Sunteți pe pagina 1din 7

SOCIETATEA PE ACTIUNI

1. Noiuni generale
Societate pe actiuni, denumita in continuare societate, este considerata societatea comerciala al
carei capital social este in intregime impartit in actiuni.
Societatea poate fi de tip deschis sau inchis.
Societatea este deschisa daca actionarii ei au dreptul nelimitat sa instraineze actiunile ce le
apartin. Societatea deschisa este in drept sa plaseze pulic si sa !inda pulic actiunile sale si
alte !alori moiliare unui cerc nelimitat de persoane. Numarul ctionarilor societatii deschise nu
este limitat.
Societatea este inchisa daca actionarii ei sau societatea insasi au drept de preemtiune asupra
actiunilor instrainate de actionarii acestei societati. Societatea inchisa nu este in drept sa plaseze
pulic actiunile sale si alte !alori moiliare sau sa le propuna, in alt mod, unui cerc nelimitat de
persoane pentru achizitionare.
Numarul actionarilor societatii inchise, impreuna cu actionarii reprezentati prin detinatorii nominali
de actiuni, nu poate fi mai mare de "#, cu e$ceptia cazurilor pre!azute de prezenta lege sau de
alte acte legislati!e.
Conform modific%rilor operate, au fost anulate diferen&ele dintre societ%&ile pe ac&iuni de tip
deschis 'i cele de tip (nchis.
Totodat%, conform modific%rilor la art. )*+", din -ege, num%rul fondatorilor societ%&ii pe ac&iuni nu
este limitat. .at fiind faptul c% nu !or mai e$ista societ%&i pe ac&iuni de tip deschis 'i (nchis, ci
numai de tip deschis, s/a stailit un capital social minim pentru toate societ%&ile (n m%rime de 0#
### lei.
Prin aceast% -ege, societ%&ilor pe ac&iuni e$istente li s/a acordat termen p(n% la * ianuarie 0##1
pentru a/'i aduce m%rimea capitalului social 'i statutele (n conformitate cu noile pre!ederi
legislati!e.
Patrimoniul societatii se constituie ca rezultat al plasarii actiunilor, al acti!itatii sale economico/
financiare si in alte temeiuri pre!azute de legislatie.
Societatea este in drept sa acorde si sa atraga imprumuturi in conformitate cu prezenta lege, cu
alte acte legislati!e si cu statutul sau.
Societatea raspunde pentru oligatiile sale cu intregul patrimoniu ce ii apartine cu drept de
proprietate. Societatea nu raspunde pentru oligatiile actionarilor sai.
Societatea isi desfasoara acti!itatea su o anumita denumire. .enumirea intreaga a societatii !a
cuprinde2
a, cu!intele 3societate pe actiuni3 sau initialele 3S.A.34
, numele concret al societatii, care permite a o deosei de celelalte organizatii.
Societatea !a folosi denumirea sa, inclusi! prescurtata, numai in acea formulare cum a fost
inscrisa in 5egistrul de stat al comertului.
Sediul societatii
+*, Sediu al societatii este considerat sediul organului sau e$ecuti!, indicat in statutul societatii.
+0, Societatea treuie sa aia adresa pentru relatii.
+), Societatea !a anunta creditorii, actionarii sai, precum si autoritatile pulice stailite de
legislatie, despre schimarea adresei sale.
Organele de conducere ale societatii
+*, Organele de conducere ale societatii sint2
a, adunarea generala a actionarilor4
, consiliul societatii +a fost / consiliul directorilor sau consiliul oser!atorilor,,
c, organul e$ecuti!4
d, comisia de cenzori.
2. Actiunile
+*, Actiunea este un document, care atesta dreptul proprietarului lui +actionarului, de a
participa la conducerea societatii, de a primi di!idende, precum si o parte din unurile societatii in
cazul lichidarii acesteia.
Actiunile societatii pot a!ea !aloare nominala care treuie sa se imparta la un leu.
