Sunteți pe pagina 1din 135

www.codfiscal.

net
2

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale
si situatiile financiare anuale consolidate
In temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor
Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere prevederile art. 4 alin. (1) si ale art. 44 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:
Art. 1. L Se aproba Reglementarile contabile privind
situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare
anuale consolidate, cuprinse in anexa care face parte integranta
din prezentul ordin.
Art. 2. L Reglementarile contabile privind situatiile financiare
anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate,
prevazute la art. 1, se aplica de entitatile prevazute la pct. 3 din
aceste reglementari.
Art. 3. L (1) Subunitatile fara personalitate juridica, care
apartin persoanelor juridice cu sediul in Romania, organizeaza
si conduc evidenta contabila proprie, astfel incat aceasta sa
permita determinarea informatiilor si a obligatiilor prevazute de
lege, iar persoanele juridice carora le apartin sa poata intocmi
situatii financiare anuale.
(2) Activitatea desfasurata in strainatate de subunitatile fara
personalitate juridica, care apartin persoanelor juridice cu sediul
in Romania, se include in situatiile financiare ale persoanei
juridice romane si se raporteaza pe teritoriul Romaniei, cu
respectarea prevederilor Reglementarilor contabile privind
situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare
anuale consolidate.
(3) In intelesul prezentului ordin, prin subunitati fara
personalitate juridica, care apartin persoanelor juridice cu sediul
in Romania, se intelege sucursale, agentii, reprezentante sau
alte asemenea unitati fara personalitate juridica, infiintate potrivit
legii.
(4) Persoanele desemnate ca reprezentant/imputernicit
fiscal, potrivit Codului fiscal si Codului de procedura fiscala, tin
contabilitatea proprie in functie de statutul lor de persoane fizice
sau juridice, dupa caz. In cazul in care sunt persoane juridice,
acestea intocmesc situatii financiare anuale si raportari
contabile, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.
(5) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din
Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in
strainatate reprezinta subunitati fara personalitate juridica ce
apartin acestor persoane juridice si au obligatia intocmirii
situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile cerute de
Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare. In situatia in care persoana juridica cu
sediul in strainatate isi desfasoara activitatea in Romania prin
mai multe sedii permanente, situatiile financiare anuale si
raportarile contabile cerute de Legea contabilitatii nr. 82/1991
se intocmesc de sediul permanent desemnat sa indeplineasca
obligatiile fiscale, acestea reflectand activitatea tuturor sediilor
permanente.
Art. 4. L (1) In cazul asocierilor in participatie incheiate intre
o persoana juridica romana si o persoana juridica straina,
contabilitatea se tine de catre persoana desemnata de asociati,
care raspunde potrivit legii.
CFNET - Finante Taxe

(2) La organizarea si conducerea contabilitatii asocierii in


participatie trebuie avute in vedere atat Reglementarile contabile
privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile
financiare anuale consolidate, cat si cerintele care rezulta din
alte prevederi legale.
(3) Reglementarile contabile mentionate la alin. (2) se aplica,
de asemenea, asocierilor in participatie intre persoane juridice
straine (nerezidente), inregistrate in Romania. Pentru acestea,
asociatul desemnat prin contractul de asociere sa indeplineasca
obligatiile fiscale organizeaza si conduce evidenta contabila a
asocierii, astfel incat sa se poata determina informatiile si
obligatiile prevazute de lege, fara a intocmi situatii financiare
anuale.
Art. 5. L In aplicarea Reglementarilor contabile prevazute la
art. 1, entitatile trebuie sa dezvolte politici contabile proprii care
se aproba de administratori. In cazul entitatilor care nu au
administratori, politicile contabile se aproba de persoanele care
au obligatia gestionarii entitatii respective.
Art. 6. L In cazul entitatilor administrate in sistem dualist,
potrivit legii, referirile la SadministratoriZ din reglementarile
prevazute la art. 1 se vor citi ca referiri la Smembrii directoratuluiZ.
Art. 7. L (1) O societate-mama are obligatia sa intocmeasca
situatii financiare anuale consolidate atunci cand sunt depasite
criteriile prevazute la pct. 10 alin. (3) din reglementarile
prevazute la art. 1, precum si in cazul grupurilor mici si mijlocii
in care una dintre entitatile afiliate este o entitate de interes
public.
(2) Entitatile care au obligatia sa intocmeasca situatii
financiare anuale consolidate pot intocmi aceste situatii fie
potrivit reglementarilor contabile prevazute la art. 1, fie in baza
Reglementarilor contabile conforme cu Standardele
internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor
comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la
tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul
viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012,
cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 8. L In cazul in care aplicarea reglementarilor contabile
prevazute la art. 1 impune modificarea unor tratamente
contabile, aceasta nu determina corectii ale operatiunilor
contabile generate de evenimente anterioare intrarii in vigoare
a respectivelor reglementari.
Art. 9. L Sanctiunile aplicabile pentru incalcarea prevederilor
Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale
individuale si situatiile financiare anuale consolidate sunt cele
prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Art. 10. L Prezentul ordin intra in vigoare la data de
1 ianuarie 2015. Entitatile care au ales un exercitiu financiar
diferit de anul calendaristic aplica prevederile prezentului ordin

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
de la inceputul primului exercitiu financiar astfel ales, care
incepe ulterior datei de 1 ianuarie 2015.
Art. 11. L La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se
abroga:
a) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru
aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele
europene, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,

nr. 766 si 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificarile si


completarile ulterioare;
b) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011 pentru
aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate, publicat in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 522 si 522 bis din
25 iulie 2011.
Art. 12. L Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor publice,


Darius-Bogdan Valcov
Bucuresti, 29 decembrie 2014
Nr. 1.802.

ANEXA

R E G L E M E N T A R I L E C O N TA B I L E

privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate


CAPITOLUL 1
Arie de aplicabilitate, definitii si categorii
de entitati raportoare
1. L (1) Prezentele reglementari prevad formatul si
continutul situatiilor financiare anuale, principiile contabile si
regulile de recunoastere, evaluare, scoatere din evidenta si
prezentare a elementelor in situatiile financiare anuale
individuale, regulile de intocmire, aprobare, auditare/verificare,
potrivit legii, si publicare a situatiilor financiare anuale, Planul de
conturi general, precum si continutul si functiunea conturilor
contabile.
(2) Acestea stabilesc, de asemenea, reguli privind intocmirea
situatiilor financiare anuale consolidate.
2. L Prezentele reglementari transpun partial prevederile
Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului
privind situatiile financiare anuale, situatiile financiare
consolidate si rapoartele conexe ale anumitor tipuri de
intreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a
Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a
Directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului, publicata
in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 182 din data de
29 iunie 2013.
SECTIUNEA 1.1
Arie de aplicabilitate

3. L Prezentele reglementari se aplica de catre urmatoarele


categorii de persoane ale caror valori mobiliare nu sunt admise
la tranzactionare pe o piata reglementata (denumite in
continuare entitati):
a) societati:
L societatile in nume colectiv;
L societatile in comandita simpla;
L societatile pe actiuni;
L societatile in comandita pe actiuni si
L societatile cu raspundere limitata;
b) societatile/companiile nationale;
c) regiile autonome;
d) institutele nationale de cercetare-dezvoltare;
e) societatile cooperative si celelalte persoane juridice care,
in baza legilor speciale de organizare, functioneaza pe principiile
societatilor;
f) subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in
Romania, care apartin persoanelor juridice cu sediul in
Romania, in conditiile prevazute de prezentele reglementari;
CFNET - Finante Taxe

g) subunitatile fara personalitate juridica, cu sediul in


strainatate, care apartin persoanelor prevazute la lit. a)Le), cu
sediul in Romania, in conditiile prevazute de prezentele
reglementari;
h) subunitatile din Romania care apartin unor persoane
juridice cu sediul in strainatate, in conditiile prevazute de
prezentele reglementari;
i) grupurile de interes economic, infiintate potrivit legii.
4. L (1) Societatile care au subunitati organizeaza si conduc
contabilitatea astfel incat sa fie disponibile informatiile necesare
privind activitatea desfasurata de aceste subunitati.
(2) In intelesul prezentelor reglementari, subunitatile fara
personalitate juridica, care apartin persoanelor juridice cu sediul
in Romania, reprezinta sucursale, agentii, reprezentante sau
alte asemenea unitati fara personalitate juridica, infiintate potrivit
legii.
5. L (1) Subunitatile fara personalitate juridica, care apartin
persoanelor juridice cu sediul in Romania organizeaza si conduc
evidenta contabila proprie, astfel incat aceasta sa permita
determinarea informatiilor si a obligatiilor prevazute de lege, iar
persoanele juridice carora le apartin sa poata intocmi situatii
financiare anuale.
(2) Activitatea desfasurata in strainatate de subunitatile fara
personalitate juridica, care apartin persoanelor juridice cu sediul
in Romania, se include in situatiile financiare ale persoanei
juridice romane si se raporteaza pe teritoriul Romaniei, cu
respectarea prevederilor pct. 7 si pct. 317L324 din prezentele
reglementari.
(3) Persoanele desemnate ca reprezentant/imputernicit
fiscal, potrivit Codului fiscal si Codului de procedura fiscala, tin
contabilitatea proprie in functie de statutul lor de persoane fizice
sau juridice, dupa caz. In cazul in care sunt persoane juridice,
acestea intocmesc situatii financiare anuale si raportari
contabile, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.
(4) Din punct de vedere contabil, sediile permanente din
Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in
strainatate reprezinta subunitati fara personalitate juridica ce
apartin acestor persoane juridice si au obligatia intocmirii
situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile cerute de
legea contabilitatii. In situatia in care persoana juridica cu sediul
in strainatate isi desfasoara activitatea in Romania prin mai
multe sedii permanente, situatiile financiare anuale si raportarile
contabile cerute de legea contabilitatii se intocmesc de sediul
permanent desemnat sa indeplineasca obligatiile fiscale,
acestea reflectand activitatea tuturor sediilor permanente.

www.codfiscal.net
4

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

Costul de productie sau de prelucrare al stocurilor, precum si


costul de productie al imobilizarilor cuprind cheltuielile directe
aferente productiei, si anume: materiale directe, energie
consumata in scopuri tehnologice, manopera directa si alte
cheltuieli directe de productie, costul proiectarii produselor,
precum si cota cheltuielilor indirecte de productie alocata in mod
rational ca fiind legata de fabricatia acestora.
Costurile de conversie (prelucrare) a stocurilor includ
costurile direct legate de unitatile produse, cum ar fi costurile cu
manopera directa. De asemenea, ele includ si alocarea
sistematica a regiei fixe si variabile de productie generata de
transformarea materialelor in produse finite. Regia fixa de
productie consta in acele costuri indirecte de productie care
raman relativ constante, indiferent de volumul productiei, cum
sunt: amortizarea, intretinerea sectiilor si utilajelor, precum si
costurile cu conducerea si administrarea sectiilor. Regia
variabila de productie consta in acele costuri indirecte de
productie care variaza direct proportional sau aproape direct
proportional cu volumul productiei, cum sunt materialele
indirecte si forta de munca indirecta.
Alocarea regiei fixe de productie asupra costurilor de
conversie se face pe baza capacitatii normale a instalatiilor de
SECTIUNEA 1.2
productie. Nivelul real de productie poate fi folosit daca se
Definitii
considera ca acesta aproximeaza capacitatea normala.
Valoarea cheltuielilor cu regia fixa alocate fiecarei unitati de
8. L In intelesul prezentelor reglementari se aplica
productie nu se majoreaza ca urmare a obtinerii unei productii
urmatoarele definitii:
1. entitati de interes public inseamna societatile/companiile scazute sau a neutilizarii unor echipamente. Cheltuielile de regie
nationale, societatile cu capital integral sau majoritar de stat si nealocate sunt recunoscute drept cheltuiala in perioada in care
sunt suportate. In perioadele in care se inregistreaza o productie
regiile autonome;
2. interes de participare inseamna drepturi in capitalul altor neobisnuit de mare, valoarea cheltuielilor cu regia fixa alocate
entitati, reprezentate sau nu prin certificate, care, prin crearea unei fiecarei unitati de productie este diminuata, astfel incat stocurile
legaturi durabile cu aceste entitati, sunt destinate sa contribuie la sa nu fie evaluate la o valoare mai mare decat costul lor. Regia
activitatea entitatii care detine drepturile respective. Detinerea unei variabila de productie este alocata fiecarei unitati de productie
parti din capitalul unei alte entitati reprezinta un interes de pe baza folosirii reale a instalatiilor de productie.
Un proces de productie poate conduce la obtinerea
participare, daca depaseste un prag procentual de 20%;
simultana
a mai multor produse, de exemplu, in cazul obtinerii
3. parte legata are acelasi inteles ca in standardele
internationale de contabilitate adoptate in conformitate cu produselor cuplate sau in cazul in care exista un produs
Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European principal si altul secundar. Atunci cand costurile de conversie nu
si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor se pot identifica distinct, pentru fiecare produs in parte, acestea
se aloca pe baza unei metode rationale, aplicate cu
internationale de contabilitate1.
Sunt avute in vedere prevederile sectiunii 6.4 SParti legateZ; consecventa. Alocarea se poate baza, de exemplu, pe valoarea
de vanzare relativa a fiecarui produs, fie in stadiul de productie
4. active imobilizate inseamna activele care sunt destinate
in care produsele devin identificabile in mod distinct, fie in
sa serveasca o perioada indelungata activitatile entitatii,
momentul finalizarii procesului de productie. Prin natura lor,
respectiv mai mare de un an;
majoritatea produselor secundare au o valoare nesemnificativa.
5. cifra de afaceri neta inseamna sumele obtinute din
In acest caz, ele sunt adesea evaluate la valoarea realizabila
vanzarea de produse si prestarea de servicii dupa deducerea neta si aceasta valoare se deduce din costul produsului
reducerilor comerciale si a taxei pe valoarea adaugata si a altor principal. Ca urmare, valoarea contabila a produsului principal
impozite direct legate de cifra de afaceri;
nu difera in mod semnificativ de costul sau.
6. cost de achizitie inseamna pretul datorat si eventualele
In situatia in care anumite costuri (regii) generale sau costuri
cheltuieli conexe minus eventualele reduceri ale costului de de proiectare a produselor pot fi identificate ca avand legatura
achizitie.
cu unele stocuri, acestea se includ in costul stocurilor
In acest sens, costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul respective.
de cumparare, taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora
In masura in care prestatorii de servicii au stocuri, ei le
pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile evalueaza la costurile lor de productie. Aceste costuri constau,
fiscale), cheltuielile de transport, manipulare si alte cheltuieli in primul rand, in manopera si in alte costuri legate de
care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective.
personalul direct angajat in furnizarea serviciilor, inclusiv
In costul de achizitie se includ, de asemenea, comisioanele, personalul insarcinat cu supravegherea, precum si in cheltuielile
taxele notariale, cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte de regie de atribuit. Manopera si alte costuri legate de vanzare
cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective. si de personalul angajat in administratia generala nu se includ,
Cheltuielile de transport sunt incluse in costul de achizitie si ci sunt recunoscute drept cheltuieli in perioada in care sunt
atunci cand functia de aprovizionare este externalizata;
suportate. Costul stocurilor unui prestator de servicii nu include
7. cost de productie inseamna pretul de achizitie al materiilor marjele de profit sau cheltuielile de regie neatribuibile, care sunt
prime si al materialelor consumabile si alte cheltuieli care pot fi adesea incorporate in preturile facturate de prestatorii de
atribuite direct bunului in cauza.
servicii.
6. L (1) In cazul asocierilor in participatie incheiate intre o
persoana juridica romana si o persoana juridica straina,
contabilitatea se tine de catre persoana desemnata de asociati,
care raspunde potrivit legii.
(2) La organizarea si conducerea contabilitatii asocierii in
participatie trebuie avute in vedere atat prezentele reglementari,
cat si cerintele care rezulta din alte prevederi legale.
(3) Prezentele reglementari se aplica, de asemenea,
asocierilor in participatie intre persoane juridice straine
(nerezidente), inregistrate in Romania. Pentru acestea,
asociatul desemnat prin contractul de asociere sa indeplineasca
obligatiile fiscale organizeaza si conduce evidenta contabila a
asocierii, astfel incat sa se poata determina informatiile si
obligatiile prevazute de lege, fara a intocmi situatii financiare
anuale.
7. L (1) Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda
nationala.
(2) Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat
in moneda nationala, cat si in valuta.
(3) Prin valuta se intelege alta moneda decat leul.

JO L 243, 11.9.2002, p. 1.

CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

10. L (1) In functie de criteriile de marime, grupurile se


impart in doua categorii, astfel: grupuri mici si mijlocii, respectiv
grupuri mari.
(2) Grupurile mici si mijlocii sunt grupurile constituite din
societatile-mama si filialele care urmeaza sa fie incluse in
consolidare si care, pe baza consolidata, nu depasesc limitele a
cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii la data bilantului
societatii-mama:
a) totalul activelor: 24 000 000 EUR;
b) cifra de afaceri neta: 48 000 000 EUR;
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar:
250.
(3) Grupurile mari sunt grupurile constituite din societatilemama si filialele care urmeaza sa fie incluse in consolidare si
care, pe baza consolidata, depasesc limitele a cel putin doua
dintre urmatoarele trei criterii la data bilantului societatii-mama:
a) totalul activelor: 24 000 000 EUR;
b) cifra de afaceri neta: 48 000 000 EUR;
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 250.
(4) Determinarea valorii criteriilor de marime prevazute la
prezentul punct se bazeaza doar pe indicatorii corespunzatori
societatii-mama si filialelor cuprinse in consolidare. La stabilirea
criteriilor de marime, societatea-mama poate sa nu ia in
considerare filialele pe care intentioneaza sa le excluda din
consolidare in baza oricarei situatii prevazute la pct. 504.
11. L In scopul determinarii limitelor legate de totalul
activelor si de cifra de afaceri neta, prevazute la pct. 10, nu se
efectueaza nici compensarea prevazuta la pct. 508 alin. (1) si
nici eventualele eliminari ca urmare a aplicarii prevederilor
pct. 512 alin. (1).
12. L (1) Atunci cand, la data bilantului, o entitate depaseste
sau inceteaza sa mai depaseasca limitele a doua dintre cele trei
criterii mentionate la pct. 9, acest fapt afecteaza aplicarea
derogarilor prevazute de prezentele reglementari numai daca
acest lucru are loc in doua exercitii financiare consecutive.
(2) O societate-mama intocmeste situatii financiare anuale
consolidate incepand cu primul exercitiu financiar in care sunt
depasite criteriile de marime prevazute la pct. 10, cu respectarea
conditiilor prevazute la cap. 8 SSituatii financiare anuale
consolidate si rapoarte consolidateZ.
SECTIUNEA 1.3
(3) Atunci cand, la data bilantului, un grup depaseste sau
inceteaza sa mai depaseasca limitele a doua dintre cele trei
Categorii de entitati raportoare
criterii mentionate la pct. 10, acest fapt are incidenta asupra
9. L (1) In functie de criteriile de marime, entitatile prevazute
aplicarii derogarilor prevazute de prezentele reglementari numai
de prezentele reglementari se grupeaza in trei categorii, astfel:
daca acest lucru are loc in doua exercitii financiare consecutive.
microentitati; entitati mici; entitati mijlocii si mari.
13. L (1) O entitate analizeaza permanent, pentru fiecare
(2) Microentitatile sunt entitatile care, la data bilantului, nu
data
a bilantului, daca a depasit, respectiv a incetat sa
depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:
depaseasca
criteriile de marime corespunzatoare.
a) totalul activelor: 350 000 EUR;
(2)
Entitatea
schimba categoria in care se incadreaza doar
b) cifra de afaceri neta: 700 000 EUR;
daca
in
doua
exercitii
financiare consecutive depaseste sau
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10.
inceteaza
sa
depaseasca
criteriile de marime. Ca urmare,
Pentru aceasta categorie de entitati se aplica, de asemenea,
modificarea
criteriilor
de
marime nu determina automat
prevederile cap. 12 SDispozitii privind scutirile si restrictiile
incadrarea entitatii intr-o noua categorie.
aplicabile scutirilorZ.
(3) Prin doua exercitii financiare consecutive se intelege
(3) Entitatile mici sunt entitatile care, la data bilantului, nu se
exercitiul
financiar precedent celui pentru care se intocmesc
incadreaza in categoria microentitatilor si care nu depasesc
situatiile
financiare
anuale si exercitiul financiar curent, pentru
limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii:
care
se
intocmesc
situatiile
financiare anuale.
a) totalul activelor: 4 000 000 EUR;
14. L In scopul aplicarii prevederilor pct. 12 alin. (1) se
b) cifra de afaceri neta: 8 000 000 EUR;
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50. reanalizeaza numarul de componente ale situatiilor financiare
(4) Entitatile mijlocii si mari sunt entitatile care, la data anuale, astfel:
a) o entitate care a intocmit situatii financiare anuale
bilantului, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele
prevazute
la pct. 20 alin. (2) va intocmi situatiile financiare
trei criterii:
anuale prevazute la pct. 21 numai daca in doua exercitii
a) totalul activelor: 4 000 000 EUR;
financiare consecutive depaseste limitele a doua dintre cele trei
b) cifra de afaceri neta: 8 000 000 EUR;
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50. criterii prevazute la pct. 9;

In costul de productie al bunului se include o proportie


rezonabila din cheltuielile de regie fixe sau variabile atribuibile
indirect bunului in cauza, in masura in care acestea se refera la
perioada de productie. Includerea in costul stocurilor a regiilor
generale poate fi adecvata in masura in care reprezinta costuri
suportate pentru a aduce stocurile in locul si forma dorite.
In costul de productie nu se includ costurile de distributie;
8. ajustari de valoare inseamna ajustarile destinate sa tina
cont de modificarile valorilor activelor individuale, stabilite la data
bilantului, indiferent daca modificarea este definitiva sau nu.
Ajustarile negative de valoare pot fi: ajustari permanente,
denumite in continuare amortizari, si/sau ajustari provizorii,
denumite in continuare ajustari pentru depreciere sau pierdere
de valoare, in functie de caracterul permanent sau provizoriu al
ajustarii respective;
9. societate-mama inseamna o entitate care controleaza una
sau mai multe filiale;
10. filiala inseamna o entitate controlata de o societatemama, inclusiv orice filiala a societatii-mama care le conduce;
11. grup inseamna o societate-mama si toate filialele
acesteia;
12. entitati afiliate inseamna doua sau mai multe entitati din
cadrul unui grup;
13. entitate asociata inseamna o entitate in care o alta
entitate are un interes de participare si ale carei politici de
exploatare si financiare fac obiectul unei influente semnificative
exercitate de cealalta entitate. Se considera ca o entitate
exercita o influenta semnificativa asupra altei entitati daca detine
cel putin 20% din drepturile de vot ale actionarilor sau asociatilor
respectivei entitati. Ca urmare, existenta unei entitati asociate
presupune indeplinirea cumulativa a doua conditii, respectiv
detinerea unui interes de participare in cealalta entitate si
exercitarea influentei semnificative asupra politicilor de
exploatare si financiare ale acesteia;
14. prag de semnificatie inseamna statutul informatiilor in
cazul in care se poate anticipa in mod rezonabil ca omiterea sau
prezentarea eronata a acestora influenteaza deciziile pe care
utilizatorii le adopta pe baza situatiilor financiare ale entitatii.
Pragul de semnificatie al elementelor individuale se evalueaza
in contextul altor elemente similare.

CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
6

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

b) o entitate care a intocmit situatiile financiare anuale


prevazute la pct. 21 va intocmi situatii financiare anuale
prevazute la pct. 20 alin. (2) numai daca in doua exercitii
financiare consecutive nu depaseste limitele a doua dintre cele
trei criterii prevazute la pct. 9.
O analiza similara se efectueaza si de catre microentitati.
Ca urmare, pentru intocmirea situatiilor financiare anuale,
incadrarea in criteriile de marime prevazute de prezentele
reglementari se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar, pe
baza indicatorilor determinati din situatiile financiare ale
exercitiului financiar precedent celui de raportare si a
indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a
balantei de verificare incheiate la sfarsitul exercitiului financiar
curent, utilizandu-se cursul de schimb valutar publicat in Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene la data de 19 iulie 2013.
15. L Totalul activelor mentionat la pct. 9 si 10 consta in
valoarea totala a activelor, asa cum apare prezentata la lit. AL
C de la SActiveZ din formatul bilantului prevazut la pct. 132 sau
din formatul bilantului prescurtat prevazut la pct. 451.
CAPITOLUL 2
Dispozitii si principii generale
SECTIUNEA 2.1
Dispozitii generale

16. L Situatiile financiare anuale constituie un tot unitar.


17. L Obiectivul situatiilor financiare anuale il constituie
furnizarea de informatii despre pozitia financiara, performanta
financiara si fluxurile de trezorerie ale unei entitati, utile unei
categorii largi de utilizatori.
18. L (1) Elementele direct legate de evaluarea pozitiei
financiare, reflectate prin bilant, sunt activele, datoriile si
capitalurile proprii.
(2) In intelesul prezentelor reglementari:
a) un activ reprezinta o resursa controlata de catre entitate ca
rezultat al unor evenimente trecute, de la care se asteapta sa
genereze beneficii economice viitoare pentru entitate. Un activ
este recunoscut in contabilitate si prezentat in bilant atunci cand
este probabila realizarea unui beneficiu economic viitor de catre
entitate si activul are un cost sau o valoare care poate fi
evaluat/evaluata in mod credibil;
b) o datorie reprezinta o obligatie actuala a entitatii ce
decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se
asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza
beneficii economice. O datorie este recunoscuta in contabilitate
si prezentata in bilant atunci cand este probabil ca o iesire de
resurse incorporand beneficii economice va rezulta din
decontarea unei obligatii prezente si cand valoarea la care se va
realiza aceasta decontare poate fi evaluata in mod credibil;
c) capitalurile proprii reprezinta interesul rezidual al
actionarilor sau asociatilor in activele unei entitati dupa
deducerea tuturor datoriilor sale.
(3) Beneficiile economice reprezinta potentialul de a
contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar sau
echivalente de numerar catre entitate. Aceasta contributie se
reflecta fie sub forma cresterii intrarilor de numerar, fie sub forma
reducerii iesirilor de numerar, de exemplu, prin reducerea
costurilor de productie.
Astfel, potentialul poate fi unul productiv, atunci cand activul
este utilizat separat sau impreuna cu alte active pentru
prestarea de servicii ori producerea de bunuri destinate vanzarii
de catre entitate. De asemenea, potentialul poate imbraca forma
convertibilitatii in numerar sau echivalente de numerar.
19. L (1) Elementele direct legate de evaluarea performantei
financiare, prin intermediul contului de profit si pierdere, sunt
veniturile si cheltuielile.
CFNET - Finante Taxe

(2) In intelesul prezentelor reglementari, termenii de mai jos


au urmatoarele semnificatii:
a) veniturile constituie cresteri ale beneficiilor economice
inregistrate pe parcursul perioadei contabile, sub forma de intrari
sau cresteri ale activelor ori reduceri ale datoriilor, care se
concretizeaza in cresteri ale capitalurilor proprii, altele decat cele
rezultate din contributii ale actionarilor;
b) cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice
inregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de iesiri
sau scaderi ale valorii activelor ori cresteri ale datoriilor, care se
concretizeaza in reduceri ale capitalurilor proprii, altele decat
cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari.
(3) Veniturile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere
atunci cand se poate evalua in mod credibil o crestere a
beneficiilor economice viitoare legate de cresterea valorii unui
activ sau de scaderea valorii unei datorii. Recunoasterea
veniturilor se realizeaza simultan cu recunoasterea cresterii de
active sau reducerii datoriilor (de exemplu, cresterea neta a
activelor, rezultata din vanzarea produselor sau serviciilor, ori
descresterea datoriilor ca rezultat al anularii unei datorii).
(4) Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere
atunci cand se poate evalua in mod credibil o diminuare a
beneficiilor economice viitoare legate de o diminuare a valorii
unui activ sau de o crestere a valorii unei datorii. Recunoasterea
cheltuielilor are loc simultan cu recunoasterea cresterii valorii
datoriilor sau reducerii valorii activelor (de exemplu, drepturile
salariale angajate sau amortizarea echipamentelor).
20. L (1) Microentitatile intocmesc situatii financiare anuale
in conditiile prevazute la sectiunea 12.1 SScutiri pentru
microentitatiZ.
(2) Entitatile prevazute la pct. 9 alin. (3) intocmesc situatii
financiare anuale care cuprind:
L bilant prescurtat,
L cont de profit si pierdere,
L notele explicative la situatiile financiare anuale.
(3) Bilantul prescurtat are formatul prevazut la pct. 451.
(4) Optional, entitatile prevazute la pct. 9 alin. (3) pot intocmi
situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor
de trezorerie.
21. L Entitatile prevazute la pct. 9 alin. (4), precum si
entitatile de interes public intocmesc situatii financiare anuale
care cuprind:
L bilant;
L cont de profit si pierdere;
L situatia modificarilor capitalului propriu;
L situatia fluxurilor de trezorerie;
L notele explicative la situatiile financiare anuale.
22. L (1) In cazul entitatilor nou-infiintate, acestea pot
intocmi pentru primul exercitiu financiar de raportare situatiile
financiare anuale prevazute fie la pct. 20, fie la pct. 21 sau in
formatul aplicabil microentitatilor.
(2) Pentru al doilea exercitiu financiar de raportare, aceste
entitati analizeaza indicatorii determinati din situatiile financiare
ale anului precedent si indicatorii determinati pe baza datelor
din contabilitate si a balantei de verificare incheiate la sfarsitul
exercitiului financiar curent, intocmind situatii financiare anuale
in functie de criteriile de marime inregistrate.
(3) Prevederile prezentului punct nu se aplica entitatilor de
interes public.
23. L Situatiile financiare anuale se intocmesc in mod clar
si in concordanta cu prevederile prezentelor reglementari.
24. L Situatiile financiare anuale trebuie sa ofere o imagine
fidela a activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau
pierderii entitatii.
25. L Daca aplicarea prevederilor prezentelor reglementari
nu este suficienta pentru a oferi o imagine fidela a activelor, a
datoriilor, a pozitiei financiare si a profitului sau pierderii entitatii,

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
in notele explicative la situatiile financiare sunt furnizate
informatiile suplimentare necesare pentru respectarea cerintei
respective.
26. L Daca, in cazuri exceptionale, aplicarea unei prevederi
din prezentele reglementari este incompatibila cu obligatiile
prevazute la pct. 24 si 25, dispozitia respectiva nu se aplica,
pentru a oferi o imagine fidela a activelor, a datoriilor, a pozitiei
financiare si a profitului sau a pierderii entitatii. Neaplicarea unei
astfel de dispozitii se prezinta in notele explicative la situatiile
financiare, impreuna cu o explicatie a motivelor si a efectelor
sale asupra activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului
sau pierderii entitatii.
27. L Ministerul Finantelor Publice si alte autoritati de
reglementare pot solicita entitatilor mijlocii si mari sa prezinte in
situatiile financiare anuale unele informatii suplimentare fata de
cele care trebuie prezentate in concordanta cu prezentele
reglementari.
SECTIUNEA 2.2
Publicarile cu caracter general

28. L Documentul care contine situatiile financiare trebuie sa


precizeze denumirea entitatii raportoare, precum si informatii
referitoare la:
a) registrul comertului la care este pastrat dosarul entitatii,
impreuna cu numarul de inmatriculare al entitatii in registrul in
cauza;
b) forma juridica a entitatii, adresa sediului social si, dupa
caz, faptul ca entitatea este in lichidare.
SECTIUNEA 2.3
Caracteristicile calitative ale informatiilor financiare

29. L Pentru ca informatiile financiare sa fie utile, ele trebuie


sa fie relevante si sa reprezinte exact ceea ce isi propun sa
reprezinte. Utilitatea informatiilor financiare este amplificata
daca acestea sunt comparabile, verificabile, oportune si
inteligibile.
30. L Caracteristicile calitative fundamentale sunt relevanta
si reprezentarea exacta.
Relevanta
31. L Informatiile financiare relevante sunt cele care au
capacitatea de a ajuta utilizatorii de informatii in luarea deciziilor.
32. L (1) Informatiile financiare au capacitatea de a ajuta
utilizatorii de informatii in luarea unor decizii daca au valoare
predictiva, valoare de confirmare sau ambele.
(2) Informatiile financiare au valoare predictiva daca pot fi
utilizate ca intrari in procesele aplicate de utilizatori pentru a
previziona rezultate viitoare. Pentru a avea valoare predictiva
informatiile financiare nu trebuie sa reprezinte o previziune sau
o prognoza. Informatiile financiare cu valoare predictiva sunt
folosite de utilizatori pentru realizarea propriilor predictii.
(3) Valoarea predictiva si valoarea de confirmare a
informatiilor financiare sunt in stransa legatura. Informatiile care
au valoare predictiva au adesea si valoare de confirmare. De
exemplu, informatiile privind veniturile pentru anul curent, care
pot fi utilizate ca baza pentru prognozarea veniturilor in anii
viitori, pot fi comparate cu previziunile efectuate in anii anteriori,
pentru exercitiul curent. Rezultatele acestor comparatii pot ajuta
utilizatorii sa corecteze si sa imbunatateasca procesele care au
fost utilizate pentru realizarea acelor previziuni.
Prag de semnificatie
33. L Pragul de semnificatie este un aspect al relevantei
specific unei entitati bazat pe natura sau marimea sau pe
ambele a elementelor la care se refera informatiile raportate de
CFNET - Finante Taxe

entitate. In consecinta, prezentele reglementari nu specifica un


nivel cantitativ pentru pragul de semnificatie si nu predetermina
ce ar putea fi semnificativ intr-o anumita situatie.
Reprezentare exacta
34. L Situatiile financiare anuale descriu fenomenele
economice in cuvinte si cifre. Pentru a fi o reprezentare exacta,
o descriere trebuie sa fie completa, neutra si fara erori.
35. L O descriere completa include toate informatiile
necesare pentru ca un utilizator sa inteleaga fenomenul descris,
inclusiv explicatiile necesare. De exemplu, o descriere completa
a unui grup de active include cel putin o descriere a naturii
activelor respective, o descriere numerica a tuturor activelor si
o mentiune privind descrierea numerica (de exemplu, costul
initial sau valoarea justa). Pentru unele elemente o descriere
completa poate sa impuna explicatii privind faptele semnificative
referitoare la calitatea si natura elementelor, factorilor si
circumstantelor care ar putea sa le afecteze calitatea si natura,
si procesul utilizat pentru a determina descrierile numerice.
36. L O descriere neutra este cea care nu suporta influente
in selectia si prezentarea informatiilor financiare. O descriere
neutra nu este denaturata, ponderata, accentuata, neaccentuata
sau manipulata in alt fel pentru a creste probabilitatea ca
informatiile financiare sa fie primite favorabil sau nefavorabil de
catre utilizatori. Informatii neutre nu inseamna informatii fara
scop sau fara influenta asupra comportamentului acestora.
Informatiile financiare relevante sunt, prin definitie, cele care au
capacitatea de a genera o diferenta in deciziile luate de catre
utilizatori.
37. L Reprezentarea fara erori inseamna ca nu exista erori
sau omisiuni in descrierea fenomenelor, iar procesul utilizat
pentru a genera informatiile raportate a fost selectat si aplicat
fara erori.
Aplicarea caracteristicilor calitative fundamentale
38. L Comparabilitatea, verificabilitatea, oportunitatea si
inteligibilitatea sunt caracteristici calitative care amplifica
utilitatea informatiilor relevante si reprezentate exact.
Comparabilitate
39. (1) Informatiile privind o entitate raportoare sunt mult
mai utile daca pot fi comparate cu informatii similare despre alte
entitati si cu informatii similare despre aceeasi entitate aferente
unei alte perioade sau date.
(2) Comparabilitatea este una dintre caracteristicile calitative
care permite utilizatorilor sa identifice si sa inteleaga
similitudinile si diferentele dintre elemente. Spre deosebire de
celelalte caracteristici calitative, comparabilitatea nu se refera
la un singur element. O comparatie necesita cel putin doua
elemente.
40. L (1) Consecventa, desi este legata de comparabilitate,
nu este identica cu aceasta. Consecventa se refera la utilizarea
acelorasi metode pentru aceleasi elemente, fie de la o perioada
la alta in cadrul unei entitati raportoare, fie intr-o singura
perioada pentru entitati diferite. Comparabilitatea este scopul;
consecventa ajuta la atingerea acestui scop.
(2) Comparabilitatea nu presupune uniformitate. Pentru ca
informatiile sa fie comparabile, aspectele similare ca natura
trebuie sa fie prezentate similar, iar aspectele diferite trebuie sa
fie prezentate diferit.
41. L (1) Este posibil sa se obtina un anumit grad de
comparabilitate prin satisfacerea caracteristicilor calitative
fundamentale. O reprezentare exacta a unui fenomen economic
relevant trebuie, in mod firesc, sa aiba un anumit grad de
comparabilitate cu o reprezentare exacta a unui fenomen
economic relevant similar al unei alte entitati raportoare.
(2) Desi un fenomen economic unic poate fi reprezentat
exact in multiple moduri, permiterea unor metode contabile
alternative pentru acelasi fenomen economic diminueaza

www.codfiscal.net
8

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

comparabilitatea (de exemplu: evaluarea imobilizarilor corporale


la cost sau la valoarea reevaluata).
Verificabilitate
42. L (1) Verificabilitatea ajuta in a asigura utilizatorii ca
informatiile reprezinta exact fenomenele economice pe care isi
propun sa le reprezinte. Prin verificabilitate se intelege ca diferiti
observatori independenti si in cunostinta de cauza ar putea
ajunge la un consens cu privire la faptul ca o anumita descriere
este o reprezentare exacta.
(2) Verificarea poate fi directa sau indirecta. Verificarea
directa se refera la verificarea unei valori sau a altor reprezentari
prin observare directa, de exemplu, prin numararea banilor.
Verificarea indirecta se refera la verificarea intrarilor pentru un
model, o formula sau o alta tehnica si la recalcularea rezultatelor
prin utilizarea aceleiasi metodologii. Un exemplu il reprezinta
verificarea valorilor contabile ale stocurilor prin verificarea
intrarilor (cantitati si costuri) si prin recalcularea stocurilor finale
prin utilizarea acelorasi ipoteze privind fluxul costurilor (de
exemplu, utilizarea metodei primul intrat, primul iesit).
(3) In unele cazuri, se poate sa nu fie posibila verificarea unor
explicatii si informatii cu caracter previzional pana intr-o
perioada viitoare sau chiar deloc. Pentru a ajuta utilizatorii sa
decida daca doresc sa utilizeze respectivele informatii, ar fi, in
mod normal, necesar sa se prezinte ipotezele fundamentale,
metodele de compilare a informatiilor si alti factori si alte
circumstante care sustin informatiile.
Oportunitate
43. L Oportunitatea inseamna ca informatiile sunt
disponibile factorilor decizionali pentru ca acestia sa ia decizii
in timp util. In general, cu cat sunt mai vechi informatiile, cu atat
sunt mai putin utile. Totusi, unele informatii pot sa ramana
oportune mult timp dupa sfarsitul perioadei de raportare
deoarece, de exemplu, unii utilizatori ar putea fi nevoiti sa
identifice si sa aprecieze tendintele.
Inteligibilitate
44. L Clasificarea, caracterizarea si prezentarea in mod clar
si concis a informatiilor le fac pe acestea inteligibile.
45. L (1) Unele fenomene sunt complexe in mod inerent si
nu pot fi transformate in fenomene usor de inteles. Excluderea
informatiilor privind aceste fenomene din rapoartele financiare ar
conduce la situatia ca aceste rapoarte sa fie incomplete.
(2) Rapoartele financiare sunt intocmite pentru utilizatorii
care dispun de cunostinte suficiente privind activitatile de afaceri
si economice si care studiaza si analizeaza informatiile cu
atentia cuvenita.
Totusi, prezentarea rapoartelor financiare trebuie astfel
efectuata incat sa permita intelegerea lor de catre diferitele
categorii de utilizatori a informatiilor cuprinse in acestea.
(3) Rapoartele financiare intocmite de entitati se refera atat
la situatiile financiare anuale propriu-zise, cat si la celelalte
documente facute publice odata cu acestea.
Aplicarea caracteristicilor calitative amplificatoare
46. L Caracteristicile calitative amplificatoare, respectiv
comparabilitatea,
verificabilitatea,
oportunitatea
si
inteligibilitatea, trebuie maximizate in masura in care acest lucru
este posibil. Totusi, caracteristicile calitative amplificatoare, fie
individual, fie in grup, nu pot face informatiile utile daca
respectivele informatii sunt irelevante sau nu sunt reprezentate
exact.
SECTIUNEA 2.4
Principii generale de raportare financiara

47. L Evaluarea reprezinta procesul prin care se determina


valoarea la care elementele situatiilor financiare sunt
recunoscute in contabilitate si prezentate in bilant, respectiv
bilantul prescurtat, si in contul de profit si pierdere.
CFNET - Finante Taxe

48. L Elementele prezentate in situatiile financiare anuale


individuale si situatiile financiare anuale consolidate sunt
recunoscute si evaluate in conformitate cu principiile generale
prevazute de prezentele reglementari.
49. L (1) Principiul continuitatii activitatii. Trebuie sa se
prezume ca entitatea isi desfasoara activitatea pe baza
principiului continuitatii activitatii. Acest principiu presupune ca
entitatea isi continua in mod normal functionarea, fara a intra in
stare de lichidare sau reducere semnificativa a activitatii.
(2) O entitate nu va intocmi situatiile financiare anuale pe
baza principiului continuitatii activitatii daca organele de
conducere stabilesc dupa data bilantului fie ca intentioneaza sa
lichideze entitatea sau sa inceteze activitatea acesteia, fie ca
nu exista nicio alta varianta realista in afara acestora. Aceste
prevederi nu se aplica situatiilor financiare anuale intocmite de
entitatile absorbite in cadrul unui proces de fuziune sau de
divizare, potrivit legii.
Deteriorarea rezultatelor din exploatare si a pozitiei
financiare, ulterior datei bilantului, indica nevoia de a analiza
daca presupunerea privind continuitatea activitatii este inca
adecvata.
(3) Daca administratorii unei entitati au luat cunostinta de
unele elemente de nesiguranta legate de anumite evenimente
care pot duce la incapacitatea acesteia de a-si continua
activitatea, aceste elemente trebuie prezentate in notele
explicative. In cazul in care situatiile financiare anuale nu sunt
intocmite pe baza principiului continuitatii, aceasta informatie
trebuie prezentata, impreuna cu motivele care au stat la baza
deciziei conform careia entitatea nu isi mai poate continua
activitatea. Evenimentele sau conditiile ce necesita prezentari
de informatii pot aparea si ulterior datei bilantului.
(4) Entitatile aflate in lichidare, potrivit legii, prezinta acest
fapt in declaratia care insoteste situatiile financiare anuale. In
scopul prezentarii bilantului, acestea procedeaza la
reclasificarea creantelor pe termen lung in creante pe termen
scurt, respectiv a datoriilor pe termen lung in datorii pe termen
scurt.
50. L Principiul permanentei metodelor. Politicile contabile si
metodele de evaluare trebuie aplicate in mod consecvent de la
un exercitiu financiar la altul.
51. L (1) Principiul prudentei. La intocmirea situatiilor
financiare anuale, recunoasterea si evaluarea trebuie realizate
pe o baza prudenta si, in special:
a) in contul de profit si pierdere poate fi inclus numai profitul
realizat la data bilantului;
b) sunt recunoscute datoriile aparute in cursul exercitiului
financiar curent sau al unui exercitiu precedent, chiar daca
acestea devin evidente numai intre data bilantului si data
intocmirii acestuia;
c) sunt recunoscute deprecierile, indiferent daca rezultatul
exercitiului financiar este pierdere sau profit. Inregistrarea
ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se
efectueaza pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de
impactul acestora asupra contului de profit si pierdere.
(2) Activele si veniturile nu trebuie sa fie supraevaluate, iar
datoriile si cheltuielile, subevaluate. Totusi, exercitarea prudentei
nu permite, de exemplu, constituirea de provizioane excesive,
subevaluarea deliberata a activelor sau veniturilor, dar nici
supraevaluarea deliberata a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece
situatiile financiare nu ar mai fi neutre si nu ar mai avea calitatea
de a fi credibile.
52. L In afara sumelor recunoscute in conformitate cu pct.
51 alin. (1) lit. b), trebuie recunoscute toate datoriile previzibile
si pierderile potentiale care au aparut in cursul exercitiului
financiar respectiv sau in cursul unui exercitiu precedent, chiar
daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data
intocmirii acestuia.

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
53. L (1) Principiul contabilitatii de angajamente. Efectele
tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci
cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce
numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt
inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale
perioadelor aferente.
(2) Trebuie sa se tina cont de veniturile si cheltuielile aferente
exercitiului financiar, indiferent de data incasarii veniturilor sau
data platii cheltuielilor. Astfel, se vor evidentia in conturile de
venituri si creantele pentru care nu a fost intocmita inca factura
(contul 418 SClienti - facturi de intocmitZ), respectiv in conturile
de cheltuieli sau bunuri, datoriile pentru care nu s-a primit inca
factura (contul 408 SFurnizori L facturi nesositeZ). In toate
cazurile, inregistrarea in aceste conturi se efectueaza pe baza
documentelor care atesta livrarea bunurilor, respectiv prestarea
serviciilor (de exemplu, avize de insotire a marfii, situatii de
lucrari etc.).
(3) Veniturile si cheltuielile care rezulta direct si concomitent
din aceeasi tranzactie sunt recunoscute simultan in contabilitate,
prin asocierea directa intre cheltuielile si veniturile aferente, cu
evidentierea distincta a acestor venituri si cheltuieli.
(4) Principiul contabilitatii de angajamente se aplica inclusiv
la recunoasterea dobanzii aferente perioadei, indiferent de
scadenta acesteia.
54. L (1) Principiul intangibilitatii. Bilantul de deschidere
pentru fiecare exercitiu financiar trebuie sa corespunda cu
bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.
(2) In cazul modificarii politicilor contabile si al corectarii unor
erori aferente perioadelor precedente, nu se modifica bilantul
perioadei anterioare celei de raportare.
(3) Inregistrarea pe seama rezultatului reportat a corectarii
erorilor semnificative aferente exercitiilor financiare precedente,
precum si a modificarii politicilor contabile nu se considera
incalcare a principiului intangibilitatii.
55. L Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si
de datorii. Componentele elementelor de active si de datorii
trebuie evaluate separat.
56. L (1) Principiul necompensarii. Orice compensare intre
elementele de active si datorii sau intre elementele de venituri
si cheltuieli este interzisa.
(2) Toate creantele si datoriile trebuie inregistrate distinct in
contabilitate, pe baza de documente justificative.
(3) Eventualele compensari intre creante si datorii fata de
aceeasi entitate efectuate cu respectarea prevederilor legale pot
fi inregistrate numai dupa contabilizarea creantelor si veniturilor,
respectiv a datoriilor si cheltuielilor corespunzatoare.
In situatia de la alin. (3), in notele explicative se prezinta
valoarea bruta a creantelor si datoriilor care au facut obiectul
compensarii.
(4) In cazul schimbului de active, in contabilitate se
evidentiaza distinct operatiunea de vanzare/scoatere din
evidenta si cea de cumparare/intrare in evidenta, pe baza
documentelor justificative, cu inregistrarea tuturor veniturilor si
cheltuielilor aferente operatiunilor. Tratamentul contabil este
similar si in cazul prestarilor reciproce de servicii.
57. L (1) Contabilizarea si prezentarea elementelor din
bilant si din contul de profit si pierdere tinand seama de fondul
economic al tranzactiei sau al angajamentului in cauza.
Respectarea acestui principiu are drept scop inregistrarea in
contabilitate si prezentarea fidela a operatiunilor economicofinanciare, in conformitate cu realitatea economica, punand in
evidenta drepturile si obligatiile, precum si riscurile asociate
acestor operatiuni.
(2) Evenimentele si operatiunile economico-financiare
trebuie evidentiate in contabilitate asa cum acestea se produc,
in baza documentelor justificative. Documentele justificative
care stau la baza inregistrarii in contabilitate a operatiunilor
CFNET - Finante Taxe

economico-financiare trebuie sa reflecte intocmai modul cum


acestea se produc, respectiv sa fie in concordanta cu realitatea.
De asemenea, contractele incheiate intre parti trebuie sa
prevada modul de derulare a operatiunilor si sa respecte cadrul
legal existent.
(3) Forma juridica a unui document trebuie sa fie in
concordanta cu realitatea economica. Atunci cand exista
diferente intre fondul sau natura economica a unei operatiuni
sau tranzactii si forma sa juridica, entitatea va inregistra in
contabilitate aceste operatiuni, cu respectarea fondului
economic al acestora.
(4) Exemple de situatii cand se aplica acest principiu pot fi
considerate: incadrarea de catre utilizatori a contractelor de
leasing in leasing operational sau financiar; recunoasterea
veniturilor din chirii, respectiv a cheltuielilor din chirii in functie de
fondul economic al contractului si de eventualele gratuitati
(stimulente) aferente; incadrarea operatiunilor la vanzare in
nume propriu sau comision, respectiv consignatie;
recunoasterea veniturilor, respectiv a cheltuielilor in contul de
profit si pierdere sau ca venituri in avans, respectiv cheltuieli in
avans; recunoasterea participatiilor detinute ca fiind de natura
actiunilor detinute la entitati afiliate sau sub forma altor
imobilizari financiare; incadrarea reducerilor acordate, respectiv
primite, la reduceri comerciale sau financiare.
(5) Entitatile au obligatia ca la intocmirea documentelor
justificative si la contabilizarea operatiunilor economicofinanciare sa tina seama de toate informatiile disponibile, astfel
incat sa fie extrem de rare situatiile in care natura economica a
operatiunii sa fie diferita de forma juridica a documentelor care
stau la baza acestora.
58. L (1) Principiul evaluarii la cost de achizitie sau cost de
productie. Elementele prezentate in situatiile financiare se
evalueaza, de regula, pe baza principiului costului de achizitie
sau al costului de productie. Cazurile in care nu se foloseste
costul de achizitie sau costul de productie sunt cele prevazute
de prezentele reglementari.
(2) In situatia in care s-a optat pentru reevaluarea
imobilizarilor corporale sau evaluarea instrumentelor financiare
la valoarea justa, se aplica prevederile sectiunii 3.4 SEvaluarea
alternativa la valoarea justaZ.
59. L Principiul pragului de semnificatie. Entitatea se poate
abate de la cerintele cuprinse in prezentele reglementari
referitoare la prezentarile de informatii si publicare, atunci cand
efectele respectarii lor sunt nesemnificative.
SECTIUNEA 2.5
Politici contabile, corectarea erorilor contabile,
estimari si evenimente ulterioare datei bilantului

2.5.1. Politici contabile


60. L (1) Politicile contabile reprezinta principiile, bazele,
conventiile, regulile si practicile specifice aplicate de o entitate la
intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.
(2) Exemple de politici contabile sunt urmatoarele: alegerea
metodei de amortizare a imobilizarilor; reevaluarea imobilizarilor
corporale sau pastrarea costului istoric al acestora;
inregistrarea, pe perioada in care imobilizarile corporale sunt
trecute in conservare, a unei cheltuieli cu amortizarea sau a unei
cheltuieli corespunzatoare ajustarii pentru deprecierea
constatata; alegerea metodei de evaluare a stocurilor;
contabilitatea stocurilor prin inventarul permanent sau
intermitent etc.
61. L (1) Administratorii entitatii trebuie sa aprobe politici
contabile pentru operatiunile derulate, inclusiv proceduri proprii
pentru situatiile prevazute de legislatie. In cazul entitatilor care
nu au administratori, politicile contabile se aproba de persoanele
care au obligatia gestionarii entitatii respective.

www.codfiscal.net
10

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

(2) Aceste politici trebuie elaborate avand in vedere specificul


activitatii, de catre specialisti in domeniul economic si tehnic,
cunoscatori ai activitatii desfasurate si ai strategiei adoptate de
entitate.
(3) La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate
prevederile cuprinse in prezentele reglementari.
62. L (1) Modificarile de politici contabile pot fi determinate
de:
a) initiativa entitatii, caz in care modificarea trebuie justificata
in notele explicative la situatiile financiare anuale;
b) o decizie a unei autoritati competente si care se impune
entitatii (modificare de reglementare), caz in care modificarea
nu trebuie justificata in notele explicative, ci doar mentionata in
acestea.
(2) Modificarea de politica contabila la initiativa entitatii poate
fi determinata de:
L o modificare exceptionala intervenita in situatia entitatii
sau in contextul economico-financiar in care aceasta isi
desfasoara activitatea;
L obtinerea unor informatii credibile si mai relevante.
Exemple de situatii care justifica modificarea de politici
contabile pot fi:
L admiterea la tranzactionare pe o piata reglementata a
valorilor mobiliare pe termen scurt ale entitatii sau retragerea lor
de la tranzactionare;
L schimbarea actionariatului, datorata intrarii intr-un grup,
daca noile metode asigura furnizarea unor informatii mai fidele;
L fuziuni si divizari efectuate la valori contabile, caz in care
se impune armonizarea politicilor contabile ale societatii
absorbite cu cele ale societatii absorbante etc.
(3) Schimbarea conducatorilor entitatii nu justifica
modificarea politicilor contabile.
(4) Nu se considera modificari ale politicilor contabile:
a) aplicarea unei politici contabile pentru tranzactii, alte
evenimente sau conditii care difera, ca fond, de cele care au
avut loc anterior; si
b) aplicarea unei noi politici contabile pentru tranzactii, alte
evenimente sau conditii care nu au avut loc anterior sau care
au fost nesemnificative.
(5) Aplicarea initiala a politicii de reevaluare a imobilizarilor
corporale trebuie tratata ca o reevaluare, potrivit subsectiunii
3.4.1 SReevaluarea imobilizarilor corporaleZ.
63. L (1) Efectele modificarii politicilor contabile aferente
exercitiilor financiare precedente se inregistreaza pe seama
rezultatului reportat (contul 1173 SRezultatul reportat provenit din
modificarile politicilor contabileZ), daca efectele modificarii pot fi
cuantificate.
(2) Efectele modificarii politicilor contabile aferente
exercitiului financiar curent se contabilizeaza pe seama
conturilor de cheltuieli si venituri ale perioadei.
(3) Daca efectul modificarii politicii contabile este imposibil
de stabilit pentru perioadele trecute, modificarea politicilor
contabile se efectueaza pentru perioadele viitoare, incepand cu
exercitiul financiar curent si exercitiile financiare urmatoare celui
in care s-a luat decizia modificarii politicii contabile.
(4) In cazul modificarii politicilor contabile pentru o perioada
anterioara, entitatile trebuie sa ia in considerare efectele fiscale
ale acestora.
64. L (1) Modificarea politicilor contabile este permisa doar
daca este ceruta de lege sau are ca rezultat informatii mai
relevante sau mai credibile referitoare la operatiunile entitatii.
(2) In cazul modificarii unei politici contabile, entitatea trebuie
sa mentioneze in notele explicative natura modificarii politicii
contabile, precum si motivele pentru care aplicarea noii politici
contabile ofera informatii credibile si mai relevante, pentru ca
utilizatorii sa poata aprecia daca noua politica contabila a fost
aleasa in mod adecvat, efectul modificarii asupra rezultatelor
CFNET - Finante Taxe

raportate ale perioadei si tendinta reala a rezultatelor activitatii


entitatii.
2.5.2. Corectarea erorilor contabile
65. L (1) Erorile constatate in contabilitate se pot referi fie la
exercitiul financiar curent, fie la exercitiile financiare precedente.
(2) Corectarea erorilor se efectueaza la data constatarii lor.
66. L (1) Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni si
declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale entitatii
pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultand din
greseala de a utiliza sau de a nu utiliza informatii credibile care:
a) erau disponibile la momentul la care situatiile financiare
pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise;
b) ar fi putut fi obtinute in mod rezonabil si luate in
considerare la intocmirea si prezentarea acelor situatii financiare
anuale.
(2) Astfel de erori includ efectele greselilor matematice,
greselilor de aplicare a politicilor contabile, ignorarii sau
interpretarii gresite a evenimentelor si fraudelor.
(3) In intelesul prezentelor reglementari, erorile din
perioadele anterioare se refera inclusiv la prezentarea eronata
a informatiilor in situatiile financiare anuale.
67. L (1) Corectarea erorilor aferente exercitiului financiar
curent se efectueaza pe seama contului de profit si pierdere.
(2) Corectarea erorilor semnificative aferente exercitiilor
financiare precedente se efectueaza pe seama rezultatului
reportat (contul 1174 SRezultatul reportat provenit din corectarea
erorilor contabileZ).
(3) Erorile nesemnificative aferente exercitiilor financiare
precedente se corecteaza, de asemenea, pe seama rezultatului
reportat. Totusi, potrivit politicilor contabile aprobate, erorile
nesemnificative pot fi corectate pe seama contului de profit si
pierdere.
(4) Erorile nesemnificative sunt cele de natura sa nu
influenteze informatiile financiar-contabile. Se considera ca o
eroare este semnificativa daca aceasta ar putea influenta
deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situatiilor
financiare anuale. Analizarea daca o eroare este semnificativa
sau nu se efectueaza in context, avand in vedere natura sau
valoarea individuala ori cumulata a elementelor.
68. L (1) Corectarea erorilor aferente exercitiilor financiare
precedente nu determina modificarea situatiilor financiare ale
acelor exercitii.
(2) In cazul erorilor aferente exercitiilor financiare
precedente, corectarea acestora nu presupune ajustarea
informatiilor comparative prezentate in situatiile financiare.
Informatii comparative referitoare la pozitia financiara si
performanta financiara, respectiv modificarea pozitiei financiare,
sunt prezentate in notele explicative.
(3) In notele explicative la situatiile financiare trebuie
prezentate informatii cu privire la natura erorilor constatate si
perioadele afectate de acestea.
69. L Inregistrarea stornarii unei operatiuni contabile
aferente exercitiului financiar curent se efectueaza fie prin
corectarea cu semnul minus a operatiunii initiale (stornare in
rosu), fie prin inregistrarea inversa a acesteia (stornare in
negru), in functie de politica contabila si programele informatice
utilizate.
2.5.3. Estimari
70. L (1) Ca rezultat al incertitudinilor inerente in
desfasurarea activitatilor, unele elemente ale situatiilor
financiare anuale nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate.
Se pot solicita, de exemplu, estimari ale: clientilor incerti; uzurii
morale a stocurilor; duratei de viata utile, precum si a modului
preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare
incorporate in activele amortizabile etc.
(2) Procesul de estimare implica rationamente bazate pe
cele mai recente informatii credibile avute la dispozitie.

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
O estimare poate necesita revizuirea daca au loc schimbari
privind circumstantele pe care s-a bazat aceasta estimare sau
ca urmare a unor noi informatii sau a unei mai bune experiente.
Prin natura ei, revizuirea unei estimari nu reprezinta corectarea
unei erori.
(3) O modificare in baza de evaluare aplicata reprezinta o
modificare in politica contabila si nu reprezinta o modificare in
estimarile contabile. Daca entitatea are dificultati in a face
distinctie intre o modificare de politica contabila si o modificare
de estimare, aceasta se trateaza ca o modificare a estimarii.
(4) Efectul modificarii unei estimari contabile se recunoaste
prospectiv prin includerea sa in rezultatul:
L perioadei in care are loc modificarea, daca aceasta
afecteaza numai perioada respectiva (de exemplu, ajustarea
pentru clienti incerti); sau
L perioadei in care are loc modificarea si al perioadelor
viitoare, daca modificarea are efect si asupra acestora (de
exemplu, durata de viata utila a imobilizarilor corporale).
2.5.4. Evenimente ulterioare datei bilantului
71. L Evenimentele care apar dupa data bilantului pot
furniza informatii suplimentare referitoare la perioada raportata
fata de cele cunoscute la data bilantului. Daca situatiile
financiare anuale nu au fost aprobate, acestea trebuie ajustate
pentru a reflecta si informatiile suplimentare, daca informatiile
respective se refera la conditii (evenimente, operatiuni etc.) care
au existat la data bilantului.
72. L (1) Evenimentele ulterioare datei bilantului sunt acele
evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc intre data
bilantului si data la care situatiile financiare anuale sunt
autorizate pentru emitere.
(2) In acceptiunea prezentelor reglementari, prin autorizarea
situatiilor financiare anuale se intelege aprobarea acestora de
catre un consiliu director, administratori sau alte organe de
conducere, potrivit organizarii entitatii, in vederea inaintarii lor
spre aprobare, conform legii.
(3) Evenimentele ulterioare datei bilantului includ toate
evenimentele ce au loc pana la data la care situatiile financiare
anuale sunt autorizate pentru emitere, chiar daca acele
evenimente au loc dupa declararea publica a profitului sau a
altor informatii financiare selectate.
(4) Pot fi identificate doua tipuri de evenimente ulterioare
datei bilantului:
a) cele care fac dovada conditiilor care au existat la data
bilantului. Aceste evenimente ulterioare datei bilantului conduc
la ajustarea situatiilor financiare anuale; si
b) cele care ofera indicatii despre conditii aparute ulterior
datei bilantului. Aceste evenimente ulterioare datei bilantului nu
conduc la ajustarea situatiilor financiare anuale.
73. L (1) In cazul evenimentelor ulterioare datei bilantului
care conduc la ajustarea situatiilor financiare anuale, entitatea
ajusteaza valorile recunoscute in situatiile sale financiare, pentru
a reflecta evenimentele ulterioare datei bilantului.
(2) Exemple de evenimente ulterioare datei bilantului care
conduc la ajustarea situatiilor financiare si care impun ajustarea
de catre entitate a valorilor recunoscute in situatiile sale
financiare sau recunoasterea de elemente ce nu au fost anterior
recunoscute sunt urmatoarele:
a) solutionarea ulterioara datei bilantului a unui litigiu care
confirma ca o entitate are o obligatie prezenta la data bilantului.
Entitatea ajusteaza orice provizion recunoscut anterior, legat de
acest litigiu, sau recunoaste un nou provizion. Ca urmare,
entitatea nu prezinta o datorie contingenta;
b) falimentul unui client, survenit ulterior datei bilantului,
confirma de obicei ca la data bilantului exista o pierdere aferenta
unei creante comerciale si, in consecinta, entitatea trebuie sa
ajusteze valoarea contabila a creantei comerciale;
CFNET - Finante Taxe

11

c) descoperirea de fraude sau erori ce arata ca situatiile


financiare anuale sunt incorecte;
d) vanzarea stocurilor dupa perioada de raportare poate fi o
proba a valorii realizabile nete la finalul perioadei de raportare;
e) determinarea ulterioara perioadei de raportare a costului
activelor cumparate sau a incasarilor din activele vandute
inainte de finalul perioadei de raportare (de exemplu, reduceri
comerciale si financiare acordate, respectiv primite, dupa
incheierea exercitiului financiar);
f) determinarea ulterioara perioadei de raportare a valorii
primelor si a altor drepturi cuvenite angajatilor pentru exercitiul
financiar incheiat, daca entitatea are obligatia de a plati aceste
sume.
74. L (1) In cazul evenimentelor ulterioare datei bilantului
care nu conduc la ajustarea situatiilor financiare anuale,
entitatea nu isi ajusteaza valorile recunoscute in situatiile sale
financiare pentru a reflecta acele evenimente ulterioare datei
bilantului.
(2) Un exemplu de eveniment ulterior datei bilantului care nu
conduce la ajustarea situatiilor financiare anuale este
diminuarea valorii de piata a valorilor mobiliare, in intervalul de
timp dintre data bilantului si data la care situatiile financiare
anuale sunt autorizate pentru emitere.
(3) Daca o entitate primeste, ulterior datei bilantului, informatii
despre conditiile ce au existat la data bilantului, entitatea trebuie
sa actualizeze prezentarile de informatii ce se refera la aceste
conditii, in lumina noilor informatii.
(4) Atunci cand evenimentele ulterioare datei bilantului care
nu conduc la ajustarea situatiilor financiare anuale sunt
semnificative, neprezentarea lor ar putea influenta deciziile
economice ale utilizatorilor. In consecinta, o entitate trebuie sa
prezinte urmatoarele informatii pentru fiecare categorie
semnificativa de astfel de evenimente ulterioare datei bilantului:
a) natura evenimentului; si
b) o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform
careia o astfel de estimare nu poate sa fie facuta.
CAPITOLUL 3
Reguli generale de evaluare
SECTIUNEA 3.1
Evaluarea la data intrarii in entitate

75. L (1) La data intrarii in entitate, bunurile se evalueaza si


se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, care se
stabileste astfel:
a) la cost de achizitie L pentru bunurile procurate cu titlu
oneros;
b) la cost de productie L pentru bunurile produse in entitate;
c) la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii L pentru
bunurile reprezentand aport la capitalul social;
d) la valoarea justa L pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit
sau constatate plus la inventariere.
In cazurile mentionate la lit. c) si d), valoarea de aport si,
respectiv, valoarea justa se substituie costului de achizitie.
(2) Valoarea justa a activelor se determina, in general, dupa
datele de evidenta de pe piata, printr-o evaluare efectuata, de
regula, de evaluatori autorizati, potrivit legii.
In situatia in care nu exista date pe piata privind valoarea
justa, din cauza naturii specializate a activelor si a frecventei
reduse a tranzactiilor, valoarea justa se poate determina prin
alte metode utilizate, de regula, de catre evaluatori autorizati,
potrivit legii.
76. L (1) Reducerile comerciale acordate de furnizor si
inscrise pe factura de achizitie ajusteaza in sensul reducerii
costul de achizitie al bunurilor. Atunci cand achizitia de produse
si primirea reducerii comerciale sunt tratate impreuna, reducerile

www.codfiscal.net
12

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

comerciale primite ulterior facturarii ajusteaza, de asemenea,


costul de achizitie al bunurilor.
(2) Reducerile comerciale primite ulterior facturarii
corecteaza costul stocurilor la care se refera, daca acestea mai
sunt in gestiune. Daca stocurile pentru care au fost primite
reducerile ulterioare nu mai sunt in gestiune, acestea se
evidentiaza distinct in contabilitate (contul 609 SReduceri
comerciale primiteZ), pe seama conturilor de terti.
(3) Atunci cand vanzarea de produse si acordarea reducerii
comerciale sunt tratate impreuna, reducerile comerciale
acordate ulterior facturarii ajusteaza veniturile din vanzare.
(4) Reducerile comerciale acordate ulterior facturarii,
indiferent de perioada la care se refera, se evidentiaza distinct
in contabilitate (contul 709 SReduceri comerciale acordateZ), pe
seama conturilor de terti.
(5) Reducerile comerciale legate de prestarile de servicii,
primite ulterior facturarii, respectiv acordate ulterior facturarii,
indiferent de perioada la care se refera, se evidentiaza distinct
in contabilitate (contul 609 SReduceri comerciale primiteZ,
respectiv contul 709 SReduceri comerciale acordateZ), pe seama
conturilor de terti.
(6) In cazul in care reducerile comerciale reprezinta
evenimente ulterioare datei bilantului care conduc la ajustarea
situatiilor financiare anuale, acestea se inregistreaza la data
bilantului in contul 408 SFurnizori L facturi nesositeZ, respectiv
contul 418 SClienti L facturi de intocmitZ, si se reflecta in
situatiile financiare ale exercitiului pentru care se face
raportarea, pe baza documentelor justificative. Reducerile care
urmeaza a fi primite, inregistrate la data bilantului in contul 408
SFurnizori L facturi nesositeZ, corecteaza costul stocurilor la
care se refera, daca acestea mai sunt in gestiune.
(7) Reducerile comerciale pot fi, de exemplu:
a) rabaturile L se primesc pentru defecte de calitate si se
practica asupra pretului de vanzare;
b) remizele L se primesc in cazul vanzarilor superioare
volumului convenit sau daca cumparatorul are un statut
preferential; si
c) risturnele L sunt reduceri de pret calculate asupra
ansamblului tranzactiilor efectuate cu acelasi tert, in decursul
unei perioade determinate.
77. L (1) Reducerile financiare sunt sub forma de sconturi
de decontare acordate pentru achitarea datoriilor inainte de
termenul normal de exigibilitate.
(2) Reducerile financiare primite de la furnizor reprezinta
venituri ale perioadei indiferent de perioada la care se refera
(contul 767 SVenituri din sconturi obtinuteZ). La furnizor, aceste
reduceri acordate reprezinta cheltuieli ale perioadei, indiferent
de perioada la care se refera (contul 667 SCheltuieli privind
sconturile acordateZ).
78. L (1) In cazul valorilor mobiliare pe termen scurt admise
la tranzactionare pe o piata reglementata, costul de achizitie nu
include costurile de tranzactionare direct atribuibile achizitiei lor,
aceste costuri fiind inregistrate in conturile de cheltuieli
corespunzatoare.
(2) In cazul valorilor mobiliare pe termen scurt care nu sunt
admise la tranzactionare pe o piata reglementata, precum si al
valorilor mobiliare pe termen lung, costul de achizitie include si
costurile direct atribuibile achizitiei lor (de exemplu, costuri
legate de onorarii platite avocatilor, evaluatorilor).
79. L (1) Exemple de costuri care nu trebuie incluse in
costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale
perioadei in care au survenit, sunt urmatoarele:
L pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de
productie inregistrate peste limitele normal admise, inclusiv
pierderile datorate risipei;
L cheltuielile de depozitare, cu exceptia cazurilor in care
aceste costuri sunt necesare in procesul de productie, anterior
CFNET - Finante Taxe

trecerii intr-o noua faza de fabricatie. Cheltuielile de depozitare


se includ in costul de productie atunci cand sunt necesare
pentru a aduce stocurile in locul si in starea in care se gasesc;
L regiile (cheltuielile) generale de administratie care nu
participa la aducerea stocurilor in forma si locul final;
L regia fixa nealocata costului, care se recunoaste drept
cheltuiala in perioada in care a aparut. Alocarea regiei fixe
asupra costurilor se face pe baza capacitatii normale de
productie (activitate).
(2) Capacitatea normala de productie reprezinta productia
estimat a fi obtinuta, in medie, de-a lungul unui anumit numar de
perioade, in conditii normale, avand in vedere si pierderea de
capacitate rezultata din intretinerea planificata a echipamentului.
80. L (1) Costurile indatorarii atribuibile activelor cu ciclu
lung de fabricatie sunt incluse in costurile de productie ale
acestora, in masura in care sunt legate de perioada de
productie. In costurile indatorarii se include dobanda la capitalul
imprumutat pentru finantarea achizitiei, constructiei sau
productiei de active cu ciclu lung de fabricatie.
(2) Costurile indatorarii suportate de entitate in legatura cu
imprumutul de fonduri se includ in costul bunurilor sau serviciilor
cu ciclu lung de fabricatie, cu respectarea prevederilor pct. 51
alin. (1) din prezentele reglementari.
(3) In sensul prezentelor reglementari, prin activ cu ciclu lung
de fabricatie se intelege un activ care solicita in mod necesar o
perioada substantiala de timp pentru a fi gata in vederea utilizarii
sale prestabilite sau pentru vanzare.
(4) Activele financiare si stocurile care sunt fabricate pe o
baza repetitiva de-a lungul unei perioade scurte de timp nu sunt
considerate active cu ciclu lung de fabricatie. Nu sunt active cu
ciclu lung de fabricatie nici activele care in momentul achizitiei
sunt gata pentru utilizarea lor prestabilita sau pentru vanzare.
(5) Capitalizarea costurilor indatorarii trebuie sa inceteze
cand se realizeaza cea mai mare parte a activitatilor necesare
pentru pregatirea activului cu ciclu lung de fabricatie, in vederea
utilizarii prestabilite sau a vanzarii acestuia.
(6) Entitatile care au inclus in valoarea activelor cu ciclu lung
de fabricatie costuri ale indatorarii prezinta informatii
corespunzatoare in notele explicative la situatiile financiare.
Dispozitii tranzitorii
81. L Atunci cand aplicarea pct. 80 constituie o modificare
a politicii contabile, entitatea aplica prevederile acelui punct
pentru costurile indatorarii aferente activelor cu ciclu lung de
fabricatie pentru care data de incepere a capitalizarii este
ulterioara datei de 1 ianuarie 2015.
SECTIUNEA 3.2
Evaluarea la inventar si prezentarea elementelor in bilant

82. L (1) In scopul intocmirii situatiilor financiare anuale,


entitatile trebuie sa procedeze la inventarierea si evaluarea
elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
(2) In situatiile financiare anuale elementele de natura
activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se reflecta si se
evalueaza la valoarea contabila, pusa de acord cu rezultatele
inventarierii. Prezentele reguli de evaluare se aplica inclusiv in
cazul bunurilor care au fost aduse drept aport la capital si al
activelor in curs de executie.
(3) In intelesul prezentelor reglementari:
a) valoarea contabila a unui activ este valoarea la care
acesta este recunoscut dupa ce se deduc amortizarea
acumulata, pentru activele amortizabile si ajustarile acumulate
din depreciere sau pierdere de valoare;
b) valoarea de inventar a unui activ reprezinta valoarea
contabila a activului, stabilita cu ocazia evaluarii la inventariere,
respectiv valoarea inscrisa in listele de inventariere.

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
83. L (1) Evaluarea cu ocazia inventarierii a elementelor de
natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se face potrivit
prezentelor reglementari si normelor emise in acest sens de
Ministerul Finantelor Publice.
(2) In scopul efectuarii inventarierii, conducerea entitatii
trebuie sa stabileasca proceduri proprii, cu respectarea
prevederilor legale.
(3) In vederea desfasurarii in bune conditii a operatiunilor de
inventariere si evaluare, in comisiile de inventariere vor fi numite
persoane cu pregatire corespunzatoare, tehnica si economica,
cunoscatoare a domeniului de activitate.
84. L (1) La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se va
aplica principiul prudentei, potrivit caruia se va tine seama de
toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor
de valoare.
(2) Pentru elementele de natura activelor inregistrate la cost,
diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar si
valoarea contabila se evidentiaza distinct in contabilitate, in
conturi de ajustari, aceste elemente mentinandu-se la valoarea
lor de intrare.
85. L (1) Evaluarea imobilizarilor corporale si necorporale,
cu ocazia inventarierii, se face la valoarea de inventar, stabilita
de comisia de inventariere sau de evaluatori autorizati, potrivit
legii. Fac obiectul evaluarii si imobilizarile in curs de executie.
(2) Corectarea valorii imobilizarilor necorporale si corporale
si aducerea lor la nivelul valorii de inventar se efectueaza, in
functie de tipul de depreciere existenta, fie prin inregistrarea
unei amortizari suplimentare, in cazul in care se constata o
depreciere ireversibila, fie prin constituirea sau suplimentarea
ajustarilor pentru depreciere, in cazul in care se constata o
depreciere reversibila a acestora.
(3) In cazul imobilizarilor corporale si necorporale, la
determinarea pierderilor din depreciere, evaluatorii autorizati,
potrivit legii, sau personalul entitatii pot utiliza diferite metode de
evaluare (de exemplu: metode bazate pe fluxuri de numerar).
86. L (1) Pentru a stabili daca exista deprecieri ale
imobilizarilor corporale si necorporale, in afara constatarii faptice
cu ocazia inventarierii, pot fi luate in considerare surse externe
si interne de informatii.
(2) La sursele externe de informatii se incadreaza aspecte
precum:
L pe parcursul perioadei, valoarea de piata a activului a
scazut semnificativ mai mult decat ar fi fost de asteptat ca
rezultat al trecerii timpului sau utilizarii;
L pe parcursul perioadei au avut loc modificari semnificative,
cu efect negativ asupra entitatii, sau astfel de modificari se vor
produce in viitorul apropiat asupra mediului tehnologic,
comercial, economic sau juridic in care entitatea isi desfasoara
activitatea sau pe piata careia ii este dedicat activul etc.
(3) Din sursele interne de informatii se exemplifica
urmatoarele elemente:
L exista indicii de uzura fizica sau morala a imobilizarii;
L pe parcursul perioadei au avut loc modificari semnificative,
cu efect negativ asupra entitatii, sau astfel de modificari se vor
produce in viitorul apropiat, in ceea ce priveste gradul sau modul
in care imobilizarea este utilizata sau se asteapta sa fie utilizata.
Astfel de modificari includ: situatiile in care imobilizarea devine
neproductiva, planurile de restructurare sau de intrerupere a
activitatii careia ii este dedicata imobilizarea, precum si
planificarea cedarii imobilizarii inainte de data estimata anterior;
L raportarile interne pun la dispozitie indicii cu privire la
faptul ca rezultatele economice ale unei imobilizari sunt sau vor
fi mai slabe decat cele scontate.
Indiciile de depreciere a imobilizarilor, puse la dispozitie de
raportarile interne, includ:
L fluxul de numerar necesar pentru achizitionarea unei
imobilizari similare, pentru exploatarea sau intretinerea
CFNET - Finante Taxe

13

imobilizarii este semnificativ mai mare decat cel prevazut initial


in buget;
L rezultatul din exploatare generat de imobilizare este vizibil
inferior celui prevazut in buget;
L o scadere semnificativa a profitului din exploatare
prevazut in buget, respectiv o crestere semnificativa a pierderilor
prevazute in buget, generate de imobilizare etc.
(4) Deciziile privind reluarea unor deprecieri inregistrate in
conturile de ajustari au la baza constatarile comisiei de
inventariere. Pot exista si unele indicii ca o pierdere din
depreciere recunoscuta in perioadele anterioare pentru o
imobilizare necorporala sau corporala nu mai exista sau s-a
redus. La aceasta evaluare se tine cont de surse externe si
interne de informatii.
(5) In categoria surselor externe de informatii se pot incadra
urmatoarele:
L valoarea de piata a imobilizarii a crescut semnificativ in
cursul perioadei;
L in cursul perioadei au avut loc modificari semnificative cu
efect favorabil asupra entitatii sau se estimeaza ca astfel de
modificari se vor produce in viitorul apropiat, in mediul tehnologic,
comercial, economic sau juridic in care entitatea isi desfasoara
activitatea sau pe piata careia ii este dedicat activul etc.
(6) Dintre sursele interne de informatii se exemplifica
urmatoarele:
L pe parcursul perioadei au avut loc modificari semnificative,
cu efect favorabil asupra entitatii, sau astfel de modificari se vor
produce in viitorul apropiat in ceea ce priveste gradul sau modul
in care imobilizarea este utilizata sau se asteapta sa fie utilizata.
Aceste modificari includ costurile efectuate in timpul perioadei
pentru a imbunatati si a creste performanta imobilizarii sau
pentru a restructura activitatea careia ii apartine imobilizarea;
L raportarile interne dovedesc faptul ca performanta
economica a unei imobilizari este sau va fi mai buna decat s-a
prevazut initial etc.
87. L Evaluarea imobilizarilor corporale la data bilantului se
efectueaza la cost, mai putin amortizarea si ajustarile cumulate
din depreciere, sau la valoarea reevaluata, aceasta fiind
valoarea justa la data reevaluarii, mai putin orice amortizare
cumulata si orice pierderi din depreciere cumulate.
88. L (1) Activele de natura stocurilor se evalueaza la cost,
mai putin ajustarile pentru depreciere constatate. Ajustari pentru
depreciere se constata inclusiv pentru stocurile fara miscare. In
cazul in care valoarea contabila a stocurilor este mai mare decat
valoarea de inventar, valoarea stocurilor se diminueaza pana la
valoarea realizabila neta, prin constituirea unei ajustari pentru
depreciere.
(2) Fac obiectul evaluarii si stocurile in curs de executie.
(3) In intelesul prezentelor reglementari, prin valoare
realizabila neta a stocurilor se intelege pretul de vanzare estimat
care ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a
activitatii, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului,
atunci cand este cazul, si costurile estimate necesare vanzarii.
89. L (1) Evaluarea la inventar a creantelor si a datoriilor se
face la valoarea lor probabila de incasare sau de plata.
Diferentele constatate in minus intre valoarea de inventar
stabilita la inventariere si valoarea contabila a creantelor se
inregistreaza in contabilitate pe seama ajustarilor pentru
deprecierea creantelor.
(2) Pentru creantele incerte se constituie ajustari pentru
pierdere de valoare.
(3) Evaluarea la bilant a creantelor si a datoriilor exprimate in
valuta si a celor cu decontare in lei in functie de cursul unei
valute se face la cursul de schimb valutar comunicat de Banca
Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului
financiar. In scopul prezentarii in bilant, valoarea creantelor,

www.codfiscal.net
14

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

astfel evaluate, se diminueaza cu ajustarile pentru pierdere de


valoare.
90. L (1) Disponibilitatile banesti, cecurile, cambiile, biletele
la ordin, scrisorile de garantie, acreditivele, ipotecile, precum si
alte valori aflate in casieria unitatilor se prezinta in bilant in
conformitate cu prevederile legale.
(2) Disponibilitatile banesti si alte valori similare in valuta se
evalueaza in bilant la cursul de schimb valutar comunicat de
Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului
financiar.
(3) Inscrierea in listele de inventariere a marcilor postale, a
timbrelor fiscale, tichetelor de calatorie, bonurilor cantitati fixe, a
biletelor de spectacole, de intrare in muzee, expozitii si altele
asemenea se face la valoarea lor nominala.
In cazul unor bunuri de aceasta natura depreciate sau fara
utilizare se constituie ajustari pentru pierdere de valoare.
91. L (1) Titlurile pe termen scurt (actiuni si alte investitii
financiare) admise la tranzactionare pe o piata reglementata se
evalueaza la valoarea de cotatie din ultima zi de tranzactionare,
iar cele netranzactionate la costul istoric mai putin eventualele
ajustari pentru pierdere de valoare.
(2) Titlurile pe termen lung (actiuni si alte investitii financiare)
se evalueaza la costul istoric, mai putin eventualele ajustari
pentru pierdere de valoare.
92. L Pentru elementele de natura datoriilor, diferentele
constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea
contabila se inregistreaza in contabilitate, pe seama elementelor
corespunzatoare de datorii.
93. L Capitalurile proprii raman evidentiate la valorile din
contabilitate.
94. L La fiecare data a bilantului:
a) Elementele monetare exprimate in valuta (disponibilitati si
alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele si depozitele
bancare, creante si datorii in valuta) trebuie evaluate si
prezentate in situatiile financiare anuale utilizand cursul de
schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei si
valabil la data incheierii exercitiului financiar. Diferentele de curs
valutar, favorabile sau nefavorabile, intre cursul de schimb al
pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei de la
data inregistrarii creantelor sau datoriilor in valuta, sau cursul la
care acestea sunt inregistrate in contabilitate si cursul de schimb
de la data incheierii exercitiului financiar, se inregistreaza la
venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.
b) Pentru creantele si datoriile, exprimate in lei, a caror
decontare se face in functie de cursul unei valute, eventualele
diferente favorabile sau nefavorabile, care rezulta din evaluarea
acestora se inregistreaza la alte venituri sau alte cheltuieli
financiare, dupa caz. Determinarea diferentelor de valoare se
efectueaza similar prevederilor lit. a).
c) Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si
inregistrate la cost istoric (imobilizari, stocuri) trebuie prezentate
in situatiile financiare anuale utilizand cursul de schimb valutar
de la data efectuarii tranzactiei.
d) Elementele nemonetare achizitionate cu plata in valuta si
inregistrate la valoarea justa (de exemplu, imobilizarile corporale
reevaluate) trebuie prezentate in situatiile financiare anuale la
aceasta valoare.
SECTIUNEA 3.3
Evaluarea la data iesirii din entitate

95. L (1) La data iesirii din entitate sau la darea in consum,


bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de
intrare sau valoarea la care sunt inregistrate in contabilitate (de
exemplu, valoarea reevaluata pentru imobilizarile corporale care
au fost reevaluate sau valoarea justa pentru valorile mobiliare pe
termen scurt admise la tranzactionare pe o piata reglementata).
CFNET - Finante Taxe

(2) Activele constatate minus in gestiune se scot din evidenta


la data constatarii lipsei acestora.
(3) La scoaterea din evidenta a activelor se reiau la venituri
ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente
acestora.
96. L (1) Costul de achizitie sau costul de productie al
stocurilor din aceeasi categorie si al tuturor elementelor fungibile
se calculeaza prin aplicarea uneia din urmatoarele metode:
a) metoda costului mediu ponderat L CMP;
b) metoda primul intrat-primul iesit L FIFO;
c) metoda ultimul intrat-primul iesit L LIFO.
(2) Metoda Scostului mediu ponderatZ (CMP) presupune
calcularea costului fiecarui element pe baza mediei ponderate a
costurilor elementelor similare aflate in stoc la inceputul
perioadei si a costului elementelor similare produse sau
cumparate in timpul perioadei.
Media poate fi calculata periodic sau dupa fiecare receptie.
Perioada de calcul nu trebuie sa depaseasca durata medie de
stocare.
(3) Potrivit metodei Sprimul intrat-primul iesitZ (FIFO), bunurile
iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de
productie al primei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului,
bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie
sau de productie al lotului urmator, in ordine cronologica.
(4) Potrivit metodei Sultimul intrat-primul iesitZ (LIFO), bunurile
iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de
productie al ultimei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului,
bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie
sau costul de productie al lotului anterior, in ordine cronologica.
97. L Prevederile referitoare la evaluarea stocurilor se
completeaza cu prevederile subsectiunii 4.5.2 SStocuriZ.
98. L Prevederile pct. 96 se aplica si investitiilor pe termen
scurt, cu exceptia depozitelor bancare pe termen scurt.
SECTIUNEA 3.4
Evaluarea alternativa la valoarea justa

3.4.1. Reevaluarea imobilizarilor corporale


99. L (1) Prin derogare de la evaluarea pe baza principiului
costului de achizitie sau al costului de productie, entitatile pot
proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale existente la
sfarsitul exercitiului financiar, astfel incat acestea sa fie
prezentate in contabilitate la valoarea justa, cu reflectarea
rezultatelor acestei reevaluari in situatiile financiare intocmite
pentru acel exercitiu.
(2) Amortizarea calculata pentru imobilizarile corporale astfel
reevaluate se inregistreaza in contabilitate incepand cu
exercitiul financiar urmator celui pentru care s-a efectuat
reevaluarea.
100. L Daca o imobilizare corporala complet amortizata mai
poate fi folosita, entitatea poate proceda la reevaluarea
acesteia. Cu ocazia reevaluarii imobilizarii corporale, acesteia i
se stabilesc o noua valoare si o noua durata de utilizare
economica, corespunzatoare perioadei estimate a se folosi in
continuare.
101. L Evaluarile efectuate cu ocazia reorganizarilor de
intreprinderi (fuziuni, divizari) nu constituie reevaluare in sensul
prezentelor
reglementari
contabile,
aceste
evaluari
efectuandu-se in scopul stabilirii raportului de schimb, pentru
toate elementele de bilant. Fac exceptie cazurile in care data
situatiilor financiare care stau la baza reorganizarii coincide cu
data situatiilor financiare anuale.
102. L Reevaluarea imobilizarilor corporale se face la
valoarea justa de la data bilantului. Valoarea justa se determina
pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de evaluatori
autorizati, potrivit legii.

