Sunteți pe pagina 1din 15

LICHIDAREA SI DIZOLAVREA SOCIETATILOR

COMERCIALE

Lichidarea reprezintă ansamblul de operaţii economice şi financiare determinate de


dizolvarea sau falimentul judiciar al unei societăţi comerciale.
Dizolvarea urmată de lichidare (denumită şi lichidare convenţională) potrivit legii nr. 31 /
1990 a societăţilor comerciale are loc în cazul:
- trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii;
- imposibilitatea realizării obiectului societăţii sau realizarea acestuia;
- hotărârea adunării generale a asociaţilor;
- falimentul;
- reducerea capitalului social cu 50 % sau micşorarea capitalului social sub minimul
legal, dacă acţionarii nu decid completarea lui;
- numărul acţionarilor s-a redus sub cinci, dacă au trecut mai mult de şase luni de
la reducerea lui, şi nu a fost completat.
Din punct de vedere managerial se desemnează unul sau mai mulţi lichidatori, aleşi dintre
asociaţi sau terţi (persoane fizice sau juridice). Lichidatorul devine singurul mandatar al societăţii
intrate în dizolvare punând capăt vechilor organe de gestiune ( consiliul de administraţie, directorul
sau girantul). Aşa cum prevede potrivit Legea societăţilor comerciale nr. 31 / 1990 , lichidatorii au
aceeaşi răspundere ca şi administratorii. Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze, pe bază de
inventar şi de bilanţ, patrimoniul, registrele ce li s-au încredinţat de administratori şi actele societăţii.
De asemenea, ei vor ţine un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei lor.
În plan comercial şi financiar lichidatorii au dreptul:
- să exercite şi să termine operaţiile de comerţ referitoare la lichidare;
- să vândă prin licitaţie publică imobilele şi orice avere imobiliară a societăţii,
vânzarea bunurilor neputându-se efectua în bloc;
- să facă tranzacţii;
- să lichideze şi se încaseze creanţele societăţii, chiar în caz de faliment al
debitorului, dând chitanţă;
- să contracteze obligaţii cambiale, să facă împrumuturi neipotecare;
- să îndeplinească orice alte acte necesare.
Dacă lichidatorii întreprind noi operaţii comerciale ce nu sunt necesare în scopul lichidării,
sunt răspunzători personal şi solidar de executarea lor.
Lichidarea judiciară este o lichidare pronunţată printr-o decizie judecătorească la cererea
asociaţilor, creditorilor sau a reprezentantului masei obligatarilor. Se efectuează potrivit prevederilor
legii nr. 65 /1955 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare, precum şi a Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 58 / 1997 pentru completarea Legii nr. 64 / 1995. Este cazul lichidării
atunci când întreprinderea nu mai poate face faţă plăţii datoriilor sale comerciale.
Gestiunea societăţii comerciale intrată în lichidare judiciară se realizează de către judecătorul
sindic desemnat de preşedintele tribunalului.

OPERATIUNILE CARE SE EFECTUEAZA CU OCAZIA DIZOLVARII UNEI SOCIETATI


COMERCIALE

1. Inventarierea si evaluarea a tuturor elementelor de Activ si Pasiv (a


elementelor pozitiei financiare, respectiv active, datorii si capitaluri). Cu

1
ocazia acestei operatiuni se stabileste existentul faptic, iar prin evaluare se
determina noile valori actualizate din momentul invenatrierii;

2. Intocmirea situatiilor financiare de catre societatea comerciala care este


supusa dizolvarii sau lichidarii in conformitate cu prevederile legale privind
intocmirea si prezentarea situatiilor financiare;

3. Stabilirea de catre AGA sau de catre asociati a operatiilor care urmeaza sa


fie efectuate sau realizate de catre lichidator;

4. Valorificare tuturor elementelor de activ;

5. Achitarea datoriilor societatii intr-o ordine impusa de catre legislatie sau in


conformitate cu prevederile unor sentinte si acte judecatoresti;

6. Stabilirea rezultatului lichidarii (toate operatiile lichidarii sunt supuse


fiscalitatii);

7. Calcularea, retinerea si virarea impozitului pe profit si a altor obligatii


rezultate fie din lichidarea propriu-zisa, fie din partaj;

8. Intocmirea bilantului dupa efectuarea tuturor operatiunilor de lichidare


propriu-zisa (poarta denumirea de bilant de partaj);

9. Efectuarea partajului capitalului propriu (activ net rezultat din lichidare


intre actionari).

