Sunteți pe pagina 1din 23

PARTEA 1 CONSIDERENTE GENERALE REFERITOARE LA FENOMENUL DE FUZIUNE

Analiznd procesul de uziune se poa!e o"ser#a care sun! $o!i#a%iile pen!ru care se ace uziunea& ce a#an!a'e (i carac!eris!ici i$plic) aces! eno$en (i de ase$enea care sun! !ipurile de uziuni care po! sa apar) *n derularea procesului+ ,en!ru a *n%ele-e eno$enul uziunii *n *n!rea-a sa co$ple.i!a!e& !re"uie $ai *n!i s) *n%ele-e$ uziunea ca (i deli$i!are concep!ual)& care sun! $odali!)%ile de realizare ale aces!eia& care sun! o"iec!i#ele econo$ico/sociale precu$ (i carac!eris!icile opera%iilor de uziune+ Fuziunea !re"uie a"orda!) su" $ai $ul!e aspec!e0 econo$ic& 'uridic& iscal (i inanciar/con!a"il+ 1i cu$ orice proces *n con!a"ili!a!e se "azeaz) pe un dispozi!i# le-isla!i#& !re"uie a#u!e *n #edere (i aspec!ele 'uridice ale opera%iilor de uziune a!! la ni#el na%ional& e#iden%ia!e prin Le-ea nr+ 2343556 7pri#ind socie!)%ile co$erciale& repu"lica!)& cu $odi ic)rile (i co$ple!)rile ul!erioare8& (i prin 7 Ordinul nr+ OMF nr+ 329:4;66< pen!ru apro"area Nor$elor $e!odolo-ice pri#ind uziunea& di#izarea& dizol#area (i lic=idarea socie!)%ilor co$erciale& precu$ (i re!ra-erea sau e.cluderea unor socie!)%i din cadrul socie!)%ilor co$erciale8& c! (i la ni#el european prin Direc!i#a a 2/a a Co$uni!)%ii Econo$ice Europene (i in!erna%ional prin S!andardul In!erna%ional de Rapor!are Financiara IFRS 2 pri#ind co$"in)rile de *n!reprinderi+ Realizarea e ec!i#) a procesului >respec!nd e!apele speci ice?& i$plica speci icarea perioadei preala"ile uziunii > aza de s!udiu (i ne-ociere?& a $e!odelor de e#aluare a *n!reprinderii (i prezen!area proiec!ului de uziune su" aspec! 'uridic (i iscal& ur$nd dup) aceas!a apro"area& pu"licarea (i con!rolul proiec!ului de uziune cu or$ularea concluziilor ce se desprind+ Dac) !oa!e condi%iile au os! *ndeplini!e se poa!e des )(ura procesul de uziune speci icnd e ec!ele pe care le -enereaz)+ ,en!ru realizarea aces!uia !re"uie respec!a!e (i anu$i!e aspec!e con!a"ile re eri!oare la principii unda$en!ale& recunoa(!erea (i e#aluarea socie!)%ilor& rapor!ul de sc=i$"& con!a"ilizarea pri$ei de uziune& apor!ul la uziune (i con!a"ilizarea apor!ului+ ,en!ru e.e$pli icare s/au lua! unele opera%ii a!! *n cazul uziunii prin a"sor"%ie c! (i *n cazul uziunii prin con!opire& derula!e *n paralel la socie!a!ea a"sor"an!) (i la socie!a!ea a"sor"i!)+

CAPITOLUL 1 DE CE FUZIUNE@ MOTIAABII& AAANTACE& CARACTERISTICI& TI,URI DE FUZIUNI


Reali!)%ile socie!)%ii $oderne de$ons!reaz) c) a acerile *n!reprinz)!orilor se des )(oar) *n!r/un $ediu econo$ic (i concuren%ial& care i$pun per ec%ionarea (i dez#ol!area rela%iilor de produc%ie (i de des acere+ Dn aces! con!e.!& din ra%iuni econo$ice& inanciare (i iscale& co$paniile recur- la un procedeu de concen!rare& prin uziune& a ac!orilor i$plica%i *n realizarea (i di#ersi icarea ac!i#i!)%ilor sale+ Dn prezen!& asis!)$ la e.!inderea aces!ui eno$en econo$ic pe plan in!erna%ional& da!ori!) necesi!)%ii sa!is acerii cerin%elor crescnde ale principiilor de dez#ol!are (i per ec%ionare econo$ice ale *n!reprinz)!orilor+ E ec!ele uziunii $o!i#eaz) ac!orii de decizie+ Din!re aces!e e ec!e cele $ai reprezen!a!i#e sun!0 Opera%iunile de uziune i$plic) (i nu$eroase avantaje. ,rincipalul a#an!a' *l reprezin!) cre(!erea capaci!)%ii concuren%iale a *n!reprinderilor+ De ase$enea& ca ur$are a procesului de uziune se o"%ine reducerea pre%urilor (i a$eliorarea condi%iilor de produc%ie& cele de dis!ri"u%ie (i cele de s!udii (i cerce!)ri+ Uneori& uziunea es!e un $i'loc de reor-anizare a s!ruc!urii unui -rup de socie!)%i0 socie!a!ea $a$) a"soar"e anu$i!e iliale& o ilial) a"soar"e pe al!a& anu$i!e iliale uzioneaz) *n!re ele pen!ru a or$a o nou) ilial)+

Din analiza procesului de uziune se po! desprinde (i unele elemente caracteristice. Opera%iunile de uziune se carac!erizeaz) prin transmiterea universal a patrimoniului, prin aceas!a *n%ele-nd !rans$i!erea ansa$"lului ele$en!elor de ac!i# (i de pasi# co$punnd pa!ri$oniul unei socie!)%i / socie!a!ea absorbit - sau al unor socie!)%i / socie!)%ile care se contopesc - *n pro i!ul socie!)%ii noi sau a"sor"an!e& care $o(!ene(!e / *n !o! sau *n par!e / socie!)%ile care au uziona! prin una din $odali!)%ile $en%iona!e+ Tre"uie su"linia! c) pasi#ul socie!)%ii a"sor"i!e es!e lua! *n sarcina socie!)%ilor noi sau a"sor"an!e, con or$ $odali!)%ilor de ini!e prin con!rac!ul de uziune+ 6 al!) carac!eris!ic) a uziunilor& es!e dizolvarea obligatorie a societii absorbite ori a socie!)%ilor care se con!opesc+ Dar& spre deose"ire de al!e cazuri de dizol#are& nu are loc o procedur) de lic=idare a socie!)%ii a"sor"i!e ci o nu$ire a unui lic=ida!or+ Schimbul (compensarea) drepturilor sociale presupune ca asocia%ii socie!)%ii a"sor"i!e s) de#in) asocia%ii socie!)%ii a"sor"an!e sau noi (i s) li se a!ri"uie ac%iuni / sau p)r%i sociale / la aceas!) socie!a!e+ Al! el spus& nu poa!e a#ea loc uziunea dac) apor!ul ne! - apor!ul rezul!a! dup) deducerea pasi#ului lua! *n sarcina socie!)%ii "ene iciare a apor!urilor / es!e co$pensa! prin acordarea de "unuri sau "ani asocia%ilor& al!ele dec! ac%iuni sau p)r%i sociale+ Fuziunea se =o!)r)(!e de iecare socie!a!e *n par!e& *n condi%iile s!a"ili!e *n -eneral de socie!a!ea a"sor"an!)+ n funcie de structura unitilor distingem mai multe tipuri de fu iuni. Dac) se realizeaz) *n!re uni!)%i care produc acela(i produs& se nu$e(!e fuziunea orizontal. Dn cazul *n care se realizeaz) *n!re par!eneri >clien!/ urnizor? a#e$ de/a ace cu fuziunea vertical. Fuziunea congeneric se realizeaz) *n!re socie!)%i din aceea(i ra$ur)+ Socie!)%ile& prin o"iec!ul ac!i#i!)%ii lor& sun! co$ple$en!areEele nu realizeaz) acela(i produs (i nu au rela%ii co$erciale *n!re ele+ Fuziunea conglomerat are ca scop di#ersi icarea ac!i#i!)%ii cu risc co$ercial $ini$+ Aces! !ip de uziune se realizeaz) *n!re socie!)%i din ra$uri di eri!e+

!n func"ie de m#dalitatea de transmitere $i preluare a patrim#niului, se distin% d#u& tipuri de fu iuni' uziunea prin a"sor"%ie uziunea prin reunire >con!opire?+

CAPITOLUL ( FUZIUNEA F DELIMITARE CONCE,TUALG


Dup) cu$ es!e de ini!) c=iar de Dic%ionarul Li$"ii Ro$ne uziunea *nsea$n) reunirea ntr-o singur unitate omogen a mai multor organizaii, partide.! "Fuziunea se face prin absorbirea unei societi de c#tre o alt societate sau prin contopirea a dou sau mai multe societi pentru a alctui o societate nou." Cele dou) $odali!)%i de realizare a uziunii sun!0 / prin crearea unei s#ciet&"i n#i de c)!re dou) sau $ai $ul!e socie!)%i e.is!en!e& care se reunesc / prin contopire *n !er$enii le-iiE / prin a)s#r)"ia unei socie!)%i de c)!re al!a& $odali!a!e cunoscu!) (i su" denu$irea de H uziune/a"sor"%ieH+
I

