Sunteți pe pagina 1din 61

2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.

2022

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANȚELOR

ORDIN
privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale
și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale
ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile
În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor,
cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 4, art. 28, art. 36 alin. (3) și art. 37 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016 pentru
aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și
completările ulterioare,

ministrul finanțelor emite următorul ordin:


Art. 1. — Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea efectuează potrivit Ordinului ministrului finanțelor publice
contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.
completările ulterioare, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)—(4) (2) Pentru exercițiul financiar al anului 2021, societățile ale
din aceeași lege au obligația să întocmească situații financiare căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul
anuale. exercițiului financiar 2021 întocmesc situațiile financiare anuale
Art. 2. — Prezentul ordin se aplică de către entitățile individuale în baza IFRS prin retratarea informațiilor din
prevăzute la art. 3 și 4. contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile
Art. 3. — Entitățile cărora le sunt incidente Reglementările privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile
contabile privind situațiile financiare anuale individuale și financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului
situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările
ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și ulterioare.
completările ulterioare, inclusiv cele al căror exercițiu financiar (3) Începând cu exercițiul financiar al anului 2022, societățile
diferă de anul calendaristic, au obligația să întocmească și să ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în
depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale cursul exercițiului financiar 2021 țin contabilitatea în baza
Ministerului Finanțelor, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1 care prevederilor IFRS.
face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 6. — (1) Pentru scopuri contabile, entitățile pot opta
Art. 4. — (1) Entitățile cărora le sunt incidente Reglementările pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, în
contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare condițiile prevăzute la art. 27 din Legea nr. 82/1991, republicată,
Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice cu modificările și completările ulterioare.
nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv (2) Entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit
cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic, au de anul calendaristic au obligația să întocmească și să depună
obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale raportări contabile anuale la 31 decembrie la unitățile teritoriale
la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în condițiile ale Ministerului Finanțelor, în condițiile prevăzute în anexa nr. 2
prevăzute în anexa nr. 1. care face parte integrantă din prezentul ordin sau în anexa nr. 3,
(2) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, după caz.
republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru (3) Entitățile prevăzute la alin. (2) întocmesc raportări
persoanele juridice care aplică Standardele Internaționale de contabile anuale la 31 decembrie distinct de situațiile financiare
Raportare Financiară (IFRS), situațiile financiare au anuale încheiate la data aleasă pentru acestea, cu respectarea
componentele prevăzute de aceste standarde. prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și
(3) Entitățile menționate la alin. (1) au obligația să completările ulterioare.
întocmească și să depună, de asemenea, raportări contabile (4) La întocmirea de către entitățile prevăzute la alin. (2) a
anuale încheiate la 31 decembrie, la unitățile teritoriale ale situațiilor financiare anuale sunt avute în vedere prevederile
Ministerului Finanțelor, în condițiile prevăzute în anexa nr. 3 care reglementărilor contabile aplicabile.
face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 7. — (1) Din punct de vedere contabil, sediile
(4) Elementele raportate prin situațiile financiare anuale, permanente din România care aparțin unor persoane juridice cu
respectiv raportările contabile anuale întocmite de entitățile sediul în străinătate reprezintă subunități fără personalitate
prevăzute la alin. (1), se determină pe baza prevederilor juridică ce aparțin acestor persoane juridice și au obligația
cuprinse în Reglementările contabile conforme cu Standardele întocmirii situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile
Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul cerute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și
ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare. În situația în care persoana juridică cu
completările ulterioare. sediul în străinătate își desfășoară activitatea în România prin
Art. 5. — (1) Retratarea, înregistrarea în contabilitate a mai multe sedii permanente, situațiile financiare anuale și
rezultatelor acesteia, întocmirea balanței de verificare și a raportările contabile cerute de legea contabilității se întocmesc
situațiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile de sediul permanent desemnat să îndeplinească obligațiile
anuale, de către societățile ale căror valori mobiliare au fost fiscale, acestea reflectând activitatea tuturor sediilor
admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2021 se permanente.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022 3

(2) Potrivit art. 5 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu privind consumul de apă”, 6461 „Cheltuieli privind contribuția
modificările și completările ulterioare, subunitățile deschise în asiguratorie pentru muncă corespunzătoare salariaților” și 6462
România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului „Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentru muncă
Economic European nu întocmesc situații financiare anuale corespunzătoare altor persoane, decât salariații”.
pentru propria activitate. Art. 15. — Reglementările contabile pentru persoanele
Art. 8. — Persoanele care fac obiectul prezentului ordin sunt juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului
denumite în înțelesul acestuia entități. finanțelor publice nr. 3.103/2017, publicat în Monitorul Oficial al
Art. 9. — (1) Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea României, Partea I, nr. 984 din 12 decembrie 2017, cu
nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, modificările și completările ulterioare, se completează după cum
pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare urmează:
depun, în termen de 90 de zile de la încheierea fiecărui an În planul de conturi general, cuprins la pct. 344, se introduc
calendaristic, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor o conturile 6051 „Cheltuieli privind consumul de energie” și 6052
raportare contabilă anuală, în structura prevăzută în anexa nr. 2. „Cheltuieli privind consumul de apă”, 6461 „Cheltuieli privind
(2) Sistemul de raportare contabilă anuală cuprins în anexa contribuția asiguratorie pentru muncă corespunzătoare
nr. 2 se aplică, de asemenea, și subunităților deschise în salariaților” și 6462 „Cheltuieli privind contribuția asiguratorie
România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului pentru muncă corespunzătoare altor persoane, decât salariații”.
Economic European, în condițiile prevăzute la art. 7. Art. 16. — Art. III din Ordinul ministrului finanțelor
Art. 10. — (1) Se aprobă structura formularelor „Date nr. 1.239/2021 pentru modificarea și completarea
informative” (cod 30) și „Situația activelor imobilizate” (cod 40), reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici,
prevăzute în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1012 din
ordin. 22 octombrie 2021, se modifică după cum urmează:
(2) Situațiile financiare anuale întocmite potrivit prevederilor „Art. III. — (1) Prevederile prezentului ordin se aplică
Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu începând cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar al
modificările și completările ulterioare, de către entitățile al căror anului 2021.
exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic vor fi însoțite (2) Aplicarea prevederilor art. I pct. 3 și 5 și ale art. II pct. 2
de formularele prevăzute la alin. (1). se efectuează cu respectarea prevederilor din Regulamentul
Art. 11. — Persoanele juridice fără scop patrimonial (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din
întocmesc situații financiare anuale, având în vedere, pe lângă 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze
reglementările contabile aplicabile acestora, și prevederile investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE)
generale cuprinse la pct. I subpct. 1.3 din anexa nr. 1. 2019/2.088, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
Art. 12. — Entitățile autorizate, reglementate și seria L, nr. 198 din data de 22.06.2020, astfel:
supravegheate de Banca Națională a României, respectiv de a) de la 1 ianuarie 2022 pentru situațiile financiare aferente
Autoritatea de Supraveghere Financiară întocmesc situații exercițiului financiar al anului 2021, în ceea ce privește
financiare anuale la 31 decembrie, având în vedere, pe lângă obiectivele de mediu menționate la art. 9 lit. a) și b) din
reglementările aplicabile acestora, și prevederile generale Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al
cuprinse la pct. I subpct. 1.4 și 1.5 din anexa nr. 1. Consiliului din 18 iunie 2020; și
Art. 13. — Reglementările contabile privind situațiile b) de la 1 ianuarie 2023 pentru situațiile financiare aferente
financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale exercițiului financiar al anului 2022, în ceea ce privește
consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice obiectivele de mediu menționate la art. 9 lit. c)—f) din
nr. 1.802/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al
Partea I, nr. 963 din 30 decembrie 2014, cu modificările și Consiliului din 18 iunie 2020.”
completările ulterioare, se completează după cum urmează: Art. 17. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
În planul de conturi general, cuprins la pct. 594, se introduc abrogă Ordinul ministrului finanțelor nr. 58/2021 privind
conturile 6051 „Cheltuieli privind consumul de energie”, 6052 principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor
„Cheltuieli privind consumul de apă”, 6461 „Cheltuieli privind financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale
contribuția asiguratorie pentru muncă corespunzătoare operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului
salariaților” și 6462 „Cheltuieli privind contribuția asiguratorie Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte
pentru muncă corespunzătoare altor persoane, decât salariații”. contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
Art. 14. — Reglementările contabile conforme cu nr. 66 din 21 ianuarie 2021, cu excepția art. 13—15 din ordinul
Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate menționat.
prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, publicat Art. 18. — Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1020 și 1020 bis din data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu
19 decembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se excepția art. 13—15, ale căror prevederi se aplică începând cu
completează după cum urmează: situațiile financiare aferente exercițiului financiar al anului 2021.
În planul de conturi, cuprins la pct. 196, se introduc conturile Art. 19. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
6051 „Cheltuieli privind consumul de energie”, 6052 „Cheltuieli României, Partea I.
Ministrul finanțelor,
Adrian Câciu

București, 26 ianuarie 2022.


Nr. 85.
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022
ANEXA Nr. 1

Principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale


I. Prevederi generale Financiară, distinct de situațiile financiare anuale. Raportările
1.1. Entitățile prevăzute la art. 3 din ordin întocmesc situații contabile anuale la 31 decembrie vor fi însoțite de formularul
financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile privind „Date informative” și formularul „Situația activelor imobilizate”,
situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare în formatul stabilit de Banca Națională a României, respectiv
anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor Autoritatea de Supraveghere Financiară. Formatul electronic al
publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. raportării contabile anuale la 31 decembrie conținând
1.2. Entitățile prevăzute la art. 4 din ordin întocmesc situații formularistica necesară și programul de verificare cu
financiare anuale potrivit Reglementărilor contabile conforme cu documentația de utilizare aferentă, precum și al declarației de
Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate inactivitate se obține prin folosirea programului de asistență
prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, elaborat de Ministerul Finanțelor. Programul de asistență este
cu modificările și completările ulterioare. pus la dispoziție, gratuit, de unitățile teritoriale ale Ministerului
1.3. (1) Persoanele juridice fără scop patrimonial care nu Finanțelor sau poate fi descărcat de pe serverul de web al
desfășoară activități economice întocmesc situații financiare Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la adresa
anuale compuse din bilanț prescurtat și contul prescurtat al www.anaf.ro. Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului
rezultatului exercițiului, utilizând programul de asistență elaborat Finanțelor a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se
de Ministerul Finanțelor pentru acestea. efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului
(2) Persoanele juridice fără scop patrimonial care desfășoară calendaristic.
activități economice întocmesc situații financiare anuale (3) Pentru entitățile autorizate, reglementate și
compuse din bilanț și contul rezultatului exercițiului, utilizând supravegheate de Banca Națională a României, respectiv
programul de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor pentru Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu excepția cazurilor
acestea. Pentru activitățile economice desfășurate, potrivit legii, menționate la alin. (1), formatul electronic al situațiilor financiare
de către persoanele juridice fără scop patrimonial, anuale conținând formularistica necesară și programul de
Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop verificare cu documentația de utilizare aferentă se obține prin
patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul
nr. 3.103/2017, cu modificările și completările ulterioare, se Finanțelor. Programul de asistență este pus la dispoziție, gratuit,
completează, după caz, cu Reglementările contabile aprobate de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor sau poate fi
prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu descărcat de pe serverul de web al Agenției Naționale de
modificările și completările ulterioare. Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro.
(3) Persoanele juridice fără scop patrimonial care au optat 1.6. (1) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. (1)—(3) din Legea
pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic au contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și
obligația să întocmească și să depună raportări contabile anuale completările ulterioare, indiferent de forma de organizare, forma
la 31 decembrie 2021 în condițiile prevăzute de Ordinul de proprietate și de reglementările contabile aplicabile, au
ministrului finanțelor nr. 1.240/2021 privind unele prevederi obligația să depună situații financiare anuale la unitățile
aplicabile persoanelor care optează pentru un exercițiu financiar teritoriale ale Ministerului Finanțelor, potrivit prevederilor legale
diferit de anul calendaristic. în vigoare.
(4) Entitățile prevăzute la alin. (3) întocmesc raportări (2) Pentru asigurarea informațiilor destinate sistemului
contabile anuale la 31 decembrie 2021 distinct de situațiile instituțional al statului, entitățile depun la unitățile teritoriale ale
financiare anuale încheiate la data aleasă pentru acestea, Ministerului Finanțelor o raportare contabilă anuală, în condițiile
cu respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, prevăzute de ordin.
cu modificările și completările ulterioare. 1.7. Situațiile financiare anuale se întocmesc și se publică,
1.4. (1) Entitățile autorizate, reglementate și supravegheate potrivit legii, în limba română și în lei. Această unitate de măsură
de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de se va trece pe fiecare formular în parte.
Supraveghere Financiară vor depune la unitățile teritoriale ale 1.8. (1) Entitățile completează datele de identificare
Ministerului Finanțelor situații financiare anuale, în formatul și în (denumirea entității, adresa, numărul de telefon și numărul de
termenele prevăzute de reglementările emise de Banca înmatriculare la registrul comerțului), precum și datele referitoare
Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere la încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de
Financiară. înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se
(2) Situațiile financiare anuale întocmite de entitățile vor trece codurile care delimitează încadrarea entității.
autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională (2) Entitățile completează codul privind activitatea, cod
a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, format din 4 cifre (clase de activități), potrivit Clasificării
cu excepția situațiilor financiare anuale individuale conforme cu activităților din economia națională — CAEN, aprobată prin
IFRS, vor fi însoțite de formularul „Date informative” și formularul Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.
„Situația activelor imobilizate”, în formatul stabilit de Banca Entitățile completează, de asemenea, codul CAEN privind
Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere activitatea preponderentă efectiv desfășurată. În cazul sediilor
Financiară. permanente, codul CAEN înscris în situațiile financiare
1.5. (1) Situațiile financiare anuale individuale conforme cu anuale/raportările contabile anuale întocmite de sediul
IFRS întocmite de instituțiile de credit și de către entitățile permanent/sediul permanent desemnat din România
autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de corespunde propriei activități desfășurate de acesta.
Supraveghere Financiară, potrivit reglementărilor contabile (3) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului
emise de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de „Bilanț”, respectiv „Bilanț prescurtat”, cu datele prevăzute la
Supraveghere Financiară, au componentele prevăzute de alin. (1) sau completarea formularelor cuprinse în situațiile
Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS), financiare anuale cu date eronate conduce la imposibilitatea
potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, identificării entității, aceasta fiind sancționată potrivit prevederilor
republicată, cu modificările și completările ulterioare. art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și
(2) Entitățile prevăzute la alin. (1) întocmesc raportări completările ulterioare.
contabile anuale la 31 decembrie în formatul stabilit de Banca (4) Prevederile referitoare la completarea formei de
Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere proprietate se vor avea în vedere și de subunitățile înregistrate
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022 5

în România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, și
străinătate. anume:
(5) Societățile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale a) totalul activelor: 1.500.000 lei;
ale unor societăți cu capital integral sau majoritar de stat b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;
completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului
după caz. financiar: 10,
1.9. (1) Situațiile financiare anuale se semnează de întocmesc situații financiare anuale care cuprind:
persoanele abilitate potrivit legii. 1. bilanț prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la
(2) Situațiile financiare anuale se semnează și de către pct. 599 din reglementările contabile;
administratorul sau persoana care are obligația gestionării 2. cont prescurtat de profit și pierdere (cod 20), în structura
entității. prevăzută la pct. 601 din reglementările contabile.
1.10. Conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, Acestea vor fi însoțite de formularul „Date informative”
republicată, cu modificările și completările ulterioare, situațiile (cod 30) și formularul „Situația activelor imobilizate” (cod 40),
financiare anuale sunt supuse aprobării de către adunarea cuprinse în structura prevăzută la pct. 6, respectiv 8 din anexa
generală a acționarilor/asociaților. nr. 4 la ordin.
1.11. (1) În baza art. 185 din legea societăților, consiliul de Microentitățile prezintă informații potrivit pct. 576 alin. (2) din
administrație, respectiv directoratul, este obligat să depună la reglementările contabile.
unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în format hârtie și 2.2. Entitățile care la data bilanțului nu se încadrează în
în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul categoria microentităților și care nu depășesc limitele a cel puțin
www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat, două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la pct. 9
situațiile financiare anuale aprobate conform pct. 1.10, însoțite alin. (3) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul
de documentele prevăzute de lege. ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și
(2) La depunerea situațiilor financiare anuale se vor avea în completările ulterioare, și anume:
vedere și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului
demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, financiar: 50,
prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la întocmesc situații financiare anuale care cuprind:
implementarea Sistemului Electronic Național, cu modificările și 1. bilanț prescurtat (cod 10), în structura prevăzută la
completările ulterioare. pct. 599 din reglementările contabile;
(3) Entitățile pot depune situațiile financiare anuale și 2. cont de profit și pierdere (cod 20), în structura prevăzută
documentele cerute de lege, în format hârtie și în format la pct. 600 din reglementările contabile;
electronic, la registratura unităților teritoriale ale Ministerului 3. note explicative la situațiile financiare anuale.
Finanțelor sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare Opțional, ele pot întocmi situația modificărilor capitalului
declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995
propriu și/sau situația fluxurilor de trezorerie.
privind îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și
Acestea vor fi însoțite de formularul „Date informative”
a altor documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de
(cod 30) și formularul „Situația activelor imobilizate” (cod 40),
către operatorii economici și alți contribuabili, sau numai în
formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8 din anexa
certificat digital calificat. Entitățile depun situațiile financiare nr. 4 la ordin.
anuale la registratura unităților teritoriale ale Ministerului 2.3. Entitățile care la data bilanțului depășesc limitele a cel
Finanțelor sau la oficiile poștale, prin scrisori cu valoare puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime prevăzute la
declarată, pe suport magnetic, împreună cu situațiile financiare pct. 9 alin. (4) din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul
anuale listate cu ajutorul programului de asistență elaborat de ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și
Ministerul Finanțelor, semnate potrivit legii. completările ulterioare, și anume:
(4) În vederea depunerii situațiilor financiare anuale în format a) totalul activelor: 17.500.000 lei;
hârtie și în format electronic sau numai în formă electronică, b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
semnate cu certificat digital calificat, entitățile folosesc c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului
programul de asistență pus la dispoziție gratuit de către financiar: 50,
Ministerul Finanțelor pe site-ul Agenției Naționale de precum și entitățile de interes public întocmesc situații
Administrare Fiscală, prin care se generează un fișier de tip financiare anuale care cuprind:
PDF, având atașat un fișier xml, precum și un fișier cu extensia 1. bilanț (cod 10), în structura prevăzută la pct. 598 din
zip. Fișierul cu extensia zip va conține prima pagină din situațiile reglementările contabile;
financiare anuale listată cu ajutorul programului de asistență 2. cont de profit și pierdere (cod 20), în structura prevăzută
elaborat de Ministerul Finanțelor, semnată, potrivit legii, precum la pct. 600 din reglementările contabile;
și documentele cerute de lege, așa cum acestea sunt întocmite 3. situația modificărilor capitalului propriu;
de entități, toate acestea fiind scanate, alb-negru, lizibil și cu o 4. situația fluxurilor de trezorerie;
rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a 5. notele explicative la situațiile financiare anuale.
fișierului PDF la care este atașat fișierul zip. Fișierele zip atașate Acestea vor fi însoțite de formularul „Date informative”
situațiilor financiare anuale nu vor conține parolă. (cod 30) și formularul „Situația activelor imobilizate” (cod 40),
II. Cerințe privind întocmirea și depunerea situațiilor cuprinse în structura prevăzută la pct. 7, respectiv 8 din anexa
financiare anuale nr. 4 la ordin.
A. Pentru entitățile care aplică Reglementările contabile 2.4. În vederea raportării unitare a informațiilor,
privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile bilanțul/bilanțul prescurtat va purta simbolul „cod 10”, iar contul
financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul de profit și pierdere/contul prescurtat de profit și pierdere,
ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările simbolul „cod 20”.
și completările ulterioare 2.5. În cazul entităților nou-înființate, acestea pot întocmi
2.1. Entitățile care la data bilanțului nu depășesc limitele a pentru primul exercițiu financiar de raportare situațiile financiare
cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime anuale prevăzute fie la pct. 20, fie la pct. 21 din Reglementările
prevăzute la pct. 9 alin. (2) din Reglementările contabile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice
aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022