Studiu de caz

Adunarea generala a asociatilor a hotarat lichidarea societatii S.C. ANVIRO


GROUP S.A. care are 3 actionari si un capital social format din 30.000 de actiuni
cu urmatoarele cote de participatie:
 Actionarul 1 -> 40% (12.000 actiuni)
 Actionarul 2 -> 30% (9.000 actiuni)
 Actionarul3 -> 30% (9.000 actiuni)
Dupa efectuarea evaluarii si inventarierea elementelor de Activ si a Datoriilor,
bilantul societatii comerciale S.C. ANVIRO GROUP S.A. se prezinta astfel:

BILANT

INDICATORI S.C ANVIRO GROUP S.A


A. ACTIVE IMOBILIZATE: 38.800
1. IMOBILIZARI CORPORALE 38.800
- 211.1 Terenuri 15.600
- 212 Constructii 12.000

2
- 213.1 Utilaje (8.000-5.000) 3.000
- 213.3 Mijloace de transport 7.000
- 214 Mobilier 1.200
B. ACTIVE CIRCULANTE: 45.450
2. STOCURI 9.950
- 301 Materii prime (4.000-2.500) 1.500
- 302 Materiale consumabile 650
- 345 Produse finite 4.800
- 371 Marfuri 2.500
- 381 Ambalaje 500
3. CREANTE 35.500
-411.1 Clienti 7.000
-411.8 Clienti incerti 2.000
-512.1 Conturi la banci 26.500
C. DATORII: 33.000
-401 Furnizori 12.000
-404 Furnizori de imobilizari 8.000
-421 Salarii 10.000
-431.1 Contributia unitatii la 2.000
asigurarile sociale
-519.1 Credite bancare pe 1.000
termen scurt
D. TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII 51.250
(A+B-C)
E. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI 10.000
CHELTUIELI
F. CAPITALURI SI REZERVE: 41.250
-101.2 Capital social 30.000
(3.000actiuni*10lei/actiune)
-106.1 Rezerve legale 6.000
-106.8 Alte rezerve 5.250

Operatiunile efectuate de lichidator:


 Vinde terenurile la un pret de 16.000 lei
 Vinde constructiile la un pret de 13.000 lei
 Vinde utilajele la un pret de 2.500 lei
 Vinde mijloacele de transport complet amortizate la un pret de 8.000 lei
 Vinde mobilierul la un pret de 1.500 lei
 Vinde materiile prime la un pret de 1.000 lei
 Vinde materialele consumabile la un pret de 700 lei
 Vinde produsele finite la un pret de 5.000 lei
 Vine marfurile la un pret de 2.000 lei
 Vinde ambalajele cu 400 lei
 Incaseaza de la clienti in totalitate contravaloarea facturilor, negociind cu
acestia un scont de 500 lei
 Incaseaza de la clientii incerti contravaloarea unor facturi in valoare totala
de 1.800 lei
 Achita datoriile in totalitate fata de furnizori negociind cu acestia un scont
de 1.500 lei
 Se achita in totalitate obligatiile salariale si cele conexe acestora
 Se achita creditul la banca pe termen scurt

3
 Se ocazioneaza cheltuieli cu lichidarea platite unei persoane fizice
autorizate neplatitoare de T.V.A in suma de 5.000 lei

Dupa determinarea Activului net din lichiadre sa se analizeze obligatiile societatii


si sa se procedeze in consecinta.