,rocedeul "fuziune-absorbie" es!e cel $ai $ul! u!iliza! *n prac!ic) *n co$para%ie cu cel al uziunii prin crearea unei socie!)%i noi+ Una din cauze es!e aceea c) socie!)%ile care uzioneaz) sun! adesea de i$por!an%) ine-al)& iar cea $ai pu!ernic) o a"soar"e pe cealal!) ori pe celelal!e+ De ase$enea& o al!) cauz) o reprezin!) incon#enien!ele de ordin 'uridic rezul!nd din a"sen%a personali!)%ii 'uridice a socie!)%ii noi *nain!e de *n$a!riculare la O iciul Re-is!rului Co$er%ului+ Ca ur$are ne #o$ re eri $ai adesea la procedeul uziune/a"sor"%ie+ *u iunea reprezin!) una din or$ele concen!r)rii de capi!aluri >econo$ic& !e=nic& u$an? *n #ederea supra#ie%uirii sau dez#ol!)rii a dou) sau $ai $ul!e socie!)%i pe pia%a concuren%ial)+ Dn %ara noas!r) se *n!lnesc (i al!e or$e ale concen!r)rii de capi!aluri care sun!0 J di eri!ele or$e de asociere ale socie!)%ilor co$erciale pre#)zu!e *n Le-ea nr+ 3K43556E J socie!)%ile din cadrul -rupului *n!re care e.is!) par!icipa%ii unila!erale sau reciproce& care #or i re-le$en!a!e de o le-e a socie!)%ilor de !ip =oldin-& a la!) *n az) de proiec!+ Fuziunea es!e carac!eris!ic) econo$iilor descen!raliza!e+ Dn cadrul aces!ora ea poa!e i realiza!) *n!re socie!)%i cu capi!al de s!a! sau *n!re socie!)%i cu capi!al pri#a!+ De ase$enea& ea poa!e a#ea loc *n!re socie!)%i de aceea(i or$) 'uridic) sau de or$e di eri!e >socie!)%i de capi!aluri pe ac%iuni& cu r)spundere li$i!a!)& *n co$andi!) pe ac%iuni sau socie!)%i de persoane / *n nu$e colec!i#& *n co$andi!) si$pl)?+ Dn!re di eri!ele or$e de or-anizare 'uridic) a socie!)%ilor par!icipan!e la uziune e.is!) deose"iri *n ceea ce pri#e(!e $odali!)%ile 'uridice de realizare+ Aspecte ec#n#mice, juridice, fiscale $i financiar-c#nta)ile ,en!ru a *n%ele-e eno$enul uziunii *n *n!rea-a sa co$ple.i!a!e& aces!a !re"uie a"orda! su" $ai $ul!e aspec!e0 econo$ic& 'uridic& iscal (i inanciar/con!a"il+ +u) aspect ec#n#mic, uziunea reprezin!) opera%ia de !rans$i!ere a pa!ri$oniului uneia sau $ai $ul!or socie!)%i ie c)!re o socie!a!e e.is!en!)& ie unei socie!)%i noi pe care o cons!i!uie+ +u) aspect juridic uziunea es!e o opera%ie de res!ruc!urare a socie!)%ilor co$erciale a#nd ca efecte' J *nce!area personali!)%ii 'uridice a unei socie!)%i ca ur$are a dizol#)rii an!icipa!e& )r) lic=idareE J !rans$i!erea uni#ersal) a pa!ri$oniului s)u c)!re socie!a!ea a"sor"an!) sau nou cons!i!ui!)E J a!ri"uirea de ac%iuni sau p)r%i sociale ale socie!)%ii a"sor"an!e sau nou crea!e c)!re asocia%ii socie!)%ii care dispareE J $a'orarea capi!alului social al socie!)%ii a"sor"an!e& respec!i# or$area capi!alului social al socie!)%ii care ia iin%)+ +u) aspect fiscal uziunea es!e re-le$en!a!) *n le-isla%ia $ondial) *n ceea ce pri#e(!e0 i$pozi!ul pe pro i!& T+A+A+ (i !a.e asupra salariilor+ I$pozi!ul pe pro i! es!e supus unor re-le$en!)ri iscale speciale care *$"rac) or$a unor acili!)%i iscale dac) socie!)%ile par!icipan!e la opera%ie *ndeplinesc anu$i!e condi%ii+ Dn caz con!rar& uziunea an!reneaz) acelea(i consecin%e iscale ca (i dizol#area+ I$pozi!ul pe pro i! lua! *n discu%ie es!e pe de o par!e i$pozi!ul pe rezul!a!ul ul!i$ului e.erci%iu *nain!e de uziune& iar pe de al!) par!e& i$pozi!ul pe plus#aloarea ne!) a eren!) ac!i#elor (i da!oriilor care co$pun apor!ul la uziune& dac) aces!a es!e e#alua! la #alori de pia%) (i nu la #alori con!a"ile+ Aspectele financiar-c#nta)ile an-a'a!e de uziune sun! !ra!a!e *n prac!ica $ondial) *n docu$en!ul nu$i! proiec! de uziune+ Ela"orarea aces!uia cons!i!uie cea $ai i$por!an!) e!ap) a or$ali!)%ilor de realizare a uziunii+ ,e ln-) unele preciz)ri cu carac!er 'uridic (i iscal care sun! speci ice socie!)%ilor par!icipan!e la uziune& proiec!ul de uziune include (i preciz)ri de na!ur) inanciar) (i con!a"il) cu$ sun!0 da!a la care s/au *nscris con!urile socie!)%ilor par!icipan!e care #or i u!iliza!e pen!ru a se s!a"ili condi%iile opera%ieiE da!a de la care sun! considera!e realiza!e din punc! de #edere con!a"il opera%iile socie!)%ilor par!icipan!eE prezen!area (i e#aluarea ac!i#elor (i pasi#elor care #or i !rans$iseE s!a"ilirea rapor!ului de sc=i$" ale drep!urilor socialeE $)ri$ea pre#)zu!) pen!ru pri$a de uziune+

Fuziunea *n!re dou) socie!)%i co$erciale poa!e i pri#i!) (i ca o c#m)inare de ,ntreprinderi care presupune -ruparea unor *n!reprinderi separa!e *n!r/o sin-ur) en!i!a!e econo$ic) prin uzionarea sau prin o"%inerea con!rolului asupra ac!i#elor ne!e (i a e.ploa!)rilor al!ei *n!reprinderi+ Co$"inarea de *n!reprinderi se poa!e realiza *n $ai $ul!e $oduri0 / prin ac-i i"ie, care es!e o co$"inare de *n!reprinderi *n care una din!re socie!)%i& d#).ndit#rul& o"%ine con!rolul asupra ac!i#elor ne!e (i e.ploa!)rilor unei al!e socie!)%i& s#cietatea ac-i i"i#nat&& *n sc=i$"ul !rans erului de ac!i#e& al asu$)rii da!oriilor sau al e$isiunii de ac%iuni (i al!e !i!luri de #aloare ale socie!)%ii+ / prin uniune de interese care es!e o co$"inare de *n!reprinderi *n care ac%ionarii celor dou) *n!reprinderi *(i reunesc con!rolul asupra ansa$"lului ac!i#elor ne!e (i ac!i#i!)%ii& cu scopul de a par!a'a riscurile (i "ene iciile -enera!e de en!i!a!ea rezul!a!) as! el *nc! nici una din p)r%i nu poa!e i iden!i ica!) drep! do"ndi!or+

/.(. LEGEA NR+ 2343556 ,RIAIND SOCIETGBILE COMERCIALE& RE,ULLICATG &CU MODIFICGRILE 1I COM,LETGRILE ULTERIOARE
Fuziunea se ace prin a"sor"irea unei socie!)%i de c)!re o al!) socie!a!e sau prin con!opirea a dou) sau $ai $ul!e socie!)%i pen!ru a alc)!ui o socie!a!e nou)+ Socie!a!ea nu *(i *nce!eaz) e.is!en%a& *n cazul *n care o par!e din pa!ri$oniul ei se desprinde (i se !rans$i!e c)!re una sau $ai $ul!e socie!)%i e.is!en!e sau care iau as! el iin%)+ Fuziunea se poa!e ace (i *n!re socie!)%i de or$e di eri!e+ Socie!)%ile *n lic=idare po! uziona nu$ai dac) nu a *ncepu! repar!i%ia *n!re socie!)%i a p)r%ilor ce li s/ar cu#eni din lic=idare+ Fuziunea se =o!)r)(!e de iecare socie!a!e *n par!e& *n condi%iile s!a"ili!e pen!ru $odi icarea ac!ului cons!i!u!i# al socie!)%ii+ Dac)& prin uziune& se *n iin%eaz) o nou) socie!a!e& aceas!a se cons!i!uie *n condi%iile pre#)zu!e de prezen!a le-e pen!ru or$a de socie!a!e con#eni!)+ Fuziunea are ca e ec! dizol#area& )r) lic=idare& a socie!)%ii care *(i *nce!eaz) e.is!en%a (i !rans$i!erea uni#ersal) a pa!ri$oniului s)u c)!re socie!a!ea sau socie!)%ile "ene iciare& *n s!area *n care se -)se(!e la da!a uziunii& *n sc=i$"ul a!ri"uirii de ac%iuni sau de p)r%i sociale ale aces!ora c)!re asocia%ii socie!)%ii care *nce!eaz) (i& e#en!ual& a unei su$e *n "ani& care nu poa!e dep)(i 36M din #aloarea no$inal) a ac%iunilor sau a p)r%ilor sociale a!ri"ui!e+ Dn "aza =o!)rrii Adun)rii Generale a Ac%ionarilor a iec)reia din!re socie!)%ile care par!icip) la uziune& ad$inis!ra!orii aces!ora *n!oc$esc un proiec! de uziune& care #a cuprinde0 a? For$a& denu$irea (i sediul social al !u!uror socie!)%ilor par!icipan!e la opera%iuneE "? Funda$en!area (i condi%iile uziuniiE c? S!a"ilirea (i e#aluarea ac!i#ului (i pasi#ului care se !rans$i! socie!)%ilor "ene iciareE d? Modali!)%ile de predare a ac%iunilor sau a p)r%ilor sociale (i da!a la care aces!ea dau drep!ul la di#idendeE e? Rapor!ul de sc=i$" al ac%iunilor sau al p)r%ilor sociale (i& cuan!u$ul sul!ei NE nu #or pu!ea i sc=i$"a!e pen!ru ac%iuni e$ise de socie!a!ea a"sor"an!) ac%iunile socie!)%ii a"sor"i!e al c)ror !i!ular es!e& direc! sau prin persoane in!erpuse& socie!a!ea a"sor"an!) ori *ns)(i socie!a!ea a"sor"i!)E ? Cuan!u$ul pri$ei de uziuneE -? Drep!urile care se acord) o"li-a!arilor (i orice al!e a#an!a'e specialeE
N

