Sunteți pe pagina 1din 18

Societatea comerciala cu raspundere limitata SRL

1.Consideratii intoductive Societate comerciala poate fi definita ca grupare de persoane pe baza unui contract de societate si beneficiind de personalitate juridica, in care asociatii inteleg sa puna in comun anumite bunuri pentru executarea unor fapte de comert in scopul realizarii si impartirii beneficiilor rezultate. Societatea comerciala dobandeste personalitate juridica in momentul constituirii cu indeplinirea tuturorr formalitatilor stabilite de lege. Astefl, confort art.1 din Legea 31/1990 pentru ,,efectuarea de acte de comert, persoanele fizice si juridice se pot asocia si constitui societati comerciale cu respectarea dispozitiei acestei legi. Elementele constitutive ale societatii comerciale impuse de lege sunt: organizare de sine-statatoare; un patrimoniu propiu; un scop determinat. Aceste elemente evidentiza personalitatea juridica a sociatarii comerciale, personalitate ce le confera acestora calitatea de a fi titular de drepturi si obligatii. Potrivit Legii 31/1990 privind Societatile Comerciale , acestea se pot constitui in una din urmatoarele forme: Societate in nume colectiv ( SNC) Societate in comandita simpla (SCS) Societate pe actiuni (SA)
3

Societate in comandita pe actiuni (SCA) Societate cu raspundere limitata (SRL). Reglementata initial in anul 1892 in Germania, societate comerciala cu

raspundere limitata se bucura in prezent de o mare raspandire datorita avantajelor pe care le confera.1

2. Definitia si caracteristicile societatii cu raspundere limitata Societatea cu raspundre limitata poate fi definita ca fiind o societate constituita pe baza incrderii depline a doua sau mai multe persoane care pun in comun anumite bunuri pentru a desfasura o activitate comerciala in vederea impartirii beneficiilor si care raspund pentru obligatiile sociale in limita aportului lor. Astef, mentionam drept principale caracteristici urmatoarele: lor. In forma sa clasica, o societate coemrciala cu raspundere limitata se constituie din doi sa u mai multi asociati, insa, Legea 31/1990 reglementeaza si societatea cu asociat unic, aceasta fiind detinatorul tututror partilor sociale. Asociatul unic poate fi atat persoana fizica cat si persoana juridica.
1

asocierea pe baza de incredere a asociatiilor; capitalul social este divizat in mai multe fractiuni denumite parti asociatii raspund pentru obligatiile sociale numai in limita aportului

sociale;

Stanciu D Carpenaru, Drept Comercial Roman, ed. Beck, editia a III-a revizuita, pg.332

3. Constituirea societatii cu raspundere limitata Potrivit dispozitiilor legale in materie, la baza constituirii unei societati comerciale cu raspundere limitata se afla actele constitutive ale societatii: contract de asociere; statutul societatii. Potrivit dispozitiilor art. 7 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actul constitutiv al soitatii cu raspundere limitata va curprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente:
a)

Datele de identificare a societatilor. Sunt avute in vedere numele si

prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor, persoane fizice, denumirea, sediul si nationalitate asociatilor, persoane juridice.
b)

Forma, denumirea societatii. Firma se compune dintr-o denumire

proprie, la care se poate adauga numele unuia sau mai multot asociati si va fi insotita de mentiunea "societate cu raspundere limitata".
c)

Sediul societatii. Societatea trebuie sa aiba un sediu principal, acesta

constituind un element de identificare a societatii in functie de care se stabilesc: Legea aplicabila, instantele judecatoresti competente, nationalitatea societatii, locul unde trebuie indeplinite formalitatale de inmatriculare, publicitate si autorizare.

d)

Emblema societatii.Emblema este semnul sau denumirea care

deosebeste un coemerciant de un alul de acelasi gen. Emblema trebuie scrisa in primul rand in limba romana si sa se deosebeasca de emblemele inscrise in acelasi Registru al Comertului, pentru acelasi fel de comert, precum si de emblema altor comercianti de pe piata unde comerciantul isi desfasoara activitatea. Emblema poate fi folosita numai insotita de firma comerciantului.
e)

