Sunteți pe pagina 1din 15

Ministerul Educației Culturii si Cercetarii al Republicii Moldova

Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

Referat
Tema: Societatile cu raspundere limitata (SRL)

A elaborat:Grama Alina

Catedra:Secretariat si Turism

Chisinau 2018
Cuprins:
1.Aparitia si evolutia societatii cu raspundere limitata................................................................................. 3
2. Notiunea de societate cu raspundere limitata.......................................................................................... 3
3. Caracterele Societatii cu raspundere limitata ........................................................................................... 4
4.Societatea cu raspundere limitata cu un Asocint unic ............................................................................... 4
5.Constituirea societatii cu raspundere limitata ........................................................................................... 5
5.1. Transmiterea părţilor sociale ............................................................................................................. 6
6.Administratorii societăţii cu răspundere limitată ...................................................................................... 7
7.Organul de control ..................................................................................................................................... 8
8 Bilanţul contabil. Beneficiile, dividendele şi capitalul de rezervă .............................................................. 9
Societatea cu răspundere limitată trebuie la finele anului financiar să întocmească un raport
financiar. Raportul financiar anual include: bilanţul contabil; raportul privind rezultatele financiare,
raportul privind fluxul capitalului propriu; raportul privind fluxul mijloacelor băneşti şi anexele la
rapoartele financiare şi nota explicativă la rapoartele financiare ........................................................ 9
8.1. Bilanţul contabil ................................................................................................................................. 9
8.2. Beneficiile şi dividendele .................................................................................................................... 9
8.3. Capitalul de rezervă..........................................................................................................................10
9.Drepturile şi obligaţiile asociaţilor ...........................................................................................................10
9.1.Dreptul la vot.....................................................................................................................................10
9.2.Dreptul la informare cu privire la societate ......................................................................................10
9.3.Dreptul de a fi membru în organele de conducere ale societăţii .....................................................11
9.4.Dreptul la profit .................................................................................................................................11
9.5.Dreptul de a se retrage din societate................................................................................................11
9.6.Dreptul de acţiona în justiţie .............................................................................................................11
10.Obligaţiile asociaţilor..............................................................................................................................12
10.1. Transmiterea aportului la capitalul social ......................................................................................12
10.2.Nedivulgarea informaţiei confidenţiale despre activitatea societăţii .............................................12
10.3.Participarea la pierderile societăţii .................................................................................................12
11. Avantaje si dezavantaje .........................................................................................................................13
11.1.Avantaje: .........................................................................................................................................13
11.2.Dezavantaje .....................................................................................................................................13
Concluzie .....................................................................................................................................................14
Referinte Bibliografice.................................................................................................................................14
1.Aparitia si evolutia societatii cu raspundere limitata

Societatea cu răspundere limitată a apărut pentru prima oara în 1892, în


Germania, în acest sens fiind reglementată printr-o lege specială din aprilie 1892,
sub denumirea Gesellsehaft mit beschrankter Haftung, publicată în Reichgesetz blatt
(Foaia de legi a imperiului), lege ce a fost menținută în vigoare și după intrarea în
vigoare a Codului comercial din 1896. Această lege a fost sursă de inspiraţie pentru
alte ţări, astfel că Austria, prin legea din 6 martie 1906, Cehoslovacia, prin legea din
15 aprilie 1920, Polonia, prin legea din 13 iunie 1920, au reglementat societatea cu
răspundere limitată. În ţările latine, această societate este introdusă în perioada
interbelică sau imediat după al Doilea război mondial.

În România, societatea cu răspundere limitată a fost cunoscută în Bucovina prin


aplicarea legislaţiei austriece şi după Unirea din 1918. Aşa cum rezultă din
statisticile vremii, a fost tipul de societate preferat de comercianţi.

2. Notiunea de societate cu raspundere limitata

Societatea cu răspundere limitată poate fi definită ca o societate constituită,


pe baza deplinei încrederi, de două sau mai multe persoane care pun în comun
anumite bunuri pentru a desfăşura o activitate comercială în vederea împărţirii
beneficiilor şi care răspunde pentru obligaţiile sociale.

