Sunteți pe pagina 1din 17

Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor

Societatea cu raspundere limitata

Profesor Raducanu Sebastian

Student

Seria 5 Grupa 5

2010 Timisoara

Cuprins
1. Introducere ... p3 2. Caracteristici..p4 3. Societatea cu raspundere limitata cu asociat unic..p4 4. Constituirea societatii cu raspundere limitata....p5 5. Functionarea societatii cu raspundere limitata...p7 6. Administrarea societatii...p10 7. Impartirea beneficiilor si pierderilor....p14 8. Aspecte specifice privind dizolvarea, lichidarea si transformarea societatii cu raspundere limitata ..p14 9. Bibliografie..p17

Introducere
Reprezentand rezultatul nevoilor resimtite in activitatile comerciale societatea cu raspundere limitata a aparut destul de tarziu. Ca entitate juridical distincta, fiind reglementata pentru prima data in Germania, la sfarsitul secolului XIX-lea. Intrucat s-a dovedit a fi inca de la momentul crearii ei forma asociativa cea mai avantajoasa pentru cei care o constituie, societatea cu raspundere limitata a fost adoptata ca model si reglementata, in scurta vreme in mai toate tarile Europei.

Notiunea de S.R.L.
Societatea cu raspundere limitata SRL este societatea in care partile nu sunt reprezentate prin titluri negociabile si care nu pot fi cedate altor persoane decat daca acestea din urma sunt agreate de majoritatea celorlalti asociati. Din acest punct de vedere SRL e o asociatie de persoane. SRL e si o asociatie de capital deoarece asociatii raspund numai in limita aportului lor la existenta societatii, astfel fiecare asociat v-a fi obligat pentru datoriile societatii numai in limita capitalului subscris.

Caracteristici
1. Asocierea se bazeaza pe increderea asociatilor, societatea avand deci un caracter Intuitu personae , ca si societatile de persoane. 2. Capitalul social este divizat in anumite fractiuni denumite parti sociale, care nu sunt reprezentate prin titluri negociabile. 3. Asociatii raspund pentru obligatiile sociale numai in limita aportului lor. 4. Specific numai societatii cu raspundere limitata este faptul ca ea se poate consitui potrivit legii fie ca societate pluripersonala, fie ca societate unipersonala. Intradevar potrivit dispozitiilor art. 32-34 din Legea nr. 31/1990, regula o reprezinta constituirea societatii prin reunirea mai multor persoane, dar prin dispozitiile articolului 210 din aceeasi lege se instituie o exceptie, in temeiul careia este posibila infiintarea unei societati cu raspundere limitata si numai de catre o singura persoana.

Societatea cu raspundere limitata cu asociat unic

Potrivit art. 210 din lege, societatea cu raspundere limitata se poate constitui prin aportul unui singur asociat, care va fi detinatorul tuturor partilor sociale. O persoana fizica sau juridica nu poate fi insa asociat unic decat intr-o singura societate cu raspundere limitata. Societatea cu raspundere limitata cu asociat unic, ca orice societate comerciala, dobandeste calitatea de comerciant prin constituire sa, in conditiile legii. Obligatiile sociale

sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatul unic raspunde numai in limita aportului sau.

Constituirea societati cu raspundere limitata S.R.L.


Actul constitutiv al societatii cu raspundere limitata va cuprinde:

a) datele de identificare a asociatilor b) forma, denumirea si sediul social; c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;

d) capitalul social, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii. La societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau;

e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;

e) in cazul societatilor cu raspundere limitata, daca au fost desemnati cenzorii sau auditorul financiar, datele acestora de identificare;

f) partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;

g) sediile secundare sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica , atunci cand se infiinteaza odata cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;

h) durata societatii;

i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.