2.6. (1) Pentru exercițiul financiar al anului 2021, entitățile 2.8. Notele explicative cuprinse în capitolul 6 „Note
întocmesc situații financiare anuale corespunzător categoriei în explicative la situațiile financiare anuale” din Reglementările
care se încadrează potrivit pct. 9 din Reglementările contabile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice
aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt
nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. limitative, acestea urmând să conțină cel puțin informațiile cerute
(2) Pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la de capitolul respectiv.
31 decembrie 2021, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute 2.9. (1) Entitățile înscriu în formularul „Contul de profit și
la pct. 2.1, 2.2 sau 2.3, după caz, se efectuează la sfârșitul pierdere”, la rândul 24 „Salarii și indemnizații”, respectiv în
exercițiului financiar, pe baza indicatorilor determinați din formularul „Contul prescurtat de profit și pierdere”, la rândul 04,
situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale.
precedent și a indicatorilor determinați pe baza datelor din (2) La rândurile 40 și 41 din formularul „Date informative”
contabilitate și a balanței de verificare încheiate la finele (cod 30) se cuprinde contravaloarea tichetelor acordate, potrivit
exercițiului financiar curent. Entitățile care au ales un exercițiu legii.
financiar diferit de anul calendaristic determină criteriile B. Pentru entitățile cărora le sunt incidente
respective pe baza indicatorilor determinați din situațiile Reglementările contabile conforme cu Standardele
financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent și a Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin
indicatorilor determinați pe baza datelor din contabilitate și a Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016,
balanței de verificare întocmite la finele exercițiului financiar cu modificările și completările ulterioare
astfel ales, și care se încheie la o dată ulterioară datei de 2.10. Entitățile prevăzute la art. 4 din ordin întocmesc și
1 ianuarie 2022. publică situații financiare anuale individuale întocmite în baza
(3) Entitățile mijlocii și mari, precum și entitățile de interes Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS).
public întocmesc situațiile financiare anuale prevăzute la pct. 21 2.11. (1) Efectuarea retratării, înregistrarea în contabilitate a
din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului rezultatelor acesteia, întocmirea balanței de verificare și a
finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările situațiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile
ulterioare. Respectivele situații financiare anuale fac obiectul anuale, de către societățile ale căror valori mobiliare au fost
auditului statutar. admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2021, se
(4) Sunt supuse, de asemenea, auditului entitățile care, la efectuează conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor
data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.
următoarele trei criterii: (2) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării
a) totalul activelor: 16.000.000 lei; se folosesc conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut la
b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei; punctul 196 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul
c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și
financiar: 50. completările ulterioare.
(3) Pentru exercițiul financiar al anului 2021, societățile ale
Obligația de auditare pentru entitățile prevăzute la prezentul
căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul
alineat se aplică atunci când acestea depășesc limitele
exercițiului financiar 2021 întocmesc situațiile financiare anuale
respective în două exerciții financiare consecutive. Totodată,
individuale în baza IFRS prin retratarea informațiilor din
entitățile respective sunt scutite de la obligația de auditare a
contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile
situațiilor financiare anuale dacă limitele a două dintre cele trei aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice
criterii menționate nu sunt depășite în două exerciții financiare nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare. În acest
consecutive. scop, pentru data de 31 decembrie 2021 se procedează la
(5) Entitățile care au ales un exercițiu financiar diferit de anul întocmirea balanței de verificare cuprinzând informații
calendaristic determină criteriile prevăzute la alin. (4) pe baza determinate în baza Reglementărilor contabile aprobate prin
indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale aferente Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, cu
exercițiului financiar precedent și a indicatorilor determinați pe modificările și completările ulterioare, se efectuează și se
baza datelor din contabilitate și a balanței de verificare întocmite înregistrează în contabilitate operațiunile de retratare și se
la finele exercițiului financiar astfel ales, și care se încheie la o obține balanța de verificare cuprinzând informații determinate
dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2022. potrivit prevederilor IFRS.
2.7. (1) Prevederile de mai sus referitoare la situațiile (4) Balanța de verificare cuprinzând informații determinate
financiare anuale se aplică și subunităților fără personalitate prin retratare potrivit prevederilor IFRS stă la baza întocmirii
juridică din România, care aparțin unor persoane juridice cu situațiilor financiare anuale, precum și a raportării contabile
sediul în străinătate, cu excepția subunităților deschise în prevăzute la art. 14 alin. (2) din Ordinul ministrului finanțelor
România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Economic European. (5) Elementele raportate prin situațiile financiare anuale,
(2) În cazul subunităților fără personalitate juridică din respectiv raportările contabile anuale întocmite de societățile
România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în prevăzute la alin. (1), se determină pe baza prevederilor
străinătate, în scopul întocmirii situațiilor financiare anuale, cuprinse în Reglementările contabile aprobate prin Ordinul
soldul conturilor 481 „Decontări între unitate și subunități” și 482 ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și
„Decontări între subunități” se transferă în contul 461 „Debitori completările ulterioare.
diverși”/analitic distinct sau 462 „Creditori diverși”/analitic 2.12. (1) Entitățile prevăzute la pct. 2.10 au obligația să
distinct, după caz, urmând ca, la începutul exercițiului financiar depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale
următor, să se repună în conturile din care au provenit. Ministerului Finanțelor, însoțite de documentele prevăzute de
(3) În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate lege.
își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii (2) Odată cu documentele prevăzute la alin. (1), entitățile
permanente, situațiile financiare anuale se întocmesc de sediul prevăzute la pct. 2.11 depun și o situație cuprinzând rezultatele
permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, retratării, în baza IFRS, a informațiilor din contabilitatea
acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În organizată în baza Reglementărilor contabile privind situațiile
acest scop, sediul permanent desemnat procedează la financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale
însumarea informațiilor corespunzătoare activității desfășurate consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice
de fiecare sediu permanent. nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022 7

(3) Situația menționată la alin. (2) se depune în formatul (4) Declarația prevăzută la alin. (1) și înștiințarea prevăzută
prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanțelor publice la alin. (2) vor cuprinde toate datele de identificare a entității:
nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare. — denumirea completă (conform certificatului de
2.13. Situațiile financiare anuale se auditează potrivit legii. înmatriculare);
2.14. În vederea depunerii situațiilor financiare anuale, — adresa și numărul de telefon;
entitățile menționate la pct. 2.10 folosesc programul de asistență — numărul de înregistrare la registrul comerțului;
pus la dispoziție gratuit de către Ministerul Finanțelor pe site-ul — codul unic de înregistrare;
Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin care se — capitalul social.
generează un fișier de tip PDF, având atașat un fișier xml, care (5) Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului
conține datele de identificare a entității, precum și un fișier cu Finanțelor a declarației menționate la alin. (1) se efectuează în
extensia zip. Fișierul cu extensia zip va conține situațiile termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.
financiare anuale și documentele cerute de lege, așa cum (6) Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului
acestea sunt întocmite de entități și scanate, alb-negru, lizibil și Finanțelor a înștiințării menționate la alin. (2) se efectuează cu
cu o rezoluție care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exercițiului
fișierului PDF la care este atașat fișierul zip. financiar ales sau în termen de 30 de zile calendaristice de la
III. Termenul de depunere a situațiilor financiare anuale data înființării pentru persoanele nou-înființate care optează
la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor
pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic de la
3.1. (1) Termenele pentru depunerea situațiilor financiare
data înființării acestora.
anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor sunt
următoarele: (7) Prevederile de la alin. (1)—(6) se aplică în mod
a) pentru societățile, societățile/companiile naționale, regiile corespunzător și subunităților fără personalitate juridică din
autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, 150 de România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în
zile de la încheierea exercițiului financiar; străinătate, de către fiecare asemenea subunitate.
b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1)—(3) 3.4. Nedepunerea situațiilor financiare anuale la
din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și 31 decembrie, a declarației sau a înștiințării, după caz,
completările ulterioare, 120 de zile de la încheierea exercițiului menționate la pct. 3.1 și 3.3, se sancționează conform
financiar. prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată,
(2) Cu excepția subunităților deschise în România de cu modificările și completările ulterioare.
societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic 3.5. (1) Potrivit art. 28 și 30 din Legea nr. 82/1991,
European, subunitățile din România, care aparțin unor persoane republicată, cu modificările și completările ulterioare, situațiile
juridice cu sediul în străinătate, depun situații financiare anuale financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorilor,
la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor în termen de raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, și
150 de zile de la încheierea exercițiului financiar. Același termen de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a
se aplică și pentru depunerea situațiilor financiare anuale pierderii contabile.
întocmite de sediile permanente prevăzute la art. 7 din ordin. (2) Entitățile active în industria extractivă sau în sectorul
Sediile permanente desemnate depun situațiile financiare exploatării pădurilor primare obligate, potrivit reglementărilor
anuale la unitatea teritorială unde acestea sunt înregistrate. contabile aplicabile, să întocmească și să publice anual un
3.2. (1) Entitățile vor depune, potrivit legii, la unitățile raport asupra plăților către guverne depun acel raport la unitățile
teritoriale ale Ministerului Finanțelor situații financiare anuale teritoriale ale Ministerului Finanțelor, odată cu situațiile financiare
întocmite cu ajutorul programului de asistență elaborat de anuale.
Ministerul Finanțelor. (3) Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de o declarație
(2) Situațiile financiare anuale întocmite de către entitățile al scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea
căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic, cu nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările
excepția situațiilor financiare anuale întocmite de entitățile ulterioare, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea
cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu situațiilor financiare anuale și confirmă că:
Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor
prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările
modificările și completările ulterioare, vor fi însoțite de formularul contabile aplicabile;
„Date informative” (cod 30) și formularul „Situația activelor b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției
imobilizate” (cod 40), cuprinse în anexa nr. 4 la ordin. financiare, performanței financiare și a celorlalte informații
3.3. (1) Entitățile care nu au desfășurat activitate de la
referitoare la activitatea desfășurată;
constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu
c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de
întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest
sens la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor o declarație continuitate.
pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării IV. Completarea situațiilor financiare anuale
entității. A. Completarea situațiilor financiare anuale de către entitățile
(2) Persoanele care optează pentru un exercițiu financiar cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind
diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) și alin. (5) din situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare
Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor
ulterioare, au obligația să înștiințeze în scris unitatea teritorială publice nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare,
a Ministerului Finanțelor despre exercițiul financiar ales. se efectuează folosindu-se Planul de conturi general prevăzut la
(3) Declarația prevăzută la alin. (1) și înștiințarea prevăzută capitolul 14 din aceste reglementări.
la alin. (2) se vor depune în format electronic. În vederea B. Completarea situațiilor financiare anuale de către entitățile
depunerii declarației de inactivitate și a înștiințării menționate în cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu
formă electronică, semnate cu certificat digital calificat, sau Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate
numai în format hârtie și în format electronic, entitățile folosesc prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu
programul de asistență pus la dispoziție gratuit de către modificările și completările ulterioare, se efectuează
Ministerul Finanțelor pe site-ul Agenției Naționale de folosindu-se Planul de conturi prevăzut la capitolul 10 din aceste
Administrare Fiscală. reglementări.
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022

V. Nomenclator — forme de proprietate


Codul Denumirea
10 PROPRIETATE INTEGRALĂ DE STAT
11 Regii autonome
12 Societăți cu capital integral de stat
13 Institute naționale de cercetare-dezvoltare
14 Companii și societăți naționale1
Societăți reprezentând filiale ale unor societăți cu capital integral de stat și societăți la care una sau mai multe societăți cu
15
capital integral de stat dețin capitalul social
16 Alte unități economice de stat netransformate în societăți sau regii autonome
20 PROPRIETATE MIXTĂ2 (cu capital de stat și privat — sub 50%, 50% și peste 50%)
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat — sub 50%)
21 Societăți cu capital de stat autohton și de stat străin
22 Societăți cu capital de stat și privat autohton și străin
23 Societăți cu capital de stat și privat autohton
24 Societăți cu capital de stat și privat străin
PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat — 50% și peste 50%)
25 Societăți cu capital de stat autohton și de stat străin
26 Societăți cu capital de stat și privat autohton și străin
27 Societăți cu capital de stat și privat autohton
28 Societăți cu capital de stat și privat străin
Societăți reprezentând filiale ale unor societăți cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, și societăți la care una sau mai
29
multe societăți cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, dețin între 50% și 100% din capitalul social al acestora
30 PROPRIETATE INDIVIDUALĂ — PRIVATĂ
(cu capital: privat autohton, privat autohton și străin, privat străin, societăți agricole)
31 Societăți în nume colectiv
32 Societăți în comandită simplă
33 Societăți în comandită pe acțiuni
34 Societăți pe acțiuni
35 Societăți cu răspundere limitată
36 Societăți agricole
37 Societăți cu capital de stat, privatizate în cursul anului curent
40 PROPRIETATE COOPERATISTĂ
41 Cooperative de consum
42 Cooperative meșteșugărești
43 Cooperative și asociații agricole netransformate
44 Cooperative de credit
50 PROPRIETATE OBȘTEASCĂ
(societăți aparținând organizațiilor și instituțiilor politice și obștești)
1 La codul 14 se înscriu doar acele companii și societăți naționale care au capital integral de stat.
2 La proprietatea mixtă se înscriu și acele companii și societăți naționale al căror capital nu este integral de stat.

VI. Formatul electronic al situațiilor financiare anuale 6.2. În vederea depunerii situațiilor financiare anuale în
6.1. (1) Formatul electronic al situațiilor financiare anuale format hârtie și în format electronic sau numai în formă
întocmite de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările electronică, semnate cu certificat digital calificat, entitățile care
contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice aplică Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului
nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările
conținând formularistica necesară și programul de verificare cu ulterioare, precum și entitățile prevăzute la pct. 6.1, al căror
documentația de utilizare aferentă, se obține prin folosirea exercițiu financiar este diferit de anul calendaristic, folosesc
programului de asistență elaborat de Ministerul Finanțelor. programul de asistență pus la dispoziție gratuit de către
(2) Programul de asistență este pus la dispoziția entităților,
Ministerul Finanțelor pe site-ul Agenției Naționale de
gratuit, de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor sau
poate fi descărcat de pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin care se generează un fișier de tip
Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro. PDF, având atașat un fișier xml, care conține datele de
(3) Formatul electronic al situațiilor financiare anuale, generat identificare a entității, precum și un fișier cu extensia zip. Fișierul
prin programele de asistență, constă într-un fișier PDF având cu extensia zip va conține situațiile financiare anuale și
atașat un fișier xml și un fișier cu extensia zip. Fișierul cu documentele cerute de lege așa cum acestea sunt întocmite de
extensia zip va conține documentele cerute de lege scanate entități și scanate, alb-negru, lizibil și cu o rezoluție care să
alb-negru, lizibil, și cu o rezoluție care să permită încadrarea în permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care
limita a 9,5 MB a fișierului PDF la care este atașat fișierul zip. este atașat fișierul zip.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022 9

ANEXA Nr. 2

Sistemul de raportare contabilă anuală la 31 decembrie

I. Prevederi generale Finanțelor raportări contabile anuale la 31 decembrie, care


1.1. Entitățile prevăzute la art. 6 din ordin, cu excepția celor cuprind următoarele formulare:
care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10),
Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul în structura prevăzută la pct. 4.2 din prezenta anexă;
ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și b) Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20), în structura
completările ulterioare, au obligația să întocmească și să prevăzută la pct. 4.3 din prezenta anexă;
depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unitățile c) Date informative (cod 30), în structura prevăzută la pct. 7
teritoriale ale Ministerului Finanțelor. din anexa nr. 4 la ordin;
1.2. Sistemul de raportare contabilă anuală cuprins în d) Situația activelor imobilizate (cod 40), în structura
prezenta anexă se aplică și persoanelor juridice aflate în prevăzută la pct. 8 din anexa nr. 4 la ordin.
lichidare, potrivit legii, precum și subunităților deschise în 2.2. Formularele „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor
România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului proprii”, „Situația veniturilor și cheltuielilor”, „Date informative” și
Economic European, potrivit prevederilor art. 9 din ordin și cu „Situația activelor imobilizate”, cuprinse în raportarea contabilă
respectarea condițiilor prevăzute la art. 7 din ordin. anuală la 31 decembrie sunt întocmite pe baza balanței de
1.3. (1) Entitățile prevăzute la pct. 1.1 și 1.2 din prezenta verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie.
anexă pot depune raportările contabile anuale direct la 2.3. Entitățile completează datele de identificare (denumirea
registratura unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor sau la entității, adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare
oficiile poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit la registrul comerțului), precum și datele referitoare la
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de
înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se
îmbunătățirea disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor
vor trece codurile care delimitează încadrarea entității.
documente cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către
2.4. (1) Entitățile completează codul privind activitatea, cod
operatorii economici și alți contribuabili.
format din 4 cifre (clase de activități), din Clasificarea activităților
(2) La depunerea raportărilor contabile anuale la
din economia națională — CAEN, aprobată prin Hotărârea
31 decembrie se vor avea în vedere și prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare. Entitățile
Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale
completează, de asemenea, codul CAEN privind activitatea
Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
preponderentă efectiv desfășurată. În cazul subunităților fără
transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor
personalitate juridică din România, care aparțin unor persoane
publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea
juridice cu sediul în străinătate, codul CAEN înscris în raportările
corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic
contabile anuale întocmite de sediul permanent/sediul
Național, cu modificările și completările ulterioare.
permanent desemnat din România corespunde propriei activități
1.4. (1) În cazul subunităților fără personalitate juridică din
desfășurate de acesta.
România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în
(2) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului
străinătate, în scopul întocmirii raportărilor contabile, soldul „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii” cu datele
conturilor 481 „Decontări între unitate și subunități” și prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în
482 „Decontări între subunități” se transferă în contul 461 raportările contabile anuale la 31 decembrie cu date eronate
„Debitori diverși”/analitic distinct sau 462 „Creditori conduce la imposibilitatea identificării entității, aceasta fiind
diverși”/analitic distinct, după caz, urmând ca, la începutul sancționată conform prevederilor art. 42 din Legea contabilității
exercițiului financiar următor, să se repună în conturile din care nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările
au provenit. ulterioare.
(2) În situația în care persoana juridică cu sediul în străinătate 2.5. (1) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se
își desfășoară activitatea în România prin mai multe sedii semnează de persoanele abilitate, potrivit legii.
permanente, raportările contabile anuale se întocmesc de sediul (2) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se
permanent desemnat să îndeplinească obligațiile fiscale, semnează și de către administratorul sau persoana care are
acestea reflectând activitatea tuturor sediilor permanente. În obligația gestionării entității.
acest scop, sediul permanent desemnat procedează la 2.6. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la
însumarea informațiilor corespunzătoare activității desfășurate 31 decembrie, conținând formularistica necesară și programul
de fiecare sediu permanent. de verificare cu documentația de utilizare aferentă se obține prin
II. Cerințe privind întocmirea și depunerea raportărilor folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul
contabile anuale încheiate la 31 decembrie Finanțelor pentru întocmirea raportărilor contabile anuale la
2.1. Entitățile prevăzute la pct. 1.1 și pct. 1.2 din prezenta 31 decembrie, aplicabil entităților prevăzute la pct. 1.1 și 1.2 din
anexă întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Ministerului prezenta anexă. Programul de asistență este pus la dispoziția
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022

entităților gratuit de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor III. Termenul de depunere a raportărilor contabile anuale
sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Agenției la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor
3.1. Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului
Naționale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro.
Finanțelor a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie,
Acest program este elaborat distinct de programul de asistență întocmite de entitățile prevăzute la pct. 1.1 din prezenta anexă,
aplicabil pentru întocmirea situațiilor financiare anuale, respectiv precum și de subunitățile deschise în România de societăți
situațiilor financiare anuale simplificate. rezidente în state aparținând Spațiului Economic European se
2.7. Entitățile depun la unitățile teritoriale ale Ministerului efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului
calendaristic. Același termen se aplică și pentru depunerea
Finanțelor raportările contabile anuale la 31 decembrie, în
raportărilor contabile anuale întocmite de sediile permanente
format hârtie și în format electronic sau numai în formă prevăzute la art. 7 din ordin. Sediile permanente desemnate
electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având atașată o depun raportările contabile anuale la unitatea teritorială unde
semnătură electronică extinsă. acestea sunt înregistrate.
2.8. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la 3.2. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea
contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și
31 decembrie, generat prin programele de asistență, constă într-un
completările ulterioare, pe perioada lichidării, persoanele juridice
fișier PDF având atașat un fișier xml. aflate în lichidare depun o raportare contabilă anuală în termen
2.9. Formularele care compun raportările contabile anuale la de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, la unitățile
31 decembrie se completează în lei. Această unitate de măsură teritoriale ale Ministerului Finanțelor.
se va trece pe fiecare formular în parte. 3.3. Nedepunerea raportărilor contabile anuale la
31 decembrie se sancționează conform prevederilor art. 42 din
2.10. La completarea formei de proprietate se va avea în
Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările
vedere același nomenclator privind formele de proprietate,
ulterioare.
cuprins în anexa nr. 1 la ordin. IV. Structura formularelor cuprinse în raportările
2.11. (1) Entitățile înscriu, la rândul 24 „Salarii și indemnizații” contabile anuale la 31 decembrie
din cadrul formularului „Situația veniturilor și cheltuielilor”, toate 4.1. Completarea raportărilor contabile anuale la
31 decembrie se efectuează folosindu-se planul de conturi
cheltuielile reprezentând drepturi salariale.
cuprins în reglementările contabile aplicabile.
(2) La rândurile 40 și 41 din formularul „Date informative”
4.2. Structura formularului*) „Situația activelor, datoriilor și
(cod 30) din anexa nr. 4 la ordin se cuprinde contravaloarea capitalurilor proprii” (cod 10), prevăzut la pct. 2.1 lit. a), este
tichetelor acordate, potrivit legii. următoarea:

Judeĩul ____________________|_|_| Activitatea preponderentČ


Entitatea_________________________ (denumire clasČ CAEN) _____________
Adresa: localitatea ___,sectorul ______, Cod clasČ CAEN____________|_|_|_|_|
str. __________________ nr. __, bl. __, Activitatea preponderentČ efectiv desfČɁuratČ
sc. ___________, ap. ______________ (denumire clasČ CAEN) _____________
Telefon _________, fax ____________ Cod clasČ CAEN____________|_|_|_|_|
NumČr din registrul comerĩului ______ Cod unic de înregistrare
Forma de proprietate ___________|_|_| __________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SITUAĨIA ACTIVELOR, DATORIILOR ɀI CAPITALURILOR PROPRII


la data de 31 decembrie 2021
Cod 10 - lei - 
Nr. Sold an curent la:
Denumirea elementului rd. 01.01.2021 31.12.2021
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZċRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801) 01
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) 02

*) Formularul este reprodus în facsimil.


