Sunteți pe pagina 1din 15

I.

Administrarea societatilor comerciale


Administrarea societatilor comerciale este reglementata de L.31\1990 cu
modificarile ulterioare prin L.441\2006.
Administrarea societatilor comerciale variaza in functie de forma societatii. Forma
de

administrare

intre

societatea

in

nume

colectiv, societatea

in

comandita

simpla,societatea cu raspundere limitata si societatate in comandita pe actiuni nu variaza


foarte mult, cele mai importante modificare si cele mai variate forme de administrare
intalnim la societatile pe actiuni,indeosebi la societatile pe actiuni cotate.
1. Societatea in nume colectiv:
Administrare societatilor in nume colectiv este efectuata de catre unul sau mai multi
administrator,care pot fi asociati sau neasociati,persoane fizice sau persoane juridice.
Administratorii pot fi numiti prin actul constitutiv sau alesi de catre asociati. In cazul in
care in contractul de societate nu a fost stabilit modul de exercitare a mandatului de catre
administratori,atunci fiecare dintre ei poate lucra in mod individual, cu conditia sa nu
depaseasca limitele operatiilor obisnuite de comert pe care le exercita societatea.
2. Societatea in comandita simpla:
Administrarea societatilor in comandita simpla este aproximativ ca si la societatea in
nume colectiv,cu exceptia faptului ca administratorul unei societati in comandita simpla
nu poate fi decat unul sau mai multi asociati comanditati.
3. Societatea cu raspundere limitata:
Administrare societatilor cu raspundere limitata la fel ca la societatea in nume
colectiv poate fi efectuata de catre unul sau mai multi administrator,care la fel pot fi
asociati sau neasociati. Daca prin actul constitutiv nu s-a stabilit modul de exercitare a
mandatului de catre administrator, atunci fiecare dintre ei poate actiona individual.

4. Societatea in comandita pe actiuni:


Administrarea societatilor in comandita pe actiuni este guvernata de aceleasi
principii ca si societatea in comandita simpla , de acea in contractul de societate trebuie
mentionati asociatii comanditati care pot sa exercite functia de administrator.
5. Societatea pe actiuni:
In cazul societatii pe actiuni modul de administrare este mult mai variat si mai
diversificat fata de celelalte categorii de societati. La fel ca si la celelalte categorii de
societati,societatea pe actiuni poate fi administrata de unul sau mai multi administrator, in
cazul in care sunt mai multi administrator, atunci se creeaza un consiliu de administratie.
Administrarea societatilor pe actiuni cunoaste 2 sisteme de administrare, un sistem
monist si un sistem dualist. Sistemul monist este alcatuit din consiliu de administratie si
directorii societatii, pe cand sistemul dualist este alcatuit din directorat si consiliu de
supraveghere, acest sistem de administrare in legislatia noastra ramanand optional la
latitudinea asociatilor.
6. Sistemul monist:
Societatea va fi administrata de unul sau mai multi administratori, urmand doar ca
numarul acestora sa fie intotdeauna impar, acestia formand un consiliu de administratie.
Adunarea generala ordinara a actionarilor este organul in sarcina caruia ii revine
desemnarea administratorilor cu o singura exceptie, cea a primilor administratori, care
sunt numiti prin actul constitutiv. Durata mandatului administratorilor nu poate depasi
patru ani, durata mandatului primilor membri ai consiliului de administratie, nu poate
depasi doi ani ceea ce ar insemna printr-o interpretare literala ca o durata superioara
fixata prin actul constitutiv urmeaza a fi redusa.
Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un
contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii
societatii,

contractul

individual

de

munca

este

suspendat

pe

perioada

mandatului.Administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordinara a

