instrumentele financiare sunt evaluate la preul de achiziie sau la costul de
producie:
(i)pentrufiecareclasdeinstrumentefinanciarederivate:

valoarea just a instrumentelor, dac aceast valoare poate fi determinat prin una din
metodeleprevzutelapct.121alin.(1)lit.a);i
informaiiprivindariainaturainstrumentelor;
(ii)pentruimobilizrilefinanciarenregistratelaovaloaremaimaredectvaloarealorjust:
valoareacontabilivaloareajustaactivelorindividualesauagruprilorcorespunztoareale
aceloractiveindividuale;i
motivelepentrucarenuafostredusvaloareacontabil,inclusivnaturadovezilorcarestaula
bazaipotezeicvaloareacontabilvafirecuperat;
d)valoareaindemnizaiiloracordatenexerciiulfinanciarmembrilororganelordeadministraie,
deconducereidesupravegherepentrufunciiledeinutedeacetia,precumioriceangajamentecareau
luatnateresausuntncheiatecuprivirelapensiileacordatefotilormembriaiacestororgane,indicnd
totalulpefiecarecategoriedeorgane.Acesteinformaiipotfiomisedacprezentarealorarfaceposibil
identificareasituaieifinanciareaunuianumitmembrualorganelorrespective;
e)numrulmediudesalariaincursulexerciiuluifinanciar,defalcatpecategoriii,dacacestea
nu sunt prezentate separat n contul de profit i pierdere, cheltuielile cu personalul aferente exerciiului
financiar,defalcatepesalariiiindemnizaii,cheltuielicuasigurrilesocialeicheltuielicupensiile;
f) n cazul recunoaterii n bilan a unui provizion pentru impozite, soldul aferent acestuia la
nchidereaexerciiuluifinanciarimicrileacestorsoldurincursulexerciiuluifinanciar;
g)denumireaisediulsocialalefiecreiadintreentitilencareentitatearaportoaredeinefie
direct, fie printro persoan care acioneaz n nume propriu, dar n contul entitii, un interes de
participare,prezentndproporiadecapitaldeinut,valoareacapitaluluiirezervelor,precumiprofitul
saupierdereaentitiirespectivepentruultimulexerciiufinanciarpentrucareaufostaprobatesituaiile
financiare.Informaiilerespectivepotsfieomisedacsuntdenaturacauzaunprejudiciugravoricreia
dintreentitilelacareserefer.Oriceastfeldeomisiuneesteprezentatnnoteleexplicativelasituaiile
financiare;
h) numrul i valoarea nominal sau, n absena unei valori nominale, echivalentul contabil al
aciunilorsubscrisencursulexerciiuluifinanciarnlimitelecapitaluluiautorizat.
Dacsocietateanuarecapitalautorizat,potrivitlegii,seprezintcuantumulcapitaluluisubscris.
Dac societatea are capital autorizat, potrivit legii, se prezint cuantumul acestuia, precum i
cuantumul capitalului subscris la nfiinarea societii sau la autorizarea societii pentru nceperea
activitiiinmomentuloricreimodificriacapitaluluiautorizat;
i)dacexistmaimultecategoriideaciuni,numrulivaloareanominalsau,nabsenaunei
valorinominale,echivalentulcontabilalaciunilordinfiecarecategorie;
j)existenaoricrorcertificatedeparticipare,obligaiuniconvertibile,warante,opiunisauvalori
mobiliaresaudrepturisimilare,cuindicareanumruluiacestoraiadrepturilorpecareleconfer;
k)denumirea,sediulprincipalsausediulsocialiformajuridicafiecreiadintreentitilelacare
entitatearaportoareesteasociatcurspunderenelimitat;
l)denumireaisediulsocialalentitiicarentocmetesituaiilefinanciareanualeconsolidateale
celuimaimaregrupdincareentitatearaportoarefacepartencalitatedefilial;
m)denumireaisediulsocialalentitiicarentocmetesituaiilefinanciareanualeconsolidate
ale celui mai mic grup din care entitatea raportoare face parte n calitate de filial i care este inclus n
grupuldeentitimenionatlalit.l);
n)loculdeundepotfiobinutecopiialesituaiilorfinanciareanualeconsolidatemenionatelalit.
l)im),cucondiiacaacesteasfiedisponibile;
o)propunereadedistribuireaprofituluisaudeacoperireapierderiisau,acoloundeestecazul,
distribuireaprofituluisauacoperireapierderii;
p)naturaiscopulcomercialaleangajamentelorentitiicarenusuntinclusenbilan,precumi
impactulfinanciaralacelorangajamenteasupraacesteia,cucondiiacariscurilesaubeneficiilecaredecurg
dinacesteangajamentesfiesemnificativeinmsurancaredivulgareaacestorriscurisaubeneficiieste
necesarpentruevaluareapoziieifinanciareaentitii;
q)naturaiefectelefinanciarealeevenimentelorsemnificativecareaparulteriordateibilanului
icarenusuntreflectatencontuldeprofitipierderesaunbilan;i

r) tranzaciile ncheiate de entitate cu prile legate, inclusiv suma acestor tranzacii, natura
relaieicuprilelegateialteinformaiireferitoarelatranzaciilecaresuntnecesarepentrunelegerea
poziiei financiare a entitii. Informaiile referitoare la tranzacii individuale pot fi agregatedup natura
lor,cuexcepiacazuluincaresuntnecesareinformaiiseparatepentrunelegereaefectelortranzaciilor
cupartealegatasuprapoziieifinanciareaentitii.
472.(1)nnoteleexplicativelasituaiilefinanciare,entitilemijlociiimari,precumientitile
deinterespublicprezint,pelnginformaiileceruteconformpct.468471ioricroraltordispoziiiale
prezentelorreglementri,informaiireferitoarelaurmtoareleaspecte:
a)cifradeafacerinet,defalcatpesegmentedeactivitiipepieegeografice,nmsuran
careacestesegmenteipieedifersubstanialunelefadealtele,inndseamademoduldeorganizare
avnzriideproduseiafurnizriideservicii;i
b) totalul onorariilor aferente exerciiului financiar percepute de fiecare auditor statutar sau
firm de audit pentru auditul statutar al situaiilor financiare anuale i totalul onorariilor percepute de
fiecareauditorstatutarsaufirmdeauditpentrualteserviciideasigurare,pentruserviciideconsultan
fiscalipentrualteserviciidectceledeaudit.
(2) Informaiile menionate la alin. (1) lit. a) pot fi omise, dac prezentarea acestora ar aduce
prejudicii grave entitii. Orice astfel de omisiune este prezentat n notele explicative la situaiile
financiare.
(3)Prevederilealin.(1)lit.b)nuseaplicsituaiilorfinanciareanualealeuneientitiatuncicnd
aceastaesteinclusnsituaiilefinanciareanualeconsolidatecaretrebuientocmitepotrivitseciunii8.2
"Obligaia de a ntocmi situaii financiare anuale consolidate", cu condiia ca aceste informaii s fie
furnizatennoteleexplicativelasituaiilefinanciareanualeconsolidate.
(4)ncazulunuigrup,informaiilemenionatelaalin.(1)lit.b)seprezintnunumainceeace
priveteauditorulgrupului,daripentrufiecareauditorsaufirmdeauditimplicat()nauditulgrupului.
Dac un auditor sau o firm de audit a auditat mai multe entiti din grup, totalul onorariilor financiare
perceputedefiecareauditorstatutarsaufirmdeauditsepoateprezentapeobazagregat,nnotele
explicativelasituaiilefinanciareanualeconsolidate.

SECIUNEA6.4
Prilegate

473. n nelesul prezentelor reglementri, o parte legat este o persoan sau o entitate care
estelegatentitiicarentocmetesituaiifinanciare,denumitncontinuareentitateraportoare.
474. O persoan sau un membru apropiat al familiei persoanei respective este legat() unei
entitiraportoaredacaceapersoan:
(i)deinecontrolulsaucontrolulcomunasupraentitiiraportoare;
(ii)areoinfluensemnificativasupraentitiiraportoare;sau
(iii) este un membru al personaluluicheie din conducerea entitii raportoare sau a societii
mamaentitiiraportoare.
475.Oentitateestelegatuneientitiraportoaredacntruneteoricaredintreurmtoarele
condiii:
(i)entitateaientitatearaportoaresuntmembrealeaceluiaigrup(ceeacenseamncfiecare
societatemam,filialifilialdinacelaigrupestelegatdecelelalte);
(ii) o entitate este entitate asociat sau entitate controlat n comun a celeilalte entiti (sau
entitateasociatsauentitatecontrolatncomunaunuimembrualgrupuluidincarefacepartecealalt
entitate);
(iii)ambeleentitisuntentiticontrolatencomunaleaceluiaiter;
(iv)oentitateesteentitatecontrolatncomunauneitereentiti,iarcealaltesteoentitate
asociatatereientiti;
(v)entitateaesteunplandebeneficiipostangajarenbeneficiulangajailorentitiiraportoare
sau ai unei entiti legate entitii raportoare. n cazul n care chiar entitatea raportoare reprezint ea
nsiunastfeldeplan,angajatoriisponsorisunt,deasemenea,legaientitiiraportoare;

(vi)entitateaestecontrolatsaucontrolatncomundeopersoanidentificatlapct.474;
(vii)opersoanidentificatlapct.474subpct.(i)influeneazsemnificativentitateasauesteun
membrualpersonaluluicheiedinconducereaentitii(sauasocietiimamaentitii);
(viii) entitatea sau orice membru al unui grup din care aceasta face parte furnizeaz entitii
raportoare sau societiimam a entitii raportoare servicii legate de personalulcheie din conducerea
entitiirespective.
476.Otranzaciecuprilelegatereprezintuntransferderesurse,serviciisauobligaiintreo
entitateraportoareiopartelegat,indiferentdacsepercepesaunuunpre.
477.Membriiapropiaiaifamilieiuneipersoanesuntaceimembriaifamilieicareseanticipeaz
sinfluenezesausfieinfluenaiderespectivapersoannrelaialorcuentitateaiinclud:
a)copiiiisoul(soia)sauparteneruldeviaaipersoanei;
b)copiiisoului(soiei)sauparteneruluideviaalpersoanei;i
c)persoanelecaredepinddepersoanarespectivsaudesoul(soia)sauparteneruldeviaal
acesteia.
478.(1)Oentitatelegatcuoautoritateguvernamentalesteoentitatecareestecontrolat,
controlatncomunsauinfluenatsemnificativdeguvern.
(2) Guvern se refer la guvernul propriuzis, la ageniile guvernamentale i la alte organisme
similaredelanivellocal,naionalsauinternaional.

Toateentitile
479. Relaiile dintre o societatemam i filialele sale trebuie prezentate indiferent dac au
existatsaunutranzaciintreele.Oentitatetrebuiesprezintenumelesocietiimami,ncazulncare
difer,parteacarecontroleaznultiminstan.Dacnicisocietateamam,niciparteacarecontroleaz
n ultim instan nu ntocmete situaii financiare anuale consolidate disponibile pentru uzul public,
trebuie s se prezinte i numele societiimam situate imediat deasupra societiimam a entitii
raportoarecarentocmeteacestesituaii.
480.Pct.479sereferlasocietateamamsituatimediatdeasuprasocietiimamaentitii
raportoare. Aceasta este prima societatemam din grup imediat deasupra societiimam care
ntocmetesituaiilefinanciareanualeconsolidatedisponibilepentruuzulpublic.
481.(1)Oentitatetrebuiesprezinteinformaiileprivindmoduldecompensareapersonalului
cheiedinconducerepertotalipecategoriidebeneficiiacordateacestuia.
(2) Dac o entitate obine servicii privind personalulcheie din conducere de la o alt entitate
(entitatea "de administrare"), entitatea respectiv nu este obligat s aplice cerinele de la alin. (1)
compensriipltitesaudeplatdectreentitateadeadministrareangajailorsaudirectorilorentitiide
administrare.
482.(1)Dacoentitateaavuttranzaciicuprilelegatepeparcursulperioadeloracoperitede
situaiilefinanciare,aceastatrebuiesprezintenaturarelaieicuprilelegate,precumiinformaiilecu
privirelarespectiveletranzaciiisoldurilescadente,inclusivangajamentele,necesarepentrucautilizatorii
s neleag efectul potenial al relaiei asupra situaiilor financiare. Aceste dispoziii de prezentare a
informaiilor sunt n plus fa decele prevzute la pct. 481 alin. (1). Prezentarea informaiilor trebuie s
includcelpuin:
a)valoareatranzaciilor;
b)valoareasoldurilorscadente,inclusivaangajamentelor,i:
(i) termenii i condiiile acestora, inclusiv dac sunt garantate, i natura contraprestaiei de
decontat;i
(ii)detaliiprivindgaraniiledatesauprimite;
c)provizioaneleprivindcreanelendoielniceaferentevaloriisoldurilorscadente;i
d) cheltuiala recunoscut n timpul perioadei cu privire la creanele nerecuperabile sau
ndoielnicedatoratedeprilelegate.
(2)Trebuieprezentate,deasemenea,sumelesuportatedeentitatepentrufurnizareaserviciilor
privindpersonalulcheiedinconducere,caresuntefectuatedeoentitateseparatdeadministrare.

483.Prezentriledeinformaiiprevzutelapct.482alin.(1)trebuiesfiefcuteseparatpentru
fiecaredintreurmtoarelecategorii:
a)societateamam;
b)entitilecaredeincontrolcomunsauexercitoinfluensemnificativasupraentitii;
c)filialele;
d)entitileasociate;
e)entitilecontrolatencomunncareentitateaesteunasociat;
f)personalulcheiedinconducereaentitiisauasocietiimam;i
g)alteprilegate.
484.Situaiileurmtoaresuntexempledetranzaciicaresuntprezentatedacsuntncheiatecu
opartelegat:
a)cumprrisauvnzridebunuri(finitesaunu);
b)cumprrisauvnzrideproprietiimobiliareidealteactive;
c)prestaresauprimiredeservicii;
d)contractedeleasing;
e)transferuridecercetareidezvoltare;
f)transferurincadrulacordurilordelicen;
g) transferuri n cadrul angajamentelor de finanare (inclusiv mprumuturi i contribuii la
capitalurilepropriinnumerarsaunnatur);
h)acordareadegaraniipersonaleireale;
i)angajamentedealuamsurincazulncarearesaunuarelocnviitorunanumiteveniment,
inclusivcontractelecutitluexecutoriu(recunoscuteinerecunoscute);i
j)decontareadatoriilornnumeleentitiisaudectreentitatennumelepriilegate.
485. Elementele de natur similar pot fi prezentate agregat, cu excepia cazului n care
prezentarea separat este necesar pentru nelegerea efectelor tranzaciilor cu prile afiliate asupra
situaiilorfinanciarealeentitii.

Entitilegatecuoautoritateguvernamental
486.Oentitateraportoareestescutitdelaaplicareadispoziiilordeprezentareainformaiilor
de la pct. 482 alin. (1) n ceea ce privete tranzaciile cu prile legate i soldurile scadente, inclusiv
angajamentele,cu:
a)unguverncaredeinecontrolulsaucontrolulncomunsauexercitoinfluensemnificativ
asupraentitiiraportoare;i
b)oaltentitatecareesteopartelegat,deoareceacelaiguverndeinecontrolulsaucontrolul
n comun sau exercit o influen semnificativ att asupra entitii raportoare, ct i asupra celeilalte
entiti.
487.Dacoentitateraportoareaplicderogareadelapct.486,aceastavatrebuisprezinte
urmtoarele informaii referitoare la tranzaciile i soldurile scadente aferente la care se face referire la
pct.486:
a)numeleguvernuluiinaturarelaieisalecuentitatearaportoare(adiccontrol,controlcomun
sauinfluensemnificativ);
b) urmtoarele informaii suficient de detaliat, astfel nct s permit utilizatorilor situaiilor
financiarealeentitiisneleagefectultranzaciilorcuprilelegateasuprasituaiilorsalefinanciare:
(i)naturaivaloareafiecreitranzaciisemnificativenmodindividual;i
(ii)indicatoricalitativisaucantitativiprivindnivelultranzaciilor,ncazulcelorlaltetranzaciicare
suntsemnificativedinpunctdevederecolectiv,inuindividual.Tipuriledetranzaciisuntcelemenionate
lapct.484.
488.nutilizarearaionamentuluisupentruadeterminaniveluldedetalierecevafiutilizatla
prezentareainformaiilornconformitatecudispoziiiledelapct.487lit.b),entitatearaportoarevaluan
considerare gradul de apropiere al relaiei cu partea afiliat i ali factori relevani pentru stabilirea
niveluluideimportanaltranzaciei,cumarfidacaceastaeste:
a)semnificativdinpunctuldevederealvolumului;

b)desfuratncondiiicaresuntnafarapieei;
c) n afara activitilor zilnice normale ale unei entiti, cum ar fi cumprarea i vnzarea
activitilor;
d)prezentatautoritilordereglementaresaudesupraveghere;
e)raportatconduceriisuperioare;
f)supusaprobriiacionarilor.

CAPITOLUL7
Raportuladministratorilor

489. (1) Consiliul de administraie elaboreaz pentru fiecare exerciiu financiar un raport,
denumit n continuare raportul administratorilor, care conine o prezentare fidel a dezvoltrii i
performanei activitilor entitii i a poziiei sale, precum i o descriere a principalelor riscuri i
incertitudinicucareaceastaseconfrunt.
(2) Aceast prezentare este o analiz echilibrat i cuprinztoare a dezvoltrii i performanei
activitilorentitiiiapoziieisale,corelatcudimensiuneaicomplexitateaactivitilor.
490.Raportuladministratorilorseaprobdeconsiliuldeadministraieisesemneaznnumele
acestuiadepreedinteleconsiliului.
491.(1)nmsurancareestenecesarpentruanelegedezvoltarea,performanasaupoziia
entitii,analizacuprindeindicatoricheiedeperformanfinanciarii,atuncicndestecazul,nefinanciari
relevanipentruactivitilespecifice,inclusivinformaiireferitoarelaaspectedemediuidepersonal.n
prezentarea analizei, raportul administratorilor conine, atunci cnd este cazul, referiri i explicaii
suplimentareprivindsumeleraportatensituaiilefinanciareanuale.
(2)Raportuladministratorilorofer,deasemenea,informaiidespre:
a)dezvoltareaprevizibilaentitii;
b)activitiledindomeniulcercetriiidezvoltrii;
c)informaiiprivindachiziiilepropriiloraciuni,ianume:
motiveleachiziiilorefectuatencursulexerciiuluifinanciar;
numrul i valoarea nominal sau, n absena acesteia, echivalentul contabil al aciunilor
achiziionateinstrinatencursulexerciiuluifinanciariproporiadincapitalulsubscrispecareacestea
oreprezint;
ncazulachiziieiinstrinriicutitluoneros,contravaloareaaciunilor;
numrulivaloareanominalsau,nabsenaacesteia,echivalentulcontabilaltuturoraciunilor
achiziionateideinutedeentitateiproporiadincapitalulsubscrispecareacesteaoreprezint;
d)existenadesucursalealeentitii;
e) n ceea ce privete utilizarea de ctre entitate a instrumentelor financiare, dac sunt
semnificativepentruevaluareaactivelorsale,adatoriilor,apoziieifinanciareiaprofituluisaupierderii:
obiectiveleipoliticileentitiinmateriedemanagementalrisculuifinanciar;i
expunereaentitiilarisculdepre,risculdecredit,risculdelichiditateilarisculfluxuluide
numerar.
492. Microentitile i entitile mici nu sunt obligate s prezinte informaiile nefinanciare
prevzutelapct.491alin.(1).

CAPITOLUL8
Situaiifinanciareanualeconsolidateirapoarteconsolidate

SECIUNEA8.1
Domeniuldeaplicarealsituaiilorfinanciareanualeconsolidateialrapoartelorconsolidate

493.(1)naplicareaprezentuluicapitol,osocietatemamitoatefilialelesalesuntentiticare
trebuie consolidate, n cazul n care societateamam este o entitate creia i se aplic prevederile
prezentelorreglementri.

(2) Pentru fiecare grup de societi trebuie identificate societateamam, precum i data de la
careaceastadobndetecontrolulasuprafilialelor.
(3)Entitileobligatesntocmeascsituaiifinanciareanualeconsolidateicareaualessaplice
ReglementrilecontabileconformecuStandardeleinternaionalederaportarefinanciaraplicnscopul
ntocmiriisituaiilorfinanciareanualeconsolidateprevederilereglementrilorrespective.

SECIUNEA8.2
Obligaiadeantocmisituaiifinanciareanualeconsolidate

494.(1)Oriceentitatetrebuiesntocmeascsituaiifinanciareanualeconsolidateiunraport
consolidataladministratorilordacentitatearespectiv(societateamam):
a) deine majoritatea drepturilor de vot ale acionarilor sau asociailor ntro alt entitate,
denumitncontinuarefilial;
b) este acionar sau asociat al unei filiale i are dreptul de a numi sau revoca majoritatea
membrilororganelordeadministraie,conduceresaudesupravegherealeaceleifiliale;
c)esteacionarsauasociataluneifilialeiaredreptuldeaexercitaoinfluendominantasupra
aceleifiliale,ntemeiulunuicontractncheiatcuentitateancauzsaualuneiclauzedinactulconstitutiv
saustatut,daclegislaiaaplicabilfilialeipermiteastfeldecontractesauclauze;
d)esteacionarsauasociataluneientitiimajoritateamembrilororganelordeadministraie,
conducere sau de supraveghere ale entitii n cauz (filial) care au ndeplinit aceste funcii n cursul
exerciiului financiar, n cursul exerciiului financiar precedent i pn n momentul ntocmirii situaiilor
financiareanualeconsolidate,aufostnumiidoarcarezultatalexercitriidrepturilorsaledevot;sau
e) este acionar sau asociat al unei entiti i deine singur controlul asupra majoritii
drepturilordevotaleacionarilorsauasociailoraceleientiti(filial),caurmareaunuiacordncheiatcu
aliacionarisauasociaiaiaceleifiliale.
(2)Prevederilealin.(1)lit.d)nuseaplicdacoparteterdeinedrepturilemenionatelaalin.
(1)lit.a),b)sauc)nceeacepriveteentitatearespectiv.
495. n afara cazurilor menionate la pct. 494, orice entitate trebuie s ntocmeasc situaii
financiare anuale consolidate i un raport consolidat al administratorilor dac entitatea respectiv
(societateamam) deine puterea de a exercita sau exercit efectiv o influen dominant sau controlul
asuprauneialteentiti(filial).
496.naplicareapct.494alin.(1)lit.a),b),d)ie),drepturiledevotidrepturiledenumiresau
derevocarealeoricreialtefiliale,precumicelealeoricreipersoanecareacioneaznnumepropriu,
darncontulsocietiimamsaualuneialtefiliale,seadauglacelealesocietiimam.

Drepturidevotpoteniale
497. Cnd exist drepturi de vot poteniale, partea de profit sau pierdere i modificrile
capitalurilor proprii alocate societiimam i intereselor care nu controleaz la ntocmirea situaiilor
financiareanualeconsolidatesevorstabilinumaipebazaparticipaiilorexistentencapitalurilepropriii
nureflectposibilaexercitaresauconversieadrepturilordevotpoteniale,cuexcepiacazuluincarese
aplicdispoziiiledelapct.498.
498. n unele situaii, o entitate deine, de fapt, participaii existente n capitalurile proprii ca
urmareauneitranzaciicareioferentitii,laacelmoment,accesullaveniturileasociateuneiparticipaii
ncapitalurileproprii.nastfeldesituaii,parteaalocatsocietiimamiintereselorcarenucontroleaz
lantocmireasituaiilorfinanciareanualeconsolidatesevastabiliprinluareanconsiderareauneiposibile
exercitriaacelordrepturidevotpoteniale,careioferentitii,laacelmoment,accesullavenituri.
499.naplicareapct.494alin.(1)lit.a),b),d)ie),drepturilemenionatelapct.496sereduccu
drepturile:
a)aferenteaciunilordeinutencontuluneipersoanecarenuestenicisocietateamam,nicio
filialaacesteia;sau
b)aferenteaciunilordeinutedreptgaranie,cucondiiacadrepturilencauzsfieexercitate
nconformitatecuinstruciunileprimite;sau

c) aferente aciunilor deinute pentru acordarea unor mprumuturi ca parte a activitilor


obinuite,cucondiiacadrepturiledevotsfieexercitatencontulpersoaneicareofergarania.
500.Pentruaplicareaprevederilorpct.494alin.(1)lit.a),d)ie),totaluldrepturilordevotale
acionarilorsauasociailornfilialtrebuiereduscudrepturiledevotaferenteaciunilordeinutedeacea
entitate,dectreofilialaacesteiasaudectreopersoancareacioneaznnumepropriu,darncontul
acelorentiti.
501. (1) Cu respectarea prevederilor pct. 504, o societatemam i toate filialele sale trebuie
consolidate,indiferentdeloculundesuntsituatesediilesocialealeacelorfiliale.
(2)naplicareaalin.(1),oricefilialauneifilialeseconsiderfilialasocietiimamcareeste
societateamamaentitiicareurmeazsfieconsolidat.

SECIUNEA8.3
Exceptridelaobligaiadeconsolidare

502.(1)Grupurilemiciimijlociisuntexceptatedelaobligaiadeantocmisituaiifinanciare
anuale consolidate i un raport consolidat al administratorilor, cu excepia cazului n care una dintre
entitileafiliateesteoentitatedeinterespublic.
(2) n scopul determinrii criteriilor de mrime n funcie de care se stabilete obligaia de
consolidareseprocedeazlansumareaindicatorilorreferitorilatotalulactivelor,cifradeafacerineti
numrul mediu de salariai, afereni fiecrei entiti de consolidat, determinai pe baza ultimelor situaii
financiareanualealeacelorentiti.
(3)Criteriiledemrimenfunciedecaresestabileteobligaiadeconsolidaresedeterminpe
bazasituaiilorfinanciareanualealesocietiimamialefilialelorsale.
503.(1)Prinderogaredelaprevederilepct.502alin.(1),osocietatemamestescutitdela
obligaia elaborrii situaiilor financiare anuale consolidate i a raportului consolidat al administratorilor
(societate scutit) atunci cnd ea nsi este o filial, inclusiv o entitate de interes public, cu excepia
cazuluincareaceastentitatedeinterespublicesteoentitatealecreivalorimobiliaresuntadmisela
tranzacionarepeopiareglementat,iarpropriasasocietatemamaresediulnRomnia,nunuldin
urmtoareledoucazuri:
a)societateamamasocietiiscutitedeinetoateaciunilesocietiiscutite.nacestsensnuse
iau n considerare aciunile la societatea scutit, deinute de membrii organelor sale de administraie,
conduceresaudesupraveghere,ntemeiuluneiobligaiilegalesauprevzutenactulconstitutivoristatut;
sau
b)societateamamasocietiiscutitedeine90%orimaimultdinaciunilesocietiiscutite,iar
restulacionarilorsauasociailorentitiincauzauaprobatscutirea.
(2)Scutirileprevzutelaalin.(1)trebuiesndeplineasccumulativurmtoarelecondiii:
a)societateascutiti,curespectareaprevederilorpct.504,toatefilialelesalesuntconsolidate
nsituaiilefinanciarealeunuigrupmaimaredeentiti,acruisocietatemamaresediulnRomnia;
b) situaiile financiare anuale consolidate menionate la lit. a) i raportul consolidat al
administratoriloralegrupuluimaimaredeentitisuntntocmitedesocietateamamagrupuluincauz,
nconformitateculegislaianaional;
c)noteleexplicativelasituaiilefinanciareanualealesocietiiscutiteprezint:
(i) denumirea i sediul social ale societiimam care ntocmete situaiile financiare anuale
consolidatemenionatelalit.a);i
(ii) scutirea de la obligaia de a ntocmi situaii financiare anuale consolidate i un raport
consolidataladministratorilor.
(3) Scutirile prevzute de prezentul punct nu se aplic dac situaiile financiare anuale
consolidatesauraportulconsolidataladministratorilorsuntnecesare:
a)pentruinformareasalariailorsauareprezentaniloracestora;sau
b)lasolicitareauneiautoritiadministrativesaujudectoretinscopuripropriideinformare.
504. O entitate, inclusiv o entitate de interes public, poate fi exclus din situaiile financiare
anualeconsolidatedacestendeplinitcelpuinunadintreurmtoarelecondiii:

a)ncazurileextremderarencareinformaiilenecesarepentruntocmireasituaiilorfinanciare
anuale consolidate n conformitate cu prezentele reglementri nu pot fi obinute fr cheltuieli
disproporionatesauntrzierinejustificate;
b)aciunilesauprilesocialealeentitiincauzsuntdeinuteexclusivnvedereavnzriilor
ulterioare;sau
c)restriciiseverepetermenlungmpiedicnmodsubstanialexercitareadectresocietatea
mamadrepturilorsaleasupraactivelorsauconduceriientitiincauz.
505.Curespectareaprevederilorpct.50,pct.493alin.(1)ipct.502alin.(1),osocietatemam,
inclusiv o entitate de interes public, este scutit de obligaia de a ntocmi situaii financiare anuale
consolidatedac:
a)arenumaifilialecaresuntnesemnificativeattlanivelindividual,ctilanivelcolectiv;sau
b)toatefilialelesalepotfiexclusedinconsolidarentemeiulpct.504.

SECIUNEA8.4
ntocmireasituaiilorfinanciareanualeconsolidate

506.Capitolele2"Dispoziiiiprincipiigenerale"i4"Bilanulicontuldeprofitipierdere"se
aplic n privina situaiilor financiare anuale consolidate, innd cont de ajustrile eseniale care decurg
dincaracteristicilespecificealesituaiilorfinanciareanualeconsolidatecomparativcusituaiilefinanciare
anualeindividuale.

Procedurideconsolidare

A.Bilanconsolidat
507. (1) Activele i datoriile entitilor incluse n consolidare se ncorporeaz n totalitate n
bilanulconsolidat.
(2)nscopulntocmiriisituaiilorfinanciareanualeconsolidatesecombinelementesimilarede
active,datoriiicapitaluriproprii,respectivvenituriicheltuielialesocietiimamcucelealefilialelor.
508. (1) Valorile contabile ale aciunilor sau prilor sociale n capitalul entitilor incluse n
consolidare se compenseaz cu proporia pe care o reprezint n capitalurile proprii ale acestor entiti,
astfel: compensarea se efectueaz pe baza valorilor juste ale activelor i datoriilor identificabile la data
achiziieiaciunilorsauprilorsocialeori,ncazulncareachiziiaarelocndousaumaimulteetape,la
datalacareentitateaadevenitofilial.
(2) Ca urmare, n vederea determinrii fondului comercial sau a fondului comercial negativ,
societateamam trebuie s evalueze activele identificabile dobndite i datoriile asumate la valorile lor
justedeladataachiziiei.Aceastcerinseaplicincazulncareachiziiaarelocndousaumaimulte
etape.
(3) n scopul compensrii prevzute la alin. (1) se compenseaz (elimin) valoarea contabil a
investiiei fcute de societateamam n fiecare filial, cu partea societiimam din capitalul propriu al
fiecreifiliale.
(4)nnelesulprezentelorreglementri,dataachiziieireprezintdatalacarecontrolulasupra
activelornetesauoperaiunilorentitiiachiziionateestetransferatefectivctredobnditor.
(5) Orice diferen rezultat din aplicarea alin. (1) se prezint ca fond comercial n bilanul
consolidat.
(6)Metodeleutilizatepentrucalculareavaloriifonduluicomercialioricemodificrisemnificative
aleacesteivalorinraportcuexerciiulfinanciarprecedentsuntprezentatennoteleexplicativelasituaiile
financiare.
(7)Fondulcomercialnegativsetransferncontuldeprofitipierdereconsolidatnconformitate
cuprevederilepct.551.
509. (1) n cazul n care aciunile sau prile sociale n filialele incluse n consolidare sunt
deinutedealtepersoanedectfilialelerespective,sumaatribuibilaceloraciunisauprisocialetrebuie
prezentatseparatnbilanulconsolidat,laelementul"Interesecarenucontroleaz".

(2)Intereselecarenucontroleaztrebuieprezentatenbilanulconsolidatncapitalurileproprii,
separatdecapitalurilepropriialesocietiimam.

B.Contuldeprofitipierdereconsolidat
510.Veniturileicheltuielileentitilorinclusenconsolidaretrebuiencorporatentotalitaten
contuldeprofitipierdereconsolidat.
511. (1) Suma oricrui profit sau oricrei pierderi atribuibile aciunilor sau prilor sociale
menionate la pct. 509 alin. (1) trebuie prezentat separat n contul de profit i pierdere consolidat, la
elementul"Profitulsaupierdereaaferent()intereselorcarenucontroleaz".
(2) O entitate trebuie s atribuie profitul sau pierderea proprietarilor societiimam i
intereselorcarenucontroleaz,chiardacaceastaaredrepturmareunsolddeficitaralintereselorcarenu
controleaz.

Eliminaretranzaciidintreentitilegrupului
512.(1)Situaiilefinanciareanualeconsolidateprezintactivele,datoriile,poziiafinanciari
profiturile sau pierderile entitilor incluse n consolidare, ca i cum acestea ar fi o singur entitate. n
special,dinsituaiilefinanciareanualeconsolidateseeliminurmtoarele:
a)datoriileicreaneledintreentiti,inclusivdividendeleinterne;
b)veniturileicheltuielileaferentetranzaciilordintreentiti;i
c) profiturile i pierderile rezultate din operaiuni efectuate ntre entiti i care sunt incluse n
valoareacontabilaactivelor.
(2)Pierderileninteriorulgrupuluipotindicaodeprecierecareimpunerecunoatereansituaiile
financiareanualeconsolidate.

SECIUNEA8.5
Datasituaiilorfinanciareanualeconsolidate

513. (1) Situaiile financiare anuale consolidate se ntocmesc la aceeai dat ca situaiile
financiareanualealesocietiimam.
(2) Situaiile financiare anuale consolidate pot fi ntocmite la o alt dat, pentru a ine cont de
data bilanului celor mai multe sau celor mai importante dintre entitile incluse n consolidare, cu
condiia:
a) ca acest fapt s fie prezentat i justificat n notele explicative la situaiile financiare anuale
consolidate;
b) s fie luate n considerare sau prezentate evenimentele importante legate de activele i
datoriile,depoziiafinanciarideprofitulsaupierdereaentitiiinclusenconsolidare,careauintervenit
ntredatabilanuluientitiirespectiveidatabilanuluiconsolidat;i
c)dacdatabilanuluiuneientitiprecedesauesteulterioardateibilanuluiconsolidatcumai
multde3luni,entitateancauzsfieconsolidatpebazaunorsituaiifinanciareinterimarentocmitela
databilanuluiconsolidat.
514. (1) Situaiile financiare ale societiimam i ale filialelor sale utilizate la ntocmirea
situaiilorfinanciareanualeconsolidatetrebuiesaibaceeaidatderaportare.Cndfinalulperioadeide
raportare pentru societateamam difer de cel al unei filiale, filiala va ntocmi, n scopul consolidrii,
informaiifinanciaresuplimentarepentruaceeaidatcasituaiilefinanciarealesocietiimam,pentrua
permitesocietiimamsconsolidezeinformaiilefinanciarealefilialei,cuexcepiacazuluincareeste
imposibilsseprocedezeastfel.
(2) Dac este imposibil s se procedeze astfel, societateamam trebuie s consolideze
informaiilefinanciarealefilialeiutilizndsituaiilefinanciarecelemairecentealefilialei,ajustatepentru
efectele celor mai semnificative tranzacii sau evenimente care au loc ntre data situaiilor financiare
respective i data situaiilor financiare anuale consolidate. n orice caz, diferena dintre data situaiilor
financiarealefilialeiidatasituaiilorfinanciareanualeconsolidatenutrebuiesfiemaimarede3luni,iar

durataperioadelorderaportareioricediferenntredatelesituaiilorfinanciaretrebuiesfieaceleai
delaoperioadlaalta.
515.(1)Atuncicndsituaiilefinanciarealeuneientitistrinesuntntocmitelaodatdiferit
deceaaentitiiraportoare,entitateastrinntocmetedeseorisituaiisuplimentarelaaceeaidatla
care sunt ntocmite situaiile financiare ale entitii raportoare. Cnd nu se face acest lucru, se permite
utilizarea unei date de raportare diferite, cu condiia ca diferena s nu fie mai mare de 3 luni i
modificrilesfiefcutepentruefecteleoricrortranzaciisemnificativesaualealtorevenimentecareau
loc ntre datele diferite. ntrun astfel de caz, activele i datoriile unei entiti strine sunt convertite la
cursuldeschimbvalutardelafinalulperioadeideraportareaentitiistrine.Ajustrilesuntfcutepentru
schimbrilesemnificativealecursurilordeschimbvalutarpnlafinalulperioadeideraportareaentitii
raportoare. Aceeai abordare se utilizeaz atunci cnd se aplic metoda punerii n echivalen pentru
entitileasociateientitilecontrolatencomun.
(2)Oricefondcomercialaprutlaachiziionareauneientitistrineioriceajustridevaloare
just ale valorilor contabile ale activelor i datoriilor aprute la achiziionarea respectivei entiti strine
trebuietratatecaactiveidatoriialeentitiistrine.Astfel,elesuntexprimatenmonedaentitiistrine
iconvertitelacursuldenchidere.
516.ncazulncarecomponenaentitilorinclusenconsolidaresamodificatsemnificativn
cursul exerciiului financiar, situaiile financiare anuale consolidate cuprind informaii care s dea sens
comparaiei dintre seturile succesive de situaii financiare anuale consolidate. Aceast obligaie poate fi
ndeplinit prin ntocmirea unui bilan comparativ ajustat i a unui cont de profit i pierdere comparativ
ajustat.

SECIUNEA8.6
Politicicontabileimetodedeevaluare

517.(1)Activeleidatoriilecuprinsensituaiilefinanciareanualeconsolidateseevalueazprin
metodeuniformeinconformitatecucapitolul2"Dispoziiiiprincipiigenerale".
(2)Dacunmembrualgrupuluiutilizeazaltepoliticicontabiledectceleadoptatensituaiile
financiare anuale consolidate pentru tranzacii i evenimente asemntoare n circumstane similare, la
ntocmireasituaiilorfinanciareanualeconsolidate,pentruaasiguraconformitateacupoliticilecontabile
alegrupuluitrebuiefcuteajustriadecvatelasituaiilefinanciarealeaceluimembrualgrupului.
518.Oentitatecarentocmetesituaiifinanciareanualeconsolidateaplicaceleaimetodede
evaluarecapentrupropriilesituaiifinanciareanuale.
519.Lantocmireasituaiilorfinanciareanualeconsolidateseaplic,deasemenea,prevederile
subseciunii3.4.2"Evaluarealavaloareajustainstrumentelorfinanciare".
520.Dacinstrumentelefinanciaresuntevaluatelavaloareajust,acestlucruesteprezentati
justificatnnoteleexplicativelasituaiilefinanciareanualeconsolidate.
521.Dacactiveleidatoriilecuprinsensituaiilefinanciareanualeconsolidateaufostevaluate
deentitileinclusenconsolidareprinmetodediferitedeceleutilizatenscopulconsolidrii,acesteactive
idatoriiseevalueazdinnouconformmetodelorutilizatepentruconsolidare.ncazuriexcepionale,sunt
permise derogri de la aceast cerin. Orice astfel de derogri se prezint i se justific n notele
explicativelasituaiilefinanciareanualeconsolidate.
522. Dac activele cuprinse n situaiile financiare anuale consolidate au fcut obiectul unor
ajustridevaloareexclusivnscopfiscal,acesteasencorporeaznsituaiilefinanciareanualeconsolidate
doardupeliminareaajustrilorrespective.

SECIUNEA8.7
Entitiasociateientiticontrolatencomun

523. (1) Dac o entitate inclus n consolidare are entiti asociate sau entiti controlate n
comun, acestea sunt prezentate ca element separat n bilanul consolidat, la elementul "Titluri puse n
echivalen",aplicndusemetodapuneriinechivalen.

(2)Metodapuneriinechivalenesteometoddecontabilizareprincareinvestiiaesteiniial
recunoscutlacostiajustatulteriornfunciedemodificrilepostachiziionarencotainvestitoruluidin
activelenetealeentitiincareainvestit.Profitulsaupierdereainvestitoruluiincludecotasadinprofitul
saupierdereaentitiincareainvestit.
(3) Controlul comun reprezint controlul partajat asupra unei entiti, convenit prin contract,
careexistnumaiatuncicnddeciziilelegatedeactivitilerelevantenecesitconsimmntulunanimal
prilorcaredeincontrolulcomun.
(4) Dac o investiie ntro entitate asociat devine o investiie ntro entitate controlat n
comun,iaroinvestiientroentitatecontrolatncomundevineoinvestiientroentitateasociat,atunci
entitateacontinusaplicemetodapuneriinechivalen.

SECIUNEA8.8
Dispoziii tranzitorii trecerea de la metoda consolidrii proporionale la metoda punerii n
echivalen

524. Atunci cnd, la data aplicrii pentru prima dat a prezentelor reglementri, pentru
entitile controlate n comun se impune trecerea de la metoda consolidrii proporionale la metoda
puneriinechivalen,investiiadeinutnentitateacontrolatncomunseprezintnsituaiilefinanciare
anuale consolidate conform noii metode, inclusiv pentru perioada anterioar celei de raportare. Acea
investiieiniialtrebuiesfieevaluatcaagregatalvalorilorcontabilealeactiveloridatoriilorpecare
entitatealeaconsolidatanteriorproporional,inclusivoricefondcomercialgeneratprinachiziie.
525. (1) Dac, prin agregarea tuturor activelor i datoriilor consolidate anterior proporional
rezultactivenetenegative,oentitatetrebuiesevaluezedacareobligaiilegalesauimpliciteaferente
activelornetenegativei,ncazafirmativ,entitateatrebuiesrecunoascdatoriacorespunztoare.Dac
entitateaconcluzioneazcnuareobligaiilegalesauimpliciteaferenteactivelornetenegative,aceasta
nu trebuie s recunoasc datoria corespunztoare, ci recunoate suma corespunztoare diferenei
respective pe seama rezultatului reportat (contul 1176 "Rezultatul reportat provenit din trecerea la
aplicareareglementrilorcontabileconformecudirectiveleeuropene").
(2) Entitatea trebuie s prezinte acest fapt n notele explicative la situaiile financiare anuale
consolidate, mpreun cu partea sa din pierderile nerecunoscute din entitile controlate n comun,
cumulatpnladatalacareaplicpentruprimadatprezentelereglementri.
526.Oentitatetrebuiesprezinteodefalcareaactiveloriadatoriilorcareaufostagregate
ntrun singur element, corespunztor soldului investiiei la nceputul perioadei anterioare celei de
raportare. Prezentarea respectiv de informaii trebuie s fie ntocmit ntro manier agregat pentru
toate entitile controlate n comun pentru care o entitate aplic dispoziiile tranzitorii de la prezenta
seciune.