sul!)Ocon!ra#aloarea unei P ac%iuni la #aloarea no$inal)+


<

=? Da!a si!ua%iei inanciare de uziune& care #a i aceea(i pen!ru !oa!e socie!)%ile par!icipan!eE i? Orice al!e da!e care prezin!) in!eres pen!ru opera%iune+ ,roiec!ul de uziune se$na! de reprezen!an%ii socie!)%ilor par!icipan!e& se depune la O iciul Re-is!rului Co$er%ului unde es!e *n$a!ricula!) socie!a!ea& *nso%i! de o declara%ie a socie!)%ii care *nce!eaz) a e.is!a *n ur$a uziunii& despre $odul cu$ a =o!)r! s) s!in-) pasi#ul s)u+ ,roiec!ul de uziune& #iza! de 'udec)!orul dele-a!& se pu"lic) *n Moni!orul O icial al Ro$niei& par!ea a pa!ra& pe c=el!uiala p)r%ilor& in!e-ral sau *n e.!ras& po!ri#i! dispozi%iei 'udec)!orului dele-a! sau cererii p)r%ilor& cu cel pu%in 26 de zile *nain!ea da!elor (edin%elor *n care adunarea -eneral) e.!raordinare ur$eaz) a =o!)r* asupra uziunii+ Oricare credi!or al socie!)%ii care uzioneaz)& a#nd o crean%) an!erioar) pu"lic)rii proiec!ului de uziune& poa!e ace opozi%ie+ Opozi%ia suspend) e.ecu!area uziunii pn) la da!a la care =o!)rrea 'udec)!oreasc) a de#eni! ire#oca"il)& *n a ar) de cazul *n care socie!a!ea de"i!oare ace do#ada pl)%ii da!oriilor sau o er) -aran%ii accep!a!e de credi!ori ori con#ine cu ace(!ia un a#an!a' pen!ru pla!a da!oriilor+ Ad$inis!ra!orii socie!)%ilor care uzioneaz) #or pune la dispozi%ia ac%ionarilor4asocia%ilor la sediul social& cu cel pu%in o lun) *nain!e de da!a (edin%ei adun)rii -enerale e.!raordinare0 a? ,roiec!ul de uziune4di#izareE "? Darea de sea$) a ad$inis!ra!orilor& *n care se #a 'us!i ica din punc! de #edere econo$ic (i 'uridic necesi!a!ea uziunii (i se #a s!a"ili rapor!ul de sc=i$" al ac%iunilor4p)r%ilor socialeE c? Si!ua%iile inanciare *$preun) cu rapoar!ele de -es!iune pe ul!i$ele !rei e.erci%ii inanciare& precu$ (i cu !rei luni *nain!e de da!a proiec!ului de uziuneE d? Rapor!ul cenzorilor (i& dup) caz& rapor!ul audi!orilor inanciariE e? Rapor!ul unuia sau al $ai $ul!or e.per%i& persoane izice sau 'uridice& dese$na%i de 'udec)!orul dele-a!& asupra 'us!e%ei rapor!ului de sc=i$" al ac%iunilor4p)r%ilor sociale& *n cazul socie!)%ilor pe ac%iuni& *n co$andi!) pe ac%iuni sau cu r)spundere li$i!a!)+ Dn cel $ul! ; luni de la e.pirarea !er$enului pre#)zu! sau& dup) caz& de la da!a de la care =o!)rrea 'udec)!oreasc) a de#eni! ire#oca"il)& adunarea -eneral) a iec)reia din!re socie!)%ile par!icipan!e #a =o!)r asupra uziunii+ Ac!ele cons!i!u!i#e ale socie!)%ilor nou *n iin%a!e prin uziune se apro") de adunarea -eneral) a socie!)%ii sau a socie!)%ilor care *(i *nce!eaz) e.is!en%a+ Ac!ul $odi ica!or al ac!ului cons!i!u!i# al socie!)%ii a"sor"an!e se *nre-is!reaz) *n Re-is!rul Co$er%ului *n a c)rui circu$scrip%ie *(i are sediul socie!a!ea (i& #iza! de 'udec)!orul dele-a!& se !rans$i!e& Moni!orului O icial al Ro$niei& spre pu"licare *n par!ea a </a pe c=el!uiala socie!)%ii+ Fuziunea are loc la ur$)!oarele da!e0 a? Dn cazul cons!i!uirii uneia sau $ai $ul!or socie!)%i noi& la da!a *n$a!ricul)rii *n Re-is!rul Co$er%ului a noii socie!)%i sau a ul!i$ei din!re eleE "? Dn celelal!e cazuri& la da!a *nscrierii *n Re-is!rul Co$er%ului a $en%iunii pri#ind $a'orarea capi!alului social al socie!)%ii a"sor"an!e+ Dn cazul uziunii prin a"sor"%ie& socie!a!ea a"sor"an!) do"nde(!e drep!urile (i es!e %inu!) de o"li-a%iile socie!)%ii pe care o a"soar"e& iar *n cazul uziunii prin con!opire& drep!urile (i o"li-a%iile socie!)%ilor care *(i *nce!eaz) e.is!en%a !rec asupra noii socie!)%i as! el *n iin%a!)+

Fuziunea societilor comerciale se realizeaz prin dou modaliti:


3+ Fuziunea prin a"sor"irea uneia sau $ai $ul!or socie!)%i co$erciale de c)!re o al!) socie!a!e co$ercial)+ Socie!a!ea co$ercial) care a"soar"e do"nde(!e drep!urile (i es!e %inu!) de o"li-a%iile socie!)%ii co$erciale pe care o a"soar"e+ ;+ Fuziunea prin con!opirea a dou) sau $ai $ul!e socie!)%i co$erciale pen!ru a alc)!ui o socie!a!e co$ercial) nou)+ Dn cazul uziunii prin con!opire& drep!urile (i o"li-a%iile socie!)%ilor co$erciale care *(i *nce!eaz) e.is!en%a !rec asupra noii socie!)%i as! el *n iin%a!e+
*u iunea prin c#nt#pire presupune ca doua sau $ai $ul!e socie!a!i care/si pierd personali!a!ea 'uridica prin dizol#are isi unesc ele$en!ele pa!ri$oniale rezul!and o noua socie!a!e care pana la uziune nu a e.is!a!+ Rapor!ul de sc=i$" a ac!i#elor se de!r$ina ie pe "aza #alorii $a!e$a!ice si con!a"ile ie pe "aza rapor!ului ne! e#alua!+ Capi!alul social nou cons!i!ui! es!e e-al cu su$a apor!urilor ne!e ale socie!a!ilor uzionale+