SRL se constituie prin contract si statut in cazul in care e constituita din 2 sau mai multi asociati sau numai prin statut in cazul asociatului unic. Societatea ia hotarari cu votul majoritatii absolute a asociatilor si a partilor sociale cu exceptia hotararii de modificare a contractului si statutului care se pot efectua numai cu acordul tuturor asociatilor. Capitalul social al societatii nu poate fi mai mic de 300.000 lei si el se constituie din aportul asociatilor; aceste aporturi pot fi in natura sau in numerar. Capitalul social se divide in fractiuni denumite parti sociale, cu valoare nominala egala ce nu poate fi mai mica de 100.000 lei. Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile si ca atare emiterea de titluri negociabile duce la sanctionare penala a administratorului societatii. Valoarea aportului in natura nu poate depasi 60% din valoarea capitalului social. In cazul societatii cu mai multi asociati expertizarea valorii bunului e facultativa, in cazul asociatului unic e obligator. 6

Reducerea capitalului social nu se va putea opera sub nivelul minim legal; majorarea capitalului social se va realiza prin varsarea imediata a aportului.

Functionarea societatii cu raspundere limitata


Adunarea asociatilor societatii cu raspundere limitata Adunarea asociatilor este organul de deliberare si decizie a societatii cu raspundere limitata. In cadrul ei se iau toate hotararile asociatilor, potrivit art. 186 din Legea nr. 31/1990. Adunarea decide, in conditii de cvorum si majoritatea diferite, at asupra problemelor ordinare asupra societatii cat si asupra celor care implica modificarea actului constitutive. Adunarea asociatilor se convoaca la sediul societatii, cel putin odata pe an sau de cate ori este necesar. Convocarea adunarii asociatilor se face de catre administratorii societatii sau la initiativa asociatilor cu precizarea scopului convocarii, conform art. 190 din Legea nr. 31/1990. Cenzorii societatii sunt obligati sa convoace adunarea asociatilor, in cazul in care aceasta nu a fost convocata de administratori. Convocarea adunarii asociatilor se face in forma stabilita prin statut iar in lipsa unei asemenea prevederi, prin scrisoare recomandata. Convocarea trebuie facuta cu cel putin 10 zile inainte de data fixate pentru tinerea adunarii, cu precizarea ordinii de zi. Adunarea asociatilor are, potrivit art. 189 din Legea nr.31/1990 urmatoarele atributii principale: a) Aproba bilantul si stabileste repartizarea beneficiului net; b) Desemneaza administratorii si cenzorii societatii; ii revoca pe acestia si le da descarcare pentru activitatea lor; c) Decide urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru prejudiciile cauzate societatii, desemnand si persoana insarcinata sa exercite actiunea in raspundere;

d) Modifica, in conditiile legii, actul constitutiv. Hotararile adunarii se adopta prin votul asociatilor prezenti. Actul constitutiv poate stabili cautarea se poate face si prin corespondenta, potrivit art.186 din Legea 31/1900. Fiecare parte sociala da dreptul la un vot, pe cale de consecinta, asociatii exercita dreptul de vot proportional cu participarea la capitalul social. Adunarea adopta hotarari potrivit art.187 din Legea 31/1990 prin votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale, astfel: a) La prima convocare, prin votul care exprima majoritatea absoluta a asociatilor si majoritatea absoluta a partilor sociale. In cazul in care nu s-au putut intruni ambele majoritati si in aceasta cauza nu s-a putut adopta nici o hotarare, se convoaca cea de a II- a adunare. b) La cea de a II-a adunare oricare ar fi numarul de asociati si parte de capital reprezentata in adunare de catre asociatii prezenti, hotararea se adopta cu votul majoritatii asociatilor prezenti si cea a capitalului social reprezentata.

Este obligat sa se abtina de la vot, indiferent de numarul partilor sociale care le detine: a) Asociatul care a adus aportul in natura sau care a incheiat societatea un act juridic, atunci cand se delibereaza asupra aportului sau asupra acelui act juridic,potrivit art.188 din Legea nr.31/1990; b) Asociatul, care,intr-o operatie determinata, are pe cont propriu sau pe contul altuia interese contrare acelora ale societatii.

Pentru adoptarea hotararilor asupra transmiterii partilor sociale catre persoane din afara societatii este necesar potrivit art. 197 din Legea nr.31/1990, votul unei majoritati calificate: cel putin 3/4 din numarul partilor sociale.