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022 11

3. Concesiuni, brevete, licenĩe, mČrci comerciale, drepturi Ɂi 03
active similare Ɂi alte imobilizČri necorporale (ct. 205 + 208 -
2805 - 2808 - 2905 - 2908)
4. Fond comercial (ct. 2071 - 2807) 04
5. Active necorporale de explorare Ɂi evaluare a resurselor 05
minerale (ct. 206 - 2806 - 2906)
6. Avansuri (ct. 4094 - 4904) 06
TOTAL (rd. 01 la 06) 07
II. IMOBILIZċRI CORPORALE
1. Terenuri Ɂi construcĩii 08
(ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)
2. Instalaĩii tehnice Ɂi maɁini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 09
3. Alte instalaĩii, utilaje Ɂi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 10
2914)
4. Investiĩii imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915) 11
5. ImobilizČri corporale în curs de execuĩie (ct. 231 - 2931) 12
6. Investiĩii imobiliare în curs de execuĩie (ct. 235 - 2935) 13
7. Active corporale de explorare Ɂi evaluare a resurselor 14
minerale (ct. 216 - 2816 - 2916)
8. Active biologice productive (ct. 217 + 227 - 2817 - 2917) 15
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) 16
TOTAL (rd. 08 la 16) 17
III. IMOBILIZċRI FINANCIARE
1. Acĩiuni deĩinute la filiale (ct. 261 - 2961) 18
2. Împrumuturi acordate entitČĩilor din grup 19
(ct. 2671 + 2672 - 2964)
3. Acĩiunile deĩinute la entitČĩile asociate Ɂi la entitČĩile 20
controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)
4. Împrumuturi acordate entitČĩilor asociate Ɂi entitČĩilor 21
controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963) 22
6. Alte împrumuturi 23
(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)
TOTAL (rd. 18 la 23) 24
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 07 + 17 + 24) 25
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime Ɂi materiale consumabile 26
(ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 +
358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)
2. Producĩia în curs de execuĩie 27
(ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)
3. Produse finite Ɂi mČrfuri 28
(ct. 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 +
326 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947- 3953 - 3954 -
3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)
4. Avansuri (ct. 4091 - 4901) 29
TOTAL (rd. 26 la 29) 30
II. CREANĨE
1. Creanĩe comerciale1 (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 31
2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902 - 491)
2. Sume de încasat de la entitČĩile afiliate (ct. 451** - 495*) 32
3. Sume de încasat de la entitČĩile asociate Ɂi entitČĩile 33
controlate în comun (ct. 453** - 495*)
4. Alte creanĩe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 34
+ 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** +
4482 + 4582 + 4662 + 461 + 473** - 496 + 5187)
5. Capital subscris Ɂi nevČrsat (ct. 456 - 495*) 35
6. Creanĩe reprezentând dividende repartizate în cursul 36
exerciĩiului financiar (ct. 463)

12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022

TOTAL (rd. 31 la 36) 37
III. INVESTIĨII PE TERMEN SCURT
1. Acĩiuni deĩinute la entitČĩile afiliate (ct. 501 - 591) 38
2. Alte investiĩii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 507 + 39
din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)
TOTAL (rd. 38 + 39) 40
IV. CASA ɀI CONTURI LA BċNCI 41
(din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL 42
(rd. 30 + 37 + 40 + 41)
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 44 + 45), din care: 43

Sume de reluat într-o perioadČ de pânČ la un an (din ct. 44


471*)
Sume de reluat într-o perioadČ mai mare de un an (din ct. 45
471*)
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLċTITE ÎNTR-O PERIOADċ
DE PÂNċ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaĩiuni, prezentându-se 46
separat împrumuturile din emisiunea de obligaĩiuni
convertibile
(ct. 161 + 1681 - 169)
2. Sume datorate instituĩiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 47
1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 48
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 49
5. Efecte de comerĩ de plČtit (ct. 403 + 405) 50
6. Sume datorate entitČĩilor din grup 51
(ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)
7. Sume datorate entitČĩilor asociate Ɂi entitČĩilor controlate 52
în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale Ɂi datoriile privind 53
asigurČrile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421
+ 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436 *** + 437*** +
4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** +
4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509
+ 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
TOTAL (rd. 46 la 53) 54
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE 55
(rd. 42 + 44 - 54 - 71 - 74 - 77)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 56
(rd. 25 + 45 + 55)
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLċTITE ÎNTR-O PERIOADċ
MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaĩiuni, prezentându-se 57
separat împrumuturile din emisiunea de obligaĩiuni
convertibile
(ct. 161 + 1681 - 169)
2. Sume datorate instituĩiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 58
1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 59
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 60
5. Efecte de comerĩ de plČtit (ct. 403 + 405) 61
6. Sume datorate entitČĩilor din grup 62
(ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)
7. Sume datorate entitČĩilor asociate Ɂi entitČĩilor controlate 63
în comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 2693 + 453***)
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale Ɂi datoriile privind 64
asigurČrile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421
+ 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** +


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022 13

4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** +
4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186
+ 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
TOTAL (rd. 57 la 64) 65
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajaĩilor (ct. 1515 + 66
1517)
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 67
3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 68
TOTAL (rd. 66 + 67 + 68) 69
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenĩii pentru investiĩii (ct. 475) (rd. 71 + 72), din care: 70
Sume de reluat într-o perioadČ de pânČ la un an (din ct. 71
475*)
Sume de reluat într-o perioadČ mai mare de un an (din ct. 72
475*)
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 74 + 73
75),
din care:
Sume de reluat într-o perioadČ de pânČ la un an (din ct. 74
472*)
Sume de reluat într-o perioadČ mai mare de un an (din ct. 75
472*)
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer 76
de la clienĩi (ct. 478) (rd. 77 + 78), din care:
Sume de reluat într-o perioadČ de pânČ la un an (din ct. 77
478*)
Sume de reluat într-o perioadČ mai mare de un an (din ct. 78
478*)
Fond comercial negativ (ct. 2075) 79
TOTAL (rd. 70 + 73 + 76 + 79) 80
J. CAPITAL ɀI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vČrsat (ct. 1012) 81
2. Capital subscris nevČrsat (ct. 1011) 82
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 83
4. Patrimoniul institutelor naĩionale de cercetare-dezvoltare 84
(ct. 1018)
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031) 85
TOTAL (rd. 81 + 82 + 83 + 84 + 85) 86
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 87
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 88
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061) 89
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 90
3. Alte rezerve (ct. 1068) 91
TOTAL (rd. 89 la 91) 92
Acĩiuni proprii (ct. 109) 93
CâɁtiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 94
141)
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 95
149)
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(ċ) (ct. SOLD C 96
117) SOLD D 97
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRɀITUL SOLD C 98
PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD D 99
Repartizarea profitului (ct. 129) 100
CAPITALURI PROPRII – TOTAL 101
(rd. 86 + 87 + 88 + 92 - 93 + 94 - 95 + 96 - 97 + 98 - 99 - 100)


14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022

Patrimoniul public (ct. 1016) 102
Patrimoniu privat (ct. 1017)2 103
CAPITALURI – TOTAL (rd. 101 + 102 + 103) 104
* Conturi de repartizat dupČ natura elementelor respective.
** Solduri debitoare ale conturilor respective.
*** Solduri creditoare ale conturilor respective.
1
Sumele înscrise la acest rând Ăi preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintČ creanɃele aferente contractelor
de leasing financiar Ăi altor contracte asimilate, precum Ăi alte creanɃe imobilizate, scadente într-o perioadČ
mai micČ de 12 luni.
2
Se va completa de cČtre entitČĩile cČrora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanĩelor publice
Ɂi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea PrecizČrilor privind întocmirea Ɂi
actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privatČ a statului Ɂi a drepturilor reale
supuse inventarierii, cu modificČrile Ɂi completČrile ulterioare.

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele Ɂi prenumele ___________ Numele Ɂi prenumele _________
SemnČtura ___________________ Calitatea _________________
SemnČtura __________________
Nr. de înregistrare în organismul profesional

4.3. Structura formularului*) „Situația veniturilor și cheltuielilor” (cod 20), prevăzut la pct. 2.1 lit. b), este următoarea:

SITUAĨIA VENITURILOR ɀI CHELTUIELILOR


la data de 31 decembrie 2021

Cod 20 - lei -
Nr.
Perioada de raportare
rd.
Denumirea indicatorilor
01.01.2020- 01.01.2021-
31.12.2020 31.12.2021
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netČ: 01
(rd. 03 + 04 - 05 + 06)
- din care, cifra de afaceri netČ corespunzČtoare activitČĩii 02
preponderente efectiv desfČɁurate
Producĩia vândutČ 03
(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)
Venituri din vânzarea mČrfurilor (ct. 707) 04
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 05
Venituri din subvenĩii de exploatare aferente cifrei de afaceri 06
nete
(ct. 7411)
2. Venituri aferente costului producĩiei în curs de Sold C 07
execuĩie (ct. 711 + 712) Sold D 08
3. Venituri din producĩia de imobilizČri necorporale Ɂi corporale 09
(ct. 721 + 722 )
4. Venituri din reevaluarea imobilizČrilor corporale (ct. 755) 10
5. Venituri din producĩia de investiĩii imobiliare (ct. 725) 11
6. Venituri din subvenĩii de exploatare 12
(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)
7. Alte venituri din exploatare (ct. 751 + 758 + 7815): 13
- din care, venituri din subvenĩii pentru investiĩii (ct. 7584) 14
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815) 15
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL 16
(rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

*) Formularul este reprodus în facsimil.


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022 15

8. a) Cheltuieli cu materiile prime Ɂi materialele consumabile 17
(ct. 601 + 602)
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 18
b) Alte cheltuieli externe (cu energie Ɂi apČ) (ct. 605): 19
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 20
6051)
c) Cheltuieli privind mČrfurile (ct. 607) 21
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 22
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 + 25), din care: 23
a) Salarii Ɂi indemnizaĩii (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 24
b) Cheltuieli cu asigurČrile Ɂi protecĩia socialČ (ct. 645 + 646) 25
10. a) AjustČri de valoare privind imobilizČrile corporale Ɂi 26
necorporale
(rd. 27 - 28)
a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817 + din ct. 6818) 27
a.2) Venituri (ct. 7813 + din ct. 7818) 28
b) AjustČri de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31) 29
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818) 30
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818) 31
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 38) 32
11.1. Cheltuieli privind prestaĩiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 33
614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe Ɂi vČrsČminte asimilate; 34
cheltuieli reprezentând transferuri Ɂi contribuĩii datorate în baza
unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)
11.3. Cheltuieli cu protecĩia mediului înconjurČtor (ct. 652) 35
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizČrilor corporale (ct. 655) 36
11.5. Cheltuieli privind calamitČĩile Ɂi alte evenimente similare 37
(ct. 6587)
11.6. Alte cheltuieli (ct. 651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588) 38
AjustČri privind provizioanele (rd. 40 - 41) 39
- Cheltuieli (ct. 6812) 40
- Venituri (ct. 7812) 41
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL
42
(rd. 17 + 18 + 19 + 21 - 22 + 23 + 26 + 29 + 32 + 39)
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
43
- Profit (rd. 16 - 42)
- Pierdere (rd. 42 - 16) 44
12. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7612 + 7613) 45
- din care, veniturile obĩinute de la entitČĩile afiliate 46
13. Venituri din dobânzi (ct. 766) 47
- din care, veniturile obĩinute de la entitČĩile afiliate 48
14. Venituri din subvenĩii de exploatare pentru dobânda datoratČ 49
(ct. 7418)
15. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 + 768) 50
- din care, venituri din alte imobilizČri financiare (ct. 7615) 51
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45 + 47 + 49 + 50) 52
16. AjustČri de valoare privind imobilizČrile financiare Ɂi investiĩiile 53
financiare deĩinute ca active circulante (rd. 54 - 55)
- Cheltuieli (ct. 686) 54
- Venituri (ct. 786) 55
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) 56
- din care, cheltuielile în relaĩia cu entitČĩile afiliate 57
18. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668) 58
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53 + 56 + 58) 59
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(ċ):
60
- Profit (rd. 52 - 59)
- Pierdere (rd. 59 - 52) 61


16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) 62
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59) 63
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(ċ)
- Profit (rd.62 - 63) 64
- Pierdere (rd. 63 - 62) 65
19. Impozitul pe profit (ct. 691) 66
20. Impozitul specific unor activitČĩi (ct. 695) 67
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 68
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(ċ) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 64 - 66 - 67 - 68) 69
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68); 70
(rd. 66 + 67 + 68 - 64)

* Conturi de repartizat dupČ natura elementelor respective.


La rândul 24 - se cuprind Ɂi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaĩiei muncii, care se preiau din rulajul debitor
al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.
La rândul 34 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri Ɂi contribuĩii datorate în baza unor acte normative
speciale” se evidenĩiazČ cheltuielile reprezentând transferuri Ɂi contribuĩii datorate în baza unor acte normative speciale,
altele decât cele prevČzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele Ɂi prenumele ___________ Numele Ɂi prenumele _________
SemnČtura ___________________ Calitatea _________________
SemnČtura __________________
Nr. de înregistrare în organismul profesional

ANEXA Nr. 3

Raportări contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către entitățile cărora le sunt incidente
Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară,
aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare

I. Prevederi generale cu modificările și completările ulterioare. Acestea înregistrează


1.1. Entitățile cărora le sunt incidente Reglementările în contabilitate operațiunile de retratare și obțin balanța de
contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare verificare cuprinzând informații determinate potrivit prevederilor
Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice IFRS.
nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, (4) Balanța de verificare cuprinzând informații determinate
prevăzute la art. 4 din ordin, au obligația să întocmească și să potrivit prevederilor IFRS stă la baza întocmirii raportării
depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unitățile contabile anuale prevăzute la art. 14 din Ordinul ministrului
teritoriale ale Ministerului Finanțelor. finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările
1.2. (1) Elementele prezentate în raportările contabile anuale ulterioare.
întocmite de entitățile prevăzute la art. 4 din ordin se determină 1.3. Entitățile prevăzute la pct. 1.1 din prezenta anexă pot
pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile depune raportările contabile anuale direct la registratura
conforme cu Standardele Internaționale de Raportare
unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor sau la oficiile
Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice
poștale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor
nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătățirea
(2) Pentru înregistrarea în contabilitate a rezultatelor retratării
se folosesc conturile cuprinse în Planul de conturi prevăzut la disciplinei depunerii bilanțurilor contabile și a altor documente
pct. 196 din Reglementările contabile aprobate prin Ordinul cu caracter financiar-contabil și fiscal, de către operatorii
ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și economici și alți contribuabili. De asemenea, la depunerea
completările ulterioare. raportărilor contabile anuale la 31 decembrie se vor avea în
(3) Pentru data de 31 decembrie 2021, societățile ale căror vedere și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru
valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele
exercițiului financiar 2021 procedează la întocmirea balanței de măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea
verificare cuprinzând informații determinate în baza demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri,
Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la
individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate implementarea Sistemului Electronic Național, cu modificările și
prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, completările ulterioare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022 17

II. Cerințe privind întocmirea și depunerea raportărilor 2.7. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la
contabile anuale 31 decembrie, generat prin programele de asistență, constă
2.1. (1) Entitățile prevăzute la pct. 1.1 din prezenta anexă într-un fișier PDF având atașat un fișier xml.
întocmesc și depun la unitățile teritoriale ale Ministerului 2.8. Formularele care compun raportările contabile anuale la
Finanțelor raportări contabile anuale la 31 decembrie, care 31 decembrie se completează în lei. Această unitate de măsură
cuprind următoarele formulare: se va trece pe fiecare formular în parte.
a) „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii” (cod 10), III. Termenul de depunere a raportărilor contabile anuale
în structura prevăzută la pct. 4.2 din prezenta anexă; întocmite la 31 decembrie
b) „Situația veniturilor și cheltuielilor” (cod 20), în structura 3.1. Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului
prevăzută la pct. 4.3 din prezenta anexă; Finanțelor a raportărilor contabile anuale la 31 decembrie,
c) „Date informative” (cod 30), în structura prevăzută la întocmite de entitățile prevăzute la pct. 1.1. din prezenta anexă,
pct. 4.8 din prezenta anexă; se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea anului
d) „Situația activelor imobilizate” (cod 40), în structura calendaristic.
prevăzută la pct. 4.9 din prezenta anexă. 3.2. (1) Persoanele care optează pentru un exercițiu financiar
(2) Formularele „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) și alin. (5) din
proprii”, „Situația veniturilor și cheltuielilor”, „Date informative” și Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările
„Situația activelor imobilizate”, cuprinse în raportarea contabilă ulterioare, au obligația să înștiințeze în scris unitatea teritorială
anuală la 31 decembrie, sunt întocmite pe baza balanței de a Ministerului Finanțelor despre exercițiul financiar ales.
verificare cuprinzând informațiile determinate potrivit (2) Înștiințarea prevăzută la alin. (1) se va depune în format
prevederilor IFRS. electronic. În vederea depunerii înștiințării menționate în formă
2.2. Entitățile completează datele de identificare (denumirea electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, sau
entității, adresa, numărul de telefon și numărul de înmatriculare numai în format hârtie și în format electronic, entitățile folosesc
la registrul comerțului), precum și datele referitoare la programul de asistență pus la dispoziție gratuit de către
încadrarea corectă în forma de proprietate și codul unic de Ministerul Finanțelor pe site-ul Agenției Naționale de
înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau inițiale. În căsuțe se Administrare Fiscală.
vor trece codurile care delimitează încadrarea entității. (3) Înștiințarea prevăzută la alin. (1) va cuprinde toate datele
2.3. (1) Entitățile completează codul privind activitatea, cod de identificare a entității:
format din 4 cifre (clase de activități), inclusiv codul CAEN — denumirea completă (conform certificatului de
privind activitatea preponderentă efectiv desfășurată, din înmatriculare);
Clasificarea activităților din economia națională — CAEN, — adresa și numărul de telefon;
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările — numărul de înregistrare la registrul comerțului;
ulterioare. — codul unic de înregistrare;
(2) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului — capitalul social.
„Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii” cu datele (4) Depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului
prevăzute mai sus sau completarea formularelor cuprinse în Finanțelor a înștiințării menționate la alin. (2) se efectuează cu
raportările contabile anuale la 31 decembrie cu date eronate cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exercițiului
conduce la imposibilitatea identificării entității, aceasta fiind financiar ales sau în termen de 30 de zile calendaristice de la
sancționată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilității data înființării pentru persoanele nou-înființate care optează
nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic de la
ulterioare. data înființării acestora.
2.4. (1) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se 3.3. Nedepunerea raportărilor contabile anuale la
semnează de persoanele abilitate, potrivit legii. 31 decembrie, precum și a înștiințării prevăzute la pct. 3.2 se
(2) Raportările contabile anuale la 31 decembrie se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea
semnează și de către administratorul sau persoana care are nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările
obligația gestionării entității. ulterioare.
2.5. Formatul electronic al raportărilor contabile anuale la IV. Structura formularelor cuprinse în raportările
31 decembrie, conținând formularistica necesară și programul contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către
de verificare cu documentația de utilizare aferentă, se obține entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile
prin folosirea programului de asistență elaborat de Ministerul conforme cu Standardele Internaționale de Raportare
Finanțelor pentru întocmirea raportărilor contabile anuale la Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor
31 decembrie, aplicabil entităților prevăzute la pct. 1.1. publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările
Programul de asistență este pus la dispoziția entităților gratuit de ulterioare
unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor sau poate fi 4.1. Completarea raportărilor contabile anuale la
descărcat de pe serverul de web al Agenției Naționale de 31 decembrie se efectuează folosindu-se Planul de conturi
Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro. Acest program prevăzut la pct. 196 din Reglementările contabile aprobate prin
este elaborat distinct de programul de asistență aplicabil pentru Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu
întocmirea situațiilor financiare anuale. modificările și completările ulterioare. Elementele prezentate în
2.6. Entitățile depun la unitățile teritoriale ale Ministerului raportările contabile anuale întocmite de entitățile prevăzute la
Finanțelor raportările contabile anuale la 31 decembrie, în art. 4 din ordin se determină pe baza prevederilor cuprinse în
format hârtie și în format electronic sau numai în formă Reglementările contabile aprobate prin Ordinul ministrului
electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările
certificat digital calificat. ulterioare.
18 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022

