Sunteți pe pagina 1din 7

Fuziunea si divizarea S.A.

Beneficiind de avantaje fiscale cum ar fi scutirea impozitului pe profit pe o anumita perioada de timp, una sau mai multe persoane si-au constituit mai multe societati comerciale insa ulterior nu toate aceste societati isi vor justifica existenta. Astfel, cei care au calitatea de asociati in cadrul mai multor societati comerciale pot hotara sa le reorganizeze, ajungand astfel la fenomenul cunoscut in tarile occidentale numit " concentrarea societatilor comerciale sau intreprinderilor". Acest fapt este motivat din necesitatea de a-si consolida o anumita pozitie pe piata si de a obtine avantaje din punct de vedere fiscal. Aceasta operatiune juridica este o solutie viabila pentru societatile aflate in incapacitate de plata, reprezentand una dintre modalitatile juridice si economice care sa le permita redresarea financiara prin continuarea activitatii. Conform legii 31/1990 modificata si republicata, capitolul 2, articolul 238, fuziunea se realizeaza fie prin absorbtia unei societati de catre o alta societate, fie prin contopirea a doua sau mai multe societati pentru a constitui o societate noua. Prin urmare fuziunea se poate realiza prin absorbtie sau prin contopire. 1. Fuziunea prin absorbtie reprezinta operatiunea prin care una sau mai multe societati transmit alteia, ca urmare a dizolvarii fara lichidare, totalitatea activului si pasivului patrimonial, atribuindu-se actionarilor sau asociatilor societatilor absorbite actiuni sau parti sociale si, eventual, o sulta in numerar, care sa nu depaseasca un procent de 10% din valoarea lor nominala sau, in lipsa acesteia, valoarea lor contabila. Societatea absorbanta dobandeste drepturile si este tinuta de obligatiile societatii pe care o absoarbe. 2. Fuziunea prin contopire si constituirea unei noi societati reprezinta operatiunea prin care mai multe societati se reunesc pentru a transmite unei societati care se constituie,ca urmare a dizolvarii si radierii lor, ansamblul pasivului si activului patrimonial, in schimbul atribuirii de parti sociale sau actiuni si, eventual, o sulta care sa nu depaseasca 10% din valoarea nominala sau, in lipsa acesteia, valoarea lor contabila. Drepturile si obligatiile societatior care isi inceteaza existent trec asupra noii societati astfel infiintate. Fuziunea este posibila numai in masura in care exista activ patrimonial la societatea care este absorbanta in schimbul patrimoniului transmis. O sucursala nu poate participa la fuziune. Din punct de vedere economic fuziunile fac obiectul unei clasificari traditionale care face distinctia intre: -fuziunea prin contopire -fuziunea prin absorbtie( anexare) -restructurarile interne Fuziunea prin contopire se caracterizeaza prin reducerea la o singura unitate a doua sau mai multe entitati deosebite anterior. Cel mai bun instrument de realizare a acestei intelegeri perfecte este crearea unei societati noi.