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
103. L La reevaluarea unei imobilizari corporale,
amortizarea cumulata la data reevaluarii este tratata in unul din
urmatoarele moduri:
a) recalculata proportional cu schimbarea valorii contabile
brute a activului, astfel incat valoarea contabila a activului, dupa
reevaluare, sa fie egala cu valoarea sa reevaluata. Aceasta
metoda este folosita, deseori, in cazul in care activul este
reevaluat prin aplicarea unui indice; sau
b) eliminata din valoarea contabila bruta a activului si
valoarea neta, determinata in urma corectarii cu ajustarile de
valoare, este recalculata la valoarea reevaluata a activului.
Aceasta metoda este folosita, deseori, pentru cladirile care sunt
reevaluate la valoarea lor de piata.
104. L In cazul in care, ulterior recunoasterii initiale ca activ,
valoarea unui activ imobilizat este determinata pe baza
reevaluarii activului respectiv, valoarea rezultata din reevaluare
va fi atribuita activului, in locul costului de achizitie/costului de
productie sau al oricarei altei valori atribuite inainte acelui activ.
In astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica
activului avand in vedere valoarea acestuia, determinata in
urma reevaluarii.
105. L (1) Elementele dintr-o categorie de imobilizari
corporale se reevalueaza simultan pentru a se evita reevaluarea
selectiva si raportarea in situatiile financiare anuale a unor valori
care sunt o combinatie de costuri si valori calculate la date
diferite.
(2) Daca un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte
active din categoria din care face parte trebuie reevaluate.
(3) O categorie de imobilizari corporale cuprinde active de
aceeasi natura si utilizari similare, aflate in exploatarea unei
entitati.
(4) Exemple de categorii de imobilizari corporale sunt:
terenuri; cladiri; masini si echipamente; nave; aeronave etc.
106. L (1) Reevaluarile trebuie facute cu suficienta
regularitate, astfel incat valoarea contabila sa nu difere
substantial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa
de la data bilantului.
(2) Valoarea justa a imobilizarilor corporale este determinata,
in general, plecand de la valoarea lor de piata, pe baza
informatiilor pe care le-ar utiliza participantii de pe piata atunci
cand stabilesc pretul activului, presupunand ca participantii de
pe piata actioneaza pentru a obtine un beneficiu economic
maxim.
(3) Valoarea justa reprezinta pretul care ar fi incasat pentru
vanzarea unui activ intr-o tranzactie reglementata pe piata
principala (daca exista) sau cea mai avantajoasa, la data
evaluarii, in conditiile curente de piata (adica un pret de iesire),
indiferent daca respectivul pret este direct observabil sau este
estimat utilizand o alta tehnica de evaluare.
(4) Daca valoarea justa a unei imobilizari corporale nu mai
poate fi determinata, valoarea activului prezentata in bilant
trebuie sa fie valoarea sa reevaluata la data ultimei reevaluari,
din care se scad ajustarile cumulate de valoare.
107. L In cazul efectuarii reevaluarii imobilizarilor corporale,
acest lucru trebuie prezentat in notele explicative, impreuna cu
elementele supuse reevaluarii, metoda prin care s-au calculat
valorile prezentate, precum si elementul afectat din contul de
profit si pierdere.
108. L In cazul in care se efectueaza reevaluarea
imobilizarilor corporale, diferenta dintre valoarea rezultata in
urma evaluarii pe baza costului de achizitie sau a costului de
productie si valoarea rezultata in urma reevaluarii trebuie
prezentata in bilant la rezerva din reevaluare, ca un subelement
distinct in SCapital si rezerveZ (contul 105 SRezerve din
reevaluareZ).
109. L (1) Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din
reevaluare este capitalizat prin transferul direct in rezultatul
CFNET - Finante Taxe

15

reportat (contul 1175 SRezultatul reportat reprezentand surplusul


realizat din rezerve din reevaluareZ), atunci cand acest surplus
reprezinta un castig realizat.
(2) In sensul prezentelor reglementari, castigul se considera
realizat la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a
constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din
castig poate fi realizat pe masura ce activul este folosit de
entitate. In acest caz, valoarea rezervei transferate este
diferenta dintre amortizarea calculata pe baza valorii contabile
reevaluate si valoarea amortizarii calculate pe baza costului
initial al activului.
(3) La aplicarea pentru prima data a prezentelor
reglementari, soldul contului 1065 SRezerve reprezentand
surplusul realizat din rezerve din reevaluareZ se transfera asupra
contului 1175 SRezultatul reportat reprezentand surplusul
realizat din rezerve din reevaluareZ.
110. L Rezerva din reevaluare se reduce in masura in care
sumele transferate la aceasta nu mai sunt necesare pentru
aplicarea metodei contabile bazate pe reevaluare.
111. L (1) Daca rezultatul reevaluarii este o crestere fata de
valoarea contabila neta, atunci aceasta se trateaza astfel:
L ca o crestere a rezervei din reevaluare prezentata in
cadrul elementului SCapital si rezerveZ, daca nu a existat o
descrestere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta
acelui activ; sau
L ca un venit care sa compenseze cheltuiala cu
descresterea recunoscuta anterior la acel activ.
(2) Daca rezultatul reevaluarii este o descrestere a valorii
contabile nete, aceasta se trateaza ca o cheltuiala cu intreaga
valoare a deprecierii, atunci cand in rezerva din reevaluare nu
este inregistrata o suma referitoare la acel activ (surplus din
reevaluare) sau ca o scadere a rezervei din reevaluare
prezentata in cadrul elementului SCapital si rezerveZ, cu minimul
dintre valoarea acelei rezerve si valoarea descresterii, iar
eventuala diferenta ramasa neacoperita se inregistreaza ca o
cheltuiala.
(3) Sumele reprezentand diferente de natura veniturilor si
cheltuielilor rezultate din reevaluare trebuie prezentate separat
in contul de profit si pierdere (contul 755 SVenituri din
reevaluarea imobilizarilor corporaleZ, respectiv contul 655
SCheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporaleZ, dupa caz).
112. L Nicio parte din rezerva din reevaluare nu poate fi
distribuita, direct sau indirect, cu exceptia cazului in care
reprezinta un castig efectiv realizat.
113. L Cu exceptia cazurilor prevazute la pct. 109 L 112,
rezerva din reevaluare nu poate fi redusa.
114. L In cazul terenurilor si cladirilor care au fost reevaluate
si au facut obiectul unei cedari partiale, la scoaterea din evidenta
a acestora, diferenta din reevaluare aferenta partii cedate se
considera surplus realizat din rezerve din reevaluare,
corespunzator valorii contabile a terenurilor, respectiv a
cladirilor, scoase din evidenta, si se evidentiaza in contul 1175
SRezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve
din reevaluareZ.
115 L Ajustarile de valoare se calculeaza in fiecare exercitiu
financiar pe baza valorii reevaluate a imobilizarilor respective.
116. L In cazul in care se efectueaza reevaluarea, in notele
explicative trebuie prezentate, separat pentru fiecare element
din bilant de natura imobilizarilor corporale reevaluate,
urmatoarele informatii:
a) valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate si suma
ajustarilor cumulate de valoare; sau
b) valoarea la data bilantului a diferentei dintre valoarea
rezultata din reevaluare si cea reprezentand costul istoric si,
atunci cand este cazul, valoarea cumulata a ajustarilor
suplimentare de valoare.

www.codfiscal.net
16

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

3.4.2. Evaluarea la valoarea justa a instrumentelor


financiare
117. L (1) Prin derogare de la prevederile pct. 58 alin. (1) si
sub rezerva conditiilor prevazute la prezenta subsectiune,
entitatile pot evalua in situatiile financiare anuale consolidate
instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare
derivate, la valoarea justa.
(2) Prevederile prezentei subsectiuni nu se aplica la
intocmirea situatiilor financiare anuale individuale.
118. L In intelesul prezentelor reglementari, contractele
bazate pe marfa care confera oricareia dintre partile
contractante dreptul de a se achita de obligatii in numerar sau
prin alte instrumente financiare se considera a fi instrumente
financiare derivate, cu exceptia cazurilor in care astfel de
contracte:
a) au fost incheiate si continua sa indeplineasca cerintele
asteptate ale entitatii privind cumpararea, vanzarea sau
utilizarea marfii in momentul in care au fost incheiate si ulterior;
b) au fost desemnate initial drept contracte bazate pe marfa;
si
c) se asteapta a fi decontate prin livrarea marfii.
119. L Prevederile pct. 117 alin. (1) se aplica numai
urmatoarelor datorii:
a) datorii detinute ca parte a unui portofoliu de
tranzactionare; si
b) instrumente financiare derivate.
120. L (1) Evaluarea in conformitate cu pct. 117 alin. (1) nu
se aplica:
a) instrumentelor financiare nederivate detinute pana la
scadenta;
b) imprumuturilor si creantelor generate de entitate si
nedetinute in scopul tranzactionarii; si
c) intereselor de participare la filiale, entitati asociate si
entitati controlate in comun, instrumentelor de capital emise de
entitate, contractelor cu contraprestatie contingenta intr-o
combinare de entitati, precum si altor instrumente financiare
care au caracteristici speciale si, prin urmare, in concordanta cu
ceea ce este general acceptat, se contabilizeaza diferit fata de
alte instrumente financiare.
(2) In intelesul prezentelor reglementari, prin combinare de
entitati se intelege o tranzactie prin care un dobanditor obtine
controlul asupra uneia sau mai multor entitati.
121. L (1) Valoarea justa in intelesul prezentei subsectiuni
se determina prin referire la una dintre urmatoarele valori:
a) valoarea de piata, pentru acele instrumente financiare
pentru care se poate identifica cu usurinta o piata credibila.
Daca valoarea de piata nu se poate identifica cu usurinta pentru
un instrument, dar poate fi identificata pentru componentele sale
sau pentru un instrument similar, aceasta poate fi derivata din
cea a componentelor sale sau a instrumentului similar;
b) o valoare rezultata din modele si tehnici de evaluare
general acceptate, pentru instrumentele financiare pentru care
nu se poate identifica cu usurinta o piata credibila, cu conditia ca
astfel de modele si tehnici de evaluare sa asigure o aproximare
rezonabila a valorii de piata.
(2) Instrumentele financiare care nu pot fi evaluate credibil
prin niciuna dintre metodele descrise la alin. (1) se evalueaza in
conformitate cu principiul costului de achizitie sau al costului de
productie, in masura in care evaluarea pe aceasta baza este
posibila.
122. L (1) Prin exceptie de la prevederile pct. 51, atunci
cand un instrument financiar este evaluat la valoarea justa, orice
modificare a valorii sale (favorabila sau nefavorabila) se include
in contul de profit si pierdere, cu exceptia cazurilor urmatoare,
pentru care o astfel de modificare se include direct in capitalurile
proprii:
a) instrumentul financiar este un instrument de acoperire
impotriva riscurilor si contabilizat la nivelul grupului conform unor
CFNET - Finante Taxe

reguli de acoperire a riscului care permit ca unele sau toate


modificarile de valoare sa nu fie inregistrate in contul de profit si
pierdere; sau
b) modificarea de valoare se refera la o diferenta de schimb
valutar aparuta la un element monetar care face parte dintr-o
investitie neta a entitatii intr-o entitate straina.
(2) Atunci cand se aplica prevederile pct. 117 alin. (1),
modificarea de valoare a unui activ financiar disponibil pentru
vanzare, care nu este un instrument financiar derivat, se include
direct in capitalurile proprii (contul 1038 SDiferente din
modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile in
vederea vanzarii si alte elemente de capitaluri propriiZ). Suma
respectiva se ajusteaza atunci cand sumele corespunzatoare
nu mai sunt necesare pentru aplicarea prezentului punct.
SECTIUNEA 3.5
Investitii nete in entitati straine

123. L (1) In intelesul prezentelor reglementari, prin


investitie neta intr-o entitate straina se intelege valoarea
interesului entitatii raportoare in activele nete ale acelei entitati
straine. O asemenea entitate straina poate fi o filiala, o entitate
asociata sau o entitate controlata in comun a entitatii raportoare.
(2) O entitate poate avea un element monetar ce urmeaza a
fi primit de la sau platit unei entitati straine. Un element pentru
care decontarea nu este nici planificata si nici nu este probabila
in viitorul apropiat este, in esenta, o parte a investitiei nete a
entitatii in acea entitate straina. Astfel de elemente monetare
pot include creante sau imprumuturi pe termen lung. Ele nu
includ creantele si datoriile comerciale. Entitatea care detine un
element monetar de primit de la o entitate straina sau de platit
unei entitati straine poate fi orice filiala a grupului.
124. L (1) Diferentele de curs valutar aparute la un element
monetar care face parte din investitia neta a unei entitati
raportoare intr-o entitate straina trebuie recunoscute in contul
de profit sau pierdere al entitatii raportoare (contul 7652
SDiferente favorabile de curs valutar din evaluarea elementelor
monetare care fac parte din investitia neta intr-o entitate strainaZ,
respectiv contul 6652 SDiferente nefavorabile de curs valutar din
evaluarea elementelor monetare care fac parte din investitia
neta intr-o entitate strainaZ). In situatiile financiare anuale
consolidate care includ acea filiala straina, astfel de diferente de
schimb trebuie recunoscute initial in capitalurile proprii
(contul 1033 SDiferente de curs valutar in relatie cu investitia
neta intr-o entitate strainaZ), si reclasificate din capitaluri proprii
in contul de profit sau pierdere la cedarea investitiei nete.
(2) Astfel, atunci cand un element monetar face parte din
investitia neta a unei entitati raportoare intr-o entitate straina, in
situatiile financiare anuale individuale ale entitatii raportoare
apar diferente de curs valutar, recunoscute in contul de profit si
pierdere. Asemenea diferente de curs valutar sunt recunoscute
in capitalurile proprii, in situatiile financiare care includ entitatea
straina si entitatea raportoare (adica situatiile financiare in care
entitatea straina este consolidata prin metoda integrarii globale
sau metoda punerii in echivalenta).
125. L O entitate poate sa isi cedeze sau sa isi cedeze
partial interesul intr-o entitate straina prin vanzare, lichidare,
rambursarea capitalului social sau abandonarea intregii entitati
ori a unei parti din aceasta. Reducerea valorii contabile a entitatii
straine, fie ca urmare a propriilor pierderi inregistrate, fie ca
urmare a unei deprecieri recunoscute de catre investitor, nu
reprezinta o cedare partiala. In consecinta, nicio parte a
castigului sau pierderii din diferente de curs valutar care este
recunoscuta in capitalurile proprii nu este reclasificata in contul
de profit sau pierdere in momentul unei reduceri a valorii
contabile.
126. L Un exemplu de cedare partiala este atunci cand
aceasta are drept urmare pierderea controlului asupra unei filiale

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
care include o entitate straina, indiferent daca entitatea
raportoare pastreaza, dupa cedarea partiala, un interes care nu
controleaza in fosta filiala.
CAPITOLUL 4
Bilantul si contul de profit si pierdere
SECTIUNEA 4.1
Dispozitii generale privind bilantul si contul de profit si pierdere

127. L Formatul bilantului, respectiv al bilantului prescurtat,


si cel al contului de profit si pierdere nu se modifica de la un
exercitiu financiar la altul. In cazuri exceptionale sunt permise
totusi abateri de la acest principiu pentru a se oferi o imagine
fidela a activelor, datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau
pierderii entitatii. Astfel de abateri si justificarile corespunzatoare
se prezinta in notele explicative la situatiile financiare.
128. L In bilant, respectiv bilantul prescurtat, precum si in contul
de profit si pierdere, elementele prevazute la pct. 132, respectiv
pct. 451, si pct. 428 se prezinta separat, in ordinea indicata.
129. L Formatul, nomenclatura si terminologia elementelor
din bilant si din contul de profit si pierdere care sunt precedate
de cifre arabe sunt adaptate, prin reglementari speciale emise in
acest sens de catre Ministerul Finantelor Publice si alte autoritati
de reglementare, in cazurile in care natura specifica a activitatii
anumitor entitati justifica acest lucru.
130. L Pentru fiecare element de bilant, de cont de profit si
pierdere si, dupa caz, din situatia modificarilor capitalului propriu
si situatia fluxurilor de trezorerie trebuie prezentata valoarea
aferenta exercitiului financiar la care se refera bilantul, contul de
profit si pierdere si, dupa caz, situatia modificarilor capitalului
propriu si situatia fluxurilor de trezorerie, precum si valoarea
aferenta elementului corespondent pentru exercitiul financiar
precedent. Ca urmare, un element de bilant, din contul de profit
si pierdere si, dupa caz, din situatia modificarilor capitalului
propriu si situatia fluxurilor de trezorerie pentru care nu exista
valoare nu trebuie prezentat, cu exceptia cazului in care exista
un element corespondent pentru exercitiul financiar precedent.
131. L Daca valorile nu sunt comparabile, acest lucru se
prezinta in notele la situatiile financiare, insotit de explicatii.
SECTIUNEA 4.2
Prezentarea bilantului

132. L Formatul bilantului intocmit de entitatile prevazute la


pct. 9 alin. (4), precum si de entitatile de interes public, este
urmatorul:
A. Active imobilizate
I. Imobilizari necorporale
1. Cheltuieli de constituire
2. Cheltuieli de dezvoltare
3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si
active similare, daca acestea au fost achizitionate cu titlu oneros
si nu trebuie prezentate la A I 5
4. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor
minerale
5. Fondul comercial, in masura in care acesta a fost
achizitionat cu titlu oneros
6. Avansuri
II. Imobilizari corporale
1. Terenuri si constructii
2. Instalatii tehnice si masini
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier
4. Investitii imobiliare
5. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor
minerale
6. Active biologice productive
7. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie
CFNET - Finante Taxe

17

III. Imobilizari financiare


1. Actiuni detinute la entitatile afiliate
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate
3. Interese de participare
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care entitatea este
legata in virtutea intereselor de participare
5. Investitii detinute ca imobilizari
6. Alte imprumuturi
B. Active circulante
I. Stocuri
1. Materii prime si materiale consumabile
2. Productia in curs de executie
3. Produse finite si marfuri
4. Avansuri
II. Creante
(Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai
mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare
element.)
1. Creante comerciale
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate
3. Sume de incasat de la entitatile de care entitatea este
legata in virtutea intereselor de participare
4. Alte creante
5. Capital subscris si nevarsat
III. Investitii pe termen scurt
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate
2. Alte investitii pe termen scurt
IV. Casa si conturi la banci
C. Cheltuieli in avans
D. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de
pana la un an
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se
separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
2. Sume datorate institutiilor de credit
3. Avansuri incasate in contul comenzilor
4. Datorii comerciale L furnizori
5. Efecte de comert de platit
6. Sume datorate entitatilor afiliate
7. Sume datorate entitatilor de care entitatea este legata in
virtutea intereselor de participare
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind
asigurarile sociale
E. Active circulante nete/datorii curente nete
F. Total active minus datorii curente
G. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai
mare de un an
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se
separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
2. Sume datorate institutiilor de credit
3. Avansuri incasate in contul comenzilor
4. Datorii comerciale L furnizori
5. Efecte de comert de platit
6. Sume datorate entitatilor afiliate
7. Sume datorate entitatilor de care entitatea este legata in
virtutea intereselor de participare
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind
asigurarile sociale
H. Provizioane
1. Provizioane pentru litigii
2. Provizioane pentru garantii acordate clientilor
3. Provizioane pentru pensii si obligatii similare
4. Provizioane pentru impozite
5. Alte provizioane
I. Venituri in avans
J. Capitaluri proprii
I. Capital subscris
1. Capital subscris varsat

www.codfiscal.net
18

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

2. Capital subscris nevarsat


II. Prime de capital
III. Rezerve din reevaluare
IV. Rezerve
1. Rezerve legale
2. Rezerve statutare sau contractuale
3. Alte rezerve
V. Profitul sau pierderea reportat(a)
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar
SECTIUNEA 4.3
Dispozitii speciale cu privire la anumite elemente din bilant

133. L Daca un activ sau o datorie are legatura cu mai mult


de un element din formatul bilantului, relatia sa cu alte elemente
trebuie prezentata in notele explicative. De exemplu: o
imobilizare corporala finantata partial din subventii, partial din
surse proprii; o imobilizare corporala reevaluata, pentru care
transferul in rezultatul reportat, al surplusului din reevaluare, se
face pe masura amortizarii imobilizarii; un imprumut obligatar
pentru care s-a prevazut o prima de rambursare a obligatiunilor;
o majorare de capital subscrisa de actionari la o valoare mai
mare decat valoarea nominala a actiunilor corespunzatoare
(subscriere cu prima de capital) etc.
134. L Actiunile proprii, precum si cele detinute la entitatile
afiliate trebuie prezentate numai in cadrul elementelor prevazute
in acest scop.
135. L (1) Prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca
active circulante depinde de scopul caruia ii sunt destinate si
intentia de pastrare, potrivit politicilor contabile aprobate de
administratori sau de persoanele care au obligatia gestionarii
entitatii.
(2) Modificarea naturii unui activ, in baza deciziei
managementului, trebuie sustinuta de elemente precum
existenta unui contract, modificarea destinatiei activului etc.
(3) Prin politicile contabile se stabileste, de asemenea,
natura diferitelor categorii de active imobilizate.
136. L Depozitele bancare se prezinta la imobilizari
financiare, investitii pe termen scurt sau la elementul SCasa si
conturi la banciZ, in functie de perioada si conditiile de detinere
aferente acestora.
137. L Drepturile asupra proprietatilor imobiliare si alte
drepturi similare, astfel cum sunt definite de legislatia nationala,
se prezinta in bilant la elementul STerenuri si constructiiZ,
respectiv elementul SInvestitii imobiliareZ.
SECTIUNEA 4.4
Active imobilizate

4.4.1. Reguli de evaluare de baza


138. L Activele imobilizate sunt active generatoare de
beneficii economice viitoare si detinute pe o perioada mai mare
de un an. Ele trebuie evaluate la costul de achizitie sau la costul
de productie, cu respectarea prevederilor prezentei subsectiuni.
139. L (1) Costul de achizitie sau costul de productie,
respectiv valoarea reevaluata, in cazurile in care se aplica
prevederile subsectiunii 3.4.1 SReevaluarea imobilizarilor
corporaleZ, al activelor imobilizate a caror utilizare este limitata
in timp se reduce cu ajustarile valorice calculate pentru
amortizarea sistematica a valorii activelor in cauza pe parcursul
duratei lor de utilizare economica (amortizare).
(2) Amortizarea valorii activelor imobilizate cu durate limitate
de utilizare economica reprezinta alocarea sistematica a valorii
amortizabile a unui activ pe intreaga durata de utilizare
economica. Valoarea amortizabila este reprezentata de cost sau
de alta valoare care substituie costul (de exemplu, valoarea
reevaluata).
CFNET - Finante Taxe

(3) In intelesul prezentelor reglementari, prin durata de


utilizare economica se intelege durata de viata utila, aceasta
reprezentand:
a) perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil
pentru utilizare de catre o entitate; sau
b) numarul unitatilor produse sau al unor unitati similare ce
se estimeaza ca vor fi obtinute de entitate prin folosirea activului
respectiv.
140. L Activele imobilizate amortizabile sunt prezentate in
bilant la valoarea contabila, aceasta fiind reprezentata de costul
de achizitie, costul de productie sau alta valoare care substituie
costul, diminuata cu amortizarea cumulata pana la acea data,
precum si cu ajustarile cumulate din depreciere.
141. L (1) Atunci cand se constata pierderi de valoare pentru
imobilizarile financiare, trebuie constituite ajustari pentru
pierdere de valoare, astfel incat acestea sa fie evaluate la cea
mai mica valoare atribuita acestora la data bilantului.
(2) Imobilizarile trebuie sa faca obiectul ajustarilor de valoare,
indiferent daca duratele lor de utilizare economica sunt limitate
sau nu, astfel incat acestea sa fie evaluate la cea mai mica
valoare atribuibila acestora la data bilantului.
(3) Ajustarile de valoare prevazute la alin. (1) si (2) trebuie
inregistrate in contul de profit si pierdere si prezentate distinct in
notele explicative la situatiile financiare, daca acestea nu au fost
prezentate separat in contul de profit si pierdere.
(4) Evaluarea la valorile minime, potrivit alin. (1) si (2), nu
poate fi continuata daca nu mai sunt aplicabile motivele pentru
care au fost constituite ajustarile respective.
142. L Prevederile pct. 141 alin. (4) nu se aplica ajustarilor
de valoare corespunzatoare fondului comercial. Ajustarile pentru
deprecierea fondului comercial corecteaza valoarea acestuia
(articol contabil 6817 SCheltuieli de exploatare privind ajustarile
pentru deprecierea fondului comercialZ = 2071 SFond comercial
pozitivZ), fara a fi reluate ulterior la venituri.
Dispozitii tranzitorii
143. L La aplicarea pentru prima data a prezentelor
reglementari, deprecierea cumulata pana la acea data, in relatie
cu fondul comercial pozitiv, diminueaza valoarea acestuia
(articol contabil 2907 SAjustari pentru deprecierea fondului
comercialZ = 2071 SFond comercial pozitivZ).
4.4.2. Imobilizari necorporale
Dispozitii generale privind imobilizarile necorporale
144. L (1) O imobilizare necorporala este un activ
nemonetar identificabil fara forma fizica.
(2) Daca un element nu indeplineste conditiile de
recunoastere a unei imobilizari necorporale, costul aferent
achizitiei sau realizarii sale pe plan intern este recunoscut drept
cheltuiala in momentul in care este suportat. Totusi, daca este
dobandit prin achizitia unei afaceri, elementul in cauza face
parte din fondul comercial recunoscut la data achizitiei.
145. L Cercetarea este investigarea originala si planificata
intreprinsa in scopul castigarii unor cunostinte sau intelesuri
stiintifice ori tehnice noi.
146. L Dezvoltarea este aplicarea descoperirilor din
cercetare sau a altor cunostinte intr-un plan sau proiect care
vizeaza productia de materiale, dispozitive, produse, procese,
sisteme sau servicii noi ori imbunatatite substantial, inainte de
inceperea productiei sau utilizarii comerciale.
147. L Activitatile de cercetare si dezvoltare sunt
directionate catre dezvoltarea cunostintelor. Prin urmare, chiar
daca aceste activitati pot avea ca rezultat o imobilizare cu o
forma fizica (de exemplu, un prototip), elementul fizic al activului
este secundar componentei sale necorporale, adica pachetul de
cunostinte incorporat in aceasta.
148. L Anumite imobilizari necorporale pot fi continute in sau
pe suporturi fizice, cum ar fi un compact-disc (in cazul
programelor informatice), documentatia legala (in cazul

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
licentelor sau al brevetelor) ori pe film. Pentru a stabili daca o
imobilizare care incorporeaza atat elemente corporale, cat si
necorporale trebuie tratata ca imobilizare corporala sau ca
imobilizare necorporala, o entitate isi utilizeaza rationamentul
pentru a evalua care element este mai semnificativ. De exemplu,
un program informatic pentru un utilaj computerizat care nu
poate functiona fara programul respectiv este parte integranta a
respectivului hardware si este tratat ca imobilizare corporala.
Acelasi lucru este valabil si pentru sistemul de operare al unui
computer. In cazul in care nu fac parte integranta din
echipamentul aferent, programele informatice sunt tratate ca
imobilizari necorporale.
Caracteristica de identificare
149. L (1) Fondul comercial generat intern nu trebuie
recunoscut drept activ.
(2) Definitia unei imobilizari necorporale prevede ca
imobilizarea necorporala sa fie identificabila pentru a fi
diferentiata de fondul comercial. Fondul comercial care este
recunoscut intr-o combinare de intreprinderi este un activ care
reprezinta beneficiile economice viitoare care rezulta din alte
active dobandite intr-o combinare de intreprinderi care nu sunt
identificate individual si recunoscute separat. Beneficiile
economice viitoare pot rezulta din sinergia intre activele
identificabile dobandite sau din active care nu indeplinesc
conditiile pentru recunoasterea, in mod individual, in situatiile
financiare.
150. L Un activ este identificabil daca:
a) este separabil, adica poate fi separat sau desprins din
entitate si vandut, transferat, cesionat printr-un contract de
licenta, inchiriat sau schimbat, fie individual, fie impreuna cu un
alt contract, cu un activ identificabil sau cu o datorie identificabila
aferent(a), indiferent daca entitatea intentioneaza ori nu sa faca
acest lucru; sau
b) decurge din drepturile contractuale ori de alta natura
legala, indiferent daca acele drepturi sunt transferabile sau
separabile de entitate ori de alte drepturi si obligatii.
Controlul
151. L O entitate controleaza un activ daca entitatea are
capacitatea de a obtine beneficii economice viitoare de pe urma
resursei de baza si de a restrictiona accesul altora la beneficiile
respective. Capacitatea unei entitati de a controla beneficiile
economice viitoare generate de o imobilizare necorporala
provine in mod normal din drepturile legale a caror aplicare
poate fi sustinuta in instanta. In absenta unor drepturi legale,
controlul este mai dificil de demonstrat. Cu toate acestea,
exercitarea legala a unui drept nu este o conditie necesara
pentru control, intrucat entitatea poate fi capabila sa controleze
beneficiile economice viitoare in alt mod.
Beneficiile economice viitoare
152. L Beneficiile economice viitoare generate de o
imobilizare necorporala pot include venituri din vanzarea
produselor sau serviciilor, economii de costuri ori alte beneficii
rezultate din utilizarea activului de catre entitate. De exemplu,
utilizarea proprietatii intelectuale intr-un proces de productie
poate mai degraba sa reduca costurile viitoare de productie
decat sa creasca veniturile viitoare.
Recunoastere si evaluare
153. L (1) Recunoasterea unui element drept imobilizare
necorporala prevede ca entitatea sa demonstreze ca elementul
respectiv indeplineste:
a) definitia unei imobilizari necorporale; si
b) criteriile generale de recunoastere.
(2) Aceasta cerinta se aplica costurilor suportate initial pentru
dobandirea sau generarea interna a unei imobilizari necorporale
si costurilor suportate ulterior pentru adaugarea ori inlocuirea
unor parti ale sale sau pentru intretinerea sa.
CFNET - Finante Taxe

19

(3) In completarea prevederilor referitoare la imobilizari


necorporale, se aplica si prevederile subsectiunii 4.4.4 SActive
specifice unor domenii de activitateZ.
154. L Imobilizarile necorporale sunt de natura incat, in
multe cazuri, nu exista adaugiri la o astfel de imobilizare sau
inlocuiri ale componentelor acesteia. Prin urmare, majoritatea
costurilor ulterioare mai degraba mentin beneficiile economice
viitoare preconizate incorporate intr-o imobilizare necorporala
existenta, decat sa corespunda definitiei unei imobilizari
necorporale si criteriilor de recunoastere din prezentele
reglementari. In plus, este deseori mai dificil sa se atribuie
costuri ulterioare direct unei anumite imobilizari necorporale
decat activitatii ca intreg. Prin urmare, doar rareori costurile
ulterioare L cele suportate dupa recunoasterea initiala a unei
imobilizari necorporale dobandite sau dupa finalizarea unei
imobilizari necorporale generate intern L sunt recunoscute in
valoarea contabila a unui activ. Costurile ulterioare aferente
marcilor, titlurilor de publicatii si elementelor similare in fond (fie
dobandite din afara, fie generate intern) sunt intotdeauna
recunoscute in contul de profit si pierdere in momentul in care
sunt suportate. Aceasta, pentru ca astfel de costuri nu pot fi
diferentiate de costurile cu dezvoltarea entitatii ca intreg.
155. L (1) O entitate trebuie sa evalueze probabilitatea
producerii de beneficii economice viitoare preconizate pe baza
unor calcule rationale si usor de sustinut care reprezinta cea mai
buna estimare a echipei de conducere pentru setul de conditii
economice care vor exista pe parcursul duratei de viata a
imobilizarii.
(2) O entitate foloseste rationamentul pentru a evalua gradul
de siguranta asociat obtinerii de beneficii economice viitoare
care pot fi atribuite utilizarii activului pe baza dovezilor
disponibile in momentul recunoasterii initiale, acordand o
importanta mai mare dovezilor externe.
Evaluarea initiala a imobilizarilor necorporale
156. L O imobilizare necorporala se inregistreaza initial la
costul de achizitie sau de productie, asa cum sunt definite in
prezentele reglementari.
Achizitia separata
157. L (1) In mod normal, pretul pe care o entitate il plateste
pentru a dobandi separat o imobilizare necorporala va reflecta
asteptarile privind probabilitatea ca beneficiile economice
viitoare preconizate ale imobilizarii sa revina entitatii. In aceste
situatii entitatea preconizeaza o intrare de beneficii economice,
chiar daca plasarea in timp a sumei generate de intrare este
nesigura. Astfel, imobilizarile necorporale dobandite separat
indeplinesc intotdeauna criteriul referitor la probabilitatea ca
beneficiile economice viitoare preconizate atribuibile imobilizarii
sa revina entitatii.
(2) In plus, costul unei imobilizari necorporale dobandite
separat poate fi in general evaluat in mod credibil. Acest lucru
se intampla mai ales cand contravaloarea achizitiei ia forma
numerarului sau a altor active monetare.
158. L (1) Costul unei imobilizari necorporale dobandite
separat este alcatuit din:
a) costul sau de achizitie, inclusiv taxele vamale de import si
taxele de achizitie nerambursabile, dupa scaderea reducerilor
si rabaturilor comerciale; si
b) orice cost direct atribuibil pregatirii activului pentru
utilizarea prevazuta.
(2) Exemple de costuri direct atribuibile sunt:
a) cheltuielile cu personalul determinate de aducerea
activului la starea sa de functionare;
b) onorariile profesionale care decurg direct din aducerea
activului la conditia sa de functionare; si
c) costurile de testare a activului privind functionarea sa in
mod corespunzator.

www.codfiscal.net
20

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

159. L Exemple de costuri care nu constituie o parte a a unei imobilizari necorporale, entitatea trateaza costurile
costului imobilizarii necorporale sunt:
aferente proiectului ca fiind suportate exclusiv in faza de
a) costurile de introducere a unui nou produs sau serviciu cercetare.
(inclusiv costurile de publicitate si activitati promotionale);
Faza de cercetare
b) costurile de desfasurare a unei activitati intr-un loc nou
165. L (1) Nicio imobilizare necorporala provenita din
sau cu o noua clasa de clienti (inclusiv costurile de instruire a cercetare (sau din faza de cercetare a unui proiect intern) nu
personalului); si
trebuie recunoscuta. Costurile de cercetare (sau cele din faza de
c) costurile administrative si alte cheltuieli generale de regie. cercetare a unui proiect intern) trebuie recunoscute drept
160. L Recunoasterea costurilor in valoarea contabila a unei
cheltuiala atunci cand sunt suportate.
imobilizari necorporale inceteaza atunci cand activul se afla in
(2) In faza de cercetare a unui proiect intern, o entitate nu
starea necesara pentru a putea functiona in maniera poate demonstra ca exista o imobilizare necorporala si ca
intentionata de conducere.
aceasta va genera beneficii economice viitoare probabile. Astfel,
Imobilizari necorporale dobandite in cadrul achizitiei aceste costuri sunt recunoscute drept cheltuiala atunci cand
unei afaceri
sunt suportate.
161. L Cumparatorul poate recunoaste drept activ un grup
166. L Exemple de activitati de cercetare sunt:
de imobilizari necorporale complementare, cu conditia ca
a) activitatile destinate obtinerii de cunostinte noi;
activele individuale sa aiba durate de viata utila similare. De
b) identificarea, evaluarea si selectia finala a aplicatiilor
exemplu, termenii SmarcaZ si Snume de marcaZ sunt deseoripentru rezultatele cercetarilor sau pentru alte cunostinte;
utilizati ca sinonime pentru marci de comert si alte marci. Totusi,
c) cautarea de alternative pentru materiale, instrumente,
acestia din urma sunt termeni generali de marketing utilizati in produse, procese, sisteme sau servicii; si
mod normal pentru referiri la un grup de active complementare
d) formularea, proiectarea, evaluarea si selectia finala a
cum ar fi marca de comert (sau marca de servicii) si numele alternativelor posibile de materiale, instrumente, produse,
aferent de comercializare, formulele, retetele si expertiza procese, sisteme sau servicii noi ori imbunatatite.
tehnologica.
Faza de dezvoltare
Costurile ulterioare aferente unui proiect de cercetare si
167. L (1) O imobilizare necorporala provenita din
dezvoltare in curs de desfasurare, dobandit de entitate
dezvoltare (sau din faza de dezvoltare a unui proiect intern)
162. L (1) Costurile de cercetare sau dezvoltare care:
trebuie recunoscuta daca, si numai daca, o entitate poate
a) sunt aferente unui proiect de cercetare sau dezvoltare in demonstra toate elementele de mai jos:
curs de realizare, dobandit separat sau printr-o combinare de
a) fezabilitatea tehnica necesara finalizarii imobilizarii
intreprinderi, si sunt recunoscute ca imobilizari necorporale; si
necorporale, astfel incat aceasta sa fie disponibila pentru
b) sunt suportate dupa achizitia acelui proiect
utilizare sau vanzare;
trebuie contabilizate in conformitate cu pct. 165L168.
b) intentia sa de a finaliza imobilizarea necorporala si de a o
(2) Costurile ulterioare cu un proiect de cercetare sau
utiliza sau de a o vinde;
dezvoltare in curs de realizare, dobandit separat sau printr-o
c) capacitatea sa de a utiliza sau de a vinde imobilizarea
combinare de intreprinderi, si recunoscut ca imobilizare
necorporala;
necorporala sunt:
d) modul in care imobilizarea necorporala va genera beneficii
a) recunoscute drept cheltuiala atunci cand sunt suportate,
economice
viitoare probabile. Printre altele, entitatea poate
daca acestea sunt cheltuieli de cercetare;
demonstra
existenta
unei piete pentru productia generata de
b) recunoscute drept cheltuiala atunci cand sunt suportate,
imobilizarea
necorporala
sau pentru imobilizarea necorporala in
daca acestea nu satisfac criteriile de recunoastere ca imobilizari
sine
ori,
daca
se
prevede
folosirea ei pe plan intern, utilitatea
necorporale de la pct. 167 alin. (1); si
c) adaugate valorii contabile a proiectului de dezvoltare in imobilizarii necorporale;
e) disponibilitatea unor resurse tehnice, financiare si de alta
curs de realizare, astfel dobandit, daca cheltuielile de dezvoltare
natura,
adecvate pentru finalizarea dezvoltarii imobilizarii
satisfac criteriile de recunoastere de la pct. 167 alin. (1).
necorporale
si pentru utilizarea sau vanzarea acesteia;
Imobilizari necorporale generate intern
f)
capacitatea
sa de a evalua fiabil costurile atribuibile
163. L (1) Uneori este dificil de evaluat daca o imobilizare
necorporala generata intern se califica pentru recunoastere, din imobilizarii necorporale in cursul dezvoltarii sale.
(2) In faza de dezvoltare a unui proiect intern, o entitate
cauza problemelor in:
poate,
in anumite cazuri, sa identifice o imobilizare necorporala
a) a identifica daca exista si momentul in care apare un activ
si
sa
demonstreze
ca aceasta va genera beneficii economice
identificabil ce va genera beneficii economice viitoare
viitoare probabile. Acest lucru este posibil deoarece faza de
preconizate; si
b) a determina in mod fiabil costul activului. In anumite dezvoltare a unui proiect este mai avansata decat faza de
cazuri, costul de generare interna a unei imobilizari necorporale cercetare.
168. L Exemple de activitati de dezvoltare sunt:
nu poate fi diferentiat de costul mentinerii sau majorarii fondului
a) proiectarea, constructia si testarea unor prototipuri si
comercial generat intern al entitatii sau de costul de functionare
modele inainte de productie si utilizare;
de zi cu zi.
b) proiectarea instrumentelor, sabloanelor, tiparelor si
(2) In consecinta, pe langa prevederile referitoare la
recunoasterea si evaluarea imobilizarilor necorporale, o entitate matritelor care implica o tehnologie noua;
c) proiectarea, constructia si functionarea unei fabrici-pilot
aplica pct. 164L170 tuturor imobilizarilor necorporale generate
care nu se afla pe o scala fezabila din punct de vedere economic
intern.
164. L (1) Pentru a stabili daca o imobilizare necorporala pentru productia comerciala; si
d) proiectarea, constructia si testarea unei alternative alese
generata intern respecta criteriile de recunoastere, o entitate
pentru materiale, dispozitive, produse, procese, sisteme sau
imparte procesul de generare a activului in:
servicii noi ori imbunatatite.
a) o faza de cercetare; si
169. L Cheltuielile cu marcile, titlurile de publicatii, listele de
b) o faza de dezvoltare.
(2) Daca o entitate nu poate face distinctia intre faza de clienti si alte elemente similare in fond generate intern nu pot fi
cercetare si cea de dezvoltare ale unui proiect intern de creare diferentiate de costul dezvoltarii entitatii ca intreg. In consecinta,
CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
astfel de elemente nu sunt recunoscute ca imobilizari
necorporale.
Costul unei imobilizari necorporale generate intern
170. L (1) Costul unei imobilizari necorporale generate
intern este suma costurilor suportate de la data la care
imobilizarea necorporala a indeplinit pentru prima oara criteriile
de recunoastere ca imobilizari necorporale.
(2) Costul unei imobilizari necorporale generate intern este
compus din toate costurile direct atribuibile care sunt necesare
pentru crearea, producerea si pregatirea activului pentru a fi
capabil sa functioneze in maniera intentionata de catre
conducere. Exemple de costuri direct atribuibile sunt:
a) cheltuielile cu materialele si serviciile utilizate sau
consumate pentru generarea imobilizarii necorporale;
b) cheltuielile cu personalul provenite din generarea
imobilizarii necorporale;
c) taxele de inregistrare a unui drept legal; si
d) amortizarea brevetelor si licentelor care sunt utilizate
pentru a genera imobilizarea necorporala.
(3) Urmatoarele elemente nu sunt componente ale costului
unei imobilizari necorporale generate intern:
a) costurile aferente vanzarii, cele administrative si alte
costuri generale de regie, cu exceptia cazului in care astfel de
costuri pot fi atribuite direct procesului de pregatire a imobilizarii
pentru utilizare;
b) ineficientele identificate si pierderile initiale din exploatare
suportate inainte ca imobilizarea sa atinga performanta
planificata; si
c) costurile cu instruirea personalului pentru a utiliza activul.
Contabilizarea cheltuielilor
171. L Costurile cu un element necorporal trebuie
recunoscute drept cheltuieli atunci cand sunt suportate, cu
exceptia cazurilor in care:
a) fac parte din costul unei imobilizari necorporale care
indeplineste criteriile de recunoastere; sau
b) elementul este dobandit in cadrul unei combinari de
intreprinderi si nu poate fi recunoscut ca imobilizare
necorporala. In acest caz, face parte din valoarea recunoscuta
ca fond comercial la data achizitiei.
Costuri anterioare care nu trebuie recunoscute ca active
172. L Costurile aferente unui element necorporal care au
fost initial recunoscute drept cheltuieli nu trebuie recunoscute
ca parte din costul unei imobilizari necorporale la o data
ulterioara.
Durata de viata utila
173. L Durata de viata utila a unei imobilizari necorporale
care decurge din drepturile contractuale sau din alte drepturi
legale nu trebuie sa depaseasca perioada drepturilor
contractuale ori a celorlalte drepturi legale, dar poate fi mai
scurta, in functie de perioada pentru care entitatea preconizeaza
ca va folosi activul. Daca drepturile contractuale sau alte drepturi
legale sunt transferate pentru o durata limitata care poate fi
reinnoita, durata de viata utila a imobilizarii necorporale trebuie
sa includa perioada sau perioadele de reinnoire doar daca
exista dovezi din partea entitatii in sprijinul reinnoirii fara un cost
semnificativ. Durata de viata utila a unui drept redobandit
recunoscut drept imobilizare necorporala intr-o combinare de
intreprinderi este reprezentata de perioada contractuala ramasa
din contractul prin care a fost acordat dreptul si nu va include
perioadele de reinnoire.
Categorii de imobilizari necorporale
174. L In cadrul imobilizarilor necorporale se cuprind:
L cheltuielile de constituire;
L cheltuielile de dezvoltare;
L concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale,
drepturile si activele similare, cu exceptia celor create intern de
entitate;
CFNET - Finante Taxe

21

L active necorporale de explorare si evaluare a resurselor


minerale;
L fondul comercial pozitiv;
L alte imobilizari necorporale; si
L avansurile acordate furnizorilor de imobilizari necorporale.
Dispozitii tranzitorii
175. L (1) La aplicarea pentru prima data a prezentelor
reglementari, soldul contului 233 SImobilizari necorporale in curs
de executieZ se transfera fie asupra contului 1176 SRezultatul
reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor
contabile conforme cu directivele europeneZ, fie in contul 203
SCheltuieli de dezvoltareZ sau contul 208 SAlte imobilizari
necorporaleZ, in functie de stadiul realizarii proiectului si de modul
de indeplinire a conditiilor de recunoastere a acestuia ca activ.
(2) Eventualele ajustari pentru deprecierea imobilizarilor
necorporale in curs de executie se transfera, de asemenea, fie
asupra rezultatului reportat (articol contabil 2933 SAjustari pentru
deprecierea imobilizarilor necorporale in curs de executie = 1176
SRezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea
reglementarilor contabile conforme cu directivele europeneZ), fie
asupra contului 2903 SAjustari pentru deprecierea cheltuielilor
de dezvoltareZ sau contului 2908 SAjustari pentru deprecierea
altor imobilizari necorporaleZ.
Concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale,
drepturile si activele similare
176. L (1) Concesiunile, brevetele, licentele, marcile
comerciale, drepturile si activele similare reprezentand aport,
achizitionate sau dobandite pe alte cai, se inregistreaza in
conturile de imobilizari necorporale la costul de achizitie sau
valoarea de aport, dupa caz. In aceasta situatie valoarea de
aport se asimileaza valorii juste.
(2) Concesiunile primite se reflecta ca imobilizari necorporale
atunci cand contractul de concesiune stabileste o durata si o
valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea valorii
concesiunii urmeaza a fi inregistrata pe durata de folosire a
acesteia, stabilita potrivit contractului. In cazul in care contractul
prevede plata periodica a unei redevente/chirii, si nu o valoare
amortizabila, in contabilitatea entitatii care primeste
concesiunea, se reflecta cheltuiala reprezentand redeventa/
chiria, fara recunoasterea unei imobilizari necorporale.
(3) Brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si alte
active similare se amortizeaza pe durata prevazuta pentru
utilizarea lor de catre entitatea care le detine.
177. L (1) In cazul unui acord de concesiune a serviciilor de
tip public-privat, incheiat potrivit legislatiei in vigoare, licenta
primita, respectiv dreptul primit de entitatea care are calitatea
de operator, de a taxa utilizatorii unui serviciu public, se
inregistreaza la imobilizari necorporale, daca sunt stabilite o
durata si o valoare pentru aceasta licenta, respectiv pentru acest
drept.
(2) In intelesul prezentelor reglementari, un acord de
concesiune a serviciilor este de tip public-privat daca:
a) concedentul controleaza sau reglementeaza ce servicii
trebuie sa presteze operatorul in cadrul infrastructurii, cui trebuie
sa le presteze si la ce pret; si
b) concedentul controleaza L prin dreptul de proprietate,
dreptul de beneficiu sau in alt mod L orice interes rezidual in
infrastructura la terminarea acordului.
Fondul comercial
178. L Fondul comercial se recunoaste, de regula, la
consolidare si reprezinta diferenta dintre costul de achizitie si
valoarea justa la data tranzactiei, a partii din activele nete
achizitionate de catre o entitate.
179. L (1) In situatiile financiare anuale individuale, fondul
comercial se poate recunoaste numai in cazul transferului
tuturor activelor sau al unei parti a acestora si, dupa caz, si de
datorii si capitaluri proprii, indiferent daca este realizat ca urmare

www.codfiscal.net
22

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

a cumpararii sau ca urmare a unor operatiuni de fuziune. Pentru


ca fondul comercial sa fie contabilizat distinct, transferul trebuie
sa fie in legatura cu o afacere, reprezentata de un ansamblu
integrat de activitati si active organizate si administrate in scopul
obtinerii de profituri, inregistrarii de costuri mai mici sau alte
beneficii.
(2) Pentru recunoasterea in contabilitate a activelor si
datoriilor primite cu ocazia acestui transfer, entitatile trebuie sa
procedeze la evaluarea valorii juste a elementelor primite, in
scopul determinarii valorii individuale a acestora. Aceasta se
efectueaza de catre evaluatori autorizati, potrivit legii.
(3) Onorariile de intermediere, onorariile de consiliere,
juridice, contabile, de evaluare si alte onorarii profesionale sau
de consultanta, precum si alte cheltuieli legate de dobandirea
unei afaceri reprezinta cheltuieli in perioadele in care sunt
suportate costurile respective.
(4) Entitatea care cedeaza o afacere scoate din evidenta
activele si datoriile corespunzatoare, la valoarea la care acestea
sunt inregistrate in contabilitate, pe seama conturilor de
cheltuieli, respectiv de venituri.
180. L Daca in situatiile financiare anuale individuale se
inregistreaza fond comercial negativ, tratamentul acestuia este
cel prevazut la pct. 551.
Amortizare
181. L Imobilizarile necorporale se amortizeaza in conditiile
prevazute la pct. 182L186.
182. L (1) Cheltuielile de dezvoltare se amortizeaza pe
durata de utilizare sau pe perioada contractului, dupa caz.
(2) In cazul in care durata contractului sau durata de utilizare
depaseste 5 ani, durata de amortizare a cheltuielilor de
dezvoltare nu poate depasi 10 ani.
183. L (1) In cazul in care fondul comercial este tratat ca un
activ, acesta se amortizeaza, de regula, in cadrul unei perioade
de maximum 5 ani. Totusi, in cazurile exceptionale in care
durata de utilizare a fondului comercial nu poate fi estimata in
mod credibil, entitatile pot sa amortizeze fondul comercial in
mod sistematic intr-o perioada de peste 5 ani, cu conditia ca
aceasta perioada sa nu depaseasca 10 ani.
(2) In notele explicative la situatiile financiare trebuie
furnizate explicatii privind perioada de amortizare a fondului
comercial.
(3) Atunci cand pentru fondul comercial au fost constituite
ajustari pentru depreciere potrivit pct. 142, cheltuiala cu
amortizarea aferenta acestuia trebuie ajustata ulterior pentru a
aloca valoarea contabila astfel rezultata, pe o baza sistematica
pe parcursul duratei ramase din perioada de amortizare stabilita
pentru acel activ.
184. L In situatia in care cheltuielile de dezvoltare nu au fost
integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu
exceptia cazului in care suma rezervelor disponibile pentru
distribuire si a profitului reportat este cel putin egala cu cea a
cheltuielilor neamortizate.
185. L (1) O entitate poate include cheltuielile de constituire
la SActiveZ, caz in care poate imobiliza cheltuielile de constituire.
In aceasta situatie, cheltuielile de constituire trebuie amortizate
in cadrul unei perioade de maximum 5 ani.
(2) Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de
infiintarea sau dezvoltarea unei entitati (taxe si alte cheltuieli de
inscriere si inmatriculare, cheltuieli privind emisiunea si
vanzarea de actiuni si obligatiuni, precum si alte cheltuieli de
aceasta natura, legate de infiintarea si extinderea activitatii
entitatii).
(3) In situatia in care cheltuielile de constituire nu au fost
integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu
exceptia cazului in care suma rezervelor disponibile pentru
distribuire si a profitului reportat este cel putin egala cu cea a
cheltuielilor neamortizate.
CFNET - Finante Taxe

Avansuri si alte imobilizari necorporale


186. L (1) In cadrul avansurilor si altor imobilizari
necorporale se inregistreaza avansurile acordate furnizorilor de
imobilizari necorporale, programele informatice create de
entitate sau achizitionate de la terti pentru necesitatile proprii de
utilizare, precum si retete, formule, modele, proiecte si
prototipuri.
(2) Programele informatice, precum si celelalte imobilizari
necorporale inregistrate la elementul SAlte imobilizari
necorporaleZ se amortizeaza pe durata prevazuta pentru
utilizarea lor de catre entitatea care le detine.
(3) In cazul programelor informatice achizitionate impreuna
cu licentele de utilizare, daca se poate efectua o separare intre
cele doua active, acestea sunt contabilizate si amortizate
separat.
(4) Pretul platit pentru contractele de clienti transferate intre
entitati cu titlu oneros se recunoaste la SAlte imobilizari
necorporaleZ, in conditiile in care clientii respectivi vor continua
relatiile cu entitatea. Pentru recunoasterea ca activ a pretului
platit (cost de achizitie) aferent contractelor astfel achizitionate,
acestea trebuie identificate (numar contract, denumire client,
durata contract), iar entitatea trebuie sa dispuna de mijloace prin
care sa controleze relatiile cu clientii, astfel incat sa poata
controla beneficiile economice viitoare preconizate, care rezulta
din relatia cu acei clienti. Activul imobilizat reprezentand costul
de achizitie al contractelor respective se amortizeaza pe durata
acestor contracte.
Evaluarea la data bilantului
187. L O imobilizare necorporala trebuie prezentata in bilant
la valoarea de intrare, mai putin ajustarile cumulate de valoare.
Cedarea
188. L O imobilizare necorporala trebuie scoasa din
evidenta la cedare sau atunci cand niciun beneficiu economic
viitor nu mai este asteptat din utilizarea ori din cedarea sa.
189. L (1) In cazul scoaterii din evidenta a unei imobilizari
necorporale, sunt evidentiate distinct veniturile din vanzare,
cheltuielile reprezentand valoarea neamortizata a imobilizarii si
alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.
(2) In scopul prezentarii in contul de profit si pierdere,
castigurile sau pierderile care apar odata cu incetarea utilizarii
sau iesirea unei imobilizari necorporale se determina ca
diferenta intre veniturile generate de iesirea activului si valoarea
sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea
acestuia, si trebuie prezentate ca valoare neta, ca venituri sau
cheltuieli, dupa caz, in contul de profit si pierdere, la elementul
SAlte venituri din exploatareZ, respectiv SAlte cheltuieli de
exploatareZ, dupa caz.
4.4.3. Imobilizari corporale
Recunoasterea imobilizarilor corporale
190. L (1) Imobilizarile corporale reprezinta active care:
a) sunt detinute de o entitate pentru a fi utilizate in
producerea sau furnizarea de bunuri ori servicii, pentru a fi
inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative;
si
b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un
an.
(2) In completarea prevederilor referitoare la imobilizari
corporale, se aplica si prevederile subsectiunii 4.4.4. SActive
specifice unor domenii de activitateZ.
191. L (1) Unele elemente de imobilizari corporale pot fi
achizitionate din motive de siguranta sau legate de mediu.
Achizitia unor astfel de imobilizari corporale, desi nu creste in
mod direct beneficiile economice viitoare ale vreunui element
existent de imobilizari corporale, poate fi necesara unei entitati
pentru a obtine beneficii economice viitoare din alte active. Astfel
de elemente de imobilizari corporale indeplinesc conditiile
pentru a fi recunoscute ca active, deoarece dau posibilitatea

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
unei entitati sa obtina din activele conexe beneficii economice
viitoare in plus fata de ceea ce s-ar putea obtine daca
elementele respective nu ar fi fost dobandite.
(2) Prin politicile contabile se stabilesc conditiile specifice
pentru recunoasterea imobilizarilor corporale.
(3) In vederea recunoasterii imobilizarilor corporale se
impune utilizarea rationamentului profesional la aplicarea
criteriilor de recunoastere pentru circumstantele specifice
entitatii. In unele cazuri, ar putea fi adecvat sa fie agregate
elementele nesemnificative individual, cum ar fi matritele,
aparatele de masura si control, uneltele si alte elemente
similare, si sa se aplice criteriile de recunoastere a valorii
agregate a acestora.
(4) Piesele de schimb si echipamentul de service sunt, in
general, contabilizate ca stocuri si recunoscute in contul de profit
si pierdere atunci cand sunt consumate. Totusi, piesele de
schimb importante si echipamentele de securitate sunt
considerate imobilizari corporale atunci cand o entitate
preconizeaza ca le va utiliza pe parcursul unei perioade mai
mari de un an.
192. L Terenurile si cladirile sunt active separabile si sunt
contabilizate separat, chiar atunci cand sunt achizitionate
impreuna. O crestere a valorii terenului pe care se afla o cladire
nu afecteaza determinarea valorii amortizabile a cladirii.
193. L (1) Contabilitatea terenurilor se tine pe doua
categorii: terenuri si amenajari de terenuri.
(2) In contabilitatea analitica, terenurile pot fi evidentiate pe
urmatoarele subcategorii: terenuri agricole, terenuri silvice,
terenuri fara constructii, terenuri cu zacaminte, terenuri cu
constructii si altele.
194. L In categoria imobilizarilor corporale se urmaresc
distinct: investitiile imobiliare, activele biologice productive,
precum si activele corporale de explorare si evaluare a
resurselor minerale. Pentru acestea se aplica regulile generale
de evaluare, aplicabile imobilizarilor corporale.
195. L Contabilitatea imobilizarilor in curs se tine distinct
pentru imobilizarile corporale, altele decat investitiile imobiliare,
si investitiile imobiliare.
196. L Sunt reflectate distinct in contabilitate acele
imobilizari corporale cumparate, pentru care s-au transferat
riscurile si beneficiile aferente, dar care sunt in curs de
aprovizionare (grupa 22 SImobilizari corporale in curs de
aprovizionareZ din Planul de conturi general).
Investitii imobiliare
197. L (1) Investitia imobiliara este proprietatea (un teren
sau o cladire L ori o parte a unei cladiri L sau ambele) detinuta
(de proprietar sau de locatar in baza unui contract de leasing
financiar) mai degraba pentru a obtine venituri din chirii sau
pentru cresterea valorii capitalului, ori ambele, decat pentru:
a) a fi utilizata in producerea sau furnizarea de bunuri sau
servicii ori in scopuri administrative; sau
b) a fi vanduta pe parcursul desfasurarii normale a activitatii.
(2) O proprietate imobiliara utilizata de posesor este o
proprietate imobiliara detinuta (de proprietar sau de locatar in
temeiul unui contract de leasing financiar) pentru a fi utilizata la
producerea sau furnizarea de bunuri ori servicii sau in scopuri
administrative.
198. L Urmatoarele constituie exemple de investitii
imobiliare:
a) terenurile detinute, mai degraba, in scopul cresterii pe
termen lung a valorii capitalului, decat in scopul vanzarii pe
termen scurt, pe parcursul desfasurarii normale a activitatii;
b) terenurile detinute pentru o utilizare viitoare inca
nedeterminata. In cazul in care o entitate nu a hotarat daca va
utiliza terenul fie ca pe o proprietate imobiliara utilizata de
posesor, fie in scopul vanzarii pe termen scurt in cursul
CFNET - Finante Taxe

23

desfasurarii normale a activitatii, atunci terenul este considerat


ca fiind detinut in scopul cresterii valorii capitalului;
c) o cladire aflata in proprietatea entitatii (sau detinuta de
entitate in temeiul unui contract de leasing financiar) si inchiriata
in temeiul unuia sau mai multor contracte de leasing operational;
d) o cladire care este libera, dar care este detinuta pentru a
fi inchiriata in temeiul unuia sau mai multor contracte de leasing
operational;
e) proprietatile imobiliare in curs de construire sau amenajare
in scopul utilizarii viitoare ca investitii imobiliare.
199. L Urmatoarele constituie exemple de elemente care
nu sunt investitii imobiliare:
a) proprietatile imobiliare detinute pentru a fi vandute pe
parcursul desfasurarii normale a activitatii sau in procesul de
constructie ori de amenajare in vederea unei astfel de vanzari,
de exemplu, proprietatile imobiliare dobandite cu scopul exclusiv
de a fi cedate ulterior, in viitorul apropiat, sau cu scopul de a fi
amenajate si revandute. Acestea reprezinta, din punct de vedere
contabil, stocuri;
b) proprietatile imobiliare care sunt in curs de construire sau
amenajare in numele unor terte parti. Acestea reprezinta pentru
entitate servicii in curs de executie;
c) proprietatile imobiliare utilizate de posesor, incluzand
(printre altele) proprietatile detinute in scopul utilizarii lor viitoare
ca proprietati imobiliare utilizate de posesor, proprietatile
detinute in scopul amenajarii viitoare si utilizarii ulterioare ca
proprietati imobiliare utilizate de posesor, proprietatile utilizate
de salariati (indiferent daca acestia platesc sau nu chirie la
cursul pietei) si proprietatile imobiliare utilizate de posesor care
urmeaza a fi cedate.
200. L Anumite proprietati includ o parte care este detinuta
pentru a fi inchiriata sau cu scopul cresterii valorii capitalului si
o alta parte care este detinuta pentru a fi utilizata la producerea
sau furnizarea de bunuri ori servicii sau in scopuri
administrative. Daca aceste parti pot fi vandute separat (sau
inchiriate separat in temeiul unui contract de leasing financiar),
o entitate le contabilizeaza separat. Daca partile nu pot fi
vandute separat, proprietatea imobiliara constituie o investitie
imobiliara doar in cazul in care o parte nesemnificativa este
detinuta pentru a fi utilizata la producerea sau furnizarea de
bunuri ori servicii sau in scopuri administrative.
201. L (1) In unele situatii, o entitate furnizeaza servicii
auxiliare ocupantilor unei proprietati imobiliare pe care o detine.
O entitate trateaza o astfel de proprietate imobiliara ca investitie
imobiliara, daca respectivele servicii reprezinta o componenta
nesemnificativa a intregului contract. Un exemplu este situatia
in care proprietarul unei cladiri de birouri furnizeaza servicii de
paza si intretinere locatarilor care ocupa cladirea.
(2) In alte situatii, serviciile furnizate reprezinta o componenta
semnificativa. De exemplu, daca o entitate are in proprietate si
administreaza un hotel, serviciile furnizate oaspetilor reprezinta
o componenta semnificativa a intregului contract. Prin urmare,
un hotel administrat de proprietar reprezinta mai degraba o
proprietate imobiliara utilizata de posesor decat o investitie
imobiliara.
202. L Pentru a stabili daca o proprietate imobiliara
constituie o investitie imobiliara este nevoie de rationament
profesional. Entitatile trebuie sa elaboreze criterii astfel incat sa
isi poata exercita in mod consecvent rationamentul, in
conformitate cu definitia investitiei imobiliare.
203. L In anumite cazuri, o entitate poate avea o proprietate
imobiliara care este inchiriata si ocupata de societatea-mama
sau de o alta filiala. Proprietatea imobiliara nu indeplineste
conditiile unei investitii imobiliare in situatiile financiare anuale
consolidate, deoarece proprietatea imobiliara in cauza este, din
punctul de vedere al grupului, o proprietate imobiliara utilizata de
posesor. Cu toate acestea, din punctul de vedere al entitatii care

www.codfiscal.net
24

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

o detine, proprietatea imobiliara este o investitie imobiliara daca


corespunde definitiei de la pct. 197 alin. (1).
204. L Transferurile in sau din categoria investitiilor
imobiliare trebuie facute daca si numai daca exista o modificare
a utilizarii, evidentiata de:
a) inceperea utilizarii de catre posesor, pentru un transfer din
categoria investitiilor imobiliare in categoria proprietatilor
imobiliare utilizate de posesor;
b) inceperea procesului de amenajare in perspectiva
vanzarii, pentru un transfer din categoria investitiilor imobiliare in
categoria stocurilor;
c) incheierea utilizarii de catre posesor, pentru un transfer
din categoria proprietatilor imobiliare utilizate de posesor in
categoria investitiilor imobiliare; sau
d) inceperea unui leasing operational cu o alta parte, pentru
un transfer din categoria stocurilor in categoria investitiilor
imobiliare.
205. L (1) O entitate transfera o proprietate imobiliara din
categoria investitiilor imobiliare in categoria stocurilor daca si
numai daca intervine o modificare in utilizare evidentiata de
demararea lucrarilor de amenajare, in perspectiva vanzarii. Pe
perioada de amenajare sunt adaugate costurile, iar la receptia
finala se procedeaza la transferul de la stocuri la investitii
imobiliare, in vederea cedarii.
(2) In cazul in care decide sa cedeze o investitie imobiliara
fara amenajari suplimentare, entitatea continua sa trateze
proprietatea imobiliara ca investitie imobiliara pana in momentul
in care aceasta este scoasa din evidenta.
(3) In mod similar, daca o entitate incepe procesul de
reamenajare a unei investitii imobiliare existente, in scopul
utilizarii viitoare continue ca investitie imobiliara, atunci
proprietatea imobiliara ramane investitie imobiliara si nu este
reclasificata drept proprietate imobiliara utilizata de posesor in
cursul reamenajarii.
Dispozitii tranzitorii
206. L La aplicarea pentru prima data a prezentelor
reglementari, entitatile stabilesc, pe baza politicilor contabile si
a rationamentului profesional, care dintre proprietatile imobiliare
detinute indeplinesc conditiile pentru a fi incadrate la investitii
imobiliare.
Active biologice productive
207. L (1) In categoria imobilizarilor corporale se urmaresc
distinct activele biologice productive.
(2) Activele biologice productive sunt orice active, altele
decat activele biologice de natura stocurilor; de exemplu,
animalele de lapte, vita-de-vie, pomii fructiferi si copacii din care
se obtine lemn de foc, dar care nu sunt taiati. Activele biologice
productive nu sunt produse agricole ci, mai degraba, sunt active
autoregeneratoare.
208. L Un activ biologic este un animal viu sau o planta vie.
209. L O entitate recunoaste un activ biologic daca si numai
daca:
a) entitatea controleaza activul ca rezultat al evenimentelor
trecute;
b) este probabil ca beneficiile economice viitoare asociate
activului sa revina entitatii; si
c) valoarea justa sau costul activului poate fi evaluat(a) in
mod credibil.
210. L In activitatea agricola, controlul poate fi evidentiat,
de exemplu, prin dreptul de proprietate asupra vitelor sau prin
insemnarea ori marcarea vitelor in alt mod in momentul
achizitiei, nasterii sau intarcarii. Beneficiile viitoare sunt
estimate, in mod normal, prin evaluarea caracteristicilor fizice
semnificative aferente acestora.
211. L Activele biologice sunt adesea atasate fizic de terenul
pe care se afla (de exemplu, copacii dintr-o plantatie forestiera).
Este posibil ca pentru activele biologice care sunt atasate de
CFNET - Finante Taxe

teren sa nu existe o piata separata, dar sa existe o piata activa


pentru activele combinate, adica pentru activele biologice,
terenul viran si amenajarile acestuia, considerate ca un intreg.
O entitate poate sa utilizeze informatii referitoare la activele
combinate pentru a evalua valoarea justa a activelor biologice.
De exemplu, valoarea justa a terenului viran si a amenajarilor
acestuia poate fi dedusa din valoarea justa a activelor
combinate pentru a stabili valoarea justa a activelor biologice.
Imobilizari detinute in baza unui contract de leasing
212. L (1) Imobilizarile corporale detinute in baza unui
contract de leasing se evidentiaza in contabilitate in functie de
prevederile contractelor incheiate intre parti, precum si legislatia
in vigoare.
(2) Clasificarea contractelor de leasing in leasing financiar
sau leasing operational se efectueaza la inceputul contractului.
(3) Contabilizarea contractelor de leasing se efectueaza
tinand cont de fondul economic al tranzactiei sau al
angajamentului in cauza, si nu numai de forma juridica a
contractelor.
213. L (1) In intelesul prezentelor reglementari, termenii de
mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) contract de leasing este un acord prin care locatorul
cedeaza locatarului, in schimbul unei plati sau serii de plati,
dreptul de a utiliza un bun pentru o perioada stabilita;
b) leasing financiar este operatiunea de leasing care
transfera cea mai mare parte din riscurile si avantajele aferente
dreptului de proprietate asupra activului;
c) leasing operational este operatiunea de leasing ce nu intra
in categoria leasingului financiar.
(2) Un contract de leasing este recunoscut ca leasing
financiar daca indeplineste cel putin una dintre urmatoarele
conditii:
a) leasingul transfera locatarului titlul de proprietate asupra
bunului pana la sfarsitul duratei contractului de leasing;
b) locatarul are optiunea de a cumpara bunul la un pret
estimat a fi suficient de mic in comparatie cu valoarea justa la
data la care optiunea devine exercitabila, astfel incat, la
inceputul contractului de leasing, exista in mod rezonabil
certitudinea ca optiunea va fi exercitata;
c) durata contractului de leasing acopera, in cea mai mare
parte, durata de viata economica a bunului, chiar daca titlul de
proprietate nu este transferat;
d) valoarea totala a ratelor de leasing, mai putin cheltuielile
accesorii, este mai mare sau egala cu valoarea de intrare a
bunului, reprezentata de valoarea la care a fost achizitionat
bunul de catre finantator, respectiv costul de achizitie;
e) bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt
de natura speciala, astfel incat numai locatarul le poate utiliza
fara modificari majore.
214. L (1) Inregistrarea in contabilitate a amortizarii bunului
ce face obiectul contractului se efectueaza in cazul leasingului
financiar de catre locatar/utilizator, iar in cazul leasingului
operational, de catre locator/finantator.
(2) In cazul leasingului financiar, achizitiile de catre locatar
de bunuri imobile si mobile sunt tratate ca investitii in imobilizari,
fiind supuse amortizarii pe o baza consecventa cu politica
normala de amortizare pentru bunuri similare ale locatarului.
(3) In cazul leasingului operational, bunurile sunt supuse
amortizarii de catre locator, pe o baza consecventa cu politica
normala de amortizare pentru bunuri similare ale acestuia.
215. L (1) Reflectarea in contabilitatea locatarilor a activelor
aferente operatiunilor de leasing financiar se efectueaza cu
ajutorul conturilor de imobilizari necorporale si imobilizari
corporale.
(2) Dobanzile de platit corespunzatoare datoriilor din
operatiuni de leasing financiar se inregistreaza in contabilitatea
locatarilor periodic, conform contabilitatii de angajamente, in

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
contrapartida contului de cheltuieli. Dobanda de platit, aferenta
perioadelor viitoare, se evidentiaza in conturi in afara bilantului
(contul 8051 SDobanzi de platitZ).
216. L (1) Locatorul are recunoscute in contabilitate bunurile
date in regim de leasing financiar drept creante imobilizate.
(2) Dobanzile de primit corespunzatoare creantelor din
operatiuni de leasing financiar se inregistreaza in contabilitatea
locatorului periodic, conform contabilitatii de angajamente, in
contrapartida contului de venituri.
(3) La recunoasterea in contabilitate a contractelor de leasing
financiar trebuie avuta in vedere legislatia care reglementeaza
categoriile de entitati care pot derula asemenea operatiuni.
217. L (1) La contabilizarea operatiunilor de leasing
operational, locatorul trebuie sa prezinte bunurile date in regim
de leasing operational in conturile de imobilizari necorporale si
imobilizari corporale, in conformitate cu natura acestora.
(2) Sumele incasate sau de incasat se inregistreaza in
contabilitatea locatorului ca un venit in contul de profit si
pierdere, conform contabilitatii de angajamente.
218. L (1) In contabilitatea locatarului, bunurile luate in
leasing operational sunt evidentiate in conturi de evidenta din
afara bilantului.
(2) Sumele platite sau de platit se inregistreaza in
contabilitatea locatarului ca o cheltuiala in contul de profit si
pierdere, conform contabilitatii de angajamente.
219. L O tranzactie de vanzare a unui activ pe termen lung
si de inchiriere a aceluiasi activ in regim de leasing (leaseback)
se contabilizeaza in functie de clauzele contractului de leasing,
astfel:
a) daca tranzactia de vanzare si inchiriere a aceluiasi activ
are ca rezultat un leasing financiar, tranzactia reprezinta un
mijloc prin care locatorul acorda o finantare locatarului, activul
avand rol de garantie.
Entitatea beneficiara a finantarii (locatarul) nu va recunoaste
in contabilitate operatiunea de vanzare a activului, nefiind
indeplinite conditiile de recunoastere a veniturilor. Activul
ramane inregistrat in continuare la valoarea existenta anterior
operatiunii de leasing, cu regimul de amortizare aferent.
Operatiunea de finantare va fi evidentiata prin articolul
contabil
512 SConturi curente la banciZ = 167 SAlte imprumuturi si
datorii asimilateZ,
urmand ca dobanda si alte costuri ale finantarii, potrivit
contractelor incheiate, sa fie inregistrate conform prezentelor
reglementari.
Din punctul de vedere al regimului taxei pe valoarea
adaugata, au loc doua operatiuni distincte, respectiv livrarea
bunului, efectuata de locatar, si operatiunea de leasing,
efectuata de locator, pentru care taxa pe valoarea adaugata se
evidentiaza potrivit legii;
b) daca tranzactia de vanzare si inchiriere a aceluiasi activ
are ca rezultat un leasing operational, entitatea vanzatoare
contabilizeaza o tranzactie de vanzare, cu inregistrarea scoaterii
din evidenta a activului si a sumelor incasate sau de incasat si
a taxei pe valoarea adaugata pentru operatiunile taxabile,
conform prevederilor legale.
Operatiunea de inchiriere a activului in regim de leasing
operational se contabilizeaza de utilizator conform prezentelor
reglementari, respectiv pe seama contului de profit si pierdere.
220. L (1) In vederea intocmirii situatiilor financiare anuale,
utilizatorii bunurilor luate in leasing financiar sau operational
inventariaza si transmit societatii de leasing lista bunurilor
detinute in baza contractelor de leasing.
(2) In conditiile prevazute la cap. 6 SNote explicative la
situatiile financiare anualeZ, entitatile contractante care au
efectuat operatiuni de leasing si leaseback trebuie sa prezinte in
notele explicative la situatiile financiare anuale informatii
referitoare la operatiunile derulate.
CFNET - Finante Taxe

25

Stimulente acordate la incheierea sau la renegocierea


unor contracte
221. L La negocierea sau la renegocierea unui leasing
operational, locatorul ii poate oferi locatarului anumite stimulente
pentru a incheia contractul. Exemple de astfel de stimulente
sunt plata unui avans in numerar catre locatar sau rambursarea
ori asumarea de catre locator a costurilor locatarului (cum ar fi
costuri de reamplasare, modernizari ale activului in regim de
leasing si costuri aferente unui angajament anterior de contract
de leasing al locatarului). Alternativ, se poate conveni ca, in
perioadele initiale ale duratei contractului de leasing, locatarul sa
plateasca o chirie mai mica sau sa nu plateasca deloc.
222. L (1) Toate stimulentele acordate pentru incheierea
unui contract de leasing operational nou sau reinnoit trebuie
recunoscute drept parte integranta din valoarea neta a
contraprestatiei convenite pentru utilizarea activului in regim de
leasing, indiferent de natura stimulentului, de forma sau de
momentul in care se face plata.
(2) Stimulentele dintr-un leasing operational se refera la
contraprestatia pentru utilizarea bunului in sistem de leasing.
Costurile suportate de locator drept stimulente pentru incheierea
unui nou contract de leasing sau pentru reinnoirea unuia
existent nu se considera ca facand parte din costurile initiale
care sunt adaugate la valoarea contabila a activului in sistem
de leasing.
(3) De exemplu, in cazul incheierii unui nou contract de
leasing pentru care, drept stimulent acordat locatarului pentru
participarea la noul contract de leasing, locatorul este de acord
sa plateasca costurile de reamplasare ale locatarului, sa
contribuie la plata unor cheltuieli de amenajare/modernizare
efectuate de locatar sau este de acord ca pentru o perioada sa
nu incaseze nicio chirie de la locatar (acordarea unei perioade
de gratie), atat locatorul, cat si locatarul vor recunoaste valoarea
neta a contraprestatiei, de-a lungul duratei contractului de
leasing, utilizand o singura metoda de amortizare.
223. L (1) Locatorul trebuie sa recunoasca valoarea
agregata a costului stimulentelor drept o diminuare a venitului
din leasing pe durata contractului de leasing, pe o baza liniara,
cu exceptia cazului in care o alta baza sistematica este
reprezentativa pentru esalonarea in timp a beneficiului activului
in sistem de leasing.
(2) Locatarul trebuie sa recunoasca beneficiul agregat al
stimulentelor drept o reducere a cheltuielilor cu chiria pe toata
durata contractului de leasing, pe o baza liniara, cu exceptia
cazului in care o alta baza sistematica este reprezentativa
pentru esalonarea in timp a beneficiului locatarului rezultat din
utilizarea activului in sistem de leasing.
224. L Prevederile pct. 223 referitoare la suportarea liniara
a cheltuielilor pe durata contractului se aplica si in cazul
stimulentelor acordate cu ocazia incheierii de contracte de
inchiriere sau de alte contracte care presupun acordarea de
stimulente pentru atragerea chiriasilor.
Dispozitii tranzitorii
225. L Prevederile pct. 223 si 224 nu se aplica pentru
contractele in derulare la data trecerii la aplicarea prezentelor
reglementari.
Evaluarea initiala a imobilizarilor corporale
226.
(1) O imobilizare corporala recunoscuta ca activ
trebuie evaluata initial la costul sau determinat potrivit regulilor
de evaluare din prezentele reglementari, in functie de
modalitatea de intrare in entitate.
(2) Exemple de costuri care se efectueaza in legatura cu
constructia unei imobilizari corporale, direct atribuibile acesteia,
sunt:
a) costurile reprezentand salariile angajatilor, contributiile
legale si alte cheltuieli legate de acestea, care rezulta direct din
constructia imobilizarii corporale;

www.codfiscal.net
26

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

b) cheltuieli materiale;
c) costurile de amenajare a amplasamentului;
d) costurile initiale de livrare si manipulare;
e) costurile de instalare si asamblare;
f) cheltuieli de proiectare si pentru obtinerea autorizatiilor;
g) costurile de testare a functionarii corecte a activului, dupa
deducerea incasarilor nete provenite din vanzarea elementelor
produse in timpul aducerii activului la amplasamentul si conditia
de functionare (cum ar fi esantioanele produse la testarea
echipamentului);
h) onorariile profesionale platite avocatilor si expertilor,
precum si comisioanele achitate in legatura cu activul etc.
(3) Exemple de costuri care nu sunt costuri ale unui element
de imobilizari corporale sunt:
a) costurile de deschidere a unei noi instalatii;
b) costurile de introducere a unui nou produs sau serviciu
(inclusiv costurile in materie de publicitate si activitati
promotionale);
c) costurile de desfasurare a unei activitati intr-un loc nou
sau cu o noua clasa de clienti (inclusiv costurile de instruire a
personalului);
d) costurile administrative si alte cheltuieli generale de regie;
e) costurile reamplasarii sau reorganizarii partiale sau totale
a activitatilor entitatii.
(4) In cazul in care o cladire este demolata pentru a fi
construita o alta, cheltuielile cu demolarea sunt recunoscute
dupa natura lor, fara a fi considerate costuri de amenajare a
amplasamentului. Acelasi tratament contabil se aplica si
cheltuielilor reprezentand valoarea neamortizata a cladirii
demolate sau costul activului respectiv, atunci cand acesta este
evidentiat ca stoc.
(5) In costul unei imobilizari corporale sunt incluse si costurile
estimate initial cu demontarea si mutarea acesteia la scoaterea
din functiune, precum si cu restaurarea amplasamentului pe
care este pozitionata imobilizarea, atunci cand aceste sume pot
fi estimate credibil si entitatea are o obligatie legata de
demontare, mutare a imobilizarii corporale si de refacere a
amplasamentului.
(6) Costurile estimate cu demontarea si mutarea imobilizarii
corporale, precum si cele cu restaurarea amplasamentului se
recunosc in valoarea acesteia, in corespondenta cu un cont de
provizioane (contul 1513 SProvizioane pentru dezafectare
imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acesteaZ).
Cheltuieli ulterioare
227. L (1) Cheltuielile ulterioare efectuate in legatura cu o
imobilizare corporala sunt cheltuieli ale perioadei in care sunt
efectuate sau majoreaza valoarea imobilizarii respective, in
functie de beneficiile economice aferente acestor cheltuieli (de
exemplu, influenta asupra duratei de viata ramase a
imobilizarilor), potrivit criteriilor generale de recunoastere.
(2) Entitatea stabileste prin politicile contabile criteriile in
functie de care cheltuielile ulterioare efectuate in legatura cu
imobilizarile corporale majoreaza valoarea acestora sau se
evidentiaza in contul de profit si pierdere.
228. L Cheltuielile efectuate in legatura cu imobilizarile
corporale utilizate in baza unui contract de inchiriere, locatie de
gestiune, administrare sau alte contracte similare se evidentiaza
in contabilitatea entitatii care le-a efectuat, la imobilizari
corporale sau drept cheltuieli in perioada in care au fost
efectuate, in functie de beneficiile economice aferente, similar
cheltuielilor efectuate in legatura cu imobilizarile corporale
proprii.
229. L (1) Componentele unor elemente de imobilizari
corporale pot necesita inlocuirea la intervale regulate de timp.
Entitatea recunoaste in valoarea contabila a unui element de
imobilizari corporale costul partii inlocuite a unui astfel de
element cand acel cost este suportat de entitate, daca sunt
CFNET - Finante Taxe

indeplinite criteriile de recunoastere pentru imobilizarile


corporale.
(2) Entitatea recunoaste in valoarea contabila a unui element
de imobilizari corporale costul partii inlocuite a unui astfel de
element cand acel cost este suportat de entitate, daca sunt
indeplinite criteriile de recunoastere pentru imobilizarile
corporale. Cu aceasta ocazie sunt avute in vedere prevederile
pct. 242 alin. (2).
230. L (1) In cazul inspectiilor sau reviziilor generale
regulate, efectuate de entitate pentru depistarea defectiunilor,
la momentul efectuarii fiecarei inspectii generale, costul acesteia
poate fi recunoscut drept cheltuiala sau in valoarea contabila a
elementului de imobilizari corporale ca o inlocuire, daca sunt
respectate criteriile de recunoastere. In cazul recunoasterii
costului inspectiei ca o componenta a activului, valoarea
componentei se amortizeaza pe perioada dintre doua inspectii
planificate.
(2) Prevederile referitoare la posibilitatea recunoasterii
costurilor cu revizii si inspectii drept componente ale
imobilizarilor corporale se aplica in cazul imobilizarilor corporale
ale caror costuri de inspectie si revizie sunt semnificative, cum
ar fi avioane, nave maritime si fluviale, echipamente complexe,
conform politicilor contabile aprobate.
(3) Costul reviziilor si inspectiilor curente, altele decat cele
recunoscute, ca o componenta a imobilizarii reprezinta cheltuieli
ale perioadei.
231. L (1) Imobilizarile in curs de executie reprezinta
investitiile neterminate efectuate in regie proprie sau in
antrepriza. Acestea se evalueaza la costul de productie sau
costul de achizitie, dupa caz.
(2) Imobilizarile in curs de executie se trec in categoria
imobilizarilor finalizate dupa receptia, darea in folosinta sau
punerea in functiune a acestora, dupa caz.
(3) Costul unei imobilizari corporale construite in regie
proprie este determinat folosind aceleasi principii ca si pentru
un activ achizitionat. Astfel, daca entitatea produce active
similare, in scopul comercializarii, in cadrul unor tranzactii
normale, atunci costul activului este, de obicei, acelasi cu costul
de construire a acelui activ destinat vanzarii. Prin urmare, orice
profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ.
In mod similar, cheltuiala reprezentand rebuturi, manopera sau
alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum
si pierderile care au aparut in cursul constructiei in regie proprie
a activului nu sunt incluse in costul activului.
Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale
232. L Provizioanele reprezentand datorii existente din
dezafectare, restaurare sau de natura similara sunt recunoscute
ca parte a costului unui element de imobilizari corporale.
233. L (1) Provizioanele pentru dezafectare imobilizari
corporale si alte actiuni similare legate de acestea se constituie
atunci cand exista obligatia de a demola, inlatura si restaura
elemente de imobilizari corporale.
(2) Costurile de demolare si inlaturare a imobilizarii corporale
si de restaurare a zonei in care aceasta s-a aflat reprezinta
obligatie pentru care o entitate suporta cheltuieli fie la momentul
dobandirii imobilizarii corporale, fie ca o consecinta a faptului ca
a utilizat-o pentru o anumita perioada de timp.
234. L Modificarile in evaluarea datoriilor existente din
dezafectare, restaurare si de natura similara se contabilizeaza
potrivit pct. 235 sau 236, dupa cum activul aferent este evaluat
la cost sau la valoare reevaluata.
235. L (1) Daca activul aferent este evaluat utilizandu-se
modelul bazat pe cost:
a) sub rezerva respectarii conditiilor de la lit. b), modificarile
datoriilor trebuie adaugate la costul activului sau trebuie deduse
din costul acestuia in perioada curenta;