Conform art. 145 al Codului civil al Republicii Moldova, societatea cu


răspundere limitată este societatea comercială al cărei capital social este divizat în
părţi sociale, conform actului de constituire şi ale cărei obligaţii sunt garantate cu
patrimoniul societăţii.
3. Caracterele Societatii cu raspundere limitata

1. Asocierea intutio personae se bazează pe încrederea asociaţilor ca şi la


societăţile de persoane; este o societate relativ închisă;
2. Capitalul social nu poate fi mai mic de 5400 lei şi este divizat în anumite
fracţiuni, părţi sociale;
3. Asociaţii răspund pentru obligaţiile sociale, numai în limita aporturilor lor.
4. Numărul asociaţilor poate fi între 2 şi 50; ei participă la deciziile colective ale
adunării generale;
5. Societatea dispune de o structură stabilă.

4.Societatea cu raspundere limitata cu un Asocint unic

Codul civil al Republicii Moldova, şi anume art. 145 prevede că societatea cu


răspundere limitată poate fi constituită de către o singură persoană. Această formă
de societate nu poate avea, însă, ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată
alcătuită dintr-o singură persoană.

Societatea cu răspundere limitată cu asociat unic este o societate comercială,


indiferent dacă asociatul este o persoană fizică sau juridică. Statutul său juridic nu
poate fi în nici un caz confundat cu statutul juridic al întreprinzătorului individual.

Societatea cu răspundere limitată cu un asociat unic dobândeşte personalitatea


juridică din momentul înregistrării acesteia la Camera Înregistrării de Stat a
Ministerului Dezvoltării Informaţionale. Deci, în aceleaşi condiţii, ca oricare
societate comercială, obligaţiile sale sunt garantate cu patrimoniul social, iar
asociatul unic răspunde în baza aportului transmis. Asociatul unic este cel care
exercită atribuţiile adunării generale existente în cazul societăţilor cu mai mulţi
asociaţi. Asociatul unic poate fi administratorul societăţii.
5.Constituirea societatii cu raspundere limitata

Societatea cu răspundere limitată se constituie prin actul de constituire. Actul de


constituire a societăţii cu răspundere limitată trebuie să conţină următoarele clauze:

 Numele de familie (firma) şi adresele asociaţilor;


 Firma şi adresa societăţii;
 Scopurile societăţii, sferele şi termenele ei de activitate;
 Formele şi mărimea cotelor de participare în expresie bănească, mărimea
fondului statutar;
 Modul şi termenele de depunere a cotelor de participare, încasarea amenzilor
(penalităţilor), în caz de încălcare a acestor condiţii.

În cazul înfiinţării unei societăţi cu răspundere limitată de către o singură


persoană, fondatorul, în loc de contract de constituire, întocmeşte declaraţia de
constituire a societăţii. Declaraţia va cuprinde aceleaşi date ca şi actul de constituire
fiind întocmită în conformitate cu cerinţele înaintate faţă de perfectarea actului de
constituire.

Asociaţii : Societatea cu răspundere limitată poate fi constituită de persoane


fizice sau juridice care trebuie să aibă capacitatea civilă de exerciţiu. Numărul
asociaţilor este limitat de la minimum doi şi maximum cincizeci de persoane. Soţii
pot fi asociaţi într-o societate cu răspundere limitată. Ei nu se pot constitui prin
aporturi decât cu bunuri proprii, nu şi cu bunuri comune.

Firma societăţii se compune dintr-o denumire în limba de stat deplină „Societate


cu răspundere limitată” sau abreviată „SRL”.

Obiectul de activitate al societăţii trebuie să fie licit şi moral. Poate fi obiect al


societăţii orice activitate economică.
Capitalul social: Actul de constituire trebuie să prevadă mărimea capitalului
social care trebuie să nu fie mai mic de 5400 lei şi care urmează să fie vărsat în sumă
de cel puţin 40% până la înregistrarea societăţii, iar restul – în termen de jumătate
de an după înregistrarea acesteia.

Aporturile asociaţilor. Capitalul social se constituie din aporturile asociaţilor în


numerar şi în natură. Legea nu permite drept aport la capitalul social prestarea
serviciilor de către asociaţi.