A. Opera"iunile care se efectuea & cu #ca ia fu iunii prin a)s#r)"ie' 3+ In#en!arierea (i e#aluarea ele$en!elor de ac!i# (i de pasi# ale socie!)%ilor co$erciale care uzioneaz)& *nre-is!rarea rezul!a!elor in#en!arierii (i ale e#alu)rii+ ;+ Dn!oc$irea si!ua%iilor inanciare de c)!re socie!)%ile co$erciale care ur$eaz) s) uzioneze 2+ De!er$inarea capi!alului propriuN >ac!i#ului ne!? pe "aza "ilan%ului de uziune+ <+ De!er$inarea rapor!ului de sc=i$" al ac%iunilor (i al p)r%ilor sociale& pen!ru a acoperi capi!alul socie!)%ilor co$erciale a"sor"i!e Dn cadrul aces!ei opera%iuni se e ec!ueaz)0 a? de!er$inarea #alorii con!a"ile a ac%iunilor sau a p)r%ilor sociale ale socie!)%ilor co$erciale care uzioneaz)& prin rapor!area capi!alului propriu >ac!i#ului ne!? la nu$)rul de ac%iuni sau de p)r%i sociale e$iseE "? s!a"ilirea rapor!ului de sc=i$" al ac%iunilor (i al p)r%ilor sociale& prin rapor!area #alorii con!a"ile a unei ac%iuni ori p)r%ii sociale a socie!)%ii a"sor"i!e la #aloarea con!a"il) a unei ac%iuni sau p)r%i sociale a socie!)%ii a"sor"an!eE c? de!er$inarea nu$)rului de ac%iuni sau de p)r%i sociale ce !re"uie e$ise de socie!a!ea co$ercial) care a"soar"e& ie prin rapor!area capi!alului propriu >ac!i#ului ne!? al socie!)%ilor co$erciale a"sor"i!e la #aloarea con!a"il) a unei ac%iuni sau p)r%i sociale a socie!)%ii co$erciale a"sor"an!e& ie prin *n$ul%irea nu$)rului de ac%iuni ale socie!)%ii co$erciale a"sor"i!e cu rapor!ul de sc=i$"E d? de!er$inarea $a'or)rii capi!alului social la socie!a!ea co$ercial) care a"soar"e& prin *n$ul%irea nu$)rului de ac%iuni care !re"uie e$ise de socie!a!ea co$ercial) care a"soar"e cu #aloarea no$inal) a unei ac%iuni sau a unei p)r%i sociale de la aceas!) socie!a!e co$ercial)E e? calcularea pri$ei de uziune& ca di eren%) *n!re #aloarea con!a"il) a ac%iunilor sau a p)r%ilor sociale (i #aloarea no$inal) a aces!ora+ 0. Opera"iunile care se efectuea & cu #ca ia fu iunii prin c#nt#pire' 3+ in#en!arierea (i e#aluarea ele$en!elor de ac!i# (i de pasi#& *n!oc$irea si!ua%iilor inanciare de uziune (i de!er$inarea capi!alului propriu >ac!i#ului ne!?E ;+ cons!i!uirea noii socie!)%i co$erciale pe "aza capi!alului propriu >ac!i#ului ne!? a socie!)%ilor co$erciale care uzioneaz) (i de!er$inarea nu$)rului de ac%iuni prin rapor!area capi!alului propriu >ac!i#ului ne!? la #aloarea no$inal) a unei ac%iuni sau a unei p)r%i socialeE capi!alul propriu >ac!i#ul ne!?Odrep!ul ac%ionarilor *n ac!i#ele *n!reprinderii&dup) deducerea !u!uror da!oriilor aces!eia+
N

2+ re lec!area *n con!a"ili!a!ea socie!)%ii co$erciale nou *n iin%a!e a capi!alurilor apor!a!e& a drep!urilor (i o"li-a%iilor socie!)%ilor co$erciale care *(i *nce!eaz) e.is!en%a+

CAPITOLUL 1. REALIZAREA ,ROCESULUI DE FUZIUNE


Con or$ e.perien%ei %)rilor europene& o uziune se deruleaz) dup) un scenariu des!ul de lun- a c)rui dura!) es!e de cel pu%in c!e#a luni+ Etapele aces!ui scenariu sun!N0 - cutarea partenerului0 e!ap) di icil) deoarece uziunea solici!) re-ruparea de socie!)%i co$ple$en!areE - negocierile ntre reprezentanii societilor fuzionate ,*n special pen!ru e#aluarea apor!urilor (i i.area pari!)%ii de sc=i$"E - dac) s!udiile se do#edesc a i pozi!i#e& *n!re ne-ocia!ori se *nc=eie unul sau $ai $ul!e protocoale de fuziune! & care cuprind o serie de clauze de na!ur) inanciar) (i econo$ic) a pie%ei (i a s!ra!e-iilor de co$ercializareE - redactarea unui proiect (contract) de fuziune$ - analiza rapoartelor auditorilor societilor fuzionate$ - redactarea %i analiza rapoartelor evaluatorilor de aporturi$ - comunicarea ctre public a proiectului de fuziune$ - aprobarea proiectului de fuziune de ctre adunarea general e&traordinar! a societilor fiecreia dintre ntreprinderile fuzionate$ - comunicarea ctre public a efecturii operaiei de fuziune$ - alte formaliti.

CAPITOLUL 2 AS,ECTE CONTALILE ALE O,ERABIILOR DE FUZIUNE


,en!ru realizarea procesului de uziune !re"uie respec!a!e (i anu$i!e aspec!e con!a"ile re eri!oare la principii unda$en!ale& recunoa(!erea (i e#aluarea socie!)%ilor& rapor!ul de sc=i$"& con!a"ilizarea pri$ei de uziune& apor!ul la uziune (i con!a"ilizarea apor!ului+ ,en!ru e.e$pli icare s/au lua! unele opera%ii a!! *n cazul uziunii prin a"sor"%ie c! (i *n cazul uziunii prin con!opire& derula!e *n paralel la socie!a!ea a"sor"an!) (i la socie!a!ea a"sor"i!)+

O,ERABIILE DE FUZIUNE
Opera"iile care se efectuea & cu #ca ia fu iunii prin a)s#r)"ie sunt' - in#en!arierea pa!ri$oniului (i e#aluarea ele$en!elor pa!ri$oniale ale socie!)%ii care uzioneaz)E - *n!oc$irea "ilan%ului con!a"il de uziune al socie!)%ii care uzioneaz)E - s!a"ilirea Ac!i#ului ne! pe "aza "ilan%ului con!a"il de uziuneE Ac!i# ne! OTo!al Ac!i# F Da!orii - *n "aza "ilan%ului se s!a"ile(!e pa!ri$oniul ne! ca di eren%) *n!re ,asi# (i Da!oriiE ,a!ri$oniul ne! O capi!alurile proprii !re"uie s) ie e-ale cu Ac!i#ul ne! care re lec!) #aloarea "unurilor (i a #alorilor a la!e *n proprie!a!ea *n!reprinderii+Tre"uie de!er$ina! rapor!ul de sc=i$" al ac%iunilor sau al p)r%ilor sociale pen!ru a acoperii capi!alul socie!)%ii a"sor"i!e+Se realizeaz) prin ur$)!oarele e!ape0 a? S!a"ilirea #alorii $a!e$a!ice con!a"ile a ac%iunilor socie!)%ii care uzioneaz)E
N

Aaloarea $a!e$a!ic) con!a"il)4ac%iune O Ac!i#ul ne! 4 Nu$)r de ac%iuni e$ise "? S!a"ilirea #alorii no$inale a ac%iunilor sau a p)r%ilor sociale ale socie!)%ii care uzioneaz) prin rela%ia0 AN4ac%iune O Capi!al social>din s!a!u!? 4Nu$)r de ac%iuni c? Calcularea nu$)rului de ac%iuni ce !re"uie e$ise de socie!a!ea a"sor"an!) pen!ru a a"sor"i capi!alul socie!)%ii a"sor"i!e0 Ac!i# ne! al socie!)%ii a"sor"i!e 4 Aaloarea $a!e$a!ic) con!a"il) pe ac%iune a socie!)%ii a"sor"an!e d? S!a"ilirea rapor!ului de sc=i$" al ac%iunilor de la socie!a!ea a"sor"i!) cu ac%iunile soci!)%ii a"sor"an!eE e? S!a"ilirea $a'or)rii capi!alului social la socie!a!ea a"sor"an!) rezul!a! din nu$)rul de ac%iuni e$ise de socie!a!ea a"sor"an!) . #aloarea no$inal) pe ac%iune la socie!a!ea a"sor"an!)E ? Calcularea pri$ei de uziune ca di eren%) #aloarea $a!e$a!ic) con!a"il) a ac%iunilor e$ise (i #aloarea no$inal) a aces!ora+ Opera"iile care se efectuea & cu #ca ia fu iunii prin c#nt#pire sunt' a? In#en!arierea (i e#aluarea ele$en!elor pa!ri$onialeE "? Dn!oc$irea si!ua!iilor inanciare de uziune E c? S!a"ilirea Ac!i#ului ne! pe "aza "ilan%ului con!a"il de uziuneE d? Cons!i!uirea noii socie!)%i pe "aza ac!i#ului ne! al socie!)%ii care uzioneaz)E e? S!a"ilirea nu$)rului de ac%iuni noi de e$is de noua socie!a!e prin rela!ia0 Ac!i# ne! al socie!)%ii ce uzioneaz) 4 Aaloare no$inal) a unei ac%iuni+ ? Re lec!area in con!a"ili!a!e a socie!a!ii nou in iin!a!e a capi!alurilor apor!a!e& a drep!urilor si o"li-a!iilor
socie!a!ii care isi ince!eaza e.is!en!a+ -? Re lec!area in con!a"ili!a!a socie!a!ilor co$erciale ce s/au dizol#a! a ele$en!elor de ac!i# si pasi# !rans$ise socie!a!ii nou in iin!a!e

Operaiile de fuziune specifice celor dou societi, absorbanta i absorbita, sunt:


Pentru societatea absorbant ( societatea A :