Fuziunea prin absorbtie este preferata in majoritatea cazurilor din cauza constrangerilor de ordin fiscal. Aceasta operatiune se concretizeaza prin suprematia unei societati asupra alteia, printr-un transfer de putere si control ca urmare a unei mutatii patrimoniale. Aceste doua tipuri de reorganizari sunt rezultanta unui proces care se realizeaza in doi timpi: -intocmirea proiectului de fuziune pe baza hotararii asociatilor fiecarei societati care se reorganizeaza -realizarea acordului final privind fuziunea propriu-zisa Restructurarile interne au ca obiect o remodelare juridica a puterii in interiorul unui grup, cu scopul de a modifica organizarea interna a intreprinderii pentru a face fata imperativelor de dezvoltare a acesteia. Efectele fuziunii 1. Transmiterea universala a patrimoniului a) Activul transmis- prin fuziune se transmit, in principiu, toate drepturile care au apartinut societatii absorbite sau societatilor care se unesc. -dreptul de a actiona in justitie apartine societatii absorbante sau societatii noi create -societatea absorbanta poate formula actiune in justitie pentru repararea prejudiciului cauzat de administratotrii societatii absorbite -societatea absorbanta poate sa continue executarea silita de societatesa absorbita, fara sa obtina un nou titlu executoriu b) Drepturile de proprietate industriala- drepturile asupra marcilor de fabrica si a celor de comert se transmit societatii absorbante, cu exceptia cazului cand o terta persoana intenteaza actiune in constatarea nulitatii absolute a fuziunii. c) Pasivul transmis Se transmit societatii absorbante: -datoriile nescadente ale societatii absorbite -obligatia de garantie pentru viciile lucrului care apartinea societatii absorbite, in cazul unui contract de vanzare-cumparare -datoriile care izvorasc dintr-un fapt al societatii absorbite, chiar daca au caracter personal -obligatia de nonconcurenta asumata de societatea absorbita Instanta de judecata poate sa limiteze la o anumita suma raspunderea societatii absorbante pentru datoriile societatii absorbite. d) Transmiterea contractelor- societatea absorbanta preia si contractele societatii absorbite cu luarea in considerare a urmatorelor aspecte: -in cazul contractului de inchiriere, proprietarul spatiului comercial inchiriat este obligat sa respecte efectele subrogatiei -contractele de concesiune nu se pot transmite societatii absorbante decat cu acordul concendentului -contractele de asociere in participatiune se transmit cu acordul coparticipantilor -contractele de munca incheiate de societatea absorbita sunt transmise de drept societatii absorbante Concedierile consecutive ca efect al fuziunii nu au caracter abuziv. e) Drepturile tertilor asupra fuziunii Societatea absorbanta devine debitoarea crentelor non-obligatare ale societatii absorbite, in locil
7

acesteia. Daca in contractul incheiat intre societatea absorbita, care avea calitatea de debitor, si terta persoana creditoare s-a prevazut ca aceasta din urma sa ceara restituirea debitului imediat, in caz de fuziune, se va aplica clauza contractuala, fara ca societatea creditoare sa faca opozotie in instanta, cu privire la fuziune. Dreptul la opozitie este acordat creditorilor tuturor societatilor participante la fuziune, ale caror creante sunt anterioare publicarii proiectului de fuziune. 2. Disparitia societatii absorbite Daca fuziunea se produce prin absorbtie, data acesteia este data cand se mentineaza la Registrul Comertului actul aditional de majorare a capitalului social al societatii absorbante. In privinta desfiintarii societatii absorbite evident, aceasta se produce din momentul radierii ei din Registrul Comertului.Practic cele doua momente, de efectuare a mentiunii de majorare a capitalului social a societatii absorbante si de radiere a societatii absorbite se produc la aceeasi data. 3. Constituirea unei noi societati Fuziunea prin contopire inseamna constituirea unei noi societati prin reunirea celor care fuzioneaza.Data fuziunii este data inmatricularii in Registrul Comertului a societatii nou-create, moment in care se efectueaza si mentiunea de radiere din registrul comertului a societatilor comerciale care au fuzionat. Divizarea Societatile care dobandesc bunuri prin efectul divizarii raspund fata de creditori pentru obligatiile societatii care si-a incetat existent prin divizare, proportional cu valoarea bunurilor dobandite, in afara de cazul in care prin actul de divizare s-au stabilit alte proportii.Daca nu se poate stabili societatea raspunzatoare pentru o obligatie, societatile care au dobandit bunuri prin divizare raspund solidar.Aportul unei parti din activul patrimoniului unei societati la una sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta, in schimbul actiunilor sau partilor sociale ce se atribuie asociatilor acelei societati la societatile beneficiare, este supus, in mod corespunzator, dispozitiilor legale privind divizarea, daca are loc prin desprindere potrivit articolului 238. Divizarea totala- divizarea se face prin impartirea patrimoniului unei societati care isi inceteaza existenta, intre doua sau mai multe societati existente sau care iau fiinta prin acest procedeu. Divizarea partiala- atunci cand se desprinde o parte din patrimoniul unei societati care-si pastreaza existenta si se transmite acea parte catre o alta societate, constituindu-se o societate noua din fractiunea respectiva de patrimoniu. In acest caz, o societate transmite o parte din patrimoniul sau altei societati sau care se constituie astfel, si in schimbul aportului primeste parti sociale care se atribuie asociatilor societatii care s-a reorganizat prin divizare. in cazul divizarii, societatile care dobandesc bunurile societatii divizate vor raspunde pentru obligatiile acesteia proportional cu valoarea bunurilor dobandite. Exceptional, se poate stabili si o alta proportie.