Părţile sociale ale asociaţilor societăţilor cu răspundere limitată reprezintă o


fracţiune din capitalul ei social stabilit în funcţie de mărimea aportului la acest
capital. Asociatul deţine o parte socială. Părţile sociale pot avea mărimi diferite şi
sunt indivizibile, dacă în actul de constituire nu-i prevăzut altfel. Actul de constituire
poate restrânge mărimea maximă a părţii sociale. Dreptul asociaţilor asupra părţilor
sociale se constată printr-un certificat care se eliberează la cererea asociaţilor de
către administratorul societăţii.

5.1. Transmiterea părţilor sociale

Părţile sociale pot fi transmise în mod liber soţului, rudelor şi afinilor, în linie
dreaptă, fără limită, şi în linie colaterală, până la gradul doi inclusiv, de asemenea
între asociaţi şi societăţi, dacă în actul de constituire nu este prevăzut altfel. În cazul
înstrăinării părţii sociale terţelor persoane, asociaţii au dreptul de preemţiune.
Înstrăinarea părţii sociale se efectuează printr-o ofertă scrisă administratorului care,
la rândul său, urmează să informeze pe toţi asociaţii în termen de 15 zile de la data
transmiterii.

Acceptarea ofertei, de asemenea, se efectuează în formă scrisă şi se transmite


administratorului. În termen de 15 zile de la data primirii ofertei, asociatul este
obligat să indice mărimea fracţiunii din partea socială, pe care intenţionează s-o
dobândească. În cazul în care există mai mulţi solicitanţi, fiecare dobândeşte o
fracţiune a părţii sociale în mărimea solicitată.
În cazul dezacordului dintre ei, partea socială va fi distribuită proporţional
părţii deţinute de fiecare asociat. Asociatul nu poate înstrăina partea socială până la
vărsarea integrală a aportului subscris, cu excepţia cazului de succesiune. Actul
juridic de înstrăinare a părţii sociale se autentifică notarial.

6.Administratorii societăţii cu răspundere limitată

Societatea cu răspundere limitată este administrată de către organul


executiv. Organul executiv poate fi atât colegial (comitet de conducere, direcţie,
consiliu de administrare), cât şi unipersonal (director, preşedinte, administrator).

Administratorul este ales de către adunarea generală a asociaţilor şi se


subordonează acesteia. Nu pot fi administratori persoanele declarate incapabile sau
persoanele condamnate pentru excrocherie, sustragere de bunuri din avutul
proprietarului prin orice forme, precum şi prin alte infracţiuni şi care nu şi-au ispăşit
pedeapsa. Administratorul poate face toate operaţiile pentru aducere la îndeplinire a
obiectului societăţii, în afară de restricţiile stabilite prin actul constitutiv.

În competenţa organului executiv intră următoarele împuterniciri:

 organizarea activităţii societăţii;


 ţinerea lucrărilor de secretariat şi a evidenţei contabile;
 angajarea lucrătorilor şi eliberarea lor din post;
 încheierea tranzacţiilor în numele societăţii;
 ţinerea registrului asociaţilor societăţii;
 întocmirea dării de seamă anuale şi a bilanţului anual şi prezentarea lor la
adunarea generală.

Administratorul societăţii este în drept, în limitele atribuţiilor sale, să acţioneze


în numele societăţii fără mandat, inclusiv să efectueze tranzacţii, să aprobe statul de
personal, să emită ordine şi dispoziţii. Administratorul răspunde pentru prejudiciile
cauzate societăţii sau chiar terţelor persoane, indiferent dacă este asociat sau
neasociat.

Răspunderea civilă intervine ori de câte ori administratorul cauzează prin acte pe
care le îndeplineşte un prejudiciu. În situaţia în care organul executiv este colegial,
ei răspund solidar, oricare din membri poate fi obligat pentru acoperirea întregii
pagube.

Administratorul care a acoperit paguba are posibilitatea unei acţiuni de regres


împotriva celorlaltor administratori, pentru a fi despăgubit fiecare participant la
acoperirea pagubei proporţional cu vina pe care o are. Administratorul răspunde
penal în cazul săvârşirii unor fapte considerate infracţiuni, prevăzute de Codul penal
al Republicii Moldova.