4.2. Structura formularului*) „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii” (cod 10), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. a),
este următoarea:
Judeĩul ____________________|_|_| Activitatea preponderentČ
Entitatea_________________________ (denumire clasČ CAEN) _____________
Adresa: localitatea ___,sectorul ______, Cod clasČ CAEN____________|_|_|_|_|
str. __________________ nr. __, bl. __, Activitatea preponderentČ efectiv desfČɁuratČ
sc. ___________, ap. ______________ (denumire clasČ CAEN) _____________
Telefon _________, fax ____________ Cod clasČ CAEN____________|_|_|_|_|
NumČr din registrul comerĩului ______ Cod unic de înregistrare
Forma de proprietate ___________|_|_| __________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SITUAĨIA ACTIVELOR, DATORIILOR ɀI CAPITALURILOR PROPRII


la data de 31 decembrie 2021
Cod 10 - lei - 
Nr. Sold an curent la:
Denumirea elementului
rd. 01.01.2021 31.12.2021
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZċRI NECORPORALE
1. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903) 01
2. Concesiuni, brevete, licenĩe, mČrci comerciale, drepturi Ɂi 02
active similare Ɂi alte imobilizČri necorporale
(ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)
3. Fond comercial (ct. 2071 - 2907) 03
4. Avansuri (ct. 4094 - 4904) 04
5. Active necorporale de explorare Ɂi evaluare a resurselor 05
minerale (ct. 206 - 2806 - 2906)
TOTAL (rd. 01 la 05) 06
II. IMOBILIZċRI CORPORALE
1. Terenuri Ɂi construcĩii 07
(ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)
2. Instalaĩii tehnice Ɂi maɁini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08
3. Alte instalaĩii, utilaje Ɂi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 09
2914)
4. Investiĩii imobiliare (ct. 215 + 251* - 2815 - 285* - 2915 - 10
295*)
5. ImobilizČri corporale în curs de execuĩie (ct. 231 - 2931) 11
6. Investiĩii imobiliare în curs de execuĩie (ct. 235 - 2935) 12
7. Active corporale de explorare Ɂi evaluare a resurselor 13
minerale
(ct. 216 - 2816 - 2916)
8. Plante productive (ct. 218 - 2818 - 2918) 14
9. Avansuri (ct. 4093 - 4903) 15
TOTAL (rd. 07 la 15) 16
III. ACTIVE BIOLOGICE PRODUCTIVE (ct. 241 + 227 - 284 - 294) 17
IV. DREPTURI DE UTILIZARE A ACTIVELOR LUATE ÎN LEASING 18
(ct. 251* - 285* - 295*)1
V. IMOBILIZċRI FINANCIARE
1. Acĩiuni deĩinute la filiale (ct. 261 - 2961) 19
2. Împrumuturi acordate entitČĩilor din grup 20
(ct. 2671 + 2672 - 2964)
3. Acĩiunile deĩinute la entitČĩile asociate Ɂi la entitČĩile 21
controlate în comun (ct. 262 + 263 - 2962)
4. Împrumuturi acordate entitČĩilor asociate Ɂi entitČĩilor 22
controlate în comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)
5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2963) 23
6. Alte împrumuturi 24
(ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)
TOTAL (rd. 19 la 24) 25
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 16 + 17 + 18 + 25) 26
*) Formularul este reprodus în facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022 19

B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime Ɂi materiale consumabile 27
(ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 321 + 322 + 323 + 328 + 351 +
358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)
2. Active imobilizate deĩinute în vederea vânzČrii (ct. 311) 28
3. Producĩia în curs de execuĩie 29
(ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)
4. Produse finite Ɂi mČrfuri 30
(ct. 326 + 327 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 354 + 356 + 357 +
361 +/- 368 + 371 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 -
3955 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)
5. Avansuri (ct. 4091 - 4901) 31
TOTAL (rd. 27 la 31) 32
II. CREANĨE
1. Creanĩe comerciale (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 33
2966* - 2968* + 411 + 413 + 418 + 4642 - 491 - 494)
2. Avansuri plČtite (ct. 4092 - 4902) 34
3. Sume de încasat de la entitČĩile din grup (ct. 451** - 495*) 35
4. Sume de încasat de la entitČĩile asociate Ɂi entitČĩile 36
controlate în comun (ct. 453** - 495*)
5. Creanĩe rezultate din operaĩiunile cu instrumente derivate 37
(ct. 4652)
6. Alte creanĩe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 38
441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 +
4582 + 461 + 4662 + 473** + 4762** - 496 + 5187)
7. Capital subscris Ɂi nevČrsat (ct. 456 - 495*) 39
8. Creanĩe reprezentând dividende repartizate în cursul 40
exerciĩiului financiar (ct. 463)
TOTAL (rd. 33 la 40) 41
III. INVESTIĨII PE TERMEN SCURT 42
(ct. 505 + 506 + 507 + 508* - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)
IV. CASA ɀI CONTURI LA BċNCI 43
(ct. 508* + 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 32 + 41 + 42 + 43) 44
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471 + 474) (rd. 46 + 47), din care: 45
Sume de reluat într-o perioadČ de pânČ la un an 46
(ct. 471* + 474*)
Sume de reluat într-o perioadČ mai mare de un an 47
(ct. 471* + 474*)
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLċTITE ÎNTR-O PERIOADċ
DE PÂNċ LA UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaĩiuni, prezentându-se 48
separat împrumuturile din emisiunea de obligaĩiuni convertibile
(ct. 161 + 1681 - 169)
2. Sume datorate instituĩiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 49
+ 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 50
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641) 51
5. Efecte de comerĩ de plČtit (ct. 403 + 405) 52
6. Sume datorate entitČĩilor din grup 53
(ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)
7. Sume datorate entitČĩilor asociate Ɂi entitČĩilor controlate în 54
comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)
8. Datorii rezultate din operaĩiunile cu instrumente derivate 55
(ct. 4651)
9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale Ɂi datoriile privind 56
asigurČrile sociale
(ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423
+ 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 +


20 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022

441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 +
456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 4761*** + 509 + 5186
+ 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
TOTAL (rd. 48 la 56) 57
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE 58
(rd. 44 + 46 - 57 - 74 - 77 - 80)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 26 + 47 + 58) 59
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLċTITE ÎNTR-O PERIOADċ
MAI MARE DE UN AN
1. Împrumuturi din emisiunea de obligaĩiuni, prezentându-se 60
separat împrumuturile din emisiunea de obligaĩiuni convertibile
(ct. 161 + 1681 - 169)
2. Sume datorate instituĩiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 61
+ 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 62
4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408 + 4641) 63
5. Efecte de comerĩ de plČtit (ct. 403 + 405) 64
6. Sume datorate entitČĩilor din grup 65
(ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)
7. Sume datorate entitČĩilor asociate Ɂi entitČĩilor controlate în 66
comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)
8. Datorii rezultate din operaĩiunile cu instrumente derivate 67
(ct. 4651)
9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale Ɂi datoriile privind 68
asigurČrile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695
+ 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436***+
437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447***
+ 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 4761*** +
509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)
TOTAL (rd. 60 la 68) 69
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru beneficiile angajaĩilor (ct. 1517) 70
2. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518) 71
TOTAL (rd. 70 + 71) 72
I. VENITURI ÎN AVANS
1. Subvenĩii pentru investiĩii (ct. 475) - total (rd. 74 + 75), din 73
care:
Sume de reluat într-o perioadČ de pânČ la un an (ct. 475*) 74
Sume de reluat într-o perioadČ mai mare de un an (ct. 475*) 75
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd. 77 + 78), 76
din care:
Sume de reluat într-o perioadČ de pânČ la un an (ct. 472*) 77
Sume de reluat într-o perioadČ mai mare de un an (ct. 472*) 78
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de 79
la clienĩi (ct. 478) - total (rd. 80 + 81), din care:
Sume de reluat într-o perioadČ de pânČ la un an (ct. 478*) 80
Sume de reluat într-o perioadČ mai mare de un an (ct. 478*) 81
TOTAL (rd. 73 + 76 + 79) 82
J. CAPITAL ɀI REZERVE
I. CAPITAL
1. Capital subscris vČrsat (ct. 1012) 83
2. Capital subscris nevČrsat (ct. 1011) 84
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare (ct. 1027)2 85
4. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 86
5. AjustČri ale capitalului social/patrimoniul SOLD C 87
regiei SOLD D 88
(ct. 1028)
6. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103) SOLD C 89
SOLD D 90
TOTAL (rd. 83 + 84 + 85 + 86 + 87 - 88 + 89 - 90) 91

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022 21

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 92


III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 93
IV. REZERVE
1. Rezerve legale (ct. 1061) 94
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 95
3. Alte rezerve (ct. 1068) 96
TOTAL (rd. 94 la 96) 97
Diferenĩe de curs valutar din conversia situaĩiilor SOLD C 98
financiare anuale individuale într-o monedČ de
prezentare diferitČ de monedČ funcĩionalČ SOLD D 99
(ct. 1072)
Acĩiuni proprii (ct. 109) 100
CâɁtiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 101
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 102
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPĨIA SOLD C 103
REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN SOLD D 104
ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29
(ct. 117)
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN SOLD C 105
ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. SOLD D 106
118)
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRɀITUL SOLD C 107
PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121) SOLD D 108
Repartizarea profitului (ct. 129) 109
CAPITALURI PROPRII – TOTAL 110
(rd. 91 + 92 + 93 + 97 + 98 - 99 - 100 + 101 - 102 + 103 - 104 +
105 - 106 + 107 - 108 - 109)
Patrimoniul privat (ct. 1023)3 111
Patrimoniul public (ct. 1026) 112
CAPITALURI – TOTAL (rd. 110 + 111 + 112) 113
* Conturi de repartizat dupČ natura elementelor respective.
** Solduri debitoare ale conturilor respective.
*** Solduri creditoare ale conturilor respective.
1
La acest rând nu se cuprind drepturile de utilizare care se încadreazČ în definiĩia unei investiɃii imobiliare Ɂi
care vor fi prezentate la rd. 10.
2
În acest cont se evidenĩiazČ acĩiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintČ datorii financiare.
3
Se va completa de cČtre entitČĩile cČrora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanĩelor publice
Ɂi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea PrecizČrilor privind întocmirea Ɂi
actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privatČ a statului Ɂi a drepturilor reale
supuse inventarierii, cu modificČrile Ɂi completČrile ulterioare.

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele Ɂi prenumele ___________ Numele Ɂi prenumele _________
SemnČtura ___________________ Calitatea _________________
SemnČtura __________________
Nr. de înregistrare în organismul profesional


22 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022

4.3. Structura formularului*) „Situația veniturilor și cheltuielilor” (cod 20), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. b), este următoarea:
( ) ),

SITUAĨIA VENITURILOR ɀI CHELTUIELILOR


la data de 31 decembrie 2021

Cod 20 - lei - 
Nr. Perioada de raportare
Denumirea indicatorilor rd.
01.01.2020 01.01.2021 -
-31.12.2020 31.12.2021
A B 1 2
1. Cifra de afaceri netČ: 01
(rd. 03 + 04 - 05 + 06)
- din care, cifra de afaceri netČ corespunzČtoare 02
activitČĩii preponderente efectiv desfČɁurate
Producĩia vândutČ 03
(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708 - 6815*)
Venituri din vânzarea mČrfurilor (ct. 707 - 6815*) 04
Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 05
Venituri din subvenĩii de exploatare aferente cifrei de 06
afaceri nete (ct. 7411)
2. Venituri aferente costului producɃiei în curs de Sold C 07
execuɃie (ct. 711 + 712 + 713) Sold D 08
3. Venituri din producĩia de imobilizČri Ɂi investiĩii imobiliare 09
(rd. 10 + 11)
Venituri din producĩia de imobilizČri necorporale Ɂi corporale 10
(ct. 721 + 722)
Venituri din producĩia de investiĩii imobiliare (ct. 725) 11
4. Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate 12
cedČrii) deĩinute în vederea vânzČrii (ct. 753)
5. Venituri din reevaluarea imobilizČrilor (ct. 755) 13
6. Venituri din investiĩii imobiliare (ct. 756) 14
7. Venituri din active biologice Ɂi produse agricole (ct. 757) 15
8. Venituri din subvenĩii de exploatare 16
(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)
9. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 751), din care: 17
- venituri din subvenĩii pentru investiĩii (ct. 7584) 18
- câɁtiguri din cumpČrČri în condiĩii avantajoase (ct. 7587) 19
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 20
(rd. 01 + 07 - 08 + 09 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17)
10. a) Cheltuieli cu materiile prime Ɂi materialele consumabile 21
(ct. 601 + 602)
Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608) 22
b) Alte cheltuieli externe (cu energie Ɂi apČ) (ct. 605) 23
- din care, cheltuieli privind consumul de energie 24
(ct. 6051)
c) Cheltuieli privind mČrfurile (ct. 607) 25
Reduceri comerciale primite (ct. 609) 26
11. Cheltuieli cu personalul (rd. 28 + 29), din care: 27
a) Salarii Ɂi indemnizaĩii (ct. 641 + 642 + 643 + 644) 28
b) Cheltuieli privind asigurČrile Ɂi protecĩia socialČ 29
(ct. 645 + 646)
12. a) AjustČri de valoare privind imobilizČrile (rd. 31 + 32 - 33) 30
a.1) Cheltuieli cu amortizČrile Ɂi ajustČrile pentru depreciere 31
(ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817 + din ct. 6818)
a.2) Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor 32
de utilizare a activelor luate în leasing (ct. 685)
a.3) Venituri (ct. 7813 + 7816 + din ct. 7818) 33


*) Formularul este reprodus în facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022 23


b) AjustČri de valoare privind activele circulante (rd. 35 - 36) 34
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din ct. 6818) 35
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din ct. 7818) 36
13. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 38 la 46) 37
13.1. Cheltuieli privind prestaĩiile externe (ct. 611 + 612 + 38
613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 +
628)
13.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe Ɂi vČrsČminte 39
asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri Ɂi contribuĩii
datorate în baza unor acte normative speciale
(ct. 635 + 6586)
13.3. Cheltuieli cu protecĩia mediului înconjurČtor (ct. 652) 40
13.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile 41
destinate cedČrii) deĩinute în vederea vânzČrii (ct. 653)
13.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizČrilor (ct. 655) 42
13.6. Cheltuieli privind investiĩiile imobiliare (ct. 656) 43
13.7. Cheltuieli privind activele biologice (ct. 657) 44
13.8. Cheltuieli privind calamitČĩile Ɂi alte evenimente 45
similare (ct. 6587)
13.9. Alte cheltuieli 46
(ct. 651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6585 + 6588)
AjustČri privind provizioanele (rd. 48 - 49) 47
- Cheltuieli (ct. 6812) 48
- Venituri (ct. 7812) 49
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 50
(rd. 21 la 23 + 25 - 26 + 27 + 30 + 34 + 37 + 47)
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 20 - 50) 51
- Pierdere (rd. 50 - 20) 52
14. Venituri din acĩiuni deĩinute la filiale (ct. 7611) 53
15. Venituri din acĩiuni deĩinute la entitČĩi asociate (ct. 7612) 54
16. Venituri din acĩiuni deĩinute la entitČĩi asociate Ɂi entitČĩi 55
controlate în comun (ct. 7613)
17. Venituri din operaĩiuni cu titluri Ɂi alte instrumente 56
financiare
(ct. 762)
18. Venituri din operaĩiuni cu instrumente derivate (ct. 763) 57
19. Venituri din diferenĩe de curs valutar (ct. 765) 58
20. Venituri din dobânzi (ct. 766) 59
- din care, veniturile obĩinute de la entitČĩile din grup 60
21. Venituri din subvenĩii de exploatare pentru dobânda 61
datoratČ (ct. 7418)
22. Venituri din investiĩii financiare pe termen scurt (ct. 7617) 62
23. Venituri din amânarea încasČrii peste termenele normale de 63
creditare (ct. 7681)
24. Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 7688) 64
VENITURI FINANCIARE – TOTAL 65
(rd. 53 la 59 + 61 la 64)
25. AjustČri de valoare privind imobilizČrile financiare Ɂi 66
investiĩiile financiare deĩinute ca active circulante
(rd. 67 - 68)
- Cheltuieli (ct. 686) 67
- Venituri (ct. 786) 68
26. Cheltuieli privind operaĩiunile cu titluri Ɂi alte instrumente 69
financiare (ct. 661)
27. Cheltuieli privind operaĩiunile cu instrumente derivate 70
(ct. 662)


24 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022

28. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666) 71
- din care, cheltuielile în relaĩia cu entitČĩile din grup 72
29. Cheltuieli cu amânarea plČɃii peste termenele normale de 73
creditare (ct. 6681)
30. Cheltuieli privind dobânzile aferente contractelor de leasing 74
(ct. 6685)
31. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 6682 + 75
6688)
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL 76
(rd. 66 + 69 + 70 + 71 + 73 + 74 + 75)
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(ċ):
- Profit (rd. 65 - 76) 77
- Pierdere (rd. 76 - 65) 78
VENITURI TOTALE (rd. 20 + 65) 79
CHELTUIELI TOTALE (rd. 50 + 76) 80
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(ċ):
- Profit (rd. 79 - 80) 81
- Pierdere (rd. 80 - 79) 82
32. Impozitul pe profit curent (ct. 691) 83
33. Impozitul pe profit amânat (ct. 692) 84
34. Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792) 85
35. Cheltuieli cu impozitul pe profit, determinate de 86
incertitudinile legate de tratamente fiscale (ct. 693)
36. Impozitul specific unor activitČĩi (ct. 695) 87
37. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 88
(ct. 698)
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(ċ) A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 81 - 83 - 84 + 85 - 86 - 87 - 88) 89
- Pierdere 90
(rd. 82 + 83 + 84 - 85 + 86 + 87 + 88);
(rd. 83 + 84 + 86 + 87 + 88 - 85 - 81)
* Conturi de repartizat dupČ natura elementelor respective.

La rândul 28 - se cuprind Ɂi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaĩiei muncii, care se preiau din
rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

Numele Ɂi prenumele ___________ Numele Ɂi prenumele _________


SemnČtura ___________________ Calitatea _________________
SemnČtura __________________
Nr. de înregistrare în organismul profesional

Structura formularelor „Date informative” (cod 30) și „Situația activelor imobilizate” (cod 40)
și modul de completare a acestora
4.4. (1) În formularul „Date informative” (cod 30), la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine
subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.
(2) Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative” se completează numai de entitățile care la sfârșitul perioadei de
raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).
4.5. La rândurile privind plățile restante din formularul „Date informative” (cod 30) se înscriu sumele care la data de
31 decembrie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.
4.6. La rândurile 40 și 41 din formularul „Date informative” (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor acordate,
potrivit legii.
4.7. În cadrul formularului „Situația activelor imobilizate” (cod 40), la „Situația ajustărilor pentru depreciere” se înscriu
informațiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor și activelor
biologice productive.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022 25

4.8. Structura formularului*) „Date informative” (cod 30), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. c), este următoarea:
4.8. Structura formularului „Date informative” (cod 30), prevČzut la pct. 2.1 alin. (1)
lit. c), este urmČtoarea:
DATE INFORMATIVE
la data de 31 decembrie 2021
Cod 30 - lei -
Nr.
I. Date privind rezultatul înregistrat Nr. unitČĩi Sume
rd.
A B 1 2
UnitČĩi care au înregistrat profit 01
UnitČĩi care au înregistrat pierdere 02
UnitČĩi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 03
Din care:
Nr. Total Pentru Pentru
II. Date privind plČĩile restante
rd. (col. 2 + 3) activitatea activitatea
curentČ de investiĩii
A B 1 2 3
PlČĩi restante - total 04
(rd. 05 + 09 + 15 la 17 + 19), din care:
Furnizori restanĩi - total (rd. 06 la 08), din care: 05
- peste 30 de zile 06
- peste 90 de zile 07
- peste 1 an 08
Obligaĩii restante faĩČ de bugetul asigurČrilor sociale 09
- total (rd. 10 la 14), din care:
- contribuĩii pentru asigurČri sociale de stat 10
datorate de angajatori, salariaĩi Ɂi alte
persoane asimilate
- contribuĩii pentru fondul asigurČrilor 11
sociale de sČnČtate
- contribuĩia pentru pensia suplimentarČ 12
- contribuĩii pentru bugetul asigurČrilor 13
pentru Ɂomaj
- alte datorii sociale 14
Obligaĩii restante faĩČ de bugetele fondurilor speciale 15
Ɂi alte fonduri
Obligaĩii restante faĩČ de alĩi creditori 16
Impozite, taxe Ɂi contribuĩii neplČtite la termenul 17
stabilit la bugetul de stat, din care:
- contribuɃia asiguratorie pentru muncČ 18
Impozite Ɂi taxe neplČtite la termenul stabilit la 19
bugetele locale
Nr.
III. NumČr mediu de salariaĩi 31 decembrie 2020 31 decembrie 2021
rd.
A B 1 2
NumČr mediu de salariaĩi 20
NumČrul efectiv de salariaĩi existenĩi la sfârɁitul 21
perioadei, respectiv la data de 31 decembrie
*) Formularul este reprodus în facsimil.