SECIUNEA8.9
Exercitareainflueneisemnificative

527.Influenasemnificativestecapacitateadeaparticipalaluareadeciziilorprivindpoliticile
financiare i de exploatare ale entitii n care sa investit, fr a exercita un control asupra politicilor
respective.
528.Dacoentitatedeine,directsauindirect(deexemplu,prinfiliale),20%saumaimultdin
drepturiledevotaleentitiincareainvestit,sepresupunecaceastaexercitoinfluensemnificativ,
cu excepia cazului n care se poate demonstra clar c nu este aa. Dimpotriv, dac investitorul deine,
directsauindirect(deexemplu,prinfiliale),maipuinde20%dindrepturiledevotaleentitiincarea
investit,sepresupunecacestanuexercitoinfluensemnificativ,cuexcepiacazuluincareoastfelde
influen poate fi clar demonstrat. O participaie substanial sau majoritar a unui alt investitor nu
excludeneapratposibilitateacaoentitatesexerciteoinfluensemnificativ.
529.Existenainflueneisemnificativeexercitatedeoentitateestedeobiceireflectatprinunul
saumaimultedintreurmtoarelemoduri:

a)reprezentareanconsiliuldeadministraiesaunorganuldeconducereechivalentalentitiin
caresainvestit;
b) participarea la procesul de elaborare a politicilor, inclusiv participarea la luarea deciziilor cu
privireladividendeialtedistribuiri;
c)tranzaciisemnificativentreentitateientitateancareaceastaainvestit;
d)interschimbareapersonaluluideconducere;sau
e)furnizareadeinformaiitehniceeseniale.
530. (1) Atunci cnd se evalueaz msura n care o entitate exercit sau nu o influen
semnificativ sunt luate n considerare existena i efectul drepturilor de vot poteniale care sunt
actualmente exercitabile sau convertibile, inclusiv drepturile de vot poteniale deinute de alte entiti.
Drepturiledevotpotenialenusuntactualmenteexercitabilesauconvertibiledac,deexemplu,nupotfi
exercitatesauconvertitepnlaodatviitoaresaupnlaproducereaunuievenimentviitor.
(2)Atuncicndseevalueazmsurancaredrepturiledevotpotenialecontribuielaexercitarea
unei influene semnificative, entitatea examineaz toate faptele i circumstanele (inclusiv termenii
exercitriidrepturilordevotpoteniale,precumialteangajamentecontractuale,analizatefieindividual,
fie n combinaie) care afecteaz drepturile poteniale, cu excepia inteniilor conducerii i a capacitii
financiaredeaexercitasaudeaconvertiacestedrepturipoteniale.
531.Oentitateipierdeinfluenasemnificativasuprauneientitincaresainvestitatunci
cndipierdeputereadeaparticipaladeciziileprivindpoliticilefinanciareideexploatarealeentitiin
caresainvestit.Pierdereainflueneisemnificativepoatescoincidsaunucuomodificareanivelurilor
absolutesaurelativedeproprietate.
532. (1) Atunci cnd metoda punerii n echivalen se aplic pentru prima dat unei entiti
asociate, respectiva entitate asociat se prezint n bilanul consolidat la valoarea corespunztoare
proporiei de capitaluri proprii ale entitii asociate reprezentate de interesul de participare n acea
entitateasociat.Diferenadintreaceastsumivaloareacontabilcalculatnconformitatecuregulile
de evaluare prevzute la capitolele 2 "Dispoziii i principii generale" i 4 "Bilanul i contul de profit i
pierdere"seprezintseparatnbilanulconsolidatsaunnoteleexplicativelasituaiilefinanciareanuale
consolidate. Aceast diferen se calculeaz la data la care metoda n cauz este aplicat pentru prima
dat.
(2)Aplicareaprevederiloralin.(1)seprezintnnoteleexplicativelasituaiilefinanciareanuale
consolidate.
(3) Diferena menionat la alin. (1) se calculeaz la data achiziionrii aciunilor sau prilor
sociale sau, dac acestea au fost achiziionate n dou sau mai multe etape, la data la care entitatea a
devenitoentitateasociat.

SECIUNEA8.10
Exercitareacontroluluicomun

533.Controlulcomunexistnumaiatuncicndestenecesarconsimmntulunanimalprilor
care controleaz n mod colectiv entitatea, pentru a decide cu privire la activitile relevante. Pentru a
evalua dac entitatea este controlat n comun de toate prile sau de un grup al prilor sau este
controlatnumaideunadintrepri,poatefinecesaraplicarearaionamentului.
534. Uneori, prin angajamentul contractual se solicit un procentaj minim de drepturi de vot
pentru a se lua decizii privind activitile relevante ale entitii n care sa investit. Atunci cnd acel
procentaj minim de drepturi de vot se poate obine prin mai multe combinaii de pri, trebuie s se
prevadcaredintrepri(saucarecombinaiedepri)trebuiesfieunanimdeacordcudeciziileprivind
activitile relevante ale entitii controlate n comun i, ca urmare, exercit controlul comun asupra
acesteia.
535.Cerinacuprivirelaacordulunanimnseamncoricepartecaredeinecontrolulncomun
asupraentitiincaresainvestitpoatempiedicaoricaredintrecelelalteprisauungrupalprilorsia
deciziiunilaterale(cuprivirelaactivitilerelevante)frconsimmntulsu.

SECIUNEA8.11
Metodapuneriinechivalenpentruentitileasociateientitilecontrolatencomun

536. (1) Partea unui grup ntro entitate asociat sau ntro entitate controlat n comun este
datdesumapachetelordeaciunideinutedesocietateamamidefilialelesalenrespectivaentitate
asociatsauentitatecontrolatncomun.
(2)Atuncicndoentitateasociatsauoentitatecontrolatncomunarefiliale,entitiasociate
sau entiti controlate n comun, profitul sau pierderea, precum i activele nete luate n considerare la
aplicareametodeipuneriinechivalensuntcelerecunoscutensituaiilefinanciarealeentitiiasociate
saualeentitiicontrolatencomun(inclusivcotadinprofitulsaupierdereaentitiiasociatesauaentitii
controlatencomunidinactivelenetealeentitilorsaleasociateialeentitilorcontrolatencomun)
dupefectuareaajustrilornecesarepentruaseputeaaplicapoliticilecontabileuniforme.
537. (1) Situaiile financiare ale entitii cuprinse n consolidare trebuie ntocmite utiliznd
politici contabile uniforme pentru tranzacii i evenimente asemntoare care au loc n circumstane
similare.
(2)Dacoentitateasociatsauoentitatecontrolatncomunutilizeazpoliticicontabilediferite
fa de cele ale entitii raportoare, pentru tranzacii i evenimente asemntoare care au loc n
circumstanesimilare,trebuierealizateajustriastfelnctpoliticilecontabilealeentitiiasociatesauale
entitiicontrolatencomunsfieconformecucelealeentitiiraportoare,atuncicndaceastafolosete
situaiilefinanciarealeentitiiasociatesaualeentitiicontrolatencomunlaaplicareametodeipunerii
n echivalen. 538. Dac activele sau datoriile unei entiti asociate au fost evaluate prin alte metode
dectceleutilizatepentruconsolidarenconformitatecupct.518i519,nscopuldeterminriidiferenei
menionatelapct.532,acesteasuntevaluatedinnou,prinmetodeleutilizatepentruconsolidare.
539. Valoarea corespunztoare proporiei din capitalurile proprii ale entitii asociate
menionatelapct.532alin.(1)semajoreazsausereducecuvaloareaoricreivariaiicareaavutlocn
cursulexerciiuluifinanciarnproporiacapitalurilorpropriialeentitiiasociatereprezentatdeinteresul
de participare respectiv; aceasta se reduce cu valoarea dividendelor corespunztoare interesului de
participarerespectiv.
540. (1) Atunci cnd exist drepturi de vot poteniale, interesul unei entiti ntro entitate
asociatsauoentitatecontrolatncomunestestabilitnexclusivitatepebazaparticipaiilorncapitalurile
propriiexistenteinureflectposibilaexercitaresauconversieadrepturilordevotpoteniale.
(2) n scopul consolidrii se realizeaz ajustri adecvate ale cotei entitii din profitul sau
pierdereaentitiiasociatesauaentitiicontrolatencomun,dupachiziie,pentrualuanconsiderare
pierderiledindepreciereaunoractive.
(3)Prevederilepct.538i539seaplicincazulentitilorcontrolatencomun.

Situaiifinanciareanualefolositepentruaplicareametodeipuneriinechivalen
541. (1) Cele mai recente situaii financiare disponibile ale entitii asociate sau ale entitii
controlatencomunsuntfolositedeentitatearaportoarelaaplicareametodeipuneriinechivalen.Cnd
finalulperioadeideraportareaentitiiestediferitfadecelalentitiiasociatesaualentitiicontrolate
n comun, entitatea asociat sau entitatea controlat n comun ntocmete, pentru uzul entitii care
deineparticipaia,situaiifinanciarelaaceeaidatderaportarecaceaasituaiilorfinanciareindividuale
aleentitiiraportoare,cuexcepiacazuluincareesteimposibilsseprocedezeastfel.
(2)Atuncicnd,nconformitatecualin.(1),situaiilefinanciarealeuneientitiasociatesauale
unei entiti controlate n comun, folosite la aplicarea metodei punerii n echivalen, sunt ntocmite
pentru o dat diferit de cea folosit de entitate, trebuie realizate ajustri pentru a lua n considerare
efectele tranzaciilor sau ale evenimentelor semnificative care au avut loc ntre aceast dat i data
situaiilor financiare ale entitii. n orice caz, diferena dintre finalul perioadei de raportare a entitii
asociatesauaentitiicontrolatencomunicelalperioadeideraportareaentitiinutrebuiesfiemai
mare de trei luni. Durata perioadelor de raportare i orice diferen dintre finalurile perioadelor de
raportarevorfiaceleaidelaoperioadlaalta.

542.nmsurancarediferenapozitivmenionatlapct.532alin.(1)nupoatefiinclusntr
o categorie a elementelor de activ sau pasiv, aceasta este tratat n conformitate cu regulile aplicabile
elementului"fondcomercial",prevzutelapct.132,141alin.(4),142,181i508alin.(5)dinreglementri.
543. (1) Partea de profit sau pierdere a entitilor asociate i entitilor controlate n comun,
atribuibil interesului de participare n aceste entiti, este prezentat separat n contul de profit i
pierdereconsolidat,laelementul"Profitulsaupierdereaexerciiuluifinanciaraferent()entitilorasociate
ientitilorcontrolatencomun".
(2) Dac o entitate asociat sau o entitate controlat are n circulaie aciuni prefereniale
cumulative,caresuntdeinutedealtepridectentitateaisuntclasificatedreptcapitaluriproprii,atunci
entitatea i calculeaz cota din profit sau pierdere dup ajustarea efectuat pentru a lua n considerare
dividendeleaferenteunorasemeneaaciuni,indiferentdacdividendeleaufostsaunudeclarate.
544.(1)Daccotauneientitidinpierderileuneientitiasociatesauauneientiticontrolate
ncomunesteegalsaumaimaredectparticipaiaacesteianentitateaasociatsauentitateacontrolat
n comun, atunci entitatea ntrerupe recunoaterea cotei sale din pierderile viitoare. Participaia ntro
entitateasociatsauntroentitatecontrolatncomunestevaloareacontabilainvestiieinentitatea
asociat sau n entitatea controlat n comun, stabilit prin folosirea metodei punerii n echivalen,
precumioriceinteresepetermenlungcare,nfond,facpartedininvestiianetaentitiinrespectiva
entitate asociat sau entitate controlat n comun. De exemplu, un element pentru care decontarea nu
este planificat i nici probabil ntrun viitor apropiat este, n fond, o extindere a investiiei entitii n
entitatea asociat sau n entitatea controlat n comun. Astfel de elemente pot s includ aciuni
prefereniale, creane sau mprumuturi pe termen lung, ns nu includ creane comerciale, datorii
comerciale sau orice crean pe termen lung pentru care exist garanii reale adecvate, cum ar fi
mprumuturile garantate. Pierderile recunoscute prin metoda punerii n echivalen care depesc
investiia entitii n aciuni ordinare se imput celorlalte componente ale interesului entitii ntro
entitateasociatsauntroentitatecontrolatncomunnordineainversavechimiilor(adic,prioritatea
lalichidare).
(2)Dupceparticipaiaentitiiestereduslazero,secontabilizeazpierderilesuplimentarei
se recunoate o datorie doar n msura n care entitatea a suportat obligaii legale sau implicite ori a
efectuatplinnumeleentitiiasociatesaualentitiicontrolatencomun.Dacentitateaasociatsau
entitatea controlat n comun raporteaz ulterior profituri, entitatea reia recunoaterea cotei sale din
acesteprofituridoardupcecotasadinprofituriesteegalcucotadinpierderinerecunoscut.

Pierderidindepreciere
545. (1) Dup aplicarea metodei punerii n echivalen, inclusiv recunoaterea pierderilor
entitii asociate sau ale entitii controlate n comun n conformitate cu pct. 544 alin. (1), entitatea
stabilete dac este necesar s se recunoasc vreo pierdere suplimentar din depreciere cu privire la
investiiasanetnentitateaasociatsaunentitateacontrolatncomun.
(2) Deoarece fondul comercial care face parte din valoarea contabil a investiiei n entitatea
asociatsaunentitateacontrolatncomunnuesterecunoscutseparat,elnuestetestatseparatpentru
depreciere. n schimb, valoarea contabil total a investiiei este testat pentru depreciere, drept activ
unic,oridecteoriexistindiciicinvestiiapoatefidepreciat.Opierderedindepreciererecunoscutn
aceste circumstane nu se aloc niciunui activ, inclusiv fondul comercial, care face parte din valoarea
contabil a investiiei n entitatea asociat sau n entitatea controlat n comun. n mod corespunztor,
oricereluarearespectiveipierderidindepreciereesterecunoscutnmsurancarevaloarearecuperabil
ainvestiieicreteulterior.
546.Eliminrileprevzutelapct.512alin.(1)seefectueaznmsurancareelementelesunt
cunoscutesauaccesibile.
547.Dacoentitateasociatntocmetesituaiifinanciareanualeconsolidate,pct.523alin.(1),
532, 538, 539, 542, 543 alin. (1) i 546 se aplic capitalurilor proprii prezentate n respectivele situaii
financiareanualeconsolidate.

548. Se poate renuna la aplicarea prevederilor referitoare la metoda punerii n echivalen


dac interesul de participare n capitalul entitii asociate sau al entitii controlate n comun nu este
semnificativ.

SECIUNEA8.12
Conversialacursuldenchidereialteaspecteprivindfondulcomercial

549. (1) Situaiile financiare anuale ale societilor nerezidente sunt convertite dup metoda
cursuluidenchidere.
Aceastmetodpresupune:
a)nbilan:
exprimareaelementelordinbilan,cuexcepiacapitalurilorproprii,lacursuldenchidere;
exprimareacapitalurilorpropriilacursulistoric;
nscrierea, ca element distinct al capitalurilor proprii, a unei diferene din conversie (ct. 107
"Diferenedecursvalutardinconversie"),cecorespundedifereneidintrecapitalurilepropriilacursulde
nchidereicapitalurilepropriilacursulistoric,precumidifereneidintrerezultatuldeterminatnfuncie
decursulmediusaucursuldeschimbdeladatatranzaciilorirezultatullacursuldenchidere.
Diferena din conversie nscris n bilanul consolidat este repartizat ntre societateamam i
intereselecarenucontroleaz;
b)ncontuldeprofitipierdereexprimareavenituriloriacheltuielilorlacursulmediu.Cnd
acesta fluctueaz semnificativ, veniturile i cheltuielile vor fi exprimate la cursurile de schimb de la data
tranzaciilor.
(2)Cursuldenchidereestecursuldeschimbdeladatantocmiriibilanului.
550. Durata de amortizare a fondului comercial pozitiv se determin de la data achiziiei
aciunilor sau, n cazul n care achiziia are loc n dou sau mai multe etape, la data la care entitatea a
devenitofilial.
551. (1) O valoare prezentat ca un element separat i care corespunde unui fond comercial
negativpoatefitransferatncontuldeprofitipierdereconsolidatnumai:
a) dac aceast diferen corespunde previziunii, la data achiziiei, a unor rezultate viitoare
nefavorabile ale entitii n cauz sau previziunii unor costuri pe care entitatea respectiv urmeaz s le
efectueze,nmsurancareoasemeneapreviziunesematerializeaz;sau
b)nmsurancarediferenacorespundeunuictigrealizat.
(2)nvederearecunoateriifonduluicomercialnegativ,oentitatetrebuiesseasigurecnuau
fostsupraevaluateactiveleidentificabileachiziionateinuaufostomisesausubevaluatedatoriile.
(3) n msura n care fondul comercial negativ se raporteaz la pierderi i cheltuieli viitoare
ateptate,cesuntidentificatenplanulpentruachiziiealachizitoruluiipotfimsuratecredibil,darcare
nu reprezint datorii identificabile la data achiziiei, acea parte a fondului comercial negativ trebuie
recunoscut ca venit n contul de profit i pierdere, atunci cnd sunt recunoscute aceste pierderi i
cheltuieliviitoare.
(4) n msura n care fondul comercial negativ nu se raporteaz la pierderi i cheltuieli viitoare
ateptate i care pot fi msurate n mod credibil la data achiziiei, acest fond comercial negativ trebuie
recunoscutcavenitncontuldeprofitipierdere,dupcumurmeaz:
a) valoarea fondului comercial negativ ce nu depete valorile juste ale activelor nemonetare
identificabileachiziionatetrebuierecunoscutcavenitatuncicndbeneficiileeconomiceviitoarecuprinse
n activele identificabile amortizabile achiziionate sunt consumate, deci, dea lungul perioadei de via
utilrmasaaceloractive;i
b) valoarea fondului comercial negativ n exces fa de valorile juste ale activelor nemonetare
identificabileachiziionatetrebuierecunoscutimediatcavenit.

SECIUNEA8.13
Noteleexplicativelasituaiilefinanciareanualeconsolidate

552. Notele explicative la situaiile financiare anuale consolidate prezint informaiile cerute
conform pct. 468, 469, 471 i 472, pe lng orice alte informaii cerute conform altor prevederi ale
prezentelorreglementri,ntrunmodcaresfacilitezeevaluareapoziieifinanciareaentitilorinclusen
consolidare,luatenansamblu,inndcontdeajustrileesenialecaredecurgdincaracteristicilespecifice
alesituaiilorfinanciareanualeconsolidate,comparativcusituaiilefinanciareanualeindividuale,inclusiv
nurmtoarelecazuri:
a)laprezentareatranzaciilorntreprilegatenuseincludtranzaciilentreprilegateincluse
nconsolidare,caresunteliminatecuocaziaconsolidrii;i
b) la prezentarea indemnizaiilor i a avansurilor i creditelor acordate membrilor organelor de
administraie,deconducereidesupraveghereseprezintnumaisumeleacordatemembrilororganelor
respectivealesocietiimamdectresocietateamamidefilialelesale.
553. (1) Pe lng informaiile prevzute la pct. 552, notele explicative la situaiile financiare
anualeconsolidateconinurmtoareleinformaiicuprivirelaentitileinclusenconsolidare:
a)denumirileisediilesocialealeentitilorrespective;
b) proporia de capital deinut n entitile respective, altele dect societateamam, de ctre
entitile incluse n consolidare sau de ctre persoanele care acioneaz n nume propriu, dar n contul
acestorentiti;i
c)informaiiprivindcondiiilemenionatelapct.494i495,nurmaaplicriipct.496,499i500,
pe baza crora a fost efectuat consolidarea. Aceast meniune poate fi ns omis n cazul n care
consolidarea a fost efectuat n temeiul pct. 494 alin. (1) lit. a), iar proporia de capital este egal cu
proporiadedrepturidevotdeinute.
(2) Informaiile prevzute la alin. (1) sunt furnizate n ceea ce privete entitile excluse din
consolidarepemotivcnuprezintinteres,conformpct.59i505,isefurnizeazexplicaiicuprivirela
excludereaentitilormenionatelapct.504.
(3)Noteleexplicativelasituaiilefinanciareanualeconsolidateconin,deasemenea,urmtoarele
informaii:
a) denumirile i sediile sociale ale entitilor asociate, respectiv controlate n comun, incluse n
consolidare,nnelesulpct.523alin.(1),iproporiadecapitalalacestoradeinutdeentitileinclusen
consolidaresaudepersoanecareacioneaznnumepropriu,darncontulacestorentiti;i
b)nceeaceprivetefiecaredintreentitile,alteledectceleprevzutelaalin.(1),alin.(2)i
alin.(3)lit.a),ncareentitileinclusenconsolidaredein,directsauprinintermediulunorpersoanecare
acioneaznnumepropriu,darncontulacestorentiti,uninteresdeparticipare:
(i)denumireaisediulsocialalentitilorrespective;
(ii)proporiadecapitaldeinut;
(iii) valoarea capitalurilor proprii, precum i profitul sau pierderea entitii respective pentru
ultimulexerciiufinanciarpentrucareaufostadoptatesituaiifinanciare.

SECIUNEA8.14
Raportulconsolidataladministratorilor

554.Raportulconsolidataladministratorilorcuprinde,pelnginformaiileprevzutedealte
dispoziii ale prezentelor reglementri, cel puin informaiile cerute conform prevederilor capitolului 7
"Raportuladministratorilor",inndcontdeajustrileesenialecaredecurgdincaracteristicilespecificeale
unuiraportconsolidataladministratorilor,comparativcuunraportaladministratorilor,ntrunmodcare
sfacilitezeevaluareapoziieientitilorinclusenconsolidare,luatenansamblu.
555. La prezentarea de detalii privind aciunile sau prile sociale proprii deinute, raportul
consolidat al administratorilor indic numrul i valoarea nominal sau, n absena unei valori nominale,
echivalentulcontabilaltuturoraciunilorsauprilorsocialealesocietiimamdeinutedeeansi,de
filialealeacesteiasaudeopersoancareacioneaznnumepropriu,darncontuloricreiadintreacele
entiti.Acesteinformaiipotfiprezentatennoteleexplicativelasituaiilefinanciareanualeconsolidate.
556. Atunci cnd se solicit un raport consolidat al administratorilor, pe lng raportul
administratorilor,celedourapoartepotfiprezentatesubformaunuisingurraport.


CAPITOLUL9
Aprobarea,semnareaipublicareasituaiilorfinanciareanuale

557.(1)Situaiilefinanciareanualesentocmescisepublic,potrivitlegii,nmonedanaional.
(2)Situaiilefinanciareanualesuntsemnatedepersoanelendrept,cuprinznd:
numeleiprenumelepersoaneicareleantocmit,nscrisenclar;
calitatea acesteia (director economic, contabilef sau alt persoan desemnat prin decizie
scris de administrator, persoan autorizat potrivit legii, membr a Corpului Experilor Contabili i
ContabililorAutorizaidinRomnia);
numruldenregistrarenorganismulprofesional,dacestecazul.

SECIUNEA9.1
Obligaiageneraldepublicare

558.Situaiilefinanciareanualeaprobatecorespunztoriraportuladministratorilor,mpreun
cuopiniaauditoruluistatutarsauafirmeideauditmenionatlaseciunea10.1"Cerinegeneraleprivind
auditul"dinprezentelereglementri,respectivraportulcenzorilor,dupcaz,sepublicnconformitatecu
legislaianvigoare.
559.Trebuiesfieposibilobinerea,lacerere,aunorcopiialesituaiilorfinanciare.Preulunei
astfeldecopiinupoatedepicostulsuadministrativ.
560.Prevederilepct.558seaplicinceeaceprivetesituaiilefinanciareanualeconsolidatei
rapoarteleconsolidatealeadministratorilor.

SECIUNEA9.2
Altecerinenmateriedepublicare

561. (1) Dac se public n ntregime, situaiile financiare anuale i raportul administratorilor
sunt reproduse cu forma i coninutul pe baza crora auditorul statutar sau firma de audit ia ntocmit
opinia.Acesteasuntnsoitedetextulcompletalraportuluideaudit.
(2)Dacsituaiilefinanciareanualenusepublicnntregime,versiuneaprescurtataacestora,
carenuestensoitderaportuldeaudit:
a)menioneazfaptulcversiuneapublicatesteprescurtat;
b)facetrimiterelaregistrullacareaufostdepuse,potrivitlegii,sau,dacacesteanuaufostnc
depuse,menioneazacestlucru;
c)menioneazdacauditorulstatutarsaufirmadeauditaemisoopiniedeauditfrrezerve,
curezerveoricontrarsaudacauditorulstatutarsaufirmadeauditnuafostnmsursemitoopinie
deaudit;
d) menioneaz dacraportul de audit face referire la aspecte asupra crora auditorul statutar
saufirmadeauditaatrasateniaprinevideniere,frcaopiniadeauditsfiecurezerve.

SECIUNEA9.3
Responsabilitateairspundereapentruntocmireaipublicareasituaiilorfinanciareanualei
araportuluiadministratorilor

562.(1)Membriiorganelordeadministraie,deconducereidesupravegherealeuneientiti,
care acioneaz n limitele competenelor conferite de legislaia naional, au responsabilitatea colectiv
de a asigura faptul c situaiile financiare anuale individuale i raportul administratorilor, respectiv
situaiilefinanciareanualeconsolidateirapoarteleconsolidatealeadministratorilor,suntntocmiteise
publicnconformitatecucerineleprezentelorreglementri.
(2)nclcarearesponsabilitilormenionatelaalin.(1)sesancioneazpotrivitLegiicontabilitii
nr.82/1991,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare.


CAPITOLUL10
Auditul

SECIUNEA10.1
Cerinegeneraleprivindauditul

563. (1) Situaiile financiare anuale ale entitilor mijlocii i mari, precum i ale
societilor/companiilornaionale,societilorcucapitalintegralsaumajoritardestatiregiilorautonome
suntauditatedeunulsaumaimuliauditoristatutarisaufirmedeaudit.
(2)Suntsupuse,deasemenea,audituluientitilecare,ladatabilanului,depesclimiteleacel
puindoudintreurmtoareletreicriterii:
a)totalulactivelor:3.650.000EUR;
b)cifradeafacerinet:7.300.000EUR;
c)numrulmediudesalariaincursulexerciiuluifinanciar:50.
Obligaia de auditare pentru entitile prevzute la prezentul alineat se aplic atunci cnd
acestea depesc limitele respective n dou exerciii financiare consecutive. De asemenea, entitile
respective sunt scutite de la obligaia de auditare a situaiilor financiare anuale dac limitele a dou din
celetreicriteriimenionatenusuntdepitendouexerciiifinanciareconsecutive.
(3) Situaiile financiare anuale ale entitilor mici i microentitilor se verific, dup caz, de
cenzori,potrivitlegii.
(4)Totodat,auditorul(auditorii)statutar(i)saufirma(firmele)deaudit:
a)exprimoopinieprivind:
(i) consecvena raportului administratorilor cu situaiile financiare pentru acelai exerciiu
financiar;i
(ii)ntocmirearaportuluiadministratorilornconformitatecucerinelelegaleaplicabile;
b) declar dac, pe baza cunoaterii i a nelegerii dobndite n cursul auditului cu privire la
entitate i la mediul acesteia, a(au) identificat informaii eronate semnificative prezentate n raportul
administratorilor,indicndnaturaacestorinformaiieronate.
564. (1) Prevederile pct. 563 alin. (1) referitoare la obligaia auditrii se aplic i situaiilor
financiareanualeconsolidate.
(2)Prevederilepct.563alin.(4)seaplicisituaiilorfinanciareanualeconsolidateirapoartelor
consolidatealeadministratorilor.

SECIUNEA10.2
Raportuldeaudit

565.(1)Raportuldeauditconine:
a)ointroducerecareidentificcelpuinsituaiilefinanciarecarefacobiectulaudituluistatutar,
mpreuncucadrulderaportarefinanciarcareafostaplicatlantocmireaacestora;
b)odescriereadomeniuluideaplicarealaudituluistatutar,careidentificcelpuinstandardele
deauditconformcroraafostefectuatauditulstatutar;
c)oopiniedeauditcareestefrrezerve,curezervesaucontraricareprezintclarpunctulde
vederealauditoruluistatutarcuprivirelaurmtoarele:
(i)dacsituaiilefinanciareanualeoferoimaginefidel,nconformitatecucadrulrelevantde
raportarefinanciar;i
(ii)dupcaz,dacsituaiilefinanciareanualesuntconformecerinelorlegaleaplicabile.
Dac auditorul statutar nu este n msur s emit o opinie de audit, raportul menioneaz
imposibilitateaemiteriiuneiastfeldeopinii;
d)omeniuneprivindaspecteleasupracroraauditorulstatutaratrageateniaprinevideniere,
frcaopiniadeauditsfiecurezerve;
e)opiniaideclaraiamenionatelapct.563alin.(4).

(2) Raportul de audit se semneaz i se dateaz de ctre auditorul statutar. n cazul n care
auditul statutar este efectuat de o firm de audit, raportul de audit poart semntura cel puin a
auditorului/auditorilorstatutar(i)carea(u)efectuatauditulnnumelefirmeideaudit.
(3)Raportuldeauditprivindsituaiilefinanciareanualeconsolidatetrebuiesrespectecerinele
prevzutelaalin.(1)i(2).ncazulsituaiilorfinanciareanualeconsolidate,atuncicndraporteazasupra
consecvenei raportului administratorilor cu situaiile financiare, aa cum se prevede la alin. (1) lit. e),
auditorul statutar sau firma de audit are n vedere situaiile financiare anuale consolidate i raportul
consolidat al administratorilor. Dac situaiile financiare anuale ale societiimam sunt prezentate n
vederea aprobrii odat cu situaiile financiare anuale consolidate, iar societateamam are obligaia de
auditare,celedourapoartedeauditpotfiprezentatesubformaunuisingurraport.

CAPITOLUL11
Controlulintern

566.(1)nnelesulprezentelorreglementri,controlulinternalentitiivizeazasigurarea:
conformitiiculegislaianvigoare;
aplicriideciziilorluatedeconducereaentitii;
buneifuncionriaactivitiiinterneaentitii;
fiabilitiiinformaiilorfinanciare;
eficacitiioperaiunilorentitii;
utilizriieficientearesurselor;
preveniriiicontroluluiriscurilordeanuseatingeobiectivelefixateetc.
Caurmare,proceduriledecontrolinternaucaobiectiv:
pe de o parte, urmrirea nscrierii activitii entitii i a comportamentului personalului n
cadruldefinitdelegislaiaaplicabil,valorile,normeleiregulileinternealeentitii;
pe de alt parte, verificarea dac informaiile contabile, financiare i de gestiune comunicate
reflectcorectactivitateaisituaiaentitii.
(2)Scopulcontroluluiinternestesasigurecoerenaobiectivelor,sidentificefactoriicheiede
reuit i s comunice conductorilor entitii, n timp real, informaiile referitoare la performane i
perspective. Indiferent de natura sau mrimea entitii, eforturile depuse pentru aplicarea unui control
internsatisfctorsuntlegatedeaplicareaunorbunepractici.
567.Controlulinternseaplicpetotparcursuloperaiunilordesfuratedeentitate,astfel:
a) anterior realizrii operaiunilor, cu ocazia elaborrii bugetului, ceea ce va permite, ulterior
realizriioperaiunilor,controlulbugetar;
b)ntimpuloperaiunilor,deexemplu,subaspectuldeterminriiprocentuluiderealizarefizica
producieincursdeexecuiesauaprocentuluiderebuturinregistrate;
c)dupfinalizareaoperaiunilor,cazncareverificareaestedestinat,deexemplu,sanalizeze
rentabilitateaoperaiunilorisconstateexistenaconformitiisauaeventualeloranomalii,caretrebuie
corectate.
568. n contextul situaiilor financiare anuale consolidate, aria controlului intern contabil i
financiarsereferlasocietilecuprinsenconsolidare.
569.Controlulinterncuprindecomponentestrnslegate,respectiv:
o definire clar a responsabilitilor, resurse i proceduri adecvate, modaliti i sisteme de
informare,instrumenteipracticicorespunztoare;
difuzarea intern de informaii pertinente, fiabile, a cror cunoatere permite fiecruia s i
exerciteresponsabilitile;
unsistemcareurmrete,pedeoparte,analizareaprincipalelorriscuriidentificabilenceeace
priveteobiectiveleentitiii,pedealtparte,asigurareaexisteneideproceduridegestionareaacestor
riscuri;
activiticorespunztoaredecontrol,pentrufiecareproces,conceputepentruareduceriscurile
susceptibilesafectezerealizareaobiectivelorentitii;

o supraveghere permanent a dispozitivului de control intern, precum i o examinare a


funcionriisale.
570. Activitile de control fac parte integrant din procesul de gestiune prin care entitatea
urmreteatingereaobiectivelorpropuse.Controlulvizeazaplicareanormeloriprocedurilordecontrol
intern, la toate nivelurile ierarhice i funcionale: aprobare, autorizare, verificare, evaluarea
performaneloroperaionale,securizareaactivelor,separareafunciilor.
571.Evaluareacontroluluiinternpleacdelaaspecteprecum:
existenadeghiduriimanualedeproceduri;
garantareaevoluieisistemuluidecontrolintern;
asigurareaposibilitiiaccesuluilasistempentrucontrolulextern;
asigurareaposibilitiiconfruntriidescrieriiteoreticecurealitatea.
572.(1)ncadrulunuimediuinformatizat,controlulinternpleacdelaaspecteprecum:
existena unei strategii informatice formalizate, elaborate cu implicarea conducerii
operaionale;
implicareaconduceriiisensibilizareasafaderiscurilecrescutesaugeneratedeinformatic;
alocarea de resurse care demonstreaz capacitatea sistemului informatic de ai atinge
obiectivele;
recrutarea de personal cu un nivel de competen adaptat tehnologiilor utilizate i existena
unuiplandeformarecontinucaretrebuiespermitoactualizareacunotinelor.
(2)Elementelederiscspecifice,introdusedeutilizareainformaticii,sereferlaevaluareaunor
aspecteprecum:
nivelul de dependen a entitii de sistemul su informatic, cu influen asupra continuitii
exploatrii,atuncicnddependenaestepreamare;
niveluldeconfidenialitateainformaiilorvehiculatedesistem;
obligaiaderespectareadispoziiilornvigoarereferitoarelafiscalitate,proteciapersoanelor,
proprietateaintelectualsaureglementrispecificeanumitorsectoaredeactivitate.
573.(1)ndomeniulorganizriigenerale,trebuiesexiste:
odocumentarereferitoarelaprincipiiledecontabilizareicontrolaloperaiunilor;
circuitedeinformaiivizndexhaustivitateaoperaiunilor,ocentralizarerapidioarmonizare
adatelorcontabile,precumicontroaleasupraaplicriiacestorcircuite;
un calendar al elaborrii de informaii contabile i financiare difuzate n cadrul grupului,
necesarepentrusituaiilefinanciarealesocietiimam.
(2)Suntnecesare,deasemenea:
identificarea cu claritate a persoanelor responsabile cu elaborarea informaiilor contabile i
financiarepublicatesaucareparticiplaelaborareasituaiilorfinanciare;
accesulfiecruicolaboratorimplicatnprocesulelaborriideinformaiicontabileifinanciare,
lainformaiilenecesarecontroluluiintern;
instituireaunuimecanismprincaresseasigureefectuareacontroalelor;
proceduriprincaresseverificedaccontroaleleaufostefectuate,sseidentificeabaterilede
laregulissepoatremedia,dacestenecesar;
existena unui proces care urmrete identificarea resurselor necesare bunei funcionri a
funcieicontabile;
adaptarea necesarului de personal i a competenelor acestuia la mrimea i complexitatea
operaiunilor,cailaevoluianevoiloriconstrngerilor.
574. (1) Controlul intern contabil i financiar al entitii se aplic n vederea asigurrii unei
gestiunicontabileiauneiurmririfinanciareaactivitilorsale,pentruarspundeobiectivelordefinite.
(2) Controlul intern contabil i financiar este un element major al controlului intern. El vizeaz
ansamblul proceselor de obinere i comunicare a informaiei contabile i financiare i contribuie la
realizareauneiinformaiifiabileiconformeexigenelorlegale.
Ca i controlul intern n general, el se sprijin pe un sistem cuprinznd n special elaborarea i
aplicareapoliticiloriprocedurilorndomeniu,inclusivasistemuluidesupraveghereicontrol.
(3)Controlulinterncontabilifinanciarvizeazasigurarea:

conformitiiinformaiilorcontabileifinanciarepublicate,curegulileaplicabileacestora;
aplicriiinstruciunilorelaboratedeconducerenlegturcuacesteinformaii;
protejriiactivelor;
preveniriiidetectriifraudelorineregulilorcontabileifinanciare;
fiabilitiiinformaiilordifuzateiutilizatelanivelinternnscopdecontrol,nmsurancareele
contribuielaelaborareadeinformaiicontabileifinanciarepublicate;
fiabilitiisituaiilorfinanciareanualepublicateiaaltorinformaiicomunicatepieei.
575.Subaspectulregulilorcontabile,trebuieavutenvedere:
existenaunuimanualdepoliticicontabile;
existenauneiprocedurideaplicareaacestuimanual;
existenadecontroaleprincaresseasigurerespectareamanualului;
cunoatereaevoluieilegislaieicontabileifiscale;
efectuareadecontroalespecificeasuprapunctelorsensibile;
identificareaitratareacorespunztoareaanomaliilor;
adaptareaprogramelorinformaticelanevoileentitii;
conformitateacuregulilecontabile;
asigurareaexactitiiiexhaustivitiinregistrrilorcontabile;
respectarea caracteristicilor calitative ale informaiilor cuprinse n situaiile financiare, astfel
nctssatisfacnevoileutilizatorilor;
pregtireainformaiilornecesareconsolidriigrupului;
definirea i distribuirea procedurilor de elaborare a situaiilor financiare anuale consolidate,
ctretoateentitiledeconsolidat.

CAPITOLUL12
Dispoziiiprivindscutirileirestriciileaplicabilescutirilor

SECIUNEA12.1
Scutiripentrumicroentiti

576.(1)Curespectareaprevederiloralin.(2)alprezentuluipunct,microentitilenuauobligaia
elaborriinotelorexplicativelasituaiilefinanciareanuale,prevzutelapct.468i469.
(2)Microentitileprezintinformaiileprevzutelapct.468lit.a),d)ie)ipct.491alin.(2)lit.
c).
577.(1)Microentitilentocmescbilanprescurtat,nformatulprevzutlapct.451.
(2)Microentitilentocmesccontprescurtatdeprofitipierdere,caresprezinteseparat:
cifradeafacerinet;
altevenituri;
costulmateriilorprimeialconsumabilelor;
cheltuielicupersonalul;
ajustridevaloare;
altecheltuieli;
impozite;
profitsaupierdere.
578. Situaiile financiare anuale ntocmite de microentiti potrivit pct. 576 i 577 ofer
imagineafidelprevzutlapct.24i25.Prevederilepct.26nuseaplicncazulacestorsituaiifinanciare
anuale.

SECIUNEA12.2
Restriciireferitoarelaentitiledeinterespublic

579.Cu excepiacazuluincareseprevedeexpresnprezentelereglementri,simplificrilei
exceptrileprevzutedeprezentelereglementrinuseaplicentitilordeinterespublic. O entitatede

interespublicesteconsideratcafiinddincategoriaentitilormijlociiimari,indiferentdecifradeafaceri
net,totalulactivelorsaunumrulsumediudesalariaincursulexerciiuluifinanciar.

CAPITOLUL13
Raportareaplilorefectuatectreguverne

SECIUNEA13.1
Definiiireferitoarelaraportareaprivindplilectreguverne

580.(1)nnelesulprezentuluicapitol,seaplicurmtoareledefiniii:
1.entitateactivnindustriaextractivnseamnoentitatecaredesfoaractiviticeimplic
explorarea, prospectarea, descoperirea, exploatarea i extracia zcmintelor de minerale, petrol, gaze
naturalesaualtemateriale,ncadrulactivitiloreconomiceenumeratenanexaIlaRegulamentul(CE)nr.
1.893/2006 al Parlamentului European i al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a
Nomenclatorului statistic al activitilor economice NACE a doua revizuire i de modificare a
Regulamentului (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului, precum i a anumitor regulamente CE privind domenii
statistice specifice*3), la seciunea B INDUSTRIA EXTRACTIV I EXPLOATAREA N CARIERE, diviziunile 05
Extracia crbunelui i lignitului, 06 Extracia ieiului i a gazelor naturale, 07 Extracia minereurilor
metaliferei08Alteactivitidinindustriaextractiv;

*3)JOL393,30.12.2006,p.1.

2. entitate activ n sectorul exploatrii pdurilor primare nseamn o ntreprindere care


desfoar, n pdurile primare, activiti prevzute n Regulamentul (CE) nr. 1.893/2006, respectiv
seciuneaAAGRICULTUR,SILVICULTURIPESCUIT,diviziunea02Silviculturiexploatareforestier,
grupa02.2Exploatareforestier,dinanexaIlaacestregulament;
3.guvernnseamnoriceautoritatenaional,regionalsaulocalaunuistatmembrusauaunei
ri tere. Sunt incluse departamentele, ageniile sau ntreprinderile controlate de acea autoritate, n
sensulprevederilorseciunii8.2"Obligaiadeantocmisituaiifinanciareanualeconsolidate";
4.proiectnseamnactivitioperaionalecaresuntreglementatedeunsingurcontract,licen,
locaie,concesiunesaualteacordurijuridicesimilareicareformeazbazapentruoobligaiedeplatcu
un guvern. Cu toate acestea, dac mai multe astfel de acorduri sunt interconectate pe fond i formeaz
bazapentruoobligaiedeplatcuunguvern,acesteasuntconsiderateafiunproiect;
5.platnseamnosumpltitfiennumerar,fiennatur,pentruactivitilemenionatela
pct.1i2,deurmtoareletipuri:
a)drepturideproducie;
b) impozite percepute asupra venitului, produciei sau profiturilor societilor, cu excepia
impozitelor percepute asupra consumului, cum ar fi taxa pe valoarea adugat, impozitul pe venitul
personalsauimpozitulpevnzri;
c)redevene;
d)dividende;
e)primedesemnare,descoperireiproducie;
f) taxe de licen, taxe de nchiriere, taxe de nregistrare i alte taxe aferente licenelor i/sau
concesiunilor;i
g)plipentrumbuntiriaduseinfrastructurii.
(2) Plile menionate la alin. (1) pct. 5 sunt cele prevzute de legislaia n vigoare, aplicabil
entitii. Plile respective presupun transfer de beneficii economice incluznd fluxuri de trezorerie,
transferuri de bunuri sau prestri de servicii efectuate n cursul exerciiului financiar de raportare,
indiferentdeperioadancareafostnregistratobligaiacorespunztoare.
581. (1) Pentru a determina dac o entitate este activ sau un grup este activ n industria
extractiv sau n sectorul exploatrii pdurilor primare, definiiile respective se refer la clasificarea

activitiloreconomicepentruscopuristatistice,prezentatenseciunilerelevantealeRegulamentului(CE)
nr.1.893/2006.
(2)Seconsider,deasemenea,coentitatecareesteparteauneiasocierinparticipaiesaua
unei entiti controlate n comun este activ n industria extractiv sau n sectorul exploatrii pdurilor
primaredacaceaasocierenparticipaiesauentitatecontrolatncomunsecalificpentruclasificarea
NACE.

SECIUNEA13.2
Entitiobligatesraportezeplilectreguverne

582. (1) Entitile mijlocii i mari, indiferent de natura acionarilor, precum i


societile/companiile naionale, societile cu capital integral sau majoritar de stat i regiile autonome,
active n industria extractiv sau n sectorul exploatrii pdurilor primare au obligaia de a ntocmi i a
publicaanualunraportasupraplilorctreguverne.
(2) n cazul n care o entitate devine entitate ncadrat n categoria entitilor mijlocii i mari,
cerinelederaportareprevzutedeprezentulcapitolseaplicdaccriteriiledemrimeprevzutelapct.9
alin.(4)suntdepitedouexerciiifinanciareconsecutive.
(3)Cerinelederaportareprevzutedeprezentulcapitolseaplicincazulncareentitateaeste
parte a unei asocieri n participaie care i desfoar activitatea n industria extractiv sau n sectorul
exploatrii pdurilor primare. n acest caz, plile cuprinse n raportul asupra plilor efectuate ctre
guverneseprezintnproporiacorespunztoareparticipriisalelaaceaasocierenparticipaie.
(4) Obligaia menionat la alin. (1) nu se aplic entitilor care sunt filiale sau societimam,
dacsuntndeplinitecumulativurmtoarelecondiii:
a)societateamamintrsubincidenalegislaieinaionale;i
b) plileefectuate de entitate ctre guverne sunt incluse n raportul consolidat asupra plilor
ctre guverne, ntocmit de societateamam respectiv n conformitate cu seciunea 13.4 "Raportul
consolidatasupraplilorctreguverne".