7.Organul de control

Controlul gestiunii societăţii se poate efectua de către asociaţii înşişi sau prin
cenzorii societăţii. Organul de control poate fi atât colegial (comisie de cenzori), cât
şi unipersoanal (cenzor sau revizor). Cenzorii sunt mandatari ai societăţii, având ca
misiune exercitarea unui control permanent asupra activităţii administratorilor,
precum şi asupra activităţii celorlaltor organe, ca să se desfăşoare în conformitate cu
interesul social, în limitele legii şi actului constitutiv.

Cenzorii se aleg de către adunarea generală. Membri ai comisiei de cenzori


pot fi atât asociaţii, cât şi alte persoane; cel puţin unul dintre membrii comisiei de
cenzori trebuie să fie contabil autorizat în condiţiile legii sau contabil expert.

Nu pot fi membri ai comisiei de cenzori administratorul societăţii; contabilul


societăţii, precum şi rudele acestora, persoanele declarate incapabile sau cele
condamnate pentru excrocherie, sustragere de bunuri din averea proprietarului prin
orice formă, alte infracţiuni şi care nu şi-au ispăşit pe deplin pedeapsa;

Comisia de cenzori exercită controlul asupra activităţii economico-financiare


a societăţii. Controalele se efectuează din iniţiativa proprie sau la cererea adunării
generale. Persoanele cu funcţie de răspundere ale societăţii sunt obligate să prezinte
comisiei de cenzori toate documentele necesare pentru efectuarea controlului,
inclusiv să dea explicaţii orale şi scrise. În baza rezultatelor controlului, comisia de
cenzori va întocmi un raport semnat de toţi membrii comisiei de cenzori care au
participat la control, pe care îl va prezenta adunării generale.

Dacă unul dintre membrii comisiei nu este de acord cu concluziile raportului,


el va expune opinia sa separată, care va fi anexată la raport. În cazul depistării unor
încălcări grave în activitatea societăţii, comisia de cenzori poate să ceară convocarea
adunării generale şi să participe cu vot consultativ la şedinţele acesteia.Atribuţiile
comisiei de cenzori a societăţii, în baza hotărârii adunării generale, pot fi delegate
unei companii de audit.

8 Bilanţul contabil. Beneficiile, dividendele şi capitalul de rezervă

Societatea cu răspundere limitată trebuie la finele anului financiar să întocmească


un raport financiar. Raportul financiar anual include: bilanţul contabil; raportul
privind rezultatele financiare, raportul privind fluxul capitalului propriu; raportul
privind fluxul mijloacelor băneşti şi anexele la rapoartele financiare şi nota
explicativă la rapoartele financiare
8.1. Bilanţul contabil

Este forma raportului financiar care caracterizează situaţia patrimonială şi


financiară a agentului economic. Documentele menţionate, însoţite şi de raporturile
cenzorilor, sunt puse la dispoziţie asociaţilor pentru a fi cercetate în vederea
dezbaterilor lor la adunarea generală a acestora. După aprobare de către adunarea
generală, raportul financiar va fi prezentat organelor financiare, conform locului de
înregistrare a societăţii comerciale

8.2. Beneficiile şi dividendele


Scopul societăţilor comerciale este acela de a obţine beneficii. Beneficiile
societăţii, evidenţiate prin bilanţ, se împart de adunarea generală sub formă de
dividende. Asociaţii au dreptul la dividende, potrivit actului constitutiv, proporţional
cotei de participare la capitalul social vărsat.
Plata dividendelor este condiţionată de existenţa unor beneficii reale
constatate prin bilanţ. După stabilirea dividendului, fiecare asociat devine titularul
unui drept de creanţă faţă de societate, care poate fi valorificat în condiţiile legii.
8.3. Capitalul de rezervă
Pentru asigurarea condiţiilor de funcţionare normală a societăţii cu răspundere
limitată, legislaţia în vigoare a instituit obligaţia constituirii unui capital de rezervă
de către aceasta. Mărimea capitalului de rezervă se stabileşte în actul constitutiv al
societăţii, dar el nu trebuie să fie mai mic de, cel puţin, 10% din cuantumul
capitalului social.
Capitalul de rezervă al societăţii cu răspundere limitată se formează prin
vărsăminte anuale din beneficiul ei în proporţii de, cel puţin, 5% din beneficiul net
până la atingerea mărimii stabilite în actul constitutiv. Dacă capitalul de rezervă
constituit s-a micşorat indiferent din ce cauză, el trebuie completat până la atingerea
mărimii stabilite în actul constitutiv. Capitalul de rezervă al societăţii se foloseşte la
acoperirea pierderilor sau la majorarea capitalului ei social.