Pentru modificarea contractului de societate sau a statutului este necesar conform articolului 187 din legea nr.31/1990 votul tuturor asociatilor, afara de dispozitii contrare in lege sau in actul constitutiv. Hotararile luate de adunarea asociatilor, cu respectarea contractului de societate, a statutului si dispozitiilor legale sunt obligatorii pentru toti asociatii, inclusiv pentru cei care nu au luat parte la adunare sau au votat contra. Asociatul ale carui drepturi au fost incalcate poate cere instantei judecatoresti anularea hotararii adunarii asociatilor, in conditiile prevazute de lege pentru anularea hotararii adunarii actionarilor potrivit articolului 191 din Legea nr.31/1990. Desi legea nu cere aducerea la cunostinta tertilor a hotararilor adunarii asociatilor, se considera ca aceste hotarari trebuie inregistrate la registrul comertului, daca ele se refera la acte sau fapte a caror inregistrare este prevazuta de lege.

Administrarea societatii cu raspundere limitata

Societatea cu raspundere limitata este administrata de unul sau mai multi administratori. Numirea lor se poate face prin contractul de societate ori prin hotararea adunarii generale si nu trebuie sa fie neaparat din randul asociatilor. Dupa parerea unor autori desemnarea administratorilor, ca si stabilirea puterilor, duratei insarcinarii si renumeratiei administratorilor, trebuie sa se decida de adunarea generala cu respectarea dublei majoritati prevazute de art.187 din Legea nr.31/1990. Revocarea administratorilor se face prin votul tuturor asociatilor, daca administratorii au fost numiti prin contractul de societate, sau cu votul reprezentand majoritatea absoluta a asociatilor si a partilor sociale, daca administratorii au fost desemnati de catre adunarea generala a asociatilor. Legea interzice administratorilor sa exercite fara autorizarea adunarii generale a asociatilor, mandatul de administrator, in alte societati concurente sau avand acelasi obiect, precum si sa faca acelasi fel de comert ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altora( art.192, alin.2, Legea nr.31/1990). Atunci cand exista mai multi adimistratori, modul de lucru va fi stabilit prin contractul de societate sau de catre adunarea generala. Daca este intrunita regula unanimitatii, divergentele ivite intre administratori vor fi solutionate de asociati in conditiile art.187 din lege. In cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, atributiile administratorilor sunt exercitate de catre asociatul unic, daca el are si calitatea de administrator( art.70 alin.2 Legea 31/1900). Bilantul societatii cu raspundere limitata se intocmeste dupa dispozitiile legii speciale privind contabilitatea societatilor comerciale. Bilantul contabil si contul de profit si pierderi, impreuna cu raportul administratorilor si cenzorilor vor ramane depuse la sediul 10

societatii si la cel al sucursalelor in cele 15 zile care preced intrunirea adunarii generale pentru a fi cercetate de asociati. Administratorii sunt obligati ca in termen de 5 zile de la data adunarii generale sa depuna o copie de pe bilantul contabil, insotita de contul de profit si pierderi la administratia financiara, anexand raportul lor, raportul cenzorilor si procesul verbal al adunarilor generale. Un exeplar al bilantului contabil vizat de administratia financiara, impreuna cu actele mentionate mai sus vor fi depuse la Oficiul Registrului comertului. Administratorii au obligatia constituirii fondului de rezerva, astfel din beneficiul anual se va prelua cel putin 5 % in fiecare an, pana cand cuantumul acestui fond de rezerva va atinge cel putin a cincea parte din capitalul social. Daca acest fond odata constituit, se micsoreaza din orice cauza, va fi completat cu respectarea dispozitiilor privind cota de prelevare anuala si cuantumul minim al fondului. In cazul reducerii capitalului social, administratorii au obligatia de a inscrie in registrul comertului aceasta reducere si de a cere publicarea ei in Monitorul Oficial. Reducerea poate fi efectuata numai dupa implinirea a doua luni de la publicarea hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial. O alta obligatie a administratorilor consta in convocarea adunarii asociatilor la sediul social cel putin o data pe an in adunari generale ordinare ,si ori de cate ori este necesar in adunari extraordinare. Raspundere pentru neindeplinirea obligatiilor administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si de cele special prevazute in art.72 din Legea nr.31/1990.