SECIUNEA13.3
Coninutulraportului

583.Nuestenecesarcaoplat,indiferentdacesteplatunicsauoseriedepliconexe,s
fieluatnconsiderarenraportdacestemaimicde100.000euroncursulunuiexerciiufinanciar.
584.(1)Raportulprezinturmtoareleinformaiinlegturcuactivitiledescriselapct.580
alin.(1)pct.1i2,aferenteexerciiuluifinanciarncauz:
a)sumatotalaplilorefectuatectrefiecareguvern;
b)sumatotalpetipdeplat,nconformitatecupct.580alin.(1)pct.5lit.a)g),efectuatctre
fiecareguvern;
c)dacplileaufostatribuiteunuiproiectspecific,sumatotalpetipdeplat,nconformitate
cu pct. 580 alin. (1) pct. 5 lit. a) g), efectuat pentru fiecare astfel de proiect i suma total a plilor
pentrufiecareastfeldeproiect.
(2) Plile efectuate de entitate pentru obligaii impuse la nivelul entitii pot fi prezentate la
nivelulacesteia,inulaniveldeproiect.
585.Dacseefectueazplinnaturctreguverne,elesuntraportatenvaloarei,daceste
cazul, n volum. Se prezint note justificative pentru a explica modul n care a fost determinat aceast
valoare.
586. Informaiile publicate cu privire la plile menionate n prezenta seciune reflect
substana,maicurnddectformapliisauaactivitiincauz.Plileiactivitilenupotfiseparate
sauagregatenmodartificial,nvedereaevitriiaplicriiprezentelorreglementri.

SECIUNEA13.4
Raportulconsolidatasupraplilorctreguverne


587. (1) Entitile mijlocii i mari, precum i entitile de interes public, active n industria
extractiv sau n sectorul exploatrii pdurilor primare, care intr sub incidena legislaiei naionale, au
obligaiadeantocmiunraportconsolidatasupraplilorefectuatectreguvernenconformitatecupct.
582 586 dac, n calitate de societimam, au obligaia de a ntocmi situaii financiare anuale
consolidatenconformitatecuseciunea8.2"Obligaiadeantocmisituaiifinanciareanualeconsolidate".
(2) O societatemam este considerat, de asemenea, a fi activ n industria extractiv sau n
sectorulexploatriipdurilorprimaredacoricaredintrefilialelesaleesteactivnindustriasaunsectorul
menionat. Filialele avute n vedere n acest scop sunt aceleai cu cele cuprinse n perimetrul de
consolidare utilizat la ntocmirea situaiilor financiare anuale consolidate. Ca urmare, perimetrul de
consolidare stabilit potrivit cap. 8 "Situaii financiare anuale consolidate i rapoarte consolidate" este
folositipentruaplicareaprevederilorprezentuluicapitol.
(3)Societateamamifilialeleausemnificaiaprevzutdeseciunea1.2"Definiii".
588. (1) Raportul consolidat cuprinde numai plile ctre guverne rezultate n urma
operaiunilordeextraciei/saudeexploatareforestier.
(2) n cazul n care o entitate controlat n comun, cuprins n consolidare, i desfoar
activitatea n industria extractiv sau n sectorul exploatrii pdurilor primare, n scopul ntocmirii
raportului consolidat prevzut de prezenta seciune sunt avute n vedere plile corespunztoare
participaieideinutenaceaentitatecontrolatncomun.
589.(1)Obligaiadeantocmiraportulconsolidatmenionatlapct.587nuseaplic:
a)uneisocietimamaunuigrupdincategoriagrupurilormiciimijlocii,aacumacesteasunt
definitelapct.10alin.(2),cuexcepiacazuluincareoentitateafiliatesteentitatedeinterespublic;i
b) unei societimam reglementate de legislaia naional, care este ea nsi filial, dac
societateamamaacesteiaseaflsubincidenalegislaieinaionale.
(2) Dac un grup din categoria grupurilor mici i mijlocii include o entitate de interes public,
ntregulgrupestetratatcafiindgrupmare.nacestcaz,nscopulaplicriiprezenteiseciuni,societatea
mamagrupuluiareobligaiadeantocmiraportconsolidatasupraplilorctreguverne.
590.(1)Oentitate,inclusivoentitatedeinterespublic,poatefiexclusdinraportulconsolidat
asupraplilorctreguvernedacestendeplinitcelpuinunadinurmtoarelecondiii:
a)restriciiseverepetermenlungmpiedicnmodsubstanialexercitareadectresocietatea
mamadrepturilorsaleasupraactivelorsauconduceriientitiincauz;
b)ncazuriextremderarencareinformaiilenecesarepentruntocmirearaportuluiconsolidat
asupraplilorctreguvernenconformitatecuprezentelereglementrinupotfiobinutefrcheltuieli
disproporionatesauntrzierinejustificate;
c)aciunilesauprilesocialealeentitiincauzsuntdeinuteexclusivnvedereavnzriilor
ulterioare.
(2) Scutirile menionate la alin. (1) se aplic numai dac sunt utilizate i n scopul ntocmirii
situaiilorfinanciareanualeconsolidate.

SECIUNEA13.5
Publicarea

591. Raportul prevzut la pct. 582 i raportul consolidat prevzut la pct. 587 asupra plilor
ctre guverne se public potrivit legislaiei naionale. ntreprinderile menionate la pct. 582 i 587, care
ntocmescipublicunraportnconformitatecucerinederaportarealeuneiritereevaluatecafiind
echivalente cu cele prevzute n prezentul capitol, sunt exceptate de la cerinele prezentului capitol, cu
excepiaobligaieideapublicarespectivulraportpotrivitlegislaieinaionalenvigoare.
592.Membriiorganelorresponsabilealeuneientiti,careacioneaznlimitelecompetenelor
conferitedelegislaianaional,auresponsabilitateadeaseasigura,aplicndlanivelmaximcunotinele
i abilitile de care dispun, c raportul asupra plilor ctre guverne este ntocmit i publicat n
conformitatecucerineleprezentelorreglementri.

ParteaaIIaaanexei,cuprinzndcapitolele1416,segsetenOrdinulministruluifinanelor
publicenr.1802/2014ParteaaIIa.

ORDINNr.1802din29decembrie2014ParteaaIIa
pentru aprobarea Reglementrilor contabile privind situaiile financiare anuale individuale i
situaiilefinanciareanualeconsolidate
EMITENT:MINISTERULFINANELORPUBLICE
PUBLICATN:MONITORULOFICIALNR.963din30decembrie2014

n temeiul art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea i
funcionareaMinisteruluiFinanelorPublice,cumodificrileicompletrileulterioare,
avnd n vedere prevederile art. 4 alin. (1) i ale art. 44 din Legea contabilitii nr. 82/1991,
republicat,cumodificrileicompletrileulterioare,

ministrulfinanelorpubliceemiteurmtorulordin:

ART.1
Se aprob Reglementrile contabile privind situaiile financiare anuale individuale i situaiile
financiareanualeconsolidate,cuprinsenanexacarefaceparteintegrantdinprezentulordin.
ART.2
Reglementrile contabile privind situaiile financiare anuale individuale i situaiile financiare
anualeconsolidate,prevzutelaart.1,seaplicdeentitileprevzutelapct.3dinacestereglementri.
ART.3
(1)Subunitilefrpersonalitatejuridic,careaparinpersoanelorjuridicecusediulnRomnia,
organizeaz i conduc eviden contabil proprie, astfel nct aceasta s permit determinarea
informaiiloriaobligaiilorprevzutedelege,iarpersoanelejuridicecroraleaparinspoatntocmi
situaiifinanciareanuale.
(2)Activitateadesfuratnstrintatedesubunitilefrpersonalitatejuridic,careaparin
persoanelorjuridicecusediulnRomnia,seincludensituaiilefinanciarealepersoaneijuridiceromnei
se raporteaz pe teritoriul Romniei, cu respectarea prevederilor Reglementrilor contabile privind
situaiilefinanciareanualeindividualeisituaiilefinanciareanualeconsolidate.
(3) n nelesul prezentului ordin, prin subuniti fr personalitate juridic, care aparin
persoanelorjuridicecusediulnRomnia,senelegesucursale,agenii,reprezentanesaualteasemenea
unitifrpersonalitatejuridic,nfiinatepotrivitlegii.
(4)Persoaneledesemnatecareprezentant/mputernicitfiscal,potrivitCoduluifiscaliCoduluide
procedurfiscal,incontabilitateaproprienfunciedestatutullordepersoanefizicesaujuridice,dup
caz. n cazul n care sunt persoane juridice, acestea ntocmesc situaii financiare anuale i raportri
contabile,potrivitLegiicontabilitiinr.82/1991,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare.
(5) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din Romnia care aparin unor persoane
juridicecusediulnstrintatereprezintsubunitifrpersonalitatejuridicceaparinacestorpersoane
juridice i au obligaia ntocmirii situaiilor financiare anuale i a raportrilor contabile cerute de Legea
contabilitiinr.82/1991,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare.nsituaiancarepersoana
juridic cu sediul n strintate i desfoar activitatea n Romnia prin mai multe sedii permanente,
situaiilefinanciareanualeiraportrilecontabilecerutedeLegeacontabilitiinr.82/1991sentocmesc
de sediul permanent desemnat s ndeplineasc obligaiile fiscale, acestea reflectnd activitatea tuturor
sediilorpermanente.
ART.4

(1) n cazul asocierilor n participaie ncheiate ntre o persoan juridic romn i o persoan
juridicstrin,contabilitateaseinedectrepersoanadesemnatdeasociai,carerspundepotrivitlegii.
(2)Laorganizareaiconducereacontabilitiiasocieriinparticipaietrebuieavutenvedereatt
Reglementrile contabile privind situaiile financiare anuale individuale i situaiile financiare anuale
consolidate,cticerinelecarerezultdinalteprevederilegale.
(3) Reglementrile contabile menionate la alin. (2) se aplic, de asemenea, asocierilor n
participaientrepersoanejuridicestrine(nerezidente),nregistratenRomnia.Pentruacestea,asociatul
desemnat prin contractul de asociere s ndeplineasc obligaiile fiscale organizeaz i conduce evidena
contabilaasocierii,astfelnctssepoatdeterminainformaiileiobligaiileprevzutedelege,fra
ntocmisituaiifinanciareanuale.
ART.5
n aplicarea Reglementrilor contabile prevzute la art. 1, entitile trebuie s dezvolte politici
contabilepropriicareseaprobdeadministratori.ncazulentitilorcarenuauadministratori,politicile
contabileseaprobdepersoanelecareauobligaiagestionriientitiirespective.
ART.6
n cazul entitilor administrate n sistem dualist, potrivit legii, referirile la "administratori" din
reglementrileprevzutelaart.1sevorciticareferirila"membriidirectoratului".
ART.7
(1) O societatemam are obligaia s ntocmeasc situaii financiare anuale consolidate atunci
cndsuntdepitecriteriileprevzutelapct.10alin.(3)dinreglementrileprevzutelaart.1,precumin
cazulgrupurilormiciimijlociincareunadintreentitileafiliateesteoentitatedeinterespublic.
(2) Entitile care au obligaia s ntocmeasc situaii financiare anuale consolidate pot ntocmi
aceste situaii fie potrivit reglementrilor contabile prevzute la art. 1, fie n baza Reglementrilor
contabile conforme cu Standardele internaionale de raportare financiar, aplicabile societilor
comercialealecrorvalorimobiliaresuntadmiselatranzacionarepeopiareglementat,aprobateprin
Ordinul viceprimministrului, ministrul finanelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificrile i completrile
ulterioare.
ART.8
ncazulncareaplicareareglementrilorcontabileprevzutelaart.1impunemodificareaunor
tratamente contabile, aceasta nu determin corecii ale operaiunilor contabile generate de evenimente
anterioareintrriinvigoarearespectivelorreglementri.
ART.9
Sanciunile aplicabile pentru nclcarea prevederilor Reglementrilor contabile privind situaiile
financiare anuale individuale i situaiile financiare anuale consolidate sunt cele prevzute de Legea
contabilitiinr.82/1991,republicat,cumodificrileicompletrileulterioare.
ART.10
Prezentul ordin intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2015. Entitile care au ales un exerciiu
financiardiferitdeanulcalendaristicaplicprevederileprezentuluiordindelanceputulprimuluiexerciiu
financiarastfelales,carencepeulteriordateide1ianuarie2015.
ART.11
Ladataintrriinvigoareaprezentuluiordinseabrog:
a) Ordinul ministrului finanelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementrilor
contabileconformecudirectiveleeuropene,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.766i
766bisdin10noiembrie2009,cumodificrileicompletrileulterioare;
b) Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat
decontabilitate,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,nr.522i522bisdin25iulie2011.
ART.12
PrezentulordinsepublicnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI.

Ministrulfinanelorpublice,
DariusBogdanVlcov

Bucureti,29decembrie2014
Nr.1.802.

ANEXA1

REGLEMENTRILECONTABILE
privindsituaiilefinanciareanualeindividualeisituaiilefinanciareanualeconsolidate

ParteaIaanexei,cuprinzndcapitolele113,segsetenOrdinulministruluifinanelorpublice
nr.1802/2014ParteaI.

CAPITOLUL14
Planuldeconturigeneral

593.(1)Conturilesinteticedinplanuldeconturisepotdezvoltapeconturianaliticenfunciede
necesitileimpusedeanumitereglementrisaupotrivitnecesitilorpropriialefiecreientiti.
(2)Conturilepotaveafunciunecontabildeactiv(A),pasiv(P)sausuntbifuncionale(A/P).n
general, conturile cu funciune contabil de activ corespund elementelor de natura activelor i
cheltuielilor, iar conturile cu funciune contabil de pasiv corespund elementelor de natura datoriilor,
capitalurilorpropriiiveniturilorsausuntaferenteajustrilordevaloare.
nconturilecutreicifre,cifraterminal9semnificoperaiunidesenscontrarceloracoperiten
modnormaldeconturiledenivelsuperiordingrupadincarefacparte.
(3) Conturile n afara bilanului sunt conturi care se debiteaz i se crediteaz n funcie de
modalitateadenregistrarenconturiledebilanaoperaiunii,lascadensauladatarealizriiacesteia.
(4)Pentruorganizareacontabilitiidegestiune,nuesteobligatorieutilizareaconturilordinclasa
9"Conturidegestiune".
594.Planuldeconturigeneralesteurmtorul:

Clasa1Conturidecapitaluri,provizioane,mprumuturiidatoriiasimilate

10.Capitalirezerve

101.Capital*4)
1011.Capitalsubscrisnevrsat(P)
1012.Capitalsubscrisvrsat(P)
1015.Patrimoniulregiei(P)
1016.Patrimoniulpublic*5)(P)
1017.Patrimoniulprivat*6)(P)
1018.Patrimoniulinstitutelornaionaledecercetaredezvoltare(P)

103.Alteelementedecapitaluriproprii
1031.Beneficiiacordateangajailorsubformainstrumentelordecapitaluriproprii(P)
1033.Diferenedecursvalutarnrelaiecuinvestiianetntroentitatestrin*7)(A/P)
1038.Diferenedinmodificareavaloriijusteaactivelorfinanciaredisponibilenvedereavnzrii
ialteelementedecapitaluriproprii*8)(A/P)

104.Primedecapital
1041.Primedeemisiune(P)
1042.Primedefuziune/divizare(P)
1043.Primedeaport(P)
1044.Primedeconversieaobligaiunilornaciuni(P)

105.Rezervedinreevaluare(P)

106.Rezerve
1061.Rezervelegale(P)
1063.Rezervestatutaresaucontractuale(P)
1068.Alterezerve(P)

107.Diferenedecursvalutardinconversie*9)(A/P)

108.Interesecarenucontroleaz*10)
1081.Interesecarenucontroleazrezultatulexerciiuluifinanciar(A/P)
1082.Interesecarenucontroleazaltecapitaluriproprii(A/P)

109.Aciuniproprii
1091.Aciunipropriideinutepetermenscurt(A)
1092.Aciunipropriideinutepetermenlung(A)
1095. Aciuni proprii reprezentnd titluri deinute de societatea absorbit la societatea
absorbant(A)

11.Rezultatulreportat

117.Rezultatulreportat
1171.Rezultatulreportatreprezentndprofitulnerepartizatsaupierdereaneacoperit(A/P)
1172.RezultatulreportatprovenitdinadoptareapentruprimadataIAS,maipuinIAS29*11)
(A/P)
1173.Rezultatulreportatprovenitdinmodificrilepoliticilorcontabile(A/P)
1174.Rezultatulreportatprovenitdincorectareaerorilorcontabile(A/P)
1175.Rezultatulreportatreprezentndsurplusulrealizatdinrezervedinreevaluare(P)
1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementrilor contabile conforme
cudirectiveleeuropene(A/P)*12)

12.Rezultatulexerciiuluifinanciar

121.Profitsaupierdere(A/P)

129.Repartizareaprofitului(A)

14. Ctiguri sau pierderi legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu titlu gratuit
sauanulareainstrumentelordecapitaluriproprii

141.Ctigurilegatedevnzareasauanulareainstrumentelordecapitaluriproprii
1411.Ctigurilegatedevnzareainstrumentelordecapitaluriproprii(P)
1412.Ctigurilegatedeanulareainstrumentelordecapitaluriproprii(P)

149.Pierderilegatedeemiterea,rscumprarea,vnzarea,cedareacutitlugratuitsauanularea
instrumentelordecapitaluriproprii
1491.Pierderirezultatedinvnzareainstrumentelordecapitaluriproprii(A)
1495.Pierderirezultatedinreorganizri,caresuntdeterminatedeanulareatitlurilordeinute(A)
1498.Altepierderilegatedeinstrumenteledecapitaluriproprii(A)

15.Provizioane

151.Provizioane
1511.Provizioanepentrulitigii(P)
1512.Provizioanepentrugaraniiacordateclienilor(P)
1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizri corporale i alte aciuni similare legate de
acestea(P)
1514.Provizioanepentrurestructurare(P)
1515.Provizioanepentrupensiiiobligaiisimilare(P)
1516.Provizioanepentruimpozite(P)
1517.Provizioanepentruterminareacontractuluidemunc(P)
1518.Alteprovizioane(P)

16.mprumuturiidatoriiasimilate

161.mprumuturidinemisiunideobligaiuni
1614.mprumuturiexternedinemisiunideobligaiunigarantatedestat(P)
1615.mprumuturiexternedinemisiunideobligaiunigarantatedebnci(P)
1617.mprumuturiinternedinemisiunideobligaiunigarantatedestat(P)
1618.Altemprumuturidinemisiunideobligaiuni(P)

162.Creditebancarepetermenlung
1621.Creditebancarepetermenlung(P)
1622.Creditebancarepetermenlungnerambursatelascaden(P)
1623.Crediteexterneguvernamentale(P)
1624.Creditebancareexternegarantatedestat(P)
1625.Creditebancareexternegarantatedebnci(P)
1626.Creditedelatrezoreriastatului(P)
1627.Creditebancareinternegarantatedestat(P)

166.Datoriicareprivescimobilizrilefinanciare
1661.Datoriifadeentitileafiliate(P)
1663.Datoriifadeentitileasociateientitilecontrolatencomun(P)

167.Altemprumuturiidatoriiasimilate(P)

168.Dobnziaferentemprumuturiloridatoriilorasimilate
1681.Dobnziaferentemprumuturilordinemisiunideobligaiuni(P)
1682.Dobnziaferentecreditelorbancarepetermenlung(P)
1685.Dobnziaferentedatoriilorfadeentitileafiliate(P)
1686.Dobnziaferentedatoriilorfadeentitileasociateientitilecontrolatencomun(P)
1687.Dobnziaferentealtormprumuturiidatoriiasimilate(P)

169.Primeprivindrambursareaobligaiuniloriaaltordatorii
1691.Primeprivindrambursareaobligaiunilor(A)
1692.Primeprivindrambursareaaltordatorii(A)

Clasa2Conturideimobilizri

20.IMOBILIZRINECORPORALE

201.Cheltuielideconstituire(A)

203.Cheltuielidedezvoltare(A)


205.Concesiuni,brevete,licene,mrcicomerciale,drepturiiactivesimilare(A)

206.Activenecorporaledeexplorareievaluarearesurselorminerale(A)

207.Fondcomercial
2071.Fondcomercialpozitiv*13)(A)
2075.Fondcomercialnegativ(P)

208.Alteimobilizrinecorporale(A)

21.Imobilizricorporale

211.Terenuriiamenajrideterenuri(A)
2111.Terenuri
2112.Amenajrideterenuri

212.Construcii(A)

213.Instalaiitehniceimijloacedetransport
2131.Echipamentetehnologice(maini,utilajeiinstalaiidelucru)(A)
2132.Aparateiinstalaiidemsurare,controlireglare(A)
2133.Mijloacedetransport(A)
214.Mobilier,aparaturbirotic,echipamentedeprotecieavalorilorumaneimaterialeialte
activecorporale(A)

215.Investiiiimobiliare(A)

216.Activecorporaledeexplorareievaluarearesurselorminerale(A)

217.Activebiologiceproductive(A)

22.Imobilizricorporalencursdeaprovizionare

223.Instalaiitehniceimijloacedetransportncursdeaprovizionare(A)

224.Mobilier,aparaturbirotic,echipamentedeprotecieavalorilorumaneimaterialeialte
activecorporalencursdeaprovizionare(A)

227.Activebiologiceproductivencursdeaprovizionare(A)

23.Imobilizrincurs

231.Imobilizricorporalencursdeexecuie(A)

235.Investiiiimobiliarencursdeexecuie(A)

26.Imobilizrifinanciare

261.Aciunideinutelaentitileafiliate(A)

262.Aciunideinutelaentitiasociate(A)


263.Aciunideinutelaentiticontrolatencomun(A)

264.Titluripusenechivalen*14)(A)

265.Altetitluriimobilizate(A)

266.Certificateverziamnate(A)

267.Creaneimobilizate
2671.Sumedencasatdelaentitileafiliate(A)
2672.Dobndaaferentsumelordencasatdelaentitileafiliate(A)
2673.Creanefadeentitileasociateientitilecontrolatencomun(A)
2674.Dobndaaferentcreanelorfadeentitileasociateientitilecontrolatencomun(A)
2675.mprumuturiacordatepetermenlung(A)
2676.Dobndaaferentmprumuturiloracordatepetermenlung(A)
2677.Obligaiuniachiziionatecuocaziaemisiunilorefectuatedeteri(A)
2678.Altecreaneimobilizate(A)
2679.Dobnziaferentealtorcreaneimobilizate(A)

269.Vrsmintedeefectuatpentruimobilizrifinanciare
2691.Vrsmintedeefectuatprivindaciuniledeinutelaentitileafiliate(P)
2692.Vrsmintedeefectuatprivindaciuniledeinutelaentitiasociate(P)
2693.Vrsmintedeefectuatprivindaciuniledeinutelaentiticontrolatencomun(P)
2695.Vrsmintedeefectuatpentrualteimobilizrifinanciare(P)

28.Amortizriprivindimobilizrile

280.Amortizriprivindimobilizrilenecorporale
2801.Amortizareacheltuielilordeconstituire(P)
2803.Amortizareacheltuielilordedezvoltare(P)
2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, drepturilor i
activelorsimilare(P)
2806.Amortizareaactivelornecorporaledeexplorareievaluarearesurselorminerale(P)
2807.Amortizareafonduluicomercial*15)(P)
2808.Amortizareaaltorimobilizrinecorporale(P)

281.Amortizriprivindimobilizrilecorporale
2811.Amortizareaamenajrilordeterenuri(P)
2812.Amortizareaconstruciilor(P)
2813.Amortizareainstalaiilorimijloacelordetransport(P)
2814.Amortizareaaltorimobilizricorporale(P)
2815.Amortizareainvestiiilorimobiliare(P)
2816.Amortizareaactivelorcorporaledeexplorareievaluarearesurselorminerale(P)
2817.Amortizareaactivelorbiologiceproductive(P)

29.Ajustripentrudepreciereasaupierdereadevaloareaimobilizrilor

290.Ajustripentrudepreciereaimobilizrilornecorporale
2903.Ajustripentrudepreciereacheltuielilordedezvoltare(P)
2905. Ajustri pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale,
drepturiloriactivelorsimilare(P)

2906. Ajustri pentru deprecierea activelor necorporale de explorare i evaluare a resurselor


minerale(P)
2908.Ajustripentrudepreciereaaltorimobilizrinecorporale(P)

291.Ajustripentrudepreciereaimobilizrilorcorporale
2911.Ajustripentrudepreciereaterenuriloriamenajrilordeterenuri(P)
2912.Ajustripentrudepreciereaconstruciilor(P)
2913.Ajustripentrudepreciereainstalaiilorimijloacelordetransport(P)
2914.Ajustripentrudepreciereaaltorimobilizricorporale(P)
2915.Ajustripentrudepreciereainvestiiilorimobiliare(P)
2916. Ajustri pentru deprecierea activelor corporale de explorare i evaluare a resurselor
minerale(P)
2917.Ajustripentrudepreciereaactivelorbiologiceproductive(P)

293.Ajustripentrudepreciereaimobilizrilorncursdeexecuie
2931.Ajustripentrudepreciereaimobilizrilorcorporalencursdeexecuie(P)
2935.Ajustripentrudepreciereainvestiiilorimobiliarencursdeexecuie(P)

296.Ajustripentrupierdereadevaloareaimobilizrilorfinanciare
2961.Ajustripentrupierdereadevaloareaaciunilordeinutelaentitileafiliate(P)
2962. Ajustri pentru pierderea de valoare a aciunilor deinute la entiti asociate i entiti
controlatencomun(P)
2963.Ajustripentrupierdereadevaloareaaltortitluriimobilizate(P)
2964.Ajustripentrupierdereadevaloareasumelordencasatdelaentitileafiliate(P)
2965. Ajustri pentru pierderea de valoare a creanelor fa de entitile asociate i entitile
controlatencomun(P)
2966.Ajustripentrupierdereadevaloareamprumuturiloracordatepetermenlung(P)
2968.Ajustripentrupierdereadevaloareaaltorcreaneimobilizate(P)

Clasa3Conturidestocuriiproduciencursdeexecuie

30.Stocuridemateriiprimeimateriale

301.Materiiprime(A)

302.Materialeconsumabile
3021.Materialeauxiliare(A)
3022.Combustibili(A)
3023.Materialepentruambalat(A)
3024.Piesedeschimb(A)
3025.Semineimaterialedeplantat(A)
3026.Furaje(A)
3028.Altematerialeconsumabile(A)

303.Materialedenaturaobiectelordeinventar(A)

308.Diferenedeprelamateriiprimeimateriale(A/P)

32.Stocurincursdeaprovizionare

321.Materiiprimencursdeaprovizionare(A)

322.Materialeconsumabilencursdeaprovizionare(A)

323.Materialedenaturaobiectelordeinventarncursdeaprovizionare(A)

326.Activebiologicedenaturastocurilorncursdeaprovizionare(A)

327.Mrfurincursdeaprovizionare(A)

328.Ambalajencursdeaprovizionare(A)

33.Produciencursdeexecuie

331.Produsencursdeexecuie(A)

332.Serviciincursdeexecuie(A)

34.PRODUSE

341.Semifabricate(A)

345.Produsefinite(A)

346.Produsereziduale(A)

347.Produseagricole(A)

348.Diferenedeprelaproduse(A/P)

35.STOCURIAFLATELATERI

351.Materiiimaterialeaflatelateri(A)

354.Produseaflatelateri(A)

356.Activebiologicedenaturastocuriloraflatelateri(A)

357.Mrfuriaflatelateri(A)

358.Ambalajeaflatelateri(A)

36.Activebiologicedenaturastocurilor

361.Activebiologicedenaturastocurilor(A)

368.Diferenedeprelaactivebiologicedenaturastocurilor(A/P)

37.MRFURI

371.Mrfuri(A)

378.Diferenedeprelamrfuri(A/P)

38.Ambalaje

381.Ambalaje(A)

388.Diferenedeprelaambalaje(A/P)

39.Ajustripentrudepreciereastocuriloriproducieincursdeexecuie

391.Ajustripentrudepreciereamateriilorprime(P)

392.Ajustripentrudepreciereamaterialelor
3921.Ajustripentrudepreciereamaterialelorconsumabile(P)
3922.Ajustripentrudepreciereamaterialelordenaturaobiectelordeinventar(P)

393.Ajustripentrudepreciereaproducieincursdeexecuie(P)

394.Ajustripentrudepreciereaproduselor
3941.Ajustripentrudepreciereasemifabricatelor(P)
3945.Ajustripentrudepreciereaproduselorfinite(P)
3946.Ajustripentrudepreciereaproduselorreziduale(P)
3947.Ajustripentrudepreciereaproduseloragricole(P)

395.Ajustripentrudepreciereastocuriloraflatelateri
3951.Ajustripentrudepreciereamateriilorimaterialeloraflatelateri(P)
3952.Ajustripentrudepreciereasemifabricateloraflatelateri(P)
3953.Ajustripentrudepreciereaproduselorfiniteaflatelateri(P)
3954.Ajustripentrudepreciereaproduselorrezidualeaflatelateri(P)
3955.Ajustripentrudepreciereaproduseloragricoleaflatelateri(P)
3956.Ajustripentrudepreciereaactivelorbiologicedenaturastocuriloraflatelateri(P)
3957.Ajustripentrudepreciereamrfuriloraflatelateri(P)
3958.Ajustripentrudepreciereaambalajeloraflatelateri(P)

396.Ajustripentrudepreciereaactivelorbiologicedenaturastocurilor(P)

397.Ajustripentrudepreciereamrfurilor(P)

398.Ajustripentrudepreciereaambalajelor(P)

Clasa4Conturideteri

40.Furnizoriiconturiasimilate

401.Furnizori(P)

403.Efectedepltit(P)

404.Furnizorideimobilizri(P)

405.Efectedepltitpentruimobilizri(P)

408.Furnizorifacturinesosite(P)

409.Furnizoridebitori
4091.Furnizoridebitoripentrucumprridebunuridenaturastocurilor(A)
4092.Furnizoridebitoripentruprestrideservicii(A)
4093.Avansuriacordatepentruimobilizricorporale(A)
4094.Avansuriacordatepentruimobilizrinecorporale(A)

41.Clieniiconturiasimilate

411.Clieni
4111.Clieni(A)
4118.Clieniincerisaunlitigiu(A)

413.Efectedeprimitdelaclieni(A)

418.Clienifacturidentocmit(A)

419.Clienicreditori(P)

42.Personaliconturiasimilate

421.Personalsalariidatorate(P)

423.Personalajutoarematerialedatorate(P)

424.Primereprezentndparticipareapersonaluluilaprofit*16)(P)

425.Avansuriacordatepersonalului(A)

426.Drepturidepersonalneridicate(P)

427.Reineridinsalariidatorateterilor(P)

428.Altedatoriiicreanenlegturcupersonalul
4281.Altedatoriinlegturcupersonalul(P)
4282.Altecreanenlegturcupersonalul(A)

43.Asigurrisociale,proteciasocialiconturiasimilate

431.Asigurrisociale
4311.Contribuiaunitiilaasigurrilesociale(P)
4312.Contribuiapersonaluluilaasigurrilesociale(P)
4313.Contribuiaangajatoruluipentruasigurrilesocialedesntate(P)
4314.Contribuiaangajailorpentruasigurrilesocialedesntate(P)

437.Ajutordeomaj
4371.Contribuiaunitiilafonduldeomaj(P)
4372.Contribuiapersonaluluilafonduldeomaj(P)

438.Altedatoriiicreanesociale
4381.Altedatoriisociale(P)
4382.Altecreanesociale(A)

44.Bugetulstatului,fondurispecialeiconturiasimilate

441.Impozitulpeprofit/venit
4411.Impozitulpeprofit(P)
4418.Impozitulpevenit*17)(P)

442.Taxapevaloareaadugat
4423.TVAdeplat(P)
4424.TVAderecuperat(A)
4426.TVAdeductibil(A)
4427.TVAcolectat(P)
4428.TVAneexigibil(A/P)

444.Impozitulpevenituridenaturasalariilor(P)

445.Subvenii
4451.Subveniiguvernamentale(A)
4452.mprumuturinerambursabilecucaracterdesubvenii(A)
4458.Altesumeprimitecucaracterdesubvenii(A)

446.Alteimpozite,taxeivrsminteasimilate(P)

447.Fondurispecialetaxeivrsminteasimilate(P)

448.Altedatoriiicreanecubugetulstatului
4481.Altedatoriifadebugetulstatului(P)
4482.Altecreaneprivindbugetulstatului(A)

45.Grupiacionari/asociai

451.Decontrintreentitileafiliate
4511.Decontrintreentitileafiliate(A/P)
4518.Dobnziaferentedecontrilorntreentitileafiliate(A/P)

453.Decontricuentitileasociateientitilecontrolatencomun
4531.Decontricuentitileasociateientitilecontrolate
4538.Dobnziaferentedecontrilorcuentitileasociateientitilecontrolatencomun(A/P)

455.Sumedatorateacionarilor/asociailor
4551.Acionari/Asociaiconturicurente(P)
4558.Acionari/Asociaidobnzilaconturicurente(P)

456.Decontricuacionarii/asociaiiprivindcapitalul(A/P)

457.Dividendedeplat(P)

458.Decontridinoperaiuninparticipaie
4581.Decontridinoperaiuninparticipaiepasiv(P)
4582.Decontridinoperaiuninparticipaieactiv(A)

46.Debitoriicreditoridiveri

461.Debitoridiveri(A)

462.Creditoridiveri(P)

47.Conturidesubvenii,regularizareiasimilate

471.Cheltuielinregistratenavans(A)

472.Veniturinregistratenavans(P)

473.Decontridinoperaiunincursdeclarificare(A/P)

475.Subveniipentruinvestiii
4751.Subveniiguvernamentalepentruinvestiii(P)
4752.mprumuturinerambursabilecucaracterdesubveniipentruinvestiii(P)
4753.Donaiipentruinvestiii(P)
4754.Plusurideinventardenaturaimobilizrilor(P)
4758.Altesumeprimitecucaracterdesubveniipentruinvestiii(P)

478.Veniturinavansaferenteactivelorprimiteprintransferdelaclieni(P)

48.Decontrincadrulunitii

481.Decontrintreunitateisubuniti(A/P)

482.Decontrintresubuniti(A/P)

49.Ajustripentrudepreciereacreanelor

491.Ajustripentrudepreciereacreanelorclieni(P)

495.Ajustripentrudepreciereacreanelordecontrincadrulgrupuluiicuacionarii/asociaii
(P)

496.Ajustripentrudepreciereacreanelordebitoridiveri(P)

Clasa5Conturidetrezorerie

50.Investiiipetermenscurt

501.Aciunideinutelaentitileafiliate(A)

505.Obligaiuniemiseirscumprate(A)

506.Obligaiuni(A)

507.Certificateverziprimite(A)

508.Alteinvestiiipetermenscurticreaneasimilate
5081.Altetitlurideplasament(A)
5088.Dobnzilaobligaiuniititlurideplasament(A)

509.Vrsmintedeefectuatpentruinvestiiilepetermenscurt
5091.Vrsmintedeefectuatpentruaciuniledeinutelaentitileafiliate(P)
5092.Vrsmintedeefectuatpentrualteinvestiiipetermenscurt(P)

51.Conturilabnci

511.Valoridencasat
5112.Cecuridencasat(A)
5113.Efectedencasat(A)
5114.Efecteremisesprescontare(A)

512.Conturicurentelabnci
5121.Conturilabncinlei(A)
5124.Conturilabncinvalut(A)
5125.Sumencursdedecontare(A)

518.Dobnzi
5186.Dobnzidepltit(P)
5187.Dobnzidencasat(A)

519.Creditebancarepetermenscurt
5191.Creditebancarepetermenscurt(P)
5192.Creditebancarepetermenscurtnerambursatelascaden(P)
5193.Crediteexterneguvernamentale(P)
5194.Crediteexternegarantatedestat(P)
5195.Crediteexternegarantatedebnci(P)
5196.CreditedelaTrezoreriaStatului(P)
5197.Crediteinternegarantatedestat(P)
5198.Dobnziaferentecreditelorbancarepetermenscurt(P)

53.Casa

531.Casa
5311.Casanlei(A)
5314.Casanvalut(A)

532.Altevalori
5321.Timbrefiscaleipotale(A)
5322.Biletedetratamentiodihn(A)
5323.Ticheteibiletedecltorie(A)
5328.Altevalori(A)

54.Acreditive

541.Acreditive
5411.Acreditivenlei(A)
5414.Acreditivenvalut(A)

542.Avansuridetrezorerie*18)(A)

58.Viramenteinterne

581.Viramenteinterne(A/P)

59.Ajustripentrupierdereadevaloareaconturilordetrezorerie

591.Ajustripentrupierdereadevaloareaaciunilordeinutelaentitileafiliate(P)

595.Ajustripentrupierdereadevaloareaobligaiuniloremiseirscumprate(P)

596.Ajustripentrupierdereadevaloareaobligaiunilor(P)

598.Ajustripentrupierdereadevaloareaaltorinvestiiipetermenscurticreaneasimilate(P)

Clasa6Conturidecheltuieli

60.Cheltuieliprivindstocurile

601.Cheltuielicumateriileprime

602.Cheltuielicumaterialeleconsumabile
6021.Cheltuielicumaterialeleauxiliare
6022.Cheltuieliprivindcombustibilii
6023.Cheltuieliprivindmaterialelepentruambalat
6024.Cheltuieliprivindpieseledeschimb
6025.Cheltuieliprivindsemineleimaterialeledeplantat
6026.Cheltuieliprivindfurajele
6028.Cheltuieliprivindaltematerialeconsumabile

603.Cheltuieliprivindmaterialeledenaturaobiectelordeinventar

604.Cheltuieliprivindmaterialelenestocate

605.Cheltuieliprivindenergiaiapa

606.Cheltuieliprivindactivelebiologicedenaturastocurilor

607.Cheltuieliprivindmrfurile

608.Cheltuieliprivindambalajele

609.Reducericomercialeprimite

61.Cheltuielicuserviciileexecutatedeteri

611.Cheltuielicuntreinereaireparaiile

612.Cheltuielicuredevenele,locaiiledegestiuneichiriile

613.Cheltuielicuprimeledeasigurare

614.Cheltuielicustudiileicercetrile

615.Cheltuielicupregtireapersonalului


62.Cheltuielicualteserviciiexecutatedeteri

621.Cheltuielicucolaboratorii

622.Cheltuieliprivindcomisioaneleionorariile

623.Cheltuielideprotocol,reclamipublicitate

624.Cheltuielicutransportuldebunuriipersonal

625.Cheltuielicudeplasri,detariitransferri

626.Cheltuielipotaleitaxedetelecomunicaii

627.Cheltuielicuserviciilebancareiasimilate

628.Altecheltuielicuserviciileexecutatedeteri

63.Cheltuielicualteimpozite,taxeivrsminteasimilate

635.Cheltuielicualteimpozite,taxeivrsminteasimilate

64.Cheltuielicupersonalul

641.Cheltuielicusalariilepersonalului

642.Cheltuielicuavantajelennaturiticheteleacordatesalariailor
6421.Cheltuielicuavantajelennaturacordatesalariailor
6422.Cheltuielicuticheteleacordatesalariailor

643.Cheltuielicuremunerareaninstrumentedecapitaluriproprii

644.Cheltuielicuprimelereprezentndparticipareapersonaluluilaprofit

645.Cheltuieliprivindasigurrileiproteciasocial
6451.Cheltuieliprivindcontribuiaunitiilaasigurrilesociale
6452.Cheltuieliprivindcontribuiaunitiipentruajutoruldeomaj
6453.Cheltuieliprivindcontribuiaangajatoruluipentruasigurrilesocialedesntate
6455.Cheltuieliprivindcontribuiaunitiilaasigurriledevia
6456.Cheltuieliprivindcontribuiaunitiilafonduriledepensiifacultative
6457.Cheltuieliprivindcontribuiaunitiilaprimeledeasigurarevoluntardesntate
6458.Altecheltuieliprivindasigurrileiproteciasocial

65.Altecheltuielideexploatare

652.Cheltuielicuproteciamediuluinconjurtor

654.Pierderidincreaneidebitoridiveri

655.Cheltuielidinreevaluareaimobilizrilorcorporale

658.Altecheltuielideexploatare
6581.Despgubiri,amenziipenaliti
6582.Donaiiacordate
6583.Cheltuieliprivindactivelecedateialteoperaiunidecapital
6586. Cheltuieli reprezentnd transferuri i contribuii datorate n baza unor acte normative
speciale*19)
6587.Cheltuieliprivindcalamitileialteevenimentesimilare
6588.Altecheltuielideexploatare

66.Cheltuielifinanciare

663.Pierderidincreanelegatedeparticipaii

664.Cheltuieliprivindinvestiiilefinanciarecedate
6641.Cheltuieliprivindimobilizrilefinanciarecedate
6642.Pierderidininvestiiilepetermenscurtcedate

665.Cheltuielidindiferenedecursvalutar
6651. Diferene nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate n
valut*20)
6652.Diferenenefavorabiledecursvalutardinevaluareaelementelormonetarecarefacparte
dininvestiianetntroentitatestrin

666.Cheltuieliprivinddobnzile

667.Cheltuieliprivindsconturileacordate

668.Altecheltuielifinanciare

68. Cheltuieli cu amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru depreciere sau pierdere de


valoare

681.Cheltuielideexploatareprivindamortizrile,provizioaneleiajustrilepentrudepreciere
6811.Cheltuielideexploatareprivindamortizareaimobilizrilor
6812.Cheltuielideexploatareprivindprovizioanele
6813.Cheltuielideexploatareprivindajustrilepentrudepreciereaimobilizrilor
6814.Cheltuielideexploatareprivindajustrilepentrudepreciereaactivelorcirculante
6817.Cheltuielideexploatareprivindajustrilepentrudepreciereafonduluicomercial

686. Cheltuieli financiare privind amortizrile, provizioanele i ajustrile pentru pierdere de


valoare
6861.Cheltuieliprivindactualizareaprovizioanelor
6863. Cheltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea de valoare a imobilizrilor
financiare
6864.Cheltuielifinanciareprivindajustrilepentrupierdereadevaloareaactivelorcirculante
6868.Cheltuielifinanciareprivindamortizareaprimelorderambursareaobligaiuniloriaaltor
datorii

69.Cheltuielicuimpozitulpeprofitialteimpozite

691.Cheltuielicuimpozitulpeprofit

698.Cheltuielicuimpozitulpeveniticualteimpozitecarenuaparnelementeledemaisus*21)

Clasa7Conturidevenituri

70.Cifradeafacerinet

701.Venituridinvnzareaproduselorfinite,produseloragricoleiaactivelorbiologicedenatura
stocurilor
7015.Venituridinvnzareaproduselorfinite
7017.Venituridinvnzareaproduseloragricole
7018.Venituridinvnzareaactivelorbiologicedenaturastocurilor