26 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022

Cod 30 - lei -
IV. Redevenĩe plČtite în cursul perioadei de Nr.
Sume
raportare, subvenĩii încasate Ɂi creanĩe restante rd.
A B 1
Redevenĩe plČtite în cursul perioadei de raportare 22
pentru bunurile din domeniul public, primite în
concesiune, din care:
- redevenĩe pentru bunurile din domeniul 23
public plČtite la bugetul de stat
RedevenĩČ minierČ plČtitČ la bugetul de stat 24
RedevenĩČ petrolierČ plČtitČ la bugetul de stat 25
Chirii plČtite în cursul perioadei de raportare pentru 26
terenuri1)
Venituri brute din servicii plČtite cČtre persoane 27
nerezidente, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat 28
Venituri brute din servicii plČtite cČtre persoane 29
nerezidente din statele membre ale Uniunii
Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat 30
Subvenĩii încasate în cursul perioadei de raportare, 31
din care:
- subvenĩii încasate în cursul perioadei de 32
raportare aferente activelor
- subvenĩii aferente veniturilor, din care: 33
- subvenĩii pentru stimularea ocupČrii 34
forĩei de muncČ*)
- subvenĩii pentru energie din surse 35
regenerabile
- subvenĩii pentru combustibili fosili 36
Creanĩe restante, care nu au fost încasate la 37
termenele prevČzute în contractele comerciale Ɂi/sau
în actele normative în vigoare, din care:
- creanĩe restante de la entitČĩi din sectorul 38
majoritar sau integral de stat
- creanĩe restante de la entitČĩi din sectorul 39
privat
Nr.
V. Tichete acordate salariaĩilor Sume
rd.
A B 1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaĩilor 40
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de 41
beneficiari, alĩii decât salariaĩii
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de Nr.
rd. 31 decembrie 2020 31 decembrie 2021
cercetare - dezvoltare**)
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare 42
- din care, efectuate în scopul diminuČrii impactului
activitČĩii entitČĩii asupra mediului sau al dezvoltČrii 43
unor noi tehnologii sau a unor produse mai
sustenabile
- dupČ surse de finanĩare (rd. 45 + 46), din care: 44

- din fonduri publice 45


- din fonduri private 46


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022 27

Cod 30 - lei -
- dupČ natura cheltuielilor (rd. 48 + 49), din care: 47
- cheltuieli curente 48
- cheltuieli de capital 49
Nr.
VII. Cheltuieli de inovare***) 31 decembrie 2020 31 decembrie 2021
rd.
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 50
- din care, efectuate în scopul diminuČrii
impactului activitČĩii entitČĩii asupra 51
mediului sau al dezvoltČrii unor noi
tehnologii sau a unor produse mai
sustenabile
Nr.
VIII. Alte informaĩii rd. 31 decembrie 2020 31 decembrie 2021

A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizČri necorporale 52
(ct. 4094), din care:
- avansuri acordate entitČĩilor neafiliate 53
nerezidente pentru imobilizČri necorporale
(din ct. 4094)
- avansuri acordate entitČĩilor afiliate 54
nerezidente pentru imobilizČri necorporale
(din ct. 4094)
Avansuri acordate pentru imobilizČri corporale 55
(ct. 4093), din care:
- avansuri acordate entitČĩilor neafiliate 56
nerezidente pentru imobilizČri corporale
(din ct. 4093)
- avansuri acordate entitČĩilor afiliate 57
nerezidente pentru imobilizČri corporale
(din ct. 4093)
ImobilizČri financiare, în sume brute 58
(rd. 59 + 65), din care:
Acĩiuni deĩinute la entitČĩile afiliate, interese de 59
participare, alte titluri imobilizate Ɂi obligaĩiuni, în
sume brute (rd. 60 + 61 + 62 + 64), din care:
- acĩiuni necotate emise de rezidenĩi 60
- pČrĩi sociale emise de rezidenĩi 61
- acĩiuni Ɂi pČrĩi sociale emise de 62
nerezidenĩi, din care:
- deĩineri de cel puĩin 10% 63
- obligaĩiuni emise de nerezidenĩi 64
Creanĩe imobilizate, în sume brute 65
(rd. 66 + 67), din care:
- creanĩe imobilizate în lei Ɂi exprimate în 66
lei, a cČror decontare se face în funcĩie de
cursul unei valute (din ct. 267)
- creanĩe imobilizate în valutČ (din ct. 267) 67


28 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022

Cod 30 - lei -
Creanĩe comerciale, avansuri pentru cumpČrČri de 68
bunuri de natura stocurilor Ɂi pentru prestČri de
servicii acordate furnizorilor Ɂi alte conturi asimilate,
în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418 +
4642), din care:
- creanĩe comerciale în relaĩia cu entitČĩile 69
neafiliate nerezidente, avansuri pentru
cumpČrČri de bunuri de natura stocurilor Ɂi
pentru prestČri de servicii acordate
furnizorilor neafiliaĩi nerezidenĩi Ɂi alte
conturi asimilate, în sume brute în relaĩie
cu neafiliaĩii nerezidenĩi (din ct. 4091 +
din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 +
din ct. 418 + din ct. 4642)
- creanĩe comerciale în relaĩia cu 70
entitČĩile afiliate nerezidente, avansuri
pentru cumpČrČri de bunuri de natura
stocurilor Ɂi pentru prestČri de servicii
acordate furnizorilor afiliaĩi nerezidenĩi Ɂi
alte conturi asimilate, în sume brute în
relaĩie cu afiliaĩii nerezidenĩi (din ct. 4091
+ din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 +
din ct. 418 + din ct. 4642)
Creanĩe neîncasate la termenul stabilit 71
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct.
413)
Creanĩe în legČturČ cu personalul Ɂi conturi asimilate 72
(ct. 425 + 4282)
Creanĩe în legČturČ cu bugetul asigurČrilor sociale Ɂi 73
bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441
+ 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)
(rd. 74 la 78), din care:
- creanĩe în legČturČ cu bugetul asigurČrilor 74
sociale (ct. 431 + 437 + 4382)
- creanĩe fiscale în legČturČ cu bugetul 75
statului
(ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)
- subvenĩii de încasat (ct. 445) 76
- fonduri speciale - taxe Ɂi vČrsČminte 77
asimilate (ct. 447)
- alte creanĩe în legČturČ cu bugetul statului 78
(ct. 4482)
Creanĩele entitČĩii în relaĩiile cu entitČĩile afiliate 79
(ct. 451), din care:
- creanɃe cu entitČɃi afiliate nerezidente 80
(din ct. 451), din care:
- creanɃe comerciale cu entitČɃi afiliate 81
nerezidente (din ct. 451)
Creanĩe în legČturČ cu bugetul asigurČrilor sociale Ɂi 82
bugetul statului neîncasate la termenul stabilit
(din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 +
din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444
+ din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)
Creanĩe din operaĩiuni cu instrumente derivate 83
(ct. 4652)


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022 29

Cod 30 - lei -
Alte creanĩe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 84
+ 473 + 4762), din care:
- decontČri cu entitČĩile asociate Ɂi entitČĩile 85
controlate în comun, decontČri cu acĩionarii
privind capitalul Ɂi decontČri din operaĩiuni
în participaĩie (ct. 453 + 456 + 4582)
- alte creanĩe în legČturČ cu persoanele 86
fizice Ɂi persoanele juridice, altele decât
creanĩele în legČturČ cu instituĩiile publice
(instituĩiile statului) (din ct. 461 + 4662 + din
ct. 471 + din ct. 473)
- sumele preluate din contul 542 „Avansuri 87
de trezorerie” reprezentând avansurile de
trezorerie, acordate potrivit legii Ɂi
nedecontate pânČ la data de raportare (din
ct. 461)
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 88
- de la nerezidenĩi 89
Dobânzi de încasat de la nerezidenĩi 90
(din ct. 4518 + din ct. 4538)
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor 91
economici ****)
Investiĩii pe termen scurt, în sume brute 92
(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:
- acĩiuni necotate emise de rezidenĩi 93
- pČrĩi sociale emise de rezidenĩi 94
- acĩiuni emise de nerezidenĩi 95
- obligaĩiuni emise de nerezidenĩi 96
- deĩineri de obligaĩiuni verzi 97
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 98
Casa în lei Ɂi în valutČ (rd. 100 + 101), din care: 99
- în lei (ct. 5311) 100
- în valutČ (ct. 5314) 101
Conturi curente la bČnci în lei Ɂi în valutČ 102
(rd. 103 + 105), din care:
- în lei (ct. 5121), din care: 103
- conturi curente în lei deschise la 104
bČnci nerezidente
- în valutČ (ct. 5124), din care: 105
- conturi curente în valutČ deschise la 106
bČnci nerezidente
Alte conturi curente la bČnci Ɂi acreditive 107
(rd. 108 + 109), din care:
- sume în curs de decontare, acreditive Ɂi 108
alte valori de încasat, în lei
(ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)
- sume în curs de decontare Ɂi acreditive în 109
valutČ (din ct. 5125 + 5414)
Datorii (rd. 111 + 114 + 117 + 118 + 121 + 124 + 127 + 110
128 + 133 + 137 + 140 + 141 + 147), din care:
Credite bancare externe pe termen scurt 111
(credite primite de la instituĩii financiare nerezidente
pentru care durata contractului de credit este mai
micČ de 1 an)
(din ct. 519), (rd. 112 + 113), din care:


30 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022

Cod 30 - lei -
- în lei 112
- în valutČ 113
Credite bancare externe pe termen lung 114
(credite primite de la instituĩii financiare nerezidente
pentru care durata contractului de credit este mai
mare sau egalČ cu 1 an)
(din ct. 162), (rd. 115 + 116), din care:
- în lei 115
- în valutČ 116
Credite de la trezoreria statului Ɂi dobânzile aferente 117
(ct. 1626 + din ct. 1682)
Alte împrumuturi Ɂi dobânzile aferente (ct. 166 + 118
1685 + 1686 + 1687), (rd. 119 + 120), din care:
- în lei Ɂi exprimate în lei, a cČror decontare 119
se face în funcĩie de cursul unei valute
- în valutČ 120
Alte împrumuturi Ăi datorii asimilate 121
(ct. 167), din care:
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 122
- valoarea obligaĩiunilor verzi emise de 123
entitate
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienĩi Ɂi 124
alte conturi asimilate, în sume brute
(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419 + 4641),
din care:
- datorii comerciale în relaĩia cu entitČĩile 125
neafiliate nerezidente, avansuri primite de
la clienĩi neafiliaĩi nerezidenĩi Ɂi alte conturi
asimilate, în sume brute în relaĩie cu
neafiliaĩii nerezidenĩi (din ct. 401 + din ct.
403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 +
din ct. 419 + din ct. 4641)
- datorii comerciale în relaĩia cu entitČĩile 126
afiliate nerezidente, avansuri primite de la
clienĩi afiliaĩi nerezidenĩi Ɂi alte conturi
asimilate, în sume brute în relaĩie cu afiliaĩii
nerezidenĩi (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct.
404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419 +
din ct. 4641)
Datorii în legČturČ cu personalul Ɂi conturi asimilate 127
(ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)
Datorii în legČturČ cu bugetul asigurČrilor sociale Ɂi 128
bugetul statului
(ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444
+ 446 + 447 + 4481), (rd. 129 la 132), din care:
- datorii în legČturČ cu bugetul asigurČrilor 129
sociale (ct. 431 + 437 + 4381)
- datorii fiscale în legČturČ cu bugetul 130
statului
(ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)
- fonduri speciale – taxe Ɂi vČrsČminte 131
asimilate
(ct. 447)
- alte datorii în legČturČ cu bugetul statului 132
(ct. 4481)
Datoriile entitČĩii în relaĩiile cu entitČĩile afiliate 133
(ct. 451), din care:

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022 31

Cod 30 - lei -
- datorii cu entitČɃi afiliate nerezidente2) 134
(din ct. 451), din care:
- cu scadenĩa iniĩialČ mai mare de un 135
an
- datorii comerciale cu entitČɃi 136
afiliate nerezidente indiferent de
scadenĩČ (din ct. 451)
Sume datorate acĩionarilor/asociaĩilor (ct. 455), din 137
care:
- sume datorate acĩionarilor/asociaĩilor 138
persoane fizice
- sume datorate acĩionarilor/asociaĩilor 139
persoane juridice
Datorii din operaĩiuni cu instrumente derivate 140
(ct. 4651)
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 141
4661 + 472 + 473 + 4761 + 478 + 509), din care:
- decontČri cu entitČĩile asociate Ɂi entitČĩile 142
controlate în comun, decontČri cu acĩionarii
privind capitalul, dividende Ɂi decontČri din
operaĩii în participaĩie
(ct. 453 + 456 + 457 + 4581)
- alte datorii în legČturČ cu persoanele fizice 143
Ɂi persoanele juridice, altele decât datoriile
în legČturČ cu instituĩiile publice (instituĩiile
statului)3)
(din ct. 462 + 4661+ din ct. 472 + din ct. 473)
- subvenĩii nereluate la venituri (din ct. 472) 144
- vČrsČminte de efectuat pentru imobilizČri 145
financiare Ɂi investiĩii pe termen scurt
(ct. 269 + 509)
- venituri în avans aferente activelor primite 146
prin transfer de la clienĩi (ct. 478)
Dobânzi de plČtit (ct. 5186), din care: 147
- cČtre nerezidenĩi 148
Dobânzi de plČtit cČtre nerezidenĩi 149
(din ct. 4518 + din ct. 4538)
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 150
economici****)
Capital subscris vČrsat (ct. 1012), din care: 151
- acĩiuni cotate4) 152
- acĩiuni necotate5) 153
- pČrĩi sociale 154
- capital subscris vČrsat de nerezidenĩi 155
(din ct. 1012)
Brevete Ɂi licenĩe (din ct. 205) 156
Nr.
IX. Informaĩii privind cheltuielile cu colaboratorii 31 decembrie 2020 31 decembrie 2021
rd.
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 157
X. Informaĩii privind bunurile din domeniul public Nr.
31 decembrie 2020 31 decembrie 2021
al statului rd.
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului 158
aflate în administrare


32 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022

Cod 30 - lei -
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului 159
aflate în concesiune
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului 160
închiriate
XI. Informaĩii privind bunurile din proprietatea
Nr.
privatČ a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 31 decembrie 2020 31 decembrie 2021
rd.
668/2014
Valoarea contabilČ netČ a bunurilor6) 161

31 decembrie 2020 31 decembrie 2021


Nr.
XII. Capital social vČrsat Suma % 7)
Suma %7)
rd.
(Col. 1) (Col. 2) (Col. 3) (Col. 4)
Capital social vČrsat (ct. 1012)7) 162 X X
(rd. 163 + 166 + 170 + 171 + 172 + 173), din care:
- deĩinut de instituĩii publice (rd. 164 + 165), din 163
care:
- deĩinut de instituĩii publice de subordonare 164
centralČ;
- deĩinut de instituĩii publice de subordonare 165
localČ;
- deĩinut de societČĩile cu capital de stat, din care: 166
- cu capital integral de stat; 167
- cu capital majoritar de stat; 168
- cu capital minoritar de stat; 169
- deĩinut de regii autonome 170
- deĩinut de societČĩile cu capital privat 171
- deĩinut de persoane fizice 172
- deĩinut de alte entitČĩi 173
Nr.rd. Sume (lei)
A B 2020 2021
XIII. Dividende/vČrsČminte cuvenite bugetului de 174
stat sau local, de repartizat din profitul exerciɃiului
financiar de cČtre companiile naɃionale, societČɃile
naɃionale, societČɃile Ăi regiile autonome, din care:
- cČtre instituɃii publice centrale; 175
- cČtre instituɃii publice locale; 176
- cČtre alɃi acɃionari la care statul/unitČɃile 177
administrativ teritoriale/instituɃiile publice deɃin
direct/indirect acɃiuni sau participaɃii indiferent de
ponderea acestora.
Nr.rd. Sume (lei)
A B 2020 2021
XIV. Dividende/vČrsČminte cuvenite bugetului de 178
stat sau local Ɂi virate în perioada de raportare din
profitul reportat al companiilor naɃionale,
societČɃilor naɃionale, societČɃilor Ăi al regiilor
autonome, din care:
- dividende/vČrsČminte din profitul exerciɃiului 179
financiar al anului precedent, din care virate:
- cČtre instituɃii publice centrale 180
- cČtre instituɃii publice locale 181
- cČtre alɃi acɃionari la care statul/ unitČɃile 182
administrativ teritoriale /instituɃiile publice
deɃin direct/indirect acɃiuni sau participaɃii
indiferent de ponderea acestora

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022 33

Cod 30 - lei -
- dividende/vČrsČminte din profitul exerciɃiilor 183
financiare anterioare anului precedent, din care
virate:
- cČtre instituɃii publice centrale 184
- cČtre instituɃii publice locale 185
- cČtre alɃi acɃionari la care statul/ unitČɃile
administrativ teritoriale /instituɃiile publice 186
deɃin direct/indirect acɃiuni sau participaɃii
indiferent de ponderea acestora
XV. Dividende distribuite acĩionarilor/asociaĩilor Nr.
2020 2021
din profitul reportat rd.
Dividende distribuite acĩionarilor/asociaĩilor în
187
perioada de raportare din profitul reportat
XVI. RepartizČri interimare de dividende potrivit Nr.
2020 2021
Legii nr. 163/2018 rd.
- dividendele interimare repartizate8) 188
XVII. CreanɃe preluate prin cesionare de la Nr.
31 decembrie 2020 31 decembrie 2021
persoane juridice*****) rd.
CreanɃe preluate prin cesionare de la persoane
189
juridice (la valoarea nominalČ), din care:
- creanɃe preluate prin cesionare de la
190
persoane juridice afiliate
CreanɃe preluate prin cesionare de la persoane
191
juridice (la cost de achiziɃie), din care:
- creanɃe preluate prin cesionare de la
192
persoane juridice afiliate
Nr.
XVIII. Venituri obɃinute din activitČɃi agricole******) 31 decembrie 2020 31 decembrie 2021
rd.
Venituri obɃinute din activitČɃi agricole 193
XIX. Cheltuieli privind calamitČĩile Ɂi alte
194
evenimente similare (ct. 6587), din care:
- inundaĩii 195
- secetČ 196
- alunecČri de teren 197
*) Subvenĩii pentru stimularea ocupČrii forĩei de muncČ (transferuri de la bugetul statului cČtre angajator) -
reprezintČ sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenĩilor instituĩiilor de învČĩČmânt, stimularea
Ɂomerilor care se încadreazČ în muncČ înainte de expirarea perioadei de Ɂomaj, stimularea angajatorilor care
încadreazČ în muncČ pe perioadČ nedeterminatČ Ɂomeri în vârsta de peste 45 ani, Ɂomeri întreĩinČtori unici de
familie sau Ɂomeri care în termen de 3 ani de la data angajČrii îndeplinesc condiĩiile pentru a solicita pensia
anticipatČ parĩialČ sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstČ, ori pentru alte situaĩii prevČzute prin
legislaĩia în vigoare privind sistemul asigurČrilor pentru Ɂomaj Ɂi stimularea ocupČrii forĩei de muncČ.
**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea
fundamentalČ, cercetarea aplicativČ, dezvoltarea tehnologicČ Ɂi inovarea, stabilite potrivit prevederilor
Ordonanĩei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ɁtiinĩificČ Ɂi dezvoltarea tehnologicČ, aprobatČ cu
modificČri Ɂi completČri prin Legea nr. 324/2003, cu modificČrile Ɂi completČrile ulterioare.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare.
La completarea rândurilor corespunzČtoare capitolelor VI Ɂi VII sunt avute în vedere prevederile
Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaĩiilor
tehnice Ɂi a modalitČĩilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European Ɂi al Consiliului
privind statisticile europene de întreprindere Ɂi de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de
întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest
Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie
2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European Ɂi a
Consiliului privind producĩia Ɂi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul Ɂtiinĩei Ɂi al tehnologiei.


34 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitČĩile reglementate Ɂi supravegheate de Banca


NaĩionalČ a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere FinanciarČ, societČĩile reclasificate în sectorul
administraĩiei publice Ɂi instituĩiile fČrČ scop lucrativ în serviciul gospodČriilor populaĩiei.
*****) Pentru creanĩele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominalČ
a acestora, cât Ɂi costul lor de achiziĩie.
Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) Ɂi d) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificČrile Ɂi completČrile ulterioare.
******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de
completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European Ɂi al Consiliului de stabilire a unor
norme privind plČĩile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune Ɂi
de modificare a anexei X la regulamentul menĩionat, „(1) ... veniturile obĩinute din activitČĩile agricole sunt
veniturile care au fost obĩinute de un fermier din activitatea sa agricolČ în sensul articolului 4 alineatul (1)
litera (c) din regulamentul menĩionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataĩiei sale, inclusiv sprijinul din
partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolČ (FEGA) Ɂi din Fondul european agricol pentru
dezvoltare ruralČ (FEADR), precum Ɂi orice ajutor naĩional acordat pentru activitČĩi agricole, cu excepĩia
plČĩilor directe naĩionale complementare în temeiul articolelor 18 Ɂi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obĩinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataĩiei sunt considerate venituri din activitČĩi agricole cu condiĩia
ca produsele prelucrate sČ rČmânČ proprietatea fermierului Ɂi ca o astfel de prelucrare sČ aibČ ca rezultat un
alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activitČĩi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnČ veniturile brute, înaintea deducerii costurilor Ɂi impozitelor
aferente. ...”.
1)
Se vor include chiriile plČtite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pČɁuni, fâneĩe etc.) Ɂi aferente
spaĩiilor comerciale (terase etc.) aparĩinând proprietarilor privaĩi sau unor unitČĩi ale administraĩiei publice,
inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apČ în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
2)
Valoarea înscrisČ la rândul „datorii cu entitČĩi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:” NU se calculeazČ
prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenĩa iniĩialČ mai mare de un an” Ɂi „datorii comerciale cu
entitČĩile afiliate nerezidente indiferent de scadenĩČ (din ct. 451)”.
3)
În categoria „Alte datorii în legČturČ cu persoanele fizice Ɂi persoanele juridice, altele decât datoriile în
legČturČ cu instituĩiile publice (instituĩiile statului)” nu se vor înscrie subvenĩiile aferente veniturilor existente
în soldul contului 472.
4)
Titluri de valoare care conferČ drepturi de proprietate asupra societČĩilor, care sunt negociabile Ɂi
tranzacĩionate, potrivit legii.
5)
Titluri de valoare care conferČ drepturi de proprietate asupra societČĩilor, care nu sunt tranzacĩionate.
6)
Se va completa de cČtre operatorii economici cČrora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului
finanĩelor publice Ɂi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea PrecizČrilor privind
întocmirea Ɂi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privatČ a statului Ɂi a
drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificČrile Ɂi completČrile ulterioare.
7)
La secĩiunea „XII Capital social vČrsat” la rd. 163 - 173 în col. 2 Ɂi col. 4 entitČĩile vor înscrie procentul
corespunzČtor capitalului social deĩinut în totalul capitalului social vČrsat înscris la rd. 162.
8)
La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea Ăi
completarea Legii contabilitČɄii nr. 82/1991, modificarea Ăi completarea Legii societČɄilor nr. 31/1990,
precum Ăi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea Ăi funcɄionarea cooperaɄiei.