Obiectivul de activitate al societatii. In actul constiturtiv trebuie

stabilita aactivitatea pe care urmeaza sa o desfasoare societate in vederea obtibnerii de profit: productie, comercializare, prestari de servicii, tranzactii, intermediari, etc. Obierctivul de activitate trebuie sa fie bine determinat, cu stabilirea domeniului principal, a activitatii principale si a activitatilor secundare. Obiectivul de cativitate se stabileste potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala CAEN, aprobat prin Ordinul nr.3/2007. Obiectul de activitate stabilit, trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristici, adica sa fie posibil, licit si moral.
f)

Capitalul social subscris si cel varsat. Se mentioneaza aportul

fiecariu asociat, in numar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii precum si data la acre se va varsa integral capitalul social subscis. Se vor precia de asemenea numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau; Capitalul social nu poate fi mai mic de 200 lei si se divide in parti sociale egale,care nu pot si mai mici de 10 lei. Partile sociale nu pot di reprezentate prin titluri negociabile. Partile sociale pot fi transmise intre asociati sau catre persoane din afara societatii cu aprobarea celorlalti
6

asociati. Partile sociale se transmit si prin succesiune daca in actul constitutiv exista clauze de continuare cu mostenitorii.
g)

Asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau

administratorii neasociati, persoane fizice ori juridic, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat.
h)

Partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi. Repartizarea

beneficiului net se face de catre adunarea generala a asociatilor. Cota parte din beneficiul net repartizat a se plati fiecarui asociat costituie dividend. Dividendele se platesc proportional cu cota de participare la capitalul social vasrsat daca prin actul constitutivnu se prevede altfel. Dividendele se platesc umai din beneficiile reale si pe baza de bilant contabil. Suportarea de catre asociati a pierderilor inregistrate de societate se face proportional cu cota de participare la capoitalul social, pana la limita aportului social subscris.
i)

Sediile secundare, sucursale, agentii reprezentate sau alte asemene

unitati fara personalitate juridica, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare. j) k) Durata societatii Modul de dizolvare si de lichidare a societatii Societatea cu raspundere limitata se constituie prin contract si statut in cazul in care e constituita din doi sau mai multi asociati. Numarul asociatilor
7

este lansat la aprecierea celor care sunt interesati in constituirea societatii, legea limitand totusi la 50 numarul acestora. In situatia societatii cu raspundere limitata avand asociat unic, statutul este singurul act cnstitutiv. Contractul si statutul se incheie in forma autentica si cuprind aceleasi elemente cu deosebirea ca, statutul dezvolta elemente care privesc organizarea si functionarea societatii. Formalitatile necesare constituirii unei societati comerciale cu raspundere limitata, indiferent de numarul asociatilor, sunt reprezentate de intocmirea actelor cnstitutive descrise anterior, urmate de inmatricularea societatii in Registrul Comertului, dupa care respectiva societate devine persoana juridica. Conform art. 204 din Legea nr. 31/1990 actul constitutiv poate fi modificat prin hotararea adunarii generale, adoptata in conditiile legii, sau prin hotararea instantei judecatoresti. Hotararea de modificare a actului constitutiv ia forma unui act aditional la actul constitutiv. Cele mai frecvente cazuri de modificare a actului constitutiv sunt: marirea sau micsorarea capitalului social; prelungirea duratei societatii; fuziunea si divizarea societatii comerciale; schimbarea formei societatii.