9.Drepturile şi obligaţiile asociaţilor


Principalele drepturi ale asociaţilor în societatea cu răspundere limitată sunt
următoarele:

 dreptul la vot;
 dreptul la informare cu privire la societate;
 dreptul de a fi membru în organele de conducere ale societăţii;
 dreptul la profit;
 dreptul de a se retrage din societate;
 dreptul de a acţiona în justiţie.

9.1.Dreptul la vot
Oricare asociat poate să intervină în viaţa societăţii, în principal prin
exercitarea dreptului la vot în cadrul adunării generale a asociaţilor. Fiecare parte
socială dă dreptul la un vot. Dreptul la vot poate fi exercitat personal de către asociat
sau prin reprezentant. Interesele asociatului le poate reprezenta numai un alt asociat
al societăţii, care nu este membru al organului executiv, sau contabilul-şef.
9.2.Dreptul la informare cu privire la societate
Asociaţii au dreptul de a obţine de la administrator orice informaţie necesară
adoptării unor hotărâri care este de competenţa adunării generale. Dreptul de
informare presupune obţinerea de către oricare dintre asociaţi a unei copii de pe toate
documentele prezentate de administrator. Asociaţii au dreptul de a cere
administratorului, în orice moment, următoarele documente: situaţia financiară;
rapoartele financiare; procesele verbale ale adunărilor generale şi inventarul cu
privire la bunurile societăţii.
9.3.Dreptul de a fi membru în organele de conducere ale societăţii
Fiecare asociat este în drept să fie membru în cadrul adunării generale a societăţii cu
răspundere limitată, a organului executiv şi a organului de control, în condiţiile
stabilite de lege şi de actul constitutiv.
9.4.Dreptul la profit
Asociaţii au dreptul la încasarea profitului atât în timpul funcţionării societăţii,
cât şi în cazul dizolvării şi lichidării acesteia. Dreptul asociaţilor de a participa la
profit în timpul funcţionării societăţii se concretizează în dreptul la dividende. La
sfârşitul anului financiar, dacă rezultatele societăţii permit acest lucru, adunarea
generală a asociaţilor poate să decidă distribuirea către asociaţi a unei fracţiuni din
profit.
Dividendele se acordă numai în măsura în care, la nivelul societăţii, se obţin
venituri reale, constatate prin bilanţul contabil. Dividendele se atribuie în funcţie de
părţile sociale deţinute, fiecare asociat primind o sumă de bani proporţională cu
numărul de titluri pe care le deţine, adică sub forma unui procent din capitalul social.
În actul constitutiv se poate, însă, stabili şi o reparaţie inegală a profitului,
întemeiată pe alte criterii decât numărul părţilor sociale deţinute de fiecare asociat
(de exemplu, pentru asociatul care participă activ la viaţa societăţii fie prin
cunoştinţele sale profesionale, fie prin alte modalităţi).
În cazul dizolvării şi lichidării societăţii, fiecare asociat va primi din activul
patrimoniului societăţilor ce a aportat la capitalul social după plata tuturor datoriilor
pe care le are societatea faţă de terţele persoane. În actul constitutiv poate să fie
prevăzută o distribuire inegală a rezultatelor obţinute cu ocazia lichidării.
9.5.Dreptul de a se retrage din societate
Acest drept în legislaţia R.Moldova nu este prevăzut, dar considerăm necesară
reglementarea acestui drept de către cadrul normativ al R.M. Orice asociat va putea
să se retragă din societate, dacă nu este de acord cu activitatea acesteia. Retragerea
poate interveni, dacă acest fapt a fost prevăzut în actul constitutiv al societăţii, există
acordul tuturor asociaţilor şi dacă în temeiul hotărârii judecătoreşti instanţa de
judecată a admis o asemenea retragere.
Retragerea din societate produce efecte asemănătoare excluderii asociatului.
Asociatul retras are dreptul la beneficii şi suportă pierderile până în ziua retragerii
sale. Dacă la data retragerii există operaţiuni în curs de executare, asociatul este
obligat să suporte consecinţele, neputând să-şi retragă partea care i se cuvine decât
după terminarea operaţiunilor în cauză.
9.6.Dreptul de acţiona în justiţie
Hotărârile adunării generale a asociaţilor, care au fost luate cu încălcarea
legislaţiei în vigoare sau încălcarea condiţiilor stipulate în actul constitutiv, pot fi
atacate în justiţie de către asociaţi.
Asociaţii, de asemenea, beneficiază de dreptul de a acţiona în justiţie în cazul
în care administratorul a cauzat un prejudiciu asociatului, de exemplu, nu i-a plătit
dividendele cuvenite, deşi s-a dispus distribuirea către asociaţi.