702.Venituridinvnzareasemifabricatelor

703.Venituridinvnzareaproduselorreziduale

704.Venituridinserviciiprestate

705.Venituridinstudiiicercetri

706.Venituridinredevene,locaiidegestiuneichirii

707.Venituridinvnzareamrfurilor

708.Venituridinactivitidiverse

709.Reducericomercialeacordate

71.Venituriaferentecostuluiproducieincursdeexecuie

711.Venituriaferentecosturilorstocurilordeproduse

712.Venituriaferentecosturilorserviciilorncursdeexecuie

72.Venituridinproduciadeimobilizri

721.Venituridinproduciadeimobilizrinecorporale

722.Venituridinproduciadeimobilizricorporale

725.Venituridinproduciadeinvestiiiimobiliare

74.Venituridinsubveniideexploatare

741.Venituridinsubveniideexploatare
7411.Venituridinsubveniideexploatareaferentecifreideafaceri*22)
7412.Venituridinsubveniideexploatarepentrumateriiprimeimateriale
7413.Venituridinsubveniideexploatarepentrualtecheltuieliexterne
7414.Venituridinsubveniideexploatarepentruplatapersonalului
7415.Venituridinsubveniideexploatarepentruasigurriiproteciesocial
7416.Venituridinsubveniideexploatarepentrualtecheltuielideexploatare
7417.Venituridinsubveniideexploatarencazdecalamitiialteevenimentesimilare

7418.Venituridinsubveniideexploatarepentrudobndadatorat
7419.Venituridinsubveniideexploatareaferentealtorvenituri

75.Altevenituridinexploatare

754.Venituridincreanereactivateidebitoridiveri

755.Venituridinreevaluareaimobilizrilorcorporale

758.Altevenituridinexploatare
7581.Venituridindespgubiri,amenziipenaliti
7582.Venituridindonaiiprimite
7583.Venituridinvnzareaactivelorialteoperaiunidecapital
7584.Venituridinsubveniipentruinvestiii
7588.Altevenituridinexploatare

76.Veniturifinanciare

761.Venituridinimobilizrifinanciare
7611.Venituridinaciunideinutelaentitileafiliate
7612.Venituridinaciunideinutelaentitiasociate
7613.Venituridinaciunideinutelaentiticontrolatencomun
7615.Venituridinalteimobilizrifinanciare

762.Venituridininvestiiifinanciarepetermenscurt

764.Venituridininvestiiifinanciarecedate
7641.Venituridinimobilizrifinanciarecedate
7642.Ctiguridininvestiiipetermenscurtcedate

765.Venituridindiferenedecursvalutar
7651. Diferene favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate n
valut*23)
7652.Diferenefavorabiledecursvalutardinevaluareaelementelormonetarecarefacpartedin
investiianetntroentitatestrin

766.Venituridindobnzi

767.Venituridinsconturiobinute

768.Alteveniturifinanciare

78.Venituridinprovizioaneiajustripentrudeprecieresaupierderedevaloare

781.Venituridinprovizioaneiajustripentrudepreciereprivindactivitateadeexploatare
7812.Venituridinprovizioane
7813.Venituridinajustripentrudepreciereaimobilizrilor
7814.Venituridinajustripentrudepreciereaactivelorcirculante
7815.Venituridinfondulcomercialnegativ

786.Veniturifinanciaredinajustripentrupierderedevaloare
7863.Veniturifinanciaredinajustripentrupierdereadevaloareaimobilizrilorfinanciare

7864.Veniturifinanciaredinajustripentrupierdereadevaloareaactivelorcirculante

Clasa8conturispeciale

80.Conturinafarabilanului

801.Angajamenteacordate
8011.Giruriigaraniiacordate
8018.Alteangajamenteacordate

802.Angajamenteprimite
8021.Giruriigaraniiprimite
8028.Alteangajamenteprimite

803.Alteconturinafarabilanului
8031.Imobilizricorporaleluatecuchirie
8032.Valorimaterialeprimitespreprelucraresaureparare
8033.Valorimaterialeprimitenpstraresaucustodie
8034.Debitoriscoidinactiv,urmriincontinuare
8035.Stocuridenaturaobiectelordeinventardatenfolosin
8036.Redevene,locaiidegestiune,chiriiialtedatoriiasimilate
8037.Efectescontateneajunselascaden
8038.Bunuriprimitenadministrare,concesiuneicuchirie
8039.Altevalorinafarabilanului

805.Dobnziaferentecontractelordeleasingialtorcontracteasimilate,neajunselascaden
8051.Dobnzidepltit
8052.Dobnzidencasat*24)

806.Certificatedeemisiidegazecuefectdeser

807.Activecontingente

808.Datoriicontingente

809.Creanepreluateprincesionare

89.Bilan

891.Bilandedeschidere

892.Bilandenchidere

Clasa9conturidegestiune*25)

90.Decontriinterne

901.Decontriinterneprivindcheltuielile

902.Decontriinterneprivindproduciaobinut

903.Decontriinterneprivinddifereneledepre


92.Conturidecalculaie

921.Cheltuielileactivitiidebaz

922.Cheltuielileactivitilorauxiliare

923.Cheltuieliindirectedeproducie

924.Cheltuieligeneraledeadministraie

925.Cheltuielidedesfacere

93.Costulproduciei

931.Costulproducieiobinute

933.Costulproducieincursdeexecuie

*4)nfunciedeformajuridicaentitiisenscrie:capitalsocial,patrimoniulregieietc.
*5)Acestcontmaiaparedoarlaentitilecarenuaufinalizatprocedurilelegaledetransferal
bunurilordenaturapatrimoniuluipublic.
*6) Acest cont apare doar la entitile care dein, potrivit legii, bunuri de natura patrimoniului
privat.
*7)Acestcontaparenumainsituaiilefinanciareanualeconsolidate.
*8)Acestcontaparenumainsituaiilefinanciareanualeconsolidate.
*9)Acestcontaparenumainsituaiilefinanciareanualeconsolidate.
*10)Acestcontaparenumainsituaiilefinanciareanualeconsolidate.
*11) Acest cont apare doar la entitile care au aplicat Reglementrile contabile aprobate prin
Ordinulministruluifinanelorpublicenr.94/2001ipnlanchidereasolduluiacestuicont.
*12) n acest cont se evideniaz eventualele diferene rezultate din dispoziiile tranzitorii
cuprinsenprezentelereglementri,ncondiiileprevzutedeacestea.
*13)Acestcontapare,deregul,nsituaiilefinanciareanualeconsolidate.
*14)Acestcontaparenumainsituaiilefinanciareanualeconsolidate.
*15)Acestcontapare,deregul,nsituaiilefinanciareanualeconsolidate.
*16)Seutilizeazatuncicndexistbazlegalpentruacordareaacestora.
*17) Se utilizeaz pentru evidenierea impozitului pe venitul microntreprinderilor, definite
conformlegii.
*18)nacestcontvorfievideniateisumeleacordateprinsistemuldecarduri.
*19) n acest cont se evideniaz cheltuielile reprezentnd transferuri i contribuii datorate n
bazaunoractenormativespeciale,alteledectceleprevzutedeCodulfiscal.
*20) n acest cont nu se nregistreaz diferenele nefavorabile de curs valutar rezultate din
evaluareaelementelormonetarecarefacpartedininvestiianetntroentitatestrin.
*21)Seutilizeazconformreglementrilorlegale.
*22)Seiancalculladeterminareacifreideafaceri.
*23) n acest cont nu se nregistreaz diferenele favorabile de curs valutar rezultate din
evaluareaelementelormonetarecarefacpartedininvestiianetntroentitatestrin.
*24) Acest cont se folosete de ctre entitile radiate din Registrul general i care mai au n
derularecontractedeleasing.
*25) Pentru organizarea contabilitii de gestiune, folosirea conturilor din aceast clas este
opional.


CAPITOLUL15
Transpunereaconturilordinbalanadeverificarela31.12.2014nnoulplandeconturigeneral

595.(1)Administratoriientitilorrspundpentrutranspunereacorectasoldurilorconturilor,
din balana de verificare la 31.12.2014, n conturile prevzute n noul Plan de conturi general cuprins n
prezentelereglementri.Deasemenea,sevaurmricatranspunereadinvechileconturisinteticennoile
conturi sintetice de gradul unu i doi, dac este cazul, s se efectueze n funcie de natura sumelor
reflectatensoldulfiecruicont.
(2) Entitile care au aplicat Reglementrile contabile simplificate, aprobate prin Ordinul
ministruluifinanelorpublicenr.2.239/2011,iaufolositconturiledinPlanuldeconturisimplificat,cuprins
n acele reglementri, vor lua msuri pentru transpunerea corespunztoare a soldurilor conturilor, din
balana de verificare la 31.12.2014, n conturile prevzute n noul Plan de conturi general cuprins n
prezentelereglementri.
(3)Entitilecareauoptatpentruunexerciiufinanciardiferitdeanulcalendaristic,ncondiiile
prevzute de legea contabilitii, aplic prevederile prezentului ordin de la nceputul primului exerciiu
financiar astfel ales, care ncepe ulterior datei de 1 ianuarie 2015. Ca urmare, acestea efectueaz
transpunereaprevzutdeprezentulcapitolplecnddelasolduriledinbalanadeverificarepebazacreia
sentocmescprimelesituaiifinanciareanualencheiatelaodatulterioardateide1ianuarie2015.
______________________________________________________________________________
|CONTURI POTRIVIT REGLEMENTRILOR
|
CONTURI VECHI
|
|CONTABILE PRIVIND SITUAIILE
|(prevzute n Planul de conturi general|
|FINANCIARE ANUALE INDIVIDUALE I
|cuprins n Reglementrile contabile
|
|SITUAIILE FINANCIARE ANUALE
|aprobate prin Ordinul ministrului
|
|CONSOLIDATE
|finanelor publice nr. 3.055/2009, cu |
|
|modificrile i completrile
|
|
|ulterioare)
|
|______________________________________|_______________________________________|
|
Simbol
|
Denumire cont
|
Simbol
|
Denumire cont
|
|
cont
|
|
cont
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, MPRUMUTURI I DATORII
|
| ASIMILATE
|
|______________________________________________________________________________|
| GRUPA 10 - CAPITAL I REZERVE
|
|______________________________________________________________________________|
|101
| Capital
|101
| Capital
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1011| Capital subscris
|
1011| Capital subscris
|
|
| nevrsat
|
| nevrsat
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1012| Capital subscris vrsat |
1012| Capital subscris vrsat |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1015| Patrimoniul regiei
|
1015| Patrimoniul regiei
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1016| Patrimoniul public
|
1016| Patrimoniul public
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1017| Patrimoniul privat
|
| Cont nou
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1018| Patrimoniul institutelor|
1018| Patrimoniul institutelor|
|
| naionale de
|
| naionale de
|
|
| cercetare-dezvoltare
|
| cercetare-dezvoltare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|103
| Alte elemente de
|
| Cont nou
|
|
| capitaluri proprii
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1031| Beneficii acordate
|
1068| Alte rezerve/analitic
|
|
| angajailor sub forma
|
| distinct
|
|
| instrumentelor de
|
|
|
|
| capitaluri proprii
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1033| Diferene de curs
|
1067| Rezerve din diferene de|
|
| valutar n relaie cu
|
| curs valutar n relaie |
|
| investiia net ntr-o |
| cu investiia net
|
|
| entitate strin
|
| ntr-o entitate strin |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1038| Diferene din
|
1064| Rezerve de valoare just|
|
| modificarea valorii
|
|
|
|
| juste a activelor
|
|
|
|
| financiare disponibile |
|
|
|
| n vederea vnzrii i |
|
|
|
| alte elemente de
|
|
|
|
| capitaluri proprii
|
|
|

|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|104
| Prime de capital
|104
| Prime de capital
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1041| Prime de emisiune
|
1041| Prime de emisiune
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1042| Prime de fuziune/
|
1042| Prime de fuziune/
|
|
| divizare
|
| divizare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1043| Prime de aport
|
1043| Prime de aport
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1044| Prime de conversie a
|
1044| Prime de conversie a
|
|
| obligaiunilor n
|
| obligaiunilor n
|
|
| aciuni
|
| aciuni
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|105
| Rezerve din reevaluare |105
| Rezerve din reevaluare |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|106
| Rezerve
|106
| Rezerve
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1061| Rezerve legale
|
1061| Rezerve legale
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1063| Rezerve statutare sau
|
1063| Rezerve statutare sau
|
|
| contractuale
|
| contractuale
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1068| Alte rezerve
|
1068| Alte rezerve/analitic
|
|
|
|
| distinct
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|107
| Diferene de curs
|107
| Rezerve din conversie
|
|
| valutar din conversie
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|108
| Interese care nu
|108
| Interese care nu
|
|
| controleaz
|
| controleaz
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1081| Interese care nu
|
1081| Interese care nu
|
|
| controleaz - rezultatul|
| controleaz - rezultatul|
|
| exerciiului financiar |
| exerciiului financiar |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1082| Interese care nu
|
1082| Interese care nu
|
|
| controleaz - alte
|
| controleaz - alte
|
|
| capitaluri proprii
|
| capitaluri proprii
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|109
| Aciuni proprii
|109
| Aciuni proprii
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1091| Aciuni proprii deinute|
1091| Aciuni proprii deinute|
|
| pe termen scurt
|
| pe termen scurt
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1092| Aciuni proprii deinute|
1092| Aciuni proprii deinute|
|
| pe termen lung
|
| pe termen lung
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1095| Aciuni proprii
|
1095| Aciuni proprii
|
|
| reprezentnd titluri
|
| reprezentnd titluri
|
|
| deinute de societatea |
| deinute de societatea |
|
| absorbit la societatea |
| absorbit la societatea |
|
| absorbant
|
| absorbant
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 11 - REZULTATUL REPORTAT
|
|______________________________________________________________________________|
|117
| Rezultatul reportat
|117
| Rezultatul reportat
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1171| Rezultatul reportat
|
1171| Rezultatul reportat
|
|
| reprezentnd profitul
|
| reprezentnd profitul
|
|
| nerepartizat sau
|
| nerepartizat sau
|
|
| pierderea neacoperit
|
| pierderea neacoperit
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1172| Rezultatul reportat
|
1172| Rezultatul reportat
|
|
| provenit din adoptarea |
| provenit din adoptarea |
|
| pentru prima dat a IAS,|
| pentru prima dat a IAS,|
|
| mai puin IAS 29
|
| mai puin IAS 29
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1173| Rezultatul reportat
|
| Cont nou
|
|
| provenit din
|
|
|
|
| modificrile politicilor|
|
|
|
| contabile
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1174| Rezultatul reportat
|
1174| Rezultatul reportat
|
|
| provenit din corectarea |
| provenit din corectarea |
|
| erorilor contabile
|
| erorilor contabile
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1175| Rezultatul reportat
|
1065| Rezerve reprezentnd
|
|
| reprezentnd surplusul |
| surplusul realizat din |
|
| realizat din rezerve din|
| rezerve din reevaluare |
|
| reevaluare
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1176| Rezultatul reportat
|
1176| Rezultatul reportat
|
|
| provenit din trecerea la|
| provenit din trecerea la|

|
| aplicarea
|
| aplicarea
|
|
| reglementrilor
|
| Reglementrilor
|
|
| contabile conforme cu
|
| contabile conforme cu
|
|
| directivele europene
|
| Directiva a IV-a a
|
|
|
|
| Comunitilor Economice |
|
|
|
| Europene
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 12 - REZULTATUL EXERCIIULUI FINANCIAR
|
|______________________________________________________________________________|
|121
| Profit sau pierdere
|121
| Profit sau pierdere
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|129
| Repartizarea profitului |129
| Repartizarea profitului |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 14 - CTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RSCUMPRAREA,
|
| VNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI |
| PROPRII
|
|______________________________________________________________________________|
|141
| Ctiguri legate de
|141
| Ctiguri legate de
|
|
| vnzarea sau anularea
|
| vnzarea sau anularea
|
|
| instrumentelor de
|
| instrumentelor de
|
|
| capitaluri proprii
|
| capitaluri proprii
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1411| Ctiguri legate de
|141
| Ctiguri legate de
|
|
| vnzarea instrumentelor |
| vnzarea sau anularea
|
|
| de capitaluri proprii
|
| instrumentelor de
|
|
|
|
| capitaluri proprii/
|
|
|
|
| analitic distinct
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1412| Ctiguri legate de
|141
| Ctiguri legate de
|
|
| anularea instrumentelor |
| vnzarea sau anularea
|
|
| de capitaluri proprii
|
| instrumentelor de
|
|
|
|
| capitaluri proprii/
|
|
|
|
| analitic distinct
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|149
| Pierderi legate de
|149
| Pierderi legate de
|
|
| emiterea, rscumprarea,|
| emiterea, rscumprarea,|
|
| vnzarea, cedarea cu
|
| vnzarea, cedarea cu
|
|
| titlu gratuit sau
|
| titlu gratuit sau
|
|
| anularea instrumentelor |
| anularea instrumentelor |
|
| de capitaluri proprii
|
| de capitaluri proprii
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1491| Pierderi rezultate din |
1495| Alte pierderi legate de |
|
| vnzarea instrumentelor |
| instrumentele de
|
|
| de capitaluri proprii
|
| capitaluri proprii/
|
|
|
|
| analitic distinct
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1495| Pierderi rezultate din |
1491| Pierderi rezultate din |
|
| reorganizri, care sunt |
| reorganizri i care
|
|
| determinate de anularea |
| sunt determinate de
|
|
| titlurilor deinute
|
| anularea titlurilor
|
|
|
|
| deinute
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1498| Alte pierderi legate de |
1495| Alte pierderi legate de |
|
| instrumentele de
|
| instrumentele de
|
|
| capitaluri proprii
|
| capitaluri proprii/
|
|
|
|
| analitic distinct
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 15 - PROVIZIOANE
|
|______________________________________________________________________________|
|151
| Provizioane
|151
| Provizioane
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1511| Provizioane pentru
|
1511| Provizioane pentru
|
|
| litigii
|
| litigii
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1512| Provizioane pentru
|
1512| Provizioane pentru
|
|
| garanii acordate
|
| garanii acordate
|
|
| clienilor
|
| clienilor
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1513| Provizioane pentru
|
1513| Provizioane pentru
|
|
| dezafectare imobilizri |
| dezafectare imobilizri |
|
| corporale i alte
|
| corporale i alte
|
|
| aciuni similare legate |
| aciuni similare legate |
|
| de acestea
|
| de acestea
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1514| Provizioane pentru
|
1514| Provizioane pentru
|
|
| restructurare
|
| restructurare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1515| Provizioane pentru
|
1515| Provizioane pentru
|
|
| pensii i obligaii
|
| pensii i obligaii
|
|
| similare
|
| similare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1516| Provizioane pentru
|
1516| Provizioane pentru
|
|
| impozite
|
| impozite
|

|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1517| Provizioane pentru
|
| Cont nou
|
|
| terminarea contractului |
|
|
|
| de munc
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1518| Alte provizioane
|
1518| Alte provizioane
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 16 - MPRUMUTURI I DATORII ASIMILATE
|
|______________________________________________________________________________|
|161
| mprumuturi din emisiuni|161
| mprumuturi din emisiuni|
|
| de obligaiuni
|
| de obligaiuni
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1614| mprumuturi externe din |
1614| mprumuturi externe din |
|
| emisiuni de obligaiuni |
| emisiuni de obligaiuni |
|
| garantate de stat
|
| garantate de stat
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1615| mprumuturi externe din |
1615| mprumuturi externe din |
|
| emisiuni de obligaiuni |
| emisiuni de obligaiuni |
|
| garantate de bnci
|
| garantate de bnci
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1617| mprumuturi interne din |
1617| mprumuturi interne din |
|
| emisiuni de obligaiuni |
| emisiuni de obligaiuni |
|
| garantate de stat
|
| garantate de stat
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1618| Alte mprumuturi din
|
1618| Alte mprumuturi din
|
|
| emisiuni de obligaiuni |
| emisiuni de obligaiuni |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|162
| Credite bancare pe
|162
| Credite bancare pe
|
|
| termen lung
|
| termen lung
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1621| Credite bancare pe
|
1621| Credite bancare pe
|
|
| termen lung
|
| termen lung
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1622| Credite bancare pe
|
1622| Credite bancare pe
|
|
| termen lung nerambursate|
| termen lung nerambursate|
|
| la scaden
|
| la scaden
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1623| Credite externe
|
1623| Credite externe
|
|
| guvernamentale
|
| guvernamentale
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1624| Credite bancare externe |
1624| Credite bancare externe |
|
| garantate de stat
|
| garantate de stat
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1625| Credite bancare externe |
1625| Credite bancare externe |
|
| garantate de bnci
|
| garantate de bnci
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1626| Credite de la trezoreria|
1626| Credite de la trezoreria|
|
| statului
|
| statului
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1627| Credite bancare interne |
1627| Credite bancare interne |
|
| garantate de stat
|
| garantate de stat
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|166
| Datorii care privesc
|166
| Datorii care privesc
|
|
| imobilizrile financiare|
| imobilizrile financiare|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1661| Datorii fa de
|
1661| Datorii fa de
|
|
| entitile afiliate
|
| entitile afiliate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1663| Datorii fa de
|
1663| Datorii fa de
|
|
| entitile asociate i |
| entitile de care
|
|
| entitile controlate n|
| compania este legat
|
|
| comun
|
| prin interese de
|
|
|
|
| participare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|167
| Alte mprumuturi i
|167
| Alte mprumuturi i
|
|
| datorii asimilate
|
| datorii asimilate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|168
| Dobnzi aferente
|168
| Dobnzi aferente
|
|
| mprumuturilor i
|
| mprumuturilor i
|
|
| datoriilor asimilate
|
| datoriilor asimilate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1681| Dobnzi aferente
|
1681| Dobnzi aferente
|
|
| mprumuturilor din
|
| mprumuturilor din
|
|
| emisiuni de obligaiuni |
| emisiuni de obligaiuni |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1682| Dobnzi aferente
|
1682| Dobnzi aferente
|
|
| creditelor bancare pe
|
| creditelor bancare pe
|
|
| termen lung
|
| termen lung
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1685| Dobnzi aferente
|
1685| Dobnzi aferente
|
|
| datoriilor fa de
|
| datoriilor fa de
|
|
| entitile afiliate
|
| entitile afiliate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1686| Dobnzi aferente
|
1686| Dobnzi aferente
|

|
| datoriilor fa de
|
| datoriilor fa de
|
|
| entitile asociate i |
| entitile de care
|
|
| entitile controlate n|
| compania este legat
|
|
| comun
|
| prin interese de
|
|
|
|
| participare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1687| Dobnzi aferente altor |
1687| Dobnzi aferente altor |
|
| mprumuturi i datorii |
| mprumuturi i datorii |
|
| asimilate
|
| asimilate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
169| Prime privind
|
| Cont nou
|
|
| rambursarea
|
|
|
|
| obligaiunilor i a
|
|
|
|
| altor datorii
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1691| Prime privind
|169
| Prime privind
|
|
| rambursarea
|
| rambursarea
|
|
| obligaiunilor
|
| obligaiunilor
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
1692| Prime privind
|
| Cont nou
|
|
| rambursarea altor
|
|
|
|
| datorii
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZRI
|
|______________________________________________________________________________|
| GRUPA 20 - IMOBILIZRI NECORPORALE
|
|______________________________________________________________________________|
|201
| Cheltuieli de
|201
| Cheltuieli de
|
|
| constituire
|
| constituire
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|203
| Cheltuieli de dezvoltare|203
| Cheltuieli de dezvoltare|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|205
| Concesiuni, brevete,
|205
| Concesiuni, brevete,
|
|
| licene, mrci
|
| licene, mrci
|
|
| comerciale, drepturi i |
| comerciale, drepturi i |
|
| active similare
|
| active similare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|206
| Active necorporale de
|
| Cont nou
|
|
| explorare i evaluare a |
|
|
|
| resurselor minerale
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|207
| Fond comercial
|207
| Fond comercial
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2071| Fond comercial pozitiv |
2071| Fond comercial pozitiv |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2075| Fond comercial negativ |
2075| Fond comercial negativ |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|208
| Alte imobilizri
|208
| Alte imobilizri
|
|
| necorporale
|
| necorporale
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 21 - IMOBILIZRI CORPORALE
|
|______________________________________________________________________________|
|211
| Terenuri i amenajri de|211
| Terenuri i amenajri de|
|
| terenuri
|
| terenuri
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2111| Terenuri
|
2111| Terenuri
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2112| Amenajri de terenuri
|
2112| Amenajri de terenuri
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|212
| Construcii
|212
| Construcii
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|213
| Instalaii tehnice i
|213
| Instalaii tehnice,
|
|
| mijloace de transport
|
| mijloace de transport, |
|
|
|
| animale i plantaii
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2131| Echipamente tehnologice |
2131| Echipamente tehnologice |
|
| (maini, utilaje i
|
| (maini, utilaje i
|
|
| instalaii de lucru)
|
| instalaii de lucru)
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2132| Aparate i instalaii de|
2132| Aparate i instalaii de|
|
| msurare, control i
|
| msurare, control i
|
|
| reglare
|
| reglare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2133| Mijloace de transport
|
2133| Mijloace de transport
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|214
| Mobilier, aparatur
|214
| Mobilier, aparatur
|
|
| birotic, echipamente de|
| birotic, echipamente de|
|
| protecie a valorilor
|
| protecie a valorilor
|
|
| umane i materiale i
|
| umane i materiale i
|
|
| alte active corporale
|
| alte active corporale
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|215
| Investiii imobiliare
|
| Cont nou
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|216
| Active corporale de
|
| Cont nou
|

|
| explorare i evaluare a |
|
|
|
| resurselor minerale
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|217
| Active biologice
|
2134| Animale i plantaii
|
|
| productive
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 22 - IMOBILIZRI CORPORALE N CURS DE APROVIZIONARE
|
|______________________________________________________________________________|
|223
| Instalaii tehnice i
|223
| Instalaii tehnice,
|
|
| mijloace de transport n|
| mijloace de transport, |
|
| curs de aprovizionare
|
| animale i plantaii n |
|
|
|
| curs de aprovizionare/ |
|
|
|
| analitic distinct
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|224
| Mobilier, aparatur
|224
| Mobilier, aparatur
|
|
| birotic, echipamente de|
| birotic, echipamente de|
|
| protecie a valorilor
|
| protecie a valorilor
|
|
| umane i materiale i
|
| umane i materiale i
|
|
| alte active corporale n|
| alte active corporale n|
|
| curs de aprovizionare
|
| curs de aprovizionare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|227
| Active biologice
|
| Instalaii tehnice,
|
|
| productive n curs de
|
| mijloace de transport, |
|
| aprovizionare
|
| animale i plantaii n |
|
|
|
| curs de aprovizionare/ |
|
|
|
| analitic distinct
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 23 - IMOBILIZRI N CURS
|
|______________________________________________________________________________|
|231
| Imobilizri corporale n|231
| Imobilizri corporale n|
|
| curs de execuie
|
| curs de execuie
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|235
| Investiii imobiliare n|
| Cont nou
|
|
| curs de execuie
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 26 - IMOBILIZRI FINANCIARE
|
|______________________________________________________________________________|
|261
| Aciuni deinute la
|261
| Aciuni deinute la
|
|
| entitile afiliate
|
| entitile afiliate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|262
| Aciuni deinute la
|263
| Interese de participare/|
|
| entiti asociate
|
| analitic distinct
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|263
| Aciuni deinute la
|263
| Interese de participare/|
|
| entiti controlate n |
| analitic distinct
|
|
| comun
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|264
| Titluri puse n
|264
| Titluri puse n
|
|
| echivalen
|
| echivalen
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|265
| Alte titluri imobilizate|265
| Alte titluri imobilizate|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|266
| Certificate verzi
|266
| Certificate verzi
|
|
| amnate
|
| amnate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|267
| Creane imobilizate
|267
| Creane imobilizate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2671| Sume de ncasat de la
|
2671| Sume datorate de
|
|
| entitile afiliate
|
| entitile afiliate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2672| Dobnda aferent sumelor|
2672| Dobnda aferent sumelor|
|
| de ncasat de la
|
| datorate de entitile |
|
| entitile afiliate
|
| afiliate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2673| Creane fa de
|
2673| Creane legate de
|
|
| entitile asociate i |
| interesele de
|
|
| entitile controlate n|
| participare
|
|
| comun
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2674| Dobnda aferent
|
2674| Dobnda aferent
|
|
| creanelor fa de
|
| creanelor legate de
|
|
| entitile asociate i |
| interesele de
|
|
| entitile controlate n|
| participare
|
|
| comun
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2675| mprumuturi acordate pe |
2675| mprumuturi acordate pe |
|
| termen lung
|
| termen lung
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2676| Dobnda aferent
|
2676| Dobnda aferent
|
|
| mprumuturilor acordate |
| mprumuturilor acordate |
|
| pe termen lung
|
| pe termen lung
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2677| Obligaiuni
|
2677| Obligaiuni
|
|
| achiziionate cu ocazia |
| achiziionate cu ocazia |

|
| emisiunilor efectuate de|
| emisiunilor efectuate de|
|
| teri
|
| teri
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2678| Alte creane imobilizate|
2678| Alte creane imobilizate|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2679| Dobnzi aferente altor |
2679| Dobnzi aferente altor |
|
| creane imobilizate
|
| creane imobilizate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|269
| Vrsminte de efectuat |269
| Vrsminte de efectuat |
|
| pentru imobilizri
|
| pentru imobilizri
|
|
| financiare
|
| financiare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2691| Vrsminte de efectuat |
2691| Vrsminte de efectuat |
|
| privind aciunile
|
| privind aciunile
|
|
| deinute la entitile |
| deinute la entitile |
|
| afiliate
|
| afiliate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2692| Vrsminte de efectuat |
2692| Vrsminte de efectuat |
|
| privind aciunile
|
| privind interesele de
|
|
| deinute la entiti
|
| participare/analitic
|
|
| asociate
|
| distinct
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2693| Vrsminte de efectuat |
2692| Vrsminte de efectuat |
|
| privind aciunile
|
| privind interesele de
|
|
| deinute la entiti
|
| participare/analitic
|
|
| controlate n comun
|
| distinct
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2695| Vrsminte de efectuat |
2693| Vrsminte de efectuat |
|
| pentru alte imobilizri |
| pentru alte imobilizri |
|
| financiare
|
| financiare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 28 - AMORTIZRI PRIVIND IMOBILIZRILE
|
|______________________________________________________________________________|
|280
| Amortizri privind
|280
| Amortizri privind
|
|
| imobilizrile
|
| imobilizrile
|
|
| necorporale
|
| necorporale
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2801| Amortizarea
|
2801| Amortizarea
|
|
| cheltuielilor de
|
| cheltuielilor de
|
|
| constituire
|
| constituire
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2803| Amortizarea
|
2803| Amortizarea
|
|
| cheltuielilor de
|
| cheltuielilor de
|
|
| dezvoltare
|
| dezvoltare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2805| Amortizarea
|
2805| Amortizarea
|
|
| concesiunilor,
|
| concesiunilor,
|
|
| brevetelor, licenelor, |
| brevetelor, licenelor, |
|
| mrcilor comerciale,
|
| mrcilor comerciale,
|
|
| drepturilor i activelor|
| drepturilor i activelor|
|
| similare
|
| similare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2806| Amortizarea activelor
|
2803| Amortizarea
|
|
| necorporale de explorare|
| cheltuielilor de
|
|
| i evaluare a resurselor|
| dezvoltare/analitic
|
|
| minerale
|
| distinct
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2807| Amortizarea fondului
|
2807| Amortizarea fondului
|
|
| comercial
|
| comercial
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2808| Amortizarea altor
|
2808| Amortizarea altor
|
|
| imobilizri necorporale |
| imobilizri necorporale |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|281
| Amortizri privind
|281
| Amortizri privind
|
|
| imobilizrile corporale |
| imobilizrile corporale |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2811| Amortizarea amenajrilor|
2811| Amortizarea amenajrilor|
|
| de terenuri
|
| de terenuri
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2812| Amortizarea
|
2812| Amortizarea
|
|
| construciilor
|
| construciilor
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2813| Amortizarea
|
2813| Amortizarea
|
|
| instalaiilor i
|
| instalaiilor,
|
|
| mijloacelor de transport|
| mijloacelor de
|
|
|
|
| transport, animalelor i|
|
|
|
| plantaiilor/analitic
|
|
|
|
| distinct
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2814| Amortizarea altor
|
2814| Amortizarea altor
|
|
| imobilizri corporale
|
| imobilizri corporale
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2815| Amortizarea
|
| Cont nou
|
|
| investiiilor imobiliare|
|
|

|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2816| Amortizarea activelor
|
| Cont nou
|
|
| corporale de explorare |
|
|
|
| i evaluare a resurselor|
|
|
|
| minerale
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2817| Amortizarea activelor
|
2813| Amortizarea
|
|
| biologice productive
|
| instalaiilor,
|
|
|
|
| mijloacelor de
|
|
|
|
| transport, animalelor i|
|
|
|
| plantaiilor/analitic
|
|
|
|
| distinct
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 29 - AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A
|
| IMOBILIZRILOR
|
|______________________________________________________________________________|
|290
| Ajustri pentru
|290
| Ajustri pentru
|
|
| deprecierea
|
| deprecierea
|
|
| imobilizrilor
|
| imobilizrilor
|
|
| necorporale
|
| necorporale
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2903| Ajustri pentru
|
2903| Ajustri pentru
|
|
| deprecierea
|
| deprecierea
|
|
| cheltuielilor de
|
| cheltuielilor de
|
|
| dezvoltare
|
| dezvoltare/analitic
|
|
|
|
| distinct
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2905| Ajustri pentru
|
2905| Ajustri pentru
|
|
| deprecierea
|
| deprecierea
|
|
| concesiunilor,
|
| concesiunilor,
|
|
| brevetelor, licenelor, |
| brevetelor, licenelor, |
|
| mrcilor comerciale,
|
| mrcilor comerciale,
|
|
| drepturilor i activelor|
| drepturilor i activelor|
|
| similare
|
| similare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2906| Ajustri pentru
|
2903| Ajustri pentru
|
|
| deprecierea activelor
|
| deprecierea
|
|
| necorporale de explorare|
| cheltuielilor de
|
|
| i evaluare a resurselor|
| dezvoltare/analitic
|
|
| minerale
|
| distinct
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2908| Ajustri pentru
|
2908| Ajustri pentru
|
|
| deprecierea altor
|
| deprecierea altor
|
|
| imobilizri necorporale |
| imobilizri necorporale |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|291
| Ajustri pentru
|291
| Ajustri pentru
|
|
| deprecierea
|
| deprecierea
|
|
| imobilizrilor corporale|
| imobilizrilor corporale|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2911| Ajustri pentru
|
2911| Ajustri pentru
|
|
| deprecierea terenurilor |
| deprecierea terenurilor |
|
| i amenajrilor de
|
| i amenajrilor de
|
|
| terenuri
|
| terenuri
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2912| Ajustri pentru
|
2912| Ajustri pentru
|
|
| deprecierea
|
| deprecierea
|
|
| construciilor
|
| construciilor
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2913| Ajustri pentru
|
2913| Ajustri pentru
|
|
| deprecierea
|
| deprecierea
|
|
| instalaiilor i
|
| instalaiilor,
|
|
| mijloacelor de transport|
| mijloacelor de
|
|
|
|
| transport, animalelor i|
|
|
|
| plantaiilor/analitic
|
|
|
|
| distinct
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2914| Ajustri pentru
|
2914| Ajustri pentru
|
|
| deprecierea altor
|
| deprecierea altor
|
|
| imobilizri corporale
|
| imobilizri corporale
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2915| Ajustri pentru
|
| Cont nou
|
|
| deprecierea
|
|
|
|
| investiiilor imobiliare|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2916| Ajustri pentru
|
| Cont nou
|
|
| deprecierea activelor
|
|
|
|
| corporale de explorare |
|
|
|
| i evaluare a resurselor|
|
|
|
| minerale
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2917| Ajustri pentru
|
2913| Ajustri pentru
|
|
| deprecierea activelor
|
| deprecierea
|
|
| biologice productive
|
| instalaiilor,
|
|
|
|
| mijloacelor de
|

|
|
|
| transport, animalelor i|
|
|
|
| plantaiilor/analitic
|
|
|
|
| distinct
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|293
| Ajustri pentru
|293
| Ajustri pentru
|
|
| deprecierea
|
| deprecierea
|
|
| imobilizrilor n curs |
| imobilizrilor n curs |
|
| de execuie
|
| de execuie
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2931| Ajustri pentru
|
2931| Ajustri pentru
|
|
| deprecierea
|
| deprecierea
|
|
| imobilizrilor corporale|
| imobilizrilor corporale|
|
| n curs de execuie
|
| n curs de execuie
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2935| Ajustri pentru
|
| Cont nou
|
|
| deprecierea
|
|
|
|
| investiiilor imobiliare|
|
|
|
| n curs de execuie
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|296
| Ajustri pentru
|296
| Ajustri pentru
|
|
| pierderea de valoare a |
| pierderea de valoare a |
|
| imobilizrilor
|
| imobilizrilor
|
|
| financiare
|
| financiare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2961| Ajustri pentru
|
2961| Ajustri pentru
|
|
| pierderea de valoare a |
| pierderea de valoare a |
|
| aciunilor deinute la |
| aciunilor deinute la |
|
| entitile afiliate
|
| entitile afiliate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2962| Ajustri pentru
|
2962| Ajustri pentru
|
|
| pierderea de valoare a |
| pierderea de valoare a |
|
| aciunilor deinute la |
| intereselor de
|
|
| entiti asociate i
|
| participare
|
|
| entiti controlate n |
|
|
|
| comun
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2963| Ajustri pentru
|
2963| Ajustri pentru
|
|
| pierderea de valoare a |
| pierderea de valoare a |
|
| altor titluri
|
| altor titluri
|
|
| imobilizate
|
| imobilizate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2964| Ajustri pentru
|
2964| Ajustri pentru
|
|
| pierderea de valoare a |
| pierderea de valoare a |
|
| sumelor de ncasat de la|
| sumelor datorate de
|
|
| entitile afiliate
|
| entitile afiliate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2965| Ajustri pentru
|
2965| Ajustri pentru
|
|
| pierderea de valoare a |
| pierderea de valoare a |
|
| creanelor fa de
|
| creanelor legate de
|
|
| entitile asociate i |
| interesele de
|
|
| entitile controlate n|
| participare
|
|
| comun
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2966| Ajustri pentru
|
2966| Ajustri pentru
|
|
| pierderea de valoare a |
| pierderea de valoare a |
|
| mprumuturilor acordate |
| mprumuturilor acordate |
|
| pe termen lung
|
| pe termen lung
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
2968| Ajustri pentru
|
2968| Ajustri pentru
|
|
| pierderea de valoare a |
| pierderea de valoare a |
|
| altor creane
|
| altor creane
|
|
| imobilizate
|
| imobilizate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI I PRODUCIE N CURS DE EXECUIE
|
|______________________________________________________________________________|
| GRUPA 30 - STOCURI DE MATERII PRIME I MATERIALE
|
|______________________________________________________________________________|
|301
| Materii prime
|301
| Materii prime
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|302
| Materiale consumabile
|302
| Materiale consumabile
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
3021| Materiale auxiliare
|
3021| Materiale auxiliare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
3022| Combustibili
|
3022| Combustibili
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
3023| Materiale pentru ambalat|
3023| Materiale pentru ambalat|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
3024| Piese de schimb
|
3024| Piese de schimb
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
3025| Semine i materiale de |
3025| Semine i materiale de |
|
| plantat
|
| plantat
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
3026| Furaje
|
3026| Furaje
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|

|
3028| Alte materiale
|
3028| Alte materiale
|
|
| consumabile
|
| consumabile
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|303
| Materiale de natura
|303
| Materiale de natura
|
|
| obiectelor de inventar |
| obiectelor de inventar |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|308
| Diferene de pre la
|308
| Diferene de pre la
|
|
| materii prime i
|
| materii prime i
|
|
| materiale
|
| materiale
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 32 - STOCURI N CURS DE APROVIZIONARE
|
|______________________________________________________________________________|
|321
| Materii prime n curs de|321
| Materii prime n curs de|
|
| aprovizionare
|
| aprovizionare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|322
| Materiale consumabile n|322
| Materiale consumabile n|
|
| curs de aprovizionare
|
| curs de aprovizionare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|323
| Materiale de natura
|323
| Materiale de natura
|
|
| obiectelor de inventar |
| obiectelor de inventar |
|
| n curs de aprovizionare|
| n curs de aprovizionare|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|326
| Active biologice de
|326
| Animale n curs de
|
|
| natura stocurilor n
|
| aprovizionare
|
|
| curs de aprovizionare
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|327
| Mrfuri n curs de
|327
| Mrfuri n curs de
|
|
| aprovizionare
|
| aprovizionare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|328
| Ambalaje n curs de
|328
| Ambalaje n curs de
|
|
| aprovizionare
|
| aprovizionare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 33 - PRODUCIE N CURS DE EXECUIE
|
|______________________________________________________________________________|
|331
| Produse n curs de
|331
| Produse n curs de
|
|
| execuie
|
| execuie
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|332
| Servicii n curs de
|332
| Servicii n curs de
|
|
| execuie
|
| execuie
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 34 - PRODUSE
|
|______________________________________________________________________________|
|341
| Semifabricate
|341
| Semifabricate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|345
| Produse finite
|345
| Produse finite
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|346
| Produse reziduale
|346
| Produse reziduale
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|347
| Produse agricole
|
| Cont nou
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|348
| Diferene de pre la
|348
| Diferene de pre la
|
|
| produse
|
| produse
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 35 - STOCURI AFLATE LA TERI
|
|______________________________________________________________________________|
|351
| Materii i materiale
|351
| Materii i materiale
|
|
| aflate la teri
|
| aflate la teri
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|354
| Produse aflate la teri |354
| Produse aflate la teri |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|356
| Active biologice de
|356
| Animale aflate la teri |
|
| natura stocurilor aflate|
|
|
|
| la teri
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|357
| Mrfuri aflate la teri |357
| Mrfuri aflate la teri |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|358
| Ambalaje aflate la teri|358
| Ambalaje aflate la teri|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 36 - ACTIVE BIOLOGICE DE NATURA STOCURILOR
|
|______________________________________________________________________________|
|361
| Active biologice de
|361
| Animale i psri
|
|
| natura stocurilor
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|368
| Diferene de pre la
|368
| Diferene de pre la
|
|
| active biologice de
|
| animale i psri
|
|
| natura stocurilor
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 37 - MRFURI
|
|______________________________________________________________________________|
|371
| Mrfuri
|371
| Mrfuri
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|378
| Diferene de pre la
|378
| Diferene de pre la
|
|
| mrfuri
|
| mrfuri
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|