3? Dnre-is!rarea capi!alului social (i a pri$ei+


Q

Ac!i#ul ne! al socie!)%ii L s/a concen!ra! *n capi!alul social *n su$) de <+K66+666 lei (i pri$) *n su$) de K+666+666 lei& cons!i!uind apor!ul la capi!alul social al socie!)%ii A de 5+K66+666 lei+ <K: O Decon!)ri cu asocia%ii pri#ind capi!alul M 5+K66+666

363; <+K66+666 Capi!al social su"scris (i #)rsa! 36<; K+666+666 ,ri$a de uziune ;? ,reluarea ac!i#elor socie!)%ii a"sor"i!e& adic) preluarea pos!urilor de ac!i# ale socie!)%ii L& reprezen!a!e de cons!ruc%ii *n #aloare de 5+666+666 lei& $a!erii pri$e *n #aloare de 2+666+666 lei& clien%i *n #aloare de ;+K66+666 lei (i con!uri la ")nci *n #aloare de K66+666 lei se e#iden%iaz) prin or$ula con!a"il)0 M O ;3; Cons!ruc%ii 263 Ma!erii pri$e <33 Clien%i K3; Con!uri la ")nci Q53 Lilan% de desc=idere 3K+666+666 5+666+666 2+666+666 ;+K66+666 K66+666

2? ,reluarea da!oriilor& ac!i#e rec!i ica!i#e ale socie!)%ii L & (i s!in-erea drep!urilor a%) de socie!a!e pen!ru pa!ri$oniul ne! !rans$is+Da!oriile sun! e#iden%ia!e prin ur$)!oarele pos!uri de pasi#0 a$or!izarea cons!ruc%iilor ;+666+666 lei& pro#izioane pen!ru deprecierea crean%elor clien%i 3+666+666 lei& urnizori ;+666+666 lei& clien%i/credi!ori K66+666 lei& decon!)ri cu asocia%ii pri#ind capi!alul 5+K66+666 lei+ Q53 O Lilan% de desc=idere M 3K+666+666 ;Q3; ;+666+666 A$or!izarea cons!ruc%iilor <53 3+666+666 ,ro#izioane pen!ru deprecierea crean%elor clien%i <63 ;+666+666 Furnizori <:; K66+666 Clien%i/credi!ori <K: 5+K66+666 Decon!)ri cu asocia%ii pri#ind capi!alul

Pentru societatea absorbit ( societatea ! :

3? Di$inuarea Ac!i#ului ne!& prin crearea o"li-a%iilor a%) de ac%ionari *n #ederea re$uner)rii lor cu noi ac%iuni se e#iden%iaz) prin or$ula0

M O 363; Capi!al social su"scris (i #)rsa! 36K Rezer#e din ree#aluare 36:Q Al!e rezer#e

<K: 36+666+666 Decon!)ri cu asocia%ii pri#ind capi!alul Q+666+666 3+666+666 3+666+666

;? ,en!ru *nre-is!rarea sul!ei >clien%ilor/credi!ori?& a#e$ ne#oie de con!urile <K:/decon!)ri cu asocia%ii pri#ind capi!alul (i <:;/clien%i/credi!ori *n su$) de K66+666 lei <K: Decon!)ri cu asocia%ii pri#ind capi!alul O <:; Clien%i/credi!ori K66+666

2? ,en!ru !rans$i!erea>*nc=iderea? pos!urilor de ac!i# a#e$ cons!ruc%ii *n #aloare de 5+666+666 lei& $a!erii pri$e *n #aloare de 2+666+666 lei& clien%i *n #aloare de ;+K66+666 lei (i con!uri la ")nci *n #aloare de K66+666 lei (i se e#iden%iaz) prin or$ula con!a"il)0 Q5; O Lilan% de *nc=idere M ;3; Cons!ruc%ii 263 Ma!erii pri$e <33 Clien%i K3;3 Con!uri la ")nci 3K+666+666 5+666+666 2+666+666 ;+K66+666 K66+666

<? ,en!ru !rans$i!erea da!oriilor (i deprecierea ac!i#ului se olose(!e or$ula0 M O Q5; 3K+666+666 ;Q3; Lilan% de *nc=idere A$or!izarea cons!ruc%iilor ;+666+666 <53 3+666+666 ,ro#izioane pen!ru deprecierea crean%elor clien%i <63 ;+666+666 Furnizori <:; K66+666 Clien%i/credi!ori <K: 5+K66+666 Decon!)ri cu asocia%ii pri#ind capi!alul "eflectarea #n contabilitate a operaiunilor de fuziune A$ Fuziunea prin absorbie

36

3+ >Si!ua%ia pa!ri$oniului con or$ "ilan%urilor con!a"ile de uziune ale socie!)%ilor co$erciale care uzioneaz) >Socie!a!ea R,H S a"sor"an!) (i Socie!a!ea RRH S a"sor"i!)?& se prezin!) as! el0 0ilan"ul c#nta)il al +#ciet&"ii 3P4 A P 3+Mi'loace i.e >;3;/;Q3? K+29K+666 3+Capi!al su"scris #)rsa! >363;?;+666+666 >Q+266+666/;+5;K+666? >;66 ac%iuni . 36+666 lei? ;+M)r uri >293/259? 3+666+666 ;+ Al!e rezer#e >36:Q? ;+Q9K+666 >3+366+666/366+666? 2+Furnizori de i$o"iliz)ri ><6<?2+Q9K+666 2+Clien%i ><33/<53? ;+3;K+666 >;+;66+666/9K+666? <+Con!uri la ")nci *n lei >K3;3? ;K6+666 TOTAL ACTIA Q+9K6+666 TOTAL ,ASIA Q+9K6+666

0ilan"ul c#nta)il al +#ciet&"ii 3R4 A P 3+Mi'loace i.e >;3;/;Q3? 3+3K6+666 3+Capi!al su"scris #)rsa! >363;? 3+;K6+666 >;+3;K+666/59K+666? >3;K ac%iuni . 36+666 lei? ;+Ma!erii pri$e >266? Q;K+666 ;+Fond de dez#ol!are >33Q? 3+3K6+666 2+Clien%i ><33/<53? 3+:66+666 2+Clien%i/credi!ori ><35? 3+;;K+666 >3+Q9K+666/;9K+666? <+Con!uri la ")nci *n lei >K3;3? K6+666 TOTAL ACTIA0 2+:;K+666 TOTAL ,ASIA0 2+:;K+666

;. 'i(loacele fi&e ale celor dou societi au fost evaluate astfel) ,en!ru Socie!a!ea R,H& la Q+K66+666 lei a%) de #aloarea r)$as) de K+29K+666 leiE ,en!ru Socie!a!ea RRH& la ;+K66+666 lei a%) de #aloarea r)$as) de 3+3K6+666 lei+ 2+ *nregistrarea diferenelor din evaluare0 La Socie!a!ea R,H La Socie!a!ea RRH ;3; Cons!ruc%ii ;3; Cons!ruc%ii O O 36K 2+3;K+666 Rezer#e din ree#aluare 36K 3+2K6+666 Rezer#e din ree#aluare

<+ +eterminarea activului net al celor dou societi care fuzioneaz)

33

Elemente patrim#niale Mi'loace i.e M)r uri Ma!erii pri$e Clien%i Disponi"il la "anc) +u)t#tal +e scad dat#riile0 - Furnizori de i$o"iliz)ri - Clien%i/credi!ori TOTAL ACTI9 :ET'

+#cietatea 3P4 Q+K66+666 3+666+666 / ;+3;K+666 ;K6+666 11.562.777 2+Q9K+666 / 5.777.777

+#cietatea 3R4 ;+K66+666 / Q;K+666 3+:66+666 K6+666 1.862.777 / 3+;;K+666 /.627.777

K. ,omponena activului net al celor dou societi +#cietatea 3P4 Capi!al su"scris #)rsa! >363;? Di eren%e din ree#aluare >36K? Al!e rezer#e >36:Q? ;+666+666 2+3;K+666 ;+Q9K+666 Q+666+666 +#cietatea 3R4 3+;K6+666 3+2K6+666 3+3K6+666 2+9K6+666

-. +eterminarea valorii contabile a aciunilor societilor ./" si .0" Socie!a!ea R,H >a"sor"an!a? Q+666+666 lei0 ;66 ac%iuni O <6+666 lei Socie!a!ea R RH >a"sor"i!a? 2+9K6+666 lei0 3;K ac%iuni O 26+666 lei+ 9+ +eterminarea raportului de schimb al aciunilor) 26+666 0 <6+666 Socie!)%ii R,H O 24<& adic) se sc=i$") < ac%iuni ale Socie!)%ii RRH pen!ru 2 ac%iuni ale

- determinarea numrului de aciuni ce se emit de Societatea ./") 3;K ac%iuni . 24< >pari!a!ea de sc=i$"? O 5< ac%iuni / #aloarea ac!i#ului ne! al socie!)%ii RRH es!e de 2+9K6+666 lei / #aloarea con!a"il) a unei ac%iuni la Socie!a!ea R,H es!e de <6+666 leiE 2+9K6+666 0 <6+666 O 5< ac%iuni

3;