Forma autentica a actului modificator adoptat de asociati este obligatorie atunci cand are ca obiect: teren; modificarea formei juridice a societatii intr-o societate in nume colectiv sau in comandita simpla; majorarea capitalului social prin subscriptie publica. Actul modificator al actului constitutiv trebuie inregistrat la Oficiul Registrului Comertului in tremen de 15 zile, care il publica in Monitorul Oficial. majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport in natura a unui

4.Conducerea societatii Conducerea societatii se realizeaza de catre adunarea generala a asociatilor si de catre administratorul sau consiliul de administratie. 4.1 Adunarea asociatilor Adunarea generala a asociatilor este organul de deliberare si decizie al societatii cu raspundere limitata. 4.1.1 Convocarea Adunarii asociatilor Poate fi convocata de catre:

administrator la sediul societatii cel putin o data pe an sau ori de cate ori este nevoie; un asociat sau un grup de asociati cu conditia ca acestia sa detina cel putin o patrime din capitalul social; cenzori, atunci cand nu este convocata de administratori. In toate cazurile convocarea se face cu 10 zile inainte de ziua fixata pentru tinerea adunarii si cu precizarea ordinii de zi. 4.1.2 Atributiile Adunarii asociatilor Adunarea asociatilor are in principal urmatoare obligatii: sa aprobe bilantul contabil si sa stabileasca repartizarea beneficiului net; sa desemneze administratorii si cenzorii societatii; sa decida urmarirea administratorilor si a acenzorilor pentru daunele pricinuite societatii; sa modifice, in conditiile lgiiactul constitutiv al societatii. In cazul societatii cu asociat unic, atributiile mentionate apartin respectivului asociat. 4.1.3 Hotararile adunarii asociatilor In conformitate cu dispozitiile legale toate hotararile luate de Adunarea asociatilor cu respectarea actului constitutiv si a normelor legale in vigoare, sunt obligatorii pentru toti asociatii. Hotararea adunarii generale se ia prin

10

votul reprezentatilor prezenti, fiecare parte socala dand dreptul la un vot. Statutul poate stabilii ca votul sa se faca si prin corspondenta. La prima convocare a Adunarii generale hotararile se iau cu votul a 51% din capitalul social si din numarul asociatilor. In situatia in care aceasta majoritate nu se poatte intrunu se procedeaza la o noua convocare a adunarii generale prilej cu care hotararea se va lua cu votul majoritatii partilor sociale prezente la adunare. Asociatul care poate face dovada incalcarii unui drept poate cere instantei anularea unei astfel de hotarari.

4.2 Administratorii societatii O societate cu raspundere limitata poate fi administrata de unul sau mai multi administratori. 4.2.1Desemnarea administratorilor Administratorii pot avea statut de asociati sau neasociati si sunt: a) b) fie desemnati pin actul constitutiv al societatii; fie alesi de catre Adunarea asociatilor. Pentru protejarea intereselor societatii Legea 31/1990, republicata interzice administratorilor sa exercite, fara autorizarea Adunarii generale a asociatilor, mandatul de administrator intr-o alta societate avand acelasi

11

obiect de activitate precum si sa faca acelasi fel ce comert ori altul concurent pe cont propiu sau altul pe contul altei persoane fizice sau juridice. In ceea ce priveste revocarea unui administrator, ea trebuie sa se faca prin votul tuturor asciatilor, daca numirea s-a facut in actul constitutiv sau cu votul majoritatii absolute a asociatilor si a partilor sociale, daca admnistratorii au fost desemnati de catre adunarea asociatilor. 4.2.2 Atributiile administratorilor Administratorii societatii cu raspundere limitta pot face toate operatiile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului societatii cu exceptia restrictiilor stabilite prin actul constitutiv. 1. tinerea registrului asociatilor. Acesta cuprind identitatea tuturor asociatilor precum si participarea acestora la capitalul social. Registrul asociatilor poate fi cercetat de catre asociati precum si de creditorii asociatilor si ai socuetatii. Nerespectarea acestei obligatii atrage raspunderea personala si solidara a administratorilor.
2.

intocmirea, supunerea sub aprobarea Adunarii generale si depunerea contituirea si conservarea fondurilor de rezerva. Din beneficiul anual

bilatului spre inregistrare la Registrul Comertului. 3. se va prelua 5 % in fiecare an pana cand cuantumul fondului de rezerva va atinge cel putin a 5-a parte din capipalul social. 4. 5. inscrierea la Registrul Comertului a reducerii capitalului social. convocarea Adunarii generale ordinare cel putin o data pe an si ori de

cate ori e necesar , a Adunarii extraordinare prin instiintarea asociatilor cu cel putin 10 zile inainte de tinerea acesteia prin aratarea ordinii de zi.