Inregistrarea operatiunilor de lichidare propriu-zisa:

 Inregistrarea vanzarii terenurilor:


1. Vanzarea propriu-zisa:
461=% 19.040 lei
758.3 16.000 lei
442.7 3.040 lei
2. Scaderea din gestiune a terenurilor:
658.3=211.1 15.600 lei
3. Incasarea contravalorii terenurilor:
512.1=461 19.040 lei
4. Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli:
121=658.3 15.600 lei
758.3=121 16.000 lei

 Inregistrarea platii salariilor si a datoriilor conexe:


5. Plata propriu-zisa a salariilor:
421=512.1 10.000 lei
6. Plata datoriilor sociale:
431.1=512.1 2.000 lei

 Inregistrarea platii creditului bancar pe termen scurt:


7. Plata propriu-zisa a creditului:
519.1=512.1 1.000 lei

 Inregistrarea vanzarii constructiilor:


8. Vanzarea constructiilor:
461=% 15.470 lei
758.3 13.000 lei
442.7 2.470 lei
9. Scaderea din gestiune a constructiilor:
658.3=212.1 12.000 lei
10. Incasarea contravalorii constructiilor:
512.1=461 15.470 lei
11. Inchiderea conturilor de venituri si chelutieli:
121=658.3 12.000 lei
758.3=121 13.000 lei

4
 Inregistrarea vanzarii utilajelor:
12. Vanzarea utilajelor:
461=% 2.975 lei
758.3 2.500 lei
442.7 475 lei
13. Descarcarea din gestiune a utilajelor:
% =213.1 8.000 lei
281.3 5.000 lei
658.3 3.000 lei
14. Incasarea contravalorii utilajelor:
512.1=461 2.975 lei
15. Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli:
121=658.3 3.000 lei
758.3=121 2.500 lei

 Inregistrarea vanzarii mijloacelor de transport:


16. Vanzarea mijloacelor de transport:
461=% 9.520 lei
758.3 8.000 lei
442.7 1.520 lei
17. Descarea din gestiune a mijloacelor de transport:
658.3=213.3 7.000 lei
18. Incasarea contravalorii:
512.1=461 9.520 lei
19. Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli:
121=658.3 7.000 lei
758.3=121 8.000 lei
 Inregistrarea vanzarii mobilierului:
20. Vanzarea mobilierului:
461=% 1.785 lei
758.3 1.500 lei
442.7 285 lei
21. Descarcarea gestiunii:
658.3=214 1.200 lei
22. Incasarea contravalorii:
512.1=461 1.785 lei
23. Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli:
121=658.3 1.200 lei
758.3=121 1.500 lei

 Inregistrarea vanzarii materiilor prime:


24. Trecerea materiilor prime in marfuri:
371=301 4.000 lei
25. Vanzarea marfurilor:
411.1=% 3.570 lei
707 3.000 lei
442.7 570 lei
26. Descarcarea gestiunii:

5
607=371 4.000 lei
27. Anularea ajustarii pentru depreciere:
391=781.4 2.500 lei
28. Incasarea contravalorii:
512.1=411.1 3.570 lei

29. Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli:


% =121 5.500 lei
707 3.000 lei
781.4 2.500 lei
121=607 4.000 lei

 Inregistrarea vanzarii materialelor consumabile:


30. Vanzarea materialelor consumabile:
411.1=% 833 lei
708 700 lei
442.7 133 lei
31. Descarcarea gestiunii:
602=302 650 lei
32. Incasarea contravalorii:
512.1=411.1 833 lei
33. Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli:
121=602 650 lei
708=121 700 lei

 Inregistrarea vanzarii produselor finite:


34. Vanzarea produselor finite:
411.1=% 5.950 lei
701 5.000 lei
442.7 950 lei
35. Scoaterea din gestiune:
711=345 4.800 lei
36. Incasarea contravalorii:
512.1=411.1 5.950 lei
37. Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli:
121=711 4.800 lei
701=121 5.000 lei

 Inregistrarea vanzarii marfurilor:


38. Vanzarea marfurilor:
411.1=% 2.380 lei
707 2.000 lei
422.7 380 lei
39. Scaderea din gestiune:
607=371 2.500 lei
40. Incasarea contravalorii:
512.1=411.1 2.380 lei

6
41. Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli:
121=607 2.500 lei
707=121 2.000 lei

 Inregistrarea vanzarii ambalajelor:


42. Vanzarea ambalajelor:
411.1=% 476 lei
708 400 lei
442.7 76 lei
43. Scaderea din gestiune:
608=381 500 lei
44. Incasarea contravalorii:
512.1=411.1 476 lei
45. Inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli:
121=608 500 lei
708=121 400 lei