actionarilor.Cu toate acestea insa in cazul in care revocarea se produce fara o justa cauza,
administratorul este indreptatit de a reclama plata unor daune-interese. Consiliul de
administratie are puterea de a delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori,
urmand a fi numit unul dintre ei ca director general.
Se intelege prin director al societatii pe actiuni numai acea persoana careia i-au fost
delegate atributii de conducere a societatii conform prevederilor legale incidente in
materie. Prin urmare, va fi exclusa orice alta persoana, indiferent de denumirea tehnica a
postului ocupat in cadrul societatii. Pot fi numiti directori atat persoane care detin
calitatea de administratori cat si persoane din afara consiliului de administratie.Totodata,
in mod complementar, prin actul constitutiv sau printr-o hotarare a adunarii generale a
actionarilor presedintele consiliului de administratie al societatii poate fi numit si director
general.
Delegarea conducerii societatii este obligatorie in cazul societatilor pe actiuni ale caror
situatii financiare anuale fac obiectul unei obligatii legale de auditare financiara.
Majoritatea membrilor consiliului de administratie va fi formata din administratori
neexecutivi. Membri neexecutivi ai consiliului de administratie sunt cei care nu au fost
numiti directori.
Persoanele care ocupa functia de director sunt responsabile cu luarea tuturor masurilor
aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu
respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului
de administratie si adunarii generale a actionarilor.Prin actul constitutiv sau prin decizie
a consiliului de administratie poate fi stabilit modul de organizare a activitatii
directorilor.
Consiliul de administratie este insarcinat cu supravegherea activitatii directorilor.
Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea
operativa a societatii. Directorii vor informa consiliul de administratie in mod regulat si
cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.Consiliul de
administratie ii poate revoca pe directori in orice moment, in cazul in care revocarea
survine fara justa cauza, directorul in cauza este indreptatit la plata unor daune-interese.

7. Sistemul dualist:
Sistem dualist este optional in dreptul romanesc In acest sistem societatea pe
actiuni urmeaza a fi administrata de catre un directorat careia i se alatura un consiliu de
supraveghere. Conform respectivului sistem conducerea societatii revine directoratului,
acesta fiind constituit din unul sau mai multi membri, numarul acestora fiind totdeauna
impar. In cazul societatilor pe actiuni ale caror situatii financiare anuale fac obiectul unei
obligatii legale de auditare, directoratul este format din cel putin trei membri. Doar in
ipoteza unui singur membru, acesta va purta prin exceptie denumirea de director generai
unic. Directoratul indeplineste actele necesare si utile pentru realizarea obiectului de
activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege in sarcina consiliului de
supraveghere si a adunarii generale a actionarilor.
Membrii consiliului de supraveghere sunt desemnati de catre adunarea generala a
actionarilor,

facand

exceptie

primii

membri,

care

sunt

numiti

prin

actul

constitutiv.Consiliului de supraveghere controleaza modul in care directoratul isi exercita


atributiile.
Prevederile legale considera ca incompatibila detinerea calitatii de membru al
directoratului in paralel cu cea de membru al consiliului de supraveghere. Membrii
directoratului pot fi revocati oricand de catre consiliul de supraveghere. Similar
administratorilor in ipoteza in care revocarea lor se produce fara justa cauza, membrii
directoratului pot reclama plata unor daune-interese.
Membrii directoratului reprezinta societatea doar actionand impreuna. Cu toate acestea
se poate stipula in mod expres ca unul dintre membri directoratului sa reprezinte
societatea.
Totodata, in situatia in care membrii directoratului reprezinta societatea doar actionand
impreuna, prin acordul lor unanim, acestia il pot imputernici pe unul dintre ei sa incheie
anumite operatiuni sau tipuri de operatiuni.

II. Administratorii societatii


Hotararile adunarii generale a societatii se duc la indeplinire de administrator. In
legatura cu administratorul sau administratorii societatii comerciale, in functie de forma
juridica, legea are prevederi diferite. Ne vom ocupa de aspectele generale privitoare la
administratori.
Administrator al societatii poate fi o persoana fizica sau chiar juridica, situatie in
care aceasta trebuie sa desemneze un reprezentant. Reprezentantul administratorului,
persoana juridica, trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii ca administratorul, persoana
fizica, si are aceleasi obligatii si raspunderi.