Toate actiunile ordinare ale societatii !or a!ea !aloare nominala egala.
6aloarea nominala a actiunii se aproa de adunarea constituti!a sau de adunarea generala a
actionarilor si se indica in documentele de constituire ale societatii si in alte documente pre!azute
de prezenta lege si de legislatia cu pri!ire la !alorile moiliare.
6aloarea nominala +fi$ata, a actiunii reflecta partea de capital social al societatii ce re!ine unei
actiuni plasate.
Actiunile aflate in circulatie si actiunile de tezaur
+*, Actiune aflata in circulatie este actiunea plasata ce apartine actionarului societatii.
+0, Actiune de tezaur este actiunea plasata a societatii, achizitionata sau rascumparata de ea de
la actionarul societatii.
+), Actiunile de tezaur pot sa se afle in in!entarul societatii, daca legislatia nu pre!ede altfel.
+7, Actiunile de tezaur nu constituie capital propriu al societatii, nu dau dreptul la !ot in adunarea
generala a actionarilor, dreptul la primirea di!idendelor si a unei parti din unurile societatii in
cazul lichidarii acesteia.
+", Actiunile de tezaur achizitionate sau rascumparate in scop de a reduce capitalul social al
societatii urmeaza a fi anulate dupa inregistrarea modificarilor respecti!e in statutul societatii.
+8, Actiunile de tezaur achizitionate sau rascumparate in alt scop decit cel de reducere a
capitalului social, precum si alte actiuni plasate ale societatii, luate de aceasta cu titlu de
cautiune, nu !or depasi *#9 din capitalul social al societatii.
+:, In caz de incalcare a cerintei pre!azute la alin.+8,, societatea in decursul unui an2
a, !a instraina actiunile de tezaur4 si;sau
, !a anula actiunile de tezaur, reducind respecti! marimea capitalului social sau pastrindu/i
marimea prin ma<orarea proportionala a !alorii nominale +fi$ate, a tuturor actiunilor plasate ale
societatii.
.
Actiunile ordinare si preferentiale
+*, Societatea este in drept sa plaseze actiuni ordinare si preferentiale.
+0, Actiunea ordinara confera proprietarului ei dreptul la un !ot in adunarea generala a
actionarilor, dreptul de a primi o cota/parte din di!idende si o parte din unurile societatii in cazul
lichidarii acesteia.
+), .repturile patrimoniale ale proprietarilor de actiuni ordinare pot fi realizate numai dupa
satisfacerea tuturor drepturilor patrimoniale ale proprietarilor de actiuni preferentiale.
+7, Actiunea preferentiala da proprietarului ei drepturi +pri!ilegii, suplimentare fata de proprietarul
actiunii ordinare referitor la ordinea primirii di!idendelor si la cuantumul di!idendelor, precum si la
ordinea primirii unei parti din unurile societatii care se distriuie in cazul lichidarii ei.
+", Actiunea preferentiala nu da drept de !ot proprietarului ei.
+8, Actiunea preferentiala da proprietarului ei dreptul la primirea unei parti din unurile societatii
in cazul lichidarii acesteia intr/un cuantum corespunzator !alorii de lichidare a acestei actiuni.
+:, 6aloarea de lichidare a actiunii preferentiale este stailita in statutul societatii si poate depasi
!aloarea ei nominala +fi$ata,. .aca in statut nu este stailita !aloarea de lichidare a actiunii
preferentiale, in caz de lichidare a societatii, proprietarul acestei actiuni are dreptul la primirea
unei parti din unurile societatii in cuantum corespunzator
!alorii nominale +fi$ate, a actiunii.
+=, Cota/parte de actiuni preferentiale nu poate depasi 0"9 din capitalul social al societatii.
Certificatul de actiuni
+*, Certificatul de actiuni este un document aparte, a!ind elementele care atesta dreptul de
proprietate asupra unui anumit numar de actiuni de aceeasi clasa, precum si drepturile
proprietarului lor fata de societatea emitenta.