- determinarea capitalului social %i a primei de fuziune la Societatea ./") 5< ac%iuni . 36+666 lei>#aloarea no$inal) a unei ac%iuni? O 5<6+666 lei capi!al social 2+9K6+666 / 5<6+666 lei O ;+Q36+666 lei pri$a de uziune+ Ac%ionarii de la Socie!a!ea RRH #or pri$i& ca ur$are a uziunii& 5< de ac%iuni a 36+666 lei >#aloarea no$inal) a unei ac%iuni?+ %a &ocietatea 'P(, care a absorbit &ocietatea '"(: a? *nre-is!rarea capi!alului social (i a pri$ei de uziune0 <K: O Decon!)ri cu asocia%ii pri#ind capi!alul M 2+9K6+666

363; 5<6+666 Capi!al social su"scris (i #)rsa! 36<; ;+Q36+666 ,ri$a de uziune "? preluarea pos!urilor de ac!i# de la Socie!a!ea RRH0 M O ;3; Cons!ruc%ii 263 Ma!erii pri$e <33 Clien%i K3; Con!uri la ")nci Q53 Lilan% de desc=idere :+;;K+666 2+<9K+666 Q;K+666 3+Q9K+666 K6+666

c? preluarea pos!urilor de pasi# de la Socie!a!ea RRH0 Q53 O Lilan% de desc=idere M :+;;K+666 ;Q3 59K+666 A$or!izari pri#ind i$o"+corporale <53 ;9K+666 ,ro#izioane pen!ru deprecierea crean%elor clien%i <K: 2+9K6+666 Decon!)ri cu asocia%ii pri#ind capi!alul <35 3+;;K+666 Clien%i/credi!ori

%a &ocietatea "(, care a fost absorbit de &ocietatea 'P(: a? *nre-is!rarea ac!i#ului ne!0 M O <K: 2+9K6+666

32

363; Decon!)ri cu asocia%ii pri#ind capi!alul Capi!al social su"scris (i #)rsa! 3+;K6+666 3:Q 3+3K6+666 Al!e rezer#e 36K 3+2K6+666 Rezer#e din ree#aluare "? !rans$i!erea pos!urilor de ac!i#0 Q5; O Lilan% de *nc=idere M ;3; Cons!ruc%ii 263 Ma!erii pri$e <33 Clien%i K3;3 Con!uri la ")nci :+;;K+666 2+<9K+666 Q;K+666 3+Q9K+666 K6+666

c? !rans$i!erea pos!urilor de pasi#0 M O Q5; ;Q3 Lilan% de *nc=idere A$or!izari pri#ind i$o"+corporale <53 ,ro#izioane pen!ru deprecierea crean%elor clien%i <K: Decon!)ri cu asocia%ii pri#ind capi!alul <35 Clien%i/credi!ori :+;;K+666 59K+666 ;9K+666 2+9K6+666 3+;;K+666

A; 0ilan"ul c#nta)il ,nt#cmit de +#cietatea 3P4 dup& fu iunea cu +#cietatea 3R4 P; 3+ Mi'loace i.e >;3;/;Q3? 3+ Capi!al su"scris #)rsa! >363;? >3<+566+666/2+566+666? 33+666+666 >;5< ac%iuni . 36+666? ;+5<6+666 ;+ M)r uri >293/259? ;+ ,ri$e de uziune >36<;? ;+Q36+666 >3+366+666/366+666? 3+666+666 2+ Di eren%e de ree#aluare >36K? 2+3;K+666 2+ Ma!erii pri$e >266? Q;K+666 <+ Al!e rezer#e >36:Q? ;+Q9K+666 <+ Clien%i ><33/<53? K+ Furnizori de i$o"iliz)ri ><6<? 2+Q9K+666 ><+69K+666 / 2K6+666? 2+9;K+666 :+ Clien%i/credi!ori ><35? 3+;;K+666 K+ Con!uri la ")nci *n lei >K3;3? 266+666 TOTAL ACTI9 1<.527.777 TOTAL PA+I9' 1<.527.777

!$ Fuziunea prin contopire

3<

3+ Si!ua%ia pa!ri$oniului& con or$ "ilan%urilor con!a"ile de uziune ale socie!)%ilor >3 si ;? care se dizol#) *n #ederea uziunii A 0ilan"ul c#nta)il al +#ciet&"ii 1 P 3+ Mi'loace i.e >;3;/;Q3? ;+6Q6+666 3+ Capi!al su"scris #)rsa! >363;? 3+666+666 >2+K:6+666/3 +<Q6+666? ;+ Rezer#e le-ale >36:3? ;66+666 ;+ M)r uri >293/29Q? <66+666 2+ Al!e rezer#e >3:Q? ;<6+666 ><<6+666/<6+666? <+ Furnizori ><63? ;+<<6+666 2+ Clien%i ><33/<53? 3+;Q6+666 >3+2Q6+666/366+666? <+ Con!uri la ")nci *n lei >K3;3? 3;6+666 TOTAL ACTI9' /.557.777 TOTAL PA+I9' /.557.777

A 0ilan"ul c#nta)il al +#ciet&"ii ( P 3+ Mi'loace i.e >;3;/;Q3? 3Capi!al su"scris #)rsa! >363;? 3+666+666 3+:66+666 ;Rezer#e le-ale >36:3? 2;6+666 >;+5;6+666/3+2;6+666? 2 Al!e rezer#e >3:Q? Q66+666 ;+ M)r uri >293/29Q? 3+<<6+666 <Furnizori de i$o"iliz)ri><6<? 2+:Q6+666 >3+K;6+666/Q6+666? 2+ Clien%i ><33/<53? 2+2;6+666 >2+Q;6+666/K66+666? <+ Con!uri la ")nci *n lei >K3;3? <6+666 TOTAL ACTI9' <.177.777 TOTAL PA+I9' <.177.777

;+ 'i(loacele fi&e au fost evaluate astfel0 La Socie!a!ea 3& la su$a de ;+;<6+666 lei a%) de #aloarea r)$as) de ;+6Q6+666 leiE La Socie!a!ea ;E la su$a de ;+K66+666 lei a%) de #aloarea r)$as) de 3+:66+666 lei+ 2+ *nregistrarea diferenelor din reevaluare0 La Socie!a!ea 3 La Socie!a!ea ; ;3; Cons!ruc%ii ;3; Cons!ruc%ii O O 36K 3:6+666 Di eren%e din ree#aluare 36K 566+666 Di eren%e din ree#aluare

1. +eterminarea activului net al celor dou societi0 Elemente patrim#niale +#cietatea 1 +#cietatea (

3K

Mi'loace i.e M)r uri Clien%i Disponi"il la "anc) +u)t#tal'

;+;<6+666 <66+666 3+;Q6+666 3;6+666 1.717.777 ;+<<6+666 / 1 .<77.777

;+K66+666 3+<<6+666 2+2;6+666 <6+666 6./77.777 / 2+:Q6+666 /.<(7.777

+e scad dat#riile0 - Furnizori - Furnizori de i$o"iliz)ri TOTAL'

K+ ,omponena activului net al celor dou societi) Capi!al su"scris #)rsa!>363;? Di eren%e din ree#aluare>36K? Rezer#e le-ale>36:3? Al!e rezer#e >3:Q? TOTAL' +#cietatea 1 3+666+666 3:6+666 ;66+666 ;<6+666 1.<77.777 +#cietatea ( 3+:66+666 566+666 2;6+666 Q66+666 /.<(7.777

:+ +eterminarea numrului de aciuni noi care !re"uie e$ise de noua socie!a!e pe "aza ac!i#ului ne! al socie!)%ilor 3 (i ;+ Aaloarea no$inal) a unei ac%iuni iind de 36+666 lei0 ,en!ru Socie!a!ea 30 3+:66+666 0 36+666 O 3:6 ac%iuniE ,en!ru Socie!a!ea ;0 2+:;6+666 0 36+666 O 2:; ac%iuni+

9+ *nregistrri contabile La s#cietatea n#u-,nfiin"at&' a? *nre-is!rarea capi!alului social apor!a!0 <K: O Decon!)ri cu asocia%ii pri#ind capi!alul M 363; anali!ic Socie!a!ea 3 Capi!al social su"scris (i #)rsa! K+;66+666 3+:66+666

3:

363; anali!ic Socie!a!ea ; de la +#cietatea 1' a? *nre-is!rarea pos!urilor de ac!i#0 M O ;3; Cons!ruc%ii 293 M)r uri <33 Clien%i K3; Con!uri la ")nci

2+:;6+666

<K: K+::6+666 Decon!)ri cu asocia%ii pri#ind capi!alul 2+9;6+666 <<6+666 3+2Q6+666 3;6+666

"? *nre-is!rarea pos!urilor de pasi#+ <K: O Decon!)ri cu asocia%ii pri#ind capi!alul M <+6:6+666 ;Q3 3+<Q6+666 A$or!izari pri#ind i$o"+corporale 29Q <6+666 Di eren%e de pre% la $)r uri <63 ;+<<6+666 Furnizori <53 366+666 ,ro#izioane pen!ru deprecierea crean%elor clien%i

de la +#cietatea (' a? *nre-is!rarea pos!urilor de ac!i#0 M O ;3; Cons!ruc%ii 293 M)r uri <33 Clien%i K3; Con!uri la ")nci <K: 5+;66+666 Decon!)ri cu asocia%ii pri#ind capi!alul 2+Q;6+666 3+K;6+666 2+Q;6+666 <6+666

"? *nre-is!rarea pos!urilor de pasi#0 <K: O Decon!)ri cu asocia%ii pri#ind capi!alul M ;Q3 A$or!izari pri#ind i$o"+corporale K+KQ6+666 3+2;6+666