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
b) valoarea dedusa din costul activului nu trebuie sa
depaseasca valoarea sa contabila. Daca o scadere a datoriei
depaseste valoarea contabila a activului, excedentul trebuie
recunoscut imediat in profit sau pierdere;
c) daca ajustarea genereaza o marire a costului unui activ,
entitatea trebuie sa analizeze daca activul este supraevaluat.
Daca exista un astfel de indiciu, entitatea trebuie sa analizeze
daca este necesara contabilizarea vreunei pierderi din
depreciere.
(2) Ca urmare a aplicarii prevederilor prezentului punct,
cheltuiala cu amortizarea activului trebuie ajustata ulterior pentru
a aloca valoarea contabila astfel rezultata, pe o baza sistematica
pe parcursul duratei ramase din perioada de amortizare stabilita
pentru acel activ.
236. L Daca activul aferent este evaluat utilizandu-se
modelul reevaluarii:
a) modificarile datoriei ajusteaza rezerva din reevaluare,
astfel:
(i) sub rezerva respectarii conditiilor de la lit. b), o
scadere a datoriei majoreaza rezerva din reevaluare
din capitalurile proprii, cu exceptia cazului in care ea
trebuie recunoscuta in contul de profit si pierdere in
masura in care reia o reducere din reevaluarea
aceluiasi activ, care a fost recunoscut anterior drept
cheltuiala;
(ii) o crestere a datoriei trebuie recunoscuta in contul de
profit si pierdere, exceptand cazul in care reduce
rezerva din reevaluare din capitalurile proprii, in limita
oricarui sold creditor existent pentru acel activ;
b) in cazul in care o scadere a datoriei depaseste valoarea
contabila care ar fi fost recunoscuta daca activul ar fi fost
contabilizat conform modelului bazat pe cost, excedentul trebuie
recunoscut imediat in contul de profit si pierdere;
c) o modificare a datoriei este un indiciu ca activul ar putea
sa necesite o reevaluare pentru a se asigura faptul ca valoarea
contabila nu difera semnificativ de cea care ar fi determinata
utilizandu-se valoarea justa la finalul perioadei de raportare.
Daca este necesara o reevaluare, toate activele din acea
categorie trebuie reevaluate.
Evaluarea la data bilantului
237. L (1) O imobilizare corporala trebuie prezentata in
bilant la valoarea de intrare, mai putin ajustarile cumulate de
valoare.
(2) In conturile 6813 SCheltuieli de exploatare privind
ajustarile pentru deprecierea imobilizarilorZ, respectiv 7813
SVenituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilorZ se
evidentiaza numai deprecierile aferente imobilizarilor corporale
a caror evidenta este efectuata la cost si nu la valoare
reevaluata.
Amortizarea
238. L (1) Amortizarea se stabileste prin aplicarea cotelor
de amortizare asupra valorii de intrare, respectiv asupra valorii
reevaluate a imobilizarilor.
(2) Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza
incepand cu luna urmatoare punerii in functiune si pana la
recuperarea integrala a valorii lor. La stabilirea amortizarii
imobilizarilor corporale sunt avute in vedere duratele de utilizare
economica si conditiile de utilizare a acestora.
(3) Duratele de amortizare din contabilitate, stabilite potrivit
politicilor contabile, pot fi diferite de duratele de amortizare
utilizate de entitati pentru scopuri fiscale.
(4) In cazul in care imobilizarile corporale sunt trecute in
conservare, in functie de politica contabila adoptata, entitatea
inregistreaza in contabilitate o cheltuiala cu amortizarea sau o
cheltuiala corespunzatoare ajustarii pentru deprecierea
constatata.
CFNET - Finante Taxe

27

(5) O modificare semnificativa a conditiilor de utilizare, cum ar


fi numarul de schimburi in care este utilizat activul, precum si in
cazul efectuarii unor investitii sau reparatii, altele decat cele
determinate de intretinerile curente, sau invechirea unei imobilizari
corporale poate justifica revizuirea duratei de amortizare. De
asemenea, in cazul in care imobilizarile corporale sunt trecute in
conservare, folosirea lor fiind intrerupta pe o perioada indelungata,
poate fi justificata revizuirea duratei de amortizare.
(6) In cazurile mentionate la alin. (5), inclusiv in situatia
prevazuta la pct. 100, durata de amortizare stabilita initial se
poate modifica, aceasta reestimare conducand la o noua
cheltuiala cu amortizarea pe perioada ramasa de utilizare.
239. L (1) Amortizarea imobilizarilor corporale concesionate,
inchiriate sau in locatie de gestiune se calculeaza si se
inregistreaza in contabilitate de catre entitatea care le are in
proprietate.
(2) Investitiile efectuate la imobilizarile corporale utilizate in
baza unui contract de inchiriere, locatie de gestiune,
administrare sau alte contracte similare se supun amortizarii pe
durata contractului respectiv. La expirarea contractului, valoarea
investitiilor efectuate si a amortizarii corespunzatoare se
cedeaza proprietarului imobilizarii. In functie de clauzele
cuprinse in contractele incheiate, transferul poate reprezenta o
vanzare de active sau o alta modalitate de cedare. Inregistrarea
in contabilitate a operatiunilor se efectueaza conform
prezentelor reglementari.
240. L (1) Entitatile amortizeaza imobilizarile corporale
utilizand una dintre urmatoarele metode de amortizare:
a) amortizarea liniara realizata prin includerea uniforma in
cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proportional
cu numarul de ani ai duratei de utilizare economica a acestora;
b) amortizarea degresiva, care consta in multiplicarea cotelor
de amortizare liniara cu un anumit coeficient, caz in care poate
fi avuta in vedere legislatia in vigoare;
c) amortizarea accelerata, care consta in includerea, in
primul an de functionare, in cheltuielile de exploatare a unei
amortizari de pana la 50% din valoarea de intrare a imobilizarii.
Amortizarile anuale pentru exercitiile financiare urmatoare sunt
calculate la valoarea ramasa de amortizat, dupa regimul liniar,
prin raportare la numarul de ani de utilizare ramasi. Deoarece
amortizarea calculata trebuie sa fie corelata cu modul de
utilizare a activului si, intrucat in cazuri rare o imobilizare
corporala se consuma in primul an in procent de pana la 50%,
rezulta ca metoda de amortizare accelerata este mai putin
utilizata in scopuri contabile;
d) amortizare calculata pe unitate de produs sau serviciu,
atunci cand natura imobilizarii justifica utilizarea unei asemenea
metode de amortizare.
(2) Metoda de amortizare folosita trebuie sa reflecte modul in
care beneficiile economice viitoare ale unui activ se asteapta sa
fie consumate de entitate.
(3) Metoda de amortizare se aplica de o maniera
consecventa pentru toate activele de aceeasi natura si avand
conditii de utilizare identice, elemente stabilite in functie de
politica contabila adoptata.
(4) Metoda de amortizare se poate modifica doar atunci cand
aceasta este determinata de o eroare in estimarea modului de
consumare a beneficiilor aferente respectivei imobilizari
corporale.
(5) Amortizarea aferenta imobilizarilor corporale se
inregistreaza in contabilitate pe seama conturilor de cheltuieli.
241. L (1) Terenurile nu se amortizeaza.
(2) Investitiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, baltilor,
iazurilor, terenurilor si pentru alte lucrari similare se recupereaza
pe calea amortizarii, prin includerea in cheltuielile de exploatare
potrivit politicilor contabile aprobate, pe baza duratelor de viata
utila ale acestora.

www.codfiscal.net
28

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

Cedarea si casarea
242. L (1) O imobilizare corporala trebuie scoasa din
evidenta la cedare sau casare, atunci cand niciun beneficiu
economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioara.
(2) Daca o entitate recunoaste in valoarea contabila a unei
imobilizari corporale costul unei inlocuiri partiale (inlocuirea unei
componente), atunci ea scoate din evidenta valoarea contabila
a partii inlocuite, cu amortizarea aferenta, daca dispune de
informatiile necesare.
243. L (1) In cazul scoaterii din evidenta a unei imobilizari
corporale, sunt evidentiate distinct veniturile din vanzare,
cheltuielile reprezentand valoarea neamortizata a imobilizarii si
alte cheltuieli legate de cedarea acesteia.
(2) In scopul prezentarii in contul de profit si pierdere,
castigurile sau pierderile obtinute in urma casarii sau cedarii
unei imobilizari corporale trebuie determinate ca diferenta intre
veniturile generate de scoaterea din evidenta si valoarea sa
neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta si
trebuie prezentate ca valoare neta, la venituri sau cheltuieli,
dupa caz, in contul de profit si pierdere, la elementul SAlte
venituri din exploatareZ, respectiv SAlte cheltuieli de exploatareZ,
dupa caz.
Compensatii de la terti
244. L (1) In cazul distrugerii totale sau partiale a unor
imobilizari corporale, creantele sau sumele compensatorii
incasate de la terti, legate de acestea, precum si achizitionarea
sau constructia ulterioara de active noi sunt operatiuni
economice distincte si trebuie inregistrate ca atare pe baza
documentelor justificative.
Astfel, deprecierea activelor se evidentiaza la momentul
constatarii acesteia, iar dreptul de a incasa compensatiile se
evidentiaza pe seama veniturilor conform contabilitatii de
angajamente, in momentul stabilirii acestuia.
(2) Exemple de asemenea compensatii pot fi inregistrate in
urmatoarele situatii:
a) sume incasate/de incasat de la companiile de asigurare
pentru deprecierea sau pierderea unor imobilizari corporale
cauzata, de exemplu, de dezastre naturale sau furt;
b) sume acordate de Guvern, in schimbul unor imobilizari
corporale, de exemplu, terenuri care au fost expropriate.
4.4.4. Active specifice unor domenii de activitate
4.4.4.1. Active de explorare si evaluare a resurselor
minerale
245. L (1) In cazul in care cheltuielile de explorare si
evaluare a resurselor minerale sunt recunoscute ca activ, se
aplica prevederile pct. 246L253.
(2) Amortizarea activelor respective se stabileste in functie
de durata de viata utila corespunzatoare acestora.
246. L (1) Cheltuielile de explorare si evaluare a resurselor
minerale sunt cheltuieli generate de entitate in legatura cu
explorarea si evaluarea resurselor minerale, inainte ca
fezabilitatea tehnica si viabilitatea comerciala ale extractiei
resurselor minerale sa fie demonstrate. Pentru a determina daca
aceste cheltuieli se recunosc ca imobilizari, o entitate ia in
considerare gradul in care cheltuiala poate fi asociata cu
descoperirea resurselor minerale.
(2) Explorarea si evaluarea resurselor minerale se refera la
prospectarea resurselor minerale, inclusiv minereuri, petrol,
gaze naturale si resurse similare neregenerative, dupa ce
entitatea a obtinut drepturile legale de a explora intr-o anumita
zona, precum si la determinarea fezabilitatii tehnice si a
viabilitatii comerciale ale extractiei resurselor minerale.
247. L O entitate trebuie sa stabileasca o politica contabila
specificand ce cheltuieli sunt recunoscute drept active de
explorare si evaluare si trebuie sa aplice acea politica in mod
consecvent. Pentru a face aceasta determinare, entitatea ia in
considerare gradul in care cheltuiala poate fi asociata cu
descoperirea unor resurse minerale specifice. Urmatoarele sunt
CFNET - Finante Taxe

exemple de cheltuieli care ar putea fi incluse in evaluarea initiala


a activelor de explorare si evaluare (lista nu este exhaustiva):
a) achizitionarea drepturilor de a explora;
b) studii topografice, geologice, geochimice si geofizice;
c) foraje de explorare;
d) sapaturi;
e) esantionare; si
f) activitati in legatura cu evaluarea fezabilitatii tehnice si a
viabilitatii comerciale ale extractiei unei resurse minerale.
248. L O entitate nu va inregistra ca active de natura
cheltuielilor de explorare si evaluare a resurselor minerale
cheltuielile angajate:
a) inainte de explorarea si evaluarea resurselor minerale,
cum sunt cheltuielile ce au avut loc inainte de momentul in care
entitatea a obtinut dreptul legal de a explora o anumita zona;
b) dupa ce sunt demonstrabile fezabilitatea tehnica si
viabilitatea comerciala ale extractiei unei resurse minerale.
249. L Cheltuielile legate de valorificarea resurselor
minerale nu vor fi recunoscute drept active de explorare si
evaluare.
250. L Prevederile referitoare la reevaluarea imobilizarilor
corporale se aplica si activelor corporale de explorare si
evaluare a resurselor minerale.
Clasificarea si reclasificarea activelor de explorare si
evaluare
251. L (1) O entitate trebuie sa clasifice activele de
explorare si evaluare drept active corporale sau necorporale
conform naturii activelor dobandite si trebuie sa aplice in mod
consecvent aceasta clasificare.
(2) Unele active recunoscute sunt tratate drept active
necorporale (de exemplu, drepturile de forare), in timp ce altele
sunt corporale (de exemplu, vehiculele si instalatiile de forare).
252. L (1) Un activ de explorare si evaluare nu trebuie sa
mai fie clasificat ca atare atunci cand fezabilitatea tehnica si
viabilitatea comerciala ale extractiei unei resurse minerale pot fi
demonstrate. In acest scop, activele de explorare si evaluare se
inregistreaza pe seama conturilor corespunzatoare de
imobilizari necorporale, respectiv corporale, dupa caz.
(2) Activele de explorare si evaluare trebuie evaluate pentru
depreciere si orice pierdere din depreciere trebuie recunoscuta
inainte de reclasificare.
Deprecierea activelor de explorare si evaluare
253. L Unul sau mai multe din urmatoarele fapte si
imprejurari indica faptul ca o entitate trebuie sa analizeze si sa
inregistreze, daca este cazul, o ajustare pentru deprecierea
activelor de explorare si evaluare:
a) durata pentru care entitatea are dreptul de a explora o
anumita zona a expirat in decursul perioadei sau va expira in
viitorul apropiat si nu se preconizeaza reinnoirea;
b) nu sunt prevazute in buget cheltuielile necesare pentru
explorarea in continuare si pentru evaluarea resurselor minerale
in acea zona;
c) explorarea si evaluarea resurselor minerale dintr-o
anumita zona nu au dus la descoperirea unor cantitati de
resurse minerale viabile din punct de vedere comercial, iar
entitatea a decis sa intrerupa aceste activitati in zona respectiva;
d) exista suficiente date care sa indice ca, desi este posibila
o dezvoltare in zona respectiva, este putin probabil ca valoarea
contabila a activului de explorare si evaluare sa fie complet
recuperata in urma valorificarii sau vanzarii etc.
4.4.4.2. Costuri de descoperta recunoscute ca active
254. L (1) Descoperta reprezinta activitatea de indepartare
a sterilului (pamantul extras), desfasurata de entitati care
desfasoara operatiuni de minerit la suprafata, pentru a obtine
accesul la zacaminte de minereu. O entitate miniera poate
continua sa indeparteze pamantul extras si sa suporte costuri de
descoperta si in etapa de productie a minei.

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
(2) Ca urmare a operatiunii de descoperta din etapa de
productie, entitatea poate inregistra doua beneficii din activitatea
de descoperta: minereu care poate fi folosit pentru a produce
stocuri si un acces mai bun la cantitati suplimentare de material
care vor fi exploatate in viitor.
255. L (1) Costurile aferente activitatii de descoperta
reprezinta stocuri daca beneficiul din activitatea de descoperta
este realizat sub forma stocurilor produse.
(2) In masura in care beneficiul il constituie accesul
imbunatatit la minereu, entitatea recunoaste aceste costuri ca
un activ imobilizat daca se indeplinesc toate conditiile
urmatoare:
a) este probabil ca beneficiul economic viitor (accesul mai
bun la filon) asociat activitatii de descoperta sa revina entitatii;
b) entitatea poate identifica componenta filonului la care
accesul a cunoscut o imbunatatire; si
c) costurile aferente activitatii de descoperta asociate acelei
componente pot fi evaluate in mod credibil.
256. L Activul imobilizat aferent activitatii de descoperta
trebuie sa fie contabilizat ca element suplimentar sau ca o
imbunatatire a unui activ existent. Ca urmare, activul imobilizat
aferent activitatii de descoperta va fi contabilizat ca parte a unui
activ existent, si nu ca un activ de sine statator.
257. L (1) Clasificarea activului aferent activitatii de
descoperta ca imobilizare corporala sau necorporala se
efectueaza in functie de natura activului existent.
(2) Natura imobilizarii, respectiv corporala sau necorporala,
va fi determinata pe baza naturii activului de baza aferent
existent.
Evaluarea initiala a activului imobilizat aferent activitatii
de descoperta
258. L (1) Entitatea evalueaza initial activul imobilizat
aferent activitatii de descoperta la cost, acesta reprezentand
cumularea costurilor suportate direct pentru efectuarea activitatii
de descoperta prin intermediul careia se imbunatateste accesul
la componenta de minereu identificata, plus o alocare a
cheltuielilor de regie direct atribuibile.
(2) Costurile aferente operatiunilor ocazionale, dar care nu
sunt necesare pentru ca activitatea de descoperta din etapa de
productie sa continue conform planului, nu trebuie incluse in
costurile activului aferent activitatii de descoperta. Nu sunt
incluse in costul activului nici despagubirile platite celor
expropriati pentru a se putea inainta cu explorarea miniera.
259. L Atunci cand costurile activului aferent activitatii de
descoperta si stocurile produse nu sunt identificabile in mod
distinct, entitatea trebuie sa aloce costurile de descoperta din
etapa de productie intre stocurile produse si activul imobilizat
aferent activitatii de descoperta, utilizand o baza de alocare
intemeiata pe o evaluare relevanta a productiei. Aceasta
evaluare a productiei trebuie sa fie calculata pentru componenta
identificata a filonului si trebuie sa fie utilizata ca punct de
referinta pentru a identifica in ce masura a avut loc activitatea
suplimentara de generare a unui beneficiu viitor. Exemple de
astfel de evaluari includ:
a) costul stocurilor produse comparativ cu costul preconizat;
b) volumul de steril extras comparativ cu volumul preconizat,
pentru un volum dat de productie de minereu; si
c) continutul mineral al minereului extras comparativ cu
continutul mineral preconizat ca va fi extras, pentru o cantitate
data de minereu produs.
Evaluarea ulterioara a activului imobilizat aferent
activitatii de descoperta
260. L Dupa recunoasterea initiala, activul imobilizat aferent
activitatii de descoperta trebuie sa fie contabilizat la costul sau
ori la valoarea reevaluata minus amortizarea si pierderile prin
depreciere, la fel ca activul existent din care face parte. De
exemplu, daca activul existent este evaluat pe baza costului,
CFNET - Finante Taxe

29

atunci activul aferent activitatii de descoperta va fi, de


asemenea, evaluat pe baza costului.
261. L Activul imobilizat aferent activitatii de descoperta se
amortizeaza in mod sistematic pe durata de viata utila
preconizata a componentei identificate a filonului la care se
imbunatateste accesul in urma activitatii de descoperta.
Amortizarea se efectueaza prin metoda unitatii de productie, cu
exceptia cazurilor in care alta metoda este mai adecvata.
Dispozitii tranzitorii
262. L La aplicarea pentru prima data a prezentelor
reglementari, orice sold al activelor recunoscute anterior, care
au rezultat in urma activitatii de descoperta efectuate in etapa
de productie, trebuie sa fie recunoscut conform prevederilor
prezentei subsectiuni in masura in care la acea data exista
ramasa o componenta identificabila a filonului cu care acestea
se pot asocia. Aceste solduri se amortizeaza pe durata de viata
utila preconizata ramasa a componentei identificate a filonului,
componenta asociata fiecarui predecesor al activului de
descoperta.
263. L In cazul in care nu exista o componenta identificabila
a filonului careia sa-i fie asociata respectiva suma,
contravaloarea corespunzatoare se recunoaste in rezultatul
reportat (contul 1176 SRezultatul reportat provenit din trecerea la
aplicarea reglementarilor contabile conforme cu directivele
europeneZ).
4.4.5. Imobilizari financiare
264. L (1) Imobilizarile financiare cuprind actiunile detinute
la entitatile afiliate, imprumuturile acordate entitatilor afiliate,
actiunile detinute la entitati asociate si entitati controlate in
comun, imprumuturile acordate entitatilor asociate si entitatilor
controlate in comun, alte investitii detinute ca imobilizari, alte
imprumuturi.
(2) Diferenta dintre valoarea imobilizarilor financiare
dobandite si valoarea neamortizata a imobilizarilor care au
constituit obiectul participarii in natura la capitalul altor entitati,
precum si diferenta dintre valoarea participatiilor primite ca
urmare a participarii cu active pe termen scurt (creante) si
valoarea activelor care fac obiectul participatiei se inregistreaza
pe seama veniturilor (contul 768 SAlte venituri financiareZ), la
data dobandirii acelor titluri.
(3) Actiunile si alte imobilizari financiare primite fara plata,
potrivit legii, se evidentiaza in conturile de active si venituri
(contul 768 SAlte venituri financiareZ).
(4) In categoria altor investitii detinute ca imobilizari se
evidentiaza distinct certificatele de emisii de gaze cu efect de
sera, precum si certificatele verzi prezentate la subsectiunea
4.5.4. SContabilitatea certificatelor verziZ.
265. L (1) La alte creante imobilizate se cuprind garantiile,
depozitele si cautiunile depuse de entitate la terti.
(2) In conturile de creante imobilizate reprezentand
imprumuturi acordate se inregistreaza sumele acordate tertilor
in baza unor contracte pentru care entitatea percepe dobanzi,
potrivit legii.
(3) Entitatile care au evidentiate in contul de creante
imobilizate creante imobilizate cu scadenta mai mare de un an,
vor prezenta in bilant, la imobilizari financiare, numai partea cu
scadenta mai mare de 12 luni, diferenta urmand a fi reflectata la
creante.
Evaluarea initiala
266. L Imobilizarile financiare recunoscute ca activ se
evalueaza la costul de achizitie.
Evaluarea la data bilantului
267. L Imobilizarile financiare se prezinta in bilant la
valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierdere
de valoare.

www.codfiscal.net
30

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014


SECTIUNEA 4.5
Active circulante

4.5.1. Prevederi generale referitoare la activele circulante


Recunoasterea activelor circulante
268. L (1) Un activ se clasifica ca activ circulant atunci cand:
a) se asteapta sa fie realizat sau este detinut cu intentia de
a fi vandut sau consumat in cursul normal al ciclului de
exploatare al entitatii;
b) este detinut, in principal, in scopul tranzactionarii;
c) se asteapta a fi realizat in termen de 12 luni de la data
bilantului; sau
d) este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar
a caror utilizare nu este restrictionata.
(2) Toate celelalte active reprezinta active imobilizate.
(3) Ciclul de exploatare al unei entitati reprezinta perioada
de timp dintre achizitionarea activelor care sunt destinate
procesarii si finalizarea acestora in numerar sau echivalente de
numerar.
(4) Echivalentele de numerar reprezinta investitiile financiare
pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt usor convertibile in
numerar si sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a
valorii.
269. L In categoria activelor circulante se cuprind:
a) stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care
nu a fost intocmita factura;
b) creante;
c) investitii pe termen scurt;
d) casa si conturi la banci.
Evaluarea activelor circulante
270. L (1) Activele circulante trebuie evaluate la costul de
achizitie sau costul de productie, dupa caz, cu respectarea
prevederilor alin. (2).
(2) Ajustarile de valoare se fac pentru activele circulante in
vederea prezentarii acestora la cea mai mica valoare de piata
sau, in circumstante speciale, la o alta valoare minima atribuibila
acestora la data bilantului.
271. L Evaluarea efectuata conform prevederilor de la
pct. 270 alin. (2) nu poate fi continuata daca motivele pentru
care au fost facute ajustarile de valoare nu mai sunt aplicabile.
Prin urmare, in situatia in care ajustarea devine total sau partial
fara obiect, intrucat motivele care au dus la reflectarea acesteia
au incetat sa mai existe integral sau intr-o anumita masura,
atunci acea ajustare trebuie reluata corespunzator la venituri.
4.5.2. Stocuri
272. L (1) Stocurile sunt active circulante:
a) detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii
normale a activitatii;
b) in curs de productie in vederea vanzarii in procesul
desfasurarii normale a activitatii; sau
c) sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile
care urmeaza sa fie folosite in procesul de productie sau pentru
prestarea de servicii.
(2) In categoria stocurilor se cuprind si activele cu ciclu lung
de fabricatie, destinate vanzarii (de exemplu, echipamente,
nave, ansambluri sau complexuri de locuinte etc., realizate de
entitatile ce au ca activitate principala obtinerea si vanzarea unor
astfel de produse).
(3) In cazul in care constructiile sunt realizate in scopul
exploatarii pe termen lung, de catre entitatea care le-a realizat,
ele reprezinta imobilizari.
(4) Terenurile cumparate in scopul construirii pe acestea de
constructii destinate vanzarii, se inregistreaza la stocuri.
273. L (1) Atunci cand exista o modificare a utilizarii unei
imobilizari corporale, in sensul ca aceasta urmeaza a fi
imbunatatita in perspectiva vanzarii, la momentul luarii deciziei
CFNET - Finante Taxe

privind modificarea destinatiei, in contabilitate se inregistreaza


transferul activului din categoria imobilizari corporale in cea de
stocuri. Transferul se inregistreaza la valoarea neamortizata a
imobilizarii. Daca imobilizarea corporala a fost reevaluata,
concomitent cu reclasificarea activului se procedeaza la
inchiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia.
(2) In intelesul alin. (1), transferul poate fi efectuat daca si
numai daca exista o modificare a utilizarii imobilizarii, evidentiata
de inceperea modernizarii, in vederea vanzarii. Ca urmare, daca
o entitate decide sa cedeze o imobilizare corporala fara a fi
modernizata, ea continua sa o trateze ca imobilizare corporala
pana la scoaterea sa din evidenta, si nu ca element de stoc.
Modernizarea are semnificatia cheltuielilor ulterioare
recunoscute ca o componenta a activului.
274. L (1) In cazul in care un activ care a fost initial
recunoscut la terenuri este folosit ulterior pentru construirea de
ansambluri de locuinte destinate vanzarii, valoarea terenului se
evidentiaza distinct la stocuri, la valoarea de inregistrare in
contabilitate.
(2) Daca terenul a fost reevaluat, concomitent cu schimbarea
naturii activului, rezerva din reevaluare corespunzatoare
acestuia se transfera in contul 1175 SRezultatul reportat
reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluareZ.
275. L In cazul activelor de natura ansamblurilor sau
complexurilor de locuinte care initial erau destinate vanzarii si
care ulterior isi schimba destinatia, urmand a fi folosite de
entitate pe o perioada indelungata sau sa fie inchiriate unor terti,
in contabilitate se inregistreaza un transfer de la stocuri la
imobilizari corporale. Transferul se efectueaza la data schimbarii
destinatiei, la valoarea la care activele erau inregistrate in
contabilitate (reprezentata de cost).
276. L (1) In cadrul stocurilor se cuprind:
a) marfurile, si anume bunurile pe care entitatea le cumpara
in vederea revanzarii sau produsele predate spre vanzare
magazinelor proprii;
b) materiile prime, care participa direct la fabricarea
produselor si se regasesc in produsul finit integral sau partial, fie
in starea lor initiala, fie transformata;
c) materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili,
materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminte si materiale
de plantat, furaje si alte materiale consumabile), care participa
sau ajuta la procesul de fabricatie sau de exploatare fara a se
regasi, de regula, in produsul finit;
d) materialele de natura obiectelor de inventar;
e) produsele, si anume:
L semifabricatele, prin care se intelege produsele al caror
proces tehnologic a fost terminat intr-o sectie (faza de fabricatie)
si care trec in continuare in procesul tehnologic al altei sectii
(faze de fabricatie) sau se livreaza tertilor;
L produsele finite, adica produsele care au parcurs in
intregime fazele procesului de fabricatie si nu mai au nevoie de
prelucrari ulterioare in cadrul entitatii, putand fi depozitate in
vederea livrarii sau expediate direct clientilor;
L rebuturile, materialele recuperabile si deseurile;
L produsele agricole;
f) activele biologice de natura stocurilor, asa cum sunt
exemplificate la pct. 278 alin. (2);
g) ambalajele, care includ ambalajele refolosibile,
achizitionate sau fabricate, destinate produselor vandute si care
in mod temporar pot fi pastrate de terti, cu obligatia restituirii in
conditiile prevazute in contracte;
h) productia in curs de executie, reprezentand productia care
nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare, prevazute in
procesul tehnologic, precum si produsele nesupuse probelor si
receptiei tehnice sau necompletate in intregime. In cadrul

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
productiei in curs de executie se cuprind, de asemenea,
serviciile si studiile in curs de executie sau neterminate.
(2) In cadrul stocurilor se includ si bunurile aflate in custodie,
pentru prelucrare sau in consignatie la terti, masinile folosite
numai ca material de demonstratie pentru negociere in domeniul
automobilelor, cu durata de utilizare de sub un an. Acestea se
inregistreaza distinct in contabilitate, pe categorii de stocuri.
Daca materialele de demonstratie au durata de utilizare mai
mare de un an, ele reprezinta imobilizari.
(3) Sunt reflectate, de asemenea, distinct in contabilitate,
acele stocuri cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si
beneficiile aferente, dar care sunt in curs de aprovizionare
(grupa 32 SStocuri in curs de aprovizionareZ din Planul de conturi
general).
Active biologice de natura stocurilor si produse agricole
277. L (1) In intelesul prezentelor reglementari, activitatea
agricola reprezinta administrarea de catre o entitate a
transformarii biologice si recoltarii activelor biologice (animale
vii si plante vii) pentru vanzare sau pentru transformarea in
produse agricole sau in active biologice suplimentare.
(2) Transformarea biologica cuprinde procesele de crestere,
degenerare (asa cum sunt exemplificate la pct. 282), producere
si procreare care produc modificari calitative sau cantitative ale
unui activ biologic.
278. L (1) Activele biologice de natura stocurilor sunt acelea
care urmeaza a fi recoltate ca produse agricole sau vandute ca
active biologice.
(2) Exemple de active biologice de natura stocurilor sunt
animalele destinate productiei de carne, animalele detinute in
vederea vanzarii, pestii din fermele piscicole, culturile, cum ar fi
cele de porumb si grau, si copacii crescuti pentru cherestea.
279. L (1) Produsele agricole sunt cele rezultate la
momentul recoltarii de la activele biologice ale entitatii, de
exemplu, lana, copaci taiati, bumbac, lapte, struguri, fructe
culese etc.
(2) Daca entitatea raportoare prelucreaza produsele agricole,
rezulta produse finite, de exemplu, fire, imbracaminte, covoare,
cherestea, branza, zahar, fructe prelucrate etc.
(3) Recolta reprezinta separarea produselor agricole de un
activ biologic sau incetarea proceselor vitale ale unui activ
biologic.
280. L Pentru recunoasterea activelor biologice de natura
stocurilor si a produselor agricole se aplica prevederile pct. 276
si 277.
281. L Activitatea agricola include o gama larga de activitati;
de exemplu, cresterea animalelor, silvicultura, cultivarea de
plante anuale sau perene, cultivarea pomilor fructiferi sau a altor
plantatii, floricultura si acvacultura (inclusiv piscicultura). Aceste
activitati au anumite caracteristici comune, si anume:
a) capacitatea de modificare. Animalele si plantele vii sunt
capabile de transformari biologice;
b) administrarea modificarii. Modul de administrare
faciliteaza transformarea biologica prin imbunatatirea sau, cel
putin, stabilizarea conditiilor necesare desfasurarii procesului
(de exemplu, nivelul de elemente nutritive, umiditatea,
temperatura, fertilitatea si lumina). Aceasta administrare
diferentiaza activitatea agricola de alte activitati. De exemplu,
recoltarea produselor din resurse negestionate (cum ar fi
pescuitul oceanic sau defrisarea) nu reprezinta o activitate
agricola; si
c) evaluarea modificarii. Modificarea calitativa (de exemplu,
calitatea genetica, densitatea, gradul de coacere, continutul de
grasimi, continutul de proteine si gradul de rezistenta al fibrelor)
sau cantitativa (de exemplu, numarul de pui, greutatea, volumul,
lungimea sau diametrul fibrelor si numarul de boboci)
CFNET - Finante Taxe

31

determinata de transformarile biologice sau de recoltare este


evaluata si monitorizata ca functie de rutina a administrarii.
282. L Transformarea biologica poate conduce la
urmatoarele tipuri de rezultate:
a) modificari ale activelor prin (i) crestere (o crestere
cantitativa sau o imbunatatire a calitatii unui animal sau a unei
plante), (ii) degenerare (o scadere cantitativa sau o deteriorare
a calitatii unui animal sau a unei plante), sau (iii) reproducere
(crearea de animale ori plante vii suplimentare); sau
b) productia unor produse agricole, de exemplu, lana si lapte.
Inregistrarea in contabilitate a stocurilor
283. L (1) Inregistrarea in contabilitate a intrarii stocurilor se
efectueaza la data transferului riscurilor si beneficiilor.
(2) In general, datele de transfer al controlului, de transfer al
proprietatii si de livrare coincid. Totusi, pot exista decalaje de
timp, de exemplu, pentru:
L bunuri vandute in consignatie sau stocurile la dispozitia
clientului;
L stocuri gajate livrate creditorului beneficiar al gajului, care
raman in evidenta debitorului pana la vanzarea lor;
L bunuri receptionate pentru care nu s-a primit inca factura,
care trebuie inregistrate in activele cumparatorului;
L bunuri livrate si nefacturate, care trebuie scoase din
evidenta, transferul de proprietate avand loc;
L bunuri vandute si nelivrate inca, pentru care a avut loc
transferul proprietatii. De exemplu, la vanzarile cu conditia de
livrare Sex-workZ, bunurile vandute ies din stocul vanzatorului din
momentul punerii lor la dispozitia cumparatorului etc.
284. L (1) Detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale,
precum si efectuarea de operatiuni economice, fara sa fie
inregistrate in contabilitate, sunt interzise.
(2) In aplicarea alin. (1) este necesar sa se asigure:
a) receptionarea tuturor bunurilor materiale intrate in entitate
si inregistrarea acestora la locurile de depozitare. Bunurile
materiale primite pentru prelucrare, in custodie sau in
consignatie se receptioneaza si inregistreaza distinct ca intrari
in gestiune. In contabilitate, valoarea acestor bunuri se
inregistreaza in conturi in afara bilantului;
b) in situatia unor decalaje intre aprovizionarea si receptia
bunurilor care se dovedesc a fi in mod cert in proprietatea
entitatii, se procedeaza astfel:
L bunurile sosite fara factura se inregistreaza ca intrari in
gestiune atat la locul de depozitare, cat si in contabilitate, pe
baza receptiei si a documentelor insotitoare;
L bunurile sosite si nereceptionate se inregistreaza distinct
in contabilitate ca intrare in gestiune;
c) in cazul unor decalaje intre vanzarea si livrarea bunurilor,
acestea se inregistreaza ca iesiri din entitate, nemaifiind
considerate proprietatea acesteia, astfel:
L bunurile vandute si nelivrate se inregistreaza distinct in
gestiune, iar in contabilitate in conturi in afara bilantului;
L bunurile livrate, dar nefacturate se inregistreaza ca iesiri
din gestiune atat la locurile de depozitare, cat si in contabilitate,
pe baza documentelor care confirma iesirea din gestiune potrivit
legii;
d) bunurile aprovizionate sau vandute cu clauze privind
dreptul de proprietate se inregistreaza la intrari si, respectiv, la
iesiri, atat in gestiune, cat si in contabilitate, potrivit contractelor
incheiate.
Costul stocurilor
285. L (1) Costul stocurilor care nu sunt de obicei fungibile
si al acelor bunuri sau servicii produse si destinate unor comenzi
distincte trebuie determinat prin identificarea specifica a
costurilor individuale.
(2) Bunurile fungibile sunt bunuri de orice natura care nu se
pot distinge in mod substantial unele de altele.

www.codfiscal.net
32

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

(3) Identificarea specifica a costului presupune atribuirea


costurilor specifice elementelor identificabile ale stocurilor. Acest
tratament contabil este adecvat pentru acele elemente care fac
obiectul unei comenzi distincte, indiferent daca au fost
cumparate sau produse.
(4) Identificarea specifica nu poate fi folosita in cazurile in
care stocurile cuprind un numar mare de elemente, care sunt
de regula fungibile.
286. L (1) In functie de specificul activitatii, pentru
determinarea costului pot fi folosite, de asemenea, metoda

costului standard, in activitatea de productie sau metoda pretului


cu amanuntul, in comertul cu amanuntul.
(2) Costul standard ia in considerare nivelurile normale ale
consumurilor de materiale si consumabile, manoperei, eficientei
si capacitatii de productie. Aceste niveluri trebuie revizuite
periodic si ajustate, daca este necesar, in functie de conditiile
existente la un moment dat.
(3) Diferentele de pret fata de costul de achizitie sau de
productie trebuie evidentiate distinct in contabilitate, fiind
recunoscute in costul activului.

(4) Repartizarea diferentelor de pret asupra valorii bunurilor iesite si asupra stocurilor se efectueaza cu ajutorul unui
coeficient care se calculeaza astfel:
Diferente de pret aferente intrarilor in cursul
Soldul initial al diferentelor de
+ perioadei, cumulat de la inceputul exercitiului
pret
financiar pana la finele perioadei de referinta
Coeficient de repartizare2 =
x 100
Valoarea intrarilor in cursul perioadei la pret de
Soldul initial al stocurilor de
+ inregistrare, cumulat de la inceputul exercitiului
pret de inregistrare
financiar pana la finele perioadei de referinta
Acest coeficient se inmulteste cu valoarea bunurilor iesite din
gestiune la pret de inregistrare, iar suma rezultata se
inregistreaza in conturile corespunzatoare in care au fost
inregistrate bunurile iesite.
(5) Coeficientii de repartizare a diferentelor de pret pot fi
calculati la nivelul conturilor sintetice de gradul I si II, prevazute
in Planul de conturi general, pe grupe sau categorii de stocuri.
(6) La sfarsitul perioadei, soldurile conturilor de diferente se
cumuleaza cu soldurile conturilor de stocuri, la pret de
inregistrare, astfel incat aceste conturi sa reflecte valoarea
stocurilor la costul de achizitie sau costul de productie, dupa
caz.
(7) Diferentele de pret se repartizeaza proportional atat
asupra valorii bunurilor iesite, cat si asupra bunurilor ramase in
stoc.
(8) In comertul cu amanuntul poate fi utilizata metoda pretului
cu amanuntul, pentru a determina costul stocurilor de articole
numeroase si cu miscare rapida, care au marje similare si pentru
care nu este practic sa se foloseasca alta metoda.
In aceasta situatie, costul bunurilor vandute se calculeaza
prin deducerea valorii marjei brute din pretul de vanzare al
stocurilor. Orice modificare a pretului de vanzare presupune
recalcularea marjei brute.
287. L (1) Metoda aleasa trebuie aplicata cu consecventa
pentru elemente similare de natura stocurilor si a activelor
fungibile de la un exercitiu financiar la altul. Daca, in situatii
exceptionale, administratorii decid sa modifice metoda pentru
un anumit element de stocuri sau alte active fungibile, in notele
explicative trebuie sa se prezinte urmatoarele informatii:
L motivul modificarii metodei, si
L efectele sale asupra rezultatului.
(2) O entitate trebuie sa utilizeze aceleasi metode de
determinare a costului pentru toate stocurile care au natura si
utilizare similare. Notiunea de Sutilizare similaraZ este proprie
fiecarei entitati.
(3) Pentru stocurile cu natura sau utilizare diferita, folosirea
unor metode diferite de calcul al costului poate fi justificata.
(4) O diferenta in localizarea geografica nu este suficienta
pentru a justifica alegerea de metode diferite.
288. L Valoarea produselor si serviciilor in curs de executie
se determina prin inventarierea productiei neterminate la
sfarsitul perioadei, prin metode tehnice de constatare a gradului
2

de finalizare sau a stadiului de efectuare a operatiilor


tehnologice si evaluarea acesteia la costurile de productie.
289. L Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric
sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a
inventarului intermitent.
290. L In conditiile folosirii inventarului permanent, in
contabilitate se inregistreaza toate operatiunile de intrare si
iesire, ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment
a stocurilor, atat cantitativ, cat si valoric.
291. L (1) Inventarul intermitent consta in stabilirea iesirilor
si inregistrarea lor in contabilitate pe baza inventarierii stocurilor
la sfarsitul perioadei.
(2) Entitatile care utilizeaza metoda inventarului intermitent
efectueaza inventarierea faptica a stocurilor conform politicilor
contabile, dar nu mai tarziu de finele perioadei de raportare
pentru care au de determinat obligatii fiscale. Aplicarea metodei
inventarului intermitent presupune respectarea Normelor privind
organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura
activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
(3) Metoda inventarului intermitent consta in faptul ca intrarile
de stocuri nu se inregistreaza prin conturile de stocuri, ci prin
conturile de cheltuieli.
(4) Stabilirea iesirilor de stocuri in cursul perioadei are la
baza inventarierea faptica a stocurilor la sfarsitul perioadei.
Iesirile de stocuri se determina ca diferenta intre valoarea
stocurilor initiale, la care se adauga valoarea intrarilor, si
valoarea stocurilor la sfarsitul perioadei stabilite pe baza
inventarului.
(5) Inventarul intermitent nu se utilizeaza in comertul cu
amanuntul in situatia in care se aplica metoda global-valorica.
292. L Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate in
bilant la o valoare mai mare decat valoarea care se poate obtine
prin utilizarea sau vanzarea lor. In acest scop, valoarea
stocurilor se diminueaza pana la valoarea realizabila neta, prin
reflectarea unei ajustari pentru depreciere.
4.5.3. Investitii pe termen scurt
293. L In categoria investitiilor pe termen scurt sunt cuprinse
actiunile detinute la entitatile afiliate si alte investitii pe termen
scurt.
294. L (1) Contravaloarea actiunilor pe termen scurt primite
fara plata, potrivit legii, se inregistreaza in contrapartida cu
contul 768 SAlte venituri financiareZ.

La calcularea procentului mediu de adaos comercial, soldul initial al contului de marfuri si valoarea intrarilor de marfuri nu vor include TVA neexigibila.

CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

33

(4) La vanzarea certificatelor verzi se recunoaste castigul


(2) Alte investitii pe termen scurt reprezinta obligatiunile
emise si rascumparate, obligatiunile achizitionate si alte valori rezultat (contul 7642 SCastiguri din investitii pe termen scurt
mobiliare achizitionate in vederea realizarii unui profit intr-un cedateZ), respectiv pierderea inregistrata (contul 6642 SPierderi
din investitiile pe termen scurt cedateZ) din vanzarea acestora.
termen scurt.
299. L (1) Furnizorii de energie electrica si producatorii
(3) In categoria altor investitii pe termen scurt se evidentiaza
distinct certificatele de emisii de gaze cu efect de sera, care obligati, potrivit legii, sa achizitioneze anual un numar de
indeplinesc conditiile de recunoastere a investitiilor pe termen certificate verzi inregistreaza contravaloarea certificatelor verzi
achizitionate in contul 652 SCheltuieli cu protectia mediului
scurt.
inconjuratorZ.
295. L (1) La intrarea in entitate, investitiile pe termen scurt
(2) In situatia in care achizitionarea certificatelor verzi se
se evalueaza la costul de achizitie sau la valoarea stabilita
efectueaza inainte de termenele prevazute de lege,
potrivit contractelor.
(2) Depozitele bancare pe termen scurt in valuta se contravaloarea certificatelor verzi se inregistreaza in contul 471
inregistreaza la constituire la cursul de schimb valutar comunicat SCheltuieli inregistrate in avansZ, urmand ca la termenele legale
de Banca Nationala a Romaniei, de la data operatiunii de sa se inregistreze cheltuiala in contul 652 SCheltuieli cu protectia
mediului inconjuratorZ.
constituire.
300. L Certificatele verzi anulate, potrivit legii, datorita
296. L (1) Lichidarea depozitelor constituite in valuta se
efectueaza la cursul de schimb valutar comunicat de Banca neutilizarii in perioada de valabilitate se evidentiaza pe seama
cheltuielilor perioadei (contul 668 SAlte cheltuieli financiareZ).
Nationala a Romaniei, de la data operatiunii de lichidare.
(2) Diferentele de curs valutar intre cursul de la data Acelasi tratament contabil se aplica si in cazul anularii
constituirii sau cursul la care sunt inregistrate in contabilitate si certificatelor verzi obtinute necuvenit de un operator economic
cursul Bancii Nationale a Romaniei de la data lichidarii acreditat, daca acestea nu au fost inca tranzactionate.
301. L (1) Prin exceptie de la prevederile pct. 298 alin. (1),
depozitelor bancare se inregistreaza la venituri sau cheltuieli din
contravaloarea certificatelor verzi a caror tranzactionare este
diferente de curs valutar, dupa caz.
297. L (1) Pentru deprecierea investitiilor detinute ca active amanata conform prevederilor Legii nr. 220/2008 pentru
circulante, la sfarsitul exercitiului financiar, cu ocazia stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din
inventarierii, se recunosc ajustari pentru pierdere de valoare, surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, se inregistreaza in contul 266 SCertificate
inregistrate pe seama cheltuielilor.
(2) La sfarsitul fiecarui exercitiu financiar, ajustarile pentru verzi amanateZ, pe seama veniturilor inregistrate in avans
pierderile de valoare inregistrate se suplimenteaza, se (contul 472 SVenituri inregistrate in avansZ/analitic distinct).
diminueaza sau se anuleaza, dupa caz. La iesirea din entitate a Evidentierea in contabilitate a contravalorii certificatelor verzi a
investitiilor pe termen scurt, eventualele ajustari pentru pierdere caror tranzactionare este amanata se efectueaza la data
constatarii dreptului de a le primi, la valoarea determinata in
de valoare se anuleaza.
functie de numarul de certificate verzi si pretul de tranzactionare
4.5.4. Contabilitatea certificatelor verzi
298. L (1) Producatorii de energie din surse regenerabile, al certificatelor verzi, publicat de operatorul pietei de energie
care beneficiaza de certificate verzi emise de operatorul de electrica (S.C. OPCOM L S.A.).
(2) Prin exceptie de la regulile generale de inregistrare a
transport si sistem, potrivit legii, evidentiaza lunar dreptul de a
primi certificate verzi (articol contabil 445 SSubventiiZ/analitic deprecierilor, la sfarsitul exercitiului financiar, eventuala pierdere
distinct = 7411 SVenituri din subventii de exploatare aferente cifrei de valoare aferenta certificatelor verzi prevazute la alin. (1) se
de afaceriZ). Creanta aferenta certificatelor verzi se evalueaza in recunoaste pe seama veniturilor inregistrate in avans (articol
functie de numarul de certificate verzi de primit si pretul de contabil 472 SVenituri inregistrate in avansZ/analitic distinct = 266
tranzactionare de la data stabilirii acestui drept, publicat de SCertificate verzi amanateZ).
4.5.5. Casa si conturi la banci
operatorul pietei de energie electrica (S.C. OPCOM L S.A.).
302. L (1) Conturile la banci cuprind: valorile de incasat,
In scopul contabilizarii acestei operatiuni, data stabilirii acestui
drept o constituie ultima zi din luna respectiva, daca nu exista cum sunt cecurile si efectele comerciale depuse la banci,
alte elemente certe prin care sa se poata stabili data dreptului disponibilitatile in lei si valuta, cecurile entitatii, precum si
dobanzile aferente disponibilitatilor si creditelor acordate de
respectiv.
(2) La primirea certificatelor verzi, contravaloarea acestora banci in conturile curente. Depozitele bancare pe termen de cel
se reflecta in contul 507 SCertificate verzi primiteZ, articol contabil mult 3 luni pot fi incluse in numerar si echivalente de numerar
507 SCertificate verzi primiteZ = 445 SSubventiiZ/analitic distinct.doar in masura in care acestea sunt detinute cu scopul de a
Certificatele verzi primite se evalueaza la pretul de acoperi nevoia de numerar pe termen scurt, si nu in scop
tranzactionare de la data primirii, publicat de operatorul pietei investitional.
(2) Sumele virate sau depuse la banci ori prin mandat postal,
de energie electrica (S.C. OPCOM L S.A.). Diferenta intre
valoarea certificatelor verzi inregistrata in contul 445 pe baza de documente prezentate entitatii si neaparute inca in
SSubventiiZ/analitic distinct la stabilirea dreptului de a primi extrasele de cont, se inregistreaza distinct in contabilitate
certificate verzi si valoarea acestora la data primirii, determinata (contul 5125 SSume in curs de decontareZ).
(3) Sumele acordate personalului prin sistemul de carduri,
in functie de pretul de tranzactionare de la data primirii
reprezinta venit financiar (contul 768 SAlte venituri financiareZ) cu titlu de avansuri spre decontare in vederea platii unor achizitii
sau cheltuiala financiara (contul 668 SAlte cheltuieli financiareZ), sau prestari de servicii, se evidentiaza in contul 542 SAvansuri
de trezorerieZ/analitic distinct.
dupa caz.
(4) Conturile curente la banci se dezvolta in analitic pe
(3) La sfarsitul exercitiului financiar, certificatele verzi
evidentiate in contul 507 SCertificate verzi primiteZ se evalueaza fiecare banca.
(5) Dobanzile de incasat, aferente disponibilitatilor aflate in
la pretul de tranzactionare publicat de operatorul pietei de
energie electrica (S.C. OPCOM L S.A.) pentru ultima conturi la banci, se inregistreaza distinct in contabilitate, fata de
tranzactie, cu reflectarea in rezultatul perioadei a diferentelor cele de platit, aferente creditelor acordate de banci in conturile
rezultate (contul 768 SAlte venituri financiareZ sau contul 668 curente, precum si cele aferente creditelor bancare pe termen
scurt.
SAlte cheltuieli financiareZ, dupa caz).
CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
34

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

310. L (1) In contabilitatea furnizorilor si clientilor se


(6) Dobanzile de platit si cele de incasat, aferente exercitiului
financiar in curs, se inregistreaza la cheltuieli financiare sau inregistreaza operatiunile privind cumpararile, respectiv livrarile
venituri financiare, dupa caz.
de marfuri si produse, serviciile prestate, precum si alte
303. L Contabilitatea disponibilitatilor aflate in banci/casierie
operatiuni similare efectuate.
si a miscarii acestora, ca urmare a incasarilor si platilor
(2) Datoriile catre furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de
efectuate, se tine distinct in lei si in valuta.
servicii, de la care, pana la finele lunii, nu s-au primit facturile
304. L (1) Operatiunile privind incasarile si platile in valuta
se evidentiaza distinct in contabilitate (contul 408 SFurnizori L
se inregistreaza in contabilitate la cursul de schimb valutar, facturi nesositeZ), pe baza documentelor care atesta primirea
comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data efectuarii bunurilor, respectiv a serviciilor.
operatiunii respective. In vederea asigurarii unui tratament
(3) Creantele fata de clientii pentru care, pana la finele lunii,
contabil unitar, prin curs de schimb de la data efectuarii nu au fost intocmite facturile se evidentiaza distinct in
operatiunii se intelege cursul de schimb al pietei valutare, contabilitate (contul 418 SClienti L facturi de intocmitZ), pe baza
comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi bancara documentelor care atesta livrarea bunurilor, respectiv prestarea
anterioara operatiunii, disponibil ca informatie la momentul serviciilor.
efectuarii operatiunii (incasare, plata, emitere de documente).
(4) In baza contabilitatii de angajamente, entitatile trebuie sa
(2) Operatiunile de vanzare-cumparare de valuta, inclusiv evidentieze in contabilitate toate veniturile si cheltuielile,
cele derulate in cadrul contractelor cu decontare la termen, se respectiv creantele si datoriile rezultate ca urmare a unor
inregistreaza in contabilitate la cursul utilizat de banca prevederi legale sau contractuale.
comerciala la care se efectueaza licitatia cu valuta, fara ca
(5) In conturile de furnizori si clienti se evidentiaza distinct
acestea sa genereze in contabilitate diferente de curs valutar.
datoriile, respectiv creantele din penalitati stabilite conform
(3) La finele fiecarei luni, disponibilitatile in valuta si alte valori
clauzelor contractuale, despagubiri datorate pentru contracte
de trezorerie, cum sunt titluri de stat in valuta, acreditive si
intrerupte inainte de termen si alte elemente de natura similara.
depozite in valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei
311. L (1) Avansurile acordate furnizorilor, precum si cele
valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ultima
primite de la clienti se inregistreaza in contabilitate in conturi
zi bancara a lunii in cauza.
(4) Diferentele de curs inregistrate se recunosc in distincte.
(2) Avansurile acordate furnizorilor de imobilizari se reflecta
contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs
distinct
de avansurile acordate altor furnizori.
valutar, dupa caz.
312.
L (1) In conturile de terti se inregistreaza distinct
305. L (1) In vederea achitarii unor obligatii fata de furnizori,
entitatile pot solicita deschiderea de acreditive la banci, in lei operatiunile de scontare, forfetare si alte operatiuni, efectuate
cu institutii de credit.
sau in valuta, in favoarea acestora.
(2) Scontul comercial reprezinta operatiunea prin care, in
(2) Lichidarea acreditivelor constituite in valuta se efectueaza
schimbul
unui efect de comert (cambie, bilet la ordin), institutia
la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei,
de credit pune la dispozitia posesorului creantei valoarea
de la data operatiunii de lichidare.
(3) Diferentele de curs valutar intre cursul de la data efectului, mai putin taxa de scont si comisioanele aferente, fara
constituirii sau cursul la care acreditivele sunt inregistrate in a astepta scadenta efectului respectiv, iar institutia are drept de
contabilitate si cursul Bancii Nationale a Romaniei de la data recurs asupra beneficiarului fondurilor.
(3) Forfetarea reprezinta cumpararea, fara recurs asupra
lichidarii acreditivelor se inregistreaza la venituri sau cheltuieli
oricarui detinator anterior, a unor creante scadente la termen,
din diferente de curs valutar, dupa caz.
ca rezultat al livrarii de bunuri sau prestarilor de servicii, contra
306. L (1) Sumele in numerar, puse la dispozitia
personalului sau a tertilor, in vederea efectuarii unor plati in unei taxe forfetare.
313. L (1) Operatiunile privind vanzarile/cumpararile de
favoarea entitatii, se inregistreaza distinct in contabilitate (contul
542 SAvansuri de trezorerieZ, respectiv contul 461 SDebitori bunuri si prestarile de servicii efectuate pe baza efectelor
comerciale se inregistreaza in contabilitate in conturile
diversiZ, in cazul tertilor).
(2) In cazul platilor in valuta suportate din avansuri de corespunzatoare de efecte de primit sau de platit, dupa caz.
trezorerie, cheltuielile se recunosc in contabilitate la cursul din
(2) Efectele comerciale trebuie sa indeplineasca conditiile de
data efectuarii operatiunilor sau la cursul din data decontarii forma si fond prevazute de legislatia in vigoare, fara de care
avansului.
validitatea lor poate fi contestata sau anulata.
(3) Sumele reprezentand avansuri de trezorerie, acordate
(3) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta se
potrivit legii si nedecontate pana la data bilantului, se inregistreaza intr-un cont in afara bilantului (contul 8037 SEfecte
evidentiaza in contul de debitori diversi (461 SDebitori diversiZ) scontate neajunse la scadentaZ) si se mentioneaza in notele
sau creante in legatura cu personalul (4282 SAlte creante in explicative.
legatura cu personalulZ), in functie de natura creantei.
314. L (1) Creantele si datoriile in valuta, rezultate ca efect
307. L In contul de viramente interne se inregistreaza
al tranzactiilor entitatii, se inregistreaza in contabilitate atat in
transferurile de disponibilitati banesti intre conturile la banci, lei, cat si in valuta, cu respectarea prevederilor pct. 317L324
precum si intre conturile la banci si casieria entitatii.
din prezentele reglementari.
308. L Operatiunile financiare in lei sau in valuta se
(2) In conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Legea
efectueaza cu respectarea regulamentelor emise de Banca contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si
Nationala a Romaniei si a reglementarilor emise in acest scop. completarile ulterioare, orice operatiune economico-financiara
efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un
SECTIUNEA 4.6
document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate,
Terti
dobandind astfel calitatea de document justificativ.
(3) Din punct de vedere contabil, efectuarea operatiunii
309. L Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si
creantelor entitatii in relatiile acesteia cu furnizorii, clientii, economico-financiare este probata de orice document in care
personalul, asigurarile sociale, bugetul statului, entitatile afiliate, se consemneaza aceasta.
(4) In cazul bunurilor achizitionate insotite de factura sau de
entitatile asociate si entitatile controlate in comun,
aviz de insotire a marfii, urmand ca factura sa soseasca ulterior,
asociatii/actionarii, debitorii si creditorii diversi.
CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
cursul valutar utilizat la inregistrarea in contabilitate este cursul
de la data receptiei bunurilor.
Elementele monetare
315. L (1) Prin elemente monetare se intelege
disponibilitatile banesti si activele/datoriile de primit/de platit in
sume fixe sau determinabile.
(2) Caracteristica esentiala a unui element monetar este
dreptul de a primi sau obligatia de a plati un numar fix sau
determinabil de unitati monetare. Exemplele includ: pensii si alte
beneficii ale angajatilor ce trebuie platite in numerar; provizioane
ce trebuie decontate in numerar; si dividende in numerar care
sunt recunoscute ca datorie. In mod similar, un contract de a
primi (sau de a furniza) un numar variabil de instrumente de
capitaluri proprii ale entitatii sau o cantitate variabila de active in
care valoarea justa ce trebuie primita (sau furnizata) este egala
cu un numar fix sau determinabil de unitati monetare este un
element monetar.
(3) Caracteristica esentiala a unui element nemonetar este
absenta unui drept de a primi (sau a unei obligatii de a furniza)
un numar fix sau determinabil de unitati monetare. Exemplele
includ: sumele platite in avans pentru bunuri si servicii;
imobilizari necorporale; stocuri; imobilizari corporale; si
provizioanele care urmeaza a fi decontate prin furnizarea unui
activ nemonetar.
Dispozitii tranzitorii
316. L (1) La aplicarea pentru prima data a prezentelor
reglementari, sumele reprezentand avansuri acordate pentru
imobilizari corporale, respectiv necorporale, se preiau in
conturile 4093 SAvansuri acordate pentru imobilizari corporaleZ
si 4094 SAvansuri acordate pentru imobilizari necorporaleZ, la
valoarea rezultata din evaluarea efectuata la 31 decembrie
2014, potrivit Reglementarilor contabile conforme cu directivele
europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice
nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2015, sumele inregistrate
in conturile mentionate la alin. (1), precum si cele reflectate in
conturile 409 SFurnizori L debitoriZ si 419 SClienti L creditoriZ,
nu mai fac obiectul evaluarii in functie de cursul valutar, la finele
lunii, respectiv la finele exercitiului financiar.
Operatiuni in valuta
317. L (1) In intelesul prezentelor reglementari, o tranzactie
in valuta este o tranzactie care este exprimata sau necesita
decontarea intr-o alta moneda decat moneda nationala (leu),
inclusiv tranzactiile rezultate atunci cand o entitate:
a) cumpara sau vinde bunuri sau servicii al caror pret este
exprimat in valuta;
b) imprumuta sau ofera spre imprumut fonduri, iar sumele
ce urmeaza sa fie platite sau incasate sunt exprimate in valuta;
sau
c) achizitioneaza sau cedeaza intr-o alta maniera active,
contracteaza sau achita datorii exprimate in valuta.
(2) Cursul de schimb valutar este raportul de schimb dintre
doua monede.
(3) Diferenta de curs valutar este diferenta ce rezulta din
conversia unui anumit numar de unitati ale unei monede intr-o
alta moneda la cursuri de schimb diferite.
318. L In vederea aplicarii regulilor privind contabilizarea
operatiunilor in valuta, creantele si datoriile exprimate in lei, a
caror decontare se face in functie de cursul unei valute, sunt
asimilate elementelor exprimate in valuta.
319. L O tranzactie in valuta trebuie inregistrata initial la
cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a
Romaniei, de la data efectuarii operatiunii.
320. L (1) Inregistrarea contravalorii in lei a capitalului social
subscris in valuta se face la cursul de schimb al pietei valutare,
comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din data subscrierii.
CFNET - Finante Taxe

35

(2) Diferentele de curs valutar intre cursul de la data


subscrierii si cursul de la data varsarii capitalului social in valuta
se inregistreaza la venituri sau cheltuieli din diferente de curs
valutar, dupa caz.
321. L (1) In cazul datoriilor de leasing financiar in valuta,
acestea se inregistreaza la cursul de schimb al pietei valutare
comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data acordarii
finantarii. In situatia in care data acordarii finantarii este zi
nebancara, la calculul diferentelor de curs valutar aferente se
va avea in vedere cursul de schimb al pietei valutare comunicat
de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi bancara anterioara
acesteia.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul datoriilor de
leasing financiar in lei, cu decontare in functie de cursul unei
valute.
322. L (1) Diferentele de curs valutar care apar cu ocazia
decontarii creantelor si datoriilor in valuta la cursuri diferite fata
de cele la care au fost inregistrate initial pe parcursul lunii sau
fata de cele la care sunt inregistrate in contabilitate trebuie
recunoscute in luna in care apar, ca venituri sau cheltuieli din
diferente de curs valutar.
(2) Atunci cand creanta sau datoria in valuta este decontata
in decursul aceleiasi luni in care a survenit, intreaga diferenta de
curs valutar este recunoscuta in acea luna. Atunci cand creanta
sau datoria in valuta este decontata intr-o luna ulterioara,
diferenta de curs valutar recunoscuta in fiecare luna, care
intervine pana in luna decontarii, se determina tinand seama de
modificarea cursurilor de schimb survenita in cursul fiecarei luni.
323. L (1) Diferentele de valoare care apar cu ocazia
decontarii creantelor si datoriilor exprimate in lei, in functie de un
curs valutar diferit de cel la care au fost inregistrate initial pe
parcursul lunii sau fata de cele la care sunt inregistrate in
contabilitate trebuie recunoscute in luna in care apar, la alte
venituri sau cheltuieli financiare. Atunci cand creanta sau datoria
este decontata in decursul aceleiasi luni in care a survenit,
intreaga diferenta rezultata este recunoscuta in acea luna.
(2) Atunci cand creanta sau datoria este decontata intr-o luna
ulterioara, diferenta recunoscuta in fiecare luna, care intervine
pana in luna decontarii, se determina tinand seama de
modificarea cursurilor de schimb, survenita in cursul fiecarei
luni.
324. L Prevederile pct. 317L323 se aplica si pentru
activitatea desfasurata in strainatate de subunitatile fara
personalitate juridica, si care apartin persoanelor juridice cu
sediul in Romania, inclusa in situatiile financiare anuale ale
persoanei juridice romane.
325. L (1) La finele fiecarei luni, creantele si datoriile in
valuta se evalueaza la cursul de schimb al pietei valutare,
comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ultima zi bancara
a lunii in cauza. Diferentele de curs inregistrate se recunosc in
contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs
valutar, dupa caz.
(2) Pentru ultima zi a lunii se efectueaza atat contabilizarea
tranzactiilor in valuta, cat si evaluarea lunara la cursul Bancii
Nationale a Romaniei, utilizandu-se:
a) pentru contabilizarea tranzactiilor efectuate in ultima zi a
lunii, cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca
Nationala a Romaniei, din ultima zi bancara anterioara
operatiunii;
b) cursul de schimb al pietei valutare comunicat de Banca
Nationala a Romaniei, din ultima zi bancara a lunii in cauza,
pentru evaluarea creantelor si datoriilor in valuta, a
disponibilitatilor in valuta si a altor valori de trezorerie, cum sunt
titlurile de stat in valuta, acreditivele si depozitele in valuta,
existente in sold la sfarsitul lunii.
(3) Prevederile prezentului punct se aplica si creantelor si
datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de

www.codfiscal.net
36

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

cursul unei valute. In acest caz, diferentele inregistrate se


(4) In cazul in care cesionarul cedeaza creanta fata de
recunosc in contabilitate la alte venituri financiare sau alte debitorul preluat, acesta recunoaste in contabilitate la data
cheltuieli financiare, dupa caz.
cedarii:
326. L Evaluarea prevazuta la pct. 325 se aplica si in cazul:
a) o cheltuiala (contul 654 SPierderi din creante si debitori
a) creantelor, respectiv al datoriilor, reflectate in conturile 481 diversiZ), daca costul de achizitie al creantei cedate este mai
SDecontari intre unitate si subunitatiZ si 482 SDecontari intre mare decat pretul de cesiune al acesteia; sau
subunitatiZ de subunitatile din Romania, care apartin unor
b) un venit (contul 758 SAlte venituri din exploatareZ/analitic
persoane juridice cu sediul in strainatate, provenind din relatiile distinct), daca pretul de cesiune al creantei cedate este mai
cu persoana juridica careia ii apartin aceste subunitati, respectiv mare decat costul de achizitie al acesteia.
334. L Contabilitatea decontarilor cu personalul cuprinde
cu alte subunitati ale aceleiasi persoane juridice;
b) depozitelor bancare constituite in valuta (conturile 267 drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de
SCreante imobilizateZ si 508 SAlte investitii pe termen scurt si salarii, indemnizatiile pentru concediile de odihna, precum si
cele pentru incapacitate temporara de munca, platite din fondul
creante asimilateZ).
327. L In contextul datelor informative raportate potrivit legii, de salarii, primele reprezentand participarea personalului la
creantele si datoriile exprimate in lei, a caror decontare se face profit, acordate potrivit legii, si alte drepturi in bani si/sau in
in functie de cursul unei valute, sunt asimilate creantelor si natura datorate de entitate personalului pentru munca prestata.
335. L (1) In vederea inregistrarii primelor reprezentand
datoriilor in lei.
328. L La scaderea din evidenta a creantelor si datoriilor ale participarea personalului la profit, acordate potrivit legii, o
caror termene de incasare sau de plata sunt prescrise, entitatile entitate recunoaste ca provizion costul previzionat al acestora
trebuie sa demonstreze ca au fost intreprinse toate demersurile atunci si numai atunci cand:
a) entitatea are o obligatie legala sau implicita de a face
legale, pentru decontarea acestora.
329. L (1) Contabilitatea furnizorilor si clientilor, a celorlalte astfel de plati ca rezultat al evenimentelor anterioare; si
b) poate fi facuta o estimare certa a obligatiei.
datorii si creante se tine pe categorii, precum si pe fiecare
(2) O obligatie curenta exista atunci, si numai atunci, cand
persoana fizica sau juridica. In acest sens, in contabilitatea
analitica, furnizorii si clientii se grupeaza astfel: interni si externi, entitatea nu are o alta alternativa realista decat sa efectueze
iar in cadrul acestora pe termene de plata, respectiv de aceste plati.
(3) In situatiile financiare ale exercitiului pentru care se
incasare.
(2) In cadrul conturilor de furnizori si clienti, se grupeaza propun prime reprezentand participarea personalului la profit,
distinct datoriile si creantele rezultate din tranzactiile cu clauze contravaloarea acestora se reflecta sub forma de provizion,
cheltuiala rezultand din serviciul angajatului. Provizionul
de rezerva de proprietate.
urmeaza a fi reluat la venituri in exercitiul financiar in care se
330. L (1) In cazul marfurilor returnate de clienti in acelasi
exercitiu financiar in care a avut loc operatiunea de vanzare, se acorda aceste prime.
336. L (1) In contabilitate se inregistreaza distinct alte
corecteaza conturile 411 SClientiZ, 707 SVenituri din vanzarea
marfurilorZ, 607 SCheltuieli privind marfurileZ si 371 SMarfuriZ. Indrepturi si avantaje care, potrivit legislatiei in vigoare, nu se
cazul in care marfurile returnate se refera la o vanzare efectuata suporta din fondul de salarii (masa calda, alimente antidot etc.),
in exercitiul financiar precedent, corectia se inregistreaza la data precum si alte drepturi acordate potrivit legii.
(2) Drepturile de personal neridicate in termenul legal se
bilantului in contul 418 SClienti L facturi de intocmitZ, respectiv
contul 408 SFurnizori L facturi nesositeZ si se reflecta in situatiile inregistreaza intr-un cont distinct, pe persoane.
337. L Retinerile din salariile personalului pentru cumparari
financiare ale exercitiului pentru care se face raportarea daca
sumele respective se cunosc la data bilantului. Tratamentul TVA cu plata in rate, chirii sau pentru alte obligatii ale salariatilor,
datorate tertilor (popriri, pensii alimentare si altele), se
in aceste situatii este cel prevazut de legislatia in domeniu.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul returului de efectueaza numai in baza unor titluri executorii sau ca urmare a
produse
finite
vandute,
corectandu-se
conturile unor relatii contractuale.
338. L (1) Sumele datorate si neachitate personalului pana
corespunzatoare, respectiv 7015 SVenituri din vanzarea
produselor finiteZ, 711 SVenituri aferente costurilor stocurilor de la sfarsitul exercitiului financiar (concediile de odihna si alte
drepturi de personal), respectiv eventualele sume care urmeaza
produseZ si 345 SProduse finiteZ.
sa fie incasate de la acesta, aferente exercitiului in curs, dar
331. L Creantele incerte se inregistreaza distinct in
contabilitate (contul 4118 SClienti incerti sau in litigiuZ sau in care urmeaza a fi platite/incasate in exercitiul financiar urmator,
conturi analitice ale conturilor de creante, pentru alte creante se inregistreaza ca alte datorii si creante in legatura cu
personalul.
decat clientii).
(2) Concediile de odihna se inregistreaza pe seama datoriilor
332. L (1) In scopul prezentarii in situatiile financiare anuale,
atunci cand suma lor este comensurata in baza statelor de
creantele se evalueaza la valoarea probabila de incasat.
(2) Atunci cand se estimeaza ca o creanta nu se va incasa salarii sau a altor documente care sa justifice suma respectiva.
integral, in contabilitate se inregistreaza ajustari pentru pierdere In lipsa acestora, sumele reprezentand concedii de odihna se
recunosc pe seama provizioanelor. Prevederile prezentului
de valoare, la nivelul sumei care nu se mai poate recupera.
333. L (1) Creantele preluate prin cesionare se evidentiaza alineat referitoare la recunoasterea unor obligatii fata de
in contabilitate la costul de achizitie (articol contabil 461 SDebitori salariati, pe seama datoriilor sau a provizioanelor, se aplica si in
diversiZ = 462 SCreditori diversiZ). Valoarea nominala a creantelor cazul bonusurilor acordate angajatilor.
(3) Debitele provenite din avansuri de trezorerie
astfel preluate se evidentiaza in afara bilantului (contul 809
nedecontate, din distribuiri de uniforme si echipamente de lucru,
SCreante preluate prin cesionareZ).
(2) In cazul achizitiei unui portofoliu de creante, costul de precum si debitele provenite din pagube materiale, amenzile si
penalitatile stabilite in baza unor hotarari ale instantelor
achizitie se aloca pentru fiecare creanta astfel preluata.
(3) In cazul in care cesionarul recupereaza de la debitorul judecatoresti, si alte creante fata de personalul entitatii se
preluat o suma mai mare decat costul de achizitie al creantei inregistreaza ca alte creante in legatura cu personalul.
339. L (1) Beneficiile sub forma actiunilor proprii ale entitatii
fata de acesta, diferenta dintre suma incasata si costul de
achizitie se inregistreaza la venituri (contul 758 SAlte venituri din (sau alte instrumente de capitaluri proprii), acordate angajatilor
sunt inregistrate distinct (contul 643 SCheltuieli cu remunerarea
exploatareZ/analitic distinct) la data incasarii.
CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
in instrumente de capitaluri propriiZ), in contrapartida conturilor
de capitaluri proprii (1031 SBeneficii acordate angajatilor sub
forma instrumentelor de capitaluri propriiZ), la valoarea justa a
respectivelor instrumente de capitaluri proprii, de la data
acordarii acelor beneficii. Recunoasterea cheltuielilor aferente
muncii prestate de angajati are loc in momentul prestarii
acesteia.
(2) Data acordarii beneficiilor reprezinta data la care entitatea
si angajatii beneficiari ai respectivelor instrumente inteleg si
accepta termenii si conditiile tranzactiei, cu mentiunea ca, daca
respectivul acord face obiectul unui proces de aprobare
ulterioara (de exemplu, de catre actionari), data acordarii
beneficiilor este data la care este obtinuta respectiva aprobare.
(3) Pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate care
intra in drepturi imediat, la data acordarii beneficiilor, angajatilor
nu li se cere sa finalizeze o perioada specificata de servicii
inainte de a avea dreptul neconditionat asupra respectivelor
instrumente de capitaluri proprii si, in absenta unei dovezi
privind contrariul, entitatea va considera ca serviciile prestate in
schimbul instrumentelor de capitaluri proprii au fost deja primite.
In acest caz, cheltuielile aferente se inregistreaza integral, la
momentul respectiv, in contrapartida cu conturile de capitaluri
proprii.
(4) Pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate, care
intra in drepturi numai dupa indeplinirea de catre angajati a unei
perioade specificate de servicii, cheltuielile aferente sunt
inregistrate pe masura prestarii serviciilor, pe parcursul
perioadei pentru satisfacerea conditiilor de intrare in drepturi, in
contrapartida cu conturile de capitaluri proprii. Suma inregistrata
drept cheltuieli va avea in vedere estimarea numarului de
instrumente de capitaluri proprii care vor intra in drepturi, iar
aceasta estimare trebuie revizuita daca informatiile ulterioare
indica faptul ca numarul de instrumente de capitaluri proprii
preconizate a intra in drepturi este diferit fata de estimarile
precedente, astfel incat, la data intrarii in drepturi, estimarea
respectiva sa fie egala cu numarul de instrumente de capitaluri
proprii care intra in drepturi.
340. L (1) Contabilitatea decontarilor privind contributiile
sociale cuprinde obligatiile pentru contributia la asigurari sociale,
contributia la asigurari sociale de sanatate si la constituirea
fondului pentru ajutorul de somaj.
(2) Eventualele sume datorate sau care urmeaza sa fie
incasate in perioadele urmatoare, aferente exercitiului in curs,
se inregistreaza ca alte datorii si creante sociale. Aici se
cuprinde si contributia unitatii la schemele de pensii facultative
si la primele de asigurare voluntara de sanatate.
341. L In cadrul decontarilor cu bugetul statului si fondurile
speciale se cuprind: impozitul pe profit/venit, taxa pe valoarea
adaugata, impozitul pe venituri de natura salariilor, subventiile
de primit, alte impozite, taxe si varsaminte asimilate.
342. L (1) Impozitul pe profit/venit de plata trebuie
recunoscut ca datorie in limita sumei neplatite.
(2) Daca suma platita depaseste suma datorata, surplusul
trebuie recunoscut drept creanta.
(3) Impozitul pe profit, precum si celelalte impozite pentru
care legislatia fiscala prevede efectuarea de plati anticipate se
reflecta distinct in contabilitate, pe seama cheltuielilor si a
conturilor de datorii, cu evidentierea separata a achitarii
contravalorii acestora.
343. L Taxa pe valoarea adaugata pentru achizitiile din
Romania si pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii
efectuate in Romania se determina si se inregistreaza in
contabilitate potrivit legii.
344. L Impozitul pe venituri de natura salariilor, care se
inregistreaza in contabilitate, cuprinde totalul impozitelor
individuale, calculate potrivit legii.
CFNET - Finante Taxe

37

345. L La alte impozite, taxe si varsaminte datorate


bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind: accizele,
impozitul pe cladiri, impozitul pe terenuri, varsamintele din
profitul net al regiilor autonome, impozitul pe dividende, taxa
asupra mijloacelor de transport, taxe pentru folosirea terenurilor
proprietate de stat si alte impozite si taxe. Acestea se defalca in
contabilitatea analitica pe feluri de impozite, taxe si varsaminte
datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.
346. L (1) Subventiile primite sau de primit de catre entitate
se inregistreaza in contabilitate in conturi distincte.
(2) Atunci cand datoriile in valuta aferente anumitor obiective
sau lucrari finantate din subventii sunt achitate direct de catre
autoritatile care gestioneaza fondurile, din sumele reprezentand
acele subventii, fara ca aceste sume sa tranziteze conturile
entitatii, in contabilitate se reflecta atat datoria in valuta, cat si
creanta din subventii corespunzatoare.
Daca la sfarsitul lunii sau perioadei de raportare, conturile de
datorii fata de furnizori si creante din subventii in valuta prezinta
sold, acestea se evalueaza similar oricarui element monetar in
valuta, astfel incat veniturile si cheltuielile financiare aferente sa
nu influenteze rezultatul acelei luni, respectiv perioade.
In toate cazurile se va urmari ca modul de contabilizare a
operatiunilor sa respecte clauzele cuprinse in contractele
incheiate si legislatia in vigoare.
(3) In cazul achizitiilor in valuta, finantate din sume
nerambursabile, decontate de operatorii economici, in calitate
de beneficiari ai acestor fonduri, diferentele de curs valutar,
favorabile sau nefavorabile, se deconteaza cu institutia
finantatoare daca exista clauze in acest sens, cuprinse in
contractele incheiate, sau prevederi in actele normative
aplicabile. Diferentele respective se inregistreaza in conturi de
debitori diversi sau creditori diversi, in relatie cu alte venituri
financiare, respectiv alte cheltuieli financiare, dupa caz.
(4) Prevederile de la alin. (2) si (3) se aplica si in cazul
datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de
cursul unei valute.
347. L Contabilitatea decontarilor intre entitatile din cadrul
grupului si cu actionarii/asociatii cuprinde operatiunile care se
inregistreaza reciproc si in aceeasi perioada de gestiune, atat in
contabilitatea entitatii debitoare, cat si a celei creditoare, precum
si decontarile intre actionari/asociati si entitate privind capitalul
social, dividendele cuvenite acestora, alte decontari cu
actionarii/asociatii si, de asemenea, conturile coparticipantilor
referitoare la operatiunile efectuate in comun, in cazul
asocierilor in participatie.
348. L (1) Dividendele repartizate detinatorilor de actiuni,
propuse sau declarate dupa data bilantului, precum si celelalte
repartizari similare efectuate din profit, nu trebuie recunoscute
ca datorie la data bilantului. In acest sens, sumele reprezentand
dividende, respectiv, varsaminte la buget vor fi reflectate in
conformitate cu prevederile subsectiunii 4.13.5 SRezultatul
exercitiului financiar, rezultatul reportat, repartizarea profitului si
acoperirea pierderii contabileZ.
(2) Cota-parte din profit ce se plateste, potrivit legii, fiecarui
asociat constituie dividend.
349. L S umele depuse sau lasate temporar de catre
actionari/asociati la dispozitia entitatii, precum si dobanzile
aferente, calculate in conditiile legii, se inregistreaza in
contabilitate in conturi distincte (contul 4551 SActionari/asociati L
conturi curenteZ, respectiv contul 4558 SActionari/asociati L
dobanzi la conturi curenteZ).
350. L Creantele/datoriile entitatii fata de alti terti, altii decat
personalul propriu, clientii si furnizorii, se inregistreaza in
conturile de debitori/creditori diversi.
351. L (1) Cheltuielile platite/de platit si veniturile
incasate/de incasat in exercitiul financiar curent, dar care
privesc exercitiile financiare urmatoare, se inregistreaza distinct

www.codfiscal.net
38

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

in contabilitate, la cheltuieli in avans (contul 471 SCheltuieli


inregistrate in avansZ) sau venituri in avans (contul 472 SVenituri
inregistrate in avansZ), dupa caz.
(2) In aceste conturi se inregistreaza, in principal,
urmatoarele cheltuieli si venituri: chirii, abonamente, asigurari si
alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din chirii,
abonamente si alte venituri aferente perioadelor sau exercitiilor
urmatoare.
(3) In contul 471 SCheltuieli inregistrate in avansZ se
inregistreaza, de asemenea, achizitiile de certificate de emisii
de gaze cu efect de sera si certificate verzi, efectuate in cursul
perioadei curente, dar care sunt aferente unei perioade
ulterioare, urmand a se recunoaste drept cheltuieli ale
perioadelor viitoare in care urmeaza a se utiliza.
(4) Onorariile si comisioanele bancare achitate in vederea
obtinerii de imprumuturi pe termen lung se recunosc pe seama
cheltuielilor inregistrate in avans. Cheltuielile in avans urmeaza
sa se recunoasca la cheltuieli curente esalonat, pe perioada de
rambursare a imprumuturilor respective.
(5) Prevederile alin. (4) nu se aplica pentru operatiunile in
derulare la data trecerii la aplicarea prezentelor reglementari.
352. L (1) Operatiunile care nu pot fi inregistrate direct in
conturile corespunzatoare, pentru care sunt necesare clarificari
ulterioare, se inregistreaza, provizoriu, in contul 473 SDecontari
din operatiuni in curs de clarificareZ. Sumele inregistrate in acest
cont trebuie clarificate de catre entitate intr-un termen de cel
mult trei luni de la data constatarii.
(2) Entitatile care inregistreaza sold la contul 473 SDecontari
din operatiuni in curs de clarificareZ la sfarsitul exercitiului
financiar prezinta in notele explicative informatii privind natura
operatiunilor in curs de clarificare.
353. L Pentru deprecierea creantelor din conturile de clienti,
decontari in cadrul grupului si debitori, cu ocazia inventarierii la
sfarsitul exercitiului financiar, se reflecta ajustari pentru pierdere
de valoare.