 Incasarea clientilor cu scontul aferent de 500 lei:


46. Incasarea clientilor:
% =411.1 7.000 lei
512.1 6.500 lei
667 500 lei
47. Inchiderea conturilor de cheltuieli:
122=667 500 lei

 Incasarea clientilor incerti:


48. Incasarea propriu-zisa:
512.1=411.8 1.800 lei
49. Inscrierea sumei neincasate pe pierderi:
654=411.8 200 lei
50. Inchiderea conturilor de cheltuieli:
121=654 200 lei

 Inregistrarea platii furnizorului cu scontul primit:


51. Plata furnizorului:
401=% 12.000 lei
512.1 10.500 lei
767 1.500 lei
52. Plata furnizorului de imobilizari:
404=512.1 8.000 lei
53. Inchiderea conturilor de venituri:
767=121 1.500 lei

 Inregistrarea cheltuielilor cu lichidarea:


54. Inregistrarea cheltuielilor:
628=512.1 5.000 lei
55. Inchiderea conturilor de cheltuieli:

7
121=628 5.000 lei

 Inregistrarea anularii provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli:


56. Anularea propriu-zisa:
151.1=781.2 10.000 lei
57. Inchiderea conturilor de venituri:
781.2=121 10.000 lei

 Regularizare T.V.A:
58. Regularizarea propriu-zisa:
442.7=442.3 9.899 lei
59. Plata T.V.A.:
442.3=512.1 9.899 lei

 Determinarea profitului lichidarii:


60. Profitul lichidarii:

D 121 C
Si
RD 15.600 16.000 RC
12.000 13.000
3.000 2.500
7.000 8.000
1.200 1.500
650 5.500
4.000 700
4.800 5.000
2.500 2.000
5.000 1.500
500 10.000
700 400
TSD 56.950 65.100 TSC
SfC 9.150

61. Calculul impozitului pe profit:


9.150 lei*16%= 1.464 lei
62. Plata impozitului pe profit:
691=441 1.464 lei
63. Incasarea impozitului pe profit:
441=512.1 1.464 lei
64. Inchiderea conturilor de cheltuieli:
121=691 1.464 lei

8
 Stabilirea bilantului de partaj:
65. Bilantul de partaj:

INDICATORI S.C ANVIRO GROUP S.A


A. ACTIVE IMOBILIZATE: Ø
1. IMOBILIZARI CORPORALE Ø
- 211.1 Terenuri Ø
- 212 Constructii Ø
- 213.1 Utilaje (8.000-5.000) Ø
- 213.3 Mijloace de transport Ø
- 214 Mobilier Ø
B. ACTIVE CIRCULANTE: Ø
2. STOCURI Ø
- 301 Materii prime (4.000-2.500) Ø
- 302 Materiale consumabile Ø
- 345 Produse finite Ø
- 371 Marfuri Ø
- 381 Ambalaje Ø
3. CREANTE Ø
-411.1 Clienti Ø
-411.8 Clienti incerti Ø
-512.1 Conturi la banci 48.936
C. DATORII: Ø
-401 Furnizori Ø
-404 Furnizori de imobilizari Ø
-421 Salarii Ø
-431.1 Contributia unitatii la Ø
asigurarile sociale
-519.1 Credite bancare pe Ø
termen scurt
D. TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII 48.936
(A+B-C)
E. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI Ø
CHELTUIELI
F. CAPITALURI SI REZERVE: 48.936
-101.2 Capital social 30.000
(3.000actiuni*10lei/actiune)
-106.1 Rezerve legale 6.000
-106.8 Alte rezerve 5.250
-Rezultatul lichidarii(9.150-1.464) 7.686

 Operatiunile de partaj
Dupa efectuarea operatiunilor de lichidare propriu-zisa in baza bilantului
intocmit, bilant care ne arata ce trebuie partajat, se trece la realizarea
operatiunilor de partaj.