+0, Certificatul de actiuni !a cuprinde2
a, denumirea intreaga a societatii emitente, tipul si sediul ei4
, denumirea documentului / 3Certificat de actiuni34
c, numarul de ordine al certificatului4
d, numele, prenumele si numarul actului de identitate +denumirea, numarul certificatului de
inregistrare de stat, al actionarului4
e, clasa si numarul de actiuni ce apartin actionarului cu drept de proprietate4
f, !aloarea nominala a actiunii, daca a fost stailita de statutul societatii4
g, numarul de actiuni plasate de clasa data4
h, numarul din 5egistrul de stat al !alorilor moiliare su care sint inregistrate actiunile de clasa
data4
i, drepturile si pri!ilegiile de aza date de actiunile de clasa respecti!a, inclusi! marimea
di!idendelor fi$ate si !aloarea de lichidare a actiunii, daca acestea sint pre!azute de statutul
societatii4
<, semnatura +semnatura in facsimil, conducatorului organului e$ecuti! si a contailului/sef al
societatii emitente4
>, imprimatul sigiliului societatii emitente4
l, denumirea intreaga, sediul si numarul certificatului de inregistrare de stat al persoanei care tine
registrul actionarilor4
m, data elierarii certificatului si semnatura persoanei care l/a elierat.
+), Certificatul de actiuni care nu corespunde cerintelor prezentei legi si ale legislatiei cu pri!ire la
!alorile moiliare este nul.
Oligatiunile
Oliga&ia / un titlu financiar de (mprumut care atest% dreptul de&in%torului de oliga&iuni de a primi
de la emitentul ei !aloarea nominal% sau !aloarea nominal% 'i do(nda aferent% (n m%rimea 'i (n
termenele stailite prin decizia de emitere a oliga&iunilor.
+0, Oligatarii apar in calitate de creditori ai societatii.
+), Oligatarii au dreptul preferential fata de actionari la primirea unei parti din profitul societatii
su forma de doinda sau alt profit.
+7, 6aloarea nominala a oligatiunii societatii treuie sa se imparta la *## de lei. Termenul de
circulatie a oligatiunilor !a fi de cel putin un an.
Certificatul de actiuni
Certificatul de actiuni este un document aparte, a!ind elementele pre!azute de prezentul articol,
care atesta dreptul de proprietate asupra unui anumit numar de actiuni de aceeasi clasa, precum
si drepturile proprietarului lor fata de societatea emitenta.
Certificatul de actiuni !a cuprinde2
a, denumirea intreaga a societatii emitente, tipul si sediul ei4
, denumirea documentului / 3Certificat de actiuni34
c, numarul de ordine al certificatului4
d, numele, prenumele si numarul actului de identitate +denumirea, numarul certificatului de
inregistrare de stat, al actionarului4
e, clasa si numarul de actiuni ce apartin actionarului cu drept de proprietate4
f, !aloarea nominala a actiunii, daca a fost stailita de statutul societatii4
g, numarul de actiuni plasate de clasa data4
h, numarul din 5egistrul de stat al !alorilor moiliare su care sint inregistrate actiunile de clasa
data4
i, drepturile si pri!ilegiile de aza date de actiunile de clasa respecti!a, inclusi! marimea
di!idendelor fi$ate si !aloarea de lichidare a actiunii, daca acestea sint pre!azute de statutul
societatii4
<, semnatura +semnatura in facsimil, conducatorului organului e$ecuti! si a contailului/sef al
societatii emitente4
>, imprimatul sigiliului societatii emitente4
l, denumirea intreaga, sediul si numarul certificatului de inregistrare de stat al persoanei care tine
registrul actionarilor4
m, data elierarii certificatului si semnatura persoanei care l/a elierat.
Certificatul de actiuni care nu corespunde cerintelor prezentei legi si ale legislatiei cu pri!ire la
!alorile moiliare este nul.