357. L In cadrul elementelor extrabilantiere sunt cuprinse si


activele contingente (contul 807 SActive contingenteZ), respectiv
datoriile contingente (contul 808 SDatorii contingenteZ).
358. L (1) Un activ contingent este un activ potential care
apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilantului si
a caror existenta va fi confirmata numai prin aparitia sau
neaparitia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure,
care nu pot fi in totalitate sub controlul entitatii.
Un exemplu in acest sens il reprezinta un drept de creanta
ce poate rezulta dintr-un litigiu in instanta (de exemplu,
o despagubire), in care este implicata entitatea si al carui
rezultat este incert.
(2) Activele contingente sunt generate, de obicei, de
evenimente neplanificate sau neasteptate, care pot sa genereze
intrari de beneficii economice in entitate. Activele contingente
nu trebuie recunoscute in conturile bilantiere. Acestea trebuie
prezentate in notele explicative in cazul in care este probabila
aparitia unor intrari de beneficii economice. Activele contingente
nu sunt recunoscute in situatiile financiare, deoarece ele nu sunt
certe, iar recunoasterea lor ar putea determina un venit care sa
nu se realizeze niciodata.
(3) In cazul in care realizarea unui venit este sigura, activul
aferent nu este un activ contingent si trebuie procedat la
recunoasterea lui in bilant.
(4) Activele contingente sunt evaluate continuu pentru a
asigura reflectarea corespunzatoare in situatiile financiare a
modificarilor survenite. Astfel, daca intrarea de beneficii
economice devine certa, activul si venitul corespunzator vor fi
recunoscute in situatiile financiare aferente perioadei in care au
survenit modificarile. In schimb, daca este doar probabila o
crestere a beneficiilor economice, entitatea va prezenta in notele
explicative activul contingent.
359. L (1) O datorie contingenta este:
a) o obligatie potentiala, aparuta ca urmare a unor
evenimente
trecute, anterior datei bilantului si a carei existenta
SECTIUNEA 4.7
va fi confirmata numai de aparitia sau neaparitia unuia sau mai
Contabilitatea angajamentelor si a altor elemente extrabilantiere
multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi in totalitate sub
354. L (1) Drepturile si obligatiile, precum si unele bunuri controlul entitatii; sau
care nu pot fi integrate in activele si datoriile entitatii se
b) o obligatie curenta aparuta ca urmare a unor evenimente
inregistreaza in contabilitate in conturi in afara bilantului, trecute, anterior datei bilantului, dar care nu este recunoscuta
denumite si conturi de ordine si evidenta.
deoarece:
(2) In aceasta categorie se cuprind: angajamente (giruri,
L nu este sigur ca vor fi necesare iesiri de resurse pentru
garantii, cautiuni) acordate sau primite in relatiile cu tertii; stingerea acestei datorii; sau
imobilizari corporale luate cu chirie; valori materiale primite spre
L valoarea datoriei nu poate fi evaluata suficient de credibil.
prelucrare sau reparare, in pastrare sau custodie; debitori scosi
(2) O entitate nu va recunoaste in bilant o datorie
din activ, urmariti in continuare; stocuri de natura obiectelor de contingenta, aceasta fiind prezentata in notele explicative.
inventar date in folosinta; redevente, locatii de gestiune, chirii si
(3) In situatia in care o entitate are o obligatie angajata in
alte datorii asimilate; efecte scontate neajunse la scadenta; comun cu alte parti, partea asumata de celelalte parti este
bunuri publice primite in administrare, concesiune si cu chirie prezentata ca o datorie contingenta.
de catre regii autonome, societati/companii nationale, societati;
(4) Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a
dobanzi aferente contractelor de leasing financiar, neajunse la
determina daca a devenit probabila o iesire de resurse care
scadenta; certificate de emisii de gaze cu efect de sera primite,
incorporeaza beneficiile economice. Daca se considera ca este
care nu au stabilita o valoare si, prin urmare, nu pot fi
necesara iesirea de resurse, generata de un element considerat
recunoscute in conturi bilantiere, precum si alte valori.
anterior datorie contingenta, se va recunoaste, dupa caz, o
355. L (1) Bunurile luate in administrare, concesiune sau cu
chirie se reflecta in conturi in afara bilantului (contul 8038 datorie sau un provizion in situatiile financiare aferente perioadei
in care a intervenit modificarea incadrarii evenimentului, cu
SBunuri primite in administrare, concesiune si cu chirieZ).
(2) La sfarsitul duratei contractului de administrare, exceptia cazurilor in care nu poate fi efectuata nicio estimare
concesiune sau inchiriere, bunurile se restituie proprietarului. La credibila.
(5) Datoriile contingente se disting de provizioane prin faptul ca:
restituirea acestor bunuri se crediteaza contul 8038 SBunuri
a) provizioanele sunt recunoscute ca datorii (presupunand
primite in administrare, concesiune si cu chirieZ.
356. L In notele explicative la situatiile financiare anuale ca pot fi realizate estimari corecte), deoarece constituie obligatii
trebuie prezentate informatii referitoare la elementele curente la data bilantului si este probabil ca vor fi necesare iesiri
de resurse pentru stingerea obligatiilor; si
inregistrate in conturi in afara bilantului.
CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
b) datoriile contingente nu sunt recunoscute ca datorii,
deoarece sunt:
L obligatii posibile, dar pentru care trebuie sa se confirme
daca entitatea are o obligatie curenta care poate genera o iesire
de resurse; sau
L obligatii curente care nu indeplinesc criteriile de
recunoastere in bilant (deoarece fie nu este probabil sa fie
necesara o reducere a resurselor entitatii pentru stingerea
obligatiei, fie nu poate fi realizata o estimare suficient de
credibila a valorii obligatiei).
SECTIUNEA 4.8
Datorii pe termen scurt:
sume care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an

360. L (1) O datorie trebuie clasificata ca datorie pe termen


scurt, denumita si datorie curenta, atunci cand:
a) se asteapta sa fie decontata in cursul normal al ciclului de
exploatare al entitatii; sau
b) este exigibila in termen de 12 luni de la data bilantului.
(2) Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe
termen lung.
361. L (1) Atunci cand o entitate incalca, la sau inainte de
finalul perioadei de raportare, o prevedere dintr-un acord de
imprumut pe termen lung si aceasta incalcare are drept efect
faptul ca datoria devine exigibila la cerere, datoria este
clasificata drept curenta, inclusiv in situatia in care creditorul a
fost de acord, dupa perioada de raportare si inainte ca situatiile
financiare sa fie autorizate pentru emitere, sa nu ceara plata ca
urmare a incalcarii acesteia. O entitate clasifica datoria drept
curenta deoarece la finalul perioadei de raportare ea nu are un
drept neconditionat de a-si amana decontarea pentru cel putin
douasprezece luni dupa acea data.
(2) Totusi, entitatea clasifica datoria ca datorie pe termen
lung in cazul in care creditorul a fost de acord, pana la finalul
perioadei de raportare, sa ofere o perioada de gratie care sa se
incheie la cel putin douasprezece luni dupa perioada de
raportare, in cadrul careia entitatea poate rectifica abaterea si in
timpul careia creditorul nu poate cere rambursarea imediata.
362. L Daca o entitate preconizeaza si are posibilitatea sa
refinanteze sau sa reinnoiasca o obligatie pentru cel putin
douasprezece luni dupa perioada de raportare conform unei
facilitati de imprumut existente, ea clasifica obligatia ca fiind pe
termen lung chiar daca, in caz contrar, ar fi trebuit sa fie achitata
intr-o perioada mai scurta. In situatiile in care refinantarea sau
reinnoirea obligatiei nu ar fi la indemana entitatii (de exemplu
atunci cand nu exista un acord de refinantare), entitatea nu ia in
calcul potentialul de refinantare a obligatiei si clasifica obligatia
drept curenta.
363. L In ceea ce priveste imprumuturile clasificate ca
datorii curente, daca urmatoarele evenimente au loc intre finalul
perioadei de raportare si data cand situatiile financiare sunt
autorizate pentru emitere, acele evenimente sunt prezentate ca
evenimente ce nu conduc la ajustarea situatiilor financiare:
a) refinantarea pe termen lung;
b) rectificarea unei incalcari a unui acord de imprumut pe
termen lung; si
c) acordarea de catre creditor a unei perioade de gratie
pentru a rectifica o abatere dintr-un acord de imprumut pe
termen lung care se termina la cel putin douasprezece luni dupa
perioada de raportare.
CFNET - Finante Taxe

39

SECTIUNEA 4.9
Datorii pe termen lung:
sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

364. L Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate


acestora se tine pe urmatoarele categorii: imprumuturi din
emisiuni de obligatiuni si prime de rambursare a acestora,
credite bancare pe termen lung si mediu, sumele datorate
entitatilor afiliate, entitatilor asociate si entitatilor controlate in
comun, alte imprumuturi si datorii asimilate, precum si dobanzile
aferente acestora.
365. L (1) Atunci cand suma de rambursat pentru o datorie
este mai mare decat suma primita, diferenta se inregistreaza
intr-un cont distinct (169 SPrime privind rambursarea
obligatiunilor si a altor datoriiZ). Aceasta trebuie prezentata in
bilant, ca o corectie a datoriei corespunzatoare, precum si in
notele explicative.
(2) Valoarea acestei diferente trebuie amortizata printr-o
suma rezonabila in fiecare exercitiu financiar, astfel incat sa se
amortizeze complet, dar nu mai tarziu de data de rambursare a
datoriei (articol contabil 6868 SCheltuieli financiare privind
amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor si a altor
datoriiZ = 169 SPrime privind rambursarea obligatiunilor si a altor
datoriiZ).
366. L Imprumuturile din emisiunile de obligatiuni reprezinta
contravaloarea obligatiunilor emise potrivit legii. In cadrul
acestora, trebuie evidentiate distinct imprumuturile din emisiuni
de obligatiuni convertibile.
367. L Datoriile privind concesiunile si alte datorii similare
sunt cele determinate de bunurile preluate cu acest titlu, potrivit
contractelor incheiate de entitate.
368. L Entitatile trebuie sa mentina clasificarea datoriilor pe
termen lung purtatoare de dobanda in aceasta categorie chiar si
atunci cand acestea sunt exigibile in 12 luni de la data bilantului,
daca:
a) termenul initial a fost pentru o perioada mai mare de
12 luni; si
b) exista un acord de refinantare sau de reesalonare a
platilor, care este incheiat inainte de data bilantului.
SECTIUNEA 4.10
Provizioane

4.10.1. Recunoasterea provizioanelor


369. L (1) Provizioanele sunt destinate sa acopere datoriile
a caror natura este clar definita si care la data bilantului este
probabil sa existe sau este cert ca vor exista, dar care sunt
incerte in ceea ce priveste valoarea sau data la care vor aparea.
(2) Pentru stabilirea existentei unei obligatii curente la data
bilantului, trebuie luate in considerare toate informatiile
disponibile.
370. L (1) La data bilantului, valoarea unui provizion
reprezinta cea mai buna estimare a cheltuielilor probabile sau,
in cazul unei obligatii, a sumei necesare pentru stingerea
acesteia. Ca urmare, provizioanele nu pot depasi din punct de
vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligatiei
curente la data bilantului.
(2) Provizioanele trebuie sa fie strict corelate cu riscurile si
cheltuielile estimate.
371. L Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea
valorilor activelor.
372. L (1) Nu se recunosc provizioane pentru pierderile
viitoare din exploatare deoarece aceste pierderi viitoare nu
corespund definitiei unei datorii si nu sunt indeplinite criteriile de
recunoastere a provizioanelor.

www.codfiscal.net
40

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

(2) Previzionarea unor pierderi viitoare din exploatare indica


faptul ca anumite active de exploatare ar putea fi depreciate.
Ca urmare, entitatea testeaza aceste active pentru depreciere.
373. L Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau
valoare incerta.
374. L (1) Un provizion va fi recunoscut numai in momentul
in care:
L o entitate are o obligatie curenta generata de un
eveniment anterior;
L este probabil ca o iesire de resurse sa fie necesara pentru
a onora obligatia respectiva; si
L poate fi realizata o estimare credibila a valorii obligatiei.
Daca aceste conditii nu sunt indeplinite, nu va fi recunoscut
un provizion.
(2) O obligatie curenta este o obligatie legala sau implicita.
(3) In intelesul prezentelor reglementari:
a) o obligatie legala este obligatia care rezulta:
L dintr-un contract (in mod explicit sau implicit);
L din legislatie; sau
L din alt efect al legii;
b) o obligatie implicita (de exemplu, obligatia prin care o
entitate se angajeaza sa efectueze plati compensatorii
personalului disponibilizat) este obligatia care rezulta din
actiunile unei entitati in cazul in care:
L prin stabilirea unei practici anterioare, prin politica scrisa
a firmei sau dintr-o declaratie suficient de specifica, entitatea a
indicat partenerilor sai ca isi asuma anumite responsabilitati; si
L ca rezultat, entitatea a indus partenerilor ideea ca isi va
onora acele responsabilitati.
375. L (1) Provizioanele se pot distinge de alte datorii, cum
ar fi datoriile din credite comerciale sau cheltuielile angajate, dar
neplatite, datorita factorului de incertitudine legat de
exigibilitatea sau valoarea viitoarelor cheltuieli necesare stingerii
datoriei. Spre deosebire de acestea:
a) datoriile din credite comerciale constituie obligatii de plata
a bunurilor sau serviciilor ce au fost primite de la sau expediate
de furnizori si care au fost facturate sau a caror plata a fost
convenita in mod oficial cu furnizorii; si
b) cheltuielile angajate sunt obligatiile de plata pentru bunuri
si servicii care au fost primite de la sau expediate de furnizori,
dar care nu au fost inca platite, facturate sau nu s-a convenit
oficial asupra platii lor cu furnizorul, inclusiv salariile datorate
angajatilor (de exemplu, sumele aferente concediului platit).
Desi uneori este necesara o estimare a valorii sau exigibilitatii
acestor datorii, elementul de incertitudine este L in general L
mult mai redus decat in cazul provizioanelor.
(2) Angajamentele entitatilor sunt prezentate, de regula, ca
parte a datoriilor rezultate din credite comerciale sau din alte
activitati, in timp ce provizioanele sunt raportate separat.
376. L (1) Se recunosc provizioane doar pentru acele
obligatii generate de evenimente anterioare care sunt
independente de actiunile viitoare ale entitatii (de exemplu,
modul de desfasurare a activitatii in viitor). Exemple de astfel
de obligatii sunt amenzile sau costurile de eliminare a efectelor
negative, produse mediului, pedepsite de lege, ambele
generand iesiri de resurse care incorporeaza beneficii
economice, indiferent de actiunile viitoare ale entitatii. Similar, o
entitate recunoaste un provizion pentru costurile de inchidere a
unei instalatii petroliere, cu conditia ca respectiva entitate sa
remedieze daunele produse deja.
(2) Daca o entitate poate intentiona sau poate avea nevoie,
datorita presiunilor de ordin comercial sau cerintelor de ordin
legal, sa efectueze cheltuieli pentru a putea actiona intr-un
anumit mod (de exemplu, prin instalarea de echipamente care
sa elimine poluarea), ea poate evita cheltuielile viitoare prin
diverse actiuni, de exemplu, prin modificarea procedeului de
fabricatie. Ca urmare, entitatea nu are o obligatie curenta
CFNET - Finante Taxe

aferenta acelei cheltuieli viitoare si, deci, nu va recunoaste


niciun provizion.
4.10.2. Categorii de provizioane
377. L (1) Provizioanele se constituie pentru elemente cum
sunt:
a) litigii, amenzi si penalitati, despagubiri, daune si alte datorii
incerte;
b) cheltuielile legate de activitatea de service in perioada de
garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor;
c) dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare
legate de acestea;
d) actiunile de restructurare;
e) pensii si obligatii similare;
f) impozite;
g) terminarea contractului de munca;
h) prime ce urmeaza a se acorda personalului in functie de
profitul realizat, potrivit prevederilor legale sau contractuale;
i) provizioane in legatura cu acorduri de concesiune;
j) provizioane pentru contracte cu titlu oneros;
k) alte provizioane.
(2) Contabilitatea provizioanelor se tine pe feluri, in functie de
natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite.
378. L Tratamentul provizioanelor pentru dezafectarea
imobilizarilor corporale este prevazut la subsectiunea 4.4.3
SImobilizari corporaleZ din prezentele reglementari.
Provizioane pentru restructurare
379. L (1) Provizioanele pentru restructurare se pot constitui
in urmatoarele situatii:
a) vanzarea sau incetarea activitatii unei parti a afacerii;
b) inchiderea unor sedii ale entitatii;
c) modificari in structura conducerii, de exemplu, eliminarea
unui nivel de conducere;
d) reorganizari fundamentale care au un efect semnificativ
in natura si scopul activitatilor entitatii.
(2) In cazul in care restructurarea este la nivelul grupului,
provizionul pentru restructurare se recunoaste atat in situatiile
financiare anuale individuale ale entitatii din grup afectate de
restructurare, cat si in cele consolidate.
(3) Provizioanele de restructurare, in cazul unei obligatii
legale, se constituie cu respectarea conditiilor generale de
recunoastere a provizioanelor si a prevederilor legale.
(4) O entitate are o obligatie implicita care determina
constituirea unui provizion pentru restructurare atunci cand sunt
indeplinite conditiile generale de recunoastere a provizioanelor
si entitatea:
a) dispune de un plan oficial detaliat pentru restructurare,
care sa stipuleze cel putin:
L activitatea sau partea de activitate la care se refera;
L principalele locatii afectate de planul de restructurare;
L numarul aproximativ de angajati care vor primi
compensatii pentru incetarea activitatii, distributia si posturile
acestora;
L cheltuielile implicate; si
L data de la care se va implementa planul de restructurare;
si
b) a provocat celor afectati o asteptare ca va realiza
restructurarea prin inceperea implementarii acelui plan sau prin
anuntarea principalelor sale caracteristici celor afectati de
acesta.
In cazul in care o entitate incepe un plan de restructurare
sau anunta principalele sale caracteristici celor afectati numai
dupa data bilantului, daca restructurarea este semnificativa si
neprezentarea ar putea influenta deciziile economice ale
utilizatorilor luate pe baza situatiilor financiare, este necesara
prezentarea de informatii in acest sens.

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
380. L (1) Un provizion aferent restructurarii va include
numai costurile directe generate de restructurare, si anume cele
care:
L sunt generate in mod necesar de procesul de
restructurare; si
L nu sunt legate de desfasurarea continua a activitatii
entitatii.
(2) Un provizion pentru restructurare nu trebuie sa includa
costuri precum cele legate de:
L recalificarea sau mutarea personalului permanent;
L marketing; sau
L investitiile in noi sisteme si retele de distributie.
Aceste cheltuieli referitoare la administrarea viitoare a
activitatii nu reprezinta datorii de restructurare la data bilantului.
Provizioane pentru pensii
381. L (1) Provizioanele pentru pensii se refera la sumele ce
vor fi platite de entitate dupa ce angajatii au parasit entitatea.
Acestea se constituie atunci cand entitatea are prevazuta prin
actul constitutiv sau contractul de munca obligatia achitarii unor
sume cu titlu de pensie, dupa ce angajatii au parasit entitatea.
La constituirea acestor provizioane se vor avea in vedere si
prevederile legislatiei in vigoare.
(2) Valoarea provizioanelor pentru pensii se stabileste, de
regula, de catre specialisti in domeniu. La determinarea lor se
tine seama de varsta, vechimea in munca si rotatia personalului
in cadrul entitatii.
(3) Provizioanele pentru pensii se recunosc pe parcursul
perioadei de munca ramase pana la pensie.
Provizioane pentru impozite
382. L (1) Provizioanele pentru impozite se constituie pentru
sumele viitoare de plata datorate bugetului de stat, in conditiile
in care sumele respective nu sunt reflectate ca datorie in relatia
cu statul.
(2) Aceste provizioane se constituie, de exemplu pentru:
diferente de impozite rezultate din operatiuni de control
nefinalizate; impozite pentru care entitatea are deschise procese
in instanta; rezerve din facilitati fiscale sau alte rezerve pentru
care in legislatia fiscala exista prevederi referitoare la
impozitarea acestora, precum si in alte situatii care pot genera
datorii sub forma impozitului pe profit.
Provizioane pentru terminarea contractului de munca
383. L (1) Provizioanele pentru terminarea contractului de
munca se constituie pentru obligatiile asumate de entitate in
relatie cu angajatii, pentru terminarea contractului de munca de
exemplu, obligatii rezultate din contractul colectiv de munca, de
a plati o suma in corelare cu numarul de ani lucrati in entitate.
(2) Aceste provizioane se recunosc atunci cand exista
certitudinea achitarii lor intr-o perioada previzibila de timp.
Provizioane in legatura cu acorduri de concesiune
384. L In cazul in care operatorul unui acord de concesiune
a serviciilor are o obligatie contractuala de a intretine
infrastructura la un anumit nivel de utilizare sau de a aduce
infrastructura intr-o anumita stare inainte de a fi predata
concedentului la sfarsitul acordului de serviciu, drept obligatii de
indeplinit ca o conditie a licentei primite, aceste obligatii
contractuale de a intretine sau de a reabilita infrastructura se
recunosc drept provizion si se evalueaza la cea mai buna
estimare a cheltuielii care ar fi necesara pentru a deconta
obligatia actuala la data bilantului.
Provizioane pentru contracte cu titlu oneros
385. L (1) Daca o entitate are un contract cu titlu oneros,
obligatia contractuala actuala prevazuta in contract trebuie
recunoscuta si evaluata ca provizion.
(2) Un contract cu titlu oneros reprezinta un contract in care
costurile inevitabile aferente indeplinirii obligatiilor contractuale
depasesc beneficiile economice preconizate a fi obtinute din
contractul in cauza. Costurile inevitabile ale unui contract
CFNET - Finante Taxe

41

reflecta costul net de iesire din contract, adica valoarea cea mai
mica dintre costul indeplinirii contractului si eventualele
compensatii sau penalitati generate de neindeplinirea
contractului.
(3) Inainte de a constitui un provizion separat pentru un
contract cu titlu oneros, o entitate recunoaste orice pierdere din
deprecierea activelor alocate contractului in cauza.
Alte provizioane
386. L (1) In categoria altor provizioane se includ
provizioane constituite pentru:
L alte beneficii pe care entitatea urmeaza sa le plateasca
angajatilor sau persoanelor dependente de acestia, care nu sunt
legate de restructurare, pensii, impozite sau terminarea
contractului de munca;
L cheltuielile legate de protectia mediului inconjurator
pentru: protejarea aerului; gestiunea apelor uzate; gestiunea
deseurilor, protejarea solului, a apelor subterane si a apelor de
suprafata; protejarea biodiversitatii si a peisajului; alte activitati
de protejare a mediului inconjurator;
L obligatii asumate in comun cu o terta parte etc.
(2) Provizioanele incluse la SAlte provizioaneZ trebuie
descrise in notele explicative, daca acestea sunt semnificative.
4.10.3. Evaluarea provizioanelor
387. L (1) Valoarea recunoscuta ca provizion trebuie sa
constituie cea mai buna estimare la data bilantului a costurilor
necesare stingerii obligatiei curente.
(2) Cea mai buna estimare a costurilor necesare stingerii
datoriei curente este suma pe care o entitate ar plati-o, in mod
rational, pentru stingerea obligatiei la data bilantului sau pentru
transferarea acesteia unei terte parti la acel moment.
(3) Acolo unde efectul valorii-timp a banilor este semnificativ,
valoarea provizionului reprezinta valoarea actualizata a
cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea obligatiei. In
acest caz, actualizarea provizioanelor se face intrucat, datorita
valorii-timp a banilor, provizioanele aferente unor iesiri de
resurse care apar la scurt timp de la data bilantului sunt mult
mai oneroase decat cele aferente unor iesiri de resurse de
aceeasi valoare, dar care apar mai tarziu.
(4) Cheltuielile cu actualizarea provizioanelor reprezinta
cheltuieli financiare (cont 6861 SCheltuieli privind actualizarea
provizioanelorZ).
(5) Actualizarea provizioanelor se efectueaza de catre
persoane specializate, la sfarsitul fiecarui exercitiu financiar
pentru care se impune o asemenea actualizare. Rata de
actualizare utilizata trebuie sa reflecte evaluarile curente pe
piata ale valorii-timp a banilor si ale riscurilor specifice datoriei.
388. L (1) Provizioanele trebuie revizuite la data fiecarui
bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare
curenta. In cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai
este probabila o iesire de resurse, provizionul trebuie anulat prin
reluare la venituri.
(2) Provizioanele vor fi utilizate numai pentru scopul pentru
care au fost initial recunoscute. Prin urmare, numai cheltuielile
aferente provizionului initial pot fi acoperite din provizion.
Acoperirea unor cheltuieli dintr-un provizion care a fost
recunoscut initial pentru alt scop ar ascunde impactul a doua
evenimente diferite.
(3) Provizioanele se evalueaza inaintea determinarii
impozitului pe profit, tratamentul fiscal al acestora fiind cel
prevazut de legislatia fiscala.
4.10.4. Rambursari in legatura cu provizioanele
389. L Castigurile rezultate din cedarea preconizata a
activelor nu trebuie luate in considerare in evaluarea unui
provizion, chiar daca cedarea preconizata este strans legata de
evenimentul care genereaza constituirea provizionului. Entitatea
recunoaste castigurile din cedarile preconizate de active in

www.codfiscal.net
42

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

conformitate cu prevederile de la subsectiunea 4.4.3 SImobilizari


corporaleZ.
390. L In cazul in care preconizeaza ca o terta parte ii va
rambursa, integral sau partial, cheltuielile necesare pentru
decontarea unui provizion, o entitate trebuie sa recunoasca
rambursarea daca si numai daca exista dovezi clare ca va primi
rambursarea in cazul in care isi onoreaza obligatia.
Rambursarea trebuie tratata ca un activ separat. Suma
recunoscuta ca rambursare nu trebuie sa depaseasca valoarea
provizionului.
391. L (1) Uneori, o entitate poate solicita unei alte parti sa
plateasca, integral sau partial, cheltuielile impuse pentru
decontarea unui provizion (de exemplu, in temeiul unor
contracte de asigurare, al unor clauze de despagubire sau al
unor garantii oferite de furnizori). Cealalta parte poate fie sa
ramburseze sumele platite de entitate, fie sa plateasca direct
sumele in cauza.
(2) In majoritatea situatiilor, entitatea va ramane responsabila
pentru toata suma in cauza, astfel incat, in cazul in care cealalta
parte nu plateste din orice motiv, entitatea este cea care trebuie
sa plateasca intreaga suma. In astfel de situatii, entitatea
recunoaste un provizion pentru intreaga valoare a datoriei si un
activ separat pentru rambursarea preconizata, in momentul in
care are dovezi ca va primi suma in cauza daca isi onoreaza
obligatia.
(3) In anumite situatii, daca terta parte nu efectueaza plata,
entitatea nu va fi raspunzatoare pentru sumele in cauza. In
astfel de cazuri, entitatea nu este raspunzatoare pentru costurile
in cauza si acestea nu sunt incluse in provizion.
SECTIUNEA 4.11
Subventii

392. L (1) In categoria subventiilor se cuprind subventiile


aferente activelor si subventiile aferente veniturilor. Acestea pot
fi primite de la: guvernul propriu-zis, agentii guvernamentale si
alte institutii similare nationale si internationale.
(2) Subventiile guvernamentale sunt uneori denumite in alte
moduri, cum ar fi: subsidii, alocatii, prime sau transferuri.
393. L In cadrul subventiilor se reflecta distinct:
L subventii guvernamentale;
L imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii;
L alte sume primite cu caracter de subventii.
394. L (1) Subventiile aferente activelor reprezinta subventii
pentru acordarea carora principala conditie este ca entitatea
beneficiara sa cumpere, sa construiasca sau sa achizitioneze
active imobilizate.
(2) O subventie guvernamentala poate imbraca forma
transferului unui activ nemonetar (de exemplu, o imobilizare
corporala), caz in care subventia si activul sunt contabilizate la
valoarea justa.
(3) In conturile de subventii pentru investitii se contabilizeaza
si donatiile pentru investitii, precum si plusurile la inventar de
natura imobilizarilor corporale si necorporale.
395. L Subventiile aferente veniturilor cuprind toate
subventiile, altele decat cele pentru active.
396. L (1) Subventiile guvernamentale, inclusiv subventiile
nemonetare la valoarea justa, nu trebuie recunoscute pana cand
nu exista suficienta siguranta ca:
a) entitatea va respecta conditiile impuse de acordarea lor; si
b) subventiile vor fi primite.
(2) Doar primirea unei subventii nu furnizeaza ea insasi
dovezi concludente ca toate conditiile atasate acordarii
subventiei au fost sau vor fi indeplinite.
(3) Recunoasterea veniturilor din subventii se efectueaza cu
respectarea clauzelor care au stat la baza acordarii lor.
397. L (1) Contabilitatea proiectelor finantate din subventii
se tine distinct, pe fiecare proiect, sursa de finantare, potrivit
CFNET - Finante Taxe

contractelor incheiate, fara a se intocmi situatii financiare anuale


distincte pentru fiecare asemenea proiect.
(2) Pentru asigurarea corelarii cheltuielilor finantate din
subventii cu veniturile aferente se procedeaza astfel:
a) din punctul de vedere al contului de profit si pierdere:
L in cursul fiecarei luni se evidentiaza cheltuielile dupa
natura lor;
L la sfarsitul lunii se evidentiaza la venituri subventiile
corespunzatoare cheltuielilor efectuate;
b) din punctul de vedere al bilantului:
L creanta din subventii se recunoaste in corespondenta cu
veniturile din subventii, daca au fost efectuate cheltuielile
suportate din aceste subventii, sau pe seama veniturilor
amanate, daca aceste cheltuieli nu au fost efectuate inca;
L periodic, odata cu cererea de rambursare a contravalorii
cheltuielilor suportate sau pe baza altor documente prin care se
stabilesc si se aproba sumele cuvenite, se procedeaza la
regularizarea sumelor inregistrate drept creanta din subventii.
398. L (1) Subventiile se recunosc, pe o baza sistematica,
drept venituri ale perioadelor corespunzatoare cheltuielilor
aferente pe care aceste subventii urmeaza sa le compenseze.
(2) In cazul in care intr-o perioada se incaseaza subventii
aferente unor cheltuieli care nu au fost inca efectuate,
subventiile primite nu reprezinta venituri ale acelei perioade
curente.
399. L (1) In cele mai multe situatii, perioadele de-a lungul
carora o entitate recunoaste cheltuielile legate de o subventie
guvernamentala sunt usor identificabile. Astfel, subventiile
acordate pentru acoperirea anumitor cheltuieli sunt recunoscute
la venituri in aceeasi perioada ca si cheltuiala aferenta. In mod
similar, subventiile legate de activele amortizabile sunt
recunoscute, de regula, in contul de profit si pierdere pe
parcursul perioadelor si in proportia in care amortizarea acelor
active este recunoscuta.
(2) In cazul subventiilor a caror acordare este legata de
activitatea de productie sau prestari de servicii, recunoasterea
acestora pe seama veniturilor se efectueaza concomitent cu
recunoasterea cheltuielilor a caror contravaloare urmeaza a fi
acoperita din aceste subventii.
(3) O subventie guvernamentala care urmeaza a fi primita
drept compensatie pentru cheltuieli sau pierderi deja suportate
sau in sensul acordarii unui ajutor financiar imediat entitatii, fara
a exista costuri viitoare aferente, trebuie recunoscuta in contul
de profit si pierdere in perioada in care devine creanta.
(4) In anumite circumstante, o subventie guvernamentala
poate fi acordata in scopul oferirii de ajutor financiar imediat unei
entitati. Astfel de subventii pot fi limitate la o anumita entitate si
pot sa nu fie disponibile unei categorii intregi de beneficiari. In
acest caz, recunoasterea subventiei in contul de profit si
pierdere are loc in perioada in care entitatea indeplineste
conditiile pentru primirea subventiei.
400. L Entitatea prezinta in notele explicative informatii
referitoare la subventiile primite, destinatia acestora si
elementele care justifica indeplinirea conditiilor necesare pentru
acordarea subventiilor.
401. L Subventiile legate de terenuri pot impune, prin
contractele incheiate, indeplinirea anumitor obligatii. In acest
caz, subventiile se recunosc drept venituri pe parcursul
perioadelor in care sunt suportate costurile indeplinirii
respectivelor obligatii. De exemplu, o subventie pentru teren
poate fi conditionata de construirea unei cladiri pe terenul
respectiv. In acest caz, subventia se recunoaste in contul de
profit si pierdere pe parcursul duratei de viata a cladirii.
402. L (1) Subventiile nu trebuie inregistrate direct in
conturile de capital si rezerve deoarece acestea reprezinta sume
acordate sub rezerva indeplinirii anumitor conditii de catre
societate.

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
(2) Subventiile pentru active, inclusiv subventiile nemonetare
la valoarea justa, se inregistreaza in contabilitate ca subventii
pentru investitii si se recunosc in bilant ca venit amanat (contul
475 SSubventii pentru investitiiZ). Venitul amanat se inregistreaza
ca venit curent in contul de profit si pierdere pe masura
inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori
cedarea activelor.
(3) Veniturile din subventii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete se prezinta in contul de profit si pierdere ca parte a
cifrei de afaceri nete, iar celelalte venituri din subventii se
prezinta in contul de profit si pierdere ca o corectie a cheltuielilor
pentru care au fost acordate sau ca elemente de venituri, potrivit
structurii prevazute in acest sens.
403. L In cazul terenurilor si cladirilor pentru care s-au primit
subventii si au facut obiectul unei cedari partiale, la scoaterea
din evidenta a acestora subventia aferenta partii cedate se
transfera la venituri, corespunzator valorii contabile a terenurilor,
respectiv a cladirilor, scoase din evidenta.
404. L (1) Restituirea unei subventii referitoare la un activ se
inregistreaza prin reducerea soldului venitului amanat cu suma
rambursabila.
(2) Restituirea unei subventii aferente veniturilor se
efectueaza prin reducerea veniturilor amanate, daca exista, sau,
in lipsa acestora, pe seama cheltuielilor.
(3) In masura in care suma rambursata depaseste venitul
amanat sau daca nu exista un asemenea venit, surplusul,
respectiv valoarea integrala restituita, se recunoaste imediat ca
o cheltuiala.
(4) O entitate prezinta in notele explicative informatii privind
conditiile care nu au fost indeplinite in legatura cu subventiile
guvernamentale si obligatiile ce deriva din neindeplinirea
acestora.

43

SECTIUNEA 4.13
Capitaluri proprii

408. L Capitalul si rezervele (capitaluri proprii) reprezinta


dreptul actionarilor asupra activelor unei entitati, dupa
deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii cuprind:
aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul
reportat, rezultatul exercitiului financiar.
409. L La elaborarea situatiilor financiare, entitatile adopta
conceptul financiar de capital. Conform acestui concept,
capitalul este sinonim cu activele nete sau cu capitalurile proprii
ale entitatii.
4.13.1. Capital
410. L Capitalul este reprezentat de capitalul social,
patrimoniul regiei etc., in functie de forma juridica a entitatii.
411. L Bunurile de natura patrimoniului public, primite in
administrare, nu se evidentiaza in conturi bilantiere. La cedarea
bunurilor respective, entitatile care au evidentiate aceste bunuri
in conturi de imobilizari, in corespondenta cu contul 1016
SPatrimoniul publicZ, scot din evidenta imobilizarile prin
diminuarea patrimoniului public, cu aprobarea organelor
competente.
412. L (1) Capitalul social subscris si varsat se inregistreaza
distinct in contabilitate, pe baza actelor de constituire a
persoanei juridice si a documentelor justificative privind
varsamintele de capital.
(2) Contabilitatea analitica a capitalului social se tine pe
actionari sau asociati, cuprinzand numarul si valoarea nominala
a actiunilor sau a partilor sociale subscrise si varsate.
(3) Principalele operatiuni care se inregistreaza in
contabilitate cu privire la majorarea capitalului sunt: subscrierea
si emisiunea de noi actiuni, incorporarea rezervelor si alte
operatiuni, potrivit legii.
SECTIUNEA 4.12
(4) Operatiunile care se inregistreaza in contabilitate cu
Contabilizarea activelor primite prin transfer de la clienti
privire
la micsorarea capitalului sunt, in principal, urmatoarele:
si a operatiunilor privind conectarea utilizatorilor
reducerea
numarului de actiuni sau parti sociale sau diminuarea
la retelele de utilitati
valorii nominale a acestora ca urmare a retragerii unor actionari
405. L (1) Entitatile care primesc active de la clientii lor, sub sau asociati, rascumpararea actiunilor, acoperirea pierderilor
forma de imobilizari corporale sau numerar care are ca contabile din anii precedenti sau alte operatiuni, potrivit legii.
destinatie achizitia sau construirea de imobilizari corporale,
(5) Scoaterea din evidenta a unui bun care a constituit aport
pentru a-i conecta la o retea de electricitate, gaze, apa sau la capitalul social nu modifica capitalul social, cu exceptia
pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri sau situatiilor prevazute de legislatia in vigoare. In toate cazurile de
servicii, potrivit legii, evidentiaza datoria corespunzatoare valorii modificare a capitalului social, aceasta se efectueaza in baza
activelor respective ca venit amanat in contul 478 SVenituri in hotararii adunarii generale a actionarilor, cu respectarea
avans aferente activelor primite prin transfer de la clientiZ.
legislatiei in vigoare.
(2) Venitul amanat se inregistreaza ca venit curent in contul
413. L Actiunile proprii rascumparate, potrivit legii, sunt
de profit si pierdere pe masura inregistrarii cheltuielilor cu prezentate in bilant ca o corectie a capitalului propriu.
amortizarea imobilizarilor respective.
414. L (1) Castigurile sau pierderile legate de emiterea,
406. L (1) In cazul racordarii utilizatorilor la reteaua electrica,
rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea
contravaloarea cheltuielilor suportate de utilizatori cu racordarea
instrumentelor de capitaluri proprii ale entitatii (actiuni, parti
reprezinta imobilizari necorporale de natura drepturilor de
utilizare si se evidentiaza in contul 205 SConcesiuni, brevete, sociale) nu vor fi recunoscute in contul de profit si pierdere.
licente, marci comerciale, drepturi si active similareZ/analitic Contravaloarea primita sau platita in urma unor astfel de
operatiuni este recunoscuta direct in capitalurile proprii si se
distinct.
(2) Amortizarea imobilizarilor necorporale prevazute la prezinta distinct in bilant, respectiv Situatia modificarilor
alin. (1) se inregistreaza pe perioada pentru care entitatea are capitalului propriu, astfel:
L castigurile sunt reflectate in contul 141 SCastiguri legate
dreptul de a utiliza retelele respective, daca aceasta durata este
specificata in contractele incheiate sau, daca nu este stabilita o de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri propriiZ;
L pierderile sunt reflectate in contul 149 SPierderi legate de
asemenea durata, pe durata de viata a instalatiilor de utilizare de
emiterea,
rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau
la locul de consum.
407. L (1) Tratamentul contabil prevazut la pct. 406 se aplica anularea instrumentelor de capitaluri propriiZ.
(2) Nu reprezinta castiguri sau pierderi legate de emiterea,
si in cazul cheltuielilor efectuate de entitati pentru racordarea la
reteaua de apa, gaze sau alte utilitati, daca in contractele de rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea
racordare se prevede plata unor sume pentru racordarea la instrumentelor de capitaluri proprii ale entitatii diferentele de curs
valutar dintre momentul subscrierii actiunilor si momentul
retelele respective de distributie.
(2) In toate cazurile se vor avea in vedere clauzele cuprinse varsarii contravalorii acestora, acestea fiind recunoscute la
venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz.
in contractele incheiate intre parti.
CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
44

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

(3) Castigurile legate de instrumentele de capitaluri proprii


se determina ca diferenta intre pretul de vanzare al
instrumentelor de capitaluri proprii si valoarea lor de
rascumparare, respectiv intre valoarea nominala a
instrumentelor anulate si valoarea lor de rascumparare.
(4) Pierderile legate de instrumentele de capitaluri proprii se
determina ca diferenta intre valoarea de rascumparare a
instrumentelor de capitaluri proprii si pretul lor de vanzare,
respectiv intre valoarea de rascumparare a instrumentelor
anulate si valoarea lor nominala.
(5) Cheltuielile legate de emiterea instrumentelor de
capitaluri proprii sunt reflectate direct in capitalurile proprii (cont
149 SPierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea,
cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri
propriiZ) atunci cand nu sunt indeplinite conditiile pentru
recunoasterea lor ca imobilizari necorporale (cont 201 SCheltuieli
de constituireZ).
(6) Soldul debitor al contului 149 SPierderi legate de emiterea,
rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea
instrumentelor de capitaluri propriiZ poate fi acoperit din
rezultatul reportat si alte elemente ale capitalurilor proprii, potrivit
hotararii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor.
415. L In notele explicative trebuie cuprinse informatii
referitoare la operatiunile care au afectat instrumentele de
capitaluri proprii ale entitatii.
416. L In cazul fuziunii prin absorbtie, valoarea actiunilor
detinute de societatea absorbita in capitalul societatii
absorbante se evidentiaza de societatea absorbanta, cu ocazia
preluarii elementelor de bilant ale societatii absorbite, in contul
1095 SActiuni proprii reprezentand titluri detinute de societatea
absorbita la societatea absorbantaZ.
4.13.2. Prime legate de capital
417. L (1) Primele legate de capital cuprind primele de
emisiune, fuziune, aport si de conversie.
(2) Conturile corespunzatoare primelor legate de capital pot
avea numai sold creditor.
(3) Prima de emisiune se determina ca diferenta intre pretul
de emisiune de noi actiuni sau parti sociale si valoarea nominala
a acestora.
(4) Prima de fuziune se determina ca diferenta intre valoarea
aportului rezultat din fuziune si valoarea cu care a crescut
capitalul social al societatii absorbante.
(5) Prima de aport se calculeaza ca diferenta intre valoarea
bunurilor aportate si valoarea nominala a capitalului social cu
care au fost remunerate aceste aporturi.
(6) Prima de conversie a obligatiunilor in actiuni se
calculeaza ca diferenta intre valoarea nominala a obligatiunilor
corespunzatoare imprumuturilor obligatare si valoarea actiunilor
emise potrivit prevederilor contractuale, atunci cand valoarea
obligatiunilor depaseste valoarea actiunilor corespunzatoare.
4.13.3. Rezerve din reevaluare
418. L (1) Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea
imobilizarilor corporale, in conformitate cu prevederile
prezentelor reglementari, trebuie reflectat in debitul sau creditul
contului 105 SRezerve din reevaluareZ, dupa caz, cu respectarea
prevederilor privind reevaluarea imobilizarilor corporale din
prezentele reglementari.
(2) Evidentierea rezervelor din reevaluare trebuie efectuata
pe fiecare imobilizare corporala in parte si pe fiecare operatiune
de reevaluare care a avut loc.
(3) Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuata
numai in limita soldului creditor existent, aferent imobilizarii
respective.
(4) Rezervele din reevaluarea imobilizarilor corporale au
caracter nedistribuibil. Diminuarea rezervelor din reevaluare se
poate efectua numai cu respectarea prevederilor
subsectiunii 3.4.1 SReevaluarea imobilizarilor corporaleZ din
prezentele reglementari.
CFNET - Finante Taxe

4.13.4. Rezerve legale si alte rezerve


419. L (1) Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de
rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale si
alte rezerve.
(2) Rezervele legale se constituie anual din profitul entitatii,
in cotele si limitele prevazute de lege, si din alte surse prevazute
de lege.
(3) Rezervele legale pot fi utilizate numai in conditiile
prevazute de lege.
(4) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual
din profitul net al entitatii, conform prevederilor din actul
constitutiv al acesteia.
(5) Alte rezerve neprevazute de lege sau de statut pot fi
constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea
pierderilor contabile sau in alte scopuri, potrivit hotararii adunarii
generale a actionarilor sau asociatilor, cu respectarea
prevederilor legale.
4.13.5. Rezultatul exercitiului financiar, rezultatul
reportat, repartizarea profitului si acoperirea pierderii
contabile
420. L (1) In contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste
cumulat de la inceputul exercitiului financiar.
(2) Rezultatul exercitiului se determina ca diferenta intre
veniturile si cheltuielile exercitiului.
(3) Rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la
inchiderea acestuia si reprezinta soldul final al contului de profit
si pierdere.
421. L (1) Repartizarea profitului se inregistreaza in
contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea situatiilor financiare
anuale. Repartizarea profitului se efectueaza in conformitate cu
prevederile legale in vigoare.
(2) Sumele reprezentand rezerve constituite din profitul
exercitiului financiar curent, in baza unor prevederi legale, se
inregistreaza prin articolul contabil 129 SRepartizarea profituluiZ =
106 SRezerveZ. Profitul contabil ramas dupa aceasta repartizare
se preia la inceputul exercitiului financiar urmator celui pentru
care se intocmesc situatiile financiare anuale in contul 117
SRezultatul reportatZ, de unde urmeaza a fi repartizat pe celelalte
destinatii hotarate de adunarea generala a actionarilor sau
asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.
422. L (1) Evidentierea in contabilitate a destinatiilor
profitului contabil se efectueaza dupa adunarea generala a
actionarilor sau asociatilor care a aprobat repartizarea profitului,
prin inregistrarea sumelor reprezentand dividende cuvenite
actionarilor sau asociatilor, rezerve si alte destinatii, potrivit legii.
(2) Inchiderea conturilor 121 SProfit sau pierdereZ si
129 SRepartizarea profituluiZ se efectueaza la inceputul
exercitiului financiar urmator celui pentru care se intocmesc
situatiile financiare anuale. Ca urmare, cele doua conturi apar cu
soldurile corespunzatoare, in bilantul intocmit pentru exercitiul
financiar la care se refera situatiile financiare anuale.
(3) In contul 117 SRezultatul reportatZ se evidentiaza distinct
rezultatul reportat provenit din preluarea la inceputul exercitiului
financiar curent a rezultatului din contul de profit si pierdere al
exercitiului financiar precedent, precum si rezultatul reportat
provenit din modificarile politicilor contabile, respectiv din
corectarea erorilor contabile.
423. L (1) Pierderea contabila reportata se acopera din
profitul exercitiului financiar curent, dupa aprobarea situatiilor
financiare anuale conform legii, si cel reportat aferent exercitiilor
financiare precedente, din rezerve, prime de capital si capital
social, potrivit hotararii adunarii generale a actionarilor sau
asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.
(2) In lipsa unor prevederi legale exprese, ordinea surselor
din care se acopera pierderea contabila este la latitudinea
adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, respectiv a
consiliului de administratie.

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

45

7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si


imobilizarile necorporale
b) Ajustari de valoare privind activele circulante, in cazul care
acestea depasesc suma ajustarilor de valoare care sunt
424. L (1) Evidenta asocierii in participatie se organizeaza
normale in entitatea in cauza
atat la nivelul asocierii, cat si in contabilitatea fiecarui
8. Alte cheltuieli de exploatare
coparticipant cu ajutorul contului 458 SDecontari din operatiuni in
9. Venituri din interese de participare, cu indicarea distincta
participatieZ, analitic distinct pe fiecare coparticipant.
a celor obtinute de la entitatile afiliate
(2) Evidenta decontarilor din operatiuni in asocieri in
10. Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din
participatie, respectiv a decontarii cheltuielilor si veniturilor activele imobilizate, cu indicarea distincta a celor obtinute de la
realizate din operatiuni in asocieri in participatie, precum si a entitatile afiliate
sumelor virate intre coparticipanti, se realizeaza cu ajutorul
11. Alte dobanzi de incasat si venituri similare, cu indicarea
contului 458 SDecontari din operatiuni in participatieZ.
distincta a celor obtinute de la entitatile afiliate
425. L (1) Societatea care conduce evidenta asocierii in
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si
participatie tine evidenta si intocmeste balanta de verificare investitiile detinute ca active circulante
distincte de cele corespunzatoare activitatii proprii.
13. Dobanzi de platit si cheltuieli similare, cu indicarea
(2) In ceea ce priveste imobilizarile corporale si necorporale distincta a celor de platit entitatilor afiliate
puse la dispozitia asocierii, acestea sunt cuprinse in evidenta
14. Impozitul pe profit
contabila a celui care le detine in proprietate.
15. Profitul sau pierderea dupa impozitare
(3) Cheltuielile si veniturile determinate de operatiunile
16. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus
asocierilor in participatie se contabilizeaza distinct de catre unul
17. Profitul sau pierderea exercitiului financiar
dintre asociati, conform prevederilor contractului de asociere, cu
respectarea prevederilor pct. 6.
SECTIUNEA 4.17
La sfarsitul perioadei de raportare, cheltuielile si veniturile
Dispozitii speciale cu privire la contul de profit si pierdere
inregistrate pe naturi se transmit pe baza de decont fiecarui
429. L (1) Contul de profit si pierdere cuprinde: cifra de
asociat, in vederea inregistrarii acestora in contabilitatea
afaceri neta, veniturile si cheltuielile exercitiului, grupate dupa
proprie.
(4) La data bilantului, bunurile de natura stocurilor, creantelor, natura lor, precum si rezultatul exercitiului (profit sau pierdere).
(2) Atunci cand, in baza unor prevederi legale exprese, in
disponibilitatilor, precum si a datoriilor asocierii in participatie,
se inscriu in situatiile financiare anuale ale asociatului care conturile de venituri au fost cuprinse sume reprezentand diverse
impozite si taxe reflectate concomitent in conturi de cheltuieli,
conduce evidenta asocierii.
cu ocazia intocmirii contului de profit si pierdere, la cifra de
SECTIUNEA 4.15
afaceri neta se vor inscrie sumele reprezentand veniturile
mentionate, corectate cu cheltuielile corespunzatoare acelor
Contabilitatea operatiunilor derulate
impozite si taxe.
de grupurile de interes economic
(3) Exemple de situatii care impun ajustarea cifrei de afaceri
426. L (1) Grupurile de interes economic inregistreaza in
nete, prezentata in contul de profit si pierdere, pot fi urmatoarele:
contabilitate operatiunile derulate in functie de prevederile
L impozitul se determina in functie de nivelul cifrei de
contractelor incheiate.
afaceri;
(2) In cazul operatiunilor pe care grupul de interes economic
L impozitul se datoreaza ca urmare a vanzarii unui produs
le deruleaza in nume propriu, acesta inregistreaza veniturile si sau a unui serviciu;
cheltuielile ocazionate, dupa natura lor.
L impozitul se colecteaza in numele autoritatilor, in legatura
(3) In cazul operatiunilor derulate in numele membrilor care cu vanzarea unui produs sau a unui serviciu.
compun grupul de interes economic, acesta inregistreaza la
430. L Conturile sintetice de venituri si de cheltuieli se pot
venituri doar eventualul comision cuvenit, operatiunile fiind dezvolta pe conturi analitice, in functie de necesitatile impuse
inregistrate in conturi de terti.
de anumite reglementari sau potrivit necesitatilor proprii ale
427. L Grupurile de interes economic intocmesc situatii
entitatii.
financiare anuale ale caror componente se stabilesc pe baza
4.17.1. Venituri
criteriilor prevazute la pct. 9 si completeaza aceste situatii in
431. L (1) In categoria veniturilor se includ atat sumele sau
functie de informatiile corespunzatoare activitatii desfasurate.
valorile incasate sau de incasat in nume propriu din activitati
curente, cat si castigurile din orice alte surse.
SECTIUNEA 4.16
(2) Activitatile curente sunt orice activitati desfasurate de o
Prezentarea contului de profit si pierdere
entitate, ca parte integranta a obiectului sau de activitate,
precum si activitatile conexe acestora.
428. L Formatul contului de profit si pierdere intocmit de
(3) Veniturile din activitati curente se pot regasi sub diferite
entitatile prevazute la pct. 9 alin. (3) si pct. 9 alin. (4), precum si
denumiri, cum ar fi: vanzari, prestari de servicii, comisioane,
de entitatile de interes public, este urmatorul:
redevente, chirii, subventii, dobanzi, dividende.
1. Cifra de afaceri neta
(4) Castigurile reprezinta cresteri ale beneficiilor economice
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs
care pot aparea sau nu ca rezultat din activitatea curenta, dar nu
de executie
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii difera ca natura de veniturile din aceasta activitate. In contul de
profit si pierdere, castigurile sunt prezentate, de regula, la
si capitalizata
valoarea neta, exclusiv cheltuielile aferente, la elementul SAlte
4. Alte venituri din exploatare
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile venituri din exploatareZ.
432. L Sumele colectate de o entitate in numele unor terte
b) Alte cheltuieli externe
parti, inclusiv in cazul contractelor de agent, comision sau
6. Cheltuieli cu personalul:
mandat comercial incheiate potrivit legii, nu reprezinta venit din
a) Salarii si indemnizatii
b) Cheltuieli cu asigurarile sociale, cu indicarea distincta a activitatea curenta, chiar daca din punct de vedere al taxei pe
valoarea adaugata persoanele care actioneaza in nume propriu
celor referitoare la pensii
SECTIUNEA 4.14

Contabilitatea operatiunilor realizate


in cadrul contractelor de asocieri in participatie

CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
46

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

sunt considerate cumparatori revanzatori. In aceasta situatie,


veniturile din activitatea curenta sunt reprezentate de
comisioanele cuvenite.
433. L Suma veniturilor rezultate dintr-o tranzactie este
determinata, de obicei, printr-un acord intre vanzatorul si
cumparatorul/utilizatorul activului, tinand cont de suma oricaror
reduceri comerciale.
434. L Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri,
dupa natura lor, astfel:
a) venituri din exploatare; si
b) venituri financiare.
Veniturile din exploatare
435. L (1) Veniturile din exploatare cuprind:
a) venituri din vanzarea de produse si marfuri, precum si
prestari de servicii. In aceasta categorie se includ si veniturile
realizate din vanzarea de locuinte de catre entitatile ce au ca
activitate principala obtinerea si vanzarea de locuinte;
b) venituri aferente costului productiei, reprezentand variatia
in plus (crestere) sau in minus (reducere) dintre valoarea la cost
de productie efectiv a stocurilor de produse si servicii in curs de
executie de la sfarsitul perioadei si valoarea stocurilor initiale ale
produselor si serviciilor in curs de executie, neluand in calcul
ajustarile pentru depreciere reflectate;
c) venituri din productia de imobilizari, reprezentand costul
lucrarilor efectuate de entitate pentru ea insasi, care se
inregistreaza ca imobilizari corporale si necorporale;
d) venituri din subventii de exploatare, reprezentand
subventiile pentru acoperirea diferentelor de pret si pentru
acoperirea pierderilor, precum si alte subventii de care
beneficiaza entitatea;
e) alte venituri din exploatarea curenta, cuprinzand veniturile
din creante recuperate, penalitati contractuale, datorii prescrise,
scutite sau anulate potrivit legii, precum si alte venituri din
exploatare.
(2) Variatia stocurilor de produse finite si in curs de executie
pe parcursul perioadei reprezinta o corectie a cheltuielilor de
productie pentru a reflecta faptul ca fie productia a majorat
nivelul stocurilor, fie vanzarile suplimentare au redus nivelul
stocurilor.
(3) Veniturile aferente costului productiei in curs de executie
se inscriu, alaturi de celelalte venituri, in contul de profit si
pierdere, cu semnul plus (sold creditor) sau minus (sold debitor).
(4) Pe seama veniturilor din exploatare (contul 758 SAlte
venituri din exploatareZ) se recunoaste, de asemenea, diferenta
dintre valoarea titlurilor primite ca urmare a participarii cu marfuri
la capitalul altor entitati si valoarea marfurilor, la data dobandirii
acelor titluri.
436. L (1) Veniturile din reluarea provizioanelor, respectiv a
ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se
evidentiaza distinct, in functie de natura acestora.
(2) Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite,
respectiv a ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare
reflectate se efectueaza prin inregistrarea la venituri in cazul in
care nu se mai justifica mentinerea acestora, are loc realizarea
riscului sau cheltuiala devine exigibila.
(3) In completarea acestor prevederi, se aplica si prevederile
pct. 235 si 236.
Programe de fidelizare a clientilor
437. L (1) Unele entitati pot practica programe de fidelizare
a clientilor, care presupun acordarea de puncte cadou acestora.
Aceste puncte cadou pot fi utilizate pentru a achizitiona bunuri
sau servicii gratuite sau cu pret redus, ca parte a unei tranzactii
de vanzare de bunuri sau prestari de servicii, sub rezerva
indeplinirii unor eventuale conditii suplimentare. Entitatea
contabilizeaza punctele cadou ca o componenta identificabila a
tranzactiei in cadrul careia acestea sunt acordate (contul 472
CFNET - Finante Taxe

SVenituri inregistrate in avansZ/analitic distinct). Suma


corespunzatoare punctelor cadou se recunoaste drept venit in
momentul in care entitatea isi indeplineste obligatia de a furniza
premiile sau la expirarea perioadei in cadrul careia clientii pot
utiliza punctele cadou. Daca se estimeaza ca nivelul cheltuielilor
necesare indeplinirii obligatiei de a furniza premiile depaseste
contravaloarea primita sau de primit pentru acestea, la data la
care clientul le rascumpara, pentru diferenta aferenta entitatea
inregistreaza in contabilitate un provizion.
(2) Conditia pentru inregistrarea ca venituri in avans a valorii
punctelor cadou este ca programul de fidelizare practicat de
entitate sa permita cunoasterea, in orice moment, a
urmatoarelor informatii: valoarea punctelor cadou acordate,
termenele la care expira valabilitatea acestora, valoarea
punctelor cadou onorate si valoarea punctelor cadou existente,
ce urmeaza a fi onorate in perioada urmatoare.
(3) In situatia in care entitatea nu dispune de un sistem de
evidenta a punctelor cadou, care sa permita cunoasterea
informatiilor mentionate la alin. (2) sau in cazul in care entitatea
practica alte sisteme de fidelizare a clientilor, cum ar fi cupoane
valorice, tichete, aceasta inregistreaza venituri curente in
clasa 7 SConturi de venituriZ pentru suma totala si, concomitent,
un provizion aferent costurilor estimate a fi suportate pentru
onorarea obligatiilor asumate.
Veniturile financiare
438. L (1) Veniturile financiare cuprind:
a) venituri din imobilizari financiare;
b) venituri din investitii pe termen scurt;
c) venituri din investitii financiare cedate;
d) venituri din diferente de curs valutar;
e) venituri din dobanzi;
f) venituri din sconturi primite in urma unor reduceri
financiare;
g) alte venituri financiare.
(2) In cazul vanzarii imobilizarilor financiare, pe seama
veniturilor se inregistreaza pretul de vanzare al acestora.
(3) In cazul vanzarii investitiilor pe termen scurt la un pret de
cesiune mai mare decat valoarea lor contabila, pe seama
veniturilor se inregistreaza castigul rezultat din vanzarea
acestora.
(4) Pe seama veniturilor financiare (contul 768 SAlte venituri
financiareZ) se recunosc diferenta dintre valoarea imobilizarilor
financiare dobandite si valoarea neamortizata a imobilizarilor
care au constituit obiectul participarii in natura la capitalul altor
entitati, precum si diferenta dintre valoarea participatiilor primite
ca urmare a participarii cu creante la capitalul altor entitati si
valoarea nominala a creantelor care fac obiectul participatiei, la
data dobandirii acelor titluri. Similar se inregistreaza si valoarea
titlurilor primite fara plata, potrivit legii.
Dispozitii tranzitorii
439. L Sumele care, potrivit Reglementarilor contabile
conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul
ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si
completarile ulterioare, au fost reflectate in contul 106
SRezerveZ, reprezentand diferenta dintre valoarea actiunilor
dobandite si valoarea neamortizata a imobilizarilor care au
constituit obiectul participarii in natura la capitalul entitatilor la
care se detin respectivele titluri se reiau la venituri (contul 768
SAlte venituri financiareZ) la data scoaterii din evidenta a
respectivelor titluri.
Venituri din vanzari de bunuri
440. L In contabilitate, veniturile din vanzari de bunuri se
inregistreaza in momentul predarii bunurilor catre cumparatori,
al livrarii lor pe baza facturii sau in alte conditii prevazute in
contract, care atesta transferul dreptului de proprietate asupra
bunurilor respective, catre clienti.

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
441. L (1) Veniturile din vanzarea bunurilor se recunosc in
momentul in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) entitatea a transferat cumparatorului riscurile si avantajele
semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor;
b) entitatea nu mai gestioneaza bunurile vandute la nivelul la
care ar fi facut-o, in mod normal, in cazul detinerii in proprietate
a acestora si nici nu mai detine controlul efectiv asupra lor;
c) marimea veniturilor poate fi evaluata in mod credibil;
d) este probabil ca beneficiile economice asociate tranzactiei
sa fie generate catre entitate; si
e) costurile tranzactiei pot fi evaluate in mod credibil.
(2) Evaluarea momentului in care o entitate a transferat
cumparatorului riscurile si avantajele semnificative aferente
dreptului de proprietate asupra bunurilor impune o examinare a
circumstantelor in care s-a desfasurat tranzactia. In cele mai
multe cazuri, transferul riscurilor si avantajelor aferente dreptului
de proprietate coincide cu transferul titlului legal de proprietate
sau cu trecerea bunurilor in posesia cumparatorului. Acesta este
cazul celor mai multe vanzari cu amanuntul. In alte cazuri,
transferul riscurilor si avantajelor aferente dreptului de
proprietate apare intr-un moment diferit de cel al transferului
titlului legal de proprietate sau de cel al trecerii bunurilor in
posesia cumparatorului. Daca o entitate pastreaza doar un risc
nesemnificativ aferent dreptului de proprietate, atunci tranzactia
reprezinta o vanzare si veniturile sunt recunoscute. De exemplu,
un vanzator poate pastra titlul de proprietate asupra bunurilor
doar pentru a se asigura ca va incasa suma care se datoreaza.
Intr-un asemenea caz, daca entitatea a transferat riscurile si
beneficiile semnificative aferente dreptului de proprietate,
tranzactia este o vanzare si veniturile sunt recunoscute. Un alt
exemplu cand entitatea pastreaza doar un risc nesemnificativ
aferent dreptului de proprietate poate fi o vanzare cu amanuntul,
cu o clauza de returnare a banilor in cazul in care clientul nu
este satisfacut. In asemenea cazuri, veniturile sunt recunoscute
in momentul vanzarii, presupunandu-se ca vanzatorul poate
estima in mod fiabil retururile viitoare si poate recunoaste un
provizion aferent retururilor pe baza experientei anterioare si a
altor factori relevanti.
442. L O promisiune de vanzare nu genereaza
contabilizarea de venituri.
443. L Pentru bunurile livrate in baza unui contract de
consignatie, se considera ca livrarea bunurilor de la consignant
la consignatar are loc la data la care bunurile sunt livrate de
consignatar clientilor sai.
444. L Pentru bunurile transmise in vederea testarii sau a
verificarii conformitatii, se considera ca transferul proprietatii
bunurilor a avut loc la data acceptarii bunurilor de catre
beneficiar. Bunurile transmise in vederea verificarii conformitatii
sunt bunurile oferite de furnizor clientilor, acestia avand dreptul
fie sa le achizitioneze, fie sa le returneze furnizorului. Contractul
aferent bunurilor livrate in vederea testarii este un contract
provizoriu prin care vanzarea efectiva a bunurilor este
conditionata de obtinerea de rezultate satisfacatoare in urma
testarii de catre clientul potential, testare ce are scopul de a
stabili ca bunurile au caracteristicile solicitate de clientul
respectiv.
445. L Pentru stocurile la dispozitia clientului, se considera
ca transferul proprietatii bunurilor are loc la data la care clientul
intra in posesia bunurilor. Stocurile la dispozitia clientului
reprezinta o operatiune potrivit careia furnizorul transfera regulat
bunuri intr-un depozit propriu sau intr-un depozit al clientului,
prin care transferul proprietatii bunurilor intervine, potrivit
contractului, la data la care clientul scoate bunurile din depozit,
in principal pentru a le utiliza in procesul de productie.
Venituri din prestarea de servicii
446. L (1) Veniturile din prestari de servicii se inregistreaza
in contabilitate pe masura efectuarii acestora. Prestarea de
CFNET - Finante Taxe

47

servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrari si orice alte


operatiuni care nu pot fi considerate livrari de bunuri.
(2) Stadiul de executie al lucrarii se determina pe baza de
situatii de lucrari care insotesc facturile, procese-verbale de
receptie sau alte documente care atesta stadiul realizarii si
receptia serviciilor prestate.
(3) In cazul lucrarilor de constructii, recunoasterea veniturilor
se face pe baza actului de receptie semnat de beneficiar, prin
care se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile in
conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de
executie.
(4) Contravaloarea lucrarilor nereceptionate de beneficiar
pana la sfarsitul perioadei se evidentiaza la cost, in contul 332
SServicii in curs de executieZ, pe seama contului 712 SVenituri
aferente costurilor serviciilor in curs de executieZ.
447. L In cazul in care pretul de vanzare include o valoare
distincta, specificata contractual, destinata prestarii ulterioare
de servicii (de exemplu, asistenta tehnica si perfectionarea
produsului dupa vanzarea unui program informatic), acea suma
este amanata (contul 472 SVenituri inregistrate in avansZ) si
recunoscuta ca venit pe parcursul perioadei in care se
presteaza serviciile, dar nu mai tarziu de incheierea perioadei
pentru care a fost contractata prestarea ulterioara de servicii.
Venituri din redevente, chirii, dobanzi si dividende
448. L (1) Veniturile din redevente, chirii, dobanzi si
dividende se recunosc astfel:
a) dobanzile se recunosc periodic, in mod proportional, pe
masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de
angajamente;
b) redeventele si chiriile se recunosc pe baza contabilitatii de
angajamente, conform contractului;
c) dividendele se recunosc atunci cand este stabilit dreptul
actionarului de a le incasa.
(2) In cazul chiriilor se aplica, de asemenea, prevederile
pct. 221L224.
4.17.2. Cheltuieli
449. L (1) Cheltuielile entitatii reprezinta valorile platite sau
de platit pentru:
L consumuri de stocuri si servicii prestate, de care
beneficiaza entitatea;
L cheltuieli cu personalul;
L executarea unor obligatii legale sau contractuale etc.
(2) Pierderile reprezinta reduceri ale beneficiilor economice
si pot rezulta sau nu ca urmare a desfasurarii activitatii curente
a entitatii. Acestea nu difera ca natura de alte tipuri de cheltuieli.
(3) In contul de profit si pierdere, pierderile sunt prezentate,
de regula, la valoarea neta, exclusiv veniturile aferente, la
elementul SAlte cheltuieli de exploatareZ.
(4) In cadrul cheltuielilor exercitiului financiar se cuprind, de
asemenea, provizioanele, amortizarile si ajustarile pentru
depreciere sau pierdere de valoare reflectate.
450. L (1) Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de
cheltuieli, dupa natura lor, astfel:
a) cheltuieli de exploatare, care cuprind:
L cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile;
costul de achizitie al obiectelor de inventar consumate; costul
de achizitie al materialelor nestocate, trecute direct asupra
cheltuielilor; contravaloarea energiei si a apei consumate;
valoarea activelor biologice de natura stocurilor; costul marfurilor
vandute si al ambalajelor;
L cheltuieli cu serviciile executate de terti, redevente, locatii
de gestiune si chirii; prime de asigurare; studii si cercetari;
cheltuieli cu alte servicii executate de terti (colaboratori);
comisioane si onorarii; cheltuieli de protocol, reclama si
publicitate; transportul de bunuri si personal; deplasari, detasari
si transferari; cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii, servicii
bancare si altele;

www.codfiscal.net
48

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

L cheltuieli cu personalul (salariile, asigurarile si protectia


sociala si alte cheltuieli cu personalul, suportate de entitate);
L alte cheltuieli de exploatare (cheltuielile legate de
protejarea mediului inconjurator, aferente perioadei; pierderi din
creante si debitori diversi; despagubiri, amenzi si penalitati;
donatii, sponsorizari si alte cheltuieli similare; cheltuieli privind
activele cedate si alte operatii de capital; creante prescrise
potrivit legii; certificatele de emisii de gaze cu efect de sera
achizitionate potrivit legislatiei in vigoare si ale caror costuri pot
fi determinate, aferente perioadei curente etc.); si
b) cheltuieli financiare, care cuprind: pierderi din creante
legate de participatii; cheltuieli privind investitiile financiare
cedate; diferentele nefavorabile de curs valutar; dobanzile
privind exercitiul financiar in curs; sconturile acordate clientilor;
pierderi din creante de natura financiara si altele.
(2) Pe seama cheltuielilor de exploatare (contul 654 SPierderi
din creante si debitori diversiZ) se recunoaste, de asemenea,
diferenta dintre valoarea creantelor cedate in schimbul titlurilor
primite si valoarea mai mica a titlurilor primite, la data dobandirii
acelor titluri.
(3) In cazul vanzarii imobilizarilor financiare, pe seama
cheltuielilor se inregistreaza valoarea contabila a acestora.
(4) In cazul vanzarii investitiilor pe termen scurt la un pret de
cesiune mai mic decat valoarea lor contabila, pe seama
cheltuielilor se inregistreaza pierderea rezultata din vanzarea
acestora.
(5) Cheltuielile cu provizioanele, amortizarile si ajustarile
pentru depreciere sau pierdere de valoare, precum si cheltuielile
cu impozitul pe profit si alte impozite, calculate potrivit legii, se
evidentiaza distinct, in functie de natura lor.
SECTIUNEA 4.18
Bilantul prescurtat

451. L (1) Entitatile prevazute la pct. 9 alin. (2) si (3)


intocmesc bilant prescurtat.
(2) Formatul bilantului prescurtat, intocmit de aceste entitati
este urmatorul:
A. Active imobilizate
I. Imobilizari necorporale
II. Imobilizari corporale
III. Imobilizari financiare
B. Active circulante
I. Stocuri
II. Creante
(Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai
mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare
element.)
III. Investitii pe termen scurt
IV. Casa si conturi la banci
C. Cheltuieli in avans
D. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de
pana la un an
E. Active circulante nete/datorii curente nete
F. Total active minus datorii curente
G. Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai
mare de un an
H. Provizioane
I. Venituri in avans
J. Capitaluri proprii
I. Capital subscris
II. Prime de capital
III. Rezerve din reevaluare
IV. Rezerve
V. Profitul sau pierderea reportat(a)
VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar
CFNET - Finante Taxe

CAPITOLUL 5
Situatia fluxurilor de trezorerie
si situatia modificarilor capitalului propriu
SECTIUNEA 5.1
Situatia fluxurilor de trezorerie

452. L (1) Sunt obligate sa intocmeasca situatia fluxurilor


de trezorerie entitatile prevazute la pct. 9 alin. (4), precum si
entitatile de interes public.
(2) Aceste entitati intocmesc situatia fluxurilor de trezorerie si
o prezinta drept parte integranta a situatiilor lor financiare, pentru
fiecare perioada pentru care sunt prezentate situatiile financiare
anuale.
(3) Situatia fluxurilor de trezorerie trebuie sa raporteze
fluxurile de trezorerie din cursul perioadei, clasificate pe activitati
de exploatare, de investitii si de finantare.
453. L (1) Fluxurile de trezorerie sunt intrarile sau iesirile de
numerar si echivalente de numerar.
(2) Activitatile de exploatare sunt principalele activitati
producatoare de venit ale entitatii, precum si alte activitati care
nu sunt activitati de investitii sau de finantare.
(3) Activitatile de investitii constau in achizitionarea si
cedarea de active imobilizate si de alte investitii care nu sunt
incluse in echivalentele de numerar.
(4) Activitatile de finantare sunt activitati care au drept
rezultat modificari ale dimensiunii si compozitiei capitalurilor
proprii si imprumuturilor entitatii.
454. L (1) O singura tranzactie poate include fluxuri de
trezorerie care sunt clasificate diferit. De exemplu, cand
rambursarea in numerar a unui imprumut include atat dobanda,
cat si capitalul imprumutat, elementul de dobanda poate fi
clasificat drept activitate de exploatare, iar elementul de capital,
drept activitate de finantare.
(2) Unele tranzactii, cum ar fi vanzarea unui element al unei
instalatii, pot genera un castig sau o pierdere, recunoscut (a) in
rezultatul perioadei curente. Fluxurile de trezorerie aferente
acestui tip de tranzactii sunt fluxuri de trezorerie provenite din
activitati de investitii. Cu toate acestea, platile in numerar pentru
producerea sau dobandirea de active detinute in vederea
inchirierii catre altii sunt fluxuri de trezorerie din activitati de
exploatare. Incasarile de numerar din inchirierea si vanzarea
ulterioara a acestor active sunt, de asemenea, fluxuri de
trezorerie din activitati de exploatare.
Activitati de exploatare
455. L Fluxurile de trezorerie provenite din activitati de
exploatare sunt derivate, in primul rand, din principalele activitati
producatoare de venit ale entitatii. Prin urmare, ele rezulta in
general din tranzactiile si alte evenimente care intra in
determinarea profitului sau a pierderii. Exemple de fluxuri de
trezorerie provenite din activitati de exploatare sunt:
a) incasarile in numerar din vanzarea de bunuri si prestarea
de servicii;
b) incasarile in numerar provenite din redevente, onorarii,
comisioane si alte venituri;
c) platile in numerar efectuate catre furnizorii de bunuri si
prestatorii de servicii;
d) platile in numerar efectuate catre si in numele angajatilor;
e) platile in numerar sau restituiri ale impozitelor pe profit, cu
exceptia cazului in care pot fi asociate in mod specific
activitatilor de investitii si de finantare.
Activitati de investitii
456. L Exemple de fluxuri de trezorerie provenite din
activitati de investitii sunt:
a) platile in numerar pentru dobandirea de imobilizari
corporale, necorporale si alte active imobilizate. Aceste plati le
includ si pe acelea care se refera la costurile de dezvoltare
capitalizate si la constructia, in regie proprie, a imobilizarilor
corporale;

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
b) incasarile in numerar din vanzarea de imobilizari
corporale, necorporale si alte active imobilizate;
c) platile in numerar pentru dobandirea de instrumente de
capitaluri proprii sau de datorie ale altor entitati si de interese in
asocierile in participatie (altele decat platile pentru instrumentele
considerate a fi echivalente de numerar sau pentru cele detinute
in vederea plasarii sau tranzactionarii);
d) incasarile in numerar din vanzarea de instrumente de
capitaluri proprii sau de datorie ale altor entitati si din vanzarea
de interese in asocierile in participatie (altele decat incasarile
pentru instrumentele considerate a fi echivalente de numerar si
pentru cele pastrate in vederea plasarii sau tranzactionarii);
e) avansurile in numerar si imprumuturile acordate altor parti;
f) incasarile in numerar din rambursarea avansurilor si
imprumuturilor acordate altor parti.
Activitati de finantare
457. L Exemple de fluxuri de trezorerie provenite din
activitati de finantare sunt:
a) incasarile in numerar provenite din emisiunea de actiuni
sau alte instrumente de capitaluri proprii;
b) platile in numerar efectuate catre proprietari pentru a
dobandi sau rascumpara actiunile entitatii;
c) incasarile in numerar provenite din emisiunea titlurilor de
creanta, imprumuturilor, efectelor comerciale, obligatiunilor,
ipotecilor si a altor imprumuturi pe termen scurt sau lung;
d) rambursarile in numerar ale sumelor imprumutate; si
e) platile in numerar efectuate de locatar pentru reducerea
datoriei existente aferente unui contract de leasing financiar.
458. L Castigurile si pierderile nerealizate care provin din
variatia cursurilor de schimb valutar nu sunt fluxuri de trezorerie.
Totusi, efectul variatiei cursului de schimb valutar asupra
numerarului si echivalentelor de numerar detinute sau datorate
in valuta este raportat in situatia fluxurilor de trezorerie pentru a
reconcilia numerarul si echivalentele de numerar la inceputul si
la sfarsitul perioadei. Aceasta valoare este prezentata separat
de fluxurile de trezorerie provenite din activitati de exploatare, de
investitii si de finantare si include, daca este cazul, diferentele
care ar fi aparut daca respectivele fluxuri de trezorerie ar fi fost
raportate la cursul de schimb de la sfarsitul perioadei.
459. L (1) Valoarea totala a dobanzii platite de-a lungul unei
perioade este prezentata in situatia fluxurilor de trezorerie
indiferent daca a fost recunoscuta drept cheltuiala in profit sau
pierdere sau daca a fost capitalizata.
(2) Atat dobanda platita, cat si dobanda si dividendele
incasate pot fi clasificate drept fluxuri de trezorerie din
exploatare, deoarece intra in determinarea profitului sau a
pierderii. Alternativ, dobanda platita si dobanda si dividendele
incasate pot fi clasificate drept fluxuri de trezorerie din finantare
si, respectiv, din investitii, deoarece reprezinta costuri ale
atragerii surselor de finantare sau a rentabilitatii investitiilor.
(3) Dividendele platite pot fi clasificate drept fluxuri de
trezorerie din finantare, deoarece reprezinta costuri ale atragerii
surselor de finantare. Alternativ, dividendele platite pot fi
clasificate drept componenta a fluxurilor de trezorerie din
activitati de exploatare, pentru a ajuta utilizatorii sa determine
capacitatea unei entitati de a plati dividende din fluxurile de
trezorerie din exploatare.
460. L (1) Fluxurile de trezorerie agregate provenite din
obtinerea sau pierderea controlului asupra filialelor sau altor
intreprinderi trebuie prezentate separat si clasificate drept
activitati de investitii.
(2) Fluxurile de trezorerie care rezulta din modificari ale
participatiilor in capitalurile proprii dintr-o filiala care nu conduc
la pierderea controlului trebuie clasificate drept fluxuri de
trezorerie provenite din activitati de finantare.
461. L (1) Fluxurile de trezorerie provenite din impozitul pe
profit trebuie prezentate separat si trebuie clasificate drept fluxuri
de trezorerie din activitati de exploatare, cu exceptia situatiei in
care pot fi identificate in mod specific cu activitatile de finantare
si de investitii.
CFNET - Finante Taxe

49

(2) Impozitele pe profit sunt generate in urma tranzactiilor


care dau nastere unor fluxuri de trezorerie clasificate intr-o
situatie a fluxurilor de trezorerie drept activitati de exploatare,
de investitii si de finantare. In timp ce cheltuiala cu impozitul
poate fi alocata fara dificultate activitatilor de investitii sau celor
de finantare, fluxurile de trezorerie aferente impozitelor
respective sunt, adesea, imposibil de identificat si pot aparea
intr-o perioada diferita de cea a fluxurilor de trezorerie aferente
tranzactiei de baza. Prin urmare, impozitele platite sunt
clasificate de obicei drept fluxuri de trezorerie din activitati de
exploatare. Totusi, atunci cand sunt posibile identificarea fluxului
de trezorerie din impozite si alocarea lui unei tranzactii
individuale care genereaza fluxuri de trezorerie clasificate drept
activitati de investitii sau de finantare, fluxul de trezorerie din
impozite va fi clasificat in mod corespunzator drept activitate de
investitii sau de finantare. Atunci cand fluxurile de trezorerie din
impozite sunt alocate mai multor clase de activitati, se prezinta
valoarea totala a impozitelor platite.
462. L O entitate trebuie sa prezinte componentele de
numerar si echivalente de numerar si trebuie sa prezinte o
reconciliere a valorilor din situatia fluxurilor sale de trezorerie cu
elementele echivalente raportate in situatia pozitiei financiare.
SECTIUNEA 5.2
Situatia modificarilor capitalului propriu

463. L (1) Sunt obligate sa intocmeasca situatia


modificarilor capitalului propriu entitatile prevazute la pct. 9
alin. (4), precum si entitatile de interes public.
(2) Aceste entitati intocmesc situatia modificarilor capitalului
propriu si o prezinta drept parte integranta a situatiilor lor
financiare, pentru fiecare perioada pentru care sunt prezentate
situatiile financiare anuale.
464. L (1) Modificarile capitalurilor proprii ale unei entitati
intre inceputul si finalul perioadei de raportare reflecta cresterea
sau reducerea activului net in cursul perioadei. Cu exceptia
modificarilor rezultate din tranzactiile cu proprietarii care
actioneaza in calitatea lor de proprietari (cum ar fi contributiile la
capitalul propriu, rascumpararea propriilor instrumente de
capitaluri proprii ale entitatii si dividendele), modificarea globala
a capitalurilor proprii in timpul unei perioade reprezinta, in
general, valoarea totala a veniturilor si cheltuielilor, inclusiv
castigurile si pierderile, generate de activitatile entitatii pe
parcursul acelei perioade.
(2) Ajustarea reprezentand corectarea pe seama rezultatului
reportat de erori contabile se prezinta distinct in situatia
modificarilor capitalului propriu.
CAPITOLUL 6
Note explicative la situatiile financiare anuale
SECTIUNEA 6.1
Dispozitii generale privind notele explicative
la situatiile financiare anuale

465. L (1) Notele explicative trebuie:


a) sa prezinte informatii despre reglementarile contabile care
au stat la baza intocmirii situatiilor financiare anuale si despre
politicile contabile folosite;
b) sa ofere informatii suplimentare care nu sunt prezentate in
bilant, contul de profit si pierdere si, dupa caz, in situatia
modificarilor capitalurilor proprii si/sau situatia fluxurilor de
numerar, dar sunt relevante pentru intelegerea oricarora dintre
acestea.
(2) Trebuie sa se mentioneze, totodata, daca situatiile
financiare anuale au fost intocmite in conformitate cu Legea
contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, si cu prevederile cuprinse in prezentele
reglementari.

www.codfiscal.net
50

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

466. L Urmatoarele informatii trebuie prezentate cu claritate


si repetate ori de cat ori este necesar, pentru buna lor intelegere:
a) denumirea entitatii care face raportarea;
b) faptul ca situatiile financiare anuale sunt proprii acesteia,
si nu grupului;
c) data la care s-au incheiat sau perioada la care se refera
situatiile financiare anuale;
d) moneda in care sunt intocmite situatiile financiare anuale;
e) exprimarea cifrelor incluse in raportare (de exemplu, lei).
467. L (1) Notele explicative la bilant si la contul de profit si
pierdere, prezentate in conformitate cu prezentul capitol,
respecta ordinea in care sunt prezentate elementele in bilant si
in contul de profit si pierdere.
(2) Notele explicative se prezinta sistematic. Pentru fiecare
element semnificativ din situatiile financiare anuale trebuie sa
existe informatii aferente in notele explicative.
SECTIUNEA 6.2
Continutul notelor explicative la situatiile financiare anuale
pentru toate entitatile

468. L In notele explicative la situatiile financiare, toate


entitatile prezinta, in plus fata de informatiile cerute conform altor
dispozitii ale prezentelor reglementari, informatii referitoare la
urmatoarele:
a) politicile contabile adoptate, inclusiv:
L bazele de evaluare aplicate diferitelor elemente;
L conformitatea politicilor contabile adoptate cu principiile
contabile prevazute de prezentele reglementari;
L orice modificari semnificative ale politicilor contabile
adoptate;
b) daca imobilizarile corporale sunt evaluate la valori
reevaluate, un tabel care sa prezinte:
(i) miscarile rezervei din reevaluare in cursul exercitiului
financiar, cu o explicatie a tratamentului fiscal al
elementelor pe care le contine; si
(ii) valoarea contabila care ar fi fost recunoscuta in bilant
daca imobilizarile corporale nu ar fi fost reevaluate;
c) atunci cand instrumentele financiare sunt evaluate la
valoarea justa:
(i) ipotezele semnificative care stau la baza modelelor si
tehnicilor de evaluare, daca valorile juste au fost
determinate in conformitate cu prevederile pct. 121
alin. (1) lit. b);

(ii) pentru fiecare categorie de instrumente financiare,


valoarea justa, modificarile de valoare incluse direct
in contul de profit si pierdere, precum si modificarile
incluse in rezervele de valoare justa;
(iii) pentru fiecare clasa de instrumente financiare
derivate, informatii despre aria si natura
instrumentelor, inclusiv termenii si conditiile
semnificative care pot afecta valoarea, calendarul si
certitudinea fluxurilor viitoare de numerar; si
(iv) un tabel care sa prezinte miscarile recunoscute direct
in capitalurile proprii, in cursul exercitiului financiar;
d) valoarea totala a oricaror angajamente financiare, garantii
sau active si datorii contingente neincluse in bilant, indicand
natura si forma oricarei garantii reale care a fost acordata;
separat de acestea, sunt prezentate orice angajamente privind
pensiile si entitatile afiliate sau asociate;
e) suma avansurilor si creditelor acordate membrilor
organelor de administratie, de conducere si de supraveghere,
cu indicarea ratelor dobanzii, a principalelor conditii si a oricaror
sume restituite, amortizate sau la care s-a renuntat, precum si
a angajamentelor asumate in numele acestora sub forma
garantiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie;
f) cuantumul si natura elementelor individuale de venituri sau
de cheltuieli care au o marime sau o incidenta exceptionala;
g) sumele datorate de entitate care devin exigibile dupa o
perioada mai mare de cinci ani, precum si valoarea totala a
datoriilor entitatii acoperite cu garantii reale depuse de aceasta,
cu indicarea naturii si formei garantiilor; si
h) numarul mediu de angajati in cursul exercitiului financiar.
469. L (1) Informatiile prevazute la pct. 471 lit. a), m), p), q)
si r) se prezinta si de entitatile mici.
(2) In aplicarea alin. (1), informatiile prevazute la pct. 471
lit. p) se limiteaza la natura si scopul comercial ale
angajamentelor mentionate la litera respectiva.
(3) In aplicarea alin. (1), informatiile prevazute la pct. 471
lit. r) se limiteaza la tranzactiile cu partile legate, respectiv la
tranzactiile incheiate cu:
a) detinatorii unui interes de participare in entitate;
b) entitatile in care entitatea insasi detine un interes de
participare; si
c) membrii organului administrativ, de conducere sau de
supraveghere al entitatii.