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,

Numele Ɂi prenumele ___________ Numele Ɂi prenumele _________


SemnČtura ___________________ Calitatea _________________
SemnČtura __________________
Nr. de înregistrare în organismul profesional


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022 35

4.9. Structura formularului*) „Situația activelor imobilizate” (cod 40), prevăzut la pct. 2.1 alin. (1) lit. d), este următoarea:

SITUAĨIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


la data de 31 decembrie 2021
cod 40 - lei -
Valori brute
Elemente de imobilizČri Nr. Sold CreɁteri Reduceri
rd. iniĩial Sold final
Total Din care:
dezmembrČri (col. 5 = 1 + 2 - 3)
Ɂi casČri
A B 1 2 3 4 5
I. ImobilizČri necorporale
Cheltuieli de dezvoltare 01 X
Active necorporale de explorare Ɂi 02 X
evaluare a resurselor minerale
Alte imobilizČri 03 X
Avansuri acordate pentru 04 X
imobilizČri necorporale
TOTAL (rd. 01 la 04) 05 X
II. ImobilizČri corporale
Terenuri Ɂi amenajČri de terenuri 06 X
Construcĩii 07
Instalaĩii tehnice Ɂi maɁini 08
Alte instalaĩii, utilaje Ɂi mobilier 09
Investiĩii imobiliare 10
Active corporale de explorare Ɂi 11
evaluare a resurselor minerale
Plante productive 12
ImobilizČri corporale în curs de 13
execuĩie
Investiĩii imobiliare în curs de 14
execuĩie
Avansuri acordate pentru 15 X
imobilizČri corporale
TOTAL (rd. 06 la 15) 16
III. Active biologice productive 17 X
IV. Drepturi de utilizare a 18 X
activelor luate în leasing
V. ImobilizČri financiare 19 X
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL 20
(rd. 05 + 16 + 17 + 18 + 19)

SITUAĨIA AMORTIZċRII ACTIVELOR IMOBILIZATE


cod 40 - lei -
Elemente de imobilizČri Nr. Sold Amortizare în Amortizare aferentČ Amortizare la sfârɁitu
rd. iniĩial cursul anului imobilizČrilor scoase anului
din evidenĩČ (col. 9 = 6 + 7 - 8)
A B 6 7 8 9
I. ImobilizČri necorporale
Cheltuieli de dezvoltare 21
Active necorporale de explorare Ɂi 22
evaluare a resurselor minerale
Alte imobilizČri 23
TOTAL (rd. 21 + 22 + 23) 24


*) Formularul este reprodus în facsimil.
36 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022


II. ImobilizČri corporale
AmenajČri de terenuri 25
Construcĩii 26
Instalaĩii tehnice Ɂi maɁini 27
Alte instalaĩii, utilaje Ɂi mobilier 28
Investiĩii imobiliare 29
Active corporale de explorare Ɂi 30
evaluare a resurselor minerale
Plante productive 31
TOTAL (rd. 25 la 31) 32
III. Active biologice productive 33
IV. Drepturi de utilizare a 34
activelor luate în leasing
AMORTIZċRI – TOTAL 35
(rd. 24 + 32 + 33 + 34)

SITUAĨIA AJUSTċRILOR PENTRU DEPRECIERE


cod 40 -lei
Elemente de imobilizČri Nr. Sold iniĩial AjustČri AjustČri Sold final
rd. constituite în cursul reluate la venituri (col. 13 = 10 +
anului 11 - 12)
A B 10 11 12 13
I. ImobilizČri necorporale
Cheltuieli de dezvoltare 36
Active necorporale de explorare Ɂi 37
evaluare a resurselor minerale
Alte imobilizČri 38
Avansuri acordate pentru 39
imobilizČri necorporale
TOTAL (rd. 36 la 39) 40
II. ImobilizČri corporale
Terenuri Ɂi amenajČri de terenuri 41
Construcĩii 42
Instalaĩii tehnice Ɂi maɁini 43
Alte instalaĩii, utilaje Ɂi mobilier 44
Investiĩii imobiliare 45
Active corporale de explorare Ɂi 46
evaluare a resurselor minerale
evaluate la cost
Plante productive 47
ImobilizČri corporale în curs de 48
execuĩie
Investiĩii imobiliare în curs de 49
execuĩie
Avansuri acordate pentru 50
imobilizČri corporale
TOTAL (rd. 41 la 50) 51
III. Active biologice productive 52
IV. Drepturi de utilizare a 53
activelor luate în leasing
V. ImobilizČri financiare 54
AJUSTċRI PENTRU DEPRECIERE – 55
TOTAL
(rd. 40 + 51 + 52 + 53 + 54)
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022 37

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele Ɂi prenumele ___________ Numele Ɂi prenumele _________
SemnČtura ___________________ Calitatea _________________
SemnČtura __________________
Nr. de înregistrare în organismul profesional

ANEXA Nr. 4

Structura formularelor „Date informative” (cod 30) și „Situația activelor imobilizate” (cod 40)
și modul de completare a acestora

1. (1) Formularele care compun situațiile financiare anuale întocmite potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile
financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice
nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, de către entitățile al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic,
precum și raportările contabile anuale la 31 decembrie întocmite de entitățile menționate la art. 6 și 9 din ordin, cu excepția celor
care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul
ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare, vor fi însoțite de formularul „Date informative”
(cod 30) și formularul „Situația activelor imobilizate” (cod 40).
(2) Pentru întocmirea formularelor „Date informative” (cod 30) și „Situația activelor imobilizate” (cod 40), entitățile prevăzute
la art. 4 din ordin aplică prevederile anexei nr. 3 la ordin.
2. (1) În formularul „Date informative” (cod 30), la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități
vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.
(2) Rândul 03 coloana 1 din formularul „Date informative” se completează numai de entitățile care în exercițiul financiar
curent nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).
3. La rândurile privind plățile restante din formularul „Date informative” (cod 30) se înscriu sumele care la data de
31 decembrie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.
4. La rândurile 40 și 41 din formularul „Date informative” (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor acordate,
potrivit legii.
5. În formularul „Situația activelor imobilizate” (cod 40), informațiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată
a imobilizărilor, după caz. În cadrul acestui formular, la „Situația ajustărilor pentru depreciere” se înscriu informațiile din contabilitate
reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor.
6. Structura formularului*) „Date informative” (cod 30) pentru entitățile prevăzute la pct. 2.1 din anexa nr. 1 la ordin este
următoarea:

DATE INFORMATIVE
la data de 31 decembrie 2021
cod 30
Nr. Nr. unitČĩi Sume
I. Date privind rezultatul înregistrat rd.
A B 1 2
UnitČĩi care au înregistrat profit 01
UnitČĩi care au înregistrat pierdere 02
UnitČĩi care nu au înregistrat nici profit, 03
nici pierdere

*) Formularul este reprodus în facsimil.


38 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022

cod 30
Din care:
Nr. Total Pentru Pentru
II. Date privind plČĩile restante
rd. (col. 2 + 3) activitatea activitatea de
curentČ investiĩii
A B 1 2 3
PlČĩi restante – total (rd. 05 + 09 + 15 la 04
17 + 19), din care:
Furnizori restanĩi – total (rd. 06 la 08), din 05
- peste 30 de zile 06
- peste 90 de zile 07
- peste 1 an 08
Obligaĩii restante faĩČ de bugetul 09
asigurČrilor sociale - total
(rd. 10 la 14), din care:
- contribuĩii pentru asigurČri 10
sociale de stat datorate de
angajatori, salariaĩi Ɂi alte
persoane asimilate
- contribuĩii pentru fondul 11
asigurČrilor sociale de sČnČtate
- contribuĩia pentru pensia 12
suplimentarČ
- contribuĩii pentru bugetul 13
asigurČrilor pentru Ɂomaj
- alte datorii sociale 14
Obligaĩii restante faĩČ de bugetele 15
fondurilor speciale Ɂi alte fonduri
Obligaĩii restante faĩČ de alĩi creditori 16
Impozite, taxe Ɂi contribuĩii neplČtite la 17
termenul stabilit la bugetul de stat, din
care:
- contribuĩia asiguratorie pentru 18
muncČ
Impozite Ɂi taxe neplČtite la termenul
19
stabilit la bugetele locale
Nr.
III. NumČr mediu de salariaĩi 31 decembrie 2020 31 decembrie 2021
rd.
A B 1 2
NumČr mediu de salariaĩi 20
NumČrul efectiv de salariaĩi existenĩi la 21
sfârɁitul perioadei, respectiv la data de 31
decembrie
IV. Redevenĩe plČtite în cursul perioadei Nr. Sume (lei)
de raportare, subvenĩii încasate Ɂi rd.
creanĩe restante
A B 1
Redevenĩe plČtite în cursul perioadei de 22
raportare pentru bunurile din domeniul
public, primite în concesiune, din care:
- redevenĩe pentru bunurile din 23
domeniul public plČtite la
bugetul de stat


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022 39

cod 30
RedevenĩČ minierČ plČtitČ la bugetul de 24
stat
RedevenĩČ petrolierČ plČtitČ la bugetul de 25
stat
Chirii plČtite în cursul perioadei de 26
raportare pentru terenuri1)
Venituri brute din servicii plČtite cČtre 27
persoane nerezidente, din care:
- impozitul datorat la bugetul de 28
stat
Venituri brute din servicii plČtite cČtre 29
persoane nerezidente din statele membre
ale Uniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de 30
stat
Subvenĩii încasate în cursul perioadei de 31
raportare, din care:
- subvenĩii încasate în cursul 32
perioadei de raportare aferente
activelor
- subvenĩii aferente veniturilor, 33
din care:
- subvenĩii pentru 34
stimularea ocupČrii forĩei de
muncČ*)
- subvenĩii pentru energie 35
din surse regenerabile
- subvenĩii pentru 36
combustibili fosili
Creanĩe restante, care nu au fost încasate 37
la termenele prevČzute în contractele
comerciale Ɂi/sau în actele normative în
vigoare, din care:
- creanĩe restante de la entitČĩi 38
din sectorul majoritar sau
integral de stat
- creanĩe restante de la entitČĩi 39
din sectorul privat
V. Tichete acordate salariaĩilor Nr. Sume (lei)
rd.
A B 1
Contravaloarea tichetelor acordate 40
salariaĩilor
Contravaloarea tichetelor acordate altor 41
categorii de beneficiari, alĩii decât
salariaĩii
VI. Cheltuieli efectuate pentru Nr.
31 decembrie 2020 31 decembrie 2021
activitatea de cercetare-dezvoltare**) rd.
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare: 42
- din care, efectuate în scopul diminuČrii
impactului activitČĩii entitČĩii asupra 43
mediului sau al dezvoltČrii unor noi
tehnologii sau a unor produse mai
sustenabile


40 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022

cod 30
- dupČ surse de finanĩare (rd. 45 + 46), 44
din care:
- din fonduri publice 45
- din fonduri private 46
- dupČ natura cheltuielilor (rd. 48 + 49), 47
din care:
- cheltuieli curente 48
- cheltuieli de capital 49
Nr.
VII. Cheltuieli de inovare***) 31 decembrie 2020 31 decembrie 2021
rd.
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 50
- din care, efectuate în scopul diminuČrii
impactului activitČĩii entitČĩii asupra 51
mediului sau al dezvoltČrii unor noi
tehnologii sau a unor produse mai
sustenabile
Nr.
VIII. Alte informaĩii 31 decembrie 2020 31 decembrie 2021
rd.
A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizČri 52
necorporale
(ct. 4094)
Avansuri acordate pentru imobilizČri 53
corporale
(ct. 4093)
ImobilizČri financiare, în sume brute 54
(rd. 55 + 61), din care:
Acĩiuni deĩinute la entitČĩile afiliate, 55
interese de participare, alte titluri
imobilizate Ɂi obligaĩiuni, în sume brute
(rd. 56 + 57 + 58 + 60), din care:
- acĩiuni necotate emise de 56
rezidenĩi
- pČrĩi sociale emise de rezidenĩi 57
- acĩiuni Ɂi pČrĩi sociale emise de 58
nerezidenĩi, din care:
- deĩineri de cel puĩin 10% 59
- obligaĩiuni emise de nerezidenĩi 60
Creanĩe imobilizate, în sume brute 61
(rd. 62 + 63), din care:
- creanĩe imobilizate în lei Ɂi 62
exprimate în lei, a cČror
decontare se face în funcĩie de
cursul unei valute (din ct. 267)
- creanĩe imobilizate în valutČ 63
(din ct. 267)
Creanĩe comerciale, avansuri pentru 64
cumpČrČri de bunuri de natura stocurilor
Ɂi pentru prestČri de servicii acordate
furnizorilor Ɂi alte conturi asimilate, în
sume brute
(ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418),
din care:


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022 41

cod 30
- creanĩe comerciale în relaĩia cu 65
nerezidenĩii, avansuri pentru
cumpČrČri de bunuri de natura
stocurilor Ɂi pentru prestČri de
servicii acordate furnizorilor
nerezidenĩi Ɂi alte conturi
asimilate, în sume brute
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din
ct. 411 + din ct. 413 + din ct.
418)
Creanĩe neîncasate la termenul stabilit 66
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 +
din ct. 413)
Creanĩe în legČturČ cu personalul Ɂi 67
conturi asimilate
(ct. 425 + 4282)
Creanĩe în legČturČ cu bugetul asigurČrilor 68
sociale Ɂi bugetul statului (din ct. 431 +
436 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 +
444 + 445 + 446 + 447 + 4482) (rd. 69 la
73), din care:
- creanĩe în legČturČ cu bugetul 69
asigurČrilor sociale (ct. 431 + 437
+ 4382)
- creanĩe fiscale în legČturČ cu 70
bugetul statului
(ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 +
444 + 446)
- subvenĩii de încasat (ct. 445) 71
- fonduri speciale - taxe Ɂi 72
vČrsČminte asimilate (ct. 447)
- alte creanĩe în legČturČ cu 73
bugetul statului (ct. 4482)
Creanĩele entitČĩii în relaĩiile cu entitČĩile 74
afiliate (ct. 451)
Creanĩe în legČturČ cu bugetul asigurČrilor 75
sociale Ɂi bugetul statului neîncasate la
termenul stabilit
(din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 +
din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 +
din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 +
din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)
Alte creanĩe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 76
4662 + 471 + 473), din care:
- decontČri privind interesele de 77
participare, decontČri cu
acĩionarii/asociaĩii privind
capitalul, decontČri din
operaĩiuni în participaĩie
(ct. 453 + 456 + 4582)
- alte creanĩe în legČturČ cu 78
persoanele fizice Ɂi persoanele
juridice, altele decât creanĩele în
legČturČ cu instituĩiile publice
(instituĩiile statului)
(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.
473 + 4662)


42 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022

cod 30
- sumele preluate din contul 542 79
„Avansuri de trezorerie”
reprezentând avansurile de
trezorerie, acordate potrivit legii
Ɂi nedecontate pânČ la data de
raportare (din ct. 461)
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 80
- de la nerezidenĩi 81
Dobânzi de încasat de la nerezidenĩi 82
(din ct. 4518 + din ct. 4538)
Valoarea împrumuturilor acordate 83
operatorilor economici****)
Investiĩii pe termen scurt, în sume brute 84
(ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508),
din care:
- acĩiuni necotate emise de 85
rezidenĩi
- pČrĩi sociale emise de rezidenĩi 86
- acĩiuni emise de nerezidenĩi 87
- obligaĩiuni emise de nerezidenĩi 88
- deĩineri de obligaĩiuni verzi 89
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 90
Casa în lei Ɂi în valutČ (rd. 92 + 93), 91
din care:
- în lei (ct. 5311) 92
- în valutČ (ct. 5314) 93
Conturi curente la bČnci în lei Ɂi în valutČ 94
(rd. 95 + 97), din care:
- în lei (ct. 5121), din care: 95
- conturi curente în lei 96
deschise la bČnci
nerezidente
- în valutČ (ct. 5124), din care: 97
- conturi curente în valutČ 98
deschise la bČnci
nerezidente
Alte conturi curente la bČnci Ɂi acreditive 99
(rd. 100 + 101), din care:
- sume în curs de decontare, 100
acreditive Ɂi alte valori de
încasat, în lei
(ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)
- sume în curs de decontare Ɂi 101
acreditive în valutČ (din ct. 5125
+ 5414)
Datorii (rd. 103 + 106 + 109 + 110 + 113 + 102
116 + 118 + 119 + 124 + 125 + 128 + 134),
din care:
Credite bancare externe pe termen scurt 103
(ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 104 + 105),
din care:
- în lei 104
- în valutČ 105


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022 43

cod 30
Credite bancare externe pe termen lung 106
(ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 107 + 108),
din care:
- în lei 107
- în valutČ 108
Credite de la trezoreria statului Ɂi 109
dobânzile aferente
(ct. 1626 + din ct. 1682)
Alte împrumuturi Ɂi dobânzile aferente 110
(ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687)
(rd. 111 + 112), din care:
- în lei Ɂi exprimate în lei, a cČror 111
decontare se face în funcĩie de
cursul unei valute
- în valutČ 112
Alte împrumuturi Ɂi datorii asimilate 113
(ct. 167), din care:
- valoarea concesiunilor primite 114
(din ct. 167)
- valoarea obligaĩiunilor verzi 115
emise de entitate
Datorii comerciale, avansuri primite de la 116
clienĩi Ɂi alte conturi asimilate, în sume
brute
(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419),
din care:
- datorii comerciale în relaĩia cu 117
nerezidenĩii, avansuri primite de
la clienĩi nerezidenĩi Ɂi alte
conturi asimilate, în sume brute
(din ct. 401 + din ct. 403 + din ct.
404 + din ct. 405 + din ct. 408 +
din ct. 419)
Datorii în legČturČ cu personalul Ɂi conturi 118
asimilate
(ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)
Datorii în legČturČ cu bugetul asigurČrilor 119
sociale Ɂi bugetul statului
(ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 +
4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)
(rd. 120 la 123), din care:
- datorii în legČturČ cu bugetul 120
asigurČrilor sociale (ct. 431 + 437
+ 4381)
- datorii fiscale în legČturČ cu 121
bugetul statului
(ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 +
444 + 446)
- fonduri speciale – taxe Ɂi 122
vČrsČminte asimilate (ct. 447)
- alte datorii în legČturČ cu 123
bugetul statului (ct. 4481)
Datoriile entitČĩii în relaĩiile cu entitČĩile 124
afiliate (ct. 451)
Sume datorate acĩionarilor/asociaĩilor 125
(ct. 455), din care:


44 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022

cod 30
- sume datorate 126
acĩionarilor/asociaĩilor persoane
fizice
- sume datorate 127
acĩionarilor/asociaĩilor persoane
juridice
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 128
4581 + 462 + 4661 + 472 + 473 + 478 +
509), din care:
- decontČri privind interesele de 129
participare, decontČri cu
acĩionarii/asociaĩii privind
capitalul, decontČri din operaĩii
în participaĩie (ct. 453 + 456 +
457 + 4581)
- alte datorii în legČturČ cu 130
persoanele fizice Ɂi persoanele
juridice, altele decât datoriile în
legČturČ cu instituĩiile publice
(instituĩiile statului)2)
(din ct. 462 + 4661+ din ct. 472 +
din ct. 473)
- subvenĩii nereluate la venituri 131
(din ct. 472)
- vČrsČminte de efectuat pentru 132
imobilizČri financiare Ɂi investiĩii
pe termen scurt
(ct. 269 + 509)
- venituri în avans aferente 133
activelor primite prin transfer de
la clienĩi (ct. 478)
Dobânzi de plČtit (ct. 5186) 134
Dobânzi de plČtit cČtre nerezidenĩi 135
(din ct. 4518 + din ct. 4538)
Valoarea împrumuturilor primite de la 136
operatorii economici****)
Capital subscris vČrsat (ct. 1012), din 137
care:
- acĩiuni cotate3) 138
- acĩiuni necotate4) 139
- pČrĩi sociale 140
- capital subscris vČrsat de 141
nerezidenĩi
(din ct. 1012)
Brevete Ɂi licenĩe (din ct. 205) 142
IX. Informaĩii privind cheltuielile cu Nr.
31 decembrie 2020 31 decembrie 2021
colaboratorii rd.
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 143
X. Informaĩii privind bunurile din Nr.
31 decembrie 2020 31 decembrie 2021
domeniul public al statului rd.
Valoarea bunurilor din domeniul public al 144
statului aflate în administrare
Valoarea bunurilor din domeniul public al 145
statului aflate în concesiune


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022 45

cod 30
Valoarea bunurilor din domeniul public al 146
statului închiriate
XI. Informaĩii privind bunurile din Nr.
proprietatea privatČ a statului supuse rd. 31 decembrie 2020 31 decembrie 2021
inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014
Valoarea contabilČ netČ a bunurilor5) 147
XII. Capital social vČrsat Nr. 31 decembrie 2020 31 decembrie 2021
rd. 6)
Suma % Suma %6)
(Col. 1) (Col. 2) (Col. 3) (Col.4)
Capital social vČrsat (ct. 1012)6) 148 X X
(rd. 149 + 152 + 156 + 157 + 158 + 159),
din care:
- deĩinut de instituĩii publice (rd. 150 + 149
151), din care:
- deĩinut de instituĩii publice de 150
subordonare centralČ;
- deĩinut de instituĩii publice de 151
subordonare localČ;
- deĩinut de societČĩile cu capital de stat, 152
din care:
- cu capital integral de stat; 153
- cu capital majoritar de stat; 154
- cu capital minoritar de stat; 155
- deĩinut de regii autonome 156
- deĩinut de societČĩile cu capital privat 157
- deĩinut de persoane fizice 158
- deĩinut de alte entitČĩi 159
Nr.
Sume (lei)
rd.
A B 2020 2021
XIII. Dividende/vČrsČminte cuvenite 160
bugetului de stat sau local, de repartizat
din profitul exerciɃiului financiar de cČtre
companiile naɃionale, societČɃile
naɃionale, societČɃile Ăi regiile autonome,
din care:
- cČtre instituɃii publice centrale; 161
- cČtre instituɃii publice locale; 162
- cČtre alɃi acɃionari la care statul/unitČɃile 163
administrativ teritoriale/instituɃiile publice
deɃin direct/indirect acɃiuni sau participaɃii
indiferent de ponderea acestora.
Nr.
Sume (lei)
rd.
A B 2020 2021
XIV. Dividende/vČrsČminte cuvenite 164
bugetului de stat sau local Ɂi virate în
perioada de raportare din profitul
reportat al companiilor naɃionale,
societČɃilor naɃionale, societČɃilor Ăi al
regiilor autonome, din care:
- dividende/vČrsČminte din profitul 165
exerciɃiului financiar al anului precedent,
din care virate:

46 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022

cod 30
- cČtre instituɃii publice centrale 166
- cČtre instituɃii publice locale 167
- cČtre alɃi acɃionari la care 168
statul/unitČɃile administrativ
teritoriale/instituɃiile publice
deɃin direct/indirect acɃiuni sau
participaɃii indiferent de
ponderea acestora
- dividende/vČrsČminte din profitul 169
exerciɃiilor financiare anterioare anului
precedent, din care virate:
- cČtre instituɃii publice centrale 170
- cČtre instituɃii publice locale 171
- cČtre alɃi acɃionari la care 172
statul/unitČɃile administrativ
teritoriale/instituɃiile publice
deɃin direct/indirect acɃiuni sau
participaɃii indiferent de
ponderea acestora
XV. Dividende distribuite
Nr.
acĩionarilor/asociaĩilor din profitul 2020 2021
rd.
reportat
Dividende distribuite
acĩionarilor/asociaĩilor în perioada de 173
raportare din profitul reportat
XVI. RepartizČri interimare de dividende Nr.
2020 2021
potrivit Legii nr. 163/2018 rd.
- dividendele interimare repartizate7) 174
XVII. Creanĩe preluate prin cesionare de Nr.
31 decembrie 2020 31 decembrie 2021
la persoane juridice *****) rd.
Creanĩe preluate prin cesionare de la 175
persoane juridice (la valoarea nominalČ),
din care:
- creanĩe preluate prin 176
cesionare de la persoane
juridice afiliate
Creanĩe preluate prin cesionare de la 177
persoane juridice (la cost de achiziĩie),
din care:
- creanĩe preluate prin 178
cesionare de la persoane
juridice afiliate
XVIII. Venituri obĩinute din activitČĩi Nr.
31 decembrie 2020 31 decembrie 2021
agricole******) rd.
Venituri obĩinute din activitČĩi agricole 179
Nr.
XIX. Situaĩia veniturilor Ɂi cheltuielilor 31 decembrie 2020 31 decembrie 2021
rd.
1. Cifra de afaceri netČ 180
(rd. 182 + 183 - 184 + 185)
- din care, cifra de afaceri 181
netČ corespunzČtoare activitČĩii
preponderente efectiv desfČɁurate
Producĩia vândutČ 182
(ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 +
706 + 708)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022 47

cod 30
Venituri din vânzarea mČrfurilor (ct. 183
707)
Reduceri comerciale acordate (ct. 184
709)
Venituri din subvenĩii de exploatare 185
aferente cifrei de afaceri nete (ct.
7411)
2. Venituri aferente costului Sold C 186
producĩiei în curs de 187
execuĩie (ct. 711 + 712) Sold D
3. Venituri din producĩia de imobilizČri 188
necorporale Ɂi corporale
(ct. 721 + 722)
4. Venituri din reevaluarea 189
imobilizČrilor corporale (ct. 755)
5. Venituri din producĩia de investiĩii 190
imobiliare
(ct. 725)
6. Venituri din subvenĩii de exploatare 191
(ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 +
7416 + 7417 + 7419)
7. Alte venituri din exploatare 192
(ct. 751 + 758 + 7815), din care:
- venituri din subvenĩii pentru 193
investiĩii (ct. 7584)
- venituri din fondul comercial 194
negativ (ct. 7815)
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 195
(rd. 180 + 186 - 187 + 188 + 189 + 190 +
191 + 192)
8. a) Cheltuieli cu materiile prime Ɂi 196
materialele consumabile
(ct. 601 + 602)
Alte cheltuieli materiale 197
(ct. 603 + 604 + 606 + 608)
b) Alte cheltuieli externe (cu 198
energie Ɂi apČ) (ct. 605), din care:
- Cheltuielile privind consumul 199
de energie (ct. 6051)
c) Cheltuieli privind mČrfurile 200
(ct. 607)
Reduceri comerciale primite 201
(ct. 609)
9. Cheltuieli cu personalul 202
(rd. 203 + 204), din care:
a) Salarii Ɂi indemnizaĩii8) 203
(ct. 641 + 642 + 643 + 644)
b) Cheltuieli privind asigurČrile Ɂi 204
protecĩia socialČ (ct. 645 + 646)
10. a) AjustČri de valoare privind 205
imobilizČrile corporale Ɂi
necorporale (rd. 206 - 207)
a.1) Cheltuieli 206
(ct. 6811 + 6813 + 6817 + din ct.
6818)
a.2) Venituri (ct. 7813 + din ct. 207
7818)

48 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022

cod 30
b) AjustČri de valoare privind 208
activele circulante (rd. 209 - 210)
b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814 + din 209
ct. 6818)
b.2) Venituri (ct. 754 + 7814 + din 210
ct. 7818)
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 211
212 la 216 + 220)
11.1. Cheltuieli privind prestaĩiile 212
externe
(ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 +
621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 +
627 + 628)
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, 213
taxe Ɂi vČrsČminte asimilate;
cheltuieli reprezentând transferuri
Ɂi contribuĩii datorate în baza unor
acte normative speciale
(ct. 635 + 6586)
11.3. Cheltuieli cu protecĩia 214
mediului înconjurČtor (ct. 652)
11.4 Cheltuieli din reevaluarea 215
imobilizČrilor corporale (ct. 655)
11.5. Cheltuieli privind calamitČĩile 216
Ɂi alte evenimente similare (ct.
6587), din care:
- inundaĩii 217
- secetČ 218
- alunecČri de teren 219
11.6. Alte cheltuieli 220
(ct. 651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584
+ 6588)
AjustČri privind provizioanele 221
(rd. 222 - 223)
- Cheltuieli (ct. 6812) 222
- Venituri (ct. 7812) 223
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 224
(rd. 196 + 197 + 198 + 200 - 201 + 202 +
205 + 208 + 211 + 221)
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN
EXPLOATARE: 225
- Profit (rd. 195 - 224)
- Pierdere (rd. 224 - 195) 226
12. Venituri din interese de participare 227
(ct. 7611 + 7612 + 7613)
- din care, veniturile obĩinute 228
de la entitČĩile afiliate
13. Venituri din dobânzi (ct. 766) 229
- din care, veniturile obĩinute 230
de la entitČĩile afiliate
14. Venituri din subvenĩii de exploatare 231
pentru dobânda datoratČ (ct. 7418)
15. Alte venituri financiare 232
(ct. 7615 + 762 + 764 + 765 + 767 +
768)
- din care, venituri din alte 233


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022 49

cod 30
imobilizČri financiare (ct. 7615)
VENITURI FINANCIARE – TOTAL 234
(rd. 227 + 229 + 231 + 232)
16. AjustČri de valoare privind 235
imobilizČrile financiare Ɂi
investiĩiile financiare deĩinute ca
active circulante (rd. 236 - 237)
- Cheltuieli (ct. 686) 236
- Venituri (ct. 786) 237
17. Cheltuieli privind dobânzile 238
(ct. 666)
- din care, cheltuielile în 239
relaĩia cu entitČĩile afiliate
18 Alte cheltuieli financiare 240
(ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL 241
(rd. 235 + 238 + 240)
PROFITUL SAU PIERDEREA
FINANCIAR(ċ):
- Profit (rd. 234 - 241) 242
- Pierdere (rd. 241 - 234) 243
VENITURI TOTALE (rd. 195 + 234) 244
CHELTUIELI TOTALE (rd. 224 + 241) 245
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(ċ)
- Profit (rd. 244 - 245) 246
- Pierdere (rd. 245 - 244) 247
20. Impozitul pe profit (ct. 691) 248
21. Impozitul specific unor activitČĩi 249
(ct. 695)
22. Alte impozite neprezentate la 250
elementele de mai sus (ct. 698)
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(ċ) 251
A PERIOADEI DE RAPORTARE:
- Profit (rd. 246 - 248 - 249 - 250)
- Pierdere 252
(rd. 247 + 248 + 249 + 250);
(rd. 248 + 249 + 250 - 246).
*) Subvenĩii pentru stimularea ocupČrii forĩei de muncČ (transferuri de la bugetul statului cČtre angajator) -
reprezintČ sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenĩilor instituĩiilor de învČĩČmânt, stimularea
Ɂomerilor care se încadreazČ în muncČ înainte de expirarea perioadei de Ɂomaj, stimularea angajatorilor care
încadreazČ în muncČ pe perioada nedeterminatČ Ɂomeri în vârstČ de peste 45 de ani, Ɂomeri întreĩinČtori unici
de familie sau Ɂomeri care în termen de 3 ani de la data angajČrii îndeplinesc condiĩiile pentru a solicita pensia
anticipatČ parĩialČ sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstČ, ori pentru alte situaĩii prevČzute prin
legislaĩia în vigoare privind sistemul asigurČrilor pentru Ɂomaj Ɂi stimularea ocupČrii forĩei de muncČ.
**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea
fundamentalČ, cercetarea aplicativČ, dezvoltarea tehnologicČ Ɂi inovarea, stabilite potrivit prevederilor
Ordonanĩei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ɁtiinĩificČ Ɂi dezvoltarea tehnologicČ, aprobatČ cu
modificČri Ɂi completČri prin Legea nr. 324/2003, cu modificČrile Ɂi completČrile ulterioare.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare.
La completarea rândurilor corespunzČtoare capitolelor VI Ɂi VII sunt avute în vedere prevederile
Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaĩiilor
tehnice Ɂi a modalitČĩilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European Ɂi al Consiliului
privind statisticile europene de întreprindere Ɂi de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de
întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest
Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie


50 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022

2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European Ɂi a
Consiliului privind producĩia Ɂi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul Ɂtiinĩei Ɂi al tehnologiei.

****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitČĩile reglementate Ɂi supravegheate de Banca


NaĩionalČ a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere FinanciarČ, societČĩile reclasificate în sectorul
administraĩiei publice Ɂi instituĩiile fČrČ scop lucrativ în serviciul gospodČriilor populaĩiei.
*****) Pentru creanĩele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominalČ
a acestora, cât Ɂi costul lor de achiziĩie.
Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) Ɂi d) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificČrile Ɂi completČrile ulterioare.
******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de
completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European Ɂi al Consiliului de stabilire a unor
norme privind plČĩile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune Ɂi
de modificare a anexei X la regulamentul menĩionat, „(1) ... veniturile obĩinute din activitČĩile agricole sunt
veniturile care au fost obĩinute de un fermier din activitatea sa agricolČ în sensul articolului 4 alineatul (1)
litera (c) din regulamentul menĩionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataĩiei sale, inclusiv sprijinul din
partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolČ (FEGA) Ɂi din Fondul european agricol pentru
dezvoltare ruralČ (FEADR), precum Ɂi orice ajutor naĩional acordat pentru activitČĩi agricole, cu excepĩia
plČĩilor directe naĩionale complementare în temeiul articolelor 18 Ɂi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obĩinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataĩiei sunt considerate venituri din activitČĩi agricole cu condiĩia
ca produsele prelucrate sČ rČmânČ proprietatea fermierului Ɂi ca o astfel de prelucrare sČ aibČ ca rezultat un
alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activitČĩi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnČ veniturile brute, înaintea deducerii costurilor Ɂi impozitelor
aferente. ...”.
1)
Se vor include chiriile plČtite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pČɁuni, fâneĩe etc.) Ɂi aferente
spaĩiilor comerciale (terase etc.) aparĩinând proprietarilor privaĩi sau unor unitČĩi ale administraĩiei publice,
inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apČ în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
2)
În categoria „Alte datorii în legČturČ cu persoanele fizice Ɂi persoanele juridice, altele decât datoriile în
legČturČ cu instituĩiile publice (instituĩiile statului)” nu se vor înscrie subvenĩiile aferente veniturilor existente
în soldul contului 472.
3)
Titluri de valoare care conferČ drepturi de proprietate asupra societČĩilor, care sunt negociabile Ɂi
tranzacĩionate, potrivit legii.
4)
Titluri de valoare care conferČ drepturi de proprietate asupra societČĩilor, care nu sunt tranzacĩionate.
5)
Se va completa de cČtre operatorii economici cČrora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului
finanĩelor publice Ɂi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea PrecizČrilor privind
întocmirea Ɂi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privatČ a statului Ɂi a
drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificČrile Ɂi completČrile ulterioare.
6)
La secĩiunea „XII Capital social vČrsat”, la rd. 149 - 159, în col. 2 Ɂi col. 4 entitČĩile vor înscrie procentul
corespunzČtor capitalului social deĩinut în totalul capitalului social vČrsat, înscris la rd. 148.
7)
La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea Ăi
completarea Legii contabilitČɄii nr. 82/1991, modificarea Ăi completarea Legii societČɄilor nr. 31/1990,
precum Ăi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea Ăi funcɄionarea cooperaɄiei.
8)
La acest rând se cuprind Ɂi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaĩiei muncii, care se preiau din
rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele Ɂi prenumele ___________ Numele Ɂi prenumele _________
SemnČtura ___________________ Calitatea _________________
SemnČtura __________________
Nr. de înregistrare în organismul profesional


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022 51

7. Structura formularului*) „Date informative” (cod 30) pentru entitățile prevăzute la pct. 2.2 și 2.3 din anexa nr. 1 la ordin
și pentru entitățile prevăzute la pct. 2.1 din anexa nr. 2 la ordin este următoarea:

DATE INFORMATIVE
la data de 31 decembrie 2021
cod 30 - lei -
Nr. Nr. unitČĩi Sume
I. Date privind rezultatul înregistrat rd.
A B 1 2
UnitČĩi care au înregistrat profit 01
UnitČĩi care au înregistrat pierdere 02
UnitČĩi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 03
Din care:
Nr. Total Pentru Pentru
II. Date privind plČĩile restante
rd. (col. 2 + 3) activitatea activitatea de
curentČ investiĩii
A B 1 2 3
PlČĩi restante – total (rd. 05 + 09 + 15 la 17 + 19), 04
din care:
Furnizori restanĩi – total (rd. 06 la 08), din care: 05
- peste 30 de zile 06
- peste 90 de zile 07
- peste 1 an 08
Obligaĩii restante faĩČ de bugetul asigurČrilor sociale 09
- total (rd. 10 la 14), din care:
- contribuĩii pentru asigurČri sociale de stat 10
datorate de angajatori, salariaĩi Ɂi alte
persoane asimilate
- contribuĩii pentru fondul asigurČrilor 11
sociale de sČnČtate
- contribuĩia pentru pensia suplimentarČ 12
- contribuĩii pentru bugetul asigurČrilor 13
pentru Ɂomaj
- alte datorii sociale 14
Obligaĩii restante faĩČ de bugetele fondurilor 15
speciale Ɂi alte fonduri
Obligaĩii restante faĩČ de alĩi creditori 16
Impozite, taxe Ɂi contribuĩii neplČtite la termenul 17
stabilit la bugetul de stat, din care:
- contribuɃia asiguratorie pentru muncČ 18
Impozite Ɂi taxe neplČtite la termenul stabilit la
19
bugetele locale
Nr.
III. NumČr mediu de salariaĩi 31 decembrie 2020 31 decembrie 2021
rd.
A B 1 2
NumČr mediu de salariaĩi 20
NumČrul efectiv de salariaĩi existenĩi la sfârɁitul 21
perioadei, respectiv la data de 31 decembrie
IV. Redevenĩe plČtite în cursul perioadei de Nr.
Sume (lei)
raportare, subvenĩii încasate Ɂi creanĩe restante rd.

*) Formularul este reprodus în facsimil.
52 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022

cod 30 - lei -
A B 1
Redevenĩe plČtite în cursul perioadei de raportare 22
pentru bunurile din domeniul public, primite în
concesiune, din care:
- redevenĩe pentru bunurile din domeniul 23
public plČtite la bugetul de stat
RedevenĩČ minierČ plČtitČ la bugetul de stat 24
RedevenĩČ petrolierČ plČtitČ la bugetul de stat 25
Chirii plČtite în cursul perioadei de raportare pentru 26
terenuri1)
Venituri brute din servicii plČtite cČtre persoane 27
nerezidente, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat 28
Venituri brute din servicii plČtite cČtre persoane 29
nerezidente din statele membre ale Uniunii
Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat 30
Subvenĩii încasate în cursul perioadei de raportare, 31
din care:
- subvenĩii încasate în cursul perioadei de 32
raportare aferente activelor
- subvenĩii aferente veniturilor, din care: 33
- subvenĩii pentru stimularea ocupČrii 34
forĩei de muncČ*)
- subvenĩii pentru energie din surse 35
regenerabile
- subvenĩii pentru combustibili fosili 36
Creanĩe restante, care nu au fost încasate la 37
termenele prevČzute în contractele comerciale Ɂi/sau
în actele normative în vigoare, din care:
- creanĩe restante de la entitČĩi din sectorul 38
majoritar sau integral de stat
- creanĩe restante de la entitČĩi din sectorul 39
privat
Nr.
V. Tichete acordate salariaĩilor Sume (lei)
rd.
A B 1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaĩilor 40
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de 41
beneficiari, alĩii decât salariaĩii
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de Nr.
31 decembrie 2020 31 decembrie 2021
cercetare-dezvoltare**) rd.
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare: 42
- din care, efectuate în scopul diminuČrii impactului
activitČĩii entitČĩii asupra mediului sau al dezvoltČrii 43
unor noi tehnologii sau a unor produse mai
sustenabile
- dupČ surse de finanĩare (rd. 45 + 46), din care: 44
- din fonduri publice 45
- din fonduri private 46
- dupČ natura cheltuielilor (rd. 48 + 49), din care: 47
- cheltuieli curente 48


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022 53

cod 30 - lei -
- cheltuieli de capital 49
Nr.
VII. Cheltuieli de inovare***) 31 decembrie 2020 31 decembrie 2021
rd.
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 50
- din care, efectuate în scopul diminuČrii
impactului activitČĩii entitČĩii asupra 51
mediului sau al dezvoltČrii unor noi tehnologii
sau a unor produse mai sustenabile
Nr.
VIII. Alte informaĩii 31 decembrie 2020 31 decembrie 2021
rd.
A B 1 2
Avansuri acordate pentru imobilizČri necorporale 52
(ct. 4094), din care:
- avansuri acordate entitČĩilor neafiliate 53
nerezidente pentru imobilizČri necorporale
(din ct. 4094)
- avansuri acordate entitČĩilor afiliate 54
nerezidente pentru imobilizČri necorporale
(din ct. 4094)
Avansuri acordate pentru imobilizČri corporale 55
(ct. 4093), din care:
- avansuri acordate entitČĩilor neafiliate 56
nerezidente pentru imobilizČri corporale
(din ct. 4093)
- avansuri acordate entitČĩilor afiliate 57
nerezidente pentru imobilizČri corporale
(din ct. 4093)
ImobilizČri financiare, în sume brute 58
(rd. 59 + 65), din care:
Acĩiuni deĩinute la entitČĩile afiliate, interese 59
de participare, alte titluri imobilizate Ɂi
obligaĩiuni, în sume brute
(rd. 60 + 61 + 62 + 64), din care:
- acĩiuni necotate emise de rezidenĩi 60
- pČrĩi sociale emise de rezidenĩi 61
- acĩiuni Ɂi pČrĩi sociale emise de 62
nerezidenĩi, din care:
- deĩineri de cel puĩin 10% 63
- obligaĩiuni emise de nerezidenĩi 64
Creanĩe imobilizate, în sume brute 65
(rd. 66 + 67), din care:
- creanĩe imobilizate în lei Ɂi exprimate în 66
lei, a cČror decontare se face în funcĩie de
cursul unei valute (din ct. 267)
- creanĩe imobilizate în valutČ (din ct.267) 67
Creanĩe comerciale, avansuri pentru cumpČrČri de 68
bunuri de natura stocurilor Ɂi pentru prestČri de
servicii acordate furnizorilor Ɂi alte conturi asimilate,
în sume brute
(ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:


54 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022

cod 30 - lei -
- creanĩe comerciale în relaĩia cu entitČĩile 69
neafiliate nerezidente, avansuri pentru
cumpČrČri de bunuri de natura stocurilor Ɂi
pentru prestČri de servicii acordate
furnizorilor neafiliaĩi nerezidenĩi Ɂi alte
conturi asimilate, în sume brute în relaĩie cu
neafiliaĩii nerezidenĩi (din ct. 4091 + din ct.
4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.
418)
- creanĩe comerciale în relaĩia cu entitČĩile 70
afiliate nerezidente, avansuri pentru
cumpČrČri de bunuri de natura stocurilor Ɂi
pentru prestČri de servicii acordate
furnizorilor afiliaĩi nerezidenĩi Ɂi alte conturi
asimilate, în sume brute în relaĩie cu afiliaĩii
nerezidenĩi (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din
ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)
Creanĩe neîncasate la termenul stabilit 71
(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct.
413)
Creanĩe în legČturČ cu personalul Ɂi conturi asimilate 72
(ct. 425 + 4282)
Creanĩe în legČturČ cu bugetul asigurČrilor sociale Ɂi 73
bugetul statului (din ct. 431 + 436 + 437 + 4382 + 441
+ 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)(rd. 74
la 78), din care:
- creanĩe în legČturČ cu bugetul asigurČrilor 74
sociale (ct. 431 + 437 + 4382)
- creanĩe fiscale în legČturČ cu bugetul 75
statului
(ct. 436 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)
- subvenĩii de încasat (ct. 445) 76
- fonduri speciale - taxe Ɂi vČrsČminte 77
asimilate (ct. 447)
- alte creanĩe în legČturČ cu bugetul statului 78
(ct. 4482)
Creanĩele entitČĩii în relaĩiile cu entitČĩile afiliate 79
(ct. 451), din care:
- creanɃe cu entitČɃi afiliate nerezidente 80
(din ct. 451), din care:
- creanɃe comerciale cu entitČɃi 81
afiliate nerezidente (din ct. 451)
Creanĩe în legČturČ cu bugetul asigurČrilor sociale Ɂi 82
bugetul statului neîncasate la termenul stabilit
(din ct. 431 + din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382
+ din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct.
444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct.
4482)
Alte creanĩe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 83
+ 473), din care:
- decontČri privind interesele de participare, 84
decontČri cu acĩionarii/asociaĩii privind
capitalul, decontČri din operaĩiuni în
participaĩie (ct. 453 + 456 + 4582)