11

Cenzorii SRL-ului Statutul poate prevedea alegerea unuia sau mai multor cenzori, dar si in lipsa acestei prevederi hotararile adunarii generale poate desemna unul sau mai multi cenzori. Numirea cenzorilor este obligatorie cand nr. asociatilor este mai mare de 15. Numarul cenzorilor trebuie sa fie impar si nu mai mic decat 3; pe langa cenzorii in functiune exista un numar egal de cenzori supleanti. Cenzorii trebuie sa fie asociati cu exceptia cenzorilor contabili care pot fi angajati cu contract de munca, si trebuie sa aiba autorizatie de contabil sau expert contabil autorizat. Majoritatea cenzorilor trebuie sa fie cetateni romani. Conditii legale de a fi desemnat si mentinut in calitatea de cenzor : 1. calitatea de asociat sau contabil (trebuie sa existe cel putin un contabil autorizat); 2. varsta majoratului; 3. cetatenie romana pentru majoritatea lor; 4. sa nu fie ruda sau afin pina la al 4-lea grad inclusiv ori sot al unuia dintre administratori; 5. sa nu primeasca de la societate un salariu pentru alta functie decat aceea de cenzor; 6. sa nu fi fost pus sub interdictie; 7. sa nu fi suferit condamnari pentru :

gestiune frauduloasa; abuz de incredere; fals, inselaciuni, marturie mincinoasa; dare sau luare de mita, etc.

Mandatul cenzorilor are o durata de 3 ani, dupa care pot fi realesi. 12

Obligatii 1. de a exercita personal mandatul; 2. de a supraveghea gestiunea; 3. de a aduce la cunostinta administratorilor neregulile constatate in administratie sau gestiune; 4. obligatia de a participa fara drept de vot la adunarile administratorilor; 5. de a convoca adunarea generala (ordinara si extraordinara) cind nu a fost convocata de administratori; 6. obligatia de a participa la adunarea generala, ordinara si extraordinara; 7. de a prezenta adunarii generale raport asupra constatarilor facute in executarea obligatiilor de supraveghere a gestiunii; 8. obligatia de a consemna in registrul special constatarile facute in exercitiul mandatului lor; 9. obligatia de a pastra secretul; 10. obligatia de a nu indeplini functia de cenzor in mai mult de 3 societati concomitent. Drepturile cenzorilor 1. dreptul de a primi o indemnizatie fixa, determinata prin statut sau in baza hotararii adunarii generale; 2. dreptul de a primi in fiecare luna de la administratori o situatie despre mersul operatiunilor. Mod de lucru Cenzorii lucreaza fiecare separat; pentru redactarea raportului prezentat adunarii generale, cenzorii lucreaza impreuna consemnand deliberarile intr-un registru special. Daca se ivesc divergente vor intocmi raporturi separate.

Impartirea beneficiilor si pierderilor


13

Asociatii au dreptul la dividende, potrivit contractului de societate, iar in lipsa unei stipulatii, proportional cu cota de participare la capitalul social varsat (art.222 alin.2 Legea nr.31/1990). Repartizarea beneficiului net se face de catre adunarea asociatiilor care fixeaza dividendul. Plata dividendelor este conditionata de existenta unor beneficii reale constante prin bilant. Dupa stabilirea dividendului, fiecare asociat devine titularul unui drept de creanta fata de societate care poate fi valorificat in conditiile legii.