1.Conditii cerute pentru numirea administratorilor


a. Capacitatea administratorului trebuie sa aiba capacitatea de exercitiu
deplina si sa nu fie considerat, potrivit legii, incapabil (art. 135 cu trimitere la art. 6 din
Legea 31/1990).
b. Onorabilitatea administratorului nu poate fi numit administrator o
persoana care a suferit condamnari pentru fapte prevazute de lege (art. 135 cu trimitere la
art. 6 din Legea 31/1990).
c. Cetatenia administratorului cu exceptia societatilopr pe actiuni si
societatile in comandita pe actiuni la care potrivit legii administrator sau presedinte al
consiliului de administratie si cel putin jumatate din numarul administratorilor trebuie sa
fie cetateni romani, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel (art. 134 alin. 4 din
Legea 31/1990) la celelalte societati comerciale, administrator poate fi orice persoana
indiferemt de cetatenie.
d. Calitatea de asociat a administratorului legea prevede ca la societatile
in nume colectiv si societatile in comandita simpla, administratorul trebuie sa fie si
asociat. O alta regula obligatorie este ca la societatile in comandita simpla,
administratorul trebuie sa fie asociat comanditat.
e. Limitarea cumulului legea stabileste ca regula generala ca o persoana

nu poate fi in mai mult de trei consilii de administratie in acelasi timp (art. 142 Legea
31/1990). De la aceasta regula, legea admite unele exceptii.

2. Desemnarea administratorilor
Administratorul poate fi desemnat la infiintarea societatii si este trecut in actul
constitutiv sau poate fi desemnat in adunarea actionarilor prin votul actionarilor, prin
modalitati diferite in functie de forma juridica a societatii comerciale. Potrivit Ordonantei
de urgenta a Guvernului 76/2001, in cazul societatilor comerciale cu capital majoritar de
stat, administratorul se desemneaza pe baza unor criterii de performanta care constituie
anexa la contractul de munca.
3. Durata
In functie de forma societatii comerciale, durata functiei administratorului se
stabileste astfel:
a. La societatea in nume colectiv, societatea in comandita simpla si societatea cu
raspundere limitata, legea stabileste ca asociatii pot alege unul sau mai multi
administratori dintre ei, fixandu-se puterile si durata insarcinarii (art. 77 si art. 192 alin. 3
din legea 31/1990).
b.La societatea pe actiuni sau societatea in comandita pe actiuni, legea stabileste
ca administratorii sunt temporati si revocabile (art. 134 alin. 1 Legea 31/1990), primii
administratori numiti prin actul constitutiv indeplinind functia pe o perioada de cel mult 4
ani.
In cazurile in care prin actul constitutiv nu s-a stabilit durata, administratorii pot
indeplini aceasta functie timp de 2 ani. Prevederea este valabila si daca desemnarea nu se
face prin actul constitutiv ci prin alegere ulterioara.
Daca prin actul de constituire nu s-a stabilit altfel la expirarea mandatului
administratorul poate fi reales.
4. Garantia baneasca
Dupa desemnarea administratorului in cazul societatilor pe actiuni si

societatilor in comandita pe actiuni, acesta potrivit legii trebuie sa depuna o garantie


baneasca (art. 137 din Legea 31/1990). In cazul calorlalte forme de societati comerciale
legea nu impune aceasta obligatie. Cuantumul garantiei este stabilit de actionari in
adunarea generala, legea impunand doar limita minima la valoarea nominala a 10 actiuni
sau la dublul remuneratiei lunare.
5. Publicarea
Asa cum am stabilit anterior, la constituirea societatilor comerciale in cererea de
inmatriculare

la

oficiul

registrului

comertului

este

obligatorie

mentionarea

administratorului societatii precum si depunerea dupa inmatriculare la acelasi oficiu al