39

29Q Q6+666 Di eren%e de pre% la $)r uri <65 2+:Q6+666 Furnizori/de"i!ori <53 K66+666 ,ro#izioane pen!ru deprecierea crean%elor clien%i %a &ocietatea ): a) nregistrarea activului net transmis noii societi) M O <K: 3+:66+666 363; Decon!)ri cu asocia%ii pri#ind capi!alul Capi!al social su"scris (i #)rsa! 3+666+666 36K 3:6+666 Rezer#e din ree#aluare 36:3 ;66+666 Rezer#e le-ale 3:Q ;<6+666 Al!e rezer#e "? *nre-is!rarea pos!urilor de ac!i# !rans$ise noii socie!)%i0 M K+::6+666 ;3; 2+9;6+666 Cons!ruc%ii 293 <<6+666 M)r uri <33 3+2Q6+666 Clien%i K3;3 3;6+666 Con!uri la ")nci c? *nre-is!rarea pos!urilor de pasi# !rans$ise noii socie!)%i0 M O Q5; <K: Lilan% de *nc=idere Decon!)ri cu asocia%ii pri#ind capi!alul <63 Furnizori ;Q3 A$or!izari pri#ind i$o"+corporale 29Q Di eren%e de pre% la $)r uri <53 ,ro#izioane pen!ru deprecierea crean%elor clien%i La +#cietatea (' a? *nre-is!rarea ac!i#ului ne! !rans$is noii socie!)%i0 M O <K: 2+:;6+666 363; Decon!)ri cu asocia%ii pri#ind capi!alul K+::6+666 3+:66+666 ;+<<6+666 3+<Q6+666 <6+666 366+666 Q5; O Lilan% de *nc=idere

3Q

Capi!al social su"scris (i #)rsa! 36K Rezer#e din ree#aluare 36:3 Rezer#e le-ale 33Q Fond de rezer#) "? *nre-is!rarea pos!urilor de ac!i# !rans$ise noii socie!)%i0 Q5; O Lilan% de *nc=idere M ;3; Cons!ruc%ii 293 M)r uri <33 Clien%i K3;3 Con!uri la ")nci

3+:66+666 566+666 2;6+666 Q66+666

5+;66+666 2+Q;6+666 3+K;6+666 2+Q;6+666 <6+666

c? *nre-is!rarea pos!urilor de pasi#0 M O Q5; <K: Lilan% de *nc=idere Decon!)ri cu asocia%ii pri#ind capi!alul ;Q3 A$or!izari pri#ind i$o"+corporale 29Q Di eren%e de pre% la $)r uri <63 Furnizori <53 ,ro#izioane pen!ru deprecierea crean%elor clien%i 5+;66+666 2+:;6+666 3+2;6+666 Q6+666 2+:Q6+666 K66+666

0ilan"ul ,nt#cmit de n#ua s#cietate c#mercial& ,nfiin"at& prin fu iunea s#ciet&"il#r 1 $i ( A P 3+ Mi'loace i.e >;3;/;Q3? 3+ Capi!al su"scris #)rsa! >363;? <+9<6+666 >9+K<6+666/;+Q66+666? >K;; ac%iuni . 36+666 lei? K+;;6+666 ;+ M)r uri >293/29Q? 3+Q<6+666 ;+ Furnizori ><63? ;+<<6+666 >3+5:6+666/3;6+666? 2+Furnizori de i$o"iliz)ri><6<? 2+:Q6+666 2+ Clien%i ><33/<53? <+:66+666 >K+;66+666/:66+666? <+ Con!uri la ")nci *n lei >K3;3? 3:6+666 TOTAL ACTI9' 11./17.777 TOTAL PA+I9' 11./17.777

35

CA,ITOLUL : AS,ECTE FISCALE ALE O,ERABIILOR DE FUZIUNE


,rincipiul -eneral es!e c) socie!a!ea a"sor"an!) *nre-is!reaz) "unurile pri$i!e de la a"sor"i!) la #aloarea de apor! (i le a$or!izeaz) %innd sea$a de aceas!) "az)+ Dura!a a$or!iz)rii "unurilor ace o"iec!ul unei noi de!er$in)riE aceas!a poa!e s) corespund) dura!ei de #ia%) r)$ase la da!a prelu)rii prin uziune sau poa!e s) ie di eri!) de aceas!a+ *n unc%ie de dura!a de a$or!izare recalcula!) se de!er$in) ra!a de a$or!izare care #a i u!iliza!) de c)!re socie!a!ea a"sor"an!)+ A#nd o #aloare de apor! di eri!) de #aloarea con!a"il) dinain!e de uziune& o dura!) de a$or!izare di eri!) (i o ra!) de a$or!izare di eri!)& socie!a!ea a"sor"an!) #a ela"ora un nou plan de a$or!izare pen!ru ac!i#ele respec!i#e+ Dnre-is!rarea prelu)rii ele$en!elor de ac!i# (i de pasi# ale socie!)%ii a"sor"i!e la socie!a!ea a"sor"an!) se ace *nain!e de radierea socie!)%ii a"sor"i!e de la Re-is!rul Co$er%ului+ ,o!ri#i! re-le$en!)rilor iscale& ele$en!ele de ac!i# pri$i!e de a"sor"an!) sau de socie!a!ea nou *n iin%a!) #or i recunoscu!e (i a$or!iza!e iscal la #aloarea accep!a!) ca deducere iscal) pen!ru acele ac!i#e *nain!e de ree#aluare la socie!a!ea care a disp)ru! prin uziune+ Rezul!) c) la socie!a!ea a"sor"an!) se #or *nre-is!ra di eren%e !e$porare (i ca a!are crean%e sau da!orii pri#ind i$pozi!ul a$na!+ Socie!)%ile co$erciale a"sor"an!e sau a"sor"i!e care de%in !i!luri de par!icipare la socie!)%ile co$erciale a"sor"i!e sau a"sor"an!e #or anula !i!lurile respec!i#e& la #aloarea con!a"il)& prin di$inuarea al!or rezer#e& a pri$ei de uziune sau a capi!alului social& cuan!u$uri care #or i apro"a!e de Adunarea General) a Ac%ionarilor+ Socie!)%ile co$erciale care *nce!eaz) s) e.is!e ca ur$are a unor opera%iuni de uziune au o"li-a%ia s) depun) declara%ia de i$punere (i de a pl)!i i$pozi!ul pe pro i! cu 36 zile *nain!e de da!a *nre-is!r)rii *nce!)rii e.is!en%ei aces!ora la Re-is!rul Co$er%ului (i *n cel $ul! 3K zile de la da!a apari%iei si!ua%iei de uziune+ In acela(i !er$en de 3K zile au o"li-a%ia s) depun) declara%ia pri#ind i$pozi!ul pe pro i! !oa!e socie!)%ile care se -)sesc *n si!ua%ia de uziune+ ,en!ru socie!)%ile care dispar& !er$enul de depunere a declara%iei pri#ind i$pozi!ul pe pro i! reprezin!) (i !er$en de pla!) a o"li-a%iei a%) de "u-e!ul de s!a!E pen!ru celelal!e socie!)%i par!icipan!e declara%ia reprezin!) !i!lu de crean%) prin care se cons!a!) (i se indi#idualizeaz) o"li-a%ia de pla!) pri#ind i$pozi!ul pe pro i!+ ,ierderea iscal) *nre-is!ra!) de socie!a!ea care *(i *nce!eaz) e.is!en%a prin uziune& di#izare& dizol#are sau lic=idare nu se recupereaz) + Nu recupereaz) pierderea iscal) socie!)%ile care *(i *nce!eaz) e.is!en%a *n ur$a uziunii& precu$ (i cele care se *n iin%eaz) *n ur$a e ec!u)rii aces!or opera%iuni+ Dn cadrul uziunii prin a"sor"%ie& pierderea iscal) rezul!a!) din declara%ia de i$punere a socie!)%ii a"sor"an!e& declara!) pn) la da!a *nscrierii la Re-is!rul Co$er%ului a $en%iunii pri#ind $a'orarea capi!alului social& se recupereaz) con or$ le-ii+ Socie!a!ea co$ercial) din al c)rei pa!ri$oniu se desprinde o par!e *n ur$a unei opera%iuni de di#izare (i care *(i con!inu) e.is!en%a recupereaz) par!ea din pierderea iscal) *nre-is!ra!) *nain!e de $o$en!ul *n care di#izarea produce e ec!e& propor%ional cu drep!urile (i o"li-a%iile $en%iona!e de socie!a!ea co$ercial) respec!i#)+ Reor-anizarea& lic=idarea (i al!e !rans eruri de ac!i#e (i !i!luri de par!icipare se realizeaz) dup) ur$)!oarele re-uli0 / Con!ri"u%ia cu ac!i#e la capi!alul unor persoane 'uridice *n sc=i$"ul unor !i!luri de par!icipare la aces!ea nu sun! !rans eruri i$poza"ile+ Aaloarea iscal) a ac!i#elor pri$i!e de persoana 'uridic) es!e e-al) cu #aloarea iscal) a acelor ac!i#e la persoana care
I