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022 55

cod 30 - lei -
- alte creanĩe în legČturČ cu persoanele 85
fizice Ɂi persoanele juridice, altele decât
creanĩele în legČturČ cu instituĩiile publice
(instituĩiile statului)
(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473 +
4662)
- sumele preluate din contul 542 „Avansuri 86
de trezorerie” reprezentând avansurile de
trezorerie, acordate potrivit legii Ɂi
nedecontate pânČ la data de raportare
(din ct. 461)
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 87
- de la nerezidenĩi 88
Dobânzi de încasat de la nerezidenĩi 89
(din ct. 4518 + din ct. 4538)
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor 90
economici****)
Investiĩii pe termen scurt, în sume brute 91
(ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508), din care:
- acĩiuni necotate emise de rezidenĩi 92
- pČrĩi sociale emise de rezidenĩi 93
- acĩiuni emise de nerezidenĩi 94
- obligaĩiuni emise de nerezidenĩi 95
- deĩineri de obligaĩiuni verzi 96
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 97
Casa în lei Ɂi în valutČ (rd. 99 + 100), din care: 98
- în lei (ct. 5311) 99
- în valutČ (ct. 5314) 100
Conturi curente la bČnci în lei Ɂi în valutČ 101
(rd. 102 + 104), din care:
- în lei (ct. 5121), din care: 102
- conturi curente în lei deschise la 103
bČnci nerezidente
- în valutČ (ct. 5124), din care: 104
- conturi curente în valutČ deschise la 105
bČnci nerezidente
Alte conturi curente la bČnci Ɂi acreditive 106
(rd. 107 + 108), din care:
- sume în curs de decontare, acreditive Ɂi 107
alte valori de încasat, în lei
(ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)
- sume în curs de decontare Ɂi acreditive în 108
valutČ (din ct. 5125 + 5414)
Datorii (rd. 110 + 113 + 116 + 117 + 120 + 123 + 126 + 109
127 + 132 + 136 + 139 + 145), din care:
Credite bancare externe pe termen scurt 110
(credite primite de la instituĩii financiare
nerezidente pentru care durata contractului de
credit este mai micČ de 1 an)
(din ct. 519), (rd. 111 + 112), din care:
- în lei 111
- în valutČ 112


56 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022

cod 30 - lei -
Credite bancare externe pe termen lung
(credite primite de la instituĩii financiare
nerezidente pentru care durata contractului de credit 113
este mai mare sau egalČ cu 1 an) (din ct. 162),
(rd. 114 + 115), din care:
- în lei 114
- în valutČ 115
Credite de la trezoreria statului Ɂi dobânzile aferente 116
(ct. 1626 + din ct. 1682)
Alte împrumuturi Ɂi dobânzile aferente
(ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) 117
(rd. 118 + 119), din care:
- în lei Ɂi exprimate în lei, a cČror decontare 118
se face în funcĩie de cursul unei valute
- în valutČ 119
Alte împrumuturi Ăi datorii asimilate 120
(ct. 167), din care:
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) 121
- valoarea obligaĩiunilor verzi emise de 122
entitate
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienĩi Ɂi 123
alte conturi asimilate, în sume brute
(ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:
- datorii comerciale în relaĩia cu entitČĩile 124
neafiliate nerezidente, avansuri primite de
la clienĩi neafiliaĩi nerezidenĩi Ɂi alte conturi
asimilate, în sume brute în relaĩie cu
neafiliaĩii nerezidenĩi (din ct. 401 + din ct.
403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 +
din ct. 419)
- datorii comerciale în relaĩia cu entitČĩile 125
afiliate nerezidente, avansuri primite de la
clienĩi afiliaĩi nerezidenĩi Ɂi alte conturi
asimilate, în sume brute în relaĩie cu afiliaĩii
nerezidenĩi (din ct. 401 + din ct. 403 + din
ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.
419)
Datorii în legČturČ cu personalul Ɂi conturi asimilate 126
(ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)
Datorii în legČturČ cu bugetul asigurČrilor sociale Ɂi 127
bugetul statului
(ct. 431 + 436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444
+ 446 + 447 + 4481)
(rd. 128 la 131), din care:
- datorii în legČturČ cu bugetul asigurČrilor 128
sociale (ct. 431 + 437 + 4381)
- datorii fiscale în legČturČ cu bugetul 129
statului
(ct. 436 + 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)
- fonduri speciale – taxe Ɂi vČrsČminte 130
asimilate (ct. 447)
- alte datorii în legČturČ cu bugetul statului 131
(ct. 4481)
Datoriile entitČĩii în relaĩiile cu entitČĩile afiliate 132
(ct. 451), din care:
- datorii cu entitČɃi afiliate nerezidente2) 133
(din ct. 451), din care:

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022 57

cod 30 - lei -
- cu scadenĩa iniĩialČ mai mare de un 134
an
- datorii comerciale cu entitČɃile 135
afiliate nerezidente indiferent de
scadenĩČ (din ct. 451)
Sume datorate acĩionarilor/asociaĩilor 136
(ct. 455), din care:
- sume datorate acĩionarilor/asociaĩilor 137
persoane fizice
- sume datorate acĩionarilor/asociaĩilor 138
persoane juridice
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 139
4661 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:
- decontČri privind interesele de participare, 140
decontČri cu acĩionarii/asociaĩii privind
capitalul, decontČri din operaĩii în
participaĩie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)
- alte datorii în legČturČ cu persoanele fizice 141
Ɂi persoanele juridice, altele decât datoriile
în legČturČ cu instituĩiile publice (instituĩiile
statului)3)
(din ct. 462 + 4661+ din ct. 472 + din ct.
473)
- subvenĩii nereluate la venituri (din ct. 472) 142
- vČrsČminte de efectuat pentru imobilizČri 143
financiare Ɂi investiĩii pe termen scurt
(ct. 269 + 509)
- venituri în avans aferente activelor primite 144
prin transfer de la clienĩi (ct. 478)
Dobânzi de plČtit (ct. 5186), din care: 145
- cČtre nerezidenĩi 146
Dobânzi de plČtit cČtre nerezidenĩi 147
(din ct. 4518 + din ct. 4538)
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii 148
economici****)
Capital subscris vČrsat (ct. 1012), din care: 149
- acĩiuni cotate4) 150
- acĩiuni necotate5) 151
- pČrĩi sociale 152
- capital subscris vČrsat de nerezidenĩi 153
(din ct. 1012)
Brevete Ɂi licenĩe (din ct. 205) 154
Nr.
IX. Informaĩii privind cheltuielile cu colaboratorii 31 decembrie 2020 31 decembrie 2021
rd.
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 155
X. Informaĩii privind bunurile din domeniul public Nr.
31 decembrie 2020 31 decembrie 2021
al statului rd.
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului 156
aflate în administrare
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului 157
aflate în concesiune
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului 158
închiriate


58 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022

cod 30 - lei -
XI. Informaĩii privind bunurile din proprietatea Nr.
privatČ a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. rd. 31 decembrie 2020 31 decembrie 2021
668/2014
Valoarea contabilČ netČ a bunurilor6) 159
XII. Capital social vČrsat Nr. 31 decembrie 2020 31 decembrie 2021
rd.
Suma %7) Suma %7)
(Col. 1) (Col. 2) (Col. 3) (Col.4)
Capital social vČrsat (ct. 1012)7) 160
X X
(rd. 161 + 164 + 168 + 169 + 170 + 171), din care:
- deĩinut de instituĩii publice (rd. 162 + 163), din 161
care:
- deĩinut de instituĩii publice de subordonare 162
centralČ;
- deĩinut de instituĩii publice de subordonare 163
localČ;
- deĩinut de societČĩile cu capital de stat, din care: 164
- cu capital integral de stat; 165
- cu capital majoritar de stat; 166
- cu capital minoritar de stat; 167
- deĩinut de regii autonome 168
- deĩinut de societČĩile cu capital privat 169
- deĩinut de persoane fizice 170
- deĩinut de alte entitČĩi 171
Nr.
Sume (lei)
rd.
A B 2020 2021
XIII. Dividende/vČrsČminte cuvenite bugetului de 172
stat sau local, de repartizat din profitul exerciɃiului
financiar de cČtre companiile naɃionale, societČɃile
naɃionale, societČɃile Ăi regiile autonome, din care:
- cČtre instituɃii publice centrale; 173
- cČtre instituɃii publice locale; 174
- cČtre alɃi acɃionari la care statul/unitČɃile 175
administrativ teritoriale/instituɃiile publice deɃin
direct/indirect acɃiuni sau participaɃii indiferent de
ponderea acestora.
Nr.
Sume (lei)
rd.
A B 2020 2021
XIV. Dividende/vČrsČminte cuvenite bugetului de 176
stat sau local Ɂi virate în perioada de raportare din
profitul reportat al companiilor naɃionale,
societČɃilor naɃionale, societČɃilor Ăi al regiilor
autonome, din care:
- dividende/vČrsČminte din profitul exerciɃiului 177
financiar al anului precedent, din care virate:
- cČtre instituɃii publice centrale 178
- cČtre instituɃii publice locale 179
- cČtre alɃi acɃionari la care statul/ unitČɃile 180
administrativ teritoriale /instituɃiile publice
deɃin direct/indirect acɃiuni sau participaɃii
indiferent de ponderea acestora


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022 59

cod 30 - lei -
- dividende/vČrsČminte din profitul exerciɃiilor 181
financiare anterioare anului precedent, din care
virate:
- cČtre instituɃii publice centrale 182
- cČtre instituɃii publice locale 183
- cČtre alɃi acɃionari la care statul/unitČɃile
administrativ teritoriale /instituɃiile publice 184
deɃin direct/indirect acɃiuni sau participaɃii
indiferent de ponderea acestora
XV. Dividende distribuite acĩionarilor/asociaĩilor Nr.
2020 2021
din profitul reportat rd.
Dividende distribuite acĩionarilor/asociaĩilor în
185
perioada de raportare din profitul reportat
XVI. RepartizČri interimare de dividende potrivit Nr.
2020 2021
Legii nr. 163/2018 rd.
- dividendele interimare repartizate8) 186
XVII. Creanĩe preluate prin cesionare de la Nr.
Sume (lei)
persoane juridice*****) rd.
A B 31 decembrie 2020 31 decembrie 2021
Creanĩe preluate prin cesionare de la persoane 187
juridice (la valoarea nominalČ), din care:
- creanĩe preluate prin cesionare de la 188
persoane juridice afiliate
Creanĩe preluate prin cesionare de la persoane 189
juridice (la cost de achiziĩie), din care:
- creanĩe preluate prin cesionare de la 190
persoane juridice afiliate
XVIII. Venituri obĩinute din activitČĩi agricole******) Nr. Sume (lei)
rd.
A B 31 decembrie 2020 31 decembrie 2021
Venituri obĩinute din activitČĩi agricole 191
XIX. Cheltuieli privind calamitČĩile Ɂi alte
192
evenimente similare (ct. 6587), din care:
- inundaĩii 193
- secetČ 194
- alunecČri de teren 195
*) Subvenĩii pentru stimularea ocupČrii forĩei de muncČ (transferuri de la bugetul statului cČtre angajator) -
reprezintČ sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenĩilor instituĩiilor de învČĩČmânt, stimularea
Ɂomerilor care se încadreazČ în muncČ înainte de expirarea perioadei de Ɂomaj, stimularea angajatorilor care
încadreazČ în muncČ pe perioada nedeterminatČ Ɂomeri în vârstČ de peste 45 de ani, Ɂomeri întreĩinČtori unici
de familie sau Ɂomeri care în termen de 3 ani de la data angajČrii îndeplinesc condiĩiile pentru a solicita pensia
anticipatČ parĩialČ sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstČ, ori pentru alte situaĩii prevČzute prin
legislaĩia în vigoare privind sistemul asigurČrilor pentru Ɂomaj Ɂi stimularea ocupČrii forĩei de muncČ.
**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea
fundamentalČ, cercetarea aplicativČ, dezvoltarea tehnologicČ Ɂi inovarea, stabilite potrivit prevederilor
Ordonanĩei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ɁtiinĩificČ Ɂi dezvoltarea tehnologicČ, aprobatČ cu
modificČri Ɂi completČri prin Legea nr. 324/2003, cu modificČrile Ɂi completČrile ulterioare.
***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare.
La completarea rândurilor corespunzČtoare capitolelor VI Ɂi VII sunt avute în vedere prevederile
Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaĩiilor
tehnice Ɂi a modalitČĩilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European Ɂi al Consiliului
privind statisticile europene de întreprindere Ɂi de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de
întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest
Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie


60 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022

2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European Ɂi a
Consiliului privind producĩia Ɂi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul Ɂtiinĩei Ɂi al tehnologiei.
****) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitČĩile reglementate Ɂi supravegheate de Banca
NaĩionalČ a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere FinanciarČ, societČĩile reclasificate în sectorul
administraĩiei publice Ɂi instituĩiile fČrČ scop lucrativ în serviciul gospodČriilor populaĩiei.
*****) Pentru creanĩele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominalČ
a acestora, cât Ɂi costul lor de achiziĩie.
Pentru statutul de „persoane juridice afiliate” se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) Ɂi d) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificČrile Ɂi completČrile ulterioare.
******) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de
completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European Ɂi al Consiliului de stabilire a unor
norme privind plČĩile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune Ɂi
de modificare a anexei X la regulamentul menĩionat, „(1) ... veniturile obĩinute din activitČĩile agricole sunt
veniturile care au fost obĩinute de un fermier din activitatea sa agricolČ în sensul articolului 4 alineatul (1)
litera (c) din regulamentul menĩionat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploataĩiei sale, inclusiv sprijinul din
partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolČ (FEGA) Ɂi din Fondul european agricol pentru
dezvoltare ruralČ (FEADR), precum Ɂi orice ajutor naĩional acordat pentru activitČĩi agricole, cu excepĩia
plČĩilor directe naĩionale complementare în temeiul articolelor 18 Ɂi 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Veniturile obĩinute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploataĩiei sunt considerate venituri din activitČĩi agricole cu condiĩia
ca produsele prelucrate sČ rČmânČ proprietatea fermierului Ɂi ca o astfel de prelucrare sČ aibČ ca rezultat un
alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.
Orice alte venituri sunt considerate venituri din activitČĩi neagricole.
(2) În sensul alineatului (1), „venituri” înseamnČ veniturile brute, înaintea deducerii costurilor Ɂi impozitelor
aferente. ...”.
1)
Se vor include chiriile plČtite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pČɁuni, fâneĩe etc.) Ɂi aferente
spaĩiilor comerciale (terase etc.) aparĩinând proprietarilor privaĩi sau unor unitČĩi ale administraĩiei publice,
inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apČ în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).
2)
Valoarea înscrisČ la rândul „datorii cu entitČĩi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:” NU se calculeazČ
prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadenĩa iniĩialČ mai mare de un an” Ɂi „datorii comerciale cu
entitČĩile afiliate nerezidente indiferent de scadenĩČ (din ct. 451)”.
3)
În categoria „Alte datorii în legČturČ cu persoanele fizice Ɂi persoanele juridice, altele decât datoriile în
legČturČ cu instituĩiile publice (instituĩiile statului)” nu se vor înscrie subvenĩiile aferente veniturilor existente
în soldul contului 472.
4)
Titluri de valoare care conferČ drepturi de proprietate asupra societČĩilor, care sunt negociabile Ɂi
tranzacĩionate, potrivit legii.
5)
Titluri de valoare care conferČ drepturi de proprietate asupra societČĩilor, care nu sunt tranzacĩionate.
6)
Se va completa de cČtre operatorii economici cČrora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului
finanĩelor publice Ɂi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea PrecizČrilor privind
întocmirea Ɂi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privatČ a statului Ɂi a
drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificČrile Ɂi completČrile ulterioare.
7)
La secĩiunea „XII Capital social vČrsat”, la rd. 161-171, în col. 2 Ɂi col. 4 entitČĩile vor înscrie procentul
corespunzČtor capitalului social deĩinut în totalul capitalului social vČrsat, înscris la rd. 160.
8)
La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea Ăi
completarea Legii contabilitČɄii nr. 82/1991, modificarea Ăi completarea Legii societČɄilor nr. 31/1990,
precum Ăi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea Ăi funcɄionarea cooperaɄiei.

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele Ɂi prenumele ___________ Numele Ɂi prenumele _________
SemnČtura ___________________ Calitatea _________________
SemnČtura __________________
Nr. de înregistrare în organismul profesional


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022 61

8. Structura formularului*) „Situația activelor imobilizate” (cod 40) pentru entitățile prevăzute la pct. 2.1, 2.2 și 2.3 din anexa
nr. 1 la ordin și pentru entitățile prevăzute la pct. 2.1 din anexa nr. 2 la ordin este următoarea:

SITUAĨIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


la data de 31 decembrie 2021
cod 40 - lei -
Valori brute
Nr. Sold iniĩial CreɁteri Reduceri
Elemente de imobilizČri rd. Sold final
Total Din care:
dezmembrČri (col. 5 = 1 + 2 - 3)
Ɂi casČri
A B 1 2 3 4 5
I. ImobilizČri necorporale
Cheltuieli de constituire Ɂi 01 X
cheltuieli de dezvoltare
Active necorporale de explorare 02 X
Ɂi evaluare a resurselor
minerale
Alte imobilizČri 03 X
Avansuri acordate pentru 04 X
imobilizČri necorporale
TOTAL (rd. 01 la 04) 05 X
II. ImobilizČri corporale
Terenuri Ɂi amenajČri de 06 X
terenuri
Construcĩii 07
Instalaĩii tehnice Ɂi maɁini 08
Alte instalaĩii, utilaje Ɂi mobilier 09
Investiĩii imobiliare 10
Active corporale de explorare Ɂi 11
evaluare a resurselor minerale
Active biologice productive 12
ImobilizČri corporale în curs de 13
execuĩie
Investiĩii imobiliare în curs de 14
execuĩie
Avansuri acordate pentru 15
imobilizČri corporale
TOTAL (rd. 06 la 15) 16
III. ImobilizČri financiare 17 X
ACTIVE IMOBILIZATE –TOTAL 18
(rd. 05 + 16 + 17)

SITUAĨIA AMORTIZċRII ACTIVELOR IMOBILIZATE


cod 40 - lei -
Elemente de imobilizČri Nr. Sold Amortizare în Amortizare aferentČ Amortizare la sfârɁitul
rd. iniĩial cursul anului imobilizČrilor scoase anului
din evidenĩČ (col. 9 = 6 + 7 - 8)
A B 6 7 8 9
I. ImobilizČri necorporale
Cheltuieli de constituire Ɂi 19
cheltuieli de dezvoltare
Active necorporale de 20
explorare Ɂi evaluare a
resurselor minerale

*) Formularul este reprodus în facsimil.
62 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 100/1.II.2022

Alte imobilizČri 21
TOTAL (rd. 19 + 20 + 21) 22
II. ImobilizČri corporale
AmenajČri de terenuri 23
Construcĩii 24
Instalaĩii tehnice Ɂi maɁini 25
Alte instalaĩii, utilaje Ɂi 26
mobilier
Investiĩii imobiliare 27
Active corporale de explorare 28
Ɂi evaluare a resurselor
minerale
Active biologice productive 29
TOTAL (rd. 23 la 29) 30
AMORTIZċRI – TOTAL 31
(rd. 22 + 30)

SITUAĨIA AJUSTċRILOR PENTRU DEPRECIERE


cod 40 - lei -
Elemente de imobilizČri Nr. Sold iniĩial AjustČri AjustČri Sold final
rd. constituite în reluate la (col. 13 = 10 + 11 - 12)
cursul anului venituri
A B 10 11 12 13
I. ImobilizČri necorporale
Cheltuieli de dezvoltare 32
Active necorporale de explorare 33
Ɂi evaluare a resurselor minerale
Alte imobilizČri 34
Avansuri acordate pentru 35
imobilizČri necorporale
TOTAL (rd. 32 la 35) 36
II. ImobilizČri corporale
Terenuri Ɂi amenajČri de terenuri 37
Construcĩii 38
Instalaĩii tehnice Ɂi maɁini 39
Alte instalaĩii, utilaje Ɂi mobilier 40
Investiĩii imobiliare 41
Active corporale de explorare Ɂi 42
evaluare a resurselor minerale
Active biologice productive 43
ImobilizČri corporale în curs de 44
execuĩie
Investiĩii imobiliare în curs de 45
execuĩie
Avansuri acordate pentru 46
imobilizČri corporale
TOTAL (rd. 37 la 46) 47
III. ImobilizČri financiare 48
AJUSTċRI PENTRU DEPRECIERE – 49
TOTAL
(rd. 36 + 47 + 48)

ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
Numele Ɂi prenumele ___________ Numele Ɂi prenumele _________
SemnČtura ___________________ Calitatea _________________
SemnČtura __________________
Nr. de înregistrare în organismul profesional


S-ar putea să vă placă și