10.Obligaţiile asociaţilor
Principalele obligaţii ale asociaţilor societăţii cu răspundere limitată sunt:

 să transmită aportul la capitalul social;


 să nu divulge informaţia confidenţială despre activitatea societăţii;
 să comunice imediat societăţii faptul schimbării domiciliului sau a sediului, a
numelui sau a denumirii;
 să participe la pierderile societăţii;
 obligaţia de nonconcurenţă.

10.1. Transmiterea aportului la capitalul social


Transmiterea aportului la capitalul social constituie o obligaţie de bază a
asociaţilor societăţii cu răspundere limitată. Fiecare asociat este obligat să transmită
aportul în ordinea, mărimea prevăzută în actul de constituire a societăţii. La data
înregistrării societăţii fiecare asociat este obligat să verse în numerar cel puţin 40%
din aportul subscris, dacă în actul de constituire sau în lege nu este prevăzută o
proporţie mai mare. Restul sumei urmează a fi transmisă în termen de 6 luni de la
data înregistrării societăţii.
Aporturile în natură urmează a fi transmise de către asociaţi în termenul
prevăzut de actul de constituire, dar nu mai târziu de 6 luni de la data înregistrării
societăţii. În cazul în care asociatul nu a vărsat în termen aportul, oricare asociat este
în drept să-i ceară în scris acestuia, stabilind un termen suplimentar de, cel puţin, o
lună şi avertizându-l că e posibilă excluderea lui din societate.
10.2.Nedivulgarea informaţiei confidenţiale despre activitatea societăţii
Asociatului îi este interzis de lege să nu divulge informaţia confidenţială
despre activitatea societăţii. La informaţia confidenţială poate fi atribuită informaţia
care ţine de producţie, tehnologie, activitatea financiară şi de altă activitate a
agentului economic, a căror divulgare poate să aducă atingerea intereselor lui.
Asociaţii sunt obligaţi să respecte cerinţele instrucţiunilor, regulamentelor şi
dispoziţiilor interne privind asigurarea secretului comercial.
Comunicarea imediată a societăţii despre faptul schimbării domiciliului sau a
sediului, a numelui sau a denumirii
Pentru buna desfăşurare a activităţii societăţilor cu răspundere limitată, asociaţii sunt
obligaţi să informeze societatea despre modificările survenite în actele de stare civilă
sau modificările denumirii persoanei juridice.
10.3.Participarea la pierderile societăţii
Participarea la pierderile societăţii se face, de regulă, în funcţie de numărul de
părţi sociale deţinute de fiecare asociat, dar în actele constitutive este posibil să se
prevadă o participare inegală a asociaţilor la aceste pierderi. Participarea la pierderi
este limitată de valoarea aporturilor la capitalul social al asociaţilor, potrivit
principiului răspunderii limitate care caracterizează această formă de societate.
Participarea la pierderi este adesea constatată în momentul dizolvării societăţii.
După realizarea activului şi plata pasivului, societatea trebuie să restituie
asociaţilor aportul pe care l-au adus la constituirea societăţii. Dacă nu este posibil
acest lucru, societatea va rambursa numai o parte din acesta, situaţie în care asociaţii
vor suporta în mod definitiv pierderile, reprezentând diferenţa dintre valoarea
aportată şi cea primită.