Aspecte specifice privind dizolvarea, lichidarea si transformarea societatii cu raspundere limitata

Societatea cu raspundere limitata se dizolva in cazurile prevazute de art.169 din Legea nr.31/1990 care prevede cazurile generale de dizolvare. Cauzele generale de dizolvare sunt urmatoarele: a) Trecerea timpului stabilit pentru durata societatii; b) Imposibilitatea realizarii obiectului societatii sau realizarea acestuia; c) Declararea nulitatii societatii; d) Hotararea adunarii generale; e) Hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temenice precum neintelegere in grade dintre asociati care ii impiedica functionarea societatii; f) Deschiderea procedurii lichidarii judiciare; g) Alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii; De asemenea SRL se dizolva in cazul pierderii unei jumatati din capitalul sau social sau dupa caz, al micsorarii lui sub minimul legal. In cazul in care in termen de 9 luni de la 14

data constatarii pierderii sau a micsorarii capitalului social acesta este reintregit sau este readus la suma ramasa ori la minimul legal, sau cand societatea se transforma intr-o alta forma la care capitalul social corespunde SRL-ul nu se dizolva. SRL-ul se dizolva prin deschiderea procedurii lichidarii judiciare fata de un asociat sau prin incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociati, cand datorita acestor cauze numarul asociatilor s-a redus la unul singur. Se excepteaza cazul cand in actul constitutive exista clauze de continuare cu mostenitori sau cand asociatul ramas hotaraste continuarea existentei societatii sub forma SRL cu asociat unic. Dizolvarea unei societati cu raspundere limitata cu asociat unic atrage transmisiunea universala a patrimoniului societatii catre asociatul unic fara lichidare. SRL se lichideaza potrivit dispozitiilor Legii nr. 31/1990 si prevederilor contractului de societate in masura in care acestea nu sunt incompatibile cu lichidarea societatilor comerciale. Posibilitatea transformarii SRL nu este reglementata de lege, dar din interpretarea art.140 si 142, rezulta ca pentru modificarea actului constitutiv este necesar votul unanimitatii asociatilor. Daca nu se realizeaza unanimitatea este prevazuta posibilitatea retragerii din societate a asociatilor care au votat contra.

Fuziunea si divizarea unei S.R.L.


Fuziunea este operatiunea prin care: a) una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei alte societati in schimbul repartizarii catre actionarii societatii sau societatilor absorbite de actiuni la societatea absorbanta si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate; SAU b) mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei societati pe care o constituie, in schimbul repartizarii catre actionarii lor de actiuni la societatea nou-constituita si, eventual, al unei plati in 15

numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate. Divizarea este operatiunea prin care: a) o societate, dupa ce este dizolvata fara a intra in lichidare, transfera mai multor societati totalitatea patrimoniului sau, in schimbul repartizarii catre actionarii societatii divizate de actiuni la societatile beneficiare si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate; b) o societate, dupa ce este dizolvata fara a intra in lichidare, transfera totalitatea patrimoniului sau mai multor societati nou-constituite, in schimbul repartizarii catre actionarii societatii divizate de actiuni la societatile nou-constituite si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate.

Divizarea poate avea loc si prin transferul simultan al patrimoniului societatii divizate catre una sau mai multe societati existente si una sau mai multe societati nouconstituite. Fuziunea sau divizarea se poate face si intre societati de forme diferite. Aceasta, poate fi efectuata chiar daca societatile dizolvate sunt in lichidare, cu conditia ca acestea sa nu fi inceput inca distribuirea intre asociati a activelor ce li s-ar cuveni in urma lichidarii. Fuziunea sau divizarea se hotaraste de fiecare societate in parte, in conditiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv al societatii. Cand actiunile sunt de mai multe categorii, hotararea asupra fuziunii/divizarii, este subordonata rezultatului votului pe categorii. Daca, prin fuziune sau divizare, se infiinteaza o noua societate, aceasta se constituie in conditiile prevazute de Legea 31/1990 pentru forma de societate convenita.

Bibliografie
16

Mircea Stefan Minea Constituirea societatilor comerciale, editura Lumina lex, Bucuresti 1996. Radu I. Motica, Lucian Bercea Drept comercial roman si drept bancar, editura Lumina lex 2001. Radu I. Motica, Claudia Rosu Drept comercial roman si international, editura Alma mater Timisoara 1999. Stanciu.D Carpenaru - DREPT COMERCIAL ROMAN Editura ALL Bucuresti. Legea 31/1990 privind societatile comerciale.

17