SECTIUNEA 6.3
Prezentarea de informatii suplimentare de catre entitatile mijlocii si mari, precum si de catre entitatile de interes public

470. L (1) Entitatile mijlocii si mari, precum si entitatile de interes public care preiau creante potrivit pct. 333 alin. (1)
prezinta in notele explicative la situatiile financiare anuale informatii aferente creantelor preluate prin cesionare, astfel:
a) modificarile valorii creantelor evidentiate in conturi bilantiere (contul 461 SDebitori diversiZ), dupa cum urmeaza:
Situatia creantelor preluate prin cesionare (la cost de achizitie) la data de ...
L lei L

Creante

Sold creante
la inceputul
exercitiului
financiar

Creante
preluate
in cursul
exercitiului
financiar

Creante
cedate tertilor
in cursul
exercitiului
financiar

CFNET - Finante Taxe

Creante incasate in cursul exercitiului financiar direct de la


debitor, din care:

evidentiate anterior in conturi


bilantiere (contul 461 SDebitori
diversiZ/analitic distinct)

incasate pe seama
conturilor de venituri
(contul 758 SAlte venituri
din exploatareZ/analitic
distinct)

Creante trecute pe
cheltuieli in cursul
exercitiului financiar
datorita imposibilitatii
incasarii

Sold creante la sfarsitul


exercitiului financiar

7=1+2 3 4 6

www.codfiscal.net
51

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

b) modificarile valorii creantelor evidentiate in conturi in afara bilantului (contul 809 SCreante preluate prin cesionareZ), dupa
cum urmeaza:
Situatia creantelor preluate prin cesionare (la valoare nominala) la data de ...
L lei L

Creante

Sold creante la
inceputul exercitiului
financiar

Creante preluate in
cursul exercitiului
financiar

Creante scoase din evidenta extracontabila in cursul exercitiului financiar,


din care:
scoase din evidenta ca
cedate tertilor in cursul
urmare a incasarii
exercitiului financiar
direct de la debitor

(2) Entitatile care preiau creante potrivit pct. 333 alin. (4)
prezinta in notele explicative la situatiile financiare anuale
informatii aferente creantelor preluate prin cesionare, referitoare
la costul de achizitie si valoarea nominala a creantelor preluate,
incasate, cedate tertilor, trecute pe cheltuieli, precum si soldul
creantelor la sfarsitul exercitiului financiar.
471. L In notele explicative la situatiile financiare, entitatile
mijlocii si mari, precum si societatile/companiile nationale,
societatile cu capital integral sau majoritar de stat si regiile
autonome prezinta, pe langa informatiile cerute conform
sectiunii 6.2 SContinutul notelor explicative la situatiile financiare
anuale pentru toate entitatileZ si oricaror altor dispozitii ale
prezentelor reglementari, informatii referitoare la urmatoarele:
a) pentru diversele elemente de imobilizari:
(i) pretul de achizitie sau costul de productie sau, daca a
fost aplicata regula de evaluare alternativa, valoarea
reevaluata la inceputul si la inchiderea exercitiului
financiar;
(ii) cresterile, cedarile si transferurile in cursul exercitiului
financiar;
(iii) ajustarile cumulate de valoare la inceputul si la
inchiderea exercitiului financiar;
(iv) ajustarile de valoare inregistrate in cursul exercitiului
financiar;
(v) miscarile ajustarilor cumulate de valoare in privinta
cresterilor, cedarilor si transferurilor in cursul
exercitiului financiar; si
(vi) daca exista dobanda capitalizata, suma capitalizata
conform pct. 80 alin. (1) si (6), in cursul exercitiului
financiar;
b) daca activele imobilizate sau circulante fac obiectul
ajustarilor de valoare exclusiv in scop fiscal, valoarea ajustarilor
si motivele pentru care acestea au fost efectuate;
c) atunci cand instrumentele financiare sunt evaluate la pretul
de achizitie sau la costul de productie:
(i) pentru fiecare clasa de instrumente financiare
derivate:
L valoarea justa a instrumentelor, daca aceasta
valoare poate fi determinata prin una din metodele
prevazute la pct. 121 alin. (1) lit. a); si
L informatii privind aria si natura instrumentelor;
(ii) pentru imobilizarile financiare inregistrate la o valoare
mai mare decat valoarea lor justa:
L valoarea contabila si valoarea justa a activelor
individuale sau a gruparilor corespunzatoare ale
acelor active individuale; si
L motivele pentru care nu a fost redusa valoarea
contabila, inclusiv natura dovezilor care stau la baza
ipotezei ca valoarea contabila va fi recuperata;
CFNET - Finante Taxe

scoase din evidenta


datorita imposibilitatii
incasarii
5

Sold creante la
sfarsitul exercitiului
financiar

6=1+2 3 4 5

d) valoarea indemnizatiilor acordate in exercitiul financiar


membrilor organelor de administratie, de conducere si de
supraveghere pentru functiile detinute de acestia, precum si
orice angajamente care au luat nastere sau sunt incheiate cu
privire la pensiile acordate fostilor membri ai acestor organe,
indicand totalul pe fiecare categorie de organe. Aceste informatii
pot fi omise daca prezentarea lor ar face posibila identificarea
situatiei financiare a unui anumit membru al organelor
respective;
e) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar,
defalcat pe categorii si, daca acestea nu sunt prezentate separat
in contul de profit si pierdere, cheltuielile cu personalul aferente
exercitiului financiar, defalcate pe salarii si indemnizatii, cheltuieli
cu asigurarile sociale si cheltuieli cu pensiile;
f) in cazul recunoasterii in bilant a unui provizion pentru
impozite, soldul aferent acestuia la inchiderea exercitiului
financiar si miscarile acestor solduri in cursul exercitiului
financiar;
g) denumirea si sediul social ale fiecareia dintre entitatile in
care entitatea raportoare detine fie direct, fie printr-o persoana
care actioneaza in nume propriu, dar in contul entitatii, un
interes de participare, prezentand proportia de capital detinuta,
valoarea capitalului si rezervelor, precum si profitul sau
pierderea entitatii respective pentru ultimul exercitiu financiar
pentru care au fost aprobate situatiile financiare. Informatiile
respective pot sa fie omise daca sunt de natura a cauza un
prejudiciu grav oricareia dintre entitatile la care se refera. Orice
astfel de omisiune este prezentata in notele explicative la
situatiile financiare;
h) numarul si valoarea nominala sau, in absenta unei valori
nominale, echivalentul contabil al actiunilor subscrise in cursul
exercitiului financiar in limitele capitalului autorizat.
Daca societatea nu are capital autorizat, potrivit legii, se
prezinta cuantumul capitalului subscris.
Daca societatea are capital autorizat, potrivit legii, se prezinta
cuantumul acestuia, precum si cuantumul capitalului subscris la
infiintarea societatii sau la autorizarea societatii pentru
inceperea activitatii si in momentul oricarei modificari a
capitalului autorizat;
i) daca exista mai multe categorii de actiuni, numarul si
valoarea nominala sau, in absenta unei valori nominale,
echivalentul contabil al actiunilor din fiecare categorie;
j) existenta oricaror certificate de participare, obligatiuni
convertibile, warante, optiuni sau valori mobiliare sau drepturi
similare, cu indicarea numarului acestora si a drepturilor pe care
le confera;
k) denumirea, sediul principal sau sediul social si forma
juridica a fiecareia dintre entitatile la care entitatea raportoare
este asociata cu raspundere nelimitata;

www.codfiscal.net
52

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

l) denumirea si sediul social al entitatii care intocmeste


situatiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup
din care entitatea raportoare face parte in calitate de filiala;
m) denumirea si sediul social al entitatii care intocmeste
situatiile financiare anuale consolidate ale celui mai mic grup din
care entitatea raportoare face parte in calitate de filiala si care
este inclus in grupul de entitati mentionat la lit. l);
n) locul de unde pot fi obtinute copii ale situatiilor financiare
anuale consolidate mentionate la lit. l) si m), cu conditia ca
acestea sa fie disponibile;
o) propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a
pierderii sau, acolo unde este cazul, distribuirea profitului sau
acoperirea pierderii;
p) natura si scopul comercial ale angajamentelor entitatii care
nu sunt incluse in bilant, precum si impactul financiar al acelor
angajamente asupra acesteia, cu conditia ca riscurile sau
beneficiile care decurg din aceste angajamente sa fie
semnificative si in masura in care divulgarea acestor riscuri sau
beneficii este necesara pentru evaluarea pozitiei financiare a
entitatii;
q) natura si efectele financiare ale evenimentelor
semnificative care apar ulterior datei bilantului si care nu sunt
reflectate in contul de profit si pierdere sau in bilant; si
r) tranzactiile incheiate de entitate cu partile legate, inclusiv
suma acestor tranzactii, natura relatiei cu partile legate si alte
informatii referitoare la tranzactiile care sunt necesare pentru
intelegerea pozitiei financiare a entitatii. Informatiile referitoare
la tranzactii individuale pot fi agregate dupa natura lor, cu
exceptia cazului in care sunt necesare informatii separate pentru
intelegerea efectelor tranzactiilor cu partea legata asupra
pozitiei financiare a entitatii.
472. L (1) In notele explicative la situatiile financiare,
entitatile mijlocii si mari, precum si entitatile de interes public
prezinta, pe langa informatiile cerute conform pct. 468L471 si
oricaror altor dispozitii ale prezentelor reglementari, informatii
referitoare la urmatoarele aspecte:
a) cifra de afaceri neta, defalcata pe segmente de activitati si
pe piete geografice, in masura in care aceste segmente si piete
difera substantial unele fata de altele, tinand seama de modul de
organizare a vanzarii de produse si a furnizarii de servicii; si
b) totalul onorariilor aferente exercitiului financiar percepute
de fiecare auditor statutar sau firma de audit pentru auditul
statutar al situatiilor financiare anuale si totalul onorariilor
percepute de fiecare auditor statutar sau firma de audit pentru
alte servicii de asigurare, pentru servicii de consultanta fiscala si
pentru alte servicii decat cele de audit.
(2) Informatiile mentionate la alin. (1) lit. a) pot fi omise, daca
prezentarea acestora ar aduce prejudicii grave entitatii. Orice
astfel de omisiune este prezentata in notele explicative la
situatiile financiare.
(3) Prevederile alin. (1) lit. b) nu se aplica situatiilor financiare
anuale ale unei entitati atunci cand aceasta este inclusa in
situatiile financiare anuale consolidate care trebuie intocmite
potrivit sectiunii 8.2 SObligatia de a intocmi situatii financiare
anuale consolidateZ, cu conditia ca aceste informatii sa fie
furnizate in notele explicative la situatiile financiare anuale
consolidate.
(4) In cazul unui grup, informatiile mentionate la alin. (1) lit b)
se prezinta nu numai in ceea ce priveste auditorul grupului, dar
si pentru fiecare auditor sau firma de audit implicat(a) in auditul
grupului. Daca un auditor sau o firma de audit a auditat mai
multe entitati din grup, totalul onorariilor financiare percepute de
fiecare auditor statutar sau firma de audit se poate prezenta pe
o baza agregata, in notele explicative la situatiile financiare
anuale consolidate.
CFNET - Finante Taxe

SECTIUNEA 6.4
Parti legate

473. L In intelesul prezentelor reglementari, o parte legata


este o persoana sau o entitate care este legata entitatii care
intocmeste situatii financiare, denumita in continuare entitate
raportoare.
474. L O persoana sau un membru apropiat al familiei
persoanei respective este legat(a) unei entitati raportoare daca
acea persoana:
(i) detine controlul sau controlul comun asupra entitatii
raportoare;
(ii) are o influenta semnificativa asupra entitatii
raportoare; sau
(iii) este un membru al personalului-cheie din conducerea
entitatii raportoare sau a societatii-mama a entitatii
raportoare.
475. L O entitate este legata unei entitati raportoare daca
intruneste oricare dintre urmatoarele conditii:
(i) entitatea si entitatea raportoare sunt membre ale
aceluiasi grup (ceea ce inseamna ca fiecare societatemama, filiala si filiala din acelasi grup este legata de
celelalte);
(ii) o entitate este entitate asociata sau entitate controlata
in comun a celeilalte entitati (sau entitate asociata sau
entitate controlata in comun a unui membru al grupului
din care face parte cealalta entitate);
(iii) ambele entitati sunt entitati controlate in comun ale
aceluiasi tert;
(iv) o entitate este entitate controlata in comun a unei terte
entitati, iar cealalta este o entitate asociata a tertei
entitati;
(v) entitatea este un plan de beneficii postangajare in
beneficiul angajatilor entitatii raportoare sau ai unei
entitati legate entitatii raportoare. In cazul in care chiar
entitatea raportoare reprezinta ea insasi un astfel de
plan, angajatorii sponsori sunt, de asemenea, legati
entitatii raportoare;
(vi) entitatea este controlata sau controlata in comun de o
persoana identificata la pct. 474;
(vii) o persoana identificata la pct. 474 subpct. (i)
influenteaza semnificativ entitatea sau este un
membru al personalului-cheie din conducerea entitatii
(sau a societatii-mama a entitatii);
(viii) entitatea sau orice membru al unui grup din care
aceasta face parte furnizeaza entitatii raportoare sau
societatii-mama a entitatii raportoare servicii legate de
personalul-cheie din conducerea entitatii respective.
476. L O tranzactie cu partile legate reprezinta un transfer
de resurse, servicii sau obligatii intre o entitate raportoare si o
parte legata, indiferent daca se percepe sau nu un pret.
477. L Membrii apropiati ai familiei unei persoane sunt acei
membri ai familiei care se anticipeaza sa influenteze sau sa fie
influentati de respectiva persoana in relatia lor cu entitatea si
includ:
a) copiii si sotul (sotia) sau partenerul de viata ai persoanei;
b) copiii sotului (sotiei) sau partenerului de viata al persoanei;
si
c) persoanele care depind de persoana respectiva sau de
sotul (sotia) sau partenerul de viata al acesteia.
478. L (1) O entitate legata cu o autoritate guvernamentala
este o entitate care este controlata, controlata in comun sau
influentata semnificativ de guvern.
(2) Guvern se refera la guvernul propriu-zis, la agentiile
guvernamentale si la alte organisme similare de la nivel local,
national sau international.

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
Toate entitatile
479. L Relatiile dintre o societate-mama si filialele sale
trebuie prezentate indiferent daca au existat sau nu tranzactii
intre ele. O entitate trebuie sa prezinte numele societatii-mama
si, in cazul in care difera, partea care controleaza in ultima
instanta. Daca nici societatea-mama, nici partea care
controleaza in ultima instanta nu intocmeste situatii financiare
anuale consolidate disponibile pentru uzul public, trebuie sa se
prezinte si numele societatii-mama situate imediat deasupra
societatii-mama a entitatii raportoare care intocmeste aceste
situatii.
480. L Pct. 479 se refera la societatea-mama situata imediat
deasupra societatii-mama a entitatii raportoare. Aceasta este
prima societate-mama din grup imediat deasupra societatiimama care intocmeste situatiile financiare anuale consolidate
disponibile pentru uzul public.
481. L (1) O entitate trebuie sa prezinte informatiile privind
modul de compensare a personalului-cheie din conducere per
total si pe categorii de beneficii acordate acestuia.
(2) Daca o entitate obtine servicii privind personalul-cheie din
conducere de la o alta entitate (entitatea Sde administrareZ),
entitatea respectiva nu este obligata sa aplice cerintele de la
alin. (1) compensarii platite sau de plata de catre entitatea de
administrare angajatilor sau directorilor entitatii de administrare.
482. L (1) Daca o entitate a avut tranzactii cu partile legate
pe parcursul perioadelor acoperite de situatiile financiare,
aceasta trebuie sa prezinte natura relatiei cu partile legate,
precum si informatiile cu privire la respectivele tranzactii si
soldurile scadente, inclusiv angajamentele, necesare pentru ca
utilizatorii sa inteleaga efectul potential al relatiei asupra
situatiilor financiare. Aceste dispozitii de prezentare a
informatiilor sunt in plus fata de cele prevazute la pct. 481
alin. (1). Prezentarea informatiilor trebuie sa includa cel putin:
a) valoarea tranzactiilor;
b) valoarea soldurilor scadente, inclusiv a angajamentelor,
si:
(i) termenii si conditiile acestora, inclusiv daca sunt
garantate, si natura contraprestatiei de decontat; si
(ii) detalii privind garantiile date sau primite;
c) provizioanele privind creantele indoielnice aferente valorii
soldurilor scadente; si
d) cheltuiala recunoscuta in timpul perioadei cu privire la
creantele nerecuperabile sau indoielnice datorate de partile
legate.
(2) Trebuie prezentate, de asemenea, sumele suportate de
entitate pentru furnizarea serviciilor privind personalul-cheie din
conducere, care sunt efectuate de o entitate separata de
administrare.
483. L Prezentarile de informatii prevazute la pct. 482
alin. (1) trebuie sa fie facute separat pentru fiecare dintre
urmatoarele categorii:
a) societatea-mama;
b) entitatile care detin control comun sau exercita o influenta
semnificativa asupra entitatii;
c) filialele;
d) entitatile asociate;
e) entitatile controlate in comun in care entitatea este un
asociat;
f) personalul-cheie din conducerea entitatii sau a societatiimama; si
g) alte parti legate.
484. L Situatiile urmatoare sunt exemple de tranzactii care
sunt prezentate daca sunt incheiate cu o parte legata:
a) cumparari sau vanzari de bunuri (finite sau nu);
b) cumparari sau vanzari de proprietati imobiliare si de alte
active;
c) prestare sau primire de servicii;
CFNET - Finante Taxe

53

d) contracte de leasing;
e) transferuri de cercetare si dezvoltare;
f) transferuri in cadrul acordurilor de licenta;
g) transferuri in cadrul angajamentelor de finantare (inclusiv
imprumuturi si contributii la capitalurile proprii in numerar sau in
natura);
h) acordarea de garantii personale si reale;
i) angajamente de a lua masuri in cazul in care are sau nu
are loc in viitor un anumit eveniment, inclusiv contractele cu titlu
executoriu (recunoscute si nerecunoscute); si
j) decontarea datoriilor in numele entitatii sau de catre
entitate in numele partii legate.
485. L Elementele de natura similara pot fi prezentate
agregat, cu exceptia cazului in care prezentarea separata este
necesara pentru intelegerea efectelor tranzactiilor cu partile
afiliate asupra situatiilor financiare ale entitatii.
Entitati legate cu o autoritate guvernamentala
486. L O entitate raportoare este scutita de la aplicarea
dispozitiilor de prezentare a informatiilor de la pct. 482 alin. (1)
in ceea ce priveste tranzactiile cu partile legate si soldurile
scadente, inclusiv angajamentele, cu:
a) un guvern care detine controlul sau controlul in comun sau
exercita o influenta semnificativa asupra entitatii raportoare; si
b) o alta entitate care este o parte legata, deoarece acelasi
guvern detine controlul sau controlul in comun sau exercita o
influenta semnificativa atat asupra entitatii raportoare, cat si
asupra celeilalte entitati.
487. L Daca o entitate raportoare aplica derogarea de la
pct. 486, aceasta va trebui sa prezinte urmatoarele informatii
referitoare la tranzactiile si soldurile scadente aferente la care se
face referire la pct. 486:
a) numele guvernului si natura relatiei sale cu entitatea
raportoare (adica control, control comun sau influenta
semnificativa);
b) urmatoarele informatii suficient de detaliat, astfel incat sa
permita utilizatorilor situatiilor financiare ale entitatii sa inteleaga
efectul tranzactiilor cu partile legate asupra situatiilor sale
financiare:
(i) natura si valoarea fiecarei tranzactii semnificative in
mod individual; si
(ii) indicatori calitativi sau cantitativi privind nivelul
tranzactiilor, in cazul celorlalte tranzactii care sunt
semnificative din punct de vedere colectiv, si nu
individual. Tipurile de tranzactii sunt cele mentionate la
pct. 484.
488. L In utilizarea rationamentului sau pentru a determina
nivelul de detaliere ce va fi utilizat la prezentarea informatiilor in
conformitate cu dispozitiile de la pct. 487 lit. b), entitatea
raportoare va lua in considerare gradul de apropiere al relatiei
cu partea afiliata si alti factori relevanti pentru stabilirea nivelului
de importanta al tranzactiei, cum ar fi daca aceasta este:
a) semnificativa din punctul de vedere al volumului;
b) desfasurata in conditii care sunt in afara pietei;
c) in afara activitatilor zilnice normale ale unei entitati, cum ar
fi cumpararea si vanzarea activitatilor;
d) prezentata autoritatilor de reglementare sau de
supraveghere;
e) raportata conducerii superioare;
f) supusa aprobarii actionarilor.
CAPITOLUL 7
Raportul administratorilor
489. L (1) Consiliul de administratie elaboreaza pentru
fiecare exercitiu financiar un raport, denumit in continuare
raportul administratorilor, care contine o prezentare fidela a
dezvoltarii si performantei activitatilor entitatii si a pozitiei sale,

www.codfiscal.net
54

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini cu


care aceasta se confrunta.
(2) Aceasta prezentare este o analiza echilibrata si
cuprinzatoare a dezvoltarii si performantei activitatilor entitatii si
a pozitiei sale, corelata cu dimensiunea si complexitatea
activitatilor.
490. L Raportul administratorilor se aproba de consiliul de
administratie si se semneaza in numele acestuia de
presedintele consiliului.
491. L (1) In masura in care este necesar pentru a intelege
dezvoltarea, performanta sau pozitia entitatii, analiza cuprinde
indicatori-cheie de performanta financiari si, atunci cand este
cazul, nefinanciari relevanti pentru activitatile specifice, inclusiv
informatii referitoare la aspecte de mediu si de personal. In
prezentarea analizei, raportul administratorilor contine, atunci
cand este cazul, referiri si explicatii suplimentare privind sumele
raportate in situatiile financiare anuale.
(2) Raportul administratorilor ofera, de asemenea, informatii
despre:
a) dezvoltarea previzibila a entitatii;
b) activitatile din domeniul cercetarii si dezvoltarii;
c) informatii privind achizitiile propriilor actiuni, si anume:
L motivele achizitiilor efectuate in cursul exercitiului
financiar;
L numarul si valoarea nominala sau, in absenta acesteia,
echivalentul contabil al actiunilor achizitionate si instrainate in
cursul exercitiului financiar si proportia din capitalul subscris pe
care acestea o reprezinta;
L in cazul achizitiei si instrainarii cu titlu oneros,
contravaloarea actiunilor;
L numarul si valoarea nominala sau, in absenta acesteia,
echivalentul contabil al tuturor actiunilor achizitionate si detinute
de entitate si proportia din capitalul subscris pe care acestea o
reprezinta;
d) existenta de sucursale ale entitatii;
e) in ceea ce priveste utilizarea de catre entitate a
instrumentelor financiare, daca sunt semnificative pentru
evaluarea activelor sale, a datoriilor, a pozitiei financiare si a
profitului sau pierderii:
L obiectivele si politicile entitatii in materie de management
al riscului financiar; si
L expunerea entitatii la riscul de pret, riscul de credit, riscul
de lichiditate si la riscul fluxului de numerar.
492. L Microentitatile si entitatile mici nu sunt obligate sa
prezinte informatiile nefinanciare prevazute la pct. 491 alin. (1).
CAPITOLUL 8
Situatii financiare anuale consolidate
si rapoarte consolidate
SECTIUNEA 8.1
Domeniul de aplicare al situatiilor financiare anuale consolidate
si al rapoartelor consolidate

493. L (1) In aplicarea prezentului capitol, o societate-mama


si toate filialele sale sunt entitati care trebuie consolidate, in
cazul in care societatea-mama este o entitate careia i se aplica
prevederile prezentelor reglementari.
(2) Pentru fiecare grup de societati trebuie identificate
societatea-mama, precum si data de la care aceasta
dobandeste controlul asupra filialelor.
(3) Entitatile obligate sa intocmeasca situatii financiare
anuale consolidate si care au ales sa aplice Reglementarile
contabile conforme cu Standardele internationale de raportare
financiara aplica in scopul intocmirii situatiilor financiare anuale
consolidate prevederile reglementarilor respective.
CFNET - Finante Taxe

SECTIUNEA 8.2
Obligatia de a intocmi situatii financiare anuale consolidate

494. L (1) Orice entitate trebuie sa intocmeasca situatii


financiare anuale consolidate si un raport consolidat al
administratorilor daca entitatea respectiva (societatea-mama):
a) detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau
asociatilor intr-o alta entitate, denumita in continuare filiala;
b) este actionar sau asociat al unei filiale si are dreptul de a
numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de
administratie, conducere sau de supraveghere ale acelei filiale;
c) este actionar sau asociat al unei filiale si are dreptul de a
exercita o influenta dominanta asupra acelei filiale, in temeiul
unui contract incheiat cu entitatea in cauza sau al unei clauze
din actul constitutiv sau statut, daca legislatia aplicabila filialei
permite astfel de contracte sau clauze;
d) este actionar sau asociat al unei entitati si majoritatea
membrilor organelor de administratie, conducere sau de
supraveghere ale entitatii in cauza (filiala) care au indeplinit
aceste functii in cursul exercitiului financiar, in cursul exercitiului
financiar precedent si pana in momentul intocmirii situatiilor
financiare anuale consolidate, au fost numiti doar ca rezultat al
exercitarii drepturilor sale de vot; sau
e) este actionar sau asociat al unei entitati si detine singura
controlul asupra majoritatii drepturilor de vot ale actionarilor sau
asociatilor acelei entitati (filiala), ca urmare a unui acord incheiat
cu alti actionari sau asociati ai acelei filiale.
(2) Prevederile alin. (1) lit. d) nu se aplica daca o parte terta
detine drepturile mentionate la alin. (1) lit. a), b) sau c) in ceea
ce priveste entitatea respectiva.
495. L In afara cazurilor mentionate la pct. 494, orice
entitate trebuie sa intocmeasca situatii financiare anuale
consolidate si un raport consolidat al administratorilor daca
entitatea respectiva (societatea-mama) detine puterea de a
exercita sau exercita efectiv o influenta dominanta sau controlul
asupra unei alte entitati (filiala).
496. L In aplicarea pct. 494 alin. (1) lit. a), b), d) si e),
drepturile de vot si drepturile de numire sau de revocare ale
oricarei alte filiale, precum si cele ale oricarei persoane care
actioneaza in nume propriu, dar in contul societatii-mama sau al
unei alte filiale, se adauga la cele ale societatii-mama.
Drepturi de vot potentiale
497. L Cand exista drepturi de vot potentiale, partea de
profit sau pierdere si modificarile capitalurilor proprii alocate
societatii-mama si intereselor care nu controleaza la intocmirea
situatiilor financiare anuale consolidate se vor stabili numai pe
baza participatiilor existente in capitalurile proprii si nu reflecta
posibila exercitare sau conversie a drepturilor de vot potentiale,
cu exceptia cazului in care se aplica dispozitiile de la pct. 498.
498. L In unele situatii, o entitate detine, de fapt, participatii
existente in capitalurile proprii ca urmare a unei tranzactii care
ii ofera entitatii, la acel moment, accesul la veniturile asociate
unei participatii in capitalurile proprii. In astfel de situatii, partea
alocata societatii-mama si intereselor care nu controleaza la
intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate se va stabili
prin luarea in considerare a unei posibile exercitari a acelor
drepturi de vot potentiale, care ii ofera entitatii, la acel moment,
accesul la venituri.
499. L In aplicarea pct. 494 alin. (1) lit. a), b), d) si e),
drepturile mentionate la pct. 496 se reduc cu drepturile:
a) aferente actiunilor detinute in contul unei persoane care
nu este nici societatea-mama, nicio filiala a acesteia; sau
b) aferente actiunilor detinute drept garantie, cu conditia ca
drepturile in cauza sa fie exercitate in conformitate cu
instructiunile primite; sau
c) aferente actiunilor detinute pentru acordarea unor
imprumuturi ca parte a activitatilor obisnuite, cu conditia ca

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
drepturile de vot sa fie exercitate in contul persoanei care ofera
garantia.
500. L Pentru aplicarea prevederilor pct. 494 alin. (1) lit. a),
d) si e), totalul drepturilor de vot ale actionarilor sau asociatilor
in filiala trebuie redus cu drepturile de vot aferente actiunilor
detinute de acea entitate, de catre o filiala a acesteia sau de
catre o persoana care actioneaza in nume propriu, dar in contul
acelor entitati.
501. L (1) Cu respectarea prevederilor pct. 504, o societatemama si toate filialele sale trebuie consolidate, indiferent de
locul unde sunt situate sediile sociale ale acelor filiale.
(2) In aplicarea alin. (1), orice filiala a unei filiale se considera
filiala a societatii-mama care este societatea-mama a entitatii
care urmeaza sa fie consolidata.
SECTIUNEA 8.3
Exceptari de la obligatia de consolidare

502. L (1) Grupurile mici si mijlocii sunt exceptate de la


obligatia de a intocmi situatii financiare anuale consolidate si un
raport consolidat al administratorilor, cu exceptia cazului in care
una dintre entitatile afiliate este o entitate de interes public.
(2) In scopul determinarii criteriilor de marime in functie de
care se stabileste obligatia de consolidare se procedeaza la
insumarea indicatorilor referitori la totalul activelor, cifra de
afaceri neta si numarul mediu de salariati, aferenti fiecarei
entitati de consolidat, determinati pe baza ultimelor situatii
financiare anuale ale acelor entitati.
(3) Criteriile de marime in functie de care se stabileste
obligatia de consolidare se determina pe baza situatiilor
financiare anuale ale societatii-mama si ale filialelor sale.
503. L (1) Prin derogare de la prevederile pct. 502 alin. (1),
o societate-mama este scutita de la obligatia elaborarii situatiilor
financiare anuale consolidate si a raportului consolidat al
administratorilor (societate scutita) atunci cand ea insasi este o
filiala, inclusiv o entitate de interes public, cu exceptia cazului in
care aceasta entitate de interes public este o entitate ale carei
valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata
reglementata, iar propria sa societate-mama are sediul in
Romania, in unul din urmatoarele doua cazuri:
a) societatea-mama a societatii scutite detine toate actiunile
societatii scutite. In acest sens nu se iau in considerare actiunile
la societatea scutita, detinute de membrii organelor sale de
administratie, conducere sau de supraveghere, in temeiul unei
obligatii legale sau prevazute in actul constitutiv ori statut; sau
b) societatea-mama a societatii scutite detine 90% ori mai
mult din actiunile societatii scutite, iar restul actionarilor sau
asociatilor entitatii in cauza au aprobat scutirea.
(2) Scutirile prevazute la alin. (1) trebuie sa indeplineasca
cumulativ urmatoarele conditii:
a) societatea scutita si, cu respectarea prevederilor pct. 504,
toate filialele sale sunt consolidate in situatiile financiare ale unui
grup mai mare de entitati, a carui societate-mama are sediul in
Romania;
b) situatiile financiare anuale consolidate mentionate la lit. a)
si raportul consolidat al administratorilor ale grupului mai mare
de entitati sunt intocmite de societatea-mama a grupului in
cauza, in conformitate cu legislatia nationala;
c) notele explicative la situatiile financiare anuale ale
societatii scutite prezinta:
(i) denumirea si sediul social ale societatii-mama care
intocmeste situatiile financiare anuale consolidate
mentionate la lit. a); si
(ii) scutirea de la obligatia de a intocmi situatii financiare
anuale consolidate si un raport consolidat al
administratorilor.
CFNET - Finante Taxe

55

(3) Scutirile prevazute de prezentul punct nu se aplica daca


situatiile financiare anuale consolidate sau raportul consolidat
al administratorilor sunt necesare:
a) pentru informarea salariatilor sau a reprezentantilor
acestora; sau
b) la solicitarea unei autoritati administrative sau
judecatoresti in scopuri proprii de informare.
504. L O entitate, inclusiv o entitate de interes public, poate
fi exclusa din situatiile financiare anuale consolidate daca este
indeplinita cel putin una dintre urmatoarele conditii:
a) in cazurile extrem de rare in care informatiile necesare
pentru intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate in
conformitate cu prezentele reglementari nu pot fi obtinute fara
cheltuieli disproportionate sau intarzieri nejustificate;
b) actiunile sau partile sociale ale entitatii in cauza sunt
detinute exclusiv in vederea vanzarii lor ulterioare; sau
c) restrictii severe pe termen lung impiedica in mod
substantial exercitarea de catre societatea-mama a drepturilor
sale asupra activelor sau conducerii entitatii in cauza.
505. L Cu respectarea prevederilor pct. 50, pct. 493 alin. (1)
si pct. 502 alin. (1), o societate-mama, inclusiv o entitate de
interes public, este scutita de obligatia de a intocmi situatii
financiare anuale consolidate daca:
a) are numai filiale care sunt nesemnificative atat la nivel
individual, cat si la nivel colectiv; sau
b) toate filialele sale pot fi excluse din consolidare in temeiul
pct. 504.
SECTIUNEA 8.4
Intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate

506. L Capitolele 2 SDispozitii si principii generaleZ si 4


SBilantul si contul de profit si pierdereZ se aplica in privinta
situatiilor financiare anuale consolidate, tinand cont de ajustarile
esentiale care decurg din caracteristicile specifice ale situatiilor
financiare anuale consolidate comparativ cu situatiile financiare
anuale individuale.
Proceduri de consolidare
A. Bilant consolidat
507. L (1) Activele si datoriile entitatilor incluse in
consolidare se incorporeaza in totalitate in bilantul consolidat.
(2) In scopul intocmirii situatiilor financiare anuale
consolidate se combina elemente similare de active, datorii si
capitaluri proprii, respectiv venituri si cheltuieli ale societatiimama cu cele ale filialelor.
508. L (1) Valorile contabile ale actiunilor sau partilor sociale
in capitalul entitatilor incluse in consolidare se compenseaza cu
proportia pe care o reprezinta in capitalurile proprii ale acestor
entitati, astfel: compensarea se efectueaza pe baza valorilor
juste ale activelor si datoriilor identificabile la data achizitiei
actiunilor sau partilor sociale ori, in cazul in care achizitia are
loc in doua sau mai multe etape, la data la care entitatea a
devenit o filiala.
(2) Ca urmare, in vederea determinarii fondului comercial
sau a fondului comercial negativ, societatea-mama trebuie sa
evalueze activele identificabile dobandite si datoriile asumate la
valorile lor juste de la data achizitiei. Aceasta cerinta se aplica
si in cazul in care achizitia are loc in doua sau mai multe etape.
(3) In scopul compensarii prevazute la alin. (1) se
compenseaza (elimina) valoarea contabila a investitiei facute de
societatea-mama in fiecare filiala, cu partea societatii-mama din
capitalul propriu al fiecarei filiale.
(4) In intelesul prezentelor reglementari, data achizitiei
reprezinta data la care controlul asupra activelor nete sau
operatiunilor entitatii achizitionate este transferat efectiv catre
dobanditor.
(5) Orice diferenta rezultata din aplicarea alin. (1) se prezinta
ca fond comercial in bilantul consolidat.

www.codfiscal.net
56

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

(6) Metodele utilizate pentru calcularea valorii fondului


comercial si orice modificari semnificative ale acestei valori in
raport cu exercitiul financiar precedent sunt prezentate in notele
explicative la situatiile financiare.
(7) Fondul comercial negativ se transfera in contul de profit
si pierdere consolidat in conformitate cu prevederile pct. 551.
509. L (1) In cazul in care actiunile sau partile sociale in
filialele incluse in consolidare sunt detinute de alte persoane
decat filialele respective, suma atribuibila acelor actiuni sau parti
sociale trebuie prezentata separat in bilantul consolidat, la
elementul SInterese care nu controleazaZ.
(2) Interesele care nu controleaza trebuie prezentate in
bilantul consolidat in capitalurile proprii, separat de capitalurile
proprii ale societatii-mama.
B. Contul de profit si pierdere consolidat
510. L Veniturile si cheltuielile entitatilor incluse in
consolidare trebuie incorporate in totalitate in contul de profit si
pierdere consolidat.
511. L (1) Suma oricarui profit sau oricarei pierderi atribuibile
actiunilor sau partilor sociale mentionate la pct. 509 alin. (1)
trebuie prezentata separat in contul de profit si pierdere
consolidat, la elementul SProfitul sau pierderea aferent(a)
intereselor care nu controleazaZ.
(2) O entitate trebuie sa atribuie profitul sau pierderea
proprietarilor societatii-mama si intereselor care nu controleaza,
chiar daca aceasta are drept urmare un sold deficitar al
intereselor care nu controleaza.
Eliminare tranzactii dintre entitatile grupului
512. L (1) Situatiile financiare anuale consolidate prezinta
activele, datoriile, pozitia financiara si profiturile sau pierderile
entitatilor incluse in consolidare, ca si cum acestea ar fi o
singura entitate. In special, din situatiile financiare anuale
consolidate se elimina urmatoarele:
a) datoriile si creantele dintre entitati, inclusiv dividendele
interne;
b) veniturile si cheltuielile aferente tranzactiilor dintre entitati;
si
c) profiturile si pierderile rezultate din operatiuni efectuate
intre entitati si care sunt incluse in valoarea contabila a activelor.
(2) Pierderile in interiorul grupului pot indica o depreciere
care impune recunoasterea in situatiile financiare anuale
consolidate.
SECTIUNEA 8.5
Data situatiilor financiare anuale consolidate

513. L (1) Situatiile financiare anuale consolidate se


intocmesc la aceeasi data ca situatiile financiare anuale ale
societatii-mama.
(2) Situatiile financiare anuale consolidate pot fi intocmite la
o alta data, pentru a tine cont de data bilantului celor mai multe
sau celor mai importante dintre entitatile incluse in consolidare,
cu conditia:
a) ca acest fapt sa fie prezentat si justificat in notele
explicative la situatiile financiare anuale consolidate;
b) sa fie luate in considerare sau prezentate evenimentele
importante legate de activele si datoriile, de pozitia financiara si
de profitul sau pierderea entitatii incluse in consolidare, care au
intervenit intre data bilantului entitatii respective si data bilantului
consolidat; si
c) daca data bilantului unei entitati precede sau este
ulterioara datei bilantului consolidat cu mai mult de 3 luni,
entitatea in cauza sa fie consolidata pe baza unor situatii
financiare interimare intocmite la data bilantului consolidat.
514. L (1) Situatiile financiare ale societatii-mama si ale
filialelor sale utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale
consolidate trebuie sa aiba aceeasi data de raportare. Cand
finalul perioadei de raportare pentru societatea-mama difera de
CFNET - Finante Taxe

cel al unei filiale, filiala va intocmi, in scopul consolidarii,


informatii financiare suplimentare pentru aceeasi data ca
situatiile financiare ale societatii-mama, pentru a permite
societatii-mama sa consolideze informatiile financiare ale filialei,
cu exceptia cazului in care este imposibil sa se procedeze astfel.
(2) Daca este imposibil sa se procedeze astfel, societateamama trebuie sa consolideze informatiile financiare ale filialei
utilizand situatiile financiare cele mai recente ale filialei, ajustate
pentru efectele celor mai semnificative tranzactii sau
evenimente care au loc intre data situatiilor financiare respective
si data situatiilor financiare anuale consolidate. In orice caz,
diferenta dintre data situatiilor financiare ale filialei si data
situatiilor financiare anuale consolidate nu trebuie sa fie mai
mare de 3 luni, iar durata perioadelor de raportare si orice
diferenta intre datele situatiilor financiare trebuie sa fie aceleasi
de la o perioada la alta.
515. L (1) Atunci cand situatiile financiare ale unei entitati
straine sunt intocmite la o data diferita de cea a entitatii
raportoare, entitatea straina intocmeste deseori situatii
suplimentare la aceeasi data la care sunt intocmite situatiile
financiare ale entitatii raportoare. Cand nu se face acest lucru,
se permite utilizarea unei date de raportare diferite, cu conditia
ca diferenta sa nu fie mai mare de 3 luni si modificarile sa fie
facute pentru efectele oricaror tranzactii semnificative sau ale
altor evenimente care au loc intre datele diferite. Intr-un astfel de
caz, activele si datoriile unei entitati straine sunt convertite la
cursul de schimb valutar de la finalul perioadei de raportare a
entitatii straine. Ajustarile sunt facute pentru schimbarile
semnificative ale cursurilor de schimb valutar pana la finalul
perioadei de raportare a entitatii raportoare. Aceeasi abordare
se utilizeaza atunci cand se aplica metoda punerii in echivalenta
pentru entitatile asociate si entitatile controlate in comun.
(2) Orice fond comercial aparut la achizitionarea unei entitati
straine si orice ajustari de valoare justa ale valorilor contabile
ale activelor si datoriilor aparute la achizitionarea respectivei
entitati straine trebuie tratate ca active si datorii ale entitatii
straine. Astfel, ele sunt exprimate in moneda entitatii straine si
convertite la cursul de inchidere.
516. L In cazul in care componenta entitatilor incluse in
consolidare s-a modificat semnificativ in cursul exercitiului
financiar, situatiile financiare anuale consolidate cuprind
informatii care sa dea sens comparatiei dintre seturile succesive
de situatii financiare anuale consolidate. Aceasta obligatie poate
fi indeplinita prin intocmirea unui bilant comparativ ajustat si a
unui cont de profit si pierdere comparativ ajustat.
SECTIUNEA 8.6
Politici contabile si metode de evaluare

517. L (1) Activele si datoriile cuprinse in situatiile financiare


anuale consolidate se evalueaza prin metode uniforme si in
conformitate cu capitolul 2 SDispozitii si principii generaleZ.
(2) Daca un membru al grupului utilizeaza alte politici
contabile decat cele adoptate in situatiile financiare anuale
consolidate pentru tranzactii si evenimente asemanatoare in
circumstante similare, la intocmirea situatiilor financiare anuale
consolidate, pentru a asigura conformitatea cu politicile contabile
ale grupului trebuie facute ajustari adecvate la situatiile
financiare ale acelui membru al grupului.
518. L O entitate care intocmeste situatii financiare anuale
consolidate aplica aceleasi metode de evaluare ca pentru
propriile situatii financiare anuale.
519. L La intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate
se aplica, de asemenea, prevederile subsectiunii 3.4.2
SEvaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiareZ.
520. L Daca instrumentele financiare sunt evaluate la
valoarea justa, acest lucru este prezentat si justificat in notele
explicative la situatiile financiare anuale consolidate.

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
521. L Daca activele si datoriile cuprinse in situatiile
financiare anuale consolidate au fost evaluate de entitatile
incluse in consolidare prin metode diferite de cele utilizate in
scopul consolidarii, aceste active si datorii se evalueaza din nou
conform metodelor utilizate pentru consolidare. In cazuri
exceptionale, sunt permise derogari de la aceasta cerinta. Orice
astfel de derogari se prezinta si se justifica in notele explicative
la situatiile financiare anuale consolidate.
522. L Daca activele cuprinse in situatiile financiare anuale
consolidate au facut obiectul unor ajustari de valoare exclusiv
in scop fiscal, acestea se incorporeaza in situatiile financiare
anuale consolidate doar dupa eliminarea ajustarilor respective.

57

526. L O entitate trebuie sa prezinte o defalcare a activelor


si a datoriilor care au fost agregate intr-un singur element,
corespunzator soldului investitiei la inceputul perioadei
anterioare celei de raportare. Prezentarea respectiva de
informatii trebuie sa fie intocmita intr-o maniera agregata pentru
toate entitatile controlate in comun pentru care o entitate aplica
dispozitiile tranzitorii de la prezenta sectiune.
SECTIUNEA 8.9
Exercitarea influentei semnificative

527. L Influenta semnificativa este capacitatea de a


participa la luarea deciziilor privind politicile financiare si de
exploatare ale entitatii in care s-a investit, fara a exercita un
SECTIUNEA 8.7
control asupra politicilor respective.
Entitati asociate si entitati controlate in comun
528. L Daca o entitate detine, direct sau indirect (de
exemplu, prin filiale), 20% sau mai mult din drepturile de vot ale
523. L (1) Daca o entitate inclusa in consolidare are entitati
asociate sau entitati controlate in comun, acestea sunt entitatii in care a investit, se presupune ca aceasta exercita o
prezentate ca element separat in bilantul consolidat, la influenta semnificativa, cu exceptia cazului in care se poate
elementul STitluri puse in echivalentaZ, aplicandu-se metoda demonstra clar ca nu este asa. Dimpotriva, daca investitorul
detine, direct sau indirect (de exemplu, prin filiale), mai putin de
punerii in echivalenta.
(2) Metoda punerii in echivalenta este o metoda de 20% din drepturile de vot ale entitatii in care a investit, se
contabilizare prin care investitia este initial recunoscuta la cost presupune ca acesta nu exercita o influenta semnificativa, cu
si ajustata ulterior in functie de modificarile post-achizitionare in exceptia cazului in care o astfel de influenta poate fi clar
cota investitorului din activele nete ale entitatii in care a investit. demonstrata. O participatie substantiala sau majoritara a unui
Profitul sau pierderea investitorului include cota sa din profitul alt investitor nu exclude neaparat posibilitatea ca o entitate sa
exercite o influenta semnificativa.
sau pierderea entitatii in care a investit.
529. L Existenta influentei semnificative exercitate de o
(3) Controlul comun reprezinta controlul partajat asupra unei
entitati, convenit prin contract, care exista numai atunci cand entitate este de obicei reflectata prin unul sau mai multe dintre
deciziile legate de activitatile relevante necesita consimtamantul urmatoarele moduri:
a) reprezentarea in consiliul de administratie sau in organul
unanim al partilor care detin controlul comun.
(4) Daca o investitie intr-o entitate asociata devine o investitie de conducere echivalent al entitatii in care s-a investit;
b) participarea la procesul de elaborare a politicilor, inclusiv
intr-o entitate controlata in comun, iar o investitie intr-o entitate
participarea
la luarea deciziilor cu privire la dividende si alte
controlata in comun devine o investitie intr-o entitate asociata,
distribuiri;
atunci entitatea continua sa aplice metoda punerii in
c) tranzactii semnificative intre entitate si entitatea in care
echivalenta.
aceasta a investit;
d) interschimbarea personalului de conducere; sau
SECTIUNEA 8.8
e) furnizarea de informatii tehnice esentiale.
Dispozitii tranzitorii p trecerea de la metoda consolidarii
530. L (1) Atunci cand se evalueaza masura in care o
proportionale la metoda punerii in echivalenta
entitate exercita sau nu o influenta semnificativa sunt luate in
524. L Atunci cand, la data aplicarii pentru prima data a considerare existenta si efectul drepturilor de vot potentiale care
prezentelor reglementari, pentru entitatile controlate in comun sunt actualmente exercitabile sau convertibile, inclusiv drepturile
se impune trecerea de la metoda consolidarii proportionale la de vot potentiale detinute de alte entitati. Drepturile de vot
metoda punerii in echivalenta, investitia detinuta in entitatea potentiale nu sunt actualmente exercitabile sau convertibile
controlata in comun se prezinta in situatiile financiare anuale daca, de exemplu, nu pot fi exercitate sau convertite pana la o
consolidate conform noii metode, inclusiv pentru perioada data viitoare sau pana la producerea unui eveniment viitor.
anterioara celei de raportare. Acea investitie initiala trebuie sa fie
(2) Atunci cand se evalueaza masura in care drepturile de
evaluata ca agregat al valorilor contabile ale activelor si datoriilor vot potentiale contribuie la exercitarea unei influente
pe care entitatea le-a consolidat anterior proportional, inclusiv semnificative, entitatea examineaza toate faptele si
orice fond comercial generat prin achizitie.
circumstantele (inclusiv termenii exercitarii drepturilor de vot
525. L (1) Daca, prin agregarea tuturor activelor si datoriilor potentiale, precum si alte angajamente contractuale, analizate
consolidate anterior proportional rezulta active nete negative, o fie individual, fie in combinatie) care afecteaza drepturile
entitate trebuie sa evalueze daca are obligatii legale sau potentiale, cu exceptia intentiilor conducerii si a capacitatii
implicite aferente activelor nete negative si, in caz afirmativ, financiare de a exercita sau de a converti aceste drepturi
entitatea trebuie sa recunoasca datoria corespunzatoare. Daca potentiale.
entitatea concluzioneaza ca nu are obligatii legale sau implicite
531. L O entitate isi pierde influenta semnificativa asupra
aferente activelor nete negative, aceasta nu trebuie sa unei entitati in care s-a investit atunci cand isi pierde puterea de
recunoasca datoria corespunzatoare, ci recunoaste suma a participa la deciziile privind politicile financiare si de exploatare
corespunzatoare diferentei respective pe seama rezultatului ale entitatii in care s-a investit. Pierderea influentei semnificative
reportat (contul 1176 SRezultatul reportat provenit din trecerea la poate sa coincida sau nu cu o modificare a nivelurilor absolute
aplicarea reglementarilor contabile conforme cu directivele sau relative de proprietate.
532. L (1) Atunci cand metoda punerii in echivalenta se
europeneZ).
(2) Entitatea trebuie sa prezinte acest fapt in notele aplica pentru prima data unei entitati asociate, respectiva
explicative la situatiile financiare anuale consolidate, impreuna entitate asociata se prezinta in bilantul consolidat la valoarea
cu partea sa din pierderile nerecunoscute din entitatile controlate corespunzatoare proportiei de capitaluri proprii ale entitatii
in comun, cumulat pana la data la care aplica pentru prima data asociate reprezentate de interesul de participare in acea entitate
asociata. Diferenta dintre aceasta suma si valoarea contabila
prezentele reglementari.
CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
58

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

calculata in conformitate cu regulile de evaluare prevazute la entitatii asociate sau ale entitatii controlate in comun la aplicarea
capitolele 2 SDispozitii si principii generaleZ si 4 SBilantul si contul metodei punerii in echivalenta.
538. L Daca activele sau datoriile unei entitati asociate au
de profit si pierdereZ se prezinta separat in bilantul consolidat
sau in notele explicative la situatiile financiare anuale fost evaluate prin alte metode decat cele utilizate pentru
consolidate. Aceasta diferenta se calculeaza la data la care consolidare in conformitate cu pct. 518 si 519, in scopul
determinarii diferentei mentionate la pct. 532, acestea sunt
metoda in cauza este aplicata pentru prima data.
(2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se prezinta in notele evaluate din nou, prin metodele utilizate pentru consolidare.
539. L Valoarea corespunzatoare proportiei din capitalurile
explicative la situatiile financiare anuale consolidate.
(3) Diferenta mentionata la alin. (1) se calculeaza la data proprii ale entitatii asociate mentionate la pct. 532 alin. (1) se
achizitionarii actiunilor sau partilor sociale sau, daca acestea au majoreaza sau se reduce cu valoarea oricarei variatii care a avut
fost achizitionate in doua sau mai multe etape, la data la care loc in cursul exercitiului financiar in proportia capitalurilor proprii
ale entitatii asociate reprezentata de interesul de participare
entitatea a devenit o entitate asociata.
respectiv; aceasta se reduce cu valoarea dividendelor
corespunzatoare interesului de participare respectiv.
SECTIUNEA 8.10
540. L (1) Atunci cand exista drepturi de vot potentiale,
Exercitarea controlului comun
interesul unei entitati intr-o entitate asociata sau o entitate
533. L Controlul comun exista numai atunci cand este controlata in comun este stabilit in exclusivitate pe baza
necesar consimtamantul unanim al partilor care controleaza in participatiilor in capitalurile proprii existente si nu reflecta
mod colectiv entitatea, pentru a decide cu privire la activitatile posibila exercitare sau conversie a drepturilor de vot potentiale.
(2) In scopul consolidarii se realizeaza ajustari adecvate ale
relevante. Pentru a evalua daca entitatea este controlata in
comun de toate partile sau de un grup al partilor sau este cotei entitatii din profitul sau pierderea entitatii asociate sau a
controlata numai de una dintre parti, poate fi necesara aplicarea entitatii controlate in comun, dupa achizitie, pentru a lua in
considerare pierderile din deprecierea unor active.
rationamentului.
(3) Prevederile pct. 538 si 539 se aplica si in cazul entitatilor
534. L Uneori, prin angajamentul contractual se solicita un
controlate
in comun.
procentaj minim de drepturi de vot pentru a se lua decizii privind
Situatii
financiare anuale folosite pentru aplicarea
activitatile relevante ale entitatii in care s-a investit. Atunci cand
metodei
punerii
in echivalenta
acel procentaj minim de drepturi de vot se poate obtine prin mai
541. L (1) Cele mai recente situatii financiare disponibile ale
multe combinatii de parti, trebuie sa se prevada care dintre parti
(sau care combinatie de parti) trebuie sa fie unanim de acord cu entitatii asociate sau ale entitatii controlate in comun sunt
deciziile privind activitatile relevante ale entitatii controlate in folosite de entitatea raportoare la aplicarea metodei punerii in
comun si, ca urmare, exercita controlul comun asupra acesteia. echivalenta. Cand finalul perioadei de raportare a entitatii este
diferit fata de cel al entitatii asociate sau al entitatii controlate in
535. L Cerinta cu privire la acordul unanim inseamna ca
comun, entitatea asociata sau entitatea controlata in comun
orice parte care detine controlul in comun asupra entitatii in care
intocmeste, pentru uzul entitatii care detine participatia, situatii
s-a investit poate impiedica oricare dintre celelalte parti sau un
financiare la aceeasi data de raportare ca cea a situatiilor
grup al partilor sa ia decizii unilaterale (cu privire la activitatile
financiare individuale ale entitatii raportoare, cu exceptia cazului
relevante) fara consimtamantul sau.
in care este imposibil sa se procedeze astfel.
(2) Atunci cand, in conformitate cu alin. (1), situatiile
SECTIUNEA 8.11
financiare ale unei entitati asociate sau ale unei entitati
Metoda punerii in echivalenta pentru entitatile asociate
controlate in comun, folosite la aplicarea metodei punerii in
si entitatile controlate in comun
echivalenta, sunt intocmite pentru o data diferita de cea folosita
de entitate, trebuie realizate ajustari pentru a lua in considerare
536. L (1) Partea unui grup intr-o entitate asociata sau intr-o
entitate controlata in comun este data de suma pachetelor de efectele tranzactiilor sau ale evenimentelor semnificative care
actiuni detinute de societatea-mama si de filialele sale in au avut loc intre aceasta data si data situatiilor financiare ale
entitatii. In orice caz, diferenta dintre finalul perioadei de
respectiva entitate asociata sau entitate controlata in comun.
(2) Atunci cand o entitate asociata sau o entitate controlata raportare a entitatii asociate sau a entitatii controlate in comun
in comun are filiale, entitati asociate sau entitati controlate in si cel al perioadei de raportare a entitatii nu trebuie sa fie mai
comun, profitul sau pierderea, precum si activele nete luate in mare de trei luni. Durata perioadelor de raportare si orice
diferenta dintre finalurile perioadelor de raportare vor fi aceleasi
considerare la aplicarea metodei punerii in echivalenta sunt cele
de la o perioada la alta.
recunoscute in situatiile financiare ale entitatii asociate sau ale
542. L In masura in care diferenta pozitiva mentionata la
entitatii controlate in comun (inclusiv cota din profitul sau
pct. 532 alin. (1) nu poate fi inclusa intr-o categorie a
pierderea entitatii asociate sau a entitatii controlate in comun si elementelor de activ sau pasiv, aceasta este tratata in
din activele nete ale entitatilor sale asociate si ale entitatilor conformitate cu regulile aplicabile elementului Sfond comercialZ,
controlate in comun) dupa efectuarea ajustarilor necesare prevazute la pct. 132, 141 alin. (4), 142, 181 si 508 alin. (5) din
pentru a se putea aplica politicile contabile uniforme.
reglementari.
537. L (1) Situatiile financiare ale entitatii cuprinse in
543. L (1) Partea de profit sau pierdere a entitatilor asociate
consolidare trebuie intocmite utilizand politici contabile uniforme si entitatilor controlate in comun, atribuibila interesului de
pentru tranzactii si evenimente asemanatoare care au loc in participare in aceste entitati, este prezentata separat in contul
circumstante similare.
de profit si pierdere consolidat, la elementul SProfitul sau
(2) Daca o entitate asociata sau o entitate controlata in pierderea exercitiului financiar aferent(a) entitatilor asociate si
comun utilizeaza politici contabile diferite fata de cele ale entitatii entitatilor controlate in comunZ.
raportoare, pentru tranzactii si evenimente asemanatoare care
(2) Daca o entitate asociata sau o entitate controlata are in
au loc in circumstante similare, trebuie realizate ajustari astfel circulatie actiuni preferentiale cumulative, care sunt detinute de
incat politicile contabile ale entitatii asociate sau ale entitatii alte parti decat entitatea si sunt clasificate drept capitaluri proprii,
controlate in comun sa fie conforme cu cele ale entitatii atunci entitatea isi calculeaza cota din profit sau pierdere dupa
raportoare, atunci cand aceasta foloseste situatiile financiare ale ajustarea efectuata pentru a lua in considerare dividendele
CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
aferente unor asemenea actiuni, indiferent daca dividendele au
fost sau nu declarate.
544. L (1) Daca cota unei entitati din pierderile unei entitati
asociate sau a unei entitati controlate in comun este egala sau
mai mare decat participatia acesteia in entitatea asociata sau
entitatea controlata in comun, atunci entitatea intrerupe
recunoasterea cotei sale din pierderile viitoare. Participatia intr-o
entitate asociata sau intr-o entitate controlata in comun este
valoarea contabila a investitiei in entitatea asociata sau in
entitatea controlata in comun, stabilita prin folosirea metodei
punerii in echivalenta, precum si orice interese pe termen lung
care, in fond, fac parte din investitia neta a entitatii in respectiva
entitate asociata sau entitate controlata in comun. De exemplu,
un element pentru care decontarea nu este planificata si nici
probabila intr-un viitor apropiat este, in fond, o extindere a
investitiei entitatii in entitatea asociata sau in entitatea controlata
in comun. Astfel de elemente pot sa includa actiuni preferentiale,
creante sau imprumuturi pe termen lung, insa nu includ creante
comerciale, datorii comerciale sau orice creanta pe termen lung
pentru care exista garantii reale adecvate, cum ar fi
imprumuturile garantate. Pierderile recunoscute prin metoda
punerii in echivalenta care depasesc investitia entitatii in actiuni
ordinare se imputa celorlalte componente ale interesului entitatii
intr-o entitate asociata sau intr-o entitate controlata in comun in
ordinea inversa a vechimii lor (adica, prioritatea la lichidare).
(2) Dupa ce participatia entitatii este redusa la zero, se
contabilizeaza pierderile suplimentare si se recunoaste o datorie
doar in masura in care entitatea a suportat obligatii legale sau
implicite ori a efectuat plati in numele entitatii asociate sau al
entitatii controlate in comun. Daca entitatea asociata sau
entitatea controlata in comun raporteaza ulterior profituri,
entitatea reia recunoasterea cotei sale din aceste profituri doar
dupa ce cota sa din profituri este egala cu cota din pierderi
nerecunoscuta.
Pierderi din depreciere
545. L (1) Dupa aplicarea metodei punerii in echivalenta,
inclusiv recunoasterea pierderilor entitatii asociate sau ale
entitatii controlate in comun in conformitate cu pct. 544 alin. (1),
entitatea stabileste daca este necesar sa se recunoasca vreo
pierdere suplimentara din depreciere cu privire la investitia sa
neta in entitatea asociata sau in entitatea controlata in comun.
(2) Deoarece fondul comercial care face parte din valoarea
contabila a investitiei in entitatea asociata sau in entitatea
controlata in comun nu este recunoscut separat, el nu este
testat separat pentru depreciere. In schimb, valoarea contabila
totala a investitiei este testata pentru depreciere, drept activ
unic, ori de cate ori exista indicii ca investitia poate fi depreciata.
O pierdere din depreciere recunoscuta in aceste circumstante
nu se aloca niciunui activ, inclusiv fondul comercial, care face
parte din valoarea contabila a investitiei in entitatea asociata
sau in entitatea controlata in comun. In mod corespunzator,
orice reluare a respectivei pierderi din depreciere este
recunoscuta in masura in care valoarea recuperabila a investitiei
creste ulterior.
546. L Eliminarile prevazute la pct. 512 alin. (1) se
efectueaza in masura in care elementele sunt cunoscute sau
accesibile.
547. L Daca o entitate asociata intocmeste situatii financiare
anuale consolidate, pct. 523 alin. (1), 532, 538, 539, 542, 543
alin. (1) si 546 se aplica capitalurilor proprii prezentate in
respectivele situatii financiare anuale consolidate.
548. L Se poate renunta la aplicarea prevederilor referitoare
la metoda punerii in echivalenta daca interesul de participare in
capitalul entitatii asociate sau al entitatii controlate in comun nu
este semnificativ.
CFNET - Finante Taxe

59

SECTIUNEA 8.12
Conversia la cursul de inchidere si alte aspecte
privind fondul comercial

549. L (1) Situatiile financiare anuale ale societatilor


nerezidente sunt convertite dupa metoda cursului de inchidere.
Aceasta metoda presupune:
a) in bilant:
L exprimarea elementelor din bilant, cu exceptia capitalurilor
proprii, la cursul de inchidere;
L exprimarea capitalurilor proprii la cursul istoric;
L inscrierea, ca element distinct al capitalurilor proprii, a
unei diferente din conversie (ct. 107 SDiferente de curs valutar
din conversieZ), ce corespunde diferentei dintre capitalurile
proprii la cursul de inchidere si capitalurile proprii la cursul
istoric, precum si diferentei dintre rezultatul determinat in functie
de cursul mediu sau cursul de schimb de la data tranzactiilor si
rezultatul la cursul de inchidere.
Diferenta din conversie inscrisa in bilantul consolidat este
repartizata intre societatea-mama si interesele care nu
controleaza;
b) in contul de profit si pierdere L exprimarea veniturilor si
a cheltuielilor la cursul mediu. Cand acesta fluctueaza
semnificativ, veniturile si cheltuielile vor fi exprimate la cursurile
de schimb de la data tranzactiilor.
(2) Cursul de inchidere este cursul de schimb de la data
intocmirii bilantului.
550. L Durata de amortizare a fondului comercial pozitiv se
determina de la data achizitiei actiunilor sau, in cazul in care
achizitia are loc in doua sau mai multe etape, la data la care
entitatea a devenit o filiala.
551. L (1) O valoare prezentata ca un element separat si
care corespunde unui fond comercial negativ poate fi transferata
in contul de profit si pierdere consolidat numai:
a) daca aceasta diferenta corespunde previziunii, la data
achizitiei, a unor rezultate viitoare nefavorabile ale entitatii in
cauza sau previziunii unor costuri pe care entitatea respectiva
urmeaza sa le efectueze, in masura in care o asemenea
previziune se materializeaza; sau
b) in masura in care diferenta corespunde unui castig
realizat.
(2) In vederea recunoasterii fondului comercial negativ, o
entitate trebuie sa se asigure ca nu au fost supraevaluate
activele identificabile achizitionate si nu au fost omise sau
subevaluate datoriile.
(3) In masura in care fondul comercial negativ se raporteaza
la pierderi si cheltuieli viitoare asteptate, ce sunt identificate in
planul pentru achizitie al achizitorului si pot fi masurate credibil,
dar care nu reprezinta datorii identificabile la data achizitiei, acea
parte a fondului comercial negativ trebuie recunoscuta ca venit
in contul de profit si pierdere, atunci cand sunt recunoscute
aceste pierderi si cheltuieli viitoare.
(4) In masura in care fondul comercial negativ nu se
raporteaza la pierderi si cheltuieli viitoare asteptate si care pot
fi masurate in mod credibil la data achizitiei, acest fond
comercial negativ trebuie recunoscut ca venit in contul de profit
si pierdere, dupa cum urmeaza:
a) valoarea fondului comercial negativ ce nu depaseste
valorile juste ale activelor nemonetare identificabile achizitionate
trebuie recunoscuta ca venit atunci cand beneficiile economice
viitoare cuprinse in activele identificabile amortizabile
achizitionate sunt consumate, deci, de-a lungul perioadei de
viata utila ramasa a acelor active; si
b) valoarea fondului comercial negativ in exces fata de
valorile juste ale activelor nemonetare identificabile achizitionate
trebuie recunoscuta imediat ca venit.

www.codfiscal.net
60

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014


SECTIUNEA 8.13

Notele explicative la situatiile financiare anuale consolidate

552. L Notele explicative la situatiile financiare anuale


consolidate prezinta informatiile cerute conform pct. 468, 469,
471 si 472, pe langa orice alte informatii cerute conform altor
prevederi ale prezentelor reglementari, intr-un mod care sa
faciliteze evaluarea pozitiei financiare a entitatilor incluse in
consolidare, luate in ansamblu, tinand cont de ajustarile
esentiale care decurg din caracteristicile specifice ale situatiilor
financiare anuale consolidate, comparativ cu situatiile financiare
anuale individuale, inclusiv in urmatoarele cazuri:
a) la prezentarea tranzactiilor intre parti legate nu se includ
tranzactiile intre parti legate incluse in consolidare, care sunt
eliminate cu ocazia consolidarii; si
b) la prezentarea indemnizatiilor si a avansurilor si creditelor
acordate membrilor organelor de administratie, de conducere si
de supraveghere se prezinta numai sumele acordate membrilor
organelor respective ale societatii-mama de catre societateamama si de filialele sale.
553. L (1) Pe langa informatiile prevazute la pct. 552, notele
explicative la situatiile financiare anuale consolidate contin
urmatoarele informatii cu privire la entitatile incluse in
consolidare:
a) denumirile si sediile sociale ale entitatilor respective;
b) proportia de capital detinuta in entitatile respective, altele
decat societatea-mama, de catre entitatile incluse in consolidare
sau de catre persoanele care actioneaza in nume propriu, dar in
contul acestor entitati; si
c) informatii privind conditiile mentionate la pct. 494 si 495, in
urma aplicarii pct. 496, 499 si 500, pe baza carora a fost
efectuata consolidarea. Aceasta mentiune poate fi insa omisa
in cazul in care consolidarea a fost efectuata in temeiul pct. 494
alin. (1) lit. a), iar proportia de capital este egala cu proportia de
drepturi de vot detinute.
(2) Informatiile prevazute la alin. (1) sunt furnizate in ceea
ce priveste entitatile excluse din consolidare pe motiv ca nu
prezinta interes, conform pct. 59 si 505, si se furnizeaza
explicatii cu privire la excluderea entitatilor mentionate la
pct. 504.
(3) Notele explicative la situatiile financiare anuale
consolidate contin, de asemenea, urmatoarele informatii:
a) denumirile si sediile sociale ale entitatilor asociate,
respectiv controlate in comun, incluse in consolidare, in intelesul
pct. 523 alin. (1), si proportia de capital al acestora detinuta de
entitatile incluse in consolidare sau de persoane care
actioneaza in nume propriu, dar in contul acestor entitati; si
b) in ceea ce priveste fiecare dintre entitatile, altele decat
cele prevazute la alin. (1), alin. (2) si alin. (3) lit. a), in care
entitatile incluse in consolidare detin, direct sau prin intermediul
unor persoane care actioneaza in nume propriu, dar in contul
acestor entitati, un interes de participare:
(i) denumirea si sediul social al entitatilor respective;
(ii) proportia de capital detinuta;
(iii) valoarea capitalurilor proprii, precum si profitul sau
pierderea entitatii respective pentru ultimul exercitiu
financiar pentru care au fost adoptate situatii
financiare.

administratorilor, intr-un mod care sa faciliteze evaluarea pozitiei


entitatilor incluse in consolidare, luate in ansamblu.
555. L La prezentarea de detalii privind actiunile sau partile
sociale proprii detinute, raportul consolidat al administratorilor
indica numarul si valoarea nominala sau, in absenta unei valori
nominale, echivalentul contabil al tuturor actiunilor sau partilor
sociale ale societatii-mama detinute de ea insasi, de filiale ale
acesteia sau de o persoana care actioneaza in nume propriu,
dar in contul oricareia dintre acele entitati. Aceste informatii pot
fi prezentate in notele explicative la situatiile financiare anuale
consolidate.
556. L Atunci cand se solicita un raport consolidat al
administratorilor, pe langa raportul administratorilor, cele doua
rapoarte pot fi prezentate sub forma unui singur raport.
CAPITOLUL 9
Aprobarea, semnarea
si publicarea situatiilor financiare anuale
557. L (1) Situatiile financiare anuale se intocmesc si se
publica, potrivit legii, in moneda nationala.
(2) Situatiile financiare anuale sunt semnate de persoanele
in drept, cuprinzand:
L numele si prenumele persoanei care le-a intocmit,
inscrise in clar;
L calitatea acesteia (director economic, contabil-sef sau alta
persoana desemnata prin decizie scrisa de administrator,
persoana autorizata potrivit legii, membra a Corpului Expertilor
Contabili si Contabililor Autorizati din Romania);
L numarul de inregistrare in organismul profesional, daca
este cazul.
SECTIUNEA 9.1
Obligatia generala de publicare

558. L Situatiile financiare anuale aprobate corespunzator si


raportul administratorilor, impreuna cu opinia auditorului statutar
sau a firmei de audit mentionata la sectiunea 10.1 SCerinte
generale privind auditulZ din prezentele reglementari, respectiv
raportul cenzorilor, dupa caz, se publica in conformitate cu
legislatia in vigoare.
559. L Trebuie sa fie posibila obtinerea, la cerere, a unor
copii ale situatiilor financiare. Pretul unei astfel de copii nu poate
depasi costul sau administrativ.
560. L Prevederile pct. 558 se aplica si in ceea ce priveste
situatiile financiare anuale consolidate si rapoartele consolidate
ale administratorilor.
SECTIUNEA 9.2
Alte cerinte in materie de publicare

561. L (1) Daca se publica in intregime, situatiile financiare


anuale si raportul administratorilor sunt reproduse cu forma si
continutul pe baza carora auditorul statutar sau firma de audit
si-a intocmit opinia. Acestea sunt insotite de textul complet al
raportului de audit.
(2) Daca situatiile financiare anuale nu se publica in
intregime, versiunea prescurtata a acestora, care nu este
insotita de raportul de audit:
a) mentioneaza faptul ca versiunea publicata este
SECTIUNEA 8.14
prescurtata;
Raportul consolidat al administratorilor
b) face trimitere la registrul la care au fost depuse, potrivit
554. L Raportul consolidat al administratorilor cuprinde, pe legii, sau, daca acestea nu au fost inca depuse, mentioneaza
langa informatiile prevazute de alte dispozitii ale prezentelor acest lucru;
c) mentioneaza daca auditorul statutar sau firma de audit a
reglementari, cel putin informatiile cerute conform prevederilor
capitolului 7 SRaportul administratorilorZ, tinand cont de ajustarile emis o opinie de audit fara rezerve, cu rezerve ori contrara sau
esentiale care decurg din caracteristicile specifice ale unui raport daca auditorul statutar sau firma de audit nu a fost in masura
consolidat al administratorilor, comparativ cu un raport al sa emita o opinie de audit;
CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
d) mentioneaza daca raportul de audit face referire la
aspecte asupra carora auditorul statutar sau firma de audit a
atras atentia prin evidentiere, fara ca opinia de audit sa fie cu
rezerve.
SECTIUNEA 9.3
Responsabilitatea si raspunderea pentru intocmirea
si publicarea situatiilor financiare anuale
si a raportului administratorilor

562. L (1) Membrii organelor de administratie, de conducere


si de supraveghere ale unei entitati, care actioneaza in limitele
competentelor conferite de legislatia nationala, au
responsabilitatea colectiva de a asigura faptul ca situatiile
financiare anuale individuale si raportul administratorilor,
respectiv situatiile financiare anuale consolidate si rapoartele
consolidate ale administratorilor, sunt intocmite si se publica in
conformitate cu cerintele prezentelor reglementari.
(2) Incalcarea responsabilitatilor mentionate la alin. (1) se
sanctioneaza potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare.
CAPITOLUL 10
Auditul
SECTIUNEA 10.1
Cerinte generale privind auditul

563. L (1) Situatiile financiare anuale ale entitatilor mijlocii si


mari, precum si ale societatilor/companiilor nationale, societatilor
cu capital integral sau majoritar de stat si regiilor autonome sunt
auditate de unul sau mai multi auditori statutari sau firme de
audit.
(2) Sunt supuse, de asemenea, auditului entitatile care, la
data bilantului, depasesc limitele a cel putin doua dintre
urmatoarele trei criterii:
a) totalul activelor: 3.650.000 EUR;
b) cifra de afaceri neta: 7.300.000 EUR;
c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.
Obligatia de auditare pentru entitatile prevazute la prezentul
alineat se aplica atunci cand acestea depasesc limitele
respective in doua exercitii financiare consecutive. De
asemenea, entitatile respective sunt scutite de la obligatia de
auditare a situatiilor financiare anuale daca limitele a doua din
cele trei criterii mentionate nu sunt depasite in doua exercitii
financiare consecutive.
(3) Situatiile financiare anuale ale entitatilor mici si
microentitatilor se verifica, dupa caz, de cenzori, potrivit legii.
(4) Totodata, auditorul (auditorii) statutar(i) sau firma (firmele)
de audit:
a) exprima o opinie privind:
(i) consecventa raportului administratorilor cu situatiile
financiare pentru acelasi exercitiu financiar; si
(ii) intocmirea raportului administratorilor in conformitate
cu cerintele legale aplicabile;
b) declara daca, pe baza cunoasterii si a intelegerii
dobandite in cursul auditului cu privire la entitate si la mediul
acesteia, a(au) identificat informatii eronate semnificative
prezentate in raportul administratorilor, indicand natura acestor
informatii eronate.
564. L (1) Prevederile pct. 563 alin. (1) referitoare la
obligatia auditarii se aplica si situatiilor financiare anuale
consolidate.
(2) Prevederile pct. 563 alin. (4) se aplica si situatiilor
financiare anuale consolidate si rapoartelor consolidate ale
administratorilor.
CFNET - Finante Taxe

61

SECTIUNEA 10.2
Raportul de audit

565. L (1) Raportul de audit contine:


a) o introducere care identifica cel putin situatiile financiare
care fac obiectul auditului statutar, impreuna cu cadrul de
raportare financiara care a fost aplicat la intocmirea acestora;
b) o descriere a domeniului de aplicare al auditului statutar,
care identifica cel putin standardele de audit conform carora a
fost efectuat auditul statutar;
c) o opinie de audit care este fara rezerve, cu rezerve sau
contrara si care prezinta clar punctul de vedere al auditorului
statutar cu privire la urmatoarele:
(i) daca situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela,
in conformitate cu cadrul relevant de raportare
financiara; si
(ii) dupa caz, daca situatiile financiare anuale sunt
conforme cerintelor legale aplicabile.
Daca auditorul statutar nu este in masura sa emita o opinie
de audit, raportul mentioneaza imposibilitatea emiterii unei astfel
de opinii;
d) o mentiune privind aspectele asupra carora auditorul
statutar atrage atentia prin evidentiere, fara ca opinia de audit sa
fie cu rezerve;
e) opinia si declaratia mentionate la pct. 563 alin. (4).
(2) Raportul de audit se semneaza si se dateaza de catre
auditorul statutar. In cazul in care auditul statutar este efectuat
de o firma de audit, raportul de audit poarta semnatura cel putin
a auditorului/auditorilor statutar(i) care a(u) efectuat auditul in
numele firmei de audit.
(3) Raportul de audit privind situatiile financiare anuale
consolidate trebuie sa respecte cerintele prevazute la alin. (1) si
(2). In cazul situatiilor financiare anuale consolidate, atunci cand
raporteaza asupra consecventei raportului administratorilor cu
situatiile financiare, asa cum se prevede la alin. (1) lit. e),
auditorul statutar sau firma de audit are in vedere situatiile
financiare anuale consolidate si raportul consolidat al
administratorilor. Daca situatiile financiare anuale ale societatiimama sunt prezentate in vederea aprobarii odata cu situatiile
financiare anuale consolidate, iar societatea-mama are obligatia
de auditare, cele doua rapoarte de audit pot fi prezentate sub
forma unui singur raport.
CAPITOLUL 11
Controlul intern
566. L (1) In intelesul prezentelor reglementari, controlul
intern al entitatii vizeaza asigurarea:
L conformitatii cu legislatia in vigoare;
L aplicarii deciziilor luate de conducerea entitatii;
L bunei functionari a activitatii interne a entitatii;
L fiabilitatii informatiilor financiare;
L eficacitatii operatiunilor entitatii;
L utilizarii eficiente a resurselor;
L prevenirii si controlului riscurilor de a nu se atinge
obiectivele fixate etc.
Ca urmare, procedurile de control intern au ca obiectiv:
L pe de o parte, urmarirea inscrierii activitatii entitatii si a
comportamentului personalului in cadrul definit de legislatia
aplicabila, valorile, normele si regulile interne ale entitatii;
L pe de alta parte, verificarea daca informatiile contabile,
financiare si de gestiune comunicate reflecta corect activitatea
si situatia entitatii.
(2) Scopul controlului intern este sa asigure coerenta
obiectivelor, sa identifice factorii-cheie de reusita si sa comunice
conducatorilor entitatii, in timp real, informatiile referitoare la
performante si perspective. Indiferent de natura sau marimea

www.codfiscal.net
62

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

entitatii, eforturile depuse pentru aplicarea unui control intern


satisfacator sunt legate de aplicarea unor bune practici.
567. L Controlul intern se aplica pe tot parcursul
operatiunilor desfasurate de entitate, astfel:
a) anterior realizarii operatiunilor, cu ocazia elaborarii
bugetului, ceea ce va permite, ulterior realizarii operatiunilor,
controlul bugetar;
b) in timpul operatiunilor, de exemplu, sub aspectul
determinarii procentului de realizare fizica a productiei in curs
de executie sau a procentului de rebuturi inregistrate;
c) dupa finalizarea operatiunilor, caz in care verificarea este
destinata, de exemplu, sa analizeze rentabilitatea operatiunilor
si sa constate existenta conformitatii sau a eventualelor
anomalii, care trebuie corectate.
568. L In contextul situatiilor financiare anuale consolidate,
aria controlului intern contabil si financiar se refera la societatile
cuprinse in consolidare.
569. L Controlul intern cuprinde componente strans legate,
respectiv:
L o definire clara a responsabilitatilor, resurse si proceduri
adecvate, modalitati si sisteme de informare, instrumente si
practici corespunzatoare;
L difuzarea interna de informatii pertinente, fiabile, a caror
cunoastere permite fiecaruia sa isi exercite responsabilitatile;
L un sistem care urmareste, pe de o parte, analizarea
principalelor riscuri identificabile in ceea ce priveste obiectivele
entitatii si, pe de alta parte, asigurarea existentei de proceduri de
gestionare a acestor riscuri;
L activitati corespunzatoare de control, pentru fiecare
proces, concepute pentru a reduce riscurile susceptibile sa
afecteze realizarea obiectivelor entitatii;
L o supraveghere permanenta a dispozitivului de control
intern, precum si o examinare a functionarii sale.
570. L Activitatile de control fac parte integranta din procesul
de gestiune prin care entitatea urmareste atingerea obiectivelor
propuse. Controlul vizeaza aplicarea normelor si procedurilor de
control intern, la toate nivelurile ierarhice si functionale:
aprobare, autorizare, verificare, evaluarea performantelor
operationale, securizarea activelor, separarea functiilor.
571. L Evaluarea controlului intern pleaca de la aspecte
precum:
L existenta de ghiduri si manuale de proceduri;
L garantarea evolutiei sistemului de control intern;
L asigurarea posibilitatii accesului la sistem pentru controlul
extern;
L asigurarea posibilitatii confruntarii descrierii teoretice cu
realitatea.
572. L (1) In cadrul unui mediu informatizat, controlul intern
pleaca de la aspecte precum:
L existenta unei strategii informatice formalizate, elaborate
cu implicarea conducerii operationale;
L implicarea conducerii si sensibilizarea sa fata de riscurile
crescute sau generate de informatica;
L alocarea de resurse care demonstreaza capacitatea
sistemului informatic de a-si atinge obiectivele;
L recrutarea de personal cu un nivel de competenta adaptat
tehnologiilor utilizate si existenta unui plan de formare continua
care trebuie sa permita o actualizare a cunostintelor.
(2) Elementele de risc specifice, introduse de utilizarea
informaticii, se refera la evaluarea unor aspecte precum:
L nivelul de dependenta a entitatii de sistemul sau
informatic, cu influenta asupra continuitatii exploatarii, atunci
cand dependenta este prea mare;
L nivelul de confidentialitate a informatiilor vehiculate de
sistem;
L obligatia de respectare a dispozitiilor in vigoare referitoare
la fiscalitate, protectia persoanelor, proprietatea intelectuala sau
reglementari specifice anumitor sectoare de activitate.
CFNET - Finante Taxe

573. L (1) In domeniul organizarii generale, trebuie sa


existe:
L o documentare referitoare la principiile de contabilizare si
control al operatiunilor;
L circuite de informatii vizand exhaustivitatea operatiunilor,
o centralizare rapida si o armonizare a datelor contabile, precum
si controale asupra aplicarii acestor circuite;
L un calendar al elaborarii de informatii contabile si
financiare difuzate in cadrul grupului, necesare pentru situatiile
financiare ale societatii-mama.
(2) Sunt necesare, de asemenea:
L identificarea cu claritate a persoanelor responsabile cu
elaborarea informatiilor contabile si financiare publicate sau care
participa la elaborarea situatiilor financiare;
L accesul fiecarui colaborator implicat in procesul elaborarii
de informatii contabile si financiare, la informatiile necesare
controlului intern;
L instituirea unui mecanism prin care sa se asigure
efectuarea controalelor;
L proceduri prin care sa se verifice daca controalele au fost
efectuate, sa se identifice abaterile de la regula si sa se poata
remedia, daca este necesar;
L existenta unui proces care urmareste identificarea
resurselor necesare bunei functionari a functiei contabile;
L adaptarea necesarului de personal si a competentelor
acestuia la marimea si complexitatea operatiunilor, ca si la
evolutia nevoilor si constrangerilor.
574. L (1) Controlul intern contabil si financiar al entitatii se
aplica in vederea asigurarii unei gestiuni contabile si a unei
urmariri financiare a activitatilor sale, pentru a raspunde
obiectivelor definite.
(2) Controlul intern contabil si financiar este un element major
al controlului intern. El vizeaza ansamblul proceselor de obtinere
si comunicare a informatiei contabile si financiare si contribuie la
realizarea unei informatii fiabile si conforme exigentelor legale.
Ca si controlul intern in general, el se sprijina pe un sistem
cuprinzand in special elaborarea si aplicarea politicilor si
procedurilor in domeniu, inclusiv a sistemului de supraveghere
si control.
(3) Controlul intern contabil si financiar vizeaza asigurarea:
L conformitatii informatiilor contabile si financiare publicate,
cu regulile aplicabile acestora;
L aplicarii instructiunilor elaborate de conducere in legatura
cu aceste informatii;
L protejarii activelor;
L prevenirii si detectarii fraudelor si neregulilor contabile si
financiare;
L fiabilitatii informatiilor difuzate si utilizate la nivel intern in
scop de control, in masura in care ele contribuie la elaborarea
de informatii contabile si financiare publicate;
L fiabilitatii situatiilor financiare anuale publicate si a altor
informatii comunicate pietei.
575. L Sub aspectul regulilor contabile, trebuie avute in
vedere:
L existenta unui manual de politici contabile;
L existenta unei proceduri de aplicare a acestui manual;
L existenta de controale prin care sa se asigure respectarea
manualului;
L cunoasterea evolutiei legislatiei contabile si fiscale;
L efectuarea de controale specifice asupra punctelor
sensibile;
L identificarea si tratarea corespunzatoare a anomaliilor;
L adaptarea programelor informatice la nevoile entitatii;
L conformitatea cu regulile contabile;
L asigurarea exactitatii si exhaustivitatii inregistrarilor
contabile;

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
L respectarea caracteristicilor calitative ale informatiilor
cuprinse in situatiile financiare, astfel incat sa satisfaca nevoile
utilizatorilor;
L pregatirea informatiilor necesare consolidarii grupului;
L definirea si distribuirea procedurilor de elaborare a
situatiilor financiare anuale consolidate, catre toate entitatile de
consolidat.
CAPITOLUL 12
Dispozitii privind scutirile
si restrictiile aplicabile scutirilor
SECTIUNEA 12.1
Scutiri pentru microentitati

576. L (1) Cu respectarea prevederilor alin. (2) al


prezentului punct, microentitatile nu au obligatia elaborarii
notelor explicative la situatiile financiare anuale, prevazute la
pct. 468 si 469.
(2) Microentitatile prezinta informatiile prevazute la pct. 468
lit. a), d) si e) si pct. 491 alin. (2) lit. c).
577. L (1) Microentitatile intocmesc bilant prescurtat, in
formatul prevazut la pct. 451.
(2) Microentitatile intocmesc cont prescurtat de profit si
pierdere, care sa prezinte separat:
L cifra de afaceri neta;
L alte venituri;
L costul materiilor prime si al consumabilelor;
L cheltuieli cu personalul;
L ajustari de valoare;
L alte cheltuieli;
L impozite;
L profit sau pierdere.
578. L Situatiile financiare anuale intocmite de microentitati
potrivit pct. 576 si 577 ofera imaginea fidela prevazuta la pct. 24
si 25. Prevederile pct. 26 nu se aplica in cazul acestor situatii
financiare anuale.
SECTIUNEA 12.2
Restrictii referitoare la entitatile de interes public

579. L Cu exceptia cazului in care se prevede expres in


prezentele reglementari, simplificarile si exceptarile prevazute
de prezentele reglementari nu se aplica entitatilor de interes
public. O entitate de interes public este considerata ca fiind din
categoria entitatilor mijlocii si mari, indiferent de cifra de afaceri
neta, totalul activelor sau numarul sau mediu de salariati in
cursul exercitiului financiar.
CAPITOLUL 13
Raportarea platilor efectuate catre guverne
SECTIUNEA 13.1
Definitii referitoare la raportarea privind platile catre guverne

580. L (1) In intelesul prezentului capitol, se aplica


urmatoarele definitii:
1. entitate activa in industria extractiva inseamna o entitate
care desfasoara activitati ce implica explorarea, prospectarea,
descoperirea, exploatarea si extractia zacamintelor de minerale,
petrol, gaze naturale sau alte materiale, in cadrul activitatilor
economice enumerate in anexa I la Regulamentul (CE)
nr. 1.893/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din
20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al
activitatilor economice NACE a doua revizuire si de modificare
a Regulamentului (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului, precum si a
3

JO L 393, 30.12.2006, p. 1.