11. Avantaje si dezavantaje

11.1.Avantaje:
• organizarea si functionarea se face in baza actului constitutiv al SRL
• numar asociati: minim unu ( asociat unic ) – maxim 50 asociati
• raspunderea pentru obligatiile asumate de societate nu se întinde pâna la asociatii
acesteia, ci se opreste la capitalul social al societatii;
• asociatii participa la luarea deciziilor in unanimitate; exceptie fac situatiile in care
prin actul constitutiv este prevazut altfel
• capitalul social al unei societati cu raspundere limitata nu poate fi mai mic de 200
de lei si se divide în parti sociale de valoare egala, parti sociale care nu pot fi mai
mici de 10 lei
• obiectul de activitate al firmei se va stabili in functie de codul CAEN
• raspunderea asociatilor se reduce la plata partilor sociale
• un asociat poate sa infiinteze si/sau sa participe la oricare SRL, cu mentiunea ca un
asociat unic nu poate fi asociat unic decat intr-o singura firma.
• singura forma juridica ce poate avea un proprietar – asociatul unic.
• adminiastrare: unic administrator sau consiliu de administratie
• control pentru SRL cu mai multi de 15 asociati controlul este asigurat de cel putin
trei cenzori, care au toti tot atatia supleanti, sau auditorul financiar. In cazurile
prevazute de lege numirea sau alegerea unui cenzor extern independent este
obligatorie.

11.2.Dezavantaje
• o persoana nu poate fi asociat unic decat intr-un SRL.
• de la un numar de 15 asociati intervine obligativitatea existentei comisiei de
cenzori.
• hotararile privind activitatea firmei se iau in comun de toti asociatii.
• în cazul întreprinderilor de mai mica anvergura, complexitatea administrarii si
mecanismul adunarilor generale ale societatilor comerciale pot complica
desfasurarea activitatii.
• posibilitati mai limitate de acces la credite.
• prestatiile în munca sau servicii nu pot constitui aport la capitalul social.

Concluzie
În concluzie, societatea cu răspundere limitată, ca formă organizatorico-
juridică, este una dintre cele mai potrivite pentru desfăşurarea activităţii de
antreprenoriat pe teritoriul Republicii Moldova, care oferă cele mai largi posibilăţi
de practicare a celor mai diverse activităţi. Printre cele mai importante puncte forte
ale acestei forme organizatorico-juridice se numără ușurința constituirii și
administrării acesteia, inclusiv în situațiile cînd fondatorii sunt nerezidenți ai RM
(fie că este vorba de persoane fizice sau juridice). Deasemenea, un avantaj net
superior îl constituie răspunderea limitată a asociaţilor – asociaţii nu răspund pentru
obligaţiile societăţii, suportând riscul pierderilor ce rezultă din activitatea societăţii
în limitele cotei lor în capitalul social, ceea ce determină ca SRL-urile să fie cea mai
populară și atractivă formă de practicare a activității antreprenoriale. În plus,
procedurile legate de modificarea structurii și înstrăinarea cotelor părți din capitalul
social este relative simplă.

Referinte Bibliografice

1. http://lex.justice.md/md/324892/
2. https://startin.md/ro/societatea-cu-raspundere-limitatasrl/
3. https://www.scribd.com/document/187811179/Societate-cu-
r%C4%83spundere-limitat%C4%83
4. https://conspecte.com/Dreptul-afacerilor/societatea-cu-raspundere-limitata.html
5. http://www.ugb.ro/Juridica/Issue8RO/13._Notiunea_si_trasaturile_societatii_cu
_raspundere_limitata.Novac_Laurentiu.RO.pdf