Actionarii care detin cel putin "9 din actiunile cu drept de !ot ale societatii au dreptul, in modul
pre!azut de prezenta lege, de alte acte legislati!e si de statutul societatii2
a, sa introduca chestiuni in ordinea de zi a adunarii generale anuale a actionarilor4
, sa propuna candidati pentru memrii consiliului societatii si ai comisiei de cenzori4
c, sa adreseze instantei <udecatoresti cerere in !ederea lichidarii societatii daca, in cursul a doua
si mai multe adunari generale, actionarii nu au ales consiliul societatii4
d, sa ceara con!ocarea sedintei e$traordinare a consiliului societatii.
Actionarii care detin cel putin *#9 din actiunile cu drept de !ot ale societatii, pe linga drepturile
pre!azute la alin. +*,, au de asemenea dreptul, in modul pre!azut de prezenta lege, de alte acte
legislati!e si de statutul societatii2
a, sa ceara stailirea costului plasarii actiunilor societatii, in temeiul raportului organizatiei de
audit sau al altei organizatii specializate ce nu este persoana afiliata a societatii4
, sa ceara efectuarea de controale e$traordinare ale acti!itatii economico/financiare a societatii4
c, sa adreseze instantei <udecatoresti cerere de reparare a pre<udiciului cauzat societatii de
persoanele cu functii de raspundere in urma incalcarii intentionate sau gra!e de catre acestea a
pre!ederilor prezentei legi sau ale altor acte legislati!e.
Actionarii care detin cel putin 0"9 din actiunile cu drept de !ot ale societatii, pe linga drepturile
pre!azute la alin. +*, si alin. +0,, au de asemenea dreptul sa ceara con!ocarea adunarii generale
e$traordinare a actionarilor in modul stailit de prezenta lege si de statutul societatii.
INFIINTAREA SOCIETATII
Societatea poate fi infiintata pe calea organizarii unei societati noi sau a reorganizarii unei
persoane <uridice in functiune.
Infiintarea societatii !a include incheierea contractului de societate +luarea hotaririi de infiintare a
societatii,, suscrierea fondatorilor la actiunile plasate si tinerea adunarii constituti!e.
Societatea poate fi infiintata de o singura persoana. In acest caz, decizia de infiintare a societatii
!a fi luata de aceasta persoana de sine statator si se !a perfecta su forma de declaratie de
fondare a societatii.
?ondatorii societatii
Sint considerati fondatori ai societatii persoanele fizice si <uridice care au luat decizia de a o
infiinta.
Numarul fondatorilor societatii deschise nu este limitat, iar al societatii inchise, nu !a depasi "#.
Societatea poate fi infiintata de un singur fondator +alcatuita dintr/un singur actionar, numai in
cazul in care fondatorul +actionarul, nu este o alta societate comerciala alcatuita dintr/o singura
persoana.
?ondatorii suporta toate cheltuielile necesare infintarii si inregistrarii societatii, care se restituie de
societate in temeiul darii de seama a fondatorilor asupra cheltuielilor suportate.
?ondatorii societatii raspund solidar pentru oligatiile lor2
a, legate de infiintarea societatii, inclusi! in cazul maririi de catre ei a !alorii aporturilor neanesti
la capitalul social al societatii4
, aparute in cazul sa!irsirii de catre ei a unor actiuni in numele societatii dupa ce s/a considerat
ca fondarea societatii nu a a!ut loc.
Nu pot fi fondatori persoanele declarate incapaile sau persoanele condamnate pentru
escrocherie, sustragere de unuri din a!utul proprietarului prin insusire, delapidare sau auz de
ser!iciu, inselaciune sau auz de incredere, fals, depozitie mincinoasa, dare sau luare de mita,
precum si pentru alte infractiuni pre!azute de legislatie, dar care nu si/au ispasit definiti!
pedeapsa.
Documentele de constituire
.ocumente de constituire ale societatii sint contractul de societate +declaratia de constituire a
societatii, si statutul societatii.