CFNET - Finante Taxe

63

anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice3, la


sectiunea B INDUSTRIA EXTRACTIVA SI EXPLOATAREA IN
CARIERE, diviziunile 05 Extractia carbunelui si lignitului, 06
Extractia titeiului si a gazelor naturale, 07 Extractia minereurilor
metalifere si 08 Alte activitati din industria extractiva;
2. entitate activa in sectorul exploatarii padurilor primare
inseamna o intreprindere care desfasoara, in padurile primare,
activitati prevazute in Regulamentul (CE) nr. 1.893/2006,
respectiv sectiunea A L AGRICULTURA, SILVICULTURA SI
PESCUIT, diviziunea 02 Silvicultura si exploatare forestiera,
grupa 02.2 Exploatare forestiera, din anexa I la acest
regulament;
3. guvern inseamna orice autoritate nationala, regionala sau
locala a unui stat membru sau a unei tari terte. Sunt incluse
departamentele, agentiile sau intreprinderile controlate de acea
autoritate, in sensul prevederilor sectiunii 8.2 SObligatia de a
intocmi situatii financiare anuale consolidateZ;
4. proiect inseamna activitati operationale care sunt
reglementate de un singur contract, licenta, locatie, concesiune
sau alte acorduri juridice similare si care formeaza baza pentru
o obligatie de plata cu un guvern. Cu toate acestea, daca mai
multe astfel de acorduri sunt interconectate pe fond si formeaza
baza pentru o obligatie de plata cu un guvern, acestea sunt
considerate a fi un proiect;
5. plata inseamna o suma platita fie in numerar, fie in natura,
pentru activitatile mentionate la pct. 1 si 2, de urmatoarele tipuri:
a) drepturi de productie;
b) impozite percepute asupra venitului, productiei sau
profiturilor societatilor, cu exceptia impozitelor percepute asupra
consumului, cum ar fi taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe
venitul personal sau impozitul pe vanzari;
c) redevente;
d) dividende;
e) prime de semnare, descoperire si productie;
f) taxe de licenta, taxe de inchiriere, taxe de inregistrare si
alte taxe aferente licentelor si/sau concesiunilor; si
g) plati pentru imbunatatiri aduse infrastructurii.
(2) Platile mentionate la alin. (1) pct. 5 sunt cele prevazute
de legislatia in vigoare, aplicabila entitatii. Platile respective
presupun transfer de beneficii economice incluzand fluxuri de
trezorerie, transferuri de bunuri sau prestari de servicii efectuate
in cursul exercitiului financiar de raportare, indiferent de
perioada in care a fost inregistrata obligatia corespunzatoare.
581. L (1) Pentru a determina daca o entitate este activa
sau un grup este activ in industria extractiva sau in sectorul
exploatarii padurilor primare, definitiile respective se refera la
clasificarea activitatilor economice pentru scopuri statistice,
prezentate in sectiunile relevante ale Regulamentului (CE)
nr. 1.893/2006.
(2) Se considera, de asemenea, ca o entitate care este parte
a unei asocieri in participatie sau a unei entitati controlate in
comun este activa in industria extractiva sau in sectorul
exploatarii padurilor primare daca acea asociere in participatie
sau entitate controlata in comun se califica pentru clasificarea
NACE.
SECTIUNEA 13.2
Entitati obligate sa raporteze platile catre guverne

582. L (1) Entitatile mijlocii si mari, indiferent de natura


actionarilor, precum si societatile/companiile nationale,
societatile cu capital integral sau majoritar de stat si regiile
autonome, active in industria extractiva sau in sectorul
exploatarii padurilor primare au obligatia de a intocmi si a
publica anual un raport asupra platilor catre guverne.

www.codfiscal.net
64

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

(2) In cazul in care o entitate devine entitate incadrata in


categoria entitatilor mijlocii si mari, cerintele de raportare
prevazute de prezentul capitol se aplica daca criteriile de
marime prevazute la pct. 9 alin. (4) sunt depasite doua exercitii
financiare consecutive.
(3) Cerintele de raportare prevazute de prezentul capitol se
aplica si in cazul in care entitatea este parte a unei asocieri in
participatie care isi desfasoara activitatea in industria extractiva
sau in sectorul exploatarii padurilor primare. In acest caz, platile
cuprinse in raportul asupra platilor efectuate catre guverne se
prezinta in proportia corespunzatoare participarii sale la acea
asociere in participatie.
(4) Obligatia mentionata la alin. (1) nu se aplica entitatilor
care sunt filiale sau societati-mama, daca sunt indeplinite
cumulativ urmatoarele conditii:
a) societatea-mama intra sub incidenta legislatiei nationale;
si
b) platile efectuate de entitate catre guverne sunt incluse in
raportul consolidat asupra platilor catre guverne, intocmit de
societatea-mama respectiva in conformitate cu sectiunea 13.4
SRaportul consolidat asupra platilor catre guverneZ.
SECTIUNEA 13.3
Continutul raportului

583. L Nu este necesar ca o plata, indiferent daca este plata


unica sau o serie de plati conexe, sa fie luata in considerare in
raport daca este mai mica de 100.000 euro in cursul unui
exercitiu financiar.
584. L (1) Raportul prezinta urmatoarele informatii in
legatura cu activitatile descrise la pct. 580 alin. (1) pct. 1 si 2,
aferente exercitiului financiar in cauza:
a) suma totala a platilor efectuate catre fiecare guvern;
b) suma totala pe tip de plata, in conformitate cu pct. 580
alin. (1) pct. 5 lit. a)Lg), efectuata catre fiecare guvern;
c) daca platile au fost atribuite unui proiect specific, suma
totala pe tip de plata, in conformitate cu pct. 580 alin. (1) pct. 5
lit. a)Lg), efectuata pentru fiecare astfel de proiect si suma
totala a platilor pentru fiecare astfel de proiect.
(2) Platile efectuate de entitate pentru obligatii impuse la
nivelul entitatii pot fi prezentate la nivelul acesteia, si nu la nivel
de proiect.
585. L Daca se efectueaza plati in natura catre guverne, ele
sunt raportate in valoare si, daca este cazul, in volum. Se
prezinta note justificative pentru a explica modul in care a fost
determinata aceasta valoare.
586. L Informatiile publicate cu privire la platile mentionate
in prezenta sectiune reflecta substanta, mai curand decat forma
platii sau a activitatii in cauza. Platile si activitatile nu pot fi
separate sau agregate in mod artificial, in vederea evitarii
aplicarii prezentelor reglementari.
SECTIUNEA 13.4

sunt aceleasi cu cele cuprinse in perimetrul de consolidare


utilizat la intocmirea situatiilor financiare anuale consolidate. Ca
urmare, perimetrul de consolidare stabilit potrivit cap. 8 SSituatii
financiare anuale consolidate si rapoarte consolidateZ este
folosit si pentru aplicarea prevederilor prezentului capitol.
(3) Societatea-mama si filialele au semnificatia prevazuta de
sectiunea 1.2 SDefinitiiZ.
588. L (1) Raportul consolidat cuprinde numai platile catre
guverne rezultate in urma operatiunilor de extractie si/sau de
exploatare forestiera.
(2) In cazul in care o entitate controlata in comun, cuprinsa
in consolidare, isi desfasoara activitatea in industria extractiva
sau in sectorul exploatarii padurilor primare, in scopul intocmirii
raportului consolidat prevazut de prezenta sectiune sunt avute
in vedere platile corespunzatoare participatiei detinute in acea
entitate controlata in comun.
589. L (1) Obligatia de a intocmi raportul consolidat
mentionat la pct. 587 nu se aplica:
a) unei societati-mama a unui grup din categoria grupurilor
mici si mijlocii, asa cum acestea sunt definite la pct. 10 alin. (2),
cu exceptia cazului in care o entitate afiliata este entitate de
interes public; si
b) unei societati-mama reglementate de legislatia nationala,
care este ea insasi filiala, daca societatea-mama a acesteia se
afla sub incidenta legislatiei nationale.
(2) Daca un grup din categoria grupurilor mici si mijlocii
include o entitate de interes public, intregul grup este tratat ca
fiind grup mare. In acest caz, in scopul aplicarii prezentei
sectiuni, societatea-mama a grupului are obligatia de a intocmi
raport consolidat asupra platilor catre guverne.
590. L (1) O entitate, inclusiv o entitate de interes public,
poate fi exclusa din raportul consolidat asupra platilor catre
guverne daca este indeplinita cel putin una din urmatoarele
conditii:
a) restrictii severe pe termen lung impiedica in mod
substantial exercitarea de catre societatea-mama a drepturilor
sale asupra activelor sau conducerii entitatii in cauza;
b) in cazuri extrem de rare in care informatiile necesare
pentru intocmirea raportului consolidat asupra platilor catre
guverne in conformitate cu prezentele reglementari nu pot fi
obtinute fara cheltuieli disproportionate sau intarzieri
nejustificate;
c) actiunile sau partile sociale ale entitatii in cauza sunt
detinute exclusiv in vederea vanzarii lor ulterioare.
(2) Scutirile mentionate la alin. (1) se aplica numai daca sunt
utilizate si in scopul intocmirii situatiilor financiare anuale
consolidate.
SECTIUNEA 13.5
Publicarea

591. L Raportul prevazut la pct. 582 si raportul consolidat


prevazut la pct. 587 asupra platilor catre guverne se publica
587. L (1) Entitatile mijlocii si mari, precum si entitatile de potrivit legislatiei nationale. Intreprinderile mentionate la pct. 582
interes public, active in industria extractiva sau in sectorul si 587, care intocmesc si publica un raport in conformitate cu
exploatarii padurilor primare, care intra sub incidenta legislatiei cerinte de raportare ale unei tari terte evaluate ca fiind
nationale, au obligatia de a intocmi un raport consolidat asupra echivalente cu cele prevazute in prezentul capitol, sunt
exceptate de la cerintele prezentului capitol, cu exceptia
platilor efectuate catre guverne in conformitate cu pct. 582L586
daca, in calitate de societati-mama, au obligatia de a intocmi obligatiei de a publica respectivul raport potrivit legislatiei
situatii financiare anuale consolidate in conformitate cu nationale in vigoare.
592. L Membrii organelor responsabile ale unei entitati, care
sectiunea 8.2 SObligatia de a intocmi situatii financiare anuale
actioneaza in limitele competentelor conferite de legislatia
consolidateZ.
(2) O societate-mama este considerata, de asemenea, a fi nationala, au responsabilitatea de a se asigura, aplicand la nivel
activa in industria extractiva sau in sectorul exploatarii padurilor maxim cunostintele si abilitatile de care dispun, ca raportul
primare daca oricare dintre filialele sale este activa in industria asupra platilor catre guverne este intocmit si publicat in
sau in sectorul mentionat. Filialele avute in vedere in acest scop conformitate cu cerintele prezentelor reglementari.
Raportul consolidat asupra platilor catre guverne

CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

65

CAPITOLUL 14
Planul de conturi general
593. L (1) Conturile sintetice din planul de conturi se pot dezvolta pe conturi analitice in functie de necesitatile impuse de
anumite reglementari sau potrivit necesitatilor proprii ale fiecarei entitati.
(2) Conturile pot avea functiune contabila de activ (A), pasiv (P) sau sunt bifunctionale (A/P). In general, conturile cu
functiune contabila de activ corespund elementelor de natura activelor si cheltuielilor, iar conturile cu functiune contabila de pasiv
corespund elementelor de natura datoriilor, capitalurilor proprii si veniturilor sau sunt aferente ajustarilor de valoare.
In conturile cu trei cifre, cifra terminala 9 semnifica operatiuni de sens contrar celor acoperite in mod normal de conturile
de nivel superior din grupa din care fac parte.
(3) Conturile in afara bilantului sunt conturi care se debiteaza si se crediteaza in functie de modalitatea de inregistrare in
conturile de bilant a operatiunii, la scadenta sau la data realizarii acesteia.
(4) Pentru organizarea contabilitatii de gestiune, nu este obligatorie utilizarea conturilor din clasa 9 SConturi de gestiuneZ.
594. L Planul de conturi general este urmatorul:
Clasa 1 O Conturi de capitaluri, provizioane, imprumuturi si datorii asimilate
10.

11.

Capital si rezerve
101. Capital4
1011. Capital subscris nevarsat (P)
1012. Capital subscris varsat (P)
1015. Patrimoniul regiei (P)
1016. Patrimoniul public5 (P)
1017. Patrimoniul privat6 (P)
1018. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (P)
103. Alte elemente de capitaluri proprii
1031. Beneficii acordate angajatilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (P)
1033. Diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o entitate straina 7 (A/P)
1038. Diferente din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile in vederea vanzarii si alte
elemente de capitaluri proprii8 (A/P)
104. Prime de capital
1041. Prime de emisiune (P)
1042. Prime de fuziune/divizare (P)
1043. Prime de aport (P)
1044. Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni (P)
105. Rezerve din reevaluare (P)
106. Rezerve
1061. Rezerve legale (P)
1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)
1068. Alte rezerve (P)
107. Diferente de curs valutar din conversie9 (A/P)
108. Interese care nu controleaza10
1081. Interese care nu controleaza L rezultatul exercitiului financiar (A/P)
1082. Interese care nu controleaza L alte capitaluri proprii (A/P)
109. Actiuni proprii
1091. Actiuni proprii detinute pe termen scurt (A)
1092. Actiuni proprii detinute pe termen lung (A)
1095. Actiuni proprii reprezentand titluri detinute de societatea absorbita la societatea absorbanta (A)
Rezultatul reportat
117. Rezultatul reportat
1171. Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita (A/P)
1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 2911 (A/P)
1173. Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile (A/P)
4 In functie de forma juridica a entitatii se inscrie: capital social, patrimoniul regiei etc.
5 Acest cont mai apare doar la entitatile care nu au finalizat procedurile legale de transfer al bunurilor de natura patrimoniului public.
6 Acest cont apare doar la entitatile care detin, potrivit legii, bunuri de natura patrimoniului privat.
7 Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.
8 Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.
9 Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.
10 Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.
11 Acest cont apare doar la entitatile care au aplicat Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001

inchiderea soldului acestui cont.

CFNET - Finante Taxe

si pana la

www.codfiscal.net
66

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014


1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)
1175. Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)
1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementarilor contabile conforme cu
directivele europene (A/P)12
Rezultatul exercitiului financiar
121. Profit sau pierdere (A/P)
129. Repartizarea profitului (A)
Castiguri sau pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea
instrumentelor de capitaluri proprii

12.

14.

141. Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii


1411. Castiguri legate de vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii (P)
1412. Castiguri legate de anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P)
149. Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea
instrumentelor de capitaluri proprii
1491. Pierderi rezultate din vanzarea instrumentelor de capitaluri proprii (A)
1495. Pierderi rezultate din reorganizari, care sunt determinate de anularea titlurilor detinute (A)
1498. Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (A)
15.

Provizioane
151. Provizioane
1511. Provizioane pentru litigii (P)
1512. Provizioane pentru garantii acordate clientilor (P)
1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea (P)
1514. Provizioane pentru restructurare (P)
1515. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (P)
1516. Provizioane pentru impozite (P)
1517. Provizioane pentru terminarea contractului de munca (P)
1518. Alte provizioane (P)
Imprumuturi si datorii asimilate
161. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni
1614. Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P)
1615. Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci (P)
1617. Imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P)
1618. Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (P)
162. Credite bancare pe termen lung
1621. Credite bancare pe termen lung (P)
1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (P)
1623. Credite externe guvernamentale (P)
1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)
1625. Credite bancare externe garantate de banci (P)
1626. Credite de la trezoreria statului (P)
1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)
166. Datorii care privesc imobilizarile financiare
1661. Datorii fata de entitatile afiliate (P)
1663. Datorii fata de entitatile asociate si entitatile controlate in comun (P)
167. Alte imprumuturi si datorii asimilate (P)
168. Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate
1681. Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (P)
1682. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)
1685. Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate (P)
1686. Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile asociate si entitatile controlate in comun (P)
1687. Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate (P)

16.

12

In acest cont se evidentiaza eventualele diferente rezultate din dispozitiile tranzitorii cuprinse in prezentele reglementari, in conditiile prevazute de

acestea.

CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

67

169. Prime privind rambursarea obligatiunilor si a altor datorii


1691. Prime privind rambursarea obligatiunilor (A)
1692. Prime privind rambursarea altor datorii (A)
Clasa 2 O Conturi de imobilizari
20.
IMOBILIZARI NECORPORALE
201. Cheltuieli de constituire (A)
203. Cheltuieli de dezvoltare (A)
205. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (A)
206. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (A)
207. Fond comercial
2071. Fond comercial pozitiv13 (A)
2075. Fond comercial negativ (P)
208. Alte imobilizari necorporale (A)
21.
Imobilizari corporale
211. Terenuri si amenajari de terenuri (A)
2111. Terenuri
2112. Amenajari de terenuri
212. Constructii (A)
213. Instalatii tehnice si mijloace de transport
2131. Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (A)
2132. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare (A)
2133. Mijloace de transport (A)
214. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale (A)
215. Investitii imobiliare (A)
216. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (A)
217. Active biologice productive (A)
Imobilizari corporale in curs de aprovizionare
223. Instalatii tehnice si mijloace de transport in curs de aprovizionare (A)
224. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active
corporale in curs de aprovizionare (A)
227. Active biologice productive in curs de aprovizionare (A)
Imobilizari in curs
231. Imobilizari corporale in curs de executie (A)
235. Investitii imobiliare in curs de executie (A)
Imobilizari financiare
261. Actiuni detinute la entitatile afiliate (A)
262. Actiuni detinute la entitati asociate (A)
263. Actiuni detinute la entitati controlate in comun (A)
264. Titluri puse in echivalenta 14 (A)
265. Alte titluri imobilizate (A)
266. Certificate verzi amanate (A)
267. Creante imobilizate
2671. Sume de incasat de la entitatile afiliate (A)
2672. Dobanda aferenta sumelor de incasat de la entitatile afiliate (A)
2673. Creante fata de entitatile asociate si entitatile controlate in comun (A)
2674. Dobanda aferenta creantelor fata de entitatile asociate si entitatile controlate in comun (A)
2675. Imprumuturi acordate pe termen lung (A)
2676. Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung (A)
2677. Obligatiuni achizitionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terti (A)
2678. Alte creante imobilizate (A)
2679. Dobanzi aferente altor creante imobilizate (A)

22.

23.

26.

13

Acest cont apare, de regula, in situatiile financiare anuale consolidate.

14 Acest

cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.

CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
68

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

269. Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare


2691. Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate (P)
2692. Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitati asociate (P)
2693. Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitati controlate in comun (P)
2695. Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare (P)
28.
Amortizari privind imobilizarile
280. Amortizari privind imobilizarile necorporale
2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)
2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)
2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare (P)
2806. Amortizarea activelor necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (P)
2807. Amortizarea fondului comercial15 (P)
2808. Amortizarea altor imobilizari necorporale (P)
281. Amortizari privind imobilizarile corporale
2811. Amortizarea amenajarilor de terenuri (P)
2812. Amortizarea constructiilor (P)
2813. Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport (P)
2814. Amortizarea altor imobilizari corporale (P)
2815. Amortizarea investitiilor imobiliare (P)
2816. Amortizarea activelor corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (P)
2817. Amortizarea activelor biologice productive (P)
29.
Ajustari pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizarilor
290. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale
2903. Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)
2905. Ajustari pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si
activelor similare (P)
2906. Ajustari pentru deprecierea activelor necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (P)
2908. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale (P)
291. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale
2911. Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri (P)
2912. Ajustari pentru deprecierea constructiilor (P)
2913. Ajustari pentru deprecierea instalatiilor si mijloacelor de transport (P)
2914. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari corporale (P)
2915. Ajustari pentru deprecierea investitiilor imobiliare (P)
2916. Ajustari pentru deprecierea activelor corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (P)
2917. Ajustari pentru deprecierea activelor biologice productive (P)
293. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie
2931. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs de executie (P)
2935. Ajustari pentru deprecierea investitiilor imobiliare in curs de executie (P)
296. Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
2961. Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate (P)
2962. Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitati asociate si entitati controlate
in comun (P)
2963. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)
2964. Ajustari pentru pierderea de valoare a sumelor de incasat de la entitatile afiliate (P)
2965. Ajustari pentru pierderea de valoare a creantelor fata de entitatile asociate si entitatile controlate
in comun (P)
2966. Ajustari pentru pierderea de valoare a imprumuturilor acordate pe termen lung (P)
2968. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor creante imobilizate (P)
Clasa 3 O Conturi de stocuri si productie in curs de executie
30.
Stocuri de materii prime si materiale
301. Materii prime (A)
15

Acest cont apare, de regula, in situatiile financiare anuale consolidate.

CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

302. Materiale consumabile


3021. Materiale auxiliare (A)
3022. Combustibili (A)
3023. Materiale pentru ambalat (A)
3024. Piese de schimb (A)
3025. Seminte si materiale de plantat (A)
3026. Furaje (A)
3028. Alte materiale consumabile (A)
303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)
308. Diferente de pret la materii prime si materiale (A/P)
Stocuri in curs de aprovizionare
321. Materii prime in curs de aprovizionare (A)
322. Materiale consumabile in curs de aprovizionare (A)
323. Materiale de natura obiectelor de inventar in curs de aprovizionare (A)
326. Active biologice de natura stocurilor in curs de aprovizionare (A)
327. Marfuri in curs de aprovizionare (A)
328. Ambalaje in curs de aprovizionare (A)
Productie in curs de executie
331. Produse in curs de executie (A)
332. Servicii in curs de executie (A)
PRODUSE
341. Semifabricate (A)
345. Produse finite (A)
346. Produse reziduale (A)
347. Produse agricole (A)
348. Diferente de pret la produse (A/P)
STOCURI AFLATE LA TERTI
351. Materii si materiale aflate la terti (A)
354. Produse aflate la terti (A)
356. Active biologice de natura stocurilor aflate la terti (A)
357. Marfuri aflate la terti (A)
358. Ambalaje aflate la terti (A)
Active biologice de natura stocurilor
361. Active biologice de natura stocurilor (A)
368. Diferente de pret la active biologice de natura stocurilor (A/P)
MARFURI
371. Marfuri (A)
378. Diferente de pret la marfuri (A/P)
Ambalaje
381. Ambalaje (A)
388. Diferente de pret la ambalaje (A/P)
Ajustari pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs de executie
391. Ajustari pentru deprecierea materiilor prime (P)
392. Ajustari pentru deprecierea materialelor
3921. Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile (P)
3922. Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P)
393. Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie (P)
394. Ajustari pentru deprecierea produselor
3941. Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor (P)
3945. Ajustari pentru deprecierea produselor finite (P)
3946. Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale (P)
3947. Ajustari pentru deprecierea produselor agricole (P)

CFNET - Finante Taxe

69

www.codfiscal.net
70

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

395. Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti


3951. Ajustari pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terti (P)
3952. Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti (P)
3953. Ajustari pentru deprecierea produselor finite aflate la terti (P)
3954. Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti (P)
3955. Ajustari pentru deprecierea produselor agricole aflate la terti (P)
3956. Ajustari pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor aflate la terti (P)
3957. Ajustari pentru deprecierea marfurilor aflate la terti (P)
3958. Ajustari pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti (P)
396. Ajustari pentru deprecierea activelor biologice de natura stocurilor (P)
397. Ajustari pentru deprecierea marfurilor (P)
398. Ajustari pentru deprecierea ambalajelor (P)
Clasa 4 O Conturi de terti
40.
Furnizori si conturi asimilate
401. Furnizori (P)
403. Efecte de platit (P)
404. Furnizori de imobilizari (P)
405. Efecte de platit pentru imobilizari (P)
408. Furnizori L facturi nesosite (P)
409. Furnizori L debitori
4091. Furnizori L debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor (A)
4092. Furnizori L debitori pentru prestari de servicii (A)
4093. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (A)
4094. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (A)
41.
Clienti si conturi asimilate
411. Clienti
4111. Clienti (A)
4118. Clienti incerti sau in litigiu (A)
413. Efecte de primit de la clienti (A)
418. Clienti L facturi de intocmit (A)
419. Clienti L creditori (P)
42.
Personal si conturi asimilate
421. Personal L salarii datorate (P)
423. Personal L ajutoare materiale datorate (P)
424. Prime reprezentand participarea personalului la profit16 (P)
425. Avansuri acordate personalului (A)
426. Drepturi de personal neridicate (P)
427. Retineri din salarii datorate tertilor (P)
428. Alte datorii si creante in legatura cu personalul
4281. Alte datorii in legatura cu personalul (P)
4282. Alte creante in legatura cu personalul (A)
43.
Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate
431. Asigurari sociale
4311. Contributia unitatii la asigurarile sociale (P)
4312. Contributia personalului la asigurarile sociale (P)
4313. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate (P)
4314. Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate (P)
437. Ajutor de somaj
4371. Contributia unitatii la fondul de somaj (P)
4372. Contributia personalului la fondul de somaj (P)
16

Se utilizeaza atunci cand exista baza legala pentru acordarea acestora.

CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
438. Alte datorii si creante sociale
4381. Alte datorii sociale (P)
4382. Alte creante sociale (A)
Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate
441. Impozitul pe profit/venit
4411. Impozitul pe profit (P)
4418. Impozitul pe venit17 (P)
442. Taxa pe valoarea adaugata
4423. TVA de plata (P)
4424. TVA de recuperat (A)
4426. TVA deductibila (A)
4427. TVA colectata (P)
4428. TVA neexigibila (A/P)
444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)
445. Subventii
4451. Subventii guvernamentale (A)
4452. Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii (A)
4458. Alte sume primite cu caracter de subventii (A)
446. Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P)
447. Fonduri speciale L taxe si varsaminte asimilate (P)
448. Alte datorii si creante cu bugetul statului
4481. Alte datorii fata de bugetul statului (P)
4482. Alte creante privind bugetul statului (A)
Grup si actionari/asociati
451. Decontari intre entitatile afiliate
4511. Decontari intre entitatile afiliate (A/P)
4518. Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate (A/P)
453. Decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun
4531. Decontari cu entitatile asociate si entitatile controlate
4538. Dobanzi aferente decontarilor cu entitatile asociate si entitatile controlate in comun (A/P)
455. Sume datorate actionarilor/asociatilor
4551. Actionari/Asociati L conturi curente (P)
4558. Actionari/Asociati L dobanzi la conturi curente (P)
456. Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul (A/P)
457. Dividende de plata (P)
458. Decontari din operatiuni in participatie
4581. Decontari din operatiuni in participatie L pasiv (P)
4582. Decontari din operatiuni in participatie L activ (A)
Debitori si creditori diversi
461. Debitori diversi (A)
462. Creditori diversi (P)
Conturi de subventii, regularizare si asimilate
471. Cheltuieli inregistrate in avans (A)
472. Venituri inregistrate in avans (P)
473. Decontari din operatiuni in curs de clarificare (A/P)
475. Subventii pentru investitii
4751. Subventii guvernamentale pentru investitii (P)
4752. Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii (P)
4753. Donatii pentru investitii (P)
4754. Plusuri de inventar de natura imobilizarilor (P)
4758. Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii (P)
478. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (P)

44.

45.

46.

47.

17 Se

utilizeaza pentru evidentierea impozitului pe venitul microintreprinderilor, definite conform legii.

CFNET - Finante Taxe

71

www.codfiscal.net
72

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

48.

Decontari in cadrul unitatii


481. Decontari intre unitate si subunitati (A/P)
482. Decontari intre subunitati (A/P)
49.
Ajustari pentru deprecierea creantelor
491. Ajustari pentru deprecierea creantelor L clienti (P)
495. Ajustari pentru deprecierea creantelor L decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii (P)
496. Ajustari pentru deprecierea creantelor L debitori diversi (P)
Clasa 5 O Conturi de trezorerie
50.
Investitii pe termen scurt
501. Actiuni detinute la entitatile afiliate (A)
505. Obligatiuni emise si rascumparate (A)
506. Obligatiuni (A)
507. Certificate verzi primite (A)
508. Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate
5081. Alte titluri de plasament (A)
5088. Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament (A)
509. Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt
5091. Varsaminte de efectuat pentru actiunile detinute la entitatile afiliate (P)
5092. Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt (P)
51.
Conturi la banci
511. Valori de incasat
5112. Cecuri de incasat (A)
5113. Efecte de incasat (A)
5114. Efecte remise spre scontare (A)
512. Conturi curente la banci
5121. Conturi la banci in lei (A)
5124. Conturi la banci in valuta (A)
5125. Sume in curs de decontare (A)
518. Dobanzi
5186. Dobanzi de platit (P)
5187. Dobanzi de incasat (A)
519. Credite bancare pe termen scurt
5191. Credite bancare pe termen scurt (P)
5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta (P)
5193. Credite externe guvernamentale (P)
5194. Credite externe garantate de stat (P)
5195. Credite externe garantate de banci (P)
5196. Credite de la Trezoreria Statului (P)
5197. Credite interne garantate de stat (P)
5198. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)
53.
Casa
531. Casa
5311. Casa in lei (A)
5314. Casa in valuta (A)
532. Alte valori
5321. Timbre fiscale si postale (A)
5322. Bilete de tratament si odihna (A)
5323. Tichete si bilete de calatorie (A)
5328. Alte valori (A)
54.
Acreditive
541. Acreditive
5411. Acreditive in lei (A)
5414. Acreditive in valuta (A)
542. Avansuri de trezorerie18 (A)
18

In acest cont vor fi evidentiate si sumele acordate prin sistemul de carduri.

CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
58.

Viramente interne
581. Viramente interne (A/P)
59.
Ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie
591. Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate (P)
595. Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate (P)
596. Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor (P)
598. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate (P)
Clasa 6 O Conturi de cheltuieli
60.
Cheltuieli privind stocurile
601. Cheltuieli cu materiile prime
602. Cheltuieli cu materialele consumabile
6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare
6022. Cheltuieli privind combustibilii
6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat
6024. Cheltuieli privind piesele de schimb
6025. Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat
6026. Cheltuieli privind furajele
6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile
603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar
604. Cheltuieli privind materialele nestocate
605. Cheltuieli privind energia si apa
606. Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor
607. Cheltuieli privind marfurile
608. Cheltuieli privind ambalajele
609. Reduceri comerciale primite
61.
Cheltuieli cu serviciile executate de terti
611. Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
612. Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile
613. Cheltuieli cu primele de asigurare
614. Cheltuieli cu studiile si cercetarile
615. Cheltuieli cu pregatirea personalului
62.
Cheltuieli cu alte servicii executate de terti
621. Cheltuieli cu colaboratorii
622. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile
623. Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate
624. Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal
625. Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari
626. Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
627. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate
628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
63.
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
64.
Cheltuieli cu personalul
641. Cheltuieli cu salariile personalului
642. Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele acordate salariatilor
6421. Cheltuieli cu avantajele in natura acordate salariatilor
6422. Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor
643. Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii
644. Cheltuieli cu primele reprezentand participarea personalului la profit
645. Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
CFNET - Finante Taxe

73

www.codfiscal.net
74

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

6451. Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale


6452. Cheltuieli privind contributia unitatii pentru ajutorul de somaj
6453. Cheltuieli privind contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate
6455. Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile de viata
6456. Cheltuieli privind contributia unitatii la fondurile de pensii facultative
6457. Cheltuieli privind contributia unitatii la primele de asigurare voluntara de sanatate
6458. Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
65.
Alte cheltuieli de exploatare
652. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator
654. Pierderi din creante si debitori diversi
655. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale
658. Alte cheltuieli de exploatare
6581. Despagubiri, amenzi si penalitati
6582. Donatii acordate
6583. Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni de capital
6586. Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale 19
6587. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare
6588. Alte cheltuieli de exploatare
66.
Cheltuieli financiare
663. Pierderi din creante legate de participatii
664. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate
6641. Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate
6642. Pierderi din investitiile pe termen scurt cedate
665. Cheltuieli din diferente de curs valutar
6651. Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta 20
6652. Diferente nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din
investitia neta intr-o entitate straina
666. Cheltuieli privind dobanzile
667. Cheltuieli privind sconturile acordate
668. Alte cheltuieli financiare
68.
Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare
681. Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere
6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor
6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele
6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor
6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante
6817. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea fondului comercial
686. Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierdere de valoare
6861. Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor
6863. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
6864. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante
6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor si a altor datorii
69.
Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite
691. Cheltuieli cu impozitul pe profit
698. Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus 21
Clasa 7 O Conturi de venituri
70.
Cifra de afaceri neta
701. Venituri din vanzarea produselor finite, produselor agricole si a activelor biologice de natura stocurilor
7015. Venituri din vanzarea produselor finite
19 In acest cont se evidentiaza cheltuielile reprezentand transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale, altele decat cele prevazute
de Codul fiscal.
20 In acest cont nu se inregistreaza diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investitia
neta intr-o entitate straina.
21 Se utilizeaza conform reglementarilor legale.

CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

75

7017. Venituri din vanzarea produselor agricole


7018. Venituri din vanzarea activelor biologice de natura stocurilor
702. Venituri din vanzarea semifabricatelor
703. Venituri din vanzarea produselor reziduale
704. Venituri din servicii prestate
705. Venituri din studii si cercetari
706. Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii
707. Venituri din vanzarea marfurilor
708. Venituri din activitati diverse
709. Reduceri comerciale acordate
Venituri aferente costului productiei in curs de executie
711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
712. Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie
Venituri din productia de imobilizari
721. Venituri din productia de imobilizari necorporale
722. Venituri din productia de imobilizari corporale
725. Venituri din productia de investitii imobiliare
Venituri din subventii de exploatare
741. Venituri din subventii de exploatare
7411. Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri22
7412. Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale
7413. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
7414. Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului
7415. Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala
7416. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
7417. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare
7418. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata
7419. Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri
Alte venituri din exploatare
754. Venituri din creante reactivate si debitori diversi
755. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale
758. Alte venituri din exploatare
7581. Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati
7582. Venituri din donatii primite
7583. Venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital
7584. Venituri din subventii pentru investitii
7588. Alte venituri din exploatare
Venituri financiare
761.Venituri din imobilizari financiare
7611. Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate
7612. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate
7613. Venituri din actiuni detinute la entitati controlate in comun
7615. Venituri din alte imobilizari financiare
762. Venituri din investitii financiare pe termen scurt
764. Venituri din investitii financiare cedate
7641. Venituri din imobilizari financiare cedate
7642. Castiguri din investitii pe termen scurt cedate
765. Venituri din diferente de curs valutar
7651. Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta 23
7652. Diferente favorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din
investitia neta intr-o entitate straina

71.

72.

74.

75.

76.

22

Se ia in calcul la determinarea cifrei de afaceri.


In acest cont nu se inregistreaza diferentele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investitia neta
intr-o entitate straina.
23

CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
76

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

766. Venituri din dobanzi


767. Venituri din sconturi obtinute
768. Alte venituri financiare
78.
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare
781. Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare
7812. Venituri din provizioane
7813. Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor
7814. Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante
7815. Venituri din fondul comercial negativ
786. Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare
7863. Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
7864. Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante
Clasa 8 O conturi speciale
80.
Conturi in afara bilantului
801. Angajamente acordate
8011. Giruri si garantii acordate
8018. Alte angajamente acordate
802. Angajamente primite
8021. Giruri si garantii primite
8028. Alte angajamente primite
803. Alte conturi in afara bilantului
8031. Imobilizari corporale luate cu chirie
8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare
8033. Valori materiale primite in pastrare sau custodie
8034. Debitori scosi din activ, urmariti in continuare
8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta
8036. Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate
8037. Efecte scontate neajunse la scadenta
8038. Bunuri primite in administrare, concesiune si cu chirie
8039. Alte valori in afara bilantului
805. Dobanzi aferente contractelor de leasing si altor contracte asimilate, neajunse la scadenta
8051. Dobanzi de platit
8052. Dobanzi de incasat 24
806. Certificate de emisii de gaze cu efect de sera
807. Active contingente
808. Datorii contingente
809. Creante preluate prin cesionare
89.
Bilant
891. Bilant de deschidere
892. Bilant de inchidere
Clasa 9 O conturi de gestiune 25
90.
Decontari interne
901. Decontari interne privind cheltuielile
902. Decontari interne privind productia obtinuta
903. Decontari interne privind diferentele de pret
92.
Conturi de calculatie
921. Cheltuielile activitatii de baza
922. Cheltuielile activitatilor auxiliare
923. Cheltuieli indirecte de productie
924. Cheltuieli generale de administratie
925. Cheltuieli de desfacere
93.
Costul productiei
931. Costul productiei obtinute
933. Costul productiei in curs de executie
24 Acest
25

cont se foloseste de catre entitatile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing.
Pentru organizarea contabilitatii de gestiune, folosirea conturilor din aceasta clasa este optionala.

CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
CAPITOLUL 15
Transpunerea conturilor din balanta de verificare
la 31.12.2014 in noul plan de conturi general
595. L (1) Administratorii entitatilor raspund pentru
transpunerea corecta a soldurilor conturilor, din balanta de
verificare la 31.12.2014, in conturile prevazute in noul Plan de
conturi general cuprins in prezentele reglementari. De
asemenea, se va urmari ca transpunerea din vechile conturi
sintetice in noile conturi sintetice de gradul unu si doi, daca este
cazul, sa se efectueze in functie de natura sumelor reflectate in
soldul fiecarui cont.
(2) Entitatile care au aplicat Reglementarile contabile
simplificate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice

CONTURI
POTRIVIT REGLEMENTARILOR CONTABILE
PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE ANUALE INDIVIDUALE
SI SITUATIILE FINANCIARE ANUALE CONSOLIDATE
Simbol
cont

nr. 2.239/2011, si au folosit conturile din Planul de conturi


simplificat, cuprins in acele reglementari, vor lua masuri pentru
transpunerea corespunzatoare a soldurilor conturilor, din balanta
de verificare la 31.12.2014, in conturile prevazute in noul Plan
de conturi general cuprins in prezentele reglementari.
(3) Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit
de anul calendaristic, in conditiile prevazute de legea
contabilitatii, aplica prevederile prezentului ordin de la inceputul
primului exercitiu financiar astfel ales, care incepe ulterior datei
de 1 ianuarie 2015. Ca urmare, acestea efectueaza
transpunerea prevazuta de prezentul capitol plecand de la
soldurile din balanta de verificare pe baza careia se intocmesc
primele situatii financiare anuale incheiate la o data ulterioara
datei de 1 ianuarie 2015.

CONTURI VECHI
(prevazute in Planul de conturi general
cuprins in Reglementarile contabile aprobate
prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009,
cu modificarile si completarile ulterioare)
Simbol
cont

Denumire cont

77

Denumire cont

CLASA 1 O CONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE, IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE


GRUPA 10 L CAPITAL SI REZERVE
101

Capital

101

Capital

1011

Capital subscris nevarsat

1011

Capital subscris nevarsat

1012

Capital subscris varsat

1012

Capital subscris varsat

1015

Patrimoniul regiei

1015

Patrimoniul regiei

1016

Patrimoniul public

1016

Patrimoniul public

1017

Patrimoniul privat

1018

Patrimoniul institutelor nationale de cercetaredezvoltare

103

Cont nou
1018

Alte elemente de capitaluri proprii

Patrimoniul institutelor nationale de cercetaredezvoltare


Cont nou

1031

Beneficii acordate angajatilor sub forma


instrumentelor de capitaluri proprii

1068

Alte rezerve/analitic distinct

1033

Diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta


intr-o entitate straina

1067

Rezerve din diferente de curs valutar in relatie cu


investitia neta intr-o entitate straina

1038

Diferente din modificarea valorii juste a activelor


financiare disponibile in vederea vanzarii si alte
elemente de capitaluri proprii

1064

Rezerve de valoare justa

104

Prime de capital

104

Prime de capital

1041

Prime de emisiune

1041

Prime de emisiune

1042

Prime de fuziune/divizare

1042

Prime de fuziune/divizare

1043

Prime de aport

1043

Prime de aport

1044

Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni

1044

Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni

105

Rezerve din reevaluare

105

Rezerve din reevaluare

106

Rezerve

106

Rezerve

1061

Rezerve legale

1061

Rezerve legale

1063

Rezerve statutare sau contractuale

1063

Rezerve statutare sau contractuale

1068

Alte rezerve

1068

Alte rezerve/analitic distinct

107

Diferente de curs valutar din conversie

CFNET - Finante Taxe

107

Rezerve din conversie

www.codfiscal.net
78
108

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014


Interese care nu controleaza

108

Interese care nu controleaza

1081

Interese care nu controleaza L rezultatul


exercitiului financiar

1081

Interese care nu controleaza L rezultatul


exercitiului financiar

1082

Interese care nu controleaza L alte capitaluri


proprii

1082

Interese care nu controleaza L alte capitaluri proprii

109

Actiuni proprii

109

Actiuni proprii

1091

Actiuni proprii detinute pe termen scurt

1091

Actiuni proprii detinute pe termen scurt

1092

Actiuni proprii detinute pe termen lung

1092

Actiuni proprii detinute pe termen lung

1095

Actiuni proprii reprezentand titluri detinute de


societatea absorbita la societatea absorbanta

1095

Actiuni proprii reprezentand titluri detinute de


societatea absorbita la societatea absorbanta

GRUPA 11 L REZU LTATUL REPORTAT


117

Rezultatul reportat

117

Rezultatul reportat

1171

Rezultatul reportat reprezentand profitul


nerepartizat sau pierderea neacoperita

1171

Rezultatul reportat reprezentand profitul


nerepartizat sau pierderea neacoperita

1172

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru


prima data a IAS, mai putin IAS 29

1172

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru


prima data a IAS, mai putin IAS 29

1173

Rezultatul reportat provenit din modificarile


politicilor contabile

1174

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor


contabile

1174

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor


contabile

1175

Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat


din rezerve din reevaluare

1065

Rezerve reprezentand surplusul realizat din


rezerve din reevaluare

1176

Rezultatul reportat provenit din trecerea la


aplicarea reglementarilor contabile conforme cu
directivele europene

1176

Rezultatul reportat provenit din trecerea la


aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu
Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene

Cont nou

GRUPA 12 L REZU LTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR


121

Profit sau pierdere

121

Profit sau pierdere

129

Repartizarea profitului

129

Repartizarea profitului

GRUPA 14 L CASTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RASCUMPARAREA, VANZAREA,


CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII
141

Castiguri legate de vanzarea sau anularea


instrumentelor de capitaluri proprii

141

Castiguri legate de vanzarea sau anularea


instrumentelor de capitaluri proprii

1411

Castiguri legate de vanzarea instrumentelor de


capitaluri proprii

141

Castiguri legate de vanzarea sau anularea


instrumentelor de capitaluri proprii/analitic distinct

1412

Castiguri legate de anularea instrumentelor de


capitaluri proprii

141

Castiguri legate de vanzarea sau anularea


instrumentelor de capitaluri proprii/analitic distinct

Pierderi legate de emiterea, rascumpararea,


vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea
instrumentelor de capitaluri proprii

149

Pierderi legate de emiterea, rascumpararea,


vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea
instrumentelor de capitaluri proprii

149

1491

Pierderi rezultate din vanzarea instrumentelor de


capitaluri proprii

1495

Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri


proprii/analitic distinct

1495

Pierderi rezultate din reorganizari, care sunt


determinate de anularea titlurilor detinute

1491

Pierderi rezultate din reorganizari si care sunt


determinate de anularea titlurilor detinute

1498

Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri


proprii

1495

Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri


proprii/analitic distinct

GRUPA 15 L PROVIZIOANE
151

Provizioane

151

Provizioane

1511

Provizioane pentru litigii

1511

Provizioane pentru litigii

1512

Provizioane pentru garantii acordate clientilor

1512

Provizioane pentru garantii acordate clientilor

1513

Provizioane pentru dezafectare imobilizari


corporale si alte actiuni similare legate de acestea

1513

Provizioane pentru dezafectare imobilizari


corporale si alte actiuni similare legate de acestea

CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
1514

Provizioane pentru restructurare

1514

Provizioane pentru restructurare

1515

Provizioane pentru pensii si obligatii similare

1515

Provizioane pentru pensii si obligatii similare

1516

Provizioane pentru impozite

1516

Provizioane pentru impozite

1517

Provizioane pentru terminarea contractului de


munca

1518

Alte provizioane

79

Cont nou
1518

Alte provizioane

GRUPA 16 L IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE


161

Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

161

Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

1614

Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni


garantate de stat

1614

Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni


garantate de stat

1615

Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni


garantate de banci

1615

Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni


garantate de banci

1617

Imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni


garantate de stat

1617

Imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni


garantate de stat

1618

Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

1618

Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

162

Credite bancare pe termen lung

162

Credite bancare pe termen lung

1621

Credite bancare pe termen lung

1621

Credite bancare pe termen lung

1622

Credite bancare pe termen lung nerambursate la


scadenta

1622

Credite bancare pe termen lung nerambursate la


scadenta

1623

Credite externe guvernamentale

1623

Credite externe guvernamentale

1624

Credite bancare externe garantate de stat

1624

Credite bancare externe garantate de stat

1625

Credite bancare externe garantate de banci

1625

Credite bancare externe garantate de banci

1626

Credite de la trezoreria statului

1626

Credite de la trezoreria statului

1627

Credite bancare interne garantate de stat

1627

Credite bancare interne garantate de stat

166

Datorii care privesc imobilizarile financiare

166

Datorii care privesc imobilizarile financiare

1661

Datorii fata de entitatile afiliate

1661

Datorii fata de entitatile afiliate

1663

Datorii fata de entitatile asociate si entitatile


controlate in comun

1663

Datorii fata de entitatile de care compania este


legata prin interese de participare

167

Alte imprumuturi si datorii asimilate

167

Alte imprumuturi si datorii asimilate

168

Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor


asimilate

168

Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor


asimilate

1681

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de


obligatiuni

1681

Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de


obligatiuni

1682

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung

1682

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung

1685

Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate

1685

Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate

1686

Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile


asociate si entitatile controlate in comun

1686

Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile de care


compania este legata prin interese de participare

1687

Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii


asimilate

1687

Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii


asimilate

169

Prime privind rambursarea obligatiunilor si a altor


datorii

1691

Prime privind rambursarea obligatiunilor

1692

Prime privind rambursarea altor datorii

CFNET - Finante Taxe

Cont nou
169

Prime privind rambursarea obligatiunilor


Cont nou

www.codfiscal.net
80

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014


CLASA 2 O CONTURI DE IMOBILIZARI
GRUPA 20 L IMOBILIZARI NECORPORALE

201

Cheltuieli de constituire

201

Cheltuieli de constituire

203

Cheltuieli de dezvoltare

203

Cheltuieli de dezvoltare

205

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale,


drepturi si active similare

205

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale,


drepturi si active similare

206

Active necorporale de explorare si evaluare a


resurselor minerale

207

Fond comercial

Cont nou
207

Fond comercial

2071

Fond comercial pozitiv

2071

Fond comercial pozitiv

2075

Fond comercial negativ

2075

Fond comercial negativ

208

Alte imobilizari necorporale

208

Alte imobilizari necorporale

GRUPA 21 L IMOBILIZARI CORPORALE


211

Terenuri si amenajari de terenuri

211

Terenuri si amenajari de terenuri

2111

Terenuri

2111

Terenuri

2112

Amenajari de terenuri

2112

Amenajari de terenuri

212

Constructii

212

Constructii

213

Instalatii tehnice si mijloace de transport

213

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si


plantatii

2131

Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii


de lucru)

2131

Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii


de lucru)

2132

Aparate si instalatii de masurare, control si reglare

2132

Aparate si instalatii de masurare, control si reglare

2133

Mijloace de transport

2133

Mijloace de transport

214

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de


protectie a valorilor umane si materiale si alte
active corporale

214

215

Investitii imobiliare

Cont nou

216

Active corporale de explorare si evaluare a


resurselor minerale

Cont nou

217

Active biologice productive

2134

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de


protectie a valorilor umane si materiale si alte
active corporale

Animale si plantatii

GRUPA 22 L IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE APROVIZIONARE


223

Instalatii tehnice si mijloace de transport in curs de


aprovizionare

223

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si


plantatii in curs de aprovizionare/analitic distinct

224

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de


protectie a valorilor umane si materiale si alte
active corporale in curs de aprovizionare

224

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de


protectie a valorilor umane si materiale si alte
active corporale in curs de aprovizionare

227

Active biologice productive in curs de aprovizionare

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si


plantatii in curs de aprovizionare/analitic distinct

GRUPA 23 L IMOBILIZARI IN CURS


231

Imobilizari corporale in curs de executie

235

Investitii imobiliare in curs de executie

231

Imobilizari corporale in curs de executie


Cont nou

GRUPA 26 L IMOBILIZARI FINANCIARE


261

Actiuni detinute la entitatile afiliate

261

Actiuni detinute la entitatile afiliate

262

Actiuni detinute la entitati asociate

263

Interese de participare/analitic distinct

263

Actiuni detinute la entitati controlate in comun

263

Interese de participare/analitic distinct

264

Titluri puse in echivalenta

264

Titluri puse in echivalenta

CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
265

Alte titluri imobilizate

265

Alte titluri imobilizate

266

Certificate verzi amanate

266

Certificate verzi amanate

267

Creante imobilizate

267

Creante imobilizate

81

2671

Sume de incasat de la entitatile afiliate

2671

Sume datorate de entitatile afiliate

2672

Dobanda aferenta sumelor de incasat de la


entitatile afiliate

2672

Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile


afiliate

2673

Creante fata de entitatile asociate si entitatile


controlate in comun

2673

Creante legate de interesele de participare

2674

Dobanda aferenta creantelor fata de entitatile


asociate si entitatile controlate in comun

2674

Dobanda aferenta creantelor legate de interesele


de participare

2675

Imprumuturi acordate pe termen lung

2675

Imprumuturi acordate pe termen lung

2676

Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe


termen lung

2676

Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe


termen lung

2677

Obligatiuni achizitionate cu ocazia emisiunilor


efectuate de terti

2677

Obligatiuni achizitionate cu ocazia emisiunilor


efectuate de terti

2678

Alte creante imobilizate

2678

Alte creante imobilizate

2679

Dobanzi aferente altor creante imobilizate

2679

Dobanzi aferente altor creante imobilizate

269

Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare

269

Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare

2691

Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la


entitatile afiliate

2691

Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la


entitatile afiliate

2692

Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la


entitati asociate

2692

Varsaminte de efectuat privind interesele de


participare/analitic distinct

2693

Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la


entitati controlate in comun

2692

Varsaminte de efectuat privind interesele de


participare/analitic distinct

2695

Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari


financiare

2693

Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari


financiare

GRUPA 28 L AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE


280

Amortizari privind imobilizarile necorporale

280

Amortizari privind imobilizarile necorporale

2801

Amortizarea cheltuielilor de constituire

2801

Amortizarea cheltuielilor de constituire

2803

Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare

2803

Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare

2805

Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor,


marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare

2805

Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor,


marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare

2806

Amortizarea activelor necorporale de explorare si


evaluare a resurselor minerale

2803

Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare/analitic


distinct

2807

Amortizarea fondului comercial

2807

Amortizarea fondului comercial

2808

Amortizarea altor imobilizari necorporale

2808

Amortizarea altor imobilizari necorporale

281

Amortizari privind imobilizarile corporale

281

Amortizari privind imobilizarile corporale

2811

Amortizarea amenajarilor de terenuri

2811

Amortizarea amenajarilor de terenuri

2812

Amortizarea constructiilor

2812

Amortizarea constructiilor

2813

Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport

2813

Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport,


animalelor si plantatiilor/analitic distinct

2814

Amortizarea altor imobilizari corporale

2814

Amortizarea altor imobilizari corporale

2815

Amortizarea investitiilor imobiliare

Cont nou

2816

Amortizarea activelor corporale de explorare si


evaluare a resurselor minerale

Cont nou

2817

Amortizarea activelor biologice productive

CFNET - Finante Taxe

2813

Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport,


animalelor si plantatiilor/analitic distinct

www.codfiscal.net
82

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014


GRUPA 29 L AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR

290

Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor


necorporale

290

Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor


necorporale

2903

Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de


dezvoltare

2903

Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de


dezvoltare/analitic distinct

2905

Ajustari pentru deprecierea concesiunilor,


brevetelor, licentelor, marcilor comerciale,
drepturilor si activelor similare

2905

Ajustari pentru deprecierea concesiunilor,


brevetelor, licentelor, marcilor comerciale,
drepturilor si activelor similare

2906

Ajustari pentru deprecierea activelor necorporale


de explorare si evaluare a resurselor minerale

2903

Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de


dezvoltare/analitic distinct

2908

Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari


necorporale

2908

Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari


necorporale

291

Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale

291

Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale

2911

Ajustari pentru deprecierea terenurilor si


amenajarilor de terenuri

2911

Ajustari pentru deprecierea terenurilor si


amenajarilor de terenuri

2912

Ajustari pentru deprecierea constructiilor

2912

Ajustari pentru deprecierea constructiilor

2913

Ajustari pentru deprecierea instalatiilor si


mijloacelor de transport

2913

Ajustari pentru deprecierea instalatiilor, mijloacelor


de transport, animalelor si plantatiilor/analitic distinct

2914

Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari


corporale

2914

Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari


corporale

2915

Ajustari pentru deprecierea investitiilor imobiliare

Cont nou

2916

Ajustari pentru deprecierea activelor corporale de


explorare si evaluare a resurselor minerale

Cont nou

2917

Ajustari pentru deprecierea activelor biologice


productive

293

Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de


executie

2931

Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale


in curs de executie

2935

Ajustari pentru deprecierea investitiilor imobiliare in


curs de executie

296

Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor


financiare

2913
293
2931

Ajustari pentru deprecierea instalatiilor, mijloacelor


de transport, animalelor si plantatiilor/analitic distinct
Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de
executie
Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale
in curs de executie
Cont nou

296

Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor


financiare

2961

Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor


detinute la entitatile afiliate

2961

Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor


detinute la entitatile afiliate

2962

Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor


detinute la entitati asociate si entitati controlate in
comun

2962

Ajustari pentru pierderea de valoare a intereselor


de participare

2963

Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri


imobilizate

2963

Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri


imobilizate

2964

Ajustari pentru pierderea de valoare a sumelor de


incasat de la entitatile afiliate

2964

Ajustari pentru pierderea de valoare a sumelor


datorate de entitatile afiliate

2965

Ajustari pentru pierderea de valoare a creantelor


fata de entitatile asociate si entitatile controlate in
comun

2965

Ajustari pentru pierderea de valoare a creantelor


legate de interesele de participare

2966

Ajustari pentru pierderea de valoare a


imprumuturilor acordate pe termen lung

2966

Ajustari pentru pierderea de valoare a


imprumuturilor acordate pe termen lung

2968

Ajustari pentru pierderea de valoare a altor creante


imobilizate

2968

Ajustari pentru pierderea de valoare a altor creante


imobilizate

CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

83

CLASA 3 O CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE


GRUPA 30 L STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE
301

Materii prime

301

Materii prime

302

Materiale consumabile

302

Materiale consumabile

3021

Materiale auxiliare

3021

Materiale auxiliare

3022

Combustibili

3022

Combustibili

3023

Materiale pentru ambalat

3023

Materiale pentru ambalat

3024

Piese de schimb

3024

Piese de schimb

3025

Seminte si materiale de plantat

3025

Seminte si materiale de plantat

3026

Furaje

3026

Furaje

3028

Alte materiale consumabile

3028

Alte materiale consumabile

303

Materiale de natura obiectelor de inventar

303

Materiale de natura obiectelor de inventar

308

Diferente de pret la materii prime si materiale

308

Diferente de pret la materii prime si materiale

GRUPA 32 L STOCURI IN CURS DE APROVIZIONARE


321

Materii prime in curs de aprovizionare

321

Materii prime in curs de aprovizionare

322

Materiale consumabile in curs de aprovizionare

322

Materiale consumabile in curs de aprovizionare

323

Materiale de natura obiectelor de inventar in curs


de aprovizionare

323

Materiale de natura obiectelor de inventar in curs


de aprovizionare

326

Active biologice de natura stocurilor in curs de


aprovizionare

326

Animale in curs de aprovizionare

327

Marfuri in curs de aprovizionare

327

Marfuri in curs de aprovizionare

328

Ambalaje in curs de aprovizionare

328

Ambalaje in curs de aprovizionare

GRUPA 33 L PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE


331

Produse in curs de executie

331

Produse in curs de executie

332

Servicii in curs de executie

332

Servicii in curs de executie

GRUPA 34 L PRODUSE
341

Semifabricate

341

Semifabricate

345

Produse finite

345

Produse finite

346

Produse reziduale

346

Produse reziduale

347

Produse agricole

348

Diferente de pret la produse

Cont nou
348

Diferente de pret la produse

GRUPA 35 L STOCURI AFLATE LA TERTI


351

Materii si materiale aflate la terti

351

Materii si materiale aflate la terti

354

Produse aflate la terti

354

Produse aflate la terti

356

Active biologice de natura stocurilor aflate la terti

356

Animale aflate la terti

357

Marfuri aflate la terti

357

Marfuri aflate la terti

358

Ambalaje aflate la terti

358

Ambalaje aflate la terti

GRUPA 36 L ACTIVE BIOLOGICE DE NATURA STOCURILOR


361

Active biologice de natura stocurilor

361

Animale si pasari

368

Diferente de pret la active biologice de natura


stocurilor

368

Diferente de pret la animale si pasari

GRUPA 37 L MARFURI
371

Marfuri

371

Marfuri

378

Diferente de pret la marfuri

378

Diferente de pret la marfuri

CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
84

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014


GRUPA 38 L AMBALAJE

381

Ambalaje

381

Ambalaje

388

Diferente de pret la ambalaje

388

Diferente de pret la ambalaje

GRUPA 39 L AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE


391

Ajustari pentru deprecierea materiilor prime

391

Ajustari pentru deprecierea materiilor prime

392

Ajustari pentru deprecierea materialelor

392

Ajustari pentru deprecierea materialelor

3921
3922
393
394

Ajustari pentru deprecierea materialelor


consumabile
Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura
obiectelor de inventar
Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de
executie
Ajustari pentru deprecierea produselor

3921
3922
393
394

Ajustari pentru deprecierea materialelor


consumabile
Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura
obiectelor de inventar
Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de
executie
Ajustari pentru deprecierea produselor

3941

Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor

3941

Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor

3945

Ajustari pentru deprecierea produselor finite

3945

Ajustari pentru deprecierea produselor finite

3946

Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale

3946

Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale

3947

Ajustari pentru deprecierea produselor agricole

395
3951

Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti

Cont nou
395

Ajustari pentru deprecierea materiilor si


materialelor aflate la terti
Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor aflate
la terti
Ajustari pentru deprecierea produselor finite aflate
la terti
Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale
aflate la terti
Ajustari pentru deprecierea produselor agricole
aflate la terti
Ajustari pentru deprecierea activelor biologice de
natura stocurilor aflate la terti
Ajustari pentru deprecierea marfurilor aflate la terti

3951

397

Ajustari pentru deprecierea ambalajelor aflate la


terti
Ajustari pentru deprecierea activelor biologice de
natura stocurilor
Ajustari pentru deprecierea marfurilor

398

Ajustari pentru deprecierea ambalajelor

3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
396

3952
3953
3954

Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti


Ajustari pentru deprecierea materiilor si
materialelor aflate la terti
Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor aflate
la terti
Ajustari pentru deprecierea produselor finite aflate
la terti
Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale
aflate la terti
Cont nou

3956

Ajustari pentru deprecierea animalelor aflate la terti

3957

Ajustari pentru deprecierea marfurilor aflate la terti

3958
396

Ajustari pentru deprecierea ambalajelor aflate la


terti
Ajustari pentru deprecierea animalelor

397

Ajustari pentru deprecierea marfurilor

398

Ajustari pentru deprecierea ambalajelor

CLASA 4 O CONTURI DE TERTI


GRUPA 40 L FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE
401

Furnizori

401

Furnizori

403

Efecte de platit

403

Efecte de platit

404

Furnizori de imobilizari

404

Furnizori de imobilizari

405

Efecte de platit pentru imobilizari

405

Efecte de platit pentru imobilizari

408

Furnizori L facturi nesosite

408

Furnizori L facturi nesosite

409

Furnizori L debitori

409

Furnizori L debitori

4091
4092

Furnizori L debitori pentru cumparari de bunuri de


natura stocurilor
Furnizori L debitori pentru prestari de servicii

4093

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale

232

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale

4094

Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale

234

Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale

CFNET - Finante Taxe

4091
4092

Furnizori L debitori pentru cumparari de bunuri de


natura stocurilor
Furnizori L debitori pentru prestari de servicii

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

85

GRUPA 41 L CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE


411

Clienti

411

Clienti

4111

Clienti

4111

Clienti

4118

Clienti incerti sau in litigiu

4118

Clienti incerti sau in litigiu

413

Efecte de primit de la clienti

413

Efecte de primit de la clienti

418

Clienti L facturi de intocmit

418

Clienti L facturi de intocmit

419

Clienti L creditori

419

Clienti L creditori

GRUPA 42 L PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE


421

Personal L salarii datorate

421

Personal L salarii datorate

423

Personal L ajutoare materiale datorate

423

Personal L ajutoare materiale datorate

424

Prime reprezentand participarea personalului la profit

424

Prime reprezentand participarea personalului la profit

425

Avansuri acordate personalului

425

Avansuri acordate personalului

426

Drepturi de personal neridicate

426

Drepturi de personal neridicate

427

Retineri din salarii datorate tertilor

427

Retineri din salarii datorate tertilor

428

Alte datorii si creante in legatura cu personalul

428

Alte datorii si creante in legatura cu personalul

4281

Alte datorii in legatura cu personalul

4281

Alte datorii in legatura cu personalul

4282

Alte creante in legatura cu personalul

4282

Alte creante in legatura cu personalul

GRUPA 43 L ASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE


431

Asigurari sociale

431

Asigurari sociale

4311

Contributia unitatii la asigurarile sociale

4311

Contributia unitatii la asigurarile sociale

4312

Contributia personalului la asigurarile sociale

4312

Contributia personalului la asigurarile sociale

4313

Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale


de sanatate

4313

Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale


de sanatate

4314

Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de


sanatate

4314

Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de


sanatate

437

Ajutor de somaj

437

Ajutor de somaj

4371

Contributia unitatii la fondul de somaj

4371

Contributia unitatii la fondul de somaj

4372

Contributia personalului la fondul de somaj

4372

Contributia personalului la fondul de somaj

438

Alte datorii si creante sociale

438

Alte datorii si creante sociale

4381

Alte datorii sociale

4381

Alte datorii sociale

4382

Alte creante sociale

4382

Alte creante sociale

GRUPA 44 L BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE


441

Impozitul pe profit/venit

441

Impozitul pe profit/venit

4411

Impozitul pe profit

4411

Impozitul pe profit

4418

Impozitul pe venit

4418

Impozitul pe venit

442

Taxa pe valoarea adaugata

442

Taxa pe valoarea adaugata

4423

TVA de plata

4423

TVA de plata

4424

TVA de recuperat

4424

TVA de recuperat

4426

TVA deductibila

4426

TVA deductibila

4427

TVA colectata

4427

TVA colectata

4428

TVA neexigibila

4428

TVA neexigibila

444

Impozitul pe venituri de natura salariilor

CFNET - Finante Taxe

444

Impozitul pe venituri de natura salariilor

www.codfiscal.net
86
445

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014


Subventii

445

Subventii

4451

Subventii guvernamentale

4451

Subventii guvernamentale

4452

Imprumuturi nerambursabile cu caracter de


subventii

4452

Imprumuturi nerambursabile cu caracter de


subventii

4458

Alte sume primite cu caracter de subventii

4458

Alte sume primite cu caracter de subventii

446

Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

446

Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

447

Fonduri speciale L taxe si varsaminte asimilate

447

Fonduri speciale L taxe si varsaminte asimilate

448

Alte datorii si creante cu bugetul statului

448

Alte datorii si creante cu bugetul statului

4481

Alte datorii fata de bugetul statului

4481

Alte datorii fata de bugetul statului

4482

Alte creante privind bugetul statului

4482

Alte creante privind bugetul statului

GRUPA 45 L GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI


451

Decontari intre entitatile afiliate

451

Decontari intre entitatile afiliate

4511

Decontari intre entitatile afiliate

4511

Decontari intre entitatile afiliate

4518

Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate

4518

Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate

453

Decontari cu entitatile asociate si entitatile


controlate in comun

453

Decontari privind interesele de participare

4531

Decontari cu entitatile asociate si entitatile


controlate in comun

4531

Decontari privind interesele de participare

4538

Dobanzi aferente decontarilor cu entitatile asociate


si entitatile controlate in comun

4538

Dobanzi aferente decontarilor privind interesele de


participare

455

Sume datorate actionarilor/asociatilor

455

Sume datorate actionarilor/asociatilor

4551

Actionari/asociati L conturi curente

4551

Actionari/asociati L conturi curente

4558

Actionari/asociati L dobanzi la conturi curente

4558

Actionari/asociati L dobanzi la conturi curente

456

Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

456

Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

457

Dividende de plata

457

Dividende de plata

458

Decontari din operatiuni in participatie

458

Decontari din operatii in participatie

4581

Decontari din operatiuni in participatie L pasiv

4581

Decontari din operatii in participatie L pasiv

4582

Decontari din operatiuni in participatie L activ

4582

Decontari din operatii in participatie L activ

GRUPA 46 L DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI


461

Debitori diversi

461

Debitori diversi

462

Creditori diversi

462

Creditori diversi

GRUPA 47 L CONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI ASIMILATE


471

Cheltuieli inregistrate in avans

471

Cheltuieli inregistrate in avans

472

Venituri inregistrate in avans

472

Venituri inregistrate in avans

473

Decontari din operatiuni in curs de clarificare

473

Decontari din operatii in curs de clarificare

475

Subventii pentru investitii

475

Subventii pentru investitii

4751

Subventii guvernamentale pentru investitii

4751

Subventii guvernamentale pentru investitii

4752

Imprumuturi nerambursabile cu caracter de


subventii pentru investitii

4752

Imprumuturi nerambursabile cu caracter de


subventii pentru investitii

4753

Donatii pentru investitii

4753

Donatii pentru investitii

4754

Plusuri de inventar de natura imobilizarilor

4754

Plusuri de inventar de natura imobilizarilor

4758

Alte sume primite cu caracter de subventii pentru


investitii

4758

Alte sume primite cu caracter de subventii pentru


investitii

478

Venituri in avans aferente activelor primite prin


transfer de la clienti

CFNET - Finante Taxe

478

Venituri in avans aferente activelor primite prin


transfer de la clienti

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

87

GRUPA 48 L DECONTARI IN CADRUL UNITATII


481

Decontari intre unitate si subunitati

481

Decontari intre unitate si subunitati

482

Decontari intre subunitati

482

Decontari intre subunitati

GRUPA 49 L AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR


491

Ajustari pentru deprecierea creantelor L clienti

491

Ajustari pentru deprecierea creantelor L clienti

495

Ajustari pentru deprecierea creantelor L decontari


in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii

495

Ajustari pentru deprecierea creantelor L decontari


in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii

496

Ajustari pentru deprecierea creantelor L debitori


diversi

496

Ajustari pentru deprecierea creantelor L debitori


diversi

CLASA 5 O CONTURI DE TREZORERIE


GRUPA 50 L INVESTITII PE TERMEN SCURT
501

Actiuni detinute la entitatile afiliate

501

Actiuni detinute la entitatile afiliate

505

Obligatiuni emise si rascumparate

505

Obligatiuni emise si rascumparate

506

Obligatiuni

506

Obligatiuni

507

Certificate verzi primite

507

Certificate verzi acordate

508

Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate

508

Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate

5081

Alte titluri de plasament

5081

Alte titluri de plasament

5088

Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament

5088

Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament

509

Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen


scurt

509

Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen


scurt

5091

Varsaminte de efectuat pentru actiunile detinute la


entitatile afiliate

5091

Varsaminte de efectuat pentru actiunile detinute la


entitatile afiliate

5092

Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe


termen scurt

5092

Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe


termen scurt

GRUPA 51 L CONTURI LA BANCI


511

Valori de incasat

511

Valori de incasat

5112

Cecuri de incasat

5112

Cecuri de incasat

5113

Efecte de incasat

5113

Efecte de incasat

5114

Efecte remise spre scontare

5114

Efecte remise spre scontare

512

Conturi curente la banci

512

Conturi curente la banci

5121

Conturi la banci in lei

5121

Conturi la banci in lei

5124

Conturi la banci in valuta

5124

Conturi la banci in valuta

5125

Sume in curs de decontare

5125

Sume in curs de decontare

518

Dobanzi

518

Dobanzi

5186

Dobanzi de platit

5186

Dobanzi de platit

5187

Dobanzi de incasat

5187

Dobanzi de incasat

519

Credite bancare pe termen scurt

519

Credite bancare pe termen scurt

5191

Credite bancare pe termen scurt

5191

Credite bancare pe termen scurt

5192

Credite bancare pe termen scurt nerambursate la


scadenta

5192

Credite bancare pe termen scurt nerambursate la


scadenta

5193

Credite externe guvernamentale

5193

Credite externe guvernamentale

5194

Credite externe garantate de stat

5194

Credite externe garantate de stat

5195

Credite externe garantate de banci

5195

Credite externe garantate de banci

5196

Credite de la trezoreria statului

5196

Credite de la trezoreria statului

5197

Credite interne garantate de stat

5197

Credite interne garantate de stat

5198

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt

5198

Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt

CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
88

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014


GRUPA 53 L CASA

531

Casa

531

Casa

5311

Casa in lei

5311

Casa in lei

5314

Casa in valuta

5314

Casa in valuta

532

Alte valori

532

Alte valori

5321

Timbre fiscale si postale

5321

Timbre fiscale si postale

5322

Bilete de tratament si odihna

5322

Bilete de tratament si odihna

5323

Tichete si bilete de calatorie

5323

Tichete si bilete de calatorie

5328

Alte valori

5324

Alte valori

GRUPA 54 L ACREDITIVE
541

Acreditive

541

Acreditive

5411

Acreditive in lei

5411

Acreditive in lei

5414

Acreditive in valuta

5412

Acreditive in valuta

542

Avansuri de trezorerie

542

Avansuri de trezorerie

GRUPA 58 L VIRAMENTE INTERNE


581

Viramente interne

581

Viramente interne

GRUPA 59 L AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE


591

Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor


detinute la entitatile afiliate

591

Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor


detinute la entitatile afiliate

595

Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor


emise si rascumparate

595

Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor


emise si rascumparate

596

Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor

596

Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor

598

Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii


pe termen scurt si creante asimilate

598

Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii


pe termen scurt si creante asimilate

CLASA 6 O CONTURI DE CHELTUIELI


GRUPA 60 L CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE
601

Cheltuieli cu materiile prime

601

Cheltuieli cu materiile prime

602

Cheltuieli cu materialele consumabile

602

Cheltuieli cu materialele consumabile

6021

Cheltuieli cu materialele auxiliare

6021

Cheltuieli cu materialele auxiliare

6022

Cheltuieli privind combustibilii

6022

Cheltuieli privind combustibilii

6023

Cheltuieli privind materialele pentru ambalat

6023

Cheltuieli privind materialele pentru ambalat

6024

Cheltuieli privind piesele de schimb

6024

Cheltuieli privind piesele de schimb

6025

Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat

6025

Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat

6026

Cheltuieli privind furajele

6026

Cheltuieli privind furajele

6028

Cheltuieli privind alte materiale consumabile

6028

Cheltuieli privind alte materiale consumabile

603

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor


de inventar

603

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor


de inventar

604

Cheltuieli privind materialele nestocate

604

Cheltuieli privind materialele nestocate

605

Cheltuieli privind energia si apa

605

Cheltuieli privind energia si apa

606

Cheltuieli privind activele biologice de natura


stocurilor

606

Cheltuieli privind animalele si pasarile

607

Cheltuieli privind marfurile

607

Cheltuieli privind marfurile

608

Cheltuieli privind ambalajele

608

Cheltuieli privind ambalajele

609

Reduceri comerciale primite

609

Reduceri comerciale primite

CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

89

GRUPA 61 L CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI


611

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile

611

Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile

612

Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si


chiriile

612

Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si


chiriile

613

Cheltuieli cu primele de asigurare

613

Cheltuieli cu primele de asigurare

614

Cheltuieli cu studiile si cercetarile

614

Cheltuieli cu studiile si cercetarile

615

Cheltuieli cu pregatirea personalului

Cont nou

GRUPA 62 L CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI


621

Cheltuieli cu colaboratorii

621

Cheltuieli cu colaboratorii

622

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

622

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

623

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

623

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

624

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

624

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

625

Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari

625

Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari

626

Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

626

Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

627

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

627

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

628

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

628

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

GRUPA 63 L CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE


635

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte


asimilate

635

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

GRUPA 64 L CHELTUIELI CU PERSONALUL


641

Cheltuieli cu salariile personalului

641

Cheltuieli cu salariile personalului

642

Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele


acordate salariatilor

Cont nou

6421

Cheltuieli cu avantajele in natura acordate


salariatilor

Cont nou

6422

Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor

642

Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor

643

Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de


capitaluri proprii

644

Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de


capitaluri proprii

644

Cheltuieli cu primele reprezentand participarea


personalului la profit

643

Cheltuieli cu primele reprezentand participarea


personalului la profit

645

Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

645

Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

6451

Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile


sociale

6451

Contributia unitatii la asigurarile sociale

6452

Cheltuieli privind contributia unitatii pentru ajutorul


de somaj

6452

Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj

6453

Cheltuieli privind contributia angajatorului pentru


asigurarile sociale de sanatate

6453

Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale


de sanatate

6455

Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile de


viata

6455

Contributia unitatii la asigurarile de viata

6456

Cheltuieli privind contributia unitatii la fondurile de


pensii facultative

6456

Contributia unitatii la fondurile de pensii facultative

6457

Cheltuieli privind contributia unitatii la primele de


asigurare voluntara de sanatate

6457

Contributia unitatii la primele de asigurare voluntara


de sanatate

6458

Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

6458

Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

GRUPA 65 L ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE


652

Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator

652

Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator

654

Pierderi din creante si debitori diversi

654

Pierderi din creante si debitori diversi

655

Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale

CFNET - Finante Taxe

Cont nou

www.codfiscal.net
90
658

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014


Alte cheltuieli de exploatare

658

Alte cheltuieli de exploatare

6581

Despagubiri, amenzi si penalitati

6581

Despagubiri, amenzi si penalitati

6582

Donatii acordate

6582

Donatii acordate

6583

Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni


de capital

6583

Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de


capital

6586

Cheltuieli reprezentand transferuri si contributii


datorate in baza unor acte normative speciale

6587

Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente


similare

6588

Alte cheltuieli de exploatare

Cont nou
671
6588

Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente


extraordinare
Alte cheltuieli de exploatare

GRUPA 66 L CHELTUIELI FINANCIARE


663

Pierderi din creante legate de participatii

663

Pierderi din creante legate de participatii

664

Cheltuieli privind investitiile financiare cedate

664

Cheltuieli privind investitiile financiare cedate

6641

Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate

6641

Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate

6642

Pierderi din investitiile pe termen scurt cedate

6642

Pierderi din investitiile pe termen scurt cedate

665

Cheltuieli din diferente de curs valutar

665

Cheltuieli din diferente de curs valutar

6651

Diferente nefavorabile de curs valutar legate de


elementele monetare exprimate in valuta

Cont nou

6652

Diferente nefavorabile de curs valutar din evaluarea


elementelor monetare care fac parte din investitia
neta intr-o entitate straina

Cont nou

666

Cheltuieli privind dobanzile

666

Cheltuieli privind dobanzile

667

Cheltuieli privind sconturile acordate

667

Cheltuieli privind sconturile acordate

668

Alte cheltuieli financiare

668

Alte cheltuieli financiare

GRUPA 68 L CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE


SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
681

Cheltuieli de exploatare privind amortizarile,


provizioanele si ajustarile pentru depreciere

681

Cheltuieli de exploatare privind amortizarile,


provizioanele si ajustarile pentru depreciere

6811

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea


imobilizarilor

6811

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea


imobilizarilor

6812

Cheltuieli de exploatare privind provizioanele

6812

Cheltuieli de exploatare privind provizioanele

6813

Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru


deprecierea imobilizarilor

6813

Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru


deprecierea imobilizarilor

6814

Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru


deprecierea activelor circulante

6814

Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru


deprecierea activelor circulante

6817

Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru


deprecierea fondului comercial

686

Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele


si ajustarile pentru pierdere de valoare

Cont nou
686

Cheltuieli financiare privind amortizarile si ajustarile


pentru pierdere de valoare

6861

Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor

Cont nou

6863

Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru


pierderea de valoare a imobilizarilor financiare

6863

Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru


pierderea de valoare a imobilizarilor financiare

6864

Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru


pierderea de valoare a activelor circulante

6864

Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru


pierderea de valoare a activelor circulante

6868

Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de


rambursare a obligatiunilor si a altor datorii

6868

Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de


rambursare a obligatiunilor

GRUPA 69 L CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE


691

Cheltuieli cu impozitul pe profit

691

Cheltuieli cu impozitul pe profit

698

Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite


care nu apar in elementele de mai sus

698

Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite


care nu apar in elementele de mai sus

CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

91

CLASA 7 O CONTURI DE VENITURI


GRUPA 70 L CIFRA DE AFACERI NETA
701

Venituri din vanzarea produselor finite, produselor


agricole si a activelor biologice de natura stocurilor

7015

Venituri din vanzarea produselor finite

701

Venituri din vanzarea produselor finite

7017

Venituri din vanzarea produselor agricole

Cont nou

7018

Venituri din vanzarea activelor biologice de natura


stocurilor

Cont nou

702

Venituri din vanzarea semifabricatelor

702

Venituri din vanzarea semifabricatelor

703

Venituri din vanzarea produselor reziduale

703

Venituri din vanzarea produselor reziduale

704

Venituri din servicii prestate

704

Venituri din servicii prestate

705

Venituri din studii si cercetari

705

Venituri din studii si cercetari

706

Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii

706

Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii

707

Venituri din vanzarea marfurilor

707

Venituri din vanzarea marfurilor

708

Venituri din activitati diverse

708

Venituri din activitati diverse

709

Reduceri comerciale acordate

709

Reduceri comerciale acordate

GRUPA 71 L VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE


711

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

711

Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

712

Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de


executie

712

Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de


executie

GRUPA 72 L VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI


721

Venituri din productia de imobilizari necorporale

721

Venituri din productia de imobilizari necorporale

722

Venituri din productia de imobilizari corporale

722

Venituri din productia de imobilizari corporale

725

Venituri din productia de investitii imobiliare

Cont nou

GRUPA 74 L VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE


741

Venituri din subventii de exploatare

741

Venituri din subventii de exploatare

7411

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei


de afaceri

7411

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei


de afaceri

7412

Venituri din subventii de exploatare pentru materii


prime si materiale

7412

Venituri din subventii de exploatare pentru materii


prime si materiale consumabile

7413

Venituri din subventii de exploatare pentru alte


cheltuieli externe

7413

Venituri din subventii de exploatare pentru alte


cheltuieli externe

7414

Venituri din subventii de exploatare pentru plata


personalului

7414

Venituri din subventii de exploatare pentru plata


personalului

7415

Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari


si protectie sociala

7415

Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari


si protectie sociala

7416

Venituri din subventii de exploatare pentru alte


cheltuieli de exploatare

7416

Venituri din subventii de exploatare pentru alte


cheltuieli de exploatare

7417

Venituri din subventii de exploatare in caz de


calamitati si alte evenimente similare

7418

Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda


datorata

7418

Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda


datorata

7419

Venituri din subventii de exploatare aferente altor


venituri

7417

Venituri din subventii de exploatare aferente altor


venituri

771

Venituri din subventii pentru evenimente


extraordinare si altele similare

GRUPA 75 L ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE


754

Venituri din creante reactivate si debitori diversi

755

Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale

CFNET - Finante Taxe

754

Venituri din creante reactivate si debitori diversi


Cont nou

www.codfiscal.net
92
758

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014


Alte venituri din exploatare

758

Alte venituri din exploatare

7581

Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati

7581

Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati

7582

Venituri din donatii primite

7582

Venituri din donatii primite

7583

Venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de


capital

7583

Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de


capital

7584

Venituri din subventii pentru investitii

7584

Venituri din subventii pentru investitii

7588

Alte venituri din exploatare

7588

Alte venituri din exploatare

GRUPA 76 L VENITURI FINANCIARE


761

Venituri din imobilizari financiare

761

Venituri din imobilizari financiare

7611

Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate

7611

Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate

7612

Venituri din actiuni detinute la entitati asociate

7613

Venituri din interese de participare/analitic distinct

7613

Venituri din actiuni detinute la entitati controlate in


comun

7613

Venituri din interese de participare/analitic distinct

7615

Venituri din alte imobilizari financiare

Cont nou

762

Venituri din investitii financiare pe termen scurt

762

Venituri din investitii financiare pe termen scurt

764

Venituri din investitii financiare cedate

764

Venituri din investitii financiare cedate

7641

Venituri din imobilizari financiare cedate

7641

Venituri din imobilizari financiare cedate

7642

Castiguri din investitii pe termen scurt cedate

7642

Castiguri din investitii pe termen scurt cedate

765

Venituri din diferente de curs valutar

765

Venituri din diferente de curs valutar

7651

Diferente favorabile de curs valutar legate de


elementele monetare exprimate in valuta

Cont nou

7652

Diferente favorabile de curs valutar din evaluarea


elementelor monetare care fac parte din investitia
neta intr-o entitate straina

Cont nou

766

Venituri din dobanzi

766

Venituri din dobanzi

763

Venituri din creante imobilizate

766

Venituri din dobanzi

767

Venituri din sconturi obtinute

767

Venituri din sconturi obtinute

768

Alte venituri financiare

768

Alte venituri financiare

GRUPA 78 L VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE
781

Venituri din provizioane si ajustari pentru


depreciere privind activitatea de exploatare

781

Venituri din provizioane si ajustari pentru


depreciere privind activitatea de exploatare

7812

Venituri din provizioane

7812

Venituri din provizioane

7813

Venituri din ajustari pentru deprecierea


imobilizarilor

7813

Venituri din ajustari pentru deprecierea


imobilizarilor

7814

Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor


circulante

7814

Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor


circulante

7815

Venituri din fondul comercial negativ

7815

Venituri din fondul comercial negativ

786

Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de


valoare

786

Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de


valoare

7863

Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de


valoare a imobilizarilor financiare

7863

Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de


valoare a imobilizarilor financiare

7864

Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de


valoare a activelor circulante

7864

Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de


valoare a activelor circulante

CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

93

CLASA 8 O CONTURI SPECIALE


GRUPA 80 L CONTURI IN AFARA BILANTULUI
801

Angajamente acordate

801

Angajamente acordate

8011

Giruri si garantii acordate

8011

Giruri si garantii acordate

8018

Alte angajamente acordate

8018

Alte angajamente acordate

802

Angajamente primite

802

Angajamente primite

8021

Giruri si garantii primite

8021

Giruri si garantii primite

8028

Alte angajamente primite

8028

Alte angajamente primite

803

Alte conturi in afara bilantului

803

Alte conturi in afara bilantului

8031

Imobilizari corporale luate cu chirie

8031

Imobilizari corporale luate cu chirie

8032

Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare

8032

Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare

8033

Valori materiale primite in pastrare sau custodie

8033

Valori materiale primite in pastrare sau custodie

8034

Debitori scosi din activ, urmariti in continuare

8034

Debitori scosi din activ, urmariti in continuare

8035

Stocuri de natura obiectelor de inventar date in


folosinta

8035

Stocuri de natura obiectelor de inventar date in


folosinta

8036

Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii


asimilate

8036

Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii


asimilate

8037

Efecte scontate neajunse la scadenta

8037

Efecte scontate neajunse la scadenta

8038

Bunuri primite in administrare, concesiune si cu


chirie

8038

Bunuri publice primite in administrare, concesiune


si cu chirie

8039

Alte valori in afara bilantului

8039

Alte valori in afara bilantului

805

Dobanzi aferente contractelor de leasing si altor


contracte asimilate, neajunse la scadenta

805

Dobanzi aferente contractelor de leasing si altor


contracte asimilate, neajunse la scadenta

8051

Dobanzi de platit

8051

Dobanzi de platit

8052

Dobanzi de incasat

8052

Dobanzi de incasat

806

Certificate de emisii de gaze cu efect de sera

806

Certificate de emisii de gaze cu efect de sera

807

Active contingente

807

Active contingente

808

Datorii contingente

808

Datorii contingente

809

Creante preluate prin cesionare

809

Creante preluate prin cesionare

GRUPA 89 L BILANT
891

Bilant de deschidere

891

Bilant de deschidere

892

Bilant de inchidere

892

Bilant de inchidere

CLASA 9 O CONTURI DE GESTIUNE


GRUPA 90 L DECONTARI INTERNE
901

Decontari interne privind cheltuielile

901

Decontari interne privind cheltuielile

902

Decontari interne privind productia obtinuta

902

Decontari interne privind productia obtinuta

903

Decontari interne privind diferentele de pret

903

Decontari interne privind diferentele de pret

GRUPA 92 L CONTURI DE CALCULATIE


921

Cheltuielile activitatii de baza

921

Cheltuielile activitatii de baza

922

Cheltuielile activitatilor auxiliare

922

Cheltuielile activitatilor auxiliare

923

Cheltuieli indirecte de productie

923

Cheltuieli indirecte de productie

924

Cheltuieli generale de administratie

924

Cheltuieli generale de administratie

925

Cheltuieli de desfacere

925

Cheltuieli de desfacere

GRUPA 93 L COSTUL PRODUCTIEI


931

Costul productiei obtinute

931

Costul productiei obtinute

933

Costul productiei in curs de executie

933

Costul productiei in curs de executie

CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
94

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014


CAPITOLUL 16
Functiunea conturilor

L acoperirea pierderilor contabile realizate in exercitiile


financiare precedente, care reduc capitalul social, conform
hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (117);
596. L (1) In acest capitol sunt prezentate continutul si
L reducerea capitalului social cu valoarea actiunilor proprii
functiunea conturilor contabile cuprinse in Planul de conturi rascumparate si anulate, potrivit legii (109);
general prevazut la capitolul 14 SPlanul de conturi generalZ din
L diferenta dintre valoarea nominala a instrumentelor de
prezentele reglementari. Intrucat in Planul de conturi general capitaluri proprii anulate si valoarea lor de rascumparare (141).
sunt cuprinse si conturi specifice consolidarii, functiunea
Soldul contului reprezinta capitalul subscris, varsat/nevarsat.
conturilor prezentate in continuare se refera inclusiv la acestea.
Contul 1018 SPatrimoniul institutelor nationale de cercetare(2) Functiunea conturilor prezentata in acest capitol nu este dezvoltareZ
limitativa, fiind exemplificat modul de inregistrare contabila a
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta patrimoniului
principalelor operatiuni economico-financiare.
detinut, potrivit legii, de institutele nationale de cercetare597. L (1) La reflectarea in contabilitate a operatiunilor
dezvoltare.
economice derulate se are in vedere continutul economic al
Contul 103 SAlte elemente de capitaluri propriiZ
acestora, cu respectarea principiilor, bazelor, regulilor si
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta beneficiilor acordate
politicilor contabile permise de reglementarea contabila
angajatilor
sub forma instrumentelor de capitaluri proprii, precum
aplicabila.
si
a
diferentelor
de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o
(2) Prevederile cuprinse in acest capitol nu constituie baza
entitate
straina
si
a diferentelor din evaluarea la valoarea justa
legala pentru efectuarea operatiunilor economico-financiare, ci
a
instrumentelor
financiare.
numai referinte cu privire la inregistrarea in contabilitate a
Contul 1031 SBeneficii acordate angajatilor sub forma
acestora.
instrumentelor de capitaluri propriiZ este un cont de pasiv, iar
conturile 1033 SDiferente de curs valutar in relatie cu investitia
CLASA 1 SCONTURI DE CAPITALURI, PROVIZIOANE,
neta intr-o entitate strainaZ si 1038 SDiferente din modificarea
IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATEZ
valorii juste a activelor financiare disponibile in vederea vanzarii
Din clasa 1 SConturi de capitaluri, provizioane, imprumuturi si
si alte elemente de capitaluri propriiZ sunt conturi bifunctionale.
datorii asimilateZ fac parte urmatoarele grupe: 10 SCapital si
In creditul contului 103 SAlte elemente de capitaluri propriiZ se
rezerveZ, 11 SRezultatul reportatZ, 12 SRezultatul exercitiuluiinregistreaza:
financiarZ, 14 SCastiguri sau pierderi legate de emiterea,
L valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate
rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea angajatilor (643);
instrumentelor de capitaluri propriiZ, 15 SProvizioaneZ si
L diferenta favorabila de schimb valutar, inregistrata in
16 SImprumuturi si datorii asimilateZ.
situatiile financiare anuale consolidate, in relatie cu un element
monetar care face parte dintr-o investitie neta a entitatii intr-o
GRUPA 10 SCAPITAL SI REZERVEZ
entitate straina (765);
Din grupa 10 SCapital si rezerveZ fac parte urmatoarele
L cresterea valorii activelor financiare disponibile pentru
conturi:
vanzare, inclusa direct in capitalul propriu, in cadrul situatiilor
Contul 101 SCapitalZ
financiare anuale consolidate (501).
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta capitalului subscris,
In debitul contului 103 SAlte elemente de capitaluri propriiZ se
varsat si nevarsat, in natura si/sau numerar, de catre inregistreaza:
actionarii/asociatii unei entitati, precum si a majorarii sau
L valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate
reducerii capitalului, potrivit legii.
angajatilor si care majoreaza capitalul social (101);
In functie de forma juridica a entitatii se inscriu: capitalul
L diferenta nefavorabila de schimb valutar, inregistrata in
social, patrimoniul regiei etc.
situatiile financiare anuale consolidate, in relatie cu un element
Contabilitatea analitica a capitalului se tine pe monetar care face parte dintr-o investitie neta a entitatii intr-o
actionari/asociati, evidentiindu-se numarul si valoarea nominala entitate straina (665);
L ajustarea rezervei de valoare justa, ca urmare a
a actiunilor/partilor sociale subscrise sau varsate.
Referitor la patrimoniul public, respectiv cel privat, se vor diferentelor nefavorabile rezultate din evaluarea activelor
financiare disponibile pentru vanzare, in cadrul situatiilor
avea in vedere prevederile legale in acest sens.
financiare anuale consolidate (501).
Contul 101 SCapitalZ este un cont de pasiv.
In creditul contului 101 SCapitalZ se inregistreaza:
Contul 104 SPrime de capitalZ
L capitalul subscris de actionari/asociati, in natura si/sau
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta primelor de
numerar, capitalul majorat prin subscrierea sau emisiunea de emisiune, de fuziune/divizare, de aport si de conversie a
noi actiuni/parti sociale, precum si capitalul preluat in urma obligatiunilor in actiuni.
operatiunilor de reorganizare, potrivit legii (456);
Contul 104 SPrime de capitalZ este un cont de pasiv.
L profitul contabil realizat in exercitiile financiare
In creditul contului 104 SPrime de capitalZ se inregistreaza:
precedente, utilizat ca sursa de majorare a capitalului social
L valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii,
(117);
fuziunii/divizarii, aportului la capital si/sau din conversia
L rezervele destinate majorarii capitalului, potrivit legii (106); obligatiunilor in actiuni (456).
L primele de capital, incorporate in capitalul social (104);
In debitul contului 104 SPrime de capitalZ se inregistreaza:
L valoarea instrumentelor de capitaluri proprii acordate
L primele de capital incorporate in capitalul social (101);
angajatilor si care majoreaza capitalul social (103).
L primele de capital transferate la rezerve (106);
In debitul contului 101 SCapitalZ se inregistreaza:
L pierderile contabile ale exercitiilor precedente, acoperite
L capitalul retras de actionari/asociati, precum si capitalul din prime de capital, potrivit legii (117).
lichidat cu ocazia operatiunilor de reorganizare a entitatilor,
Soldul contului reprezinta primele de capital netransferate la
potrivit legii (456);
capital sau la rezerve.
CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
Contul 105 SRezerve din reevaluareZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezervelor din
reevaluarea imobilizarilor corporale.
Contul 105 SRezerve din reevaluareZ este un cont de pasiv.
In creditul contului 105 SRezerve din reevaluareZ se
inregistreaza:
L cresterea fata de valoarea contabila neta, rezultata din
reevaluarea imobilizarilor corporale, daca nu a existat o
descrestere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta
imobilizarilor corporale reevaluate (211, 212, 213, 214, 215, 216,
217).
In debitul contului 105 SRezerve din reevaluareZ se
inregistreaza:
L capitalizarea surplusului din reevaluare, prin transferul
direct in capitalul propriu, atunci cand acest surplus reprezinta
castig realizat, respectiv la scoaterea din evidenta a activului
pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe masura
folosirii activului de catre entitate (117);
L descresterile fata de valoarea contabila neta, rezultate din
reevaluarea imobilizarilor corporale (211, 212, 213, 214, 215,
216, 217);
L ajustarea amortizarii cumulate inregistrate pana la data
reevaluarii imobilizarii corporale, in cazul in care reevaluarea se
efectueaza prin aplicarea unui indice (281).
Soldul creditor al contului reprezinta rezerva din reevaluarea
imobilizarilor corporale existente in evidenta entitatii.
Contul 106 SRezerveZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezervelor
constituite. Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de
rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale si
alte rezerve.
Contul 106 SRezerveZ este un cont de pasiv.
In creditul contului 106 SRezerveZ se inregistreaza:
L profitul net contabil realizat la inchiderea exercitiului
curent, repartizat la rezerve in baza unor prevederi legale (129);
L profitul net realizat in exercitiile anterioare, repartizat la
rezerve,
conform
hotararii
adunarii
generale
a
actionarilor/asociatilor (117);
L primele de capital transferate la rezerve (104);
L majorarea valorii participatiilor detinute in capitalul altor
entitati, ca urmare a incorporarii rezervelor in capitalul acestora
(261, 262, 263, 265);
L castigurile legate de vanzarea instrumentelor de capitaluri
proprii, transferate la rezerve, potrivit legii (141);
L partea cuvenita investitorului din rezervele inregistrate de
entitatile asociate si entitatile controlate in comun, cu ocazia
consolidarii prin metoda punerii in echivalenta (264).
In debitul contului 106 SRezerveZ se inregistreaza:
L rezervele destinate majorarii capitalului, potrivit legii (101);
L rezervele utilizate pentru acoperirea pierderilor contabile
inregistrate in exercitiile precedente, conform hotararii adunarii
generale a actionarilor/asociatilor (117);
L decontarea capitalurilor proprii catre actionari/asociati, in
cazul operatiunilor de reorganizare, potrivit legii (456);
L pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea,
cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri
proprii, acoperite din rezerve (149).
Soldul contului reprezinta rezervele existente si neutilizate.