| GRUPA 38 - AMBALAJE
|
|______________________________________________________________________________|
|381
| Ambalaje
|381
| Ambalaje
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|388
| Diferene de pre la
|388
| Diferene de pre la
|
|
| ambalaje
|
| ambalaje
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 39 - AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR I PRODUCIEI N CURS DE
|
| EXECUIE
|
|______________________________________________________________________________|
|391
| Ajustri pentru
|391
| Ajustri pentru
|
|
| deprecierea materiilor |
| deprecierea materiilor |
|
| prime
|
| prime
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|392
| Ajustri pentru
|392
| Ajustri pentru
|
|
| deprecierea materialelor|
| deprecierea materialelor|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
3921| Ajustri pentru
|
3921| Ajustri pentru
|
|
| deprecierea materialelor|
| deprecierea materialelor|
|
| consumabile
|
| consumabile
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
3922| Ajustri pentru
|
3922| Ajustri pentru
|
|
| deprecierea materialelor|
| deprecierea materialelor|
|
| de natura obiectelor de |
| de natura obiectelor de |
|
| inventar
|
| inventar
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|393
| Ajustri pentru
|393
| Ajustri pentru
|
|
| deprecierea produciei |
| deprecierea produciei |
|
| n curs de execuie
|
| n curs de execuie
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|394
| Ajustri pentru
|394
| Ajustri pentru
|
|
| deprecierea produselor |
| deprecierea produselor |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
3941| Ajustri pentru
|
3941| Ajustri pentru
|
|
| deprecierea
|
| deprecierea
|
|
| semifabricatelor
|
| semifabricatelor
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
3945| Ajustri pentru
|
3945| Ajustri pentru
|
|
| deprecierea produselor |
| deprecierea produselor |
|
| finite
|
| finite
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
3946| Ajustri pentru
|
3946| Ajustri pentru
|
|
| deprecierea produselor |
| deprecierea produselor |
|
| reziduale
|
| reziduale
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
3947| Ajustri pentru
|
| Cont nou
|
|
| deprecierea produselor |
|
|
|
| agricole
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|395
| Ajustri pentru
|395
| Ajustri pentru
|
|
| deprecierea stocurilor |
| deprecierea stocurilor |
|
| aflate la teri
|
| aflate la teri
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
3951| Ajustri pentru
|
3951| Ajustri pentru
|
|
| deprecierea materiilor |
| deprecierea materiilor |
|
| i materialelor aflate |
| i materialelor aflate |
|
| la teri
|
| la teri
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
3952| Ajustri pentru
|
3952| Ajustri pentru
|
|
| deprecierea
|
| deprecierea
|
|
| semifabricatelor aflate |
| semifabricatelor aflate |
|
| la teri
|
| la teri
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
3953| Ajustri pentru
|
3953| Ajustri pentru
|
|
| deprecierea produselor |
| deprecierea produselor |
|
| finite aflate la teri |
| finite aflate la teri |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
3954| Ajustri pentru
|
3954| Ajustri pentru
|
|
| deprecierea produselor |
| deprecierea produselor |
|
| reziduale aflate la
|
| reziduale aflate la
|
|
| teri
|
| teri
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
3955| Ajustri pentru
|
| Cont nou
|
|
| deprecierea produselor |
|
|
|
| agricole aflate la teri|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
3956| Ajustri pentru
|
3956| Ajustri pentru
|
|
| deprecierea activelor
|
| deprecierea animalelor |
|
| biologice de natura
|
| aflate la teri
|
|
| stocurilor aflate la
|
|
|
|
| teri
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
3957| Ajustri pentru
|
3957| Ajustri pentru
|
|
| deprecierea mrfurilor |
| deprecierea mrfurilor |

|
| aflate la teri
|
| aflate la teri
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
3958| Ajustri pentru
|
3958| Ajustri pentru
|
|
| deprecierea ambalajelor |
| deprecierea ambalajelor |
|
| aflate la teri
|
| aflate la teri
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|396
| Ajustri pentru
|396
| Ajustri pentru
|
|
| deprecierea activelor
|
| deprecierea animalelor |
|
| biologice de natura
|
|
|
|
| stocurilor
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|397
| Ajustri pentru
|397
| Ajustri pentru
|
|
| deprecierea mrfurilor |
| deprecierea mrfurilor |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|398
| Ajustri pentru
|398
| Ajustri pentru
|
|
| deprecierea ambalajelor |
| deprecierea ambalajelor |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| CLASA 4 - CONTURI DE TERI
|
|______________________________________________________________________________|
| GRUPA 40 - FURNIZORI I CONTURI ASIMILATE
|
|______________________________________________________________________________|
|401
| Furnizori
|401
| Furnizori
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|403
| Efecte de pltit
|403
| Efecte de pltit
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|404
| Furnizori de imobilizri|404
| Furnizori de imobilizri|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|405
| Efecte de pltit pentru |405
| Efecte de pltit pentru |
|
| imobilizri
|
| imobilizri
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|408
| Furnizori - facturi
|408
| Furnizori - facturi
|
|
| nesosite
|
| nesosite
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|409
| Furnizori - debitori
|409
| Furnizori - debitori
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4091| Furnizori - debitori
|
4091| Furnizori - debitori
|
|
| pentru cumprri de
|
| pentru cumprri de
|
|
| bunuri de natura
|
| bunuri de natura
|
|
| stocurilor
|
| stocurilor
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4092| Furnizori - debitori
|
4092| Furnizori - debitori
|
|
| pentru prestri de
|
| pentru prestri de
|
|
| servicii
|
| servicii
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4093| Avansuri acordate pentru|232
| Avansuri acordate pentru|
|
| imobilizri corporale
|
| imobilizri corporale
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4094| Avansuri acordate pentru|234
| Avansuri acordate pentru|
|
| imobilizri necorporale |
| imobilizri necorporale |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 41 - CLIENI I CONTURI ASIMILATE
|
|______________________________________________________________________________|
|411
| Clieni
|411
| Clieni
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4111| Clieni
|
4111| Clieni
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4118| Clieni inceri sau n |
4118| Clieni inceri sau n |
|
| litigiu
|
| litigiu
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|413
| Efecte de primit de la |413
| Efecte de primit de la |
|
| clieni
|
| clieni
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|418
| Clieni - facturi de
|418
| Clieni - facturi de
|
|
| ntocmit
|
| ntocmit
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|419
| Clieni - creditori
|419
| Clieni - creditori
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 42 - PERSONAL I CONTURI ASIMILATE
|
|______________________________________________________________________________|
|421
| Personal - salarii
|421
| Personal - salarii
|
|
| datorate
|
| datorate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|423
| Personal - ajutoare
|423
| Personal - ajutoare
|
|
| materiale datorate
|
| materiale datorate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|424
| Prime reprezentnd
|424
| Prime reprezentnd
|
|
| participarea
|
| participarea
|
|
| personalului la profit |
| personalului la profit |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|425
| Avansuri acordate
|425
| Avansuri acordate
|
|
| personalului
|
| personalului
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|426
| Drepturi de personal
|426
| Drepturi de personal
|
|
| neridicate
|
| neridicate
|

|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|427
| Reineri din salarii
|427
| Reineri din salarii
|
|
| datorate terilor
|
| datorate terilor
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|428
| Alte datorii i creane |428
| Alte datorii i creane |
|
| n legtur cu
|
| n legtur cu
|
|
| personalul
|
| personalul
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4281| Alte datorii n legtur|
4281| Alte datorii n legtur|
|
| cu personalul
|
| cu personalul
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4282| Alte creane n legtur|
4282| Alte creane n legtur|
|
| cu personalul
|
| cu personalul
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 43 - ASIGURRI SOCIALE, PROTECIA SOCIAL I CONTURI ASIMILATE
|
|______________________________________________________________________________|
|431
| Asigurri sociale
|431
| Asigurri sociale
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4311| Contribuia unitii la |
4311| Contribuia unitii la |
|
| asigurrile sociale
|
| asigurrile sociale
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4312| Contribuia personalului|
4312| Contribuia personalului|
|
| la asigurrile sociale |
| la asigurrile sociale |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4313| Contribuia
|
4313| Contribuia
|
|
| angajatorului pentru
|
| angajatorului pentru
|
|
| asigurrile sociale de |
| asigurrile sociale de |
|
| sntate
|
| sntate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4314| Contribuia angajailor |
4314| Contribuia angajailor |
|
| pentru asigurrile
|
| pentru asigurrile
|
|
| sociale de sntate
|
| sociale de sntate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|437
| Ajutor de omaj
|437
| Ajutor de omaj
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4371| Contribuia unitii la |
4371| Contribuia unitii la |
|
| fondul de omaj
|
| fondul de omaj
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4372| Contribuia personalului|
4372| Contribuia personalului|
|
| la fondul de omaj
|
| la fondul de omaj
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|438
| Alte datorii i creane |438
| Alte datorii i creane |
|
| sociale
|
| sociale
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4381| Alte datorii sociale
|
4381| Alte datorii sociale
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4382| Alte creane sociale
|
4382| Alte creane sociale
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 44 - BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE I CONTURI ASIMILATE
|
|______________________________________________________________________________|
|441
| Impozitul pe profit/
|441
| Impozitul pe profit/
|
|
| venit
|
| venit
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4411| Impozitul pe profit
|
4411| Impozitul pe profit
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4418| Impozitul pe venit
|
4418| Impozitul pe venit
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|442
| Taxa pe valoarea
|442
| Taxa pe valoarea
|
|
| adugat
|
| adugat
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4423| TVA de plat
|
4423| TVA de plat
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4424| TVA de recuperat
|
4424| TVA de recuperat
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4426| TVA deductibil
|
4426| TVA deductibil
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4427| TVA colectat
|
4427| TVA colectat
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4428| TVA neexigibil
|
4428| TVA neexigibil
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|444
| Impozitul pe venituri de|444
| Impozitul pe venituri de|
|
| natura salariilor
|
| natura salariilor
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|445
| Subvenii
|445
| Subvenii
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4451| Subvenii guvernamentale|
4451| Subvenii guvernamentale|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4452| mprumuturi
|
4452| mprumuturi
|
|
| nerambursabile cu
|
| nerambursabile cu
|
|
| caracter de subvenii
|
| caracter de subvenii
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4458| Alte sume primite cu
|
4458| Alte sume primite cu
|
|
| caracter de subvenii
|
| caracter de subvenii
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|

|446
| Alte impozite, taxe i |446
| Alte impozite, taxe i |
|
| vrsminte asimilate
|
| vrsminte asimilate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|447
| Fonduri speciale - taxe |447
| Fonduri speciale - taxe |
|
| i vrsminte asimilate |
| i vrsminte asimilate |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|448
| Alte datorii i creane |448
| Alte datorii i creane |
|
| cu bugetul statului
|
| cu bugetul statului
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4481| Alte datorii fa de
|
4481| Alte datorii fa de
|
|
| bugetul statului
|
| bugetul statului
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4482| Alte creane privind
|
4482| Alte creane privind
|
|
| bugetul statului
|
| bugetul statului
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 45 - GRUP I ACIONARI/ASOCIAI
|
|______________________________________________________________________________|
|451
| Decontri ntre
|451
| Decontri ntre
|
|
| entitile afiliate
|
| entitile afiliate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4511| Decontri ntre
|
4511| Decontri ntre
|
|
| entitile afiliate
|
| entitile afiliate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4518| Dobnzi aferente
|
4518| Dobnzi aferente
|
|
| decontrilor ntre
|
| decontrilor ntre
|
|
| entitile afiliate
|
| entitile afiliate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|453
| Decontri cu entitile |453
| Decontri privind
|
|
| asociate i entitile |
| interesele de
|
|
| controlate n comun
|
| participare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4531| Decontri cu entitile |
4531| Decontri privind
|
|
| asociate i entitile |
| interesele de
|
|
| controlate n comun
|
| participare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4538| Dobnzi aferente
|
4538| Dobnzi aferente
|
|
| decontrilor cu
|
| decontrilor privind
|
|
| entitile asociate i |
| interesele de
|
|
| entitile controlate n|
| participare
|
|
| comun
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|455
| Sume datorate
|455
| Sume datorate
|
|
| acionarilor/asociailor|
| acionarilor/asociailor|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4551| Acionari/asociai |
4551| Acionari/asociai |
|
| conturi curente
|
| conturi curente
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4558| Acionari/asociai |
4558| Acionari/asociai |
|
| dobnzi la conturi
|
| dobnzi la conturi
|
|
| curente
|
| curente
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|456
| Decontri cu acionarii/|456
| Decontri cu acionarii/|
|
| asociaii privind
|
| asociaii privind
|
|
| capitalul
|
| capitalul
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|457
| Dividende de plat
|457
| Dividende de plat
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|458
| Decontri din operaiuni|458
| Decontri din operaii |
|
| n participaie
|
| n participaie
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4581| Decontri din operaiuni|
4581| Decontri din operaii |
|
| n participaie - pasiv |
| n participaie - pasiv |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4582| Decontri din operaiuni|
4582| Decontri din operaii |
|
| n participaie - activ |
| n participaie - activ |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 46 - DEBITORI I CREDITORI DIVERI
|
|______________________________________________________________________________|
|461
| Debitori diveri
|461
| Debitori diveri
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|462
| Creditori diveri
|462
| Creditori diveri
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 47 - CONTURI DE SUBVENII, REGULARIZARE I ASIMILATE
|
|______________________________________________________________________________|
|471
| Cheltuieli nregistrate |471
| Cheltuieli nregistrate |
|
| n avans
|
| n avans
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|472
| Venituri nregistrate n|472
| Venituri nregistrate n|
|
| avans
|
| avans
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|473
| Decontri din operaiuni|473
| Decontri din operaii |
|
| n curs de clarificare |
| n curs de clarificare |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|475
| Subvenii pentru
|475
| Subvenii pentru
|

|
| investiii
|
| investiii
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4751| Subvenii guvernamentale|
4751| Subvenii guvernamentale|
|
| pentru investiii
|
| pentru investiii
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4752| mprumuturi
|
4752| mprumuturi
|
|
| nerambursabile cu
|
| nerambursabile cu
|
|
| caracter de subvenii
|
| caracter de subvenii
|
|
| pentru investiii
|
| pentru investiii
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4753| Donaii pentru
|
4753| Donaii pentru
|
|
| investiii
|
| investiii
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4754| Plusuri de inventar de |
4754| Plusuri de inventar de |
|
| natura imobilizrilor
|
| natura imobilizrilor
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
4758| Alte sume primite cu
|
4758| Alte sume primite cu
|
|
| caracter de subvenii
|
| caracter de subvenii
|
|
| pentru investiii
|
| pentru investiii
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|478
| Venituri n avans
|478
| Venituri n avans
|
|
| aferente activelor
|
| aferente activelor
|
|
| primite prin transfer de|
| primite prin transfer de|
|
| la clieni
|
| la clieni
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 48 - DECONTRI N CADRUL UNITII
|
|______________________________________________________________________________|
|481
| Decontri ntre unitate |481
| Decontri ntre unitate |
|
| i subuniti
|
| i subuniti
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|482
| Decontri ntre
|482
| Decontri ntre
|
|
| subuniti
|
| subuniti
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 49 - AJUSTRI PENTRU DEPRECIEREA CREANELOR
|
|______________________________________________________________________________|
|491
| Ajustri pentru
|491
| Ajustri pentru
|
|
| deprecierea creanelor -|
| deprecierea creanelor -|
|
| clieni
|
| clieni
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|495
| Ajustri pentru
|495
| Ajustri pentru
|
|
| deprecierea creanelor -|
| deprecierea creanelor -|
|
| decontri n cadrul
|
| decontri n cadrul
|
|
| grupului i cu
|
| grupului i cu
|
|
| acionarii/asociaii
|
| acionarii/asociaii
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|496
| Ajustri pentru
|496
| Ajustri pentru
|
|
| deprecierea creanelor -|
| deprecierea creanelor -|
|
| debitori diveri
|
| debitori diveri
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE
|
|______________________________________________________________________________|
| GRUPA 50 - INVESTIII PE TERMEN SCURT
|
|______________________________________________________________________________|
|501
| Aciuni deinute la
|501
| Aciuni deinute la
|
|
| entitile afiliate
|
| entitile afiliate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|505
| Obligaiuni emise i
|505
| Obligaiuni emise i
|
|
| rscumprate
|
| rscumprate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|506
| Obligaiuni
|506
| Obligaiuni
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|507
| Certificate verzi
|507
| Certificate verzi
|
|
| primite
|
| acordate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|508
| Alte investiii pe
|508
| Alte investiii pe
|
|
| termen scurt i creane |
| termen scurt i creane |
|
| asimilate
|
| asimilate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
5081| Alte titluri de
|
5081| Alte titluri de
|
|
| plasament
|
| plasament
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
5088| Dobnzi la obligaiuni |
5088| Dobnzi la obligaiuni |
|
| i titluri de plasament |
| i titluri de plasament |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|509
| Vrsminte de efectuat |509
| Vrsminte de efectuat |
|
| pentru investiiile pe |
| pentru investiiile pe |
|
| termen scurt
|
| termen scurt
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
5091| Vrsminte de efectuat |
5091| Vrsminte de efectuat |
|
| pentru aciunile
|
| pentru aciunile
|
|
| deinute la entitile |
| deinute la entitile |
|
| afiliate
|
| afiliate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
5092| Vrsminte de efectuat |
5092| Vrsminte de efectuat |

|
| pentru alte investiii |
| pentru alte investiii |
|
| pe termen scurt
|
| pe termen scurt
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 51 - CONTURI LA BNCI
|
|______________________________________________________________________________|
|511
| Valori de ncasat
|511
| Valori de ncasat
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
5112| Cecuri de ncasat
|
5112| Cecuri de ncasat
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
5113| Efecte de ncasat
|
5113| Efecte de ncasat
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
5114| Efecte remise spre
|
5114| Efecte remise spre
|
|
| scontare
|
| scontare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|512
| Conturi curente la bnci|512
| Conturi curente la bnci|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
5121| Conturi la bnci n lei |
5121| Conturi la bnci n lei |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
5124| Conturi la bnci n
|
5124| Conturi la bnci n
|
|
| valut
|
| valut
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
5125| Sume n curs de
|
5125| Sume n curs de
|
|
| decontare
|
| decontare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|518
| Dobnzi
|518
| Dobnzi
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
5186| Dobnzi de pltit
|
5186| Dobnzi de pltit
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
5187| Dobnzi de ncasat
|
5187| Dobnzi de ncasat
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|519
| Credite bancare pe
|519
| Credite bancare pe
|
|
| termen scurt
|
| termen scurt
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
5191| Credite bancare pe
|
5191| Credite bancare pe
|
|
| termen scurt
|
| termen scurt
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
5192| Credite bancare pe
|
5192| Credite bancare pe
|
|
| termen scurt
|
| termen scurt
|
|
| nerambursate la scaden|
| nerambursate la scaden|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
5193| Credite externe
|
5193| Credite externe
|
|
| guvernamentale
|
| guvernamentale
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
5194| Credite externe
|
5194| Credite externe
|
|
| garantate de stat
|
| garantate de stat
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
5195| Credite externe
|
5195| Credite externe
|
|
| garantate de bnci
|
| garantate de bnci
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
5196| Credite de la trezoreria|
5196| Credite de la trezoreria|
|
| statului
|
| statului
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
5197| Credite interne
|
5197| Credite interne
|
|
| garantate de stat
|
| garantate de stat
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
5198| Dobnzi aferente
|
5198| Dobnzi aferente
|
|
| creditelor bancare pe
|
| creditelor bancare pe
|
|
| termen scurt
|
| termen scurt
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 53 - CASA
|
|______________________________________________________________________________|
|531
| Casa
|531
| Casa
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
5311| Casa n lei
|
5311| Casa n lei
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
5314| Casa n valut
|
5314| Casa n valut
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|532
| Alte valori
|532
| Alte valori
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
5321| Timbre fiscale i
|
5321| Timbre fiscale i
|
|
| potale
|
| potale
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
5322| Bilete de tratament i |
5322| Bilete de tratament i |
|
| odihn
|
| odihn
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
5323| Tichete i bilete de
|
5323| Tichete i bilete de
|
|
| cltorie
|
| cltorie
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
5328| Alte valori
|
5324| Alte valori
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 54 - ACREDITIVE
|
|______________________________________________________________________________|
|541
| Acreditive
|541
| Acreditive
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|

|
5411| Acreditive n lei
|
5411| Acreditive n lei
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
5414| Acreditive n valut
|
5412| Acreditive n valut
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|542
| Avansuri de trezorerie |542
| Avansuri de trezorerie |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 58 - VIRAMENTE INTERNE
|
|______________________________________________________________________________|
|581
| Viramente interne
|581
| Viramente interne
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 59 - AJUSTRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE
|
|______________________________________________________________________________|
|591
| Ajustri pentru
|591
| Ajustri pentru
|
|
| pierderea de valoare a |
| pierderea de valoare a |
|
| aciunilor deinute la |
| aciunilor deinute la |
|
| entitile afiliate
|
| entitile afiliate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|595
| Ajustri pentru
|595
| Ajustri pentru
|
|
| pierderea de valoare a |
| pierderea de valoare a |
|
| obligaiunilor emise i |
| obligaiunilor emise i |
|
| rscumprate
|
| rscumprate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|596
| Ajustri pentru
|596
| Ajustri pentru
|
|
| pierderea de valoare a |
| pierderea de valoare a |
|
| obligaiunilor
|
| obligaiunilor
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|598
| Ajustri pentru
|598
| Ajustri pentru
|
|
| pierderea de valoare a |
| pierderea de valoare a |
|
| altor investiii pe
|
| altor investiii pe
|
|
| termen scurt i creane |
| termen scurt i creane |
|
| asimilate
|
| asimilate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI
|
|______________________________________________________________________________|
| GRUPA 60 - CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
|
|______________________________________________________________________________|
|601
| Cheltuieli cu materiile |601
| Cheltuieli cu materiile |
|
| prime
|
| prime
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|602
| Cheltuieli cu
|602
| Cheltuieli cu
|
|
| materialele consumabile |
| materialele consumabile |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
6021| Cheltuieli cu
|
6021| Cheltuieli cu
|
|
| materialele auxiliare
|
| materialele auxiliare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
6022| Cheltuieli privind
|
6022| Cheltuieli privind
|
|
| combustibilii
|
| combustibilii
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
6023| Cheltuieli privind
|
6023| Cheltuieli privind
|
|
| materialele pentru
|
| materialele pentru
|
|
| ambalat
|
| ambalat
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
6024| Cheltuieli privind
|
6024| Cheltuieli privind
|
|
| piesele de schimb
|
| piesele de schimb
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
6025| Cheltuieli privind
|
6025| Cheltuieli privind
|
|
| seminele i materialele|
| seminele i materialele|
|
| de plantat
|
| de plantat
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
6026| Cheltuieli privind
|
6026| Cheltuieli privind
|
|
| furajele
|
| furajele
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
6028| Cheltuieli privind alte |
6028| Cheltuieli privind alte |
|
| materiale consumabile
|
| materiale consumabile
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|603
| Cheltuieli privind
|603
| Cheltuieli privind
|
|
| materialele de natura
|
| materialele de natura
|
|
| obiectelor de inventar |
| obiectelor de inventar |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|604
| Cheltuieli privind
|604
| Cheltuieli privind
|
|
| materialele nestocate
|
| materialele nestocate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|605
| Cheltuieli privind
|605
| Cheltuieli privind
|
|
| energia i apa
|
| energia i apa
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|606
| Cheltuieli privind
|606
| Cheltuieli privind
|
|
| activele biologice de
|
| animalele i psrile
|
|
| natura stocurilor
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|607
| Cheltuieli privind
|607
| Cheltuieli privind
|
|
| mrfurile
|
| mrfurile
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|608
| Cheltuieli privind
|608
| Cheltuieli privind
|
|
| ambalajele
|
| ambalajele
|

|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|609
| Reduceri comerciale
|609
| Reduceri comerciale
|
|
| primite
|
| primite
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 61 - CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERI
|
|______________________________________________________________________________|
|611
| Cheltuieli cu
|611
| Cheltuieli cu
|
|
| ntreinerea i
|
| ntreinerea i
|
|
| reparaiile
|
| reparaiile
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|612
| Cheltuieli cu
|612
| Cheltuieli cu
|
|
| redevenele, locaiile |
| redevenele, locaiile |
|
| de gestiune i chiriile |
| de gestiune i chiriile |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|613
| Cheltuieli cu primele de|613
| Cheltuieli cu primele de|
|
| asigurare
|
| asigurare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|614
| Cheltuieli cu studiile |614
| Cheltuieli cu studiile |
|
| i cercetrile
|
| i cercetrile
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|615
| Cheltuieli cu pregtirea|
| Cont nou
|
|
| personalului
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 62 - CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERI
|
|______________________________________________________________________________|
|621
| Cheltuieli cu
|621
| Cheltuieli cu
|
|
| colaboratorii
|
| colaboratorii
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|622
| Cheltuieli privind
|622
| Cheltuieli privind
|
|
| comisioanele i
|
| comisioanele i
|
|
| onorariile
|
| onorariile
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|623
| Cheltuieli de protocol, |623
| Cheltuieli de protocol, |
|
| reclam i publicitate |
| reclam i publicitate |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|624
| Cheltuieli cu
|624
| Cheltuieli cu
|
|
| transportul de bunuri i|
| transportul de bunuri i|
|
| personal
|
| personal
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|625
| Cheltuieli cu deplasri,|625
| Cheltuieli cu deplasri,|
|
| detari i transferri |
| detari i transferri |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|626
| Cheltuieli potale i
|626
| Cheltuieli potale i
|
|
| taxe de telecomunicaii |
| taxe de telecomunicaii |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|627
| Cheltuieli cu serviciile|627
| Cheltuieli cu serviciile|
|
| bancare i asimilate
|
| bancare i asimilate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|628
| Alte cheltuieli cu
|628
| Alte cheltuieli cu
|
|
| serviciile executate de |
| serviciile executate de |
|
| teri
|
| teri
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 63 - CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE I VRSMINTE ASIMILATE
|
|______________________________________________________________________________|
|635
| Cheltuieli cu alte
|635
| Alte cheltuieli cu
|
|
| impozite, taxe i
|
| serviciile executate de |
|
| vrsminte asimilate
|
| teri
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 64 - CHELTUIELI CU PERSONALUL
|
|______________________________________________________________________________|
|641
| Cheltuieli cu salariile |641
| Cheltuieli cu salariile |
|
| personalului
|
| personalului
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|642
| Cheltuieli cu avantajele|
| Cont nou
|
|
| n natur i tichetele |
|
|
|
| acordate salariailor
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
6421| Cheltuieli cu avantajele|
| Cont nou
|
|
| n natur acordate
|
|
|
|
| salariailor
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
6422| Cheltuieli cu tichetele |642
| Cheltuieli cu tichetele |
|
| acordate salariailor
|
| de mas acordate
|
|
|
|
| salariailor
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|643
| Cheltuieli cu
|644
| Cheltuieli cu
|
|
| remunerarea n
|
| remunerarea n
|
|
| instrumente de
|
| instrumente de
|
|
| capitaluri proprii
|
| capitaluri proprii
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|644
| Cheltuieli cu primele
|643
| Cheltuieli cu primele
|
|
| reprezentnd
|
| reprezentnd
|
|
| participarea
|
| participarea
|
|
| personalului la profit |
| personalului la profit |

|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|645
| Cheltuieli privind
|645
| Cheltuieli privind
|
|
| asigurrile i protecia|
| asigurrile i protecia|
|
| social
|
| social
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
6451| Cheltuieli privind
|
6451| Contribuia unitii la |
|
| contribuia unitii la |
| asigurrile sociale
|
|
| asigurrile sociale
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
6452| Cheltuieli privind
|
6452| Contribuia unitii
|
|
| contribuia unitii
|
| pentru ajutorul de omaj|
|
| pentru ajutorul de omaj|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
6453| Cheltuieli privind
|
6453| Contribuia
|
|
| contribuia
|
| angajatorului pentru
|
|
| angajatorului pentru
|
| asigurrile sociale de |
|
| asigurrile sociale de |
| sntate
|
|
| sntate
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
6455| Cheltuieli privind
|
6455| Contribuia unitii la |
|
| contribuia unitii la |
| asigurrile de via
|
|
| asigurrile de via
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
6456| Cheltuieli privind
|
6456| Contribuia unitii la |
|
| contribuia unitii la |
| fondurile de pensii
|
|
| fondurile de pensii
|
| facultative
|
|
| facultative
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
6457| Cheltuieli privind
|
6457| Contribuia unitii la |
|
| contribuia unitii la |
| primele de asigurare
|
|
| primele de asigurare
|
| voluntar de sntate
|
|
| voluntar de sntate
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
6458| Alte cheltuieli privind |
6458| Alte cheltuieli privind |
|
| asigurrile i protecia|
| asigurrile i protecia|
|
| social
|
| social
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 65 - ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE
|
|______________________________________________________________________________|
|652
| Cheltuieli cu protecia |652
| Cheltuieli cu protecia |
|
| mediului nconjurtor
|
| mediului nconjurtor
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|654
| Pierderi din creane i |654
| Pierderi din creane i |
|
| debitori diveri
|
| debitori diveri
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|655
| Cheltuieli din
|
| Cont nou
|
|
| reevaluarea
|
|
|
|
| imobilizrilor corporale|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|658
| Alte cheltuieli de
|658
| Alte cheltuieli de
|
|
| exploatare
|
| exploatare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
6581| Despgubiri, amenzi i |
6581| Despgubiri, amenzi i |
|
| penaliti
|
| penaliti
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
6582| Donaii acordate
|
6582| Donaii acordate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
6583| Cheltuieli privind
|
6583| Cheltuieli privind
|
|
| activele cedate i alte |
| activele cedate i alte |
|
| operaiuni de capital
|
| operaii de capital
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
6586| Cheltuieli reprezentnd |
| Cont nou
|
|
| transferuri i
|
|
|
|
| contribuii datorate n |
|
|
|
| baza unor acte normative|
|
|
|
| speciale
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
6587| Cheltuieli privind
|671
| Cheltuieli privind
|
|
| calamitile i alte
|
| calamitile i alte
|
|
| evenimente similare
|
| evenimente extraordinare|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
6588| Alte cheltuieli de
|
6588| Alte cheltuieli de
|
|
| exploatare
|
| exploatare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 66 - CHELTUIELI FINANCIARE
|
|______________________________________________________________________________|
|663
| Pierderi din creane
|663
| Pierderi din creane
|
|
| legate de participaii |
| legate de participaii |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|664
| Cheltuieli privind
|664
| Cheltuieli privind
|
|
| investiiile financiare |
| investiiile financiare |
|
| cedate
|
| cedate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
6641| Cheltuieli privind
|
6641| Cheltuieli privind
|

|
| imobilizrile financiare|
| imobilizrile financiare|
|
| cedate
|
| cedate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
6642| Pierderi din
|
6642| Pierderi din
|
|
| investiiile pe termen |
| investiiile pe termen |
|
| scurt cedate
|
| scurt cedate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|665
| Cheltuieli din diferene|665
| Cheltuieli din diferene|
|
| de curs valutar
|
| de curs valutar
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
6651| Diferene nefavorabile |
| Cont nou
|
|
| de curs valutar legate |
|
|
|
| de elementele monetare |
|
|
|
| exprimate n valut
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
6652| Diferene nefavorabile |
| Cont nou
|
|
| de curs valutar din
|
|
|
|
| evaluarea elementelor
|
|
|
|
| monetare care fac parte |
|
|
|
| din investiia net
|
|
|
|
| ntr-o entitate strin |
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|666
| Cheltuieli privind
|666
| Cheltuieli privind
|
|
| dobnzile
|
| dobnzile
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|667
| Cheltuieli privind
|667
| Cheltuieli privind
|
|
| sconturile acordate
|
| sconturile acordate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|668
| Alte cheltuieli
|668
| Alte cheltuieli
|
|
| financiare
|
| financiare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 68 - CHELTUIELI CU AMORTIZRILE, PROVIZIOANELE I AJUSTRILE PENTRU
|
| DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
|
|______________________________________________________________________________|
|681
| Cheltuieli de exploatare|681
| Cheltuieli de exploatare|
|
| privind amortizrile,
|
| privind amortizrile,
|
|
| provizioanele i
|
| provizioanele i
|
|
| ajustrile pentru
|
| ajustrile pentru
|
|
| depreciere
|
| depreciere
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
6811| Cheltuieli de exploatare|
6811| Cheltuieli de exploatare|
|
| privind amortizarea
|
| privind amortizarea
|
|
| imobilizrilor
|
| imobilizrilor
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
6812| Cheltuieli de exploatare|
6812| Cheltuieli de exploatare|
|
| privind provizioanele
|
| privind provizioanele
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
6813| Cheltuieli de exploatare|
6813| Cheltuieli de exploatare|
|
| privind ajustrile
|
| privind ajustrile
|
|
| pentru deprecierea
|
| pentru deprecierea
|
|
| imobilizrilor
|
| imobilizrilor
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
6814| Cheltuieli de exploatare|
6814| Cheltuieli de exploatare|
|
| privind ajustrile
|
| privind ajustrile
|
|
| pentru deprecierea
|
| pentru deprecierea
|
|
| activelor circulante
|
| activelor circulante
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
6817| Cheltuieli de exploatare|
| Cont nou
|
|
| privind ajustrile
|
|
|
|
| pentru deprecierea
|
|
|
|
| fondului comercial
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|686
| Cheltuieli financiare
|686
| Cheltuieli financiare
|
|
| privind amortizrile,
|
| privind amortizrile i |
|
| provizioanele i
|
| ajustrile pentru
|
|
| ajustrile pentru
|
| pierdere de valoare
|
|
| pierdere de valoare
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
6861| Cheltuieli privind
|
| Cont nou
|
|
| actualizarea
|
|
|
|
| provizioanelor
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
6863| Cheltuieli financiare
|
6863| Cheltuieli financiare
|
|
| privind ajustrile
|
| privind ajustrile
|
|
| pentru pierderea de
|
| pentru pierderea de
|
|
| valoare a imobilizrilor|
| valoare a imobilizrilor|
|
| financiare
|
| financiare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
6864| Cheltuieli financiare
|
6864| Cheltuieli financiare
|
|
| privind ajustrile
|
| privind ajustrile
|
|
| pentru pierderea de
|
| pentru pierderea de
|
|
| valoare a activelor
|
| valoare a activelor
|
|
| circulante
|
| circulante
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|

|
6868| Cheltuieli financiare
|
6868| Cheltuieli financiare
|
|
| privind amortizarea
|
| privind amortizarea
|
|
| primelor de rambursare a|
| primelor de rambursare a|
|
| obligaiunilor i a
|
| obligaiunilor
|
|
| altor datorii
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 69 - CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT I ALTE IMPOZITE
|
|______________________________________________________________________________|
|691
| Cheltuieli cu impozitul |691
| Cheltuieli cu impozitul |
|
| pe profit
|
| pe profit
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|698
| Cheltuieli cu impozitul |698
| Cheltuieli cu impozitul |
|
| pe venit i cu alte
|
| pe venit i cu alte
|
|
| impozite care nu apar n|
| impozite care nu apar n|
|
| elementele de mai sus
|
| elementele de mai sus
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI
|
|______________________________________________________________________________|
| GRUPA 70 - CIFRA DE AFACERI NET
|
|______________________________________________________________________________|
|701
| Venituri din vnzarea
|
|
|
|
| produselor finite,
|
|
|
|
| produselor agricole i a|
|
|
|
| activelor biologice de |
|
|
|
| natura stocurilor
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
7015| Venituri din vnzarea
|701
| Venituri din vnzarea
|
|
| produselor finite
|
| produselor finite
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
7017| Venituri din vnzarea
|
| Cont nou
|
|
| produselor agricole
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
7018| Venituri din vnzarea
|
| Cont nou
|
|
| activelor biologice de |
|
|
|
| natura stocurilor
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|702
| Venituri din vnzarea
|702
| Venituri din vnzarea
|
|
| semifabricatelor
|
| semifabricatelor
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|703
| Venituri din vnzarea
|703
| Venituri din vnzarea
|
|
| produselor reziduale
|
| produselor reziduale
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|704
| Venituri din servicii
|704
| Venituri din servicii
|
|
| prestate
|
| prestate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|705
| Venituri din studii i |705
| Venituri din studii i |
|
| cercetri
|
| cercetri
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|706
| Venituri din redevene, |706
| Venituri din redevene, |
|
| locaii de gestiune i |
| locaii de gestiune i |
|
| chirii
|
| chirii
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|707
| Venituri din vnzarea
|707
| Venituri din vnzarea
|
|
| mrfurilor
|
| mrfurilor
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|708
| Venituri din activiti |708
| Venituri din activiti |
|
| diverse
|
| diverse
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|709
| Reduceri comerciale
|709
| Reduceri comerciale
|
|
| acordate
|
| acordate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 71 - VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCIEI N CURS DE EXECUIE
|
|______________________________________________________________________________|
|711
| Venituri aferente
|711
| Venituri aferente
|
|
| costurilor stocurilor de|
| costurilor stocurilor de|
|
| produse
|
| produse
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|712
| Venituri aferente
|712
| Venituri aferente
|
|
| costurilor serviciilor |
| costurilor serviciilor |
|
| n curs de execuie
|
| n curs de execuie
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 72 - VENITURI DIN PRODUCIA DE IMOBILIZRI
|
|______________________________________________________________________________|
|721
| Venituri din producia |721
| Venituri din producia |
|
| de imobilizri
|
| de imobilizri
|
|
| necorporale
|
| necorporale
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|722
| Venituri din producia |722
| Venituri din producia |
|
| de imobilizri corporale|
| de imobilizri corporale|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|725
| Venituri din producia |
| Cont nou
|
|
| de investiii imobiliare|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 74 - VENITURI DIN SUBVENII DE EXPLOATARE
|

|______________________________________________________________________________|
|741
| Venituri din subvenii |741
| Venituri din subvenii |
|
| de exploatare
|
| de exploatare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
7411| Venituri din subvenii |
7411| Venituri din subvenii |
|
| de exploatare aferente |
| de exploatare aferente |
|
| cifrei de afaceri
|
| cifrei de afaceri
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
7412| Venituri din subvenii |
7412| Venituri din subvenii |
|
| de exploatare pentru
|
| de exploatare pentru
|
|
| materii prime i
|
| materii prime i
|
|
| materiale
|
| materiale consumabile
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
7413| Venituri din subvenii |
7413| Venituri din subvenii |
|
| de exploatare pentru
|
| de exploatare pentru
|
|
| alte cheltuieli externe |
| alte cheltuieli externe |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
7414| Venituri din subvenii |
7414| Venituri din subvenii |
|
| de exploatare pentru
|
| de exploatare pentru
|
|
| plata personalului
|
| plata personalului
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
7415| Venituri din subvenii |
7415| Venituri din subvenii |
|
| de exploatare pentru
|
| de exploatare pentru
|
|
| asigurri i protecie |
| asigurri i protecie |
|
| social
|
| social
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
7416| Venituri din subvenii |
7416| Venituri din subvenii |
|
| de exploatare pentru
|
| de exploatare pentru
|
|
| alte cheltuieli de
|
| alte cheltuieli de
|
|
| exploatare
|
| exploatare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
7417| Venituri din subvenii |771
| Venituri din subvenii |
|
| de exploatare n caz de |
| pentru evenimente
|
|
| calamiti i alte
|
| extraordinare i altele |
|
| evenimente similare
|
| similare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
7418| Venituri din subvenii |
7418| Venituri din subvenii |
|
| de exploatare pentru
|
| de exploatare pentru
|
|
| dobnda datorat
|
| dobnda datorat
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
7419| Venituri din subvenii |
7417| Venituri din subvenii |
|
| de exploatare aferente |
| de exploatare aferente |
|
| altor venituri
|
| altor venituri
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 75 - ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE
|
|______________________________________________________________________________|
|754
| Venituri din creane
|754
| Venituri din creane
|
|
| reactivate i debitori |
| reactivate i debitori |
|
| diveri
|
| diveri
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|755
| Venituri din reevaluarea|
| Cont nou
|
|
| imobilizrilor corporale|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|758
| Alte venituri din
|758
| Alte venituri din
|
|
| exploatare
|
| exploatare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
7581| Venituri din
|
7581| Venituri din
|
|
| despgubiri, amenzi i |
| despgubiri, amenzi i |
|
| penaliti
|
| penaliti
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
7582| Venituri din donaii
|
7582| Venituri din donaii
|
|
| primite
|
| primite
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
7583| Venituri din vnzarea
|
7583| Venituri din vnzarea
|
|
| activelor i alte
|
| activelor i alte
|
|
| operaiuni de capital
|
| operaii de capital
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
7584| Venituri din subvenii |
7584| Venituri din subvenii |
|
| pentru investiii
|
| pentru investiii
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
7588| Alte venituri din
|
7588| Alte venituri din
|
|
| exploatare
|
| exploatare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 76 - VENITURI FINANCIARE
|
|______________________________________________________________________________|
|761
| Venituri din imobilizri|761
| Venituri din imobilizri|
|
| financiare
|
| financiare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
7611| Venituri din aciuni
|
7611| Venituri din aciuni
|
|
| deinute la entitile |
| deinute la entitile |
|
| afiliate
|
| afiliate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
7612| Venituri din aciuni
|
7613| Venituri din interese de|
|
| deinute la entiti
|
| participare/analitic
|

|
| asociate
|
| distinct
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
7613| Venituri din aciuni
|
7613| Venituri din interese de|
|
| deinute la entiti
|
| participare/analitic
|
|
| controlate n comun
|
| distinct
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
7615| Venituri din alte
|
| Cont nou
|
|
| imobilizri financiare |
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|762
| Venituri din investiii |762
| Venituri din investiii |
|
| financiare pe termen
|
| financiare pe termen
|
|
| scurt
|
| scurt
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|764
| Venituri din investiii |764
| Venituri din investiii |
|
| financiare cedate
|
| financiare cedate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
7641| Venituri din imobilizri|
7641| Venituri din imobilizri|
|
| financiare cedate
|
| financiare cedate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
7642| Ctiguri din investiii|
7642| Ctiguri din investiii|
|
| pe termen scurt cedate |
| pe termen scurt cedate |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|765
| Venituri din diferene |765
| Venituri din diferene |
|
| de curs valutar
|
| de curs valutar
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
7651| Diferene favorabile de |
| Cont nou
|
|
| curs valutar legate de |
|
|
|
| elementele monetare
|
|
|
|
| exprimate n valut
|
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
7652| Diferene favorabile de |
| Cont nou
|
|
| curs valutar din
|
|
|
|
| evaluarea elementelor
|
|
|
|
| monetare care fac parte |
|
|
|
| din investiia net
|
|
|
|
| ntr-o entitate strin |
|
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|766
| Venituri din dobnzi
|766
| Venituri din dobnzi
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
|
|763
| Venituri din creane
|
|
|
|
| imobilizate
|
|
|
|_____________|_________________________|
|
|
|766
| Venituri din dobnzi
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|767
| Venituri din sconturi
|767
| Venituri din sconturi
|
|
| obinute
|
| obinute
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|768
| Alte venituri financiare|768
| Alte venituri financiare|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 78 - VENITURI DIN PROVIZIOANE I AJUSTRI PENTRU DEPRECIERE SAU
|
| PIERDERE DE VALOARE
|
|______________________________________________________________________________|
|781
| Venituri din provizioane|781
| Venituri din provizioane|
|
| i ajustri pentru
|
| i ajustri pentru
|
|
| depreciere privind
|
| depreciere privind
|
|
| activitatea de
|
| activitatea de
|
|
| exploatare
|
| exploatare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
7812| Venituri din provizioane|
7812| Venituri din provizioane|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
7813| Venituri din ajustri
|
7813| Venituri din ajustri
|
|
| pentru deprecierea
|
| pentru deprecierea
|
|
| imobilizrilor
|
| imobilizrilor
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
7814| Venituri din ajustri
|
7814| Venituri din ajustri
|
|
| pentru deprecierea
|
| pentru deprecierea
|
|
| activelor circulante
|
| activelor circulante
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
7815| Venituri din fondul
|
7815| Venituri din fondul
|
|
| comercial negativ
|
| comercial negativ
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|786
| Venituri financiare din |786
| Venituri financiare din |
|
| ajustri pentru pierdere|
| ajustri pentru pierdere|
|
| de valoare
|
| de valoare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
7863| Venituri financiare din |
7863| Venituri financiare din |
|
| ajustri pentru
|
| ajustri pentru
|
|
| pierderea de valoare a |
| pierderea de valoare a |
|
| imobilizrilor
|
| imobilizrilor
|
|
| financiare
|
| financiare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
7864| Venituri financiare din |
7864| Venituri financiare din |
|
| ajustri pentru
|
| ajustri pentru
|
|
| pierderea de valoare a |
| pierderea de valoare a |

|
| activelor circulante
|
| activelor circulante
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| CLASA 8 - CONTURI SPECIALE
|
|______________________________________________________________________________|
| GRUPA 80 - CONTURI N AFARA BILANULUI
|
|______________________________________________________________________________|
|801
| Angajamente acordate
|801
| Angajamente acordate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
8011| Giruri i garanii
|
8011| Giruri i garanii
|
|
| acordate
|
| acordate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
8018| Alte angajamente
|
8018| Alte angajamente
|
|
| acordate
|
| acordate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|802
| Angajamente primite
|802
| Angajamente primite
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
8021| Giruri i garanii
|
8021| Giruri i garanii
|
|
| primite
|
| primite
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
8028| Alte angajamente primite|
8028| Alte angajamente primite|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|803
| Alte conturi n afara
|803
| Alte conturi n afara
|
|
| bilanului
|
| bilanului
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
8031| Imobilizri corporale
|
8031| Imobilizri corporale
|
|
| luate cu chirie
|
| luate cu chirie
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
8032| Valori materiale primite|
8032| Valori materiale primite|
|
| spre prelucrare sau
|
| spre prelucrare sau
|
|
| reparare
|
| reparare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
8033| Valori materiale primite|
8033| Valori materiale primite|
|
| n pstrare sau custodie|
| n pstrare sau custodie|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
8034| Debitori scoi din
|
8034| Debitori scoi din
|
|
| activ, urmrii n
|
| activ, urmrii n
|
|
| continuare
|
| continuare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
8035| Stocuri de natura
|
8035| Stocuri de natura
|
|
| obiectelor de inventar |
| obiectelor de inventar |
|
| date n folosin
|
| date n folosin
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
8036| Redevene, locaii de
|
8036| Redevene, locaii de
|
|
| gestiune, chirii i alte|
| gestiune, chirii i alte|
|
| datorii asimilate
|
| datorii asimilate
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
8037| Efecte scontate neajunse|
8037| Efecte scontate neajunse|
|
| la scaden
|
| la scaden
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
8038| Bunuri primite n
|
8038| Bunuri publice primite |
|
| administrare, concesiune|
| n administrare,
|
|
| i cu chirie
|
| concesiune i cu chirie |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
8039| Alte valori n afara
|
8039| Alte valori n afara
|
|
| bilanului
|
| bilanului
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|805
| Dobnzi aferente
|805
| Dobnzi aferente
|
|
| contractelor de leasing |
| contractelor de leasing |
|
| i altor contracte
|
| i altor contracte
|
|
| asimilate, neajunse la |
| asimilate, neajunse la |
|
| scaden
|
| scaden
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
8051| Dobnzi de pltit
|
8051| Dobnzi de pltit
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|
8052| Dobnzi de ncasat
|
8052| Dobnzi de ncasat
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|806
| Certificate de emisii de|806
| Certificate de emisii de|
|
| gaze cu efect de ser
|
| gaze cu efect de ser
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|807
| Active contingente
|807
| Active contingente
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|808
| Datorii contingente
|808
| Datorii contingente
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|809
| Creane preluate prin
|809
| Creane preluate prin
|
|
| cesionare
|
| cesionare
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 89 - BILAN
|
|______________________________________________________________________________|
|891
| Bilan de deschidere
|891
| Bilan de deschidere
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|892
| Bilan de nchidere
|892
| Bilan de nchidere
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| CLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE
|
|______________________________________________________________________________|

| GRUPA 90 - DECONTRI INTERNE


|
|______________________________________________________________________________|
|901
| Decontri interne
|901
| Decontri interne
|
|
| privind cheltuielile
|
| privind cheltuielile
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|902
| Decontri interne
|902
| Decontri interne
|
|
| privind producia
|
| privind producia
|
|
| obinut
|
| obinut
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|903
| Decontri interne
|903
| Decontri interne
|
|
| privind diferenele de |
| privind diferenele de |
|
| pre
|
| pre
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 92 - CONTURI DE CALCULAIE
|
|______________________________________________________________________________|
|921
| Cheltuielile activitii|921
| Cheltuielile activitii|
|
| de baz
|
| de baz
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|922
| Cheltuielile
|922
| Cheltuielile
|
|
| activitilor auxiliare |
| activitilor auxiliare |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|923
| Cheltuieli indirecte de |923
| Cheltuieli indirecte de |
|
| producie
|
| producie
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|924
| Cheltuieli generale de |924
| Cheltuieli generale de |
|
| administraie
|
| administraie
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|925
| Cheltuieli de desfacere |925
| Cheltuieli de desfacere |
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
| GRUPA 93 - COSTUL PRODUCIEI
|
|______________________________________________________________________________|
|931
| Costul produciei
|931
| Costul produciei
|
|
| obinute
|
| obinute
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|
|933
| Costul produciei n
|933
| Costul produciei n
|
|
| curs de execuie
|
| curs de execuie
|
|____________|_________________________|_____________|_________________________|

CAPITOLUL16
Funciuneaconturilor

596.(1)nacestcapitolsuntprezentateconinutulifunciuneaconturilorcontabilecuprinsen
Planuldeconturigeneralprevzutlacapitolul14"Planuldeconturigeneral"dinprezentelereglementri.
ntruct n Planul de conturi general sunt cuprinse i conturi specifice consolidrii, funciunea conturilor
prezentatencontinuaresereferinclusivlaacestea.
(2)Funciuneaconturilorprezentatnacestcapitolnuestelimitativ,fiindexemplificatmodul
denregistrarecontabilaprincipaleloroperaiunieconomicofinanciare.
597. (1) La reflectarea n contabilitate a operaiunilor economice derulate se are n vedere
coninutul economic al acestora, cu respectarea principiilor, bazelor, regulilor i politicilor contabile
permisedereglementareacontabilaplicabil.
(2)Prevederilecuprinsenacestcapitolnuconstituiebazlegalpentruefectuareaoperaiunilor
economicofinanciare,cinumaireferinecuprivirelanregistrareancontabilitateaacestora.