Beneficiind de avantaje fiscale cum ar fi scutirea impozitului pe profit pe o anumita perioada de timp, una sau mai multe persoane si-au constituit mai multe societati comerciale insa ulterior nu toate aceste societati isi vor justifica existenta. Astfel, cei care au calitatea de asociati in cadrul mai multor societati comerciale pot hotara sa le reorganizeze, ajungand astfel la fenomenul cunoscut in tarile occidentale numit " concentrarea societatilor comerciale sau intreprinderilor". Procedura de fuziune sau de divizare Fuziunea si divizarea societatilor comerciale urmeaza in general aceleasi reguli procedurale. Se pot face si intre societati care au forme diferite. Societatile in lichidare pot fuziona sau se pot divide daca nu a inceput repartitia partilor ce li se cuvin din lichidare. 1. Perioada intermediara Realizarea fuziunii necesita indeplinirea unor formalitati complexe intr-un interval de timp relativ indelungat. Pot trece cateva luni intre data cand e evalueaza patrimoniul transferat, stabilirea raportului de schimb al partilor sociale si datda realizarii definitive a fuziunii. In timpul acestei perioade intermediare, existenta si pasivul societatii care urmeaza a-si inceta existenta se modifica, in asa fel incat situatia patrimoniala din momentul realizarii definitive a fuziunii nu mai coincide cu cea existenta in momentul depunerii bilantului de fuziune. Patrimoniul societatii absorbite este transmis societatii beneficiare in starea in care se gaseste la data realizarii definitive a operatiunii de fuziune, cu exceptia hotararii contrare a adunarii generale a asociatilor. Drepturile asociatilor, stabilite in proiectul de fuziune raman neschimbate, chiar daca activul net al societatilor in cauza s-a modificat in timpul perioadei intermediare. Din punct de vedere contabil si financiar, societatea beneficiara trebuie sa inscrie in registrele sale toate operatiunile de activ si de pasiv efectuate de societatea absorbita in timpul perioadei intermediare. Proiectul de fuziune trebuie sa prevada data de la care aceste operatiuni vor fi preluate de societatea absorbanta sau de cea care se constituie. Din punct devedere juridic nu este necesar sa se reuneasca asociatii societatii absorbite pentru a aproba bilantul si contul de operatiuni realizate in timpul perioadei intermediare. Din punct de vedere fiscal, organul fiscal admite ca in caz de fuziune cu efect retroactiv, societatea absorbanta inglobeaza in rezultatele sale financiare beneficiile si pierderile inregistrate de societatae absorbita in timpul perioadei intermediare, cu doua conditii: -daca momentul la care se produce fuziunea nu depaseste prima zi a axercitiului financiar al societatii absorbite in cursul careia a intervenit operatiunea. -daca fuziunea si clauza de retroactivitate au o existenta normala, si nu sunt concepute numai din ratiuni de ordin fiscal, pentru a se beneficia de reduceri sau exonerari de impozite datorate statului. 2. Proiectul de fuziune sau de divizare conform articolului 241 din legea 31/1990 Fuziunea sau divizarea se hotaraste de fiecare societate in parte in adunarea generala a asociatilor.Administratorii societatilor care participa la fuziune sau divizare intocmesc un proiect de fuziune sau divizare care va cuprinde: -forma, denumirea si sediul social al tuturor societatilor participante la operatiune -fundamentarea si conditiile fuziunii sau ale divizarii
7