95

In creditul contului 107 SDiferente de curs valutar din


conversieZ se inregistreaza:
L diferentele favorabile rezultate din conversia posturilor de
activ cuprinse in bilantul societatilor nerezidente;
L diferentele favorabile rezultate din conversia posturilor de
datorii cuprinse in bilantul societatilor nerezidente;
L diferentele nefavorabile recunoscute drept cheltuiala la
cedarea participatiilor detinute in societatile nerezidente (665).
In debitul contului 107 SDiferente de curs valutar din
conversieZ se inregistreaza:
L diferentele nefavorabile rezultate din conversia posturilor
de activ cuprinse in bilantul societatilor nerezidente;
L diferentele nefavorabile rezultate din conversia posturilor
de datorii cuprinse in bilantul societatilor nerezidente;
L diferentele favorabile recunoscute drept venit la cedarea
participatiilor detinute in societatile nerezidente (765).
Soldul creditor reprezinta diferentele favorabile aferente
societatilor nerezidente consolidate, iar soldul debitor, cele
nefavorabile.
Contul 108 SInterese care nu controleazaZ
Contul 108 SInterese care nu controleazaZ se utilizeaza
numai in situatiile financiare anuale consolidate.
Cu ajutorul acestui cont se evidentiaza interesele care nu
controleaza, rezultate cu ocazia consolidarii filialelor prin metoda
integrarii globale.
Contul 108 SInterese care nu controleazaZ este un cont
bifunctional, folosit la consolidarea filialelor.
In creditul contului 108 SInterese care nu controleazaZ se
inregistreaza partea din rezultatul favorabil al exercitiului
financiar si celelalte capitaluri proprii ale filialei, atribuita unor
interese care nu sunt detinute de catre societatea-mama, direct
sau indirect.
In debitul contului 108 SInterese care nu controleazaZ se
inregistreaza partea din rezultatul nefavorabil, atribuita unor
interese care nu sunt detinute de catre societatea-mama, direct
sau indirect.
Soldul contului reprezinta interesele care nu controleaza.

Contul 109 SActiuni propriiZ


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta actiunilor proprii,
rascumparate potrivit legii.
Contul 109 SActiuni propriiZ este un cont de activ.
In debitul contului 109 SActiuni propriiZ se inregistreaza:
L pretul de achizitie al actiunilor proprii rascumparate (512);
L valoarea actiunilor detinute de societatea absorbita la
societatea absorbanta, preluate de societatea absorbanta ca
urmare a fuziunii prin absorbtie (456).
In creditul contului 109 SActiuni propriiZ se inregistreaza:
L reducerea capitalului cu valoarea actiunilor proprii
rascumparate si anulate, potrivit legii (101);
L diferenta dintre valoarea de rascumparare a
instrumentelor de capitaluri proprii anulate si valoarea lor
nominala (149);
L valoarea sumei de incasat/incasate din vanzarea
actiunilor proprii (461, 512);
L diferenta dintre valoarea de rascumparare a
instrumentelor de capitaluri proprii si pretul lor de vanzare (149);
Contul 107 SDiferente de curs valutar din conversieZ
L valoarea instrumentelor de capitaluri proprii cedate cu titlu
Contul 107 SDiferente de curs valutar din conversieZ se
gratuit
(149);
utilizeaza numai in situatiile financiare anuale consolidate.
L
valoarea
actiunilor detinute de societatea absorbita la
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor de curs
societatea
absorbanta,
preluate de societatea absorbanta ca
valutar rezultate din conversia situatiilor financiare anuale ale
urmare a fuziunii prin absorbtie si anulate de aceasta (149).
societatilor nerezidente.
Soldul contului reprezinta valoarea actiunilor proprii
Contul 107 SDiferente de curs valutar din conversieZ este un
cont bifunctional, folosit la consolidarea societatilor nerezidente. rascumparate existente.
CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
96

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

GRUPA 11 SREZULTATUL REPORTATZ


Din grupa 11 SRezultatul reportatZ face parte contul 117
SRezultatul reportatZ.
Contul 117 SRezultatul reportatZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta rezultatului sau partii
din rezultatul exercitiului precedent nerepartizat de catre
adunarea generala a actionarilor/asociatilor, respectiv a pierderii
neacoperite si a rezultatului provenit din corectarea erorilor
contabile, din modificarile politicilor contabile, a rezultatului
reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din
reevaluare, a rezultatului contabil inregistrat de catre societatea
care isi inceteaza existenta ca urmare a fuziunii, respectiv de
catre societatea care se divizeaza, in intervalul dintre data la
care au fost intocmite situatiile financiare de fuziune, respectiv
divizare, si data intocmirii protocolului de predare-primire si care
este preluat de catre societatea beneficiara, precum si a
eventualelor diferente rezultate din dispozitiile tranzitorii cuprinse
in prezentele reglementari.
Contul 117 SRezultatul reportatZ este un cont bifunctional.
In creditul acestui cont se inregistreaza:
L profitul net realizat in exercitiul financiar incheiat,
evidentiat la inceputul exercitiului financiar urmator in rezultatul
reportat (121);
L pierderile contabile ale exercitiilor financiare precedente,
acoperite din prime de capital, potrivit legii (104);
L pierderile contabile ale exercitiilor financiare precedente,
acoperite din rezerve, conform hotararii adunarii generale a
actionarilor/asociatilor (106);
L pierderile contabile realizate in exercitiile financiare
precedente, acoperite prin reducerea capitalului social, conform
hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor (101);
L pierderile contabile inregistrate in exercitiile financiare
precedente, acoperite din rezultatul reportat reprezentand profit,
conform hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor
(117);
L rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor
contabile, constatate in exercitiul financiar curent, aferente
exercitiilor financiare precedente (411, 461 si alte conturi in care
urmeaza sa se evidentieze corectarea erorilor);
L capitalizarea surplusului din reevaluare transferat direct
in capitalul propriu, atunci cand acest surplus reprezinta castig
realizat, respectiv la scoaterea din evidenta a activului pentru
care s-a constituit rezerva din reevaluare sau pe masura folosirii
activului de catre entitate (105).
In debitul acestui cont se inregistreaza:
L pierderile contabile realizate in exercitiul financiar incheiat,
transferate la inceputul exercitiului financiar urmator asupra
rezultatului reportat (121);
L profitul contabil realizat in exercitiile financiare
precedente, utilizat ca sursa de majorare a capitalului social,
potrivit legii (101);
L profitul net realizat in exercitiile financiare precedente si
care se repartizeaza in exercitiile financiare urmatoare pe
destinatiile
aprobate
de
adunarea
generala
a
actionarilor/asociatilor, potrivit legii (106, 117, 446, 457);
L rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor
contabile, constatate in exercitiul financiar curent, aferente
exercitiilor financiare precedente (401, 404, 431, 437, 438, 441,
4423, 446, 447, 448, 462 si alte conturi in care urmeaza sa se
evidentieze corectarea erorilor);
L pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea,
cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri
proprii, acoperite din rezultatul reportat (149).
Soldul debitor al contului reprezinta pierderea neacoperita,
iar soldul creditor, profitul nerepartizat.
CFNET - Finante Taxe

GRUPA 12 SREZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIARZ


Din grupa 12 SRezultatul exercitiului financiarZ fac parte:
Contul 121 SProfit sau pierdereZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta profitului sau
pierderii realizate in exercitiul financiar curent.
Contul 121 SProfit sau pierdereZ este un cont bifunctional.
In creditul contului 121 SProfit sau pierdereZ se inregistreaza:
L la sfarsitul perioadei, soldul creditor al conturilor din
clasa 7 (701 la 786);
L pierderile contabile realizate in exercitiul financiar incheiat,
transferate la inceputul exercitiului financiar urmator asupra
rezultatului reportat (117).
In debitul contului 121 SProfit sau pierdereZ se inregistreaza:
L la sfarsitul perioadei, soldul debitor al conturilor de
cheltuieli (601 la 698);
L profitul net realizat in exercitiul financiar incheiat, care a
fost repartizat la rezerve conform prevederilor legale (129);
L profitul net realizat in exercitiul financiar incheiat,
evidentiat la inceputul exercitiului financiar urmator in rezultatul
reportat (117).
Soldul creditor reprezinta profitul realizat, iar soldul debitor,
pierderea realizata.
Contul 129 SRepartizarea profituluiZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta repartizarii profitului
realizat in exercitiul curent si repartizat, potrivit legii.
Contul 129 SRepartizarea profituluiZ este un cont de activ.
In debitul contului 129 SRepartizarea profituluiZ se
inregistreaza:
L rezervele constituite, potrivit legii, din profitul realizat in
exercitiul financiar curent (106).
In creditul contului 129 SRepartizarea profituluiZ se
inregistreaza:
L profitul net realizat in exercitiul financiar incheiat, care a
fost repartizat la rezerve conform prevederilor legale (121).
Soldul contului reprezinta profitul repartizat, aferent
exercitiului financiar incheiat.
GRUPA 14 SCASTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE
EMITEREA, RASCUMPARAREA, VANZAREA, CEDAREA CU
TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE
CAPITALURI PROPRIIZ
Din grupa 14 SCastiguri sau pierderi legate de emiterea,
rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea
instrumentelor de capitaluri propriiZ fac parte:
Contul 141 SCastiguri legate de vanzarea sau anularea
instrumentelor de capitaluri propriiZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta castigurilor legate de
vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii.
Contul 141 SCastiguri legate de vanzarea sau anularea
instrumentelor de capitaluri propriiZ este un cont de pasiv.
In creditul contului 141 SCastiguri legate de vanzarea sau
anularea instrumentelor de capitaluri propriiZ se inregistreaza:
L diferenta dintre pretul de vanzare al instrumentelor de
capitaluri proprii si valoarea lor de rascumparare (461, 512);
L diferenta dintre valoarea nominala a instrumentelor de
capitaluri proprii anulate si valoarea lor de rascumparare (101).
In debitul contului 141 SCastiguri legate de vanzarea sau
anularea instrumentelor de capitaluri propriiZ se inregistreaza:
L castigurile legate de vanzarea sau anularea
instrumentelor de capitaluri proprii, transferate la rezerve (106);
L castigurile legate de vanzarea instrumentelor de capitaluri
proprii, folosite, potrivit legii, pentru acoperirea pierderilor legate
de emiterea acestora (149).
Soldul contului reprezinta castigurile legate de vanzarea sau
anularea instrumentelor de capitaluri proprii.

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
Contul 149 SPierderi legate de emiterea, rascumpararea,
vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor
de capitaluri propriiZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta pierderilor legate de
emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau
anularea instrumentelor de capitaluri proprii, inclusiv a pierderilor
rezultate din reorganizari si care sunt determinate de anularea
titlurilor detinute.
Contul 149 SPierderi legate de emiterea, rascumpararea,
vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor
de capitaluri propriiZ este un cont de activ.
In debitul contului 149 SPierderi legate de emiterea,
rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea
instrumentelor de capitaluri propriiZ se inregistreaza:
L diferenta dintre valoarea de rascumparare a
instrumentelor de capitaluri proprii anulate si pretul lor de
vanzare (109);
L diferenta dintre valoarea de rascumparare a
instrumentelor de capitaluri proprii anulate si valoarea lor
nominala (109);
L valoarea instrumentelor de capitaluri proprii cedate cu titlu
gratuit (109);
L valoarea actiunilor detinute de societatea absorbita la
societatea absorbanta, preluate de societatea absorbanta ca
urmare a fuziunii prin absorbtie si anulate de aceasta (109);
L cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri
proprii, atunci cand nu sunt indeplinite conditiile pentru
recunoasterea lor ca imobilizari necorporale (512, 531, 462);
L alte cheltuieli legate de rascumpararea instrumentelor de
capitaluri proprii (512, 531, 462).
In creditul contului 149 SPierderi legate de emiterea,
rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea
instrumentelor de capitaluri propriiZ se inregistreaza:
L pierderile legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea,
cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri
proprii, acoperite din rezerve sau rezultatul reportat (106, 117);
L pierderile legate de emiterea instrumentelor de capitaluri
proprii, acoperite, potrivit legii, din castigurile legate de vanzarea
acestora (141).
Soldul contului reprezinta pierderile legate de emiterea,
rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea
instrumentelor de capitaluri proprii.
GRUPA 15 SPROVIZIOANEZ
Din grupa 15 SProvizioaneZ face parte:
Contul 151 SProvizioaneZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta provizioanelor
pentru litigii, garantii acordate clientilor, pentru dezafectarea
imobilizarilor corporale si alte actiuni similare legate de acestea,
pentru restructurare, pensii si obligatii similare, a provizioanelor
pentru impozite, pentru terminarea contractului de munca,
precum si a altor provizioane.
Contul 151 SProvizioaneZ este un cont de pasiv.
In creditul contului 151 SProvizioaneZ se inregistreaza:
L valoarea provizioanelor constituite pe seama cheltuielilor,
inclusiv a celor corespunzatoare primelor ce urmeaza a se
acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor
legale (681);
L costurile estimate initial cu demontarea si mutarea
imobilizarii corporale, precum si cele cu restaurarea
amplasamentului pe care este pozitionata imobilizarea (212,
213, 215, 216);
L valoarea actualizarii provizioanelor (686).
In debitul contului 151 SProvizioaneZ se inregistreaza:
L sumele reprezentand diminuarea sau anularea
provizioanelor (781).
CFNET - Finante Taxe

97

Soldul contului reprezinta provizioanele constituite.


Referitor la functiunea contului 1513 SProvizioane pentru
dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate
de acesteaZ, sunt avute in vedere si prevederile cuprinse la
subsectiunea 4.4.3 SImobilizari corporaleZ din reglementarile
contabile.
GRUPA 16 SIMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATEZ
Din grupa 16 SImprumuturi si datorii asimilateZ fac parte:
Contul 161 SImprumuturi din emisiuni de obligatiuniZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imprumuturilor din
emisiunea obligatiunilor.
Contul 161 SImprumuturi din emisiuni de obligatiuniZ este un
cont de pasiv.
In creditul contului 161 SImprumuturi din emisiuni de
obligatiuniZ se inregistreaza:
L suma imprumuturilor de primit/primite din emisiuni de
obligatiuni (461, 512);
L suma primelor de rambursare aferente imprumuturilor din
emisiuni de obligatiuni (169);
L diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din
evaluarea la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului
financiar, a imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni in valuta
(665).
In debitul contului 161 SImprumuturi din emisiuni de
obligatiuniZ se inregistreaza:
L suma imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni
rambursate (512);
L valoarea obligatiunilor emise si rascumparate, anulate
(505);
L imprumuturile din emisiuni de obligatiuni convertite in
actiuni (456);
L diferentele favorabile de curs valutar rezultate din
evaluarea la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului
financiar, precum si din rambursarea imprumuturilor din emisiuni
de obligatiuni in valuta (765).
Soldul contului reprezinta imprumuturile din emisiuni de
obligatiuni nerambursate.
Contul 162 SCredite bancare pe termen lungZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creditelor bancare
pe termen lung primite de entitate.
Contul 162 SCredite bancare pe termen lungZ este un cont
de pasiv.
In creditul contului 162 SCredite bancare pe termen lungZ se
inregistreaza:
L suma creditelor pe termen lung primite (512);
L diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din
evaluarea la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului
financiar, a creditelor in valuta (665).
In debitul contului 162 SCredite bancare pe termen lungZ se
inregistreaza:
L suma creditelor pe termen lung rambursate (512);
L diferentele favorabile de curs valutar rezultate din
evaluarea la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului
financiar, a creditelor in valuta, precum si la rambursarea
acestora (765).
Soldul contului reprezinta creditele bancare pe termen lung
nerambursate.
Contul 166 SDatorii care privesc imobilizarile financiareZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor entitatii
fata de entitatile afiliate, respectiv entitatile asociate si entitatile
controlate in comun.
Contul 166 SDatorii care privesc imobilizarile financiareZ este
un cont de pasiv.

www.codfiscal.net
98

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

In creditul contului 166 SDatorii care privesc imobilizarile


financiareZ se inregistreaza:
L sumele incasate de la entitatile afiliate, respectiv entitatile
asociate si entitatile controlate in comun (512);
L diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din
evaluarea, la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului
financiar, a datoriilor exprimate in valuta (665).
In debitul contului 166 SDatorii care privesc imobilizarile
financiareZ se inregistreaza:
L sumele restituite entitatilor afiliate, respectiv entitatilor
asociate si entitatilor controlate in comun (512);
L diferentele favorabile de curs valutar rezultate din
evaluarea, la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului
financiar, a datoriilor exprimate in valuta, precum si la
rambursarea acestora (765).
Soldul contului reprezinta sumele primite si nerestituite.
Contul 167 SAlte imprumuturi si datorii asimilateZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor imprumuturi si
datorii asimilate, cum sunt: depozite, garantii primite si alte
datorii asimilate.
Contul 167 SAlte imprumuturi si datorii asimilateZ este un cont
de pasiv.
In creditul contului 167 SAlte imprumuturi si datorii asimilateZ
se inregistreaza:
L sumele de incasat/incasate reprezentand alte
imprumuturi si datorii asimilate (461, 512);
L valoarea concesiunilor primite (205);
L valoarea imobilizarilor corporale primite in leasing
financiar (212, 213, 214, 216);
L sumele reprezentand garantiile de buna executie retinute,
conform contractelor incheiate (404);
L diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din
evaluarea, la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului
financiar, a imprumuturilor si datoriilor asimilate in valuta (665);
L diferentele nefavorabile aferente datoriilor exprimate in
lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute,
rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la
inchiderea exercitiului financiar (668).
In debitul contului 167 SAlte imprumuturi si datorii asimilateZ
se inregistreaza:
L sumele reprezentand alte imprumuturi si datorii asimilate
rambursate (512);
L obligatia de plata a ratelor pe baza facturilor emise de
locator, in cazul leasingului financiar (404);
L valoarea imobilizarilor aferente contractelor de leasing
financiar cedate sau restituite (213, 216);
L garantiile de buna executie restituite tertilor (512);
L diferentele favorabile de curs valutar rezultate din
evaluarea, la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului
financiar, a imprumuturilor si datoriilor asimilate, in valuta,
precum si la rambursarea acestora (765);
L diferentele favorabile aferente datoriilor exprimate in lei, a
caror decontare se face in functie de cursul unei valute, rezultate
din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea
exercitiului financiar (768).
Soldul contului reprezinta alte imprumuturi si datorii asimilate
nerestituite.

In creditul contului 168 SDobanzi aferente imprumuturilor si


datoriilor asimilateZ se inregistreaza:
L valoarea dobanzilor datorate, aferente imprumuturilor si
datoriilor asimilate (666);
L diferentele nefavorabile de curs valutar aferente
dobanzilor datorate in valuta, rezultate in urma evaluarii
acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului
financiar (665).
In debitul contului 168 SDobanzi aferente imprumuturilor si
datoriilor asimilateZ se inregistreaza:
L suma dobanzilor platite aferente imprumuturilor si
datoriilor asimilate (512);
L diferentele favorabile de curs valutar aferente dobanzilor
datorate in valuta, rezultate in urma evaluarii acestora la finele
lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, precum si la
rambursarea acestora (765).
Soldul contului reprezinta dobanzile datorate si neplatite.
Contul 169 SPrime privind rambursarea obligatiunilor si a altor
datoriiZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta primelor de
rambursare reprezentand diferenta dintre valoarea de
rambursare a obligatiunilor si a altor datorii, pe de o parte, si
valoarea initiala a acestora, pe de alta parte.
Contul 169 SPrime privind rambursarea obligatiunilor si a altor
datoriiZ este un cont de activ.
In debitul contului 169 SPrime privind rambursarea
obligatiunilor si a altor datoriiZ se inregistreaza:
L suma primelor de rambursare aferente imprumuturilor din
emisiuni de obligatiuni (161);
L suma primelor de rambursare aferente altor datorii.
In creditul contului 169 SPrime privind rambursarea
obligatiunilor si a altor datoriiZ se inregistreaza:
L valoarea primelor privind rambursarea obligatiunilor si a
altor datorii amortizate (686).
Soldul contului reprezinta valoarea primelor privind
rambursarea obligatiunilor si a altor datorii neamortizate.

CLASA 2 SCONTURI DE IMOBILIZARIZ


Din clasa 2 SConturi de imobilizariZ fac parte urmatoarele
grupe de conturi: 20 SImobilizari necorporaleZ, 21 SImobilizari
corporaleZ, 22 SImobilizari corporale in curs de aprovizionareZ,
23 SImobilizari in cursZ, 26 SImobilizari financiareZ, 28 SAmortizari
privind imobilizarileZ si 29 SAjustari pentru deprecierea sau
pierderea de valoare a imobilizarilorZ.
GRUPA 20 SIMOBILIZARI NECORPORALEZ
Din grupa 20 SImobilizari necorporaleZ fac parte:
Contul 201 SCheltuieli de constituireZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor
ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea unei entitati (taxe si
alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare, cheltuieli privind
emisiunea si vanzarea de actiuni si obligatiuni, precum si alte
cheltuieli de aceasta natura, legate de infiintarea si extinderea
activitatii entitatii).
Contul 201 SCheltuieli de constituireZ este un cont de activ.
In debitul contului 201 SCheltuieli de constituireZ se
inregistreaza:
Contul 168 SDobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor
L cheltuielile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea
asimilateZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobanzilor datorate, entitatii (404, 462, 512, 531).
In creditul contului 201 SCheltuieli de constituireZ se
aferente imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni, creditelor
inregistreaza:
bancare pe termen lung, datoriilor fata de entitatile afiliate,
L amortizarea cheltuielilor de constituire scoase din
respectiv entitatile asociate si entitatile controlate in comun,
precum si a celor aferente altor imprumuturi si datorii asimilate. evidenta (280).
Soldul contului reprezinta valoarea cheltuielilor de constituire
Contul 168 SDobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor
asimilateZ este un cont de pasiv.
existente.
CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
Contul 203 SCheltuieli de dezvoltareZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor de
natura cheltuielilor de dezvoltare, recunoscute ca imobilizari
necorporale.
Contul 203 SCheltuieli de dezvoltareZ este un cont de activ.
In debitul contului 203 SCheltuieli de dezvoltareZ se
inregistreaza:
L lucrarile si proiectele de dezvoltare efectuate pe cont
propriu sau achizitionate de la terti (721, 404);
L lucrarile si proiectele de dezvoltare achizitionate de la
entitati afiliate sau de la entitati asociate si entitati controlate in
comun (451, 453);
L valoarea imobilizarilor de natura cheltuielilor de dezvoltare
primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar (475).
In creditul contului 203 SCheltuieli de dezvoltareZ se
inregistreaza:
L valoarea neamortizata a imobilizarilor de natura
cheltuielilor de dezvoltare cedate (658);
L imobilizarile de natura cheltuielilor de dezvoltare
amortizate integral, precum si cheltuielile de dezvoltare aferente
brevetelor sau licentelor (280, 205).
Soldul contului reprezinta valoarea imobilizarilor de natura
cheltuielilor de dezvoltare existente.
Contul 205 SConcesiuni, brevete, licente, marci comerciale,
drepturi si active similareZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta concesiunilor
recunoscute ca imobilizari necorporale, a brevetelor, licentelor,
marcilor comerciale, precum si a altor drepturi si active similare
aportate, achizitionate sau dobandite pe alte cai.
Contul 205 SConcesiuni, brevete, licente, marci comerciale,
drepturi si active similareZ este un cont de activ.
In debitul contului 205 SConcesiuni, brevete, licente, marci
comerciale, drepturi si active similareZ se inregistreaza:
L brevetele, licentele, marcile comerciale si alte valori
similare achizitionate, reprezentand aport in natura, primite ca
subventii guvernamentale sau cu titlu gratuit, precum si cele
constatate plus la inventar (404, 456, 475);
L brevetele, licentele, marcile comerciale si alte valori
similare achizitionate de la entitati afiliate sau de la entitati
asociate si entitati controlate in comun (451, 453);
L valoarea concesiunilor primite (167);
L imobilizarile de natura cheltuielilor de dezvoltare aferente
brevetelor sau licentelor (203).
In creditul contului 205 SConcesiuni, brevete, licente, marci
comerciale, drepturi si active similareZ se inregistreaza:
L valoarea neamortizata a concesiunilor, brevetelor,
licentelor, marcilor comerciale si altor valori similare scoase din
evidenta (658);
L amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor
comerciale si altor valori similare, scoase din evidenta (280);
L valoarea brevetelor, licentelor si a altor drepturi si valori
similare depuse ca aport la capitalul altor entitati, in schimbul
dobandirii de participatii in capitalul acestora (261, 262, 263,
265).
Soldul contului reprezinta concesiunile recunoscute ca
imobilizari necorporale, brevetele, licentele, marcile comerciale,
precum si alte drepturi si active similare existente.

99

In debitul contului 206 SActive necorporale de explorare si


evaluare a resurselor mineraleZ se inregistreaza:
L activele necorporale de explorare si evaluare a resurselor
minerale efectuate pe cont propriu sau achizitionate de la terti
(721, 404);
L activele necorporale de explorare si evaluare a resurselor
minerale achizitionate de la entitati afiliate sau de la entitati
asociate si entitati controlate in comun (451, 453);
L valoarea imobilizarilor de natura activelor necorporale de
explorare si evaluare a resurselor minerale primite cu titlu gratuit
sau constatate plus la inventar (475).
In creditul contului 206 SActive necorporale de explorare si
evaluare a resurselor mineraleZ se inregistreaza:
L valoarea neamortizata a imobilizarilor de natura activelor
necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale
scoase din evidenta (658);
L imobilizarile de natura activelor necorporale de explorare
si evaluare a resurselor minerale amortizate integral (280).
Soldul contului reprezinta valoarea imobilizarilor de natura
activelor necorporale de explorare si evaluare a resurselor
minerale existente.
Contul 2071 SFond comercial pozitivZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta fondului comercial
pozitiv reflectat, de regula, la consolidare.
Contul 2071 SFond comercial pozitivZ este un cont de activ.
In debitul contului 2071 SFond comercial pozitivZ se
inregistreaza:
L diferenta pozitiva dintre costul de achizitie si valoarea, la
data tranzactiei, a partii din activele nete achizitionate.
In creditul contului 2071 SFond comercial pozitivZ se
inregistreaza:
L valoarea ajustarilor pentru deprecierea fondului comercial
pozitiv (681);
L valoarea neamortizata a fondului comercial pozitiv scos
din evidenta (658);
L valoarea fondului comercial amortizat integral, scos din
evidenta (280).
Soldul contului reprezinta valoarea fondului comercial pozitiv
existent.
Contul 2075 SFond comercial negativZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta fondului comercial
negativ care apare in situatiile financiare anuale consolidate,
respectiv in situatiile financiare anuale individuale, cu ocazia
transferului efectuat in legatura cu achizitia unei afaceri.
Contul 2075 SFond comercial negativZ este un cont de pasiv.
In creditul contului 2075 SFond comercial negativZ se
inregistreaza:
L diferenta negativa dintre costul de achizitie si valoarea, la
data tranzactiei, a partii din activele nete achizitionate.
In debitul contului 2075 SFond comercial negativZ se
inregistreaza:
L cota-parte din fondul comercial negativ reluat la venituri
(781).
Soldul contului reprezinta valoarea fondului comercial
negativ nereluat la venituri.

Contul 208 SAlte imobilizari necorporaleZ


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta programelor
informatice create de entitate sau achizitionate de la terti,
Contul 206 SActive necorporale de explorare si evaluare a precum si a altor imobilizari necorporale.
resurselor mineraleZ
Contul 208 SAlte imobilizari necorporaleZ este un cont de
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta activelor activ.
necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale,
In debitul contului 208 SAlte imobilizari necorporaleZ se
recunoscute ca imobilizari necorporale.
inregistreaza:
Contul 206 SActive necorporale de explorare si evaluare a
L valoarea programelor informatice si a altor imobilizari
necorporale achizitionate (404);
resurselor mineraleZ este un cont de activ.
CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
100

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

L valoarea programelor informatice si a altor imobilizari


necorporale achizitionate de la entitati afiliate sau de la entitati
asociate si entitati controlate in comun (451, 453);
L valoarea programelor informatice realizate pe cont propriu
(721);
L valoarea programelor informatice reprezentand aport la
capitalul social (456);
L valoarea programelor informatice si a altor imobilizari
necorporale primite ca subventii guvernamentale (4751);
L valoarea programelor informatice si a altor imobilizari
necorporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar
(475).
In creditul contului 208 SAlte imobilizari necorporaleZ se
inregistreaza:
L valoarea neamortizata a altor imobilizari necorporale
scoase din evidenta (658);
L amortizarea altor imobilizari necorporale, scoase din
evidenta (280);
L valoarea altor imobilizari necorporale depuse ca aport la
capitalul altor entitati, in schimbul dobandirii de participatii la
capitalul acestora (261, 262, 263, 265).
Soldul contului reprezinta valoarea altor imobilizari
necorporale existente.

Contul 212 SConstructiiZ


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii
constructiilor.
Contul 212 SConstructiiZ este un cont de activ.
In debitul contului 212 SConstructiiZ se inregistreaza:
L valoarea constructiilor achizitionate, realizate din
productie proprie, primite prin subventii pentru investitii, ca aport
la capitalul social (404, 231, 4751, 456);
L valoarea constructiilor primite cu titlu gratuit (4753);
L valoarea constructiilor achizitionate de la entitati afiliate
sau de la entitati asociate si entitati controlate in comun (451,
453);
L valoarea constructiilor primite in regim de leasing financiar
(167);
L cresterea fata de valoarea contabila neta, rezultata din
reevaluarea constructiilor, daca nu a existat o descrestere
anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta constructiei
reevaluate (105);
L cresterea fata de valoarea contabila neta, rezultata din
reevaluarea constructiilor, recunoscuta ca venit care sa
compenseze cheltuiala cu descresterea, recunoscuta anterior
la acel activ (755);
L costurile estimate initial cu demontarea si mutarea
imobilizarii corporale la scoaterea din evidenta, precum si cele
GRUPA 21 SIMOBILIZARI CORPORALEZ
cu restaurarea amplasamentului (151);
Din grupa 21 SImobilizari corporaleZ fac parte:
L valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la
Contul 211 STerenuri si amenajari de terenuriZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta terenurilor si a constructiile primite cu chirie si restituite proprietarului (281).
In creditul contului 212 SConstructiiZ se inregistreaza:
amenajarilor de terenuri (racordarea lor la sistemul de
L valoarea neamortizata a constructiilor scoase din evidenta
alimentare cu energie, imprejmuirile, lucrarile de acces etc.).
(658);
Contul 211 STerenuri si amenajari de terenuriZ este un cont de
L amortizarea constructiilor scoase din evidenta (281);
activ.
L descresterile fata de valoarea contabila neta, rezultate din
In debitul contului 211 STerenuri si amenajari de terenuriZ se
reevaluarea
constructiilor, in limita soldului creditor al rezervei
inregistreaza:
din
reevaluare
(105);
L valoarea terenurilor achizitionate, a celor reprezentand
L valoarea descresterii rezultate din reevaluarea
aport la capital, valoarea terenurilor primite prin subventii pentru
constructiilor, recunoscuta ca o cheltuiala cu intreaga valoare a
investitii (404, 456, 4751);
deprecierii, atunci cand in rezerva din reevaluare nu este
L valoarea terenurilor primite cu titlu gratuit (4753);
L valoarea terenurilor achizitionate de la entitati afiliate sau inregistrata o suma referitoare la acel activ (655);
L valoarea amortizarii constructiilor, eliminata cu ocazia
de la entitati asociate si entitati controlate in comun (451, 453);
L valoarea la cost de productie a amenajarilor de terenuri reevaluarii din valoarea contabila bruta a acestora (281);
L valoarea cladirilor care fac obiectul participarii in natura
realizate pe cont propriu (231, 722);
L cresterea fata de valoarea contabila neta, rezultata din la capitalul social al altor entitati, in schimbul dobandirii de
reevaluarea terenurilor, daca nu a existat o descrestere participatii in capitalul acestora (261, 262, 263, 265);
L valoarea investitiilor efectuate de chiriasi la constructiile
anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta terenului
reevaluat (105);
primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului
L cresterea fata de valoarea contabila neta, rezultata din (281).
reevaluarea terenurilor, recunoscuta ca venit care sa
Soldul contului reprezinta valoarea constructiilor existente.
compenseze cheltuiala cu descresterea, recunoscuta anterior
Contul 213 SInstalatii tehnice si mijloace de transportZ
la acel activ (755).
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii
In creditul contului 211 STerenuri si amenajari de terenuriZ se
instalatiilor
tehnice si a mijloacelor de transport.
inregistreaza:
Contul
213
SInstalatii tehnice si mijloace de transportZ este
L valoarea terenurilor, respectiv a amenajarilor de terenuri
un
cont
de
activ.
cedate, amortizate (281, 658);
In debitul contului 213 SInstalatii tehnice si mijloace de
L valoarea descresterii rezultate din reevaluarea terenurilor
transportZ se inregistreaza:
in limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);
L valoarea instalatiilor tehnice si a mijloacelor de transport
L valoarea descresterii rezultate din reevaluarea terenurilor
achizitionate,
realizate din productie proprie, primite ca aport la
recunoscuta ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii,
atunci cand in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o capitalul social (404, 446, 223, 231, 456);
L valoarea instalatiilor tehnice si a mijloacelor de transport
suma referitoare la acel activ (655);
primite prin subventii pentru investitii, cu titlu gratuit sau
L valoarea terenurilor care fac obiectul participarii in natura
la capitalul social al altor entitati, in schimbul dobandirii de constatate plus la inventar (475);
L valoarea instalatiilor tehnice si a mijloacelor de transport
participatii in capitalul acestora (261, 262, 263, 265);
L valoarea terenurilor folosite pentru construirea de ansambluri achizitionate de la entitati afiliate sau de la entitati asociate si
entitati controlate in comun (451, 453);
de locuinte destinate vanzarii, reclasificate ca marfuri (371);
L costurile estimate initial cu demontarea si mutarea
L valoarea terenurilor expropriate (658).
Soldul contului reprezinta valoarea terenurilor si costul imobilizarii corporale la scoaterea din evidenta, precum si cele
cu restaurarea amplasamentului (151);
amenajarilor de terenuri existente.
CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

101

L valoarea instalatiilor tehnice si a mijloacelor de transport


primite in regim de leasing financiar (167);
L cresterea fata de valoarea contabila neta, rezultata din
reevaluarea instalatiilor tehnice si a mijloacelor de transport,
daca nu a existat o descrestere anterioara recunoscuta ca o
cheltuiala aferenta imobilizarii corporale reevaluate (105);
L cresterea fata de valoarea contabila neta, rezultata din
reevaluarea instalatiilor tehnice si a mijloacelor de transport,
recunoscuta ca venit care sa compenseze cheltuiala cu
descresterea, recunoscuta anterior la acel activ (755);
L valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la
instalatiile tehnice si mijloacele de transport primite cu chirie si
restituite proprietarului (281).
In creditul contului 213 SInstalatii tehnice si mijloace de
transportZ se inregistreaza:
L valoarea neamortizata a instalatiilor tehnice si mijloacelor
de transport scoase din evidenta (658);
L amortizarea instalatiilor tehnice si a mijloacelor de
transport scoase din evidenta (281);
L valoarea imobilizarilor aferente contractelor de leasing
financiar cedate sau restituie (167);
L descresterile fata de valoarea contabila neta, rezultate din
reevaluarea instalatiilor tehnice si a mijloacelor de transport, in
limita soldului creditor al rezervei din reevaluare (105);
L valoarea descresterii rezultate din reevaluarea instalatiilor
tehnice si a mijloacelor de transport, recunoscuta ca o cheltuiala
cu intreaga valoare a deprecierii, atunci cand in rezerva din
reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel activ
(655);
L valoarea instalatiilor tehnice si a mijloacelor de transport
care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altor
entitati, in schimbul dobandirii de participatii in capitalul acestora
(261, 262, 263, 265);
L valoarea investitiilor efectuate de chiriasi la instalatiile
tehnice si mijloacele de transport primite cu chirie, amortizate
integral, restituite proprietarului (281).
Soldul contului reprezinta valoarea instalatiilor tehnice si
mijloacelor de transport, existente.

L cresterea fata de valoarea contabila neta, rezultata din


reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de
protectie a valorilor umane si materiale si a altor active
corporale, daca nu a existat o descrestere anterioara
recunoscuta ca o cheltuiala aferenta imobilizarii corporale
reevaluate (105);
L cresterea fata de valoarea contabila neta, rezultata din
reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de
protectie a valorilor umane si materiale si a altor active
corporale, recunoscuta ca venit care sa compenseze cheltuiala
cu descresterea, recunoscuta anterior la acel activ (755).
In creditul contului 214 SMobilier, aparatura birotica,
echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte
active corporaleZ se inregistreaza:
L valoarea neamortizata a mobilierului, aparaturii birotice,
echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a
altor active corporale, scoase din evidenta (658);
L
amortizarea
mobilierului,
aparaturii
birotice,
echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a
altor active corporale scoase din evidenta (281);
L descresterile fata de valoarea contabila neta, rezultate din
reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de
protectie a valorilor umane si materiale si a altor active
corporale, in limita soldului creditor al rezervei din reevaluare
(105);
L valoarea descresterii rezultate din reevaluarea
mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a
valorilor umane si materiale si a altor active corporale,
recunoscuta ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii,
atunci cand in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o
suma referitoare la acel activ (655);
L aportul in natura la capitalul social al altor entitati, in
schimbul dobandirii de participatii la capitalul acestora (261, 262,
263, 265).
Soldul contului reprezinta valoarea mobilierului, aparaturii
birotice, echipamentelor de protectie si a altor active corporale
existente.

Contul 214 SMobilier, aparatura birotica, echipamente de


protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporaleZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii
mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a
valorilor umane si materiale si a altor active corporale.
Contul 214 SMobilier, aparatura birotica, echipamente de
protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporaleZ
este un cont de activ.
In debitul contului 214 SMobilier, aparatura birotica,
echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte
active corporaleZ se inregistreaza:
L valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor
de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active
corporale achizitionate, realizate din productie proprie, primite
prin subventii pentru investitii, ca aport la capitalul social (404,
446, 224, 231, 4751, 456);
L valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor
de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active
corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar
(475);
L valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor
de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active
corporale achizitionate de la entitati afiliate sau de la entitati
asociate si entitati controlate in comun (451, 453);
L valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la
imobilizarile primite cu chirie si restituite proprietarului (281);
L valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor
de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active
corporale, primite in regim de leasing financiar (167);

Contul 215 SInvestitii imobiliareZ


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta investitiilor
imobiliare.
Contul 215 SInvestitii imobiliareZ este un cont de activ.
In debitul contului 215 SInvestitii imobiliareZ se inregistreaza:
L valoarea investitiilor imobiliare achizitionate, realizate din
productie proprie, primite ca aport la capitalul social (404, 235,
456);
L valoarea investitiilor imobiliare primite cu titlu gratuit (475);
L valoarea investitiilor imobiliare achizitionate de la entitati
afiliate sau de la entitati asociate si entitati controlate in comun
(451, 453);
L costurile estimate initial cu dezafectarea investitiilor
imobiliare si alte actiuni similare legate de acestea (151);
L cresterea fata de valoarea contabila neta, rezultata din
reevaluarea investitiilor imobiliare, daca nu a existat o
descrestere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta
investitiilor imobiliare reevaluate (105);
L cresterea fata de valoarea contabila neta, rezultata din
reevaluarea investitiilor imobiliare, recunoscuta ca venit care sa
compenseze cheltuiala cu descresterea, recunoscuta anterior
la acel activ (755);
L valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la
proprietatile primite cu chirie si restituite proprietarului (281).
In creditul contului 215 SInvestitii imobiliareZ se inregistreaza:
L valoarea neamortizata a investitiilor imobiliare scoase din
evidenta (658);
L amortizarea investitiilor imobiliare scoase din evidenta
(281);

CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
102

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

L descresterile fata de valoarea contabila neta, rezultate din


reevaluarea investitiilor imobiliare, in limita soldului creditor al
rezervei din reevaluare (105);
L valoarea descresterii rezultate din reevaluarea investitiilor
imobiliare, recunoscuta ca o cheltuiala cu intreaga valoare a
deprecierii, atunci cand in rezerva din reevaluare nu este
inregistrata o suma referitoare la acel activ (655);
L valoarea amortizarii investitiilor imobiliare, eliminata cu
ocazia reevaluarii din valoarea contabila bruta a acestora (281).
Soldul contului reprezinta valoarea investitiilor imobiliare
existente.

Contul 217 SActive biologice productiveZ


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta animalelor de
reproductie si munca, precum si a plantatiilor.
Contul 217 SActive biologice productiveZ este un cont de
activ.
In debitul contului 217 SActive biologice productiveZ se
inregistreaza:
L valoarea activelor biologice productive achizitionate sau
realizate din productie proprie (404, 231);
L valoarea activelor biologice productive primite prin
subventii pentru investitii, cu titlu gratuit sau constatate plus la
Contul 216 SActive corporale de explorare si evaluare a inventar (475);
L valoarea activelor biologice productive achizitionate de la
resurselor mineraleZ
entitati
afiliate sau de la entitati asociate si entitati controlate in
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta activelor corporale
comun
(451, 453);
de explorare si evaluare a resurselor minerale, recunoscute ca
L
cresterea
fata de valoarea contabila neta, rezultata din
imobilizari corporale.
reevaluarea
activelor
biologice productive, daca nu a existat o
Contul 216 SActive corporale de explorare si evaluare a
descrestere
anterioara
recunoscuta ca o cheltuiala aferenta
resurselor mineraleZ este un cont de activ.
imobilizarii
corporale
reevaluate
(105);
In debitul contului 216 SActive corporale de explorare si
L cresterea fata de valoarea contabila neta, rezultata din
evaluare a resurselor mineraleZ se inregistreaza:
L valoarea activelor corporale de explorare si evaluare a reevaluarea activelor biologice productive, recunoscuta ca venit
resurselor minerale achizitionate, realizate din productie proprie, care sa compenseze cheltuiala cu descresterea, recunoscuta
anterior la acel activ (755).
primite ca aport la capitalul social (404, 231, 456);
In creditul contului 217 SActive biologice productiveZ se
L valoarea activelor corporale de explorare si evaluare a
inregistreaza:
resurselor minerale achizitionate de la entitati afiliate sau de la
L valoarea neamortizata a activelor biologice productive
entitati asociate si entitati controlate in comun (451, 453);
scoase
din evidenta (658);
L valoarea activelor corporale de explorare si evaluare a
L amortizarea activelor biologice productive scoase din
resurselor minerale primite prin subventii pentru investitii, cu titlu
evidenta (281);
gratuit sau constatate plus la inventar (475);
L descresterile fata de valoarea contabila neta, rezultate din
L costurile estimate initial cu demontarea si mutarea
reevaluarea
activelor biologice productive, in limita soldului
activelor corporale de explorare si evaluare a resurselor
creditor al rezervei din reevaluare (105);
minerale (151);
L valoarea descresterii rezultate din reevaluarea activelor
L valoarea activelor corporale de explorare si evaluare a
biologice
productive, recunoscuta ca o cheltuiala cu intreaga
resurselor minerale primite in leasing financiar (167);
valoare
a
deprecierii, atunci cand in rezerva din reevaluare nu
L cresterea fata de valoarea contabila neta, rezultata din
reevaluarea constructiilor, daca nu a existat o descrestere este inregistrata o suma referitoare la acel activ (655).
Soldul contului reprezinta valoarea activelor biologice
anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta investitiilor
productive existente.
imobiliare reevaluate (105);
L cresterea fata de valoarea contabila neta, rezultata din
GRUPA 22 SIMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE
reevaluarea activelor corporale de explorare si evaluare a
resurselor minerale, recunoscuta ca venit care sa compenseze APROVIZIONAREZ
Din grupa 22 SImobilizari corporale in curs de aprovizionareZ
cheltuiala cu descresterea, recunoscuta anterior la acel activ
fac
parte conturile:
(755).
223
SInstalatii tehnice si mijloace de transport in curs de
In creditul contului 216 SActive corporale de explorare si
aprovizionareZ;
evaluare a resurselor mineraleZ se inregistreaza:
224 SMobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a
L valoarea neamortizata a activelor corporale de explorare
valorilor umane si materiale si alte active corporale in curs de
si evaluare a resurselor minerale scoase din evidenta (658);
L amortizarea activelor corporale de explorare si evaluare a aprovizionareZ;
227 SActive biologice productive in curs de aprovizionareZ.
resurselor minerale scoase din evidenta (281);
Cu ajutorul conturilor din aceasta grupa se tine evidenta
L valoarea activelor corporale de explorare si evaluare a
resurselor minerale aferente contractelor de leasing financiar imobilizarilor corporale cumparate, pentru care s-au transferat
riscurile si beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de
cedate sau restituite (167);
L descresterile fata de valoarea contabila neta, rezultate din raportare, sunt in curs de aprovizionare.
Conturile din aceasta grupa sunt conturi de activ.
reevaluarea activelor corporale de explorare si evaluare a
In debitul conturilor din grupa 22 SImobilizari corporale in curs
resurselor minerale, in limita soldului creditor al rezervei din
de aprovizionareZ se inregistreaza:
reevaluare (105);
L valoarea imobilizarilor corporale cumparate, pentru care
L valoarea descresterii rezultate din reevaluarea activelor
corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale, s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar care sunt in
recunoscuta ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii, curs de aprovizionare (404).
In creditul conturilor din grupa 22 SImobilizari corporale in
atunci cand in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o
curs de aprovizionareZ se inregistreaza:
suma referitoare la acel activ (655);
L valoarea imobilizarilor corporale cumparate, pentru care
L valoarea amortizarii activelor corporale de explorare si
evaluare a resurselor minerale, eliminata cu ocazia reevaluarii s-a incheiat procesul de aprovizionare (213, 214, 217).
Soldul conturilor reprezinta valoarea imobilizarilor corporale
din valoarea contabila bruta a acestora (281).
Soldul contului reprezinta valoarea imobilizarilor de natura cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile
activelor corporale de explorare si evaluare a resurselor aferente, dar care, la finele perioadei de raportare, sunt in curs
de aprovizionare.
minerale existente.
CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
GRUPA 23 SIMOBILIZARI IN CURSZ
Din grupa 23 SImobilizari in cursZ fac parte:
Contul 231 SImobilizari corporale in curs de executieZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor
corporale in curs de executie, altele decat investitiile imobiliare.
Contul 231 SImobilizari corporale in curs de executieZ este
un cont de activ.
In debitul contului 231 SImobilizari corporale in curs de
executieZ se inregistreaza:
L valoarea imobilizarilor corporale in curs de executie
facturate de furnizori, inclusiv entitati afiliate sau entitati asociate
si entitati controlate in comun (404, 451, 453);
L valoarea imobilizarilor corporale in curs de executie
efectuate in regie proprie, neterminate (722);
L valoarea imobilizarilor corporale in curs de executie
primite ca aport la capitalul social (456).
In creditul contului 231 SImobilizari corporale in curs de
executieZ se inregistreaza:
L valoarea imobilizarilor corporale in curs de executie,
receptionate, date in folosinta sau puse in functiune (211, 212,
213, 214, 216, 217);
L valoarea imobilizarilor corporale in curs de executie
scoase din evidenta (658).
Soldul contului reprezinta valoarea imobilizarilor corporale in
curs de executie, altele decat investitiile imobiliare.
Contul 235 SInvestitii imobiliare in curs de executieZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta investitiilor
imobiliare in curs de executie.
Contul 235 SInvestitii imobiliare in curs de executieZ este un
cont de activ.
In debitul contului 235 SInvestitii imobiliare in curs de
executieZ se inregistreaza:
L valoarea investitiilor imobiliare in curs de executie
facturate de furnizori, inclusiv entitati afiliate sau entitati asociate
si entitati controlate in comun (404, 451, 453);
L valoarea investitiilor imobiliare in curs de executie
efectuate in regie proprie, neterminate (725);
L valoarea investitiilor imobiliare in curs de executie primite
ca aport la capitalul social (456).
In creditul contului 235 SInvestitii imobiliare in curs de
executieZ se inregistreaza:
L valoarea investitiilor imobiliare in curs de executie,
receptionate (215);
L valoarea investitiilor imobiliare in curs de executie scoase
din evidenta (658).
Soldul contului reprezinta valoarea investitiilor imobiliare in
curs de executie.
GRUPA 26 SIMOBILIZARI FINANCIAREZ
Din grupa 26 SImobilizari financiareZ fac parte:
Contul 261 SActiuni detinute la entitatile afiliateZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta actiunilor detinute la
entitatile afiliate.
Contul 261 SActiuni detinute la entitatile afiliateZ este un cont
de activ.
In debitul contului 261 SActiuni detinute la entitatile afiliateZ
se inregistreaza:
L valoarea actiunilor dobandite prin achizitie (512, 531,
269);
L valoarea actiunilor dobandite prin aport, potrivit legii, la
capitalul social al entitatilor afiliate (205, 208, 211, 212, 213, 214,
371, 411);
L diferenta dintre valoarea actiunilor dobandite si valoarea
neamortizata a imobilizarilor care au constituit obiectul
participarii in natura la capitalul entitatilor afiliate (768);
CFNET - Finante Taxe

103

L diferenta dintre valoarea actiunilor dobandite si valoarea


creantelor care au constituit obiectul participarii in natura la
capitalul entitatilor afiliate (768);
L diferenta dintre valoarea actiunilor dobandite si valoarea
marfurilor care au constituit obiectul participarii in natura la
capitalul entitatilor afiliate (758);
L valoarea actiunilor primite ca urmare a majorarii capitalului
social al entitatilor afiliate la care se detin participatii, prin
incorporarea rezervelor (106);
L valoarea actiunilor primite ca urmare a majorarii capitalului
social al entitatilor afiliate la care se detin participatii, prin
incorporarea beneficiilor, precum si cele primite fara plata,
potrivit legii (768).
In creditul contului 261 SActiuni detinute la entitatile afiliateZ
se inregistreaza:
L cheltuielile privind valoarea actiunilor detinute la entitatile
afiliate, cedate (664).
Soldul contului reprezinta valoarea actiunilor detinute la
entitatile afiliate.
Contul 262 SActiuni detinute la entitati asociateZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta titlurilor sub forma
intereselor de participare, pe care entitatea le detine in capitalul
entitatilor asociate.
Contul 262 SActiuni detinute la entitati asociateZ este un cont
de activ.
In debitul contului 262 SActiuni detinute la entitati asociateZ se
inregistreaza:
L valoarea participatiilor dobandite prin achizitie (512, 531,
269);
L valoarea participatiilor dobandite prin aport, potrivit legii, la
capitalul social al entitatilor asociate (205, 208, 211, 212, 213,
214, 371, 411);
L diferenta dintre valoarea participatiilor dobandite si
valoarea neamortizata a imobilizarilor care au constituit obiectul
participarii in natura la capitalul entitatilor asociate (768);
L diferenta dintre valoarea actiunilor dobandite si valoarea
creantelor care au constituit obiectul participarii in natura la
capitalul entitatilor asociate (768);
L diferenta dintre valoarea actiunilor dobandite si valoarea
marfurilor care au constituit obiectul participarii in natura la
capitalul entitatilor asociate (758);
L valoarea participatiilor primite ca urmare a majorarii
capitalului social al entitatilor asociate la care se detin
participatii, prin incorporarea rezervelor (106);
L valoarea participatiilor primite ca urmare a majorarii
capitalului social al entitatilor asociate la care se detin
participatii, prin incorporarea beneficiilor, precum si cele primite
fara plata, potrivit legii (768).
In creditul contului 262 SActiuni detinute la entitati asociateZ
se inregistreaza:
L cheltuielile privind valoarea participatiilor detinute la
entitatile asociate, cedate (664);
L costul de achizitie al participatiilor evaluate la consolidare
prin metoda punerii in echivalenta (264).
Soldul contului reprezinta imobilizarile financiare detinute la
entitati asociate.
Contul 263 SActiuni detinute la entitati controlate in comunZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta titlurilor sub forma
intereselor de participare, pe care entitatea le detine in capitalul
entitatilor controlate in comun.
Contul 263 SActiuni detinute la entitati controlate in comunZ
este un cont de activ.
In debitul contului 263 SActiuni detinute la entitati controlate
in comunZ se inregistreaza:
L valoarea participatiilor dobandite prin achizitie (512, 531,
269);

www.codfiscal.net
104

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

L valoarea participatiilor dobandite prin aport, potrivit legii, la


capitalul social al entitatilor controlate in comun (205, 208, 211,
212, 213, 214, 371, 411);
L diferenta dintre valoarea participatiilor dobandite si
valoarea neamortizata a imobilizarilor care au constituit obiectul
participarii in natura la capitalul entitatilor controlate in comun
(768);
L diferenta dintre valoarea actiunilor dobandite si valoarea
creantelor care au constituit obiectul participarii in natura la
capitalul entitatilor controlate in comun (768);
L diferenta dintre valoarea actiunilor dobandite si valoarea
marfurilor care au constituit obiectul participarii in natura la
capitalul entitatilor controlate in comun (758);
L valoarea participatiilor primite ca urmare a majorarii
capitalului social al entitatilor controlate in comun la care se
detin participatii, prin incorporarea rezervelor (106);
L valoarea participatiilor primite ca urmare a majorarii
capitalului social al entitatilor controlate in comun la care se
detin participatii, prin incorporarea beneficiilor, precum si cele
primite fara plata, potrivit legii (768).
In creditul contului 263 SActiuni detinute la entitati controlate
in comunZ se inregistreaza:
L cheltuielile privind valoarea participatiilor detinute la
entitatile controlate in comun, cedate (664);
L costul de achizitie al participatiilor evaluate la consolidare
prin metoda punerii in echivalenta (264).
Soldul contului reprezinta imobilizarile financiare detinute la
entitati controlate in comun.

L diferenta dintre valoarea altor titluri imobilizate dobandite


si valoarea neamortizata a imobilizarilor care au constituit
obiectul participarii in natura la capitalul altor entitati (768);
L diferenta dintre valoarea actiunilor dobandite si valoarea
creantelor care au constituit obiectul participarii in natura la
capitalul entitatilor afiliate (768);
L diferenta dintre valoarea actiunilor dobandite si valoarea
marfurilor care au constituit obiectul participarii in natura la
capitalul entitatilor afiliate (758);
L valoarea altor titluri imobilizate primite ca urmare a
majorarii capitalului social al altor entitati la care se detin
participatii, prin incorporarea rezervelor (106);
L valoarea altor titluri imobilizate primite ca urmare a
majorarii capitalului social al altor entitati la care se detin
participatii, prin incorporarea beneficiilor, precum si cele primite
fara plata, potrivit legii (768).
In creditul contului 265 SAlte titluri imobilizateZ se
inregistreaza:
L cheltuielile privind valoarea altor titluri imobilizate detinute
in capitalul social al altor entitati la care se detin participatii,
cedate (664).
Soldul contului reprezinta alte titluri imobilizate existente.

Contul 266 SCertificate verzi amanateZ


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta certificatelor verzi a
caror tranzactionare este amanata, potrivit legii.
Contul 266 SCertificate verzi amanateZ este un cont de activ.
In debitul contului 266 SCertificate verzi amanateZ se
inregistreaza:
L valoarea certificatelor verzi pentru care se constata
Contul 264 STitluri puse in echivalentaZ
dreptul de a le primi, dar a caror tranzactionare este amanata,
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta titlurilor de potrivit legii (472).
participare consolidate prin metoda punerii in echivalenta.
In creditul contului 266 SCertificate verzi amanateZ se
Contul 264 STitluri puse in echivalentaZ este un cont de activ. inregistreaza:
L valoarea certificatelor verzi primite admise la
In debitul contului 264 STitluri puse in echivalentaZ se
inregistreaza participatiile in entitatile asociate si entitatile tranzactionare (507).
Soldul contului reprezinta valoarea certificatelor verzi a caror
controlate in comun, prezentate in situatiile financiare anuale
consolidate la valoarea determinata prin metoda punerii in tranzactionare este amanata, potrivit legii.
echivalenta, astfel:
Contul 267 SCreante imobilizateZ
L costul de achizitie al titlurilor evaluate prin metoda punerii
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor
in echivalenta (263);
imobilizate sub forma imprumuturilor acordate pe termen lung
L partea cuvenita investitorului din profitul inregistrat in
altor entitati, a altor creante imobilizate, cum sunt depozite,
exercitiul financiar curent de entitatile asociate si entitatile garantii si cautiuni depuse de entitate la terti, precum si a
controlate in comun (768);
obligatiunilor achizitionate cu ocazia emisiunilor de obligatiuni
L partea cuvenita investitorului din rezervele inregistrate de
efectuate de terti, care urmeaza a fi detinute pe o perioada mai
entitatile asociate si entitatile controlate in comun, cu ocazia mare de un an.
consolidarii prin metoda punerii in echivalenta (106).
Contul 267 SCreante imobilizateZ este un cont de activ.
In creditul contului 264 STitluri puse in echivalentaZ se
In debitul contului 267 SCreante imobilizateZ se inregistreaza:
inregistreaza:
L sume platite reprezentand valoarea imprumuturilor
L partea cuvenita investitorului din pierderea inregistrata in
acordate altor entitati (512);
L dobanzile aferente creantelor imobilizate (766);
exercitiul curent de entitatile asociate si entitatile controlate in
L valoarea garantiilor depuse la terti (411);
comun, cu ocazia consolidarii prin metoda punerii in echivalenta
L sume platite sau de platit, reprezentand valoarea
a participatiilor detinute de investitor in aceste entitati (668).
obligatiunilor achizitionate cu ocazia emisiunilor de obligatiuni
Contul 265 SAlte titluri imobilizateZ
efectuate de terti, care urmeaza a fi detinute pe o perioada mai
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor titluri de valoare mare de un an (512, 462);
detinute pe o perioada indelungata, in capitalul social al
L diferentele favorabile de curs valutar, aferente
entitatilor, altele decat entitatile afiliate, entitatile asociate si imprumuturilor acordate in valuta si depozitelor constituite in
entitatile controlate in comun.
valuta, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv
Contul 265 SAlte titluri imobilizateZ este un cont de activ.
la inchiderea exercitiului financiar (765);
In debitul contului 265 SAlte titluri imobilizateZ se
L diferentele favorabile aferente creantelor exprimate in lei,
inregistreaza:
a caror decontare se face in functie de cursul unei valute,
L valoarea altor titluri imobilizate dobandite prin achizitie rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la
(512, 531, 269);
inchiderea exercitiului financiar (768).
L valoarea altor titluri imobilizate dobandite prin aport,
In creditul contului 267 SCreante imobilizateZ se inregistreaza:
potrivit legii, la capitalul social al altor entitati (205, 208, 211,
L valoarea imprumuturilor restituite de terti (512);
L dobanzile incasate, aferente creantelor imobilizate (512);
212, 213, 214, 371, 411);
CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
L valoarea garantiilor restituite de terti (512);
L valoarea pierderilor din creante imobilizate (663);
L diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente
imprumuturilor acordate, rezultate in urma evaluarii acestora la
finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau in
urma incasarii creantelor (665);
L diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente
depozitelor constituite in valuta, rezultate in urma evaluarii
acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului
financiar, sau cu ocazia lichidarii lor (665);
L diferentele nefavorabile aferente creantelor exprimate in
lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute,
rezultate din evaluarea acestora, la finele lunii, respectiv la
inchiderea exercitiului financiar (668).
Soldul contului reprezinta valoarea imprumuturilor acordate
si a altor creante imobilizate.

105

L valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la


imobilizarile corporale primite cu chirie si restituite proprietarului
(212, 213, 214);
L ajustarea amortizarii cumulate inregistrate pana la data
reevaluarii imobilizarii corporale, atunci cand reevaluarea se
efectueaza prin aplicarea unui indice (105).
In debitul contului 281 SAmortizari privind imobilizarile
corporaleZ se inregistreaza:
L valoarea amortizarii imobilizarilor corporale scoase din
evidenta (211, 212, 213, 214, 215, 216, 217);
L valoarea investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile
corporale primite cu chirie, amortizate integral, restituite
proprietarului (212, 213);
L valoarea amortizarii imobilizarilor corporale, eliminata cu
ocazia reevaluarii, din valoarea contabila bruta a acestora (212,
215, 216, 217).
Soldul contului reprezinta amortizarea imobilizarilor
Contul 269 SVarsaminte de efectuat pentru imobilizari corporale.
financiareZ
GRUPA 29 SAJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta varsamintelor de
PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILORZ
efectuat cu ocazia achizitionarii imobilizarilor financiare.
Din grupa 29 SAjustari pentru deprecierea sau pierderea de
Contul 269 SVarsaminte de efectuat pentru imobilizari
valoare a imobilizarilorZ fac parte:
financiareZ este un cont de pasiv.
Contul 290 SAjustari pentru deprecierea imobilizarilor
In creditul contului 269 SVarsaminte de efectuat pentru
necorporaleZ
imobilizari financiareZ se inregistreaza:
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor pentru
L sumele datorate pentru achizitionarea de imobilizari
deprecierea
imobilizarilor necorporale.
financiare (261, 262, 263, 265);
Contul 290 SAjustari pentru deprecierea imobilizarilor
L diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma
evaluarii la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului necorporaleZ este un cont de pasiv.
In creditul contului 290 SAjustari pentru deprecierea
financiar, a datoriilor in valuta reprezentand varsaminte de
imobilizarilor
necorporaleZ se inregistreaza:
efectuat pentru imobilizarile financiare (665).
L sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea
In debitul contului 269 SVarsaminte de efectuat pentru
ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale (681).
imobilizari financiareZ se inregistreaza:
In debitul contului 290 SAjustari pentru deprecierea
L sumele platite pentru imobilizari financiare (512, 531);
imobilizarilor necorporaleZ se inregistreaza:
L diferentele favorabile de curs valutar, rezultate in urma
L sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor
evaluarii datoriilor in valuta, reprezentand varsaminte de efectuat pentru deprecierea imobilizarilor necorporale (781).
pentru imobilizarile financiare, la finele lunii, respectiv la inchiderea
Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor aferente
exercitiului financiar, sau in urma achitarii acestora (765).
imobilizarilor necorporale.
Soldul contului reprezinta sumele datorate pentru
Contul 291 SAjustari pentru deprecierea imobilizarilor corporaleZ
imobilizarile financiare.
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor pentru
deprecierea
imobilizarilor corporale.
GRUPA 28 SAMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILEZ
Contul 291 SAjustari pentru deprecierea imobilizarilor
Din grupa 28 SAmortizari privind imobilizarileZ fac parte:
corporaleZ este un cont de pasiv.
Contul 280 SAmortizari privind imobilizarile necorporaleZ
In creditul contului 291 SAjustari pentru deprecierea
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii
imobilizarilor
corporaleZ se inregistreaza:
imobilizarilor necorporale.
L
sumele
reprezentand constituirea sau suplimentarea
Contul 280 SAmortizari privind imobilizarile necorporaleZ este
ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor corporale (681).
un cont de pasiv.
In debitul contului 291 SAjustari pentru deprecierea
In creditul contului 280 SAmortizari privind imobilizarile
imobilizarilor corporaleZ se inregistreaza:
necorporaleZ se inregistreaza:
L sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor
L valoarea amortizarii imobilizarilor necorporale (681).
pentru deprecierea imobilizarilor corporale (781).
In debitul contului 280 SAmortizari privind imobilizarile
Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor aferente
necorporaleZ se inregistreaza:
imobilizarilor corporale.
L amortizarea aferenta imobilizarilor necorporale scoase din
Contul 293 SAjustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs
evidenta (201, 203, 205, 206, 207, 208).
de
executieZ
Soldul contului reprezinta amortizarea imobilizarilor
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor pentru
necorporale.
deprecierea imobilizarilor corporale si a investitiilor imobiliare in
Contul 281 SAmortizari privind imobilizarile corporaleZ
curs de executie.
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta amortizarii
Contul 293 SAjustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs
imobilizarilor corporale.
de executieZ este un cont de pasiv.
Contul 281 SAmortizari privind imobilizarile corporaleZ este
In creditul contului 293 SAjustari pentru deprecierea
un cont de pasiv.
imobilizarilor in curs de executieZ se inregistreaza:
In creditul contului 281 SAmortizari privind imobilizarile
L sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea
corporaleZ se inregistreaza:
ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie
L cheltuielile aferente amortizarii imobilizarilor corporale (681); (681).
CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
106

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

In debitul contului 293 SAjustari pentru deprecierea


L valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime livrate
imobilizarilor in curs de executieZ se inregistreaza:
unitatii sau subunitatilor (481, 482);
L sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor
L valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime trimise
pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie (781).
spre prelucrare sau in custodie la terti (351);
Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor aferente
L valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime iesite
imobilizarilor in curs de executie.
prin donatie sau distruse prin calamitati (658).
Soldul contului reprezinta valoarea materiilor prime existente
Contul 296 SAjustari pentru pierderea de valoare a
in stoc.
imobilizarilor financiareZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor pentru
Contul 302 SMateriale consumabileZ
pierderea de valoare a imobilizarilor financiare.
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii
Contul 296 SAjustari pentru pierderea de valoare a stocurilor de materiale consumabile (materiale auxiliare,
imobilizarilor financiareZ este un cont de pasiv.
combustibili, ambalaje, piese de schimb, seminte si materiale
In creditul contului 296 SAjustari pentru pierderea de valoare
de plantat, furaje si alte materiale consumabile).
a imobilizarilor financiareZ se inregistreaza:
Contul 302 SMateriale consumabileZ este un cont de activ.
L sumele reprezentand constituirea sau suplimentarea
In situatia aplicarii inventarului permanent:
ajustarilor privind pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
In debitul contului 302 SMateriale consumabileZ se
(686).
inregistreaza:
In debitul contului 296 SAjustari pentru pierderea de valoare
L valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile
a imobilizarilor financiareZ se inregistreaza:
L sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor achizitionate de la terti (401, 408, 446, 322, 542);
L valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile
privind pierderea de valoare a imobilizarilor financiare (786).
aduse
de la terti (351, 401);
Soldul contului reprezinta valoarea ajustarilor aferente
L
valoarea
la pret de inregistrare a materialelor consumabile
imobilizarilor financiare.
primite de la entitati afiliate sau entitati asociate si entitati
CLASA 3 L SCONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN controlate in comun (451, 453);
L valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile
CURS DE EXECUTIEZ
Din clasa 3 SConturi de stocuri si productie in curs de primite de la unitate sau subunitati (481, 482);
executieZ fac parte urmatoarele grupe de conturi: 30 SStocuri de
L valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile
materii prime si materialeZ, 32 SStocuri in curs de aprovizionareZ, reprezentand aport in natura al actionarilor/asociatilor (456);
33 SProductie in curs de executieZ, 34 SProduseZ, 35 SStocuri L valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor si
aflate la tertiZ, 36 SActive biologice de natura stocurilorZ, produselor retinute si consumate ca materiale consumabile in
37 SMarfuriZ, 38 SAmbalajeZ si 39 SAjustari pentru depreciereaaceeasi unitate (341, 345, 347);
stocurilor si productiei in curs de executieZ.
L valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile
GRUPA 30 SSTOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALEZ constatate plus la inventar, a celor primite cu titlu gratuit si a
Din grupa 30 SStocuri de materii prime si materialeZ fac parte: celor rezultate din dezmembrari (602, 758);
Contul 301 SMaterii primeZ
L contravaloarea materialelor consumabile achitate prin alte
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii valori (532);
stocurilor de materii prime.
L diferentele de pret in minus sau favorabile, aferente
Contul 301 SMaterii primeZ este un cont de activ.
materialelor consumabile achizitionate (308).
In situatia aplicarii inventarului permanent:
In creditul contului 302 SMateriale consumabileZ se
In debitul contului 301 SMaterii primeZ se inregistreaza:
inregistreaza:
L valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime
L valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile
achizitionate de la terti (401, 408, 446, 321, 542);
incluse
pe cheltuieli, precum si a celor constatate lipsa la
L valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime aduse
inventar
sau distruse (602);
de la terti (351, 401);
L
valoarea
la pret de inregistrare a materialelor consumabile
L valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime de la
vandute
ca
atare
(371);
entitati afiliate sau entitati asociate si entitati controlate in comun
L
valoarea
la
pret
de inregistrare a materialelor consumabile
(451, 453);
livrate unitatii sau subunitatilor (481, 482);
L valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime primite
L valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile
de la unitate sau subunitati (481, 482);
trimise spre prelucrare sau in custodie la terti (351);
L valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime
L valoarea la pret de inregistrare a materialelor consumabile
reprezentand aport in natura al actionarilor/asociatilor (456);
iesite prin donatie sau distruse prin calamitati (658).
L valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor si
produselor retinute si consumate ca materie prima in aceeasi
Soldul contului reprezinta valoarea materialelor consumabile
unitate, inclusiv a diferentelor de pret nefavorabile aferente (341, existente in stoc.
345, 347);
Contul 303 SMateriale de natura obiectelor de inventarZ
L valoarea materiilor prime constatate plus la inventar, a
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii
celor primite cu titlu gratuit si a celor rezultate din dezmembrari
materialelor
de natura obiectelor de inventar.
(601, 758);
Contul
303
SMateriale de natura obiectelor de inventarZ este
L diferentele de pret in minus sau favorabile, aferente
un cont de activ.
materiilor prime achizitionate (308).
In situatia aplicarii inventarului permanent:
In creditul contului 301 SMaterii primeZ se inregistreaza:
In debitul contului 303 SMateriale de natura obiectelor de
L valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime incluse
inventarZ
se inregistreaza:
pe cheltuieli, precum si a celor constatate lipsa la inventar sau
L valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura
distruse (601);
obiectelor de inventar achizitionate de la terti (401, 408, 446,
L valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime vandute
323, 542);
ca atare (371);
CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
L valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura
obiectelor de inventar primite de la entitati afiliate sau entitati
asociate si entitati controlate in comun (451, 453);
L valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura
obiectelor de inventar primite ca aport in natura de la
actionari/asociati (456);
L valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura
obiectelor de inventar primite de la unitate sau subunitati (481,
482);
L valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura
obiectelor de inventar aduse de la terti (351, 401);
L valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura
obiectelor de inventar constatate plus la inventar, a celor primite
cu titlu gratuit si a celor rezultate din dezmembrari (603, 758);
L valoarea la pret de inregistrare a produselor retinute
pentru a fi folosite ca materiale de natura obiectelor de inventar
in aceeasi unitate (345);
L diferentele de pret in minus sau favorabile, aferente
materialelor de natura obiectelor de inventar achizitionate (308).
In creditul contului 303 SMateriale de natura obiectelor de
inventarZ se inregistreaza:
L valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura
obiectelor de inventar incluse pe cheltuieli, precum si a celor
constatate lipsa la inventar sau distruse (603);
L valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura
obiectelor de inventar livrate unitatii sau subunitatilor (481, 482);
L valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura
obiectelor de inventar trimise spre prelucrare sau in custodie la
terti (351);
L valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura
obiectelor de inventar iesite prin donatie sau distruse prin
calamitati (658);
L valoarea la pret de inregistrare a materialelor de natura
obiectelor de inventar vandute ca atare (371).
Soldul contului reprezinta valoarea materialelor de natura
obiectelor de inventar existente in stoc.

107

Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente


materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de
natura obiectelor de inventar existente in stoc.
In situatia aplicarii inventarului intermitent:
Stocurile existente la inceputul exercitiului financiar, precum
si intrarile in cursul perioadei de materii prime, materiale
consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar se
inregistreaza direct in debitul conturilor 601 SCheltuieli cu
materiile primeZ, 602 SCheltuieli cu materialele consumabileZ si
603 SCheltuieli privind materialele de natura obiectelor de
inventarZ.
Conturile 301 SMaterii primeZ, 302 SMateriale consumabileZ
si 303 SMateriale de natura obiectelor de inventarZ se debiteaza
numai la sfarsitul perioadei cu valoarea la pret de inregistrare a
materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de
natura obiectelor de inventar, existente in stoc, stabilita pe baza
inventarului, prin creditul conturilor 601 SCheltuieli cu materiile
primeZ, 602 SCheltuieli cu materialele consumabileZ,
603 SCheltuieli privind materialele de natura obiectelor de
inventarZ, iar, la inceputul perioadei imediat urmatoare, pentru
respectarea permanentei metodelor se reiau pe cheltuieli la
aceeasi valoare.

GRUPA 32 SSTOCURI IN CURS DE APROVIZIONAREZ


Din grupa 32 SStocuri in curs de aprovizionareZ fac parte
conturile:
321 SMaterii prime in curs de aprovizionareZ;
322 SMateriale consumabile in curs de aprovizionareZ;
323 SMateriale de natura obiectelor de inventar in curs de
aprovizionareZ;
326 SActive biologice de natura stocurilor in curs de
aprovizionareZ;
327 SMarfuri in curs de aprovizionareZ;
328 SAmbalaje in curs de aprovizionareZ.
Cu ajutorul conturilor din aceasta grupa se tine evidenta
stocurilor cumparate, pentru care s-au transferat riscurile si
Contul 308 SDiferente de pret la materii prime si materialeZ beneficiile aferente, dar care, la finele perioadei de raportare,
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor (in plus sunt in curs de aprovizionare.
Conturile din aceasta grupa sunt conturi de activ.
sau nefavorabile, respectiv in minus sau favorabile) intre pretul
In debitul conturilor din grupa 32 SStocuri in curs de
de inregistrare standard (prestabilit) si costul de achizitie,
aferente materiilor prime, materialelor consumabile si aprovizionareZ se inregistreaza:
L valoarea stocurilor cumparate, pentru care s-au transferat
materialelor de natura obiectelor de inventar.
riscurile
si beneficiile aferente, dar care sunt in curs de
Contul 308 SDiferente de pret la materii prime si materialeZ
aprovizionare
(401).
este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a materiilor
In creditul conturilor din grupa 32 SStocuri in curs de
prime, materialelor consumabile si materialelor de natura
aprovizionareZ se inregistreaza:
obiectelor de inventar.
L valoarea stocurilor cumparate, pentru care s-a incheiat
In debitul contului 308 SDiferente de pret la materii prime si
procesul
de aprovizionare (301, 302, 303, 361, 371, 381).
materialeZ se inregistreaza:
Soldul conturilor reprezinta valoarea stocurilor cumparate,
L diferentele de pret in plus sau nefavorabile (costul de
achizitie este mai mare decat pretul standard) aferente materiilor pentru care s-au transferat riscurile si beneficiile aferente, dar
prime, materialelor consumabile si materialelor de natura care, la finele perioadei de raportare, sunt in curs de
aprovizionare.
obiectelor de inventar intrate in gestiune (401, 542);
L diferentele de pret in plus sau nefavorabile, aferente
GRUPA 33 SPRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIEZ
materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de
Din grupa 33 SProductie in curs de executieZ fac parte:
natura obiectelor de inventar achizitionate de la entitati afiliate
Contul 331 SProduse in curs de executieZ
sau entitati asociate si entitati controlate in comun (451, 453);
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stocurilor de
L diferentele de pret in minus sau favorabile aferente
materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de produse in curs de executie (care nu au trecut prin toate fazele
natura obiectelor de inventar iesite din gestiune (601, 602, 603). de prelucrare prevazute de procesul tehnologic, respectiv
In creditul contului 308 SDiferente de pret la materii prime si productia neterminata) existente la sfarsitul perioadei.
Contul 331 SProduse in curs de executieZ este un cont de
materialeZ se inregistreaza:
activ.
L diferentele de pret in minus sau favorabile, aferente
In debitul contului 331 SProduse in curs de executieZ se
materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de
natura obiectelor de inventar achizitionate (301, 302, 303, 542); inregistreaza:
L valoarea la cost de productie a stocului de produse in curs
L diferentele de pret in plus sau nefavorabile aferente
materiilor prime, materialelor consumabile si materialelor de de executie la sfarsitul perioadei, stabilita pe baza de inventar
natura obiectelor de inventar iesite din gestiune (601, 602, 603). (711).
CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
108

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

L diferentele de pret in minus sau favorabile repartizate


In creditul contului 331 SProduse in curs de executieZ se
inregistreaza:
asupra produselor iesite din gestiune (348);
L scaderea din gestiune a valorii produselor in curs de
L valoarea la pret de inregistrare a produselor cuvenite
executie la inceputul perioadei urmatoare (711).
unitatilor prestatoare, ca plata in natura, potrivit prevederilor
Soldul contului reprezinta valoarea la cost de productie a contractuale (462, 401);
produselor aflate in curs de executie la sfarsitul perioadei.
L valoarea la pret de inregistrare a produselor finite
transferate in magazinele de vanzare proprii (371);
Contul 332 SServicii in curs de executieZ
L valoarea la pret de inregistrare a produselor retinute
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta serviciilor in curs de
pentru a fi utilizate in aceeasi unitate (301, 302, 303, 381);
executie existente la sfarsitul perioadei.
L valoarea la pret de inregistrare a produselor acordate
Contul 332 SServicii in curs de executieZ este un cont de
salariatilor ca plata in natura, potrivit legii (421);
activ.
L valoarea la pret de inregistrare a produselor finite trimise
In debitul contului 332 SServicii in curs de executieZ se
la terti (354);
inregistreaza:
L valoarea produselor finite donate sau distruse prin
L valoarea la cost de productie a serviciilor in curs de
calamitati (658).
executie la sfarsitul perioadei (712).
In creditul contului 332 SServicii in curs de executieZ se
Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a
inregistreaza:
produselor finite existente in stoc la sfarsitul perioadei.
L scaderea din gestiune a valorii serviciilor in curs de
Contul 346 SProduse rezidualeZ
executie la inceputul perioadei urmatoare (712).
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii
Soldul contului reprezinta valoarea la cost de productie a
stocurilor
de produse reziduale (rebuturi, materiale recuperabile
serviciilor in curs de executie la sfarsitul perioadei.
sau deseuri).
Contul 346 SProduse rezidualeZ este un cont de activ.
GRUPA 34 SPRODUSEZ
In debitul contului 346 SProduse rezidualeZ se inregistreaza:
Din grupa 34 SProduseZ fac parte:
L valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale
Contul 341 SSemifabricateZ
intrate
in gestiune din productie proprie (711);
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii
L
valoarea
la pret de inregistrare a produselor reziduale
stocurilor de semifabricate.
aduse
de
la
terti
(354, 401).
Contul 341 SSemifabricateZ este un cont de activ.
In creditul contului 346 SProduse rezidualeZ se inregistreaza:
In debitul contului 341 SSemifabricateZ se inregistreaza:
L valoarea la pret de inregistrare a produselor reziduale
L valoarea la pret de inregistrare sau pret de productie a
semifabricatelor intrate in gestiune din activitatea proprie si vandute si lipsurile la inventar (711);
L valoarea produselor reziduale trimise la terti (354).
plusurile constatate la inventariere (711);
L valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor aduse
Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a
de la terti (354, 401);
produselor reziduale existente in stoc la sfarsitul perioadei.
L valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor primite
Contul 347 SProduse agricoleZ
de la unitate sau subunitati (481, 482).
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta produselor agricole.
In creditul contului 341 SSemifabricateZ se inregistreaza:
Contul 347 SProduse agricoleZ este un cont de activ.
L valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor vandute
In
debitul contului 347 SProduse agricoleZ se inregistreaza:
si lipsurile constatate la inventariere (711);
L
valoarea
la pret de inregistrare a produselor agricole
L valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor
intrate in gestiune si plusurile la inventar (711);
consumate in aceeasi unitate (301, 302);
L diferentele de pret in minus sau favorabile (costul de
L valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor trimise
productie este mai mic decat pretul standard) aferente
la terti (354);
produselor intrate in gestiune din productie proprie (348);
L valoarea la pret de inregistrare a semifabricatelor livrate
L valoarea la pret de inregistrare a produselor agricole
unitatii sau subunitatilor (481, 482);
aduse de la terti (354, 401).
L valoarea pierderilor din calamitati (658).
In creditul contului 347 SProduse agricoleZ se inregistreaza:
Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a
L valoarea la pret de inregistrare a produselor agricole
semifabricatelor existente in stoc la sfarsitul perioadei.
vandute si lipsurile la inventar (711);
Contul 345 SProduse finiteZ
L diferentele de pret in minus sau favorabile repartizate
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii
asupra
produselor iesite din gestiune (348);
stocurilor de produse finite.
L
valoarea
la pret de inregistrare a produselor agricole
Contul 345 SProduse finiteZ este un cont de activ.
transferate
in
magazinele
de vanzare proprii (371);
In debitul contului 345 SProduse finiteZ se inregistreaza:
L
valoarea
la
pret
de
inregistrare a produselor agricole
L valoarea la pret de inregistrare a produselor finite intrate
retinute
pentru
a
fi
utilizate
in aceeasi unitate (301, 302);
in gestiune si plusurile la inventar (711);
L
valoarea
la
pret
de
inregistrare
a produselor agricole
L diferentele de pret in minus sau favorabile (costul de
productie este mai mic decat pretul standard) aferente acordate salariatilor ca plata in natura, potrivit legii (421);
L valoarea la pret de inregistrare a produselor agricole
produselor intrate in gestiune din productie proprie (348);
trimise la terti (354);
L valoarea la pret de inregistrare a produselor finite aduse
L valoarea produselor agricole donate sau distruse prin
de la terti (354, 401).
calamitati (658).
In creditul contului 345 SProduse finiteZ se inregistreaza:
Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a
L valoarea la pret de inregistrare a produselor finite vandute
si lipsurile la inventar (711);
produselor agricole existente in stoc la sfarsitul perioadei.
CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
26
Contul 348 SDiferente de pret la produseZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor intre
pretul standard (prestabilit) si costul de productie al produselor
finite si semifabricatelor.
Contul 348 SDiferente de pret la produseZ este un cont
rectificativ al valorii de inregistrare a produselor.
In debitul contului 348 SDiferente de pret la produseZ se
inregistreaza:
L diferentele de pret in plus sau nefavorabile (costul de
productie este mai mare decat pretul standard) aferente
produselor intrate in gestiune din productie proprie (711);
L diferentele de pret in minus sau favorabile (costul de
productie este mai mic decat pretul standard) repartizate asupra
produselor iesite din gestiune (345, 347).
In creditul contului 348 SDiferente de pret la produseZ se
inregistreaza:
L diferentele de pret in minus sau favorabile aferente
produselor intrate in gestiune din productie proprie (345, 347);
L diferentele de pret in plus sau nefavorabile repartizate
asupra produselor iesite din gestiune (711).
Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente
produselor existente in stoc.