66.Restituirea capitalului social:


101.2=456 30.000 lei
67.Plata actionarilor:
456=512.1 30.000 lei

9
68.Restituirea rezervelor legale si a altor rezerve, constituirea obligatiei de
restituire a rezervei:
% =456 11.250 lei
106.1 6.000 lei
106.8 5.250 lei
69.Impozitarea rezervelor legale:
11.250 lei*16%= 1.800 lei
456=441 1.800 lei
70.Varsarea impozitului pe profit datorat de societate in urma impozitarii
rezervelor legale:
441=512.1 1.800 lei
71.Calcularea dividendelor:
11.250-1.800=9.450 lei
72.Inregistrarea obligatiei de restituire a rezultatului lichidarii:
121=456 7.689 lei
73.Impozitarea ca dividende a rezervelor legale si profitului lichidarii in
vederea partajarii lor:
• Rezerve legale - 9.450 lei
• Profitul lichidarii - 7.686 lei
17.136 lei
74.Calculul si impozitarea dividendelor:
17.136 lei*5%= 856.8 lei
456=446 856.8 lei
17.136 lei-856.8 lei= 16.279,2 lei : - 40%= 6.511,68 lei
30%= 4.883,76 lei
30%= 4.883,76 lei
75.Plata impozitului pe dividende:
446=512.1 856.8 lei
76.Plata actionarilor a sumelor cuvenite din rezervele legale si din profitul
lichidarii conform cotelor de participatie la capitalul social:
456=512.1 16.279,2 lei : - 40%= 6.511,68 lei
30%= 4.883,76 lei
30%= 4.883,76 lei
Dupa realizarea acestor operatii toate conturile din bilantul intocmit de
societate vor fi soldate.

INDICATORI S.C ANVIRO GROUP S.A


A. ACTIVE IMOBILIZATE: Ø
1. IMOBILIZARI CORPORALE Ø
- 211.1 Terenuri Ø
- 212 Constructii Ø
- 213.1 Utilaje (8.000-5.000) Ø
- 213.3 Mijloace de transport Ø
- 214 Mobilier Ø
B. ACTIVE CIRCULANTE: Ø
2. STOCURI Ø
- 301 Materii prime (4.000-2.500) Ø
- 302 Materiale consumabile Ø
- 345 Produse finite Ø
- 371 Marfuri Ø
- 381 Ambalaje Ø

10
3. CREANTE Ø
-411.1 Clienti Ø
-411.8 Clienti incerti Ø
-512.1 Conturi la banci Ø
C. DATORII: Ø
-401 Furnizori Ø
-404 Furnizori de imobilizari Ø
-421 Salarii Ø
-431.1 Contributia unitatii la Ø
asigurarile sociale
-519.1 Credite bancare pe Ø
termen scurt
D. TOTAL ACTIVE-TOTAL DATORII Ø
(A+B-C)
E. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI Ø
CHELTUIELI
F. CAPITALURI SI REZERVE: Ø
-101.2 Capital social Ø
-106.1 Rezerve legale Ø
-106.8 Alte rezerve Ø
-Rezultatul lichidarii(9.150-1.464) Ø

REGISTRUL "CARTEA MARE"

D 101.2 C D 106.1 C
30.000 Si 6.000 Si

RD 30.000 RC RD 6.000 RC
TSD 30.000 30.000 TSC TSD 6.000 6.000 TSC

D 106.8 C D 151 C
5.250 Si 10.000 Si

RD 5.250 RC RD 10.000 RC
TSD 5.250 5.250 TSC TSD 10.000 10.000 TSC

11
D 121 C D 211.1 C
Si Si 15.600
RD 15.600 16.000 RC RD 15.600 RC
12.000 13.000
3.000 2.500
7.000 8.000
1.200 1.500
4.000 5.500
650 700
4.800 5.000
2.500 2.000
500 400
700 1.500
5.000 10.000
1.464
7.686
TSD 66.100 66.100 TSC TSD 15.600 15.600 TSC