CLASA1"CONTURIDECAPITALURI,PROVIZIOANE,MPRUMUTURIIDATORIIASIMILATE"

Din clasa 1 "Conturi de capitaluri, provizioane, mprumuturi i datorii asimilate" fac parte
urmtoarelegrupe:10"Capitalirezerve",11"Rezultatulreportat",12"Rezultatulexerciiuluifinanciar",
14 "Ctiguri sau pierderi legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau
anulareainstrumentelordecapitaluriproprii",15"Provizioane"i16"mprumuturiidatoriiasimilate".

GRUPA10"CAPITALIREZERVE"

Dingrupa10"Capitalirezerve"facparteurmtoareleconturi:

Contul101"Capital"

Cuajutorulacestuicontseineevidenacapitaluluisubscris,vrsatinevrsat,nnaturi/sau
numerar,dectreacionarii/asociaiiuneientiti,precumiamajorriisaureduceriicapitalului,potrivit
legii.
nfunciedeformajuridicaentitiisenscriu:capitalulsocial,patrimoniulregieietc.
Contabilitatea analitic a capitalului se ine pe acionari/asociai, evideniinduse numrul i
valoareanominalaaciunilor/prilorsocialesubscrisesauvrsate.
Referitor la patrimoniul public, respectiv cel privat, se vor avea n vedere prevederile legale n
acestsens.
Contul101"Capital"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului101"Capital"senregistreaz:
capitalul subscris de acionari/asociai, n natur i/sau numerar, capitalul majorat prin
subscriereasauemisiuneadenoiaciuni/prisociale,precumicapitalulpreluatnurmaoperaiunilorde
reorganizare,potrivitlegii(456);
profitul contabil realizat n exerciiile financiare precedente, utilizat ca surs de majorare a
capitaluluisocial(117);
rezerveledestinatemajorriicapitalului,potrivitlegii(106);
primeledecapital,ncorporatencapitalulsocial(104);
valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajailor i care majoreaz capitalul
social(103).
ndebitulcontului101"Capital"senregistreaz:
capitalul retras de acionari/asociai, precum i capitalul lichidat cu ocazia operaiunilor de
reorganizareaentitilor,potrivitlegii(456);
acoperirea pierderilor contabile realizate n exerciiile financiare precedente, care reduc
capitalulsocial,conformhotrriiadunriigeneraleaacionarilor/asociailor(117);
reducereacapitaluluisocialcuvaloareaaciunilorpropriirscumprateianulate,potrivitlegii
(109);
diferenadintrevaloareanominalainstrumentelordecapitaluripropriianulateivaloarealor
derscumprare(141).
Soldulcontuluireprezintcapitalulsubscris,vrsat/nevrsat.
Contul1018"Patrimoniulinstitutelornaionaledecercetaredezvoltare"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena patrimoniului deinut, potrivit legii, de institutele
naionaledecercetaredezvoltare.

Contul103"Alteelementedecapitaluriproprii"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena beneficiilor acordate angajailor sub forma
instrumentelor de capitaluri proprii, precum i a diferenelor de curs valutar n relaie cu investiia net
ntroentitatestriniadiferenelordinevaluarealavaloareajustainstrumentelorfinanciare.
Contul1031"Beneficiiacordateangajailorsubformainstrumentelordecapitaluriproprii"este
uncontdepasiv,iarconturile1033"Diferenedecursvalutarnrelaiecuinvestiianetntroentitate
strin"i1038"Diferenedinmodificareavaloriijusteaactivelorfinanciaredisponibilenvedereavnzrii
ialteelementedecapitaluriproprii"suntconturibifuncionale.
ncreditulcontului103"Alteelementedecapitaluriproprii"senregistreaz:
valoareainstrumentelordecapitaluripropriiacordateangajailor(643);
diferenafavorabildeschimbvalutar,nregistratnsituaiilefinanciareanualeconsolidate,n
relaiecuunelementmonetarcarefacepartedintroinvestiienetaentitiintroentitatestrin(765);
creterea valorii activelor financiare disponibile pentru vnzare, inclus direct n capitalul
propriu,ncadrulsituaiilorfinanciareanualeconsolidate(501).
ndebitulcontului103"Alteelementedecapitaluriproprii"senregistreaz:
valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate angajailor i care majoreaz capitalul
social(101);

diferenanefavorabildeschimbvalutar,nregistratnsituaiilefinanciareanualeconsolidate,
n relaie cu un element monetar care face parte dintro investiie net a entitii ntro entitate strin
(665);
ajustarea rezervei de valoare just, ca urmare a diferenelor nefavorabile rezultate din
evaluareaactivelorfinanciaredisponibilepentruvnzare,ncadrulsituaiilorfinanciareanualeconsolidate
(501).

Contul104"Primedecapital"
Cuajutorulacestuicontseineevidenaprimelordeemisiune,defuziune/divizare,deaportide
conversieaobligaiunilornaciuni.
Contul104"Primedecapital"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului104"Primedecapital"senregistreaz:
valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii/divizrii, aportului la capital i/sau din
conversiaobligaiunilornaciuni(456).
ndebitulcontului104"Primedecapital"senregistreaz:
primeledecapitalncorporatencapitalulsocial(101);
primeledecapitaltransferatelarezerve(106);
pierderile contabile ale exerciiilor precedente, acoperite din prime de capital, potrivit legii
(117).
Soldulcontuluireprezintprimeledecapitalnetransferatelacapitalsaularezerve.

Contul105"Rezervedinreevaluare"
Cuajutorulacestuicontseineevidenarezervelordinreevaluareaimobilizrilorcorporale.
Contul105"Rezervedinreevaluare"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului105"Rezervedinreevaluare"senregistreaz:
creterea fa de valoarea contabil net, rezultat din reevaluarea imobilizrilor corporale,
dac nu a existat o descretere anterioar recunoscut ca o cheltuial aferent imobilizrilor corporale
reevaluate(211,212,213,214,215,216,217).
ndebitulcontului105"Rezervedinreevaluare"senregistreaz:
capitalizarea surplusului din reevaluare, prin transferul direct n capitalul propriu, atunci cnd
acest surplus reprezint ctig realizat, respectiv la scoaterea din eviden a activului pentru care sa
constituitrezervadinreevaluaresaupemsurafolosiriiactivuluidectreentitate(117);
descreterilefadevaloareacontabilnet,rezultatedinreevaluareaimobilizrilorcorporale
(211,212,213,214,215,216,217);
ajustarea amortizrii cumulate nregistrate pn la data reevalurii imobilizrii corporale, n
cazulncarereevaluareaseefectueazprinaplicareaunuiindice(281).
Soldulcreditoralcontuluireprezintrezervadinreevaluareaimobilizrilorcorporaleexistenten
evidenaentitii.

Contul106"Rezerve"
Cuajutorulacestuicontseineevidenarezervelorconstituite.Contabilitatearezervelorseine
pecategoriiderezerve:rezervelegale,rezervestatutaresaucontractualeialterezerve.
Contul106"Rezerve"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului106"Rezerve"senregistreaz:
profitulnetcontabilrealizatlanchidereaexerciiuluicurent,repartizatlarezervenbazaunor
prevederilegale(129);
profitul net realizat n exerciiile anterioare, repartizat la rezerve, conform hotrrii adunrii
generaleaacionarilor/asociailor(117);
primeledecapitaltransferatelarezerve(104);
majorarea valorii participaiilor deinute n capitalul altor entiti, ca urmare a ncorporrii
rezervelorncapitalulacestora(261,262,263,265);

ctigurile legate de vnzarea instrumentelor de capitaluri proprii, transferate la rezerve,


potrivitlegii(141);
partea cuvenit investitorului din rezervele nregistrate de entitile asociate i entitile
controlatencomun,cuocaziaconsolidriiprinmetodapuneriinechivalen(264).
ndebitulcontului106"Rezerve"senregistreaz:
rezerveledestinatemajorriicapitalului,potrivitlegii(101);
rezerveleutilizatepentruacoperireapierderilorcontabilenregistratenexerciiileprecedente,
conformhotrriiadunriigeneraleaacionarilor/asociailor(117);
decontareacapitalurilorpropriictreacionari/asociai,ncazuloperaiunilordereorganizare,
potrivitlegii(456);
pierderile legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea
instrumentelordecapitaluriproprii,acoperitedinrezerve(149).
Soldulcontuluireprezintrezerveleexistenteineutilizate.

Contul107"Diferenedecursvalutardinconversie"
Contul 107 "Diferene de curs valutar din conversie" se utilizeaz numai n situaiile financiare
anualeconsolidate.
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena diferenelor de curs valutar rezultate din conversia
situaiilorfinanciareanualealesocietilornerezidente.
Contul 107 "Diferene de curs valutar din conversie" este un cont bifuncional, folosit la
consolidareasocietilornerezidente.
ncreditulcontului107"Diferenedecursvalutardinconversie"senregistreaz:
diferenelefavorabilerezultatedinconversiaposturilordeactivcuprinsenbilanulsocietilor
nerezidente;
diferenele favorabile rezultate din conversia posturilor de datorii cuprinse n bilanul
societilornerezidente;
diferenele nefavorabile recunoscute drept cheltuial la cedarea participaiilor deinute n
societilenerezidente(665).
ndebitulcontului107"Diferenedecursvalutardinconversie"senregistreaz:
diferenele nefavorabile rezultate din conversia posturilor de activ cuprinse n bilanul
societilornerezidente;
diferenele nefavorabile rezultate din conversia posturilor de datorii cuprinse n bilanul
societilornerezidente;
diferenele favorabile recunoscute drept venit la cedarea participaiilor deinute n societile
nerezidente(765).
Soldulcreditorreprezintdiferenelefavorabileaferentesocietilornerezidenteconsolidate,iar
solduldebitor,celenefavorabile.

Contul108"Interesecarenucontroleaz"
Contul 108 "Interese care nu controleaz" se utilizeaz numai n situaiile financiare anuale
consolidate.
Cu ajutorul acestui cont se evideniaz interesele care nu controleaz, rezultate cu ocazia
consolidriifilialelorprinmetodaintegrriiglobale.
Contul 108 "Interese care nu controleaz" este un cont bifuncional, folosit la consolidarea
filialelor.
n creditul contului 108 "Interese care nu controleaz" se nregistreaz partea din rezultatul
favorabilalexerciiuluifinanciaricelelaltecapitaluripropriialefilialei,atribuitunorinteresecarenusunt
deinutedectresocietateamam,directsauindirect.
n debitul contului 108 "Interese care nu controleaz" se nregistreaz partea din rezultatul
nefavorabil,atribuitunorinteresecarenusuntdeinutedectresocietateamam,directsauindirect.
Soldulcontuluireprezintintereselecarenucontroleaz.

Contul109"Aciuniproprii"
Cuajutorulacestuicontseineevidenaaciunilorproprii,rscumpratepotrivitlegii.
Contul109"Aciuniproprii"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului109"Aciuniproprii"senregistreaz:
preuldeachiziiealaciunilorpropriirscumprate(512);
valoarea aciunilor deinute de societatea absorbit la societatea absorbant, preluate de
societateaabsorbantcaurmareafuziuniiprinabsorbie(456).
ncreditulcontului109"Aciuniproprii"senregistreaz:
reducereacapitaluluicuvaloareaaciunilorpropriirscumprateianulate,potrivitlegii(101);
diferena dintre valoarea de rscumprare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate i
valoarealornominal(149);
valoareasumeidencasat/ncasatedinvnzareaaciunilorproprii(461,512);
diferenadintrevaloareaderscumprareainstrumentelordecapitaluripropriiipreullorde
vnzare(149);
valoareainstrumentelordecapitaluripropriicedatecutitlugratuit(149);
valoarea aciunilor deinute de societatea absorbit la societatea absorbant, preluate de
societateaabsorbantcaurmareafuziuniiprinabsorbieianulatedeaceasta(149).
Soldulcontuluireprezintvaloareaaciunilorpropriirscumprateexistente.

GRUPA11"REZULTATULREPORTAT"

Dingrupa11"Rezultatulreportat"facepartecontul117"Rezultatulreportat".

Contul117"Rezultatulreportat"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena rezultatului sau prii din rezultatul exerciiului
precedent nerepartizat de ctre adunarea general a acionarilor/asociailor, respectiv a pierderii
neacoperiteiarezultatuluiprovenitdincorectareaerorilorcontabile,dinmodificrilepoliticilorcontabile,
a rezultatului reportat reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare, a rezultatului contabil
nregistrat de ctre societatea care i nceteaz existena ca urmare a fuziunii, respectiv de ctre
societatea care se divizeaz, n intervalul dintre data la care au fost ntocmite situaiile financiare de
fuziune,respectivdivizare,idatantocmiriiprotocoluluidepredareprimireicareestepreluatdectre
societatea beneficiar, precum i a eventualelor diferene rezultate din dispoziiile tranzitorii cuprinse n
prezentelereglementri.
Contul117"Rezultatulreportat"esteuncontbifuncional.
ncreditulacestuicontsenregistreaz:
profitulnetrealizatnexerciiulfinanciarncheiat,evideniatlanceputulexerciiuluifinanciar
urmtornrezultatulreportat(121);
pierderile contabile ale exerciiilor financiare precedente, acoperite din prime de capital,
potrivitlegii(104);
pierderile contabile ale exerciiilor financiare precedente, acoperite din rezerve, conform
hotrriiadunriigeneraleaacionarilor/asociailor(106);
pierderile contabile realizate n exerciiile financiare precedente, acoperite prin reducerea
capitaluluisocial,conformhotrriiadunriigeneraleaacionarilor/asociailor(101);
pierderile contabile nregistrate n exerciiile financiare precedente, acoperite din rezultatul
reportatreprezentndprofit,conformhotrriiadunriigeneraleaacionarilor/asociailor(117);
rezultatulfavorabilprovenitdincorectareaerorilorcontabile,constatatenexerciiulfinanciar
curent, aferente exerciiilor financiare precedente (411, 461 i alte conturi n care urmeaz s se
evideniezecorectareaerorilor);
capitalizareasurplusuluidinreevaluaretransferatdirectncapitalulpropriu,atuncicndacest
surplusreprezintctigrealizat,respectivlascoatereadinevidenaactivuluipentrucaresaconstituit
rezervadinreevaluaresaupemsurafolosiriiactivuluidectreentitate(105).
ndebitulacestuicontsenregistreaz:

pierderilecontabilerealizatenexerciiulfinanciarncheiat,transferatelanceputulexerciiului
financiarurmtorasuprarezultatuluireportat(121);
profitul contabil realizat n exerciiile financiare precedente, utilizat ca surs de majorare a
capitaluluisocial,potrivitlegii(101);
profitul net realizat n exerciiile financiare precedente i care se repartizeaz n exerciiile
financiareurmtoarepedestinaiileaprobatedeadunareageneralaacionarilor/asociailor,potrivitlegii
(106,117,446,457);
rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate n exerciiul
financiarcurent,aferenteexerciiilorfinanciareprecedente(401,404,431,437,438,441,4423,446,447,
448,462ialteconturincareurmeazsseevideniezecorectareaerorilor);
pierderile legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea
instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite din rezultatul reportat (149). Soldul debitor al contului
reprezintpierdereaneacoperit,iarsoldulcreditor,profitulnerepartizat.

GRUPA12"REZULTATULEXERCIIULUIFINANCIAR"

Dingrupa12"Rezultatulexerciiuluifinanciar"facparte:

Contul121"Profitsaupierdere"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena profitului sau pierderii realizate n exerciiul financiar
curent.
Contul121"Profitsaupierdere"esteuncontbifuncional.
ncreditulcontului121"Profitsaupierdere"senregistreaz:
lasfritulperioadei,soldulcreditoralconturilordinclasa7(701la786);
pierderilecontabilerealizatenexerciiulfinanciarncheiat,transferatelanceputulexerciiului
financiarurmtorasuprarezultatuluireportat(117).
ndebitulcontului121"Profitsaupierdere"senregistreaz:
lasfritulperioadei,solduldebitoralconturilordecheltuieli(601la698);
profitul net realizat n exerciiul financiar ncheiat, care a fost repartizat la rezerve conform
prevederilorlegale(129);
profitulnetrealizatnexerciiulfinanciarncheiat,evideniatlanceputulexerciiuluifinanciar
urmtornrezultatulreportat(117).
Soldulcreditorreprezintprofitulrealizat,iarsolduldebitor,pierderearealizat.

Contul129"Repartizareaprofitului"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena repartizrii profitului realizat n exerciiul curent i
repartizat,potrivitlegii.
Contul129"Repartizareaprofitului"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului129"Repartizareaprofitului"senregistreaz:
rezerveleconstituite,potrivitlegii,dinprofitulrealizatnexerciiulfinanciarcurent(106).
ncreditulcontului129"Repartizareaprofitului"senregistreaz:
profitul net realizat n exerciiul financiar ncheiat, care a fost repartizat la rezerve conform
prevederilorlegale(121).
Soldulcontuluireprezintprofitulrepartizat,aferentexerciiuluifinanciarncheiat.

GRUPA 14 "CTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RSCUMPRAREA, VNZAREA,


CEDAREACUTITLUGRATUITSAUANULAREAINSTRUMENTELORDECAPITALURIPROPRII"

Din grupa 14 "Ctiguri sau pierderi legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu
titlugratuitsauanulareainstrumentelordecapitaluriproprii"facparte:

Contul141"Ctigurilegatedevnzareasauanulareainstrumentelordecapitaluriproprii"

Cu ajutorul acestui cont se ine evidena ctigurilor legate de vnzarea sau anularea
instrumentelordecapitaluriproprii.
Contul141"Ctigurilegatedevnzareasauanulareainstrumentelordecapitaluriproprii"este
uncontdepasiv.
n creditul contului 141 "Ctiguri legate devnzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri
proprii"senregistreaz:
diferena dintre preul de vnzare al instrumentelor de capitaluri proprii i valoarea lor de
rscumprare(461,512);
diferenadintrevaloareanominalainstrumentelordecapitaluripropriianulateivaloarealor
derscumprare(101).
n debitul contului 141 "Ctiguri legate de vnzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri
proprii"senregistreaz:
ctigurilelegatedevnzareasauanulareainstrumentelordecapitaluriproprii,transferatela
rezerve(106);
ctigurilelegatedevnzareainstrumentelordecapitaluriproprii,folosite,potrivitlegii,pentru
acoperireapierderilorlegatedeemitereaacestora(149).
Soldul contului reprezint ctigurile legate de vnzarea sau anularea instrumentelor de
capitaluriproprii.

Contul 149 "Pierderi legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau
anulareainstrumentelordecapitaluriproprii"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena pierderilor legate de emiterea, rscumprarea,
vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii, inclusiv a pierderilor
rezultatedinreorganizriicaresuntdeterminatedeanulareatitlurilordeinute.
Contul 149 "Pierderi legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau
anulareainstrumentelordecapitaluriproprii"esteuncontdeactiv.
n debitul contului 149 "Pierderi legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu titlu
gratuitsauanulareainstrumentelordecapitaluriproprii"senregistreaz:
diferena dintre valoarea de rscumprare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate i
preullordevnzare(109);
diferena dintre valoarea de rscumprare a instrumentelor de capitaluri proprii anulate i
valoarealornominal(109);
valoareainstrumentelordecapitaluripropriicedatecutitlugratuit(109);
valoarea aciunilor deinute de societatea absorbit la societatea absorbant, preluate de
societateaabsorbantcaurmareafuziuniiprinabsorbieianulatedeaceasta(109);
cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci cnd nu sunt
ndeplinitecondiiilepentrurecunoaterealorcaimobilizrinecorporale(512,531,462);
altecheltuielilegatederscumprareainstrumentelordecapitaluriproprii(512,531,462).
ncreditulcontului149"Pierderilegatedeemiterea,rscumprarea,vnzarea,cedareacutitlu
gratuitsauanulareainstrumentelordecapitaluriproprii"senregistreaz:
pierderile legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea
instrumentelordecapitaluriproprii,acoperitedinrezervesaurezultatulreportat(106,117);
pierderile legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, acoperite, potrivit legii, din
ctigurilelegatedevnzareaacestora(141).
Soldul contului reprezint pierderile legate de emiterea, rscumprarea, vnzarea, cedarea cu
titlugratuitsauanulareainstrumentelordecapitaluriproprii.

GRUPA15"PROVIZIOANE"

Dingrupa15"Provizioane"faceparte:

Contul151"Provizioane"

Cuajutorulacestuicontseineevidenaprovizioanelorpentrulitigii,garaniiacordateclienilor,
pentrudezafectareaimobilizrilorcorporaleialteaciunisimilarelegatedeacestea,pentrurestructurare,
pensii i obligaii similare, a provizioanelor pentru impozite, pentru terminarea contractului de munc,
precumiaaltorprovizioane.
Contul151"Provizioane"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului151"Provizioane"senregistreaz:
valoarea provizioanelor constituite pe seama cheltuielilor, inclusiv a celor corespunztoare
primelorceurmeazaseacordapersonaluluidinprofitulrealizat,potrivitprevederilorlegale(681);
costurile estimate iniial cu demontarea i mutarea imobilizrii corporale, precum i cele cu
restaurareaamplasamentuluipecareestepoziionatimobilizarea(212,213,215,216);
valoareaactualizriiprovizioanelor(686).ndebitulcontului151"Provizioane"senregistreaz:
sumelereprezentnddiminuareasauanulareaprovizioanelor(781).
Soldul contului reprezint provizioanele constituite. Referitor la funciunea contului 1513
"Provizioanepentrudezafectareimobilizricorporaleialteaciunisimilarelegatedeacestea",suntavute
nvedereiprevederilecuprinselasubseciunea4.4.3"Imobilizricorporale"dinreglementrilecontabile.

GRUPA16"MPRUMUTURIIDATORIIASIMILATE"

Dingrupa16"mprumuturiidatoriiasimilate"facparte:

Contul161"mprumuturidinemisiunideobligaiuni"
Cuajutorulacestuicontseineevidenamprumuturilordinemisiuneaobligaiunilor.
Contul161"mprumuturidinemisiunideobligaiuni"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului161"mprumuturidinemisiunideobligaiuni"senregistreaz:
sumamprumuturilordeprimit/primitedinemisiunideobligaiuni(461,512);
sumaprimelorderambursareaferentemprumuturilordinemisiunideobligaiuni(169);
diferenele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la
nchidereaexerciiuluifinanciar,amprumuturilordinemisiunideobligaiuninvalut(665).
ndebitulcontului161"mprumuturidinemisiunideobligaiuni"senregistreaz:
sumamprumuturilordinemisiunideobligaiunirambursate(512);
valoareaobligaiuniloremiseirscumprate,anulate(505);
mprumuturiledinemisiunideobligaiuniconvertitenaciuni(456);
diferenele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la
nchidereaexerciiuluifinanciar,precumidinrambursareamprumuturilordinemisiunideobligaiunin
valut(765).
Soldulcontuluireprezintmprumuturiledinemisiunideobligaiuninerambursate.

Contul162"Creditebancarepetermenlung"
Cuajutorulacestuicontseineevidenacreditelorbancarepetermenlungprimitedeentitate.
Contul162"Creditebancarepetermenlung"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului162"Creditebancarepetermenlung"senregistreaz:
sumacreditelorpetermenlungprimite(512);
diferenele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la
nchidereaexerciiuluifinanciar,acreditelornvalut(665).
ndebitulcontului162"Creditebancarepetermenlung"senregistreaz:
sumacreditelorpetermenlungrambursate(512);
diferenele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la finele lunii, respectiv la
nchidereaexerciiuluifinanciar,acreditelornvalut,precumilarambursareaacestora(765).
Soldulcontuluireprezintcreditelebancarepetermenlungnerambursate.

Contul166"Datoriicareprivescimobilizrilefinanciare"

Cu ajutorul acestui cont se ine evidena datoriilor entitii fa de entitile afiliate, respectiv
entitileasociateientitilecontrolatencomun.
Contul166"Datoriicareprivescimobilizrilefinanciare"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului166"Datoriicareprivescimobilizrilefinanciare"senregistreaz:
sumele ncasate de la entitile afiliate, respectiv entitile asociate i entitile controlate n
comun(512);
diferenele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la
nchidereaexerciiuluifinanciar,adatoriilorexprimatenvalut(665).
ndebitulcontului166"Datoriicareprivescimobilizrilefinanciare"senregistreaz:
sumele restituite entitilor afiliate, respectiv entitilor asociate i entitilor controlate n
comun(512);
diferenele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la
nchidereaexerciiuluifinanciar,adatoriilorexprimatenvalut,precumilarambursareaacestora(765).
Soldulcontuluireprezintsumeleprimiteinerestituite.

Contul167"Altemprumuturiidatoriiasimilate"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena altor mprumuturi i datorii asimilate, cum sunt:
depozite,garaniiprimiteialtedatoriiasimilate.
Contul167"Altemprumuturiidatoriiasimilate"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului167"Altemprumuturiidatoriiasimilate"senregistreaz:
sumeledencasat/ncasatereprezentndaltemprumuturiidatoriiasimilate(461,512);
valoareaconcesiunilorprimite(205);
valoareaimobilizrilorcorporaleprimitenleasingfinanciar(212,213,214,216);
sumelereprezentndgaraniiledebunexecuiereinute,conformcontractelorncheiate(404);
diferenele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la
nchidereaexerciiuluifinanciar,amprumuturiloridatoriilorasimilatenvalut(665);
diferenelenefavorabileaferentedatoriilorexprimatenlei,acrordecontaresefacenfuncie
de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerciiului
financiar(668).
ndebitulcontului167"Altemprumuturiidatoriiasimilate"senregistreaz:
sumelereprezentndaltemprumuturiidatoriiasimilaterambursate(512);
obligaia de plat a ratelor pe baza facturilor emise de locator, n cazul leasingului financiar
(404);
valoarea imobilizrilor aferente contractelor de leasing financiar cedate sau restituite (213,
216);
garaniiledebunexecuierestituiteterilor(512);
diferenele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea, la finele lunii, respectiv la
nchiderea exerciiului financiar, a mprumuturilor i datoriilor asimilate, n valut, precum i la
rambursareaacestora(765);
diferenelefavorabileaferentedatoriilorexprimatenlei,acrordecontaresefacenfunciede
cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerciiului
financiar(768).
Soldulcontuluireprezintaltemprumuturiidatoriiasimilatenerestituite.

Contul168"Dobnziaferentemprumuturiloridatoriilorasimilate"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena dobnzilor datorate, aferente mprumuturilor din
emisiuneadeobligaiuni,creditelorbancarepetermenlung,datoriilorfadeentitileafiliate,respectiv
entitileasociateientitilecontrolatencomun,precumiaceloraferentealtormprumuturiidatorii
asimilate.
Contul168"Dobnziaferentemprumuturiloridatoriilorasimilate"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului168"Dobnziaferentemprumuturiloridatoriilorasimilate"senregistreaz:
valoareadobnzilordatorate,aferentemprumuturiloridatoriilorasimilate(666);

diferenele nefavorabile de curs valutar aferente dobnzilor datorate n valut, rezultate n


urmaevaluriiacestoralafinelelunii,respectivlanchidereaexerciiuluifinanciar(665).
ndebitulcontului168"Dobnziaferentemprumuturiloridatoriilorasimilate"senregistreaz:
sumadobnzilorpltiteaferentemprumuturiloridatoriilorasimilate(512);
diferenelefavorabiledecursvalutaraferentedobnzilordatoratenvalut,rezultatenurma
evalurii acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerciiului financiar, precum i la rambursarea
acestora(765).
Soldulcontuluireprezintdobnziledatorateinepltite.

Contul169"Primeprivindrambursareaobligaiuniloriaaltordatorii"
Cuajutorulacestuicontseineevidenaprimelorderambursarereprezentnddiferenadintre
valoareaderambursareaobligaiuniloriaaltordatorii,pedeoparte,ivaloareainiialaacestora,pede
altparte.
Contul169"Primeprivindrambursareaobligaiuniloriaaltordatorii"esteuncontdeactiv.
n debitul contului 169 "Prime privind rambursarea obligaiunilor i a altor datorii" se
nregistreaz:
sumaprimelorderambursareaferentemprumuturilordinemisiunideobligaiuni(161);
sumaprimelorderambursareaferentealtordatorii.
n creditul contului 169 "Prime privind rambursarea obligaiunilor i a altor datorii" se
nregistreaz:
valoareaprimelorprivindrambursareaobligaiuniloriaaltordatoriiamortizate(686).
Soldulcontuluireprezintvaloareaprimelorprivindrambursareaobligaiuniloriaaltordatorii
neamortizate.

CLASA2"CONTURIDEIMOBILIZRI"

Din clasa 2 "Conturi de imobilizri" fac parte urmtoarele grupe de conturi: 20 "Imobilizri
necorporale",21"Imobilizricorporale",22"Imobilizricorporalencursdeaprovizionare",23"Imobilizri
ncurs",26"Imobilizrifinanciare",28"Amortizriprivindimobilizrile"i29"Ajustripentrudeprecierea
saupierdereadevaloareaimobilizrilor".

GRUPA20"IMOBILIZRINECORPORALE"

Dingrupa20"Imobilizrinecorporale"facparte:

Contul201"Cheltuielideconstituire"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor ocazionate de nfiinarea sau dezvoltarea
uneientiti(taxeialtecheltuielidenscriereinmatriculare,cheltuieliprivindemisiuneaivnzareade
aciuni i obligaiuni, precum i alte cheltuieli de aceast natur, legate de nfiinarea i extinderea
activitiientitii).
Contul201"Cheltuielideconstituire"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului201"Cheltuielideconstituire"senregistreaz:
cheltuielileocazionatedenfiinareasaudezvoltareaentitii(404,462,512,531).
ncreditulcontului201"Cheltuielideconstituire"senregistreaz:
amortizareacheltuielilordeconstituirescoasedineviden(280).
Soldulcontuluireprezintvaloareacheltuielilordeconstituireexistente.

Contul203"Cheltuielidedezvoltare"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena imobilizrilor de natura cheltuielilor de dezvoltare,
recunoscutecaimobilizrinecorporale.
Contul203"Cheltuielidedezvoltare"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului203"Cheltuielidedezvoltare"senregistreaz:

lucrrileiproiectelededezvoltareefectuatepecontpropriusauachiziionatedelateri(721,
404);
lucrrileiproiectelededezvoltareachiziionatedelaentitiafiliatesaudelaentitiasociate
ientiticontrolatencomun(451,453);
valoarea imobilizrilor de natura cheltuielilor de dezvoltare primite cu titlu gratuit sau
constatatepluslainventar(475).
ncreditulcontului203"Cheltuielidedezvoltare"senregistreaz:
valoareaneamortizataimobilizrilordenaturacheltuielilordedezvoltarecedate(658);
imobilizriledenaturacheltuielilordedezvoltareamortizateintegral,precumicheltuielilede
dezvoltareaferentebrevetelorsaulicenelor(280,205).
Soldulcontuluireprezintvaloareaimobilizrilordenaturacheltuielilordedezvoltareexistente.

Contul205"Concesiuni,brevete,licene,mrcicomerciale,drepturiiactivesimilare"
Cuajutorulacestuicontseineevidenaconcesiunilorrecunoscutecaimobilizrinecorporale,a
brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, precum i a altor drepturi i active similare aportate,
achiziionatesaudobnditepealteci.
Contul 205 "Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare" este un
contdeactiv.
ndebitulcontului205"Concesiuni,brevete,licene,mrcicomerciale,drepturiiactivesimilare"
senregistreaz:
brevetele,licenele,mrcilecomercialeialtevalorisimilareachiziionate,reprezentndaport
n natur, primite ca subvenii guvernamentale sau cu titlu gratuit, precum i cele constatate plus la
inventar(404,456,475);
brevetele,licenele,mrcilecomercialeialtevalorisimilareachiziionatedelaentitiafiliate
saudelaentitiasociateientiticontrolatencomun(451,453);
valoareaconcesiunilorprimite(167);
imobilizriledenaturacheltuielilordedezvoltareaferentebrevetelorsaulicenelor(203).
n creditul contului 205 "Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active
similare"senregistreaz:
valoareaneamortizataconcesiunilor,brevetelor,licenelor,mrcilorcomercialeialtorvalori
similarescoasedineviden(658);
amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale i altor valori similare,
scoasedineviden(280);
valoareabrevetelor,liceneloriaaltordrepturiivalorisimilaredepusecaaportlacapitalul
altorentiti,nschimbuldobndiriideparticipaiincapitalulacestora(261,262,263,265).
Soldul contului reprezint concesiunile recunoscute ca imobilizri necorporale, brevetele,
licenele,mrcilecomerciale,precumialtedrepturiiactivesimilareexistente.

Contul206"Activenecorporaledeexplorareievaluarearesurselorminerale"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena activelor necorporale de explorare i evaluare a
resurselorminerale,recunoscutecaimobilizrinecorporale.
Contul206"Activenecorporaledeexplorareievaluarearesurselorminerale"esteuncontde
activ.
n debitul contului 206 "Active necorporale de explorare i evaluare a resurselor minerale" se
nregistreaz:
activele necorporale de explorare i evaluare a resurselor minerale efectuate pe cont propriu
sauachiziionatedelateri(721,404);
activelenecorporaledeexplorareievaluarearesurselormineraleachiziionatedelaentiti
afiliatesaudelaentitiasociateientiticontrolatencomun(451,453);
valoarea imobilizrilor de natura activelor necorporale de explorare i evaluare a resurselor
mineraleprimitecutitlugratuitsauconstatatepluslainventar(475).

n creditul contului 206 "Active necorporale de explorare i evaluare a resurselor minerale" se


nregistreaz:
valoareaneamortizataimobilizrilordenaturaactivelornecorporaledeexplorareievaluarea
resurselormineralescoasedineviden(658);
imobilizrile de natura activelor necorporale de explorare i evaluare a resurselor minerale
amortizateintegral(280).
Soldulcontuluireprezintvaloareaimobilizrilordenaturaactivelornecorporaledeexplorarei
evaluarearesurselormineraleexistente.

Contul2071"Fondcomercialpozitiv"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena fondului comercial pozitiv reflectat, de regul, la
consolidare.
Contul2071"Fondcomercialpozitiv"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului2071"Fondcomercialpozitiv"senregistreaz:
diferenapozitivdintrecostuldeachiziieivaloarea,ladatatranzaciei,apriidinactivele
neteachiziionate.
ncreditulcontului2071"Fondcomercialpozitiv"senregistreaz:
valoareaajustrilorpentrudepreciereafonduluicomercialpozitiv(681);
valoareaneamortizatafonduluicomercialpozitivscosdineviden(658);
valoareafonduluicomercialamortizatintegral,scosdineviden(280).
Soldulcontuluireprezintvaloareafonduluicomercialpozitivexistent.

Contul2075"Fondcomercialnegativ"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena fondului comercial negativ care apare n situaiile
financiare anuale consolidate, respectiv n situaiile financiare anuale individuale, cu ocazia transferului
efectuatnlegturcuachiziiauneiafaceri.
Contul2075"Fondcomercialnegativ"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului2075"Fondcomercialnegativ"senregistreaz:
diferenanegativdintrecostuldeachiziieivaloarea,ladatatranzaciei,apriidinactivele
neteachiziionate.
ndebitulcontului2075"Fondcomercialnegativ"senregistreaz:
cotapartedinfondulcomercialnegativreluatlavenituri(781).
Soldulcontuluireprezintvaloareafonduluicomercialnegativnereluatlavenituri.

Contul208"Alteimobilizrinecorporale"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena programelor informatice create de entitate sau
achiziionatedelateri,precumiaaltorimobilizrinecorporale.
Contul208"Alteimobilizrinecorporale"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului208"Alteimobilizrinecorporale"senregistreaz:
valoareaprogramelorinformaticeiaaltorimobilizrinecorporaleachiziionate(404);
valoarea programelor informatice i a altor imobilizri necorporale achiziionate de la entiti
afiliatesaudelaentitiasociateientiticontrolatencomun(451,453);
valoareaprogramelorinformaticerealizatepecontpropriu(721);
valoareaprogramelorinformaticereprezentndaportlacapitalulsocial(456);
valoarea programelor informatice i a altor imobilizri necorporale primite ca subvenii
guvernamentale(4751);
valoareaprogramelorinformaticeiaaltorimobilizrinecorporaleprimitecutitlugratuitsau
constatatepluslainventar(475).
ncreditulcontului208"Alteimobilizrinecorporale"senregistreaz:
valoareaneamortizataaltorimobilizrinecorporalescoasedineviden(658);
amortizareaaltorimobilizrinecorporale,scoasedineviden(280);

valoarea altor imobilizri necorporale depuse ca aport la capitalul altor entiti, n schimbul
dobndiriideparticipaiilacapitalulacestora(261,262,263,265).
Soldulcontuluireprezintvaloareaaltorimobilizrinecorporaleexistente.