12

6.

loialitatea fata de societate. Administratorii nu pot avea o astfel de

calitate in societati concurente sau avand acelasi obiect nici sa faca acelasi comert ori altul concurent in nume propiu sau pe seama altei persoane, sub sanctiunea reocarii si a raspunderii pentru daune.

4.2.3 Raspunderea administratorilor fata de societate Administratorii raspund pentru: 1. 2. 3. 4. 5. realitatea varsamintelir efectuate de asociati; existenta reala a dividendelor platite; existenta registrelor ceruute de lege si tinerea lor corecta; exacta indeplinire a hotararii Adunarii generale; stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, statul si contractul le Actiunea pentru stabilirea raspundeii administratorilor apartine societatii si se exercita de catre persoane care o reprezinta in baza imputernicirii Adunarii generale; poate apartine si creditorilor societatii, dar numai in caz de faliment al societatii.

impun.

5. Cenzorii societatii cu raspundere limitata Statul poate prevedea alegerea unuia sau mai multor cenzori, dar si in lipsa acestei prevederi hotararile Adunarii generale poate desemna unul sau mai multi cenzori.

13

5.1 Numirea cenzorilor Numirea cenzorilor este obligatorie cand numarul asociatilor este mai mare de 15. Numarul cenzorilor trebuie sa fie impar si nu mai mic de 3. Pe langa cenzorii in functiune exista un numar egal de cenzori supleanti. Cenzorii trebuie sa fie asociati cu exceptia cenzorilor contabili care pot fi angajati cu contract de munca si trebuie sa aiba autorizatie de contabil sau expert contabil. Majoritatea cenzorilor trebuie sa fie romani. Conditiile legale de a fi desemnat si mentinut in calitatea de cenzor sunt: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. calitate de asociat sau contabil (trebuie a existe cel putin un contabil varsta majoratului; cetatenie romana pentru majoritatea lor; sa nu fie ruda sau afin prin al 4-lea grad inclusiv ori sot al unuia dintre sa nu primeasca dela societate un salariu pentru alta functie decat ceea sa nu fie pus sub intredictie; sa nu fi suferit condamnari pentru: gestiune frauduloasa; abuz de incredere; fals, inselaciun, marturie mincinoasa; dare sau luare de mita, etc. Mandatul cenzorilor are o durata de 3 ani, dupa care pot fi retrasi. autorizat);

administratori; de cenzor;

14

5.2 Obligatiile cenzorilor Potrivit legii cenzorii au urmatoarele obligatii: 1. 2. 3.


4.

de a exercita personal mandatul; de a supraveghea gestiunea; de a aduce la cunostinta adminitratorilor neregulile constatate in obligatia de a participa fara drept de vot la adunarile administratorilor; de a convoca Adunarea generala (ordinara si extraordinara) cand nu a obligatia de a participa la Adunarea generala, ordinara si de a prezenta Adunarii generale raport asupra constatarilor facute in oligatia de a consemna in registrul special constatariele facute in obligatia de a pastra secretul; obligatia de a nu indeplinii functia de cenzor in mai mult de 3 societati

administratie sau gestiune; 5. 6. 7. 8. 9. 10.

fost convocata de admnistratori; extraordinara; executarea obligatiilor de supraveghere a gestiunii; exercitiul mandatului lor;

concomitent.

15

5.3 Drepturile cenzorilor Potrivit legii cenzorii au urmatoarele drepturi:


1.

dreptul de a primii o indemnizatie fixa, determinata prin statut sau in dreptul de a primii in fiecare luna de la administrator o situatie despre modalitatea de lucru. Cenzorii lucreaza fiecare separat. Pentru redactarea raportului

baza hotararii Adunarii generale; 2. 3. mersul operatiunilor;

prezentat Adunarii generale, cenzorii lucreaza impreuna consemnand deliberarile intr-un registru special. Daca se ivesc divergente vor intocmii raporturi separate.