registrului, a semnaturilor (art. 45 din Legea 31/1990).
Devine evidenta obligatia ca in cazul desemnarii unui alt administrator, se respecta
procedura privind mentiunea in registrul comertului si depunerea semnaturii. In cazul in
care sunt mai multi administratori, obligatia privind depunerea semnaturii ii revine doar
celui desemnat sa reprezinte societatea.
6.Remunerarea
Adunarea generala a asociatilor are dreptul si obligatia de a stabili remuneratia
administratorilor (art. 77 si 148 din Legea 31/1990).
Legea prevede in cazul societatilor de persoane si societatilor cu raspundere limitata o
eventuala remunerare a administratorilor (art.77 si art. 192 alin. 3 din Legea 31/1990). In
cazul societatilor de capitaluri legea vorbeste de remunerarea cu salarii fixe sau alte sume
ori avantaje (art. 148 Legea 31/1990).
7. Natura juridica a raportului dintre administrator si societate
comerciala
Legea 31/1990 prevede ca ,,obligatiile si raspunderea administratorilor sunt
reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si cele speciale prevazute in aceasta
lege. Rezulta ca ne aflam in prezenta unui contract de mandat. Baza legala a mandatului
poate fi calitatea de asociat in cazul cand administratorul este actionar sau contractul de
munca in cazul in care administratorul este salariat fara a fi actionar.
7

Avand in vedere ca mandatul administratorului este stabil atat de lege (prevederile art. 72
din Legea 31/1990) cat si prin vointa actionarilor materializata in hotararea adunarii
generale, putem vorbi de o dubla natura a acestuia:

legala in limitele impuse de lege;

contractuala in limitele impuse de adunarea generala.

8.Obligatiile administratorilor (conform Legii 31/1990)


a. Obligatia de a indeplini formalitatile necesare constituiruii.
b. Obligatia de a depune semnaturile la registrul comertului in cazul cand a fost
desemnat reprezentant al societatii.
c. Obligatia de a prelua si pastra documentele privind constituirea societatii.
d. Obligatia de a administra societatea, adica de a face operatiunile cerute pentru
indeplinirea obiectului societatii.
e. Obligatia de a urmarii efectuarea de catre asociati a varsamintelor datorate.
f. Obligatia de a tine registrele cerute de lege si corecta lor tinere.
g. Obligatia de a intocmii bilantul societatii si contul de beneficii si pierderi,
precum si de a asigura respectarea legii la repartizarea beneficiilor si plata
dividandelor.
h. Obligatia de a lua parte la toate adunarile societatii, la consiliile de
administratie si organele de conducere similare acestora.
i. Obligatia de a duce la indeplinire hotararile adunarii generale a asociatilor.
j. Obligatia de a indeplinii indatoriile prevazute in actul constitutiv, precum si
indatoririle stabilite de lege.
Potrivit dispozitiilor legale, administratorul are putere deplina in vederea
indeplinirii operatiunilor de gestiune si reprezentare pentru realizarea scopului societatii.
Puterea administratorului este limitata doar de dispozitiile legale si hotararile adunarii
generale a asociatilor.

9. Incetarea functiei de administrator


a. Revocarea administratorului
Se face diferit in functie de forma juridica a societatii comerciale.
Potrivit prevederilor art. 77,90 si 192 al. 3 din Legea 31/1990 in cazul societatilor
de persoane si a societatilor cu raspundere limitata, administratorul poate fi revocat de
asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social, in afara cazului cand au
fost numiti prin actul constitutiv.
La societatile de capitaluri, unde administratorii sunt revocabili, revocarea ca si
alegere de adunare generala ordinara a actionarilor (art. 111 din Legea 31/1990).
Impotriva hotararii de revocare, administratorul poate actiona societatea in justitie dar
numai pentru eventualele daune nu si pentru reintegrarea in functie.
b. Renuntarea administratorului
Administratorul poate din motive diferite sa renunte la aceasta calitate. In cazul in
care prin renunterea sa a produs daune societatii aceasta are dreptul