Contractul de societate !a cuprinde2
a, numele, prenumele, numerele actelor de identitate +denumirile, numerele certificatelor cu
pri!ire la inregistrarea de stat, ale fondatorilor, domiciliul +sediul, lor, cetatenia +locul de
inregistrare,, precum si alte date despre fondatori necesare pentru a fi inscrise in 5egistrul de
stat al comertului4
, denumirea intreaga si cea prescurtata a societatii care se infiinteaza, tipul si sediul ei4
c, scopul si oiectul de acti!itate al societatii4
d, marimea prezumti!a a capitalului social4
e, clasele si numarul de actiuni plasate la infiintarea societatii4
f, caracteristicile fiecarei clase de actiuni plasate la infiintarea societatii4
g, suma, modul si termenele de plata a actiunilor achizitionate de fondatori4
h, modul si termenele de infiintare a societatii, oligatiile fondatorilor si raspunderea acestora4
i, lista fondatorilor imputerniciti sa depuna cererea de inregistrare a societatii4
<, modul si termenele de pregatire si de tinere a adunarii constituti!e4
>, modul si termenele de restituire a cheltuielilor de infiintare si inregistrare a societatii.
Statutul societatii
Statutul societatii !a cuprinde2
a, denumirea intreaga si cea prescurtata a societatii, tipul si sediul ei4
, scopul, oiectul de acti!itate si durata societatii4
c, marimea capitalului social4
d, clasele si numarul de actiuni autorizate spre plasare si plasate4
e, caracteristicile fiecarei clase de actiuni autorizate spre plasare si plasate4
f, drepturile si oligatiile actionarilor4
g, structura, atriutiile, modul de constituire si de functionare a organelor de conducere ale
societatii4
h, modul de luare a hotaririlor de catre organele de conducere ale societatii, inclusi! lista
chestiunilor asupra carora hotarirea se ia cu ma<oritatea calificata de !oturi sau in unanimitate4
i, modul si termenele de pregatire si tinere a adunarii generale a actionarilor4
<, modul de emitere a actiunilor autorizate spre plasare4
>, modul de instrainare a actiunilor +pentru societatile inchise,4
l, modul de incheiere a tranzactiilor de proportii si a tranzactiilor cu conflict de interese4
m, modul de emitere a oligatiunilor autorizate spre plasare4
n, modul si termenele de plata a di!idendelor si de acoperire a pierderilor societatii4
o, modul de creare si de utilizare a capitalului de rezer!a4
p, denumirea si sediul filialelor si reprezentantelor societatii4
@, temeiurile si modul de schimare a tipului societatii, de reorganizare sau lichidare a ei, potri!it
hotaririi adunarii generale a actionarilor.
Organele de conducere ale societatii
ADNAREA !ENERA"A A ACTIONARI"OR
Adunarea generala a actionarilor si atriutiile ei
+*, Adunarea generala a actionarilor este organul suprem de conducere al societatii si se tine cel
putin o data pe an.
Adunarea generala a actionarilor are urmatoarele atriutii e$clusi!e2
a, aproa statutul societatii in redactie noua sau modificarile si completarile aduse in statut,
inclusi! cele ce tin de schimarea claselor si numarului de actiuni autorizate spre plasare, de
con!ertirea, denominalizarea, consolidarea sau impartirea actiunilor societatii
, hotaraste cu pri!ire la modificarea capitalului social
c, aproa regulamentul consiliului societatii, alege memrii lui si inceteaza inainte de termen
imputernicirile lor, staileste cuantumul retriutiei muncii lor, remuneratiilor anuale si
compensatiilor, precum si hotaraste cu pri!ire la tragerea la raspundere sau elierarea de
raspundere a memrilor consiliului societatii4
d, aproa regulamentul comisiei de cenzori, alege memrii ei si inceteaza inainte de termen
imputernicirile lor, staileste cuantumul retriutiei muncii lor si compensatiilor, precum si
hotaraste cu pri!ire la tragerea la raspundere sau elierarea de raspundere a memrilor comisiei
de cenzori4
e, confirma organizatia de audit si staileste cuantumul retriutiei ser!iciilor ei4
f, aproa clasele si numarul de oligatiuni autorizate spre plasare4
g, e$amineaza darea de seama financiara anuala a societatii, aproa darea de seama anuala a
consiliului societatii si darea de seama anuala a comisiei de cenzori4
h, hotaraste cu pri!ire la repartizarea profitului anual, inclusi! plata di!idendelor anuale, sau la
acoperirea pierderilor societatii4
Adunarea generala ordinara anuala a actionarilor se tine nu mai de!reme de o luna si nu mai
tirziu de doua luni de la data primirii de catre organul financiar corespunzator a darii de seama
anuale a societatii.