6. Fuziunea si divizarea societatii cu raspundere limitata

Fuziunea si divizarea sunt procedee tehnico-juridice prin care se realizeaza restructurarea societatilor comerciale.2 Fuziunea poate imbraca doua forme:
2

I. Bacanu, Noua reglementare a fuziunii si divizarii societatilor comerciale in Revista de Drept comercial nr. 5/1999, pg. 17

16

a) Contopirea crearea unei societati noi prin reuniunea mai multor societati deja existente.Nici una din societatile fuzionate nu-si mentine fiinta, deoarece se creeaza o noua societate, distincta de cele care o formeaza. b) Absortia se realizeaza prin inglobarea unei soietati de catre o alta societate existenta, aceasta din urma incetand a mai fiinta. Termenul utilizat este de fuziune-absortie si este procedeul cel mai des utilizat, deoarece societatile care fuzioneaza sunt adesea de importanta diferita, iar cea mai puternica le absoarbe pe celelatle. Divizarea este operatiunea prin care se realizeaza impartirea unei societati sau o desprindere a unei parti dintr-o societate.3 Realizarea fuziunii sau divizarea implica anumite operatiuni4 care trebuie indeplinite in conditii stabilite de lege:
a)

Intocmirea proiectului de fuziune sau divizare. Acesta trebuie Forma, denumirea si sediul social al societatilor participante la operatiune; Fundamentarea si conditiile fuziunii sau divizarii; Stabilirea si evaluarea activului si pasivului care se transmit societatilor beneficiare; Modalitatile de predare a partilor sociale si data de la care acestea dau dreptul la dividende;

sa cuprinda:

3 4

Stanciu D Carpenaru, op. cit., pg. 244 Stanciu D Carpenaru, op. cit., pg.244 si urmatoarele

17

Cuantumul primei de fuziune sau divizare; Data bilantului contabil de fuziune sau divizare.

b) Avizarea si publicarea proiectuluide fuziune sau divizare. Proiectul de fuziune is divizare semnat de reprezentantii societatilor participante la operatiune se depun la Oficiul Registrului Comertului la care este inmatriculata societatea. c) Opozitia asupra proiectului de fuziune si divizare. Acest drept apartine oricarui creditor al societatii care furnizeaza sau se divide avand o creanta anterioara publicarii proiectului de fuziune si divizare. d) Informarea asociatilor. Asociatii trebuie sa fie informati asupra conditiilor si consecintelor operatiunii pentru a putea hotara in cadrul adunarii asociatilor. e) Hotararea adunarii generale a asociatilor.

Efectele fuziunii si divizarii Fuziunea sau divizarea are ca principal efect dizolvarea fara lichidare a societatii care isi inceteaza existenta si transmitea universala a patrimoniului. Patrimoniul se transmite in starea in care se gaseste la data fuziunii sau divizarii. In cazul fuziunii prin absortie societatea absorbanta dobandeste drepturile si este tinuta de obligatiile societatii absorbite. In cazul fuziunii prin contopire, drepurile si obligatiile care isi inceteaza existenta, vor trece asupra noii societati care a luat fiinta.

18

In cazul divizarii scietatile care dobandesc bunuri ca efect al divizarii raspund fata de creditori pentru obligatiile societatii care si-a incetat existenta prin diviazarea proportinal cu valoarea bunurilor dobadite.

7. Dizolvarea si lichidarea societatii cu raspunere limitata Articolele 222 si 223 din Legea 31/1990 prezinta cazurile generale de dizolvare a societatii comerciale aplicabile si societatii cu raspundere limitata. Astfel, sociaetatea cu raspundere limitata se dizolva prin : trecerea timpului stabilit ptr durata societatii; imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau declararea nulitatii societatii; hotararea Adunarii generale; hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive

realizarea acestuia;

temeinice, precum neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii; falimentul societatii; alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii. Societatea nu se dizolva daca actul contitutiv prevede clauza de continuare cu mostenitori sau asociatul ramas hotaraste continuarea

19

existentei societati sub forma societatii cu raspundere limitata cu asociat unic.

20

S-ar putea să vă placă și