la despagubiri

conform prevederilor art. 391 din Codul comercial. Functia de administrator poate inceta
si prin decesul sau declararea ca incapabil. Incetarea functiei de administrator, pentru ca
masura sa fie opozabila tertilor, se face cu indeplinirea, ca la numirea in functie, a
formalitatilor de publicitate (art. 54 al. 2 din Legea 31/1990).
10. Pluralitatea administratorilor
Legea aplicabila societatilor comerciale, Legea 31/1990 reglementeaza situatiile
in care societatea are mai multi administratori in doua situatii diferite:
a. Administratorii nu sunt in organe colegiale de administrare
In cazul societatilor in nume colectiv, societatilor in comandita simpla si
societatilor cu raspundere limitata, pot fi desemnati prin hotararea asociatilor mai multi
administratori.
In cazul in care potrivit actului constitutiv, administratorii trebuie sa lucreze
impreuna, hotararile se iau in umanitate. Daca nu s-a stabilit lucrul impreuna, legea
prevede obligatia administratorului care ia initiativa unei operatii care depaseste limita
9

normala, de a instiinta in prealabil pe ceilalti administratori. In caz de divergente hotarasc


asociatii care detin majoritatea absoluta a capitalului social.
a. Organele colegiale de administrare
consiliul de administrare conform art. 134 din Legea 31/1990,
la societatile pe actiuni sau in comandita pe actiuni, daca sunt mai multi administratori,
ei formeaza consiliul de administratie. Acesta este condus de un presedinte ales de
administratori si adopta hotarari valabile cu majoritatea absoluta a celor prezenti, daca la
sedinta participa personal cel putin jumatate din numarul membrilor consiliului de
administratie. Prin actul constitutiv se poate stabilii o proportie mai mare a membrilor
prezenti la sedinta. Se intruneste de cate ori este necesar dar cel putin lunar.
comitetul de directie in baza prevederilor art. 140 din Legea
31/1990, consiliul de administratie poate delega o parte din atributiile sale comitetului de
directie format din membri alesi dintre administratori. Acesta este condus de un director
sau director general si are atributiunile stabilite de consiliul de administratie. In cadrul
ecestuia hotararile se iau cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor sai.

11. Raspunderea administratorilor


Potrivit legii (art. 72 din Legea 31/1990) atributiile administratorilor, cu obligatiile
si raspunderile lor au o natura dubla contractuala in baza mandatului si legala in baza
prevederilor legii si in limitele stabilite de acestea. Pentru neindeplinirea obligatiilor
asumate prin contractul de mandat, administratorii au raspundere civila contractuala iar
pentru cele prevazute de legislatie aplicabila societatilor comerciale, au raspundere civila
delictuala sau penala ( daca savarsesc infractiuni).
a. Raspunderea civila
Intervine in cazul in care administratorul nu a indeplinit obligatiile incredintate si
asumate prin contractul de mandat privitoare la infiintarea si functionarea
societatii.

10

Daca administratorii sunt mai multi, intervine raspunderea solidara pentru


neindeplinirea unor obligatii referitoare la:
realizarea varsamintelor efectuate de asociati;
existenta reala a dividendelor platite;
existenta si tinerea corecta a registrelor cerute de lege;
indeplinirea exacta a hotararilor adunarii generale;
stricta indeplinire a indatoriilor impuse de actul constitutiv si lege;
faptele prejudiciabile ale altor persoane cand au fost posibile datorita
nesupravegherii lor de catre administrator.
Actionarea administratorilor in vederea raspunderii civile este dreptul societatii al
carei patrimoniu a fost prejudiciat, nu al actionarilor (care au patrimoniu diferit de cel al
societatii). In ceea ce priveste temeiul juridic al raspunderii civile, aceasta poate fi
contractual sau delictual.
b. Raspunderea penala
In cuprinsul sau, in art. 265-276, Legea 31/1990 stabileste care fapte ale
administratorilor sunt definite si sanctionate ca infractiuni.
Dreptul de a declansa actiunea penala apartine procurorului conform prevederilor
art. 264 Cod procedura penala, nefiind posibila procedura plangerii prealabile.
In cadrul procesului penal, societatea se poate constitui ca parte civila potrivit
prevederilor art. 150 din Legea 31/1990.