GRUPA 35 SSTOCURI AFLATE LA TERTIZ


Din grupa 35 SStocuri aflate la tertiZ fac parte:
Contul 351 SMaterii si materiale aflate la tertiZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii
stocurilor de materii prime, materiale consumabile si materiale
de natura obiectelor de inventar trimise la terti, pentru prelucrare
sau in custodie.
Contul 351 SMaterii si materiale aflate la tertiZ este un cont
de activ.
In debitul contului 351 SMaterii si materiale aflate la tertiZ se
inregistreaza:
L valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime,
materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de
inventar aflate la terti (301, 302, 303).
In creditul contului 351 SMaterii si materiale aflate la tertiZ se
inregistreaza:
L valoarea materiilor prime, materialelor consumabile si
materialelor de natura obiectelor de inventar intrate in gestiune,
aduse de la terti (301, 302, 303);
L scaderea din gestiune a materiilor prime, materialelor
consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar
aflate la terti, constatate lipsa la inventar (601, 602, 603);
L scaderea din gestiune a materiilor prime, materialelor
consumabile si materialelor de natura obiectelor de inventar
aflate la terti, distruse de calamitati (658).
Soldul contului reprezinta valoarea materiilor prime,
materialelor consumabile si materialelor de natura obiectelor de
inventar aflate la terti.
Contul 354 SProduse aflate la tertiZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stocurilor de
produse trimise la terti, pentru prelucrare sau in custodie.
Contul 354 SProduse aflate la tertiZ este un cont de activ.
In debitul contului 354 SProduse aflate la tertiZ se
inregistreaza:
L valoarea la pret de inregistrare a produselor
(semifabricatelor, produselor finite sau produselor reziduale)
trimise la terti (341, 345, 346).
26

In creditul contului 354 SProduse aflate la tertiZ se


inregistreaza:
L valoarea produselor intrate in gestiune, aduse de la terti
(341, 345, 346);
L scaderea din gestiune a produselor aflate la terti pentru
care s-au intocmit documente de livrare sau constatate lipsa la
inventar (607).
Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a
produselor aflate la terti.
Continutul si functiunea conturilor 356 SActive biologice de
natura stocurilor aflate la tertiZ, 357 SMarfuri aflate la tertiZ si 358
SAmbalaje aflate la tertiZ sunt similare cu cele ale conturilor
prezentate in aceasta grupa.
GRUPA 36 SACTIVE BIOLOGICE DE NATURA
STOCURILORZ
Din grupa 36 SActive biologice de natura stocurilorZ fac parte:
Contul 361 SActive biologice de natura stocurilorZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta activelor biologice
de natura stocurilor, respectiv animalele nascute si cele tinere de
orice fel (vitei, miei, purcei, manji etc.), in vederea cresterii si
folosirii lor pentru munca si reproductie animalele si pasarile la
ingrasat pentru valorificare; coloniile de albine, precum si
animalele pentru productie (lana, lapte si blana).
Contul 361 SActive biologice de natura stocurilorZ este un
cont de activ.
In debitul contului 361 SActive biologice de natura stocurilorZ
se inregistreaza:
L valoarea la pret de inregistrare a activelor biologice de
natura stocurilor achizitionate (401, 408, 326, 542);
L diferentele de pret in minus sau favorabile (pretul de
inregistrare este mai mic decat pretul standard) aferente
activelor biologice de natura stocurilor intrate in gestiune (368);
L valoarea la pret de inregistrare a activelor biologice de
natura stocurilor achizitionate de la entitati afiliate sau de la
entitati asociate si entitati controlate in comun (451, 453);
L valoarea la pret de inregistrare a activelor biologice de
natura stocurilor primite de la unitate sau subunitati (481, 482);
L valoarea la pret de inregistrare a activelor biologice de
natura stocurilor aduse de la terti (356, 401);
L valoarea activelor biologice de natura stocurilor
reprezentand aportul in natura al actionarilor/asociatilor (456);
L valoarea la pret de inregistrare a activelor biologice de
natura stocurilor obtinute din productie proprie, sporuri de
greutate si plusurile la inventar (711);
L valoarea activelor biologice de natura stocurilor primite cu
titlu gratuit (758).
In creditul contului 361 SActive biologice de natura stocurilorZ
se inregistreaza:
L valoarea la pret de inregistrare a activelor biologice de
natura stocurilor vandute L din productie proprie sau
achizitionate L constatate minus de inventar si cele trimise la
terti (711, 606, 356);
L diferentele de pret in minus sau favorabile aferente
activelor biologice de natura stocurilor iesite din gestiune (368);
L valoarea la pret de inregistrare a activelor biologice de
natura stocurilor livrate unitatii sau subunitatilor (481, 482);
L valoarea la pret de inregistrare a activelor biologice de
natura stocurilor vandute ca atare (371);
L valoarea pierderilor din calamitati (658).
Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a
activelor biologice de natura stocurilor existente in stoc la
sfarsitul perioadei.

Inregistrarea in acest cont se poate efectua si prin formule contabile in rosu.

CFNET - Finante Taxe

109

www.codfiscal.net
110

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

Contul 368 SDiferente de pret la active biologice de natura


stocurilorZ27
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor, in plus
sau nefavorabile, respectiv in minus sau favorabile, dintre pretul
standard (prestabilit) si costul de achizitie, respectiv costul de
productie.
Contul 368 SDiferente de pret la active biologice de natura
stocurilorZ este un cont rectificativ al valorii de inregistrare a
activelor biologice de natura stocurilor.
In debitul contului 368 SDiferente de pret la active biologice
de natura stocurilorZ se inregistreaza:
L diferentele de pret in plus sau nefavorabile (pretul de
inregistrare este mai mare decat pretul standard) aferente
activelor biologice de natura stocurilor achizitionate (401, 542);
L diferentele de pret in plus sau nefavorabile aferente
activelor biologice de natura stocurilor achizitionate de la entitati
afiliate sau de la entitati asociate si entitati controlate in comun
(451, 453);
L diferentele de pret in plus sau nefavorabile aferente
activelor biologice de natura stocurilor intrate in gestiune din
productie proprie (711);
L diferentele de pret in minus sau favorabile (pretul de
inregistrare este mai mic decat pretul standard) repartizate
asupra activelor biologice de natura stocurilor iesite din gestiune
(361).
In creditul contului 368 SDiferente de pret la active biologice
de natura stocurilorZ se inregistreaza:
L diferentele de pret in minus sau favorabile aferente
activelor biologice de natura stocurilor achizitionate (361, 542);
L diferentele de pret in minus sau favorabile aferente
activelor biologice de natura stocurilor intrate in gestiune din
productie proprie (361);
L diferentele de pret in plus sau nefavorabile aferente
activelor biologice de natura stocurilor incluse pe cheltuieli (606);
L diferentele de pret in plus sau nefavorabile repartizate
asupra activelor biologice de natura stocurilor iesite din
gestiune, din productie proprie (711).
Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente
activelor biologice de natura stocurilor existente in stoc.

L valoarea adaosului comercial si taxa pe valoarea


adaugata neexigibila, in situatia in care evidenta marfurilor se
tine la pret cu amanuntul (378, 4428);
L valoarea terenurilor folosite pentru construirea de
ansambluri de locuinte destinate vanzarii, reclasificate ca marfuri
(211).
In creditul contului 371 SMarfuriZ se inregistreaza:
L valoarea la pret de inregistrare a marfurilor iesite din
gestiune prin vanzare si lipsurile la inventar (607);
L valoarea adaosului comercial si a taxei pe valoarea
adaugata neexigibile aferente marfurilor iesite din gestiune (378,
4428);
L valoarea la pret de inregistrare a marfurilor livrate unitatii
sau subunitatilor (481, 482);
L valoarea la pret de inregistrare a marfurilor trimise la terti
(357);
L valoarea donatiilor si pierderilor din calamitati (658);
L valoarea marfurilor care fac obiectul participarii in natura,
potrivit legii, la capitalul social al altor entitati, in schimbul
dobandirii de participatii in capitalul acestora (261, 262, 263,
265).
Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a
marfurilor existente in stoc la sfarsitul perioadei.

GRUPA 37 SMARFURIZ
Din grupa 37 SMarfuriZ fac parte:
Contul 371 SMarfuriZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii
stocurilor de marfuri.
Contul 371 SMarfuriZ este un cont de activ.
In debitul contului 371 SMarfuriZ se inregistreaza:
L valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate
(401, 408, 446, 327, 542);
L valoarea la pret de inregistrare a marfurilor achizitionate
de la entitati afiliate sau de la entitati asociate si entitati
controlate in comun (451, 453);
L valoarea la pret de inregistrare a marfurilor primite de la
unitate sau subunitati (481, 482);
L valoarea la pret de inregistrare a marfurilor reprezentand
aportul in natura al actionarilor/asociatilor (456);
L valoarea marfurilor aduse de la terti (357, 401);
L valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime,
materialelor consumabile, materialelor de natura obiectelor de
inventar, activelor biologice de natura stocurilor si ambalajelor,
vandute ca atare (301, 302, 303, 361, 381);
L valoarea la pret de inregistrare a produselor finite
transferate magazinelor proprii (345);
L valoarea la pret de inregistrare a marfurilor constatate
plus la inventar si a celor primite cu titlu gratuit (607, 758);

GRUPA 38 SAMBALAJEZ
Din grupa 38 SAmbalajeZ fac parte:
Contul 381 SAmbalajeZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta existentei si miscarii
stocurilor de ambalaje.
Contul 381 SAmbalajeZ este un cont de activ.
In debitul contului 381 SAmbalajeZ se inregistreaza:
L valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor achizitionate
(401, 408, 446, 328, 542);
L valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor primite de la
entitati afiliate sau de la entitati asociate si entitati controlate in
comun (451, 453);
L valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor primite de la
unitate sau subunitati (481, 482);
L valoarea ambalajelor reprezentand aportul in natura al
actionarilor/asociatilor (456);
L valoarea ambalajelor aduse de la terti (358, 401);
L valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor constatate
plus la inventar si a celor primite cu titlu gratuit (608, 758);
L valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire,
nerestituite furnizorilor, retinute in stoc (409);
L valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor realizate din
productie proprie si retinute ca ambalaje (345);
L diferente de pret in minus sau favorabile aferente
ambalajelor achizitionate (388).

27

Contul 378 SDiferente de pret la marfuriZ


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta adaosului comercial
(marja comerciantului) aferent marfurilor din unitatile comerciale.
Contul 378 SDiferente de pret la marfuriZ este un cont
rectificativ al valorii de inregistrare a marfurilor.
In creditul contului 378 SDiferente de pret la marfuriZ se
inregistreaza:
L valoarea adaosului comercial aferent marfurilor intrate in
gestiune (371).
In debitul contului 378 SDiferente de pret la marfuriZ se
inregistreaza:
L valoarea adaosului comercial aferent marfurilor iesite din
gestiune (371).
Soldul contului reprezinta valoarea adaosului comercial
aferent marfurilor existente in stoc la sfarsitul perioadei.

Inregistrarea in acest cont se poate efectua si prin formule contabile in rosu.

CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
In creditul contului 381 SAmbalajeZ se inregistreaza:
L valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor vandute ca
atare (371);
L valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor consumate
si lipsurile constatate la inventar (608);
L valoarea ambalajelor trimise la terti (358);
L valoarea la pret de inregistrare a ambalajelor livrate
unitatii sau subunitatilor (481, 482);
L valoarea donatiilor si a pierderilor din calamitati (658).
Soldul contului reprezinta valoarea la pret de inregistrare a
ambalajelor existente in stoc la sfarsitul perioadei.
Contul 388 SDiferente de pret la ambalajeZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta diferentelor in minus
sau favorabile, respectiv in plus sau nefavorabile intre pretul
standard si costul de achizitie, aferente ambalajelor.
Contul 388 SDiferente de pret la ambalajeZ este un cont
rectificativ al valorii de inregistrare a ambalajelor.
In debitul contului 388 SDiferente de pret la ambalajeZ se
inregistreaza:
L diferentele de pret in plus sau nefavorabile (costul de
achizitie mai mare decat pretul standard) aferente ambalajelor
intrate in gestiune (401, 542);
L diferentele de pret in plus sau nefavorabile aferente
ambalajelor achizitionate de la entitati afiliate sau de la entitati
asociate si entitati controlate in comun (451, 453);
L diferentele de pret in minus sau favorabile aferente
ambalajelor incluse pe cheltuieli (608).
In creditul contului 388 SDiferente de pret la ambalajeZ se
inregistreaza:
L diferentele de pret in minus sau favorabile aferente
ambalajelor achizitionate (381, 542);
L diferentele de pret in plus sau nefavorabile aferente
ambalajelor iesite din gestiune (608).
Soldul contului reprezinta diferentele de pret aferente
ambalajelor existente in stoc la sfarsitul perioadei.
GRUPA 39 SAJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA
STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIEZ
Din grupa 39 SAjustari pentru deprecierea stocurilor si
productiei in curs de executieZ fac parte conturile:
391 SAjustari pentru deprecierea materiilor primeZ;
392 SAjustari pentru deprecierea materialelorZ;
393 SAjustari pentru deprecierea productiei in curs de
executieZ;
394 SAjustari pentru deprecierea produselorZ;
395 SAjustari pentru deprecierea stocurilor aflate la tertiZ;
396 SAjustari pentru deprecierea activelor biologice de natura
stocurilorZ;
397 SAjustari pentru deprecierea marfurilorZ;
398 SAjustari pentru deprecierea ambalajelorZ.
Cu ajutorul conturilor din aceasta grupa se tine evidenta
constituirii, de regula, la sfarsitul exercitiului financiar, a
ajustarilor pentru deprecierea stocurilor de materii prime,
materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de
inventar, productie in curs de executie, produse, active biologice
de natura stocurilor, marfuri si ambalaje, precum si a
suplimentarii, diminuarii sau anularii acestora, potrivit politicilor
adoptate de entitate.
Conturile din aceasta grupa sunt conturi de pasiv.
In creditul conturilor din grupa 39 SAjustari pentru deprecierea
stocurilor si productiei in curs de executieZ se inregistreaza:
L valoarea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor si a
productiei in curs, constituite sau suplimentate, pe feluri de
ajustari (681).
CFNET - Finante Taxe

111

In debitul conturilor din grupa 39 SAjustari pentru deprecierea


stocurilor si productiei in curs de executieZ se inregistreaza:
L sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor
pentru deprecierea stocurilor si productiei in curs (781).
Soldul conturilor reprezinta valoarea ajustarilor constituite la
sfarsitul perioadei.
CLASA 4 SCONTURI DE TERTIZ
Din clasa 4 SConturi de tertiZ fac parte urmatoarele grupe de
conturi: 40 SFurnizori si conturi asimilateZ, 41 SClienti si conturi
asimilateZ, 42 SPersonal si conturi asimilateZ, 43 SAsigurari
sociale, protectia sociala si conturi asimilateZ, 44 SBugetul
statului, fonduri speciale si conturi asimilateZ, 45 SGrup si
actionari/asociatiZ, 46 SDebitori si creditori diversiZ, 47 SConturi
de subventii, regularizare si asimilateZ, 48 SDecontari in cadrul
unitatiiZ, 49 SAjustari pentru deprecierea creantelorZ.
GRUPA 40 SFURNIZORI SI CONTURI ASIMILATEZ
Din grupa 40 SFurnizori si conturi asimilateZ fac parte:
Contul 401 SFurnizoriZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor si a
decontarilor in relatiile cu furnizorii, altii decat entitatile afiliate,
entitatile asociate si entitatile controlate in comun, pentru
aprovizionarile de bunuri sau serviciile prestate.
Contul 401 SFurnizoriZ este un cont de pasiv.
In creditul contului 401 SFurnizoriZ se inregistreaza:
L valoarea la pret de cumparare sau standard (prestabilit) al
materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de
natura obiectelor de inventar, activelor biologice de natura
stocurilor, marfurilor si ambalajelor, achizitionate cu titlu oneros
de la terti pe baza de facturi (301, 302, 303, 361, 371, 381, 321,
322, 323, 326, 327, 328), precum si diferentele de pret in plus
sau nefavorabile aferente, in cazul in care evidenta acestora se
tine la preturi standard (308, 368, 388);
L valoarea la pret de inregistrare a produselor aduse de la
terti (341 la 347);
L rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor
contabile, constatate in exercitiul financiar curent, aferente
exercitiilor financiare precedente (117);
L valoarea materialelor achizitionate, nestocate si consumul
de energie si apa (604, 605);
L valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire,
facturate de furnizori (409);
L valoarea materiilor prime, materialelor consumabile,
materialelor de natura obiectelor de inventar, marfurilor,
ambalajelor etc. achizitionate, in cazul folosirii metodei
inventarului intermitent (601, 602, 603, 607, 608);
L valoarea serviciilor prestate de terti (611 la 626, 628, 471);
L valoarea facturilor primite, in cazul in care acestea au fost
evidentiate anterior ca facturi nesosite (408);
L taxa pe valoarea adaugata aferenta furnizorilor (4426);
L valoarea timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament
si calatorie si a altor valori achizitionate (532);
L valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor datorate
tertilor (658);
L valoarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
achizitionate, aferente perioadei (652);
L diferentele nefavorabile de curs valutar din evaluarea
soldului in valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la
inchiderea exercitiului financiar (665);
L diferentele nefavorabile aferente datoriilor exprimate in
lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute,
rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la
inchiderea exercitiului financiar (668);
L valoarea avansurilor facturate (409).
In debitul contului 401 SFurnizoriZ se inregistreaza:
L platile efectuate catre furnizori (512, 531, 541, 542);
L valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit (403);

www.codfiscal.net
112

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

L valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia


regularizarii platilor cu acestia (409);
L sumele nete achitate colaboratorilor si impozitul retinut
(512, 531, 444);
L valoarea la pret de inregistrare a produselor cuvenite
unitatilor prestatoare, ca plata in natura potrivit prevederilor
contractuale (345);
L datorii prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758);
L valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturarii
(609);
L valoarea sconturilor obtinute de la furnizori (767);
L valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire,
predate furnizorului (409);
L diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor
catre furnizori, la decontarea acestora sau cu ocazia evaluarii
lor la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar
(765);
L diferentele favorabile aferente datoriilor exprimate in lei, a
caror decontare se face in functie de cursul unei valute, la
decontarea acestora sau cu ocazia evaluarii lor la finele lunii,
respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768).
Soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor.
Contul 403 SEfecte de platitZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiilor de platit
pe baza de efecte comerciale (bilet la ordin, cambie etc.).
Contul 403 SEfecte de platitZ este un cont de pasiv.
In creditul contului 403 SEfecte de platitZ se inregistreaza:
L valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit (401);
L diferentele nefavorabile de curs valutar, inregistrate la
finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, din
evaluarea soldului in valuta (665).
In debitul contului 403 SEfecte de platitZ se inregistreaza:
L platile efectuate la scadenta pe baza de efecte comerciale
(512);
L diferentele favorabile de curs valutar constatate la
evaluarea, la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului
financiar, a efectelor comerciale de platit sau la lichidarea
acestora (765).
Soldul contului reprezinta valoarea efectelor comerciale de
platit.

L diferentele nefavorabile aferente datoriilor exprimate in


lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute,
rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la
inchiderea exercitiului financiar (668).
In debitul contului 404 SFurnizori de imobilizariZ se
inregistreaza:
L sumele achitate furnizorilor de imobilizari (512, 531, 541);
L valoarea avansurilor decontate furnizorilor de imobilizari
(409);
L valoarea garantiilor depuse la terti (167);
L valoarea acceptata a efectelor de platit pentru imobilizari
(405);
L datorii prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758);
L valoarea sconturilor obtinute de la furnizorii de imobilizari
(767);
L diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor
catre furnizorii de imobilizari, la decontarea acestora sau cu
ocazia evaluarii (765);
L diferentele favorabile aferente datoriilor exprimate in lei, a
caror decontare se face in functie de cursul unei valute,
inregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluarii lor la
finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768).
Soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor de
imobilizari.

Contul 405 SEfecte de platit pentru imobilizariZ


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiilor de plata
catre furnizorii de imobilizari, pe baza de efecte comerciale (bilet
la ordin, cambie etc.).
Contul 405 SEfecte de platit pentru imobilizariZ este un cont
de pasiv.
In creditul contului 405 SEfecte de platit pentru imobilizariZ se
inregistreaza:
L valoarea acceptata a efectelor comerciale de platit pentru
imobilizari (404);
L diferentele nefavorabile de curs valutar din evaluarea
soldului in valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la
inchiderea exercitiului financiar (665).
In debitul contului 405 SEfecte de platit pentru imobilizariZ se
inregistreaza:
L platile efectuate catre furnizorii de imobilizari pe baza de
Contul 404 SFurnizori de imobilizariZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiilor de plata efecte comerciale, la scadenta acestora (512);
L diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la
fata de furnizorii de imobilizari corporale sau necorporale, altii
decontarea
acestora sau cu ocazia evaluarii lor la finele lunii,
decat entitatile afiliate, entitatile asociate si entitatile controlate
respectiv
la
inchiderea
exercitiului financiar (765).
in comun.
Soldul contului reprezinta valoarea efectelor de platit pentru
Contul 404 SFurnizori de imobilizariZ este un cont de pasiv.
In creditul contului 404 SFurnizori de imobilizariZ se imobilizarile achizitionate.
inregistreaza:
Contul 408 SFurnizori L facturi nesositeZ
L valoarea imobilizarilor facturate de furnizori sau a
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu
serviciilor prestate de terti pentru realizarea acestor imobilizari
furnizorii pentru aprovizionarile de bunuri si prestarile de servicii,
(201, 203, 205, 206, 208, 211 la 217, 223, 224, 231, 235);
L rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor pentru care nu s-au primit facturi.
Contul 408 SFurnizori L facturi nesositeZ este un cont de
contabile, constatate in exercitiul financiar curent, aferente
pasiv.
exercitiilor financiare precedente (117);
In creditul contului 408 SFurnizori L facturi nesositeZ se
L obligatia de plata a ratelor pe baza facturilor emise de
inregistreaza:
locator, in cazul leasingului financiar, si a dobanzii aferente (167,
L valoarea bunurilor aprovizionate sau a serviciilor prestate
666);
de
catre furnizori, precum si a altor datorii catre acestia (301,
L valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari
302, 303, 361, 371, 381, 4428, 604, 605, 611 la 626, 628, 658);
(409);
L rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor
L taxa pe valoarea adaugata aferenta furnizorilor de
contabile, constatate in exercitiul financiar curent, aferente
imobilizari (4426);
L valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor datorate exercitiilor financiare precedente (117);
L diferentele nefavorabile de curs valutar inregistrate la
tertilor (658);
primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la inchiderea
L diferentele nefavorabile de curs valutar inregistrate la
finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, din exercitiului financiar, aferente datoriilor in valuta catre furnizori
evaluarea soldului in valuta (665);
(665);
CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
L diferentele nefavorabile inregistrate la primirea facturii sau
la inchiderea exercitiului, aferente datoriilor exprimate in lei, a
caror decontare se face in functie de cursul unei valute (668).
In debitul contului 408 SFurnizori L facturi nesositeZ se
inregistreaza:
L valoarea facturilor sosite (401);
L diferentele favorabile de curs valutar inregistrate la
primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la inchiderea
exercitiului financiar (765);
L diferentele favorabile aferente datoriilor exprimate in lei, a
caror decontare se face in functie de cursul unei valute,
inregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la
inchiderea exercitiului financiar (768).
Soldul contului reprezinta sumele datorate furnizorilor pentru
care nu s-au primit facturi.

113

L rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor


contabile aferente exercitiilor financiare anterioare (117).
In creditul contului 411 SClientiZ se inregistreaza:
L sumele incasate de la clienti (512, 531);
L decontarea avansurilor incasate de la clienti (419);
L valoarea garantiilor retinute de terti (267);
L valoarea cecurilor si efectelor comerciale acceptate (511,
413);
L valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii
(709);
L valoarea sconturilor acordate clientilor (667);
L sumele trecute pe pierderi cu prilejul scaderii din evidenta
a clientilor incerti sau in litigiu (654);
L diferenta dintre valoarea creantelor cedate in schimbul
titlurilor primite si valoarea mai mica a titlurilor primite, la data
dobandirii acelor titluri (654);
Contul 409 SFurnizori L debitoriZ
L creante prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (658);
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate
L valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire,
furnizorilor pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor, primite de la clienti (419);
prestari de servicii, imobilizari corporale sau necorporale.
L valoarea creantelor care fac obiectul participarii in natura,
Contul 409 SFurnizori L debitoriZ este un cont de activ.
potrivit legii, la capitalul social al altor entitati, in schimbul
In debitul contului 409 SFurnizori L debitoriZ se inregistreaza: dobandirii de participatii in capitalul acestora (261, 262, 263,
L valoarea avansurilor acordate (401, 404);
265);
L valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire,
L diferentele nefavorabile de curs valutar aferente
facturate de furnizori (401).
creantelor in valuta, inregistrate la decontarea acestora sau cu
In creditul contului 409 SFurnizori L debitoriZ se ocazia evaluarii lor la finele lunii, respectiv la inchiderea
inregistreaza:
exercitiului financiar (665);
L valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia
L diferentele nefavorabile aferente creantelor exprimate in
regularizarii platilor cu acestia (401, 404);
lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute,
L valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire,
inregistrate la decontarea acestora sau cu ocazia evaluarii lor la
inapoiate furnizorilor, precum si valoarea ambalajelor degradate finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (668).
(401, 608);
Soldul contului reprezinta sumele datorate de clienti.
L valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire,
Contul 413 SEfecte de primit de la clientiZ
nerestituite furnizorilor, retinute in stoc (381).
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor de
Soldul contului reprezinta avansuri acordate furnizorilor,
incasat,
pe baza de efecte comerciale.
nedecontate.
Contul 413 SEfecte de primit de la clientiZ este un cont de
activ.
GRUPA 41 SCLIENTI SI CONTURI ASIMILATEZ
In debitul contului 413 SEfecte de primit de la clientiZ se
Din grupa 41 SClienti si conturi asimilateZ fac parte:
inregistreaza:
Contul 411 SClientiZ
L sumele datorate de clienti reprezentand valoarea efectelor
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creantelor si
decontarilor in relatiile cu clientii interni si externi pentru produse, comerciale acceptate (411);
L diferentele favorabile de curs valutar, aferente efectelor
semifabricate, materiale, marfuri etc. vandute, servicii prestate,
comerciale
de incasat, inregistrate la finele lunii, respectiv la
pe baza de facturi, cu exceptia entitatilor afiliate, entitatilor
inchiderea
exercitiului
financiar (765).
asociate si a entitatilor controlate in comun, inclusiv a clientilor
In creditul contului 413 SEfecte de primit de la clientiZ se
incerti, rau-platnici, dubiosi sau aflati in litigiu.
inregistreaza:
Contul 411 SClientiZ este un cont de activ.
L efecte comerciale primite de la clienti (511);
In debitul contului 411 SClientiZ se inregistreaza:
L sumele incasate de la clienti prin conturile curente (512);
L valoarea la pret de vanzare a marfurilor, produselor,
L diferentele nefavorabile de curs valutar aferente
semifabricatelor etc. livrate si serviciilor prestate, precum si taxa
creantelor
datorate de clientii externi a caror decontare se face
pe valoarea adaugata aferenta (701 la 708, 4427);
pe
baza
de
efecte comerciale, inregistrate la primirea efectelor
L valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate,
comerciale
sau cu ocazia evaluarii creantelor la finele lunii,
evidentiate anterior in contul SClienti - facturi de intocmitZ (418);
respectiv
la
inchiderea
exercitiului financiar (665).
L venituri inregistrate in avans sau de realizat, aferente
Soldul
contului
reprezinta
valoarea efectelor comerciale de
perioadelor sau exercitiilor financiare urmatoare (472);
primit.
L valoarea avansurilor facturate clientilor (419, 4427);
L valoarea creantelor reactivate (754);
Contul 418 SClienti L facturi de intocmitZ
L valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire,
Cu ajutorul acestui cont se evidentiaza livrarile de bunuri sau
facturate clientilor (419);
prestarile de servicii, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, pentru
L valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor datorate care nu s-au intocmit facturi.
de terti (758);
Contul 418 SClienti L facturi de intocmitZ este un cont de
L diferentele favorabile de curs valutar, aferente creantelor activ.
in valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea
In debitul contului 418 SClienti L facturi de intocmitZ se
exercitiului financiar (765);
inregistreaza:
L diferentele favorabile aferente creantelor exprimate in lei,
L valoarea livrarilor de bunuri sau a serviciilor prestate catre
a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, clienti, pentru care nu s-au intocmit facturi, inclusiv taxa pe
inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului valoarea adaugata aferenta, precum si a altor creante fata de
financiar (768);
acestia (701 la 708, 4428, 758);
CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
114

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

L diferentele favorabile de curs valutar, aferente creantelor


in valuta inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea
exercitiului financiar (765);
L diferentele favorabile aferente creantelor exprimate in lei,
a caror decontare se face in functie de cursul unei valute,
inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului
financiar (768).
In creditul contului 418 SClienti L facturi de intocmitZ se
inregistreaza:
L valoarea facturilor intocmite (411);
L diferentele nefavorabile de curs valutar aferente clientilor L
facturi de intocmit, inregistrate la primirea facturii sau la finele lunii,
respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665);
L diferentele nefavorabile aferente creantelor exprimate in
lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute,
inregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la
inchiderea exercitiului financiar (668).
Soldul contului reprezinta valoarea bunurilor livrate sau a
serviciilor prestate, pentru care nu s-au intocmit facturi.

Contul 423 SPersonal L ajutoare materiale datorateZ


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajutoarelor de boala
pentru incapacitate temporara de munca, a celor pentru
ingrijirea copilului, a ajutoarelor de deces si a altor ajutoare
acordate.
Contul 423 SPersonal L ajutoare materiale datorateZ este un
cont de pasiv.
In creditul contului 423 SPersonal L ajutoare materiale
datorateZ se inregistreaza:
L ajutoarele materiale suportate potrivit legii, precum si alte
ajutoare acordate (431, 645).
In debitul contului 423 SPersonal L ajutoare materiale
datorateZ se inregistreaza:
L ajutoare materiale achitate (512, 531);
L retinerile reprezentand avansuri acordate, sume datorate
unitatii sau tertilor, contributia pentru asigurari sociale,
contributia pentru asigurari de sanatate si pentru ajutorul de
somaj si impozitul datorat (425, 427, 428, 431, 437, 444);
L ajutoare materiale neridicate (426).
Soldul contului reprezinta ajutoare materiale datorate.

Contul 419 SClienti L creditoriZ


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta clientilor L creditori,
reprezentand avansurile incasate de la clienti.
Contul 419 SClienti L creditoriZ este un cont de pasiv.
In creditul contului 419 SClienti L creditoriZ se inregistreaza:
L sumele facturate clientilor reprezentand avansuri pentru
livrari de bunuri sau prestari de servicii (411);
L valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire,
facturate clientilor (411).
In debitul contului 419 SClienti L creditoriZ se inregistreaza:
L decontarea avansurilor incasate de la clienti (411);
L valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire,
primite de la clienti (411);
L valoarea ambalajelor care circula in sistem de restituire,
nerestituite de clienti (708).
Soldul contului reprezinta sumele datorate clientilor L
creditori.

Contul 424 SPrime reprezentand participarea personalului la


profitZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta primelor acordate
personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor legale,
reprezentand participarea acestora la profit.
Contul 424 SPrime reprezentand participarea personalului la
profitZ este un cont de pasiv.
In creditul contului 424 SPrime reprezentand participarea
personalului la profitZ se inregistreaza:
L valoarea primelor reprezentand participarea personalului
la profit, acordate potrivit legii (644).
In debitul contului 424 SPrime reprezentand participarea
personalului la profitZ se inregistreaza:
L retineri reprezentand avansuri, sume datorate unitatii si
tertilor, precum si alte retineri datorate (427, 428, 444);
L sumele achitate personalului (512, 531);
L sumele neridicate de personal (426).
Soldul contului reprezinta primele acordate din profit,
datorate.

GRUPA 42 SPERSONAL SI CONTURI ASIMILATEZ


Din grupa 42 SPersonal si conturi asimilateZ fac parte:
Contul 421 SPersonal L salarii datorateZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu
personalul pentru drepturile salariale cuvenite acestuia in bani
sau in natura, inclusiv a sporurilor, adaosurilor, premiilor din
fondul de salarii etc.
Contul 421 SPersonal L salarii datorateZ este un cont de
pasiv.
In creditul contului 421 SPersonal L salarii datorateZ se
inregistreaza:
L salariile si alte drepturi cuvenite personalului (641);
L contravaloarea avantajelor in natura acordate salariatilor
(642).
In debitul contului 421 SPersonal L salarii datorateZ se
inregistreaza:
L retineri din salarii reprezentand avansuri acordate
personalului, sume opozabile salariatilor datorate tertilor,
contributia pentru asigurari sociale, contributia pentru ajutorul
de somaj, garantii, impozitul pe salarii, precum si alte retineri
datorate (425, 427, 431, 437, 428, 444);
L valoarea la pret de inregistrare a produselor acordate
salariatilor ca plata in natura, potrivit legii (345, 347);
L drepturi de personal neridicate (426);
L salariile nete achitate personalului (512, 531).
Soldul contului reprezinta drepturile salariale datorate.
CFNET - Finante Taxe

Contul 425 SAvansuri acordate personaluluiZ


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate
personalului.
Contul 425 SAvansuri acordate personaluluiZ este un cont de
activ.
In debitul contului 425 SAvansuri acordate personaluluiZ se
inregistreaza:
L avansurile achitate personalului (512, 531).
In creditul contului 425 SAvansuri acordate personaluluiZ se
inregistreaza:
L sumele retinute pe statele de salarii sau de ajutoare
materiale, reprezentand avansuri acordate (421, 423).
Soldul contului reprezinta avansurile acordate.
Contul 426 SDrepturi de personal neridicateZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta drepturilor de
personal neridicate in termenul legal.
Contul 426 SDrepturi de personal neridicateZ este un cont de
pasiv.
In creditul contului 426 SDrepturi de personal neridicateZ se
inregistreaza:
L sumele datorate personalului, reprezentand salarii,
sporuri, adaosuri, ajutoare de boala, prime si alte drepturi,
neridicate in termen (421, 423, 424).
In debitul contului 426 SDrepturi de personal neridicateZ se
inregistreaza:
L sumele achitate personalului (512, 531);

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

115

L drepturile de personal neridicate, prescrise potrivit legii


(758).
Soldul contului reprezinta drepturi de personal neridicate.

L sume reprezentand alte drepturi de asigurari sociale,


potrivit legii (645);
L contributia personalului la asigurari sociale (421, 423);
L contributia personalului pentru asigurari sociale de
Contul 427 SRetineri din salarii datorate tertilorZ
sanatate (421, 423).
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta retinerilor si
In debitul contului 431 SAsigurari socialeZ se inregistreaza:
popririlor din salarii, datorate tertilor.
L sumele virate asigurarilor sociale si asigurarilor sociale de
Contul 427 SRetineri din salarii datorate tertilorZ este un cont sanatate (512);
de pasiv.
L sumele datorate personalului, ce se suporta din asigurari
In creditul contului 427 SRetineri din salarii datorate tertilorZ se sociale (423);
inregistreaza:
L sume reprezentand datorii privind asigurarile sociale,
L sumele retinute personalului, datorate tertilor, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).
reprezentand chirii, cumparari cu plata in rate si alte obligatii fata
Soldul contului reprezinta sumele datorate asigurarilor
de terti (421, 423, 424).
sociale.
In debitul contului 427 SRetineri din salarii datorate tertilorZ
Contul 437 SAjutor de somajZ
se inregistreaza:
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind
L sumele achitate tertilor, reprezentand retineri sau popriri
ajutorul de somaj, datorat de angajator, precum si de personal,
(512, 531).
potrivit legii.
Soldul contului reprezinta sumele retinute, datorate tertilor.
Contul 437 SAjutor de somajZ este un cont de pasiv.
In creditul contului 437 SAjutor de somajZ se inregistreaza:
Contul 428 SAlte datorii si creante in legatura cu personalulZ
L sumele datorate de angajator pentru constituirea fondului
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor datorii si
de somaj (645);
creante in legatura cu personalul.
L sumele datorate de personal pentru constituirea fondului
Contul 428 SAlte datorii si creante in legatura cu personalulZ
de somaj (421, 423).
este un cont bifunctional.
In debitul contului 437 SAjutor de somajZ se inregistreaza:
In creditul contului 428 SAlte datorii si creante in legatura cu
L sumele virate reprezentand contributia unitatii si a
personalulZ se inregistreaza:
personalului
pentru constituirea fondului de somaj (512);
L sumele retinute personalului reprezentand garantii (421);
L
sume
reprezentand
datorii privind ajutorul de somaj,
L sumele datorate personalului, pentru care nu s-au intocmit
prescrise,
scutite
sau
anulate,
potrivit legii (758).
state de plata, determinate de activitatea exercitiului care
Soldul contului reprezinta ajutorul de somaj datorat.
urmeaza sa se inchida (641);
L sumele datorate personalului sub forma de ajutoare (438);
Contul 438 SAlte datorii si creante socialeZ
L sumele incasate sau retinute personalului pentru sumele
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta contributiei unitatii
datorate de acesta (531, 512, 421, 423, 424).
la fondurile de pensii facultative, primele de asigurare voluntara
In debitul contului 428 SAlte datorii si creante in legatura cu de sanatate si asigurarile de viata, a datoriilor de achitat sau a
creantelor de incasat in contul asigurarilor sociale, precum si a
personalulZ se inregistreaza:
L sumele achitate personalului, evidentiate anterior ca platii acestora.
Contul 438 SAlte datorii si creante socialeZ este un cont
datorie fata de acesta (531);
L sumele datorate de personal, reprezentand chirii, avansuri bifunctional.
In creditul contului 438 SAlte datorii si creante socialeZ se
nejustificate, salarii, ajutoare de boala, sporuri si adaosuri
inregistreaza:
necuvenite, imputatii si alte debite, precum si sumele achitate
L contributia unitatii la asigurarile de viata (645);
de unitate acestuia (706, 708, 758, 4427, 438, 512, 531);
L contributia unitatii la fondurile de pensii facultative (645);
L sumele restituite gestionarilor reprezentand garantiile si
L contributia unitatii la primele de asigurare voluntara de
dobanda aferenta (531);
sanatate
(645);
L cota-parte din valoarea echipamentului de lucru suportata
L
sumele
reprezentand ajutoare achitate in plus
de personal (758, 4427);
L valoarea biletelor de tratament si odihna, a tichetelor si personalului (428);
L sume restituite de la buget reprezentand varsaminte
biletelor de calatorie si a altor valori acordate personalului (532);
efectuate
in plus in relatia cu bugetul asigurarilor sociale (512).
L sume reprezentand avansuri nejustificate sau
In debitul contului 438 SAlte datorii si creante socialeZ se
nedecontate pana la data bilantului (542).
inregistreaza:
Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate
L sumele datorate personalului sub forma de ajutoare (428);
personalului, iar soldul debitor, sumele reprezentand creante
L sumele virate reprezentand contributia unitatii la fondurile
fata de personal.
de pensii facultative (512);
GRUPA 43 SASIGURARI SOCIALE, PROTECTIA SOCIALA
SI CONTURI ASIMILATEZ
Din grupa 43 SAsigurari sociale, protectia sociala si conturi
asimilateZ fac parte:
Contul 431 SAsigurari socialeZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind
contributia angajatorului si a personalului la asigurarile sociale
si a contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate.
Contul 431 SAsigurari socialeZ este un cont de pasiv.
In creditul contului 431 SAsigurari socialeZ se inregistreaza:
L contributia angajatorului la asigurarile sociale (645);
L contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de
sanatate (645);
CFNET - Finante Taxe

L sumele virate reprezentand contributia unitatii la primele


de asigurare voluntara de sanatate (512);
L sumele virate reprezentand contributia unitatii la
asigurarile de viata (512);
L sumele virate asigurarilor sociale reflectate ca alte datorii
(512);
L sume reprezentand alte datorii privind asigurarile sociale,
prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).
Soldul creditor al contului reprezinta sumele ce urmeaza a fi
platite pentru contributia unitatii la fondurile de pensii facultative,
primele de asigurare voluntara de sanatate si asigurarile de
viata, precum si sumele datorate bugetului asigurarilor sociale,
iar soldul debitor, sumele ce urmeaza a se incasa de la bugetul
asigurarilor sociale.

www.codfiscal.net
116

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

GRUPA 44 SBUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI


CONTURI ASIMILATEZ
Din grupa 44 SBugetul statului, fonduri speciale si conturi
asimilateZ fac parte:
Contul 441 SImpozitul pe profit/venitZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu
bugetul statului/bugetele locale privind impozitul pe profit/venit.
Contul 441 SImpozitul pe profit/venitZ este un cont de pasiv.
In creditul contului 441 SImpozitul pe profit/venitZ se
inregistreaza:
L sumele datorate de entitate catre bugetul statului/bugetele
locale, reprezentand impozitul pe profit/impozitul pe venit (691,
698);
L impozitul pe profit/venit aferent exercitiilor financiare
anterioare, in cazul corectarii erorilor contabile reflectate pe
seama rezultatului reportat (117).
In debitul contului 441 SImpozitul pe profit/venitZ se
inregistreaza:
L sumele virate bugetului de stat/bugetelor locale
reprezentand impozitul pe profit/venit (512);
L sume reprezentand impozitul pe profit/venit, prescrise,
scutite sau anulate, potrivit legii (758).
Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate de
entitate, iar soldul debitor, sumele varsate in plus.

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea


adaugata de recuperat de la bugetul statului.
Contul 4424 STaxa pe valoarea adaugata de recuperatZ este
un cont de activ.
In debitul contului 4424 STaxa pe valoarea adaugata de
recuperatZ se inregistreaza:
L diferentele rezultate la sfarsitul perioadei intre taxa pe
valoarea adaugata deductibila mai mare (4426) si taxa pe
valoarea adaugata colectata (4427).
In creditul contului 4424 STaxa pe valoarea adaugata de
recuperatZ se inregistreaza:
L taxa pe valoarea adaugata incasata de la bugetul statului
(512);
L taxa pe valoarea adaugata de recuperat compensata in
perioadele urmatoare cu taxa pe valoarea adaugata de plata
(4423) sau cu alte taxe si impozite, potrivit legii.
Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata de
recuperat de la bugetul statului.

Contul 4426 STaxa pe valoarea adaugata deductibilaZ


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea
adaugata deductibila, potrivit legii.
Contul 4426 STaxa pe valoarea adaugata deductibilaZ este
un cont de activ.
In debitul contului 4426 STaxa pe valoarea adaugata
deductibilaZ se inregistreaza:
Contul 442 STaxa pe valoarea adaugataZ
L sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu
deductibila
potrivit legii (401, 404, 451, 453, 512 sau 4427 in
bugetul statului privind taxa pe valoarea adaugata pentru
operatiunile efectuate pe teritoriul Romaniei. Nu se evidentiaza cazul in care se aplica taxare inversa);
L sumele reprezentand ajustari ale taxei pe valoarea
in acest cont taxa pe valoarea adaugata aferenta cumpararilor
de bunuri sau servicii efectuate din alte state si taxa pe valoarea adaugata deductibile aferente bunurilor de capital, in favoarea
adaugata datorata pe teritoriul unui alt stat pentru livrari de persoanei impozabile, potrivit legii;
L sumele reprezentand ajustari ale taxei pe valoarea
bunuri sau prestari de servicii efectuate pe teritoriul acelor state,
adaugata deductibile pentru achizitiile de bunuri si servicii, altele
in conformitate cu prevederile legale.
Contul 442 STaxa pe valoarea adaugataZ este un cont decat bunurile de capital, in favoarea persoanei impozabile,
potrivit legii.
bifunctional.
In creditul contului 4426 STaxa pe valoarea adaugata
Pentru evidentierea distincta a taxei pe valoarea adaugata
deductibilaZ se inregistreaza:
se utilizeaza urmatoarele conturi sintetice de gradul II:
L sumele compensate la sfarsitul perioadei din taxa pe
4423 STVA de plataZ
valoarea
adaugata colectata (4427);
4424 STVA de recuperatZ
L diferentele rezultate la sfarsitul perioadei intre taxa pe
4426 STVA deductibilaZ
valoarea adaugata deductibila mai mare si taxa pe valoarea
4427 STVA colectataZ
adaugata colectata (4424);
4428 STVA neexigibilaZ.
L taxa pe valoarea adaugata devenita nedeductibila prin
In contextul functiunii acestor conturi, prin perioada se
intelege perioada fiscala reglementata de legislatia fiscala in aplicarea prorata (635);
L regularizarea taxei pe valoarea adaugata aferente
domeniul TVA.
avansurilor sau a facturilor partiale emise, potrivit legii;
Contul 4423 STaxa pe valoarea adaugata de plataZ
L ajustarea bazei impozabile la beneficiar si sumele ce
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea rezulta din corectarea facturilor sau a altor documente care tin
adaugata de platit la bugetul statului.
loc de factura, in cazurile prevazute de lege;
Contul 4423 STaxa pe valoarea adaugata de plataZ este un
L ajustarea taxei pe valoarea adaugata deductibile pentru
cont de pasiv.
achizitiile de bunuri si servicii, altele decat bunurile de capital, in
In creditul contului 4423 STaxa pe valoarea adaugata de favoarea bugetului de stat, potrivit legii;
plataZ se inregistreaza:
L ajustarea taxei pe valoarea adaugata deductibile aferente
L diferentele rezultate la finele perioadei intre taxa pe
bunurilor de capital in favoarea bugetului de stat, potrivit legii.
valoarea adaugata colectata mai mare (4427) si taxa pe
La sfarsitul perioadei, contul nu prezinta sold.
valoarea adaugata deductibila (4426).
Contul 4427 STaxa pe valoarea adaugata colectataZ
In debitul contului 4423 STaxa pe valoarea adaugata de plataZ
Cu
ajutorul acestui cont se tine evidenta taxei pe valoarea
se inregistreaza:
L platile efectuate catre bugetul statului, reprezentand taxa adaugata colectata, potrivit legii.
Contul 4427 STaxa pe valoarea adaugata colectataZ este un
pe valoarea adaugata (512);
cont
de pasiv.
L sumele compensate cu taxa pe valoarea adaugata de
In
creditul contului 4427 STaxa pe valoarea adaugata
recuperat din perioada fiscala precedenta (4424);
colectataZ
se inregistreaza:
L sumele reprezentand taxa pe valoarea adaugata de plata,
L taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta livrarilor de
scutite sau anulate, potrivit legii (758).
bunuri si prestarilor de servicii taxabile, avansurilor pentru livrari
Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata de
de bunuri sau prestari de servicii taxabile (411, 428, 451, 453,
plata.
461, 531), precum si taxa aferenta operatiunilor pentru care se
Contul 4424 STaxa pe valoarea adaugata de recuperatZ
aplica taxare inversa, potrivit legii (4426);
CFNET - Finante Taxe

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
L taxa pe valoarea adaugata aferenta operatiunilor care
sunt asimilate livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii,
taxabile potrivit legii (428, 461, 635);
L taxa pe valoarea adaugata neexigibila devenita exigibila
(4428).
In debitul contului 4427 STaxa pe valoarea adaugata
colectataZ se inregistreaza:
L regularizarea taxei aferente avansurilor sau a facturilor
partiale emise;
L ajustarea bazei impozabile la furnizor si sumele ce rezulta
din corectarea facturilor sau a altor documente care tin loc de
factura, in cazurile prevazute de lege;
L taxa pe valoarea adaugata deductibila, compensata la
sfarsitul perioadei, potrivit legii (4426);
L taxa pe valoarea adaugata de plata, datorata bugetului
statului, stabilita potrivit legii (4423).
La sfarsitul perioadei, contul nu prezinta sold.
Contul 4428 STaxa pe valoarea adaugata neexigibilaZ
In acest cont se evidentiaza, potrivit legii, taxa pe valoarea
adaugata neexigibila.
Contul 4428 STaxa pe valoarea adaugata neexigibilaZ este
un cont bifunctional.
Soldul contului reprezinta taxa pe valoarea adaugata
neexigibila.
Contul 444 SImpozitul pe venituri de natura salariilorZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta impozitelor pe
veniturile de natura salariilor si a altor drepturi similare, datorate
bugetului statului.
Contul 444 SImpozitul pe venituri de natura salariilorZ este un
cont de pasiv.
In creditul contului 444 SImpozitul pe venituri de natura
salariilorZ se inregistreaza:
L sumele reprezentand impozitul pe venituri de natura
salariilor, retinut din drepturile banesti cuvenite personalului,
potrivit legii (421, 423, 424);
L sumele reprezentand impozitul datorat de catre
colaboratorii unitatii pentru platile efectuate catre acestia (401).
In debitul contului 444 SImpozitul pe venituri de natura
salariilorZ se inregistreaza:
L sumele virate la bugetul statului reprezentand impozitul
pe veniturile de natura salariilor si a altor drepturi similare (512);
L sumele reprezentand impozitul pe venituri de natura
salariilor, anulate potrivit legii (758).
Soldul contului reprezinta sumele datorate bugetului statului.
Contul 445 SSubventiiZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor privind
subventiile aferente activelor si a celor aferente veniturilor,
distinct
pe
subventii
guvernamentale,
imprumuturi
nerambursabile cu caracter de subventii si alte sume primite cu
caracter de subventii.
Contul 445 SSubventiiZ este un cont de activ.
In debitul contului 445 SSubventiiZ se inregistreaza:
L subventiile pentru investitii, imprumuturile nerambursabile
cu caracter de subventii pentru investitii si alte sume de primit,
cu caracter de subventii pentru investitii (475);
L valoarea subventiilor pentru venituri, aferente perioadei
(741);
L valoarea subventiilor pentru venituri, aferente perioadelor
viitoare (472).
In creditul contului 445 SSubventiiZ se inregistreaza:
L valoarea subventiilor incasate (512).
Soldul contului reprezinta subventiile de primit.
CFNET - Finante Taxe

117

Contul 446 SAlte impozite, taxe si varsaminte asimilateZ


Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu
bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitele, taxele
si varsamintele asimilate, cum sunt: accizele, impozitul pe titeiul
din productia interna si pe gaze naturale, impozitul pe dividende,
impozitul pe cladiri si impozitul pe terenuri, taxa pentru folosirea
terenurilor proprietate de stat, varsaminte din profitul net al
regiilor autonome, alte impozite si taxe.
Contul 446 SAlte impozite, taxe si varsaminte asimilateZ este
un cont de pasiv.
In creditul contului 446 SAlte impozite, taxe si varsaminte
asimilateZ se inregistreaza:
L valoarea altor impozite, taxe si varsaminte asimilate
datorate bugetului statului sau bugetelor locale (635);
L varsaminte din profitul net al regiilor autonome (117);
L impozitul pe dividende datorat (457);
L valoarea taxelor vamale aferente aprovizionarilor din
import (213, 214, 301, 302, 303, 371, 381).
In debitul contului 446 SAlte impozite, taxe si varsaminte
asimilateZ se inregistreaza:
L platile efectuate la bugetul de stat sau bugetele locale
privind alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (512);
L sume reprezentand alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).
Soldul contului reprezinta sumele datorate bugetului statului
sau bugetelor locale.
Contul 447 SFonduri speciale L taxe si varsaminte asimilateZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriilor si a
varsamintelor efectuate catre alte organisme publice, potrivit
legii.
Contul 447 SFonduri speciale L taxe si varsaminte asimilateZ
este un cont de pasiv.
In creditul contului 447 SFonduri speciale L taxe si
varsaminte asimilateZ se inregistreaza:
L datoriile si varsamintele de efectuat, conform prevederilor
legale, catre alte organisme publice (635).
In debitul contului 447 SFonduri speciale L taxe si
varsaminte asimilateZ se inregistreaza:
L platile efectuate catre organismele publice (512);
L sume reprezentand fonduri speciale L taxe si varsaminte
asimilate, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).
Soldul contului reprezinta sumele datorate.
Contul 448 SAlte datorii si creante cu bugetul statuluiZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta altor datorii si
creante cu bugetul statului.
Contul 448 SAlte datorii si creante cu bugetul statuluiZ este
un cont bifunctional.
In creditul contului 448 SAlte datorii si creante cu bugetul
statuluiZ se inregistreaza:
L valoarea despagubirilor, amenzilor, penalitatilor datorate
bugetului (658);
L sume restituite de la buget, reprezentand varsaminte
efectuate in plus din impozite, taxe si alte creante (512).
In debitul contului 448 SAlte datorii si creante cu bugetul
statuluiZ se inregistreaza:
L sumele virate la bugetul statului reprezentand alte datorii
cu bugetul statului (512);
L sumele cuvenite entitatii, datorate de bugetul de stat,
altele decat impozite si taxe (758);
L sume reprezentand alte datorii cu bugetul statului,
prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).
Soldul creditor reprezinta sumele datorate de entitate
bugetului statului, iar soldul debitor, sumele cuvenite de la
bugetul de stat.

www.codfiscal.net
118

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

GRUPA 45 SGRUP SI ACTIONARI/ASOCIATIZ


Din grupa 45 SGrup si actionari/asociatiZ fac parte:
Contul 451 SDecontari intre entitatile afiliateZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta operatiunilor intre
entitatile afiliate.
Contul 451 SDecontari intre entitatile afiliateZ este un cont
bifunctional.
In debitul contului 451 SDecontari intre entitatile afiliateZ se
inregistreaza:
L sumele virate altor entitati afiliate (512);
L sumele cuvenite din vanzari de bunuri si prestari de
servicii catre entitati afiliate, precum si taxa pe valoarea
adaugata aferenta (701 la 708, 4427);
L pretul de vanzare al imobilizarilor corporale si necorporale
cedate entitatilor afiliate, precum si taxa pe valoarea adaugata
aferenta (758, 4427);
L pretul de vanzare al imobilizarilor financiare cedate la
entitati afiliate (764);
L dividende aferente investitiilor detinute la entitati afiliate
(761, 762);
L valoarea creantelor reactivate (754);
L valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor datorate
de entitatile afiliate (758);
L dobanzile cuvenite aferente imprumuturilor acordate
entitatilor afiliate (766);
L diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor in
valuta fata de entitatile afiliate, la decontarea acestora (765);
L diferentele favorabile aferente datoriilor fata de entitatile
afiliate, cu decontare in functie de cursul unei valute, la
decontarea acestora (768);
L diferentele favorabile de curs valutar la finele lunii,
respectiv la inchiderea exercitiului financiar, din evaluarea
soldului in valuta, aferent decontarilor fata de entitati afiliate
(765);
L diferentele favorabile aferente soldului decontarilor fata
de entitati afiliate, cu decontare in functie de cursul unei valute,
la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768).
In creditul contului 451 SDecontari intre entitatile afiliateZ se
inregistreaza:
L sumele incasate de la alte entitati afiliate (512);
L valoarea imobilizarilor facturate de furnizori L entitati
afiliate sau a serviciilor prestate de terti pentru realizarea acestor
imobilizari (203, 205, 206, 208, 211, 212, 213, 214, 215, 216,
217, 231, 235);
L valoarea la pret de cumparare sau standard (prestabilit) a
materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de
natura obiectelor de inventar etc. primite de la entitati afiliate
(301, 302, 303, 308, 361, 368, 371, 381, 388);
L taxa pe valoarea adaugata aferenta furnizorilor (4426);
L dobanzile datorate aferente imprumuturilor angajate
(666);
L incasarea dividendelor din participatii (512);
L valoarea debitelor scazute din evidenta (654);
L diferentele nefavorabile aferente creantelor in valuta fata
de entitatile afiliate, cu ocazia decontarii acestora (665);
L diferentele nefavorabile aferente creantelor fata de
entitatile afiliate, cu decontare in functie de cursul unei valute, cu
ocazia decontarii acestora (668);
L diferentele nefavorabile de curs valutar din evaluarea
soldului in valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la
inchiderea exercitiului financiar (665);
L diferentele nefavorabile aferente soldului decontarilor cu
entitatile afiliate, cu decontare in functie de cursul unei valute,
inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului
financiar (668).
Soldul debitor al contului reprezinta creantele entitatii, iar
soldul creditor, datoriile entitatii in relatiile cu entitatile afiliate.
CFNET - Finante Taxe

Contul 453 SDecontari cu entitatile asociate si entitatile


controlate in comunZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu
entitatile asociate si entitatile controlate in comun.
Contul 453 SDecontari cu entitatile asociate si entitatile
controlate in comunZ este un cont bifunctional.
In debitul contului 453 SDecontari cu entitatile asociate si
entitatile controlate in comunZ se inregistreaza:
L sumele virate entitatilor asociate si entitatilor controlate in
comun (512);
L sumele cuvenite din vanzari de bunuri si prestari de
servicii catre entitati asociate si entitati controlate in comun,
precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta (701 la 708,
4427);
L pretul de vanzare al imobilizarilor corporale si necorporale
cedate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun,
precum si taxa pe valoarea adaugata aferenta (758, 4427);
L valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor de
incasat de la entitatile asociate si entitatile controlate in comun
(758);
L dividende aferente investitiilor detinute la entitatile
asociate si entitatile controlate in comun (761);
L pretul de vanzare al imobilizarilor financiare cedate
entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (764);
L dobanzile cuvenite aferente imprumuturilor acordate
entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun (766);
L diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor in
valuta fata de entitatile asociate si entitatile controlate in comun,
inregistrate la decontarea acestora (765);
L diferentele favorabile aferente datoriilor fata de entitatile
asociate si entitatile controlate in comun, cu decontare in functie
de cursul unei valute, inregistrate la decontarea acestora (768);
L diferentele favorabile de curs valutar din evaluarea
soldului in valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la
inchiderea exercitiului financiar (765);
L diferentele favorabile aferente decontarilor fata de
entitatile asociate si entitatile controlate in comun, cu decontare
in functie de cursul unei valute, inregistrate la finele lunii,
respectiv la inchiderea exercitiului financiar (768);
L valoarea creantelor reactivate (754).
In creditul contului 453 SDecontari cu entitatile asociate si
entitatile controlate in comunZ se inregistreaza:
L sumele incasate de la entitatile asociate si entitatile
controlate in comun (512);
L valoarea imobilizarilor facturate de furnizori L entitati
asociate si entitati controlate in comun sau a serviciilor prestate
de terti pentru realizarea acestor imobilizari (203, 205, 206, 208,
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 231, 235);
L valoarea la pret de cumparare sau standard (prestabilit) a
materiilor prime, materialelor consumabile, materialelor de
natura obiectelor de inventar etc. primite de la entitati asociate
si entitati controlate in comun (301, 302, 303, 308, 361, 368,
371, 381, 388);
L taxa pe valoarea adaugata aferenta furnizorilor (4426);
L dobanzile datorate aferente imprumuturilor primite de la
entitati asociate si entitati controlate in comun (666);
L incasarea dividendelor din participatii (512);
L valoarea debitelor scazute din evidenta (654);
L diferentele nefavorabile aferente creantelor in valuta fata
de entitati asociate si entitati controlate in comun, cu ocazia
decontarii acestora (665);
L diferentele nefavorabile aferente creantelor fata de entitati
asociate si entitati controlate in comun, cu decontare in functie
de cursul unei valute, cu ocazia decontarii acestora (668);
L diferentele nefavorabile de curs valutar din evaluarea
soldului in valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la
inchiderea exercitiului financiar (665);

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
L diferentele nefavorabile aferente decontarilor cu entitati
asociate si entitati controlate in comun, cu decontare in functie
de cursul unei valute, inregistrate la finele lunii, respectiv la
inchiderea exercitiului financiar (668).
Soldul debitor al contului reprezinta creantele privind
interesele de participare, iar soldul creditor, datoriile privind
interesele de participare.
Contul 455 SSume datorate actionarilor/asociatilorZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor lasate
temporar la dispozitia entitatii de catre actionari/asociati.
Contul 455 SSume datorate actionarilor/asociatilorZ este un
cont de pasiv.
In creditul contului 455 SSume datorate actionarilor/
asociatilorZ se inregistreaza:
L sumele lasate temporar la dispozitia entitatii de catre
actionari/asociati (512, 531);
L dobanzile aferente sumelor depuse de actionari/asociati
(666);
L
sumele
reprezentand
dividende
cuvenite
actionarilor/asociatilor si lasate la dispozitia entitatii (457);
L diferentele nefavorabile de curs valutar, din evaluarea
soldului in valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la
inchiderea exercitiului financiar (665).
In debitul contului 455 SSume datorate actionarilor/
asociatilorZ se inregistreaza:
L sumele restituite actionarilor/asociatilor (512, 531);
L diferente favorabile de curs valutar aferente datoriilor fata
de actionari/asociati (765);
L sume reprezentand datorii fata de actionari/asociati,
prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).
Soldul contului reprezinta sumele datorate de entitate
actionarilor/asociatilor.
Contul 456 SDecontari cu actionarii/asociatii privind capitalulZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu
actionarii/asociatii privind capitalul.
Contul 456 SDecontari cu actionarii/asociatii privind capitalulZ
este un cont bifunctional.
In debitul contului 456 SDecontari cu actionarii/asociatii
privind capitalulZ se inregistreaza:
L capitalul subscris de actionari/asociati, in natura si/sau
numerar, capitalul social majorat prin subscrierea sau emisiunea
de noi actiuni/parti sociale, precum si capitalul preluat in urma
operatiunilor de reorganizare, potrivit legii (101);
L valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii,
fuziunii/divizarii, aportului la capital si/sau din conversia
obligatiunilor in actiuni (104);
L sumele achitate actionarilor/asociatilor cu ocazia reducerii
capitalului, in conditiile legii (512, 531);
L diferentele favorabile de curs valutar aferente aportului in
valuta (765).
In creditul contului 456 SDecontari cu actionarii/asociatii
privind capitalulZ se inregistreaza:
L aportul in natura al actionarilor/asociatilor la capitalul
entitatii (205, 208 la 217, 231, 235, 301, 302, 303, 361, 371,
381);
L sumele depuse ca aport in numerar (512, 531);
L imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertite in
actiuni (161);
L capitalul social retras de actionari/asociati, precum si
capitalul social lichidat, potrivit legii (101);
L decontarea capitalurilor proprii catre actionari/asociati in
cazul operatiunilor de reorganizare, potrivit legii (106);
CFNET - Finante Taxe

119

L diferentele nefavorabile de curs valutar inregistrate la


finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau cu
ocazia varsarii capitalului social subscris in valuta (665);
L valoarea actiunilor detinute de societatea absorbita la
societatea absorbanta, preluate de societatea absorbanta ca
urmare a fuziunii prin absorbtie (109).
Soldul debitor al contului reprezinta aportul la capital subscris
si nevarsat, iar cel creditor, datoriile entitatii fata de
actionari/asociati.
Contul 457 SDividende de plataZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dividendelor
datorate actionarilor/asociatilor corespunzator aportului la
capitalul social.
Contul 457 SDividende de plataZ este un cont de pasiv.
In creditul contului 457 SDividende de plataZ se inregistreaza:
L dividendele datorate actionarilor/asociatilor din profitul
realizat in exercitiile precedente (117).
In debitul contului 457 SDividende de plataZ se inregistreaza:
L sumele achitate actionarilor/asociatilor, reprezentand
dividende datorate acestora (512, 531);
L impozitul pe dividende (446);
L sumele lasate temporar la dispozitia entitatii, reprezentand
dividende (455);
L sume reprezentand dividende datorate actionarilor/
asociatilor, prescrise potrivit legii (758).
Soldul
contului
reprezinta
dividendele
datorate
actionarilor/asociatilor.
Contul 458 SDecontari din operatiuni in participatieZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor din
operatiuni in participatie, respectiv a decontarii cheltuielilor si
veniturilor realizate din operatiuni in participatie, precum si a
sumelor virate intre coparticipanti.
Contul 458 SDecontari din operatiuni in participatieZ este un
cont bifunctional.
In creditul contului 458 SDecontari din operatiuni in
participatieZ se inregistreaza:
L veniturile realizate din operatiuni in participatie transferate
coparticipantilor, conform contractului de asociere (701 la 781);
L cheltuielile primite prin transfer din operatiuni in
participatie, inclusiv amortizarea calculata de proprietarul
imobilizarii (601 la 681);
L sumele primite de la coparticipanti (512, 531).
In debitul contului 458 SDecontari din operatiuni in
participatieZ se inregistreaza:
L veniturile primite prin transfer din operatiuni in participatie
(701 la 781);
L cheltuielile transferate din operatiuni in participatie,
inclusiv amortizarea calculata de proprietarul imobilizarii, ce se
transmite coparticipantului care tine evidenta operatiunilor in
participatie conform contractelor (601 la 681);
L sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al
operatiunilor in participatie (512, 531).
Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate
coparticipantilor ca rezultat favorabil (profit) din operatiuni in
participatie, precum si sumele datorate de coparticipanti pentru
acoperirea eventualelor pierderi inregistrate din operatiuni in
participatie.
Soldul debitor al contului reprezinta sumele de incasat de la
coparticipanti pentru acoperirea eventualelor pierderi
inregistrate din operatiuni in participatie, precum si sumele ce
urmeaza a fi incasate de coparticipanti din operatiuni in
participatie ca rezultat favorabil (profit).

www.codfiscal.net
120

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

GRUPA 46 SDEBITORI SI CREDITORI DIVERSIZ


Din grupa 46 SDebitori si creditori diversiZ fac parte:
Contul 461 SDebitori diversiZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta debitorilor proveniti
din pagube materiale create de terti, alte creante provenind din
existenta unor titluri executorii si a altor creante, altele decat
entitatile afiliate, entitatile asociate si entitatile controlate in
comun.
Contul 461 SDebitori diversiZ este un cont de activ.
In debitul contului 461 SDebitori diversiZ se inregistreaza:
L valoarea bunurilor constatate lipsa sau deteriorate,
imputate tertilor (758, 4427);
L pretul de vanzare al imobilizarilor corporale si necorporale
cedate (758, 4427);
L valoarea imobilizarilor financiare cedate (764);
L valoarea debitelor reactivate (754);
L suma imprumuturilor obtinute prin obligatiunile emise
(161);
L sumele de incasat reprezentand alte imprumuturi si datorii
asimilate (167);
L dividende de incasat aferente titlurilor imobilizate sau
celor pe termen scurt (761, 762);
L valoarea titlurilor de plasament pe termen scurt si a
actiunilor proprii pe termen scurt, cedate, precum si diferenta
favorabila dintre pretul de cesiune si pretul de achizitie al
acestora (501, 506, 508, 764);
L valoarea sumei de incasat din vanzarea actiunilor proprii
rascumparate (109, 141);
L valoarea veniturilor inregistrate in avans (472);
L sumele reprezentand avansuri de trezorerie, acordate de
catre entitate persoanelor fizice, altele decat propriii salariati,
nedecontate pana la data bilantului (542);
L valoarea despagubirilor si a penalitatilor datorate de terti
(758);
L sumele datorate de terti pentru redevente, locatii de
gestiune si chirii (706);
L dobanzile datorate de catre debitorii diversi (766);
L diferentele favorabile de curs valutar, aferente creantelor
in valuta, inregistrate cu ocazia evaluarii acestora la finele lunii,
respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765);
L diferentele favorabile aferente creantelor cu decontare in
functie de cursul unei valute, inregistrate cu ocazia evaluarii
acestora la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului
financiar (768);
L rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor
contabile, constatate in exercitiul financiar curent, aferente
exercitiilor financiare precedente (117).
In creditul contului 461 SDebitori diversiZ se inregistreaza:
L valoarea debitelor incasate (512, 531);
L valoarea sconturilor acordate debitorilor (667);
L sumele trecute pe pierderi cu prilejul scaderii din evidenta
a debitorilor (654);
L creante prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (658);
L diferentele nefavorabile de curs valutar aferente
creantelor in valuta, inregistrate la decontarea acestora sau la
finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665);
L diferentele nefavorabile aferente creantelor cu decontare
in functie de cursul unei valute, inregistrate cu ocazia decontarii
acestora sau la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului
financiar (668).
Soldul contului reprezinta sumele datorate entitatii de catre
debitori.
Contul 462 SCreditori diversiZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor datorate
tertilor, pe baza de titluri executorii sau a unor obligatii ale
entitatii fata de terti provenind din alte operatiuni, altii decat
entitatile afiliate, entitatile asociate si entitatile controlate in
comun.
CFNET - Finante Taxe

Contul 462 SCreditori diversiZ este un cont de pasiv.


In creditul contului 462 SCreditori diversiZ se inregistreaza:
L sumele incasate si necuvenite (512, 531);
L cheltuieli ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea entitatii
(201);
L sumele datorate tertilor reprezentand despagubiri si
penalitati (658);
L partea din subventii aferente activelor sau veniturilor, de
restituit (4751, 472);
L diferentele nefavorabile de curs valutar din evaluarea
soldului in valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la
inchiderea exercitiului financiar (665);
L diferentele nefavorabile aferente creditorilor cu decontare
in functie de cursul unei valute, inregistrate la finele lunii,
respectiv la inchiderea exercitiului financiar (668);
L rezultatul nefavorabil provenit din corectarea erorilor
contabile, constatate in exercitiul financiar curent, aferente
exercitiilor financiare precedente (117);
L cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri
proprii atunci cand nu sunt indeplinite conditiile pentru
recunoasterea lor ca imobilizari necorporale (149);
L alte cheltuieli legate de rascumpararea instrumentelor de
capitaluri proprii (149).
In debitul contului 462 SCreditori diversiZ se inregistreaza:
L sume achitate creditorilor (512, 531);
L valoarea la pret de inregistrare a produselor cuvenite
unitatilor prestatoare ca plata in natura, potrivit prevederilor
contractuale (345);
L sconturile obtinute de la creditori (767);
L sume reprezentand datorii fata de creditori diversi,
prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758);
L diferentele favorabile de curs valutar aferente datoriilor
catre creditori diversi, inregistrate la decontarea acestora sau
cu ocazia evaluarii lor la finele lunii, respectiv la inchiderea
exercitiului financiar (765);
L diferentele favorabile aferente creditorilor cu decontare in
functie de cursul unei valute, inregistrate la decontarea acestora
sau cu ocazia evaluarii lor la finele lunii, respectiv la inchiderea
exercitiului financiar (768).
Soldul contului reprezinta sumele datorate creditorilor diversi.
GRUPA 47 SCONTURI DE SUBVENTII, REGULARIZARE SI
ASIMILATEZ
Din grupa 47 SConturi de subventii, regularizare si asimilateZ
fac parte:
Contul 471 SCheltuieli inregistrate in avansZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor
efectuate in avans care urmeaza a se suporta esalonat pe
cheltuieli, pe baza unui scadentar, in perioadele/exercitiile
financiare viitoare.
Contul 471 SCheltuieli inregistrate in avansZ este un cont de
activ.
In debitul contului 471 SCheltuieli inregistrate in avansZ se
inregistreaza:
L sumele reprezentand chiriile, abonamentele, certificatele
de emisii de gaze cu efect de sera achizitionate, sumele
aferente prestarii ulterioare de servicii (de exemplu, asistenta
tehnica) si alte cheltuieli efectuate anticipat (401, 512, 531).
In creditul contului 471 SCheltuieli inregistrate in avansZ se
inregistreaza:
L sumele repartizate in perioadele/exercitiile financiare
urmatoare pe cheltuieli, conform scadentarelor (605, 611 la 628,
652, 658, 666).
Soldul contului reflecta cheltuielile efectuate in avans.

www.codfiscal.net
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014
Contul 472 SVenituri inregistrate in avansZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor efectuate
in avans.
Contul 472 SVenituri inregistrate in avansZ este un cont de
pasiv.
In creditul contului 472 SVenituri inregistrate in avansZ se
inregistreaza:
L
veniturile
inregistrate
in
avans,
aferente
perioadelor/exercitiilor financiare urmatoare, cum sunt: sumele
facturate sau incasate din chirii, abonamente, asigurari, sume
aferente prestarii ulterioare de servicii (de exemplu, asistenta
tehnica) etc. (411, 461, 512, 531);
L valoarea subventiilor pentru venituri, aferente perioadelor
viitoare (445).
In debitul contului 472 SVenituri inregistrate in avansZ se
inregistreaza:
L veniturile inregistrate in avans si aferente perioadei
curente sau exercitiului financiar in curs (704, 705, 706, 708,
766);
L valoarea subventiilor pentru venituri, inregistrate anterior
ca venituri in avans (741);
L partea din subventiile aferente veniturilor, restituita sau de
restituit (512, 462).
Soldul contului reprezinta veniturile inregistrate in avans.
Contul 473 SDecontari din operatiuni in curs de clarificareZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta sumelor in curs de
clarificare, ce nu pot fi inregistrate pe cheltuieli/venituri, sau in
alte conturi in mod direct, fiind necesare cercetari si lamuriri
suplimentare.
Contul 473 SDecontari din operatiuni in curs de clarificareZ
este un cont bifunctional.
In debitul contului 473 SDecontari din operatiuni in curs de
clarificareZ se inregistreaza:
L platile pentru care in momentul efectuarii sau constatarii
acestora nu se pot lua masuri de inregistrare definitiva intr-un
cont, necesitand clarificari suplimentare (512);
L sumele restituite, necuvenite unitatii (512, 531).
In creditul contului 473 SDecontari din operatiuni in curs de
clarificareZ se inregistreaza:
L sumele incasate si necuvenite entitatii (512, 531);
L sumele clarificate trecute pe cheltuieli (601 la 658).
Soldul contului reprezinta sumele in curs de clarificare.
Contul 475 SSubventii pentru investitiiZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta subventiilor
guvernamentale pentru investitii, imprumuturilor nerambursabile
cu caracter de subventii pentru investitii, donatiilor pentru
investitii, plusurilor de inventar de natura imobilizarilor si a altor
sume primite cu caracter de subventii pentru investitii.
Contul 475 SSubventii pentru investitiiZ este un cont de pasiv.
In creditul contului 475 SSubventii pentru investitiiZ se
inregistreaza:
L subventiile pentru investitii, imprumuturile nerambursabile
cu caracter de subventii pentru investitii si alte sume de primit cu
caracter de subventii pentru investitii (445);
L valoarea imobilizarilor necorporale si corporale primite
drept subventii guvernamentale (conturile corespunzatoare
imobilizarilor respective);
L valoarea imobilizarilor necorporale si corporale primite cu
titlu gratuit sau constatate plus la inventar (conturile
corespunzatoare imobilizarilor respective).
In debitul contului 475 SSubventii pentru investitiiZ se
inregistreaza:
L cota-parte a subventiilor pentru investitii trecute la venituri,
corespunzator amortizarii calculate sau la scoaterea din
evidenta a activelor (758);
CFNET - Finante Taxe

121

L partea din subventia pentru investitii restituita sau de


restituit (512, 462).
Soldul contului reprezinta subventiile pentru investitii,
netransferate la venituri.
Contul 478 SVenituri in avans aferente activelor primite prin
transfer de la clientiZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta datoriei
corespunzatoare valorii activelor primite de entitate de la clientii
sai, sub forma de imobilizari corporale sau numerar care are ca
destinatie achizitia ori construirea de imobilizari corporale,
pentru a-i conecta la o retea de electricitate, gaze, apa sau
pentru a le furniza accesul continuu la anumite bunuri ori servicii,
potrivit legii.
Contul 478 SVenituri in avans aferente activelor primite prin
transfer de la clientiZ este un cont de pasiv.
In creditul contului 478 SVenituri in avans aferente activelor
primite prin transfer de la clientiZ se inregistreaza:
L datoria corespunzatoare valorii activelor (imobilizari
corporale si/sau numerar) primite de entitate de la clientii sai.
In debitul contului 478 SVenituri in avans aferente activelor
primite prin transfer de la clientiZ se inregistreaza:
L cota-parte din valoarea veniturilor in avans aferente
activelor primite de entitate de la clientii sai, trecuta la venituri,
pe masura amortizarii imobilizarii corporale sau a prestarii
serviciului catre clienti, dupa caz (758).
Soldul contului reprezinta valoarea veniturilor in avans
aferente activelor primite de entitate de la clientii sai,
netransferata la venituri.
GRUPA 48 SDECONTARI IN CADRUL UNITATIIZ
Din grupa 48 SDecontari in cadrul unitatiiZ fac parte:
Contul 481 SDecontari intre unitate si subunitatiZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor intre
unitate si subunitatile sale fara personalitate juridica, care
conduc contabilitate proprie.
Contul 481 SDecontari intre unitate si subunitatiZ este un cont
bifunctional.
In debitul contului 481 SDecontari intre unitate si subunitatiZ
se inregistreaza:
L valori materiale si banesti transferate subunitatilor (in
contabilitatea unitatii) sau unitatii (in contabilitatea subunitatii)
(301, 302, 303, 341, 361, 371, 381, 512, 531).
In creditul contului 481 SDecontari intre unitate si subunitatiZ
se inregistreaza:
L valori materiale si banesti primite de unitate de la
subunitati (in contabilitatea unitatii) sau cele primite de
subunitate de la unitate (in contabilitatea subunitatilor) (301,
302, 303, 341, 361, 371, 381, 512, 531).
Soldul debitor al contului reprezinta sumele de incasat, iar
soldul creditor, sumele datorate pentru operatiuni din cadrul unei
entitati cu subunitati fara personalitate juridica.
Contul 482 SDecontari intre subunitatiZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor intre
subunitatile fara personalitate juridica din cadrul aceleiasi unitati,
care conduc contabilitate proprie.
Contul 482 SDecontari intre subunitatiZ este un cont
bifunctional.
In debitul contului 482 SDecontari intre subunitatiZ se
inregistreaza:
L valori materiale si banesti transferate intre subunitati (301,
302, 303, 341, 361, 371, 381, 512, 531).
In creditul contului 482 SDecontari intre subunitatiZ se
inregistreaza:
L valori materiale si banesti primite (301, 302, 303, 341,
361, 371, 381, 512, 531).
Soldul debitor reprezinta sumele de incasat de la alte
subunitati, iar soldul creditor, sumele datorate pentru operatiuni
fata de subunitati ale aceleiasi entitati.

www.codfiscal.net
122

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 963/30.XII.2014

Contul 501 SActiuni detinute la entitatile afiliateZ este un cont


de activ.
In debitul contului 501 SActiuni detinute la entitatile afiliateZ
se inregistreaza:
L valoarea la cost de achizitie a actiunilor cumparate de la
entitatile afiliate (509, 512, 531);
L contravaloarea actiunilor pe termen scurt primite fara
plata, potrivit legii (768);
L diferentele favorabile din evaluarea la incheierea
exercitiului financiar a valorilor mobiliare pe termen scurt admise
la tranzactionare pe o piata reglementata (768);
L cresterea valorii activelor financiare disponibile pentru
vanzare, inclusa direct in capitalul propriu, in cadrul situatiilor
financiare anuale consolidate (103).
In creditul contului 501 SActiuni detinute la entitatile afiliateZ
se inregistreaza:
L pretul de cesiune al actiunilor detinute pe termen scurt la
entitatile afiliate, cedate (461, 512, 531);
L pierderea reprezentand diferenta dintre valoarea contabila
Contul 495 SAjustari pentru deprecierea creantelor La
investitiilor
financiare pe termen scurt si pretul lor de cesiune
decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatiiZ
(664);
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor constituite
L diferentele nefavorabile din evaluarea la incheierea
pentru deprecierea creantelor evidentiate in conturile de
exercitiului financiar a valorilor mobiliare pe termen scurt admise
decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii.
Contul 495 SAjustari pentru deprecierea creantelor L la tranzactionare pe o piata reglementata (668);
decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatiiZ este un cont
L ajustarea rezervei de valoare justa, ca urmare a
de pasiv.
diferentelor nefavorabile rezultate din evaluarea activelor
In creditul contului 495 SAjustari pentru deprecierea financiare disponibile pentru vanzare, in cadrul situatiilor
creantelor L decontari in cadrul grupului si cu
financiare anuale consolidate (103).
actionarii/asociatiiZ se inregistreaza:
Soldul contului reprezinta valoarea actiunilor detinute pe
L constituirea ajustarilor pentru depreciere de natura termen scurt la entitatile afiliate.
financiara, constatate in cadrul conturilor de decontari in cadrul
Contul 505 SObligatiuni emise si rascumparateZ
grupului si cu actionarii/asociatii (686).
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiunilor emise
In debitul contului 495 SAjustari pentru deprecierea creantelor L
decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatiiZ se si rascumparate.
inregistreaza:
Contul 505 SObligatiuni emise si rascumparateZ este un cont
L diminuarea sau anularea ajustarilor constituite pentru de activ.
deprecierea creantelor din conturile de decontari in cadrul
In debitul contului 505 SObligatiuni emise si rascumparateZ
grupului si cu actionarii/asociatii (786).
se inregistreaza:
Soldul contului reprezinta ajustarile constituite.
L valoarea obligatiunilor emise si rascumparate (509, 512,
Contul 496 SAjustari pentru deprecierea creantelor L debitori 531).
In creditul contului 505 SObligatiuni emise si rascumparateZ
diversiZ
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ajustarilor constituite se inregistreaza:
pentru deprecierea creantelor L debitori diversi.
L valoarea obligatiunilor emise si rascumparate, anulate
Contul 496 SAjustari pentru deprecierea creantelor L debitori (161).
diversiZ este un cont de pasiv.
Soldul contului reprezinta valoarea obligatiunilor emise si
In creditul contului 496 SAjustari pentru deprecierea rascumparate, neanulate.
creantelor L debitori diversiZ se inregistreaza:
Contul 506 SObligatiuniZ
L ajustarile constituite pentru deprecierea creantelor din
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiunilor
conturile de debitori diversi (681).
In debitul contului 496 SAjustari pentru deprecierea cumparate.
creantelor L debitori diversiZ se inregistreaza:
Contul 506 SObligatiuniZ este un cont de activ.
L diminuarea sau anularea ajustarilor constituite pentru
In debitul contului 506 SObligatiuniZ se inregistreaza:
deprecierea creantelor din conturile de debitori diversi (781).
L valoarea la cost de achizitie a obligatiunilor cumparate
Soldul contului reprezinta ajustarile constituite.
(509, 512, 531);
L diferentele favorabile din evaluarea, la incheierea
CLASA 5 SCONTURI DE TREZORERIEZ
exercitiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt
Din clasa 5 SConturi de trezorerieZ fac parte urmatoarele admise la tranzactionare pe o piata reglementata (768).
grupe de conturi: 50 SInvestitii pe termen scurtZ, 51 SConturi la
In creditul contului 506 SObligatiuniZ se inregistreaza:
banciZ, 53 SCasaZ, 54 SAcreditiveZ, 58 SViramente interneZ,
L pretul de cesiune al obligatiunilor detinute (461, 512, 531);
59 SAjustari pentru pierderea de valoare a conturilor de
L pierderea reprezentand diferenta dintre valoarea contabila
trezorerieZ.
a investitiilor financiare pe termen scurt si pretul lor de cesiune
GRUPA 50 SINVESTITII PE TERMEN SCURTZ
(664);
Din grupa 50 SInvestitii pe termen scurtZ fac parte:
L diferentele nefavorabile din evaluarea la incheierea
Contul 501 SActiuni detinute la entitat