D 212 C D 213.1 C
Si 12.000 Si 8.000
RD 12.000 RC RD 8.000 RC
TSD 12.000 12.000 TSC TSD 8.000 8.000 TSC

D 213.3 C D 214 C
Si 7.000 Si 1.200

RD 7.000 RC RD 1.200 RC
TSD 7.000 7.000 TSC TSD 1.200 1.200 TSC

D 301 C D 302 C
Si 4.000 650 Si
RD 4.000 RC RD 650 RC
TSD 4.000 4.000 TSC TSD 650 650 TSC

D 345 C D 371 C
4.800 Si 2.500 Si
RD 4.800 RC RD 4.000 4.000 RC
2.500
TSD 4.800 4.800 TSC TSD 6.500 6.500 TSC

D 381 C D 411.1 C
Si 500 Si Si 7.000

12
RD 500 RC RD 3.570 3.570 RC
833 833
5.950 5.950
2.380 2.380
476 476
7.000
TSD 500 500 TSC TSD 20.209 20.209 TSC

D 411.8 C D 512.1 C
Si 2.000 Si 26.500

RD 1.800 RC RD 19.040 10.000 RC


200 15.470 2.000
2.975 1.000
9.520 8.000
1.785 10.500
3.570 5.000
833 9.899
5.950 1.464
2.380 30.000
476 1.800
6.500 856.8
1.800 16.279,2
TSD 2.000 2.000 TSC TSD 96.799 96.799 TSC

D 401 C D 404 C
Si 12.000 8.000 Si

RD 12.000 RC RD 8.000 RC
TSD 12.000 12.000 TSC TSD 8.000 8.000 TSC

D 519.1 C D 421 C
1.000 Si 10.000 Si
RD 1.000 RC RD 10.000 RC
TSD 1.000 1.000 TSC TSD 10.000 10.000 TSC

D 431.1 C D 461 C
Si 2.000 Si
RD 2.000 RC RD 19.040 19.040 RC
15.470 15.470

13
2.975 2.975
9.520 9.520
1.785 1.785
TSD 2.000 2.000 TSC TSD 48.790 48.790 TSC

D 758.3 C D 442.7 C

RD 16.000 16.000 RC RD 9.899 3.040 RC


13.000 13.000 2.470
2.500 2.500 475
8.000 8.000 1.520
1.500 1.500 285
570
133
950
380
76
TSD 41.000 41.000 TSC TSD 9.899 9.899 TSC

D 658.3 C D 281.3 C

RD 15.600 15.600 RC RD 5.000 RC


12.000 12.000
3.000 3.000
7.000 7.000
1.200 1.200
TSD 38.800 38.800 TSC TSD TSC

D 707 C D 607 C

RD 3.000 3.000 RC RD 4.000 4.000 RC


2.000 2.000 2.500 2.500
TSD 5.000 5.000 TSC TSD 6.500 6.500 TSC

D 391 C D 781.4 C

RD 2.500 2.500 RC RD 2.500 2.500 RC


TSD 2.500 2.500 TSC TSD 2.500 2.500 TSC

D 708 C D 602 C

RD 700 700 RC RD 650 650 RC


400 400
TSD 1.100 1.100 TSC TSD 650 650 TSC

14
D 701 C D 711 C

RD 5.000 5.000 RC RD 4.800 4.800 RC


TSD 5.000 5.000 TSC TSD 4.800 4.800 TSC

D 608 C D 667 C

RD 500 500 RC RD 500 500 RC


TSD 500 500 TSC TSD 500 500 TSC

D 654 C

RD 200 200 RC
TSD 200 200 TSC

D 767 C D 628 C

RD 1.500 1.500 RC RD 5.000 5.000 RC


TSD 1.500 1.500 TSC TSD 5.000 5.000 TSC

D 781.2 C D 442.3 C

RD 10.000 10.000 RC RD 9.899 9.899 RC


TSD 10.000 10.000 TSC TSD 9.899 9.899 TSC
SfC

D 691 C D 441 C

RD 1.464 1.464 RC RD 1.464 1.464 RC


1.800 1.800
TSD 1.464 1.464 TSC TSD 3.264 3.264 TSC

D 456 C D 446 C

RD 30.000 30.000 RC RD 856.8 856.8 RC


1.800 11.250
856,8 7.686
16.279,2
TSD 48.936 48.936 TSC TSD 856.8 856.8 TSC

15

S-ar putea să vă placă și