GRUPA21"IMOBILIZRICORPORALE"

Dingrupa21"Imobilizricorporale"facparte:

Contul211"Terenuriiamenajrideterenuri"
Cuajutorulacestuicontseineevidenaterenuriloriaamenajrilordeterenuri(racordarealor
lasistemuldealimentarecuenergie,mprejmuirile,lucrriledeaccesetc.).
Contul211"Terenuriiamenajrideterenuri"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului211"Terenuriiamenajrideterenuri"senregistreaz:
valoarea terenurilor achiziionate, a celor reprezentnd aport la capital, valoarea terenurilor
primiteprinsubveniipentruinvestiii(404,456,4751);
valoareaterenurilorprimitecutitlugratuit(4753);
valoarea terenurilor achiziionate de la entiti afiliate sau de la entiti asociate i entiti
controlatencomun(451,453);
valoarealacostdeproducieaamenajrilordeterenurirealizatepecontpropriu(231,722);
creterea fa de valoarea contabil net, rezultat din reevaluarea terenurilor, dac nu a
existatodescretereanterioarrecunoscutcaocheltuialaferentterenuluireevaluat(105);
cretereafadevaloareacontabilnet,rezultatdinreevaluareaterenurilor,recunoscutca
venitcarescompensezecheltuialacudescreterea,recunoscutanteriorlaacelactiv(755).
ncreditulcontului211"Terenuriiamenajrideterenuri"senregistreaz:
valoareaterenurilor,respectivaamenajrilordeterenuricedate,amortizate(281,658);
valoareadescreteriirezultatedinreevaluareaterenurilornlimitasolduluicreditoralrezervei
dinreevaluare(105);
valoarea descreterii rezultate din reevaluarea terenurilor recunoscut ca o cheltuial cu
ntreagavaloareadeprecierii,atuncicndnrezervadinreevaluarenuestenregistratosumreferitoare
laacelactiv(655);valoareaterenurilorcarefacobiectulparticipriinnatur
lacapitalulsocialalaltorentiti,nschimbuldobndiriideparticipaiincapitalulacestora(261,
262,263,265);
valoarea terenurilor folosite pentru construirea de ansambluri de locuine destinate vnzrii,
reclasificatecamrfuri(371);
valoareaterenurilorexpropriate(658).
Soldulcontuluireprezintvaloareaterenuriloricostulamenajrilordeterenuriexistente.

Contul212"Construcii"
Cuajutorulacestuicontseineevidenaexisteneiimicriiconstruciilor.
Contul212"Construcii"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului212"Construcii"senregistreaz:
valoarea construciilor achiziionate, realizate din producie proprie, primite prin subvenii
pentruinvestiii,caaportlacapitalulsocial(404,231,4751,456);
valoareaconstruciilorprimitecutitlugratuit(4753);
valoarea construciilor achiziionate de la entiti afiliate sau de la entiti asociate i entiti
controlatencomun(451,453);
valoareaconstruciilorprimitenregimdeleasingfinanciar(167);
creterea fa de valoarea contabil net, rezultat din reevaluarea construciilor, dac nu a
existatodescretereanterioarrecunoscutcaocheltuialaferentconstrucieireevaluate(105);
cretereafadevaloareacontabilnet,rezultatdinreevaluareaconstruciilor,recunoscut
cavenitcarescompensezecheltuialacudescreterea,recunoscutanteriorlaacelactiv(755);

costurile estimate iniial cu demontarea i mutarea imobilizrii corporale la scoaterea din


eviden,precumicelecurestaurareaamplasamentului(151);
valoareaamortizriiinvestiiilorefectuatedechiriailaconstruciileprimitecuchirieirestituite
proprietarului(281).
ncreditulcontului212"Construcii"senregistreaz:
valoareaneamortizataconstruciilorscoasedineviden(658);
amortizareaconstruciilorscoasedineviden(281);
descreterilefadevaloareacontabilnet,rezultatedinreevaluareaconstruciilor,nlimita
solduluicreditoralrezerveidinreevaluare(105);
valoarea descreterii rezultate din reevaluarea construciilor, recunoscut ca o cheltuial cu
ntreagavaloareadeprecierii,atuncicndnrezervadinreevaluarenuestenregistratosumreferitoare
laacelactiv(655);
valoareaamortizriiconstruciilor,eliminatcuocaziareevaluriidinvaloareacontabilbruta
acestora(281);
valoarea cldirilor care fac obiectul participrii n natur la capitalul social al altor entiti, n
schimbuldobndiriideparticipaiincapitalulacestora(261,262,263,265);
valoareainvestiiilorefectuatedechiriailaconstruciileprimitecuchirie,amortizateintegral,
restituiteproprietarului(281).
Soldulcontuluireprezintvaloareaconstruciilorexistente.

Contul213"Instalaiitehniceimijloacedetransport"
Cuajutorulacestuicontseineevidenaexisteneiimicriiinstalaiilortehniceiamijloacelor
detransport.
Contul213"Instalaiitehniceimijloacedetransport"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului213"Instalaiitehniceimijloacedetransport"senregistreaz:
valoareainstalaiilortehniceiamijloacelordetransportachiziionate,realizatedinproducie
proprie,primitecaaportlacapitalulsocial(404,446,223,231,456);
valoareainstalaiilortehniceiamijloacelordetransportprimiteprinsubveniipentruinvestiii,
cutitlugratuitsauconstatatepluslainventar(475);
valoareainstalaiilortehniceiamijloacelordetransportachiziionatedelaentitiafiliatesau
delaentitiasociateientiticontrolatencomun(451,453);
costurile estimate iniial cu demontarea i mutarea imobilizrii corporale la scoaterea din
eviden,precumicelecurestaurareaamplasamentului(151);
valoareainstalaiilortehniceiamijloacelordetransportprimitenregimdeleasingfinanciar
(167);
creterea fa de valoarea contabil net, rezultat din reevaluarea instalaiilor tehnice i a
mijloacelordetransport,dacnuaexistatodescretereanterioarrecunoscutcaocheltuialaferent
imobilizriicorporalereevaluate(105);
creterea fa de valoarea contabil net, rezultat din reevaluarea instalaiilor tehnice i a
mijloacelordetransport,recunoscutcavenitcarescompensezecheltuialacudescreterea,recunoscut
anteriorlaacelactiv(755);
valoarea amortizrii investiiilor efectuate de chiriai la instalaiile tehnice i mijloacele de
transportprimitecuchirieirestituiteproprietarului(281).
ncreditulcontului213"Instalaiitehniceimijloacedetransport"senregistreaz:
valoarea neamortizat a instalaiilor tehnice i mijloacelor de transport scoase din eviden
(658);
amortizareainstalaiilortehniceiamijloacelordetransportscoasedineviden(281);
valoareaimobilizriloraferentecontractelordeleasingfinanciarcedatesaurestituie(167);
descreterilefadevaloareacontabilnet,rezultatedinreevaluareainstalaiilortehniceia
mijloacelordetransport,nlimitasolduluicreditoralrezerveidinreevaluare(105);

valoareadescreteriirezultatedinreevaluareainstalaiilortehniceiamijloacelordetransport,
recunoscutcaocheltuialcuntreagavaloareadeprecierii,atuncicndnrezervadinreevaluarenueste
nregistratosumreferitoarelaacelactiv(655);
valoareainstalaiilortehniceiamijloacelordetransportcarefacobiectulparticipriinnatur
lacapitalulsocialalaltorentiti,nschimbuldobndiriideparticipaiincapitalulacestora(261,262,263,
265);
valoareainvestiiilorefectuatedechiriailainstalaiiletehniceimijloaceledetransportprimite
cuchirie,amortizateintegral,restituiteproprietarului(281).
Soldulcontuluireprezintvaloareainstalaiilortehniceimijloacelordetransport,existente.

Contul214"Mobilier,aparaturbirotic,echipamentedeprotecieavalorilorumaneimateriale
ialteactivecorporale"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena existenei i micrii mobilierului, aparaturii birotice,
echipamentelordeprotecieavalorilorumaneimaterialeiaaltoractivecorporale.
Contul214"Mobilier,aparaturbirotic,echipamentedeprotecieavalorilorumaneimateriale
ialteactivecorporale"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului214"Mobilier,aparaturbirotic,echipamentedeprotecieavalorilorumane
imaterialeialteactivecorporale"senregistreaz:
valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i
materiale i a altor active corporale achiziionate, realizate din producie proprie, primite prin subvenii
pentruinvestiii,caaportlacapitalulsocial(404,446,224,231,4751,456);
valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i
materialeiaaltoractivecorporaleprimitecutitlugratuitsauconstatatepluslainventar(475);
valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i
materialeiaaltoractivecorporaleachiziionatedelaentitiafiliatesaudelaentitiasociateientiti
controlatencomun(451,453);
valoareaamortizriiinvestiiilorefectuatedechiriailaimobilizrileprimitecuchirieirestituite
proprietarului(281);
valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i
materialeiaaltoractivecorporale,primitenregimdeleasingfinanciar(167);
creterea fa de valoarea contabil net, rezultat din reevaluarea mobilierului, aparaturii
birotice,echipamentelordeprotecieavalorilorumaneimaterialeiaaltoractivecorporale,dacnua
existat o descretere anterioar recunoscut ca o cheltuial aferent imobilizrii corporale reevaluate
(105);
creterea fa de valoarea contabil net, rezultat din reevaluarea mobilierului, aparaturii
birotice,echipamentelordeprotecieavalorilorumaneimaterialeiaaltoractivecorporale,recunoscut
cavenitcarescompensezecheltuialacudescreterea,recunoscutanteriorlaacelactiv(755).
ncreditulcontului214"Mobilier,aparaturbirotic,echipamentedeprotecieavalorilorumane
imaterialeialteactivecorporale"senregistreaz:
valoarea neamortizat a mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecie a
valorilorumaneimaterialeiaaltoractivecorporale,scoasedineviden(658);
amortizareamobilierului,aparaturiibirotice,echipamentelordeprotecieavalorilorumanei
materialeiaaltoractivecorporalescoasedineviden(281);
descreterilefadevaloareacontabilnet,rezultatedinreevaluareamobilierului,aparaturii
birotice, echipamentelor de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active corporale, n limita
solduluicreditoralrezerveidinreevaluare(105);
valoareadescreteriirezultatedinreevaluareamobilierului,aparaturiibirotice,echipamentelor
de protecie a valorilor umane i materiale i a altor active corporale, recunoscut ca o cheltuial cu
ntreagavaloareadeprecierii,atuncicndnrezervadinreevaluarenuestenregistratosumreferitoare
laacelactiv(655);
aportul n natur la capitalul social al altor entiti, n schimbul dobndirii de participaii la
capitalulacestora(261,262,263,265).

Soldulcontuluireprezintvaloareamobilierului,aparaturiibirotice,echipamentelordeprotecie
iaaltoractivecorporaleexistente.

Contul215"Investiiiimobiliare"
Cuajutorulacestuicontseineevidenainvestiiilorimobiliare.
Contul215"Investiiiimobiliare"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului215"Investiiiimobiliare"senregistreaz:
valoareainvestiiilorimobiliareachiziionate,realizatedinproducieproprie,primitecaaportla
capitalulsocial(404,235,456);
valoareainvestiiilorimobiliareprimitecutitlugratuit(475);
valoareainvestiiilorimobiliareachiziionatedelaentitiafiliatesaudelaentitiasociatei
entiticontrolatencomun(451,453);
costurileestimateiniialcudezafectareainvestiiilorimobiliareialteaciunisimilarelegatede
acestea(151);
cretereafadevaloareacontabilnet,rezultatdinreevaluareainvestiiilorimobiliare,dac
nuaexistatodescretereanterioarrecunoscutcaocheltuialaferentinvestiiilorimobiliarereevaluate
(105);
creterea fa de valoarea contabil net, rezultat din reevaluarea investiiilor imobiliare,
recunoscut ca venit care s compenseze cheltuiala cu descreterea, recunoscut anterior la acel activ
(755);
valoarea amortizrii investiiilor efectuate de chiriai la proprietile primite cu chirie i
restituiteproprietarului(281).
ncreditulcontului215"Investiiiimobiliare"senregistreaz:
valoareaneamortizatainvestiiilorimobiliarescoasedineviden(658);
amortizareainvestiiilorimobiliarescoasedineviden(281);
descreterilefadevaloareacontabilnet,rezultatedinreevaluareainvestiiilorimobiliare,n
limitasolduluicreditoralrezerveidinreevaluare(105);
valoarea descreterii rezultate din reevaluarea investiiilor imobiliare, recunoscut ca o
cheltuial cu ntreaga valoare a deprecierii, atunci cnd n rezerva din reevaluare nu este nregistrat o
sumreferitoarelaacelactiv(655);
valoarea amortizrii investiiilor imobiliare, eliminat cu ocazia reevalurii din valoarea
contabilbrutaacestora(281).Soldulcontuluireprezintvaloareainvestiiilorimobiliareexistente.

Contul216"Activecorporaledeexplorareievaluarearesurselorminerale"
Cuajutorulacestuicontseineevidenaactivelorcorporaledeexplorareievaluarearesurselor
minerale,recunoscutecaimobilizricorporale.
Contul 216 "Active corporale de explorare i evaluare a resurselor minerale" este un cont de
activ.
n debitul contului 216 "Active corporale de explorare i evaluare a resurselor minerale" se
nregistreaz:
valoarea activelor corporale de explorare i evaluare a resurselor minerale achiziionate,
realizatedinproducieproprie,primitecaaportlacapitalulsocial(404,231,456);
valoarea activelor corporale de explorare i evaluare a resurselor minerale achiziionate de la
entitiafiliatesaudelaentitiasociateientiticontrolatencomun(451,453);
valoareaactivelorcorporaledeexplorareievaluarearesurselormineraleprimiteprinsubvenii
pentruinvestiii,cutitlugratuitsauconstatatepluslainventar(475);
costurileestimateiniialcudemontareaimutareaactivelorcorporaledeexplorareievaluare
aresurselorminerale(151);
valoarea activelor corporale de explorare i evaluare a resurselor minerale primite n leasing
financiar(167);

creterea fa de valoarea contabil net, rezultat din reevaluarea construciilor, dac nu a


existat o descretere anterioar recunoscut ca o cheltuial aferent investiiilor imobiliare reevaluate
(105);
creterea fa de valoarea contabil net, rezultat din reevaluarea activelor corporale de
explorare i evaluare a resurselor minerale, recunoscut ca venit care s compenseze cheltuiala cu
descreterea,recunoscutanteriorlaacelactiv(755).
n creditul contului 216 "Active corporale de explorare i evaluare a resurselor minerale" se
nregistreaz:
valoarea neamortizat a activelor corporale de explorare i evaluare a resurselor minerale
scoasedineviden(658);
amortizarea activelor corporale de explorare i evaluare a resurselor minerale scoase din
eviden(281);
valoareaactivelorcorporaledeexplorareievaluarearesurselormineraleaferentecontractelor
deleasingfinanciarcedatesaurestituite(167);
descreterile fa de valoarea contabil net, rezultate din reevaluarea activelor corporale de
explorareievaluarearesurselorminerale,nlimitasolduluicreditoralrezerveidinreevaluare(105);
valoarea descreterii rezultate din reevaluarea activelor corporale de explorare i evaluare a
resurselorminerale, recunoscut ca o cheltuial cu ntreaga valoare a deprecierii, atunci cnd n rezerva
dinreevaluarenuestenregistratosumreferitoarelaacelactiv(655);
valoareaamortizriiactivelorcorporaledeexplorareievaluarearesurselorminerale,eliminat
cuocaziareevaluriidinvaloareacontabilbrutaacestora(281).
Soldul contului reprezint valoarea imobilizrilor de natura activelor corporale de explorare i
evaluarearesurselormineraleexistente.

Contul217"Activebiologiceproductive"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena animalelor de reproducie i munc, precum i a
plantaiilor.
Contul217"Activebiologiceproductive"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului217"Activebiologiceproductive"senregistreaz:
valoarea activelor biologice productive achiziionate sau realizate din producie proprie (404,
231);
valoarea activelor biologice productive primite prin subvenii pentru investiii, cu titlu gratuit
sauconstatatepluslainventar(475);
valoarea activelor biologice productive achiziionate de la entiti afiliate sau de la entiti
asociateientiticontrolatencomun(451,453);
creterea fa de valoarea contabil net, rezultat din reevaluarea activelor biologice
productive, dac nu a existat o descretere anterioar recunoscut ca o cheltuial aferent imobilizrii
corporalereevaluate(105);
creterea fa de valoarea contabil net, rezultat din reevaluarea activelor biologice
productive,recunoscut ca venitcare s compensezecheltuiala cu descreterea,recunoscut anterior la
acelactiv(755).
ncreditulcontului217"Activebiologiceproductive"senregistreaz:
valoareaneamortizataactivelorbiologiceproductivescoasedineviden(658);
amortizareaactivelorbiologiceproductivescoasedineviden(281);
descreterile fa de valoarea contabil net, rezultate din reevaluarea activelor biologice
productive,nlimitasolduluicreditoralrezerveidinreevaluare(105);
valoareadescreteriirezultatedinreevaluareaactivelorbiologiceproductive,recunoscutcao
cheltuial cu ntreaga valoare a deprecierii, atunci cnd n rezerva din reevaluare nu este nregistrat o
sumreferitoarelaacelactiv(655).
Soldulcontuluireprezintvaloareaactivelorbiologiceproductiveexistente.

GRUPA22"IMOBILIZRICORPORALENCURSDEAPROVIZIONARE"


Dingrupa22"Imobilizricorporalencursdeaprovizionare"facparteconturile:

223"Instalaiitehniceimijloacedetransportncursdeaprovizionare";
224"Mobilier,aparaturbirotic,echipamentedeprotecieavalorilorumaneimaterialeialte
activecorporalencursdeaprovizionare";
227"Activebiologiceproductivencursdeaprovizionare".
Cu ajutorul conturilor din aceast grup se ine evidena imobilizrilor corporale cumprate,
pentrucaresautransferatriscurileibeneficiileaferente,darcare,lafineleperioadeideraportare,suntn
cursdeaprovizionare.
Conturiledinaceastgrupsuntconturideactiv.
ndebitulconturilordingrupa22"Imobilizricorporalencursdeaprovizionare"senregistreaz:
valoarea imobilizrilor corporale cumprate, pentru care sau transferat riscurile i beneficiile
aferente,darcaresuntncursdeaprovizionare(404).
n creditul conturilor din grupa 22 "Imobilizri corporale n curs de aprovizionare" se
nregistreaz:
valoareaimobilizrilorcorporalecumprate,pentrucaresancheiatprocesuldeaprovizionare
(213,214,217).
Soldul conturilor reprezint valoarea imobilizrilor corporale cumprate, pentru care sau
transferat riscurile i beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt n curs de
aprovizionare.

GRUPA23"IMOBILIZRINCURS"

Dingrupa23"Imobilizrincurs"facparte:

Contul231"Imobilizricorporalencursdeexecuie"
Cuajutorulacestuicontseineevidenaimobilizrilorcorporalencursdeexecuie,alteledect
investiiileimobiliare.
Contul231"Imobilizricorporalencursdeexecuie"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului231"Imobilizricorporalencursdeexecuie"senregistreaz:
valoarea imobilizrilor corporale n curs de execuie facturate de furnizori, inclusiv entiti
afiliatesauentitiasociateientiticontrolatencomun(404,451,453);
valoarea imobilizrilor corporale n curs de execuie efectuate n regie proprie, neterminate
(722);
valoareaimobilizrilorcorporalencursdeexecuieprimitecaaportlacapitalulsocial(456).
ncreditulcontului231"Imobilizricorporalencursdeexecuie"senregistreaz:
valoareaimobilizrilorcorporalencursdeexecuie,recepionate,datenfolosinsaupusen
funciune(211,212,213,214,216,217);
valoareaimobilizrilorcorporalencursdeexecuiescoasedineviden(658).
Soldul contului reprezint valoarea imobilizrilor corporale n curs de execuie, altele dect
investiiileimobiliare.

Contul235"Investiiiimobiliarencursdeexecuie"
Cuajutorulacestuicontseineevidenainvestiiilorimobiliarencursdeexecuie.
Contul235"Investiiiimobiliarencursdeexecuie"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului235"Investiiiimobiliarencursdeexecuie"senregistreaz:
valoareainvestiiilorimobiliarencursdeexecuiefacturatedefurnizori,inclusiventitiafiliate
sauentitiasociateientiticontrolatencomun(404,451,453);
valoareainvestiiilorimobiliarencursdeexecuieefectuatenregieproprie,neterminate(725);
valoareainvestiiilorimobiliarencursdeexecuieprimitecaaportlacapitalulsocial(456).
ncreditulcontului235"Investiiiimobiliarencursdeexecuie"senregistreaz:

valoareainvestiiilorimobiliarencursdeexecuie,recepionate(215);
valoareainvestiiilorimobiliarencursdeexecuiescoasedineviden(658).
Soldulcontuluireprezintvaloareainvestiiilorimobiliarencursdeexecuie.

GRUPA26"IMOBILIZRIFINANCIARE"

Dingrupa26"Imobilizrifinanciare"facparte:

Contul261"Aciunideinutelaentitileafiliate"
Cuajutorulacestuicontseineevidenaaciunilordeinutelaentitileafiliate.
Contul261"Aciunideinutelaentitileafiliate"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului261"Aciunideinutelaentitileafiliate"senregistreaz:
valoareaaciunilordobnditeprinachiziie(512,531,269);
valoarea aciunilor dobndite prin aport, potrivit legii, la capitalul social al entitilor afiliate
(205,208,211,212,213,214,371,411);
diferenadintrevaloareaaciunilordobnditeivaloareaneamortizataimobilizrilorcareau
constituitobiectulparticipriinnaturlacapitalulentitilorafiliate(768);
diferenadintrevaloareaaciunilordobnditeivaloareacreanelorcareauconstituitobiectul
participriinnaturlacapitalulentitilorafiliate(768);
diferenadintrevaloareaaciunilordobnditeivaloareamrfurilorcareauconstituitobiectul
participriinnaturlacapitalulentitilorafiliate(758);
valoareaaciunilorprimitecaurmareamajorriicapitaluluisocialalentitilorafiliatelacarese
deinparticipaii,prinncorporarearezervelor(106);
valoareaaciunilorprimitecaurmareamajorriicapitaluluisocialalentitilorafiliatelacarese
deinparticipaii,prinncorporareabeneficiilor,precumiceleprimitefrplat,potrivitlegii(768).
ncreditulcontului261"Aciunideinutelaentitileafiliate"senregistreaz:
cheltuielileprivindvaloareaaciunilordeinutelaentitileafiliate,cedate(664).
Soldulcontuluireprezintvaloareaaciunilordeinutelaentitileafiliate.

Contul262"Aciunideinutelaentitiasociate"
Cu ajutorul acestui cont se ineevidena titlurilor sub forma intereselor de participare, pecare
entitatealedeinencapitalulentitilorasociate.
Contul262"Aciunideinutelaentitiasociate"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului262"Aciunideinutelaentitiasociate"senregistreaz:
valoareaparticipaiilordobnditeprinachiziie(512,531,269);
valoarea participaiilor dobndite prin aport, potrivit legii, la capitalul social al entitilor
asociate(205,208,211,212,213,214,371,411);
diferenadintrevaloareaparticipaiilordobnditeivaloareaneamortizataimobilizrilorcare
auconstituitobiectulparticipriinnaturlacapitalulentitilorasociate(768);
diferenadintrevaloareaaciunilordobnditeivaloareacreanelorcareauconstituitobiectul
participriinnaturlacapitalulentitilorasociate(768);
diferenadintrevaloareaaciunilordobnditeivaloareamrfurilorcareauconstituitobiectul
participriinnaturlacapitalulentitilorasociate(758);
valoareaparticipaiilorprimitecaurmareamajorriicapitaluluisocialalentitilorasociatela
caresedeinparticipaii,prinncorporarearezervelor(106);
valoareaparticipaiilorprimitecaurmareamajorriicapitaluluisocialalentitilorasociatela
care se dein participaii, prin ncorporarea beneficiilor, precum i cele primite fr plat, potrivit legii
(768).
ncreditulcontului262"Aciunideinutelaentitiasociate"senregistreaz:
cheltuielileprivindvaloareaparticipaiilordeinutelaentitileasociate,cedate(664);
costul de achiziie al participaiilor evaluate la consolidare prin metoda punerii n echivalen
(264).

Soldulcontuluireprezintimobilizrilefinanciaredeinutelaentitiasociate.

Contul263"Aciunideinutelaentiticontrolatencomun"
Cu ajutorul acestui cont se ineevidena titlurilor sub forma intereselor de participare, pecare
entitatealedeinencapitalulentitilorcontrolatencomun.
Contul263"Aciunideinutelaentiticontrolatencomun"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului263"Aciunideinutelaentiticontrolatencomun"senregistreaz:
valoareaparticipaiilordobnditeprinachiziie(512,531,269);
valoarea participaiilor dobndite prin aport, potrivit legii, la capitalul social al entitilor
controlatencomun(205,208,211,212,213,214,371,411);
diferenadintrevaloareaparticipaiilordobnditeivaloareaneamortizataimobilizrilorcare
auconstituitobiectulparticipriinnaturlacapitalulentitilorcontrolatencomun(768);
diferenadintrevaloareaaciunilordobnditeivaloareacreanelorcareauconstituitobiectul
participriinnaturlacapitalulentitilorcontrolatencomun(768);
diferenadintrevaloareaaciunilordobnditeivaloareamrfurilorcareauconstituitobiectul
participriinnaturlacapitalulentitilorcontrolatencomun(758);
valoareaparticipaiilorprimitecaurmareamajorriicapitaluluisocialalentitilorcontrolaten
comunlacaresedeinparticipaii,prinncorporarearezervelor(106);
valoareaparticipaiilorprimitecaurmareamajorriicapitaluluisocialalentitilorcontrolaten
comunlacaresedeinparticipaii,prinncorporareabeneficiilor,precumiceleprimitefrplat,potrivit
legii(768).
ncreditulcontului263"Aciunideinutelaentiticontrolatencomun"senregistreaz:
cheltuielile privind valoarea participaiilor deinute la entitile controlate n comun, cedate
(664);
costul de achiziie al participaiilor evaluate la consolidare prin metoda punerii n echivalen
(264).
Soldulcontuluireprezintimobilizrilefinanciaredeinutelaentiticontrolatencomun.

Contul264"Titluripusenechivalen"
Cuajutorulacestuicontseineevidenatitlurilordeparticipareconsolidateprinmetodapunerii
nechivalen.
Contul264"Titluripusenechivalen"esteuncontdeactiv.
n debitul contului 264 "Titluri puse n echivalen" se nregistreaz participaiile n entitile
asociateientitilecontrolatencomun,prezentatensituaiilefinanciareanualeconsolidatelavaloarea
determinatprinmetodapuneriinechivalen,astfel:
costuldeachiziiealtitlurilorevaluateprinmetodapuneriinechivalen(263);
partea cuvenit investitorului din profitul nregistrat nexerciiul financiar curent de entitile
asociateientitilecontrolatencomun(768);
partea cuvenit investitorului din rezervele nregistrate de entitile asociate i entitile
controlatencomun,cuocaziaconsolidriiprinmetodapuneriinechivalen(106).
ncreditulcontului264"Titluripusenechivalen"senregistreaz:
parteacuvenitinvestitoruluidinpierdereanregistratnexerciiulcurentdeentitileasociate
ientitilecontrolatencomun,cuocaziaconsolidriiprinmetodapuneriinechivalenaparticipaiilor
deinutedeinvestitornacesteentiti(668).

Contul265"Altetitluriimobilizate"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena altor titluri de valoare deinute pe o perioad
ndelungat, n capitalul social al entitilor, altele dect entitile afiliate, entitile asociate i entitile
controlatencomun.
Contul265"Altetitluriimobilizate"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului265"Altetitluriimobilizate"senregistreaz:
valoareaaltortitluriimobilizatedobnditeprinachiziie(512,531,269);

valoarea altor titluri imobilizate dobndite prin aport, potrivit legii, la capitalul social al altor
entiti(205,208,211,212,213,214,371,411);
diferena dintre valoarea altor titluri imobilizate dobndite i valoarea neamortizat a
imobilizrilorcareauconstituitobiectulparticipriinnaturlacapitalulaltorentiti(768);
diferenadintrevaloareaaciunilordobnditeivaloareacreanelorcareauconstituitobiectul
participriinnaturlacapitalulentitilorafiliate(768);
diferenadintrevaloareaaciunilordobnditeivaloareamrfurilorcareauconstituitobiectul
participriinnaturlacapitalulentitilorafiliate(758);
valoareaaltortitluriimobilizateprimitecaurmareamajorriicapitaluluisocialalaltorentitila
caresedeinparticipaii,prinncorporarearezervelor(106);
valoareaaltortitluriimobilizateprimitecaurmareamajorriicapitaluluisocialalaltorentitila
care se dein participaii, prin ncorporarea beneficiilor, precum i cele primite fr plat, potrivit legii
(768).
ncreditulcontului265"Altetitluriimobilizate"senregistreaz:
cheltuielileprivindvaloareaaltortitluriimobilizatedeinutencapitalulsocialalaltorentitila
caresedeinparticipaii,cedate(664).
Soldulcontuluireprezintaltetitluriimobilizateexistente.

Contul266"Certificateverziamnate"
Cuajutorulacestuicontseineevidenacertificatelorverziacrortranzacionareesteamnat,
potrivitlegii.
Contul266"Certificateverziamnate"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului266"Certificateverziamnate"senregistreaz:
valoarea certificatelor verzi pentru care se constat dreptul de a le primi, dar a cror
tranzacionareesteamnat,potrivitlegii(472).
ncreditulcontului266"Certificateverziamnate"senregistreaz:
valoareacertificatelorverziprimiteadmiselatranzacionare(507).
Soldul contului reprezint valoarea certificatelor verzi a cror tranzacionare este amnat,
potrivitlegii.

Contul267"Creaneimobilizate"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena creanelor imobilizate sub forma mprumuturilor
acordatepetermenlungaltorentiti,aaltorcreaneimobilizate,cumsuntdepozite,garaniiicauiuni
depuse de entitate la teri, precum i a obligaiunilor achiziionate cu ocazia emisiunilor de obligaiuni
efectuatedeteri,careurmeazafideinutepeoperioadmaimaredeunan.
Contul267"Creaneimobilizate"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului267"Creaneimobilizate"senregistreaz:
sumepltitereprezentndvaloareamprumuturiloracordatealtorentiti(512);
dobnzileaferentecreanelorimobilizate(766);
valoareagaraniilordepuselateri(411);
sume pltite sau de pltit, reprezentnd valoarea obligaiunilor achiziionate cu ocazia
emisiunilordeobligaiuniefectuatedeteri,careurmeazafideinutepeoperioadmaimaredeunan
(512,462);
diferenelefavorabiledecursvalutar,aferentemprumuturiloracordatenvalutidepozitelor
constituite n valut, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerciiului
financiar(765);
diferenelefavorabileaferentecreanelorexprimatenlei,acrordecontaresefacenfuncie
de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerciiului
financiar(768).ncreditulcontului267"Creaneimobilizate"senregistreaz:
valoareamprumuturilorrestituitedeteri(512);
dobnzilencasate,aferentecreanelorimobilizate(512);
valoareagaraniilorrestituitedeteri(512);

valoareapierderilordincreaneimobilizate(663);
diferenele nefavorabile de curs valutar, aferente mprumuturilor acordate, rezultate n urma
evalurii acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerciiului financiar, sau n urma ncasrii
creanelor(665);
diferenelenefavorabiledecursvalutar,aferentedepozitelorconstituitenvalut,rezultaten
urmaevaluriiacestoralafinelelunii,respectivlanchidereaexerciiuluifinanciar,saucuocazialichidrii
lor(665);
diferenele nefavorabile aferente creanelor exprimate n lei, a cror decontare se face n
funcie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora, la finele lunii, respectiv la nchiderea
exerciiuluifinanciar(668).
Soldulcontuluireprezintvaloareamprumuturiloracordateiaaltorcreaneimobilizate.

Contul269"Vrsmintedeefectuatpentruimobilizrifinanciare"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena vrsmintelor de efectuat cu ocazia achiziionrii
imobilizrilorfinanciare.
Contul269"Vrsmintedeefectuatpentruimobilizrifinanciare"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului269"Vrsmintedeefectuatpentruimobilizrifinanciare"senregistreaz:
sumeledatoratepentruachiziionareadeimobilizrifinanciare(261,262,263,265);
diferenele nefavorabile de curs valutar, rezultate n urma evalurii la finele lunii, respectiv la
nchiderea exerciiului financiar, a datoriilor n valut reprezentnd vrsminte de efectuat pentru
imobilizrilefinanciare(665).
ndebitulcontului269"Vrsmintedeefectuatpentruimobilizrifinanciare"senregistreaz:
sumelepltitepentruimobilizrifinanciare(512,531);
diferenele favorabile de curs valutar, rezultate n urma evalurii datoriilor n valut,
reprezentndvrsmintedeefectuatpentruimobilizrilefinanciare,lafinelelunii,respectivlanchiderea
exerciiuluifinanciar,saunurmaachitriiacestora(765).
Soldulcontuluireprezintsumeledatoratepentruimobilizrilefinanciare.

GRUPA28"AMORTIZRIPRIVINDIMOBILIZRILE"

Dingrupa28"Amortizriprivindimobilizrile"facparte:

Contul280"Amortizriprivindimobilizrilenecorporale"
Cuajutorulacestuicontseineevidenaamortizriiimobilizrilornecorporale.
Contul280"Amortizriprivindimobilizrilenecorporale"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului280"Amortizriprivindimobilizrilenecorporale"senregistreaz:
valoareaamortizriiimobilizrilornecorporale(681).
ndebitulcontului280"Amortizriprivindimobilizrilenecorporale"senregistreaz:
amortizarea aferent imobilizrilor necorporale scoase din eviden (201, 203, 205, 206, 207,
208).
Soldulcontuluireprezintamortizareaimobilizrilornecorporale.

Contul281"Amortizriprivindimobilizrilecorporale"
Cuajutorulacestuicontseineevidenaamortizriiimobilizrilorcorporale.
Contul281"Amortizriprivindimobilizrilecorporale"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului281"Amortizriprivindimobilizrilecorporale"senregistreaz:
cheltuielileaferenteamortizriiimobilizrilorcorporale(681);
valoareaamortizriiinvestiiilorefectuatedechiriailaimobilizrilecorporaleprimitecuchirie
irestituiteproprietarului(212,213,214);
ajustareaamortizriicumulatenregistratepnladatareevaluriiimobilizriicorporale,atunci
cndreevaluareaseefectueazprinaplicareaunuiindice(105).
ndebitulcontului281"Amortizriprivindimobilizrilecorporale"senregistreaz:

valoareaamortizriiimobilizrilorcorporalescoasedineviden(211,212,213,214,215,216,
217);
valoareainvestiiilorefectuatedechiriailaimobilizrilecorporaleprimitecuchirie,amortizate
integral,restituiteproprietarului(212,213);
valoarea amortizrii imobilizrilor corporale, eliminat cu ocazia reevalurii, din valoarea
contabilbrutaacestora(212,215,216,217).
Soldulcontuluireprezintamortizareaimobilizrilorcorporale.

GRUPA29"AJUSTRIPENTRUDEPRECIEREASAUPIERDEREADEVALOAREAIMOBILIZRILOR"

Dingrupa29"Ajustripentrudepreciereasaupierdereadevaloareaimobilizrilor"facparte:

Contul290"Ajustripentrudepreciereaimobilizrilornecorporale"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena ajustrilor pentru deprecierea imobilizrilor
necorporale.
Contul290"Ajustripentrudepreciereaimobilizrilornecorporale"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului290"Ajustripentrudepreciereaimobilizrilornecorporale"senregistreaz:
sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea
imobilizrilornecorporale(681).
ndebitulcontului290"Ajustripentrudepreciereaimobilizrilornecorporale"senregistreaz:
sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea imobilizrilor
necorporale(781).
Soldulcontuluireprezintvaloareaajustriloraferenteimobilizrilornecorporale.

Contul291"Ajustripentrudepreciereaimobilizrilorcorporale"
Cuajutorulacestuicontseineevidenaajustrilorpentrudepreciereaimobilizrilorcorporale.
Contul291"Ajustripentrudepreciereaimobilizrilorcorporale"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului291"Ajustripentrudepreciereaimobilizrilorcorporale"senregistreaz:
sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea
imobilizrilorcorporale(681).
ndebitulcontului291"Ajustripentrudepreciereaimobilizrilorcorporale"senregistreaz:
sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea imobilizrilor
corporale(781).
Soldulcontuluireprezintvaloareaajustriloraferenteimobilizrilorcorporale.

Contul293"Ajustripentrudepreciereaimobilizrilorncursdeexecuie"
Cuajutorulacestuicontseineevidenaajustrilorpentrudepreciereaimobilizrilorcorporalei
ainvestiiilorimobiliarencursdeexecuie.
Contul293"Ajustripentrudepreciereaimobilizrilorncursdeexecuie"esteuncontdepasiv.
n creditul contului 293 "Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor n curs de execuie" se
nregistreaz:
sumele reprezentnd constituirea sau suplimentarea ajustrilor pentru deprecierea
imobilizrilorncursdeexecuie(681).
n debitul contului 293 "Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor n curs de execuie" se
nregistreaz:
sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea imobilizrilor n
cursdeexecuie(781).
Soldulcontuluireprezintvaloareaajustriloraferenteimobilizrilorncursdeexecuie.

Contul296"Ajustripentrupierdereadevaloareaimobilizrilorfinanciare"
Cuajutorulacestuicontseineevidenaajustrilorpentrupierdereadevaloareaimobilizrilor
financiare.

Contul 296 "Ajustri pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare" este un cont de
pasiv.
n creditul contului 296 "Ajustri pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare" se
nregistreaz:
sumelereprezentndconstituireasausuplimentareaajustrilorprivindpierdereadevaloarea
imobilizrilorfinanciare(686).
n debitul contului 296 "Ajustri pentru pierderea de valoare a imobilizrilor financiare" se
nregistreaz:
sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor privind pierderea de valoare a
imobilizrilorfinanciare(786).
Soldulcontuluireprezintvaloareaajustriloraferenteimobilizrilorfinanciare.

CLASA3"CONTURIDESTOCURIIPRODUCIENCURSDEEXECUIE"

Dinclasa3"Conturidestocuriiproduciencursdeexecuie"facparteurmtoarelegrupede
conturi:30"Stocuridemateriiprimeimateriale",32"Stocurincursdeaprovizionare",33"Producien
cursdeexecuie",34"Produse",35"Stocuriaflatelateri",36"Activebiologicedenaturastocurilor",37
"Mrfuri",38"Ambalaje"i39"Ajustripentrudepreciereastocuriloriproducieincursdeexecuie".

GRUPA30"STOCURIDEMATERIIPRIMEIMATERIALE"

Dingrupa30"Stocuridemateriiprimeimateriale"facparte:

Contul301"Materiiprime"
Cuajutorulacestuicontseineevidenaexisteneiimicriistocurilordemateriiprime.
Contul301"Materiiprime"esteuncontdeactiv.
nsituaiaaplicriiinventaruluipermanent:
ndebitulcontului301"Materiiprime"senregistreaz:
valoarealapredenregistrareamateriilorprimeachiziionatedelateri(401,408,446,321,
542);
valoarealapredenregistrareamateriilorprimeadusedelateri(351,401);
valoarealapredenregistrareamateriilorprimedelaentitiafiliatesauentitiasociatei
entiticontrolatencomun(451,453);
valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime primite de la unitate sau subuniti (481,
482);
valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime reprezentnd aport n natur al
acionarilor/asociailor(456);
valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor i produselor reinute i consumate ca
materieprimnaceeaiunitate,inclusivadiferenelordeprenefavorabileaferente(341,345,347);
valoareamateriilorprimeconstatatepluslainventar,acelorprimitecutitlugratuitiacelor
rezultatedindezmembrri(601,758);
difereneledeprenminussaufavorabile,aferentemateriilorprimeachiziionate(308).
ncreditulcontului301"Materiiprime"senregistreaz:
valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime incluse pe cheltuieli, precum i a celor
constatatelipslainventarsaudistruse(601);
valoarealapredenregistrareamateriilorprimevndutecaatare(371);
valoarealapredenregistrareamateriilorprimelivrateunitiisausubunitilor(481,482);
valoarealapredenregistrareamateriilorprimetrimisespreprelucraresauncustodielateri
(351);
valoarealapredenregistrareamateriilorprimeieiteprindonaiesaudistruseprincalamiti
(658).
Soldulcontuluireprezintvaloareamateriilorprimeexistentenstoc.


Contul302"Materialeconsumabile"
Cuajutorulacestuicontseineevidenaexisteneiimicriistocurilordematerialeconsumabile
(materialeauxiliare,combustibili,ambalaje,piesedeschimb,semineimaterialedeplantat,furajeialte
materialeconsumabile).
Contul302"Materialeconsumabile"esteuncontdeactiv.
nsituaiaaplicriiinventaruluipermanent:
ndebitulcontului302"Materialeconsumabile"senregistreaz:
valoarea la pre de nregistrarea materialelor consumabile achiziionate de lateri (401, 408,
446,322,542);
valoarealapredenregistrareamaterialelorconsumabileadusedelateri(351,401);
valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile primite de la entiti afiliate sau
entitiasociateientiticontrolatencomun(451,453);
valoarealapredenregistrareamaterialelorconsumabileprimitedelaunitatesausubuniti
(481,482);
valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile reprezentnd aport n natur al
acionarilor/asociailor(456);
valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor i produselor reinute i consumate ca
materialeconsumabilenaceeaiunitate(341,345,347);
valoarealapredenregistrareamaterialelorconsumabileconstatatepluslainventar,acelor
primitecutitlugratuitiacelorrezultatedindezmembrri(602,758);
contravaloareamaterialelorconsumabileachitateprinaltevalori(532);
diferenele de pre n minus sau favorabile, aferente materialelor consumabile achiziionate
(308).
ncreditulcontului302"Materialeconsumabile"senregistreaz:
valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile incluse pe cheltuieli, precum i a
celorconstatatelipslainventarsaudistruse(602);
valoarealapredenregistrareamaterialelorconsumabilevndutecaatare(371);
valoarealapredenregistrareamaterialelorconsumabilelivrateunitiisausubunitilor(481,
482);
valoarea la pre de nregistrare a materialelor consumabile trimise spre prelucrare sau n
custodielateri(351);
valoarealapredenregistrareamaterialelorconsumabileieiteprindonaiesaudistruseprin
calamiti(658).
Soldulcontuluireprezintvaloareamaterialelorconsumabileexistentenstoc.

Contul303"Materialedenaturaobiectelordeinventar"
Cuajutorulacestuicontseineevidenaexisteneiimicriimaterialelordenaturaobiectelor
deinventar.
Contul303"Materialedenaturaobiectelordeinventar"esteuncontdeactiv.
nsituaiaaplicriiinventaruluipermanent:
ndebitulcontului303"Materialedenaturaobiectelordeinventar"senregistreaz:
valoarealapredenregistrareamaterialelordenaturaobiectelordeinventarachiziionatede
lateri(401,408,446,323,542);
valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la
entitiafiliatesauentitiasociateientiticontrolatencomun(451,453);
valoarealapredenregistrareamaterialelordenaturaobiectelordeinventarprimitecaaport
nnaturdelaacionari/asociai(456);
valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar primite de la
unitatesausubuniti(481,482);
valoarealapredenregistrareamaterialelordenaturaobiectelordeinventaradusedelateri
(351,401);

valoarealapredenregistrareamaterialelordenaturaobiectelordeinventarconstatateplus
lainventar,acelorprimitecutitlugratuitiacelorrezultatedindezmembrri(603,758);
valoarealapredenregistrareaproduselorreinutepentruafifolositecamaterialedenatura
obiectelordeinventarnaceeaiunitate(345);
diferenele de pre n minus sau favorabile, aferente materialelor de natura obiectelor de
inventarachiziionate(308).
ncreditulcontului303"Materialedenaturaobiectelordeinventar"senregistreaz:
valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar incluse pe
cheltuieli,precumiacelorconstatatelipslainventarsaudistruse(603);
valoarealapredenregistrareamaterialelordenaturaobiectelordeinventarlivrateunitii
sausubunitilor(481,482);
valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar trimise spre
prelucraresauncustodielateri(351);
valoarea la pre de nregistrare a materialelor de natura obiectelor de inventar ieite prin
donaiesaudistruseprincalamiti(658);
valoarealapredenregistrareamaterialelordenaturaobiectelordeinventarvndutecaatare
(371).
Soldul contului reprezint valoarea materialelor de natura obiectelor de inventar existente n
stoc.