-stabilirea si evaluarea activului si pasivului care se transmit societatilor beneficiare -modalitatile de predare a actiunilor sau a partilor sociale si data de la care acestea dau dreptul la dividente -raportul de schimb al actiunilor sau al partilor sociale si , dupa caz, cuantumul sultei. -cuantumul primei de fuziune sau de divizare -drepturile care se acorda obligatarilor si orice alte avantaje speciale -data situatiei financiare de fuziune sau de divizare, care va fi aceeasi pentru toate societatile participante -orice alte date care prezinta interes pentru fuziune si divizare I In articolul 242 din legea 31/1990 se mentioneaza ca proiectul de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentantii societatilor participante, se depune la oficiul registrului comertului unde este inmatriculata fiecare societate, insotit de o declaratie a societatii, care inceteaza a exista in urma fuziunii sau divizarii, despre modul cum a hotarat sa stinga pasivul sau. Proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judecatorul delegate, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a patra, pe cheltuiala partilor, integral sau in extras, potrivit dispozitiei judecatorului delegat sau cererii partilor, cu cel putin 30 de zile inaintea datelor sedintelor in care adunarile generale extraordinare urmeaza a hotari, in temeiul articolului 113 litera h, asupra fuziunii sau divizarii. Creditorii societatilor care fuzioneaza ori se divid avand o creanta anterioara publicarii proiectului de fuziune sau de divizare, poate face opozitie in conditiile articolului 62. Opozitia suspenda executarea fuziunii sau a divizarii, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de solutionare a cererii. Operatiunea de fuziune sau divizare nu este suspendata in cazul in care societatea face dovada platii datoriilor sau prezinta garantii acceptate de creditori, ori se intelege cu acestia in legatura cu plata datoriilor. 3. Obligatii speciale ale administratorilor in procedura de fuziune sau de divizare conform articolului 244 Administratorii societatilor participante la operatiunea de fuziune sau de divizare au obligatia de a pune la dispozitia asociatilor cu cel putin o luna inainte de data sedintei adunarii generale extraordinare: - proiectul de fuziune sau de divizare - darea de seama a administratorilor, in care se va justifica din punct de vedere economic si juridic necesitatea fuziunii sau divizarii si se va stabilii raportul de schimb al actiunilor sau partilor sociale - situatiile financiare impreuna cu rapoartele de gestiune pe ultimele 3 exercitii financiare, precum si cu 3 luni inainte de data proiectului de fuziune sau divizare - raportul cenzorilor si dupa caz raportul auditorilor financiari - raportul unuia sau mai multor experti desemnati cu respectarea articolului 38 si 39 de judecatorul delegat, asupra justetei raportului de schimb al actiunilor sau a partilor sociale, in cazul societatilor pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere linitata; pentru intocmirea raportului, fiecare dintre experti are dreptul sa obtina de la societatile care fuzioneaza sau se
7

divid toate documentele si informatiile necesare sis a efectueze verificarile corespunzatoare.Raportul va cuprinde: Metodele folosite pentru a se ajunge la raportul de schimb propus Aprecierea daca acele metode au fost adecvate si opinia asupra importantei acestei metode intre cele pentru ajungerea la valorile respective Evidenta contractelor cu valori depasind 10.000 lei in curs de executare si repartizarea lor, in caz de divizarea societatilor Conform articolului 245, in cazul fuziunii prin absorbtie, administratorii societatii absorbite, precum si expertii care au elaborate raportul prevazut la articolui 244 raspund civil fata de actionarii sau asociatii societatii absorbite pentru pagubele pricinuite acestora datorita erorilor comise in cadrul operatiunii de fuziune. Actele constitutive ale societatilor nou infiintate prin fuziune sau divizare se aproba de adunarea generala a societatii sau a societatilor care isi inceteaza existenta, conform articolului 246 In cazul fuziunii prin absorbtie se intocmeste act aditional modificator, in forma autentica, care se depune la Oficiul Registrului Comertului, urmand sa fie vizat de judecatorul delegat si transmis spre publicare Monitorului Oficial. Actul modificator al actului constitutive al societatii absorbante se inregistreaza in registrul comertului in a carui circumscriptie isi are sediul societatea si, vizat de judecatorul delegate, se transmite, din oficiu, la Monitorul Oficial al Romaniei spre publicare in partea a 4-a pe cheltuiala societatii. Publicitatea pentru societatile absorbite poate fi efectuata de societatea absorbanta, in cazurile in care acele societati nu au efectuat-o, in termen de 15 zile de la vizarea actului modificator al actului constitutive al societatii absorbante de catre judecatorul delegate.

Bibliografie: *** Legea 31/1990 privind societatile comerciale, modificarile si completarile aduse de: Legea nr 302/2005 Legea nr 164/2006 Legea nr 85/2006 Legea nr 441/2006 Legea nr 516/2006 Ordonanta de urgent nr 82/2007 Legea nr 297/2004