11

III.Administrarea societatii Semtex Entreprise S.R.L


Societatea are sediul in Vaslui, str.Domneasca nr.50 Bl.P2, sc.1, ap 12 .
RC:N16/1514/2002
CF:R9105787
Cont: 2511.1-94.1/RON Banca BCR-Patria
Telefon : + 400756091280
Fax : + 400756091281
E-mail : Semtex@firma.ro
Societatea se ocupa de :
Producie : asamblarea produselor electronice : computere i birotica;
Comert : comerializare cu ridicata si cu amanuntul de produse electronice .
Comercializarea tuturor bunurilor si produselor provenite din productia proprie se face
en-gros si /sau en-detail prin magazine proprii sau inchiriate in Vaslui si alte localitati din
tara.
Import-export en-gros si en-detail al tuturor bunurilor mentionate in aliniatul precedent,
cu respectarea conditiilor prevazute de legea romana
n realizarea obiectului su , societatea va putea incheia contracte de colaborare
sau / si de cooperare cu persoane fizice si/sau juridice romane si straine.
Activitatea principala ce va fi desfasurata de societatea comerciala Semtex
Enterprise S.R.L. o constituie prestarea de servicii sub forma de ansamblare calculatoare
si activitati conexe in comercializarea acestora.
Conducerea societatii
Societatea va fi condus de adunarea general a asociailor.

12

Administratorul societii va avea calitatea de angajat, scop n care se va ncheia


un contract de munca ntre societate i acesta.
Toate actele care angajeaz patrimoniul societii vor fi semnate de
administratorul societii.
Administrarea societii i reprezentarea ei n relaiile cu terele persoane se va face
de ctre administratorul Dobrovici Gabriel, puterile lui fiind nelimitate.
Mandatul administratorului este pe o durata de 4 ani de la data constituirii
societii, mandat care poate fi prelungit de adunarea general a asociailor , n mod
expres sau tacit .
Administratorul poate fi revocat de adunarea generala a asociailor ori de cte ori
acesta nu-i ndeplinete atribuiile ori le ndeplinete necorespunztor.
Parile contractante convin ca gestiunea societii s fie controlat de asociai i,
la nevoie de un cenzor desemnat de adunarea general a sociatilor.

13

IV.Concluzii
Administrarea societatilor comerciale este reglementata de L.31\1990 cu
modificarile ulterioare prin L.441\2006.
Administrarea societatilor comerciale variaza in functie de forma societatii. Forma
de

administrare

intre

societatea

in

nume

colectiv, societatea

in

comandita

simpla,societatea cu raspundere limitata si societatate in comandita pe actiuni nu variaza


foarte mult, cele mai importante modificare si cele mai variate forme de administrare
intalnim la societatile pe actiuni,indeosebi la societatile pe actiuni cotate.
Administratorul poate fi desemnat la infiintarea societatii si este trecut in actul
constitutiv sau poate fi desemnat in adunarea actionarilor prin votul actionarilor, prin
modalitati diferite in functie de forma juridica a societatii comerciale. Potrivit Ordonantei
de urgenta a Guvernului 76/2001, in cazul societatilor comerciale cu capital majoritar de
stat, administratorul se desemneaza pe baza unor criterii de performanta care constituie
anexa la contractul de munca.
Durata functiei administratorului se stabileste in functie de forma societatii
comerciale.

14

Bibliografie
1.David Mihail Dreptul afacerilor, Editura Europolis Print, Constanta, 2005.
2.Conf. univ. dr. Dumitru Gheorghe Bazele contabilitatii, intr-o abordare nationala si
internationala, Editura Muntenia, Constanta, 2003.
3.Prof. univ. dr. Stefan Florea Contabilitate financiara, Editura Ex Ponto, Constanta,
2004
4.Lefter Chirica, Comert si economie comerciala, Editura Economica, 2000, Bucuresti
5.Ioan Schiau, Drept comercial, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2009

15