Contul308"Diferenedeprelamateriiprimeimateriale"
Cuajutorulacestuicontseineevidenadiferenelor(nplussaunefavorabile,respectivnminus
saufavorabile)ntrepreuldenregistrarestandard(prestabilit)icostuldeachiziie,aferentemateriilor
prime,materialelorconsumabileimaterialelordenaturaobiectelordeinventar.
Contul308"Diferenedeprelamateriiprimeimateriale"esteuncontrectificativalvaloriide
nregistrareamateriilorprime,materialelorconsumabileimaterialelordenaturaobiectelordeinventar.
ndebitulcontului308"Diferenedeprelamateriiprimeimateriale"senregistreaz:
diferenele de pre n plus sau nefavorabile (costul de achiziie este mai mare dect preul
standard) aferente materiilor prime, materialelor consumabile i materialelor de natura obiectelor de
inventarintratengestiune(401,542);
diferenele de pre n plus sau nefavorabile, aferente materiilor prime, materialelor
consumabileimaterialelordenaturaobiectelordeinventarachiziionatedelaentitiafiliatesauentiti
asociateientiticontrolatencomun(451,453);
difereneledeprenminussaufavorabileaferentemateriilorprime,materialelorconsumabile
imaterialelordenaturaobiectelordeinventarieitedingestiune(601,602,603).
ncreditulcontului308"Diferenedeprelamateriiprimeimateriale"senregistreaz:
difereneledeprenminussaufavorabile,aferentemateriilorprime,materialelorconsumabile
imaterialelordenaturaobiectelordeinventarachiziionate(301,302,303,542);
difereneledeprenplussaunefavorabileaferentemateriilorprime,materialelorconsumabile
imaterialelordenaturaobiectelordeinventarieitedingestiune(601,602,603).
Soldul contului reprezint diferenele de pre aferente materiilor prime, materialelor
consumabileimaterialelordenaturaobiectelordeinventarexistentenstoc.
nsituaiaaplicriiinventaruluiintermitent:
Stocurile existente la nceputul exerciiului financiar, precum i intrrile n cursul perioadei de
materiiprime,materialeconsumabile,materialedenaturaobiectelordeinventarsenregistreazdirectn
debitul conturilor 601 "Cheltuieli cu materiile prime", 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile" i 603
"Cheltuieliprivindmaterialeledenaturaobiectelordeinventar".
Conturile 301 "Materii prime", 302 "Materiale consumabile" i 303 "Materiale de natura
obiectelor de inventar" se debiteaz numai la sfritul perioadei cu valoarea la pre de nregistrare a
materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, existente n
stoc, stabilit pe baza inventarului, prin creditul conturilor 601 "Cheltuieli cu materiile prime", 602
"Cheltuieli cu materialele consumabile", 603 "Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de

inventar", iar, la nceputul perioadei imediat urmtoare, pentru respectarea permanenei metodelor se
reiaupecheltuielilaaceeaivaloare.

GRUPA32"STOCURINCURSDEAPROVIZIONARE"

Dingrupa32"Stocurincursdeaprovizionare"facparteconturile:

321"Materiiprimencursdeaprovizionare";
322"Materialeconsumabilencursdeaprovizionare";
323"Materialedenaturaobiectelordeinventarncursdeaprovizionare";
326"Activebiologicedenaturastocurilorncursdeaprovizionare";
327"Mrfurincursdeaprovizionare";
328"Ambalajencursdeaprovizionare".
Cuajutorulconturilordinaceastgrupseineevidenastocurilorcumprate,pentrucaresau
transferat riscurile i beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt n curs de
aprovizionare.
Conturiledinaceastgrupsuntconturideactiv.
ndebitulconturilordingrupa32"Stocurincursdeaprovizionare"senregistreaz:
valoarea stocurilor cumprate, pentru care sau transferat riscurile i beneficiile aferente, dar
caresuntncursdeaprovizionare(401).
ncreditulconturilordingrupa32"Stocurincursdeaprovizionare"senregistreaz:
valoarea stocurilor cumprate, pentru care sa ncheiat procesul de aprovizionare (301, 302,
303,361,371,381).
Soldulconturilorreprezintvaloareastocurilorcumprate,pentrucaresautransferatriscurilei
beneficiileaferente,darcare,lafineleperioadeideraportare,suntncursdeaprovizionare.

GRUPA33"PRODUCIENCURSDEEXECUIE"

Dingrupa33"Produciencursdeexecuie"facparte:

Contul331"Produsencursdeexecuie"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena stocurilor de produse n curs de execuie (care nu au
trecutprintoatefazeledeprelucrareprevzutedeprocesultehnologic,respectivproducianeterminat)
existentelasfritulperioadei.
Contul331"Produsencursdeexecuie"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului331"Produsencursdeexecuie"senregistreaz:
valoarea la cost de producie a stocului de produse n curs de execuie la sfritul perioadei,
stabilitpebazdeinventar(711).
ncreditulcontului331"Produsencursdeexecuie"senregistreaz:
scdereadingestiuneavaloriiproduselorncursdeexecuielanceputulperioadeiurmtoare
(711).
Soldulcontuluireprezintvaloarealacostdeproducieaproduseloraflatencursdeexecuiela
sfritulperioadei.

Contul332"Serviciincursdeexecuie"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena serviciilor n curs de execuie existente la sfritul
perioadei.
Contul332"Serviciincursdeexecuie"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului332"Serviciincursdeexecuie"senregistreaz:
valoarealacostdeproducieaserviciilorncursdeexecuielasfritulperioadei(712).
ncreditulcontului332"Serviciincursdeexecuie"senregistreaz:

scdereadingestiuneavaloriiserviciilorncursdeexecuielanceputulperioadeiurmtoare
(712).
Soldulcontuluireprezintvaloarealacostdeproducieaserviciilorncursdeexecuielasfritul
perioadei.

GRUPA34"PRODUSE"

Dingrupa34"Produse"facparte:

Contul341"Semifabricate"
Cuajutorulacestuicontseineevidenaexisteneiimicriistocurilordesemifabricate.
Contul341"Semifabricate"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului341"Semifabricate"senregistreaz:
valoarealapredenregistraresaupredeproducieasemifabricatelorintratengestiunedin
activitateaproprieiplusurileconstatatelainventariere(711);
valoarealapredenregistrareasemifabricateloradusedelateri(354,401);
valoarea la pre de nregistrare a semifabricatelor primite de la unitate sau subuniti (481,
482).
ncreditulcontului341"Semifabricate"senregistreaz:
valoarealapredenregistrareasemifabricatelorvnduteilipsurileconstatatelainventariere
(711);
valoarealapredenregistrareasemifabricatelorconsumatenaceeaiunitate(301,302);
valoarealapredenregistrareasemifabricatelortrimiselateri(354);
valoarealapredenregistrareasemifabricatelorlivrateunitiisausubunitilor(481,482);
valoareapierderilordincalamiti(658).
Soldulcontuluireprezintvaloarealapredenregistrareasemifabricatelorexistentenstocla
sfritulperioadei.

Contul345"Produsefinite"
Cuajutorulacestuicontseineevidenaexisteneiimicriistocurilordeprodusefinite.
Contul345"Produsefinite"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului345"Produsefinite"senregistreaz:
valoarea la pre de nregistrare a produselor finite intrate n gestiune i plusurile la inventar
(711);
diferenele de pre n minus sau favorabile (costul de producie este mai mic dect preul
standard)aferenteproduselorintratengestiunedinproducieproprie(348);
valoarealapredenregistrareaproduselorfiniteadusedelateri(354,401).
ncreditulcontului345"Produsefinite"senregistreaz:
valoarealapredenregistrareaproduselorfinitevnduteilipsurilelainventar(711);
diferenele de pre n minus sau favorabile repartizate asupra produselor ieite din gestiune
(348);
valoarealapredenregistrareaproduselorcuveniteunitilorprestatoare,caplatnnatur,
potrivitprevederilorcontractuale(462,401);
valoarealapredenregistrareaproduselorfinitetransferatenmagazineledevnzareproprii
(371);
valoarealapredenregistrareaproduselorreinutepentruafiutilizatenaceeaiunitate(301,
302,303,381);
valoarealapredenregistrareaproduseloracordatesalariailorcaplatnnatur,potrivitlegii
(421);
valoarealapredenregistrareaproduselorfinitetrimiselateri(354);
valoareaproduselorfinitedonatesaudistruseprincalamiti(658).

Soldulcontuluireprezintvaloarealapredenregistrareaproduselorfiniteexistentenstocla
sfritulperioadei.

Contul346"Produsereziduale"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena existenei i micrii stocurilor de produse reziduale
(rebuturi,materialerecuperabilesaudeeuri).
Contul346"Produsereziduale"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului346"Produsereziduale"senregistreaz:
valoarealapredenregistrareaproduselorrezidualeintratengestiunedinproducieproprie
(711);
valoarealapredenregistrareaproduselorrezidualeadusedelateri(354,401).
ncreditulcontului346"Produsereziduale"senregistreaz:
valoarealapredenregistrareaproduselorrezidualevnduteilipsurilelainventar(711);
valoareaproduselorrezidualetrimiselateri(354).
Soldulcontuluireprezintvaloarealapredenregistrareaproduselorrezidualeexistentenstoc
lasfritulperioadei.

Contul347"Produseagricole"
Cuajutorulacestuicontseineevidenaproduseloragricole.
Contul347"Produseagricole"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului347"Produseagricole"senregistreaz:
valoarealapredenregistrareaproduseloragricoleintratengestiuneiplusurilelainventar
(711);
diferenele de pre n minus sau favorabile (costul de producie este mai mic dect preul
standard)aferenteproduselorintratengestiunedinproducieproprie(348);
valoarealapredenregistrareaproduseloragricoleadusedelateri(354,401).
ncreditulcontului347"Produseagricole"senregistreaz:
valoarealapredenregistrareaproduseloragricolevnduteilipsurilelainventar(711);
diferenele de pre n minus sau favorabile repartizate asupra produselor ieite din gestiune
(348);
valoarea la pre de nregistrare a produselor agricole transferate n magazinele de vnzare
proprii(371);
valoarea la pre de nregistrare a produselor agricole reinute pentru a fi utilizate n aceeai
unitate(301,302);
valoarea la pre de nregistrare a produselor agricole acordate salariailor ca plat n natur,
potrivitlegii(421);
valoarealapredenregistrareaproduseloragricoletrimiselateri(354);
valoareaproduseloragricoledonatesaudistruseprincalamiti(658).
Soldulcontuluireprezintvaloarealapredenregistrareaproduseloragricoleexistentenstoc
lasfritulperioadei.

Contul348"Diferenedeprelaproduse"*26)
Cuajutorulacestuicontseineevidenadiferenelorntrepreulstandard(prestabilit)icostul
deproduciealproduselorfiniteisemifabricatelor.
Contul 348 "Diferene de pre la produse" este un cont rectificativ al valorii de nregistrare a
produselor.
ndebitulcontului348"Diferenedeprelaproduse"senregistreaz:
diferenele de pre n plus sau nefavorabile (costul de producie este mai mare dect preul
standard)aferenteproduselorintratengestiunedinproducieproprie(711);
diferenele de pre n minus sau favorabile (costul de producie este mai mic dect preul
standard)repartizateasupraproduselorieitedingestiune(345,347).
ncreditulcontului348"Diferenedeprelaproduse"senregistreaz:

difereneledeprenminussaufavorabileaferenteproduselorintratengestiunedinproducie
proprie(345,347);
diferenele de pre n plus sau nefavorabile repartizate asupra produselor ieite din gestiune
(711).
Soldulcontuluireprezintdifereneledepreaferenteproduselorexistentenstoc.

*26)nregistrareanacestcontsepoateefectuaiprinformulecontabilenrou.

GRUPA35"STOCURIAFLATELATERI"

Dingrupa35"Stocuriaflatelateri"facparte:

Contul351"Materiiimaterialeaflatelateri"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena existenei i micrii stocurilor de materii prime,
materialeconsumabileimaterialedenaturaobiectelordeinventartrimiselateri,pentruprelucraresau
ncustodie.
Contul351"Materiiimaterialeaflatelateri"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului351"Materiiimaterialeaflatelateri"senregistreaz:
valoarealapredenregistrareamateriilorprime,materialelorconsumabileimaterialelorde
naturaobiectelordeinventaraflatelateri(301,302,303).
ncreditulcontului351"Materiiimaterialeaflatelateri"senregistreaz:
valoarea materiilor prime, materialelor consumabile i materialelor de natura obiectelor de
inventarintratengestiune,adusedelateri(301,302,303);
scderea din gestiune a materiilor prime, materialelor consumabile i materialelor de natura
obiectelordeinventaraflatelateri,constatatelipslainventar(601,602,603);
scderea din gestiune a materiilor prime, materialelor consumabile i materialelor de natura
obiectelordeinventaraflatelateri,distrusedecalamiti(658).
Soldulcontuluireprezintvaloareamateriilorprime,materialelorconsumabileimaterialelorde
naturaobiectelordeinventaraflatelateri.

Contul354"Produseaflatelateri"
Cuajutorulacestuicontseineevidenastocurilordeprodusetrimiselateri,pentruprelucrare
sauncustodie.
Contul354"Produseaflatelateri"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului354"Produseaflatelateri"senregistreaz:
valoarealapredenregistrareaproduselor(semifabricatelor,produselorfinitesauproduselor
reziduale)trimiselateri(341,345,346).
ncreditulcontului354"Produseaflatelateri"senregistreaz:
valoareaproduselorintratengestiune,adusedelateri(341,345,346);
scdereadingestiuneaproduseloraflatelateripentrucaresauntocmitdocumentedelivrare
sauconstatatelipslainventar(607).
Soldulcontuluireprezintvaloarealapredenregistrareaproduseloraflatelateri.
Coninutulifunciuneaconturilor356"Activebiologicedenaturastocuriloraflatelateri",357
"Mrfuriaflatelateri"i358"Ambalajeaflatelateri"suntsimilarecucelealeconturilorprezentaten
aceastgrup.

GRUPA36"ACTIVEBIOLOGICEDENATURASTOCURILOR"

Dingrupa36"Activebiologicedenaturastocurilor"facparte:

Contul361"Activebiologicedenaturastocurilor"

Cu ajutorul acestui cont se ine evidena activelor biologice de natura stocurilor, respectiv
animalelenscuteiceletineredeoricefel(viei,miei,purcei,mnjietc.),nvedereacreteriiifolosiriilor
pentru munc i reproducie animalele i psrile la ngrat pentru valorificare; coloniile de albine,
precumianimalelepentruproducie(ln,lapteiblan).
Contul361"Activebiologicedenaturastocurilor"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului361"Activebiologicedenaturastocurilor"senregistreaz:
valoarealapredenregistrareaactivelorbiologicedenaturastocurilorachiziionate(401,408,
326,542);
diferenele de pre n minus sau favorabile (preul de nregistrare este mai mic dect preul
standard)aferenteactivelorbiologicedenaturastocurilorintratengestiune(368);
valoarea la pre de nregistrare a activelor biologice de natura stocurilor achiziionate de la
entitiafiliatesaudelaentitiasociateientiticontrolatencomun(451,453);
valoarealapredenregistrareaactivelorbiologicedenaturastocurilorprimitedelaunitate
sausubuniti(481,482);
valoarealapredenregistrareaactivelorbiologicedenaturastocuriloradusedelateri(356,
401);
valoarea activelor biologice de natura stocurilor reprezentnd aportul n natur al
acionarilor/asociailor(456);
valoarealapredenregistrareaactivelorbiologicedenaturastocurilorobinutedinproducie
proprie,sporuridegreutateiplusurilelainventar(711);
valoareaactivelorbiologicedenaturastocurilorprimitecutitlugratuit(758).
ncreditulcontului361"Activebiologicedenaturastocurilor"senregistreaz:
valoarealapredenregistrareaactivelorbiologicedenaturastocurilorvndutedinproducie
propriesauachiziionateconstatateminusdeinventariceletrimiselateri(711,606,356);
diferenele de pre n minus sau favorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor
ieitedingestiune(368);
valoarea la pre de nregistrare a activelor biologice de natura stocurilor livrate unitii sau
subunitilor(481,482);
valoarealapredenregistrareaactivelorbiologicedenaturastocurilorvndutecaatare(371);
valoareapierderilordincalamiti(658).
Soldul contului reprezint valoarea la pre de nregistrare a activelor biologice de natura
stocurilorexistentenstoclasfritulperioadei.

Contul368"Diferenedeprelaactivebiologicedenaturastocurilor"*27)
Cuajutorulacestuicontseineevidenadiferenelor,nplussaunefavorabile,respectivnminus
saufavorabile,dintrepreulstandard(prestabilit)icostuldeachiziie,respectivcostuldeproducie.
Contul368"Diferenedeprelaactivebiologicedenaturastocurilor"esteuncontrectificatival
valoriidenregistrareaactivelorbiologicedenaturastocurilor.
n debitul contului 368 "Diferene de pre la active biologice de natura stocurilor" se
nregistreaz:
difereneledeprenplussaunefavorabile(preuldenregistrareestemaimaredectpreul
standard)aferenteactivelorbiologicedenaturastocurilorachiziionate(401,542);
diferenele de pre n plus sau nefavorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor
achiziionatedelaentitiafiliatesaudelaentitiasociateientiticontrolatencomun(451,453);
diferenele de pre n plus sau nefavorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor
intratengestiunedinproducieproprie(711);
diferenele de pre n minus sau favorabile (preul de nregistrare este mai mic dect preul
standard)repartizateasupraactivelorbiologicedenaturastocurilorieitedingestiune(361).
n creditul contului 368 "Diferene de pre la active biologice de natura stocurilor" se
nregistreaz:
diferenele de pre n minus sau favorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor
achiziionate(361,542);

diferenele de pre n minus sau favorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor
intratengestiunedinproducieproprie(361);
diferenele de pre n plus sau nefavorabile aferente activelor biologice de natura stocurilor
inclusepecheltuieli(606);
diferenele de pre n plus sau nefavorabile repartizate asupra activelor biologice de natura
stocurilorieitedingestiune,dinproducieproprie(711).
Soldul contului reprezint diferenele de pre aferente activelor biologice de natura stocurilor
existentenstoc.

*27)nregistrareanacestcontsepoateefectuaiprinformulecontabilenrou.

GRUPA37"MRFURI"

Dingrupa37"Mrfuri"facparte:

Contul371"Mrfuri"
Cuajutorulacestuicontseineevidenaexisteneiimicriistocurilordemrfuri.
Contul371"Mrfuri"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului371"Mrfuri"senregistreaz:
valoarealapredenregistrareamrfurilorachiziionate(401,408,446,327,542);
valoarealapredenregistrareamrfurilorachiziionatedelaentitiafiliatesaudelaentiti
asociateientiticontrolatencomun(451,453);
valoarealapredenregistrareamrfurilorprimitedelaunitatesausubuniti(481,482);
valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor reprezentnd aportul n natur al
acionarilor/asociailor(456);
valoareamrfuriloradusedelateri(357,401);
valoarea la pre de nregistrare a materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de
naturaobiectelordeinventar,activelorbiologicedenaturastocuriloriambalajelor,vndutecaatare(301,
302,303,361,381);
valoarealapredenregistrareaproduselorfinitetransferatemagazinelorproprii(345);
valoarealapredenregistrareamrfurilorconstatatepluslainventariacelorprimitecutitlu
gratuit(607,758);
valoarea adaosului comercial i taxa pe valoarea adugat neexigibil, n situaia n care
evidenamrfurilorseinelaprecuamnuntul(378,4428);
valoarea terenurilor folosite pentru construirea de ansambluri de locuine destinate vnzrii,
reclasificatecamrfuri(211).
ncreditulcontului371"Mrfuri"senregistreaz:
valoarea la pre de nregistrare a mrfurilor ieite din gestiune prin vnzare i lipsurile la
inventar(607);
valoarea adaosului comercial i a taxei pe valoarea adugat neexigibile aferente mrfurilor
ieitedingestiune(378,4428);
valoarealapredenregistrareamrfurilorlivrateunitiisausubunitilor(481,482);
valoarealapredenregistrareamrfurilortrimiselateri(357);
valoareadonaiiloripierderilordincalamiti(658);
valoareamrfurilorcarefacobiectulparticipriinnatur,potrivitlegii,lacapitalulsocialalaltor
entiti,nschimbuldobndiriideparticipaiincapitalulacestora(261,262,263,265).
Soldulcontuluireprezintvaloarealapredenregistrareamrfurilorexistentenstoclasfritul
perioadei.

Contul378"Diferenedeprelamrfuri"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena adaosului comercial (marja comerciantului) aferent
mrfurilordinunitilecomerciale.

Contul 378 "Diferene de pre la mrfuri" este un cont rectificativ al valorii de nregistrare a
mrfurilor.
ncreditulcontului378"Diferenedeprelamrfuri"senregistreaz:
valoareaadaosuluicomercialaferentmrfurilorintratengestiune(371).
ndebitulcontului378"Diferenedeprelamrfuri"senregistreaz:
valoareaadaosuluicomercialaferentmrfurilorieitedingestiune(371).
Soldul contului reprezint valoarea adaosului comercial aferent mrfurilor existente n stoc la
sfritulperioadei.

GRUPA38"AMBALAJE"

Dingrupa38"Ambalaje"facparte:

Contul381"Ambalaje"
Cuajutorulacestuicontseineevidenaexisteneiimicriistocurilordeambalaje.
Contul381"Ambalaje"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului381"Ambalaje"senregistreaz:
valoarealapredenregistrareaambalajelorachiziionate(401,408,446,328,542);
valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor primite de la entiti afiliate sau de la entiti
asociateientiticontrolatencomun(451,453);
valoarealapredenregistrareaambalajelorprimitedelaunitatesausubuniti(481,482);
valoareaambalajelorreprezentndaportulnnaturalacionarilor/asociailor(456);
valoareaambalajeloradusedelateri(358,401);
valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor constatate plus la inventar i a celor primite cu
titlugratuit(608,758);
valoareaambalajelorcarecirculnsistemderestituire,nerestituitefurnizorilor,reinutenstoc
(409);
valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor realizate din producie proprie i reinute ca
ambalaje(345);
diferenedeprenminussaufavorabileaferenteambalajelorachiziionate(388).
ncreditulcontului381"Ambalaje"senregistreaz:
valoarealapredenregistrareaambalajelorvndutecaatare(371);
valoarealapredenregistrareaambalajelorconsumateilipsurileconstatatelainventar(608);
valoareaambalajelortrimiselateri(358);
valoarealapredenregistrareaambalajelorlivrateunitiisausubunitilor(481,482);
valoareadonaiiloriapierderilordincalamiti(658).
Soldul contului reprezint valoarea la pre de nregistrare a ambalajelor existente n stoc la
sfritulperioadei.

Contul388"Diferenedeprelaambalaje"
Cuajutorulacestuicontseineevidenadiferenelornminussaufavorabile,respectivnplussau
nefavorabilentrepreulstandardicostuldeachiziie,aferenteambalajelor.
Contul 388 "Diferene de pre la ambalaje" este un cont rectificativ al valorii de nregistrare a
ambalajelor.
ndebitulcontului388"Diferenedeprelaambalaje"senregistreaz:
difereneledeprenplussaunefavorabile(costuldeachiziiemaimaredectpreulstandard)
aferenteambalajelorintratengestiune(401,542);
diferenele de pre n plus sau nefavorabile aferente ambalajelor achiziionate de la entiti
afiliatesaudelaentitiasociateientiticontrolatencomun(451,453);
difereneledeprenminussaufavorabileaferenteambalajelorinclusepecheltuieli(608).
ncreditulcontului388"Diferenedeprelaambalaje"senregistreaz:
difereneledeprenminussaufavorabileaferenteambalajelorachiziionate(381,542);

difereneledeprenplussaunefavorabileaferenteambalajelorieitedingestiune(608).
Soldul contului reprezint diferenele de pre aferente ambalajelor existente n stoc la sfritul
perioadei.

GRUPA39"AJUSTRIPENTRUDEPRECIEREASTOCURILORIPRODUCIEINCURSDEEXECUIE"

Dingrupa39"Ajustripentrudepreciereastocuriloriproducieincursdeexecuie"facparte
conturile:

391"Ajustripentrudepreciereamateriilorprime";
392"Ajustripentrudepreciereamaterialelor";
393"Ajustripentrudepreciereaproducieincursdeexecuie";
394"Ajustripentrudepreciereaproduselor";
395"Ajustripentrudepreciereastocuriloraflatelateri";
396"Ajustripentrudepreciereaactivelorbiologicedenaturastocurilor";
397"Ajustripentrudepreciereamrfurilor";
398"Ajustripentrudepreciereaambalajelor".
Cu ajutorul conturilor din aceast grup se ine evidena constituirii, de regul, la sfritul
exerciiuluifinanciar,aajustrilorpentrudepreciereastocurilordemateriiprime,materialeconsumabile,
materiale de natura obiectelor de inventar, producie n curs de execuie, produse, active biologice de
naturastocurilor,mrfuriiambalaje,precumiasuplimentrii,diminuriisauanulriiacestora,potrivit
politiciloradoptatedeentitate.
Conturiledinaceastgrupsuntconturidepasiv.
ncreditulconturilordingrupa39"Ajustripentrudepreciereastocuriloriproducieincursde
execuie"senregistreaz:
valoarea ajustrilor pentru deprecierea stocurilor i a produciei n curs, constituite sau
suplimentate,pefelurideajustri(681).
ndebitulconturilordingrupa39"Ajustripentrudepreciereastocuriloriproducieincursde
execuie"senregistreaz:
sumele reprezentnd diminuarea sau anularea ajustrilor pentru deprecierea stocurilor i
producieincurs(781).
Soldulconturilorreprezintvaloareaajustrilorconstituitelasfritulperioadei.

CLASA4"CONTURIDETERI"

Din clasa 4 "Conturi de teri" fac parte urmtoarele grupe de conturi: 40 "Furnizori i conturi
asimilate", 41 "Clieni i conturi asimilate", 42 "Personal i conturi asimilate", 43 "Asigurri sociale,
proteciasocialiconturiasimilate",44"Bugetulstatului,fondurispecialeiconturiasimilate",45"Grup
iacionari/asociai",46"Debitoriicreditoridiveri",47"Conturidesubvenii,regularizareiasimilate",
48"Decontrincadrulunitii",49"Ajustripentrudepreciereacreanelor".

GRUPA40"FURNIZORIICONTURIASIMILATE"

Dingrupa40"Furnizoriiconturiasimilate"facparte:

Contul401"Furnizori"
Cuajutorulacestuicontseineevidenadatoriiloriadecontrilornrelaiilecufurnizorii,alii
dect entitile afiliate, entitile asociate i entitile controlate n comun, pentru aprovizionrile de
bunurisauserviciileprestate.
Contul401"Furnizori"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului401"Furnizori"senregistreaz:

valoarea la pre de cumprare sau standard (prestabilit) al materiilor prime, materialelor


consumabile, materialelor de natura obiectelor de inventar, activelor biologice de natura stocurilor,
mrfurilor i ambalajelor, achiziionate cu titlu oneros de la teri pe baz de facturi (301, 302, 303, 361,
371,381,321,322,323,326,327,328),precumidifereneledeprenplussaunefavorabileaferente,n
cazulncareevidenaacestoraseinelapreuristandard(308,368,388);
valoarealapredenregistrareaproduseloradusedelateri(341la347);
rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate n exerciiul
financiarcurent,aferenteexerciiilorfinanciareprecedente(117);
valoareamaterialelorachiziionate,nestocateiconsumuldeenergieiap(604,605);
valoareaambalajelorcarecirculnsistemderestituire,facturatedefurnizori(409);
valoarea materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de
inventar,mrfurilor,ambalajeloretc.achiziionate,ncazulfolosiriimetodeiinventaruluiintermitent(601,
602,603,607,608);
valoareaserviciilorprestatedeteri(611la626,628,471);
valoarea facturilor primite, n cazul n care acestea au fost evideniate anterior ca facturi
nesosite(408);
taxapevaloareaadugataferentfurnizorilor(4426);
valoarea timbrelor fiscale i potale, biletelor de tratament i cltorie i a altor valori
achiziionate(532);
valoareadespgubirilor,amenziloripenalitilordatorateterilor(658);
valoareacertificatelordeemisiidegazecuefectdeserachiziionate,aferenteperioadei(652);
diferenele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului n valut, nregistrate la finele
lunii,respectivlanchidereaexerciiuluifinanciar(665);
diferenelenefavorabileaferentedatoriilorexprimatenlei,acrordecontaresefacenfuncie
de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerciiului
financiar(668);
valoareaavansurilorfacturate(409).
ndebitulcontului401"Furnizori"senregistreaz:
plileefectuatectrefurnizori(512,531,541,542);
valoareaacceptataefectelorcomercialedepltit(403);
valoareaavansuriloracordatefurnizorilor,cuocaziaregularizriiplilorcuacetia(409);
sumeleneteachitatecolaboratoriloriimpozitulreinut(512,531,444);
valoarealapredenregistrareaproduselorcuveniteunitilorprestatoare,caplatnnatur
potrivitprevederilorcontractuale(345);
datoriiprescrise,scutitesauanulate,potrivitlegii(758);
valoareareducerilorcomercialeprimiteulteriorfacturrii(609);
valoareasconturilorobinutedelafurnizori(767);
valoareaambalajelorcarecirculnsistemderestituire,predatefurnizorului(409);
diferenelefavorabiledecursvalutaraferentedatoriilorctrefurnizori,ladecontareaacestora
saucuocaziaevaluriilorlafinelelunii,respectivlanchidereaexerciiuluifinanciar(765);
diferenelefavorabileaferentedatoriilorexprimatenlei,acrordecontaresefacenfunciede
cursuluneivalute,ladecontareaacestorasaucuocaziaevaluriilorlafinelelunii,respectivlanchiderea
exerciiuluifinanciar(768).
Soldulcontuluireprezintsumeledatoratefurnizorilor.

Contul403"Efectedepltit"
Cuajutorulacestuicontseineevidenaobligaiilordepltitpebazdeefectecomerciale(bilet
laordin,cambieetc.).
Contul403"Efectedepltit"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului403"Efectedepltit"senregistreaz:
valoareaacceptataefectelorcomercialedepltit(401);

diferenele nefavorabile de curs valutar, nregistrate la finele lunii, respectiv la nchiderea


exerciiuluifinanciar,dinevaluareasolduluinvalut(665).
ndebitulcontului403"Efectedepltit"senregistreaz:
plileefectuatelascadenpebazdeefectecomerciale(512);
diferenele favorabile de curs valutar constatate la evaluarea, la finele lunii, respectiv la
nchidereaexerciiuluifinanciar,aefectelorcomercialedepltitsaulalichidareaacestora(765).
Soldulcontuluireprezintvaloareaefectelorcomercialedepltit.

Contul404"Furnizorideimobilizri"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena obligaiilor de plat fa de furnizorii de imobilizri
corporalesaunecorporale,aliidectentitileafiliate,entitileasociateientitilecontrolatencomun.
Contul404"Furnizorideimobilizri"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului404"Furnizorideimobilizri"senregistreaz:
valoareaimobilizrilorfacturatedefurnizorisauaserviciilorprestatedeteripentrurealizarea
acestorimobilizri(201,203,205,206,208,211la217,223,224,231,235);
rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate n exerciiul
financiarcurent,aferenteexerciiilorfinanciareprecedente(117);
obligaiadeplataratelorpebazafacturiloremisedelocator,ncazulleasinguluifinanciar,ia
dobnziiaferente(167,666);
valoareaavansuriloracordatefurnizorilordeimobilizri(409);
taxapevaloareaadugataferentfurnizorilordeimobilizri(4426);
valoareadespgubirilor,amenziloripenalitilordatorateterilor(658);
diferenele nefavorabile de curs valutar nregistrate la finele lunii, respectiv la nchiderea
exerciiuluifinanciar,dinevaluareasolduluinvalut(665);
diferenelenefavorabileaferentedatoriilorexprimatenlei,acrordecontaresefacenfuncie
de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la nchiderea exerciiului
financiar(668).
ndebitulcontului404"Furnizorideimobilizri"senregistreaz:
sumeleachitatefurnizorilordeimobilizri(512,531,541);
valoareaavansurilordecontatefurnizorilordeimobilizri(409);
valoareagaraniilordepuselateri(167);
valoareaacceptataefectelordepltitpentruimobilizri(405);
datoriiprescrise,scutitesauanulate,potrivitlegii(758);
valoareasconturilorobinutedelafurnizoriideimobilizri(767);
diferenele favorabile de curs valutar aferente datoriilor ctre furnizorii de imobilizri, la
decontareaacestorasaucuocaziaevalurii(765);
diferenelefavorabileaferentedatoriilorexprimatenlei,acrordecontaresefacenfunciede
cursuluneivalute,nregistrateladecontareaacestorasaucuocaziaevaluriilorlafinelelunii,respectivla
nchidereaexerciiuluifinanciar(768).
Soldulcontuluireprezintsumeledatoratefurnizorilordeimobilizri.

Contul405"Efectedepltitpentruimobilizri"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena obligaiilor de plat ctre furnizorii de imobilizri, pe
bazdeefectecomerciale(biletlaordin,cambieetc.).
Contul405"Efectedepltitpentruimobilizri"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului405"Efectedepltitpentruimobilizri"senregistreaz:
valoareaacceptataefectelorcomercialedepltitpentruimobilizri(404);
diferenele nefavorabile de curs valutar din evaluarea soldului n valut, nregistrate la finele
lunii,respectivlanchidereaexerciiuluifinanciar(665).
ndebitulcontului405"Efectedepltitpentruimobilizri"senregistreaz:
plile efectuate ctre furnizorii de imobilizri pe baz de efecte comerciale, la scadena
acestora(512);

diferenelefavorabiledecursvalutarnregistrateladecontareaacestorasaucuocaziaevalurii
lorlafinelelunii,respectivlanchidereaexerciiuluifinanciar(765).
Soldulcontuluireprezintvaloareaefectelordepltitpentruimobilizrileachiziionate.

Contul408"Furnizorifacturinesosite"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena decontrilor cu furnizorii pentru aprovizionrile de
bunuriiprestriledeservicii,pentrucarenusauprimitfacturi.
Contul408"Furnizorifacturinesosite"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului408"Furnizorifacturinesosite"senregistreaz:
valoareabunuriloraprovizionatesauaserviciilorprestatedectrefurnizori,precumiaaltor
datoriictreacetia(301,302,303,361,371,381,4428,604,605,611la626,628,658);
rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor contabile, constatate n exerciiul
financiarcurent,aferenteexerciiilorfinanciareprecedente(117);
diferenele nefavorabile de curs valutar nregistrate la primirea facturii sau la finele lunii,
respectivlanchidereaexerciiuluifinanciar,aferentedatoriilornvalutctrefurnizori(665);
diferenelenefavorabilenregistratelaprimireafacturiisaulanchidereaexerciiului,aferente
datoriilorexprimatenlei,acrordecontaresefacenfunciedecursuluneivalute(668).
ndebitulcontului408"Furnizorifacturinesosite"senregistreaz:
valoareafacturilorsosite(401);
diferenelefavorabiledecursvalutarnregistratelaprimireafacturiisaulafinelelunii,respectiv
lanchidereaexerciiuluifinanciar(765);
diferenelefavorabileaferentedatoriilorexprimatenlei,acrordecontaresefacenfunciede
cursul unei valute, nregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la nchiderea exerciiului
financiar(768).
Soldulcontuluireprezintsumeledatoratefurnizorilorpentrucarenusauprimitfacturi.

Contul409"Furnizoridebitori"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena avansurilor acordate furnizorilor pentru cumprri de
bunuridenaturastocurilor,prestrideservicii,imobilizricorporalesaunecorporale.
Contul409"Furnizoridebitori"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului409"Furnizoridebitori"senregistreaz:
valoareaavansuriloracordate(401,404);
valoareaambalajelorcarecirculnsistemderestituire,facturatedefurnizori(401).
ncreditulcontului409"Furnizoridebitori"senregistreaz:
valoareaavansuriloracordatefurnizorilor,cuocaziaregularizriiplilorcuacetia(401,404);
valoarea ambalajelor care circul n sistem de restituire, napoiate furnizorilor, precum i
valoareaambalajelordegradate(401,608);
valoareaambalajelorcarecirculnsistemderestituire,nerestituitefurnizorilor,reinutenstoc
(381).
Soldulcontuluireprezintavansuriacordatefurnizorilor,nedecontate.

GRUPA41"CLIENIICONTURIASIMILATE"

Dingrupa41"Clieniiconturiasimilate"facparte:

Contul411"Clieni"
Cuajutorulacestuicontseineevidenacreaneloridecontrilornrelaiilecuclieniiinternii
externipentruproduse,semifabricate,materiale,mrfurietc.vndute,serviciiprestate,pebazdefacturi,
cuexcepiaentitilorafiliate,entitilorasociateiaentitilorcontrolatencomun,inclusivaclienilor
inceri,ruplatnici,dubioisauaflainlitigiu.
Contul411"Clieni"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului411"Clieni"senregistreaz:

valoarea la pre de vnzare a mrfurilor, produselor, semifabricatelor etc. livrate i serviciilor


prestate,precumitaxapevaloareaadugataferent(701la708,4427);
valoareabunurilorlivratesauserviciilorprestate,evideniateanteriorncontul"Clienifacturi
dentocmit"(418);
venituri nregistrate n avans sau de realizat, aferente perioadelor sau exerciiilor financiare
urmtoare(472);
valoareaavansurilorfacturateclienilor(419,4427);
valoareacreanelorreactivate(754);
valoareaambalajelorcarecirculnsistemderestituire,facturateclienilor(419);
valoareadespgubirilor,amenziloripenalitilordatoratedeteri(758);
diferenelefavorabiledecursvalutar,aferentecreanelornvalut,nregistratelafinelelunii,
respectivlanchidereaexerciiuluifinanciar(765);
diferenelefavorabileaferentecreanelorexprimatenlei,acrordecontaresefacenfuncie
decursuluneivalute,nregistratelafinelelunii,respectivlanchidereaexerciiuluifinanciar(768);
rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile aferente exerciiilor financiare
anterioare(117).
ncreditulcontului411"Clieni"senregistreaz:
sumelencasatedelaclieni(512,531);
decontareaavansurilorncasatedelaclieni(419);
valoareagaraniilorreinutedeteri(267);
valoareacecuriloriefectelorcomercialeacceptate(511,413);
valoareareducerilorcomercialeacordateulteriorfacturrii(709);
valoareasconturiloracordateclienilor(667);
sumeletrecutepepierdericuprilejulscderiidinevidenaclienilorincerisaunlitigiu(654);
diferenadintrevaloareacreanelorcedatenschimbultitlurilorprimiteivaloareamaimica
titlurilorprimite,ladatadobndiriiacelortitluri(654);
creaneprescrise,scutitesauanulate,potrivitlegii(658);
valoareaambalajelorcarecirculnsistemderestituire,primitedelaclieni(419);
valoareacreanelorcarefacobiectulparticipriinnatur,potrivitlegii,lacapitalulsocialalaltor
entiti,nschimbuldobndiriideparticipaiincapitalulacestora(261,262,263,265);
diferenelenefavorabiledecursvalutaraferentecreanelornvalut,nregistrateladecontarea
acestorasaucuocaziaevaluriilorlafinelelunii,respectivlanchidereaexerciiuluifinanciar(665);
diferenele nefavorabile aferente creanelor exprimate n lei, a cror decontare se face n
funciedecursuluneivalute,nregistrateladecontareaacestorasaucuocaziaevaluriilorlafinelelunii,
respectivlanchidereaexerciiuluifinanciar(668).
Soldulcontuluireprezintsumeledatoratedeclieni.

Contul413"Efectedeprimitdelaclieni"
Cuajutorulacestuicontseineevidenacreanelordencasat,pebazdeefectecomerciale.
Contul413"Efectedeprimitdelaclieni"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului413"Efectedeprimitdelaclieni"senregistreaz:
sumeledatoratedeclienireprezentndvaloareaefectelorcomercialeacceptate(411);
diferenelefavorabiledecursvalutar,aferenteefectelorcomercialedencasat,nregistratela
finelelunii,respectivlanchidereaexerciiuluifinanciar(765).
ncreditulcontului413"Efectedeprimitdelaclieni"senregistreaz:
efectecomercialeprimitedelaclieni(511);
sumelencasatedelaclieniprinconturilecurente(512);
diferenelenefavorabiledecursvalutaraferentecreanelordatoratedeclieniiexterniacror
decontaresefacepebazdeefectecomerciale,nregistratelaprimireaefectelorcomercialesaucuocazia
evaluriicreanelorlafinelelunii,respectivlanchidereaexerciiuluifinanciar(665).
Soldulcontuluireprezintvaloareaefectelorcomercialedeprimit.

Contul418"Clienifacturidentocmit"
Cuajutorulacestuicontseevideniazlivrriledebunurisauprestriledeservicii,inclusivtaxa
pevaloareaadugat,pentrucarenusauntocmitfacturi.
Contul418"Clienifacturidentocmit"esteuncontdeactiv.
ndebitulcontului418"Clienifacturidentocmit"senregistreaz:
valoarealivrrilordebunurisauaserviciilorprestatectreclieni,pentrucarenusauntocmit
facturi,inclusivtaxapevaloareaadugataferent,precumiaaltorcreanefadeacetia(701la708,
4428,758);
diferenele favorabile de curs valutar, aferente creanelor n valut nregistrate la finele lunii,
respectivlanchidereaexerciiuluifinanciar(765);
diferenelefavorabileaferentecreanelorexprimatenlei,acrordecontaresefacenfuncie
decursuluneivalute,nregistratelafinelelunii,respectivlanchidereaexerciiuluifinanciar(768).
ncreditulcontului418"Clienifacturidentocmit"senregistreaz:
valoareafacturilorntocmite(411);
diferenelenefavorabiledecursvalutaraferenteclienilorfacturidentocmit,nregistratela
primireafacturiisaulafinelelunii,respectivlanchidereaexerciiuluifinanciar(665);
diferenele nefavorabile aferente creanelor exprimate n lei, a cror decontare se face n
funcie de cursul unei valute, nregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la nchiderea
exerciiuluifinanciar(668).
Soldulcontuluireprezintvaloareabunurilorlivratesauaserviciilorprestate,pentrucarenusau
ntocmitfacturi.

Contul419"Clienicreditori"
Cuajutorulacestuicontseineevidenaclienilorcreditori,reprezentndavansurilencasatede
laclieni.
Contul419"Clienicreditori"esteuncontdepasiv.
ncreditulcontului419"Clienicreditori"senregistreaz:
sumelefacturateclienilorreprezentndavansuripentrulivrridebunurisauprestrideservicii
(411);
valoareaambalajelorcarecirculnsistemderestituire,facturateclienilor(411).
ndebitulcontului419"Clienicreditori"senregistreaz:
decontareaavansurilorncasatedelaclieni(411);
valoareaambalajelorcarecirculnsistemderestituire,primitedelaclieni(411);
valoareaambalajelorcarecirculnsistemderestituire,nerestituitedeclieni(708).
Soldulcontuluireprezintsumeledatorateclienilorcreditori.

GRUPA42"PERSONALICONTURIASIMILATE"

Dingrupa42"Personaliconturiasimilate"facparte:

Contul421"Personalsalariidatorate"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena decontrilor cu personalul pentru drepturile salariale
cuveniteacestuianbanisaunnatur,inclusivas