CONSI"I" SOCIETATII
Consiliul societatii si atriutiile lui
Consiliul societatii reprezinta interesele actionarilor in perioada dintre adunarile generale si, in
limitele atriutiilor sale, e$ercita conducerea generala si controlul asupra acti!itatii societatii.
Consiliul societatii este suordonat adunarii generale a actionarilor.
Consiliul societatii are urmatoarele atriutii e$clusi!e2
a, decide cu pri!ire la con!ocarea adunarii generale a actionarilor4
, aproa !aloarea de piata a unurilor care constituie oiectul unei tranzactii de proportii4
c, decide cu pri!ire la incheierea tranzactiilor de proportii pre!azute la art.=) alin. +*,4
d, incheie contracte cu organizatia gestionara a societatii4
e, confirma registratorul societatii si staileste cuantumul retriutiei ser!iciilor lui4
Aemrii consiliului societatii se aleg de adunarea generala a actionarilor pe un termen de un an.
Aceleasi persoane pot fi realese un numar nelimitat de ori.
Componenta numerica a consiliului societatii se staileste in regulamentul consiliului societatii
sau in hotarirea adunarii generale a actionarilor si !a fi nu mai mica de ) persoane. In
societatatea cu un numar de actionari si detinatori nominali de actiuni de peste "#, consiliul
societatii !a fi compus din cel putin " memri.
OR!AN" E#ECTI$ SI CO%ISIA DE CEN&ORI A"E SOCIETATII
Organul e$ecuti! al societatii
.e competenta organului e$ecuti! tin toate chestiunile de conducere a acti!itatii curente a
societatii, cu e$ceptia chestiunilor ce tin de competenta adunarii generale a actionarilor sau ale
consiliului societatii.
Organul e$ecuti! al societatii asigura indeplinirea hotaririlor adunarii generale a actionarilor,
deciziilor consiliului societatii si este suordonat2
a, consiliului societatii4 si
, adunarii generale a actionarilor, daca aceasta este pre!azut de statutul societatii.
Organul e$ecuti! al societatii poate fi colegial +comitet de conducere, directie, sau unipersonal
+director general, director,.
Comisia de cenzori a societatii
Comisia de cenzori a societatii e$ercita controlul acti!itatii economico/financiare a societatii si se
suordoneaza numai adunarii generale a actionarilor.
Numarul cenzorilor treuie sa fie impar. In cazul in care statul detine cel putin 0#9 din capitalul
social, unul dintre cenzori !a fi recomandat de autoritatile centrale de specialitate ale
administratiei pulice si;sau, dupa caz, de autoritatile administratiei pulice locale.
Aemri ai comisiei de cenzori pot fi atit actionarii societatii, cit si alte persoane. Cel putin unul
dintre memrii comisiei de cenzori treuie sa fie persoana cu studii financiare, contaile sau de
auditor.
Aemri ai comisiei de cenzori a societatii nu pot fi2
memrii consiliului societatii4 lucratorii organului e$ecuti! sau ai contailitatii societatii4
gestionarul societatii4 persoanele necalificate in contailitate, finante sau economie4
Comisia de cenzori se alege +se numeste, pe un termen de la 0 la " ani.

S-ar putea să vă placă și