;6

con!ri"uie cu ac!i#ul+ Aaloarea iscal) a !i!lurilor de par!icipare pri$i!e de persoana care con!ri"uie cu ac!i# es!e e-al) cu #aloarea iscal) a ac!i#elor aduse drep! con!ri"u%ie+ Dis!ri"uirea de ac!i#e de c)!re o persoan) 'uridic) ro$n) c)!re par!icipan%ii s)i su" or$) de di#idende sau ca ur$are a opera%iilor de lic=idare se !ra!eaz) ca !rans er i$poza"il cu e.cep%ia cazurilor de uziune& di#izare& ac=izi%ie& dac) aces!ea nu au ca principal o"iec!i# e#aziunea iscal)+

Dn *n%elesul prezen!ului Cod Fiscal& #aloarea iscal) a unui ac!i#& a unui pasi# sau a unui !i!lu de par!icipare es!e #aloarea u!iliza!) pen!ru calculul a$or!iz)rii& (i al c(!i-ului sau pierderii *n *n%elesul i$pozi!ului pe #eni! ori a i$pozi!ului pe pro i!+ Nu !re"uie ui!a! ap!ul c) su" aspec! iscal uziunea are (i al!e a#an!a'e cu$ ar i reducerea i$pozi!ului pe pro i! prin ac=izi%ionarea unei socie!)%i care *nre-is!reaz) pierderi+ Tra!a$en!ul iscal a? In cazul uziunii prin con!opire la socie!a!ile ce/si ince!eaza e.is!en!a 3+Aeni!urile pro#eni!e din !rans erul ac!u#ului sun! #eni!uri nei$poza"ile iar c=el!uielile pri#ind ac!i#ele ceda!e sun! nededuc!i"ile+ ;+Socie!a!ea ce se di#izeaza !re"uie sa s!a"ileasca #aloarea iscala a iecarui ele$en! de ac!i# si pasi# !rans or$a! si sa o co$unice socie!a!ii nou in iin!a!e+ Aaloarea iscala a $i'loacelor i.e a$or!iza"ile !rans era"ile se de!er$ina luand in considerare #aloarea u!iliza!a pen!ru calculul a$or!izarii pen!ru a olosi da!ele din con!a"ili!a!e sau ree#aluarile con!a"ile a aces!or ac!i#e+ 2+Reducerea sau anularea orcariu pro#izion pen!ru deprecierea ori a rezer#ei care aiu os! ul!erior deduse la de!er$inarea pro i!ului i$poza"il se include in #eni!urile i$poza"ile ale soce!a!ii ce/si ince!eaza e.is!en!a cu e.cep!ia in care socie!a!ea ce ia iin!a preia aces!e reduceri sau anulari+ <+Socie!a!ea ce/si ince!eaza e.is!en!a are o"li-a!ia sa depuna declara!ia de i$punere si sa pla!easca i$pozi!ul pe pro i! cu 36 zile de la da!a inre-is!arii ince!arii e.is!en!ei la Re-is!rul Co$er!ului+ "? Fuzine prin con!opire la socie!a!ea nou in iin!a!a 3+,ierderea iscala inre-is!ra!a la socie!a!ea ce/si ince!eaza e.is!en!a nu se recupereaza de socie!a!ea nou in iin!a!a ;+Socie!area ce ia in!a oloses!e la de!er$inarea pro i!ului i$poza"il caloarea ac!i#leor si pasi#elor !rans$ise de socie!a!ea ce/si ince!eaza e.is!en!a& a$or!izarea $i'loacelor i.e se ace po!ri#i! er-ulilor u!iliza!e ca si cu$ uziunea nu ar i a#u! loc+ In cazul in caee socie!a!ea noua nu recunoas!e #aloarea iscala ale ac!i#elor si pasi#elor !rans era"ile la socie!a!ea ce/si ince!eaza e.is!en!a la socie!a!ea noua es!e 6 2+In cazul in care se preiau de la socie!a!ea ce/si ince!eaza e.is!en!a rezer#ele pro#izionele care au os! deduc!i"lile la de!er$inarea pro i!ului i$poza"il aces!a ur$eaza re- s!a" de cadrul iscal+ <+In sis! in care #aloarea rezer#ei le-ale rezul!a!e in uur$a uziunii depases!eKM sin capi!alul social al socie!a!ii& di eren!a se !ra!eaza ca un #eni! i$poza"il a!a!a !i$p ca! rezer#a se $en!ine
;3

la #aloarea rez #aloarea din rez reprezein!a #eni!uri i$poza"ile iar recons!i!uirea ei ul!erioara ne iind deduc!i"ila la de!er$inarea pasi#ului+ K+Aaloarea !i!ulurilor de par! per$i!e de persoane ce con!ri"uie cu A es!e e-ala cu #aloarea iscala a ac! aduse drep! con!rde pers resp! si se inre- in re- iscal+

Di#izarea Opera!iunea de di#izare se realizeaza de -rupurile indus!riale in -eneral si are ca rezul!a! ie e.plozia -rupului in uni!a!i $ai $ici& ie desprinderea unei sin-ure ac!i#i!a!i& ie e.plozia -rupului si !eunirea soie!a!ii pe depar!a$en!e si uni!ai dis!inc!e+ Di#izarea se poa!e realiza in0 3+Di#izare propriu/zisa se dizol#a socie!a!ea diciza!a si se creaza noi socie!a!i co$erciale ;+Di#izare prin a"sorp!ie F se !rans era ele$e!ele pa!ri$oniale ale socie!a!ii di#iza!e la socie!a!ea de'a e.is!en!a si se dizol#a socie!a!ea di#iza!a 2+Di#izare par!iala F se !rans$i! o par!e din ele$en!ele pa!ri$oniale la o socie!a!e de'a e.is!en!a sau unei socie!a!i noi ra dizol#area socie!a!ii di#iza!e+ E!ape0 3+In#en!arierea si e#aluarea ele$en!elor de ac!i# si de pasi# F inre-is!rarea rez in# si e#aluare ;+a?In!oc$irea sis! inanc inain!e de di#izare de ca!re !oa!e socie!a!ile ce se di#izeaza si aplica re-ula$en!arile con!a"ile ar$oniza!e cu direc!i#a < a EU si s!andardele in!erna!ionale de con!a"ili!a!e apro"a!e de $ins!rul de inan!e+ ;"?In!oc$irea sis!e$elor inanciare inain!e++++ si care aplica re-le$en!arile speci ica!e ar$oniza!e cu direc!i#ele EU apro"a!e de MF 5:4;66; 2+I$par!irea el de ac!i# si pasi# ale socie!a!ii ce se dic#izeze si sa !ransi$i!e socie!a!ii pe "aza pro!ocolului de !redare pri$ie+ <+S!a" reali!a!ea crean!elor pro#izioanelor& a'us!area si al!or el de ac!i# si pasi# K+Calculul pri$ei de di#izre ca di in!re #eni!uri si c=el!uieli ac! sau p sociale si a #laorii $a!e$a!ice a aces!ora+ :+Re leca!rea in con!a"ili!a!e a socie!a!ii a el de ac!i# si pasi# pri$i!e de la socie!a!ile ce s/au di#iza!+ 9+Re leca!rea in con!a"ili!a!e a socie!a!ii a apor!urilor pri$i!e ca ur$are a di#iziunii Tra!a$en!ul iscal are ca e ec! dizol#area apor!ului par!ial de ac!i#e F nu duce la dizol#area soc apor!uare+ Socie!area nou in iin!a!a >apor!oare? ace apor! o par!e din ac!i#ele i.e sau circulan!e la una sau $ai $ul!e socie!a!i co$erciale noi in iin!a!e sau e.is!en!e nu$i!e "ene iciare+ Dau in sc=i$"ul apor!ului!i!luri ac! sau pa!i sociale+ Dizol#area si Lic=idarea In!eprinderii Dizol#area reprezin!a opera!ia care ase$enea cons!i!uirii in!er#ine o sin-ura da!a in ac!i#i!a!ea unei in!eprinderi si $arc=eaza s arsi!ul e.is!en!ei aces!eia+ Ea poa!e in!er#eni0 s!a!u!ul i.eaza o dura!a $a.i$a pen!ru ac!i#i!a!ea socie!a!ii i$posi"ili!a!ea realizarii o"iec!i#ului de ac!i#i!a!e prin =o!ararea AGA cand capi!alul social s/a redus su" $ini$ul le-al si nu a os! co$ple!a!e in !er$enul le-al+ prin decizie 'udeca!oreasca

;;

Dizol#area socie!a!ii co$e!ciale se ace in doua e!ape 0 3+ Lic=idarea ;+ ,ar!a'ul "unurilor in!re asocia!i+ Opera!iile ce se e ec!ueaza in aces! caz0 3+In#en!arierea ele$en!elor de ac!i# si pasi# ;+In!oc$irea si!ua!iilor inanciare in!re diz+ 2+S!a" de AGA a op ce !" sa aca lic=ida!orul <+Aalori el de A si , prin #anzare K+Ac=i!area da!oriilor :+S!a"ilirea rezul!a!elor lic=idarii 9+Calculul si #irarea i$p+ Q+In!oc$ "ilan!ului de par!a' 5+e ec!uarea par!a'ului cap propriu in unc!ie de 0 a? pre#ederile s!a!u!ului "? =o!ararea AGA c? co!a de par! la cap soc+ In cazul ali$en!ului opera!iile sun! si$ilare

;2